Sunteți pe pagina 1din 89

)

ANTIBIOTICE S.A.
Situatii finaneiare individuale pentru
anul ineheiat la 31 deeembrie 2013
intoemite in eonformitate eu IFRS
adopt ate de Uniunea Europeana

ANTIBIOTICE S.A.
Situatii financiare pentru anul incheiat la
31 decembrie 2013

Cuprins
SITUATIA REZULTATULUI
SITUATIA POZITIEI

FINANCIARE

SITUATIA FLUXURILOR
NOTE EXPLICATIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

GLOBAL ...........................................................................................

DE NUMERAR

LA SITUATIILE

FINANCIARE:

INFORMATII GENERALE
POLITICl CONTABILE
INSTRUMENTE FINAN ClARE SI GESTIONAREA RISCURILOR
VENITURI DIN VANZARI
MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI
CHELTUIELI CU PERSONALUL
ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE NETE
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
REZUL T AT PE ACTIUNE
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
STOCURI
CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA
NUMERAR SI ECHIV ALENTE NUMERAR
DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA
SUME DATORA TE INSTITUTIILOR DE CREDIT
PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT
SUBVENTII PENTRU INVESTlTJI
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT
PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG
CAPITAL SOCIAL
REZERVE
REZULTATUL REPORTAT
REPARTIZAREA PROFITULUI
DATORII CONTINGENTE
INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE
EVALUAREA LA VALOAREA JUSTA

11
11
18
32
36
36
36
37
37
38
38
39
40
40
41
42
42
43
44
44
45
45
45
46
46
47
47
47
48

Tel: +40213199476
Fax: +40213199477
www.bdo.ro

1800

Victory BusinessCenter
24 Invingatorilor Street
Bucharest 3
Romania
030922

Raportul Auditorului Independent


catre Actionarii S.c. ANTIBIOTICE S.A.
1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii s.c. ANTIBIOTICE S.A.
("Societatea") care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie
2013, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii si
situatia fluxurilor de trezorerie
pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta
data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.
Responsabilitatea

Conducerii pentru Situatiile Financiare

2. Conducerea Societatii raspunde pentru intocrnirea si prezentarea fidela a acestor


situatii financiare In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS) si pentru acel control intern pe
care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de
situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de
frauda sau eroare.
Responsabilitatea

auditorului

3. Responsabilitatea noastra este


opinie asupra acestor situatii
Standardelor Internationale de
cerintele etice, sa planificam
asigurari rezonabile ca situatiile

ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam 0


financiare. Noi am efectuat auditul conform
Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam
si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei
financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu


privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile
selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau
erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern
relevant pentru intocmirea si prezentarea
fidela a situatiilor financiare ale
Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date,
dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al
Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a
politicilor cantabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de
catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in
ansamblul lor.
5. Consideram ca probe le de audit pe care le-arn obtinut sunt suficiente si adecvate
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.
Bazele opiniei cu rezerve
6. Situatiile financiare includ costuri reprezentand
servicii achizitionate
de la
distribuitori, fara a putea cuantifica nivelul reducerilor comerciale incluse in
acestea.
Urmare eel or prezentate
anterior,
nu putem estima impactul
corespunzator in Situatia Rezultatului Global. Acest aspect a fost inclus si in
raportul auditorului aferent situatiilor financiare la 2012.

18DO
Opinia cu rezerve
7. In opinia noastra, cu exceptia posibilelor ajustari rezultate din cele prezentate La
paragraful (6), situatiile financiare ofera 0 imagine fidela, in toate aspectele
semnificative , a pozitiei financiare a S.c. ANTIBIOTICES.A. La 31 decembrie 2013 si a
performantelor financiare si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat
La aceasta data, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
adoptate de Uniunea Europeana.
Evidentierea unor aspecte

8. In conformitate cu cele mentionate in Nota 9 - Cheltuieli cu impozitul pe profit,


Societatea nu a facut obiectul unui control fiscal de fond pentru 0 perioada mai mare de
5 ani. Avand in vedere desele modificari ale legislatiei fiscale in aceasta perioada un
eventual control ar putea conduce La diferente intre sumele prezentate in situatiile
financiare si concluziile autoritatilor fiscale.
AIte aspecte
9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte
pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In
masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de
Societate si de actionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra
situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

Raport asupra conformitatii

Raportului Administratorului

cu Situatiile Financiare

10. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286 12012, anexa 1, Art. 16
(1), litera c), noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare.
Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.
Tn raportul
administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod
semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate In situatiile financiare alaturate.

In numele:
BOOAUDIT SRL
Inregistrat LaCamera Auditorilor Financiari din Romania:
Cu nr. 18/02.08.2001
Numele semnatarului:
Mircea Tudor
Inregistrat LaCamera Auditorilor Financiari din Romania:
Cu nr. 2566125.06.2008

20 Martie 2014

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

NOTA
Venituri din vanzari
Alte venituri din exploatare
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
Alte cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare nete
Profit inainte de impozitare
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si impozitul pe profit
amanat
Profit
Alte elemente ale rezultatului global
Castiguri/pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale

5
6

7
8
9

Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului


global (reevaluare)
Alte elemente ale rezultatului global, exc1usiv taxe
Total rezultat global
Rezultat pe actiune

Pentru anul incheiat la


31-Dec-13
31-Dec-12
*Retratat
317.432.940
304.086.833
20.466.692
27.279.538
520.299
9.512.329
2.253.937
2.346.621
(102.129.986)
(107.346.872)
(68.929.460)
(70.814.378)
(18.124.209)
(20.399.308)
(103.271.107)
(99.719.617)
51.385.724
41.778.527
(9.319.490)
(16.694.804)
32.459.037
34.690.920

10

(3.310.065)
31.380.855

(5.348.201)
27.110.836

(490.150)

4.396.343

78.424
(411.726)

(703.415)
3.692.928

30.969.129

30.803.681

0,0467

0,0477

(*) Vezi Nota 2 - Politici contabile, paragraf22

Notele explicative numerotate de la 1 la 28 sunt parte integranta din situatiile financiare


Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 20.03.2014
si semnate in numele acestuia de:

Intocmite de:

Director Economic
Ee. Paula COMAN
5

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA POZITIEI FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

NOTA
ACTIVE
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Investitii in instrumente de capitaluri
proprn
TOT AL ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
Creante comerciale si similare
Active financiare detinute pentru
vanzare
Numerar si echivalente numerar
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
TOTAL ACTIVE
DATORII
DATORII CURENTE
Datorii comerciale si similare
Sume datorate institutiilor de credit
Datorii din impozite si taxe curente
Provizioane pe termen scurt
TOTAL DATORII CURENTE
DATORII PE TERMEN LUNG
Subventii pentru investitii
Impozit amanat
Provizioane pe termen lung
TOTAL DATORII PE TERMEN
LUNG
TOTAL DATORII

11
12

13
14

15

16
17
18

19
20
21

31-Dec-13

31-Dec-12
Retratat*

190.590.225
6.123.847

198.463.669
4.887.455

196.714.072

203.351.125

50.363.337
254.001.617

47.973.857
256.986.254

140
10.487.736
314.852.829
511.566.901

140
6.006.554
310.966.804
514.317.929

53.366.639
72.139.195
8.196.629
3.753.883
137.456.346

58.963.493
92.290.294
3.951.956
2.900.000
158.105.744

3.949.729
17.448.292
4.061.177

4.431.688
19.334.669
4.313.611

25.459.199
162.915.545

28.079.968
186.185.711

(*) Vezi Nota 2 - Politici contabile, paragraf22

Notele explicative numerotate de la 1 la 28 sunt parte integranta din situatiile financiare


Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 20.03.2014
si semnate in numele acestuia de:

Intocmite de:

Director Economic
Ee. Paula COMAN
6

~)

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (continuare)
la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

NOTA
Capital social si reserve
Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Alte reserve
Rezultat reportat
Rezultatul current
TOTAL CAPITALURI PROPRII
TOTAL CAPITALURI SI
DATORII

22
23
23
23
24

31-Dec-13

31-Dec-12
*Retratat

264.835.156
5.721.808
11.360.142
105.017.965
(69.664.570)
31.380.855
348.651.356

254.502.062
7.940.556
11.341.443
101.607.532
(74.370.130)
27.110.836
328.132.218

511.566.901

514.317.929

(*) Vezi Nota 2 - Politici contabile, paragraf 22

Notele explicative numerotate de la 1 la 28 sunt parte integranta din situatiile financiare


Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 20.03.2014
si semnate in numele acestuia de:

Director General
Ec. loan

lntocmite de:

Director Economic
Ec. Paula COMAN
7

~/

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anu! incheiat !a 31 decembrie 2013

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)


Pentru anul incheiat la
31-Dec-13
31-Dec-12
LFluxuri de numerar din activitati de exploatare
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane
si alte venituri
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de
angajator in legatura cu personalul
Taxa pe valoarea adaugata platita
Taxa pe valoarea adaugata incasata
Contributii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite
Numerar generat de exploatare
Dobanzi incasate
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare

II.Fluxuri de numerar din activitati de investitii


Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace
fixe, active necorporale si alte active pe termen lung
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitii
III.Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Incasari/rambursari din imprumuturi pe termen lung
Incasari/rambursari din imprumuturi pe termen scurt
Plati pentru operatiunile de leasing financiar
Dividende platite
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare
Crestere / (scadere) neta de numerar
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei
perioadei

300.662.506
683.763

264.462.896
2.784.164

(169.031.738)
(65.871.713)

(167.244.481)
(66.860.018)

(821.032)

(987.665)

(9.727.128)
(1.148.367)
54.746.291
46.292
(2.802.415)
(2.390.691)
49.599.478

(14.555.828)
(1.057.711)
16.541.358
86.131
(2.287.538)
(5.026.660)
9.313.290

(14.756.029)

(9.630.027)
(1.283)

(14.756.029)

(9.631.310)

(20.803.131)

8.771.395

(9.559.137)
(30.362.268)
4.481.181
6.006.554

(7.786.678)
984.717
666.697
5.339.857

10.487.736

6.006.554

Notele explicative numerotate de la 1 la 28 sunt parte integranta din situatiile financiare


Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 20.03.2014
si semnate in numele acestuia de:

Intocmite de:

Director Economic
Ee. Paula COMAN
8

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
Capital

subscris

31-Dec-1I

56.800.710

Ajustari
privind
capitalul

Rezerve

197.70L352

10.021.560

A lte rezerve

91.900.555

Rezultatul global curent

Rezultat
reportat si
curent

20.298.909

Rezultar din
rezerve din
reevaluare

Rezultat
din
corectare
erori

(643.127)

Rezcrve din
reevaluarc

Rezultat
din aplicare pt
prima data a
IASIIFRS

4.993.752

125.727.464

(197.701.352)

1319.883

Alocari alte rezerve

(9.706.976)
(8.628.922)

(8.628.922)

Dividende
Ajustari IFRS

90.566

90.566

Rezultat din corectare


erori
Cresterea valorii
activelor imobilizate eu
diferente din reevaluare

(643.127)

1L341.443

101.607.532

27.110.755

(2.486.809)

Notele explicative numerotate de la J la 28 sunt parte integranta din situatiile financiare

(2.486.809)

(1.843.682)

lmpozit amanat
197.70L352

309.099.823

(1319.883)
9.706.976

56.800.710

TOTAL

27.110.755

27.110.755

Alocari rezerva legala

31-Dec-12

Rezultat
din aplicare pr
prima data a
IAS29

3.692.928

3.692.928

(746.124)

(746.124)

7.940.556

125.818.030

(197.701.352)

328.132.218

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mention at altfel)
Capital
subscris

31-Dec-12

56.800.710

Ajustari
privind
capitalul

Rezerve

197.701.352

11.341.443

Alte rezerve

Rezultat
reportat si
curent

101.607.532

27.110.755

528.705

Rezerve din
reevaluare

7.940.556

Rezultat
din aplicare pt
prima data a
IAS/IFRS
125.818.030

Rezultat
din aplicare pt
prima data a
IAS 29
(197.701.352)

328.132.218

31.380.855

9.804.389

9.804.389
18.699

(18.699)
3.939.138

(3.939.138)
(20,666,109)

(20,666, I09)

Dividende distribuite

2.218.750
(2.486.809)
67.133.804

TOTAL

(528.705)

Rezerva din reevaluare

Transfer la rezerve din


reevaluari real izate
Rezultat din corectare
erori
31-Dec-13

Rezultat
din
corectare
erori
(2.486.809)

31.380.855

Rezultatul global curent


Majorare capital social
- rezerve
Majorare capital social
- dividende
Alocari rezerva legala

Rezultat din
rezerve din
reevaluare

197.701.352

11.360.142

105.017.965

31.380.855

(2.218.750)
2.486.809

2.218.750

Notele explicative numerotate de la 1 la 28 sunt parte integranta din situatiile financiare

10

5.721.808

125.818.032

(197.701.352)

348.651.356

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
1. INFORMATII GENERALE
1.1 Prezentarea Societatii
Societatea Antibiotice SA Iasi cu sediul in Iasi Strada Valea Lupului nr. 1, cod de inregistrare
fiscala RO 1973096 a fost infiintata in 1955 si a fost definita ca societate comerciala conform Legii
nr.1511990 si a a Hotararii Guvernului nr.1200/12.11.1990 este tranzactionata pe piata reglementata de
capitalla Bursa de Valori Bucuresti.
Pe cele 8 fluxuri de fabricatie, modernizate si certificate conform standardelor Good
Manufacturing Practice (GMP) sunt produse medicamente in 5 forme farmaceutice: pulberi pentru
solutii si suspensii injectabile (din clasa penicilinelor), capsule, comprimate, supozitoare si preparate de
uz topic (unguente, geluri, creme). In total, acestea fonneaza un portofoliu complex de peste 144 de
medicamente de uz uman, destinate tratarii unei game largi de afectiuni infectioase, dermatologice,
cardiovasculare, ale tractului digestiv sau ale sistemului musculo-scheletic.
Toate capacitatile de productie proprietatea finnei sunt amplasate pe teritoriul situat la sediul
social.
Societatea detine dreptul de proprietate asupra tuturor activelor imobilizate inregistrate in
contabilitatea firmei.
1.2 Structurile de Guvernanta Corporativa
Relatii cu Investitorii
Guvernanta corporativa
Structuri pe care se bazeaza sistemul de guvernanOa din cadrul Antibiotice Iasi:
Consiliul de Administratie,
Comitete consultative,
Conducere executiva,
Cod de etica.
Detalii despre conformitatea cu principii Ie si recomandarile prevazute in Codul de Guvernanta
Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti sunt prezentate in Declaratia privind conformarea sau
neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa - Declaratia .Aplici sau Explici".
Consiliul de Administratie
S.C. "Antibiotice" S.A. Iasi este administrata de un Consiliu de Adrninistratie, responsabil cu
indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor
pervazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Acesta urmareste ca propriile decizii, cele ale Conducerii Societatii, ale Adunarii Generale a
Actionarilor, precum si reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale si implementate In
mod adecvat. Consiliul de Administratie este responsabil cu monitorizarea managementului companiei,
'In numele actionarilor.
Atributiile Consiliului de Administratie sunt descrise in Statutul societatii si in reglementarile interne
relevante, disponibile pe pagina de internet a companiei, la sectiunea Guvernanta corporativa.
In cursu I anului 20l3, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 12 sedinte, inregistrand de
fiecare data 0 prezenta de 100% si a adoptat decizi i care i-a permis sa isi indeplineasca atributiile de 0
maniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile lunare, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu
rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si
performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat
in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere
a eficientei productiei, planurile de investitii, provizioanele constituite, administrarea lichiditatilor,
profitabilitatea operationala si general a a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei,
Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre Bursa de Valori Bucuresti,
incadrandu-se de fiecare data in Calendarul de Comunicare Financiara.
11

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
Cei 5 membri ai Consiliului garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza ~1 evalua
activitatea directorilor, precum si tratamentul echitabil al actionarilor:
1. dr. ec. RADU Valentin
Presedinte al Consiliului de Administratie - ales in componenta Consiliului de Administratie in
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe 0 perioada de patru ani;
ales de catre Consiliul de Administratie ca presedinte al acestuia,
2. ec. NANI loan
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General - ales in componenta Consiliului
de Administratie in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe 0
perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca vicepresedinte al acestuia si
Director General al firmei,
3. dr. MOLNAR Gheza-Gheorghe
Membru al Consiliului de Administratie - ales in AGAO din 26.04.2012, pe 0 perioada de patru
ani,
4. ec. STOIAN Nicolae
- Membru al Consiliului de Administratie - ales in AGAO din 26.04.2012, pe 0 perioada de patru ani,
5. biolog ILIE Gabriela
Membru al Consiliului de Administratie (reconfirmat in AGAO din 21.04.2008, pe 0 perioada de
patru ani),
Comitete consultative
Consiliul de Administratie a infiintat urmatoarele comitete consultative specializate:
- Comitetul de audit;
- Comitetul de remunerare, selectie si infiintare posturi;
- Comitetul de stabilirea dezvoltarii investitionale si calitate;
- Comitetul pentru marketing si analiza pietii.
Comitetele Consultative au desfasurat investigatii, analize si au elaborat recomandari pentru Consiliu, in
domeniile specifice, si au inaintat acestuia periodic, rapoarte asupra activitatii lor.
Conducere executiva
Antibiotice Iasi este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de angajare fata de
terti si in justitie (conform Art. 17, Cap. V, Statutul Societatii Comerciale Antibiotice - S.A. lasi).
Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a Companiei in raporturile cu directorii pe
care i-a numit.
Conducerea executiva Antibiotice Iasi este asigurata de zece directori, dintre care unul este Directorul
General, acesta fiind si vicepresedintele Consiliului de Administratie, si noua directori de specialitate:
1. ec. NANI loan
Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie - ales in componenta Consiliului
de Administratie in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe 0
perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca vicepresedinte al acestuia din anul
2012 si Director General al firmei din anu12009.
2. ing. MORARU Cornelia
Director de specialitate - Directia Tehnic si Productie din anul 2005,
3. ec. COMAN Paula-Luminita
Director de specialitate - Directia Economica din anul 20 11,
4. ec. CHEBAC Vasile
Director de specialitate - Directia Cornerciala si Logistica din anul 2005,
5. ing. OSADET Eugen-Florin
Director de specialitate - Directia lnginerie si Investitii din anul 2000,
6. ing. DIMITRIU Cristina-Lavinia
Director de specialitate - Directia Calitate din anul 2004,
7. ec. RUSU Gica
Director de specialitate - Directia Managementul Resurselor Umane din anu12006,

12

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINAN ClARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mention at altfel)
8. ec. BAT AGA Ovidiu
- Director de specialitate - Directia Marketing si Vanzari Piata Interna din anul 2011,
9. dr. MOSNEGUTU Mihaela
- Director de specialitate - Directia Medicala din anul 2011,
10. ec. STOIAN Mihai
- Director de specialitate - Directia Dezvoltare Afaceri din anul2012
Codul de etica
Codul de Etica al societatii comerciale "Antibiotice" S.A. Iasi prezinta normele etice de conduita care
stabilesc si reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile, conduita si obligatiile in afaceri ale
organizatiei si modul In care functioneaza aceasta.
Codul de Etica este un ghid pentru angajatii din cadrul Companiei si ofera informatii privind modul in
care acestia pot rezolva problemele de etica in afaceri. Acesta furnizeaza reguli in domeniile cheie
referitoare la angajati, drepturile omului, managementul mediului, responsabilitatea
sociala si
guvernanta corporativa, contine liniile directoare care ajuta compania sa-si unneze valorile. Valorile
noastre si punctul de etica sunt puncte de referinta pentru cultura corporativa.
Codul prezinta setul de reguli pe baza carora s-a dezvoltat Compania, reguli de comportament etic in
afaceri si modul de prevenire a actiunilor ilegale care ar putea sa apara pe parcursul derularii afacerilor
in cadrul Companiei. Codul are caracter obligatoriu si se aplica in to ate structurile si activitatile
companiei. Toti angajatii Companiei se vor conforma in litera si spiritul acestor reglementari.
Codul de etica constituie un angajament fundamental de a depune eforturi pentru conformarea cu
standarde etice ridicate si cu cerintele legale aplicabile, oriunde Antibiotice isi desfasoara activitatea.
Principiile si valorile care ne calauzesc prin Codul de etica sunt prezentate pe larg, pe site-ul societatii la
sectiunea companie (www.antibiotice.ro/companie - cod de etica).
Drepturile detinatorilor de instrumente financiare
Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si partial aplicat
protejeaza drepturile actionarilor,
asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor,
recunoaste rolul tertilor cu interese In societate,
garanteaza informarea si transparenta,
asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari.
Antibiotice Iasi detine pe website-ul propriu (www.antibiotice.ro).osectiunededicataactionarilorsai.in
cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor:
proceduri privind accesul si participarea la adunari, Convocatorul, completarile ordinii de zi, Materialele
informative, Procurile speciale de reprezentare, Formularele de vot prin corespondenta, Proiectele de
hotarari, Hotararile, rezultatele voturilor etc. Compania pune la dispozitia tuturor celor interesati
situatiile financiare periodice si anuale, intocmite conform legislatiei in vigoare. Deasemenea, firma
respecta to ate cerintele de publicare conform legislatiei societatilor comerciale si a pietei de capital.
In cadrul Antibiotice Iasi exista 0 structura specializata in relatia cu investitorii existenti si potentiali,
denumita Relatii cu Investitorii, a carei rol principal consta in asigurarea unei bune comunicari cu
actionarii companiei. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu investitorii trateaza cu maxima
operativitate, solicitarile actionarilor si faciliteaza dialogul cu managementul firmei.
Compania creeaza si dezvolta 0 politica adecvata pentru a promova 0 comunicare eficienta cu
investitorii si actionarii.
Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta eel mai inalt organism decizional al companiei,
locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Printre alte atributii, aceasta decide cu privire la
repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia
Consiliului de Administratie.
Pe parcursul anului 2013, Consiliul de Administratie a convocat trei Adunari Generale dintre
care doua Adunari Generale Ordinare (25 aprilie si 14 august) si doua Adunari Generale Extraordinare
(25 aprilie si 27 iunie).

13

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
Toate documentele necesare, legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp
si conform legislatiei in vigoare.
In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din 25 aprilie s-au aprobat situatiile financiare ale
societatii pentru anul financiar 2012, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului
financiar.
In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare din 27 iunie, actionarii societatii au reanalizat
si aprobat de data aceasta majorarea capitalului social, punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a
Actionarilor Extraordinare din 25 aprilie, care nu fusese aprobat la acea data.
Majorarea capitalului social a fost aprobata prin emisiune de noi actiuni ca urmare a capitalizarii valorii
de 10.333.094 lei (50% din valoarea dividendelor nete ale anului financiar 2012 si alte rezerve) si
repartizarea acesteia actionarilor existenti in Registrul actionarilor societatii, la data propusa ca data de
inregistrare (15.07.2013), astfel incat, fiecarui actionar la 0 actiune detinuta i s-a repartizat cate
0,181918395 actiuni, cu 0 valoare nominala de 0,1000 lei, valoarea de 10.333.095 lei (50% din valoarea
dividendelor anului financiar 2012), urmand a fi platita actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor
la data de inregistrare 15.05.2013, incepand cu data de 15.10.2013.
Capitalul social a fost fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat in 671.338.040 actiuni, la 0 valoare
norninala de 0,1000 lei fiecare, actiunile fiind nominative.
Aceeasi adunaregenerala a aprobat si:
prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 1, in suma maxima de 8.000.000 RON, acordata de
ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de
Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru finantarea creantelor in limita a 80% din
facturile emise de Imprumutat catre distribuitorii sai acceptati de Banca.
prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 2, in sum a maxima de 100.000 EURO, acordata de
ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de
Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru emitere scrisori de garantie bancara,
acreditive si avaluri.
mentinerea garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare de
1.892.154,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO), acordata de ALPHA
BANK ROMANIA in baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr
28/1/2005, respectiv:
- ipoteca asupra creantelor nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate si/sau care
vor fi incheiate de SC Antibiotice SA cu distribuitorii sai, pre cum si din facturile, biletele la
ordin si cecurile emise si/sau care vor fi emise in baza acestor contracte;
- girarea in favoarea Bancii a cecurilor si biletelor emise de distribuitorii companiei;
- gaj/ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale
SC Antibiotice SA deschise la Alpha Bank Romania SA;
- Bilet la Ordin in alb.
desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General loan
NANI si a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane imputernicite sa
semneze contractele de credit si actele aditionale aferente, contractele de facilitate si actele
aditionale aferente, contracteIe de ipoteca si de garantie si actele aditionaIe aferente, bileteIe Ia
ordin in alb, cererile de utilizare/rambursare, soIicitariIe de emitere scrisori de garantie,
deschidere acreditive, a tuturor cererilor, documenteIor ce tin de ducerea Ia indepIinire a acestei
decizii si orice alte documente solicitate de ALPHA BANK ROMANIA.
ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele
contracte de credit si de garantii si a actelor aditionaIe Ia acestea:
- Contractul de credit nr. 28 1 18.04.2005 modificat prin Actul Aditional incheiat la data de
14.11.2011, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:
- Contractu I de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, astfel cum a fost
modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 34 incheiate de Societate cu ALPHA BANK
ROMANIA

14

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
- Contractu I de garantie reala mobiliara nr. GRMIl/28/07.01.2011
(CONTURI) avand ca obiect
soldurile creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente ale Societatii
deschise la Alpha Bank Romania carora Ie corespund codurile IBAN asociate, precum si toate
drepturile cu privire la aceste sume, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractu I de ipoteca mobiliara nr. 8/28 (CREANTE) avand ca obiect drepturile de creanta incasare ale Societatii prezente si viitoare, nascute din contractele de vanzare-cumparare
incheiate de Societate cu clientii sai precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise in
baza acestor contracte, impreuna cu actele aditionale si anexele aferente, cu modificarile si
completarile ulterioare
- Emiterea de catre Societate a Biletului la Ordin "in alb" avand ca beneficiar ALPHA BANK
ROMANIA pe care ALPHA BANK ROMANIA poate sa il completeze la data scadentei sau in
orice moment cu suma corespunzatoare reprezentand suma total a datorata de Societate in baza
Contractului de credit nr. 28/18.04.2005
incheiat de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA.

Contractele mentionate mai sus au avut in vedere suma total a imprumutata Societatii de catre
ALPHA BANK ROMANIA pana la data adoptarii hotararii, al caror cuantum total a fost de
1.892.l54,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO) la care s-au adaugat
dobanzile, dobanzile majorate, penalitatile, comisioanele, taxele si orice alte costuri si speze
aferente creditelor, sume care sunt garantate de catre Societate prin toate contractele de garantie
care au fost mentionate mai sus.
ratificarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administratie in temeiul art 18 lit b 1 din
Statutul SC Antibiotice SA, cu privire la contractarea/prelungirea/majorarea/garantarea
creditului
acordat de Alpha Bank Romania SA companiei Antibiotice SA.

desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General loan


NANl si a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane imputemicite sa
angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit/actelor aditionale si a garantiilor
colaterale si a oricaror acte si documente solicitate de banca, precum si a conventiei de
garantare.

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din 14 august 2013 a aprobat situatiile financiare ale
societatii pentru semestrul I 2013, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului
financiar, conform art. 55.-(1), OUG 109/30.11.2011
si procedurile proprii de atribuire privind
contractele de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare: OUG 34/2006 modificata de OUG
77/2012, modificata si completata de Legea nr. 193/2013.
In anul 2013, capitalul social al firmei subscris si varsat a fost de 67.13 3.804 lei reprezentat
671.338.040 actiuni cu 0 valoare nominala de 0,1000 lei.

de

Antibiotice Iasi beneficiaza de 0 structura putemica a actionariatului, avand ca actionar majoritar


Ministerul Sanatatii.
Structura actionariatului firmei la data de 23 octombrie 2013 (ultima baza de date din anul 2013, pe care
o detine Antibiotice Iasi):
1. investitori
Ministerul Sanatatii(*) - 53,0173%,
S.I.F.Oltenia(*) - 11,3712%
Broadhurst Investments Limited - 4,1977%
S.I.F. Transilvania - 4.0356%
S.I.F. Banat-Crisana S.A - 2,0776%
Romanian Oportunities Fund - 0,9819%
Hyposwiss (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) - 0,8530%
Fondul de Pensii Administrat AZT Viitorul Taul Allianz - 0,8077%
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico - 0,7152%

15

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

A-Invest - 0,7106%
Alte persoane juridice si persoane fizice - 21,23223%.
NOTA: (*) - Actionari semnificativi, conform Legii nr. 297 din 28.06.2004, Art. 2, Aliniat 1
II. clase de actionari
Persoane juridice - 86,6341 %,
Persoane fizice - 13,3659%.
Pe parcursul anului 2013, s-au achitat dividende aferente anilor financiari 2011 si 2012 in valoare de
8.778.325 lei, astfel:

Perioada

Dividende nete
Achitate
lei
Cuvenite

Pana la
31.12.2012

01.01-'J1.l2
2013

Total

2011

8.204.647

7.362.423

2012

9.834.108

%
(total
achitat)
5

Neridicate la
31.12.2013
lei

Data sistare
plata
dividende
8

77.295

7.439.718

91

764.929

Plata in curs

8.701.030

8.701.030

89

1.133.078

11

Plata in curs

Pentru acesti ani dividendele se distribuie direct - de Ia sediul societatii, prin virament bancar si
prin mandat postal.
Antibiotice pe piata vaIorilor mobiliare
Anul 2013 a adus prime Ie declaratii de victorie irnpotriva crizei care macina deja de cinci ani
Europa, pentru majoritatea statelor europene iesirea din recesiune ~i crestere economica,
reprezentand forta care Ie va alimenta revenirea din criza.
Titlurile emise de "Antibiotice" Iasi sunt listate la categoria intai a Bursei de V alori
sub simbol ATB, din anul 1997, an al performantei pietei de capital romanesti, Prima
a fost inregistrata la 16 aprilie 1997, la un pre! de referinta de 0,3500 lei/actiune.
istoric a fost atins la 10 iulie 2007, cu pretul de
2,1700 lei/actiune, iar minimul
0,0650 lei/actiune a fost inregistrat Ia 8 iunie 2000.

Bucuresti
tranzactie
Maximul
istoric de

De-a Iungul anilor, prin prisma rezultatelor pozitive obtinute, a programelor pentru etapele
urmatoare, precum si a credibilitatii investitorilor in societatea noastra, de la prima tranzactie
pana spre sfarsitul anului 2008, cursul actiunilor s-a inscris pe un trend ascendent. Pe toata
aceasta perioada, plasamentele in actiuni ale "Antibiotice" Iasi au adus castiguri mari
investitorilor.
Atat planurile de afaceri ciit si rezultatele financiare inregistrate de societate au reprezentat 0
garantie solida ca Antibiotice si-a consolidat pozitia pe piata nationala de medicamente.
Toto data, rezultatele obtinute au asigurat un grad sporit de stabilitate financiara firmei in
vederea implimentarii programelor de modemizare ~i dezvoltare a principalelor sectoare de
activitate (productia de baza, productie de utilitati, marketing, cercetare, controlul calitatii),
La 16 ani de la prima tranzactie, aproape 43.000 de actionari urmaresc cu interes evolutia
actiunilor Antibiotice pe Bursa de Valori Bucuresti.
Cu toate ca actiunile ATB s-au incadrat intr-un trend impus de miscarile produse pe pietele de
capital internationale, Antibiotice a reprezentat eel mai pretios plasament in perioada octombrie
- noiembrie 2013, aducand investitorilor cele mai mari randamente din piata (17,25%- raportat
16

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

la moneda euro). Cotatia a fost impulsionata de cumpararile raportate de SIF Oltenia si de


credibilitatea conferita managementului, ca va continua punerea in aplicarea a strategiei de
dezvoltare si ca va reorienta structural activitatea, urmarind obtinerea de rezultate cat mai
uniforme de-a lungul celor patru trimestre.

Actiunile companiei Antibotice (ATB), tranzactionate la Bursa de Valori din Bucuresti:


Sunt incluse in componenta indicelui BET-XT, ce reflecta evolutia preturilor celor mai
lichide 25 de companii, actiunile ATB atingand in luna noiembrie 0 pondere maxima de
1,30% in componenta sa;
Sunt incluse in componenta indicelui BET-C, indicele compozit, care include actiunile
tuturor companiilor listate la BVB, cu exceptia Societatilor de Investitii Financiare (SIF),
actiunile ATB atingand in in luna noiembrie 0 pondere maxima de 1,10% in componenta sa

Sunt incluse in cornponenta indicelui BET-BK, indicele ce reflecta evolutia preturilor


actiunilor emise de companii locale si straine admise la tranzactionare pe piata reglementata
administrata de BVB, in luna noiembrie 0 pondere maxima de 5,48% in componenta sa.

Aceasta reflecta faptul ca Antibiotice este 0 companie solida, dezvoltata pe un fundament


economic trainic. In plus, pozitia Antibiotice in componenta principalilor indici bursieri
romanesti a ramas aproximativ aceeasi, comparativ cu sfarsitul anului 2007 (inainte de
recesiune), cand valoarea unei actiuni Antibiotice era de 2,05 lei.
In anul 2013, pretul minim al actiunii ATB a inregistrat cota cea mai scazuta in 3 ianuarie,
avand valoarea de 0,3700 lei. Pretul actiunii a crescut parra la valoarea maxima de 0,5680
Iei/actiune (3-7-11decembrie).
Capitalizarea bursiera a Antibiotice Iasi la data de 30 decembrie
tranzactionare din an) era de 374.607 mii lei.

2010 (ultima zi de

Actiuni
Antibiotice - ATB / PlATA REGULAR
,
2011
568.007.l00

Numar actiuni
Capitalizare bursiera (mii lei)*
Capitalizare bursiera (mii euro)*
Capitalizare bursiera (rnii $)*

221.523
51.282
66.338
17
33.430.079
0,6200
0.6420
0.3613

Valoare totala tranzactionata (milioane lei)


Nr. actiuni tranzactionate

Pret deschidere (lei/actiune)


Pret maxim (lei/actiune)
Pret minim (lei/actiune)
0,3900
Pret la sfarsitul anului (Iei/actiune)
0,5209
Pret mediu (lei/actiune)
0,0357
Castig/actiune (lei/actiune)" **
0,0152
Dividend brut/actiune (lei/actiune)
3,90%
Randamentul dividendului ****
43%
Rata de distributie a dividendului*****
* Calculat pe baza pretului acnunu.. ,in ultima ZI de tranzacnonare din anul respecttv,
** Dividend propus,
*** Calculul rezultatului pe actiune se bazeaza pe profitul net al fiecarui an,
**** Dividend pe actiune / prerul actiunii din ultima zi de tranzactionare a fiecarui an,
***** Rata de distributie a dividendului = (nurnarul total de actiuni x dividend brut pe actiune)

17

2012
568.007.100
213.798
48.276
63.678
10
24.002.033
0,3974
0,4400
0,3300
0.3764
0,3985
0,0477
0,0182
4,83%
38%

/ profit net total.

2013
671.338.040
374.607
83.919
115.413
23
48.439.486

0,3774
0,5680
0,3700
0,5580
0,4692
0,0467
0,0230
4,12%
49%

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mention at altfel)

2.

POLITICI

CONTABILE

2.1 Declaratia de conformitate

;..

;..

;..

;..

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de


Raportare Financiara, Interpretarile si Standardele Internationale de Contabilitate (colectiv
numite "IFRS"-uri) emise de catre Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate
("IASB") asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS-uri adoptate").
Situatiile financiare separate au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS"). Acest set de situatii financiare
reprezinta primele situatii financiare IFRS ale Societatii emise pentru a fi publicate si IFRS 1
.Aplicarea pentru prima data a IFRS" a fost aplicat.
Situatiile financiare separate au fost aprobate de catre Consiliul de Administrate in sedinta din
data de 20.03.2014.
Evidentele contabile ale Societatii sunt mentinute in LEI, in conformitate cu Reglementarile
contabile romanesti (; RCR "). Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferentele
existente intre conturile conform Reglementarile contabile romanesti si cele conform IFRS. In
mod corespunzator, conturile conform RCR au fost ajustate, in cazul in care a fost necesar,
pentru a armoniza aceste sitiiatii financiare separate, in toate aspectele semnificative, cu IFRS
adoptate de Uniunea Europeana.
Modificarile cele mai importante aduse situatiilor financiare intocmite in conformitate cu RCR
pentru a le alinia cerintelor IFRS adoptate de Uniunea Europeana sunt:
Ajustari ale capitalului social in anul 2012 in conformitate cu IAS 29 -"Raportarea financiara in
economii hiperinflationiste", economia romaneasca fiind hiperinflationista pana la 31 decembrie
2003.
Conform Standardului International de Raportare Financiara 1 "Adoptarea pentru prima data a
standardelor internationale de raportare financiara ", SC Antibiotice SA a ales sa evalueze
elementele de imobilizari corporale, la data trecerii la IFRS-uri, la valoarea lor justa si sa
foloseasca aceasta valoare justa drept cost presupus la acea data.
Ajustari de conturi pentru recunoasterea creantelor si datoriilor privind impozitul pe profit
amanat, in conformitate cu IAS 12 .Jmpozitul pe profit". SC Antibiotice SA a calculat si
inregistrat in contabilitate si in anul 2012 provizionul pentru "alte impozite si taxe
reglementate ".
Gruparea elementelor in categorii conform cerintele de prezentare in conformitate cu IFRS;
Principalele politici contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt stabilite mai jos.
Politicile au fost aplicate consecvent tuturor anilor prezentati, exceptand cazul in care se
mentioneaza altfel.
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS adoptate necesita utilizarea unor
anumite estimari contabile cruciale. Este de asemenea necesar, conducerea Societatii sa ia
hotarari legate de aplicarea politicilor contabile. Domeniile in care s-au luat si hotarari si
efectuat estimari semnificative in intocmirea situatiilor financiare si efectul acestora sunt aratate
in cele ce urmeaza.
2.2 Bazele evaluarii
Situatiile financiare separate sunt intocmite pe baza conventiei costului istoric I amortizat cu
exceptia imobilizarilor corporale prezentate la cost reevaluat prin utilizarea valorii juste drept
cost presupus si a elementelor prezentate la valoarea justa, respectiv activele si datoriile
financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile

18

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
pentru vanzare, cu exceptia acelora pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod
credibil.
2.3 Moneda functionala si de prezentare
Conducerea Societatii considera ca moneda functionala, asa cum este definita aceasta de IAS 21
.Efectele variatiei cursului de schimb valutar", este leul romanesc (LEI). Situatiile financiare
separate sunt prezentate in LEI.
Tranzactiile realizate de Societate intr-o moneda alta decat moneda functionala sunt inregistrate
la ratele in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Activele si datoriile monetare in val uta
sunt convertite la ratele in vigoare la data raportarii.
2.4 Evaluari si estimari contabile cruciale
Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitatilor comerciale, multe elemente din situatiile
financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci pot fi doar estimate. Estimarea implica rationamente
bazate pe cele mai recente informatii fiabile disponibile.
Utilizarea estimarilor rezonabile este 0 parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu le
submineaza fiabilitatea.
o estimare poate necesita 0 revizuire daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a
bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau experiente ulterioare. Prin natura
ei, revizuirea unei estimari nu are legatura cu perioade anterioare si nu reprezinta corectarea
unei erori in perioada curenta. Daca exista, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut
ca venit sau cheltuiala in acele perioade viitoare.
Societatea efectueaza anumite estimari si ipoteze cu privire la vii tor. Estimarile si judecatile
sunt evaluate in mod continuu in baza experientei istorice si altor factori, inclusiv prognozarea
de evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in circumstantele existente. Pe
viitor, experienta concreta poate diferi de prezentele estimari si ipoteze. In continuare sunt
prezentate exemple de evaluare,estimare, prezumtii aplicate in cadrul societatii:
(a) Evaluarea investitiilor terenurilor si cladirilor detinute in proprietate
Societatea obtine evaluari realizate de evaluatori externi pentru a determina valoarea justa a
investitiilor sale imobiliare si cladirilor detinute in proprietate. Prezentele evaluari se bazeaza
pe ipoteze ce includ venituri viitoare din inchirieri, costuri de mentenanta anticipate, costuri
viitoare de dezvoltare si rata de actualizare adecvata. Evaluatorii fac referire si la informatiile de
pe piata legate de preturile tranzactiilor cu proprietati similare.
(b) Ajustari pentru deprecierea creantelor
Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea
mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se
asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu
privire la situatia financiara a partenerilor. Fiecare activ depreciat este analizat individual.
Precizia ajustarilor depinde de estimarea fluxurilor de numerar viitoare.
(c) Proceduri judiciare
Societatea revizuieste cazurile legale nesolutionate urmarind evolutiile in cadrul procedurilor
judiciare si situatia existenta la fiecare data a raportarii, pentru a evalua provizioanele si
prezentarile din situatiile sale financiare. Printre factorii luati in considerare la luarea deciziilor
legate de provizioane sunt natura litigiului sau pretentiilor si nivelul potential al daunelor in
19

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

jurisdictia in care se judeca litigiul, progresul cazului (inclusiv progresul dupa data situatiilor
financiare dar inainte ca respectivele situatii sa fie emise), opiniile sau parerile consilierilor
juridici, experienta in cazuri similare si orice decizie a conducerii Societatii legata de modul in
care va raspunde litigiului, reclamatiei sau evaluarii.
(d) Estimari contabile de cheltuieli
Exista situatii obiective in care pana la data inchiderii unor perioade fiscale sau pana la data
inchiderii unui exercitiu financiar nu se cunosc valorile exacte ale unor cheltuieli angajate de
catre companie (ex: campanii de marketing-vanzari de promovare produse si stimulare a
vanzarilor ). Pentru aceasta categorie de cheltuieli se vor face preliminari de cheltuieli, care vor
fi corectate in perioadele urmatoare cand se va produce si iesirea de fluxuri de numerar.
Estimarile de cheltuieli, pe fiecare categorie de cheltuiala, vor fi efectuate de catre persoane cu
experienta in tipul de activitate care a generat acea cheltuiala.
(e) Impozitare
Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consoli dare si armonizare cu legislatia
europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legilatiei fiscale. In anumite situatii,
autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor
impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente .In Romania, exercitiul fiscal
ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5/7 ani. Conducerea Societatii considera ca
obligatiile fiscale incluse in situatiile financiare sunt adecvate.
2.5 Prezentarea situatiilor jinanciare separate
Societatea a adoptat 0 prezentare bazata pe lichiditate in cadrul situatiei pozitiei financiare si 0
prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul situatiei rezultatului
global, considerand ca aceste metode de prezentare ofera informatii care sunt credibile si mai
relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise IAS 1 "Prezentarea
situatiilor financiare".
2.6 Imobilizari necorporale achizitionate
Evidenta imobilizarilor necorporale se realizaeza conform IAS 38 "Imobilizari necorporale "si
IAS 36 "Deprecierea active lor ". Imobilizarile necorporale dobandite extern sunt recunoscute
initialla cost si ulterior amortizate in liniar pe parcursul duratei economice utile a acestora.
Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau
fabrica si alte imo bilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia
cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata
utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile, se recupereaza prin
intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare,
dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se
recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe 0 perioada de 3 ani.
Imobilizari necorporale generate la nivel intern (costuri de dezvoltare)
Cheltuielile de cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) sunt recunoscute drept
cheltuieli ale exercitiului la care se refera.
Cheltuielile de dezvoltare aferente proiectelor pentru produse noi se recunosc drept imobilizari
necorporale. Acestea sunt formate din: consumuri de materii prime si materiale, costuri cu
manopera aferente orelor lucrate pentru fiecare proiect, alte taxe aferente Agentiei Nationale a
Medicamentului cu sumele necesare autorizarii.

20

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINAN ClARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale sunt elemente corporale care:
a) sunt detinute in vederea utilizarii pentru producerea sau prestarea de bunuri sau servicii,
pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si
b) se preconizeaza a fi utilizate pe parcursul mai multor exercitii financiare

Recunoastere:
Costul unui element de imobilizari corporale trebuie recunoscut ca activ daca si numai daca:
a) este probabila generarea pentru entitate de beneficii economice viitoare aferente activului;
SI

b) costul activului poate fi evaluat in mod fiabil.


Evaluarea dupa recunoastere
Dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale este contabilizat la costul sau
minus orice amortizare acumulata si orice pierderi acumulate din depreciere.
Dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale a carui valoare justa poate fi
evaluata in mod fiabil este contabilizat la 0 valoare reevaluata, aceasta fiind valoarea sa justa la
data reevaluarii.
Reevaluarile sunt efectuate cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila
nu se deosebeste semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul
perioadei de raportare.
Valoarea justa a terenurilor si c1adirilor este determinata in general pe baza probelor de pe piata,
printr-o evaluare efectuata in mod normal de evaluatori profesionisti calificati. Valoarea justa a
elementelor de imobilizari corporale este in general valoarea lor pe piata determinata prin
evaluare.
Atunci cand un element al imobilizarilor corporale din categoria I este reevaluat, orice
amortizare cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului,
iar valoarea neta este recalculata la valoarea reevaluata a activului.
Daca un element de imobilizari corporale este reevaluat, atunci intreaga clasa de imobilizari
corporale din care face parte acel element este reevaluata.
Daca valoarea contabila a unei imobilizari necorporale este majorata ca rezultat al reevaluarii,
atunci cresterea este recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si acumulata in
capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare. Cu toate acestea, majorarea trebuie
recunoscuta in profit sau pierdere in masura in care aceasta compenseaza 0 descrestere din
reevaluarea aceluiasi activ recunoscut anterior in profit sau pierdere.
Daca valoarea contabila a unui activ este diminuata ca urmare a unei reevaluari, aceasta
diminuare trebuie recunoscuta in profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie
recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global in masura in care surplusul din reevaluare
prezinta un sold creditor pentru acel activo Reducerea recunoscuta in alte elemente ale
rezultatului global micsoreaza suma acumulata in capitalurile proprii cu titlu de surplus din
reevaluare.

21

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari
corporale este transferat direct in rezultatul reportat atunci cand activul este derecunoscut.
Transferurile din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaza prin profit sau
pierdere.
Daca exista, efectele impozitelor asupra profitului rezultate din reevaluarea imobilizarilor
corporale sunt recunoscute si prezentate in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

Amortizare
Valoarea amortizabila a unui activ este alocata in mod sistematic pe durata sa de viata utila.
Amortizarea unui activ incepe cand acesta este disponibil pentru utilizare, adica atunci cand se
afla in amplasamentul si starea necesare pentru a putea functiona in maniera dorita de
conducere.
Metoda de amortizare utilizata reflecta ritmul preconizat de consumare a beneficiilor
economice viitoare ale activului de catre entitate.
Terenul detinut in proprietate nu este amortizat.
Pentru mijloacele fixe amortizabile societatea utilizeaza, din punct de vedere contabil, metoda
de amortizare liniara. Duratele de amortizare sunt determinate de catre 0 comisie interna de
specialitate conform procedurilor interne companiei.Mai jos este 0 scurta prezentare a duratelor
di viata a mijloacelor fixe pe categorii mai importante de bunuri:
Categorie
Cladiri si constructii
Echipamente si instalatii
Mijloace de transport
Tehnica de calcul
Mobilier si echipament de birou

Durata de viata
24-40 ani
7-24 ani
4- 6 ani
2- 15 ani
3- 15 ani

Deprecierea
Pentru a determina daca un element de imobilizari corporale este depreciat, 0 entitate aplica
IAS 36 Deprecierea activelor. La sfarsitul fiecarei perioade de raportare, entitatea estimeaza
daca exista indicii ale deprecierii activelor. In cazul in care sunt identificate astfel de indicii,
entitatea estimeaza valoarea recuperabila a activului.
Daca si numai daca valoarea recuperabila a unui activ este mai mica decat valoarea sa
contabila, valoarea contabila a activului va fi redusa pentru a fi egala cu valoarea recuperabila.
o astfel de reducere reprezinta 0 pierdere din depreciere. 0 pierdere din depreciere este
recunoscuta imediat in profitul sau in pierderea perioadei, cu exceptia situatiilor in care activul
este raportat la valoarea reevaluata, in conformitate cu prevederile unui alt Standard (de
exemplu, in conformitate cu modelul de reevaluare din IAS 16 Imobilizari corporale). Orice
pierdere din depreciere in cazul unui activ reevaluat este considerata ca fiind 0 descrestere
generata de reevaluare.
2.7 Active financiare- IAS 39 Instrumentefinanciare:
recunoastere si evaluare
Evaluarea initiala a activelor financiare si a datoriilor financiare
Atunci cand un activ financiar sau 0 datorie financiara este recunoscut(a) initial, 0 entitate 11
(0) evalueza la valoarea sa justa plus, in cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare
22

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

care nu este la valoarea justa prin profit sau pierdere, costurile tranzactiei care pot fi atribuite
direct achizitiei sau emiterii activului financiar sau datoriei financiare.
Evaluarea ulterioara a activelor financiare
Din punct de vedere al evaluarii unui activ financiar dupa recunoasterea initiala, Societatea
clasifica activele sale financiare in urmatoarele categorii:
1. Un activ financiar sau 0 datorie financiara evaLuat(a) La vaLoarea justa prin profit sau
pierdere este un activ financiar sau 0 datorie financiara care intruneste oricare dintre
urmatoarele conditii:
(a)este clasificat(a) drept detinut(a) in vederea tranzactionarii. Un activ financiar sau 0 datorie
financiara este clasificat(a) drept detinut(a) in vederea tranzactionarii daca este:
(ijdobandit sau suportata in principal in scopul vanzarii sau reachizitionarii la termenul eel mai
apropiat;
(ii)la recunoasterea initiala face parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate
gestionate impreuna si pentru care exista dovezi ale unui tipar real recent de urmarire a
profitului pe termen scurt; sau
(iii)un instrument derivat (cu exceptia unui instrument derivat care este un contract de garantie
financiara sau un instrument desernnat si eficace de acoperire impotriva riscurilor).
Imprumuturile si creanteLe sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile si
care nu sunt cotate pe 0 piata activa, altele decat:
a) cele pe care entitatea intentioneaza sa Ie vanda imediat sau in scurt timp, care trebuie
clasificate drept detinute in vederea tranzactionarii, si cele pe care entitatea, la recunoasterea
initiala, le desemneaza la valoarea justa prin profit sau pierdere;
b) cele pe care entitatea, la recunoasterea initiala, le desemneaza drept disponibile in vederea
vanzarii; fie
c) cele pentru care detinatorul s-ar putea sa nu recupereze in mod substantial toata investitia
initiala, din alta cauza decat deteriorarea creditului, care trebuie clasificate drept disponibile
in vederea vanzarii.
In aceasta categorie sunt incluse creantele comerciale si de alta natura.
ActiveLe fin an ciare disponibiLe in vederea vdnzarii sunt acele active financiare nederivate care
sunt desernnate drept disponibile in vederea vanzarii sau care nu sunt clasificate drept
imprumuturi si creante, investitii pastrate pana la scadenta sau active financiare la valoarea justa
prin profit sau pierdere.
In aceasta categorie sunt incluse investitiile in actiuni cotate.
Societatea nu detine Investitii pastrate pana la scadenta si nu detine sau nu a clasificat active
financiare sau datorii financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere.
Castiguri si pierderi
Un castig sau 0 pierdere dintr-un activ financiar disponibil in vederea vanzarii este recunoscut
la Alte elemente ale rezultatului global, cu exceptia pierderilor din depreciere. Dividendele
pentru un instrument de capitaluri proprii disponibil pentru vanzare sunt recunoscute in profit
sau pierdere atunci cand dreptul entitatii de a primi plata este stabilit.
Atunci cand 0 scadere a valorii juste a unui activ financiar disponibil in vederea vanzarii a fost
recunoscuta la alte elemente ale rezultatului global si exista dovezi obiective ca activul este
23

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

depreciat, pierderea cumulata care a fost recunoscuta la alte elemente ale rezultatului global
trebuie reclasificata din capitalurile proprii In profit sau pierdere ca ajustare din reclasificare,
chiar daca activul financiar nu a fost derecunoscut.
Valoarea pierderii cumulate care este inlaturata din capitalurile proprii si recunoscuta In profit
sau pierdere trebuie sa fie diferenta dintre costul de achizitie (net de orice plata a principalului
si de amortizare) si valoarea justa actual a, minus orice pierdere din depreciere pentru acel activ
financiar recunoscuta anterior in profit sau pierdere.
Daca, intr-o perioada ulterioara, valoarea justa a unui instrument de datorie clasificat drept
disponibil in vederea vanzarii creste si acea crestere poate fi legata in mod obiectiv de un
eveniment care apare dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta in profit sau pierdere,
pierderea din depreciere este reluata, iar suma reluarii recunoscuta in profit sau pierdere.

Numerarul si echivalentele de numerar


Numerarul si echivalentele de numerar includ casa, depozitele la vedere la banci, alte investitii
foarte lichide pe termen scurt cu date originale de scadenta de trei luni sau mai putin de trei
luni, si - in scopul situatiei fluxurilor de numerar - descoperiri de cont.
2.8. Stocuri
Conform prevederilor IAS 2, stocurile sunt active:
a) detinute pentru vanzare pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
b) in curs de productie pentru 0 astfel de vanzare; fie
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in
procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
Evaluarea stocurilor:
Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.
Costul stocurilor
Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achizitie, costurile de conversie, precum si alte
costuri suportate pentru a aduce stocurile in starea si in locul in care se gasesc in prezent.
Stocurile de materii prime si materiale sunt evidentiate la valoarea de achizitie. Iesirea din
gestiune a stocurilor se face utilizand metoda Pret Mediu Ponderat.
Stocurile de produse in curs de executie sunt evidentiate la valoarea materiilor prime si
materialelor inglobate in acestea.
Stocul de produse finite este inregistrat la cost de productie la momentul incheierii fabricatiei.
Ajustari pentru deprecierea stocurilor
Evaluarea pentru depreciere a stocurilor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea
mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se
asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu
privire la valoarea de utilitate a stocului, tinand cont de data de expirare, posibilitatea de
utilizare in activitatea curenta a societatii si de alti factori specifici fiecarei categorii de stoc.
Fiecare activ depreciat este analizat individual. Precizia ajustarilor depinde de estimarea
fluxurilor de numerar viitoare.
24

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

2.9 Creante
Creantele apar in principal prin furnizarea de bunuri si servicii catre clienti (de ex. creante
comerciale), dar incorporeaza si alte tipuri de activ monetar contractual. Acestea sunt
recunoscute initial la valoarea justa plus costurile de tranzactionare care sunt atribuite in mod
direct achizitiei sau emisiei acestora, si sunt ulterior inregistrate la cost amortizat utilizand
metoda ratei dobanzii efective, minus ajustari pentru depreciere.
Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite pentru
depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea
istorica.
Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute atunci cand exista dovezi obiective (cum ar fi
dificultati financiare semnificative din partea partenerilor sau neindeplinirea obligatiilor de
plata sau intarziere semnificativa a platii) ca Societatea nu va putea incasa toate sumele datorate
conform cu termenii creantelor, suma respectivei ajustari fiind diferenta dintre valoarea
contabila neta si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare preconizate asociata cu
creanta depreciata.
Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea
mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se
asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu
privire la situatia financiara a partenerilor. Fiecare activ depreciat este analizat individual.
De asemenea, Societatea imegistreaza depreciere a createlor pentru toate facturile in sold la
data de raportare, pentru care data scadenta a fost depasita cu mai mult de 360 zile.
2.10 Datorii financiare
Datoriile financiare includ in principal datoriile comerciale si alte datorii financiare pe termen
scurt, care sunt recunoscute initial la valoarea justa si ulterior inregistrate la cost amortizat
utilizand metoda dobanzii efective.
2.11 Recunoasterea

veniturilor si cheltuielilor

2.11.1.Recunoasterea veniturilor
Veniturile reprezinta, conform IAS 18"V enituri", intrarea bruta de beneficii economice pe
parcursul perioadei, generate in cadrul desfasurarii activitatilor normale ale unei entitati, atunci
cand aceste intrari au drept rezultat cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cresterile legate
de contributiile participantilor la capitalurile proprii.
Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor.
Valoarea justa este valoarea la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata 0 datorie, intre
parti interesate si in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii
obiective.
Evaluarea veniturilor
Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a contraprestatiei
reducerea rabaturilor sau remizelor.
25

primita sau de primit, dupa

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mention at altfel)

Veniturile din vanzarea bunurilor


sunt recunoscute in momentul in care au fost
indeplinite to ate conditiile urmatoare:
(a) entitatea a transferat curnparatorului riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului
de proprietate asupra bunurilor;
(b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelulla care ar fi facut-o in mod normal
in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
(c) valoarea veniturilor poate fi evaluata in mod fiabil;
(d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate pentru entitate; si
(e) costuri1e suportate sau care urmeaza sa fie suportate in 1egatura cu tranzactia respectiva pot
fi evaluate in mod fiabil.
Venitul din vanzarea bunurilor este recunoscut atunci cand Societatea a transferat riscurile
semnificative si beneficiile aferente dreptului de proprietate cumparatorului si este probabil ca
Societatea sa primeasca cele convenite anterior in urma platii. Transferul riscurilor si
beneficiilor aferente dreptului de proprietate se considera realizat 0 data cu transferul titlului
legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor in posesia cumparatorului. Daca entitatea
pastreaza riscuri semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezintao vanzare si
veniturile nu sunt recunoscute.
In conformitate cu Contractul cadru privind conditii1e acordarii asistentei medicale in cadru1
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2013 din data de 28.12.2010
termenul de decontare pentru medicamentele vandute in sistem compensat este de 210 zile.
Societatea utilizeaza termenul prezentat mai sus ca referinta pentru termenele de incasare in
contractele cu distribuitorii.
Societatea considera ca termenele de incasare nu genereaza 0 componenta financiara a
veniturilor facturate catre distribuitori.
Cazuri speciale: In situatia in care se constata ca veniturile asociate unei perioade a anului
curent sunt grevate de erori fundamentale, se va proceda la corectarea acestora, in perioada in
care erorea este descoperita. Daca eroarea este descoperita in anii urmatori, corectia acesteia nu
va mai afecta conturile de venituri, ci contul de rezultat reportat din corectii de erori
fundamentale, daca valoarea erorii va fi considerata semnificativa.
2.11.2 Recunosterea cheltuielilor
Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea
acestora catre actionari.
2.12 Deprecierea activelor nefinanciare (excluziind stocurile, investitiile imobiliare si activele
privind impozitul amdnat) - /AS 36"Deprecierea activelor"
Active detinute de companie, asa cum este precizat in IAS 36 "Deprecierea activelor ", fac
obiectul testelor de depreciere ori de care ori evenimente sau modificari ale circumstantelor
indica faptul ca este posibil ca valoarea lor contabi1a sa nu poata fi recuperata integral. Atunci
cand valoarea contabi1a a unui activ depaseste suma recuperabi1a (adica surna cea mai mare
dintre valoarea de utilizare si valoarea justa minus costurile de vanzare), activul este ajustat
corespunzator .
Atunci cand nu este posibil sa se estimeze suma recuperabila a unui activ individual, testul de
depreciere este realizat pe eel mai mic grup de active caruia ii apartine pentru care exista
separat fluxuri de numerar identificabile; unitatile sale generatoare de numerar ('UGN-uri').
26

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Cheltuielile cu deprecierea sunt incluse in contul de profit sau pierdere, cu exceptia cazului in
care reduce castiguri recunoscute anterior in alte elemente ale rezultatului global.

2.13Provizioane -IAS37

"Provizioane, datorii contingente si active contingente"

Provizionul este evaluat la cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru decontarea
obligatiei la data raportarii, actualizat la 0 rata pre-impozitare ce reflecta evaluarile curente de
piata ale valorii banilor in timp si riscurile specifice datoriei.
Conform IAS 37 "Provizioane, datorii contingente si active contingente", un provizion trebuie
recunoscut in cazul in care:
a) Societatea are 0 obligatie actuala (legala sau implicita) generata de un eveniment trecut;
b) este probabil ca pentru decontarea obligatiei sa fie necesara 0 iesire de resurse incorporand
beneficii economice; si
c) poate fi realizata 0 estimare credibila a valorii obligatiei.
Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, nu trebuie recunoscut un provizion.
Provizioanele se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane"
si se constituie pe seama cheltuielilor, cu exceptia celor aferente dezafectarii imobilizarilor
corporale si altor actiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea in vedere
prevederile IFRIC 1.
Recunoasterea, evaluarea si actualizarea provizioanelor se efectueaza
prevederilor IAS 37 "Provizioane, datorii contingente si active contingente".

cu respectarea

Provizioanele sunt grupate in contabilitate pe categorii si se constituie pentru:


a) litigii;
b) garantii acordate clientilor;
c) dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea;
d) restructurare;
e) beneficiile angaj atilor;
f) alte provizioane.
Provizioanele constituite anterior se analizeaza periodic si se regularizeaza.
2.14 Beneficiile angajatiior -/AS 19 Beneficiile Angajatilor
Beneficii curente acordate salariatilor
Beneficiile pe termen scurt acordate salariatilor includ indemnizatii, salarii si contributiile la
asigurarile sociale. Aceste beneficii sunt recunoscute drept cheltuieli odata cu prestarea
serviciilor.
Beneficii dupa incheierea contractului de munca
Atat Societatea, cat si salariatii sai au obligatia legala sa contribuie la asigurarile sociale
constituite la Fondul National de Pensii administrat de Casa Nationala de Pensii (plan de
contributii fondat pe baza principiului "platesti pe parcurs").
De aceea Societatea nu are nici 0 alta obligatie legala sau implicita de a plati contributii
viitoare. Obligatia sa este numai de a plati contributiile atunci cand ele devin scadente. Daca
Societatea inceteaza sa angajeze persoane care sunt contribuabili la planul de finantare al Casei
27

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINAN ClARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Nationale de Pensii, nu va avea nici 0 obligatie pentru plata beneficiilor castigate de proprii
angajati in anii anteriori. Contributiile Societatii la planul de contributii sunt prezentate ca si
cheltuieli in anulla care se refera.
Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii
Societatea are prevazut in Contractul colectiv de munca la nivel de societate un beneficiu
salarial pentru salariatii care se pensioneaza (limita de varsta, pensie anticipata, pensie de
invaliditate). Acestia primesc 0 indemnizatie egala cu sase salarii de baza avute in luna
pensionarii. Societatea trebuie sa atribuie 0 parte din costul beneficiilor in favoarea salariatului,
pe parcursul duratei de munca a salariatului in intreprindere.
Societatea utilizeaza un calcul actuarial-statistic care este realizat cu suficienta regularitate si
are ca scop recunoasterea cheltuielilor cu beneficiile in perioada in care s-au realizat veniturile
pentru munca salariatului.
2.15 Impozit amtinat-Ln S 12
In calculul impozitului amant, societatea va tine cont de prevderile IAS 12.
Activele si datoriile privind impozitul amanat sunt recunoscute atunci cand valoarea contabila a
unui activ sau datorie din situatia pozitiei financiare difera de baza fiscala.
Recunoasterea activelor privind impozitul amanat este limitata la acele momente in care este
po sibil ca profitul impozabil al perioadei urmatoare sa fie disponibil.
Suma activului sau pasivului este determinata utilizand rate de impozitare care au fost adoptate
sau adoptate in mare masura pana la data raportarii si se preconizeaza a se aplica atunci cand
datoriile /(activele) privind impozitul amanat sunt decontate /(recuperate).
Societatea compenseaza creantele si datoriile privind impozitul amanat daca si numai daca:
a) are dreptul legal de a compensa creantele privind impozitul curent cu datoriile privind
impozitul curent; si
b) creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt aferente impozitelor pe profit percepute
de aceeasi autoritate fiscala.
2.16 Dividende
Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui actionar constituie dividend.
Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa perioada de
raportare, pre cum si celelalte repartizari similare efectuate din profitul determinat in baza IFRS
si cuprins in situatiile financiare anuale, nu sunt recunoscute ca datorie la finalul perioadei de
raportare.
La contabilizarea dividendelor sunt avute in vedere prevederile IAS 10.
2.17 Capital si rezerve
Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei
entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital,
rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.
Entitatea s-a infiintat conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
In primul set de situatii financiare intocmite conform IFRS, societatea a aplicat IAS 29 "Raportarea financiara in economii hiperinflationiste" pentru aporturile actionarilor obtinute
inainte de 01 ianuarie 2004, si anume, acestea au fost ajustate cu indicele de inflatie
corespunzator .

28

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mention at altfel)

2.18 Costurile definantare

entitate trebuie sa capitalizeze costurile indatorarii care sunt atribuibile direct achizitiei,
constructiei sau productiei unui activ cu cic1u lung de productie ca parte a costului respectivului
activo 0 entitate trebuie sa recunoasca alte costuri ale indatorarii drept cheltuieli in perioada in
care aceasta le suporta.
Societate nu a finantat constructia activelor pe termen lung din imprumuturi.
2.19 Rezultatul pe actiune
Societatea prezinta rezultatul pe actiune de baza si diluat pentru actiunile ordinare. Rezultatul
pe actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor
ordinari ai Societatii la numarul me diu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de
raportare . Rezultatul pe actiune diluat se determina prin ajustarea profitului sau pierderii
atribuibile actionarilor ordinari si a numarului mediu ponderat de actiuni orinare cu efectele de
diluare generate de actiunile ordinare potentiale.
2.20 Raportarea pe segmente
Un segment este 0 componenta distincta a Societatii care furnizeaza anumite produse sau
servicii (segment de activitate) sau furnizeaza produse si servicii intr-un anumit me diu
geografic (segment geografic) si care este supus la riscuri si beneficii diferite de cele ale
celorlalte segmente. Din punct de vedere al segmentelor de activitate, Societatea nu identifica
componente distincte din punct de vedere al riscurilor si beneficiilor asociate.
2.21 Parti afiliate

o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este considerata afiliata
unei Societatii daca acea persoana:
(i) detine controlul sau controlul comun asupra Societatii;
(ii) are 0 influenta semnificativa asupra Societatii; sau
(iii) este un membru al personalului-cheie din conduce
Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea
de a planifica, conduce si controla activitatile Societatii in mod direct sau indirect, incluzand
orice director (executiv sau nu) al entitatii. Tranzactiile cu personalul cheie inc1ud exc1usiv
beneficiile salariale acordate acestora asa cum sunt prezentate in Nota 6. Cheltuieli cu
personalul.
o entitate este afiliata Societatii daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:
(i) Entitatea si Societatea sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare
societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte).
(ii) 0 entitate este entitate asociata sau asociere in participatie a celeilalte entitati (sau
entitate asociata sau asociere in participatie a unui membru al grupului din care face
parte cealalta entitate).
(iii)Ambele entitapi sunt asocieri in participatie ale aceluiasi tert.
(iv)O entitate este asociere in participatie a unei terte entitati, iar cealalta este 0 entitate
asociata a tertei entitati.
(v) Entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii
raportoare sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea
raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angaj atorii sponsori sunt, de asemenea,
afiliati entitatii raportoare.

29

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

(vi) Entitatea este controlata sau controlata in comun de 0 persoana afiliata


(vii) 0 persoana afiliata care detine controlul influenteaza semnificativ entitatea sau este un
membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii).
Societatea nu deruleaza tranzactii cu entitati descrise la literele (i) - (vii) de mai sus.

2.22 Modificari aduse politicilor contabile


a) Standarde, interpretari st amendamente noi in vigoare de la data de 1ianuarie 2012
Niciunul dintre standardele, interpretarile si amendamentele noi, in vigoare pentru prima oara la
data de 1 ianuarie 2012, nu au efecte semnificative asupra situatiilor financiare.
b) Standarde, interpretari si amendamente noi care nu sunt inca in vigoare
Niciunul dintre standardele, interpretarile si amendamentele noi, care sunt in vigoare pentru
perioadele financiare cu incepere dupa 1 ianuarie 2013 si care nu au fost adoptate mai devreme,
nu se preconizeaza a avea un efect material asupra situatiilor financiare viitoare ale Societatii.
Urmare clarificarilor referitoare la politicile contabile IFRS, a manierei de aplicare si prezentare
a acestor standarde, situatiile financiare aferente perioadei 2010 - 2012 au fost ajustate dupa
cum urmeaza:
1. Recunoastere impozit amanat - situatiile financiare au fost ajustate cu impozitul
amanat aferente diferentelor de reevaluare nerealizate, efectuate dupa 31.12.2003.
2. Reanalizarea valorii terenului la aplicarea pentru prima data a IFRS, generand
diminuarea diferentei de reevaluare inregistrate initial.
3. Prezentarea detaliata a diferentelor de reevaluare curenta si cea existenta la aplicarea
pentru prima data a IFRS, recunoscuta ca rezultat reportat.
4. Prezentarea detaliata a valorii retratate a capitalului social.
Prezentam mai jos detaliile privind impactul aferent retratarilor mentionate anterior:
Alte elemente ale rezultatului global

corectat

2012
raportat

diferenta

corectat

2011
raportat

diferenta

Castiguri din
reevaluarea
proprietatilor
imobiliare
Impozit pe profit
aferente altor
elemente ale
rezultatului
global

4.396.343

(1.794.063)

6.190.406

7,077,313

(4.313.163)

11.390.476

(703.415)

287.050

(416.365)

(1,132,370)

690.106

(1.822.476)

Total

3.692.928

(1.507.013)

5.774.041

5.944.943

(3.623.057)

(9.568.000)

30

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Situatia pozitiei financiare


31-Dec-12
corectat

31-Dec-12
raportat

31-Dec-ll
diferenta

corectat

31-Dec-l0

31-Dec-ll
raportat

diferenta

31-Dec-to
raportat

corectat

diferenta

ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale

198,463,669

198,463,669

205,813,357

211,206,357

(5,393,000)

196,718,830

210,983,245

(14,264,415)

TOTAL ACTIVE

514,317,929

514,317,929

481,594,621

486,987,621

(5,393,000)

424,454,590

438,719,005

(14,264,415)

254,502,062

254,502,062

(0)

245,467,020

7,940,556

135,933,818

CAPTTALURT PROPRII SI DATORIT


Capitaluri proprii
Capital social subscris varsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve din reevaluare - rezultat
reportat
Rezultat reportat
Total capitaluri

proprii

126,779,469

254,502,062

249,129,629

5,372,433

(127,993,262)

4,993,752

142,267,991

( 137,274,239)

126,779,469

126,779,469

126,779,469

126,779,469

238,748,469

6,718,551

150,477,382

(150,477,382)

126,779,469

( 174,038,844)

( 156,836,405)

(17,202,439)

( 179,200,068)

(166,631,730)

( 12,568,338)

(185,141,627)

(178,253,757)

(6,887,870)

328,132,218

346,548,450

(18,416,232)

308,997,330

326,688,005

(17,690,675)

285,544,420

309,411,653

(23,867,233)

19,334,669

918,436

18,416,233

18,325,588

6,027,912

12,297,676

16,957,603

7,354,785

9,602,818

28,079,968

9,663,735

18,416,233

27,785,201

15,487,524

12,297,677

26,857,701

17,254,883

9,602,818

186,185,711

167,769,478

18,416,233

172,597,291

160,299,615

12,297,676

138,910,169

129,307,351

9,602,818

514,317,929

514,317,928

481,594,621

486,987,620

(5,392,999)

424,454,590

438,719,004

(14,264,414)

Datorii pe termen lung


Impozit amanat
Total datorii pe termen

lung

Total datorii
Total capitaluri

proprii si datorii

31

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

3. INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR


Societatea este expusa prin operatiunile sale la urmatoarele riscuri financiare:
~ Riscul de credit
~ Riscul de schimb valutar
~ Riscul de lichiditate
Asemenea tuturor celorlalte activitati, Societatea este expusa la riscuri care apar din utilizarea
instrumentelor financiare. Prezenta nota descrie obiectivele, politicile si procesele Societatii
pentru gestionarea acestor riscuri si metodele utilizate pentru a le evalua. Informatii cantitative
suplimentare in legatura cu prezentele riscuri sunt prezentate in aceste situatii financiare.
Nu au existat modificari majore in expunerea Societatii la riscuri privind instrumentele
financiare, obiectivele, politicile si procesele sale pentru gestionarea acestor riscuri sau
metodele utilizate pentru a le evalua in comparatie cu perioadele anterioare exceptand cazul in
care se mentioneaza altfel in prezenta nota.
Instrumente fin an ciare principale
Instrumentele financiare principale utilizate de Societate, din care apare riscul privind
instrumentele financiare, sunt dupa cum urmeaza:
~ Creante comerciale si alte creante
~ Numerar si echivalente de numerar
~ Investitii in titluri de participare cotate
~ Datorii comerciale si alte datorii
Un sumar al instrumentelor financiare detinute pe categorii este fumizat mai jos:

Imprumuturi si creante
31-Dec-13
31-Dec-12
254.001.617
256.068.976
10.487.736
6.006.554
264.489.353
262.075.530

ACTIVE
Creante comerciale si asimilate
Numerar si echivalente de numerar
Total

ACTIVE
Investitii in titluri de participare cotate
Total

Disponibile pentru vanzare


31-Dec-13
31-Dec-12
140
140
140
140

La cost amortizat
31-Dec-13
31-Dec-12
53.366.639
58.963.493
72.139.195
92.290.294
8.196.629
1.139.461
3.753.883
15.376.147
137.456.346
167.769.395

DATORII
Datorii comerciale si similare
Imprumuturi pe termen scurt
Datorii din impozite si taxe curente
Provizioane pe termen scurt
Total

32

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LET, daca nu este mentionat altfel)

Obiectivul general al Consiliului de Administratie este de a stabili politici care incearca sa


reduca riscul pe dit posibil fara a afecta in mod nejustificat competitivitatea si flexibilitatea
Societatii.
Detalii suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:
Riscul de credit
Riscul de credit este riscul de pierdere financiara pentru Societatea care apare daca un client sau
o contrapartida la un instrument financiar nu isi indeplineste obligatiile contractuale. Societatea
este expusa in principalla riscul de credit aparut din vanzari catre clienti.
La nivelul societatii exista 0 Politica Comerciala , aprobata de consiliul de Administratie al SC
Antibiotice SA. In aceasta sunt prezentate clar conditiile comerciale de vanzare si exista
conditii impuse in selectia clientilor.
Antibiotice SA lucreaza doar cu distribuitori mari din piata farmaceutica nationala. La vanzarea
la export, in toate situatiile in care este posibil, se contracteaza vanzarea cu plata in avans.
Calculul si analiza situatiei nete ( capitaluri proprii )
Indicatori (LEI)
Credite si imprumuturi
Numerar si echivalente de numerar
Datorii nete
Total capitaluri proprii
Datorii nete in capitaluri proprii (%)

31-Dec-13

31-Dec-12

72.139.195
(10.487.736)
61.651.459
348.651.356
17,7%

92.290.294
(6.006.554)
86.283.740
328.132.218
26,3%

Riscul de schimb valutar


Societatea este in principal expusa la riscul valutar la achizitiile efectuate de la furnizori de
materii prime, ambalaje si alte materiale din afara Romaniei. Furnizorii de la care societatea
achizitioneaza aceste articole necesare productiei de medicamente trebuie sa detina documente
de calitate, prevazute in regulile europene de inregistrare a medicamentelor. Societatea nu poate
limita astfel foarte mult achizitiile din terte tari.Urmarirea termenelor de plata si asigurarea
disponibilitatilor banesti pentru achitare, astfel incat efectul riscului de schimb valutar sa fie
minimizat, sunt in sarcina Departamentului financiar-contabilitate.
La 31 decembrie expunerea net a pe tipuri de valuta a societatii la riscul de schimb valutar era
dupa cum urmeaza:

Active/pasive in
Active financiare
Pasive financiare
Active financiare

EURO echivalent LEI


monetare
monetare
nete

Pentru anul incheiat la


31-Dec-13
31-Dec-12
6.966.527
1.627.367
(12.137.275)
(19.582.780)
(5.170.748)
(17.955.413)
Castig/ Pierdere
(258.537)
(897.771)
258.537
897.771

Variatie RONIEUR
Apreciere RON fata de EUR cu 5%
Depreciere RON fata de EUR cu 5%
Impact in rezultat
33

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINAN ClARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Active
Active
Pasive
Active

si pasive in EURO
financiare monetare
financiare monetare
financiare nete

Active/pasive in
Active financiare
Pasive financiare
Active financiare

USD echivalent LEI


monetare
monetare
nete

Variatie RONIUSD
Apreciere RON fata de USD cu 5%
Depreciere RON fata de USD cu 5%
Impact in rezultat
Active
Active
Pasive
Active

si pasive in USD
financiare monetare
financiare monetare
financiare nete

1.553.399
(2.706.374)
(1.152.975)

367.459
(4.421.790)
(4.054.331)

31-Dec-13
24.230.308
(10.088.992)
14.141.315

31-Dec-12
18.756.310
(8.621.192)
10.135.118

707.066
(707.066)

Castig/Pierdere
506.756
(506.756)

31-Dec-13

31-Dec-12

7.443.798
(3.099.442)
4.344.357

5.586.392
(2.567.741)
3.018.651

Expunerea neta a societatii la riscul de schimb valutar, in echivalent lei, este prezentata in
tabelul urmator:
31-Dec-13
190.349.487
(5.170.748)
14.141.315
(673)
199.319.384

Active / Datorii
LEI
EUR
USD
Alte valute (CAD,GBP)
Expunerea neta

31-Dec-12
205.888.660
(17.955.413)
10.135.118
(45.604)
198.022.762

Avand in vedere expunerea relativ redusa la fluctuatiile de curs valutar, nu este de asteptat ca
fluctuatii rezonabile ale cursurilor de schimb sa produca efecte semnificative in situatiile
financiare viitoare.
Riseul de lichiditate
Riscul de lichiditate apare din gestionarea de catre Societate a mijloacelor circulante si a
cheltuielilor de finantare si rambursarilor sumei de principal pentru instrumentele sale de
debitare.
Politica Societatii este de a se asigura ca va dispune intotdeauna de suficient numerar sa-i
permita sa-si indeplineasca obligatiile atunci cand devin scadente. Pentru a atinge acest
obiectiv, acesta cauta sa mentina solduri de numerar (sau facilitati convenite) pentru a satisfice
nevoile de plati.
Consiliul
informatii
Societatea
rezonabile

de Administratie primeste periodic previziuni pentru fluxul de numerar precum si


privind disponibilitatile banesti ale companiei. La finalul exercitiului financiar,
are resurse lichide suficiente pentru a-si onora obligatii in toate imprejurarile
preconizate.

34

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Urmatoarele tabele prezinta scadentele contractuale


contractual neactualizate) ale datoriilor financiare:

31 decembrie 2013
Datorii comerciale si similare
Credite si imprumuturi
Total

31 decembrie 2012
Datorii comerciale si similare
Credite si imprumuturi
Total

(reprezentand

fluxurile

de numerar

Total

Pana la
3luni
9.177.024

Intre
3 si 12 luni
52.386.244
72.139.195

Pana la
3luni

Intre
3 si 12luni

Total

5.350.105

57.565.344
92.290.294
149.855.639

62.915.449
92.290.294
155.205.744

5.350.105

61.563.268
72.139.195

Lichiditati bancare
Bancile la care compania detine conturi bancare sunt analizate periodic de catre conducerea
compamei.
Riscul operational
Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o
gama larga de cauze asociate proceselor , personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii,
precum si din factori extemi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele
provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind
comportamentul organizational.Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii.
Responsabilitatea principala a dezvoltarii controalelor legate de riscul operational revine
conducerii unitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generale ale
Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:
Cerinte de separare a responsabilitatilor
, inclusiv autorizarea independenta a
tranzactiilor
Cerinte de reconciliere si monitorizare a tranzactiilor
Alinierea la cerintele de reglementare si legale
Documentarea controalelor si procedurilor
Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si
adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate
Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care
le-au generat
Elaborarea unor planuri de continuitate operational a
Dezvoltare si instruire profesionala
Stabilirea unor standarde de etica
Prevenirea riscului de litigii , inclusiv asigurare, acolo unde se aplica
Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor, unde este cazul
35

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Adecvarea capitalurilor
Politica conducerii in ceea ce priveste adecvarea capitalului se concentreaza in mentinerea unei
baze solide de capital, in scopul sustinerii dezvoltarii continue a Societatii si atingerii
obiectivelor investitionale.

4. VENITURI DIN VANZARI


Veniturile din vanzari inc1ud urmatoarele elemente:
Pentru anul incheiat la
Descriere
Vanzari de produse finite
Vanzari de marfuri
Reduceri comerciale
Total

31-Dec-13

31-Dec-12

298.026.216
64.373.453
(44.966.729)
317.432.940

286.030.387
56.947.765
(38.891.319)
304.086.833

Veniturile din vanzari sunt realizate


in principal din vanzari de produse finite direct la
distribuitori farmaceutici.Vanzarile la export in anul2013 au fost in valoare de 88.240.281 lei.
5. MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI
Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au urmatoarea componenta:
Pentru anul incheiat la
Descriere
Materii prime
Materiale auxiliare
Marfuri
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb
Obiecte de inventar
Alte consumabile
Total

31-Dec-13

31-Dec-12

57.117.783
4.726.306
40.658.603
4.100.l16
429.939
314.l24
107.346.872

55.393.412
4.537.563
37.451.014
3.995.825
468.400
283.772
102.129.986

6. CHELTUIELI CU PERSONALUL
Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta:
Pentru anul incheiat la
Descriere
Salarii
Contracte civile
Taxe si contributii sociale
Alte beneficii (tichete de mas a si participarea
salariatilor la profit)
Total

31-Dec-13

31-Dec-12

50.336.l19
465.042
15.521.778

49.163.827
171.716
15.199.594

4.491.439
70.814.378

4.394.323
68.929.460

Societatea este condusa in sistem unitar, in intelesul Legii 31/1990 privind Societatile
Comerciale, conducerea societatii fiind asigurata de Consiliul de Administratie al SC
Antibiotice SA. Componenta Consiliului de Administratie si a Conducerii executive sunt
prezentate in Nota 1. Informatii generale.
36

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive este prezentata in


tabelul urmator:
Pentru anul incheiat la
31-Dec-13
31-Dec-12
Descriere
2.183.817
1.796.678
Salarii
465.042
171.716
Contracte civile
733.270
500.610
Taxe si contributii sociale
558
1.737
Alte beneficii (tichete de masa)
3.382.687
2.470.741
Total

7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE


Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:
Pentru anul incheiat la
Descriere
Utilitati
Reparatii
Chirie
Asigurari
_
Comisioane bancare
Publicitate si promovare produse
Deplasari si transport
Posta si telecomunicatii
Alte servicii prestate de terti
Alte impozite si taxe
Protectia mediului
Cheltuieli din cedarea activelor
Pierderi si ajustari creante incerte
Alte provizioane
Diferente de curs valutar
Diverse
Total

31-Dec-13

31-Dec-12

9.187.388
4.149.947
141.528
1.380.162
1.320.994
3.212.435
3.545.858
537.533
40.740.834
16.410.017
761.397

11.016.102
3.042.316
163.130
1.152.204
1.319.161
2.676.795
3.469.717
538.393
36.624.262
16.855.939

137.354
3.753.883
12.694.655
1.745.632
99.719.617

31.894
6.947.098
2.900.000
14.961.996
1.572.099
103.271.107

8. VENITURI FINAN ClARE NETE


Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:
Pentru anul incheiat la
Descriere
Venituri din participatii
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri financiare
Alte cheltuieli financiare
Total

31-Dec-13

31-Dec-12

46.291
(2.798.810)
732
(13.943.020)
(16.694.804)

86.131
(2.364.579)
684
(7.041. 726)
(9.319.490)

Veniturile din participatii includ dividendele primite de Societate ca urmare a detinerii de


actiuni (active financiare detinute pentru vanzare).

37

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT


Pentru anul incheiat la
Descriere
Impozitul curent
Impozit amanat cheltuiala / (venit)
Total

31-Dec-13

31-Dec-12

5.196.441
(1.886.376)
3.310.065

5.085.244
262.957
5.348.201

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile,
respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor provizioanelor
pentru impozit pe profit.
Societatea nu a facut obiectul unui control fiscal de fond pentru 0 perioada mai mare de 5 ani.
Avand in vedere desele modificari ale legislatiei fiscale in aceasta perioada un eventual control
ar putea conduce la diferente intre surnele prezentate in situatiile financiare si conc1uziile
autoritatilor fiscale.

o reconciliere

intre profitul contabil si eel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit
este prezentata in tabelul urrnator:
Pentru anul incheiat la
Descriere
Venituri totale
CheItuieli totale (fara impozitul pe profit)
Rezultat contabil brut
Deduceri
Cheltuieli nedeductibile
Rezultat fiscal
Impozit pe profit (rezultat fiscal x 16%)
Reduceri de impozit
Impozit pe profit curent
Impozit pe profit amanat
Total impozit pe profit curent

31-Dec-13

31-Dec-12

352.081.257
(315.503.961)
36.577.296
(12.524.459)
14.399.140
38.451.977
6.152.316
(955.875)
5.196.441
(1.886.376)
3.310.065

334.828.350
(302.369.313)
32.459.037
(12.557.449)
17.594.912
37.496.500
5.999.440
(914.196)
5.085.244
262.957
5.348.201

10. REZULTAT PE ACTIUNE


Pentru anul incheiat la
Descriere
Profit net (A)
Nurnar de actiuni ordinare (B)
Rezultat pe actiune (AIB)

38

31-Dec-13

31-Dec-12

31.380.855
671.338.040
0,0467

27.110.836
568.007.100
0,0477

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013


(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

11. ACTIVE IMOBILIZATE


Terenuri
COST
31 decembrie 2011

96.674.000

Achizitii
Iesiri / Transferuri
Reevaluari

31 decembrie 2012
Achizitii
Iesiri / Transferuri

31 decembrie 2013

96.674.000
57.400
96.731.400

AMORTIZARE
31 decembrie 2011
Costul nerioadei
31 decembrie 2012
Costul nerioadei
Iesiri

31 decembrie 2013
PROVIZION
31 decembrie 2011
Iesiri

31 decembrie 2012
Iesiri

31 decembrie 2013

*)

Instalatii tehnice
si masini

78.264.171
6.675.417
154.075
(5.532.208)
79.253.305
l.916.440
261
81.169.484
1.615.840
9.289.082
109.143
(9.418.194)
l.377.585
10.715.635
261
12.092.959

Iesiri
Reevaluari

VALORINETE
31 decembrie 2013
31 decembrie 2012*)

Cladiri

96.731.400
96.674.000

Alte instalatii,
utilaje si mobilier

Imobilizari
corporale in curs

112.971.398
2.809.610
831.623

4.565.291
265.381
35.882

3.671.199
6.599.026
9.750.408

114.949.385
4.287.380
384.588
118.852.177

4.794.790
37l.639
20.944
5.145.485

519.817
11.960.719
6.632.860
5.847.676

84.540.257
8.151.328
808.896

3.708.145
341.090
35.882

9l.882.689
8.779.283
384.589
100.277.383

4.013.353
347.699
20.943
4.340.109

223.806
14.458
209.348
8.454
200.894

244.652

68.875.631
77.666.371

18.330.142
22.822.044

468.458
14.458
454.000
8.454
445.546

244.652

39

296.146.059
16.349.434
10.771.988
(5.532.208)
296.191.297
18.593.578
7.038.653
307.746.222
89.864.242
17.781.500
953.921
(9.418.194)
97.273.627
19.842.617
405.793
116.710.451

244.652

Vezi Nota 2.22 - Modificari ale politicilor contabile

Total

805.376
781.437

5.847.676
519.817

190.590.225
198.463.669

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
Amortizare mijloace fixe
Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru mijloacele fixe noi, intrate
in 2013, de natura instalatiilor, masinilor si aparatelor de masura si control, duratele de viata
utile au fost stabilite luand in considerare:
nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului;
programul de reparatii si intretinere practicat de ANTIBIOTICE SA asupra instalatiilor
si utilajelor;
uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie functie de
structura portofoliului de produse furnizate de companie.
Casari mijloace fixe si provizioane constituite
In anul 2013 au fost propuse spre cas are mijloace fixe fara valoare ramasa neamortizata la
31.12.2013 in valoare de 769.522,19 lei.
In cadrul imobilizarilor corporale 1.377.585 lei reprezinta imobilizari corporale complet
amortizate si utilizate in continuare.
Valoarea imobilizarilor corporale constituite drept gajuri sau garantii este de 46.847.752 lei.
12. IMOBILIZARI

NECORPORALE

Modificarile in costul de achizitie si amortizarea


prezentate in tabelul urmator:
Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final
Amortizare
Sold initial
Costul perioadei
Iesiri
Sold final
Valoare neta

aferente imobilizarilor

necorporale

31-Dec-13
8.473.834
3.107.752
832.711
10.748.875

31-Dec-12
4.387.997
5.117.813
1.031.976
8.473.834

3.586.380
1.038.648

2.735.425
850.955

4.625.028
6.123.847

3.586.380
4.887.454

13. STOCURI
Descriere
Materii prime si consumabile
Ajustari pentru materii prime si consumabile
Productia in curs
Ajustari pentru productia in curs
Semifabricate si Produse finite
Ajustari pentru semifabricate si produse finite
Marfuri
Ajustari pentru marfuri
Total

31-Dec-13
14.976.205

31-Dec-12
13.548.266

1.457.875

(110.453)
1.540.525

8.135.333

17.400.707
(7.457)
15.602.269

50.363.337

47.973.857

25.793.924

Valoarea stocurilor constituite drept garantii este de 25.300.000 lei


40

sunt

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)
14. CREANTE COMERCIALE

SI DE ALTA NATURA

Descriere
Creante comerciale
Ajustari pentru creante comerciale
Creante cu parti afiliate
Creante in legatura cu salariatii
Alte creante fata de Bugetul de Stat
Debitori diversi si alte creante
Total active financiare altele decat
numerarul, clasificate ca imprumuturi
creante

31-Dec-13
276.495.379
(28.975.492)

31-Dec-12
287.111.740
(32.907.667)

695
1.945.605
291.736

7.009
1.649.904
207.989

249.757.923
4.243.694
254.001.617

256.068.976
917.278
256.986.254

si

Plati anticipate (avansuri)


Total

Valorile juste ale creantelor comerciale si de alta natura clasificate ca fiind credite si creante nu
difera semnificativ de valorile lor contabile.
Parti afiliate
Societatea nu detine capital socialla alte societati comerciale.
Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive este prezentata in
tabelul urmator:
Pentru anul incheiat la
31-Dec-13
31-Dec-12
Descriere
2.183.817
1.796.678
Salarii
733.270
500.610
Taxe si contributii sociale
558
1.737
Alte beneficii (tichete de masa)
2.917.645
2.299.025
Total
La 31 decembrie 2013 au fost pnrmte din partea clientilor bilete la ordin in suma de
36.995.290,70 lei (31-dec-2012: 22.868.668,94 lei). Societatea are garantii suplimentare pentru
asigurarea riscurilor de neincasare a creantelor comerciale externe.
La 31 decembrie 2013 societatea are inregistrate ajustari pentru creante
reprezentand sold clienti care e improbabil a mai fi incasati de catre societate.
Analiza vechimii
Creante - clienti
pana la 3 luni
intre 3 si 6 luni
intre 6 si 12 luni

41

comerciale

31-Dec-13

31-Dec-12

247.519.888
111.331.671
64.034.801
72.153.416

254.204.073
103.320.351
58.283.141
92.600.581

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Fluetuatiile provizionului Soeietatii pentru depreeierea ereantelor eomereiale sunt dupa cum
urmeaza:
31-Dec-12
31-Dec-13
Ajustari clienti
La inceputul perioadei
Constituite in timpul anului
Costuri in perioada eu ere ante
inreeuperabile
Anulare ajustari
La sfarsitul perioadei

32.907.667
137.354

35.347.874
6.725.510

(4.069.528)
28.975.493

(9.165.717)
32.907.667

Valoarea ereantelor eonstituite drept garantii este de 209.888.539 lei.

15. NUMERAR SI ECHIV ALENTE NUMERAR


Descriere

31-Dec-13

31-Dec-12

Disponibil in banea
Numerar si eehivalente numerar
Diverse (aereditive)
Total

9.607.505
24.140
856.091
10.487.736

5.963.512
43.042
6.006.554

Valoarea numerarului restrietionat in serisori de garantii este de 11.184,52 lei.


16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA
Descriere

31-Dec-13

31-Dec-12

Datorii eomereiale

42.000.881

49.200.693

3.954.932
1.352.662
2.658.614

1.861.886
1.397.949
2.675.838

581.586
73.399

2.517.632
77.041

50.622.073
1.898.007
846.559

57.731.039
841.826
390.628
1.232.454
58.963.493

Fumizori de imobilizari
Datorii in legatura eu salariatii
Impozite si eontributii sociale
Alte datorii fiseale
Alte datorii
Dobanzi de platit
Total datorii mai putin imprumuturi,
clasificate ca masurate la cost amortizat

Dividende
Avansuri de la clienti
Venituri in avans
Total

53.366.639

42

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfe1)

17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT


Sume datorate institutiilor de credit La31.12.2013
Contractul pe term en scurt ill. 28/18.04.2005 incheiat cu Alpha Bank-Sucursala Iasi
Obiectiv
Linie de credit - capital circulant
Surna
8.000.000 LEI
100.000 EUR
30.05.2014
Scadenta
3.301.508 LEI
Sold la 31 Decembrie 2013
Contract de cesiune de creante

Garantii
Contractul pe term en scurt

ill.

12/01.07.2013 incheiata cu Banca de Export Import a Romaniei

EXIMBANK S.A.
Obiectiv
Suma
Scadenta
Sold la 31 Decembrie 2013

Linie de credit - capital circulant


60.000.000 lei
30.06.2014
31.967.469 LEI

Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren

Contractul pe termen scurt ill. 12239/22.05.2012 incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM
-Sucursa1a Romania
Linie de credit - capital circulant
Obiectiv
9.500.000 EUR
Suma
22.05.2014
Scadenta
9.403.675,59 EUR (36.870.218 LEI)
Sold la 31 Decembrie 2013
Garantii

Contract de cesiune creantelContract ipoteca cladiri, teren

Sume datorate institutiilor de credit La31.12.2012


Contractu1 pe termen scurt ill. 28/18.04.2005 incheiat cu Alpha Bank-Sucursala Iasi
Obiectiv
Linie de credit - capital circulant
Suma
8.000.000 LEI
100.000 EUR
31.05.2013
Scadenta
6.771.418 LEI
Sold la 31 Decembrie 2012
Garantii

Contract de cesiune de creante

Contractul pe termen scurt ill. 5175/17.07.2006 incheiat cu RBS Bank Romania


Obiectiv
Linie de credit - capital circulant
Suma
11.000.000 EUR
Scadenta
31.07.2013
Sold la 31 Decembrie 2012
10.621.877 EUR (47.041.109 LEI)
Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren


43

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Contractul pe termen scurt nr. 12239/22.05.2012 incheiat cu INO BANK N.V. AMSTERDAMSucursala Romania
Linie de credit - capital circulant
Obiectiv
Suma
9.500.000 EUR
22.05.2013
Scadenta
8.688.276 EUR ( 38.477.767 LEI)
Sold la 31 Decembrie 2012
Garantii

Contract de cesiune creante/Contract ipoteca c1adiri, teren

SC Antibiotice SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru


garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

18. PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT


Variatia provizioanelor este prezentata in tabelul urmator:

Provizioane pentru
sume de natura
salariala

Provizioane salarii
31 decembrie 2012
Constituiri in perioada
Utilizari in perioada
31 decembrie 2013

2.900.000
2.563.529
(2.900.000)
2.563.529

Suma constituita ca si provizion salarii la finalul anului 2013, reprezinta participarea salariatilor
la profit pre cum si indernnizatia variabila a membrilor Consiliului de Administratie la realizarea
indicatorilor.
19. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
Subventiile pentru investitii au urmatoarea componenta:
Subventii pentru investitii
31-Dec-13
31-Dec-12
4.285.136
Statia de epurare
3.872.726
Dotare laboratoare Cercetare
47.519
81.082
Alte investitii
8.657
34.633
Dotare laborator analitic
18.931
28.942
Acord de parteneriat
1.895
1.895
----~------------------4.431.688
Total
3.949.729
==~~~~====~~~~
Sumele reflectate in contul subventii pentru investitii reprezinta valori primite de societate sub
forma de subventii in ultimii 10 ani pentru investitii in protectia mediului cat si in cresterea
competitivitatii produselor industriale prin finantare de la Ministerul Economiei si Comertului.

44

---

--

--

------------------------------~

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(to ate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

20. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT


Variatia datoriilor privind impozitul pe profit amanat este prezentata in tabelul urmator:
Descriere
Sold initial
Costuri 1 (venituri) impozit amanat
Impozit amanat retratare IFRS
Impozit amanat diferente reevaluare
Sold final

31-Dec-13
19.334.668
(1.886.376)

31-Dec-12
19.334.668

17.448.292

19.334.668

21. PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG


Calculul actuarial reprezinta salariile primite de catre salariati la pensionarea anticipata si are
urmatoarea componenta:
31-Dec-12
31-Dec-13
Calcul actuarial
4.061.177
4.313.611
Provizioane pentru pensionari anticipate
4.061.177
4.313.611
Total
22. CAPITAL SOCIAL
Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2013 este de 67.133.804 lei, valoarea
nominala a unei actiuni fiind de 0.1000 lei/actiune. Societatea are un numar de 671.338.040
actiuni care confera drepturi egale actionarilor societatii. SC Antibiotice SA nu a emis actiuni
care sa ofere drepturi preferentiale actionarilor detinatori.
In conformitate cu prevederile IAS 29 - economii hiperinflationiste, capitalul social a fost
retratat avand in vedere indicele de inflatie comunicat de catre Comisia Nationala de Statistica.
Acesta a fost aplicat incepand eu soldul determinat conform HG 5001 1994, de la data aportarii
pana la 31.12.2003, data la care s-a considerat ca economia nationala a incetat sa fie una
hiperinflationista.
Ulterior datei de 31.12.2003 capitalul social s-a majorat conform sumelor istorice inregistrate la
Registrul Comertului.
La data de 31.12.2012, in bilantul societatii exista un rezultat reportat pierdere provenit din
aplicarea pentru prima data alAS 29 "Raportarea Financiara in Economiile Hiperinflationtste
, care este propus a se acoperi din suma rezultata in urma aplicarii IAS 29" Raportarea
Financiara in Economiile Hiperinflationiste astfel:
Rezultat reportat pierdere din aplicarea pentru prima data IAS 29
Ajustari capital social-aplicarea pentru prima data IFRS

197.701.352
197.701.352

Conform Ordinului 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile,


pierderea contabila reportata provenita din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru
prima data alAS 29, precum si cea rezultata din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a
valorii juste drept cost presupus se acopera din capitalurile proprii (inclusiv sumele reflectate in
creditul contului 1028 .Ajustari ale capitalului social"), potrivit hotararii AGA, cu respectarea
prevederilor legale.
45

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINAN ClARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mention at altfel)

23.REZERVE
Rezervele includ urmatoarele componente:
Descriere
Rezerve reevaluare mijloace fixe
Rezerve legale
lmpozit pe profit amanat recunoscut pe
seama capitalurilor proprii
Alte rezerve
TOTAL

31-Dec-13

31-Dec-12

7.007.394

9.637.870

11.360.142

11.341.443

(1.285.586)

(1.697.314)

105.017.965
122.099.915

101.607.532
120.889.531

In cele ce urmeaza se descrie natura si scopul fiecarei rezerve din cadrul capitalului propriu:
Rezerva
Rezerve reevaluare mijloace
fixe

Rezerve legale

Alte rezerve

Descriere si scop
Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este
majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie
recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si
cumulata in capitalurile proprii, cu titlu de surplus din
reevaluare.
Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi
utilizate la majorarea capitalului social.
Conform Legii 3111990 in fiecare an se preia eel putin 5%
din profit pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta
atinge minimum a cincea parte din capitalul social
Alte rezerve includ la 31 dec 2012 rezerve reprezentand
facilitati fiscale in suma de 11.794.417 lei care nu pot fi
distribuite avand implicatii asupra recalcularii impozitului pe
profit. Diferenta reprezinta rezerve constituite din profituri.

24. REZULTATUL REPORTAT


Rezultatul reportat include urmatoarele componente:
Descriere
Rezultatul reportat provenit din adoptarea
pentru prima data a lAS, mai putin IAS 29

31-Dec-13

31-Dec-12

961.437

961.437

Rezultat reportat - corectare erori contabile


Rezultat reportat - surplus realizat din
rezerve de reevaluare
Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la
data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii
juste drept cost presupus
Rezultatul reportat provenit din adoptarea
pentru prima data alAS 29
Rezultat nerepartizat an current
Total
46

2.486.810
(2.218.750)
(126.779.469)

(126.779.469)

197.701.352

197.701.352

69.664.570

74.370.130

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 20 l3
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

25. REPARTIZAREA PROFITULUI


La data de 31.12.2013 S.C. Antibiotice SA a inregistrat un profit net in valoare de 31.380.855
lei, care este propus pentru repartizare dupa cum urmeaza:
31-Dec-13
1.828.865
15.459.094
961.436
13.131.460
31.380.855

Descriere
Rezerva legala de constituit 2013
Dividende
Acoperire pierdere
Alte reserve
Total

31-Dec-12
18.699
10.333.094
2.486.809
14.272.234
27.110.836

Dividendele brute pe actiune aferent exercitiilor 2011, 2012 si 2013 sunt dupa
- la 31.12.2013, se fixeaza la 0,02302729 lei, ceea ce reprezinta 0 rata
49% din profitul net al exerciutului financiar 2013
la 31.12.2012, se fixeaza la 0,01819184 lei, ceea ce reprezinta 0 rata
38% din profitul net al exerciutului financiar 2012.
la 3l.12.20 11, se fixeaza la 0,015191574 lei, ceea ce reprezinta 0 rata
43% din profitul net al exerciutului financiar 2011.

cum urmeaza:
de distribuire de
de distribuire de
de distribuire de

26. DATORII CONTINGENTE


SC Antibiotice SA are in derularea urmatoarele litigii, in calitate de parat:
Dosar nr. 19515/3/2010 cerere prin care se solicita plata de recompense pentru
utilizarea unui brevet de inventie; valoarea pagubelor solicitate sunt in suma de
1.377.795 lei. Primul termen este 11.03.2014
Dosar nr. 392111245/2012 - plangere formulata de catre Lux Company Iasi. Suspendat
pana la solutionarea definitiva a dosarului 7332/24512013.
27. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINAN ClARE
Auditul financiar pentru exercitiul financiar 2013 a fost efectuat de SC BDO Audit SRL.
Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar.

47

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfeJ)

28. EV ALUAREA LA VALOAREA JUSTA


In baza IFRS 13 - Evaluarea la valoarea justa, sunt prezentate in cele ce urmeaza nivelele de
evaluare si maniera de efectuare a evaluarii.

Pozitie

Teren

Cladiri

Valoare
justa

XX

XX

Maniera de evaluare
Valoarea justa a terenului a
fost dedusa din utilizarea
comparatiilor de piata. Pretul
de piata pentru locatii similare
a fost ajustat in functie de
diferentele dintre
caracteristicile terenului
analizat. Modelul de evaluare
este bazat pe pretul pe metrul
patrat.
Valoarea justa este
determinate prin aplicarea
metodei veniturilor, pe baza
unei valorii de inchiriere a
cladirii.
Elementele de calcul au fost
estimate de catre un expert
evaluator, pe baza datelor
comparative din domenil de
activitate specific.

48

Date de calcul
neobservabile
direct
N/A

Nivelul de
evaluare
Nivel2

Nivel3

Rata de
discountare

Valoarea
reziduala

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2013


Raport anual conform:
Pentru exercitiul financiar:
Data raportului:
Denumirea societatii:
Sediul social:
Numar de telefon:
Codul de inregistrare fiscal:
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza actiunile emise:
Capitalul social subscris si varsat:
Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de societatea comerciala:

IFRS
2013
19 martie 2014
Antibiotice SA
lasi, Strada Valea Lupului nr. t
0232/209000, Fax 02321209633
RO 1973096
Bursa de Valori Bucuresti
67.133.804 lei
Actiuni nominative, va loa rea
nominala: 0,10 lei

ANALIZA ACTIVIT ATII


PlATA INTERNA
Cu 0 traditie de 58 de ani in industria farmaceutica romaneasca, Antibiotice este cel
mai important
producator
de antiinfectioase
si unul din principalii
furnizori
de
medicamente pentru unitatile medicale din Romania, fiind cel mai important producator
roman de medicamente generice.
Compania Antibiotice a fost recunoscuta pentru al patrulea an consecutiv La nivel
national pentru performantele sale economice, obtinand locul 1 la categoria "Industrie intreprinderi foarte mari - fabricarea produselor farmaceutice de baza". La nivel local, in
cadrul Topului Firmelor lesene, realizat de Camera de Comert st Industrie lasi, Antibiotice
a ocupat pentru a 10-a oara consecutiv, locul1 la aceeasi categorie.
Pe piata interna, compania este prezenta cu medica mente din 12 clase terapeutice si
se diferentiaza
ca principalul producator de medicamente antiinfectioase
si singurul
producator de substante active obtinute prin biosinteza (Nistatina). Aceasta pozitionare,
precum si parteneriatul cu Ministerul Sanatatii in Programe Nationale de Sanatate, precum
cel de combatere a Tuberculozei au facut ca in prezent, medicamentele fabricate la
Antibiotice sa reprezinte necesarul fiecarui spital din Romania.
Calitatea produselor Antibiotice este atestata de principalele forme de certificare:
Good Manufacturing Practice (GMP) pentru toate cele 8 fluxuri de fabricatie, Certificatul de
Conformitate cu Farmacopeea Europeana (COS) si aprobarea Food and Drug Administration
(FDA) pentru pietele Statelor Unite si Canadei. Obtinerea acestor certificari internationale
a reprezentat pentru compania Antibiotice premizele unei dezvoltari soli de pe piata
externa.
Monitorizarea
permanenta
a eficacitatii
si
sigurantei
in
administrarea
medicamentelor
marca Antibiotice
este desfasurata
prin propriul
Departament
de
Farmacovigilenta si Consultanta Medicala conectat la reteaua europeana de procesare a
date lor privind siguranta medicamentelor
- EudraVigilance. Antibiotice
a fost prima
companie
din Romania care s-a aliat
la standardele
europene
in domeniul
farmacovigilentei.
De asemenea, Antibiotice este prima companie farmaceutica din Romania care a
obtinut in februarie 2007 recunoasterea implementarii Sistemului de Management Integrat
(calitate, mediu, sanatate si securitate in munca), fapt care atesta ca Antibiotice fabrica
medicamente de calitate, sigure si eficiente protejand mediul, sanatatea si securitatea
angajatilor.

Raportul

administratorilor

2013

In ceea ce priveste domeniul cercetarii si formularii de noi medica mente, incepand


cu anul 2011, compania Antibiotice detine un modern Centru de Cercetare-Dezvoltare, care
va putea creste ritmic gradul de innoire a produselor din portofoliu, pe masura ce expira
patentele la produsele inovatoare.
Piata farmaceutica din Romania a inregistrat in anul 2013 0 crestere nesemnificativa
de 0,29%, valoarea inregistrata fiind de 11,75 miliarde lei fata de 11,72 miliarde lei, in
2012, potrivit companiei de analiza si studii de piata Cegedim (valori calculate pe baza
pretului de intrare in farmacii).
Continuand strategia companiei din ultimii ani axata pe consolidarea pozitiei ca
principal producator de antiinfectioase, politicile comerciale si de promovare aplicate in
2013 au fost orientate spre valorificarea superioara a portofoliului de medicamente devenit
traditional, cat si a medicamentelor valoroase terapeutic nou asimilate in portofoliu.
Cresterea echilibrata a cifrei de afaceri si a profitului are in spate un plan de afaceri bine
conturat, sustinut pe cinci piloni de dezvoltare care stabilesc jaloanele evolutiei companiei
pana in anul 2016.
Astfel, in contextul pietei farmaceutice din Romania, compania Antibiotice lasi a
realizat vanzari nete pe piata interna de 229,5 milioane lei, in timp ce in distributie
vanzarile s-au ridicat la valoarea de 284,2 milioane lei, iar in farmacii si spitale la 295,6
milioane lei (sursa datelor: Cegedim 2013).
Milioane lei
Denumire

indicator

Anul2012

2013/2011

2013/2012

Anul2013

Vanzari

ATB (brut)

286,6

289,0

0,8%

12,9%

Vanzari

ATB (net)

234,5

229,5

-2,1%

1,5%

lesiri Distribuitori

252,2

284,2

12,7%

14,5%

lesiri Farmacie+Spital

291,2

295,6

1,5%

8,2%

Astfel, in anul 2013, compania Antibiotice si-a consolidat cota de piata


locul 11 in clasamentul companiilor farmaceutice
ce activeaza pe piata interna.

(2,52%), ocupand
Mi lioane lei

Denumire

indicator

Anul2012

PlATA PHARMA
Piata Generice
Pondere

2013/2012

2013/2011

11.714,40

11.748,94

0,3%

8,6%

4.448,94

4.604,79

3,5%

17,0%

1,5%

8,2%

+ OTe

Generice

Anul2013

+ OTC

37,98%

Cota de piata ANTIBIOTICE

2,49%

ANTIBIOTICE (iesire din farmacie)

39,19%
2,52%

291,2

Structura vanzarilor Antibiotice


reprezentata astfel:

295,6

pe canale de consum in perioada 2011-2013 este

Segment Spitale Generice si OTe:


Milioane lei
Denumire

indicator

Anul2012

Vanzari Spitale - sursa Cegedim


Cota de piata ANTIB!OTICE
in piata pharma din Romania

Anul2013

110,4
21,4%
(lowl

1)

119,8
22,3%
(lowl

1)

2013/2012
8,5%

201312011
13,1%

Raportul administratorilor

2013

Segment Retail Generice si

aTe:
Milioane lei

Denumire indicator
Vanzari Retail - sursa Cegedim
Cota de piata ANTIBIOTICE
in piata pharma din Romania

Anul2012
180,9
4,60%
(lowl

6)

Anul2013
175,8

2013/2012
-2,8%

201312011
5,1%

4,32%
(lowl6)

Principalele actiuni de vanzare demarate in anul 2013 sunt:


1. Consolidarea in portofoliul
companiei a clasei terapeutice
Antineoplazice
si
Imunomodulatoare,
prin
cresterea
vanzarilor
pentru
moleculele:
anastrozolum,
bicalutamidum si letrozolum (forme orale).
2. Lansarea pe piata a 4 noi molecule pe clasele terapeutice:
Preparate
Dermatologice:
Cicatrol
crema 50g (sulfadiazina
argentica),
Cutaden Bebe crema 40g (oxid de zinc, ihtiol, Vital ET) si Mometazona ATB crema si
unguent 15g (mometasonum), dezvoltare clasa Cicatrizante si Emoliente protectoare,
completare gama Corticosteroizi.
Antiinfectioase:
Meropenem ATB injectabil gama (meropenemum), dezvoltare
subclasa (Carbapeneme).
Aportul acestora la cifra de afaceri 2013 a fast de 2,7 milioane lei.
STRATEGIA DE PRODUS
Strategia companiei Antibiotice consta in orientarea atat a structurii de vanzare cat
si a politicii de promovare catre medicamente valoroase terapeutic pentru a creste
prezenta medicamentelor marca Antibiotice in farmacii.
Intreaga activitate a companiei - pornind de la cercetare, productie si pana la
vanzare - este structurata pe un portofoliu de medicamente generice cat mai variat sub
aspectul formelor farmaceutice si claselor terapeutice abordate.
Portofoliul de 137 de medicamente ce acopera 12 clase terapeutice atesta faptul ca
strategia companiei Antibiotice este orientarea spre upgradarea portofoliului de produse,
. fabricarea unor medicamente generice bioechivalente terapeutic cu produsele originale si
mentinerea standardelor inalte de calitate.
Crearea de produse noi, in special intr-o industrie atat de dinamica si specializata
cum este cea farmaceutica, are drept obiectiv principal inlocuirea treptata a produselor in
terapeutica medicala, in paralel cu mentinerea sau cresterea volumului de vanzari viitoare.
Prod use noi lansate in piata in 2013
Portofoliul companiei a fast completat in anul 2013 cu sase produse noi din clasele
terapeutice
pe care Antibiotice
doreste sa-si consolideze pozitia in urmatorii ani:
Antiinfectioase si Preparate Dermatologice.
Din categoria produselor Antiinfectioase,
Antibiotice
si-a completat
portofoliul
asimiland a noua subclasa terapeutica, Carbapeneme. Prin lansarea celor 2 noi produse,
Meropenem ATB injectabil 1g si 500mg, campania urmareste tendinta de consum pe
spitale, acestea reprezentand tratamente utile si actuale impotriva infectiilor severe cu
gram negativi.
Deasemenea, au fast introduse in portofoliu 3 noi produse pe clasa Preparate
Dermatologice: un medicament destinat tratarii si prevenirii infectiior in arsuri, si adjuvant
in regenerarea tesuturilor (Cicatrol crema SOg), un produs destinat calmarii si protejarii
zilnice a pie lii bebelusului (Cutaden Bebe) si 2 produse ce cantin un corticosteroid
puternic, destinat tratarii dermatitei atopice 5i psoriaztsului
(Mometazana ATB crema si
unguent 1Sg).

Raportul administratorilor

2013

Portofoliul viitor de produse marca Antibiotice se va adresa in principal populatiei


din Romania, 0 populatie caracterizata prin: rata ridicata de imbatranire (statisticile
mentioneaza 5.500.000 de pensionari, adica aproximativ 29% din populatie), afectiuni
multiple (cu incidenta crescuta, cele mai multe fiind cronice - boli cardiovasculare,
afectiuni ale sistemului nervos, cancer, diabet) si, nu in ultimul rand, cu venituri medii si
scazute.
STRATEGIADE PRET
Legislatia din domeniul medicamentului
limiteaza posibilitatile
companiilor
farmaceutice de a folosi pretul ca un instrument strategic, de diferentiere intre
producatori.
Diferentierile in stabilirea pretului pentru aceeasi molecula, intre brandurile de pe
piata se pot manifesta astfel:
la nivelul medicamentelor fara prescriptie medicala (OTC): preturile medicamentelor
se stabilesc liber de catre producatori, singura bariera fiind pretul psihologic
acceptat de pacient;
pentru medicamentele cu prescriptie medicala (RX): un medicament generic poate fi
pozitionat intr-o plaja de pret ce nu poate depasi 65% din pretul medicamentului
inovator.
Pretul mediu de producator in anul 2013 al companiei Antibiotice a fost de
aproximativ 0,794 lei/unitate terapeutica, reprezentand 72% din pretul mediu al pietei
(1,109lei/unitate terapeutica).
Pe segmentul Spitale, pretul mediu al produselor din portofoliul companiei
Antibiotice a fost de aproximativ 1,909 lei/unitate terapeutica, reprezentand 29,7% din
pretul mediu al pietei (6,43 lei/unitate terapeutica); pe Segmentul Retail, compania
Antibiotice a inregistrat un pret mediu de aproximativ 0,568 lei/unitate terapeutica,
reprezentand 57,8%din pretul mediu al pietei (0,983 leilunitate terapeutica).
Strategiile de pret atat pentru portofoliul actual de medicamente cat si pentru cel
viitor va urmari in permanenta corelatia dintre nivelul maximal impus prin lege, acoperirea
costurilor de fabricatie si asigurarea unei competitivitati
fata de oferta concurentei
(pozitionarea ca prim generic, pozitionare ca medicament de referinta, cel mai bun raport
pret./ cal itate).
STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

Portofoliul de produse extrem de variat detinut de compania Antibiotice si care se


adreseaza atat segmentului Spital cat si celui de Retail, fac necesara abordarea unei
distributii conventionale, prin intermediul unui numar de distribuitori avand 0 arie de
acoperire nationala:
segmentul Spitale: 8 parteneri care reprezinta compania Antibiotice lasi la licitatiile
sau selectiile de oferte organizate de unitatile sanitare cu paturi.
- segmentul Retail: este acoperit de un numar de 9 distribuitori, cu 0 retea de
distributie nationala, echipe specializate de vanzari si tele-sales. Obiectivul principal al
activitatii acestor distribuitori este asigurarea, prin practici comerciale si concurentiale, a
prezentei continue si active a produselor marca Antibiotice atat la nivelul farmaciilor
independente (comunitare) cat si la nivelul grupurilor farmaceutice (lanturi nationale si
minilanturi).
Parteneriatul dintre Antibiotice si distribuitori urmareste atingerea obiectivului
comun de a fi prezenti pe piata farmaceutica interna, interesul partilor fiind acela de a
identifica cele mai bune mijloace de sustinere in procesul de promovare si vanzare, precum
si cea mai avantajoasa combinatie de termene de livrare /ptata.

Raportul administratorilor

2013

STRATEGIA DE PROMOVARE
In paralel cu activitatea de comercializare-distributie
si ca 0 consecinta directa a
structurii portofoliului
de produse, este dezvoltata in cadrul companiei Antibiotice
0
structura de marketing si promovare in care isi desfasoara activitatea aproximativ 159 de
persoane. Aceasta echipa este structurata piramidal, la nivel teritorial, functie de ariile
terapeutice
principale (antiinfectioase,
cardiovascular, sistem nervos si oncologie) in:
product manager, specialist marketing, reprezentant medical, reprezentant comercial.
In prezent activitatea reprezentantilor medicali si de vanzari este gestionata de un
sistem de management electronic integrat (CRM) al activitatii de promovare.
Acest sistem permite:
- controlul integrat asupra targetului, date de vanzare in timp real asupra activitatii
Reprezentantilor de vanzari;
- managementul integrat al Clientilor Medici si Farmacisti;
- date de istoric privind activitatea Reprezentilor de vanzari;
- sincronizarea raportarii activitatii
declarative a tuturor reprezentantilor
medicali prin
maparea electronica pe harti digitale care sa confirme prezenta acestora in zonele de
interes;
- sistem electronic de management al campaniilor CALL CENTER;
- sistem de management al parcului auto;
- raportare, extragere, sintetizare si trimitere automata a rapoartelor catre managerii
superiori.
Implementarea continua a acestor strategii, va permite companiei Antibiotice
consolidarea pozitiei si imaginii detinute in prezent pe piata - lider in domeniul medicatiei
antiinfectioase,
precum si accesul cu medicamente generice pe noi arii terapeutice
valoroase si de interes pentru sistemul sanitar din Romania (cardiovascular, sistem nervos,
oncologie, osteoporoza).
Compania Antibiotice a investit in ultimii ani in diversificarea portofoliului, atat in
domeniile tradition ale pentru companie (Antiinfectioase, Dermatologie si Sistem MusculoScheletic) cat si in arii terapeutice noi (Cardiovascular, Sistem Nervos Central, Oncologie).
Prin innoirea portofoliului
si cresteri echilibrate,
compania Antibiotice a reusit
mentinerea in top pe piata principalelor clase terapeutice traditionale:
Milioane lei

CLASETERAPEUTICE
ANTIINFECTIOASE
DEUZ SISTEMIC

Piata PHARMARomania
2012

2013

2012

2013

1.196,8

1.188,3

191,34

197,49

24,58

23,17

13,66

11,99

13

14

16,92

20,80

19

16

Loc ocupat de Antibiotice in top producatori


PREPARATE
DERMATOLOGICE

190,0

186,8

Loc ocupat de Antibiotice in top producatori


SISTEMMUSCULO-SCHELETIC

595,9

579,9

Lac acupat de Antibiatice in tap producatori


SISTEMCARDIOVASCULAR
Lac ocupat de Antibiatice in top producatori

Compania Antibiotice

2.120,8

2.115,5

Sursa date lor. vanzan Cegedim 20122013

In anul 2013, activitatea diviziilor de promovare si comerciala a fast sustinuta cu


actiuni de crestere a informarii medicale asupra rolului medicamentului generic sau a
diverse lor patologii, prin organizare de manifestari sau participarea la congresele stiintifice
de profil.

Raportul

administratorilor

2013

Principalele evenimente de prornovare desfasurate la nivelul anului 2013 au fost:


Conferinta de Management Medical Modern, cu medici de familie si farmacisti - lasi,
ianuarie
Pharma Forum, Mures 14-15 martie
Conferinta medicilor de familie, Bucuresti 27-30 martie
Congres World Psychiatric Association, Bucuresti 10-13 aprilie
Congres medicina interna, aprilie
Prirnavara Dermatologica leseana, lasi 18-20 aprilie
Congresul national al Societatii Romane de ATI, mai
Simpozion Psihiatrie, Timisoara mai
Conferinta grupurilor de lucru cardio, mai
Zilele Gh. Nastase, lasi 6-9 iunie
Conferinta de Boli Infectioase, lasi iunie
Medical Forum, Constanta 11-12 iunie
Pharma Forum, Constanta 13-14 iunie
Eveniment dedicat lanturilor de farmacii Catena, iunie
Conferinta nationala "Zilele medicinei de familie", Suceava 4-6 iulie
Conferinta MAPACI Boli Infectioase, Mures iulie
Scoala de vara - psihiatrie, 9-11 iulie
Scoala de vara pediatrie, Moeciu 2-6 septembrie
Conferinta nationala de Pneumologie INSPIR,septembrie
Pharma Forum, Brasov 3-4 septembrie
Congres de Rinologie, Piatra Neamt 4-6 septembrie
Congres national de chirurgie cardiovasculara, lasi 26-29 septembrie
Conferinta de psihiatrie, Targu Mures 26-29 septembrie
Pharma Forum, Bucuresti 3-4 octombrie
Congres Societatea Romana de Cardiologie, Sinaia 3-5 octombrie
Congres national Derma, Mures 23-26 octombrie
Conferinta Boli Infectioase Matei Bals, Bucuresti octombrie
Congres Chirurgie Piatra octombrie
Zilele Socola, lasi octombrie
Evenirnent dedicat lanturilor de farmacii Sensiblu, octombrie
Pharma Forum, Cluj 3-4 noiembrie
Zilele Cardiologice George Georgescu, lasi noiembrie
Zilele Antibiotice, lasi decembrie
Structura vanzarilor companiei Antibiotice pe canale de consum
in perioada 2012-2013
Milioane lei
Canale de consum
Retail
Ritm de crestere (%)
Spital
Ritm de crestere (%)
Sursa datelor: Vanzari
Distribuitori 2012-2013

2012

183,0
69,1

2013

203,0
10,93%
81,3
17,66%

Atragerea de noi molecule in fabricatie ve conferi un real potential de crestere a


productiei fizice valorificate in special pentru formele farmaceutice: pulberi injectabile,
comprimate si capsule.

Raportul administratorilor

2013.

Riscurile specifice industriei de medicamente s-au manifestat in anul 2013 la nivelul


urmatoarelor probleme:
- cresterea contributiei privind taxa de clawback, comparativ cu anul anterior;
- cresterea costurilor de fabricatie (utilitati, materii prime);
- reasezarea pe categorii de farmacii (farmacii de lant, minilanturi si farmacii
independente );
- legislatie fluctuanta la nivelul spitalelor;
- sumele decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se realizeaza la
termene care depasesc cu mult termenele agreate in contractul cadru.
In timp ce aceste riscuri s-au manifestat in piata medicamentelor din Romania prin
programe de urmarire si masuri de realizare am reusit sa depasim neajunsurile pietei si sa
realizam indicatorii propusi.

PREZENTA PE PlATA EXTERNA


Ponderea exportului in veniturile din vanzari in anul 2013 a fost de 28%. Avand in
vedere proiectele de extindere a prezentei Antibiotice pe pietele internationale si intentia
de a reduce gradul de dependenta al companiei de piata interna, obiectivul pe termen
mediu este de a atinge un nivel procentual al ponderii exportului de aproximativ 35% din
cifra de afaceri anuala a companiei.
Veniturile din vanzari realizate
pe pietele externe in anul 2013 au fost de
26.900.000 USD in crestere fata de anul 2012 cand s-a realizat un export total de
20.080.000 USD. Anul 2013 a continuat trendul ascendent al activitatii de export asa cum
rezulta din graficul care sintetizeaza evolutia pe pietele externe in perioada 2010 - 2012:
USD
26,900,000
30,000,000

18,250,000

25,000,000

20,080,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

2011

2012

2013

Din punct de vedere al structurii exporturilor, 53% din valoarea exportului a fost
reprezentata
de exporturile de produse finite iar diferenta de 47% de exporturile de
Nistatina substanta activa.
Export produse finite
Valoarea totala a exportului de produse finite realizata in anul 2013 a fost de
14.300.000 USD. Principala pondere valorica in exportul de forme finite 0 detin produsele
injectabile (89%) urmate de supozitoare (3,6%), comprimate (2,7%), capsule (2,4%) si
unguente (2,3%).

Raportul administratorilor

2013

Principalele zone geografice ale exportului de produse finite in anul 2012 au fost:
Africa cu un procent de 36% realizat in principal prin exportul de peniciline injectabile in
Algeria, Europa cu un procent de 28,60% din care exportul de peniciline injectabile
fabricate sub contract pentru Franta reprezinta ponderea principala, , America de Nord
16,98% - exporturi de Nafcilina injectabila pe piata S.U.A., 9,78% Rusia - C.S.I. si 8,64%
Asia.
Export substante active
Exportul de Nistatina a inregistrat 0 crestere de 6% din punct de vedere valorie. In
cursul anului 2013 a fost exportata 0 cantitate totala de 420.000 BOU Nistatina, cea mai
mare cantitate anuala exportata de compania Antibiotice pana in prezent.
Principalele piete de desfacere au fost cele din Asia (Vietnam, India, Siria, Irak,
China, lordania), Europa (Germania, Elvetia, Belgia, Franta, Marea Britanie), Rusia - C.S.I.
(Belarus), America de Sud (Brazilia) si America de Nord (S.U.A.).
In cursul anului 2013 a fost continuata politica de promovare a produsului Nistatina
substanta activa pe pietele puternic reglementate, in special pe piata S.U.A., care ofera
posibilitati semnificative de crestere a volumelor exportate la preturi superioare celorlalte
piete de desfacere la export. Eforturile de promovare urmeaz[ sa se concretizeze in primele
livrari catre noi utilizatori finali incepand cu anul 2014 cand sunt estimate primele
autotizari pentru noi clienti. Finalizarea tturor inregistrarilor in curs urmeaza sa genereze 0
cifra de afaceri suplimentara pentru acest produs de aproximativ 1,5 milioane USDanual.
Cooperari internationale
componenta importanta a strategiei de dezvoltare pe pietele externe pentru
produsele finite 0 reprezinta vanzarea pe pietele reglementate din Europa si Statele Unite
ale Americii.
In momentul de fata autoritatea de reglementare din S.U.A. FDA (Food and Drug
Administration) a autorizat doua produse fabricate de compania Antibiotice: Ampicilina
injectabila in dozele de 250 mg., 500 mg. 1 gr. si 2 gr. si Nafcilina injectabila in dozele de 1
gr. si 2 gr.
Un alt proiect important al companiei il reprezinta dezvoltarea de dosare pentru
vanzarea de peniciline sterile pe piete reglementate din Europa (Marea Britanie) si
Australia. Estimarile pentru aceste piete dupa finalizarea inregistrarilor vizeaza realizarea
unui export de aproximativ 7 milioane flacoane cu 0 valoare de aproximativ 4,5 milioane
euro.
In cursul anului 2013 au fost demarate proiecte de extindere a vanzarilor companiei
pe pietele tarilor ex iugoslave (Serbia, Bosnia, Macedonia) si din Asia Centrala
(Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan). Dezvoltarea exporturilor in aceste teritorii se va
realiza prin firme cu care compania Antibiotice a incheiat contracte de reprezentare prin
care firmele partenere se angajeaza sa promoveze activ produsele companiei Antibiotice.
Pe langa proiectele de dezvoltare a exporturilor produselor din portofoliul actual al
companiei au fost demarate negocieri pentru noi forme si lase trerapeutice. Aceste
proiecte vizeaza dezvoltarea unui portofoliu modern si de perspectiva pentru compania
Antibiotice pe termen mediu si lung. In acest moment proiectele sunt in faza de studii de
prefezabilitate urmand ca evaluarea lor impreuna cu partenrii externi sa se realizaze in
primul semestru al anului 2014.

Avand in vedere proiectele in derulare pe diferite piete externe, estimarile pe


termen mediu vizeaza realizarea unei cifre de afaceri pe pietele externe de aproximativ 34
milioane USD in anul 2016, crestere generata in principal de dezvoltarea exporturilor de
forme finite si de autorizarea produsului Nistatina substanta activa de catre cei mai
importanti utilizatori finali din S.J.A.

Raportul administratorilor

2013

POLITICA COMERCIALA
Achizitii piata interna
Procesul de achizitii
de pe piata interna este rezultanta
unor eforturi
interdepartamentale
incepand de la planificarea productiei si continuand cu asigurarea
transportului de materii prime si materiale necesare desfasurarii procesului de fabricatie
concomitent cu adaptabilitatea, mobilitatea si rapiditatea in luarea deciziilor.
Armonizarea conditiilor comerciale impuse de specificul activitatii cu tendintele
pe piata interna este unul dintre dezideratele vizate de politica comerciala:

existente

Renegocierea contractelor
la materiile
prime, materiale tipografice,
solventi,
reactivi si materiale auxiliare cu implicatii directe in costurile de fabricatie:
~ scaderea pretului la ulei cu 14,79%
~ scaderea pretului la metanol cu 4,17%
~ scaderea pretului la soia cu 26,51%
~ scaderea pretului la banda aluminiu cu 1%
~ scaderea pretului la amidon cu 10,39%
~ scaderea pretului la dextroza cu 7,14%
~ mentinerea pretului la 1000 capsule la valoarea anului 2011
Eliminarea reclamatiilor privind calitatea materiilor prime si materialelor care pot
determina disfunctionalitati
in procesul de productie;
Asigurarea a minim 3 oferte pentru materiile prime si materiale necesare productiei
pentru a asigura premisele obtinerii celui mai competitiv pret existent pe piata;
Obtinerea, prin negociere a unui credit furnizor de 90 zile.
preocupare continua este cea pentru reducerea costurilor de operare in vederea
cresterii randamentului activitatii din exploatare. In acest sens a fost lansat un plan de
reorganizare si redimensionare a activitatilor urmarindu-se cu precadere cel mai competitiv
pret, creditul furnizor cat mai mare corelat cu capacitatea de finantare si cea de
recuperare a creantelor din piata dar fara a se face rabat de la standardele de calitate
impuse pe piata farmaceutica nationala si internationala.
0 alta tinta este evitarea
supraincarcarii depozitelor si crearea de stocuri cu miscare lenta.
Valoarea achizitiilor de pe piata interna efectuate pe parcursul anului 2013 a fost in valoare
de 19.550.068 lei (valoare fara TVA), valoare in crestere cu 13,60% fata de perioada
similara a anului precedent (17.209.866 lei).
Aceasta crestere a fost determinata de:
Cresterea planului de productie la nistatina de la 37.227.308 lei in 2012 la
38.832.266 lei in 2013, cu 4,31 %;
Cresterea planului de productie cumulat pe companie de la 285.170.694 lei in 2012 la
333.139.800 lei in 2013, crestere exprimata procentual in 16,82%.

Importuri

de materii prime

In anul 2013, activitatea de achizitii externe a fast orientata spre doua directii de actiune:
achizitii de materii prime in conformitate cu standardele europene de calitate, la
costuri scazute si cu termene de plata corelate cu termenele de incasare de pe piata
interna si externa;
minimizarea riscurilor pe linia aprovizionarii cu materii prime din india si China
prin intrarea in vigoare a Directivei 2011/ 62!UE, precum si a reglementarilor impuse de
autoritatile din aceste state cu privire la mediu;
Astfel, in anul 2013, s-a continuat procesul de autorizare de surse alternative pentru fiecare
materie prima necesare in procesul de fabricatie,
obiectivul principal fiind sustinerea
strategiei generate a cornpaniei. Achizitiile de materii prime s-au derulat tinand cont de

Raportul administratorilor

10

2013

regulile GMP si cerintele Europene pe linie de calitate a materiilor prime, implementarea


managementului calitatii si respectarea criteriilor de eficienta stabilite la nivel de
companie.
Incertitudinea cu privire la modul de implementare al Directivei 2011162/UE din partea
producatorilor din Asia, a impus securizarea productiei si vanzarilor prin crearea de stocuri
tampon pentru anumite materii prime.
Activitatea de achizitii participa la atingerea obiectivelor companiei prin optimizarea
relatiilor
cu partenerii pe lantul valorii, dezvoltarea parteneriatelor
existente si
identificarea elementelor ce incetinesc procesele de pe lantul valorii.
POLITICA DE RESURSEUMANE
Realizarea planului de afaceri pentru anul 2013 a determinat si stabilirea numarului
si structurii de personal activitate realizata in colaborare cu managerii tuturor structurilor
implicate. In acest sens activitatea de resurse umane a fost orientata spre completarea
structurilor cu personalul necesar prin:
redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi vacante,
in functie de posibilitatHe de adaptare la cerintele specifice acestora;
atragerea si angajarea unui numar de:
41 persoane cu studii superioare in activitatile: promovare, vanzari, productie,
dezvoltare afaceri, proprietate intelectuala, automatizare, asigurarea calitatii;
42 persoane cu studii medii in directiile Tehnic si Productie, Calitate, Inginerie si
Investitii
pentru inlocuirea personalului iesit la pensie si completarea echipelor.
1. Structura personalului la data de 31.12.2013:
TotaL saLariati 1465, din care:
personal cu studii superioare = 537 (36.65 % din total personal),
personal cu studii medii = 928 (63,35 % din total personal)
Structura
urmatoarea:

personalului

cu studii

superioare,

pe profesii

la 31.12.2013 este

medici, farmacisti

79

% din total personal


cu studii superioare
14.7%

ingineri chimisti, chimisti, fizicieni

150

27.9%

reprez medicali alte profesii

63

11.7%

economisti

105

19.6%

ingineri diverse specializari

54

10.1%

biologi
speci alisti I.T.

34

6.3%

15

2.8%

alte domenii de specialitate

37

6.9%

537

100.0%

Profesii

Total

Numar

Raportul administratorilor

11

2.013

50

Clingineri chimisti . ..:h"ifnisti. r tzrctenr


Dreprez medtcalt

etre orotesu

rreconomtst

Obiologi
[)speciati~ti I.

T.

rrei te dorneru r de speci af i .


ate

Structura personaLuLui cu studii superioare


Rata fluctuatiei personalului in 2013 a fost de 7,92%, in crestere fata de anul anterior cand
a fost de 5,34%.
Un procent de 66% din incetarile contractelor de munca au fost datorate indeplinirii
conditiilor de pensionare pentru 77 persoane.
2. Coordonarea activitatii de instruire a resurselor umane
Pentru
obtinerea
performantelor
profesionale
premisa
pentru
cresterea
competitivitatii si caLitatii afacerii, preocupariLe directiei Managementul ResurseLor Umane
s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe
fiecare directie,
in conformitate
cu nevoile identificate
pentru fiecare structura
organizatorica si in stransa corelatie cu modificarile legislative comunitare aplicabiLe si
tegislatiei interne.
Instruiri cu lectori externi
In conformitate cu .Planul anual de instruire cu lectori externi" pentru anul 2013, sau derulat urmatoarele sesiuni e instruire:
Pentru top management:
workshop cu tema .Rezulate previzibile in vremuri imprevizibile"
workshop cu tema .Dezvottarea managementului strategic al companiei"

Pentru personalul de spedalitate din cadrul directiei Calitate:


Curs privind buna practica in studiile clinice
Noi tendinte in biomonitorizare
Legislatie privind cosmeticele - impact asupra industriei farmaceutice
Workshop .Progrese tehnologice si solutf analitice avansate - mijloace de
crestere a calitatii si diversitatii informatiilor in laboratoare"

Pentru personalul de spedalitate din cadrul directiei Tehnic si Productie


Seminar filtre de aer
Legislatie privind cosmeticele - impact asupra industriei farmaceutice
Asigurarea controlului total al contaminarii
Formulare farmaceutica pentru comprimate
Scoala de filmare - Colorcom Formulation School

Pentru pesonalul de spedalitate


din cadrul directiei Marketing si Vanzari Piata
Interna:
Persuasiune si influenta pozitiva in vanzari si promovare medicala
Marketing research si statistica aplicata
Legislatie privind cosmeticele - impact asupra industriei farmaceutice

Raportul administratorilor

2013

12

Workshop .Dezvoltarea practicilor de marketing si vanzari ale companiei"


Comunicare asertiva si relationare. Business presentation
Tehnici de negociere eficienta
Curs Formare de formatori
Training "Telesales" - personal din Call Center si Vanzari distribuitori

Pentru personalul din cadrul directiei Economice:


Inchiderea anului fiscal 2012
Analiza financiara a companiei
Manager al sistemului de management al riscului
Implementarea sistemelor de monitorizare in timp real a costurilor

Personalul din cadrul directiei Medicale:


Introducere in studii clinice si Ghid de Buna Practica in studiile clinice
Seminar Colorcon pentru procesele de filmare com primate
Matrici de formulare farmaceutica pentru com primate cu eliberare modificata
Tehnologii si forme de dozare avansate pentru capsule
Seminar formulare OFF system
Merk Millipore Method Optimization in licquid chromatography today
Legislatie privind cosmeticele - impact asupra industriei farmaceutice
Seminar Good farmacovigilance practice
eCTD manager realizare dosare in format electronic
Cosmetic Education Program
Quality by design in pharmaceutical analysis
Workshop .Progrese tehnologice si solutii analitice avansate - mijloace de crestere
a calitatii si diversitatii informatiilor in laboratoare"
Pentru personalul din directia Comerciala si Logistica
Curs si atestare ADR pesoana responsabila cu transportul de marfuri si
persoane
Curs pregatire profesionala in vederea obtinerii atestatului transport marfa si
transport persoane organizate de A. R.T. R.I.
Atestare responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii de ridicat
Pentru personalul din cadrul directiei Inginerie si Investitii
Intruire si atestare ISCIR
Perfectionarea profesionala in domeniul automatizari ComHighTech - colaborare
cu Catedra de Automatica, Universitatea Tehnica lasi
Seminar si certificare
personal pentru lucrul cu echipamente ce functioneaza in
mediu cu potential de explozie
Asigurarea controlului total al contaminarii
Instruire si atestare laborant centrale termice
Curs Manager proiect
Pharmaceutical Critical Utility Systems
Computer validation - introduction to risk management and the GAMP5approach
Pharmaceutical HVAC system
Program instruire pentru activitatea de metrolog
Pentru personalul autorizat ISCIRdin cadrul directiilor Tehnic si Productie,
Inginerie
si Investitii
Instruire in vederea
reautorizarii
pentru urmatoarele categorii de profesii:
stivuitoristi, fochisti si liftieri
Pentru personalul din cadrul directiei Iv\anagementul Resurselor Umane:
Modificari legislative privind raportarile situatiilor de personal
Pentru personalul din cadrul biroului Juridic:

Raportul administratorilor

13

2013

Noutati in legislatia nationala si internationala privind brevetele de inventie,


marcile si desenele industriale
Pentru personalul din cadrul biroului Import:
Legislatie privind cosmeticele - impact asupra industriei farmaceutice
Pentru personalul din serviciul Situatii de Urgenta, Paza si Documente Clasificate
Curs Arme si munitii pentru personalul din activitatea Paza
Curs Manager securitate
Pentru personalul din cadrul biroului Audit Intern:
Curs auditor intern
Total personal participant

la instruiri

cu lectori externi

in 2013

= 484.

Program de instruire Scoala de vara a+


Continuandu-si traditia, in anul 2013 s-a derulat a IV-a editie a proiectului Scoala de
vara destinat atat dezvoltarii profesionale a propriilor angajati, cat si a atragerii de tineri
specialisti in domeniile farmacie, biologie, chimie si inginerie chimica
Cursurile au fost urmate de un numar de 51 de studenti si absolventi care au sustinut
evaluarea finala, 17 dintre ei obtinand note peste 7,5.
Colaborarea cu institutiile de invatamant universitar si preuniversitar
In decursul anului 2013, in urma parteneriatelor de colaborare incheiate cu
Universitatea .Al.I.Cuza" lasi, Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T.Popa" lasi si
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" lasi au fost asigurate conditiile pentru desfasurarea
stagiilor de practica si a vizitelor de studiu pentru un numar de 613 studenti de la
specializarile:
Farmacie - 509 studenti
Chimie, inginerie chimica - 49 studenti
Biologie - 25 studenti
Automatizari si calculatoare - 30 studenti
Deasemenea, in cadrul parteneriatului
"Stagii de practica si orientare profesionala
pentru 0 cariera de succes" cu Liceul Tehnologic "Petru Poni" lasi si-au desfasurat stagiile
de practica un numar de 22 elevi din clasele a XI a si a XII a, specializarea tehnician chimist
de laborator.
Societatea Antibiotice SA. a deschis portile unui numar de 264 de elevi de la
institutiile de invatamant preuniversitar din lasi in cadrul proiectului "Scoala altfel" pentru
a cunoaste procesul de productie si unul din cele mai vechi si mai stabile repere din
industria ieseana.
Organizarea acestor stagii de practica este destinata familiarizarii tinerilor inca de
pe bancile scolii cu repere activitatii din industria farmaceutica si de a stabili premisele
pentru selectiile viitoare de personal din randul absolventilor.
Sistemul de management prin obiective (MBO) in 2013
Pentru anumite categorii de personal, acolo unde specificul activitatii permite se
aplica Managementul prin Objective (MBO) ca 0 forma specifica de evaluare a
performantelor.
Pentru anul 2013 in sistemul MBO au fost indusi un numar de 171 de angajati cu
functii de conducere si de executie.

Raportul administratorilor

ACTIVITATEA

2013

14

DE CERCETARE-DEZVOL TARE

Activitatea de cercetare-dezvoltare are ca obiect principal dezvoltarea de produse


generice, dar si imbunatatirea permanenta a calitatii medicamentelor tradition ale, in
vederea respectarii ultimelor cerinte legislative din domeniu. Totodata se realizeaza
adaptarea permanenta a formulelor medicamentelor din portofoliu la cerintele necesare
inregistrarii produselor pe diverse piete externe.
In anul 2013, in cadrul Serviciului Dezvoltare Farmaceutica, au fost derulate 11
proiecte privind realizarea de noi produse farmaceutice din diferite clase terapeutice,
respectiv: medicamente cardiovasculare (3 in 4 concentratii), sistem nervos central (2 in 3
concentratii),
medicamente antibacteriene (1 in 2 concentratii),
ginecologie (1) si
suplimente alimentare (4).
Echipa de cercetatori a fost implicata in autorizarea prin procedura descentralizata a
doua produse, un medicament cardiovascular in 4 doze si un medicament antiinfectios in 2
doze. Antibiotice este astfel implicata in doua proceduri europene avind ca stat de
referinta Romania.
De asemenea, s-au optimizat formulele si tehnologiile de fabricatie pentru 5 prod use
farmaceutice in vederea respectarii ultimelor cerinte de farmacopee si/sau inregistrarii pe
pietele externe (SUA,Canada si tari europene) .
In cadrul Centrului de Evaluare a Medicamentului, s-au realizat 9 studii de
bioechivalenta, dintre care 2 pentru parteneri externi, precum si 37 studii in vitro (profile
de dizolvare si biowaiver), studii care au permis inregistrarea a 15 medicamente Antibiotice
in tara si international.
S-a initiat cercetarea privind dezvoltarea portofoliului de medicamante de uz
veterinar, injectabile si orale.
In anul 2013 au fost obtinute 14 noi autorizatii de punere pe piata din 4 clase
terapeutice (Mometazona Atb 1 mg/ g, crema si unguent, Neluptin (tianeptina) 12.5 mg,
comprimate, Piador (pantoprazol) 20 mg, comprimate gastrorezistente, Pantoprazol Atb 40
mg, comprimate gastrorezistente, Alprazolam Atb 0.25 mg, 0.50 mg, 1 mg, comprimate,
Memantina Atb 10 mg, 20 mg, 5+10+15+20 rng, comprimate, Cicatrol 10 mg/g, pasta
cutanata, Meropenem Atb 500 mg, 1000 mg, pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila)
in Romania si 37 de noi autorizatii de punere pe piata marca Antibiotice in 12 tari din
Europa, Asia si Africa.

ACTIVIT ATEA DE PRODUCTIE


Activitatea de productie a continuat in anul 2013 pentru fabricatia de:
forme farmaceutice: pulberi sterile pentru solutii si suspensii injectabile, capsule
operculate, comprimate orale conventionale si filmate, unguente, supozitoare.
substante active vrac obtinute prin biosinteza din clasa antibioticelor - Nistatina .
Obiectivele
directiei, cuantificabile,
bazate pe calcule tehnico-economice si
orientate spre eficientizarea activitatii si optimizarea costurilor, au fost:
realizarea productiei in conditiile respectarii standardelor de calitate;
incadrarea in bugetul aloeat directiei - grad de realizare 109,943%;
incadrarea in tndicatorutehnico-econornici
planificati - grad de realizare 100,41%;
incadrarea in consumurile specifice de utilitati pe unitatea de produs pe fiecare
sectie - grad global de realizare 0. obiectivului, 119,241%;
o respectarea prograrnului
de protectie a mediului privind emisiile de substante
organice volatile in faza de extraetie a Nistatinei ;

Raportul administratorilor

2013

15

reducerea costurilor cu materiile prime, prin optimizarea formulelor de fabricatie


si identificarea
unor noi surse pentru excipientii utilizati in tehnologia unguentelor si
supozitoarelor;
introducerea
in fabricatie
a produselor realizate
de Serviciul Dezvoltare
Farmaceutica;
Compania Antibiotice produce pentru parteneri interni si externi medicamente in 5
forme farmaceutice, calitatea produselor fiind asigurata prin fabricatie in conformitate cu
cerintele Good Manufacturing Practice - GMP, pe cele 8 fluxuri de fabricatie ale companiei.
In 2013 Compania Antibiotice a produs:
- 511 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse
parenterale, unguente, creme, geluri, supozitoare;
- 71 tone substante activa vrac - Nistatina;
Valoarea totala a productiei destinate exportului in 2013 a reprezentat aproape 22,7%.
Exprimata valoric, productia anului 2013 se prezinta astfel:
24,06% - produse parenterale, 22,89% - capsule, 18,17% - comprimate
15,27% - unguente, creme, geluri, 7,87% - supozitoare, 11,74% - nistatina
In vederea realizarii productiei sunt stabilite, prin intermediul Serviciului TehnicProductie, consumuri specifice de materii prime, materiale auxiliare si utilitati (energie
electrica, apa potabila si demineralizata, abur, gaz metan, apa uzata, deseuri incinerabile),
precum si norme de timp si indicatori tehnico-economici pentru procesele de fabricatie,
toate acestea fiind urmarite lunar si corectate acolo unde situatia 0 impune.
La Sectia Biosinteza, productia de Nistatina in 2013 a crescut cu 5% fata de anul
anterior, continuandu-se eforturile de reducere a costurilor pe sectie prin reducerea
consumului de gaz metan si energie la atomizare, a consumului de metanol la extractie si a
cresterii productivitatii uscarii Nistatinei.
La Sectia Produse Parenterale productia pentru export a reprezentat 43.6% din
valoarea totala a produselor destinate exportului. De asemenea s-au fabricat produse
pentru firme din strainatate, in baza contractelor de manufacturing.
La Sectia Comprimate unde capacitatea de productie a fost marita la 400 milioane
comprimate/an,
fluxul de productia a fost completat cu un echipament de ambalare
secundara.
In viitor vorn putea asimila un numar mai mare de produse din cercetarea proprie
Antibiotice,
precum si extinde fabricatia pentru piete externe reglementate, pentru care
este necesara autorizarea FDA sau de la Comunitatea Europeana.
Sectia Capsule si-a desfasurat activitatea pe cele trei fluxuri separate, dedicate
pentru peniciline, non-betalactame si cefalosporine.
Din cele 174,4 milioane capsule
obtinute in 2013, 171,2 milioane capsule sunt destinate pietei interne.
La Sectia Unguente si Supozitoare s-au fabricat 8,7 milioane tuburi de unguente,
creme, geluri, respectiv 46,2 milioane supozitoare. Din aceasta productie, 0,2 milioane
tuburi, respectiv 7,5 milioane supozitoare sunt destinate exportului.
In cursul anului au fost introduse in fabricatie urmatoarele produse noi:
Alprazolam Atb" 0,25 rng, 0,5 mg si 1 mg, ( sistemul nervos central), Mometazona
Atb" crema si unguent (corticosteroizi de uz dermatologic) si Cutaden Bebe (crema
protectoare) .

POUTICA DE INVESTITII
In concordanta cu obiect.vele generale ale cornparner, in anul 2013 s-au realizat
investitii cu impact major asup-a dezvoltarii companiei. Astfel, s-au efectuat investitii
pentru cresterea productivitatii
muncii, pentru scaderea pierderilor energetice, pentru

Raportul administratorilor

2013

16

cresterea sigurantei in exploatare, pentru conformare la cerintele notificarilor organismelor


regulatorii cu ocazia auditurilor de recertificare.
1. Depozit de materii prime si materiale
Realizarea unui depozit nou, destinat materiilor prime si materialelor pentru
productie, a devenit necesara ca urmare a recomandarilor Agentiei Nationale a
Medicamentului, cu ocazia auditarii capacitatilor de productie, inanul 2009, in vederea
reautorizarii. Noul depozit pentru materii prime si materiale, format din zona de depozitare
si zona tehnico-administrativa in care sunt incluse si doua fluxuri de prelevare probe
materii prime si ambalaje primare, de clasa D, va avea 0 capacitate finala de depozitare de
1.600 de europaleti. Investitia va fi finalizata in anul 2014.
2.Achizitionarea unui echipament de ambalare secundara si a unei mori de
calibrare granulat pentru sectia Comprimate
In conditiile cresterii planului de productie lunar, ambalarea secundara a devenit
etapa care intarzia livrarea produselor spre livrare. Pentru evitarea stocarii blisterelor s-a
impus achizitia unui echipament de ambalare secundara, care prin cuplarea cu
echipamentul de ambalare primara, realizeaza ambalarea secundara on-line sau de sine
statator.
Pentru realizarea parametrilor de calitate corespunzatori uniformitatii masei si
continutului in principiu activ al comprimatelor, pentru alimentarea corespunzatoare a
echipamentelor de comprimare, a fost necesara achizitia unei mori de calibrare a
granulatului nelubrifiat obtinut pe uscatorul in pat fluidizat.
3.Depozit de produse finite Comprimate
Ca urmare a rnodemizarii fluxurilor de fabricatie a comprimatelor, demarate in anul
2010 si a cresterii capacitatii de productie prin achizitia unor echipamente de comprimare
si ambalare primara in anul 2011, a aparut necesitatea amenajarii unui depozit de produs
finit la nivelul sectiei. Investitia a presupus extinderea actualului flux de livrare a
produsului finit prin crearea unei zone de stocare si de predare a comprimatelor (cota 0 a
sectiei - 432 mp suprafata utila). Depozitul este dotat cu instalatii de clima, cu sistem de
monitorizare a temperaturii si umiditatii, sistem de rafturi, echipament electric de
transport si ridicat.
4.Amenajare laborator pentru controlul sterilitatii si laborator de analize fizicochi mice (spatii de clasa "A";"B";"C";"D")
Ca urmare a extinderii portofoliului de produse al companiei, in scopul respectarii
cerintelor regulatorii referitoare la lucru cu substante puternic active se impune obligatia
de a realiza spatii dedicate, pentru evitarea contaminarii incrucisate.
In acest sens, s-a decis separarea in totalitate a laboratorului de analiza a produselor
penicilinice de cladirea Controlului Calitatii si amenajarea unor laboratoare dedicate noi,
de verificare a sterilitatii, de analize microbiene si fizico-chimice, intr-o cladire existenta.
Investitia va fi finalizata in anul 2014.
5.Montaj si instalatii aferente compresoare!or de aer; reabilitare echipament de
sterilizare Huber - sectia Produse Parenterale
A fost achizitionat un compresor de aer, oil free, pentru a inlocui compresoarele de
aer vechi (uzate fizic si moral), cu functionare pe baza de ulei, cat si pentru cresterea
debitului de aer comprimat tehnologic. Compresorul nou si compresorul existent au fost
amplasate pe noi pozitii, astfel incat a fost necesara refacerea in totalitate a instalatiilor
de transport si distributie a aerul.ii.
Echipamentul Huber, pentru sterilizarea dopurilor de cauciuc pentru flacoanele cu
produse parenterale, echipament cu importanta mare in fluxul de fabricatie, achizitionat in
anul 1976, prezenta uzura fizica avansata a tamburului rotativ si a sistemului de etansare
pe ambele capete ale tarnburulu.. Analizand situatia s-a decis ca cea mai economica solutie

Raportul administratorilor

2013

17

tehnica ar fi cea reabilitarii echipamentului existent. Astfel in s-au achizitionat un tambur


nou si sistemele aferente de etansare.
6.Autoturisme si masini pentru transport marfa
6.1.Autotursime pentru Directia Medicala
Urmare a angajarii de personal suplimentar in cadrul echipei de promovare din
cadrul Directie Medicale a rezultat nevoia de a achizitiona, intr-o prima etapa a unui numar
de 15 autoturisme.
6.2.Autoutilitare pare auto propriu
Avandu-se in vedere starea tehnica a parcului auto existent (masini cu rulaj foarte
mare peste un milion de kilomerti parcursi) cat si capacitatea insuficienta de trasnsport
(avand in vedere ca produsele trebuie sa fie livrate froco depozit distribuitor)a aparut
necesitatea achizitionarii unor mijloace de transport marfa. Astfel, s-au obtinut aprobarile
necesare pentru achizitia urmatoarelor mijloace de transport: cap tractor cu sarcina utila
20 tone, utilitara pentru transport marfa de 5 tone sarcina utila, izotermata care sa
indeplineasca conditiile de clima cat si achizitia unui microbuz pentru transportul
persoanelor, cu capacitatea de 19+1 lOCUN,pentru asigurarea transportului personalului din
turele cu program 12 cu 24 ore (masina de servici - permanenta).
7.Sistem de supraveghere video
Pentru a respecta legislatia in vigoare, respectiv Legea 33312003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor se impunea completarea structurii
cu personal calificat. Ca urmare a analizarii mai multor variante posibile s-a concluzionat ca
varianta cu sistem de televiziune cu circuit inchis (supraveghere video) ar fi cea mai eficace
si moderna.
8.Amenajare Flux de Microproductie Piese de Schimb in conformitate cu cerintele
standardului de calitate ISO 9001/2008, pentru facilitatea mentenantei echipamentelor
sectiilor de productie
Reamenajarea acestui flux este imperios necesara in vederea alinierii la Normele de
buna practica de fabricatie si in conformitate cu cerintele actuale si viitoare ale societatii.
In urma amenajarii fluxului, echipamentele utilizate pentru aceasta activitate, au
fost grupate astfel incat sa se realizeze optimizarea proceselor, fiind pozitionate in jurul
operatorului, pentru 0 utilizare cat mai eficienta a timpilor tehnologici.
9. Achizitia si implementarea unui Sistem Informatic Integrat, specific industriei
farmaceutice
In vederea realizarii obiectivului de achizitie si implementare in cadrul companiei
Antibiotice lasi a unui Sistem Informatic Integrat s-au parcurs in mod cronologic etapele:
1. Auditarea sistemului informatic actual si identificarea si dezvoltarea cerintelor
tehnice si de implementare pentru un Sistem Informatic Integrat specific industriei
farmaceutice (perioada ianuarie 2012 - aprilie 2012);
2. Intocmirea si redactarea caietului de sarcini ce sta la baza desernnarii firmei care va
adjudeca lucrarea (perioada mai 2012 - iunie 2012);
3. Demararea procesului de achizitie prin lansarea invitatiilor de participare catre 3
ofertanti si asigurarea accesului la documentatia de atribuire si parcurgerea etapelor
procedurii de achizitie (perioada octombrie 2012 - decembrie 2012);
4. Desfasurarea negocierilor in vederea incheierii contractului
de achizitie si
implementare a sistemului inforrnatic cu compania S.c. SIVECORomania S.A. (ianuarie
2013);
5. Incheierea contractului de achizitie nr. 1187P101.02.2013 pentru implementarea
sisternului informatic cu compania S.c. SIVECORomania S.A.
Oferta declarata castigatcare a fost oferta depusa de s.c. SIVECORomania S.A. care
a prezentat 0 oferta financiara fnala de 8.130.721 lei (1.799.708 euro) prin comparatie cu
oferta initiala de 9.106.407 lei (2.015.673 euro), ceea ce a reprezentat 0 oferta discountata cu 975.686 lei, respectiv 215.965 euro.

Raportul administratorilor

2013

18

POLITICA DE CALITATE
Esenta activitatii
este cresterea increderii in calitatea,
eficienta si siguranta
produselor companiei, prin mentinerea sub control si imbunatatirea
Sistemului de
Management Integrat, atestata prin rezultatele obtinute in urma efectuarii urmatoarelor
inspectii / audituri pe parcursul anului 2013:
1. In perioada 14-22.01.2013
- inspectia de urmarire a Autoritatii
americane de
reglementare in domeniul medicamentului si alimentatiei,
Food and Drug Administration
(FDA); a fost evaluata conformitatea Sistemului Calitatii al Antibiotice SA cu cerintele
Current Good Manufacturing Practices (cGMP), obtinand finalizarea inspectiei US FDA fara
emiterea formularului de observatii 483; incepand cu anul 2002, (cand s-a primit aprobarea
FDA pentru substanta activa Nistatina), Antibiotice a sustinut in total 4 inspectii FDA, trei
dintre ele finalizandu-se fara emiterea formularului de observatii 483.
2. In perioada 28.01-01.02.2013 - auditul de recertificare al sistemului de management
integrat (calitate,
mediu, snatate si securitate ocupationala) de catre organismul de
certificare Lloyd's Register Quality Assurance; nu s-au identificat neconformitati, ca urmare
s-a recomandat mentinerea certificarii
sistemului integrat - conform cerintelor
150
9001:2008-sistem de management al calitatii, 150 14001:2004-sistem de management de
mediu; OH5A5 18001:2007-sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
3. In perioada 19-21.06.2013 a avut loc Inspectie de recertificare GMP a fluxurilor de
fabricatie Produse Parenterale si Nistatina-substanta activa, efectuat de catre Agentia
Nationala a Medicamentului
si a Dispozitivelor
Medicale. In urma inspectiilor
s-a
reactualizat Autorizatia de Fabricatie/lmport
a Companiei si s-au eliberat Certificatele de
Conformitate cu Buna Practica de Fabricatie (GMP) pentru cele doua fluxuri inspectate.
4. In perioada 24-25.06.2013 avut loc inspectia GMP efectuata de catre 0 echipa din
cadrul
autoritatii
de
reglementare
din
Libia
pe
fluxurile
de
fabricatie
comprimate,unguente,
capsule, parenterale, controlul calitatti, depozitare materii prime st
produs finite; inpsectia a vizat modul de implementare, respectare a cerintelor GMP care sa
asigure calitatea produselor conform standardelor cerute de catre autoritatea din Libia. In
urma auditului a fost aprobata inregistrarea in Libia a tuturor sectiilor de productie.
5. In data de 28.06.2013 - audit de supraveghere al conformitatii produselor fabricate la
5ectia Microproductie si Piese de schimb (tuburi din aluminiu, capace din polietilena si
capse din

aluminiu),

efectuat

neconformitati
si cu prelungirea
produselor mentionate mai sus.

de

catre

SRAC CERTSERV; auditul

s-a finalizat

pe inca un an al Certificate lor de Conformitate

6. Audituri de la beneficiari / potentiali furnizori de contracte (fabricatie

fara

al

sub contract):

A. Audit Haupt Pharma, Gerrnanta in data de 06.02.2013 - audit efectuat prin Dr.
Elisabeth Drobner, QA Manager, pe fluxul de fabricatie Nistatina-substanta activa;
B. Audit Amgen (Bergamo), Brazilia in data de 11.02.2013 - audit efectuat prin Dr. Jana
Marsalkova, QA Auditor, pe fluxul de fabricatie Nistatina-substanta activa;
C. In perioada 18-20.03.2013 - audit efectuat de catre Jamp Canada, furnizor de
contract pentru Antibiotice.
D. Audit Prati-Donaduzzi, Brazilia in data de 10.05.2013 - audit efectuat prin Mrs. Neuza
5assaki si Ms. Marilei Friedrich, pe fluxul de fabricatie Nistatina- substanta activa;
E. Audit Grunnenthal Ecuador in perioada 01-02.10.2013, pe fluxul de fabricatie
Nistatina- substanta activa;
F. Audit Qualitest in data de 03.10.2013 - pe fluxul de fabricatie Nistatina- substanta
activa;

Raportul administratorilor

19

2013

G. Audit Stada Germania in data de 04.10.2013 - pe fluxul de fabricatie Nistatinasubstanta activa;


H. Audit Pfizer UK in data de 10.10.2013 - pe fluxul de fabricatie Nistatina- substanta
activa;
I. Audit Bouchara Recordati in data de 05.11.2013 - pe, fluxul de fabricatie Nistatinasubstanta activa;
J. Audit Innothera Franta in data de 06.11.2013 - pe fluxul de fabricatie Nistatinasubstanta activa.
Auditurile de la firmele mentionate au fost realizate conform cerintelor legale in
vigoare care prevad auditarea producatorilor de substante active (cel putin 0 data la
fiecare 3 ani). Concluziile fiecarui audit sustinut au fost pozitive, auditorii rernarcand
robustetea si conformitatea Sistemului de Management al Companiei cu legislatia specifica
curenta.
PROTECTIAMEDIULUI
In ceea ce priveste activitatea de protectie a mediului, compania Antibiotice s-a
angajat ca prin intermediul Sistemului de Management al Mediului sa previna poluarea, sa
imbunatateasca continuu performantele de mediu, actionand conform cerintelor legislatiei
de mediu in vigoare.
Statia de epurare a companiei Antibiotice, care a fost pusa in functiune in anul 2006,
a functionat normal, fara incidente. Calitatea apei evacuate a corespuns cerintelor HG
35212005 - NTPA002.
Au fost efectuate determinari ale nivelului emisiilor de poluanti din instalatia de
incinerare proprie a deseurilor - semestrial, precum si determinari ale nivelului emisiilor de
poluanti de la centrala termica - anual, prin laborator acreditat RENAR(organism national
de acreditare) si s-a constatat ca au fost respectate cerintele legislatiei in vigoare.
Masurile dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu au fost rezolvate, iar
cerintele autorizatiei integrate de mediu au fost respectate

REZULTATELEECONOMICO-FINANCIARE
2013
Antibiotice SA lasi a desfasurat activitatea pe parcursul anului 2013 in spiritul
realizarii obiectivelor si indicatorilor stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.
Incepand cu exercitiul 2012 au fost adoptate pentru prima data Standardele
internationale de raportare financiara (IFRS) ce au impus retratarea informatiilor
din
contabilitate
conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.88112012 si a Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012, anul 2013 fiind primul exercitiu financiar in
care contabilitatea se inregistreaza in baza prevederilor IFRS.
Situatia rezultatului

global

Veniturile din vanzari ale anului 2013 au inregistrat valoarea de 317,43 milioane lei
in crestere cu 4% fata de anul 2012 cand s-au inregistrat 304,09 milioane lei, rezultat al
efortului sustinut al intregii societati pentru consolidarea afacerii.

Raportuladministratorilor2013

SITUATIA REZULTATULUI

20

31.12.2013

GLOBAL

31.12.2012

20131
2012

- LEI -

Venituri din vanzari


Alte venituri din exploatare
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
Alte cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare nete
Profit inainte de impozitare
Cheltuieli cu imp. pe profit curent si imp. pe profit amanat
Profit
Nr.personal mediu
Productivitatea muncii

317,432,940
20,466,692
9,512,329
2,253,937
(107,346,872)
(70,814,378)
(20,399,308)
(99,719,617)
51,385,725
(16,694,804)
34,690,920

304,086,833
27,279,538
520,299
2,346,621
(102,129,986)
(68,929,460)
(18,124,209)
(103,271,107)
41,778,527
(9,319,490)
32,459,037

4%
-25%

(3,310,065)
31,380,855

(5,348,201 )
27,110,836

-38%
16%

1465

1465

0%

216,678

207,568

-4%
5%
3%
13%
-3%
23%
79%
7%

4%

Aplicarea cu consecventa a planurilor manageriale si monitorizarea continua a


tuturor directiilor pe durata anului financiar 2013, a condus la obtinerea unui rezultat din
exploatare de 51,3 milioane lei, in crestere cu 23% fata de anul anterior, pe fondul cresterii
cheltuielilor cu materiile prime si materialelor cu 5%, in timp ce productia fabricata pe
fluxurile proprii a crescut fata de anul anterior cu 6% .
Veniturile din vanzarea marfurilor de 64,37 milioane lei reprezinta in cea mai mare
parte, valoarea produselor din nomenclatorul societatii care au fost fabricate pe alte
fluxuri de fabricatie (din afara tarii), pe fluxuri dedicate ca urmare a cerintelor impuse de
reglementarile de buna practica de fabricatie in vigoare.
Aceste venituri au fost obtinute cu un efort comercial de 45 milioane lei
reprezentand diferente de pret la vanzarea prin licitatii in spitale in proportie de 25% si
sustinerea vanzarilor prin campanii de promovare in retail.

31.12.2013
Vanzari de produse finite
Vanzari de marfuri
Reduceri comerciale
TOTAL

31.12.2012

2013/2012

298,026,216

286,030,387

4%

64,373,453

56,947,765

13%

-44,966,729

-38,891,319

16%

317,432,940

304,086,833

4%

Veniturile financiare nete au fost influentate in principal de urmatoarele cheltuieli:


Cheltuieli cu dobanzile bancare 2,8 milioane lei;
Cheltuieli privind sconturi acordate in valoare de 13,9 milioane lei.
Profitul inainte de impozitare este pentru exercitiul curent de 34,69 milioane lei, cu
7% mai mare decat cel inregistrat in anul 2012 cand acesta s-a situat la nivelul de 32,46
milioane lei.
Profitul dupa impozitare este de 31,38 milioane lei, superior cu 16%celui inregistrat
in anul anterior, cand pentru acest indicator s-a inregistrat 0 valoare de 27,11 milioane lei.

Raportuladministratorilor2013

Profitul aferent exercitiului

21

2013 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia
Profit de repartizat:
- rezerva legala
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit
prevazute de lege
- dividende din care:
- dividende cuvenite Actionarului majoritar
- dividende cuvenite altor persoane juridice si
persoane fizice

Suma(lei)
31.380.855
1.828.865
14.092.896
15.459.094
8.195.990
7.263.104

Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a efectuat
conform prevederilor OG 6412001, cu modificarile ulterioare precum si in baza HG nr.
31912013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii
Comerciale Antibiotice SA lasi.
Suma de 14.092.896 lei, reprezentind surse proprii de finantare prevazute de lege, se
compune din:
Surse proprii de finantare in suma de 10.979.094 lei;
Facilitati din valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea activelor
fixe in suma de 4.568 lei;
Facilitati din valorificare deseuri 682.899 lei;
Sume provenind din corectarea rezultatului reportat in suma de 961.436 lei;
Facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19
din Codul Fiscal 1.464.899 lei.
Dividende totale sunt in suma de 15.459.094 lei, din care:
Ministerul Sanatatii (53,0173%)
8.195.990 lei
Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) 7.263.104 lei

Situatia pozitiei financiare


La data de 31.12.2013, activele imobilizate ale societatii au inregistrat 0 diminuare
cu 3% fata de inceputul anului ca urmare a cresterii valorii amortizate cu 2,3 milioane lei.
Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara conform standardelor IFRS.

SITUATIA

POZITIEI FINANCIAR.E

2013/
2012

31-Dec-13

31-Dec-12

190,590,225
6,123,847
196,714,072

198,463,669
4,887,455
203,351,125

-4%
25%
-3%

50,363,337
254,001,617
140
10,487,736
314,852,829
511,566,901

47,973,857
256,986,254
140
6,006,554
310,966,804
514,317,929

5%
-1%
0%
75%
1%
-1%

ACTIVE
ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Active imobilizate
Active circulante

Stocuri
Creante comerciale si similare
Active financiare detinute pentru vanz
Numerar si echivalente nurnerar
TOTAL ACTIVE

Raportul administratorilor

22

2013

DATORII
DATORIICURENTE
Datorii comerciale si similare
Credite
Datorii privind impozitul pe profit
Provizioane

DATORIIPETERMENLUNG
Subventii pentru investttii
Impozit amanat
Provizioane

53,366,639
72,139,195
8,196,629
3,753,883
137,456,346

58,963,493
92,290,294
3,951,873
2,900,000
158,105,660

-9%
-22%
107%
29%
-13%

3,949,729
17,448,292
4,061,177
25,459,199

4,431,688
918,436
4,313,611
9,663,735

-11 %
-6%
163%

TOTAL DATORII
ACTIVENETE

162,915,545
348,651,356

167,769,396
346,548,533

-3%
1%

Capital social si rezerve


Capital social
Rezerve din reevaluare

264,835,156

254,502,062

4%

5,721,808

135,933,818

-96%

11,360,142

11,341,443

0%

105,017,965
(38,283,715)
348,651,356

101,607,532
(156,836,324)
346,548,531

3%
-76%

511,566,901

514,317,929

Rezerve legale
Alte rezerve
Rezultat reportat
TOTAL CAPITALURI
TOTAL CAPITALURISI DATORI!

1%
-1%

Activele circulante:
- stocul inregistrat la sfarsitul anului inregistreaza 0 crestere cu 5%fata de valoarea
inregistrata la inceputul anului pe fondul asigurarii necesarului de materii prime pentru
productia trimestrului I a anului 2014 si fara a depasi normativele de stoc aprobate;
- creantele totale inregistreaza la sfarsitul anului valori diminuate cu 1%, de la 256,99
milioane lei la inceputul anului la 254 milioane lei, in conditiile in care vanzarile au fost
mai mari cu 4% comparativ cu anul anterior ca urmare a politicii de accelerare a incasarilor
de la distribuitori.
Durata medie de incasare a creantelor de pe piata externa a fost in anul 2013 de 121
zile in conditiile in care pe piata interna a fost de 358 zile rezultand 0 durata de incasare
medie de 293 zile.
Numerarul si echivalentul de numerar la sfarsitul anului 2013 a inregistrat 0 crestere
cu 75%fat a de anul 2012.
Principalii indicatori de diagnostic al firmei evidentiaza echilibrul financiar si
preocuparea continua pentru eficienta afacerii.
31.12.2013

EBITDA(LEI)
EBIT(LEI)
ROE(rentab.capitalului
angajat)
ROA(rentab.activelor)
EPS(LEI!ACT)
RATA PROFITULUINET
Nr.actiuni

=Profit inainte de dobanzi,


amortizari si impozit
=Profit inainte de dob si
impozit
=Profit inainte de dob si
impoz/Capit proprii
=Profit net! Active Totale
=Profit net! actiune
=ProfitNenituri din vanzari

31.12.2012

201312012

71,785,032

59,902,737

20%

34,690,920

32,459,037

7%

10.0%

9.4%

6%

6.8%

6.3%

7%

0.05
9.9%
671,338,040

0.05
8.9%
568,007,100

11%
18%

Raportul

administratorilor

Grad indatorare

23

2013

=Datorii totale/ Active totale

31.8%

32.6%

-2%

Elemente de pasiv bilantier


Societatea inregistreaza la 31 decembrie 2013 datorii curente in valoare de 137,46
milioane lei in scadere cu 13% fata de 2012 ca urmare a a diminuarii datoriilor catre
furnizori cu 9%si a creditelor bancare cu 22%.
Sume datorate institutiilor de credit La31.12.2013
Contractul pe termen scurt ill. 28/18.04.2005 incheiat cu Alpha Bank-Sucursala Iasi
Obiectiv
Linie de credit - capital circulant
Suma
8.000.000 LEI
100.000 EUR
30.05.2014
Scadenta
3.301.508 LEI
Sold la 31 Decembrie 2013
Garantii
Contract de cesiune de creante
Contractul pe term en scurt ill. 12/01.07.2013 incheiata cu Banca de Export Import a Rornaniei EXIMBANK S.A.
Obiectiv
Linie de credit - capital circulant
Suma
60.000.000 lei
30.06.2014
Scadenta
31.967.469 LEI
Sold la 31 Decembrie 2013
Garantii
Contract ipoteca c1adiri, teren
Contractul pe termen scurt ill. 12239/22.05.2012 incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM
-Sucursala Romania
Obiectiv
Linie de credit - capital circulant
Suma
9.500.000 EUR
22.05.2014
Scadenta
9.403.675,59 EUR (36.870.218 LEI)
Sold la 31 Decembrie 2013
Garantii
Contract de cesiune creante/Contract ipoteca c1adiri, teren
In exercitiul financiar 2013, SC Antibiotice SA nu a depus garantii si nu a gajat,
respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.
Suma constituita ca provizion salarii la finalul anului 2013 reprezinta participarea
salariatilor la profit, precum si indemnizatia variabila a membrilor Consiliului de
Administratie la realizarea indicatorilor.
Activele nete inregistreaza 0 crestere de 1%.
Capitalul social a fost retratat conform IAS29 economii hiperinflationiste inregistrand
o valoare de 264,84 milioane lei.
Flux de numerar
Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 6
milioane lei. Incasarile in nurnerer din activitatea de exploatare au fost de 300,66 milioane
lei. Platile in numerar catre furr:izorii de bunuri si servicii au fost de 169,03 milioane lei,
iar cele catre si in numele angajatilor, plati efectuate in legatura cu personalul de 65,87

milioane lei.

Raportul administratorilor

2013

24

Totodata au fost efectuate plati de 7,16 milioane lei reprezentand impozit pe profit,
TVA, impozite locale si dobanzi bancare si au fost efectuate plati pentru achizitia de
mijloace fixe de 14,76 milioane lei. S-au achitat contributii la Ministerul Sanatatii (taxa
claw back) in valoare de 9,73 mil ioane lei.
In ceea ce priveste activitatea de finantare s-au inregistrat plati de 20,8 milioane lei
reprezentand imprumuturi pe termen scurt, achitarea de dividende de 9,56 milioane lei.
La sfarsitul anului nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 10,49
milioane lei.
Evaluarea privind managementul riscului
Managementul riscului evalueaza in mod continuu riscurile, la care este sau poate fi
expusa activitatea societatii, care pot afecta atingerea obiectivelor. Acestea au in vedere
realizarea indicatorilor previzionati in conditii de risc controlat, care sa asigure atat
continuitatea in desfasurarea activitatii cat si protejarea intereselor actionarilor si
clientilor.
Gestionarea riscurilor se realizeaza intr-un cadru metodologic consistent iar administrarea
acestora constituie 0 componenta importanta
a strategiei privind maximizarea
rentabilitatii, obtinerii unui nivel scontat al profitului cu merntinerea unei expuneri la risc
acceptabile si respectarea reglementarilor legale.
Societatea este expusa prin operatiunile sale la urmatoarele riscuri financiare:
Riscul de lichiditate
Riscul de schimb valutar
Riscul comercial (de neplata)
In cadrul afacerilor societatii, unul din riscurile cu 0 frecventa mare il reprezinta
riscul valutar, constand in posibilitatea inregistrarii de pierderi financiare care decurg din
variatii ale cursurilor valutare si/sau din corelatiile dintre ele.
Societatea este in principal expusa la riscul valutar la achizitiile efectuate de la furnizori de
materii prime, arnbalaje si alte rnateriale din import.
La 31.12.2013 pierdere neta din diferenta de curs valutar (diferenta intre cheltuielile din
diferentele de curs valutar si veniturile din diferentele de curs valutar) este de 624.064 lei.
Impactul acestei pierderi asupra profitului este de 1,8%. Tinand cont ca la 31.12.2013
profitul a crescut cu 12,5%fata de 31.12.2012, impactul este moderato
Circumstantele aparitiei riscului valutar sunt: schimbarile macroeconomice si deprecierea
monedei nationale.
In vederea limitarii riscului valutar s-au luat urmatoarele masuri:
sincronizarea activitatii
de import cu activitatea
de export, prin corelarea
termenelor de plata si incasare si corelarea ponderii valutelor;
anticiparea sau intarzierea efectuarii platii sau incasarii prin fixarea adecvata a
scadentei si introducerea unor marje asiguratorii in pret, corelate cu prognozele
pentru evolutia monedei platii;
refinantarea creditelor in valuta cu credite in lei (creditele in lei proportionale cu
cifra de afaceri in lei si creditele in valuta proportion ale cu cifra de afaceri in
valuta).
Riscul de lichiditate
rezulta din imposibilitatea societatii de a onora in orice
moment obligatiile de plata pe termen scurt.
Circumstante de aparitie a riscului de lichiditate:
- incasarea creantelor la termene ce depasesc 300 de zile;
- cresterea fiscalitatii (taxa clawback);
- insolventa unor clienti;
- cresterea pretului la utilitati, materii prime S1 servicii.
Strategia adoptata in domeniul riscului de lichiditate:
definirea unor indicatori de lichiditate (lichiditatea generala, rapida si imediata):

Raportul admintstratorilor

2013

25

folosirea unui sistem de avertizare timpurie care sprijina procesul de identificare a


riscului de lichiditate.
In vederea diminuarii riscului de lichiditate s-au luat urmatoarele masuri:
Internationalizare.a afacerii: volumul exporturilor a crescut .constant in ultimii ani;
adaptarea portofoliului pentru export la cerintele pietei mondiale prin introducerea
de noi produse, dezvoltarea de proiecte n01 prin focus pe piete cu potential ridicat
de absorbtie de medicamente generice, infiintarea reprezentantei in Chisinau ,
mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor existente. Aceasta strategie privind
cresterea exportului are in vedere ca pe pietele externe se obtin rentabilitati
superioare pietei interne, durata de incasare a livrarilor este cuprinsa intre 60- 90
zile fata de peste 300 zile la intern si nu in ultimul rand, exporturile nu sunt grevate
de taxa clawback.
estimarea cat mai corecta si corelarea platilor cu incasarile;
acoperirea decalajului dintre incasari si plati din credite.
La 31.12.2013 lichiditatea generala si lichiditatea rapida se incadreaza in limitele normale
(Lg=2,28 ; Lr=1,92), ceea ce inseamna ca societatea a fost capabila sa-si acopere integral
datoriite pe termen scurt pe seam a activelor circulante, rezultand ca societatea este
asigurata impotriva incapacitatii de plata pe termen scurt.
Riscul comercial (de neplata) - este definit ca riscul de inregistrari de pierderi sau al
nerealizarii profiturilor estimate din cauza lipsei de lichiditati financiare a debitorului si de
neindeplinirea obligatiei de plata la implinirea scadentei acesteia.
Circumstante de aparitie a riscului de neplata:
Termenul mediu de incasare pentru medicamente depaseste 300 de zile ceea ce
genereaza arierate semnificative.
Turbulentele de pe piata financiara.
Pentru diminuarea riscului de neincasare de pe piata interna s-au luat urmatoarele masuri:
evaluarea bonitatii partenerilor comerciali prin verificarea, inaintea incheierii
contractului, pe multiple cai;
monitorizarea creantelor prin control si evaluare permanenta a riscurilor;
dezvoltarea unei relatii de loialitate din partea clientilor prin intalniri periodice
pentru cunoasterea acestora si abordarea unei atitudini constructive;
incheierea de protocoale privind esalonarea platitor;
incheierea de contracte de ipoteca mobiliara;
oferte financiare cu acordarea de reduceri financiare pentru valoarea platilor
efectuate inainte de termenul contractual.
constituirea provizioanelor de cheltuieli pentru acoperirea riscului de neplata.

CONTROLULINTERN
Activitatile de control intern, specializate, sunt derulate de personalul Biroului de
Audit intern si. constau in audit intern, control financiar de gestiune, inventariere si
control de gestiune.
Aceste activitati se desfasoara intr-un cadru metodologic st procedural reglementat
de legi, norme, coduri de conduita profesionale specifice fiecarei activitati.
Activitatea de audit intern este organizata si derulata in conformitate cu prevederile:
- Legii 672/2002, privind auditul public intern ;
- Normelor metodologice specifice, emise in baza hotararii guvernului nr.1086 din
2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern;
- O.M.F.P. 25212004, Codul de conduita etica al auditorului intern, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Raportul administratorilor

2013

26

In cursul anului 2013, au fast intreprinse 10 misiuni de audit intern planificate prin
Planului anual de audit intern, rezultat din Planul multianual 2012-2014. Obiectivele
misiunilor de audit intern, au vizat :
- asigurarea bunei administrari a fondurilor si patrimoniului;
- respectarea conformitatii cu legislatia , procedurile operationale,deciziile interne
in vigoare;
- asigurarea unor sisteme cantabile si informatice fiabile;
- imbunatatirea managementului riscului, a controlului si a guvernantei;
- imbunatatirea eficientei si eficacitatii operatiilor.
Prin misiunile de audit intern
s-au evaluat si s-a constatat ca sistemele de
management si control ale entitatii
sunt transparente si sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate si s-au facut recomandari
pentru imbunatatirea acestora.
Modul de realizare a obiectivelor Biroului Audit Intern a fost prezentat in Raportul
anual, pentru anul 2013, remis Ministerului Sanatatii, Directia Audit Intern.
Activitatile
de audit intern se deruleaza sistematic si metodic, furnizand asigurare
obiectiva si consilierea managementului cu privire la nivelul de functionalitate a sistemelor
de control atasate activitatilor sale, in vederea eliminarii I diminuarii riscurilor potentiale
care pot afecta realizarea obiectivelor societatii.
Activitatea de control financiar de gestiune este organizata, in baza deciziei
490P/16.01.2013,
conform art. 3 pct.5 lit a) -e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
9412011, privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare si a Normei
Metodologice din Hotarare 115112012,
privind modul de organizare si exercitare a
controlului financiar de gestiune.
Controlul financiar de gestiune s-a derulat in baza planului de control pe anul 2013,
aprobat de conducatorul societatii, a procedurii de operare intocmite si aprobate cu
respectarea Normelor Metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului
financiar de gestiune elaborate prin Hotararea nr.115112012.
Pe parcursul anului 2013, s-au efectuat 5 (cinci) actiuni de control iar obiectivele
acestora au fost:
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la
existent, integritatea,pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu
si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;
- verificarea respectarii prevederilor legale in executia
bugetului de venituri si
cheltuieli al societatii pe anul 2013;
- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la modul de efectuare a
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor .
Actiunile de control financiar de gestiune s-au finalizat prin intocmirea de rapoarte
de control conform obiectivelor stabilite, in care sunt prezentate constatari si propuse
masuri de imbunatatire a activitatilor verificate. Rapoartele de control emise au fost
prezentate conducatorului societatii care le-a aprobat si a dispus urmarirea indeplinirii
masurilor propuse prin actele de control.
Activitatea de inventariere este organizata conform cadrului juridic si procedural
prin:
- Legea Contabilitatii nr. 82 I 1991 , republicata si actualizata;
- Legea nr. 22 I 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
- O.M.F. 2861 / 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elernentelor de natura active lor , datoriilor si capitalurilor
stabilit

proprti;

Raportul

administratorilor

2013

27

- Proceduri de operare, Note interne, Decizii interne ale conducerii societatii.


In cursul anului 2013, s-a realizat un numar de 32 (treizeci si doua) actiuni de
inventariere din care 10(zece) actiuni de predare - primire de gestiune (obiecte de
inventar , materiale ,produse
finite si alte materiale, si mijloace fixe) vizand :
depozitele centrale ale societatii; gestiunile de obiecte de inventar din cadrul
sectiilor de productie dar si ale altor compartimente ale societatii;
puncte de
consum la sectii de productie si alte locuri de activitate.
Obiectivele urmarite in activitatile de control au fost urmatoarele :
- respectarea procedurilor
de operare specifice fiecarei
gestiuni
privind
receptia , depozitarea ,consumul/livrarea
elementelor
patrimoniale
de
natura
stocu rilor ;
- verificarea corectitudinii intocmirii
si respectarea circuitului
documentelor
justificative ;
- incadrarea in normele de consum prestabilite;
- efectuarea inventarierii stocurilor din gestiunile controlate in vederea stabilirii
eventualelor diferente fata de stocurile scriptice;
- verificarea modului de indeplinire a propunerilor facute in procesele verbale
intocmite la verificarile anterioare.
Ca urmare a verificarilor
realizate,
s-a constatat
ca
sunt
respectate
reglementarile legale si deciziile interne cu privire la gestionarea stocurilor si s-au
propus masuri de imbunatatire a activitatii de gestionare a bunurilor.
Managerii de la toate nivelele, manifesta interes pentru intelegerea corecta a
activitatilor de control intern specializate, atat in ceea ce priveste regulile dupa care
aceasta se desfasoara, dar si modul in care se fructifica cel mai bine aceste activitati, prin
implicarea
activa in managementul riscurilor si in implementarea recomandarilor si
masurilor de imbunatatire a sistemelor de control, din rapoartele de control intern.

GUVERNANT A CORPORA TIVA


In afara celor doua roluri majore pe care compania le are, cel tehnic - Fabricarea
produselor farmaceutice de baza, indeplinind standardele de calitate (Good Manufacturing
Practice - GMP, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana - cas, Food and
Drug Administration - FDA), si cel economic - de a crea profit, intr-o maniera vizibila isi
exercita si rolul orientat catre responsabilitate si etica.
Principiile si recomandarile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de valori Bucuresti
(CGC-BVB) stau la baza indeplinirii standardelor de buna guvernare corporativa a
companiei.
Antibiotice SA lasi crede in faptul ca guvernanta corporativa reprezinta un instrument
important pentru obtinerea de performante, in conditii de dezvoltare durabila asigurand
acuratetea ~i transparenta procesului decizional al companiei, prin accesul egal pentru toti
actionarii la informatiile relevante despre companie. Sistemul de guvernanta este in
conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 republicata si ale reglementarilor CNVM
date in aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990
republicata, cu to ate modificarile
ulterioare, ale Regulamentului CNVMnr. 6/2009, ale Codului Bursei de Valor; Bucuresti, ale
Codului de Guvernanta Corporz.tiva al Bursei de valor; Bucuresti si cele ale Actului
Constitutiv al societatii.
Un proces decizional transparent, bazat pe reguli si obiective clare, consolideaza
increderea partilor interesate in.r-o companie. Acesta contribuie la protejarea drepturilor
actionarilor, imbunatateste rezuitatele generale ale companiei, ofera un acces mai bun la

Raportul

administratorilor

2013

28

capital si diminueaza riscurile. Prin urmare, Antibiotice SA lasi acorda 0 mare importanta
principiilor bunei guvernante si fundamenteaza Codul aplicabil de Guvernanta Corporativa.
Soliditatea echipei Antibiotice este demonstrata prin promptitudinea cu care este
capabila sa reactioneze. Acest lucru este valabil atat pentru echipa de conducere, cat si
pentru echipele operationale si intreaga colectivitate a firmei.
In anul 2013, s-a dat dovada de consecventa in privinta directiilor strategice, insotite
de programe de investitii adecvate. Am realizat acest lucru aplicand principiile bunei
guvernante corporative, ce ne-a permis mobilizarea intregului potential al angajatilor nostri
in vederea implementarii si mentinerii unor standarde ridicate in toate activitatile
companiei.
Consiliul de Administratie si Conducerea executiva iau deciziile fara influenta propriilor
interese, spre binele societatii, avand in vedere in primul rand, interesele actionarilor si ale
angajatilor.
Structuri pe care se bazeaza sistemul de guvernanta din cadrul Antibiotice lasi:
Consiliul de Administratie,
Comitete consultative,
Conducere executiva,
Cod de etica.

Consiliul de Administratie
S.c. "Antibiotice" S.A. lasi este administrata de un Consiliu de Administratie, responsabil cu
indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu
exceptia celor pervazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Acesta urrnareste ca propriile decizii, cele ale Conducerii Societatii, ale Adunarii Generale
a Actionarilor, precum ;;i reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale ;;i
implementate in mod adecvat. Consiliul de Administratie este responsabil cu monitorizarea
managementului companiei, in numele actionarilor.
Atributiile
Consiliului de Administratie sunt descrise in Statutul societatii
si in
reglementarile interne relevante, disponibile pe pagina de internet a companiei, la
sectiunea Guvernanta corporativa.
In cursul anului 2013, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 12 sedinte,
inregistrand de fiecare data 0 prezenta de 100% si a adoptat decizii care i-a permis sa isi
indeplineasca atributiile de 0 rr.aniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile lunare,
Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada
de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu
bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat in functie de situatie
explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a
eficientei productiei, planurile de investitii,
provizioanele constituite,
administrarea
lichiditatilor,
profitabilitatea
operationala si generala a activitatii.
In urma analizei in
detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si
trimiterii catre Bursa de Valori Bucuresti, incadrandu-se de fiecare data in Calendarul de
Comunicare Financiara.
Cei 5 membri ai Consiliului garc.nteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si
evalua activitatea directorilor, precum si tratamentul echitabil al actionarilor:

10 dr. ec. RADUValentin


Presedinte al Consiliului de Adrninistratie - ales in componenta Consiliului de Administratie
in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe 0 perioada de
patru ani; ales de catre Consiltul de Administratie ca presedinte al acestuia,

Raportul

administratorilor

2013

29

anul nasterii: 1949


Studii:
Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea de Management
Facultatea de Drept, Bucuresti
Academia Alexandru loan Cuza" - Studii postuniversitare, specializare in drept
administrativ
Institutul Contabililor din Scotia - Studii postuniversitare, norme internationale de
contabilitate
Curs de audit Public Intern - organizat de Ministerul Finantelor Publice,
Bucuresti si Dellozte 8: Touche
Specializare in audit la Departamentul de Sanatate din Lyon, Franta
Doctor in economie - Management, Academia de Studii Economice Bucuresti
Colegiul National de Aparare
Locuri de munca anterioare:
Intreprinderea METROUBucuresti
Ministerul de Interne
Ministerul Muncii
In prezent domnul RADUValentin este Director la Ministerul Sanatatii.
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.

2. ec. NANI loan


Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General - ales in componenta
Consiliului de Administratie in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din
26.04.2012, pe 0 perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca
vicepresedinte al acestuia si Director General al firmei,
anul nasterii: 1959
Studii:
Universitatea HAl. I. Cuza" lasi - Facultatea de Stiinte Economice
Curs de Management
Curs in domeniul Pietei de Capital - Tesalonic Grecia

Locuri de munca anterioare:


Antibiotice S.A. lasi
Directia Generala a Finantelor Publice
Curtea de Conturi a Romaniei
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti
Detineri mobiliare: Actiuni Antibiotice (ATB) detinute la 23.10.2013 (ultima baza de date
din anul 2013, pe care 0 detine Antibiotice lasi) - 1.513 (Certificat de Actionar dobandit
in urma alocarii prin schimbarea unui numar de 1 cupoane nominative de privatizare si a
unui numar de 1 carnete cu certificate de proprietate, in conformitate cu Legea nr.
58/1991).
3. dr. MOLNAR Gheza-Gheorghe
Membru al Consiliului de Administratie - ales in AGAO din 26.04.2012, pe 0 perioada
patru ani,
anul nasterii: 1943
Studii:
e
Universitatea de Medicina si Farmacie "luliu Hatieganu" Cluj-Napoca $
Facultatea de Medicine. Generala
e
Studii postuniversitare si specializari
>- Medic principal - Medicina generala,
> Medic rezident - bol: infectioase si epiderniologie,

de

Raportul administratorilor

2013

30

~ Medic specialist - boli infectioase si epidemiologie,


~ Atestat medic primar - epidemiologie,
Doctorand UMF Cluj, Catedra de Boli Infectioase
Doctor in medicina, specializare boli infectioase si epidemiologie
Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale, CPPSS-MS
Field Epidemiological Training Program, CDC-WPB, Budapest
Conducerea serviciilor medicale si sociale, IMMSS-CPPMFBucuresti
Vaccinologie, European Programme CEE-NIS, Siofok-Ungaria
Locuri de munca anterioare:
Institutul de Sanatate Publica Cluj
Spitalul Clinic de Boli Infectioase, UMF Cluj
UMF Cluj, Invatamant universitar medical - integrare
Ministerul Sanatatii
Scoala Tehnica Sanitara si de Nursing Cluj
Fundatia Servicii de Sanatate Cluj
Universitatea -SapientiaIn prezent domnul MOLNARGheza-Gheorghe isi desfasoara activitatea la Institutul
National de Sanatate Publica, centrul regional Cluj-Napoca.
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.
4. ec. STOIAN Nicolae
Membru al Consiliului de Administratie - ales in AGAO din 26.04.2012, pe 0 perioada de
patru ani,
anul nasterii: 1956,
Studii:
Universitatea din Craiova - Facultatea de Stiinte Economice - Sectia Economia
Industriei, Constructiilor si Transporturilor
Curs BRM Business Consulting Managementul Afacerilor in Proiecte Curs ASE Bucuresti Calculatia si controllingul costurilor. Contabilitate de
gestiune Program de instruire
profesionala
- OK Service Corporation
-lnchiderea
Exercitiului Financiar at anului 2004
Seminar WTIB Analiza financiara a societatilor comerciale pe baza bilantului

contabil

Program de instruire profesionala - OK Service Corporation -Reglementari


contabile conforme cu directiva a IV a CEE. Modificari aduse IAS - editia 2005.
Inchiderea anului fiscal 2005
Curs Expert Contabil
Curs Consultant fiscal
Curs auditor financiar
Curs Centrul de Pregatire Financiara Millenium -Consultanti de lnvestttii Program de training Centrul de Pregatire Financiara Millenium Managementul
riscului prin instrumente financiare derivate
Curs UNOPC destinat personalului autorizat din cadrul Compartimentului
de
Control Intern
4$
Curs pentru personalul din cadrul Compartimentului de Control Intern - Centrul de
Pregatire Financiara millenium
Locuri de munca anterioare:
e
A.E.C. Turcent, judo Gorj
Electroputere Craiova
@

Raportuladministratorilor

2013

Bancorex Suc. Craiova


S.c. Voltalim S.A. Craiova
S.I.F. Oltenia
S.c. Lacta S.A. Giurgiu
S.S.I.F. Voltinvest S.A. Craiova
In prezent d-l STOIAN Nicolae este Reprezentant
Oltenia.
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.

31

Compartiment

Control Intern - S.I.F.

5. chimista ILiE Gabriela


Membru al Consiliului de Administratie - ales in AGAO din 26.04.2012, pe 0 perioada de
patru ani,
anul nasterii: 1949,
Studii: Facultatea de chimie - Universitatea Bucuresti,
Locuri de munca anterioare:
Combinatul Chimic Craiova
Centrul de Cercetari pentru ingrasaminte chi mice Craiova
In prezent d-na ILiE Gabriela este pensionata din functia de director de la SIF Oltenia.
Detineri mobiliare: Actiuni ATB detinute la 23.10.2013 (ultima baza de date din anul 2013,
pe care 0 detine Antibiotice lasi)) - 14.894 (cumparate).
Comitete consultative
Consiliul de Administratie a infiintat urmatoarele comitete consultative specializate:
- Comitetul de audit - componenta: dl. Valentin RADUsi dl. Nicolae STOIAN;
- Comitetul de nominalizare si remunerare - componenta: dna. Gabriela ILiE si dl. Molnar
GHEZA;
- Comitetul de politici comerciale - componenta: dl. Molnar GHEZA si dl. Nicolae STOIAN.
Comitetele Consultative au desfasurat investigatii,
analize si au elaborat recomandari
pentru Consiliu, in domeniile specifice si au inaintat acestuia periodic, rapoarte asupra
activitatii lor.
Conducere exec uti va
Antibiotice lasi este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de
angajare fata de terti si in justitie (conform Art. 17, Cap. V, Statutul Societatii Comerciale
Antibiotice - S.A. lasi). Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a
Companiei in raporturile cu directorii pe care i-a numit.
Fata de sfarsitul anului anterior, pe parcursul anului 2013, componenta Conducerii
executive s-a schimbat, prin reinfiintarea Directiei Medicale, aceasta fiind condusa de
doamna dr. MOSNEGUTUMihaela.
Conducerea executiva Antibiotice lasi este asigurata de zece directori, dintre care unul este
Directorul General, acesta fiind si vicepresedintele Consiliului de Administratie, si noua
directori de specialitate:
1.

ec. NANI loan


Director General si Vicepresedtnte al Consiliului de Administratie - ales in componenta
Consiliului de Administratie .n Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din
26.04.2012, pe 0 perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca
vicepresedinte al acestuia din anul 2012 st Director General al firmei din anul 2009.

Raportul

administratorilor

2013

32

2. ing. MORARUCornelia
Director de specialitate - Directia Tehnic si Productie din anul 2005,
anul nasterii: 1965,
Studii:
Facultatea Tehnologie Chimica - Institutul
Gh. Asachi lasi - Specialitatea
Tehnologie Chimica Organica
Locuri de munca anterioare:
"Chimica" Falticeni
Detineri mobiliare: Actiuni Antibiotice (ATB) detinute la 23.10.2013 (ultima baza de date
din anul 2013, pe care 0 detine Antibiotice lasi) - 1.513 (Certificat de Actionar dobandit
in urma alocarii prin schimbarea unui numar de 1 cupoane nominative de privatizare si a
unui numar de 1 carnete cu certificate de proprietate, in conformitate cu Legea nr.
58/1991).
3. ec. COMAN Paula-Luminita
Director de specialitate - Directia Economica din anul 2011,
anul nasterii: 1967,
Studii:
Universitatea "Al. I. Cuza" lasi - Facultatea de Stiinte Economice
Expert contabil
Consultant Fiscal
Curs de perfection are in informatica
WORD TRADE INSTITUTEBUCHAREST- Managementul si Analiza Costurilor
ANEVAR - metode de evaluare a societatilor comerciale
CENTRUL NATIONAL DE INSTRUIRE O.K. SERVICE - Managementul Financiar al
Firmei
Ok SERVICE CORPORATION- CENTRUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA- Codul
Fiscal 2010
TMI Romania - Comunication & Presentation Skills Program
Antibiotice
lasi - Scoala de vara a+ - Management si dezvoltare in era
turbulentelor
TMI Romania - Time Manager - Priorities & Results Program
DOMA TRAINING PLOIESTI - Noua modificare a Codului Fiscal valabila de la
01.01.2011; Inchiderea exercitiului financiar 2010
Locuri de munca anterioare:
Oficiul Judetean de Turism lasi
- Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.
4. ec. CHEBACVasile
Director de specialitate - Directia Comerciala si Logistica din anul 2005,
anul nasterii: 1954,
Studii:
Universitatea "Al. I. Cuza"
lasi - Facultatea de Stiinte Economice - Sectia
Finante Contabilitate
$
Cursuri "Piata de Capital si Bursa de Valeri" - organizat de C.N.V.M.
e
Curs "Reconfirmarea calitatf de cenzor extern independent"
e
Curs Auditori Financiari - Camera Auditorilor Financiari din Romania
Curs Consultanti Fiscal: - Camera Consultantilor Fiscali din Romania
Locuri de munca anterioare:
o
Antibiotice S.A, lasi
Q)

Raportul

administratorilor

2013

33

Directia Generala a Finantelor Publice lasi


Curtea de Conturi lasi
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.

5. ing. OSADETEugen-Florin
Director de specialitate - Directia Inginerie si Investitii din anul 2000,
anul nasterii: 1955,
Studii:
Institutul Politehnic lasi - Facultatea de Mecanica
M.B.A. - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi lasi
Locuri de munca anterioare:
Antibiotice S.A. lasi
Detineri mobiliare: Actiuni ATB detinute la 23.10.2013 (ultima baza de date din anul
2013, pe care 0 detine Antibiotice lasi) - 1.511 (Certificat de Actionar dobandit in urma
alocarii prin schimbarea unui numar de 1 cupoane nominative de privatizare si a unui
numar de 1 carnete cu certificate
de proprietate,
in conformitate
cu Legea nr.
58/1991).
6. ing. DIMITRIU Cristina-Lavinia
Director de specialitate - Directia Calitate din anul 2004,
anul nasterii: 1957,
Studii:
Institutul Politehnic lasi - Facultatea de Tehnologie Chimica
Facultatea de Biologie - Curs Postuniversitar "Biochimie"
M.B.A. - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, lasi
Facultatea de Farmacie Grigore T. Popa- lasi - Curs Postuniversitar
Locuri de munca anterioare:
Combinatul Chimic Fagaras
Antibiotice S.A. lasi
- Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.
7. ec. RUSUGica
Director de specialitate - Directia Managementul Resurselor Umane din anul 2006,
anul nasterii: 1963,
Studii:
Universitatea Al. I. Cuza - Facultatea Economia Industriei, Constructiei si
Transporturilor
Universitatea Al. I. Cuza - Curs postuniversitar - Managementul resurselor umane
Locuri de munca anterioare:
Antibiotice S.A. lasi
Detineri mobiliare: Actiuni ATB detinute la 23.10.2013 (ultima baza de date din anul
2013, pe care 0 detine Antibiotice lasi) - 1.510 (mostenite).
8.
-

ec. BATAGA Ovidiu


Director de specialitate - Directia Marketing si Vanzari Piata Interna din anul 2011,
anul nasterii: 1977,
Studii:
III
Universitatea "Al. I. Cuza" lasi - FEAA, Specializarea "Banci S1 Burse de Valori"
e
Universitatea "Al. I. Cuza" lasi - FEAA., Master Specializarea "Iv\anagement
Financiar Bancar"

Raportul administratorilor

2013

34

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" lasi - Departament Programe, Master


Specializarea "Managementul Proiectelor"
Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" lasi - Departament
Programe, Master Specializarea "Marketing Farmaceutic"
Cursuri in domeniul pietei de capital - Conferinta internationala "RATING PENTRU
ROMANIASI TARILE MAR" NEGRE" (sub patronaj BNR si Adrian Nastase) Conferinta
internationala
"ROMANIAN EQUITY MARKET OVERVIEW" (organizata de KBC
Securities) - Oppotunity to meet the Romanian Listed Companies
Locuri de munca anterioare:
Universitatea "Al. I. Cuza" lasi - FEAA
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.

9. dr. MOSNEGUTUMihaela
- Director de specialitate - Directia Medicala din anul 2011,
- anul nasterii: 1969,
- Studii:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" lasi - Facultatea de Medicina
Generala
Specializare Medicina de Familie - Medicina Generala - UMF lasi
Scoala doctorala Farmacologie- UMF lasi
Locuri de munca anterioare:
Spitalul Sf. Spiridon lasi
Spitalul Harlau, judo lasi
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.
10. ec. STOIANMihai
Director de specialitate - Directia Dezvoltare Afaceri din anul 2012,
anul nasterii: 1975,
Studii:
Liceul_"Costache Negruzzi" lasi - specializare Matematica-Fizica
Universitatea "Al. I. Cuza" lasi - Facultatea de Economie si Administrarea
Afacerilor, Specializarea "Tranzactii internationale"
Locuri de munca anterioare:
S.L TRUST NEW COMPANYS.R.L.
Camera de Comert lasi
Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.

Codul de etica
Codul de Etica al societatii comerciale "Antibiotice"
S.A. lasi prezinta normele etice de
conduita care stabilesc si reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile, conduita si
obligatiile in afaceri ale organizatiei si modul in care functioneaza aceasta.
Codul de Etica este un ghid pentru angajatii din cadrul Companiei si ofera informatii privind
modul in care acestia pot rezolva problemele de etica in afaceri. Acesta furnizeaza reguli in
domeniile cheie referitoare
la angajati, drepturile
omului, managementul mediului,
responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa, contine liniile directoare care ajuta
compania sa-si urmeze valorile. valorile noastre si punctul de etica sunt puncte de referinta
pentru cultura corporativa.

Raportul

administratorilor

2013

35

Codul prezinta setul de reguli pe baza carora s-a dezvoltat Compania, reguli de
comportament etic in afaceri si modul de prevenire a actiunilor ilegale care ar putea sa
apara pe parcursul derularii afacerilor in cadrul Companiei. Codul are caracter obligatoriu si
se aplica in to ate structurile si activitatile companiei. Toti angajatii Companiei se vor
conforma in litera si spiritul acestor reglementari.
Codul de etica constituie un angajament fundamental de a depune eforturi pentru
conformarea cu standarde etice ridicate si cu cerintele legale aplicabile, oriunde
Antibiotice isi desfasoara activitatea.
Principiile si valorile care ne calauzesc prin Codul de etica sunt prezentate pe larg, pe siteul societatii
la sectiunea companie (www.antibiotice.ro/lnvestitori
/ Guvernanta
Corporativa / 1. Documente de referinta - Cod de etica).
Drepturile detinatorilor

de instrumente financiare

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si partial aplicat


protejeaza drepturile actionarilor,
asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor,
recunoaste rolul tertilor cu interese in societate,
garanteaza informarea si transparenta,
asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari.
Antibiotice lasi detine pe website-ul propriu (www.antibiotice.ro).
0 sectiune dedicata
actionarilor sai, in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la
Adunarea Generala a Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea la adunari,
Convocatorul, completarile ordinii de zi, Materialele informative, Procurile speciale de
reprezentare, Formularele de vot prin corespondenta, Proiectele de hotarari, Hotararile,
rezultatele voturilor etc. Compania pune la dispozitia tuturor celor interesati situatiile
financiare periodice si anuale, intocmite conform legislatiei in vigoare. Deasemenea, firma
respecta toate cerintele de publicare conform legislatiei societatilor comerciale si a pietei
de capital.
In cadrul Antibiotice lasi exista 0 structura specializata in relatia cu investitorii existenti si
potentiali, denumita Relatii cu investitorii, a carei rol principal consta in asigurarea unei
bune comunicari cu actionarii companiei. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu
investitorii trateaza cu maxima operativitate, solicitarile actionarilor si faciliteaza dialogul
cu managementul firmei.
Compania creeaza si dezvolta 0 politica adecvata pentru a promova 0 comunicare eficienta
cu investitorii si actionarii.
Adunarea Generala
Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al
companiei, locul unde actionarii oarticipa direct si iau decizii. Printre alte atributii, aceasta
decide cu privire la repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numeste
auditorii S1 stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.
Pe parcursul anului 2013, Consiliul de Administratie a convocat trei Adunari Generale
dintre care doua Adunari Generate Ordinare (25 aprilie si 14 august) si doua Adunari
Generale Extraordinare (25 aprtlie si 27 iunie).

Raportul administratorilor

2013

Toate documentele necesare, legate de buna desfasurare a Adunarilor


publicate la timp si conform legislatiei in vigoare.

36

Generale au fost

In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din 25 aprilie s-au aprobat situatiile financiare
ale societatii pentru anul financiar 2012, in baza Raportului administratorilor si a Raportului
auditorului financiar.
In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare din 27 iunie, actionarii societatti au
reanalizat st aprobat de data aceasta majorarea capitalului social, punct de pe ordinea de
zi a Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare din 25 aprilie, care nu fusese aprobat la
acea data.
Majorarea capitalului social a fost aprobata prin emisiune de noi actiuni ca urmare a
capitalizarii
valorii de 10.333.094 lei (50% din valoarea dividendelor nete ale anului
financiar 2012 si alte rezerve) si repartizarea acesteia actionarilor existenti in Registrul
actionarilor societatii, la data propusa ca data de inregistrare (15.07.2013), astfel incat,
fiecarui actionar la 0 actiune detinuta i s-a repartizat cate 0,181918395 actiuni, cu 0
valoare nominala de 0,1000 lei, valoarea de 10.333.095 lei (50% din valoarea dividendelor
anului financiar 2012), urmand a fi platita actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor
la data de inregistrare 15.05.2013, incepand cu data de 15.10.2013.
Capitalul social a fost fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat in 671.338.040 actiuni, la 0
valoare nominala de 0,1000 lei fiecare, actiunile fiind nominative.
Aceeasi adunare generala a aprobat si:
prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 1, in suma maxima de 8.000.000 RON,
acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de
Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru finantarea creantelor in
limita a 80% din facturile emise de Imprumutat catre distribuitorii sai acceptati de Banca.
prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 2, in suma maxima de 100.000 EURO,
acordata de ALPHA BANK ROAt\ANIAsocietatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de
Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/112005,
pentru emitere scrisori de
garantie bancara, acreditive si avaluri.
mentinerea garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in
valoare de 1.892.154,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO), acordata de
ALPHA BANK ROMANIAin baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr
28/1/2005,
respectiv:
- ipoteca asupra creantelor nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate
si/sau care
vor fi incheiate de SC Antibiotice SA cu distribuitorii
sai, precum si din
facturile,
biletele la ordin si cecurile emise si/sau care vor fi emise in baza acestor
contracte;
- girarea in favoarea Bancii a cecurilor si biletelor emise de distribuitorii companiei;
- gaj/ipoteca
mobiliara asupra soldurilor creditoare
prezente st viitoare ale
conturilor curente ale SC Antibiotice SA deschise la Alpha Bank Romania SA;
- Bilet la Ordin in alb.
desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie,
Director
General loan NANI si a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane
imputernicite sa semneze contractele de credit si actele aditionale aferente, contractele
de facilitate si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca si de garantie si actele
aditionale aferente, biletele la ordin in alb, cererile de utilizare/rarnbursare,
solicitarile de
emitere scrisori de garantie, deschtdere acreditive, a tuturor cererilor, documentelor ce tin
de ducerea la indeplinire a acestei decizii si orice alte documente solicitate de ALPHA BANK
ROMANIA.

Raportul

administratorilor

2013

37

ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la


urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea:
- Contractul de credit nr. 28 I 18.04.2005 modificat prin Actul Aditional incheiat la
data de 14.11.2011, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:
- Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/112005, astfel cum
a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 34 incheiate de Societate cu
ALPHA BANK ROMANIA
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1128/07.01.2011
(CONTURI) avand
ca obiect soldurile creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor eurente
ale Societatii deschise la Alpha Bank Romania earora le corespund codurile IBAN asociate,
precum si toate drepturile cu privire la aceste sume, cu modificarile si completarile
ulterioare
- Contractul de ipoteca mobiliara nr. 8/28 (CREANTE) avand ca obiect drepturile de
creanta - incasare ale Societatii prezente si viitoare, nascute din contractele de vanzarecumparare incheiate de Societate cu clientii sai precum si din facturile, biletele la ordin si
cecurile emise in baza acestor contracte, impreuna cu actele aditionale si anexele
aferente, cu modificarile si completarile ulterioare
- Emiterea de catre Societate a Biletului la Ordin "in alb'' avand ca beneficiar ALPHA
BANK ROMANIA pe care ALPHA BANK ROMANIApoate sa il completeze la data scadentei sau
in orice moment cu suma corespunzatoare reprezentand suma totala datorata de Societate
in baza Contractului de credit nr. 28 I 18.04.2005 incheiat de Societate cu ALPHA BANK
ROMANIA.
Contractele mention ate mai sus au avut in vedere suma totala imprumutata
Societatii de catre ALPHA BANK ROMANIApana la data adoptarii hotararii, al caror cuantum
total a fost de 1.892.154,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO) la care s-au
adaugat dobanzile, dobanzile majorate, penalitatile,
comisioanele, taxele si orice alte
costuri si speze aferente creditelor, sume care sunt garantate de catre Societate prin to ate
contractele de garantie care au fost mention ate mai sus.
ratificarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administratie in temeiul art 18 lit
b1
din
Statutul
SC
Antibiotice
SA,
cu
privire
la
contractareal prelungireal majorareal garantarea creditului
acordat de Alpha Bank
Romania SA companiei Antibiotice SA.
desemnarea domnului Vicepresedinte
al Consiliului de Administratie,
Director
General loan NANI si a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane, a
doamnei Director Productie Cornelia MORARU si a doamnei Sef Birou Financiar Tatiana
BIRSAN - persoane imputernicite
sa semneze documentele necesare analizei creditului
(situatii financiare, declaratii, certificare documente conform cu originalul).
desemnarea domnului Vicepresedinte
al Consiliului de Administratie,
Director
General loan NANI si a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane
imputernicite
sa angajeze societatea prin semnarea contractelor
de credit! actelor
aditionale si a garantiilor colaterale si a oricaror acte si documente solicitate de banca,
precum si a conventiei de garantare.
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din 14 august 2013 a aprobat situatiile financiare
ale societatii pentru semestrul ! 2013, in baza Raportului administratorilor
si a Raportului
auditorului financiar, conform art. 55.-(1), OUG 109/30.11.2011
si procedurile proprii de
atribuire privind contractele de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare: OUG
3412006 modificata de OUG 7712012, modificata si completata de Legea nr. 19312013.
In anul 2013, capitalul social al firrnei subscris si varsat a fost de 67.133.804 lei reprezentat
de 671.338.040 actiuni cu 0 valoare nominala de 0,1000 lei.

Raportul administratorilor

38

2013

Antibiotice lasi beneficiaza de 0 structura puternica a actionariatului,


avand ca actionar
majoritar Ministerul Sanatatii.
Structura actionariatului firmei la data de 23 octombrie 2013 (ultima baza de date din anul
2013, pe care 0 detine Antibiotice lasi):
I. investitori
Ministerul Sanatatii(*) - 53,0173%,
S.I.F.Oltenia(*)
-11,3712%
Broadhurst Investments Limited - 4,1977%
S.I.F. Transilvania - 4.0356%
. S.I.F. Banat-Crisana S.A - 2,0776%
Romanian Oportunities Fund - 0,9819%
Hyposwiss (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) - 0,8530%
Fondul de Pensii Administrat AZT Viitorul Tau/ Allianz - 0,8077%
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico - 0,7152%
A-Invest - 0,7106%
Alte persoane juridice si persoane fizice - 21,23223%.
NOTA: (*) - Actionari semnificativi, conform Legii nr. 297 din 28.06.2004, Art. 2, Aliniat 1

ll. clase de actionari


Persoane juridice - 86,6341 %,
Persoane fizice - 13,3659%.
Pe parcursul anului 2013, s-au achitat dividende aferente anilor financiari 2011 si 2012
in valoare de 8.778.325 lei, astfel:

Perioada

Dividende nete
Achitate
lei
Cuvenite

Pana la
31.12.2012

2011

8.204.647

2012

9.834.108

7.362.423

Pentru acesti ani dividendele


bancar si prin mandat postal.

01.01+31.12
2013

8.701.030

se distribuie

Total

(total
achitat)

77.295

Neridicate la

Data sistare
plata
dividende

31.12.2013

lei

7.439.718

91

764.929

Plata in curs

8.701.030

89

1.133.078

11

Plata in curs

direct

- de la sediul societatii,

prin virament

Antibiotice pe piata valorilor mobiliare


Titlurile emise de "Antibiotice"
lasi sunt listate la categoria intai a Bursei de Valori
Bucuresti sub simbol ATB, din anul 1997, an al performantei pietei de capital rornanesti.
Prima tranzactie a fost inregistrata la 16 aprilie 1997, la un pret de referinta de 0,3500
lei/actiune. Maximul istoric a fost atins la 10 iulie 2007, cu pretul de
2,1700 lei/actiune,
iar minimul istoric de 0,0650 lei/actiune a fost inregistrat la 8 iunie 2000.
De-a lungul anilor, prin prisma rezultatelor pozitive obtinute, a programelor pentru etapele
urmatoare, precum si a credibHitatii
investitorilor
in societatea noastra, de la prima
tranzactie pana spre sfarsitul anului 2008, cursul actiunilor s-a inscris pe un trend
ascendent. Pe toata aceasta perioada, plasamentele in actiuni ale "Antibiotice" lasi au adus
castiguri mari investitorilor.

39

Raportul administratorilor 2013

Atat planurile de afaceri cat si rezultatele


financiare inregistrate
de societate
au
reprezentat 0 garantie solida ca Antibiotice si-a consolidat pozitia pe piata nationala de
medicamente.
Totodata, rezultatele obtinute au asigurat un grad sporit de stabilitate financiara firmei in
vederea implimentarii programelor de modernizare si dezvoltare a principalelor sectoare de
activitate
(productia de baza, productie de utilitati, marketing, cercetare,
controlul
calitatii) .
La 16 ani de la prima tranzactie, aproape 43.000 de actionari urmaresc cu interes evolutia
actiunilor Antibiotice pe Bursa de Valori Bucuresti.
Cu toate ca actiunile ATB s-au incadrat intr-un trend impus de miscarile prod use pe pietele
de capital internationale,
Antibiotice a reprezentat cel mai pretios plasament in perioada
octombrie - noiernbrie 2013, aducand tnvestitorilor cele rnai mari randamente din piata
(17,25%- raportat la moneda euro). Cotati a a fost impulsionata de cumpararile raportate de
SIF Oltenia si de credibilitatea
conferita managementului,
ca va continua punerea in
aplicarea a strategiei de dezvoltare si ca va reorienta structural activitatea,
urmarind
obtinerea de rezultate cat mai uniforme de-a lungul celor patru trimestre.
Actiunile companiei Antibotice (ATB), tranzactionate
la Bursa de Valori din Bucuresti:
Sunt incluse in componenta indicelui BET-XT, ce reflecta evolutia preturilor celor mai
lichide 25 de companii, actiunile ATB atingand in luna noiembrie 0 pondere maxima de
1,30% in componenta sa;
Sunt incluse in componenta indicelui BET-C, indicele compozit, care include actiunile
tuturor companiilor listate la BVB, cu exceptia Societatilor de Investitii Financiare (SIF),
actiunile ATB atingand in in luna noiembrie 0 pondere maxima de 1,10% in componenta
sa ;
Sunt incluse in componenta indicelui BET-BK, indicele ce reflecta evolutia preturilor
actiunilor emise de companii locale si straine admise la tranzactionare
pe piata
reglementata administrata de BVB, in luna noiembrie 0 pondere maxima de 5,48% in
componenta sa.
Aceasta reflecta faptul ca Antibiotice este 0 companie solida, dezvoltata pe un fundament
economic trainic. In plus, pozitia Antibiotice in componenta principalilor indici bursieri
rornanesti a ramas aproximativ aceeasi, comparativ cu sfarsitul anului 2007 (inainte de
recesiune), cand valoarea unei actiuni Antibiotice era de 2,05 lei.
In anul 2013, pretul minim al actiunii ATB a inregistrat cota cea mai scazuta in 3 ianuarie,
avand valoarea de 0,3700 lei. Pretul actiunii a crescut pana la valoarea maxima de 0,5680
lei/actiune (3+11 decembrie).
Capitalizarea
tranzactionare

bursiera a Antibiotice lasi la data


din an) era de 374.607 mii lei.

de 30 decembrie

2013 (ultima

zi de

Actiuni Antibiotice - ATB / PlATAREGULAR


Numar actiuni
Capitalizare bursiera (mil lei)*
Capitalizare bursiera (mii euro)*
Capitalizare bursiera (mii $)*
Valoare totala tranzactionata
(milioane lei)
Nr. actiuni tranzactionate
Pret deschidere (leilactiune)
Pret maxim (lei/actiune)

2011
568.007.100
221.523
51.282
66.338
17
33.430.079
0,6200
0.6420

2012
2013
568.007.100 671.338.040
374.607
213.798
83.919
48.276
115.413
63.678
10
23
48.439.486
24.002.033
0,3774
0,3974
0,5680
0,4400

Raportul

administratorilor

40

2013

Pret minim (Ieilactiune)


Pret la sfarsitul anu lui (Iei/actiune)
Pret mediu (Iei/actiune)
Castig/actiune (Iei/actiune)***
Dividend brut/actiune (Iei/actiune)
Randamentul dividendului****
Rata de distributie a dividendului*****
...

0.3613
0,3900
0,5209
0,0357
0,0152
3,90%
43%

0,3700
0,5580
0,4692
0,0467
0,0230
4,12%
49%

0,3300
0.3764
0,3985
0,0477
0,0182
4,83%
38%

Calculat pe baza pretului acnunn m ultima Zl de tranzactionare din anul respectiv,


Dividend propus,
Calculul rezultatului pe actiune se bazeaza pe profitul net al fiecarui an,
Dividend pe actiune I pretul actiunii din ultima zi de tranzactionare a fiecarui an,
Rata de distributie a dividendului = (numarul total de actiuni x dividend brut pe actiune) I profit net total.

Prezenta constanta in topurile de profil


Antibiotice este prezenta in medie, in primele 11 companii din componenta indicelui
BET-C, in primele 14 companii din componenta indicelui BET-XT si in primele 12 companii
din componenta indicelui BET-BK.
Pe parcursul anului 2013 s-au tranzactionat 48.439.486 actiuni, in valoare de 22,7
milioane lei (5,1 milioane euro, 6,8 milioane $), cu un pret mediu de 0,4692 lei/actiune.
Raportarile trimestriale, sernestriate si anuale au respectat calendarul de comunicare
financiara stabilit pentru anul 2013.
Pentru anul 2013, firma a propus si a transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii
de Supraveghere Financiara urmatorul calendar de comunicare financiara(*):
Evenimente
Prezentarea rezultatelor

Data
financiare anuale preliminate

- 2012

20.02.2013
Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a rezultatelor
financiare anuale - 2012
Prezentarea Raportu lui anual - 2012
Prezentarea Rapoartelor trimestriale:
Trimestrul
12013
Trimestrullli
2013
Prezentarea Raportului semestrial 2013:
(*)Acesta se gaseste si pe site-ul societatii noastre www.antibiotice.ro/investitori

25/26.04.2013
29.04.2013
15.05.2013
15.11.2013
14.08.2013

/ raportari financiare / calendar financiar

2013.

Situatiile financiare anuale


"B. D.O. Audit" SRLa auditat situatiile financiare pentru anul 2013, a revizuit conformitatea
raportului anual cu situatiile financiare si a emis opinie cu rezerve. Situatiile financiare au
fost inaintate in timp util Consiliului de Administratie spre analiza.
In baza propriilor noastre analize ale situatiilor financiare anuale si a raportului Consiliului
de Administratie suntem de acord cu rezultatele procesului de audit. Rezultatele finale ale
analizei noastre nu au condus la nici 0 obiectie.
Astfel, situatiile financiare anuale au fost aprobate in sedinta Consiliului de Adrninistratie
din 20.03.2014 si vor fi supuse ulterior spre dezbatere in cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor, ce va avea loc pe data de 24/25.04.2014.
.
Relatiile dintre conducere st salariati sunt normale, fara manifestarea actiunilor colective
de contestare
a managemenUlui,
existand un dialog permanent intre acestia 5i
reprezentantii sindicatului.

Raportul administratorilor

2013

41

Con clu zii


Antibiotice

in 2013:

perfectioneaza continuu capitaLuL uman pe principii stiintifice;


cresterea venituriLor din vanzari cu 4% fata de 2012;
cresterea exportuLui cu 30% fata de anuL 2012;
creste profituL net cu 16% fata de 2012 pana La31,38 milioane Lei.

Vicepresedintele
Administratie,
Ec. loan Nani

Consiliului de

Director Economic,
Ec. Paula - Luminita Coman

()"W1~
~v