Sunteți pe pagina 1din 14

Lucrare de licenta Contabilitate si

Informatica de Gestiune - Tratamente


contabile si fiscale asupra imobilizarilor
corporale

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
Lucrare de licenta
Tratamente contabile si fiscale asupra imobilizarilor corporaleINTRODUCERE
Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al
rezultatelor obtinute care asigura inregistrarea cleiologica si sistematica, prelucrarea si
pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si al rezultatelor obtinute, atat
pentru necesitatile firmei, cat si in relatiile acesteia cu asociatii sau actionarii, clientii,
furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice si juridice.
Contabilitatea asigura controlul operatiilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de
prelucrare a datelor, precum si exactitatea datelor furnizate.
Cu ajutorul contabilitatii se pot furniza informatii necesare stabilirii patrimoniului national,
precum si intocmirii balantelor financiare pe ansamblul economiei nationale.
Tema aleasa pentru lucrare este "Tratamente contabile si fiscale privind imobilizarile
corporale. Tema s-a efectuat la S.C."Contis"S.A.. Iasi.
Lucrarea este structurata in trei capitole:
Capitolul I trateaza partea teoretica privind definitii si clasificari contabile si fiscale privind
imobilizarie corporale. In acest capitol am prezentat definirea imobilizarilor corporale, reguli
fiscale aplicate in cazul imobilizarilor corporale, evaluarea, reevaluarea si depecierea acestora,
precum si elemetele privind finantarea imobilizarilor corporale.
Capitolul II trateaza descrierea intreprinderii, scurt istoric si obiectul de activitate al
acesteia, caracterizarea finanaciar - contabila a intreprinderi si felul cum sunt gestionate si
organizate imobilizarile corporale la aceasta intreprindere.
Capitolul III trateaza contabilizarea operatiilor privind imobilizarile corporale, precum si
exemple parctice. In finalul lucrarii am prezentat parerile personale privind imobilizarile
corporale si concluziile cu privire la tema aleasa.
Contabilitatea imobilizarilor corporale trateaza gestionarea in cadrul intreprinderii a
miscarilor de imobilizari, intrari, iesiri, contabilitatea amortismentelor si contabilitatea
leasingurilor. Ultimele doua au implicatii financiare asupra rezultatelor intreprinderii. Din
acest motiv, pentru asigurarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea sa fie
fundamentate pe informatii exacte si complete cu privire la numar si structura, caracteristici
tehnico-functionale, stare de tehnica si grad de uzura, valoare de intrare, depreciere,
randament tehnic si economic.
Definirea si clasificarea amortizarii imobilizarilor corporale
Amortizarea fiscala
Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau
mbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal
prin deducerea amortizarii.
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care ndeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
1. este detinut si utilizat n productia, livrarea de bunuri sau n prestarea de
servicii pentru a fi nchiriat tertilor sau n scopuri administrative;
2. are o valoare de intrare mai mare dect limita stabilita prin hotarre a
Guvernului;
3. are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaza un
singur corp, lot sau set, la determinarea amortizarii se are n vedere valoarea
ntregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra n structura unui activ
corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat,
amortizarea se determina pentru fiecare componenta n parte.
Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
1. investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de
nchiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea;
2. mijloacele fixe puse n functiune partial, pentru care nu s-au ntocmit formele
de nregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind n grupele n care
urmeaza a se nregistra, la valoarea rezultata prin nsumarea cheltuielilor efective
ocazionate de realizarea lor;
3. investitiile efectuate pentru descoperta n vederea valorificarii de substante
minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei n
subteran si la suprafata;
4. investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor
ulterioare realizate n scopul mbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la
obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
5. investitiile efectuate din surse proprii, concretizate n bunuri noi, de natura
celor apartinnd domeniului public, precum si n dezvoltari si modernizari ale
bunurilor aflate n proprietate publica;
6. amenajarile de terenuri.
Nu reprezinta active amortizabile:
1. terenurile, inclusiv cele mpadurite;
2. tablourile si operele de arta;
3. lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
4. bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
5. orice mijloc fix care nu si pierde valoarea n timp datorita folosirii, potrivit
normelor;
6. casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele
de croaziera, altele dect cele utilizate n scopul realizarii veniturilor.
Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se ntelege:
costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
costul de productie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de
catre contribuabil;
valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobndite cu titlu gratuit.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform
urmatoarelor reguli:
1. n cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
2. n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si
instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora,
contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau
accelerata;
3. n cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru
metoda de amortizare liniara sau degresiva.
A. n cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin
aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.
Cota de amortizare liniara se calculeaza raportnd numarul 100 la durata normala de
utilizare a mijlocului fix.
B. n cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin
multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
1,5- daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 2 si
5 ani;
2,0- daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 5 si
10 ani;
2,5- daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare
de 10 ani.
C. n cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa
cum urmeaza:pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50 % din
valoarea de intrare a mijlocului fix;pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se
calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata
normala de utilizare ramasa a acestuia.
Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza:
- ncepnd cu luna urmatoare celei n care mijlocul fix amortizabil
se pune n functiune;
- pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la
mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala
de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau nchiriere,
dupa caz;
- pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe
concesionate, nchiriate sau luate n locatie de gestiune de cel care a efectuat
investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;
- pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea
terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;
- amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu
extractie n solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante
minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire
este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea
rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de
produs, n functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila.
Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:
- din 5 n 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la
cheltuielile de investitii pentru descoperta;
- din 10 n 10 ani la saline;
- mijloacele de transport pot fi amortizate si n functie de numarul de
kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut n cartile tehnice,
pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004;
- pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pna la
nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;
Contribuabilii care investesc n mijloace fixe amortizabile destinate activitatilor
pentru care acestia sunt autorizati si care nu aplica regimul de amortizare accelerata,
pot deduce cheltuieli de amortizare reprezentnd 20 % din valoarea de intrare a
acestora, la data punerii n functiune a mijlocului fix. Valoarea ramasa de recuperat
pe durata normala de utilizare se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a
sumei egale cu deducerea de 20 %. Pentru achizitiile de animale si plantatii,
deducerea de 20 % se acorda astfel:
pentru animale, la data achizitiei;
pentru plantatii, la data receptiei finale de nfiintare a plantatiei.
n aceasta caregorie intra si mijloacele fixe achizitionate n baza unui contract
de leasing financiar cu clauza definitiva de transfer al dreptului de proprietate asupra
bunului, la expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care beneficiaza
de asemenea facilitatile au obligatia sa pastreze n patrimoniu aceste mijloace fixe
amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de
utilizare.
Pentru investitiile realizate n parcurile industriale pna la data de 31
decembrie 2006 se acorda o deducere suplimentara din profitul impozabil, n cota de
20 % din valoarea investitiilor n constructii sau a reabilitarilor de constructii,
infrastructura interna si de conexiune la reteaua publica de utilitati, tinnd seama de
prevederile legale n vigoare privind clasificarea si duratele normate de utilizare a
mijloacelor fixe amortizabile.
Cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati
pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereaza n rate egale pe
o perioada de 5 ani, ncepnd cu luna n care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile
aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se
recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu
valoarea recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor.
Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara
a lua n calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora.
Cstigurile sau pierderile rezultate din vnzarea sau din scoaterea din functiune a
acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta
valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru
mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata n sold la 31 decembrie 2003,
amortizarea se calculeaza n baza valorii ramase neamortizate, folosind metodele de
amortizare aplicate pna la aceasta data.
Contribuabilii care investesc n mijloace fixe destinate prevenirii
accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si nfiintarii si functionarii
cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului
impozabil la data punerii n functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri
de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
n cazul unei imobilizari corporale cu o valoare de intrare mai mica dect
limita stabilita prin hotarre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea
cheltuielilor aferente imobilizarii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin
deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de containere sau
ambalaje, care circula ntre contribuabil si clienti, se recupereaza prin deduceri de
amortizare, prin metoda liniara, pe durata normala de utilizare stabilita de
contribuabilul care si mentine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a
ambalajelor.
Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele privind clasificatia si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care
desfasoara operatiuni petroliere n perimetre marine ce includ zone cu adncime de
apa de peste 100 metri, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale aferente
operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor,
pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100 %, n functie de rezerva
exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile
aferente investitiilor n curs, imobilizarilor corporale efectuate pentru operatiunile
petroliere vor fi reflectate n contabilitate att n lei, ct si n euro; aceste cheltuieli,
nregistrate n contabilitate n lei, vor fi reevaluate la sfrsitul fiecarui exercitiu
financiar pe baza valorilor nregistrate n contabilitate n euro, la cursul de schimb
euro/leu comunicat de Banca Nationala a Romniei pentru ultima zi a fiecarui
exercitiu financiar.
Depreciere externa (economica)
Deprecierea externa sau economica reprezinta pierderea de valoare
provocata de factori exteriori activului in cauza. Deprecierea externa este numita si
economica, de mediu sau de locatie.
Deprecierea externa poate fi exprimata in functie de zona de amplasare,
modul de utilizare (gradul de inutilitate pentru proprietar), eficienta si interesul
agentilor pentru astfel de active.
Exemple de depreciere economica sunt schimbarile in ceea ce priveste
concurenta sau in amenajarea teritoriala locala, cum este cazul unei fabrici
industriale langa o zona rezidentiala.Se considera a fi nerecuperabila deoarece
cheltuiala necesara solutionarii problemei nu este practica.
Prezentarea in situatiile financiare
a) n bilant, imobilizrile sunt prezentate la valori substractive, dup deducerea
mrimii
deprecierii ireversibile si reversibile din valoarea de nregistrare n contabilitate a
acestora, si
b) n notele explicative la situatiile financiare anuale, respectiv, Nota 1 Active
imobilizateprezentate n valori brute, cu indicarea modificrilor ca urmare a intrrilor
si
iesirilor acestora n cursul exercitiului financiar, precum si cu prezentarea ajustrilor
n
cursul exercitiului.
Depreciere
Activele imobilizate, utilizate de o manier durabil, se depreciaz, si pierd
din valoare, datorit uzurii
fizice sau morale, impunndu-se ajustarea valorii acestora pentru a putea fi
recunoscute n situaiile
financiare anuale.
Ajustarea valorii activelor imobilizate trebuie privit sub dou aspecte:
1. ajustare permanent, definitiv, ireversibil - amortizare, si
2. ajustare provizorie, reversibil temporar ajustare pentru depreciere (pierdere
de valoare).
Pentru mentinerea activelor imobilizate:
-lucrri de ntretinere si reparatii,
-lucrri de modernizare care necesit un tratament contabil diferit.
terenurile nu se supun deprecierii ireversibile
Depreciere ireversibila Amortizarea
valoare de amortizat
durata de utilizare
durata normala de functionare
durata de viata utila
metode de amortizare
liniara
accelerata
degresiva
fara influenta uzurii morale
cu influenta uzurii morale
insumarii cifrelor
pe unitate de produs sau numar ore functionare


Contabilitatea deprecierii imobilizarilor
Utilizarea n procesul de exploatare a imobilizarilor conduce inevitabil la
pierderea treptata a valorii lor de ntrebuintare. Apar in aceste conditii doua tipuri de
deprecieri:
a) ireversibile - ca urmare a uzurii fizice si morale reflectata n contabilitate cu
ajutorul amortizarii;
b) reversibile - au n vedere posibilitatea ca n perioada urmatoare activele
imobilizate sa cunoasca o scadere a valorii de intrare, reflectata n contabilitate cu
ajutorul provizioanelor.
Contabilitatea amortizarii imobilizarilor
Amortizarea se defineste ca fiind constatarea contabila de reducere definitiva
a valorii imobilizarilor datorita utilizarii lor n procesul de productie, a influentei
factorilor naturali si ca o consecinta a progresului tehnic. Deprecierea se recupereaza
prin trecerea pe cheltuielile fiecarui exercitiu financiar a sumelor corespunzatoare
deprecierilor suferite de imobilizari n functie de durata de viata utila si valoarea
amortizabila.
Se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a
imobilizarilor. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pa baza unui plan de
amortizare de la data punerii n functiune si pna la recuperarea integrala a valorii de
intrare. Pentru imobilizarile corporale concesionate, nchiriate sau n locatie de
gestiune amortizarea se calculeaza si nregistreaza n contabilitate de catre
persoana juridica care le are n proprietate
*)
. *) OMFP 306/2002, M.Of. 279 bis/2002
Sunt supuse amortizarii imobilizarile necorporale si corporale (exceptie
terenurile propriu-zise). Nu sunt supuse amortizarii imobilizarile financiare si cele n
curs.
Pentru calcularea amortizarii imobilizarilor trebuie avute n vedere urmatoarele
elemente:
- valoarea amortizabila (valoarea de intrare);
- durata de viata utila (durata de utilizare normala);
- regimul de amortizare (metoda de amortizare).
Valoarea amortizabila(valoarea de intrare) reprezinta costul de achizitie sau
pretul de productie al imobilizarilor intrate n gestiune, mai putin TVA, fiind egala cu
valoarea contabila ce trebuie amortizata n mod sistematic pe parcursul duratei de
viata utile.
Durata de viata utila (durata normala de utilizare) exprima perioada n care
valoarea amortizabila trebuie recuperata prin includerea n cheltuielile de exploatare
ale ntreprinderii. Prezinta importanta deosebita pentru reflectarea n contabilitate a
amortizarii imobilizarilor regimul de amortizare utilizat. n prezent, legislatia din
Romnia accepta trei regimuri de amortizare a imobilizarilor:
- regimul liniar;
- regimul degresiv;
- regimul accelerat.
Regimul liniar presupune repartizarea uniforma a valorii de intrare a
imobilizarilor asupra cheltuielilor de exploatare (deductibile fiscal) proportional cu
durata de viata utila . n acest sens se calculeaza norma (cota) de amortizare liniara
(procentual ):

Valoarea amortizarii se va obtine nmultind valoarea amortizabila (valoarea
de intrare) cu norma de amortizare liniara:
Va = Vi x n
al

n care: n
al
- norma de amotizare liniara;
D
vu
- durata de viata utila;
Va - valoarea amotizarii;
Vi - valoarea amortizabila (valoarea de intrare).
Regimul degresiv consta n suplimentarea normelor (cotelor) de amortizare
liniara cu anumiti coeficienti (K) prevazuti de legislatia n vigoare si anume:

n
d
= n
al
x K


n care: n
d
- norma de amortizare degresiva;
K - coeficient de multiplicare, cu urmatoarele valori:
- 1,5 pentru o durata normala de utilizare cuprinsa ntre 2-5 ani;
- 2 pentru o durata normala de utilizare cuprinsa ntre 5-10 ani;
- 2,5 pentru o durata normala de utilizare mai mare de 10 ani.
Regimul de amortizare degresiv se aplica n doua variante:
- varianta fara influenta uzurii morale (AD1);
- varianta cu influenta uzurii morale (AD2).
Cea mai des utilizata este prima varianta n cadrul careia amortizarea se
calculeaza astfel:
- pentru primul an de utilizare a imobilizarii - aplicnd cota de amortizare
degresiva la valoarea amortizabila a imobilizarii.
- pentru urmatorii ani - se aplica aceeasi cota de amortizare degresiva la
valoarea ramasa de amortizat pna n anul n care amortizarea anuala rezultata este
egala sau mai mica dect amortizarea anuala determinata prin mpartirea valorii
ramase la numarul de ani de utilizare ramasi. Din acel moment si pna la expirarea
duratei de viata utile se trece la aplicarea metodei liniare. Amortizarea anuala se
obtine prin mpartirea valorii ramase de amortizat la numarul de ani ramasi.
Calcularea amortizarii anuale dupa metoda amortizarii degresive n varianta
cu influenta uzurii morale permite amortizarea imobilizarilor corporale ntr-o perioada
de timp mai mica dect durata de viata utila, diferenta de ani reprezentnd influenta
uzurii morale. n acest caz este necesara calcularea normei de amortizare influentata
de uzura morala .
Aceasta presupune:
a) determinarea duratei de utilizare aferenta regimului liniar, recalculata n
functie de cota medie anuala de amortizare degresiva (DUR):

- n
ad
- norma (cota) de amortizare degresiva.
b) determinarea duratei de utilizare n cadrul careia se realizeaza amortizarea
integrala (DAI):
DAI = D
VU
- DUR
c) determinarea duratei de utilizare n cadrul careia se aplica regimul de
amortizare degresiv (DAD):
DAD = DAI - DUR
d) determinarea duratei de utilizare n cadrul careia se aplica regimul de
amortizare liniar (DAL):
DAL = DAI - DAD
e) determinarea duratei de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se
calculeaza amortizare (DUM):
DUM = D
VU
- DAI
Regimul accelerat presupune calcularea n exercitiul financiar n care
imobilizarile intra n activul persoanei juridice a unei amortizari de pna la 50% din
valoarea de intrare. n exercitiile urmatoare calcularea amortizarii anuale se face
dupa regimul liniar prin raportarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare
ramasi.
Pentru echipamentele tehnologice, respectiv: masini, utilaje, instalatiile de
lucru, computere si echipamente periferice ale acestora puse n functiune dupa data
intrarii n vigoare a Legii 414/2002- privind impozitul pe profit (01.07.2002) se poate
utiliza regimul de amortizare accelerat fara aprobarea organului fiscal teritorial.
Acelasi regim se poate utiliza si pentru brevetele de inventie de la data aplicarii
acestora de catre contribuabili. Contribuabilii care investesc n constructii, instalatii,
masini, utilaje, mobilier, brevete de inventie, destinate activitatii pentru care sunt
autorizati si care nu au optat pentru regimul accelerat de amortizare pot deduce
cheltuieli suplimentare de amortizare reprezentnd 20 % din valoarea de intrare a
acestora. Valoarea ramasa de recuperat pe durata de viata utila se determina dupa
scaderea din valoarea de intrare a sumei egal cu deducerea de 20 %. Deducerea
suplimentara se acorda la data punerii n functiune. Sunt exceptate de la aceasta
prevedere achizitiile de animale si plantatii pentru care deducerea se acorda astfel:
- pentru animale la data achizitiei;
- pentru plantatii la data receptiei finale de nfiintare a platatiei.
Intra sub incidenta acestei reglementari (20 % din Vi) si imobilizarile
achizitionate n baza unui contract de leasing financiar cu clauza definitiva de
transfer a dreptului de proprietate. Contribuabilii care beneficiaza de aceste facilitati
au obligatia sa pastreze n patrimoniu imobilizarile cel putin o perioada egala cu
jumatate din durata normla de utilizare (durata de viata utila)
*)
.
Pentru reflectarea n contabilitate a amortizarii imobilizarilor, prin Planul
General de Conturi s-a creat grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile", care cuprinde
conturile:
280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"
281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"
Aceste conturi se dezvolta n conturi sintetice de gradul doi, conform
structurilor imobilizarilor corporale, respectiv necorporale.
Dupa continutul economic: sunt conturi rectificative ale valorii amortizabile a
imobilizarilor.
Dupa functia contabila: sunt conturi de pasiv.
Se crediteaza cu:
- valoarea amortizarii aferente imobilizarilor detinute de unitate la sfrsitul
fiecarei perioade de gestiune ( sfrsitul lunii):

6811 "Cheltuieli de = %
exploatare privind 280x "Amortizari privind
amortizarea imobilizarilor" imobilizarile necorporale"
281x "Amortizari privind
imobilizarile corporale"

*) Legea 414/2002, M.Of. 456/2002
- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate n operatii de participatie
transferata conform contractelor:

458 " Decontari din = 281x "Amortizari privind
operatii de participatie" imobilizarile corporale"

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale
primite cu chirie si restituite proprietarului:
% = 281x "Amortizari privind
212 "Constructii" imobilizarile corporale"
("Mijloace fixe")
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale

Se debiteaza cu:
- valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale iesite din activul
unitatii:

280x "Amortizari = %
privind imobilizarile 201 "Cheltuieli de
necorporale" constituire"
203 "Cheltuieli de
dezvoltare"
("Cheltuieli de cercetare -
dezvoltare")
205 "Concesiuni, brevete,
licente, marci comerciale si
alte drepturi si valori
similare"
("Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")
207 "Fond comercial"
208 "Alte imobilizari
necorporale"
281x "Amortizari = %
privind imobilizarile 2112 "Amenajari la
corporale" terenuri"
212 "Constructii"
("Mijloace fixe")
213 "Instalatii tehnice,
mijloace de transport,
animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane
si materiale si alte active
corporale"

Soldul conturilor este creditor si reprezinta valoarea amortizarii aferenta
imobilizarilor necorporale (ct.280) respectiv corporale (ct.281).

Evaluarea
a. La intrarea in entitate- La valoare de intrare (contabila)
a. Achizitionate cu titlu oneros - Pret de cumparare, cost de achizitie
b. Obtinute din productie proprie cost de productie
c. Aduse ca aport in natura valoare de aport
d. Primite cu titlu gratuit valoare de utilitate
e. Prin leasing operational - valoare reziduala
f. Prin leasing financiar minim dintre valoarea justa si valoarea actualizata a
platilor minime de leasing
g. Prin subventii guvernamentala la valoarea subventiei
h. Schimb de active valoare justa
b. La data inventarierii valoare actuala, de utilitate, de inventar
Imobilizari amortizabile valoare contabila neta
Titluri imobilizate
- cotate curs mediu al ultimei luni
- necotate valoare posibila de negociere
IAS valoare recuperabila VR = max[PNV,VU]
VC-VR= pierdere de valoare
c. la inchiderea exercitiului financiar ( la bilant) valoare bilantiera
Valoare actuala de inventar > valoare contabila neta => plus valoare
Valoare actuala de inventar < valoare contabila neta => minus valoare
- Amortizare depreciere ireversibila
- Ajustare pentru pierdere de valoare depreciere reversibila
Valoare reziiduala
Valoare reevaluata
d. la iesirea din entitate - la valoarea de intrare
Reevaluarea imobilizarilor corporale
Conform IAS/IFRS, reevaluarea imobilizarilor corporale trebuie efectuata cu suficienta
regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere semnificativ de valoarea care ar fi
determinata pe baza valorii juste la data bilantului. Valoarea reevaluata se stabileste, de
regula, de evaluatori autorizati si este, de obicei, valoarea de piata. In situatia in care nu se
poate determina valoarea de piata, deoarece bunul respectiv este foarte rar vandut, atunci
activul este evaluat la costul de inlocuire.
Reevaluarea imobilizarilor corporale prevazuta de IAS 16 permite doua tratamente pentru
amortizarea cumulata si inregistrata pana la data reevaluarii, si anume:
fie este recalculata proportional cu modificarea in valoarea actuala a activului, caz in
care se majoreaza atat valoarea de intrare, cat si amortizarea aferenta cu ajutorul unui
indice (cand se determina costul de inlocuire);
fie este eliminata din valoarea bruta a activului, iar valoarea neta este recalculata la
valoarea reevaluata a activului (atunci cand se determina valoarea de piata).
Rezultatul reevaluarii imobilizarilor corporale poate genera o crestere sau o descrestere a
valorii contabile nete.

S-ar putea să vă placă și