Sunteți pe pagina 1din 66

Anexa 1

Inspectia fiscala privind impozitele si taxele locale la Primaria comunei


Zamostea
3.1. Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala
Obligatia de inregistrare fiscala. Organul fiscal instiinteaza
contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin. Organul fiscal
are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt si sa indrume
contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru
corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de cate ori este cazul. Orice
persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se
inregistreaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala.
odul de identificare fiscala este diferentiat!
a" pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si
pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de
inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea
#gentiei $ationale de #dministrare %iscala&
b" pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit
legii speciale&
c" pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal,
numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din
subordinea #gentiei $ationale de #dministrare %iscala&
d" pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor
care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de
inregistrare atribuit potrivit legii speciale.
ontribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru
care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de
venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal
competent declaratia de inregistrare fiscala.
'eclaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 3( de zile
de la!
) data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice,
asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica&
) data eliberarii actului legal de functionare, inceperii activitatii,
data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz,
in cazul persoanelor fizice.
'eclaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea
unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal si va fi insotita de
acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta. 'eclaratia de
inregistrare fiscala va cuprinde! datele de identificare a contribuabilului,
categoriile de obligatii de plata datorate potrivit odului %iscal, datele
privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele
privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii
necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume
datorate.
Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala organul fiscal competent
elibereaza certificatul de inregistrare fiscala pentru persoane fizice si pentru
persoane juridice, in termen de 1* zile de la data depunerii declaratiei. In
certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare
fiscala. +odificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare
fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din
subordinea #gentiei de #dministrare %iscala, in termen de 3( de zile de la
data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de
mentiuni.
,videnta contabila si fiscala. ,videntele contabile si fiscale vor fi
pastrate la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare,
dupa caz. Organul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite si
taxe in cadrul registrului contribuabililor, care contine!
- datele de identificare a contribuabilului&
- categoriile de obligatii fiscale de plata denumite vector fiscal&
- alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale.
#ceste date se completeaza pe baza informatiilor comunicate de
contribuabili, de oficiul registrului comertului, de serviciul de evidenta a
populatiei, de la alte autoritati si institutii precum si de constatarile proprii
ale organului fiscal. 'atele din registrul contribuabililor pot fi modificate
din oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de fapt
reale si vor fi comunicate contribuabililor.
3.-. 'ecizia de impunere
'ecizia de impunere se emite de organul fiscal competent.
'eclaratia fiscala este asimilata cu o decizie de impunere, sub rezerva unei
verificari ulterioare. In situatia in care legea nu prevede obligatia de
calculare a impozitului, declaratia fiscala este asimilata unei decizii
referitoare la baza de impunere. 'ecizia de impunere si decizia referitoare
la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data
comunicarii acestora.
.azele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la
bazele de impunere, in urmatoarele situatii!
) cand venitul impozabil este realizat de mai multe persoane,
decizia cuprinde si repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoana care
a participat la realizarea venitului&
) cand sursa venitului impozabil se afla pe raza altui organ fiscal
decat cel competent teritorial. In acest caz competenta de a stabilii baza de
impunere o detine organul fiscal pe raza caruia se afla sursa venitului.
3.3. 'eclararea
Obligatia de a depune declaratie fiscala se realizeaza in cazurile in
care!
- a fost efectuata plata obligatiei fiscale&
- obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform
reglementarilor legale&
- organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere si obligatia
fiscala.
ontribuabilii persoane fizice si persoane juridice, inclusiv /0/f*1g
institutiile publice sunt obligati sa depuna declaratiile prevazute in
prezentele norme metodologice ori de cate ori se modifica situatia juridica a
contribuabililor, precum si a materiei impozabile a acestora, in conditiile
prevazute de lege.
'eclaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus
la dispozitie gratuit de organul fiscal. In declaratia fiscala contribuabilul
trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este
prevazut de lege. ontribuabilul are obligatia de a completa declaratiile
fiscale inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute
de formular, corespunzatoare situatiei sale fiscale. 'eclaratia fiscala se
semneaza de catre contribuabil. 'ata depunerii declaratiei fiscale este data
inregistrarii acesteia la organul fiscal. $edepunerea declaratiei fiscale da
dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a obligatiilor
fiscale prin estimarea bazei de impunere. 2tabilirea din oficiu a obligatiilor
fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 1* zile de la
instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere
a declaratiei fiscale.
3.0. olectarea creantelor fiscale
olectarea consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea
creantelor fiscale. olectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu
de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz. 3itlu de creanta este actul
prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de
organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii.
3ermenele de plata. reantele fiscale sunt scadente la expirarea
termenelor prevazute de odul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.
Pentru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si pentru
accesoriile acestora termenul de plata se stabileste prin documentul prin
care se acorda inlesnirea respectiva. Pentru creantele fiscale, administrate
de +inisterul %inantelor Publice, care nu au prevazut termene de plata,
acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru
creantele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevazute termene de plata,
acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si
internelor si al ministrului finantelor publice.
2tingerea creantelor fiscale. Platile catre organele fiscale se
efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii
autorizate sa deruleze operatiuni de plata. Plata obligatiilor fiscale se
efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxa, inclusiv
dobanzi si penalitati de intarziere. In cazul stingerii prin plata a obligatiilor
fiscale, momentul platii este!
a" in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata
eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal&
b" in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei,
inscrisa pe mandatul postal&
c" in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care
bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare
specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora&
d" pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre
fiscale mobile, data inregistrarii la organul competent a documentului sau a
actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii.
'obanzi si penalitati de intarziere. Pentru neac4itarea la termenul
de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest
termen dobanzi si penalitati de intarziere. $u se datoreaza dobanzi si
penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si
penalitati de intarziere stabilite potrivit legii. 'obanzile si penalitatile de
intarziere aplicate la impozitele si taxele locale se fac venit la bugetul local.
'obanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate
inclusiv.
Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o
penalitate de intarziere de (,*5 pentru fiecare luna si 6sau pentru fiecare
fractiune din luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare
scadentei acestora pana la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de
intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Penalitatea de
intarziere se datoreaza pana la data inceperii procedurii de executare silita.
3.*. Inspectia fiscala
Obiectul si functiile inspectiei fiscale. Inspectia fiscala are ca obiect
verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor
fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre
contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,
stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente
acestora. Inspectia fiscala are urmatoarele atributii!
1. constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor
rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane
privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si
exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de
elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale&
-. analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii
declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse&
3. sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de
masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile
legislatiei fiscale.
Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor, organul de inspectie
fiscala va proceda la!
- examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al
contribuabilului&
- verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu
cele din evidenta contabila a contribuabilului&
- discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la
reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa
caz&
- solicitarea de informatii de la terti&
- stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata&
- verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de
venituri impozabile&
- dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii&
- efectuarea de investigatii fiscale&
- aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale.
Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor indiferent de
forma de organizare.
%ormele si intinderea inspectiei fiscale. %ormele de inspectie fiscala
sunt!
) inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare
a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de
timp determinata&
) inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare
a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp
determinata.
Inspectia fiscala se poate extinde asupra raporturilor relevante
pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii
fiscale.
Proceduri de control fiscal. In realizarea atributiilor inspectia
fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control!
a. controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare
selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative in care sunt
reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale
datorate bugetului&
b. controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica
si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la
existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in
prealabil a contribuabilului&
c. controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si
operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de
alte persoane& controlul incrucisat poate fi si inopinat.
'urata efectuarii inspectiei fiscale. 'urata efectuarii inspectiei
fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
locale, in functie de obiectivele inspectiei si nu poate fi mai mare de 3 luni.
In cazul marilor contribuabili sau a celor care au sedii secundare, durata
inspectiei nu poate fi mai mare de / luni.
7ealizarea inspectiei fiscale. Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale,
organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu
actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de
inspectie fiscala. #vizul de inspectie fiscala va cuprinde!
- temeiul juridic al inspectiei fiscale&
- data de incepere a inspectiei fiscale&
- obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei
fiscale&
- posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei
fiscale.
#vizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris,
inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel!
- cu 3( de zile pentru marii contribuabili&
- cu 1* zile pentru ceilalti contribuabili.
Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale
contribuabilului. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul
unic de control. 8a finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat
sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au
fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru
inspectia fiscala. 'ata, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi
comunicate contribuabilului in timp util.
Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura
cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni
elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea
penala. Organele de inspectie au obligatia de a intocmi proces-verbal
semnat de organul de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei,
cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. 7ezultatul
inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor
prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal.
3./. onstituirea de garantii
Organul fiscal solicita constituirea unei garantii pentru!
- suspendarea executarii silite&
- ridicarea masurilor asiguratorii&
- asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin
regulament de plata&
- in alte cazuri prevazute de lege&
9arantiile pentru luarea masurilor precizate mai sus se pot
constitui, in conditiile legii, prin!
a" consemnarea de mijloace banesti la o unitate a 3rezoreriei
2tatului&
b" scrisoare de garantie bancara&
c" ipoteca asupra unor bunuri imobile&
d" gaj asupra unor bunuri mobile&
e" fidejusiune.
Organul competent, in conditiile legii, se indestuleaza din garantiile
depuse, daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate.
3.1. 2tingerea creantelor fiscale prin executare silita
In cazul in care debitorul nu-si plateste de bunavoie obligatiile
fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor
proceda la actiuni de executare silita. Organele fiscale care administreaza
creante fiscale sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa
efectueze procedura de executare silita. Pentru efectuarea procedurii de
executare silita este competent organul de executare in a carui raza
teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari
revenind organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul
fiscal debitorul. In cazul in care executarea silita se face prin poprire,
organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei masuri
de executare asupra tertului poprit, indiferent de locul unde isi are
domiciliul fiscal.
,xecutarea silita incepe numai dupa ce organul fiscal a transmis
debitorului instiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma
datorata, iar dupa instiintare au trecut 1* zile de la comunicare. Instiintarea
de plata este act premergator executarii silite. ,xecutarea silita se
desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu,
inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere ori a altor sume, datorate
potrivit legii prin acesta, precum si a c4eltuielilor de executare.
Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. In acest
scop, organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate,
care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens.
Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata
inflatiei.
,xecutarea silita se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta.
,xecutarea silita inceteaza daca!
) s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu,
inclusiv obligatiile de plata accesorii, c4eltuielile de executare si orice alte
sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii&
) a fost desfiintat titlul executoriu&
) in alte cazuri prevazute de lege.
In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru
realizarea integrala a creantei fiscale si la inceperea executarii silite se
constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere
de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sec4estrarea lor va fi
aplicata o data cu comunicarea somatiei. 2e intocmeste procesul-verbal de
sec4estru. Organul de executare competent va proceda la valorificarea
bunurilor sec4estrate prin! intelegerea partilor, vanzare in regim de
consignatie a bunurilor mobile, vanzare directa, vanzare la licitatie, alte
modalitati admise de lege. reantele fiscale inscrise in titlul executoriu se
sting cu sumele realizate in cursul procedurii de executare silita, in ordinea
vec4imii, mai intai creanta principala si apoi accesoriile acesteia. Poate fi
facuta contestatie impotriva titlului executoriu in termen de 1* zile iar apoi
procedeaza la judecarea contestatiei.
3.:. Proceduri de declarare, stabilire, incasare si efectuarea inspectiei
fiscale la primaria comunei Zamostea
onform prevederilor legilor in vigoare
1
;1<, onsiliul local Zamostea
aproba 7egulamentul de organizare si functionare al Primariei comunei
Zamostea Primaria comunei Zamostea- ca organ al administratiei publice
locale are initiative si 4otaraste, cu respectarea legii, in probleme de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor
autoritati publice. #ceste 4otarari se aplica pe teritoriul comunei Zamostea
Primaria comunei Zamostea are urmatoarea componenta organizatorica!
# - O79#$, ', O$'=,7,! - primar, viceprimar si secretar
. - 2,7>III8, %=$3IO$#8,!
) 2erviciul administratie publica locala, fond funciar, registru
agricol, secretariat, ar4iva&
) ompartimentul autoritate tutelara, asistenta sociala&
) 2erviciul =rbanism, amenajarea teritoriului, te4nic, prognoze si
disciplina in constructii&
) 2erviciul buget-contabilitate, administrativ-gospodaresc&
) ompartimentul audit si control financiar&
) .iroul resurse umane si salarizare&
) .iroul venituri, incasare impozite si taxe&
1
'in toate aceste servicii in lucrarea de fata voi detalia .iroul
>,$I3=7I, I$#2#7, I+POZI3, 2I 3#?,. #cest serviciu este
subordonat direct primarului. 2erviciul >enituri, incasare impozite si taxe
are urmatoarele atributii!
- organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a
tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate de persoane fizice si
juridice&
- organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a
veniturilor bugetului local si aplica masurile de executare silita potrivit
legii&
- organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor locale
privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor datorate
bugetului, potrivit competentelor stabilite&
- conduce evidenta veniturilor si asigura organizarea sistemului
informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila, precum si
prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii
sistemului de evidenta fiscala&
- ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege&
- aproba in conditiile legii inlesniri de plata, restituirea de impozite,
taxe si alte varsaminte la buget si solutioneaza in termen cererile depuse de
contribuabili sau le indruma spre rezolvare organelor competente&
- solutioneaza, potrivit competentelor legale, obiectiunile la actele
de control si de impunere.
Pe linie de constatare si impunere a persoanelor fizice!
- constata si stabileste impozitele si taxele locale prevazute de lege
in sarcina sa, datorate de persoanele fizice&
- intocmeste borderouri de debite si scaderi, urmareste operarea lor
in evidentele sintetice, analitice si transmiterea spre executare la organele
de incasare&
- urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a
declaratiilor de impunere de catre contribuabili&
- gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui
contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic&
- tine evidenta debitelor din impozite, taxe si din modificari de
debite initiale, analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei
fiscale si informeaza conducerea asupra problemelor deosebite, propunand
masurile ce se impun&
- efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu
verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele
actiunilor de verificare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea
legislatiei fiscale, cauzele care genereaza evaziunea fiscala&
- analizeaza si prezinta conducerii propuneri in legatura cu
acordarea de amanari sau esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite
si taxe, majorari de intarziere&
- pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor
detinute&
Pe linie de gestionare a declaratiilor si dosarelor fiscale!
- preia declaratiile de impozite si taxe ale contribuabililor&
- transmite instiintari contribuabililor care nu au depus declaratii
sau ale caror declaratii contin erori&
- verifica borderourile de debite si scaderi&
- efectueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care nu
si-au corectat declaratia depusa in mod eronat, precum si a celor care nu au
depus declaratie&
- tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite
si taxe in parte, precum si a platilor efectuate de acestia in contul
obligatiilor bugetare&
- stabileste penalitati pentru nedepunerea la termen a declaratiilor
de impozite si taxe&
- transmite catre contribuabili instiintarile de plata pentru sumele
stabilite din oficiu&
- asigura preluarea, in baza de date a informatiilor din dosarele
fiscale&
- urmareste incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termen&
- intocmeste - pe baza datelor detinute - centralizatorul listelor de
ramasite si de suprasolviri, pe feluri de impozite si taxe&
Pe linia executarii silite si stingerea creantelor bugetare!
- organizeaza si desfasoara activitatea de executare silita a
persoanelor juridice si fizice si cea de stingere prin alte modalitati a
creantelor bugetare&
- verifica respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe
veniturile realizate de debitori&
- evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire&
- intocmeste dosare pentru debitele primite spre executare silita de
la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea
debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe&
- asigura incasarea creantelor bugetare in termen de prescriptie&
- calculeaza c4eltuielile de executare silita si majorarile de
intarziere, dobanzile, penalitatile sau alte sume cand cuantumul acestora nu
a fost stabilit in titlul executoriu prin care au fost acordate&
- analizeaza si 4otaraste masurile de executare silita, in asa fel incat
realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase&
- intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita,
inclusiv titlul executoriu pentru creantele constatate de organele
competente&
- asigura si organizeaza ridicarea si depozitarea bunurilor
sec4estrate&
- numeste custodele si administratorul sec4estrului&
- solicita evaluarea bunurilor sec4estrate&
- organizeaza si asigura in conditiile legii valorificarea bunurilor
sec4estrate&
- intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii
insolvabili&
- verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta separata si
urmareste starea de insolvabilitate pentru acestia in cadrul termenului de
prescriptie&
- solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii
referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a
creantelor bugetare&
Pe linia acordarii inlesnirilor la plata!
- primeste, inregistreaza, intocmeste si urmareste documentatiile
necesare solutionarii cererilor privind acordarea inlesnirilor la impozite si
taxe&
- analizeaza, verifica si propune solutionarile pentru cererile
contribuabililor persoane juridice privind inlesnirile si esalonarile&
Pe linie de control fiscal!
- stabileste sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru
nerespectarea obligatiilor fiscale si calculeaza majorari de intarziere&
- verifica agentii economici privind impozitele si taxele datorate bugetului
local&
- intocmeste dispozitiile de urmarire pentru diferentele de impozite si taxe&
- tine evidenta si indosariaza lucrarile din cadrul serviciului.
In cele ce urmeaza voi reflecta impozitele si taxele locale datorate
de persoanele fizice si de persoanele juridice pentru anul -((/. +unicipiul
onstanta este o localitate de rangul II. Primaria +unicipiului onstanta nu
percepe taxe speciale. #stfel voi evidentia urmatoarele!
Persoana fizica!
ontribuabil! +O8'O>#$ 9@,O79@,
#'7,2#! 237. #8#7#2I $7.11. +=$. O$23#$3#,
A='.O$23#$3#
Prezinta!
- impozit pe cladiri&
- impozit pe teren&
- taxa asupra mijloacelor de transport.
ontribuabilul persoana fizica a declarat ca detine in proprietate! o
cladire Bconstructie cu pereti din caramida arsa, cu incalzire centrala" de
1-( mp. 'ata la care cladirea s-a dat in folosinta este 1C11. #ceste
informatii le gasim mentionate in D'eclaratia pentru stabilirea impozitului
pe cladiriD. 2uprafata totala ocupata de cladiri si alte constructii anexe e de
1C( mp. ladirea se afla la adresa de domiciliu fiind singura cladire
detinuta de aceasta persoana. #stfel pentru aceasta cladire se datoreaza
impozit stabilit de onsiliul 8ocal al +unicipiului onstanta prin @otararea
de onsiliu
-
;-<. Pentru cladirea aflata la adresa de domiciliu din 2tr.
alarasi, cota de impozitare este de (,-5 din valoarea de inventar a cladirii.
>aloarea de inventar a cladirii e de - miliarde 7O8. Impozitul pe cladire e
de 0.(((.((( lei 6an.
Pentru terenul aflat la adresa de domiciliu din 2tr. alarasi nr. 11
Bteren intravilan, zona ", teren cu constructii 1:( mp si /( mp liber, arabil
01C mp, conform D'eclaratiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe
terenD, impozitul pe teren este de -.-*( lei 6mp iar pentru terenul arabil 01C
mp x 1/ E 3/.0(0 lei 6an. 8a calcularea impozitului pe teren suprafata
construita nu se impoziteaza deoarece asupra ei se plateste impozit pe
cladiri. Pentru suprafata libera se calculeaza impozitul pe teren, el fiind in
suma de 13*.((( lei 6an B/( mp x -.-*(lei 6mp".
ontribuabilul mai are in proprietate un teren aflat in intravilan pe
2tr. Pandurilor, fara numar de 1((( mp arabil, impozitul datorat pentru
acest teren fiind de 1/.((( lei 6an.
ontribuabilul +oldovan 94eorg4e nu beneficiaza de scutire
6reducere de la plata impozitelor. #m constatat ca a respectat termenele de
plata aferenta celor 0 rate, respectiv 1* martie, 1* iunie, 1* septembrie si 1*
noiembrie. $u a efectuat plata impozitelor cu anticipatie astfel
nebeneficiind de reducere pentru plata anticipata.
2
Pentru mijlocul de transport detinut tipul %ord 2ierra, capacitate
cilindrica 1C/(, taxa asupra mijlocului de transport este de -/(.((( lei 6an
pentru -((/.
Persoana juridica!
ontribuabil! 2. #+ I$3,7$#3IO$#8 2.7.8.
#'7,2#! 237. P8=9=8=I $7. -. 8O. O$23#$3#, A='.
O$23#$3#
%O7+# ', P7OP7I,3#3,! privat&
O.I,3=8 ', #3I>I3#3,! comert cu amanuntul al bauturilor
Prezinta!
- impozit pe cladiri&
- impozit pe teren&
- taxa asupra mijloacelor de transport&
- taxa firma&
- taxa ve4icule lente
#ceasta societate detine in proprietate mai multe cladiri. Impozit pe
cladiri! cota de 1,*5 asupra valorii de inventar a cladirii. Pentru toate
cladirile aflate in proprietate societatea datoreaza impozitul de 11.*(3.(**
lei 6an.
Pentru terenurile detinute si anume!
- teren aferent magazinului D#+ I$3,7$#3IO$#8D in str.
Plugului, intravilan, zona ., impozitul e de -.1-:.1-( lei B/01mp x 33-( lei
6mp."
- teren cu constructii in =nirea -1.111 mp., B00lei 6mp x -1111 mp"
impozitul fiind de C31.1:: lei& livezi 3.1/( mp., iar cota de 13- lei 6mp,
impozitul eferent livezii e de 011.1-( lei.
Impozitul pe teren e de 1.30:.C(: lei 6an.
Pentru detinerea de mijloace de transport societatea plateste taxa
aferenta acestora in suma de 11.1(-.((( lei.
Pentru detinerea de ve4icule lente, societatea nu a depus declaratii
pentru plata taxei aferenta acestora.
2ocietatea plateste taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate in suma de --1.((( lei 6an.
I$2P,3I# %I2#8# 8# 2.. #+ I$3,7$#3IO$#8 2.7.8.
2e realizeaza inspectia fiscala consemnandu-se urmatoarele!
2ubsemnatii Popescu +i4ai, consilier si #lexandrescu Ionela,
referent in cadrul Primariei +unicipiului onstanta, in baza actelor
normative, a legitimatiilor nr. 0*/ si -/*, au efectuat prin sondaj, pe baza
evidentei contabile si a documentelor puse la dispozitie, controlul modului
in care au fost constituite si virate pe destinatiile legale obligatiile fiscale
aferente bugetului local.
Perioada supusa controlului este (1.1(.-((1-10.(0.-((/, iar durata
desfasurarii acestuia (0.(0.-((/-10.(0.-((/.
In urma realizarii inspectiei fiscale se constata urmatoarele!
- asupra impozitului pe cladiri!
2ocietatea detine in proprietate cladiri situate in onstanta, str.
Plugului nr. - si in str. +aior 2ontu nr. -, pentru care datoreaza impozit pe
cladiri catre bugetul local al +un. onstanta.
Plata impozitului pe cladiri aferent trimestrului II--((- s-a efectuat
in data de 1(.(1.-((- cu ordin de plata nr.1C: in suma de 11.-1-.(1C lei,
scadenta la plata fiind in data de 11.(/.-((-. Pentru plata cu intarziere a
impozitului datorat s-au calculat majorari de intarziere B11.-1-.(1C lei x -3
zile x (,1(5" in suma de -*:.((( lei.
Plata impozitului pe cladiri aferent trim. III - -((3 s-a efectuat in
data de (C.1-.-((3 cu ordin de plata nr.0** in suma de 11.-1-.(1C lei,
scadenta la plata fiind in data de 1*.(C.-((3. Pentru plata cu intarziere a
impozitului datorat s-au calculat majorari de intarziereB11.-1-.(1C lei x :*
zile x (.(/5" in suma de *1-.((( lei.
Pentru perioada (1.(1.-((0-10.(0.-((/ societatea a depus
declaratii de impunere privind impozitul pe cladiri datorat, ac4itarea s-a
efectuat in conformitate cu termenele legale stabilite.
- asupra impozitului pe teren!
2ocietatea detine in proprietate teren intravilan situat in +un.
onstanta, str. Plugului nr. - in suprafata totala de 13-(,31 mp, suprafata
construita 1*(,*0 mp si suprafata libera *1( mp. Impozitul pe teren pentru
anii -((1 si -((- nu s-a ac4itat de catre societate in suma de -.:1*.:(( lei
Bimpozit pe teren, dobanzi de intarziere la plata si penalitati".
onform contractului de vanzare-cumparare societatea detine
imobilul situat in +un. onstanta, str. +aior 2ontu nr. -, compus din teren
intravilan in suprafata totala de -*.0//,C11 mp. Pentru perioada -((3--((/
societatea a depus declaratii de impunere pentru teren extravilan pe
categorii de folosinta in mod eronat deoarece terenul se afla in intravilanul
+un. onstanta.
In aceasta perioada societatea datoreaza impozit pe teren pentru
suprafata de -.1:0 mp suprafata libera de constructii si pentru suprafata de
1:.013 mp suprafata agricola, categoria livezi. 2-au stabilit diferente de
ac4itat in suma de 3/.-0:.CCC lei, dobanzi de intarziere in suma de
-3.3/C.111 lei si penalitati in suma de *.*C3.1/3 lei calculate pana la data
de 11.(0.-((*.
- taxa asupra mijloacelor de transport!
2-a constatat ca nu in toate cazurile s-au declarat toate mijloacele
de transport. 'e asemenea nu in toate cazurile s-a ac4itat taxa datorata in
termenul legal de plata. 8a data inspectiei fiscale societatea datoreaza taxa
asupra mijloacelor de transport pana la 1- tone -.111.1(- lei, dobanzi in
suma de -.(-0.1-3 lei si penalitati in suma de *30.-1C lei, iar taxa auto
peste 1- tone /-:.11* lei.
- taxa pentru firmele expuse!
2ocietatea datoreaza taxa firma afisata in suma de 1/(.((( lei si
dobanzi in suma de 110.:0( lei. >erificandu-se declararea, inregistrarea si
ac4itarea taxei firma pentru perioada supusa inspectiei, s-a constatat ca nu
s-au depus declaratii de impunere pentru anii -((1 si -((3, iar taxa datorata
nu s-a ac4itat in anii -((1, -((- si -((3.
- taxa ve4icule lente!
2ocietatea detine in proprietate din anul -((( - 3 buc.
motostivuitoare pentru care incepand cu data de (1.(1.-((3 se datoreaza
taxa ve4icule lente respectiv -/(.((( lei 6buc. In anul -((3- -::.((( lei
6buc, in anul -((0, sume neac4itate pana la data inspectiei fiscale si pentru
care s-a calculat dobanzi si penalitati de intarziere.
Inspectia fiscala a avut ca obiect verificarea bazelor de impunere, a
legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii
indeplinirii obligatiilor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si
stabilirea diferentelor de plata. Inspectia fiscala a urmarit marirea bazei de
impozitare deoarece aceasta aduce un volum mai mare de venituri la
bugetul local al Primariei +un. onstanta.
2.. #+ I$3,7$#3IO$#8 2.7.8. detinea bunuri impozabile pe
care nu le-a declarat. In urma inspectiei fiscale contribuabilul persoana
juridica si-a ac4itat obligatiile fiscale neajungandu-se la procedura de
executare silita. #m observat ca inspectia fiscala a avut un efect benefic in
realizarea serviciilor publice locale.
O$3,23#3I# I+PO37I># #3,8O7 #'+I$I237#3I>,
%I2#8,
In cele ce urmeaza este prezentat un exemplu de solutionare a unei
contestatii depuse de un agent economic impotriva deciziei de impunere
intocmite de 'irectia ontrol %iscal din municipiul onstanta.
+I$I23,7=8 %I$#$3,8O7 P=.8I,
#9,$3I# $#3IO$#8# ', #'+I$I237#7, %I2#8#
'I7,3I# 9,$,7#8# # %I$#$3,8O7 P=.8I, O$23#$3#
.I7O=8 2O8=3IO$#7, O$3,23#3II
',IZI# $7.. 1:6-((*
'irectia 9enerala a %inantelor Publice onstanta a fost sesizata de
'irectia ontrolului %iscal onstanta asupra contestatiei formulata de
societatea comerciala 3,@$O23O$, cu sediul social in onstanta, judetul
onstanta. ontestatia a fost formulata impotriva 'eciziei de impunere
intocmita de organele de control ale 'irectiei ontrolului %iscal onstanta.
2uma totala contestata este formata din!
- taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata&
- dobanzi suplimentare aferente taxei pe valoarea adaugata stabilita
suplimentar&
- penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata stabilita
suplimentar&
- impozit pe profit stabilit suplimentar de plata&
- dobanzi aferente impozitului pe profit &
penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit &
- penalitati stopaj sursa&
- amenda contraventionala conform art. 13 alin. - din 8egea nr.
:161CC0.
ontestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 11/ alin.
1 din O.9. nr. C-6 -((3 privind odul de procedura fiscala, republicata si
aprobata prin 8egea nr. 1106 -((0 si poarta semnatura titularului dreptului.
onstatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 110, art.
11*, art. 11/, art. 11: alin 1 pct. a din O9 nr. C-6-((3 privind odul de
procedura fiscala, republicata, 'irectia 9enerala a %inantelor Publice
onstanta este competenta sa solutioneze contestatia formulata de
societatea comerciala 3,@$O23O$,.
1. In sustinerea contestatiei, societatea petenta aduce urmatoarele
argumente!
I. 7eferitor la taxa pe valoarea adaugata! 'iferenta de taxa pe
valoarea adaugata a fost calculata de organul de control urmare a analizei a
doua contracte de vanzare a mijloacelor fixe cu plata in rate 2ocietatea
petenta motiveaza in contestatia depusa ca inregistrarea in evidenta contabila
s-a facut conform prevederilor 3itlului >I pct. 1C din $ormele +etodologice
de aplicare al odului %iscal cu referire la art. 131 din odul %iscal
-. 7eferitor la impozitul pe profit. 2ocietatea petenta a ac4izitionat in
anul fiscal -((3 ec4ipamente prin intermediul unui contract de leasing extern.
u aceasta ocazie a beneficiat de facilitatea prevazuta la art. 11 alin 1 din
8egea 0106-((-, respectiv a optat pentru regimul de amortizare accelerata
pentru aceste ec4ipamente te4nologice in luna iulie -((0 societatea a
instrainat cele doua ec4ipamente prin cesiunea contractului de leasing si nu
prin vanzare asa cum au interpretat inspectorii fiscali. 2ocietatea
mentioneaza ca la momentul cesionarii contractelor de leasing se afla in
vigoare odul %iscal, care abroga incepand cu 1.(1.-((0 8egea 0106-((-
privind impozitul pe profit, drept pentru care societatea considera ca nu a
incalcat prevederile art. 11 alin : din 8egea 0106-((-.
3. Penalitatile pentru stopaj la sursa nu au fost instituite in fisa
platitorului, dar au fost constituite si ac4itate de societatea petenta in
conformitate cu O9 nr. C-6-((3 privind odul de procedura fiscala.
0 2ocietatea precizeaza ca nu a incalcat prevederile 8egii 0106-((-
privind impozitul pe profit, drept urmare fapta nu poate fi considerata
contraventie conform 8egii nr. :161CC0 si nu poate fi sanctionata cu
amenda contraventionala
II. Prin 'ecizia de impunere pr i vi nd obl i gat i e fiscale
suplimentare stabilite de inspectia fiscala inc4eiata in data de -3(--((* de
catre 'irectia ontrolului %iscal onstanta au fost stabilite urmatoarele!
7eferitor la taxa pe valoarea adaugata s-a calculat taxa pe valoarea
adaugata suplimentara, cu dobanzi si penalitati de intarziere. 'iferenta se
datoreaza faptului ca societatea nu a colectat taxa pe valoarea adaugata
pentru mijloacele fixe vandute in baza unor contracte cu plata in rate&
7eferitor la impozitul pe profit, s-a constituit baza impozabila
suplimentara si implicit impozitul pe profit suplimentar, precum si
accesoriile&
Penalitatile pentru stopaj la sursa au fost calculate conform
prevederilor O9 nr. C-6-((3 privind odul de procedura fiscala si nu au fost
instituite in fisa platitorului.
III #vand in vedere cele prezentate mai sus, documentele existente
la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu actele normative
in vigoare, s-au retinut urmatoarele!
'irectia 9enerala a %inantelor Publice onstanta este investita sa
analizeze daca suma contestata, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si
impozit pe profit stabilite suplimentar cu accesoriile aferente, precum si
penalitati pentru stopaj la sursa, este legal datorata. In fapt, in ceea ce
priveste capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata, se retin
urmatoarele!
2ocietatea comerciala 3,@$O23O$, a emis catre societatea de
constructii ,=7OO$237=3 din onstanta o factura fiscala. 'in
documentele prezentate in dosarul cauzei, reiese ca 2ocietatea comerciala
3,@$O23O$, din onstanta detine un contract inc4eiat in data de
1/(1-((0 prin care se precizeaza ca aceasta factura va fi platita in rate. Prin
adresa din -0.11.-((0 organele de control ale '9%P onstanta au solicitat
efectuarea unui control incrucisat la societatea de constructii
,=7OO$237=3 din onstanta, societate cu care societatea comerciala
3,@$O23O$, onstanta are relatii de afaceri. 3otodata, au fost cerute
informatii cu privire la inregistrarea in evidenta contabila, in jurnalul de
cumparari si decontul de 3># aferent lunii iulie -((0 cerandu-se precizari si
despre modul cum a fost decontata contravaloarea produselor ac4izitionate,
intrucat tranzactia figureaza ca facandu-se in baza unui contract de vanzare-
cumparare cu plata in rate din 1/.(1.-((0. In raspunsul transmis de
organele de control ale '9%P onstanta organelor de control ale '9%P
onstanta, nu s-a facut nici o precizare cu privire la existenta unui contract
de vanzare-cumparare cu plata in rate, precizandu-se doar faptul ca
societatea de constructii ,=7OO$237=3 din onstanta a dedus
integral 3># inscrisa in factura in luna in care a fost emisa factura de catre
societatea comerciala 3,@$O23O$,.
Organele de control ale '9%P onstanta nu au mai solicitat nici un
fel de date suplimentare despre existenta la societatea de constructii
,=7OO$237=3 din onstanta a contractului de vanzare cu plata in rate,
astfel incat sa poata trage concluzii asupra realitatii desfasurarii acestei
tranzactii Prin urmare, se retine ca in ceea ce priveste aceasta vanzare-
cumparare, lipsesc elemente necesare in luarea unei decizii, organul de
control neaprofundand suficient analiza efectuata.
2ocietatea comerciala 3,@$O23O$, cumpara in luna august -((0
de la societatea de constructii ,=7OO$237=3 din onstanta 0 Bpatru"
barje in data de 31.(:.-((0 societatea comerciala 3,@$O23O$, a
intocmit factura fiscala emisa catre societatea #+,7# din .ucuresti. 'in
contractul inc4eiat in data de 31(:-((0 prezentat in dosarul cauzei, reiese
ca plata acestei facturi se va efectua in doua rate, respectiv jumatate din
valoare la data de -*.(C.-((0 si diferenta ramasa de plata la data de
-*.(-.-((*
Prin adresa din data de -0.11.-((0 organele de control ale '9%P
onstanta au solicitat efectuarea unui control incrucisat la societatea
comerciala #+,7# din .ucuresti cu care societatea comerciala
3,@$O23O$, din onstanta are relatii de afaceri. 3otodata, au fost
cerute informatii cu privire la inregistrarea in evidenta contabila, in jurnalul
de cumparari si decontul de 3># aferent lunii august -((0 a facturii din
31.(:.-((0, cerandu-se precizari si despre modul cum a fost decontata
contravaloarea produselor ac4izitionate intrucat tranzactia figureaza a fi
efectuata in baza unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate din
31.(:.-((0.
2e retine ca organele de control au inc4eiat controlul si au emis
'ecizia de impunere din data de -3(--((* fara insa a astepta un raspuns
referitor la informatiile solicitate de la '9%P .ucuresti. #vand in vedere cele
prezentate mai sus si faptul ca organele de control au inc4eiat inspectia fiscala
la societatea comerciala 3,@$O23O$, neavand la dispozitie toate datele
necesare in luarea unei decizii, organul de solutionare nu poate determina cu
claritate baza impozabila, astfel incat sa poata judeca cuantumul obligatiilor
ce revin bugetului de stat. 'rept urmare, capitolul referitor la taxa pe valoarea
adaugata, cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, va fi desfiintat
urmand a se reface controlul de catre o alta ec4ipa de control decat cea care a
inc4eiat actul atacat, pentru aceeasi perioada si acelasi tip de impozit.
-. In ceea ce priveste capitolul referitor la impozitul pe profit, prin
'ecizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de
inspectia fiscala inc4eiata in data de -3.(-.-((*, organele de control au
stabilit la societatea comerciala 3,@$O23O$, pe anul fiscal -((3 un
impozit pe profit suplimentar. 2e retine ca profitul impozabil suplimentar,
respectiv impozitul pe profitul suplimentar calculat de organul de control
este aferent anului fiscal -((3, nu anului fiscal -((0 cand intra in vigoare
8egea *116-((3 privind odul %iscal care are actiune doar pentru viitor. #ctul
normativ in baza caruia se determina profitul impozabil si se calculeaza
impozitul pe profit pentru anul -((3 este 8egea 0106-((- privind impozitul
pe profit. Prin urmare profitul impozabil suplimentar, respectiv impozitul pe
profitul suplimentar - aferent anului -((3 - a fost calculat corect de organul
de control in conformitate cu prevederile acestei legi.
#stfel societatea petenta a incalcat prevederile art. 11 alin : din
8egea 0106-((- privind impozitul pe profit prin nementinerea in patrimoniu
a mijloacelor fixe cel putin o perioada egala cu jumatate din durata normala
de functionare onform art. 11 alin 1( din 8egea 0106-((- in cazul in care
nu sunt respectate prevederile art. 11 alin. : si C, impozitul pe profit se
recalculeaza, inclusiv pentru perioada in care s-a aplicat deducerea, si se
vor calcula majorari si penalitati de intarziere, conform reglementarilor
legale in vigoare.
3. In ceea ce priveste penalitatile stopajului la sursa, organele de
control au procedat la calcularea acestora si inscrierea in 'ecizia de impunere
doar pentru ca organul teritorial fiscal sa le instituie in fisa platitorului,
deoarece acestea nu sunt calculate automat. %ata de evidenta contabila a
societatii penalitatile stopaj la sursa nu au fost considerate obligatii
suplimentare. #cestea sunt inscrise doar asupra fisei platitorului, 'ecizia de
impunere reprezentand in acest caz un simplu .orderou de debitare pentru
organul fiscal teritorial.
%ata de cele prezentate mai sus, urmeaza a se respinge contestatia
pentru penalitati stopaj la sursa, ca fiind fara obiect intrucat aceasta suma nu a
fost constituita ca obligatie suplimentara la bugetul de stat.
In drept, capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata stabilita
suplimentar isi gaseste solutionarea in prevederile art. 13* alin 3 din 8egea
*116-((3 privind odul %iscal prevede! DB3" in cazul livrarii de bunuri cu
plata in rate intre persoane stabilite in tara, al operatiunilor de leasing intern,
de inc4iriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe valoarea
adaugata devine exigibila la fiecare din datele specificate in contract pentru
plata ratelor, respectiv a c4iriei, redeventei sau arendei. In cazul incasarii de
avansuri fata de data prevazuta in contract, taxa pe valoarea adaugata devine
exigibila la data incasarii avansului.;<D.
#rt. 1:* alin3 din O9 nr. C-6-((3 privind odul de procedura
fiscala prevede! D;<B3" Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul
administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se inc4eie un nou act
administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de
solutionare. ;<D
In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la impozitul pe profit
stabilit suplimentar, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile art.
11 alin 1, :, C si 1( din 8egea 0106-((- privind impozitul pe profit prevede!
DB1" 4eltuielile privind amortizarea activelor corporale si necorporale sunt
deductibile in limita prevederilor 8egii nr. 1*61CC0 privind amortizarea
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Pentru ec4ipamentele te4nologice,
respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru, computere si ec4ipamente
periferice ale acestora, puse in functiune dupa data intrarii in vigoare a
prezentei legi, se poate utiliza regimul de amortizare accelerata fara
aprobarea organului fiscal teritorial. #celasi regim de amortizare se poate
utiliza si pentru brevetele de inventie, de la data aplicarii acestora de catre
contribuabil.;<
B:" ontribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. 1
si * au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe cel putin o
perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare.
BC" Persoanele juridice care au beneficiat pana la data intrarii in
vigoare a prezentei legi de facilitatea fiscala prevazuta la art. -1F- din
Ordonanta de urgenta a 9uvernului nr. -C16-((( pentru completarea 8egii
nr. 13361CCC privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata si modificata prin
8egea nr. 01*6-((1, sunt obligati sa pastreze in patrimoniu investitiile
realizate cel putin o perioada egala cu jumatate din durata normala de
functionare a acestora.
B1(" In cazul in care nu sunt respectate prevederile alin. : si C,
impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada in care s-a aplicat
deducerea, si se vor calcula majorari oi penalitati de intarziere, conform
reglementarilor legale in vigoare.D
Pe considerentele aratate in continutul deciziei si avand in vedere
prevederile art. 13* alin 3 din 8egea *116-((3 privind odul %iscal, art. 1:*
alin 3 din O9 nr. C-6-((3 privind odul de procedura fiscala, art. 11 alin 1,
:, C si 1( din 8egea 0106-((- privind impozitul pe profit, coroborate cu
prevederile art. 11: alin. 1 pct. a", art. 1:(, art. 1:* si art. 1CC din O9 nr.
C-6-((3 privind odul de Procedura %iscala, republicata, aprobata prin
8egea nr. 1106 -((0, se decide!
1. 'esfiintarea capitolului din actul administrativ fiscal referitor la
taxa pe valoarea adaugata cu dobanzi si penalitati de intarziere, si refacerea
controlului de catre o alta ec4ipa de control decat cea care a inc4eiat actul
atacat, pentru aceeasi perioada si acelasi tip de impozit, avandu-se in vedere
cele prezentate in prezenta decizie
- 7espingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de societatea
comerciala 3,@$O23O$, pentru impozit pe profit calculat suplimentar,
cu dobanzi si penalitati de intarziere.
3. 7espingerea contestatiei formulate de societatea comerciala
3,@$O23O$, pentru penalitati, ca fiind fara obiect intrucat aceasta suma
nu a fost constituita ca obligatie suplimentara la bugetul de stat
0. 7eferitor la amenda contraventionala, .iroul 2olutionare
ontestatii din cadrul '9%P onstanta isi declina competenta, urmand ca
organul de control sa inainteze dosarul organului competent de solutionare in
conformitate cu prevederile art. 3- alin - din O9 nr. -6-((1 privind regimul
juridic al contraventiilor
*. Prezenta decizie poate fi atacata la 3ribunalul onstanta, in termen
de 3( de zile de la data comunicarii.
Plata impozitelor si taxelor locale datorate Primariei onstanta
consta in!
- plata voluntara - la casierie in numerar sau la banca prin ordine de
plata
- prin executare silita - virament cu nota contabila de la banca
asupra contului poprit.
oncluzii si propuneri
%inantarea actiunilor edililor gospodaresti, dezvoltarii retelei de
invatamant, sanatate, cultura si arta, cresterii gradului de urbanizare a
oraselor si municipiilor, necesita constituirea de venituri proprii provenind
din impozite si taxe locale. adrul legislativ al impozitelor si taxelor
locale, instituit in acord cu prevederile onstitutiei 7omaniei si ale 8egii
administratiei publice locale, realizeaza o revizuire a intregului cadru
legislativ existent, in concordanta cu principiile constitutionale ale
autonomiei locale si descentralizarii serviciilor locale. #stfel, prin
onstitutia 7omaniei, in materie de impozite si taxe, se arata ca
impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale
bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege, in timp
ce impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene,
in limitele si in conditiile legii. In acest sens, sunt de remarcat prevederile
generale exprese ale 8egii privind odul fiscal si ale $ormelor
metodologice de aplicare a 8egii privind odul fiscal, referitoare la
destinatia acestora pentru realizarea c4eltuielilor publice locale si la
competentele consiliilor locale sau judetene, dupa caz, de a majora anual
cu maximum -(5 fata de nivelul stabilit pentru anul -((* impozitele si
taxele locale, in functie de conditiile specifice zonei.
8a primaria onstanta a avut loc luni, * februarie -((1, dezbaterea
publica pe marginea bugetului local de venituri si c4eltuieli pe anul in curs.
2e pare ca cetatenii +angaliei au fost de acord cu capitolele postate pe site-
ul orasului, intrucat in sala de sedinte au fost prezenti, aproape in
exclusivitate, sefi ai serviciilor publice locale. ,dilul sef al +angaliei,
Zamfir Iorgus, a declarat ca actualul buget al primariei este unul in care se
reflecta foarte mult cresterea autonomiei locale. Presiunea asupra bugetului
local va fi foarte mare, este vorba insa de un buget relativ flexibil. Primaria
se va axa, in primul rand, pe acele proiecte care vor avea si sustinere
substantiala de la bugetul de stat. #ctualul buget de venituri si c4eltuieli al
orasului va avea trei prioritati - asigurarea functionalitatii institutiilor
publice care depind de primarie, adica salarizarea functionarilor si a
personalului contractual, a profesorilor etc., continuarea sau finalizarea
lucrarilor incepute anul trecut, precum si noile investitii care, prin natura
lor, vor aduce fonduri suplimentare la bugetul local. #utonomia locala in
privinta c4eltuielilor si veniturilor bugetare, se va reflecta, incepand din
acest an, si la nivelul acestor noi investitii. $umai nivelul investitiilor
necesare la acest moment la onstanta este de cel putin -.((( de miliarde
de lei vec4i. =na dintre aceste investitii este realizarea infrastructurii in cele
doua noi cartiere de locuinte, 'obrogea I si 'obrogea II. 8a 'obrogea I,
zona preluata de primarie printr-un protocol cu +inisterul #pararii, in urma
cu cativa ani, cea mai mare parte a infrastructurii era realizata, dar numai
reconectarea la acestea a costat onsiliul 8ocal circa -*( de miliarde de lei
vec4i. In privinta cartierului 'obrogea II, unde exista loturile de teren
pentru tineri sub 3* de ani si pentru veterani, utilitatile ar scoate din bugetul
local numai putin de 1.((( de miliarde de lei vec4i, adica veniturile
+angaliei pentru urmatorii 1(-1* ani, fara alte investitii. 'e aceea, este mai
mult decat necesara apelarea la proiectele structurale si guvernamentale,
spre exemplu, reabilitarea iluminatului public, care, in oras, va fi realizat
printr-un parteneriat public-privat Bplata urmand sa se faca din economiile
rezultate din aceasta reabilitare", iar in statiuni si pe faleza prin proiecte de
la =niunea ,uropeana si 9uvernul 7omaniei. 3oate aceste lucrari necesita
aproximativ * milioane de euro.
In legatura cu impozitele si taxele locale, merita evidentiate
doua aspecte principale! cuantumul acestora nu se fundamenteaza, de
regula, pe valoarea reala a bunurilor care fac obiectul impunerii, ci pe
valori inferioare acesteia, stabilite, in general, dupa anumite criterii sau
norme de evaluare a bazei impozabile si care se revizuiesc periodic&
alimenteaza integral bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale, ale
unitatilor administrativ-teritoriale Bcomune, orase, municipii, sectoare ale
municipiului .ucuresti, judete", iar resursele financiare constituite din
impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru c4eltuielile publice a caror
finantare se asigura de la bugetele locale.
Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale
ale unitatilor administrativ-teritoriale. Persoanele fizice si persoanele
juridice denumite contribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale
reglementate prin lege, sunt asimilate persoanelor fizice si contribuabilii
care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in
mod individual sau prin asociere orice profesie liberala.
Impozite si taxe locale sunt dupa cum urmeaza! a" impozitul pe
cladiri& b" impozitul pe teren& c" taxa asupra mijloacelor de transport& d"
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor& e" taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclama si publicitate& f" impozitul pe spectacole&
g" taxa 4oteliera& 4" taxe speciale& i" alte taxe locale.
Pentru asigurarea functionarii administratiei publice locale,
onsiliul 8ocal al +unicipiului onstanta are dreptul la resurse proprii,
suficiente, proportional cu resursele financiare ce ii revin. >eniturile se
constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale sau nefiscale, venituri
din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale,
transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu
destinatie speciala. >eniturile administratiei publice locale sunt constituite
din surse realizate pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale si din alte
surse stabilite potrivit legii. Impozitele si taxele locale se stabilesc de
consiliile locale sau judetene in limitele si in conditiile legii. onsiliul
8ocal al +unicipiului onstanta poate stabilii si aproba cote aditionale, in
cadrul limitelor maxime aprobate prin lege, in functie de necesitatile
functionarii normale a serviciilor publice de interes local.
8egat de declararea impozitelor si taxelor locale e nevoie de o mai
buna comunicare cu notarii si cu executorii judecatoresti sau cu agentiile
imobiliare in vederea comunicarii tranzactiilor care au ca efect o mai buna
declarare a surselor de impozit. ,ste necesara reactualizarea modelelor de
declaratii tipizate si a tuturor imprimatelor folosite in administratia publica
locala intrucat se folosesc modelele conform Ordonantei 3/ 6-((- care este
abrogata deoarece in odul %iscal nu s-au actualizat aceste formulare.
onform procedurii de stabilire a impozitelor si taxelor locale e
necesara o mai mare implicare a +inisterului #dministratiei si Internelor in
realizarea legislatiei avand in vedere subordonarea administratiei. $u este
neaparat crearea de noi norme, ci de imbunatatirea acestora& exemplu ar fi
odul de Procedura %iscala.
,videnta impozitelor si taxelor locale se realizeaza cu ajutorul
programelor informatice care permit o usoara vizualizare a contribuabililor
in functie de datele de identificare ale acestora. .ineinteles ca exista un
calculator de rezerva legat la o alta retea electrica pentru a se evita riscul
informatic. #m constatat un progres informatic la onsiliul 8ocal
onstanta in acest domeniu deoarece in anii anteriori nu exista o defalcare
a taxei asupra mijloacelor de transport, aceasta fiind o taxa globala Dtaxa
autoD, astazi existand programe care permit vizualizarea tipului si a datelor
de identificare ale mijloacelor de transport.
In ceea ce priveste plata impozitelor si taxelor locale, apreciez ca o
mai mare siguranta a platii impozitelor este data de preluarea sumelor
datorate direct din contul de salarii adica prin stopaj la sursa. O mai mare
usurinta privind plata impozitelor si taxelor ar fi plata electronica,
generalizarea acestei plati deoarece in anumite administratii locale exista
acest tip de plata, deci generalizarea platii prin mijloace electronice la
nivelul intregii tari. Implementarea unui sistem unic de comunicare a
datelor intre primarii si alte institutii care sa isi poata furniza date si alte
informatii necesare acestui serviciu de impozite si taxe locale.
In legatura cu desfasurarea inspectiei fiscale in conditii mai bune si
care sa aiba rezultate mai bune mentionez urmatoarele!
- colaborarea cu organele de evidenta specializata pentru taxa
asupra mijloacelor de transport&
- sa fie autorizate avizele de constructie pentru a nu mai aparea
probleme de nedeclarare a acestora&
- sa se infiinteze o directie care sa se ocupe numai cu inspectia
fiscala&
- personalul care se ocupa cu inspectia fiscala sa colaboreze cu
organele de politie teritoriala in caz de nevoie&
- datele pentru stabilirea impozitului pe teren sa se ia din registrul
agricol.
In privinta organizarii serviciului de taxe si impozite locale este
necesara existenta de birouri separate, unul pentru persoane fizice si unul
pentru persoane juridice. 'e asemenea datorita existentei contribuabililor
rau platnici sau neplatnici e necesar un compartiment distinct de executare
silita. #m observat necesitatea angajarii unui jurist care sa se ocupe de
identificarea bunurilor si de sec4estrarea acestora.
%acand un sondaj de opinie la nivelul +unicipiului onstanta am
constatat eficienta serviciilor publice din cadrul Primariei +unicipiului
onstanta in ceea ce priveste activitatea acesteia, veniturile obtinute fiind
bine gestionate in scopurile si necesitatile contribuabililor acestui
municipiu.
#ceasta este versiunea 4tml a fiGierului
4ttp!66HHH.prefectura4arg4ita.ro6sedinte6creante.pdf.
9 o o g l e genereazI automat versiuni 4tml ale documentelor cIutate pe
Jeb.
Page 1
1
olectarea creanKelor
fiscale
+iercurea-iuc, : iunie -(11
Page -
-
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
Potrivit prevederilor art. -C1 od fiscal,
LautoritIKile administraKiei publice locale Gi organele
speciale ale acestora, dupI caz, sunt responsabile pentru
stabilirea, controlul Gi colectarea impozitelor Gi taxelor
locale, precum Gi a amenzilor Gi penalizIrilor aferenteM.
Organele fiscale, speciale, ale acestora sunt
compartimentele cu atribuKii specifice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Page 3
3
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
reanKele fiscale reprezintI drepturi patrimoniale
care, potrivit legii, rezultI din raporturile de drept
material fiscal.
#ctul normativ care reglementeazI drepturile Gi
obligaKiile pIrKilor din raporturile juridice fiscale privind
administrarea impozitelor Gi taxelor datorate bugetului
local este odul de procedurI fiscalI, aprobat prin
O.9. nr. C-6-((3, republicatI, cu modificIrile Gi
completIrile ulterioare.
Page 0
0
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
$aGterea creanKelor Gi obligaKiilor fiscale
'acI legea nu prevede altfel, dreptul de
creanKI fiscalI Gi obligaKia fiscalI corelativI se
nasc Nn momentul Nn care, potrivit legii, se
constituie baza de impunere care le genereazI.
Page *
*
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
2tabilirea creanKelor fiscale datorate de cItre
contribuabili bugetului local se realizeazI prin
declaraKia fiscalI.
#cest document se depune la organele fiscale
ale =.#.3. de cItre persoanele stabilite prin lege, la
termenele stabilite, Gi conKine, Nn principiu, o
recunoaGtere a obligaKiilor fiscale respectiv a
bunurilor sau veniturilor din a cIror deKinere decurg
obligaKiile fiscale ale subiecKilor respectivi.
Page /
/
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
'eclaraKia fiscalI se NntocmeGte de cItre
contribuabil, prin completarea unui formular scris, pus la
dispoziKie, Nn mod gratuit, de organul fiscal. 'e
asemenea, declaraKia fiscalI trebuie sI fie NnsoKitI de
documentaKia cerutI de prevederile legale.
Page 1
1
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
Pentru stabilirea creanKelor fiscale anuale ale
contribuabililor, persoane fizice Gi juridice,
organele fiscale emit deciziile de impunere, acte
Nn care se menKioneazI organul emitent,
contribuabilul debitor, impozitele Gi taxele
datorate, temeiul juridic al obligaKiilor financiar-
fiscale Gi principalele condiKii de platI.
Page :
:
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
Prin urmare, efectul juridic al deciziei de
impunere constI Nn individualizarea unei creanKei
fiscale.
On cazul neNndeplinirii obligaKiei fiscale
respective, pe baza deciziei de impunere, se va
trece la executarea silitI a creanKelor fiscale
restante.
Page C
C
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
$edepunerea declaraKiilor fiscale de cItre
contribuabili, conferI dreptul organului fiscal de a
stabili din oficiu obligaKiile fiscale prin estimarea
bazei de impunere, dar nu Nnainte de NnGtiinKarea
contribuabilului cI a depIGit termenul de
depunere Gi cI, dupI 1* zile de la comunicarea
NnGtiinKIrii, se va proceda Nn consecinKI.
Page 1(
1(
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
2tingerea creanKelor fiscale se realizeazI prin
Nncasare, compensare, executare silitI, scutire,
anulare, prescripKie Gi prin alte modalitIKi prevIzute
de lege.
#nsamblul LacKiunilor care au ca scop stingerea
creanKelor fiscaleM este definit de 3itlul >III art. 11(
din odul de procedurI fiscalI drept Lcolectarea
creanKelor fiscaleM.
Page 11
11
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
olectarea creanKelor fiscale se realizeazI Nn temeiul
unui titlul de creanKI sau a unui titlul executoriu, dupI
caz.
2tingerea creanKelor fiscale prin Nncasare se
realizeazI prin plata efectivI a datoriilor! Nn numerar,
prin viramente bancare, prin mandat poGtal, etc.
PlIKile cItre organele fiscale se efectueazI prin
intermediul casieriilor
primIriilor,
a
bIncilor,
trezoreriilor Gi al altor instituKii autorizate sI deruleze
operaKiuni de platI.
Page 1-
1-
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
3ermenele de platI
reanKele fiscale sunt scadente la expirarea
termenelor prevIzute de odul fiscal sau de alte legi
care le reglementeazI.
Page 13
13
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
Pentru diferenKele de obligaKii fiscale principale Gi pentru
obligaKiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii,
termenul de platI se stabileGte astfel!

dacI data comunicIrii este cuprinsI Nn intervalul 1 -


1* din lunI, termenul de platI este pPnI la data de * a
lunii urmItoare&
dacI data comunicIrii este cuprinsI Nn intervalul 1/ -
31 din lunI, termenul de platI este pPnI la data de -(
a lunii urmItoare.
Pentru obligaKiile fiscale eGalonate sau amPnate la
platI, precum Gi pentru accesoriile acestora termenul
de platI se stabileGte prin documentul prin care se
acordI Nnlesnirea respectivI.
Page 10
10
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
Pentru neac4itarea la termenul de scadenKI, de
cItre debitor, a obligaKiilor fiscale datorate bugetelor
locale, odul de procedurI fiscalI stabileGte, la art.
1-0 Q1, prin excepKie de la art. 11C alin. B1" Gi art.
1-(Q1, obligaKia suplimentarI de platI a unor sume
denumite LmajorIri de NntPrziereM.
#ceastI obligaKie are caracter sancKionator Gi
NndeplineGte un rol de despIgubire parKialI pentru
Nncasarea cu NntPrzierea a drepturilor =.#.3.
Page 1*
1*
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
$ivelul majorIrii de NntPrziere este de -5 din
cuantumul obligaKiilor fiscale principale neac4itate Nn
termen, calculatI pentru fiecare lunI sau fracKiune de
lunI, NncepPnd cu ziua imediat urmItoare termenului
de scadenKI Gi pPnI la data stingerii sumei datorate
inclusiv.
Pentru sumele de restituit de la bugetul local se
datoreazI dobPndI. $ivelul Gi modul de calcul al
dobPnzii sunt cele prevIzute mai sus.
Page 1/
1/
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
On cazuri temeinic justificate, la cererea
contribuabililor, onsiliile 8ocale pot aproba, prin
@otIrPre, Nnlesniri la plata obligaKiilor fiscale restante.
#cestea se pot acorda atPt Nnaintea cPt Gi Nn
timpul executIrii silite, dar anterior realizIrii
valorificIrii bunurilor executate.
Onlesnirile la plata impozitelor, taxelor, c4iriilor,
contribuKiilor Gi a altor obligaKii la bugetul local, se
materializeazI sub urmItoarele forme!
Page 11
11
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
1. eGalonIrilor la platI,
-. amPnIrilor la platI,
3. eGalonIrilor la plata majorIrilor de NntPrziere de orice
fel, cu excepKia majorIrilor de NntPrziere datorate pe
perioada de eGalonare,
0. amPnIri Gi6sau scutiri sau amPnIri Gi6sau reduceri de
la plata majorIrilor de NntPrziere,
*. scutiri sau reduceri de impozite Gi taxe locale, Nn
condiKiile legii.
Page 1:
1:
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
Pentru acordarea Nnlesnirilor la platI creditorii
bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de
garanKii.
'e reKinut! #cordarea Nnlesnirilor individuale la
platI trebuie sI se facI dupI analizarea cu maximI
responsabilitate a justificIrilor depuse de cItre
contribuabilii Nn cauzI, astfel NncPt sI nu aibI ca
efect prejudicierea majorI a veniturilor aferente
bugetului local.
Page 1C
1C
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
ompensarea reprezintI o modalitate de
stingere a creanKelor fiscale care intervine Nntre
sumele datorate de debitorii fiscali, bugetelor
locale Gi sumele de rambursat sau de restituit de
la bugetele respective, aceloraGi debitori fiscali.
On acest caz, ambele pIrKi dobPndesc
reciproc atPt calitatea de creditor, cPt Gi pe cea
de debitor.
Page -(
-(
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
7ambursIrile sau restituirile de sume de la bugetul
local se realizeazI la cererea celui care considerI cI
deKine astfel de creanKe Gi poate dovedi acest lucru.
2e restituie, la cerere, debitorului urmItoarele sume!
cele plItite fIrI existenKa unui titlu de creanKI&
cele plItite Nn plus faKI de obligaKia fiscalI&
cele plItite ca urmare a unei erori de calcul&
cele plItite ca urmare a aplicIrii eronate a prevederilor
legale&
cele rezultate din valorificarea bunurilor sec4estrate sau
din reKinerile prin poprire, dupI caz, Nn temeiul 4otIrPrii
judecItoreGti prin care se dispune desfiinKarea executIrii
silite.
Page -1
-1
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
#nularea creanKelor fiscale
On situaKiile Nn care c4eltuielile de executare,
exclusiv cele privind comunicarea prin poGtI,
sunt mai mari decPt creanKele fiscale supuse
executIrii silite, primarul poate aproba anularea
debitelor respective.
reanKele fiscale restante aflate Nn sold la
data de 31 decembrie a anului, mai mici de 1(
lei, se anuleazI.
Page --
--
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
#nual, prin 4otIrPre a 9uvernului se
stabileGte plafonul creanKelor fiscale care pot fi
anulate.
On cazul creanKelor fiscale datorate bugetelor
locale, suma prevIzutI mai sus reprezintI limita
maximI pPnI la care, prin 4otIrPre, #.P.8.
deliberative pot stabili plafonul creanKelor fiscale
care pot fi anulate.
Page -3
-3
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
3ermenul de prescripKie a dreptului de stabilire a
obligaKiilor fiscale
'reptul organului fiscal de a stabili obligaKii fiscale
se prescrie Nn termen de * ani, cu excepKia cazului Nn
care legea dispune altfel.
3ermenul de prescripKie a dreptului de stabilire a
obligaKiilor fiscale Nncepe sI curgI de la data de 1
ianuarie a anului urmItor celui Nn care s-a nIscut
creanKa fiscalI, dacI legea nu dispune altfel.
'reptul de a stabili obligaKii fiscale se prescrie Nn
termen de 1( ani Nn cazul Nn care acestea rezultI din
sIvPrGirea unei fapte prevIzute de legea penalI.
Page -0
-0
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
,fectul Nmplinirii termenului de prescripKie
a dreptului de a stabili obligaKii fiscale
'acI organul fiscal constatI Nmplinirea
termenului de prescripKie a dreptului de stabilire a
obligaKiei fiscale, va proceda la Nncetarea
procedurii de emitere a titlului de creanKI fiscalI.
Page -*
-*
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
ompetenKa teritorialI
Pentru administrarea impozitelor, taxelor
locale Gi a altor sume datorate bugetelor locale
ale
unitIKilor
administrativ-teritoriale, sunt
competente compartimentele de specialitate ale
autoritIKilor administraKiei publice locale. #ceste
compartimente Nndeplinesc rolul de organe
fiscale ale =.#.3.
Page -/
-/
onsideraKii generale privind colectarea creanKelor
fiscale
onflictul de competenKI
onflictul de competenKI apare atunci cPnd douI
sau mai multe organe fiscale se declarI Nn acelaGi timp,
competente sau necompetente.
On acest caz organul fiscal care s-a Nnvestit primul sau care
s-a declarat ultimul necompetent va continua procedura
Nn derulare Gi va solicita organului ierar4ic superior
comun sI 4otIrascI asupra conflictului.
On situaKia Nn care organele fiscale Nntre care apare
conflictul de competenKI nu sunt subordonate unui organ
ierar4ic comun, conflictul de competenKI ivit se
soluKioneazI de cItre omisia fiscalI centralI din cadrul
+inisterului ,conomiei Gi %inanKelor.
Page -1
-1
#ctul administrativ fiscal
ObligaKia fiscalI este constatatI Nn formI scrisI
prin titlul de creanKI fiscalI.
3itlul de creanKI fiscalI reprezintI actul financiar-
fiscal prin care se stabileGte Gi se individualizeazI
creanKa fiscalI la nivelul fiecIrui contribuabil, Nn raport
de veniturile obKinute sau bunurile deKinute.
#cest act este Nntocmit de organele competente,
potrivit legii, Gi constituie baza procedurilor de stingere
a creanKelor fiscale.
Page -:
-:
#ctul administrativ fiscal
3itlul de creanKI nu se referI doar la
obligaKiile fiscale, el putPnd sI cuprindI Gi alte
categorii de obligaKii de naturI pecuniarI pe care
diferitele categorii de contribuabilii le datoreazI
bugetelor publice, de ex! amenzi sau alte venituri
nefiscale.
Page -C
-C
#ctul administrativ fiscal
ParticularitIKi ale titlului de creanKI fiscalI care
Ni conferI trIsIturi specifice actului administrativ!
aracterul legal R rezultI din obligativitatea
emiterii titlului pe baza Gi Nn conformitate cu legile
Nn vigoare&
aracterul declarativ R prin emiterea titlului se
constatI doar dreptul #.P.8. de a Nncasa sumele
de bani datorate bugetului local precum Gi
obligaKia ce revine contribuabilului.
Page 3(
3(
#ctul administrativ fiscal
,fectele titlului de creanKI au un caracter retroactiv,
sumele reprezentPnd impozitele Gi taxele locale urmPnd
a fi calculate Gi pe perioada anterioarI emiterii titlului, din
momentul Nn care contribuabilul a dobPndit venitul sau
bunul care a generat obligaKiile fiscale.
aracterul executoriu R titlul de creanKI fiscalI este
executoriu de drept, particularitate ce derivI din
necesitatea realizIrii veniturilor aferente bugetului local,
la termenele Gi nivelurile stabilite prin legislaKia specificI
Nn vigoare.
Page 31
31
#ctul administrativ fiscal
Potrivit art. 101 alin. B-" od de procedurI
fiscalI, Ltitlul de creanKI fiscalI devine titlul
executoriu la data la care creanKa fiscalI este
scadentI prin expirarea termenului de platI
prevIzut de lege sau stabilit de organul
competent ori Nn alt mod prevIzut de legeM.
Page 3-
3-
#ctul administrativ fiscal
3itlul de creanKI poate fi atacat sau contestat pe
cale administrativI Gi judecItoreascI.
Persoana care se considerI lezatI Nn
drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal
sau prin lipsa acestuia, are dreptul sI formuleze
o contestaKie Nn acest sens.
ontestaKiile se adreseazI organelor fiscale
emitente ale actului administrativ-fiscal contestat.
Page 33
33
#ctul administrativ fiscal
3itlul de creanKI este un act administrativ-fiscal
emis de organul fiscal competent Nn aplicarea
legislaKiei privind stabilirea, modificarea sau
stingerea drepturilor Gi obligaKiilor fiscale. =n astfel
de act se emite numai Nn formI scrisI Gi trebuie sI
conKinI urmItoarele elemente!
1. denumirea organului fiscal emitent,
-. data la care a fost emis Gi data de la care NGi produce
efectele,
Page 30
30
#ctul administrativ fiscal
3.
datele de identificare a contribuabilului sau a
persoanei Nmputernicite de contribuabil, dupI caz,
0.
obiectul actului administrativ fiscal,
*.
motivele de fapt,
/.
temeiul de drept,
1.
numele Gi semnItura persoanelor Nmputernicite ale
organului fiscal, potrivit legii,
:.
Gtampila organului fiscal emitent,
C.
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contestaKiei Gi organul fiscal la care se depune
contestaKia,
1(. menKiuni privind audierea contribuabilului.
Page 3*
3*
#ctul administrativ fiscal
#ctul administrativ fiscal emis prin intermediul
mijloacelor informatice este valabil Gi Nn cazul Nn
care nu
poartI
semnItura
persoanelor
Nmputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, Gi
Gtampila organului emitent, dacI NndeplineGte
cerinKele legale aplicabile Nn materie.
Page 3/
3/
#ctul administrativ fiscal
#ctul administrativ fiscal trebuie comunicat
contribuabilului cIruia Ni este destinat. #cest lucru se
realizeazI prin!
S prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal
emitent Gi primirea actului administrativ fiscal de cItre
acesta sub semnIturI, data comunicIrii fiind data
ridicIrii sub semnIturI a actului&
S prin remiterea, sub semnIturI, a actului administrativ
fiscal de cItre persoanele Nmputernicite ale organului
fiscal, potrivit legii, data comunicIrii fiind data remiterii
sub semnIturI a actului&
Page 31
31
#ctul administrativ fiscal
S prin poGtI, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu
scrisoare recomandatI cu confirmare de primire, precum
Gi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacI se
asigurI transmiterea textului actului administrativ fiscal Gi
confirmarea primirii acestuia&
S prin publicitate.
omunicarea prin publicitate se face prin afiGarea,
concomitent, la sediul Gi pe pagina de internet a #.P.8.
emitente, a unui anunK Nn care se menKioneazI cI a fost
emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.
On lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe
pagina de internet a onsiliului AudeKean. On toate
cazurile, actul administrativ fiscal se considerI
comunicat Nn termen de 1* zile de la data afiGIrii
anunKului.
Page 3:
3:
#ctul administrativ fiscal
+odelele formularelor tipizate pentru stabilirea,
constatarea, controlul, Nncasarea Gi urmIrirea
impozitelor Gi taxelor locale Gi a altor venituri ale
bugetelor locale, sunt stabilite prin!
Ordinul nr. -(*- bis61*-:6-((/ privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea,
controlul, Nncasarea Gi urmIrirea impozitelor Gi taxelor
locale, precum Gi a altor venituri ale bugetelor locale,
Ordinul nr. 1*61/16-((C privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru activitatea de colectare a
impozitelor Gi taxelor locale, desfIGuratI de cItre
organele fiscale locale.
Page 3C
3C
,xecutarea silitI
On cazul Nn care debitorul nu NGi plIteGte de
bunIvoie obligaKiile fiscale datorate, organele fiscale
ale #.P.8. pot proceda, pentru stingerea acestora, la
declanGarea procedurii de executare silitI, cu
excepKia cazului Nn care existI o cerere de
restituire6rambursare Nn curs de soluKionare, iar
cuantumul sumei solicitate este egal cu, sau mai
mare, decPt creanKa fiscalI datoratI de debitor.
Page 0(
0(
,xecutarea silitI
,xecutarea silitI este utilizatI atunci cPnd au
fost epuizate celelalte posibilitIKi de realizare a
creanKelor fiscale, numai dupI Nndeplinirea
termenului de scadenKI.
On cazul creanKelor la bugetul local, competenKa
privind procedura de executare silitI cade Nn sarcina
funcKionarilor cu atribuKii Nn domeniu din cadrul
compartimentelor specializate din aparatul de
specialitate al primarului, organe fiscale, care de
fapt, administreazI aceste creanKe
Page 01
01
,xecutarea silitI
%uncKionarii publici sunt NmputerniciKi sI
efectueze procedura de executare silitI printr-o
legitimaKie de serviciu, pe care trebuie sI o prezinte
Nn exercitarea activitIKii, precum Gi o delegaKie emisI
de cItre primar.
On temeiul acestor documente executorii fiscali
pot sI intre Nn orice NncIpere Nn care se gIsesc
valori sau bunuri ale debitorului, persoanI fizicI sau
juridicI, cu consimKImPntul acestuia, pentru
identificarea bunurilor sau valorilor care pot fi
executate silit.
#ccesul se poate realiza Nn orice zi lucrItoare
Nntre orele / R -(.
Page 0-
0-
,xecutarea silitI
On absenKa debitorului sau dacI acesta Ni
refuzI accesul, executorului fiscal poate
pItrunde Nn spaKiile respective NnsoKit de un
reprezentant al poliKiei ori al jandarmeriei sau a
altui agent al forKei publice Gi a - martori majori.
Page 03
03
,xecutarea silitI
Pentru declanGarea procedurii trebuie Nndeplinite
urmItoarele condiKii!
1. sI fie emis un titlul executoriu Nn temeiul cIruia sI
NnceapI procedura propriu-zisI,
-. creanKa sI fie certI Gi exigibilI,
3. sI fie Nmplinit termenul de scadenKI, iar creanKa sI
nu fie stinsI prin nici o altI modalitate prevIzutI de
lege,
0. sI fie declanGatI Nnainte de Nmplinirea termenului
legal de prescripKie,
Page 00
00
,xecutarea silitI
*. sI fie efectuate procedurile legale de NnGtiinKare
a debitorului cu privire la existenKa creanKei
sale, de somare a acestuia sI efectueze plata
Gi de atenKionare asupra iminenKei declanGIrii
executIrii silite.
Page 0*
0*
,xecutarea silitI
3itlul executoriu trebuie sI conKinI, pe lPngI
elementele pe care l-am amintit mai devreme Gi
domiciliul fiscal al debitorului, cuantumul Gi natura
sumelor datorate Gi neac4itate, temeiul legal al
puterii executorii a titlului.
,xecutarea silitI Nncepe prin comunicarea
somaKiei. 'acI Nn termen de 1* zile de la
comunicarea somaKiei nu se stinge debitul, se
continuI mIsurile de executare silitI. 2omaKia este
NnsoKitI de un exemplar al titlului executoriu.
Page 0/
0/
,xecutarea silitI
2omaKia este un act administrativ-fiscal care
trebuie sI cuprindI, pe lPngI elementele amintite
anterior, urmItoarele! numIrul dosarului de
executare, suma pentru care se Nncepe
executarea silitI, termenul Nn care cel somat
urmeazI sI plIteascI suma prevIzutI Nn titlul
executoriu, precum Gi indicarea consecinKelor
nerespectIrii acesteia.
Page 01
01
,xecutarea silitI
On cazul Nn care #.P.8. emit titluri executorii
privind venituri proprii iar procedura de executare
silitI cade Nn sarcina propriilor organe fiscale,
sumele astfel realizate se fac venit la local.
On cazul Nn care #.P.8. transmit titluri executorii
privind venituri proprii spre executare silitI organelor
fiscale din subordinea #genKiei $aKionale de
#dministrare %iscalI, sumele astfel realizate se fac
venit la bugetul de stat.
Page 0:
0:
,xecutarea silitI
Obiectul executIrii silite Nl formeazI bunurile
mobile Gi6sau imobile ale debitorului precum Gi
valorile urmIribile deKinute de cItre acesta.
,xecutarea silitI a bunurilor proprietate a
debitorului, urmIribile potrivit legii, se efectueazI,
de regulI, Nn limita a 1*(5 din valoarea
creanKelor fiscale, inclusiv a c4eltuielilor de
executare.
Page 0C
0C
,xecutarea silitI
On funcKie de natura bunurilor asupra cIrora cade
executarea silitI deosebim!
1. executare silitI prin poprire R cade asupra
veniturilor
Gi
disponibilitIKilor
bIneGti
ale
debitorului,
-. executare silitI mobiliarI R cade asupra bunurilor
mobile ale debitorului,
3. executare silitI imobiliarI R cade asupra bunurilor
imobile ale debitorului,
0. executare silitI a ansamblului de bunuri R se
considerI cI bunurile formeazI un Nntreg a cIrui
valoare se poate realiza mai bine,
Page *(
*(
,xecutarea silitI
*. executarea silitI a fructelor neculese Gi a
recoltelor prinse de rIdIcini.
odul de procedurI fiscalI reglementeazI
pentru fiecare din aceste modalitIKi de executare
silitI proceduri proprii, care conduc la realizarea
interesului public privind colectarea datoriilor
contribuabililor.
>alorificarea bunurilor se efectueazI numai Nn
mIsura necesarI realizIrii creanKelor fiscale Gi a
c4eltuielilor de executare.
Page *1
*1
,xecutarea silitI
On principiu, aceste proceduri cuprind mai multe
etape!
identificarea bunurilor urmIribile,
aplicarea sec4estrului Bproces verbal",
valorificarea bunurilor sec4estrate.
Onaintea valorificIrii bunurilor, acestea vor fi
evaluate. ,valuarea se efectueazI de organul de
executare prin experKi evaluatori proprii sau prin
experKi evaluatori independenKi.
Page *-
*-
,xecutarea silitI
4eltuielile
ocazionate
cu
efectuarea
expertizelor fac parte din categoria c4eltuielilor de
executare Gi se vor recupera de la debitor.
>alorificarea bunurilor se poate realiza prin
vPnzare ca urmare a NnKelegerii pIrKilor, vPnzare
directI, vPnzare prin licitaKie publicI, vPnzare Nn
regim de consignaKie, etc.
Page *3
*3
,xecutarea silitI
,xecutarea silitI se suspendI atunci cPnd acest
lucru este dispus de instanKI sau de creditor, la data
comunicIrii aprobIrii Nnlesnirii la platI sau dacI
debitorul solicitI ca plata creanKelor sI se facI din
veniturile bunului urmIrit sau din alte venituri ale sale
pe timp de cel mult / luni.
,xecutarea silitI nu se Nntrerupe pe perioada Nn
care un contribuabil este declarat insolvabil.
,xecutarea silitI NnceteazI dacI s-au stins
integral obligaKiile fiscale prevIzute Nn titlul executoriu,
inclusiv obligaKiile de platI accesorii, c4eltuielile de
executare Gi orice alte sume stabilite Nn sarcina
debitorului, potrivit legii, a fost desfiinKat titlul
executoriu sau Nn alte cazuri prevIzute de lege.
Page *0
*0
,xecutarea silitI
=n debitor este considerat insolvabil Nn cazul Nn
care veniturile sau bunurile urmIribile ale acestuia
au o valoare mai micI decPt obligaKiile fiscale de
platI sau dacI nu are venituri ori bunuri urmIribile.
On acest caz, primarul, prin dispoziKie, poate sI
dispunI scoaterea creanKei acestor debitori din
evidenKa curentI Gi trecerea ei Nntr-o evidenKI
separatI.
Organele fiscale au obligaKia ca cel puKin o datI
pe an sI efectueze o investigaKie asupra stIrii
acestor contribuabili, care nu constituie acte de
executare silitI.
Page **
**
,xecutarea silitI
On cazurile Nn care se constatI cI debitorii au
dobPndit venituri sau bunuri urmIribile, organele de
executare vor lua mIsurile necesare de trecere din
evidenKI separatI Nn evidenKa curentI Gi de
executare silitI.
'acI la sfPrGitul perioadei de prescripKie nu se
constatI dobPndirea unor bunuri sau venituri
urmIribile, organele de executare vor proceda la
scIderea creanKelor fiscale din evidenKa analiticI pe
plItitor.
Page */
*/
,xecutarea silitI
2cIderea se face Gi Nn cursul perioadei de
prescripKie Nn cazul debitorilor, persoane fizice,
decedaKi sau dispIruKi, pentru care nu existI
moGtenitori care au acceptat succesiunea.
On cazul persoanelor juridice radiate din
registrele Nn care au fost NnregistraKi, creanKele
fiscale datorate se scad din evidenKa analiticI pe
plItitor dupI radiere, indiferent dacI s-a atras
sau nu rIspunderea altor persoane pentru plata
obligaKiilor fiscale, Nn condiKiile legii.
Page *1
*1
PrecizIri
Potrivit prevederilor O.9. nr. 336-((- privind
reglementarea eliberIrii certificatelor Gi
adeverinKelor
de
cItre
autoritIKile
administraKiei publice centrale Gi locale, cu
modificIrile ulterioare, #.P.8. sunt obligate sI
elibereze certificate Gi adeverinKe numai Nn
cazurile Nn care, situaKiile sau datele a cIror
confirmare se cere, rezultI din documentele
deKinute de acestea.
Page *:
*:
PrecizIri
On acest caz, prin certificat se NnKelege
documentul prin care se confirmI exactitatea sau
realitatea unui fapt ori se atestI o anumitI calitate
Nn vederea valorificIrii anumitor drepturi de cItre
persoana care solicitI eliberarea acestuia.
Prin adeverinKI se NnKelege documentul prin
care se atestI un drept sau un fapt.
#ceste documente se elibereazI la cererea
scrisI a persoanei NndreptIKite sau a mandatarului
acesteia.
Page *C
*C
PrecizIri
#Gadar, este interzisI condiKionarea eliberIrii
acestor documente, de ac4itarea Nn totalitate a
sumelor ce reprezintI creanKele fiscale ale
contribuabilului respectiv la bugetul local al
=.#.3. pe raza administrativI a cIreia NGi are
domiciliul fiscal.
+ai mult, nerespectarea prevederilor O.9. nr.
336-((- de cItre primari, abilitaKi de altfel, sI
semneze certificatele sau adeverinKele Nn cauzI,
atrage
rIspunderea
disciplinarI,
contravenKionalI, materialI, civilI sau penalI,
dupI caz, conform dispoziKiilor legale Nn vigoare.
Page /(
/(
PrecizIri
az concret!
Printr-o L$otIM NnscrisI Nn cuprinsul #nexei nr. 1
la @..8. nr. 1:36-((C a onsiliului +unicipal
94eorg4eni, s-a stabilit faptul cI Tnu se elibereazI
adeverinKe, certificate contribuabililor care nu sunt la
curent cu plata creanKelor bugetareM.
#ceastI prevedere a fost anulatI prin 2entinKa
civilI nr. :*C6-(11 pronunKatI de 3ribunalului
@arg4ita - 2ecKia ivilI.
Page /1
/1
PrecizIri
On +.O. al 7omPniei nr. 1-/6-(11, a fost
publicatI 'ecizia nr. 1 din -( septembrie -(1( a
Onaltei urKi de asaKie Gi AustiKie
#cest act se
referI
la
situaKia
contravenientului care a fost sancKionat cu
amendI dar care nu a ac4itat-o Gi nici nu poate fi
executat silit Nn vederea recuperIrii sumelor
respective.
Page /-
/-
PrecizIri
#stfel, dispoziKiile art. C alin. B3" - B*" din O. 9. nr.
-6-((1 prin raportare la dispoziKiile art. C alin. B1" Gi B-"
din acelaGi act normativ Gi la dispoziKiile art. 1 din O.9.
nr. **6-((-, se interpreteazI Nn sensul admisibilitIKii
cererilor de Nnlocuire a sancKiunii amenzii cu sancKiunea
obligIrii contravenientului la prestarea unei activitIKi Nn
folosul comunitIKii indiferent dacI contravenKiile sIvPrGite
sunt prevIzute Gi sancKionate prin legi, ordonanKe ale
9uvernului sau alte acte cu caracter normativ Gi c4iar
dacI actul care stabileGte Gi sancKioneazI contravenKiile
nu prevede, alternativ cu sancKiunea amenzii, sancKiunea
prestIrii unei activitIKi Nn folosul comunitIKii.