Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI nr.

303 / 2009
Denumire Produs / Lucrare: Alimentarea cu aa !ta"ila a c!munei #!taieni, $at Cucuteni, %u&. 'am"!(ita
Zona de lucru: c!muna #!taieni, $at Cucuteni, %u&. 'am"!(ita Client: C!n$iliul l!cal al c!munei #!taieni
Contract nr.: Termen de executie: C!n)!rm *ra)ic lucrari
Documentatia tehnica de executie folosita la stabilirea acestui plan: Pr!iect nr. 29/200+
Manager Proiect: Repreentant client:
Data incepere executie: Data de finaliare:
Nr.
crt.
Acti(itati $eci)ice $i
rele(ante la e,ecutie
Element/
Caracteri$tica
(eri)icata
'!cumentatia in
"a-a careia $e
reali-ea-a
(eri)icarea/
incercarea
'i$!-iti(e
&e ma$urare
utili-ate
!tip" domeniu
de masura#
Criterii &e accetare
C!n&itia
&e
in$ectie
.PV/PA/
PS/
0
C!n)irmare re-ultate
O"$.
Particianti0 Inre*i$trari
!$" C%"
RT$/&" '"P"("
altii
))
* dupa
ca" Prenume"
+ume/
,unctie/
Data/-emnatur
a#
'!cument Nr./
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
0. OR6ANI7AREA 'E SANTIER
../
Predare*primire amplasament/ front
de lucru
*organiarea lucrarilor !durata si
metode de lucru#0
*gestionarea traficului0
*facilitati de comunicatie si
echipamente de analia pentru
inginer !impuse prin contract#
1erificare existenta
autoriatii/a2ie
inclusi2 pentru lucrari
temporare0
Conformarea cu cerintele
a2iatorilor
Proiect
Caiete sarcini
1iual $xistenta autori./a2ie0
(ndeplinire cerinte speciale
a2iatori
P- $ '
P
Topograf
&ltii))
P2 predare*primire
amplasament
!,*CM*..3#
..4
Trasarea in teren a lucrarilor:
* identificare si trasare culoar
monta5 conducte" poitie obiecte"
axe obiecte etc.
* marcare
* monitoriare trafic
* ingradirea temporara si asigurarea
paei pe intreg santierul0
&xe coordonate
Poitie lucrare0
Marcarea si materialiarea
la teren a lucrarilor
Plan de
situatie/trasare"
Proiect
P--M 6 /7
PTL*CM*..8
Teodolit" rulet9"
tarusi" borne
numerotate
$chipament
special de
analia si
masura
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ie
&sigurarea continuitatii
circulatiei si e2itarea
accidentelor de circulatie si
de munca pe timpul
executiei lucrarilor
P- $ '
P
&ltii
P2 trasare lucrare
!,*CM*..;#
a*. 1/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
..8
(dentificarea retelelor existente !de
gae" de apa" cabluri electrice si
telefonice#" a obiecti2elor speciale
!2estigii arheologice" obiecte cu
potentiala incarcatura exploi2a# pt.
identificarea si prote5area lor
Preenta retele de gae"
cabluri electrice si
telefonice" aliment9ri cu
apa" obiecti2e speciale etc.
Caiete
sarcini0 planuri"
Proceduri interne:
* P--M 6 /4
* P--M 6 /8
1iual
$chipament
special de
analia si
masura
$xisten:a marca5e traseu"
identificare <i prote5are
re:ele
P- $ '
Proprietari de
teren/retele
&utoritatea
&rheologica
Protectia ci2ila
&ltii
P1L& !,*CM*./4#
..=
>$-T(?+&R$& !apro2iionare"
transport" depoitare" manipulare"
utiliare" post*utiliare#
tuturor materiilor prime si
materialelor
Tip" dimensiuni" cantitate"
mi5loc de transport"
modalitati de depoitare0
&cte de @nsotire a
m9rfii0 Certificate de
calitate si garantie0
Declaratii de
conformitate 0
'uletin de
analia/2erificare
-tandarde
+ormati2e tehnice
,ise tehnice de
securitate
,ise de produs
,ise de siguranta
&grement tehnic 0
&probare de model0
$tichete/elemente de
identificare0
Proiect de executie
P--M * /3
8 Conformitatea materialelor
cu pre2ederile
documenta:iei analiate
P& $ '
C%
&ltii
P2 de recep:ie0
!,*CM*.4;#
+ota de receptie si
constatari.
..A
&sigurarea si marcarea onelor de
lucru !inclusi2 semnaliare rutiera
pe timpul executiei lucrarilor#
&sig. continuit circulatiei si
e2itarea accident. de
circulatie si de munca pe
timpul exec. lucrarilor
Legi0
B> 8../4..70
Proiect tehnic" caiete
sarcini"
Proceduri operation.
proprii
1iual
-criptic
$xistenta semnaliare
locuri periculoase din
santier0
P& $
&ltii
P2
..7
(nstructa5 general si indi2idual de
mediu" --M si -C
Cunoasterea de catre intreg
personalul a pre2ederilor
legale aplicabile pri2ind
mediul" --M si -C"
precum si a factorilor de
risc identificati
Pre2ederi legale
aplicabile pri2ind
mediul" --M si -C
PPM 6 .4
P--M * .;
1iual
-criptic
$fectuare instruiri0 * $ P2 de instruire pri2ind
mediul" --M si -C0
,ise indi2iduale de
instructa5
1. TERASA#ENTE
/./
(ndepartare obstacole 2egetale"
curatare noroi0
Demolari/desfaceri instalatii
/lucrari de betoane" idarii"
drumuri" podete ce se deafecteaa
!dupa ca#0
Decopertare strat 2egetal cu
depoitarea sa separata
-carificare platforme
$2acuare materiale neutiliabile la
loc special amena5at !depoitare
selecti2a#
&spect suprafata
&dancime necesara
Proiect de demolare/
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare"
B> 8../4..7
1iual
Ruleta
Rigle de ni2el
Teren dega5at
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' P1L& !,*CM*./4#
a*. 2/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
/.4
-apatura de pamant !cu spri5iniri
unde este caul# pentru sant
conducte" fundatii di2erse
$2acuare surplus pamant.
Poitia in plan
Profil sapatura
Cote
sapatura
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
Ruleta
Rigle de ni2el
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
docum. de executie
P& $ ' P1L& !,*CM*./4#
2. RETEA A'9CTI9NE / 'ISTRI:9TIE
4./
,inisare pat pt. poare conducta Planeitate Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ norm.
tehnice" in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de exec
P- $ '
P
P1RC !,*CM*./=#
4.4
Realiare strat de nisip in transee.
Compactare
>rosime strat" sort nisip
corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specif tehn
in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de exec
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
4.8
Poitionare si montare ingropata a
tronsoanelor de conducta P$BD"
inclusi2 fitinguri " piese de legatura"
piese de trecere" piese de
bransament0 cuplare.
Temperatura" durata" ora
exec.0
Dimensiuni " pante
Tehnologie de monta5
Parametrii proces. de sudare
Calitate cordoane de sudura
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii din
standarde" instructiuni
furnior" normati2e
tehnice in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
&parat de sudura
electric pentru
polietilena
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
CC
Protocol sudura
-chema iometrica traseu
conducta
Tabel pri2ind executia
sudurilor
! ,*CM*.4.#
'uletin de examinare
2iuala a sudurilor
! ,*CM*.4/#
'uletin de examinare
control nedistructi20
P1L& !,*CM*./4#
4.=
1erificare cota de poare conducta Cota poare conducta fata
de reperul specificat prin
proiect
Proiect executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ ' P1RC !,*CM*./=#
4.A
Montare banda a2ertioare si fir
trasator
Cote de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de exec
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
3. CA#INE 'IVERSE SI :A7IN VI'AN;A:IL
8./
1erificarea cotei de fundare pentru
camine si bain 2idan5abil
Cota de fundare0 Proiect executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
-tudiu geo
B> 8../4..70
1iual
Topometric
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ '
P !geo#
P1L& !,*CM*./4#
P1 2erific.cota fundare
!,*CM*./.#
a*. 3/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
8.4
Cofrare pentru camine si bain
2idan5abil
Cote de poare
>eometrie cofra5e Tratarea
suprafete cofra5.
-tabilitate cofra5e.
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecif. tehnice"
stand. in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' P1L& !,*CM*./4#
8.8
&rmare si 2erificarea armarii pentru
camine
Poitionare piese inglobate in beton
+umar" diametru"
poitionare armaturi
Distanta dintre etrieri"
diametrul lor si modul de
fixare +umar si calitate
legaturi dintre bare
Poitia" modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Calitate materiale puse in
opera
Corectitud. executiei
Proiect cu detalii de
executie
+$ ./4
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
(
CC
P1L& !,*CM*./4#
PVF'
8.=
Turnare beton:
*de egaliare
* pentru camine" bain 2idan5abil"
masi2e de ancora5
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual0
Laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' Condica de betoane !,*
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC !,*CM*./=#
8.A
Decofrare Reistenta" aspect beton"
poitii" distante intre
elemente" dimensiuni sect.
trans2ersale
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
P2 de 2erificare a
aspectului betonului dupa
decofrare si poitionare
goluri tehnologice si de
instalatie !,*CM*.=8#
8.7
Poitionare" montare si monolitiare
elemente prefabricate din beton
pentru camine
Poitionare elemente
prefabricate din beton
!tuburi#.
Diametru si dimensiuni
camin 0 aliniamente camine
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie"
CA7/3A"
+$./4*;;
B> 8../4..70
1iual 0
Ruleta
1ior mobil
Rigla trasare
Cruci de 2iare
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
8.D
Poitionare si montare piese de
trecere etansa prin peretii caminelor
Poitionare si montare elemente
prefabricate metalice !rama" capac"
trepte acces" suporti conducte etc.#

Poitionare piese de trecere"
rama" capac" trepte acces etc.
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie"
CA7/3A"
+$./4*;;.
B> 8../4..70
1iual 0
Ruleta
1ior mobil
Rigla trasare
Cruci de 2iare
Conformitatea lucrarii
exec. Cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
a*. 2/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
8.3
$xecutie impermeabiliare interioara
camine si bain 2idan5abil
$tansare rosturi
Tip" calitate materiale puse
in opera0
Tehnologia de executie
Corectitudinea executiei
operatiilor
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecif. tehnice"
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
8.;
Poare si montare elemente de
instalatie aferenta conductei
!armaturi" DMM" hidranti" cismele
etc.#
Tip" dimensiuni0
Poitionare0
Tehnologia de monta5
Calitate imbinari
Corectitudinea executiei
operatiilor
Proiect de exec.
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare0
Plan de monta5
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
P1RC !,*CM*./=#
8./.
Protectie anticorosi2a prin 2opsire a
suprafetelor metalice/ 1opsire
confectii metalice di2erse :
* pregatire suprafata 0
* executie
Pregatire supraf." calitate
materiale" culoare"
tehnologia de aplicare"
grosime strat" uscare strat0
aspect" aderenta" nr. straturi
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie"
normati2e tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
-criptic
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
P1RC !,*CM*./=#
2. RE7ERVOR APA $i camera &e (ane
=./
1erificarea cotei de fundare si a
naturii terenului de fundare
Cota de fundare0
+atura terenului de fundare
Proiect executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
-tudiu geo
B> 8../4..70
1iual
Topometric
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ '
P !geo#
(
P1L& !,*CM*./4#
P1 2erific.cota fundare
!,*CM*./.#
P2 de 2erif. a naturii
teren. de fundare !,*CM*
.//#0
PVF'
=.4
+i2elare si compactare fund sapatura Planeitate
>rad compactare
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ norm.
tehnice" in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de exec
P- $ '
Laborator autoriat
P1RC !,*CM*./=#
'uletin de incercari si
reultate ale compactarii
=.8
Turnare beton de egaliare Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecif. tehnice" stand.
in 2igoare aplicabile
B> 8../4..70
+$ ./4*;;
1iual0
Laborator
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' Condica de betoane !,*
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC !,*CM*./=#
=.=
&rmare" cofrare pentru infrastructura
reer2or si camera de 2ane
* radier 0
* placa de fund.
Poitionare piese inglobate in beton
Cote de poare
>eometrie cofra5e si
poitionare armaturi.
Tratarea suprafete cofra5.
-tabilitate cofra5e.
Dimensiuni distantieri.
Corectit. executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecif. tehnice"
stand. in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
(
P1L& !,*CM*./4#
PVF'
a*. 3/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
=.A
Turnare beton pentru infrastructura
reer2or si camera de 2ane
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare
1iual0
Laborator
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' Condica de betoane !,*
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC !,*CM*./=#
=.7
Decofrare Reistenta" aspect beton"
poitii" distante intre
elemente" dimensiuni sect.
trans2ersale
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
+$ ./4
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
P2 de 2erificare a
aspectului betonului dupa
decofrare si poitionare
goluri tehnologice si de
instalatie !,*CM*.=8#
=.D
&rmare si 2erificarea armarii pentru
elemente reer2or si camera de 2ane
Poitionare piese inglobate in beton
+umar" diametru"
poitionare armaturi
Distanta dintre etrieri"
diametrul lor si modul de
fixare0 +umar si calitate
legaturi dintre bare
Poitia" modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
+$ ./4
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
(
CC
P1L& !,*CM*./4#
PVF'
=.3
Turnare beton pentru:
* elemente reer2or si camera de
2ane
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare
+$ ./4
B> 8../4..70
1iual0
Laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' Condica de betoane !,*
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC !,*CM*./=#
=.;
Decofrare Reistenta" aspect beton"
poitii" distante intre
elemente" dimensiuni sect.
trans2ersale
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
+$ ./4
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
P2 de 2erificare a
aspectului betonului dupa
decofrare si poitionare
goluri tehnologice si de
instalatie !,*CM*.=8#
=./.
Poitionare si montare elemente
prefabricate din beton !dupa ca#
Tip" dimensiuni" poitionare"
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
=.//
Montarea si 2erificarea montarii in
poitie a sarpantei pentru reer2or
Tip" dimensiuni" cote de
poare
calitate materiale puse in
opera0
Tehnologia de imbinare
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
&
CC
P1L& !,*CM*./4#
=./4
Poitionare si montare in2elitoare.
Receptia lucrarilor la in2elitoare
Tip" dimensiuni" planeitate"
calitate materiale puse in
opera0 Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
CC
P1RC !,*CM*./=#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
=./8 Poitionare si montare confectii Tip" dimensiuni Proiect cu detalii de 1iual Conformitatea lucrarii P& $ ' CC
a*. 4/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
metalice aparente
Cote de monta5
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
Ruleta
Metru
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P1RC !,*CM*./=#

=./=
$xecutie tencuieli
interioare/exterioare
obisnuite/speciale
Tip" dimensiuni" Calitate
materiale puse in opera0
Corectitudinea executiei
operatiilor
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecificatii tehnice"
standarde in 2igoare si
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1RC !,*CM*./=#
P1L& !,*CM*./4#
=./A
Realiare hidroiolatie inclusi2
idarie de protectie la exterior !dupa
ca#
Tip" dimensiuni" Calitate
materiale puse in opera0
Corectitudinea executiei
operatiilor
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecificatii tehnice"
standarde in 2igoare si
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
=./7
Realiare termoiolatie
Tip" dimensiuni" Calitate
materiale puse in opera0
Tehnologie0 Corectitudinea
executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
-pecificatii tehnice"
standarde in 2igoare si
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
=./D
Receptia preliminara reer2or si
camera de 2ane
Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
+$ ./4
B> 8../4..70
1iual0
-criptic
Conformitatea lucrarii
executate cu documentatia
de executie si reglementarile
specifice" cu respectarea
cerintelor esentiale" conform
legii
P- $ '
P
RT$
CC
P1RC !,*CM*./=#
3. STR9CT9RA 'E RE7ISTENTA t. CONSTR9CTII 6OSPO'ARIA 'E APA
A./
1erificarea cotei de fundare si a
naturii terenului de fundare
Cota de fundare0
+atura terenului de fundare
Proiect executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
-tudiu geo
B> 8../4..70
1iual
Topometric
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ '
P !geo#
(
P1L& !,*CM*./4#
P1 2erific.cota fundare
!,*CM*./.#
P2 de 2erif. a naturii
teren. de fundare !,*CM*
.//#0 PVF'
A.4
+i2elare si compactare fund sapatura Planeitate
>rad compactare
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ norm.
tehnice" in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de exec
P- $ '
Laborator autoriat
P1RC !,*CM*./=#
'uletin de incercari si
reultate ale compactarii
A.8
Cofrare infrastructura Poitionare" >eometrie"
dimensiuni" poitie goluri
stabilitate cofra5e" etanseitate
Tratare suprafete cofra5.
Calitate materiale puse in
opera
Corectitudinea executiei
Detalii de executie
+$ ./4/;;
Prescriptii si
specificatii tehnice
in 2igoare aplicabile
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
A.= &rmarea si 2erificarea armarii +umar" diametru" Proiect cu detalii de 1iual0 Conformitatea lucrarii P- $ ' CC
a*. 5/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
centurilor si ele2atiilor
Poitionare piese inglobate in beton
poitionare armaturi
Distanta dintre etrieri"
diametrul lor si modul de
fixare +umar si calitate
legaturi dintre bare
Poitia" modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Corectitud. executiei
executie
+$ ./4/;;
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
B> 8../4..70
Ruleta executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P
(
P1L& !,*CM*./4#
PVF'
A.A
Turnare beton de egaliare0 Turnare
beton pt. centuri
Turnare beton pentru ele2atii
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual0
Laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' Condica de betoane !,*
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC !,*CM*./=#
A.7
Decofrare Reistenta" aspect beton"
poitii" distante intre
elemente" dimensiuni sect.
trans2ersale
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
P2 de 2erificare a
aspectului betonului dupa
decofrare si poitionare
goluri tehnologice si de
instalatie !,*CM*.=8#
A.D
Receptia infrastructurii de reistenta Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu documentatia
de executie si reglementarile
specifice" cu respectarea
cerintelor esentiale" conform
legii
P- $ '
P
(
P1RC !,*CM*./=#
PVF'
A.3
Cofrare suprastructura de reistenta Poitionare" >eometrie"
dimensiuni" poitie goluri
stabilitate cofra5e" etanseitate
Tratare suprafete cofra5.
Calitate materiale puse in
opera
Corectitudinea executiei
Detalii de executie
+$ ./4/;;
Prescriptii si
specificatii tehnice
in 2igoare aplicabile
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' P1L& !,*CM*./4#
A.;
&rmare si 2erificarea armarii pentru
suprastructura
Poitionare si montare piese
inglobate in beton
+umar" diametru"
poitionare armaturi
Distanta dintre etrieri"
diametrul lor si modul de
fixare0 +umar si calitate
legaturi dintre bare
Poitia" modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
(
CC
P1L& !,*CM*./4#
PVF'
0 1 2 3 2 3 4 5 9
A./. Turnare beton pentru: Calitate materiale puse in Proiect de executie 1iual0 Conformitatea lucrarii P& $ ' Condica de betoane !,*
a*. +/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
* suprastructura opera0
Corectitudinea executiei
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
Laborator exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC !,*CM*./=#
A.//
Decofrare Reistenta" aspect beton"
poitii" distante intre
elemente" dimensiuni sect.
trans2ersale
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
P2 de 2erificare a
aspectului betonului dupa
decofrare si poitionare
goluri tehnologice si de
instalatie !,*CM*.=8#
A./4
Poitionare si montare elemente
prefabricate din beton
Tip" dimensiuni" poitionare"
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
A./8
Montarea si 2erificarea montarii in
poitie a sarpantei
Tip" dimensiuni" cote de
poare
calitate materiale puse in
opera0
Tehnologia de imbinare
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
&
CC
P1L& !,*CM*./4#
A./=
Receptia structurii de reistenta Corectitudinea executiei
suprastructurii de reistenta
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu documentatia
de executie si reglementarile
specifice" cu respectarea
cerintelor esentiale" conform
legii
P- $ '
P
(
P1RC !,*CM*./=#
PVF'
4. 7I'ARII t. CONSTR9CTII 6OSPO'ARIA 'E APA
7./
Realiarea si 2erificarea idariilor
pentru inchideri exterioare si
compartimentari interioare
Tip" dimensiuni" poitionare0
Dimensiuni idarii"
poitionare goluri"
planeitate" 2erticalitate
idarii si compartimentari
Calitate materiale puse in
opera0 Tehnologie de
executie0 Corectitudinea
executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice" standarde in
2igoare0
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
7.4
Poitionare si montare tuburi de
protectie la trecerea prin pereti
Tip" dimensiuni" cote de
poare
calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
5. FINISA;E t. CONSTR9CTII 6OSPO'ARIA 'E APA
D./
Poitionare si montare in2elitoare.
Receptia lucrarilor la in2elitoare
Tip" dimensiuni" calitate
materiale puse in opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
CC
P1RC !,*CM*./=#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
D.4 1opsire interior suprafete de lemn Pregatire supraf." tip" calitate Proiect de executie 1iual Conformitatea lucrarii P& $ ' CC
a*. 9/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
ignifug" antiseptic" hidrofug !dupa
ca#
materiale puse in opera"
tehnologie"
grosime strat" uscare strat0
aspect" aderenta" nr. straturi
Corectitudinea executiei
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie"
normati2e tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P1L& !,*CM*./4#
D.8
$xecutie tencuieli
interioare/exterioare"
obisnuite/speciale 0
$xecutie sape !dupa ca#
1erificarea tencuielilor si a sapelor
inaintea executarii finisa5elor
Calitate materiale puse in
opera0
Tehnologie de executie
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
D.=
Montarea si 2erificarea montarii
tamplariei interioara/ exterioara
di2ersa" inclusi2 geamuri
Tip" dimensiuni" cote de
poare
Tehnologia de monta5
calitate materiale puse in
opera0 Corectitudinea
executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
D.A
Montare confectii metalice di2erse
Montare elemente de tinichigerie
Tip" dimensiuni" poitionare"
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
P1RC !,*CM*./=#
D.7
$xecutie si finisare pardoseli Tip" dimensiuni" calitate
materiale puse in opera0
Tehnologia de executie
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
D.D
Realiare termoiolatii di2erse Tip" dimensiuni" Calitate
materiale puse in opera0
Tehnologie de realiare0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
-pecificatii tehnice"
standarde in 2igoare si
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
D.3
Realiare hidroiolatii di2erse Tip" dimensiuni" Calitate
materiale puse in opera0
Tehnologie de realiare0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
-pecificatii tehnice"
standarde in 2igoare si
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
D.;
$xecutia si 2erificarea lucrarilor de
ugra2eli si 2opsitorii
Calitate materiale puse in
opera0
Continuitate si aspect
pelicule0
+r. straturi0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Poloboc
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
D./. Receptia preliminara Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de
executie
1iual0
-criptic
Conformitatea lucrarii
executate cu documentatia
P- $ '
P
P1RC !,*CM*./=#
a*. 10/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
Prescriptii/ specificatii
tehnice0 in 2igoare0
+$ ./4/;;
B> 8../4..70
de executie si reglementarile
specifice" cu respectarea
cerintelor esentiale" conform
legii
RT$
+. 9TILA;E SI EC<IPA#ENTE t. 6OSPO'ARIA 'E APA
3./
Poare si montare utila5e si
echipamente
Tip" dimensiuni0 cote de
poare0
Calitate materiale puse in
opera0
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice in 2igoare0
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
C%
Carte tehnica
P2de montare utila5e
tehnologice !,*CM*.=4#
3.4
Probe tehnologice ,unctionalitate utila5e si
echipamente gospodaria de
apa
Documentatie de
executie
Reglementari specifice
aplicabile " in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
-criptic
Realiarea scopului propus
!instalatie functionala#
P- $ '
P
&
P2 pentru proba !,*CM*
.48#
PVF'
9. RETELE TE<NOLO6ICE $i INSTALATII <I'RA9LICE t. 6OSPO'ARIA 'E APA
;./
Poitionare si montare a tronsoanelor
de conducta P$BD" inclusi2 fitinguri
si piese de legatura
Temperatura" durata" ora
exec.0
Dimensiuni " cote de poare"
pante
Tehnologie de monta5
Parametrii proces. de sudare
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" instructiuni
furnior" normati2e
tehnice in 2igoare
B> 8../4..70
&parat de sudura
electric pentru
polietilena
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
CC
Protocol sudura
-chema iometrica traseu
conducta
'uletin de examinare
2iuala a sudurilor
! ,*CM*.4/#
'uletin de examinare
control nedistructi20
P1L& !,*CM*./4#
Tabel cu sudorii
autoriati
!,*CM*./3#
;.4
Montare conducta otel prin sudare"
inclusi2 fitinguri:
* pregatire suprafata" curatire
interior/exterior ona rosturi0
* sudare0
Calitate cordoane de
sudura0
Calitate materiale puse in
opera0
Conditii de mediu ambiant0
Procedeu de sudare0
Corectitudinea executiei
Proiect de executie0
Prescriptii tehnice"
normati2e tehnice in
2igoare0
B> 8../4..70
1iual
-ubler pt.
suduri
&paratura de
laborator
Conformitatea cu proiectul
de executie
P- $ '
&
Laborator
autoriat
Tabel cu procedurile de
sudare omologate!,*
CM*./7#
'uletin de examinare
2iuala a sudurilor
! ,*CM*.4/#
'uletin de examinare
control nedistructi20
P1L& !,*CM*./4 #
-chema iometrica a
executiei
Tabel cu sudorii
autoriati
!,*CM*./3#
Tabel pri2ind executia
sudurilor
! ,*CM*.4.#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
;.8 Poitionarea si montarea tuburilor
P1C*E> pentru canaliare
!Pregatirea pentru mufare a
Poitionare !ni2el de
aseare" pante" aliniament
canal# 0 Dimensiuni tuburi 0
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executiei cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
a*. 11/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
suprafetelor" poare si imbinare
tuburi" fitinguri" racorduri si
accesorii
Realiare legaturi.
-tare suprafete !garnitura de
etansare" pereti interiori
mufa# 0 Tehnologia de
monta5
Corectit.executiei
tehnice0
CA7*4..4
B> 8../4..70
;.=
1erificare cota de poare conducta Cota poare conducta fata
de reperul specificat prin
proiect
Proiect executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
$chipament
topografic
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ ' P1RC !,*CM*./=#
;.A
Poitionare si montare elemente de
instalatie hidraulica * piese de
legatura" armaturi" DMM etc.
Tip" dimensiuni0
Cote de poare0
Coaxialitate elemente de
imbinat
Tehnologia de monta5
$tanseitate imbinari
Calitate imbinari
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" in 2igoare
Plan de monta5
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
+i2ela cu bula
-ablon
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
;.7
Realiare iolatie anticorosi2a
inclusi2 protectia aferenta" citomare
interioara la conducte otel
* 2erificare materiale de iolare
* pregatire suprafata metalica0
* aplicare iolatie
Tip" calitate materiale puse
in opera0
Pregatire suprafata
Tehnologia de executie0
Continuitate si aspect
iolatie0
>rosime totala0
&derenta iolatie0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
specificatii tehnice"
standarde in 2igoare
aplicabile
(nstructiuni de
aplicare indicate de
furniorul de
material0
B> 8../4..70
1iual
&paratura de
laborator
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
C%
Laborator
autoriat
CC
P1L&!,*CM*./4 #
'uletin de 2erificare
pregatire supraf.
metalica" rugoitate
!Laborator autoriat#
'uletin pentru
2erificarea calitatii
iolatiei
!,*CM*.44 #
;.D
Realiare iolatie termica pentru
conducte otel
Tip" dimensiuni"
Tehnologia de monta5
calitate materiale puse in
opera0 Corectitudinea
executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
10. INSTALATII SANITARE INTERIOARE
/../
Poitionare si montare :
* dispoiti2e de sustinere pt.
conducte 0
* tubulatura de protectie la trecerea
prin pereti 0
Tip" dimensiuni0
cote de poare0
Calitate imbinari
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
/..4 Poarea si montarea aparent/ mascate
in ghene a tuburilor pentru
canaliare" fitinguri" piese de
legatura" piese de curatare" colectoare
de scurgere sub pardoseala etc.
Dimensiuni " cote de poare"
pante
Tehnologie de imbinare
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" instructiuni
furnior" normati2e
tehnice in 2igoare
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
a*. 12/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
Realiarea legaturilor de scurgere ale
obiectelor sanitare
B> 8../4..70
/..8
Poitionare" montare si fixare obiecte
sanitare/ armaturi si alte elemente
pentru instalatii sanitare interioare.
$xecutie racorduri la instalatia
sanitara
Tip" dimensiuni0 cote de
poare0
Tehnologie de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Plan de monta5
CA7*4..4
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
CC
P1RC !,*CM*./=#
/..=
Poitionare si montare armaturi"
DMM
Tip" dimensiuni0
cote de poare0
Tehnologia de monta5
Calitate imbinari
Corectitudinea executiei
operatiilor
Proiect de exec.
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare0
Plan de monta5
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1RC !,*CM*./=#
11. PRO:E = SPALARE SI 'E7INFECTARE INSTALATII/ RETELE APA $i CANALI7ARE
//./
Proba de presiune pt. instalatii/ retele
apa si canaliare
$tanseitate !apa si
canaliare#
Reistenta !apa#
,unctionare !apa si
canaliare#
Plan de control al
calitatii lucrarii
CA7*4..4
B> 8../4..70
1iual
Manometru
2erificat
metrologic
-criptic
,ara scurgeri 2iibile pe tot
traseul si la imbinari
?btinerea scopului propus
P- $ '
P
(
P2 de proba !,*CM*.48#
PVF'
//.4
Proba de etanseitate a reer2orului Presiune" timp Plan de control al
calitatii lucrarii
CA7*4..4
B> 8../4..70
1iual
-criptic
1olum constant
,ara exfiltratii
P- $ '
RT$
(
P2 de proba !,*CM*.48#
PVF'
//.8
-palare si deinfectare
retele/instalatii
&nalia apei
Continut in Clor/culoare
Calitate apa
Respectarea pre2ederilor
documentatiei
Proiect de executie
Legea calitatii apei
=A3/4..4 cu modific.
si completarile
ulterioare
1iual
&paratura de
laborator
-criptic
Continut in clor conform
pre2ederilor legale
Culoare 2iolacee
P- $ '
P
Laborator
P2
'uletin de analia apa
PVF'
//.=
Desinfectare reer2or Respectarea pre2ederilor
documentatiei
Proiect de executie 1iual
-criptic
Reer2or deinfectat P& $ ' P2
12. 'R9# ACCES SI PLATFOR#E
/4./
1erificarea cotei de fundare si a
naturii terenului de fundare pentru
drum acces si platforme
Cota de fundare0
+atura terenului de fundare
Proiect executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
-tudiu geo
B> 8../4..70
1iual
Topometric
Conformitatea
caracteristicilor masurate
cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P !geo#
P1L& !,*CM*./4#
P1 2erific.cota fundare
!,*CM*./.#
P2 de 2erif. a naturii
teren. de fundare !,*CM*
.//#
/4.4
Reprofilare" completare platforma
drum !asternere umplutura in
straturi" ni2elare "compactare"
finisare#
Profil
Planeitate"
Cote
Calitate materiale puse in
opera
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
-ablon
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L&
!,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
/4.8
1erificare grad compactare pat
drum
>rad compactare teren Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
Metode de
laborator
Conformitatea
caracteristicilor masurate
cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
Laborator
autoriat
P1L& !,*CM*./4#
'uletin de incercari si
reultate ale compactarii
a*. 13/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
/4.=
Receptia patului drumului Tip finisare platforma si
margini" cote" profil" pante in
profile trans2." deni2elari"
grad compactare
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
CA7*3A
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
documentatiei din col. 80
P- $ ' P1RC!,*CM*./=#
/4.A
Realiare strat de balast cilindrat +umar straturi" asternere la
ni2el si profil proiectat
Tehnologia de executie
Conditii si grad de
compactare
Calitate materiale puse in
opera"
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..7
CA7*3A
1iual0
Ruleta
-ablon
Lata de 8 m
Metode de
laborator
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
Laborator autoriat
'uletin de incercari si
reultate ale compactarii
P1L& !,*CM*./4#
CC
/4.7
Receptie strat de balast Tip finisare" cote in ax"
grosime strat"
profil" pante in profile
trans2ersal/ longitudinal"
uniformitate in profil
longitudinal" in axa
drumului" corectit. executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
lata de 8 m
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' P1RC!,*CM*./=#
/4.D
&sternere strat de agregate naturale >rosime strat" sort
umplutura
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
-ablon
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
CC
P1L& !,*CM*./4#
/4.3
Turnare beton simplu pentru :
* fundatie borduri
Marca beton
Calitate materiale puse in
opera0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
+$ ./4*;;
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
B> 8../4..7
1iual0
Laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' Condica de betoane !,*
CM*./8#
'uletin de laborator
P1RC!,*CM*./=#
/4.;
Montare elemente prefabricate
*borduri
Tip" dimensiuni" Cote de
poare
Calitate materiale puse in
opera
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect de executie.
Prescriptii tehnice in
2igoare
CA7*3A
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ ' CC
P1RC!,*CM*./=#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
13. I#PRE;#9IRE
/8./ * &rmare" cofrare" turnare beton pt.
fundatii stalpi0
Profil" adancime sapatura0
>eometrie cofra5e si
poitionare armaturi.
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii/
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. Cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' Condica de betoane
P1RC!,*CM*./=#
'uletin de laborator
a*. 12/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
-tabilitate cofra5e.
Dimensiuni distantieri. Tip"
calitate materiale puse in
opera0
Poitionare0
Corectit. executiei
normati2e tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
/8.4
Poitionare si montare stalpi0
Montare si fixare impre5muire" porti
etc.
Tip" dimensiuni0 cote de
poare0
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1RC!,*CM*./=#
12. S9:TRAVERSARI .Sant &e$c>i$/
/=./
,inisare pat de fundare pt. poarea
tubului de protectie
>rosime strat" sort
umplutura 0
Planeitate
Tehnologie de compactare
>rad compactare
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
specificatii tehnice"
standarde in 2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
Laborator
P1L& !,*CM*./4#
'uletin de incercari si
reultate ale compactarii
/=.4
Realiare strat de agregate pe
fundul transeei
>rosime strat" sort
agregate
corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/
specificatii tehnice
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
/=.8
Lansarea si poitionarea tubului de
protectie
Lungime" adancime"
dimensiune tub" cote de
poare"
corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
specificatii tehnice"
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
/=.=
Lansarea si poarea conductei la
subtra2ersare inclusi2 montare
protectii si elemente de etansare
Tip" dimensiuni"
poitionare te2i
Centrare conducta
Calitate materiale puse in
opera corectitudinea
executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
specificatii tehnice"
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
13. REALI7ARE ESTACA'A
a*. 13/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
/A./
Receptia terenului de fundare Cota de fundare0
+atura terenului de fundare
Proiect cu detalii de
executie
Referat geotehnic
Prescriptii tehnice in
2igoare0
specificatii tehnice"
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
1iual
Topometric
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ '
P !geo#
(
P1L& !,*CM*./4#
P1 2erific.cota fundare
!,*CM*./.#
P2 de 2erif. a naturii
teren. de fundare !,*P?*
CM*.//#0
PVF'
/A.4
Cofrare fundatii" montare piese
inglobate in beton
>eometrie si stabilitate
cofra5e
Tratare suprafete cofra5.
Poitionare piese inglobate
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
+$ ./4
Prescriptii si
specificatii tehnice
in 2igoare aplicabile
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
(
P1L& !,*CM*./4#
PVF'
/A.8
Turnare si compactare beton in
fundatii
Calitate materiale puse in
opera0
Conditii de mediu0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
+$ ./4
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
B> 8../4..7
1iual0
Metode de
laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
Laborator autoriat
Condica de betoane !,*
CM*./8#
P1RC !,*CM*./=#
'uletin de laborator
/A.=
Decofrare
Reistenta" aspect beton"
poitii" distante intre
elemente" dimensiuni
sectiuni trans2ersale
Proiect cu detalii de
executie
+$ ./4
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
B> 8../4..7
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' P2 de 2erificare a
aspectului betonului dupa
decofrare si poitionare
goluri tehnologice si de
instalatie !,*CM*.=8#
/A.A
Poitionare si montare confectii
metalice di2erse pt. infrastructura
estacada
Tip" dimensiuni" cote de
poare
Tehnologia de monta5
Calitate materiale puse in
opera
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Metru
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
CC
P1RC !,*CM*./=#
/A.7
Confectionare si montare
suprastructura metalica
Tip" dimensiuni"
poitionare elemente 0
Calitate materiale puse in
opera
Procedeude sudare"
tehnologia de monta5
Conditii de mediu
ambiant 0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
CA7*4..4
B> 8../4..70
1iual
Ruleta -ubler
pt. suduri
&paratura de
laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
Laborator
autoriat
CC
Tabel procedur( sudare
omologate
!,*CM*./7#
'uletin de examinare
2iuala suduri
! ,*CM*.4/#
'uletin examinare control
nedistructi20
Tabel cu sudorii autoriati
!,*CM*./3#
Tabel pri2ind executia
sudurilor! ,*CM*.4.#
P1RC !,*CM*./=#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
a*. 14/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
/A.D
1erificarea cotei ele2atiei
suprastructurii
Cota ele2atie
suprastructura fata de +&$
Proiect cu detalii de
executie
B> 8../4..70
Ruleta
Telemetru
Conformitatea cu cerintele
din documenta:ia de
executie
P- $ '
P
(
P1RC !,*CM*./=#
PVF'
/A.3
Poitionare si montare aparate de
reaem
1erificarea cotei finale a aparatelor
de reaem
Tip" dimensiuni" cote de
poare 0
Calitate materiale puse in
opera
Tehnologia de monta5
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ normati2e
tehnice" norme
fabricatie in 2igoare
CA7*4..4
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
CC
P1RC !,*CM*./=#
14. #ONTARE CON'9CTA OTEL IN6ROPATA/ S9PRATERANA
/7./
Pregatire pat de poare
&sternere strat de nisip/ pamant in
transee.
Compactare
Planeitate"
>rosime strat"
tip" sort umplutura 0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
+i2ela
Teodolit
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
/7.4
Poare si montare prin sudura
conducta/ tub protectie otel"
inclusi2 fitinguri si piese de
legatura" pe tronsoane/ asamblare
in fir continuu/ cuplare/ priare:
* pregatire suprafata" curatire
interior/exterior ona rosturi0
* sudare0
Lansare" poare in sant !pt.
conducta ingropata#
Tip" dimensiuni" cote de
poare te2i
Calitate cordoane de
sudura0
Calitate materiale puse in
opera0 Conditii de mediu
ambiant0 Procedeu de
sudare0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..70
1iual
-ubler pt.
suduri
&paratura de
laborator
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
Laborator
autoriat
&ltii
CC
Tabel cu procedurile de
sudare omologate!,*
CM*./7#
'uletin de examinare
2iuala a sudurilor
! ,*CM*.4/#
'uletin de examin.
control nedistructi20
P1L& !,*CM*./4#
-chema iometrica a
executiei
Tabel cu sudorii
autoriati
!,*CM*./3#
Tabel pri2ind executia
sudurilor
! ,*CM*.4.#
/7.8
1erificare cota de poare conducta/
tub protectie
Cota poare conducta/ tub
protectie fata de reperul
specificat prin proiect
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..70
1iual0
Ruleta
+i2ela
Teodolit
Concordanta elemente din
col. 4 cu pre2ederile
document. din col. 8
P- $ ' P1RC !,*CM*./=#
PVF'
/7.=
Poitionare si montare armaturi si
accesorii
Tip" dimensiuni" cote de
poare
Tehnologia de monta5
Calitate imbinari
Corectitudinea executiei
Proiect de exec.
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie" normati2e
tehnice in 2igoare0
Plan de monta5
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L&!,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 9
15. INSTALATIE AFERENTA CON'9CTEI LA S9PRA/ S9:TRAVERSARI
/D./ Cuplare" montare conducta de Tip imbinare/ asamblare Proiect de executie0 1iual Conformitatea cu proiectul P- $ ' CC
a*. 15/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
legatura !inclusi2 elemente de
instalatie aferenta conductei la
supra/ subtra2ersari etc.#
* curatire interior/exterior ona
rosturi0
* sudare
Calitate cordoane de
sudura0
Calitate materiale puse in
opera0 Conditii de mediu
ambiant0 Procedeu de
sudare0
Corectitudinea executiei
operatiilor
Prescriptii tehnice"
normati2e tehnice in
2igoare0
B> 8../4..70
-ubler pt.
suduri
&paratura de
laborator
de executie
&
Laborator
autoriat
Tabel cu procedurile
de sudare
omologate!,*CM*
./7#
'uletin de examinare
2iuala a sudurilor
! ,*CM*.4/#
'uletin de examinare
control nedistructi20
P1L& !,*CM*./4#
-chema iometrica a
executiei
Tabel cu sudorii
autoriati
!,*CM*./3#
Tabel pri2ind
executia sudurilor
! ,*CM*.4.#
1+. I7OLARE ANTICOROSIVA S9PRAFETE #ETALICE
/3./
(olarea conductei metalice" a
tuburilor protectoare la
subtra2ersari si a constructiilor
metalice aferente conductei
* 2erificare calitate iolatie la
cupoanele de conducta preiolata0
* curatire capete cupoane0
* 2erificare materiale de iolare
* pregatire suprafata metalica0
* aplicare iolatie
Tip" calitate
iolatie/materiale puse in
opera0
Pregatire suprafata
Tehnologie0
Continuitate si aspect
iolatie0
>rosime totala0
&derenta iolatie0
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0
specificatii tehnice"
standarde in 2igoare
aplicabile
(nstructiuni de
aplicare indicate de
furniorul de
material0
B> 8../4..70
1iual
&paratura de
laborator
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
C%
Laborator
autoriat
CC
P1L&!,*CM*./4 #
'uletin de 2erificare
pregatire supraf.
metalica" rugoitate
!Laborator autoriat#
'uletin pentru
2erificarea calitatii
iolatiei
!,*CM*.44 #
/3.4
1erificarea calitatii iolatiei
inaintea astuparii conductei
Lipsa defecte Proiect de executie
B> 8../4..7
&paratura de
laborator
Conformitatea cu proiectul
de executie
P- $ '
P
&
Laborator
autoriat
'uletin de 2erificare
!,*CM*.44 #
19. PROTECTIE ANTICOROSIVA S9PRAFETE #ETALICE
/;./
Protectie anticorosi2a a suprafetelor
metalice/ 1opsire confectii metalice
di2erse :
* pregatire suprafata 0
* executie
Pregatire supraf." calitate
materiale" culoare"
tehnologie de aplicare"
grosime strat" uscare strat0
aspect" aderenta" nr. straturi
Corectitudinea executiei
Proiect de executie
Prescriptii din
standarde" norme de
fabricatie"
normati2e tehnice in
2igoare
B> 8../4..70
1iual Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' CC
P1L& !,*CM*./4#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
20. I7OLARE TER#ICA CON'9CTE
4../ Realiare iolare termica la conducte Tip" calitate materiale puse Proiect cu detalii de 1iual Conformitatea lucrarii P& $ ' CC
a*. 1+/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
di2erse
* 2erificare materiale de iolare
* pregatirea suprafetei0
* realiare iolatie
in opera0
Pregatire suprafata
Tehnologie0
Continuitate si aspect
iolatie
>rosime totala0
Corectitudinea executiei
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice in 2igoare0
standarde in 2igoare
aplicabile
B> 8../4..70
-ubler executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
RT$ P1L& !,*CM*./4#
21. RETELE ELECTRICE 0,2?V .FORTA SI IL9#INAT/
4/./
Poitionare si montare cabluri
energie aparent/ subteran/ in
canale" cu protectiile aferente"
Tip" dimensiuni"
poitionare elemente.
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie0
Tehnologia de
monta5 0
-T&- /47.=/A*;.
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
CC
P1L& !,*CM*./4#
4/.4
Poitionare si montare aparate"
echipamente" aparatura electrica"
pupitre comanda" tablouri electrice"
etc.
Realiare legaturi
Tip dimensiuni"
poitionare elemente
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie 0
Tehnologia de
monta5 0
-T&- /47.=/A*;.
B> 8../4..7
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. Cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
P
&
Carte tehnica
P2 de montare utila5e
tehnologice!,*CM*
.=4#
4/.8
Poare si montare intreruptoare"
comutatoare" prie" doe corpuri de
iluminat etc.
Tip" dimensiuni"
poitionare elemente.
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie0
Tehnologia de
monta5 0
-T&- /47.=/A*;.
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
&
CC
P1L& !,*CM*./4#
4/.=
1erificari PR&M !cabluri
electrice" aparata5" echipamente
etc.#
Reistenta de iolatie0
Continuitatea electrica a
instalatiei
Proiect cu detalii de
executie0
Tehnologia de
monta5 0 P$ //7/;=
-T&- /47.=/A*;.
(D*4..4
CA7/4..4
B> 8../4..70
&paratura de
laborator
certificata
metrologic
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
P
Laborator
autoriat
'uletin incercari
cablu !,*CM* .43#
'uletin de incercare
si 2erificare !,*CM*
.4A#
PVF'
4/.A
Probe tehnologice
,unctionalitatea instalatiei Documentatie de
executie
Reglementari specifice
aplicabile " in 2igoare
B> 8../4..70
*
Realiarea scopului propus
!instalatie functionala#
P- $ '
P
&
P2 pentru proba !,*
CM*.48#
PVF'
22. INSTALATIE 'E LE6ARE LA PRI7A 'E PA#ANT
44./
$xecutie sistem de impamantare"
efectuare de legaturi echipotentiale
Calitate materiale puse in
opera !Tip" dimensiuni#
poitionare elemente
!banda ?L*Zn" electroi"
etc.#" realiare legaturi.
Corectitudinea executiei
Proiect cu detalii de
executie0
Tehnologia de
monta5 0
P$ //7/;=
-T&- /47.=/A*;.
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documenta:ia de executie
P- $ '
&
P
CC
P1RC!,*CM*./=#
PVF'
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
44.4 1erificari PR&M !centura si
racorduri de impamantare etc.#
Reistenta de dispersie a
priei de pamant0
Proiect cu detalii de
executie0
&paratura de
laborator
Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
P& $ '
P
'uletin de incercare si
2erificare !,* CM*
a*. 19/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
Continuit electr a
instalatiei de punere la
pamant
Tehnologia de
monta5" (4.*4...0
P$ //7/;=
-T&- /47.=/A*;.
(D*4..4" CA7/4..4
B> 8../4..70
certificata
metrologic
documenta:ia de executie &
Laborator
autoriat
.4A#
23 INSTALATIE 'E A9TO#ATI7ARE
48./
Montare utila5e" echipamente"
aparatura de automatiare
Tip" dimensiuni" poitionare
Corectitudinea executiei
Documentatie de
executie
Reglem specifice
aplicabile"in 2igoare
1iual
Masuratori
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de exec
P& $ ' 'uletin/fisa de
2erificare si inspectie
Carte tehnica
48.4
Poare si montare cabluri de
comanda" control si semnaliare" cu
protectiile aferente. (ncercari cabluri.
Realiare legaturi
Tip" dimensiuni" poitionare
Corectitudinea executiei
Documentatie de
executie
Reglementari specifice
aplicabile " in 2igoare
1iual
Masuratori
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P1 $ '
&
CC
P1L& !,*CM*./4#
'uletin/fisa de
2erificare si inspectie
48.8
1erificari !conductoare" utila5e"
echipamente" aparatura de
automatiare#
1erificari specifice
Documentatie de
executie
Reglem specifice
aplicabile"in 2igoare
1iual
Masuratori
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P&
$ '
&
'uletin/fisa de
2erificare si
inspectie0
,isa de masuratori
22. 9#PL9T9RI INTER#E'IARE/ 'EFINITIVE
4=./
Cmpluturi nisip/ pamant in straturi
compactate
&mplasament
>rosime strat" sort
umplutura 0
Tehnologie de compactare
>rad compactare
B> 8../4..70
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii/ specificatii
tehnice"
standarde in 2igoare si
B> 8../4..70
1iual
Ruleta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ '
Laborator
CC
P1L& !,*CM*./4#
'uletin de incercari si
reultate ale
compactarii
4=.4
1erificare cote sistematiare
2erticala

Cote sistematiare 2erticala
pante" fata de reperul
preciat in proiect
Proiect cu detalii de
executie
Prescriptii tehnice in
2igoare0 specificatii
tehnice0
B> 8../4..7
1iual0
Ruleta
Conformitatea cu cerintele
din documenta:ia de
executie
P- $ '
P
P1RC!,*CM*./=#
23. ACTIVITATI 'E INC<EIERE
4A./
&ducere one adiacente lucrarilor la
starea initiala
&spect teren Proiect de executie 1iual Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
docum. de exec.
P& $ ' P1L& !,*CM*./4#
4A.4
+i2elare ona afectata de lucrari.
Refacere strat 2egetal
&spect teren Proiect de executie 1iual Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
docum. de executie
P& $ ' P1L& !,*CM*./4#
4A.8
1erificare documente la finaliarea
lucrarilor
1erificare documente de
receptie0
Resp. cerintelor proiectului"
procedurilor" pre2ederi de
mediu" --M 6 -C
Plan de control al
calitatii lucrarii
-tandarde" norme"
normati2e"
reglementari legale in
2igoare aplicabile
1iual
&nalia
documente
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
documenta:ia de executie
P& $ ' Cartea tehnica a
constructiei !,*CM*
../....=8#
0 1 2 3 2 3 4 5 + 9 10
4A.= Receptia lucrarilor si punere in
functiune.
Respectarea pre2ederilor
din autoriatia de
Proiect cu detalii de
executie
1iual
&nalia
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele din
P- $ '
P
P1 de receptie la
terminarea lucrarilor
a*. 20/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0
Receptia finala. construire" a2iele si
conditiile de executie
impuse de autoritatile
competente0
$xecutia lucrarilor cf.
pre2ederi contract" doc. de
exec." a reglem. specifice"
cu respectarea exigentelor
esentiale" cf. legii0 referatul
de preentare intocmit de
proiectant pri2ind modul in
care a fost executata
lucrarea0
Terminarea tuturor lucrarilor
pre2aute in contractul
dintre in2estitor si
antreprenor si in
documentatia anexa la
contract
,inaliarea lucrarilor cerute
la receptia de la terminarea
lucrarilor Referatul
in2estitorului pri2ind
comportarea constructiilor si
instalatiilor aferente in
exploatare pe perioada de
garantie" inclusi2 2iciile
aferente si remedierea lor
Plan de control al
calitatii lucrarii
&utoriatia de
construire
Contract si
documentatia anexa
Reglementari specifice"
cerintele esentiale"
conform legii0
Regulament de receptie
aprobat prin B> nr.
4D8//;;= cu
modificarile si
completarile ulterioare
documente documenta:ia de executie (
&ltii
!,*CM*.8D#
P1 de receptie la
punerea in functiune
!,*CM*.83#
Proces 2erbal de
receptie finala !,*CM*
.=.#
Cartea tehnica a
constructiei !,*CM*
../....=8#
PVF'
0
: PV F Punct de 1erificare !personal de inspectie#0 PA F Punct de &sistare !inspectii/ incercari in preenta clientului#0 PS F Punct de -tationare !inspectii/ incercari pentru predare intermediara

00
: $* $xecutant" C%* Control Calitate" RT$* Responsabil tehnic cu $xecutia &testat" numit prin deciie !pentru partea de constructii#" &* Personal &utoriat !pentru
instalatii aferente constructiilor#" '* 'eneficiar" P* Proiectant" (*(nspectia de -tat in Constructii
P2 6 proces 2erbal0 P1L& 6 proces 2erbal de lucrari ascunse 0 P1RC 6 proces 2erbal de receptie calitati2a 0 CC 6 certificat de calitate 0 PVF' 6 proces 2erbal de faa determinanta 0
(L* instructiuni de lucru
))): Pentru toate documentele de referinta mentionate mai sus" se 2or aplica editiile/ re2iiile in 2igoare la data utiliarii preentului plan
O)ertant,
PSV CO#PAN@ S.A.
Data : /=../.4..; .$emnAturA aut!ri-atA/
a*. 21/21.P303/2009/ Formular cod F-084, rev. 0