Sunteți pe pagina 1din 26

MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI

MSA - 01
1. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Scop
1.2. Domeniu aplicail
1.!. De"c#ie#ea o#$ani%a&iei
2. RE'ERINTE NORMATI(E
!. TERMENI SI DE'INITII
). SISTEM DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI
).1. Ce#in&e $ene#ale
).2. Ce#in&e #e*e#i&oa#e la +ocumen&a&ie
).2.1. Gene#ali&a&i
).2.2. Con&#olul +ocumen&elo#
).2.!. Con&#olul in#e$i"&#a#ilo#
,. RESPONSA-ILITATEA MANAGEMENTULUI
,.1. An$a.amen&ul mana$emen&ului
,.2. Poli&ica #e*e#i&oa#e la "i$u#an&a alimen&ului
,.!. O#ien&a#ea ca&#e clien&
,.). Plani*ica#e "i"&em +e mana$emen& al "i$u#an&ei alimen&ului
,.,. Re"pon"aili&a&e "i au&o#i&a&e
,./. Con+uca&o#ul ec0ipei +e "i$u#an&a a alimen&ului
,.1. Comunica#e
,.1.1. Comunica#e e2&e#na
,.1.2. Comunica#e in&e#na
,.3. P#e$a&i#e "i #a"pun" in ca% +e u#$en&a
,.4. Anali%a e*ec&ua&a +e mana$emen&
/. MANAGEMENTUL RESURSELOR
/.1. A"i$u#a#ea #e"u#"elo#
/.2. Re"u#"e umane
/.!. In*#a"&#uc&u#a
/.). Me+iul +e luc#u
1. PLANI'ICARE SI REALI5ARE DE PRODUSE SIGURE
1.1. Gene#ali&a&i
1.2. P#o$#ame p#elimina#e 6PRP7
1.!. E&ape p#elimina#e ca#e pe#mi& anali%a pe#icolelo#
1.!.1. Gene#ali&a&i
1.!.2. Ec0ipa +e "i$u#an&a aalimen&ului
1.!.!. Ca#ac&e#i"&ici p#o+u"e
1.!.!.1. Ma&e#ii p#ime8 in$#e+ien&e "i ma&e#iale in con&ac& cu p#o+u"ul
1.!.!.2. Ca#ac&e#i"&ici p#o+u"e *ini&e
1.!.). U&ili%a#e p#econi%a&a
1.!.,. Dia$#ame +e *lu28 e&ape +ep#oce" "i ma"u#i +e con&#ol
1.!.,.1. Dia$#ame +e *lu2
1.!.,.2. De"c#ie#ea e&apelo# p#oce"ului "i a ma"u#ilo# +e con&#ol
1.). Anali%a pe#icole
1.).1. Gene#ali&a&i
1.).2. I+en&i*ica#e pe#icole "i "&aili#e ni9elu#i accep&aile
1.).!. E9alua#e pe#icole
1.).). "elec&a#e "i e9alua#e ma"u#i +e con&#ol
1.,. S&aili#e p#o$#ame p#elimina#e ope#a&ionale 6PROP7
1./. S&aili#e plan :ACCP
1./.1. Plan :ACCP
1./.2. I+en&i*ica#e punc&e c#i&ice +e con&#ol
1./.!. S&aili#e limi&e c#i&ice pen&#u punc&ele c#i&ice +e con&#ol
1./.). Si"&em pen&#u moni&o#i%a#ea punc&elo# c#i&ice +e con&#ol
1./.,. Ac&iuni in ca%ul +epa"i#ii limi&elo# c#i&ice
1.1. Ac&uali%a#e in*o#ma&ii8 +ocumen&e p#elimina#e #e*e#i&oa#e la p#o$#ame p#elimina#e7 "i plan :ACCP
1.3. Plani*ica#e8 9e#i*ica#e
1.4. Si"&em +e &#a"aili&a&e
1.10. Con&#ol necon*o#mi&a&e
1.10.1. Con&#ol necon*o#mi&a&e
1.10.2. Ac&iuni co#ec&i9e
1.10.!. T#a&a#e p#o+u"e po&en&ial ne"i$u#e
1.10.!.1. Gene#ali&a&i
1.10.!.2. E9alua#e pen&#u li9#a#e
1.10.!.!. T#a&a#e p#o+u"e necon*o#me
1.10.!.). Re&#a$e#i
3. (ALIDARE8 (ERI'ICARE IM-UNATATIRE S.M.C.S.A.
3.1. Gene#ali&a&i
3.2. (ali+a#e comina&ii +e ma"u#i +e con&#ol
3.!. Con&#ol8 moni&o#i%a#e "i ma"u#a#e
3.). (e#i*ica#ea S.M.C.S.A.
3.).1. Au+i& in&e#n
3.).2. E9alua#e #e%ul&a&e 9e#i*ica#i in+i9i+uale
3.).!. Anali%e #e%ul&a&e ac&i9i&a&i +e 9e#i*ica#e
3.,. Imuna&i#ea con&inua a S.M.C.S.A.
3.,.1. Imuna&a&i#e con&inua
3.,.2. Ac&uali%a#e S.M.C.S.A.
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 1' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
1. 1. DOMENIU DE APLICARE
1. 1. Gene#ali&a&i
!rezentul manual spe#ifi#a #erintele pentru sistemul de management al
sigurantei alimentului) elaborat si implementat de #atre SE*R+S CAS,-CARR. SR
pentru a demonstra #apabilitatea organizatiei de a furniza #onse#vent produse sigure
din pun#t de vedere al sigurantei alimentului) #are sa satisfa#a #erintele #lientului
pre#um si reglementarile legale apli#abile%
1.2. Aplica#e
!rezentele do#umente elaborate /pro#eduri preliminare) analiza ris#urilor)
pro#eduri operationale) pro#eduri si instru#tiuni de lu#ru0 se apli#a &u&u#o# p#o+u"elo#
"i p#oce"elo# din #adrul raioanelor de 1ood2
Raioanele de #arne 3 autorizate pentru efe#tuarea de s#$imburi
intra#omunitare #u #arne si produse din #arne4
Raioanele de peste proaspat si preparate din peste) autorizate pentru
efe#tuarea de s#$imburi intra#omunitare #u produse proaspete din pes#uit4
Raioanele de alimente us#ate) #onserve) dul#iuri) panifi#atie) bauturi) preparate
din #arne) lapte si produse la#tate) legume si fru#te%
%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 2' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% &' 2(
!rodu#atori agri#oli
!rodu#ator de fura5e
!rodu#ator primar de alimente
!rodu#atori se#undari de
alimente
6anzatori en-detail) operatori de
unitati de alimentatie publi#a si
#atering
A
u
&
o
#
i
&
a
&
i

"
&
a
&
u
a
#
e

"
i

+
e

#
e
$
l
e
m
e
n
&
a
#
e
2

D
S
6
S
A
)
D
S
!
)

A
!
M

!rodu#atori de pesti#ide)
ingrasaminte si medi#amente de uz
sanitar
ant alimentar pentru produ#tia
de ingrediente si aditivi
+peratori de transport si
depozitare
!rodu#atori de e#$ipamente
!rodu#atori de agenti de #uratire
si igienizare
!rodu#atori de materiale de
ambalat
1urnizori de servi#ii
CONSUMATORI
(an%a&o#i en ; $#o"
SELGROS CAS:<CARR=
1ig% 1 !ozitionarea SE*R+S CAS,-CARR. SR in lantul alimentar%
PRODUCATOR ALIMENTE
SELGROS CAS:<CARR=
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
1.!. De"c#ie#ea o#$ani%a&iei
So#ietatea #omer#iala SE*R+S CAS,-CARR. SR este o firma #u #apital
privat #u domeniul de a#tivitate bazat pe #omertul de tip #as$-#ar7%
Selgros Cas$ - Carr7 SR Romania detine in a#est moment 18 #omple9e
#omer#iale% A#este #omple9e #omer#iale sunt organizate in doua mari departamente
1++D si :+: 1++D% "n #adrul departamentului 1++D se gases# raionele #are fa#
obie#tul prezentului MSA%
"n de#ursul anului 2008 raioanele de #arne au fost autorizate pentru s#$imburi
intra#omunitare #u produse de origine animala) in baza +rdinului A:S6SA nr% 8&' 200;)
pentru desfasurarea urmatoarelor a#tivitati2
<ransare #arne rosie4
Carne to#ata4
Carne preparata4
!roduse din #arne%
<oate a#este unitati sunt autorizate pentru efe#tuarea de s#$imburi
intra#omunitare%
"n anii 2010-201& raioanele de peste au fost autorizate pentru s#$imburi
intra#omunitare #u produse de origine animala) in baza +rdinului A:S6SA nr% =>'2010)
pentru desfasurarea urmatoarelor a#tivitati2
- re#ep?ia) r@#irea) depozitarea) prepararea) ambalarea Ai livrarea produselor din
pes#uit proaspete%
2. 2. RE'ERINTE NORMATI(E
SR E: "S+ 22000' 200=) Sisteme de management al sigurantei alimentului%
Cerinte pentru ori#e organizatie din lantul alimentar%
Regulamentul /CE0 al !arlamentului European si al Consiliului nr%1>;'2002 de
stabilire a prin#ipiilor si a #erintelor generale ale legislatiei alimentare) de instituire a
Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a pro#edurilor in
domeniul sigurantei produselor alimentare%
Regulamentul /CE0 al !arlamentului European si al Consiliului nr% ;=2' 2004
privind igiena produselor alimentare%
Regulamentul /CE0 al !arlamentului European si al Consiliului nr% ;=&' 2004 de
stabilire a unor norme spe#ifi#e de igiena #are se apli#a alimentelor de origine animala%
Regulamentul /CE0 al !arlamentului European si al Consiliului nr% 20>&' 200=
modifi#at #u Regulamentul /CE0 al !arlamentului European si al Consiliului nr% 1441'
200> #u privire la #riterii mi#robiologi#e pentru produse alimentare%
!. !. TERMENI SI DE'INITII
Si$u#an&a alimen&ului ; notiune #onform #aruia produsul alimentar nu va
dauna #onsumatorului da#a este preparat si'sau #onsumat in #onformitate #u utilizarea
prevazuta
Lan& alimen&a# ;su##esiune de pasi si operatii impli#ate in produ#erea)
pro#esarea) distributia) depozitarea si manipularea alimentului si a ingredientelor sale)
de la produ#tia primara) pana la #onsum
Pe#icol pen&#u "i$u#an&a alimen&ului 3 Bn agent biologi#) #$imi# sau fizi#
e9istent Cn aliment sau stare a alimentului) #u potential de produ#ere a unui efe#t advers
asupra s@n@t@?ii #onsumatorului sau utilizatorului%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 4' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Poli&ica +e "i$u#an&a alimen&ului 3 intentia si orientarea unei organizatii
privind siguranta alimentului in #onformitate #u anga5amentul managementului%
P#o+u" *ini& 3 produs #are nu va mai suferi pro#esare sau transformare
ulterioara de #atre organizatie%
Dia$#ama +e *lu2 ; prezentarea s#$emati#a si sistemati#a a su##esiunii
etapelor si inter#olerarilor%
Ma"u#a +e con&#ol ; a#tiune sau a#tivitate #are poate fi folosita pentru a
preveni sau elimina un peri#ol pentru siguranta alimentului%
PRP ; p#o$#am p#elimina# - #onditii si a#tivitati de baza /de siguranta0 a
alimentului #are sunt nece"a#e pen&#u a men&ine un me+iu i$ienic pe tot par#ursul
lantului alimentar ade#vat pentru produ#tia) manipularea si furnizarea de produse finite
sigure si alimente sigure pentru #onsumul uman%
PRPOP 3 !rogram preliminar operational i+en&i*ica& p#in anali%a pe#icolelo#
ca *iin+ e"en&ial pen&#u con&#olul p#oaili&a&ii +e mani*e"&a#e a pe#icolelor pentru
siguranta alimentului in produs si'sau #ontaminarea sau proliferarea peri#olelor pentru
siguranta alimentului in produs sau in mediul de pro#esare%
CCP ; punc& c#i&ic +e con&#ol ; etapa) identifi#ata prin analiza peri#olelor) in
#are se poate apli#a #ontrolul si #are este e"en&iala pen&#u a p#e9eni "au elimina un
pe#icol pentru siguranta alimentului sau de al redu#e la un nivel a##eptabil%
Limi&a c#i&ica ; #riteriu #are separa a##eptabilitatea de ina##eptabilitate% Se
stabiles# pentru a determina da#a un CC! este mentinut sau nu sub #ontrol% Da#a o
limita #riti#a este depasita sau in#al#ata produsele afe#tate sunt #onsiderate #a fiind
potential nesigure%
Moni&o#i%a#e - realizarea unei se#vente planifi#ate de observatii sau de
masuratori pentru a evalua da#a masurile de #ontrol fun#tioneaza #orespunzator%
Co#ec&ie8 ac&iune co#ec&i9a ; a#tiunea de eliminare a unei ne#onformitati%
(ali+a#e ; obtinerea de dovezi #a masurile de #ontrol gestionate in #adrul
planului ,ACC! si prin programele preliminare operationale /!R!+!0 sunt #apabile sa
fie efi#a#e%
(e#i*ica#e ; #onfirmare prin furnizare de dovezi obie#tive #a #erintele
spe#ifi#ate au fost indeplinite%
Ac&uali%a#e ; a#tivitate imediata si' sau planifi#ata pentru a#tualizarea
sistemului%
Au+i&ul :ACCP 3 + e9aminare sistemati#@ pentru a determina da#@ a#tivit@?ile
sistemului ,ACC! Ai rezultatele aferente sunt #onforme #u #ele planifi#ate) sunt
implementate Ai sunt ade#vate pentru atingerea obie#tivelor planifi#ate%
Anali%a pe#icolelo# 3 !ro#esul de #ole#tare Ai evaluare a informa?iilor privind
peri#olele Ai #auzele #are du# la prezen?a lor Ai stabilirea peri#olelor semnifi#ative pentru
se#uritatea alimentelor%
Pe#icol 3 Bn agent biologi#) #$imi# sau fizi# e9istent Cn aliment sau #are apare
din #auza alimentului) #are produ#e un efe#t advers asupra s@n@t@?ii #onsumatorului
sau utilizatorului in absenta tinerii sub #ontrol%
Se9e#i&a&e 3 *ravitatea efe#tului unui ris#%
Con&amina#e 3 prezenta sau introdu#erea unui #ontaminant in alimente sau in
mediul in #are se produ# sau utilizeaza alimentele%
A#o#ele +eci%ional CCP 3 + se#venta de intrebari apli#ate unui pun#t in #are
apare un ris# pentru a se determina da#a este un pun#t #riti# de #ontrol%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% =' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
). ). SISTEM DE MANAGEMENT ALCALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTULUI
).1. Ce#in&e $ene#ale
Mana$emen&ul SE*R+S CAS,-CARR. SR se anga5eaza sa stabileas#a)
do#umenteze) implementeze) mentina si sa imbunatateas#a #ontinuu Sistemul de
Management al Sigurantei Alimentului pentru a se asigura #a produsele si servi#iile
intrunes# #erintele spe#ifi#ate%
Sistemul de management al sigurantei alimentului respe#ta #erintele SR E: "S+
220002200=%
!entru a stabili modul in #are #erintele apli#abile si spe#ifi#ate ale SMSA vor fi
indeplinite) SE*R+S CAS,-CARR. SR stabileste si utilizeaza2
pro#eduri do#umentate ale sistemului de management )
instru#tiuni de lu#ru)
in s#opul asigurarii identifi#arii) definirii) #ontrolului) verifi#arii) masurarii) monitorizarii si
analizarii diferitelor pro#ese ale sistemului de management al sigurantei alimentului
privind efi#a#itatea implementarii) punerii in apli#are a standardului de referinta%
Mana$emen&ul SE*R+S CAS,-CARR. SR2
"dentifi#a toate pro#esele ne#esare sistemului de management al sigurantei
alimentului si apli#area a#estora in organizatie%
Determina su##esiunea si intera#tiunea a#estor pro#ese%
Asigura disponibilitatea resurselor si a informatiilor ne#esare pentru operarea si
monitorizarea a#estor pro#ese%
Determina #riteriile si metodele ne#esare pentru a se asigura #a atat operarea
#at si #ontrolul pro#eselor sunt efi#iente%
E#$ipa de siguran?a alimentului proie#teaza) do#umenteaza) implementeaza) si
mentine SMSA pentru a se asigura #a 2
sunt analizate toate peri#olele potentiale de natur@ biologi#a) #$imi#a si fizi#a%
sunt stabilite toate masurile de #ontrol ne#esare pentru prevenirea sau
redu#erea la un nivel a##eptabil al a#estor peri#ole4
toate peri#olele potentiale din #adrul domeniului de apli#are al SMSA sunt
identifi#ate 4
toate peri#olele relevante sunt tinute sub #ontrol) astfel in#at sa nu afe#teze
negativ sanatatea sau viata #onsumatorilor%
!entru situatiile in #are unele pro#ese sunt e9ternalizate e#$ipa de siguranta
alimentului se asigura #a sunt identifi#ate) stabilite si implementate #ontroale ne#esare
pentru atingerea obie#tivelor managementului la #el mai inalt nivel referitoare la
siguranta alimentului%
).2. Ce#in&e #e*e#i&oa#e la +ocumen&a&ie
).2.1. Gene#ali&a&i
Managerul de #alitate) impreuna #u e#$ipa de siguranta a alimentului) defineste
do#umentatia sistemului de management al sigurantei alimentului) in#lusiv inregistrarile
relevante) ne#esare pentru a stabili) implementa si mentine sistemul de management al
sigurantei alimentului%
Do#umentatia SMSA in#lude2
Poli&ica "i oiec&i9ele in +omeniul cali&a&ii "i "i$u#an&ei alimen&ului4
Manualul "i$u#an&ei alimen&ului8 co+ MSA - 014
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% (' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
P#oce+u#i +ocumen&a&e ce#u&e +e p#e%en&ul "&an+a#+4
Do#umente ne#esare SE*R+S CAS,-CARR. SR pentru a se asigura de
efi#a#itatea dezvoltarii) implementarii si a#tualizarii sistemului de management al
sigurantei alimentului%
Documen&a&ia "i"&emului +e mana$emen& al "i$u#an&ei alimen&ului e2i"&a a&a& pe
"upo#& in*o#ma&ic8 *iin+ +i"poniila pe in&#ane&ul o#$ani%a&iei8 ca& "i pe "upo#& +e
0a#&ie8 *iin+ +i"poniila in *ieca#e ma$a%in.
Do#umente ale SMSA2
).2.1.1. !ro#eduri 2 pro#edurile /interne sau de lu#ru0 sunt do#umente #are des#riu
operatiunile impli#ate' responsabile de buna fun#tionare a organizatiei - CE <REDB"E
1ACB<% !ro#edurile /de re#eptie) generala de igienizare) et#0 des#riu obie#tivele) modul
de efe#tuare a diferitelor a#tivitati #are pot influenta siguranta alimentului)
responsabilitatiile si fre#venta de apli#are% !ro#edurile indi#a metodele si instrumentele
de utilizare si pot in#lude referinte privind utilizarea formularelor din alte do#umente%
).2.1.2. Diagrame 2 se foloses# pentru prezentarea s#$emati#a si sistemati#a a
su##esiuni etapelor si inter#orelarilor%
).2.1.!. "nstru#tiuni de lu#ru 2 sunt do#umente #are des#riu mult mai detaliat de#at
pro#edurile modul de realizare a anumitor sar#ini%
).2.1.). 1ormulare 2 tipul de do#umente folosit in spe#ial pentru inregistrari si' sau
monitorizari%
).2.1.,. Analiza peri#olelor privind siguranta alimentelor 2 Do#umente #e des#riu
metodele de #ontrol al ris#urilor) #are sunt relevente pentru siguranta produselor
alimentare) #u a5utorul pun#telor #riti#e de #ontrol si #ontine2 Analiza peri#olelor si
planurile ,ACC!%
).2.1./. !rograme preliminare preoperationale 2 #are des#riu metodele de mentinere a
mediului de lu#ru #onform #erintelor reglementate%
).2.1.1. !rograme preliminare operationale 2 #are des#riu metodele de #ontrol
identifi#ate in urma realizarii analizei de ris#%
).2.1.3. Alte do#umente 2 pot fi publi#atiile e9terne dar #are au o fun#tie importanta in
sistemul de management al sigurantei alimentului /#ontrolul daunatorilor) analizele de
laborator) verifi#area metrologi#a) et#%0%
).2.2. Con&#olul +ocumen&elo#
Sistemul de #ontrol al do#umentelor apli#at in organizatie asigura urmatoarele2
#a pro#edurile sunt puse in #ir#ulatie doar dupa aprobarea lor4
toate modifi#arile propuse sunt analizate inainte de implementare pentru a determina
efe#tele si impa#tul lor asupre sistemului de management al sigurantei alimentului%
Analiza) a#tualizarea da#a este #azul si reaprobarea do#umentelor%
"dentifi#area tuturor do#umentelor de provenienta e9terna /normative) legislatie)
do#umente ale #lientilor) et#0 ne#esare a#tivitatii organizatiei si distribuirea lor
#ontrolata%
"dentifi#area ade#vata a do#umentelor perimate in s#opul de a preveni utilizarea lor
neintentionata%
Btilizatorii do#umentelor asigura #a a#estea raman lizibile si usor identifi#abile4 in
situatia unor do#umente ilizibile) utilizatorii vor soli#ita emitentului un dupli#at) a #arui
distributie se fa#e #ontrolat%
PROCEDURA ; CONTROLUL DOCUMENTELOR> organizatia se asigura si asigura
#a pro#edurile de pe fie#are nivel al sistemului de management al sigurantei alimentului
asigura #ontrolul efi#a#e al do#umentelor si #onsistenta operatiilor sistemului de
management%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% >' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Elaborarea) verifi#area) aprobarea) #odifi#area do#umentelor apartinatoare sistemului
de management al sigurantei alimentului apartinand SE*R+S CAS,-CARR. SR
are lo# in #onformitate #u diagrama de mai 5os2
).2.!. Con&#olul in#e$i"&#a#ilo#
+rganizatia prin PROCEDURA ; CONTROLUL INREGISTRARILOR a stabilit)
do#umentat si implementat o pro#edura de #ontrol pentru a demonstra #onformitatea #u
#erintele standardelor #e management al sigurantei alimentului pre#um si pe #ele
legale%
,. ,. RESPONSA-ILITATEA MANGEMENTULUI
,.1. An$a.amen&ul mana$emen&ului
Dire#torul A#$izitii) MarEeting si ogisti#a se preo#upa dire#t de impli#area anga5atilor in
dezvoltarea) implementarea) mentinerea si imbunatatirea #ontinua a efi#a#itatii
sistemului de management al sigurantei alimentului prin2
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% ;' 2(
Do#umente "nterne
SMSA
Difuzare
Fnregistrare
Multipli#are
Ar$ivare
Retragere
?M
Lista doc
SMSA
Codifi#are
Elaborare
6erifi#are
Avizare
Aprobare
List de
difuzare
C+D
ED"G"E
RE6"H"E
?M
C(@
RMSA
MSA'!*
!*'!'"' ,ACC!
?M
?M8CM8
ESA
Modifi#are
DA
DA
NU
NU
DAML
Legend:
IM 3 Manager Calitate
DAM 3 Dire#tor A#$izitii MarEeting si ogisti#a
CM 3 Categor7 Manager
D< 3 Responsabil Departament
SR 3 Sef Raion
ESA3 e#$ipa pentru Siguranta Alimentului
RMSA-Responsabil Management pentru Siguranta Alimentului
C6-Consilier 6anzari
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Demonstrarea faptului #a siguranta alimentului este sustinuta de obie#tivele de
afa#eri ale #ompaniei%
Comuni#area in #adrul organizatiei a importantei satisfa#erii #lientilor) pre#um si
a #erintelor legale si de reglementare%
Stabilirea politi#ii referitoare la siguranta alimentelor%
Asigurarea faptului #a sunt indeplinite obie#tivele sigurantei alimentelor%
Asigurarea disponibilitatii resurselor ne#esare atingerii obie#tivelor propuse%
Analiza periodi#a a Sistemului de managemet al Sigurantei Alimentului%
Managementul la #el mai inalt nivel) reprezentat prin Dire#torul A#$izitii) MarEeting si
ogisti#a este #el #are stabileste unitatea s#opurilor si dire#tiilor pe #are organizatia
SE*R+S CAS,-CARR. SR trebuie sa le urmeze% Condu#erea organizatiei #reaza
si mentine un mediu intern in #are personalul anga5at poate sa devina impli#at #onstient
in atingerea obie#tivelor propuse%
,.2. Poli&ica #e*e#i&oa#e la "i$u#an&a alimen&ului
Responsabilitatea stabilirii politi#ii in domeniul #alitatii si sigurantei alimentului) a
strategiei pentru implementarea prevederilor SMSA in #onformitate #u standardele
adoptate revine DAM% !oliti#a este di#tata in primul rand de politi#a Comunitatii
Europene in domeniul Sigurantei Alimentare%
Dire#torul A#$izitii) MarEeting si ogisti#a deleaga autoritatea ne#esara implementarii)
mentinerii si imbunatatirii #ontinua a Sistemului de Management al Sigurantei
Alimentului) Managerului de Calitate%
!rin#ipiile #are sustin politi#a #ondu#erii SE*R+S CAS,-CARR. SR referitoare la
siguranta alimentului 2
Asigurarea si imbunatatirea #ontinua a #alitatii si sigurantei produselor
alimentare furnizate de #atre organizatia noastra prin mentinerea #onditiilor de igiena si
de siguranta4
Dezvoltarea si pe mai departe a spiritului de e#$ipa in s#opul #resterii in#rederii
in fortele proprii4
Calitatea si seriozitatea in relatiile de parteneriat garanteaza pastrarea pietii
a#tuale) pre#um si e9tinderea ei4
+btinerea unei imagini e9#elente dovedita prin profesionalism si operativitate%
Dire#torul A#$izitii) MarEeting si ogisti#a stabileste prin prevederile prezentului
manual si prin pro#edurile aferente) dispozitiile si #onditiile ne#esare indeplinirii
#erintelor SMSA) in spe#ial #ele privitoare la2
Capa#itatea de adaptare a organizatiei) in a#ord #u prevederile
SMSA si reglementarile legale4
Atingerea obie#tivelor de afa#eri ale organizatiei si #erintelor
#onsumatorilor) autoritatilor legate de siguranta produselor realizate%
Delegarea Managerului de Calitate #u autoritatea si responsabilitatea
ne#esara implementarii) evaluarii permanente si imbunatatirii #ontinua a SMSA
Asigurarea #onditiilor te$ni#o 3 materiale ne#esare apli#arii #erintelor
des#rise in manualul MCSA pre#um si #elelate do#umente apartinand Sistemului de
Management al Sigurantei Alimentului%
"ndependanta in luarea de#izilor referitoare la siguranta produselor
furnizate de organizatie%
INTREGUL PERSONAL AL RAIOANELOR DE 'OOD SELGROS
CAS:<CARR= SRL8 ARE O-LIGATIA SI RASPUNDEREA RESPECTARII
PRE(EDERILOR INSCRISE IN PRE5ENTUL MANUAL SI IN CELELALTE
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 8' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
DOCUMENTE APARTINAND SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI
ALIMENTULUI%
,.!. O#ien&a#ea ca&#e clien&
+rganizatia noastra isi #on#entreaza intreaga atentie pentru a satisfa#e nevoile
prezente si viitoare ale #lientilor sai% 1o#alizarea #atre #lient se fa#e prin #unoasterea
produsului nostru de #atre #lienti) rezolvarea la termen a #erintelor #lientilor si a
re#lamatilor sau sesizarilor a#estora) e#$idistanta fata de toti #lientii% a tratarea
#lientilor) #erintele sunt stabilite si sunt #ontinute in a#orduri #ontra#tuale si #erinte
reglementate) in #onformitate #u legislatia in domeniu%
!rin orientarea spre satisfa#erea #lientului) managementul SE*R+S CAS,-CARR.
SR se asigura #a #erintele #lientului sunt identifi#ate) definite si satisfa#ute%
"dentifi#area si analiza #erintelor #lientilor pre#um si masurarea si monitorizarea
satisfa#tiei #lientului fata de produsele' servi#iile SE*R+S CAS,-CARR. SR se
fa#e #onform pro#eduri de organizare2 !R+CEDBRA E6ABARE SA<"S1AC<"E
C"E:<"%
!entru a masura efi#a#itatea a#estor a#tivitati) analiza satisfa#tiei #lientului se va fa#e in
#adrul sedintei de analiza a managementului #onform !R+CEDBRA ":<ER:A
SED":<A DE A:A"HA A SMSA%
,.). Plani*ica#e "i"&em +e mana$emen& al "i$u#an&ei alimen&ului
!lanifi#area SMSA se efe#tueaza de fie#are data de #ate ori apar modifi#ari #e
afe#teaza stru#tura de pro#ese) analiza de peri#ole) reglementari legislative) et#) tinand
#ont de peri#olele e9istente si potentiale aso#iate produselor%
Este mentinuta integritatea SMSA atun#i #and se planifi#a si se implementeaza
modifi#arile sistemului de management al sigurantei alimentului%
,.,. Re"pon"aili&a&e "i au&o#i&a&e
Managementul de varf se asigura #a responsabilitatile) autoritatea si relatiile intre
#ompartimente sunt definite si #omuni#ate in interiorul organizatiei) in s#opul fun#tionarii
efe#tive a Sistemului de management al Sigurantei Alimentului%
Responsabilitatile si atributile diferitelor nivele de autoritate si de de#izie se refera #u
pre#adere la apli#area) dezvoltarea si urmarirea rezultatelor SMSA%
!entru a asigura fun#tionarea efi#ienta a SMSA managementul SE*R+S
CAS,-CARR. SR a definit) do#umentat si #omuni#at atributiile) responsabilitatea si
autoritatea personalului in #eea #e priveste 2
"dentifi#area si inregistrarea efi#ienta a SMSA 4
"nitierea a#tiunilor ne#esare si tinerea sub #ontrol a produsului ne#onform pe
par#ursul remedierii defi#ientelor sau #onditiilor ne#orespunzatoare #u privire la
siguranta produsului alimentar%
Responsabilit@?ile Ai atribu?iile fun#?iilor de #ondu#ere) ale #ompartimentelor Ai
subunit@?ilor din organiza?ie indi#ate Cn a#est manual sunt #ompletate Ai detaliate Cn
pro#edurile interne ale sistemului pre#um Ai Cn fiAele de post%
,./. Mana$e#ul +e Cali&a&e ;?.M.
Managerul de Calitate /I%M%0 este subordonat Dire#torului A#$izitii) MarEeting si
ogisti#a si are #a s#op general implementarea si mentinerea in #adrul firmei a unui
sistem de management al sigurantei produselor alimentare in #onformitate #u
standardul de referinta si #u politi#ile de siguranta aleimentului elaborate si apli#ate de
so#ietate%
+bie#tivele managerului de #alitate sunt 2
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 10' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Elaborarea si implementarea SMSA4
A#ordarea de asistenta managementului e9e#utiv al organizatiei in definirea si
implementarea politi#ii organizatiei in domeniul sigurantei produselor alimentare) a
obie#tivelor si strategiilor organizatiei fata de sistemul de management al sigurantei
produselor alimentare4
*estionarea do#umentelor SMSA%
Atributiile si sar#inile spe#ifi#e managerului de #alitate sunt definite in fisa postului%
,.1. Comunica#e
,.1.1. Comunica#e e2&e#na
+rganizatia a implementat metode de #omuni#are a informatiilor referitoare la
problemele legate de siguranta alimentului #u 2
1urnizorii si sub#ontra#tantii
Clientii si'sau #onsumatorii refritor la informatiile privind produsul /eti#$etare)
instru#tiuni de depozitare si utilizare) termene de valabilitate0) soli#itari) #ontra#te) #ereri
de oferta) modifi#ari si re#lamatii
Autoritatile legale si de reglementare
Alte organizatii #are au impa#t sau vor fi afe#tate de SMSA
Subie#te ale #omuni#arii 2
"nformatii referitoare la siguranta alimentului legata de produsele organizatiei
!eri#olele #unos#ute #are trebuie #ontrolate de alte organizatii din lantul
alimentar
+rganizatia asigura disponibilitatea #eintelor de siguranta a alimentelor stabilite
de autoritatile legale si de reglementare sau de #atre #lienti% "nregistrarile #omuni#arii
sunt pastrate%
Managerul de #alitate are prevazute in fisa postului responsabilitatea si
autoritatea #omuni#arii e9terne a informatiilor privind siguranta alimentului% "nformatiile
obtinute prin #omuni#are e9terna #onstituie date de intrare pentru analiza
managementului%
,.1.2. Comunica#e in&e#na
+rganizatia a stabilit metode de #omuni#are #u personalul) referitor la aspe#tele #are au
impa#t asupra sigurantei alimentului%
E#$ipa de siguranta alimentului este informata in privinta modifi#arilor referitoare la 2
:oile produse #are se vor fabri#a
Materii prime) ingrediente sau servi#ii
Sisteme si e#$ipamente de produ#tie
Modifi#@ri ale infrastru#turii de produ#?ie) amplasarii e#$ipamentelor Ai a
mediului
Modifi#@ri Cn metodele si programele de #ur@?are Ai igienizare
Sisteme de ambalare) depozitare si distributie
:ivelurile de #alifi#are a personalului) alo#area responsabilitatilor si autoritatilor
Cerinte legale si de reglementare
Modifi#@ri Cn stru#tura organizatori#@ Ai de personal
Modifi#@ri estimate pe pia?@ Ai la #onsumatori
:out@?i referitoare la siguran?a alimentelor si la masurile de #ontrol
Cerinte ale #lientilor) ale se#torului si alte #erinte pe #are le sesizeaza
organizatia
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 11' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Soli#itari ale partilor e9terne interesate
Re#lamatii #are indi#a peri#ole pentru siguranta alimentelor aso#iate #u
produsul
+ri#e alta situatie #are are impa#t asupra sigurantei alimentului
E#$ipa de siguranta a alimentului raspunde de in#luderea informatiilor in
a#tualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului si utilizarea lor #a date
de intrare in analiza managementului%
,.3. P#e$a&i#e "i #a"pun" in ca% +e u#$en&a
+rganizatia a stabilit o pro#edura pentru tinerea sub #ontrol a situatiilor de urgenta si a
a##identelor potentiale #are pot avea impa#t asupra sigurantei alimentelor%
,.4. Anali%a e*ec&ua&a +e mana$emen&
Conform #erintelor sistemului de management al sigurantei alimentului) Dire#torul
A#$izitii) MarEeting si ogisti#a din #adrul organizatiei analizeaza si evalueaza #el putin
odata pe an SMSA pentru a se asigura #a este in #ontinuare #orespunzator) ade#vat)
efi#a#e si evalueaza oportunitatile de imbunatatire%
Evaluarea ne#esitatilor de s#$imbare privind SMSA) in#lusiv politi#a si obie#tivele
sigurantei alimentului) se efe#tueaza in #adrul sedintelor de analiza%
Sedintele de analiza in#lud de asemenea si analiza performantelor prezente si a
oportunitatilor de imbunatatire pe baza auditurilor) feedba#E-ului de la #lienti)
performantelor pro#eselor si a analizei performantei produsului) stadiul a#tiunilor
#ore#tiv si preventive) datelor de la sedintelor anterioare de analiza si a modifi#arilor
intervenite%
Rezultatele analizelor efe#tuate de #atre management se #on#retizeaza in a#tiuni
de imbunatatire a SMSA si a pro#eselor sale) a produselor si a servi#ilor oferite
raportate la #erintele #lientilor si la resursele ne#esare%
/. /. MANAGEMENTUL RESURSELOR
/.1. A"i$u#a#ea #e"u#"elo#%
Managementul organizatiei determina ne#esarul de resurse /resurse umane)
e#$ipamente de produ#tie) suport informati#) et#%0 pentru asigurarea fun#tionarii
#orespunzatoare ale SMSA%
/.2. Re"u#"e umane.
/.2.1. Gene#ali&a&i% +rganizatia asigura personal #ompetent) #u studii) instruiri) abilitati
si e9perienta ade#vata pentru e#$ipa de siguranta a alimentului si personalul #are
efe#tueaza a#tivitati #u impa#t asupra sigurantei alimentului%
"n #azul utilizarii e9pertilor e9terni in dezvoltarea) implementarea) fun#tionarea sau
evaluarea sistemului de management al sigurantei alimentare organizatia in#$eie
#ontra#te de #onsultanta si mentine inregistrarile #alifi#arii a#estora%
/.2.2. Compe&en&a8 con"&ien&i%a#e "i in"&#ui#e. Condu#erea organizatiei identifi#a prin
evaluari periodi#e anuale sau ori de #ate ori se impune
/.!. In*#a"&#uc&u#a. Anual in #adrul ptogramului de investitii) se stabiles# elementele de
infrastru#tura ne#esare pentru asigurarea fun#tionalitatii SMSA%
/.). Me+iul +e luc#u
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 12' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
+rganizatia asigura un mediu de lu#ru #u o influenta pozitiva asupra motivatiei)
satisfa#tiei si performantelor anga5atilor) #on#urand astfel la #resterea performantelor
produselor sale%
E#$ipa de siguranta alimentului analizeaza ade#vanta fa#ilitatilor sale si mediului de
lu#ru) astfel in#at politi#ile si obie#tivele sale in domeniul sigurantei alimentului sa nu fie
#ompromise%
Brmatoarea lista des#rie a#ele aspe#te #are sunt relevante si #are sunt luate in
#onsiderare la toate nivelurile) in#epand #u materia prima pana la livrarea produsului%
a. Mediul
Atmosfera) sol) surse apa potabila) #analizare si forme de viata parazite de la mi#robi Ai
pJn@ la mamifere /e9% rozatoare0%
. Cladirile
<oate #ladirile) in#lusiv fa#ilitatile pentru depozitare) prelu#rare) igiena personala)
ambalare) manipulare) testare) la fel #a si birourile administrative situate in imediata
apropiere a spatiilor de lu#ru) sunt analizate din pun#t de vedere al #onditiilor de igiena
Ai supuse periodi# unui pro#es de dezinfe#?ie) dezinse#tie si deratizare%
c. E#$ipamente si utilitati industriale
Fn privin?a spa?iilor de produ#?ie si sele#t@rii e#$ipamentelor se au Cn vedere standardele
de igiena) si impli#it pro#esul de #uratare si dezinfe#ti%
+. !ersonal
A#easta in#lude dispozitiile refeitoare la e#$ipamentul de lu#ru /$alate) in#altaminte)
bonete 3 unde este #azul0 si instruirea privind pra#ti#ile de igiena ade#vate%
e. egislatie
A#easta a#opera #erin?ele legislative relevante apli#abile la igiena spa?iilor de produ#?ie)
personalului) utila5elor Ai e#$ipamentele de prote#tie utilizate%
*. !rote#tia mun#ii'sanatatii
A#easta in#lude eviden?a pro#edurilor de prote#?ie Ai Cntre?inerea lor pentru #ei #are
manevreaz@' manipuleaz@ produsele #u referire la siguran?a a#estora%
$. Deseuri si produse se#undare
Se are in vedere segregarea si dispunerea deseurilor si produselor se#undare rezultate
Cn urma pro#esului de produ#tie%
1. 1. PLANI'ICARE SI REALI5ARE DE PRODUSE SIGURE
1.1. Gene#ali&a&i
+rganizatia a elaborat si implementat pro#ese pentru realizarea de produse sigure din
pun#t de vedere al sigurantei aliemntului%
La a%a "i"&emului +e mana$emen& al "i$u#an&ei alimen&ului "e a*la
G0i+u#ile unelo# p#ac&ici +e i$iena "i +e p#o+uc&ie ca#e a"i$u#a *ap&ul ca
pe#"onalul nu con"&i&uie p#in mo+ul +e manipula#e a p#o+u"elo#8 ec0ipamen&elo#
"i u&ila.elo#8 "au c0ia# p#in el in"u"i8 o "u#"a +e con&amina#e a alimen&elo# "au a
me+iului +e p#o+uc&ie.
Au fost elaborate programe preliminare preoperationale #are asigura desfasurarea
a#tivitatii de pro#esare #arne) peste) produse brutarie si #omer#ializare legume-fru#te)
alimente us#ate) #onserve) dul#iuri) panifi#atie) bauturi) preparate din #arne) lapte si
produse la#tate) intr-un mediu #orespunzator #erintelor legale sanitare veterinare)
pre#um si programe operationale #are asigura #ontrolul in prin#ipal in pun#tele de
#ontrol stabilite%
1.2. P#o$#ame P#elimina#e 6PRP7.
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 1&' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
!rin programele preliminare elaborate si implementate organizatia #ontroleaza2
- probabilitatea de a #ontamina alimentele prin intermediul mediul de produ#tie4
- #ontaminarea produselor) in#lusiv #ontaminarea in#ru#isata a a#estora4
- peri#olele din produs si din mediul de produ#tie%
1.!. E&ape p#elimina#e ca#e pe#mi& anali%a pe#icolelo#.
1.!.1 Gene#ali&a&i
"nformatiile relevante interne si e9terne ne#esare pentru analiza peri#olelor sunt
#ole#tate) mentinute) a#tualizate si do#umentate% Ele sunt in#luse in inregistrarile
referitoare la analiza peri#olelor%
1.!.2 Ec0ipa +e Si$u#an&a a Alimen&ului
!rin de#izie) managementul stabileAte e#$ipa multidis#iplinara si e9perimentata
pentru siguranta alimentului #are are responsabilit@?i Ai autorit@?i pentru2
"dentifi#area Ai Cnregistrarea problemelor aferente produselor) pro#eselor #are
influen?eaz@ se#uritatea produselor alimentare Ai ale sistemului de siguranta a
alimentului
!roie#tarea) implementarea Ai men?inerea sistemului de siguranta a alimentului
Controlul produselor ne#onforme) ini?ierea Ai urm@rirea implementarii a#?iunilor
#ore#tive #onform pro#edurilor definite Cn sistemul de management a sigurantei
alimentelor
"ni?ierea Ai urm@rirea implement@rii de a#?iuni #are s@ previn@ apari?ia de
ne#onformit@?i poten?iale ale produselor) pro#eselor #are influen?eaz@ se#uritatea
produselor alimentare Ai ale sistemului de siguranta a alimentului
"nstruirea Ai #onAtientizarea Cntregului personal a organiza?iei referitor la
siguran?a alimentelor
1.!.! Ca#ac&e#i"&ici p#o+u"
1.!.!.1 Ma&e#ii p#ime8 in$#e+ien&e "i ma&e#iale in con&ac& cu p#o+u"ul
+rganizatia utilizeaza spe#ifi#atiile furnizorilor pentru materii prime) ingrediente si
materialele #are vin in #onta#t #u produsul in #are se spe#ifi#a 2
Cara#teristi#i biologi#e) fizi#e si #$imi#e
Compozitia ingredientelor #are intra in reteta) in#lusiv aditivi si ad5uvanti
te$nologi#i
+riginea
Metoda de produ#tie
Metode de ambalare si livrare
Conditii de depozitare si durata de pastrare
!regatirea si'sau manipularea inainte de utilizare sau pro#esare
Criterii de a##eptare din pun#tul de vedere al sigurantei alimentului sau
spe#ifi#atiile materialelor si ingredientelor a#$izitionate #orespunzatoare utilizarii lor
+rganizatia identifi#a #erintele legale si de reglementare referitoare la siguranta
alimentului legata de materii prime) ingrediente si materiale in #onta#t #u produsul%
Atun#i #and este ne#esar a#easta informatie se a#tualizeaza%
1.!.!.2 Ca#ac&e#i"&ici p#o+u"e *ini&e
Cara#teristi#ile produselor finite sunt des#rise Cn spe#ifi#a?ii de produs #e #uprind
informa?ii referitoare la2
denumire produs
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 14' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
#ompozitie
#ara#teristi#i #$imi#e) biologi#e Ai fizi#e
durata de pastrare si #onditiile de depozitare
ambalare
eti#$etare referitoare la siguranta alimentului si'sau instru#tiuni pentru
manipulare) preparare si utilizare
metoda de distributie
utilizare pre#onizata /#onsumatori0%
+rganizatia identifi#a #erintele legale si de reglementare referitoare la siguranta
alimentului legata de produsele finite%
Atun#i #and este ne#esar a#easta informatie se a#tualizeaza
1.!.) U&ili%a#e p#econi%a&a
Fn spe#ifi#a?iile de produs sunt identifi#ate2
Btilizatorii poten?iali Ai grupurile de #onsumatori finali pentru fie#are #ategorie
de produse
*rupurilor de #onsumatori #u sensibilitate ridi#at@
Des#rierea utiliz@rii inten?ionate d%p%d%v% al depozit@rii Ai #onsumului
Modul de eti#$etare Ai informa?ia ne#esar@ pentru a preveni utilizarea greAit@ a
produselor
Conditiile de manipulare si ori#e manipulare gresita neintentionata
"nformatia se a#tualizeaza de #ate ori este ne#esar%
1.!., Dia$#ame +e *lu28 e&ape +e p#oce" "i ma"u#i +e con&#ol
+rganiza?ia a stabilit Ai do#umentat diagrame de flu9 #lare si detaliate pentru
toate produsele'familiile de produse #are in#lud2
Su##esiunea si intera#tiunea tuturor etapelor de fabri#atie
!ro#esele realizate din surse e9terne si lu#rarile sub#ontra#tate
"ntr@rile de materii prime) ingrediente) produse intermediare Ai materiale
!un#tele de reprelu#rare si re#i#lare
!aAii Cn #are apar ieAiri de produse intermediare) produse finite) subproduse Ai
deAeuri
Cir#uitul materiilor prime) semifabri#atelor) produselor finite Ai al personalului sunt
reprezentate grafi# Cn diagrame reprezentJnd se#?iile de produ#?ie) depozitele Ai spa?iile
adi?ionale%
E#$ipa de siguranta a alimentelor verifi#a pe teren #ore#titudinea diagramelor de
flu9 si le valideaza prin aprobare%
1.!.,.2 De"c#ie#ea e&apelo# p#oce"ului "i a ma"u#ilo# +e con&#ol
Masurile de #ontrol e9istente) parametrii de pro#es) pro#edurile #are pot influenta
siguranta alimentului) si #erintele e9terne sunt des#rise in instru#tiuni de lu#ru%
1.). Anali%a pe#icole
1.).1 Gene#ali&a&i.
E#$ipa de siguranta a alimentului a efe#tuat o analiz@ de peri#ole referitoare la
produsele Ai pro#esele stabilite Cn domeniul sistemului pentru identifi#area peri#olelor
#are trebuie #ontrolate si a gradului de #ontrol si #ombinatiei de masuri de #ontrol
ne#esare pentru asigurarea sigurantei alimentului%
1.).2 I+en&i*ica#ea pe#icolelo# "i "&aili#ea ni9elu#ilo# accep&aile.
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 1=' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
+rganiza?ia a efe#tuat Ai do#umentat o analiz@ de peri#ole Cn #are toate peri#olele
referitoare la siguran?a alimentelor au fost2
"dentifi#ate in fun#tie de datele preliminare) #ara#teristi#ilor produsului)
diagramelor de flu9 si etapelor pro#esului) pe baza e9perientei) a informatiilor e9terne si
din lantul alimentar
Fnregistrate
Stabilite niveluri a##eptabil pentru peri#ole
Evaluate Cn fun#?ie de gravitatea posibila a efe#telor negative asupra sanatatii
Ai probabilitatea apari?iei iar rezultatul evaluarii inregistrat%
La "&aili#ea ni9elu#ilo# +e accep&ail la ca#e &#euie a+u" "au elimina& un pe#icol
"e iau in con"i+e#a#e ce#in&ele le$ale "i +e #e$lemen&a#e "&aili&e8 p#ecum "i
u&ili%a#ea p#econi%a&a a p#o+u"ului +e ca&#e clien&.
1.).! E9alua#ea pe#icolelo#
<oate peri#olele referitoare la siguranta alimentului sunt evaluate pentru a stabili da#a
eliminarea sau readu#erea sa pana la un nivel a##eptat este esentiala pentru
produ#erea unui aliment sigur%
Evaluarea ris#ului de aparitie a peri#olelor #onsta in analiza probabilitatii /fre#ventei0 de
manifestare a fie#arui peri#ol identifi#at si a severitatii /gravitatii0 a#estora) in momentul
#onsumarii produsului alimentar) #onsiderand #a masurile de #ontrol nu si-au atins
s#opul%
"n fun#tie de #onse#intele suferite de #onsumatori #a urmare a e9punerii la un
#ontaminant) gravitatea se #lasifi#a in trei nivele2
mare2 #onse#inte fatale) imbolnaviri grave) pre5udi#ii in#urabile) #are se manifesta
imediat) fie dupa o perioada mai lunga4
medie2 pre5udi#ii substantiale si'sau imbolnaviri4
mi#a2 leziuni minore si'sau imbolnaviri) absenta efe#telor sau efe#te minore) sau
#onse#inte #are apar numai dupa e9punerea la doze ridi#ate) perioade lungi de
timp%
!robabilitatea se determina prin masuratori sau observatii in timpul anumitor situatii
spe#ifi#e aparute in #adrul organizatiei si se #lasifi#a in trei nivele de fre#venta2
mi#a2 pra#ti# imposibil sa se produ#a sau improbabila /ris# teoreti#04
medie2 poate sa apara) se intampla sa apara4
mare2 apare in mod sistemati#) repetat%
"n fun#tie de gravitatea si fre#venta peri#olului analizat) se stabileste #lasa de ris#%
'#ec9en&a +e apa#i&ie
G#a9i&a&e Mi#a /10 Medie /20 Ma#e 6!7
Ma#e 6!7 ! / 4
Medie /20 2 ) /
Mi#a /10 1 2 !
CLASELE DE RISCURI
1 2 :i#i o masura de #ontrol
2 2 :u e9ista masuri de #ontrol) poate fi tinut sub #ontrol prin programele de instruire si
#onstientizare
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 1(' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
! 2 Se tine sub #ontrol prin programele preliminare
) 2 Se tine sub #ontrol prin programe preliminare operationale
/ ; 4 2 se tin sub #ontrol prin programme preliminare operationale' pun#te #riti#e de
#ontrol
1.).) Selec&a#ea "i e9alua#ea ma"u#ilo# +e con&#ol
"n urma evaluarii peri#olelor) se sele#teaza o #ombinatie de masuri de #ontrol #apabile
sa previna) sa elimine sau sa redu#a a#este peri#ole pentru siguranta alimentului pana
la niveluri a##eptabile definite% Sele#tarea si evaluarea masurilor de #ontrol se
realizeaza analizand efi#a#itatea impotriva peri#olelor pentru siguranta alimentului
identifi#ate%
Sele#tarea si #lasifi#area se realizeaza utilizand o abordare logi#a #are in#lude
evaluarea urmatoarelor elemente2
efe#tul asupra peri#olelor referitoare la siguranta alimentului identifi#ate in fun#tie
de rigurozitatea apli#arii4
posibilitatea de monitorizare4
lo#ul in sistem in fun#tie de alte masuri de #ontrol4
probabilitatea unui ese# in fun#tionarea unei masuri de #ontrol sau a unei
variabilitati semnifi#ative in pro#esare4
severitatea #onse#intei in #azul unui ese# in fun#tionarea sa4
da#a masura de #ontrol este stabilita in mod spe#ifi# si apli#ata pentru a elimina
sau a redu#e semnifi#ativ nivelul peri#olului4
efe#te sinergi#e
1.,. S&aili#e p#o$#ame p#elimina#e ope#a&ionale 6PROP7
!rogramele preliminare operationale #uprind urmatoarele informatii2
peri#olul pentru siguranta alimentului #e urmeaza sa fie #ontrolat prin program4
masura de #ontrol4
pro#edurile de monitorizare #are demonstreaza #a programele preliminare
operationale sunt apli#abile4
#ore#tiile si a#tiunile #ore#tive efe#tuate da#a monitorizarea arata #a programele
preliminare operationale nu sunt sub #ontrol4
responsabilitati si autoritati4
inregistrarea monitorizarii%
1./. S&aili#e plan :ACCP
1./.1 S&aili#ea planului :ACCP
!lanul ,ACC! in#lude urmatoarele informatii pentru fie#are pun#t #riti# de #ontrol
/CC!0 identifi#at2
peri#olul pentru siguranta alimentului #are trebuie sa fie #ontrolat prin CC!%
masura de #ontrol4
pro#edura de monitorizare4
#ore#tiile si a#tiunile #ore#tive #are trebuie intreprinse da#a limitele #riti#e sunt
depasite4
responsabilitati si autoritati4
inregistrarea monitorizarii%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 1>' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
1./.2 I+en&i*ica#ea punc&elo# c#i&ice +e con&#ol
"dentifi#area pun#telor #riti#e de #ontrol #onstituie o a#tivitate foarte importanta) de
reusita #areia depinde buna fun#tionare in pra#ti#a a !lanului ,ACC!% !entru
identifi#area pun#telor #riti#e de #ontrol se foloseste arborele de#izional #are #onsta din
formularea raspunsului DA sau :B la patru intrebari su##esive referitoare la pro#esul
te$nologi# analizat% Raspunzand la a#este intrebari si mentionand motivele #are au stat
la baza a#estor de#izii) ec0ipa +e "i$u#an&a a alimen&ului stabileste etapele pro#esului
te$nologi# #are reprezinta pun#t #riti# de #ontrol%
1./.! S&aili#ea limi&elo# c#i&ice pen&#u punc&ele c#i&ice +e con&#ol 6PCC7
Dupa identifi#area !CC) e#$ipa ,ACC! stabileste limitele #riti#e pentru fie#are pun#t
#riti# de #ontrol%
imitele #riti#e reprezinta valoarea re#omandata) stabilita si pre#isa a unui parametru al
unui produs) pro#es te$nologi#) et#) intr-un pun#t #riti# de #ontrol a #arui depasire sau
nerespe#tare pune in peri#ol siguranta alimentului%
Stabilirea #ore#ta a limitelor #riti#e revine e#$ipei de siguranta a alimentului% Sursele de
informare pentru stabilirea a#estor valori sunt reprezentate de literatura de spe#ialitate)
standarde) norme te$ni#e) legislatie spe#ifi#a) Code9 Alimentarius%
1./.) Moni&o#i%a#ea punc&elo# c#i&ice +e con&#ol
Sistemul de monitorizare reprezinta o se#venta planifi#ata si do#umentata de masuratori
si'sau observatii a unor parametrii semnifi#ativi pentru prevenirea) eliminarea sau
redu#erea la un nivel a##eptabil a unui ris# relevant pentru siguranta alimentului%
Sistemul pentru monitorizarea pun#telor #riti#e de #ontrol are rolul de2
a evalua da#a limitele #riti#e sau #ele de siguranta sunt respe#tate si de#i
a stabili da#a un CC! este sub #ontrol4
a furniza o serie de inregistrari si do#umente #are vor fi folosite ulterior in
pro#esul de verifi#are%
Sistemul de monitorizare #uprinde urmatoarele informatii2
masuratori sau observatii #are furnizeaza rezultate intr-un interval de timp
ade#vat4
dispozitivele de monitorizare utilizate4
metodele de etalonare utilizate4
fre#venta monitorizarii4
responsabilitatea si autoritatea referitoare la monitorizare si evaluare
rezultate monitorizate4
metode de inregistrare%
Metodele si fre#venta de monitorizare sunt #apabile sa determine in timp util da#a
limitele #riti#e au fost depasite) pentru #a produsul sa poata fi izolat inainte de a fi utilizat
sau #onsumat%
1./., Ac&iuni in ca%ul in ca#e #e%ul&a&ele moni&o#i%a#ii +epa"e"c limi&ele c#i&ice
Core#tiile si a#tiunile #ore#tive planifi#ate pentru a fi intreprinse atun#i #and limitele
#riti#e sunt depasite se regases# in !lanul ,ACC!%
!lanul ,ACC! spe#ifi#a #e se fa#e #and apare o deviatie) #ine raspunde de
implementarea masurilor #ore#tive si #e inregistrari a masurilor luate se vor folosi%
Responsabilitatea into#mirii planului de a#tiuni #ore#tive pentru fie#are pun#t #riti# de
#ontrol revine ec0ipei +e "i$u#an&a a alimen&ului%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 1;' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Modul de a#tionare in #azul in #are se inregistreaza o deviatie de la limitele #riti#e
stabilite este prezentat in pro#edura generala A#tiuni in #azul in #are rezultatele
monitorizarii depases# limitele #riti#e%
1.1. Ac&uali%a#e in*o#ma&ii "i +ocumen&e p#elimina#e #e*e#i&oa#e la p#o$#ame
p#elimina#e 6PRP7 "i plan :ACCP
Atun#i #and este ne#esar) e#$ipa de siguranta a alimentului a#tualizeaza urmatoarele
informatii dupa stabilirea programelor preliminare operationale si'sau !lanul ,ACC!2
#ara#teristi#ile produsului4
utilizarea pre#onizata4
diagramele de flu94
etapele pro#esului4
masurile de #ontrol%
!lanul ,ACC!) pro#edurile si instru#tiunile #are spe#ifi#a programele preliminare se vor
modifi#a in #azul in #are se #onstata2
modifi#ari ale materiilor prime si retetei de fabri#atie4
modifi#ari ale #onditiilor de fabri#atie4
modifi#ari ale #onditiilor de depozitare si distributie4
evolutia obi#eiurilor de utilizare a produsului de #atre #onsumator4
evolutia informatiilor stiintifi#e si epidemiologi#e referitoare la aparitia peri#olelor4
inefi#a#itatea #onstanta in #eea #e priveste verifi#area sistemului de
management al sigurantei alimentului%
1.3. Plani*ica#e8 9e#i*ica#e
!lanifi#area verifi#arii are rolul de a #onfirma pe baza do#umentelor #a sistemul de
management al sigurantei alimentului se apli#a asa #um a fost proie#tat si defineste
s#opul) metodele) fre#venta si responsabilitatile pentru a#tivitatile de verifi#are%
A#tivitatile de verifi#are sunt ne#esare pentru a #onfirma #a2
programele preliminare sunt implementate)
elementele de intrare ale analizei peri#olelor sunt a#tualizate #ontinuu)
programele preliminare operationale si elementele din Planul HACCP sunt
implementate si efi#a#e)
nivelurile peri#olelor sunt in nivelurile a##eptabile identifi#ate%
Rezultatele verifi#arii sunt #omuni#ate e#$ipei de siguranta a alimentului pentru a
permite analiza rezultatelor a#tivitatii de verifi#are
1.4. Si"&em +e &#a"aili&a&e
+rganizatia a stabilit si apli#a un sistem de trasabilitate #are permite identifi#area
loturilor de produse proprii /raion #arne) raion peste0 si legatura a#estora #u loturile de
materii prime) inregistrarile pro#esarii si livrarii% Sistemul permite identifi#area
materialelor primite de la furnizorii dire#ti si ruta initiala de distributie a produsului finit%
+rganizatia a stabilit si apli#a un sistem de trasabilitate #are permite identifi#area
loturilor produselor alimentare /Deli#atese) Mezeluri-Congelate) egume-1ru#te)
Alimente de baza0 si legatura a#estora furnizorii si indire#t benefi#iarii a#estora%
Sistemul permite identifi#area produselor alimentae re#eptionate de la furnizori si ruta
initiala de distributie a produsului finit%
"nregistrarile trasabilitatii se pastreaza pe o perioada de timp definita pentru evaluarea
sistemului) #orelate #u durata #i#lului de viata al produsului% Sistemul de trasabilitate
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 18' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
este des#ris in pro#edurile de <rasabilitate) respe#tiv in pro#edura de identifi#are materii
prime si materii au9iliare%
1.10. Con&#ol necon*o#mi&a&e
1.10.1 Co#ec&ii
+rganizatia asigura #a atun#i #and limitele #riti#e pentru CC! sunt depasite sau #and
e9ista o pierdere a #ontrolului programelor preliminare /!R!0 operationale produsele
afe#tate sunt identifi#ate si #ontrolate din pun#tul de vedere al utilizarii si livrarii lor%
+rganizatia a stabilit o pro#edura do#umentata #are defineste 2
"dentifi#area si evaluarea produselor finite afe#tate pentru a stabili tratarea lor
ade#vata
Analiza #ore#tiilor efe#tuate
Core#tiile sunt aprobate de persoane #u responsabilitati stabilite si sunt inregistrate
impreuna #u informatiile referitoare la natura ne#onformitatii) #auzele si #onse#intele
sale) in#lusiv informatiile ne#esare pentru asigurarea trasabilitatii loturilor ne#onforme%
1.10.2 Ac&iuni co#ec&i9e
Datele rezultate din monitorizarea !R! operationale si CC! sunt evaluate de persoane
desemnate si #ompetente pentru initierea de a#tiuni #ore#tive% A#tiunile #ore#tive se
initiaza atun#i #and sunt depasite limitele #riti#e sau #and e9ista o lipsa de #onformitate
#u !R! operationale%
+rganizatia a stabilit si mentine pro#eduri do#umentate in #are sunt spe#ifi#ate a#tiunile
ade#vate pentru identifi#area si eliminarea #auzelor ne#onformitatilor identifi#ate #u
s#opul de prevenire a reaparitiei a#estora si de readu#ere a pro#esului sau sistemului
sub #ontrol dupa #e a aparut ne#onformitatea) #are in#lud 2
Analiza ne#onformitatilor
Analiza tendintelor din rezultatele monitorizarilor #are pot indi#a pierderea
#ontrolului
Determinarea #auzei ne#onformitatilor
Evaluarea ne#esitatii de a intreprinde a#tiuni pentru a se asigura #a
ne#onformitatile nu reapar
Determinarea si implementarea a#tiunilor ne#esare
"nregistrarea a#tiunilor #ore#tive intreprinse
Analiza efi#a#itatii a#tiunilor #ore#tive intreprinse
1.10.! T#a&a#e p#o+u"e po&en&ial ne"i$u#e
1.10.!.1 Gene#ali&a&i
+rganizatia trateaza produsele ne#onforme prin intreprinderea de a#tiuni #are previn
intrarea produselor ne#onforme in lantul alimentar #u e9#eptia #azurilor in #are 2
!eri#olul pentru siguranta alimentului a fost redus la nivelele a##eptabile
!eri#olul se redu#e pana la niveluri a##eptabile inainte de introdu#erea in lantul
alimentar
!rodusul se in#adreaza in nivelurile a##eptabile definite pentru peri#olul pentru
siguranta alimentului in #iuda ne#onformitatii
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 20' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
<oate loturile de produse #are ar fi putut fi afe#tate de o situatie de ne#onformitate sunt
tinute sub #ontrolul organizatiei pana #and sunt evaluate%
"n #azul in #are produsele #are nu sunt sub #ontrolul organizatiei sunt des#operite #a
nesigure) organizatia anunta partile interesate si initiaza retragerea lor%
1.10.!.2 E9alua#e pen&#u li9#a#e
1ie#are lot de produs afe#tat de ne#onformitate se livreaza numai da#a ori#are din
urmatoarele #onditii sunt indeplinite2
E9ista dovezi) altele de#at #ele din sistemul de monitorizare #are demonstreaza
#a masurile de #ontrol au fost efi#a#e
E9ista dovezi #are arata #a efe#tele #ombinate ale masurilor de #ontrol
spe#ifi#ate sunt #onforme #u rezultatele pre#onizate
Rezultatele esantionarilor) in#er#arilor) a#tivitatilor de verifi#are demonstreaza #a
lotul de produse satisfa#e nivelurile a##eptabile identifi#ate pentru peri#olul in #auza
1.10.! T#a&a#e p#o+u"e necon*o#me
"n #azul in #are dupa evaluarea pentru livrare se #onstata #a lotul de produse nu este
a##eptabil pentru livrare) se supune uneia din urmatoarele a#tivitati 2
Repro#esarea sau pro#esarea ulterioara in #adrul sau in afara organizatiei pentru
a se asigura #a peri#olul pentru siguranta alimentara este eliminat sau redus la niveluri
a##eptabile
Distrugerea si'sau eliminarea #a deseu%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 21' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
CONTROLUL PRODUSULUI NECON'ORM
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 22' 2(
DA
IM'
ESA'
D<' *
"dentifi#are
ne#onformitate Ai
segregare produse
ne#onforme
a re#ep?ie
!e flu9
a final
SR' ad5
SR
Brm@rire
dispozi?ie
+!' SR%

Fn#$idere
ne#onformitate'
A#?iune #ore#tiv@
Constatare
ne#onformitate'
produse ne#onforme
SR
Fnregistrarea
ne#onformit@?ilor
- liber Cn #onsum
- admis #ondi?ionat
- #onfis#at
<ratarea ne#onformit@?ii
/dispunere #ore#?ie'
a#?iune #ore#tiv@0
:erespe#tare
#erin?e
Cauze
obie#tive
Competen?@
profesional@
E#$ipament
Ai aparatur@
Mediu de
lu#ru
SR'
D<
RNC
Act de
confiscare
CSV SNCU
Doc. Miscare
SNCU
D<
Analiza #auzei
ne#onformit@?ii
SR'
+!'
D<
SR' +!
Apli#are
dispozi?ie
NU
IM
Legend:
SR sef raionL Director !aga"in#P o$erator RNC
registru neconfor!itate%M !anager calitate&SA'&c(i$a de
Siguranta a Ali!entului)*L sef de$arta!ent
RNC
Act de
confiscare
CSV SNCU
Doc. Miscare
SNCU
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
1.10.) Re&#a$e#i
!entru a asigura retragerea rapida si #ompleta a loturilor de produse finite #are au fost
identifi#ate #a potential nesigure se intreprind urmatoarele a#tiuni 2
Managementul a desemnat personal #u autoritatea de initiere a retragerii si
personal responsabil #u retragerea
Stabilirea si mentinerea unei pro#eduri do#umentate pentru retragere
!ro#edura de retragere spe#ifi#a 2
Modul de notifi#are a partilor interesate relevante /autoritati de reglementare si
legale) #lienti si'sau #onsumatori0
<ratarea produselor retrase pre#um si a loturilor de produse afe#tate aflate in#a in
sto#
Su##esiunea de a#tiuni #e urmeaza a fi intreprinse
!rodusele retrase sunt tinute izolate si in siguranta sau sub supraveg$ere pana #and se
apli#a una din urmatoarele situatii 2
sunt distruse
utilizate pentru alt s#op de#at #el initial
se stabileste #a sunt sigure pentru alta utilizare sau #ea initiala
sunt repro#esate intr-un mod #are asigura #a sunt sigure
"nregistrari 2 Cauza) amploarea si rezultatul retragerii- #onstituie si date de intrare pentru
analiza de management
Anual se efe#tueaza simularea retragerilor unor loturi de produse de pe piata%
3. 3. (ALIDARE8 (ERI'ICARE IM-UNATATIRE S.M.S.A.
3.1. Gene#ali&a&i.
E#$ipa de siguranta a alimentului planifi#a si implementeaza pro#esele ne#esare de
monitorizare) masurare) analiza si imbunatatire pentru2
a demonstra #onformitatea produsului4
a demonstra #onformitatea #u #erintele prevazute de legislatia in vigoare si a
standardului SR E: "S+ 220004
a asigura #onformitatea SMSA4
a imbunatatii #ontinuu efi#a#itatea SMSA%
3.2. (ali+a#e comina&ii +e ma"u#i +e con&#ol%
"nainte de implementarea masurilor de #ontrol #e sunt in#luse in !R! operationale si in
planul ,ACC!) pre#um si #a urmare a modifi#arilor lor se valideaza faptul #a 2
Masurile de #ontrol sele#tate sunt #apabile si pot sa asigure #ontrolul peri#olelor
pentru siguranta alimentului
Masurile de #ontrol sunt efi#a#e si impreuna sunt #apabile sa asigure #ontrolul
peri#olelor pentru siguranta alimentului pentru a obtine produse finite #are satisfa#
nivelurile a##eptabile definite%
Da#a rezultatul validarii arata #a unul sau ambele elemente de mai sus nu pot fi
#onfirmate) masurile de #ontrol se modifi#a si reevalueaza% <ipuri de modifi#ari posibile 2
!arametrii de pro#es sau #ombinatia a#estora
S#$imbarea materiilor prime
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 2&' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
S#$imbarea te$nologiilor de produ#tie
Cara#teristi#ile produsului finit
Metode de distributie
Btilizarea pre#onizata pentru produsul finit
3.!. Con&#ol8 moni&o#i%a#e "i ma"u#a#e
Metodele si e#$ipamentele de monitorizare si masurare sunt stabilite pentru efe#tuarea
pro#edurilor de monitorizare% Ade#vanta lor este demonstrata prin verifi#arile sistemelor
de masurare%
E#$ipamentele de masurare si metodele folosite 2
Sunt etalonate si'sau verifi#ate la intervale spe#ifi#ate de timp) sau inainte de
utilizare) fata de etaloane de masurare trasabile la etaloane de masurare nationale sau
internationale4 atun#i #and nu e9ista astfel de tipuri de etaloane) metoda pe #are se
bazeaza etalonarea sau verifi#area trebuie inregistrata)
Sunt reglate da#a este ne#esar
Sunt identifi#ate pentru a permite stabilirea starii de etalonare
Sunt se#urizate impotriva reglarilor #are ar putea invalida rezultatele masurarii
Sunt prote5ate impotriva deteriorarii si defe#tarii prin utilizare si manipulare
ade#vata%
"nregistrarile etalonarii si verifi#arii sunt mentinute%
"n #azul in #are se #onstata #a e#$ipamentul sau pro#esul nu este #onforma #u
#erintele) se evalueaza validitatea rezultatelor masurarilor anterioare% Da#a
e#$ipamentul de masurare este ne#onform se intreprind a#tiuni ade#vate asupra
e#$ipamentului si produselor si se mentin inregistrari%
3.). (e#i*ica#ea SMSA
3.).1 Au+i& in&e#n
+rganizatia efe#tueaza audituri interne la intervale planifi#ate de timp pentru a
determina da#a sistemul de management al sigurantei alimentului 2
Este #onform #u prevederile planifi#ate) #u #erintele sistemului de management
al sigurantei alimentului si #u #erintele "S+ 22000
Este implementat si a#tualizat
!rogramul de audit este planifi#at in fun#tie de importanta pro#eselor si a zonelor #are
trebuie auditate) de a#tiunile de a#tualizare si in#lude 2
Criterii de audit
Domeniul
1re#venta
Metodele de audit
Auditorii sunt sele#tati astfel in#at sa se asigure obie#tivitatea si impartialitatea
pro#esului de audit%
Responsabilitatile si #erintele pentru planifi#area si realizarea auditurilor) pentru
raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor sunt definite in pro#edura Audit intern%
Managementul responsabil pentru zona auditata asigura #a sunt intreprinse fara
intarziere a#tiuni pentru eliminarea ne#onformitatilor dete#tate si a #auzelor a#estora%
A#tivitatile de urmarire in#lud verifi#area a#tiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor
verifi#arii%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 24' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
3.).2 E9alua#e 9e#i*ica#i in+i9i+uale
E#$ipa de siguranta a alimentului evalueaza sistemati# rezultatele individuale ale
verifi#arilor planifi#ate%
"n #azul in #are verifi#area nu demonstreaza #onformitatea) se intreprind a#tiuni pentru
realizarea #onformitatii #are in#lud2
Analizarea pro#edurilor si #analelor de #omuni#are e9istente
Analizarea #on#luziilor analizei peri#olelor) !R! operationale si planului ,ACC!
!R!
Efi#a#itatea managementului resurselor umane si a a#tivitatilor de instruire%
3.).! Anali%a #e%ul&a&e ac&i9i&a&i +e 9e#i*ica#e
E#$ipa de siguranta a alimentului analizeaza rezultatele a#tivitatilor de verifi#are)
in#lusiv a auditurilor interne in s#opul 2
Confirmarii #a performanta globala a sistemului satisfa#e aran5amentele
planifi#ate si #erintele sistemului de management al sigurantei alimentului
"dentifi#a tendintele #are indi#a o in#identa #res#uta a produselor potential
nesigure
Stabilirii informatiilor referitoare la starea si importanta zonelor #are trebuie
auditate pentru planifi#area auditurilor interne
1urnizarii dovezilor referitoare la efi#a#itatea #ore#tiilor si a#tiunilor #ore#tive
intreprinse
Rezultatele analizelor si a#tivitatile rezultate sunt inregistrate si raportate
managementului si #onstituie date de intrare pentru analiza managementului si pentru
a#tualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului%
3., Imuna&a&i#e
3.,.1 Imuna&a&i#e con&inua
Managementul asigura #a efi#a#itatea sistemului de management al sigurantei
alimentului este imbunatatita #ontinuu prin 2
Btilizarea #omuni#arii
Analizelor efe#tuate de management
Auditurilor interne
Evaluarea rezultatelor verifi#arilor individuale
Analiza rezultatelor a#tivitatilor de verifi#are
6alidarea #ombinatiilor de masuri de #ontrol
A#tiuni #ore#tive
A#tualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului
3.,.2 Ac&uali%a#e "i"&em +e mana$emen& al "i$u#an&ei alimen&ului
Managementul evalueaza SMSA la intervale planifi#ate /anual0 si stabileste da#a este
ne#esara revizuirea analizei peri#olelor) !R! operationale stabilite si planului ,ACC!%
A#tivitatile de evaluare si a#tualizare se bazeaza pe 2
Elementele de intrare din #omuni#are interna si e9terna
Elementele de intrare provenite din alte informatii referitoare la oportunitatea)
ade#varea si efi#a#itatea sistemului de management al sigurantei alimentului
Elemente de iesire ale analizei rezultatelor a#tivitatilor de verifi#are
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 2=' 2(
MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI
MSA - 01
Elementele de iesire ale analizei efe#tuate de management
A#tivitatile de a#tualizare sunt do#umentate si raportate #a elemente de intrare pentru
analiza efe#tuata de management%
Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat Data
Manualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 aurentiu !andele "orda#$es#u Dorin 04%0&%2014
!ag% 2(' 2(

S-ar putea să vă placă și