Sunteți pe pagina 1din 43

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea CONTABILITATE

Catedra EVIDENŢĂ CONTABILĂ

Dsiciplina “Contabilitatea financiară”

TEZA ANUALĂ

TEMA: “CONTABILITATEA OBIECTELOR DE ” (în baza materialelor Sociatatii pe Actiuni Fabrica de Produse Lactate din Călăraşi)

ELABORAT:

Studentul anului II, învatamint la zi ,grupa 1 Stratan Elizaveta

VERIFICAT:

Asistent

universitar,

Rezultatele verificării:

(admis, respins, data)

Rezultatele susţinerii:

(nota, data)

Romanciuc Andrei

Chişinău-2008

Întroducere

Planul

1. Continutul economic,particularitatile si obiectivele contabilitaţii

obiectelor de mică valoare şi scurtă durata

2. Analiza bazei legislative , normativelor şi a surselor

.

3. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii

.

bibliografice.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Documentarea primară a obiectelor de mică valoare şi scurta .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1

durata

3.2 Recepţonarea documentelor primare şi generalizarea informaţiei

.

3.3 Evidenţa sintetica şi analitică a obiectelor de mică valoare şi scurtă

durată şi

3.4 Calculul uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

3.5 Inventarierea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi reflectarea

rezultatelor acesteia.

4. Perfectionarea contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.

acestora

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a uzurii acestora

Concluzii şi propuneri Bibliografie Anexe Cuprins

„ Cine în afacerile

sale nu poate fi un contabil bun, acela va rătăci în întuneric pe dibiute, asemenea unui orb, şi va suporta pierderi mari”

Lucas Paciolo. Tratat despre conturi şi înregistrări, 1494

ÎNTRODUCERE

Încă din anchititate omul a resimţit nevoia unor liste de cheltueli. De la simpla

evidenţă a averii şi pînă la afacerile negustorului, contabilitatea a devenit un sistem

informaţional cu implicaţii asupra resurselor la nivelul economiei. Contabilitatea

are un rol indespensabil în societatea omenească.

Aceasta lucrare este destinată reflectării modului de contabilizare a obiectelor

de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora conform standardelor nationale

de contabilitate si altor acte legislative aflate in vigoare precum şi aplicare în

practică a acestora la întreprinderea “Divin “. La elaborarea lucrarii s-au folosit

literatura româna si moldovenească precum si a documentelor necesare de la Î.M.

“Divin” S.A. din raionul Călăraşi.

Scopul tezei constă în studierea aprofundată a teoriei şi practicii contabilitatii

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora, elaborarea

recomandarilor privind obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora

la Î.M. “Divin” S.A. din Călăraşi.

Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite urmatoarele obiective:

cercetarea aspectelor teoretico-metodologice ale organizarii contabilităţii

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora ;

examinarea practicii de organizare a obiectelor de mică valoare şi scurtă

durată şi uzurii acestora la întreprinderea „Divin”;

analiza evidenţei sintetice si analitice aferente obiectelor de mică valoare şi

scurtă durată şi uzurii acestora;

argumentarea perfectioanrtii contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora;

În activitatea economică şi administrativă a întreprinderilor se folosesc diferite mijloace care prin specificul utilităţii şi circulaţiei valorii lor nu întrunesc cele două condiţii ce caracterizează mijloacele fixe, fiind mijloace cu o valoare unitară nu mai mare decât limita stabilită pentru mijloacele fixe sau cu o durată de funcţionare utilă nu mai mare de un an. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată presupune rezolvarea a două probleme principale:

1) urmărirea existenţei şi mişcării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată de la intrarea lor în patrimoniu şi până la scoaterea din folosinţă; 2) calculul şi înregistrarea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, în conformi-tate cu prevederile politicii de contabilitate a întreprinderii.

Prezenta lucrare este scrisă pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora. Pentru exemplificarea modului de reflectare în contabilitate a existenţei şi mişcării obiectelor de mică valoare şi scurta durată m-am bazat pe exemple practice în baza întreprinderii cu capital străin Societăţii pe Acţiuni „ Divin ” din oraşul Călăraşi cu sediul pe strada Călărasilor 10. Fondată în anul 1896, fabrica de vinuri şi coniacuri actualmente, ÎM,,Călăraşi-Divin”SA este una din cele mai vechi întreprinderi din Republica Moldova. Tehnologia fabricării distilatelor de vin pentru DIVIN a fost adusă din Franţa de către David Saradjisvili. Situată în centrul codrilor Moldovei dispune de cele mai prielnice condiţii de preparare a celei mai superbe băuturi, care poate fi obţinută din struguri – DIVIN. Astăzi Combinatul cu o tradiţie seculară în domeniul fabricării băuturii DIVIN este cunoscut în multe ţări din Europa, America şi CSI. Calitatea înaltă a

divinurilor călărăşene a fost apreciată cu circa 124 medalii la diferite concursuri

de degustare internaţionale.Activitatea de bază a S.A.”Divin –Călăraşi” include

fabricarea şi îmbutelierea vinului,divinului şi a băuturilor tari „brăndi” precum

şi comercializarea acestora.Iniţial statul deţinea 100% din acţiuni însă pe

măsură ce activitatea întreprinderii a început să fie afectată de mai mulţi factori

ai perioadei de tranziţie la economia de piaţă ea a fost privatizată de către

Federaţia Rusă care deţine la moment majoritatea acţiunilor (99,9%). Această

privatizare a permis redresarea situaţiei economico-financiare a întreprinderii, s-

a implementat utilaj şi tehnologii noi, s-a menţinut colectivul , s-au creat noi

locuri de muncă şi nu în ultimul rînd s-au majorat considerabil acumulările în

buget.

Componenţa, structura şi dinamica veniturilor din vînzări pe tipuri de activităţi a Î.M. “Călăraşi Divin" în anii 2004-2007”

Tabelul nr. 1

 

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Tipul de

mii lei

%

mii lei

%

mii lei

%

mii lei

%

activitate

1

2

3

4

5

6

7

   

Venitul din

               

vînzarea

produselor

17274788

100

26231722

100

14454293

100

22374174

100

activităţii

operaţionale

total

(contul 611)

inclusiv din:

               

vîzarea

produselor

finite

17039422

98.6

26014744

99

14183511

98

22196339

99

(fabric.

Divinului,

cont 611/1)

vînzarea

123324

0.7

           

mărfurulor

107853

0,4

143143

0.9

97786

0.4

(contul

611/2)

Servicii de

               

expediere

112042

0.6

109125

0,5

127639

0.8

80049

0.3

şi transport

cont (611/3)
cont (611/3)

Datele sunt selectate din Activitatea operaţională" (pag. 16).

anexa rapoartelor financiare pe anii 2005-2007

În perioada analizată Î.M. “Călăraşi Divin" are majoritatea veniturilor din vînzarea producţiei finite, a Divinului, deaceea constitue 98-99% din venitul total al întreprinderii. Fiind într-o peroadă de stagnare pănă la privatizarea patrimoniului statului, întreprinderea avea mari cheltueli la producerea Divinului. În tabelul 2 al este arătată structura veniturilor în depedenţă de cheltueli.

 

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

 

Volumul

26231722

14454293

22374174

producţiei

Consumuri şi cheltueli -total

 

730062

 

1.

Continutul economic, particularitatile si obiectivele contabilitaţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată intră în componenţa stocurilor de mărfuri şi materiale. Unele aspecte generale privind componenţa stocurilor de mărfuri şi materiale şi regulile de bază a contabilităţii acestora sunt:

În conformitate cu paragraful 6 din S.N.C. 2, stocurile de mărfuri şi materiale

reprezintă activele:

a) destinate vînzării în cadrul activităţii economice ordinare;

b) înregistrate ca producţie în curs de execuţie;

c) destinate consumului în procesul de producţie şi la prestarea de servicii.

Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind:

materialele; animalele la creştere şi îngrăşat;

,

- obiectele de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD);

- producţia în curs de execuţie;

- produsele;

- mărfurile, inclusiv terenurile şi alte active materiale achiziţionate destinate revînzării. La contabilizarea stocurilor de mărfuri şi materiale trebuie să fie respectate următoarele reguli de bază:

1. Stocurile de mărfuri şi materiale care intră la întreprindere se reflectă în conturile contabile la valoarea de intrare (costul) a acestora, care include consumurile de achiziţionări, consumurile pentru prelucrare şi alte consumuri aferente aducerii stocurilor de mărfuri şi materiale la locul păstrării şi în starea de utilitate (paragraful 8 din S.N.C. 2). Consumurile de achiziţionare a stocurilor de mărfuri şi materiale includ valoarea cumpărăturilor, taxele vamale şi alte impozite prevăzute de legislaţia în vigoare (cu excepţia impozitelor recuperabile), precum şi cheltuielile de transport legate de

procurarea şi achiziţionarea stocurilor de mărfuri şi materiale. Rabaturile comerciale, sumele aferentei stocurilor de mărfuri şi materiale returrnate şi alte corectări nu se includ în I valoarea de intrare (paragraful 9 din S.N.C. 2). Consumurile pentru prelucrarea stocurilor de mărfuri şi materiale includ consumurile directe de materiale, consumurile directe privind retribuirea muncii şi consumurile indirecte de producţie suportate la prelucrarea materialelor în produse finite (paragraful 11 din S.N.C. 2). În alte consumuri se includ consumurile suplimentare care apar în procesul achiziţionării, prelucrării şi vînzării stocurilor de mărfuri şi materiale. Acestea se subdivizează în consumuri incluse şi consumuri neincluse în costul (paragraful 14 dini S.N.C. 2). Alte consumuri incluse în costul stocurilor de mărfuri şi materiale cuprind consumurile aferente comenzilor individuale sau consumurile aferente aducerii stocurilor de mărfuri şi materiale (produselor finite şi mărfurilor) în starea de utilitate la solicitarea cumpărătorului, precum şi consumurile suplimentare pentru transportare legate de efectuarea acestor operaţiuni (paragraful 15 din S.N.C. 2). În activitatea economică şi administrativă a întreprinderilor se folosesc diferite mijloace care prin specificul utilităţii şi circulaţiei valorii lor nu întrunesc cele două condiţii ce caracterizează mijloacele fixe, fiind mijloace cu o valoare unitară nu mai mare decât limita stabilită pentru mijloacele fixe sau cu o durată de funcţionare utilă nu mai mare de un an. Aceste obiecte, de regulă, nu se consumă într-un singur ciclu de exploatare, ci îşi transferă valoarea lor în mai multe cicluri, pe măsura întrebuinţării lor, în cheltuielile activităţilor sub formă de uzură calculată în proporţie de 100 % din valoarea acestora, diminuată cu valoarea rămasă probabilă. Excepţie fac obiectele de mică valoare şi scurtă durată, a căror valoare unitară nu depăşeşte 1/2 din limita stabilită*. În conformitate cu S.N.C. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale", acestea se trec la cheltuieli sau consumuri pe măsura dării lor în folosinţă. unei unităţi. Potrivit S.N.C. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale" (paragraful 34),

obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt activele care:

au o valoare unitară nu mai mare decât limita stabilită de legislaţie (3 000 lei)* , indiferent de durata de exploatare;

au o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de valoarea indiferent de valoarea unei unităţi. În categoria obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se includ:

- instrumentele şi dispozitivele cu destinaţie generală şi specială;

- utilajul de schimb;

- ambalajul tehnologic;

- inventarul de producţie şi gospodăresc;

- îmbrăcămintea şi încălţămintea specială, dispozitivele de protecţie, lenjeria de pat;

- construcţiile şi dispozitivele provizorii;

- alte obiecte (vesela, inventarul sportiv şi turistic, prelata etc).

*Începînd cu 1 ianuarie 2007 limita valorii unitare a OMVSD constituie 3 000 lei (art. 26 alin. (2) din Codul

fiscal). Pînă la 1 ianuarie 2007 această limită a constituit 1 000 lei.

În ceea ce priveşte subsistemul documentelor primare utilizate, acesta cuprinde documentele de intrare şi ieşire similare celorlalte stocuri (factura fiscală, factura de expediţie, actul de achiziţie) şi în plus se mai utilizează fişa obiectelor de inventar în folosinţă, în care se ţine evidenţa cantitativă a obiectelor de inventar folosite, precum şi a persoanelor care le gestionează. Evidenţa analitică a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se ţine pe grupe omogene, pe tipuri şi pe gestionari. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată se împart în două grupe:

- cu valoarea lor unitară până la 1500 lei (inclusiv). La eliberarea din depozit ele sunt casate direct la consumuri sau cheltueli în funcţie de destinaţia acestora, iar uzura nu se calculează.

- obiecte cu valoarea unitară mai mare de 1500 lei la eliberarea din depozit ele se trec la decont gestionarilor. Nu se casează direct la consumuri sau cheltueli, dar se calculează uzura în proporţie de 100%.

Intrarea

OMVSD:

Intrarea OMVSD la întreprindere are loc în urma:

• procurării contra plată de la alte întreprinderi şi persoane;

• primirii sub formă de aport în capitalul statutar;

• primirii cu titlu gratuit;

• casării obiectelor de mijloace fixe;

• fabricării în secţiile activităţilor de bază şi auxiliare ale întreprinderii;

altor operaţiuni (rambursarea împrumuturilor acordate anterior în natură' majorarea (ajustarea) valorii OMVSD intrate în anii precedenţi; reflectarea lipsurilor constatate la inventariere etc). OMVSD se înregistrează în conturile contabile la valoarea de intrare care include valoarea de cumpărare (contractuală) şi consumurile aferente procurării (transportarea, încărcarea, descărcarea, plăţile de comision, asigurarea etc).

Transmiterea

în

exploatare

a

OMVSD

depăşeşte 1\2 din limita stabilită:

cu

valoarea

unitară

ce

nu

1\2 din limita

stabilită,urmează a fi decontate la consumuri sau cheltuieli pe măsura eliberării acestor obiecte de la depozit în exploatare (paragraful 36 din S.N.C. 2).

OMVSD,

valoarea

unitară

a

cărora

nu

depăşeşte

Transmiterea în exploatare a unor astfel de OMVSD se reflectă în debitul conturilor de evidenţă a activelor, consumurilor\cheltuielilor şi creditul contului 213, subcontul 213 1 ”Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc”. Transmiterea în exploatare a OMVSD cu valoarea unitară ce depăşeşte 1\2 din limita stabilită şi calcularea uzurii aceastora este reflectată în punctul 3.4. Calculul uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată reprezintă o parte componentă a stocurilor de mărfuri şi materiale. Regulile de bază privind contabilitatea acestora

în cazul unui sortiment variat al stocurilor de mărfuri şi materiale reciproc substituibile costul acestora se determină prin metodele FIFO, LIFO sau metoda costului mediu ponderat. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la ieşirea acestora (vînzarea, eliberarea în producţie, transmiterea către terţi etc.) se efectuează prin una din următoarele metode de identificare: (paragraful 22 din S.N.C. 2), FIFO*, LIFO** şi costului mediu ponderat (paragraful 23 din S.N.C. 2). Aplicarea uneia dintre metodele nominalizate pentru un tip concret de stocuri de mărfuri şi materiale se efectuează în cursul anului de gestiune şi urmează a fi stabilită în politica de contabilitate a întreprinderii. Metoda FIFO presupune că stocurile de mărfuri şi materiale primele intrate sînt şi primele ieeşite deaceea evaluarea stocurile de mărfuri şi materiale ieşite se efectuează în aceeaşi consecutivitate. Soldul stocurile de mărfuri şi materiale la finele perioadei de gestiune se evaluează la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate (paragraful 24 din S.N.C. 2). Metoda LIFO presupune că stocurile de mărfuri şi materiale ultimele intrate sînt primele ieşite, de aceea evaluarea stocurile de mărfuri şi materiale ieşite se efectuează în aceeaşi consecutivitate. Valoarea stocurile de mărfuri şi materiale ieşite în cursul perioadei de gestiune se evaluează la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate. Soldul stocurilor de mărfuri şi materiale la finele perioadei de gestiune se evaluează la valoarea de intrare a primelor loturi de stocuri intrate (paragraful 25 din S.N.C. 2). Metoda costului mediu ponderat prevede că costul stocurile de mărfuri şi materiale ieşite şi a celor rămase la finele perioadei de gestiune se determină în baza costului mediu ponderat al unităţilor similare aflate în stoc la începutul perioadei de gestiune şi procurate sau fabricate de întreprindere în cursul acestei perioade. Costul mediu ponderat poate fi calculat pentru o anumită perioadă de timp sau pe măsura intrării lotului ordinar de stocuri (paragraful 26 din S.N.C. 2)

* FIFO — abrevierea expresiei din limba engleză „First in first out" (primul intrat - primul ieşit). **LIFO - abrevierea expresiei din limba engleză "Last in first out" (ultimul intrat- primul ieşit)

Pentru evaluarea curentă a stocurilor de mărfuri şi materiale, în conformitate cu paragraful 19 din S.N.C. 2, pot fi aplicate următoarele metode:

- metoda costului normativ;

- metoda vînzărilor cu amănuntul. Stocurile de mărfuri şi materiale se reflectă în rapoartele financiare la suma cea mai mică dintre valoarea de intrare (cost) şi valoarea realizabilă netă (paragraful 7 din S.N.C.2), care reprezintă preţul probabil de vînzare a stocurilor de mărfuri şi materiale în procesul activtăţi economice ordinare diminuat cu cheltuielile probabile necesare pentru completarea şi organizarea vînzării (paragraful 6 din S.N.C. 2). În scopul impozitării se acceptă metodele de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale aplicate de întreprindere conform legislaţiei cu privire la contabilitate (art. 46 alin. (3) din Codul fiscal).

2. Analiza bazei legislative, normativelor şi a surselor bibliografice.

În ultimii ani au fost redactate mai multe publicaţii ale autorilor autohtoni şi din străinătate privind diferite aspecte ale contabilităţii în general dar şi sa studiat mai aprofundat contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată elaborîndu-se astfel legi şi hotărîri a Guvernului Republicii Moldova precum:Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la metodele de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale” Nr.31 din 22.01.1999(cu completări şi modificări la situaţia de 16.09-2007).Conform acestei hotărîri se stabilesc următoarele:

- evidenţa stocurilor de mărfuri şi materiale pentru persoanele juridice şi fizice,care desfăşoarăactivitate de antreprenoriat şi sînt înregistrate în Republica Moldova,se efectuează prin metoda calculelor;

- evaluarea stocurilor de mărfuri şi matariale pentru evidenţă se efectuează

conform

materiale”.

standartului

national

de

contabilitate

nr.2 ”Stocurile

de mărfuri

şi

Un alt act normativ destul de important este şi „Ordinul cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind inventarierea”Nr.27 din 28.04.2004 (cu completări şi modificări la situaţia de 16.09-2007) elaborată de căre Ministerul Finanţelor Republicii Moldova.În acest ordin obiectivele inventarierii,domeniile de aplicare,modul general de efectuare a inventarierii precum şi modul de efectuare a inventarierii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată,sunt reflectate modul şi funcţiile comisiei de inventariere şi indicaţii succinte privind utilizarea şi întocmirea formularelor utilizate la inventariere.

La contabilizarea şi impozitarea stocurilor de mărfuri şi materiale, în afară de actele normative cu caracter general, este necesar a se conduce de:

S.N.C. 2 «Stocurile

de

mărfuri

şi materiale»,

aprobat prin ordinul

Ministerilui Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997;

Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 27 din 28.04.2004;

Ordinul Ministrului Finanţelor nr.32 din 03.03.2000, M.O. nr.27-28 din

09.03.2000;

Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzurii acestora este reglementată prin prevederile stipulate în S.N.C. 2 “Stocurile de mărfuri şi materiale ”, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998. Principalul obiectiv al acestui standard îl constituie stabilirea regulilor de evaluare a stocurilor de mărfuri şi materiale, calculare a costului acestora şi de reflectare în rapoartele financiare. Calcularea costului stă la baza contabilizării stocurilor de mărfuri şi materiale, care se consideră ca activ pînă la momentul calculării venitului din vînzări. Aplicindu-se asupra persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, de comerţ şi de prestări servicii, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale înregistrate în

Republica Moldova, situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.

Conform anexei nr.2 prezentă în acest standard, care relevează componenţa stocurilor de mărfuri şi materiale pe tipuri de activitati a întreprinderii, putem observa că obiectele de mică valoare şi scurtă durată sînt prezente în întreprindere cu orice tip de activitate - comerţ, producţie, prestări de servicii. In lucrarea “Contabilitate financiară” de Аlexandru Nederita ,Chisinău 2003, se caracterizează o totalitate de acte normative si legislative prin intermediu cărora se organizează contabilitatea financiară, precum şi sistemele de ţinere a contabilităţii; se examinează modul de inregistrare în contabilitate a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare. Materialele teoretice sunt însoţite de exemple concrete, explicaţii succinte, aplicaţii practice, scheme. O altă lucrare la fel de importantă pentru unităţile agricole este “Evidenţa contabila în exploataţiile agricole” de Alexandru Frecăuţan şi Igor Balan, Chişinău 2002. Acesta este primul manual de evidentă contabilă în exploataţiile agricole,bazat pe planul nou de conturi,standardele nationale de contabilitate şi Codul fiscal. Manualul respectiv constă din trei compartimente: contabilitatea patrimoniului, contabilitatea de gestiune şi contabilitatea financiară.Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt reflectate în contabilitatea patrimoniului.Expunerea modului de contabilizare a obiectelor de mică valoare şi scurta durată se începe,de regulă,cu examinarea esenţei economice şi principiilor de bază vizînd înregistrarea operaţiunilor respective.Toată informaţia teoretică privind obiectele de mică valoare şi scurtă durată pentru a fi înţeleasă mai bine este explicată pe baza a numeroase exemple şi tabele.Un alt aspect benefic al acestui manual este că în măsura posibilităţilor se fac trimiteri la actele legislative şi normative în vigoare,articole concrete ale Codului fiscal etc.Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt expuse în capitolul 2:Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale unde sunt descrise atît clasificarea şi evaluarea stocurilor de materiale(pag.50) cît şi contabilitatea prezenţei, mişcării şi uzurii obiectelor de

mică valoare şi scurtă durată (pag.54). În concluzie informaţia prezentată în acest manual corespunde practicilor avansate a întreprinderilor agricole şi prevederior actelor normative. Singurul neajuns ar fi, că nu sunt redate metodele de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei cu ajutorul coputerilor. O altă publicaţie, nu mai puţin valoroasă, este manualul “Bazele contabilităţii”, care aparţin autorilor Victor Munteanu şi Marilenala Zuca . Această carte este redactată în conformitate cu reglementările contabile europene şi sandardele internaţionale de contabilitate.Autorii încearcă să stabilească un echilibru între cea ce au acumulat şi au conservat ştiinţa şi practica contabilă pe plan mondial şi naţional, dar şi noiile curente cotabile modrne. În acest manual este caracterizat destinaţia fiecărui document contabil şi metodele de completare a acestora (pag.202-204, 212-227). Alta publicaţie ,de fapt este prima lucrare a autorilor cu intentia tratării şi expunerii principiilor de bază a contabilităţii financiare ,metoda de evaluare a activelor pe termen lung ,creantelor, datoriilor , modul de contabilizare a cheltuielilor si veniturilor , acordindu-se o atentie deosebită la modul de determinare a rezultatului financiar .Lucrarea poartă de numirea de “Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova ” volumul 1, Chişinău 1998, cu colectivul de autori format din Alexandru Nederiţă, Vasile Bucur, Mihail Carauş s.a. Noul sistem se bazează pe normele şi principiile standardelor internaţionale de contabilitate,care diferă de principiile contabile utilizate anterior. Acest sistim prevede divizarea contabilităţii în cea financiară şi de gestiune,delimitarea regulilor contabilităţii financiare şi regulilor fiscale,de asemenea presupune utilizarea unei baze unificate de date pentru întocmirea a 3 feluri de rapoarte:

-în baza standardelor naţionale de contabilitate :a rapoartelor financiare destinate pentru utilizatorii interni şi externi de informaţie. -în baza Codului fiscal: a rapoartelor în scopuri de impozitare. -în baza metodelor şi procedurilor stabilite de fiecare întreprindere rapoartelor interne.

În lucrare sunt utilizate S.N.C. ,Planul de conturi contabile, Codul fiscal al R.M.,precum şi materialele practice furnizate de întreprinderile-pilot,la care a fost aprobat şi implementat noul sistem contabil.Fiecare capitor al cărţii conţine situaţii practice şi numeroase exemple convenţionale. In capitolul 5 al prezentei lucrari sînt caracterizate componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzirii acestora, definindu-se importanta lor pentru întreprindere, precum şi definirea noţiunilor de obiecte de mica valoare şi scurtă durată dupa trecerea la noul sistem contabil bazat pe standarde naţionale de contabilitate . Foarte detaliat este prezentată componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată [ pag. 114] clasificîndu-le în funcţie de direcţiile folosirii acestora. În concluzie ,această lucrare prezintă în mod minuţios contabilitatea obiectelor de mica valoare şi scurtă durată dupa trecerea la noul sistem contabil ,folosind exemple si scheme, elucidînd în mod detaliat caracteristica fiecărui obiet de mica valoare şi scurtă durată. Ediţia a II-a a manualului “ Contabilitate financiară “ Academia de studii economice din Moldova, ACAP, 2003 are drept scop , explicarea pre3vederilor principale ale actualului sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova, care a intrat în vigoare la 01 ianuarie 1998. Acest manual este elaborat în baza programei cursului “Contabilitate financiară” . În prezentul manual se caracterizează actele legislative şi normative ce reglementează organizazrea contabilităţii financiare, precum şi sistemele de ţinere a contabilităţii, se expune modul de elaborare şi prezentarre a politicii de contablitate, se examinează şi metodica de contabilizare a activelor incluşiv a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Avantajul acestui lucrări este că practice toate materialele teretice snt însoţite de exemplle concrete, aplicaţii practice, schme , tabele etc. La fel se caracterizează obiectele de mică valoare şi scurtă durată , făcîndu-se trimitere la SNC 2, este reflectat subsistemul documentelor primare utilizate care cuprind documentele de intrare , de ieşire etc. reflectîndu-se formulele contabile recpective. La fel sunt date exemple cu privire la întregistrările contabilităţii privind mişcarea obiectelor de mică valoare şi scrtă

durată (pag, 216-220). Un manual la fel de valoros ca si celelalte, recomandat de profesori tuturor studenţilor interesati în studiul contabilităţii şi care este căpătîiul tuturor contabililor din Republica Moldova este “Corespondenţa conturilor contabile ” de Alexandru Nederiţă. Cartea se extinde asupra studiului regulelor de bază privind intocmirea formulelor contabile ,corectarea lor ,prezentarea documentelor primare si registrele contabile aferente fiecărei operatiuni inregistrate în contabilitate. Autorul prin lucrarea dată nu se adresează doar studenţilor dar si finansiştilor ,managerilor, auditorilor ,întreprinzatorilor individuali. În capitolul 7 al prezentei cărţi este redactată contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale, iar la pagina240 sunt redate particularităţile obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, componenţa acestora şi modul general de reflecrtare a lor în conturile contabile, intrarea OMVSD însoţite de formulele contabile respective, transmiterea în exploatare a OMVSD cu valoarea unitară ce nu depăşeşte ½ din limita stabilită , precum şi acelor care depăşeşte limita stabilită de legislaţie (1500 lei) însoţită de calcularea uzurii lor şi casarea OMVSD aflate în exploatare. Avantajul acetei cărţi este că pe lîngă formulele contabile întocmite sunt reflectate şi documentele primare şi registrele contabile în baza cărora se dă corespondenţa conturilor. O altă lucrare destul de valoroasă a autorilor moldoveni Alexandru Frecauţan, doctor în ştiiţe economice şi Ruslan Băbălău, doctorand este “ Înregistrarea operaţiunolor economice” (în baza tadardelor de evidenţă contabilă şi planului nou de conturi pus în aplicre în Republica Moldova din 01 ianuarie 1998), Chşinău 1998. În prezentul manual este reflectat noul sistem de conturi şi formule contabile. Conştiind de faptul , căttrebuie elaborată care sa-I famialirizeze pe contabili cu madul de utilizare conturilor contabile noi, elaboratorii prezintă agende au pregătit şi prelucrat materialul necesar pentru studiu. Marele avantaj acestui publicaţii spre comparaţie cu altele este ilustrarea fecărei operaţiuni economice cu cel puţin cu două formule contabile : una întocmită în baza planului vechi de conturi, iar cealaltă în baza planului nou de conturi. Aceasta fiind calea cea mai carectă şi eficace de trecerea conştiientă de la sistemul contabil

administrativ la cel de piaţă ( pag. 44-53). Una din cele mai populare lucrari in domeniu contabilitatii este "Principiile de baza ale contabilitatii" fiind scrisa de autori straini ca: Belverd E. Needles, Jr., Henry R. Anderson, James C. Caldwell; editia a V-a, tradusă din limba engleza în anul 2000, Chişinău.Prezentul manual reprezintă unul din cele mai vestite şi solicitate ediţii din lume, în care se pot gasi informatii utile privind contabilitatea ca sistem informational, principiile fundamentale ale contabilităţii financiare si manageriale, luarea deciziilor economice. Pentru informarea mai amanunţit si consolidarea cunostintelor manualul conţine intrebari de recapitulare, exerciţii, studii de caz, probleme de sinteză. Aici este prezentata formarea şi existenţa obiectelor de mică valoare şi scrtă durată,reprezentînd un plan detaliat a tuturor obiectelor, inclusive cele aferente functiilor de producţie şi de comercializare, necesare pentru desfasurarea activitaţii generale a intreprinderii intr-o perioadă de timp viitoare.Singurul impediment al manualului respectiv cred că ar fi că termenii de specialitate folosiţi sunt destul de complicaţi şi memorarea lor devine grea. O alta sursă de informare recunoscută de toti contabilii din Republica Moldova ca fiind una din cele mai utile reviste este “Contabilitate si audit”. Aceasta revista editata in fiecare lună conţine un şir de norme legislative modificate lunar de către instituţiile de stat. Astfel în nr.5 al revistei din anul 2008 întîlnim un articol în care se studiază , de către Alexandru Nederita doctor în economie si contabil-practicant certificat şi Angela Popovici, doctor în economie,particularităţile de evidenţă a obiectelor de cancelarie şi a literaturii speciale (pag.13-16). În aceast articol autorii lămuresc particularităţile evidenţei rechizitelor de cancelarie cu suma unitară mai mică de 3000 lei indeferent de termenul de folosinţă trebuie să fie trecute în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată la contul 213. Deasemenea este redată metodica de evidenţă a literaturii speciale ( jurnale, îndrumare, instrucţiuni , cărţi de specialitate, acte normative şi altele), se include în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi se trece la cheltueli pe obiecte apate. Metodele concrete de ţinere a literaturii speciale se ţin pe fiecare obiect în parte şi se arată în politica de contabilitate a

intreprinderii. Evidenţa analitică a literaturii speciale se ţine în jurnalul de evidenţă a literaturii speciale, unde se indică data primirii, denumirea publicaţiei, preţul, data ieşirii şi pricina ieşirii . În “Contabiltate şi audit” nr. 2-3 /1998 sunt redate normele metodologice de utilizare a conturilor contabile. În prezentul capitol sunt caracterizate clasele , grupele de conturi şi conturile de gradul I, este prezentată corespondenţa conturilor privind operaţiunile economice.

În aceeaşi revistă di 2007 nr. 7 este prezentată o întrebare privind raportarea la

obietele de mică valoare şi scurtă durată a activelor în valoare de pînă la 3000 lei

procurate în anii trecuţi şi puse în funcţiune în anul 2007. Aliona Timofeenco, şef adjunct al Direcţiei administrarea contribuabililor mari I.F.P.S. explică modalitatea de trecere a mijloacelor fixe în componenţa obiectelor de mică valore şi scurtă durată. Astfel, în cazul mijloacelor procurate

anterior ( în luna decembrie 2006) şi puse în exploatare după 01.01.2007, va fi aplicată modificarea legislativă şi, respective, se va lua în considerare valoare de

3000 lei la proprietatea pe care se calculează uzura în scopuri fiscale conform

redacţiei actuale a art. 27 alin .(2) din Codul fiscal.

O revistă destul de importantă este “ Ştiinţa agricolă”.În numărul 2 din anul

2006 este prezent tat de către Veronica Bulgaru Univesitatea Agrară de Stat din

Moldova următorul articol “ Unele aspecte privind perfecţionarea contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” în care sunt reflectate rezultatele şi

dicuţiile privind reformarea sistemului contabil naţional.

În concluzie multe cărţi de evidenţă contabilă sau învechit în special ceea ce

priveşte corespodenţa conturilor.

O altă lacună întîlnită în diferite lucrări este că toată atenţia se îndreaptă asupra

studierii generale a obiectelor de mica valoare şi scurtă durată şi mai puţin latura particulară a acestora (adică raportarea acestora la diferite documente contabile).

bazate pe

practica cotideană a înteprinderilor agricole autohtone şi mai puţin la materialul

teoretic.

După

părerea mea

ar fi necesar elaborarea mai multor

lucrări

3.1.DOCUMENTAREA PRIMARĂ A OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ ŞI A UZURII ACESTORA

Contabilitatea are sarcina de a urmări, controla şi înregistra situaţia economico-financiară şi activitatea întreprinderilor. Pentru realizarea acestor obiective,contabilitatea a elaborat un procedeu coresponzător care să permită cunoaşterea fenomenelor şi proceselor economice în dimensiunile în care ele au loc, cu toate caracteristicile pe care le comportă şi implicaţiile pe care le produc. Contabilitatea se caracterizează prin fudamentarea şi justificarea datelor ei pe bază de acte scrise. Nici o operaţie economică nu se poate înregistra în contabilitate fără un act scris în care să fie consemnată opraţia respectivă. Documentul serveşte la formalizarea în scris a unor fapte fenomene sau decizii cu caractere economic, care produc modificări ale patrimoniului. Conform Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 care are scopul stabilirii cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova, defineşte documentul primar ca o confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau în formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment. În aceeaşi lege în articolul 18 “Ciclul contabil” sînt stipulate etapele ciclului contabil, prima din ele fiind întocmirea documentelor primare şi centralizatoare. Astfel documentul primar se intocmeste în timpul efectuării operaţiunii însa în cazul cînd aceasta nu e posibil se poate de intocmit şi după efectuarea operaţiunii. Toate unităţile economice sînt obligate în acest scop să utilizeze formulare tipizate aprobate de Ministerul Finanţelor sau să elaboreze de sine stătător formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea alianiatului 6 articolul 19 al Legii contăbilităţii, care prevede următoarele elemente obligatorii:

denumirea si numarul documentului;

data intocmirii documentului;

denumirea, adresa al entităţii în numele căreia este întocmit documentul;

denumirea, adresa al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice - codul personal;

conţinutul faptelor economice

etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;

funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată se contabilizează în unităţile economice în baza urmatoarelor documente primare :

Factura ( sau contul de plată )

factura fiscală ;

factura de expediţie;

notă de contabilitate;

bonurilor de intrare(de uz intern);

Ordin de plată;

Extras bancar;

Procesul verbal de casare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a inventarului de producţie şi gospodăresc; La S.A. “Călăraşi Divin” din raionul Călăraşi în luna octombrie anul 2008 au fost intocmite urmatoarele documente primare :

Factura ( sau contul de plată ) – este un document ce informează plătitorul

despre marfa solicitată, denumirea , cantitate, preţul şi suma ei . Deasemenea furnizorul comunică plătitorului datele bancare pentru a efectua transferul pentru marfa solicitată. De Î.M. “ Călăraşi Divin” S.A. au fost solicitate următoarele conturi de

plată: nr. 1308 din 20.10.2008 de la Sanelit Plus” (anexa nr.1)

pentru obiecte de

baie în baza căreia a fost efectuat transferal prin ordenul de plată nr. 546 din 23.

10.2008(anexa nr.5) şi nr. 58 din 13.10.2008 este solicitat de la SRL”Antaris- AVR”(anexa nr.2) pentru mănuşi ( transferal a fost efectuat prin orderul de plată nr502 din 16.10.2008(anexa nr.3) ) .

contabilitate

reprezintă un formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumparatorului de catre subiectul impozabil, înregistrat in modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile, intocmindu-se în cazul în care întreprinderea efectuiează operatiuni impozabile. În acest document sînt incluse urmatoarele date : seria, numarul, data eliberării sau data livrării, furnizorul, cumpărătorul, denumirea serviciului prestat sau mărfii livrate, cantitatea mărfurilor sau serviciilor, cota TVA , suma totală fară TVA în lei, suma totală a TVA în lei, valoarea mărfurilor sau serviciilor în lei. Astfel, prin intermediul acestor facturi la data de 06/10/2008, 08/10/2008 şi 15/10/2008 cu nr.SX 5901175, nr. SX5901199 şi SX 5906446 de la Î.M. “Acvilin”-Grup” SRL din oraşul Chişinău. au fost procurată mobilă pentru oficiu cu sumle de 19847,00 lei , 2530,00 lei şi 14440,00 lei. Deasemenea pe data de 22/10/2008 nr. SX 5654893 a fost procurate piese de schimb de la SRL “Damicom” din mun. Chişinău în sumă de 2905,00 lei; la data de 24/10/2008 nr. SX6103877 de la SRL“Sanelit- Plus” Municipiul Chişinău au fost procurate obiete pentru baie în valoare 870,00 lei şi conform facturii fiscale nr. SW1768220 din 14/10/2008 de la SRL “ Autaris-RVR” din or. Chişinău au fost procurate mănuşi în sumă de 2500 lei. [anexele nr.7-12] Factura de expediţie-este un document justificativ elaborate in doua exemplare in care se inscriu datele amanuntite prinvind marfa vinduta, cumparata, executarea unor lucrări sau prestarea de servicii, care se întocmeste în cazul în care livrarea este neimpozabilă. Acest document conţine urmatoarele elemente: seria ,numar,data ,expeditor, destinatar,codul fiscal, denumirea incarcaturii , unitatea de masura cantitatea, preţul unitar ,valoarea TVA, accize, suma, stampila s.a. La Î.M. “ Călăraşi Divin”

Factura

fiscală

care

conform

standardelor

naţionale

de

-

S.A. în perioada analizată ( luna octombrie 2008) pe compartimentul obiecte de mică valoare şi scurtă durată nu se-a întocmit nici o factură de expediţie.

ce cuprinde date privind dispoziţia de

executare a operaţiei şi dovada înfăptuirii ei. Acest document este iniţial un document de dipoziţie , iar prin completarea lui cu date referitoare la executarea operaţiunilor respective , el devine un document justificativ. În baza acestui document Î.M. “Călraşi Divin “ prin ordinal de plată nr.502 din 16.10.2008 a transferat intreprinderii “Antaris AVR” pentru haine speciale suma de 2612. 50 lei (anexa 3); Prin ordinul de plată nr. 498 din 16.10.2008 a transmis intreprinderii SRL “ Damicom” pentru instrumente suma de 2905,00 lei(anexa nr.4), mai tîrziu s-a primit prin factura ficală nr. SX 5654893 ( anexa10); Prin ordinul de plată nr. 546 pe data de 23 octombrie 2008 Î.M. “Călraşi Divin “ a transferat la SRL “ Sanelit-Plus” pentru obiecte de baie suma de 870 lei, (anexa nr.5). Extasul bancar- reprezintă un document bancar de totalizare a operaţiilor efectuate într-o zi, indicîndu-se soldul iniţial, soldul final şi rulajul debitor şi

creditor. În rulajul debitor sunt indicate sumele efectuate de către plătitor, iar în credit se idică sumele ce vin în contul întreprinderii . Ca exemplu Î.M. “Călăraşi Divin” S.A. pe data de 16.10.2008 a avut Soldul iniţial de 117215, 38 lei şi au fost efectuate transferuri în sumă de 111152,07 lei şi s-a primit în cont 52000 lei astfel Soldul final devenind în mărime de 58063,31 lei (anexa nr.6). În acest extras se vede că ordinele de plată cu nr. 502 şi 498 au fost trecute prin rulajul debitor şi sunt confirmate prin anexele 3 şi 4. Notă de contabilitate - document purtator de informatii intocmit în contabilitate, avînd o circulaţie internă şi conţinînd operaţii în baza cărora se efectuează înregistrări în contabilitate. În acest document sînt încluse urmatoarele date: numarul, luna si anul, temeiul sau conţinutul înregistrii , debitul contului, creditul contului si suma.

Ordin de plată – este un document

În baza ei la S.A. “Călăraşi Divin” în contabilitate

se întocmesc note

contabile numai în cazuri exepţionale de a evedenţia unele operaţii [anexa 18 ].

este un document , avînd o circulaţie internă şi

continînd operaţii în baza cărora se efectuează înregistrări în contabilitate. Este un document de execuţie , care serveşte ca bază entru înregistrarea operaţiunilor economico- financiara ale intreprinderii în contabilitate. La S.A. “Călăraşi Divin” bonurile de uz intern se întocmesc după o formă standard, unde sunt înregistrate următoarele date: secţia ce transmite , secţia ce primeşte bunurile materiale , data efectuării operaţiei, codul mărfii, denumirea, unitatea de măsură şi cantitatea, iar la sfîrşitul documentului se indică familia numele persoanei ce a eliberat marfa şi a persoanei ce a primit marfa consemnînd prin semnătura lor. La întreprindere bonul de uz intern nu se întocmeşte în formă liberă, ci se întocmeşte “Расходная насладная” care ţine locul bonului de uz intern. Conform anexei nr.13 pe data de 23.10.2008 se transmit piese de schimb din Depozitul central în Secţia mecanică; În anexa nr. 14 pe data de 24.10.2008 din Depozitul central se transmit materiale pentru baie în Secţia mecanică ; în anexa 15 pe data de 28.10 2008 se transmit 4 lopeţi şi 4 hîrleţe în Secţia de pază a întrepriderii, deaasemene se transmit mănuşi în număr de 50 perechi din Depozitul central în Secţia agricolă (brigada nr. 12) pe data de 31. 10 . 2008 (anexa nr.16). „Ввод в эксплотации МБП Nr. 187 от 23.10.2008”, acest document serveşte pentru S.A „Călăraşi Divin „ ca document ce reflectă darea în exploatare

Bonuri de uz intern

-

a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată –anexa nr.

şi este întocmit în baza

bonului de consum nr.36 de pe data de 24.10.2008(anexa nr. 17 ). Procesul verbal de casare(referitor la trecerea în pierdere a inventarului non valoare şi uzat) – este un document în care se înscriu date despre casarea a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a inventarului de producţie şi uz gospodăresc, care se întocmeşte la constatarea comisiei despre lichidarea obiectelor propuse.În întreprinderea S.A. “Călăraşi Divin” pe data de 31 octombrie 2008 s-a întocmit procesul-verbal nr.132, conform căruia s-au trecut la ieşiri 3 lopeţi cu coadă, 2 telefoane “NOKIA”,4 căldări zincare şi 2 perechi de ciubote(anexa nr.19).

3.1.Recepţonarea documentelor primare şi generalizarea informaţiei acestora

“Регистру учета пакупок ÎM Călăraşi Divin

S.A.” din 01.01.2008-31.10.2008

este un registru de intrări întocmit de Î.M. “Călăraşi Divin “S.A,în care sunt reflectate toate intrările de OMVSD din luna octombrie 2008(anexa nr.24 ),corespondenţa conturilor respective este reflectată în “Анализ счета :

213”-anexa nr. 28 .

3.3. EVIDENŢA SINTETICĂ ŞI ANALITICĂ A OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ Obiectele de mică valoare şi scurtă durată(OMVSD) sunt activele valoarea unitară a cărora este mai mică decît limita stabilită de legislaţia în vigoare(care este în prezent este de 3000lei),indiferent de durata de serviciu sau cu o durată de serviciu mai mică de un an,indiferent de valoarea unitară. Pentru evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se folosesc conturile:

213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată,aflate ţn stoc şi în folosinţă,precum şi a construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri)edificate de întreprindere.Contul 213 se debitează cu valoarea obiectelor intrate şi se creditează cu suma trecută la cheltuieli a valorii uzurabile, precum şi cu valoarea bunurilor materiale utilizabile obţinute din lichidarea obiectelor, este un cont activ;

214 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată" este destinat generalizării informaţiei privind uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a construcţiilor speciale provizorii (neprevăzute în lista de titluri). Contul 214 se creditează cu valoarea uzurabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată inclusă în cheltuieli sau consumuri în momentul dării lor în

folosinţă şi se debitează cu suma uzurii calculate decontată aferentă obiectelor scoase din folosinţă, este un cont pasiv.Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă suma uzurii calculate la finele perioadei de gestiune.Evidenţa analitică a uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se ţine pe grupe (obiecte) distincte şi pe perioade. În contul 213 se contabilizează OMVSD aflate în stocuri şi în exploatare, precum şi construcţiile provizorii (neprevăzute în lista de titluri) edificate de întreprindere. În debitul contului 213 se reflectă:

- valoarea de cumpărare (contractuală) a OMVSD procurate contra plată sau într-un alt mod de la alte întreprinderi şi persoane;

- consumurile aferente intrării OMVSD;

- costul efectiv al OMVSD fabricate la întreprindere;

- valoarea OMVSD aflate în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte 1 / 2 din limita stabilită;

- suma majorării (ajustării) valorii OMVSD intrate în anii precedenţi,

În creditul contului 213 se reflectă: valoarea de bilanţ a OMVSD ieşite (predate în exploatare, casate, vîndute),

- transmise altor întreprinderi ca cotă în capitalul statutar şi cu titlu gratuit,

- transferate în componenţa mijloacelor fixe/mărfurilor etc);

- uzura decontată aferentă OMVSD ieşite;

- suma micşorării (ajustării) valorii OMVSD intrate în anii precedenţi. Soldul contului 213 este debitor; reprezintă valoarea (costul) OMVSD la finele

Bilanţul

perioadei de gestiune şi se reflectă în capitolul 2 «Active curente» din

contabil. În Planul de conturi pentru contul 213 sînt prevăzute următoarele subconturi:

2131 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc”;

2132 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare”;

2133 “Construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri) “.

În Planul de conturi pentru contul 214 sînt prevăzute următoarele subconturi:

2141 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” 2142”Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri)”. Registre contabile reprezintă nişte foi volante sau fişe, care au destinaţia de a acumula datele curente din documentele primare în scopul generalizării acestora

şi determinării indicatorilor respectivi. Informaţia care se conţine în documentele justificative, necesară pentru înregistrarea contabilă, este acumulată în documentele pentru generalizarea şi sistematizată în registrele contabile în baza

formulelor contabile. Informaţia

perioadă anumită de timp se trece în raportul financiar. Conform Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 registrul contabil trebuie sa conţină urmatoarele elemente obligatorii:

despre operaţiunile economice

efectuate într-o

denumirea registrului;

denumirea entităţii care a întocmit registrul;

data începerii şi finisării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta;

data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică;

etaloanele de evidenţă a faptelor economice;

funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea registrului; Registrele contabile sînt destinate grupării, sistematizării, înregistrării şi generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare şi centralizatoare. Ele pot fi clasificate după diverse caracteristici. Dupa aspectul exterior se pot diviza în :

Cărţi - care se prezintă pe un ansamblu de foi cu o anumită grupare ,broşate, continînd foi cu acelaşi conţinut,paginile fiind numerotate. Pe coperta lor este indicată destinaţia ,iar pe versoul ultimei pagini se scrie numărul de pagini care se confirmă de semnătura contabililui-şef sau alte persoane autorizate şi ştampila

întreprinderii.

adaptate

necesitatilor contabile. Sunt convenabile pentru evidenta grupărilor de orice combinaţie a indicatorilor, precum şi pentru diviziune muncii contabile. Foi – prezinta tabele tipizate cu indicarea denumirilor de coloane si rînduri pentru înregistrarea operatiilor economice (jurnale-order, borderouri s.a.) .De regula se completează manual însa în cazul evidenţei automatizate pot fi întocmite la computer. Dupa gradul de detaliere a datelor :

Registre de evidenţă analitică – destinate pentru reflectarea informaţiei detaliate despre activele şi pasivele întreprinderii. În ele sînt cuprinse informaţiile vizînd conţinutul operaţiei economice sursele de intrare şi iesire a mijloacelor, caracteristicile calitative ale obiectului. La ele se referă cartile şi fişele nominalizate de asemenea pot fi si foi în care se indca informatia atit in etaloane naturale cit si valorice. Registre de evidenţă sintetică – prezinta informaţia generală asupra elementelor patrimoniale .Informaţia este prezentă în etalon valoric,specificînd numele documentului sumelor operaţiilor economice cu indicarea corespondenţei conturilor . La ele se referă toate jurnalele-order. Dupa modul de înregistrare a operaţiilor :

Registre de inregistrare cronologică – în care operatiile sint înscrise în ordinea efectuarii lor. Registre de înregistrare sistematică – în ele operaiţiile sînt clasificate după anumite criterii ,reesind din natura operatiilor economice şi ordinei reflectării în timp. Ca exemplu poate servi Cartea mare. Registre de evidenţă combinată – imbină trasaturile înregistrărilor cronologice şi sistematice. Registrele contabile se utilizează în strictă legatura cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi completate, astfel încît să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor economice efectuate.

Fişe

care

rezidă

din

foi

separate

cu

liniatură

specială

o

Pentru reflectarea operaţiilor vizînd evidenţa OMVSD în întreprinderea Î.M. “Călăraşi Divin “S.A. lunar se perfectează jurnalul-order. Regisrul jurnal-order este un document contabil obligatoriu, în care se înregistrează sub formă de articole contabile toate operaţiile patrimoniale, fie în ordinea cronologică a întocmirii documentelor contabile, fie în ordinea intrării în întreprindere(în cazul documentelor contebile provenite de la terţi).Înregistrările operaţiilor patrimoniale în registrul jurnal-order cuprind elemente cu privire la :

felul,numărul şi data documentului justificative,sumele parţiale şi toate operaţiile şi conturile debitoare şi creditoare corespunzătoare operaţiilor efectuate. El se formează în baza borderourilor de grupare si cumulative, iar unele se fac nemijlocit din documentele primare. La Î.M. “Călăraşi Divin “S.A. completarea si întretinerea jurnalului-order se efectuază pe baza programei centralizate de contabilitate 1-c,în care sunt reflectate:data intrării OMVSDdoumentul care confirmă intrarea OMVSD,conţinutul documentului respectiv, corespondenţa conturilor, suma şi cantitatea.Conform acesteia întreprinderea prezintă jurnale-ordere pe fiecare formulă contabilă în parte, după cum urmează: jurnal-order al intrărilor pe luna octombrie (Dt 213 Ct 521.1 –anexa nr.20 şi Dt 813 Ct 214 –anexa nr.21); jurnal- order după locul păstrării pentru luna octombrie(„Места хранения за октябръ 2008 г.)”-anexa nr.22 şi jurnal-order în care se reflectă ieşirile obiectelor de mică valoare şi scurtă durată din luna octombrie(Dt 214 Ct 213) –anexa nr.23. Din jurnal-order toate datele sunt transferate în cartea mare. Cartea mare - registru generalizator al conturilor sintetice întocmit în scopul controlului corectitudinii înregistrarii în conturile contabile si întocmirii rapoartelor financiare. Este un registru sistematic contabil obligatoriu, utilizat pentru înscrierea lunară, directă sau prin gruparea pe conturi corespondente, a înregistrărilor efectuate în jurnale-ordere, stabilindu-se astfel situaţia fiecărui element patrimonial la un moment dat, respectiv soldul iniţial, rulagele debitoare şi creditoare şi soldul final. La Î.M. “Călăraşi- Divin” S.A. cartea mare se întocmeşte pe suport electronic

în baza Programei de contabilitate 1-c,cartea mare numindu-se “Обороты по счету 213”. Analizînd situaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată la Î.M. “Călăraşi Divin “S.A. se vede că contul 213, corespondează pe parcursul anului 2008( de la 01.01.2008 pînă la 31.10.2008)cu 13 conturi. Pentru luna octombrie,contul 213 debitează prin creditarea următoarelor conturi:

211”Materiale” în sumă de 724.54lei;213”Obiecelor de mică valoare şi scurtă durată” _ 59191.74lei; 216 ”Produse” _571.02 lei (întreprinderea a confecţionat în secţia de construcţie proprie o masă în valoare de 571.02 lei pe data de 03.10.2008[anexa nr.27] ); 521”Datorii pe termem scurt privind facturile comerciale” _37552.20lei, avînd rulajul debitor total în sumă de 98039.50 lei. Tot în aceeaşi lună contul 213 creditează prin debitarea conturilor:213 ”Obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” în sumă de 59191.74lei; 214”Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”_11156.49lei; 251”Cheltuieli anticipate curente”_3158.00lei,astfel rulajul creditor al contului 213 este de 73506.23lei.Soldul final al contului 213 în luna octombrie se calculează în felul următor:soldul iniţial plus rulajul debitor minus rulajul creditor:

1187928.81+98039.50-73506.23=1212462.08lei(soldul final al lunii octombrie), (Anexa nr.25 ).La anexe mai este reflectată şi“Обороты по счету 213.1”,adică evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată aflate în stoc în luna octombrie,(anexa nr. 26 ). Î.M. “Călăraşi- Divin” S.A. întocmeşte încă un registru de contabilitate sintetic şi anume “анализ счета:213” şi “анализ счета:214” în care se reflectă corespondenţa conturilor,soldul la începutul perioadei,rulajul perioadei şi soldul final care în perioada 01.01.2008-31.10-2008 este de 1212462.08lei _contul 213(anexa nr.28) şi 1024202.68lei _contul 214(anexa nr. 29).Aceste registre sunt o totalizare a cărţii mari (anexa nr. 25 ). La Î.M. “Călăraşi- Divin” S.A. se mai întocmeşte un registru de evidenţă analitică(care serveşte la înregistrarea şi urmărirea detaliată a diferitor elemente patrimoniale , în etalon natural şi etalon valoric), în care se reflectă mişcarea OMVSD şi anume”Оборотно-салъдовая ведомостъ по счету:213 ”,(anexa

30); , , Obiectele de mică valoare şi scurtă durată se înregistrează în conturile contabile la valoarea de intrare care include valoarea de cumpărare (contractuală) şi consumurile aferente procurării (transportarea, încărcarea, descărcarea, plăţile de comision, asigurarea etc). Înregistrările duble şi faptele economice reflectate în contabilitatea Î.M. “Călăraşi- Divin” S.A. în luna octombrie sunt următoarele:

1.Reflectarea valorii de cumpărare a OMVSD (fără TVA) procurate contra plată de la furnizori,aceste datorii sunt stinse în anul de gestiune curent:

Dt 213 Ct 521 în sumă de 40710.20 lei(anexa 20). 2.Calcularea uzurii OMVSD utilizate pentru necesităţile generale de producţie:

Dt 813 Ct 214 în sumă de 3041.32lei (anexa 21). 3.Procurarea OMVSD de la furnizori:

Dt 213 Ct 521 în sumă de 333.3lei(anexa22). 4.Reflectarea mişcării interne a OMVSD (de la un depozit la altul) procurate anterior:

Dt 213 Ct 213 în sumă de 333.33 lei (anexa 22). 5.Decontarea sumei uzurii OMVSD la casarea acestora.Înregistrarea în contul 213 se efectuează în subcontul 2132”Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare”:

Dt 214 Ct 213 în sumă de 11156.49 lei (anexa nr.23). Dacă întreprinderea procură obiecte de mică valoare şi scurtă durată:

• de la furnizori:

a) cu plata ulterioară a valorii acestora:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale";

b) cu plata imediată a contravalorii acestora:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Ct 241 Casa", 242 Cont de decontare", 243 „Cont valutar" sau 244 „Conturi speciale la bănci";

• prin intermediul titularilor de avans:

a) în cazul eliberării avansului:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Ct 227 „ Creanţe pe termen scurt ale personalului";

b) fără eliberarea avansului:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii";

• de la persoane fizice:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Ct 539 „ Alte datorii pe termen scurt ". În cazul efectuării cheltuielilor suplimentare legate de procurarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se întocmesc următoarele formule contabile:

• pentru cheltuieli de transport:

a) în cazul folosirii transportului propriu:

Dt

213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”;

Ct

812 „Activităţi auxiliare";

b) în cazul când cheltuielile de transport sunt suportate şi facturate de către furnizor:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct

521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale";

• pentru cheltuielile privind asigurările în timpul transportării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct

533 „Datorii privind asigurările ";

• pentru cheltuielile de încărcare şi descărcare:

a) suportate de întreprindere:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct

531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii", 533 „Datorii

privind asigurările" şi/sau 812 „Activităţi auxiliare";

b) efectuate de furnizor sau de alte organizaţii:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct

521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" sau 539„Alte datorii pe termen scurt";

c) achitate prin intermediul titularilor de avans:

a) în cazul eliberării avansului:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului;

Ct

b) fără eliberarea avansului:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct

532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată primite cu titlu gratuit se înregistrează prin formula contabilă:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct

622 „ Venituri din activitatea financiară".

3.4. Calculul uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

După cum s-a menţionat anterior, pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată cu o valoare unitară mai mare de 1500 lei, se calculează uzura. Aceasta se reflectă în contabilitate cu ajutorul contului 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată". În contul 214 se contabilizează uzura OMVSD şi a construcţiilor provizorii

(neprevăzute în lista de titluri). În creditul contului 214 se reflectă calcularea

uzurii, iar în debit - decontarea uzurii calculate aferentă OMVSD şi construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri) ieşite. Soldul contului 214 este creditor; reprezintă suma uzurii calculate a OMVSD la finele perioadei de gestiune şi se scade la calcularea valorii OMVSD, care se reflectă în capitolul 2 «Active curente» din Bilanţul contabil. În Planul de conturi pentru contul 214 sînt prevăzute următoarele subconturi:

2141 «Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată»;

2142 «Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri)».

Uzura calculată aferentă obiectelor de mică valoare şi scurtă durată date în folosinţă se trece la consumuri, cheltuieli sau la valoarea activelor la care acestea sunt utilizate, întocmindu-se următoarele formule contabile:

Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie" Dt 712 „Cheltuieli comerciale" Dt 713 „Cheltuieli generale şi administrative" Dt 121 „Active materiale în curs de execuţie" Dt 141 „Cheltuieli anticipate pe termen lung" Dt 251 „Cheltuieli anticipate curente" Ct 214 „ Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată".

3.5. Inventarierea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi reflectarea rezultatelor acesteia.

Inventarierea reprezintă un procedeu al metodei contabilităţii de verificare faptică a existenţei şi stării mijluacelor economice,a creanţelor şi datoriilor unei întreprinderi.Prin inventariere se realizează un control asupra integrităţii elementelor patrimoniale.Potrivit prevederilor Regulamentului privind inventarierea nr.30 din 05.03.01,inventarierea reprezintă un ansamblu de operaţiuni prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv,cantitativ- valoric,după caz,în patrimoniul sau gestiunea întreprinderii la data la care aceasta se efectuează. Prin compararea situaţiei faptice,stabilită prin inventariere,cu situaţia scriptică din contabilitate se stabilesc plusurile şi minusurile de inventar şi se iau măsuri în

vederea delimitării răspunsurilor.

Innventarierea ca procedeu al metodei contabilităţii poate fi clasificată în felul

următor:

După gradul de cuprindere a elementelor patrimoniale,se

deosebesc:

-Inventarierile generale

- Innventarierile parţiale.

În funcţie de momentul în care se efectuează

inventarierea,deosebim:

-inventariere anuală

-inventariere periodică

-inventariere ocazională

-inventariere inopinată

După modalitatea de efectuare,deosebim:

-inventariere totală

-inventariere prin sondaj

În funcţie de condiţăiile în care se desfăşoară,inventarierile sunt:

-inventarieri orinare

-inventarieri extraordinare.

Dacă în urma inventarierii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se constată

plusuri, acestea se înregistrează în felul următor:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"

Ct 612 „ Alte venituri operaţionale” astfel:

valoarea obiectelor cu preţul unitar nu mai mare de 1500 lei date în folosinţă:

Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie" sau 712 „Cheltuieli comerciale",112

,Active nemate-riale în curs de execuţie" ş. a.

Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată";

• valoarea obiectelor cu preţul unitar mai mare de 1500 lei:

Dt 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 213/2 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare" Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 213/1 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc";

• valoarea obiectelor constatate lipsă cu ocazia inventarierii sau vândute:

Dt 714 „Alte cheltuieli operaţionale" Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată";

valoarea materialelor primite din lichidarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată:

Dt 211 „Materiale" Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată".

• valoarea deşeurilor obţinute la scoaterea din folosinţă a obiectelor; diferenţa în cauză se înregistrează prin formula:

Dt

714 "Alte cheltuieli operaţionale"

Ct

213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată".

Toate operaţiile de mai sus sunt reflectate din punct de vedere teoretic(adică toate faptele economice care apar în urma inventarierii). Fiecare întreprindere trebuie să efectueze inventarierea activelor proprii în cazurile prevăzute de legislaţie şi în modul stabilit de către conducătorul întreprinderii. Actele normative în care este redat principiul inventarierii sunt: Legea contabilităţii,articolele 39-42 şi Regulamentul privind inventarierea nr.27 din 28.04.2004,punctele 5-10,12-29. Cazurile obligatorii de efectuare a inventarierii sunt prevăzute în art.40 din Legea contabilităţii.Conducătorul întreprinderii (în afară de cazurile prevăzute de legislaţie) stabileşte de sine stătător:nomenclatorul OMVSD care urmează a fi supuse inventararierii,termenele şi periodicitatea efectuării inventarierii şi componenţa comisiei de inventariere.Astfel la Î.M. “Călăraşi- Divin” S.A , inventarierea se face o dată în an, întocmindu-se documentul ”Инвентаризационная описъ ”.Pe data de 16.01.2008 în baza acestui document s- a făcut inventarierea a 200 obiecte de mică valoare şi scurtă durată(anexa nr.32)

întocmindu-se formula contabilă Dt 213 Ct 213. În concluzie pot menţiona că Î.M. “Călăraşi- Divin” S.A nu întocmeşte toate documentele aferente inventarii,cele existente le întocmeşte în limba rusă şi în nici un document prezentat pentru lucrarea de curs nu este reflectată corespondenţa conturilor şi suma OMVSD aflate în depozit în momentul inventarierii.

4. Perfectionarea contabilităţii obiectelor de mică valoare şi

scurtă durată.

Îcepînd cu anul 1998, sistemul contabil din Republica Moldova se dezvoltă în fond, în corespundere cu cerinţele acceptate de organismele mondiale în domeniu. Totuşi, la eleborarea SNC 2 „ Stocurie de mărfuri şi materiale” , nu s-a ţinut cont de metodologia internaţională de contabillizare a OMVSD, aceasta păstrînd în ansamblu regulile tradiţionale de evidenţă, existente încă pînă la reforma sistemului contabil. Prin urmare, e necesară o evalare profundă a bazei normative, a practicii naţionale şi internaţionale în scopul dezvăluirii priorităţilor şi experienţei avansate la acest capitol. Pentru studierea metodologiei ţinerii evidenţei OMVSD în Republica Moldova şi în practica mondială, au fost utilizate standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate, Planul de conturi al activităţii economico-finanaciare al întreprinderilor, alte acte normative, care direct sau indirect reglementează aspectele contabilităţii în domeniu. S-a efectuat un studiu comparativ a bazelor normative autohtone şi străine. Datorită reformării sistemului contabil naţional, în baza unor premise obiective, au fost eleborate şi puse în aplicare un şir de standarde naţionale de contabilitate, inclusiv SNC 2 acest act normativ, fiind unul din elementele de bază ale sistemului complex de reglementare statală din domeniu, stabileşte regulile de evaluare a

sticurilor de mărfuri şi materiale, calculare a costului acestora şi de reflctare în rapoartele finaciare. Prezentul standard a păstrat în ansamblu componenţa şi gruparea a OMVSD. Astfel potrivit paragrafului 34 al SNC 2, acestea se divizează în două grupe:

1. Cu valoarea unitară mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie, care în prezent constitue 3000 lei ;

2. Cu durata de serviciu mai mică de un an indiferent de valoarea unitară .

S-a păstrat de asemenea, noţiunea de „ uzura OMVSD”, care conform schimbărilor parvenite în SNC 2 se începe a calcula de la 1500 lei. Modalitate de raportare a valorii OMVSD cu preţul unitar peste 1500 lei la consumuri sau cheltueli este analogică mijloacelor fixe, în mod particular dacă ne referim la consturcţiile speciale provizirii, neprevăzute în lista de titluri, dispozitivele şi instalaţiile la care uzura se calculează pe toată durata de

funcţionare utilă. Acestea, reeşind din conţinutul economic, destinaţie şi caracterul utilizării, pot fi incluse în componenţa mijloacelor fixe.Prin urmare, demarcarea în SNC 2 a OMVSD, actualimente a devenit inutilă, conservînd practica tradiţională de contabilizare a lor, exstentă pînă în anul 1998. Mai mult ca atît standardele internaţionale de contabilitate nu includ în componenţa stocurilor de mărfuri şi materiale acestor obiecte (Standartele Internaţionale de Contabilitate, 2002). La metodologia mondială de contabilizare a OMVSD a aderat şi Fderaţia Rusă. Prin urmare regulile internaţionale de contabilizare a activelor curente sunt mai simple şi oferă drepturi reale întreprinderilor în vederea delimitării valorice şi stabilirii componenţei lor materiale. Generalizînd cele expuse mai sus putem spune următoarele:

1. Demarcarea în SNC 2 a OMVSD ca active curente distincte conservează metodologia de contabilizare a acestora, proprie sistemului centralizat de dirijare a economiei naţionale şi nu corespunde normelor internaţionale.

2. Este necesară asigurarrea controlului oprativ al OMVSD costul unitar pînă la 3000 lei pe centre de responsabilitate şi în cadrul unui cont extrabelanţieir în scopul prevenirilor delapidărilor, substituirii sau exploatării negligente.

O lege organică destul de importantă pentru fiecare întreprindere şi în baza căreia se duce orice contabilitate este „Regulamentul cu privire la politica de contabilitate”care esta întocmită de Î.S. „Călăraşi Divin”S.A. Fiecare entitate este oligată şă-şi eleboreze politica de contabilitate proprie în baza diferitor legi şi a standardelor de contabilitate.

Politica de contabilitate a S.A. „Călăraşi DIVIN” constă în alegerea unui procedeu din cele propuse de fiecare stadard de contabilitate, pentru a fudamenta activitatea aleasă ţinînd cont de particularităţile întreprinderii, fiind baza contabilităţii întreprinderii şi întocmirii rapoartelor financiare(anexa nr.33).

Conform articolului 16 din Ordinul nr.52 din 29 decembrie 2006 cu privire la politica de contabilitate toate întreprinderile sînt obligate să ţina contabilitatea în dependenta de sistemul contabil aplicat în baza S.N.C. sau S.I.R.F. sau ale altor acte normative elaborate şi adoptate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prin prisma acestui articol la Î.M. “Călăraşi putem observa unele abateri de la normele legislative aflate în vigoare :astfel, contabilitatea se ţine în limba de stat . Ceea ce la întreprinderea dată nu se respectă ,întocmindu-se documente în limba rusa, iar unele din ele fiind completate partial fără a se indica corespondenţa conturilor. În concluzie,aceste abateri de la normele necesare de respectat prevazute în legile aflate în vigoare denotă faptul necesităţii instruirii contabilului.

Concluzii şi propuneri

În baza observatiilor efectuate pot fi formulate urmatoarele concluzii:

1. În urma analizei efectuate s-a constatat necorespunderea unui şir de documente cerintelor prevazute în legislaţia aflata în vigoare. În acest context se propune utilizarea tuturor formularelor de documente, conţinutul şi destinaţia cărora sînt argumentate de către normele şi cerinţele aflate în vigoare. Componenţa documentaţiei permite urmărirea operativă şi furnizarea informaţiei necesare pentru organizarea evidenţei obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a calculării corecte a uzurii acestora;

2. Automatizarea contabilităţii care s-a implementat nu demult la întreprindere a permis utilizarea mai eficientă a timpului, pastrarea documentelor pe discuri rigide, simplificarea întocmirii unor documente, depistarea greşelilor prin prelucrarea datelor automat, siguranţă şi eficacitate în ţinerea contabilităţii, cee ce este un mare pas spre perfecţionarea contabilităţii. şi recomandări:

3. Calificarea personalului, încadrarea în cîmpul de munca a contabililor instruiţi şi informaţi; 4. Informarea periodică aferent legilor stabilite în cadrul juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare din Republica Moldova;

în care unele sume sînt greu de de înteles, corectate şi efectuate calcule neclare, nu mi s-a prezentata un jurnal-order centralizat în care să fie reflectată corespondenţa conturilor completă

BIBLIOGRAFIE

1. Alexandru Nederiţă. Corespondenţa conturilor contabile.- Chişinău,

2007.- 639 p.

2. Alexandru Nederiţă. Contabilitate financiară. - Chişinău, 2003. - 433

p.

3. Alexandru Nederiţă, Irina Zaharenco, Natalia Zlatina Noul sistem contabil al agenţilor economici al Republicii Moldova. Volumul 2.-Chişinău, 1999.

4. Alexandru Frecăuţeanu, Igor Balan Evidenţa contabilă în exploataţiile agricole. - Chişinău, 2002.- 233-239p.

5. Codul fiscal.

6. S.N.C. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale”

7. Monitorul Oficial nr.27-28 din 09.03.2000. Ordinul Ministrului Finanţelor nr.32 din 03.03.2000,

8. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

9. Contabilitate şi audit nr.5 anul 2008 pag. 16; nr. 7 anul 2007 pag. 42.

în Bilanţul contabil valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată,

diminuată cu uzura calculată, se reflectă pe postul „Obiecte de mică valoare şi

scurtă durată", rândul 210.

Pentru exemplificarea modului de reflectare în contabilitate a mişcării

obiectelor de mică valoare şi scurta durată folosim informaţiile cuprinse în

exemplul 5.4.

Exemplul 1

Întreprinderea Municipală „Divin" S.A . a procurat obiecte de mică valoare şi scurtă durată în baza facturii fiscale nr. SX 5906446 în valoare de 1833,33

lei (fără TVA). TVA constitue 366,67 lei. Cheltuielile de transport

sunt suportate

de cumpărător. Conform bonului de consum s-au dat în folosinţă obiecte în

A/f.

Conţinutul operaţiunilor economice

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1

 

2

3

4

5

1.

Reflectarea valorii obiectelor de mică valoare şi scurtă

     

durată achiziţionate de la furnizori cu plată ulterioară

• valoarea obiectelor fără TVA

1833,33

213/1

521

• TVA aferentă obiectelor de inventar

366,67

534/2

521

2.

Înregistrarea

cheltuielilor de transport aferente

     

achiziţionării obiectelor de mică valoare şi scurtă

 

-

213

521

durată

TVA aferentă cheltuielilor facturate

-

534/2

521

3.

Darea în folosinţă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată de la depozit

26055,68

231/2

213/1

4.

Calcularea uzurii obiectelor date în folosinţă – 8257 (8 340-83)

8

257

713

214

5.

Scoaterea din folosinţă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată:

 

42

• uzura

8

257

214

213/2

• valoarea materialelor obţinute

83

211

213/2

valoare de 1833,33 lei, cu o valoare individuală unitară mai mică de 1500 lei