Sunteți pe pagina 1din 21

MEZE P.

BIANCA DOLORES
Expert contabil
Anul I semestrul I
Analia !ia"nostic a intreprin!erii
1 (21). S se calculeze marja comercial i valoarea adugat generate de societatea
X despre care se cunosc informa iile financiare dn tabelul de mai jos i s se
analizeze reparti ia valorii adugate pe destina ii.
Indicator u.m.
enituri din v!nzarea mrfurilor

2"""
#roduc ia v!ndut $""""
#roduc ia stocat 1"""
%&eltuieli cu materii prime 1""""
%ostul mrfurilor v!ndute 12""
%&eltuieli salariale '"""
%&eltuieli cu amortizarea $"""
%&eltuieli cu c&irii 1(""
%&eltuieli cu dob!nzi 1)""
Impozit pe profit 1"""

Raspuns:
* + ,% - .e / %i
,% + enituri din vanzarea marfurilor / %&eltuieli cu marfa
. e0ercitiului + . vanduta - ariatia stocurilor - . imobilizata
%i + %&eltuieli materiale - %&eltuieli cu servicii la terti
,% + 2"""112""+2""
.e + $""""-1"""+$1"""
%i + 1""""-1(""+11(""
* + 2""-$1"""111(""+2"$""
Intrepretare
aloarea adaugata3
permite aprecierea capacitatii intreprinderii de a produce valoare noua4
asigura remunerarea personalului5 statului5 etc.4
reprezinta baza determinarii 6*.
2 (7(). 8in contul de profit i pierderi al societ ii din e0erci iul precedent se
cunosc urmtoarele informa ii3
Indicator u.m.
%&eltuieli de e0ploatare platibile 1(""
*mortizare 1""
%&eltuieli cu dob!nzi 2""
Impozit pe profit 9"
1
S se calculeze i s se interpreteze ratele de solvabilitate i cele de rentabilitate
pentru :ntreprindere.
Raspuns:
Solvabilitatea + *ctive totale ; 8atorii totale
Interpretare3 <0prima masura in care activele societatii contribuie la finantarea datoriilor
sale totale. #entru a fi situatia buna5 valoarea indicatorului trebuie sa fie peste 2.
=entabilitate + (#rofit net ; *ctive totale) 0 1""
Interpretare3 <0prima consumul total de resurse.

Au!it
3 (2"). Societatea *lfa a evaluat :n decembrie anul >1) un ansamblu imobiliar
ac&izi?ionat :n anul >111 cu )"".""" lei (din care 2".""" lei pentru teren)5 amortizabil :n
2" ani4 cu aceast ocazie a eliminat amortismentele din valoarea contabil. aloarea de
utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilit cu aceast ocazie la )(".""" lei (din care
1(".""" lei terenul)4 durata de via? nu a fost modificat.
@a 1 iulie anul >5 ansamblul imobiliar a fost v!ndut cu ("".""" lei.
%are este suma plusvalorii :nregistrat cu ocazia v!nzriiA
a) 1$'.("" lei4
b) 22).""" lei4
c) $1(.("" lei.
Raspuns:
>111
% cladire + $2""""
% teren + 2""""
*mortizare cladire + $2" """; 2" ani + 19""" ;an
>1)
%ladire3
2 ani 0 19""" + 122"""
%> + $2"""" 1122""" + 172"""
B + $""""" ()(""""11(""")
8iferenta reevaluare + $"""""1172""" + 1"2"""
2212+212 122"""
212+1"( 1"2"""
6eren3
%> + 2""""
B + 1("""
8iferenta reevaluare + '""""
2111+1"( '""""
>
*mortizare cladire + $""""";12 ani + 2(""";an
*mortizare cumulata cladire + (2("""0$) - (2(""";2) + '(""" - 12("" + 2'(""
%> + $"""""12'(""+ 212(""
1vanzare cladire
2
C + 212 $"""""
2212 2'(""
9(2$ 212(""
1scoaterea din evidenta rezerva din reevaluare
1"( + 212 1"2"""
1scoaterea din gestiune a terenului
9(2$ + 2111 1(""""
1"( + 2111 '""""
1vanzare teren
)91+'2($ ("""""
#lus valoarea + ("""""1212(""11(""""+ 1$((""
=aspuns corect3 a) 1$'.("" lei.
4 ((). %ontrolul fizic al imobilizrilor corporale presupune3
a) verificarea modului :n care s1a efectuat inventarierea4
b) inspec?ia imobilizrilor corporale4
c) e0isten?a concordan?ei :ntre registrul imobilizrilor corporale i contabilitate.
Raspuns:
a) verificarea modului :n care s1a efectuat inventarierea.
5 ('). @a verificarea conturilor de trezorerie5 ce fel de sold trebuie s gsi?i la contul de
viramente interne la $1 decembrie3
a) debitor4
b) creditor4
c) fr sold.
Raspuns:
c) fr sold.
6 (12). Societatea *lfa a evaluat :n decembrie anul >1) un ansamblu imobiliar
ac&izi?ionat :n anul >111 cu )"".""" lei (din care 2".""" lei pentru teren)5 amortizabil :n
2" ani4 cu aceast ocazie a eliminat amortismentele din valoarea contabil. aloarea de
utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilit cu aceast ocazie la )(".""" lei (din care
1(".""" lei terenul)4 durata de via? nu a fost modificat.
@a 1 iulie anul >5 ansamblul imobiliar a fost v!ndut cu ("".""" lei.
%are este diferen?a din reevaluare ce trebuia :nregistrat de societate3
a) 1'2.""" lei4
b) 192.""" lei4
c) 1'".""" lei.
Raspuns:
a) 1"2"""-'""""+1'2.""" lei.
7(9$). <0plica?i principiul integrit?ii i obiectivit?ii :n audit.
Raspuns:
Integritatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie drept si cinstit atunci cand
efectueaza serviciii profesionale. Implica tranzactii corecte si juste.
Dbiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie3
$
impartial4
fara prejudecati4
sa nu se afle in situatii de incompatibilitate4
sa nu se afle in situatii de conflict de interese.
8 ($9). <lementele probante reprezint informa?ii care au la baz3
a) numai documente justificative i documente contabile4
b) documente justificative5 documente contabile i alte surse4
c) surse interne i surse e0terne.
Raspuns:
b) documente justificative5 documente contabile i alte surse.
9 (7"). Dpinia defavorabil3 motive5 mod de prezentare.
Raspuns:
,otiv3 e0prima dezacordul auditorului asupra respectarii principiilor contabile5 situatiile
financiare nu sunt conforme cu standardele si reglementarile in vigoare5 situatiile
financiare nu ofera o imagine reala si fidela.
,od de prezentare3 E*stfel cum este e0plicat in >ota X5 nu s1a constatat amortismentele
in situatiile financiare. *cesta practica nu este5 in opinia noastra5 in acord cu >ormele de
amortizare a capitalului imobilizat in active corporale.F
10 (21). #rezenta?i pe scurt con?inutul sec?iunii a 21a din %odul etic na?ional al
profesionitilor contabili din =om!nia.
Raspuns:
Sectiunea a 21a din acest %od stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile
privind independenta profesionistului contabil in cazul misiunii de audit si servicii . >ici
unui organism membru sau cabinet5 societate5 nu ii este permisa aplicarea unor standarde
mai putin riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune.
Introducere
2.1. <ste in interesul publicului si totodata este cerut de acest %od etic5 ca membrii
ec&ipelor de audit si servicii cone0e5 ai cabinetelor sau societatilor de profil si daca este
cazul5 ai societatilor din cadrul grupului5 sa fie independenti de clientii misiunilor de
audit si servicii cone0e.
2.2. >ivelul asigurarii (certitudinii) auditului si serviciilor cone0e este destinat a creste
credibilitatea informatiei privind un obiectiv oarecare5 prin evaluarea faptelor care atesta
ca obiectivul e0aminat este conform criteriilor adecvate5 sub toate aspectele sale
importante.
2.$. ,isiunea de e0primare a unei opinii este o activitate speciala4 ea depinde de
urmatoarele elemente3 o relatie intre trei parti5 obiectiv5 criterii adecvate5 modalitatea de
realizare si o concluzie.
2.). <0ista o gama larga de misiuni (contracte) care furnizeaza un nivel inalt sau mediu
de certitudine (asigurare).
*cestea pot fi misiuni (contracte) care cuprind obiective privind3
)
1 auditarea sau revizia unei game largi de informatii financiare (situatii financiare anuale)
si informatii nefinanciare (note e0plicative ale situatiilor financiare)
1 atestari si raportari directe
1 raportari interne si e0terne
1 sectorul privat sau public.
2.(. Dbiectivul unei misiuni (contract) de e0primare a unei opinii poate fi constituit din3
1 8ate (de pilda5 informatii financiare istorice sau prospective5 informatii statistice5
indicatori de performanta)4
1 Sisteme si proceduri (de pilda5 controale interne) sau
1 8iagnostic de comportament (de pilda3 conducerea corporativa5 respectarea unor
reglementari5 practicile privind resursele umane).
2.9. >u toate misiunile (contractele) profesionistilor contabili au ca finalitate e0primarea
unei opinii (asigurare) a clientului privind asertiunile conducerii entitatii.
2.'. *ceasta sectiune a %odului etic prevede un cadru5 constituit din principii5 pentru
identificarea5 evaluarea si masurile de preintampinare a amenintarilor la adresa
independentei.
<0emplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru
a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit.
Societatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul
propriu al clientului.
Gurnizeaza g&idul conceptual pentru protejarea independentei.
Contabilitate
11 ('). Se constituie S%. E*8*F S=@ cu un capital de 2.""" lei5 divizat in (" parti
sociale a )" lei valoarea fiecareia.
1 *porturile sunt formate din3
1 H aport in natura5 asociatul S1 / un utilaj 1.9"" lei
H aport in contul current3
" 1 asociatul S1 / 1"" lei
1 asociatul S2 / $"" lei
1 %&eltuielile de constituire sunt de 1( lei5 ac&itate prin banca.
Raspuns:
a. subscrierea capitalului social
)(9 + 1"11 2"""
b. varsarea capitalului social
C + )(9 2"""
21$1 19""
(121 1""
(121 $""
c. regularizarea capitalului social
1"11 + 1"12 2"""
d. ac&itare c&eltuieli de constituire
2"1 + (121 1(
(
12 (2(). S% E%=ISI@F S* majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni5 in
conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 1" lei5 astfel3
1 emiterea a 2"" actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de
participare a salariatilor la profit in suma de 2.2"" lei4
1 trecerea rezervelor legale in valoare de 2.$"" lei5 la capitalul social4
1 1.""" actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru
productie in valoare de 12.""" lei5 la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei4
1 emisiunea a 1(" actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de
emisiune4
1 convertirea a 2.""" obligatiuni5 cu o valoare de rambursare de 11
lei;obligatiune in 1("" actiuni.
Raspuns:
1 emiterea a 2"" actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare
a salariatilor la profit in suma de 2.2"" lei
a. )(9 + C 22""
1"11 2"""
1")1 2""
b. 1"11 + 1"12 2$""
1 1.""" actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in
valoare de 12.""" lei5 la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei
c. )(9 + C 12"""
1"11 1"""
1")$ 2"""
d. 2$1 + )(9 12"""
e. 1"11 + 1"12 12"""
1 emisiunea a 1(" actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune
f. 1")1 + 1"12 1(""
1 convertirea a 2.""" obligatiuni5 cu o valoare de rambursare de 11 lei;obligatiune in
1("" actiuni
g. )(9 + C 22"""
1"11 1("""
1")) '"""
&. 1912 + )(9 22"""
i. 1"11 + 1"12 1("""
13 (("). S% E#*,D=*F S* decide cu acordul actionarilor si obligatarilor conversia
a 1.""" obligatiuni cu o valoare nominala de $" lei;obligatiune si valoarea de
rambursare de $2 lei;obligatiune in ("" actiuni cu o valoare nominala de ("
lei;actiune.
,odalitatea de calcul a conversiei este3
1 reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni3
1 H 1.""" obligatiuni 0 $2 lei;obligatiune + $2.""" leiJ
1 cresterea capitalului social3
1 H ("" actiuni 0 (" lei;actiune + 2(.""" lei
9
1 prima de emisiune + $2.""" / 2(.""" + '.""" lei.
Raspuns:
a. )(9 + C $2"""
1"11 2("""
1")) '"""
b. 1912 + )(9 $2"""
c. 1"11 + 1"12 2("""
14 (11"). S.%. E*@G*F S.*. primeste in concesionare o masina de taiat table5 de la S.%.
E,<8*F S.*.5 in valoare de 2""" lei5 care se amortizeaza liniar in ( ani5 pe durata
nedeterminata5 pentru care va plati o redeventa anuala de 9"" lei. Se vor efectua
inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.
Raspuns:
%esionar
a. 82"$2 2"""
b. 912 + )"1 9""
%2"$2 (""
%esionar
a. )91 + '"9 9""
(121 + )91 9""
b. 9211 + 221$ 19"";an
15 (11(). @a S.%. ED,<K*F S.*. se inregistreaza valoarea programelor informatice
ac&izitionate astfel3
1 $9" lei ac&izitionate de la terti4
1 2)" lei creante in unitate4
1 $"" lei aduse ca aport la capitalul social al societatii.
#rogramele informatice se amortizeaza in $ ani5 dupa care se scot din evidenta.
Raspuns:
a. ac&izitie
2"2 + )") $9"
b. productie
2"2 + )") 2)"
c. aport
2"2 + )(9 $""
d. amortizare
9211 + 22"2 $"";an
e. scoatere din gestiune
9(2$ + 2"2 7""
16 (1$2). S.%. #=I>6 6=*8< &otaraste modernizarea unei masini pentru fabricarea
&artiei care are valoarea contabila de 12""" lei. 8urata normala de utilizare a masinii este
de 1" ani5 iar durata ramasa5 de ) ani. @ucrarile de modernizare se realizeaza de un tert5
care factureaza aceste lucrari la valoarea de $""" lei5 6* 2)C5 ac&itarea facandu1se cu
ordin de plata. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii5 inclusiv amortizarea
lunara a masinii modernizate pe durata ramasa5 stiind ca metoda de amortizare utilizata
este cea liniara.
Raspuns:
'
%> + 12"""
*mortizare + 12""";1" ani + 12"";an
*mortizare cumulata + 12""09 ani + '2""
B + 12"""1'2"" + )2""
a. C + )") $'2"
21$1 $"""
))29 '2"
b. )") + (121 $'2"
c. *mortizare lunara+ )2""-$"""+'2"";) ani
9211 + 221$ 17(";an
17 (29)). S% L<6* S* receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 11""5 cu
urmatoarele elemente3
1 marfa 3 1.""" buc 0 2 lei;buc 2.""" lei
1 6* 2)C $2" lei
6otal factura 2.$2" lei
@a receptie se constata o lipsa de 1" bucati5 pentru care se face vinovat delegatul propriu
al societatii L<6* S*5 caruia i se imputa lipsa de $" lei5 6* inclus.
Raspuns:
a. C + )"1 2$2"
$'1 2"""
))29 $2"
b. )222 + C $"
'(22 2)517
))2' (521
c. )21 + )222 $"
d. 9"' + $'1 2"
18 ($""). S.%. *@G* S.*. livreaza S.%. L<6* S.*. produse finite pentru care primeste
un bilet la ordin in valoare de 1".""" lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare in
contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului)5 in conditiile3
1 *1 decontarea se face direct5 fara interventia bancii in numerar4
1 L1 decontarea se face prin intermediul bancii5 pentru care se percepe un comision de
(C.
Raspuns:
Leneficiar 1tragator
%az a. ($11 + )111 1""""
%az b. )1$ + )111 1""""
(11$ + )1$ 1""""
(121 + (11$ 1""""
92' + (121 (""
#latitor 1tras
%az a. )"1 + ($11 1""""
%az b. )"1 + )"$ 1""""
)"$ + (121 1""""
92' + (121 (""
19 ($"1). S.%. ,I@6I,D8 S.*. reinnoieste efectele comerciale e0istente5 valoarea
nominal a efectului 1"""" lei5 dobanda penalizatoare 12C5 amanarea termenului de la 1
2
mai la $1 iulie (1"""" 0 12 0 $)3(1"" 012)+ $"" lei5 timbrul fiscal 12 lei5 c&eltuieli cu
corespondenta 2 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare5 inclusiv crearea noului efect5
atat la tragator5 cat si la tras.
Raspuns:
6ragator
a. )111+)1$ 1""""
b. )111+'99 $""
c. )1$+)111 1"$""
6ras
a. )"$+)"1 1""""
b. C + )"1 $2"
992 $""
9$( 12
922 2
c. )"1+)"$ 1"$""
20 ()(1). Se incaseaza un avans de )"""M5 la cursul de $52lei;M5 de la client e0tern pentru
produsele contractate a se livra. Se livreaza produsele finite in valoare de 1""""M la
cursul de sc&imb de $52 lei;M. Se diminueaza creanta fata de client cu avansul acordat si
se incaseaza diferenta5 la acelasi curs valutar de $52 lei;M.
Raspuns:
a. (121 + )17 122"" ()""" IS8 0 $52" lei;IS8)
b. )111 + '"1 $2""" (1"""" IS8 0 $.2" lei;IS8)
)17 + )111 122""
(121 + )111 172""
21 (712). 8ispune?i de urmNtoarele date :n cursul e0erci?iului >3 o :ntreprindere ob?ine :n
cursul anului produse finite la costul de produc?ie de $".""" lei4 ea vinde $"C din ele la
pre?ul de $2.7"" lei5 reducerea comercialN :nscrisN pe facturN fiind de 1"C. Ontre
c&eltuielile ocazionate de ob?inerea produselor finite sunt3 materiale consumate $.""" lei5
salarii datorate $(.""" lei5 salarii plNtite $.2"" lei5 dob!nzi )"" lei5 amortizare 1.9"" lei.
%are este mNrimea rezultatului contabilA
Raspuns:
=ezultat contabil + enituri toatale / %&eltuieli totale + '"C P $"""" - $27"" P 7"C 1
( $""" - $("" - )"" - 19"") + 21""" - $("1" / 2("" + )'(1"
22 ((12). S% K*,* S* inregistreaza factura nr. 11"1 primita de la intreprinderea de
transport local5 pentru transportul personalului unitatii la si de la locul de munca in
valoare de $"" lei5 6* 2)C.
Raspuns:
C + )"1 $'2
92) $""
))29 '2
23 ((17). %onsumul de bilete si tic&ete de calatorie cu transportul de persoane5 pe luna
curenta este de 1(" lei.
Raspuns:
92)+($2$ 1("
24 (9)1). D societate de leasing (locator) inc&eie cu un utilizator (locatar) un contract de
leasing operational pentru o masina de alezat ac&izitioneaza cu pretul de 1).)"" lei5 6*
7
2)C5 care are durata normata de functionare 12 ani. 8urata contractului este de $ ani5 iar
rata lunara de leasing este de 2)) lei. 8econtarile se efectueaza prin banca. @a e0pirarea
contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii la valoarea reziduala. Sa se
efectueze inregistrarile contabile la locatar.
Raspuns:
@ocatar3
1inregistrare activ
82"$1 1"2""
1inregistrare rate leasing
82"$9 2'2)
1rata leasing 0 $9 luni
C +)"1 $"2.(9
912 2))
))29 (2.(9
)"1 + (121 $"2.(9
%2"$9 $"2.(9
*mortizare lunara + 1))"";12 ani + 12"";an
*mortizare cumulata + $ ani 0 12"" + $9""
aloarea reziduala + 1))"" / $9"" + 1"2""
1dobandirea dreptului de proprietate
C + )") 1$$72
21$1 1"2""
))29 2(72
)") + (121 1$$72
%2"$1 1"2""
25 (71(). SN se stabileascN flu0urile de numerar pentru activitN?ile de e0ploatare ale unei
societN?i :n condi?iile urmNtoare3 rezultatul contabil :naintea impozitNrii i a elementelor
e0traordinare 1".""" lei5 c&eltuieli cu amortizarea 2.""" lei5 venituri din provizioane (""
lei5 venituri din plasamente $"" lei5 creterea stocurilor de materii prime 1.("" lei5
scNderea stocurilor de mNrfuri $"" lei5 scNderea conturilor de crean?e clien?i 1.$"" lei5
creterea conturilor de datorii la furnizori 2"" lei5 impozit pe profit plNtit 1.""" lei.

Raspuns:
Glu0 numerar din activit?ile de e0ploatare + 1".""" - 2.""" 1 ("" 1 $""
11.("" - $"" - 1.$"" -2"" 1 1.""" + 1".(""
26 ('($). Societatea , are capitalul social format din 9.""" de ac?iuni cu valoarea
nominalN de 1.""" u.m. *dunarea generalN a asocia?ilor decide acoperirea unei pierderi
provenite din e0erci?iile trecute :n valoare de 1".""" u.m.5 prin anularea a 1" ac?iuni.
SN se contabilizeze diminuarea capitalului social.
Raspuns:
1"12 + 11'1 1""""
27 (29'). D societate1filialN G a :nregistrat la :nceputul e0erci?iului >11 c&eltuieli de
constituire de 12.""" lei5 amortizabile :n ( ani. On sc&imb5 grupul prevede :nregistrarea
acestor c&eltuieli :n contul de profit i pierdere.
1
Se cer :nregistrNrile de preconsolidare a amortizNrii :n bilan?ul anului >5 dacN se
utilizeazN metoda de consolidare pe solduri.
Raspuns:
@a nivelul bilantului se efectueaza urmatoarele inregistrari3
1 eliminarea c&eltuielilor de constituire pe seama rezervelor (deoarece c&eltuielile de
constituire au fost capitalizate la inceputul anului >1l)3
=ezerve + %&eltuieli 12."""
de constituire
1 eliminarea amortizarii cumulate inregistrate3 12.""" lei ; ( ani 0 2 ani + ).2"" lei3
*mortizarea c&eltuielilor de constituire + C ).2""
=ezerve 2.)""
=ezultat 2.)""
1 la nivelul contului de profit si pierdere se inregistreaza3
=ezultat + %&eltuieli 2.)""
cu amortizarea imobilizarilor
=etratarile de omogenizare au consecinte asupra impozitului amanat.
aloarea contabila a c&eltuielilor de constituire + D
Laza fiscala + '.2"" lei
8iferente temporare deductibile + '.2"" lei
*ctiv de impozit amanat + '.2"" 0 19C + 1.1(2 lei
%ontabilizarea activului de impozit amanat3
1 la nivelul bilantului3
Impozit pe profit + C 1.1(2
amanat =ezerve '92
=ezultat $2)
1 la nivelul contului de profit si pierdere3
=ezultat + enit din impozitul $2)
pe profit amanat
28 (9)2). S% D<X S* vinde societatii G*D=I6 marfuri in valoare de $".)"" lei5 tva
2)C .#entru defecte de calitate se acorda un rabat de 2"" lei5 pentru vanzari superioare
sumei de 2".""".""" o remiza de 1C si o remiza de $C pentru pozitia
privilegiata.8atorita faptului ca plata s1a facut anterior scadentei se acorda un scont de
decontare de 2C.aloarea de inregistrare a marfurilor este de 1$""" lei . Sa se faca
inregistrarile la ambele societati in situatia in care scontul de decontare se acorda printr1o
factura ulterioara.
29 ($2'). S.%. EK*,*F S.*. ca societate mama acorda unei filiale un imprumut prin
banca de (""" lei5 cu o dobanda de 12C pe an. 8upa 9 luni5 filiala ac&ita dobanda si
restituie imprumutul catre societatea mama. Sa se efectueze inregistrarile la ambele
societati.
Rezolvare:
Inregistrari in contabilitatea societatii mama
a) acordarea imprumutului
)(11 + (12) ("""
1
b) dobanda aferenta imprumutului acordat
%alculul dobanzii
8obanda anuala 3 (""" P12C + 9"" an ;2 + $""
Inregistrarea dobanzii
)(12 + '99 $""
c) incasarea dobanzii
(121 + )(12 $""
d) incasarea imprumutului restituit
(121 + )(11 ("""
Inregistrari in contabilitatea filalei
a)Qprimirea imprumutului
(121 + )(11 ("""
b) dobanda aferenta imprumutului primit
999 + )(12 $""
c) plata dobanda
)(12 +(121 $""
d) restituirea imprumutului
)(11 + (121 ("""
30 (2"9). %are sunt principalele obliga?ii privind reconstituirea documentelor justificative
i contabile pierdute5 sustrase sau distruseA
Raspuns:
Drice persoan care constat pierderea5 sustragerea sau distrugerea unor documente
justificative sau contabile are obliga?ia s :ncunotin?eze5 :n scris5 :n termen de 2) de ore
de la constatare5 conductorul unit?ii (administratorul unit?ii5 ordonatorul de credite sau
alt persoan care are obliga?ia gestionrii unit?ii respective)5 :n termen de cel mult trei
zile de la primirea comunicrii5 conductorul unit?ii trebuie s :nc&eie un proces1verbal
care s cuprind3
a) datele de identificare a documentului disprut4
a) numele i prenumele salariatului responsabil cu pstrarea documentului4
b) data i :mprejurrile :n care s1a constatat lipsa documentului respectiv.
#rocesul1verbal se semneaz de ctre3
1 conductorul unit?ii4
1 conductorul compartimentului financiar1contabil al unit?ii sau persoana
:mputernicit s :ndeplineasc aceast func?ie4
1 salariatul responsabil cu pstrarea documentului4 i
1 eful ierar&ic al salariatului responsabil cu pstrarea documentului5 dup caz.
Salariatul responsabil este obligat ca5 odat cu semnarea procesului1verbal5 s dea o
declara?ie scris asupra :mprejurrilor :n care a disprut documentul respectiv.
%!nd dispari?ia documentelor se datoreaz :nsui conductorului unit?ii5 msurile
prevzute de normele :n vigoare se iau de ctre ceilal?i membri ai consiliului de
administra?ie5 dup caz. Dri de c!te ori pierderea5 sustragerea sau distrugerea
documentelor constituie infrac?iune5 se :ncunotin?eaz imediat organele de urmrire
1
penal. =econstituirea documentelor se face pe baza unui Rdosar de reconstituireS5
:ntocmit separat pentru fiecare caz.
8osarul de reconstituire trebuie s con?in toate lucrrile efectuate :n legtur cu
constatarea i reconstituirea documentului disprut.
On cazul :n care documentul disprut a fost emis de alt unitate5 reconstituirea se va face de
unitatea emitent5 prin realizarea unei copii de pe documentul e0istent la unitatea emitent5 :n
acest caz5 unitatea emitent va trimite unit?ii solicitatoare5 :n termen de cel mult 1" zile de la
primirea cererii5 documentul reconstituit. 8ocumentele reconstituite vor purta :n mod obligatoriu
i vizibil men?iunea R=<%D>S6I6II6S5 cu specificarea numrului i datei dispozi?iei pe baza
creia s1a fcut reconstituirea.
8ocumentele reconstituite conform normelor :n vigoare constituie baza legal pentru
efectuarea :nregistrrilor :n contabilitate. >u se pot reconstitui documentele de c&eltuieli
nenominale (bonuri5 bilete de cltorie nenominale etc.) pierdute5 sustrase sau distruse :nainte
de a fi :nregistrate :n contabilitate5 :n acest caz5 vinova?ii de pierderea5 sustragerea sau
distrugerea documentelor suport paguba adus unit?ii5 salaria?ilor sau altor unit?i5 sumele
respective recuper!ndu1se potrivit prevederilor legale.
On cazul gsirii ulterioare a originalului5 documentul reconstituit se anuleaz pe baza unui
proces1verbal i se pstreaz :mpreun cu procesul1verbal :n dosarul de reconstituire.
E#aluarea $ntreprin!erilor
31 (9'). Lilantul economic se prezintN cu un3
a) activ net corijat de 2$.""" mii lei4
b) pasiv net corijat de 2$.""" mii lei5 din care datorii totale de (.""" mii lei.
aloarea patrimonialN a :ntreprinderii va fi de3
a) 12.""" mii lei4
b) 2".""" mii lei4
c) 17.""" mii lei.
Raspuns:
a) 12.""" mii lei.
Expertie contabile
32 (1) K<B).<0pertizele contabile judiciare pot fi efectuate de ctre3
a) e0per?ii contabili i contabilii autoriza?i :nscrii :n partea activ a 6abloului %orpului5
cu viza filialei la zi4
b) e0per?ii contabili :nscrii :n partea activ a 6abloului %orpului5 cu viza de e0ercitare a
profesiei la zi4
c) e0per?ii contabili care au sus?inut e0amenul de aptitudini i urmeaz s fie :nscrii :n
6abloul %orpului :n anul respectiv.
Raspuns:
b) e0per?ii contabili :nscrii :n partea activ a 6abloului %orpului5 cu viza de e0ercitare a
profesiei la zi.
1
33 (7). %e con?ine cap.II al =aportului de e0pertiz contabil (8esfurarea e0pertizei
contabile)A
Raspuns:
%*#I6D@I@ II5 8<SGTUI=*=<* <X#<=6IV<I %D>6*LI@<5 al raportului de
e0pertiz contabil5 trebuie s con?in c!te un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv
(:ntrebare) a e0pertizei contabile5 care s cuprind o descriere amnun?it a opera?iilor
efectuate5 de ctre e0pertul contabil5 cu privire la structura materialului documentar5
actele i faptele analizate5 locul producerii evenimentelor i tranzac?iilor5 sursele de
informa?ii utilizate5 dac pr?ile interesate5 :n e0pertiza contabil5 au fcut obiec?ii sau au
dat e0plica?ii pe care e0pertul contabil le1a luat sau nu :n considerare :n formularea
concuziilor sale. On fiecare paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor i interpretarea
rezultatelor acestora.
Giecare paragraf din %*#I6D@I@ II5 8<SGTUI=*=<* <X#<=6IV<I %D>6*LI@<5
trebuie s se :nc&eie cu concluzia (rspunsul) e0pertului contabil5 care trebuie s fie
precis5 consic5 fr ec&ivoc5 redactat :ntr1o manier analitic5 ordonat i sistematizat
fr a face aprecieri asupra calit?ii documentelor justificative5 reprezentrilor
(:nregistrrilor) contabile5 e0pertizelor i actelor de control (de orice fel) anterioare i nici
asupra :ncadrrilor legale. *ceasta deoarece e0pertul contabil analizeaz evenimente i
tranzac?ii i nu :ncadrarea judiciar a acestora.
8ac raportul de e0pertiz contabil este :ntocmit de mai mul?i e0per?i care au opinii
diferite5 :ntr1un paragraf al %*#I6D@I@II II5 8<SGTUI=*=<* <X#<=6IV<I
%D>6*LI@<5 fiecare e0pert contabil trebuie s1i motiveze detaliat i documentat opinia
pe care o sus?ine.
34 (2(). %e lucrri poate e0ecuta un e0pert contabilA
Raspuns:
<0pertul contabil poate e0ecuta pentru persoanele fizice i juridice urmtoarele lucrri3
a) ?ine sau supraveg&eaz contabilitatea i :ntocmete sau verific i semneaz situa?iile
financiare4
b) acord asisten? privind organizarea i ?inerea contabilit?ii4
c) efectueaz analize economico1financiare i evaluri patrimoniale4
d) efectueaz e0pertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane
fizice ori juridice :n condi?iile prevzute de lege4
1
e) e0ecut alte lucrri cu caracter financiar1contabil5 de organizare administrativ i
informatic4
f) :ndeplinete5 potrivit dispozi?iilor legale5 atribu?iile prevzute :n mandatul de cenzor la
societ?ile comerciale4
g) acord asisten?a de specialitate necesar pentru :nfiin?area i reorganizarea societ?ilor
comerciale4
&) efectueaz pentru persoane fizice i juridice servicii profesionale care presupun
cunotin?e de contabilitate.
%iscalitate
35 (20) D societate comercial ob?ine venituri din comer?ul cu amnunt :n sum de
11".""" lei i venituri din activitatea unui bar de noapte 7".""" lei. %&eltuielile
:nregistrate sunt :n cazul comer?ului cu amnuntul 9".""" lei5 din care 1".""" lei
nedeductibile i :n cazul barului de noapte $".""" lei5 din care 2.""" lei nedeductibile.
Separat de aceste c&eltuieli :nregistreaz i c&eltuieli generale de administrare :n valoare
de ).""" lei. S se determine impozitul pe profit.
Raspuns:
%alcularea c&eltuielilor aferente activ. de comert cu amanuntul din c&eltuielile generale
de administrare + )""" ; 2""""" 0 11"""" + 22"" lei
%omert cu amanuntul
enituri + 11".""" lei
%&eltuieli + 9".""" -22"" + 92.2"" lei
%&eltuieli nedeductibile + 1".""" lei
#rofit impozabil din activ. de comert cu amanuntul + 11".""" 192.2"" -1".""" + ('.2""
lei
Impozit pe profit din activitatea de comert cu amanuntul + ('.2"" 0 19C + 7.2)2 lei
*ctivitate bar de noapte
enituri + 7".""" 0 ( C + ).("" lei
enituri + 7".""" lei
%&eltuieli + $".""" - 1.2"" + $1.2"" lei
%&eltuieli nedeductibile + 2.""" lei
#rofit impozabil din activ. barului de noapte + 7"."""1$1.2"" - 2""" + 9".2"" lei
Impozit 19 C 3 9"2"" 0 19C + 7.9$2 lei
enituri 1 7".""" 0 ( C + ).("" lei
Impozit pe profit din activitatea barului de noapte + ma0. W 79$2 4 )("" X + 79$2 lei
Impozit pe profit datorat de societatea comerciala + 7.2)2 - 7.9$2 + 12.22" lei
971 + 441 18.880
36 ((). 8a?i $ e0emple de c&eltuieli nedeductibile5 indiferent de conte0tul :n care se
efectueaz.
1
Raspuns:
%&eltuieli nedeductibile sunt3
1 c&eltuielile cu impozitul pe profit4
1 c&eltuieli cu amenzile datorate autorit?ilor rom!ne4
1 c&eltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
37 (9). 8a?i $ e0emple de c&eltuieli cu deductibilitate limitat.
Raspuns:
%&eltuieli cu deductibilitate limitata3
a)c&eltuielile de protocol :n limita unei cote de 2C aplicat asupra diferen?ei rezultate
dintre totalul veniturilor impozabile i totalul c&eltuielilor aferente veniturilor impozabile5
altele dec!t c&eltuielile de protocol i c&eltuielile cu impozitul pe profit4
b) suma c&eltuielilor cu indemniza?ia de deplasare acordat salaria?ilor pentru deplasri
:n =om!nia i :n strintate5 :n limita a de 25( ori nivelul legal stabilit pentru institu?iile
publice4
c) c&eltuielile sociale5 :n limita unei cote de p!n la 2C5 aplicat asupra valorii
c&eltuielilor cu salariile personalului.
38 (22). In pltitor de impozit pe profit i 6* :nregistreaz :n trimestrul I c&eltuieli cu
protocolul :n sum de 1".""" lei. %&eltuielile totale efectuate sunt de 1$".""" lei5 iar
veniturile realizate :n sum de $"".""" lei. S se determine impozitul pe profit de plat.
Raspuns:
enituri totale + $"".""" lei4
%&eltuieli totale + 1$".""" lei5 din care
1 c&eltuieli cu protocolul + 1".""" lei
#rofitul impozabil + enituri totale 1 %&eltuieli totale 1 enituri neimpozabile -%&eltuieli
nedeductibile.
Impozit pe profit + 19C P #rofit impozabil
%&eltuieli protocol deductibile + 2C 0 W enituri totale 1( %&eltuieli totale - %&eltuieli de
protocol)X + 2C 0 ( $"".""" 1 1$".""" -1".""") + 2C 012".""" + $.9"" lei
*stfel5 din totalul c&eltuielilor de protocol de 1".""" lei doar suma de $.9"" lei este
deductibila fisca5 diferenta de 9.)"" lei fiind nedeductibila.
*stfel5 c&eltuielile totale au devenit de 1$".""" - 1.219 lei + 1$1.219 lei5 din care
c&eltuieli nedeductbile + 9.)""-1.219 + '.919 lei
8eterminarea profitului impozabil3
#rofit impozabil + $"".""" 1 1$1.219 - '.919 + 1'9.)""
Impozit pe profit + 19C 0 1'9.)"" + 22.22)
In trimestrul I societatea datoreaza un impozit pe profit in suma de 22.22) lei.
Or"aniarea au!itului intern si controlul intern al intreprin!erii
1
39 (12). *provizionarea presupune3
a) %omenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare4
b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare4
c) %omanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare
corespunzatoare4
d) *ctualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date
reale4
e) #rodusele comandate sa se obtina in timp util4
f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect4
g) #revenirea lansarii comenzilor neaprobate.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control
intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Raspuns:
RISCRI !"SI#I$% !R"C%&RI &% C"'(R"$ I'(%R'
a) specifica iile s fie necorespunztoare =evizuirea specifica iilor e0istente de ctre
personalul te&nic.
,onitorizarea problemelor de produc ie
legate de specifica iile materialelor folosite.
Specifica iile trebuie s cuprind date ale
perioadei curente 5comenzi rapide5 stoc
corespunztor5 pre ul materialului.
%omunicarea specifica iilor de produc ie
departamentului de aprovizionare.
=evizuirea corespunztoare i aprobarea
contractelor i comenzilor.
b) informa ii incomplete legate de pre Db inerea de oferte competitive pentru
fiecare aprovizionare periodic.
olumul produc iei aprovizionat s fie
determinat prin analiza indicatorului de
utilizare a unor materiale similare
=evizuirea corespunztoare a comenzilor de
aprovizionare.
,onitorizarea variantelor de pre 5
amnun it.
c) informa ie indisponibil sau incorect
legat de nivelul stocului sau nivelul
produc iei
,en inerea unor date corecte :n eviden a
stocurilor.
%orelarea programrii produc iei cu
informa iile legate de stoc i cerin ele legate
de termenele de livrare din comenzi
=evizuirea corespunzatoare a comenzilor de
1
aprovizionare
Golosirea previziunii
d) informa iile dintro comand sunt neclare
%omenzile nu sunt introduse :n sistem :n timp
util
<miterea de copii ale comenzilor emise
personalului corespunztor.
#renumerotarea comenzilor
erificarea periodic a intrarilor :n sistem.
Investigarea intrrilor de date
e) Informa ie indisponibil sau incorect a
produselor comandate i neprimite
Specificarea modului de transport i a datei
de livrare :n comanda de aprovizionare
#renumerotarea comenzilor de aprovizionare
%orelarea informa iei produc iei
recep ionate i informa iile legate de
comenzi date
Irmrirea comenzilor neonorate de furnizor
f) %omenzile date pot fi pierdute #renumerotarea i :nregistrarea corect a
comenzilor
c) #roceduri inadecvate de prevenire a
utilizrii neautorizate
#roceduri de aprobare a comenzilor
8esemnarea de personal autorizat care s
aprobe comenzile
,en inerea unei securit i a comenzilor de
aprovizionare
40 (2$). Drganizarea contabilitatii de gestiune. Studiu de caz3societate de productie.
Raspuns:
Structura organizatoric a activit?ii5 respectiv gruparea activit?ilor pe sectoare5 sec?ii5
ateliere etc. influen?eaz organizarea contabilit?ii c&eltuielilor de e0ploatare i calcula?ia
costurilor :ndeosebi sub aspectul localizrii lor. %&eltuielile de e0ploatare vor fi
delimitate pe locuri de c&eltuieli (sec?ii5 unit?i prestatoare de servicii5 sector de
administra?ie general) i vor fi astfel eviden?iate :n conturile sintetice i analitice de
gestiune. On func?ie de acest factor :n literatura de specialitate se vorbete despre centre
de c&eltuieli i respectiv centre de responsabilitate.
@ocurile de c&eltuieli sunt acele locuri de munc unde se consum diverse resurse. *ceste
locuri de munc pot fi :n acelai timp locuri de c&eltuieli cu caracter te&nologic sau locuri
de c&eltuieli de desfacere i administra?ie. On acest sens se vorbete despre locuri
opera?ionale de c&eltuieli i locuri structurale de c&eltuieli.
@ocurile opera?ionale de c&eltuieli coincid cu locurile de munc unde se e0ecut
opera?iuni privind aprovizionarea5 e0ecu?ia i v!nzarea produselor.
@ocurile structurale de c&eltuieli sunt acelea :n cadrul crora se :ndeplinesc opera?iuni
privind organizarea5 conducerea i administrarea activit?ii de e0ploatare i a altor
activit?i ale :ntreprinderii.
1
8elimitarea5 programarea i urmrirea c&eltuielilor la nivelul fiecrui loc de c&eltuieli
este greu de realizat i costisitoare :n acelai timp5 din aceast cauz locurile de c&eltuieli
se reunesc :n aa numitele zone sau sectoare de c&eltuieli. *cestea sunt cunoscute i sub
denumirea de centre de c&eltuieli.
Sectoarele de c&eltuieli se vor identifica cu unit?ile operative corespunztoare
specificului activit?ii :ntreprinderilor din fiecare ramur.
%ontabilitatea de gestiune are urmatoarele conturi specifice desi utilizarea acestora nu are
caracter obligatoriu3
Krupa de conturi 90 )&econ*ar+ +n*erne, cuprinde conturi pentru gestiunea c&eltuielilor
si a productiei decontate avand drept scop calculatia abaterii costurilor efective fata de
pretul de inregistrare(cost normat).
%ontul 901,&econ*ar+ +n*erne pr+v+n- c.el*u+el+le,este un cont bifunctional cu rol in
controlul c&eltuilelilor. =ulajele contului reprezinta3
%redit3 suma totala a c&eltuielilor efective aferente productiei finite si productiei in curs
de e0ecutie preluata din fiecare cont de ce&ltuieli4
8ebit3 costul normat al productiei finite obtinute 4 diferente reprezinta abateri de
c&eltuieli cu care e debiteaza la inc&idere.
%ontul 902,&econ*ar+ +n*erne pr+v+n- pro-uc*+a ob*+nu*a,este un cont bifunctional cu
rol in contul costurilor.=ulajele contului reprezinta3
%redit3 costul normat al productiei finite obtinute4
8ebit3 suma totala a c&eltuielilor efective pentru productia finita si productia in curs de
e0ecutie (neterminata)5preluate din conturile colectoare de c&eltuieli.
/rupa -e con*ur+ 92,Con*ur+ -e calcula*+e,cuprinde conturi pentru gruparea
c&eltuielilor in raport cu destinatia lor si nu prezinta sold la sfarsitul lunii. =ulajele
contului reprezinta3
In 8ebit3 colectarea c&eltuielilor efective conform documentelor
>ota3 operatiunea se efecteaza simultan cu contabilizarea c&eltuielilor de e0ploatare in
conturile din clasa 9
In %redit3 decontarea costurilor efective prin trecerea lor asupra productiei obtinute sau a
productiei in curs de e0ecutie.
/rupa 93,Cos*ul pro-uc*+e+,cuprinde stocurile pentru evidenta productiei
obtinute.=ulajele contului reprezinta3
In 8ebit3 productia obtinuta
In %redit3 costurile resurselor consumate
%onceptele de baz privitoare la contabilitatea de gestiune au fost dezvoltate :n principal
:n firmele de produc?ie. On termeni mai simpli5 prin firme de produc?ie se :n?eleg acele
:ntreprinderi care transform materiile prime i materialele pe care le ac&izi?ioneaz :n
produse finite5 folosind for?a de munc i utilajele.
Studiu de caz3
1
D societate comercial a ob?inut :n cursul unei perioade de gestiune trei produse :n
urmtoarele cantit?i3 * / 1.""" buc.5 L / 2.""" buc.5 % / 1.("" buc.
#entru realizarea lor societatea a efectuat urmtoarele c&eltuieli3
1 c&eltuieli directe de produc?ie3 * 1 1"".""" lei5 L 1 1)".""" lei5 % 1 1(".""" lei .
1 c&eltuieli indirecte de produc?ie 11'.""" lei5 iar baza de repartizare a lor o constituie
c&eltuielile directe.
%alculul coeficientului de suplimentare ca raport intre c&eltuielile de repartizat si suma
bazelor de repartizare.
Ys + 11'.""" ; (1""."""-1)"."""-1(".""") + 11'.""" ; $7".""" + "5$
%alculul cotei de c&eltuieli indirecte ce revine fiecarui purtator de c&eltuieli prin
inmultirea Ys cu baza de repartizare a fiecarui purtator de c&eltuieli.
%&. ind. * + "5$ P 1"".""" + $".""" lei
%&. ind. L + "5$ P 1)".""" + )2.""" lei
%&. ind. % + "5$ P 1(".""" + )(.""" lei
%alculul costului de productie pentru fiecare produs in parte prin insumarea c&eltuielilor
directe cu c&eltuielile indirecte repartizate.
%# * + 1"".""" - $".""" + 1$".""" lei
%# L + 1)".""" - )2.""" + 122.""" lei
%# % + 1(".""" - )(.""" + 17(.""" lei
Gorma cifrelor relative de structura3
8eterminarea ponderii bazei de repartizare a fiecarui loc sau purtator de costuri in suma
bazelor repartizate.
g * + 1"".""" ; $7".""" + "52(9)
g L + 1)".""" ; $7".""" + "5$(27
g % + 1(".""" ; $7".""" + "5$2)9
8eterminarea cotei parti a c&eltuielilor indirecte de repartizat ce revine fiecarui produs
prin aplicarea procentelor obtinute anterior asupra totalului c&eltuielilor indirecte ce fac
obiectul repartizarii.
%&. ind. * + "52(9) P 11'.""" + $".""" lei
%&. ind. L + "5$(27 P 11'.""" + )2.""" lei
%&. ind. % + "5$2)9 P 11'.""" + )(.""" lei
Inregistrarea in contabilitate a repartizarii c&eltuielilor indirecte de productie (contul 72$)
se face prin preluarea in contul 7211%&eltuielile activitatii de baza.
721 + 72$ 11'.""" lei
2
Lectori abilita i& pe !iscipline'
Disciplina Lector
0-1+n+s*rarea 2+ l+c.+-area
3n*repr+n-er+lor
/avr+ 0ncu a Ioana
0nal+za -+a4nos*+c a
3n*repr+n-er++
C.+n-lea 5+.a+
0u-+* #oc.+ $eon+ca
Con*ab+l+*a*e
#erce 5a4-alena
#o4-an 6+c*or+a
Scor e Car1en 5+.aela
%valuarea 3n*repr+n-er+lor #oc.+ $eon+ca
%7per*+ze con*ab+le C.+n-lea 5+.a+
8+scal+*a*e 5orar &an Ioan
8uz+un+ + -+v+z9r+ -e
3n*repr+n-er+
#oc.+ $eon+ca
"r4an+zarea au-+*ulu+ +n*ern
+ con*rolul +n*ern al
3n*repr+n-er++
#oc.+ $eon+ca
S*u-++ -e :ezab+l+*a*e C.+n-lea 5+.a+
2