Sunteți pe pagina 1din 57

PROIECT DE CURS

CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL


PREVENIRII SI STINGERII INCENDIULUI
ACTE DE AUTORITATE PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA
INCENDIILOR
EMISE DE ADMINISTRATORUL SC ARYTRANS INTERNATIONAL SRL
INDRUMATOR, AUTOR,
Dr. Ing. Diana Bota Iordac! Para"ci#a
PRE$ENTARE GENERALA
ARYTRANS INTERNATIONAL SRL
DATE DE IDENTI%ICARE ARYTRANS INTERNATIONAL SRL
Adr!"a& Str. D.tru Dragan nr.4, sector 3, Bucuresti
T!'!(on)(a*& 021-3246392
OBIECT DE ACTIVITATE& - TRANSPORT PERSOANE CAEN 4931
MATERIALE UTILI$ATE IN ACTIVITATE&
- Calculatoare si laptop-uri
- Imprimante;
- parat !e copiat-multiplicat ;
- parat !e taiat "artie .
ALCATUIRE CONSTRUCTIVA)DATE TEHNICE CONSTRUCTIE IMOBIL IN
CARE ESTE SITUATA SOCIETATEA&
- Str+ct+ra d! r!,i"t!nta& constructie cu pereti structurali !in #eton armat;
pereti !espartitori !in pre$a#ricate in trei straturi.
- Mat!ria'! d! con"tr+cti!& #eton armat %structura&, gresie'$aianta,
tencuiala'(opsea la(a#ila %$inisa)e&;
- Grad d! r!,i"t!nta 'a (oc& gra!ul 2.
STRUCTURI CU ATRIBUTII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA
INCENDIILOR
Cadr+ t!nic c+ atri-+tii in do.!ni+' /r!#!nirii "i "ting!rii inc!ndi+'+i
NUMAR PERSONAL ) NUMAR SCHIMBURI DE LUCRU
N+.ar anga0ati& 12
N+.ar d! "ci.-+ri& 1
NIVELUL RISCULUI DE INCENDIU

In $unctie !e !ensitatea sarcinii termice 420 m)'m
2
* risc !e incen!iu mic
In $unctie !e !estinatie %$unctiune& spatiu * risc !e incen!iu mic
PREVEDERI LEGALE
CARE REGLEMENTEA$A MODUL DE INTOCMIRE A
ACTELOR DE AUTORITATE
PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR LA
S.C ARYTRANS INTERNATIONAL S.R.L.
1. L!g! nr. 342)5446 /ri#ind a/7rar!a 8./otri#a inc!ndii'or, c+ .odi(ic7ri'! 9i
co./'!t7ri'! +'t!rioar! :O.U.G.R. nr.24)544;<=
S+C,I-.+ a 6-a. /#liga0iile a!ministratorului, con!uc1torului institu0iei
%articolul 19&, utili2atorului 3i salariatului %art. 22&
Sta#ileste o#ligatia legala a intocmirii !ispo2itiilor pri(in! sta#ilirea
mo!ului !e organi2are si a responsa#ilitatilor pri(in! apararea impotri(a incen!iilor;
reglementarea lucrului cu $oc !esc"is, pri(in! organi2area instruirii salariatilor cat si a
!ispo2itiei !e ela#orare !e instructiuni speci$ice !e aparare impotri(a incen!iilor si
atri#utiilor salariatilor la locul !e munca.
5. L!g! nr.>?1)544> /ri#ind /rot!c@ia ci#i'7, r!/+-'icat7, c+ .odi(ic7ri'! 9i
co./'!t7ri'! +'t!rioar! :O.U.G.R. nr.24)544;<=
Con!uc1torii institu0iilor pu#lice, patronii 3i managerii operatorilor
economici sunt o#liga0i, potri(it pre(e!erilor art. 19 lit. a&, e& 3i $& !in /r!onan0a
4u(ernului nr. 60'1995 pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, apro#at1 cu mo!i$ic1ri 3i
complet1ri prin 7egea nr. 212'1995, cu mo!i$ic1rile 3i complet1rile ulterioare, 3i ale art.
28 alin. %1& lit. $& !in 7egea nr. 481'2004 pri(in! protec0ia ci(il1, s1 organi2e2e 3i s1
e9ecute instruirea 6n !omeniul situa0iilor !e urgen01 pe #a2a pre2entelor !ispo2i0ii
generale 3i a reglement1rilor speci$ice.
/rgani2area acti(it10ii !e instruire a personalului anga)at 6n munc1 se (a $ace
a(:n!u-se 6n (e!ere urm1toarele;
a& responsa#ilitatea con!uc1torului institu0iei, managerului sau patronului
pri(in! in$ormarea 3i instruirea salaria0ilor cu pri(ire la actele normati(e, normele,
regulile 3i m1surile speci$ice institu0iei ori operatorului economic respecti(, care
reglementea21 managementul situa0iilor !e urgen01, precum 3i asupra sarcinilor ce
le sunt sta#ilite potri(it pre(e!erilor art. 19 lit. a&, e& 3i $& !in /r!onan0a
4u(ernului nr. 60'1995, apro#at1 cu mo!i$ic1ri 3i complet1ri prin 7egea nr.
212'1995, cu mo!i$ic1rile 3i complet1rile ulterioare, 3i ale art. < alin. %1& !in 7egea
nr. 481'2004, cu mo!i$ic1rile 3i complet1rile ulterioare;
#& respectarea principiului responsa#ilit10ii con!uc1torului institu0iei,
managerului sau patronului pri(in! (eri$icarea 6nsu3irii !e c1tre salaria0i a
o#liga0iilor ce le re(in 6n ca2ul pro!ucerii incen!iilor, e9plo2iilor 3i situa0iilor !e
urgen01;
c& asigurarea m1surilor te"nice 3i organi2atorice necesare pentru instruirea
e$icient1 a salaria0ilor 6n !omeniul incen!iilor, e9plo2iilor 3i situa0iilor !e urgen01.
3. O.M.A.I. nr.163)5442 /!ntr+ a/ro-ar!a Nor.!'or g!n!ra'! d! /r!#!nir! a
inc!ndii'or
C=I>/7-7 II; /rgani2area 3i !es$13urarea acti(it10ii !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor
3..i. S+C,I-.+ 1- Con0inutul organi21rii acti(it10ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor
3..ii. S+C,I-.+ a 2-a- Structuri cu atri#u0ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor.
3..iii. S+C,I-.+ a 3-a- ctele !e autoritate, !ocumente speci$ice 3i e(i!en0e pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor .
3..i(. S+C,I-.+ a 4-a- /rgani2area acti(it10ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilorla
locul !e munc1 .
C=I>/7-7 I?; .orme generale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor la
e9ploatarea construc0iilor, instala0iilor 3i amena)1rilor .
i. S+C,I-.+ -1- @1suri generale !e pre(enire a incen!iilor la e9ploatarea
construc0iilor, instala0iilor 3i amena)1rilor %art.80, art.81& .
ii. S+C,I-.+ a 2-a- @1suri generale !e pre(enire a incen!iilor la e9ecutarea
lucr1rilor cu $oc !esc"is %art.98-104, art. 106& .
C=I>/7-7 ? ; +c"iparea 3i !otarea cu mi)loace te"nice !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor %art. 123-12<, art.128, art.131& .
C=I>/7-7 ?I ; =lani$icarea 3i e9ecutarea e9erci0iilor pri(in! mo!ul !e
ac0iune6n ca2 !e incen!iu %art. 144-145& .
C=I>/7-7 ?II ; Controlul respect1rii normelor !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor %art.148-1<3& .
rt. 1<5. - ne9ele nr. 1-8 $ac parte integrant1 !in pre2entele norme
generale.
1. O.M.A.I. nr.215)544A /!ntr+ a/ro-ar!a Di"/o,i@ii'or g!n!ra'! /ri#ind
in"tr+ir!a "a'aria@i'or 8n do.!ni+' "it+a@ii'or d! +rg!n@7 c+ .odi(ic7ri'! 9i
co./'!t7ri'! +'t!rioar! :O.M.A.I. nr.2?6)544A<
C=. 1 - Scopul 3i !omeniile !e aplicare %art.1-<& .
C=. 2 - Cerin0e speci$ice 3i categorii !e instructa)e %art. 6-31, art.3<-<5& .
C=. 3 - Anregistrarea 3i con$irmarea instructa)ului %art.4<-<0& .
C=. 4 - /rgani2area acti(it10ii !e instruire %art.<1-<5& .
C=. < - Cerin0e pri(in! materialele necesare pentru instruirea 6n !omeniul
situa0iilor !e urgen01 %art.<8& .
1. O.M.A.I. nr.565)5414 /ri#ind a/ro-ar!a Di"/o,i@ii'or g!n!ra'! d! a/7rar!
8./otri#a inc!ndii'or 'a "/a@ii 9i con"tr+c@ii /!ntr+ -iro+ri
In con$ormitate cu pre(e!erile art 15 ali.%2& !in 7egea nr. 305'2006
pri(in! apararea impotri(a incen!iilor , cu mo!i$icarile ulterioare ale art.3, ali.%1&,%2& si
art %11lit.c !in Begulamentul !e organi2are si $unctionare al Inspectoratului 4eneral
pentru Situatii !e -rgenta , apro#at prin Cotararea 4u(ernului nr.1490'2004 , cu
mo!i$icarile ulterioare, in temeiul art.5 alin%4& !in /r!onanta !e -rgenta a 4u(ernului
nr.30'2005 pri(in! organi2area si reali2area sc"im#ului !e in$ormatii in !omeniul
stan!ar!elor si reglementarilor te"nice , precum si al regulilor re$eritoare la ser(iciile
societatii in$ormationale intre Bomania si statele mem#re ale -niunii +uropene , precum
si Comisia +uropeana, cu mo!i$icarile ulterioare ,in temeiul pre(e!erilo art 5 alin. 4 !in
/r!onanta !e urgenta a 4u(ernului nr.30'2005 pri(in! organi2area si $unctionarea
@inisterului !ministratiei si Internelor, apro#ata cu mo!i$icarile prin 7egea nr.1<'2008 ,
cu mo!i$icarile si completarile ulterioare ,
.ini"tr+' ad.ini"trati!i "i int!rn!'or !.it! +r.ator+' ordin &
B se apro#a Dispo2itiile generale !e aparare impotri(a incen!iilor la spatii
!e constructii pentru #irouri , pre(a2ute la ane9a care $ace parte integranta !in pre2entul
or!in .
C=. 1 D Scopul si !omeniul ! aplicare %art.1-3&;
C=.2 -/rgani2area si !es$asurarea acti(itatii !e aparare impotri(a
incen!iilor %art.4- 24& ;
C=. 3 D Beguli si masuri !e aparare impotri(a incen!iilor D Sectiunea 1
%art.2<-<9& ;
S+C>I-.+ a 2 a D Spatii !e !epo2itare %art.60-52&;
S+C>I-.+ a 3 a D Spatii te"nice a$erente constructiei %art.53-54&;
C=. 4 D +(acuarea in ca2 !e incen!iu %art.110- 126&;
C=. < D +c"iparea si !otarea cu mi)loace !e protectie impotri(a incen!iilor
%art 125- 145& ;
C=. 6 D Dispo2itii $inale %art.148-1<3& .
STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE SI A
RESPONSABILITATILOR PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA
INCENDIILOR
CADRU LEGAL& LEGEA 342)5446 SI LEGEA >?1)544>
DECI$IA
Nr. 1 din 4;)45)541>
C /ri#ind "ta-i'ir!a .od+'+i d! organi,ar! 9i a r!"/on"a-i'it7@i'or
/ri#ind a/7rar!a 8./otri#a inc!ndii'or C
(:n! 6n (e!ere pre(e!erile art. 19 & lit.a& 3i "& !in 7egea nr. 305'2006 , pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor 3i a 7egii nr. 481'2004 pri(in! protec0ia ci(il1, repu#licat1,
,in:n! cont !e pre(e!erile art.<, 5, 15 lit. a&, %!ispo2i0ia pri(in! mo!ul !e
organi2are 3i responsa#ilit10ile 6n !omeniul ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor&, !in .ormele
4enerale pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului
a!ministra0iei 3i internelor nr. 163 !in 28.02.2005
An #a2a 7egii nr.31 !in 1990 repu#licat1,
@.4+B-7
S.C. BE>B.S I.>+B.>I/.7 S.B.7.
DECIDE&

Art.1 An con$ormitate cu pre(e!erile art.<, lit.a& art.6, lit. #& 3i art.15, lit. a&
!in .ormele 4enerale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor apro#ate prin /@I nr.163'2005
3i a /.@..I. nr. 106'2005, se nume3te ca structur1 cu atri#u0ii 6n !omeniul pre(enirii 3i
stingerii incen!iilor, un ca!ru te"nic care (a 6n!eplini sarcini 6n !omeniul ap1r1rii
6mpotri(a incen!iilor 3i al situa0iilor !e urgen01, in persoana !-nei B/F7I G/F@BI
Art.5 ctele !e autoritate, !ocumentele 3i e(i!en0ele speci$ice prin care se
sta#ilesc mo!ul !e organi2are 3i r1spun!erile pe linia ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor, la
se!iul a!ministrati(, (or $i ela#orate 3i actuali2ate !e @anagerul $irmei. Controlul 3i
monitori2area m1surilor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se (a $ace !e ca!rul te"nic 3i
con!ucatorul locului !e munca .
Art.3 /rgani2area ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor la locurile !e munc1,
con$orm art. 21-36 3i ane9a nr.1 !in .ormele 4enerale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor,
re(ine @anagerului societatii
- @anager; Ior!ac"e risti!e
-
/rgani2area ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor la se!iul a!ministrati( este pre2entat1 6n ane9a
nr.2 la pre2enta !eci2ie.
Art.> Controalele proprii interne pe linia pre(enirii 3i stingerii incen!iilor se
(or e9ecuta !e ca!rul te"nic =SI, semestrial, pe #a2a unui plan !e control %ane9a nr.2&.
Con!uc1torul locului !e munc1 (a e9ecuta controale 2ilnice asupra respect1rii m1surilor
!e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor, integrit10ii mi)loacelor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor,
or!inei 3i cur10eniei la locurile !e munc1.
An $unc0ie !e pro#lemele ap1rute, se (or e9ecuta 3i controale inopinate 6n locurile
care pre2int1 risc !e incen!iu.
Controalele se $inali2ea21 cu rapoarte !e control care (or cuprin!e;
- punctele !e lucru 3i acti(it10ile cuprinse 6n control;
- constat1rile re2ultate;
- propuneri !e m1suri 3i ac0iuni !e 6nl1turare a !e$icien0elor 3i !e optimi2are a
capacit10ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor.
Art.A nali2a capacit10ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se (a e9ecuta
semestrial 3i anual, precum 3i la $inali2area controalelor, ori 6n ca2ul pro!ucerii unui
incen!iu. Baportul !e anali21 con0ine urm1toarele;
- implementarea noilor pre(e!eri legale;
- sta!iul 6n!eplinirii m1surilor sta#ilite;
- !e$icien0ele care se mani$est1 6n !omeniul ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor;
- conclu2ii !in acti(itatea !e instruire 3i preg1tire a personalului;
- rela0iile cu ter0ii pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor;
- propuneri !e m1suri pentru 6m#un1t10irea acti(it10ii.
spectele !iscutate pe timpul anali2ei se consemnea21 6ntr-un proces-(er#al, iar !eci2iile
care se iau se apro#1 printr-o "ot1r:re care se a!uce la cuno3tin01 persoanelor interesate.
Art.6 @i)loacele te"nice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor !in !otarea
societ10ii (or $i men0inute 6n permanent1 stare !e $unc0ionare, la parametrii proiecta0i,
e9isten0a 3i starea acestora (eri$ic:n!u-se !e con!ucatorul locului !e munca 3i trimestrial
!e ca!rul te"nic =SI. =entru (eri$icarea, 6ntre0inerea, re(i2ia 3i repararea mi)loacelor
te"nice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se (or 6nc"eia contracte cu persoane $i2ice sau
)uri!ice autori2ate.
Art.2 Hon!urile necesare pentru organi2area 3i !es$13urarea acti(it10ilor !e
ap1rare 6mpotri(a incen!iilor 3i !otarea cu mi)loace te"nice !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor (or $i pre(12ute 6n proiectul !e #uget !e (enituri 3i c"eltuieli, pe #a2a
propunerilor $1cute !e ca!rul te"nic =SI.
Art.? Inter(en0ia 6n ca2 !e incen!iu 3i a altor situa0ii !e urgen01, precum 3i
m1surile necesare 6nl1tur1rii e$ectelor negati(e pro!use !e acestea, se asigur1 !e
personalul !e pe locurile !e munc1 3i la ne(oie !e ser(iciile pu#lice pro$esioniste pentru
situa0ii !e urgen01, !eta3amentul !e inter(en0ie al Inspectoratului pentru Situa0ii !e
-rgen01 ID+7- S=IBIIJ al Capitalei.
=roce!urile !e inter(en0ie pentru stingerea incen!iilor la locurile !e munc1 se
(or 6ntocmi con$orm ane9ei !in .ormele generale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor.
Semestrial, se (or e9ecuta pe #a2a plani$ic1rii, e9erci0ii practice !e alarmare,
e(acuarea personalului, stingerea incen!iilor 3i 6nl1turarea urm1rilor situa0iilor !e
urgen01.
Art.; Con0inutul pre2entei !eci2ii 3i a ane9elor, (a $i a!us la cuno3tin0a
personalului societ10ii , pe #a21 !e semn1tur1, !e c1tre ca!rul te"nic cu atri#u0ii 6n
!omeniul pre(enirii 3i stingerii incen!iilor, 6nlocuitorul acestuia 3i con!uc1torii locurilor
!e munc1.
MANAGER,
IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr.1 'a d!ci,ia nr. 1)4;)45)541>

RESPONSABILITDEI
FN DOMENIUL APDRDRII FMPOTRIVA INCENDIILOR
A. MANAGERUL
a) sta#ileste, prin !ispo2i0ii scrise, responsa#ilit10ile 3i mo!ul !e organi2are pentru
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor 6n unitatea sa, le actuali2e2ea2a ori !e c:te ori apar
mo!i$ic1ri 3i le a!uce la cuno3tin01 salaria0ilor, utili2atorilor 3i oric1ror persoane
interesate;
#& s1 asigure, prin societ10i a#ilitate, i!enti$icarea 3i e(aluarea riscurilor !e incen!iu
!in unitatea sa 3i s1 asigure corelarea m1surilor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor cu natura
3i ni(elul riscurilor;
c& s1 permit1, 6n con!i0iile legii, e9ecutarea controalelor 3i a inspec0iilor !e
pre(enire 6mpotri(a incen!iilor, s1 pre2inte !ocumentele 3i in$orma0iile solicitate 3i s1 nu
6ngreune2e sau s1 o#struc0ione2e 6n niciun $el e$ectuarea acestora;
!& s1 asigure, ela#ore2e instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor 3i s1
sta#ileasc1 atri#u0iile ce re(in salaria0ilor la locurile !e munc1;
e& s1 (eri$ice !ac1 salaria0ii cunosc 3i respect1 instruc0iunile necesare pri(in!
m1surile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor 3i s1 (eri$ice respectarea acestor m1suri
semnalate corespun21tor prin in!icatoare !e a(erti2are !e c1tre persoanele !in e9terior
care au acces 6n unitatea sa;
$& s1 asigure 6ntocmirea 3i actuali2area planurilor !e inter(en0ie 3i con!i0iile pentru
aplicarea acestora 6n orice moment;
g& s1 permit1, la solicitare, accesul $or0elor inspectoratului pentru situa0ii !e urgen01
6n unitate, 6n scop !e recunoa3tere, instruire sau !e antrenament 3i s1 participe la
e9erci0iile 3i aplica0iile tactice !e inter(en0ie organi2ate !e acesta;
"& s1 asigure utili2area, (eri$icarea, 6ntre0inerea 3i repararea mi)loacelor !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor cu personal atestat, con$orm instruc0iunilor $urni2ate !e proiectant;
i& s1 asigure 3i s1 pun1 6n mo! gratuit la !ispo2i0ie $or0elor c"emate 6n a)utor
mi)loacele te"nice pentru ap1rare 6mpotri(a incen!iilor 3i ec"ipamentele !e protec0ie
speci$ice riscurilor care !ecurg !in e9isten0a 3i $unc0ionarea unit10ii sale, precum 3i
anti!otul 3i me!icamentele pentru acor!area primului a)utor;
)& s1 in$orme2e !e 6n!at1, prin orice mi)loc, inspectoratul !espre i2#ucnirea 3i
stingerea cu $or0e 3i mi)loace proprii a oric1rui incen!iu, iar 6n termen !e 3 2ile lucr1toare
s1 complete2e 3i s1 trimit1 acestuia raportul !e inter(en0ie;
K& s1 utili2e2e 6n unitatea sa numai mi)loace te"nice !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor, certi$icate con$orm legii;
l& s1 6n!eplineasc1 orice alte atri#u0ii pre(12ute !e lege pri(in! ap1rarea 6mpotri(a
incen!iilor.

B. CONDUCDTORUL SERVICIILOR DE ACTIVITATE
Con!ucatorul ser(iciilor !e acti(itate !in ca!rul $irmei, este instruit si asistat te"nic
6n !omeniul acti(it10ii !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor !e catre ca!rul te"nic =SI al
S.SBE>B.S I.>+B.>I/.7 SB7 3i are urm1toarele o#liga0ii principale;

organi2ea21, 6n!rum1 3i controlea21, potri(it legisla0iei 6n (igoare, acti(itatea !e
pre(enire 3i stingerea incen!iilor 6n $irma;
4. asigura organi2area ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor la locul !e munc1;
3. organi2ea21 3i e9ecut1 instruirea personalului !in su#or!ine, cu spri)inul ca!rului
te"nic =.S.I., asigur1 testarea personalului 3i (eri$ic1 e$icien0a instruirii;
4. i!enti$ic1 pericolele !e incen!iu 3i ia m1suri !e 6nl1turare a acestora;
<. asigur1 3i r1spun!e !e instruirea personalului pentru inter(en0ia 6n ca2 !e
incen!iu, coor!onea21 ac0iunea !e stingere p:n1 la sosirea celorlalte $or0e !e inter(en0ie;
6. controlea21 3i urm1reste respectarea m1surilor sta#ilite pentru e9ecutarea
lucr1rilor cu $oc !esc"is 3i a regulilor pri(in! $umatul;
5. r1spun!e !e reali2area la termenele sta#ilite a m1surilor !e pre(enire 3i stingere
a incen!iilor ce-i re(in nemi)locit, precum 3i a acelora care re(in salariatilor;
8. ia m1suri pentru ca, permanent, c1ile !e acces s1 r1m:n1 li#ere, ne#locate,
pentru a permite la ne(oie e(acuarea 6n siguran01 a personalului;
10. inter2ice utili2area instala0iilor electrice !e$ecte sau impro(i2ate;
11. comunica, ime!iat !up1 constatare, con!uc1torului locului !e munc1 orice
6nc1lcare a normelor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor sau a oric1rei situa0ii sta#ilite !e
acesta ca $iin! un pericol !e incen!iu;
12. cooperea2a 6n (e!erea reali21rii m1surilor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor;
13. actionea2a, 6n con$ormitate cu proce!urile sta#ilite la locul !e munc1, 6n ca2ul
apari0iei oric1rui pericol iminent !e incen!iu;
14. $urni2ea2a persoanelor a#ilitate toate !atele 3i in$orma0iile !e care are cuno3tin01,
re$eritoare la pro!ucerea incen!iilor.
1<. respecta reglement1rile sta#ilite !e con!ucerea societ10ii pri(in! e9ecutarea
lucr1rilor cu $oc !esc"is, $umatul 3i gestionarea am#ala)elor 3i !e3eurilor com#usti#ile;
16. s1 cunoasc1 mo!ul !e $olosire a mi)loacelor !e prim1 inter(en0ie pentru stingerea
incen!iilor !in !otarea locului !e munc1;
15. s1 participe la instructa)ele, e9erci0iile 3i aplica0iile practice !e stingere a
incen!iilor organi2ate 6n ca!rul societ10ii;
18. s1 nu !epun1 pe corpurile !e 6nc1l2ire, !e iluminat sau ta#louri electrice ":rtii,
0es1turi, 6m#r1c1minte sau alte materiale com#usti#ile;
19. s1 acor!e a)utor, at:t c:t este ra0ional posi#il, oric1rui salariat a$lat 6ntr-o situa0ie
!e pericol.
C. SALARIAEII LA LOCUL DE MUNCD
Hiecare salariat are, la locul !e munc1, urm1toarele o#liga0ii principale;
1.a& s1 respecte regulile 3i m1surile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor, a!use la
cuno3tin01, su# orice $orm1, !e Directorul 4eneral, sau 3e$ul locului !e munc1;
1.#& s1 utili2e2e aparatura 3i ec"ipamentele, potri(it instruc0iunilor te"nice, precum 3i
celor !ate !e @anager '3e$ul locului !e munc1, !up1 ca2;
1.c) s1 comunice, ime!iat !up1 constatare, con!uc1torului locului !e munc1 orice
6nc1lcare a normelor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor sau a oric1rei situa0ii sta#ilite !e
acesta ca $iin! un pericol !e incen!iu, precum 3i orice !e$ec0iune sesi2at1 la sistemele 3i
instala0iile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor;
1.!& s1 coopere2e cu salaria0ii !esemna0i !e @anager, 6n (e!erea reali21rii m1surilor
!e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor;
1.e& s1 ac0ione2e, 6n con$ormitate cu proce!urile sta#ilite la locul !e munc1, 6n ca2ul
apari0iei oric1rui pericol iminent !e incen!iu;
1.$& s1 $urni2e2e persoanelor a#ilitate toate !atele 3i in$orma0iile !e care are
cuno3tin01, re$eritoare la pro!ucerea incen!iilor.
1.g& s1 respecte reglement1rile sta#ilite !e con!ucerea societ10ii pri(in! e9ecutarea
lucr1rilor cu $oc !esc"is, $umatul 3i gestionarea am#ala)elor 3i !e3eurilor com#usti#ile;
1."& s1 cunoasc1 mo!ul !e $olosire a mi)loacelor !e prim1 inter(en0ie pentru stingerea
incen!iilor !in !otarea locului !e munc1;
1.i& s1 participe la instructa)ele , e9erci0iile 3i aplica0iile practice !e stingere a
incen!iilor organi2ate 6n ca!rul societ10ii;
1.)& s1 nu !epun1 pe corpurile !e 6nc1l2ire, !e iluminat sau ta#louri electrice ":rtii,
0es1turi, 6m#r1c1minte sau alte materiale com#usti#ile;
1.K& s1 acor!e a)utor, at:t c:t este ra0ional posi#il, oric1rui salariat a$lat 6ntr-o situa0ie
!e pericol.

MANAGER, FNTOCMIT,
IORDACHE ARISTIDE IORDACHE PARASCHIVA
An!*a nr.5 'a d!ci,ia nr. 1 )4;.45.541>
ORGANI$AREA APDRDRII FMPOTRIVA INCENDIILOR
LOCUL DE MUNCD C SPATII DE BIROURI
Ca/. I& PREVENIREA INCENDIILOR
1. Mat!ria'! co.-+"ti-i'! 9i in('a.a-i'!
- ":rtie, cartoane
- mo#ilier !in lemn sau !eri(ate !in lemn
- materiale plastice !in construc0ia calculatoarelor 3i altor aparate !in
#irouri
1. S+r"! d! a/rind!r! /o"i-i'!
a) surse de aprindere cu flacr:
- $lac1r1 !esc"is1 L pe timpul e9ecut1rii unor lucr1ri !e su!are, resturi
aprinse !e 0ig1ri, c"i#rituri etc.
b) surse de aprindere de natur electric:
- scurtcircuite;
- e$ect termic al curentului electric .
1. Eci/a.!nt! 9i .i0'oac! d! '+cr+
- Calculatoare, laptop-uri
- aparatur1 !e multiplicat %multi$unctionale, imprimante, copiatoare etc&
- ta#louri electrice
- instalatii !e climati2are
1. M7"+ri g!n!ra'! d! /r!#!nir! 9i "ting!r!a inc!ndii'or
- Se inter2ice e9ecutarea lucr1rilor cu $oc !esc"is 6n locurile cu pericol !e
incen!iu sau e9plo2ie;
- se inter2ice $umatul in incinta spatiului societatii;
- c1ile !e acces, e(acuare 3i inter(en0ie se (or p1stra 6n permanen01 la
ga#aritele proiectate ;
- !eseurile com#usti#ile %"artie, carton, etc& se colectea2a 2ilnic si se
e(acuea2a in locurile sta#ilite;
- instala0iile electrice !e iluminat se (or e9ploata con$orm normelor, $1r1
!e$ec0iuni 3i impro(i2a0ii;
- se inter2ice $olosirea instalatiilor electrice impro(i2ate sau cu !e$ectiuni;
- se inter2ic inter(entiile la insta7atiile'ec"ipamentele electrice !e catre
personal neautori2at;
- !otarea cu mi)loace te"nice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se (a $ace
con$orm normelor, asigur:n!u-se (eri$icarea 3i 6ntre0inerea acestora !e c1tre
persoane $i2ice sau )uri!ice atestate.
A. M7"+ri "/!ci(ic! d! /r!#!nir! 9i "ting!r!a inc!ndii'or
- instala0iile electrice (or $i e9ploatate $1r1 !e$ec0iuni 3i impro(i2a0ii,
corpurile !e iluminat !in ar"i(1;
- la terminarea acti(itatii scoaterea !e su# tensiune a tuturor aparatelor
electrice si stingerea tuturor corpurilor !e iluminat;
- c1ile !e acces, e(acuare 3i inter(en0ie (or $i p1strate li#ere 6n
permanen01, la ga#aritele proiectate, e(it:n!u-se #locarea acestora cu mo#ilier,
am#ala)e 3i !i$erite materiale;
- asigurarea (entilatiei incaperilor;
- se (or respecta cu stricte0e proce!ura !e lucru cu $oc 3i regulile pri(in!
$umatul;
- instruirea perio!ic1 a personalului, 6n con$ormitate cu legisla0ia 6n
(igoare, e9ecutarea perio!ic1 a e9erci0iilor practice !e alarmare, e(acuare 3i
stingerea incen!iilor.
Ca/.II. ORGANI$AREA PRIMEI I NTERVENEII DE STINGERE A
INCENDIILOR
1.Mi0'oac! d! a'ar.ar!)a'!rtar!
- tele$oane $i9e ; 112 - Dispeceratul -nic pentru Situa0ii !e -rgen01
5. In"ta'a@ii 9i di"/o,iti#! /!ntr+ d! 'i.itar! 9i "ting!r!a inc!ndii'or& > stingatoare
cu !io9i! !e car#on intern
3. Mi0'oac! d! /rot!c@i! a "a'aria@i'or C nu s-au ac"i2i0ionat
>. P!r"ona'+' car! a"ig+r7 /ri.a int!r#!n@i!
4.1. Con!uce inter(en0ia; Ior!ac"e risti!e .
4.2. larmea21'alertea21 personalul 3i $or0ele !e inter(en0ie; Iliescu Ion .
4.3. Antreruperea aliment1rii cu energie electric1; Soare @irel .
4.4. @:nuirea sting1toarelor !in !otare; Ionescu Catalin .
A. P!r"ona'+' car! a"ig+r7 !#ac+ar!a /!r"oan!'or)-+n+ri'or
- 3e$ ec"ip1; Hlorea @ircea
- mem#rii;
>raseul !e e(acuare; "ol parter #loc D iesire principala #loc.
=rimele se (or e(acua persoanele %intai persoanele a$ectate !e e(eniment& si apoi
se (a e(acua aparatura te"nica !e calcul si in $inal !aca este posi#il, mo#ilierul
@1suri !e protec0ie pentru persoane 3i #unuri pe timpul e(acu1rii 3i !up1
e(acuarea acestora; persoanele care nu au atri#utii pentru e(auarea #unurilor (or pleca !e
la se!iul societatii urman! sa $ie anuntate can! se (a relua acti(itatea. =ersonalul
!esemnat pentru e(acuarea #unurilor (a actiona numai !aca acest lucru este posi#il cu
ec"ipament in!i(i!ual !e protectie.
$i3area /'an+'+i d! !#ac+ar!, cu marcarea o#ligatorie a traseelor !e e(acuare 6n
loc (i2i#il, la intrarea in $irma %pe "ol&.@arcarea c1ilor !e e(acuare cu inscrip0ii 3i
in!icatoare !e securitate con$orm cu pre(e!erile S>S 295'1-2'1980. laturi !e planul
!e e(acuare (a $i a$isata Organi,ar!a a/ararii i./otri#a inc!ndii'or
FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
Anexa nr. 3 la decizia nr. 1 /09.02.2014
PLANUL DE ORGANI$ARE GI EHECUTARE
a' contro'+'+i r!"/!ct7rii .7"+ri'or d! /r!#!nir! 9i "ting!r! a inc!ndii'or
Perioada: anual
Participanii !a contro!: @anagerul .
O"iecti#e!e$%cop&ri!e contro!&!&i:
- in(entarierea !ocumenta0iei te"nice 3i organi2atorice !in !omeniul pre(enirii
3i stingerii incen!iilor 3i situa0iilor !e urgen01, (eri$icarea (ia#ilit10ii, e$icien0ei 3i
actualit10ii acestora;
- (eri$icarea respect1rii m1surilor !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor la
locurile !e munc1;
- e(aluarea ni(elului !e preg1tire a personalului 6n !omeniul situa0iilor !e
urgen01;
- sta#ilirea prin e9ecutarea unui e9erci0iu practic, a capacit10ii !e inter(en0ie 3i
!e reac0ie a personalului pe locul !e munc1;
- (eri$icarea st1rii $i2ice 3i $unc0ionale a instala0iilor electrice !e iluminat, a
semnali21rii 3i inscrip0ion1rilor !e securitate,
- c1ile !e acces, e(acuare 3i inter(en0ie, respectarea ga#aritelor proiectate,
semnali2area con$orm normelor, p1strarea li#er1 a acestora 6n tot timpul;
- e9isten0a, starea !e $unc0ionare , inscrip0ionare 3i (eri$icarea mi)loacelor
te"nice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor %sting1toare&;
- mo!ul !e gestionare a !e3eurilor 3i am#ala)elor com#usti#ile %colectarea,
!epo2itarea temporar1, e(acuarea 3i 'sau (alori$icarea&.

'nc(eierea )i e*p!oatarea contro!&!&i:
- 6ntocmirea !ocumentului !e control , con$orm at.149 aln.%2& !in .ormele
generale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor apro#ate prin /@I nr.163'2005
- pastrarea !ocumentului la con!ucerea societ10ii
- in$ormarea con!uc1torului locurilor !e munc1 cu conclu2iile re2ultate 3i
m1surile sta#ilite pentru cre3terea capacit10ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor.
FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. > 'a d!ci,ia
nr .1 ) 4;.45.541>.
REGULI GI PROCEDURI
PRIVIND INTERVENEIA FN CA$UL SITUAEIILOR DE URGENED
+,%&ri te(nice )i or-ani.atorice pentr& rea!i.area inter#eniei /n ca. de incendi& :
An scopul ac0ion1rii cu e$icien01, 6n ca2ul oric1rui 6nceput !e incen!iu sau a(arie urmat1
!e incen!iu, 6n spa0iile 6n care societatea 63i !es$13oar1 acti(itatea, persoanele nominalizate 6n
pre2enta !eci2ie, care au $unc0ii !e con!ucere sau coor!onare a acti(it10ii !in 2onele !e
competen01, (or lua urm1toarele m1suri;
/rgani2ea21 alarmarea 3i anun0area incen!iului tuturor persoanelor 3i
institu0iilor interesate %persoanele $i2ice, salaria0ii, etc, a$late 6n 2ona pro!ucerii incen!iului,
con!ucerea societ10ii, pompierii militari, poli0ia, sal(area, protec0ia ci(ila, !up1 ca2&;
/rgani2ea21 acti(itatea !e e(acuare a persoanelor 3i #unurilor materiale !e
(aloare;
Sta#ileste mi)loacele !e prim1 inter(en0ie sau instala0iile cu care inter(in pentru
stingerea incen!iilor;
Con!uce ac0iunea ec"ipelor !e prim1 inter(en0ie a c1ror componen01 este
sta#ilit1 prin !ispo2i0ie scris1, 6n (e!erea locali21rii 3i lic"i!1rii incen!iului pro!us;
Sta#ileste m1suri !e protec0ie in!i(i!ual1 a personalului !e inter(en0ie pe timpul
!es$13ur1rii acestei acti(it10i;
=une la !ispo2i0ia $or0elor c"emate 6n a)utor %pompieri, sal(are, poli0ie& toate
in$orma0iile necesare unei inter(en0ii rapi!e 3i e$iciente;
Sta#ileste m1suri pri(in! 6nl1turarea e$ectelor negati(e pro!use !e incen!iu 3i
reluarea acti(it10ii 6n con!i0ii !epline !e securitate.
/rice salariat care o#ser(a un incen!iu are o#liga0ia !e a anun0a, prin orice mi)loc
con!ucerea societ10ii, pompierii, sal(area, poli0ia, !up1 ca2, 3i s1 acor!e a)utor !up1
posi#ilit10ile sale, pentru limitarea 3i stingerea incen!iilor.
In ca2 !e incen!iu, orice salariat in!i$erent !e locul !e munc1 sau !e preg1tirea
pro$esional1 a acestuia are o#liga0ia !e a acor!a a)utor, c:n! 3i c:t este ra0ional posi#il,
semenilor a$la0i 6n pericol sau 6n !i$icultate, !in proprie ini0iati(1 ori la solicitarea (ictimei, a
con!ucerii societ10ii sau a pompierilor militari.
1. Alarmarea n caz de incendiu
larmarea local1, a persoanelor a$late la locul !e munc1, a ec"ipelor !e prima
inter(en0ie 3i a con!ucerii societ10ii se $ace prin (oce.
larmarea ser(iciilor pu#lice pentru situa0ii !e urgen01 se $ace tele$onic la num1rul 115
Dispeceratul -nic pentru Situa0ii !e -rgen01.
De alarmare r1spun!e persoana !esemnat1 prin proce!ura !e organi2are ap1r1rii
6mpotri(a incen!iilor la $iecare loc !e munc1, care (a comunica ; natura situa0iei !e urgen01
care s-a pro!us %incen!iu, e9plo2ie, a(arie, cutremur, inun!a0ie, pr1#u3irea construc0iei etc& ;
locul incen!iului% a!resa societii& ; natura lui % materialul care ar!e.& ; posi#ilit10ile !e
propagare, pericolul pe care 6l repre2int1 pentru oameni, precum 3i alte in$orma0ii solicitate !e
ace3tia. An (e!erea 6nsu3irii concep0iei !e ac0iune pentru stingerea incen!iilor, a (eri$ic1rii 3i
$unc0ion1rii sistemelor !e alarm1 3i stingere a incen!iilor precum 3i pentru men0inerea
antrenamentului ec"ipelor !e prim1 inter(en0ie, se (or organi2a perio!ic aplica0ii 3i e9erci0ii
practice cu participarea tuturor salaria0ilor, 6n #a2a unui gra$ic apro#at !e con!ucerea societ10ii
3i'sau a societ10ilor cooperante.
2. Concepia de aciune pentru stingerea incendiilor
+c"ipele !e prima inter(en0ie inter(in pentru stingerea incen!iilor i2#ucnite 6n oricare
6nc1pere a societ10ii, $olosin! mi)loace !e prima inter(en0ie a$late 6n !otare.
Se (or lua m1suri urgente pentru limitarea incen!iului 6n $unc0ie !e natura, propor0iile
lui, propriet10ile materialelor 3i su#stan0elor com#usti#ile incen!iate sau a$late 6n ime!iata
apropiere a $ocarului incen!iului, sarcina termic1, (ite2a !e ar!ere, !irec0iile principale
pro#a#ile !e propagare 3i e$icien0a inter(en0iei pe locul !e munc1;
Se a!opt1, 6n $unc0ie !e situa0ia tactic1 e9istent1, cele mai e$iciente proce!ee !e
stingere pentru; re!ucerea temperaturii 6n 2ona !e ar!ere; i2olarea elementelor com#usti#ile
$a01 !e aerul atmos$eric; intro!ucerea !e in"i#itori %ga2e inerte, a#ur, su#stan0e c"imice& 6n
spa0iile 6n care se pro!uc reac0ii !e ar!ere;
+c"ipele !e sal(atori (or e9ecuta misiunile presta#ilite pentru sal(area oamenilor 3i
e(acuarea #unurilor materiale !e (aloare.
An ca2ul inun!1rii 2onei incen!iate cu $um se (or lua m1suri pentru practicarea unor
!esc"i!eri pentru e(acuarea $umului 3i ga2elor $ier#in0i care se pot !ega)a pe timpul
incen!iului. Se (a a(ea 6n (e!ere la practicarea acestor !esc"i!eri sau la spargerea geamurilor
s1 se e$ectue2e limitat pentru a nu con!uce la alimentarea 6n e9ces cu o9igen contri#uin!
ast$el 6n mo! !e2a(anta)os la propagarea 3i m1rirea (ite2ei !e ar!ere ampli$ic:n! !inamica
incen!iului.
3. Evaluarea capacitii de aprare mp otriva incendiilor
=erio!ic, la ni(elul $iec1rui loc !e munc1 in!i$erent !e natura acti(it10ii !es$13urate, se
(a anali2a sta!iul cunoa3terii 3i aplic1rii pre(e!erilor legale re$eritor la acti(itatea !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor 3i se (or a!opta m1suri pentru 6m#un1t10irea ni(elului !e protec0ie 3i
siguran0a la $oc.
@aterialele !e anali21 se (or 6ntocmi !e persoanele cu atri#u0ii 6n !omeniul
pre(enirii 3i stingerii incen!iilor 3i se (or re$eri la;
An!eplinirea sarcinilor 3i o#liga0iilor ce re(in con!ucerii, $actorilor cu $unc0ii !e
r1spun!ere;
Sta!iul !epist1rii 3i 6n!ep1rt1rii cau2elor !e incen!iu, a st1rilor !e pericol 3i
situa0iilor !eose#ite precum 3i m1surile luate 6n (e!erea 6nl1tur1rii acestora;
Constituirea 3i $unc0ionarea ec"ipelor !e speciali3ti sau !e inter(en0ie,
implicarea 3i aportul acestora la acti(itatea !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor;
Capacitatea !e inter(en0ie a $or0elor 3i mi)loacelor proprii precum 3i mo!ul
!e cooperare 3i cola#orare cu organele speciali2ate pe linia acti(it10ii !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor;
Dinamica incen!iilor, 6nceputurile !e incen!ii, a(ariile sau e9plo2iile,
cau2ele care le-au generat 3i consecin0ele acestora.
Ap,rarea /0potri#a incendii!or /n ca.&! ca!a0it,i!or nat&ra!e )i cata%tro1e!or
=entru pre(enirea 3i stingerea incen!iilor, 6n ca2ul pro!ucerii unor calamit10i
naturale ori catastro$e, s-au pre(12ut m1suri pe #a2a scenariilor 3i situa0iilor concrete at:t
pentru 6nc1perile cu !estina0ie !e #irouri, c:t 3i pentru cele te"nico-a!ministrati(e.
In ela#orarea concep0iei !e ac0iune se acor!1 prioritate sal(1rii (ie0ilor oamenilor,
concentr1rii $or0elor 3i mi)loacelor pentru limitarea pier!erilor materiale 3i 6nl1turarea
consecintelor respecti(e.
M7"+ri /r!g7titoar! pentru;
I!enti$icarea, nominali2area 3i luarea 6n e(i!en01 a punctelor (ulnera#ile cu
pericol !e incen!iu sau e9plo2ie care ar putea $i a$ectate 3i mo!ul !e inter(en0ie;
Intocmirea, reactuali2area 3i cunoa3terea planurilor !e situa0ie a tuturor
ni(elurilor, e(i!en0ierea c1ilor !e e(acuare, traseele con!uctei !e ga2e, lic"i!e
com#usti#ile, ap1, instala0ii electrice, 6nc1l2ire, etc.
Sta#ilirea pentru toate locurile !e munc1 a mo!ului !e operare %ac0iune& 6n ca2
!e incen!iu, calamit10i naturale, catastro$e;
7imitarea posi#ilit10ilor !e propagare a $ocului, $umului 3i ga2elor $ier#in0i;
Be!ucerea sarcinii termice;
Cre3terea capacit10ii !e inter(en0ie prin preg1tirea special1 a $or0elor proprii 3i a
ec"ipelor !e inter(en0ie !e pe locurile !e munc1.
M7"+ri /! ti./+' !#!ni.!nt!'or 9i i.!diat d+/7 /rod+c!r!a ac!"tora
plicarea planului !e ac0iune 3i a m1surilor sta#ilite 6n raport !e situa0ia concreta;
Cunoa3terea permanent1 a situa0iei operati(e !in societate, !epistarea 3i
6nl1turarea ime!iat1 a pericolelor 3i a !e$ec0iunilor pro!use la sistemele !e protec0ie
6mpotri(a incen!iilor.
M7"+ri /!ntr+ 8n'7t+rar!a con"!cin@!'or
Sta#ilirea m1surilor !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor ce tre#uie luate la
repunerea 6n $unc0ie a instala0iilor, la re!area 6n e9ploatare a cl1!irii societ10ii 3i (eri$ic1rea
6n!eplinirii m1surilor respecti(e;
Bepunerea 6n $unc0ie a sistemelor !e protec0ie 6mpotri(a incen!iilor sau e$rac0ie
a(ariate, !up1 ca2, 6nlocuirea acestora ori suplimentarea lor prin m1suri cu caracter temporar;
Controlul respect1rii normelor 6n toate sectoarele !e acti(itate;
Stu!ierea conclu2iilor !esprinse 6n urma e(enimentului 3i sta#ilirea !e m1suri
pentru (iitor.
Partic+'arit7@i a'! int!r#!n@ii'or 8n ca,+' ca'a.it7@i'or
In ca,+' /rod+c!rii d! c+tr!.+r!&
Becunoa3terea cl1!irii 3i instala0iilor a$ectate prin;
- recunoa3terea propor0iilor !istrugerilor;
- gra!ul !e pericol pentru oameni;
- mi)loace 3i proce!ee !e sal(are;
- starea c1ilor !e acces;
- m1sura 6n care au $ost a$ectate instala0iile utilitare;
- posi#ilitatea !e pro!ucere a unor e9plo2ii sau incen!ii 3i m1surile necesare
pentru pre6nt:mpinarea acestora.
/rgani2area ac0iunilor !e sal(are a salaria0ilor surprin3i su# !1r:m1turi;
sigurarea aliment1rii cu ap1 pentru incen!iu;
Supra(eg"erea unor instala0ii un!e e9ist1 posi#ilitatea i2#ucnirii !e incen!iu;
-rm1rirea repunerii 6n stare !e $unc0ionare a instala0iilor utilitare.
Fn ca,+' in+nda@ii'or&
Se ac0ionea21 pentru cercetarea 2onelor cl1!irii a$ectate pentru sta#ilirea situa0iei
reale;
+(acuarea persoanelor a$late 6n pericol;
/rgani2area e(acu1rii #unurilor materiale !e (aloare sau a celor care
interac0ionea21 periculos 6n contact cu apa, a$late 6n locurile inun!ate;
/rgani2area e(acu1rii apei !in su#soluri;
sigurarea 6ntreruperii, cu a)utorul speciali3tilor, a instala0iilor electrice 3i !e
ga2e, inter2icerea $olosirii mi)loacelor !e iluminat impro(i2ate;
sigurarea pa2ei #unurilor calamitate;
7imitarea 2onelor calamitate prin m1suri a!ec(ate 3i 6n $unc0ie !e situa0ia
e$ecti(1 la $a0a locului;
sigurarea unor leg1turi permanente 6ntre punctele !e coman!a 3i ec"ipele !e
lucru !islocate , pentru a putea $i concentrate operati( 6n ca2 !e incen!iu.
Ca!rul te"nic 3i responsa#ilii cu pro#lemele !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor 3i 6n
!omeniul situa0iilor !e urgen01 (or a!uce la cuno3tin0a personalului societ10ii pre(e!erile
pre2entei !eci2ii 6n p1r0ile ce-i pri(esc 3i (or urm1ri aplicarea ei.
FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR SI ATRIBUTIILE SALARIATILOR LA
LOCURILE DE MUNCA
CADRUL LEGAL& LEGEA 342)5446, OMAI 163)5442, OMAI 565)5414, NORMATIV I6
DECI$IA
.r. 2 !in 09.02.2014
Pri#ind r!a'i,ar!a in"tr+cti+ni'or "/!ci(ic! d! a/arar! i./otri#a inc!ndii'or si
atri-+tii'! "a'ariati'or 'a 'oc+' d! .+nca
(:n! 6n (e!ere pre(e!erile art. 19 lit. a,3i g, !in 7egea nr. 305'2006 pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor,
,in:n! cont !e pre(e!erile art. <,9, 3i 15lit. #&, !in .ormele 4enerale pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului a!ministra0iei 3i
internelor nr. 163 !in 28.02.2005, /@I 262'2010 pentru apro#area D.4. pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor la spa0iile 3i construc0iile pentru #irouri.
An #a2a 7egii nr. 31 !in 1990 repu#licat1,
@anager al
S.C.ARYTRANS INTERNATIONAL SRL
IORDACHE ARISTIDE
DECIDE&

Art.1 An toate spa0iile societ10ii se (or respecta m1surile !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor pre(12ute 6n 7egea nr.305'2006 pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor,
/.@..I. nr.163'2005 pentru apro#area .ormelor generale !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor, celelalte !ispo2i0ii generale, norme 3i normati(e care au inci!en01 6n !omeniul
ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor 3i al situa0iilor !e urgen01, precum 3i in%tr&ci&ni!e proprii
%peci1ice !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor 3i proce!urile pre2entate 6n ane9ele 1- <,
care $ac parte integrant1 !in pre2enta !eci2ie.
Art. 5 Instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor cuprin!;
- regulile 3i m1surile speci$ice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor pentru e9ploatarea
instala0iilor potri(it con!i0iilor te"nice, te"nologice 3i organi2atorice locale, precum 3i
pentru repara0ii, re(i2ii, 6ntre0inere, oprire 3i punere 6n $unc0iune;
- e(i!en0ierea elementelor care !etermin1 riscul !e incen!iu sau !e e9plo2ie;
- pre(e!erile speci$ice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor !in reglement1rile 6n (igoare;
- o#liga0iile salaria0ilor pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor;
Instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se ela#orea21 !e con!ucatorul
!epartamentului !e acti(itate, se (eri$ic1 !e ca!rul te"nic cu atri#u0ii !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor 3i se apro#1 !e a!ministrator'con!uc1tor.
Instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor (or $i a$isate sinteti2at la loc (i2i#il
in $irma..
-n e9emplar al tuturor instruc0iunilor !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se p1strea21
la ca!rul te"nic sau la persoana !esemnat1 s1 6n!eplineasc1 atri#u0ii !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor.
Salaria0ii !e la locurile !e munc1 pentru care s-au 6ntocmit instruc0iunile speci$ice
au o#liga0ia s1 le stu!ie2e, s1 le 6nsu3easc1 3i s1 le aplice.
Instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se completea21 6n toate ca2urile cu
in$orma0iile !in planurile !e inter(en0ie, acolo un!e acestea sunt 6ntocmite.
Instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se actuali2ea21 la mo!i$ic1ri,
mo!erni21ri, !e2(olt1ri, repro$il1ri 3i la apari0ia unor noi reglement1ri.
Hiecare instruc0iune !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor tre#uie s1 ai#1 6nscris1 !ata
6ntocmirii're(i2iei 3i !ata apro#1rii.
Art.3 Instruc0iunile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor se ela#orea21 pentru urm1toarele
locuri !e munc1 cu risc !e incen!iu;
- Birouri - ne9a 1
- /$icii - ne9a 2
- Instala0ii electrice; - ne9a 3
- Instalatii si aparatura !e calcul; - ne9a 4
- pentru persoanele !in e9terior. D ne9a <
Art.> =entru a!ucerea la 6n!eplinire a pre(e!erilor legale 3i respectarea m1surilor !e
ap1rare 6mpotri(a incen!iilor pre(12ute 6n actele normati(e 3i 6n instruc0iunile proprii
speci$ice , salaria0ii societ10ii, pe l:ng1 o#liga0iile legale pre(12ute 6n 7egea nr.305'2006,
au 3i urm1toarele atri#u0ii 3i responsa#ilit10i;
4.1.Cond&c,tor&! %ectoare!or de acti#itate : .anag!r+'& !in ca!rul societ10ii, 6n
!omeniul acti(it10ii !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor are urm1toarele o#liga0ii
principale;
1. sa organi2e2e, 6n!rume 3i controle2e, potri(it legisla0iei 6n (igoare,
acti(itatea !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor 6n sectoarele !e acti(itate pe care le
coor!onea21;
2. s1 asigure organi2area ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor la locurile !e munc1 ;
3. organi2ea21 3i e9ecut1 instruirea personalului !in su#or!ine, cu spri)inul
ca!rului te"nic =SI., asigur1 testarea personalului 3i (eri$ic1 e$icien0a instruirii;
4. i!enti$ic1 pericolele !e incen!iu 3i ia m1suri !e 6nl1turare a acestora;
<. propune !otarea locurilor !e munc1 cu mi)loacele !e prim1 inter(en0ie
pre(12ute !e norme 3i ac0ionea21 pentru men0inerea acestora 6n stare !e $unc0ionare;
6. asigur1 3i r1spun!e !e instruirea personalului pentru inter(en0ia 6n ca2 !e
incen!iu, coor!onea21 ac0iunea !e stingere p:n1 la sosirea celorlalte $or0e !e inter(en0ie;
5. controlea21 3i urm1reste respectarea m1surilor sta#ilite pentru e9ecutarea
lucr1rilor cu $oc !esc"is 3i a regulilor pri(in! $umatul;
8. r1spun!e !e reali2area la termenele sta#ilite a m1surilor !e pre(enire 3i
stingere a incen!iilor ce-i re(in nemi)locit, precum 3i a acelora care re(in personalului !in
su#or!ine;
9. ia m1suri pentru ca, permanent, c1ile !e acces s1 r1m:n1 li#ere, ne#locate,
pentru a permite la ne(oie e(acuarea 6n siguran01 a personalului;
10. men0ine 6n permanen01 accesul li#er la sting1toarele !in !otare;
11. inter2ice utili2area instala0iilor electrice !e$ecte sau impro(i2ate;
12. r1spun!e !e respectarea !isciplinei la locul !e munc1 !e c1tre salariatii
$irmei .
4.2. Per%ona!&! an-a3at, in!i$erent !e natura anga)1rii, pe linia ap1r1rii 6mpotri(a
incen!iilor, are urm1toarele o#liga0ii principale;
1. s1 respecte regulile 3i m1surile !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor sta#ilite !e
con!ucerea societ10ii sau !e persoanele !esemnate !e aceasta;
2. s1 respecte reglement1rile sta#ilite !e con!ucerea societ10ii pri(in! e9ecutarea
lucr1rilor cu $oc !esc"is, $umatul 3i gestionarea am#ala)elor 3i !e3eurilor com#usti#ile;
3. s1 cunoasc1 mo!ul !e $olosire a mi)loacelor !e prim1 inter(en0ie pentru
stingerea incen!iilor !in !otarea locului !e munc1;
4. s1 comunice, ime!iat, con!ucerii societ10ii ori persoanelor 6mputernicite !e
aceasta orice situa0ie pe care este 6n!rept10it s1 o consi!ere un pericol !e incen!iu,
precum 3i orice !e$ec0iune sesi2at1 la sistemele !e protec0ie sau !e inter(en0ie pentru
stingerea incen!iilor;
<. s1 coopere2e cu salaria0ii !esemna0i !e con!ucerea societ10ii, at:t c:t 6i permit
cuno3tin0ele 3i sarcinile sale, 6n (e!erea reali21rii m1surilor !e ap1rare 6mpotri(a
incen!iilor;
6. s1 participe la instructa)ele, e9erci0iile 3i aplica0iile practice !e stingere a
incen!iilor organi2ate 6n ca!rul societ10ii;
Art.A Ca!rul tennic cu atri#u0ii 6n !omeniul pre(enirii 3i stingerii incen!iului 3i
con!uc1torii locurilor !e munc1 (or a!uce la cuno3tin0a 6ntregului personal con0inutul
pre2entei !eci2ii 3i (or lua m1suri pentru a$i3area instruc0iunilor speci$ice la $iecare loc
!e munc1.
MANAGER ,
IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. 1 'a d!ci,ia nr. 5 ) 4;.45.)541>
INSTRUCEIUNI DE APDRARE FMPOTRIVA INCENDIILOR SPECI%ICE
FNCDPERILOR CU DESTINAEIE ADMINISTRATIVD :-iro+ri<
1. Se inter2ice p1strarea 6n #irouri a materialelor in$lama#ile 3i a c:rpelor !e 3ters,
6m#i#ate cu !i$erite su#stante;
2. An #irouri se (or lua m1suri !e re!ucere, la minim, a pericolului !e incen!iu, prin
limitarea, la strictul necesar, a materialelor com#usti#ile 3i respectarea celorlalte reguli
sta#ilite prin !ispo2i0ii ale @anagerului, cum ar $i $umatul, $olosirea $ocului !esc"is, etc.
3. An aceste 6nc1peri se inter2ice;
Humatul 3i $ocul !esc"is;
Intro!ucerea !e materiale 3i ec"ipamente altele !ec:t cele pre(12ute 6n
proiect;
Holosirea sistemelor 3i instala0iilor !e 6nc1l2ire nea!ec(ate 3i
neomologate;
4. =e timpul e9ploat1rii instala0iilor, ec"ipamentelor 3i aparaturii !e calcul electronic, se
(a asigura permanent men0inerea con!i0iilor 3i parametrilor !e e9ploatare pri(in!
protec0ia la $oc, cuprinse 6n !ocumenta0iile !e proiectare 3i reali2are a acestora.
<. De3eurile !e ":rtie (or $i colectate 3i 6n!ep1rtate !in 6nc1perile cu te"nic1 !e calcul
2ilnic si'sau !e c:te ori este ne(oie.
6. An ca2ul pro!ucerii unui incen!iu m1surile (or (i2a;
larmarea salaria0ilor 3i anun0area incen!iului con!ucerii societ10ii 3i
pompierilor militari;
Decuplarea general1 !e la ta#loul principal !e alimentare cu energie
electric1;
5. +(acuarea personalului, a #unurilor materiale !e (aloare 3i materialelor com#usti#ile
a$late 6n ime!iata apropiere a 2onei !e incen!iu;
8. =unerea 6n $unc0iune a mi)loacelor !e stingere e9istente pe locul !e munc1.
=entru stingerea incen!iilor 6n 6nc1perile a!ministrati(e ale societ10ii 3i la
ec"ipamentele electronice se recoman!1 $olosirea sting1toarelor cu !io9i! !e car#on.

FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. 5 'a d!ci,ia nr. 5 )4;)45)541>
INSTRUCEIUNI DE APDRARE FMPOTRIVA INCENDIILOR
FN SPAEII CU DESTINAEIE SOCIALD :O%ICII<
Se inter2ice cu !esa(:rsire;
- $olosirea $ocului !esc"is $1r1 supra(eg"ere %resouri, etc&;
- $olosirea pentru iluminat, c:n! iluminatul electric nu poate $i $olosit, a
mi)loacelor pentru iluminat impro(i2ate %lum:nari, c"i#rituri, etc&. =ot $i
6ntre#uintate, 6n acest ca2, lanterne cu pile uscate sau alte mi)loace !e iluminat;
- Holosirea aparatelor electrice pentru pregatirea preparatelor culinare
%cuptor cu microun!e, espresor !e ca$ea, etc& se (a $ace cu respectarea strict1 a
normelor !e e9ploatare !ate !e $urni2or sau pro!ucator;
- An locurile pentru $umat se (a asigura num1rul su$icient !e scrumiere
cu sau $1r1 picior, amplasate la o !epartare !e cel putin 1,< m $a0a !e per!ele,
!raperii;
=entru stingerea unui e(entual 6nceput !e incen!iu se proce!ea21 ast$el;
- se 6ntrerupe alimentarea cu energie electric1 3i alte utilit10i;
- se e(acuea21 persoanele !in spa0iile respecti(e;
- se anun01 e(enimentul la con!ucerea societ10ii 3i $unc0ie !e amploare la
!eta3amentul !e inter(en0ie al I.S.-.;
- se ac0ionea21 asupra $ocarului !e incen!iu cu sting1toarele cu pul#eri,
apa se (a utili2a numai pentru materialele !in lemn, te9tile sau alte materiale
com#usti#ile;
- se 6n!ep1tea21 materialele com#usti#ile neaprinse !in spa0iile a$ectate;
- !up1 stingerea incen!iului se 6n!ep1rtea21 urm1rile incen!iului, se
cur101 locul respecti(, se (eri$ic1 instala0iile utilitare !up1 care se repun 6n stare !e
$unc0ionare.
FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. 3 'a d!ci,ia nr. 5)4;)45)541>
INSTRUCEIUNI DE APDRARE FMPOTRIVA INCENDIILOR
LA INSTALAEIILE ELECTRICE
1. Instala0iile !e iluminat (or $i 6ntre0inute 3i e9ploatate 6n con$ormitate cu
pre(e!erile actelor normati(e 6n (igoare.
2. 7a utila)ele speci$ice acti(it10ii, ta#loul !e !istri#u0ie a energiei electrice, precum
3i racor!urile acestuia, se (a men0ine permanent gra!ul !e protec0ie a!ec(at 6n $unc0ie !e
acti(itatea !es$13urat1.
3. +9ecutarea 3i 6ntre0inerea instala0iei electrice se (a e$ectua !e c1tre persoane
autori2ate 6n acest sens.
4. Se inter2ice;
a& $olosirea 6n stare !e$ect1 sau cu impro(i2a0ii at:t a instala0iilor electrice,
c:t 3i a consumatorilor;
#& 6nc1rcarea instala0iilor peste sarcina a!mis1, precum 3i utili2area
componentelor 6n stare !e$ect1 sau incomplet1;
c& suspen!area corpurilor !e iluminat !irect !e con!uctoarele !e alimentare;
!& $olosirea !e ec"ipamente care nu corespun! me!iului;
e& intro!ucerea !e o#iecte 3i materiale 6n ta#loul electric;
$& e9ecutarea !e lucr1ri cu personal neautori2at pentru instala0ii electrice;
g& $olosirea !e protec0ii con$ec0ionate !in materiale com#usti#ile, la corpurile
!e iluminat cu incan!escen01;
"& $olosirea !e ec"ipamente, aparatur1, $1r1 cuno3terea caracteristicilor 3i
parametrilor !e lucru;
i& utili2area aparatelor, ec"ipamentelor, utila)elor electrice, care nu au
asigurate protec0iile, i2ol1rile sau separ1rile necesare, legarea la p1m:nt, legarea
la nul.
<. -tila)ele 3i aparatele electrice (or $i marcate cu pl1cu0e !in care s1 re2ulte
caracteristicile principale.
6. An con$ormitate cu reglement1rile 6n (igoare se (or ela#ora gra$ice !e re(i2ii 3i
repara0ii 3i se (a (eri$ica transpunerea 6n practic1 a acestora.
FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. > 'a d!ci,ia nr. 5 )4;)45)541>

INSTRUCEIUNI DE APDRARE FMPOTRIVA INCENDIILOR SPECI%ICE
LA INSTALAEII GI APARATURD DE CALCUL, COPIATOARE ETC.
1. =e timpul e9ploat1rii instala0iilor, ec"ipamentelor 3i aparaturii !e calcul
electronic, se (a asigura permanent men0inerea con!i0iilor 3i parametrilor !e e9ploatare
pri(in! protec0ia la $oc, cuprinse 6n !ocumenta0iile !e proiectare 3i reali2are a acestora.
2. De3eurile !e ":rtie (or $i colectate 3i 6n!ep1rtate !in 6nc1perile cu te"nic1 !e
calcul.
3. An aceste 6nc1peri se inter2ice;
Humatul 3i $ocul !esc"is;
Intro!ucerea !e materiale 3i ec"ipamente altele !ec:t cele pre(12ute
6n proiect;
Holosirea sistemelor 3i instala0iilor !e 6nc1l2ire nea!ec(ate 3i
neomologate;
Intro!ucerea 3i $olosirea !e lic"i!e in$lama#ile cu e9cep0ia celor
$olosite pentru 6ntre0inerea aparaturii 3i 6n cantit10ile strict necesare acestor
opera0iuni.
1. An ca2ul pro!ucerii unui incen!iu m1surile (or (i2a;
larmarea salaria0ilor 3i anun0area incen!iului con!ucerii societ10ii 3i
pompierilor militarI;
Scoaterea !e su# tensiune a unit10ilor peri$erice 3i a celei centrale;
Decuplarea general1 !e la ta#loul principal !e alimentare cu energie
electric1;
+(acuarea personalului, a #unurilor materiale !e (aloare 3i
materialelor com#usti#ile a$late 6n ime!iata apropiere a 2onei !e incen!iu;
=unerea 6n $unc0iune a mi)loacelor !e stingere e9istente pe locul !e
munc1.
1. =entru stingerea ec"ipamentelor se recoman!1 $olosirea !io9i!ului !e car#on, 6n
celelalte spa0ii put:n!u-se $olosi apa 3i pul#erile sting1toare.
MANAGER,
FNTOCMIT,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. A 'a d!ci,ia nr. 5 )4;)45)541>
INSTRUCTIUNI DE ORDINE INTERIOARD
OBLIGATORII DE URMAT PENTRU PERSOANELE DIN EHTERIOR
=ersoanele !in a$ara institu0iei se (or !eplasa numai 6nso0ite, pe traseele 3i 6n
locurile sta#ilite. ?or respecta 6ntocmai regulile 3i m1surile !e pre(enire 3i stingere a
incen!iilor sta#ilite 6n ca!rul societ10ii.
n caz de incendiu;
1. =1stra0i-(1 calmul, nu intra0i 6n panic1.
2. Bespecta0i 6ntocmai instruc0iunile !ate !e personalul societ10ii sau cel !e pa21.
3. =arasiti 6n or!ine incaperea 6n care (a a$lati, urmar:n! marca)ele sau
in!ic1toarele !e securitate sau consulta0i planul !e e(acuare.
4. .u re(eni0i la locul incen!iului !ec:t c"ema0i !e persoanele cu competen01,
organi2atori ai inter(en0iei.
5. An ca2ul 6n care !(s. o#ser(a0i un 6nceput !e incen!iu, a(eti o#ligatia s1 anuntati
ime!iat personalul societ10ii sau cel !e pa21, acor!an! !up1 posi#ilitate, a)utor 6n (e!erea
limitarii 3i stingerii incen!iilor.
6. An ca2 !e incen!iu, a(eti o#ligatia s1 acor!a0i a)utor, c:n! 3i c:t este ra0ional
posi#il, persoanelor a$late 6n pericol sau !i$6cultate, !in proprie ini0iati(1 sau la solicitarea
(ictimei, a personalului !e prim1 inter(en0ie sau a pompierilor militari.
INTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE
DISPOZITIE PRIVIND REGLEMENTAREA
LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A FUMATULUI
CADRU LEGAL& LEGEA 342)5446 SI OMAI 163)5442

DCI$IA&
.r. 3 !in 09'02'2014
- /ri#ind r!g'!.!ntar!a '+cr+'+i c+ (oc d!"ci" "i a (+.at+'+i -
(:n! 6n (e!ere pre(e!erile art. 19 lit. a,3i g, !in 7egea nr. 305'2006 pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor,
,in:n! cont !e pre(e!erile art. <,9, 3i 15lit. #&, !in .ormele 4enerale pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului a!ministra0iei 3i
internelor nr. 163 !in 28.02.2005.
An #a2a 7egii nr. 31 !in 1990 repu#licat1,
@.4+B al
S.C.BE>B.S I.>+B.>I/.7 S.B.7.
DECIDE&

A. E*!c+tar!a '+cr7ri'or c+ (oc d!"ci" &
1. 7ucr1rile cu $oc !esc"is %su!are, t1iere, lipire, $lac1ra pro!us1 !e #ric"ete,
c"i#rituri, lum:n1ri, l1mpi sau aparate !e g1tit& se (or e9ecuta 3i se (or supra(eg"ea
numai !e persoane cali$icate, e9perimentate 3i instruite.
Se inter2ice utili2area $ocului !esc"is, $1r1 M =ermis !e lucru cu $oc N 6n toate
spa0iile societ10ii. An 6nc1perile 3i 2onele nominali2ate mai sus, lucr1rile !e su!are, t1iere,
lipire sau alte opera0iuni cu $oc !esc"is, se (or e9ecuta numai pe #a2a per0i%&!&i de
!&cr& c& 1oc.
2. =ermisul !e lucru cu $oc se (a emite !e c1tre !l. Ior!ac"e risti!e, 6n !ou1
e9emplare, %con$orm mo!elului !in ane9a nr.4 !in .ormele generale !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului !e interne nr. 163'2005&, !intre
care unul se 6nm:nea2a persoanei care e9ecut1 opera0iunile cu $oc !esc"is, iar cel1lalt
r1m:ne la emitent.
3. Se (or respecta intocmai I=roce!ura !e lucru cu $oc !esc"isJ pre2entata in ne9a
1, ca parte integranta a pre2entei !eci2ii.
B. R!g'!.!ntar!a (+.at+'+i &
1. Se inter2ice $umatul 6n toate spa0iile care apar0in SC BE>B.S
I.>+B.>I/.7 S.B.7., 6n acest sens, ca!rul te"nic cu atri#u0ii 6n !omeniul pre(enirii
3i stingerii incen!iilor (a instala in!icatoare cu inscrip0ia IH-@>-7 I.>+BFISJ.
=entru $umat se (a amena)a un loc pentru $umat in e9teriorul imo#ilului, in
2ona intrarii, amplasat ast$el 6nc:t s1 nu cree2e pericol !e incen!iu pentru (ecin1t10i 3i s1
nu genere2e !iscon$ort persoanelor !in )ur. An acest loc se (a instala inscrip0ie I7/C
=+.>B- H-@>J 3i se (or pre(e!ea scrumiere, pentru stingerea resturilor aprinse !e
c"i#rituri sau 0ig1ri. Scrumierele 3i (asele !e la locurile !e $umat amena)ate se (or
amplasa ast$el 6nc:t s1 nu $ie posi#il1 aprin!erea materialelor com#usti#ile !in apropiere
%(egetatie spatiu (er!e&.
2. Se inter2ice !epunerea 6n scrumierele !estinate stingerii resturilor aprinse !e
0ig1ri sau c"i#rituri, a altor !e3euri !e materiale com#usti#ile %":rtie, carton, te9tile, etc.&.
3. 4olirea scrumierelor 3i a (aselor cu resturi !e 0ig1ri 6n co3urile !e ":rtie sau 6n
alte locuri 6n care e9ist1 materiale com#usti#ile este inter2is1. De asemenea se inter2ice
aruncarea la 6nt:mplare a resturilor !e 0ig1ri sau c"i#rituri aprinse.
C. G!"tionar!a a.-a'a0!'or, d!9!+ri'or 9i r!,id++ri'or co.-+"ti-i'!
1. m#ala)ele, !e3eurile 3i re2i!uurile com#usti#ile, se colectea21 ritmic 3i se !epun
6n locul special !estinat !epo2it1rii lor. An toate locurile !e munc1 se (a p1stra 6n
permanen01 cur10enia.
2. Se (a e(ita !epo2itarea am#ala)elor 3i !e3eurilor pe perioa!e mai mari !e timp 6n
!epo2it, su# casele !e sc1ri,pe "oluri 3i pe c1ile !e acces !in imo#il %#loc&.
3. Ca!rul te"nic =SI (a urm1ri respectarea cu stricte0e a regulilor 3i m1surilor !e
pre(enire 3i stingere a incen!iilor pe timpul !epo2it1rii 3i manipul1rii am#ala)elor,
re2i!uurilor 3i !e3eurilor com#usti#ile.
=re2enta !eci2ie (a $i a!us1 la cuno3tin0a 6ntregului personal, 6n p1r0ile cei pri(esc.
MANAGER ,
IORDACHE ARISTIDE
An!*a nr. 1 'a d!ci,ia nr. 3 )4;)45)541>
PROCEDURA DE LUCRU CU %OC DESCHIS IN BIROURI
1. PROCEDURA DE LUCRU CU %OC DESCHIS C sta#ile3te mo!ul !e
lucru cu $oc !esc"is la se!iul lucrati( !in stra!a Dtru Dragan nr. 4, parter, sector 3,
Bucuresti, 6n locurile 6n care acest lucru este inter2is $1r1 permis 3i mo!ul !e emitere a
permiselor !e lucru cu $oc !esc"is.
5. DOMENIU C "e aplic1 pe teritoriul se!iului lucrati( .
3. DE%INITII, NOTATII SI PRESCURTDRI
4oc de%c(i% - Se 6n0elege ar!erea 6n aer li#er a materialelor com#usti#ile, respecti(
acea ar!ere care nu se !es$13oar1 intr-un spa0iu 6nc"is !e com#ustie.
=ot $i incluse in aceasta categorie;
1. $lac1ra pro!us1 !e; #ric"ete, c"i#rituri, lum:n1ri, l1mpi sau aparate !e g1tit,
aparate !e lipire, taiere su!ura. etc. $ocul $1cut 6n aer li#er precum 3i $lac1ra care
apare 6n urma unei reac0ii c"imice.
2. materiale 6n stare incan!escent1, a$late 6n situa0ii !eose#ite, cum sunt;
6mpro3c1rile, !e(ers1rile, r1sturn1rile, sta0ion1rile etc., care pot pro(oca incen!ii
!atorit1 ra!ia0iei termice sau contactului !irect cu materiale com#usti#ile.
>. DOCUMENTE DE RE%ERINED)RE%ERINEE
4.1. 7egea nr. 305 ' 2006 pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor;
4.2. /r!inul 163 !in 28.02.2005, emis !e @inisterul !ministra0iei 3i Internelor
pentru apro#area .ormelor 4enerale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor.
4.4. /r!inul 512 '200<, emis !e @inistrul !ministra0iei 3i Internelor, pentru
apro#area Dispo2i0iilor 4enerale pri(in! instruirea salaria0ilor 6n !omeniul situa0iilor !e
urgen01, completat 3i mo!i$icat !e /r!inul 586 '200<, emis !e @inistrul !ministra0iei
3i Internelor;
A. RESPONSABILITDEI
Manag!r&
- Beglementea21 %!eci2ie, !ispo2i0ie, etc.& mo!ul !e e9ecutare a lucr1rilor cu $oc
!esc"is.
- Sta#ile3te locurile %2onele& cu pericol !e incen!iu 6n care este inter2is1
utili2area
$ocului !esc"is 3i a $umatului. In aceste 2one este permis1 utili2area $ocului !esc"is
pentru lucr1ri !e 6ntre0inere pe #a2a IP!r.i" d! L+cr+ c+ %ocO.
- .ominali2ea21 prin !eci2ie personalul cali$icat care lucrea21 cu $oc !esc"is.
S!( "!ctor d! acti#itat! %3e$ !epartament&, 6n care se e9ecut1 opera0iuni cu
$oc !esc"is
- B1spun!e !e preg1tirea locului %instala0ia& un!e se (or e9ecuta opera0iuni cu $oc
!esc"is
- Instruie3te personalul care participa la opera0iuni cu $oc !esc"is asupra pro#lemelor
speci$ice locului !e munca %!in punct !e (e!ere =SI &.
- sigura controlul respect1rii normelor speci$ice =SI pe parcursul lucrului cu $oc.
- sigur1 controlul la terminarea lucr1rii cu $oc !esc"is, in scopul !epist1rii
e(entualelor $ocare remanente !e incen!iu.

Cadr+' t!nic PSI
- +mite IP!r.i" d! L+cr+ c+ %ocI 8n cola#orare cu personalul !e la pct. <.2.
- ?eri$ic1 instruirea personalului nominali2at 6n permis sa e$ectue2e lucr1ri cu $oc
!esc"is.
- Supra(eg"ea21 lucrul cu $oc !esc"is la cererea e9pres1 a con!uceri societ10ii ,
6n 2onele %locurile !e munc1& cu risc mare !e incen!iu;
- Controlea21, prin son!a) sau c:n! situa0ia o impune, m1surile luate pentru
pre(enirea 3i stingerea incen!iilor la lucrul cu $oc !esc"is.
- r"i(ea21 O=ermis !e 7ucru cu HocO.
P!r"ona'+' ca'i(icat 9i no.ina'i,at "7 !(!ct+!,! '+cr7ri c+ (oc
d!"ci" :/ro/ri+ "a+ "!r#ici+ !*t!rn<.
- Bespecta m1surile ce se impun pentru a e(ita un incen!iu la lucrul cu $oc
!esc"is.
- Intre0ine 3i s1 (eri$ica uneltele, ec"ipamentele 3i aparatele !e su!ur1 6n
con$ormitate cu instruc0iunile $urni2orului.
- ?eri$ica !in punct !e (e!ere =SI, locul un!e se utili2ea21 lucrul cu $oc !esc"is
la 6nceperea 3i la terminarea acti(it10ii.
6. MOD DE LUCRU
7a solicitarea 3e$ului %con!uc1torului& locului !e munc1, 6n care tre#uie s1 se
e9ecute opera0iuni cu $oc !esc"is, ca!rul te"nic =SI emite O=ermis !e 7ucru cu HocO.
6.1. P!r.i"+' d! '+cr+ c+ (oc
- Se re!actea21 pe calculator 3i un e9emplar tip1rit se 6nm:nea21 persoanei care
e9ecut1 opera0iunile cu $oc !esc"is. Documentul (a $i sal(at 3i ar"i(at 6n
calculator.
- =ermisul !e lucru cu $oc este (ala#il o singur1 2i. 7a terminarea lucrului, acesta
se pre!1 !e c1tre e9ecutant emitentului 6n (e!erea ar"i(1rii.
- Se (a asigura 6nregistrarea permisului !e lucru cu $oc.
6.5. Pr!g7tir!a '+cr+'+i c+ (oc d!"ci"
- Ancon)urarea locului un!e se e9ecut1 lucr1ri cu $oc !esc"is cu panouri
necom#usti#ile;
- =rotec0ia par!oselii !in material com#usti#il cu un strat !e nisip cu grosimea !e 2
cm, cu ta#l1 sau cu pl1ci !in materiale necom#usti#ile;
- Cur10area pieselor (opsite pe o por0iune !e cel pu0in 100 mm !e o parte 3i !e alta
An )urul punctului !e lucru;
- -me2irea cu ap1 sau prote)area cu panouri necom#usti#ile a materialelor 3i
elementelor !e construc0ie com#usti#ile $i9e pentru a $i $erite !e contactul cu sc:nteile
sau #rocurile !e su!ur1, cu $lac1ra sau cu alte particule !e materiale incan!escente;
- Anl1turarea posi#ilit10ilor ca sursele !e $oc %sc:ntei, particule incan!escente etc.&
s1 intre in contact cu materialele com#usti#ile care se a$l1 6n inc1perile a!iacente sau la
cota in$erioar1, prin acoperirea sau o#turarea golurilor ori ori$iciilor !in par!oseal1 3i
pere0i cu pl1ci sau !opuri necom#usti#ile;
- Dotarea cu mi)loace !e prim1 inter(en0ie corespun21toare;
- sigurarea pre2en0ei persoanei !esemnate s1 supra(eg"e2e e9ecutarea lucr1rilor
cu $oc !esc"is.
6.3. L+cr+' c+ (oc d!"ci"
An timpul e9ecut1rii lucr1rii tre#uie s1 se asigure supra(eg"erea permanent1 3i cu
aten0ie a $l1c1rii, a !ispersiei %r1sp:n!irii& 3i a traiectoriilor sc:nteilor sau particulelor !e
materiale incan!escente 3i a intensit10ii $lu9ului !e c1l!ur1;
6.> T!r.inar!a '+cr+'+i c+ (oc d!"ci"
Dup1 terminarea lucr1rii tre#uie s1 se asigure, !e regul1, urm1toarele;
1. ?eri$icarea locului in care a $ost utili2at $ocul !esc"is, precum 3i a spa0iilor
a!iacente 3i a celor situate la cotele in$erioare sau superioare, pentru a constata !ac1
nu s-au creat $ocare !e incen!iu %2one incan!escente, miros !e ars sau !ega)1ri !e
$um etc.&;
2. Descoperirea tuturor 2onelor prote)ate, (eri$ic:n!u-se !ac1 starea lor este
intact1, 3i luarea !e m1suri 6n consecin01;
3. ?eri$icarea, la anumite inter(ale, pe parcursul mai multor ore 3i in timpul
nop0ii, a situa0iei e9istente la locul un!e a $ost utili2at $ocul !esc"is 3i in ime!iata
apropiere a acestuia;
4. Colectarea n1molului %3lamului& !e car#i! in containere !estinate acestui scop
si !epo2itarea acestora 6ntr-un loc special amena)at.
2. INREGISTRARI
=ermis !e 7ucru cu Hoc - .+P 4 la .orme 4enerale

FNTOCMIT, MANAGER,
IORDACHE PARASCHIVA IORDACHE ARISTIDE


DISPOZITIE PRIVIND ORGANIZAREA
INSTRUIRII PERSONALULUI
CADRU LEGAL& LEGEA 342)5446 SI LEGEA >?1)5446
DECI$IA
.r. 4 !in 09-02-2014
C /ri#ind organi,ar!a in"tr+irii /!r"ona'+'+i -
%proce!uri, tematici !e instruire&
(:n! 6n (e!ere pre(e!erile art. 19 lit. a, 3i ", !in 7egea nr. 305'12. 05.2006 pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, precum 3i ale art. 35 alin %1& !in 7egea nr. 481'2004
pri(in! protec0ia ci(il1 , repu#licat1,
,in:n! cont !e pre(e!erile art. <, 9 3i 15 !in .ormele 4enerale pri(in! ap1rarea
6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului a!ministra0iei 3i internelor nr.
163'28.02.2005 3i a Dispo2i0iilor 4enerale pri(in! instruirea salaria0ilor 6n !omeniul
situa0iilor !e urgen01 apro#ate prin or!inul ministrului a!ministra0iei 3i internelor nr.
512'23.05.200<, mo!i$icat 3i completat !e or!inul ministrului a!ministra0iei 3i internelor
nr. 586'02.09.200<,
An #a2a 7egii nr. 31 !in 1990 repu#licat1,
@.4+B al
BE>B.S I.>+B.>I/.7 S.B.7.
DECIDE&

rt.1. Instruirea salaria0ilor ARYTRANS INTERNATIONALS.B.7. 6n
!omeniul situa0iilor !e urgen01 %incen!ii, cutremure, inun!a0ii, e9plo2ii, pr1#u3iri ale unor
construc0ii sau instala0ii etc.&, anga)a0i permanent sau temporar, este o#ligatorie 3i
constituie, con$orm legii, parte component1 a preg1tirii pro$esionale.
rt.2. Instruirea salaria0ilor 6n !omeniul situa0iilor !e urgen01 se (a reali2a
prin urm1toarele categorii !e instructa)e;
- instructa)ul intro!ucti( general ;
- instructa)ul speci$ic locului !e munc1 ;
- instructa)ul perio!ic;
- instructa)ul pentru lucrari periculoase
rt.3 In%tr&cta3&! introd&cti# -enera! (a a(ea o !urat1 !e 8 ore 3i se (a
e9ecuta cu urm1toarele categorii !e persoane ;
- nou-anga)a0ii 6n munc1, in!i$erent !e !urata sau !e $orma contractului !e
munc1;
- salaria0ii trans$era0i !e la o unitate la alta sau !eta3a0i 6n unitatea respecti(1;
Instructa)ul intro!ucti( general (i2ea21 !o#:n!irea !e cuno3tin0e cu pri(ire la;
1.a.a& con0inutul actelor normati(e care reglementea21 managementul
situa0iilor !e urgen01 3i acti(itatea !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor, precum 3i actele
normati(e speci$ice pro$ilului operatorului economic sau institu0iei;
1.a.#& managementul situa0iilor !e urgen01 3i mo!ul !e organi2are a
acti(it10ii !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor la ni(elul operatorului economic sau al
institu0iei;
1.a.c& mi)loacele te"nice !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor cu care sunt
ec"ipate construc0iile, instala0iile, amena)1rile 3i mo!ul !e utili2are a acestora,
precum 3i mi)loacele te"nice e9istente 3i plani$icarea resurselor pentru reali2area
m1surilor !e protec0ie ci(il1;
1.a.!& $ormele 3i meto!ele speci$ice !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor;
1.a.e& mo!ul !e ac0iune 6n ca2ul pro!ucerii unei situa0ii !e urgen01 3i 6n ca2ul
o#ser(1rii 3i anun01rii unui incen!iu;
1.a.$& ac0iunile ce tre#uie 6ntreprinse pentru limitarea 3i 6nl1turarea urm1rilor
situa0iilor !e urgen01.

Instructa)ul intro!ucti( general se e$ectuea21 !e c1tre ca!rul te"nic cu atri#u0ii !e
pre(enire 3i stingere a incen!iilor, care are competen0a necesar1. 7a 6nc"eierea
instructa)ului intro!ucti( general, persoanele instruite (or $i (eri$icate asupra
cuno3tin0elor acumulate. .u (or $i a!mise la locurile !e munc1 persoanele care nu 3i-au
6nsu3it ni(elul minim !e cuno3tin0e.
>ematica orientati(1 pentru instructa)ul intro!ucti( general este pre2entat1 6n ane91
la pre2enta !eci2ie.
rt. 4 In%tr&cta3&! %peci1ic !oc&!&i de 0&nc, se e9ecut1 in!i(i!ual !e c1tre
3e$ul locului !e munc1 respecti(, are !urata !e 8 ore 3i se (a !es$13ura !e regul1 6n
perioa!a !e lucru !e pro#1. Instructa)ul speci$ic locului !e munc1 se e9ecut1 in!i(i!ual,
!up1 instructa)ul intro!ucti( general, !e c1tre 3e$ul locului !e munc1 respecti(.
7a e$ectuarea instructa)ului speci$ic locului !e munc1 se urm1re3te s1 se asigure
participan0ilor cuno3tin0e re$eritoare la;
a& caracteristicile $i2ico-c"imice ale su#stan0elor, materialelor 3i
pro!uselor utili2ate la locul !e munc1;
#& con!i0iile care !etermin1 ori $a(ori2ea21 pro!ucerea acci!entelor 3i
a(ariilor te"nologice 3i cau2ele poten0iale !e incen!iu 3i'sau !e e9plo2ie speci$ice
locului !e munc1, m1surile !e pre(enire a acestora;
c) !escrierea, $unc0ionarea, monitori2area 3i mo!ul !e inter(en0ie la
instala0iile 3i sistemele !e siguran01 ale ma3inilor 3i utila)elor !e la locurile !e munc1,
inclusi( cele !e pre(enire a a(ariilor te"nologice;
!& !escrierea, $unc0ionarea, amplasarea 3i mo!ul !e ac0ionare a
instala0iilor, utila)elor, aparatelor, !ispo2iti(elor 3i mi)loacelor !e protec0ie 6mpotri(a
incen!iilor;
e& concep0ia !e inter(en0ie 6n ca2ul pro!ucerii unei situa0ii !e urgen01 3i
con0inutul !ocumentelor operati(e !e r1spuns;
f) sarcini speci$ice pentru pre(enirea situa0iilor !e urgen01, cau2elor
poten0iale !e incen!iu 3i reali2area m1surilor speci$ice !e protec0ie ci(il1.
In%tr&cta3&! %peci1ic !oc&!&i de 0&nc, %e 0ai e1ect&ea., )i /n &r0,toare!e
ca.&ri:
- un salariat a lipsit mai mult !e 30 !e 2ile calen!aristice !e la locul !e munc1;
- s-au a!us mo!i$ic1ri procesului te"nologic sau au $ost intro!use noi te"nologii;
- la reluarea acti(it10ii !up1 pro!ucerea unui incen!iu, e9plo2ii sau situa0ii !e urgen01.
Durata instructa)ului speci$ic locului !e munc1 este !e 8 ore.
=ro#lemele cu caracter teoretic pre2entate pe timpul instructa)ului speci$ic locului
!e munc1 sunt urmate 6n mo! o#ligatoriu !e !emonstra0ii practice.
!miterea !e$initi(1 la lucru a persoanelor instruite se $ace numai !up1 (eri$icarea
acestora pe #a21 !e teste cu pri(ire la ni(elul !e 6nsu3ire a cuno3tin0elor necesare.
rt.<. In%tr&cta3&! periodic se (a e9ecuta lunar cu personalul lucrati( cu $unc0ii
operati(e 3i !e e9ecu0ie, 3i semestrial cu celelalte categorii !e personal, !e c1tre 3e$ul
%con!uc1torul& locului !e munc1, cu asisten0a te"nic1 a ca!rului te"nic =SI, pe !urata a
cel pu0in !ou1 ore. Instructa)ul perio!ic se e9ecut1 pe #a2a unei tematici anuale 3i a
gra$icului !e instruire, ane9e care $ac parte integrant1 !in pre2enta !eci2ie.
rt.6. In%tr&cta3&! %pecia! pentr& !&cr,ri peric&!oa%e %su!are, t1iere sau lipire cu
$lac1r1, lucr1ri care pot pro(oca sc:ntei electrice sau mecanice, arcuri electrice, etc.& se
e$ectuea21 !e con!uc1torul $orma0iei !e lucru pri(in! te"nologia !e e9ecu0ie 3i !e
con!uc1torul locului !e munc1 pentru pro#leme speci$ice.
rt.5. =ersonalul societ10ii (a putea 6ncepe lucrul numai !up1 ce 3i-a 6nsu3it
urm1toarele cuno3tin0e minime ;
- regulamentul !e or!ine interioar1 al societ10ii;
- pre(e!erile legisla0iei 6n !omeniul situa0iilor !e urgen01, 6n p1r0ile ce-i
pri(esc;
- normele !e pre(enire 3i stingere a incen!iilor speci$ice locului !e
munc1;
- cunoa3terea 3i m:nuirea mi)loacelor !e prim1 inter(en0ie !in !otarea
locului !e munc1;
- mo!ul !e ac0iune 6n ca2ul pro!ucerii unei situa0ii !e urgen01.
rt.8. Instruirea 6n !omeniul situa0iilor !e urgen01 se certi$ic1 prin 6nscrisuri
reali2ate cu cerneal1 sau past1, 6n $i3ele in!i(i!uale !e instructa). Dup1 completare $i3a
in!i(i!ual1 !e instructa) se semnea21 at:t !e persoana instruit1 c:t 3i !e cea care a
e$ectuat instructa)ul.
rt.9. =articiparea salaria0ilor la instructa)ele 3i acti(it10ile organi2ate 6n !omeniul
situa0iilor !e urgen01 este o#ligatorie, a#sen0a ne)usti$icat1 se sanc0ionea21 con$orm
regulamentului !e or!ine interioar1 3i a pre(e!erilor legale 6n (igoare.
rt.10. ne9ele al1turate, I>ematica !e instruire a personalului 6n !omeniul
situa0iilor !e urgen01 J 3i I4ra$icul !e instruireJ $ac parte integrant1 !in pre2enta
!ispo2i0ie.
rt.11. Con0inutul pre2entei !eci2ii (a $i a!us la cuno3tin0a 6ntregului personal 6n
p1r0ile care-l pri(esc.
MANAGER,
IORDACHE ARISTIDE
TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE A SALARIATILOR IN
DOMENIUL SITUAEIILOR DE URGENED
LUNA T!.atica d! in"tr+ir! Partici/an@i Cin!
!*!c+t7
INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL :LA ANGAJARE<
C L!g!a nr. 342)5446 - 7egea ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor, art. 1-< D !ispo2i0ii
generale; Cap. II sec0iunea 1, art. 6-12 - o#ligatii generale; Cap. II sec0iunea a 6-a art.
19-22 - o#ligatiile a!ministratorului, con!uc1torului institu0iei, utili2atorului 3i
salariatului;
Cap.?, art. 43-46 - raspun!erea )uri!ica
C L!g!a >?1)544> pri(in! protectia ci(il1 repu#licat1
Cap. I, art. 1-9 - !ispo2itii generale
Cap.II, art. 10-16 - organi2area protectiei ci(ile
Cap. III, art. 15-20 D !repturile 3i o#liga0iile cet10enilor
OG nr.51)544>, apro#at1 cu complet1ri 3i mo!i$ic1ri prin 7egea nr.1<'200< pri(in!
Sistemul .a0ional !e @anagement al Situa0iilor !e -rgen01
OMAI nr. 215)544A - completat 3i mo!i$icat !e /@I nr. 586'200< - instruirea
salaria0ilor 6n !omeniul sit. !e urgent1
art. 1-< - scopul 3i !omeniul !e aplicare
noii anga)a0i =ersoana
!esemnata prin
!eci2ie
art. 6-9 - cerin0e speci$ice si categorii !e instructa)e
C O.M.A.I Nr.163)5442 - .orme 4enerale !e parare Impotri(a Incen!iilor art.1-
20 ; art. 95-106
- cte !e autoritate, !ocumente, e(i!en0e 3i instruc0iuni speci$ice !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor ;
- @i)loace te"nice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor !in !otare, %cunoa3tere,m:nuire,
6ntre0inere& ;
- @o!ul !e ac0iune 6n ca2ul pro!ucerii unei situa0ii !e urgen01.
INSTRUCTAJUL SPECI%IC LOCULUI DE MUNCA
C OMAI 215)544A - completat 3i mo!i$icat !e /@I nr. 586'200< - instruirea
salariatilor in !omeniul situatiilor !e urgenta - art. 16-20
- O.M.A.I Nr.163)5442 - .orme 4enerale !e parare Impotri(a Incen!iilor art. 21-
36 3i ane9a 1 organi2area ap1r1rii 6mpotri(a incen!iilor la locul !e munc1;art.80-96 D
@asuri gen. !e pre(enire a incen!iilor la e9ploatarea costructiilor ,instalatiilor si
amena)arilor;art.123-143- +c"iparea si !otatrea cu mi)loace te"nice !e ap1rare
6mpotri(a incen!iilor
- Caracteristicile $i2ico-c"imice ale materialelor la locul !e munc1;
- Cau2e poten0iale !e incen!iu'e9plo2ie speci$ice;
- @i)loace te"nice !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor !in !otarea locului !e munc1 ;
- /rgani2area inter(en0iei la locul !e munc1, atri#u0iile salaria0ilor ;
- sarcini speci$ice pentru pre(enirea S.-.
tot personalul
la anga)are
!up1 Instructa)ul
Intro!ucti( 4eneral
con!uc1torul
locurilor !e
munc1
TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE A SALARIATILOR IN
DOMENIUL SITUAEIILOR DE URGENED C ANUL 541>
:/!ntr+ "a'aria@ii car! "! in"tr+i!"c '+nar<
LUNA T!.atica d! in"tr+ir! Partici/an@i Cin!
!*!c+t7
IANUARIE
- Deci2ia %nr.2& pri(in! instructiuni speci$ice !e aparare impotri(a incen!iilor si
atri#utiile salariatilor la locul !e munca;
- Instructiuni !e aparare impotri(a incen!iilor speci$ice spatiilor !e #irouri
- Instructiuni !e aparare impotri(a incen!iilor speci$ice o$iciilor
- Instructiuni !e aparare impotri(a incen!iilor speci$ice la instalatiile elctrice
- Instructiuni !e aparare impotri(a incen!iilor speci$ice la ap. De calcul
>oti salariatii care
se instruiesc lunar
Con!ucatorul
locului !e munca
%EBRUARIE
1. Beguli si proce!uri pri(in! inter(entia in ca2ul situatiilor !e urgenta %ane9a 4 la
!eci2ia 1'09.02.2014&
2. rt. 123-143 !in .ormele generale !e aparare impotri(a incen!iilor %/@I
163'2005&
>oti salariatii care
se instruiesc lunar
Con!ucatorul
locului !e munca
S.C.BE>B.S I.>+B.>I/.7 SB7
Stra!a; D.tru Dragan nr.4 , sector 3 B-C-B+Q>I
DECI$IA
.r < !in 09'02 '2014
Contracte'con(en0ii
(:n! 6n (e!ere pre(e!erile art. 19, lit.a, !in 7egea nr.305'12.05.2006 pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor,
,in:n! cont !e pre(e!erile art. < , 9 3i 15 , !in .ormele 4enerale pri(in!
ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului a!ministra0iei 3i
internelor nr. 163'28.02.2005,
An #a2a 7egii nr. 31 !in 1990 repu#licat1,
Directorul general al S.C. BE>B.S I.>+B.>I/.7 SB7
DECIDE&
rt. 1. An ca2ul trasmiterii temporare a !reptului !e $olosin01 asupra #unurilor
imo#ile'antrepri21 se (or 6nc"eia contracte'con(en0ii, care (or con0ine 6n mo! o#ligatoriu
capitole care s1 cuprin!1 r1spun!erile ce re(in p1r0ilor pe linia ap1r1rii 6mpotri(a
incen!iilor.
celea3i pro#leme se (or a(ea 6n (e!ere 3i 6n ca2ul 6n care societatea (a 6nc"iria
'prelua spa0ii !e la alte societ10i.
rt. 2 De punerea 6n aplicare a pre(e!erilor acestei !eci2ii r1spun!e ca!rul te"nic cu
atri#u0ii 6n !omeniul pre(enirii 3i stingerii incen!iului 3i )uristul societ10ii.
DIRECTOR GENERAL

S.C.BE>B.S I.>+B.>I/.7 SB7
Stra!a ;D.tru Dragan nr.4 , sector 3 B-C-B+Q>I
DECI$IA
Nr 46 din 4;)45)541>
SUBSTANTE PERICULOASE C
(:n! 6n (e!ere pre(e!erile art. 19, lit. a, $ , !in 7egea nr.305'12.05.2006
pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, 3i ale 7egii nr.481'2004 pri(in! =rotec0ia Ci(il1,
repu#licat1,
,in:n! cont !e pre(e!erile art. <, 9 3i 15 lit.g&, !in .ormele 4enerale
pri(in! ap1rarea 6mpotri(a incen!iilor, apro#ate prin or!inul ministrului a!ministra0iei 3i
internelor nr. 163'28.02.2005,
An #a2a 7egii nr. 31 !in 1990 repu#licat1,
Directorul general al S.C. BE>B. I.>+B.>I/.7 SB7
DECIDE&
rt.1 An ca2ul 6n care temporar sau oca2ional la se!iul a!ministrati( al
societ10ii se manipulea21, utili2ea21 sau !epo2itea21 su#stan0e sau preparate c"imice
periculoase clasi$icate ast$el con$orm 7egii nr. 4<1'2001, pentru apro#area /-4 nr.
200'2000, pri(in! clasi$icarea, etic"etarea 3i am#alarea su#stan0elor 3i preparatelor
c"imice periculoase, precum 3i a C4 nr. 490'2002 pentru apro#area .ormelor
meto!ologice !e aplicare a /-4 nr.200'2000, 3i C4 92'2003 pentru apro#area .ormelor
meto!ologice pri(in! clasi$icarea ,etic"etarea 3i am#alarea preparatelor c"imice
periculoase , se (or lua urm1toarele m1suri;

1. 6ntocmirea listei cu cu sustan0ele periculoase 3i trimiterea unui
e9emplar la Inspectoratul pentru situa0ii !e urgen01 a municipiului Bucure3ti;
2. aceste su#stan0e sau preparate (or $i primite 3i recep0ionate numai
6nso0ite !e fia te!nic de securitate 6ntocmit1 !e pro!uc1tor;
3. personalul numit pentru a e9ecuta opera0iuni cu aceste su#stan0e sau
preparate (a $i temeinic instruit 3i (a purta ec"ipamentul !e protec0ie corespun21tor
tipului !e riscuri pe care 6l pre2int1;
4. se (a restric0iona la ma9im accesul salaria0ilor 6n 2ona 6n care se
e9ecut1 opera0iuni cu aceste su#stan0e sau preparate;
<. locurile 3i 2onele respecti(e se (or !ota cu mi)loace te"nice !e
ap1rare 6mpotri(a incen!iilor corespun21toare caracteristicilor pro!uselor respecti(e,
in"i#itori sau neutrali2atori,
6. se (a asigura anti!otul necesar pentru neutrali2area e$ectelor
negati(e ale pro!uselor respecti(e;
5. 2ona, locurile un!e se e9ecut1 opera0iuni cu aceste su#stan0e 3i
preparate se (or marca (i2i#il cu in!icatoare !e securitate.
rt.2 =entru locurile 6n care se p1strea21 aceste su#stan0e 3i preparate
periculoase se (or 6ntocmi , 6n con$ormitate cu pre(e!erile art.30 !in /@I nr.163'2005
pentru apro#area .ormelor generale !e ap1rare 6mpotri(a incen!iilor, planuri !e
!epo2itare.
=lanurile !e !epo2itare 3i !e e(acuare a materialelor clasi$icate con$orm
legii ca $iin! periculoase se 6ntocmesc pentru $iecare 6nc1pere un!e se a$l1 asemenea
materiale.
7a amplasarea materialelor periculoase 6n spa0iile !e !epo2itare tre#uie s1 se
0in1 seama !e comportarea lor speci$ic1 6n ca2 !e incen!iu, at:t ca posi#ilit10i !e reac0ie
reciproc1, c:t 3i !e compati#ilitatea $a01 !e pro!usele !e stingere.
=lanurile !e !epo2itare 3i !e e(acuare a materialelor periculoase se
6ntocmesc pe #a2a sc"i0elor 6nc1perilor respecti(e, pe care se marc"ea21 2onele cu
materiale periculoase 3i se men0ionea21 clasele acestora con$orm legii, cantit10ile 3i
co!urile !e i!enti$icare ori !e pericol, pro!usele !e stingere recoman!ate.
>raseele !e e(acuare a materialelor 3i or!inea priorit10ilor se marc"ea21 cu
culoare (er!e.
=lanuri !e !epo2itare 3i !e e(acuare se 6ntocmesc 3i pentru materialele 3i
#unurile com#usti#ile care au o (aloare $inanciar1 sau cultural1 !eose#it1.
=lanurile !e !epo2itare se amplasea21 6n locuri care se estimea21 a $i cel mai
pu0in a$ectate !e incen!iu 3i 6n apropierea locurilor !e acces 6n 6nc1peri, precum 3i la
!ispecerat, acolo un!e acesta este constituit, ast$el 6nc:t acestea s1 poat1 $i utile $or0elor
!e inter(en0ie.
rt.3 Ca!rul te"nic cu atri#u0ii 6n !omeniul pre(enirii 3i stingerii
incen!iului, (a stu!ia legisla0ia 6n !omeniu 3i (a lua m1suri pre(enti(e 6n ca2ul apari0iei
unei situa0ii 6n care sunt implicate su#stan0e periculoase.
rt.4 Con0inutul pre2entei !eci2ii (a $i a!us1 la cuno3tin0a salaria0ilor, su#
semn1tur1 !e c1tre ca!rul te"nic cu atri#u0ii 6n !omeniul pre(enirii 3i stingerii
incen!iului.

DIRECTOR GENERAL
IORDACHE ARISTIDE

CADRU TEHNIC CU ATRIBUII N DOMENIUL PREVENIRII
I STINGERII INCENDIULUI
Cod C.O.R. 315 104/541 104
Cod COSA& R B 5?6) 5444
Descrierea ocupaiei
/cupatia se re$er1 la competentele necesare ca!rului te"nic cu atri#utii =SI
pentru plani$icarea, organi2area,monitori2area si controlul acti(itRtii !e
pre(enire si stingere a incen!iilor.
/cupatia inclu!e !e asemenea competente legate !e acor!area asistentei
te"nice !e specialitate 6n situatii critice, in(estigarea conte9tului pro!ucerii
incen!iilor, acor!ul 6n ca2ul !ocumentatiilor pri(in! pre(enirea si stingerea
incen!iilor, instruirea salariatilor 6n !omeniul =SI si ela#orarea !ocumentelor
speci$ice acti(itRtii !in !omeniu.
Dome!!"e de #om$e%e / U!%!"e de #om$e%e
Competene fundamentale:
Comunicarea la locul !e munc1
@unca 6n ec"ip1
Competene generale la locul de munc:
plicarea .=@ 3i .=SI
Competene specifice:
1. Acordarea asistenei tehnice de specialitate n situaii critice;
2. Avizarea documentaiilor privind prevenirea i stinerea
incendiilor;
3. !ontrolul modului de respectare a m"surilor de prevenire i
stinere a incendiilor;
#. $la%orarea documentelor specifice activit"ii &'(;
5. (nstruirea salariailor n domeniul prevenirii i stinerii
incendiilor;
6. (nvestiarea conte)tului producerii incendiilor;
*. +onitorizarea activit"ii de prevenire i stinere a incendiilor;
,. -ranizarea activit"ii de ap"rare mpotriva incendiilor;
.. &lanificarea activit"ii de prevenire i stinere a incendiilor n
unitate.
Obligaiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu
atribuii n doeniul ap!r!rii potri"a incendiilor
#$%$A 30&/200'
A/0. 26
11) !adrele tehnice2personalul de specialitate cu atri%uii n domeniul ap"r"rii
mpotriva incendiilor3 desemnate2desemnat la nivelul autorit"ilor administraiei
pu%lice centrale3 ministerelor i celorlalte orane centrale de specialitate3 au2are
urm"toarele o%liaii principale4
a) ela%oreaz" proramele de optimizare a capacit"ii de ap"rare mpotriva
incendiilor n domeniul de activitate al autorit"ii respective;
%) fac2face propuneri de relement"ri tehnice i oranizatorice a activit"ii de
ap"rare mpotriva incendiilor n domeniul specific;
c) controleaz" modul de aplicare a prevederilor leale pentru ap"rarea
mpotriva incendiilor3 n cadrul instituiei pu%lice care i5a desemnat;
d) ela%oreaz" i supun2supune spre analiz" ministrului de resort sau
conduc"torului instituiei3 dup" caz3 raportul anual de evaluare a nivelului de
ap"rare mpotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizeaz" anual respectarea ncadr"rii n criteriile de constituire a
serviciilor de uren" private din instituiile i unit"ile su%ordonate3 dotarea cu
mi6loace de ap"rare mpotriva incendiilor i fac2face propuneri de optimizare a
acestora;
f) ela%oreaz" i nainteaz" spre apro%are prorame de informare i educaie
specific".
12) 7ormarea i evaluarea cadrelor tehnice2personalului de specialitate cu
atri%uii n domeniul ap"r"rii mpotriva incendiilor se realizeaz" de unit"ile
a%ilitate n condiiile leii3 iar certificarea competenei profesionale se realizeaz"
de !entrul 8aional pentru 'ecuritate la (ncendiu i &rotecie !ivil" autorizat la
!entrul 8aional de 7ormare &rofesional" a Adulilor.
A/0. 2*
11) !adrele tehnice2personalul de specialitate cu atri%uii n domeniul ap"r"rii
mpotriva incendiilor3 din cadrul !onsiliului 9eneral al +unicipiului :ucureti3
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului :ucureti3 consiliilor 6udeene i
locale3 instituiilor i operatorilor economici au2are urm"toarele o%liaii principale4
a) particip" la ela%orarea i aplicarea concepiei de ap"rare mpotriva
incendiilor la nivelul unit"ii administrativ5teritoriale3 instituiei sau operatorului
economic;
%) controleaz" aplicarea normelor de ap"rare mpotriva incendiilor n domeniul
specific;
c) propun2propune includerea n %uetele proprii a fondurilor necesare
oraniz"rii activit"ii de ap"rare mpotriva incendiilor3 dot"rii cu mi6loace tehnice
pentru ap"rarea mpotriva incendiilor i echipamente de protecie specifice;
d) ndrum" i controleaz" activitatea de ap"rare mpotriva incendiilor i
analizeaz" respectarea ncadr"rii n criteriile de constituire a serviciilor de
uren" voluntare sau private3 dup" caz3 n unit"ile i instituiile din care fac2face
parte;
e) prezint" conducerii3 semestrial sau ori de c;te ori situaia impune3 raportul
de evaluare a capacit"ii de ap"rare mpotriva incendiilor;
f) r"spund2r"spunde de pre"tirea serviciului de uren" voluntar sau privat3
dup" caz3 precum i de participarea acestuia la concursurile profesionale;
-%liaiile cadrelor tehnice2personalului de specialitate cu atri%uii n
domeniul ap"r"rii mpotriva incendiilor
#$%$A 30&/200'
A/0. 26
11) !adrele tehnice2personalul de specialitate cu atri%uii n domeniul ap"r"rii
mpotriva incendiilor3 desemnate2desemnat la nivelul autorit"ilor administraiei
pu%lice centrale3 ministerelor i celorlalte orane centrale de specialitate3 au2are
urm"toarele o%liaii principale4
a) ela%oreaz" proramele de optimizare a capacit"ii de ap"rare mpotriva
incendiilor n domeniul de activitate al autorit"ii respective;
%) fac2face propuneri de relement"ri tehnice i oranizatorice a activit"ii de
ap"rare mpotriva incendiilor n domeniul specific;
c) controleaz" modul de aplicare a prevederilor leale pentru ap"rarea
mpotriva incendiilor3 n cadrul instituiei pu%lice care i5a desemnat;
d) ela%oreaz" i supun2supune spre analiz" ministrului de resort sau
conduc"torului instituiei3 dup" caz3 raportul anual de evaluare a nivelului de
ap"rare mpotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizeaz" anual respectarea ncadr"rii n criteriile de constituire a
serviciilor de uren" private din instituiile i unit"ile su%ordonate3 dotarea cu
mi6loace de ap"rare mpotriva incendiilor i fac2face propuneri de optimizare a
acestora;
f) ela%oreaz" i nainteaz" spre apro%are prorame de informare i educaie
specific".
12) 7ormarea i evaluarea cadrelor tehnice2personalului de specialitate cu
atri%uii n domeniul ap"r"rii mpotriva incendiilor se realizeaz" de unit"ile
a%ilitate n condiiile leii3 iar certificarea competenei profesionale se realizeaz"
de !entrul 8aional pentru 'ecuritate la (ncendiu i &rotecie !ivil" autorizat la
!entrul 8aional de 7ormare &rofesional" a Adulilor.
A/0. 2*
11) !adrele tehnice2personalul de specialitate cu atri%uii n domeniul ap"r"rii
mpotriva incendiilor3 din cadrul !onsiliului 9eneral al +unicipiului :ucureti3
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului :ucureti3 consiliilor 6udeene i
locale3 instituiilor i operatorilor economici au2are urm"toarele o%liaii principale4
a) particip" la ela%orarea i aplicarea concepiei de ap"rare mpotriva
incendiilor la nivelul unit"ii administrativ5teritoriale3 instituiei sau operatorului
economic;
%) controleaz" aplicarea normelor de ap"rare mpotriva incendiilor n domeniul
specific;
c) propun2propune includerea n %uetele proprii a fondurilor necesare
oraniz"rii activit"ii de ap"rare mpotriva incendiilor3 dot"rii cu mi6loace tehnice
pentru ap"rarea mpotriva incendiilor i echipamente de protecie specifice;
d) ndrum" i controleaz" activitatea de ap"rare mpotriva incendiilor i
analizeaz" respectarea ncadr"rii n criteriile de constituire a serviciilor de
uren" voluntare sau private3 dup" caz3 n unit"ile i instituiile din care fac2face
parte;
e) prezint" conducerii3 semestrial sau ori de c;te ori situaia impune3 raportul
de evaluare a capacit"ii de ap"rare mpotriva incendiilor;
f) r"spund2r"spunde de pre"tirea serviciului de uren" voluntar sau privat3
dup" caz3 precum i de participarea acestuia la concursurile profesionale;
) acord" spri6in i asisten" tehnic" de specialitate centrelor operative pentru
situaii de uren" n ndeplinirea atri%uiilor.
12) 7ormarea3 evaluarea i certificarea competenei profesionale a cadrelor
tehnice2personalului cu atri%uii n domeniul ap"r"rii mpotriva incendiilor3
prev"zute la alin. 11)3 se realizeaz" n centre de formare i evaluare a%ilitate prin
lee3 pe %aza standardelor ocupaionale recunoscute la nivel naional. )
acord" spri6in i asisten" tehnic" de specialitate centrelor operative pentru
situaii de uren" n ndeplinirea atri%uiilor.
12) 7ormarea3 evaluarea i certificarea competenei profesionale a cadrelor
tehnice2personalului cu atri%uii n domeniul ap"r"rii mpotriva incendiilor3
prev"zute la alin. 11)3 se realizeaz" n centre de formare i evaluare a%ilitate prin
lee3 pe %aza standardelor ocupaionale recunoscute la nivel naional.