Sunteți pe pagina 1din 46

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE.

FACULTATEA DE MANAGEMENT
MANAGEMENTUL PE BAZA
CENTRELOR DE PROFIT
1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
CUPRINS
Capitolul I - DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE4
1.1 Documentarea prelmnara.......................................................................................!
1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei.......................................................................4
1.1.. Sit!atia eco"omico#fi"a"ciara..............................................................................4
1.1.$. Sistem!l %e ma"ageme"t si compo"e"etele sale..................................................&
1." I#ent$carea % nterpretarea %mptomelor %emn$cat&e....................................1'
1..1.A"ali'a (ia)ilitatii eco"omice.............................................................................1*
1... A"ali'a (ia)ilitatii ma"ageriale..........................................................................1$
1.( Puncte $orte economce % mana)erale .................................................................""
1.!. Puncte %la*e economce % mana)erale................................................................."!
Capitolul II - STRATEGIA SOCIETATII AXA QY PROXIM SRL ...............................2
".1. Formularea m%un $rme A+A ,- PRO+IM .RL........................................."/
".". .ta*lrea o*ect&elor %trate)ce............................................................................"/
".(. Conturarea prncpalelor optun %trate)ce........................................................."0
".!. Dmen%onarea re%ur%elor alocate..........................................................................('
".1. Prec2area termenelor.............................................................................................(1
".3. .ta*lrea a&anta4ulu compett&..........................................................................(1
"./. Implementarea %trate)e........................................................................................(1
Capitolul III - R!p"oi!#ta"!a $a%a&!"iala a So#i!tatii AXA QY PROXIM p! 'a(a
#!%t"!lo" )! p"o*it................................................................................................................+2
(.1. Reproectarea %u*%%temulu meto#olo)c al mana)ementulu %ocetat
comercale........................................................................................................................("
$.1.. Ela)orarea compo"e"telor ma"eme"t!l!i pri" o)iecti(e...................................$4
$.1.$. Delimitarea si %ime"sio"area ce"telor %e profit.................................................$+
$.1.4. A%aptarea str!ct!rala si f!"ctio"ala a celorlalte compo"e"te ma"ageriale la
ceri"tele ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e si ce"tre %e profit........................................$,
$.1.+. Coor%o"area si !rmarirea reali'arii o)iecti(elor................................................$,
$.1.&. Moti(area %ifere"tiata a perso"al!l!i Societatii A-A ./ 01O-IM ...............$2
(.". Reproectarea %%temulu #ec2onal......................................................................(5
$..1. Str!ct!rarea a!toritatii %eci'io"ale pe "i(el!ri ierar33ice.................................$2
$... Mo%ificari i" tipologia %eci'iilor a%optate.........................................................41
$..$. Im)!"atatirea calitatii %eci'iilor.........................................................................41
$..4. Apelarea !"or meto%e si te3"ici %eci'io"ale specifice......................................4
(.(. Reproectarea %%temulu n$ormatonal................................................................!!
$.$.1. 0ri"cipalele perfectio"ari i"formatio"ale proiectate..........................................4+
$.$.$. 0roiectarea co"fig!ratiei %e %etali! a sistem!l!i i"formatio"al.........................4+
$.4.1emo%elarea compo"e"tei orga"i'atorice a sistem!l!i %e ma"ageme"t...............4&
$.4.1.Delimitarea si %ime"sio"area coresp!"'atoare a compo"e"telor proces!ale si
str!ct!ral#orga"i'atorice ale firmei..............................................................................4&

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT


Capitolul I - DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI
MANAGERIALE
1.1 Documentarea preliminara
,.,.,. Ca"a#t!"i-ti#i tipolo&i#! al! *i"$!i
Societatea comerciala SC. 0AL4IN. S1L este o firma i"fii"tata i" 122+5 c! !"
perso"al i" "!mar %e 1* m!"citori5 1 i"gi"er si 1 s!)i"gi"er5 1 casier65 1 operator
calc!lator5 co"ta)ili5 $ eco"omisti5 1 %irector ge"eral si 1 asociat.
Obiectul de activitate co"form stat!t!l!i %e i"fii"tare este pro%!cerea %e mo)ila
7)!catarii5 %ormitoare5 li(i"g!ri5 )i)lioteci5 ma"sar%e etc.8.
SC. 0AL4IN. S1L proiectea'a piese %e mo)ila 7mese pe"tr! tele(i'oare5ca"apele5
coltare5 fotolii5 sca!"e8 c! i"te"tia %e a le testa pe piata..
,.,.2. Situatia !#o%o$i#o-*i%a%#ia"a
0e"tr! reali'area st!%iilor %e %iag"osticar s#a! l!at i" co"si%erare i"formatii
referitoare la sit!atia eco"omico#fi"a"aciara a societatii comerciale i" %i"amica i" %oi a"i
si a"!me 1229 si 122,.
Di"amica sit!atiei eco"omico#fi"a"ciarea i"registrata i" perioa%a 1222#*** este
e(i%e"tiata pri" i"terme%i!l !"or i"%icatori eco"omici %!pa c!m !rmea'a:
In#cator 155/ 1550
Acti(e imo)ili'ate 229.905.435 476.942.346
Acti(e circ!la"te 207.918.420 217.570.927
Capital!ri proprii 194.305.073 205.828.891
Datorii totale 245.997.787 502.522.119
Cifra %e afaceri 1.534.890.035 3.500.076.476
1e'!ltat!l e;ploat6rii 113.527.657 152.505.542
1e'!ltat!l fi"a"ciar 122.264.981 25.871.355
1e'!ltat!l e;cep<io"al 6.619.016 2.170.884
Total Acti(=0asi( 440.306.147 708.346.154
N!m6r me%i! %e salaria<i 11 17
N!m6r %e cola)oratori 1 3
Salarii )r!te 48.303.558 123.604.287
Datorii pe terme" sc!rt 245.997.787 502.522.119
Datorii pe terme" me%i! >i l!"g - -
C3elt!ieli totale 1.453.779.740 3.371.063.100
4e"it!ri totale 1.696.191.395 3.551.610.881
Stoc!ri 1.137.702 4.541.727
Crea"<e 106.958.333 171.809.116
Capital social 3.205.381 3.205.381
Tre'oreria acti(6 99.822.385 44.258.658
In#cator economco6$nancar 155/ 1550
$
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
1. Fo"%!l %e r!lme"t 7F18 # $+.&**.$& # 91.11$.4+&
. Necesar %e fo"% %e r!lme"t 7NF18 # 1$9.2*1.9+ # $&.191.9&
$. Tre'oreria "et6 1*.$*1.$,2 ++.*+9.,*
4. 1ata %e fi"a"<are a capital!l!i circ!la"t # 19 # 1+
+. Sol(a)ilitatea patrimo"ial6 4451$? 25*&?
&. 1ata ge"eral6 a sol(a)ilit6<ii 7rata a!to"omiei
fi"a"c.8
*592* *541*
9. Sol(a)ilitatea ime%iat6 7D)@O)8 ,45*& 4151+
,. 1ata lic3i%itatii ge"eraleA
Acti(e circ!la"te=Datorii pe terme" sc!rt
*5,4+ *54$$*
2. 1ata lic3i%itatii ime%iateA
Dispo"i)ilitati=Datorii pe terme" sc!rt
*54*+, *5*,,1
1*. 0ro%!cti(itatea m!"cii 1$2.+$+.4+, *+.,,&.,+
11. 1ata ge"eral6 a B"%ator6rii *5++,9 *59*24
1. Gr%. %e !tili'are a capital!l!i social 1$&5+2 1&5&9
1$. 1ata re"ta)ilit6<ii comercialeA
C0rofit )r!t=Cifra afaceriDE1**
*511+, *5*$19
14. 1ata re"ta)ilit6<ii res!rselor co"s!mate *51$ *5*$2
1+. 1ata re"ta)ilit6<ii eco"omice 1549+ *5,991
1&. 1ata re"ta)ilit6<ii fi"a"ciareA
C0rofit "et=Capital propri!DE1**
*521++ *5+4*4
19. 1e'!ltat!l c!re"t $+.92.&$, 19,.$9&.,29
12. Capital perma"e"t 124.$*+.*9$ *+.,,.,21
*. 0rofit )r!tA
Total (e"it F Total c3elt!ieli
4.411.&++ 1,*.+49.9,1
1. 1ata %e fi"a"<are a stoc!rilor # $152 # +25&2
. 1ata profit!l!i 1+592? +51&?
A"ali'a i"%icatorilor eco"omico#fi"a"ciari:
18 Fo"%!l %e r!lme"t are o te"%i"<6 %e sc6%ere B"tr!cGt acti(ele mo)ili'ate cresc mai
repe%e %ecGt cre>terea capital!rilor proprii aceasta fii"% !" at!! pe"tr! firma.
8 Tre'oreria "et6 este po'iti(6 %eoarece "ecesar!l %e fo"% %e r!lme"t este mai mic %ecGt
fo"%!l %e r!lme"t efecti(.
$8 Sol(a)ilitatea patrimo"ial6 este foarte fa(ora)il6 B" 1229 fii"% %e 4451$? >i este mai
p!<i" fa(ora)il6 B" 122, 725*&?8.
48 0ro%!cti(itatea m!"cii c!"oa>te o cre>tere %e 49.++? B" *** fa<6 %e 1222 B"tr!cGt >i
"!m6r!l me%i! %e salaria<i perma"e"<i cre>te c! +4.++?.
+8 1ata ge"eral6 a B"%atoririi este B" to<i cei %oi a"i a"ali'a<i mai mic6 %ecGt 15 ceea ce
sem"ific6 !" gra% %e B"%atorare mic al i"trepri"%erii.
4
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
&8 Lic3i%itatea ime%iat6 este foarte sc6'!t6 B" *** ceea ce i"%ic6 fapt!l c6 gra%!l %e
acoperire a %atoriilor %i" tre'oreria acti(6 este foarte micH este o sit!a<ie "efa(ora)il6
pe"tr! B"trepri"%ere.
98 1ata re"ta)ilit6<ii res!rselor co"s!mate are o te"%i"<6 %e sc6%ere i" *** fata %e 1222
%atorit6 sc6%erii profit!l!i "et >i cre>terii c3elt!ielilor totale %i" !"itate.
,8 1ata %e fi"a"<are a stoc!rilor %i" fo"%!l %e r!lme"t este foarte sc6'!t6 B" *** 7#+25&&8
%atorit6 fo"%!l!i %e r!lme"t "egati(H i"trpri"%erea "!#>i poate acoperi stoc!rile %i" fo"%!l
%e r!lme"t %e care %isp!"e.
28 1ata profit!l!i sca%e i" *** la +51+? ceea ce i"%ic6 fapt!l c6 la o cifr6 %e afaceri
foarte mare 7%e 5,? mai mare fa<6 %e 12228 are !" profit )r!t foarte mic 7%e 15$4? mai
mic fa<6 %e 12228.
,.,.+. Si-t!$ul )! $a%a&!$!%t -i #o$po%!%!t!l! -al!
S!)sistem!l meto%ologic
S!)sistem!l meto%ologic este alcat!it %i" i"str!me"tar!l ma"agerial si eleme"tele
meto%ologice %e co"cepere5 f!"ctio"are si perfectio"are a celorlalte compo"e"te
ma"ageriale#s!)sistem!l %eci'io"al5 i"formatio"al si orga"i'atoric # s!)sistem!l
meto%ologic e(i%e"tia'a la Societatea A-A ./ 01O-IM S1L !rmatoarele:
o Sistemele %e ma"ageme"t !tli'ate i" mica mas!ra5 i" form!le meto%ologice
simplificate : ma"ageme"t!l pri" o)iecti(e7 este regasit s!) forma !"or liste %e
o)iecti(e5 ma"ageme"t!l pri" )!gete7 este !tili'at "!mai la ela)orarea5 reali'area si
!rmarirea )!get!l!i %e (e"it!ri si c3elt!ieli si mai p!ti" i" rest!l acti!"ilor i" care
acesta ar tre)!i sa apara.
o Meto%ele si te3"icile %e ma"ageme"t:
Se%i"ta : meto%a raspa"%ita5 "! "!mai la "i(el!l celor %o!a oraga"isme
participati(e5 ci si la alte "i(ele orga"i'atorice5 %esfas!rate fie perio%ic5 fie a%#
3oc
Ta)lo!l %e )or% repre'e"tat %e sit!atii i"formatio"ale %e si"te'a ce s!"t
(alorificate %e ma"agerii %e "i(el me%i! si s!perior
Diag"osticarea regasita s!) forma !"or a"ali'e perio%ice i" folos!l ma"agerilor
%e "i(el s!perior sa! s!) forma raport!l!i %e gesti!"e al Co"sili!l!i %e
a%mi"istratie
Delegarea Fmeto%a ce pres!p!"e re'ol(area !"or pro)leme %e catre s!)or%o"ati
Meto%e %e co"trol
Meto%e %e calc!latie a cost!rilor
A"ali'a (alorii
S!)sistem!l %eci'io"al
Lista %eci'iilor a%optate %e cei %oi a%mi"istratori ce !rmea'a a fi a"ali'ate:
1. A%opta )ila"t!l co"ta)il si raport!l %e gesti!"e al a%mi"istratorilor afere"t
a"!l!i 1222H
+
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
. Apro)a )!get!l %e (e"it!ri si c3elt!ieli pe a"!l **15e(e"t!al si program!l %e
acti(itate pe e;erciti!l !rmatorH
$. Apro)a prop!"erile pri(i"% strategia glo)ala %e %e'(oltare5 te3"ololgi'are5
mo%er"i'are5 restr!ct!rare eco"omico#fi"a"ciara pe"tr! perioa%a **1#**4H
4. Apro)a rete3"ologi'areaH
+. Sta)ileste "i(el!l salariilor si al i"%em"i'atiilor l!"areH
&. Iotaraste co"tractarea !"!i impr!m!t )a"car pe terme" l!"gH
9. Apro)a str!ct!ra org"i'atorica pe"tr! ***
,. Apro)a "!mar!l si str!ct!ra perso"al!l!iH
I"ca%rarea tipologica a %eci'iilor a%mi"istratorilor este reali'ata i" ta)el!l .
Sem"ificatia presc!rtarilor %i" acest ta)el este !rmatoarea:
C1 # "at!ra (aria)ilelor implicateH
C # ori'o"t!l %e timp si i"fl!e"ta as!pra firmeiH
C$ # "!mar!l %e criterii %eci'io"aleH
C4 # amploarea compete"telor %eci%e"tilor
C # certa
I # i"certa
1 # risc
S # strategica
T # tactica
Cr # c!re"ta
U # !"icriteriala
M # m!ltcriteriala
U" # !"ica
A # aleatoare
0 # perio%ica
A( # a(i'ata
I" # i"tegrala
Ta)el!l # I"ca%rarea tipologica a %eci'iilor
Deci'ia C1 C C$ C4 C+
C I 1 S T C1 U M. U
N
A 0 A4 IN
1 Deci'ia 1 J J J J J
Deci'ia J J J J J
$ Deci'ia $ J J J J J
4 Deci'ia 4 J J J J J
+ Deci'ia + J J J J J
& Deci'ia & J J J J J
9 Deci'ia 9 J J J J J
, Deci'ia , J J J J J
2 Deci'ia 2 J J J J J
1* Deci'ia1* J J J J J
Total 7?8
+* +* # * ,
*
#### ### 1** ### ,* * #### 1**
&
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Deci'iile l!ate i" ca%r!l firmei pot fi i"ca%rate pe f!"ctiile ma"ageme"t!l!i si
f!"cti!"ile firmei.
Aceasta i"ca%rare (a fi pre'e"tata i" ta)el!l $. Sem"ificatia presc!rtarilor folosite
este !rmatoarea:
0(#pre(i'i!"e
O#orga"i'are
Co#co"%!cere
A#a"tre"are
C#E#co"trol#e(al!are
0M#proces!l %e ma"ageme"t
C#D#cercetare#%e'(oltare
0#pro%!ctie
C#comerciala
0s#perso"al
F#C#fi"a"ciar co"ta)ila
SC#societate comerciala i" a"sam)l!l sa!
Ta)el!l $ # I"ca%rarea %eci'iilor pe f!"ctii ale ma"ageme"t!l!i si f!"cti!"i ale firmei
Deci'ia F!"ctiile ma"ageme"t!l!i F!"cti!"i ale firmei o)s
0( O C#
E
A C#
E
0M C#
D
0 C 0s F#C SC
Deci'ia1 J J
Deci'ia J J
Deci'ia$ J J
Deci'ia4 J J
Deci'ia+ J J
Deci'ia& J J
Deci'ia9 J J
Deci'ia, J J
Deci'ia2 J J
Deci'ia1* J J
TOTAL $* +
*
# 1
*
1* # * # # * 1* +*
Mo%!l i" care se regasesc pri"cipalele ceri"te %e ratio"alitate este e(i%e"tiat i"
ta)el!l 4.
Sem"ificatia presc!rtarilor %i" acest ta)el este !rmatoarea:
C1#f!"%ame"tare stii"tifica
C#Kimp!ter"icireaL %eci'iei
C$#i"tegrarea i" a"sa)ml!l %eci'iilor
C 4#oport!"itatea %eci'iei
C+#form!larea coresp!"'atoare a %eci'iei
9
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Ta)el!l 4 # 0arametrii calitati(i ai %eci'iilor
Deci'ia Ceri"te %e ratio"alitate
C1 C C$ C4 C+
Deci'ia 1 J J J J
Deci'ia J J J J
Deci'ia $ J J J J
Deci'ia 4 J J J
Deci'ia + J J J
Deci'ia & J J J
Deci'ia 9 J J J
Deci'ia , J J J
Deci'ia 2 J J J J
Deci'ia 1* J J J J
TOTAL 9* 1** 1** ,*
S!)sistem!l i"formatio"al
Ta)el!l + # Lista %oc!me"telor ela)orate %e comapartime"tele fi"a"ciar#co"ta)ilitate
Nr. Crt. De"!mirea %oc!me"t!l!i ela)orat Tip!l %oc!me"t!l!i
Tipi'at=Netipi'at
1 Or%i" %e plata Tipi'at
Dispo'itie %e KplataL5 Ki"casareL Tipi'at
$ Nota %e co"ta)ilitate Tipi'at
4 CEC c! limita %e s!ma Tipi'at special e%itat %e
)a"ca
+ Mala"ta %e (erificare si"tetica l!a"ara Tipi'at
& Mala"ta a"alitica l!"ara a fiecar!i co"t Tipi'at
9 Mila"t 7rapoarte semestriale8 Tipi'at
Ta)el &#Lista %oc!me"telor care se i"%osaria'a i" comapartime"tele fi"a"ciar co"ta)ilitate
Nr. Crt De"!mire %oc!me"t ela)orat Tip!l %oc!me"t!l!i
Tipi'at=Netipi'at
1 Nota %e i"trare receptie pe"tr!
materiale5materii prime
Tipi'at
Mo"!l %e co"s!m Tipi'at
$ Nota %e pre%are Tipi'at
4 Fisa limita %e co"s!m Tipi'at
,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
+ 0roces!l (er)al Tipi'at
& Mo"!l %e miscare Tipi'at
9 1egistr!l %e casa Tipi'at
, E;tras!l %e co"t Tipi'at
2 State %e plata Tipi'at
1* Nota %e i"trare receptie a miNloc!l!i fi; Tipi'at
11 Fact!ra Tipi'at
1 A(i'!l %e i"sotire a marfii Tipi'at
Fiecare sit!atie i"formatio"ala se %elimitea'a pri" co"ti"!t5 trase! i"formatio"al
specific5 frec(e"ta a i"tocmirii5 "!mar %e e;emplare5 partic!laritati co"str!cti(e si
f!"ctio"ale ale s!)%i(i'i!"ilor orga"i'atorice implicate5 eleme"te ce %a! co"siste"ta
sistem!l!i i"formatio"al al compo"e"etelor proces!ale si str!ct!rale ale societatii.
S!)sistem!l orga"i'atoric
Este !ltima compo"e"ta ma"ageriala si se regaseste s!) forma orga"i'arii
proces!ale si orga"i'arii str!ct!rale.
I" ca%r!l societatii A-A ./ 01O-IM S1L se regasesc %oar 4 %i" cele + f!"cti!"i
%e )a'a ale i"trepri"%erii: pro%!ctie5 comerciala5 perso"al5 fi"a"ciar#co"ta)ila.
Orga"i'area str!ct!rala este e(i%e"tiata i" %oc!me"tele %e formali'are a str!ct!rii
orga"i'atorice5 respecti( reg!lame"t!l %e orga"i'are si f!"ctio"are5 orga"igrama si fisele
%e post.
Fisele %e post s!"t ela)orate5 atat pe"tr! ma"ageri5 cat si pe"tr! e;ec!ta"ti5
respecti(:
0ost!l: O
0o'itia: O
Ceri"te: O
#st!%ii
#alte ceri"te specifice
1elatii: # ierar3ice
# f!"ctio"ale
# %e cola)orare
# %e repre'e"tare
Atri)!tii5 l!crari5 sarci"i
Limite %e compete"ta
1espo"sa)ilitati
1. I!enti"icarea #i interpretarea #imptomelor #emni"icati$e
,.2.,.A%ali(a .ia'ilitatii !#o%o$i#!
1..1.1.Co"si%eratii ge"erale
0e"tr! perioa%a a"ali'ata5 sit!atia eco"omico#fi"a"ciara a societatii A-A ./
01O-IM S1L este %efa(ora)ila.
2
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
I"formatiile f!r"i'ate i" ta)el!l 4#s!"t rele(a"te pe"tr! a il!stra5 pe a"sam)l!5
aspectele "egati(e ce a! marcat5 i" %i"amica5 acti(itatea firmei.
Eleme"tele %e a"ali'a ce (or fi pre'e"tate i" co"ti"!aree a! rost!l %e a %epista
(ia)ilitatea eco"omica a i"trepri"%erii5 ca premisa a co"t!rarii !"or recoma"a%ari ce pot fi
!tili'ate i" remo%elarea ma"ageriala.
1..1. A"ali'a pote"tial!l!i i"ter"
4ia)ilitatea eco"omica a i"trepri"%erii este %epe"%e"ta %e (ol!m!l5 str!ct!ra5 si
eficie"ta !tili'arii res!rselor materiale5 fi"a"ciare si !ma"e.
1ESU1SELE UMANE pot fi a)or%ate %i" p!"cte %e (e%ere. 0e %e o parte5 ca
%ime"si!"e si str!ct!ra si5 pe %e alta parte5 %e pe po'itia eficie"tei !tili'arii perso"al!l!i.
I" i"ter(al!l %e timp a"ali'at a i"registrat o crestere a)sol!ta %e & 7%e la 11 la 19
salariati8.
Str!ct!ra "!mar!l!i me%i! %e perso"al a i"registrat !rmatoarea sit!atie:
Nr. crt Categorii %e perso"al 1eali'at
1222 ***
1 M!"citori %irect pro%!cti(i & 11
M!"citori i"%irect pro%!cti(i $ 4
$ Total m!"citori 2 1+
4 Total perso"al 11 19
1..1.$.A"ali'a c3elet!ielilor
E(i%e"tierea (ol!m!l!i5 str!ct!rii si %i"amicii cost!rilor repre'i"ta !" eleme"t
%efi"itori! al a"ali'ei#%iag"ostic!l!i.
Mila"t!l co"ata)il al Societatii A-A ./ 01O-IM S1L si alte %oc!me"te a! p!s la
%ispo'itie i"formatii s!ficie"te.
Comparati( c! %i"amica cifrei %e afaceri5 %i"amica c3elt!ielilor totale a i"registrat
(alorile ce s!"t pre'e"tate i" ta)el!l !rmator:
Nr. crt I"%icatori7?8 1222=***
1 Di"amica cifrei %e afaceri ,5*$
Di"amica c3elt!ielilor totale $15,,
$ Di"amica c3elt!ielilor materiale +&5+
4 Di"amica c3elt!ielilor c! perso"al!l 1$$5$$
+ Di"amica profit!l!i )r!t 9454,
& Di"amica profit!l!i "et $5&&
Se co"stata cresterea primilor 4 i"%icatori si sca%erea ratei profit!l!i. Acestea s#a!
pro%!s %atorita %e'(oltarii acce"t!ate a societatii si i"(estitiilor foarte mari fac!te i"
ec3ipame"te %e pro%!cere.
U" i"%icator eficie"t %e corelare a c3elt!ielilor c! cifra %e afaceri este coeficie"t!l
parg3iei %e e;ploatare calc!lat c! form!la:
1*
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
0=0
*
####### AP
1

.=.
*
U"%e:
0
*
#profit!l i" a"!l %e )a'a
0# mo%ificarea profit!l!i 70
1
#0
*
8
.
*
#0ro%!ctia i" a"!l %e )a'a
.#mo%ificarea pro%!ctiei o)ti"!te 7.
1
#.
*
8
A@ P
1
A #*5+9$2
1..1.4. A"ali'a re"ta)ilitatii

A"ali'a re"ta)ilitatii por"este %e la 1e'!ltateA4e"it!ri FC3elt!ieli.
I"formatiile ce (or fi pre'e"tate i" ta)el!l !rmator s!"t e%ificatoare pe"tr! a reliefa
te"%i"tele i"registrate %e Societatea A-A ./ 01O-IM S1L i" %ome"i!l eficie"tei.
I"%icatorii %e re"ta)ilitate ?
Nr.crt I"%icatori 1eali'ari
1222 ***
1 1ata re"ta)ilitatii
cost!rilor7fo"%!rilor co"s!mate 1c8
9,52& 1$5+
1ata re"ta)ilitatii (e"it!rilor71(8 1+5, $+5
$ 1ata re"ta)ilitatii fo"%!rilor
a(a"sate71a8
1,*5& $,45&
4 1ata re"ta)ilitatii eco"omice71e8 1459& ,959
Form!lele !tili'ate a! fost:
1cA0rofit )r!t=Cost!ri %e pro%!ctieE1**
1(A 0rofit )r!t=Cifra %e afaceriE1**
1aA 0rofit )r!t=Acti(e totaleE1**
1eA 0rofit )r!t=Capital perma"e"tE1**
Di" a"ali'a ta)el!l!i a"terior se (e%e ca Societatea A-A ./ 01O-IM S1L a
o)ti"!t profit atat i" 1222 cat si i" ***.
1..1.+.A"ali'a patrimo"iala
A"ali'a patrimo"i!l!i societatii comerciale "ecesita atat a"ali'a str!ct!rii acest!ia
cat si a"ali'a f!"ctio"ala a sit!atiei fi"a"ciar#patrimo"iale.
A"li'a f!"ctio"ala a sit!atiei fi"a"ciar#patrimo"iala5 se a;ea'a pe fo"%!l %e r!lme"t
si pe "ecesar!l %e fo"% %e r!lme"t.
Fo"%!l %e r!lme"t A Capital perma"e"t # Acti(e imo)ili'ate
Ne(oia %e fo"% %e r!lme"t A Ne(oile %e fi"a"atare # 1es!rsele ge"erate %e
operati!"ile ciclice.
11
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
I" ta)el!l !rmator s!"t pre'e"tate i"formatii pe"tr! a"ali'a fo"%!l!i %e r!lme"t si a
"ecesar!l!i %e fo"% %e r!lme"t.
I"%icatori pri(i"% fo"%!l %e r!lme"t
Nr.crt I"%icatori 1222 ***
1 Cpital perma"e"t 124.$*+.*9$ *+.,,.,21
$ Fo"% %e r!lme"t # $+.&**.$& # 91.11$.4+&
4 Ne(oia %e fo"% %e r!lme"t # 1$9.2*1.9+ # $&.191.9&
+ Tre'oreria "eta 1*.$*1.$,2 ++.*+9.,*

,.2.2. A%ali(a .ia'ilitatii $a%a&!"ial!
1...1.A"ali'a s!)sistem!l!i meto%ologic
La "i(el!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L si al !"or compo"e"te str!ct!rale
ale acesteia se !tili'ea'a partial !"ele meto%e si te3i"ici ma"ageriale5 care !s!rea'a
e;ercitarea proceselor %e ma"ageme"t i" co"%itii "ormale.
A"ali'a i"strt!me"tar!l!i %e ma"ageme"t folosit si a eleme"telor meto%ologice
rele(a !rmatoarele aspecte:
a8 %i" p!"ct %e (e%ere ca"titati(5 "!mar!l meto%elor si te3"icilor %e ma"ageme"t
la care se apelea'a 'il"ic este foarte re%!s5 iesi"% i" e(i%e"ta meto%ele se%i"tei5
%iag"osticarii5 %elegarii si a listelor %e o)iecti(e. Fiecare i"ter(al %e timp se
caracteri'ea'a pri" co"t!rarea %i %ime"sio"area !"!i sistem %e i"%icatori
eco"omico#fi"a"ciari5 ce pot fi a)or%ati ca o)iecti(e. Se mai a%a!ga meto%a pe
come"'i5 fii"% ce"trata pe %etermi"area cost!rilor pe articole %e calc!latie %!pa
mo%el!l
c3elt!ieli %irecte#ce se refera la c3elt!ielile c! materii prime5 materiale
%irecte si c3elt!ieli c! ma"opera %irecta
c3elt!ieli i"%irecte5 ce c!pri"% c3elt!ieli com!"e sectiilor si c3elt!ieli
ge"erale ale i"trepri"%erii
Diag"osticarea este regasita i" a"ali'ele eco"omico#fi"a"ciare reli'ate la
solicitarea %irector!l!i ge"eral5 %irectorilo e;ec!ti(i sa! Co"sili!l!i %e
a%mi"istratie.
Delegarea este folosita i" mo% frec(e"t %e ma"agerii aflati pe %iferite "i(ele
ierar3ice.
Se%i"ta este operatio"ali'ata pri" i"terme%i!l !"or tip!ri %i(erse#se%i"te %e
i"formare5 %eci'io"ale sa! eteroge"e.
)8 "ici !"a %i" meto%ele sa! te3"icile !tili'ate "! respecta !" sce"ari!
meto%ologic prop!s %e stii"ta ma"ageme"t!l!i5 str!ct!rat i" etape si fa'e. Acest
l!cr! %imi"!ea'a se"si)il efectele pe care le ge"erea'a operatio"ali'area
i"str!me"tar!l!i ma"agerial la care s#a fac!t referire.
Ca!'ele care pro(oaca ma"ifestarea acestei sit!atii c!pri"%:
ca!'e c! caracter o)iecti(5 %e "at!ra co"te;t!ala5 e;oge"e firmei5
co"creti'ate i" i"te"sitatea me%i!l!i am)ia"t5 lipsa !"ei strategii clare i"
%ome"i!5 presi!"ile la care a! fost s!p!si ma"agerii 5 cri'a eco"omica5
fi"a"ciara si ma"ageriala care se ma"ifesta i" eco"omie
Ca!'e %e "at!ra s!)iecti(a5 ce ti" %e i"trepri"%ere si s!)sistemele sale5
%e ma"ageri %e e;ec!ta"ti. 0ri"tre acestea se "!mara te"%i"ta %e a pasa5
1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
pe (erticala sistem!l!i %e co"%!cere5 re'ol(area !"ei pro)leme5
met"talitate co"forma careia5 re'ol(area !"ei pro)leme "ecesita apelarea
!"!i co"%!cator %e "i(el s!perior5 i"s!ficie"ta !tili'are a
i"str!me"tar!l!i ma"agerial e(ol!at5 lipsa !"ei or%i"i %e prioritati i"
a)or%area %eci'io"ala si actio"ala a celor mai importat"te pro)leme c!
care se co"fr!"ta Societatea A-A ./ 01O-IM S1L .
1....Co"si%eratii pri(i"% s!)sistem!l %eci'io"al
Compo"e"ta a ma"ageme"t!l!i firmei5 s!)sistem!l %eci'io"al c!pri"%e atat
%eci'iile microeco"omice5 cat si meca"ismele %e a%optare a acestora.
A"ali'a (a s!rpri"%e cate(a %isf!ctio"alitati si at!#!ri5 a)or%ate i" stra"sa legat!ra
c! celelalte compo"e"te ma"ageriale.
Se remarca orie"tarea %eci'io"ala a co"%!cerii Societatii A-A ./ 01O-IM S1L
spre o mai )!"a po'itio"are a i"trepri"%erii i" me%i!l co"c!re"tial specific.
Di" p!"ct %e (e%ere tipologic se remarca e;iste"ta !"ei po"%eri ri%icate a
%eci'iilor:
a8 D!pa ori'o"t!l %e timp si implicatiile as!pra firmei:
tactice5 c! i"ter(ale %e timp ce "! %epasesc %ecat oca'io"al !" a"5 %ar c!
i"fl!e"te %irecte as!pra !"or compo"e"te proces!ale si str!ct!rale %e
mare importa"ta i" eco"omia firmeiH
)8 D!pa "at!ra (aria)ilelor implicate:
certe 7+*?85c! (aria)ile co"trola)ile si a"ticipare cat mai e;acta a
re'!ltatelorH
partial certe 7+*?8 c! !"ele (aria)ile "eco"trola)ile5 i" special cele ce
fac referire la piataH
c8 D!pa "!mar!l %e criterii %eci'io"ale
i" e;cl!si(itate m!lticriteriale
%8 D!pa frec(e"ta a%optarii
perio%ice si aleatorii5 7,*? aleatorii5 *? perio%ice8
e8 D!pa amploarea %eci%e"t!l!i
%e gr!p F pe"tr! toate %eci'iile pre'e"tate
Di" p!"ct %e (e%ere calitati( se remarca respectarea5 %e catre maNoritatea %eci'iilor
a !"or ceri"te prec!m:
a8 F!"%ame"tarea stii"tifica. Deci'iile ce a! fost s!p!se a"ali'ei la i"cep!t!l
l!crarii satisfac partial !" astfel %e parametr! calitati(a i" se"s!l ca (alorifica
i"formatiile rele(a"te5 tra"smise operati( si i" ca"titatea solicitata %e %eci%e"t.
)8 KImp!ter"icireaL %eci'iei5 respecti( a%optarea acesteia %e catre persoa"a sa!
gr!p!l %e persoa"e carora le este circ!mscrisa commpete"ta "ecesara.
c8 i"tegritatea %eci'iei i" a"sam)l!l %eci'iilor microeco"omice#"ecesita sta)ilirea
!"!i sa! !"or o)iecti(e %eci'io"ale care sa faca parte %i" sistem!l %e o)iecti(e
al firmei
%8 Oport!"itatea %eci'iei# care cere ca orice %eci'ie sa fie a%optata si aplicata i"tr#
!" i"ter(al %e timp co"si%erat optim. 0e"tr! Societatea A-A ./ 01O-IM
S1L sit!tia este fa(ora)ila pe"tr! ca a%optarea respecti(elor %eci'ii a fost
1$
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
%ictata %e rati!"i eco"omice si ma"ageriale5 %e aparitia !"or pro)leme maNore5
comple;e5 "ere'ol(ate i" trec!tH este "efa(ora)ila %eoarece aplicarea5
operatio"ali'area acestor %eci'ii "! se !rmareste i"tot%ea!"a c! ac!ratete5 ceea
ce face ca re'!ltatele preco"i'ate %e %eci%e"t sa "! se i"registre'e sa! sa se
pro%!ca i" afara (alorilor %oriteH
e8 Form!larea coresp!"'atoare a %eci'iei are ca ceri"ta %e )a'a pose%area !"or
parametrii care s#o faca compre3e"si)ila. I" fel!l acesta se creea'a premise
fa(ora)ile pe"tr! aplicarea %eci'iei. I" pri(i"ta %eci'iilor esalo"!l!i s!perior
aceasta ceri"ta "! este respectata5 "ici!"a %i"tre %eci'ii "ea(a"% preci'ate5
%irect sa! i"%irect:
o)iecti(!l %eci'io"al
mo%alitatea %e reali'are a acest!ia
%eci%e"t!l
%ata a%optarii
%ata aplicarii
loc!l aplicarii
respo"sa)il!l aplicarea %eci'iei
C! pri(ire la procesele %eci'io"ale strategico#tactice se remarca fapt!l ca acestea
tre)!ie sa fie str!ct!rate i" mai m!lte etape %!pa c!m !rmea'a:
%efi"irea pro)lemei %eci'io"ale
sta)ilirea o)iecti(elor si criteriilor %eci'io"ale
sta)ilirea (aria"telor %eci'io"ale
alegerea (aria"tei optime 7%eci%erea8
aplicarea %eci'iei
e(al!area re'!ltatelor aplicarii %eci'iei
1espectarea acestor etape asig!ra pose%area parametrilor calitati(i la care s#a fac!t
referire si5 implicit5 !" "i(el calitati( a%ec(at sistem!l!i %eci'io"al.
Deci'iile a%optate %e etaN!l s!perior %e ma"ageme"t "! s!"t re'!ltat!l !"or astfel
%e procese %eci'io"ale5 c3iar %aca !"ele %i" etapele pre'e"tate se regasesc i" i"tesitati
re%!se.
Sta)ilirea (aria"telor %eci'io"ale pres!p!"e preci'area mai m!ltor (aria"te %e
reali'are a o)iecti(elor %eci'io"ale si a criteriilor %eci'io"ale ce#i i"fl!e"tea'a
comportame"t!l si a co"seci"telor %eci'io"ale5 ce#i i"fl!e"tea'a comportame"t!l si a
co"secitelor %eci'io"ale.
Determi"area (aria"telor %eci'io"ale este !" %emers comple; ce cere creati(itatea
%e gr!p si promo(area !"or meto%e si te3"ici specifice %e stim!larea a acesteia. Societatea
A-A ./ 01O-IM S1L are mi"!s!ri importa"te mai ales i" ceea ce pri(este preci'area
clara a co"seci"telor %eci'io"ale afere"te (aria"telor %eci'io"ale.
Etapa cea mai importa"ta a proces!l!i %eci'io"al strategico#tactic o co"stit!ie
alegerea (aria"tei optime %e %orit %e o ma"iera stii"tifica si "! !"a empirica.
Aplicarea %eci'iei si e(al!area eficicacitatii acesteia repre'i"ta !ltimele etape ale
!"!i proces %eci'io"al strategico#tactic i" ca%r!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L
pre'i"ta !ele mi"!s!ri mai ales i" pri(i"ta !rmaririi operatio"ali'arii sale pri" acti!"i
coresp!"'atoare.
14
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
1...$.A"ali'a sistm!l!i i"formatio"al
Sisem!l i"formatio"al este pri"cipal!l f!r"i'or %e i"formatii %i" ca%r!l Societatii
A-A ./ 01O-IM S1L 5 fara care "! pot e;ista si f!"ctio"a celelalte s!)sisteme. 0ri"
i"terme%i!l acest!ia se asig!ra pe %e o parte f!"%ame"tarea %eci'iilor si pe %e alta parte5
f!"%ame"tarea acti!"ilor "ecesare pe"tr! aplicarea acestora.
A"ali'a acest!ia c!pri"%e:
a8 $lu8urle % crcutele n$ormatonale. Dr!m!l parc!rs %e i"formatiile %i" %i(erse
%oc!me"te5 %e la emitatori la )e"eficiari5 este reflectata %e fl!;!rile si circ!itele
i"formatio"ale. Acestea "! s!"t co"t!rate pe compartime"te f!"ctio"ale si
operatio"ale5 ci la "i(el %e %oc!me"t. Legat!rile i"formatio"ale %i"tre compartime"te
si acti(itatea i"formatio"ala a fiecar!i compartime"t i" parte ar tre)!i sa fie reflectata
i"tr#!" reg!lame"t %e or%i"e i"terioara5 l!cr! care i" ca%r!l Societatii A-A ./
01O-IM S1L "! se respecta. N! se fac "ici referiri la fl!;!rile si circ!itele
i"formatio"ale. Astfel acces!l la i"formatie este mai gre!5 iar !"ele %i"tre ele aN!"g sa
"! mai fie folosite coresp!"'ator5 atat %i" p!"ct %e (e%ere calitati( cat si %i" p!"ct %e
(e%ere ca"titati(.
)8 In$ormatle &e9culate n %%tem. Totalitatea i"formatiilor care circ!la5 pri" fl!;!rile
si circ!itele i"formatio"ale s!"t foarte (ariate5 l!cr! care solicita o m!ltit!%i"e %e
%oc!me"te i"formatio"ale. N! toate i"formatiile c!pri"se %e acestea s!"t (alorificate
i" procesele %eci'io"ale. E;ces!l acestora complica sistem!l i"formatio"al si
ge"erea'a %eficie"te maNore5 c!m ar fi re%!"%a"ta sa! s!prai"carcarea circ!itelor
i"formatio"ale.
c8 Proce#urle n$ormatonale. S!"t preci'ate i" sit!atiile i"formatio"ale s!) forma !"or
algoritmi %e calc!l.
%8 M4loacele #e tratare a n$ormatlor. I" mare parte s!"t ma"!le5 l!cr! ce %!ce la
i"tar'ierea tra"smiterii catre %eci%e"ti sa! e;ec!ta"ti i" timp !til. I"tro%!cerea !"or
aplicatii i"formatice a permis orie"tarea catre i"formati'area atat a proceselor %e
ma"ageme"t cat si a celor %e e;ec!tie.
e8 Anal2a prn pr%ma unor prncp #e concepere % $unctonare a %%temulu
n$ormatonal.
Acestea a! fost a"ali'ate i" ta)el!l !rmator:
Nc
.
0ri"cipi!l Co"ti"!t Deficie"te sa! aspecte
po'iti(e
1 0ri"cipi!l corelarii
sistem!l!i
i"formatio"al c!
sistem!l %eci'io"al
orga"i'atoric
Corelarea f!"ctio"ala
c! sistem!l %eci'io"al
si co"str!cti(a c!
sistem!l orga"i'atoric5
ca premisa a
f!"ctio"arii a%ec(ate a
ma"ageme"t!l!i firmei.
I"e;iste"ta !"ei co"ceptii
!"itare a sistem!l!i
i"formatio"al5 sit!a"%!#se
%eparte %e !" ma"ageme"t
eficie"tH f!"ctiile %eci'io"ala
si operatio"ala reali'a"%!#se
gre!.
0ri"cipi!l fle;i)ilitatii
sistem!l!i
i"formatio"al
A%aptarea parametrilor
sistem!l!i
i"formatio"al la
co"%itiile e;ter"e si
i"ter"e firmei5
I" ci!%a efect!arii !"or
c3elt!ieli pe"tr! proc!rarea
!"or pro%!se i"formatice5
sistem!l i"formatio"al "!
reflecta mo%ificarile
1+
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
mo%ificarea
caracteristicilor
sistem!l!i
i"formatio"al i"
co"formitate c!
"ecesitatile
s!r(e"ite.
Co"ti"!t!l5 circ!it!l si
mo%alitatea %e tratare a
i"formatiilor a ramas aceeasi
ca si c! m!lti a"i i" !rma.
$ 0ri"icipi!l !"itatii
meto%ologice a tratarii
i"formatiilor
I" (e%erea asig!rarii
compati)ilitatii i"tre
compo"e"tele
i"formatio"ale si
i"tegrarea %epli"a a
i"formatiilor pe
(erticala sistem!l!i
ma"agerial este
"ecesara a)or%area
!"itara a c!legerii5
i"registrarii5
tra"smiterii si
prel!crarii i"formatiilor
%i" p!"ct %e (e%ere
meto%ologic
I" marea maNoritate a
sit!atiilor sistem!l
i"formatio"al f!"ctio"ea'a
i"ertial5 fara a l!a i"
co"si%erare ceri"tele
sistemelor meto%ologic si
%eci'io"al.
4 0ri"cipi!l co"ce"trarii
as!pra a)aterilor
ese"tiale
Tra"smiterea selecti(a a
i"formatiilor pe
(erticala sistem!l!i %e
ma"ageme"t5 respecti(
a i"formatiilor ce
repre'i"ta a)ateri
importa"te %e la
o)iecti(e5 criterii5
miNloace
Utili'area ca i"str!me"t
ma"agerial a )!get!l!i %!ce
la respectarea partiala a
acest!i pri"cipi!. I"sa "!
e;ista o agregare s!ficie"ta a
i"formatiilor pe (erticala
sistem!l!i %e ma"ageme"t#
ta)lo!l %e )or% afla"%!#se
i"tr#o stare i"cipie"ta.
+ 0ri"cipi!l asig!rarii
c! ma;im!m %e
i"formatii fi"ale %i"
fo"%!l %e i"formatii
primare
4alorificarea la
ma;im!m a
i"formatiilor primare
pri" folosirea !"or
proce%!ri
i"formatio"ale mai
rafi"ate5 selectate i"
f!"ctie %e ceri"tele
proceselor %e
ma"ageme"t.
Nerespectarea ceri"telor
prece%e"telor pri"cipii5
ge"erea'a (e3ic!larea !"ei
mari ca"titati %e i"formatii.
Lipsa !"or eleme"te
meto%ologice5 ge"erale si
specifice5 mareste aceste
"eaN!"s!ri.
I" legat!ra c! s!)sistem!l i"formatio"al specific acti(itatilor fi"a"ciare se pot trage
!rmatoarele co"cl!'ii:
frec(e"ta i"tocmirii %oc!me"telor %ifera %e la ca' la ca'5 %ar maNoritatea se
i"tocmesc %e mai m!lte ori pe 'i i" ca'!l i" care apare "ecesitatea lorH
maNoritatea %oc!me"telor si sit!atiilor i"formatio"ale se reali'ea'a pe form!lare
tipi'ate5 l!cr! %atorat co"%!cerii Societatii A-A ./ 01O-IM S1L pe"tr!
re%!cerea (ol!m!l!i %e m!"ca a celor care i"tocmesc aceste %oc!me"teH
1&
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
U"ele %oc!me"te a! fost tipi'ate pe"tr! a fi e;ploatate i"formatic5 %ar i" ca%r!l
Societatii A-A ./ 01O-IM S1L "! se reali'ea'a i"ca.
Toate %oc!me"tele i"formatio"ale tre)!ie proiectate i" (e%erea prel!crarii lor i" ca%r!l
!"!i sistem i"formatic i"tegrat.
1...4. A"ali'a s!)sistem!l!i orga"i'atoric

A"ali'a acestei compo"e"te ma"ageriale se reali'ea'a %!pa o meto%ologie
specifica5 str!ct!rata astfel:
a"ali'a pri" prisma posi)ilitatilor %e reali'are a o)iecti(elor
f!"%ame"tale si %eri(ateH
a"ali'a pri" prisma pri"cipiilor %e co"cepere si f!"ctio"are a str!ct!rii
orga"i'atoriceH
a"ali'a i"ca%rarii c! perso"alH
a"ali'a !"or %oc!me"te %e formali'are a str!ct!rii orga"i'atoriceH
a"ali'a co"ceperii si f!"ctio"arii !"or compo"e"te primare ale str!ct!rii
orga"i'atoriceH
Meto%ologia are ca repere importa"te ceri"tele ma"ageme"t!l!i stii"tific si
te"%i"tele ma"ifestate i" orga"i'area proces!ala si str!ct!rala a i"trepri"%erii.
Nr.crt Acti(itatea Sit!atia i" act!ala str!ct!ra orga"i'atorica
1 0re(i'io"area 7ela)orarea
%e strategii si politici
glo)ale8
Aceasta se e;ercita i" ca%r!l Societatii A-A
./ 01O-IM S1L i"tr#!" compartime"te
mi;t.
Orga"i'are ma"ageriala Se reali'ea'a i" ca%r!l compartime"t!l!i %e
Ma"ageme"t si 1es!rse !ma"e. Se co"creti'e'a
i" atri)!tii referitoare la ela)orarea %e fise %e
post5 orga"igrame5 sa! la asig!rarea %e co"%itii
a%ec(ate %e orga"i'are a pro%!ctiei si m!"cii.
$ Aci(itatea %e marQeti"g Se reali'ea'a i" ca%r!l compartime"t!l!i %e
marQeti"g.
4 M!getare I" ca%r!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L
aceasta acti(itate "! e;ista %i" p!"ct %e (e%ere
orga"i'atoric5 ea fii"% prel!ata %e
compartime"t!l Fi"a"ciar5fara sa ai)a o
e;te"sie la "i(el %e s!)%i(i'i!"i orga"i'atorice
7ce"tre %e gesti!"e8
+ Fi"a"ciara Aceasta se regaseste i" act!ala str!ct!ra
orga"i'atorica a Societatii A-A ./ 01O-IM
S1L i" ca%r!l compartime"t!l!i Fi"a"ciar.
Co"ti"!t!l acestei acti(itati are !" caracter post
operati( si !"eori a%mi"istrati(.
& Co"ta)ila I" ca%r!l acest!i compartime"t se resimte
implicarea ma"geriala ampla si astfel aceasta
acti(itate este )i"e %ime"sio"ata si %elimitata
orga"i'atoric si !ma". Aceasta acti(itate se
%er!lea'a co"form meto%ologiilor co"ta)ile i"
19
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
(igoare
9 Co"trol fi"a"ciar %e
gesti!"e
Aceasta acti(itate se %esfasoara i" ca%r!l
compartime"t!l!i fi"a"ciar si este reali'ata %e
patr! persoa"e
, Selectia si i"ca%rarea
perso"al!l!i
Aceste acti(itati se regasesc orga"i'atoric i"
caa%r!l compartime"t!l!i Ma"ageme"t#1es!rse
Uma"e
2 E(al!area si moti(area
perso"al!l!i
Se face tot i" ca%r!l compartime"t!l!i
Ma"ageme"t#1es!rse Uma"e. Moti(area
materiala a salariatilor are la )a'a sistem!l %e
salari'are si co"tract!l colecti( %e m!"ca.
1* Formarea si perfectio"area
perso"al!l!i
Se realia'ea'a i" acelasi compartime"t ca si
prece%e"ta acti(itate. Societatea A-A ./
01O-IM S1L asig!ra"% a"gaNatilor sai sta%ii
%e pregatire atat i" tara cat si i" strai"atate.
11 0rotectia salariatilor Atat protectia m!"cii cat si protectia sociala se
%esfasoara i" ca%r!l compartime"t!l!i
Ma"ageme"t 1es!rse Uma"e.
1 I"formatica E;ista %i" p!"ct %e (e%ere orga"i'atoric i"
compartime"t!l KOfici!l %e calc!lL
Ti"a"% co"t ca firma acti(ea'a i"tr#!" me%i! co"c!re"tial t!r)!le"t5 este "ecesara o
re(igorare proces!ala si str!ct!rala ale !"or compo"e"te maNore#f!"cti!"i5 acti(itati5
compartime"te#ca premisa a amplificarii (ia)ilitatii eco"omice si ma"ageriale a Societatii
A-A ./ 01O-IM S1L . Acest l!cr! este posi)il i" co"%itiile remo%elarii %e a"sam)l! a
sistem!l!i %e ma"ageme"t si a compo"e"etei orga"i'atorice a acest!ia.
A"ali'a pri" prisma !"or pri"cipii %e co"cepere si f!"ctio"are a str!ct!rii orga"i'atorice
Nr.crt 0ri"cipi!l Ceri"tele
pri"cipi!l!i
Deficie"te %atorate "erespectarii
pri"cipi!l!i
Mo% %e ma"ifestare Locali'are i"
str!ct!ra
orga"i'atorica
* 1 $ 4
1 0ri"cipi!l
s!prematiei
o)ieci(elor
Co"ceperea si
f!"ctio"area
str!ct!rii
orga"i'atorice
tre)!ie
orie"tate spre
reali'area
o)iecti(elor
Act!ala str!ct!ra
orga"i'atorica a
Societatii A-A ./
01O-IM S1L "!
asig!ra %ecat partial
co"%itiile "ecesare
reali'arii o)iecti(elor
f!"%ame"tale si %eri(ate
Str!ct!ra
orga"i'atorica
%e a"sam)l! a
firmei
1,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
f!"%ame"tale
si %eri(ate ale
firmei
si !"eori se aN!"ge la
i"s!ccese. Acest l!cr!
este e;plicat pe %e o
parte %e i"s!ficie"ta
%ime"sio"are a !"or
acti(itati importa"te si
pe %e alta i"s!ficie"ta
pregatire a perso"al!l!i
la "i(el!l a"!mitor
compartime"te
0ri"cipi!l!i
ma"ageme"t!l
!i participati(
Co"stit!irea si
f!"ctio"area
%e orga"isme
participati(e
%e
ma"ageme"t si
crearea %e
co"%itii
orga"i'atorice
"ecesare
implicarii
salariatilor i"
%esfas!rarea
proceselor
ma"ageriale
0ri" i"fii"tarea CA si
AGA s#a! co"stit!it
orga"ismele ce re'ol(a
%eci'io"al pro)lemele
strategico#tactice.
Str!ct!ra
orga"i'atorica
%e a"sam)l! a
firmei
$ 0ri"cipi!l
apropierii
co"%!cerii %e
e;ec!tie
Necesitatea
proiectarii !"!i
"!mar cat mai
re%!s %e
"i(el!ri care sa
asig!re s!plete
str!ct!rii
orga"i'atorice
Str!ct!ra orga"i'atorica
a Societatii A-A ./
01O-IM S1L %isp!"e
%e !" "!mar %e 9
"i(el!ri ierar3ice
Str!ct!ra
orga"i'atorica
%e a"sam)l! a
firmei
4 0ri"cipi!l
repre'e"tarii
str!ct!rii
orga"i'atorice
Formali'area
str!ct!rii
orga"i'atorice
i" %oc!me"te
specifice c!m
ar fi 1OF5
orga"igrama5
fise %e post
Aceste %oc!me"te s!"t
i"tocmite si i" ca%r!l
Societatii A-A ./
01O-IM S1L %ar
acestea "! s!"t
i"tocmite i"
co"formitate c!
ceri"tele !"!i
ma"ageme"t stii"tific
Str!ct!ra
orga"i'atorica
%e a"sam)l! a
firmei
+ 0ri"cipi!l
co"cor%a"tei
%i"tre "at!ra
post!l!i si
caracteristicile
tit!lar!l!i %e
post
Corelarea
co"ti"!t!l!i5 a
ceri"telor
post!rilor %e
ma"ageme"t si
e;ec!tie c! o
serie %e
Str!ct!ra socio#
profesio"ala "! este
corelata c! ceri"tele
post!rilor oc!pate
Compartime"te
f!"ctio"ale si
operatio"ale
12
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
partic!laritati5
%e
caracteristici
profesio"ale si
ma"ageriale
ale oc!pa"tilor
acestora
& 0ri"cipi!l
fle;i)ilitatii
str!ct!rii
orga"i'atorice
Ne(oia
a%aptarii
perma"e"te a
str!ct!rii
orga"i'atorice
la mo%ificarile
ce i"ter(i" i"
(aria)ilele
e;oge"e ce
i"fl!e"tea'a
firma si
ma"ageme"t!l
acesteia
0ri"cipi! ce "! se
respecta si %atorita
i"sta)ilitatii %i" ca%r!l
Societatii A-A ./
01O-IM S1L si a
"!meroaselor sc3im)ari
ce se reali'ea'a la
"i(el!l ma"ageme"t!l!i
%e (arfH fiecare ec3ipa
%e co"%!cere (e"i"% c!
"oi (i'i!"i
Str!ct!ra
orga"i'atorica
%e a"sam)l! a
firmei
9 0ri"cipi!l
%efi"irii
armo"i'ate a
post!rilor si
f!"ctiilor
E;iste"ta !"or
i"ter%epe"%e"t
e i"ter post!ri
is f!"cti!"i
N! e;ista %escrieri ale
f!"ctiilor. Fisele %e post
"! %elimitea'a foarte
)i"e sarci"ile si
compete"tele
Str!ct!ra
orga"i'atorica
%e a"sam)l! a
firmei
, 0ri"cipi!l
crearii !"or
colecti(e
i"tercompartim
e"tale
Crearea si
f!"ctio"area
!"or colecti(e
%e specialisti
recr!tati %i"
%i(erse
compartime"te
pe"tr!
re'ol(area
!"or pro)leme
comple;e c!
caracter
i"o(atio"al
L!cr!l acesta se
i"tampla %est!l %e %es5
mai ales at!"ci ca"% se
la"sea'a !" "o!
sortime"t %e mo)ila.
Acest "! poate fi
ge"erali'at pe"tr! a
p!tea (or)i %e o
str!ct!ra orga"i'atorica
%e tip matriceal ce se
regaseste i"
ma"ageme"t!l pri"
proiecte
Str!ctra %e
a"sam)l! a
firmei
2 0ri"cipi!l
alegerii
(aria"tei
optime
Alegerea celei
mai )!"e
(aria"te %e
str!ct!ra
orga"i'atorica
%i" mai m!lte
(aria"te
posi)ile
0e"tr! alegerea act!alei
str!ct!ri orga"i'atorice
co"%!cerea Societatii
A-A ./ 01O-IM
S1L a fost p!sa i"
sit!atia %e a alege %i"
mai m!lte (aria"te5
l!cr! i"c3eiat c!
alegerea pre'e"tei
(aria"te orga"i'atorice
Str!ct!ra %e
ma"ageme"t
1* 0ri"cipi!l
perma"e"tei
E;iste"ta !"!i
i"loc!itor al
I" ge"ere acest pri"cipi!
este respectat la toate
Str!ct!ra %e
ma"ageme"t
*
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
co"%!cerii ma"ager!l!i i"
lipsa acest!ia
"i(elele orga"i'atorice
11 0ri"cipi!l
eficie"tei
str!ct!rii
orga"i'atorice
Compararea
efort!rilor
reclamate %e
f!"ctio"area
str!ct!rii
orga"i'atorice
c! efectele
ge"erate %e
aceasta si
o)ti"erea %e
eficie"ta
Str!ct!ra orga"i'atorica
a%optata este !"a foarte
)!"a.
Str!ct!ra %e
a"sam)l! a
firmei
1.% &uncte "orte economice #i mana'eriale
Nr. 0!"cte forte Terme" %e
comparatie
Ca!'e Implcatii
1 Folosirea
meto%elor si
te3"icilor %e
ma"ageme"t
c!m ar fi
ma"ageme"t
!l pri"
)!gete5%iag"
osticarea5
%elegarea5
ma"ageme"t
!l pri"
o)iecti(e
Ceri"tele
ma"ageme"t
!l!i stii"tific
#%isf!"ctio"alitati
i"registrate %e acti(itatile
firmei
#i"te"sificarea co"c!re"tei
pe piata mo)ilei
#cresterea
gra%!l!i %e
f!"%ame"tare
a %eci'iilor
strategice si
tactice
#!tili'area mai
)!"a a
timp!l!i %e
m!"ca al
ma"agerilor
1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
. Folosirea
!"!i "!mar
ri%icat %e
meto%e si
te3"ici
ma"ageriale:
ma"ageme"t
!l pri"
)!getele5
%iag"osticare
a5 %elegarea5
ma"ageme"t
!l pri"
o)iecti(e
Solicitarile
ma"ageme"t
!l!i stii"tific
#I"te"sificarea si c3iar
agresi(itatea co"c!re"tei i"
%ome"i!l pro%!ctiei si
comerciali'arii %e mo)ila
#Disf!"ctio"alitati
i"registrate i" acti(itatile
firmei
#Cresterea
gra%!l!i %e
f!"%ame"tare
a %eci'iilor
strategice si
tactice
$. Sit!atie
eco"omico
fi"a"ciara %e
a"sam)l!
)!"a. Firma a
i"registrat
profit
Ni(el!l
reali'at i"
1222
# acce"t!l p!s pe %e'(oltare
si cresterea pro%!cti(itatii si
a calitatii pro%!selor
#Cresterea
prestigi!l!i si
marirea cotei
%e piata

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT


1.(. &uncte #la)e economice #i mana'eriale
Nr.cr 0!"cte sla)e Terme" %e
comparatie
Ca!'e Implicatii
1 I"e;iste"ta
strategiilor
politicilor
realiste5 ce"trate
pe st!%ii %e
piata5 st!%ii %e
%iag"osticare si
pre(i'i!"e
macroeco"omic
a
Ceri"tele
ma"ageme
"t!l!i
strategic
#Neacor%area ate"tiei pe"tr!
efect!area !"or st!%ii %e
piata
#Lipsa !"or prioritati i"
a)or%area %eci'io"al si
actio"ala a pro)lemelor c!
care se co"fr!"ta
#Dific!ltati i"
a%aptarea
firemei la
me%i!l
co"c!re"tial
i" care#si
%esfasoara
acti(itatea
#Utili'area
i"eficie"ta a
pote"tial!l!i
!ma" si
material
Deficie"te
meto%ologice i"
co"ceperea si
f!"ctio"area
sistem!l!i %e
ma"ageme"t si
a
compo"e"telor
sale
Meto%olog
ia %e
reproiectar
e a
ma"ageme
"t!l!i
firmei
#Delimitarea i"s!ficie"ta a
!"or compo"e"te str!ct!rale
a firmei
#Moti(area i"eficie"ta a
salariatilor
#C!"oasterea s!perficiala a
aspectelor meto%ologice %e
catre persoa"ele implicate i"
%er!larea %emers!rilor
#A%aptarea c!
gre! la
ceri"tele si
e;ige"tele
pietei
$ Delimitarea
i"s!ficie"ta
i"tre
compo"e"tele
sistem!l!i %e
ma"ageme"t
prec!m si
"epreci'area
co"e;i!"ile
%i"tre acestea
Ceri"tele
ma"ageme
"t!l!i
stii"tific
#C!"oasterea %iferita a
sistem!l!i %e ma"ageme"t
%e catre perso"al
#I"formati'area re%!sa a
proceselor %e ma"ageme"t
#I"s!ficie"ta %esce"trali'are
ma"ageriala si eco"omica
#Dific!ltati i"
patr!"%erea
firmei pe piata
#Nei"cl!%erea
ma"ageme"t!
l!i i"
categoria
factorilor %e
amplificare a
(ia)ilitatii
eco"omica a
firmei
4 Nerespectarea
pri"cipiilor
specifice %e
ratio"ali'are si
f!"ctio"are
Ceri"tele
si
e;ige"tele
ma"ageme
"t!l!i
stii"tific
#Dific!ltati i" selectia !"or
specialisti "ecesari a"!mitor
compartime"te
#I"e;iste"ta sistem!l!i %e
o)iecti(e
#Nei"formati'area
sistem!l!i %e ma"ageme"t
#E;iste"ta
!"ei %!)le
s!)or%o"ari
#Dimi"!area
respo"sa)ilitat
ilor
$
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
+ Gra% re%!s %e
i"formati'are a
firmei
Ceri"tele
ma"ageme
"t!l!i
stii"tific
#I"s!ficie"ta implicare a
ma"agerilor i" re'ol(area
pro)lemelor specifice firmei
#Dotarea te3"ica i" %ome"i!
%eficitara
Nei"formarea
la timp a
ma"agerilor
#
F!"%ame"tare
a c! gre! a
%eci'iilor
strategice si
tactice
& Folosirea
acci%e"tala7si
"! ge"erali'ata8
a i"str!me"telor
ma"ageriale
mo%er"e c!m
s!"t
ma"ageme"t!l
pri" o)iecti(e5
ma"ageme"t!l
pri" proiecte
Ceri"tele
ma"ageme
"t!l!i
stii"tific
#E;iste"ta altor prioritati ale
ma"agerilor firmei
#1etice"ta la "o! a
maNoritatii a"gaNatilor
#Gre!tati i"
f!"%ame"tare
a %eci'iilor
a%optate
#Dific!ltati i"
a%aptarea
firmei la
ceri"tele si
e;ige"tele %i"
ce i" ce mai
acce"t!ate a
peietei
mo)ilei
9 Lipsa !"or
%oc!me"te
orga"i'atorice
0ri"cipi!l
repre'e"tar
ii str!ct!rii
orga"i'ato
rice
#Desele sc3im)ari i" stat!t!l
firmei
#Co"f!'ii i"
e;ercitarea
atri)!tiilor
compartime"t
elor
f!"ctio"ale si
operatio"ale
#0aralelism i"
e;ercitarea
!"or
compo"e"te
proces!ale
, Lipsa !"!i
sistem %e
o)iecti(e i" care
sa fie implicate
toate
compo"e"tele
proces!ale
Ceri"tele
ma"ageme
"t!l!i
stii"tfic
#E;iste"ta !"or politici
moti(atio"ale care "! ia! i"
co"si%erare o)iecti(ele si
gra%!l %e reali'are a
acestora i" acor%area
recompe"selor )a"esti
i"%i(i%!ale
#1etice"ta !"ei parti a
salariatilor la "o!
#Atit!%i"ea "ecorelata a
ma"agerilor c! realitatile
firmei
#Amplificarea
caracter!l!i
empiric al
ma"ageme"t!
l!i
#Nesta)ilirea
!"or prioritati
i" a)or%area
%eci'io"ala si
operatio"ala a
pro)lemelor
c! care se
co"fr!"ta
ma"agerii %e
la toate
4
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
"i(elele
ierar3ice
2 Folosirea
meto%ei pe
come"'i %oar ca
meto%a %e
calc!latie a
cost!rilor
Ceri"tele
ma"ageme
"t!l!i
stii"tific
#Co"ser(atorism!l
perso"al!l!i
#I"s!ficie"ta co"%itiilor
materiale5 ma"ageriale si
!ma"e
#Implicarea i"s!ficie"ta a
ma"agerilor i" %er!larea
proceselor %e ma"ageme"t
pe o )a'a i"formatio"al
reala
#Gre!tati i"
promo(area
!"or politici
moti(atio"ale
%ifere"tiate
#Dific!ltati i"
!rmarirea
a)aterilor %e
la c3elt!ielile
"ormate
1* Stocarea timp
i"%el!"gat a
mo)ilei i"
%epo'ite
#Neco"tractarea i"tregii
pro%!ctii %i"ai"te
#Cresterea
c3elt!ielilor
#Imo)ili'ari
%e fo"%!ri
11 Depasirea
"!merelor %e
ore %e statio"are
a !tilaNelor
4alorile
i"registrate
i" 1222
#re%!cerea "!mar!l!i %e
perso"al %irect pro%!cti(
#i"(ec3irea !tilaNelor
#Cresterea
c3elt!ielilor
1 Nereali'area
re(i'iilor a"!ale
co"form
program!l!i %e
reparatii
4alorile
i"registrate
i" 1222
#%efectari "e"!marate ale
!tilaNelor
#cresterea
c3elt!ielilor
#calitate
i"ferioara a
pro%!selor
1$ Cresterea
"!mar!l!i %e
ore %e statio"are
a !tilaNelor
4alorile
i"registrate
i"ai"te %e
1222
#re%!cerea "!mar!l!i %e
m!"citori
#%imi"!area cererii si
implicit a pro%!ctiei
#cresterea
c3elt!ielilor
+
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Capitolul II - STRATEGIA SOCIETATII A*A +, &RO*IM SRL
0e"tr! ela)orarea strategiei este "ecesar ca mai i"tai sa se form!le'e misi!"ea
Societatii A-A ./ 01O-IM S1L . Aceasta pres!p!"e o e"!"tare a scop!rilor si a
co"ceptiei pri(i"% e(ol!tia si %esfas!rarea acti(itatilor5 pri" care se %elimitea'a %e firmele
similare. De aici %ec!rge sfera 7%ome"i!l %e acti(itate8 si piata careia i se a%resea'a.
.1. -ormularea mi#iunii "irmei A*A +, &RO*IM SRL
a8 .copul. Asig!rarea c! mo)ila i" ca"titatea si calitatea "ecesara5 care sa permita
o"orarea c! fermitate a ceri"telor clie"tilor tra%itio"ali %ar si a celor oca'io"ali %i" tara.
Nerespectarea %!ca"% la pier%erea tere"!l!i i" fata competitorilor %i" ce i" ce mai m!lti.
)8 Ce real2ea2a $rma. Dome"i!l pri"cipal %e acti(itate al Societatii A-A ./
01O-IM S1L este pro%!cerea si comerciali'area mo)ilei. Acti(itatea Societatii A-A
./ 01O-IM S1L (a fi asa co"cep!ta si %er!lata i"cat sa asig!re )!"a f!"ctio"are a
firmei. Se (or a"ali'a ca!'ele ce a! %!s la !tili'area i"eficie"ta a res!rselor materiale5
fi"a"ciare5 !ma"e si i"formatio"ale.
c8 Un#e actonea2a $rma. Societatea A-A ./ 01O-IM S1L isi %er!lea'a mare
parte a acti(itatii pe teritori!l 1oma"iei. Clie"tii pri"cipali s!"t %i" tara. F!r"i'orii s!"t
locali'ati atat i" 1oma"ia5 cat si i" strai"atate.
.. Sta)ilirea o)iecti$elor #trate'ice
O)iecti(ele strategice pe"tr! !rmatorii trei a"i s!"t !rmatoarele:
0e"tr! !rmatorii trei a"i o)ti"erea !"!i profit mai mare c! mi"im!m +? fata
%e a"!l 1222
Amplificarea a"!ala a (e"it!rilor %i" e;ploatare c! mi"im!m +? i" **1 iar
i" !rmatorii a"i c! $*?
0roiectarea !"!i sistem %e ma"ageme"t performa"t5 ce sa se a;e'e pe
ma"ageme"t!l pri" o)iecti(e si pe ma"ageme"t!l pri" )!geteH impleme"tarea
l!i si ati"gerea performa"telor proiectate pa"a i" **
Asig!rarea pe terme" l!"g a pri"cipalelor corelatii %i"tre acti(itatile firmei5
e(i%e"tiate %e !"ele corelatii %i"tre o)iecti(e si i"%icatorii eco"omici:
I
CA
A@I
FS
A@I
NS
si I
R
A@I
S
5!"%e:
I
CA
A I"%icele 7%i"amica8 cifrei %e afaceri
I
FS
A I"%icele 7%i"amica8 fo"%!l!i %e salarii
I
NS
A I"%icele 7%i"amica8 "!mar!l!i %e salariati
I
R
A I"%icele 7%i"amica8 pro%!cti(itatii m!"cii
I
S
A I"%icele 7%i"amica8 salari!l!i me%i!
Im)!"atatirea calitatii mo)ilei si ali"ierea la ceri"tele e;iste"te pe piata
mo"%iala
Cresterea "!mar!l!i %e a"gaNati
&
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
.%. Conturarea principalelor optiuni #trate'ice

Mo%alitatile %e reali'are a o)iecti(elor strategice se reali'ea'a pri"
operatio"ali'area !"or mo%alitati specifice:
Rete9nolo)2area Societatii A-A ./ 01O-IM S1L este o opti!"e strategica pe
care tre)!ie sa se )a'e'e societatea. Aceasta (a a(ea impact as!pra calitatii pro%!selor care
i" pre'e"t s!fera i" fata pro%!selor co"c!re"tei. O astfel %e acti!"e comple;a %e reali'are a
o)iecti(elor strategice este posi)ila si "ecesara %aca se ia i" (e%ere !'!ra fi'ica si implicit
cea morala a !tilaNelor c! care este %otata Societatea A-A ./ 01O-IM S1L. Marea
maNoritate a! fost c!mparate la ma"a a %o!a si pro(i" %i" a"ii 12,+#122*.
0e"tr! efect!area rete3"ologi'arii este "ecesara o esalo"are cale"%aristica si o
%ime"sio"are a c3elt!ielilor c! i"(estitiile care (or fi i" f!"ctie %e pote"tial!l firmei.
Alegerea este !rmatoarea:
I" **1
# Ac3i'itia !"ei li"ii %e fa)ricat mo)ila
# Im)!"atatirea sistem!l!i %e reparatii si i"treti"ere si
elimi"area timpilor %e statio"are a !tilaNelor
I" **
# Ac3i'itio"area !"or !tilaNe pe"tr! am)alt mo)ila
# Ac3i'itio"area !"or sisteme %e aerisire pe"tr! %epo'itele i"
care se pastrea'a mo)ila.
# Ac3i'itio"area !"or %ispo'iti(e %e tra"sport i"ter".
I" ca'!l reali'arii acest!i program %e i"(estitii costisitor la prima (e%ere se (or
ge"era efecte eco"omice %eose)ite5 care (or permite amorti'area=rec!perarea i"tr#!"
i"ter(al %e timp sc!rt.
Competiti(itatea e;ter"a a pro%!selor fa)ricate %e Societatea A-A ./ 01O-IM
S1L "! este satisfacatoare %atorita calitatii i"ferioare.
D&er%$carea pro#ucte
De'(oltarea pro%!ctiei %e mo)ila
1eali'area %e "oi pro%!se %e mo)ilier
Daca %i(ersificarea (a fi corelata c! rete3"ologi'area5 am)ele a(a"%
o)iecti( im)!"atatirea calitatii pro%!selor5 si marirea cotei %e piata.
Remo#elarea mana)erala pe *a2a con%ttur centrelor #e pro$t
0!"ctele sla)e si forte rele(ate i" capitol!l a"terior5 prec!m si ca!'ele ce le#a!
ge"erat5 repre'i"ta s!port!l pe"tr! form!larea !"or recoma"%ari strategico#tactice pri" care
se !rmareste cresterea pote"tial!l!i ma"agerial al Societatii A-A ./ 01O-IM S1L .
Cele mai importa"te s!"t:
1eproiectarea sistem!l!i %e ma"ageme"t al Societatii A-A ./ 01O-IM
S1L si a pri"cipalelor compo"e"te: meto%ologica5 %eci'io"ala5
i"formatio"ala5 orga"i'atorica
Aplicarea !"!i i"str!me"tar %e ma"ageme"t e(ol!at5 care sa se )a'e'e pe
ma"geme"t!l pri" o)iecti(e si ma"ageme"t!l pri" )!gete
Optimi'area parametrilor s!)sistemelor %eci'io"al si i"formatio"al i"
(e%erea im)!"atatirii cicl!l!i i"formatie#%eci'ie#acti!"e5 si i" (e%erea
i"%epli"irii f!"ctiilor i" ma"ageme"t!l firmei
9
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
1eproiectarea !"or %oc!me"te %e formali'are a str!ct!rii orga"i'atorice
c!m s!"t 1EGULAMENTUL DE O1GANISA1E SI FUNCTIONA1E5
O1GANIG1AMA5 FISA DE 0OST etc.
Asig!rarea !"!i ca%r! si climat orga"i'atoric fle;i)il si eficie"t pri":
a8%elimitarea si %ime"sio"area compo"e"telor proces!ale si p!"erea lor i"
co"cor%a"ta c! o)iecti(ele f!"%ame"tale %eri(ate5 specifice si i"%i(i%!aleH
)8 im)!"atatirea str!ct!rii socio#profesio"ale a factor!l!i !ma"H
c8%esfas!rarea !"or acti(itati ce s!sti" %esc3i%erea spre me%i!. 0ri"tre astfel
%e acti(itati se "!mara ela)orarea %e strategii si politici glo)ale5 marQeti"g5
)!gete5 i"formatica5 asig!rarea calitatiiH %8 remo%elarea compo"e"telor
str!ct!rii orga"i'atorice: post!ri5 f!"ctii5 po"%eri ierar3ice5 "i(el!ri
ierar3ice5 compartime"te si relatii orga"i'atoriceH
Ela)orarea !"or strategii si politici realiste i" %ome"i!l ma"ageme"t!l!i
care sa fie corelate c! te"%i"tele pe pla" mo"%ial %i" %ome"i!H
0erfectio"area perso"al!l!i care (a fi implicat i" f!"ctio"area sistem!l!i
%e ma"ageme"t reproiectat i" ca%r!l !"or programe %e formare si
perfectio"area ma"agerialaH
I"formati'area Societatii A-A ./ 01O-IM S1L
Delimitarea clara a "i(el!lilor ierar3ice si str!ct!rarea a!toritatii pe )a'a
acestora pri" %elimitarea coresp!"'atoare a tip!rilor %e %eci'ii ce !rmea'a a
fi a%optate %e ma"agerii sit!ati pe %iferite "i(el!ri ierar3iceH
Delimitarea5 %ime"sio"area si f!"ctio"area %e ce"tre %e gesti!"e5 la "i(el!l
carora se (or co"cepe si ela)ora )!gete5 %espri"se %i" )!get!l ge"eral al
Societatii A-A ./ 01O-IM S1L H
In$ormat2area .ocetat A+A ,- PRO+IM .RL
C3iar %aca aceasta opti!"e strategica poate fi i"cl!sa si i" reproiectarea sistem!l!i
%e ma"ageme"t5 importa"ta co(arsitoare a acesteia face sa fie trata i"%i(i%!al.
I"formati'area Societatii A-A ./ 01O-IM S1L pres!p!"e:
Sta)ilirea "!mar!l!i %e calc!latoare "ecesare si a mo%alitatilor %e !tili'are.
Mi"im!m %e calc!latoare ce tre)!ie ac3i'itio"ate este %e +. Acestea s!"t
(itale i" %epartame"tele: apro(i'io"are5 %esfacere
Diag"osticarea f!"ctio"arii act!al!l!i sistem i"formatio"al si a fiecarei
compo"e"teH
1eproiectarea sistem!l!i i"formatio"al5 i" co"te;t!l reproiectarii sistem!l!i
%e ma"ageme"t
Ela)orarea co"ceptiei %e a"sam)l! a sistem!l!i i"formatic glo)alH
Ela)orarea co"ceptiei %e %etali! a sistem!l!i i"formatic5 pri" p!"ctarea
%ome"iilor %e aplicare5 a sit!atiilor i"formatio"ale specifice5 a fl!;!rilor si
circ!itelor i"formatio"ale pe care acestea le parc!rg5 a proce%!rilor %e
tratare a i"formatiilorH
Co"stit!irea )a"cilor i"ter"e %e %ateH
Ela)orarea programelor si co"stit!irea )i)liotecilor %e programeH
Testarea sistem!l!i i"formaticH
Efect!area %e corectii la "i(el!l !"or aplicatii i"formaticeH
Formarea !"ei c!lt!ri i"formatice a%ec(ate a perso"al!l!i firmeiH
Ge"erali'area sistem!l!i i"formatic la "i(el %e societateH
1acor%area la retea!a i"ter"atio"ala.
,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
.(. Dimen#ionarea re#ur#elor alocate
I" %er!larea proces!l!i strategic s!"t atrase !rmatoarele res!rse:
1es!rsele materiale
1es!rsele fi"a"ciare
1es!rsele !ma"e
1es!rsele i"formatio"ale
Re%ur%ele materale i"cl!% ec3ipame"tele %e pro%!ctie5 materii prime5 materiale5
e"ergie5 com)!sti)il ce !rmea'a a fi %ime"sio"ate i" f!"ctie %e (ol!m!l5 comple;itatea si
%i(ersitatea o)iecti(elor strategice si tactice5 prec!m si %e "at!ra si comple;itatea
mo%alitatilor strategice %e reali'are a acestora.
Li"iile %e fa)ricatie ce !rmea'a a fi ac3i'itio"ate pro(i" %i" America5 Asia si
E!ropa.
Materiile prime %e )a'a s!"t: lem"!l5 aracet!l5 al!mi"i!l5 sticla si lac!l.
Re%ur%ele $nancare
Necesar!l %e fo"%!ri pe"tr! %er!larea acti!"ii %e rete3"ologi'are se ri%ica la s!ma
%e 1+.*** %e %olari SUA 5 %i" care +.*** pe"tr! **1 iar rest!l %e 1*.*** pe"tr! ** si
**$. S!rsele %e fi"a"tare (or fi asig!rate %e :
Amorti'area acti(elor fi;eH
Cre%ite acor%ate %e catre Ma"ca E!ropea"a pe"tr! 1eco"str!ctie si De'(oltare sa!
Ma"ca I"ter"atio"ala 1eco"str!ctie si De'(oltare
Atragerea !"or i"(estitori roma"i si strai"i i" co"te;t!l pri(ati'arii societatii
Re%ur%ele umane5 poate cea mai importa"ata res!rsa pot fi asig!rate astfel:
Cantitativ 5 pri" pastrarea "!mar!l!i act!al %e salariati
Structural 5 pri" im)!"atatirea "i(el!l!i %e pregatire profesio"ala i"
!rma !"or c!rs!ri %e perfectio"are. S!"t "ecesare sc3im)ari i"
str!ct!ra perso"al!l!i si a"!me cresterea po"%erii perso"al!l!i c!
pregatire s!perioara. I" ca%r!l acestei categorii cresterea po"%erii
eco"omistilor5 N!ristilor5 amplificarea perso"al!l!i %e specialitate5
amplificarea compete"tei profesio"ale si ma"ageriale a ma"agerilor
sit!ati la %iferite "i(el!ri ierar3ice5 %ar si a e;ec!ta"tilor %i"
compartime"tele f!"ctio"ale si operatio"ale. 0e"tr! o)ti"erea !"ei
pro%!cti(itati a%ec(ate se recoma"%a o e(al!are co"ti"!a a
capacitatilor perso"al!l!i pri" testarea perio%ica a c!"osti"telor5
calitatilor si aptit!%i"ilor i" (e%erea asig!rarii !"ei corespo"%e"te
i"tre post si oc!pa"t!l post!l!i.
Re%ur%ele n$ormatonale s!"t foarte importa"te i" co"te;t!l act!alei re(ol!tii
i"formatio"ale. Acestea (or fi asig!rate atat pri" sistem!l %e formare si perfectio"are
co"ti"!a a salariatilor cat si %e cooperarea c! firme %e co"s!lta"ta eco"omica si
ma"ageriala roma"esti si strai"e. Co"stit!irea )i)liotecii proprii (a fi )e"efica pe"tr!
formarea si i"formarea co"ti"!a a specialistilor.
2
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
... &reci/area termenelor
Terme"!l %e fi"ali'are a strategiei este %e $ a"i. I" capitol!l a"terior mai s!"t
preci'ate si terme"ele i"terme%iare pe"tr! rete3"ologi'are.
.0. Sta)ilirea a$anta1ului competiti$
U"!l %i"tre o)iecti(ele maNore ale ela)orarii si impleme"tarii strategiei Societatii
A-A ./ 01O-IM S1L este %e a o)ti"e !" a(a"taN competiti( i" me%i!l co"c!re"tial.
0ri"cipalele acti!"i care s!"t recoma"%ate:
a8 Im*unatatrea raportulu co%t6pret care se poate o)ti"e pri" re%!cerea relati(a si
a)sol!ta a cost!l!i %e pro%!ctie. Acti!"ile coro)orate care pot %!ce la i"%epli"irea
acestei acti!"i s!"t:
Determi"area prag!l!i %e re"ta)ilitate pe"tr! fiecare pro%!s5 %!pa a"ali'a i"
preala)il a "ecesitatii si oport!"itatii fa)ricarii pro%!s!l!iH
Sta)ilirea loc!rilor i" care se poate actio"a pe"tr! re%!cerea
cost!rilor7co"s!m!ri %e ma"opera5 co"s!m!ri %e materiale8H
E(i%e"tierea t!t!ror categoriilor %e c3elt!ieli solicitate %e fa)ricarea pro%!selor
si astfel %etermi"area !"!i cost %e pro%!ctie realist5 lipsit %e impro(itatii si
f!"%ame"tat astfel pe !" ma"ageme"t stii"tific 7ma"ageme"t!l pri" o)iecti(e
si ma"ageme"t!l pri" )!gete repre'e"ta"% sol!tii i%eale8H
St!%ierea raport!l!i cerere#oferta si %e la aceasta a"ali'a sa fie preci'ate
pro%!sele re"ta)ile si cele "ere"ta)ile5 actio"a"%!#se c! prioritate i" %irectiile
re"ta)ili'arii celor ce s!"t solicitate.
1ecalc!larea "ormelor %e co"s!m %e materii prime5 materiale si ma"opera i"
f!"ctie %e mo%ificarile apar!te i" !rma rete3"ologi'ariiH
*: I" %ome"i!l mo)ilei o*tnerea % comercal2area unor pro#u%e #$erte #e cele ale
concurente n ceea ce pr&e%te un parametr con%truct&7 $unctonal % caltat&
este mai gre! %e reali'at
c: S!sti"erea !"or proiecte pe"tr! protectia me%i!l!i si a sa"atatii co"s!matorilorH
.2. Implementarea #trate'iei
0e"tr! impleme"tarea strategiei glo)ale este recoma"%at sa se faca pre)atrea
mplementar care pres!p!"e:
1e%!cerea re'iste"tei perso"al!l!i la sc3im)are pri" proiectia strategica ce
co"sta i" se"si)ili'area si %e'(oltarea c!"osti"telor perso"al!l!i pri":
0regatirea ma"agerilor %e "i(el s!perior
0regatirea co"%!catorilor %e compartime"te operatio"ale si f!"ctio"ale
0regatirea celorlalte categorii %e specialisti implicate i" impleme"tarea
strategiei
Fiecare sta%i! %e pregatire se i"c3eie c! testarea c!"osti"telor5 aptit!%i"ilor si
%epri"%erilor profesio"ale si ma"ageriale ale perso"al!l!i.
Asig!rarea )a'ei materiale5 !ma"e si fi"a"ciare "ecesare pe"tr! impleme"tarea
strategiei
Ac3i'itio"area ec3ipame"telor "ecesare rete3"ologi'arii
$*
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Capitolul III - Reproiectarea mana'eriala a Societatii A*A +, &RO*IM
pe )a/a centrelor !e pro"it
%.1. Reproiectarea #u)#i#temului meto!olo'ic al mana'ementului
#ocietatii comerciale.
0!"ct!l %e plecare i" remo%elarea ma"ageriala a Societatii A-A ./ 01O-IM
S1L il repre'i"ta im)ogatirea si mo%er"i'area i"str!me"tar!l!i ma"agerial.
0e"tr! Societatea A-A ./ 01O-IM S1L se i"cearca reproiectarea pri"
i"terme%i!l ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e si ma"ageme"t!l pri" )!gete. I" ca%r!l
acestora se (or folosi mai m!lte meto%e si te3"ici ma"ageriale 7%elegarea5 %ia"g"osticarea5
meto%e %eci'io"ale c! f!"%ame"t matematic5 ta)lo!l %e )or% si altele8. Utili'area
ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e implica !tili'areaa ma"ageme"t!l!i pri" )!gete %atorita
i"str!me"tar!l!i eco"omic specific la care se apelea'a# )!get!l.
Arg!me"tarea alegerii ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e pe"tr! Societatea A-A ./
01O-IM S1L :
Comple;itatea sistem!l!i permite folosirea i" ca%r!l sa! a !"ei game (ariate %e
alte sisteme5 meto%e si te3"ici ma"geriale ce !s!rea'a %er!larea fiecarei etape a
ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(eH
Asig!ra im)i"area o)iecti(elor5 re'!ltatelor5 recompe"selor=sa"cti!"ilorH
Are o pro"!"tata %ime"si!"e eco"omica a;ata pe o p!ter"ica %esce"trali'are
eco"omica5 facilitata si operatio"ali'ata %e )!getele i"tocmite la "i(el %e firma
si s!)%i(i'i!"i ale acesteia5 ce a! stat!t!l %e ce"tre %e gesti!"eH
0ermite %esce"trali'area ma"ageriala. Aceasta %esce"trali'are se reali'ea'a %e
la "i(ele i"ferioare spre cele s!perioare5 pri" as!marea %e atri)!tii5
respo"sa)ilitati si compete"te %e catre pri"cipalele s!)%i(i'i!"i orga"i'atorice
ale firmeiH
Are o %ime"si!"e moti(atio"ala asig!ra"% promo(area si !tili'area !"or
sisteme %e coi"teresare materiala5 i" gra%!l %e reali'are a o)iecti(elor si gra%!l
%e implicare5 %e participare la reali'area acestora co"stit!ie pri"cipalele
eleme"te %e co"%itio"are a c!a"t!m!l!i recompe"selor=sa"cti!"ilor
U" loc importa"t i" operatio"ali'area ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e il oc!pa
ma"ageme"t!l pri" )!gete.
0e"tr! re'ol(area !"or pro)leme comple;e5 c! !" caracter i"o(aatio"al se (a !tili'a
ma"ageme"t!l pri" proiecte 7acesta pres!p!"e co"stit!irea !"or ec3ipe m!lti%icipli"are %e
specialisti85 ma"ageme"t!l pri" e;ceptii si ta)lo!l %e )or% pe"tr! ratio"ali'area sistem!l!i
i"formatio"al si asig!rarea !"ei i"formari rapi%e si rele(a"te a ma"agerilor5 sistem!l cost#
ora#pro%!ctie 7SCO08.
1egasirea acestora i" practica ma"ageriala a Societatii A-A ./ 01O-IM S1L (a
!s!ra acti(itatea %e re%resare si o)ti"ere %e profit i" a"ii !rmatori si o)ti"erea !"or pro%!se
%e calitate ri%icata.
$1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
O)iecti(e
f!"%ame"tale
O)iecti(e %eri(ate %e
gra%!l I
O)iecti(e %eri(ate %e
gra%!l II
Acti(itati "ecesare
1.Cresterea
profit!l!i
fata %e
reali'arile
a"!l!i 1222
1.1 Amplificarea
(e"it!rilor c!
mi"im!m +?
1.1.1. Cresterea cifrei
%e afaceri pe piata
e;ter"a c! *?
Fa)ricatie
4a"'ari
MarQeti"g
Apro(i'io"are
Orga"i'are
ma"ageriala
Moti(area
perso"al!l!i
1..Dimi"!area
relati(a a cost!rilor %e
pro%!ctie c! circa 11
?
1..1. Im)!"atatirea
calitatii sortime"telor
fa)ricate si ali"ierea
lor la parametrii
i"ter"atio"ali
CTC
Moti(area
perso"al!l!i
Fa)ricatie
I"(estitii
0erfectio"ar
perso"al!l!i
1.$.Der!larea
acti(itatilor firmei i"
co"%itiile respectarii
corelatiilor %i"tre cifra
%e afaceri5 fo"%!l!i %e
salarii5 "!mar!l!i %e
salariati pe %e o parte
si pe alta a
pro%!cti(itatii m!"ci
si a salari!l!i me%i!
I
CA
A@I
FS
AI
NS
H I
R
A@I
S
1.$.1 1i%icarea
"i(el!l!i %e
compete"ta
profesio"ala a
perso"al!l!i
Fi"a"ciara
0erfectio"area
perso"al!l!i
Moti(area
perso"al!l!i
.
1emo%elarea
sistem!l!i %e
ma"ageme"t
al Societatii
A-A ./
01O-IM
S1L pa"a la
1 "oiem)rie5
impleme"tar
ea "o!l!i
sistem
ma"agerial
i" a"!l **1
.1.Ela)orarea
st!%i!l!i %e
reproiectare a
sistem!l!i %e
ma"ageme"t pa"a la
* aprilie **1
.1.1. Ela)orarea %e
s!t%ii %e remo%elare
pe pri"cipalele
compo"e"te
ma"agerilale
0re(i'io"are
I"ofrmatica
Orga"i'are
ma"ageriala
.. Impleme"area
so!l!tiilor
ma"ageriale pa"a la
sfarsit!l a"!l!i **1
..1. Asig!rarea
am)ie"t!l!i %e m!"ca
"ecesar p!"erii i"
aplicare a "o!l!i
sistem %e
ma"ageme"t5 pri"
c!rs!ri %e formare si
0erfectio"area
perso"al!l!i
M!getara
Fi"a"icara
Moti(area
perso"al!l!i
0re(i'io"are
$
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
perfectio"are a
perso"al!l!i.
...Delimitarea
ce"trelor %e gesti!"e5
crearea climat!l!i
eco"omic5 te3"ic si
orga"i'atoric
M!getare
Orga"i'are
ma"ageriala
I"formatica
0re(i'io"are
$.Cresterea
profita)ilitati
i capital!l!i
social la
circa +*? i"
a"!l **1
4.1.Amplificarea
a"!ala a (e"it!rilor c!
mi"im!m +?
4.1.1. Cresterea cifrei
%e afaceri pe piata
i"ter"a c! 4* ?
Fa)ricatie
4a"'ari
Apro(i'io"are
MarQeti"g
Moti(area
perso"al!l!i
Orga"i'are
ma"ageiala
4.1..Asig!rarea
comerciali'arii a cel
p!ti" +? %i" pro%!ctie
pe piata e;ter"a
MarQeti"g
E;port#import
Fa)ricatie
Apro(i'io"are
CTC
Orga"i'are
ma"ageriala
Moti(area
perso"al!l!i
Ma"ageme"t!l pri" o)iecti(e poate fi impleme"tat i" %o!a mo%alitati:
KMa"ageme"t!l pri" o)iecti(e a;at pe ec3ipaL5 sit!atie i" care %efalcarea
sistem!l!i %e o)iecti(e se opreste la o)iecti(ele specifice5 i" a caror
reali'are s!"t implicate atri)!tiile ce re(i" !"or compartime"teH
LMa"ageme"t!l pri" o)iecti(e a;at pe i"%i(i%L5 caracteri'at pri" aN!"gerea
c! o)iecti(ele pa"a la "i(el!l !"or post!ri5 %eci i"cl!%erea i" sistem!l %e
o)iecti(e a o)iecti(elor f!"%ame"tale5 %eri(ate5 specifice si i"%i(i%!ale.
Datorita me%i!l!i am)ia"t i"ter" si i"ter"atio"al i" care e(ol!ea'a Societatea A-A
./ 01O-IM S1L este preferata cea %e a %o!a (aria"ta. Aceasta este capa)ila sa asig!re
o %iscipli"a salariatilor5 o implicare acti(a i" reali'area o)iecti(elor firmei si i" co"seci"ta
o moti(are realista 7atat materiala cat si morala8.
Asfel este "ecesara form!larea c! claritate a o)iecti(elor specifice %e gra%!l I si a celor
%eri(ate %e gra%!l II5 a celor specifice si i"%i(i%!ale.
0aralel c! %ime"sio"area acestor categorii %e o)iecti(e tre)!ie preci'ate si
compo"e"tele proces!ale 7f!"cti!"i5 acti(itati5 atri)!tii8 si str!c!t!ral orga"i'atorice
7compartime"te5 post!ri5 f!"ctii5 "i(el!ri ierar3ice5 relatii orga"i'atorice8 implicate i"
reali'area acestora.
+.,.2. Ela'o"a"!a #o$po%!%t!lo" $a%!$!%tului p"i% o'i!#ti.!
Eleme"tele care (or fi tratate i" aceasta etapa s!"t:
$$
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Ela)orarea programelor %e acti!"e. Acest l!cr! (a fi reali'at pri" %etalierea
pri"cipalelor %eci'ii si acti!"i ce (or fi l!ate i" co"formitate c! o)iecti(ele
pre'e"tate i" ta)el!l a"teriorH
I"tocmirea !"!i cale"%ar c! terme"e. I" el (or fi preci'ate terme"ele %e
%ecla"sare a operatio"ali'arii mo%alitatiilor %e reali'are a o)iecti(elor
i"terme%iare si fi"ale %e reali'are a acestoraH
F!"%ame"tarea5 ela)orarea si la"sarea )!getelor la "i(el!l Societatii A-A
./ 01O-IM S1L si la "i(el!l fiecar!i ce"tr! %e gesti!"eH
Form!larea i"str!cti!"ilor5 ge"erale si partiale5 c! pri(ire la ela)orarea si
reali'area o)iecti(elor. Acestea s!"t i" realitate i"%icatii meto%ologice
"ecesare atat e;ec!ta"tilor cat si ma"agerilor %i" esaloa"ele me%ii si
i"ferioare5 referitoare la f!"ctio"area eco"omica si ma"ageriala a ce"trelor
%e gesti!"e.
Etapele meto%ologico#aplicati(e ale operatio"ali'arii ma"ageme"t!l!i pri" )!gete
si partic!laritatile acest!i %emers i" ca%r!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L .
+.,.+. D!li$ita"!a -i )i$!%-io%a"!a #!%t!lo" )! p"o*it
Societatea A-A ./ 01O-IM S1L 5 a)or%ata ca sistem5 este impartita i" mai
m!lte ce"tre %e profit sa! gesti!"e5 respecti( s!)%i(i'i!"i orga"i'atorice importa"te la
"i(el!l carora se ela)orea'a5 la"sea'a5 e;ec!ta si !rmaresc )!gete.
I" %elimitarea acestora se a! i" (e%ere %o!a categorii %e criterii:
Proce%ual. Astfel cele mai importa"te compo"e"te ale firmei s!"t a)or%ate
ca ce"tre %e gesti!"eH
.tructural6or)an2atorc. Fiecare compartime"t f!"ctio"al si operatio"al
sa! gr!pe ale acestora %e(i" si f!"ctio"ea'a ca ce"tre %e gesti!"e.
0e"tr! oricare %i"tre cele %o!a criterii s#ar opta re'!ltat!l ar fi tot aparitia !"ei
retele %e ce"tre %e gesti!"e5 careia ii coresp!"%e o retea )!getara specifica.
Ce"trele %e gesti!"e %i" ca%r!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L %!pa cel %e al
%oilea criteri! s!"t !rmatoarele:
Ce"tre %e profit %i" sfera pro%!ctiei. Aici se %esfasoara procese %e m!"ca
ge"eratoare %e )!"!ri eco"omice ce %a! se"s o)iect!l!i %e acti(itate al societatii.
Ce"tre %e gesti!"e a!;iliare5 ce asig!ra prestarea %e ser(icii pe"tr! ce"trele %e
gesti!"e7i"treti"ere si reparare %e ec3ipame"te si altele8.I" ca'!l Societatii A-A
./ 01O-IM S1L este (or)a %e atelier!l meca"o#e"ergetic
Ce"tre %e gesti!"e %i" sfera acti(itatilor a%mi"istrati(#f!"ctio"ale5 !"%e prioritatea
se p!"e pe procesele %e ma"ageme"t sa! pe pregatirea e;ercitarii acestora
$4
Ce"tre %e profit %i" sfera
pro%!ctiei
Ce"tre %e gesti!"e
a!;iliare
Ce"tre %e gesti!"e
%i" sfera
acti(itatilor
f!"ctio"ale
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
I" f!"ctie %e "at!ra ce"tr!l!i %e gesti!"e se sta)ileste retea!a )!getara5 respecti(
tip!rile %e )!get. U" alte aspect referitor la )!gete este cel al co"ti"!t!l!i propri! 'is al
acestora. Aceste aspecte capata co"t!r pri" !rmatoarele:
a8 Lista ce"trelor %e gesti!"e si mo%alitatea %e %eco"tare a c3elt!ielilor %i"tre
acestea.
)8 Co"ti"!t!l )!getelor e(i%e"tiat pe patr! capitole maNore5 fiecare c! o meto%ologie
%isti"cta %e f!"%ame"tare
I" aceasta (aria"ta apare si capitol!l o)iecti(e care poate a(ea atat e;primare
ca"titati(a cat si (alorica.
D!pa %elimitarea ce"trelor %e profit acestea !rmea'a sa fie %ime"sio"ate pe"tr!
%elimitarea pri"cipalelor caracteristici co"str!cti(e.
A8 Ela)orarea o)iecti(elor ce"trelor %e gesti!"e. Di" o)iecti(ele fi;ate %e firma se
preia! %oar o)iecti(ele ce caracteri'ea'a fiecare ce"tr! %e gesti!"e i" parte.
Acestea s!"t o)iecti(e %eri(ate si specifice iar i" sta)ilirea lor s!"t implicate
mai m!lte compartime"te.
M8 Dime"sio"area c3elt!ielilor la "i(el %e firma si ce"tr! %e gesti!"e.
Dime"sio"area c3elt!ielilor se poate face i" mai m!lte mo%alitati:
o 0e articole %e calc!latie:
C3elt!ieli %irecte: materii prime5 materiale %irecte5 salarii5 CAS
C3elt!ieli i"%irecte: c3elt!ieli c! i"treti"erea si f!"ctio"area
!tilaNelor5 c3elt!ieli ge"erale ale sectiilor si c3elt!ieli ge"erale
ale a%mi"istratiei
o 0e eleme"te %e c3elt!ieli
C3elt!ieli materile: materii prime si materiale5 com)!sti)l5
e"ergie5 amorti'are
C3elt!ieli c! ma"opera: salarii5 CAS5 somaN5 protocol
o 0e articole %e calc!latie co"form meto%ologiei sistem!l!i cost#ora#
pro%!ctie5 respecti(:
C3elt!ieli c! materii prime si materiale %irecte5 semifa)ricate5
cooperari
C3elt!ieli proprii %e f!"ctio"are
C8 Dime"sio"area (e"it!rilor la "i(el %e firma si ce"tre %e gesti!"e. I" categoria
(e"it!rilor i"tra5 pe"tr! firma5 cifra %e afaceri5 respecti(:
o 4e"it!ri %i" acti(itatea %e )a'a 7pro%!ctia marfa (a"%!ta si i"casata8
o 4e"it!ri %i" alte acti(itati
o Diferit (or fi %ime"sio"ate (e"it!rile la "i(el!l ce"trelor %e gesti!"e
%eoarece cele c! caracter a!;iliar ori f!"ctio"al "! pot fi co"sem"ate ca
(e"it!ri i" se"s clasic. 0e"tr! ce"trele %e profit %i" sfera pro%!ctiei
(e"it!rile apar i" mai m!lte iposta'e.
o E;presia (alorica a pro%!ctiei fa)ricate fara ta;a pe (aloare a%a!gata
o 0ro%!ctia i" c!rs %e e;ec!tie la sfarsit!l l!"ii
o 0ro%!ctia7c3elt!ielile8 %eco"tata altor ce"tre %e gesti!"e
$+
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
D8 Dime"sio"area re'!ltatelor fi"a"ciare la "i(el %e firma si c"tre %e gesti!"e.
0rofit!lA Cifra %e afaceri#Cost!ri %e pro%!ctie 7la "i(el %e i"trepri"%ere8.
0e"tr! ce"trele %e gesti!"e care fi"ali'ea'a o)ti"erea !"or pro%!se
%etermi"area re'!ltatelor se face i" mo% similar.
E8 Ela)orarea )!getelor. Compartime"t!l KM!geteL5 impre!"a c! respo"sa)ilii
ce"trelor %e gesti!"e5 asig!ra ela)orarea )!getelor firmei si ce"trelor %e
gesti!"e pri" i"serarea i" cele patr! capitole pre'e"tate a"terior5 a o)iecti(elor5
c3elt!ielilor5 (e"it!rilor si re'!ltatelor fi"a"ciare. M!getele s!"t completate si
la"sate l!"ar si a"!al. La "i(el %e ce"tr! %e gesti!"e5 )!get!l are !" co"ti"!t
partial sc3im)at %atorita sferei %e c!pri"%ere a acest!ia. 1eferitor la c3elt!ielile
proprii %e f!"ctio"are se pot a)or%a mai m!lte pro)leme. 0rima (i'ea'a
reparti'area acestei categorii %e c3elt!ieli pe ce"tre %e gesti!"eH c3elt!ieli
proprii %e f!"ctio"are e(i%e"tiate %e )!get!l firmei si %ime"sio"ate %!pa
algoritmi specifici se reparti'ea'a pe ce"tre %e gesti!"e %!pa criterii (ariate5
m!lt mai legate %e loc!l si ca!'a aparitiei acestor c3elt!ieli. I" f!"ctie %e
"!mar!l criteriilor pe"tr! care s#a optat se el)orea'a mai m!lte sit!atii
%eci'io"ale.
I" categoria c3elt!ielilor ce se pot %etermi"a la "i(el!l fiecar!i ce"tr! %e gesti!"e
se i"cl!%:
o Salarii
o SomaN
o Amorti'are
o E"ergie electrica pe"tr! scop!ri te3"ologice
o Etc
o Celelalte c3elt!ieli pot fi reparti'ate i" f!"ctie %e:
o 4aloarea acti(elor fi;e po"%erata c! "!mar!l orelor %e f!"ctio"are
o S!prafata oc!pata
o N!mar!l %e salariati
o Etc
0e"tr! criteri!l Ks!prafata oc!pataL5 reparti'area se face %!pa mo%el!l:
Total c3elt!ieli %e reparti'at#se ia! po'itiile %e c3elt!ieli %i" )!get!l firmei5
capitol!l KC3elt!ieliL pe"tr! care s#a sta)ilit %rept crieri! %e reparti'are KS!prafata
oc!pataL.
S!prafata oc!pata5 pe total i"trepri"%ere si pe ce"tre %e gesti!"e# se preia %i" lista
ce"trelor %e gesti!"e
C3eia %e reparti'are:
PATotal c3elt!ieli %e reparti'at=S!prafata totala a firmei
C3elt!ielile ce re(i" fiecar!i ce"tr! %e gesti!"e:
C3elt!ieli Cg
i
AS
i
EP
s
U"%e: S
i
As!prafata oc!pata %e ce"tr!l %e gesti!"e 7Cg
i
8.
0e"tr! criteri!l K"!mar %e salariatiL proce%e!l %e reparti'are este asema"ator:
P
p
AC3eia %e reparti'are i" f!"ctie %e "!mar!l %e salariati
P
p
AC3elt!ieli %e reparti'are=N!mar!l %e salariati ai firmei
C3elt!ielile ce re(i" fiecar!i ce"tr! %e gesti!"e:
CG
i
AN
si
EP
p
U"%e:
N
si
A"!mar!l %e salariati ai ce"tr!l!i %e gesti!"e i
$&
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
P
p
Ac3eia %e reparti'are
Meca"ism!l %e reparti'are a c3elt!ielilor i" f!"ctie %e criteri!l K4aloarea acti(elor
fi;e po"%erata c! "!mar!l orelor %e f!"ctio"areL este asema"ator:
P
(
Ac3eia %e reparti'are a c3elt!ielilor
P
(
AC3elt!ieli %e reparti'at 7%i" )!get!l firmei8=4aloarea totala a acti(elor
fi;eEN!mar!l orelor %e f!"ctio"are
I" sfarsit5 este "ecesara f!"%ame"tarea cost!rilor !"itare %e pro%!ctie5 pe )a'a celor
%o!a articole %e calc!latie.
+.,.4. A)apta"!a -t"u#tu"ala -i *u%#tio%ala a #!lo"lalt! #o$po%!%t! $a%a&!"ial!
la #!"i%t!l! $a%a&!$!%tului p"i% o'i!#ti.! -i #!%t"! )! p"o*it
0e"tr! reli'area o)iecti(elor sta)ilite pe"tr! perioa%a **1#**45 tre)!ie sc3im)ate
si s!)sistemele ma"ageme"t!l!i firemei: compo"e"ta %eci'io"ala5 i"formatio"ala si
orga"i'atorica. Astfel tre)!ie reali'ate sc3im)ari ale parametrilor co"str!cti(i si f!"ctio"ali
ce caracteri'ea'a aceste s!)sisteme.
+.,./. Coo")o%a"!a -i u"$a"i"!a "!ali(a"ii o'i!#ti.!lo"

D!pa la"sarea )!getelor la "i(el %e ce"tr! %e profit !rmea'a e;ec!tia acestora5
respecti( reali'area o)iecti(elor.
Ac!m se a%opta %eci'ii5 s!"t i"itiate acti!"i la "i(el!l fiecar!i ce"tr! %e profit pri"
care se !rmareste asig!rarea co"%itiilor materiale5 !ma"e5 orga"i'atorice5 fi"a"ciare si
altele solicitate %e reali'area o)iecti(elor. Tot ac!m are loc armo"i'area acti!"ilor si
%eci'iilor ma"agerilor ce"trelor %e gesti!"e si ale perso"al!l!i %i" i"terior. I" aceasta etapa
!" rol importa"t il are e;ercitarea f!"ctiei %e coor%o"are#i"tre ma"agerii %e la %iferite
"i(ele ierar3ice si e;ec!ta"ti.
I" aceasta perioa%a compartime"tele f!"ctio"ale implicate i" f!"ctio"area
ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e si a ma"ageme"t!l!i pri" )!gete tra"smit i"%icatii
meto%ologice celorlalte s!)%i(i'i!"i orga"i'atorice i" legat!ra c! %eci'iile si acti!"ile ce
tre)!ie a%optate si i"itiate pe"tr! ati"gerea o)iecti(elor.
Se asig!ra f!"ctio"area compo"e"telor ma"ageme"t!l!i si i" special a celei
i"formatio"ale si orga"i'atorice pri" i"terme%i!l compartime"t!l!i Ma"ageme"t 1es!rse
Uma"e si Strategii cat si a co"%!cerii ce"trelor %e profit. I" acest mome"t este "ecesara
operatio"ali'area %oc!me"telor orga"i'atorice c!m s!"t: 1eg!lame"t!l %e or%i"e
i"terioara5 %escrierea %e f!"ctii5 fise %e post5 a%ica atri)!tiilor5 compete"telor si
respo"sa)ilitatilor ce re(i" compartime"telor si post!rilor.
S!) aspect i"formatio"al este "ecesara c!legerea5 i"registrarea5 tra"smiterea si
prel!crarea operati(a a i"formatiilor ce se refera la reali'area o)iecti(elor si regasirea lor
i" mac3ete specifice ta)lo!l!i %e )or% %esti"at co"%!cerii ce"tr!l!i %e profit si
ma"ageme"t!l!i %e "i(el s!perior al i"trepri"%erii.
0ri" completarea mac3etelor ta)lo!l!i %e )or% se i"tra i" 'o"a !rmaririi )!getelor.
I" acest %ome"i! se ri%ica %o!a pro)leme:
Depistarea5 co"sem"area5 tra"smiterea si a"ali'a a)aterilor ce se
i"registrea'a la "i(el!l pre(i'io"at al o)iecti(elor5 al c3elt!ielilor c! materii
prime si materile %irecte5 a c3elt!ielilor c! ma"opera %irecta si alteleH
4alorificarea i"formatiilor o)ti"!te a"terior i" procese %eci'io"ale potri(ite5
pri" i"terme%i!l !"or sit!atii i"formatio"ale specifice ta)lo!l!i %e )or%.
$9
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
+.,.0. Moti.a"!a )i*!"!%tiata a p!"-o%alului So#i!tatii AXA QY PROXIM
D!pa come"s!rarea re'!ltatelor5 perioa%ei pe"tr! care a! fost ela)orate )!getele5
este "ecesara compararea acestora c! "i(el!l pre(i'io"at al o)iecti(elor si sta)ilirea
ca!'elor care a! ge"erat a)aterile fie po'iti(e fie "egati(e5 si pe aceasta )a'a sta)ilirea
co"%!itei moti(atio"ale.
Aceasta este !"a %i"tre cele mai %ificile iposta'e ale ma"ager!l!i. I" f!"ctie %e
eleme"tele moti(atio"ale si c!a"t!m!l acestora ales %e ma"ager este %epe"%e"ta reali'area
o)iecti(elor.
La "i(el!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L e;iste"ta celor 4 ce"tre %e profit %i"
sfera pro%!ctiei si a celor %i" sfera acti(itatilor a!;iliare si f!"ctio"ale implica pro)leme
i" pla" moti(atio"al %atorita specific!l!i acestor s!)%i(i'i!"i orga"i'atorice pe %e o parte5
iar pe %e alta %atorita o)is"!i"tei %e a se actio"a mai m!lt pop!list5 colecti(ist5 fara a se
ti"e co"t %e gra%!l %e reali'are a o)iecti(elor i"%i(i%!ale5 a o)iecti(elor ce re(i" ce"tr!l!i
%e gesti!"e.
0e"tr! a aplica !" ma"ageme"t stii"tific este "e(oie sa se reali'e'e o moti(are
%ifere"tiata at!"ci ca"% este posi)ila si !tili'area !"!i sistem fle;i)il %e coi"teresare
materiala.
%.. Reproiectarea #i#temului !eci/ional
Di" ca!'a efect!arii !"or sc3im)ari i" meto%ologia ma"ageme"t!l!i pri" !tili'area
ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e a ma"ageme"t!l!i pri" )!gete5 pri" proiecte5 a ta)lo!l!i %e
)or% si a altor meto%e %e ma"ageme"t co"%!c la mo%ificari i" ca%r!l sistem!l!i %eci'io"al
al Societatii A-A ./ 01O-IM S1L . Acestea (i'ea'a:
Str!ct!rarea acti(itatii pe "i(el!ri ierar3ice sit!ate la fiecare %i" "i(elele
str!ct!rii orga"i'atorice: i"ferioara5 me%ie si s!erioara
Der!larea proceselor %eci'io"ale strategico#tactice %!pa meto%ologii
specifice
Desce"trali'area ma"ageriala i" i"terior!l firmei pri" aparitia ce"trelor %e
profit si astfel "ecesitatea mo%ificarii tipologiei %eci'iilor a%optate
F!"%ame"tarea stii"tifica a %eci'iilor5 imp!ter"icirea coresp!"'atoare5
a%optarea si aplicarea si i"tegrarea i" timp !til a %eci'iilor a%optate
Folosirea !"!i i"str!me"tar specific sit!atiei %eci'io"ale: %e certit!%i"e5
i"certit!%i"e si risc
Eleme"te ale mo%ificarilor pro%!se i" ca%r!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L i"
co"te;t!l sc3im)rii ma"ageriale prop!se i" l!crare.
+.2.,. St"u#tu"a"!a auto"itatii )!#i(io%al! p! %i.!lu"i i!"a"11i#!
0e"tr! restr!ct!rarea pe (erticala a sistem!l!i %eci'io"al s#a actio"at pe mai m!lte
pla"!ri:
A8 Delimitarea compete"telor %eci'io"ale acor%ate i" f!"ctie %e po'itia ierar3ica a
ma"ager!l!i5 tip!l5 (ol!m!l5 comple;itatea si %ific!ltatea o)iecti(elor post!l!i
respecti( si s!)%i(i'i!"ii orga"i'atorice co"%!se5 "at!ra sarci"ilor co"ferite acestora5
"i(el!l compete"etei profesio"ale si ma"ageriale propri!#'ise a ma"ager!l!i i" ca!'a.
$,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Compete"ta %eci'io"ala pres!p!"e:
Compete"ta acor%ata5 "!mita a!toritate5 reflectata %e li)ertatea %eci'io"ala
%e care se )!c!ra oc!pa"t!l post!l!i
Compete"ta propri!#'isa5 reflectata %e c!"osti"tele5 calitatile si aptit!%i"ile
si %epri"%erile pe care tit!lar!l post!l!i le are pe"tr! a#si e;ercita5 i"
co"%itii "ormale a!toritatea. Aceasta implica atat compete"ta profesio"ala
cat si %e compete"ta ma"ageriala.
F!"cti!"ile ma"ageriale e;iste"te la "i(el!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L si
plasarea lor pe "i(el!ri ierar3ice este !rmatoarea:
Ni(el!l 1# a%mi"istratori 7cei %oi asociati8
Ni(el!l # maistrii
Ni(el!l $# e;ec!ta"ti
Compete"tele acor%ate post!rilor ma"ageriale pot fi %elimitate i":
Com!"e Fse regasesc i" toate post!rile %ar c! i"te"sitati si comple;itati %iferite i"
f!"ctie %e "i(el!l ierar3ic la care se gasesc
Form!larea %e prop!"eri referitoare la strategia si politica firmei sa! a
s!)%i(i'i!"ii orga"i'atorice %i" care respecti(!l ma"ager face parte
0rop!"eri pri(i"% moti(area perso"al!l!i
L!area %e mas!ri pe"tr! operatio"ali'area strategiei si politicii Societatii A-A
./ 01O-IM S1L
0rop!"eri pri(i"% str!ct!ra si co"ti"!t!l )!get!l!i firmei si )!getelor ela)orate
pe ce"tre %e gesti!"e
0rop!"eri pri(i"% ma"iera %e c!legere5 i"registrarea5 tra"smiterea si prel!area
i"formatiilor ce %a! co"siste"ta !"or mac3ete ale ta)lo!l!i %e )or%
Specifice care s!"t %ifere"tiate pe ma"ageri i" f!"ctie %e po'itia ierar3ica pe care
se afla.
Director!l ge"eral a%opta %eci'ii strategice si tactice pri" care se asig!ra
i"%epli"irea o)iecti(elor f!"%ame"tale si a celor %eri(ate %e gra%!l I c!pri"se i"
strategia Societatii A-A ./ 01O-IM S1L si se refera la :
Sta)ilirea ce"trelor %e gesti!"e care (or f!"ctio"a i" ca%r!l societatii
Sta)ilirea pret!rilor pro%!selor
Defi"iti(area "i(el!l!i cifrei %e afaceri pe care si#o prop!"e societatea
comerciala i" perioa%a !rmatoare
Sta)ilirea plafo"!l!i ma;im al c3elt!ielilor la 1.*** lei (e"it!ri
Sta)ilirea str!ct!rii sortime"tale a pro%!ctiei ti"a"% seama atat %e criteri!l
eficie"tei cat si %e ceri"tele pietei
Sta)ilirea (aria"tei %e sistem %e ma"ageme"t ce se (a impleme"ta %!pa
%iag"osticarea starii e;iste"te i" ca%r!l Societatii A-A ./ 01O-IM S1L
Iotaraste as!pra mo%aliltatilor %e e;ercitare a a co"trol!l!i i"%epli"irii
o)iecti(elor %e catre fiecare ce"tr! %e %eci'ie si s!)or%i"e
I"ca%rarea si co"ce%ierea perso"al!l!i
Apro)area "i(el!l!i %e salari'are
Apro)area "ormati(elor %e co"s!m
Apro)area programelor %e restr!ct!rare te3"ologica
Apro)area str!ct!rii program!l!i %e fa)ricatie
$2
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Apro)area programelor %e :
1e%!cere a cost!l!i %e pro%!ctie
Crestere a pro%!cti(itatii m!"cii
Efect!are a l!crarilo %e i"treti"ere si reparatie a !tilaNelor %e pro%!ctie
M8 Amplificarea a!toritatii %eci'io"ale a ma"agerilor 7cei %oi asociati8. Mo%ificarea s#a
o)ti"!t pri":
Desce"tali'area ma"ageriala i" i"terior!l firmei ca !rmare a i"fii"tarii ce"trelor %e
gesti!"e.
0romo(area ma"ageme"t!l!i %e tip participati(
Astfel apar "oi compete"te care pa"a ac!m ori "! e;ista! ori "! era! s!ficie"t
co"t!rate pri"tre care cresterea a!to"omiei %eci'io"ale si operatio"ala a ce"trelor %e
gesti!"e si a altor s!)%i(i'i!"i orga"i'atorice.
0articiparea la f!"%ame"tarea si ela)orarea )!getelor pe ce"tre %e gesti!"e
Determi"area eleme"telor moti(atio"ale la "i(el %e ce"tr! %e gesti!"e si
compo"e"t al acest!ia
0articiparea la sta)ilirea o)ieceti(elor ce"trelor %e gesti!"e5 %ime"sio"area
c3elt!ielilor5 (e"it!rilor si re'!ltatelor acestora
0romo(area !"or mo%alitati ma"ageriale specifice care sa permita reali'area
o)iecti(elor as!mate pri" propri!l )!get
Mo%ificarea str!ct!rii socio#profesio"ale a perso"al!l!i %i" s!)%i(i'i!"ile
orga"i'atorice co"%!se i" f!"ctie %e ceri"tele imp!se %e reali'area o)iecti(elor
+.2.2. Mo)i*i#a"i i% tipolo&ia )!#i(iilo" a)optat!
Sc3im)arile tipologice se refera la cresterea sa! sca%erea po"%erii !"or categorii %e
%eci'ii5 i" care s!"t implicati ma"agerii sit!ati la a"!mite "i(el!ri ierar3ice.
0e"tr! ma"ageme"t!l s!perior se imp!"e o reco"si%erare a %eci'iilor strategice.
Co"comite"t5 este "ecesara cresterea po"%erii %eci'iilor i" co"%itii %e risc si
i"certit!%i"e. Acest l!cr! este %ictat %e rati!"i comerciale si te3"ologice#patr!"%erea pe
"oi piete5 ac3i'itio"area !"or ec3ipame"te %e pro%!ctie ori te3"ologii5 asimilarea i"
fa)ricatie a !"or pro%!se "oi. E;iste"ta me%i!l!i co"te;t!al i"sta)il5 comple; si t!r)!le"t5
c! (aria)ile "eco"trola)ile5 repre'i"ta premise ale f!"%ame"tarii si a%optarii %e %eci'ii i"
co"%itii %e risc si i"certit!%i"e.
+.2.+. I$'u%atati"!a #alitatii )!#i(iilo"
Deci'iile tre)!ie sa rasp!"%a !rmatoarelor ceri"te:
a8 Cresterea gra%!l!i %e f!"%ame"tare a %eci'iilor
Tra"smiterea si (alorificarea %e i"formatii perti"e"te referitoare la %ome"iile
co"%!se. Este "ecesara respectarea !rmatoarelor co"%itii imp!se i"formatiilor:
%i"amism!l5 realism!l5 oport!"itatea5 m!ltilateralitatea5 a%apta)ilitatea.
F!"%ame"tarea stii"tifica a %eci'iilor este co"%itio"ata %e i"str!me"tar!l
%eci'io"al folosit i" a%optarea acestora
)8 KImp!ter"icireaK %eci'iilor
4*
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
c8 I"tegrarea oricarei %eci'ii i" a"sam)l!l %eci'iilor societatii este posi)ila pri" ela)orarea
sistem!l!i %e o)iecti(e la "i(el %e firma si s!)%i(i'i!"e orga"i'atorica.
%8 Oport!"itatea %eci'iilor este asig!rata pri" aplicarea acestora i"tr#!" i"ter(al %e timp
co"si%erat optim pri" apelarea ta)lo!l!i %e )or%.
0e"tr! cresterea calitatii proces!l!i %eci'io"al se poate proiecta %er!larea
proceselor %eci'io"ale strategice %!pa meca"isme meto%ologice a%ec(ate5 str!ct!rate pe
mai m!lte etape:
Defi"irea pro)lemei %eci'io"ale
Sta)ilirea o)iecti(elor si a criteriilor %eci'io"ale
Sta)ilirea (aria"telor %eci'io"ale
Alegerea (aria"tei optime 7%eci%erea8
Aplicarea %eci'iei
E(al!area %eci'iei
I" ca'!l pro)lemei %eci'io"ale pre'e"tate a"terior face trimiterea la implicarea
acti(a a ma"agerilor si specialistilor i":
C!legerea si i"terpretarea !"ei game (ariate %e i"formatii referitoare la
caracteristicile tipologice5 piata5 implicatii eco"omice5 te3"ice5 te3"ologice5
comerciale
Sta)ilirea o)iecti(elor si a criteriilor %eci'io"ale5 pri" l!area i" co"si%erare a
o)iecti(elor firmei si a (aria)ilelor co"te;t!ale ce i"fl!e"tea'a %irect si i"%irect5
pro)lema %eci'io"ala
Sta)ilirea si caracteri'area comple;a a (aria"telor %eci'io"ale
Folosirea !"or meto%e si te3"ici a%ec(ate %e c!legere5 i"registrare5 tra"smitere
si prel!crare a i"formatiilor5 %e stim!lare a creati(itatii ori a !"or meto%e
%eci'io"ale coresp!"'atoare "at!rii sit!atiei %eci'io"ale i" care se i"scrie
pro)lema
+.2.4. Ap!la"!a u%o" $!to)! -i t!1%i#i )!#i(io%al! -p!#i*i#!
Aceste meto%e si te3"ici %ifera i" f!"ctie %e tip!l %eci'iei5 sit!atia %eci'io"ala i"
care se i"ca%rea'a pro)lema s!p!sa re'ol(arii5 amploarea compete"telor %eci%e"t!l!i5
sit!atia eco"omico#fi"a"ciara a Societatii A-A ./ 01O-IM S1L 5 "i(el!l pregatirii
ma"agerilor.
O te3"ica specifica %e co"creti'are a perfectio"arilor %eci'io"ale pe"tr! fiecare
ma"ager o repre'i"ta fisa %eci'io"ala. I" ta)el!l !rmator este pre'e"tata fisa %eci'io"ala
pe"tr! ma"ager!l ge"eral al Societatii A-A ./ 01O-IM S1L .
Nr.c
rt
Tip!l %eci'iei 0erio%icitate
a
Meto%e f!"%ame"tare si
a%optare recoma"%ate
O)s.
* 1 $ 4
1 Sta)ileste si apro)a
(aria"ta %e sistem %e
ma"ageme"t a societatii
Ca"% este
"e(oie
#Ta)lo!l %e )or%
#Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
#Meto%a sce"ariilor
#Ma"ageme"t!l pri"
)!gete
41
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
#Ma"ageme"t!l pri"
e;ceptii
#Ma"ageme"t!l pri"
proiecte
#Meto%a %elegarii
Sta)ileste si apro)a
strategia si politica
societatii
A"!al #Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
#Meto%a ELECT1E
#Meto%a etrapolarii
#Meto%a sim!larii
pre(i'io"ale
$ Apro)a strategia %e
marQeti"g
trimestrial #Meto%a segme"tarii pietei
#Meto%a ELECT1E
# Meto%a ONICESCU
4 A(i'ea'a i"fii"tarea
ce"trelor %e profit ale
societatii
La
sc3im)area
(aria"tei %e
ma"ageme"t
- Meto%a ar)orel!i
%eci'io"al
#Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
#Ma"ageme"t!l pri"
)!gete
+ Sta)ileste mo%alitati %e
e;ercitare a co"trol!l!i
i"%epli"irii o)iecti(elor
%e catre fiecare ce"tr! %e
%eci'ie %i" s!)or%i"e
Sil"ic si
%eca%al
#Grila %e a"ali'a a
i"formatiilor
#A"ali'a %iagramei %e
atri)!tii
#A"ali'a (aria)ilelor
orga"i'atio"ale
#Ta)lo!l %e )or%
#Diag"osticarea
& Apro)a program!l
Societatii A-A ./
01O-IM S1L
A"!al #Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
#Meto%a ELECT1E
#Ma"ageme"t!l pri"
)!gete
9 Iotaraste i" legat!ra c!
e(al!area si moti(area
perso"al!l!i
L!"ar #Meto%a parg3iilor
fi"a"ciare
- Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
- Ma"ageme"t!l
participati(
- Ma"ageme"t!l pri"
cola)orare
, Ela)orea'a mas!ri pe"tr!
im)!"atatirea strategico#
tactica a acti(itatilor
firmei
Sil"ic
- Meto%ele e;trapolarii
- Ma"ageme"t!l
participati(
- Meto%a ar)orel!i
%eci'io"al
- Meto%a ELECT1E
- Diagrama %e atri)!tii
- Orga"igrama
4
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
2 Deci%e as!pra %atelor5
i"formatiilor5 i" ge"eral a
a sit!atiilor
i"formatio"ale pri(i"%
Societatea A-A ./
01O-IM S1L si a
competi(itatii
Co"form
terme"elor
legale %e
raportare
#Grila %e a"ali'a a
i"formatiilor
#Ta)lo!l %e )or%
1* Iotaraste as!pra pret!l!i
pro%!selor i" )a'a
calc!latiilor %e cost5
pe"tr! aig!rarea
profita)ilitatii societatii si
a competiti(itatii
L!"ar si
trimestrial
#A"ali'a (alorii
#Meto%a pe come"'i
#Meto%a ELECT1E
11 Iotaraste as!pra cifrei %e
afaceri
L!"ar #Meto%a e;trapolarii
- Ma"ageme"t!l
participati(
- Ma"ageme"t!l pri"
re'!ltate
- Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
- Ma"ageme"t!l pri"
)!gete
1 Deci%e as!pra (aria"telor
%e restr!ct!rarea a
societatii
A"!al
- Ma"ageme"t!l
participati(
- Meto%a ELECT1E
- Meto%a ONICESCU
- Algoritm!l De!tc3
#Marti"
1$ Iotaraste as!pra
%efi"iti(arii str!ct!rii
sortime"tale a pro%!ctiei
Semestrial si
a"!al
#Ma"ageme"t!l
participati(
#Meto%a %escomp!"erii pe
factori %e i"fl!e"ta
14 Iotaraste as!pra
mo%alitatilor %e
e;ercitare a co"trol!l!i
i"%epli"irii o)iecti(elor
%e catre fiecare ce"tr! %e
%eci'ie %i" s!)or%i"e
l!"ar
- Ma"ageme"t!l pri"
o)iecti(e
- A"ali'a (aria)ilelor
orga"i'atio"ale
- Diagrama %e atri)!tii
- Orga"igrama
- I"ter(i!l
%.%. Reproiectarea #i#temului in"ormational
Disf!"ctio"alitatile si p!"ctele forte sem"alate i" legat!ra c! co"ceperea si
f!"ctio"area sistem!l!i i"formatio"al al Societatii A-A ./ 01O-IM S1L permit
co"t!rarea !"or mo%alitati %e ratio"ali'are.
4$
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
+.+.,. P"i%#ipal!l! p!"*!#tio%a"i i%*o"$atio%al! p"oi!#tat!
0erfectio"ari i"formatio"ale maNore proiectate pe"tr! Societatea A-A ./
01O-IM S1L .
Delimitarea pri"cipalelor categorii %e i"formatii "ecesare ma"agerilor si
e;ec!ta"tilor si %ime"sio"area coresp!"'atoare a acestora5 ti"a"% co"t %e po'itia
ierar3ica a )e"eficiarilor5 %e (ol!m!l5 comple;itatea si %ific!ltatea o)iecti(elor5 %e
ceri"tele %eci'io"ale si actio"ale5 prec!m si "ecesitatea %oc!me"tarii i"tr#!"
%ome"i! sa! alt!l
1atio"ali'area %oc!me"telor i"formatio"ale pe"tr! e(itarea !"or s!prap!"eri %e
i"formatii si i"formarea corecta a !tili'atorilor acestora
1atio"ali'area circ!itelor si fl!;!rilor i"formatio"ale ale %oc!me"telor astfel i"cat
sa se asig!re o %egaNare a str!ct!rii orga"i'atorice si o fle;i)ili'are a sistem!l!i
iformatio"al
0reci'area %etaliata a proce%!rilor i"formatio"ale "ecesare a fi !tili'ate pe"tr!
tratarea i"formatiilor5 respecti( c!legerea5 i"registrarea5 tra"smiterea si prel!crarea
acestora5 co"form ceri"telor %eci'io"ale si actio"ale
I"formati'area proceselor %e m!"ca si i" special pe"tr! ma"geme"t ca premisa a
im)!"atatirii calitatii %eci'iilor ce !rmea'a a fi a%optate si a cresterii gra%!l!i %e
f!"%ame"tare a acti!"ilor solicitate %e aplicarea %eci'iilor
Trecerea treptata la i"formatica %istri)!ita i" co"%itiile !tili'arii !"or retele %e
calc!latoare la care sa fie co"ectate5 practic5 toate post!rile %e ma"geme"t
0e"tr! aceasta este "ecesara %e'(oltarea )a'ei materiale5 pri" ac3i'itio"area
calc!latoarelor implicate i" tratarea i"formatiilor. Fiecare s!)%i(i'i!"e orga"i'atorica
tre)!ie sa %isp!"a %e calc!latoare5 pri" i"term%i!l carora sa se asig!re !" ma"ageme"t i"
timp real5 %eci si i" ce"trele %e profit.
I" aceasta etapa se:
Sta)ileste "ecesar!l %e te3"ica %e calc!l
Ac3i'itio"ea'a calc!latoarelor
0reci'area eleme"telor meto%ologice %e tratarea a i"formatiilor
Nomi"ali'area a%mi"istrator!l!i %e retea
Sta)ilirea sarci"ilor5 compete"telor si respo"sa)ilitatilor perso"al!l!i implicat i"
c!legerea5 i"registratarea5 tra"smiterea si prel!crarea i"formatiilor "ecesare
f!"ctio"arii ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e si ma"ageme"t!l!i pri" )!gete
Sta)ilirea atri)!tiilor5 compete"telor si respo"sa)ilitatilor %e "at!ra i"formatica ale
compartime"telor f!"ctio"ale si operatio"ale ale i"trepri"%erii si reflectarea lor i"
%oc!me"te orga"i'atorice coresp!"'atoare
+.+.+. P"oi!#ta"!a #o%*i&u"ati!i )! )!taliu a -i-t!$ului i%*o"$atio%al
I" sta)ilirea co"fig!ratiei %e %etali! a sistem!l!i i"formatio"al5 tre)!ie a(!te i"
(e%ere !rmatoarele aspecte:
Necesitatile i"formatio"ale ale co"%!cerii firmei si ale co"%!cerii fiecar!i
compartime"t f!"ctio"al si operatio"al
Lista %e %eci'ii pe care ma"agerii sa le a%opte
Terme"ele imp!se %e f!"ctio"area ma"ageme"t!l!i pri" o)iecti(e si pri"
)!gete
44
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
Co"fig!ratia %e a"sm)l! a sistem!l!i i"formatio"al
Gra%!l %e %otare te3"ica a i"trepri"%erii i" %ome"i!l i"formaticii
1e'!ltatele proiectarii %e %etali! se regasesc i":
0ri"cipalele fisiere "ecesare ma"ageme"t!l!i firmei
Lista sit!atiilor i"formatio"ale "ecesare la "i(el %e ce"tr! %e gesti!"e
Circ!itele si fl!;!rile i"formatio"ale pe car (or circ!la aceste %oc!me"te
0roce%!rile i"formatio"ale !tili'ate i" tratarea i"formatiilor
+.4.R!$o)!la"!a #o$po%!%t!i o"&a%i(ato"i#! a -i-t!$ului )! $a%a&!$!%t
1ecoma"%arile strategico#tactice5 p!"ctele forte si sla)e i"registrate i" co"ceperea
si f!"ctio"area s!)sistem!l!i orga"i'atoric permit co"t!rarea !"or sol!tii %e remo%elare
orga"i'atorica pe"tr! Societatea A-A ./ 01O-IM S1L si s!"t !rmatoarele:
Delimitarea si %ime"sio"area compo"e"telor proces!ale#f!"cti!"i5 acti(itati5
atri)!tii5 sarci"i# gr!parea acestora i" compo"e"te str!ct!ral#orga"i'atorice
a%ec(ate#post!ri5 f!"ctii5 compartime"te# si corelarea lor c! pri"cipalele
categorii %e o)iecti(e. Aceasta sol!tie5 ca %e altfel si m!lte %i" cele care
!rmea'a a fi pre'e"tate5 se co"creti'ea'a i" ela)orarea !"or %oc!me"te
orga"i'atorice specifice5 reg!lame)t!l %e orga"i'are si f!"ctio"are5
orga"igrama5 %escrieri %e f!"ctii si fise %e post
I"fii"tarea=%esfii"tarea=comasarea %e compartime"te f!"ctio"ale si operatio"ale
1e%ime"sio"area !ma"a a !"or compartime"te si asig!rarea K%otariiL
coresp!"'atoare a !"or post!ri c! perso"al c! compete"ta "ecesara
Asig!rarea !"!i ec3ili)r! i" e;ercitarea proceselor %e ma"ageme"t la "i(el!l
ma"agerilor %i" esalo"!l s!perior al Societatii A-A ./ 01O-IM S1L
Str!ct!rarea N!%icioasa a a!toritatii pe "i(el!ri ierar3ice si la "i(el!l post!rilor
%e ma"ageme"t amplasate i" ca%r!l acestora
I"fii"tarea=%esfii"tarea=comasarea !"or post!ri %e ma"ageme"t si e;ec!tie
Ela)orarea !"or %oc!me"te %e formali'are a s!)sistem!l!i orga"i'atoric c! !"
co"ti"!t "o! # 1OF5 orga"igrama5 %escrieri %e f!"ctii si fise %e post
Asig!rarea !"ei a)or%ari corelati(e a orga"i'arii formale si i"formale5 a
gr!p!rilor formale si i"formale5 i" co"te;t!l !"!i ca%r! si climat orga"i'atio"al
"o!
Im)!"atatirea compete"tei profesio"ale si ma"ageriale a perso"al!l!i %e
ma"ageme"t si e;ec!tie
Operarea %e mo%ificari la "i(el!l !"or compo"e"te primare ale str!ct!rii
orga"i'atorice
+.4.,.D!li$ita"!a -i )i$!%-io%a"!a #o"!-pu%(atoa"! a #o$po%!%t!lo" p"o#!-ual!
-i -t"u#tu"al-o"&a%i(ato"i#! al! *i"$!i
O aseme"ea sol!tie pres!p!"e o serie %e clarificari proces!ale i" se"s!l %elimitarii
cat mai rig!ros a f!"cti!"ilor5 acti(itatilor5 atri)!tiilor si sarci"ilor si gr!parea lor pe
compartime"te5 f!"ctii si post!ri. Aceasta gr!pare tre)!ie sa !rmareasca i"%epli"irea
o)iecti(elor f!"%ame"tale5 %eri(ate %e gra%!l I si II5 specifice si i"%i(i%!ale regasite i"
sistem!l %e o)iecti(e ale Societatii A-A ./ 01O-IM S1L .
Co"ti"!t!l fiecarei f!"cti!"i si co"creti'area acti!"ilor specifice i"
compartime"tele f!"ctio"ale si operatio"ale s!"t pre'e"tate i" co"ti"!are.
4+
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE. FACULTATEA DE MANAGEMENT
a8 F!"cti!"ea cercetare#%e'(oltare5 la "i(el!l careia se e;ercita acti(itati c! !"
pro"!"tat caracter i"o(atio"ale care c!pri"%e:
Acti(itatea %e pre(i'io"are5 co"creti'ata i" ela)orarea strategiei si5 politici glo)ale5
%eci a proiectiei (iitor!l!i firmei pe i"ter(ale %e timp (aria)ile ce are corespo"%e"t
str!ct!ral#orga"i'atoric compartime"t!l KMa"ageme"t#strategii si politiciL5
s!)or%o"at ma"ager!l!i ge"eral
Acti(itatea %e orga"i'are ma"ageriala pri" care se asig!ra
proiectarea=reproiectarea=perfectio"area sistem!l!i %e ma"ageme"t si a
compo"e"telor acest!ia5 prec!m si i"treti"erea f!"ctio"arii ma"ageme"t!l!i la cote
%e performa"ta presta)ilite5 se e;ercita i" compartime"t!l K Ma"ageme"t#strategii
si politiciL5 s!)or%o"ata ma"ager!l!i ge"eral
Acti(itatea %e i"(estitii#co"str!ctii orie"tata spre operatio"ali'area !"!i proiect %e
rete3"ologi'are si mo%er"i'are5 se regaseste i" compartime"t!l KI"(estitii#meca"o#
e"ergeticL5 s!)or%o"ata %irector!l!i te3"ic si %e pro%!ctie
Acti(itatea %e co"ceptie te3"ica5 regasita i" proiectarea co"str!cti(a si te3"ologica
%e "oi pro%!se5 ori mo%er"i'area celor e;iste"te5 se e;ercita i" compartime"t!l
K0roiectareL5 s!)or%o"at %irector!l!i te3"ic si %e pro%!ctie
Acti(itatea %e estetica aparti"e tot compartime"t!l!i K0roiectareL s!)or%o"ata
%irector!l!i te3"ic si %e pro%!ctie.
)8 F!"cti!"ea comerciala c!pri"%e:
Acti(itatea %e marQeti"g5 ce asig!ra prospectarea pietei si ela)orarea %e sol!tii %e
marQeti"g5 se %er!lea'a la "i(el!l compartime"t!l!i KMarQeti"gL5 s!)or%o"at
%irector!l!i ge"eral
Acti(itatea %e (a"'ari5 pri" care se asig!ra comerciali'area pro%!selor firmei5 se
e;ercita i" ca%r!l compartime"t!l!i KDesfacereL s!)or%o"ata %irector!l!i
comercial
Acti(itatea %e asig!rarea a res!rselor materiale se regaseste i" compartime"t!l %e
KApro(i'io"areL5 s!)or%o"ata %irector!l!i comercial
Acti(itatea %e %epo'itare se e;ercita i" compartime"t!l KApro(i'io"areL aflat i"
s!)or%i"ea %irector!l!i comercial
Acti(itatea %e tra"sport!ri se asig!ra pri" i"terme%i!l compartime"t!l!i
KDesfacereL %i" s!)or%i"ea %irector!l!i comercial
Acti(itatea %e e;port#import se regaseste i" ca%r!l compartime"t!l!i KDesfacereL
s!)or%o"ata ma"ager!l!i ge"eral
c8 F!"cti!"ea %e perso"al5 ce i"cl!%e acti(itatile %e selectie5 i"ca%rare5 e(al!are5 moti(are5
formare si perfectio"are5 promo(are5 protectia m!"cii si protectie sociala5
a%mi"istrati(#pompieri5 secretariat#protocol si p!)lic relatio"s se e;ercita %e catre cei
%oi asociati.
4&

S-ar putea să vă placă și