Sunteți pe pagina 1din 13

Studiu de caz.

Inspectia fiscala privind impozitele si taxele


locale la Primaria municipiului Constanta
3.1. Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala
Obligatia de inregistrare fiscala. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin. Organul
fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a
altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de cate ori este cazul. Orice persoana sau entitate care
este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala.
Codul de identificare fiscala este diferentiat:
a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare iscala!
b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale!
c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal
competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare iscala!
d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic
de inregistrare atribuit potrivit legii speciale.
Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre
platitorii de venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala.
"eclaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de #$ de zile de la:
data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica!
data eliberarii actului legal de functionare, inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator,
dupa caz, in cazul persoanelor fizice.
"eclaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal si va fi
insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta. "eclaratia de inregistrare fiscala va cuprinde: datele de
identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului iscal, datele privind sediile secundare,
datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii necesare
administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate.
%e baza declaratiei de inregistrare fiscala organul fiscal competent elibereazacertificatul de inregistrare fiscala pentru
persoane fizice si pentru persoane juridice, in termen de &' zile de la data depunerii declaratiei. (n certificatul de inregistrare
fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala. )odificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala
trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei de Administrare iscala, in termen de #$ de zile
de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.
Evidenta contabila si fiscala. *videntele contabile si fiscale vor fi pastrate la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile
secundare, dupa caz. Organul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite si taxe in cadrul registrului contribuabililor,
care contine:
- datele de identificare a contribuabilului!
- categoriile de obligatii fiscale de plata denumite vector fiscal!
- alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale.
Aceste date se completeaza pe baza informatiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului comertului, de serviciul de
evidenta a populatiei, de la alte autoritati si institutii precum si de constatarile proprii ale organului fiscal. "atele din registrul
contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de fapt reale si vor fi
comunicate contribuabililor.
3.2. ecizia de impunere
"ecizia de impunere se emite de organul fiscal competent. "eclaratia fiscala este asimilata cu o decizie de impunere, sub
rezerva unei verificari ulterioare. (n situatia in care legea nu prevede obligatia de calculare a impozitului, declaratia fiscala este
asimilata unei decizii referitoare la baza de impunere. "ecizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora.
+azele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, in urmatoarele situatii:
cand venitul impozabil este realizat de mai multe persoane, decizia cuprinde si repartizarea venitului impozabil pe fiecare
persoana care a participat la realizarea venitului!
cand sursa venitului impozabil se afla pe raza altui organ fiscal decat cel competent teritorial. (n acest caz competenta de a
stabilii baza de impunere o detine organul fiscal pe raza caruia se afla sursa venitului.
3.3. eclararea
Obligatia de a depune declaratie fiscala se realizeaza in cazurile in care:
- a fost efectuata plata obligatiei fiscale!
- obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale!
- organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere si obligatia fiscala.
Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, inclusiv ,-,f'.g institutiile publice sunt obligati sa depuna declaratiile
prevazute in prezentele norme metodologice ori de cate ori se modifica situatia juridica a contribuabililor, precum si a materiei
impozabile a acestora, in conditiile prevazute de lege.
"eclaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal. (n declaratia fiscala
contribuabilul trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege. Contribuabilul are
obligatia de a completa declaratiile fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular,
corespunzatoare situatiei sale fiscale. "eclaratia fiscala se semneaza de catre contribuabil. "ata depunerii declaratiei fiscale
este data inregistrarii acesteia la organul fiscal. Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la
stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere. /tabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate
face inainte de implinirea unui termen de &' zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de
depunere a declaratiei fiscale.
3.!. Colectarea creantelor fiscale
Colectarea consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale. Colectarea creantelor fiscale se face in
temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz. "itlu de creanta este actul prin care se stabileste si se
individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii.
"ermenele de plata. Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le
reglementeaza. %entru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si pentru accesoriile acestora termenul de
plata se stabileste prin documentul prin care se acorda inlesnirea respectiva. %entru creantele fiscale, administrate de )inisterul
inantelor %ublice, care nu au prevazut termene de plata, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
%entru creantele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevazute termene de plata, acestea se stabilesc prin ordin comun al
ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice.
Stingerea creantelor fiscale. %latile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor
institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata. %lata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare
impozit, taxa, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere. (n cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:
a) in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul
fiscal!
b) in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe mandatul postal!
c) in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de
decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora!
d) pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data inregistrarii la organul competent a
documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii.
obanzi si penalitati de intarziere. %entru neac0itarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se
datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru
sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere stabilite potrivit legii. "obanzile si penalitatile de intarziere
aplicate la impozitele si taxele locale se fac venit la bugetul local. "obanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
%lata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de $,'1 pentru fiecare luna si 2sau pentru
fiecare fractiune din luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei acestora pana la data stingerii
acestora inclusiv. %enalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. %enalitatea de intarziere se datoreaza
pana la data inceperii procedurii de executare silita.
3.#. Inspectia fiscala
Obiectul si functiile inspectiei fiscale. (nspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si
conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor
legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora. (nspectia
fiscala are urmatoarele atributii:
&. constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau
altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale,
in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale!
3. analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse!
#. sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la
prevederile legislatiei fiscale.
%entru ducerea la indeplinire a atributiilor, organul de inspectie fiscala va proceda la:
- examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului!
- verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului!
- discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora,
dupa caz!
- solicitarea de informatii de la terti!
- stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata!
- verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile!
- dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii!
- efectuarea de investigatii fiscale!
- aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale.
(nspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor indiferent de forma de organizare.
$ormele si intinderea inspectiei fiscale. ormele de inspectie fiscala sunt:
inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o
perioada de timp determinata!
inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada
de timp determinata.
(nspectia fiscala se poate extinde asupra raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea
legii fiscale.
Proceduri de control fiscal. (n realizarea atributiilor inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:
a. controlul prin sonda%, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative in care
sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului!
b. controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu
privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului!
c. controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu
cele detinute de alte persoane! controlul incrucisat poate fi si inopinat.
urata efectuarii inspectiei fiscale. "urata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa
caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei si nu
poate fi mai mare de # luni. (n cazul marilor contribuabili sau a celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai
mare de , luni.
&ealizarea inspectiei fiscale. (naintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in
legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala. Avizul de inspectie fiscala
va cuprinde:
- temeiul juridic al inspectiei fiscale!
- data de incepere a inspectiei fiscale!
- obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale!
- posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.
Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:
- cu #$ de zile pentru marii contribuabili!
- cu &' zile pentru ceilalti contribuabili.
(nspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului. (nceperea inspectiei fiscale trebuie
consemnata in registrul unic de control. 4a finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe
propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia
fiscala. "ata, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util.
Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care
ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. Organele de inspectie au
obligatia de a intocmi proces-verbal semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei, cu sau fara
explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. 5ezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor
prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal.
3.'. Constituirea de garantii
Organul fiscal solicita constituirea unei garantii pentru:
- suspendarea executarii silite!
- ridicarea masurilor asiguratorii!
- asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin regulament de plata!
- in alte cazuri prevazute de lege!
6arantiile pentru luarea masurilor precizate mai sus se pot constitui, in conditiile legii, prin:
a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a 7rezoreriei /tatului!
b) scrisoare de garantie bancara!
c) ipoteca asupra unor bunuri imobile!
d) gaj asupra unor bunuri mobile!
e) fidejusiune.
Organul competent, in conditiile legii, se indestuleaza din garantiile depuse, daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au
fost solicitate.
3.(. Stingerea creantelor fiscale prin executare silita
(n cazul in care debitorul nu-si plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea
acestora, vor proceda la actiuni de executare silita. Organele fiscale care administreaza creante fiscale sunt abilitate sa duca la
indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita. %entru efectuarea procedurii de executare silita
este competent organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari
revenind organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul. (n cazul in care executarea silita
se face prin poprire, organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei masuri de executare asupra tertului
poprit, indiferent de locul unde isi are domiciliul fiscal.
*xecutarea silita incepe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului instiintarea de plata prin care i se comunica
acestuia suma datorata, iar dupa instiintare au trecut &' zile de la comunicare. (nstiintarea de plata este act premergator
executarii silite. *xecutarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu, inclusiv a
dobanzilor, penalitatilor de intarziere ori a altor sume, datorate potrivit legii prin acesta, precum si a c0eltuielilor de executare.
(naintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. (n acest scop, organul de executare va apela la organe si persoane de
specialitate, care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens. Organul de executare va actualiza pretul
de evaluare tinand cont de rata inflatiei.
*xecutarea silita se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta. *xecutarea silita inceteaza daca:
s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, c0eltuielile de
executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii!
a fost desfiintat titlul executoriu!
in alte cazuri prevazute de lege.
(n cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei fiscale si la inceperea executarii silite
se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale
debitorului, sec0estrarea lor va fi aplicata o data cu comunicarea somatiei. /e intocmeste procesul-verbal de sec0estru. Organul
de executare competent va proceda la valorificarea bunurilor sec0estrate prin: intelegerea partilor, vanzare in regim de
consignatie a bunurilor mobile, vanzare directa, vanzare la licitatie, alte modalitati admise de lege. Creantele fiscale inscrise in
titlul executoriu se sting cu sumele realizate in cursul procedurii de executare silita, in ordinea vec0imii, mai intai creanta
principala si apoi accesoriile acesteia. %oate fi facuta contestatie impotriva titlului executoriu in termen de &' zile iar apoi
procedeaza la judecarea contestatiei.
3.). Proceduri de declarare* stabilire*
incasare si efectuarea inspectiei fiscale
la primaria municipiului Constanta
Conform prevederilor legilor in vigoare[1], Consiliul local municipal Constanta aproba 5egulamentul de organizare si
functionare al %rimariei )unicipiului Constanta. %rimaria )unicipiului Constanta - ca organ al administratiei publice locale are
initiative si 0otaraste, cu respectarea legii, in probleme de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta
altor autoritati publice. Aceste 0otarari se aplica pe teritoriul municipiului Constanta.
%rimaria Constanta are urmatoarea componenta organizatorica:
A - O56AN* "* CON"8C*5*: - primar, viceprimar si secretar
+ - /*59(C((4* 8NC7(ONA4*:
/erviciul administratie publica locala, fond funciar, registru agricol, secretariat, ar0iva!
Oficiul juridic, relatii cu publicul si mass-media!
Oficiul stare civila!
Compartimentul autoritate tutelara, asistenta sociala!
/erviciul 8rbanism, amenajarea teritoriului, te0nic, prognoze si disciplina in constructii!
/erviciul buget-contabilitate, administrativ-gospodaresc!
Compartimentul audit si control financiar!
+iroul resurse umane si salarizare!
/erviciul venituri, incasare impozite si taxe!
(nspectia protectia civila!
Oficiul protectia mediului si control comercial!
Oficiul informatica.
C - AC7(9(7A7( *CONO)(CO-/OC(A4* organizate in subordinea consiliului local!
" - /*C7(A "58)85(, %O"85( /( 75O78A5*!
* - /*C7(A /*5* /( :ON* 9*5:(!
- AC7(9(7A7*A "* %(*7*.
"in toate aceste servicii in lucrarea de fata voi detalia SE&+ICI,- +E.I",&I* I.C/S/&E I0PO1I"E SI "/2E. Acest serviciu
este subordonat direct primarului. /erviciul 9enituri, incasare impozite si taxe are urmatoarele atributii:
- organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate de persoane
fizice si juridice!
- organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local si aplica masurile de executare silita
potrivit legii!
- organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor locale privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor
datorate bugetului, potrivit competentelor stabilite!
- conduce evidenta veniturilor si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila,
precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala!
- ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege!
- aproba in conditiile legii inlesniri de plata, restituirea de impozite, taxe si alte varsaminte la buget si solutioneaza in termen
cererile depuse de contribuabili sau le indruma spre rezolvare organelor competente!
- solutioneaza, potrivit competentelor legale, obiectiunile la actele de control si de impunere.
Pe linie de constatare si impunere a persoanelor fizice3
- constata si stabileste impozitele si taxele locale prevazute de lege in sarcina sa, datorate de persoanele fizice!
- intocmeste borderouri de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele sintetice, analitice si transmiterea spre
executare la organele de incasare!
- urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili!
- gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic!
- tine evidenta debitelor din impozite, taxe si din modificari de debite initiale, analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea
legislatiei fiscale si informeaza conducerea asupra problemelor deosebite, propunand masurile ce se impun!
- efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele
actiunilor de verificare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza evaziunea
fiscala!
- analizeaza si prezinta conducerii propuneri in legatura cu acordarea de amanari sau esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de
impozite si taxe, majorari de intarziere!
- pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute!
Pe linie de gestionare a declaratiilor si dosarelor fiscale3
- preia declaratiile de impozite si taxe ale contribuabililor!
- transmite instiintari contribuabililor care nu au depus declaratii sau ale caror declaratii contin erori!
- verifica borderourile de debite si scaderi!
- efectueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au corectat declaratia depusa in mod eronat, precum si a
celor care nu au depus declaratie!
- tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe in parte, precum si a platilor efectuate de acestia in
contul obligatiilor bugetare!
- stabileste penalitati pentru nedepunerea la termen a declaratiilor de impozite si taxe!
- transmite catre contribuabili instiintarile de plata pentru sumele stabilite din oficiu!
- asigura preluarea, in baza de date a informatiilor din dosarele fiscale!
- urmareste incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termen!
- intocmeste - pe baza datelor detinute - centralizatorul listelor de ramasite si de suprasolviri, pe feluri de impozite si taxe!
Pe linia executarii silite si stingerea creantelor bugetare3
- organizeaza si desfasoara activitatea de executare silita a persoanelor juridice si fizice si cea de stingere prin alte modalitati a
creantelor bugetare!
- verifica respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe veniturile realizate de debitori!
- evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire!
- intocmeste dosare pentru debitele primite spre executare silita de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale
privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe!
- asigura incasarea creantelor bugetare in termen de prescriptie!
- calculeaza c0eltuielile de executare silita si majorarile de intarziere, dobanzile, penalitatile sau alte sume cand cuantumul
acestora nu a fost stabilit in titlul executoriu prin care au fost acordate!
- analizeaza si 0otaraste masurile de executare silita, in asa fel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai
avantajoase!
- intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita, inclusiv titlul executoriu pentru creantele constatate de
organele competente!
- asigura si organizeaza ridicarea si depozitarea bunurilor sec0estrate!
- numeste custodele si administratorul sec0estrului!
- solicita evaluarea bunurilor sec0estrate!
- organizeaza si asigura in conditiile legii valorificarea bunurilor sec0estrate!
- intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili!
- verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta separata si urmareste starea de insolvabilitate pentru acestia in cadrul
termenului de prescriptie!
- solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a
creantelor bugetare!
Pe linia acordarii inlesnirilor la plata3
- primeste, inregistreaza, intocmeste si urmareste documentatiile necesare solutionarii cererilor privind acordarea inlesnirilor la
impozite si taxe!
- analizeaza, verifica si propune solutionarile pentru cererile contribuabililor persoane juridice privind inlesnirile si esalonarile!
Pe linie de control fiscal3
- stabileste sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fiscale si calculeaza majorari
de intarziere!
- verifica agentii economici privind impozitele si taxele datorate bugetului local!
- intocmeste dispozitiile de urmarire pentru diferentele de impozite si taxe!
- tine evidenta si indosariaza lucrarile din cadrul serviciului.

(n cele ce urmeaza voi reflecta impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si de persoanele juridice pentru anul
3$$,. )unicipiul Constanta este o localitate de rangul ((. %rimaria )unicipiului Constanta nu percepe taxe speciale. Astfel voi
evidentia urmatoarele:
Persoana fizica:
Contribuabil3 0O-O+/. 45EO&45E
A"5*/A: /75. CA4A5A/( N5.&.. )8N. CON/7AN7A, ;8".CON/7AN7A
%rezinta:
- impozit pe cladiri!
- impozit pe teren!
- taxa asupra mijloacelor de transport.
Contribuabilul persoana fizica a declarat ca detine in proprietate: o cladire <constructie cu pereti din caramida arsa, cu incalzire
centrala) de &3$ mp. "ata la care cladirea s-a dat in folosinta este &=.&. Aceste informatii le gasim mentionate in >"eclaratia
pentru stabilirea impozitului pe cladiri>. /uprafata totala ocupata de cladiri si alte constructii anexe e de &=$ mp. Cladirea se afla
la adresa de domiciliu fiind singura cladire detinuta de aceasta persoana. Astfel pentru aceasta cladire se datoreaza impozit
stabilit de Consiliul 4ocal al )unicipiului Constanta prin ?otararea de Consiliu[2]. %entru cladirea aflata la adresa de domiciliu
din /tr. Calarasi, cota de impozitare este de $,31 din valoarea de inventar a cladirii. 9aloarea de inventar a cladirii e de 3
miliarde 5O4. (mpozitul pe cladire e de -.$$$.$$$ lei 2an.
%entru terenul aflat la adresa de domiciliu din /tr. Calarasi nr. &. <teren intravilan, zona C), teren cu constructii &@$ mp si ,$ mp
liber, arabil -.= mp, conform >"eclaratiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren>, impozitul pe teren este de 3.3'$ lei
2mp iar pentru terenul arabil -.= mp x ., A #,.-$- lei 2an. 4a calcularea impozitului pe teren suprafata construita nu se
impoziteaza deoarece asupra ei se plateste impozit pe cladiri. %entru suprafata libera se calculeaza impozitul pe teren, el fiind in
suma de &#'.$$$ lei 2an <,$ mp x 3.3'$lei 2mp).
Contribuabilul mai are in proprietate un teren aflat in intravilan pe /tr. %andurilor, fara numar de &$$$ mp arabil, impozitul
datorat pentru acest teren fiind de .,.$$$ lei 2an.
Contribuabilul )oldovan 60eorg0e nu beneficiaza de scutire 2reducere de la plata impozitelor. Am constatat ca a respectat
termenele de plata aferenta celor - rate, respectiv &' martie, &' iunie, &' septembrie si &' noiembrie. Nu a efectuat plata
impozitelor cu anticipatie astfel nebeneficiind de reducere pentru plata anticipata.
%entru mijlocul de transport detinut tipul ord /ierra, capacitate cilindrica &=,$, taxa asupra mijlocului de transport este de
3,$.$$$ lei 2an pentru 3$$,.
Persoana %uridica3
Contribuabil: SC. /0 I."E&./"IO./- S.&.-.
A"5*/A: /75. %486848( N5. 3. 4OC. CON/7AN7A, ;8". CON/7AN7A
O5)A "* %5O%5(*7A7*: privat!
O+(*C784 "* AC7(9(7A7*: comert cu amanuntul al bauturilor
%rezinta:
- impozit pe cladiri!
- impozit pe teren!
- taxa asupra mijloacelor de transport!
- taxa firma!
- taxa ve0icule lente
Aceasta societate detine in proprietate mai multe cladiri. (mpozit pe cladiri: cota de &,'1 asupra valorii de inventar a cladirii.
%entru toate cladirile aflate in proprietate societatea datoreaza impozitul de .&.'$#.$'' lei 2an.
%entru terenurile detinute si anume:
- teren aferent magazinului >A) (N7*5NA7(ONA4> in str. %lugului, intravilan, zona +, impozitul e de 3.&3@.&3$ lei <,-&mp x
##3$ lei 2mp.)
- teren cu constructii in 8nirea 3&.&.. mp., <--lei 2mp x 3&&.. mp) impozitul fiind de =#&..@@ lei! livezi #.&,$ mp., iar cota de
&#3 lei 2mp, impozitul eferent livezii e de -&..&3$ lei.
(mpozitul pe teren e de &.#-@.=$@ lei 2an.
%entru detinerea de mijloace de transport societatea plateste taxa aferenta acestora in suma de &&.&$3.$$$ lei.
%entru detinerea de ve0icule lente, societatea nu a depus declaratii pentru plata taxei aferenta acestora.
/ocietatea plateste taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate in suma de 33&.$$$ lei 2an.
I.SPEC"I/ $ISC/-/ -/ S.C. /0 I."E&./"IO./- S.&.-.
/e realizeaza inspectia fiscala consemnandu-se urmatoarele:
/ubsemnatii %opescu )i0ai, consilier si Alexandrescu (onela, referent in cadrul %rimariei )unicipiului Constanta, in baza actelor
normative, a legitimatiilor nr. -', si 3,', au efectuat prin sondaj, pe baza evidentei contabile si a documentelor puse la
dispozitie, controlul modului in care au fost constituite si virate pe destinatiile legale obligatiile fiscale aferente bugetului local.
%erioada supusa controlului este $&.&$.3$$&-&-.$-.3$$,, iar durata desfasurarii acestuia $-.$-.3$$,-&-.$-.3$$,.
(n urma realizarii inspectiei fiscale se constata urmatoarele:
- asupra impozitului pe cladiri:
/ocietatea detine in proprietate cladiri situate in Constanta, str. %lugului nr. 3 si in str. )aior /ontu nr. 3, pentru care datoreaza
impozit pe cladiri catre bugetul local al )un. Constanta.
%lata impozitului pe cladiri aferent trimestrului ((-3$$3 s-a efectuat in data de &$.$..3$$3 cu ordin de plata nr.&=@ in suma de
&&.3&3.$&= lei, scadenta la plata fiind in data de &..$,.3$$3. %entru plata cu intarziere a impozitului datorat s-au calculat
majorari de intarziere <&&.3&3.$&= lei x 3# zile x $,&$1) in suma de 3'@.$$$ lei.
%lata impozitului pe cladiri aferent trim. ((( - 3$$# s-a efectuat in data de $=.&3.3$$# cu ordin de plata nr.-'' in suma de
&&.3&3.$&= lei, scadenta la plata fiind in data de &'.$=.3$$#. %entru plata cu intarziere a impozitului datorat s-au calculat
majorari de intarziere<&&.3&3.$&= lei x @' zile x $.$,1) in suma de '.3.$$$ lei.
%entru perioada $&.$&.3$$--&-.$-.3$$, societatea a depus declaratii de impunere privind impozitul pe cladiri datorat, ac0itarea
s-a efectuat in conformitate cu termenele legale stabilite.
- asupra impozitului pe teren:
/ocietatea detine in proprietate teren intravilan situat in )un. Constanta, str. %lugului nr. 3 in suprafata totala de &#3$,#& mp,
suprafata construita .'$,'- mp si suprafata libera '.$ mp. (mpozitul pe teren pentru anii 3$$& si 3$$3 nu s-a ac0itat de catre
societate in suma de 3.@&'.@$$ lei <impozit pe teren, dobanzi de intarziere la plata si penalitati).
Conform contractului de vanzare-cumparare societatea detine imobilul situat in )un. Constanta, str. )aior /ontu nr. 3, compus
din teren intravilan in suprafata totala de 3'.-,,,=.. mp. %entru perioada 3$$#-3$$, societatea a depus declaratii de impunere
pentru teren extravilan pe categorii de folosinta in mod eronat deoarece terenul se afla in intravilanul )un. Constanta.
(n aceasta perioada societatea datoreaza impozit pe teren pentru suprafata de 3..@- mp suprafata libera de constructii si pentru
suprafata de &@.-.# mp suprafata agricola, categoria livezi. /-au stabilit diferente de ac0itat in suma de #,.3-@.=== lei, dobanzi
de intarziere in suma de 3#.#,=...& lei si penalitati in suma de '.'=#..,# lei calculate pana la data de &&.$-.3$$'.
- taxa asupra mijloacelor de transport:
/-a constatat ca nu in toate cazurile s-au declarat toate mijloacele de transport. "e asemenea nu in toate cazurile s-a ac0itat
taxa datorata in termenul legal de plata. 4a data inspectiei fiscale societatea datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport
pana la &3 tone 3.....&$3 lei, dobanzi in suma de 3.$3-..3# lei si penalitati in suma de '#-.3.= lei, iar taxa auto peste &3 tone
,3@..&' lei.
- taxa pentru firmele expuse:
/ocietatea datoreaza taxa firma afisata in suma de &,$.$$$ lei si dobanzi in suma de &.-.@-$ lei. 9erificandu-se declararea,
inregistrarea si ac0itarea taxei firma pentru perioada supusa inspectiei, s-a constatat ca nu s-au depus declaratii de impunere
pentru anii 3$$& si 3$$#, iar taxa datorata nu s-a ac0itat in anii 3$$&, 3$$3 si 3$$#.
- taxa ve0icule lente:
/ocietatea detine in proprietate din anul 3$$$ - # buc. motostivuitoare pentru care incepand cu data de $&.$&.3$$# se
datoreaza taxa ve0icule lente respectiv 3,$.$$$ lei 2buc. (n anul 3$$#- 3@@.$$$ lei 2buc, in anul 3$$-, sume neac0itate pana la
data inspectiei fiscale si pentru care s-a calculat dobanzi si penalitati de intarziere.
(nspectia fiscala a avut ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si
exactitatii indeplinirii obligatiilor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si stabilirea diferentelor de plata. (nspectia fiscala a
urmarit marirea bazei de impozitare deoarece aceasta aduce un volum mai mare de venituri la bugetul local al %rimariei )un.
Constanta.
/.C. A) (N7*5NA7(ONA4 /.5.4. detinea bunuri impozabile pe care nu le-a declarat. (n urma inspectiei fiscale contribuabilul
persoana juridica si-a ac0itat obligatiile fiscale neajungandu-se la procedura de executare silita. Am observat ca inspectia fiscala
a avut un efect benefic in realizarea serviciilor publice locale.
CO."ES"/"I/ I0PO"&I+/ /C"E-O& /0I.IS"&/"I+E $ISC/-E
(n cele ce urmeaza este prezentat un exemplu de solutionare a unei contestatii depuse de un agent economic impotriva deciziei
de impunere intocmite de "irectia Control iscal din municipiul Constanta.
)(N(/7*584 (NAN7*4O5 %8+4(C*
A6*N7(A NA7(ONA4A "* A")(N(/75A5* (/CA4A
"(5*C7(A 6*N*5A4A A (NAN7*4O5 %8+4(C* CON/7AN7A
+(5O84 /O487(ONA5* CON7*/7A7((
"*C(:(A N5.. &@23$$'
"irectia 6enerala a inantelor %ublice Constanta a fost sesizata de "irectia Controlului iscal Constanta asupra contestatiei
formulata de societatea comerciala 7*?NO/7ON* cu sediul social in Constanta, judetul Constanta. Contestatia a fost formulata
impotriva "eciziei de impunere intocmita de organele de control ale "irectiei Controlului iscal Constanta. /uma totala
contestata este formata din:
- taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata!
- dobanzi suplimentare aferente taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar!
- penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar!
- impozit pe profit stabilit suplimentar de plata!
- dobanzi aferente impozitului pe profit !
penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit !
- penalitati stopaj sursa!
- amenda contraventionala conform art. &# alin. 3 din 4egea nr. @.2&==-.
Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. &., alin. & din O.6. nr. =32 3$$# privind Codul de procedura
fiscala, republicata si aprobata prin 4egea nr. &.-2 3$$- si poarta semnatura titularului dreptului. Constatand ca in speta sunt
intrunite conditiile prevazute de art. &.-, art. &.', art. &.,, art. &.@ alin & pct. a din O6 nr. =323$$# privind Codul de procedura
fiscala, republicata, "irectia 6enerala a inantelor %ublice Constanta este competenta sa solutioneze contestatia formulata de
societatea comerciala 7*?NO/7ON*.
&. (n sustinerea contestatiei, societatea petenta aduce urmatoarele argumente:
(. 5eferitor la taxa pe valoarea adaugata: "iferenta de taxa pe valoarea adaugata a fost calculata de organul de control urmare a
analizei a doua contracte de vanzare a mijloacelor fixe cu plata in rate /ocietatea petenta motiveaza in contestatia depusa ca
inregistrarea in evidenta contabila s-a facut conform prevederilor 7itlului 9( pct. &= din Normele )etodologice de aplicare al Codului
iscal cu referire la art. &#. din Codul iscal
3. 5eferitor la impozitul pe profit. /ocietatea petenta a ac0izitionat in anul fiscal 3$$# ec0ipamente prin intermediul unui contract de
leasing extern. Cu aceasta ocazie a beneficiat de facilitatea prevazuta la art. && alin & din 4egea -&-23$$3, respectiv a optat pentru
regimul de amortizare accelerata pentru aceste ec0ipamente te0nologice in luna iulie 3$$- societatea a instrainat cele doua
ec0ipamente prin cesiunea contractului de leasing si nu prin vanzare asa cum au interpretat inspectorii fiscali.
/ocietatea mentioneaza ca la momentul cesionarii contractelor de leasing se afla in vigoare Codul iscal, care abroga incepand
cu &. $&. 3$$- 4egea -&-23$$3 privind impozitul pe profit, drept pentru care societatea considera ca nu a incalcat prevederile
art. && alin @ din 4egea -&-23$$3.
#. %enalitatile pentru stopaj la sursa nu au fost instituite in fisa platitorului, dar au fost constituite si ac0itate de societatea petenta
in conformitate cu O6 nr. =323$$# privind Codul de procedura fiscala.
- /ocietatea precizeaza ca nu a incalcat prevederile 4egii -&-23$$3 privind impozitul pe profit, drept urmare fapta nu poate fi
considerata contraventie conform 4egii nr. @.2&==- si nu poate fi sanctionata cu amenda contraventionala
((. %rin "ecizia de impunere pr i v i nd obl i gat i e fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala inc0eiata in data de
3#$33$$' de catre "irectia Controlului iscal Constanta au fost stabilite urmatoarele:
5eferitor la taxa pe valoarea adaugata s-a calculat taxa pe valoarea adaugata suplimentara, cu dobanzi si penalitati de
intarziere. "iferenta se datoreaza faptului ca societatea nu a colectat taxa pe valoarea adaugata pentru mijloacele fixe vandute in
baza unor contracte cu plata in rate!
5eferitor la impozitul pe profit, s-a constituit baza impozabila suplimentara si implicit impozitul pe profit suplimentar, precum si
accesoriile!
%enalitatile pentru stopaj la sursa au fost calculate conform prevederilor O6 nr. =323$$# privind Codul de procedura fiscala si nu
au fost instituite in fisa platitorului.
((( Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:
"irectia 6enerala a inantelor %ublice Constanta este investita sa analizeze daca suma contestata, reprezentand taxa
pe valoarea adaugata si impozit pe profit stabilite suplimentar cu accesoriile aferente, precum si penalitati pentru stopaj la
sursa, este legal datorata. (n fapt, in ceea ce priveste capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata, se retin urmatoarele:
/ocietatea comerciala 7*?NO/7ON* a emis catre societatea de constructii *85OCON/758C7 din Constanta o factura
fiscala. "in documentele prezentate in dosarul cauzei, reiese ca /ocietatea comerciala 7*?NO/7ON* din Constanta detine un
contract inc0eiat in data de &,$.3$$- prin care se precizeaza ca aceasta factura va fi platita in rate. %rin adresa
din 3-. &&. 3$$- organele de control ale "6% Constanta au solicitat efectuarea unui control incrucisat la societatea de constructii
*85OCON/758C7 din Constanta, societate cu care societatea comerciala 7*?NO/7ON* Constanta are relatii de afaceri.
7otodata, au fost cerute informatii cu privire la inregistrarea in evidenta contabila, in jurnalul de cumparari si decontul de 79A aferent
lunii iulie 3$$- cerandu-se precizari si despre modul cum a fost decontata contravaloarea produselor ac0izitionate, intrucat tranzactia
figureaza ca facandu-se in baza unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate din &,.$..3$$-. (n raspunsul transmis de
organele de control ale "6% Constanta organelor de control ale "6% Constanta, nu s-a facut nici o precizare cu privire la
existenta unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate, precizandu-se doar faptul ca societatea de constructii
*85OCON/758C7 din Constanta a dedus integral 79A inscrisa in factura in luna in care a fost emisa factura de catre
societatea comerciala 7*?NO/7ON*.
Organele de control ale "6% Constanta nu au mai solicitat nici un fel de date suplimentare despre existenta la societatea
de constructii *85OCON/758C7 din Constanta a contractului de vanzare cu plata in rate, astfel incat sa poata trage concluzii
asupra realitatii desfasurarii acestei tranzactii %rin urmare, se retine ca in ceea ce priveste aceasta vanzare-cumparare, lipsesc
elemente necesare in luarea unei decizii, organul de control neaprofundand suficient analiza efectuata.
/ocietatea comerciala 7*?NO/7ON* cumpara in luna august 3$$- de la societatea de constructii *85OCON/758C7 din
Constanta - <patru) barje in data de#&.$@.3$$- societatea comerciala 7*?NO/7ON* a intocmit factura fiscala emisa catre
societatea A)*5A din +ucuresti. "in contractul inc0eiat in data de #&$@3$$- prezentat in dosarul cauzei, reiese ca plata
acestei facturi se va efectua in doua rate, respectiv jumatate din valoare la data de 3'.$=.3$$- si diferenta ramasa de plata la data
de 3'.$3.3$$'
%rin adresa din data de 3-. &&. 3$$- organele de control ale "6% Constanta au solicitat efectuarea unui control incrucisat
la societatea comerciala A)*5A din +ucuresti cu care societatea comerciala 7*?NO/7ON* din Constanta are relatii de afaceri.
7otodata, au fost cerute informatii cu privire la inregistrarea in evidenta contabila, in jurnalul de cumparari si decontul de 79A aferent
lunii august 3$$- a facturii din #&.$@.3$$-, cerandu-se precizari si despre modul cum a fost decontatacontravaloarea produselor
ac0izitionate intrucat tranzactia figureaza a fi efectuata in baza unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate din #&.$@.3$$-.
/e retine ca organele de control au inc0eiat controlul si au emis "ecizia de impunere din data de 3#$33$$' fara insa a astepta
un raspuns referitor la informatiile solicitate de la "6% +ucuresti. Avand in vedere cele prezentate mai sus si faptul ca organele
de control au inc0eiat inspectia fiscala la societatea comerciala 7*?NO/7ON* neavand la dispozitie toate datele necesare in luarea
unei decizii, organul de solutionare nu poate determina cu claritate baza impozabila, astfel incat sa poata judeca cuantumul obligatiilor
ce revin bugetului de stat. "rept urmare, capitolul referitor la taxa pe valoarea adaugata, cu dobanzile si penalitatile de intarziere
aferente, va fi desfiintat urmand a se reface controlul de catre o alta ec0ipa de control decat cea care a inc0eiat actul atacat, pentru
aceeasi perioada si acelasi tip de impozit.
3. (n ceea ce priveste capitolul referitor la impozitul pe profit, prin "ecizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite
de inspectia fiscala inc0eiata in data de 3#.$3.3$$', organele de control au stabilit la societatea comerciala 7*?NO/7ON* pe
anul fiscal 3$$# un impozit pe profit suplimentar. /e retine ca profitul impozabil suplimentar, respectiv impozitul pe profitul
suplimentar calculat de organul de control este aferent anului fiscal 3$$#, nu anului fiscal 3$$- cand intra in vigoare 4egea
'.&23$$# privind Codul iscal care are actiune doar pentru viitor. Actul normativ in baza caruia se determina profitul impozabil si se
calculeaza impozitul pe profit pentru anul 3$$# este 4egea -&-23$$3 privind impozitul pe profit. %rin urmare profitul impozabil
suplimentar, respectiv impozitul pe profitul suplimentar - aferent anului 3$$# - a fost calculat corect de organul de control in
conformitate cu prevederile acestei legi.
Astfel societatea petenta a incalcat prevederile art. && alin @ din 4egea -&-23$$3 privind impozitul pe profit prin nementinerea
in patrimoniu a mijloacelor fixe cel putin o perioada egala cu jumatate din durata normala de functionare Conform art. && alin &$ din
4egea -&-23$$3 in cazul in care nu sunt respectate prevederile art. && alin. @ si =, impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv
pentru perioada in care s-a aplicat deducerea, si se vor calcula majorari si penalitati de intarziere, conform reglementarilor
legale in vigoare.
#. (n ceea ce priveste penalitatile stopajului la sursa, organele de control au procedat la calcularea acestora si inscrierea in "ecizia
de impunere doar pentru ca organul teritorial fiscal sa le instituie in fisa platitorului, deoarece acestea nu sunt calculate automat.
ata de evidenta contabila a societatii penalitatile stopaj la sursa nu au fost considerate obligatii suplimentare. Acestea sunt
inscrise doar asupra fisei platitorului, "ecizia de impunere reprezentand in acest caz un simplu +orderou de debitare pentru
organul fiscal teritorial.
ata de cele prezentate mai sus, urmeaza a se respinge contestatia pentru penalitati stopaj la sursa, ca fiind fara obiect
intrucat aceasta suma nu a fost constituita ca obligatie suplimentara la bugetul de stat.
(n drept, capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar isi gaseste solutionarea in prevederile art. &#'
alin # din 4egea '.&23$$# privind Codul iscal prevede: "(3) in cazul livrarii de bunuri cu plata in rate intre persoane stabilite in tara,
al operatiunilor de leasing intern, de inchiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe valoarea adaugata devine
exigibila la fiecare din datele specificate in contract pentru plata ratelor, respectiv a chiriei, redeventei sau arendei. n cazul incasarii de
avansuri fata de data prevazuta in contract, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data incasarii avansului.!"".
Art. &@' alin# din O6 nr. =323$$# privind Codul de procedura fiscala prevede: "!"(3) #rin decizie se poate desfiinta total sau
partial actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare. !""
(n ceea ce priveste capatul de cerere referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar, contestatia isi gaseste solutionarea in
prevederile art. && alin &, @, = si &$ din 4egea -&-23$$3 privind impozitul pe profit prevede: "($) %heltuielile privind amortizarea
activelor corporale si necorporale sunt deductibile in limita prevederilor &egii nr. $'($))* privind amortizarea capitalului imobilizat
in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. #entru echipamentele tehnologice,
respectiv masini, utila+e si instalatii de lucru, computere si echipamente periferice ale acestora, puse in functiune dupa data intrarii
in vigoare a prezentei legi, se poate utiliza regimul de amortizare accelerata fara aprobarea organului fiscal teritorial. Acelasi regim
de amortizare se poate utiliza si pentru brevetele de inventie, de la data aplicarii acestora de catre contribuabil.!"
(,) %ontribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. $ si ' au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mi+loace fixe
cel putin o perioada egala cu +umatate din durata lor normala de functionare.
()) #ersoanele +uridice care au beneficiat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi de facilitatea fiscala prevazuta la art. -$.-
din /rdonanta de urgenta a 0uvernului nr. -)1(-222 pentru completarea &egii nr. $33($))) privind stimularea intreprinzatorilor
privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mi+locii, aprobata si modificata prin &egea nr. *$'(-22$, sunt obligati
sa pastreze in patrimoniu investitiile realizate cel putin o perioada egala cu +umatate din durata normala de functionare a acestora.
($2) n cazul in care nu sunt respectate prevederile alin. , si ), impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada in care s-
a aplicat deducerea, si se vor calcula ma+orari oi penalitati de intarziere, conform reglementarilor legale in vigoare."
%e considerentele aratate in continutul deciziei si avand in vedere prevederile art. &#' alin # din 4egea '.&23$$# privind Codul iscal,
art. &@' alin # din O6 nr. =323$$# privind Codul de procedura fiscala, art. && alin &, @, = si &$ din 4egea -&-23$$3 privind
impozitul pe profit, coroborate cu prevederile art. &.@ alin. & pct. a), art. &@$, art. &@' si art. &== din O6 nr. =323$$# privind Codul
de %rocedura iscala, republicata, aprobata prin 4egea nr. &.-2 3$$-, se decide:
&. "esfiintarea capitolului din actul administrativ fiscal referitor la taxa pe valoarea adaugata cu dobanzi si penalitati de intarziere,
si refacerea controlului de catre o alta ec0ipa de control decat cea care a inc0eiat actul atacat, pentru aceeasi perioada si acelasi tip
de impozit, avandu-se in vedere cele prezentate in prezenta decizie
3 5espingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de societatea comerciala 7*?NO/7ON* pentru impozit pe profit
calculat suplimentar, cu dobanzi si penalitati de intarziere.
#. 5espingerea contestatiei formulate de societatea comerciala 7*?NO/7ON* pentru penalitati, ca fiind fara obiect intrucat
aceasta suma nu a fost constituita ca obligatie suplimentara la bugetul de stat
-. 5eferitor la amenda contraventionala, +iroul /olutionare Contestatii din cadrul "6% Constanta isi declina
competenta, urmand ca organul de control sa inainteze dosarul organului competent de solutionare in conformitate cu prevederile
art. #3 alin 3 din O6 nr. 323$$& privind regimul juridic al contraventiilor
'. %rezenta decizie poate fi atacata la 7ribunalul Constanta, in termen de #$ de zile de la data comunicarii.
Plata impozitelor si taxelor locale datorate %rimariei Constanta consta in:
- plata voluntara - la casierie in numerar sau la banca prin ordine de plata
- prin executare silita - virament cu nota contabila de la banca asupra contului poprit.
Concluzii si propuneri
inantarea actiunilor edililor gospodaresti, dezvoltarii retelei de invatamant, sanatate, cultura si arta, cresterii gradului de
urbanizare a oraselor si municipiilor, necesita constituirea de venituri proprii provenind din impozite si taxe locale. Cadrul
legislativ al impozitelor si taxelor locale, instituit in acord cu prevederile Constitutiei 5omaniei si ale 4egii administratiei publice
locale, realizeaza o revizuire a intregului cadru legislativ existent, in concordanta cu principiile constitutionale ale autonomiei
locale si descentralizarii serviciilor locale. Astfel, prin Constitutia 5omaniei, in materie de impozite si taxe, se arata ca
impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin
lege, in timp ce impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, in limitele si in conditiile legii. (n
acest sens, sunt de remarcat prevederile generale exprese ale 4egii privind Codul fiscal si ale Normelor metodologice de
aplicare a 4egii privind Codul fiscal, referitoare la destinatia acestora pentru realizarea c0eltuielilor publice locale si la
competentele consiliilor locale sau judetene, dupa caz, de a majora anual cu maximum 3$1 fata de nivelul stabilit pentru anul
3$$' impozitele si taxele locale, in functie de conditiile specifice zonei.
4a primaria Constanta a avut loc luni, ' februarie 3$$., dezbaterea publica pe marginea bugetului local de venituri si c0eltuieli
pe anul in curs. /e pare ca cetatenii )angaliei au fost de acord cu capitolele postate pe site-ul orasului, intrucat in sala de
sedinte au fost prezenti, aproape in exclusivitate, sefi ai serviciilor publice locale. *dilul sef al )angaliei, :amfir (orgus, a
declarat ca actualul buget al primariei este unul in care se reflecta foarte mult cresterea autonomiei locale. %resiunea asupra
bugetului local va fi foarte mare, este vorba insa de un buget relativ flexibil. %rimaria se va axa, in primul rand, pe acele proiecte
care vor avea si sustinere substantiala de la bugetul de stat. Actualul buget de venituri si c0eltuieli al orasului va avea trei
prioritati - asigurarea functionalitatii institutiilor publice care depind de primarie, adica salarizarea functionarilor si a personalului
contractual, a profesorilor etc., continuarea sau finalizarea lucrarilor incepute anul trecut, precum si noile investitii care, prin
natura lor, vor aduce fonduri suplimentare la bugetul local. Autonomia locala in privinta c0eltuielilor si veniturilor bugetare, se va
reflecta, incepand din acest an, si la nivelul acestor noi investitii. Numai nivelul investitiilor necesare la acest moment la
Constanta este de cel putin 3.$$$ de miliarde de lei vec0i. 8na dintre aceste investitii este realizarea infrastructurii in cele doua
noi cartiere de locuinte, "obrogea ( si "obrogea ((. 4a "obrogea (, zona preluata de primarie printr-un protocol cu )inisterul
Apararii, in urma cu cativa ani, cea mai mare parte a infrastructurii era realizata, dar numai reconectarea la acestea a costat
Consiliul 4ocal circa 3'$ de miliarde de lei vec0i. (n privinta cartierului "obrogea ((, unde exista loturile de teren pentru tineri sub
#' de ani si pentru veterani, utilitatile ar scoate din bugetul local numai putin de &.$$$ de miliarde de lei vec0i, adica veniturile
)angaliei pentru urmatorii &$-&' ani, fara alte investitii. "e aceea, este mai mult decat necesara apelarea la proiectele
structurale si guvernamentale, spre exemplu, reabilitarea iluminatului public, care, in oras, va fi realizat printr-un parteneriat
public-privat <plata urmand sa se faca din economiile rezultate din aceasta reabilitare), iar in statiuni si pe faleza prin proiecte de
la 8niunea *uropeana si 6uvernul 5omaniei. 7oate aceste lucrari necesita aproximativ ' milioane de euro.
(n legatura cu impozitele si taxele locale, merita evidentiate doua aspecte principale: cuantumul acestora nu se
fundamenteaza, de regula, pe valoarea reala a bunurilor care fac obiectul impunerii, ci pe valori inferioare
acesteia, stabilite, in general, dupa anumite criterii sau norme de evaluare a bazei impozabile si care se revizuiesc
periodic! alimenteaza integral bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. (mpozitele si taxele locale constituie
venituri ale bugetelor locale, ale unitatilor administrativ-teritoriale <comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului
+ucuresti, judete), iar resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru c0eltuielile publice a
caror finantare se asigura de la bugetele locale.
(mpozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. %ersoanele fizice si
persoanele juridice denumitecontribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale reglementate prin lege, sunt asimilate
persoanelor fizice si contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau
prin asociere orice profesie liberala.
(mpozite si taxe locale sunt dupa cum urmeaza: a) impozitul pe cladiri! b) impozitul pe teren! c) taxa asupra mijloacelor de
transport! d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor! e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate! f) impozitul pe spectacole! g) taxa 0oteliera! 0) taxe speciale! i) alte taxe locale.
%entru asigurarea functionarii administratiei publice locale, Consiliul 4ocal al )unicipiului Constanta are dreptul la resurse
proprii, suficiente, proportional cu resursele financiare ce ii revin. 9eniturile se constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale
sau nefiscale, venituri din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri
ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu destinatie
speciala. 9eniturile administratiei publice locale sunt constituite din surse realizate pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale
si din alte surse stabilite potrivit legii. (mpozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene in limitele si in
conditiile legii. Consiliul 4ocal al )unicipiului Constanta poate stabilii si aproba cote aditionale, in cadrul limitelor maxime
aprobate prin lege, in functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice de interes local.
4egat de declararea impozitelor si taxelor locale e nevoie de o mai buna comunicare cu notarii si cu executorii judecatoresti sau
cu agentiile imobiliare in vederea comunicarii tranzactiilor care au ca efect o mai buna declarare a surselor de impozit. *ste
necesara reactualizarea modelelor de declaratii tipizate si a tuturor imprimatelor folosite in administratia publica locala intrucat
se folosesc modelele conform Ordonantei #, 23$$3 care este abrogata deoarece in Codul iscal nu s-au actualizat aceste
formulare.
Conform procedurii de stabilire a impozitelor si taxelor locale e necesara o mai mare implicare a )inisterului Administratiei si
(nternelor in realizarea legislatiei avand in vedere subordonarea administratiei. Nu este neaparat crearea de noi norme, ci de
imbunatatirea acestora! exemplu ar fi Codul de %rocedura iscala.
*videnta impozitelor si taxelor locale se realizeaza cu ajutorul programelor informatice care permit o usoara vizualizare a
contribuabililor in functie de datele de identificare ale acestora. +ineinteles ca exista un calculator de rezerva legat la o alta
retea electrica pentru a se evita riscul informatic. Am constatat un progres informatic la Consiliul 4ocal Constanta in acest
domeniu deoarece in anii anteriori nu exista o defalcare a taxei asupra mijloacelor de transport, aceasta fiind o taxa globala
>taxa auto>, astazi existand programe care permit vizualizarea tipului si a datelor de identificare ale mijloacelor de transport.
(n ceea ce priveste plata impozitelor si taxelor locale, apreciez ca o mai mare siguranta a platii impozitelor este data de
preluarea sumelor datorate direct din contul de salarii adica prin stopaj la sursa. O mai mare usurinta privind plata impozitelor si
taxelor ar fi plata electronica, generalizarea acestei plati deoarece in anumite administratii locale exista acest tip de plata, deci
generalizarea platii prin mijloace electronice la nivelul intregii tari. (mplementarea unui sistem unic de comunicare a datelor intre
primarii si alte institutii care sa isi poata furniza date si alte informatii necesare acestui serviciu de impozite si taxe locale.
(n legatura cu desfasurarea inspectiei fiscale in conditii mai bune si care sa aiba rezultate mai bune mentionez urmatoarele:
- colaborarea cu organele de evidenta specializata pentru taxa asupra mijloacelor de transport!
- sa fie autorizate avizele de constructie pentru a nu mai aparea probleme de nedeclarare a acestora!
- sa se infiinteze o directie care sa se ocupe numai cu inspectia fiscala!
- personalul care se ocupa cu inspectia fiscala sa colaboreze cu organele de politie teritoriala in caz de nevoie!
- datele pentru stabilirea impozitului pe teren sa se ia din registrul agricol.
(n privinta organizarii serviciului de taxe si impozite locale este necesara existenta de birouri separate, unul pentru persoane
fizice si unul pentru persoane juridice. "e asemenea datorita existentei contribuabililor rau platnici sau neplatnici e necesar un
compartiment distinct de executare silita. Am observat necesitatea angajarii unui jurist care sa se ocupe de identificarea
bunurilor si de sec0estrarea acestora.
acand un sondaj de opinie la nivelul )unicipiului Constanta am constatat eficienta serviciilor publice din cadrul %rimariei
)unicipiului Constanta in ceea ce priveste activitatea acesteia, veniturile obtinute fiind bine gestionate in scopurile si necesitatile
contribuabililor acestui municipiu.