Sunteți pe pagina 1din 88

Fundamentarea i finan area cheltuielilor bugetare

IA I
2011
CUPRINS
Capitolul I................................................................................................................................ 3
Organizare i funcionalitate la Primaria Roman......................................................................3
1.1.Scurt istoric.................................................................................................................... 3
1.2. Obiect de actiitate ................................................................................................. !
1.3. Organizarea intern"...................................................................................................... #
........................................................................................................................................... $
1.!. %uncionalitate &relaii interne cu accent pe latura financiar"'.......................................$
1.(. Relaii cu e)teriorul..................................................................................................... 1(
1.*. Structura i eoluia principalelor enituri realizate la Primaria Roman +n perioada
2,,$-2,1,......................................................................................................................... 21
Capitolul II............................................................................................................................. 2!
%undamentarea c.eltuielilor bugetare...................................................................................2!
2.1. Cadrul /uridic utilizat +n fundamentarea c.eltuielilor bugetare.....................................2!
2.2. Calcule de fundamentare priind c.eltuielile bugetare................................................31
2.2.1. Calcule de fundamentare priind c.eltuielile de personal.....................................3!
2.2.2. Calcule de fundamentare priind c.eltuielile materiale 0i sericiile.......................!!
2.2.!. %undamentarea c.eltuielilor de capital.................................................................#1
2.2.3.%undamentarea c.eltuielilor cu subeniile ..........................................................#!
2.3. %lu)uri informaionale generate de fundamentarea c.eltuielilor bugetare...................##
Capitolul III............................................................................................................................ (,
%inanarea c.eltuielilor bugetare........................................................................................... (,
3.1. 1lemente 0i no2iuni specifice e)ecu2iei c.eltuielilor bugetare......................................(,
3.2. Surse de finanare ale Prim"riei 3unicipiului Roman.................................................(!
3.2. 3odalit"i te.nice utilizate +n finanarea c.eltuielilor bugetare....................................($
3.2.1. 4esc.iderea i repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat............(5
3.2.2. 6limentarea cu fonduri - pentru bugetele locale...................................................*!
3.3. 7tilizarea efecti" a creditelor bugetare i a fondurilor alocate. Pl"i pentru c.eltuieli *#
3.!. 8nc.eierea e)erciiului bugetar....................................................................................*5
3.! %lu)uri informa2ionale generate de finan2area c.eltuielilor bugetare............................$1
9ibliografie............................................................................................................................ $*
2
Capitolul I
Organizare i funcionalitate la Primaria Roman
1.1. Scurt istoric
Ora ul Roman, al doilea ca mrime dintre localit ile jude ului Neam este considerat
potrivit Legii nr. 315/24 august 21 privind apro!area "lanului de amenajare a teritoriului
na ional # $ec iunea a % &'% a Re eaua de localit i, paragra(ul 4, punctul 4.3, municipiu de
rang && i repre)int o unitate administrativ%teritor ial, *n care se e+ercit autonomia local ,i
*n care se organi)ea) ,i (unc-ionea) autorit-i ale administra-iei pu!lice locale. .utorit-ile
administra-iei pu!lice locale, prin care se reali)ea) autonomia local *n municipiul Roman,
sunt /onsiliul Local, ca autoritate deli!erativ ,i primarul, ca autoritate e+ecutiv. .ceste
dou autorit ii au drept scop solu-ionarea ,i gestionarea tre!urilor pu!lice la nivelul
colectivit-ilor locale.
Regimul general al autonomiei locale, organi)area ,i (unc-ionarea autorit-ilor
administra-iei pu!lice locale au la !a) 5 principii0
autonomia local1
descentrali)area serviciilor pu!lice1
eligi!ilitatea autorit-ilor administra-iei pu!lice1
legalitatea1
consultarea cet-enilor *n solu-ionarea pro!lemelor de interes local deose!it.
"rimria 2unicipiului Roman este considerat persoana juridic de drept pu!lic ce are
patrimoniu propriu i capacitate juridic deplin, des( ur3ndu% i activitatea *n sediul situat
*n "ia a Roman 'oda Nr.1, Roman. .ceasta este de(init ca o structur (unc-ional cu
activitate permanent, constituit din primar, viceprimar, secretar ,i aparatul propriu al
consiliului local, ce duce la *ndeplinire 4otr3rile consiliului local ,i dispo)i-iile primarului,
solu-ion3nd pro!lemele curente ale colectivit-ii.
/on(orm datelor preliminarii ale recensm3ntului din 15%26 martie 22, popula-ia
sta!il a municipiului Roman numra 78.275 locuitori, dintre care 33.711 !r!a i, iar 35.756
(emei 9in(orma-ii o!-inute de la :ir. ;ud. de $tatistic Neam-<.
/onsemnat prima dat, alturi de "iatra ,i Neam-, *n Letopiseul Novgorodului
9document e+tern, *n general acceptat ca (iind datat 1356%1382<, Romanul are o vec4ime mai
3
mare, de)volt3ndu%se la con(luen-a r3urilor 2oldova ,i $iret. =ste men-ionat *nt3ia oar *ntr%
un document intern la 30 martie 132 9este vor!a de un 4risov de danie ctre &ona, 'itea)ul,
care a (ost scris n cetatea noastr, a lui Roman voievod<.
$e pare c numele ora,ului a (ost preluat de la numele voievodului Roman & 2u,at
91382%1384<, considerat de unii cercettori ca (iind *ntemeietorul acestuia, de,i e+ist pro!e
materiale care s ateste e+isten-a cur-ii de la Roman *nc de pe vremea lui "etru & 2u,atinul.
1.2. Obiect de activitate
O!iectul de activitate al "rimriei Roman, care este organi)at i (unc ionea) pe
principiile unei institu ii pu!lice, *l constituie gestionarea e(icient a resurselor municipiului
Roman, precum ,i siguran-a (i)ic ,i social a comunit-ii de aici.
>ndeplinirea acestui de)iderat se concreti)ea), potrivit art. 2 alineatul 1 din Legea
nr.215/21, *n !a)a principiilor autonomiei locale, descentrali)rii serviciilor pu!lice,
eligi!ilit-ii autorit-ilor administra-iei pu!lice locale, legalit-ii ,i al consultrii cet-enilor *n
solu-ionarea pro!lemelor locale de interes deose!it. :e,i atri!u-iile autorit-ilor administra-iei
pu!lice locale, e+pres prev)ute *n lege, sunt di(erite, au drept scop solu-ionarea pro!lemelor
colectivit-ii locale. .ceast solu-ionare a pro!lemelor colectivit-ii locale se reali)ea) prin0
ela!orarea ,i apro!area !ugetelor locale la termenele sta!ilite1
sta!ilirea, *ncasarea ,i urmrirea impo)itelor ,i ta+elor locale1
sta!ilirea ,i urmrirea modului de prestare a serviciilor pu!lice locale1
administrarea !unurilor din proprietate pu!lic sau privat a municipiului Roman
angajarea de *mprumuturi pe termen scurt, mediu ,i lung1
administrarea resurselor (inanciare1
ela!orarea, apro!area, modi(icarea ,i urmrirea reali)rii programelor de de)voltare
asigurarea respectrii drepturilor ,i li!ert-ilor (undamentale1
cooperarea pe plan intern ,i interna-ional.
.tri!u-iile, responsa!ilit-ile ,i competen-ele organismelor ce asigur (unc-ionarea
"rimriei sunt eviden-iate *n Regulamentul de Organi)are ,i ?unc-ionare ,i *n Legea
administra-iei pu!lice locale nr.215/21. "entru personalul de conducere ,i e+ecu-ie,
documentele ce consemnea) sarcinile, competen-ele ,i responsa!ilit-ile sunt (i,ele de post.
:omeniile *n care (unc-ionea) "rimria 2unicipiului Roman sunt urmtoarele0
a. Aciunile social-culturale, principalele categorii de ac-iuni 9,i de institu-ii< (iind0
!
ac-iuni de *nv-m3nt1
ac-iuni *n domeniul snt-ii1
ac-iuni *n domeniul asisten-ei sociale1
ac-iuni sportive ,i de tineret1
acordarea de aloca-ii, ajutoare pentru copii1
pensiile, ajutoarele ,i indemni)a-iile acordate de la !ugetul de stat1
pensiile, ajutoarele ,i indemni)a-iile acordate prin sistemul asigurrilor sociale1
ajutoarele de ,omaj ,i alte ac-iuni legate de pro!lema ,omajului.
b. Aciuni privind ordinea public, prin unit-ile de poli-ie, pompieri ,i jandarmi
c. Aciuni desfurate de ctre autoritile publice locale: consiliile locale, primriile,
pre(ecturile, organe ale administra-iei de stat pe plan local, ,i altele.
d. Aciuni economice des(,urate prin institu-iile speciali)ate *n cercetare ,tiin-i(ic,
unit-i de cercetare pentru descoperiri de )cminte noi, institu-ii de protec-ie a
mediului, de gospodrire a apelor.
1.3. Organizarea intern
"rimarul, viceprimarul, secretarul municipiului, administratorul pu!lic, aparatul de
specialitate al "rimarului i serviciile pu!lice de interes local constituie o structur
(unc ional cu activitate permanent, denumit primria municipiului, care duce la
*ndeplinirea 4otr3rilor /onsiliului Local i dispo)i iile "rimarului.
Organi)area structural a "rimriei 2unicipiului Roman este eviden-iat *n
documentele de (ormali)are a structurii organi)atorice, respectiv regulamentul de organi)are
,i (unc-ionare, organigrama ,i (i,ele de post.
Organigrama "rimriei 2unicipiului Roman este una piramidal, speci(ic unei
structuri organi)atorice de tip ierar4ic%(unc-ional. .ceasta corespunde e+igen-elor
metodologice ,i de con-inut impuse de managementul ,tiin-i(ic, (iind conceput ,i reali)at
plec3ndu%se de la tipul de structur organi)atoric ierar4ic%(unc-ional.
/on(orm $tatului de (unc-ii ,i organigramei
1
apro!ate prin @otr3rea /onsiliului Local
nr.118/23.8.21, aparatul de specialitate al primarului municipiului Roman ,i serviciile
su!ordonate cuprind urmtoarele structuri organi)atorice0
1
.ne+at la (inalul studiului monogra(ic1
#
irecia. Repre)int principala structur organi)atoric din cadrul "rimriei, (iind
condus de un director e+ecutiv. :irec-iile sunt su!ordonate unor *nal-i responsa!ili din
administra-ia pu!lic local. .cesteia i se su!ordonea) urmtoarele componente
organi)atorice0 serviciu, !irou, compartiment. >n cadrul "rimriei Roman (unc-ionea)
urmtoarele direc-ii0
:irec-ia &mpo)ite ,i Aa+e Locale 9su!ordonat viceprimarului<1
:irec ia "oli ia /omunitar 9su!ordonat primarului<1
:irec ia Br!anism i .menajarea Aeritoriului9su!ordonat viceprimarului<1
:irec ia .sisten i "rotec ie $ocial 9su!ordonat viceprimarului<1
:irec ia /ontrol i .utori)ri 9su!ordonat primarului<1
:irec-ia Cuget, /onta!ilitate 9 su!ordonat primarului<1
:irec-ia Ae4nic i de &nvesti ii 9su!ordonat administratorului pu!lic<1
:irec-ia .dministra-ie "u!lic ;uridic /ontencios 9su!ordonat secretarului<1
:irec ia =conomic 9su!ordonat administratorului pu!lic<1
!erviciul. $e su!ordonea) unei anumite direc-ii 9de e+emplu, $erviciul impo)ite ,i
ta+e persoane juridice su!ordonat :irec-iei &mpo)ite ,i Aa+e Locale<, unui *nalt responsa!il
din administra-ia pu!lic local 9de e+emplu $erviciul Br!anism .menajarea Aeritoriului este
*n su!ordinea viceprimarului< sau unui serviciu pu!lic de interes local 9de e+emplu $erviciul
"ie-e se a(l *n su!ordinea $erviciului "u!lic .dministra-ia "ie-elor, Ca)ar, O!or<. =ste
condus de un ,e( de serviciu.
"iroul. =ste condus de ctre un ,e( de !irou ,i se su!ordonea) unei direc-ii 9Ciroul
Resurse Bmane, su!ordonat :irec-iei Cuget, /onta!ilitate< sau unui serviciu pu!lic de interes
local 9Ciroul "rotec-ia 2uncii este su!ordonat serviciului pu!lic Lucrri =dilitare<.
#ompartimentul ca ,i !iroul, acesta se su!ordonea) unei direc-ii 9compartimentul
Brmrire &mpo)ite ,i Aa+e este su!ordonat :irec-iei &mpo)ite ,i Aa+e Locale<, unui serviciu
9/ompartimentul Licita-ii este su!ordonat serviciului Lucrri "u!lice &nvesti-ii< sau unui
serviciu pu!lic 9compartimentul Ae4nico%=conomic este su!ordonat $erviciului pu!lic
gospodrire comunal<.
$ormaia de lucru. =ste su!ordonat unui serviciu pu!lic de interes local 9de e+emplu
(orma-ia de lucru >ntre-inere :rumuri este su!ordonat $erviciului pu!lic gospodrire
comunal<.
(
"rimarul are *n su!ordine urmtoarele entit-i0 :irec-ia control i autori)ari, :irec-ia
poli ia comunitar, $erviciul monitori)are servicii comunitare i de utilit i pu!lice, :irec ia
administra-ia pie-elor, !a)ar, o!or.
$ecretarul are *n su!ordine urmtoarele entit-i0 $erviciul ;uridic /ontencios1 $erviciul
administra ie pu!lic local1 $erviciul pu!lic comunitar local de eviden a persoanelor1
$erviciul comunicare, in(ormatica1 Ci!lioteca 2unicipal.
'iceprimarul are *n su!ordine urmtoarele entit i0 :irec-ia &mpo)ite ,i Aa+e Locale,
:irec ia Br!anism i .menajarea Aeritoriului, :irec ia .sisten i "rotec ie $ocial.
.dministratorul pu!lic are *n su!ordine urmtoarele0 :irec ia economic, :irec ia
te4nic i de investi ii, $erviciul unitatea de implementare a proiectelor, $erviciul pu!lic
gospodrire comunal.
2inisterul .dministra-iei ,i &nternelor, potrivit unui act normativ emis *n vara anului
21 de 2inisterul ?inan-elor, tre!uie s sta!ileasc standarde de cost pentru unit-ile
administrativ%teritoriale, *n (unc-ie de numrul de locuitori. "roiectul de lege, privind
normativele de personal pentru unit-ile teritoriale ,i institu-iile pu!lice *n su!ordinea
acestora, arat clar ce numr ma+im de posturi poate s e+iste *n organigrama unei primrii
sau consiliul jude-ean *n (unc-ie de numrul de locuitori. .st(el, *n ceea ce prive,te
municipiile, o primrie cu un numr de locuitori *ntre 1. ,i 2. poate avea ma+im 53
de posturi, *ntre 2.1%5. 62 de posturi, *ntre 5.1%1. 125 de posturi, *ntre
1.1%2. 214 de posturi ,i *ntre 2.1%4. 372 de posturi.
.v3nd *n vedere c popula-ia sta!il a municipiului Roman numra 78.275 locuitori,
primria Roman ar tre!ui s ai! un numr de 125 de angaja-i, ceea ce arat c organigrama
este supradimensionat, av3nd un numr de 154 de angaja-i.
La "rimria Roman organigrama ar tre!ui modi(icat, deoarece numrul angaja-ilor
este prea mare, (iind necesar disponi!ili)area a 57 de angaja i pe criterii de competen- ,i
re)ultate, *ntruc3t cei 125 rma i pot asigura des( urarea optim a activit ii *n cadrul
primriei.
1.4. Funcionalitate (relaii interne cu accent e latura financiar!
>n cadrul procesului !ugetar local sunt implica-i0 ordonatorii de credite, consiliul local
sau consiliul jude-ean, (unc-ionarii din departamentele (inanciar%conta!ile, dar ,i cei din
celelalte departamente ale autorit-ilor administra-iei pu!lice locale, din institu-ii pu!lice
locale ,i din alte institu-ii pu!lice de nivel na-ional.
*
Ordonatorii de credite pentru !ugetele locale sunt grupa-i *n trei categorii, respectiv
ordonatori principali, ordonatori secundari ,i ordonatori ter-iari.
"entru !ugetele comunelor, ora elor, municipiilor i sectoarelor municipiului
Cucure ti, ordonatorii principali de credite sunt repre)enta i de ctre primari. .ce,tia pot
delega calitatea de ordonator principal de credite *nlocuitorilor de drept sau altor persoane
*mputernicite *n acest sens, dar prin actul de delegare tre!uie s preci)e)e o!ligatoriu
condi-iile ,i limitele delegrii. "rimarul, *n calitate de ordonator principal de credite !ugetare,
reparti)ea) creditele !ugetare dup re inerea a 1D din prevederile acestuia, pentru
asigurarea unei e+ecu ii !ugetare prudente, cu e+cep ia c4eltuielilor de personal i a celor
care decurg din o!liga ii interna ionale, care sunt reparti)ate integral. Reparti)area sumelor
re inute *n propor ie de 1D se (ace *n semestrul al &&%lea, dup e+aminarea de ctre Euvern a
e+ecu iei !ugetare pe primul semestru. Ordonatorii secundari ,i ter-iari de credite sunt
conductorii institu-iilor sau serviciilor pu!lice cu personalitate juridic care se (inan-ea) din
venituri proprii sau crora li se aloc (onduri din !ugetele locale.
"rimria municipiului Roman este condus de un primar, care rspunde de !una
(unc ionare i organi)are a acesteia, prin compartimentele de specialitate din aparatul de
specialitate al "rimarului. >n e+ercitarea atri!u iilor ce%i revin, "rimarul emite dispo)i ii ce
devin e+ecutorii dup ce au (ost aduse la cuno tin a pu!lic sau a persoanelor interesate.
%rimarul repre)int municipiul *n rela iile cu celelalte autorit i pu!lice, cu persoane
(i)ice i juridice din ar i strintate, precum i *n justi ie.
>n acela i timp, acesta are calitatea de ordonator principal de credite. >n aceast
calitate, primarul municipiului Roman *ndepline,te urmtoarele atri!u-ii0
!la"orarea "ugetului local0
ela!orea) *mpreun cu personalul de specialitate proiectul !ugetului local1
*ntocme,te programul de investi-ii pu!lice al municipiului ,i *l pre)int ca ane+ la
!ugetul local ini-ial sau recti(icat1
depune la direc-iile generale ale (inan-elor pu!lice, p3n la 1 iulie, proiectul !ugetului
local ec4ili!rat, *nso-it de ane+e, pentru anul !ugetar urmtor1
pu!lic, *n presa local sau a(i,ea) la sediul primriei municipiului Roman proiectul
!ugetului local, *n termen de 15 )ile de la pu!licarea *n 2onitorul O(icial al Rom3niei a
legii !ugetului de stat1
$
supune apro!rii /onsiliului Local *n termen de 5 )ile de la e+pirarea termenului de
depunere a contesta-iilor de ctre cet-eni proiectul !ugetului local *nso-it de raportul de
pre)entare al acestuia ,i de contesta-iile depuse de ctre cet-eni1
avi)ea) !ugetele institu-iilor pu!lice (inan-ate integral din venituri proprii.
Apro"area "ugetului local % *n atri!u-iile primarului nu intr aceast opera-iune, ea
(iind reali)at de ctre /onsiliul Local.
!#ecuia "ugetului local0
reparti)ea) pe trimestre veniturile ,i c4eltuielile *n (unc-ie de termenele legale de
*ncasare a veniturilor ,i de perioada *n care se impune a (i e(ectuat c4eltuiala1
desc4ide credite !ugetare, *n limita sumelor apro!ate pe destina-iile speci(icate *n !uget
pentru !ugetul propriu ,i pentru !ugetul celorlalte institu-ii sau servicii pu!lice e(ectuate
din !ugetul local1
angajea), lic4idea) ,i ordonan-ea) c4eltuielile *n limita creditelor !ugetare apro!ate ,i
veniturile !ugetare posi!ile de *ncasat 1
propune ,i urmre,te modul de prestare a serviciilor pu!lice de interes local av3nd *n
vedere e(icienti)area acestora *n !ene(iciul colectivit-ii locale1
&iceprimarul municipiului *ndepline,te atri!u-iile care *i sunt delegate de ctre "rimar,
prin dispo)i-ie, ,i coordonea) direct activitatea structurilor (unc-ionale ale administra-iei
locale, con(orm organigramei.
.ctele care se eli!erea) de ctre "rimrie vor (i semnate, de regul, de ctre "rimar
sau de viceprimar *n limita delegrii atri!u-iilor sta!ilite de ctre "rimar, secretar, precum ,i
de ctre ,e(ii structurilor (unc-ionale *n cadrul crora au (ost *ntocmite.
!ecretarul municipiului *ndepline te ca atri!u ii urmtoarele0
avi)ea), pentru legalitate ,dispo)i iile "rimarului i 4otr3rile /onsiliului local1
particip la edin ele /onsiliului local1
asigur gestionarea procedurilor administrative privind rela ia dintre /onsiliul local i
"rimar, precum i *ntre ace tia i pre(ect1
pregte te lucrrile supuse de)!aterii /onsiliului local i comisiilor de specialitate ale
acestuia1
alte atri!u ii prev)ute de lege sau *nsrcinri date de /onsiliul local sau de "rimar.
#abinet %rimar este un compartiment a(lat direct *n su!ordinea "rimarului
municipiului Roman ,i *ndepline,te urmtoarele atri!u-ii principale0
5
asigur consilierea personal a "rimarului *n scopul reali)rii proiectelor, o!iectivelor
de de)voltare a comunit-ii locale, asigurrii transparen-ei deci)ionale ,i democra-iei
participative *n e+ercitarea mandatului1
de)!ate *mpreun cu ,e(ii de direc-ii/ servicii/ !irouri/ compartimente/ solu-iile de
*m!unt-ire a activit-ii aparatului de specialitate al "rimarului ,i a serviciilor
pu!lice de interes local1
asist la de)!aterile de plani(icare a modalit-ilor de punere *n valoare a !unurilor
proprietate pu!lic ,i monitori)ea) e+ecutarea lucrrilor de interes pu!lic1
particip la ela!orarea strategiilor, regulamentelor ,i ela!orarea programelor de
cola!orare cu alte primrii din -ar ,i strintate1
>n continuare ne vom concentra asupra pre)entrii rspunderilor i competen elor
compartimentelor mai importante din cadrul "rimriei Roman, acestea (iind0
$irecia impozite i ta#e locale (ace parte din .paratul de specialitate al "rimarului
municipiului Roman ,i este su!ordonat 'iceprimarului av3nd *n su!ordine urmtoarele
compartimente0
".Serviciul imozite #i ta$e ersoane fizice, care are trasate o serie de atri!u ii pe care tre!uie
s le *ndeplineasc i pe !a)a crora tre!uie s o! in re)ultate c3t mai satis(ctoare. .st(el,
pot (i men ionate urmtoarele atri!u ii0
des(,oar activit-i de constatare, impunere ,i eviden- pe calculator a impo)itelor,
ta+elor ,i diverselor venituri ale !ugetului municipiului Roman care se *ncasea) de la
popula-ie1
veri(ic sinceritatea declara-iilor de impunere, depunerea lor la termenul sta!ilit prin
lege, aplic3nd sanc-iuni *n ca)urile *n care se constat a!ateri contraven-ionale1
veri(ic cererile pentru restituirea sumelor ac4itate *n plus, propun3nd msuri *n
consecin- dup constatarea *ndeplinirii cerin-elor de realitate a *ncasrilor ,i de
legalitate1
colectea) sumele *nscrise *n c4itan-ele emise de re(eren-ii cu gestiune din sala
g4i,eelor de *ncasri impo)ite, ta+e ,i alte venituri ale !ugetului local al municipiului
Roman, precum ,i de personalul de *ncasri pe teren pe !a) de c4itan-e (iscale emise
manual1
%.Serviciul imozite #i ta$e ersoane &uridice, are trasate ca atri!u ii urmtoarele0
administrea) !a)a de date privind impo)itele ,i ta+ele datorate de persoane juridice1
emite acte administrativ%(iscale 1
1,
e(ectuea) controlul (iscal *n vederea sta!ilirii realit-ii, legalit-ii ,i corectitudinii
declara-iilor contri!ua!ililor persoane juridice1
*ntocme,te procese ver!ale de constatare a contraven-iilor con(orm legisla-ieii *n
vigoare1
asigur colectarea crean-elor !ugetarea datorate de ctre persoanele juridice, provenite
din impo)ite, ta+e locale, speciale, redeven-e, amen)i ,i alte venituri ale !ugetului
local1
ia msuri ,i particip la e+ecutarea silit a de!itorilor1
$irecia economic% (ace parte din .paratul de specialitate al "rimarului municipiului
Roman ,i este direct su!ordonat .dministratorului pu!lic. .ceasta asigur (ormarea,
administrarea, angajarea, utili)area ,i eviden-a resurselor materiale ,i (inanciare ale
municipiului Roman ,i are *n su!ordine urmtoarele structuri0
$erviciul !uget, conta!ilitate1
/ompartiment (inan-are ,i administrare *nv-m3nt, sntate1
/ompartiment (inan-are investi-ii.
:irec-ia economic *ndepline,te urmtoarele atri!u-ii0
Atribu ii privind ntocmirea i e'ecu ia bugetului:
prime,te ,i veri(ic indicatorii de (undamentare a proiectelor de !uget pre)entate de
unit-ile !ene(iciare de credite1
anual, pentru *ntocmirea !ugetului municipal ,i de c3te ori au loc corec-ii ,i recti(icri
de !uget, *ntocmeste proiectul de !uget pentru institu-iile de su!ordonare local pe
!a)a datelor pre)entate de ace,tia ,i a indicatorilor de !a)1
anual ,i dup recti(icrile ,i corec-iile e(ectuate la !ugetul municipal % dac au loc
modi(icri % transmite !ugetul apro!at (iecrei unit-i !ene(iciare de credit1
*ntocme,te detalierile la !uget pentru capitolele !ugetare1
particip la *ntocmirea !ugetului de venituri ,i c4eltuieli pentru proiectele cu (inan-are
neram!ursa!il pentru municipiul Roman ,i urmre,te preluarea !ugetului pentru
(onduri neram!ursa!ile de la unit-ile din su!ordine1
lunar prime,te conturile de e+ecu-ie ale unit-ilor, le veri(ic, le anali)ea) ,i
*ntocme,te e+ecu-ia pe ordonatori *n vederea *ncadrrii *n prevederea !ugetar1
trimestrial, p3n la data de 2 a lunii urmtoare *nc4eierii trimestrului, prime,te drile
de seam trimestriale ale unit-ilor de su!ordonare local1
11
trimestrial, p3n la data de 2 a lunii urmtoare *ntocme,te ane+a 12 ,i ane+a l la
darea de seam conta!il1
veri(ic e+isten-a rapoartelor de audit ce *nso-esc conturile de e+ecu-ie auditate ale
unit-ilor de su!ordonare local1
*ntocme te )ilnic dispo)i-ii !ugetare ,i ordine de plat pentru pl-ile ce se e(ectuea)
ctre ordonatorii ter-iari1
particip la ac-iuni de inventariere a mijloacelor (i+e, materialelor, o!iectelor de
inventar,mijloacelor !ne,ti ori de c3te ori este nevoie1
reali)ea) )ilnic punctajul la venituri ,i c4eltuieli *ntre situa-ia la )i reali)at de
compartimentul !uget ,i e+ecu-ia tre)oreriei municipiului Roman ,i se con(runt cu
e+trasele de cont pe capitole de c4eltuieli1
*ntocme te notele justi(icative privind solicitarea de su!ven ii de la !ugetul de stat
pentru protec ia social, solicitarea de sume din cote din impo)itul pe venitul glo!al,
din cota de 16 D de ec4ili!rare1
ela!orea) i redactea) coresponden a speci(ic reparti)at !iroului.
Atribu ii privind activitatea financiar-contabil 0
e(ectuarea de *ncasri ,i pl-i *n numerar pentru persoane (i)ice ,i juridice pe !a) de
documente legal *ntocmite1
avi)ea) prin personal desemnat pentru controlul (inanciar%preventiv toate documentele
care stau la !a)a angajrii pl-ilor de ctre institu-ie, precum ,i a altor documente care
necesit aceast vi)1
*ntocme,te ,i pred decontul privind ta+a pe valoare adugat *n !a)a documentelor
legale, con(orm legii care reglementea) aceast ta+, virea) ta+a ctre !uget la
termenul sta!ilit de lege1
*nregistrea) *n conta!ilitate documentele care au stat la !a)a opera-iunilor conta!ile,
*n mod sistematic ,i cronologic1
*ntocme,te ordinele de plat pentru e(ectuarea de pl-i ctre (urni)ori1
*ntocme te dispo)i ii de plat i de *ncasare, privind acordarea de avansuri spre
decontare i urmre te decontarea acestora1
*ntocme te (ile /=/ pentru ridicri de sume din !anc, respect3nd pla(oanele de pl i,
con(orm legisla iei *n vigoare1
*ntocme te i *naintea) :.E.?.".$., !ilan ul trimestrial i anual privind activitatea
institu iei.
12
Atribu ii privind finan area i administrarea nv m(ntului i snt ii:
particip la *ntocmirea !ugetului de venituri i c4eltuieli prin centrali)area
propunerilorde !uget de la unit ile de *nv m3nt1
urmre te !ugetele unit ilor de *nv m3nt i (ace recti(icrile !ugetare con(orm
prevederilor legale1
*ntocme te i ine eviden a dispo)i iilor !ugetare pentru unit ile de *nv m3nt la
toate titlurile de c4eltuieli1
veri(ic i centali)ea) !alan ele, conturile de e+ecu ie i ane+ele din drile de seam
ale unit ilor de *nv m3nt1
centrali)ea) monitori)area c4eltuielilor de personal pentru unit ile de *nv m3nt i
dispensarele colare.
$irecia te&nic% i 'e in(e)tiii (ace parte din .paratul de specialitate al "rimarului
municipiului Roman ,i este direct su!ordonat .dministratorului pu!lic i are ca principale
atri!u ii0
adunarea de in(orma-ii ,i documente care s justi(ice necesitatea ,i oportunitatea
*nscrierii *n lista de investi-ii a c4eltuielilor de capital1
*nscrierea *n programul de investi ii acele c4eltuielile de capital care *ntrunesc
condi-iile legale pentru a (i *nscrise *n program i le supune anali)ei comisiilor de
specialitate ale /onsiliului Local1
(inan-area o!iectivelor prev)ute *n programul de investi-ii ,i urmrirea modului de
utili)are a (ondurilor pentru a se asigura *ncadrarea *n aloca-iile apro!ate1
*ntocmirea temelor de proiectare pentru o!iectivele noi de investitii ,i supunerea
apro!rii ordonatorului de credite1
cola!orea) cu /onsiliul ;ude-ean pentru asigurarea ,i urmrirea c4eltuirii (ondurilor
din !ugetul de stat care se aloc prin /onsiliul ;ude-ean1
1*+* Structura 'e per)onal
>n cadrul primriei municipiului Roman, personalul * i des( oar activitatea potrivit
dispo)i iilor legale prev)ute pentru (unc ionarii pu!lici sau pentru personalul contractual,
dup ca) i are urmtoarele responsa!ilit i generale0
pstrarea secretului pro(esional, precum ,i secretul datelor ,i al in(orma-iilor cu
caracter con(iden-ial de-inute sau la care are acces ca urmare a e+ecutrii atri!u-iilor
de serviciu1
13
*ndeplinirea cu pro(esionalism, loialitate, corectitudine ,i *n mod con,tiincios a
*ndatoririlor de serviciu prin a!-inerea de la orice (apt care ar putea s aduc
prejudicii institu-iei1
reali)area la timp ,i *ntocmai a atri!u-iilor ce%i revin con(orm legii, programelor
apro!ate sau dispuse e+pres de ctre conducerea institu-iei, ,i de raportare a modului
de reali)are1
rspunde, potrivit dispo)i-iilor legale, de corectitudinea ,i e+actitatea datelor ,i
in(orma-iilor stipulate *n documentele *ntocmite1
rspunde de e+ercitarea atri!u-iilor prev)ute *n (i,a postului.
.paratul de specialitate al "rimarului municipiului Roman ,i serviciile su!ordonate au un
total de 738 angaja-i, dup cum se poate o!serva *n ta!elul urmtor0
,a"el nr* 1 Structura de ersonal din 'rimria (oman
,otal- .3
:emnitari 2
.dministrator pu!lic 1
.parat /onsiliul Local 2
/a!inet "rimar 2
.parat propriu
Aotal0154
$ervicii su!ordonate
Aotal0445
/onducere =+ecu ie /onducere =+ecu ie
18 175 17 432
Sur)a- )rganigrama %rimriei Roman
Era(ic, situa ia pre)entat mai sus are urmtoarea con(igura ie0

/ig* nr* 1- Structura de ersonal din 'rimaria (oman
"otrivit gra(icului de mai sus, o!servm c serviciile pu!lice su!ordonate de in cea
mai mare pondere din total.
1!
La r3ndul lui, aparatul propriu are *n structur 18 (unc ionari pu!lici de conducere i
175 de (unc ionari pu!lici de e+ecu ie, situa ie care se pre)int gra(ic ast(el0
/ig* nr* 2- Structura de ersonal )n cadrul aaratului roriu
&ar *n cadrul serviciilor pu!lice su!ordonate sunt *ncadra-i 15 (unc-ionari pu!lici de
conducere ,i 432 (unc-ionari pu!lici de e+ecu-ie, remarc3ndu%se *n gra(icul urmtor c
(unc-ionarii pu!lici de e+ecu-ie de-in o pondere cov3r,itoare.
Fig. nr.3.Structura de ersonal )n cadrul serviciilor ublice subordonate
>n cadrul direc iilor i serviciilor, structura personalului se pre)int ast(el0
:irec-ia impo)ite ,i ta+e locale cu o structur de 3 posturi de (unc-ii pu!lice, dintre
care 3 posturi de conducere ,i 26 de e+ecu-ie1
:irec-ia ur!anism ,i amenajarea teritoriului cu o structur de 15 posturi1
:irec-ia economic cu o structur de 15 posturi dintre care 2 posturi (unc-ii pu!lice de
conducere, 14 posturi (unc-ii pu!lice de e+ecu-ie ,i 2 posturi personal contractual1
Ciroul resurse umane cu o structur de 6 posturi, dintre care 1 post de (unc-ie pu!lic
de conducere, 4 posturi de (unc-ie pu!lic de e+ecu-ie, 2 posturi de e+ecu-ie personal
contractual1
1#
$erviciului administra-ie pu!lic local cuprinde 12 posturi1
:irec-ia te4nic ,i de investi-ii *n noua structur cuprinde 35 de posturi1
$erviciul pu!lic de gospodrire comunal av3nd ini-ial un numr total de 178 posturi
*n regim contractual1
1.*. (elaii cu e$teriorul
"rimria 2unicipiului Roman are sta!ilite rela-ii at3t cu institu-iile ierar4ic superioare,
institu-iile ierar4ic in(erioare, c3t ,i cu !ene(iciarii, precum ,i cu (urni)orii. >n (igura de mai
jos se pot o!serva institu iile cu care "rimria municipiului Roman sta!ile te anumite rela ii0
/ig* nr* 0 (ela iile 'rimriei +uniciiului (oman cu e$teriorul
A. %refectura Neam este condus de un pre(ect, numit de Euvern care este considerat
repre)entantul acestuia *n teritoriu 9jude-<. .cesta are atri!u-ii de control asupra activit-ii
primriei Roman, av3nd dreptul de a aplica sanc-iuni ori de c3te ori se impune acest lucru.
". "iblioteca *unicipal +*i,ai -minescu. !ene(icia) de (onduri !ne,ti de la
"rimrie, su! (orm de dona-ii.
#. >n rela-iile cu autorit-ile pu!lice 9"rimria<, populaia i agenii economici sunt
pre)en-i *n du!l iposta)0 de contri!ua!ili la (ondurile pu!lice 9!ugetul local< ,i de
!ene(iciari ai acestora. >n primul ca), ace,tia contri!uie la (ormarea veniturilor !ugetului
local, prin plata impo)itelor ,i ta+elor locale 9care se vars *n !ugetul local<, precum ,i prin
1(
Prim%ria Roman
Prefectura Neam
Alte in)titu ii pu"lice
ale municipiului
Ageni economici*
Popula ia
economici
1i"lioteca 2unicipal%
,rezoreria )tatului
Organi)me "ancare
onorarea o!liga-iilor privind impo)ite, ta+e, contri!u-ii impuse la nivel central, din care ajung
*n !ugetul local anumite sume de(alcate 9A'.<. >n al doilea ca), popula-ia ,i agen-ii
economici primesc anumite sume su! (orm de ajutoare sau su!ven-ii.
Rela-iile cu contri!ua!ilii, persoane (i)ice ,i juridice din Roman se concreti)ea) *n
impo)itele ,i ta+ele sta!ilite *n con(ormitate cu prevederile *n vigoare pe care ace,tia tre!uie
s le plteasc.
Rela-iile cu !ene(iciarii constau *n !unurile pu!lice pe care "rimria Roman le pune la
dispo)i-ia acestora, de o!icei gratuit, e+cep-ie (c3nd cele pentru care nu prime,te (inan-are
!ugetar ,i pentru care sta!ile,te pre-uri ,i tari(e.
Rela-iile cu (urni)orii se re(er la (irmele care o(er primriei diverse mijloace (i+e,
o!iecte de inventar, materiale, etc. spre ac4i)i-ionare, urm3nd ca aceasta s selecte)e pe cele
mai avantajoase 9din punct de vedere al raportului pre-%calitate< ,i *n (inal pe cea mai optim.
.st(el, principalii (urni)ori ai "rimriei municipiului Roman sunt0
Rossal $... # (urni)or prestri servicii de salu!ri)are1
=ON =nergie, =ON Ea) % (urni)ori de energie electric i de ga) metan1
.". $erv % (urni)or prestri servicii ap1
$A.R "R=$A% (urni)ea) servicii de repara ii curent electric str)i1
Cogardens :esign $RL % (urni)ea) servicii de amenajri spa ii ver)i1
.pricot $RL # (urni)or materiale de construc ii1
.L=RA /O2" % (urni)or materiale de construc ii.
>n rela-iile dintre autorit-ile administra-iei pu!lice locale ,i consiliul jude-ean, pe de o
parte, precum ,i *ntre consiliul local ,i primar, pe de alt parte, nu e+ist raporturi de
su!ordonare.
Raporturile dintre autorit-ile administra-iei pu!lice locale ,i autorit-ile administra-iei
pu!lice de la nivel jude-ean se !a)ea) pe principiile autonomiei, legalit-ii, responsa!ilit-ii,
cooperrii ,i solidarit-ii. .utonomia local con(er autorit-ilor administra-iei pu!lice locale
dreptul ca, *n limitele legii, s ai! ini-iative *n toate domeniile, cu e+cep-ia celor care sunt
date *n mod e+pres *n competen-a altor autorit-i pu!lice.
"re(ectul poate ataca *n total sau *n parte, *n (a-a instan-ei de contencios administrativ,
4otr3rile luate de consiliul local, precum ,i dispo)i-iile emise de primar, *n ca)ul *n care
consider c aceste acte sau prevederi din ele ca (iind ilegale. .ctul sau prevederile acestuia
care au (ost atacate sunt suspendate de drept.
1*
"re(ectul la r3ndul lui, rspunde administrativ, civil sau penal, dup ca), la cererea
autorit-ilor administra-iei pu!lice locale ale cror acte au (ost atacate, *n ca)ul *n care instan-a
de contencios administrativ 4otr,te c actul administrativ a (ost atacat *n mod a!u)iv.
.Relaiile cu /re0oreria
"rimarul, *n calitatea sa de ordonator principal de credite, poate dispune pl-i din
creditele !ugetare sau reparti)ate ast(el0
*n conturile lor, pentru e(ectuarea c4eltuielilor apro!ate prin !ugetul propriu de
venituri ,i c4eltuieli , c4eltuieli materiale ,i prestri de servicii1
*n conturile institu-iilor din su!ordine pentru c4eltuielile apro!ate prin !ugetul de
venituri ,i c4eltuieli1
"l-ile din credite !ugetare desc4ise se e(ectuea) din ini-iativa ordonatorilor de
credite care poart rspunderea asupra utili)rii mijloacelor !ugetare. "l-ile pot (i dispuse0
*n numerar, prin casieria institu-iilor1
prin virament, *n (avoarea agen-ilor economici care au livrat mr(uri, alimente,
materiale, com!usti!il, au prestat servicii sau e+ecutat lucrri.
>n vederea e(ecturii pl-ilor prin Are)orerie se (olosesc urmtoarele metode0
/ecul pentru eli!erarea numerarului1
Ordinul de plat prin care ordonatorul de credite dispune e(ectuarea de pl-i din
conturile sale *n (avoarea agen-ilor economici, !ugetului de stat, !ugetelor locale, etc.1
?actura de dispo)i-ie de *ncasare *ntocmit de (urni)ori pentru o institu-ie pu!lic, ca
urmare a livrrii mr(urilor, com!usti!ilului, energiei electrice, prestri de servicii ,i
e+ecutri de lucrri1
&nstitu-iile pu!lice pot !ene(icia de garan-ia Are)oreriei, *n (avoarea unit-ilor
(urni)oare care dispun de (ondurile necesare pentru ac4itarea c4eltuielilor. "l-ile se dispun pe
destina-iile ,i *n limita creditelor !ugetare desc4ise ,i reparti)ate, prev)ute *n !ugetele de
venituri ,i c4eltuieli pe su!divi)iunile clasi(ica-iei !ugetare .
:ocumentele de pl-i prin Are)orerie se *n tocmesc ,i se *nregistrea) *n conturile
desc4ise ale institu-iilor pu!lice, pe capitole de c4eltuieli cu des(,urarea pe categorii de
c4eltuieli apro!ate. La documentele de pl-i, ordonatorii de credite au o!liga-ia de a pre)enta
,i documentele cu privire la necesitatea ,i oportunitatea c4eltuielilor propuse.
Organele de Are)orerie e+ecut controlul (inanciar preventiv asupra e(ecturii pl-ilor
de ctre ordonatorii de credite pe !a)a documentelor pre)entate, urmrind 0
1$
*ncadrarea pl-ilor *n limita creditelor !ugetare desc4ise ,i reparti)ate pe capitole ,i
categorii de c4eltuieli. >n acest scop se sta!ile,te disponi!ilul de credite la (iecare
document de plat, pe !a)a contului /redite desc4ise din !ugetul de stat, din care se
scad pl-ile *nregistrate *n contul /4eltuieli din !ugetul de stat, re)ultatul (iind
comparat cu documentele de pl-i pre)entate. :ac unele !ugete nu au acoperire *n
disponi!ilul de credite !ugetare desc4ise sau reparti)ate, documentele respective se
restituie ordonatorului de credite.
respectarea utili)rii creditelor !ugetare prin pl-i potrivit destina-iei clasi(ica-iei
!ugetare. >n acest scop se e+aminea) natura ,i con-inutul su!divi)iunilor clasi(ica-iei
!ugetare de la care se suport pl-ile respective.
respectarea dispo)i-iilor legale prin care se autori)ea) ree(ectuarea c4eltuielilor. .
-.Relaiile cu organismele financiar-bancare
:e asemenea, se poate vor!i ,i despre e+isten a unor rela-ii e+istente *ntre "rimria
2unicipiului Roman cu !ncile e+istente pe teritoriu. $e poate a(irma ast(el (aptul c, prin
intermediul rela-iilor pe care le *ntre-ine cu institu-iile !ancare, primria reali)ea) pl-i ctre
(urni)orii care au conturi desc4ise la !ncile cu care primria are *nc4eiate contracte,
reali)ea) pl-i de salarii ctre proprii salaria-i, pe !a)a cardurilor pe care ace,tia le de-in ,i
ctre alte institu-ii sau societ-i cu care lucrea). "rincipala institu ie !ancar cu care "rimria
municipiului Roman sta!ile te rela ii este Cancpost.
?lu+ul in(orma-ional care se sta!ile,te *ntre autoritatea administra-iei pu!lice locale ,i
celelalte institu-ii, poate (i redat sc4ematic ast(el, ve)i sc4ema de mai jos0
15
/ig* nr* + Flu$ul informa ional dintre 'rimria (oman i celelalte institu ii
10 .vi)ea) !ugetul de venituri ,i c4eltuieli apro!at de ctre /onsiliul Local *n
vederea depunerii acestuia la :irec-ia de Are)orerie "u!lic pentru a se reali)a opera-iunile
(inanciare din cursul anului !ugetar, at3t pentru !ugetul ini-ial c3t ,i *n urma recti(icrilor din
cursul anului. .cord consultan- ,i transmite modi(icrile privind clasi(ica-ia !ugetar care
se apro! prin ordin al 2inisterului ?inan-elor, modi(icri *n structura drii de seam
conta!ile trimestriale precum ,i alte reglementri legale.
20 :epunerea situa-iilor privind !ugetul local *n vederea centrali)rii ,i raportrii
acestuia ctre 2inisterul ?inan-elor, at3t *n (a)a de apro!are ini-ial, c3t ,i *n urma
recti(icrilor din cursul anului ,i o!-inerea avi)ului *n vederea depunerii la Are)oreria "u!lic.
:epunerea drii de seam conta!ile trimestriale
30 Aransmitere note de (undamentare privind necesarul de sume de(alcate din
impo)itul pe venit pentru !ugetele locale ,i a sumelor de(alcate din ta+a pe valoarea adugat.
Aransmite alte situa-ii care stau la !a)a (undamentrii !ugetelor locale.
40 /omunic sumele de(alcate din impo)itul pe venit ,i a sumelor de(alcate din ta+a pe
valoare adugat pentru !ugetele locale dup apro!area !ugetului de stat, c3t ,i ca urmare a
recti(icrii !ugetului de stat.
Reparti)ea) pe unit-i administrativ%teritoriale prelevrile de la !ugetul de stat pe
!a)a criteriilor prev)ute de Ordonan-ei nr.45/23 privind ?inan-ele "u!lice Locale.
5,70 Rela-iile cu Are)oreria sunt pre)entate anterior.
2,
:irec-ia Eeneral a
?inan-elor "u!lice
:irec-ia Eeneral a
?inan-elor "u!lice
/onsiliul
;ude-ean
/onsiliul
;ude-ean
Ordonatori
ter-iari de
credite
Ordonatori
ter-iari de
credite
"rimria
Roman
"rimria
Roman
Are)orerie
Are)orerie
1 2
3
!
# (
*
$
60 $olicit acestora (undamentarea c4eltuielilor pentru a (i incluse *n !ugetul local ,i a
(i supuse spre apro!are *n /onsiliul Local.
/omunic acestora detalierile de c4eltuieli *n urma apro!rii !ugetului local, cu
reparti)area pe trimestre.
:esc4ide credite !ugetare la Are)orerie, pe titluri de c4eltuieli ,i alimentea) conturile
desc4ise *n vederea e(ecturii de decontri.
.vi)ea) !ugetele de venituri ,i c4eltuieli pentru activit-ile auto(inan-ate.
/entrali)ea) drile de seam conta!ile trimestriale *n vederea raportrii ctre
?inan-ele "u!lice.
5.Rela-iile inverse.
1.,. Structura #i evoluia rincialelor venituri realizate la 'rimaria (oman )n
erioada 2--./2-1-
Nivelurile veniturilor pentru perioada 25%21 s%au sta!ilit *n con(ormitate cu actele
normative *n vigoare, av3ndu%se *n vedere @/L 132/26, @/L 73/ 25 i @/L 28/281
prin intermediul acestor 4otr3ri s%au sta!ilit men inerea impo)itelor i ta+elor locale la un
nivel suporta!il pentru popula ie, urmrindu%se *ncasarea acestora *ntr%un procent mai ridicat.
Reali)rile e(ective a veniturilor proprii a cror urmrire i *ncasare s%a (cut prin :.&.A.L.
(iind pre)entate *n ta!elul de mai jos0
,a"el nr* 20 !tructura i evoluia veniturilor la %rimria Roman n perioada 1223-1242
Nr
Crt
$enumirea
(enitului
Anul 2003 Anul 200 Anul 2010
'rogram (ealizat 'ondere
0
'rogram (ealizat 'ondere
0
'rogram (ealizat 'ondere
0
1 1mozite #i
ta$e e
rorietate
8.885 8.563 87 8.815 8.723 86 1.87 1.552 88
2 1mozit e
sectacole
2 7 35 2 5 4 2 15 65
3 2a$e
entru
utilizarea
bunurilor
1.65 1.544 15 2.14 1.825 81 2.44 2.256 85
4 "lte
imozite si
ta$e fiscale
67 556 113 57 426 5 5 745 13
5 3enituri
din
1.3 1.155 81 1.4 1.255 8 1.4 1.387 1
21
rorietate
7 3enituri
din ta$e
administra
tive
4 335 53 34 31 81 35 325 85
6 3enituri
din
restri
servicii
2 177 53 12 14 117 17 153 85
5 "menzi4
enalitati
1.33 1.383 15 1.4 1.262 81 1.7 1.34 52
8 5iverse
venituri
15 17 16 17 116 63 14 55 71
1 3enituri
din
valorificar
ea unor
bunuri
1.5 541 57 85 655 53 1.6 1.128 77
,O,A4 15*00+ 1.*3.3 0 33*312 31*.3 . 15*000 10*0. 33
Sur)a- Raportul de activitate n perioada 1223-1242 al %rimarului *unicipiului Roman
.nali)3nd datele din ta!elul de mai sus, putem o!serva gra(ic urmtoarea situa ie,
*nregistrat de ctre "rimria 2unicipiului Roman, cu privire la totalul veniturilor *nregistrate
pe parcursul 25%21.
/ig* nr* .--volu ia veniturilor la %rimria *unicipiului Roman n perioada 1223-1242
Sur)a- Raportul de activitate n perioada 1223-1242 al %rimarului *unicipiului Roman
.st(el, pe !a)a gra(icului o!servm ca *n perioada 25%28, un nivel ridicat al
veniturilor s%a *nregistrat *n 28, acestea reali)3ndu%se *n propor ie de 87D1 di(eren a dintre
veniturile programate i cele reali)ate nu este una mare, ceea ce arat c autorit ile * i duc la
*ndeplinire sarcinile *m!unt ind *n (iecare an te4nicile de colectare a impo)itelor i ta+elor .
22
2abel nr.36 !tructura i evolu ia c,eltuielilor la %rimria Roman
Nr
Crt
$enumirea
(enitului
Anul 2003 Anul 200 Anul 2010
'rogram (ealizat 'ond
ere
0
'rogram (ealizat 'ondere
0
'rogram (ealizat 'ondere
0
1 "utorit i
ublice
6.18 7.767 83 7.815 7.776 87 6.122 6.1 86
2 Servicii
ublice
generale
57 44 68 78 566 54 62 712 5
3 5ob7nzi 85 55 84 527 634 58 558 685 81
4 2ransferuri
cu caracter
general
2 182 87 22 135 72 24 15 55
5 Ordine
ublic i
siguran
na ional
1.212 1.41 57 2.155 1.255 2.55 2.1 58
7 8nv m7n
t
46.825 46.73 88 45.813 45.725 88 5.212 5.2 85
5 9ultur4
recreere4
religie
3.545 3.353 84 3.457 3.352 86 4.5 4. 88
8 "sigurri
i
asisten
social
6.187 5.867 53 5.667 5.274 82 5.252 4.885 81
1 :ocuin e4
servicii i
dezvoltare
ublic
14.18 11. 65 14.31 13.364 87 13.42 13.2 86
11 2ransortu
ri
3.565 3.313 82 5.77 4.871 85 4.52 4.5 88
12 'rotec ia
mediului
2.274 2.125 84 3.26 3.174 88 3.512 3.2 55
,O,A4 33*511 32*.01 3 1*333 3*2+2 3 3*030 0*533 5
Sur)a- Raportul de activitate n perioada 1223-1242 al %rimarului *unicipiului Roman
.nali)3nd datele din ta!elul de mai sus, putem o!serva gra(ic urmtoarea situa ie,
*nregistrat de ctre "rimria 2unicipiului Roman, cu privire la totalul c4eltuielilor
*nregistrate *n perioada 25%21.
23
/ig* nr* 5- -volu ia c,eltuielilor la %rimria *unicipiului Roman n perioada 1223-1242
Sur)a- Raportul de activitate n perioada 1223-1242 al %rimarului *unicipiului Roman
.st(el, pe !a)a gra(icului o!servm ca *n perioada 25%28, un nivel ridicat al
c4eltuielilor s%a *nregistrat *n 28, acestea reali)3ndu%se *n propor ie de 86D1 di(eren a
dintre c4eltuielile programate i cele reali)ate nu este una mare, ceea ce arat c autorit ile
* i preconi)ea) !ine c4eltuielile.
Capitolul II
/un'amentarea c&eltuielilor "ugetare
2.1. 9adrul &uridic utilizat )n fundamentarea cheltuielilor bugetare
Normele ,i normativele (inanciare *n dimensionarea c4eltuielilor !ugetare cu caracter
general ,i o!ligatoriu, cu dimensiuni (i+e sau limite varia!ile *ntr%un anumit interval de timp,
vi)ea) categorii de acte normative cu caracter direct sau indirect, ca de e+emplu actele
normative de organi)are a institu-iei 9Legea nr.263/27 privind administra-ia pu!lic local<.
:in punct de vedere juridic, a,e)area ,i calculul o!liga-iilor ctre !ugetele pu!lice este
sus-inut de acte normative i procedurale ce pot (i grupate *n dou categorii0
acte normative institutoare ori de !a), ele re(erindu%se la legile (iscale speci(ice1
2!
acte normative completatoare 9complementare, *n plan metodologic<, se re(er la
normele metodologice ela!orate de regul de 2inisterul ?inan elor "u!lice.
>n ela!orarea !ugetelor locale se va porni de la legea cadru ce reglementea) (inan-ele
pu!lice locale, ,i anume Legea nr.15671228. &mplicarea *n ela!orarea proiectelor de !ugete
pu!lice este conceput unitar, ca metodologie, de pe po)i-ia institu-iilor statului sta!ilite prin
Legea (inan-elor pu!lice nr.5/22. >n acest sens, Euvernul desemnea) 2inisterul
?inan-elor "u!lice cu rspunderea ela!orrii unor norme unitare privind sectorul !ugetar,
respectiv cu re(erire la (undamentarea indicatorilor de venituri ,i a celor de c4eltuieli.
&ndicatorii (inanciari se regsesc *n clasi(ica-ia indicatorilor (inan-elor pu!lice ce
cuprinde #lasificaia veniturilor i c,eltuielilor bugetelor locale, unde ace,tia sunt grupa-i
separat pe venituri ,i pe c4eltuieli, *ntr%o ordine sta!ilit de 2inisterul ?inan-elor "u!lice.
/lasi(ica-ia !ugetar este o!ligatorie pentru toate institu-iile pu!lice ce au competen-e *n
ela!orarea ,i e+ecutarea !ugetului local. 'eniturile !ugetare apar ca indicatori !ugetari cu o
individuali)are *n su!divi)iunea clasi(ica-iei !ugetare ,i reparti)are di(eren-iat pe
componente ale sistemului !ugetar. :e cealalt parte a procesului !ugetar, partea de c4eltuieli
repre)int ra-iunea ,i motiva-ia (inal a procesului de colectare a veniturilor !ugetare.
Necesitatea cunoa,terii structurii c4eltuielilor pu!lice deriv din (aptul c ilustrea) modul *n
care sunt orientate resursele !ne,ti spre anumite o!iective economice, sociale, militare,
politice, etc.
.t3t proiectele de legi !ugetare anuale, c3t ,i !ugetele propriu%)ise, cuprin)3nd
structural venituri ,i c4eltuieli, au la !a) urmtoarele0
progno)e ale indicatorilor macroeconomici ,i sociali pentru anul !ugetar de re(erin-,
plus pentru *nc trei ani urmtori acestuia1
politici (iscale !ugetare1
politici ,i strategii sectoriale, ale priorit-ilor sta!ilite *n (ormarea propunerilor de
!uget, pre)entate ordonatorilor principali de credite !ugetare1
propunerile de c4eltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite !ugetare1
propuneri de sume de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat,precum ,i
trans(eruri consolida!ile pentru autorit-ile administra-iei pu!lice locale1
posi!ilit-i de (inan-are a de(icitului !ugetar.
$tructural, !ugetele pu!lice cuprind veniturile ,i c4eltuielile, potrivit cu su!divi)iunile
clasi(ica-iei indicatorilor (inan-elor pu!lice, ast(el0
2#
veniturile sunt grupate pe capitole ,i su!capitole, iar c4eltuielile pe pr-i, capitole,
su!capitole, titluri, articole ,i alineate1
c4eltuielile prev)ute *n capitole ,i articole au destina-ie precis ,i limitat1
numrul de salaria-i 9permanen-i ,i temporari< ,i (ondul salariilor de !a) se apro!
distinct prin ane+ la !ugetul de venituri ,i c4eltuieli al (iacrui ordonator principal de
credite !ugetare1
programele se apro! ca ane+e la !ugetele ordonatorilor principali de credite !ugetare.
Aot su! (orm de ane+e, la aceea,i ordonatori, se cuprind ,i (ondurile e+terne
neram!ursa!ile.
"ractic, to-i cei a(la-i, *n virtutea legilor e+istente, *n rela-ii !ugetare cu statul 9prin
institu-iile speciali)ate *n administrarea !ugetelor pu!lice< vor proceda la calcule de indicatori
(inanciari 9cu e(ecte *n determinarea veniturilor ,i c4eltuielilor !ugetare<. Aotodat, ela!orarea
de documente proprii ori centrali)ate 9!ugete de venituri ,i c4eltuieli, comunicri de
indicatori< presupune respectarea unor coordonate de ac-iune te4nic, ,i anume0
identi(icarea ,i individuali)area de indicatori repre)entativi 9cu e+primare (i)ic,
conven-ional ,i valoric< ai ac-iunii sau activit-ii generatoare de venituri sau de
c4eltuieli !ugetare1
situa-ia indicatorilor din anul de !a)1
norme ,i normative de utili)at *n determinarea indicatorilor !ugetari1
cadrul juridic cu e(ecte *n determinarea indicatorilor !ugetari.
C&eltuielile pu"lice e+prim rela-ii economice sociale, *n (orm !neasc, care apar
*ntre stat, pe de o parte, ,i persoane (i)ice ,i juridice, pe de alt parte, cu oca)ia reparti)rii ,i
utili)rii resurselor (inanciare ale statului, *n scopul *ndeplinirii (unc-iilor acestuia.
/4eltuielile din !ugetele locale re(lect resursele (inanciare utili)ate de organele
administra-iei pu!lice locale pentru satis(acerea cerin-elor social%culturale, economice,
serviciilor de de)voltare pu!lic ,i a altor cerin-e ale locuitorilor din comune, ora,e ,i
municipii.
.st(el, se poate a(irma c prin c4eltuieli este necesar s se *n-eleag modalit-i de
repre)entare ,i utili)are a (ondului !nesc !ugetar, *n vederea satis(acerii necesit-ilor
generale ale societ-ii. >n ceea ce prive,te mrimea c4eltuielilor, este preci)at de men-ionat
(aptul c mrimea acestora di(er de la o perioad la alta, cu at3t mai mult de la o -ar la alta.
:e asemenea mai tre!uie men-ionat (aptul c c4eltuielile !ugetare sunt reparti)ate de la
!ugetul de stat, scopul principal (iind *n esen- cel de de)voltare. >n ceea ce prive,te mrimea
2(
c4eltuielilor !ugetare, se poate a(irma c de la o perioad la alta, mrimea acestora cre,te at3t
ca e+presie valoric, c3t ,i ca e+presie !neasc, at3t *n mrime a!solut, c3t ,i *n mrime
relativ.
>n ceea ce prive,te categoriile de c4eltuieli incluse *n procesul !ugetar, se poate a(irma
c acestea, sunt de mai multe tipuri, din perspectiva diverselor criterii. .st(el, *n (unc-ie de
rolul pe care *l au *n procesul reproduc-iei sociale, se poate a(irma (aptul c acestea sunt0
c4eltuieli pu!lice reale 9negative<1
c4eltuieli pu!lice economice 9po)itive<1
c4eltuieli pu!lice neutre.
Re(eritor la c,eltuielile publice reale, se poate a(irma (aptul c acestea includ c4eltuieli
care constituie *n de(initiv venitul na-ional, *n aceast categorie (iind incluse *n principiu
c4eltuieli militare, c4eltuieli de *ntre-inere a aparatului administrativ, ,i altele.
>n categoria c,eltuielilor economice, denumite ,i c4eltuieli po)itive, se poate spune c
sunt incluse acele c4eltuieli care conduc la o avansare a venitului na-ional ,i care contri!uie la
cre,terea avu-iei na-ionale. "rintre aceste c4eltuieli se pot enumera c4eltuieli pentru
constituirea de noi *ntreprinderi, reutilarea *ntreprinderilor e+istente, lucrri de asanri ,i
iriga-ii, construc-ii de ci (erate, porturi, aerodromuri, drumuri ,i poduri.
Nu *n ultimul r3nd se poate a(irma (aptul c *n categoria c,eltuielilor neutre sunt
incluse acele c4eltuieli care nu ar avea nici o in(luen- asupra venitului na-ional, *ns, *n
realitate, acest tip de c4eltuieli nu e+ist.
:in perspectiva unui alt criteriu de clasi(icare, c4eltuielile pot (i clasi(icate *n0
c4eltuieli de (unc-ionare1
c4eltuieli de trans(er1
c4eltuieli de investi-ii.
#,eltuielile de funcionare, numite ,i c4eltuieli curente, sunt acele c4eltuieli necesare
!unului mers al activit-ii institu-iilor pu!lice, c4eltuieli re(eritoare la salariile plFtite
(unc-ionarilor pu!lici, c4eltuieli cu procurarea materialelor ,i serviciilor necesare activitF-ii
curente institu-iilor respective 9iluminat, *ncl)ire, cur-enie, repara-ii, rec4i)ite de !irou,
tele(on, etc.<. :espre aceste c4eltuieli se mai poate a(irma (aptul c sunt !a)ate pe ideea
contrapresta-iei.
>n categoria c,eltuielilor de transfer sunt incluse sumele din (ondurile pu!lice ale
di(eritelor persoane (i)ice ,i juridice, cu titlu nede(init ,i cu titlu neram!ursa!il. >n aceast
2*
categorie sunt incluse do!3n)ile a(erente datoriei pu!lice, ajutoarele de ,omaj, pensiile
acordate veteranilor de r)!oi sau altor categorii sociale.
>n ceea ce prive,te c,eltuielile de investiii, se poate a(irma (aptul c acestea includ acele
c4eltuieli care se caracteri)ea) *n !unuri pu!lice cu caracter dura!il, e+empli(icrile (iind *n
aceast situa-ie diverse. "rintre acestea, construc-ia de noi *ntreprinderi, lucrri de iriga-ii ,i
drenaj, construc-ii de ,coli, spitale, cldiri administrative, drumuri, str)i.
:in punct de vedere juridic, se poate aminti (aptul c *n esen-, c4eltuielile se *mpart *n
c4eltuieli cu titlu de(initiv, precum ,i c4eltuieli cu caracter temporar.
Are!uie (cute anumite preci)ri cu privire la c4eltuielile pu!lice. .cestea revin ca
responsa!ilit-i de (undamentare ,i e+ecu-ie, institu-iilor speciali)ate *n gestiunea !alan-elor
(inanciare ale statului, sau ale unit-ilor administrativ%teritoriale, pe de o parte, precum ,i
consumatorilor de (onduri pu!lice pe de alt parte.
Locali)rile de responsa!ilit-i ,i competen-e *n materie de (undamentare a c4eltuielilor
!ugetare, repre)int e+presia diversit-ii de in(orma-ii de preluat ,i de prelucrat *n raport cu
!ene(iciarii !anilor pu!lici. /a urmare, (undamentarea de c4eltuieli !ugetare conduce la
responsa!ilit-i ce pot (i structurate ca nivele de implementare *n ac-iune, potrivit cu cele
men-ionate ,i anume0
institu-ii pu!lice speciali)ate *n gestiunea !ugetelor pu!lice1
institu-ii pu!lice din diverse domenii de activitate1
unit-i administrativ teritoriale1
popula-ia a(lat *ntr%o anumit structur socio%demogra(ic, potrivit cu cerin-ele socio%
materiale ale acesteia ce sunt considerate de ordin pu!lic ,i care o!lig la o anumit
comunicare cu institu-iile pu!lice men-ionate1
agen-ii economici, care au drepturi !ne,ti de solicitat din (ondurile pu!lice ,i pentru
care sunt necesare calcule ,i (undamentri riguroase ale c4eltuielilor.
"rivind rela-ia care se sta!ile,te *ntre autonomia local ,i responsa!ilit-ile pe care
aceasta le are *n e(ectuarea c4eltuielilor din !ugetele locale, se poate a(irma c din aceast
rela-ie se pot desprinde o serie de elemente de(initorii0
consiliile locale au o putere mai mare de deci)ie *n ceea ce prive,te modul de c4eltuire al
(ondurilor1
autorit-ile pu!lice locale sunt cele care *,i asum rspunderea *n ceea ce prive,te
gestionarea e(icient ,i corect a c4eltuielilor din s(era lor de competen-1
2$
consiliile locale sunt cele care sta!ilesc ,i supraveg4ea) modul de prestare al serviciilor
pu!lice, prin intermediul acestor responsa!ilit-i asigur3ndu%se calitatea acestora
consiliile locale au *ntre atri!u-ii, apro!area documenta-iilor te4nico%electronice *n limite
mai mari (a- de perioadele trecute
:in perspectiva clasi(ica-iei economice, c4eltuielile din !ugetele locale sunt
segmentate *n0
c4eltuieli curente1
c4eltuieli de capital1
c4eltuieli (inanciare.
>n ceea ce prive,te meto'ologia 'e fun'amentare a c&eltuielilor la o institu ie
pu!lic, aceasta are caracter corelativ, re)ultat din normele privind c4eltuielile !ugetare,
ela!orate *n numele Euvernului, de ctre 2inisterul ?inan-elor "u!lice ,i instruc-iunile cu
caracter complementar ale /onsiliului local, prin care se su!linia) speci(icul o!liga-iilor
lucrative pentru toate institu-iile de administra-ie pu!lic.
2eto'ele 'e fun'amentare a indicatorilor !ugetari sunt at3t clasice, c3t ,i moderne.
>n categoria metodelor clasice cele mai cunoscute sunt urmtoarele 0
meto'a automat%, denumit i ,,a penultimeiG are *n vedere (aptul c *n aplicarea ei
se porne te de la cunoa terea mrimii glo!ale a c4eltuielilor reali)ate *n penultimul
an !ugetar 9t%1< i se admite c situa ia se va prelungi i *n anul viitor9tH1<. :eoarece
evalurile pentru anul tH1 se (ac, *n mod normal, *n cursul anului t, mrimea
c4eltuielilor reali)ate *n anul t%1 o(er in(orma ia glo!al, cert ce poate servi
dimensionrii acestora pentru anul tH1.
.vantajele metodei constau *n (aptul c este u,or de aplicat ,i nu necesit un volum mare
de lucrri, iar ca de)avantaj, prevederile noului an nu corespund cu realitatea, pentru c nu
sunt luate *n considerare modi(icrile condi-iilor economico%sociale, politice, ce intervin *ntre
timp.
$intetic, dimensionarea c4eltuielilor 9veniturilor< !ugetare prin aceast metod poate (i
e+primat prin rela-ia urmtoare0
C
t61
7 C
t81
C9 *n care0
C
t81
% c4eltuieli !ugetare e(ective *n penultimul an1
C
t61
% c4eltuieli !ugetare previ)ionale pentru anul urmtor1
25
C% modi(icarea previ)i!il a c4eltuielilor, *n sensul cre,terii sau reducerii volumului
*nregistrat *n anul t%1, su! in(luen-a unor (actori cu ac-iune speci(ic (iecruia dintre
cei doi ani !ugetari.
meto'a ma:or%rii )au 'iminu%rii se !a)ea) pe cunoa,terea ci(relor ,i tendin-ei
9trendului< repre)ent3nd c4eltuielile 9veniturile< reali)ate pe o perioad de mai mul-i
ani !ugetari anteriori, de minim 5 ani, *n (unc-ie de care se determin majorarea sau
diminuarea de e(ectuat asupra cuantumului acestora *n ultimul an al intervalului,
considerat ca !a) de calcul. >n condi-iile unei evolu-ii normale, mrimea !a)ei de
calcul este repre)entat prin ci(rele !ugetare a(erente anului t # ca reali)ri
preliminate pe anul *n curs 9*nc ne*nc4eiat< sau anului t%1 # ca valori certe ale
penultimului an *nc4eiat. 2etoda nu este (oarte e(icient *ntruc3t necesit un volum
(oarte mare de lucrri, iar prevederile noului an !ugetar nu corespund cu realitatea
pentru c noii (actori nu sunt lua-i *n considerare
meto'a e(alu%rii 'irecte, prin e(ectuarea de calcule pentru (iecare surs de venit ,i
(iecare categorie de c4eltuieli. $e are *n vedere e+ecu-ia preliminat pe anul *n curs ,i
previ)iunile pentru anul urmtor, adic pentru anul pentru care se proiectea) !ugetul.
:eci, nivelul indicatorilor prev)u-i pentru anul *n curs se ajustea) *n (unc-ie de
necesit-ile reale sau de modi(icrile legislative, de sc4im!rile pe plan economic,
in(la-ie, etc. 2etoda este u,or de aplicat, dar necesita un volum mare de lucrri legate
de (ormularea previ)iunilor pentru anul InG.
2eto'ele mo'erne de (undamentare a c4eltuielilor vi)ea)0 conceperea ,i aplicarea unei
politici tari(are pentru acele servicii pu!lice la care se prestea)1 s se asigure (unc-ionarea
continu a serviciilor, eventualele *ntreruperi put3nd (i cau)ate doar de situa-ii de (or-
major1 s (ie un serviciu pu!lic real, s se mani(este e(ectiv si concret, s (ie cuanti(ica!il
pentru a se e(ectua o msurare rapid ,i corect, s (ie mo!il, posi!il de adaptat la solicitarea
consumatorului (inal, s se asigure un cost c3t mai sc)ut, (r *ns a a(ecta e(icien-a lui
economic. 2etodele moderne nu sunt pre(erate deoarece ele presupun proiectarea !ugetului
*n mai multe variante ,i alegerea uneia dintre acestea *n (unc-ie de re)ultatele anali)ei
reali)ate pe criterii di(erite de optimi)are a raportului costuri%!ene(icii.
2etodele moderne (olosite *n ela!orarea !ugetului de venituri ,i c4eltuieli sunt0
Planificarea9 Programarea9 1ugetarea 9""C$% "lanning, "rogramming, Cudgeting
$Jstem< care presupune delimitarea o!iectivelor de (inan-at, estimarea costurilor, a
avantajelor ,i (undamentarea priorit-ilor.
3,
1aza "ugetar% zero 9KCC% Kero Case Cudgeting< necesit e+aminarea c4eltuielilor
(inan-ate de la !ugetul local pentru a determina utilitatea ,i oportunitatea lor.
Raionalizarea opiunilor "ugetare 9R/C% Rationalisation des c4oi+ !udgetaires<
implic anali)a o!iectivelor ce se (inan-ea) de la !uget, delimitarea mijloacelor de
reali)are a unor o!iective, ela!orarea unor programe, determinarea costurilor,
adoptarea deci)iei pe !a)a metodei cost%avantaje ,i controlul !ugetar.
2.2. 9alcule de fundamentare rivind cheltuielile bugetare
/onceptul de c4eltuial pu!lic este utili)at cu mai multe sensuri, dintre care se disting
cel juridic ,i cel economic.
in punct de vedere 9uridic, no-iunea de c4eltuial pu!lic semni(ic o plat legat de
(unc-ionarea institu-iilor pu!lice ,i, *n general de *n(ptuirea activit-ilor cu caracter pu!lic,
inclusiv a *ntreprinderilor cu caracter de stat.
in punct de vedere economic, no-iunea de c4eltuial pu!lic, e+prim procese
economice de reparti-ie a produsului intern !rut, concreti)ate prin alocarea ,i utili)area
resurselor !ne,ti, pentru reali)area de ac-iuni considerate de interes pu!lic, la nivel na-ional
sau al colectivit-ilor locale etc.
>n raport cu modul de (inan-are al c4eltuielilor de interes pu!lic la care se re(er,
sistemul c4eltuielilor pu!lice cuprinde urmtoarele componente majore0
c4eltuieli !ugetare1
c4eltuieli e+tra!ugetare1
c4eltuieli speciale1
c4eltuieli ale *ntreprinderilor cu capital de stat.
#,eltuielile bugetare sunt acelea *nscrise *n !ugetul pu!lic ,i care se (inan-ea) din
(ondul !ugetar, adic din resursele !ne,ti administrate de autorit-ile pu!lice centrale sau
locale, *n cadrul !ugetului pu!lic na-ional. La r3ndul lor c4eltuielile !ugetare, care repre)int
principalul su!sistem al c4eltuielilor pu!lice, se structurea) *n (unc-ie de componentele
!ugetului pu!lic na-ional ,i de autorit-ile pu!lice la nivelul crora se administrea) resursele
pentru (inan-area acestora, pe urmtoarele categorii0
/4eltuieli (inan-ate din !ugetul administra-iei de stat centrale1
/4eltuieli (inan-ate din !ugetul administra-iei locale1
/4eltuieli (inan-ate din !ugetul asigurrilor sociale de stat.
31
?undamentarea ,i apro!area c4eltuielilor !ugetelor locale se e(ectuea) *n strict
corelare cu posi!ilit-ile reale de *ncasare a veniturilor !ugetelor locale, estimate a se reali)a.
/4eltuielile !ugetare au destina-ie precis ,i limitat ,i sunt determinate de autori)rile
con-inute *n legi speci(ice ,i *n legile !ugetare anuale.
Nici o c4eltuial nu poate (i *nscris *n !uget ,i nici angajat dac nu e+ist !a)a legal
pentru respectiva c4eltuial.
>n ca)ul *n care se dore,te o majorare a veniturilor !ugetare, ini-iatorii tre!uie s
prevad ,i mijloacele necesare pentru acoperirea cre,terii c4eltuielilor. >n acest scop ini-iatorii
tre!uie s ela!ore)e cu sprijinul 2inisterului ?inan-elor "u!lice sau al altor institu-ii
implicate, nota de (undamentare care *nso-e,te e+punerea de motive. >n aceast not de
(undamentare, se *nscriu e(ectele (inanciare asupra !ugetului general consolidat, care tre!uie
s ai! *n vedere0
$c4im!rile anticipate *n c4eltuielile !ugetare pentru urmtorii 5 ani1
=,alonarea anual a creditelor !ugetare, *n ca)ul ac-iunilor multianuale1
"ropuneri realiste *n vederea acoperirii majorrii c4eltuielilor1
?undamentarea c4eltuielilor pu!lice se (ace -in3nd cont de0
$erviciile pu!lice generale1
/4eltuieli social # culturale1
$ervicii de de)voltare pu!lic, locuin-, mediu ,i ap1
.c-iuni economice1
.lte ac-iuni1
?onduri de garantare ,i redistri!uire1
Arans(eruri1
>mprumuturi acordate.
:up natura ,i raportul c4eltuielilor la crearea condi-iilor privind activitatea entit-ilor
pu!lice acestea se grupea) *n0 c4eltuieli de (unc-ionare sau curente1 c4eltuieli de trans(er1
c4eltuieli de investi-ii.
>n cadrul "rimriei Roman sunt conturate urmtoarele tipuri de c4eltuieli0
c4eltuieli curente1
c4eltuieli de capital1
c4eltuieli (inanciare.
>n ceea ce prive,te c,eltuielile curente, aici se *ncadrea) c4eltuielile de personal,
c4eltuielile cu materiale ,i servicii, su!ven-iile, trans(erurile, do!3n)ile, re)ervele. .ceast
32
categorie de c4eltuieli repre)int cea mai mare parte a c4eltuielilor pu!lice ,i constituie un
consum de(initiv de produs intern !rut, ele tre!uind s se re*nnoiasc anual. /4eltuielile
curente asigur *ntre-inerea ,i !una (unc-ionare a institu-iilor pu!lice.
>n ceea ce prive,te c,eltuielile de capital, se poate a(irma (aptul c acestea sunt
repre)entate de resursele !ne,ti destinate investi-ilor colectivit-ilor locale. .st(el, (iecare
c4eltuial din cele grupate pe destina-ii principale, este alctuit ,i din sume destinate
c4eltuielilor de capital. >n cadrul acestei categorii sunt incluse c4eltuielile care se
materiali)ea) *n lucrri de investi-ii *ncepute *n anii preceden-i ,i (inali)ate *n anul curent,
o!iective a cror e+cep-ie *ncepe *n anul de plan, activit-i de proiectare, consolidri de
imo!ile, dotri independente e(ectuate pentru sediile institu-iilor pu!lice, str)i, drumuri ,i
poduri, lucrri de iriga-ii, desecri ,i com!aterea *mpotriva ero)iunii solului.
?c3nd re(erire la c,eltuielile financiare, se poate a(irma (aptul c acestea includ
*mprumuturile acordate ,i ram!ursrile de credite, pl-ile de do!3n)i ,i comisioanele de
credite garantate sau contractate de stat.
"ractic, (undamentarea c4eltuielilor se derulea) *n documente speci(ice la 4 nivele de
re(erin-0
la nivel de !a) # institu-ii pu!lice, agen-i economici, repre)enta-i prin regii autonome
,i societ-i comerciale, unde e+presia este de ordonatori ter-iari de credite, nivel la care
se *ntocmesc !ugete proprii de venituri ,i c4eltuieli1
la nivelul && % institu-ii intermediare conduse de ordonatori secundari de credite
!ugetar1
la nivelul &&& % ministerele sau institu-iile centrale conduse de ordonatori principali de
credite !ugetare1
la ultimul nivel % 2inisterul de ?inan-e, unde se *ntocmesc ,i se avi)ea) lucrrile
pregtitoare privind documenta-ia !ugetar.
?undamentarea c4eltuielilor se (ace -in3nd cont de cele trei surse se (inan-are0 !ugetul
central ,i !ugetele local, alte surse de venituri 9respectiv veniturile proprii<.
$undamentarea c,eltuielilor are la !a) urmtoarele criterii0
!a)a legal a c4eltuielilor0 nici o c4eltuial nu poate (i *nscris *n !ugetul de venituri ,i
c4eltuieli sau (inan-at prin acesta dac nu este reglementat printr%un act normativ1
e+ecu ia preliminar pentru anul de !a) const *n e+ecu-ia cert pe o anumit
perioad de timp plus e+ecu-ia pro!a!il la s(3r,itul anului, corectat de eventuale
in(luen-e1
33
pre-urile ,i tari(ele diverselor servicii 9ca)are, mas, transport< care au repercursiuni
directe asupra structurii ,i evolu-iei c4eltuielilor1
!aremurile de c4eltuieli sunt norme legale prin intermediul crora c3teva categorii de
c4eltuieli sunt sta!ilite la nivele ma+ime ce nu pot (i dep,ite ,i care sunt actuali)ate
periodic *n (unc-ie de rata ,i de cre,terea pre-urilor ,i tari(elor.
2.2.1. 9alcule de fundamentare rivind cheltuielile de ersonal
/4eltuielile de personal (ac parte din categoria c4eltuielilor curente i vi)ea) plata
drepturilor salariale ale personalului angajat precum ,i ale cola!oratorilor ,i o!liga-iile
a(erente (a- de !ugetul statului ,i al asigurrilor sociale, ca ,i drepturile de delegare, deta,are
*n provincie. ?undamentarea c4eltuielilor cu salariile repre)int de (apt anali)a tuturor
indicatorilor speci(ici.
:e asemenea, tre!uie men-ionat (aptul c pl-ile privind c4eltuielile de personal
cumulate de la *nceputul anului, nu tre!uie s dep,easc sumele reparti)ate pe toat perioada.
Aotodat, din !ugetul anual apro!at, ordonatorii de credite desc4id credite !ugetare ,i
sta!ilesc totodat ordinea priorit-ilor de (inan-are pentru perioada urmtoare. :in acest punct
de vedere, tre!uie (cut remarca potrivit creia c4eltuielile de personal sunt cele care au
prioritate, *n (a-a c4eltuielilor de capital sau a altor tipuri de c4eltuieli.
.st(el, c4eltuielile de personal repre)int acel tip de c4eltuieli care (ace re(erire *n
principiul la plata drepturilor salariale ale personalului angajat, (iind de asemenea (cute
re(eriri la elemente caracteristice !ugetului de stat, !ugetelor locale, !ugetului asigurrilor
sociale de stat, !ugetul asigurrilor de sntate, precum ,i la (ondul de ,omaj. :e asemenea,
se vor aduga la toate acestea ,i drepturile de delegare, deta,are, precum ,i trans(er *n interes
de serviciu. >n ceea ce prive,te dimensiunea c4eltuielilor de personal, se poate spune c
acestea vor (i dimensionate la strictul necesar al personalului de specialitate, administrativ ,i
au+iliar, (inan-at de la !uget.
/u privire la (undamentarea c4eltuielilor cu personalul, *n general, ,i *n special a celor
cu salariile, se poate a(irma (aptul c trebuie parcurse anumite etape pentru constituirea
acestora.
>n limita (ondurilor !ugetare apro!ate prin !ugetul de stat, ordonatorii principali de
credite de(alc4ea) pe luni c4eltuielile cu salariile ,i le comunic 2inisterului ?inan-elor, *n
termen de 15 )ile lucrtoare de la data pu!licrii *n 2onitorul O(icial al Rom3niei a legii
!ugetului de stat, at3t pentru aparatul propriu, c3t ,i pentru unit-ile su!ordonate. :e(alcarea
pe luni se va reali)a ast(el *nc3t s se asigure des(,urarea *n !une condi-ii a activit-ii p3n la
3!
s(3r,itul anului. >n termenul prev)ut sumele de(alcate pe luni pentru unit-ile su!ordonate se
comunic de ctre ordonatorii principali de credite, dup ca), ordonatorilor secundari, iar
ace,tia,ordonatorilor ter-iari de credite !ugetare. :esc4iderile de credite !ugetare ,i
c4eltuielile cu salariile, ce se pot e(ectua de (iecare ordonator principal de credite, nu pot
dep,i totalul sumelor de(alcate, pe luni, cumulate de la *nceputul anului.
>n categoria c4eltuielilor de personal sunt incluse pl-ile privind salariile ,i asimilate
lor, pensiile, ajutoarele de ,omaj, indemni)a-iile acordate personalului angajat *n sectorul de
stat etc.
>n cadrul "rimriei municipiului Roman, fundamentarea c,eltuielilor de personal se
(ace pe articole ,i aliniate de c4eltuieli care sunt *n Aitlul & din clasi(ica-ia economic0
Art* 10*01 C&eltuieli cu )alariile-
o alineatul 1.1.1 ?ond a(erent salariilor de !a)1
o alineatul 1.1.3 &ndemni)a-ii de conducere1
o alineatul 1.1.4 $por de vec4ime1
o alineatul 1.1.7 .lte sporuri1
o alineatul 1.1.5 ?ond de premii1
o alineatul 1.1.8 "rima de vacan-1
o alineatul 1.1.12 &ndemni)a-ii pltite unor persoane din a(ara unit-ii.
Art* 10*03 C&eltuieli cu contri"u iile-
o alineatul 1.3.1 /ontri!u-ii pentru asigurri sociale de stat1
o alineatul 1.3.2 /ontri!u-ia pentru asigurrile de ,omaj1
o alineatul 1.3.3 /ontri!u-ii pentru asigurrile sociale de sntate1
o alineatul 1.3.4 /ontri!u-ii de asigurri pentru accidente de munc i !oli
pro(esionale
o alineatul 1.3.5 /ontri!u-ii pentru concedii i indemni)a ii.
/lasi(ica-ia economic repre)int gruparea c4eltuielilor dup natura ,i e(ectul lor
economic.
/4eltuielile de personal apro!ate nu pot (i majorate pe durat e+erci-iului !ugetar.
Are!uie preci)at *ns (aptul c salari)area se e(ectuea) *n (unc-ie de anumite etape
care (ac re(erire la evaluarea per(orman-ele pro(esionale ale individului. .cestea sunt0
descrierea criteriilor de evaluare a per(orman-elor pro(esionale individuale1
procedura de msurare ,i de evaluare a per(orman-elor pro(esionale individuale1
3#
urmrirea ,i controlul re)ultatelor evalurii ,i determinarea evolu-iei per(orman-elor
pro(esionale individuale *n timp.
/riteriile de evaluare a per(orman-elor pro(esionale individuale sunt0
gradul de *ndeplinire a standardelor de per(orman-1
asumarea responsa!ilit-ii1
adaptarea la comple+itatea muncii1
ini-iativa ,i creativitatea.
"rocedura de msurare ,i de evaluare a per(orman-elor pro(esionale individuale se
reali)ea) pe !a)a unor norme de evaluare, care repre)int un cumul de te4nici de msurare a
per(orman-elor pro(esionale individuale, pe !a)a crora s poat (i sta!ilit, ori de c3te ori este
necesar, nivelul salariilor de !a) individuale *ntre limite, potrivit legii. "rocedura se aplic
(iecrui angajat *n raport cu cerin-ele postului ocupat.
=valuarea per(orman-elor pro(esionale individuale la perioadele sta!ilite de ctre
ordonatorul de credite !ugetare se (ace su! *ndrumarea compartimentului de gestiune a
resurselor umane, care are ,i sarcina de a urmri ,i de a controla re)ultatele o!-inute.
>n sta!ilirea necesarului de (onduri pentru salarii sunt necesare in(orma-ii re(eritoare la
resursele umane din institu-ie .st(el se *ntocmesc lunar fie de ponta9 pentru (iecare salariat,
cu pre)en-, )ile li!ere, ore suplimentare. .cestea sunt transmise !iroului conta!ilitate pentru
*ntocmirea statelor de plat. !tatele de plat se *ntocmesc *n dou e+emplare, lunar, pe !a)a
pontajelor ,i a (i,elor de eviden- a retri!u-iilor, a re-inerilor legale, a indemni)a-iilor de
conducere. :e asemenea, *n reali)area statelor de plat este necesar s se -in cont ,i de
concediile de odi4n, precum ,i de concediile medicale. $tatul de plat are o larg
*ntre!uin-are, printre atri!u-iile acestuia identi(ic3ndu%se0
serve,te ca document pentru plata salariilor, a indemni)a-iilor salariale ,i materiale
pltite *n contul asigurrilor sociale de stat1
serve,te ca document pentru e(ectuarea diverselor re-ineri legale din retri!u-ii1
serve,te ca document pentru calculul contri!u-iilor unit-ii *n (ormarea (ondului pentru
asigurrile sociale de stat1
serve,te ca dispo)i-ie ctre casierie, *n vedere pl-ii sumelor cuvenite.
/on(orm !a)ei legislative a c4eltuielilor cu personalul, se poate a(irma c la !a)a
veniturilor salariale se pot identi(ica salariul de !a), indemni)a-iile, sporurile, precum ,i
unele adaosuri.
3(
Aotodat, *n cadrul c4eltuielilor cu salariile sunt cuprinse in(orma-ii legate de salariul
de !a), salariul de merit, indemni)a-ii de conducere, spor de vec4ime, alte sporuri, ore
suplimentare, (ond de premiere, prime de vacan-, (onduri pentru posturi ocupate prin cumul,
(ond a(erent pl-ii cu ora, indemni)a-ii pltite unor persoane din a(ara unit-ii, precum ,i alte
drepturi salariale.
:e asemenea, *n sta!ilirea c4eltuielilor salariale tre!uie s se -in cont ,i de contri!u-ia
pentru asigurrile sociale de stat, contri!u-iile la !ugetul asigurrilor pentru ,omaj, contri!u-ii
pentru asigurrile sociale de sntate, c4eltuieli legate de deplasri, deta,ri, trans(eruri.
.nali)ate pe r3nd, (iecare dintre aceste elemente incluse *n c4eltuielile cu salariile
ocup un loc important *n (undamentarea acestora.
.,a cum am preci)at anterior, c4eltuielile cu salariile au *n componen- o multitudine
de elemente de(initorii. Bn prim element este repre)entat de )alariul 'e "az% 9$!<. .cesta se
identi(ic cu necesarul de (onduri pentru salari)area angaja-ilor "rimriei, av3nd ca elemente
determinante0
Numrul de salaria-i din anul de plan9 N
p1i
<1
$alariul mediu din anul de !a), modi(icat cu in(luen-a majorrilor previ)ionate pentru
anul de plan 9$m!
i
<1
Numrul de luni, 12 sau 131
1Hc, repre)ent3nd indicele de cre,tere progno)at al salariilor.
$alariul de !a) se calculea) *n (unc-ie de cei doi indicatori aminti-i anterior, con(orm
rela-iei0
S"7 N
p1i
; Sm"
0i
; nr*luni ;<16c=
Bn al doilea element de(initoriu pentru c4eltuielile salariale *l repre)int )alariul 'e
merit 9$2<. .cest tip de salariu este acordat de regul, pentru re)ultatele deose!ite o!-inute
*n activitatea des(,urat. Limita acordrii acestui tip de salariu este sta!ilit de ctre
ordonatorii de credite, ace,tia put3nd acorda salariul de merit *n limita a 2D din numrul
total al (unc-ionarilor pu!lici, numr sta!ilit *n statul de (unc-ii. Limita din salariul de !a) va
(i pentru acest tip de salariu, ma+im 15D din salariul de !a). >n ca)ul "rimriei municipiului
Roman, se poate a(irma (aptul c nivelul ma+im de acordare a salariului de merit este de
ma+im 2D din salariul de !a).
>n ceea ce prive,te personalul care va dispune de aceast I!oni(ica-ieG se sta!ile,te o
dat pe an, !a)a (iind repre)entat *n aceast situa-ie de re)ultatele o!-inute *n activitatea
des(,urat *n anul precedent.
3*
.st(el, salariul de merit 9$m< se (undamentea) pe !a)a urmtoarei (ormule, *n cadrul
rela-iei de calcul (iind incluse drept elemente0
Numrul de salaria-i din anul de plan 9 N
p1i
<1
Limita ma+im utili)at *n (undamentarea acestui tip de c4eltuial 9+ D <1
Numrul de luni, 12 sau 131
1Hc, repre)ent3nd indicele de cre,tere progno)at al salariilor.
Sm7 N
p1i
; # > Sm"
0i
; nr* luni ;<16c=
Bn alt element pe !a)a cruia sunt sta!ilite c4eltuielile salariale este repre)entat de
indemni)a-iile de conducere 9&/<. .cest element (ace re(erire la drepturile !ne ti cuvenite
personalului care *ndepline,te (unc-ii de conducere *n cadrul "rimriei, (iind calculat *n
(unc-ie de unii indicatori speci(ici, precum0
Numrul persoanelor care ocup (unc-ii de conducere 9 N
p1i
<1
&ndemni)a-ia medie de conducere reali)at *n anul de !a), aceasta (iind in(luen-at de
anumite modi(icri prev)ute *n anul *n curs 9&mc<1
Numrul de luni, 12 sau 131
1Hc, repre)ent3nd indicele de cre,tere progno)at al salariilor.
"entru acest element care intr *n componen-a c4eltuielilor salariale, rela-ia de calcul
este redat de rela-ia0
IC7 N
p1i
; Imc; ;Nr luni ;<16c=
Re(eritor la sporul de vec4ime 9$pv<, se poate a(irma (aptul c acesta se acord pentru
vec4imea de munc a salaria-ilor, ace,tia !ene(iciind de un asemenea spor de p3n la 25D,
spor calculat din salariul de !a). :ate re(eritoare la procentajul sporului de vec4ime o(erit
(iecrui angajat care *ndepline,te criteriile de vec4ime sunt eviden-iate *n Ordonan-a de
Brgen nr. 182/22. .st(el0
,a"elul nr* 0- %rocenta9e spor de vec,ime n funcie de vec,imea anga9atului
3$
/a (ormul de calcul, tre!uie preci)at (aptul cF sporul de vec4ime se calculea) doar
pentru cele categorii preci)ate anterior, respectiv cota de 5D, 1D, 15D, 2D ,i 25D.
.st(el, sporul de vec4ime 9$pv< presupune produsul mai multor elemente, printre care0
Numrul personalului *ncadrat *n cele 5 categorii pre)entate anterior9 N
p1i
<
/ota din salariul de !a) 9c
i
<, care poate varia *ntre 5D ,i 25D1
Numrul de luni, 12 sau 131
1Hc, repre)ent3nd indicele de cre,tere progno)at al salariilor.
Sp(7 N
p1i
; c
i
; Sm"
0i
;Nr luni ;<16c=
>n cuprinsul c4eltuielilor salariale sunt incluse ,i sporurile pentru condi-iile de munc.
>n aceste condi-ii se poate vor!i despre anumite sporuri care se acord angaja-ilor, *n ca)urile
*n care ace,tia dep,esc programul care este prev)ut *n legisla-ie, ace,tia av3nd parte de o
!oni(ica-ie. .st(el, pentru primele dou ore dep ite peste durata normal a )ilei de lucru, se
va acorda o !oni(ica-ie egal cu 5D din salariul de !a). :ac *ns angajatul va dep,i cele
dou ore pentru care este !oni(icat cu 5D, pentru urmtoarele ore va !ene(icia de o
!oni(ica-ie de 1D din salariul de !a). :e asemenea, cu sporul de 1D vor (i pltite ,i
orele lucrate *n )ilele de repaus sptm3nal, precum ,i celelalte )ile *n care , *n con(ormitate
cu anumite reglementri nu se lucrea).
>n legtur cu aceast component a c4eltuielilor salariale, se identi(ic ,i orele
suplimentare. >n con(ormitate cu te+tul e+istent *n /odul 2uncii, se poate a(irma (aptul c
timpul de munc o(icial prev)ut este de 5 ore pe )i, respectiv de 4 de ore pe sptm3n, iar
*n ca)ul persoanelor cu v3rst de su! 15 ani, perioada de lucru va (i de 7 ore pe )i, respectiv
35
,rane 'e (ec&ime ?n
munc%
Cota 'in )alariul 'e
"az%
>ntre 3 ,i 5 ani 5D
:e la 5 la 1 ani 1D
:e la 1 la 15 ani 15D
:e la 15 la 2 ani 2D
"este 2 ani 25D
3 de ore pe sptm3n. /eea ce dep,e te acest interval este *ncadrat *n categoria de ore
suplimentare, iar munca prestat *n a(ara duratei normale a timpului de munc sptm3nal este
considerat munc suplimentar. .ceasta se compensea) prin ore li!ere pltite *n urmtoarele 3 de
)ile dup e(ectuarea acesteia. $alariatul !ene(icia), *n asemenea condi-ii, de salariul corespun)tor
pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
>n ca)ul *n care compensarea prin ore li!ere pltite nu este posi!il *n luna urmtoare, munca
suplimentar se va salari)a cu un spor din salariul de !a) corespun)tor duratei acesteia. $porul
pentru munca suplimentar se sta!ile,te prin negociere, *n cadrul contractului colectiv de munc sau
a contractului individual de munc, dup ca), nu poate (i mai mic de 65D din salariul de !a).
:e asemenea, pe l3ng sporurile amintite anterior, mai pot (i identi(icate ,i alte categorii de
sporuri, precum sporul de noapte. .st(el, (unc-ionarii pu!lici, care potrivit programului normal de
lucru *,i des(,oar activitatea *n timpul nop-ii, *n intervalul 22. ,i 7. !ene(icia), pentru orele
lucrate *n acest interval, de un spor pentru munca prestat *n timpul nop-ii, spor ec4ivalent cu 25D din
salariul de !a), dac timpul ast(el lucrat repre)int cel pu-in jumtate din programul normal
lunar de lucru.
?unc-ionarii pu!lici care posed titlul ,tiin-i(ic de ,,doctorG !ene(icia) de un spor
pentru titlul ,tiin-i(ic de 15D din salariul de !a), dac *,i des(,oar activitatea *n domeniul
pentru care posed titlul ,tiin-i(ic respectiv.
>n categoria c4eltuielilor salariale, se poate men-iona ,i despre (ondurile de premiere,
(onduri care cuprind premiile cuvenite salaria-ilor su! (orm de grati(ica-ii anuale, acestea (iind *n
esen- drepturi !ne,ti ale personalului. .ceste (onduri de premiere se calculea), av3nd la !a)
o serie de indicatori, dintre ace,tia0
salariile tari(are a(erente salaria-ilor 9$!<1
cotele de acordare a grati(ica-iilor 9/D<1
/'p7 S"; C>
Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare *n limita a 1D din c4eltuielile cu
salariile a(erente (unc-iilor pu!lice, cu *ncadrarea *n (ondurile apro!ate anual prin !uget cu
aceast destina-ie. "remiile se pot acorda *n cursul anului (unc-ionarilor pu!lici care au
reali)at sau au participat direct la o!-inerea unor re)ultate *n activitate, apreciate ca valoroase.
$umele neconsumate pot (i utili)ate *n lunile urmtoare, *n cadrul aceluia,i an !ugetar.
>n ca)urile *n care se reali)ea) economii prin reducerea c4eltuielilor cu salariile,
ordonatorii principali de credite pot apro!a acordarea de premii *n cursul anului din economiile
reali)ate, *n limita a 5D din c4eltuielile cu salariile a(erente (unc-iilor pu!lice prev)ute *n
!,
!ugetul apro!at, pentru (unc-ionarii pu!lici din aparatul propriu ,i din unit-ile su!ordonate,
(r a dep,i valoarea economiilor reali)ate.
>n ceea ce prive,te pl-ile salariale e(ectuate ctre salaria-i, perioada de e(ectuare a
pl ii (iind ora, se poate a(irma (aptul c acestea repre)int e+primrile valorice cu privire la
ocuparea posturilor vacante cu personal necesar. :imensiunea acestor c4eltuieli poate (i
o!-inut pe dou ci. Bna dintre aceste ci este repre)entat de produsul dintre numrul de
oreLsalariul tari(ar mediuLnumrul lunilor de angajare. >n ceea ce prive,te cea de%a doua
(orm de salari)are din aceast perspectiv, aceasta este redat de numrul de oreL tari(ul pe
or. .cest tip de salari)are se poate *nt3lni *n situa-iile *n care este constatat lipsa temporar a
unui angajat, iar din imposi!ilitatea de a (i am3nate anumite sarcini, precum ,i din
imposi!ilitatea de a (i redistri!uite, *n cadrul programului de lucru ctre ceilal-i angaja-i, se
recurge la o alt persoan care s *nlocuiasc persoana a!sent.
"rimele de vacan- sunt alte elemente componente ale c4eltuielilor cu salariile. :espre
aceste sume se poate a(irma c au o e+isten- oarecum o!ligatorie, dat (iind (aptul c acestea
apar cu aceast destina-ie *n !ugetele institu-iilor pu!lice, indi(erent de sistemul de (inan-are ,i de
su!ordonare, inclusiv *n !ugetele activit-ilor de pe l3ng unele institu-ii pu!lice.
Re(eritor la (ondurile pentru posturi ocupate prin cumul, se poate spune c, potrivit /odului
2uncii, orice angajat are dreptul de a cumula mai multe (unc-ii, *n !a)a unor contracte individuale de
munc, !ene(iciind de salariul corespun)tor pentru (iecare (unc-ie pe care o *ndepline,te.
>n categoria c4eltuielilor cu personalul sunt incluse, pe l3ng c4eltuielile salariale, ,i
contri!u-iile pentru asigurrile sociale de stat 9/...$<. :espre acestea, se poate a(irma (aptul c
repre)int contri!u-ia institu-iei la constituirea (ondului pentru asigurri sociale. .ceste c4eltuieli sunt
determinate *n (unc-ie de o serie de elemente caracteristice, dintre acestea0
$alariul !rut 9$!<1
cota de /...$. de 2,5D.
>n ceea ce prive,te (orma de calcul, aceasta este dat de rela-ia0
C*A*S*7 S1 ; 2093>
:e asemenea, *n cadrul c4eltuielilor legate de personal, sunt incluse ,i c4eltuielile
legate de asigurrile sociale de sntate. .cestea repre)int contri!u-ia institu-iei la constituirea
(ondului pentru asigurri pentru sntate. .ceste c4eltuieli sunt determinate *n (unc-ie de o serie de
elemente caracteristice, dintre acestea0
$alariul !rut 9$!<, compus din salariu tari(ar ,i sporuri1
cota de /...$.$. de 5.2D.
!1
>n ceea ce prive,te (ormula de calcul, aceasta este dat de rela-ia0
C*A*S*S*7 S1 ; +92>
Nu *n ultimul r3nd sunt incluse *n categoria c4eltuielilor de personal, ,i c4eltuielile
destinate contri!u-iilor la !ugetul asigurrilor de ,omaj 9/.?.$.<. .cestea repre)int
contri!u-ia institu-iei la constituirea (ondului de ,omaj, c4eltuielile (iind determinate *n
(unc-ie de o serie de elemente caracteristice acestei categorii de c4eltuieli cu personalul0
$alariul tari(ar 9$t<1
cota de /.?.$. de ,5D.
>n ceea ce prive,te (orma de calcul, aceasta este dat de rela-ia0
C*/*S*7 S, ; 09+>
:e asemenea, *n cadrul contri!u-iilor pe care "rimria municipiului Roman tre!uie s
le plteasc pentru salaria-ii si, pot (i amintite 0
cota pentru riscul de accidente de munc de ,5D din salariul de !a)1
cota pentru garantarea crean-elor salariale de ,25D din salariul de !a)1
contri!u-ia pentru concediul medical, de ,55D din salariul de !a).
:e asemenea, *n categoria c4eltuielilor cu personalul sunt incluse ,i c4eltuielile
privind deplasrile, deta,rile, precum ,i trans(erurile 9:<. >n ceea ce prive,te cuantumul
acestora, se poate a(irma (aptul c acesta se o!-ine prin *nmul-irea numrului de persoane care
ar urma s (ac deplasri, cu un cuantum mediu al c4eltuielilor pe o persoan. .st(el, aceste
(onduri sunt (undamentate pe !a)a unei serii de indicatori, printre care0
numrul de persoane care tre!uie s se deplase)e 9Nr<1
numrul )ilelor de deplasare 9N)<1
costul diurnei/persoan 9/d<1
costul transportului/persoan 9/t<1
costul cu ca)area/persoan 9/ca)<1
Rela-ia de la care se porne,te *n cadrul calculrii acestei categorii de c4eltuieli este0
$ 7 Nr;Nz;<C'6Ccaz6Ct=
;$emlu de calcul rivind fundamentarea cheltuielilor de ersonal
1. "entru a e+empli(ica modalitatea de (undamentare a c4eltuielilor cu personalul, se
poate a(irma (aptul c !a)a pentru aceast e+empli(icare va (i repre)entat de un (unc-ionar
din cadrul "rimriei municipiului Roman, acesta (iind ,e( de departament, *n (unc-ia de
auditor, av3nd un grad de pregtire pro(esional superior, (iind de asemenea *ncadrat *n prima
treapt de salari)are. /on(orm acestor preci)ri, *n concordan- cu 4otr3rea /onsiliului Local
!2
privind apro!area statului de salarii, corelat cu Ordonan-a de Brgen- nr. 7/26, se poate
a(irma c salariul de ba0 9$!< acordat la data de 1.1.21 are valoarea de :;2 lei .
2. Min3nd cont de (aptul c acest (unc-ionar ocup un post de conducere, (iind *n
esen- cel care coordonea) /ompartimentul de .udit al "rimriei 'aslui, se poate a(irma c
acesta dispune ,i de o indemni0aie de conducere <=c> de 62?, calculat din salariul de !a),
sta!ilit con(orm !a)ei legislative.
.st(el, =c@!alariul de ba0 A cota de indemni0aie
&cN85 L 3DN255 lei
3. !alariul tarifar <!t>, component a salariului de !a), alturi de alte sporuri, se
calculea) con(orm rela-iei 0
!t@ B<salariu de ba0Cindemni0aie de conducere>7numr 0ile lucrtoareDAnr 0ile lucrate
$e remarc (aptul c aceast (ormul de calcul (ace re(erire la doi indicatori speci(ici0
numrul de )ile lucrtoare
numrul de )ile lucrate
.st(el, *n cadrul e+emplului pe (unc-ionarul pu!lic anali)at, numrul de )ile lucrtoare
este de 2, iar cel al )ilelor lucrate tot 2.
$tNO985 H 255</2PL2
$tN1.235 lei
4. >n ceea ce prive,te vec,imea, se poate a(irma (aptul c (unc-ionarul are o vec4ime
de 22 ani. >n con(ormitate cu aceast perioad, potrivit legii, se va acorda un spor de vec,ime
de 1; ?, acesta (iind acordat din salariul tari(ar.
.st(el, sporul de vec4ime se calculea) dup (ormula0
!por vec,ime@ !alariu tarifar A spor de vec,ime
>n ca)ul (unc-ionarului pu!lic supus anali)ei, sporul de vec4ime va (i0
$por vec4imeN 1.235 L 25D
$por vec4imeN35,65 lei
5. !alariul "rut <!"> se calculea) prin *nsumarea salariului tari(ar cu sporurile
acordate (unc-ionarului. .st(el, ca rela-ie de calcul0
!"@!alariul tarifar C sporuri acordate
$alariul !rut *n ca)ul (unc-ionarului anali)at este calculat ast(el0
$CN1.235H35,65 N 1.543,65
7. Reinerile salariale (ac re(erire la contri!u-iile privind asigurarile de stat9/...$.<,
asigurrile sociale de sntate 9/...$.$.<, precum ,i (ondul de ,omaj 9/.?.$.<.
!3
.st(el, *n ca)ul de (a- 0
/...$. N2,5DL$C
/...$.N2,5DL1.543,65N 321,1 lei1
/...$.$. N5,2DL $C
/...$.$.N 5,2D L145,75N 6,5635 lei1
/.?.$. N,5DL $t
/.?.$.N,5D L 1.235N 7,165 lei.
6. "entru a calcula !alariul brut impo0abil, tre!uie s se -in cont de urmtoarea
rela-ie de calcul0
!alariu brut impo0abil@!alariul brut E #.A.!.-#.A.!.!.-#.$.!.
>n ca)ul de (a-, pentru (unc-ionarul anali)at, salariul !rut impo)a!il va avea valoarea 0
$alariu !rut impo)a!ilN 1.543,65 # 335,64 N 1.25,12 lei
5. "entru a calcula impo0itul pe profit, se va -ine cont de valoarea salariului !rut
impo)a!il, precum ,i de cota unic de impo)itare. .st(el,
=mpo0itul pe profit@ !alariul "rut impo0abil A 48?
>n ca)ul (unc-ionarului "rimriei municipiului Roman0
&mpo)itul pe pro(itN1.367,28+ 17D N 183,2518 lei
8. Bltima etap *n calculul c4eltuielilor cu salariile este repre)entat de calculul
salariului net, acesta (iind o!-inut cu ajutorul (ormulei de calcul0
!alariu net@ !alariu brut E #.A.!.- #.A.!.!.- #.$.!. - impo0it profit
$alariul netN 1.543,65 # 335,64%183,2518N 1.14,63 lei.
2.2.2. 9alcule de fundamentare rivind cheltuielile materiale i serviciile
/4eltuielile materiale ,i de servici constituie *n principal c4eltuieli de *ntre-inere,
precum ,i de gospodrire a spa-iilor *n care institu-iile pu!lice *,i des(,oarF activitatea. >n
ca)ul de (a-F se poate vor!i despre acele c4eltueili necesare pentru *ntre-inerea locului *n care
*,i des(F,oarF activitatea "rimFria municipiului Roman, precum ,i /onsiliul Local. :e
asemenea sunt luate *n calcul ,i institu-iile pu!lice su!ordonate ,i alte institu-ii ale cror
c4eltuieli de acest tip se (inan-ea) din !ugetul local 9iluminat, *ncl)ire, ap canal,
salu!ritate, po,t, tele(on, tele+, (urnituri de !irou, materiale de cur-enie, diverse prestri de
servicii, o!iecte de inventar, repara-ii curente, cr-i, pu!lica-ii<, dar ,i alte c4eltuieli speci(ice
9cali(icare%speciali)are personal, protocol, protec-ia muncii, alte c4eltuieli autori)ate de lege,
4ran, repara-ii str)i, drumuri, poduri<.
!!
>n ceea ce prive,te (undamentarea acestor tipuri de c4eltuieli, se poate a(irma (aptul c
aceast etap este reali)at *n raport cu indicatorii speci(ici (iecrei ac-iuni, utili)3ndu%se ,i de
aceast dat (ormulrile *ntocmite de ctre 2inisterul ?inan-elor, precum ,i date din !a)a
proprie de date.
.st(el, *n categoria c4eltuielilor materiale sunt incluse, con(orm clasi(ica-iei
economice urmtoarele tipuri de c4eltuieli0
.rticolul 2.1 % Cunuri ,i $ervicii
Repre)int c4eltuieli pentru *ntre-inere ,i gospodrire, ,i cuprinde (ondurile !ne,ti
necesare pentru !una (unc-ionare a "rimriei, repre)ent3nd pl-ile pentru (urnituri de !irou,
materiale pentru cur-enie, *ncl)it, iluminat ,i (or-a motric, ap, canal, salu!ritate,
car!uran-i, lu!ri(ian-i, piese de sc4im!, transport, po,t, tele(on, tele+, alte materiale ,i
prestri de servicii necesare consiliului local.
Aliniatul 12.24.24 % $urnituri de birou cuprinde (ondurile !ne,ti necesare
ac4i)i-ionrii rec4i)itelor de !irou si se evaluea) con(orm !orderoului0
,a"elul nr* +: -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor pentru furnituri de birou
Nr* crt* Specificaie Pre(izionat
1 @3rtie +ero+ 23
2 @3rtie de scris 12
3 "licuri di(erite 6
4 :osare 12
5 /reioane 2
7 "i+uri 4
6 .lte materiale 743
,O,A4 C@!4,UI!4I /URNI,URI $! 1IROU .*.03
Aliniatul 12.24.21 - *ateriale pentru curenie cuprinde (ondurile !ne,ti necesare
ac4i)i-ionrii de materiale pentru cur-enie, evaluate con(orm devi)ului0
=ndicatorii de fundamentare a c,eltuielilor de materiale pentru curenie sunt0
supra(a-a unit-ii,
materiale de cur-enie necesare,
cantitatea necesar din (iecare tip de materiale de cur-enie,
pre-ul unitar al (iecrui tip de material de curF-enie
!#
Aliniatul 12.24.26 - ncl0it, iluminat i for motric, cuprinde (ondurile !ne,ti
necesare ac4itrii (urni)orilor de energie termic, ga)e naturale ,i com!usti!il, care se
evaluea) pe !a)a devi)ului *ntocmit *n pre-uri curente.
,a"elul nr. .: -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu ncl0irea, iluminatul i for a
motric
Nr* crt* Specifica ie Pre(izionat
1 .p cald menajer 2255
2 .p rece 4idro(or 9mc + tari(/mc< 1. mc + 2,5 ron /mc 2 5
3 >ncl)ire 9mp + tari(/mp< + 7 luni 125,55
4 &nterven-ii calorii 85
5 =nergia electric livrat 9QR4 + tari(/QR4<
15.SR4+4lei/SR4
16,28
2ateriale0
% tu!uri neon 2 T 94.2 lei<
% tu!uri neon 4 T 951.57 lei<
% !ecuri
% startere
% materiale electrice di(erite
2
21
5
2
7
,O,A4 C@!4,UI!4I ?nc%lzit9 iluminat i for% motric% 131*+33
Aliniatul 12.24.2F - Ap, canal, salubritate cuprinde (ondurile !ne,ti necesare pentru
plata (urni)orilor de ap rece menajer, ac4itarea ta+elor de canali)are ,i gunoi, evalu3ndu%se
potrivit devi)ului0
,a"elul nr* 5- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu apa, canalul, salubritatea
Nr* crt* Specificaie Pre(izionat
1 .p rece menajer 9mc + tari(/mc< 8.553
2 /anal 9mc< 42.578
3 Eunoi 9tone< 7.121
4 'idanjri mc + 1. lei / mc 113.21
,O,A4 C@!4,UI!4I apa9 canal9 )alu"ritate 223*032
>n sinteti)area unei rela-ii de calcul pentru c4eltuielile re(eritoare la ap, canal ,i
salu!ritate, tre!uiesc luate *n calcul0
consumul de ap0
tari(ul pe mc
1
tari(ul de canali)are1
tari(ul de salu!ritate.
!(
O rela-ie sintetic a acestui tip de c4eltuieli este redat prin *nsumarea indicatorilor
men-iona-i anterior0
C&eltuieli cu ap%9 canal9 )alu"ritate 7 con)um 'e ap%;tarifAmc6tarif
canalizare6tarif )alu"ritate
Aliniatul 12.24.2; - #arburani i lubrifiani cuprinde (ondurile !ne,ti necesare
pentru ac4i)i-ionarea car!uran-ilor ,i lu!re(ian-ilor pentru autove4icole, con(orm devi)ului0
,a"elul nr*3- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu carburani i lubrifiani
Nr* crt* Specificaie Pre(izionat
1 /4eltuieli cu car!uran-ii ,i lu!re(ian-ii pentru
autove4icole 95 l/autove4 + 12 luni + 4 ron/l<
3 682
,O,A4 C@!4,UI!4I 3 52
Aliniatul 12.24.28 - %iese de sc,imb, cuprinde (ondurile !ne,ti necesare pentru
ac4i)i-ionarea pieselor de sc4im! ,i diverse alte materiale pentru *ntre-inerea mijloacelor de
transport ,i a utilajelor, con(orm devi)ului0
,a"elul nr*- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu piese de sc,imb
Nr*
crt*
Specificaie Pre(izionat
1 "iese de sc4im! pentru autove4icole 25
2 .lte c4eltuieli de *ntre-inere utilaje 5
,O,A4 C@!4,UI!4I 3300
Aliniatul 12.24.23 - %ot, telefon, tele', radio cuprinde c4eltuielile necesare pentru
plata a!onamentelor tele(onice, radio ,i a c4eltuielilor pentru coresponden- ce se evaluea)
potrivit devi)ului0
,a"elul nr*10- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu pota, telefonul, tele', radio
Nr* crt* Specificaie Pre(izional
1. Numr posturi tele(onice 7
2. /4eltuieli cu a!onamente tele(onice 97 + 35. + 12 luni< 25
3. /4eltuieli a(erente impulsurilor tele(onice 15
4. /4eltuieli cu a!onamentele pentru radio ,i televi)iune
91 + 58 + 12 luni<
6
5. 2ateriale pentru coresponden- 26,5
!*
,O,A4 C@!4,UI!4I pot%9 telefon9 tele# +039+
&ndicatorii utili)a-i *n (undamentarea acestor c4eltuieli sunt0
numrul de posturi tele(onice,
numr televi)oare,
numr aparate video,
tari(ul pentru a!onamentul pentru servicii tele(onice, etc.
tari(ul pentru a!onamentul pentru servicii mass media
.st(el, pentru serviciile potale, cuantumul c4eltuielilor se reali)ea)F *n (unc-ie de0
numrul de plicuri utili)ate9Np<1
costul unui plic tim!rat9/p<1
costul pentru coresponden- internF sau interna-ional 9/c<
?ormula de calcul pentru acest tip de c4eltuieli este redatF prin produsul elementelor
anterior enun-ate, ast(el0
9heltuieli o#ta< = > 9 > 9c
>n ceea ce prive,te c4eltuielile cu abonamentul radio, se vor utili)a *n sinteti)area unei
(ormule de calcul urmtoarele elemente de calcul0
numrul aparatelor e+istente9N<1
ta+a de radio9Ar<1
Numrul de luni de utili)ate9Nr luni<.
9heltuieli radio< = > 2r > nr luni
Nu *n ultimul r3nd se poate vor!i ,i despre c4eltuieli e(ectuate cu linia tele(onicF. :in
acest punct de vedere se vor utili)a ca elemente de sinte)F *n (undamentarea unei (ormule de
calcul, urmtoarele0
Aari( a!onament 9Aa<1
Numrul de luni de utili)are 9Nr luni<
Numrul minutelor 9Nm<1
Aari(ul pe minut 9Am<
9heltuieli telefon< 2a > nr luni > =m > 2m
Aliniatul 12.24.62 - Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare cuprinde
costul serviciilor de derati)are ,i de)insec-ie, materiale pentru aprarea local antiaerian ,i
prevenirea incendiilor, materiale ,i plata lucrrilor pentru *ntre-inerea ,i amenajarea spa-iilor
!$
ver)i, serviciile prestate de gardienii pu!lici ,i alte c4eltuieli de *ntre-inere a ma,inilor de
calcul de !irou, de multiplicat, a ma,inilor de scris, care se evaluea) con(orm devi)ului0
,a"elul nr*11: -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu alte materiale i servicii
Nr* crt* Specifica ie Pre(izionat
1 /ost serviciu derati)are ,i de)insec-ie 5
2 $olu-ii pentru e+tinctoare 2
3 "lata lucrrilor de *ntre-inere spa-ii ver)i 1
4 $ervicii prestate de gardienii pu!lici 4. ore + tari( orar de
,8 ron/4
37
5 /asete reporto(on ,edin-e 1 2
7 "lata c4eltuieli de *ntre-inere ma,ini de calcul, de multiplicat ,i
de scris
3 5
6. /omponente electrice, electronice 2
5. Cen)i magnetice ,i disc4ete 5
,O,A4 C@!4,UI!4I +1 200
.rticolul 2.2 % Repara-ii curente cuprinde (ondurile pentru e(ectuarea repara-iilor la
mijloacele (i+e din patrimoniul primriei con(orm devi)ului pentru repara-ii curente0
,a"elul nr*12- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu repara iile curente
Nr*
Crt*
$enumire
imo"il
$e)tinaia
)paiului
Anul
ultimei
RC
Supra8
faa
lucr%rii
mp
$e)criere
lucrare
Baloarea
reparaiei
curente
1. /ldire
sediu
primrie
$pa-iu
administrativ
24 2.7 A3mplrie
igieni)are
repara-ii
instala-ie
electric
4 55
2. /ldire
sediu
primrie
$pa-iu
administrativ
27 3.5 Repara-ii
tencuial
(a-ad
2
3. /ldire sediu
primrie
$pa-iu
ar4iv
26 5 Repara-ii
instala-ii
sanitare
3 5
,O,A4 R!PARACII CUR!N,! 23 0+0
!5
.rticolul 2.5 % Cunuri de natura o!iectelor de inventar din care0
Aliniatul 12.2;.62 E Alte obiecte de inventar cuprinde (ondurile !ne,ti necesare
pentru ac4i)i-ionarea de o!iecte cu caracter (unc-ional sau de u) administrativ%gospodresc,
scaune, (e-e de mas, mo!ilier !irou, aspiratoare pra(, covoare, e+tinctoare, (urtun "$l ,i alte
o!iecte de inventar, a cror valoare nu dep,e,te 1 5 lei pentru a intra categoria c4eltuielilor
de capital, ,i care se (undamentea) con(orm devi)ului0
,a"elul nr*13: -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu bunuri de natura obiectelor de
inventar
Nr* crt* Specificaie Pre(izionat
1 2o!ilier !irou 1.5
2 $caune ergonomice 1.1
3 ?ete de mas 2
4 .spirator pra( 1
5 Reporto(on 1
7 /ovoare 3
6 =+tinctor tip 5
5 ?urtun "$& 3
8 .lte o!iecte de inventar 145
,O,A4 C@!4,UI!4I A4,! O1I!C,! INB!N,AR 3*50+
.rticolul 2.11 % /r-i ,i pu!lica-ii 9/4/"< cuprinde (ondurile necesare procurrii de
reviste ,i pu!lica-ii de specialitate0 Revista ?inan-e%/onta!ilitate, Ari!una economic,
&mpo)ite ,i ta+e, =conomia ,i administra-ia local etc, care se (undamentea) *n (unc-ie de0
numrul necesar de pu!lica-ii de di(erite specialit-i 9"<1
c4eltuiala medie anual cu a!onamente la pu!lica-ii 9/4a<.
Rela-ia de calcul este urmtoarea0
C&Cp 7 P # C&a

.rticolul 2.3 % .lte c4eltuieli cuprinde (ondurile necesare des(,urrii unor ac-iuni
pentru cali(icarea, per(ec-ionarea ,i speciali)area pro(esional a salaria-ilor, c4eltuieli de
protocol, c4eltuieli oca)ionate cu protec-ia muncii ,i alte c4eltuieli autori)ate prin dispo)i-ii
legale0
,a"elul nr*10- -lemente de fundamentare ale altor c,eltuieli
#,
Nr*crt* !lemente 'e fun'amentare Pre(izionat
1 /urs de speciali)are *n administra-ia pu!lic local 92 cursan-i< 5
2 /urs de speciali)are *n conta!ilitate !ugetar cursan-i + 45
ron
45
3 /urs de in(ormatic 1 cursan-i + 4 ron 4
4 /4eltuieli de protocol 5
,O,A4 C@!4,UI!4I 21+0
2*2*0* /un'amentarea c&eltuielilor 'e capital
#,eltuielile de capital <de investitii> se concreti)ea) *n ac4i)i ionarea de !unuri
destinate s(erei productiei materiale sau dotarii s(erei nemateriale cu active (i+e, care duc la
de)voltarea si moderni)area patrimoniului pu!lic.
?a- de celelalte categorii de c4eltuieli, c4eltuielile de capital se caracteri)ea) prin (aptul c0
sunt utili)ate *n scopuri (oarte !ine determinate1
conduc la cre,terea patrimoniului pu!lic al colectivit-ii1
(avori)ea) de)voltarea local1
au ca re)ultat reali)ri te4nico%edilitare (r constr3ngeri *n ceea ce prive,te renta!ilitatea
(inanciar1
au un impact mare asupra c4eltuielilor !ugetare , necesit3nd sume cu ponderi mari *n !uget1
au e(ecte economice ,i sociale propagate1
implic (inanciar perioade ce dep,esc nu numai anul !ugetar de de!ut dar c4iar mandatul
electoral *n care s%a luat deci)ia.
>n cadrul "rimriei municipiului Roman (undamentarea c4eltuielilor de capital, se (ace pe
articole si aliniate, si sunt cuprinse *n Aitlul '&&0
.rticolul 61.1 # .ctive (i+e 9inclusiv repara-ii capitale< repre)int investi-ii ale
institu-iilor pu!lice ,i cuprinde (ondurile !ne,ti necesare o!iectivelor de investi-ii noi ,i
dotrile independente.
Aliniatul 54.24.24 E #onstrucii, repre)int (ondurile destinate pentru construc-ia de
noi cldiri sau repara-ii capitale la cele e+istente, dup cum re)ult din studiul de (e)a!ilitate
,i proiectul lucrrii de investi-ie, ast(el0
,a"elul nr*1+- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu construc ii
Nr*crt* Specifica ie Pre(izionat
#1
1 Renovare cldire primarie 2.75
,O,A4 C@!4,UI!4I 200*0.+
Aliniatul 54.24.21 E *aini, ec,ipamente i mi9loace de transport ca dotri
independente, care se (undamentea) ca numr ,i valoare de ac4i)i-ie, ast(el0
,a"elul nr*1.- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu maini, ec,ipamente, mi9loace
de transport
Nr* crt* !lemente 'e fun'amentare Pre(izionat
1 .uto!asculanta transport 1 to. 35.5
2 .utoturism :acia Logan 7.
,O,A4 C@!4,UI!4I maini i mi:loace tran)port 100*+00
Aliniatul 54.24.26 E *obilier, aparatur birotic i alte active corporale, care se
(undamentea) ca numr ,i valoare de ac4i)i-ie, *n (unc-ie de necesar, ast(el0
,a"elul nr*1.- -lemente de fundamentare ale c,eltuielilor cu mobilier
Nr*
Crt*
!lemente 'e fun'amentare Pre(izionat
1 /alculatoare "/ .2: 32 # 4 !uc + 2 ron 27.
2 &mprimante # 1 !uc. Laser color 5.5
3 Ci!liotec !irou # 1 !uc. 7.
,O,A4 C@!4,UI!4I mo"ilier9 aparatur% "irotic% 00*+00
.liniatul 61.1.3 # .lte active (i+e repre)int (ondurile necesare pentru
ac4i)i-ionarea altor active (i+e care repre)int o c4eltuial de capital.
/4eltuielile de capital sunt c4eltuieli de investitie. /4eltuielile pentru investitii pu!lice
si alte c4eltuieli de investitie (inantate din (onduri pu!lice locale se cuprind *n proiectele de
!uget, *n !a)a programului de investitii pu!lice al (iecarei unitati administrativ # teritoriale,
*ntocmit de ordonatorii principali de credite, care se pre)inta ca ane+a la !ugetul initial si,
respectiv, recti(icat si se apro!a de consiliu local.
Ordonatorii principali de credite ai !ugetelor locale *ntocmesc anual programul de
investitii pu!lice pe clasi(icatia (unctionala. "entru (iecare o!iectiv inclus *n programul de
investitii sunt pre)entate in(ormatii (inanciare si ne(inanciare.
&n(orma iile (inanciare vor cuprinde0
#2
valoarea total a proiectului1
de angajament1
creditele !ugetare1
gra(icul de (inantare, pe surse si ani, corelat cu gra(icul de e+ecutie1
anali)a cost # !ene(iciu, care va (i reali)ata i *n ca)ul o!iectivelor *n derulare1
costurile de (unctionare si de *ntretinere dup punerea *n (unctiune1
&n(orma iile ne(inanciare vor include0
strategia *n domeniul investitiilor care va cuprinde o!ligatoriu prioritatile investitionale si
legatura dintre di(erite proiecte, criteriile de anali)a care determina introducerea *n
programul de investitii a o!iectivelor noi, *n detrimentul celor *n derulare1
descrierea proiectului1
stadiul (i)ic al o!iectivelor1
2inisterul ?inantelor pu!lice este *mputernicit sa sta!ileasca continutul, (orma si
in(ormatiile re(eritoare la programele de investitii necesare *n procesul de ela!orare a
!ugetului.
>n programele de investitii se nominali)ea)a o!iectivele de investitii grupate pe 0
investitii *n continuare1
investitii noi1
alte c4eltuieli de investitie1
"o)itia Ialte c4eltuieli de investitieG, cuprinde urmatoarele categorii de investitii0
ac4i)itii de imo!ile1
dotari independente1
c4eltuieli pentru ela!orarea studiilor de pre(e)a!ilitate, a studiilor de (e)a!ilitate,
proiectelor si altor studii a(erente o!iectivelor de investitii1
c4eltuieli de e+perti)a, proiectare si de e+ecutie privind consolidarile si interventiile
pentru prevenirea sau *nlaturarea e(ectelor produse de actiuni accidentale si calamitati
naturale 9cutremure, inundatii, alunecari si pra!usi de teren, incendii, accidente
te4nice<, precum si c4eltuieli legate de reali)area acestor investitii1
$e e#emplu-
$e presupune ac4i)itionarea i montarea unei centrale termice la Liceul Aeoretic I"etru
"oniG Roman ca urmare a unei anali)e *ntre costul energiei termice pentru perioada noiem!rie
#3
# aprilie si costul ac4i)itionarii i montrii centralei termice, la care se adaug consumul de
ga)e pe perioada noiem!rie # aprilie.
'aloarea investi iei din devi)ul o(erta este de 4 lei.
:eoarece valoarea investitiei dep este suma de 2. euro, este necesar ac4i)i ia
prin licita ie. "entru aceasta se trimit invitatii de participare la licitatie pentru cel pu in 5
(irme. ?irmele interesate vor solicita o copie dupa caietul de sarcini care cuprinde toate
in(ormatiile privind reali)area investitiei.
?irmele participante vor pre)enta o(ertele lor *n doua plicuri sigilate cu toate
in(ormatiile solicitate, de asemenea vor depune o garantie de participare la licitatie de 5D din
valoarea estimata a centralei termice0 4 L 5D N 2 lei
$e anali)ea) o(erta de ctre o comisie numit printr%o dispo)i ie i se sta!ile te
o(erta c3stigtoare, (irma care va instala centrala termic.
:in !ugetele locale ale unit-ilor administrativ%teritoriale se (inan-ea) ,i unele
c4eltuieli de investi-ii pentru construc-ia podurilor noi de pe tronsoanele de drumuri
comunale, c4eltuielile pentru alimentarea cu ap a satelor, sta-ii de epurare pentru ape u)ate,
sta-ii de pompare pentru racordri la re-eaua de ga)e naturale sau lucrri de *m!unt-ire a
instala-iilor de *ncl)ire la institu-iile pu!lice din domeniile *nv-m3ntului preuniversitar,
sntate ,i asisten- social.
>n vederea asigurrii derulrii *n condi-ii normale a procesului de (inan-are a
c4eltuielilor de capital, prev)ute *n !ugetele locale, este necesar ca la *ntocmirea listelor de
investi-ii s se sta!ileasc acele o!iective care au asigurat !a)a material ,i (or-a de munc
necesar pentru respectarea volumelor (i)ice ,i valorice ale lucrrilor de e+ecutat ,i a
termenelor de punere *n (unc-iune a o!iectivelor. .cest lucru se impune pentru asigurarea
e(icien-ei economice ,i sociale a investi-iilor ,i eliminarea (enomenului de dispersare
nejusti(icat a (ondurilor !ugetare.
2.2.3.Fundamentarea cheltuielilor cu subveniile
.cest tip de c4eltuieli nu este considerat ca (c3nd parte din cele ce e+prim un
consum de(initiv de produs intern !rut, ci duc la *n(ptuirea unor serii de opera-iuni de
redistri!uire *n (avoarea unor persoane (i)ice sau a unor organisme pu!lice sau private
>n cadrul "rimriei 2unicipiului Roman, (undamentarea su!ven-iilor se (ace pe
articole ,i aliniate de c4eltuieli, care sunt cuprinse *n titlul trei din clasi(ica-ia economic0
.rt. 35. $u!ven-ii0
35.1 $u!ven-ii de la !uget pentru institu-ii pu!lice1
#!
35.2 $u!ven-ii pe produse ,i activit-i1
35.3 su!ven-ii pentru acoperirea di(eren-elor de pre- ,i tari(1
!ubvenii de la buget pentru instituii publice sunt su!ven-ii acordate institu-iilor
pu!lice, ale cror venituri proprii nu sunt su(iciente pentru a acoperi totalitatea c4eltuielilor.
.cestea se acord din veniturile proprii ale !ugetului local.
!ubvenii pentru acoperirea diferenelor de pre i tarif este acordat pentru energia
termic (urni)at popula-iei. $e suport din cote de(alcate de ta+ pe valoarea adugat.
"e !a)a in(orma iilor de mai sus, putem repre)enta gra(ic structura c4eltuielilor
e(ectuate de ctre "rimria 2unicipiului Roman pe parcursul anului 21.
/ig* nr* 3- #,eltuieli efectuate n 1242 n cadrul %rimriei *unicipiului Roman
Sur)a-%relucrarea autorului dup raportul de activitate al %rimarului municipiului Roman
1242
2.3. Flu$uri informaionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare
Responsa!ilit-ile ,i competen-ele *n (undamentarea c4eltuielilor !ugetare pot (i
structurate pe mai multe niveluri de ac-iune distincte care vi)uali)ate iau (orma unei piramide,
a crei niveluri de re(erin- au urmtoarea con(igura-ie0


+.F.'.
+inistere #i instituii centrale
(Ordonatorii rinciali de credite
bugetare!
?niti administrativ/teritoriale &udeene #i
##
municiiul %ucure#ti
(Ordonatorii secundari de credite bugetare!
?niti administrativ teritoriale
(Ordonatori teriali de credite bugetare!
Fig.@6 $lu' informaional privind nivelurile de po0iionare ale implicrilor instituionale n
fundamentarea c,eltuielilor bugetare
"rimria Roman se situea) la !a)a piramidei, ea (iind condus de primar, acesta
av3nd calitatea de ordonator credite !ugetare, care *mpreun cu (unc-ionarii de la
compartimentul (inanciar al primriei *ntocme,te !ugetul de venituri ,i c4eltuieli pentru anul
urmtor celui de !a). Aot la acest nivel, agen-ii economici prin raportri statistice periodice
ori comunicri de indicatori transmit ctre institu-iile (inan-elor pu!lice din teritoriu in(orma-ii
pe !a)a crora pot (i apreciate o!liga-iile !ugetare din anul de plan ori drepturile !ne,ti de
*nscris *n !ugetele pu!lice. :e asemenea, institu-iile ,i unit-ile din su!ordinea primriilor *,i
(undamentea) venirurile ,i c4eltuielile prin !alan-e (inanciare proprii. "opula-ia, structurat
pe categorii socio%demogra(ice, o(er in(orma-ii institu-iilor (inan-elor pu!lice din teritoriu *n
legtur cu materia impo)a!il de-inut, precum ,i cu drepturile !ne,ti cuvenite din !ugetele
pu!lice. La acest nivel, in(orma-iile cu e(ecte in lucrrile pregtitoare asupra proiectelor de
!ugete pu!lice circul ,i pe ori)ontal ctre institu-iile speciali)ate *n gestiunea !ugetelor
pu!lice de la acest nivel 9institu-ii de asigurri sociale de stat, institu-ii ori compartimente
organi)atorice din su!ordinea primriilor, etc.<.
La cel de-al doilea nivel de implicare *n reali)area lucrrilor pregtitoare se a(l
institu-iile pu!lice conduse de ordonatorii secundari de credite !ugetare9(a- de care sunt
su!ordonate cele din !a)a piramidei<, institu-iile (inan-elor pu!lice din teritoriu ,i unit-ile
administrative teritoriale de !a)9comune, ora,e, municipii, sectoare ale municipiului
Cucure,ti<.
La urmtorul nivel, cel de-al treilea, se regsesc *n principal ministerele ,i institu-iile
centrale conduse de ordonatori principali de credite !ugetare ,i unit-ile administrativ%
teritoriale de la jude-e ,i municipiul Cucure,ti.
>n v3r(ul piramidei, la primul nivel de implicare privind reali)area ,i avi)area de
lucrri pregtitoare, se a(l 2inisterul ?inan-elor "u!lice.
?lu+urile in(orma-ionale *n (undamentarea c4eltuielilor, pe (iecare component
!ugetar *n parte, se derulea) potrivit calendarului sta!ilit prin Legea nr. 5/22 a
(inan-elor pu!lice ,i Legea nr. 263/27, privind (inan-ele pu!lice locale. "rocedura !ugetar
#(
cu privire la ela!orarea proiectelor de !ugete pu!lice implica, *n principal, cu responsa!ilit-i
,i competente.
>n ce prive,te activitatea centrali)atoare, la ordonatorii ierar4ic superiori de credite
!ugetare, (undamentarea se !a)ea) pe compara-ia c4eltuielilor re)ultate din calculele proprii
9potrivit cu indicatorii repre)entativi la acest nivel< cu cele pre)entate prin propunerile de
!ugete ale institu-iilor su!ordonate. /u acest prilej, se veri(ic mai ales *ncadrarea *n
orientrile%limit transmise de sus *n jos cu privire la disponi!ilitatea statului *n a angaja,
pentru perioada data, (inan-area !ugetului.
:ocumentele *ntocmite *n (undamentarea c4eltuielilor capt (orma ini-ial a unor
note de calcul, ,i apoi se regsesc, potrivit cu activit-ile de *ncadrare ,i *nsumare, mai *nt3i pe
su!divi)iunile clasi(ica-iei economice 9titluri, articole, alineate< ,i apoi, pe ale clasi(ica-iei
(unc-ionale 9capitole ,i su!capitole<, precum ,i pe titulari 9ministere ori alte institu-ii centrale<.
>n (undamentarea c4eltuielilor de personal, *n cadrul "rimriei municipiului Roman
are loc urmtorul (lu+ in(orma ional0
5 6
2
8 7
3 5

4
#*
/O2".RA&2=NA
"=R$ON.L
S,A,! $! P4A,D
/O2".RA&2=NA
/ONA.C&L&A.A=
/ONAROL ?&N.N/&.R
"R='=NA&'
/&R/B2$/R&"M&.
?&$/.LU
AR=KOR=R&=
OR:&N := "L.AU
"R&2.R
/ig* nr*10- $lu' informaional privind fundamentarea c,eltuielilor de personal la %rimria
municipiului Roman
=+plica ii0
1 # /ompartimentul personal *ntocme,te statele de plat1
2 # $tatele de plat merg mai departe la compartimentul conta!ilitate spre vi)are1
3 % :e la compartimentul conta!ilitate, statele de plat sunt trimise controlului (inanciar
preventiv pentru legalitate, con(ormitate ,i regularitate1
4 # :e la control (inanciar preventiv statele de plat merg mai departe la primar spre
apro!are1
5 # $tatele de plat apro!ate se *ntorc ctre compartimentul de conta!ilitate1
7 # /ompartimentul de conta!ilitate *ntocme,te ordinul de plat ,i situa-iile recapitulative1
6 # Ordinul de plat ,i situa-iile recapitulative sunt trimise la tre)orerie pentru control ,i
avi)are1
5 # =+emplarul verde din ordinul de plat ,i situa-iile recapitulative vi)ate se *ntorce la
compartimentul conta!ilitate1
8 # $e *ntocme,te declara-ia privind o!liga-iile ctre !ugetul asigurrii asigurrii sociale,
!ugetul asigurrii sociale de sntate etc, care se depune p3n la data de 25 a lunii urmtoare
pe luna *n curs la /ircumscrip-ia ?iscal.
>n (undamentarea c4eltuielilor materiale i servicii, *n cadrul "rimriei municipiului
Roman are loc urmtorul (lu+ in(orma ional0
11
1 5
2
5
3
7
7
4 5 6
#$
/ompartiment de
specialitate
Re(erat de necesitate
"rimar / 'iceprimar
Responsa!il ac4i)i-ii
pu!lice
?urni)or
?actur
Con consum
14

1 8
12
13
/ig nr*11- $lu' informaional privind fundamentarea c,eltuielilor materiale i de servicii la
%rimria municipiului Roman
=+plicatii0
1% /ompartimentul de specialitate (ace un re(erat de necesitate prin care solicit
materiale/o!iecte de inventar1
2 # Re(eratul de necesitate este *naintat spre avi)are primarului sau viceprimarului1
3 # "rimarul reparti)ea) re(eratul responsa!ilului cu ac4i)i-ii pu!lice1
4 # Responsa!ilul cu ac4i)i-ii pu!lice tre!uie s o!-in vi)a compartimentului (inanciar, care
tre!uie s con(irme e+isten-a creditelor necesare pentru acoperirea ac4i)i-iei1
5 # Re(eratul de necesitate se *ntoarce la responsa!ilul cu ac4i)i-ii pu!lice1
7 #Responsa!ilul cu ac4i)i-ii pu!lice (ace demersurile ctre (urni)or1
6 # 2r(urile sunt livrate ctre maga)ie1
5 # ?urni)orul emite (actur care este trimis la compartimentul (inanciar1
8 # Eestionarul *ntocme,te nota de intrare recep-ie
1 # Notele de &ntrare Recep-ie sunt depuse la compartimentul (inanciar conta!il
11 # $e *ntocme,te !onul de consum/dare de consum1
12 # /ompartimentul (inanciar conta!il *ntocme,te ordinul de plat 1
13 # Ordinul de plat este pre)entat tre)oreriei1
14 # Are)oreria e(ectuea) plata.
:ocumentele (inale, pentru (undamentare, sunt !ugetele de venituri ,i c4eltuieli ale
ordonatorilor de credite !ugetare, *n ca)ul institu-iilor consumatoare de (onduri pu!lice ,i
proiectele de !ugete pu!lice, pentru institu-iile responsa!ile cu gestiunea lor ulterioar.
#5
/ompartiment
(inanciar
Ordin de plat
Are)oreria 2unicipiului Roman
N.&.R.
2aga)in
Capitolul III
/inanarea c&eltuielilor "ugetare
3.1. ;lemente i no iuni secifice e$ecu iei cheltuielilor bugetare
=+ecu ia pr ii de c4eltuieli a !ugetelor pu!lice se derulea) pe !a)a unor principii,
reguli, metode, te4nici, procedee i opera iuni care au sus inere *n legisla ia (inan elor
pu!lice i *n alte acte normative adoptate legislativ sau emise de Euvern i respectiv de
2inisterul ?inan elor "u!lice. Legea ?inan elor pu!lice are *n con inut i structur
urmtoarele repere importante0 principiile care le guvernea), reparti)area pe trimestre,
te4nicile de (inan are, trans(erurile (ondurilor e+terne neram!ursa!ile, plata salariilor, regimul
creditelor !ugetare neutili)ate de ordonatorii de credite !ugetare.
/u semni(ica ia de principii ale e+ecu iei c4eltuielilor !ugetare, apar *n legea men ionat
urmtoarele0
(,
prin legile !ugetare anuale se prevd i se apro! creditele !ugetare pentru
c4eltuielile (iecrui e+erci iu !ugetar, precum i structura (unc ional i economic a
acestora1
creditele !ugetare apro!ate sunt autori)ate pe durata e+erci iului !ugetar1
alocrile pentru c4eltuielile de personal, apro!ate pe ordonatori principali de credite
i, *n cadrul acestora, pe capitole, nu pot (i majorate i nu pot (i virate i utili)ate la
alte articole de c4eltuieli1
creditele !ugetare apro!ate pentru un ordonator principal de credite nu pot (i vi)ate i
utili)ate pentru (inan area altui ordonator principal de credite. :e asemenea, creditele
!ugetare apro!ate la un capitol nu pot (i utili)ate pentru (inan atarea altui capitol1
virrile de credite !ugetare *ntre celelalte su!divi)iuni ale clasi(ica iei !ugetare sunt
*n competen a (iecrui ordonator principal de credite i se pot e(ectua *n limita a 1D
din prevederile capitolului !ugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care
urmea) a se suplimenta cu cel pu in o lun *nainte de angajarea c4eltuielilor1
pe !a)a justi(icrilor corespun)toare, virrile de credite de la un capitol la altul al
clasi(ica iei !ugetare, precum i *ntre programe se pot e(ectua, *n limitele de 1D din
prevederile capitolului !ugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite, i,
respectiv de 5D din prevederile programului care urmea) a se suplimenta, cu cel
pu in o lun *nainte de angajarea c4eltuielilor, cu acordul 2inisterului ?inan elor
"u!lice1
virrile de credite !ugetare se pot e(ectua *ncep3nd cu trimestrul al &&&%lea al anului
!ugetar1
sunt inter)ise virrile de credite !ugetare de la capitole care au (ost majorate din
(ondurile de re)erv !ugetar i de interven ie la nivelul Euvernului1
propunerile de virri de credite !ugetare sunt *nso ite de justi(icri, detalieri i
necesit i privind e+ecu ia, p3n la (inele anului !ugetar, a capitolului i su!divi)iunii
clasi(ica iei !ugetare la care se limitea) prevederile !ugetare1
ordonatorii principali de credite trensmit lunar 2inisterului ?inan elor "u!lice, *n
termen de 5 )ile de la *nc4iderea lunii, situa ia virrilor de credite !ugetare apro!ate1
creditele !ugetare a(erente (ondurilor e+terne neram!ursa!ile au caracter previ)ional
i se derulea) con(orm acordurilor *nc4eiate cu partenerii e+terni1
(1
(ondurile e+terne neram!ursa!ile se acumulea) *ntr%un cont distinct i sunt c4eltuite
numai *n limita disponi!ilit ilor e+istente *n acest cont i *n scopul *n care au (ost
acordate.
Rspunderea i competen a reparti)rii veniturilor i c4eltuielilor !ugetare revin *n
trei etape0 2inisterului ?inan elor "u!lice, ordonatorilor principali de credite !ugetare i
ordonatorilor secundari de credite !ugetare. 2ai *nt3i, 2inisterul ?inan elor "u!lice
procedea) la reparti)area pe capitole i su!capitole la venituri i pe capitole la c4eltuieli
9 i pe titluri *n cadrul acestora, pentru !ugetul asigurrilor sociale de stat i !ugetele
(ondurilor speciale la propunerea ordonatorilor principali<1 pentru sumele de(alcate din
unele venituri ale !ugetului de stat i pentru trans(erurile din aceste ctre !ugetele locale,
la propunerea ordonatorilor principali de credite ai !ugetelor locale, transmise :irec iilor
Eenerale ale ?inan elor "u!lice de la jude e i municipiul Cucure ti.
>ntr%o a doua etap, ordonatorii principali de credite !ugetare, pentru celelalte
su!divi)iuni ale clasi(ica iei !ugetare, reparti)ea) credite !ugetare pentru !ugetele
proprii i pentru !ugetele oronatorilor de credite distinct su!ordona i.
>ntr%o a treia etap, ordonatorii secundari de credite !ugetare reparti)ea) credite !ugetare
pentru !ugetele lor proprii i pentru !ugetele ordonatorilor ter iari su!ordona i.
>n procesul e+ecu iei !ugetare, c4eltuielile parcurg mai multe etape distincte0
angajarea1
lic4idarea1
ordonan area1
plata.
Anga9area este elementul concret, dinamic, (aptic care generea) o!liga ia de plti o
sum de !ani unui ter cu sus inere juridic. /u alte cuvinte, angajarea este consecin a
deci)iei luate *n mod deli!erat de un organ al administra iei de stat. /ompeten a *n angajarea
c4eltuielilor revine, de regul, "rimarului municipiului Roman, care are calitate de ordonator
principal de credite. >n e+ecu ia c4eltuielilor, angajarea este considerat etapa cea mai
important *ntruc3t ea presupune *ncadrarea lor *n limitele creditelor !ugetare apro!ate.
Lic,idarea urmea) angajrii c4eltuielii i este opera ia prin care se constat serviciul
reali)at *n (avoarea institu iei i se determin suma de plat. >n acest moment, sunt necesare
acte justi(icative *n legtur cu ceea ce repre)int c4eltuielile pentru "rimrie. &nterven iile de
specialitate, prin consemnri in(orma ionale pe !a) de rspunderi i competen e, se produc,
de regul, *n compartimentul (inanciar%conta!il.
(2
)rdonan area const *n emiterea ordinului de plat privind sume de !ani *n (avoarea
unui ter . $ediul opera iunii este acela i compartiment (inanciar%conta!il al ordonatorului de
credite !ugetare.
%lata semni(ic e(ectuarea c4eltuielilor prin ac4itarea sumelor de !ani datorate de
institu ii. Rspunderea opera iilor revine gestionarilor de !ani pu!lici 9casieri sau conta!ili
pltitori<.
=+ecu ia !ugetar se !a)ea) pe principiul separrii atri!u iilor celor care au calitatea
de conta!ili. .st(el, opera iunile speci(ice angajrii, lic4idrii i ordonan rii c4eltuielilor
sunt *n competen a ordonatorului de credite !ugetare i se e(ectuea) pe !a)a svi)elor date de
compartimentelor de specialitate ale institu iilor. "lata c4eltuielilor este asigurat de e(ul
compartimentului (inanciar%conta!il *n limita (ondurilor disponi!ile.
No iunea de credite bugetare ce se regse te cu caracter de speci(icitate *n e+ecu ia
c4eltuielilor pu!lice poate (i de(init prin raportarea la !ugete de pe po)i ia statului i de pe
po)i ia consumatorilor de (onduri din acestea, av3nd calitatea de ordonatori de credite
!ugetare. >ntr%o prim variant de interpretare, creditele !ugetare sunt sume de !ani cu titlu
de(initiv din !ugetele pu!lice, destinate a acoperi c4eltuieli apro!ate *n acestea. :e pe po)i ia
de consumatori de (onduri pu!lice 9ordonatori credite !ugetare< sunt drepturi !ne ti cuvenite
din !ugete pentru a acoperi c4eltuielile apro!ate *n !ugetele lor de venituri i c4eltuieli.
Nu de pu ine ori, *n mod gre it, creditele !ugetare *n imaginea pu!lic sunt asociate
sau c4iar suprapuse cu no iunea de credite !ancare. >n realitate, *ntre ele sunt (oarte multe
di(eren e de con inut i de (orm. /reditele !ugetare apar ca re)ultat al mani(estrii rela iilor
!ugetare *n latura de reparti)are a (ondurilor pu!lice mo!ili)ate prin !ugete, *n timp ce
creditele !ancare sunt rela ii economice e+terioare celor !ugetare, din activit ile agen ilor
economici i ale popula iei, *n legtur de reparti)are cu e+isten a unor disponi!ilit i !ne ti
temporar disponi!ile, pe de%o parte , i cu necesit ile suplimentare de (onduri ce apar *n
acela i timp, pe de%o parte.
>n ca)ul creditelor sau *mprumuturilor !ancare, se solicit garan ii materiale sau
!ne ti, se plte te un pre al utili)rii lor, adic do!3nda i se impune ram!ursarea lor. La
creditele !ugetare nu sunt pre)ente0 garantarea material ori !neasc, do!3nda i
ram!ursarea. =le sunt declan ate de c4eltuielile pu!lice recunoscute ca atare i apro!ate prin
!ugetele pu!lice i !ugetele consumatorilor de (onduri pu!lice. /reditele !ugetare repre)int
limite valorice p*n la care pot (i acoperite c4eltuitelile de ordin pu!lic, limite ce nu pot (i
dep ite, nici glo!al i nici structural.
(3
Ordonatorii de credite !ugetare sunt persoane (i)ice a(late pe po)i ia de conductori
*n institu ii pu!lice (inan ate din !ugete. =i sunt de trei (eluri0 principali, secundari i ter iari
ori de gradul unul, de gradul doi sau de gradul trei.
>ntre ordonatorii de credite !ugetare este o ierar4ie strict *n plan administrativ, pe domeniul
de activitate i cu re(lectare *n (inan area !ugetar.
1
2
1
/ig* nr* 12- !tructura i rela iile e'istente la ordonatorii de credite bugetare
3.2. Surse de finanare ale 'rimriei +uniciiului (oman
>n ideea des(,urrii activit-ilor locale *n condi-ii c3t mai !une, ,i pentru a servi c3t
mai !ine intereselor locale, institu-ia pu!lic ce se ocup cu pro!lemele adminstrativ%
(inanciare, respectiv "rimria 2unicipiului Roman, este cea care recurge la surse de (inan-are.
.ceste surse de (inan-are sunt utili)ate cu scopul de a se (orma surse de venituri proprii,
necesare *n vederea acoperirii c4eltuielilor pe care le generea) mediul local, respectiv
locuitorii ,i agen-ii economici e+isten-i *n ra)a municipiului Roman.
=(ectuarea c4eltuielilor din !ugetele pu!lice are loc prin institu-ii ,i alte entit-i
organi)atorice prev)ute de legisla-ie *n acest sens.
?olosirea (ondurilor din !ugetele pu!lice prin punerea lor la dispo)i-ia ordonatorilor
principali de credite !ugetare ,i apoi la ceilal-i ordonatori su!ordona-i este un act de
rspundere care se (ace cu respectarea ,i *ndeplinirea anumitor cerin-e 9reguli, principii<0
/4eltuielile pot (i *nscrise sau/,i e(ectuate din !ugetele pu!lice numai dac sunt
prev)ute *n mod e+pres *n acte normative ori autori)ri speci(ice date *n !a)a Legii (inan-elor
pu!lice. /uprinderea *n !uget a unei sume nu d, *n mod automat, dreptul de utili)are dac nu
e+ist autori)are e+pres *n acest sens1
(!
Ordonatori principali
de credite !ugetare
Ordonatori secundari
de credite !ugetare
Ordonatori ter iari de
credite !ugetare
=+ercitarea unui control (inanciar preventiv, e+igent ,i de detaliu *n legtur cu
necesitatea, oportunitatea ,i legalitatea c4eltuielilor, precum ,i aplicarea unui regim sever de
economii *n toate sectoarele de activitate1
?ondurile nu se acord automat, ci numai pe msura justi(icrii sumelor acordate
anterior ,i *n raport cu nivelul de reali)are a indicatorilor !ugetari1
.coperirea unor nevoi cu caracter permanent prin mijloace puse la dispo)i-ie din !ugete, *n
inten-ia asigurrii (unc-ionalit-ii pentru care au (ost *n(iin-ate institu-iile.
?inan-area c4eltuielilor pu!lice repre)int alocarea de mijloace !ne,ti, pe !a)a
!ugetelor pu!lice ca !alan-e (inanciare apro!ate, la dispo)i-ia consumatorilor de (onduri
autori)a-i 9ordonatori de credite !ugetare< pentru destina-ii precis sta!ilite, ca e+presie a
nevoilor pu!lice recunoscute ca atare.
>n cadrul "rimriei 2unicipiului Roman sursele de (inan-are sunt0
venituri proprii (ormate din0 impo)ite, ta+e, contri!u-ii, alte vrsminte, alte venituri si
cote de(alcate din impo)itul pe venit1
sume de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat1
su!ven-ii primite de la !ugetul de stat si de la alte !ugete1
dona-ii si sponsori)ri.
&eniturile proprii se clasi(ic ast(el0
&enituri curente fiscale din care (ac parte0
impo)ite directe 9e+.0 impo)itul pe cldiri, pe teren, ta+e asupra mijloacelor de
transport datorate de persoane (i)ice sau juridice, ta+a pentru eli!erarea certi(icatelor,
avi)elor ,i autori)a-iilor, etc.<1
impo)ite indirecte 9e+.0 ta+e ,i tari(e pentru eli!erarea licen-elor ,i autori)a-iei de
(unc-ionare, ta+e de tim!ru judiciare ,i pentru activitatea notarial, ta+e e+trajudiciare,
etc.<.
&eniturile nefiscale ce se *ncasea) la !ugetele locale se constituie din0
vrsminte de la institu-ii pu!lice 9e+. # venituri privind circula-ia pe drumurile
pu!lice, veniturile circumscrip-iilor sanitar%veterinare, punctelor de *nsm3n-are
arti(icial, vrsminte din disponi!ilit-ile institu-iilor pu!lice, etc.<
diverse venituri 9e+. recuperarea c4eltuielilor de judecat, imputa-ii ,i despgu!iri,
venituri din amen)i ,i din alte sanc-iuni aplicate, venituri din concesiuni ,i *nc4irieri,
etc.<
(#
!ume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
"entru (inan-area c4eltuielilor pu!lice precum si pentru ec4ili!rarea !ugetelor locale
ale unit-ilor administrativ%teritoriale, prin legea !ugetului de stat se apro!a sume de(alcate
din unele venituri ale !ugetului de stat pe ansam!lul jude-ului, respectiv al municipiului
Cucure,ti.
$umele de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat, destinate ec4ili!rrii
!ugetelor locale, vor (i reparti)ate pe jude-e, in (unc-ie de urmtoarele criterii0
capacitatea (inanciara calculata in (unc-ie de impo)itul pe venit *ncasat pe locuitor, in
propor-ie de 6D din sumele de(alcate1
supra(a-a jude-ului, in propor-ie de 3D din sumele de(alcate.
:in sumele de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat pentru ec4ili!rarea
!ugetelor locale, apro!ate anual prin legea !ugetului de stat, si din cota de 16D, o cota de
25D se aloca !ugetului propriu al jude-ului, iar di(erenta se reparti)ea) pe comune, ora,e si
municipii prin 4otr3re a consiliului jude-ean, dup consultarea primarilor si cu asistenta
te4nica de specialitate a direc-iei generale a (inan-elor pu!lice, in (unc-ie de urmtoarele
criterii0
capacitatea (inanciara calculata in !a)a impo)itului pe venit *ncasat pe locuitor, in
propor-ie de 3D1
supra(a-a unit-ii administrativ%teritoriale, in propor-ie de 3D1
popula-ia unit-ii administrativ%teritoriale, in propor-ie de 25D1
alte criterii sta!ilite prin 4otr3re a consiliului jude-ean, in propor-ie de 15D, care sa
asigure cu prioritate sus-inerea programelor cu (inan-are e+terna, care necesita
co(inan-are locala.
$u!ven-ii primite de la !ugetul de stat si de la alte !ugete.
Arans(erurile de la !ugetul de stat ctre !ugetele locale se acorda pentru investi-ii
(inan-ate din *mprumuturi e+terne la a cror reali)are contri!uie si Euvernul, potrivit legii, si
se apro!a anual, in po)i-ie glo!ala, prin legea !ugetului de stat.
:in !ugetul de stat, prin !ugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia,
precum si din alte !ugete se pot acorda trans(eruri ctre !ugetele locale pentru (inan-area unor
programe de de)voltare sau sociale, de interes na-ional, jude-ean sau local.
Arans(eruri de la !ugetul de stat se mai pot acorda si pentru reali)area di(eritelor
o!iective privind0
((
rete4nologi)area centralelor termice si electrice de termo(icare1
de)voltarea sistemului energetic1
actuali)area planurilor ur!anistice1
reducerea riscului seismic pentru construc iile cu destina ie locuin 1
lucrri de cadastru imo!iliar1
:ona-ii si sponsori)ri
"rimria Roman mai poate utili)a pentru des(,urarea activit-ii sale !unuri materiale
si (onduri !ne,ti primite de la persoane juridice si (i)ice, su! (orma de dona-ii si sponsori)ri,
cu respectarea dispo)i-iilor legale.
?ondurile !ne,ti acordate de persoanele juridice si (i)ice, in situa-ia institu-iilor
pu!lice, (inan-ate integral de la !uget, sunt vrsate direct la !ugetul local din care se
(inan-ea) acestea. /u aceste sume se majorea) veniturile si c4eltuielile !ugetului local, iar
(ondurile se vor utili)a cu respectarea destina-iilor sta!ilite de transmi-tor.
/u (ondurile !ne,ti acordate de persoanele juridice si (i)ice, se vor majora !ugetele
de venituri si c4eltuieli ale acestora. .ceste institu-ii au o!liga-ia de a pre)enta, in ane+a la
contul de e+ecu-ie !ugetara trimestriala si anuala, situa-ia privind sumele primite si utili)ate in
aceste condi-ii si cu care a (ost majorat !ugetul de venituri si c4eltuieli.
Cunurile materiale primite de institu-iile pu!lice su! (orm de dona-ii sau sponsori)ri
se *nregistrea) in conta!ilitatea acestora.
?inan-area de la !ugetele locale are drept e+presie te4nic !ugetar alimentarea cu
mijloace !nesti sau alocarea de (onduri. "articularitatea pre)ent *n acest tip de (inan-are se
re(er la (aptul c acoperirea c4eltuielilor se (ace doar *n limita disponi!ilit-ii e+istente *n
cont.
"rimria are desc4is la Are)orerie un cont de disponi!il *n care sunt consemnate
*ncasrile din veniturile proprii ,i cele provenite pe seama veniturilor de ec4ili!rare.
"rimarul *ndepline,te (unc-ia de ordonator principal de credite !ugetare ,i sta!ile,te
lunar c4eltuielile ce urmea) a se e(ectua din !ugetul propriu. .cesta determin cuantumul
creditelor !ugetare, pe !a)a notei privind determinarea necesarului de credite !ugetare.
/reditele !ugetare apro!ate au semni(ica-ia de limite de (inan-are *n care tre!uie s se
*ncadre)e ordonatorii de credite pentru e(ectuarea de c4eltuieli apro!ate. =(ectuarea de
c4eltuieli !ugetare, la institu-ii impune respectarea unor reguli ce deriv din prevederile
legisla-iei (inan-elor pu!lice, ,i anume0
(*
utili)area (ondurilor *n con(ormitate cu destina-ia sta!ilit prin !ugetul de venituri ,i
c4eltuieli *n limita creditelor !ugetare apro!ate pe an ,i pe trimestru1
utili)area creditelor !ugetare are loc numai pentru c4eltuielile legal apro!ate, (iecare
c4eltuial tre!uie s ai! la !a)a o dispo)i-ie legal prin care se autori)ea) suportarea ei
din !ugetul pu!lic1
apro!area ,i e(ectuarea c4eltuielilor numai cu avi)ul conductorului compartimentului
(inanciar% conta!il1
3.2. +odaliti tehnice utilizate )n finanarea cheltuielilor bugetare
"rin !ugetul local se apro! ,i se cuprind veniturile ,i creditele !ugetare. /reditele
!ugetare apro!ate sunt autori)ate pe durata *ntregului e+erci-iu !ugetar. ?inan-area din
!ugetele locale utili)ea) ca e+presie de te4nic !ugetar alimentarea cu mijloace !ne,ti sau
alocarea de (onduri. .coperirea c4eltuielilor se (ace *n limita disponi!ilit-ilor e+istente *n
cont. ?iecare unitate administrativ%teritorial are desc4is la Are)oreria ?inantelor "u!lice din
ra)a creia *,i des(,oar activitatea un cont de disponi!il *n care sunt virate *ncasrile
provenite din venituri proprii ,i cele din venituri de ec4ili!rare.
&ni-iativa *n (inan-area din !ugetele locale o are ordonatorul principal de credite, care
*n ca)ul municipiului Roman este primarul. "rimarul, *n calitate de ordonator principal de
credite, sta!ile,te lunar, c4eltuielile ce urmea) a se e(ectua din !ugetul propriu -in3nd cont de
necesarul de c4eltuieli, veniturile proprii ,i trans(erurile din !ugetul de stat pentru ec4ili!rare,
din care se acoper pl-ile respective.
"e !a)a unei ,,Note privind determinarea necesarului de credite !ugetareG se determin
cuantumul creditelor !ugetare ce urmea) a (i desc4ise pentru (iecare lun *n parte. .cest
document se *ntocme,te *n 2 e+emplare la nivelul (iecarui capitol de c4eltuieli apro!at *n
!ugetul local ,i se pre)int conta!ilului. .cesta veri(ic dac necesarul de credite propus de
primar se *ncadrea) *n ansam!lul !ugetului local ,i totodat *n reparti)area a(erent (iecrui
trimestru *n parte. :e asemenea se urmre,te dac creditele respective au acoperire *n
veniturile proprii ,i su!ven-iile pentru luna respectiv ,i dac necesarul de credite detaliat pe
capitole se *ncadrea) *n prevederile !ugetului local la (iecare capitol *n parte.
>n rela-ia cu tre)oreria, primarul *ntocme,te o comunicare de desc4idere de credite *n
care se preci)ea) urmtoarele0 luna pentru care se solicit desc4iderea de credite !ugetare,
institu-ia 9in acest ca) primaria<, suma solicitat, capitolul de c4eltuieli, contul *n care
urmea) s apar suma, structura c4eltuielilor 9curente, de capital, de personal si materiale<.
($
"entru institu-ia su!ordonat primarul *i reparti)ea) creditele !ugetare pe !a)a unei
Vdispo)i-ii !ugetareG care se pre)int de asemenea tre)oreriei operative din ra)a creia *,i
des(,oar activitatea. :ispo)i-ia !ugetar se *ntocme,te pe capitol de c4eltuieli cu de(alcarea
pe categorii de c4eltuieli.
3.2.1. 5eschiderea #i reartizarea de credite bugetare / entru bugetul de stat
/reditele !ugetare apro!ate se utili)ea) pentru (inan-area (unc-iilor administra-iei
pu!lice locale, programelor, proiectelor, activit-ilor, ac-iunilor etc., potrivit scopului prev)ut
,i *n stricta corelare cu gradul previ)ional de *ncasare a veniturilor !ugetare. /reditele
!ugetare apro!ate nu se (olosesc *n alte scopuri ,i totodat nu tre!uie dep,it limita
preva)ut de acestea.
/inanarea 'e la "ugetul )tatului )e poate contura distinct, prin te,nica desc,iderii
i reparti0rii de credite bugetare. >n acest sens, *n ac-iune sunt implica-i0
ordonatorii de credite !ugetare, cei ce au responsa!ilitatea gestiunii !ugetelor pu!lice1
Are)oreria ?inan-elor "u!lice.
>n ceea ce prive,te ordonatorii de credite !ugetare, se poate a(irma (aptul c ace,tia au
o!liga-ia de a angaja ,i de a utili)a creditele !ugetare numai *n limita prevederilor ,i
destina-iilor apro!ate, pentru c4eltuieli strict legate de activitatea institu-iilor pu!lice
respective ,i cu respectarea dispo)i-iilor legale.
.st(el, ordonatorii de credite rspund, potrivit legii, de0
angajarea, lic4idarea ,i ordonan-area c4eltuielilor *n limita creditelor reparti)ate ,i
apro!ate1
reali)area veniturilor1
angajarea ,i utili)area creditelor !ugetare pe !a)a unei gestiuni !ugetare1
integritatea !unurilor *ncredin-are institu-iei pe care o conduc1
organi)area ,i -inerea la )i a conta!ilit-ii ,i pre)entarea la termen a situa-iei (inanciare
asupra situa-iei patrimoniului a(lat *n administrare ,i e+ecu-ie !ugetar1
organi)area ,i -inerea la )i a eviden-ei patrimoniului, con(orm prevederilor legale.
:esc4iderea ,i reparti)area de credite !ugetare, la r3ndul ei, ca te4nic !ugetar, poate (i
a!ordat *n dou momente distincte, ,i totodat succesive, ale (inan-rii0
desc4iderea de credite !ugetare
reparti)area de credite !ugetare.
(5
"otrivit legii privind (inan-ele pu!lice locale, se poate a(irma (aptul c (inan-area
c4eltuielilor din !ugete locale se asigur prin deschiderea de credite de ctre ordonatorii
principali ai acestora, *n limita creditelor !ugetare apro!ate prin !ugetele locale ,i potrivit
destina-iei sta!ilite *n raport cu gradul de (olosire a sumelor puse la dispo)i ie, sta!ilite *n
raport cu gradul de (olosire a sumelor puse la dispo)i-ie, anterior cu respectarea dispo)i-iilor
legale care reglementea) e(ectuarea c4eltuielilor respective.
=(ectuarea c4eltuielilor !ugetare se reali)ea) numai pe !a)a de documente justi(icative,
care s con(irme angajamentele contractuale sau din conven-ii privind !unurile materiale,
prestarea serviciilor, e+ecutarea de lucrri, plata salariilor ,i a altor drepturi !ne,ti, plata
o!liga-iilor !ugetare precum ,i a altor o!liga-ii. Ordonatorii principali de credite *ntocmesc ,i
pre)int spre apro!are consiliilor locale, consiliilor jude-ene, consiliilor de sectoare ale
municipiului Cucure,ti ,i consiliului general al municipiului Cucure,ti, dup ca), p3n la data
de 31 mai a anului urmtor, conturile anuale de e+ecu-ie a !ugetelor locale, ast(el0
la venituri0
prevederi !ugetare apro!ate ini-ial
prevederi !ugetare de(initive
*ncasri reali)ate
la c4eltuieli0
credite apro!ate ini-ial
credite de(initive
pl-i e(ectuate.
:esc4iderea de credite !ugetare este autori)area pe care o d "rimria municipiului
Roman, prin care se dispune o anumit sum de !ani cu titlul de credit !ugetar, s treac din
contul !ugetar *n contul ordonatorului principal de credite !ugetare, la solicitarea acestuia.
&ni-iativa *n ac-iune o are ordonatorul principal de credite !ugetare, care *ntocme te
trimestrial o cerere de desc4idere de credite !ugetare, *n 3 e+emplare pe care o adresea)
I(inan-atoruluiG. >n cerere se preci)ea) suma solicitat 9*n acord cu prevederile apro!ate din
!ugetul ordonatorului principal< ,i su!divi)iunea de c4eltuieli 9capitol< la care se *ncadrea).
/ererea de desc4idere de credite !ugetare are men-ionat pe verso, pe de o parte, c4eltuielile cu
caracter centrali)at, iar pe de alt parte, pe cele pentru nevoile proprii, am!ele structurate pe
c4eltuieli curente 9de personal, materiale, su!ven-ii ,i trans(eruri< ,i c4eltuieli de capital.
Odat cu cererile men-ionate, ordonatorii de credite !ugetare pre)int o Inot justi(icativG ,i
*,
dispo)i-iile !ugetare pentru reparti)area creditelor ctre ordonatorii su!ordona-i. >n aceast
not justi(icativ, se (ac re(eriri asupra0
c4eltuielilor !ugetare apro!ate, a celor care privesc trimestrul de re(erin-1
creditelor !ugetare desc4ise1
pl-i de cas la (inele lunii precedente celei *n care se solicit *ntre-inerea de credite1
c4eltuieli preliminate pentru luna *n curs1
c4eltuieli preliminate pentru perioada pentru care se solicit desc4iderea de credite
!ugetare solicitate a (i desc4ise.
>n ceea ce prive,te cererile pentru desc4iderea creditelor !ugetare, se poate a(irma (aptul
c veri(icarea acestora este reali)at *n con(ormitate cu urmtoarele elemente0
*ncadrarea sumelor solicitate *n cuantumul creditelor apro!ate ,i neconsumate pe
perioada pentru care se solicit creditele respective1
completarea corect a elementelor din (ormular, semntura persoanelor autori)ate,
,tampila ,i *m!orderarea1
codi(icarea conturilor corespun)toare clasi(ica-iei !ugetare a c4eltuielilor ,i planului
de conturi pentru activitatea tre)oreriei1
veri(icarea notelor justi(icative pentru categoriile de c4eltuieli men-ionate *n cerere *n
scopul sta!ilirii nivelului disponi!ilit-ilor1
*ncadrarea valorii totale a dispo)i iei corespun)toare clasi(ica-iei !ugetare a
c4eltuielilor ,i planului de conturi pentru activitatea tre)oreriei1
veri(icarea notelor justi(icative pentru categoriile de c4eltuieli men-ionate *n cerere *n
scopul sta!ilirii nivelului disponi!ilit-ilor1
*ncadrarea valorii totale a dispo)i-iilor !ugetare *n totalul creditului !ugetar, c3t ,i pe
su!divi)iunile acestuia.
.st(el, pentru desc4iderea de credite !ugetare ordonatorii principali de credite
procedea) ast(el0
*ntocmesc o cerere de desc4idere de credite !ugetare pentru (iecare capitol de
c4eltuieli apro!at, cu de(alcarea pe categorii de c4eltuieli 93 e+emplare<1
creditele se solicit pentru necesarul de c4eltuieli pe un trimestru1
cererea se pre)int p3n pe 2 din ultima lun a trimestrului, *mpreun cu o not de
(undamentare ctre :irec-ia Eeneral a Are)oreriei1
:irec-ia Eeneral a Are)oreriei dup anali)a ,i veri(icarea cererii, apro! desc4iderea
creditelor, dup care procedea) ast(el0
*1
o e+emplarul 1 se transmite Are)oreriei /entrale, prin care se comunic
desc4iderea creditelor solicitate de ordonatorul principal de credite1
o e+emplarul 2 rm3ne la direc-ia general a tre)oreriei1
o e+emplarul 3 se restituie ordonatorului principal de credite, prin care se
con(irm desc4iderea creditelor !ugetare pe trimestrul respectiv.
/ererea de desc4idere de credite !ugetare are *n coninut suma solicitat, precum i
speci(icaii cu privire la su!divi)iunile clasi(icaiei !ugetare unde se *ncadrea) suma
respectiv. :e asemenea, cererea de desc4idere de credite !ugetare este *nsoit de o not
justi(icativ privind solicitarea legal a creditelor !ugetare prin concordana dintre !ugetul de
venituri si c4eltuieli a ordonatorului principal de credite si !ugetul (manator. $uma
respectiv este de(alcat pe su!capitole de c4eltuieli, semni(ic3nd destinaii prin instituiile
su!ordonate ordonatorului principal de credite. /4eltuielile respective sunt structurate *n
c4eltuieli curente i c4eltuieli de capital. /reditele se solicit pentru necesarul de c4eltuieli
ale unui trimestru, *n limita prevederilor din !ugetul de venituri si c4eltuieli, iar cererea se
pre)int p3n *n )iua de 2 a ultimei luni din trimestru.
>n ceea ce prive,te reartizarea creditelor bugetare9 se poate a(irma (aptul c aceasta
este reali)at pe !a)a dispo)i-iilor !ugetare 9ve)i .ne+a 3< care se intocmesc pe capitol de
c4eltuieli cu de(alcarea pe categorii de c4eltuieli i se pre)int o dat cu ,,comunicarea de
desc4idere a creditelorG. >n ac-iunea ini-iat de ordonatorul principal de credite, intervin
unit-ile operative ale tre)oreriei, precum ,i ceilal-i ordonatori su!ordona-i. >n concordan- cu
legturile ierar4ice dintre ace,tia, se poate ilustra conceptul de (inan-are din !ugetele statului.
/inanarea 'in "ugetele locale are drept e+presie de te4nic !ugetar alimentarea cu
mijloace !ne,ti sau alocarea de (onduri. "articularitatea *n aceast situa-ie o constituie
acoperirea c4eltuielilor, care se (ace *n limita disponi!ilit-ii e+istente *n cont. .lt(el spus,
pentru unit-ile administrativ % teritoriale sunt desc4ise la tre)orerie conturi de disponi!il *n
care se consemnea) *ncasrile din venituri proprii ale !ugetelor de stat ,i trans(eruri din
acela,i !uget *n completare.
>n ca)ul !ugetului local (inan-area este ini-iat de ctre primar, care *n calitatea de
ordonator principal de credite se adresea) cu o solicitare de (onduri ctre organul (inanciar
local, prin care se solicit !anii necesari des(,urrii de ac-iuni cu re(erire la activitatea
proprie a consiliului local, dar ,i a ordonatorilor !ugetari (inan-a-i din !ugetul local.
*2
>n (inan-are este implicat ,i /re0oreria $inanelor %ublice, *ntruc3t aici sunt desc4ise
conturi *n legtur cu e+ecu-ia de cas a !ugetului local (inan-ator at3t pentru unitatea
administrativ teritorial, c3t ,i pentru ordonatorii ter-iari de credite.
"otrivit cu solicitarea ordonatorului principal de credite, compartimentul de speciali)are
*n gestiunea !ugetului local dispune printr%un document speci(ic 9dispo)i-ie !ugetar< ca o
anumit sum de !ani s treac din contul !ugetului local *n contul O"/ Roman. .cesta este
in(ormat de alimentarea contului su ,i poate angaja (inan-area. >n acela,i timp prin dispo)i-ie
!ugetar de reparti)are ordonatorul principal dispune ctre Are)orerie ca din contul su
anumite sume s treac *n conturile ordonatorilor su!ordona-i. :up alimentarea conturilor
acestora ordonatorii su!ordona-i sunt in(orma-i de ctre Are)orerie, pentru a declan,a
(inan-area proprie.
.cest proces de (inan-are presupune anumite etape *n des(,urarea sa0
2ani(estarea ini-iativei ordonatorului principal de credite1
>ntocmirea solicitrii de (onduri pentru activitatea proprie, solicitare adresat ctre
organul (inanciar1
.nali)a solicitrii de (onduri prin compararea !ugetului local apro!at cu !ugetul de
venituri ,i c4eltuieli apro!at al ordonatorului principal de credite, *n str3ns legtur
cu su!divi)iunile corespondente cu luarea *n considerare a disponi!ilit-ilor e+istente
*n !ugetul local ,i a priorit-ilor de (inan-at din acesta1
>ntocmirea dispo)i-iei !ugetare 9ordin de plat< ctre Are)oreria ?inan-elor "u!lice cu
re(erire la suma dispus pentru alimentare din contul !ugetului local *n contul
ordonatorului !ugetar de credite1
'irarea sumei dispus de O"/ din contul !ugetului local *n contul O"/1
&n(ormarea O"/ de alimentarea contului su de la Are)oreria ?inan-elor "u!lice1
:ispo)i-ia dat de O"/ ctre Are)orerie unde are desc4is contul pentru a se alimenta
contul de disponi!il al ordonatorilor su!ordona-i1
'irarea sumelor din contul O"/ ctre ordonatorilor su!ordona-i1
.limentarea conturilor de disponi!il ale ordonatorilor ter-iari de credite 9OA/<1
&n(ormarea 9OA/< privind alimentarea conturilor lor de disponi!il de la Are)orerie1
?inan-area institu-iei pu!lice e consemnat la acest nivel *n eviden-a !ugetar odat cu
comunicarea cererii de desc4idere de credite !ugetare a limitei valorice glo!ale ,i structurale
p3n la care se pot consuma mijloace !ne,ti. >n eviden-a institu-iei, creditele !ugetare
apro!ate (igurea) *n de!itul unui cont *n a(ara !ilan-ului cu aceea,i denumire.
*3
/u privire la (inan-area institu-iilor pu!lice locale se poate preci)a c (unc-ionea) dup
aceea,i regul ca ,i a institu-iilor (inan-ate din (ondurile speciale sau a mijloacelor
e+tra!ugetare, care pot e(ectua plti numai dac au asigurate resurse (inanciare colectate *n
cont. >n consecin-, pentru a e(ectua pl-i, ridicri de numerar din cont, ordonatoriilor de
credite (inan-a-i din !ugetul de stat ,i !ugetul asigurrilor sociale de stat le este su(icient s
ai! credite !ugetare apro!ate ,i desc4ise pe su!divi)iunile clasi(ica-iei !ugetare, iar *n ca)ul
!ugetelor locale ,i (ondurilor din mijloace e+tra!ugetare ,i speciale tre!uie s ai! asigurate ,i
lic4idit-i, respectiv disponi!ilit-i !ne,ti *n cont.
3.2.2. "limentarea cu fonduri / entru bugetele locale
La acest nivel (unc-ia de ordonator principal de credite este *ndeplinit de primrii sau
dup ca) ,i de pre,edintele /onsiliului ;ude-ean. /4eltuielile din !ugetul local se e(ectuea)
*n limita prevederilor legale, cu reparti)area acestor c4eltuieli pe trimestre.
.st(el, at3t pentru !ugetul local, c3t ,i pentru consumatorii de (onduri din !ugetul
local sunt desc4ise conturi *n disponi!ilit-i, *n care se (ac *ncasri ,i din care sunt angajate
pl-ile *n limita veniturilor e+istente.
Ordonatorul principal de credite !ugetare se adresea) (inan-atorului care este un
departament sau o institu-ie (inanciar ce are rspunderea gestiunii !ugetului local solicit3nd
!anii necesari des(,urrii de ac-iuni cu re(erire la activitatea proprie, dar ,i a ordonatorilor
su!ordona-i !ugetar.
Ordonatorul local anali)ea) solicitrile de (onduri prin compararea !ugetului local
apro!at cu !ugetul de venituri ,i c4eltuieli al ordonatorului principal de credite !ugetare *n
str3ns legtur cu su!divi)iunile corespun)toare, cu luarea *n considerare a disponi!ilit-ilor
e+istente *n contul !ugetului local ,i a priorit-ilor de (inan-are din acesta.
?inan-atorul *ntocme,te apoi o dispo)i-ie !ugetar prin care se dispune ca din contul
!ugetului local o anumit sum s treac *n contul de disponi!il al ordonatorului principal de
credite. :ispo)i-ia !ugetar este adresat Are)oreriei ?inan-elor "u!lice Locale.
Are)oreria alimentea) contul de disponi!il al ordonatorului principal de credite
!ugetare ,i *l in(ormea) pe acesta de alimentarea contului su de la tre)orerie.
*!
3.3. ?tilizarea efectiv a creditelor bugetare #i a fondurilor alocate. 'li
entru cheltuieli
:up desc4iderea ,i reparti)area creditelor !ugetare, ordonatorii de credite !ugetare au
dreptul de a dispune de mijloace !ne,ti, *n anumite limite, utili)ate pentru c4eltuielile
*nscrise *n !ugetele acestora.
Re(eritor la e(ectuarea c4eltuielilor !ugetare *n cadrul "rimriei Roman, se poate preci)a
(aptul c acest procedeu impune respectarea unor reguli derivate din prevederile legislative.
.st(el, printre acestea se numr0
Btili)area (ondurilor *n con(ormitate cu destina-ia sta!ilit pentru !ugetul de venituri
,i c4eltuieli, *n limita creditelor !ugetare apro!ate pe an ,i pe trimestru1
Btili)area creditelor !ugetare are loc numai pentru c4eltuielile legal apro!ate,
cunoscut (iind c (iecare c4eltuial tre!uie s ai! la !a) o dispo)i-ie legal prin
care se autori)ea) suportarea ei din !ugetul pu!lic1
.pro!area ,i e(ectuarea c4eltuielilor numai cu avi)ul ,e(ului din cadrul
compartimentului (inanciar%conta!il.
>n ceea ce prive,te e(ectuarea unei c4eltuieli, tre!uie preci)at (aptul c sunt parcurse
anumite etape, dintre acestea0
.ngajarea, element concret ce generea) o!liga-ia de a plti o sum de !ani unui ter-
cu sus-inere juridic1
Lic4idarea, opera-iune prin care se constat serviciul reali)at *n (avoarea institu-iei
pu!lice ,i se determina suma de plat1
Ordonan-area, repre)entat prin emiterea ordinului de plat, privind sumele de !ani
care tre!uiesc pltite *n (avoarea ter-ului.
"lata, repre)entat prin e(ectuarea c4eltuielilor prin ac4itarea sumelor de !ani,
datorate de ctre institu-ii.
>n cadrul "rimriei municipiului Roman, creditele !ugetare i (ondurile alocate sunt
utili)ate e(ectiv *n vederea e(ecturii de pl i pentru0
c4eltuieli cu personalul1
c4eltuieli materiale i servicii1
pentru c4eltuieli de capital 9de investi ii<.
>n ceea ce prive,te utili)area propriu%)is a creditelor !ugetare, se poate a(irma (aptul
c acestea se reali)ea) (ie prin pl-i *n numerar, (ie prin intermediul conturilor !ancare.
"rimarul poate dipune pl-i din creditele !ugetare desc4ise ori reparti)ate as(el0
*#
*n conturile lor, pentru e(ectuarea c4eltuielilor propriului !uget de venituri ,i
c4eltuieli1
*n conturile institu-iilor din su!ordine pentru c4eltuielile de capital 9materiale,
servicii<.
"l-ile din creditele !ugetare desc4ise se e(ectuea) din ini-iativa ordonatorilor de
credite sau a persoanelor crora le%a (ost delegat aceast sarcin. "l-ile pot (i dispuse0
*n numerar, respectiv la cererea institu-iei pu!lice unitatea de Are)orerie eli!erea)
suma solicitat pe !a)a cecului pentru eli!erarea numerarului1
prin decontare din cont, pe !a)a ordinului de plat pentru tre)orerie *ntocmit de
institu-iile pu!lice pentru0 plata (urni)orilor de !unuri sau prestatorilor de servicii,
plata o!liga-iilor (a- de !ugetul consolidat al statului, trans(erarea drepturilor salariale
ale angaja-ilor *n conturile de card de-inute de ace,tia la !nci comerciale.
"rintre instrumentele de plat utili)ate, se pot men-iona0
/ecul pentru eli!erarea numerarului1
Ordinul de plat prin care ordonatorul de credite !ugetare dispune e(ectuarea de pl-i
din conturile sale *n (avoarea agen-ilor economici sau a !ugetelor pu!lice1
?actura cu dispo)i-ie de *ncasare *ntocmit de (urni)ori pentru "rimria municipiului
Roman, *n ca)ul livrrilor de mr(uri, com!usti!ili, etc.
?lu+ul generat de pl-ile cu numerar prin Are)oreria ?inan elor "u!lice este urmtorul0
Arimite /=/
Ridic numerar
Aoate pl-ile pentru c4eltuieli sunt *nso-ite de documente justi(icative care atest
angajarea, lic4idarea ,i ordonantarea acestora.
>n ceea ce prive,te pl-ile *n numerar, sumele scoase din cont de la tre)orerie se (ac pe
!a)a de cec pentru eli!erarea numerarului. .cesta este veri(icat de compartimentul speciali)at
al tre)oreriei, ,i dac *ndepline,te condi-iile de (orm ,i de (ond, este trimis casieriei *n
vederea ridicrii, de ctre casierul primriei, a contravalorii acestuia.
:ocumentele justi(icative, *n ca)ul ridicrii de numerar sunt urmtoarele0
pentru plata salariilor angaja-ilor primriei se *ntocmesc statele de salarii pentru luna *n
cau)a *nso-ite de situa-ii recapitulative pe capitole de c4eltuieli1de asemenea se pre)int
toate ordinele de plata a(erente pl-ii datoriilor salariale datorate at3t de angajator9/.$,
sntate, ,omaj,(ond de risc<, c3t ,i de angaja-i9impo)it pe salarii, /.$, sntate, ,omaj<.
*(
Ordonator de
credite
Bnitatea de
tre)orerie
:in contul primriei se ridic numai salariile nete, care urmea) a (i platite, pe !a)a de
semntur personal, a (iecrui angajat.
pentru plata indemni)a-iilor cuvenite consilierilor se (olosesc acelea,i documente ca la
salarii9state de plat, ordine de plat pentru virarea datoriilor salariare,situa-ia
recapitulativ<1
pentru plata ajutoarelor potrivit programului de ocupare temporar a (or-ei de munc se
(olosesc acelea,i documente ,i cu aceea,i semni(ica-ie ca la salarii,
pentru plata deplasrilor e(ectuate de personalul primriei se ane+ea) ca documente
justi(icative ordinele de deplasare, c4itan-e, !onuri (icale1
%lile fr numerar de-in o pondere important *n activitatea des(,urat la nivelul
unit-ilor de tre)orerie, ele repre)ent3nd principalele (lu+uri (inanciare create cu prilejul
e+ecutrii !ugetelor de stat, !ugetului asigurrilor sociale de stat, !ugetelor locale, !ugetelor
(ondurilor speciale, !ugetelor institu-iilor pu!lice.
"l-ile (r numerar pot (i reali)ate *ntre0
institu-iile pu!lice 9 respectiv unit-i administrativ % teritoriale< ,i agen-i economici
care au conturi de disponi!ilit-i desc4ise la aceea,i unitate a Are)oreriei $tatului1
institu-ii pu!lice ,i conturile !ugetare desc4ise la aceea,i unitate de Are)orerie, pentru
plata o!liga iilor ctre !ugetul consolidat al statului1
institu-ii pu!lice ,i agen-i economici care au conturi desc4ise la unit-i de
Are)orerie din cadrul aceluia,i jude-
institu-ii pu!lice ,i agen-i economici care au conturi desc4ise la o unitate de Are)orerie
din cadrul altui jude 1
institu-ii pu!lice ,i agen-i economici care au conturi desc4ise la !nci comerciale.
:e asemenea, atunci c3nd, *n cursul e+erci iului !ugetar intervin ac-iuni noi, sarcini
suplimentare, iar creditele la anumite su!divi)iuni ale clasi(ica-iei !ugetare nu sunt su(iciente,
iar la altele e+ist disponi!ilit-i, *ncep3nd cu o anumit perioad a anului se pot e(ectua
virri de credite bugetare.
Bir%rile 'e cre'ite "ugetare presupun o diminuare a creditelor !ugetare la o anume
categorie de c4eltuieli, unde s%au constatat disponi!ilit-i ,i majorarea acestora la o alt
su!divi)iune a clasi(ica-iei !ugetare, unde acestea nu sunt insu(iciente. 'irrile de credite sunt
admise numai in anumite condi-ii ,i numai pentru anumite categorii de c4eltuieli, iar aceasta
metod de a corecta !ugetul odat apro!at tre!uie s repre)inte o e+ceptie ,i nu o regul,
*ntruc3t dac solicitrile de virari nu sunt generate de motive o!iective, denot o programare
**
de(ectuoas a creditelor !ugetare, urmare a unei (undamentri necorespun)toare a *ntregului
!uget.
Orice c4eltuial din sume alocate de la !uget se poate e(ectua de ordonatorul de
credite numai dup ce documentele au (ost *n preala!il vi)ate de compartimentul (inanciar%
conta!il sau de alte persoane *mputernicite cu e+ercitarea controlului (inanciar preventiv.
Ordonatorii de credite, *n !a)a creditelor !ugetare desc4ise 9principali< sau reparti)ate
9secundari si ter-iari<, pentru a%,i ac4ita drepturile de salarii, serviciile prestate, procurrile de
materiale etc., sunt *n drept se e(ectue)e pl-i din cont sau s ridice numerar din cont pentru
ac4itarea acestora. .ceste opera-iuni de pl-i e(ectuate de institu-iile pu!lice (inan-ate din
(onduri !ugetare sau e+tra!ugetare prin conturile lor desc4ise la Are)oreriile operative, poart
denumirea de pl%i 'e ca)%.
.st(el, toate ie,irile de disponi!ilit-i !ne,ti din cont, prin pl-i (r numerar sau cu
numerar repre)int ,,pl-i de casG, care determin un consum e(ectiv de resurse pu!lice din
!ugetul de stat ,i !ugetul asigurrilor sociale de stat, c4iar dac partea de c4eltuieli a
!ugetului institu-iei *n cau)a nu are o legatur direct cu partea de venituri, cu modul *n care
s%au constituit, adunat aceste resurse, ca *n ca)ul !ugetelor locale, *n ca)ul institu-iilor
(inan-ate din !ugetul de stat ,i !ugetul asigurrilor sociale de stat *n realitate are loc un
consum e(ectiv de resurse. .cest consum e(ectiv de resurse este sesi)at mai !ine la (inalul
e+erci-iului !ugetar, atunci c3nd au loc *nregistrrile de *nc4idere a conturilor de c4eltuieli ,i
venituri prin cele de e+cedent sau de(icit la nivelul Are)oreriei /entrale.
"l-ie de cas re)ultate dup asemenea opera-iuni sunt denumite pl%i nete 'e ca)%,
adic ceea ce a rmas de(initiv decontat ca ,i c4eltuial sau posi!il, c4eltuiala dintr%un !uget
*n cadrul e+ercitiului (inanciar respectiv.
&dentitatea pl-ilor de cas, nu cea a c4eltuielilor e(ective, se reali)ea) numai atunci
c3nd o plat de cas repre)int *n acela,i timp ,i o c4eltuial e(ectiv, cum ar (i de e+emplu
plata prestrilor de servicii etc., ,i e+ist o di(eren- *n timp, c3nd VplataG precede
Vc4eltuialaG1 *n ca)ul aprovi)ionrilor cu materiale acestea ne(iind date *n consum, sau
Vc4eltuialaG e(ectiv precede VplataG, la *nregistrarea *n conta!ilitate a c4eltuielilor cu
salariile, !ursele, contri!u-iile pentru asigurrile siciale de stat etc., plata e(ectiv a acestora
e(ectu3ndu%se *n luna urmtoare.
.tunci c3nd pl-ile de casa sunt mai mari dect c4eltuielile e(ective institu-ia *n cau)
*nregistrea) o sporire a stocurilor de materiale sau a posturilor de de!itori, *n timp ce, dac
c4eltuielile e(ective dep,esc pl-ile de cas, acest lucru denot o reducere a stocurilor sau o
sporire a unor posturi de creditori. 2en-ionm c, att nivelul pl-ilor de cas, c3t ,i cel al
*$
c4eltuielilor e(ective nu pot dep,i creditele !ugetare apro!ate atat pe total c3t ,i *n structura
clasi(ica-iei !ugetare.
>n activitatea institu-iilor !ugetare sunt ca)uri c3nd c4eltuielile e(ective nu se pot
eviden-ia *n momentul e(ecturii lor pe locuri de consum din motive care -in de (aptul c
c4eltuielile respective privesc, *n acela,i timp, (onduri !ugetare, mijloace e+tra!ugetare,
(inan-ri speciale sau repre)int servicii ,i lucrri e+ecutate de (urni)ori pentru mai multe
ac-iuni sau o!iective ,i care pot (i preci)ate corect pe destina-ii numai la s(3r,itul lunii sau
trimestrului, pe !a)a unor investiga-ii suplimentare. .ceste categorii de c4eltuieli *n cursul
perioadei, lunii, trimestrului se eviden-ia) la un cont V/4eltuieli de reparti)atG, prin creditul
contului V?urni)oriG sau a unui V/ont de materialeG, urm3nd ca la s(3r,itul perioadei
c4eltuielile respective s (ie re(lectate *n contul V/4eltuielilor e(ectiveG cruia *i apar-in.
"e l3ng pl-ile nete de cas e(ectuate prin tre)orerie, primria *nregistrea) *n
eviden-a ei ,i c&eltuieli efecti(e. >n aceast categorie se cuprind urm3toarele tipuri de
c4eltuieli0
/onsumuri de materiale 1
/om!usti!ili1
"l-i pentru servicii prestate ,i lucrri e+ecutate 1
Retri!u-ia personalului, etc1
=(ectuarea c4eltuielilor !ugetare se (ace numai pe !a) de documente justi(icative,
care s con(irme angajamentele contractuale sau din conven-ii, primirea !unurilor materiale,
prestarea serviciilor, e+ecutarea de lucrri, plata salariilor ,i a altor drepturi !ne,ti, plata
o!liga-iilor !ugetare, precum ,i a altor o!liga-ii.
3.4. 8ncheierea e$erciiului bugetar
?inalitatea e+ecu-iei !ugetare se regse,te *n documente care consemnea) reali)area
indicatorilor de venituri ,i c4eltuieli, mai *nt3i la contri!ua!ili, precum ,i la ordonatori de
credite !ugetare, apoi la institu-iile ierar4ic superioare.
=+ecu-ia !ugetar se *nc4eie la data de 31 decem!rie a (iecrui an, (apt care conduce
la anumite reguli *n ceea ce prive,te pro!lematica gestiunii (iscal% !ugetare0
Orice venit ne*ncasat ,i orice c4eltuial angajat, lic4idat ,i ordonan-at, *n cadrul
prevederilor !ugetare, dar nepltit se trec, *n contul !ugetar pe anul urmtor1
/reditele !ugetare neutili)ate p3n la *nc4iderea anului se anulea) de drept1
*5
:isponi!ilit-ile din (ondurile e+terne neram!ursa!ile ,i cele din (ondurile pu!lice
destinate co(inan-rii contri!u-iei (inanciare a /omunit-ii =conomice, rmase la
(inele e+erci-iului !ugetar se reportea) *n anul urmtor.
>nc4eierea e+erci-iului !ugetar repre)int un ansam!lu de msuri, opera-iuni,
proceduri ,i atitudini care, potrivit legisla-iei (inan-elor pu!lice, au menirea s conture)e cu
e+actitate nivelul reali)rii indicatorilor de venituri ,i c4eltuieli la to-i participan-ii la rela-iile
!ugetare.
>n luna decem!rie a (iecrui an au loc, la nivelul "rimriei 2unicipiului Roman,
urmtoarele ac-iuni cu privire la *nc4eierea e+erci-iului !ugetar0
$unt indenti(icate imo!ili)rile de credite !ugetare desc4ise ,i reparti)ate ,i
disponi!ilit-ile din conturi ,i are loc retragerea lor *n vederea redistri!uirii pentr
acoperirea unor eventuale suplimentri solicitate de unele activit-i sau ac-iuni1
$unt *ntreprinse demersuri necesare pentru *ncasarea de!itelor1
.re loc transmiterea *n timp util a instruc-iunilor metodologice ,i a (ormularelor
pentru reali)area lucrrilor de *nc4eiere a e+erci-iului !ugetar1
"regtirea opera-iunilor de inventariere la toate nivelurile.
/onturile anuale de e+ecu-ie ale !ugetelor pu!lice, inclusiv cele ale ordonatorilor de
credite !ugetare au *n structura lor urmtoarele0
La venituri0 prevederile !ugetare ini-iale, proceduri !ugetare de(iniive, *ncasri
reali)ate1
La c4eltuieli0 credite !ugetare ini-iale, credite !ugetare de(initive, pl-i e(ectuate.
>nc4eierea e+erci-iului !ugetar const *n msuri luate de ctre ordonatorii de credite
!ugetare, de unit-ile Are)oreriei ?inan-elor "u!lice, de opera-iile conta!ile privind *nc4eierea
e+erci-iului !ugetului de stat ,i opera-ii (inale ale *nc4eierii conturilor.
>n ceea ce prive,te Ordonatorii de credite !ugetare, pentru *nc4eierea e+erci-iului
(inanciar se au *n vedere0
:esc4iderea, reparti)area ,i anularea creditelor !ugetare1
Reconstituirea pl-ilor de cas cu disponi!ilit-ile rmase *n conturile primriei1
"lata drepturilor de personal a(erente anului *nc4eiat1
Lic4idarea ,i decontarea sumelor primite pentru e+ecutarea opera-iilor de mandat1
Regulari)area soldurilor la !ugetele pu!lice1
Brmrirea ,i *ncasarea sumelor datorate de de!itori ,i clien-i1
$,
"re)entarea la unit-ile Are)oreriei a !ilan-urilor conta!ile pentru vi)a ,i certi(icarea
pl-ilor de cas, precum ,i a disponi!ilit-ilor din conturi.
Bnit-ilor Are)oreriei ?inan-elor "u!lice le revin *n mod concret, urmtoarele ac-iuni
cu privire la *nc4eierea e+erci-iului !ugetar0
.ccelerarea decontrii pl-ilor din conturile ordonatorilor de credite e(ectuate, limita
celor disponi!ile din contul tre)oreriei1
"reluarea )ilnic a e+traselor de cont de la Canca Na-ional a Rom3niei1
>ntocmirea situa-iei dispo)i-iilor de *ncasare cu titlu e+ecutiv ,i sta!ilirea de msuri,
*mpreun cu organele (iscale, ce urmea) a (i luate *n calcul anul urmtor1
"strarea unui sold minim *n casierie%te)aur la s(3r,itul anului1
Brmrirea virrii de ctre ordonatorii de credite, la termenele sta!ilite, a sumelor a(late
*n conturile (ondurilor speciale1
>nregistrarea tuturor opera-iunilor *n conta!ilitate, eli!erarea e+traselor de cont
primriei, ast(el *nc3t lucrrile de *nc4eiere a e+erci-iului (inanciar s (ie reali)ate *n termen
legal.
La Are)orerie, toate opera-iile privind *ncasarea veniturilor ,i e(ectuarea pl-ilor
tre!uie s se *nregistre)e *n conturile sintetice ,i analitice *n ultima )i lucrtoare a anului.
>nc4eierea e+ecu-iei !ugetelor locale este a+at pe dou categorii de opera-iuni0
Regulari0area soldului, care presupune0 ram!ursarea *mprumutului temporar din
(ondul de te)aur al consiliului jude-ean, precum ,i a *mprumutului din (ondul de
rulment, regulari)area cu !ugetul de stat a su!ven-iilor primite pentru asigurarea
protec-iei sociale a popula-iei pentru energie termic, pentru investi-ii, *ntocmirea *n
primele )ile ale lunii ianuarie a situa-iei privind e+ecutarea (iecrui !uget localG
Hnregistrare n contabilitate, care presupune0 *nc4eierea contului de venituri,
*nc4eierea contului de c4eltuieli, reparti)area soldului e+ecedentar al !ugetelor locale
*ntre (ondul de te)aur al consiliului jude-ean ,i (ondul de rulment propriu al (iecrui
!uget local a(erent anului (inanciar *nc4eiat.
3.4 Flu$uri informa ionale generate de finan area cheltuielilor bugetare
Re(eritor la (lu+urile in(orma-ionale care se derulea) *n interiorul "rimFriei 'aslui, se
poate a(irma (aptul cF acestea au drept scop sus-inerea direct a o!iectului de activitate prin
implicri ale persoanelor (i)ice angajate *n di(erite (unc-ii de rspundere.
$1
"rocesul de (inan-are a "rimFriei 'aslui are *n vedere *n primF instan-F constituirea
surselor sigure de venituri cu ajutorul cFrora sF poatF acoperi nivelul c4eltuielilor !ugetare.
Are)oreria, al crei rol *n acest proces este similar rolului de-inut de o !anc,
*nregistrea) desc4iderea lunar de cont. /ontul desc4is cuprinde veniturile !ugetare ,i
e+tra!ugetare ale institu-iei. .loca-iile primite de la !uget sunt detaliate sau de(alcate pe
principalele articole de c4eltuieli, institu-ia ne(iind *n msur s modi(ice destina-ia acestor
credite !ugetare. >n ca)ul *n care aceast modi(icare se impune totu,i a se reali)a, primria
tre!uie s o!-in apro!area ordonatorului de credite !ugetare iera4ic superior.
/4eltuielile institu-iei sunt eviden-iate *n (unc-ie de speci(icul lor, c4eltuieli curente sau
de capital, iar *n cadrul c4eltuielilor curente, c4eltuieli materiale sau salariale. "rimFria 'aslui
va (i cea care va completa un ordin de plat 9*n 3 e+emplare<, iar !anca este cea care va
con(irma reali)area opera-iunii prin e+tras de cont, mai e+act a pl-ilor ctre !ene(iciari.
"l-ile institu-iei se (ac pe !a) de ordin de plat at3t pentru c4eltuielile materiale c3t ,i
*n ceea ce prive,te c4eltuielile de personal. $umele necesare pl-ii salariilor se o!-in pe !a)a
completrii unor cecuri, disponi!ilul *n cont trans(orm3ndu%se *n numerar.
/4eltuielile materiale tre!uie justi(icate prin ata,area alturi de ordinul de plat a (acturii
(iscale, notei de recep-ie ,i constatare de di(eren-e, !onului de consum sau a altor documente
speci(ice anumitor tipuri de c4eltuieli. .st(el, *n ca)ul deplasrilor e(ectuate, dispo)i-iei de
plat pentru deplasare i se ata,ea) ordinul de deplasare, c4itan-ele pentru c4eltuielile
suportate sau (acturile (iscale, dup ca), sau alte documente care s justi(ice c4eltuielile
>n (igura de mai jos se poate o!serva (lu+ul in(orma ional generat de (inan area
c4eltuielilor !ugetare.
1 6
2
7
3
4 5
$2
2?"
:E?" Neam-
/; Neam-
"rimria Roman
/L Roman
/ig* nr130 $lu' informaional generat de finanarea bugetar a %rimriei Roman
91<0 >n termen de 5 )ile de la pu!licarea in 2onitorul O(icial al Rom3niei, "artea &, a legii
!ugetului de stat, 2inisterul ?inan-elor "u!lice transmite :irec-iei Eenerale a ?inan-elor
"u!lice Neam- sumele de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat si trans(erurile
consolida!ile, apro!ate prin legea !ugetului de stat.
92<0 :irec-ia Eeneral a ?inan-elor "u!lice Neam- transmite /onsiliului ;ude-ean Neam-
sumele de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat si trans(erurile consolida!ile,
apro!ate prin legea !ugetului de stat.
93<0 /onsiliul ;ude-ean Neam-, in condi-iile legii, transmite "rimriei Roman, in termen de 5
)ile de la comunicare, sumele de(alcate din unele venituri ale !ugetului de stat, precum si
trans(erurile consolida!ile, in vederea de(initivrii proiectelor !ugetelor locale de ctre
ordonatorii principali de credite.
94<0 "rimarul municipiului Roman trimite spre apro!are /onsiliului Local Roman proiectul
!ugetului local , in termen de 15 )ile de la pu!licarea legii !ugetului de stat in 2onitorul
O(icial al Rom3niei, "artea &.
Locuitorii pot depune contesta-ii privind proiectul de !uget in termen de 15 )ile de la
data pu!licrii sau a(i,rii acestuia.
>n 5 )ile de la e+pirarea termenului de depunere a contesta-iilor proiectul !ugetului
local, *nso-it de raportul primarului municipiului Roman si de contesta-iile depuse de
locuitori, este supus apro!rii /onsiliului Local.
95<0 /onsiliul Local *n termen de ma+imum 1 )ile de la data supunerii spre apro!are a
proiectului de !uget, se pronun- asupra contesta-iilor si adopta proiectul !ugetului local, dup
ce acesta a (ost votat pe capitole, su!capitole, titluri, articole, precum si alineate, dup ca), si
pe ane+e. "roiectul de !uget se apro!a de ctre /onsiliul Locale Roman in termen de
ma+imum 45 de )ile de la data pu!licrii legii !ugetului de stat in 2onitorul O(icial al
Rom3niei, "artea &.
97<0 "rimarul municipiului Roman transmite :irec-iei Eenerale a ?inan-elor "u!lice Neam-
!ugetul local apro!at de ctre /onsiliul Locale Roman in termen de 5 )ile de la apro!area
acestora.
96<0 :irec-ia Eeneral a ?inan-elor "u!lice Neam-, *n termen de 1 )ile, *ntocme,te si
transmite 2inisterului ?inan-elor "u!lice !ugetul pe ansam!lul jude-ului Neam-.
>n (igura de mai jos se poate o!serva (lu+ul in(orma ional privind desc4iderea de
credite !ugetare0
$3
/ig* nr* 10- $lu' informa ional generat de desc,iderea creditelor bugetare
=+plica ii
91<0 2ani(estarea ini-iativei ordonatorului principal de credite, "rimria Roman, *n
desc4iderea de credite !ugetare1
92<0 >ntocmirea cererii de desc4idere de credite !ugetare *n trei e+emplare ,i a documentelor
*nso-itoare1
93<0 .dresarea cererii ctre (inan-ator # 2inisterul ?inan-elor "u!lice1
94<0 .nali)a la (inan-ator a documentelor de (inan-are primite de la ordonatorul principal de
credite1
94W<0 >nregistrarea *n eviden-a (inan-atorului a deci)iei privind desc4iderea (inan-rii1
95<0 :ispo)i-ia dat de (inan-ator printr%un e+emplar din cerere, Are)oreriei ?inan-elor
"u!lice a 2unicipiului Cucure,ti privind desc4iderea (inan-rii pe seama ordonatorului
principal de credite1
95W<0 /onsemnarea *n eviden-a tre)oreriei, pe seama conturilor !ancare, a desc4iderii
(inan-rii1
97<0 &n(ormarea ordonatorului principal de credite, printr%un e+emplar al cererii de desc4idere
de credite !ugetare, despre desc4iderea (inan-rii *n contul su de tre)orerie.
>n (igura de mai jos se poate o!serva (lu+ul in(orma ional privind reparti)area creditelor
!ugetare0
$!
2, 3
*
1
/inanator
2ini)terul
/inanelor Pu"lice
O*P*C*
Prim%ria Roman
5
Enregi)trarea cererii
'e 'e)c&i'ere 'e
cre'ite "ugetare
,rezoreria
/inanelor Pu"lice
a 2unicipiului
1ucureti
$e)c&i'erea
cre'itului "ugetar
4
4

5
/ig* nr*1+0 $lu' informaional privind reparti0area creditelor bugetare
=+plica ii0
91<0 mani(estarea ini-iativei "rimarului 2unicipiului Roman, ca ordonator principal de credite,
*n reparti)area de credite !ugetare ctre ordonatorii su!ordona-i1
92<0 *ntocmirea de ctre ordonatorul principal de credite a dispo)i-iilor !ugetare de reparti)are
a creditelor spre ordonatorii su!ordona-i 1
93, 4<0 reparti)area propriu%)is a creditelor !ugetare *n conturile ordonatorilor su!ordona-i
celui principal 9secundari ,i ter-iari<, la unit-ile operative ale Are)oreriei ?inan-elor "u!lice
(a- de care sunt su!ordonate
93W, 4W<0 *nregistrarea la unit-ile operative ale Are)oreriei ?inan-elor "u!lice a reparti)rilor
de credite !ugetare
95, 7<0 in(ormarea de ctre unit-ile tre)oreriei a ordonatorilor su!ordona-i de reparti)area
creditelor !ugetare cuvenite.
>n (igura de mai jos se poate o!serva (lu+ul in(orma-ional privind (inan-area din !ugetul local
a Erupului colar ,,'asile $avG.
$#
Or'onator Secun'ar
'e Cre'ite "ugetare
Or'onator ,eriar 'e
Cre'ite "ugetare
,rezoreria /inanelor
Pu"lice a 2unicipiului
1ucureti
3
Enregi)trarea 'i)poziiei
"ugetare 'e repartizare
Enregi)trarea 'i)poziiei
"ugetare 'e repartizare
,rezoreria /inanelor
Pu"lice 'in teritoriu
0
3F
O*P*C*
Prim%ria Roman
1
+
.
0F
2
$olicitare de (ond
/omunicare de desc4idere credite

&n(ormare asupra desc4iderii creditului !ugetar

:ispo)i ii !ugetare
de reparti)are

/ig*nr* 1.- $lu' informaional privind finanarea din bugetul local a Irupului colar
,,&asile !av.
:in ?igura nr. 13 re)ult c *n vederea (inan-rii unei institu-ii de *nv-m3nt
preuniversitar din cadrul !ugetului local, "rimarul transmite $erviciului Cugete ,i
conta!ilitatea veniturilor, o comunicare de desc4idere de credite 9cuprin)3nd luna pentru care
se solicit desc4iderea de credite !ugetare, institu-ia pu!lic pentru care se (ace (inan-area,
suma solicitat, capitolul de c4eltuieli, contul *n care urmea) s apar suma<. /omunicarea
de desc4idere de credite se *ntocme,te *n dou e+emplare, pentru (iecare capitol de c4eltuieli
apro!at *n !ugetul local ,i este transmis de ctre $erv. Cugete, Are)oreriei, p3n la data de 2
a lunii curente pentru creditele a(erente lunii urmtoare. >n urma comunicrii, Are)oreria
transmite "rimarului, in(orma-ii asupra desc4iderii creditului !ugetar.
"rimarul transmite Are)oreriei dispo)i-ia !ugetar de reparti)are de credite.
Are)oreria urmea) s transmit in(orma-ii ctre ordonatorul Erup colar ,,'asile
$avG. Odat cu comunicarea de desc4idere de credite !ugetare se transmite ,i dispo)i-ia
!ugetar.
:up veri(icarea ,i apro!area comunicrii se *nregistrea) *n conta!ilitatea
Are)oreriei, *n contul din a(ara !ilan-ului 2 V/redite desc4ise ,i reparti)ate pe seama
ordonatorilor (inan-a-i din !ugetul local G.
:up veri(icarea *ncadrrii c4eltuielilor *n suma creditelor desc4ise pe capitole
*nregistrate pe seama "rimriei 2unicipiului Roman, dispo)i-iile !ugetare se *nregistrea) *n
contul *n a(ara !ilan-ului 2G/redite desc4ise ,i reparti)ate pe seama ordonatorilor (inan-a-i
din !ugetul localG. /u creditele reparti)ate, pe !a)a dispo)i-iilor !ugetare, ordonatorul ter-iar
$(
"rimarul
Roman
$erviciul !uget ,i
conta!ilitatea veniturilor
,rezorerie
/ont !uget local
/ont primrie
/ont Erup
colar ,,'asile
$avG
:irector Erup colar ,,'asile
$avG
de credite% :irectorul Erup colar ,,'asile $avG, se diminuea) soldul contului de credite
desc4ise pe seama "rimariei.
.ngajarea c4eltuielilor de investi-ii se reali)ea) pe !a)a notei justi(icative *ntocmit
de "rimria Roman, lic4idarea const de e+emplu *n ac4i)i-ionarea de programe in(ormatice,
iar ordonan-area const *n pre)entarea ordinului de plat *ntocmit de primrie pentru ac4itarea
(urni)orului."lata c4eltuielilor se reali)ea) dup ce Are)oreria Roman veri(ic concordan-a
cu limitele creditelor apro!ate de 2inisterul ?inan-elor "u!lice a notei justi(icative privind
reali)area de dotri pentru primrie1 se vi)ea) ordinul de plat ,i se trasmite
/ompartimentului /onta!il spre *nregistrare, *n vederea virrii sumei din contul primriei *n
contul (urni)orului.
1i"liografie
Iabriel A. !tefura + %roces bugetar public. -ditia a 1-a reva0ut i adaugat, -d.
Jviversitatea + Al. =. #u0a., =a i 122:G
$ilip I,eorg,e + $inan e., -d. Kunimea, =a i 122:G
F.Legea nr.14;71224 privind administra ia public local G
;.Legea Nr. 156 din 1: iunie 1228 privind finanele publice localeG
$*
8. Legea nr. ;22 din 44 iulie 1221 privind finan ele publice, %ublicat n *onitorul )ficial,
%artea = nr. ;:5 din 46 august 1221G
5. Legea nr. 433 din 3 decembrie 4::: privind !tatutul func ionarilor publiciG
3. #onstitu ia din 4::4 revi0uit i republicat n 1226G
:. )rdonan a nr.82 din 1224 privind ac,i0i iile publiceG
42. Regulamentul de organi0are i funcionare al Aparatului de !pecialitate al %rimarului
municipiului Roman i !erviciilor %ublice de interes localG
44. !tatutul municipiului Roman.
$$