Sunteți pe pagina 1din 14

TESTE PENTRU EVALUAREA CALITATII MOTRICE

REZISTENTA
I. Testul Cooper VO2 max
Prin acest test se monitorizeaza evolutia rezistentei si se obtine volumul
maxim estimat de oxigen pe care un atlet il foloseste intr-un interval de un minut,
volum masurat in mm /kg. Testul presupune masurarea distantei parcurse de atlet intr-
un interval de timp de 12 minute.
Valori normatie pentru Testul Cooper !
Varsta xcelent Peste !edie !ediu "ub !edie "cazut
#aieti 1$-1% &2'((m 2%((-2'((m 22((-2$))m 21((-21))m *21((m
+ete 1$-1% &2(((m 1)((-2(((m 1,((-1-))m 1.((-1.))m *1.((m
#aieti 1.-1, &2-((m 2.((-2-((m 2$((-2%))m 22((-22))m *22((m
+ete 1.-1, &21((m 2(((-21((m 1'((-1)))m 1,((-1,))m *1,((m
#aieti 1'-1) &$(((m 2'((-$(((m 2.((-2,))m 2$((-2%))m *2$((m
+ete 1'-2( &2$((m 21((-2$((m 1-((-2())m 1'((-1'))m *1'((m
Valori normatie pentru sportiii "e per#ormanta !
varsta xcelent Peste !edie !ediu "ub !edie "cazut
#arbati 2(-2) &2-((m 2%((-2-((m 22((-2$))m 1,((-21))m *1,((m
+emei 2(-2) &2'((m 22((-2'((m 1-((-21))m 1.((-1'))m *1.((m
#arbati $(-$) &2'((m 2$((-2'((m 1)((-22))m 1.((-1)))m *1.((m
+emei $(-$) &2.((m 2(((-2.((m 1'((-1)))m 1%((-1,))m *1%((m
#arbati %(-%) &2.((m 21((-2.((m 1'((-2())m 1%((-1,))m *1%((m
+emei %(-%) &2$((m 1)((-2$((m 1.((-1-))m 12((-1%))m *12((m
#arbati&.( &2%((m 2(((-2%((m 1,((-1)))m 1$((-1.))m *1$((m
+emei &.( &22((m 1'((-22((m 1%((-1,))m 11((-1$))m *11((m
Valori normatie pentru sportii $u experienta!
Cate%orie Ex$elent Peste Me"ie Me"iu Su& Me"ie S$a'ut
#arbati &$'((m $%((-$'((m $1((-$$))m 2-((-$())m *2-((m
1
+emei &$(((m 2'((-$(((m 2%((-2)))m 21((-2$))m &21((m
VO2 max ! / estimare a volumului maxim de oxigen folosit pe minut se
foloseste urmatoarea formula0
12istanta parcursa exprimata in metrii 3 .(%.)4 / %%.'$
(ate normatie pentru VO2 max
+emei 1ml/kg/min4
Varsta +oarte scazut "cazut 5cceptabil #un xcelent "uperior
1$-1) *2..( 2..( - $(.) $1.( - $%.)
$..( -
$-.)
$).( -
%1.)
&%1.)
2(-2) *2$., 2$., - 2-.) 2).( - $2.)
$$.( -
$,.)
$'.( -
%1.(
&%1.(
$(-$) *22.- 22.- - 2,.) 2'.( - $1.%
$1.. -
$..,
$..' -
%(.(
&%(.(
%(-%) *21.( 21.( - 2%.% 2%.. - 2-.)
2).( -
$2.-
$2.) -
$,.)
&$,.)
.(-.) *2(.2 2(.2 - 22.' 22.- - 2,.)
2'.( -
$1.%
$1.. -
$..'
&$..'
,(6 *1'.. 1'.. - 2(.1 2(.2 - 2%.%
2%.. -
$(.2
$(.$ -
$1.%
&$1.%
#arbati 1ml/kg/min4
Varsta +oarte scazut "cazut 5cceptabil #un xcelent "uperior
1$-1) *$..( $..( - $-.$ $-.% - %..1
%..2 -
.(.)
.1.( -
...)
&...)
2(-2) *$$.( $$.( - $,.% $,.. - %2.%
%2.. -
%,.%
%,.. -
.2.%
&.2.%
$(-$) *$1.. $1.. - $..% $... - %(.)
%1.( -
%%.)
%..( -
%).%
&%).%
%(-%) *$(.2 $(.2 - $$.. $$., - $-.) $).( - %$.- - &%-.(
2
%$.' %-.(
.(-.) *2,.1 2,.1 - $(.) $1.( - $..'
$..- -
%(.)
%1.( -
%..$
&%..$
,(6 *2(.. 2(.. - 2,.( 2,.1 - $2.2
$2.$ -
$,.%
$,.. -
%%.2
&%%.2
II. Testul lui )ru$e
"portivul alearga pe o banda de alergare pana la epuizare. 7a anumite
intervale prestabilite se mareste viteza 18m/94 odata cu accentuarea gradului de
inclinare.
In urmatorul ta&el se exempli#i$a a$est test !
:ronometrul se porneste la inceperea testului si se opreste atunci cand atletul
nu mai poate continua- ideal ar trebui ca sportivul sa parcurga un interval cuprins intre
) si 1. minute.
;ivel
Timp
1min4
km/9r Panta
1 ( 2.'% 1(<
2 $ %.(2 12<
$ , ..%' 1%<
% ) ,.', 1,<
. 12 -.(. 1-<
, 1. -.-. 2(<
' 1- ).,. 22<
- 21 1(.%, 2%<
) 2% 11.2, 2,<
1( 2' 12.(' 2-<
Traseul incepe cu ;ivelul 1, atletul dezvoltand o
viteza de 2.'% km/9r pe band cu inclinatie1(<. 7a
anumite intervale de timp viteza si inclinatia bandei
se accentueaza.
5sadar, dupa $ minue viteza a=unge la %.(2 km/9r iar
inclinatia este de 12<, dupa , viteza atinge ..%'
km/9r cu inclinatie de 1%<, si asa mai departe.
$
III. Testul )eep
c9ipament necesar 0 o suprafata plana, =aloane, o caseta audio cu sunete
1 beep-uri4 inregistrate pentru intervale de 2( m, intr-un ritm crescator.
5cest test se realizeaza cu participarea mai multor sportivi, in functie de
numarul de =aloane. +iecare dintre subiecti trebuie sa alerge continuu intre 2 =aloane
1 2(m4 si in intervalul de doua beep-uri redate de caseta. Trebuie atins cu piciorul
=alonul1 sau o linie imaginara din dreptul lui4. Viteza de inceput este destul de redusa.
5tletii alearga intre cele doua marca=e, intoarcerea realizandu-se la auzul beep-ului.
2upa aproximativ un minut, un sunet indica o crestere a vitezei iar beep-urile devin
din ce in ce mai apropiate ca timp. 5cest lucru continua dupa fiecare minut. 2aca
=alonul nu este atins inainte de fiecare beep sportivul trebuie sa alerge pana la el, sa
intoarca si sa reintre in ritm intr-un interval de maxim 2 beep-uri. 2e asemenea, daca
=alonul este atins inainte de beep, sportivul trebuie sa astepte semnalul. Testul se
inc9eie daca atletul nu atinge =alonul in doua intervale de sunete consecutive. xista
mai multe variante ale testului dar cea foarte des utilizata incepe cu o viteza de -..
km/9, rata de crestere la fiecare minut fiind de (.. km/9.
valuarea sportivilor se face in functie de numarul de intervale 12(m4 parcurse
inainte de a pierde ritmul beep-urilor.
5cset test este potrivit pentru sporturile de ec9ipa precum fotbal, rugb>,
9ocke> pe iarba, 9andbal, basc9et etc.
IV. Testul Uniersitatii "in Montreal
5cest test presupune sc9imbari continue de ritm si evalueaza rezistenta
sportivilor.
%
c9ipament necesar0 pista de %((m, marca=e1=aloane4, cd cu intervale de timp
inregistrate pentru fiecare .( de metrii, intr-un ritm crescator, cd pla>er.
Testul se desfasoara pe pista de %((m, cu marca=e la fiecare .( m . Primul
interval este parcurs la o viteza de , km/9, ulterior viteza crescand cu 1.2 km/9 la
fiecare 2 minute. "c9imbarea de viteza este anuntata de sunetele inregistrate pe cd.
Testul se inc9eie cand sportivul nu se incadreaza in intervalul redat de cd cu mai mult
de . metrii fata de marca= sau cand simte ca nu mai poate continua.
valuarea se face in functie de distanta parcursa de sportiv. 5ceasta poate fi
convertita in valori ale volumului maxim de oxigen folosit pe minut 1V/24 folosind
urmatoarea ecuatie 0
V/2 max ? 1.$.$ 6 1$.1,$ x viteza in ultimul stagiu4 6 1(.(122.-, x 21viteza in
ultimul stagiu44
5cest test este potrivit pentru sporturile de ec9ipa precum fotbal, rugb>,
9ocke> pe iarba, 9andbal, basc9et etc.
V. Testul Te$umse*
5cest test evalueaza functiile cardio respiratorii ale sportivilor.
Testul se desfasoara astfel0
"portivul realizeaza 2% de cicluri de pasi pe o banca de
gimnastica, un ciclu cuprinzand o cadenta de % pasi 1 pas pe
piciorul drept, alaturarea piciorului stang pe banca,
coborarea piciorului drept urmat de cea a piciorului stang4 @
5cest ritm inseamna 2 cicluri la fiecare . secunde.
Testul se desfasoara timp de $ minute @
7a $( de secunde dupa terminarea testului se masoara
pulsul timp de $( de secunde.
;umarul batailor in acest interval se interpreteaza conform
tabelelor urmatoare 0

#arbati peste 1) ani0
.
:alificativ 2(-2) $(-$) %(-%) %)6
Aemarcabil $%-$, $.-$- $'-$) $'-%(
+oarte bun $'-%( $)-%1 %(-%2 %1-%$
#un %1-%2 %2-%$ %$-%% %%-%.
5cceptabil %$-%' %%-%' %.-%) %,-%)
"cazut %--.1 %--.1 .(-.$ .(-.$
+oarte scazut .2-.) .2-.) .%-,( .%-,2
+emei peste 1) ani0
:alificativ 2(-2) $(-$) %(-%) %)6
Aemarcabil $)-%2 $)-%2 %1-%$ %1-%%
+oarte bun %$-%% %$-%. %%-%. %.-%'
#un %.-%, %,-%' %,-%' %--%)
5cceptabil %'-.2 %--.$ %--.% .(-..
"cazut .$-., .%-., ..-.' .,-.-
+oarte scazut .'-,, .'-,, .--,' .)-,,
TESTE PENTRU EVALUAREA CALITATII MOTRICE
IN(EMANARE
I. Testul T
Testul T este un test de indemanare si cuprinde alergare inainte, cu spatele si
laterala.
,

"e aseaza patru =aloane conform diagramei de mai sus. "portivul porneste de
la =alonul 5. 7a comanda antrenorului, sportivul sprinteaza pana la =alonul # si ii
atinge baza cu mana dreapta. 5poi prin alergare laterala stanga cu pasi adaugati se
deplaseaza pana la =alonul :, atingandu-i baza cu mana stanga. "portivul se intoarce
prin aceeasi alergare la =alonul # din nou atingandu-i baza cu mana dreapta. Brmeaza
deplasare in acelasi mod spre dreapta si atingerea bazei =alonului 2 urmata de
intoarcere si atingerea =alonului # cu mana stanga de data asta. Bltimul procedeu
presupune alergare cu spatele pana la =alonul 5, traseul inc9eindu-se o data cu
depasirea acestuia.
"e cronometreaza trei repetari si se alege timpul cel mai bun 1 aproximat la cea
mai apropiata zecime4. Tabelul urmator arata valori normative pentru sportivi peste 1)
ani.
:alificativ )ar&ati +se$un"e, -emei +se$un"e,
xcelent * ).. * 1(..
#un ).. la 1(.. 1(.. la 11..
!ediu 1(.. la 11.. 11.. la 12..
"cazut & 11.. & 12..
'
II. Testul Illinois
7ungimea traseului este de 1( metri
iar latimea 1 distanta intre liniile de start si de
finis94 de . metri. "e folosesc % =aloane
pentru a marca inceputul, sfarsitul si cele
doua puncte de intoarcere. 5lte % =aloane sunt
asezate in centru, la distanta egala unul de
celalalt1 $.$$m4.
"portivii sunt asezati frontal, cu capul
spre linia de start si cu mainile pe umeri. 7a
comanda antrenorului se porneste
cronometrul iar sportivul se ridica cat mai
repede posibil si alearga traseul in directiile indicate fara a darama =aloanele pana la
linia de finis9, atunci cand se opreste cronometrul.
Tabelul urmator arata cateva rezultate normative0
.ra" "e in"emanare +se$un"e,
Cali#i$ati )ar&ati -emei
xcelent *1..2 *1'.(
#un 1,.1-1..2 1'.)-1'.(
!ediu 1-.1-1,.2 21.'-1-.(
5cceptabil 1-.$-1-.2 2$.(-21.-
"cazut &1-.$ &2$.(
III. Testul Conul In"emanarii
-
ste un test al miscarii laterale care masoara abilitatea sportivilor, in special
controlul corpului si sc9imbarea directiei.
Caloanele se aseaza conform
diagramei, cu patru marca=e
formand un diamant si inca unul in
mi=loc. :ele % exterioare sunt
situate la $m fata de centru. Pozitia
initiala a sportivului este cu fata
spre =alonul . si cu mana stanga pe
=alonul 1. 7a comanda antrenorului el
se intoarce si alearga spre =alonul 2 ,
atingandu-l cu mana. "e intoarce,
alearga si atinge =alonul 1, porneste
spre =alonul $, il atinge si se intoarce la =alonul 1, alearga spre %, il atinge si se
intoarce la =alonul 1, alearga pana depaseste linia de finis9 situata la =alonul ..
"portivul trebuie sa atinga cu mana =aloanele la fiecare intoarcere. 2upa o
pauza de $ minute se repeta traseul in directia opusa 1 inversul acului de ceasornic4,
ordinea =aloanelor fiind 1-%-$-2-..
IV.Testul Sariturilor in Ca"rane
ste un test ce evalueaza indemanarea intregului
corp, masurand capacitatea de a deplasare cu viteza maxima
coroborata cu o buna coordonare.
"e deseneaza cu creta un cadran corespunzator
diagramei de mai =os, cu o linie de strat si impartit in
$a"rane numerotate "e la / la 0. Sportiul sta $u
pi$ioarele apropiate la linia "e start. La $oman"a
antrenorului sare in primul $a"ran1 $ontinuan" $u
sarituri su$$esie in $a"ranul 21 21 01 /1 2 et$ in interal
"e /3 se$un"e. (upa o s$urta pau'a se repeta traseul.
)
"e face media celor doua repetari. Aezultatul fiecareia este dat de numarul de
sarituri corecte efectuate in intervalul de 1( secunde, scazandu-se penalitatile. Bn
punct este acordat daca sportivul aterizeaza pe ambele picioare in cadranul
corespunzator, se acorda o penalitate de (.. puncte daca se atinge o linie dintre
cadrane, sau daca se aterizeaza pe un picior sau cu ambele picioare in cadrane gresite.
V. Test "e In"emanare pe "istante "e /3 m

"e marc9eaza doua linii paralele, la distanta de 1(m una de alta. "e aseaza
doua obiecte pe linia opusa liniei de start. 7a semnalul D pe locuri E sportivul isi
aseaza piciorul din fata inaintea liniei de plecare. 7a comanda D start E el sprinteaza
pana la linia opusa, ia un obiect, alearga inapoi si il aseaza pe linia de start. :ontinua
alergarea spre linia opusa, ridica si al doilea obiect si il aduce langa primul. "e
efectueaza doua repetari cronometrate si se face media dintre ele.
TESTE PENTRU EVALUAREA CALITATII
MOTRICE VITEZA
I.Testul 4in%ate 23 se$un"e
"copul acestui teste este de a masura $apa$itatea "e e#ort anaero& a
pi$ioarelor.
"portivul trebuie sa pedaleze cat de repede posibil timp de $( de secunde. Fn
primele secunde rezistenta bicicletei se a=usteaza la nivelul pre-determinat, care de
obicei este de %.g/kg 1+leisc94 sau '.g/kg 1!onark4. 5tletii mai puternici folosesc
rezistenta mai mare spre deosebire de copii sau sportivii in varsta.
Testul masoara forta 1 valorile ideale sunt inregistrate in Gati in primele .
secunde 4 respective viteza maxima 1 determinata prin impartirea fortei la masa
corporala, exprimata in Gati/kg4 si un indice al oboselii inregistrat pe baza scaderii
fortei.
II. Testul O&oselii "atorate Vite'ei

!asoara capacitatea anaeroba si refacerea intre repetari de sprinturi.
1(
"e marc9eaza distanta pentru sprint cu =aloane sau linii1 $( m4. 5lte doua
=aloane sunt asezate la "istanta "e in$a /3 metrii #ata liniile initiale. La $oman"a
antrenorului se pornes$ "oua $ronometre1 unul $are inre%istrea'a timpul
sportiului pana la linia "e 23 m si altul $are se opreste a&ia la s#arsit. Interalul
"e /3 m "upa $e sportiul sprintea'a este par$urs $u o ite'a re"usa si pentru a
se intoar$e "in nou la linia "e 23m "e un"e sprintea'a a "oua oara pana la linia
"e un"e a ple$at. (in nou in$etineste pe $ei /3 metrii si se intoar$e. Se repeta
a$est $ir$uit pana la reli'area a /3 sprinturi pe 23 m. A&ia atun$i se opreste al
"oilea $ronometru5 Pau'ele $onsi"erate "e $ei /3 metrii par$ursi la ite'a re"usa
sunt "e 23 se$1 / min1 /16 min et$.
Fndicele de oboseala este calculat prin raportul "intre me"ia primelor 2
sprinturi si ultimelor 2. Valoarea o&tinuta se a situa intre 76 si 869. Urmatorul
ta&el ei"entia'a $atea alori normatie !
:alificativ Fndicele de oboseala
xcelent & -)<
#un -.--) <
!ediu -(--%<
"cazut * -(<
.
III.Testul /3 x 6m sprint
Testeaza viteza si indemanarea.
"e aseaza marca=e la distanta de . metrii. Sportiul in$epe $u start "in
pi$ioare. La $oman"a antrenorului el alear%a pana la linia "e 6m si se intoar$e
tot in ite'a "e un"e a pornit. Se repeta a$est sprint "e 6 ori #ara oprire
+a$operin" in total 63m,. La #ie$are mar$a: am&ele pi$ioare tre&uie sa
"epaseas$a linia
IV. Test al aler%arii lansate
11
"e imparte distanta de 1((m 1o linie dreapta de pista4 in $ parti egale, si se
aseaza =aloane la fiecare $$,$ metrii.
"portivul pleaca de la linia de start cu o viteza de 2/%, la atingerea primului
marca=1$$,$m4 accelereaza si dezvolta o viteza de H iar dupa linia de ,,,,m viteza
atinsa este de 1((<1%/%4.
"e efectueaza % repetari cu pauza de $ minute intre fiecare. "e cronomeaza
doar ultimul interval, pe parcursul caruia este dezvoltata viteza maxima.
V. Testul s$*im&arii laterale "e "ire$tie
!onitorizeaza dezvoltarea vitezei sportivului cu sc9imbare de directie
1. Trei =aloane trebuie asezate in linie orizontala, la . metrii distanta unul de altul@
2. "portivul se aseaza in dreptul =alonului din mi=loc @
$. 5ntrenorul da startul cu specificarea unei anumite directii 1dreapta sau stanga4
%. "portivul se deplaseaza in directia respectiva si atinge =alonul corespunzator, se
intoarce, trece pe langa punctul de start 1=alonul din mi=loc4, continua pana la =alonul
din partea opusa pe care il atinge si din nou se intoarce la =alonul din mi=loc
atingandu-l si pe acesta.
5ntrenorul porneste cromometrul la comanda de start si il opreste cand
sportivul atinge =alonul din mi=loc. :ea ma rapida parcurgere a traseului 1 fie cu start
spre dreapta sau spre stanga4 este notata si este folosita pentru compararea cu timpul
obtinut la evaluarea urmatoare.
TESTE PENTRU EVALUAREA CALITATII MOTRICE
-ORTA
I. Testul la 'i"
Pozitia initiala este cu spatele la zid si cu picioarele departate la linia umerilor.
"portivul isi coboara usor corpul in genoflexiune, pastrand spatele lipit de perete,
formand un ung9i de )( de grade la nivelul genunc9ilor si soldurilor. "e porneste
12
cronometrul cand un picior este ridicat de la sol si se opreste cand acesta nu mai poate
fi mentinut si se aseaza din nou pe sol. 2upa o pauza scurta se ridica celalalt picior.
Aezultatul analizat este dat de numarul de secunde in care este mentinuta
pozitia cu un picior ridicat. Brmatorul tabel ofera o interpretare a acestor rezultate 0
Cali#i$ati
)ar&ati
+se$un"e
,
-emei
+se$un"
e,
excelent &1(( & ,(
#un '.-1(( %.-,(
!ediu .(-'. $.-%.
"ub !edie 2.-.( 2(-$.
;esatisfacator * 2. * 2(
II. Testul Sariturilor peste %ar"
Testeaza indemanarea si forta picioarelor, prin numarul de sarituri peste un
gard intr-un interval de 2( de secunde si prin calcularea indicelui de oboseala.
"portivul se aseaza de o parte a gardului, cu ambele picioare pe sol
perpendicular pe gard. l sare de pe ambele picioare peste gard si aterizeaza tot pe
amandoua, de partea cealalta a acestuia. Testul continua timp de 2( de secunde, fiind
numarate sariturile efectuate. 2upa o pauza de alte 2( de secunde se repeta testul.
Fndicele de oboseala se calculeaza ca procenta= al numarului de sarituri
efectuate in a doua serie din numarul efectuat in prima.
III. Testul -lotarilor
1$
Testeaza forta umerilor, pectoralilor si tricepsului.
Testul presupune efectuarea unui numar cat mai mare de flotari intr-un interval de 2
minute. Pozitia de start este cu bratele intinse, cu palmele asezate pe sol la o
distanta confortabila, corpul incordat si picioarele departate. 7a comanda D start E
se incepe flotarea prin indoirea coatelor si coborarea trunc9iului pana cand partea
de sus a bratelor este cel putin paralela cu solul si apoi se revine in pozitie
initiala.
IV.Testul %eno#lexiunilor $u %reutate in spate
Testul presupune efectuarea de genoflexiuni cu 9altera in spate, cu greutati in
urcare si cu putine repetari. "e incepe cu greutati mai mici si se urca pana la maximul
suportat, acest nivel reprezentand forta maxima dezvoltata de sportiv.

V. Testul Traxiunilor
Testul presupune efectuarea unui numar cat mai mare de traxiuni intr-un
interval de 2( de secunde.
1%