Sunteți pe pagina 1din 11

Am ales drept subiect al acestei analize emitentul Antibiotice SA, care în

anul precedent s-a confruntat cu o scădere destul de accentuată (-69%) a


profitului net.
În schimb, performanţele financiare înregistrate în decursul primului
trimestru din 2009, (cifra de afaceri a înregistrat un avans de 18% faţă de anul
precedent iar profitul net o creştere de 43%), dezvăluie o ameliorare netă faţă de
debutul anului precedent şi revenirea la valorile înregistrate în aceeaşi perioadă
din 2007.

Evoluţii înregistrate în decursul anului 2008 1

La nivelul contului de profit şi pierdere, Antibiotice S.A. a


înregistrat următoarele evoluţii mai importante:

1. un regres de 5,93% al cifrei de afaceri, care se resimte de pe urma unei


scăderi cu 19,59% a valorii producţiei vândute. Efectele acestei involuţii
au fost doar parţial atenuate prin suplimentarea cu 30 milioane lei a
veniturilor provenind din vânzarea de mărfuri.
lei
Pondere
în total
Structura cifrei de afaceri 2007 2008 Evoluţie
cifră de
afaceri

Productia vanduta 228.251.471 183.539.145 -19,59% 85,05%

Venituri din vanzarea 1.164.131 32.266.802 2671,75% 14,95%


marfurilor

Total - Cifra de afaceri neta 229.415.602 215.805.947 -5,93% 100%

2008 este de altfel primul din istoria recentă a societăţii în care


producătorul de medicamente ieşean s-a confruntat cu o dinamică negativă a
cifrei de afaceri.
lei
Indicator 2005 2006 2007 2008

Cifra de
afaceri 163.497.747 195.677.945 229.415.602 215.805.947

Evolutie (%) - 19,68% 17,24% -5,93%

2. scăderea cu numai 2,73% a veniturilor din exploatare, în condiţiile în care


am asistat la o creştere destul de importantă a stocurilor de produse finite
şi în curs de execuţie;

Structura veniturilor din exploatare 2007 2008 Evoluţie

Cifra de afaceri 229.415.602 215.805.947 -5,93%

Variatia stocurilor de produse finite si a


3.607.554 11.062.766 206,66%
productiei in curs de executie

Prod. realizata de entitate pentru scopurile


417.093 720.460 72,73%
sale proprii si capitalizata

Alte venituri din exploatare 2.407.816 1.811.988 -24,75%

Total - venituri din exploatare 235.848.065 229.401.161 -2,73%

3. un avans de 5,47% al cheltuielilor din exploatare, care, în condiţiile


scăderii veniturilor din exploatare, a condus la diminuarea semnificativă a
marjelor operaţionale.
Dintre aceste cheltuieli, următoarele categorii au înregistrat creşteri
accentuate:

1.
o cheltuielile cu personalul (+16,80%);
o cele cu amortizarea (+52,54%);
o ch. privind mărfurile, a căror creştere cu 10.638.289 lei a antrenat
în schimb un avans mult mai consistent al veniturilor (+31.102.671 lei).
Cheltuileile cu materiile prime şi materialele consumabile (-3,15%) şi
cele cu energia şi apa consumate (-2,92%) au evoluat într-un ritm asemănător cu
veniturile din exploatare, iar la nivelul cheltuielilor privind prestaţiile externe (-
26,79%) s-a izbutit realizarea unor economii destul de importante.
lei
Pondere în
2008
Element de cheltuieli 2007 Evoluţie ch. din
(preliminat)
exploatare

Cheltuieli cu personalul 54.849.217 64.061.328 16,80%

Cheltuieli cu materiile prime si 52.659.641 50.998.454 -3,15%


materialele consumabile

Ch. privind prestatiile externe 63.782.443 46.694.236 -26,79%

Ajustari de valoare privind imobilizarile


8.822.218 13.456.993 52,54%
corporale si necorporale

Cheltuieli privind marfurile 783.568 11.421.857 1357,67%

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 6.735.681 6.538.909 -2,92%

Alte cheltuieli din exploatare 6.138.235 11.201.012 82,48%

Cheltuieli din exploatare - total 193.771.003 204.372.789 5,47% 100%

4. scăderea cu 40,52% a profitului din exploatare, ce survine pe fondul unei


cifre de afaceri şi al unor marje operaţionale mai reduse decât în anul
precedent.
5. amplificarea pierderii provenind din activitatea financiară. În decursul
anului 2008, Antibiotice SA s-a confruntat cu o triplare a cheltuielilor din
diferenţe nefavorabile de curs valutar şi cu un uşor avans al cheltuielilor
cu dobânzile.
Prin urmare, pierderea financiară înregistrată la finele anului a fost în
sumă de 11.691.437 lei şi a anulat aproape jumătate (46,71%) din valoarea
profitului său din exploatare
6. obţinerea unui profit net în sumă de 10.175.927 lei, cu 68,65% mai mic
decât în anul precedent.

La nivel bilanţier, în decursul anului 2008 s-au consemnat puţine


modificări semnificative:

1. creşterea cu 0,76% a valorii activelor imobilzate, în condiţiile în care


ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale ale
societăţii au înregistrat un avans de nu mai puţin de 52,54%;
2. un avans de 11,60% al valorii activelor circulante, în cadrul cărora am
asistat la:
1.
o creşterea cu 14.109.455 lei a volumului stocurilor;
o menţinerea la un nivel extrem de ridicat al creanţelor societăţii, care
însumează 33,67% din valoarea activelor sale totale;
o o uşoară creştere a lichidităţilor, pe fondul contractării unor noi
credite bancare;
3. un avans de 27,11% al datoriilor totale, în cadrul cărora datoriile bancare
pe termen scurt deţin o pondere de 58,26%. Rata globală de îndatorare a
societăţii a crescut uşor, până la nivelul de 32,94%.
4. creşterea cu un infim procent de 0,01% a valorii capitalurilor proprii.

Trimestrul IV comparativ cu trimestrul precedent

În decursul ultimelor două trimestre din 2008, Antibiotice Iaşi a


înregistrat profituri ce s-au situat cu mult sub valorile cu care ne-a obişnuit în
2007 sau în prima jumătate a anului precedent.
lei
2008
Indicator
TI T II T III T IV

Cifră de afaceri 48.550.697 58.771.508 48.090.209 60.393.533

Rezultat din
exploatare 9.390.141 12.776.224 790.777 2.071.230

Rezultat net 7.020.137 9.624.936 290.562 -6.759.708

lei
2007
Indicator
TI T II T III T IV

Cifră de afaceri 41.698.204 60.249.544 48.533.146 78.934.708

Rezultat din
exploatare 12.770.885 12.163.697 3.185.238 13.957.242

Rezultat net 10.927.667 9.790.637 2.527.444 9.210.259

Primul trimestru din 2009

Conform informaţiilor financiare preliminate, la finele lunii martie 2009,


cifra de afaceri Antibiotice a înregistrat o creştere de 18,4% faţă de perioada
similară a anului 2008, iar profitul său net a avut, de asemenea, o evoluţie
pozitivă în perioada menţionată (+43% faţă de profitul net înregistrat la primele
trei luni ale anului 2008).
Aceste performanţe sunt, în primul rând, rezultatul implementării de
către societate, în trimestrul IV din 2008, a unui plan complex de măsuri ce
vizează reducerea costurilor, al creşterii volumului fizic al exporturilor, dar şi al
ajustării ascendente a preţurilor la unele medicamente comercializate pe piaţa
internă, începând cu luna februarie, ce vizează transferul asupra consumatorului
final al unei părţi a costurilor suplimentare generate de evoluţia nefavorabilă a
cursului valutar.
În ceea ce priveşte planul riguros de măsuri pe care conducerea
Antibiotice SA l-a implementat începând cu jumătatea anului 2008 şi ale cărui
efecte favorabile sunt deja vizibile la nivelul primului trimestru 2009, rezultatele
financiare preliminante dezvăluie că acesta vizează:
- „reducerea cheltuielilor materiale de orice natură, fară afectarea
normelor de fabricaţie specifice industriei farmaceutice, calitatea produselor sau
securitatea salariaţilor. Acest plan a avut ca rezultat reducerea consumului cu
utilităţile şi combustibilul (energie electrică -15%, gaz metan -21% şi apa potabilă
– 22%, carburant – 23%) în trimestrul I 2009 cu aproximativ 14% faţă de
perioada similară a anului 2008, iar costurile cu materiile prime au scăzut cu
20%.
- Îngheţarea angajărilor şi redistribuirea personalului în cadrul
companiei, inclusiv prin promovarea pe posturi corespunzătoare a personalului
muncitor care a absolvit studii superioare.
- Ajustarea numărului de personal de la 1624 de angajaţi la sfârsitul
trimestrului I 2008 la 1480 la sfârşitul lunii martie 2009 prin stimularea încetării
voluntare a contractului colectiv de muncă şi pensionare la cerere, ceea ce a
condus la o reducere a cheltuielilor salariale cu peste 7%.
- Îmbunătăţirea ritmului de încasare din piaţă prin stabilirea de grafice
eşalonate de plăţi, acoperirea cu instrumente asiguratorii a creanţelor aferente
clienţilor de pe piaţa internă şi extinderea poliţelor de asigurare pentru risc de
neplată a clienţilor externi”2.

BVC 2009

Toate programele enunţate anterior vor continua şi pe parcursul anului


2009, în care Antibiotice S.A. îşi propune o creştere cu 10% a cifrei de afaceri
comparativ cu anul 2008 şi un avans de 20% al profitului net.
Conform declaraţiilor conducerii societăţii, fundamentarea acestor cifre a
luat în calcul pe lângă programul de eficientizare şi reducere a costurilor atât
tendinţa de creştere a pieţei în 2009, cât şi lansarea de produse noi din clasele
cardiovascular şi antiinfecţioase de uz sistemic de ultima generaţie.

Investiţii

În ceea ce priveşte consolidarea pe termen lung a afacerii, Antibiotice a


identificat surse de finanţare (fonduri proprii, dar şi atragere de capital prin credit
bancar şi prin fonduri structuale) şi are în derulare două mari proiecte de investiţii
pe termen lung, a căror valore se ridică la aproximativ 20 miilioane de euro.
Primul dintre acestea îl reprezintă o nouă capacitate de fabricaţie pentru
cefalosporine injectabile (10 milioane de flacoane/an), unică în România şi în
Sud-Estul Europei. Această investiţie va permite companiei valorificarea la export
a unei părţi însemnate din productie şi va conferi premise reale pentru reducerea
cheltuielilor din sistemul sanitar cu aproximativ 15%.
Pentru finanţarea acestor lucrări, a căror punere în funcţiune se
estimează că va avea loc în 2010, societatea are în vedere accesarea de fonduri
structurale în valoare de 4,4 milioane euro.
Cel de-al doilea proiect derulat de către Antibiotice Iaşi presupune
construirea unei noi secţii de fabricaţie a comprimatelor, cu o capacitate mult
superioară celei existente (500 milioane unităţi, faţă de 300 milioane unităţi în
prezent) şi diversificarea portofoliului său de produse.

Indicatorii de rentabilitate

La sfârşitul trimestrului IV din 2007, nivelul ratelor de rentabilitate ale


Antibiotice Iasi era unul mediu. Din păcate, scăderea semnificativă a profitului net
al societăţii în 2008 a antrenat şi deteriorarea corespunzătoare a nivelului
rentabilităţii economice şi financiare:

Indicator 2007 2008

Rata rentabilităţii
economice 10,68% 3,63%

Rata rentabilităţii financiare 13,18% 4,13%

Totuşi, o eventuală creştere a profitului net în acest an, conform valorilor


previzionate, poate ajuta aceşti indicatori să revină la valorile înregistrate la finele
lui 2007.
Evoluţia bursieră vs evoluţia bilanţieră

Evoluţia bursieră a titlurilor ATB dIn decursul ultimilor 4 ani a consemnat,


ca şi în cazul alţii emitenţi analizaţi, o perioadă de creştere şi una de declin care
s-au sincronizat cu evoluţia de ansamblu a pieţei de capital autohtone.
Am asistat de asemenea la invervale lungi de timp în decursul cărora
valoarea titlurilor ATB s-a menţinut relativ constantă. O astfel de perioadă este
cea care se întinde pe aproape toată durata anului 2006 iar alta este cea
cuprinsă între ianuarie şi iunie 2007.
Spre finalul lui 2007, în debutul lui 2008 şi de la finele lui 2008 şi până în
prezent am asistat la intervale de consolidare asemănătoare, care confirmă încă
o dată, dacă mai era cazul, extraordinara stabilitate a preţului acţiunilor ATB.
2005 2006 2007 2008 15.04.2009

PER P/BV PER P/BV PER P/BV PER P/BV PER P/BV

22,31 3,06 32,82 4,42 28,73 3,79 16,09 0,66 21,90 0,90

În decursul anilor 2005-2007, acţiunile Antibiotice SA au înregistrat valori


extrem de ridicate ale raportului P/BV (Price/Book-Value) şi unele destul de bune
ale PER (Price Earnings Ratio).
Ulterior, corecţiile abrupte ale cursului bursier au condus la ameliorarea
sensibilă a nivelului P/BV şi la o uşoară scădere a valorii PER. Din păcate,
scăderea cu peste 68% a profitului net în decursul anului 2008 a făcut ca nivelul
acestui din urmă indicator să se corecteze mai puţin decât în cazul altor emitenţi,
astfel încât Antibiotice S.A. înregistrează în prezent valori ale PER care se
situează cu mult peste media pieţei.
Mai mult, chiar şi un PER calculat în baza profitului bugetat de societate
pentru anul în curs rămâne unul uşor ridicat.

Lichiditatea bursieră

Valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu titluri ATB din decursul ultimelor


52 de săptămâni a fost de 140.366 lei/zi, ceea ce corespunde unei lichidităţi bune
pentru piaţa de capital autohtonă.

Concluzii
În concluzie, apreciem că performanţele financiare înregistrate de
Antibiotice SA la finele anului 2008 constituie o consecinţă a condiţiilor dificile din
piaţă de după momentul declanşării recesiunii economice mondiale.
Ca urmare a planului complex de măsuri pentru eficientizarea afacerii şi
de reducere a cheltuielilor totale, pe care societatea l-a pus în practică începând
cu ce-a dea doua jumătate a anului precedent, dar şi ca urmare a ajustării
ascendente a preţurilor la unele medicamente comercializate pe piaţa internă,
este posibil să asistăm în 2009 la o reluare a trendului ascendent al afecerilor şi
al profitului net. Totuşi, cel puţin până la finalizarea investiţiilor avute în plan, este
de aşteptat ca valoarea raportului PER să rămână una uşor ridicată.

Realizator,
Anca Regneală
Departament
Analiză
SSIF Romintrade
www.onlinebroker.
ro
17 aprilie 2009

© 2009 SSIF Romintrade SA. Toate drepturile rezervate.


________________________________________________________________________
________________________
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la
instrumentele financiare nu constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări
ale nivelului indicatorilor financiari înregistrati de diferiţii emitenţi.
1 Conform situaţiilor financiare preliminate.
2 Sursa: comunicatul transmis de conducerea societăţii Bursei de Valori Bucureşti în data de 08.04.2009,

Andreea Nestian

• Joi, 23 Aprilie 2009


• Tipareste
• Trimite e-mail
• Trimite pe Yahoo! Messenger
• Delicious

<
Urmator >
Precedent
IN TOP
Tanasescu: Romania nu va primi banii de la FMI pe
promisiuni si fara bugetul pe 2010 aprobatInfractorii
cibernetici se inmultesc pe zi ce treceBilantul impozitului
minim: pierderi de 100 milioane de lei la buget si 56.000
de someriCardurile CEC Bank vor fi suspendate in zilele
de 7 si 8 noiembrieAproape 3.500 de romani vor lua
patru pensiiBoc si Videanu au taiat panglica unei
hidrocentrale pe hartieBP amendata cu o suma istorica,
pentru un accident de munca din
2005Franks:Problemele Romaniei nu pot fi rezolvate de
un singur partid,ci de o coalitie de fortePretul petrolului
scade la 79 dolari, dupa o scumpire de 2,5 dolari cu o zi
in urmaIntroducerea impozitului mimin trimite oamenii in
somaj si falimenteaza firmeLeul se apreciaza la 4,2955
unitati/euro, dealerii cred ca BNR a intervenit indirect in
piataAndrei Gheorghe a pierdut licenta pentru
televiziunea Diamond TVConturile dezvoltatorului de la
Planorama, blocate din iunieChevrolet Cruze, test de
prim contact. FULL contactInterviu.Firmele din capitala
acopera 35% din importuriSUA scapa de recesiune, cu
o crestere a PIB-ului de 3,5 procenteCorina Cretu:
Executivul ar putea renegocia cu FMI, dupa alegeri
Taguri | Cautari |
.