Sunteți pe pagina 1din 8

UE i predecesorii si pag.

4
Pentru simplificare,la redactarea prezentului volum am utilizat n general termenul Uniunea
European (UE). UE este constituit din cele trei Comunit i ini ial separate, fiecare cu
competen e, caracteristici i domenii de activitate diferite, suplimentate de al i piloni de
cooperare organizat. ceste elemente variate ale UE sunt urmtoarele ( de men ionat c
datele tratatelor sunt cele ale anului de semnare, nu cele ale ratificrii)!
Comunitatea European a Cr"unelui i # elului (CEC#), nfiin at n $%&$ prin
'ratatul de la Paris(
Comunitatea Economic European (CEE), nfiin at n $%&) prin 'ratatul de la
*oma(
Comunitatea European a Energiei tomice (Euratom), nfiin at tot n $%&) prin alt
'ratat de la *oma(
+mpreun, acestea trei erau cunoscute su" denumirea de Comunitatea European
(CE) , iar n sens mai larg ca primul pilon, dup ce 'ratatul (de la ,aastric-t)
privind Uniunea European ('UE) din $%%. a introdus termenul de UE(
l doilea pilon, urmrind dezvoltarea politicii e/terne i de securitate comune
(PE0C) , recunoscut n ctul Unic European (UE) din $%12 i oficializat n 'UE(
l treilea pilon, urmrind dezvoltarea cooperrii n domeniul 3usti tiei i afacerilor
interne (45) , instituit tot prin 'UE n $%%.(
,ai ales dispozi iile 45 au fost e/tinse prin'ratatul de la msterdam (') din $%%),
care a ncorporat i tratatele 0c-engen(
Ulterior, tot n $%%), a fost pu"licat un 'ratat Consolidat al Comunit ii Europene
('CE) , care a renumerotat n mod derutant numeroase dispozi ii ale tratatului (n
prezentul volum indicm am"ele numerotri pentru dispozi iile importante) ( 'ratatul
de la 6isa ('6) din .777 a sc-im"at anumite reguli, dar nu i ar-itectura general a
UE ( i
5ni iativele de reform din .77.89, ntemeiate pe lucrrile Conven iei privind viitorul
Europei, care au condos la 'ratatul Constitu ional, semnat la *oma n octom"rie .779
i supus dup aceea proceselor de ratificare n toate cele .& de state mem"er i, inter
alia, destinat s simplifice tratatele i s uneasc pilonii ntr8un cadru comun.
6umrul mem"rilor UE a crescut de la ase ri n $%&$ la $& n $%%& i la .& n mai
.779, cu alte e/tinderi n perspectiv, dup cum urmeaz!
$%&$ :elgia, ;ran a,<ermania,=u/em"urg,5talia, #landa
$%)> ? @anemarca, 5rlanda, ,area :ritanie
$%1$ ? <recia
$%12 ? Portugalia, 0pania
$%%& ? ustria, ;inlanda, 0uedia
.779 ? Cipru, *epu"lica Ce-, Estonia, =etonia, =ituania, ,alta, Polonia, 0lovacia,
0lovenia, Ungaria
Printre candida ii actuali se numr! :ulgaria, Croa ia, ,acedonia, *omAnia i 'urcia, cu
alte state n a teptare.
Structura institu ional a Uniunii Europene pag. 48
UE a evoluat din trei Comunit i ini ial (CEC#, CEE i Euratom), fiecare cu institu ii
proprii. cestea au fuzionat oficial n $%2). 5ni ial, principalele elemente erau urmtoarele !
un fel de e/ecutiv colectiv B Comisia European, un forum colectiv pentru reprezentan ii
guvernelor statelor mem"re B Consiliul (de ,ini tri), un mecanism de ar"itra3 o"ligatoriu i
interpretare 3uridic B Curtea European de 4usti ie (CE4), precum i un forum parlamentar B
Parlamentul European (PE, ini ial Cdunare)8 mem"rii acestuia provenind din clasa politic
a statelor mem"re, ulterior ace tia fiind ale i n mod direct. +n plus, Comitetul Economic i
0ocial a oferit un forum pentru consultarea altor sectoare ale societ ii( mai tArziu, n anii D%7
a fost creat Comitetul *egiunilor pentru a permite consultarea cu autorit ile locale i
regionale. Puterile i responsa"ilit ile sunt sta"ilite n tratate, fiind revizuite periodic( vezi
ta"elul >.$).
+n anii D%7, CE s8a transformat n ceea ce n general este numit Uniunea European, un
termen care are dou sensuri destul de diferite. Unul dintre sensuri implic o legtur mai
puternic ntre statele mem"re. Cellalt cuprinde ntr8un singur cadru mai larg diferitele
Comunit i, precum i celelalte arene de cooperare aprute, n special cele care n urma 'UE
sunt denumite cei doi piloni de a a8numit cooperare interguvernamental ! al doilea
pilon pentru politica e/tern i de securitate comun (PE0C) i al treilea pilon pentru
3usti ie i afaceri interne (45). 6oul 'ratat Constitu ional ('C), dup ratificare, va include
ace ti piloni ntr8un cadru institu ional i procedural unificat. 'otu i, este de re inut c
structura institu ional nu este sta"il, fiind supus unor dez"ateri, controverse i revizuiri
periodice. Eom rezuma cAteva elemente c-eie ale aran3amentelor institu ionale (vezi figura
>.$ mai 3os) B cititorii de3a familariza i cu acestea pot a"orda direct sec iunea referitoare la
cele cinci modalit i de ela"orare a politicilor n UE.
Comisia European - pag. 48
Comisia a fost conceput atAt ca secretariat, cAt i ca proto8e/ecutiv n sistemul institu ional
al UE. +n prima sa versiune, ca +nalt utoritate a Comunit ii Europene a Cr"unelui i
# elului (nfiin at n $%&$), aceasta avea o natur mai degra" e/ecutiv, "ucurAndu8se de o
autonomie considera"il.
'a"elul >.$
Principalele tratate i reforme ale acestora
nF 'ratat Con inut
$%&$ 'ratatul de la Paris Comunitatea European a Cr"unelui i
# elului (CEC#)(semnat de :elgia,
*epu"lica ;ederal <ermania, ;ran a, 5talia,
=u/em"urg, i #landa)
$%&) 'ratatul de la *oma Comunitatea Economic European (CEE)
$%&) 'ratatul de la *oma Comunitatea European a Energiei tomice
(Euratom)
$%2&82 Criza i compromisul de la =u/em"urg +ntrerupe e/tinderea votului prin ma3oritate
calificat (E,C)
$%2& 'ratatul de fuziune Une te institu iile ntr8un singur cadru
$%)7 'ratatul "ugetar 0unt create resurse proprii (respectiv
venituri)( Parlamentul European (PE) i se
acord unele puteri "ugetare.
$%). ct de aderare Primirea @anemarcei, 5rlandei i ,arii
:ritanii
$%)& 'ratatul "ugetar ,ai multe puteri pentru PE( nfiin area Cur ii
de Conturi
$%)1 ,odificarea tratatului legeri directe pentru PE
$%17 ct de aderare Primirea <reciei
$%1& ct de aderare Primirea 0paniei i Portugaliei
$%12 ctul Unic European (UE) ,ai mult E,C n Consiliu, unele puteri
legislative pt. PE( nou 'ri"unal de Prim
5nstan ( introducerea coeziunii( e/tinderea
politicilor
$%%. 'ratatul privind Uniunea European
(,aastric-t)('UE)
0tructur pe trei piloni a Uniunii Europene
( politica e/tern i de securitate comun
(PE0C) i 3usti ie i afaceri interne (45) (
mai mult E,C n Consiliu( oficializeaz
Consiliul European( codecizie pt. PE( nou
Comitet al *egiunilor( e/tinde politicile, n
special pentru uniunea economic i monetar
(UE,) ( introduce su"sidiaritatea i
cet enia( Protocol 0ocial (derogare "ritanic)
$%%9 ct de aderare dmiterea ustriei, ;inlandei i 0uediei
$%%) 'ratatul de la msterdam(') ,ai multe puteri legislative pt. PE i
utilizarea mai larg a avizului conform
pentru (de e/emplu) e/tindere i numirea
Comisiei( introduce fle/i"ilitatea
(cooperarea unui numr mai mic de state
mem"re) ( e/tindere modest a E,C n
Consiliu( incorporarea 0c-engen( eliminarea
derogrii "ritanice
$%%) 'ratatul consolidat privind Uniunea
European ('CUE)
0implific tratatele prin com"inarea
acestora ntr8un singur set, renumerotarea
dispozi iilor tratatelor anterioare
.77$ 'ratatul de la 6isa ('6) @estinat s simplifice institu iile Ue n
vederea e/tinderii
.77> ct de aderare Primirea Ciprului, *epu"licii Ce-e, Estoniei,
=etoniei, =ituaniei, ,altei, Poloniei,
0lovaciei, 0loveniei, Ungariei
.779 'ratatul Constitu ional ('C) *eorganizarea su"stan ial a tratatelor n trei
pr i ! 58 Principalele dispozi ii
constitu ionale ( 55 B Carta @repturilor
;undamentale( 5558 Politicile i func ionarea
Uniunii, precum i anumite sc-im"ri
institu ionale
F6ot! data semnrii.
Consiliul Uniunii Europene pag. 54
Consiliul UE este atAt o institu ie cu func ii colective n cadrul Uniunii, cAt i crea ia
guvernelor statelor mem"re. +n principiu i de drept e/ist un singur Consiliu, mputernicit s
ia decizii n orice privin . @e o"icei, mem"rii si sunt mini tri din guvernele statelor
mem"re, dar mini trii care iau parte la reuniuni, precum i felul n care aleg s fie
reprezentate guvernele , variaz n func ie de su"iectele discutate.
Consiliul European pag. 59
Consiliul European s8a nscut din reuniunile la vArf ocazionale ale efilor de stat (;ran a i
;inlanda au pre edin i cu anumite competen e sporite, ace tia luAnd parte la reuniuni) sau de
guvern (respectiv primii mini tri). @ou reuniuni foarte importante, una avAnd loc la Gaga n
$%2% i alta la Paris n $%)., au sta"ilit agenda anilor urmtori. +ncepAnd cu $%)9, la
ndemnul lui <iscard dDEstaing, pe atunci pre edintele ;ran ei, Consiliile Europene au devenit
regulate, reunindu8se cel pu in de dou ori pe an.
Parlamentul European pag. 62
PE este compus, ncepAnd cu iunie .779, din )1& de mem"ri( ,PE) ale i propor ional i
direct n cele .& de state mem"re. 5ni ial, acesta era compus din parlamentari na ionali, dar n
$%)1 o modificare a tratatului a introdus alegeri directe, primele fiind inute n $%)%. 0ediul
su , datorit sensi"ilit ii statelor mem"re, este mpr it ntre =u/em"urg , 0tras"ourg i
:ru/elles.
Curtea European de usti ie pag. 6!
CE4 a fost instituit de primele tratate( n aceast privin , tratatele nu s8au sc-im"at, cu
e/cep ia necesit ii de a face fa nivelului de munc crescut i e/tinderilor succesive ale
Uniunii.
CE4, cu sediul la =u/em"urg, include n prezent .& de 3udectori i 1 avoca i generali, care
emit avize preliminare asupra spe elor. UE din $%12 a instituit o a doua curte. 'ri"unalul de
Prim instan , compus n prezent din .& de 3udectori, care a3ut la gestionarea flu/ului
ridicat de cauze. CE4 este astfel un fel de curte suprem, capa"il s ofere o 3urispruden
unic i s rezolve litigiile, atAt cele transmise de instan ele na ionale, cAt i cele aduse direct
n fa a sa. 0anc iunile Cur ii sunt n cea mai mare parte for a propriilor decizii, sus inute
uneori de capacitatea de a impune amenzi celor care au nclcat dreptul comunitar ( n
general, asupra firmelor).
"e#umat pag. 89
Programul pie ei unice europene a marcat o cotitur n procesul de integrare european.
'otu i, rdcinile acesteia sunt mult anterioare anului $%1&. rmonizarea detaliat s8a
dovedit o metod frustrant de integrare a pie ei, mai ales dup ce concuren a e/tern a
nceput s pun la ncercare industria european. Procesul de ela"orare a politicilor UE s8a
desc-is treptat ctre idei noi i, cu spri3inul deciziilor CE4 i prin ac iunile Comisiei, a
facilitat activismul legislativ i modificri importante ale proceselor de punere n aplicare a
politicilor. @e i sarcina finalizrii pie ei unice rmAne nc de realizat, aceasta constituie
acum esen a integrrii europene i a modificat modelul rela iilor stat8pia n Europa.
$ntroducere % politica &n domeniul concuren ei i pia a european pag. ''(
Politica n domeniul concuren ei const n sta"ilirea unor standarde de conduit, mai degra"
decAt n urmrirea unor o"iective tangi"ile, i este ancorat n principiile capitalismului de
pia li"er. @e aceea, caracterul i rolul politicii n domeniul concuren ei au fost
controversate atAt n ansam"lul Uniunii Europene (UE) , cAt i la nivelul statelor mem"re.
Evolu ia sa reflect sisteme economice foarte variate, de la pie e foarte li"eralizate la cele n
care statul a 3ucat un rol important n economie i statele post8socialiste care au m"r i at
capitalismul numai din anii D%7 (0c-midt .77.). Politica european n domeniul concuren ei
este cuprinztoare, incluzAnd politica antitrust, controlul fuziunilor, precum i controlul
a3utoarelor de stat ( su"ven iile acordate industriei). #rientarea sa general a fost de a face
presiuni pe toate fronturile pentru li"eralizarea pie elor.
5mportan a politicii n domeniul concuren ei decurge din rolul central pe care factorii
economici i principiile economiei de pia le8au avut n crearea UE. Eiziunea din $%&1 a fost
cea a unei pie e comune care ar genera "eneficii tuturor participan ilor prin integrare. ceasta
era o viziune economic li"eral, pe atunci controversat, care se "aza pe ncrederea n
capitalismul tradi ional. ceasta viziune era alternativa natural la economiile cu planificare
centralizat din Europa de Est, dar pe de alt parte era privit cu scepticism de o mare parte a
elitelor politice i de afaceri vest8europene. ceasta a devenit dominant numai n urma
revolu iei neoli"erale din anii D17 i adoptrii programului pie ei unice n $%%.. Ea a fost
consolidat de colapsul comunismului sovietic i remodelarea sistemelor de control economic
din Europa de Est, acestea aliniindu8se normelor capitaliste ale Uniunii. +n capitalismul
tradi ional, concuren a este dinamica central a activit ii antreprenoriale, precum i mi3locul
de energizare a sistemului economic pentru a crea "eneficii sociale. cele aspecte ale vie ii
economice care ngreuneaz concuren a B monopolul, oligopolul, cartelurile, practicile
restrictive, mpr irea pie elor, su"ven iile i prote3area unor sectoare sau firme din partea
statului B mpiedic de asemenea generarea i distri"uirea eficient a "og iei. a cum
:anca Central European (:CE) garanteaz o moned sntoas i un nivel sczut al
infla iei, la fel regulile UE privind concuren a garanteaz o pia li"er i eficien
economic, furnizAnd un fel de constitu ie economic a Europei.
ccentul pus de pia i integrare economic nseamn c politica n domeniul concuren ei a
fost oarecum mai important n UE decAt n alte pr i ( cu e/cep ia 0U i eventual a
<ermaniei ). Comisia a e/tins domeniul de aplicare al politicii n domeniul concuren ei,
transformAnd8o n una din competen ele sale principale. :azAndu8se pe dispozi ii consistente
ale tratatelor i spri3inul Cur ii Europene de 4usti ie (CE4), ela"orarea i aplicarea politicii de
concuren a fost atri"uit direc iei @< C#,P, una din cele mai eficiente direc ii generale
(@<) din Comisie, g-idat de o serie de comisari capa"ili. Politica n domeniul concuren ei a
do"Andit unele caracteristici de metapolitic, avAnd astfel prioritate fa de domenii mai
pu in dezvoltate (precum politicile industrial, de C8@ sau de mediu), sau sta"ilind cadrul
anumitor politici sectoriale ( precum mi3loacele de comunicare, telecomunica iile etc.) +ntr8
adevr, politica n domeniul concuren ei a fost utilizat pentru disciplinarea guvernelor i a
companiilor, astfel ncAt to i actorii economici s o n eleag i s8i acorde respectul cuvenit.
Con inutul politicii pag. ''!
Politica european n domeniul concuren ei are cinci componente, fiecare dintre acestea
"azAndu8se pe competen e 3uridice specifice!
o interdic ie a acordurilor ntre firme care limiteaz concuren a (articolul 1$ 'CE(
fostul articol 1& CEE) (
interzicerea a"uzurilor de pozi ie dominant din partea uneia sau mai multor firme
mari ( articolul 1. 'CE( fostul articol 12 CEE ) (
controlul fuziunilor care creeaz o pozi ie dominant ( *egulamentul nr. 9729H1%) (
controlul a3utoarelor acordate de un stat mem"ru unei firme sau categorii de firme
( articolele 1) i 1% 'CE( fostele articole %. i %> CEE ) ( i
li"eralizarea msurilor statelor mem"re care favorizeaz utilit ile interne i
industriile de infrastructur ( articolele >$ i 12 'CE( fostele articole >) i 1& CEE ).
"e#umat pag. '!5
Uniunea economic i monetar (UE,) este unul dintre cele mai am"i ioase i mai
fructuoase proiecte ntreprinse vreodat de Uniunea European (UE). @e la primele propuneri,
fcute la summit8ul de la Gaga din$%2%, pAn la introducerea efectiv a monedei euro n .77.,
liderii europeni au promovat UE, ca pe o modalitate de a atinge, prin cooperare economic
intensiv, o"iective politice legate de pace i sta"ilitate. @e i lideri politici marcan i din UE
au privit de mult vreme integrarea monetar ca pe o modalitate de a cimenta Europa prin
legturile unei monede unice , pentru realizarea efectiv a UE, au fost necesare unele
sc-im"ri fundamentale n statele mem"re. fost necesar n special o convergen a
perspectivelor de politic monetar n ceea ce prive te utilitatea infla iei sczute, plus cAteva
decenii de cooperare n domeniul de sc-im" i impulsul ctului Unic European (UE) ,
pentru ca UE, s fie nscris n 'ratatul privind Uniunea European ('UE) din $%%.. +n
prezent, autoritatea n materie de politic monetar a fost transferat decisiv ctre :anca
Central European ( :CE) , n timp ce alte elemente c-eie ale uniunii economice, n special
politica fiscal, rmAn su" control na ional. <-idAndu8ne dup istoria altor construc ii
monetare, acest sistem doar par ial federalizat de guvernan economic se poate dovedi
destul de fragil. 'otu i, inovarea e/traordinar i anga3amentul politic dura"il fa de UE,
arat c liderii europeni ar putea gsi o modalitate de a face fa acestor noi ncercri.

S-ar putea să vă placă și