Sunteți pe pagina 1din 68

UNIVERSITATEA SPIRU-HARET RM.

VALCEA
FACULTATEA DE CONTABILITATE I FINANE

PROIECT DE
CERCETERE FINANCIAR-
BANCARA
Coordonator t!!n"!#!$%
L&$tor Un!'&r(!tar drd. )!) Ion


A)tor!%
Andr&&($) I)*!ana
Bod&($)+Bo,o(*o'-A*!na E*&na
.//0
UNIVERSITATEA SPIRU-HARET RAMNICU VALCEA
Facultatea de Contabilitate si Finante Banci
EVAZIUNEA FISCALA
cauze,masuri de elimiare,im!lica"iile ei asu!ra
ec#ili$rului $u%e"ar
PROIECT DE CERCETARE
FINANCIAR-BANCARA
Coordonator t!!n"!#!$%
L&$tor Un!'&r(!tar drd. )!) Ion

A)tor!%
Andr&&($) I)*!ana
Bod&($)+Bo,o(*o'-A*!na E*&na
.//0
CUPRINS
Introducere
...4-5
Capitolul I: Consideraiuni privind definirea i formele de manifestare ale evaziunii
fiscale
1.1.Definirea evaziunii fiscale.Formele evaziunii
fiscale..6 - 9
1.2.Scurt istoric al fenomenului in Romania..
..9-10
1..Evaziunea fiscala in perioaa e
tranzitie...10-1!
1.!."auzele aparitiei Evaziunii fiscale si formele e manifestare a acesteia ..
.1!-1#
1."."ompetente in prevenirea si com$aterea evaziunii fiscale in Romania
14-19
Capitolul II: #voluia fenomenului evaziunii fiscale $n %udeul &'lcea( $n
perioada2))!*2))+.Studii de caz.
2.1.Evolutia fenomenului frauei fiscale in Romania%in perioaa !004-
!00&...!0
2.1.1.Evolutia fenomenului evazionist la nivelul economiei nationale..
.!0-!#
2.1.2.Evolutia fenomenului evazionist la nivelul
'uetelor..!#-!(
2.1..Evolutia fenomenului evazionist pe omenii e activitate..
..!(-#5
2.2. )naliza *n inamic+ a evaziunii fiscale *n 'ue,ul -.lcea *n perioaa !004-
!00&..#6
2.2.1. Forme e manifestare a evaziunii fiscale *n 'ue,ul
-.lcea...#6-41
2.2.2.Dimensiunea evaziunii fiscale ientificate la nivelul 'ue,ului -.lcea..
41-50
2../articularit+,i privin evaziunea
fiscala.51
2.!. "omentarii proprii pe mar0inea unor stuii e caz e evaziune fiscal+ ientificate
*n 'ue,ul
-.lcea.
....5!-5(
C,NC-U.II///////////////////////////////////
//////..////.5&-61
0N#1#//.////////////////.
//////////////////////////..6!-65
2I2-I,3R04I#/////////////////////////////////
//////////..//.66

INTRODUCERE
1ultituinea o$li0a,iilor pe care le0ile fiscale le impun contri$ua$ililor 2i% mai ales%
povara acestor o$li0a,ii au f+cut s+ stimuleze% *n toate timpurile in0eniozitatea
contri$ua$ililor *n a inventa iverse proceee e eluare a o$li0a,iilor fiscale.
Evaziunea fiscal+ a fost *ntoteauna *n special activ+ 2i in0enioas+ pentru motivul c+%
fiscul lovin inivizii *n averea lor% *i atin0e *n cel mai sensi$il interes3 interesul bnesc.
Evaziunea fiscal+ este rezultanta lo0ic+ a efectelor 2i inaverten,elor unei le0isla,ii
imperfecte 2i r+u asimilate% a metoelor 2i moalit+,ilor efectuoase e aplicare% precum 2i
nepreveerii 2i nepriceperii le0iuitorului a c+rui fiscalitate e4cesiv+ este tot a2a e vinovat+
ca 2i cei pe care *i provoac+ prin aceasta la evaziune. ".n sarcinile fiscale apas+ prea
0reu asupra unei materii impoza$ile% aceasta tine s+ evaeze. )menzile fiscale nu-l vor
etermina pe contri$ua$il s+ eclare e4act veniturile pe care le are% ci *l vor etermina s+-2i
ia o serie e precau,ii mai minu,ioase% pentru a se sustra0e e la o$li0a,iile sale fa,+ e stat.
E4ist+ o psi5olo0ie a contri$ua$ilului e a nu pl+ti nicioat+ ec.t ceea ce nu poate s+ nu
pl+teasc+.
Spiritul e evaziune fiscal+ se na2te in simplul 'oc al interesului% oricare ar fi cota
impozitului pus *n sarcin+ 2i care nu este ec.t o form+ a e0oismului 2i stupiit+,ii omene2ti.
)ceast+ mentalitate e4ist+ la omul cel mai cinstit6 unii% c+rora nici nu le-ar veni vreoat+
ieea cea mai neelicat+ asupra propriet+,ii aproapelui% se vor sustra0e e la *natoririle lor
fa,+ e fisc f+r+ nici o ezitare.
7atura omeneasc+ are *ntoteauna tenin,a s+ pun+ interesul 0eneral *n urma
interesului particular6 ea este *nclinat+ s+ consiere impozitul mai mult ca pe un pre'uiciu 2i
nu ca o le0itim+ contri$u,ie la c5eltuielile pu$lice 2i s+ va+ *ntoteauna cu oc5i mai r+i pe
acela care vrea s+-i mic2oreze patrimoniul. Este cunoscut c+% in cele mai vec5i timpuri%
contri$ua$ilii au c+utat s+ reuc+ o$li0a,iile fiscale% recur0.n la cele mai variate 2i
in0enioase metoe.
) *n2ela fiscul se consier+ *n mentalitatea curent+ ca o pro$+ e a$ilitate% nu e
necinste6 a pl+ti ceea ce fiscul pretine este o ova+ e naivitate% nu e inte0ritate. E4ist+
eci% *n *ns+2i natura omeneasc+ acest spirit e a se sustra0e e la o$li0a,iile fa,+ e fisc6
s-a creat un fel e sentiment colectiv e amoralitate fiscal+% sentiment mai puternic 2i mai
viu manifestat *n p+turile or+2ene2ti% a0ravat e o str.mt+ 2i e0oist+ *n,ele0ere a atoriilor
sociale.
8n coni,iile economiei e pia,+% or0anele fiscale se confrunt+ cu un fenomen
evazionist ce ia propor,ii e mas+% in cauza tenin,ei e a fi sustrase e su$ incien,a le0ii
venituri c.t mai su$stan,iale.
9ipsa unor re0lement+ri le0ale% *n coni,iile *n care capitalul e stat a suferit moific+ri
esen,iale *n favoarea capitalului privat% cre2terea 2i iversificarea num+rului e a0en,i
economici% c+rora le revin o$li0a,ii fiscale% au creat posi$ilitatea sustra0erii e la plata
impozitelor% ta4elor 2i a altor sume atorate statului% pentru ma'oritatea a0en,ilor economici
nou *nfiin,a,i.
"re2terea alarmant+ a cazurilor e neevien,iere corect+ a opera,iunilor economice%
*nre0istr+rile fictive *n conta$ilitate% *nfiin,area unor firme av.n ca scop efectuarea unei
sin0ure opera,iuni comerciale e amploare ne*nre0istrat+ *n evien,e% 2i apoi a$anonate *n
totalitate% istru0erea inten,ionat+ e ocumente% iminuarea procentului e aaos
comercial practicat% folosirea unor evien,e u$le% *ntocmirea 2i prezentarea e ate
nereale *n $ilan,uri 2i $alan,e% ascunerea unor activit+,i comerciale% neeclararea
sucursalelor% filialelor% punctelor e lucru% a epozitelor 2i ma0aziilor% prezentarea e
ocumente false la opera,iuni e import : e4port% au f+cut necesar+ luarea unor m+suri
ferme e stopare a fenomenului e evaziune fiscal+.
1+surile pentru com$aterea evaziunii fiscale s-au concretizat prin aoptarea 9e0ii nr.
&( in 4 octom$rie 1994% intrat+ *n vi0oare la !4 noiem$rie 1994. 9e0ea aceasta a ap+rut ca
o necesitate% impus+ e sc5im$area moului 2i rela,iilor e prouc,ie% ca urmare a
transform+rilor socio-politice intervenite up+ ecem$rie 19&9. 8n mo nemi'locit ea este
eterminat+ e atituinea a0en,ilor economici 2i persoanelor fizice care activeaz+ pe
teritoriul Rom.niei% fa,+ e *neplinirea o$li0a,iilor e plat+ a impozitelor% ta4elor%
contri$u,iilor 2i altor sume atorate statului% ca urmare a activit+,ilor economice care
0enereaz+ venituri supuse impozit+rii.
)cestei atituini a a0en,ilor economici i se aau0+ 2i faptul c+% *n mo ne'ustificat%
unele unit+,i $ancare% folosinu-se e secretul $ancar% au refuzat cate0oric s+ comunice
or0anelor e control ate privin isponi$ilit+,ile $+ne2ti apar,in.n a0en,ilor economici
controla,i 2i inamica acestora.
Capitolul I
Consideraiuni privind definirea i formele de manifestare ale
evaziunii fiscale
1.1.5efinirea evaziunei fiscale
;uri2tii rom.ni au fost preocupa,i *nc< e la *nceputul secolului e efinirea evaziunii
fiscale% *n acest scop .nu-se iferite efini,ii cum ar fi e e4emplu3 =totalitatea
procedeelor licite i ilicite cu ajutorul crora cei interesai sustrag n totalitate sau n parte
averea lor, obligaiunilor stabilite prin legile fiscale>% sau =sustragerea de la plata
obligaiunilor fiscale prin transmiterea unor date eronate privind sursele i veniturile
impozabile>.
Evaziunea fiscal< este rezultant< lo0ic< a efectelor 2i inaverten,elor unei le0isla,ii
imperfecte% a metoelor efectuoase e aplicare% precum 2i a nepreveerii 2i nepriceperii
le0iuitorului a c<rui fiscalitate e4cesiv< este tot at.t e vinovat< ca 2i cei pe care *i provoac<
prin aceasta la evaziune.
)rt.1 in le0ea &(?1994 efine2te evaziunea fiscal< ca fiin =sustragerea prin orice
mijloace, n ntregime sau n parte, de la plata impozitelor, taelor !i a altor sume
datorate "ugetului de stat, "ugetelor locale, "ugetului asigur#rilor sociale de stat !i
$ondurilor speciale etra"ugetare de c#tre persoanele $izice sau juridice rom%ne sau
str#ine, denumi&i n continuare contri"ua"ili>. 8n art.# in aceast< le0e sunt prevazute
o$li0a,iile contri$ua$ilului% 2i anume3
eclararea *n termen e 5 zile e la *nre0istrare a atelor *n le0<tura cu su$unit<,ile
constituite *n sucursale% filiale% puncte e lucru% epozite% ma0azii 2i cu orice alte
locuri *n care se esf<2oar< activit<,i proucatoare e venituri% $<ncile 2i conturile
$ancare *n lei sau *n valut<% iniferent e locul une func,ioneaz<% *n ,ar< sau *n
str<inatate
eclararea or0anului e control a $unurilor sau valorilor impoza$ile epozitate *n
orice alte locuri
eclararea oric<ror sc5im$<ri cu privire la seiu% filiale% epozite% conturi $ancare *n
termen e 15 zile e la ata c.n au avut loc. Declara,ia se va comunica or0anelor
fiscale competente
evien,ierea veniturilor realizate 2i c5eltuielilor efectuate in activit<,ile esf<2urate%
prin *ntocmirea re0istrelor sau a oric<ror alte ocumente prev<zute e le0e
plata la termen a sumelor atorate statului ca urmare a o$,inerii e venituri% e,inerii
e $unuri imo$ile sau mo$ile ori a esf<2ur<rii e activit<,i supuse ta4elor 2i
impozitelor

4,R6#-# #&0.IUNII 4ISC0-#
Dup< moul cum se proceeaz< *n activitatea e evitare a re0lement<rilor fiscale se
face iferen,ierea *ntre evaziunea fiscal7 le8al7 2i evaziunea fiscal7 ilicit7.
a@ #vaziunea fiscal7 le8al7 reprezint< ac,iunea contri$ua$ilului e a ocoli le0ea% recur0.n
la o com$ina,ie neprevazut< a acesteia. )ceast< form< e evaziune nu este posi$il< ec.t
atunci c.n le0ea este lacunar< sau prezint< inaverten,e. Evaziunea fiscal< le0al< se
realizeaz< atunci c.n o anumit< parte in veniturile sau averea unor persoane sau
cate0orii sociale% este sustras< e la impozitare atorit< moului *n care le0isla,ia fiscal<
ispune sta$ilirea o$iectivului impoza$il.
"ontri$ua$ilii 0<sesc anumite mi'loace% 2i e4ploat.n insuficien,ele le0isla,iei le
elueaz< *n mo le0al% sustr<0.nu-se *n totalitate sau *n parte pl<,ii impozitelor% tocmai
atorit< unei insuficien,e a le0isla,iei. 8n acest fel contri$ua$ilii r<m.n *n limita repturilor lor%
f<r< putin,a e a li se imputa ceva% iar statul nu se poate ap<ra ec.t printr-o le0isla,ie clar<%
precis<.
"ele mai frecvente cazuri e evaziune *n care se uzeaz< e interpretarea favora$il<
a le0isla,iei fiscale% *n practica ,<rilor cu economie e pia,<% sunt3
a@ constituirea e fonuri e amortizare sau e rezerv<% *n cuantum mai mare ec.t
cel ce se 'ustific< in punct e veere economic% mic2or.n astfel veniturile impoza$ile
$@ practica unor societ<,i comerciale e a investi o parte in profitul realizat *n
ac5izi,ii e ma2ini 2i ec5ipamente te5nice pentru care statul acor< reuceri ale impozitului
pe venit% m<sur< care este menit< s< stimuleze acumularea
c@ asocierile e familie% precum 2i societ<,ile oculte intre so,ia 2i copiii
*ntreprinz<torului 2i acesta6 rezultatul unei asemenea manevre este impunerea separat< a
acestora% repartizarea separat< a venitulor pe fiecare asociat uc.n la mic2orarea
sarcinilor ficale
@ venitul total al mem$rilor familiei poate fi *mp<r,it *n mo e0al *ntre ace2tia%
iniferent e contri$u,ia fiec<ruia la realizarea lui% pe aceast< cale o$,in.nu-se o iminuare
a cuantumului impozitului pe venit% care este atorat statului
e@ constituirea unor epozite e p<strare 2i aministrare e c<tre p<rinte Atutore@ a
unor fonuri *n favoarea copilului minor. 8n acest caz e2i venitul aferent epozitului este
supus impunerii% impozitul pl<tit este mai mic *n compara,ie cu ceea ce s-ar atora pe
venitul astfel reivizat
f@ folosirea *n anumite limite% a preveerilor le0ale cu privire a ona,iilor filantropice%
iniferent ac< acestea au avut loc sau nu% uce la sustra0erea unei p<r,i in veniturile
realizate e la impunere
0@ un contri$ua$il are posi$ilitatea s< opteze pentru impozitul pe venitul persoanelor
fizice% fie pe sistemul e impunere aplica$il veniturilor realizate e corpora,ie. Bpt.n pentru
cel e al oilea re0im fiscal% contri$ua$ilul realizeaz< o important< sustra0ere in venitul
impoza$il eoarece sistemul e impunere al corpora,iilor cuprine numeroase facilit<,i care
uc la o su$stan,ial< reucere a sarcinilor fiscale.
5@ luarea *n consierare a unor facilit<,i le0ale cu privire la e4cluerea in masa
impoza$il< a c5eltuielilor cu munca vie% cu pre0atirea profesional< 2i practica *n prouctie% a
sumelor pl<tite pentru contracte e cercetare ce au ca o$iect pro0rame prioritare e interes
national
i@ sc<erea in venitul impoza$il a c5eltuielilor e protocol% reclam< sau pu$licitate%
iniferent ac< au fost f<cute sau nu
'@ interpretarea favora$il< a ispozi,iilor le0ale care prev< importante facilit<,i pentru
contri$u,iile la spri'inirea activit<,ilor sociale% culturale% 2tiin,ifice 2i sportive.
9e0ea 1!?1991 privin impozitul pe profit A1.B. nr.!5 in #1.01.1991@ re0lementeaz<
c5eltuielile care se sca in veniturile *ncasate *n veerea iminu<rii profitului. )ceast< list<
a fost moificat< *n ane4a 1% la Cot<r.rea 0uvernului nr. &04 in #0.11.1991.
Dnterpretarea favora$il< a acestor ispozi,ii ce acor< scutiri e impozit
pe iferite perioae e la infiin,area societ<,ii *n func,ie e profil a us la infiin,area unui
num<r eose$it e mare e societ<,i cu profil comercial *n scopul evaziunii fiscale.
$@ #vaziunea fiscal7 ilicit7% spre eose$ire e cea le0al<% se s<v.r2e2te prin c<lcarea
fla0rant< a le0ii% profit.nu-se e moul specific *n care se face impunerea. 8n acest caz
contri$ua$ilul violeaz< prescrip,ia le0al< cu scopul e a se sustra0e e la plata impozitelor%
ta4elor 2i contri$u,iilor cuvenite statului.
Evaziunea fiscal< este frauuloas< c.n contri$ua$ilul% o$li0at s< furnizeze ate *n
spri'inul eclara,iei *n $aza c<reia urmeaz< a i se sta$ili cota impozitului% recur0e la
isimularea o$iectului impoza$il% la su$evaluarea cuantumului materiei impoza$ile sau la
folosirea altor c<i e sustra0ere e la plata impozitului.
8n 0eneral este 0reu s< se etermine toate formele
e evaziune e acest 0en% ele fiin practic nelimitate. 8n activitatea fiscal< e4ist< *ns< forme
care se re0<sesc mai frecvent3
- *ntocmirea e eclara,ii false
- *ntocmirea e ocumente e pl<,i fictive
- alc<tuirea e re0istre conta$ile nereale
- neeclararea materiei impoza$ile
- eclararea e venituri impoza$ile inferioare celor reale
- e4ecutarea e re0istre e evien,e u$le% un e4emplar real 2i altul fictiv
- iminuarea materiei impoza$ile rezultate in reucerea cifrei e afaceri prin
*nre0istrarea *n c5eltuielile unit<,ii a unor c5eltuieli neefectuate *n realitate
- v.nz<rile f<cute f<r< factur<% precum 2i emiterea e facturi f<r< v.nzare efectiv<%
care ascun opera,iunile reale supuse impozit<rii
- falsificarea $ilan,ului% ca mi'loc e frauare a fiscului% care presupune o conven,ie
*ntre patron 2i conta$ilul 2ef% ei fiin astfel ,inu,i s< r<spun< soliar pentru fapta
comis<
1ic2orarea *ncas<rilor $u0etare in impozite% atorit< evaziunii fiscale% este *n mai
multe state o pro$lem< acut< 2i frecvent<% m<rimea acestora nefiin eloc ne0li'a$il<.
1.2. SCUR9 IS9,RIC 0- 4#N,6#NU-UI :N R,6;NI0
E4amin.n pro$lema evaziunii fiscale *n Rom.nia% se poate constata c< e la marea
reform< a impozitelor irecte in anul 19!1 2i *n special in anul 19!9% le0ea rom.nesc< s-a
orientat *n principal spre or0anizarea unui sistem e impunere si e 0<sire a mi'loacelor
celor mai eficace pentru prevenirea 2i reprimarea evaziunii fiscale. 8n anul 19!# s-a
esfiin,at impunerea minimal< 2i s-au atenuat sanc,iunile severe prev<zute e le0ea in
19!1 *mpotriva practicilor evazioniste% fiscul r<m<n.n aproape ezarmat *n fa,a spiritului
antifiscal manifestat e unii contri$ua$ili 2i a lipsei e pre0<tire a or0anelor e aplicare a
le0ii.
9e0ea contri$u,iiilor irecte in 19!#% pe l.n0< p<r,i $une a avut 2i lacune% ce f<ceau
ca sarcina fiscal< s< nu fie le0al repartizat<% pentru a asi0ura unor intreprineri posi$ilitatea
e a nu pl<ti impozitul. Spre e4emplu% faptul c< imo$ilele apar,in.n intreprinerilor
inustriale nu erau supuse impozitului pe cl<iri% avea rept consecin,< c< *n anii c.n
activitatea acestora se sola cu piereri% fiscul pierea 2i impozitul funciar pe care
intreprinerile l-ar fi pl<tit su$ ru$rica =impozit pe cl<iri>.
"ea mai r<sp.nit< form< e evaziune fiscal< a avut-o =infla,iunea amortiz<rilor>%
proceeu ce consta *n ac,iunea intreprinerilor e a e4a0era valoarea cl<irilor 2i
instala,iilor pe care le poseau 2i e a cere 2i e a o$,ine e la fisc reptul e a sc<ea in
$eneficiu un fon e amortizare corespunz<tor unor investi,ii mai mari ec.t cele reale. 8n
aceea2i perioa<% *n Eermania% s-a creat un o$stacol automat acestui 0en e evaziune prin
func,ionarea impozitului pe avere% al<turi e impozitul pe profit. 8ntreprinzatorul nu mai
supraevalua cl<irile 2i instala,iile eoarece ar fi pl<tit un impozit mult mai mare la ru$rica
=impozit pe avere>.
Efectele aplic<rii le0ii in 19!# au constat *n sc<erea *n0ri'or<toare a ranamentului
impozitelor irecte. )ceast< situa,ie etermina le0iferarea special< a m<surilor e
represiune a evaziunii fiscale 2i o moificare total< a metoelor e impunere% pentru acele
cate0orii e contri$ua$ili ce se puteau sustra0e fiscului cu u2urin,<.
9e0iferarea m<surilor e represiune a evaziunii fiscale 2i moific<rile ause le0ii
contri$u,iilor irecte marc5eaz< *n Rom.nia *nceputul luptei antievazioniste. 8ncep.n in
19!9 le0isla,ia fiscal< rom.n< are tenin,a in ce *n ce mai pronun,at< e a restr.n0e sfera
e aplicare a metoei constat<rii irecte prin eclara,ia contri$ua$ilului 2i e a o *nlocui prin
sistemul impunerii fi4e 2i minimale% pe $aza semnelor e4terioare 2i prezum,iilor. Scopul le0ii
in 19!9 a fost e a m<ri masa impoza$il< 2i e a limita posi$ilit<,ile e evaziune.
Fn aev<rat co al evaziunii fiscale a fost introus *n le0ea contri$u,iilor irecte 2i
celelalte le0i e impozite 2i ta4e. 9e0ea contri$u,iilor irecte in 19## clasific< a$aterile e
la le0i *n contraven,iune simpl< 2i contraven,iune calificat<. 8n literatura 'uriic< a vremii se
f<cea iferen,a *ntre infrac,iunea fiscal<% a$aterea fiscal< 2i evaziune.
)stfel% infrac,iunea fiscal< era consierat< =orice a$atere% neascultare a le0ilor fiscale
sanc,ionat< cu o peeaps< fiscal<% neurmarea sau nesupunerea la le0ile fiscale pu.an s<
rezulte fie intr-un fapt e a$sten,iune% fie intr-o ac,iune>. Se aprecia c< infrac,iunea fiscal<
apare ca o consecin,< a reptului pe care *l are statul e a impune 2i e a peepsi.
Sanc,iunile pentru astfel e fapte erau amenzile% care mer0eau p.n< la e patru ori
impozitul la iferen,a venitului sustras. /entru actele e corup,ie impotriva a0en,ilor fiscali
era prevazut< *nc5isoarea contraven,ional<. Don Stan *n lucrarea =Fraue 2i sanc,iuni
fiscale> f<cea urm<toarele aprecieri3 =le0isla,ia rom.n< este un mozaic e le0i necooronate
in punct e veere al sanc,iunilor. Dnfrac,iunile nu sunt *ntoteauna net efinite% iar te5nica
aplic<rii lor nu este am<nun,it< 2i precis<% ceea ce *n0reuneaz< nu numai sarcina or0anelor
fiscale c5emate a le aplica ci 2i cercet<rile *n omeniul reptului fiscal 2i 'uecarea
contraven,iilor GH Fiecare le0e fiscal< are sistemul s<u eose$it e penalit<,i% proceur<
proprie 2i termene e apel 2i recurs cu totul iferite e la un impozit la altul% astfel c< se
comit cu u2urin,< e c<tre func,ionarii 1inisterului Finan,elor% erori 2i confuzii>.
9a !9 ecem$rie 194( o nou< le0e vine s< sanc,ioneze evaziunea fiscal<6 le0ea #44
era foarte aspr< urm<rin cu toat< seriozitatea pe evazioni2ti 2i pe to,i cei ce nu-2i
respectau o$li0a,iile fa,< e stat% .n *nsa posi$ilitatea celor *n cauz< s< intre *n le0alitate
2i s<-2i lic5ieze o$li0a,iile fiscale% c5iar ac< s-ar fi retras *n trecut *n tot sau *n parte e la
plata impozitelor. Faptele e evaziune erau asimilate crimei e sa$ota' 2i se sanc,ionau cu
peepsele prev<zute *n le0ea pentru reprimarea speculei 2i a sa$ota'ului.
1
1.. #&0.IUN#0 4ISC0-< :N P#RI,050 5# 9R0N.I=I#
Iranzi,ia la economia e pia,< a ,<rilor care au avut economii centralizate implica
sc5im$<ri esen,iale *n toate omeniile vie,ii economice 2i sociale. )2aar reforma
economic< tre$uie s< ai$< neaap<rat ca o component< esen,ial< 2i reforma fiscal< care s<
permit< *nt<rirea aministra,iei fiscale prin e4isten,a unui sistem fiscal care s< conuc< la
eficien,a activit<,ilor economico-sociale. /romovarea unei reforme fiscale *n ,<rile aflate *n
tranzi,ie la economia e pia,< tre$uie s< constituie una in priorit<,ile ma'ore.
!
8n coni,iile unei economii planificate% sistemul e pre,uri este ri0i% nereflect.n
situa,ia real< in economie6 capitalul este tratat *n cea mai mare parte ca un $un f<r<
valoare% ceea ce implica o rat< a o$.nzii foarte sc<zut<6 salariile personalului sca sim,itor.
8n ,<rile ezvoltate *ns<% sistemul fiscal este simplu e aministrat% transparent 2i sta$il.
#
8n momentul *n care se aopt< un nou sistem fiscal tre$uie avut *n veere impactul
pe care acesta *l are asupra firmelor *n aoptarea eciziilor e ezvoltare% *ntruc.t tenin,a
e a confisca veniturile accentueaz< evaziunea fiscal< 2i corup,ia% care la r.nul lor sunt
amplificate e infla,ie% care e o$icei conuce la practicarea unui sistem e impozitare
ine4at. De asemenea este necesar< luarea *n calcul a efectelor sistemului fiscal asupra
investi,iilor str<ine.
Evaziunea fiscal< este consecin,a ac,iunii unor situa,ii% ori a unor fapte ile0ale *ntre
care pot fi enumerate3
a@ imperfec,iunile le0ii% *n sensul c< actele normative prin intermeiul
c<rora se re0lementeaz< conuita e impozitare nu sunt *nea'uns e ela$orate% 2i
impozitele nu sunt suficient e clare% e4plicite
$@ lipsa e uniformitate *n activitatea or0anelor financiare cu
privire la sta$ilirea 2i perceperea ta4elor 2i impozitelor% eterminat< e ine4isten,a unor
norme metoolo0ice e aplicare a le0ii
c@ conuita unor cate0orii e contri$ua$ili% care
1
Mihai Prianu Piaa paralel a muncii, Editura Expert, 2003, pag. 22
2
Dicionar de economie (coordonator Ni Dorot!, Editura Econo"ic, #ucure$ti, 1%%%
3
Mihai Prianu Piaa paralel a muncii, Editura Expert, 2003, pag. 2&
folosesc cele mai iverse mi'loace e isimulare a materiei impoza$ile
@ lipsa e e4i0en,< ori corup,ia
func,ionarilor pu$lici *n carul or0anelor fiscale. Etapa tranzitorie e la
economia iri'at< la economia e pia,<% caracterizat< prin moific<ri structurale ale rela,iilor
economice% favorizeaz< faptele ile0ale% *neose$i corup,ia% traficul e influen,<%
*n2el<ciunea 2i% esi0ur% evaziunea fiscal<.
Dntroucerea la 1 iulie 199# a I.-.). a us la orientarea a0en,ilor economici spre
reucerea consumurilor% la isponi$ilizarea resurselor *n economie% la stimularea
e4porturilor 2i nu *n ultimul r.n la *m$un<t<,irea isciplinei financiare. 8n coni,iile
introucerii I.-.). *n locul impozitului pe circula,ia m<rfurilor 2i a unui nou sistem al
accizelor% 0raul e fiscalitate realizat s-a situat su$ nivelul anilor 1990-1991.
) fost ela$orat< e 1inisterul
Finan,elor 2i apro$at< e /arlament le0ea privin impozitul pe venitul a0ricol% ar coni,iile
economice actuale au conus la neperceperea sa p.n< *n anul !00&. S-a consierat
util< 2i a'ustarea temporar< a unor instrumente fiscale *n m<sur< s< spri'ine sta$ilizarea
economiei. /rincipalele m<suri au fost3
reforma impozitului pe circula,ia m<rfurilor 2i utilizarea lui ca staiu preliminar pentru
introucerea Aiulie 199!@ a impozitului pe valoarea a<u0at<
introucerea impozitului pe profit cu (( e clase e impozitare% reucerea acestor
clase *n ou< 2i aoptarea prin oronan,a 0uvernamental< a noii le0i a impozitului%
cu o cota unic< e impozitare e #&J
introucerea impozitului pe iviene 2i pe v.nzarea e active
introucerea unui nou sistem e ta4e vamale
introucerea impozitului pe salarii
Diversificarea structurii sistemului e impozite prin aoptarea impozitului pe venitul
personal 2i a altor impozite Aimpozitul pe c.2ti0ul in capital% impozitul pe proprietate%
impozitul pentru poluare@ au constituit o prioritate a reformei fiscale al<turi e introucerea
impozitului pe venitul 0lo$al.
9e0ea &(?1994 vine s< asi0ure si0uran,a $u0etului statului prin preveerea o$li0a,iei
pentru to,i cei care o$,in venituri e a contri$ui cu o parte in acestea% constituite ca
impozite% la realizarea $u0etului statului. 9e0ea privin evaziunea fiscal< era mai mult ec.t
o necesitate 2i este e a2teptat ca 0ravitatea peepselor pe care le instituie *i va etermina
pe evazioni2tii e profesie sau e ocazie% s< se 0.neasc< mai mult *naintea s<v.r2irii unor
astfel e acte% pentru c< riscul pe care 2i-l asum< acum nu este le0at e piererea unor
sume e $ani pe care le pl<teau ca amen<% ci este *n 'oc o valoare mult mai mare :
li$ertatea.
1.!. Cauzele evaziunii fiscale
Evaziunea fiscal< este rezultant< lo0ic< a efectelor 2i inaverten,elor unei le0isla,ii
imperfecte 2i r<u asimilate% a metoelor 2i moalit<,ilor efectuoase e aplicare% precum 2i
nepreveerii 2i nepriceperii le0iuitorului a c<rui fiscalitate e4cesiv< este tot a2a e vinovat<
ca 2i cei pe care *i provoac< prin aceasta la evaziune. ".n sarcinile fiscale apas< prea
0reu asupra unei materii impoza$ile% acesta tine s< evaeze. Este o specie e =refle4
economic> care face s< ispar< capitalurile pe care fiscul ,ine s< le impun< prea mult. =Fn
impozit e4cesiv pune pe fu0< materia impoza$il<>.
)menzile fiscale nu-l vor etermina pe
contri$ua$il s< eclare e4act veniturile pe care le are% ci *l vor etermina s< ia o serie e
precau,ii mai minu,ioase% pentru a se sustra0e e la o$li0a,iile sale fa,< e stat.
E4ista o psi5olo0ie a
contri$ua$ilului e a nu pl<ti ec.t ceea ce nu poate s< nu pl<teasc<. 7atura omeneasc<
are *ntoteauna tenin,a s< pun< interesul 0eneral *n urma interesului particular6 ea este
*nclinat< s< consiere impozitul mai mare ca un pre'uiciu. Este acest spirit e a se sutra0e
e la o$li0a,iile fa,< e fisc% e un sentiment colectiv e amoralitate fiscal<% sentiment mai
puternic 2i mai viu manifestat *n p<turile or<2ene2ti% a0ravat e o str.mt< 2i e0oista
*n,ele0ere a atoriilor sociale.
8n coni,iile economiei e pia,<% or0anele fiscale se confrunt< cu un fenomen
evazionist ce ia propor,ii e mas<% in cauza tenin,ei e a fi sustrase e su$ incien,a le0ii
venituri c.t mai su$stan,iale./roliferarea faptelor ile0ale% *neose$i a celor in omeniul
economico-financiar% este o consecin,< a unor imperfec,iuni ale le0isla,iei sau a lipsei unor
re0lement<ri. 8n perioaa tranzi,iei la economia e pia,<% lacunele le0islative sunt mai
eviente. 9ipsa unor re0lement<ri le0ale% *n coni,iile
*n care capitalul e stat a suferit moific<ri esen,iale *n favoarea capitalului privat% cre2terea
2i iversificarea num<rului e a0en,i economici% c<rora le revin o$li0a,ii fiscale% au creat
posi$ilitatea sustra0erii e la plata impozitelor% ta4elor 2i a altor sume atorate statului%
pentru ma'oritatea a0en,ilor economici nou *nfiin,a,i."re2terea alarmant< a cazurilor e
neevien,iere corect< a opera,iunilor economice% *nre0istr<rile fictive *n
conta$ilitate% *nfiin,area unor firme av.n ca scop efectuarea unei sin0ure opera,iuni
comerciale e amploare ne*nre0istrat< *n evien,e% 2i apoi a$anonate *n totalitate%
istru0erea inten,ionat< e ocumente% iminuarea procentului e aaos comercial
practicat% folosirea unor evien,e u$le% *ntocmirea 2i prezentarea e ate nereale *n
$ilan,uri 2i *n $alan,e% ascunerea unor activit<,i comerciale% neeclararea sucursalelor%
filialelor% punctelor e lucru% a epozitelor 2i ma0aziilor% prezentarea e ocumente false la
opera,iunile e import-e4port% au f<cut necesar< luarea unor m<suri ferme e stopare a
fenomenului e evaziune fiscal<.
8n mo nemi'locit ea este eterminat< e atituinea a0en,ilor economici 2i
persoanelor fizice care activeaz< pe teritoriul Rom.niei% fa,< e *neplinirea
o$li0a,iilor e plat< a impozitelor% ta4elor% contri$u,iilor 2i altor sume atorate statului%
ca urmare a activit<,ilor economice care 0enereaz< venituri supuse impozit<rii.
)cestei atituini a a0en,ilor economici i se aau0< 2i faptul c< *n mo ne'ustificat%
unele unit<,i $ancare% prelev.nu-se e secretul $ancar% au refuzat cate0oric s<
comunice or0anelor e control ate privin isponi$ilit<,ile $<nesti apar,in.n
a0en,ilor economici controla,i 2i inamica acestor
/entru a putea sa *n,ele0em corect% sa imensionam real fenomenul
evaziunii fiscale% pentru a ela$ora si aplica masuri eficiente e com$atere a acestuia%
tre$uie% in primul r.n% sa *n,ele0em cauzele acestui fenomen comple4.
Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple( dintre care le su>liniez pe cele mai
importante:
1 E4cesivitatea sarcinilor fiscale Apovara fiscala@% mai cu seama pentru unele cate0orii
e contri$ua$ili% aceasta e4cesivitate se e4plica in parte si are rept efect% tocmai
amploarea evaziunii fiscale6
2 Sistemul le0islativ fiscal% care pe lan0a faptul ca este incomplet% prezint+ mari lacune%
imprecizii si am$i0uitati% creeaz+ pentru contri$ua$ilul evazionist un spa,iu lar0 e
manevra% in *ncercarea sa e sustra0ere e la plata o$li0a,iilor fiscale le0ale6
3 /si5olo0ia contri$ua$ilului si insuficienta euca,ie fiscala si civica a acestuia6
& 1oul e or0anizare% func,ionare si otare a or0anelor fiscale si a celor e control
financiar-fiscal6
' 9ipsa unor re0lementari clare% precise si unitare pentru com$aterea acestui fenomen.
6 /osi$ilitatea oferita prin le0e e a autoriza *nfiin,area si func,ionarea e societati
comerciale% cu multiple activitati in o$iectul e activitate% fara a se verifica ot+rile si
coni,iile reale e esf+2urare a acestora% in carul le0al e4istent6
( 9imita minima a capitalului social care nu asi0ura coni,iile pentru recuperarea
sumelor cuvenite $u0etului statului6
& 9ipsa re0lementarilor proceurii e suspenare a a0en,ilor economici6
9 9ipsa e operativitate si% uneori c5iar refuzul or0anelor vamale in furnizarea e
informa,ii le0ate e opera,iunile e v+muire% in veerea ientific+rii operative a
cazurilor e contra$ana si implicit e evaziune fiscala6
10 9ipsa unor preveeri le0ale si a unor sanc,iuni mai severe pentru ine4istenta
ocumentelor e *nso,ire a m+rfurilor% pe tot circuitul parcurs e acestea% in veerea
elimin+rii posi$ilit+,ilor e proucere ulterioara a unor ocumente 'ustificative% in urma
unor situa,ii surprinse si constatate e or0anul e control6
11 7ivelul e retri$uire a acestuia% te5nica e calcul% mi'loace informatice% cursuri e
perfec,ionare profesionala e masa% at.t in tara cat si in spa,iul FE% mi'loace 'uriice%
proceuri% etc.
1.". Competene $n prevenirea si com>aterea evaziunii fiscale
)optarea la 1& octom$rie 1994 a 9e0ii pentru com$aterea evaziunii fiscale a
constituit o necesitate strin0ent+ a activit+,ii fiscale *n ,ara noastr+. 9e0isla,ia *n vi0oare
p.n+ la ata aopt+rii acestei le0i con,inea unele ispozi,ii referitoare la faptele ilicite e
natur+ fiscal+% *ns+ acestea erau ispersate *n mai multe acte normative% in care% *n unele
se re0+seau oar o parte in elementele constitutive necesare infrac,iunilor fiscale iar *n
altele preveeau fapte ce *ntruneau toate elementele componente fiscale ar nu con,ineau
ispozi,ii sanc,ionale3 *nc5isoare sau amen+. De asemenea% sanc,iunile contraven,ionale
erau nesatisf+c+toare fiin prea u2oare fa,+ e 0ravitatea faptelor prev+zute *n le0ile
speciale.
1inisterul Finan,elor /u$lice este cea mai important+ structur+ a statului care are
menirea s+ suprave05eze respectarea e c+tre to,i contri$ua$ilii a le0ilor fiscale *n veerea
*neplinirii o$li0a,iilor fiscale fa,+ e $u0etul e stat. )t.t la nivel central% c.t 2i la nivelul
fiec+rui 'ue, 1inisterul Finan,elor /u$lice are *n componen,a sa structuri competente%
a$ilitate prin le0e : Eara Financiar+% Direc,ii e control fiscal% )ministra,ii fiscale - care%
su$ irecta cooronare a irec,iilor 0enerale efectueaz+ suprave05erea 2i controlul
respect+rii re0imului le0al al activit+,ii fiec+rui contri$ua$il% verific+ contri$ua$ilii privin
respectarea ispozi,iilor le0ale e or0anizare 2i esf+2urare a activit+,ii lor economice
prouc+toare e venituri impoza$ile% ientificarea $unurilor sau a surselor impoza$ile.
/rintre m+surile aplicate e Direc,ia Eeneral+ a Finan,elor /u$lice -.lcea pentru
prevenirea actelor 2i faptelor e evaziune fiscal+% evien,iem3 popularizarea prin mass-
meia *n veerea cunoa2terii e c+tre contri$ua$ili a tuturor preveerilor le0ale referitoare la
o$li0a,iile acestora fa,+ e $u0etul pu$lic 2i $u0etul fonurilor speciale6 verific+rile perioice
efectuate la contri$ua$ili *n scopul urm+ririi moului *n care ace2tia respect+ le0isla,ia
fiscal+% conuc evien,ele conta$ile 2i operative 2i ac+ *2i ac5it+ inte0ral 2i la timp
o$li0a,iile fiscale fa,+ e $u0etul pu$lic na,ional 2i $u0etele fonurilor speciale. "u aceast+
ocazie% *n cazul constat+rii unor a$ateri sau neac5it+ri la timp a o$li0a,iilor fiscale se aplic+
sanc,iunile contraven,ionale prev+zute e le0e% se calculeaz+ ma'or+ri e *nt.rziere at.t *n
cazul constat+rii evaziunii fiscale% c.t 2i pentru neac5itarea e$itelor neevien,iate *n
conta$ilitate. 8n actele e control ce se *ntocmesc% *n afara m+surilor operative% se sta$ilesc
2i m+suri ulterioare e realizat. ".n a$aterile constatate sunt 0rave% *m$r+c.n aspect
penal sunt sesizate or0anele e cercetare A/oli,ie% /arc5et@6 efectuarea unor controale
operative realizate *n mo eose$it e c+tre Sec,ia E+rzii Financiare in carul Direc,iei
Eenerale a Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea% concretizate prin controale la epozite% la
mi'loacele e transport% la punctele e esfacere a m+rfurilor% urm+rinu-se provenien,a
m+rfurilor% *nre0istrarea lor *n evien,ele operative 2i conta$ile% afi2area pre,urilor% termenele
e vala$ilitate a m+rfurilor.

?
Consideraii privind necesitatea perfecion@rii controlului $n vederea prevenirii.
identific@rii( stop@rii i diminu@rii evaziunii fiscale.
Dup+ 19&9% s-a constatat o cre2tere a fenomenului infrac,ional% e aceea este e
su$liniat importan,a le0ii privin evaziunea fiscal+% precum 2i necesitatea unor moific+ri e
orin le0islativ care s+ conuc+ la sporirea calit+,ii controlului% precum 2i la asi0urarea
moralit+,ii 2i profesionalismului celor care *l efectueaz+.
Efectele actualei st+ri e lucru *n omeniul re0lement+rii activit+,ii e control
financiar nu au *nt.rziat s+ apar+. Ele constau *n3
- e4isten,a unor suprapuneri *n ceea ce prive2te atri$u,iile e control ale iferitelor
or0anisme% cu efect ne0ativ *n ceea ce prive2te utilizarea eficient+ a resurselor umane in
carul controlului financiar *n ansam$lu6
- e4isten,a unor omenii e activitate% a unor procese economice sau financiare 2i a
unor entit+,i economico-financiare asupra c+rora nu se e4ecut+ nici un control e natur+
financiar+ in partea nici unuia intre or0anismele care au aceast+ atri$u,ie. 7e referim la
faptul c+ *n acest moment nu este cuprins+ *n nici o re0lementare referitoare la or0anizarea
controlului financiar o$li0ativitatea efectu+rii controlului asupra procesului e privatizare 2i
lic5iarea unor entit+,i cu capital e stat. Societ+,ile e investi,ii financiare 2i e asi0ur+ri%
moul e utilizare a resurselor e4terne% precum 2i unii oronatori e creite care au un
volum su$ limita e la care ace2tia sunt verifica,i e controlul financiar suprem nu fac
o$iectul controlului financiar ulterior6
- valorificarea constat+rilor unor or0ane e control se efectueaz+ *n mo iferit
pentru aceea2i constatare. )stfel evaluarea pa0u$elor *n situa,ii c.n acestea se constat+
e or0anele e control ale 1inisterului Finan,elor /u$lice se face la nivelul pa0u$ei efective%
*n timp ce aceea2i pa0u$+% ac+ este constatat+ e or0anele e control ale "ur,ii e
"onturi% este evaluat+ la pa0u$a efectiv+ plus foloasele nerealizate6
- crearea unei ima0ini necorespunz+toare *n r.nui celor controla,i referitoare la
activitatea e control financiar% cre.n impresia c+ sunt prea multe or0ane e control
financiar% care nu-2i 'ustific+ *ntoteauna e4isten,a. )ceea2i impresie este receptat+ 2i *n
r.nul or0anismelor interna,ionale cu care iferite or0ane e control intr+ *n rela,ii sau *n
r.nul investitorilor str+ini care au afaceri *n ,ara noastr+.
?
O"iecti'ele controlului de per$orman&( care tre$uie prev+zute *n le0e ca
o$li0atorii e urm+rit e c+tre controlul financiar at.t intern% c.t 2i e4tern% up+ opinia mea%
sunt urm+toarele3
- controlul economicit(&ii acti'it(&ii des$(!urate, respectiv a m+surii *n care se
asi0ur+ minimizarea costului resurselor alocate unei activit+,i f+r+ a compromite realizarea
*n $une coni,ii a o$iectivelor eclarate. El prive2te *n 0eneral moul cum sunt aplicate
principiile 2i practicile s+n+toase e mana0ement6
- controlul e$icien&ei cu care unitatea controlat( !i)a procurat !i utilizat
resursele $inanciare !i de alt( natur(. )re *n veere raportul intre rezultatele o$,inute 2i
costul resurselor utilizate pentru o$,inerea lor6
- controlul e$icacit(&ii rezultatelor o"&inute n raport de o"iecti'ele urm(rite.
)re *n veere 0raul e *neplinire a o$iectivelor eclarate ale unei activit+,i 2i rela,ia intre
rezultatul orit 2i rezultatul efectiv o$,inut.
"re c+ verificarea acestora e c+tre or0anele e control financiar intern ale
institu,iilor pu$lice 2i ale a0en,ilor economici ca 2i e c+tre or0anele e control financiar
e4tern ar conuce la moernizarea controlului financiar 2i-n acela2i timp la cre2terea calit+,ii
acestuia.
8n ,ara noastr+% *n ultimul eceniu% au fost puse *n aplicare o serie e moalit+,i 2i
te5nici% prin care unele societ+,i se sustra0 e la plata o$li0a,iilor fiscale c+tre $u0etul
statului% eoarece mi'loacele 2i p.r05iile e orin le0islativ 2i or0anizatoric e4istente sunt
insuficiente pentru a le contracara. De asemenea% au ap+rut *n practic+ unele fenomene e
natur+ s+ favorizeze e4isten,a 2i ezvoltarea unei economii su$terane% paralele% cu efecte
ne0ative 2i e imensiuni consiera$ile.
Evaziunea fiscal+ a atins propor,ii alarmante% e une rezult+ piereri foarte mari la
$u0etul statului ca urmare a neeclar+rii 2i nepl+tirii sumelor reprezent.n accize% I-)%
ta4e vamale sau impozit pe profit corespunz+toare activit+,ilor ile0ale.
8n omeniile une e4ist+ un risc crescut e proucere a evaziunii% comercian,ii
cinsti,i sunt 2i ei tenta,i s+ fac+ ile0alit+,i% urm.n e4emplul ma'orit+,ii% fapt ce va conuce%
e asemenea% la reucerea veniturilor anuale *ncasate la $u0etul e stat. 8n acest fel%
comer,ul le0al va piere o su$stan,ial+ parte a pie,ei% iar comercian,ii corec,i risc+ s+ a'un0+
*n stare e faliment. Iotoat+% evaziunea fiscal+ are 2i un impact nefavora$il asupra politicii
for,ei e munc+ 2i a politicii *n omeniul s+n+t+,ii popula,iei% prin lipsirea $u0etelor e
sumele cuvenite% necesare esf+2ur+rii pro0ramelor sociale.
1+surile ce se impun a fi luate tre$uie cooronate astfel *nc.t s+ se realizeze
reucerea rastic+ a evaziunii fiscale 2i nu s+ se a'un0+ la mutarea locului e proucere a
evaziunii intr-un sector e activitate *n altul sau e la un re0im e impozitare la altul.
E4perien,a a ar+tat c+% *n mare parte% evaziunea este comis+ e
societ+,i 2i persoane care sunt implicate% *n multe cazuri% 2i *n alte activit+,i ile0ale Aro0uri%
falsuri% sp+lare e $ani etc.@. )ceste entit+,i opereaz+ pretutineni une pot avea un profit
ma4im cu risc minim 2i ac,ioneaz+% mai ales% *n interiorul oric+rui sistem consierat sla$ in
punct e veere le0islativ 2i or0anizatoric.
8n acela2i timp% aceste societ+,i 2i persoane sunt foarte fle4i$ile 2i mo$ile% ac+ un
sistem este *nt+rit% pur 2i simplu *2i mut+ activitatea c+tre un sistem sla$ cooronat sau
re0lementat. De e4emplu% ac+ transportul rutier este e nea$orat pentru evazioni2ti%
ace2tia vor folosi transportul feroviar% maritim sau aerian. 8n special transportul feroviar este
poten,ial vulnera$il in cauza simplit+,ii ocumentelor e *nso,ire% a lipsei unei 0aran,ii
aecvate% precum 2i atorit+ faptului c+ an0a'a,ii c+ilor ferate nu ,in cont e clauzele
vamale. Bpinia pu$lic+ in ,ara noastr+ este relativ tolerant+ cu evaziunea% cump+rarea e
m+rfuri e contra$an+ nefiin privit+ ca o crim+. /entru mul,i cet+,eni evitarea pl+,ii unor
ta4e este un fapt normal% iar cump+rarea m+rfurilor e contra$an+ este o ac,iune curent+.
)ce2ti cump+r+tori nu realizeaz+ c+ ei pl+tesc% e fapt% o consiera$il+ parte a veniturilor
$anelor e contra$ani2ti 2i c+ neimpozitarea $unurilor sau activit+,ilor ile0ale face ca ei
s+ nu $eneficieze e unele repturi prev+zute e le0e% ar care nu pot fi puse *n practic+
in lipsa e fonuri $u0etare.
"ontra$ana este f+cut+% *n special% *ntre ,+ri vecine ale c+ror frontiere pot fi trecute
frecvent. 1+rfurile care fac o$iectul contra$anei 2i care provin in state cu impozite mici
sunt cump+rate *n state cu impozite mari pentru a fi v.nute pe pia,a nea0ra.
Dintre factorii care *ncura'eaz+ evaziunea fiscal+ pot fi sintetiza,i urm+torii3
K slbiciunile sistemului fiscal i deficienele n aplicarea i controlul acestuia6
K lipsa unor informaii concrete pe care s se bazeze controlul fiscal. B
pro$lem+ nou ap+rut+ const+ *n v.nzarea ile0al+ a unor prouse pe Dnternet. /a0inile e
pu$licitate pot fi create foarte repee 2i pot fi cercetate e mul,i consumatori. Folosin
Dnternet-ul r+uf+c+torii au creat un sistem e luare a comenzilor 2i e istri$uire a
prouselor6
K implementarea deficient a legilor existente ceea ce% *n timp% su$mineaz+
sistemul fiscal 2i faciliteaz+ implicarea *n frau+. 9e0ile tre$uie s+ fie simple pentru a fi u2or
e *n,eles 2i e aplicat6
K nivelul sczut sau chiar srac al resurselor alocate pentru controlul fiscal % *n
coni,iile unor costuri riicate e aministrare6
K declararea incorect a veniturilor sau activitilor, de ctre societi i de ctre
persoanele fizice% pentru a evita sistemul e impozite 2i ta4e% atra2i fiin e posi$ilitatea
unor c.2ti0uri mai mari.
8n consecin,+% se impune a fi luate o serie e m+suri care s+ uc+ la *nt+rirea
controlului fiscal 2i% implicit% la reucerea rastic+ a evaziunii fiscale% precum3
a* asigurarea unor $or&e adec'ate pentru control, intensi$icarea
controalelor $izice, reg%ndirea priorit(&ilor de control. 8n acest sens% up+ p+rerea mea%
o aten,ie eose$it+ ar tre$ui acorat+ pre0+tirii 2i perfec,ion+rii profesionale a inspectorilor
e control fiscal% precum 2i a2ez+rii pe $aze moeme a activit+,ii e selectare a
contri$ua$ililor6
"* m"un(t(&irea e$icien&ei controalelor prin aplicarea eperien&ei do"%ndite
n decursul des$(!ur(rii ac&iunilor de control. B meto+ care ar putea fi utilizat+ este
sintetizarea cuno2tin,elor% a pro$lemelor 2i a solu,iilor aoptate *n cursul ac,iunilor e control
2i ela$orarea unor manuale e control fiscal estinate inspectorilor6
c* alocarea unor noi resurse $inanciare !i umane destinate controlului,
precum !i orientarea celor eistente spre acele zone care reprezint( un risc ridicat de
producere a e'aziunii $iscale. )si0urarea unui $u0et propriu e venituri 2i c5eltuieli pentru
aministra,ia fiscal+ poate crea premisele cre2terii calit+,ii 2i ranamentului controlului
fiscal. De asemenea% e4tinerea utiliz+rii metoei analizei e risc ar asi0ura o alocare mai
'uicioas+ a resurselor 2i orientarea inspectorilor spre controlul acestor contri$ua$ili care
prezint+ un risc riicat e evaziune fiscal+6
d* introducerea unui sistem computerizat de control. Dnformatizarea
*ntre0ului proces e aministrare fiscal+ ar avea ca rezultat crearea unor $aze e ate
complete% corecte 2i permanent actualizate% care s+ cuprin+ to,i contri$ua$ilii 2i toate
o$li0a,iile fiscale ale acestora. E4isten,a unor astfel e $aze e ate ar asi0ura coni,iile
pentru realizarea unui control masiv% pe ocumente% pentru to,i contri$ua$ilii 2i pentru
selectarea% *n veerea esf+2ur+rii controlului pe teren% numai a contri$ua$ililor care
prezint+ un risc riicat6
e* per$ec&ionarea sc+im"ului de in$orma&ii asupra te+nicilor de control.
8nt+rirea cola$or+rii cu or0anele e control fiscal in carul altor aministra,ii fiscale
na,ionale constituie o moalitate e perfec,ionare a te5nicilor e control fiscal6
$* identi$icarea modalit(&ilor prin care au $ost eludate o"liga&iile $iscale c(tre
"ugetul statului. "entralizarea constat+rilor cuprinse *n actele e control pot furniza
informa,ii consistente referitoare la moalit+,ile e eluare a o$li0a,iilor fiscale. )poi% aceste
informa,ii pot fi 0rupate *n func,ie e impozitele la care se refer+ sau *n func,ie e omeniul
e activitate *n care au fost *nt.lnite 2i pot constitui capitole in 05iuri e control puse la
ispozi,ia inspectorilor6
g* identi$icarea si nl(turarea de$ectelor !i sl("iciunilor din legisla&ia n
'igoare. /e $aza constat+rilor efectuate e or0anele e control% precum 2i pe $aza
informa,iilor e,inute e celelalte func,ii ale aministr+rii pot fi 0estionate eficien,ele
ap+rute ca urmare a aplic+rii le0isla,iei 2i pot fi formulate propuneri e *m$un+t+,ire a
acesteia6
+* ela"orarea unor acte normati'e n "aza c(rora s( se poat( accede la
conturile "ancare prin intermediul c(rora s)au e$ectuat decont(rile pentru li'r(rile
ilegale. "rearea carului le0al care s+ permit+ aministra,iei fiscale s+ o$,in+ informa,ii
privin conturile $ancare ale contri$ua$ililor 2i tranzac,iile efectuate e ace2tia prin $+nci
constituie un instrument foarte valoros pentru or0anele e control fiscal% pentru o$,inerea
tuturor informa,iilor necesare *n veerea sta$ilirii corecte a o$li0a,iilor fiscale ale
contri$ua$ililor 2i pentru reucerea evaziunii fiscale6
iAidenti$icarea c(ilor prin care pia&a ilegal( ,neagr(* este apro'izionat( !i
crearea unui sistem de pre'enire a $raudei. "ola$orarea *ntre toate institu,iile statului%
implicate *n lupta *mpotriva crimei or0anizate% a frauei 2i evaziunii fiscale% ar putea s+
asi0ure crearea unei $aze e ate care s+ con,in+ toate moalit+,ile prin care se realizeaz+
fraua fiscal+% iar pe $aza acestor informa,ii s-ar putea ela$ora acte normative 2i proceuri
aplica$ile pentru prevenirea 2i com$aterea evaziunii fiscale6
j*utilizarea acordurilor cu ter&e &(ri pentru a o"&ine in$orma&ii care s( ajute la
com"aterea contra"andei !i a $alsei declar(ri a importurilor.
Capitolul II
#voluia fenomenului evaziunii fiscale $n %udeul &'lcea( $n perioada2))!*
2))+.Studii de caz.
2.1.#volutia fenomenului fraudei fiscale in Romania(in perioada 2))!*
2))+
Fraua fiscal+ reprezint+ ansam$lul practicilor care urm+resc eluarea *n totalitate
sau *n parte a impozitului atorat statului.
8n func,ie e locul e manifestare% intensitate% metoele folosite *n
antitez+ cu le0isla,ia economic+ fiscal+% ar 2i cu morala 2i toleran,a societ+,ii fraua poate
*m$r+ca anumite forme precum3 evaziunea fiscal+% contra$ana% *n2el+ciunea ar 2i forme
nesesiza$ile sau speculative% interpret+ri particulare ale unor preveeri le0ale *n scopul
sustra0erii sau evit+rii impozit+rii. 8n activitatea practic+% *ncararea frauei% *n
formele ure e manifestare sau *n cele speculative este eterminat+ e le0isla,ia statelor 2i
e momentul esf+2ur+rii unei anumite activit+,i. )stfel% func,ie e politica economic+
aoptat+ la un moment at opera,iunile e import pot fi purt+toare ale unor impozite foarte
mari sau up+ caz% ale unor ta4e conven,ionale 'ustificate e costurile unor servicii vamale.
F+r+ a etalia motivele
care etermin+ op,iunea pentru o anumit+ politic+ vamal+% rezult+ clar c+ eluarea
o$li0a,iilor vamale va prouce efecte iferite *n cele ou+ cazuri% aceea2i fapt+ put.n fi
consierat+ o 0rav+ infrac,iune sau o eroare statistic+.
Declararea veniturilor 2i% *n consecin,+ sta$ilirea impozitului aferent acestora pot fi
opera,iuni simple ac+ sursele sunt $ine elimitate 2i te5nica e calcul se $azeaz+ pe un
sistem lo0ic% ar comple4itatea opera,iunii cre2te% iar si0uran,a unor corecte etermin+ri ale
impozitelor scae accentuat *n cazul e4isten,ei unei multituini e surse e venit
concomitente pentru acela2i su$iect.
8n practic+ se *nt.lnesc foarte es situa,iile c.n
contri$ua$ili cu venituri mici sunt ri0uros impozita,i% *n timp ce posesorii unor surse multiple
e venituri $eneficiaz+ e o sumeenie e circumstan,e care in final conuc la o impozitare
ce contravine evient principiilor e ec5itate fiscala.
2.1.1. #voluia fenomenului evazionist la nivelul economiei naionale
Din p+cate% *n cercetarea efectuat+ nu am avut a2a cum 2i-ar fi orit acces la ate
oficiale privin amploarea 2i formele evaziunii fiscale *n Rom.nia% iar aceasta nu pentru c+
asemenea ate ar fi prote'ate e norme le0ale ce ar restric,iona accesul% ci pentru
motivul c+ asemenea ate nu e4ist+ 0rupate 2i f+cute pu$lic e c+tre o sin0ur+ institu,ie
pu$lic+ competent+. Din acest motiv% *n emersul investi0ativ *ntreprins ne-am $azat pe
compilarea 2i interpretarea unor ate cu caracter sectorial rezultate *n special in
inform+rile oficiale efectuate e Departamentul e control financiar : fiscal al
1inisterul Finan,elor /u$lice% iar mai recent ale )0en,iei 7a,ionale e )ministrare
Fiscal+% precum 2i e la Eara Financiar+.
(ae) 3.1* Date +intetice pri,ind e,a-iunea .i+ca) n /o"0nia, n perioada 200& 1 2002
3ndicatori 200& 200' 2004 2005 2002
Nu"r de ,eri.icri &%&.20% &&4.222 253.020 1&4.4&3 1&2.'2&
6ituaii de e,a-iune .i+ca) 1%%.13% 1%'.&2' 120.055 132.%02 1&3.&35
identi.icate
Ponderea +ituaii)or de
e,a-iune .i+ca)
&0,2%7 &3,5&7 &3,%27 %&,527 %4,'37
identi.icate n tota) ca-uri
de ,eri.icare
8a)oarea tota) a e,a-iunii 340.'12 5%2.%00 %22.3'0 4%5.10& 5&'.55'
.i+ca)e ("ii ron!
6ur+a* 3n.or"ri a)e 9geniei Naiona)e de 9d"ini+trare :i+ca).
:igura 3.'* Ponderea +ituaii)or de e,a-iune .i+ca) identi.icate n tota) ,eri.icri e.ectuate.
'00000
&'0000
&00000
3'0000
300000
2'0000
200000
1'0000
100000
'0000
nu"ar ,eri.icari
0
+ituatii de e,a-iune .i+ca)a
2004
2005
2004
2005
2002
+ituatii de e,a-iune .i+ca)a nu"ar ,eri.icari
6ur+a* pe a-a date)or din tae)u) 3.1.
Din date)e pre-entate "ai +u+ +e o+er, cu uurin c dei nu"ru) ,eri.icri)or
precu" i nu"ru) contriuai)i)or +upui ace+tor proceduri i identi.icai cu nc)carea
)egii n ace+t do"eniu a +c-ut, ,a)oarea e,a-iunii .i+ca)e )a ni,e) naiona) are un cur+
contrar i paradoxa), unu) de cretere. Pute" +pune a+t.e) c, au .o+t identi.icate i
.
eradicate ca-uri)e de .raud n r0ndu) "ici)or contriuai)i, ade,rata .raud .i+ca)
r"0n0nd n+ )a ,a)ori ridicate datorit ;"ari)or contriuai)i<.
:igura 3.4* E,o)uia ,a)orii e,a-iunii .i+ca)e n /o"0nia
1000000
%00000
200000
500000
400000
'00000
&00000
300000
200000
100000
0
2004
2005 ,a)oarea ae,a-iunii .i+ca)e
2006
2005
2002
6ur+a* pe a-a date)or din tae)u) 3.1.
Ni,e)u) ridicat a) .raudei .i+ca)e +e datorea- n "are "+ur i di"en+iunii
con+iderai)e a econo"iei +uterane n /o"0nia. 3"ediat dup re,o)uia din 1%2%,
econo"ia +uteran a exp)odat a-0ndu1+e n principa) pe co"ercia)i-area pe piaa
neagr intern i extern a "r.uri)or a.)ate n +tocu) ntreprinderi)or de +tat. =u ti"pu)
ace+te cana)e de de+.urare a econo"iei +uterane +1au di,er+i.icat, apr0nd .i)iere
+pecia)i-ate n )o,ituri pe piaa neagr ,a)utar, pe piaa i"oi)iar etc, pro)i.er0nd de
a+e"enea i o pia neagr a +er,icii)or. Potri,it unui +tudiu
&
rea)i-at de 3n+titutu)
Naiona) de 6tati+tic, n anu) 2004 econo"ia +uteran repre-enta 317 din produ+u)
intern rut tota). =on.or" conc)u-ii)or ace+tui +tudiu principa)e)e co"ponente a)e
econo"iei +uterane i i"p)icit a)e .raudei .i+ca)e n /o"0nia +unt* "unca )a negru,
e,a-iunea taxei pe ,a)oarea adugat, e,a-iunea n i"po-itu) pe ,enit i e,a-iunea n
do"eniu) acti,iti)or )ucrati,e nedec)arate (;+ectoru) neo.icia)<!. >n ace)ai +en+, date)e

&
Econo"ia 6uteran n /o"0nia, pre-entat #ncii Naiona)e a /o"0niei )a data de 4 +epte"rie 2004 de ctre =entru) /o"0n
de Po)itici Econo"ice din cadru) 3n+titutu)ui Naiona) de 6tati+tic
.urni-ate de ana)i-e-e e.ectuate de econo"i+tu) :riedrich 6chneider
'
, n perioada 1%%0 1
200&, con.ir" c n /o"0nia econo"ia +uteran a a,ut o e,o)uie a+cendent,
e,o)u0nd de )a 127 din produ+u)ui intern rut n 1%%0 )a 35,&7 n 200&. in0nd +ea"a
c, )a +.0ritu) anu)ui 200&, n /o"0nia a .o+t n.iinat pri"a agenie naiona)
+pecia)i-at n ad"ini+trare .i+ca) 1 9N9: 1 i, ca ur"are a ace+tui .apt 1 aa cu" +e
poate ,edea i n tae)u) 3.1 1 a +c-ut incidena ca-uri)or de e,a-iune .i+ca)
identi.icate )a ni,e) naiona), e+te de ateptat o re+tr0ngere a +.erei acti,iti)or
producti,e neo.icia)e, deci a e,a-iunii .i+ca)e produ+e de econo"ia +uteran.
Principa)e)e pro)e"e de+coperite
4
n ur"a ,eri.icri)or e.ectuate au .o+t*
nedepunerea +au depunerea cu nt0r-iere a dec)araii)or recapitu)ati,e tri"e+tria)e?
nedec)ararea unor operaiuni n decontu) (89 i n dec)araii)e recapitu)ati,e
tri"e+tria)e?
dec)ararea eronat a unor operaiuni?
nerecunoaterea de ctre contriuai)i a unor operaiuni e.ectuate de ei?
dec)ararea de )i,rri@achi-iii ctre@de )a parteneri cu coduri de nregi+trare n +copuri
de (89 in,a)ide.
2.1.2. E,o)uia .eno"enu)ui e,a-ioni+t )a ni,e)u) Audee)or
B pri,ire atent a+upra controa)e)or e.ectuate n .iecare unitate
ad"ini+trati,teritoria) a rii 1 aa cu" +e pre-int n tae)u) 3.2. 1 arat c n anu)
2004 dei +1au e.ectuat "ai puine ,eri.icri dec0t n anii precedeni, ace+tea au .o+t
"u)t "ai preci+e din punctu) de ,edere a) nu"ru)ui de +ituaii de e,a-iune .i+ca)
identi.icat, %4,'37 din tota) ,eri.icri. =eea ce ne arat c docu"entarea
in+pectori)or a+upra contriuai)i)or care treuie ,eri.icai a .o+t "u)t "ai "inuioa+
reuind + e.icienti-e-e acti,itatea de contro).
'
:riedrich 6chneider, 6hadoC econo"ic+ o. 1&' contrie+ a)) o,er the Cor)d* e+i"ation re+u)t+ o,er the period 200&1200', Dagre,
200'.
4
CCC.ana..ro
.
(ae)u) 3.2* Date +intetice pri,ind e,a-iunea .i+ca) n /o"0nia, pe Audee, n anu) 2002
EFDE(FG Nr. ageni Nr. 9cte 6u"e 9"en-i 6u"e 6u"e 9"en-i 6u"e Nr. (ota)
econo"ici contro) +tai)ite ap)icate con+tatate nca+ate nca+ate nca+ate +e+i-ri ,a)oare
,eri.icai ntoc"ite 1 tota) 1 ,a)oare din 1 tota) 1 ,a)oare din pena)e preAudicii
con.i+cri con.i+cri
9G#9 1.%1% 1.%4% 2.2&&,20 1.'1%,00 52',20 %%1,40 210,40 121,00 24 '.21&,50
9/9D &.202 &.202 11.1%',20 4.&&',50 &.5'0,10 &.051,&0 3.233,&0 232,00 3& 1%.035,'0
9/HE6 &.3'% &.35' '.'3&,10 '.022,'0 '11,40 &.&50,10 &.225,10 2&3,00 35 %.5%5,&0
#9=9F &.4'' &.4'' 10.3&2,00 &.10%,00 4.23%,00 3.0'2,00 2.223,00 23',00 '% 2'.212,00
#3IB/ 5.200 '.542 11.440,30 11.32',40 25&,50 4.524,10 4.'%2,%0 125,20 32 13.%'1,&0
#36(/3(9 2.005 2.102 2.%12,%0 1.244,20 1.0&4,50 1.&&3,'0 1.321,00 122,'0 '0 1'.%31,40
#B(B69N3 3.&22 3.424 2.35%,20 1.201,&0 '55,20 1.&%%,20 1.&3',&0 43,20 34 2.53%,30
#/93G9 2.342 2.'53 1.%3',10 1.522,50 212,&0 1.354,&0 1.323,10 '3,30 30 1.'2',&0
#/96B8 3.312 3.&&0 4.%40,%0 4.'3',00 &2',%0 5.'42,'0 '.%2','0 1.'23,00 53 3&.23%,50
#F=F/E6(3 10.21% 12.051 15.022,10 1&.412,&0 2.&43,50 13.21&,20 13.21&,20 400,00 345 32.502,20
#FD9F 1.513 1.'&& 2.23',10 2.121,40 4'3,'0 2.03&,'0 1.%20,20 '3,50 &4 1.342,30
=9G9/963 2.224 2.323 1.22%,10 1.4%3,40 13','0 2'4,20 214,20 3%,&0 2 1.1'4,20
=9/96
6E8E/3N 1.522 1.522 1.42',10 1.&15,50 245,&0 1.2'0,20 1.15&,20 54,40 2' 3.%&3,30
=GFE 2.%%& 2.04% '.140,20 &.304,40 2'3,40 3.052,00 2.5%&,50 223,30 34 12.&23,20
=BN6(9N(9 5.2&4 5.1%2 &%.''4,50 12.303,20 35.2'3,'0 2.55&,20 2.'24,20 2&2,00 123 &&.053,30
=B896N9 1.1&3 1.15% 1.%32,30 1.%12,'0 13,20 1.&'4,10 1.&&2,'0 5,40 10 224,20
D9M#B83(9 &.'32 &.220 '.&'1,00 &.&15,40 1.033,&0 &.'1','0 &.1'1,40 343,%0 52 1%.0&1,40
DBGE 2.205 2.225 &.202,'0 &.'3%,00 243,'0 3.155,40 3.12&,'0 '3,10 &% 31.533,&0
H9G9(3 2.'20 2.504 5.224,10 3.&%4,10 &.3%0,00 3.'31,50 2.%&1,50 '%0,00 20 34.322,20
H: =H '.400 4.&31 1'.%3%,20 1&.034,20 1.%03,00 %.222,30 %.4%&,30 122,00 1%2 21'.''%,00
H3F/H3F 3.1'' 1.%0& 2.321,&0 2.1&1,00 2&0,&0 1.'2&,00 1.&%2,00 24,00 2' 5%',20
HB/E 2.0&& 1.54& &.225,20 3.4%',20 1.1%1,&0 3.123,00 2.'1',00 442,00 &% 3.%5',%0
I9/HI3(9 1.2&2 1.2&2 1.2&1,50 1.4&2,20 1%%,'0 1.1&3,20 1.124,40 15,20 14 1&.1'',20
IFNEDB9/9 2.2'2 2.2'2 5.2'0,&0 '.255,'0 1.352,%0 2.453,%0 2.&'2,%0 21',00 14 3.122,40
39GBM3(9 1.4%& 1.520 3.&15,20 2.242,00 1.1'',20 1.5'0,50 1.4%3,50 '5,00 3% 13.224,00
3963 2.3&0 2.404 5.425,40 &.&'&,40 3.153,00 3.51',%0 3.224,%0 &2%,00 42 14.&41,00
3G:B8 2.412 2.552 4.522,00 3.200,00 2.%22,00 3.'32,'0 3.252,'0 240,00 '2 '.12%,'0
M9/9MF/E6 3.&02 3.45& '.&52,&0 &.&21,20 %%1,20 2.53%,'0 2.450,20 4%,30 '' 2.1&1,&0
MEIED3N(3 3.551 &.&25 &.&&2,&0 2.24%,00 1.'53,&0 2.3%5,%0 2.1%4,00 201,%0 33 %.0%0,30
MF/E6 '.0%4 &.2&4 &.532,&0 &.1'%,10 '5%,30 3.0'1,10 2.%&3,10 102,00 &3 2.&52,'0
NE9M( '.002 '.&50 3.%12,'0 3.02&,'0 222,00 3.035,%0 2.225,40 210,30 111 2.023,40
BG( 3.04& 2.'4% 3.''3,%0 3.120,'0 353,&0 2.&'&,40 2.3%2,20 42,&0 &4 10.521,'0
P/9IB89 2.143 2.&52 10.12&,30 2.%52,00 1.1'2,30 5.45&,%0 4.'24,&0 1.1&2,'0 '1 23.3'4,50
69G9E 1.53& 1.2'0 1.3%4,40 1.221,30 11',30 205,50 45&,50 133,00 12 &15,00
69(F1M9/E 2.&%% 2.'55 2.2%2,&0 2.'5%,20 313,20 1.25',50 1.452,50 203,00 &% 2.321,40
63#3F 2.2'2 2.2'2 3.%2',20 3.055,20 %02,00 2.%00,&0 2.5&4,&0 1'&,00 &3 11.434,20
6F=E989 '.2%& '.2%& &.%15,00 3.222,00 1.4%',00 2.4&0,00 2.'43,00 55,00 '4 5.21&,20 (EGEB/M9N 2.&4% 2.342 &.41%,&0 3.%55,10 4&2,30 1.422,'0 1.&50,30 1'2,20 2& 12.445,30 (3M36 '.121 '.202 11.'&4,'0 2.&'5,50 3.022,20 4.%24,20 4.5&',30 121,'0 '& 31.235,50 (FG=E9 1.'43 1.'&3 1.4%1,%0 1.354,40 31',30 5%1,00 5&5,50 &3,30 15 10.&%2,00 89G=E9 &.224 &.''5 2.324,&0 5.145,&0 1.1'%,00 &.%01,40 &.&51,40 &30,00 20 1.124,00 896GF3 2.%23 2.%%2 2.202,30 2.155,30 31,00 2.133,40 2.042,40 4',00 '0 %.312,00 8/9N=E9 3.2%4 3.%%' &.'%2,10
:igura 3.2* Nu"ru) de ,eri.icri pri,ind e,a-iunea .i+ca) i nu"ru) de acte de contro) ntoc"ite n /o"0nia, n anu) 2002.
1&.000
12.000
10.000
2.000
4.000
&.000
2.000
0
9G#9 9/9D 9/HE6 #9=9F #3IB/ #36(/3(9 #B(B69N3
#/93G9 #/96B8 #F=F/E6(3 #FD9F =9G9/963=9/9616E8E/3N =GFE
=BN6(9N(9 =B896N9 D9M#B83(9 DBGE H9G9(3 H3F/H3FHB/E
I9/HI3(9 IFNEDB9/9 39GBM3(9 3963 3G:B8 M9/9MF/E6 MEIED3N(3
MF/E6 NE9M( BG( P/9IB89 69G9E 69(F1M9/E 63#3F
6F=E989 (EGEB/M9N (3M36 (FG=E9 89G=E9 896GF3 8/9N=E9
9G#9
9/9D
9/HE6
#9=9F
#3IB/
#36(/3(9
#B(B69N3
#/93G9
#/96B8
#F=F/E6(3
#FD9F
=9G9/963
=9/9616E8E/3N
=GFE
=BN6(9N(9
=B896N9
D9M#B83(9
DBGE
H9G9(3
H3F/H3F
HB/E
I9/HI3(9
IFNEDB9/9
39GBM3(9
3963
3G:B8
M9/9MF/E6
MEIED3N(3
MF/E6
NE9M(
BG(
P/9IB89
69G9E
69(F1M9/E
63#3F
6F=E989
(EGEB/M9N
(3M36
(FG=E9
89G=E9
896GF3
8/9N=E9
.
6e poate con+tata c principa)e)e Audee n care +1au e.ectuate controa)e dar +1au i
nregi+trat +ituaii de e,a-iune .i+ca) +unt 1 cu excepia "unicipiu)ui #ucureti care +e
detaea- c)ar pe pri"u) )oc 1 =on+tana, 6ucea,a, #ihor, Nea" i (i"i, re+pecti,
-one)e cu grad de de-,o)tare econo"ic ridicat co"parati, cu re+tu) rii, dar i cu
grupuri de intere+e cu puternic in.)uen a+upra ,ieii econo"ice -ona)e.
>n anu) 2002 prin controa)e)e ntreprin+e n ,ederea di"inurii .eno"enu)ui de
e,a-iune .i+ca) +1a +tai)it drept oiecti, principa) creterea ca)itii acti,itii, re+pecti,*
reorientarea controa)e)or n +pecia) pentru +urprinderea aateri)or gra,e de genu)
produciei +au co"ercia)i-rii i)icite de "r.uri acci-ai)e?
acordarea de prioritate unor do"enii precu" co"aterea +p)rii ani)or, co"aterea
.apte)or i)icite cu .onduri co"unitare?
apro.undarea ,eri.icri)or, deta)ierea con+tatri)or, per.ecionarea "odu)ui de redactare
a docu"ente)or de contro)?
creterea e.icienei acti,iti)or de contro) operati, de+.urate n -one)e co"ercia)e?
creterea gradu)ui de interoperai)itate a Hr-ii :inanciare at0t cu ce)e)a)te co"ponente
a)e Mini+teru)ui Econo"iei i :inane)or c0t i cu in+tituii)e i"p)icate n
co"aterea .raude)or.
2.1.3. E,o)uia .eno"eniu)ui e,a-ioni+t pe do"enii de acti,itate >n ur"a
controa)e)or ntreprin+e n anu) 2002 pentru depi+tarea .raudei i co"aterea .raude)or
care au puternic i"pact a+upra ,enituri)or ugetu)ui +tatu)ui +1a putut rea)i-a o c)a+i.icare a
ace+tora pe do"enii de acti,itate 1 aa cu" +e poate o+er,a n tae)u) 3.3. 1 a+t.e)*
n do"eniu) i"port, producie i co"ercia)i-are a petro)u)ui, carurani)or +au a)tor
co"ponente petro)iere (u)eiuri "inera)e! +1au identi.icat principa)e)e procedee
.raudu)oa+e, +u .or"a +u+tituirii unor produ+e petro)iere nepurtatoare de acci-e i
co"ercia)i-area ace+tora +u .or"a de carurani +au deturnarea de )a de+tinaia
)ega) a u)eiuri)or "inera)e neacci-ate (+o),eni!, n ,ederea e)udrii p)ii acci-ei.
(otodat, n ree)e)e de di+triutie au .o+t interca)ate +ocieti co"ercia)e de tip
.anto"a n ,ederea di+i"u)rii originii "r.ii +au a de+tinatari)or rea)i ai ace+tora?
(ae)u) 3.3* /e-u)tate)e controa)e)or pe do"enii de acti,itate, n anu) 2002
5

ageni
econo"ici
,eri.icai
ageni a"en-i a"en-i
econo"ici ap)icate nca+ate
+ancionai
con.i+cri
de +u"e
+au
de unuri
preAudiciu
din
i"po-ite i
taxe
nu"r
+e+i-ri
pena)e
)ei
3"port, producie i
co"ercia)i-are a
petro)u)ui, carurani)or 1.200 1.03& 3.424 1.&'1 10.2&2 1%1.&'4 1%4
+au a)tor co"ponente
petro)iere (u)eiuri
"inera)e!
3"port, producie
i co"ercia)i-are a
a)coo)u)ui i uturi)or &.4&2 3.322 22.04% 4.&%' 3.'52 ''.1%1 5&
a)coo)ice
Producie i
co"ercia)i-are igarete i 1.2'& 1.321 12.032 2.1'& 1.42% 5'.1&& %
produ+e din tutun
8a)ori.icarea deeuri)or
indu+tria)e recic)ai)e (n 1.4&2 1.255 2.'20 1.251 1&.%%3 24.2&3 %2
+pecia) .eroa+e
i ne.eroa+e!
Exp)oatarea, ge+tionarea,
pre)ucrarea i
co"ercia)i-area "a+ei '.&03 &.'04 '.3%2 &.02' 2.02& 11.522 11%
)e"noa+e
=o"eru) cu cerea)e,
produ+e de "orrit i 4.2%1 '.242 5.5'3 '.%44 23.'42 32.1'% 23
pani.icaie
/e+pectarea di+cip)inei
.inanciare &4.20% 3%.215 &2.15% &1.&31 3.54% '1.453 &14
Eocuri de noroc i
ca-inouri '4% &35 1.0'' 412 1 1 10
5
Pentru anu) +e"e+tru) 3 a) anu)ui 2002, in+pectorii 9geniei Naiona)e de 9d"ini+trare :i+ca) au ap)icat a"en-i i +anciuni
contra,eniona)e n ,a)oare de aproxi"ati, 2.'00 "ii ron n ur"a contro)u)ui contriuai)i)or care au de+.urat operaiuni
intraco"unitare.
Piee agroa)i"entare,
t0rguri, ooare +au 0)ciuri 14.2&' 12.&42 14.4'2 1'.212 1.255 4.31& 15'
6ur+a* date pre)ucrate dup CCC.garda.inanciara.ro
:igura nr.3.&* Nu"r de ageni econo"ici ,eri.icai n anu) 2002, pe principa)e)e do"enii de acti,itate
9)coo) i uturi
a)coo)ice,
F)eiuri "inera)e,
9)te)e, 2.%&4
&.4&2
Ma+a )e"noa+, '.&03
1.200
Eocuri de noroc i Deeuri recuperai)e,
igarete, 1.2'&
ca-inouri, '4% 1.4&2
Morrit i
=a+e .i+ca)e, 15.&'%
pani.icaie, 4.2%1
(0rguri i ooare,
=on+trucii i "ateria)e
14.2&'
de con+trucii
'.&1%
=entre co"ercia)e, 2.12&
Pre+tri +er,icii,
15.21'
(ran+port, 4.5'&
Di+cip)in .inanciar, &4.20%
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro
:igura 3.'* 8a)oarea a"en-i)or ap)icate n anu) 2002, pe principa)e)e do"enii de acti,itate
9)te)e, %.'21
9)coo) i uturi a)coo)ice,
F)eiuri "inera)e, 3424
22.04%
Eocuri de noroc i ca-inouri,
1.104
igarete, 12.032
=a+e .i+ca)e, 21.3'5
=on+trucii i Ma+a )e"noa+,
"ateria)e de '.3%2
con+trucii, 4.4'5
Deeuri recuperai)e,
=entre co"ercia)e,
2.'20
12.231
Morrit i pani.icaie,
5.5'3
(0rguri i ooare,
14.4'2
Pre+tri +er,icii,
Di+cip)ina .inanciar, &2.15%
(ran+port, &.22%
12.'32
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro

:igura nr.3.4* Nu"r de +e+i-ri pena)e n anu) 2002, n principa)e)e do"enii de acti,itate
9)coo) i uturi
9)te)e, '13
a)coo)ice, 5& igarete, %
F)eiuri "inera)e, 1%4
Ma+a )e"noa+, 11%
Eocuri de noroc i
ca-inouri, %
Deeuri
recuperai)e, %2
Morrit i
pani.icaie, 23
=entre
co"ercia)e, 25
(0rguri i ooare,
15'
=on+trucii i
Pre+tri +er,icii, 22&
"ateria)e de
=o"er cu a"nuntu),
Di+cip)ina .inanciar,
con+trucii, 2'
(ran+port, '4
%0
&14
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro
:igura nr.3.5* 8a)oarea preAudicii)or n anu) 2002, +tai)ite pe principa)e)e do"enii de acti,itate
9)te)e, 145.242
F)eiuri "inera)e, 1%1.&'4
/a"ur+ri (89, 1&.&21
=entre co"ercia)e, 11.342
9)coo) i uturi
a)coo)ice, ''.1%1
=on+trucii i "ateria)e
de con+trucii, 15.151
=o"er cu a"nuntu),
igarete, 5'.1&&
10.15&
Di+cip)in .inanciar,
Ma+a )e"noa+, 11.522
'1.453
(ran+port, 12.45%
Morrit i
(0rguri Deeuri recuperai)e, 24.2&3
Pre+tri +er,icii,
i ooare,
pani.icaie,
&%.'30
4.31&
32.1'%
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro

n do"eniu) producie i co"ercia)i-arii a)coo)u)ui i a uturi)or a)coo)ice +1au
identi.icat productori neautori-ati de uturi a)coo)ice. De a+e"enea, )a un punct de
)ucru a) unui antrepo-itar .i+ca) a .o+t identi.icat o "ini tipogra.ie prin care +e produceau
andero)e .i+ca)e .a)+e de+tinate at0t proprii)or produ+e c0t i a co"ercia)i-rii i)icite
a ace+tora. B a)t tehnic .o)o+ita de e,a-ioniti e+te i cea a producerii a)coo)u)ui i a
uturi)or a)coo)ice, n +paii .or"a) autori-ate, din "aterii pri"e nee,identiate n
contai)itate ur"at de di+i"u)area produ+e)or .inite i co"ercia)i-area ace+tora
"preun cu )oturi )ega) proce+ate i "arcate .i+ca)?
n do"eniu) produciei i co"ercia)i-rii produ+e)or din tutun e,a-iunea .i+ca) +e
"ani.e+t n +pecia), prin co"ercia)i-area c)ande+tin a igarete)or introdu+e i)ega) n ar,
prin granita de e+t, din ri din .o+tu) +patiu +o,ietic dar i prin rediriAarea ace+tora catre
+paiu) european, unde preu) igri)or e+te "u)t "ai "are. (otodat, ,eri.icri ce au
pornit de )a i"portatori de uti)aAe +peci.ice produciei de igarete au condu+ )a identi.icare
i oprirea acti,itii unor .arici c)ande+tine care pre)ucrau tutun rut achi-itionat de )a
producatori particu)ari a caror producie .igura ca .iind exportat. >n ur"a ace+tor aciuni,
n cur+u) anu)ui 2002 au .o+t con.i+cate 312.5%2 pachete de igarete?
n do"eniu) ,a)ori.icrii deeuri)or +1a o+er,at c recic)area ace+tora deter"in
di"inuarea co+turi)or n +ectoru) "eta)urgic achi-iia ace+tei "aterii pri"e e+te de intere+
deo+eit, at0t pe piaa interna, c0t i pe cea extern. 9+t.e), n "u)te ca-uri +a con+tat
exi+tena unor ree)e care produceau co"ercia)i-area i)icit a deeuri)or recuperai)e
pre-ent0nd centre)or de co)ectare, ca docu"ente Au+ti.icati,e, .acturi de )a +ocieti de
tip .anto" +au orderouri de achi-iie de )a per+oane .i-ice co"p)etate cu date
.icti,e. De a+e"enea, .ir"e de tip .anto" erau introdu+e n )anu) co"ercia) pentru a +e
ngreuna identi.icarea .urni-ori)or rea)i?
n do"eniu) exp)oatrii, ge+tionrii, pre)ucrrii i co"ercia)i-rii "a+ei )e"noa+e
,eri.icri)e au +co+ )a +upra.a procedee de co"ercia)i-are pe piaa neagr a unor
n+e"nate cantiti de "ateria) )e"no+ prin* )ip+a "arcaAe)or ap)icate de organe)e
)egi+)ati,e? achi-iionarea de )e"n .r docu"ente de pro,enien? pre)ucrarea, cu
co"p)icitatea deintori)or de gatere a "ateria)e)or )e"noa+e reco)tate de deintorii
de .ond .ore+tier, .r nregi+trare n ge+tiune? introducerea n )anu) co"ercia) a
+ocieti)or de tip .anto" n ,ederea i"piedicrii identi.icrii .urni-ori)or i@+au a
ene.iciari)or rea)i?
n do"eniu) co"eru)ui cu cerea)e, produ+e de "orrit i pani.icaie ,eri.icri)e
e.ectuate au de+coperit o +erie de neregu)i practicate de grupuri de per+oane +au .ir"e,
organi-ate i con+tituite dup principiu) ree)e)or de contraand, de oicei pe ra-a "ai
"u)tor Audee, cu pri,ire )a* nentoc"irea +au ntoc"irea inco"p)et a docu"ente)or
care ate+t i n+oe+c cantiti)e reco)tate, din c0"p i p0n )a n"aga-inare?
neuti)i-area docu"ente)or aproate prin acte)e nor"ati,e i nere+pectarea "odu)ui
de co"p)etare a ace+tora, at0t pe ti"pu) tran+portu)ui, c0t i )a depo-itare, pre)ucrare i
co"ercia)i-are? interca)area pe circuitu) econo"ic a unor .ir"e tip .anto"?
n do"eniu) re+pectrii dicip)inei .inanciare ca ur"are a ,eri.icri)or din teren au
.o+t identi.icate ur"toare)e .eno"ene* "aAorarea neAu+ti.icat a co+turi)or i
i"p)icit di"inuarea pro.itu)ui i"po-ai) prin nregi+trarea unor .acturi de )a
+ocieti .anto", ace+tea a,0nd in.)uen i a+upra (89 deductii)? acceptarea unor
.acturi pri,ind +er,icii care n rea)itate nu au .o+t pre+tate? nenregi+trarea tuturor
operaiuni)or co"ercia)e, etc.?
n do"eniu) Aocuri)or de noroc i a) ca-inouri)or ,eri.icri)e e.ectuate au +co+ )a
i,ea) .aptu) c de "u)te ori Aocuri)e de noroc repre-int un para,an pentru
operaiuni de +p)are a ani)or +au pentru +chi"uri i)icite de ,a)ut, dat .iind +u"e)e
"ari ru)ate n inter,a)e +curte de ti"p, ceea ce ngreunea- +urprinderea cu exactitate a
"o"entu)ui operaiunii?
.
n do"eniu) de+.urri)or de t0rguri, piee agroa)i"entare, ooruri +au 0)ciuri
,eri.icri)e au .o+t "ai "inuioa+e deoarece dei in.raciuni)e pot prea "inore, n
rea)itate ru)aAu) de "ar. tran-acionat e+te "are, iar -ona t0rguri)or i ooare)or de,in
ade+ea +pii in.raciona)e predi)ecte, iar preAudicii)e adu+e ugetu)ui de +tat pot .i
+e"ni.icati,e, )uate cu"u)at. >n ace+te -one .rec,ena .eno"enu)ui e,a-ioni+t e+te "are
i ca ur"are e+te +upu+ n "od .rec,ent controa)e)or?
9na)i-a noa+tr a con+tatat c n +pate)e ci.re)or +tau rea)i-ari concrete precu" *
identi.icarea n .)agrant a "ai "u)tor .arici unde +e preparau i)icit auturi a)coo)ice,
andero)e)e .a)+e ga+ite pe )inia de "ute)iere .iind o pro .r po+ii)itate de
contra-icere, n ace+te ca-uri?
identi.icarea unor tran-actii i)icite cu u)eiuri "inera)e, actiuni)e Har-ii :inanciare
conducand )a +toparea )or i )a de"on+trarea .raude)or +,0rite?
identi.icarea unor .arici neautori-ate de pre)ucrare a tutunu)ui precu" i a unor
cantiti +e"ni.icati,e de "aterie pri"a i igarete cu pro,enien i)icit?
identi.icarea unei tipogra.ii c)ande+tine pentru andero)e de "arcaA .i+ca)?
co"aterea co"ertu)ui i)icit cu cerea)e +i produ+e agrico)e ?
identi.icarea unor i"en+e preAudicii adu+e ugetu)ui de +tat prin a"p)i.icarea i)icita a
co+turi)or unor actiuni de co"atere a gripei a,iare.
Pentru atingerea di"inuarea .eno"enu)ui e,a-ioni+t ana)i-a ntreprin+ a
conc)u-ionat c ar .i nece+ar orientarea oiecti,e)or po)iticii de co"atere a e,a-iunii
a+upra creterii pregtirii pro.e+iona)e a in+pectori)or .i+ca)i, +pecia)i-area ace+tora n
do"enii)e de intere+ n ,ederea recunoaterii operaiuni)or +u+pecte de +p)are a ani)or,
uti)i-rii .onduri)or co"unitare, recunoaterea .a)+uri)or n do"eniu) andero)e)or de
"arcaA, etc.

=onc)u-ii intere+ante +e de+prind din ana)i-a e,a-iunii .i+ca)e pe categorii de
acti,iti producti,e. =u" arta" )a nceputu) ace+tei )ucrri, pe "+ur ce +tatu) i
re,i-uiete +i+te"u) )egi+)ati, i ce) a) organe)or de inter,enie, e,a-iunea .i+ca)
g+ete n per"anen ci i "oda)iti de +u-i+ten.
=ercetarea e.ectuat de noi conduce )a conc)u-ia c principa)a "etod .o)o+it de
agenii econo"ici pentru +u+tragerea de )a p)ata i"po-ite)or i taxe)or n co"eru) cu
a)coo) a .o+t i continu + .ie ce+ionarea co"panii)or co"ercia)e ctre ceteni +trini.
9+t.e), raportate)e anua)e a)e =o"i+iei naiona)e pentru pre,enirea i co"aterea
+p)rii ani)or conc)u-ionea- c acionarii ro"0ni a unor co"panii )ega) nregi+trate
oin )icen pentru producerea a)coo)u)ui i a uturi)or a)coo)ice, de+.oar o
,re"e acti,iti )ega)e i )a+ + +e acu"u)e-e datorii .i+ca)e i"portante, dup care
ncheie acte de ce+iune a +ocietii cu ceteni +trini ce nu "ai pot .i u)terior
identi.icai, dar care nainte de a1i terge ur"e)e e.ectuea- i"portante tran+.eruri
,a)utare n ri)e de origine +au n paradi+uri .i+ca)e.
>n do"eniu) i"porturi)or i exporturi)or de "aterii pri"e i "ateria)e e+te
uti)i-at "etoda +ue,a)urii ,a)orii de ,a" ur"at de reae-area ace+teia )a ,a)oarea
de pia i ,a)ori.icarea "r.uri)or )a acea+t ,a)oare ctre un cu"prtor de
un credin, oin0ndu1+e n ace+t "od i"portante pro.ituri.
E,a-ionitii .o)o+e+c din p)in toate oportuniti)e )ega)e ce )i +e o.er. Dei
+copu) a,ut n ,edere )a dec)ararea -one)or de.a,ori-ate prin o.erirea de .aci)iti
ageni)or econo"ici care in,e+te+c n ace+te -one a .o+t ridicarea ni,e)u)ui econo"ic a)
-onei, +ti"u)area acti,iti)or producti,e i ocuparea .orei de "unc, e,a-ionitii au
g+it i"ediat "etode + preAudicie-e ugetu) de +tat. 9+t.e), acetia au .cut ca n
-one)e de.a,ori-ate + circu)e doar docu"ente, producia .iind ,a)ori.icat pe piaa
intern oinuit.
=ircuitu) .icti, a) docu"ente)or .inanciare e+te .o)o+it ca "etod de .raud .i+ca)
pe +car )arg n +.era pre+tri)or de +er,icii i a con+trucii)or. 9+t.e), +ocieti
pre+tatoare de +er,icii cu +ediu) n /o"0nia nregi+trea- n e,idena .inanciar1contai)


+er,icii pre+tate pe+te grani +au n ar care nu pot .i cuanti.icate riguro+, cu" +unt*
"anage"entu), "arJetingu), JnoC1hoC, con+u)ting etc, pre+tatoare)e ace+tor +er,icii
.iind ade+ea +ocieti .anto" nregi+trate n -one de paradi+ .i+ca). De "u)te ori ace+te
+er,icii nu +unt n rea)itate pre+tate, rea)i-0ndu1+e doar un circuit .icti, a) docu"ente)or
prin care +unt cre+cute n "od arti.icia) che)tuie)i)e i +e oin reduceri de (89. >n
con+trucii, +cenariu) e,a-iunii .i+ca)e cuprinde o co"panie +trin care c0tig o
)icitaie n /o"0nia i pred n +uantreprin- )ucrarea unei +ocieti ro"0neti. >n
con+ecin apare cota -ero )a (89, nregi+trarea unui i"po-it "ai redu+ pe pro.it,
tran+.eru) ,a)utar extern etc.
2.2. 0naliza $n dinamic@ a evaziunii fiscale $n %udeul &'lcea $n
perioada 2))!* 2))+
2.2.1.4orme de manifestare a evaziunii fiscale $n %udeul &'lcea
)naliza rezultatelor ac,iunilor e control efectuate e or0anele cu atri$u,ii e
control *n 'ue,ul -.lcea% *n perioaa !004-!00&% pentru identificarea evaziunii
fiscale pe cate0orii e venituri Aimpozit pe profit% ta4a pe valoarea a+u0at+% impozit
pe salarii% accize% impozite 2i ta4e locale 2i alte impozite 2i ta4e@ relev+% *n principal%
aspecte specifice fiec+rei cate0orii e o$li0a,ii fiscale.
)stfel% *n privin,a impozitului pe pro$it, formele e manifestare ale evaziunii
fiscale se refer+ la3 reucerea $azei e impozitare prin incluerea pe costuri a unor
c5eltuieli f+r+ ocumente 'ustificative sau nele0ale6 *nre0istrarea unor c5eltuieli
supraimensionate6 ma'orarea c5eltuielilor cu o$.nzi aferente creitelor pentru
investi,ii6 eucerea unor c5eltuieli personale ale asocia,iilor sau o$.nzi acorate
propriei societ+,i e c+tre patron6 ne*nre0istrarea inte0ral+ a veniturilor realizate6
transferul veniturilor impoza$ile societ+,ii nou create% aflate *n perioaa e scutire e
la plata impozitului pe profit% concomitent cu *nre0istrarea e piereri e c+tre
societatea-mam+6 *ncararea eronat+ *n perioaele e scutire6 eterminarea
impozitului pe profit prin aplicarea necorespunz+toare a preveerilor le0ale6
necalcularea impozitului aferent veniturilor rezultate in activit+,i economice6
ne*nre0istrarea *n conta$ilitate a iferen,elor sta$ilite prin actele e control.
9a capitolul taa pe 'aloarea ad(ugat(, ac,iunile e control au evien,iat
urm+toarele fapte care au 0enerat evaziune fiscal+3 aplicarea eronat+ a eucerilor6
necuprinerea unor opera,iuni ce intr+ *n sfera ta4ei pe valoarea a+u0at+6
neevien,ierea 2i nevirarea ta4ei pe valoarea a+u0at+ aferent+ avansurilor *ncasate
e la clien,i6 ne*nre0istrarea ca pl+titor la atin0erea plafonului e 5000 lei anual -
venit6 aplicarea eronat+ a cotei zero pentru opera,iunile e e4port6 sustra0erea e la
plata ta4ei pe valoarea a+u0at+ a importurilor e $unuri prin prezentarea *n vam+ a
unor acte fictive e ona,ii6 emiterea e c5itan,e fiscale 2i facturi cu ta4+ pe valoarea
a+u0at+ f+r+ ca a0entul economic s+ fie pl+titor6 ne*nre0istrarea ta4ei pe valoarea
a+u0at+ aferent+ stocului e m+rfuri e4istent la ata solicit+rii retra0erii in evien,a
pl+titorilor6 neutilizarea sau utilizarea efectuoas+ a formularisticii tipizate6
necalcularea e c+tre $+nci a ta4ei pe valoarea a+u0at+ prin eclararea unor
importuri ca fiin temporare6 erori e calcul.
8n ceea ce prive2te impozitul pe salarii evaziunea fiscal+ s-a manifestat
prin3
-neimpozitarea tuturor sumelor pl+tite salaria,ilor6 aplicarea incorect+ a
impozit+rii repturilor salariale6
-nere,inerea sau nevirarea impozitului pe salarii la zilieri sau persoanele
an0a'ate pe $az+ e conven,ie civil+6
-necumularea repturilor salariale *n veerea impozit+rii6
- ne*nre0istrarea impozitului pe salarii6
-ne*nre0istrarea impozitului pe salarii suplimentar6
-necalcularea 2i nere,inerea impozitului pe salarii6
-nerespectarea le0isla,iei privin impozitarea% cumulul% scutirile 2i reucerile
e impozit.
9a capitolul accize, s-au constatat urm+toarele fapte care au conus la
evaziune fiscal+3
-neimpozitarea tuturor sumelor6
-utilizarea unor cote mai mici ec.t cele le0ale6
-necalcularea accizelor aferente moific+rii concentra,iei alcoolice6
-reucerea in alcool e materii prime primite spre prelucrare6
-neincluerea accizelor *n pre,ul e v.nzare al prouselor6
-neevien,ierea *n conta$ilitate a accizelor6
-sustra0erea e la plat+ a accizelor prin sc5im$area enumirii alcoolice *n
facturile e import.
8n ceea ce prive2te celelalte tae !i impozite atorate $u0etului e stat 2i
$u0etelor locale% cele mai frecvente a$ateri au ,inut e3
-evien,ierea *n conta$ilitate a cl+irilor la valori inferioare6
-neepunerea la or0anele fiscale a eclara,iilor privin cl+irile aflate *n
patrimoniu% a mi'loacelor e transport% a terenurilor aflate *n aministrarea a0en,ilor
economici6
-eclararea unor ate eronate6
-neconstituirea% nevirarea% calcularea eronat+ a impozitului pe iviene6
-men,inerea impozitului pe iviene aferent acorate *n cursul anului% care%
up+ realizarea profitului 2i apro$area $ilan,ului au avut estina,ia pe iviene.
)2aar% se poate afirma c+ f+r+ o analiz+ profun+ 2i sistematic+ a
mecanismelor interne ale fenomenului evazionist este 0reu s+ se pun+ *n mi2care
instrumente 2i m+suri care s+ conuc+ la com$aterea 2i prevenirea evaziunii fiscale.
Dentificarea cazurilor e evaziune fiscal+ a conus 2i la aplicarea unor
sarcini% su$ forma ma'or+rilor e *nt.rziere% a amenzilor contraven,ionale 2i a
confisc+rilor.
Deose$it e interesant+ 2i e util+ este stuierea omeniilor e activitate
=sensi$ile> la fenomenul evaziunii fiscale% pentru cunoa2terea te5nicilor 2i metoelor
0eneratoare e evaziune fiscal+% *n perspectiva contracar+rii lor% prin toate
mi'loacele% inclusiv cel normativ.
8n le0+tur+ cu *nre0istrarea societ+,ilor comerciale% cauza principal+ const+ *n
esf+2urarea unor activit+,i comerciale 2i financiare e c+tre firme fictive% *nre0istrate
la Bficiul Re0istrului "omer,ului% ar care nu esf+2oar+ activitatea la seiul social
eclarat 2i nu pot fi controlate e or0anele fiscale.
"oni,iile favorizante ale acestui fenomen sunt pe e o parte% lipsa e
implicare a Bficiului Re0istrului "omer,ului *n verificarea autenticit+,ii ocumentelor
pe $aza c+rora se eclar+ seiul social 2i su$unit+,ile% cu ocazia *nre0istr+rii
societ+,ilor comerciale% iar pe e alt+ parte% lipsa unei re0lement+ri le0ale privin
cesionarea p+r,ilor sociale care s+ impun+% *n preala$il% o verificare fiscal+ prin care
s+ fie evien,iate e$itele atorate la $u0etul statului.
Referitor la ocumentele fiscale 2i cele e *nso,ire a m+rfii men,ion+m
posi$ilitatea circula,iei m+rfurilor 2i a eucerilor fiscale pe $aza unor ocumente
apar,in.n altor societ+,i ec.t furnizorii reali sau emise *n numele unor firme
ine4istente. )cest fenomen este posi$il ca urmare a lipsei e control asupra
comercializ+rii acestor ocumente cu re0im special 2i ine4isten,a unei le0isla,ii stricte
*n acest omeniu.
8n cele ce urmeaz+ ne propunem s+ analiz+m formele e manifestare a
evaziunii fiscale pe ramuri e activitate.
-n domeniul importului, produc&iei !i comercializ(rii de &i&ei !i produse
petroliere
Fna intre metoe const+ *n *nfiin,area e societ+,i comerciale *n numele
unor cet+,eni str+ini care p+r+sesc teritoriul ,+rii% cu scopul e a fi utilizate rept veri0i
intermeiare *n circuitul comercial pentru acoperirea *n fals a estina,iei finale a unui
prous. /rin utilizarea acestor te5nici ma'oritatea prouselor petroliere livrate in
rafin+rii ulterior prin interpunerea societ+,ii fantom+ pe lan,ul economic ocumentar -
rept car$uran,i A$enzin+ /remium 2i motorin+@% care sunt comercializa,i ca atare
e2i *n realitate au al,i parametri calitativi% *n coni,iile concrete *n care marfa circul+
efectiv% cu acela2i mi'loc e transport% e la rafin+rie la sta,iile e istri$u,ie% rolul
firmei fantom+ interpus+ 2i a ocumentelor fiscale emise *n numele acesteia const+
*n crearea unui circuit comercial fictiv menit s+ eturneze verific+rile fiscale 2i s+
confere ac,iunilor participan,ilor reali aparen,a e le0alitate. /rin aceast+ opera,iune
se realizeaz+ eluarea e la plata accizelor% I-) 2i impozitului pe profit.
)cela2i mo e operare a fost utilizat 2i *n cazul comercializ+rii car$uran,ilor
aproviziona,i in rafin+rii% f+r+ ta4a special+ e rumuri.
-n domeniul importului. produc&iei !i comercializ(rii de alcool !i "(uturi
alcoolice
/rincipala meto+ utilizat+ e a0en,ii economici evazioni2ti cu activitate *n
omeniu a fost ela$orat+ 2i pus+ *n practic+ prin sistemul cesion+rilor e societ+,i
c+tre cet+,eni str+ini% coro$orat cu specularea lacunelor le0islative. )stfel% asocia,ii%
cet+,eni rom.ni% au *nmatriculat societ+,ile le0al% au o$,inut autoriza,ii e proucere
alcool 2i $+uturi alcoolice% *n $aza c+rora au esf+2urat =la veere> 2i aparent le0al
activitatea pe o anumit+ perioa+% timp *n care s-au acumulat o$li0a,ii fiscale e
orinul miliarelor e lei. 8n acest moment% s-au cesionat p+r,ile sociale% societatea
cu active 2i pasive Ainclusiv crean,ele fiscale@ c+tre cet+,enii str+ini care nu au mai
putut fi ientifica,i. 1ai mult ec.t at.t% autoriza,iile% ocumentele fiscale speciale
Afacturi% $anerole fiscale% avize e *nso,ire a m+rfii@ ale societ+,ii cesionate au fost
utilizate *n continuare e persoane r+mase neientificate% servin la acoperirea altor
tranzac,ii ile0ale.
1ai tre$uie spus c+% *n paralel cu utilizarea acestui sistem e cesion+ri% au
fost speculate caren,ele le0islative. )stfel% *n conte4tul *n care materia prim+ -
alcoolul - nu putea fi aprovizionat 2i utilizat *n procesarea e $+uturi alcoolice ec.t
*n coni,iile *n care era livrat prin Direc,ia Eeneral+ a Finan,elor /u$lice% *n practic+%
acesta a circulat su$ enumirea e voc+ vrac p.n+ la apari,ia Bronan,ei e
Fr0en,+ a Euvernului nr. 1#4?!000 pentru moificarea 2i completarea Bronan,ei
Euvernului nr. !(?!000 privin re0imul prouselor supuse accizelor A1.B. nr.
4(6?!000@% iar ulterior e istilat in vin sau cereale.
8n scopul com$aterii eficiente a activit+,ii e comercializare 2i utilizare ile0al+
a formularelor cu re0im special se impun m+suri restrictive care s+ asi0ure controlul
proucerii 2i istri$uirii acestor formulare.
Fenomenul se manifest+ 2i *n omeniul proucerii 2i eli$er+rii marca'elor
fiscale Atim$re% $anerole@ pentru care se impune o mai mare e4i0en,+ eoarece *n
prezent se eli$ereaz+ o serie nou+ *n $aza unei simple eclara,ii e pierere sau
istru0ere% f+r+ a se verifica realitatea acesteia.
9e0isla,ia in omeniul fiscal a permis unele esc5iv+ri e la plata o$li0a,iilor
fiscale% a2a cum este cazul prouselor accizate ce pot fi su$stituite u2or cu prouse
neaccizate A0rupa prouselor petroliere% sau a alcoolului% care a circulat su$
enumirea fictiv+ e =istilat>@.
DEF/ -.lcea a ac,ionat cu $une rezultate pentru ientificarea 2i stoparea
actelor e evaziune fiscal+ *n omeniile prest+rilor e servicii 2i construc,ii%
importurilor 2i e4porturilor% omenii in care prezent+m *n cele ce urmeaz+
principalele tenin,e 2i moalit+,i e eluare a le0ii in partea a0en,ilor economici.
-n s$era prest(rilor de ser'icii !i construc&ii
1etoa clasic+ e frau+ fiscal+ *n acest omeniu consier c+ este
reprezentat+ e proceeul prin care societ+,ile in Rom.nia *nre0istreaz+ *n evien,a
financiar-conta$il+ prest+rile e servicii e la e4tern sau intern% care ulterior nu mai
pot fi cuantificate sau ientificate *n mo fizic 2i material Amana0ement% marLetin0%
LnoM-5oM% consultin0 etc.@% *n mare parte societ+,ile =prestatoare> fie sunt societ+,i
fantom+ sau cesionate% *n cazul =presta,iilor> efectuate e firme *nmatriculate *n ,ar+%
fie sunt firme *nre0istrate *n str+in+tate% *n localit+,i sau state cunoscute *neo$2te
rept paraisuri fiscale A9ic5tenstein% Dnsulele -ir0ine% -auz% "ipru etc.@.
/roceeul utilizat pentru sustra0erea e la plata o$li0a,iilor fiscale utilizat *n
construc,ii se esf+2oar+ conform unui scenariu% prin care o firm+ str+in+ preia irect%
prin contract% *n antrepriz+ o lucrare% up+ care pre+ *n su$antrepriz+ o$iectivul
c+tre o societate in ,ar+.
8n acest mo% societatea in Rom.nia apare ca efectu.n o presta,ie la
e4tern c+tre firma str+in+% fapt care are rept consecin,+ fiscal+ practicarea unei cote
zero la I-) 2i *nre0istrarea unui impozit pe profit e numai 5J.
8n plus% $eneficiarul rom.n pl+te2te *n valut+ c+tre antreprenorul str+in%
valut+ care evient se re*ntoarce la su$antreprenor% par,ial% *n func,ie e interese.
Iot *n acest omeniu% s-a *nre0istrat 2i continu+ s+ se *nre0istreze esc5iv+ri
e la constituirea 2i plata o$li0a,iilor fiscale *l constituie sfera prest+rilor e servicii
care ulterior nu mai pot fi cuantificate sau ientificate Amana0ement% marLetin0%
LnoM-5oM% consultan,a etc.@. 8n realitate% *n cea mai mare parte% aceste servicii nu
sunt prestate% realiz.nu-se oar un circuit fictiv al ocumentelor% *n $aza c+rora sunt
ma'orate artificial c5eltuielile% se euce ile0al I-)% sau% *n cazul importului e
asemenea servicii% are loc un transfer aparent le0al e valut+ *n afara ,+rii. De altfel%
cea mai mare parte a valutei este sustras+ circuitului economic real 2i transferat+ *n
afara Rom.niei nu *n numerar =la valiz+>% ci prin conturi $ancare% aparent le0al% prin
utilizarea acestei moalit+,i care fructific+ le0isla,ia permisiv+.
-n domeniul importurilor !i eporturilor
8n cazul importurilor e materii prime% materiale% prouse finite su$evaluate
2i v+muite ca atare% metoa principal+ e evaziune fiscal+ const+ *n interpunerea
unei societ+,i tip fantom+ sau real+% ar cesionat+ ulterior% pe circuitul economic e
comercializare la intern. )stfel% m+rfurile importate% su$evaluate% sunt =v.nute>
scriptic c+tre societatea fantom+ la nivelul c+reia are loc saltul sau rea2ezarea la
valoarea e pia,+ a pre,ului m+rfii 2i comercializarea e c+tre un cump+r+tor =e
$un+-crein,+>. 8n acest mo ta4ele 2i impozitele% aferente iferen,ei e pre, intre
valoarea su$evaluat+ in vam+ 2i valoarea real+ e pia,+% *n cele mai multe cazuri%
sunt imposi$il e recuperat. 8n fapt% se creeaz+ numai un circuit fictiv al
ocumentelor% marfa circul.n irect e la vam+ la $eneficiarul =cump+r+tor e $un+-
crein,+>.
8n ceea ce prive2te e4portul% in practica or0anelor e control financiar-fiscal
au rezultat aspecte 2i constat+ri care conuc la ipoteza manifest+rii a ou+ forme e
evaziune fiscal+.
8n primul caz% este vor$a e ac5izi,iile e m+rfuri la intern care sunt
e4portate la pre,uri moice c+tre $eneficiari e4terni localiza,i *n spa,ii specifice
paraisurilor fiscale% une are loc saltul e pre, 2i recuperarea *n valut+ a iferen,ei
p.n+ la valoarea real+ a e4portului.
Este evient c+ =$eneficiarul> e4tern va tre$ui s+ transfere valuta *n contul
e4portatorului rom.n% caz *n care se poate opina c+ volumul *ncas+rilor in
asemenea e4porturi fictive se re*ntorc *n ,ar+. 8n fapt% concomitent% $eneficiarul str+in
emite o factur+ e prest+ri servicii e4terne AmarLetin0% consultin0 etc.@ prin care
valuta se re*ntoarce *n afara ,+rii% e4portatorul rom.n ma'or.nu-2i artificial
c5eltuielile. "oncomitent% marfa r+mas+ efectiv *n ,ar+ este preluat+ e un
=cump+r+tor e $un+ crein,+> care proceeaz+ la *nre0istrarea *n conta$ilitate pe
$aza unei facturi apar,in.n unei societ+,i =fantom+>. Ni astfel% se *nc5ie un circuit
economic aparent real% *n care $u0etul statului este pre'uiciat% iar valuta sustras+
pie,ii financiare real+ este transferat+ *n afara ,+rii.
De asemenea% posi$ilitatea le0al+ a or0anelor e control financiar-fiscal e
confiscare a $unurilor 2i valorilor care fac o$iectul frauelor fiscale este practic nul+%
*n m+sura *n care se face trimitere la "oul e proceur+ penal+. 8n conformitate cu
actele normative *n vi0oare% *n cazul constat+rii unor pre'uicii ause $u0etului prin
manevre frauuloase% 1inisterul Finan,elor /u$lice nu se poate constitui parte civil+
ec.t up+ instrumentarea 2i 'uecarea laturii penale% ceea ce presupune practic o
perioa+ mare% uneori e c.,iva ani% caz *n care evient nu mai putem vor$i e
e4ecutarea *n timp optim a crean,elor fiscale.
......Dimensiunea e'aziunii $iscale identi$icate la ni'elul jude&ului
/%lcea
)v.n *n veere realit+,ile concrete in societatea rom.neasc+ 2i ,in.n
cont e comple4itatea procesului e trecere la economia e pia,+% evaziunea fiscal+
in Rom.nia% 8n perioaa ultimilor ani% a fost 2i este *n interepenen,+ cu
manifestarea acestui fenomen pe plan interna,ional% precum 2i *n le0+tur+ cu
criminalitatea economico-financiar+ 2i crima or0anizat+.
Evaziunea fiscal+% privit+ ca tentativ+ a a0en,ilor economici e a se sustra0e
par,ial sau total% prin orice mi'loace% e la plata ta4elor 2i impozitelor la $u0etul
statului prezint+% *n practic+% ou+ componente% respectiv una e natur+
contraven,ional+% prin interpretarea eronat+ e c+tre contri$ua$ili a actelor normative
2i alta e natur+ infrac,ional+% traus+ *n utilizarea eli$erat+% con2tient+ a unui
aev+rat arsenal e metoe 2i te5nici frauuloase.
Dac+ pentru prevenirea 2i com$aterea fenomenelor e evaziune fiscal+ *n
varianta contraven,ional+ se impune revizuirea% analiza% evaluarea 2i conceperea
unui caru normativ unitar 2i coerent% raportat la le0isla,ia european+% pentru
stoparea 2i com$aterea actelor e evaziune fiscal+ cu conota,ie infrac,ional+ este
imperios necesar+ aoptarea unor m+suri suplimentare e orin le0islativ 2i
institu,ional% inclusiv e natur+ punitiv+% capa$ile s+ conuc+ la realizarea scopului
propus.
/entru analiza e fa,+% intereseaz+ evaluarea fenomenului e evaziune
fiscal+ realizat+ prin manevre frauuloase% care poate fi acoperit e sinta0ma =frau+
fiscal+> 2i pentru a c+rei ientificare% prevenire 2i stopare% 8n prezent% se impune
ac,iunea concomitent+% conver0ent+ 2i concertat+ a or0anelor 1inisterului Finan,elor
/u$lice% *mpreun+ cu or0anele e cercetare 2i urm+rire penal+.
8n acest sens% este necesar ca sesiz+rile or0anelor e control financiar-fiscal
privin cazurile e evaziune fiscal+ realizat+ prin manevre frauuloase s+ fie
transmise *n timp util or0anelor e cercetare 2i urm+rire penal+% iar acestea s+
proceeze e *nat+ la investi0a,ii 2i verific+ri conform competen,elor astfel *nc.t s+
fie posi$il+ recuperarea pre'uiciilor% ientificarea persoanelor vinovate% sta$ilirea
0raului e participare la infrac,iune 2i sanc,ionarea acestora. Din aceast+
perspectiv+ este imperios necesar minimalizarea timpului *ntre momentul constat+rii
actului e evaziune fiscal+ 2i emararea cercet+rilor or0anelor a$ilitate% av.n *n
veere posi$ilitatea alter+rii% piererii sau istru0erii pro$elor infrac,iunii% precum 2i a
nerecuper+rii pre'uiciului prous $u0etului e stat.
8n ceea ce prive2te imensiunea fenomenului e evaziune fiscal+% apreciez
c+ e4ist+ mari ificult+,i *n evaluare. "ifrele ve5iculate *n meiile economice au
imensiuni *n0ri'or+toare% la nivel e ,ar+% spre e4emplu% atin0.n% potrivit unor surse%
'um+tate in $u0etul statului.
Fn stuiu al e4per,ilor Irezoreriei americane% pu$licat *n anul !000%
concluziona c+ activitatea economic+ su$teran+ in Rom.nia reprezenta 49J in
cea oficial+ 2i c+ *2i u$lase ponerea *n numai un an.
Raportul =Economia informal+ *n Rom.nia>% realizat e Dnstitutul pentru
"ercetarea "alit+,ii 2i -ie,ii AD.".".-.@% su$ patrona'ul /ro0ramului 7a,iunilor Fnite
pentru Dezvoltare A/.7.F.D.@% relev+ c+ economia su$teran+ in Rom.nia reprezenta
*n !00( *ntre !0 2i #(J in /rousul Dntern Orut.
8n 'ue,ul -.lcea% *n anul !00(% valoarea evaziunii fiscale ientificate e
or0anele e control ale Direc,iei Eenerale a Finan,elor /u$lice a fost e 16(0(%! lei.
Raport.n aceast+ sum+ la totalul o$li0a,iilor c+tre $u0etul e stat eclarate e
a0en,ii economici in 'ue,ul -.lcea% care% la #1 ecem$rie !00(% au fost *n sum+ e
1(6(%!1 lei% constat+m c+% ponerea evaziunii fiscale ientificate reprezint+ 9%44J%
nivel care se situeaz+ cu mult su$ meia pe ,ar+.
/entru analiza noastr+% sin0urele cifre care pot fi luate serios *n calcul sunt cele
consemnate *n rapoartele e activitate ale or0anelor e control% pe care le prezent+m *n
)ne4a 1.
* eniturile suplimentare atrase la bugetul de stat sunt formate din! diferenele
dintre obligaiile fa de bugetul de stat constatate de organele de control i cele declarate
de contribuabili i majorrile de nt"rziere aferente acestor diferene.
)naliza *n inamic+ a volumului evaziunii fiscale ientificate e c+tre Direc,ia
Eeneral+ a Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea *n perioaa !004-!00&% sintetic% relev+ c+
volumul veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat% a crescut e la !5!4%&1 lei% *n
!004% la 16(0(%!! lei% *n !00& AEraficul nr. 1 2i )ne4a !@.
8n perioaa care face o$iectul analizei noastre% cursul ascenent al cre2terii
volumului evaziunii fiscale ientificate a cunoscut o =sincop+> oar *n anul !005% c.n% fa,+
e anul preceent !004% acesta a sc+zut e la !5!4%&1 lei% la 1609%(5 lei.
#rafic nr. $
5IN06IC0
evaziunii identificate $n perioada 2))!*2))+
*lei *
- lei -
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lcea
8n ceea ce prive2te sumele *ncasate% ac+ *n !004% la $u0etul e stat au fost
*ncasate suplimentar 169!%54 lei in cele !5!4%&1 lei sta$ilite suplimentar% acestea au
crescut an e an% *n anul !00&% fiin f+cute venituri la $u0etul e stat 4!#1%15 iei intr-un
total sta$ilit e or0anele cu atri$u,iuni e control e 16(0(%!! lei.
Sumele recuperate 2i virate $u0etului e stat% procentual% variaz+ e la !#%#!J% *n
!00&% la 60%16J% in !006AEraficele nr. ! 2i #@.
#rafic nr. %
9
2
4
,
3
5
2
5
2
4
,
8
1
1
6
0
9
,
7
5
2
5
4
8
,
5
6
5
1
7
5
,
1
7
1
6
7
0
7
,
2
2
0
5000,00
10000,00
15000,00
20000,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008
An!! .//1 .//2 .//3 .//4 .//5
E'a6!)n&
#!($a*7
!d&nt!#!$at7
2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22
5IN06IC0
raportului sume sta>ilite suplimentar $ncasate
pentru >u8etul de stat $n perioada 2))!*2))+
* lei *
An!! .//1 .//2 .//3 .//4 .//5
Tota*
()8&
D9FP
6tai)it 2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22
>nca+at 14%2,'& 443,25 1'33,%% 14'0,30 &231,1'
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lcea
B prim+ concluzie esprins+ pe $aza analizei atelor mai sus prezentate reliefeaz+
faptul c+% *n perioaa !004-!00&% *n 'ue,ul -.lcea% valoarea evaziunii fiscale ientificate%
e2i la un nivel su$ meia pe ,ar+% ne etermin+ s+ afirm+m c+ fenomenul evazionist a luat
amploare.8n perioaa analizat+% or0anele e control financiar 2i fiscal ale Direc,iei Eenerale a
Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea au realizat 49.160 e ac,iuni e verificare a su$iec,ilor
economici% valoarea evaziunii fiscale ientificate fiin e !&56%56 lei.7um+rul evaziunilor
fiscale A*n sensul 9e0ii nr. &(?1994@ ientificate *n aceste ac,iuni a fost e 16.!(0% ceea ce
reprezint+ ##%09J in num+rul ac,iunilor e verificare AErafic nr. #@.
Detaliat% pe ani%
evolu,ia ratei cazurilor e evaziune fiscal+ ientificat+ se prezint+ astfel3 *n !004 - #4%#6J% *n
!005 - #6%4!% *n !006 - !(%0#J% *n !00( - ##%!J 2i *n !00& -#!%01J. "ifrele inic+ o rat+
relativ mic+ e eficacitate a verific+rilor efectuate Acu impact asupra raportului cost?$eneficiu
*n ac,iunile e control@% ar este pro$a$il ca ac,iunile e verificare efectuate s+ reuc+ rata
evaziunii fiscale *n viitor% prin efectul e a2teptare pe care-l creeaz+ *n r.nul contri$ua$ililor
A)ne4a #@. /entru a avea o ima0ine c.t mai veriic+ a fenomenului evaziunii fiscale% *n
cele ce urmeaz+% vom face scurte consiera,ii referitoare la contri$u,ia structurilor e control
in carul Direc,iei Eenerale a Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea pe ani fiscali.
#rafic nr. &
5IN06IC0
8radului de $ncasare a sumelor sta>ilite suplimentar de 534P &'lcea
pentru >u8etul de stat( $n perioada 2))!*2))+
* lei *
An!! .//1 .//2 .//3 .//4 .//5
TOTAL
()8& D9FP
6tai)it 2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22
>nca+at 14%2,'& 443,25 1'33,%% 14'0,30 &231,1'
: ;n$a(ar& 45,03 &1,20 40,1% 31,22 23,32
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lcea
8n anul fiscal !004% DEF/ -.lcea a sta$ilit suplimentar venituri pentru $u0etul e
stat *n sum+ e !5!4%&1lei% ceea ce reprezint+ evaziunea fiscal+ ientificat+% *n coni,iile *n
care% la finele anului% *n evien,ele fiscale erau *nre0istra,i 1(.(#0 e contri$ua$ili% in care3
!1 re0ii autonome% 109 societ+,i cu capital privat% precum 2i &.6(9 asocia,ii familiale 2i
persoane fizice autorizate.
8n ane4a ! prezent+m Dinamica pe cate0orii e venituri atrase suplimentar la $u0et
*n perioaa !004 - !00&.
8n !004% or0anele cu atri$u,iuni e control in carul DEF/ -.lcea au efectuat
11.96! e controale% ientific.n 4.111 cazuri e evaziune fiscal+% astfel *nc.t rata cazurilor
e evaziune fiscal+ a fost e #4%#6J.
8n ceea ce prive2te structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n
!004 *n func,ie e or0anele constatatoare% procentual% situa,ia se prezint+ up+ cum
urmeaz+3 Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului - &#%(J6 Direc,ia "ontrol Fiscal - 9%#J6
Sec,ia E+rzii Financiare - 6%5J 2i alte or0ane constatatoare - 0%5J AErafic nr. 4@.
2004 2005 2006 2007 2008
67,03
41,20
60,19
31,88
23,32
20
30
40
50
60
70
%
#rafic nr. '
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))!
* lei *
Fa,+ e nivelul sumelor sta$ilite suplimentar pentru $u0etul e stat% in suma
sta$ilit+ : !5!4%&1 lei% s-au *ncasat 169!%54 lei% rata *ncas+rii fiin e 6(%0#J.
8n !005% DEF/ -.lcea a sta$ilit suplimentar venituri pentru $u0etul e
stat *n sum+ e 1609%(5 lei% la finele anului% *n evien,ele fiscale fiin *nre0istra,i 1&.659 e
contri$ua$ili% in care3 1& re0ii autonome% (& societ+,i cu capital mi4t% 49 societ+,i comerciale
cu capital e stat% 9.614 societ+,i cu capital privat% precum 2i &.900 asocia,ii familiale 2i
persoane fizice autorizate. 8n !005% au fost efectuate 11.#69 e
controale% ientific.n 4.141 cazuri e evaziune fiscal+% astfel *nc.t rata cazurilor e
evaziune fiscal+ a fost e #6%4!J. )naliza structurii
veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !005 *n func,ie e or0anele
constatatoare% procentual% relev+ urm+toarele3 Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului
e,ine ponerea 2i *n acest an *ns+ cu un procent mai mic - 6(%!J6 Sec,ia E+rzii Financiare
urc+ un loc evans.n Direc,ia "ontrol Fiscal - 19J6 Direc,ia "ontrol Fiscal ocup+ pozi,ia a
treia cu 1!%(J 2i alte or0ane constatatoare *2i u$leaz+ contri$u,ia fa,+ e anul anterior - 1
J AErafic nr. 5@. 8n !005% nivelul *ncas+rilor in sumele sta$ilite
suplimentar scae la 66#%!( lei% reprezent.n 41 P!0J.
8n anul fiscal urm+tor% !006% sumele
sta$ilite suplimentar ca venituri la $u0etul e stat cresc in nou situ.nu-se cam la acela2i
nivel cu primul an al analizei noastre - !004% cifr.nu-se la !54&%55 lei.
235,00
9%
163.88
6%
11,69
0%
2114,21
85%
Sec,ia E+rzii Financiare
Direc,ia "ontrol Fiscal
Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului
)lte or0ane e control
8n evien,ele
fiscale% la finele anului !006% erau *nre0istra,i 19.451 e contri$ua$ili% in care3 14 re0ii
autonome% 54 societ+,i comerciale cu capital social e stat% (5 societ+,i comerciale cu capital
social mi4t% 10.!&1 societ+,i cu capital privat% precum 2i 9.0!( asocia,ii familiale 2i persoane
fizice autorizate.

#rafic nr. (
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))"
* lei *
7um+rul controalelor a sc+zut *n !006 la (.1&4% ientific.nu-se 1 .94! e cazuri e
evaziune fiscal+% astfel *nc.t rata cazurilor e evaziune fiscal+ a fost e !(%0#J.
Referitor la structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !006 *n func,ie
e or0anele constatatoare% 2i *n acest an Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului are cea
mai semnificativ+ contri$u,ie - (9%4J6 Sec,ia E+rzii Financiare 2i Direc,ia e "ontrol Fiscal *2i
men,in locurile oi 2i trei% ca *n anul !005% cu 11%4J% respectiv% &%&J% ponerea altor or0ane
constatatoare iminu.nu-se la 0%4J AErafic nr. 6@.

#rafic nr. )
S9RUC9UR0
&eniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))C
* lei *
2114,21
79,4%
11,69
0,4%
303,42 11,4%
235,00
8,8%
Secia Grzii Financiare Direcia Conro! Fi"ca!
Direcia #$%ini"rrii &eni'ri!or Sa'!'i #!e or(ane
/entru anul !006% un fapt cu conota,ii pozitive *l constituie 0raul e *ncasare a sumelor sta$ilite
suplimentar care a crescut la 60%19J A15##%9.9 lei@.
)nul !00(% cunoa2te o activitate e control eficient+ *n ceea ce prive2te nivelul evaziunii
fiscale ientificate% acesta u$l.nu-se fa,+ e anul preceent :51(5%1.6 lei. 8n anul !00(% *n
evien,ele fiscale erau *nre0istra,i !1.!#5 e contri$ua$ili% in care3 1! re0ii autonome% 44
societ+,i comerciale cu capital social e stat% 6( societ+,i comerciale cu capital social mi4t%
9.!16 societ+,i cu capital privat 2i 10.09& persoane fizice.
7um+rul controalelor a crescut *n !00( fa,+ e anul anterior% cifr.nu-se la &.9&1% in care *n
!.9&! cazuri s-au epistat evaziuni fiscale% rata evaziunii fiscale ientificate fiin e ##%!J% a
treia ca ponere 8n perioaa analizat+.
8n structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !004. 8n func,ie e or0anele
constatatoare se prouc muta,ii importante3 ponerea contri$u,iei Direc,iei )ministr+rii
-eniturilor Statului scae spectaculos la #(%4J6 Direc,ia "ontrol Fiscal urc+ pe locul secun%
evans.n Sec,ia E+rzii Financiare cu #5%(J fa,+ e !6%9J. Ienin,a e sc+ere a contri$u,iei
a celorlalte or0ane constatatoare se men,ine a'un0.n *n !00( la 0%1J% *n totalul sumelor
sta$ilite suplimentar pentru $u0etul e stat AErafic nr. (@.

#rafic nr. *
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))D
* lei *
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lce
Rata *ncas+rii *nre0istreaz+ *n anul !00( o sc+ere important+% cifr.nu-se la #1%&&J A1650%#.0
1933,18
37,4%
2,90
0,1%
1393,70
26,9%
1845,81
35,7%
Secia Grzii Financiare
Direcia Conro! Fi"ca!
Direcia #$%ini"rrii &eni'ri!or Sa'!'i
#!e or(ane
lei@.
)nul fiscal !00& consemneaz+ o cre2tere spectaculoas+ a sumelor sta$ilite suplimentar
ca venituri pentru $u0etul e stat% *nsum.n 16(0(%!1 lei evaziune fiscal+ ientificat+.
Evien,ele fiscale ale anului !00& atest+ *nre0istrarea a !!.5(1 e contri$ua$ili% in care3
9 re0ii autonome% 9.5(6 societ+,i cu capital privat% precum 2i 10.((0 asocia,ii familiale 2i
persoane fizice autorizate.
8n !00&% num+rul controalelor efectuate a fost *n cre2tere% 9.664% fiin *nre0istrate #.094
cazuri e evaziune fiscal+.
Structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !00& *n func,ie e or0anele
constatatoare *nre0istreaz+ muta,ii consistente3 aportul Sec,iei E+rzii Financiare cre2te e
peste # ori% a'un0.n la &1P5J% nivel care situeaz+ pentru prima oar+ acest or0anism pe primul
loc. Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului% cu 16%6J se situeaz+ pe locul oi *n ceea ce
prive2te contri$u,ia *n totalul sumelor sta$ilite% iar Direc,ia "ontrol Fiscal *nre0istreaz+ *n !00& o
sc+ere semnificativ+ a'un0.n la 1P&J6 iar celelalte or0ane constatatoare la 0%1J AErafic nr.
&@.
#rafic nr. +
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar Ia >u8et
pe or8ane de control $n anul 2))+
- lei -
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lcea
235,00
1,8%
2114,21
16,6%
10410,96
81,5%
11,69
0,1%
Secia Grzii Financiare
Direcia Conro! Fi"ca!
Direcia #$%ini"rrii &eni'ri!or Sa'!'i
#!e or(ane
2.. Particularit@i privind evaziunea fiscal@
"5iar ac+ preveerile le0ale cu privire la evaziunea fiscal+ se refer+ *n primul
r.n la a0en,ii economici care efectueaz+ activit+,i permanente sau temporare%
0eneratoare e venituri impoza$ile 2i care se sustra0 e la plata impozitului% anumite
preveeri le0ale au *n veere 2i institu,iile pu$lice atunci c.n acestea sunt o$li0ate%
prin le0ea fiscal+% s+ intervin+ *n procesul e eterminare a crean,elor statului.
&
)cest
lucru este evien,iat e art. 6 in 9e0ea nr. &(?1994% potrivit c+reia =persoanele fizice
sau 'uriice care realizeaz+ venituri ori e,in $unuri mo$ile sau imo$ile ori esf+2oar+
activit+,i supuse ta4elor sau impozitelor sunt o$li0ate s+ pl+teasc+ la termen sumele
atorate statului>. Sustra0erea e la plata acestor sume uce la s+v.r2irea contraven,iei
sau infrac,iunii A*n func,ie e 0ravitatea faptelor@ e evaziune fiscal+.
Dnstitu,iile pu$lice% c5iar ac+ nu au activitate lucrativ+ prouc+toare e venituri
impoza$ile% sunt o$li0ate s+ calculeze% s+ re,in+ 2i s+ vireze la $u0et impozite la plata
salariilor.
9
8n ceea ce prive2te impozitul pe salarii% faptele care uc la evaziune fiscal+ pot
fi3
- neimpozitarea tuturor sumelor pl+tite salaria,ilor cu titlul e venituri salariale
Aiverse a'utoare *n $ani sau *n natur+% alte repturi acorate *n natur+% prime% sporuri
etc.@6
- aplicarea incorect+ a ta$elelor e impozitare a repturilor salariale6
- nere,inerea 2i nevirarea impozitului pe salariu atorat pentru persoanele
an0a'ate pe $aza e conven,ii civile6
- necumularea *n veerea impozit+rii a tuturor repturilor salariale acorate6
- ne*nre0istrarea o$li0a,iilor e plat+ *n veerea impozit+rii tuturor repturilor
salariale acorate6
- ne*nre0istrarea o$li0a,iilor e plat+ a impozitului pe salarii6
- nerespectarea le0isla,iei pentru sta$ilirea $azei e impozitare% cumul% scutirile
2i reucerile e impozit.
Sanc,iunile fiscale cele mai es aplicate sunt amenzile fiscale. 8n raport cu
0ravitatea faptelor s+v.r2ite% amenzile fiscale pot fi contraven,ionale sau penale.
2
Dan Dro+u Kaguna ;E,a-iunea .i+ca) pe ne)e+u) tuturor<, Editura B+car Print, #ucure$ti, 1%%5
%
Nico)ae Ioan ;E,a-iunea .i+ca)< Editura (riuna Econo"ic, #ucure$ti, 1%%5, pag. 2&'
2.!. Comentarii proprii pe mar8inea unor studii de caz de evaziune
fiscal@ identificate $n %udeul &'lcea
8n veerea eslu2irii mecanismului e proucere a fenomenului e evaziune
fiscal+% a economiei su$terane *n ansam$lul ei% a factorilor favorizan,i care concur+ la
apari,ia 2i ezvoltarea acestora% a propor,iilor valorice la care au a'uns 2i% implicit% a
impactului pe care-l prouc $u0etului e stat consoliat% am analizat mai aprofunat
omeniile e activitate ce sunt mai $ine reprezentate pe teritoriul 'ue,ului -.lcea.
Stuiile efectuate% anc5etele 2i sona'ele au scos *n evien,+ sume impresionante ce se
eruleaz+ *n Qcealalt+ economieQ % ce provin in activit+,i ale persoanelor fizice 2i
'uriice% esf+2urate e multe ori cu *n0+uin,a factorilor institu,ionali% ce ar tre$ui s+ ia
m+suri *mpotriva faptelor 2i a activit+,ilor ile0ale. De aceea% am
consierat c+ prezentarea unor stuii e caz ar putea a'uta mai $ine la *n,ele0erea
fenomenelor *n sine% *ncerc.n s+ r+spunem la c.teva *ntre$+ri-c5eie3 cum iau
na2tere% cine concur+ 2i a'ut+ la proucerea lor% ce imensiuni au sumele e $ani astfel
ve5iculate% une se uc 2i la ce sunt folosi,i *n cele in urm+ Q$anii ne0ri>.
8n opinia mea% se simte nevoia unei istinc,ii mai clare *ntre evaziunea le0al+ 2i
cea ile0al+. Bri% *n practic+% opera,iunea e elimitare este la fel e incert+ ca 2i
eose$irea intre frau+ 2i evaziune. Ieoretic% contri$ua$ilul respect+ le0ea sau o
violeaz+% atoreaz+ sau nu impozitul% *l pl+te2te sau nu. 8n sc5im$% *n practic+% aceast+
concep,ie nu corespune realit+,ii comple4e a fiscalit+,ii% astfel *nc.t *ntre le0al 2i ile0al
nu e4ist+ o ruptur+% ci o continuitate. 8ncerc+rile succesive e a profita e lacunele le0ii
conuc eseori contri$ua$ilul e la le0al la frau+.
Cazul nr. 0
Fenomenul e evaziune fiscal+ *n activitatea e ta4imetrie este eose$it e
puternic% norma e venit sta$il+ e finan,e 2i apro$at+ e "onsiliile ;ue,ene la
*nceputul perioaei e impozitare aic+ evaluarea venitului ce poate fi o$,inut la un
ta4imetrist *ntr-un an e zile este su$imensionat+. De e4emplu% pentru municipiul Rm.
-.lcea *n anul !00&% serviciul e specialitate in carul Direc,iei ;ue,ene e Finan,e a
funamentat 2i propus norma e venit pentru ta4imetri2ti ce *n mo o$iectiv putea
realiza *ntr-un cuantum e #!00 lei - o$iectiv consierat ca perfect realiza$il - valoare
care a fost *ns+ iminuat+ la sf.r2itul anului e c+tre or0anul fiscal% reuc.nu-se
implicit 2i impozitul aferent.
8n cele in urm+% norma e venit pentru ta4imetrie a fost sta$ilit+ la valoarea e
!1#0 lei m+rinu-se iferen,a intre veniturile reale 2i cele impozitate% aceast+ situa,ie
ator.nu-se protestelor sus,inute a sinicatelor acestei cate0orii sociale% proteste ce
au conus la $loc+ri e str+zi% ares+ri e cuvinte 'i0nitoare la aresa factorilor e
r+spunere% etc.

Dup+ moul cum se realizeaz+ evaziunea fiscal+ in activitatea e ta4imetrie
apare su$ ou+ forme3
a@- o evaziune par,ial+% le0alizat+ prin forma e venit neput.n fi sta$ilit+ la
valoarea ei real+ a2a cum rezult+ in aspectele pe care le-am prezentat6
$@- o evaziune total+% o activitate esf+2urat+ e su$iec,i la negru% f+r+ nici
o form+ le0al+.
a@Evaziunea fiscal+ le0al+ rezultat+ in iferen,a intre c.2ti0urile reale
o$,inute e ta4imetri2ti 2i cele impozitate pe $aza normei e venit% *n anul
!00& se poate estima up+ urm+torul calcul3
-arianta 13
: venit sta$ilit prin

impozit

eucere

$az+ e

impozit
norma e venit aferent meie calcul anual
personala impozit pe
venit

2)() lei !DC(" lei 1)"(C lei 12E!(! lei 1+(! lei
-arianta !3
: venit sta$ilit prin

impozit

eucere

$az+ e

impozit
norma e venit aferent meie calcul anual
personal+ impozit pe venit
"CC)() lei 1!DC() lei 1)"(C lei !C2!() lei 112!() lei
7um+rul e ta4imetri2ti ce fi0ureaz+ *n evien,ele fiscale R 55!
Evaziunea fiscal+ rezultat+ R iferen,a A! : 1@ S 55! R 9%&6 S 55! R 544!%(!
lei ? anul !00&
$@Evaziunea fiscal+ rezultat+ in activitatea e ta4imetrie practicat+ f+r+ ca
$u0etul s+ primeasc+ ceva3
7r. licen,e e
transport
emise e /rim+rie
-eniturile meii
o$,inute
Dmpozitul anual
aferent
1) "CC)() lei 112!() lei
- nr. ta4imetri2ti *nre0istra,i la fisc R 55!
Evaziunea fiscal+ rezultat+ la acest punct3 A10## : 55!@ S 11!4%0 lei R 5406%44 lei
Iotal evaziune fiscal+ estimat+ *n activitatea e ta4imetrie pe anul !00&
Atransport persoane@ R a@ T $@ R 10&49%16 lei.
Cazul nr. .
9a nivelul 'ue,ului -.lcea *2i esf+2oar+ activitatea un num+r e 1##( profesori 2i
*nv+,+tori.
7um+rul e profesori este efalcat *n func,ie e specialitatea activit+,ii% astfel3
1 45( profesori e lim$a rom.n+6
1 465 profesori e matematic+6
1 1(# profesori e lim$a en0lez+6
1 !#! profesori e lim$a francez+6
1 10 profesori e lim$a 0erman+.
8n urma unui sona'% am constatat c+ (5J in ace2ti profesori presteaz+
meita,ii% *n sc5im$ul c+rora primesc *ntre 1! lei 2i #0 lei ? 2ein,+ A or+@.
/entru calcule folosim costul meiu al unei 2ein,e : suma e !0 lei% 4 2ein,e
pe s+pt+m.n+ la care particip+ 4 elevi.
Folosin aceste ate *n calculul pentru eterminarea veniturilor neimpoza$ile
*nsu2ite e profesori *n urma presta,iilor efectuate const.n *n meita,ii% o$,inem 3
!0 lei 4 4 2ein,e 4 4 elevi 4 40 s+pt+m.ni Ain cele 5! ale anului@ R 1!&00 lei.
)sociin aceast+ sum+ ce se o$,ine *n meie e c+tre un profesor 2i pentru
ceilal,i 100# A ce rezult+ in 1##( 4 (5J@ putem sta$ili cuantumul veniturilor
neimpoza$ile 2i implicit al impozitului sustras% astfel3
1!&00 lei 4 100# R 1!&#&400 lei : $aza e calcul
pentru impozit fiin luat+ suma e 1!&00 lei ce-i corespune un impozit e 16000lei.
)stfel% rezult+ impozite neac5itate la $u0etul statului *n sum+ e 166!0 lei R
evaziune fiscal+.
Cazul nr. 1
/otrivit re0lement+rilor le0ale *n materie e impozit% orice venit se impoziteaz+.
De la aceast+ re0ul+ 0eneral+ fac e4cep,ie anumite cate0orii e venituri 2i e
contri$ua$ili *n situa,ii e4prese prev+zute e le0e.
Dac+ *n privin,a pro$lematicii evaziunii fiscale *n cazul persoanelor 'uriice%
lucrurile par a fi cunoscute mai $ine 2i% *ntr-o oarecare m+sur+% st+p.nite e c+tre
or0anele fiscale% nu acela2i lucru putem s+-l spunem espre fenomenul evaziunii fiscale
*n cazul persoanelor fizice. B e4plica,ie a preocup+rilor mai reuse ale or0anelor e
aplicare a le0ii *n cazul nepl+,ii impozitelor e c+tre persoanele fizice ar consta% pe e o
parte% *n aceea c+ nivelul evaziunii fiscale *n acest caz este mult mai reus% iar or0anul
fiscal are *n permanen,+ ca o$iectiv *ntoarcerea intr-o verificare cu o >pra+> mai
consistent+ Asume mai mari atrase suplimentar% ce-i pot asi0ura 2i prime : stimulente :
e asemenea mai mari% ce sunt *ncasate lunar pe l.n0+ salariul e rept@ 2i% pe e alt+
parte% *n a$sen,a unei le0isla,ii clare 2i coerente pe aceast+ pro$lem+.
B at+ intrat+ *n vi0oare Bronan,a Euvernului referitoare la impozitul pe
venitul 0lo$al% au 2i *nceput s+ apar+ moalit+,i e evitare a pl+,ii impozitului aferent
veniturilor realizate e peroanele fizice. 8n acest sens% s-au conturat e'a c.teva
moalit+,i e *nsu2ire 2i evitare a impozit+rii unor sume prin filiera unor opera,iuni3
a@ Irecerea unor $unuri auc+toare e venituri in patrimoniul personal *n
patrimoniul firmei. /ersoanele fizice care au *n proprietate apartamente sau locuin,e pe
care le *nc5iriaz+ ac5it+ statului pentru c5iriile *ncasate un impozit e 15J. "a urmare a
intr+rii *n vi0oare a le0ii Aoronan,ei@ privin impozitul pe venitul 0lo$al% cota ma4im+ e
impozit urc+ p.n+ la 40J in veniturile ce se 0lo$alizeaz+ ac+ se ep+2e2te un venit
net total e 6000 lei% pra0 ce este atins estul e frecvent Avenituri in salarii% in
*nc5irieri% in activit+,i inepenente@. Din cauza acestei iferen,e e !5 e puncte
procentuale% asemenea persoane% fie nu eclar+ veniturile o$,inute in c5irii : ceea ce
intr+ su$ incien,a le0ii privin evaziunea fiscal+ : fie% pentru a a aparen,a e
le0alitate% trec propriet+,ile persoanei fizice *n patrimoniul unei persoane 'uriice% caz *n
care impozitul pe profit este e numai !5J. 8n felul acesta% persoana fizic+ : care%
practic% controleaz+ persoana 'uriic+ : >c.2ti0+> 15 procente in venitul realizat.
Deoarece persoana 'uriic+ Asocietatea@ ar fi ecapitalizat+ cu aceste ac5izi,ii
e apartamente% sumele care reprezint+ pre,ul apartamentelor se re*ntorc la persoana
'uriic+ su$ forma creit+rii firmei e c+tre patron. 8n felul acesta% societatea comercial+
are lic5iit+,ile necesare esf+2ur+rii activit+,ii% iar patronul acesteia are e *ncasat
crean,e e la propria firm+.
$@ "reitarea e c+tre persoane fizice cu sume importante e $ani. /otrivit
le0isla,iei actuale% sunt permise opera,iuni e creitare e c+tre persoane in firm+. Se
prefer+ opera,iunea e creitare% eoarece sumele *mprumutate sunt restituite e
societate patronului6 spre eose$ire e aceast+ situa,ie *n cazul ma'or+rii e capital%
care reprezint+ o imo$ilizare efinitiv+% este nevoie e moificarea statutului firmei%
moificare ce necesit+ timp 2i $ani. Din analizele acestui tip e tranzac,ii se constat+ c+
opera,iunea e creitare a firmei este% *n anumite situa,ii% o moalitate e sp+lare a unor
sume importante e $ani o$,inute pe c+i ilicite.
/entru sumele cu care s-a creitat firma : fie prin aport *n numerar% fie prin
aport *n natur+ ori prin iviene cuvenite 2i neriicate : societatea comercial+
atoreaz+ *mprumut+torului sumele epuse% conform unui contract ce se *nc5eie *ntre
p+r,i% 2i o$.nzile aferente acestora. Do$.nzile sunt eucti$ile la calculul impozitului
pe profit% *n limita o$.nzilor $ancare. /entru astfel e o$.nzi *ncasate e la
societatea comercial+% persoana fizic+ $eneficiar+ nu pl+te2te nici un impozit. Dac+
astfel e venituri in o$.nzi s-ar fi o$,inut *n urma unor epozite $ancare% potrivit B. E.
nr. (#?199# privin impozitul pe venit% acestea ar fi impozitate cu cota e 1J% impozit ce
se ac5it+ prin re,inere la surs+% fiin efinitiv.
c@ Sumele *n numerar riicate in trezoreria Acasieria@ societ+,ii e c+tre
patron sau reprezentan,i ai acesteia pentru iverse utiliz+ri nu au *ntoteauna le0+tur+
cu activitatea firmei 2i r+m.n ne'ustificate.
)ceast+ moalitate e *nsu2ire a unor sume e $ani in patrimoniul unei
societ+,i nu a fost analizat+ *n mo am+nun,it e economi2ti sau 'uri2ti6 e aceea acest
proceeu nu a fost catalo0at : nu am ientificat nici un material e stuiu *n privin,a lui
: ca un mi'loc e eluare a vreunei le0i *n scopul evit+rii impozit+rii.
8ntr-aev+r% sumele ce sunt riicate in casieria proprie a firmei e c+tre patron
nu au re0imul unor venituri% ci sunt asimilate unor >avansuri e trezorerie>% estinate
ac5it+rii unor c5eltuieli pentru ac,iuni e protocol% reclam+% pu$licitate% transportul e
$unuri 2i personal% plata unor servicii e4ecutate e ter,i etc.
Respectarea isciplinei e cas+ impune% *n acest sens% 'ustificarea sumelor
riicate e personal in casieria societ+,ii% lucru ce nu se *nt.mpl+ e fiecare at+.
)stfel e opera,iuni sunt re0lementate e o serie e acte normative3
1@ C.E. nr. (04?199# e apro$are a 7ormelor e aplicare a 9e0ii "onta$ilit+,ii
nr. &!?1991 moificat+% care instituie efectuarea unor astfel e opera,iuni prin contul 54!
: >)vansuri e trezorerie>. )cest cont precizeaz+ moalitatea e riicare 2i utilizare a
sumelor in casieria societ+,ii% ar nu prevee nici o m+sur+ sau sanc,iune *n cazul *n
care solul e$itor al acesteia r+m.ne ne'ustificat sau nerestituit e c+tre cel care a
riicat sumele respective.
10
!@ /otrivit Decretului nr. !09?19(6 Aact normativ cu o vec5ime surprinz+tor e
mare *n coni,iile *n care *n ultimii 1! ani% au proliferat re0lement+rile conta$ile 2i
fiscale@ >sumele nec5eltuite in avansurile acorate se epun la casierie cel t.rziu *n
cursul zilei lucr+toare urm+toare *napoierii in ele0a,ie sau *n limita termenelor sta$ilite
e preveerile le0ale>.
10
9e0ea nr. (04?199# privin com$aterea evaziunii fiscale% pu$licat+ *n 1.B.
)r$itrarul 2i fisurile acestei re0lement+ri apar *ns+ ca eviente. 8n ceea ce
prive2te termenele% cazurile sunt enumerate la art. !9 lit. a% c 2i in re0ulament%
prev+z.nu-se c+ >evien,a avansurilor acorate 2i urm+rirea 'ustific+rii lor la termenele
sta$ilite se efectueaz+ *n carul compartimentului financiar-conta$il al unit+,ii>. Dar nici
#0J in societ+,ile comerciale la nivel na,ional nu au or0anizate astfel e
compartimente.
11
>Iitularul e avans este o$li0at : de cine, : ca% *n termenele sta$ilite pentru
'ustificarea avansului% s+ *ntocmeasc+ 2i s+ epun+ la compartimentul financiar-conta$il
al unit+,ii care i-a acorat avansul econtul e c5eltuieli la care s+ ane4eze toate
ocumentele 'ustificative... Iitularii e avans care nu epun *n termen econturile
pentru 'ustificarea avansurilor% *mpreun+ cu ocumentele 'ustificative% sau un restituie *n
termen sumele r+mase nepl+tite vor pl+ti o penalizare e 0%5J asupra avansului primit
sau asupra sumelor nerestituite la termen% pentru fiecare zi e *nt.rziere>.
1!
7ici m+car unit+,ile cu capital ma'oritar e stat nu mai respect+ acest act
normativ in anul 19(6% consier.nu-l >socialist>% ep+2it% 2i mana0eriatul ce se aplic+
*n prezent nu mai ,ine cont e astfel e re0ulamente.
1#
)stfel% se scot zeci 2i sute e miliare care sunt utilizate e fapt pentru ot+ri
personale ale patronilor% irectorilor etc.% se construiesc vile% se ac5izi,ioneaz+ ma2ini
e lu4% se ac5it+ comisioane% mite% se rezolv+ o mul,ime e lucruri care nu au nici o
tan0en,+ cu activitatea firmei% care suport+ ace2ti $ani% ar r+m.ne cu o$li0a,iile la
$u0et neac5itate% iar sursele e finan,ate *n veerea ezvolt+rii activit+,ii nu mai sunt
asi0urate.
-ilele se construiesc *n >re0ie proprie>% cu personal mai mult au mai pu,in
autorizat le0al% *n mare parte cu oameni care muncesc >la ne0ru>. 1a2inile provin% *n
special cele e lu4% in filierele mafiote% furate prin intermeiul unor re,ele specializate.
Sunt frecvente cazurile *n care se constat+ firme cu piereri% eci iviene zero% cu
o$li0a,ii foarte mari restante la $u0et% ar ai c+ror patroni aveau un stanar e via,+
e4trem e riicat% cu ot+ri personale e ultim+ or+. "u alte cuvinte% $anii >sustra2i> *n
acest mo in firme *ntre,in ezvolt+ 2i alimenteaz+ permanent economia su$teran+%
printr-o spiral+ ascenent+% care se auto *ntre,ine 2i se amplific+ continuu.
11
8irgi) =odre+cu ;E,a-iunea .i+ca) n /o"0nia< Editura 9)ex (ereJ, #ucure$ti
12
3de"
13
3oan #otea ;Metode $i tehnici .i+ca)e<, 6atu Mare, 1%%%, pag. 1%3
Concluzii
S+ fie impozitul un moftU "ate0oric nuV S+ fie impozitul o fatalitateU Se pare c+
a. El este e fapt sursa finan,+rii restric,iilor Aconstr.n0erilor pe care le impune
convie,uirea social+ a oamenilor@. -ia,a social+ asi0ur+ o serie *ntrea0+ e facilit+,i% ar
presupune 2i multe renun,+ri in partea iniviului. /rintre renun,+ri se afl+ 2i cearea
unei p+r,i in venituri pe calea impozitului. 7umai c+% nu orice renun,are este u2oar+.
/oate c+ una in cele mai ificile renun,+ri este cea le0at+ e impozitul pl+tit statului.
De aici rezi+ evaziunea fiscal+.
Evaziunea fiscal+ este un fenomen social care se manifest+ ca r+spuns al
contri$ua$ilului la ac,iunea e constr.n0ere pecuniar+ impus+ acestuia e statul 0arant
al vie,ii sociale.
9inia cauzal+ care uce la evaziune fiscal+ poate fi trasat+ prin urm+toarele
puncte noale3
Br0anizare social+ Stat Fiscalitate Evaziune fiscal+.
"u c.t primele trei puncte cauzale sunt mai accentuate% cu at.t este mai
accentuat 2i punctul efect : cel al evaziunii fiscale Acare este eterminat 2i e al,i factori%
up+ cum am v+zut@.
Bric.t e socia$il ar fi omul% *n a.ncul s+u l+untric el este un iniviualist
*nver2unat% care-2i sl+$e2te $aierile 0enerozit+,ii cu at.t mai pu,in cu c.t 0raul e
ruenie este mai *nep+rtat e el. Br% statul pentru iniviul : contri$ua$il nu este
numai ceva impersonal 2i 5ulpav% ci 2i aflat *n afara oric+rei inten,ii e 0enerozitate in
partea iniviului. Dat+ e ce fiscalitatea *i este impus+ iniviului prin le0e% iar acesta%
consier.n-o ca pe o confiscare a roului muncii sale *n favoarea unor ,eluri o$scure 2i
f+r+ urm+ri $enefice palpa$ile 2i irecte asupra sa% nu o vee cu oc5i $uni. Din aceast+
cauz+% mul,i contri$ua$ili *ncearc+ s+ se sustra0+ fiscalit+,ii ca mo e r+spuns la
atenuarea statului la li$ertatea lor e a folosi *ntre0ul venit c.2ti0at a2a cum consier+
ei e cuviin,+ pe $aza op,iunilor iniviuale. De altfel% 2i evaziunea fiscal+ este o
op,iune iniviual+ a celor care recur0 la ea% care se situeaz+ la limita sau *n afara le0ii
menite s+ apere fiscalitatea impus+ e stat.
/entru limitarea cazurilor e op,iune *n favoarea evaziunii fiscale sunt necesare
m+suri comple4e care vizeaz+ carul e or0anizare 2i 0estionare a societ+,ii% *n *ntre0ul
s+u% 2i cu prec+ere puterile pu$lice ce tre$uie puse *n slu'$a e4clusiv+% *n ultim+
instan,+% a cet+,eanului-contri$ua$il. 9a nivelul iniviului aceste m+suri tre$uie
percepute% prin canalul fiscalit+,ii% ca o reucere a presiunii fiscale iniviuale.
7ivelul evaziunii fiscale% *n m+sura *n care nu este roul unei presiuni fiscale
e4cesive 2i nu atenueaz+ *n mo evient la spiritul e ec5itate al impozit+rii fa,+ e to,i
contri$ua$ilii% *n principiu% nu ar tre$ui s+ alarmeze pe 0uvernan,i ec.t *n cazul
ezec5ili$relor $u0etare. )ceasta% eoarece este unanim recunoscut c+ iniviul este
mai $un 0estionar al propriului venit ec.t statul pentru veniturile colectate pe calea
fiscalit+,ii sau pe orice alt+ cale. "um *ns+ ezec5ili$rele $u0etare Aeficitele@ ale
statelor sunt cvasi0enerale% iar o serie e factori Asetea e putere economic+ 2i politic+%
r+z$oaie etc.@ concur+ la men,inerea acestor ezec5ili$re% *nseamn+ c+ *ntre stat 2i
evazioni2ti e4ist+ Asau tre$uie s+ e4iste@ o permanent+ Qstare e r+z$oi> av.n ca miz+
Qap+rarea> veniturilor consierate e fiecare parte ca le0itime.
8n lumina celor ar+tate se poate emite c5iar o teorie a persisten,ei fiscale%
$azat+ pe urm+toarele propozi,ii3
a@ Bmul este mai e0ra$+ iniviualist Ae0oist@ ec.t 0eneros.
$@ Fiscalitatea presupune o coerci,ie stipulat+% *n unele ,+ri% c5iar *n le0ea
funamental+ a acestora% constitu,ia.
c@ Diversitatea formelor e venit iniviual% caracterul su$iectiv 2i stufos al
le0ilor fiscale% st+ruin,a cu care acestea sunt aplicate etc. sunt tot at.,ia factori care
conuc la formarea $re2elor *n orice sistem fiscal.
@ De2i% *n principiu toi factorii politici se 0r+$esc s+ conamne fenomenul
evaziunii fiscale 2i s+ promit+ m+suri e lupt+ *mpotriva acestuia% e4isten,a intereselor
e 0rup fac ca% *n realitate% ace2ti factori s+ ac,ioneze *n mo contraictoriu potrivit
importan,ei unui interes sau a altuia la un moment at.
8n Qconflictul> stat-contri$ua$il% conflict av.n ca miz+ evaziunea fiscal+%ac+ ne
situ+m la nivelul iniviului% suntem *nclina,i% s+ +m reptate celui in urm+% mai ales
atunci c.n fiscalitatea este e4cesiv+ 2i evine o fr.n+ *n calea cre2terii economice 2i
prosperit+,ii iniviuale. Dac+% *ns+ ne situ+m la nivelul intereselor 0enerale ale statului%
ar tre$ui s+ fim e partea acestuia numai *n m+sura *n care lupta *mpotriva evaziunii
fiscale se uce *n coni,iile unei fiscalit+,i rezona$ile ictat+ e o structur+ $irocratic+ a
statului aflat+ la nivelul numeric minim pentru o func,ionare normal+ 2i eficient+ a
Dncasari ma4imale
W
S
100J "otele
e impunere
acestuia precum 2i *n coni,iile *n care aceast+ lupt+ urm+re2te ec5itatea *n fa,a
impozit+rii.
Deoarece iniviul nu poate fi scos in conte4tul social *n care tr+ie2te%
cercetarea fenomenului evaziunii fiscale tre$uie s+ priveasc+ ec5iistant% at.t interesul
iniviual% c.t 2i pe cel al statului. )ceast+ ec5iistan,+ tre$uie s+ fie 2i roul certituinii
c+ un stat nu poate fi puternic ec.t ca reprezentant al intereselor unor cet+,eni $o0a,i
2i c+ el tre$uie s+ fie 0arantul prosperit+,ii o$,inute in munc+ e contri$ua$ilii s+i.
Evaziunea 2i fraua fiscal+ sunt pericole 0enerate e o presiune fiscal+
e4cesiv+. /entru a-2i realiza scopul *n carul politicii fiscale% presiunea fiscal+ impus+
e puterile pu$lice tre$uie s+ armonizeze ou+ tenin,e iametral opuse3 pe e o parte%
pe cea a statului% care ore2te ca aceasta s+ fie tot mai mare pentru acoperirea
c5eltuielilor pu$lice cresc.ne 2i% pe e alt+ parte% cea a cet+,eanului% care ore2te o
presiune fiscal+ c.t mai mic+. B presiune fiscal+ e4cesiv+ pune *n evien,+ pericole
care pot afecta economia. )cestea se manifest+ pe trei planuri principale3
pe plan social% prin tul$ur+ri sociale 2i revolte fiscale6
pe plan economico-social% prin fenomenele e evaziune% frau+ fiscal+ 2i
criminalitate economic+6
pe plan economic% prin in5i$area orin,ei e a munci% a *nclina,iei spre
investire 2i economisire.
Din punct e veere psi5olo0ic o presiune fiscal+ riicat+ creeaz+ : cel pu,in *n
mo su$iectiv : motive contri$ua$ilului% e a se sustra0e e la plata impozitelor 2i
ta4elor prev+zute e le0e% fapt care 0enereaz+% printr-o iversitate e forme% un nivel
riicat e evaziune 2i frau+ fiscal+.
/ornin e la zero cunoscutul profesor )rt5ur 9affer spune c+% o cre2tere a
ratei e impozitare poate uce la cre2terea *ncas+rilor fiscale. 9affer estimeaz+ *ns+% c+
ranamentele escresc.ne se aplic+ 2i *n acest omeniu. )stfel e4ist+ o rat+ e
impozitare optimal+% incolo e care *ncas+rile fiscale totale se vor iminua ac+ rata
e impozitare va continua s+ creasc+. Din acest moment% efectele escura'atoare ale
fiscalit+,ii vor provoca o reucere a prouc,iei. 8n particular% *ntreprinz+torii 2i e,in+torii
e venituri mari *2i vor consacra mai mult ener0ia e a c+uta Qrefu0ii> fiscale care s+
creasc+ prouc,ia. /entru 9affer% o fiscalitate ap+s+toare 2i ine0al+ e4plic+ principalele
ificult+,i ale economiilor moerne 2i ale *ncetinirii prouc,iei. B sc+ere a ratei e
impozitare 2i o iminuare pro0resiv+ a impozitului pe venit sunt necesare pentru a
stimula oferta 2i a relansa prouc,ia.
"ur$a care ilustreaz+ raportul intre *ncas+rile fiscale totale ale statului 2i rata
impozit+rii *i poart+ numele3 -urba lui .affer
8ncas+rile
fiscale
8ncas+ri ma4imale
"ur$a lui .affer
/rofesorul 9affer a remarcat c+% *n numeroase ,+ri *n care statul ocup+ un loc
important 2i prelev+ multe impozite% se atin0 rate e impozitare superioare lui W
S
.
Reucerea impozitelor ar fi remeiul miraculos. Ioat+ lume ore2te reucerea
impozitelor% iar statul ar colecta realmente mai multe *ncas+ri fiscale% reuc.n
impozitele.
8n situa,ii e ep+2ire a pra0ului amisi$il al presiunii fiscale% *n anumite coni,ii
socio-economice e4istente% apar unele fenomene ne0ative intre care men,ion+m3
sl+$irea efortului prouctiv% fraua 2i evaziunea fiscal+% precum 2i apari,ia economiei
su$terane% riscul e infla,ie prin fiscalitate% reucerea competitivit+,ii pe plan
interna,ional etc.
/cderea efortului productiv. 7ivelurile *nalte ale impozitelor au efecte
escura'ante asupra muncii% economisirii 2i investi,iilor. )stfel% in punctul e veere al
incit+rii la munc+% sporirea presiunii fiscale conuce la ou+ tipuri e efecte averse3
efectul e su$stitu,ie Aiminuarea timpului e lucru al an0a'atului% ca urmare a amput+rii
salariului prin impozitare@ 2i efectul e venit Aepunerea unei munci suplimentare *n
scopul compens+rii piererii e venit net atorit+ cre2terii impozitelor@.
0iscul de inflaie prin fiscalitate. /rovine in faptul c+ orice cre2tere a
impozitelor 2i a cotiza,iilor sociale are tenin,a e a se repercuta asupra procesului e
cuantificare a pre,urilor 2i salariilor% aliment.n *n acest mo infla,ia. E4plica,ia const+ *n
*ncercarea% pe e o parte% a *ntreprinerilor e a cuprine *n pre,ul lor e v.nzare plusul
e impozite 2i contri$u,ii sociale pe care le suport+ 2i% pe e alt+ parte% a salaria,ilor e
a recupera% su$ forma salariilor mai mari sc+erea puterii e cump+rare cauzat+ e
impozite.
1conomia subteran. Reprezint+ un fenomen prin care iverse forme e
activitate au rept caracteristic+ sustra0erea e la plata impozitelor. )mploarea s-a este
str.ns le0at+ e nivelul riicat al fiscalit+,ii% fiin un aspect particular al frauei 2i
evaziunii fiscale. )stfel% practicarea muncii la ne0ru permite an0a'atului s+ o$,in+
venituri neeclarate% iar patronului s+ se sustra0+ e la plata impozitelor 2i ta4elor
sociale.
0educerea competitivitii pe plan internaional. Brice cre2tere a
prelu+rilor o$li0atorii suportate e a0en,ii economici se repercuteaz+ *n nivelul pre,ului
practicat la prousele lor% iminu.n capacitatea e autofinan,are% e investi,ii 2i e
moernizare% ceea ce se reflect+ *n mo ne0ativ asupra competitivit+,ii *ntreprinerii
respective *n rela,iile cu e4teriorul. Sporirea presiunii fiscale incolo e pra0ul
consierat amisi$il% risc+% pe e o parte% s+ se confrunte cu rezisten,e in ce *n ce mai
puternice% iar pe e alt+ parte% s+ creeze un mare 5anicap a0en,ilor auto5toni *n fa,a
unei concuren,e interna,ionale in ce *n ce mai active% mai a0resive.
8n alt+ orine e iei% ac+ vom privi activitatea esf+2urat+ e c+tre Eara Financiar+
-.lcea f+r+ s+ avem *ns+ posi$ilitatea cunoa2terii Qintimit+,ilor> activit+,ii acesteia% vom o$serva
rezultatele o$,inute e aceasta pe ansam$lu *n 'ue,ul -.lcea pe linia epist+rii 2i com$aterii
evaziunea fiscal+ *n perioaa 01.01. : #1.1!.!00& Avezi ane4a 4@.
Din atele prezentate *n ta$elul e mai sus o$serv+m c+% acciza : o$li0a,ia $u0etar+
e $az+% specific+ omeniului Q/roucerea 2i comercializarea alcoolului> nu se re0+se2te *ntre
Qcapturile> E+rzii Financiare. Este firesc s+ ne punem *ntre$area Q7u e4ist+ oare nici o nere0ul+
la niciuna in cele cinci fa$rici prouc+toare e alcool in 'ue,U>. "um putem cree acest
lucruU Dac+ privim *n ce lu4 tr+iesc patronii acestor fa$rici 2i ce prieteni au ace2tia in r.nul
Qmai marilor> statuluiU Este imposi$il ca ace2tia s+ nu elueze le0ea. Ntim% e e4emplu% c+
sursa unei cisterne e alcool ac5izi,ionat la ne0ru poate fi oveit+ cu o factur+ fictiv+
cump+rat+ cu 5.000 e lei in en-0ros-urile $ucure2tene prouc.n astfel o evaziune e mari
propor,ii prin nev+rsarea ta4elor 2i accizelor la $u0etul statului.
Br0anele competente controleaz+ e cele mai multe ori% nu ca s+ verifice ac+ se
respect+ sau nu le0ea% ac+ sunt pl+tite sau nu impozitele c+tre stat% ci controleaz+ oar pentru
a fi amenat. )cest lucru mi se pare cel mai 0rav% mai ales *n cazul *n care faptele evazioni2tilor
e profesie cu fraue *nsemnate sunt calificate nu ca infrac,iuni% ci li se + acestora aspecte
contraven,ionale urmate e plata unor amenzi care s+ a'ute fonul e stimulente *n loc s+ fie
transmise cercet+rii or0anelor e urm+rire penal+. )stfel e proceuri conuc la *ncura'area 2i
cre2terea fenomenului evazionist% iar *n paralel cu acesta la manifestarea altui fenomen
eose$it e nociv societ+,ii : corup,ia prin u2urarea sanc,iunii celui ce a s+v.r2it fraua
respectiv+ *n sc5im$ul primirii unor Qaten,ii> pe m+sur

)7EX) 1
SI9U0=I0
evaziunii fiscale identificate $n %udeul &'lcea( $n perioada 2))! : 2))+
* lei *
Str)$t)ra d&
$ontro*
.//1 .//2 .//3 .//4 .//5
S&$"!a
97r6!!
F!nan$!ar&
6tai)it 143,%0 30',3' 303,&3 13%3,51 10&10,%4
>nca+at '2,35 13',22 '&,%1 430,34 23%,%0
D!r&$"!a
Contro*
F!($a*
6tai)it 23',00 20&,1% 1&%3,%3 12&',22 '&24,%2
>nca+at 1%,21 35,&0 10&2,20 35%,04 30%2,32
D!r&$"!a
Ad8. V&n!t
Stat)*)!
6tai)it 211&,22 1022,&2 5&2,2' 1%33,12 24',12
>nca+at 1413,0% &50,12 &3,3& 434,55 2%0,0'
A*t&
or,an!(8&
d& $ontro*
6tai)it 11,50 15,5% 2,%' 2,%1 &,22
>nca+at 5,2% 14,'2 2,23 0,4% 2,2%
Tota*
6tai)it 2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '1'0,30 14505,22
>nca+at 14%2,'& 443,25 1'33,%% 14'0,30 &231,1'
:
;n$a(ar&
45,03 &1,20 40,1% 31,22 23,32
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lcea
0N#10 2
5IN06IC0
&eniturilor totale atrase suplimentar la >u8et $n perioada 2))!*2))+
* structura pe cate8orii de venit i a contri>ua>ililor *
200& 200' 2004 2005 2002
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Nu"r ,eri.icri 2.003 3.%'% 5.&2& 3.22' 3.&11 3.553 2.2&5 4.13& %.3&4 4.2%2
Nu"r e,a-iuni
.i+ca)e
identi.icate
2.&2% 1.422 2.3&% 1.5%2 541 1.121 1.021 1.%41 1.021 2.013
8a)oare e,a-iune
.i+ca), din care*
%2,0& 2&4,55 12',33 1&2&,&3 %0,23 2&'5,53 1&2,'4 '032,41 205,&2 1'2%%,20
3"po-it pe pro.it 1 1'&4,%0 1 &13,15 1 &00,%% 1 22'3,1& 1 1'2',%3
(89 0,0' 224,42 1 22&,2% 1 42&,'% 2,&2 1'411,12 15&,31 3222,04
3"po-it pe +a)arii 0,32 ',23 1 1&,22 &,0 4,42 14,20 1,53 1&3,'5
9cci-e 1 2,&2 1 11,'3 1 32,4& 1 &0,'2 1 25&2,'0
3"po-ite $i taxe %,' %,32 5,5& 24,&4 0,%& 10&,25 1 3,&2 1 0,55
9)te i"po-ite $i
taxe
0,'% 102,50 0,&1 4,'2 1 3%5,24 ',22 &25,'5 4,55 24',02
9"en-i, ,a)oare
+anciuni ap)icate
4,'& 31,%0 2,03 &,'& 3,21 &2,5' 1 1 55,3& 5'%,4'
3"po-it pe ,enit 23,10 1 105,'2 1,42 3&,'' 2,24 133,55 5,3& %0,23 35,0'
=on.i+cri '0.112 1.5%2.'%0 &4.20% %&2.422 4.430 54&.&33 10.35' 4.42'.&%3 3.02&.'40 2&.1%4.40'
S)r(a % D!r&$"!a 9&n&ra*7 a F!nan"&*or P)<*!$& a =)d&")*)! V>*$&a

0N#10
R090
Cazurilor de evaziune fiscal@ identificat@ $n totalul verific@rilor 534P &'lcea( $n perioada 2))!*
2))+
.//1 .//2 .//3 .//4 .//5 .//1-.//5
N)87r '&r!#!$7r!
&#&$t)at&
11.%42 11.34% 5.12& 2.%21 %.44& &%.140
N)87r &'a6!)n!
!d&nt!#!$at&
&.111 &.1&1 1.%&2 2.%22 3.0%& 14.250
Rata $a6)r!*or d&
&'a6!)n& #!($a*7 ?n
tota*)* '&r!#!$7r!*or
?n : +rd.@rdA-
3&,34 34,&2 25,03 33,2 32,01 33,0%
Va*oar&a &'a6!)n!!
#!($a*& !d&nt!#!$at&
B*&! -
2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22 22'4','1
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice a Budeului &'lcea
0N#10 !
C,N9RI2U=I0
or8anelor financiare teritoriale la depistarea i com>aterea evaziunii fiscale $n perioada )1.)1 F 1.12.2))+
* -#I *
7r. crt.
DE7F1DRE)
DDRE"I. S)F
SER-. ")RE )
)IR)S -E7DIF9
IBI)9
SI9U0=I0 #&0.IUNII
I-)
Dmp. pe
profit
Dmp. pe
salar.
Dmp. pe
ivi.
)ccize
Dmp.
2i
ta4e
local
e
Dmp. pe
venit
)lte imp. 2i
ta4e
)menzi
1a'. e
*nt.rz.
"onfisc+ri
1 ! # 4 5 6 ( & 9 10 11 1! 1# 14
1 Fnit+,i fiscale Sta$ilit 5!(%16 66%90 - 0%16 - 0%#9 - !54%9# 110%54 #4%6( 5#%61 5%9#
8ncasat 410%5# 1!9%(( 50%#9 0%16 0%19 4%1# 1!!%6& !9%45 #9%50 !&%!& 5%9#
!
Dir. e control fin.
Fiscal
Sta$ilit !!9(1%&6 69&9%60 #00&%96 516%60 #6%40 1&59%&( 6%&4 494%4# &414%&9 &50!%(6 (14%90
8ncasat 6&!!%15 #961%4( (51%!0 &4%40 !0%09 !%(0 6%(4 !&4%!0 666%(& 10#6%6# (%90
#
Sec,ia E+rzii
Financiare
Sta$ilit (915%1! 5!9%&# !#9%94 #%61 0%16 !0&0%45 96%#6 4964%(5
8ncasat !1#6%&( 1#!%65 4%10 0%14 0%&# 1#!1%50 16%0( 661%56
4 )lte or0ane Sta$ilit
8ncasa
t
IBI)9 Sta$ilit #1414%15 (5&6%## #!4&%90 516%(6 #6%40 1&60%!6 !65%#9 605%1# !956%6! &65!%(# 56&5%5&
8ncasa
t
9#69%56 4!!#%90 &05%(0 &4%(1 !0%!9 6%&# 1!9%4! #14%49 !0!(%(9 10&0%99 6(5%40
Sursa: 5irecia 3eneral@ a 4inanelor Pu>lice &'lcea
2i bl i ogr af i e!
0. Ootea /. Doan : Q1etoe 2i te5ni ci fi scale>% pa0. 1(#
.. "onstanti n Si l i on% Ntefan Di nu% )ri an Era Del eanu: QE5i ul
fi nanci ar : conta$i l al a0en,i l or economi ci >% Ei tura Europa
7ova% Oucure2ti 1995% pa0. 16(
1. Dan Drosu Na0una: QEvazi unea fi scal+ pe *n,el esul tuturor>%
Ei tura Bscar /ri nt% Oucure2ti % 199(
2. 3i ci onar de economi e Acooronator 7i ,+ Do$rot+@% Ei tura
Economi c+% Oucure2ti % 1999
3. Doan Ootea : Q1etoe 2i te5ni ci fi scal e>% Satu 1are% 1999%
pa0. 19#
4. 9e0ea nr. 414?!6.06.!00! pri vin i mpozi tul pe profi t % pu$l i cat+
*n 1oni torul Bfi ci al nr. 456?!(.06.!00!
5. 9e0ea nr. &(?1994 pentru com$aterea evazi uni i fi scal e%
pu$l i cat+ *n 1.B. nr. !99?1994
6. 1arcel E5i ,+% "onstan,a Daco$% Don Iomi ,+% 1ar0areta Ira2c+%
Ntefan Oratu : QEesti une. "ontrol . Eval uare>% Ei tura
Fniversi tari a "rai ova 1996% pa0. 119
7 .1i 5ai /*r*i anu : 4i aa paral el a munci i % Ei tura E4pert% !00#%
pa0. !!% !4% #&% 6#
08. 7i col ae Coan,+ : QEvazi unea fi scal +>% Ei tura Iri $una
Economi c+% Oucure2ti % 199(% pa0. !00% !45% !(9
00. 7i col ae Coan,+ : QEconomi e 2i Fi nan,e pu$l i ce>% Ei tura
Iri $una Economi c+% Oucure2ti % pa0. !(9
0.. Revi sta "ontrolul Economi c-Fi nanci ar% )pri l i e% 1999
01. Revi sta Dmpozi te 2i Ia4e nr. 5% 1996
02. Ntefan /opa: QEvazi unea fi scal +>% Revi sta "ontrol ul
Economi c-Financi ar% )pri l i e% 1999
03. -al eri a /op% 1ari a Scarl at : >Economi a su$teran+ : o
real i tate ce tre$ui e cunoscut+>
04. -i r0i l "orescu : QEvazi unea fi scal + *n Rom.ni a> Ei tura
)l e4 IereL% Oucure2ti