Sunteți pe pagina 1din 565

REZISTEN}A

MATERIALELOR
V
1
3
2
P
7
P
3
P
4
P
5
P
6
P
2
P
1
Dni
1
Dni
2
Dni
3
Dni
Funcia densitii
de probabilitate
EDITURA
LUX LIBRIS
1
REZISTENA MATERIALELOR
TRAIAN BOLFA
CLIN ROCA
CORNEL BI
REZISTENA
MATERIALELOR
BRAOV
2011
2
REZISTENA MATERIALELOR
ISBN 978-973-131-103-6
Recenzeni tiinifici: prof. dr. ing. Ioan Curtu
prof. dr. ing. Gheorghe N. Radu
Consilier editorial: prof. dr. ing. Florin Andreescu
Tehnoredactor: ing. Alexandru Moraru
Coperta: dr.ing. Bogdan Andreescu
Corectura: autorii
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
BOLFA, TRAIAN
Rezistena materialelor / prof. dr. ing. Traian Bolfa, prof. dr. ing.
Cornel Bi, prof. dr. ing. Clin Roca ; ed.: prof. dr. ing. Florin
Andreescu. - Braov : Lux Libris, 2011
Bibliogr.
IBS N 97-N98-181-108-3
. Bi, Cornel
. Roca, Clin
. Andreescu, Florin 6 ed.(
)8N.5
)8
2011
3
REZISTENA MATERIALELOR
PREFA
4erfecionarea acP iviPilor de proiecPare - cercePare devine o preocupare pertanenP,
penPru ca cerinele de perfortan, dar i de econoticiPaPe, todific m nPr-o corelaie conPinu
tePodele de calcul, cP i cele de proiecPare.
Lucrarea de fa se adresea aPP inginerilor, care lucrea mn cerceParea,
proiecParea i consPrucia sPrucPurilor, cP i proiecPanilor mn fortare i nu mn ulPitul rnd
sPudenilor din mnvtnPul superior Peznic. h n lucrare, se rein nu nutai aspecPele PeorePice
de principiu, ci i tePodele de calcul cu aplicaie direcP mn proiecPare. CriPeriile de proiecPare
urtresc o alegere corecP a taPerialelor, o sPabilire corecP a ditensiunilor i a fortei
sPrucPurii din puncP de vedere a reisPenei mn exploaPare, a rigidiPii, precut i a sPabiliPii,
mn corelare cu reducerea consuturilor specifice i penPru o fiabiliPaPe superioar, la paratePri
Peznici ridicai. 4robletele fundatenPale expuse mn lucrare, necesiP soluionarea opPit,
cu luarea mn considerare a cotplexiPii i tulPiPudinii condiiilor itpuse, adesea conPradicPorii
din puncP de vedere PeorePic.
Rezistena materialelor, cotponenPa tecanicii corpului solid defortabil, esPe o
urtare firesc a tecanicii corpurilor rigide, consPiPuind baa fortrii mn inginerie, mtbinnd
sPudiul PeorePic cu reolvarea de problete aplicaPive i efecPuarea de lucrri de laboraPor.
Folosirea Peznicii toderne de calcul pertiPe reolvarea probletelor cu un tare
volut de calcule, mnPr-un Pitp scurP i preciie ridicaP, dar penPru aceasPa probletele de
verificare, ditensionare, sau calcul a mncrcrilor capabile, Prebuie puse corecP din puncPul
de vedere al reisPenei taPerialelor.
htbinarea infortaiei consPrucPive sau fenotenologice, cu parPea de proiecPare
concrePa, diagrate, recotandri, prograte de calcul, dar i cu analiele criPice ale
posibiliPilor de sporire a fiabiliPii i capaciPii porPanPe a consPruciilor Peznice, sporePe
uPiliPaPea, dar i accesibiliPaPea lucrrii.
Lucrarea sPrucPuraP pe doueci i unu de capiPole, abordea probletaPica
soliciPrilor sitple i cotpuse, calculul defortaiilor i ridicrii nedePertinrilor sPrucPurilor,
a probletelor de sPabiliPaPe, a calcului la oboseal, precut i a diverselor problete speciale
priviPoare la cotporParea i calculul sPrucPurilor.
laborarea cursului de Rezistena materialelor, are la baa experiena colecPivului
de reisPena taPerialelor de la EniversiPaPea din Braov, mn care auPorii s-au fortaP i se
fortea mn conPinuare.
Braov, 20 februarie, 2011
AuPorii

REZISTENA MATERIALELOR
ConPribuia auPorilor la elaborarea lucrrii esPe urtPoarea:
U dr. ing. Traian Bolfa - 73 *
U ing. Clin Roca - 9 *
U ing. Cornel Bi - 9 *
4
REZISTENA MATERIALELOR
Cuprins
SC5RT ISTORIC AL REZISTENEI MATERIALELOR ..........................
1.
INTROD5CERE
1.1. %biecPul i probletele reisPenei taPerialelor..........................................
1.2. Tensiuni, defortaii i deplasri.............................................................
1.8. poPeele de ba ale ReisPenei taPerialelor...........................................
2.
EFORT5RI SECIONALE U N BARE I SISTEME DE BARE STATIC
DETERMINATE
2.1. OePertinarea eforPurilor secionale......................................................
2.2. Relaii difereniale dinPre sarcini i eforPuri................................................
2.8. ConsPrucia diagratelor de eforPuri secionale ....................................
2.5. Oiagrate ale forelor axiale...............................................................
2.). Oiagrate ale totenPului de Porsiune......................................................
2.3. Oiagrate ale forelor PiePoare i ale totenPelor mncovoiePoare.................
2.9. IisPete de bare sPaPic dePertinaPe......................................................
2.7. Fore concenPraPe tobile........................................................................
2.N. Oiagrate de eforPuri la bare curbe plane.............................................
2.N.1. Relaii difereniale dinPre sarcini i eforPuri la bare curbe..................
3.
CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECI5NILOR PLANE
8.1. DeneraliPi..........................................................................................
8.2. GotenPe sPaPice.................................................................................
8.8. GotenPe de inerie................................................................................
8.5. Mariaia totenPelor de inerie cu Pranslaia axelor....................................
8.). Mariaia totenPelor de inerie cu roPaia axelor.........................................
8.3. Rae de inerie, elips de inerie...............................................................
8.9. Godule de reisPen..............................................................................
8.7. Calculul totenPelor de inerie...............................................................
.
TRACI5NE - COMPRESI5NE
5.1. Fora axial, Pensiuni, defortaii..........................................................
5.2. Tipuri de problete.................................................................................
5.8. ConPracia Pransversal........................................................................
5.5. Bare cu variaie de seciune...............................................................
5.). Calculul barelor verPicale lund mn considerare greuPaPea proprie................
5.3. 4roblete sPaPic nedePertinaPe...............................................................
5.3.1. 4iese cu seciune neotogen......................................................
5.3.2. Bar arPiculaP 6mncasPraP( la atbele capePe....................................
12
1)
17
22
25
29
27
2N
80
81
87
55
53
53
))
))
)9
)7
)N
35
35
3)
92
9)
93
97
70
79
79
77
6
REZISTENA MATERIALELOR
5.3.8. IisPete de bare paralele i grind de rigidiPaPe foarPe tare................
5.3.8.1. IisPet de bare paralele i grind arPiculaP la un capP..............
5.3.8.2. IisPet de bare paralele i grind nearPiculaP la capePe.........
5.3.5. IisPet sitePric de bare arPiculaPe concurenPe...................................
5.3.). IisPet de bare arPiculaPe concurenPe.............................................
5.3.3. Tensiuni apruPe mn urta variaiilor de PetperaPur...........................
5.3.9. Tensiuni apruPe ca urtare a unor itperfeciuni de tonPaV ................
5.9. AspecPe ale calculului la cotpresiune.....................................................
5.9.1. Ruperea........................................................................................
5.9.2. IPrivirea........................................................................................
5.7. hncercrile de reisPen ale taPerialelor la Praciune - cotpresiune.
Curba caracPerisPic.................................................................................
5.7.1. DeneraliPi.................................................................................
5.7.2. hncercarea de Praciune...............................................................
5.7.2.1. pruvePe. Condiii generale de prelevare a epruvePelor...............
5.7.2.2. hncercarea la Praciune............................................................
5.7.2.8. Curba caracPerisPic...............................................................
5.7.2.5. pruvePe folosiPe penPru mncercarea la Praciune........................
5.7.2.). Gaini i dispoiPive de mncercare.............................................
5.7.2.3. Consideraii finale...............................................................
5.7.8. Tensiunea adtisibil..................................................................
5.7.5. hncercarea de cotpresiune............................................................
4.
CALC5L5L CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
).1. Tensiuni i defortaii........................................................................
).2. 4roblete de calcul ale mtbinrilor......................................................
).2.1. Calculul mtbinrilor cu uruburi, buloane..........................................
).2.2. Calculul mtbinrilor niPuiPe...............................................................
).2.8 Calculul mtbinrilor sudaPe..............................................................
).2.5. Calculul mtbinrilor mn letn.............................................................
6.
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
3.1. DeneraliPi..........................................................................................
3.2. IParea plan de Pensiune........................................................................
3.2.1. OePertinarea Pensiunilor principale i a Pensiunilor Pangeniale.........
3.2.2. Cauri parPiculare........................................................................
3.2.8. RepreenParea grafic a variaiei Pensiunilor......................................
3.2.8.1. Cercul lui Gozr......................................................................
3.2.5. IParea plan de defortaii..............................................................
3.8. IParea spaial de Pensiune......................................................................
3.8.1. OePertinarea Pensiunilor principale i a Pensiunilor Pangeniale.........
3.8.2. RepreenParea grafic a variaiei Pensiunilor. Cercul lui Gozr..........
3.8.8. AlPe forte de expritare a sPrii spaiale de Pensiune.........................
3.8.8.1. Tensiuni ocPoedrice...............................................................
3.8.8.2. Tensor sferic. OeviaPor............................................................
3.8.5. IParea spaial de defortaii...........................................................
7N
7N
N0
N0
N1
N2
N5
N3
N3
N9
100
100
102
102
108
108
109
107
10N
110
111
119
11N
11N
120
122
12)
188
185
185
187
151
151
158
153
153
1)2
1)8
1)8
1)5
1)5
7
REZISTENA MATERIALELOR
3.5. Legea generaliaP a lui jooH e...............................................................
3.). xpresia energiei de defortaie.............................................................
3.).1. xpresia energiei specifice de defortaie....................................
3.).2. xpresia energiei PoPale de defortaie.............................................
3.).8. nergia specific de defortaie todificaPoare de volut i fort......
3.3. Relaia dinPre consPanPele elasPice , D i 6relaia de conPinuiPaPe(.........
7.
TEORII DE REZISTEN
9.1. DeneraliPi..........................................................................................
9.2. Teorii clasice de reisPen................................................................
9.2.1 IPare spaial de Pensiuni...............................................................
9.2.1.1 Teoria Pensiunilor nortale taxite...........................................
9.2.1.2 Teoria lungirilor specifice taxite..........................................
9.2.1.8 Teoria Pensiunii Pangeniale taxite.........................................
9.2.1.5 Teoria energiei PoPale de defortaie..........................................
9.2.1.) Teoria energiei de variaie a fortei...........................................
9.2.2 IPare plan de Pensiuni.....................................................................
9.2.2.1 Teoria Pensiunilor nortale taxite...........................................
9.2.2.2 Teoria lungirilor specifice taxite...........................................
9.2.2.8 Teoria Pensiunilor Pangeniale taxite........................................
9.2.2.5 Teoria energiei specifice de defortaie....................................
9.2.2.) Teoria energiei de variaie a fortei...........................................
9.2.8 Teoria sPrilor litiP de Pensiune a lui Gozr....................................
9.8 %bservaii generale.................................................................................
8.
TORSI5NEA
7.1. Torsiunea barelor de seciune circular....................................................
7.2. Oefortaia la Porsiune........................................................................
7.8. 4roblete sPaPic nedePertinaPe la Porsiune.............................................
7.5. Torsiunea barelor de seciune drepPungziular..........................................
7.). Torsiunea barelor Pubulare cu perei subiri.............................................
7.3. Deneraliarea relaiilor de calcul..............................................................
9.
TENSI5NI UN GRINZI DREPTE SOLICITATE LA UNCOVOIERE
N.1. Oefiniii. poPee..................................................................................
N.2. Tensiuni la mncovoierea plan pur a barelor drepPe....................................
N.8. hncovoierea grinilor neotogene alcPuiPe din taPeriale diferiPe.................
N.5. ConcenPraPori de Pensiune......................................................................
N.). Forte raionale de seciune penPru mncovoiere..........................................
N.3. hncovoierea oblic.................................................................................
N.9. hncovoierea sPrtb.........................................................................
N.7. xpresia general a Pensiunii de mncovoiere pur.....................................
N.N. hncovoierea sitpl plan........................................................................
N.10. IParea de Pensiune a grinilor drepPe soliciPaPe la mncovoiere sitpl.........
N.11. Lunecarea longiPudinal........................................................................
1))
1)N
1)N
131
132
138
137
190
190
190
190
191
192
192
198
198
195
195
19)
19)
193
19N
171
175
173
179
1N0
1N8
1N7
1N7
208
20)
203
209
210
210
212
213
217
8
REZISTENA MATERIALELOR
N.12. Drini de egal reisPen la mncovoiere.............................................
N.18. hncovoierea grinilor alcPuiPe din tai tulPe taPeriale sPraPificaPe.........
10.
SOLICITRI COMP5SE
10.1. DeneraliPi..........................................................................................
10.2. IoliciParea cotpus de Pip 6mnPindere sau cotpresiune cu mncovoiere(....
10.2.1. Drind dreapP soliciPaP de o for mnclinaP, aplicaP mnPr-un plan
principal cenPral de inerie ...............................................................
10.2.2. Fir sau band mnfuraPe pe un disc i soliciPaPe la Praciune.........
10.2.8. Cotpresiunea excenPric a barelor de mnlite tic..................
10.8. IoliciParea cotpus de Pip -, forfecare cu Porsiune...............................
10.5. IoliciParea cotpus de Pip - 6mnPindere, cotpresiune cu forfecare,
mncovoiere cu Porsiune(..............................................................................
10.5.1. IoliciPri cotpuse cu Pensiuni nortale i Pangeniale la arbori de
seciune circular.................................................................................
10.5.2. IoliciPri cotpuse cu Pensiuni nortale i Pangeniale la bare cu
seciune drepPungziular.......................................................................
11.
TENSI5NI UN BARE C5RBE PLANE
11.1. Consideraii generale........................................................................
11.2. Calculul Pensiunilor mn caul barelor curbe soliciPaPe de sarcini coplanare ..
11.8. Calculul raei de curbur r penPru diverse forte uuale de seciuni ale
barelor curbe...........................................................................................
12.
DEFORMAIILE LINIAR - ELASTICE ALE BARELOR I
SISTEMELOR DE BARE
12.1. Oefortaiile grinilor drepPe soliciPaPe la mncovoiere..................................
12.1.1. DeneraliPi..............................................................................
12.1.2. GePoda analiPic de inPegrare a ecuaiei difereniale a fibrei
tedii defortaPe..................................................................................
12.1.8. GePoda paratePrilor iniiali........................................................
12.1.5. GePoda grafo-analiPic a grinilor ficPive 6conVugaPe(....................
12.1.). cuaia celor dou roPiri i ecuaia celor dou sgei......................
12.1.3. cuaia celor Prei sgei 6ecuaia lui Clapekron(...............................
12.1.9. Calculul deplasrilor prin tePoda suprapunerii de efecPe................
12.1.7. Oefortaia grinilor soliciPaPe la mncovoiere oblic sau sPrtb.....
12.1.N. nfluena forei PiePoare asupra deplasrilor v6x(............................
12.2. GePode energePice penPru calculul deplasrilor liniar-elasPice.............
12.2.1. DeneraliPi privind tePodele energePice.........................................
12.2.2. xpresiile energiei inPerne mn funcie de eforPuri...............................
12.2.8. xpresiile energiei inPerne mn funcie de defortaii...........................
12.2.5. Teoreta lui Clapekron.................................................................
12.2.). Teoreta lui CasPigliano................................................................
12.2.3. GePoda Gozr - Gaxyell..........................................................
12.2.9. Regula lui Mereceagzin..............................................................
220
222
282
282
288
285
285
28N
251
252
255
2)2
2)2
2))
232
232
23)
23N
291
299
297
270
275
273
279
279
279
27N
27N
2N0
2N)
2N7
9
REZISTENA MATERIALELOR
12.2.7. Teoreta lui BePPi 6Teoreta reciprociPii lucrului tecanic(.........
12.2.N. Teoreta lui Gaxyell 6Teoreta reciprociPii deplasrilor(............
13.
GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE
18.1. DeneraliPi priviPoare la sisPetele sPaPic nedePertinaPe.........................
18.2. IitePrie i asitePrie la sisPetele sPaPic nedePertinaPe...........................
18.8. GePoda analiPic de inPegrare a ecuaiei difereniale aproxitaPive a
fibrei tedii defortaPe...........................................................................
18.5. GePoda grafo-analiPic........................................................................
18.). GePoda suprapunerii efecPelor...............................................................
18.3. cuaia celor Prei totenPe 6Clapekron(.............................................
18.9. Drini pe tediu elasPic........................................................................
18.7. Teoreta lui CasPigliano........................................................................
18.N. GePoda eforPurilor................................................................................
18.N.1. cuaiile de condiie ale tePodei eforPurilor...................................
18.N.2. 4rincipalele ePape de calcul cu tePoda eforPurilor...........................
18.N.8. Fortularea taPriceal a sisPetului de ecuaii de condiie............
18.N.5. Ridicarea nedePertinrilor grinilor cu brele.............................
18.10. Tensiuni Pertice mn sisPete cu dilaPri mtpiedicaPe............................
1.
STABILITATEA BARELOR FLAMBA(5LJ
15.1. Consideraii generale............................................................................
15.2. Calculul forei criPice de flatbaV mn caul unei bare drepPe cotpritaPe.
Relaia lui uler.......................................................................................
15.8. Ooteniul de valabiliPaPe al relaiei lui uler.............................................
15.5. GePodica de reolvare a probletelor de flatbaV....................................
15.). GePoda reducerii reisPenei adtisibile de calcul la flatbaV......................
15.3. Forte raionale de seciune mn caul barelor cotpritaPe..........................
15.9. FlatbaVul barelor de seciune variabil...................................................
15.7. FlatbaVul barelor cotpritaPe excenPric................................................
15.N. GePoda energePic de calcul a sarcinii criPice de flatbaV..........................
15.10. FlatbaVul laPeral al grinilor subiri soliciPaPe la mncovoiere..................
15.11. FlatbaVul unui inel supus unei presiuni exPerioare uniforte..................
15.12. FlatbaVul arcurilor elicoidale...............................................................
14.
SOLICITRI DINAMICE
1).1. Consideraii generale............................................................................
1).2. IoliciPri dinatice produse de forele de inerie....................................
1).2.1. Calculul cablului de tacara 6ascensor(......................................
1).2.2. Bar dreapP mn ticare de roPaie unifort................................
1).2.8. Calculul volanPului........................................................................
1).2.5. Calculul bielei toPoare..................................................................
1).2.). Turaia criPic a unui arbore.........................................................
1).8. IoliciPri dinatice produse prin aplicarea brusc a sarcinilor 6prin oc(...
1).8.1. IoliciPri prin oc PraPaPe prin legea conservrii energiei...............
801
808
803
80N
810
811
812
818
819
822
82)
82)
829
827
887
850
852
858
859
8)2
8)5
8)9
8)7
8)N
831
838
833
837
897
897
89N
870
871
878
875
873
879
10
REZISTENA MATERIALELOR
1).8.1.1. IoliciPare de mnPindere cu oc.............................................
1).8.1.2. IoliciPare de cotpresiune cu oc........................................
1).8.1.2.1. IoliciPare de cotpresiune cu oc mnPr-o bar, mn cdere
pe o plac rigid.....................................................................
1).8.1.8. IoliciPare de mncovoiere cu oc............................................
1).8.1.5. IoliciPare de Porsiune cu oc.................................................
1).8.1.). IoliciPare cotpus cu oc....................................................
1).8.1.3. IoliciPare cu oc cu atbele solide defortabile..................
1).8.2. Calculul la oc cu aVuPorul tulPiplicaPorului dinatic 6de itpacP(......
16.
CALC5L5L LA SOLICITRI VARIABILE
13.1. Consideraii generale........................................................................
13.2. Cicluri de soliciPri variabile...............................................................
13.8. ReisPena la oboseal........................................................................
13.5. Oiagrate ale reisPenelor la oboseal.............................................
13.). Ruperea prin oboseal........................................................................
13.3. FacPorii care influenea reisPena la oboseal...................................
13.3.1. SaPura soliciPrii........................................................................
13.3.2. GaPerialul i Peznologia de fabricaie..........................................
13.3.8. ConcenPraPorii de Pensiune.........................................................
13.3.5. Oitensiunile piesei...................................................................
13.3.). IParea suprafeei piesei i PraPatenPele Pertice, tecanice i
czitice aplicaPe...................................................................................
13.3.3. Mariaia soliciPrilor...................................................................
13.3.9. TetperaPura............................................................................
13.9. Calculul coeficienPului de siguran la oboseal....................................
13.9.1. Calculul coeficienPului de siguran la soliciPri variabile sitple........
13.9.2. Calculul coeficienPului de siguran la soliciPri variabile cotpuse...
13.7. Calculul coeficienPului de siguran la regituri nesPaionare de soliciPri....
13.N. ReisPena mn exploaPare........................................................................
13.10. GePodologii de calcul probabilisPic al organelor de taini soliciPaPe la
oboseal tecanic...................................................................................
13.11. CaracPerul probabilisP al esPitrilor de durabiliPaPe................................
13.12. 4roiecParea pe baa duraPei de via....................................................
13.12.1 IPadiile de apariie i devolPare ale fisurilor de oboseal................
17.
VASE DE REVOL5IE C5 PEREI S5BIRI S5P5SE 5NOR
PRESI5NI INTERIOARE
19.1. Consideraii generale........................................................................
19.2. Calculul de reisPen. Calculul Pensiunilor din perePe...........................
19.8. fecPe de targine................................................................................
18.
T5B5RI C5 PEREI GROI I DISC5RI UN MICARE DE ROTAIE
17.1. Consideraii generale........................................................................
17.2. Caul general al Pubului cu presiune inPerioar i presiune exPerioar.........
879
877
87N
8N0
8N1
8N2
8N2
8N8
500
508
50)
507
512
51)
51)
51)
51)
520
521
528
528
528
525
523
52N
581
583
58N
551
552
5)8
5)8
5)3
531
531
11
REZISTENA MATERIALELOR
17.2.1. Calculul Pubului cu presiune inPerioar..........................................
17.2.2 Calculul Pubului cu presiune exPerioar............................................
17.8. Calculul Puburilor frePaPe.......................................................................
17.5. Tensiuni mn Puburile cu perei groi daPoriP variaiilor de PetperaPur.........
17.). Mase sferice cu perei groi...............................................................
17.3 Calculul discului de grosite consPanP mn ticare de roPaie..................
17.9. Calculul discului cu litea variabil mn PrepPe....................................
17.7. Calculul discului de egal reisPen......................................................
19.
PLCI PLANE
1N.1. Consideraii generale........................................................................
1N.2. Calculul aproxitaPiv al plcilor..............................................................
1N.8. hncovoierea plcilor circulare mncrcaPe sitePric....................................
1N.5. hncovoierea plcilor drepPungziulare......................................................
1N.5.1. hncovoierea plcilor drepPungziulare ioPrope..................................
1N.5.2. letenPe de calcul mn caul plcilor drepPungziulare orPoPrope..........
1N.5.8. hncovoierea cilindric a plcilor drepPungziulare.............................
20.
PRINCIPII DE CALC5L PENTR5 SOLICITRI UN STADI5L PLASTIC
20.1. Consideraii generale..........................................................................
20.2. Calculul la mnPindere sau cotpresiune al barelor drepPe........................
20.8. Calculul la Porsiune al barelor drepPe......................................................
20.5. Calculul la mncovoiere al barelor drepPe...................................................
20.). Tensiuni i defortaii retanenPe......................................................
20.3. CriPerii de plasPiciPaPe........................................................................
20.9. FluaVul tePalelor. letenPe de reologie.............................................
21.
ANALIZA E)PERIMENTAL A TENSI5NILOR I
DEFORMAIILOR
21.1. Consideraii generale........................................................................
21.2. TensotePria...................................................................................
21.2.1. xPensotePre tecanice...............................................................
21.2.2. xPensotePre tecano-opPice.......................................................
21.2.8 TensotePre elecPrice.................................................................
21.8. FoPoelasPiciPaPea.................................................................................
21.5. GePoda lacurilor casanPe......................................................................
21.). GePoda franVelor toirw ........................................................................
21.3. GePoda inPerferotePriei zolografice......................................................
21.9. GePoda analogiei elecPrice...............................................................
21.7. Gsurarea Pensiunilor retanenPe......................................................
21.N. 4relucrarea sPaPisPic a daPelor experitenPale....................................
Anexe............................................................................................................
Bibliografie...................................................................................................
53)
539
53N
595
599
570
575
57)
57N
57N
5N8
5N7
5N7
)01
)05
)07
)10
)11
)15
)17
)1N
)20
)22
)22
)25
)23
)29
)82
)8N
)8N
)51
)51
)52
)58
)55
)31
12
REZISTENA MATERIALELOR
SC5RT ISTORIC AL REZISTENEI MATERIALELOR
SecesiPaPea i dorina de a consPrui au fosP preene Pitpurii mn isPoria sociePii utane.
4enPru aceasPa era nevoie, cziar i mn cele tai pritiPive forte, de anutiPe criPerii, reguli care
s fac acesPe consPrucii cP tai durabile, cP tai frutoase, uPile i uor de exploaPaP. Fr
mndoial c egipPenii cunoPeau o serie de asPfel de noiuni etpirice legaPe de secrePele
consPruciilor, fr de care nu ar fi fosP posibil ridicarea unor adevraPe capodopere cut ar
fi Petplele, piratidele, obeliscurile. i grecii s-au dovediP pregPii mn arPa consPruciilor. Arzitede
6279 - 212 m.e.n( oferea la vretea aceea o serie de noiuni noi legaPe de tecanica corpurilor
solide cut ar fi condiiile de eczilibru, dePertinarea cenPrelor de greuPaPe, ePc.
Rotanii au inPraP de asetenea mn isPorie drepP tari consPrucPori. hn urta lor au rtas,
cziar i pn asPi, Petple, poduri, druturi i forPificaii care dovedesc atple cunoPine de
Peznica consPruciilor. MiPruvius, renutiP arziPecP i inginer rotan, a descris mn carPea sa
ArziPecPura o serie de tePode uPiliaPe mn consPrucii pe vretea mtpraPului AugusPus.
GulPe dinPre cunoPinele deinuPe de civiliaiile greac i rotan au fosP redescoperiPe
mn perioada renaPerii. AceasPa a fosP i perioada mn care inPeresul penPru Piin crePea, puPet
spune, de la o i la alPa. Leonardo da Minci 615)2 - 1)1N(, cea tai repreenPaPiv figur a
acelor vreturi, nu nutai ca arPisP dar i ca inginer i ot de Piin, definea tecanica drepP
paradisul Piinelor taPetaPice, frucPul acesPora. Ie pare c lui mi aparin pritele aplicai ale
sPaPicii mn dePertinarea reisPenei diferiPelor eletenPe uPiliaPe mn sisPetele inginerePi.
4uin tai Priu, Dalileo Dalilei 61)35 -1352( surprindea prin faitoasa carPe Oou
noi Piine aspecPe analiPice aeaPe mnPr-un sisPet logic i uPiliaPe mn ditensionarea unor
eletenPe sPrucPurale. ra mncepuPul ReisPenei taPerialelor. SscuP la 4isa mn 1)35,
descendenP al unei fatilii de nobili din Florena, Dalileo a sPudiaP tai mnPi tedicina la
EniversiPaPea din 4isa iar apoi i-a mndrepPaP aPenia cPre Piinele taPetaPice i tecanic,
aPras fiind de opera lui uclid i Arzitede. hnPreaga acPiviPaPe a lui Dalileo legaP de tecanica
taPerialelor esPe inclus mn carPea tai sus atinPiP 6Oou noi Piine(. xperienele sale
au mncepuP cu pritele PesPe de reisPen efecPuaPe pe diverse taPeriale. 4rin conPribuiile
PeorePice i experitenPale pe care e-a adus, Dalileo esPe cunoscuP mn isPorie i drepP prinPele
reisPenei taPerialelor.
Cu o copilrie mn care snPaPea nu l-a aVuPaP prea tulP, RoberP jooHe 6138) - 1908(
a arPaP PoPui, mnc de la o vrsP fraged, un tare inPeres penPru Vucrii tecanice i desen.
Oei educaia sa a fosP orienPaP la origini pe direcie utanisP, venind ulPerior mn conPacP cu
o serie de oateni de Piin de la %xford, jooHe a mndrgiP suficienP de tulP tecanica
penPru a i se dedica ei aproape mn mnPregite. GulPe dinPre reulPaPele experienelor sale
efecPuaPe pe corpuri elasPice au fosP preluaPe i folosiPe tai Priu.
%riginar din AnPyerp - %landa, fatilia Bernoulli a fosP nevoiP s prseasc ara
naPal 6din toPive religioase( penPru a se sPabili la sfriPul secolului al "M-lea la Basel.
Oin aceasP fatilie s-au nscuP taPetaPicieni de excepie ce s-au itpus pn mn ilele
13
REZISTENA MATERIALELOR
noasPre. Ar fi suficienP s-i atinPit pe X acob Bernoulli, Siczolas Bernoulli, Xozn Bernoulli,
Oaniel Bernoulli, nute reonanPe ce au aPins, pe lng taPetaPic i doteniile tecanicii.
Ipre exetplu, Oaniel Bernoulli a fosP pritul care a obinuP ecuaia diferenial ce guvernea
vibraiile laPerale ale unei bare pristaPice.
Leonard uler 61909 - 1978( s-a nscuP PoP mn apropiere de Basel. IPitulaP de leciile
de taPetaPic ale lui Xozn Bernoulli, la vrsPa de aispreece ani obinea tasPerul, iar mnainPe
de a mtplini doueci de ani a publicaP prita sa lucrare Piinific. GaPetaPician prin excelen.
uler a adus o serie de nouPi i mn reisPena taPerialelor fiind preocupaP mn pritul
rnd de ecuaiile poiiilor defortaPe ale diverselor eletenPe elasPice supuse aciunii unor
sarcini exPerioare. IunP binecunoscuPe sPudiile pe care e-a fcuP mn doteniul sPabiliPii.
Oei mn ulPita parPe a vieii sale era aproape orb 6mn 198) mi pierduse un oczi iar apoi la
cellalP s-a mtbolnviP de caParacP(, dei bnPuiP de tari greuPi financiare 6oscilnd mnPre
Acadetia de Piine de la IP. 4ePersburg i Acadetia din 4rusia(, uler a reuiP s scrie
mnPre 1933 i 1978 pesPe 500 de lucrri Piinifice de tare valoare.
ConPribuii retarcabile mn doteniul reisPenei taPerialelor e-a avuP i Savier 6197)
- 1783(. SscuP la OiVon - Frana mnPr-o fatilie de avocai, a rtas orfan la vrsPa de
paispreece ani i mnPreaga sa educaie a fosP conPinuaP apoi de uncziul su, un renutiP
inginer france. 4rita carPe de reisPena taPerialelor a lui apare mn 1723, ea cuprinnd
principalele realiri ale acesPui tare cercePPor. Savier s-a sitiP aPras i de parPea
experitenPal inProducnd o serie de eletenPe noi mn Peznica consPruciilor de poduri. hn
1725 era nutiP tetbru al Acadetiei Francee, iar mn 1780 profesor la cole 4olkPeczniJue.
I-a bucuraP de o tare populariPaPe mn rndul inginerilor francei.
SscuP mnPr-un tic ora de lng 4aris, I.O. 4oisson 61971 - 1750( a cunoscuP din plin
srcia i pn la vrsPa de cincispreece ani mnPreaga lui educaie se reducea doar la scris i ciPiP.
hn 19N3 a fosP Pritis de uncziul su la FonPainebleau penPru lecii de taPetaPic. Gunca sa acolo
a fosP aPP de rodnic mncP mn 19N7 reuea la exatenul de adtiPere la cole 4olkPeczniJue.
Recupernd mn tod excepional Pitpul pierduP pn la vrsPa de cincispreece ani, a absolviP
coala poliPeznic mn 1700 iar mn 1712 devenea tetbru al Acadetiei Francee. 4rincipalele
realiri ale lui 4oisson mn doteniul reisPenei taPerialelor i Peoriei elasPiciPii sunP coninuPe mn
dou dierPaii publicaPe mn 172N i 1781 i mn cursul su de tecanic ediPaP mn 1788.
D. Latw 619N) - 1790( i B.4.. Clapekron 619NN - 1735( au fosP colegi la cole
4olkPeczniJue 6anul absolvirii 1717( iar apoi la coala de tine. Oup absolvirea acesPeia din
urt au fosP recotandai guvernului rus drepP ingineri ce protiPeau tulP penPru viiPor. Soul
insPiPuP de druturi i cotunicaii de la IP. 4ePersburg a fosP puPernic itpulsionaP de preena
celor doi cercePPori. Sutele lor esPe legaP mn special de o serie de conPribuii aduse consPruirii
podurilor suspendaPe din IP. 4ePersburg. Oup 1781, odaP cu dePeriorarea relaiilor dinPre
Frana i Rusia, Latw i Clapekron s-au mnPors mn Frana conPinundu-i aici acPiviPaPea Piinific.
Oevin tetbri ai Acadetiei Francee 6Latw - 1758, Clapekron - 17)7(.
Barrw de IainP - MenanP s-a nscuP mn 19N9 la Ieine eP Garne. AbiliPaPea sa mn
taPetaPic a fosP evidenP mnc de la o vrsP fraged i riguros supravegzeaP de PaPl su
experP mn econotie. Oevine sPudenP la aceeai cole 4olkPeczniJue dar, puPernic itplicaP mn
evenitenPele poliPice ale anului 1715 6cnd refu s lupPe penPru un uurpaPor( i se
inPerice drepPul de a conPinua faculPaPea. IainP - MenanP esPe declaraP un deerPor. Abia
mn 1728 i se pertiPe de guvernul france s conPinue sPudiile la cole 4olkPeczniJue. Oup
1
REZISTENA MATERIALELOR
absolvire urtea o carier universiPar, tunca sa favoriP fiind dedicaP Peoriei elasPiciPii.
hn 1737 devine tetbru aq Acadetiei Francee i o auPoriPaPe de neconPesPaP mn tecanic
pn la sfriPul vieii sale. ElPitul su arPicol CotpPe rendus, era publicaP cu doar paPru
ile mnainPea torii sale - 3 ianuarie 1773.
O.X. XuravsHi 61721 - 17N1( a absolviP nsPiPuPul de inginerie penPru druturi i
cotunicaii din IP. 4ePersburg mn 1752. Cariera lui XuravsHi a fosP orienPaP pe direcia
consPruciilor de ci feraPe mn Rusia. A fosP pionul principal mn realiarea legPurii dinPre IP.
4ePersburg i Goscova. Are conPribuii itporPanPe mn analia Pensiunilor Pangeniale mn grini
soliciPaPe la mncovoiere sitpl. GulPe dinPre lucrrile sale au fosP Praduse 6mn aceea perioad(
mn engle i france fiind cunoscuPe apoi i mnsuiPe mn lutea Piinific.
Sutele lui A. !W zler 6171N - 1N15( esPe legaP direcP de fenotenul de oboseal.
SscuP mn janovra, a pritiP o educaie inginereasc consisPenP la nsPiPuPul 4oliPeznic din
aceeai localiPaPe. Oup absolvire s-a itplicaP direcP mn indusPria consPruciei de locotoPive
din Berlin i mn consPrucia cii feraPe Berlin -janovra. xperienele sale au consPiPuiP puncPe
de plecare mn analia unui fenoten ce guvernea organele de taini aflaPe sub aciunea
soliciPrilor ciclice - oboseala.
hn cele preenPaPe tai sus at cuPaP s surprindet - fr a inPra mn atnunPe -
cPeva secvene bibliografice ale unor oateni de Piin itplicai mn fascinanPa isPorie a
reisPenei taPerialelor. At consideraP uPil acesP lucru penPru c isPoria esPe cea care ne
poaPe oferi todele penPru viiPor. hn acesP sens v recotandt s ciPii plcuPa i aPracPiva
carPe a lui IPepzen 4. TitoszenHo - sPoria reisPenei taPerialelor penPru a cunoaPe tai
mndeaproape viaa, atbiiile, necaurile i idealurile cercePPorilor. At fi PoPui nedrepi dac,
pe lng cei atinPii tai sus - i care vor fi des mnPlnii mn cursul de fa - nu at pronuna
tcar: GarioPPe 61320 - 1375(, Lagrange 61983 - 1718(, C.A. Coulotb 61983 - 1703(,
Daspard Gonge 61953 - 1717(, 4onceleP 61977 - 1739(, Tzotas oung 61998 - 172N(,
Cauczk 6197N - 17)9(, G.M. %sProgradsHk 61701 - 1731(, !. Fairbairn 6197N - 1795(, aPon
jodgHinson 6197N - 1731(, Xulius !eisbacz 61703 - 1791(, F. RedPenbaczer 6170N - 1738(,
F. Draszof 61723 - 17N8(, X.A.C. Bresse 61722 - 1778(, . !inHler 6178) - 1777(, Y.
Cultann 61721 - 1771(, !.X.G. RanHine 61720 - 1792(, D.D. IPoHes 6171N - 1N08(, D.R.
Yirczzoff 61725 - 1779(, Lord Yelvin 61725 - 1N09(, X.C. Gaxyell 61781 - 179N(, %. Gozr
6178) - 1N17(, F.I. XasinsHk 617)3 - 17NN(, A. Foppl 617)5 - 1N25(, S.. XuHovsHi 61759 -
1N21(, Iir jorace Latb 6175N - 1N85(, A..j. Love 61738 - 1N50( i binemneles pe tuli alii.
La noi mn ar sPrlucii ingineri i profesori s-au preocupaP de doteniul ReisPenei
taPerialelor. AsPfel Angzel Ialignk, on lonescu, lie Radu, Dz. tilian Filipescu, Aurel
Bele i Gizail jangan prin acPiviPaPea lor pracPic, Piinific i didacPic au fosP adevrai
furiPori ai Piinei toderne de calcul i proiecPare a consPruciilor mn ara noasPr conPribuind
la mtbogirea coninuPului ReisPenei taPerialelor ca Piin.
15 INTRODUCERE
1
INTRODUCERE
1.1 OBIECTUL I PROBLEMELE REZISTENEI MATERIALELOR
Pentru actualitate i mai ales pentru perspectiv construcia de maini n mod direct
i prin interveniile i implicaiile n toate sectoarele vieii economice, are o importan
deosebit. Deci proiectarea raional, cu o fiabilitate complex ct mai ridicat, constituie o
preocupare central, nu numai pentru cei care nva s proiecteze, dar i pentru toi cei
care particip ntr-un fel sau altul la realizarea modernizrilor tehnice.
Rezistena materialelor este o disciplin de cultur tehnic general, care face
trecerea dintre Mecanica teoretic i Organe de maini, propunndu-i s determine sau s
verifice pe baz de calcul, dimensiunile pieselor componente ale unui ansamblu pe baza a
dou criterii aparent contradictorii; - economie de material; - siguran n funcionare sub
aciunea ncrcrii exterioare.
Uneori, n proiectare, se dovedete economic o subdimensionare a unor repere i
chiar ansambluri finite, acest lucru ns trebuie corelat cu nlocuirea lor periodic, dup un
anumit interval de timp, n acest caz realizndu-se o construcie ct mai uoar (de exemplu
n aviaie). Important pentru proiectare i, n general, pentru practic a fost depirea
conceptului de siguran absolut n funcionare, garantat firesc de un coeficient de siguran
supraunitar (uneori fr semnificaie fizic adecvat).
Construciile mecanice cu durat infinit, aa cum rezult din vechea
reprezentare a coeficientului de siguran, de multe ori n domeniile de vrf (industria
aerospaial) nu mai sunt de actualitate n principal datorit supradimensionrii, cu consum
exagerat de materiale i energie, cu uzur moral din ce n ce mai rapid. Din acest
motiv proiectarea prin calcul a organelor de maini, a mainilor pe baze probabilistice
capt o argumentare i oblig la cercetri specifice pe un front larg. Calculul clasic se
va corela cu noile cerine, astfel nct s conduc treptat la introducerea unor metale
care s evidenieze garantarea funcionrii fr defecte o durat cuprins n timp sau
un numr de cicluri, cu o anumit probabilitate.
Cele dou probleme majore ale Rezistenei materialelor sunt:
- stabilirea relaiilor de calcul pentru determinarea dimensiunilor transversale
minime ale elementelor de rezisten care s le asigure satisfacerea condiiei de rezisten.
- stabilirea relaiilor de calcul ale deplasrilor elementelor de rezisten, produse
de forele aplicate. Cu ajutorul relaiilor deduse se verific dac dimensiunile stabilite din
prima condiie, satisfac condiia a doua, deci cea de rigiditate; n caz contrar dimensiunile
se vor determina cu relaiile de calcul ale deplasrilor. Uneori pe lng rezolvarea celor
dou probleme, este necesar i ndeplinirea condiiei de stabilitate, deci determinarea
relaiilor de calcul la stabilirea acelor elemente de rezisten la care forele aplicate ar putea
provoca fenomenul de pierdere a stabilitii formei iniiale de echilibru.
16
REZISTENA MATERIALELOR
Rezistena materialelor rezolv, stabilind relaii proprii tipurilor de solicitare, trei
categorii de probleme:
- probleme de dimensionare, stabilind dimensiunile optime ale pieselor proiectate;
- probleme de verificare, stabilind dac piesele de diferite dimensiuni respect sau
nu, sub aciunea ncrcrii, condiiile de rezisten, rigiditate i stabilitate;
- probleme de calcul a sarcinii admisibile, cunoscndu-se n acest caz materialul,
dimensiunile i modul de solicitare.
Rezistena materialelor este o tiin inginereasc bazat pe experiene i ncercri.
n cadrul ei se fac o serie de ipoteze simplificatoare, cu scopul reducerii volumului de
calcule. Astfel corpurile (piesele) studiate de rezistena materialelor se mpart n trei categorii:
A. Elemente de rezisten care au dimensiunile transversale mici n raport cu
lungimea lor. Din aceast categorie fac parte:
- fibrele, cablurile, funiile i benzile subiri, acestea putnd suporta numai fore de
ntindere, fiind flexibile.
- barele, care pot suporta att fore de ntindere, ct i fore de compresiune, precum
i fore transversale.
Barele pot fi drepte sau curbe, purtnd diferite denumiri n funcie de solicitarea la
care sunt supuse: fire, tije, tirani care rezist la traciune; stlpi care rezist la compresiune,
grinzi supuse la ncovoiere, arbori care preiau rsucirea. (fig.1.1)
B. Elemente de rezisten care au dou dimensiuni mari n raport cu a treia (grosimea)
(fig.1.2). Din aceast categorie fac parte:
- membranele, care au grosime foarte mic, neglijabil, putnd suporta numai fore
de ntindere distribuite, tangente la suprafaa median.
- plcile, care au grosimea mic n comparaie cu suprafaa median, dar neneglijabil
deci pot prelua att fore tangente la suprafaa median, ct i fore normale pe aceasta. n
figura 1.2 se prezint exemple de plci ca, de exemplu, un rezervor umplut cu lichid de
greutate specific [N/m
3
].
C. Elemente de rezisten care au cele trei dimensiuni principale de acelai ordin de
mrime (fig.1.3). Din aceast categorie fac parte: fundaia unei maini, blocul motor, bilele
Fig. 1.1
17 INTRODUCERE
i rolele rulmenilor, tuburile cu perei
groi, etc.
Clasificarea anterioar, fcut pe
criterii pur geome-trice, este valabil n
general i pentru determinarea gradului de
complexitate al calculelor de rezisten.
Astfel pentru grupa A de care ne ocupm
n esen n acest volum, calculele sunt mai
simple dect pentru grupele B i C, care
fac obiectul volumului doi al acestui curs.
n cursul exploatrii, elementele
unei structuri de rezisten se afl sub
aciunea unor sarcini exterioare, care pot fi fore sau cupluri de
fore (momente).
Astfel, dup mrimea suprafeei pe care se aplic,
sarcinile pot fi (fig.1.4):
+ sarcini concentrate;
+ sarcini repartizate, uniform sau cu intensitate variabil
n lungul barei, sau pe o suprafa.
n figura1.5,a este prezentat o for distribuit, a crei
intensitate este o funcie cunoscut p(x). Rezultanta forei
distribuite se calculeaz cu relaia:
( ) x x p R
2
1
x
x
d
}
= (1.1)
iar poziia rezultantei este dat de relaia:
( )
,
R
x x p x
x
2
1
x
x
0
d
}
=
(1.2)
Intensitatea forei distribuite are dimensiuni de for
pe lungime, deci n sistemul de uniti SI, se msoar n N/
m. n prezentul curs forele se vor indica n general n N, iar
lungimile n mm, aa cum apar ele pe desenele tehnice.
n figura 1.5,b este prezentat o for distribuit pe un
domeniu plan W. Rezultanta acestei fore este:
( ) , y , x p R O =
}
O
d
(1.3)
iar poziia rezultantei este dat de relaiile:
( ) ( )
R
y , x p y
y ;
R
y , x p x
x
0 0
O
=
O
=
} }
O O
d d
(1.4)
Fig. 1.2
Fig.1.3
Fig. 1.4
Fig. 1.5
18
REZISTENA MATERIALELOR
n acest caz, intensitatea forei distribuite (ex.
presiunea unui fluid) se msoar n SI n 1N/m
2
=
1Pa, sau 1N/mm
2
= 10
6
N/m
2
= 10
6
Pa = 1MPa.
Dup modul de aciune n timp, sarcinile pot fi:
sarcini statice, care sunt constante n
timp, dup ce au crescut lent de la zero la valoarea
nominal (fig.1.6,a).
sarcini dinamice, care se aplic cu vitez
relativ mare; sarcinile dinamice pot fi:
sarcini aplicate n mod brusc, prin oc (fig.1.6,b);
sarcini variabile, acestea putnd fi la rndul lor:
sarcini variabile periodic ntre o valoare minim
i una maxim (fig.1.6,c), sau
sarcini variabile aleatoare (fig.1.6,d).
Solicitrile aleatoare sunt importante ntr-o serie
de domenii ale tehnicii, fiind cele mai dificil de modelat
matematic aprnd de exemplu la suspensiile
automobilelor, aviaie, roboi, etc.
O problem important n cazul solicitrilor
cu oc o constituie deducerea variaiei forei n timp.
n funcie de cum se poate considera
ncrcarea, static sau variabil, se va face i calculul
de rezisten. Solicitrile statice sunt caracteristice
construciilor, pe cnd solicitrile variabile se ntlnesc
mai ales la organele de maini.
Forele exterioare se mpart dup natura lor n:
fore date sau active, denumite i sarcini sau
ncrcri;
fore de legtur, denumite i reaciuni.
Rezistena materialelor, spre deosebire de Mecanica teoretic consider corpul deformabil,
drept urmare forele nu se mai pot considera ca nite vectori alunectori, ci trebuie considerate
ca fiind vectori legai.
1.2 TENSIUNI, DEFORMAII I DEPLASRI
ncrcarea exterioar a corpurilor trebuie limitat, cci dac aceasta depete
anumite valori, corpul solicitat se poate distruge fie prin rupere, fie pot aprea deformaii
permanente foarte mari care l fac impropriu scopului pentru care a fost construit. Stabilirea
funcionrii corecte este indisolubil legat de dimensiunile corpului, natura materialului folosit
i mrimea ncrcrii exterioare.
Folosind metoda seciunilor (imaginare), corpul solid n repaus, ncrcat cu fore
exterioare, aflat n echilibru (fig.1.7), se separ n cele dou pri I i II. Pentru echilibrarea
Fig. 1.6
19 INTRODUCERE
forelor exterioare situate pe una din cele dou regiuni
este necesar ca n seciunea A, s existe eforturi
interioare, repartizate pe suprafaa seciunii, astfel nct
starea de ncrcare a prilor fictiv izolate s rmn i
dup secionare identic cu cea iniial.
Intensitatea forelor distribuite pe suprafaa
seciunii, se numete TENSIUNE :
.
mm
N
A
P
p
2 (

=
d
d
(1.5)
Tensiunea p se descompune n dou componente:
- o component normal pe seciune, notat cu s,
numit tensiune normal;
- o component n planul seciunii, notat cu t, numit
tensiune tangenial (de direcie oarecare n planul
seciunii).
Este evident legtura dintre aceste tensiuni:
. p
2 2 2
= t + o (1.6)
Se consider c tensiunea o este pozitiv cnd
trage (ntinde) partea pe care se aplic (de sens contrar
axei x), iar tensiunile t sunt pozitive cnd sunt de sens
contrar axelor din seciune cu care sunt paralele
(fig.1.8). Indicii atribuii tensiunilor normale arat axa
cu care tensiunea este paralel iar n cazul tensiunilor
tangeniale primul indice se refer la orientarea normalei
planului pe care se afl tensiunea.
Unitatea de msur pentru tensiuni rezult
din relaia (1.5) fiind unitate de for pe unitate
de suprafa. De multe ori fora dndu-se n N i
lungimile n mm, rezult c pentru tensiuni, se va
folosi ca unitate de msur MPa: 1N/mm
2
=
1MPa.
Totalitatea tensiunilor din jurul unui punct
(fig.1.9) [21] formeaz starea de tensiune, aceasta
reflectnd gradul de solicitare al corpului solid n
locul respectiv, deci apreciind rezistena organelor
de maini i a elementelor de construcii. Starea de
tensiune este o mrime tensorial:
(
(
(

o t t
t o t
t t o
=
o
z zy zx
yz y yx
xz xy x
T
. (1.7)
Fig. 1.7
Fig. 1.8
Fig. 1.9
20
REZISTENA MATERIALELOR
O tensiune prea mare o
r
sau t
r
cauzeaz
distrugerea corpului prin rupere, pentru o respectiv t
admindu-se valori admisibile (o
a
, t
a
) mult mai mici
dect cele de rupere (o
r
, t
r
).
Rezult c tensiunea, depinznd i de
ncrcarea piesei i de dimensiunile ei, este un bun
indicator al pericolului solicitrii.
n rezistena materialelor, corpurile se
studiaz innd seama c ele se deformeaz sub
aciunea sarcinilor, iar punctele acestora se
deplaseaz. Deformaiile i respectiv deplasrile sunt
produse de tensiuni, corpul solid schimbndu-i forma
i dimensiunile iniiale ntr-o msur relativ mic, deci
deformaiile putnd fi considerate elastice, disprnd
odat cu dispariia forelor aplicate.
Se consider corpul din figura 1.10 [25] care nu poate efectua deplasri cinematice
(legturile nu permit micri mecanice). Sistemul de fore P
1
, P
2
,....P
n
deformeaz corpul,
iar punctele oarecare ale acestuia A, B, C se deplaseaz, ajungnd n poziiile A, B, C.
Vectorul A, cu originea ntr-un punct al corpului solid nedeformat i vrful n acelai
punct al corpului deformat, reprezint deplasarea total a punctului, sau sgeat, iar proieciile
u, v, w pe axele sistemului triortogonal, reprezint componentele deplasrii, unde:
2 2 2
w v u + + = A
(1.8)
Alturi de deplasrile liniare A, apar i deplasri unghiulare, astfel unghiul cu care
se rotete un segment oarecare AB, n poziia final AB poart denumirea de rotaie.
Datorit deplasrii inegale a punctelor corpului solid, se schimb distana l dintre dou
puncte oarecare A i B.
Astfel: AB B A l ' ' = A (1.9)
unde Al poart denumirea de lungire daca Al> 0, sau scurtare dac Al< 0.
Raportul dintre lungire i lungimea care s-a alungit se numete lungire specific medie:
l
l
m
A
= c
. (1.10)
Dac lungimea segmentului AB este infinit mic, atunci se obine lungirea specific
din dreptul punctului A, pe direcia AB:
l
l
lim
0 l
A
= c

. (1.11)
Lungirea i scurtarea constituie deformaii liniare, lungirea fiind o deformaie liniar
pozitiv ((c > 0), iar scurtarea negativ (c< 0).
Prin deformarea corpului solid, iau natere i deformaii unghiulare. Se numete
lunecare, unghiul Ao cu care variaz un unghi oarecare BAC.
) C A B BAC ( lim
0 AC ; 0 AB
' ' ' = o A

(1.12)
Fig. 1.10
21 INTRODUCERE
Unghiul Ao cu care se modific un unghi drept, se numete lunecare specific,
notat cu . Aceasta este pozitiv atunci cnd corespunde micorrii unghiului drept.
Ansamblul lungirilor specifice c
x
, c
y
, c
z
i cel al lunecrilor specifice
xy
,
yz
,
zx
, dintr-un
punct al unui element de rezisten solicitat definesc starea de deformaie n punctul respectiv,
aceasta fiind o mrime tensorial.
Att deformaia liniar, ct i cea unghiular sunt mrimi adimensionale.
Pentru majoritatea materialelor utilizate n tehnic, ntre tensiuni i deformaii exist
relaii liniare, valabile atta timp ct tensiunile sunt relativ mici. Astfel:
= t c = o G ; E (1.13)
unde: E este o caracteristic de material, numit modul de elasticitate longitudinal, iar G
- modul de elasticitate transversal.
Proporionalitatea dintre deplasrile elastice ale corpurilor solide i forele aplicate,
exprim legea lui Robert Hooke.
Dup cum rezult din relaiile (1.13), modulele de elasticitate se msoar n pascali
n sistemul SI ca i tensiunile. n tabelul 1.1 se dau valorile modulelor de elasticitate pentru
cteva materiale mai des utilizate.
n figura 1.11,a se consider un element de corp solicitat numai de tensiuni normale o, iar
n figura 1.11,b, un alt element solicitat numai de tensiuni tangeniale t. Tensiunile normale o sunt
nsoite numai de lungiri specifice c, iar tensiunile tangeniale t de lunecri specifice . n cazul
figurii 1.11,a pe lng deformaia longitudinal, ia natere i o deformaie transversal c
t
, unde:
.
x t
vc = c (1.14)
unde c
x
este deformaia specific longitudinal, iar v este un coeficient de proporionalitate
adimensional, denumit coeficient de contracie transversal sau coeficientul lui Poisson.
Valoarea acestui coeficient este dependent de natura materialului. Drept urmare, o bar
supus la traciune i micoreaz seciunea, iar una comprimat i-o mrete.
Fig. 1.11
Material E [MPa] G [MPa]
OEL (2 ... 2,2).10
5
081.10
5

FONT (1,2 ... 1,6).10
5
045.10
5

ALUMINIU (0,7 ... 0,75).10
5
(0,26 ... 0,27).10
5

Tabelul 1.1
22
REZISTENA MATERIALELOR
1.3 IPOTEZELE DE BAZ ALE REZISTENEI MATERIALELOR
Din cele spuse se poate observa c orice calcul de rezisten prezint dou mari pri:
a. determinarea tensiunilor i a deplasrilor; acest calcul ine de mecanica
corpului deformabil. Tensiunile i deplasrile trebuiesc calculate n funcie de :
- forma piesei - aspectul geometric al problemei;
- proprietile materialului din care se execut piesa - aspectul fizic al problemei
- ncrcarea piesei - aspectul static al problemei.
b. analiza deplasrilor, care nu trebuie s depeasc o anumit limit; calculul
de rigiditate. Aceast parte a calculului, cea mai delicat, d verdictul dac dimensiunile
piesei sunt sau nu corespunztoare.
Primul volum al cursului se axeaz pe determinarea tensiunilor i a deplasrilor, iar
volumul doi al cursului, pe calculele de rigiditate.
n rezistena materialelor, pentru stabilirea unor relaii i rezolvarea expeditiv a
problemelor concrete, se fac mai multe ipoteze, att asupra comportrii materialului corpului
studiat, ct i asupra solicitrii acestuia. Aceste ipoteze reflect cu aproximaie bun realitatea,
trebuiesc verificate de experien, introducnd erori de calcul admisibile n practica inginereasc.
Principalele ipoteze sunt urmtoarele:
A) Ipoteza mediului continuu - materialul corpului este continuu i umple tot
spaiul definit de volumul teoretic al corpului.
B) Ipoteza omogenitii i izotropiei - materialele au aceleai proprieti n toate
punctele i pe toate direciile. Oelul, fonta, aluminiul, sticla etc. sunt exemple de
materiale care pot fi considerate omogene i izotrope. Exemple de materiale
anizotrope sunt: lemnul, masele plastice etc.
C) Ipoteza elasticitii perfecte - consider c dac nu se depesc anumite limite,
dup descrcarea corpului de forele ce l solicit, el revine complet la forma iniial.
D) Ipoteza identitii proprietilor mecanice ale elementului infinit mic cu
cele ale corpului solid ntreg - permite discretizri suficient de fine, iar rezultatele
analizei de pe aceste elemente vor putea fi generalizate pe ntregul corp.
E) Ipoteza proporionalitii dintre tensiuni i deformaii - admite c
materialele utilizate satisfac legea lui Hooke, dac tensiunile nu depesc o anumit
valoare, adic tensiunile sunt proporionale cu deformaiile. Aceast simplificare
dat de ipotez, face ca ea s fie aplicat chiar i pentru unele materiale neliniare
de tip font sau duraluminiu.
F) Ipoteza micilor deplasri - deplasrile cauzate de ncrcarea corpului sunt mult
mai mici dect dimensiunile corpului. Se poate neglija modificarea formei corpului
ca urmare a ncrcrii i deci ecuaiile de echilibru se pot scrie pentru corpul
nedeformat. Calculele bazate pe aceast ipotez se numesc de ordinul I. n urma
acestei ipoteze deplasrile vor fi tratate ca nite infinii mici.
G) Ipoteza micilor deformaii - corpul i modific n mic msur configuraia
iniial. Pentru piese metalice se poate considera c deformaiile sunt mult
mai mici dect unitatea, c << 1, << 1, n calcule putnd fi neglijate comparativ
23 INTRODUCERE
cu unitatea.
Ca o consecin a celor artate anterior este posibil aplicarea principiului
suprapunerii efectelor.
n general, se poate scrie c deplasrile (ca de altfel i tensiunile) privite ca funcii
de ncrcare, satisfac relaiile:
( ) ( ) ( )
( ) ( )
)
`

o = o
+ = +
, P v P v
; P v P v P P v
2 1 2 1
(1.15)
unde o este un numr.
H) Ipoteza lui BARR DE SAINT VENANT - consider c la distane relativ mari
de locul de aplicare a forelor, distribuia tensiunilor, a deplasrilor i a deformaiilor, nu
depinde de modul efectiv de aezare a forelor (fig.1.12). n ncastrare, distribuia
tensiunilor este aceeai pentru cele trei exemple din figur, diferenele constatndu-se
numai local, n apropierea locului de aplicare a forei.
Ipotezele enunate anterior, permit determinarea cmpului de deplasri i de tensiuni
cu ajutorul calculului diferenial i folosirea teoriei elasticitii.
I) Ipoteza lui BERNOULLI (a seciunilor plane) - consider c la solicitarea
barelor se constat c o seciune plan i perpendicular pe axa longitudinal
nainte de deformaie, rmne plan i normal i dup deformaie (fig.1.13).
Consideraiile geometrice cldite pe aceast ipotez simplific problema determinrii
legii de distribuie a tensiunilor n seciunile normale ale barelor solicitate la ntindere,
compresiune sau ncovoiere, comparativ cu rezolvarea mai
precis, dar mult mai laborioas din teoria elasticitii, care
nu accept ipoteza seciunilor plane.
n cazul plcilor, ipoteza lui Bernoulli se nlocuiete cu
ipoteza normalelor drepte, dup care, o dreapt normal pe
suprafaa median a plcii nedeformate, rmne dreapt i
normal pe suprafaa median i dup deformarea plcii - ipoteza
lui Kirchhoff.
Fig.1.12
Fig. 1.13
24
REZISTENA MATERIALELOR
2
EFORTURI SECIONALE N BARE I SISTEME DE BARE
STATIC DETERMINATE
2.1 DETERMINAREA EFORTURILOR SECIONALE
Problemele de baz ale rezistenei materialelor, respectiv calculele de rezisten,
rigiditate i stabilitate presupun cunoaterea eforturilor interioare care se dezvolt n seciunile
transversale ale fiecrei bare. Se consider bara ca fiind static determinat deci ecuaiile
de echilibru static (3 n plan i 6 n spaiu) din mecanica corpului rigid sunt suficiente pentru
aflarea reaciunilor. Deoarece corpul este n stare de echilibru atunci i prile detaate I,
respectiv II vor fi n stare de echilibru sub aciunea forelor (cuplurilor) exterioare i a
forelor de legtur (fig.2.1). Secionnd bara cu un plan perpen-dicular pe axa longitudinal,
se obin cele dou tronsoane I i II.
Condiia de echilibru a forelor de pe bar presupune scrierea urmtoarelor dou
ecuaii vectoriale:
, 0 P r C ; 0 P
i
II , I
i
II , I
i
II , I
i
= + =

(2.1)
unde r
k
este vectorul de poziie al unei fore oarecare fa de centrul de greutate al seciunii
A considerate.
Dac bara se taie n dou pri ca n figura 2.1. att pe un tronson ct i pe cellalt
apar eforturile interioare
R
C R i care menin echilibrul forelor de pe tronsoane.

= + = +
= + = +


. 0 P r C ; 0 P R
; 0 P r C ; 0 P R
K
II
k II
II
K II
K
I
k I
I
K I
(2.2)
ntruct forele aplicate pe cele dou tronsoane
ale barei se afl n echilibru, conform relaiilor
(2.1), din aceste ecuaii vectoriale se obine:

= = =
= = =


. P r P r C C
; P P R R
I
K k
II
k k I II
I
K
II
K I II
(2.3)
Deci eforturile
R C i
, care se dezvolt
prin ncrcare pe cele dou suprafee A, sunt
egale i de sens contrar (metoda secionrii).
Fig. 2.1
25 EFORTURI SECIONALE
Torsorul
( )
I I
C , R
reprezint aciunea prii de bar
II care a fost detaat prin secionare, asupra prii
I; torsorul
( )
II II
C , R
reprezint aciunea prii I
asupra prii II.
De asemenea relaiile vectoriale (2.3) arat
c eforturile secionale
C R i
se obin prin
reducerea n centrul de greutate al seciunii
transversale a sistemului de fore existent fie pe
tronsonul I, fie pe tronsonul II.
Dac raportm tronsonul II la sistemul de
referin triortogonal Cxyz localizat n centrul de
greutate al seciunii (fig.2.2), eforturile secionale
C R i
se pot descompune pentru cazul general de solicitare n cte trei componente fiecare,
rezultnd conform relaiei (2.3):
o for axial N, egal cu suma proieciilor pe axa longitudinal Cx a barei a tuturor
forelor situate la stnga sau la dreapta, cu semn schimbat, seciunii considerate.
; X X R N
II
i
I
i x
= = =
(2.4)
dou fore tietoare T
y
i T
z
, egale cu suma proieciilor pe axa Cy, respectiv
Cz, din planul seciunii, a tuturor forelor situate la stnga sau la dreapta, cu semn
schimbat, seciunii considerate.

= = =
= = =


. Z Z R T
; Y Y R T
II
i
I
i z z
II
i
I
i y y
(2.5)
un moment de torsiune M
t
, egal cu suma momentelor n raport cu axa
longitudinal Cx a barei, a tuturor forelor i cuplurilor de fore situate la stnga
sau dreapta, cu semn schimbat, seciunii considerate:
; M M C M
II
x
I
x x t
= = =
(2.6)
dou momente ncovoietoare M
iy
i M
iz
egale cu suma momentelor n raport
cu axa Cy, respectiv Cz, din planul seciunii a tuturor forelor i cuplurilor de fore
situate la stnga sau la dreapta, cu semn schimbat, seciunii considerate:

= = =
= =
.
II
iz
M
I
iz
M
z
C
iz
M
;
II
iy
M
I
iy
M =
y
C
iy
M
(2.7)
Fig. 2.2
26
REZISTENA MATERIALELOR
Eforturile din seciune
R
C i R se dezvolt pe suprafaa seciunii prin tensiuni de direcie
oarecare (fig. 2.1) care se pot descompune n componente rezultnd:
o tensiune normal o
x
paralel cu axa Cx ;
o tensiune tangenial t
xy
paralel cu axa Cy ;
o tensiune tangenial t
xz
paralel cu axa Cz.
Componentele torsorului de reducere
( )
R
C i R
se pot exprima i n

funcie de
tensiunile generate pe suprafaa seciunii transversale, folosind relaiile de echivalen static
dintre eforturi i tensiuni, respectiv:

} }
o =
}
o = t t =
}
t =
}
t =
}
o =
A A
y iz
A
x iy xz xy t
A
xz z
A
xy y
A
x
. dA y M ; dA z M ; dA ) y z ( M
. dA T ; dA T ; dA N
(2.8)
Frecvent se ntlnete cazul particular al grinzilor solicitate numai de fore coplanare
(fig. 2.3) [21], la care numrul componentelor torsorului de reducere este de trei:
+ fora axial:
;
II
i
X
I
i
X
x
N = =
+ fora tietoare:
;
II
i
Y
I
i
Y
y
T = =
+ momentul ncovoietor:
.
II
iz
M
I
iz
M
iz
M = =
Pentru aceste eforturi se admite, convenional, pentru
calcule urmtoarea convenie de semne:
Fora axial N este considerat pozitiv dac vectorul
N
este dinspre interiorul
ctre exteriorul torsorului, n acest caz ea poart denumirea de for axial de
traciune (ntindere), n caz contrar numindu-se for axial de compresiune, deci
privind spre stnga, fora axial N pozitiv are sens opus axei Cy (fig.2.4);
Fora tietoare T este considerat pozitiv atunci cnd suma proieciilor tuturor
forelor situate n stnga seciunii considerate este indreptat n sus (deci are sens
opus axei Cy), sau cnd cea din dreapta este orientat n jos (fig. 2.4).
Momentul ncovoietor M
i


este considerat pozitiv atunci cnd suma momentelor
forelor i cuplurilor din partea stng a seciunii are sensul orar (vectorul moment
este de acelai sens cu axa Cz), sau cnd cea din dreapta are sensul antiorar.
Conform figurii 2.4 se poate observa c fora axial i momentul ncovoietor prezint
caracter simetric, pe cnd fora tietoare caracter
antisimetric. Prin reprezentarea eforturilor secionale N,T,
M
i
n lungul barei se obin diagramele de eforturi
secionale. Pentru fora axial i momentul ncovoietor,
pentru grinzi simetrice i simetric ncrcate diagramele N
i M
i
vor avea caracter simetric, iar pentru T caracter
antisimetric.
Fig. 2.3
Fig. 2.4
27 EFORTURI SECIONALE
2.2 RELAII DIFERENIALE DINTRE SARCINI I EFORTURI
Se consider bara dreapt AB din figura 2.5 cu ncrcarea exterioar format din
fore acionnd n planul XY, deci n seciunile barei se dezvolt: un efort axial, un efort
tietor i un moment ncovoietor. Relaiile difereniale de echilibru fac legtura ntre eforturile
secionale i ncrcare (forele exterioare).
Din bar se izoleaz elementul de lungime
elementar dx (fig. 2.5, b i c) ncrcat cu sarcina
distribuit p cu componentele p
x
i p
y
, care pe
lungimea elementar pot fi admise ca fiind uniform
distribuite. Elementul detaat trebuie s fie i el n
stare de echilibru sub aciunea incrcrii, dar i al
forelor de legtur considerate, pe ambele seciuni,
pozitive i variabile.
Din ecuaiile de echilibru, scrise pentru
elementul din figura 2.5, c, rezult:

+ + =
= + =
= + =

. 0 = ) dM M (
2
dx
dx p M Tdx ; 0 M
; 0 ) dT T ( dx p T ; 0 Y
; 0 ) dN N ( dx p N ; 0 X
i i y i iz
y i
x i
Dac neglijm termenul
( )
2
dx
p
2
y
care este un infinit mic de ordin superior i reducem
termenii asemenea, rezult:
.
dx
i
dM
T ;
dx
dT
y
p ;
dx
dN
x
p = = = (2.9)
Relaiile ( 2.9 ) sunt generale la barele drepte i sunt valabile i pentru orice structur
format din bare drepte.
Analiznd relaiile difereniale obinute, se pot trage urmtoarele concluzii:
intensitatea p
x
sau p
y
a sarcinii uniforme este egal cu derivata cu semn schimbat
a forei axiale N, respectiv tietoare T.
fora tietoare T este egal cu derivata funciei momentului ncovoietor n raport
cu abscisa seciunii.
Relaiile ( 2.9 ) permit determinarea expresiilor eforturilor secionale prin operaii de
integrare sau de derivare.
Fig. 2. 5
28
REZISTENA MATERIALELOR
Astfel:

+ + =
+ =
+ =
.
3
k x
2
k
2
2
x
y
p
i
M
;
2
k x
y
p T
;
1
k x
x
p N
(2.10)
unde k
1
,k
2
i k
3
sunt constantele de integrare, (care se determin impunndu-se condiii
referitoare la valorile componentelor eforturilor secionale n dreptul diverselor seciuni).
Expresiile (2.10) arat c:
n lungul poriunii de grind ncrcat cu o for transversal uniform repartizat,
fora tietoare se distribuie liniar, iar momentul ncovoietor parabolic.
dac p = 0, deci n lungul poriunilor de grind fr sarcin distribuit, forele
axiale i tietoare sunt constante, iar momentul ncovoietor se distribuie liniar.
pe orice interval al barei, funcia forei tietoare sau axiale este cu un grad
superioar funciei sarcinii, iar cea a momentului cu un grad superioar celei a
forei tietoare.
momentul ncovoietor are valori extreme, acolo unde fora tietoare (derivata
momentului) se anuleaz i reciproc.
dac fora tietoare este pozitiv, atunci momentul ncovoietor este cresctor, iar
pentru fora tietoare negativ momentul ncovoietor este descresctor i reciproc.
2.3 CONSTRUCIA DIAGRAMELOR DE EFORTURI SECIONALE
Avnd n vedere faptul c n general eforturile sunt variabile pe deschiderea barei,
la efectuarea calculelor de rezisten i rigiditate, prezint interes determinarea variaiei
eforturilor precum i stabilirea valorilor maxime ale acestora (determinarea seciunii
periculoase).
Construcia diagramelor arat reprezentarea funciilor de variaie ale forei axiale,
tietoare sau a momentelor de ncovoiere, torsiune pe deschiderea barei.
Trasarea diagramelor este precedat de obicei de calculul reaciunilor, iar ca linie
de referin pentru reprezentarea valorilor eforturilor secionale se folosesc linii de forma
axei barei. De obicei forele axiale i forele tietoare pozitive se reprezint deasupra liniei
de referin, iar momentele ncovoietoare pozitive sub linia de referin (diagrama de momente
ncovoietoare devine asemntoare cu grinda deformat sub aciunea forelor aplicate).
Uneori, diagramele de variaie se traseaz fr a calcula reaciunile, pornind de la
relaiile difereniale i stabilind relaiile de recuren pentru determinarea mrimii efective a
valorii eforturilor din diversele seciuni (vezi aplicaia 2.1).
Aplicaia 2.1 Cu ajutorul relaiilor difereniale dintre eforturi, se cere s se afle
29 EFORTURI SECIONALE
expresia forei tietoare i a momentului ncovoietor pentru grinda din figura 2.6:
Rezolvare: Intensitatea forei distribuite la o distan oarecare x, se exprim n
funcie de intensitatea maxim p
0
, rezultnd:
. x
l
p
x
p
0
=
Conform relaiilor (2.9) se obine:
. k + x k
6
x
l
p
k + Tdx = M
; k
2
x
l
p
k + pdx - = T
3 2
3
0
3 i
2
2
0
2
+ =
+ =
}
}
Cu ajutorul a dou condiii referitoare la valoarea
momentului ncovoietor, se pot determina constantele de
integrare, observndu-se c momentul ncovoietor este nul n punctele A i B, adic Mi = 0
pentru x = 0 i x = l. Din expresia momentului ncovoietor rezult: . 0 k
6
l p
k
3
0
2
= =
Astfel, expresiile forei tietoare i momentului ncovoietor devin:
. x
6
l p
l 6
x p
M ;
6
l p
l 2
x p
T
0
3
0
i
0
2
0
+ = + =
Funcie de aceste expresii se pot calcula eforturile produse n oricare seciune transversal.
2.4 DIAGRAME ALE FORELOR AXIALE
Diagramele forelor axiale arat n ce msur seciunile transversale ale barei sunt
solicitate la intindere sau la compresiune, precum i mrimea forelor din diferitele seciuni.
Aplicaia 2.2 Se cere s se reprezinte diagrama forelor axiale pentru bara din
figura 2.7.
Rezolvare: Se determin reaciunea X
A
i valoarea forei axiale pe fiecare tronson
al barei.

. P 4 P P 5 P X N ; P 3 P 5 P X N
; P 2 P X N ; P X N
; P X , 0 P 4 P P 5 P X ; 0 X
A 4 3 A 3 2
A 2 1 A 1 A
A A i
= + = = = + =
= = = =
= = + + =

deci
Prin reprezentarea acestor valori se obine diagrama forelor axiale (fig. 2.7).
Aplicaia 2.3 Pentru bara vertical, avnd lungimea 4l, de seciune constant A i
greutate specific din figura 2.8 [21], solicitat de forele concentrate P i 3P, se cere s
se traseze diagrama de fore axiale, innd cont i de greutatea proprie a barei.
Rezolvare: Din suma de proiecii pe vertical, se determin reaciunea X
A
.

+ = = = . l A 4 P 4 X ; 0 l 4 A P P 3 X ; 0 X
A A i

Fig. 2.6
30
REZISTENA MATERIALELOR
Fora axial din seciunea curent va fi:

+ = =
+ = =
+ + =

+ = =
= =
+ =

. l A g 4 P 4 N l 3 x
l; A g P 4 ' ' N 0 x
x A g l A g P 4 N
l; A g P ' N l x
; P N 0 x
x A g P N
A
2
A 2
2
1
2 1
pentru
pentru
pentru
pentru
Observaii: Datorit greutii proprii, care este o sarcin uniform distribuit, pe
cele dou zone 1-2, respectiv 2-A, fora axial variaz liniar, iar n punctele 1 i 2 unde
exist forele concentrate P i 3P, se produc salturi n diagrama N (fig. 2.8).
2.5 DIAGRAME ALE MOMENTULUI DE TORSIUNE
Valoarea momentelor de torsiune dintr-o seciune a barei se calculeaz, fie n funcie
de forele aplicate i braele lor de prghie fa de axa longitudinal a barei, fie n funcie de
puterea pe care o transmite bara n micarea ei de rotaie n jurul axei longitudinale la o
anumit turaie.
Dac bara transmite o putere P n kW la turaia n n rot/min, atunci momentul de
torsiune va fi:
m]. [kN
n
P
9,55
n
30P

P
M
t
= = =
(2.11)
Dac puterea este msurat n C.P., iar turaia n rot/min:
m]. [kN
n
P
7,02 M
t
=
(2.12)
Aplicaia 2.4. Pentru bara din figura 2.9 se cere s se traseze diagrama momentelor de
torsiune M
t
.
Rezolvare: Bara fiind solicitat numai de cuplurile M
o
i 2M
o
, orientate ca vectori n
lungul axei longitudinale x, seciunea A a incastrrii are o singur reaciune M
A
.
Din ecuaia de momente fa de axa x se obine:
Fig. 2.7 Fig. 2.8
31 EFORTURI SECIONALE
; M 3 M ; 0 M M 2 M ; 0 M
0 A 0 0 A xi
= =

=
Valorile momentelor de torsiune pe fiecare tronson vor fi:
. M 3 M 2 M M ; M M
0 0 0 A 2 0 2 1
= + = =

Pe tronsoane, momentele de torsiune vor fi constante.
Aplicaia 2.5 Se cere s se traseze diagrama cotat a
momentelor de torsiune pentru arborele drept, solicitat prin
intermediul celor patru aibe, ca n figura 2.10. Momentele aplicate
au valorile: M
1
=500 Nmm; M
2
=800 Nmm; M
3
=2000
Nmm, iar randamentul se consider unitar.
Rezolvare: Valoarea momentului de torsiune
pentru fiecare tronson al barei este.
. 700 2000 800 500 M
; 1300 800 500 M
; 500 M ; 0 M
4 3 t
3 2 t
2 1 t 1 0 t
mm N
mm N
mm N
= + =
= + =
= =


2.6 DIAGRAME ALE FORELOR TIETOARE I ALE MOMENTELOR
NCOVOIETOARE
Dup cum s-a artat n paragraful 2.2, variaia momentelor ncovoietoare n lungul
unei bare este insoit de existena unor fore tietoare. Dac forele sunt aplicate sub un
unghi oarecare fa de axa longitudinal a barei, atunci iau natere i fore axiale, bara
trebuind s fie articulat intr-un punct de sprijin.
n aplicaiile ulterioare bara solicitat la ncovoiere poart denumirea de grind.
Aplicaia 2.6: Se consider grinda incastrat solicitat de o fora concentrat
(fig. 2.11).
Rezolvare: Scriind ecuaiile de echilibru se gsesc reaciunile:
. l P sin l P M
; P sin P Y ; P cos P X
y A
y A x A
= o =
= o = = o =
n seciunea curent x eforturile vor fi.
. sin ) l x ( P sin l P sin x P M x Y M
; Y T ; X N
A A i
A A
o = o o = =
= =
Deci forele axiale i tietoare rezult c sunt constante
n lungul grinzii, iar momentul ncovoietor variaz liniar.
Observaii: Pentru trasarea diagramelor nu era
necesar calculul reaciunilor, ci seciunea curent putea fi
definit la distana x de captul liber din B, deci fcnd
Fig. 2.9
Fig. 2. 10
Fig. 2.11
32
REZISTENA MATERIALELOR
secionarea nspre dreapta.
Aplicaia 2.7 Grinda rezemat la capete, solicitat de
o for concentrat transversal (fig. 2.12).
Rezolvare: Scriind ecuaiile de momente fa de cele
dou reazeme, obinem reaciunile.
.
l
Pa
Y
l
Pb
Y
B A
= = i
Definind seciunile curente pe fiecare dintre cele dou
tronsoane, respectiv A-1 i 1-B, observm c forele tietoare
sunt constante n lungul fiecrei regiuni, astfel:

.
l
a P
P
l
b P
P Y T ;
l
b P
Y T
A B 1 A 1 A
= = = = =

Observaii: Mai uor era de definit pe cel de al doilea tronson seciunea curent
pornind de la B ctre punctul 1 deci seciunea x.
ntr-o seciune curent momentul ncovoietor este.
. x
l
a P
x Y M ; x
l
b P
x Y M
B 1 B A 1 A
' = ' = = =

Deci momentul ncovoietor este repartizat liniar n lungul poriunilor din grind.
Dac a = b = l /2, .
4
P
M
l
max i
=
Observaii:
n dreptul sarcinilor concentrate n diagrama T se produce un salt pe direcia
forei i cu valoarea acesteia.
Fora tietoare este constant n intervalul dintre dou fore normale pe axa barei.
n dreptul sarcinilor concentrate diagrama M
i
i schimb panta.
Momentul ncovoietor este maxim n seciunea unde fora tietoare trece prin zero.
Pe intervalul A-1 fora tietoare este pozitiv, deci
momentul ncovoietor este cresctor, iar pe intervalul
1-B, fora tietoare este negativ, deci momentul
ncovoietor este descresctor.
Aplicaia 2.8 Grinda rezemat la capete i solicitat
de un sistem de fore concentrate transversale (fig. 2.13).
Rezolvare: Din ecuaiile de echilibru, rezult reaciunile:
. a P
l
1
Y ; ) a l ( P
l
1
Y
n
1
i i B
n
1
i i A
= =
Diagrama forelor tietoare const din poriuni de linii
orizontale, ntrerupte prin salturi n dreptul forelor concentrate,
iar curba momentelor ncovoietoare din linii drepte care si
Fig. 2.12
Fig. 2.13
33 EFORTURI SECIONALE
schimb panta n dreptul forelor concentrate.
Expresiile forelor tietoare i momentelor ncovoietoare pe diversele tronsoane ale grinzii
vor fi:

=
= = =
= = = =


i
1
1 i i 1 i i A i
1 2 1 2 A 2 1 A 1 A
B
n
1
i A B n 1 A 2 1 A 1 A
). a a ( P a Y M
); a a ( P a Y M ; a Y M ; 0 M
; Y P Y T ; ... ; P Y T ; Y T
Observaii. Momentul ncovoietor este maxim n
seciunea unde fora tietoare trece prin zero.
Aplicaia 2.9: Grinda rezemat, solicitat de o for
concentrat transversal situat pe consol (fig. 2.14).
.
l
a P
Y 0 a P l Y ; 0 M
;
l
l) a ( P
Y l) a ( P l Y ; 0 M
A A ) B (
B B ) A (
=

= = =
+
= + = =
Forele tietoare sunt constante pe regiuni, iar momentul
ncovoietor variaz liniar, nul n captul liber i punctul A, fiind maxim unde fora tietoare
trece prin zero, deci n punctul B, unde M
max
= -Pa.
Aplicaia 2.10 Grinda incastrat, solicitat de o for
transversal uniform repartizat p (fig. 2.15).
Rezolvare: n seciunea curent x fa de captul liber 1
eforturile sunt.
.
2
px
M ; x p T
2
A 1 A 1
= =

Observaii.
n cazul sarcinilor uniform repartizate diagrama forelor
tietoare T variaz liniar, iar diagrama momentelor
ncovoietoare M
i
variaz parabolic.
Derivata de ordinul doi a momentului ncovoietor este
negativ deci curba momentului ncovoietor este
concav (ine apa) (axa pozitiv y pentru M
i
este
indreptat n jos).
Aplicaia 2.11 Grinda rezemat la capete, solicitat de o
for uniform repartizat p (fig. 2.16).
Rezolvare: Din condiii de simetrie, reaciunile din
cele dou reazeme sunt egale ntre ele i egale cu:
Fig. 2.14
Fig. 2.15
Fig. 2.16
34
REZISTENA MATERIALELOR
.
2
l p
Y Y
B A
= =
ntr-o seciune curent x, expresiile forei tietoare i ale momentului ncovoietor vor fi:
( )
.
8
l p
2
l
l
2
l
2
p
M iar ,
2
l l
x pentru 0 T
, x l
2
x p
2
x p
x
2
l p
2
x p
x Y M ; x
2
l
p x p Y T
2
max
2 2
A B A A B A
= |
.
|

\
|
= = =
= = = |
.
|

\
|
= =

Observaii:
n punctele A i B se produc salturi cu valoarea reaciunilor n diagrama forelor
tietoare, iar ntre reazeme fora tietoare scade (mergnd de la A ctre B, conform
conveniei de semne) cu valoarea rezultantei forei uniform distribuite care este pl.
La simetrie constructiv i simetrie de ncrcare, diagrama T este antisimetric
iar diagrama Mi este simetric; n axa de simetrie T = 0 i . 0
i
M = .
Aplicaia 2.12 Grinda incastrat solicitat de un cuplu
concentrat (fig. 2.17).
Rezolvare: n seciunile barei, att fora axial ct i forele
tietoare sunt nule, iar momentul ncovoietor este constant n lungul
grinzii egal cu C
o
, grinda aflndu-se ntr-o stare de ncovoiere pur.
Aplicaia 2.13 Grinda rezemat la capete solicitat de un
cuplu concentrat aplicat pe deschiderea acesteia (fig. 2.18).
Rezolvare:

= = + =
= = =

.
l
C
Y 0 C l Y ; 0 M
;
l
C
Y 0 C l Y ; 0 M
0
B 0 B ) A (
0
A 0 A ) B (
Deci reaciunile sunt egale i de sens contrar, implicit fora
tietoare este constant n lungul grinzii i egal cu.
.
l
C
Y T
0
A B - A
= =
Pe cele dou poriuni ale grinzii momentul ncovoietor este repartizat liniar avnd
expresiile.
. x
l
C
x Y M ; x
l
C
x Y M
0
B 1 B
0
A 1 A
' = ' = = =

Observaii: n dreptul cuplului n diagrama de momente ncovoietoare se produce
un salt egal cu valoarea cuplului.
Fig. 2.17
Fig. 2.18
35 EFORTURI SECIONALE
Aplicaia 2.14 Grinda rezemat solicitat de o for
repartizat liniar (fig. 2.19).
Rezolvare: Rezultanta sarcinilor repartizate (indiferent
de forma repartiiei) este dat de aria suprafeei de ncrcare i
acioneaz n centrul de greutate al acestei suprafee.

= = =
= = =

.
3
l p
Y 0 l
3
2
2
l p
l Y ; 0 M
;
6
l p
Y 0 l
3
1
2
l p
l Y ; 0 M
0
B
0
B A
0
A
0
A B
Intensitatea forei distribuite, la distana x de reazemul
A, este:
.
l
x p
p deci ;
l
x
p
p
0
x
0
x
= =
Expresia forei tietoare n seciunea curent x, este:
.
l
x
3 1
6
l p
x p
2
1
6
l p
T
2
2
0
x
0
B A
|
|
.
|

\
|
= =

Se observ c fora tietoare variaz parabolic i se anuleaz la o distan egal cu:


l 577 , 0
3
l
x
0
= =
Momentul ncovoietor, n seciunea curent, are expresia:
.
l
x
- 1
6
x l p
l 6
x p
x
6
l p
3
x
x p
2
1
x Y M
2
2
0
3
0 0
x A B A
|
|
.
|

\
|
=

= =

Momentul ncovoietor variaz dup o parabol cubic, a crei maxim, pentru


3
l
x
0
=
este:
.
3 9
l p
l 3
l
1
3
l
6
l p
M
2
0
2
2
0
max
=
|
|
.
|

\
|
=
Aplicaia 2.15 Grinda rezemat solicitat de o for repartizat parabolic (fig. 2.20):
2
2
0 x
l
x
p p =
.
Rezolvare:
( )

= = =
= = = =

.
12
l p
Y 0 x l R l Y ; 0 M
;
4
l p
l
x R
Y 0 x R l Y ; 0 M
0
A G A ) B (
0 G
B G B ) A (
Fig. 2.19
36
REZISTENA MATERIALELOR
unde

} }
= = =
l
0
l
0
0
2
2
0 x
.
3
l p
dx
l
x
p dx p R iar
. l
4
3
3
l p
4
l p
dx p
dx p x
x
0
2
0
l
0
x
l
0
x
G
=


=
}
}
.
Utiliznd relaiile difereniale dintre eforturi, se
obine:
2
2
0
x
l
x
p
dx
T d
=
i respectiv
2
2
0
x
l
x
p
dx
T d
=
.
Prin integrare se obine: . K x K
l 12
x
p M ; K
l 3
x
p T
2 1
2
4
0 ix 1
2
3
0 x
+ + = + = .
Cele dou constante de integrare se obin din condiiile de legtur, scrise pentru
reazemul din A pentru x = 0 ;
A A
Y T = i 0 M
iA
= ; deci
12
l p
K
0
1
= i . 0 K
2
=
Expresiile forei tietoare i momentului ncovoietor, devin:
.
l
x
1
12
x l p
12
x l p
l 12
x p
M ;
l
x
4 1
12
l p
12
l p
l 3
x p
T
3
3
0 0
2
4
0
ix
3
3
0 0
2
3
0
x
|
|
.
|

\
|
= + =
|
|
.
|

\
|
= + =
Deci fora tietoare variaz dup o parabol cubic, iar momentul ncovoietor dup
o parabol de gradul patru.
. l p 04 , 0
4 16
l p
l 4
l
1
4
l
12
l p
M
l, 63 , 0
4
l
x 0 T
2
0
3
2
0
3
3
3
0
max i
3
0 x
= =
|
|
.
|

\
|
=
= = =
Aplicaia 2.16 S se traseze diagramele de eforturi pentru bara din figura 2.21.
Rezolvare:
0 70 1 2 20 2
2
2
2 30 6
3
2
2 6 40
2
1
8 Y 9
2
2
2 10
; 0 M
; kN 40 X 0
2
2
2 10
2
2
2 30 X
B
iA
A A
= + + |
.
|

\
|
+ +
=
= =

Fig. 2.20
37 EFORTURI SECIONALE
kN. 50 Y
0 1
2
2
2 10 6
3
1
6 40
2
1
6
2
2
2 30 70 7 2 20 8 Y
; 0 M
kN; 90 Y
A
A
iB
B
=
= +
+
=
=

Forele axiale sunt egale cu:


. kN 10 N kN; 40 N
3 2 2 A
= =

Forele tietoare sunt egale cu:
; kN 40 30 + T = T
; kN 10 40 50 T ; kN 50 T
s 2 d 2
s 2 A
=
= = =
kN; 80 60 40
2
1
T T
d 2 Bs
= =
. x
3
20
p
6
x
40
p
kN; 10 T kN; 10 90 T T
x
x
3 - B Bs Bd
= =
= = + =
Fora tietoare se anuleaz pe tronsonul 2-B:
, x
3
20
2
1
30 40 Y T
2
A B 2
+ =

de unde rezult: . m 464 , 3 x


0
=
Se calculeaz urmtoarele valori ale momentelor ncovoietoare:
m. kN 376 , 82
464 , 3
3
1
3
20
464 , 3
2
1
464 , 3 30 70 464 , 4 2 20 464 , 5 Y M
m; kN 10 M ; kNm 10
70 1 2 20 2 Y M ; kNm 30 70 M M
m; kN 40
2
1
1 20 1 Y M
2
A max
B
A 2 s 1 d 1
A s 1
=
= + =
= =
= = = =
= =
Observaii:
Scopul diagramelor de eforturi este acela de a prezenta o imagine de ansamblu
a solicitrii grinzilor (n majoritate prezint interes seciunile cu solicitare maxim,
Fig. 2.21
38
REZISTENA MATERIALELOR
unde urmeaz s se fac calculele de dimensionare sau verificare).
Arcele de parabol de pe poriunile situate la stnga, respectiv dreapta, seciunii din
punctul 2 nu se racordeaz, deoarece n acest punct efortul tietor face un salt.
2.7 SISTEME DE BARE STATIC DETERMINATE
Sistemele de bare static determinate sunt formate din bare drepte sau curbe mbinate
rigid prin articulaii sau alte legturi. Un sistem este static determinat dac i se pot calcula
att reaciunile ct i eforturile din fiecare bar cu ajutorul metodelor de calcul ale staticii.
Grinzile cu articulaii interioare sunt cunoscute sub denumirea de grinzi Gerber.
Sistemele de bare pot fi: nchise, deschise sau mixte (fig. 2.22) [21] dup cum
barele sistemului sunt astfel legate ntre ele nct
formeaz contururi nchise, deschise sau mixte.
Astfel de sisteme de bare nchise ntlnim la grinzile
cu zbrele, diferite cadre, inele cu articulaii, etc.
Sisteme de bare deschise ntlnim sub forma de
grinzi cotite, cadre deschise, arbori cotii etc.
Toate aceste sisteme de bare le ntlnim
n construciile de masini, implicit n construciile
roboilor industriali, etc.
Liniile de referin, ce se utilizeaz la
trasarea diagramelor de eforturi, au forma
sistemului de bare.
Aplicatia 2.17 Se consider grinda dreapt cu articulaii din figura 2.23.
Rezolvare:Grinda este static determinat, deoarece n articulaiile interioare din 2 i
3 momentele ncovoietoare sunt nule. Din scrierea ecuaiilor:
Fig. 2.22
Fig. 2.23
39 EFORTURI SECIONALE

=
= + =
=
= + + =
=
= + +
=
=
= + =

. P a 54 M
0 a 2 P 4 M a 4 P
2
23
; 0 M
; P
2
23
Y
0 a 7
a
P 2
P 4 P
2
7
P 26 Y ; 0 Y
; P 26 Y
0
2
a 7
a
P 2
a 7 P a 2 a 6 P
2
7
a Y
; 0 M
; P
2
7
Y
0
2
a 3
a
P 2
a 3 P a 2 Y a 2 ; 0 M
A
A st 2
A
A i
B
B
dr 2
C
C dr 3
Cu aceste valori n figura 2.23 s-au trasat diagramele T i M
i
, neexistnd diagrama N.
Aplicaia 2.18 Se consider grinda cotit plan prezentat n figura 2.24.
Rezolvare: Reaciunile se determin scriind momentele n articulaia din punctul 2
i ecuaiile de echilibru static.

= = + =
=
= + =
= = + =
= = =
kN. 30 Y ; 0 50 4 20 Y ; 0 Y
kN; 50 Y
; 0 30 4 4 Y 2 4 20 2 40 ; 0 M
; 0 X ; 0 10 20 40 X ; 0 X
kN; 10 X ; 0 1 20 2 X ; 0 M
A A i
B
B dr 2
B B i
A A st 2
Se parcurge grinda cotit de la A la B prin 4:
pentru fora axial:
; kN 30 X N ; kN 30 Y N
B 4 B A 4 A
= = = =

pentru fora tietoare:
)
`

= = + =
= = = =


; px Y T ; N k 30 40 20 X T
; kN 10 20 X T ; kN 10 X T
A B 4 A 4 3
A 3 1 A 1 A
40
REZISTENA MATERIALELOR
pentru momentul ncovoietor:
( )
( )

= =

= = + =
= = = = =

. m kN 5 , 62 M ; m 5 , 1 x M
;
2
x 4
20 x 4 Y M ; kNm 40 2 40 5 20 6 X M
m; kN 20 3 20 4 X M ; m kN 10 1 X M ; 0 M
max 0 max
2
0
0 B 4 B A 4
A 3 A 1 A
pentru
La aezarea diagramelor de eforturi se pstreaz convenia de semne de la grinziile
drepte. n colul unde se mbin rigid dou bare, n unghi drept, momentul ncovoietor se
rabate de pe o poriune pe cealalt, n schimb fora tietoare trece n for axial i invers.
Aplicaia 2.19 Se consider cadrul plan din figura 2.25 [21] pentru care se cer
Fig. 2.24
Fig. 2.25
41 EFORTURI SECIONALE
diagramele de eforturi.
Rezolvare: Pentru calculul reaciunilor se folosesc ecuaiile de echilibru ale staticii:

=
= + =
=
= + =
= = + =

kN. 55 Y
; 0 2 20 2 6 20 2 30 4 Y ; 0 M
kN. 65 Y
; 0 2 50 2 6 20 4 20 4 Y ; 0 M
; kN 30 X ; 0 20 50 X ; 0 X
A
A iB
B
B iA
A A i
Pentru verificare se poate folosi Y
i

= 0 constatndu-se corectitudinea rezultatelor..


Pe poriunile cadrului, fora axial are urmtoarele valori.
; 0 N ; kN 20 50 X N ; 0 N ; kN 55 Y N
4 5 A 4 2 2 3 A 2 A
= = = = = =

Fora tietoare se repartizeaz liniar pe zona 3-2-4-5.
kN; 45 Y 20 T kN; 20 T kN; 35 Y 20 T kN; 20 T
B st 4 dr 4 A dr 2 st 2
= = = = + = =
Pe stlpi fora tietoare are urmtoarele valori:
. kN 20 T kN; 20 50 X T kN; 30 X T
4 6 A 2 1 A 1 A
= = = = =

Momentul ncovoietor are trei valori n jurul nodurilor 2 i 4:
pe consol:

m. kN 10 M
; m kN 10
2
1
l 20 M
4
2
=
= =
pe stlp:

m; kN 20 1 20 M
m; kN 0 3 50 5 X M
4
A 2
= =
= =
la dreapta nodului 2: m; kN 10 3 50 5 X
2
1
1 20 M
A 2
= + =
la stnga nodului 4:

. m kN 30 1 20
2
1
1 20 M
4
= =
Pe grinda orizontal n dreptul cotei x
o
momentul ncovoietor prezint un punct de
maxim (fora tietoare trece de la plus la minus). Prin asemnare:
m. kN 625 , 20 25 , 2 65 1 20
2
25 , 3
20 M
m 75 , 1 x
x 4
45
x
35
2
max
0
0 0

= + =
=

= iar unde de
Aplicatia 2.20 Arbore cotit (fig. 2.26)
Arborii cotii (fig. 2.26) cu un cot sau mai multe, sunt structuri plane sau spaiale
42
REZISTENA MATERIALELOR
care execut micare de rotaie n jurul axei A-B, fiind utilizai la mecanismele biel-manivel.
Forele care acioneaz pe arbore depind de micarea acestuia i pentru determinarea
eforturilor maxime trebuiesc analizate, pe baza principiului lui DAlembert mai multe poziii
de echilibru dinamic n care pe lng forele aplicate se ine cont i de forele de inerie. n
cazul arborilor plani forele ce solicit arborele dac sunt de direcie oarecare se descompun
n componente n planul arborelui (P
2
) i componente normale pe planul arborelui (P
1
).
Cotul arborelui din fig. 2.26 este format din braele de manivel 2-3 i 5-6, legate rigid prin
fusul de manivel 3-5. Momentul forei P care rotete arborele este echilibrat de momentul
de torsiune exterior M
o
al volantului de greutate G.
Calculele se vor efectua pentru urmtoarele date:
. 250 a ; 180 s ; 150 e ; 220 2c ; 160 r kN; 8 G ; 20 P mm mm mm mm mm kN = = = = = = =
Din ecuaiile de echilibru static, rezult valoarea reaciunilor din cele dou plane.
( ) ; kN 32 , 10 Y 0 = s + l G l Y M
kN; 32 , 2 Y 0 = s G l Y M
7 7 zA
1 1 zB
= =
= =

+
+
( )
( ) kN. 61 , 11 Z 0 = l Z + c + a P M
kN; 39 , 8 Z 0 = l Z - e + c P M
7 7 yA
1 1 yB
= =
= =

Momentul de torsiune exterior


Fig. 2.26
43 EFORTURI SECIONALE
. m kN 2 , 3 r P M
0
= =
Fora axial N
X
este diferit de zero, numai n seciunile braelor de manivel:
. kN 32 , 2 Y N kN; 32 , 2 Y N
1 56 1 23
= = = =
Fora tietoare T
Y
:

= + =
= = = = = =
kN. 8 Y Y T
; 0 T T kN; 32 , 2 Y T T T
7 1 78 y
56 y 23 y 1 67 y 35 y 12 y
Fora tietoare T
Z
:
. 0 T kN; 61 , 11 P Z T T T
kN; 39 , 8 Z T T T
78 z 1 67 z 56 z 45 z
1 34 z 23 z 12 z
= = + = = =
= = = =
Momentul de torsiune M
x
= M
t
m; kN 342 , 1 r Z M m; kN 098 , 2 a Z M ; 0 M
1 35 t 1 23 t 12 t
= = = = =
( ) m. kN 2 , 3 r P M ; m kN 743 , 1 c P c 2 a Z M
68 t 1 56 t
= = = + + =
Momentul ncovoietor M
Y
este nul pe poriunea 7-8.
( ) ( ) m; kN 02 , 3 = c a Z M ; x a Z M
; m kN 342 , 1 r Z M ; 0 M ; x Z M ; x Z M
m; kN 098 , 2 a Z M ; 0 M
1 4 y 3 1 34 y
1 3 y 2 y 1 1 12 y 2 1 23 y
1 2 y 1 y
+ = + =
= = = = =
= = =
( ) ( )
( ) ; x P x - r Z M
m; kN 743 , 1 = c P c 2 a Z M ); c x ( P x a Z M
4 4 1 56 y
1 5 y 3 3 1 45 y
=
+ = + =
( ) ( ) ( )
. 0 M
m; kN 743 , 1 Pc c 2 a Z M ; x c P x c 2 a Z M
m; kN 2 , 3 r P M m; kN 342 , 1 r Z M
7 y
1 6 y 5 5 1 67 y
6 y 1 5 y
=
= + = + + + =
= = = =
Momentul ncovoietor M
z.
( ) ( )
( ) Nm. k 438 , 1 M ; x c 2 a Y M
; M M m; kN 09 , 1 c 2 a Y M ; x a Y M
m; kN 58 , 0 a Y M m; kN 58 , 0 a Y M ; x Y M
7 z 5 1 67 z
5 z 56 z 1 5 z 3 1 35 z
1 23 z 1 2 z 1 1 12 z
= + + =
= = + = + =
= = = = =
Diagramele cotate ale eforturilor sunt reprezentate n figura 2.26 d...i
Aplicaia 2.21 Grind cotit spaial (fig. 2.27)
n cazul sistemelor de bare spaiale se dezvolt toate cele 6 componente ale eforturilor
respectiv N, T
z,
T
y,
M
x,
M
iy,
M
iz
.
44
REZISTENA MATERIALELOR
Eforturile - fore sunt pozitive cnd sunt de sens contrar axelor respective, iar
eforturile - cupluri cnd au vectorii n sensurile pozitive ale axelor de coordonate. Diagramele
de eforturi ale grinzii cotite spatiale sunt prezentate n figura 2.27 b-e.
2.8 FORE CONCENTRATE MOBILE
n numeroase cazuri ntlnite n practica inginereasc, sarcinile nu au puncte fixe de
aplicaie pe grinzi, ci se deplaseaz n lungul acestora (de exemplu sarcinile transmise de
roile vehiculelor pe un pod, roile unui pod rulant la grinda de rulare, etc.). O succesiune de
fore concentrate sau repartizate de mrime constant, care se deplaseaz pe o grind
meninnd distana dintre ele constant, se numete convoi de fore mobile.
Atunci cnd forele se deplaseaz, eforturile secionale i reaciunile grinzii i modific
valoarea i ca urmare seciunile n care apar eforturi maxime se schimb.
Un interes practic major prezint determinarea eforturilor secionale cele mai mari
i n special a momentului nconvoietor maxim, numit moment maxim maximorum M
i max
max
. n cele ce urmeaz se prezint calculul M
i max max
pentru o grind simplu rezemat,
solicitat de un convoi de sarcini concentrate mobile (fig. 2.28). Cu ajutorul teoremei
proieciilor i a teoremelor momentelor se determin valoarea i poziia rezultantei R a
Fig. 2.27
45 EFORTURI SECIONALE
forelor convoiului, astfel:
.
P
a P
a ; P R
n
1 i
n
1 i
i
n
1 = i
i i
R i

=
=
= =
(2.13)
Pentru fiecare poziie a convoiului se produce
o fora tietoare maxim egal cu reaciunea din A
sau B iarT
max max
= Y
max
se produce atunci cnd convoiul ocup o poziie apropiat de
reazemele n care se dezvolt aceasta reaciune. Momentul ncovoietor maxim maximorum
are loc pentru o anumit poziie a convoiului, n dreptul unei fore concentrate, pentru grinda
rezemat la capete, de obicei n dreptul forei apropiate de rezultant.
Pentru o poziie oarecare a convoiului, reaciunea din A este:
, ) x a l (
l
R
Y
R A
=
(2.14)
iar expresia momentului ncovoietor din dreptul forei oarecare P
i
este:
. a P x ) x a l (
l
R
M
n
1 = i
i i R i
=
(2.15)
Derivnd expresia 2.15 i anulnd-o obinem valoarea maxim.
( ) .
2
a l
x , 0 x 2 a l
l
R
dx
M d
R
R
i

= = = deci
(2.16)
Deci n dreptul forei P
i
, momentul ncovoietor atinge valoarea cea mai mare atunci
cnd fora P
i
i rezultanta R a convoiului de fore de pe grind se afl la aceeai distan de
mijlocul grinzii. Prin nlocuire n relaia (2.15), se obine expresia momentului ncovoietor
maxim maximorum.
. a P
2
a l
l
R
M
i
1
i i
2
r
max max i
|
.
|

\
|
=
(2.17)
Se face precizarea c fora P
i
este situat n dreptul mijlocului rezultantei, dac se
construiete poligonul forelor ce alctuiesc convoiul.
n cazul particular al unui convoi format din dou fore concentrate P
1
= 8 kN; P
2
= 2
kN, ntre care distana a = 2 m, iar grinda are deschiderea l = 8 m (fig. 2.29), rezultanta R =
P
1
+ P
2
=10 kN i distana ei la fora P
1
este . , m 4 0
R
2
P
a
1
a = = .
Fora tietoare cea mai mare este egal cu reaciunea maxim
din A (cci P
1
> P
2
) cnd x = 0.
. kN 5 , 9
l
a l
P P Y T
2 1 max A max max
=

+ = =
Momentul ncovoietor maxim are loc n dreptul forei
Fig. 2.28
Fig. 2.29
46
REZISTENA MATERIALELOR
P
1
pentru
2
a -
x
1
l
= respectiv:
. m kN 05 , 18
2
a l
l
R
M
2
1
max max
= |
.
|

\
|
=
n cazul cnd cele dou fore sunt egale, P
1
= P
2
= P, se obine
.
8
a) (2l
l
P
4
a 2l
l
2P
M
4
a
2
l
4
a 2l
x , 2 a a a
2
2
maxmax 2 1
iar

= |
.
|

\
|
= =

= = =
Dac pe grind este o singur for P
1
= P i P
2
= 0, se obine
.
l
4
l P
M iar , P, T
2
x pentru 0 x pentru
maxmax maxmax
= = = =
2.9 DIAGRAME DE EFORTURI LA BARE CURBE PLANE
n practic se ntlnesc frecvent bare curbe, solicitate de fore situate n planul
acestora producnd n seciunile transversale fore axiale, fore tietoare i momente
ncovoietoare care se definesc la fel ca i n cazul barelor drepte.
n cazul barelor curbe, seciunea curent se raporteaz, fie n coordonate carteziene
(pentru barele curbe de curbur mic de forma unor arce de parabol) fie n coordonate
polare (pentru barele curbe avnd axa arce de cerc).
Fora axial N, dintr-o seciune curent este dat de suma proieciilor pe tangenta
la bar a tuturor forelor situate de o parte sau alta a seciunii considerate, fiind pozitiv
cnd iese din seciune i negativ cnd intr n seciune.
Fora tietoare T ntr-o seciune curent, este suma proieciilor pe raza de curbur
a barei, a tuturor forelor situate de o parte sau alta a seciunii considerate.
Momentul ncovoietor M
i
dintr-o seciune curent este suma momentelor sarcinilor
(fore i cupluri) din stnga sau dreapta seciunii considerate fa de seciune.
Drept linie de referin pentru reprezentarea eforturilor N,T i M
i
se folosete chiar
axa barei curbe.
2.9.1 Relaii difereniale dintre sarcini i eforturi la bare curbe
n figura 2.30 este reprezentat o bar curb incrcat cu o for distribuit de
intensitate p
n
normal pe fibra medie i cu o for distribuit de intensitate p
t
tangent la
fibra medie. Izolnd un element de bar, acesta sub aciunea eforturilor secionale i a
ncrcrii exterioare, trebuie s fie n stare de echilibru, deci:
suma de proiecii dup direcia efortului N+dN.
, 0
2
d
sin ds p
2
d
cos ds p ) dN N ( d sin T d cos N
n t
=
u

u
+ u + u
47 EFORTURI SECIONALE
unde ds = R du este lungimea elementului de arc, aceasta fiind foarte mic, permite
aproximaiile:
.
2
d
2
d
sin d d sin 1
2
d
cos 1; d cos ~ ~ ~ ~
n scrierea ecuaiilor s-a neglijat aspectul forei distribuite p
n
, fiind un infinit mic de
ordin superior. mprind ecuaia prin ds se obine.
ds
d
T p
ds
N d
t
u
+ = , dar
u
=
d
s d
R , deci
.
R
T
p
ds
N d
t
+ =
(2.18)
suma de proiecii dup direcia efortului T+dT:
, 0 ds
2
d
sin p ds
2
d
cos p ) dT T ( cos T d sin N
t n
=
u
+
u
+ u + u , 0
2
d
sin =
u
n care s-a neglijat aspectul forei distribuite p
t
, fiind un infinit mic de ordin superior. mprind
ecuaia prin ds, se obine:
.
R
N
p
ds
T d
n
=
(2.19)
suma de momente n punctul 2. Se neglijeaz aportul lui N, P
n
i P
t
, acestea dnd
momente infinit mici de ordin superior.
( ) ( ) , 0 dM M
2
dq
cos 1 R ds p
2
dq
sin ds p dq cos 1 R N ds T M
i i t n i
= + |
.
|

\
|
+ +
T.
ds
i
M d
sau 0
2
d
sin = = (2.20)
Observaie. Numai relaia (2.20) este identic cu cea corespunztoare la barele drepte.
Trecnd la limit, R , se obin relaiile barelor drepte. Eficiena relaiilor (2.18-
2.20) este mai mic dect n cazul barelor drepte, de aceea se prefer pentru barele curbe
metoda reducerii, prin exprimarea eforturilor pe fiecare interval de variaie continu a sarcinii.
Din relaia (2.20) se pot trage concluzii privitoare la monotonia i extremele diagramei
de momente ncovoietoare analog cazului barelor drepte.
Fig. 2.30
48
REZISTENA MATERIALELOR
Aplicaia 2.22 S se traseze diagramele cotate N, T, M
i
pentru bara curb plan
din fig. 2.31 fibra medie a barei fiind un arc de cerc.
Rezolvare: Scriind ecuaiile de echilibru static n
punctul A obinem.

= = + =
= =
= =
. R p
2
5
M ; 0 R p 3
2
R p
M ; 0 M
; R p Y ; 0 Y
; R p 3 X ; 0 X
2
A
2
2
A iA
A i
A i
ntr-o seciune curent, pe intervalul A-1, prin
descompunerea lui X
A
i Y
A
pe direcia tangenial i normal
obinem urmtoarele eforturi:

. sin R p ) cos R R ( R p 3 R p
2
5
M
; sin R p 3 cos R p T T T
; cos R p 3 sin R p N N N
2 2
1 A
' ' '
1 A
' ' '
1 A
| + | + =
| | = =
| | = =

Seciunea curent pe cel de al doilea interval o definim


ntre punctele 2 i 1, n acest caz singura for care trebuie
descompus dup cele dou direcii fiind rezultanta sarcinii
uniform reparizate pR.
.
2
R
cos R R p M
; sin R p T T
, cos R p N N
1 2
' ' '
1 2
' ' '
1 2
|
.
|

\
|
o =
o = =
o = =

Prin reprezentarea expresiilor deduse, se obin


diagramele de eforturi. Pentru determinarea lui T
max
, se
anuleaz derivata expresiei lui T pe intervalul A-1.
. 4 3 71 0 ) cos 3 sin ( R p
d
T d
' = | = | + | =
|

sau
Valoarea lui T
max
se obine pentru. . 4 3 71 ' = |

. R p 16 , 3 ) 4 3 71 sin 3 4 3 71 (cos R p T
max
= ' + ' =

. 8 2 62 =
, 0 ) sin cos 3 3
2
5
( R p 0 M
2
1 A
' |
= | + | + =

deci
implic
Fig. 2.31
Mi
T
49 EFORTURI SECIONALE
Aplicaia 2.23 S se traseze diagramele cotate N,T,M
i
pentru bara din figura 2.32.
Rezolvare:

= = =
= = =
= =
. kN 5 , 2 Y ; 0 Y + 1 2 5 , 4 ; 0 Y
; kN 5 , 4 Y ; 0 1 4 2 5 , 1 1 2 Y 2 ; 0 M
; kN 4 X ; 0 X
B B i
A A A i
B i
fora axiala N:
kN; 4 N kN; 5 , 2 N ; 0 N kN; 5 , 2 2 5 , 4 N ; 0 N
B 3 2 1 1 A
= = = = + = =

fora tietoare T:
; kN 5 , 2 Y T
kN; 4 T ; 0 T kN; 5 , 2 T ; 0 T ; x 2 5 , 4 T
B B
dr 3 st 3 2 dr A 1 A
= =
= = = = =

momentul incovoietor M
i
:
; 0 M m; kN 5 , 6 M m; kN 4 M m; kN 6 M
m; kN 5 , 3 M ; 0 M ; x x 5 , 4 = M
B 3 dr 2 st 2
1 A
2
1 A
= = = =
= =

. kN 72 , 4 T ; 58 ; 0 sin 5 , 2 cos 4
; sin Y cos X
d
T d
; cos Y sin X T
max
o
B B B B 3 B
= ~ o = o + o
o + o =
o
o o =

Aplicaia 2.24 Se consider grinda ncastrat din figura 2.33.Se cere:


Fig. 2.32
50
REZISTENA MATERIALELOR
a) S se scrie un program Basic care s determine valorile forelor tietoare i ale
momentelor ncovoietoare n punctele semnificative de pe grind.
b) S se traseze diagramele de fore tietoare i momente ncovoietoare.
Rezolvare: Programul Basic ce calculeaz valorile eforturilor secionale T i M n
punctele semnificative de pe grind, este prezentat mai jos:
REM Program de calcul al forelor tietoare i momentelor ncovoietoare
REM pe o grind ncastrat
DIM L(10), P(11), F(10), M(10), Q(10), T(10, 2), MI(10, 2)
REM L reprezint lungimea tronsonului
REM P reprezint numrul de ordine al punctului
REM F reprezint valoarea forei concentrate
REM M reprezint valoarea momentului concentrat
REM Q reprezint valoarea forei distribuite
REM T reprezint efortul secional fora tietoare
REM Mi reprezint efortul secional moment ncovoietor
CLS
PRINT DETERMINAREA FORELOR TIETOARE I A MOMENTELOR
NCOVOIETOARE
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de tronsoane:, n
PRINT
PRINT Introdu lungimea fiecrui tronson:
PRINT
FOR i = 0 TO n - 1
PRINT Lungimea tronsonului (metri), i,
INPUT L(i)
NEXT i
CLS
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de fore concentrate:, nf
PRINT
PRINT Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrei fore concentrate:
PRINT
FOR i = 1 TO nf
Fig. 2.33
51 EFORTURI SECIONALE
PRINT Punctul de aplicare ;
INPUT pf
PRINT Valoarea forei (kN);
INPUT F(pf)
NEXT i
CLS
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de momente concentrate:, nm
PRINT
PRINT Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrui moment concentrat:
PRINT
FOR i = 1 TO nm
PRINT Punctul de aplicare;
INPUT pm
PRINT Valoarea momentului concentrat (kN*m);
INPUT M(pm)
NEXT i
CLS
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de tronsoane pe care se gsesc fore distribuite:, nq
PRINT
PRINT Introdu tronsonul pe care se gsete i valoarea fiecrei fore distribuite:
PRINT
FOR i = 1 TO nq
PRINT Punctul de unde ncepe;
INPUT pq
PRINT Valoarea forei distribuite (kN/m);
INPUT Q(pq)
NEXT i
T(n, 2) = 0
T(n, 1) = F(n)
MI(n, 2) = 0
MI(n, 1) = -M(n)
FOR i = 0 TO n
F(o) = F(0) - F(i) - Q(i) * L(i)
NEXT i
FOR i = 1 TO n
D = D + L(i)
M(0) = M(0) - M(i) + F(i) * D + Q(i) * L(i) * (D + L(i) / 2)
NEXT i
FOR i = n - 1 TO 0 STEP -1
T(i, 2) = T(i + 1, 1) + Q(i) * L(i)
T(i, 1) = T(i, 2) + F(i)
MI(i, 2) = MI(i + 1, 1) - 1 / 2 * (T(i, 2) + T(i + 1, 1)) * L(i)
52
REZISTENA MATERIALELOR
MI(i, 1) = MI(i, 2) - M(i)
NEXT i
T(0, 1) = 0
MI(0, 1) = 0
CLS
PRINT VALORILE EFORTURILOR SECIONALE SUNT:
PRINT
PRINT PUNCTUL; TSTNGA, TDREAPTA, MSTNGA, MDREAPTA
PRINT , kN , kN , kNm , kNm
PRINT
FOR i = 0 TO n
PRINT i, T(i, 1), T(i, 2), MI(i, 1), MI(i, 2)
NEXT i
END
La rularea acestui program n cazul valorilor ncrcrilor corespunztoare acestei
probleme sunt cerute, conform unui dialog ntre computer i operator, urmtoarele:
DETERMINAREA FORELOR TIETOARE I A MOMENTELOR
NCOVOIETOARE
Introdu numrul de tronsoane : 3
Introdu lungimea fiecrui tronson :
Lungimea tronsonului (metri) 0
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 1
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 2
? 0.5
Introdu numrul de fore concentrate: 1
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrei fore concentrate:
Punctul de aplicare? 1
Valoarea forei (kN)? 10
Introdu numrul de momente concentrate: 1
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrui moment concentrat:
Punctul de aplicare? 3
Valoarea momentului concentrat (kN*m)? -5
Introdu numrul de tronsoane pe care se gsesc fore distribuite: 1
Introdu tronsonul pe care se gsete i valoarea fiecrei fore distribuite:
Punctul de unde ncepe? 1
Valoarea forei distribuite (kN/m)? 5
53 EFORTURI SECIONALE
VALORILE EFORTURILOR SECIONALE SUNT:
PUNCTUL T stnga T dreapta M stnga M dreapta
[kN] [kN] [kN m] [kN m]
0 0 12.5 0 -1.875
1 12.5 2,.5 4.375 4.375
2 0 0 5 5
3 0 0 5 0
Aplicaia 2.25 Se consider grinda ncastrat din figura 2.34. Utiliznd programul
de la problema anterioara s se calculeze valorile eforturilor secionale, fore tietoare i
momente ncovoietoare n fiecare punct semnificativ de pe grind.
Rezolvare. n urma rulrii programului n cazul valorilor ncrcrilor corespunztoare
acestei probleme sunt cerute, conform unui dialog ntre computer i operator, urmtoarele:
Introdu numrul de tronsoane : 4
Introdu lungimea fiecrui tronson :
Lungimea tronsonului (metri) 0
? 0.25
Lungimea tronsonului (metri) 1
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 2
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 3
? 1
Introdu numrul de fore concentrate: 4
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrei fore concentrate:
Punctul de aplicare? 1
Valoarea forei (kN)? 5
Punctul de aplicare? 2
Valoarea forei (kN)? -10
Punctul de aplicare? 3
Valoarea forei (kN)? 4
Punctul de aplicare? 4
Fig. 2.34
54
REZISTENA MATERIALELOR
Valoarea forei (kN)? 3
Introdu numrul de momente concentrate: 1
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrui moment concentrat:
Punctul de aplicare? 3
Valoarea momentului concentrat (kN*m)? -3
Introdu numrul de tronsoane pe care se gsesc fore distribuite: 2
Introdu tronsonul pe care se gsete i valoarea fiecrei fore distribuite:
Punctul de unde ncepe? 1
Valoarea forei distribuite (kN/m)? 4
Punctul de unde ncepe? 2
Valoarea forei distribuite (kN/m)? 4
VALORILE EFORTURILOR SECIONALE SUNT:
PUNCTUL T stnga T dreapta M stnga M dreapta
[kN] [kN] [kN m] [kN m]
0 0 6 0 -5,5
1 6 1 - 4 - 4
2 -1 9 - 4 - 4
3 7 3 0 3
4 3 0 0 0
55
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
3
CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
3.1 GENERALITI
n calculul pieselor supuse la solicitri axiale (ntindere sau compresiune) i a celor
de seciune mic solicitate la forfecare, intervine caracteristica geometric de tip arie,
forma seciunii nejucnd nici un rol. n cazul pieselor solicitate la ncovoiere i rsucire,
intervin caracteristici geometrice de ordin superior al seciunilor transversale ca: momente
statice, module de rezisten sau momente de inerie.
3.2 MOMENTE STATICE
Se consider o suprafa plan oarecare, de arie A, raportat la un sistem de
referin rectangular zOy (fig.3.1) (axele z i y cuprinse n planul seciunii transversale, iar
axa x plecnd de la privitor). Se numesc, prin definiie, momente statice ale unei seciuni
plane oarecare, n raport cu axele z i y, expresiile:
. dA z S ; dA y S
A
y
A
z
} }
= =
(3.1)
Deci, momentele statice se definesc ca suma produselor dintre ariile dA ale elementelor
de suprafa i distantele acestor elemente la axele considerate.
Momentele statice se msoar n mm
3
, m
3
etc. Valoarea momentelor statice depinde
de forma i mrimea suprafeei, precum i de poziia axei fa de care se calculeaz.
Pentru a determina variaia momentelor statice cu translaia axelor, se consider
dou sisteme de referin ca n figura 3.2. Se presupun cunoscute S
z
i S
y
i ne propunem
s calculm S
z1
i S
y1
fa de sistemul z
1
Oy
1
. Fie dA aria unei suprafee elementare din
jurul unui punct de coordonate z i y, respectiv z
1
i y
1
, fa de cele dou sisteme de
Fig. 3.1 Fig. 3.2
56
REZISTENA MATERIALELOR
referin, ntre care exist relaia:
. y y y ; z z z
0 1 0 1
= = (3.2)
Fa de noul sistem de referin momentele statice au expresiile:
( )
( )

= = =
= = =
} }
} }
. A z S dA z z dA z S
; A y S dA y y dA y S
0 y
A
0
A
1 y
0 z
A
0
A
1 z
1
1
(3.3)
Conform relaiei (3.3) rezult c variaia momentelor statice, la trecerea de la o ax
la alta paralel este egal cu produsul dintre aria suprafeei i distana dintre axe.
Momentele statice pot avea valori pozitive sau negative. Noile axe O
1
z
1
i O
1
y
1
pot
fi astfel alese, nct fa de ele momentul static al suprafetei s fie egal cu zero. Axele fa
de care momentele statice sunt nule, se numesc axe centrale, iar punctul n care se intersecteaz,
se numete centru de greutate.
Dac impunem condiiile ca:
. 0 S S
1 1
y z
= =
(3.4)
din (3.3), rezult:
A
S
z z
A
S
y y
y
G 0
z
G 0
= = = = i
(3.5)
sau innd cont de relaia (3.1) se obine:
;
dA
dA z
z ;
dA
dA y
y
A
A
G
A
A
G
}
}
}
}
= =
(3.6)
Din relaiile (3.5) rezult c momentele statice ale suprafeelor plane sunt egale i
cu produsul dintre aria suprafeei i distana de la centrul de greutate pn la axa considerat:
. z A S ; y A S
G y G z
= =
(3.7)
Din relaiile (3.7) reiese c momentele statice calculate n raport cu axele centrale
sunt nule:
. 0 S ; 0 S
G G
y z
= =
(3.8)
Dar axele de simetrie sunt axe centrale, deci momentul static al unei suprafee fa
de o ax de simetrie este egal cu zero.
n cazul seciunilor complexe, alctuite din figuri simple de arie A
i
, cu coordonatele
centrului de greutate (z
i
, y
i
), momentele statice n raport cu axele Oz i Oy sunt:

=
=
= + + =
= + + =
n
1 i
i i n n 1 1 y
n
1 i
i i n n 1 1 z
; z A z A z A S
; y A y A y A S

(3.9)
57
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
Astfel, poziia centrului de greutate al seciunii complexe, alctuit din figuri simple,
pentru care se cunosc centrele de greutate, este dat de relaiile:
;
A
A y
A
S
y
n
1 i
i
n
1 i
i i
z
G

=
=
= = .
A
A z
A
S
z
n
1 i
i
n
1 i
i i
y
G

=
=
= =
(3.10)
3.3 MOMENTE DE INERIE
Acestea reprezint caracteristici geometrice ale suprafeelor plane, la care ns distana
la elementul de suprafa apare la puterea a doua, sau apare produsul coordonatelor elementului.
Astfel, momentele de inerie pot fi axiale, cnd se calculeaz n raport cu axa Oz, respectiv
cu axa Oy:
} }
= =
A
2
y
A
2
z
dA z I ; dA y I
(3.11)
sau momentele de inerie pot fi centrifugale, cnd se calculeaz n raport cu ambele axe Oz i Oy:
}
=
A
zy
; dA zy I
(3.12)
n cazul cnd una dintre axe trece prin centrul de greutate al suprafeei, momentul
de inerie corespunztor se numete central.
Integrala:
; dA r I I
A
2
p 0
}
= =
(3.13)
n care r reprezint lungimea razei vectoare (de la originea sistemului de referin la punctul
considerat), se numete moment de inerie polar al suprafeei date n raport cu polul O.
Dar,
2 2 2
y z r + = i ca urmare:

( )
} } }
+ = + = + = =
A
y z
A
2
A
2 2 2
P 0
. I I dA y dA z dA y z I I
(3.14)
Momentele de inerie ale suprafeelor se exprim n uniti de lungime la puterea a
patra (mm
4
,m
4
). Momentele de inerie axiale i polare sunt ntotdeauna mrimi pozitive, iar
momentul de inerie centrifugal poate fi pozitiv, negativ sau nul. Valoarea acestuia este
zero dac se calculeaz fa de un sistem de referin n care cel puin o ax este de
simetrie. n figura 3.3 este prezentat o secune care are ca ax de simetrie axa y.
Orice element de suprafa dA are ca simetric un element similar, aparinnd seciunii.
Aportul acestor dou elemente la calculul lui x este nul:
( ) 0 dA z y dA yz
A A
= +
} } (3.15)
Semnul momentului de inerie centrifugal depinde de poziia suprafeei fa de sistemul
58
REZISTENA MATERIALELOR
de referin adoptat. Astfel, elementele de suprafa din cadranele I i III (fig.3.4) dau
momente de inerie centrifugale pozitive, deoarece z i y au acelasi semn, iar cele din
cadranele II i IV dau momente centrifugale negative, deoarece z i y au semne contrare.
3.4 VARIAIA MOMENTELOR DE INERIE CU TRANSLAIA AXELOR
Prezint interes variaia momentelor de inerie cu translaia axelor, respectiv
cunoscnd momentele de inerie fa de axele sistemului de referin zOy, se cer s se
determine, n funcie de ele, momentele raportate la reperul translatat z
1
O
1
y
1
(fig. 3.2).
Plecnd de la relaiile de definiie (3.11) i innd cont de relaiile (3.2), se pot
calcula momentele de inerie fa de axele sistemului de referinz
1
O
1
y
1
, respectiv:
( )
( )
( )( )

+ = = =
+ = = =
+ = = =
} }
} }
} }
. A y z S y S z I dA y y z z dA y z I
; A z S z 2 I dA z z dA z I
; A y S y 2 I dA y y dA y I
0 0 z 0 y 0 zy
A
0 0
A
1 1 y z
2
0 y 0 y
A
2
0
A
2
1 y
2
0 z 0 z
A
2
0
A
2
1 z
1 1
1
1
(3.16)
Dac originea vechiului sistem de axe zOy coincide cu centrul de greutate al suprafeei
plane, respectiv dac axele Oz i Oy sunt centrale, atunci conform relaiilor (3.8), relaiile
(3.16) devin:

+ =
+ =
+ =
. A y z I I
; A z I I
; A y I I
0 0 zyG y z
2
0 yG y
2
0 zG z
1 1
1
1
(3.17)
unde s-a atribuit indicele G momentelor de inerie calculate fa de axele centrale. Aceste
relaii sunt cunoscute sub numele de formulele lui J. Steiner. Conform relaiilor (3.17)
rezult c momentul de inerie calculat fa de o ax oarecare este egal cu momentul de
inerie calculat n raport cu o ax paralel, care trece prin centrul de greutate, la care se
Fig. 3.3
Fig.3.4
59
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
Fig. 3.5
adaug produsul dintre aria suprafeei i ptratul distanei dintre axe, iar in cazul momentului
de inerie centrifugal se adaug produsul distanelor dintre axe i aria suprafeei.
Examinnd relaiile lui Steiner se observ c indiferent cum se translateaz un
reper fa de reperul central, momentele de inerie axiale cresc. Deci dintre toate reperele
paralele cu un reper dat, cele mai mici momente de inerie axiale se obin fa de reperul
central. Se observ de asemenea c momentul de inerie centrifugal nu-i schimb valoarea
n cazul translaiei numai a uneia dintre axele ce trec prin centrul de greutate al suprafeei.
3.5 VARIAIA MOMENTELOR DE INERIE CU ROTAIA AXELOR
Se presupun cunoscute momentele de inerie axiale i momentul centrifugal al unei
suprafee oarecare n raport cu axele rectangulare zOy (fig.3.5), interesnd ca n funcie de
acestea s se calculeze momentele de inerie fa de reperul rotit cu unghiul o n sens
trigonometric, z
1
O
1
y
1
respectiv:

} } }
= = =
A
1 1 y z
A
2
1 y
A
2
1 z
. dA y z I ; dA z I ; dA y I
1 1 1 1
(3.18)
Un element de arie dA este poziionat de
coordonatele z i y fa de reperul vechi i de coordonatele
z
1
i y
1
fa de reperul rotit cu unghiul o. ntre ele exist
relaiile de recuren:
)
`

o o =
o + o =
. sin z cos y y
; cos z sin y z
1
1
(3.19)
Cu ajutorul relaiilor (3.19) momentele de inerie
(3.18) calculate fa de sistemul de axe rotit, devin:
( )
( )
( ) . 2 sin I 2 cos I I
2
1
I I
2
1
2 sin I
2
2 cos 1
I
2
2 cos 1
I 2 sin I
sin I cos I dA sin z cos y dA y I
zy y z
y z zy y z zy
2
y
2
z
2
A A
2
1 z
1
o o +
+ + = o
o
+
o +
= o
o + o = o o = =
} }
(3.20,a)
( )
( )
( ) . 2 sin I 2 cos I I
2
1
I I
2
1
2 sin I
2
2 cos 1
I
2
2 cos 1
I 2 sin I
cos I sin I dA cos z sin y dA z I
zy y z
y z zy y z zy
2
y
2
z
2
A A
2
1 y
1
o + o
+ = o
o +
+
o
= o +
+ o + o = o + o = =
} }
(3.20,b)
60
REZISTENA MATERIALELOR
( )( )
( ) o + o =
= o + o o o =
= o o o + o = =
} }
2 cos I 2 sin I I
2
1
cos I sin I 2 sin
2
I
2 sin
2
I
dA sin z cos y cos z sin y dA y z I
zy y z
2
zy
2
zy
y
z
A A
1 1 y z
1 1
(3.20,c)
Prin adunarea primelor dou relaii din 3.20 a) i 3.20 b) se obine:
const. = = + = +
p y z y z
I I I I I
1 1
(invariant de ordinul I) (3.21)
Deci, suma momentelor de inerie axiale calculate fa de dou axe ortogonale
nu depinde de unghiul a i prin rotirea axelor ea rmne o mrime constant,
egal cu momentul de inerie polar al suprafeei respective.
Din relaiile (3.20) rezult c prin variaia unghiului o momentele de inerie
fa de axele rotite i schimb valoarea, n foarte multe cazuri practice prezentnd
interes cunoaterea acelor axe, fa de care momentele de inerie prezint valori extreme.
Fa de o ax momentul de inerie axial va fi maxim, iar fa de axa perpendicular
minim pentru a satisface relaia (3.20,a,b i c).
Axele fa de care momentele de inerie axiale prezint valori maxime sau
minime se numesc axe principale de inerie, iar momentele de inerie axiale
calculate fa de aceste axe momente principale de inerie.
Pentru aflarea valorii maxime a expresiei momentului axial
1
z
I
se anuleaz derivata
ei n raport cu unghiul 2o:
( )
( ) . 0 I 2 cos I 2 sin I I
2
1
2 d
dI
1 1
1
y z zy y z
z
= = o o =
o
(3.22)
Conform relaiei (3.22) rezult c momentul de inerie centrifugal calculat n raport
cu axele principale de inerie este egal cu zero. Tot din relaia (3.22) rezult:
.
I I
I 2
2 tg
z y
zy
2 , 1

= o
(3.23)
Relaia (3.23) exprim nclinarea axelor principale de inerie. Relaia are dou soluii,
una corespunztoare unghiului 2o
1
, iar alta pentru 2o
2
=2o
1
+ 180
o
, rezultnd c sunt dou
axe principale de inerie, una corespunztoare unghiului o
1
i alta perpendicular, nclinat
cu unghiul o o
2 1
90 = +

.
Fa de una dintre axe momentul de inerie axial este maxim, fa de cealalt,
nclinat cu 90 n raport cu prima, el este minim.
Valorile momentelor principale de inerie se obin prin nlocuirea expresiei (3.23) n
61
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
Fig. 3.6
(3.20), calculndu-se sin cos
, ,
2 2
12 12
o o i n funcie de
tg2
12
o
,
:
( )
( )
( )
( )

+

=

+
=
o +
= o
+
=

=
o +
o
= o
2
zy
2
z y
z y
2
z y
2
zy 2 , 1
2
2 , 1
2
zy
2
z y
zy
2
z y
2
zy
z y
zy
2 , 1
2
2 , 1
2 , 1
I 4 I I
I I
I I
I 4
1
1
2 tg 1
1
2 cos
I 4 I I
I 2
I I
I 4
1
I I
I 2
2 tg 1
2 tg
2 sin
(3.24)
Aceste valori se introduc n 3.20 a) care devine:
( ) ( ) . I 4 I I
2
1
I I
2
1
I
2
zy
2
y z y z 1 , 2
+ + =
(3.25)
Cu semnul plus se obine momentul de inerie maxim iar cu semnul minus momentul
de inerie minim. Ecuaia (3.23) poate fi interpretat grafic ca n figura 3.6 a i b.
n relaia (3.25) semnul plus se refer la cazul din figura 3.6,a, iar semnul minus la
cazul din figura 3.6,b.
Dac suprafaa are o ax de simetrie, aceasta va fi totodat i ax principal de
inerie, cci momentul de inerie centrifugal n raport cu un sistem de referin n care cel
puin o ax este de simetrie este nul.
innd cont de invariantul liniar
p y z
I I I = +
i observnd c valorile lui
2 1
I I i
nu depind de alegerea sistemului de axe, rezult c i expresia de sub radicalul relaiei
(3.25) este invariant, ea putndu-se exprima sub forma:

( ) ( )
. I I I I
4
1

I I I I I
4
1
I
4
I I 2 I I 2 I I 2 I I
I I I
4
1
2
zy y z
2
p
2
zy y z
2
y z
2
zy
y z y z y z
2
y
2
z 2
zy
2
y z
+ =
= + = +
+ +
= +
Deci diferena
2
zy y z
I I I este independent de alegerea sistemului de axe, ea
62
REZISTENA MATERIALELOR
constituind invariantul ptratic al ansamblului de mrimi
zy y z
I I , I i , sau exprimnd acest al
doilea invariant cu ajutorul momentelor de inerie principale, rezult c:
. I I I I I
2 1
2
zy y z
= (3.26)
cu observaia c:
. I I I I
2 1 y z
>
Pentru aflarea direciei fa de care momentul de inerie este maxim se folosete
relaia (3.22):
( )
( )
o
=
|
|
.
|

\
|
o +
o
o
=
=
|
|
.
|

\
|
o + o

= o + o =
o
2 sin
I
2 sin
2 tg
2 cos
I
2 sin 2 cos
I
I I
I 2 sin I 2 cos I I
2
1
2 d
I d
zy
zy
zy
y z
zy zy y z 2
1 z
2
(3.27)
Pentru ca semnul derivatei a doua s depind numai de semnul lui I
zy
, trebuie ca
|
.
|

\
| t
e o
2
, 0 , interval n care sin2o este pozitiv..
Se obine astfel:
- pentru
( )
0
2 d
I d
,
2
, 0 0 I
2
z
2
zy
1
>
o
|
.
|

\
| t
e o >
deci axa care face unghiul o cu axa z este de
minim, axa de maxim trecnd prin cadranele II i IV;
- pentru
( )
0
2 d
I d
,
2
, 0 0 I
2
z
2
zy
1
<
o
|
.
|

\
| t
e o <
deci axa care face unghiul o cu axa z este de
minim, axa de maxim trecnd prin cadranele I i III.
Totodat rezult c se poate stabili semnul momentului de inerie centrifugal, dac
se cunoate cadranul prin care trece axa principal fa de care momentul de inerie prezint
o valoare maxim (respectiv minim). Astfel momentul de inerie centrifugal este negativ,
dac momentul de inerie fa de axa principal din primul cadran are o valoare maxim i
invers, momentul de inerie centrifugal este pozitiv, dac momentul de inerie fa de axa
principal din primul cadran este minim.
Planele longitudinale care conin axele principale centrale se numesc plane principale
centrale de inerie.
Utiliznd relaia (3.20), cunoscnd momentele principale de inerie, se pot calcula
momentele de inerie n raport cu axe nclinate cu unghiul o:
( ) ( )
( ) ( )
( )

o =
o + =
o + + =
; 2 cos I I
2
1
I
; 2 cos I I
2
1
I I
2
1
I
; 2 cos I I
2
1
I I
2
1
I
2 1 zy
2 1 2 1 z
2 1 2 1 z
(3.28)
63
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
Fig.3.7
unde o este format de axa z cu axa principal (1) msurat n sens antiorar. Aceste relaii se
pot reprezenta ntr-un sistem de referint
( ). I f I
z zy
=
Se nlocuiesc
2 1
zy
I I
I 2
2 sin

= o
i
( )
2
2 1
2
zy
I I
I 4
1 2 cos

= o
n prima relaie din (3.28)
obinnd:
.
2
I I
I
2
I I
I
2
2 1 2
zy
2
2 1
z
|
.
|

\
|
= + |
.
|

\
| +

(3.29)
adic un cerc de raz
2
I I
R
2 1

=
i coordonatele centrului
. 0 I
2
I I
I
zy
2 1
z
=
+
= i
Locul geometric astfel construit poart denumirea de cerc al lui Mohr (fig.3.7) i
arat valoarea momentelor axiale i centrifugale de inerie, calculate n raport cu toate
axele concurente.
o =

=
=
+
=
= =
2 tg
I I
I 2
tgDCA
AB AD ; I AD
;
2
I I
OC
; I OB ; I CA
z y
zy
zy
y z
y z
( )
( ) ( )
( ) ( ) . I 4 I I
2
1
I I
2
1
I OE
; I 4 I I
2
1
I I
2
1
I OF
; I 4 I I
2
1
I
2
I I
CD
2
zy
2
y z y z 2
2
zy
2
y z y z 1
2
zy
2
z y
2
zy
2
z y
+ + = =
+ + + = =
+ = +
|
|
.
|

\
|
=
(3.30)
Direciile axelor principale de inerie sunt DE i DF. Orice punct de pe cercul lui
Mohr reprezint un cuplu de axe ortogonale pentru care se pot calcula la scar
. I respectiv I , I
zy y z

64
REZISTENA MATERIALELOR
Fig. 3.8
3.6 RAZE DE INERIE, ELIPS DE INERIE
n cazul multor probleme este convenabil ca momentele de inerie axiale s fie
exprimate printr-un produs dintre aria suprafeei i ptratul unei distane fictive, unde s-ar
putea considera concentrat suprafaa:
. A i I A i I
2
y y
2
z z
= = i (3.31)
unde distanele fictive i
z
i i
y
, se numesc raze de inerie sau raze de giraie, definite:
.
A
I
i ;
A
I
i
y
y
z
z
= =
Razele principale de inerie, definite n funcie de momentele principale de inerie vor fi:
.
A
I
i ;
A
I
i
2
2
1
1
= =
Variaia momentelor de inerie n raport cu axele concurente, se poate reprezenta i
cu ajutorul razelor principale de inerie. Se consider o suprafa oarecare A (fig.3.8,c),
[21] raportat la cele dou axe principale de inerie (1) i (2), se calculeaz i
1
i i
2
i se
reprezint la scar i
1
perpendicular pe axa (1), iar i
2
perpendicular pe axa (2).
Punctele obinute se unesc cu ajutorul unei elipse, numit elips de inerie. Elipsa
de inerie ne arat variaia momen-telor de inerie n raport cu diferite axe concurente.
Sensul alungirii acesteia, corespunde cu cel al mprtierii suprafeei.
3.7 MODULE DE REZISTEN
Se consider o suprafa oarecare (fig.3.9) i axele ei centrale y i z. Mrimea
geometric:
.
y
I
W
max
z
z
=
(3.32)
65
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
Fig. 3.9
unde
max
y reprezint coordonata y a celui mai ndeprtat punct
de axa Oz, este denumit modul de rezisten axial fa de
axa Oz.
Cnd punctele cele mai deprtate de axa Oz sunt B
sau C cu y
B
i y
C
se pot calcula modulele de rezisten:
( )
( )
.
y
I
W
C , B
z
C , B z
=
(3.33)
Modulele de rezisten se exprim n L
3
(deci lungimi la
puterea a treia).
Fa de axa Oy:
.
z
I
W
max
y
y
=
(3.34)
Modulul de rezisten polar, se definete ca:
.
R
I
W
max
p
p
=
(3.35)
unde I
p
este momentul de inerie polar, iar R
max
este raza celui mai deprtat punct de pe
conturul exterior al seciunii fa de pol.
Modulele de rezisten ale unei seciuni compuse nu se pot calcula prin nsumarea
modulelor de rezisten ale figurilor componente, ci momentele de inerie se calculeaz prin
nsumarea momentelor seciunilor componente cu relaiile lui Steiner si apoi acestea se
raporteaz la distanele y
max
,z
max
care se refer la punctele de pe conturul exterior al seciunii.
3.8 CALCULUL MOMENTELOR DE INERIE
Expresiile momentelor de inerie pentru suprafeele plane simple se pot deduce
pornind de la relaiile (3.11). Pentru suprafeele plane cele mai des ntlnite, se dau expresiile
momentelor de inerie tabelar n memoratoarele inginereti (cteva din acestea sunt prezentate
n anex).
n cazul suprafeelor complexe, utiliznd expresiile momentelor de inerie ale
suprafeelor simple i relaiile lui Steiner, prin nsumare, se obin
momentele de inerie ale suprafeei de form complex.
Aplicaia 3.1 S se determine expresiile momentelor
de inerie pentru dreptunghiul de laturi b i h (fig. 3.10).
Rezolvare: Se consider elementul de arie dA = b dy,
.
12
bh
3
y
b dy y b dA y I
3 2
h
2
h
3 2
h
2
h
2
A
2
z
=
(

= = =

} }
(3.36)
Fig. 3.10
66
REZISTENA MATERIALELOR
n acelai mod, se determin momentul de inerie fa de axa Oy:
.
12
hb
I
3
y
=
(3.37)
Momentul de inerie polar este egal cu:
( ) ( ). b h
12
A
b h
12
hb
12
hb
12
bh
I I I
2 2 2 2
3 3
y z p
+ = + = + = + =
(3.38)
Modulele de rezisten au expresiile:

= =
= = =
.
6
hb
2
b
12
hb
W
;
6
bh
2
h
12
bh
y
I
W
2
3
y
2
3
max
z
z
Considernd relaiile lui Steiner: A y I I
2
0 z z
G
+ = , rezult:
( )
3
bh
3 1
12
bh
bh
2
h
12
bh
I
3 3
2
3
z
1
= + = |
.
|

\
|
+ =
n cazul particular al seciunii ptrate rmn valabile formulele stabilite anterior,
unde b = h = a = latura ptratului, adic:

( )
.
4
a
I ,
3
a
I ,
3
a
I ,
6
a
I
0 I ;
12
a
I I I
4
y z
4
y
4
z
4
p
zy
4
y z p
1 1 1 1
= = = =
= = = = simetrie de axa avnd suprafaa
Aplicaia 3.2 Pentru triunghiul din fig.3.11 se cer s se
calculeze momentele de inerie fa de axele Oz i
G
z
G
.
Rezolvare: Se consider elementul de arie dA = z dy i
raportul:

( ) .
12
bh
dy y dy y h
h
b
dy y y h
h
b
dA y I
.
h
y h
3 h
0
3
h
0
2
h
0
2
A
2
z
=
(

= = =

=
} } } }
b
z
(3.39)
Fig. 3.11
67
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
.
36
bh
18
1
12
1
bh
2
bh
3
h
12
bh
A y I I
3
3
2
3
2
0 z z
G
= |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
= =
(3.40)
Aplicaia 3.3 Se cere s se determine expresiile
momentelor de inerie pentru suprafaa circular de raz R =
D/2 din figura 3.12.
Rezolvare: Considernd y = sinu i dA = du dr
rezult
.
64
D
4
r
d sin
4
r
4
d sin d d sin I
4 2
2
0
2
4
r
0
2
2
0
2
2
0
r
0
2 2
z
t
=
t
= u u
=
(

u u = u u =
}
} } }
t
t t
(3.41)
Datorit simetriei n raport cu orice direcie central, momentele de inerie axiale
centrale I
z
i I
y
sunt egale.
.
32
D
I I I
4
y z p
t
= + =
(3.42)
Pentru o suprafa circular cu diametrul exterior D i diametrul interior d:
( ) ( ). d D
64
I I d D
32
I
4 4
y z
4 4
p

t
= =
t
= iar
(3.43)
Razele de inerie sunt:
.
4
D
A
I
i i
z
y z
= = =
(3.44)
n cazul seciunii circulare, orice ax ce trece prin centrul de greutate este i ax
principal central de inerie, iar elipsa central de inerie este un cerc.
Aplicaia 3.4 Se cer s se calculeze momentele de inerie I
z
i I
y
n raport cu
axele care trec prin centrul de greutate pentru suprafaa din
figura 3.13.
Rezolvare: Fa de sistemul arbitrar de axe ales z
1
Oy
1
rezult:
mm.
mm
mm mm
67 , 90
12
8 2
12
8 2
I
; 67 , 290 16 5 , 2
12
8 2
16 5 , 2
12
2 8
I
; 5 , 6
16 2
16 9 16 4
A
A y
y ; 4 z
3 3
y
2
3
2
3
z
i
i i
G G
=

=
= +

+ +

=
=

+
= = =

Fig. 3.12
Fig. 3.13
68
REZISTENA MATERIALELOR
Aplicaia 3.5 Pentru suprafaa plan din figura 3.14 se cer s se determine axele
principale centrale de inerie, momentele de inerie fa de aceste axe i elipsa central de
inerie.
Rezolvare: mprind suprafaa dat n dou
suprafee dreptunghice i , fa de sistemul arbitrar
ales z
1
Oy
1
se obin:

; mm 5 , 4
24 2
24 1 24 8
A
A z
z
; mm 5 , 3
24 2
24 6 24 1
A
A y
y
i
i i
G
i
i i
G
=

+
= =
=

+
= =

( )
( )
( ) ( ) . mm 420 24 5 , 3 5 , 2 0 24 5 , 3 5 , 2 0 I
; mm 884 24 5 , 3
12
12 2
24 5 , 3
12
12 2
I
; mm 596 24 5 , 2
12
12 2
24 5 , 2
12
12 2
I
4
zy
4 2
3
2
3
y
4 2
3
2
3
z
= + + + =
= +

+ +

=
= +

+ +

=
Semnul negativ al lui I
zy
ne arat c axa de maxim trece prin cadranele I i III.
( )
; 916 , 2
596 884
420 2
I I
I 2
2 tg
z y
zy
=

= o
. ' 30 144 i ' 30 54 ; 109 71 180 2 71 916 , 2 arctg 2
2 1

= o = o = = o ~ = o sau deci
( ) ( ) ( )
. mm 296 I mm 1184 I
420 4 884 596
2
1
2
884 596
I 4 I I
2
1
2
I I
I
4
2
4
1
2 2 2
zy
2
y z
y z
2 , 1
= =
+
+
= +
+
iar
Pentru verificarea rezultatelor de pn acum, folosim relaia de control:
, I I I I I
2
zy 2 1 y z
= care se verific pentru rezultatele obinute.
mm. mm 48 , 2
48
296
A
I
i iar 97 , 4
48
1184
A
I
i
2
2
1
1
= = = = = =
mprtierea materialului este dup axa 2, deci elipsa
este alungit dup aceast ax. Avnd trasat elipsa la scar,
putem msura razele de inerie dup oricare dou direcii
perpendiculare n centrul de greutate.
Aplicaia 3.6 Se cer s se calculeze momentele de inerie
I
z
i I
y
pentru suprafaa din figura 3.15.
Fig. 3.14
Fig. 3.15
69
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
Rezolvare: Pentru elementul detaat de lime dz, conform relaiei:
( ) . y dz
3
1
dI
3
z
=
(3.38)
Deci:
; mm 10 197 , 3 dz
25
z
64
3
2
dz y
3
1
dI I
4 6
40 z
0 z
3
2 40 z
40 z
3
z z
=
(

= = =
} } }
=
=
=
=
. mm 10 092 , 1 dz
25
z
64 z 2 ydz z dI I ; dA z dI
4 6
40 z
0 z
2
2
40 z
40 z
2
y y
2
y
=
|
|
.
|

\
|
= = = =
} } }
=
=
=
=
Pentru determinarea razelor de inerie, este necesar calculul ariei de sub curb:
. mm 3413 dz
25
z
64 2 dz y A
2
40 z
0 z
2
=
|
|
.
|

\
|
= =
} }
=
=
. mm 9 , 17
3413
10 092 , 1
A
I
i
; mm 6 , 30
3413
10 197 , 3
A
I
i
6
y
y
6
z
z
=

= =
=

= =
Aplicaia 3.7 S se calculeze momentul de inerie
G
z
I
pentru suprafaa din figura 3.16.
Rezolvare: Este necesar s se determine aria triunghiului DFE cu BE = 60 mm i
unghiul de 30

ntre BE i BA.
;
A
A y
y iar 08 , 96
866 , 0
21 , 83
DF ; 21 , 83 60 30 30 cos 200 h
i
i i
G

= = = = = mm mm

( ) ( )
. 10 74 , 71
2
3
21 , 83
30 21 , 83 08 , 96
36
21 , 83 08 , 96
12
30 cos 200 200
I
; 72 , 57
21 , 83 80 , 96 2
1
30 cos 200 200
2
1
3
21 , 83
30 21 , 83 08 , 96
2
1
30 cos
3
200
30 cos 200 200
2
1
y
4 6
2
3
3
z
G
mm
mm
=
=
(
(
(
(

|
.
|

\
|
+
+


=
=


|
.
|

\
|
+
=


70
REZISTENA MATERIALELOR
Fig. 3.16
Fig 3.17
Considernd A y I I
2
0 z z
G
+ = se obine:
( )
. mm 10 35 , 27 I
; 72 , 57 21 , 83 08 , 96
2
1
30 cos 200 200
2
1
I 10 74 , 71
4 6
z
2
z
6
G
G
=
|
.
|

\
|
+ =
deci

Aplicaia 3.8 Pentru suprafaa plan din figura 3.17 format dintr-un profil U 30
i unul I 20 se cere s se calculeze axele centrale principale de inerie, momentele de
inerie fa de aceste axe i elipsa central de inerie.
Rezolvare:
. mm 9 , 111 z
;
3350 5880
3350 45 5880 150
A
A z
z
; mm 1 , 19 y
;
3350 5880
3350 100 5880 7 , 2
A
A y
y
G
i
i i
G
G
i
i i
G
=
+

= =
=
+
+
= =

( ) ( )
( ) ( ) ; mm 10 5 , 10 3350 45 9 , 111 10 117 5880 9 , 111 150 10 8030 I
; mm 10 077 , 6 3350 1 , 19 100 10 2140 5880 27 1 , 19 10 495 I
4 7 2 4 2 4
y
4 7
2
4
2
4
z
= + + + =
= + + + + =
( )( ) ( )( )
. 4 7
zy
mm 10 8455 , 2
3350 45 9 , 111 1 , 19 100 0 5880 9 , 111 150 27 1 , 19 0 I
=
= + + + + =
' 4 26 2866 , 1 arctg 2 deci 2866 , 1
077 , 6 5 , 10
8455 , 2 2
I I
I 2
2 tg
z y
zy
= o = o =

= o
71
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE
( )
( )
; mm 10 685 , 4 I i mm 10 892 , 11 I
10 28455 4 10 077 , 6 5 , 10
2
1
10
2
5 , 10 077 , 6
I 4 I I
2
1
2
I I
I
4 7
2
4 7
1
7 2 7
2
7
2
zy
2
y z
y z
2 , 1
= =
+
+
=
= +
+
=
mm. 2 , 71
9230
10 685 , 4
A
I
i i mm 5 , 113
9230
10 892 , 11
A
I
i
7
2
2
7
1
1
=

= = =

= =
72
REZISTENA MATERIALELOR
4
TRACIUNE - COMPRESIUNE
4.1 FORA AXIAL, TENSIUNI, DEFORMAII
Se consider o bar de seciune constant A (dreptunghiular, circular sau ptrat)
avnd lungimea l. Asupra barei se aplic un sistem de fore egale i de sens contrar P,
orientate de-a lungul axei normale pe seciune (Fig. 4.1,a i b). n primul caz (Fig.4.1,a),
cnd se trage de material, se spune despre acesta c este ntins, solicitarea fiind de traciune.
n al doilea caz (Fig.4.1,b), cnd materialul este apsat cu fora F, se spune c acesta este
comprimat, solicitarea fiind de compresiune. Traciunea este uor de sesizat, aceasta
avnd ca efect direct mrirea lungimii iniiale (ex: cablurile unui ascensor i mresc
lungimea iniial sub aciunea greutii propri i a greutii pasagerilor; o gum sau o band
de cauciuc i poate mri lungimea, prin tragere, de pn
la dou ori comparativ cu cea iniial; cablurile unui pod
suspendat, sub aciunea greutii de rulare i a greutii
mainilor din trafic, i pot mri lungimea cu pn la 1/
300 din cea iniial etc.). Compresiunea are ca efect
direct micorarea lungimii initiale (sub aciunea forei)
(ex: stlpii de susinere ai unui zgrie-nori, confecionai
din oel sau din beton, sub aciunea greutilor, planeelor
i a ncrcrii fiecrui nivel se pot scurta cu pn la 20
mm la 300 metri nlime).
Fcnd o seciune n bar, ntr-un loc ales oriunde
de-a lungul acesteia, fora axial N, n seciunea
respectiv, este egal cu suma proieciilor pe axa barei
a tuturor forelor care se gsesc de o parte a seciunii.
n cazul compresiunii, calculul se face n ipoteza, restrictiv,
c bara nu este prea zvelt (seciunea mic comparativ cu lungimea)
i astfel, nu are loc o pierdere a stabilitii (flambajul, ca fenomen se
va studia, separat, ntr-un capitol ulterior).
n practic, exist situaii n care piesele componenete ale
diferitelor ansambluri, nu sunt supuse la fore constante de ntindere
i/sau compresiune ci, de-a lungul lor au loc variaii ale acestora. Ca
urmare, pentru determinarea strii de solicitare este necesar trasarea
diagramei forelor axiale de-a lungul axei piesei (Fig. 4.2).
Studiul traciunii i/sau compresiunii se poate realiza lund n
considerare trei aspecte: geometric, fizic i static. Pentru aceasta
se consider o bar realizat dintr-un material omogen i izotrop i
care se supune legii lui Hooke. Bara studiat (Fig.4.3) are o seciune
Fig. 4.1
Fig. 4.2
73 TRACIUNE - COMPRESIUNE
transversal constant, de form dreptunghiular, fiind ncastrat la unul din capete i liber
la cellalt. La captul liber acioneaz fora P, solicitarea avnd loc static, n domeniul
elastic.
Studiul aspectului geometric urmrete punerea n aviden a modului de
deformare a barei supus la solicitarea de traciune.
Pe suprafeele laterale ale barei se va trasa o reea de linii (Fig.4.3) n modul urmtor:
paralel cu axa longitudinal OO se marcheaz o serie de generatoare GG egal distanate
ntre ele; perpendicular pe generatoare se marcheaz o serie de directoare DD care, la
rndul lor, sunt egal distanate ntre ele. Ca urmare, va rezulta o reea constituit din
dreptunghiuri egale ntre ele. Supunnd bara la traciune, n domeniul elastic, dup ncetarea
aciunii forei P, la analiza suprafeelor laterale se vor constata urmtoarele:
1 - lungimea iniial a barei s-a modificat n sensul mririi ei;
2 - dreptunghiurile, care n faza nesolicitrii barei
erau paralele cu axa ei longitudinal, rmn i dup
solicitare, paralele cu axa longitudinal;
3 - analiznd liniile generatoare i cele directoare
se observ o comportare diferit a lor: distana ntre
generatoare nu a suferit nici o modificare, rmnnd
la valoarea iniial, iar poziia lor raportat la axa
longitudinal a rmas aceeai adic, i dup aciunea
forei, generatoarele rmn paralele cu axa
longitudinal; distana ntre directoare a suferit
modificri n sensul ndeprtrii directoarelor fa
de pozitia iniial (linia punctat n Fig.4.3) dar,
comparativ cu poziia lor iniial n raport cu
generatoarele, rmn normale pe acestea.
Analiznd cele de mai sus, se pot trage urmtoarele concluzii:
a) pe suprafeele laterale nu apar deformaii unghiulare i, ca urmare,
tensiunile tangeniale t sunt nule (acelai lucru se ntmpl i n interiorul
materialului);
b) confirmarea ipotezei lui Bernoulli, seciunile plane i perpendiculare pe
axa longitudinal a barei, nainte de deformaie, rmnnd plane i normale
pe ax i dup deformaie.
Aspectul fizic al solicitrii se refer la aplicabilitatea legii lui Hooke, pe baza
creia, se poate scrie relaia de legtur dintre tensiunea normal s, care apare ca
urmare a aciunii forei axiale, lungirea specific e i modulul de elasticitate longitudinal
s = E e, (4.1)
Pe baza celor artate anterior, la discutarea aspectului geometric, pentru o for axial
constant, lungirea specific este constant i ca urmare, pe baza relaiei (4.1), tensiunea normal
o, ntr-o seciune, este constant, ceea ce exprim legea repartiiei uniforme a tensiunii (Fig.
4.4 a i b).
Aspectul static rezult din relatia de echivalent referitoare la tensiunile normale i
fora axial: rezultanta tensiunilor normale o ntr-o seciune transversal de aria A este
Fig. 4.3
74
REZISTENA MATERIALELOR
tocmai efortul axial N (Fig. 4.4,a):
( ) ( )
A dA dA N
A A
o = o = o =
} }
(4.2)
Observaie: - relaia (4.2) este considerat a fi relaia fundamental a solicitrii
de traciune - compresiune.
Calculul deformaiilor se face pornind de la relaiile (4.1) i (4.2). Astfel, din relaia
(4.1), se poate obine:
E
o
= c
(4.3)
iar din (4.2):
A
N
= o
(4.4)
Combinnd relaiile (4.3) i (4.4) se va obine o nou relaie, de data aceasta o
relaie de legtur ntre c, N, E i A:
A E
N
= c
(4.5)
Produsul EA poart denumirea de modul de rigiditate la ntindere-compresiune.
Se poate defini rigiditatea axial k a unei bare ca fiind fora axial necesar pentru
producerea unei alungiri egale cu unitatea:
l
A E
k =
(4.6)
Lungirea total este dat de relaia:
A E
l N
l = c = A
(4.7)
n cazul n care fora axial i seciunea sunt variabile n lungul axei barei, un element
oarecare de bar de lungime Ax se deformeaz cu cantitatea:
. dx
A E
N
dx
E
dx dx =
o
= c = A
Fig. 4.4
75 TRACIUNE - COMPRESIUNE
Prin integrare se obine:
} }
= A = A
l
0
l
0
. dx
A
N
E
1
dx l
n cazul n care, separat, fora axial N, pe o anumit poriune, nu este constant
avnd o valoare dat de o lege de variaie oarecare N = N(x) sau seciunea A, la rndul ei,
nu este constant sau sunt att fora ct i seciunea variabile dup dou legi de variaie
diferite, n acelai timp, lungirea total se calculeaz prin una din relaiile:
( )
( )
( )
( )
. dx
x A E
x N
l ; dx
x A E
N
l ; dx
A E
x N
l
l l l
} } }
= A = A = A
(4.8)
Observaie: - n cazul n care bara are mai multe tronsoane, deformaia total este
dat de:
, l l
n
1 i
i tot
=
A = A
unde "n" reprezint numrul de tronsoane.
4.2 TIPURI DE PROBLEME
n practic, n cazul pieselor solicitate la traciune-compresiune, pot s apar
urmtoarele trei tipuri de probleme:
a) Probleme de dimensionare: - sunt probleme n care este necesar
determinarea mrimii seciunii transversale A a piesei, cunoscndu-se nivelul
de solicitare (valoarea forei axiale N n zona de interes), natura materialului
(valoarea modulului de elasticitate longitudinal E i valoarea tensiunii admisibile
o
a
). Pe baza relaiei (4.4), se poate calcula aria necesar A
nec
:
a
nec
N
A
o
=
(4.9)
Uneori, din punct de vedere constructiv, sunt impuse restricii legate de valoarea
limit a lungirii totale Al, aceasta neputnd s depeasc o anumit valoare admisibil Al
a
.
Din relaia (4.7) se poate calcula aria necesar sub forma:
a
nec
l E
l N
A
A
=
(4.10)
b) Probleme de calcul a forei capabile: - sunt probleme n care se determin
valoarea forei axiale N pe care o poate suporta o pies ntr-o seciune a sa
cunoscndu-se natura materialului (valoarea modulului de elasticitate
longitudinal E i valoarea tensiunii admisibile o
a
) i forma seciunii transversale
a piesei (valoarea ariei seciunii considerate A). Folosind relaia (4.2), rezult:
A N
a cap
o =
(4.11)
Dac, aa cum s-a specificat i la punctul a), exist situaii de constrngere geometric
legate de impunerea unei anumite valori pentru lungirea total admisibil Dl
a
, se obine:
EA
l
l
N
a
cap
A
=
(4.12)
76
REZISTENA MATERIALELOR
c) Probleme de verificare: - sunt probleme n care se determin nivelul tensiunii
efective, ntr-o seciune, pentru a putea fi comparat cu cel admisibil o
a
(valoarea maxim la care poate ajunge tensiunea normal o ntr-o seciune).
n acest caz, se cunosc valorile efective ale seciunii A
ef
i forei axiale N
ef
din
seciunea considerat. Calculul se face cu ajutorul relaie (4.4):
ef
ef
ef
A
N
= o
(4.13)
Se disting dou situaii:
I)
a ef
o s o
, caz n care piesa rezist;
II)
a ef
o > o
, caz n care piesa nu rezist.
Pe lng verificarea tensiunii normale o, n unele cazuri impuse de practic, se mai
poate realiza i verificarea lungirii totale Al. Pentru aceasta se folosete relaia (4.7).
4.3 CONTRACIA TRANSVERSAL
Unul din efectele geometrice, pe lng cel legat de lungirea total, este micorarea
dimensiunilor transversale ale piesei. Fenomenul poart denumirea de contracie
transversal. Contracia transversal este proporional cu lungirea specific a barei
putnd fi exprimat sub forma:
,
t
vc = c (4.14)
Se consider o bar prismatic avnd
dimensiunile: lungimea l, nlimea h i limea
b (Fig. 4.5). Asupra ei se actioneaz cu o
pereche de fore axiale N. Sub aciunea acestor
fore, forma barei rmne neschimbat dar,
dimensiunile se modific cu cantitile: Al, Ah
i Ab (forma punctat din Fig. 4.5). Valorile
variaiilor dimensiunilor sunt date de relaiile:
. b b b ; h h h ; l l l
1 1 1
= A = A = A (4.15)
n acelai timp, pentru variaiile dimensionale, se mai pot scrie relaiile:
,
. b b ; h h ; l l
t
z y x
vc = c
c = A c = A c = A
(4.16)
Pe baza relaiilor (4.15), n care se introduc coeficienii contraciei trans-versale,
variaiile dimensionale pot fi exprimate:
. b b b
; h h h
; l l
x z
x y
x
vc = c = A
vc = c = A
c = A
(4.17)
Fig. 4.5
77 TRACIUNE - COMPRESIUNE
n faza iniial, cnd nu acioneaz fora axial N, mrimea seciunii transversale
este egal cu: A bh
0
= . Sub aciunea forei axiale N, dimensiunile modificndu-se, aria va
avea o nou valoare:
( )( ) ( )( )
( ) ( ) . 1 A 1 h b
h h b b h h b b h b A
2
x i
2
x
x x 1 1
c v = c v =
= c v c v = A + A + = =
(4.18)
Prin rezolvarea parantezei i neglijnd termenii infinitezimali rezult:
( )
x 0
2 1 A A c v = (4.19)
Modificarea mrimii seciunii transversale n acelai timp cu modificarea lungimii
barei considerate, fac ca i volumul s sufere, la rndul su, o modificare. a mrimii sale.
Astfel, n faza iniial, volumul este:
l h b V
i
=
. n faza final, dup aciunea forei N, volumul
final va avea valoarea:
( )( )( ) l l h h b b V
f
A + A + A + = (4.20)
variaia volumului fiind:
i f
V V V = A .
Raportnd variaia volumului AV la valoarea sa iniial V
i
se obine deformaia
specific de volum:
i
v
V
V A
= c
(4.21)
Introducnd expresia volumului iniial i relaia (4.20) n (4.21) rezult:
l
l
h
h
b
b
v
A
+
A
+
A
= c
(4.22)
Avnd n vedere relaiile (4.8), deformaia specific de volum se poate scrie sub
noua form:
z y x v
c + c + c = c
(4.23)
n relaia (4.23) dac se nlocuiesc c
y
i c
z
cu relaiile (4.16) se obine:
( ) v c = c 2 1
x v
(4.24)
Pentru oel valoarea coeficientului lui Poisson este v = 0,3 i din relaia (4.24) se
obine o cretere a volumului dat de:
x v
4 , 0 c = c
.
Observaie: - din punct de vedere fizic, la solicitarea de traciune, modificarea
volumului este n sensul mririi sale i ca urmare, deformarea specific volumic este
pozitiv: c
x
> 0. Avnd n vedere c de-a lungul axei x are loc o lungire a materialului
(de la valoarea iniial l la cea final l
1
), c
x
> 0, i ca urmare, din (4.24) rezult c: 1-2v >0.
Din aceast inegalitate se poate trage concluzia c valoarea coeficientului v este limitat
la 0,5 ( v < 0,5 ).
78
REZISTENA MATERIALELOR
4.4 BARE CU VARIAIE DE SECIUNE
n practic, piesele folosite n diferite ansamble constructive pot avea seciuni
transversale constante sau variabile. Variaia seciunii poate fi pe toat lungimea piesei
dup o anumit lege (fie dat de existena unor guri de uurare, prindere etc. fig. 4.6 sec.
B - B i D - D) sau poate fi dat de existena unor elemente de prindere (nituri, buloane,
scoabe, pene etc.) pentru montarea crora este necesar practicarea unor guri (fig. 4.7).
Prin definiie, sec-iunea curent, neslbit prin practicarea diferitelor decupri,
poart denumirea de seciune brut iar seciunea cea mai mic (cea slbit) se numete
seciune net. Aceasta este adesea seciunea n care se dezvolt tensiunile normale maxime
i de aceea se numete seciune periculoas.
Pentru prghia pre-zentat n figura 4.6 s-au pus n eviden trei zone (B - B, B
1
-
B
1
i D - D) care n seciunile transversale au practicate diverse decupri, suprafeele
care trebuiesc luate n calcul fiind cele haurate. n lungul prghiei, seciunea rmne constant
ca form dar variabil ca valoare pentru suprafaa efectiv care preia fora axial,
modificndu-se limea tlpii superioare b
x
.
Un alt exemplu de pie-s cu concentrator este cel al platbandei nituite din figura 4.7.
n cazul pieselor care au o variaie de seciune continu, tensiunea se poate considera
c prezint o repar-tiie uniform n orice seciune.
Dac piesele au vari-aii brute de seciune, repartiia tensiunii nu mai este uniform,
putnd s apar salturi foarte mari.
Aceste salturi pot fi n unele cazuri de cteva ori mai mari ca tensiunea din zona
plin.
Pentru platbanda din figura 4.8, de lime b i grosime h, valoarea tensiunii ntr-un
punct oarecare la o distan y de centrul gurii este dat de relaia:
.
y 32
d 3
y 8
d
1
b h
N
4
4
2
2
y
|
|
.
|

\
|
+ + = o
(4.25)
Fig. 4.6
79 TRACIUNE - COMPRESIUNE
Considernd un punct B de pe marginea gurii i calculnd valoarea tensiunii n
punctul respectiv, pentru 2 / d y = rezult:
h b
N
3
b
= o ,
unde
h b
N
reprezint tensiunea din zona plin a
platbandei.
Observaii: Variaia brusc de seciune, care
d natere unui fenomen de concentrare a eforturilor,
poart numele de concentrator. Fenomenul care are
ca efect perturbarea repartizrii tensiunilor normale
de-a lungul seciunii transversale poart denumirea de concentrator de tensiuni.
Raportnd tensiunea maxim, dat de existena concentratorului, la tensiunea normal din
seciunea plin, se obine coeficientul teoretic de concentrare sau coeficientul de form o
k
:
.
n
max
k
o
o
= o
(4.26)
Valoarea coeficientului o
k
este supraunitar:o
k
> 1. Studiile cele mai complete
ntreprinse asupra coeficienilor de concentrare au fost realizate n regim elastic i sub
ncrcri statice.
Ca urmare, o prim concluzie care s-a tras a fost aceea c: exist o dependen a
coeficientului de concentrare fa de material existnd n acelai timp o puternic
legtur fa de parametrii geometrici ai seciunii.
Determinarea coeficienilor de concentrare a tensiunilor a fost realizat experimental
iar valorile obinute au fost transpuse n grafice.
Fig. 4.7
Fig. 4.8
80
REZISTENA MATERIALELOR
Exemple de concentratori pentru diferite cazuri ntlnite frecvent n tehnic se
prezint n:
- figura 4.9 - Bare de seciune circular n trepte;
- figura 4.10 - Bare de seciune circular cu gaur transversal;
- figurile 4.11, 4.12 i 4.13 - Platbenzi cu variaie de lime cu racordare circular;
- figurile 4.14 i 4.15 - Platbenzi cu crestturi laterale, pe abele pri;
- figura 4.16 - Platband cu cresttur lateral pe o singur parte;
- figura 4.17 - Platband cu gaur centric;
- figura 4.18 - Platband cu gaur excentric.
Zonele n care exist aceti concentratori de tensiune sunt deosebit de periculoase,
mai ales n construcia de maini. Ca urmare, este necesar evitarea lor, care poate fi
realizat prin msuri constructive care s diminueze efectul de concentrare ca de exemplu:
racordri cu raze, mrirea seciunilor etc. n cazul folosirii metodei rezis-tenelor admisibile,
pentru solicitri statice, este suficient s se in cont n calcule de seciunea net a piesei
neintroducndu-se n calcule o
k
Din punct de vedere al calitilor materialelor, deosebit de
periculoi sunt concentratorii de tensiune pentru materiale fragile.
4.5 CALCULUL BARELOR VERTICALE LUND N CONSIDERARE
GREUTATEA PROPRIE
Se consider o bar de lungime l foarte mare, de seciune constant A i avnd
greutatea specific (Fig.4.19). La unul din capete bara este ncastrat. Pentru generalizare, se
consider c la captul liber acioneaz o for P. Materialul din care este confecionat bara are
modulul de elasticitate E ( EA = const.) fiind izotrop, omogen i se respect legea lui Hooke.
ntr-o seciune oarecare, situat la distanta X fa de captul liber, fora axial N ce
se dezvolt n seciunea transversal este egal cu:
. x A P N
x
+ = (4.27)
Avnd n vedere c fora P i seciunea A sunt constante rezult c fora axial, din
punct de vedere matematic, se poate reprezenta printr-o funcie liniar de variabil x.
Valorile extreme ale forei sunt date pentru:
x = 0 - fora axial este minim N = P;
Fig. 4.9
Fig. 4.10
81 TRACIUNE - COMPRESIUNE
Fig. 4.12
Fig. 4.11
Fig. 4.13
Fig. 4.14
Fig. 4.15
Fig. 4.16
82
REZISTENA MATERIALELOR
x = l - fora axial este maxim
N = P + g A l = P + Q,
unde: Q este greutatea barei.
Pentru determinarea tensiunii normaleo
x
n seciunea considerat, la distana x fa de captul liber, se raporteaz fora din seciune la
valoarea seciunii, conform relaiei (4.4):
. x
A
P
A
x A P
A
N
x
x
+ =
+
= = o
(4.28)
Ca i n cazul forei, se constat c tensiunea are o variaie liniar avnd valorile
extreme pentru:
x = 0 - tensiunea normal minim
A
P
= o
;
x = l - tensiunea normal maxim
. l
A
P
+ = o
Condiia de rezisten impus este de a limita valoarea tensiunii maxime (o
max
) la
valoarea tensiunii admisibile (o
a
), respectiv:
. l
A
P
a max
o s + = o
(4.29)
Fig. 4.17
Fig. 4.18
Fig. 4.19
83 TRACIUNE - COMPRESIUNE
de unde rezult:
.
l
P
A
a
o
=
(4.30)
Fr fora concentrat (P = 0), deci numai sub aciunea greutii proprii, tensiunea
maxim este egal cu:
, l
max
= o (4.31)
Relaie cu ajutorul creia se poate determina o caracteristic de material, numit lungimea
de rupere l
r
, adic acea lungime pentru care se produce ruperea barei numai sub
aciunea greutii proprii:
. l
r
r

o
=
(4.32)
Lungimea de rupere reprezint un coeficient de calitate al materialului fiind cu
att mai mare cu ct materialul este mai rezistent dar totodat i mai uor.
n tabelele 4.1 i 4.2 sunt prezentate cteva valori ale lungimii de rupere pentru
diferite materiale ntlnite mai des n practica inginereasc. Probleme deosebite legate de
acest aspect al solicitrii se ntlnesc n industria aeronautic, n industria petrolier (la
sapele de foraj) etc.
Realizarea unei seciuni cu valoarea determinat pe baza relaiei (4.30), seciune
constant de la un capt la cellat al barei, nu este avantajoas din punct de vedere al
utilizrii materialului. Valoarea determinat este necesar n captul ncastrat al barei, acolo
unde tensiunea normal este maxim, n rest nefiind necesar aceeai valoare deoarece,
aa cum rezult i din formula (4.28), ntre cele dou capete tensiunea obinut prin raportarea
forei axiale N
x
la seciunea determinat cu relaia (4.30) este mai mic dect cea admisibil.
Deci, este necesar o utilizare ct mai bun a materialului. Cu alte cuvinte, materialul
trebuie s suporte, n toate seciunile sale, tensiuni egale a cror valori nu pot depi pe cea
admisibil s
a
. Se consider o bar supus la ntindere sau compresiune (Fig.4.20,a i b). La
distana x fa de captul liber suprafaa seciunii este A
x
iar la o distant dx de cea
considerat anterior aria suprafeei este A
x
+ dA
x
. Punnd conditia de echilibru a forelor
de pe cele dou suprafee de bar i innd cont c tensiunile trebuie s fie egale cu cea
admisibil, rezult:
( ) . dx A dA A
a x x a
+ o = + o (4.32)
sau:
. dx
A
dA
a x
x
o

=
(4.33)
de unde:
. C x A ln
a
x
+
o

=
(4.34)
Determinarea constantei C se face punndu-se condiia: pentru x = 0

. A A
0 x
=
Pe baza acestei condiii se obine: C = ln A
0
. Ca urmare, relaia (4.34) va avea forma
84
REZISTENA MATERIALELOR
Tabelul 4.1
Tabelul 4.2
85 TRACIUNE - COMPRESIUNE
0
a
x
A ln x A ln +
o

=
, sau innd seama de
proprietile logaritmilor:
. x
A
A
ln
a 0
x
o

=
(4.35)
Efectund calculele n relaia (4.35) se
va obine:
x
0 x
a
e A A
o

=
(4.36)
Relaia (4. 36) exprim legea de
variaie a seciunii pentru o grind de egal
rezisten funcie de aria iniial A
0
. Dac n seciunea situat la captul liber acioneaz o
for P, relaia (4.36) devine:
x
a
x
a
e
P
A
o

o
=
(4.37)
Din punct de vedere matematic, variaia seciunii este dat de o funcie
exponenial. Aceast variaie este foarte greu de realizat practic (n bune condiii
tehnologice) i de aceea s-a recurs la realizarea seciunilor n trepte cu valori constante
pe intervale delimitate (Fig.4.21). Pentru dimensionarea primului tronson se pornete de
la formula (4.30) obinndu-se:
.
l
P
l
P
l
P
A
1 a
1 1
a
1 a
0
a
1 a
1
o
o
=
o
o
=
o
=

Pe tronsonul al doilea sarcina axial maxim se gsete n
sectiunea - i este:
1 a
a
1 a
1
1 1 1 1
l
P
l
l P
P l A P N
o
o
=
o
+ = + =

Aplicnd, din nou relaia (4.30) se obine mrimea seciunii


celui de-al doilea tronson:
( )( )
.
l l
P
l
N
A
2 a 1 a
a
2 a
1 1
2
o o
o
=
o
=

n mod asemntor, pentru cel de-al treilea tronson se
Tabelul 4.2 (continuare)
Fig. 4.20
Fig. 4.21
86
REZISTENA MATERIALELOR
obine:
( )( )( )
.
l l l
P
A
3 a 2 a 1 a
2
a
3
o o o
o
=
Prin recuren, la o bar care are n tronsoane, aria celui de-
al n - lea tronson se obine ca fiind egal cu:
( )( )( ) ( )
.
l ... l l l
P
A
n a 3 a 2 a 1 a
1 n
a
n
o o o o
o
=

(4.38)
Pe lng determinarea mrimii seciunii, o importan
deosebit n cazul acestor bare prezint i calcularea lungirii lor. Pentru
aceasta, se consider un element de bar de lungime dx (Fig.4.22) la
o distan x de captul liber. Fora axial n seciunea considerat este: x A P N
x
+ = .
Lungirea elementului considerat este egal cu:
( )
A E
dx x A P
dx
+
= A
Lungirea barei rezult din nsumarea lungirilor existente de-a lungul ntregii bare:
l
0
2
l
0
x A
2
1
x P
A E
1
dx
A E
x A P
l |
.
|

\
|
+ =
+
= A
}
sau:
.
2
l A
P
A E
l
l
|
.
|

\
|
+ = A
Avnd n vedere c produsul ( Ax ) reprezint greutatea ntregii bare Q, alungirea va
avea forma:
.
2
Q
P
A E
l
l
|
.
|

\
|
+ = A
(4.39)
Lungirea Al

a barei, numai sub aciunea greutii proprii, este conform relaiei (4.39),
n care P = 0:
.
E 2
l
A E 2
l Q
l
2

= = A
(4.40)
Pentru bara confecionat din tronsoane, lungimea total Al se obine nsumnd
lungirile fiecrui tronson n parte:

|
.
|

\
|
+ + + = A
|
.
|

\
|
+ + = A
|
.
|

\
|
+ = A
; l
2
Q
Q Q P
A E
1
l
; l
2
Q
Q P
A E
1
l
; l
2
Q
P
A E
1
l
3
3
2 1
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
(4.41)
Fig. 4.22
87 TRACIUNE - COMPRESIUNE
valoarea total fiind:
. l l
n
1 i
i tot
=
A = A
4.6 PROBLEME STATIC NEDETERMINATE
n practica inginereasc curent se ntlnesc numeroase cazuri n care valoarea
forei axiale din dreptul diverselor seciuni transversale ale barei nu poate fi determinat
numai cu ajutorul ecuaiilor cunoscute din static. Astfel de probleme se numesc static
nedeterminate. Pentru rezolvarea acestora se utilizeaz condiii suplimentare de
deformabilitate pe care trebuie s le satisfac bara sau sistemul de bare.
4.6.1 Piese cu seciune neomogen
Astfel de piese sunt realizate din dou sau mai multe componente, componente
confecionate din materiale diferite i avnd n acelai timp i seciunile diferite: cabluri din
cupru sau aluminiu cu inim din oel, corpuri din lemn i oel, stlpi de beton armat etc. Pentru
uurin n calcul, se consider cazul simplu al unei evi de
oel n care se introduce o bar de cupru. Cele dou
componente au aceeai lungime l i sunt solidarizate la
capete cu dou flane (fig.4.23) astfel nct s lucreze
mpreun. Asupra lor se acioneaz cu un sistem de fore
P. Cele dou elemente au urmtoarele caracteristici: - eava
din oel: modulul de elasticitate longitudinal E
1
(E
Ol
= 2,1
10
5
MPa) i seciunea A
1
; - bara de cupru: modulul de
elasticitate longitudinal E
2
(E
Cu
= 10
5
MPa) i sectiunea
A
2
. Oelul i cuprul vor prelua, fiecare, cte o parte din
fora total P, astfel nct se poate scrie relaia de legtur:
. N N P
2 1
+ = (4.43)
unde N
1
este fora prelaut de eava de oel iar N
2
este
fora prelaut de bara de cupru. Relaia (4.43) conine
dou necunoscute N
1
i N
2
. Pentru rezolvarea problemei
este necesar precizarea condiiilor de deformare. Astfel,
se admite c lungirile celor dou materiale, solidarizate, sunt egale ( ): l l
2 1
A = A
.
A E A E
P
A E A E
N N
A E
N
A E
N
2 Cu 1 Ol 2 Cu 1 Ol
2 1
2 Cu
2
1 Ol
1
+
=
+
+
= = (4.44)
Din relaia (4.44) se determin:
. P
A E A E
A E
N N ; P
A E A E
A E
N N
2 Cu 1 Ol
2 Cu
Cu 2
2 Cu 1 Ol
1 Ol
Ol 1

+
= =
+
= =
(4.45)
Fig. 4.23
88
REZISTENA MATERIALELOR
Generalznd, pentru n componente se vor obine:
- fora axial din fiecare bar:
; P
A E
A E
N
n
1 k
k k
k k
k

=
=
(4.46)
- tensiunea normal din fiecare bar: ; P
A E
E
n
1 k
k k
k
k

=
= o (4.47)
- lungirea fiecrei bare:
;
A E
l N
l
k k
k
k
= A
(4.48)
unde

=
n
1 k
k k
A E

= modulul de rigiditate la traciune al seciunii neomogene.
O problem deosebit n cazul acestor piese o constituie realizarea condiiei de
egal rezisten. Aceast condiie impune ca n toate elementele constitutive s se ating
simultan tensiunea admisibil, bara lucrnd n condiiile cele mai economice. Condiia de
deformabilitate rezult din:
.
A E
P
E
...
E E E
n
1 k
k k
n
an
3
3 a
2
2 a
1
1 a

=
o
= =
o
=
o
=
o
=
(4.49)
Aceast condiie de egalitate (4.49) nu poate fi satisfcut, de aceea, la dimensionarea
unei bare cu seciune neomogen, se va realiza tensiunea admisibil ntr-unul din elemente,
celelalte urmnd s fie solicitate la tensiuni mai mici.
4.6.2 Bar articulat (ncastrat) la ambele capete
Se consider o bar de lungime l (fig.4.24) avnd modulul de rigiditate constant EA =
const. i asupra creia, n punctul acioneaz o for de intensitate P.
Aplicnd singura ecuaie de echilibru static utilizabil n acest caz, rezult:
. P X X ; 0 X
B A i
= + =

(4.50)
Deci problema este simplu static nedeterminat.
Studiind deformabilitatea sistemului (avnd n vedere
c punctele A i B sunt nedeplasabile) rezult c punctul
de aplicaie al forei P se deplaseaz axial, poriunea
A-1 lungindu-se cu cantitatea cu care se scurteaz
poriunea B-1. Deci lungirea total este egal cu zero:
( )
. 0
EA
P X
EA
a X
l l l
A A
B 1 1 A B A
=

= A + A = A

(4.51)
Fig. 4.24
89 TRACIUNE - COMPRESIUNE
Astfel, din condiia de deformabilitate, se obine ,
l
b
P X
A
= iar din ecuaia (4.50):
.
l
a
P X
B
=
Metoda de calcul rmne valabil i pentru cazul complex de ncrcare cnd n
lungul barei se aplic mai multe fore iar rigiditatea este variabil.
4.6.3 Sisteme de bare paralele i grind de rigiditate foarte mare
Cosiderndu-se grinda de rigiditate foarte mare (E I ) n studiul sistemului
deformaiilor acesteia vor fi considerate nule. Cu alte cuvinte, linia edian a grinzii este
dreapt att nainte ct i dup aplicarea static a sistemului de fore.
4.6.3.1 Sistem de bare paralele i grind articulat la un capt (fig.4.25)
n figur este prezentat grinda OB, articulat n O, susinut de trei bare (tije) care
au fiecare modulele de rigiditate
2 2 1 1
A E , A E i
3 3
A E . Asupra sistemului acioneaz forele
P i 2P n punctele B i G.
Indiferent de tipul problemei (verificare, dimensionare sau calculul forei capabile),
prima dat trebuiesc determinate forele
3 2 1
N N , N i
ce apar n cele trei bare 1, 2 i 3.
Pentru determinarea componentelor
3 2 1
N N , N i se poate scrie numai ecuaia de echilibru:
. 0 F a 26 F a 10 N a 12
sin N a 9 N a 5 ; 0 M
3
2 1 O
= +
+ o + =
(4.52)
Observaie: sumele proieciilor pe
vertical i orizontal nu sunt convenabil de utilizat
deoarece introduc cele dou reaciuni X
0
i Y
0
din
articulaia O.
Admind bara orizontal nedeformabil,
rezult c sub aciunea forelor se deformeaz
numai barele 1, 2 i 3 i grinda orizontal OB
rotindu-se dar rmnnd dreapt.
Din asemnarea triunghiurilor corespunztoare
strii deformate (fig. 4.25,b) rezult relaiile de
proporionalitate:
.
a 12
l
a 9
DD
a 5
l
3 1 1
A
= =
A
(4.53)
Fig. 4.25
90
REZISTENA MATERIALELOR
Exprimnd lungirile n funcie de eforturile din fiecare bar, rezult ecuaia:
,
a 12
A E
l N
a 9
cos A E
l N
a 5
A E
l N
3 3
3
2
2 2
2
1 1
1
=
|
=
(4.54)
care se ataeaz ecuaiei de echilibru (4.52).
Rezolvnd sistemul se pot determina valorile numerice ale necunoscutelor N
1
, N
2
i N
3
.
4.6.3.2 Sistem de bare paralele i grind nearticulat la capete
Se consider sistemul din fig.4.26 format din trei bare (tirani) , i care au
fiecare modulele de rigiditate
3 3 2 2 1 1
A E i A E , A E i care susin grinda BD de rigiditate
foarte mare. Asupra sistemului acioneaz n punctul K fora P. n cele trei bare apar
forele axiale .
3 2 1
N i N , N
Din static se pot scrie dou ecuaii de echilibru:
)
`

= +

=
= + + =
. 0 P a 5 N a 6 N a 3 ; 0 M
; 0 P N N N ; 0 Y
3 2 B
3 2 1
(4.55)
Sub aciunea forei P se deformeaz numai
barele verticale, bara orizontal deplasndu-se i
totodat se rotete rmnnd dreapt.
Din asemnarea triunghiurilor rezult relaia:
,
2
1
a 6
a 3
l l
l l
1 3
1 2
= =
A A
A A
(4.56)
care se ataeaz ecuaiilor de echilibru static (4.55)
determinndu-se valorile necunoscutelor N
1
, N
2
i
N
3
.
4.6.4 Sistem simetric de bare articulate concurente
Se consider sistemul format din trei bare drepte articulate n nodul H solicitate de
fora P, bare avnd acelai modul de rigiditate.
Calculul se face n ipoteza micilor deformaii, unghiul o de nclinare al barelor 1 i 2
putnd fi considerat i n poziia deformat.
Folosind ecuaiile de echilibru static ale nodului H rezult:

= o + + o =
o = o =

. 0 P cos N N cos N ; 0 Y
; sin N sin N ; 0 X
3 2 1
3 1
(4.57)
Fig. 4.26
91 TRACIUNE - COMPRESIUNE
ntre deformaiile barelor se poate scrie relaia de legtur:
,
l
l
cos
2
1
A
A
= o (4.58)
sau:
. cos
EA
l N
EA
cos
l N
2
1
o =
o
(4.59)
de unde rezult ecuaia de legtur dintre forele din bare:
, cos N N N
2
2 3 1
o = = (4.60)
sau:
.
cos 2 1
P
N ;
cos 2 1
cos P
N N
3
2
3
2
3 1
o +
=
o +
o
= =
(4.61)
Din expresiile de mai sus rezult c bara cea mai solicitat este cea vertical, deci
nu este justificat economic ca ele s fie confecionate cu aceeai seciune, impunndu-se
pentru bara a doua o seciune mai mare.
4.6.5 Sistem de bare articulate concurente
n fig.4.28,a este prezentat un sistem format dintr-un numr de n bare concurente
n articulaia B. Asupra sistemului acioneaz o for n articulaia B. Fiecare bar are
lungimea l
i
, modulul de rigiditate E
i
A
i
i face cu orizontala un unghi de nclinare o
i
(msurat
n sens orar).
Pe baza relaiilor de echilibru cunoscute din mecanic se pot scrie ecuaiile:

= o
= o
=
=
n
1 i
i i
n
1 i
i i
.. P sin N
; 0 cos N
(4.62)
Fig. 4.27
92
REZISTENA MATERIALELOR
unde N
i
sunt forele care se manifest n
fiecare bar a sistemului considerat ca
urmare a aciunii forei P.
Rezult c sistemul (4.62) este de (n -
2) ori static nedeterminat fiind necesar
examinarea strii deformate a acestuia.
Articulaia B sub aciunea ncrcrii se
deplaseaz att pe orizontal cu cantitatea u
ct i pe vertical cu cantitatea v. Captul
fiecrei bare parcurge deformaia BB
putndu-se scrie, conform figurii 4.28 b, ntre
lungirea barei i deplasarea punctului B,
relaia:
. sin v cos u l
1 1 1
o + o = A (4.63)
n mod asemntor, pentru fiecare bar i a sistemului, rezult:
. sin v cos u l
i i i
o + o = A (4.64)
innd cont de relaia de calcul a alungirii barei rezult:
( ). sin v cos u
l
A E
l
l
A E
N
i i
i
i i
i
i
i i
i
o + o = A =
(4.65)
Cu aceast expresiile, din ecuaiile de echilibru rezult deplasrile u i v de forma:

|
|
.
|

\
|
o
|
|
.
|

\
|
o
|
|
.
|

\
|
o o
o
=

|
|
.
|

\
|
o
|
|
.
|

\
|
o
|
|
.
|

\
|
o o
o o
=
= = =
=
= = =
=
. P
sin
l
A E
cos
l
A E
cos sin
l
A E
cos
l
A E
v
; P
sin
l
A E
cos
l
A E
cos sin
l
A E
cos sin
l
A E
u
n
1 i
i
2
i
i i
n
1 i
i
2
i
i i
2
n
1 i
i i
i
i i
n
1 i
i
2
i
i i
n
1 i
i
2
i
i i
n
1 i
i
2
i
i i
2
n
1 i
i i
i
i i
n
1 i
i i
i
i i
(4.66)
n continuare, cu valorile lui u i v, pe baza relaiei (4.66) se determin valorile
forelor axiale Ni din fiecare bar.
4.6.6 Tensiuni aprute n urma variaiilor de temperatur
Se cosider o bar, articulat la ambele capete (fig.4.29), nclzit uniform avnd
modulul de elasticitate al materialului E, coeficientul de dilatare termic o, lungimea barei l
iar creterea de temperatur At. Ca urmare, lungirea barei va fi egal cu:
. t l l A o = A (4.67)
Fig. 4.28
93 TRACIUNE - COMPRESIUNE
Pentru sistemul de bare static determinat
aceast lungire se poate produce nestingherit, dar
pentru sistemul static nedeterminat dilataia termic
este mpiedicat, n barele sistemului aprnd
tensiuni ce pot atinge valori remarcabile. Astfel, bara
din figura 4.29 devine comprimat cu o for axial
N (dilataia termic fiind mpiedicat).
Considernd articulaia din 1 ca fiind mobil,
ea se alungete cu o cantitate dat de (4.67). Articulaia fiind ns fix, se poate considera
c exist o for axial N care produce scurtarea barei cu cantitatea:
.
A E
l N
l = A
(4.68)
Prin egalarea celor dou deformaii date de (4.67) i (4.68) se obine:
. t A E N A o = (4.69)
i deci tensiunea de compresiune va fi:
. t E
A
N
A o = = o
(4.70)
Ca urmare a analizei relaiei (4.70), se poate afirma c, tensiunea normal n cazul
variaiei de temperatur depinde de natura materialului din care este confecionat bara
(prin E i o) ct i de mrimea variaiei de temperatur.
Un alt caz care merit a fi studiat este acela a
dou (sau mai multe) materiale care compun o unic pies
ce este supus unei variaii de temperatur (At > 0).
Se consider sistemul din figura 4.30 format din
dou materiale avnd ca date iniiale:lungimile l
1
i l
2
, ariile
seciunilor transversale A
1
i A
2
, modulele de elasticitate
longitudinal E
1
i E
2
i coeficienii de dilatare termic
liniari o
1
i o
2
.
n acest caz, deformaia total a sistemului este:
.
A E
l N
A E
l N
t l t l
2 2
2
1 1
1
2 2 1 1
+ = A o + A o
(4.71)
Din (4.71)se poate determina valoarea forei axiale totale:
( )
.
A E
l
A E
l
t l l
N
2 2
2
1 1
1
1 1 2 2
+
A o + o
=
(4.72)
Raportnd fora axial N dat de (4.72) la cele dou arii A
1
i A
2
se obin tensiunile
o
1
i o
2
din cele dou tronsoane:

( ) ( )
.
E
l
E
l
A
A
t l l
;
E
l
A
A
E
l
t l l
2
2
1
1
1
2
1 1 2 2
2
2
2
2
1
1
1
1 1 2 2
1
+
A o + o
= o
+
A o + o
= o
(4.73)
Fig. 4.29
Fig. 4.30
94
REZISTENA MATERIALELOR
Observaie: dac se consider o = o
1
= o
2
i E
1
= E
2
= E se gsesc relaiile corespunztoare
unei bare omogene cu variaie de seciune.
n practic ns se ntlnesc situaii n care cele
dou componente creaz un ansamblu prin introducerea
uneia n cealalt (fig. 4.31). Piesa 2 este cilindric avnd
caracteristicile:o
2
, A
2
, E
2
i l
2
iar piesa 1 este de seciune
ptrat i introdus n piesa 2 avnd, la rndul ei,
caracteristicile o
1
, A
1
, E
1
i l
1
. Lungimile celor dou
componente sunt egale: l
1
= l
2
= l. Lungirile celor dou componente, avnd n vedere
prinderea lor de aceeai flan, sunt egale. Se consider o
2
> o
1
i At > 0 cele dou
componente lucrnd mpreun (nu se ia n considerare dilatarea flenei).
Avnd n vedere c o
1
= o
2
ambele piese se dilat diferit cantitativ. Cele dou
piese 1 i 2 fiind solidarizate prin flana de capt, dilataia este nsoit i de o solicitare
axial suplimentar de traciune ntr-o pies 1 respectiv de compresiune n cealalt.
Rezult:
.
A E
l N
t l
A E
l N
t l
2 2
2
1 1
1
A o = + A o
(4.74)
Din relaia (4.74) rezult valoarea forei axiale ce acioneaz n fiecare din cele
dou piese:
( )
.
A E A E
t A E A E
N
2 2 1 1
1 2 2 2 1 1
+
A o o
=

(4.75)
Pornind de la (4.75) se pot determina tensiune o
1
i o
2
din fiecare component:
( )
.
A
A
;
A E A E
t A E E
2
1
1 2
2 2 1 1
1 2 2 2 1
1
o = o
+
A o o
= o
(4.78)
iar lungirile Dl vor fi: . l
E
t l l l l
1
1
1 2 1
o
+ A o = A = A = A (4.77)
Fenomenul de dilatare termic, n special n cazul unor structuri metalice mari, poate
avea urmri deosebit de grave prin cumularea valorilor lungirilor de pe fiecare poriune n
parte. Ca urmare, pentru mpiedicarea lor, se aplic diferite soluii tehnice, cum ar fi: poziionarea
(n special la poduri) a unuia din capete pe role, realizarea unor zone curbe (mai ales la
conducte prin care se transport fluide nclzite), practicarea de elemente compensatoare
(rosturi de dilatare) etc.
4.6.7 Tensiuni aprute ca urmare a unor imperfeciuni de montaj
n cazul sistemelor de bare static nedeterminate este posibil s apar, la montaj,
tensiuni cauzate de imprecizia dimensiunilor barelor chiar n absena forelor exterioare.
Aceste tensiuni sunt dependente att de configuraia geometric ct i de proprietile
Fig. 4.31
95 TRACIUNE - COMPRESIUNE
mecanice ale materialelor.
Pentru sistemul prezentat n figura 4.32, la care bara
vertical 1 este mai mare cu cantitatea Al, pentru realizarea
mbinrii n nodul din O este necesar comprimarea ei simultan cu
ntinderea barelor 2 i 3.
Astfel, n bara vertical apare un efort de compresiune
N
1
, n timp ce, n barele nclinate apar eforturile de ntindere N
2
=
N
3
.
Pentru rezolvarea problemei static nedeterminate
(gsirea forelor N
1
i N
2
= N
3
) este necesar stabilirea unor
relaii ntre deformaiile sistemului:
Bara 1: prin comprimarea ei, bara va rmne cu o scurtare egal cu o':
( )
.
A E
l l N
'
1 1
1
A +
= o
(4.78)
Barele 2 i 3: prin traciune vor suferi o lungire egal cu o
1
i o
3
(se consider
E E E A A A
3 1 3 1
= = = = i
):
.
cos A E
l N
cos A E
l N
;
3 3
3
2 2
2
3 2
|
=
|
o = o
(4.79)
Din analiza figurii rezult:
.
cos A E
l N
cos
"
2
2 2
|
=
|
o
= o
(4.80)
Scriind echilibrul nodului n punctul O
2
se obine ecuaia: 0 N cos N 2
1 2
= | sau:
.
cos 2
N
N
1
2
|
=
(4.81)
Prin introducerea relaiei (4.81) n (4.80) se obine:
.
cos A E 2
l N
"
2
1
|
= o
(4.82)
Pentru a realiza mbinarea este necesar ca suma dintre deplasarea vertical a
captului barei 2 i 3 s fie egal cu abaterea Al de la dimensiunea proiectat. Deci:
( )
.
cos A E 2
l N
A E
l l N
" ' l
2
1
1 1
1
|
+
+ A
= o + o = A
(4.83)
de unde se poate determina valoarea forei axiale N
1
i apoi pe baza relaiei (4.81) a forelor
N
2
.= N
3.
Fig. 4.32
96
REZISTENA MATERIALELOR
4.7 ASPECTE ALE CALCULULUI LA COMPRESIUNE
Din punct de vedere al distribuiei tensiunilor i la compresiune, ca i la ntindere,
aceasta este uniform pe seciune. Seciunile plane i normale pe axa longitudinal, nainte
de deformamare, rmn plane i normale pe aceeai ax i dup deformare (ipoteza lui
Bernoulli) astfel nct relaiile deduse le ntindere rmn valabile i la compresiune.
Exist materiale, ca de exemplu: fonta, betonul, sticla, care prezint valori diferite
ale tensiunilor admisibile la ntindere comparativ cu cele de compresiune (valorile tensiunilor
admisibile de compresiune sunt mult mai mari, aproximativ de trei ori).
Dac la solicitarea de traciune se constat o contracie transversal, la solicitarea
de compresiune se poate observa o umflare n sens transversal. n acest mod, seciunea
transversal devine, dup solicitare, mai mare dect cea iniial A
f
> A
i
..
Dei exist o identitate clar a relaiilor de la compresiune cu cele de la ntindere,
totui la compresiune, din punct de vedere al comportrii materialului n ansamblul su, apar
i o serie de aspecte distincte.
4.7.1 Ruperea
Ruperea este influenat foarte mult de proprietile mecanice ale materialelor. n
funcie de aceste proprieti se disting:
- materiale casante: (ex : fonta, sticla, betonul, piatra etc.) - la nceputul solicitrii
apar simultan scurtarea materialului i umflarea lui, caracteristice ca valori
fiecruia n parte (fig.4.33,a); n faza a doua se constat apariia, la o anumit
tensiune o
c
, pe feele laterale ale cubului sau pe suprafaa generatoare a cilindrului,
o serie de fisuri (fig.4.33,b). n felul acesta este marcat momentul n care
materialul cedeaz, momentul apariiei unor deformaii mari. Continund
ncercarea, fenomenul de propagare a fisurilor se accentueaz, fcnd ca la un
moment dat s sar buci laterale din material.
Fenomenul se poate asemui cu o explozie la o
scar mai mic. ntre bacurile mainii de ncercat
ramn, pentru un moment, dou piramide aezate
vrf la vrf care, la rndul lor, se distrug (fig.
4.33, c). Ca urmare, se poate trage concluzia c
n cazul materialelor casante, la rupere, are
loc o distrugere brusc.
- materiale ductile: (ex: fier, oel, cupru etc.) -
ncercarea are loc n aceleai condiii epruveta
este un cub de aceleai dimensiuni ca n cazul
precedent. Pn la atingerea valorii critice,
comportamentul materialului este ca i n cazul
Fig. 4.33
Fig. 4.34
97 TRACIUNE - COMPRESIUNE
precedent. Astfel, au loc o scurtare i o umflare a materialului
corespunztoare relaiei lui Poisson (fig. 4.34,a). n momentul
atingerii valorii o
c
se constat c apare o turtire brusc a
cubului (fig. 4.33,b). Ca urmare, se poate spune despre o
c
c reprezint limita de curgere sau limita deformaiilor
mari. Continuarea ncercrii conduce la deformarea continu
a materialului (turtirea sa), cubul lindu-se n toate direciile,
tensiunile n loc s creasc scad.
- materiale fibroase: (ex: lemnul) - considernd cubul fcut din lemn distrugerea
prin compresiune se face funcie de direcia dup care acioneaz fora n
raport cu direcia fibrelor.
Astfel, se pot discuta urmtoarele cazuri:
a) rezistena lemnului la compresiune paralel cu fibrele (fig.4.35,a) - pentru
piesele de lungime mic;
b) rezistena lemnului la compresiune perpendicular pe fibre (fig.4.35,b). n
practic apar trei tipuri de compresiune perpendicular pe fibre:
- compresiune pe ntrega suprafa a piesei;
- compresiune pe toat limea piesei;
- compresiune prin poansonare.
4.7.2 Strivirea
Pe suprafeele aflate n contact se dezvolt presiuni de contact care sunt sub forma
tensiunilor normale, strivirea fiind un fenomen de compresiune local.
De multe ori n practic, exist piese care se afl n contact i care sunt confecionate
din materiale diferite. n acest caz, n calcul se va ine cont de tensiunea admisibil cea mai mic.
n construcia de maini, piesele care sunt supuse unor solicitri de presiune de
contact pot avea suprafee geometrice de contact de diferite
forme cum ar fi:plan, cilindric, punctiform etc. Trebuie
menionat faptul c pentru cazurile enumerate mai sus exist
formule de calcul a presiunii maxime.
Pentru trei cazuri sunt prezentate n continuare
aspecte legate de calculul presiunii de contact:
a) Suprafa plan de contact (fig.4.36)
Se consider construcia din figur format din trei piese
(1, 2, 3) cu seciunile A
1
, A
2
i A
3
i confecionate din materiale
diferite: 1 - font, 2 - oel i 3 - beton.
Condiia de rezisten a fiecrei piese n parte la strivire
este dat de:
.
A
P
as s
o s = o
(4.84)
Fig. 4.36
Fig. 4.35
98
REZISTENA MATERIALELOR
unde o
a
este presiunea admisibil la strivire (se mai noteaz cu p
as
).
Fiecare material se caracterizeaz printr-o anumit valoare a presiunii de contact.
Pe baza relaiei (4.84) i innd cont de greutatea proprie a fiecrei componente n parte se
pot determina valorile ariilor seciunilor transversale ale fiecrei piese n parte.
Astfel, se pot calcula:
- pentru font:
,
h
P
A
1 Fc Fc as
1
o
=
unde
Fc
este greutatea specific a fontei;
- pentru oel:
,
Q P
A
Bet as
1
2
o
+
=
unde Q
1
este greutatea nsumat a pieselor de font (1) i a celei de oel;
Observaie: s-a considerat n calcul presiunea de contact admisibil a betonului
o
aBet
deoarece aceasta este mai mic comparativ cu cea a oelului iar suprafaa care se
strivete este cea delimitat de A
2
;
- pentru beton:
.
h
Q P
A
2 Bet Pm as
2
3
o
+
=
unde o
aPm
este presiunea admisibil de contact a pmntului iar
Bet
este greutatea
specific a betonului, unde Q
2
este greutatea nsumat a pieselor de font i oel.
b) Suprafa cilindric de contact
n practica inginereasc se ntlnesc des cazuri n care
suprafaa de contact este cilindric. Un astfel de exemplu este cazul
niturilor unde corpul nitului vine n contact cu suprafaa gurilor practicate
n piesele care sunt asamblate prin nituire.
n figura 4.37 este schematizat contactul dintr-o pies
cilindric (1) a crei suprafa transversal (seciune transversal)
are diametrul D. Lungimea total de sprijin a celor dou piese (1 i
2) este egal cu l iar fora care acioneaz este de intensitate P.
n urma contactului pe un element de suprafa apare o
presiune de contact o. Ca urmare a principiului aciunii i reaciunii,
n dreptul elementului se va dezvolta o for elementar dN, perpendicular pe suprafaa de
contact. Aceast for elementar este egal cu:
, d
2
D
l dN o o =
(4.85)
Prin nsumarea tuturor forelor elementare se obine relaia de echilibru:
, d cos l D d cos dN 2 P
2
0
2
0
} }
t t
o o o = o o =
(4.86)
Admind c repartiia presiunii este uniform pe suprafaa de contact, rezult:
P = oDl (4.87)
Fig. 4.37
99 TRACIUNE - COMPRESIUNE
sau:
l D
P
= o
(4.88)
Concluzie: valoarea presiunii de contact este dat de raportul dintre fora aplicat
i proiecia suprafeei de contact pe planul longitudinal de simetrie al piesei cilindrice.
c) Suprafee mici de contact (cazul rulmenilor cu bile sau role)
Contactul dintre bilele sau rolele de rulment i calea de rulare, profilat pe inelele
rulmentului se realizeaz pe o zon foarte mic. Ca urmare, n funcionare se dezvolt fore
de compresiune mari care conduc la deformarea bilelor (rolelor). Deformrile mari,
combinate cu o serie de factori funcionali, duc n timp la apariia unor fisuri care, la rndul
lor, genereaz fenomenul de pitting (ciupirea bilelor sau rolelor) rezultnd distrugerea acestor
organe de maini.
Se consider dou bile aflate n contact i ncrcate cu fora P (fig. 4.38). Bilele au diametrele
d
1
i d
2
. Sub aciunea forei P acestea se deformeaz astfel nct zona punctiform de contact
iniial se transform ntr-o suprafa circular de diametru d = 2a.
Calculul se realizeaz pe baza urmtoarelor ipoteze:
- diametrul 2a este mic n comparaie cu diametrele bilelor;
- materialul este liniar-elastic i nu se depete limita de
proporionalitate; ca urmare, pot fi aplicate ecuaiile din teoria
elasticitii;
- pe suprafaa de contact apar numai fore normale i nu i
fore tangeniale.
Primele relaii de calcul au fost realizate de H. HERTZ,
principalele rezultate fiind:
- presiunea maxim care se dezvolt pe axa centrelor bilelor
este repartizat dup o lege eliptic fiind egal cu:
.
a 2
P 3
2
max
t
= o
(4.89)
- raza cercului de contact se poate calcula cu relaia:
. P
d d
d d
E E
E E
7 , 0 a
2 1
2 1
2 1
2 1

+
=
(4.90)
unde E
1
i E
2
sunt modulele de elasticitate ale materialelor celor dou bile;
- dac bila apas pe suprafa concav, presiunea maxim este dat de relaia:
.
d d
d d
E P 62 , 0
3
2
2 1
1 2 2
max
|
|
.
|

\
|

= o
(4.91)
- n cazul n care bila apas pe o suprafa plan ( )
2
d presiunea este:
.
d
E P
62 , 0
3
2
1
2
max

= o
(4.92)
Fig. 4.38
100
REZISTENA MATERIALELOR
4.8 NCERCRILE DE REZISTEN ALE MATERIALELOR LA TRACIUNE
- COMPRESIUNE
CURBA CARACTERISTIC
4.8.1 Generaliti
Tehnologiile actuale de fabricaie impun un riguros control al calitii materialelor
din care sunt realizate produsele. Controlul, care este bazat pe diferite ncercri, se extinde
n toate fazele de fabricaie. Ca scop principal, ncercarea materialelor stabilete
proprietile acestora n dependen de factori de influen exteriori, temperatur,
condiii de solicitare, aspect geometric etc. Aceste proprieti ale materialelor se pot
clasifica n patru grupe :
a) - proprieti mecanice - determin modul de comportare al materialelor la
diferite aciuni mecanice (rezistena, elasticitatea, plasticitatea, tenacitatea,
fragilitatea, fluajul, rezistena la uzur, rezilien, duritatea, rezistena la oboseal
etc.);
b) - proprieti chimice - se refer la capacitatea materialelor de a reaciona
sau de a rezista la aciunea diferitlor ageni chimici;
c) - proprieti fizice - determin relaiile materialelor cu fenomenele fizice
care se petrec n natur (densitatea, greutatea specific, absorbia acustic etc.);
d) - proprieti tehnologice - arat modul de comportare al materialelor la
diferite procedee de prelucrare.
Proprietile materialelor se determin pe baza unor metode i procedee de ncercare.
ncercrile materialelor pot fi grupate n :
a) - ncercri mecanice de: rezisten, duritate, rezilient, fluaj, relaxare,
oboseal;
b) - ncercri tehnologice de: sudabilitate, ndoire, refulare, ambutisare,
prelucrabilitate prin achiere etc.;
c) - ncercri fizice de: densitate aparent, higroscopicitate, conductibilitate
termic, permeabilitate la aer sau vapori, absorbia zgomotelor etc.;
d) - ncercri chimice: coroziune, descompunere etc.
Metodele i procedeele de ncercare a materialelor se mpart n dou grupe mari :
A) Metodele distructive: constau n ncercarea pn la rupere a unor corpuri de
prob care sunt extrase din materialul ce trebuie ncercat. Se urmrete comportarea materialului
pe tot parcursul ncercrii pn la rupere i aspectul ruperii. Modul de comportare i indicii
caracteristici care apar n cursul ncercrii pot fi urmrite i nregistrate grafic prin curbe
caracteristice. Curbele caracteristice exprim legtura care exist ntre tensiunile aplicate i
deformaiile specifice pe tot parcursul ncercrii, pn la ruperea epruvetelor. Din acest grup fac
parte, n special, ncercrile referitoare la comportarea materialelor din punct de vedere al
rezistenei, deformaiei i mecanicii ruperii.
B) Metodele nedistructive: se bazeaz pe aciunea reciproc dintre diferitele
forme de energie i materie servind la indicarea naturii, mrimii i frecvenei discontinuitilor
101 TRACIUNE - COMPRESIUNE
(defecte interioare i de suprafa) n materiale. Se aplic la semifabricate i la componente
ale utilajelor i construciilor care sunt supuse la solicitri importante n exploatare.
n vederea comparrii modului de comportare a materialelor la diverse aciuni au
fost introduse o serie de standarde. Acestea prevd toate condiiile care trebuiesc respectate
la ncercarea i controlul materialelor cu privire la: extragerea corpurilor de prob (epruvetele),
forma, mrimea i modul de prelucrare al acestora, condiii de ncercare propriu-zise,
interpretarea i prezentarea rezultatelor.
Pentru unificarea standardelor, a fost constituit Organizatia International de
Standardizare (I. S. O.) care a ntocmit recomandri i proiecte de standarde. n 1948 a
fost creat Uniunea International de ncercri i Cercetri asupra Materialelor i
Construciilor (R. I. L. E. M.) avndu-i sediul la Geneva.
Metodele actuale de ncercare i au originea n Evul mediu, primul care a realizat
astfel de activiti a fost Leonardo de Vinci (1452 - 1510). El a conceput o main folosit
la determinarea rezistenei la traciune a srmelor. Mai trziu, maina a fost dezvoltat de
Galilei (1564 - 1642). Primele observaii de comportare mecanic a materialelor au fost
fcute, n 1678, de ctre Hooke (1635 - 1703). Aceste prime observaii aveau s capete
denumirea, att de cunoscut astzi, de legea lui Hooke sau legea elasticitii. Forma
actual a prins contur n 1807 prin definirea modului de elasticitate a lui Young. Preocupri n
domeniul ncercrilor epruvetelor de lemn i metal au mai avut: R. de Reaumur (1683 -
1757),P. van Musschenbrock (1662 - 1716) iar primele studii care au avut ca scop
determinarea duritii metalelor au fost fcute de ctre M. V. Lomonosov (1711 - 1765).
Primul laborator public, care avea drept scop principal determinarea calitii
materialelelor prin ncercri, a fost realizat n 1858 n Angla i a fost o urmare fireasc a
primei revoluii industriale. Astfel de laboratoare au mai fost create la Mnchen i Stuttgart.
Primele cercetri asupra oelurilor care sunt supuse la solicitri variabile au fost realizate
de A. Whler ntre anii 1860 i 1870. Aceste cercetri au fost necesare ca urmare a
apariiei ruperilor frecvente ale osiilor de la vagoanele de tren, Whler fiind inginer angajat
al cilor ferate germane. n anul 1884 au fost efectuate, pentru prima dat, ncercri la oc
de ctre Tetmajer la grinzi n T cu cresttur. Mai trziu, plecnd de la aceste ncercri, au
fost create ncercri de rezilien, n ambele forme cunoscute (Charpy i Izod).
Anul 1900 a nsemnat i Expoziia Universal de la Paris unde Brinell a prezentat
pentru prima dat o metod tehnic pentru determinarea duritii. Aceast metod este des
utilizat i n zilele noastre mpreun cu metodele Rockwell i Vickers. n paralel cu
dezvoltarea metodelor de ncercare au fost construite i instalaiile necesare.
Primele maini au fost realizate n 1758 n Frana de ctre J. Peronet (1708 -
1784) fiind urmat de ctre L. Werder (1808 - 1885) i A. Gagarin. Primele laboratoare
avnd ca activitate ncercarea materialelor au fost construite la sfritul secolului trecut pe
lng marile ntreprinderi constructoare de maini. n Europa, n anul 1904, este nfiinat
primul Institut de ncercarea materialelor de ctre Martens n Germania.
Metodele nedistructive au fost dezvoltate, mai ales, dup descoperirea razelor
Rntgen (1895) i a razelor gama (1896). Saxby, n anul 1868, aplic pentru prima dat
cmpul magnetic n vederea descoperirii defectelor superficiale. Alte metode nedistructive,
care au fost introduse la nceputul acestui secol, au fost : procedeul cu pulbere magnetic
(introdus n 1919 de Hoke); controlul magneto-inductiv (curenti turbionari - realizat de
102
REZISTENA MATERIALELOR
Frster); determinarea imperfeciunilor interioare cu ajutorul ultrasunetelor i mai
mai trziu cu laser.
4.8.2 ncercarea de traciune
La baza studiilor teoretice efectuate n Rezistena materialelor stau o serie de ipoteze
simplificatoare: materialul se consider continuu, omogen i izotrop, ntre tensiuni i deformaiile
specifice exist o dependen liniar etc. Aceste ipoteze trebuie verificate prin diferite experimente.
Tensiunea la care are loc ruperea, dat de calculul teoretic, este de multe ori mai mare dect cea
real.
Ca urmare, trebuie verificate tensiunile de rupere n condiii ct mai apropiate de
realitate. Prin ncercri mecanice ale materialelor se neleg toate determinrile privind
comportarea metalelor, n anumite condiii de solicitare mecanic, stabilite
conventional. n alegerea criteriilor de clasificare a ncercrilor se au n vedere urmtoarele
aspecte: solicitarea este considerat a fi static n cazul n care viteza de solicitare
este cel mult egal cu 100 N/mm s; solicitarea static poate fi progresiv, regresiv
sau oscilant. O solicitare este considerat a fi dinamic dac viteza de solicitare este
mai mare de 100 N/mm s. Orice solicitare dinamic poate fi produs fie ntr-un singur ciclu
fie n cicluri repetate.
4.8.2.1 Epruvete. Condiii generale de prelevare a epruvetelor
Orice ncercare, fie c este de traciune sau altfel de ncercare, impune folosirea
unei anumite piese, care are o form i dimensiuni bine determinate, denumit epruvet.
Epruvetele sunt realizate din probe care nu sunt altceva
dect buci de metal extras din produsul ce urmeaz
a fi examinat.
O importan deosebit prezint alegerea
locului de prelevare a probelor. Pentru aceasta se alege
locul n aa fel nct caracteristicile mecanice rezultate
s nu exprime particularitile unei anumite zone, ci s
fie reprezentative pentru valori medii. Cteva exemple
Fig. 4.39 Fig. 4.40
103 TRACIUNE - COMPRESIUNE
de alegere a locului de extragere a epruvetei din prob sunt prezentate n fig.4.39.
Reglementarea zonelor de prelevare a probelor este realizat prin STAS-uri (7324-75; 436-
80; 8394-69).
4.8.2.2 ncercarea la traciune
De multe ori se pune ntrebarea: de ce se acord o aa mare importan ncercrii
la traciune ? Rspunsul se gsete n Teoria strilor de tensiune limit (teorii de rupere).
O stare de tensiune oarecare este echivalat cu starea de tensiune de la solicitarea de
ntindere monoaxial sau cu starea de deformaii de la aceiai solicitare.
Din punct de vedere tehnologic, ncercarea la traciune se realizeaz prin aplicarea
unei fore axiale unei epruvete, n mod cresctor, fcndu-se n paralel nregistrarea variaiilor
de lungime. ncercarea dureaz n timp pn n momentul ruperii materialului.
Modelul de evaluare al deformaiei epruvetei se poate realiza n
dou feluri:
a) se folosete un aparat, extensometru, care se fixeaz pe epruvet
ntre dou seciuni determinate i situate la o distant L
0
una de cealalt.
Citirea indicaiilor extensometrului se face la intervale de timp
determinate. n felul acesta se poate trasa prin puncte, pe msur ce
crete intensitatea forei, o curb ce reprezint dependena dintre fora
P i variaia Al a lungimii iniiale L
0
(Fig.4.40,a);
b) - alegerea (marcarea) a dou puncte A i B (fig. 4.41) situate la o
distan L ntre ele i se poate determina astfel lungirea epruvetei Al =
L - L
0
. n acelai timp maina de ncercat posed un sistem care traseaz
automat o curb (fig. 4.40,b) n care pe abscis sunt reprezentate
variaiile distanei AB iar pe ordonat este prezentat creterea forei P
aplicat epruvetei.
4.8.2.3 Curba caracteristic
Definirea comportrii materialului este fcut cu ajutorul curbei caracteristice a
materialului. Aceast curb exprim legtura care exist ntre tensiunea o i deformaia
specific c.
Aa cum a fost definit anterior, la nceputul acestui capitol, tensiunea normal ntr-o
seciune

oarecare este egal cu:
A
N
= o . n timpul ncercrii se constat c valoarea ariei seciunii
este

variabil continuu i msurarea continu a ei este dificil, astfel c tensiunea o se nlocuiete
cu raportul convenional
0
A
P
R = unde AA
0
este valoarea seciunii iniiale a epruvetei.
O comportare asemntoare o are deformaia specific c care nu este constant
Fig. 4.41
104
REZISTENA MATERIALELOR
pe lungimea epruvetei n tot timpul ncercrii i ca urmare, este nlocuit cu o alt mrime,
adimensional, care poart denumirea de alungire total A
t
dat de relaia:
| |. %
L
L
100
L
L L
100 A
0 0
0 f
t
A
=

=
(4.93)
unde L
0
este distana ntre repere iar L
f
- este lungimea final (lungimea epruvetei deformate,
msurat ntre repere la aplicarea unei sarcini sau dup rupere).
n cazul n care alungirea total A
t
se msoar dup ruperea epruvetei poart denumirea
de lungire de rupere. n mod convenional, curbele caracteristice pot fi obinute n coordonate
R i A
t
.
n figura 4.42 este prezentat
curba caracteristic pentru oel. Curba
convenional se raporteaz n permanen
la aria iniial a epruvetei pe cnd cea real
la aria instantanee (dificil de msurat).
Curba OABCDR reprezint
curba caracteristic convenional care
este, de obicei, nregistrat, cu linie punctat
fiind reprezentat curba real. Curba
caracteristic prezint o prim poriune
liniar determinat de segmentul OA. Pe
aceast poriune lungirea epruvetei este
proporional cu fora aplicat. Pe
poriunea OA este valabil legea lui Hooke, panta dreptei reprezentnd modulul de
elasticitate convenional al materialului E = tg |. Abscisa A
t
i ordonata R, pe poriunea
OA, pot fi nlocuite cu o i respectiv c deoarece, n aceast faz de solicitare starea de
tensiune i starea de deformare din epruvet, pe toat lungimea L
0
iniial, sunt omogene.
Tensiunea care corespunde punctului A poart denumirea de limit de proporionalitate.
Punctul urmtor de pe curb, care prezint o importan deosebit, este punctul B.
n ntreaga zon cuprins ntre O i B, la ndeprtarea sarcinii, epruveta i recapt lungimea
iniial L
0
. Ca urmare, lungirea epruvetei este elastic i tensiunea corespunztoare punctului
B poart denumirea de limit de elasticitate. Punctul B reprezint limita comportrii
elastice a materialului iar depirea lui face ca materialul s capete deformaii remanente
(plastice). Exist ns i cazuri n care deformaiile remanente pot s apar i n zona
elastic (cazul unei orientri nefavorabile a cristalelor). La numite materiale - oeluri, cupru,
alam - se pot nrglija deformaiile plastice, care se produc chiar la sarcini mici, considerndu-
se numai zonele de elasticitate i cea de proporionalitate.
Pentru unele materiale (fonta cenuie) exprimarea modulului de elasticitate se poate
face n mai multe feluri : modul de elasticitate tangent, modul de elasticitate secant,
modul de elasticitate de coard, modul de elasticitate convenional.
Conform STAS 10290-75 se definesc urmtoarele componente :
a) Limita de proporionalitate convenional: o
p
[N/mm
2
]- reprezint tensiunea la care
modulul de elasticitate curent E
o
(fig. 4.43) atinge o abatere prescris fa de modulul de
Fig. 4.42
105 TRACIUNE - COMPRESIUNE
elasticitate iniial E
0
:
| |. % 100
E
E E
0
0

o
(4.94)
Aceast abatere, exprimat n procente i nscris
ca indice, la oeluri atinge valoarea de 10% , limita de
proporionalitate convenional notndu-se o
10
.
b) Limita de elasticitate convenional (pentru o
lungire proporional prescris) o
p
[N/mm
2
] - reprezint
tensiunea la care abaterea de la variaia proporinal dintre tensiune i lungire
atinge o valoare prescris care se menioneaz ca indice la notaia tensiunii. La
oeluri este admis o abatere de 0,01% iar limita de elasticitate convenional
se noteaz cu o
p 0,01
.
c) Limita de elasticitate tehnic (pentru o lungire remanent prescris) o
e
[N/mm
2
]
- este tensiunea la care lungirea specific remanent atinge o valoare prescris
care este nscris ca indice. La oeluri, n mod uzual, lungirea specific remanent
este stabilit la valoarea de 0,01% i ca urmare, limita de elasticitate tehnic este
notat cu o
e 0,01
. Prin raportarea lungirii transversale c
tr
la lungirea specific
longitudinal c se obine coeficientul de contracie transversal notat cu v.
Caracteristicile definite pn acum, modulul de elasticitate longitudinal, limita de
proporionalitate convenional, limita de elasticitate convenional, limita de elasticitate
tehnic i coeficientul de contracie transversal poart denumirea de caracteristici
elastice ale materialului i nu sunt considerate caracteristici mecanice uzuale.
Revenind la curba caracteristic din (fig.4.42), pentru zona deformaiilor plastice
pronunate, zona situat dup punctul B, alura curbei are aspecte diferite, funcie de natura
materialului. Pentru oeluri, n special pentru cele cu coninut redus de carbon, se constat
apariia unei zone n care deformaiile plastice sunt foarte mari producndu-se la o for
exterioar constant sau chiar descresctoare. Este vorba de zona de curb situat dup
punctul C. Acest punct se numeste limita de curgere corespunzndu-i o tensiune de curgere
ce este notat cu o
c
. n aceast faz a ncercrii materialului curge, adic se deformeaz,
dei sarcina nu mai crete. Pe curb, dup punctul C, se constat existena unui palier de
curgere. Exist unele materiale la care acest palier de curgere lipsete, stabilirea limitei de
curgere fiind dificil. A fost definit drept limita de curgere tehnic punctul de pe curba
caracteristic cruia i corespunde dup descrcarea epruvetei o lungire specific remanent
de 0,2%. Ca urmare, tensiunea normal se noteaz cu o
O, 2
.
Raportnd sarcina constant, la care are loc continuarea deformaiei, la aria seciunii
transversale iniiale a epruvetei se obine limita de curgere aparent i este notat cu R
e
.
Pentru materialele care nu au limit de curgere aparent, stabilirea ei se face convenional,
definindu-se conform STAS 200-75:
a) Limita de curgere convenional (pentru o alungire neproporional prescris),
fiind raportul dintre sarcina corespunztoare unei alungiri neproporionale prescrise
i aria seciunii transversale iniiale a epruvetei fiind notat cu R
p
(la oeluri R
p O,2
).
b) Limita de curgere remanent (pentru o alungire remanent prescris) - notat cu

R
r
i reprezint raportul ntre sarcina corespunztoare unei alungiri remanente (la descrcarea
Fig. 4.43
106
REZISTENA MATERIALELOR
epruvetei) prescrise i aria sectiunii transversale initiale a epruvetei. Alungirea remanent
prescris este mentionat ca indice. La oeluri, n mod uzual, alungirea remanent este
0,2% i curgerea este notat cu R
r 0,2
. Att limita de curgere convenional ct i
limita de curgere remanent se msoar n [N/mm
2
].
Cu creterea gradului de deformare plastic din zona de curgere, metalul sufer un
fenomen de ecruisare i din aceast cauz este necesar mrirea forei de deformare.
Curba prezint o nou zon de cretere a crui punct de maxim este D. Prin convenie,
tensiunea corespunztoare punctului D este tensiunea de rupere :
| |. N/mm
A
N
2
0
max
r
= o
dei ruperea real are loc n dreptul punctului R.
Zona de curbur dinaintea punctului D se numete zon de ecruisare sau ntrziere.
n timpul ncercrii, n aceast zon de solicitare, au loc variaii uniforme de lungime ale
epruvetei n timpul creterii sarcinii (cretere care raportat la creterea lungimii este cu
mult mai mare dect cea care are loc n zona elastic).
Urmtoarea faz a deformrii este gtuirea. Acest fenomen apare ntr-o zon a
epruvetei i const ntr-o subiere care se produce continuu i rapid pn la ruperea final.
Practic, deformarea epruvetei n aceast faz are loc numai n zona de gtuire. Fora
corespunztoare momentului ruperii epruvetei este denumit sarcin ultim (P
u
) i
corespunde punctului R de pe diagram. Zona de curb cuprins ntre punctele D i R este
denumit zona de curgere local. naintea momentului ruperii se mai poate observa un
fenomen de exfoliere, cnd buci mici de material (mici aschii) sar de pe suprafaa epruvetei.
Comportarea descris la ncercarea de traciune este aceea a unui material ductil.
Ductilitatea este proprietatea unui material de a se rupe prin deformaii plastice mari.
n figura 4.44,a este prezentat curba caracteristic pentru un material ductil dar fr
palier de curgere (ex: cupru, aluminiu, plumb). n figura 4.44,b este prezentat curba caracteristic
a unor materiale fragile, la care ruperea epruvetei se face brusc, cu producerea unei gtuiri
nensemnate (ex: oel de arc, unele oeluri clite, fonta). Alungirea la rupere a materialelor
fragile este redus (sub 2% i uneori sub 1%). Caracteristic pentru aceste materiale este faptul
c fora maxim i fora ultim din epruvet sunt aceleai. Dac materialele prezint o fragilitate
pronunat, rezistena la rupere este practic aceeai cu limita de curgere.
Pe lng proprietile de fragilitate i
ductilitate mai poate fi definit i o a treia,
tenacitatea, care reprezint proprietatea unui
material de a absorbi energie n domeniul
deformaiilor plastice. n mod obinuit,
tenacitatea este pus n legtur cu valoarea
suprafeei totale care se gsete sub curba
caracteristic, suprafa care reprezint de fapt
lucrul mecanic specific de deformaie
nmagazinat pn la rupere. Despre un material
se spune c este tenace dac suport, fr a
se rupe, tensiuni accidentale care depesc
Fig. 4.44
107 TRACIUNE - COMPRESIUNE
limita de rupere.
Aeznd cap la cap cele dou buci care rezult n urma ruperii materialului se
poate detrmina lungimea de rupere L
r
. Comparnd lungimea initial L
0
cu cea final L
r
se poate calcula lungirea specific de rupere, sub form procentual:
| |. % 100 100
L
L L
r
0
0 r
c =

= A
(4.95)
Dup cum s-a specificat, n momentul ruperii are loc o gtuire numit gtuire la
rupere n zona de rupere. Aceast mrime se poate exprima n procente, prin raportarea
ariilor iniial A
0
i final A
r
de rupere:
| |. % 100
A
A A
Z
0
r 0

=
(4.96)
n cazul n care deformaiile epruvetei sunt foarte mari se utilizeaz noiunea de
lungire specific natural (sau: efectiv; longitudinal) ce este dat de relaia:
.
L
L
ln
L
dL
0
L
L
nat
0
= = c
} (4.97)
unde L
0
este lungimea iniial a epruvetei i L este lungimea efectiv momentan.
4.8.2.4 Epruvete folosite pentru ncercarea la traciune
Epruvetele trebuie s ndeplineasc o serie de condiii legate de forma i dimensiunile lor :
- s fie suficient de mari pentru ca rezultatele s nu fie influenate de particulariti
de comportament ale unor formaiuni cristaline ale metalului i n acelai timp, s se poat
realiza o msurare suficient de prescris;
- epruveta s prezinte o zon cu stare de tensiune omogen pentru a se observa mai
uor deformaiile plastice i pentru uurina calculului tensiunilor i a deformaiilor
specifice;
- tensiunile locale ce apar n zonele de prindere ale epruvetei s fie minime astfel
nct s nu influeneze starea de tensiune din zona principal a epruvetei.
Obinuit, epruvetele au seciune circular (epruvete rotunde) sau dreptunghiular
(epruvete plate) avnd raportul laturilor seciunii
mai mic dect 4:1. Cele mai uzuale dimensiuni ale
unei epruvete pentru ncercarea la traciune sunt
prezentate n figura 4.45.
n figura4.46,a este prezentat o epruvet
a crei capete sunt conice, iar n figura 4.46,b este
prezentat captul unei epruvete cilindrice filetate.
n cazul epruvetelor plate capetele de
prindere pot fi fr gaur sau cu gaur pentru bol
(fig.4. 47). Dimensiunile i alte aspecte legate de elementele constructive ale epruvetelor
se gsesc expli-cate n literatura de specialitate.
Fig. 4.45
108
REZISTENA MATERIALELOR
4.8.2.5 Maini i dispozitive de ncercare
Orice main pentru ncercri statice la tractiune are urmtoarele prti componente:
batiul, dispozitivul de fixare a epruvetei, dispozitivul de producere a sarcinii,
dispozitivul de msurare a sarcinii i dispozitivul de nregistrare a curbei caracteristice.
n figura 4.48 este prezentat, schematic, o astfel de main de ncercat. Elementele
constructive sunt:
1 - coloanele de fixare (prinse de batiu); 2,3 - bacuri; 4 i 6 - traverse; 5 - reazeme; 7 -
Fig. 4.46
Fig. 4.47
Fig. 4.48
109 TRACIUNE - COMPRESIUNE
cilindru hidraulic (cu ulei); 8 - coloane; 9 - travers; 10 - pendul; 11 - cilindru; 12 - cadru; 13
- ac indicator.
Prin pompa hidraulic se trimite ulei n cilindru 7. Pistonul montat n cilindrul 7
deplaseaz cadrul mobil format n traversele 4 i 9 i coloanele 8, n sus.
n acest fel, epruveta montat ntre bacurile 2 i 3 este supus la traciune, sau
compresiune ntre platourile de pe traversele 4 i 6, sau ncovoiere dac se utilizeaz
reazemele 5.
4.8.2.6 Consideraii finale
Din analiza curbei caracteristice a oelului se poate concluziona c pn la atingerea
valorii limitei de proporionalitate a materialului comportarea este liniar-elastic fiind, n
felul acesta, satisfcut legea lui Hooke. Pentru materiale ce nu satisfac legea lui Hooke
(alam, beton, font etc) legtura ce exist ntre tensiuni i lungiri specifice se poate exprima
cu ajutorul funciei:
.
E
0
n
o
= c
(4.98)
unde : n i E
0
sunt constante dependente de natura materialului.
n fig. 4.49 sunt prezentate curbele caracteristice pentru materialele amintite mai sus.
La multe materiale curbele caracteristice de compresiune sunt asemntoare cu
cele de traciune. Exist ns i materiale care au comportri diferite la traciune i
compresiune. Spre exemplu, fonta i betonul rezist mai bine la compresiune dect la
traciune. Lemnul are o capacitate de rezisten mult mai redus la solicitarea de compresiune
Tabelul 4.3
110
REZISTENA MATERIALELOR
n lungul fibrelor, n timp ce oelul are
aproximativ aceeai valoare a rezistenei la
ntindere i la compresiune.
n cazul solicitrii de forfecare pur
apar tensiuni tangentiale t i lunecri specifice
, legea lui Hooke lund forma:
t = G g , (4.99)
unde G este modulul de elasticitate transversal.
Ca urmare, pentru un solid liniar-
elastic, deformaia este determinat de valoarea celor trei constante elastice E, G i v.
Valorile celor trei constante, pentru diferite materiale sunt prezentate n tabelul 4.3.
4.8.3 Tensiunea admisibil
Prin definiie, tensiunea admisibil sau rezistena admisibil este acea valoare
convenional aleas n calcul, n urma rezultatelor practice, pentru tensiunea maxim
din punctul cel mai solicitat al unei piese (organ de main) n condiile concrete date
de solicitare i de material.
n activitatea de proiectare a unor piese/organe de maini, ca dat de intrare, se
gsete i natura materialului ce urmeaz a fi folosit. Ca urmare, cunoscndu-se materialul
implicit este cunoscut i curba sa caracteristic la traciune, cunoscndu-se de fapt valorile
maxime admisibile pe care le suport materialul piesei. Tensiunile ce se dezvolt n pies, n
timpul funcionrii sale, trebuie s fie limitate la valori mai mici ca cele corespunztoare
limitelor de elasticitate sau curgere.
Funcionarea piesei ntr-un ansamblu, limita ei practic de rezisten, este influenat
de o serie de factori care in de: omogenitatea materialului din care este confecionat
piesa, coincidena ntre valorile reale ale forelor n exploatare cu cele luate n calcul
pentru proiectarea piesei, schematizarea corect a ncercrilor pe baza lurii n
considerare a tuturor solicitrilor ce apar n funcionarea piesei, diferii factori aleatori
care pot apare n timpul funcionrii (suprasolicitri, ageni corozivi, imperfeciuni
de execuie i/sau monatj etc).
Pentru a exista o posibilitate de protecie fa de situaiile limit s-a introdus un
coeficient de siguran. Se definete drept tensiune admisibil pentru bare solicitate
static la temperatur normal:
,
c c
2
r
a
1
c
a
o
= o
o
= o sau
(4.100)
unde prima egalitate din (4.100) este folosit n cazul n care materialul barei are o comportare
ductil iar a doua n cazul n care acesta are o comportare fragil.
Deci c
1
este coeficientul de siguran n raport cu limita de curgere iar c
2
este
coeficientul de siguran n raport cu rezistena la rupere static a materialului prescris
pentru elemente de rezisten.
Alegerea tensiunii admisibile i a coeficientului de siguran se face inndu-se cont
Fig. 4.49
111 TRACIUNE - COMPRESIUNE
de: felul materialelor, procesul tehnologic de prelucrare al piselor, natura solicitrii,
modul de acionare a sarcinilor n timp, condiiile de lucru, modelele de calcul etc.
Valorile orientative ale coeficienilor de siguran la solicitri statice, raportat la o
r
,
funcie de natura materialului piesei realizate, pot fi:
- pentru materiale tenace: c = 2 3;
- pentru materiale fragile: c = 3 4;
- pentru materiale foarte frragile: c = 4 6.
4.8.4 ncercarea de compresiune
Acest gen de ncercare se aplic cu precdere materialelor care funcioneaz ntr-
un regim continuu de compresiune: beton, crmid, ciment, lemn, deci materiale de
construcie. Problema important care apare este legat de realizarea n epruvet a unei
tensiuni omogene n epruvet.
n cazul folosirii unei epruvete cilindrice (fig. 4.50),
ca urmare a frecrilor dintre suprafeele de contact dintre
epruvet i suprafeele de aezare, starea de tensiune
monoaxial sufer modificri. Punctele A - A rmn, n
timpul solicitrii, n contact permanent cu placa de apsare
n timp ce, punctele B - B, ca urmare a rsfrngerii
materialului, ajung i ele n contact cu placa de apsare B
- B, iar punctele C - C , aflate la jumtatea nlimii
cilindrului, vor suferi o puternic deplasare pe direcie radial. Funcie
de condiiile de ncercare (neomogeniti ale materialului, neparalelism
ntre cele dou suprafee frontale, aplicarea excentric a sarcinilor)
pot s apar i solicitri de ncovoiere. O particularitate deosebit o
prezint materialele tenace la care nu se poate realiza ruperea.
Deformarea lor are loc continuu, ajungndu-se n domeniul plastic pe
msur ce sarcina crete.
n realizarea epruvetelor s-au considerat diferite valori ale
raportului ntre diametrul su i lungimea ei, rezultatele obinute
extrapolndu-se la valoarea zero, n modul acesta determinndu-se
rezistena la compresiune a unei epruvete a crei lungime este infinit.
Pentru a se obine o deformare plastic ct mai omogen testele de
compresiune au fost efectuate pe epruvete a cror fee frontale au fost
lubrificate sau pe epruvete ce aveau executate pe feele frontale o
cavitate cu adncimea de cteva zecimi de milimetru. Prin cavitatea
executat se realizeaz o apsare numai pe o suprafa circular central
i pe o coroan cicular marginal cu limea mic.
n standarde i n literatura de specialitate se recomand, pentru
pstrarea formei epruvetei n timpul ncercrilor, ca dimensiunile s se ncadreze n anumite
valori: l = (1... 1,5)D;
- pentru evitarea curburii; d = 3D; unghiul conurilor de apsare o s fie ales egal cu unghiul
Fig. 4.50
Fig. 4.51
Fig. 4.52
112
REZISTENA MATERIALELOR
de frecare dintre cele dou suprafee (tgo = , unde este coeficientul de frecare). Un
model al epruvetei i al feelor de apsare este prezentat n figura 4.51. Totui, i n acest
caz apare un fenomen nedorit i anume deformarea neomogen mai mare la interior. Ca
recomandare general, cnd standardele de produs nu specific expres forma epruvetei,
aceasta trebuie s fie cilindric.
O alt component deosebit de important a ncercrii de compresiune este maina de
ncercat. Aceasta, la rndul ei, trebuie s asigure n mod special o serie de condiii de fixare a
epruvetei, platourile s fie plane (abaterea s fie de max. 0,01 mm /100 mm), s fie dure (min 60
HRC), netede (R
a
= 0,8... 1,6), platoul inferior s fie prevzut cu cercuri concentrice pentru
centrarea epruvetei iar platoul superior s aib practicat o calot sferic cu raza R de
minimum 150 mm pentru a se putea corecta abaterile de paralelism ale platourilor (fig.4.52).
Aplicaia 4.1: Se consider bara format din dou sectoare de seciuni 2A i A
(fig. 4.53). Bara este confecionat din oel (E = 210
5
MPa) cele dou tronsoane avnd
lungimile indicate n figur. Cunoscnd c
a = 300 mm, fora P = 60 kN, iar o
a
= 120 MPa, se cer s se precizeze urmtoarele:
a) diagrama de fore axiale;
b) mrimea ariei necesare A
nec
din condiia de rezisten
( )
a max
o s o
c) lungirea total Al.
Rezolvare:
a) diagrama este prezentat n figura 4.53,b.
b) Dup trasarea diagramei de fore axiale, se poate observa c n lungul barei
aceasta este solicitat diferit. Astfel, pe poriunea de la 1 la 3 intensitatea solicitrii
este egal cu P n timp ce pe poriunea 3 - 4 intensitatea solicitrii este 4P.
Valorile tensiunilor vor fi:
- pe poriunea 1 -2:
( )
2
4
2 1 max,
mm 500 A 120
A
10 6
A
P
> s

= = o

-pe poriunea 2 - 3:

( ); mm 250 A 120
A 2
10 6
A 2
P
2
4
3 2 max,
> s

= = o

-pe poriunea 3 - 4:
( ); mm 1000 A 120
A 2
10 24
A
P
2
4
4 3 max,
> s

= = o

Dintre cele trei valori determinate mai sus, valoarea
aleas pentru aria necesar este cea de 1000 mm
2
.
c) lungirea total este egal cu:
. mm 495 , 0
A E
a P
2
11
A E
a 2 P
A E 2
a 3 P
A E 2
a P 4
l l
i tot
=

= A = A
Fig. 4.53
113 TRACIUNE - COMPRESIUNE
Aplicaia 4.2: Se consider o bar de lungime l = 1 m i de seciune dreptunghiular
variabil prezentat n figura 4.54. Variaia seciunii este realizat numai pe nlime (la distana
x fa de ncastrare aceasta are valoarea h
x
) de la 200 mm la 100 mm n timp ce limea ei
rmne constant i egal cu 50 mm (seciunea B-
B). Cunoscnd P = 50 kN, se cere:
a) s se verifice bara tiind c o
a
= 150 MPa;
b) s se determine lungirea barei Al.
Rezolvare:
a) din modul de ncrcare al barei se poate
observa c de-a lungul ei solicitarea
axial este constant avnd valoarea P =
5.104 N. Ca urmare, innd cont de faptul
c seciunea transversal este variabil,
verificarea se va face n zona n care aria
transversal este cea mai mic:
,
a
4
max
MPa 10
100 50
10 5
o < =

= o
deci bara rezist.
b) Pentru determinarea lungirii barei, avnd n vedere faptul c seciunea este
variabil, calculul se va face pe baza relaiei de calcul:
}
= A
l
0
x
. dx
A E
N
l

}
= A
l
0
x
. dx
A E
N
l
unde Ax este aria la distana x.
Valoarea acestei arii este, conform seciunii B-B egal cu: A
x
= 50h
x
.
Determinarea nlimii h
x
se poate realiza prin dou moduri: prin asemnare sau
pornind de la observaia c variaia ei este liniar. Pe baza acestei observaii se poate scrie:
h
x
= C x + D ,
unde C i D sunt dou constante care pot fi determinate din condiiile de grani:
- pentru x = 0 rezult: h
x
= 200 = D;
- pentru x = l rezult:
.
l
100
C 200 l C 100 h
x
= + =
Pe baza celor calculate mai sus, seciunea la distana x va fi:
( ) ( ). x 2000 1 , 0 l 2 x
l
100
200 x
l
100
A
x
= + = + =
Ca urmare, lungirea este:
( )
( )
( ) ( ) mm. 732 , 1
10 2 1 , 0
10 5 693 , 0
693 , 0
E 1 , 0
P
x 2000 ln
E 1 , 0
P
dx
x 2000
1
1
E 1 , 0
P
dx
x 2000 1 , 0
1
E
P
dx
A
1
E
P
dx
EA
P
l
5
4
1000 l
0
l
0
l
0
l
0 x
l
0 x
=


=

=
=

=

= = = A
=
} } } }
Fig. 4.54
114
REZISTENA MATERIALELOR
Aplicaia 4.3: O bar dreapt foarte rigid (fig. 4.55) este articulat la un capt (n
B) i susinut cu dou tije care au urmtoarele caracteristici:
- pentru bara : seciunea A = 250 mm
2
, modulul de elasticitate longitudinal E = 2
10
5
MPa;
- pentru bara : seciunea 2A = 500 mm
2
, modulul
de elsticitate longitudinal E = 210
5
MPa.
Se cere s se determine:
a) valoarea forei capabile P avnd n vedere c
o
a
= 120 MPa iar l = 0,8 m;
b) lungirile celor dou bare;
c) deplasarea pe vertical a punctului D (v
D
).
Rezolvare: a) Ca urmare a aciunii forei P n
cele dou bare se dezvolt reaciunile N
1
i N
2
. Pe baza
ecuaiei de echilibru:

= + = + = , P 5 N 5 , 3 N 4 0 P a 5 30 sin N a 7 N a 4 ; 0 M
2 1 2 1 ) B (
rezult c problema este static nedeterminat o singur dat.
Pentru ridicarea nedeterminrii este necesar considerarea aspectului geometric.
Astfel, din asemnarea triunghiurilor A BCC
1
i A BFF
1
rezult urmtoarea egalitate:
.
7
4
a 7
a 4
BF
BC
FF
CC
1
1
= = =
Segmentul CC
1
reprezint lungirea barei 1 fiind: ,
EA
l N
l CC
1
1 1
= A = n timp ce
segmentul FF
1
poate fi determinat din triunghiul A FF
1
F
2
:
.
60 cos A E 2
l N
60 cos 30 sin A E 2
l N
cos60
l
FF
FF
l
FF
F F
60 cos
2
2 2 2
1
1
2
1
1 2

=

=

A
=
A
= =
Din relaiile de mai sus se obine:
. N 875 , 0 N
7
4
N
N 5 , 0
N
60 cos 2 N
60 cos A E 2
l N
EA
l N
FF
CC
1 2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
= =

=
nlocuind relaia de legtur dintre cele dou fore din bare n ecuaia de echilibru se
obine: . P 707 , 0 N P 5 N 875 , 0 5 , 3 N 4
1 1 1
= = +
Ca urmare, fora din cea de-a doua bar va fi N
2
= 0,62.P.
Pentru determinarea valorii forei capabile P se vor pune pe rnd condiiile de
rezisten pentru fiecare bar n parte:
), N ( 8 , 42432 P 120
250
P 707 , 0
A
P 707 , 0
1
s s

= o
Fig. 4.55
115 TRACIUNE - COMPRESIUNE
). N ( 2 , 96774 P 120
500
P 62 , 0
A 2
P 62 , 0
2
s s

= o
Fora P cu care poate fi ncrcat sistemul este de 42432,8 N.
b) Lungirile celor dou bare vor fi:
. mm 42 , 0
500 10 2
1600 8 , 42432 62 , 0
A E
l N
l
; mm 48 , 0
250 10 2
800 8 , 42432 707 , 0
A E
l N
l
5
2
2 2
2
5
1
1 1
1
=


= = A
=


= = A
c) Deplasarea pe vertical a punctului D este obinut din asemnarea dintre
triunghiurile A BCC
1
i A BDD
1
:
. mm 6 , 0 v
5
4
v
48 , 0
v
l
DD
CC
D
D D
1
1
1
= = =
A
=
Aplicaia 4.4: Se consider sistemul format din trei bare articulate la un capt n C,
D i G i prinse mpreun n articulaia B (fig. 4.56). Bara BD este vertical iar barele CB
i GB formeaz cu aceasta unghiuri egale cu o = 30. n articulaia B este aplicat fora P
= 50 kN. Cunoscnd valoarea seciunii A = 100 mm
2
i a modulului de elasticitate longitudinal
E = 210
5
MPa, se cer s se precizeze:
a) eforturile secionale i tensiunile care se
dezvolt n cele trei bare;
b) deplasrile punctului B pe orizontal (u
B
) i
deplasarea total A
B
.
Rezolvare:
a) Sub aciunea forei P n cele trei bare se vor
dezvolta eforturile secionale N
1
, N
2
i N
3
.
n nodul B pot fi scrise ecuaiile de echilibru
cunoscute din static:

= + o + o =
= o = o =

. P N cos N cos N ; 0 Y
; N N sin N sin N ; 0 X
2 3 1
3 1 3 1
Sistemul de dou ecuaii conine un numr de trei necunoscute N
1
, N
2
i N
3
. Ca
urmare, sistemul de trei bare considerat este o dat static nedeterminat. Pentru determinarea
necunoscutelor este necesar gsirea unei noi relaii de legtur ntre necunoscute.
ntre deplasrile punctului B pe orizontal i vertical i alungirile fiecrei bare:
( )
( )

=
=
+

=
. v 866 , 0 u 5 , 0
l
30 cos A E 5 , 1
N
, v
l
A E 2
N
; v 866 , 0 u 5 , 0
l
30 cos A E
N
B B 3
B 2
B B 1
Fig. 4.56
116
REZISTENA MATERIALELOR
Din relaia lui N
2
rezult:
A E 2
l N
v
2
B
=
iar din egalitatea N
1
= N
3
se obine:
( ), v 866 , 0 u 5 , 0 5 , 1 v 866 , 0 u 5 , 0
B B B B
+ = +
de unde rezult: u
B
= 0,3464 v
B
.
nlocuind expresia lui v
B
rezult:
.
A E
l N
1732 , 0 u
2
B
=
Cu valorile de mai sus, expresiile eforturilor secionale din barele BC i BG vor fi
date de:
. N 45 , 0
EA
l N
866 , 0
EA
l N
1732 , 0 5 , 0 30 cos
l
A E
N N
2
2 2
3 1
= |
.
|

\
|
+ = =
nlocuind valorile lui N
1
i N
3
n cea de-a doua ecuaie de echilibru static rezult:
( ) , N 28050 P 561 , 0 N P N 1 866 , 8 45 , 0 2
2 2
= = = +
iar valorile celorlalte dou sunt: . N 12600 P 252 , 0 N N
2 1
= = =
Tensiunile care se dezvolt n fiecare bar vor fi egale cu:

= = = o
= = = o
= = = o
. MPa 84
mm 150
N 600 12
A
N
; MPa 25 , 140
mm 200
N 050 28
A
N
; MPa 126
mm 100
N 600 12
A
N
2
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
b) Deplasarea pe orizontal a punctului B este egal cu:
. mm 291 , 0
100 10 2
1200 050 28
1732 , 0
EA
l N
1732 , 0 u
5
2
B
=


= =
Deplasarea pe vertical a punctului B este dat de:
. mm 841 , 0
100 10 2 2
1200 050 28
EA
l N
v
5
2
B
=


= =
117 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
5
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
5.1 TENSIUNI I DEFORMAII
O bar este solicitat la forfecare (tiere), atunci cnd asupra acesteia acioneaz dou
fore transversale T, egale i de sens contrar, perpendiculare pe axa longitudinal a barei, lucrnd
similar unei foarfeci (fig. 5.1). Cele dou fore tietoare vor fi situate la distana "a", aprnd
suplimentar i o solicitare de ncovoiere, care poate fi neglijat datorit
valorii mici a distanei "a".
Sub aciunea forelor aplicate n seciunea transversal se
dezvolt un efort situat n planul seciunii, numit for tietoare T.
Bara se deformeaz, aprnd lunecri , iar n planul de forfecare
(n seciunea transversal a barei) se vor dezvolta tensiunile
tangeniale t. Se admite ipoteza simplificatoare conform creia
tensiunile t au aceeai valoare pe tot cuprinsul seciunii, deci sunt
repartizate uniform. Aceast ipotez simplificatoare poate fi utilizat
cu succes mai ales la forfecarea seciunilor transversale mici care
apar n general la elementele de mbinare (buloane, nituri, pene,
cordoane de sudur etc.).
Expresia tensiunii tangeniale n funcie de fora tietoare i aria seciunii transversale va fi:
.
A
T
A dA T
A
= t t = t =
}
sau
(5.1)
Forma curent a relaiei (5.1) este:
A
T
k = t unde k este un coeficient de form,
dependent de forma seciunii transversale a barei. Valorile lui k vor fi deduse n capitolul de
ncovoiere la particularizarea relaiei lui Juravski.
Relaia (5.1) se poate scrie sub una din urmtoarele trei forme:
pentru dimensionare: .
T
A
a
nec
t
= (5.2)
unde se admite t
a
= (0,5... 0,8) o
a
n cazul materialelor izotrope i omogene;
pentru verificare: .
A
T
a
ef
ef
t s = t (5.3)
pentru determinarea fortei capabile: T
cap
= A
.
t
a.
(5.4)
Se admite t
a
= 90 MPa pentru oelul OL 37, t
a
= 110 MPa pentru OL 44, t
a
= 130
Fig. 5.1
118
REZISTENA MATERIALELOR
MPa pentru OL 52.
Pentru determinarea forei de rupere prin tiere se poate utiliza relaia:
, A T
r rup
t =
(5.5)
unde t
r
este tensiunea tangenial de rupere a materialului (vezi tab.5.1).
Deformaia de forfecare const dintr-o deplasare relativ v a unei seciuni fa de alta
situat la distana "a" (fig. 5.1). Dac materialul barei ascult de legea lui Hooke, se obine:

,
A G
a T
G
a
A
T
a
G
a v

= =
t
= =
(5.6)
unde produsul G A dintre modulul de elasticitate transversal G i aria seciunii transversale
A, reprezint modulul de rigiditate la forfecare al seciunii transversale.
Observaii:
1- n cazul seciunilor transversale mari se va ine seama de distribuia real a
tensiunii tangeniale (vezi relaia lui Juravski, Cap. 9);
2- n cazul materialelor anizotrope, rezistenele la forfecare sunt diferite n funcie
de direcie. Spre exemplu, n cazul
pieselor de lemn se disting ase stri
particulare de forfecare n funcie de
orientarea forei tietoare fa de
direcia fibrajului (fig. 5.2). Pentru
calculul de rezisten se admit valori
diferite pentru tensiunea admisibil n
funcie de orientarea forei fa de
direcia fibrelor.
Nr.c
rt.
Materialul
r
[MPa]
1 Oel 250 800
2 Alam 250 380
3 Cupru 200 280
4 Duraluminiu 220 380
5 Carton 30 60
6 Carton presat 70 80
7 Cauciuc 1 10
8 Piele ~ 54
Tabelul 5.1
Fig. 5.2
119 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
5.2 PROBLEME DE CALCUL ALE MBINRILOR
Construciile sau mainile ca ansamble finite sunt formate din subansamble mbinate
cu ajutorul unor piese de legtur.
Dup felul n care se realizeaz mbinarea ct i al pieselor de legtur utilizate,
mbinrile se clasific n dou mari categorii:
- mbinri demontabile, ca mbinrile cu uruburi, buloane, cuie, pene, chertri n
cazul lemnului, scoabe etc.;
- mbinri nedemontabile, ca nituirea, sudura, ncleierea etc.
Elementele componente ale mbinrilor sunt solicitate n general la forfecare, ntindere
sau compresiune local (strivire).
5.2.1 Calculul mbinrilor cu uruburi, buloane
Asamblrile prin filet au rspndire foarte larg n tehnic, peste 60% din piesele
componente ale unei maini avnd filet.
uruburile pentru ntrebuinri uzuale se execut din OL 37, OL 42, pentru solicitri
medii se utilizeaz OL 50, OL 60, OLC 35 i OLC 45, iar pentru condiii severe de solicitare
se folosesc oelurile aliate. Pe lng oeluri, la confecionarea
uruburilor se utilizeaz i o serie de metale i aliaje
neferoase.
n figura 5.3 se prezint un exemplu de mbinare a
unor table cu ajutorul unui bulon (un urub de dimensiuni
mari). Bulonul transmite efortul de ntindere P de la tabla
la perechea de table , devenind solicitat la forfecare n
seciunea lui transversal, ct i la strivire (compresiune
local, la care materialul nu are unde refula) n seciunea
semicilindric de contact (vezi i fig. 5.4).
Bulonul rezist la forfecare, dac:
,
i d
P 4
A
T
af
2
ef
t s
t
= = t
(5.7)
unde i reprezint numrul seciunilor de forfecare, respectiv pentru cazul prezentat i = 2.
Strivirea suprafeelor de contact dintre bulon i tabl nu se produce, dac:
,
h d
P
A
P
as
min
ef
o s = = o
(5.8)
unde s-a aproximat seciunea semicilindric de contact, cu seciunea mai mic cea
longitudinal, deci de form dreptunghiular d
.
h
min
. Prin h
min
se ntelege grosimea tablei
celei mai subiri a mbinrii, respectiv h
1
, dac h
1
< 2h, sau 2h dac h
1
> 2h.
Presiunea admisibil de strivire p
as
= o
as
se recomand s fie cuprins ntre (1,5... 2) o
ac.
Fig. 5.3
120
REZISTENA MATERIALELOR
La dimensionare, din relaia (5.7) se poate determina diametrul bulonului iar din
relaia (5.8) grosimea minim a tablei.
Dimensiunile minime ale tablelor se pot determina impunndu-se condiiile de
rezisten la forfecarea tablei n lung, n dreptul marginii bulonului respectiv la traciune n
seciunea transversal slbit:
,
h e 2
P
af
min
ef
t s

= t
(5.9)
( )
.
h e 2
P
h d b
P
a
min 1 min
ef
o s

=

= o
(5.10)
Din relaiile (5.9) i (5.10) rezult dimensiunile e i e
1
ale tablei.
n calculele prezentate d reprezint diametrul minim din zona de calcul, care adeseori
reprezint diametrul de fund al zonei filetate.
5.2.2 Calculul mbinrilor nituite
Att niturile de rezisten, ct i cele de rezisten i etanare sunt normalizate printr-
o serie de standarde. n stare nemontat nitul are dou pri, capul nitului i tija nitului (fig.
5.4). Operaia de nituire const din gurirea tablelor (guri ce se execut cu 1 mm mai mari
dect diametrul nitului) i apoi urmeaz nituirea i baterea niturilor, astfel nct n stare
montat se poate considera c diametrul tijei este egal cu diametrul gurii de nit.
La calculul unei mbinri nituite se admit urmtoarele ipoteze: toate niturile mbinrii
au acelai diametru, fora repartizndu-se uniform pe nituri,
eforturile se repartizeaz uniform n seciunile functionale.
Dimensionarea unei mbinri nituite presupune stabilirea diametrului
niturilor precum i a numrului de nituri.
Diametrul niturilor se alege funcie de grosimea tablelor
care se mbin, folosind relaia:
| |, mm a h 50 d
min
= (5.11)
unde h
min
reprezint grosimea celei mai subiri table din mbinare n [mm], iar a se va
considera de 2 mm pentru mbinrile de rezisten, de 4 mm pentru mbinrile de rezisten-
etanare i de 6 mm pentru mbinrile de rezisten-etanare realizate cu eclise. Valoarea
diametrului d, se rotunjete n ordine cresctoare la diametrul standardizat (tab. 5.2).
n tabelul 5.3 se prezint concis diametrele maxime de nituri recomandate pentru
mbinarea tablelor i profilelor laminate.
Fig. 5.4
Tabelul 5.2
121 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
Stabilirea numrului de nituri se face n funcie de cele dou solicitri care apar
n nit respectiv forfecarea seciunii transversale i strivirea seciunii longitudinale. Se determin
fora capabil a unui nit la forfecare i la strivire (fig. 5.5) [21]:

o =
=
. h d P
as min s 1
strivire la
;
4
d
i P forfecare la
af
2
1f
(5.12)
unde i reprezint numrul seciunilor de forfecare ale unui nit, iar h
min
reprezint grosimea
tablei celei mai subiri din mbinare.
Numrul de nituri este egal cu:
( )
.
P , P min
P
n
s 1 f 1
=
(5.13)
Valoarea obinut din calcul se majoreaz cu 20% pentru a ine cont de faptul c niturile nu
sunt identic solicitate.
Exist recomandri pentru dispunerea niturilor ct i pentru stabilirea distanelor
dintre ele. Astfel, distana dintre nituri se va lua egal cu (fig. 5.5):
( )
( )
( )
( ) ; d 4 5 , 1 e
; d 4 2 e
; d 10 3 e
; d 10 3 e
3
2
1
=
=
=
=
n final, datorit slbirii seciunilor
elementare care se mbin prin practi-carea
gurilor de nit, acestea se vor verifica la
traciune, compresiune sau forfecare.
Tabelul 5.3
Fig. 5.5
122
REZISTENA MATERIALELOR
5.2.3 Calculul mbinrilor sudate
mbinrile sudate sunt mbinri nedemontabile, bazate pe forele de coeziune
intermolecular dintre materialele pieselor de mbinat.
Sudarea este utilizat n principal ca mijloc de asamblare a prilor componente
ale unei piese sau subansamblu, precum i ca procedeu de fabricaie, prin combinare cu
alte operaii tehnologice, pentru obinerea unor subansamble care n mod obinuit se obin
mai greu i cu cost mai ridicat prin metodele tehnologiei clasice, ct i ca mijloc de executare
a recondiionrilor i reparaiilor de organe de maini, instalaii uzate sau rupte accidental.
Construciile sudate prezint, fa de cele nituite o serie de avantaje care conduc la
economii de material i manoper (economia de metal la construciile sudate este de 15...
25% fa de construciile nituite).
n cazul asamblrilor sudate este impus ns un control al calitii mult mai sever
dect la alte feluri de asamblri, att asupra calitii asamblrii ct i asupra metalului de
baz i a metalului de adaos. Aceasta datorit faptului c ocul termic, ce carac-terizeaz
principalele procedee industriale de sudare, modific compoziia chimic, respectiv structura
metalografic a asamblrii, provocnd tensiuni
remanente, elemente care favorizeaz ruperea
fragil. La efectuarea calculelor de rezisten
trebuie avut n vedere, pe lng mrimea i
dimensiunile sudurii i felul acesteia, respectiv
natura solicitrii (fig. 5.6).
Sudurile pot fi suduri cap la cap, suduri
la col, suduri frontale, suduri pe flanc etc.
Solicitrile care apar frecvent n suduri
sunt cele de forfecare, traciune sau compresiune,
prezentnd unele particulariti:
- tensiunea admisibil a sudurii se deter-min n
funcie de tensiunea admisibil o
a
a tablelor de
oel care se mbin astfel;
- la ntindere: o
ats
= 0,8 o
a
;
- la compresiune: o
acs
= o
a
;
- la forfecare: t
afs
= 0,65 o
a
;
- la ncovoiere: o
ais
= 0,85 o
a
.
Ca urmare a imperfeciunilor tehnologice
ale capetelor custurii, datorate amorsrii i
stingerii arcului electric, lungimea cordonului se
ia mai mare dect lungimea rezultat din calcul
cu dou grosimi a de sudur (fig. 5.7):
. a 2 l l
c s
+ = (5.14)
Grosimea custurii, practic, se consider
egal cu grosimea pieselor de sudat, cu toate c,
de obicei, feele sudurii sunt usor convexe;
Fig. 5.6
123 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
- se admite c tensiunea se distribuie uniform n lungul
cordonului de sudur.
Sudura cap la cap din punct de vedere al dimensiunilor
este caracterizat prin grosimea a i lungimea l
s
(fig. 5.7), fiind supus
la ntindere sau la compresiune (fig. 5.10) [21].
Prelucrarea pieselor la locul de asamblare depinde de
grosimea acestora, precum i de procedeul de sudare utilizat. n
cazul sudrii manuale cu arc electric, dac elementele ce se mbin
au grosimea sub 5 mm, nu mai este necesar prelucrarea capetelor
(fig. 5.8). Pentru elemente cu o grosime mai mare de 5 mm este
necesar o prelucrare a feelor ce se asambleaz, astfel nct
acestea s formeze ntre ele un unghi a = 60... 70 (custur n V,
vezi fig. 5.7). n cazul elementelor cu grosimea de 15 mm este
recomandat custura n X (fig. 5.9,a), iar pentru cele cu grosimea
peste 25 mm, custura n U (fig. 5.9,b).
n cazul asamblrii pieselor cu grosimi diferite, majoritatea
prescripiilor prevd ca piesele cu grosime mai mare s fie subiate
spre marginile care se asambleaz cu o pant de cca. 1 : 5, pentru a se
evita schimbri brute de seciune (fig. 5.11,a). Dac diferena de grosime nu trece de 50%,
dac nu se realizeaz panta menionat, custura trebuie s se realizeze cu faa nclinat
(fig. 5.11,b). n ambele cazuri grosimea sudurii ce va fi considerat n calcul este grosimea
elementului mai subire.
Grosimea sudurii se admite egal cu grosimea tablei, deci a = t, iar lungimea
cordonului de sudur l = b-2t. Condiia de rezisten a sudurii cap la cap, este:
( )
. 8 , 0
a 2 b a
P
a ef
o s

= o (5.15)
n cazul sudurii frontale a dou table (fig. 5.12)
solicitate la ntindere fora P se descarc n dou cordoane
de sudur, efortul dintr-o sudur P/2 se descompune ntr-o
component de traciune P
t
i una de forfecare P
f
:
.
2 2
P
45 cos
2
P
P P
t f
= = =

Fig. 5.7
Fig. 5.8
Fig. 5.9
Fig. 5.10
Fig. 5.11
124
REZISTENA MATERIALELOR
Apare deci o stare de solicitare compus, ns
convenional calculul se efectueaz doar la forfecare funcie
de fora P/2. Condiia de rezisten a sudurii este:
( )
. 65 , 0
a 2 b a 2
P
a ef
s
o s

= t (5.16)
unde a reprezint grosimea de calcul a custurii, considerat
egal cu nlimea triunghiului isoscel nscris n seciunea
transversal a custurii a ~ 0,7 h
min
.
Nu este indicat folosirea custurii cu concavitate prea mare
(tensiunile remanente n aceste custuri sunt mai pronunate),
iar dac unghiul a dintre elemen-tele ce se mbin este mai mic de 90 (fig. 5.13,d),
executarea sudurii n bune condiii este dificil.
Sudurile paralele cu direcia sarcinii se numesc custuri laterale sau de flanc. n
figura 5.14 se prezint att variaia tensiunii tangeniale t
x
de-a lungul custurilor longitudinale,
ct i variaia tensiunilor normale o
x
din seciunea elementului ce se imbin. Se consider
sudura de flanc a unei corniere de un guseu (fig. 5.15) [28]. Fora P nu se descompune
identic la nivelul celor dou cordoane de sudur, astfel centrul de greutate al cornierei fiind
mai aproape de talp e
1
< e
2
, n mod firesc
2 1
P P > , unde
e
e
P P
2
1
= i respectiv .
e
e
P P
1
2
= .
Fiecare sudur este supus la forfecare i pentru ca s reziste este necesar ca:
( )
( )

o s

= t
o s

= t
. 65 , 0
a 2 l a
P
; 65 , 0
a 2 l a
P
a
2
1
ef
a
1
1
ef
2
1
(5.17)
n problemele de dimensionare, din aceste relaii poate rezulta lungimea cordoanelor
de sudur.
Sudura de col reprezint un important concentrator de eforturi. Valoarea efortului
unitar admisibil se limiteaz la valoarea rezistenei admisibile de forfecare, indiferent de
tipul custurii de col i de solicitare. La sudurile combinate, pentru simplificarea calculelor,
se admite c sarcina se repartizeaz proporional cu lungimea cordoanelor, dei sudura
frontal, mai rigid, este solicitat mai mult.
Fig. 5.13
Fig. 5.12
125 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
5.2.4 Calculul mbinrilor n lemn
Cele mai frecvente mbinri n lemn sunt:
mbinri prin chertare cu unul sau mai multe praguri (fig. 5.16,a) [21];
mbinri cu pene (fig. 5.16,b);
mbinri cu tije de oel sau cuie (fig. 5.16,c);
mbinri cu diferite elemente de legtur (buloane, eclise, cuie, scoabe etc.) (fig. 5.16,d);
mbinri prin ncleiere.
Elementele mbinrilor sunt solicitate la traciune, forfecare i strivire. Materialele
anizotrope opun solicitrilor rezistene dup diferite direcii. Astfel tensiunea admisibil la
strivire dup o direcie oarecare, este:
.
sin 1 1
3
as
II as
II as
, as
o
|
|
.
|

\
|

o
o
+
o
= o

o
(5.18)
unde o
asII
este tensiunea admisibil la
strivire pentru o solicitare paralel cu
fibrele, iar
o
as
este tensiunea admisibil
la strivire pentru o solicitare perpendicular
pe fibre.
mbinrile prin chertare transmit
efortul de la un ele-ment al construciei la
cellalt direct, fr un element intermediar
de mbinare (fig. 5.17). n cazul cel mai
simplu efortul se transmite prin intermediul
unui prag existent la extremittile barelor.
Elementele de legtur ajuttoare
(buloane, scoabe etc.) nu sunt elemente de
rezistent care s preia forele din mbinare,
Fig. 5.14
Fig. 5.15
Fig. 5.16
126
REZISTENA MATERIALELOR
ci de siguran.
Calculul mbinrilor necesit stabilirea prealabil
a seciunilor periculoase ale mbinrii, n cazul de fa
acestea fiind:
n seciunea I, apare forfecarea paralel cu fibrele
pe lungimea l, deci condiia este:
.
l b
F
a ef
t s = t
(5.19)
unde F = P cos o; deci cu relaia (5.19) n cazul
dimensionrii se determin lungimea l;
n seciunea II, apare contactul local dintre cele dou elemente ale mbinrii,deci
solicitarea de strivire: ,
A
F
, as
s
ef o
o s = o (5.20)
Din relaia (5.20) se poate obine suprafaa necesar a pragului.
Totodat prin executarea chertrii grinda se slbete, deci trebuie verificat la
traciune n seciunea III:
( )
.
h h b
F
a
p
ef
o s

= o
(5.21)
O mbinare cu pene (fig. 5.18) este solicitat n seciunea longitudinal la forfecare,
iar n seciunea transversal la strivire. Pentru ca s reziste este necesar ca:

o s = o
t s = t
.
h b i
P
;
c b i
P
as
p
ef
a ef
s
(5.22)
unde i reprezint numrul penelor iar b este limea
acestora.
Aplicaia 5.1 Se cere s se verifice mbinarea nituit din figura 5.19 cunoscnd o
a
= 150
MPa i adoptnd nituri cu diametrul de 20 mm, grosimea tablei minime fiind de 9 mm, limea
de 120 mm iar fora care solicit asamblarea de 120 kN.
Rezolvare: Presupunnd c fora P este preluat n
mod egal de cele patru nituri, se calculeaz fora pe nit:
. N 000 . 30
4
000 . 120
n
P
P
1
= = =
Se efectueaz verificarea niturilor la forfecare i
respectiv strivire:
, MPa 6 , 95
4
20
1
000 . 30
4
d
i
P
2 2
1
ef
=
t
=
t
= t
Fig. 5.17
Fig. 5.18
Fig. 5.19
127 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
iar ; MPa 5 , 97 150 65 , 0 65 , 0
a a
= = o = t
, MPa 167
9 20
000 . 30
t d
P
min
1
ef
s
=

= o
iar . MPa 225 150 5 , 1 5 , 1
a as
= = o = o
Se observ c sunt ndeplinite ambele condiii, deci niturile rezist ncrcrii propuse.
n continuare se verific rezistena tablei n seciunile slbite prin practicarea gurilor de nit.
Aplicaia 5.2. Se cere s se realizeze mbinarea
sudat a unei corniere (90 90 11) pe o tabl de aceeasi
grosime dac se admite o
a
= 150 MPa (fig. 5.20).
Rezolvare: Se admite c fora actioneaz n lungul
axei longitudinale a cornierei, adic n dreptul centrului de
greutate al seciunii transversale. Fora capabil se
determin din condiia de traciune, impus pentru cornier:
N 500 . 280 1870 150 A P
a cap
= = o =
Sudurile solicitate la forfecare, adoptnd grosimea cordonului de sudur funcie de
grosimea h a aripii cornierei: a = 0,7 h = 0,7
.
11 = 7,7 mm, vor avea lungimea total:
. mm 374 l
150 65 , 0 7 , 7
500 . 280
l ;
a
P
l
s s
af
s
~

>
t
> Lungimea real a cordonului de sudur va fi:
. mm 405 7 , 7 4 374 a 4 l l
s real , s
~ + = + =
Se adopt l
s,real
= 410 mm.
Cordoanele de sudur nu sunt solicitate n mod identic, ele prelund urmtoarele
componente ale forei:
. P
c
c
P ; P
c
c
P
1
2
2
1
= =
Fig. 5.20
128
REZISTENA MATERIALELOR
Dar lungimile cordoanelor sunt proporionale cu forele ce le revin, putndu-se efectua
defalcarea lor. Astfel:

= = =
= +
. 44 , 2
2 , 26
8 , 63
c
c
l
l
; 410 l l
1
2
2
1
2 1
Din rezolvarea sistemului, vom avea l
1
= 290 mm
iar l
2
= 120 mm.
Aplicaia 5.3 mbinarea din figura 5.21 este
solicitat de o for P = 175 kN. Elementele mbinrii sunt
din OL 37 cu o
a
= 120 MPa, o
as
= 150 MPa i t
a
= 90
MPa. Se cere s se verifice mbinarea.
Rezolvare: Tija este solicitat la:
ntindere:
( )
; MPa 3 , 83
25 60 60
000 . 175
A
P
a ef
o < =

= = o
forfecare: ; MPa 167 , 29
60 50 2
000 . 175
A i
P
a
f
ef
t < =

=

= t
strivire: ; MPa 673 , 116
60 25
000 . 175
A
P
as
s
efs
o < =

= = o
Pana este solicitat la:
forfecare: ; MPa 5 , 87
40 25 2
000 . 175
A i
P
a
f
ef
t < =

=

= t
strivire:
( )
. MPa 70
60 160 25
000 . 175
A
P
as
s
s ef
o < =

= = o .
Se observ c mbinarea rezist, cotele fiind supradimensionate ele putndu-se
optimiza astfel nct tensiunile efective s fie de valoare apropiat cu tensiunile admisibile.
Aplicaia 5.4: S se stabileasc
dimensiunile minime ale mbinrii din figura
5.22 pentru o for de traciune P = 40 kN.
Se cunosc: o
at ||
=10 MPa,
o
as ||
= 8 MPa, t
af ||
= 1 MPa.
Rezolvare: Dimensiunile a, b, c se
deduc din condiiile de rezisten la traciune,
Fig. 5.21
Fig. 5.22
129 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
forfecare i strivire.
Astfel pentru:
traciune:
;
h a
P
II at ef
o s

= o
strivire:
;
h b
P
II as s ef
o s

= o
forfecare:
.
h c
P
II af ef
t s

= t
.
Impunnd i condiia geometric h = 2a + b i rezolvnd sistemul de patru ecuaii,
rezult: a = 35 mm; b = 44 mm; h = 114 mm; c = 350 mm.
Aplicaia 5.5 Dou tije de oel (1)
sunt mbinate cu ajutorul unui cuplaj de font
(2) format din dou piese ca n figura 5.23 [
25]. mbinarea este solicitat la ntindere de
o for P = 85 kN. Se cer dimensiunile indicate
pe figur dac se admite o
aOL
=120 MPa, o
at
Fo
= 30 MPa i o
as
= 80 MPa. n calculul la
ntindere se va admite att pentru tij, ct i
pentru cuplaj, un coeficient de concentrare a tensiunilor o
k
= 1,6. Manonul (3) menine
cuplajul n stare mbinat.
Rezolvare: Dac d este prea mic se produce ruperea tijei la ntindere:
.
d
P 4
OL a
2
k ef
o s
t
o = o
de unde rezult
;
120
000 85 6 , 1 4
d
t

>
d > 38 mm.
Dac D este prea mic se produce strivirea suprafeei de contact dintre tija de oel i
cuplajul de font:
( )
,
as
d D
P 4
s ef
2 2
o s
t
= o
de unde rezult:
. 53 D ;
80
000 85 4
38 D mm
2
>
t

+ >
.
Dac D
1
este prea mic se produce ruperea cuplajului la ntindere:
( )
,
F at
D D
P 4
ef
0
2 2
1
k
o s
t
o = o
de unde rezult:
;
30
000 85 6 , 1 4
53 D
2
1
t

+ >
. 92 D mm
1
>
Fig. 5.23
130
REZISTENA MATERIALELOR
Dac a este prea mic se produce ruperea prin forfecare a cuplajului:
, 65 , 0
D a
P
0
F at ef
o s
t
= t
de unde rezult:
. mm 2 , 26 a ;
30 65 , 0 53
000 85
a >
t
>
Dac b este prea mic se produce ruperea prin forfecare a captului tijei:
, 65 , 0
b d
P
OL a ef
o s
t
= t
de unde rezult:
. mm 1 , 9 b ;
120 65 , 0 38
000 85
b >
t
>
.
Aplicaia 5.6: Se cere s se proiecteze mbinarea cu nituri n nodul 5 al barelor
grinzii cu zbrele din figura 5.24. Cornierele ce formeaz talpa superioar a grinzii trec
nentrerupte prin nodul 5.
Se dau: eforturile n bare N
3-5
= 1100
kN; N
5-6
= 1350 kN; N
2-5
= 275 kN i N
4 -
5
Rezolvare: Se determin ariile seciunilor
transversale ale grinzilor (3-5-6 fiind solicitat
la compresiune, 2-5 la fel, iar 4-5 este
solicitat la traciune):
; mm 965 1
140
10 275 N
A
; mm 643 9
140
10 1350 N
A
3
a
5 2
5 2
3
a
6 5
6 5 3
2
2
~

=
o
=
~

=
o
=


; mm 643
140
10 90 N
A
3
a
5 4
5 4
2
~

=
o
=

.
Pentru grinda 3-5-6 se adopt cornier 2L 150 150 18, pentru grinda 2-5 cornier
2L 80 80 8, iar pentru grinda 4-5 cornier 2L 45 45 5.
Grosimea guseului h
g
se alege n funcie de grosimea peretelui profilelor h; h
g
= (1,5...
2)h ~ 28 mm.n continuare se alege diametrul gurii de nit n funcie de grosimea tablelor din nod
(h
g
=28 mm; h
3-5-6
= 2 18 = 36 mm, h
2-5
= 2 8 = 16 mm,
h
4-5
= 2 5 = 10 mm).
Astfel d
3-5-6
= 31 mm, d
2-5
= 25 mm, d
4-5
= 21 mm. Se determin fora capabil a unui
nit (P
f
si P
s
) i apoi numrul de nituri n.
Pentru grinda 3-5-6:
. kN 3 , 182 31 28 140 5 , 1 d t 5 , 1 A P
; kN 4 , 137
4
31
2 140 65 , 0
4
d
i 65 , 0 A P
min a s as s
2 2
a f a f
= = o = o =
=
t
=
t
o = t =
Fig. 5.24
131 CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
Numrul de nituri necesare prinderii tlpii superioare va fi:
( )
. 82 , 1
4 , 137
100 1 350 1
P , P min
N N
n
s f
5 3 6 5
6 5 3
=

=


Pentru grinda 2-5:
. kN 84 25 16 140 5 , 1 d t 5 , 1 A P
; kN 3 , 89
4
25
2 140 65 , 0
4
d
i 65 , 0 A P
min a s as s
2 2
a f a f
= = o = o =
=
t
=
t
o = t =
Numrul de nituri necesare prinderii:
( )
. 27 , 3
84
275
P , P min
N
n
s f
5 2
5 2
= = =

Pentru grinda 4-5:


. kN 1 , 44 21 10 140 5 , 1 d t 5 , 1 A P
; kN 63
4
21
2 140 65 , 0
4
d
i 65 , 0 A P
min a s as s
2 2
a f a f
= = o = o =
=
t
=
t
o = t =
Numrul de nituri necesar prinderii:
( )
. 04 , 2
1 , 44
90
P , P min
N
n
s f
5 4
5 4
= = =

Deoarece niturile nu sunt uniform solicitate, numrul de nituri obinut prin calcul se
majoreaz cu 20%.
Astfel:n
3-5-6
= 3 nituri; n
2-5
= 4 nituri; h
4-5
= 3 nituri.
Se verific rezistena grinzilor, dup ce s-au dat gurile de nit (se admite o singur
gaur de nit n seciunea transversal, neglijndu-se efectul concentratorilor de tensiune):
( )
( )
( )
. 5 , 138
21 5 430 2
10 90
A
N
; 5 , 133
25 8 230 1 2
10 275
A
N
; 6 , 148
31 18 100 5 2
10 350 1
A
N
a
3
5 4 ef
5 4
5 4 ef
a
3
5 2 ef
5 2
5 2 ef
a
3
6 5 3 ef
6 5
6 5 3 ef
o < =

= = o
o < =

= = o
o > =

= = o


Deoarece pentru grinda 3-5-6 o
ef
> o
a
n locul cornierei 150 x 150 x 18 se va alege
o cornier mai mare i se va reface calculul de verificare, ajungnd n final ca s fie
ndeplinit condiia o
ef
< o
a
i pentru aceast grind.
Aplicaia 5.7: O barc de salvare de pe o nav maritim este fixat la fiecare
capt de un cablu din oel care trece peste un scripete ancorat de punte. Cablul este ncrcat
la capete cu fore de 4000 N (fig. 5.25). Scripetele se poate roti liber n jurul axei orizontale.
132
REZISTENA MATERIALELOR
Se cere s se determine diametrul axului, dac se admite t
a
= 50 MPa.
Rezolvare: Datorit tensiunilor din cablu, n ax apar rezultantele R
H
n planul orizontal
si R
V
n planul vertical:

= = =
= = + =

. N 6000 R deci ; 0 60 cos 4000 4000 R F


; N 3464 R deci ; 0 60 sin 4000 R F
V V V
H H H

Rezultanta lor N 930 6 000 6 464 3 R


2 2
= + = este orientat dup unghiul u:
. 60
464 3
000 6
arctg

= = u
Dac admitem c rezultanta este uniform distribuit pe sectiunea axului, tensiunea
tangential t are distribuia din fig. 5.25, c:
. mm 28 , 13 d , 50
4
d
930 6
A
R
2
> s
t
= = t Se adopt d =14 mm.
Fig. 5.25
b a c
133 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.1
Fig. 6.2
6
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
6.1 GENERALITI
n orice corp solid asupra cruia acioneaz un sistem de fore apar tensiuni i
deformaii. Pentru determinarea strii de tensiune i deformaie a unui astfel de corp este
necesar cunoaterea unor elemente cum sunt: mrimea i direcia forelor aplicate, forma
corpului, constantele elastice ale materialului din care este confecionat corpul (E, G i v),
condiiile de contur etc.
Se consider un punct oarecare M al unui corp asupra
cruia acioneaz un sistem de fore (fig.6.1). Cu originea n
punctul M se consider un sistem de axe ortogonal Oxyz. Pe
cele trei axe se vor alege trei segmente MA = dx, MB = dy si
MC = dz care, mpreun, determin un tetraedru ce va fi
considerat modelul matematic de studiu pentru determinarea strii
de tensiune din jurul punctului M.
Starea de tensiune n jurul punctului considerat este
cunoscut atunci cnd sunt determinate tensiunile din cele trei
plane MAB, MAC i MBC. Pe fiecare plan tensiunea poate
avea o direcie oarecare i ca urmare, aceasta se va descompune
n dou elemente:
tensiunea normal o: paralel cu axele normale ;
tensiunea tangenial t: compus, la rndul ei,
din dou componente dup dou direcii ortogonale.
Pentru tensiunile normale o i tangeniale t au fost
stabilite urmtoarele conveii de notaie i semne:
a) Convenia de notaie (indici) (fig. 6.2):
tensiunea normal o va avea un indice
corespunztor axei normale cu care aceasta
este paralel;
tensiunea tangenial t va avea doi indici:
primul indic axa normal pe element;
al doilea indic axa cu care componenta este paralel.
b) Convenia de semne:
tensiunea normal o este pozitiv dac produce ntindere i negativ dac
produce compresiune;
tensiunea tangenial t este pozitiv dac este dirijat spre (-x), (-y) i (-
z), ea tinznd s micoreze unghiurile drepte ale planelor de coordonate.
n concluzie, pe cele trei fee ale tetraedrului considerat exist n total un numr de 9
134
REZISTENA MATERIALELOR
Fig. 6.3
Fig. 6.4
componente care determin tensorul tensiunilor:
. T
z yz xz
zy y xy
zx yx x
|
|
|
.
|

\
|
o t t
t o t
t t o
=
o
(6.1)
Funcie de existena sau neexistena unor componente nule n formula tensorului
tensiunilor (6.1), se pot distinge urmtoarele cazuri:
+ stare liniar de tensiune - cnd exist o singur component ;
+ stare plan de tensiune - cnd exist dou componente de tip o paralele numai
dup dou dintre axele de coordonate i / sau dou componente de tip t
perpendiculare pe acestea;
+ stare spaial de tensiune - cnd exist toate componentele.
6.2 STAREA PLAN DE TENSIUNE
6.2.1 Determinarea tensiunilor principale i a tensiunilor tangeniale
n practic, starea plan de tensiune apare n diferite situaii, cum ar fi: plac subire
care este solicitat de un sistem de fore ce acioneaz n planul ei, ntr-un tub cu perei
groi considerat de lungime infinit, seciunea unui baraj sau zid de sprijin, bar de seciune
dreptunghiular ncrcat cu fore distribuite uniform pe limea ei etc.
Se consider, n continuare, cazul unei plci care are o grosime constant i este solicitat
de un sistem de fore coplanare aflat n echilibru i aplicat n planul median al plcii (fig.6.3).
Pentru studiu se fac urmtoarele consideraii:
a) - solicitarea este identic n fiecare plan paralel cu planul median, starea de
solicitare fiind o stare plan de solicitare;
b) - grosimea plcii se consider relativ mic, placa nefiind considerat a fi sprijinit
pe cele dou suprafee laterale paralele cu planul median, crendu-se astfel o
stare plan de tensiune;
c) - meninnd placa ntre doi perei rigizi care nu permit apariia deformaiilor
transversale se va crea o stare plan de deformaie.
135 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
n cazul strii plane tensorul tensiunilor va avea patru componente, fiind suprimate n
relatia (6.1) linia i coloana a treia atunci cnd tensiunile sunt orientate dup axele Ox i Oy:
. T
y xy
yx x
|
|
.
|

\
|
o t
t o
=
o (6.2)
Pentru efectuarea studiului se consider un element de plac de forma unei prisme
triunghiulare care are ca baz un triunghi dreptunghic AOBC (fig.6.3) i grosimea foarte
mic. Faa BC formeaz, n raport cu OC, un unghi oarecare o (fig.6.4). Calculul se va
realiza reducnd discuia la planul median, n care apare un triunghi dreptunghic cu laturile
dx, dy i dl i care are vrful n punctul M. Ipotenuza dl face cu cateta dy unghiul ascuit o.
Se pot scrie relaiile:
. sin
l d
dx
cos
l d
dy
o = o = i
(6.3)
Pentru simplificarea calculelor, se consider grosimea seciunii prismei triunghiulare
egal cu unitatea (b = 1). Problema care se pune este de a determina tensiunile o i t care
apar pe suprafaa nclinat.
Cunoscnd tensiunile care apar dup cele dou
axe Mx i My, respectiv o
x
, o
y
, t
xy
i t
yx
, se pune problema
de a determina tensiunile o i t care apar pe suprafaa
nclinat i care sunt orientate dup normala n i tangenta
t la suprafaa respectiv.
Placa fiind n repaus, forele de pe feele
elementului se echilibreaz.
Determinarea mrimii forelor se face pe baza
valorilor tensiunilor ce apar pe fiecare fa, n urma
solicitrii exterioare. Ca urmare, se consider ecuaia de
echilibru a momentelor fa de mijlocul ipotenuzei NP
(fig.6.5) (n calcul se vor neglija forele masice deoarece
forele rezultante sunt infinii mici de ordinul al doilea):
( )
, 0 sin
2
NP
cos dA cos
2
NP
sin dA ; 0 M
xy yx
D
= o o t o o t =

(6.4)
unde dA este aria suprafeei BB'CC'.
Dup efectuarea tuturor simplificrilor rezult:
t
xy
= t
yx
(6.5)
Relaia (6.5) reprezint legea paritii sau a dualitii tensiunilor tangeniale: ntr-un
punct oarecare, tensiunile tangeniale acionnd n dou seciuni normale una pe
cealalt, sunt egale i dirijate astfel nct sau amndou sunt ndreptate spre muchia
comun a planelor, sau amndou sunt ndreptate dinspre muchia comun.
Pentru simplificare se poate atribui tensiunilor tangeniale din (6.5) indicele axei pe
care cele dou sunt perpendiculare:
t
xy
= t
yx
= t
z
. (6.6)
n continuare, scriu ecuaiile de proiecii pe direciile necunoscutelor o i t :
Fig. 6.5
136
REZISTENA MATERIALELOR

( )
( )
( )
( )

= o o t + o o t o o o + o o o t
=
= o o t o o t o o o o o o o
=

t
o
; 0 cos cos dA sin sin dA cos sin dA sin cos dA dA
; 0 Pr
; 0 sin cos dA cos sin dA sin sin dA cos cos dA dA
; 0 Pr
xy yx y x
xy yx y x
t
n
(6.7)
Pe baza legii paritii tensiunilor tangeniale (6.5) rezult o nou form a sistemului (6.7):
( ) ( )
)

o o t o o o o = t
o o t + o o + o o = o
2 2
xy y x
xy
2
y
2
x
sin cos cos sin
cos sin 2 sin cos
(6.8)
innd cont de funciile trigonometrice ale unghiului 2o:
, 2 sin cos sin 2
2
2 cos 1
sin ;
2
2 cos 1
cos
2 2
o = o o
o
= o
o +
= o i
i sistemul (6.8) poate fi simplificat sub forma nou:

o t o
o o
= t
o t + o
o o
+
o + o
= o
. 2 cos 2 sin
2
; 2 sin 2 cos
2 2
xy
y x
xy
y x y x
(6.9)
Observaie:
din relaiile (6.9) rezult c tensiunile o i t depind de nclinarea suprafeei, fiind
funcie de unghiul o.
Rezult c tensiunile normale o au valori variabile putnd fi maxime sau minime.
Aceste valori extreme apar pe anumite direcii numite direcii principale de solicitare.
Tensiunile normale care se dezvolt dup aceste direcii se numesc tensiuni principale.
Pentru determinarea direciilor principale de solicitare se pornete de la calcularea
primei derivate a tensiunilor normale o funcie de unghiul 2o:
t = o t + o
o o
=
o
o
2 cos 2 sin
2 ) 2 ( d
d
xy
y x
(6.10)
Din relaia (6.10) se observ c derivata calculat este egal cu -t, deci pe direciile
principale de tensiune, tensiunile tangeniale sunt nule.
Anulnd aceast derivat se obine expresia cu ajutorul creia se determin direciile
principale:
.
2
2 tg : , 0
) 2 ( d
d
y x
xy
2 , 1
o o
t
= o =
o
o
unde de
(6.11)
Din relaia (6.11) rezult existena a dou direcii principale, notate cu indicii 1 i 2,
dup una tensiunea normal o fiind maxim iar dup cea de-a doua fiind minim. ntre
rdcinile ecuatiei (6.11) exist relaia:
137 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
+ o = o 180 2 2
1 2
sau , 90
1 2
+ o = o (6.12)
ceea ce exprim faptul c direciile principale formeaz un unghi drept.
n trigonometrie au fost stabilite o serie de relaii legate de exprimarea sinusului i
cosinusului unghiului dublu funcie de tangenta aceluiai unghi:
,
2 tg 1
1
2 cos ;
2 tg 1
2 tg
2 sin
2 2
o +
= o
o +
o
= o
(6.13)
Pe baza relaiei (6.11), relaia (6.13) se poate rescrie sub forma:
( ) ( )
.
4
2 cos ;
4
2
2 sin
2
xy
2
y x
y x
2 , 1
2
xy
2
y x
xy
2 , 1
t + o o
o o
= o
t + o o
t
= o
(6.14)
nlocuind (6.14) n relaia tensiunii normale s din sistemul (6.9) rezult:
( ) . 4
2
1
2
2
xy
2
y x
y x
2 , 1
t + o o
o + o
= o
(6.15)
ceea ce reprezint expresia tensiunilor principale. n relaia (6.15) folosind semnul plus
(+) se obine tensiunea maxim o
1
iar prin folosirea semnului minus (-) se determin
tensiunea minim o
2
.
Observaie: prin nsumarea celor dou tensiuni, maxim i minim ( o
1
i o
2
) se
obtine invariantul:
o
1
+ o
2
= o
x
+ o
y
= const. (6.16)
Din relaia (6.16) rezult c suma tensiunilor normale de pe dou plane
ortogonale nu depinde de unghiul o.
Pe baza aceluiai raionament se pot determina valorile extreme i pentru tensiunea
tangenial t. Pentru aceasta, relaia tensiunilor tangeniale t din (6.9) se deriveaz n
raport cu unghiul 2o:
. 2 sin 2 cos
2 ) 2 ( d
d
xy
y x
o t + o
o o
=
o
t
(6.17)
Egalnd relaia (6.17) cu zero se va obine:
.
2 tg
1
2
2 tg
2 , 1 xy
x y
4 , 3
o
=
t
o o
= o
(6.18)
Ca i n cazul relaiei (6.11), din relaia (6.18) rezult dou soluii o
3
i o
4
ntre care
exist relaia de legtur:
. 90
3 4

+ o = o (6.19)
Observaii:
1) Tensiunea tangenial t prezint dou valori dup dou direcii ortogonale ntre ele;
2) Pe baza legii paritii tensiunilor tangeniale, cele dou tensiuni tangeniale trebuie
s fie egale ntre ele;
3) Liniile n lungul crora sunt orientate tensiunile tangeniale se numesc linii de
lunecare maxim.
138
REZISTENA MATERIALELOR
Calculul tensiunilor tangeniale t se poate face, ca i n cazul tensiunilor normale o,
pe baza relaiilor (6.13) pentru 2o
3 ,4
. nlocuind expresia tangentei unghiurilor 2o
3 ,4
rezult:
( ) ( )
.
4
2
2 cos ;
4
2 sin
2
xy
2
y x
xy
4 , 3
2
xy
2
y x
x y
4 , 3
t + o o
t
= o
t + o o
o o
= o
(6.20)
Din expresia tensiunii tangeniale t, din sistemul (6.9) rezult:
( ) . 4
2
xy
2
y x 4 , 3
t + o o = t (6.21)
Analiznd relaia (6.18) se poate observa c:
. 0 1 2 tg 2 tg
4 , 3 2 , 1
= + o o (6.22)
ceea ce arat c direciile 2o
1, 2
i 2o
3 ,4
sunt perpendiculare ntre ele i ca urmare,
direciile o
1,2
i o
3 ,4
fac ntre ele unghiuri de 45:
. 45 sau 90 2 2
2 , 1 4 , 3 2 . 1 4 , 3
+ o = o + o = o (6.23)
Prin urmare, tensiunile tangeniale t sunt maxime la 45 fa de direciile principale.
Din relaiile (6.21) i (6.15) se obine:
.
2
2 1
max
o o
= t
(6.24)
Din (6.24) se poate trage concluzia c cele dou tensiuni tangeniale sunt egale ntre ele i
de sens contrar. n relaia (6.16) este exprimat primul invariant dat de tensiunile normale principale
o. Un al doilea invariant l reprezint produsul celor dou tensiuni normale principale o
1
i o
2
:
.
2
xy y x 2 1
t o o = o o (6.25)
Relaiile (6.16) i (6.25) reprezint, n fapt, suma respectiv produsul rdcinilor o
1
i o
2
ale ecuaiei:
( ) . 0
2
xy y x y x
2
= t o o + o o + o o (6.26)
6.2.2 Cazuri particulare
n cazul strii plane pot fi ntlnite, n practic, o serie de situaii particulare:
a) Starea liniar de tensiune ( ntindere sau compresiune) (fig. 6.6)
Acest tip de stare este caracterizat prin valorile 0 i 0 , 0
xy y x
= t = o = o ceea ce
conduce, prin nlocuire n relaia (6.15), la:
.
2 2
x x
2 , 1
o

o
= o
(6.27)
sau: . 0
2 x 1
= o o = o i
Din relaia (6.2 4) rezult:
( ) .
2
1
2
1
x 2 1 max
o = o o = t
(6.28)
Fig. 6.6
139 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.7
ntr-o seciune nclinat, valorile tensiunilor normal o i tangenial t sunt determinate
cu ajutorul relaiilor:
; cos
2
x
o o = o (6.29)
. 2 sin
2
cos sin
x
x
o
o
= o o o = t
(6.30)
Observaii:
1) - Valoarea maxim a tensiunii normale o dat de (6.27) poate fi obinut din
(6.29) pentru valoarea unghiului o = 0. Aceasta nseamn c tensiunea normal
maxim o apare n seciuni transversale, fiind tensiune principal;
2) - Valoarea maxim a tensiunii tangeniale t dat de
(6.28) se obine prin nlocuirea n (6.30) a unghiului o
cu 45. Ca urmare, tensiunea tangenial maxim apare
n plane nclinate cu 45 i are valoarea
.
2
x
max
o
= t
b) Starea de forfecare pur (fig.6.7)
n acest caz:,
0
y x
= o = o
i
, 0
yx xy
= t = t
tensiunile
maxime fiind:
- tensiunea normal:
. ;
xy 2 xy 1 xy 2 , 1
t = o t = o t = o sau
(6.31)
- tensiunea tangenial:
.
xy max
t = t
(6.32)
ntr-o seciune nclinat cu un unghi oarecare o tensiunile se pot determina cu
ajutorul relaiilor:
tensiunea normal:
; 2 sin
xy
o t = o
(6.33)
tensiunea tangenial:
. 2 cos
xy
o t = t
(6.34)
Observaii:
1) Tensiunea normal s este maxim pentru o valoare a unghiului a = 45 ceea
ce nseamn c tensiunea normal maxim apare n plane nclinate cu 45 fa
de seciunea transversal ; direciile principale sunt la 45 respectiv la 135.
2) Pentru o valoare a = 0 se obine valoarea tensiunii tangeniale maxime,
direciile acesteia fiind la a = 0 i a = 90.
3) Invariantul este s
x
+ s
y
= s
1
+ s
2
= 0, ceea ce arat
c cele dou tensiuni normale sunt egale ntre ele i
de semne contrare.
c) Starea de ntindere sau compresiune pe dou
direcii - Fig. 6.8
Este cazul n care t
xy
= 0.Ca urmare, tensiunile o
x
= 0 i o
y
= 0 sunt dirijate dup direciile principale de solicitare iar tensiunile
Fig. 6.8
140
REZISTENA MATERIALELOR
Fig. 6.9
normale principale sunt:
.
2
y x
2
y x
2 , 1
o o

o + o
= o (6.35)
sau:
. i
y 2 x 1
o = o o = o
deci direciile Ox i Oy sunt direcii principale de tensiune, iar tensiunile tangeniale:
2
2 1
max
o o
= t
(6.36)
ntr-o seciune nclinat la un unghi oarecare o, tensiunile pot fi determinate
pe baza relaiilor:
tensiunea normal: ; 2 cos
2
y x
2
y x
o
o o
+
o + o
= o (6.37)
tensiunea tangenial:
. 2 sin
2
y x
o
o o
= t
(6.38)
Observaii:
1) - Tensiunea normal maxim se obine (se consider o
x
> o
y
) pentru o =
0 cnd o
1
= o
x
, iar cea minim dup direcia perpendicular (o = 90)
unde o
2
= o
y
;
2) - Tensiunea tangenial maxim se obine pentru o = 45.
d) Starea de ncovoiere pur ( fig. 6.9)
Este cazul n care o
y
= 0, o
x
= 0, t
xy
= t
yx
= 0 i poate s apar att la solicitri
compuse
ct i la ncovoieri combinate cu forfecare. Tensiunile principale sunt:
, 4
2
1
2
2
xy
2
x
x
2 , 1
t + o
o
= o
(6.39)
n timp ce tensiunea tangenial maxim este:
. 4
2
1
2
xy
2
x max
t + o = t
(6.40)
Valorile tensiunilor normal i tangenial pe o suprafa nclinat cu un unghi oarecare
o vor putea fi exprimate cu ajutorul relaiilor:
( ) ; 2 sin 2 cos 1
2
xy
x
o t + o +
o
= o
(6.41)
respectiv:
. 2 cos 2 sin
2
xy
x
o t o
o
= t
(6.42)
Observaie: din relaia (6.39) se observ c tensiunile
o
1
i

o
2
sunt de semne contrare i ca urmare una este de ntindere
iar cea de a doua de compresiune.
141 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
6.2.3 Reprezentarea grafic a variaiei tensiunilor
6.2.3.1 Cercul lui Mohr
Aceast construcie grafic se poate realiza foarte uor pornindu-se de la relaiile
cuprinse n sistemul (6.9). Cu ajutorul cercului lui Mohr se poate reprezenta distribuia
tensiunilor din jurul unui punct ntr-un sistem de referin ce are drept coordonate
tensiunile o i t.
Folosind relaiile (6.9) tensiunile o i t se pot exprima funcie de unghiul o de
nclinare al suprafeei sub forma:

o
o o
= t
o
o o
+
o + o
= o
. 2 sin
2
; 2 cos
2 2
2 1
2 1 2 1
(6.43)
Relaiile (6.43) pot fi exprimate sub forma:
.
2 2
2
2 1 2
2
2 1
|
.
|

\
| o o
= t + |
.
|

\
| o + o
o
(6.44)
Ecuaia (6.44) reprezint ecuaia unui cerc de raz egal cu
2
2 1
o o
i avnd
centrul situat, ntr-o reprezentare ortogonal, pe axa absciselor la o distan de
2
2 1
o + o
fa de centrul sistemului. Cercul rezultat pe baza relaiei (6.44) i avnd caracteristicile de
mai sus poart denumirea de cercul lui Mohr.
Pentru construcia grafic a cercului (fig.6.10) se parcurg urmtoarele etape:
C - se consider un sistem de axe ortogonale astfel nct pe abscis se vor reprezenta
tensiunile normale o iar pe ordonat tensiunile tangeniale t ;
C - se alege o scar convenabil de reprezentare
a valorilor tensiunilor ;
C - se construiete segmentul OA care
reprezint semisuma tensiunilor principale,
respectiv
;
2
OA
2 1
o + o
=
C - se traseaz cercul cu centrul n A i avnd raza
egal cu
2
2 1
o o
, rezultnd dou puncte de
intersecie ale cercului cu abscisa: B i C ;
Fig.6.10
142
REZISTENA MATERIALELOR
segmentele
OB
i
OC
reprezint, la scara aleas iniial, tensiunile principale
( ); OC OB
1 2 2 1
o = o = o o i i
C - pentru determinarea tensiunilor ce apar ntr-o seciune nclinat o fa de
planul pe care acioneaz o
1
se procedeaz astfel:
a) prin B se traseaz o dreapt BP care face cu axa Oo unghiul o de nclinare
al suprafeei (unghiul PAC = 2o) ;
b) prin proiecia punctului P pe axa Oo rezult urmtoarele relaii:
; 2 cos
2
2 cos AP AM
AP
AM
2 cos
2 1
o
o o
= o = = o
(6.45)
; 2 cos
2 2
AM BA OB OM
; 2 sin
2
2 sin AP PM
AP
PM
2 sin
2 1 2 1
2
2 1
o
o o
+
o o
+ o = + + =
o
o o
= o = = o
(6.46)
sau:
. 2 cos
2 2
OM
2 1 2 1
o
o o
+
o + o
=
(6.47)
Comparnd relaiile (6.46) i (6.47) cu relaiile cuprinse n sistemul (6.43) rezult
urmtoarele consideraii:
* segmentul
OM
, obinut prin proiecia punctului P pe abscis, reprezint, la scara
aleas, valoarea tensiunii normale o de pe suprafaa nclinat cu unghiul o;
* segmentul
PM
reprezint, la aceeai scar aleas, tensiunea tangenial t de
pe suprafaa nclinat cu unghiul o.
Observaii:
1) Valoarea maxim pentru t corespunde unui unghi o = 45 ;
2) Segmentul
OP
este egal cu valoarea tensiunii p
rezultanta dintre tensiunile o i t:
p PM OM OP
2 2
2 2
= t + o = + = (6.48)
.
OM
PM
tg
o
t
= = u
(6.49)
unde u este unghiul pe care-l face tensiunea p cu normala la
suprafaa nclinat (fig. 6.11).
Fig. 6.11
143 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.12
6.2.4 Starea plan de deformaii
Se consider, pentru nceput, o bar confecionat dintr-un material care este distribuit
continuu n ntregul volum. Dac asupra barei se acioneaz cu o for P (de exemplu este
supus la traciune axial - fig. 6.12) i raportnd bara la un sistem de referin cu axa Ox
luat ca ax longitudinal a barei, se pot face
urmtoarele precizri: sub aciunea forei P o
seciune oarecare A - A se va deplasa pe direcia
axei, pe o distan u ajungnd n A' - A', n timp ce, o
alt seciune B - B, situat la o distan dx de seciunea
A - A, se deplaseaz axial cu distana u + du ajungnd
n B' - B'.
Cunoscndu-se deplasrile celor dou
planuri ( A-A i B-B) se poate determina lungirea
segmentului cuprins ntre ele:
D dx = dx + u + du - u - dx = du (6.50)
Prin mprirea acestei lungiri la lungimea iniial a segmentului (dx) se obine lungirea
specific n direcia x:
.
dx
dx
dx
du
x
A
= = c
(6.51)
n plan, deformaia nu va mai avea o singur
component deoarece pe lng deplasarea u, de pe
orizontal, mai apare o a doua deplasare v pe direcie
vertical. Cele dou sunt, n acelai timp, funcii de
coordonatele x i y ale sistemului la care este raportat
corpul studiat (fig.6.13): u = u (x, y) i v = v (x, y).
n mod analog cu starea liniar prezentat
anterior, pentru starea plan de deformaii se pot scrie
urmtoarele relaii:
.
y
v
i
x
u
y x
c
c
= c
c
c
= c
(6.52)
Observaie: s-au introdus derivatele pariale deoarece att deplasarea u ct i
deplasarea v sunt dependente att de x ct i de y.
Se consider o plac care conine un element liniar, o dreapt, O
1
A de lungime dat
dl (fig.6.14) raportat la sistemul de referin X
1
O
1
Y
1
. Fa de sistemul de referin al
ntregii plci (Oxy) punctul O
1
este situat la distanele x i y. Ca urmare, coordonatele
punctelor O
1
i A fa de sistemul Oxy vor fi: O
1
(x ; y) i A (x + dx; y + dy).
Deplasarea punctului O
1
n O' are componentele u i v iar deplasarea punctului A n
Fig. 6.13
144
REZISTENA MATERIALELOR
A' are componentele:

c
c
+
c
c
+ = +
c
c
+
c
c
+ = +
. dy
y
v
dx
x
v
v dv v
; dy
y
u
dx
x
u
u du u
(6.53)
Dac se realizeaz o translaie a elementului liniar deformat O'A' n O
1
se obine
elementul O
1
A
3
iar componentele deplasrii punctului A, n raport cu O
1
, sunt:

c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
=
. dy
y
v
dx
x
v
MA
; dy
y
u
dx
x
u
AM
3
(6.54)
n continuare, s considerm elementul dreptunghiular ABCD (izolat dintr-o plac
asupra creia acioneaz un sistem de fore) cu laturile dx i dy i raportat la sistemul de
axe xOy (fig.6.15).
Fcnd o comparaie ntre fig.6.14 i fig.6.15, se poate observa c, segmentele
care alctuiesc dreptunghiul ABCD (fig.6.15) pot fi asimilate, pe rnd, elementului liniar
A O
1
din fig.6.14.
Ca urmare, n forma de-format, punctele se vor deplasa astfel: A n A', B n B', C n
C' i D n D' valorile lor fiind date n tabelul 6.1
Fa de situaia iniial, elementul considerat sufer i deformaii unghiulare care
se pot determina funcie de aceleai deplasri u i v. Astfel, laturile AB i AD ale elementului
se nclin aprnd ungiurile
1
i
2
. Valorile unghiurilor aprute pot fi uor determinate cu
ajutorul funciilor trigonometrice i innd cont c fiind foarte mici se pot aproxima funciile
trigonometrice cu valoarea unghiului. Astfel, din fig. 6.15, rezult:
,
dy dy
y
v
dy
y
u
tg
1 1
+
c
c
c
c
= ~
(6.55)
Fig.6.14
Fig.6.15
145 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Tabelul 6.1
ns, innd cont c:
, dy dy
y
v
<<
c
c
termenul
dy
y
V
c
c
poate fi neglijat, expresia lui
1
devenind:
.
y
u
1
c
c
=
Pentru unghiul
2
, asemntor unghiului
1
, se poate scrie:
.
dx dx
x
u
dx
x
v
tg
2 2
+
c
c
c
c
= ~
(6.56)
Din relaia ( 6.56), folosind aceleai raionament ca i pentru relaia (6.55), rezult:.
Variaia total a unghiului DAB este egal cu suma celor dou unghiuri
1
i
2
:
.
y
u
x
v
2 1 xy
c
c
+
c
c
= + =
(6.57)
Unghiul
xy
dat de relaia (6.57) poart denumirea de lunecare specific n planul
xOy.
Relaiile (6.52) i (6.57) exprim legtura care exist ntre deformaiile specifice i
deplasri.
Din triunghiul A ADC se pot scrie relaiile:
.
l d
dx
cos i
l d
dy
sin = o = o
(6.58)
Dup deformaie segmentul AC va avea o lungime egal cu: dl + Adl. Avnd n
vedere faptul c dup deformaie au loc modificri ale laturilor dx i dy cu du i respectiv
dv, rezult:
( ) ( ) ( ) . dv dy du dx l d l d
2 2 2
+ + + = A +
(6.59)
sau:
( ) .
2 2
2
dy
y
v
dx
x
v
dy dy
y
u
dx
x
u
dx l d l d
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+ +
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+ = A +
146
REZISTENA MATERIALELOR
Realiznd calculele i neglijnd infiniii mici de ordin superior, dup mprirea cu dl
2
se obine:
.
l d
dy
l d
dx
x
v
y
u
l d
dy
y
v
l d
dx
x
u
l d
) l d (
2 2
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+ |
.
|

\
|
c
c
+ |
.
|

\
|
c
c
=
A
(6.60)
ceea ce reprezint lungirea specific a segmnetului AC.
innd cont de relaiile: (6.51), (6.52), (6.56) i (6.58) rezult:
, cos sin sin cos
xy
2
y
2
x
o o + o c + o c = c (6.61)
sau innd cont de funciile trigonometrice ale unghiului dublu:
. 2 sin
2
1
2 cos
2 2
xy
y x y x
o + o
c c
+
c + c
= c
(6.62)
Relaia (6.62) este asemntoare cu cea a tensiunilor normale (6.9) i, prin analogie,
se poate pune problema existenei a dou direcii principale n lungul crora lungirile s aib
valori extreme iar lunecarea specific s fie zero. Direciile pot fi determinate cu relaia:
. 2 tg
y x
xy
2 , 1
c c

= o
(6.63)
Observaie: direciile principale determinate ci ajutorul relaiei (6.63) coincid cu
direciile tensiunilor principale.
Lungirile specifice principale sunt determinate cu ajutorul relaiei:
( ) .
2
1
2
2
xy
2
y x
y x
2 , 1
+ c c
c + c
= c
(6.64)
6.3 STAREA SPAIAL DE TENSIUNE
6.3.1 Determinarea tensiunilor principale i a tensiunilor tangeniale
ntr-un corp solid solicitat de un sistem de fore oarecare n spaiu, aflate n echilibru,
apare o stare general de solicitare.
Dac se izoleaz un element paralelipipedic (fig.6.16) i este raportat la un sistem
triortogonal de axe xOyz, pe feele elementului considerat vor apare tensiuni normale o i
tangeniale t.
i n starea spaial, ca i n cazul strii liniare, va fi valabil legea dualitii tensiunilor
tangeniale.
Astfel exist urmtoarele egaliti:
. ; ;
x zy yz y zx xz z yx xy
t = t = t t = t = t t = t = t
(6.65)
Starea de solicitare din jurul unui punct se poate determina prin tensorul tensiunilor dat
de relaia (6.1). innd cont de relaia (6.65) se poate spune c tensorul tensiunilor este simetric.
Pentru determinarea variaiei tensiunilor ntr-un plan nclinat se consider un tetraedru
(fig.6.17) care are trei fee determinate de axele unui sistem de referin triortogonal.
147 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.16
Fig. 6.17
Pe cele trei fee sunt cunoscute tensiunile

. , , , ,
zy yz zx xz yx xy z y x
i t = t t = t t = t o o o
Normala planului nclinat N formeaz, n raport cu axele sistemului considerat,
cosinuii directori: l, m i n. Aria planului nclinat se consider a fi egal cu dA.
Ca urmare, feele laterale ale tetraedrului vor avea suprafeele egale cu:
aria OAC = n dA; aria OBC = l dA i aria OAC = m dA.
Tensiunea p, care acioneaz pe suprafaa nclinat, poate fi descompus, pe cele
trei direcii, n componentele: p
x
, p
y
i p
z
(fig.6.17).
Prin scrierea ecuaiilor de proiecii ale forelor pe cele trei direcii se obine sistemul:
( )
( )
( )

)

= o + t + t
= t + o + t
= t + t + o
. 0 dA n dA m dA l dA p
; 0 dA n dA m dA l dA p
; 0 dA n dA m dA l dA p
z yz xz z
zy y xy y
zx yx x x
(6.66)
Simplificnd, se obine o form mai simpl a sistemului:

o + t + t =
t + o + t =
t + t + o =
. n m l p
; n m l p
; n m l p
z yz xz z
zy y xy y
zx yx x x
(6.67)
Sistemul (6.67) exprim, funcie de cosinuii directori, legturile ce exist ntre
componentele tensiunii p i tensiunile care se manifest pe feele tetraedrului. Pe de alt
parte, ntre tensiunea p i proieciile sale p
x
, p
y
i p
z
se poate scrie relaia de legtur:
. p p p p
2
z
2
y
2
x
+ + = (6.68)
Concluzie: cunoscnd tensiunile
zy yz zx xz yx xy z y x
i , , , , t = t t = t t = t o o o ce apar
pe feele tetraedrului pot fi determinate cu ajutorul sistemului (6.67) iar componentele
148
REZISTENA MATERIALELOR
lui p, funcie de componentele sale p
x
, p
y
i p
z
se determin cu relaia (6.68).
Pe lng cele trei componente p
x
, p
y
i p
z
tensiunea p mai poate fi descompus i
n alte dou componente: una normal la suprafaa nclinat - tensiunea normal o - i o
a doua cuprins n suprafaa nclinat - tensiunea tangenial t (fig.6.17).
Tensiunea normal o se determin prin proiecia, pe direcie normal, a
componentelor p
x
, p
y
i p
z
:
. p n p m p l
z y x
+ + = o
(6.69)
Prin nlocuirea tensiunilor p
x
, p
y
i p
z
n relaia (6.69) cu expresiile date de (6.67),
se obine pentru tensiunea normal o forma extins:
. l n 2 n m 2 l m 2 n m l
zx yz xy z
2
y
2
x
2
t + t + t + o + o + o = o (6.70)
innd cont de faptul c tensiunile o i t sunt componente ale tensiunii p, ntre
acestea se poate scrie relaia de legtur:
. p
2 2
t + o =
(6.71)
Din (6.71), cunoscnd tensiunea normal o dat de (6.70), se poate determina
tensiunea tangenial t:
. p
2 2
o = t (6.72)
Observaii:
1) Din relaiile (6.67) i (6.68) rezult c tensiunea total p depinde de nclinarea
n spaiu a suprafeei ABC considerate;
2) Avnd n vedere aceast dependen se poate trage concluzia c, asemntor
strii plane, exist direcii principale dup care tensiunea normal prezint
valori extreme;
3) n cazul strii spaiale exist trei direcii principale, notate cu 1 , 2 i 3 i
crora, le corespund trei tensiuni principale notate, la rndul lor, cu : s
1
,
s
2
i s
3
;
4) Tensiunile tangeniale t dup direciile principale sunt egale cu zero.
5) Dac tensiunile se aleg: s
1
>

s
2
> s
3
, atunci tensiunea s
1
este definit a fi
tensiunea maxim, s
2
este definit tensiunea minimax iar s
3
este definit a
fi tensiunea minim.
Determinarea tensiunilor principale o
1
, o
2
i o
3
se poate face considernd
tensiunea p dirijat de-a lungul normalei N la suprafaa nclinat.
n acest caz, cele trei componente p
x
, p
y
i p
z
pot fi scrise funcie de tensiunea
normal o i cosinuii directori:

. n p ; m p ; l p
z y x
o = o = o =
(6.73)
Introducnd relaiile (6.73) n (6.67) rezult un sistem de relaii sub forma:

o + t + t = o
t + o + t = o
t + t + o = o
. n m l n
; n m l m
; n m l l
z yz xz
zy y xy
zx yx x
(6.74)
149 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
care poate fi transformat ntr-un sistem de trei ecuaii cu trei necunoscute: l , m i n cu
condiia evident, avnd n vedere c l, m i n sunt cosinui directori, l
2
+ m
2
+ n
2
= 1.

Ca
urmare, sistemul (6.74) va avea forma:
( )
( )
( )

)

= o o + t + t
= t + o o + t
= t + t + o o
. 0 n m l
; 0 n m l
; 0 n m l
z yz xz
zy y xy
zx yx x
(6.75)
sau, sub form matriceal:
.
0
0
0
n
m
l
z yz xz
zy y xy
zx yx x
(
(
(

=
(
(
(

(
(
(

o o t t
t o o t
t t o o
(6.76)
Pentru ca sistemul (6.75) s aib soluii diferite de cea banal este necesar ca
determinantul su s fie egal cu zero:
. 0
z yz xz
zy y xy
zx yx x
=
o o t t
t o o t
t t o o
(6.77)
Prin dezvoltarea determinantului (6.77) se obine o ecuaie de gradul al treilea:
. 0 I I I
3 2
2
1
3
= o + o o (6.78)
unde
3 2 1
I i I , I
sunt urmtorii invariani:

; I
z y x 1
o + o + o =

; I
2
zx
2
yz
2
xy z x z y y x
x zx
xz z
z yz
zy y
y xy
yx x
2
t t t o o + o o + o o =
o t
t o
+
o t
t o
+
o t
t o
=

. 2 I
zx yz xy
2
xy z
2
zx y
2
yz x z y x
z yz xz
zy y xy
zx yx x
3
t t t + t o t o t o o o o =
o t t
t o t
t t o
=
Observaii:
1) Rdcinile ecuaiei de gradul al treilea (6.78) dau valorile tensiunilor principale:
3 2 1
i , o o o ;
2) La acelai rezultat se poate ajunge plecnd de la relaia tensiunilor normale s
dat de (6.70) i innd cont de legtura dintre l, m i n (metoda coeficienilor lui
Lagrange). Astfel, se poate considera funcia de tensiuni:
( ). n m l l n 2 n m 2 l m 2 n m l
2 2 2
zx yz xy z
2
y
2
x
2
+ + o t + t + t + o + o + o =
150
REZISTENA MATERIALELOR
Derivnd fucia n raport cu cosinuii directori i egalnd relaiile cu zero, rezult:
0
n m l
=
c
c
=
c
c
=
c
c
, ceea ce conduce la un sistem de forma (6.75).
Funcie de tensiunile principale
3 2 1
, o o o i tensiunea total p de pe suprafaa
nclinat poate fi scris, pe baza relaiei (6.68) i considernd ca axe direciile principale,
sub forma:
. n m l p
2
3
2 2
2
2 2
1
2
o + o + o = (6.79)
Ca urmare, folosind relaiile (6.72) i (6.79), tensiunea tangenial t este:

( ) , n m l n m l
2
3
2
2
2
1
2 2
3
2 2
2
2 2
1
2
o + o + o o + o + o = t
(6.80)
sau: ( ) ( ) ( ) . m n n l m l
2
3 2
2 2
2
3 1
2 2
2
2 1
2 2 2
o o + o o + o o = t (6.81)
Pentru determinarea tensiunii tangeniale maxime, expresia (6.81) se scrie numai
funcie de doi cosinui directori (de exemplu l i m folosind i relaia de legtur dintre l, m
i n ), se deriveaz n raport cu acetia dup care derivatele se anuleaz. Astfel, relaia
(6.81), prin nlocuirea lui n va fi:
( ) ( ) ( ) ( ) | | . m l m l
2
3
2
3 2
2
3 1
2
3
2
3
2
2
2 2
3
2
1
2 2
o + o o + o o o + o o + o o = t
(6.82)
Anulnd derivatele n raport cu l i m ale relaiei (6.82) se obine sistemul:
( ) ( ) ( )( ) ( ) | |
( ) ( ) ( )( ) ( ) | |

= o o o + o o o o + o o o o =
c
ct
= o o o + o o o o + o o o o =
c
ct
. 0 m 4 l m 4 m 4 m 2
m
; 0 l 4 l m 4 l 4 l 2
l
3 2 3
2
3 2 3 1
3 2
3 2
2
3
2
2
2
3 1 3
2
3 2 3 1
3
2
3 1
2
3
2
1
2
(6.83)
sau:
( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( ) | |
)

= o o o o o o + o o o
= o o o o o o + o o o
. 0 2 l 2 m 2 m 2
; 0 2 m 2 l 2 l 2
3 3 1
2
3 2
2
3 2 3 2
3 3 2
2
3 1
2
3 1 3 1
(6.84)
Considernd o o o
1 2 3
> > , sistemul (6.84) poate fi scris sub forma simplificat:
( )( ) ( ) | |
( )( ) ( ) | |
)

= o o o o
= o o o o
. 0 l 2 m 2 1 m
; 0 m 2 l 2 1 l
3 1
2 2
3 2
3 2
2 2
3 1
(6.85)
Pentru sistemul (6.85) exist patru grupe de soluii l i m:
Grupa 1 : l = 0 ; m = 0 conduce la situaia n = 1 sau, cu alte cuvinte, exist
n loc de trei direcii principale numai una (n spe axa Oz) ceea ce contrazice
ipoteza existenei a trei direcii principale ; deci, se elimin ;
Grupa 2 : l
=
0 ; m
=
0 conduce la posibilitatea simplificrii n (6.85) cu l i m
i apoi, prin separarea relaiilor, rezult o
1
=o
2
ceea ce contravine condiiei
o o o
1 2 3
> >
(existena a trei tensiuni distincte);
Grupa 3 : l
=
0 ; m = 0 din prima ecuaie cuprins n sistemul (6.85) rezult : 1-
151 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
2l = 0 i ca urmare,vor fi obinute soluiile:
.
2
2
n ; 0 m ;
2
2
l = = =
(6.86)
Grupa 4 : l = 0 ; m
=
0 din a doua ecuaie cuprins n sistemul (6.85) rezult
1 - 2m = 0 ceea ce conduce la setul de soluii:
.
2
2
n ;
2
2
m ; 0 l = = =
(6.87)
Observaie: derivnd relaia (6.81) n raport cu n s-ar obine soluia:
. 0 n ;
2
2
m ;
2
2
l = = = (6.88)
Concluzie: planele pentru care tensiunile tangeniale sunt extreme reprezint
planele bisectoare ale celor trei unghiuri diedre ce sunt formate de planele tensiunilor
normale principale.
Dac soluia (6.86) este introdus n relaia (6.81) se va obine ecuaia:
,
2 2 2
3 1
2
3 1
2
3
2
1 2
|
.
|

\
| o o
= |
.
|

\
| o + o

o + o
= t
(6.89)
a cror soluii sunt tensiunile tangeniale:
.
2
3 1
13
o o
= t
(6.90)
Analog, prin nlocuirea soluiilor (6.87) i (6.88) n relaia (6.81) se vor putea obine:

o o
= t
o o
= t
.
2
;
2
2 1
12
3 2
23
(6.91)
Reprezentarea grafic a tensiunilor n plane este artat n fig. 6.18.
Fig. 6.18
152
REZISTENA MATERIALELOR
6.3.2 Reprezentarea grafic a variaiei tensiunilor. Cercul lui Mohr
Ca i n cazul strii plane, determinarea tensiunilor n seciunile nclinate se poate
realiza cu ajutorul cercului lui Mohr. Astfel, se alege un sistem de axe ortogonale considernd
pe abscis tensiunile normale o iar pe ordonat tensiunile tangeniale t. Se va alege o scar
convenabil de reprezentare a tensiunilor o i t.
Pentru construcia grafic a cercului (fig. 6.19) se parcurg urmtoarele etape:
C - pe axa Oo se vor reprezenta, la scara aleas, segmentele:
;
3 3 2 2 1 1
OP OP , OP o = o = o = i
C - se traseaz cercurile de diametre
3 1
P P

(cu centrul n O
1
),
2 1
P P

(cu centrul n
O
2
) i
3 2
P P

(cu centrul n O
3
), razele corespunztoare fiind:
13
3 1 3 1
2 2
P P
t =
o o
= - pentru cercul cu centrul O
1
;
12
2 1 2 1
2 2
P P
t =
o o
=
- pentru cercul cu centrul n O
2
;
23
3 2 3 2
2 2
P P
t =
o o
=
- pentru cercul cu centrul n O
3
.
C - se consider n punctul P
1
tangenta
1 1
T P
la cerc (perpendicular pe axa Oo);
C - se traseaz prin P
1
o dreapt care face cu dreapta
1 1
T P
un unghi egal cu o;
Fig. 6.19
153 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
aceast nou dreapt intersecteaz cercurile O
1
i O
2
n punctele M
1
i M
2
;
C - se construiete un arc de cerc
2 1
M M
ce are centrul n centrul cercului care
trece prin P
1
(cercul O
3
) i are raza egal cu:
; M O = M O
2 3 1 3
- se repet construcia i pentru celelalte dou unghiuri | i ;
C - punctul P, obinut prin intersecia arcelor
2 1
M M i
5 4
M M , determin, prin
proieciile sale pe cele dou axe, tensiunile o i t.
6.3.3 Alte forme de exprimare a strii spaiale de tensiune
6.3.3.1 Tensiuni octoedrice
Se consider un element de volum ce este orientat
n raport cu un sistem de axe care coincid cu direciile
principale (fig. 6.20).
Suprafeele nclinate la fel fa de planele principale
se numesc plane octoedrice iar tensiunile care se manifest
pe ele poart numele de tensiuni octoedrice.
Observaie: cele 8 plane octoedrice pot fi realizate
cu ajutorul unui cub ducnd-se diagonalele feelor.
Tensiunile care apar sunt urmtoarele:
* Tensiunea normal octoedric:
.
3
3 2 1
oct
o + o + o
= o
(6.92)
* Tensiunea tangenial octoedric:
( ) ( ) ( ) ,
3
2
3
1
2
3
2
2
2
1
2
1 3
2
3 2
2
2 1 oct
t + t + t = o o + o o + o o = t
(6.93)
unde prin
3 2 1
i , t t t
s-au notat:
. i ,
12 3 13 2 23 1
t = t t = t t = t
* Tensiunea total octoedric:
. p
2
3
2
2
2
1
2
oct
2
oct oct
o + o + o = t + o = (6.94)
Fig. 6.20
154
REZISTENA MATERIALELOR
6.3.3.2 Tensor sferic. Deviator
Tensorul T
s
dat de relaia (6.1) poate fi descompus n dou componente sub forma:
, D T T
m m
o o o
+ =
(6.95)
unde:
|
|
|
.
|

\
|
o
o
o
=
o
m
m
m
m
0 0
0 0
0 0
T
este tensorul sferic (6.96)
iar:
|
|
|
.
|

\
|
o o t t
t o o t
t t o o
=
o
m z yz xz
zy m y xy
zx yx m x
m
D
este deviatorul tensiunilor (6.97)
n relaiile (6.96) i (6.97) prin o
m
s-a notat tensiunea medie:
.
3
z y x
m
o + o + o
= o
(6.98)
Observaii:
1) ntre tensiunea medie o
m
i primul invariant I
1
(unde I
1
este definit n relaia
6.78) exist relaia de legtur: I
1
= 3 o
m
;
2) Efectul tensorului sferic este acela de variaie a volumului fr variaia formei;
3) Deviatorul are ca efect variaia formei fr modificarea volumului.
6.3.4 Starea spaial de deformaii
ntr-un corp supus aciunii unui sistem de fore aflate n echilibru, vor apare, pe
lng tensiuni i deformaii.
Fig. 6.21
155 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Pe fiecare direcie din spaiu se poate defini cte o lungire specific c iar pentru
fiecare pereche de direcii otogonale cte o lunecare specific .
Dac se face raportarea la un sistem de axe Oxyz ortogonal (fig. 6.21) vor apare:
- lungirile specifice:
; , ,
z y x
c c c
- lunecrile specifice:
;
;
;
zy yz
zx xz
yx xy
=
=
=
Ca i n cazul tensiunilor, cele 9 componente ale deformaiei se pot grupa n tensorul
deformaiilor specifice:
.
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
T
z yz xz
zy y xy
zx yx x
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
c
c
c
=
c
(6.99)
ntre deplasrile u de pe axa x, v de pe axa y i w de pe axa z i deformaiile
specifice c i exist urmtoarele relaii de legtur:

c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
=
c
c
+
c
c
=
c
c
= c
c
c
= c
c
c
= c
.
x
w
z
u
;
z
v
y
w
;
y
u
x
v
;
z
w
;
y
v
;
x
u
zx yz xy
z y x
(6.100)
Observaii: 1) Ca i n cazul tensiunilor normale exist direcii principale ale lungirilor
specifice, valorile acestora fiind e
1
, e
2
i e
3
;
2) Lunecrile specifice, ca i n cazul tensiunilor tangeniale, au valori extreme n
plane care sunt nclinate la unghiuri de 45 fa de direciile principale ale lungirilor. Valorile
lunecrilor n aceste caz sunt egale cu:
( )
( )
( );
;
;
3 2 12
3 1 13
2 1 12
c c =
c c =
c c =
(6.101)
6.4. LEGEA GENERALIZAT A LUI HOOKE
Pentru determinarea legii generalizate a lui Hooke, se consider un corp asupra cruia
acioneaz un sistem de fore aflat n echilibru. Ipotezele de calcul sunt: corpul se presupune
a fi realizat dintr-un material omogen i izotrop, deformaiile sale fiind infinitesimale
156
REZISTENA MATERIALELOR
iar solicitarea este efectuat sub limita de
proporionalitate a materialului.
Legea lui Hooke exprim legtura
dintre tensiunile i deformaiile care apar
ntr-un corp solicitat de un sistem de fore
exterioare.
Astfel, pentru starea liniar de tensiuni i
pentru forfecarea pur (fig.6.22) forma
acestei legi este:
.
G
respectiv
E
xy
xy
x
x
t
=
o
= c
(6.102)
Experimental, se constat c prin solicitarea de traciune dup o direcie, un corp se
alungete dup direcia solicitrii n timp ce, dup direciile transversale pe direcia de ntindere
apar contracii. Mrimea contraciei transversale se determin cu ajutorul coeficientului lui
Poisson cunoscut i sub denumirea de coeficientul contraciei transversale notat cu v.
Acest coeficient este definit ca fiind egal cu raportul dintre deformaia
transversal, notat cu e
tr
i lungirea longitudinal e:
c
c
= v
tr
Astfel, dac pe direcia x a unui sistem de axe (fig.6.22) acioneaz o for de
ntindere, tensiunea pe direcia x este o
x
iar contracia pe direcia y este:
E
x
x y
o
v = c v = c
(6.103)
n cazul strii de solicitare spaial, determinarea lungirilor specifice, dup fiecare
direcie n parte, se poate realiza prin metoda suprapunerii efectelor.
Fig. 6.22
Fig. 6.23
157 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Pentru aceasta se izoleaz dintr-un corp, care este solicitat de un sistem de fore
aflat n echilibru i care se supune ipotezelor enumerate mai sus, un paralelipiped care, este
raportat la un sistem de axe triortogonal Oxyz (fig. 6.23,a).
n urma solicitrii pe feele paralelipipedului apar tensiunile
z y x
i , o o o , orientate
dup cele trei axe, nsoite de deformaii, legtura dintre acestea este prezentat n tabelul 6.2.
Prin principiul suprapunerii de efecte (fig. 6,24 b, c i d) se vor obine:

o
+
o
v
o
v = c
o
v
o
+
o
v = c
o
v
o
v
o
= c
.
E E E
:
;
E E E
:
;
E E E
:
z
y
x
z
z
y
x
y
z
y
x
x
Oz direcir pe -
Oy direcir pe -
Ox direcir pe -
(6.104)
n cazul n care pe feele elementului acioneaz i tensiuni tangeniale, legtura
dintre tensiunile tangeniale i lunecrile specifice care apar este exprimat prin:
.
G
;
G
;
G
zx
zx
yz
yz
xy
xy
t
=
t
=
t
=
(6.105)
Sistemul (6.104) mpreun cu relaiile (6.105) se mai pot scrie i sub forma:
( ) | |
( ) | |
( ) | |

t
= o + o v o = c
t
= o + o v o = c
t
= o + o v o = c
.
G
;
E
1
;
G
;
E
1
;
G
;
E
1
zx
zx y x z z
yz
yz z x y y
xy
xy z y x x
(6.106)
Relaiile (6.106) exprim legea generalizat a lui Hooke pentru materiale izotrope
Tabelul 6.2
158
REZISTENA MATERIALELOR
i omogene. n cadrul capitolului de ntindere - compresiune a fost stabilit relaia:
.
z y x v
c + c + c = c
nlocuind n aceast relaie expresiile lungirilor e
x
, e
y
i e
z
date de (6.106) se obine:
( ) .
E
2 1
E
2 1
m z y x v
o
v
= o + o + o
v
= c
(6.107)
Relaia (6.107) poart denumirea de ecuaia lui Poisson. Din relaia (6.107) rezult
c suma tensiunilor este:
v z y x
2 1
E
c
v
= o + o + o
(6.108)
iar din prima relaie din (6.106) rezult:
v
c
= o o o
v
x
z y x
E 1
(6.109)
nsumnd relaiile (6.108) i (6.109) rezult tensiunea o
x
. Asemntor, se obin i
tensiunile o
y
i o
z
.
Rezult astfel:

= t |
.
|

\
|
c
v
v
+ c
v +
= o
= t |
.
|

\
|
c
v
v
+ c
v +
= o
= t |
.
|

\
|
c
v
v
+ c
v +
= o
. G ;
2 1 1
E
; G ;
2 1 1
E
; G ;
2 1 1
E
zx zx v z z
yz yz v y y
xy xy v x x
(6.110)
Pentru starea plan (o
z
= 0) legea generalizat a lui Hooke se scrie sub forma:
( )
( )
( )

= o + o = c
= o v o = c
t
= o v o = c
. 0 ;
E
1
; 0 ;
E
1
;
G
;
E
1
zx y x z
yz x y y
xy
xy y x x
(6.111)
( )
( )
. G
1
E
1
E
xy xy
x y
2
y
y x
2
x
= t
c v + c
v
= o
c v + c
v
= o
(6.112)
Dac se consider un sistem ale crui axe sunt direciile principale 1, 2 i 3, atunci
159 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.24
lungirile specifice, funcie de tensiunile principale, vor fi:
( ) | |
( ) | |
( ) | |

o + o v o = c
o + o v o = c
o + o v o = c
.
E
1
;
E
1
;
E
1
2 1 3 3
3 1 2 2
3 2 1 1
(6.113)
Tensiunile principale pot fi scrise, prin rezolvarea sistemului (6.113), sub forma:
( )( )
( ) ( ) | |
( )( )
( ) ( ) | |
( )( )
( ) ( ) | |

c + c v + c v
v v +
= o
c + c v + c v
v v +
= o
c + c v + c v
v v +
= o
. 1
2 1 1
E
; 1
2 1 1
E
; 1
2 1 1
E
2 1 3 3
3 1 2 2
3 2 1 1
(6.114)
6.5. EXPRESIA ENERGIEI DE DEFORMAIE
6.5.1 Expresia energiei specifice de deformaie
Prin aciunea unui sistem de fore exterioare asupra unui corp solid deformabil se
produce un lucru mecanic, denumit lucru mecanic exterior ( L ). Tot ca urmare a aciunii
acelorai fore, n corpul solid se nmagazineaz energie potenial, care este definit n mai
multe forme: energie de deformaie, lucru mecanic de deformaie sau lucru mecanic
interior ( U ).
Pe baza legii conservrii energiei,
ntreg lucul mecanic este transformat n
energie de deformaie, ceea ce conduce la
egalitatea:
L = U (6.115)
Proprietatea de nmagazinare a energiei
poteniale de deformaie ofer posibilitatea
realizrii de numeroase aplicaii tehnice:
suspensii, arcuri de ceasornice, elemente
elastice de amortizare etc.
a) Starea liniar de tensiune
Energia specific de deformaie este
160
REZISTENA MATERIALELOR
energia raportat la unitatea de volum.
Pentru a determina expresia energiei specifice de deformaie se consider o bar
dreapt a crei lungime este l. Seciunea barei este constant n lungul axei astfel nct se
poate spune c EA = const. (fig.6.24). Bara este raportat la un sistem de axe ortogonal
astfel nct axa Ox este axa longitudinal a barei. n direcie axial bara este solicitat cu o
for P, aprnd o stare liniar de tensiune i ca urmare, va apare tensiunea normal o n
seciunea transversal. Tot sub aciunea forei P are loc o lungire a barei egal cu Al.
Deci, pentru starea de solicitare descris mai sus se pot scrie relaiile:
, l l ;
A
P
c = A = o
(6.116)
unde : A - este seciunea transversal ; c - este lungirea specific.
Solicitarea este considerat a avea loc n domeniul static, fora P crescnd la o
valoare maxim n timp i nu brusc. Urmrirea solicitrii relev urmtoarele aspecte
desfurate n timp:
C - dup un timp t, valoarea forei axiale care se manifest este egal cu N (unde 0 <
N < P) iar seciunea B-B se deplaseaz ntr-o nou poziie C-C, deplasarea fiind
egal cu u ;
C - dup un timp dt fora axial crete cu valoarea dN iar deplasarea cu cantitatea du
; deci, fa de momentul iniial, la timpul t + dt fora axial este N + dN iar lungirea
este u + du.
Lucrul mecanic se poate calcula cu ajutorul relaiei:
.
l
0
du N L
}
A
=
(6.117)
Materialul fiind considerat elastic i solicitarea realizndu-se n limita de
proporionalitate, pe baza legii lui Hooke se poate scrie c:
.
P
l
dN
du A
=
(6.118)
Introducnd relaia (6.118) n relaia (6.117) se obine:
.
2
l P
dN N
F
l
dN N
F
l
L
P
0
P
0
A
=
A
=
A
=
} }
(6.119)
i, innd cont de (6.115), rezult:
.
2
l P
U
A
=
(6.120)
Concluzie: energia total de deformaie n cazul solicitrii statice este egal
cu semiprodusul dintre fora aplicat i deplasarea datorat aplicrii forei.
innd cont de relaiile (6.116) se obine :
, V
2 2
l A
U
c o
=
c o
=
(6.121)
unde V este volumul barei.
161 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Componenta
2
c o
din relaia (6.121) reprezint energia specific de deformaie U
s
:
.
2
U
S
c o
=
(6.122)
innd cont, din nou, de legea generalizat a lui Hooke, expresia energiei specifice
de deformaie mai poate fi scris i sub formele:
.
E 2
U sau
2
E
U
2
S
2
S

o
=
c
=
(6.123)
Energia de deformaie nmagazinat de un element de volum dV din bara solicitat
poart denumirea de energie elementar de deformaie:
. dV
E 2 2
dV U dU
2
S
o
=
c o
= =
(6.124)
nsumarea acestei energiei, pentru ntregul volum al corpului solid solicitat, permite
obinerea energiei totale de deformaie U:
. dV
E 2
dV
2
dU U
V
2
V V
} } }
o
=
c o
= =
(6.125)
b ) Starea de forfecare pur
Pe baza acelorai raionamente, ca n cazul strii liniare de tensiune, se obin:
= energia specific de deformaie:
;
G 2 2
U
2
S
t
=
t
=
(6.126)
= energia elementar de deformaie:
; V d
G 2
dV
2
dU
2
t
=
t
=
(6.127)
= energia total de deformaie:
. V d
G 2
V d
2
U
V
2
V
} }
t
=
t
=
(6.128)
6.5.2 Expresia energiei totale de deformaie
Se consider un element de laturi dx, dy i dz, dintr-un material omogen i izotrop,
asupra cruia se aplic, n mod progresiv, fore pe cele trei direcii x, y i z. Ca urmare, apar
pe cele trei direcii tensiunile
yz xz xy z y x
i , , , , t t t o o o
. Energia specific de deformaie este:
2 2 2 2 2 2
U
yz yz
xz xz
xy xy
z z
y y
x x
S
t
+
t
+
t
+
c o
+
c o
+
c o
=
(6.129)
162
REZISTENA MATERIALELOR
Fig. 6.25
Dac se nlocuiesc deformaiile c i , pe baza legii generalizate a lui Hooke, rezult:
( ) ( ) ( ).
G 2
1
E E 2
1
U
2
yz
2
xz
2
xy z x z y y x
2
z
2
y
2
x S
t + t + t + o o + o o + o o
v
o + o + o =

(6.130)
Funcie de tensiunile principale:
( ) ( ).
E E 2
1
U
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1 S
o o + o o + o o
v
o + o + o =
(6.131)
Energia elementar i cea total de deformaie au expresiile:
. dV U U i dV U dU
V
S S
}
= =
(6.132)
6.5.3 Energia specific de deformaie modificatoare de volum i form
Prin aplicarea forelor, un corp solid i schimb att forma ct I dimensiunile
iniiale. Corespunztor, energia de deformaie nmagazinat n corp se poate considera ca
fiind compus din dou cantiti: o energie de variaie a volumului U
sv
i o energie de
variaie a formei U
sf
.
Se consider c asupra unui element al corpului solid acioneaz tensiunile principale
3 2 1
i , o o o

(fig. 6.25).
Starea de solicitare poate rezulta prin nsumarea a dou stri componente:
* prima, cnd pe feele elementului acioneaz numai tensiunile normale medii,
care de fapt sunt egale cu tensiunea octoedric:
3
3 2 1
oct m
o + o + o
= o = o
aceasta deformnd elementul numai n volum, uniform dup toate direciile:
( ) ( )
( )
( ) .
2
3 2 1
2
m
1 3 3 2 2 1
2
3
2
2
2
1 SV
E 6
2 1
E 2
2 1 3
E E 2
1
U
o + o + o
v
= o
v
=
= o o + o o + o o
v
o + o + o =
(6.133)
* a doua, n care pe fee acioneaz diferena de tensiuni fa de tensiunea medie,
163 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.26
realizndu-se numai variaia formei elementului, deformaia specific de volum
fiind zero:
( ) ( ) ( ) | | . 0
E
2 1
m 3 m 2 m 1 v
= o o + o o + o o
v
= c
iar energia de variaie a formei este:
( ) ( ) ( )
2
3 2 1 3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1 Sf
E 6
2 1
E E 2
1
U o + o + o
v
o o + o o + o o
v
o + o + o =
sau:
( ).
E 3
1
U
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1 Sf
o o o o o o o + o + o
v +
=
(6.134)
6.6. RELAIA DINTRE CONSTANTELE ELASTICE E, G I v (RELAIA
DE CONTINUITATE)
n legea generalizat a lui Hooke (6.106) intervin trei constante elastice: E - modulul
de elasticitate longitudinal; G - modulul de elasticitate transversal i v - coeficientul
contraciei transversale. Aceste constante elastice sunt funcie de material, ntre ele putndu-
se determina o relaie de legtur.
Se consider placa din figura 6.26, de grosime constant, confecionat dintr-un
material omogen i izotrop. Ea se afl ntr-o stare de tensiune produs de o for de ntindere
dup direcia Ox i de compresiune dup direcia Oy. Deci: o
x
= - o
y
= o
0
.
Tensiunile produse n paralel n planele nclinate la 45 se determin cu relaiile de
calcul ale strii plane:

o =
o + o
= o
o o
= t
=
o o
+
o + o
= o
o o
+
o + o
= o
. 90 sin
2
2 sin
2
; 0 90 cos
2 2
2 cos
2 2
0
0 0
y x
0 0 0 0
y x y x
Se observ c n plane nclinate la 45 se dezvolt numai tensiuni tangeniale t egale
cu o
0
(stare de forfecare pur).
Energia specific de deformaie poate fi exprimat
att n funcie de tensiunile principale o
x
i o
y
ct i funcie de
tensiunile tangeniale t:
( ) ( ). 1
E
2
E 2
1
U
2
0
y x
2
y
2
x S
v +
o
= o o v o + o =
(6.135)
respectiv:
.
G 2 G 2
U
2
0
2
s
o
=
t
=
(6.136)
Egalnd relaiile (6.135) i (6.136) rezult:
E = 2(1 + n)G (6.137)
164
REZISTENA MATERIALELOR
La aceeai relaie se poate ajunge pornind de la observaia c n figura 6.26 lungirea
diagonalei BD este egal cu scurtarea celeilalte diagonale AC. Nelund n calcul infiniii
mici de ordinul doi, rezult c lungimile AB i BC nu se modific prin deformare. Valoarea
cu care se va modifica unghiul ABC este egal cu valoarea lunecrii specifice . n triunghiul
ABO se poate scrie relaia:
,
2
1
2
1
2
tg
4
tg 1
2
tg
4
tg
' OB
' OA
2 4
tg

~
t
+

t
= =
|
.
|

\
|

t
(6.138)
dar:
( )
( )
BD = AC
; 1
2
BD
B ' B OB ' OB
; 1
2
AC
A ' A OA ' OA
x
y
c + = =
c + = =
(6.139)
Combinnd relaiile (6.138) cu (6.139) se obine:
.
1
1
2
2
sau ,
2
1
2
1
1
1
x
y
x
y
c +
c +
=
+

=
c +
c +
(6.140)
Din relaiile:
( ) ( )
x
i 0 ;
E
1
;
E
1
y z x y y y x x
o = o = o o v o = c o v o = c
rezult:
( ) ( ) .
x y x x
1
E
1
; 1
E
1
o v + = c o v + = c
(6.141)
Introducnd relaiile (6.140) n (6.141) i tinnd cont c t = o
x
se obine:
( ) ( )
( )
. G
1 2
E
sau ,
E
1 2
E
1 2
x
=

t
=
v +
t v +
=
o v +
=
(6.142)
Pe baza relaiei (6.142) se obine: E = 2(1 + v)G .
Spre exemplu, pentru oel v = 0,3, relaia (6.137) devine E = 2,6 G; E = 2,110
5
MPa pentru G obinndu-se valoarea aproximativ de 8,110
4
MPa.
Aplicaia 6.1 Se consider un cazan de presiune cilindric (fig. 6.27) Tabla din care
este acesta confecionat are grosimea egal cu o = 10 mm i diametrul su este de D = 1 m.
n interiorul su se gsete un gaz la o presiune egal cu p = 4 MPa. Se cer s se determine:
a) tensiunile o
x
din peretele cilindric, n sens paralel cu axa longitudinal a cilindrului,
i o
y
n sensul tangentelor la cercurile directoare;
b) tensiunile de pe feele unui element din perete detaat prin seciuni orientate la o =
165 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
Fig. 6.29
30
O
fa de axa cilindrului.
Rezolvare:
a) fora total care solicita cilindrul n lungul axai sale este egal cu suma presiunilor
unitare care se exercit pe fundul cazanului; ca urmare se poate scrie:
; p
4
D
P
2
t
=
- aria seciunii transversale prin peretele cilindric este A = t D o;
- tensiunea o
x
va fi:
. MPa 100
10 4
1000 4
4
D p
A
P
x
=

=
o
= = o
- tensiunea o
y
se determin lund n considerare seciunea orientat n lungul
axei:
. MPa 200
10 2
1000 4
2
D p
l 2
l D p
y
=

=
o
=
o
= o
b) tensiunile de pe feele elementului situat la 30
O
vor fi:
MPa. 301 , 43 60 sin
2
. MPa 125 30 sin 30 cos
o y x
30
o 2
y
o 2
x
30
o
o
=
o o
= t
= o + o = o
Starea de tensiune este prezentat n fig.6.28.
Aplicaia 6.2 Se consider starea de tensiune din figura 6.29 la
care se cunosc:
t
xy
= 40 MPa, o = 60 MPa, t = 30 MPa. Se cer s se determine
tensiunile o
x
i o
y
.
Rezolvare: Se pornete de la relaiile de calcul ale tensiunilor
pe suprafee nclinate:

o t o
o o
= t
o t + o
o o
+
o + o
= o
. 2 cos 2 sin
2
; 2 sin 2 cos
2 2
xy
y x
xy
y x y x
Fig. 6.27 Fig. 6.28
166
REZISTENA MATERIALELOR
Fig. 6.30
nlocuind valorile date prin enunul problemei se obine:

o o
=
+
o o
+
o + o
=
. 60 cos 40 60 sin
2
30
; 60 sin 40 60 cos
2 2
60
o o y x
o o y x y x
Prin rezolvarea sistemului se obin:
. MPa 245 , 61 MPa 228 , 54
y x
= o = o i
Aplicaia 6.3 Se consider un element paralelipipedic
de volum n jurul unui punct al unei piese solicitate. Pe feele
sale se gsete urmtoarea stare plan de tensiuni: o
x
= 40
MPa, o
y
= 120 MPa, i t
xy
= t
yx
= 80 MPa (fig. 6.30). Se
cer s se precizeze:
a) tensiunile normale principale o
1
i o
2
i direciile
principale;
b) tensiunile tangeniale maxime t
1
i t
2
, nclinarea
seciunilor corespunztoare, precum i tensiunile
normale de pe aceste suprafee;
c) tensiunile o
a
i t
a
pe seciunea nclinat cu o =
30
O
.
Rezolvare:
a) tensiunile normale principale se determin pe baza relaiilor:

( ) ( ) , 80 4 120 40
2
1
2
120 40
4
2
1
2
2
2
2
xy
2
y x
y x
2 , 1
+
+
= t + o o
o + o
= o
de unde rezult:
. MPa 137 , 73 i MPa 137 , 153
2 1
= o = o
Unghiurile dintre axa x i direciile principale sunt date de:
. 1
120 40
80 2
2
2 tg
y x
xy
=


=
o o
t
= o
soluiile sunt:
'. ' 30 112 ; ' ' 30 22 45 2
o
2
o
1
o
2 , 1
= o = o = o
b) tensiunile tangeniale maxime sunt:
. MPa 113
2
73 153
2
2 1
2 , 1
=
+
=
o o
= t
; ' ' 30 67 ' ' 30 22 1
80 2
120 40
2
2 tg
o
4
o
3
xy
y x
4 , 3
= o = o =


=
t
o o
= o
167 ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII
* pentru o
3
= -22
O
30'' rezult:
; MPa 248 , 68
2
2
80
2
2
2
120 40
2
120 40
2 sin 2 cos
2 2
3 xy 3
y x y x
3
= +

+
+
=
= o t o
o o
+
o + o
= o
o
* pentru o
4
= 67
O
30'' rezult:
MPa. 525 , 64 ' ' 30 67 sin 80 ' ' 30 67 cos
2
120 40
2
120 40
2 sin 2 cos
2 2
o o
4 xy 4
y x y x
4
=

+
+
=
= o t o
o o
+
o + o
= o
o
. MPa 137 , 113
2
2
80
2
2
2
120 40
2 cos 2 sin
2
3 xy 3
y x
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|


=
= o t o
o o
= t
o
c) pentru seciunea o = 30
O
rezult:
. MPa 28 , 29 60 cos 60 sin
2
MPa; 2 , 69 60 sin 60 cos
2 2
o
xy
o y x
xy
o
xy
o y x y x
30
o
= t
o o
= t
= t
o o
+
o + o
= o
Starea de tensiune este prezentat n fig. 6.31.
Fig. 6.31
168
REZISTENA MATERIALELOR
7
TEORII DE REZISTEN
7.1 GENERALITI
Piesele, componente ale diferitelor ansamble tehnice, sunt supuse n timpul funcionrii
la numeroase i n acelasi timp diverse solicitri. Ca urmare, n ele apar diverse stri de
tensiune: liniar, plan sau spaial. Aceste stri sunt caracterizate prin anumite valori ale
tensiunilor principale, valori determinate de intensitatea solicitrii. Apare, firesc, problema
rezistenei pieselor sau, cu alte cuvinte, la ce tensiuni se va produce distrugerea lor. Atingerea
pragului de distrugere este o urmare a evoluiei unor procese fizico-mecanice care se desfsoar
ntr-un anumit punct, sau n mai multe puncte, sub aciunea solicitrilor exterioare.
Ca urmare, s-a considerat stare de tensiune limit ntr-un punct nivelul la care
ajunge tensiunea n momentul n care materialul piesei (corpului solid) trece dintr-un domeniu
caracterizat de anumite proprieti fizico-mecanice, ntr-un alt domeniu al acestor proprieti,
diferite de cele iniiale i care, ulterior, sub aciunea crescnd a solicitrilor determin
apariia unei situaii periculoase pentru exploatarea piesei respective.
Starea de tensiune limit este rezultatul aciunii a numeroi factori dintre care
se pot aminti: nivelul rspunsului ca urmare a aciunii forelor exterioare, temperatura,
proprietile mecanice ale materialului, starea de tensiune n restul ansamblului etc.
Apariia strii de tensiune limit poate fi privit i la nivelul structurii moleculare.
Astfel, n cazul solicitrilor n domeniul elastic modificarea distanelor interatomice are un
caracter reversibil, forele de interaciune molecular dau o stare de echilibru stabil reelei
cristaline. Mrirea nivelului forelor duce la producerea unor lunecri n punctele ce au defeciuni
de structur, se multiplic dislocaiile aprnd benzi de lunecare. Propagarea fisurilor i
extinderea benzilor de lunecare duc, n timp, la deformaii plastice ireversibile.
Avnd n vedere importana practic a cunoaterii acestei stri de tensiune limit
se impune necesitatea aprecierii ei prin msurtori simple i directe. Cel mai uor aceast
apreciere poate fi realizat prin determinarea tensiunilor sau deformaiilor sau prin evaluarea
energiei de deformare.
Experimental, parametrii ce caracterizeaz starea limit de tensiune se determin
uor pentru solicitrile de ntindere, compresiune i forfecare pur. La materialele ductile, tensiunea
limit este considerat tensiunea de curgere o
c
iar la materialele casante tensiunea de rupere o
r
.
n timp, pe baza msurtorilor i cercetrilor efectuate, au fost stabilite diferite
relaii matematice ntre tensiunile principale o
1
, o
2
i o
3
corespunztoare atingerii strii
limit de tensiune. Relaiile astfel stabilite poart diferite denumiri: teorii de rupere, teorii
de rezisten sau teorii ale strilor limit.
S-a constatat c, atingerea strii limit ntr-un punct este dependent de
mai muli factori: natura materialului, tipul solicitrii etc. Ca urmare, nu s-a gsit un
criteriu unic care s cuprind toate fenomenele ce pot s apar. Astfel, au fost dezvoltate
169 TEORII DE REZISTEN
mai multe teorii a cror valabilitate poate fi apreciat prin compararea rezultatelor obinute
ca urmare a aplicrii lor cu datele experimentale.
Avnd n vedere faptul c cel mai uor se poate realiza solicitarea de ntindere,
teoriile de rezisten fac referiri la atingerea strii limit la ntinderea simpl. Starea
limit, la solicitarea de ntindere simpl, poate fi evideniat prin:
a) - tensiunea de ntindere o;
b) - lungirea specific
;
E
o
= c
c) - tensiunea tangenial continut ntr-o suprafa nclinat la 45 fa de axa
barei:
;
2
o
= t
d) - energia specific de variaie a volumului:
;
E 2
U
2
sv
o
=
e) - energia specific modificatoare de form U
sf
Raportul dintre valoarea tensiunii din cazul strii limit la valoarea pe care o are
tensiunea care se manifest ntr-un corp solid ca urmare a solicitrii sale, poart numele de
coeficient de siguran.
Funcie de mrimea coeficintului de siguran se poate preciza gradul de
periculozitate al solicitrii. Cu ct coeficientul este mai mare, cu att tensiunea din corp
este mai mic comparativ cu cea corespunztoare strii limit.
Se consider dou elemente: unul dintr-un corp aflat ntr-o stare de tensiune
complex, caracterizat de tensiunile principale o
1
, o
2
, i o
3
i al doilea corespunztor unei
stri de ntindere simpl care se caracterizeaz prin tensiunea principal o
ech
(fig. 7.1)
Tensiunea o
ech
este tensiunea normal principal care ar trebui produs
ntr-o epruvet supus la solicitarea de ntindere simpl, pentru a se crea n epruvet
o stare de tensiune cu acelai grad de periculozitate ca i starea de tensiune limit.
Spre exemplu, determi-nnd tensiunea echivalent o
ech
i lund ca stare limit
rezistena admisibil o
a,
relaia de verificare este: o
echs
o
a.
Fig. 7.1
170
REZISTENA MATERIALELOR
7.2 TEORII CLASICE DE REZISTEN
7.2.1 Stare spaial de tensiuni
7.2.1.1 Teoria tensiunilor normale maxime
Starea limit se atinge atunci cnd tensiunea maxim ntr-un corp atinge
valoarea tensiunii strii limit de la solicitarea de ntindere simpl (curgerea sau ruperea).
Aceast teorie a fost enunat nc din secolul al XVII - lea de ctre Galileo
Galilei. n cazul unei stri spaiale de tensiuni ntr-un punct P se poate delimita un element
asupra cruia se consider c acioneaz trei tensiuni principale. Tensiunea normal maxim
va fi o
max
= o
1
iar tensiunea echivalent de ntindere simpl (fig.7.1) va fi: o
max
= o
ech.
Astfel, se poate scrie relaia de echivalen:
,
at 1 ech
o s o = o (7.1)
unde s
at
este tensiunea limit obinut la solicitarea de ntindere simpl.
Dac valoarea tensiunii o
3
este negativ, relaia (7.1) se va scrie sub forma:
,
ac 3 ech
o s o = o (7.2)
unde o
ac
este tensiunea limit obinut solicitarea de compresiune simpl. Ca urmare, pentru
cazul strii spaiale de tensiune vor exista urmtoarele trei relaii:

o s o s o
o s o s o
o s o s o
.
;
at 3 ac
at 2 ac
at 1 ac
(7.3)
7.2.1.2 Teoria lungirilor specifice maxime
A fost enunat n anul 1682 de ctre E. Mariotte i arat c: starea limit
apare atunci cnd lungirea specific maxim din corp atinge valoarea lungirii
specifice corespunztoare strii limit de la solicitarea de ntindere simpl.
Se consider o stare de deformaie spaial caracterizat de trei deformaii liniare
specifice principale: c
1
> c
2
> c
3
.
Pe baza teoriei enunate mai sus, rezult urmtoarea inegalitate:
.
ac 1 max
c s c = c (7.4)
unde c
at
este valoarea limit a deformaiei liniare specifice obinut prin ncercri la ntindere
simpl,
.
E
at
at
o
= c
n cazul compresiunii, c
3
< 0, relaia (7.4) va avea forma:
.
ac 3 max
c s c = c (7.5)
171 TEORII DE REZISTEN
Pe baza legii generalizate a lui HOOKE se pot scrie relaiile:
( ) | |
( ) | |
( ) | |

o + o v o = c
o + o v o = c
o + o v o = c
.
E
1
;
E
1
;
E
1
1 2 3 3
3 1 2 2
3 2 1 1
(7.6)
Combinnd relaiile (7.4), (7.5) i (7.6) se obin condiiile:
( )
( )
( )

)

o s o + o v o s o
o s o + o v o s o
o s o + o v o s o
;
;
;
at 1 2 3 ac
at 3 1 2 ac
at 3 2 1 ac
(7.7)
7.2.1.3 Teoria tensiunii tangeniale maxime
Aceast teorie a fost enunat prima dat de ctre Coulomb n anul 1773 i
reluat de Tresca n 1865. La unele materiale n timpul ncercrilor de ntindere sau
compresiune simpl au aprut fisuri n plane la 45 fa de seciunile normale. Astfel, s-a
emis ipoteza conform creia, ruperea apare ca urmare a atingerii unor valori maxime ale
tensiunilor tangeniale, ce-a de-a treia teorie de rupere avnd urmtorul enun: starea limit
apare cnd tensiunea tangenial maxim atinge valoarea tensiunii tangeniale
corespunztoare strii limit de la ncercarea de ntindere simpl.
Pe baza acestei teorii, se poate scrie condiia de rezisten n cazul ntinderii simple:
.
2 2
at
a
ech
max
o
= t s
o
= t
(7.8)
Pentru starea de tensiune spaial caracterizat de o
1
< o
2
< o
3
condiia de
rezisten va fi dat de:
.
13
3 1
max
2
t =
o o
= t
(7.9)
Din relaiile (7.8) i (7.9) rezult:
.
at 3 1 ech
o s o o = o
(7.10)
Pentru cazul compresiunii se poate face acelai raionament, astfel nct se pot
obine urmtoarele trei condiii de rezisten:

o < o o < o
o < o o < o
o < o o < o
.
;
;
at 3 2 ac
at 3 1 ac
at 2 1 ac
(7.11)
172
REZISTENA MATERIALELOR
Observaii:
1) - avnd n vedere legtura care exist ntre tensiunile tangeniale i lunecrile
specifice asociate lor, despre teoria a treia de rezisten se poate afirma c este
i o teorie a lunecrilor specifice maxime ;
2) - aceast teorie este aplicabil la materiale pentru care
ac at
o = o
, un exemplu
constituindu-l oelul ;
3) - teoria nu ine cont, n cazul solicitrii spaiale, de influena tensiunii principale
o
2
. Astfel, n cazul unei solicitri de compresiune egal pe toate cele trei direciile principale
o
1
= o
2
= o
3
= - o

rezult o
ech
= 0

i ca urmare, starea limit de tensiune nu poate
fi atins, teoria nefiind aplicabil n aceste cazuri.
7.2.1.4 Teoria energiei totale de deformaie
A fost propus n 1885 de ctre E. Beltrami avnd la baz conceptul conform
cruia: starea limit se atinge atunci cnd energia de deformaie specific egaleaz
energia specific corespunztoare strii limit la solicitarea de ntindere simpl.
Pe baza acestei teorii, condiia de rezisten este:
.
E 2
2
a
sa s
U U
o
= s

(7.12)
unde U
sa
este energia specific de deformaie corespunztoare tensiunii admisibile o
a
n
starea liniar de tensiune. nlocuind expresia energiei specifice de deformaie rezult:
( ) .
a 2 3 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 o s v o o + o o o + o o + o o + (7.13)
7.2.1.5 Teoria energiei de variaie a formei
n 1904 Huber a enunat acest teorie (a cincea) pornind de la observaia c
deformaia de volum rmne elastic i la valori mari ale ncrcilor exterioare pe cnd
deformaiile plastice, care nsoesc modificarea formei, se manifest i la tensiuni reduse ca
intensitate.
n cazul solicitrii monoaxiale energia modificatoare de form are expresia:
.
2
ech f
E 3
1
U o
v +
=
(7.14)
Egalnd expresiile energiei modificatoare de form din cazul spaial i cel
monoaxial rezult:
( ) ( ) ( ) | | .
2
ech
2
1 3
2
3 2
2
2 1
E 3
1
E 6
1
o
v +
= o o + o o + o o
v +
(7.15)
173 TEORII DE REZISTEN
Pe baza relaiei (7.15) cea de-a cincea teorie de rezisten poate fi exprimat prin:
( ) ( ) ( ) | | .
2
1
a
2
1 3
2
3 2
2
2 1 ech
o s o o + o o + o o = o
(7.16,a)
sau:
( ) .
a 1 3 3 2 2 1
2
3
2
2
2
1 ech
o s o o + o o + o o o + o + o = o
(7.16,b)
7.2.2 Stare plan de tensiuni
7.2.2.1 Teoria tensiunilor normale maxime
n cazul strii plane tensiunea o
3
= 0, iar condiiile date de relaia (7.3) au forma
simplificat:
)
`

o s o s o
o s o s o
.
;
at 2 ac
at 1 ac
(7.17)
La limit condiiile (7.17) vor putea fi exprimate prin:
, ;
a 2 a 1
o = o o = o (7.18)
unde: .
at ac a
o = o = o
Condiiile (7.18) din punct de vedere geometric conduc la o reprezentare grafic
sub form de ptrat cu laturile egale cu 2o
a,
reprezentarea facndu-se ntr-un sistem de
axe ortogonal ce are pe abscis o
1
iar pe ordonat o
2
(fig. 7.2).
Observaie: punctele situate n interiorul ptratului reprezint stri de
tensiune nepericuloase, n timp ce, punctele de pe contur sau din afara ptratului
(zona nehaurat) corespund unor stri de tensiune limit respectiv stri ce-o depesc
pe cea limit.
n figura 7.3 este prezentat cazul n care .
at ac
o = o
Fig. 7.2 Fig. 7.3
174
REZISTENA MATERIALELOR
7.2.2.2 Teoria lungirilor specifice maxime
n cazul strii plane, relaiile (7.7) vor avea forma:
( )

)

o s o + o v s o
o s o v o s o
o s o v o s o
.
;
;
at 2 1 ac
at 2 1 ac
at 1 2 ac
(7.19)
n cazul n care o o o
ac at a
= = . domeniul de rezisten
are forma unui paralelogram (fig. 7.4). Pentru cazul n care
tensiunile limit la ntindere i compresiune sunt diferite
( )
o o
at ac
=
reprezentarea grafic poate fi fcut sub diverse forme
geometrice: hexagon, pentagon, paralelogram, triunghi etc, funcie
de modul n care sunt determinate dreptele din cea de-a treia
condiie din (7.19).
Cazul unui pentagon este prezentat n figura 7.5. Ca i
n cazul teoriei tensiunilor normale zona haurat i conturul
reprezint strile periculoas i respectiv limit, punctele din
interior reprezentnd stri sigure.
7.2.2.3 Teoria tensiunilor tangeniale maxime
Pentru cazul strii plane, o
1
= o
2
i o
3
= 0, relaiile (7.11) vor avea o nou form:

o s o s o
o s o s o
o s o o s o
.
;
;
at 2 ac
at 1 ac
at 2 1 ac
(7.20)
n cazul n care o o o
ac at a
= = . la limit, relaiile din
sistemul (7.20) reprezint dreptele:

o = o
o = o
o = o o
.
;
;
a 2
a 1
a 2 1
(7.21)
Domeniul delimitat de aceste drepte este prezentat n figura
7.6, rmnnd valabile observaiile legate de zona haurat, conturul i interiorul domeniului,
observaii fcute la teoremele precedente.
Fig. 7.4
Fig. 7.5
Fig. 7.6
175 TEORII DE REZISTEN
7.2.2.4 Teoria energiei specifice de deformaie
n cazul strii plane o
3
= 0, relaia (7.13) are forma:
. 2
a 2 1
2
2
2
1 ech
o s o o v o + o = o
(7.22)
Din relaia (7.22) rezult c domeniul de rezisten
este dat de:
. 2
2
a 2 1
2
2
2
1
o s o o v o + o
(7.23)
Domeniul obinut reprezint o elips (fig.7.7). Se
poate observa c acest domeniu este apropiat domeniului
dat de teoria tensiunilor tangeniale maxime.
n general, acest principiu nu este aplicat n
practic.
7.2.2.5 Teoria energiei de variaie a formei
Relaia (7.16,b) va avea, n cazul strii plane, forma simplificat:
.
a 2 1
2
2
2
1 ech
o s o o o + o = o (7.24)
Reprezentarea grafic a acestei teorii este o elips (fig.7.8) diferit de cea obinut
n cazul teoriei energiei totale de deformaie. Relaia (7.24) are pentru diferite cazuri practice
urmtoarele forme:
ncovoierea cu forfecare
( ) . 3 ; 0 ;
2 2
ech yx xy y x
t + o = o t = t = t = o o = o (7.25)
forfecare pur
( ) . 3 ;
ech 2 1
t = o t = o = o
(7.26)
Observaii:
1) - teoria nu este infirmat de starea de compre-siune uniform pe toate direciile:
o o o o
1 2 3
= = = .
2) - este inaplicabil pentru cazul ntinderii egale pe toate
direciile ;
3) - aceast teorie are n vedere numai materiale ce au
aceeai tensiune limit o
a
la ntindere i compresiune
simpl ;
4) - pentru materialele ductile d condiia de apariie a curgerii
ntr-un punct oarecare ;
5) - este larg folosit deoarece datele experimentale sunt
Fig. 7.7
Fig. 7.8
176
REZISTENA MATERIALELOR
foarte apropiate de cele teoretice.
Cele cinci reprezentri grafice ale teoriilor de
rezistent pot fi grupate ntr-una singur cu ajutorul creia
s se determine domeniul comun n care starea de tensiune
nu este periculoas (fig.7.9). Zona haurat reprezint zona
strilor care, conform celor 5 teorii nu prezint pericol. Exist
o serie de zone n care conform unor teorii starea de tensiune
prezint pericol iar dup altele nu. Se mai poate remarca
zona din afara liniei generale de contur A - B - C - D - E - F
- G - H care, conform tuturor teoriilor de rezisten prezint
stri periculoase de tensiune.
Din relaiile care exprim cele 5 teorii de rezisten
se pot determina, pentru o
ech
= o
a
, limitele tensiunii de forfecare
pentru fiecare caz n parte:
Teoria tensiunilor normale maxime ;
a a
o = t
Teoria lungirilor specifice maxime
; 77 , 0
1
a
a
a
o =
v +
o
= t
Teoria tensiunii tangeniale maxime ; 5 , 0
a a
o = t
Teoria energiei totale de deformatie
( )
;
1 2
a
a
v +
o
= t
Teoria energiei de variatie a formei
; 577 , 0
3
a
a
a
o =
o
= t
7.2.3 Teoria strilor limit de tensiune a lui Mohr
Teoria tensiunilor limit a lui Mohr ofer posibilitatea studierii materialelor casante,
a cror rupere se produce fr deformaii plastice prealabile.
Aceast teorie este, n fapt, o extindere a teoriei tensiunilor tangeniale maxime.
Pentru acest studiu se va folosi reprezentarea grafic a cercului lui Mohr pentru
o stare spaial de tensiune n care o
1
>

o
2
> o
3
.(fig.7.10).
Cercul de diametru maxim este numit cerc principal iar cnd tensiunile o
1
i o
3,
care-l determin, corespund strii de tensiune limit a materialului, cercul poart denumirea
de cerc limit.
Tensiunea tangenial maxim t
max
este, aa cum s-a mai artat, egal cu:
;
2
3 1
max
o o
= t
ceea ce arat faptul c este independent de tensiunea principal o
2.
Ca urmare, pentru a putea defini starea limit de tensiune se consider numai
Fig. 7.9
177 TEORII DE REZISTEN
cercul care are diametrul egal cu (o
1
- o
3)
i avnd diametrul
n O
1
(fig.7.10).
Starea de tensiune pe o suprafa din interiorul unui
corp, reprezentat prin tensiunile o i t, poate fi determinat
din zona haurat.
Se consider un corp solid supus la o serie de
solicitri pentru care apar perechi de valori diferite ale
tensiunilor o
1
i o
3
.
Pentru fiecare solicitare se poate trasa cte un cerc
cu diametrul egal cu (o
1
- o
3
) (fig.7.11). Curba nfurtoare
a acestor cercuri este denumit curba nfurtoare
limit sau curba intrinsec. Aceast curb
delimiteaz domeniul de rezisten. Cercul avnd
centrul n O reprezint o stare de forfecare pur, cercul
C
1
o stare de compresiune axial iar cercul C
3
o stare
de ntindere axial. O stare de tensiune ce este
reprezentat de un cerc principal situat n interiorul
curbei limit nu este o stare periculoas n timp ce,
dac un cerc este tangent la nfurtoare sau o
intersecteaz se produce starea limit.
Punctul P, n care curba nfurtoare limit
intersecteaz axa Oo, reprezint cercul lui Mohr pentru
o solicitare de ntindere triaxial uniform. Imposibilitatea
realizrii practice a unei stri de tensiune cu ntinderi egale pe toate direciile face ca determinarea
exact a poziiei punctului P s fie foarte dificil. Un alt aspect interesant oferit de practic este
i acela al imposibilitii de a se realiza o compresiune egal dup toate direciile i ca urmare,
starea limit apare la presiuni mari, curba nfurtoare limit fiind deschis pentru tensiunile
normale o negative. Curba nfurtoare se traseaz dup un numr mare de experiene.
O simplificare a curbei nfurtoare se poate face prin nlocuirea ei cu o dreapt
(fig.7.12). Se traseaz cercurile lui Mohr corespunztoare solicitrilor de ntindere simpl
O
1
i compresiune O
2
. Se consider o stare oarecare de solicitare care este definit de
tensiunile o
1
i o
3
, pentru care se traseaz cercul cu centrul n O
3
(cercul punctat). Raza
acestui ultim cerc este: ,
2
C
3
O
3 1
o o
= n timp ce
.
2
OO
3 1
3
o + o
=
Valoarea tensiunii tangeniale maxime pentru
aceast solicitare este egal cu raza cercului, fiind
funcie de tensiunile principale o
1
i o
3.
ntre tensiunile
principale o
1
i o
3
poate fi determinat o relaie de
legtur. Pentru aceasta, n fig. 7.12 se duc razele -
perpendiculare pe tangenta comun - O
1
A, O
3
C i
Fig. 7.11
Fig. 7.10
Fig. 7.12
178
REZISTENA MATERIALELOR
O
2
B. Se construiete dreapta O
1
D paralel cu AB. Rezult astfel dou triunghiuri asemenea
( )
2 1 3 1
O D O ~ O F O A A pentru care se pot scrie rapoartele de asemnare:

.
OO OO
OO OO
DB B O
FC C O
sau
O O
O O
D O
F O
2 1
3 1
2
3
2 1
3 1
2
3
+

=
Prin nlocuirea segmentelor cu valorile tensiunilor corespunztoare se va obine
relaia:
( ) ( )
.
at ac
3 1 at
at ac
at 3 1
o + o
o + o o
=
o o
o o o
(7.26)
sau:
.
at 3
ac
at
1
o = o
o
o
o
(7.27)
Fcndu-se notaia:
ac
at
k
o
o
= i innd cont de condiia:
at ech
o s o rezult:
, k
at 3 1 ech
o s o o = o (7.28)
Relaia (7.28) este valabil dac o
1
i o
3
au semne
diferite sau dac una din tensiuni este egal cu zero. n cazul
materialelor care au aceeai tensiune limit la ntindere i la
compresiune: o o
at ac
= rezult un coeficient k = 1 iar relaia (7.28)
corespunde criteriului tensiunilor tangeniale maxime (fig. 7.13).
Linia reprezentnd starea limit devine paralel
cu axa Oo. Coeficientul k, funcie de teoria de rezisten, poate
lua diferite valori:
a) - pentru teoria tensiunilor normale maxime: k = 0 ;
b) - pentru teoria lungirilor specifice maxime: k = v = 0,3 ;
c) - pentru teoria tensiunii tangeniale maxime:
- cnd
0
2
1
>
o
o
: k = 0 ;
- cnd 0
2
1
<
o
o
: k = 1 ;
d) - pentru teoria lui Mohr:
. k
ac
at
o
o
=
Pe baza teoriilor energiei de deformaie se poate calcula o
ech
sub forma:
. k 2
2 1
2
2
2
1 ech
o o o + o = o (7.29)
Fig. 7.13
179 TEORII DE REZISTEN
valorile coeficientului k fiind: 0,3 pentru teoria energiei specifice de deformaie i 0,5 pentru
teoria energiei de deformaie modificatoare de form.
7.3 OBSERVAII GENERALE
Alegerea teoriei de rezisten pentru efectuarea calculelor trebuie fcut cu
mare grij avnd n vedere domeniile de valabilitate ale fiecreia n parte (fig.7.9);
Alegerea tipului de stare limit trebuie s fie fcut n concordan cu natura
materialului, tipul strii de tensiune i nu n ultimul rnd cu condiiile mediului n care
funcioneaz elementul studiat ;
Pentru materiale casante, temperaturi sczute ale mediului, tensiuni principale
avnd acelai ordin de mrime se recomand aplicarea teoriilor tensiunilor normale maxime
sau cea a lungirilor specifice maxime existnd posibilitatea ruperii casante (prin smulgere) ;
Apariia unor noi tipuri de materiale a dus la elaborarea unor noi criterii de stri
limit (teorii de rezisten) care s conin particularitile de rezisten ale acestor noi
clase de materiale n condiii de stare de tensiune complex.
180
REZISTENA MATERIALELOR
8
TORSIUNEA
n practica inginereasc apare foarte frecvent problema transmiterii puterii de la un
punct la altul n cadrul unui sistem mecanic: de la o turbin cu aburi la un generator electric, de
la un motor electric la o scul achietoare, de la un motor cu ardere intern la roile automobilului,
etc. Acest lucru se realizeaz de cele mai multe ori prin intermediul unor arbori de seciune
circular, inelar sau de alte forme (fig. 8.1).
Puterea se transmite de la turbina (4) la generatorul electric
(1) prin intermediul arborelui (2) i cuplajelor (3). Dac se extrage
din figura 8.1 elementul (2) atunci se poate spune c acesta este
solicitat la capete de dou cupluri (momente de torsiune) M
t
de
sens contrar, un cuplu motor i un cuplu rezistent (fig. 8.2).
Dac se noteaz cu P puterea transmis prin intermediul
arborelui (exprimat n [CP]) i cu n turaia arborelui [rot/
min], atunci momentul de torsiune M
t
va fi dat de relaia:
| |. m N k
n
02 , 7 M
t
=
P
(8.1)
Dac P este exprimat n [kW] i n [rot/min] atunci momentul de torsiune M
t
va fi
dat de relaia:
| |. m N k
n
55 , 9 M
t
=
P
(8.2)
Torsiunea (rsucirea) poate fi produs i prin aciunea a dou fore de sens contrar
(fig. 8.3).
Fig. 8.1
Fig. 8.3
Fig. 8.2
181 TORSIUNEA
8.1 TORSIUNEA BARELOR DE SECIUNE CIRCULAR
Aa dup cum se va vedea n cele ce urmeaz, forma seciunii transversale a
elementului supus torsiunii va influena n mod fundamental starea de tensiune i de
deformaie. Pentru nceput se va prezenta torsiunea barelor de seciune circular sau inelar.
n acest scop se consider o bar de seciune circular supus aciunii unui moment de
torsiune M
t
(fig. 8.4).
Dac M
t
este variabil de-a lungul barei, pentru calculul
de rezisten i rigiditate n prealabil se construiete diagrama
momentelor de torsiune. Momentul de torsiune este orientat, n
reprezentare vectorial, n lungul axei longitudinale a barei. Se
consider o bar dreapt, de seciune circular, constant n lungul
acesteia, realizat dintr-un materialul omogen, izotrop, cu
caracteristic liniar i care satisface legea lui Hooke.
Una dintre proprietile importante ale barei de seciune
circular este aceea c, n urma rsucirii, o seciune plan i
perpendicular pe axa barei nainte de solicitare rmne
plan i perpendicular pe axa barei i n timpul solicitrii
(fig. 8.5,a) spre deosebire de o bar cu seciunea
dreptunghiular, de exemplu (fig. 8.5,b) la care are loc deplanarea
seciunilor n timpul deformrii.
La bara de seciune circular, distana e dintre
dou seciuni perpendiculare pe axa barei rmne
nemodificat n urma aciunii momentului de torsiune. Ca
urmare:
; 0 E ; 0
x x x
= c = o = c
Se consider o bar de lungime l, de seciune
circular cu raza R, care a fost rotit cu un unghi prin
aciunea unui moment de torsiune M
t
(fig. 8.6,a).
Se numete unghi de torsiune, unghiul cu care
se rotete o seciune transversal fa de alta. Dac distana ntre seciuni este infinit mic
unghiul de torsiune este elementar d, iar dac distana este egal cu unitatea unghiul de
torsiune se numete specific u. Unghiul cu care se rotete o seciune marginal fa de alta
Fig. 8.4
Fig. 8.5
Fig. 8.6
182
REZISTENA MATERIALELOR
se numete unghi de torsiune total .
Se detaeaz din aceast bar un cilindru de raz r pe care se consider un element
de form ptrat cuprins ntre dou seciuni adiacente (perpendiculare pe axa barei) i
dou linii drepte (paralele cu axa barei) - (fig. 8.6,b) - nainte de aciunea momentului M
t
. n
urma rsucirii ns, elementul considerat devine romb (fig. 8.6,c). Cum cele dou seciuni
circulare care mrginesc elementul rmn neschimbate n urma solicitrii, deformaia
unghiular g pentru acest element va fi egal cu unghiul dintre liniile AB i AB. Pentru valori
mici ale lui se poate scrie:
.
l
r
l
r
l
AA
tg

=

= = ~
(8.3)
Dac n locul barei de lungime l se consider un element de bar de lungime dx, se
poate scrie:
.
dx
d r
=
(8.4)
Din legea lui Hooke:
. r G r G G u = t u = = t (8.5)
Pentru a determina orientarea acestor tensiuni se consider o seciune oarecare a
barei supuse rsucirii (fig. 8.7).
Se presupune c ntr-un punct oarecare {A}, de pe conturul seciunii circulare,
apare o tensiune tangenial t cu o orientare oarecare n cadrul
seciunii. Se poate descompune tensiunea t n dou
componente, una dup direcia razei (t) i alta dup o direcie
tangent la contur (t). Din legea dualitii tensiunilor
tangeniale ar trebui ns ca lui t s-i corespund o tensiune
de aceeai valoare t pe suprafaa exterioar a barei. Cum
ns suprafaa exterioar este nencrcat, va rezulta c t
= 0 deci i c t = 0. Rezult de aici c tensiunea t n punctul
A este orientat perpendicular pe raza OA. Se admite aceiai
distribuie a tensiunii tangeniale i pentru punctele din interiorul
seciunii.
, I G dA r G dA r G dA r M
p
A
2
A
2
A
t
u = u = u = t =
} } }
de unde rezult c:
.
I G
M
p
t

= u
(8.6)
nlocuind (8.6) n (8.5) se obine:
. r
I
M
r
I
M
I G
M
r G r G
p
t
p
t
p
t
= t = = u = t
(8.7)
n relaia (8.7), I
p
reprezint momentul de inerie polar al seciunii barei, M
t
este
momentul de torsiune aplicat iar r este distana de la punctul considerat (n care apare
tensiunea t) i centrul seciunii. Se poate observa c tensiunile tangeniale t variaz liniar
Fig. 8.7
183 TORSIUNEA
(dup r).
Se poate spune c tensiunile tangeniale rezultate n urma
solicitrii de torsiune au pe seciune distribuia din figura 8.8.
Tensiunea tangenial maxim apare deci n punctele
de pe contur (pentru r = R).
.
W
M
R
I
M
R
I
M
p
t
p
t
p
t
max
= = = t
(8.8)
unde s-a notat:
W
p
= I
p
/R - modulul de rezisten polar, acesta reprezentnd o caracteristic
dimensional msurat n mm
3
.
Pentru seciunea circular cu diametrul d:
.
16
2
d
32
d
R
I
W
3
4
p
p
t
=
t
= =
(8.9)
Pentru seciunea inelar :
( )
( ). d D
D 16
2
D
d D
32
W
4 4
4 4
p

t
=

t
=
(8.10)
Tipurile de probleme care se pun i n cadrul capitolului de torsiune sunt:
a) Probleme de dimensionare: ;
M
W
a
t
nec p
t
=
t
a
- reprezint tensiunea admisibil la torsiune, t
a OL
=50...90 MPa.
b) Probleme de calcul al momentului torsional capabil:
; W M
az ef p cap t
t =
c) Probleme de verificare:
.
W
M
a
p
t
ef
t s = t
Relaia (8.8) se poate folosi i pentru bare cu seciune variabil n lungul lor. Dac
ns trecerea de la o seciune la alta are loc brusc va apare un efect de concentrare a
tensiunilor, valoarea maxim a tensiunii corespunznd zonei A, (fig. 8.9).
Pentru un astfel de caz tensiunea tangenial maxim va avea expresia :
.
W
M
p
t
k max
o = t
(8.11)
unde raportul M
t
/W
p
se refer la zona de diametru d a barei, iar o
k
este factorul de
concentrare a tensiunilor.
Valoarea factorului de concentrare a tensiunii depinde att de raportul dintre cele
dou diametre (D/d) ct i de raportul dintre raza de racordare i valoarea diametrului mic (r/d),
Fig. 8.8
184
REZISTENA MATERIALELOR
(fig. 8.10).
De notat c diagrama din figura 8.10 este valabil att timp ct tensiunile calculate
cu relaia (8.8) nu depesc limita de proporionalitate a materialului. n cazul n care apar
i deformaii plastice atunci valorile tensiunii tangeniale maxime vor fi mai sczute dect cele
date de relaia (8.8).
8.2 DEFORMAIA LA TORSIUNE
Din relaiile anterioare s-a vzut c, sub aciunea unui moment de torsiune, seciunile
transversale ale barei circulare se rotesc cu anumite unghiuri. Unghiul cu care se rotete o
seciune fa de alt seciune situat la distana l (unghiul de torsiune ) se calculeaz
pornind de la relaia definit anterior u = d/dx.
. dx
I G
M
I G
M
dx
d
I G
M
l
0 p
t
p
t
p
t
}
= =

= u
(8.12)
Produsul GI
p
poart numele de modul de rigiditate la torsiune.
Relaia (8.12) este valabil pe poriunea de lungime l numai dac pe aceast poriune
mrimile M
t
, G, I
p
nu i schimb legea de variaie. n caz contrar va trebui s se realizeze
o nsumare a unghiurilor de torsiune corespunztoare poriunilor din bar pe care M
t
, G i I
p
i pstreaz legea de variaie.
n numeroase cazuri practice, n special la calculul arborilor supui la torsiune, pe
lng condiia de rezisten impus de relaia:
,
W
M
a
p
t
max
t s = t
este necesar i limitarea valorilor deformaiilor. O valoare prea ridicat a acestora poate afecta
buna funcionare a arborilor i a sistemelor din care acetia fac parte. Condiia de limitare a
deformaiilor este de forma:
,
a max
s
n care
a
reprezint unghiul de torsiune admisibil.
Cum ns unghiul de torsiune variaz n lungul barei, acesta nu poate n general
Fig. 8.9
Fig. 8.10
185 TORSIUNEA
s caracterizeze deformaia barei i, ca urmare, se utilizeaz ca mrime de limitare a
deformaiilor unghiul specific de torsiune u, sub forma:
,
I G
M
a
p
t
max
u s = u
unde valorile admisibile ale unghiului de torsiune specific u
a
se iau n funcie de regimul de
lucru al arborelui. n general u
a
= ( 0,15... 0,3) / m, [28].
Pentru o reducere a greutii proprii a barelor solicitate la torsiune, n scopul unei
utilizri judicioase a materialului, seciunea se face inelar (fig. 8.11).
Pentru acest caz va rezulta:
( )
( )

t
= u
t
= = t
.
e 1 D G
M 32
;
e 1 D
M 16
W
M
4 4
t
4 3
t
p
t
max
(8.13)
unde e = d / D.
Se consider n continuare dou elemente infinit mici a i b (fig. 8.12) de pe suprafaa
unei bare de seciune circular supus la torsiune. Cum laturile elementului a sunt paralele
respectiv perpendiculare pe axa barei, singura tensiune care apare pe feele elementului
este cea tangenial (tangenial maxim dac elementul se gsete pe suprafaa lateral a
barei, pentru care r = R).
Pentru elementul b ale crui laturi fac unghiuri oarecare cu axa barei, pe feele lui
vor apare i tensiuni o i tensiuni t (fig. 8.12).
Pe elementul a se creeaz deci o stare de forfecare
pur. Aceast stare este echivalent cu o stare de ntindere
i compresiune dup direcii orientate la 45
o
. Dup aceste
direcii tensiunile tangeniale devin nule iar tensiunile
normale devin tensiuni principale (fig. 8.13).
Acest lucru explic de ce unele materiale care
rezist diferit la ntindere fa de compresiune (cum ar fi
de exemplu fonta) se rup la torsiune dup suprafee
orientate la 45
o
fa de ax (dup o direcie perpendicular
pe tensiunea principal o
1
- de ntindere - pentru font) -
(fig. 8.14).
Prezena tensiunilor tangeniale ntr-un plan
perpendicular pe axa barei implic (conform legii dualitii
tensiunilor tangeniale) apariia tensiunilor tangeniale i n
plane orientate paralel cu axa (fig. 8.15).
Apariia tensiunilor tangeniale n plane orientate
dup ax explic unele ruperi ce au loc n anumite materiale
dup direcii paralele cu axa barei supus la torsiune. Fig. 8.12
Fig. 8.11
186
REZISTENA MATERIALELOR
8.3 PROBLEME STATIC NEDETERMINATE LA TORSIUNE
Se pot ntlni adeseori n practic bare solicitate la torsiune care s reprezinte sisteme
static nedeterminate. Se consider spre exemplu cazul unei bare de seciune circular
variabil n trepte, aflat sub aciunea unui moment de torsiune M
o
, (fig. 8.16).
Aciunea momentului de torsiune M
O
conduce
la apariia reaciunilor din ncastrrile A i B, reprezentate
de momentele de torsiune M
A
respectiv M
B
. Singura
ecuaie de echilibru static care se poate scrie este:

= + = , 0 M M M 0 M
B O A
rezultnd c M
A
+ M
B
= M
O.
Se dispune n felul acesta de o singur ecuaie,
insuficient ns pentru determinarea necunoscutelor M
A
i M
B
. Problema este deci simplu static nedeterminat i
pentru rezolvarea ei va trebui s se fac apel la condiia
de deformare a barei. ncastrrile din A i B nu vor
permite rotirea relativ a seciunilor A i B, i deci :
( )
: 0
I G
b M M
I G
a M
0
p
O A
p
A
B 1 1 A B A
=

+ = = + =

Se obine n felul acesta un sistem de dou ecuaii cu dou necunoscute, M
A
i M
B:
( )

=


+


= +
. 0
I k G
b M M
I G
a M
; M M M
2 1
p
4
O A
p
A
O B A
Admind un raport de valoarea k ntre cele dou diametre, k
d
D
= , se obine:

( )
. I k
32
d k
32
D
I ;
32
d
I
1 2 1
p
4
4 4
p
4
p
=
t
=
t
=
t
=
Fig. 8.13
Fig. 8.14
Fig. 8.15
Fig. 8.16
187 TORSIUNEA
Sistemul devine:
( )
( )

=

+
= +

=


+


= +
. 0
k
b M M
a M
; M M M
. 0
I k G
b M M
I G
a M
; M M M
4
O A
A
O B A
p
4
O A
p
A
O B A
1 1

+

=
|
.
|

\
|
+
=
+

=
+

=
|
.
|

\
|
+

=

+ |
.
|

\
|
+
= +
.
b k a
k a M
b k a
b
1 M
b k a
b M
M M
b k a
b M
k
b
a k
b M
M
k
b M
k
b
a M
; M M M
4
4
O
4
O
4
O
O B
4
O
4
4
O
A
4
O
4
A
O B A
Cunoscnd valorile momentelor de torsiune M
A
i M
B
se poate trasa diagrama de
momente de torsiune, (fig. 8.16), i se pot determina valorile tensiunilor tangeniale i ale
deformaiilor unghiulare n orice seciune a barei.
8.4 TORSIUNEA BARELOR DE SECIUNE DREPTUNGHIULAR
Ipoteza seciunilor plane pentru barele de seciune circular nu mai rmne valabil
n cazul seciunii de form oarecare. Acest lucru se poate deduce uor dac se analizeaz
modul n care se deformeaz o bar de seciune dreptunghiular supus la torsiune (fig.
8.17). Datorit acestui fapt studiul torsiunii unei bare de
seciune dreptunghiular este mult mai complex.
Cnd deplanarea seciunilor se poate produce
nempiedicat n timpul torsiunii (n felul acesta neaprnd
tensiuni de tip o orientate n lungul barei) torsiunea se
numete liber. n caz contrar torsiunea se numete
mpiedicat.
n cazul barei de seciune ptratic, diagonalele
ptratului i liniile ce unesc mijloacele laturilor ntr-o seciune
fcut perpendicular pe axa barei nainte de deformare, rmn tot linii drepte dup deformare
(fig. 8.17).
Totui, orice alt linie dreapt trasat n seciunea respectiv nainte de deformare
nu va mai rmne dreapt dup deformare. Chiar ntreaga seciune i va pierde planeitatea.
Pentru torsiunea barelor de seciune dreptunghiular ar fi greit s se presupun c
tensiunea tangenial n seciunea curent variaz liniar cu distana pn la centrul seciunii.
Dac aceast ultim condiie ar fi ndeplinit, ar nsemna c tensiunile tangeniale maxime
vor apare n punctele din colurile seciunii (cele mai deprtate de centru).
Se consider un element cubic situat n colul unei bare de seciune dreptunghiular
(fig. 8.18, a).
n urma aplicrii momentului de torsiune se poate constata experimental c elementul
Fig. 8.17
188
REZISTENA MATERIALELOR
de volum considerat rmne nedeformat (fig. 8.18, b). Acest lucru este o consecin a legii
dualitii tensiunilor tangeniale i a faptului c suprafeele libere ale elementului considerat
(ABCD i ABEF) rmn nencrcate (fig. 8.19).
Cum faa ABCD este o parte a suprafeei libere a barei, toate tensiunile pe aceast
fa trebuie s fie nule, adic:
. 0 0
yz yx
= t = t
Din aceleai motive pe faa ABEF exist:
. 0 0
zy zx
= t = t
Din legea dualitii tensiunilor tangeniale va rezulta c:
. 0 ; 0
zx xz yx xy
= t = t = t = t
Rezult c n punctele din colurile seciunii tensiunea
tangenial este nul (figura 8.20 - bar de cauciuc de seciune
dreptunghiular supus la torsiune).
Tot printr-o experien ca cea din figura 8.20 se poate
constata c deformaiile maxime unghiulare ale unui element
au loc n punctele situate la mijlocul feelor.
Soluia exact a rsucirii barelor de seciune dreptun-ghiular a fost dat de Saint-
Venant utiliznd metode ale teoriei elasticitii. Conform acesteia, tensiunea tangenial
maxim are loc n seciunea transversal n punctul situat la mijlocul laturii mari a
dreptunghiului. La mijlocul laturii mici a dreptunghiului se dezvolt o tensiune tangenial t
1
mai mic, iar n colurile seciunii, tensiunile tangeniale sunt nule. n figura 8.21 sunt
reprezentate distribuiile tensiunilor tangeniale n punctele situate pe contur, pe axele principale
de inerie i pe diagonalele dreptunghiului.
n urma teoriei lui Saint Venant, tensiunile tangeniale maxime i unghiul de torsiune
specific au expresiile:
( )
( )

=
=
=
.
b h G k
M

; mici laturii mijlocul la r k


; mari laturii mijlocul la
b h k
M

3
1
t
max 2 1
2
t
max
(8.14)
Fig. 8.18
Fig. 8.19
Fig. 8.20
189 TORSIUNEA
Coeficienii lui Saint-Venant k, k
1
i k
2
au valori ce depind de raportul h / b al
laturilor seciunii (b este ntotdeauna latura mic).
Valorile acestor coeficieni sunt date n tabelul 8.1.
Din relaiile (8.14) se poate observa c momentul de inerie polar (ce aprea n
expresia unghiului de torsiune specific n cazul seciunii circulare) a fost nlocuit de expresia:
. b h k I
3
1 1
= (8.15)
care se numete moment de inerie convenional la torsiune, iar modulul de rezisten polar
W
p
a fost nlocuit de:
. b h k W
2
1 t
= (8.16)
Cu relaiile (8.15) i (8.16), tensiunea tangenial maxim i unghiul de torsiune
specific, n cazul seciunii dreptunghiulare se pot scrie sub forma:

u s = u
t s = t
. a
t
t
a
t
t
max
I G
M
;
W
M
(8.17)
Din tabelul 8.1 se poate observa c, pentru valori mari ale raportului h / b, valoarea
coeficienilor k i k
1
tinde ctre 1 / 3. n felul acesta, relaiile (8.17) devin:

= u
= t
.
b h G
M 3
;
b h
M 3
3
t
2
t
max
(8.18)
Fig. 8.21
Tabelul 8.1
190
REZISTENA MATERIALELOR
Relaiile (8.18) se pot folosi cu succes pentru cazul torsiunii unor bare cu seciuni
transversale de tipul celor artate n figura 8.22.
Modul de distribuie al tensiunilor tangeniale pe seciunea necircular a unei bare
solicitate la torsiune poate fi vizualizat utiliznd analogia cu membran. O membran
uniform elastic ataat unui cadru fix (al crui contur coincide cu cel al seciunii barei
supus torsiunii) i supus aciunii unei presiuni uniforme de o parte a ei (fig. 8.23) reprezint
elementul ce realizeaz aceast analogie. Funcia ce descrie modul de deformaie a
membranei este de fapt soluia ecuaiei cu derivate pariale care modeleaz distribuia
tensiunilor tangeniale pe seciunea studiat.
n figura 8.23 s-a reprezentat cazul unei seciuni dreptunghiulare a unei bare supuse la
torsiune de momentul M
t
. Unui punct Q al acestei seciuni i corespunde un punct Q pe
membran. Tensiunea tangenial n punctul Q, t, va avea aceeai direcie cu tangenta orizontal
dus n punctul Q la membrana deformat, iar mrimea tensiunii tangeniale n Q va fi
proporional cu panta maxim a tangentei n Q. Mai mult dect att, momentul de torsiune
aplicat, M
t
, va fi proporional cu volumul delimitat de planul i suprafaa deformat a membranei.
Pentru cazul de fa se verific faptul c panta cea mai abrupt a suprafeei membranei
deformate apare n punctul N (analog lui N - situat la mijlocul laturii mari a dreptunghiului).
8.5 TORSIUNEA BARELOR TUBULARE CU PEREI SUBIRI
Determinarea tensiunilor n bare cu seciuni necirculare supuse la torsiune, necesit
n general metode matematice destul de sofisticate. n cazul barelor tubulare cu perei
subiri ns, se pot obine rezultate cu o aproximaie destul de bun utiliznd o metodologie
de calcul suficient de simpl.
Se consider cazul unei bare tubulare cu perete subire solicitat la torsiune (fig. 8.24).
Se presupune c grosimea t a peretelui variaz de-a lungul conturului seciunii
transversale, dar rmne constant dup direcia x i are mrimea neglijabil n raport cu
dimensiunile barei tubulare. Se izoleaz din bara tubular un element delimitat de dou
plane perpendiculare pe axa barei x situate la distana dx unul fa de cellalt i de alte dou
plane perpendiculare pe suprafaa exterioar a barei tubulare (fig. 8.25).
Sub aciunea momentului de torsiune n seciunea transversal apar tensiuni
Fig. 8.23 Fig. 8.22
191 TORSIUNEA
tangeniale paralele cu tangentele la linia median. Deoarece grosimea peretelui este mic
se poate considera c tensiunile tangeniale sunt repartizate uniform pe grosimea peretelui.
Scriind echilibrul forelor ce acioneaz dup direcia x se obine:
. constant t t t
dx t dx t
B B A A
B B A A
= = =
=
(8.19)
Produsul t t poart numele de fluxul tensiunilor
tangeniale. Din relaia (8.19) rezult c acest flux este constant
(punctele A i B au fost alese la ntmplare).
Se poate face o analogie ntre distribuia tensiunilor
tangeniale ntr-o seciune transversal a barei tubulare cu perete
subire supus la torsiune i distribuia vitezelor unui curent de
ap ce curge printr-un canal nchis de adncime egal cu unitatea
i lime variabil. i n acest caz produsul dintre viteza v a
lichidului ntr-o anumit zon i limea canalului n zona respectiv
t este constant (vt = constant).
Pentru a determina relaia dintre tensiunea tangenial t
ntr-un anumit punct al seciunii transversale i momentul de torsiune aplicat barei, se consider
un element de lungime ds al seciunii transversale (fig. 8.26). Aria acestui element este dA
= t ds iar fora elementar corespunztoare elementului este dP.
( ) . ds t ds t dA
A
dP t = t = t =
(8.20)
Momentul acestei fore fa de un punct arbitrar O din interiorul barei este:
. ds r t r dP dM
O
t = =
Notnd aria triunghiului OO
1
O
2
cu dO, se poate observa c r ds = 2 dO, rezultnd c:
. d 2 t dM
O
O t = (8.21)
Deci:
.
t 2
M
deci si t 2 M
; t 2 d t 2 d 2 t dM M
t
t
o t
O
= t O t =
O t = O t = O t = =
} } }
(8.22)
n formula (8.22) - prima relaie a lui Bredt - O reprezint aria suprafeei delimitate
de curba medie a seciunii transversale a barei (fig. 8.27).
Fig. 8.24
Fig. 8.25
Fig. 8.26
192
REZISTENA MATERIALELOR
Expresia unghiului de torsiune specific, u, poate fi dedus aplicnd legea conservrii
energiei respectiv lucrul mecanic exterior produs prin aciunea momentului de torsiune M
t
este egal cu energia de deformaie elastic acumulat de bar.
Aplicnd acest principiu unui element de bar obinut prin secionare cu dou plane
perpendiculare pe axa barei i situate la distana dx, (fig. 8.27), rezult:
. dV
G 2
d M
2
1
V
2
t
}
t
=
(8.23)
unde d este unghiul de torsiune al elementului de lungime dx; t
2
/ 2G - energia specific de
deformaie elastic, iar dV - volumul elementului considerat.
n conformitate cu cele prezentate anterior, se poate scrie:
.
I G
M
t
ds
4
G
M
t
ds
G 4
M
dx
d
, ds dx t
G 2
1
d M
2
1
t
t
2
t
2
t
V
2
t
=
O
= u
O
= u =

t =
}
}
}
(8.24)
Relaia (8.24) reprezint formula a doua a lui Bredt. S-a ajuns astfel la aceiai
form a expresiei unghiului specific de torsiune, adic:
.
W
M
,
t
ds
4
I ,
I G
M
t
t
max
2
t
t
t
= t
O
= = O
}
unde momentul de inerie convenional la torsiune are expresia:
,
t
ds
4
I
2
t
}
O
=
Integrala pe contur se refer la toat lungimea s a liniei medii.
Rezultatele obinute se pot extinde la cazul unei seciuni complexe avnd mai multe
Fig. 8.27
193 TORSIUNEA
contururi nchise (de exemplu batiuri de maini).
8.6 GENERALIZAREA RELAIILOR DE CALCUL
n concluzie, tensiunea tangenial maxim i unghiul specific de torsiune n cazul
barelor de seciune oarecare acionate de un moment de torsiune M
t
, au expresiile generale:
.
I G
M
W
M
t
t
t
t
max
= u = t
(8.25)
Valorile modulului de rezisten convenional la torsiune, W
t
, i ale momentului de
inerie convenional I
t
, sunt prezentate n manualele inginereti pentru seciunile mai des
ntlnite n activitatea practic.
Pentru cazul seciunii circulare sau inelare:
W
t
devine W
p
; I
t
devine I
p
.
Seciunea transversal are o form raional, economic la torsiune dac ea prezint
W
t
ct mai mare la un consum de material ct mai mic. Astfel, pentru o seciune circular
16
d
W
3
t
=
, iar pentru o seciune inelar cu acelai diametru exterior i grosimea peretelui
t = d/6,
12
d
2
t
d t 2 W
3
2
t
= = = . Din acest punct de vedere sunt raionale barele tubulare,
soluia ideal reprezentnd-o bara de seciune inelar cu perete subire, cci pentru aceasta
materialul barei se afl dispus n locul unde se dezvolt tensiunile cele mai mari la solicitarea
de torsiune.
Aplicaia 8.1 Se consider o bar de seciune inelar
(fig. 8.28,a) cu diametrul mediu D i grosimea peretelui t. Se
cere s se arate de cte ori scade rezistena i rigiditatea barei
la torsiune prin tierea ei de-a lungul unei generatoare n cazul
cnd D = 6t. (fig. 8.28,b).
n cazul seciunii inelare: .
2
t
2
D
4
t
2
D
t 2
t
W
t
=
t
= O =
n cazul seciunii cu tietur: .
3
2
t D
2
t s
3
1
t
W
t
= =
Deci 9
t 2
D 3
W
W
K
2 t
1 t
= = =
t
deci rezistena barei scade de 9 ori.
. 27
t 4
D 3
I
I
K ,
3
t D
3
t s
I ,
4
t D
D
t 4
t
ds
4
I
2
2 t
1 t
3 3
2 t
2 2 2
1 t
= = =
t
= =
t
=
t
O
=
O
=
u
}
Fig. 8.28
194
REZISTENA MATERIALELOR
Deci bara se deformeaz de 27 ori mai uor la torsiune n cazul prezentat n figura 8.28,b
Observaie: Profilele cu contur nchis prezint rigiditate mare la torsiune comparativ
cu cele cu contur deschis. n tehnic uneori este avantajos
de a avea rigiditate mare (cazul batiurilor de maini-unelte,
care se confecioneaz din contururi nchise) iar alteori
rigiditate mic (cazul ramelor de asiuri auto, acestea
confecionndu-se din contururi deschise).
Aplicaia 8.2 S se calculeze unghiul de torsiune al
seciunii (1) fa de ncastrare, pentru bara din figura 8.29.
,
4 3 3 2 2 1 4 1
+ + =
( ) ( )
; dx
I G
M M M
; dx
I G
M M
; dx
I G
M
3
3
2
2 1
l
0 P
3 2 1
4 3
l
0 P
2 1
3 2
l
0 P
1
2 1
} } }
+
=
+
= =

1
( ) ( )
;
I G
l M M M
I G
l M M
I G
l M
3 2 1
P
3 3 2 1
P
2 2 1
P
1 1
4 1
+
+
+
+ =

de unde
:
32
D
I ; I
32
d
I
4
P P
4
P
2 3 1
t
= =
t
=
Aplicatia 8.3. Poriunea AB a barei din figura 8.30 este confecionat din oel cu
t
at
=90 MPa, iar poriunea BC este din aluminiu cu t
at
=60 MPa. Cunoscnd c diametrul
barei pe poriunea BC este d
B-C
=50 mm i neglijnd efectul de concentrare a tensiunii:
a) s se determine valoarea maxim a momentului de torsiune M
0
ce poate fi
aplicat n punctul A n aa fel nct valoarea tensiunii tangeniale maxime
corespunztoare poriunii BC s nu depeasc valoarea admisibil;
b) s se calculeze diametrul necesar poriunii AB (d
A-B
)
pentru momentul M
0
calculat la punctul a).
Rezolvare a) Condiia necesar determinrii momentului
de torsiune capabil se scrie sub forma:
. mm N 6 , 1472621
16
50 60
16
d
W M
W
M
3
3
C B
a P a O a
P
t
max
C B C B C B C B
C B
C B
=
t
=
=
t
t = t s t s = t

Valoarea momentului de torsiune capabil este deci M


0
~ 1,4726 kNm.
b) Pentru valoarea lui M
0
calculat, diametrul poriunii AB se determin din condiia:
;
d
M 16
16
d
M
W
M
B A
B A
B A
B A
a 3
B A
O
3
B A
O
P
t
max

t s
t
=
t
= = t

Fig. 8.29
Fig. 8.30
195 TORSIUNEA
Rezult:

. mm 67 , 43
90
10 4726 , 1 16 M 16
d
3
3
3
B A
O
B A
=
t

=
t t
=

Se adopt diametrul arborelui d


A-B
= 44 mm.
Aplicatia 8.4. Braul AB al dispozitivului din figura 8.31 este confecionat din oel cu t
at
= 84
MPa, iar elementul tip cilindru (CD) este din alam cu t
at
= 49 MPa.
a) S se determine valoarea maxim a momentului de torsiune M
0
ce poate fi
aplicat la captul A al barei n aa fel nct n
elementul CD s nu se depeasc

valoarea
admisibil a tensiunii tangeniale.
b) S se calculeze diametrul necesar braului AB
pentru valoarea lui M
0
calculat la punctul a).
Rezolvare:
a) Momentul M
0
ce poate fi aplicat n aa fel nct
tensiunea tangenial maxim corespunztoare
poriunii CD s nu depeasc valoarea admisibil,
se calculeaz din condiia:
:
W
M
D C
D C
D C
D C
a
P
t
max

t s = t
( )
. mm 44713
2
76
3 , 63 76
32
2
D
32
D
32
D
W
3
4 4
4
1
4
P
D C
=

t
=
t

t
=

i deci, . mm N 10 19 , 2 49 44713 W M M
6
a P O t
D C D C D C
= = t = =

b) Valoarea necesar diametrului d se va calcula din condiia:
. mm 51
84
10 19 , 2 16 M 16
d
M
M
16
d
W
W
M
3
6
3
at
O
at
O
at
t
3
P a
P
t
max
B A
B A B A
B A
B A B A
B A
B A
B A
=
t

=
t t
=

t
=
t
=
t
= t s = t

Aplicatia 8.5. Pentru bara tronconic din figura 8.32 s se


arate prin integrare c unghiul de torsiune al seciunii fa de seciunea
din ncastrare (B) este dat de expresia:
.
r G 12
l M 7
4
0
A
t

=
Fig. 8.31
Fig. 8.32
196
REZISTENA MATERIALELOR
Rezolvare Pentru cazul din figura 8.32 se obine:
( )
; dx
x I G
l M
l
0 P
0
A
}


=
La distana x de captul A al barei, diametrul d(x) va avea expresia:
( ) ,
l
x
l r 2 x
l
r
r 2 x d |
.
|

\
|
+ = |
.
|

\
|
+ =
Ca urmare:
( )
( )
( ) .
l
x
l r 2
32 32
x d
x I
4
2
4
p
|
.
|

\
|
+
t
=
t
=
Cu aceast valoare expresia unghiului de torsiune cutat devine:
=

|
.
|

\
|
+
t
=
|
.
|

\
|
+
t
=
|
.
|

\
|
+
t
=

} }
l
0
3
4
o
l
0
4 4
o
l
0
4
4
0
a
l
3
1
l
x
1
G r
M 2
dx
l
x
1
1
G r
M 2
dx
l
x
1
32
16 r
G
M
;
G r 12
l M 7
8
7
G r 3
l M 2
8
1
1
G r 3
l M 2
l
0
1
1
l
1
1
1
G r 3
l M 2
4
0
4
0
4
0
3 3 4
0
t
=
t
= |
.
|

\
|

t
=
(
(
(
(

|
.
|

\
|
+

|
.
|

\
|
+
t

Aplicatia 8.6. Cunoscnd valoarea momentului de torsiune aplicat


dispozitivului din fig. 8.33 M
0
=0,75 10
6
Nmm, s se calculeze tensiunile
maxime din braele AB I PQ. Se va considera c elementele AB I
PQ sunt ncastrate n A respectiv Q iar momentul de torsiune M
0
se
aplic prin intermediul unei plci (E) foarte rigide.
Rezolvare: ntre momentele de torsiune corespunztoare
celor dou elemente, M
A-B
respectiv M
P-Q
, se poate scrie relaia :
. M = M + M
0 Q - P B - A
Cum seciunile B i Q ale celor dou elemente vor avea
aceeai rotire, se poate scrie
B-A
=
P-Q
, rezultnd c:
;
I G
M 2
I G
M 3
I G
l 2 M
I G
l 3 M
Q - P B - A Q - P B - A
P
Q - P
P
B - A
P
Q - P
P
B - A
=

unde

( )
( ); D D
D 16
2
D
D D
32
I :
32
d
I
4
1
4
4
1
4
P
4
P
Q P B A

t
=

t
=
t
=

Fig. 8.33
197 TORSIUNEA
Se obine:
( )
;
D D
D 16
M 2
32
d
M 3
4
1
4
Q P
4
B A

t
=
t

care dup nlocuirea valorilor lui d, D i D


1
conduce la: . M 3 = M
Q - P B - A
Rezult n final c:

= .
4
M
M
;
4
M 3
= M
0
Q - P
0
B - A
Valorile maxime ale tensiunilor tangeniale din cele dou elemente vor fi:
. MPa 2 , 52
16
38
10 75 , 0
4
3
16
d
M
4
3
W
M
3
6
3
0
P
B A
max
B A
=
t

=
t
= = t

198
REZISTENA MATERIALELOR
9
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
9.1 DEFINIII, IPOTEZE
O grind dreapt este solicitat la ncovoiere dac n seciunile ei transversale se
dezvolt momente ncovoietoare Mi (suportul forelor trece prin centrul de greutate pentru a
nu aprea solicitarea de torsiune). n funcie de poziia n spaiu a forelor ncovoierea poate fi:
ncovoiere plan, cazul n care toate sarcinile se afl ntr-un plan longitudinal
care conine una dintre axele principale centrale de inerie ale
seciunii transversale.
ncovoiere oblic, dac toate sarcinile se afl ntr-un plan
longitudinal care ns nu conine niciuna dintre axele principale
centrale de inerie.
ncovoiere strmb, cnd suportul fiecrei fore n parte trece
prin centrul de greutate al seciunii dar forele sunt situate n
plane diferite.
n dependen de natura tensiunilor din seciune solicitarea de
ncovoiere poate fi:
ncovoiere pur, cnd n seciunea transversal acioneaz numai M
i
, momente
ncovoietoare ce produc tensiunile o (fig. 9.1,a).
ncovoiere simpl, cnd n seciunea transversal acioneaz simultan att
momentele ncovoietoare M
i
ct i forele tietoare T aprnd att tensiuni o ct
i t (fig. 9.1,b).
9.2 TENSIUNI LA NCOVOIEREA PLAN PUR A BARELOR DREPTE
Se consider grinda dreapt de seciune constant supus la ncovoiere pur (fig.
9.2). Sub aciunea momentului ncovoietor n fiecare seciune se dezvolt tensiunile normale
o variabile. Pentru determinarea acestora se fac urmtoarele ipoteze:
grinda este confecionat dintr-un material omogen i izotrop cu caracteristic
liniar-elastic deci admite legea lui Hooke;
seciunea barei este constant n lungul axei;
este valabil ipoteza lui Bernoulli respectiv seciunile
plane I normale pe axa longitudinal a grinzii rmn
plane i normale i dup deformaie (fig. 9.5).
Sub aciunea ncrcrii grinda se deformeaz, ca urmare
curba AB coninut n planul de simetrie al grinzii va fi de curbur
constant. Prin deformabilitate linia AB iniial dreapt se
Fig. 9.1
Fig. 9.2
199 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
transform ntr-un arc de cerc cu centrul n C (fig. 9.3). Acelai
lucru este valabil i pentru AB situat n partea de jos a grinzii.
De remarcat este faptul c n urma ncovoierii fibra AB se
scurteaz pe cnd AB se lungete.
Dac se secioneaz bara AB cu un plan perpendicular
pe axa acesteia condiia de echilibru a unei poriuni din bar
este ca pe suprafaa seciunii s se dezvolte fore interioare
care s echilibreze momentul ncovoietor M
i
. Datorit alungirii
zonei inferioare pe aceasta ele vor fi de traciune iar pe zona
superioar de compresiune (fig. 9.4).
Se presupune c pe grind este trasat o reea de linii paralele cu cele trei axe de
coordonate, reea ce va da natere la mici elemente cubice ale cror fee sunt paralele cu cele
trei plane de coordonate. Valabilitatea ipotezei lui Bernoulli conduce n urma solicitrii de
ncovoiere pur la starea deformat reprezentat n figura 9.5.
Se observ c liniile reelei rmn perpendiculare i dup deformare i deci
deformaiile unghiulare:
. 0 0
yz xz yz xz
= t = t = =
Neexistnd o anume interacie ntre
elementele unei anumite seciuni trans-versale,
se poate afirma i c o
y
= o
z
= t
yz
= 0, pe
ntreaga grind. Acest lucru s-a verificat att
experimental ct i teoretic - prin teoria
elasticitii aplicat barelor zvelte cu deformaii
mici.
Deci singura ten-siune ce acioneaz
asu-pra unui element cubic din figura 9.5 este
componenta normal o
x
. Deci n orice punct al
grinzii solicitat la ncovoiere pur va exista doar
o stare de tensiune uniaxial. Tot din analiza
Fig. 9.3
Fig. 9.4
Fig. 9.5
Fig. 9.6
200
REZISTENA MATERIALELOR
reelei deformate din figura 9.5 se observ c fibrele din partea superioar a grinzii se scurteaz
pe cnd cele din partea inferioar se lungesc. Va exista deci i o suprafa paralel cu faa
superioar i cea inferioar a grinzii - numit suprafa neutr - n care deformaiile dup
direcia x sunt nule. Suprafaa neutr intersecteaz planul de simetrie dup arcul de cerc DE
(fig. 9.6).
Se noteaz cu raza arcului de cerc DE i cu u unghiul la centru corespunztor
acestui arc: L = u, unde L este lungimea iniial a grinzii.
Lungimea arcului JK situat la distana y de arcul DE va fi: L' = ( y)u
Deformaia specific longitudinal a fibrei JK se va putea deci scrie sub forma:
;
y y ) y (
L
JK D
x

+ =
u
u + u + u
=
u
u + u
= = c
(9.1)
Din relaia (9.1) se poate observa c valoarea absolut maxim a deformaiei este:
.
y
max
max

= c
(9.2)
Se pot deci calcula deformaiile specifice longitudinale la nivel de punct dac se cunoate
distana de la acel punct la axa neutr. Apare deci necesar poziionarea suprafeei neutre.
n acest scop se utilizeaz legea lui Hooke i relaiile de echivalen dintre eforturi i tensiuni.
Pentru un material omogen cu modulul de elasticitate longitudinal E se poate scrie:
;
y
iar
y
E E
max
max x x

= o

= c = o
(9.3)
unde prin o
max
am notat valoarea
maxim absolut a tensiunii. Rezult
deci c tensiunea normal variaz
liniar cu distana fa de suprafaa
neutr (fig. 9.7).
Necunoscnd nici poziia
suprafeei neutre i nici valoarea
maxim a tensiunii normale o
max
, se
va ataa unei seciuni curente a grinzii
(fig. 9.7,a) un sistem de axe de coordonate Oxyz la care axa Oz s fie coninut n planul
neutru. Cum n aceast seciune singurul efort prezent este momentul ncovoietor M, relaiile
de echivalen ntre eforturi i tensiuni se pot scrie sub forma:
} }
= = o = ; 0 dA y 0 dA N
x
(9.4)
. 0 S dA y
z
A
= =
}
(9.5)
Din relaia (9.4) rezult deci c momentul static al seciunii transversale fa de axa Oz
este nul. Ca urmare, axa Oz este ax central.
; 0 dA yz 0 dA z
; 0 M
A A
x
ty
= = o
=
} }
(9.6)
Fig. 9.7
201 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
sistemul de axe zOy este un sistem central principal (lucru echivalent de fapt dac axa Oy
este i ax de simetrie).
; 0 dA y
E
dA y M M
A
2
A
x iz
=

= o = =
} }
(9.7)
Rezult
; y
I
M
max
z
iz
x
= o
(9.8)
adic
). Navier lui relaia ( . y
I
M
z
iz
x
= o
(9.9)
Semnificaia relaiei (9.9) este aceea c tensiunea normal variaz liniar pe seciunea
transversal a grinzii, valoarea maxim fiind n punctele cele mai deprtate de axa Oz
(adic pentru valoarea maxim a lui y).
Raportul
max
z
y
I
se noteaz cu WW
z
i se numete modulul de rezisten axial fa de
axa Oz. Cu aceast notaie, relaia (9.8) se poate scrie sub forma:
,
W
M
z
iz
max
= o
(9.10)
unde cu M
iz
s-a notat momentul ncovoietor dup axa z (n cazul acesta).
Cu relaia (9.10), condiia de rezisten devine:
,
W
M
a
z
iz
max
o s = o
(9.11)
unde o
a
reprezint rezistena admisibil la ncovoiere pentru materialul grinzii.
Formula lui Navier se poate utiliza n rezolvarea a trei categorii de probleme:
a) Probleme de verificare: se cunoate valoarea momentului ncovoietor pe grind
M
iz
, modulul de rezisten axial W
z
, valoarea tensiunii admisibil la ncovoiere
pentru materialul grinzii i se verific dac este sau nu satisfcut condiia:
,
W
M
a
z
iz
max
o s = o
b) Determinarea momentului capabil pe care l poate suporta grinda: se
cunoate modulul de rezisten axial - W
z
, valoarea admisibil a tensiunii de
ncovoiere, i se calculeaz valoarea momentului de ncovoiere capabil cu relaia:
. W M
ai z cap i
o =
c) Probleme de dimensionare: se cunosc M
iz
i se determin valoarea necesar
a modulului de rezisten axial care s conduc la satisfacerea condiiei de rezisten
;
M
W
ai
iz
nec z
o
=
202
REZISTENA MATERIALELOR
Modulul de rezisten axial fa de axa Oz, W
z
, definit cu relaia:
;
y
I
W
max
z
z
=
este dependent de mrimea dar i de forma seciunii transversale.
1. Pentru seciune dreptunghiular (fig. 9.8): punctele cele mai ndeprtate de axa
Oz se gsesc pe laturile AB i DC. Ca urmare:
.
6
b h
2
b
12
b h
z
I
W ;
6
h b
2
h
12
h b
y
I
W
2
3
max
y
y
2
3
max
z
z
= = = = = =
2. Pentru seciune circular (fig. 9.9):
n acest caz .
32
d
2
d
64
d
y
I
W
3
4
max
z
z
t
=
t
= =
3. Pentru seciunea inelar (fig. 9.10):
.
D
d
1
32
D
D
d
1
2
d
64
D
y
I
W
4
3
4
4
max
z
z
(
(

|
.
|

\
|

t
=
(
(

|
.
|

\
|

t
= =
OBSERVAIE: modulul de rezisten n cazul seciunilor compuse nu se poate
calcula prin nsumarea modulelor de rezisten ale suprafeelor simple componente.
n urma solicitrii de ncovoiere pur o seciune transversal rmne plan ns se
deformeaz n planul ei. Astfel de deformaii trebuie s existe dac se ine seama c un
anumit element al grinzii se gsete ntr-o stare uniaxial de tensiune (o
x
= 0, o
y
= o
z
= 0),
deci c au loc deformaii ale acestuia att dup direcia y ct i dup direcia z:

vc = c
vc = c
x z
x y
(9.12)
Fig. 9.8
Fig. 9.9
Fig. 9.10
203 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
unde v este coeficientul lui Poisson.
Cu relaia (9.1), relaia (9.12) devine:

v = c

v = c
.
y
;
y
z
y
(9.13)
Relaiile (9.12) i (9.13) demonstreaz c elementele de
volum situate deasupra suprafeei neutre (y < 0) i mresc
dimensiunile dup direciile y i z iar cele situate sub nivelul suprafeei
neutre (y > 0) ii micoreaz aceste dimensiuni. Liniile iniial drepte
(nainte de ncovoiere) se transform n arce de cerc (fig. 9.11).
Comparnd relaiile (9.13) cu relaia (9.1) se poate concluziona c axa neutr a
seciunii transversale se transform ntr-un arc de cerc cu raza:
. '
v

=
(9.14)
Dac momentul ncovoietor M>0 atunci centrul de curbur C al axei neutre se va
gsi sub nivelul suprafeei neutre (fig. 9.11).
9.3 NCOVOIEREA GRINZILOR NEOMOGENE ALCTUITE DIN
MATERIALE DIFERITE
Grinzile studiate anterior au fost alctuite dintr-un material omogen avnd o anumit
valoare a modulului de elasticitate longitudinal E. Dac ns grinda supus ncovoierii pure
este alctuit din dou sau mai multe materiale cu diferite valori ale modulelor de elasticitate
longitudinale atunci expresia tensiunilor normale o prezint unele
particulariti.
Considernd spre exemplu o grind format din dou materiale
diferite, solidarizate (fig. 9.12), aceasta se va deforma similar grinzii de
seciune omogen supus la ncovoiere pur, grind studiat la
paragraful anterior. Acest lucru se explic prin faptul c, grinda
neomogen este tot de seciune constant n lungul ei. Ca urmare,
deformaiile specifice longitudinale c
x
vor avea o variaie liniar funcie
de distana y fa de axa neutr (fig. 9.13,a i 9.13,b):
.
y
x

= c
(9.15)
Este de presupus ns c axa neutr nu va mai trece prin centrul de greutate al seciunii
neomogene i deci va trebui n primul rnd s se determine poziia acestei axe. Cum
modulele de elasticitate longitudinale E
1
i E
2
sunt diferite, expresiile tensiunilor normale
Fig. 9. 11
Fig. 9.12
204
REZISTENA MATERIALELOR
n cele dou materiale vor fi:

= c = o

= c = o
.
y
E E
;
y
E E
2 x 2 2
1 x 1 1
(9.16)
Variaia tensiunilor o
1
i o
2
este
reprezentat n figura 9.13, c.
Fora elementar ce va aciona
asupra unui element de suprafa dA a materialului (1) va fi:
dA
y
E dA dF
1 1 1

= o =
(9.17)
i analog
. dA
y
E dA dF
2 2 2

= o =
(9.18)
Fcnd notaia
, n
E
E
1
2
=
se poate scrie:
( ) ( ). dA n
y E
dA
y
E n dF
1
1 2

=
(9.19)
Comparnd ecuaiile (9.17) i (9.19) se observ c fora dF
2
se exercit pe o suprafa
de arie n dA din primul material. Cu alte cuvinte, comportamentul grinzii neomogene este acelai
cu al unei grinzi omogene (realizat de exemplu din materialul (1) ) cu condiia c limea
elementului (2) s fie multiplicat cu factorul n. De notat c lrgirea sau ngustarea seciunii
corespunztoare materialului (2) (n > 1 sau n < 1) trebuie fcut doar dup o direcie paralel cu
axa neutr (coordonatele y ale punctelor seciunii trebuie s rmn neschimbate). n figura
9.14 s-a reprezentat grafic modul n care se poate realiza echivalena descris mai sus.
Se obine n felul acesta o grind de
seciune omogen confecionat dintr-un
material ce are modulul de elasticitate
longitudinal E
1
. Ca urmare, cele discutate n
paragraful anterior referitor la ncovoierea pur
a grinzilor din material omogen, vor fi valabile
i pentru grinda obinut prin transformarea de
mai sus. Axa neutr va trece deci prin centrul de
greutate al seciunii obinute (fig. 9.14) iar tensiunile
normale vor fi date de relaia:
, y
I
M
z
iz
x
= o
(9.20)
Deformaiile unei grinzi cu seciune neomogen supus la ncovoiere pur se pot
calcula utiliznd aceleai principii de transformare a seciunii.
Fig. 9.13
Fig. 9.14
205 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
Distribuia tensiunilor o pe seciunea
transformat este reprezentat n figura 9.15.
Seciunea neomogen se poate
transforma ntr-o seciune omogen cu
aceeai valoare a modului de elasticitate
longitudinal n orice punct al ei (E
t
), grinda
omogen transformat deformndu-se n
acelai fel ca i cea iniial neomogen. Ca
urmare se poate scrie curbura unei grinzi
compozite (alctuit din mai multe materiale diferite) n cazul ncovoierii pure cu relaia:
.
I E
M 1
z
iz
=

(9.21)
unde I
z
este momentul de inerie al seciunii transversale calculat fa de axa neutr, ax
care trece prin centrul de greutate al seciunii transformate.
9.4 CONCENTRATORI DE TENSIUNE
Relaia tensiunilor normale dedus pentru ncovoierea pur:
, y
I
M
z
iz
x
= o
(9.22)
este valabil doar n cadrul ipotezelor descrise la
nceputul capitolului. n plus, momentele de ncovoiere
de la capetele grinzii trebuiesc aplicate prin intermediul
unor plci dup modelul din figura 9.16. Pentru alte
situaii de aplicare a ncrcrii vor apare anumite efecte
de concentrare a tensiunilor n punctele n care
acioneaz forele exterioare, relaia (9.22) pierzndu-
i valabilitatea. Modul de aplicare a momentelor de
ncovoiere M la capetele grinzii (prin intermediul plcilor
A i B) pentru ca relaia (9.22) s-i menin
valabilitatea este artat in figura 9.16 unde n cazul a)
se prezint grinda nainte de deformaie iar n cazul b) se prezint grinda deformat.
Pentru alte tipuri de aplicare a sarcinilor exterioare dar n zone suficient deprtate
de locul de aciune al acestora, relaia (9.22) se poate ns utiliza (principiul lui Saint-Venant).
Acelai efect de concentrare a tensiunilor apare i n cazul variaiilor brute de
seciune. La acest nivel, tensiunea maxim se calculeaz prin nmulirea membrului drept al
relaiei (9.22) printr-un coeficient numit factor de concentrare al tensiunilor:
,
W
M
y
I
M
z
iz
k max
z
iz
k max
o = o = o
(9.23)
Fig. 9.15
Fig. 9.16
206
REZISTENA MATERIALELOR
unde W
z
se refer la seciunea periculoas a grinzii.
Valoarea factorului depinde de parametrii geometrici ce definesc trecerea de la o
seciune la alta. n figurile 9.17 i 9.18 s-au reprezentat dou tipuri de grinzi cu variaie de
seciune, grinzi supuse la ncovoiere pur, i modul n care factorul depinde de parametrii
geometrici de trecere de la o seciune la alt seciune.
Alte tipuri de concentratori frecvent ntlnii n practic sunt cele prezentate n
figurile 9.19 i 9.20.
Prezena efectului de concentrare a tensiunilor n punctele de aplicaie ale sarcinilor
exterioare sau la nivelul variaiilor de seciune poate fi uor pus n eviden prin metode
experimentale (fotoelasticitatea, tehnica Moire etc.).
Din analiza reprezentrilor grafice din figurile 9.17,
9.18, 9.19 i 9.20 se poate concluziona c valoarea factorului
de concentrare a tensiunilor este cu att mai mic cu ct raza
r de trecere de la o seciune la alta este mai mare. De aici se
poate desprinde importana utilizrii n practic a unor raze de
racordare de valori mari, evitnd n felul acesta o cretere
peste nivelurile periculoase a tensiunilor prin efectul menionat
mai sus.
9.5 FORME RAIONALE DE SECIUNE PENTRU NCOVOIERE
Din relaiile de calcul la ncovoiere se desprinde concluzia c o grind rezist cu
att mai bine cu ct modulul de rezisten axial W
z
are o valoare mai mare. Dar W
z
depinde nu numai de mrimea ci i de forma seciunii transversale a grinzii (tabelul 9.1).
Din acest punct de vedere utilizarea profilelor laminate U i I n construciile metalice
este mai avantajoas dect utilizarea grinzilor cu seciunea circular sau cea dreptunghiular.
Observaie: Profilele trebuie s fie astfel aezate nct axa Oy s coincid cu planul
forelor, fa de alte direcii dect Oz modulul de rezisten prezentnd valori foarte mici.
n cazul solicitrii de ncovoiere a grinzilor tensiunile prezint valori mari pe fibrele
extreme profilele fiind acelea la care materialul se afl dispus acolo unde tensiunile sunt
mai mari. Dac direcia de ncovoiere este variabil, la piesele aflate n micare (de exemplu
pentru arbori) seciunea avantajoas devine seciunea circular deoarece aceasta prezint
aceeai valoare a modulului de rezisten dup toate direciile. Raional pentru piesele
aflate n micare prin prisma raportului W
z
/A este I seciunea inelar, seciune la care
Fig. 9.17
Fig. 9.19 Fig. 9.18
Fig. 9.20
207 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
materialul se afl dispus pe fibrele extreme.
Dac materialul rezist la fel de bine la traciune i la compresiune (exemplu cazul
oelului) axa neutr este indicat s fie ax de simetrie. Pentru materialele care rezist bine
la compresiune i mai puin la ntindere (cazul fontei, betonului, sticlei) se recomand seciunile
care nu prezint simetrie fa de axa neutr. Pentru cazul prezentat n figura 9.21 trebuie
determinate tensiunile maxime o
1
, respectiv minime o
2
, unde:
; y
I
M
; y
I
M
2
z
iz
2 1
z
iz
1
= o = o
Pentru ca seciunea s fie optim este deci necesar ca raportul distanelor y
1
/y
2
s
fie egal cu raportul tensiunilor admisibile prezentate de materialul respectiv.
.
y
y
ac
at
1
2
o
o
=
(9.24)
9.6 NCOVOIEREA OBLIC
Studiul ncovoierii realizat n paragrafele anterioare s-a concentrat asupra grinzilor
ce prezentau cel puin un plan de simetrie i care erau supuse aciunii unor momente coninute
n acest plan (fig.9.22,a i b).
Se consider n continuare cazul n care momentele ncovoietoare nu acioneaz
ntr-un plan de simetrie al grinzii, fie pentru c ele sunt altfel orientate fa de un astfel de plan
(fig. 9.23 a, b) fie pentru c un astfel de plan nu exist (fig. 9.23, c).
ncovoierea de acest tip (fig. 9.23) poart numele de ncovoiere oblic. n acest
caz relaia lui Navier nu poate fi aplicat pentru calculul tensiunilor n mod direct fa de
momentul ncovoietor, acesta nefiind orientat n lungul unei direcii principale de inerie.
Pentru astfel de situaii ncovoierea grinzii nu
va mai avea loc n planul n care acioneaz momentele
ncovoietoare i deci axa neutr a seciunii nu va mai
coincide cu axa dup care este orientat vectorul moment
ncovoietor.
n acest caz trebuie determinate condiiile n
care axa neutr a unei seciuni transversale de form
arbitrar va coincide cu axa dup care este orientat
Tabel 9.1
Fig. 9.21
Fig. 9.22
208
REZISTENA MATERIALELOR
vectorul moment ncovoietor (fig. 9.24).
Scriind relaiile de echivalen dintre eforturi
i tensiuni se obin:
; M ydA ; 0 zdA ; 0 dA
iz
A
x
A
x
A
x
= o = o = o
} } } (9.25)
Presupunnd c tensiunile rmn n limitele
de proporionalitate ale materialului se poate substitui
C
y
m x
o = o
(vezi ncovoierea pur plan) n a II-a relaie obinnd:
; 0 = I dA yz 0 dA z
zy
A A
x
= = o
} }
(9.26)
Ca urmare axele z i y vor fi axe principale de inerie. Cu alte cuvinte se poate concluziona
c vectorul moment ncovoietor va avea aceeai orientare cu axa neutr dac i numai dac
vectorul moment acioneaz de-a lungul unei axe principale de inerie. Dac aceast ultim
condiie este ndeplinit (fig. 9.25) ecuaiile deduse n paragrafele anterioare pentru cazul grinzilor
cu un plan de simetrie rmn valabile.
Aplicnd principiul suprapunerii de efecte se poate determina expresia tensiunilor
pentru cel mai general caz de ncovoiere oblic. Pentru aceasta se consider o grind cu un
plan de simetrie vertical, grinda aflat sub aciunea a dou momente M
i
situate ntr-un plan ce
formeaz unghiul u cu planul vertical (fig. 9.26).
Vectorul moment ncovoietor M
i
(fig. 9.27) va face
acelai unghi q cu axa z i se poate descompune n dou
componente M
iz
i M
iy
dup cele dou axe de coordonate:

u =
u =
. sin M M
; cos M M
y
z
(9.27)
Cum axele z i y sunt axe principale de inerie,
tensiunea normal o
x
ntr-un punct oarecare de coordonate
(z,y) al seciunii se poate calcula cu relaia (9.2) prin
nsumarea efectelor lui M
y
i M
z
la nivelul punctului
Fig. 9.23
Fig. 9.24
Fig. 9.25
209 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
considerat (fig. 9.28 a i b). Va rezulta c:
. z
I
M
y
I
M
y
iy
z
iz
x
= o
(9.28)
Conform relaiei (9.28), aplicnd principiul suprapunerii
efectelor, tensiunile o produse de M
iz
respectiv o produse de
M
iy
pot fi calculate separat, conform relaiei lui Navier,
obinnd n final tensiunea normal o =o +o produs de
momentul ncovoietor M
i
. Semnul acestor tensiuni depinde de
cadranul n care se afl punctul n care se calculeaz tensiunile.
Astfel, dac momentul ncovoietor este pozitiv, fibrele de jos
ale grinzii sunt ntinse. Componenta M
iz
a momentului
ncovoietor produce tensiuni normale pozitive n cadranele de
jos iar componenta M
iy
produce tensiuni negative n cadranele
din stnga, stabilite cu relaia:
.
W
M
W
M
y
iy
z
iz
x
= o
(9.29)
De notat c expresiile (9.28) i (9.29) se pot utiliza i pentru seciuni ce nu prezint
plan de simetrie. (n figura 9.29 sistemul zGy este sistem central principal).
Pe de alt parte trebuie reamintit faptul c relaiile (9.28) i (9.29) se pot utiliza
numai n cazul n care este valabil principiul suprapunerii de efecte. Dac tensiunea ntr-un
anumit punct depeste limita de proporionalitate sau dac deformaiile cauzate de unul
dintre momentele aplicate (M
iz
sau M
iy
) conduc la modificri ale distribuiei tensiunilor cauzate
de aciunea celuilalt moment atunci expresiile (9.28) i (9.29) nu mai pot fi utilizate.
Egalnd cu zero expresia tensiunii normale (9.28) se obine locul geometric al
punctelor n care o
x
=0 adic ecuaia axei neutre:
. 0 z
I
M
y
I
M
0 z
I
M
y
I
M
y
iy
z
iz
y
iy
z
iz
x
= = = o
(9.30)
innd cont de (9.27) rezult c:
. z tg
I
I
y deci i 0 z
I
sin M
y
I
cos M
y
z
y
i
z
i
|
|
.
|

\
|
u = =
u

u
(9.31)
Fig. 9.26
Fig. 9.27
Fig. 9.29 Fig. 9.28
210
REZISTENA MATERIALELOR
Ecuaia astfel obinut reprezint o linie dreapt de pant
u = tg
I
I
m
y
z
. n felul acesta unghiul u pe care-l formeaz axa neutr
cu axa z (fig. 9.30) este dat de relaia:
. tg
I
I
tg
y
z
u = |
(9.32)
u reprezint unghiul format de vectorul M
i
cu axa z. Cum I
z
i I
y
sunt
pozitive va rezulta c | i u vor avea acelai semn. De notat c | > u cnd I
z
> I
y
i | < u
cnd I
z
< I
y
. n acest caz tensiunile normale externe o
max
, o
min
se gsesc n punctele cele
mai deprtate de axa neutr.
9.7 NCOVOIEREA STRMB
Se consider cazul, destul de frecvent n practic, n care asupra unei grinzi acioneaz
momente ncovoietoare necoplanare, fiind deci solicitat de fore situate n plane diferite, dei
suportul fiecrei fore trece prin centrul de greutate al seciunii transversale respective.(fig. 9. 31)
n acest caz ncovoierea poart numele de ncovoiere strmb.
n cazul ncovoierii strmbe calculul se face pe baza descompunerii forelor aplicate
n componente situate n dou plane perpendiculare care sunt de obicei cele dou plane
principale centrale de inerie zOx si yOx. Se pot determina apoi componentele M
ix
i M
iy
ale momentului ncovoietor n seciunea respectiv i se aplic principiul nsumrii efectelor
ca i n cazul ncovoierii oblice. Astfel calculul se face similar cu cel de la ncovoierea oblic
conform relaiilor (9.28) i (9.29).
n cazul grinzilor ale cror seciuni au
acelai moment de inerie n toate direciile
centrale, respectiv I
z
= I
y
, (de exemplu seciunea
circular), nu poate avea loc ncovoierea oblic,
dar poate avea loc ncovoierea strmb. ntruct
la acestea suportul momentului ncovoietor
coincide cu axa neutr, calculul poate fi efectuat
cu formula lui Navier, ca i la ncovoierea simpl.
9.8 EXPRESIA GENERAL A TENSIUNII DE NCOVOIERE PUR
Se consider cazul unei bare drepte dintr-un material liniar - elastic cu seciunea de
form oarecare raportat la un sistem de referin rectangular central oarecare zGy (fig.
9.32). Se admite c, n general, momentul ncovoietor din seciunea barei are o direcie
oarecare, diferit de direciile principale centrale de inerie ale seciunii transversale. Acesta
se poate descompune n componente conform relaiei (9.27).
Datorit ncovoierii, seciunile barei se rotesc, dar rmn plane, pe baza ipotezei lui
Fig. 9.30
Fig. 9.31
211 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
Bernoulli, iar deformaia specific va fi deci o funcie liniar n
planul seciunii:
e = az + by + c. (9.33)
Fibrele i modific lungimea datorit solicitrii i ntr-un
punct al planului seciunii apare tensiunea:
o = Ec = E (az + by + c). (9.34)
conform legii lui Hooke.
ntre eforturile elementare de pe suprafaa seciunii i
momentul ncovoietor aplicat se pot scrie relaiile de echivalen:
} } }
o o = o . M = dA y ; M - = dA z ; 0 dA
iz iy
(9.35)
Cu expresia (9.34) din relaiile (9.35) se obine:

= + +
= + +
= + +
} } }
} } }
} } }
A A A
iz 2
A A A
iy 2
A A A
.
E
M
dA y c dA y b dA zy a
;
E
M
dA z c dA zy b dA z a
; 0 dA c dA y b dA z a
(9.36)
ntruct originea sistemului de referin coincide cu centrul de greutate al seciunii,
momentele statice
}
A
dA y i
}
A
dA z sunt nule. Cu aceast observaie, din rezolvarea sistemului
(9.36), se obine:

. 0 = c ;
) I I I ( E
M I M I
= b ;
) I I I ( E
M I M I
a

2
zy y z
iy zy iz y
2
zy y z
iz zy iy z

+
=
(9.37)
Cu relaia (9.37), din relaia (9.34), rezult expresia general a tensiunii de ncovoiere:
.
I I I
M ) I y I z ( M ) I z I y (
2
zy y z
iy zy z iz zy y


= o
(9.38)
Aceasta poate fi utilizat att n cazul ncovoierii pure plane, ct i n cazul celei oblice
sau strmbe. Pentru cazul ncovoierii plane i dac, se obine formula lui Navier:
.
I
M y
z
z
= o
Fig. 9. 32
212
REZISTENA MATERIALELOR
9.9 NCOVOIEREA SIMPL PLAN
ncovoierea simpl este acel tip de ncovoiere la care, ntr-o seciune oarecare a
grinzii, este prezent att efortul moment ncovoietor Mi ct i fora tietoare T. Cel mai
simplu exemplu din aceast categorie este cel n care o grind orizontal este ncrcat cu
sarcini concentrate sau distribuite (fig. 9.33 a i b).
Fie o grind ncastrat la un capt i ncrcat la cellalt capt cu o for concentrat
P (fig. 9.34). Se consider grinda confecionat dintr-un material omogen i izotrop care
satisface legea lui Hooke seciunea acesteia fiind constant pe o distan dx. Grinda prezint
un plan de simetrie vertical iar fora P acioneaz n acest plan. n seciunea C, situat la
distana x de captul A al grinzii, vor fi prezente att efortul tietor T=P, ct i cel de ncovoiere
M
i
= Px. Se spune c grinda AB este solicitat la ncovoiere simpl n orice seciune a sa.
Relaiile de echivalen dintre eforturi i tensiuni (fig. 9.35) se concretizeaz prin 6
ecuaii de tipul:
} }
= t t = o
A
xz xy
A
x
; 0 dA ) y z ( ; 0 dA
} }
= o = t
A
x
A
xy
; 0 dA z ; T dA
} }
= o = t
A
i x
A
xz
; M dA y ; 0 dA
(9.39)
Cea de-a doua ecuaie dintre relaiile (9.39) arat c n orice seciune transversal
a grinzii considerate trebuie s existe tensiuni tangeniale t
xy
orientate n sensul forei tietoare
T. Cea de-a treia ecuaie din relaiile (9.39) indic faptul c valoarea global a tensiunilor
tangeniale t
xz
dintr-o anumit seciune transversal este nul. Aceasta nu nseamn ns
c valoarea lui t
xz
la nivelul oricrui element este nul.
Se consider un element cubic infinit mic situat n planul de simetrie vertical al
grinzii (acolo unde t
xz
este nul) i se examineaz
tensiunile ce apar pe feele sale, (fig. 9.36). Din
legea dualitii tensiunilor tangeniale, apariia
tensiunilor t
xy
ntr-o seciune transversal a grinzii
conduce la apariia unor tensiuni tangeniale i ntr-
un plan perpendicular, la fel orientate fa de
muchia comun, (fig. 9.36). Ca urmare ntr-o grind
ncrcat cu sarcini transversale vor exista i
Fig. 9.33
Fig. 9.34
Fig. 9.35
213 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
tensiuni tangeniale orientate n lungul ei. Acest lucru poate fi verificat
prin experimentul din figura 9.37: mai multe grinzi suprapuse
ncastrate la un capt iar la cellalt capt acionate fie de o for
concentrat P, (fig. 9.37,b), fie de un moment ncovoietor M, (fig.
9.37,c). Pentru cazul din figura 9.37,b, tensiunile ce se dezvolt n
lungul grinzii neomogene conduc la lunecri reciproce ale
elementelor. Acest fenomen nu se ntmpl ns dac solicitarea
este de ncovoiere pur, (fig. 9.37,c), caz n care grinzile se vor
deforma dup arcuri concentrice, fr ca s apar lunecrile
prezente la figura 9.37,b.
Fie o seciune transversal simetric a unei grinzi solicitate la
ncovoiere simpl, (fig. 9.38). La nivelul unui element de suprafa
dA vor aciona, pe lng tensiunea normal o
x
i tensiunile tangeniale
t
xy
i t
xz
. Direcia tensiunii tangeniale rezultante nu se poate preciza
dect pentru puncte particulare din seciune. Fie spre exemplu un
punct A de pe conturul seciunii. Tensiunea tangenial corespunztoare
t, de direcie necunoscut, se poate descompune dup dou direcii:
una tangenial la contur (t
t
) i cealalt normal pe aceasta (t
n
).
Conform legii dualitii tensiunilor tangeniale, prezena tensiunii t
n
va conduce la apariia tensiunii t'
n
dup o direcie perpendicular pe
cea a lui t
n
i care s acioneze pe suprafaa exterioar a grinzii.
Cum suprafaa exterioar a grinzii nu este ncrcat rezult
c t'
n
=0 i deci t
n
=0. n felul acesta putem concluziona c, n
punctele de pe conturul seciunii unei grinzi solicitate la ncovoiere
simpl plan, tensiunile tangeniale sunt orientate dup tangenta la
contur. De remarcat c aceast condiie este valabil i n cazul
seciunilor de form arbitrar. Fie acum seciunea din figura 9.39
avnd ca ax de simetrie axa Oy. Aa dup cum s-a artat mai
sus, tensiunea tangenial n punctul m al seciunii, punct situat la
distana z de Oz, este orientat dup tangenta la seciune, tangent
ce intersecteaz axa Oy n punctul B. Din motive de simetrie i
tangenta la contur n punctul n (mn este paralel cu Oz) va trece
tot prin punctul B. Se presupune ca o prim ipotez faptul c suportul
tensiunilor tangeniale t din orice punct al dreptei mn trece prin B.
Fie C un astfel de punct. t
C
se poate descompune n cele dou
componente t
xy
i t
xz
.
Cea de-a doua ipotez admite c de-a lungul dreptei mn
tensiunile tangeniale t
xy
sunt constante (aceast ipotez nu
conduce la o ndeprtare prea mare de realitatea fizic).
Tensiunile t
xz
pot fi exprimate funcie de tensiunile t
xy
cu relaia: t
xz
= t
xy
tg o..
n figura 9.39 s-a reprezentat att distribuia tensiunilor t
xy
ct i cea a tensiunilor
t
xz
n punctele situate pe dreapta mn.
n scopul determinrii expresiei lui t
xy
se consider cazul unei grinzi ncastrate la un capt
i solicitate la ncovoiere simpl de fora P (cazul considerat nu afecteaz generalitatea problemei),
Fig. 9.36
Fig. 9.37
Fig. 9.38
Fig. 9.39
214
REZISTENA MATERIALELOR
(fig. 9.40).
Se detaeaz tronsonul elementar obinut prin secionarea grinzii la distana x cu
dou plane perpendiculare pe axa acesteia (planele t
1
; t
2
din figura 9.41) i printr-un alt
plan orizontal situat la distana y de axa Oz (planul t din figura 9.40). Elementul a fost
reprezentat n figura 9.41.
Pe feele elementului considerat EFMNGH vor aciona tensiunile:
- t
yx
din planul EFGH, tensiuni egale cu t
xy
din planul EFM;
- tensiunile normale ce acioneaz perpendicular pe feele EFM respectiv HGN.
Unui element de arie dA de pe faa EFM i va corespunde o tensiune s pe cnd unui
element corespunztor de pe faa HGN o tensiune s + ds. Creterea de tensiune s pe
distana dx (cu cantitatea ds) se datoreaz variaiei momentului ncovoietor de la valoarea
M
i
(n seciunea p
1
) la M
i
+dM
i
(n seciunea p
2
). Cu notaiile din figura 9.41 echilibrul
elementului EFMNGH se scrie sub forma:
. 0 dA ) d ( dx ) x ( b dA
1 1
A
yx
A
= o + o t + o
} }
(9.40)
Va rezulta:
; 0 dA d dA dx ) x ( b dA
1 1 1
A A
yx
A
= o o t + o
} } }
(9.41)
obinnd deci:
, S
I
M
dx
d
dA y
I
M
dx
d
dA y
I
M
dx
d
) x ( b
; dA
dx
d
) x ( b ; dx ) x ( b dA d
1
1 1
1 1
z
z
i
A z
i
A z
i
yx
A
yx
A
yx
(

=
(
(

=
(
(

= t
(
(

o = t t = o
} }
} }
(9.42)
unde S
z1
este momentul static al suprafeei de arie A
1
(EFM). Rezult:
;
I
S T
dx
M d
I
S
) x ( b
z
1 z i
z
1 z
yx
= = t
Expresia tensiunii tangeniale t
yx
= t
xy
devine pentru cazul general:
z
z
xy
I b
S T
= t
(relaia lui Juravski). (9.43)
Fig. 9.40
Fig. 9.41
215 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
Expresia tensiunilor tangeniale corespunztoare punctelor din seciune situate la
distana y fa de axa Oz, (fig. 9.42) se calculeaz cu relaia lui Juravski.
Mrimile ce intervin n relaia lui Juravski au urmtoarea semnificaie:
T - fora tietoare de la nivelul seciunii considerate;
S
z
- momentul static fa de axa Oz (axele Oz i Oy fiind axe
principale de inserie) a suprafeei situate deasupra sau
dedesubtul punctelor la nivelul crora se calculeaz t
xy
,
numit i momentul static al suprafeei care lunec.
b - limea seciunii la nivelul creia se calculeaz t
xy
.
I
z
- momentul de inerie axial fa de axa Oz al ntregii
suprafee a seciunii considerate.
Expresia tensiunii tangeniale pentru cteva forme
de seciuni frecvent ntlnite n practic se prezint n cele
ce urmeaz:
a) Seciune dreptunghiular
n cazul seciunii dreptunghiulare, tensiunea
tangenial t
xy
pentru punctele situate la distana y de axa
Oz, (fig. 9.43), se calculeaz pornind de la relaia lui
Juravski.
Momentul static al seciunii A
y
care tinde s lunece
este:
. y
4
h
2
b
y
2
h
2
1
y
2
h
b y A S
2
2
G y z
|
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= =
iar valoarea tensiunii tangeniale la distana y de axa neutr va fi
.
h
y 4
1
h b 4
h T 6
y
4
h
h b
T 6
12
h b
b
y
4
h
2
b
T
I b
S T
2
2
3
2
2
2
3 3
2
2
z
z
xy
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
(


= = t
Simplificnd rezult
.
h
y 4
1
A 2
T 3
2
2
xy
|
|
.
|

\
|
= t
(9.44)
Relaia (9.44) arat c seciunea tangenial este
repartizat pe nlimea grinzii dreptunghiulare dup o
funcie parabolic prezentnd valoarea maxim n punctele
axei neutre deci pentru y = 0.
.
A 2
T 3
max xy
= t
(9.45)
Fig. 9.42
Fig. 9.43
Fig.9.44
216
REZISTENA MATERIALELOR
b) Seciune circular
n cazul seciunii circulare se consider linia BC la distan oarecare y de axa neutr (fig.
9.44). Pentru aceast seciune pe suprafaa ei apar att tensiunile tangeniale t
xy
ct i t
xz
.
Lungimea liniei BC este egal cu . y r 2 BC
2 2
=
Momentul static S
z
al suprafeei A
y
este egal cu:
( )
( )
( ) . y r
3
2
2
3
y r
dy y r y r
dy y r y 2 dy y r 2 y dA y S
2
3
2 2
r
y
2
3
2
1
2 r
y
2
1
2

2
1
2
r
y
1
2
1
2
1
A
1
2
1
2
1
A
z
y y
=

= =
= = = =
}
} } }
Deci
.
r
y
1
A
T
3
4
I b
S T
2
2
z
z
xy
|
|
.
|

\
|
= = t
(9.46)
Se observ c i n cazul seciunii circulare componenta t
xy
variaz dup o lege
parabolic pe nlimea seciunii prezentnd valoare maxim n axa neutr pentru y =0.
.
A 3
T 4
max xy
= t
(9.47)
n cazul n care se admite o variaie liniar de-a lungul liniei BC a componentei t
xz
:
;
y r
y
tg
xy
xz
2 2
t
t
=

= |
.
r
zy
A
T
3
4
y r
y
r
y r
A
T
3
4
tg
2
2 2
2
2 2
xy xz
=

= | t = t
Se poate concluziona c tensiunile t
xz
< t
xy
.
9.10 STAREA DE TENSIUNE A GRINZILOR DREPTE SOLICITATE LA
NCOVOIERE SIMPL
Dimensionarea seciunii transversale a unei grinzi se face astfel nct n nici un punct
al acesteia, tensiunile normale ct i cele tangeniale s nu depeasc valorile admisibile.
n zone suficient de ndeprtate de locul de aplicare al forelor, tensiunile normale
o
x
i cele tangeniale t
xy
se determin cu relaiile stabilite anterior, relaia lui Navier, respectiv
relaia lui Juravski.
Un element D situat ntre extremitatea grinzii i axa neutr este solicitat de tensiunile
normale ce scad pe msura apropierii de axa neutr, dar i de tensiunile tangeniale
217 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
cresctoare, elementul respectiv gsindu-se ntr-o stare plan de tensiuni (fig. 9.45,c).
Tensiunile tangeniale se dezvolt att n seciunile transversale, ct i, conform legii dualitii
i n seciunile longitudinale ale grinzii.
Conform celor stabilite la studiul strii plane de tensiune, valorile extreme ale tensiunii
sunt date de relaia:
,
2
1
2
xy
2
x x min max,
t + o o = o
(9.48)
iar direciile tensiunilor principale, se obin din relaia:
.
2
2 tg
x
xy
2 , 1
o
t
= o
(9.49)
Din relaia (9.48) se observ c ntotdeauna cele dou tensiuni principale au semne
contrare, adic una este de traciune, iar cealalt de compresiune (fig. 9.45).
Conform relaiei (9.49), rezult c n cazul grinzilor solicitate la ncovoiere simpl,
direciile principale de solicitare au nclinri variabile.
Se pot trasa dou familii de curbe, numite
izostatice, curbe tangente la direciile tensiunilor
principale de traciune i de compresiune (fig.
9.46). Cele dou familii de curbe vor fi evident
ortogonale ntre ele. Cunoaterea formelor liniilor
izostatice prezint interes practic, de exemplu la
confecionarea grinzilor de beton armat, datorit
proprietii betonului de a prelua foarte bine
tensiunile de compresiune. Pentru preluarea celor
de traciune, se introduc armturi de oel, care, la
mijlocul deschiderii, trebuie aezate orizontal la
partea inferioar a grinzii, iar n apropierea
reazemelor trebuiesc ridicate la 45, pentru a
prelua tensiunile normale de traciune din axa
neutr, datorate forelor tietoare mari (fig. 9.46).
Fig. 9.45
Fig. 9.46
218
REZISTENA MATERIALELOR
9.11 LUNECAREA LONGITUDINAL
Aa cum s-a artat n subcapitolul 9.9, pe baza dualitii tensiunilor tangeniale, ntr-
o grind supus la ncovoiere apar i tensiuni tangeniale orientate n lungul acesteia. Acestea
au ca efect apariia unor fore longitudinale care duc la fenomenul de lunecare longitudinal.
Pentru punerea n eviden a fenomenului de lunecare longitudinal i a implicaiilor
lui se consider cazul a dou grinzi identice suprapuse, rezemate la capete, ncrcate cu o
for oarecare P, supuse la ncovoiere ca n figura
9.47. Sunt de remarcat dou variante distincte de
solicitare n acest caz.
Dac deplasarea relativ ntre cele dou
grinzi nu este mpiedicat printr-o mbinare iar fora
de frecare intre ele este nensemnat, acestea se
vor deforma independent. Suprafeele de contact vor
aluneca una fa de alta, avnd loc fenomenul de
lunecare longitudinal (fig. 9.47,b).
Se constat conform figurii 9.47,b c fibra
de jos a grinzii superioare se alungete iar fibra de
sus a grinzii inferioare se scurteaz aprnd deci
fenomenul de lunecare longitudinal. Dac grinzile
sunt mbinate (fig. 9.47,c) ele lucreaz mpreun la
ncovoiere ca o singur grind compus. mbinarea
realizat prin uruburi, nituri, pene, sudur, etc,
mpiedicnd lunecarea longitudinal devine astfel solicitat.
Considernd c cele dou grinzi se deformeaz identic momentul ncovoietor capabil
al ansamblului format din cele dou grinzi nembinate este
.
3
a
6
a
2 W 2 M
3
a
3
a 1 z a cap i
o = o = o =
Dac cele dou grinzi sunt solidarizate, ansamblul se comport ca i cum ar fi alctuit
dintr-o singur pies de nlimea 2a. n acest caz:
( )
.
3
a
2
6
a 2 a
W M
3
a
2
a tot z a cap i
o = o = o =
(9.50)
Deci grinda compus obinut prin mbinare are capacitatea portant de dou ori
mai rezistent dect n varianta fr mbinare.
Utilizarea acestui tip de grind necesit, pe lng calculul de rezisten la ncovoiere
a grinzii compuse, i calculul mbinrii folosite aa nct aceasta s poat prelua fora de
lunecare longitudinal.
Se consider n continuare calculul pentru o grind de profil I, compus dintr-o
inim i dou tlpi solidarizate prin sudare, ca n figura 9.48, cu seciunea cordonului de
sudur n form de triunghi isoscel (fig. 9.48,c).
Fig. 9.47
219 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
Se admite ca sudura s-ar putea rupe prin forfecare n planul de simetrie CECE al
cordonului de lungime c i grosime a. Deci pe suprafaa CECE, se produc tensiuni de
forfecare t
f
, considerate uniform distribuite:
,
c a
N
l
f

= t
(9.51)
unde N
l
este fora de lunecare longitudinal.
Considernd pe lungimea c a cordonului fora tietoare T=ct, pe baza celor artate
n subcapitolul anterior (vezi relaiile (9.40...9.43) i figurile 9.40 i 9.41) rezult
, dx b
I b
S T
dx b dN
z
z
xy l

= t =
(9.52)
respectiv,
. c
I
S T
Td
I
S
N
z
z
c x
x z
z
l
= =
}
+
x
(9.53)
Sudura se aplic pe dou cordoane situate de o parte i de alta a inimii, care pot fi
continue (fig. 9.48,a) sau intermitente (fig. 9.48,b).
n cazul sudurii continue calculul se face pentru o lungime egal cu unitatea determinndu-
se grosimea a a sudurii. Pentru ca sudura de pe un cordon cu lungimea egal cu unitatea s
reziste este necesar ca:
, T
I a 2
S
afs
z
z
efs
t s = t
(9.54)
rezult grosimea sudurii:
.
I 2
T S
a
z afs
z
t
>
(9.55)
unde S
z
este momentul static al seciunii tlpii, calculat fa de axa neutr, T- este fora
tietoare considerat constant pe lungimea c i t
afs
- tensiunea admisibil la forfecare a
cordonului de sudur.
Dac sudura continu nu este necesar aceasta se poate nlocui cu sudura
discontinu. Fora de lunecare ce revine unei perechi de suduri ce leag talpa de inim este
Fig. 9.48
220
REZISTENA MATERIALELOR
egal cu:
.
I
e S T
N
z
z
l
=
Considernd distana e ntre dou cordoane succesive rezult condiia de rezisten:
, c a 2 e T
I
S
afs
z
z
t s
(9.56)
din care:
.
T S
I a 2
c
e
z
z afs
t
s
(9.57)
Deci se poate alege e i calcula c, sau invers.
9.12 GRINZI DE EGAL REZISTEN LA NCOVOIERE
Grinda avnd seciune constant pe toat lungimea nu este o soluie economic, din
punct de vedere al solicitrii la ncovoiere simpl, deoarece materialul este folosit n mod
economic doar n seciunea periculoas, unde din proiectare tensiunea maxim va putea fi
cel mult egal cu cea admisibil. n celelalte seciuni tensiunea maxim efectiv va fi sensibil
mai mic. Din acest motiv n practic se caut soluii economice de grinzi cu seciune
variabil. Cea mai potrivit soluie este grinda de egal rezisten, n lungul creia tensiunea
normal o
max
are aceeai valoare n orice seciune. Considernd o
max
= o
a
, ecuaia general
a grinziilor de egal rezisten este:
. ct
W
M
a
z
max
= o = = o sau ( )
( )
,
x M
x W
a
z
o
= (9.58)
adic modulul de rezisten variaz dup aceeai lege ca i momentul ncovoietor. n relaia
(9.58) s-a notat cu W
z
(x) i M(x) valorile lui W
z
i M ntr-o seciune oarecare x, iar prin o
a
valoarea tensiunii admisibile.
Ecuaia (9.58) permite stabilirea formei grinzii de egal rezisten n funcie de
modul de rezemare, de modul de aplicare a sarcinii i de forma seciunii.
n continuare se vor analiza dou cazuri privind grinda ncastrat la un capt, cu
sarcina P concentrat la captul liber, de seciune dreptunghiular.
- Cazul grinzii cu limea b = const. (fig. 9.49).
In acest caz trebuie s varieze nlimea y, y [o,h]. ntr-o seciune x
. const
y b
x P 6
W
M
a
2
z
max
= o =


= = o
(9.59)
de unde rezult
,
b
x P 6
y
a
o

=
(9.60)
deci nlimea grinzii prezint pe lungimea acesteia o variaie parabolic.
Bara se poate realiza fie nesimetric ca n figura 9.49,a sau simetric ca n figura
221 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
9.49,b. n ncastrare nlimea maxim y
max
= h, va
avea valoarea :
.
b
l P 6
h
a
o

=
(9.61)
Conform relaiei 9.60 rezult c n captul
liber, deci pentru x = 0, nlimea y = 0. Pentru a
putea prelua sarcina P n aceast zon dimensionarea
se face din condiia de forfecare, astfel:
,
y b
P
A
T
2
3
a
0
max
t = = = t
deci
.
b
P
8
3
P 6
y b
x lungimea pe
b
P
2
3
= y
2
a
a a
2
0
a
0
t
o
=
o
=
t

- Cazul grinzii cu nlimea h = const. (fig. 9.50).


n acest caz, variabil va fi limea z,, aa nct ecuaia (9.58) devine
,
6
h z x P
) x ( W
2
a
z

=
o

=
(9.62)
din care rezult:
.
h
x P 6
z
2
a
o

=
(9.63)
Deci limea variaz liniar, z = z(x). La fel ca n cazul grinzii precedente n captul
liber dimensionarea se va face din condiia de forfecare astfel:
,
h z
P
2
3
A
T
2
3
a
0
max
t = = = t
deci
.
4
4
x lungimea pe
4
P
2
3
z
a
a
0
a
0
t
o
=
t
=
Forma obinut (fig. 9.50) este forma teoretic care
st la baza proiectrii arcului cu foi.
n general se realizeaz doar forme imperfecte
matematic, n practic fiind proiectate soluii constructive
cu variaie discontinu a seciunii care s respecte suficient
de bine valorile teoretice.
n figura 9.50 se red forma constructiv a unui
arbore pe dou reazeme, form stabilit prin aproximarea
formei teoretice determinat pentru o grind de egal
rezisten, la care s-au adugat i considerentele tehnologice.
Fig. 9. 49
Fig, 9.50
222
REZISTENA MATERIALELOR
9.13 NCOVOIEREA GRINZILOR ALCTUITE DIN MAI MULTE
MATERIALE STRATIFICATE
n practic se ntlnesc grinzi cu seciunea transversal constant dar neomogen,
format din mai multe materiale diferite, pentru care modulul de elasticitate E variaz firesc de
la un material la altul. Convenional astfel de grinzi se numesc stratificate (de exemplu barele de
gimnastic, lamelele bimetalice, grinzile de beton armat, etc.). Legturile diferitelor materiale se
realizeaz cu ajutorul elementelor de mbinare (ncleiere, uruburi, cuie, sudur, etc.).
Se consider o grind dreapt, solicitat la ncovoiere pur, cu seciunea transversal
constant, alctuit din dou materiale de natur diferit, avnd modulele de elasticitate E
1
,
respectiv E
2
(fig. 9. 51). Se admit urmtoarele ipoteze:
- materialele se comport elastic (este valabil legea lui Hooke);
- seciunea grinzii este simetric, iar sarcinile se aplic n planul de simetrie;
- elementele componente ale grinzii sunt solidarizate i lucreaz mpreun;
- este valabil ipoteza lui Bernoulli, a seciunilor transversale plane i normale pe
axa barei nainte i dup deformare.
Pe baza valabilitii ipotezei lui Bernoulli, alungirile specifice a dou fibre oarecare
din fiecare material, situate la distanele y
1
i y
2
de axa neutr, pot fi exprimate cu relaiile:
,
y
i
y
2
2
1
1

= c

= c
reprezentnd raza de curbur a suprafaei neutre.
Pe baza legii lui Hooke, tensiunile n materiale vor fi:
.
y
E E i
y
E E
2
2 2 2 2
1
1 1 1 1

= c = o

= c = o
Rezult c tensiunile sunt proporionale cu modulele de elasticitate ale materialelor.
n figura 9.51 s-a prezentat modul de variaie al tensiunilor normale o n seciune considernd
E
1
> E
2
.
Scriind ecuaiile de echivalen rezult:
, M dA y i 0 dA z ; 0 dA
i
A A A
= o = o = o
} } }
(9.64)
Fig. 9. 51
223 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
unde integralele din relaiile (9.64) se aplic pe cele dou zone ale seciunii transversale.
Din prima integral se obine:
, 0 dA y E dA y E sau , 0 dA dA
2 1 2 1
A
2 2 2
A
1 1 1
A
2 2
A
1 1
= + = o + o
} } } }
observnd c
. S dA y i S dA y
2 1
A
2 2 2
A
1 1 1
} }
= =
n cazul general al mai multor materiale (1, 2,....., n) se poate scrie:
. ct
S
S
E
E
sau 0 S E
2
1
1
2
n
1
k k
= e = = =
(9.65)
Relaia (9.65) determin poziia axei neutre, pentru o suprafa neomogen. Notnd
cu h distana dintre centrele de greutate ale celor dou materiale y
1C
- y
2C
= h, rezult
poziia axei neutre:
.
A A
A
h y
2 1
2
C 1
e +
e
=
(9. 66)
Ecuaia a doua de echivalen din relaia (9.) este satisfcut, ntruct axa Oy este
ax de simetrie a seciunii transversale.
Din a treia egalitate (9.) se obine expresia razei de curbur.
} }
=

1 2
A
i
A
2
2
2
2
1
2
1
1
, M dA y
E
dA y
E
Tinnd cont c:
, I dA y i I dA y
2 2
A
2 2
2
2
A
1 1
2
1
} }
= =
reprezint momentele de inerie ale celor dou materiale componente ale seciunii n raport
cu axa neutr, rezult curbura axei barei, dat de relaia:

( ) , M I E I E
1
i 2 2 1 1
= +

(9.67)
respectiv n cazul general .
I E
M 1
n
1 i
k k
i

=
=

Numitorul

n
1
k k
I E constituie modulul de rigiditate la ncovoiere al seciunii
neomogene.
ntroducnd expresia (9.67) n cea a tensiunilor normale, rezult valorile tensiunilor
ntr-o fibr oarecare a fiecruia dintre cele dou materiale:
. y
I I
M
i y
I I
M
2
2 1
i
2 1
2 1
i
1
e +
e = o
e +
= o
(9. 68)
224
REZISTENA MATERIALELOR
n cazul a n materiale stratificate relaiile (9.68) devin:
.
I E
y M E
n
1
k k
i i i
i

= o
(9.69)
Tensiunile maxime din fiecare material sunt date de relaiile:
,
W
M
W
M
2
i
max 2
1
i
max 1
= o = o
(9.70)
unde s-au notat drept module de rezisten ale materialelor expresiile:
,
y
I I
W i
y
I I
W
max 2
2 1
2
max 1
2 1
1
e +
=
e +
=
sau n cazul generalizat
.
y E
I E
W
max i i
n
1
k k
i

=
Observaii:
1. Dac grinda este alctuit dintr-un singur material, se obine relaia lui Navier,
impunnd condiia ca e =1.
2. n cazul n care grinda este solicitat la ncovoiere simpl plan, este necesar
precizarea mrimii tensiunilor tangeniale ce apar n materiale. Acestea pot fi
calculate cu relaia lui Juravski, dedus ns n varianta unor expresii modificate
pentru tensiunile o i n ipoteza c n zona de contact dintre cele dou materiale
tensiunile tangeniale au aceeai valoare, respectiv:
,
) I I ( b
S T
i
) I I ( b
S T
2 1
*
2
2
2 1
*
1
1
e +
e
= t
e +
e
= t
unde S*
1
i S*
2
sunt momentele statice pentru o poriune din seciune, din materialul respectiv
situat de-o parte sau alta a liniei n care se calculeaz tensiunea tangenial, calculat n
raport cu axa neutr.
Aplicaia 9.1
S se dimensioneze consola de
font din figura 9.52 ncrcat cu o for
concentrat P=50 kN. Lungimea
consolei este l = 400 mm. Seciunea are
forma n T cu grosimea t = b / 9.
Rezistenele admisibile sunt egale cu o
at
= 25 MPa i o
ac
= 75 MPa.
Fig. 9.52
225 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
Rezolvare:
ac 2
z
i
2
at 1
z
i
1
y
I
M

i y
I
M
o s = o
o s = o
;
) h b ( 18
h 9 h b 2 b
h b
)
2
h
9
b
( h
18
b
t h t b
)
2
h
t ( t h
2
t
t b
y
2 2
2
1
+
+ +
=
+
+ +
=
+
+ +
=
;
) h b ( 18
b bh 18 h 9
b h
9
b
2
b
bh
2
h
t b t h
)
2
t
h ( t b
2
h
t h
y
2 2
2
2
+
+ +
=
+
+ +
=
+
+ +
=
;
3
1
h 9 h b 18 b
h 9 h b 2 b
y
y
ac
at
2 2
2 2
2
1
2
1
=
o
o
=
+ +
+ +
= =
o
o
, h 27 bh 6 b 3 h 9 bh 18 b deci
2 2 2 2
+ + = + + 0 h 18 bh 12 b 2 sau
2 2
= +
0 9
h
b
6
h
b
2
= + |
.
|

\
|

3 9 9 3
h
b
deci = =
; t 3 = h ; t 9 = b
; t 3
) t 3 t 9 ( 18
t 81 t 486 t 81
y ; t
) t 3 t 9 ( 18
t 81 t 54 t 81
y
2 2 2
2
2 2 2
1
=
+
+ +
= =
+
+ +
=
; t h
2
h
y
12
th
t b
2
t
t
12
bt
I
2
2
3
2
3
z
|
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
+ =
; t 3
2
t 3
t 3 t 27
12
t
t 9 t
4
t
12
t 9
I
2
2
3
2
4
z
|
.
|

\
|
+ + + =
; t 12
4
27
12
27
4
9
12
9
t I
4 4
z
= |
.
|

\
|
+ + + =
; t 12 mm 000 800
250
400 000 50
=
s
M
= W
; t 4
t 3
t 12
y
y
W ; t 12
t
t 12
y
y
W
3 3
at
max i
nec 1 z
3
4
2
z
2 z
3
4
1
z
1 z
= =

= = = = = =
mm. 5 , 40
12
000 800
12
W
t deci
3 3
1 z
= = =
226
REZISTENA MATERIALELOR
. mm 5 , 40
4
660 266
4
W
= t deci
; t 4 mm 660 266
75
400 000 50
s
M
W
3 3
2 z
3 3
ac
max i
nec 2 z
= =
= =

= =
Aplicaia 9.2 Grinda dreapt din figura
9.53 are seciunea dreptunghiular i este
alctuit din aluminiu i oel , avnd dimensiunile
din figur. Dac momentul ncovoietor ce o
solicit este M
i
= 10 kNm, se cer calculate
tensiunile normale maxime din fiecare material.
Rezolvare:
- distana la axa neutr:
mm. 74 , 66
50 140 10 7 50 30 10 1 , 2
100 50 140 10 7 15 50 30 10 1 , 2
A E
e A E
e
4 5
4 5
2
1
k k
2
1
k k k
=
+
+
= =

- momentele de inerie ale fiecrui material sunt:


. mm 10 13 , 4 50 30 74 , 51
12
50 30
I
; mm 10 92 , 1 50 140 26 , 33
12
50 140
I
4 6 2
3
2
4 7 2
3
1
= +

=
= +

=
- distanele de la axa neutr la fibrele externe sunt:
y
1

max
= 103,26 mm i yy
2

max
= 66,74 mm.
- tensiunile maxime au valorile:
MPa. 4 , 63 74 , 66
10 13 , 4 3 10 92 , 1
3 10 10
y
I I
M
MPa 7 , 32 26 , 103
10 13 , 4 3 10 92 , 1
10 10
y
I I
M
6 7
6
max 2
2 1
i
max 2
6 7
6
max 1
2 1
i
max 1
=
+

=
e +
e
= o
=
+

=
e +
= o ,
Aplicaia 9.3 Seciunea unei grinzi are forma i dimensiunile
din figura 9.54. tiind c T = 80kN se cere s se traseze diagramele
tensiunilor tangeniale .
Rezolvare:
Conform formulei lui Jurawschi tensiunile tangeniale t
z1
Fig. 9. 53
Fig. 9. 54
227 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
n punctul 1 sunt egale cu:
;
,
mm 60 b ; mm 50 20 60 S
MPa 5 , 11
10 93 , 6 60
10 6 10 8
I b
TS
1
3
1 z
5
4 4
z 1
1 z
1 z
= =
~


= = t
deci
. mm 10 93 , 6
12
80 40
12
120 60
I
4 5
3 3
z
=

=
n punctul 2, tensiunile tangeniale sunt:
MPa, 6 , 34
10 93 , 6 20
10 6 10 8
I b
TS
5
4 4
z 2
2 z
2 z
~


=

= t

. mm 20 b cci
2
=
Tensiunile tangeniale maxime sunt:
MPa, 85 , 43
10 93 , 6 20
10 6 7 10 8
I b
TS
5
4 4
z
z
max z
=


=

= t
. mm 10 6 , 7 20 40 10 2 S S cci
3 4
1 z z
= + =
n figura 9.54 este trasat diagrama tensiunilor t
z
.
Aplicaia 9.4 Se d grinda cu inim plin simplu rezemat, din figura 9.55,a i se
cere s se dimensioneze. Se cunosc m = 1; o
a
= 220 MPa i t
afs
= 150 MPa [50].
Rezolvare: n figura 9.55,b s-au trasat diagramele de fore tietoare i momente
ncovoietoare reaciunile din reazeme rezultnd din ecuaiile de echilibru static:
. 0 5 10 6 8 120 6 120 150 3 Y 10 ; 0 M
; 0 5 10 6 2 120 4 120 7 150 Y 10 ; 0 M
B ) i , A (
A ) i , B (
= =
= =

rezultnd Y
A
=207 kN i Y
B
=243 kN .
Fig.9.55
228
REZISTENA MATERIALELOR
Grinda cu inim plin are momentul de inerie al seciunii transversale:
, t 710 314 t 60 ) t 46 (
12
) t 2 ( t 30
2
12
) t 90 ( t
I
4 2 2
3 3
g
=
(

=
iar modulul de rezisten
. t 6696
t 47
t 710 314
y
I
W
3
4
max
z
z
= = =
Dimensiunile seciunii se determin din condiia de rezisten:
,
W
M
a
z
max
max
o s = o
rezultnd:
. mm 7 , 7
220 6696
10 684
6696
M
t
3
6
3
a
max
=

=
o
>
Se adopt t = 8 mm.
n ipoteza sudrii tlpilor de inim prin cordoane de sudur continu, grosimea
cordoanelor de sudur este dat de relaia:

, mm 89 , 0
150 1 8 314710 2
10 41 1 10 243
I 2
S T
a
4
6 3
afs z
z max
nec
=


=
t

>
. mm 10 413 , 1 t 2760 t 60 t 46 S unde
3 6 3 2
z
= = =
Deoarece n varianta sudurii continue rezult un cordon de dimensiuni prea mici n
comparaie cu grosimea minim indicat, se adopt soluia sudurii discontinue alegnd o grosime
a = 4 mm. Raportul ntre lungimea cordonului de sudur i zona aferent acestuia va fi:
. 2225 , 0
8 314710 220 4 2
10 413 1 10 243
I m a 2
S T
e
c
4
6 3
z afs
z max
=


=
t

>
Alegnd c = 80 mm, rezult e = 360 mm.
Aplicaia 9.5 O consol confecionat prin sudur dintr-o grind cu inim plin este
solicitat de P=33 kN. Cunoscnd sa =150 MPa, se cere s se verifice grinda (fig. 9.56).
Rezolvare:
Momentul de inerie al seciunii este:
. mm 10 3138 , 2 1200 95
12
10 120
2
12
180 3
I
4 7 2
3 3
z
=
|
|
.
|

\
|
+

=
Tensiunea normal maxim are valoarea:
MPa 4 , 128
10 3138 , 2
90 10 33
I
y M
MPa 6 , 142
10 3138 , 2
100 10 33
I
y M
7
6
z
B max
B
7
6
z
A max
A
=

= o
=

= o
229 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
< 150 MPa; iar tensiunea tangenial:

MPa. 2 , 54
10 3138 , 2 3
1200 95 10 33
I b
S T
7
3
z
zB
zB
=


=

= t
Tensiunile principale sunt:

MPa. 8 , 19 2 , 54 4 4 , 128
2
1
2
4 , 128
4
2
1
2
; 0
MPa 150 MPa 2 , 148 2 , 54 4 4 , 128
2
1
2
4 , 128
4
2
1
2
2 2 2
zB
2
B
B
B 3
B 2
2 2 2
zB
2
B
B
B 1
= + = t + o
o
= o
= o
= + + = t + o +
o
= o ; <
Se constat c solicitarea din B este mai mare dect cea din A.
Aplicaia 9.6 S se verifice bara din figura 9.57 confecionat din oel cornier profil L 6
x 30 x 5 i avnd o
a
=150 MPa.
Rezolvare:
Bara este solicitat la ncovoiere simpl oblic. Din memorator, pentru profilul L 60
x 30 x 5 sunt date valorile:
I
z1
= 15,6 10
4
mm
4
, I
y1
= 2,6 10
4
mm
4
, I
z1y1
= - 3,56 10
4
mm
4
; I
z
= I
1
= 16,5
10
4
mm
4
;
I
y
= I
2
= 1,69 10
4
mm
4
.
axa neutr are o nclinare fa de axa z:
. 2 , 68 35 , 14 tg
69 , 1
5 , 16
tg
I
I
tg
0 0
y
z
= | = o = |
Coordonatele punctelor E i F:
z = z
1
cos a + y
1
sin a
y =- z
1
sin a + y
1
cos a
Punctul E are coordonatele: y = 39 mm, z = 2,95 mm .
Punctul F are coordonatele: y = -19,1 mm, z = -11,9 mm .
Fig. 9.56
230
REZISTENA MATERIALELOR
.

MPa 6 , 143
MPa, 1 , 136 z
I
M
y
I
M
F
E
y
iy
E
z
iz
E
= o
= + = o
Aplicaia 9.7 Grinda din figura 9.58 avnd seciunea transversal n form de U
este solicitat de dou fore de 10 kN fiecare. S se calculeze tensiunile normale maxime
de ntindere i compresiune in poriunea BC i s se reprezinte variaia tensiunii o pe seciunea
transversal.
Rezolvare: Din diagramele de eforturi reprezentate in figura 9.58 rezult c pe
poriunea BC a grinzii exist o solicitare de ncovoiere pur (singurul efort ce apare ntr-o
seciune transversal curent situat ntre B i C este doar momentul ncovoietor M = 1,5
kNm). Pentru a determina distribuia tensiunilor normale pe seciunea transversal (pentru
poriunea BC) va trebui s calculm centrul de greutate i momentul de inerie axial Iz al
seciunii transversale (ncovoierea producndu-se dup axa OZ).
Pentru calculul centrului de greutate vom lua drept sistem de referin pe z
1
G
1
y
1
(unde G
1
este centrul de greutate al dreptunghiului ABCD, fig. 9.59)
mm. 7
50 30 60 50
) 50 30 )( 5 ( 60 50 0
A
A y
y
i
i i
G
=

+
= =

Fig. 9.57
Fig. 9.59 Fig. 9.58
231 TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE
Momentul de inerie axial dup axa Gz va fi:
. mm 500 518 50 30 ) 5 7 (
12
50 30
60 50 7
12
60 50
I
4 2
3
2
3
z
=
(

+ +

=
Punctele din seciune cele mai deprtate de axa Gz sunt cele ce se gsesc pe linia
AABB, adic:
y
max
= 30 + 7 = 37 mm.
Tensiunea maxim (de compresiune) pentru aceste puncte va fi deci:
MPa. 03 , 107 - =
37
518500
10 5 , 1
=
y
I
M
=
W
M
6
max
z
iz
z
iz
max

= o
Semnul (-) se datoreaz faptului c sistemul
fa de care raportm coordonata y
max
este zGy
1
(sistemul central principal al seciunii transversale).
Momentul ncovoietor M
iz
este pozitiv deoarece este
orientat pentru problema n discuie n sensul axei Gz.
Evident c la nivelul punctelor situate pe dreapta DC
se vor dezvolta tensiuni de traciune maxime date de:
. MPa 53 , 66 ) 7 30 (
518500
10 5 , 1
y
I
M
6
DC
z
iz
DC
=

= = o
Cu aceste valori, distribuia tensiunilor normale
pe seciune va fi cea reprezentat n figura 9.60.
Fig. 9.60
232
REZISTENA MATERIALELOR
10
SOLICITRI COMPUSE
10.1 GENERALITI
n practic de cele mai multe ori n seciunea unei bare apar simultan mai multe
componente ale eforturilor secionale (fig. 10.1).
Astfel dac efortul din seciunea transversal a unei bare, are o singur component,
orientat n lungul axei longitudinale a barei sau a uneia dintre axele principale centrale de inerie
ale seciunii transversale, atunci bara se afl ntr-o stare de solicitare simpl. Dac efortul din
seciunea transversal are mai multe componente, rezult o stare compus de solicitare.
Componentele eforturilor secionale: fora axial N, forele tietoare T
y
i T
z
,
momentele ncovoietoare M
iy
i M
iz
, momentul torsional M
t
, dezvolt tensiuni de
tip o sau t , repartizate pe suprafaa seciunii n conformitate cu
legile de distribuie stabilite n cadrul solicitrilor simple.
n funcie de tipul tensiunilor dezvoltate, solicitrile compuse
se grupeaz n urmtoarele categorii:
a)- solicitri ce produc n seciunile transversale ale
barelor numai tensiuni normale o (N i M
i
);
b)- solicitri ce produc n seciunile transversale ale
barelor numai tensiuni tangeniale t (T i M
t
);
c)- solicitri ce produc n seciunile transversale ale
barelor att tensiuni normale o ct i tensiuni
tangeniale t (N i T i mai ales M
i
i M
t
prin prisma valorilor mari ale tensiunilor).
Solicitrile de tipul a i b produc deci tensiuni de acelai tip, pe cnd solicitrile de
tipul c, produc tensiuni diferite.
Pentru solicitrile generatoare de tensiuni de acelai tip, metoda de calcul const
din nsumarea algebric a componente-lor tensiunilor, iar pentru solicitrile generatoare de
tensiuni normale o ct i tangeniale t, calculul se bazeaz pe folosirea teoriilor de rezisten.
10.2 SOLICITAREA COMPUS DE TIP (NTINDERE SAU
COMPRESIUNE CU NCOVOIERE)
Avnd n vedere c tensiunile normale o = o
x
, coincid ca direcie, putnd fi de
acelai sens sau de sensuri contrare, metoda de calcul are la baz principiul suprapunerii de
efecte i compararea valorii obinute cu rezistena admisibil a materialului.
Astfel, pentru traciune sau compresiune ,
A
N
t
= o , iar pentru solicitarea de
Fig. 10.1
233 SOLICITRI COMPUSE
ncovoiere
( ) ( )
.
I
z M
I
y M
y
iy
M
z
iz
M
y z
= o = o i
10.2.1 Grind dreapt solicitat de o for nclinat,
aplicat ntr-un plan principal central de inerie (fig. 10.2)
Dac fora de ncrcare P formeaz unghiul o cu axa longitudinal a grinzii, pentru
aprecierea valorii solicitrilor produse n seciunile transversale, se reprezint diagramele
de eforturi N, T i M
i
. n figura 10.3 se prezint distribuia tensiunilor pe nlimea seciunii
transversale a grinzii. Dac efectele forei tietoare se neglijeaz, ntruct valorile tensiunilor
tangeniale sunt mici, tensiunea normal o va fi dat de:
.
I
y M
A
N
z
i
+ = o
(10.1)
Tensiunile cele mai mari se produc n dreptul fibrelor
marginale i :
( )
( )

+ = o
=

+ = o
. 0
I
y M
A
N
; 0
I
y M
A
N
z
2 i
max
z
1 i
max
2
1
(10.2)
Datorit existenei forei axiale n seciunea transversal,
axa neutr nu mai coincide cu axa central, ci este decalat fa
de aceasta cu cota y
0
.
Axa neutr este locul geometric al punctelor n care o = 0.
Ecuaia acesteia rezult deci prin anularea tensiunii o:
. 0
I
y M
A
N
z
i
=

+
(10.3)
Distana la axa neutr este:
. i
M
N
y
2
z
i
0
=
(10.4)
Fig. 10.2
Fig. 10.3
234
REZISTENA MATERIALELOR
Axa neutr intersecteaz suprafaa seciunii transversale numai dac o
1,2
> o
t
.
10.2.2 Fir sau band nfurate pe un disc i solicitate la traciune
n cazul cablurilor trecute peste scripei sau ale benzilor (curele late, pnze panglic),
trecute peste roi (fig. 10.4), dac se noteaz cu d diametrul cablurilor sau grosimea benzii
i cu D diametrul roii, raza de curbur va fi
2
D
2
d D
~
+
=
ntruct d << D.
Prin nfurare pe disc, firul devine solicitat i la ncovoiere,
eforturile din seciunile periculoase i fiind egale cu: N = P
i .
I E
M ,
I E
M 1
z
i
z
i

= =

deci
Tensiunea normal maxim este egal cu:
.
y E
d
P 4
W
I E
A
P
W
M
A
N
max
2
z
z
z
i
max

+
t
=

+ = + = o
(10.5)
sau:
.
D
d E
d
P 4
2
d D
2
d
E
d
P 4
p
2 2
max
o s +
t
=
+
+
t
= o
(10.6)
Ecuaia (10.6), dedus pe baza legii lui Hooke, este aplicabil numai dac tensiunea
normal maxim nu o depete pe cea corespunztoare limitei de proporionalitate.
Din ecuaia (10.6) rezult raportul d / D pn la care firele sau benzile se pot folosi
fr depirea limitei de proporionalitate:
.
A E
P
E D
d
p

o
s
(10.7)
10.2.3 Compresiunea excentric a barelor de nlime mic
Dac fora de compresiune este aplicat ntr-un punct B care nu coincide cu centrul
de greutate O al seciunii, atunci compresiunea se numete compresiune excentric. Dac
axele principale centrale de inerie sunt Oz i Oy (fig. 10.5) [21], iar fora P este aplicat
ntr-un punct B (z
0
, y
0
), atunci pe lng fora axial N, apar i momentele de ncovoiere M
z
= - y
0
P i M
y
= z
0
P.
n practica inginereasc se ntlnesc stlpi de nlime mic solicitai la compresiune
Fig. 10.4
235 SOLICITRI COMPUSE
excentric, de exemplu n cazul fundaiilor de maini.
Dup cum materialul barei poate sau nu poate s preia i tensiunile o pozitive, n
continuare se prezint calculul la compresiune excentric n cele dou variante.
a) Calculul la compresiune excentric n cazul n care materialul stlpului
poate prelua i tensiuni de traciune
n calcule se neglijeaz efectul greuttii proprii, care se consider mult mai mic
comparativ cu fora de ncrcare P. Seciunea stlpului din figura 10.5 de form oarecare,
se consider constant pe nlime, iar n dreptul unui punct oarecare C (z, y) din primul
cadran, toate eforturile secionale se dezvolt prin tensiuni de compresiune, tensiunea normal
total fiind suma tensiunilor normale produse de fiecare efort secional:
.
i
z z
i
y y
1
A
P
z
I
M
y
I
M
A
P
2
y
0
2
z
0
y
y
z
z
|
|
.
|

\
|
+ + = = o
(10.8)
unde i
z
si i
y
sunt razele principale centrale de inerie, rezultnd din relaiile
. A i I A i I
2
y y
2
z z
= = i
.
Pentru o = 0 rezult ecuaia axei neutre:
. 0
i
z z
i
y y
1
2
y
0
2
z
0
= + +
(10.9)
Relaia (10.9) reprezint ecuaia unei drepte, care intersecteaz axele de coordonate
n punctele de coordonate
|
|
.
|

\
|
0 ;
z
i
0
2
y
i .
y
i
; 0
0
2
z
|
|
.
|

\
|
adic trece prin cadranul opus celui n
care se gsete punctul de aplicaie al forei.
Axa neutr mparte suprafaa seciunii n dou zone, una n care se dezvolt tensiuni
normale negative de arie mare i una n care se dezvolt tensiuni normale pozitive de arie
Fig. 10.5
236
REZISTENA MATERIALELOR
mai mic. Ca i n cazul ncovoierii oblice, valoarea tensiunii normale o este proporional
cu distana punctului considerat la axa neutr. Dac axa neutr nu intersecteaz seciunea,
tensiunile vor fi doar de compresiune, iar tensiunile normale cele mai mari apar n dreptul
celor mai deprtate puncte de axa neutr, adic n (z
1
, y
1
) i (z
2
, y
2
):
.
i
z z
i
y y
1
A
P
2
y
2 , 1 0
2
z
2 , 1 0
2 , 1
|
|
.
|

\
|
+ + = o (10.10)
Examinnd relaiile 10.8 - 10.10 se desprind urmtoarele proprieti ale axei neutre:
1) - Axa neutr trece prin cadranul opus celui n care se afl aplicat fora de
compresiune.
2) - Dac se neglijeaz greutatea proprie a stlpului, poziia axei neutre nu depinde
de mrimea ci doar de locul de aplicare a forei.
3) - Axa neutr se ndeprteaz de centrul de greutate al seciunii (z
D
i y
E
cresc),
atunci fora se apropie (z
0
i y
0
scad) i invers.
4) - Dac punctul de aplicaie al forei se deplaseaz pe o ax principal central de
inerie atunci axa neutr se deplaseaz paralel cu cealalt ax. Dac y
0
= 0 (fora
se afl pe axa Oz), expresia axei neutre devine: , 0
i
z z
1
2
y
0
= +
deci devine o dreapt paralel cu Oy.
5) - Dac punctul de aplicaie al forei se deplaseaz pe o dreapt
A
1
(fig. 10.6) care trece prin origine, atunci axa neutr (dreapta
A
2
) se deplaseaz paralel cu ea nsi..
Pentru demonstraie se exprim coeficientul unghiular
al axei neutre prin derivarea expresiei axei neutre:
.
y
z
dz
dy
m 0
z
dz
dy y
2
y
2
z
0
0
2
2
y
0
2
z
0
i
i
i i
= = = + deci
(10.11)
unde m
2
reprezint coeficientul unghiular al axei neutre. Dac fora P se deplaseaz pe
dreapta A
1
, atunci:
.
i
i
m
1
m m
z
y
const deci const.
2
y
z
1
2 1
0
0
=
|
|
.
|

\
|
= = =
6) - Tensiunea ntr-un punct C (z , y) produs de ctre o for de compresiune
aplicat ntr-un punct B (z
0
,y
0
) este egal cu tensiunea n punctul B (z
0
, y
0
)
produs de aceeai for aplicat n C (z, y); din observarea relaiei (10.10) reiese
c, coordonatele punctelor B i C se pot nlocui reciproc, fr ca tensiunea normal
s s se modifice.
7) - Dac punctul de aplicaie al forei se deplaseaz pe o dreapt ce nu trece prin
centrul de greutate al seciunii, tensiunea ntr-un punct din seciune rmne nul,
adic axa neutr se rotete n jurul unui punct.
Astfel, conform proprietii exprimate la punctul anterior, dac punctul de aplicaie
Fig. 10.6
237 SOLICITRI COMPUSE
al forei se deplaseaz pe dreapta care reprezint axa neutr
cnd fora era aplicat n punctul B (z
0
, y
0
), atunci, n punctul
B, tensiunea va fi nul, adic axa neutr se rotete n jurul
acestui punct.
Totalitatea poziiilor pe care le poate ocupa punctul
de aplicaie al forei de compre-siune, astfel nct n ntreaga
seciune s se dezvolte numai tensiuni de compresiune,
formeaz o figur nchis n jurul centrului de greutate al
seciunii numit smbure central. Conturul acestuia este locul
geometric al punctelor de aplicaie ale forei atunci cnd axa
neutr rmne mereu tangent la conturul seciunii.
Se exemplific modul de determinare al conturului
smburelui central cu referire la un stlp de seciune dreptunghiular (fig. 10.7). Pentru ca
axa neutr s coincid cu dreapta (1) - (1), trebuie ca
2
h
y = deci ecuaia dreptei (1) - (1)
este , 0
h
y 2
1 = + deci:
.
6
h
h b 12
h b
h
2
h
i 2
y i 0 z
3 2
z
p p
= = = = (10.12)
Dac axa neutr coincide cu dreapta (2) - (2), analog rezult coordonatele punctului
2, respectiv:
. 0 y i
6
b
z
p p
= =
(10.13)
Astfel s-au gsit dou puncte de pe conturul smburelui central. Ele se unesc printr-
o dreapt, cci rotirii axei neutre n jurul colului dreptunghiului, din poziia (1) - (1) n poziia
(2) - (2), i corespunde deplasarea forei pe o dreapt. n cazul de fa, pe baza simetriei se
obine conturul complet al smburelui central care va fi rombic.
n figura 10.8 se prezint cazurile posibile de compresiune excentric ale unui stlp de
seciune dreptunghiular solicitat de o for de compresiune situat pe o ax principal central
de inerie a seciunii transversale, precum i diagramele de distribuie ale tensiunii normale o
n dependen de poziia forei.
n figura 10.9 se prezint determinarea conturului smburelui central n cazul seciunii
circulare. Presupunnd axa neutr tangent la contur n punctul de intersecie cu axa Oy
Fig. 10.7
Fig. 10.8
238
REZISTENA MATERIALELOR
respectiv dreapta (1) - (1):
. 0
i
y y
1
2
D
y
2
z
0
= + = sau
deci, dup nlocuirea
,
16
D
i
2
2
z
=
rezult:
.
8
D
y
0
=
(10.14)
Smburele central va fi tot o suprafa circular de diametrul d = D/4.
Importana smburelui central const n faptul c la materialele care nu rezist la
traciune (pmnt, zidrie, beton etc.) forele de compresiune trebuie aplicate n interiorul
smburelui central, pentru ca n toat seciunea s se dezvolte numai tensiuni de compresiune.
b) Calculul la compresiune excentric n cazul n care materialul stlpului
nu poate prelua tensiuni de traciune
Zidria, betonul, pmntul etc. rezist numai la tensiuni de compresiune, neputnd
prelua tensiuni de traciune. Ca urmare, dac punctul de aplicaie al forei se afl n afara
smburelui central, se admite c seciunea transversal este mprit ntr-o zon activ (fig.
10.10) de arie A
1
n care se dezvolt tensiuni de compresiune i o zon pasiv de arie A
2
,
care s-ar fisura, pe care tensiunile de traciune nu se pot dezvolta [25].
Se consider un stlp dintr-un astfel de material, asupra cruia fora acioneaz n
afara smburelui central, la distana c de marginea seciunii, admindu-se c n zona activ
tensiunile normale de compresiune sunt proporionale cu distana la axa neutr, iar n zona
pasiv tensiunile sunt nule (fig. 10.10).
n ipoteza c se neglijeaz greutatea proprie a stlpului se cere s se gseasc
expresia tensiunii maxime:
. 0 i
c e
z
2 max 1
= o o
+
= o
(10.15)
Scriindu-se ecuaiile de echivalen:
. S
c e
dA z
c e
dA P
1
max
A
max
A
1
1
1

+
o
=
+
o
= o =
} }
(10.16)
. I
c e
dA z
c e
dA z e P
1
max
A
2 max
A
1
1
1

+
o
=
+
o
= o =
} }
(10.17)
unde S
1
i I
1
reprezint momentul static, respectiv de inerie al suprafeei
zonei active fa de axa neutr a seciunii transversale.
Din relaiile (10.16 i 10.17), rezult poziia axei neutre, respectiv
valoarea tensiunii maxime:
( )
.
S
c e P
i
S
I
e
1
max
1
1
+
= o =
(10.18)
Fig. 10.9
Fig. 10.10
239 SOLICITRI COMPUSE
n cazul particular al sectiunii dreptunghiulare:
( )
( )
( ) . c 2 e deci , c e
3
2
2
c e h
3
c e h
e
2
3
= + =
+
+
=
(10.19)
( )
( ) ( )
.
c h 3
P 2
c e h
P 2
2
c e h
c e P
2 max
=
+
=
+
+
= o
(10.20)
Relaia (10.20) se folosete la calculul presiunilor de contact dintre stlp i teren,
stlpul neputnd prelua tensiuni de traciune.
10.3 SOLICITAREA COMPUS DE TIP tt, FORFECARE CU TORSIUNE
Se consider seciunea oarecare din figura 10.11, n care apar simultan o for T i un
moment de torsiune Mt. Fora tietoare T, care poate fi descompus n componentele T
y
i T
z
,
mpreun cu momentul torsional M
t
se dezvolt prin tensiunile tangeniale t
f
i t
t
, n dreptul
unui punct oarecare din seciune, unde t
f
este dispus dup direcia lui T, iar t
t
este perpendicular
pe raz. nsumarea tensiunilor se face dup regulile calculului vectorial, respectiv:
. cos 2 ;
t f
2
t
2
f f t
o t t + t + t = t t t = t + (10.21)
n care o este unghiul dintre direciile celor dou tensiuni.
Dac tensiunile tangeniale t
f
i t
t
sunt coliniare , o = 0, n funcie de sensurile lor,
nsumarea se face algebric t = t
f
t
t
, nsumarea fcndu-se de obicei n dreptul celui mai
solicitat punct al seciunii periculoase.
Calculul arcurilor elicoidale cilindrice cu spire strnse (solicitate prin
compresiune sau ntindere)
Calculul arcurilor elicoidale cu spire strnse, reprezint una din aplicaiile solicitrilor
compuse de forfecare cu torsiune. Forma geometric i
dimensiunile unui arc elicoidal sunt caracterizate de forma i
dimensiunile seciunii transversale, raza de nfurare,
numrul de spire, unghiul de nfurare i pasul. De obicei,
arcurile elicoidale se confecioneaz din srm de seciune
circular, ns se ntlnesc i altfel de forme (ptrat,
dreptunghiular etc.), raza de nfurare poate fi constant
(n cazul arcurilor cilindrice) sau variabil (n cazul arcurilor
conice, hiperbolice, parabolice etc.). n cazul arcurilor
elicoidale cu spire strnse, unghiul de nfurare o are n general
o valoare mic o ~ 10.
Fie arcul din figura 10.12 [6] confecionat dintr-o
srm de seciune circular, de diametru d, a crui ax
Fig. 10.11
240
REZISTENA MATERIALELOR
geometric este o elice nfurat pe un cilindru circular de raz R. Arcul este comprimat
(ntins) prin forele P, aplicate la extremitile axei sale. Valorile eforturilor din seciune vor fi:
)
`

~ o = ~ o =
~ o = ~ o =
. R P cos R P M ; 0 sin R P M
; P cos P T ; 0 sin P N
t i
(10.22)
n relaia (10.22) considerndu-se sin o ~ 0 iar cos o ~ 1,
datorit valorilor mici ale unghiului o, rezult c solicitrile
majore sunt cele de forfecare i torsiune, ambele generatoare
de tensiuni tangeniale t (fig. 10.13). n punctul B al seciunii,
aceste tensiuni au aceeai direcie i acelai sens, deci condiia
de rezisten a arcului va fi:

t s |
.
|

\
|
+
t
= t + t = t
t
=
t
= = t
t
= = t
.
R 3
d
1
d
PR 16
;
d
P 16
4
d
P
3
4
A
T
k ;
d
R P 16
W
M
a 3 f t max
3 2 max f
3
p
t
max t
(10.23)
Relaia (10.23) mai poate fi scris si sub forma:
.
d
R P 16
3
f max
t
= t (10.24)
avndu-se n vedere c raportul d / 3R este adimensonal, coeficientul
f
numindu-se factor
de form.
Pentru dimensionri se consider c rezistena admisibil pentru oelul de arc este
cuprins ntre (400-800) MPa.
Comprimarea arcului are ca efect apropierea capetelor cu deplasarea f (fig. 10.14)
denumit sgeata arcului. Aceasta poate fi determinat aplicnd teorema energiei - afirmnd
c lucrul mecanic al forelor exterioare este egal cu lucrul mecanic al forelor interioare,
deci U
e
= U
i
.
nlocuind expresiile celor dou energii se obin:
( )
.
2
f P
2
H H P
U
0
e

=

=
(10.25)

t
= =
= t =
}
}} }
t
.
I G 2
n R P 2
ds
I G 2
R P
U
; ds dA r
I
M
G 2
1
dV
G 2
1
U
p
3 2
Rn 2
0 p
2 2
i
2
2
p
2
t
V
2
i
(10.26)
Fig. 10.12
Fig. 10.13
241 SOLICITRI COMPUSE
deci:
.
d G
n R P 64
f sau
32
d
2G
n R P 2
2
f P
4
3
4
3 2
= =

(10.27)
Din relaia (10. 27) se observ c sgeata este
proporional cu sarcina aplicat, proprietate care st la
baza costruciei dinamometrelor. Se poate scrie:
.
n R P 64
d G
k unde f k P
3
4
= = (10.28)
k reprezentnd constanta elastic a arcului.
Pentru aflarea numrului de spire active ale arcului
trebuie s se adopte sau deplasarea sub o for dat, sau
diferena dintre sgeata la o for maxim i sgeata la fora
minim, cu care se poate calcula constanta elastic.
10.4 SOLICITAREA COMPUS DE TIP o t
(ntindere, compresiune cu forfecare, ncovoiere cu torsiune)
Solicitarea compus de tip o t, este solicitarea cea mai rspndit la calculul
pieselor din construcia de maini. n aceast categorie de piese intr arborii drepi (piese
de seciune circular solicitate la ncovoiere strmb i torsiune), arbori cotii (piese de
seciune circular cotit n spaiu sau plan i care conin poriuni de seciune dreptunghiular,
eliptic etc.), sau barele cotite spaiale (prghiile unor dispozitive) cu alt seciune dect
cea circular (de obicei de seciune dreptunghiular).
ntr-un element dintr-o astfel de pies apare o stare de tensiuni, cu tensiuni normale
pe direcia axei barei (o
x
) i tensiuni tangeniale n planul seciunii (t
xy
i t
xz
), datorate
primele forelor axiale i momentelor ncovoietoare, respectiv secundele forelor tietoare
i momentului torsional.
Calculul de rezisten, n acest caz, se rezum la compararea unor tensiuni de tip o
cu unele de tip t, lucru posibil de realizat dac se utilizeaz una dintre cele cinci ipoteze
(teorii) de rezisten. n practic, se lucreaz curent fie cu ipoteza tensiunilor tangeniale
maxime (ipoteza a-III-ia) conform creia , 4
2 2
ech
t + o = o fie cu ipoteza energiei de
deformaie modificatoare de form (ipoteza a-V-a), conform creia
. 3
2 2
ech
t + o = o
Fig. 10.14
242
REZISTENA MATERIALELOR
10.4.1 Solicitri compuse cu tensiuni normale i tangeniale
la arbori de seciune circular
Dac n seciunea arborelui presupunem c se cunosc toate cele ase componente
ale eforturilor secionale N, T
y
, T
z
, M
iz
, M
iy
i M
t
(fig. 10.15) [6], putem considera c
efectul forelor tietoare se poate neglija, datorit valorilor mici ale tensiunilor tangeniale
de forfecare. ntruct orice diametru este i ax principal de inerie se calculeaz momentul
ncovoietor rezultant , M M M
2
iy
2
iz i
+ = acesta fcnd cu axa Oz unghiul o = arctg M
y
/
M
z
(fig. 10.15 b). Tensiunile normale maxim i minim din solicitarea de ncovoiere apar n
punctele
, sin
2
d
; cos
2
d
A |
.
|

\
|
o o
respectiv

( ) t e o |
.
|

\
|
o o 2 , 0 , sin
2
d
; cos
2
d
B de pe diametrul
perpendicular pe direcia momentului ncovoietor rezultant (axa neutr la ncovoiere), iar
tensiunile normale generate de fora axial sunt constante n toate punctele din seciune.
Aadar:
dac: .
M 8
N d
1
d
M 32
d
M 32
d
N 4
, 0 N
i
3
i
3
i
2
A max
|
|
.
|

\
|

+
t
=
t
+
t
= o = o >
dac: . , 0 N
A B min
o = o = o <
Tensiunile tangeniale maxime (fig. 10.16) [6] produse de momentul de torsiune
apar n punctele de pe circumferina seciunii (n sensul momentului) avnd mrimea
.
d
M 16
W
M
3
t
p
t
max
t
= = t Prin urmare, n punctele A (dac N > 0) sau B (dac N < 0) apar stri
plane de tensiuni, n care tensiunea echivalent are relaia:

. M k
M 8
N d
1 M
d
32
a
2
t
2
i
2
i
3
max ech
o s +
|
|
.
|

\
|

+
t
= o
(10.29)
Fig. 10.15
Fig. 10.16
243 SOLICITRI COMPUSE
unde k = 1 pentru ipoteza a III-ia i k = 0,75 pentru ipoteza a V-a.
n cazul seciunii inelare cu c = d/D relaia (10.29) devine:
( )
. M k M
c 1 D
32
a
2
t
2
i
4 3
echiv
o s +
t
= o
(10.30)
n relaia (10.30) s-a considerat fora axial zero sau neglijabil n raport cu efectul
ncovoierii.
n cazul dimensionrii relaia de calcul a diametrului este:
. M k M
) c 1 (
32
D 3
2
t
2
i
4
a
+
o t
> (10.31)
n relaiile (10.30) i (10.31) mrimea
echiv , i
2
t
2
i
M kM M = +

poart denumirea de
moment ncovoietor echivalent M
i,echiv
, acesta fiind diferit pentru cele cinci teorii de rezisten.
Arborii drepi de seciune circular folosii la transmisii cu curele sau cu roi dinate
cilindrice sau conice, transmit o putere P = M
t
e, respectiv un moment de torsiune M
t
la o
vitez unghiular e = tn / 30 [s
-1
]. Arborii sunt solicitai la torsiune i ncovoiere datorit
forelor de transmisie.
Pentru calculul diametrului unui arbore de transmisie cu curele cu puterile P
2
, P
3
,
P
4
[W] (fig. 10.17) [21], cunoscnd viteza unghiular e [s
-1
] si considernd randamentul
unitar, se parcurg urmtoarele etape:
1
o
- se calculeaz momentele de torsiune pe baza cunoaterii puterilor motorului i
mainilor M
tk
= P
k
/e ;
2
o
- se traseaz diagramele momentelor de torsiune ;
Fig. 10.17
244
REZISTENA MATERIALELOR
3
o
- se determin forele din curele folosind relaia de echilibru EM
tk
= 0 sau relaia
lui Euler S
k
= S
k
e
o
(unde este coeficientul de frecare, iar o este unghiul de
nfurare) ;
4
o
- se reduc forele din curele n centrul de greutate al seciunii respective a arborilor,
obinndu-se o for F
k
i un moment de torsiune M
tk
;
5
o
- se descompun forele F
k
n componente dup dou plane perpendiculare i se
traseaz diagramele de momente ncovoietoare respective;
6
o
- se stabilete seciunea cea mai solicitat, adic seciunea n care momentul
ncovoietor echivalent i momentul torsional au valori extreme (prin moment
ncovoietor rezultant se nelege suma vectorial a momentelor ncovoietoare dintr-
o seciune);
7
o
- se calculeaz momentul ncovoietor echivalent, folosind una din teoriile de
rupere,

\
|
+ = , M M M
2
t
2
i echiv , i
: a - III a
sau a V-a: ; . M 75 , 0 M M
2
t
2
i echiv , i
|
.
|
+ =
8
o
- se scrie condiia de rezistent
,
W
M
a
z
echiv i
echiv
o s = o
de unde rezult relaia de
dimensionare a arborelui:
.
M
W
a
echiv i
z
o
>
n acelai mod se procedeaz i la calculul arborilor pe care sunt montate roi dinate
care transmit micarea de la un arbore la altul, n cutiile de vitez sau n reductoare, apar fore
tangeniale, radiale i axiale (la dantura nclinat) ale cror valori sunt calculabile n funcie de
momentul de torsiune transmis i de caracteristicile geometrice ale roilor dinate.
10.4.2 Solicitri compuse cu tensiuni normale i tangeniale
la bare cu seciune dreptunghiular
Se consider bara de seciune dreptunghiular din figura 10.18,a , pentru care se
cunosc toate cele ase eforturi secionale (acestea se consider pozitive). Eforturile secionale
genereaz tensiuni o
x
, t
xy
, t
xz
, t
t
, o
iy
, o
iz
, ale cror variaii sunt prezentate n fig. 10.18,b.
Scopul este determinarea punctului cel mai solicitat al seciunii periculoase i implicit
determinarea tensiunii maxime aferente. n coluri se produc doar tensiuni normale, iar n
mijloacele laturilor se produc att tensiuni normale ct i tensiuni tangeniale.
Astfel vom avea urmtoarele tensiuni:

+ = o + + = o
+ = o = o
.
h b
M 6
h b
M 6
h b
N
A ;
h b
M 6
h b
M 6
h b
N
A
;
h b
M 6
h b
M 6
h b
N
A ;
h b
M 6
h b
M 6
h b
N
A
2
y
2
z
A 4
2
y
2
z
A 3
2
y
2
z
A 2
2
y
2
z
A 1
4 3
2 1
(10.32)
Deci, dintre toate colurile seciunii, tensiunea normal maxim va fi cea aferent
245 SOLICITRI COMPUSE
punctului A
3
, unde toate tensiunile normale vor fi de acelai semn.
Dac se admite compunerea tensiunilor normale cu cele tangeniale, conform ipotezei
a III-ia de rezisten, vom avea urmtoarele tensiuni:
; 4 ;
h b
T
2
3
h b k
M
;
h b
M 6
h b
N
B
2
B
2
B B echiv
y
1
t
B
2
iy
B 1
1 1 1 1 1
t + o = o + = t = o
; 4 ;
h b
T
2
3
b h k
M
;
h b
M 6
h b
N
B
2
B
2
B B echiv
y
2
1
t
B
2
iy
B 2
2 2 2 2 2
t + o = o = t + = o
; 4 ;
h b
T
2
3
b h k
M
k ;
h b
M 6
h b
N
C
2
C
2
C C echiv
z
2
1
t
2 C
2
iz
C 1
1 1 1 1 1
t + o = o + = t = o
. 4
;
h b
T
2
3
b h k
M
k ;
h b
M 6
h b
N
C
2
C
2
C C echiv
z
2
1
t
2 C
2
iz
C 2
2 2 2
2 2
t + o = o
= t + = o
(10.33)
Condiia de rezisten este:
( ) . , , , , max
a C echiv C echiv B echiv B echiv A
2 1 2 1 3
o s o o o o o
(10.34)
n cazul n care se cunosc dimensiunile se poate calcula fora capabil (toate eforturile
secionale trebuie s fie funcie de o singur variabil adoptat). n cazul dimensionrii
trebuie adoptat o legtur ntre mrimea laturilor h = b i exprimate tensiunile n funcie
de variabila b.
Aplicaia 10.1 O platband din oel (fig. 10.19) cu dimensiunile 200 x 100 mm
este solicitat de o for de traciune centric N = 320 kN. Se cere s se arate cum se
modific ten-siunile n platband n dreptul gurii semicirculare de la periferia acesteia,
de raz r = 30 mm.
Rezolvare: n cazul n care platbanda nu este slbit, ea este solicitat la traciune
Fig. 10. 18
246
REZISTENA MATERIALELOR
centric, tensiunile fiind uniform distribuite
n seciune:

. MPa 160
10 200
10 320
A
N
3
brut
=

= = o
n zona slbit, traciunea este
excentric, axa platbandei deplasndu-se cu
distana e = 15 mm.
M = N
.
e = 320
.
10
3

.
15 = 4,8
.
10
6
Nmm.
Tensiunile extreme vor fi:

.
170
15 6
1
10 170
10 320
b
e 6
1
A
N
W
M
A
N
3
z
i
min max,
|
.
|

\
|

=
|
.
|

\
|
= = o
Rezult: o
max
= 287,89 MPa iar o
min
= 88,58 MPa .
Se observ c tensiunea maxim este cu ~ 81% mai mare dect cea n cazul n
care platbanda nu este slbit.
Aplicaia 10.2 Stlpul din figura 10.20 este solicitat de o for axial P = 220 kN i
un moment M
i
ce acioneaz ntr-un plan perpendicular pe axa de simetrie a seciunii sale
transversale n punctul C.
Dac tensiunea admisibil este de 180 MPa, se cere s se
determine valoarea maxim a cuplului M
i
.
Rezolvare: Fora de compresiune P produce tensiunea
uniform distribuit:
. MPa 86 , 62
50 70
10 220
A
P
3
1
=

= = o
Momentul ncovoietor M
i
d, dup o ax paralel cu axa y
n punctul A, tensiunea o
2
de acelai semn cu o
1
, unde:
, ; M 10 449 , 2
50 70
M 6
W
M
a 2 1 i
5
2
i
y
i
2
o s o + o =

= = o
deci rezult: . 180 M 10 449 , 2 + 86 , 62
i
5
s

Din rezolvarea ecuaiei rezult cuplul capabil M
cap
= 4,78 kNm .
Aplicaia 10.3 Se consider tubul
cilindric din figura 10.21 supus unei fore de
compresiune axiale de 68 kN i unui moment
torsional de 35 kNm. Se cer s se determine
tensiunile principale ct i tensiunea tangenial
maxim.
Rezolvare: Fora de compresiune pro-
duce tensiunile uniforme o
1
unde:
Fig. 10.19
Fig. 10.20
Fig. 10.21
247 SOLICITRI COMPUSE
( )
. MPa 44 , 5
250 280
4
10 68
A
P
2 2
3
1
=

t

= = o
Momentul torsional produce tensiunile tangeniale t, unde:

, MPa 28 , 22
280
250
1
16
280
10 35
W
M
4
4 3
6
p
t
=
|
|
.
|

\
|

t

= = t
acestea avnd valoarea maxim de 22,28 MPa pe conturul exterior (fig. 10.21,b).
Tensiunile principale vor fi:

( ) , 28 , 22 4 0 44 , 5
2
1
2
0 44 , 5
2
2
+ +
+
= o
MPa. 445 , 22 = ) - ( 5 , 0 = iar
MPa, 165 , 25 - = i MPa 725 , 19
min max max
min
=
max
o o t
o o
Aplicaia 10.4 n seciunea periculoas a unei bare circulare (fig. 10.22) avnd
diametrul d = 84 mm, se dezvolt o for axial N = - 100 kN, un moment ncovoietor M
iz
=
2,5 kNm i un moment torsional M
t
= 4,5 kNm. Se cere s se determine valoarea tensiunii
echivalente cu teoria a III-ia i a V-a, precum i calculul diametrului cu teoria cea mai restrictiv,
cunoscnd c o
a
= 190 MPa.
Rezolvare: Din distribuia tensiunilor generate de cele trei solicitri, rezult c punctul B
este cel mai solicitat (fig. 10.22):
o
B ncov
; MPa 43
32
84
10 5 , 2
W
M
3
6
z
z
=
t

= =
o
B compr
. MPa 18
4
84
10 100
A
N
2
3
=
t

= =
. MPa 67 , 38
16
84
10 5 , 4
W
M
3
6
p
t
tors
=
t

= = t
.
Deci n punctul B: o
B
= -43 - 18 = - 61 MPa ; t
B
=
38,67 MPa.
Dup teoria tensiunii tangeniale maxime (ipoteza a III-a)
. MPa 5 , 98 67 , 38 4 61 4
2 2
2
z
2
x
III
echiv
= + = t + o = o
Dup teoria energiei specifice modificatoare de form (ipoteza a V-a):
Fig. 10.22
248
REZISTENA MATERIALELOR
. MPa 6 , 90 67 , 38 3 61 3
2 2
2
z
2
x
V
echiv
= + = t + o = o
Se observ c ipoteza cea mai restrictiv este ipoteza a III-a.
a
2
p
t
2
z
i III
echiv
W
M
4
W
M
A
N
o s
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+ = o
sau:
,
d
M 16
4
d
M 32
d
N 4
2
a
2
3
t
2
3
i
2
o s
|
|
.
|

\
|
t
+
|
|
.
|

\
|
t
+
t
respectiv: ( ) ; d M 1024 M 32 d N 4
2
a
6 2
2
t
2
z
o t s + +
din rezolvarea ecuatiei rezult d ~ 67 mm .
Aplicaia 10.5 Un resort elicoidal cilindric cu raza de nfurare
R = 80 mm, diametrul srmei d = 16 mm, numrul de spire active n = 9,
este ncastrat la capete i ncrcat cu fora P = 3600 N aplicat la ase
spire de captul superior.
Materialul din care este confectionat resortul este un oel de
arc cu G = 0,85
.
10
5
MPa i t
a
= 400 MPa.[25].
Se cer s se determine reaciunile din resort, deformaiile celor
dou poriuni precum i tensiunea maxim.
Rezolvare: Sgeile n cele dou poriuni trebuie s fie egale
n modul, deci
2 1
f f =
,
unde:
4
1
3
1
1
d G
n R P 64
f = iar

;
d G
n R P 64
f
4
2
3
2
2
=
rezult:
2 2
1 1
2
1
n P
n P
1
f
f
= =
iar
. P 2
n
P n
P
2
1
2 2
1
= =
Scriind ecuaia de echilibru static, avem: P
1
+ P
2
= P , rezult: 3P
2
= P sau:
, N 1200
3
3600
3
P
P
2
= = = iar P
1
= 2400 N .
. mm 35 , 42
16 10 85 , 0
3 80 2400 64
d G
n R P 64
f f
4 5
3
4
1
3
1
2 1
=


= = =
Resortul este solicitat la torsiune i forfecare, deci:
,
R 3
d
1
d
R P 16
A
T
3
4
W
M
3
p
t
f t max
|
.
|

\
|
+
t
= + = t + t = t

sau
. MPa 65 , 254
80 3
16
1
16
80 2400 16
a
3
max
t < = |
.
|

\
|

+
t

= t
Rezult c resortul poate fi ncrcat cu fora P = 3600 N deoarece t
max
< t
a
.
Fig. 10.23
249 SOLICITRI COMPUSE
Aplicaia 10.6 Un arbore de oel de seciune circular, rezemat n dou lagre A
i B, este antrenat ntr-o micare de rotaie prin intermediul roii 1, a crei curea de transmisie
are ramurile orizontale i pune n micare o main unealt prin intermediul roii 2, a crei
curea are ramurile verticale (fig. 10.24).
Dac se consider diametrele celor dou roi
egale D = 1500 mm, S
1
= 7 kN, S
2
= 2 kN, S
3
= 7 kN, S
4
= 2 kN, o
a
= 80 MPa, se cere s se dimensioneze
arborele (n calcule se va utiliza ipoteza a III-ia de rupere
i nu se ine cont de greutatea proprie a arborelui).
Rezolvare: Reducnd forele S
1
i S
2
(S
3
i S
4
)
la axa arborelui rezult:
( )
( )
. P N 000 9 S S P
mm N 000 750 3
2
1500 2000 7000
2
D S S
M M
2 1
2 1
t t
1
= = + =
=

=
=

= =
Diagramele momentelor de torsiune i ncovoiere
sunt redate n figura 10.24. Pentru a observa seciunea periculoas trebuie s calculm:
. Nmm 000 250 2 000 800 1 000 350 1 M M M
2 2
2
V i
2
H i z rez i
= + = + =
Deci seciunea periculoas este n punctul A unde M
i
= 2,7 kNm iar M
t
= 3,75 kNm.
Aplicnd teoria a III-a , vom avea:
a
2
t
2
i
z
2
p
2
t
2
z
2
i 2 2
echiv
M M
W
1
W
M
4
W
M
4 o s + = + = t + o = o
deci:
, M M
1
32
d
W
2
t
2
i
a
3
z
+
o
>
t
=
sau: . 000 750 3 000 700 2
32
d 3
2 2
a
+
o t
>
Calculnd rezult pentru diametru o valoare d > 83,8 mm. n continuare, diametrul
se standardizeaz n ordine cresctoare.
Aplicaia 10.7 Se cere s se verifice prghia unui dispozitiv (fig. 10.25), ncrcat
cu forele P
1
= 1600 N, P
2
= 1400 N i P
3
= 1000 N, tiind c este de seciune ptrat cu latura a
= 60 mm, are lungimea bratelor l
1
= 400 mm, l
2
= 800 mm, l
3
= 300 mm, iar o
a
= 120 MPa. (n
calcule se va folosi ipoteza a III-ia de rupere).
Rezolvare: Se observ c seciunea periculoas este cea din ncastrare. Eforturile
din ncastrare sunt date n tabelul de mai jos:
Tensiunile generate de aceste eforturi sunt:

; MPa 44 , 0
3600
1600
A
N
t
= = = o

MPa; 58 , 0
3600
1400
2
3
A
T
2
3
y max
xy
= = = t
Fig. 10.24
250
REZISTENA MATERIALELOR

; MPa 42 , 0
3600
1000
2
3
A
T
2
3
z max
xz
= = = t

MPa; 48
6
60
10 28 , 17
W
M
3
5
z
z
max
min z
=

= = o

; MPa 06 , 20
6
60
10 22 , 7
W
M
3
5
y
y max
min
y
=

= = o

; MPa 35 , 7
60 208 , 0
10 3 , 3
b h k
M
3
5
2
1
t
max , t
=

= = t
k l
2
=
deci , t
t,max
este acelai pe oricare dintre laturi (seciunea fiind ptrat).
Reprezentarea tensiunilor pe seciunea periculoas din ncastrare, este redat n
figura 10.25 b.
n punctul A: o = 0,44 + 48 + 20,06 = 68,5 MPa ; t = 0

. MPa 5 , 68 4
a
2 2
A echiv
o < = t + o = o
n punctul B: o = 0,44 + 48 = 48,44 MPa; t =7,35 + 0,42 = 7,77 MPa;
. MPa 87 , 50 77 , 7 4 44 , 48 4
a
2 2 2 2
B echiv
o < = + = t + o = o
Se observ c punctul cel mai solicitat este colul A.
Aplicaia 10.8 Bara cotit de seciune circular cu diametrul d = 60 mm i cota a =
0,5 mm din figura 10.26 este solicitat de fora distribuit P / 2a. Se cer s se traseze
diagramele de solicitare i apoi s se determine P capabil folosind att ipoteza a III -a ct i
ipoteza a V -a, considernd o
a
= 150 MPa.
Rezolvare: Pentru determinarea seciunii periculoase s-au trasat diagramele de
Fig. 10.25 a
Fig. 10.25 b
251 SOLICITRI COMPUSE
variaie ale eforturilor secionale (fig. 10.26 b). Fcnd un calcul aproximativ, respectiv
neglijnd efectul eforturilor N, T
y
, T
z
i tinnd cont numai de M
iz
, M
iy
i M
tx
rezult c
seciunea cu eforturile cele mai mari este cea din ncastrare.
Conform ipotezei a III-a:
( ) ( ) P a 6142 , 3 3 2
4
1
P a M M M
2 2
2
2
t
2
i echiv , i
= + + |
.
|

\
|
= + =
calculnd:
, mm 75 , 205 . 21
32
60
32
d
W
3
3 3
z
=
t
=
t
=
se obine:
N. 2 , 1760
500 6142 , 3
150 75 , 205 21
P
W
M
cap a
z
echiv , i
max
=


= o s = o
Conform ipotezei a V-a:
; P a 612 , 3
4
1
75 , 0 3 2 P a M 75 , 0 M M
2
2 2 2
t
2
i echiv , i
= |
.
|

\
|
+ + = + =
N. 27 , 1761
500 612 , 3
150 75 , 205 21
P
W
M
cap a
z
echiv , i
max
=


= o s = o
Fig. 10.26 b
Fig 10.26 a
REZISTENA MATERIALELOR 252
11
TENSIUNI N BARE CURBE PLANE
11.1. CONSIDERAII GENERALE
Structurile alctuite din bare curbe plane sau n spaiu sunt frecvent ntlnite n
practica inginereasc (crligele macaralelor, zalele lanurilor, inelele rulmenilor, batiurile
unor maini, capetele de biel, etc.)
Studiul barelor curbe din punct de vedere al rezistenei materialelor, prezint
particulariti distincte fa de barele drepte.
Prezint interes major, n special barele curbe plane, deci cele pentru care axa
longitudinal este n plan, care se admite i plan de simetrie.
11.2. CALCULUL TENSIUNILOR N CAZUL BARELOR CURBE
SOLICITATE DE SARCINI COPLANARE
n cazul n care asupra barei curbe acioneaz un sistem de fore coplanare situate n
planul barei (fig. 11.1), n seciunile transversale se dezvolt fore axiale N, fore tietoare T i
momente ncovoietoare M
i
. Cele trei eforturi secionale sunt dirijate pe tangenta la axa barei,
pe normala la axa barei, i pe o direcie perpendicular pe planul care conine planul barei.
Fora axial se dezvolt prin tensiuni normale o, repartizate uniform pe suprafaa
seciunii transversale, calculate cu relaia barelor drepte, respectiv:
A
N
= o
. (14.1)
Fora tietoare se dezvolt n seciune prin
tensiuni tangeniale t, care cu bun aproximaie
se pot calcula cu formula lui Juravski, dedus
pentru barele drepte:
z
z
I b
S T

= t
. (14.2)
Momentele ncovoietoare M
i
se dezvolt
n seciunea transversal prin tensiunile normale
o, care por fi calculate cu relaia lui Navier doar pentru barele curbe de curbur mic,
respectiv cele care au raportul dintre raza de curbur R i nlimea seciunii h, mai mare
dect 5...6. Pentru acest caz:
Fig. 11.1.
0
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE
253

z
i
I
y M
= o . (14.3)
Diferena nu depete 7% n cazul h/R<1/5...6, pentru tensiunile normale.
n cazul barelor curbe de curbur mare, pentru care R/h<5...6, relaia lui Navier
i pierde valabilitatea, fiind necesar aplicarea relaiilor proprii barelor curbe, deduse pe
baza teoriei lui E. Winkler.
Se consider o bar curb plan solicitat la ncovoiere pur prin aplicarea unor
fore coplanare cu bara, bar ce se consider de seciune constant.
Din bara curb considerat se detaeaz un element de bar, ca n figura 11.2,
solicitat de momentele ncovoietoare M
i
.
Razele de curbur, unghiul du i dimensiunile seciunii transversale definesc mrimea
elementului. Se noteaz cu R, distana de la centrul de curbur C la axa centrelor de
greutate, iar r distana la axa neutr. Momentul ncovoietor M
i
se consider pozitiv, cnd
tinde s mreasc curbura (deci s micoreze raza de curbur). Sub aciunea momentului
ncovoietor, seciunile marginale ale elementului se rotesc cu unghiul Adu una fa de alta.
Pentru simplificare se poate considera c se rotete numai o seciune marginal a elementului,
cu acelai unghi Adu, n jurul axei neutre. Admitem c seciunile plane i perpendiculare pe
axa longitudinal, rmn plane i perpendiculare i dup deformaie, deci c seciunea CD
se deplaseaz n CD i c exist o ax, axa neutr pentru care fibrele longitudinale nu-i
modific lungimea, deci seciunea oarecare CD poate fi considerat c se rotete n jurul
acestei axe. Conform figurii 11.2, rezult c deformaia total a fibrelor longitudinale variaz
cu distana y la o fibr oarecare. Lungirea specific, deci i tensiunile normale nu sunt
proporionale cu distana fa de axa neutr. Aceast concluzie constituie diferena
fundamental ntre ncovoierea barelor curbe n comparaie cu barele drepte.
Lungirea specific a fibrei oarecare este:
.
d ) y r (
) d ( y
u
u
+
A
= c
(14.4)
Conform legii lui Hooke, lungirii specifice i corespunde o tensiune normal o, orientat
n lungul fibrei oarecare:
Fig. 11.2.
a. b.
REZISTENA MATERIALELOR 254
.
d ) y r (
) d ( Ey
E
u
u
+
A
= c = o
(11.5)
Din aceast relaie rezult c tensiunea normal de ncovoiere o este distribuit pe
nlimea seciunii transversale dup o lege hiperbolic (fig. 11.2). Tensiunile cele mai mari
se produc n lungul fibrelor marginale, iar, firesc n dreptul fibrelor neutre, deci n axa neutr
a seciunii (y=0), tensiunea normal este egal cu zero.
Relaia dintre cuplul de ncovoiere i tensiunile de pe suprafaa seciunii se obine cu
ajutorul ecuaiilor de echivalen, dintre care n cazul de fa sunt aplicabile urmtoarele dou:

. M yd i 0 d
A A
i } }
= o = o A A
(11.6)
Prin nlocuirea lui o, prima ecuaie devine:
( )
( )
( )
( )
, 0
y r
yd
d
d E
d y r
d d Ey
d
A A A
=
+
A
=
+
A
= o
} } }
A A
A
u
u
u
u
(11.7)
n care integrala se refer la ntreaga arie a seciunii transversale cu referire la forme
concrete de seciune. Dac notm cu = r + y, distana oricrei fibre fa de centrul de
curbur C, rezult:

( )
.
/ d
A
r sau 0
d r
A
A
}
}

= =


A
A
(11.8)
Din a doua ecuaie (11.6), rezult expresia deformaiei Adu/du, deci rotirea specific
a barei curbe:
( )
( )
( )
.
y r
d y
d
d E
d y r
d d Ey
d y M
A
2 2
i } } }
+
A
=
+
A
= o =
A A
A
u
u
u
u
Dar
.
y r
yd
r yd
y r
d y
A A A
2
} } }
+
=
+
A
A
A
Prima integral reprezint momentul static fa de centrul de curbur al seciunii
transversale.

( )
. e A
d
d E
M
i

A
=
u
u
(11.9)
n relaia (11.9) e reprezint distana dintre axa neutr i axa centrelor de greutate.
Combinnd relaiile (11.5) i (11.9), se determin expresia tensiunii normale o pentru oricare fibr:

) y r (
y
e A
M
i
+

= o . (11.10)
Tensiunea maxim se dezvolt ntotdeauna pe fibra exterioar, pe faa concav a
barei. Axa neutr este situat ntotdeauna ntre axa centrelor de greutate i centrul de curbur.
Dac n seciune acioneaz i o for axial neneglijabil, atunci expresia tensiunii
normale este:
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE
255
) y r (
y
e A
M
A
N
i
+

+ = o . (11.11)
Tensiunile din lungul fibrelor marginale au valorile cele mai mari:
2
2 i
2
1
1 i
1
R
y
e A
M
i
R
y
e A
M

= o

= o . (11.12)
Observaie: Dac la o bar cotit colul interior al cotului este ascuit,
deci are R
1
=0 (fig. 11.3), atunci n cazul ncovoierii pure cu M
i
>0, conform
(11.12) tensiunea din colul respectiv o
max
, deci colurile ascuite
reprezint concentratori puternici de tensiune, recomandndu-se n proiectarea
structurilor de rezisten evitarea acestora.
Aplicarea relaiilor de calcul ale barelor curbe (11.8) i (11.10), nece-
sit determinarea poziiei axei neutre, de care depind apoi mrimile e i y.
11.3. CALCULUL RAZEI DE CURBUR r PENTRU DIVERSE
FORME UZUALE DE SECIUNI ALE BARELOR CURBE
a. Seciune dreptunghiular
Seciunea se mparte n fii elementare de lime b, paralele cu axa neutr ca n
figura 11.4. Din relaia (11.8), rezult:
.
ln
h
d
b
bh
d
A
r
2
1
R
R
A 1
2
R
R A
=

=
}
}

(11.13)
Expresia de la numitor se poate dezvolta n serie, dup
formula lui Mac Laurin:
( ) ( ) ( ) ( )
. ...
5
x
3
x
1 x 2
... 0 " f
! 2
x
0 ' xf 0 f ln x f
4 2
2
|
.
|

\
|
+ + + =
+ + + =

+
=
x 1
x 1
Sau, n cazul de fa:
. ...
R 2
h
5
1
R 2
h
3
1
1
R
h
ln ln
4 2
(

+
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =

+
=
2R
h
1
2R
h
1
R
R
1
2
Lund n considerare numai primii doi termeni se obine:
.
R 12
h
1
R
R 2
h
3
1
1
R
h
h
ln
2
2 2
+
=
(

|
.
|

\
|
+
=
1
2
R
R
iar excentricitatea e este egal cu:
Fig. 11.3.
Fig. 11.4
.
REZISTENA MATERIALELOR 256
R 12
h
R 12
h
1
R
R r R e
2
2
2
~
+
= =
. (11.14)
Observaie: Calculul valoric al lui r i e trebuie efectuat cu mare exactitate, (de obicei
R i r au valori foarte apropiate) n caz contrar obinnd erori mari sau chiar rezultate absurde.
b. Seciune format din mai multe dreptunghiuri.
Seciunea simetric din figura 11.5 este o seciune
raional n cazul barelor curbe, deoarece modul de
distribuie a materialului corespunde, cu aproximaie, cu
legea de distribuie a tensiunilor. Relaia (11. 8) se
integreaz pe regiuni, pentru fiecare dreptunghi n parte,
rezultnd:
.
ln b
h b
ln b ln b ln b
A
d
A
r
n
1
i
n
1
i i
3 2 1
A

}
+
=
+ +
=

=
i
1 i
3
4
2
3
1
2
R
R
R
R
R
R
R
R A
(11.15)
c. Seciune trapezoidal.
Pentru aceast form de seciune, limea este
variabil pe nlimea seciunii, fiind o funcie liniar de
variabila .
Deci:
dA = zd unde z = K
1
+ K
2
,
iar constantele K
1
i K
2
rezult din condiiile limit:
= R
1
z = b
1
i = R
2
z = b
2
.
Astfel se obin constantele:
h
b b
K si
h
R b R b
K
2 1
2
1 2 2 1
1

=

= .
Conform relaiei (11.8) rezult:
( )
( )
.
b b ln
h
R b R b
A
K ln K
A
d K K
A
r
2 1
1 2 2 1
R
R
1 1
R
R
2 1
2
1
2
1

=
+
=

+
=
}
1
2
R
R
R
R
2
1

(11.16)
d. Seciune circular.
Seciunea circular se mparte n fii elementare de arie dA=zd paralele cu axa
neutr. Aria elementar se exprim n funcie de unghiul o, care determin poziia
elementului. Rezult:
= R - a sino; d = -a coso do; z = 2a coso;
dA = z d = -2 a
2
cos
2
o do.
Se calculeaz integrala din expresia razei de curbur :
.
Fig. 11.5.
Fig. 11.6.
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE
257
; d
sin a R
R 2 sin a 2 a 2 R 2
d
sin a R
cos a 2 d
I
2 /
2 /
2 2 2 2 2
2 /
2 /
2 2
A
o
o
o
o
o
o
}
} }
t
t
t
t

+
=
=

=
A
( ) ( )
} }
t
t
t
t
+

=
2 /
2 /
2 /
2 /
2 2
; d sin a R 2
sin a R
d
a R 2 I o o
o
o
( ) . R 2
sin a R
d
a R 2 I
2 /
2 /
2 2
t +

=
}
t
t
o
o
Pentru calculul acestei integrale se face substituia:
.
u 1
u 2
sin ;
u 1
d 2
d ; arctg 2 ; u tg
2 2
+
=
+
= = o = o o
o u
u
2
Rezult:

.
R
a
1
R
a
u
d
R
2
u u
R
a
2 1
d
R
2
Ru au 2 R
d
2
sin a R
d
I
1
1
2
2
2
1
1
2
2 /
2 /
1
1
2
1 } } } }
t
t

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

=
+
=
+
=

=
u u u
o
o
Notnd u - a/R = t; 1 - a
2
/R
2

= c
2
:
; arctg
a R
2
arctg
Rc
2
c t
d
R
2
I
2 2
1
1
2 2
1
2 2
a R
a Ru
c
t t

= =
+
=
}

;
a R
arctg arctg
a R
2
arctg
a R
2
Ru au 2 R
d
2 I
2 2 2 2
2 2
1
1
2
1

t
=
|
|
.
|

\
|

=
=

=
+
=
}

2 2 2 2
2 2
a R
a R
a R
a R
a R
a Ru u
deoarece arctg A + arctg B = arctg(A + B) / (1 - AB).
Cu aceast valoare se obine:
) a R R ( 2
a R
) a R ( 2 R 2 I
2 2
2 2
2 2
t =

t
t = ,
i rezult:
( )
( ). a R R
2
1
a R R 2
a
d
A
r
2 2
2 2
2
+ =

=

=
}
A
(11.17)
Pentru alte tipuri de seciuni, poziia axei neutre n cazul barelor curbe se indic n
tabelul 11.1.
Observaie: Relaiile de calcul date n tabelul 11.1 sunt aplicabile pentru barele cu
seciunea plin. n cazul barelor cu perei subiri, modificarea formei iniiale nu mai poate fi
Fig. 11.7.
REZISTENA MATERIALELOR 258
neglijat. Astfel n figura 11.8 b i c se prezint schimbarea formei seciunii pentru dou
tipuri de seciuni, atunci cnd poriunea de bar curb este solicitat la ncovoiere cu M
i
>0
i respectiv cu M
i
<0.
( ) b B ln
h
bR BR
A
r
1 2

=
1
2
R
R
|
|
.
|

\
|
+ =
4
d
R R
2
1
r
2
2
|
|
.
|

\
|
+ =
4
d
R
4
d
R
2
1
r
2
2
2
2
a
R
R
a
2
1
ln b ln b
A
r
2 1
+
=
c
R
a
c
R
a
2
1
ln b ln b ln b
A
r
3 2 1
+ +
=
|
.
|

\
|

=
1
2
R
R
ln R h 2
h
r
1
2
|
.
|

\
|

=
1
2
R
R
ln R h 2
h
r
1
2
Tabelul 11.1
1
2
R
R
ln
h
r =
R 12
h
r R e
2
~ =
Pentru h / R < 2
Dist. de la centrul de curb. la axa h Forma seciunii de arie A
|
.
|

\
|
+
=
R
R
R
R
1
1
2
ln R ln R 2
a
r
1 2
2
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE
259
Datorit modificrii nsemnate a formei
seciunii iniiale, tensiunile normale o nu mai
pot fi calculate cu formula lui Winkler, pentru
astfel de cazuri fiind stabilite formule mai
complicate care se dau n manualele inginereti.
Aplicaia 11.1
Pentru bara curb prezentat n figura
11.9 se cere s se determine tensiunile normale
n punctele A i B.
Rezolvare:
Aplicnd formula (11.13) se obine:
. mm 5 , 65
40
100
ln
60
ln
h
r = = =
1
2
R
R
Pentru calculul tensiunilor cu relaiile de la bare curbe, se calculeaz:
e = R-r = 70-65,5 = 4,5 mm;
y
1
= r-R
1
= 65,5-40 = 25,5 mm;
y
2
=R
2
-r= 100-65,5 = 34,5 mm.
Valorile celor dou tensiuni o
A
i o
B
, innd cont de solicitarea compus, devin:
; MPa 6 , 72
40 5 , 4 2400
5 , 25 120 9680
2400
9680
R
y
e A
M
A
N
1
1 i
iA tr A
=


+ =

+ = o + o = o
. MPa 1 , 33
100 5 , 4 2400
5 , 34 120 9680
2400
9680
R
y
e A
M
A
N
2
2 i
iB tr B
=


=

= o o = o
Observaie:
1. S-a justificat folosirea relaiei lui Winkler pentru calculul tensiunilor de ncovoiere,
deoarece R/h = 120/60 = 2 deci bara este de curbur mare.
2. Tensiunea de ncovoiere n punctul B este negativ, prin deformabilitate fibra
exterioar se scurteaz.
Aplicaia 11.2
Se cere s se verifice rezistena unui crlig de macara (fig. 11.10) destinat s ridice
Fig. 11.8.
a. b.
Fig.11.9.
REZISTENA MATERIALELOR 260
greuti Q=150kN. Dimensiunile seciunii periculoase A-B sunt:
R
1
=70mm, h=160mm; b
1
=135mm; b
2
=50mm. Ce eroare d
un calcul la ncovoiere efectuat cu relaia lui Navier?
Rezolvare:
Seciunea periculoas A-B poate fi asimilat cu un
trapez n seciune dezvoltndu-se o for axial N=Q i un
moment ncovoietor M
i
=QR.
Distana dintre centrul de curbur i centrul de greutate
este:
. mm 75 , 137
50 135
50 2 135
3
160
70
b b
b 2 b
3
h
R R
2 1
2 1
1
=
=
+
+
+ =
+
+
+ =
Distana dintre centrul de curbur i axa neutr este
conform relaiei 11.16:
( )
=

=
2 1
1 2 2 1
b b ln
4
R b R b
A
r
1
2
R
R
( )
. mm 51 , 123
50 135 ln
160
70 50 230 135
160
2
50 135
=+
=
70
230
iar e = R-r = 137,75-123,51=14,24 mm.
Tensiunile cele mai mari din seciunea periculoas sunt:
; MPa 85
70 24 , 14 160
2
50 135
) 70 51 , 123 ( 75 , 137 150000
160
2
50 135
150000
R
y
e A
M
A
N
1
A i
A
=

+

+

+
=

+ = o

( )
. MPa 3 , 35
230 24 , 14 160
2
50 135
51 , 123 230 75 , 137 150000
160
2
50 135
150000
R
y
e A
M
A
N
2
B i
B
=

+

+
=

= o
Momentul de inerie fa de axa central este:
. mm 10 935 , 2
50 135
50 50 135 4 135
36
160
b b
b b b 4 b
36
h
I
4 7
2 2 3
2 1
2
2 2 1
2
1
3
=
+
+ +
=
+
+ +
=
Aplicnd relaia barelor drepte, deci relaia lui Navier:
; MPa 8 , 57
10 935 , 2
) 70 75 , 137 ( 75 , 137 150000
160
2
50 135
150000
I
' y M
A
N
'
7
A i
A
=

+
= + = o
Fig. 11.10.
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE
261
; MPa 8 , 54
10 935 , 2
) 75 , 137 230 ( 75 , 137 150000
160
2
50 135
150000
I
' y M
A
N
'
7
B i
B
=

+
= = o
Prin aplicarea acestei ultime relaii se comite o eroare la calculul tensiunii maxime de:
%. 32 100
85
8 , 57 85
% 100
'
A
A A
=

=
o
o o
= o
o
max
= o
A
= 85MPa < o
a
, deci crligul va rezista solicitrii.
Aplicaia 11.3
O bar avnd forma din figura 11.11 i seciunea circular este ncastrat la un
capt i ncrcat cu dou fore egale P. Se cere s se
traseze diagramele de eforturi secionale i s se calculeze
P
capabil
, dac se cunosc R=200mm, d=50mm, o
a
=100MPa.
Rezolvare:
Diagramele de eforturi secionale sunt prezentate n
figura 11.11, b, c i d. Conform acestora seciunea periculoas
este n ncastrarea din punctul D, unde se dezvolt o for axial
N=2P i un moment ncovoietor M
i
=4PR.
Testnd valoarea raportului R/h=200/50=4<5...6,
rezult c tensiunea de ncovoiere se determin aplicnd
relaia lui Winkler. Tensiunea maxim se dezvolt n punctul
D interior, unde ambele componente ale tensiunii normale
o sunt pozitive. Deci:
.
R
y
e A
M
A
N
a
1
1 D i
1 D max
o s

+ = o
Pentru seciunea circular conform relaiei (11.17):
( ) mm 22 , 199 25 200 200
2
1
4
d
R R
2
1
r
2 2
2
2
= + =
|
|
.
|

\
|
+ =
iar e = R - r = 200 - 199,220 = 0,780 mm.
y
D1
= r - R
1
= 199,22-175 = 24,220 mm,
sau:
. 100
175
22 , 24
78 , 0
4
50
200 P 4
4
50
P 2
2 2
s

t

+
t
rezultnd fora capabil Ps1364 N. Fig. 11.11
REZISTENA MATERIALELOR 262
12
DEFORMAIILE LINIAR - ELASTICE ALE BARELOR
I SISTEMELOR DE BARE
Pe lng impunerea condiiei de rezisten a unei structuri, este necesar i
respectarea condiiei de rigiditate, ceea ce presupune ca deformaiile (liniare i unghiulare)
s fie limitate la valori mici, sub cele admisibile, impuse de condiiile de exploatare.
12.1 DEFORMAIILE GRINZILOR DREPTE
SOLICITATE LA NCOVOIERE
12.1.1 Generaliti
Sub aciunea ncrcrii exterioare o grind dreapt se deformeaz, prin deplasarea
punctelor i rotirea seciunilor sale, lund o form curb. Deformaia grinzii este complet
determinat atunci cnd se cunoate deplasarea centrului de greutate al seciunii curente i
unghiul cu care aceeast seciune s-a rotit n jurul axei neutre (fig. 12.1).
La calculul deplasrilor se iau n considerare urmtoarele ipoteze: - ipoteza micilor
deformaii, - ipoteza lui Bernoulli, a seciunilor plane i normale la axa barei nainte i dup
deformare, - materialul grinzii este
omogen, izotop, liniar-elastic, - grinda
este solicitat la ncovoiere pur plan.
Ca i n cazul relaiei lui Navier, relaiile
se aplic i n cazul ncovoierii simple.
n urma ncovoierii grinzii din
fig. 12.1, axa barei devine o curb a
crei ecuaie se cere precizat.
Raportnd bara la un sistem de
referin xAy(v), cu originea n una din
extremitile sale, un punct curent A al seciunii transversale de abscis x, se deplaseaz n
A cu o cantitate v, iar seciunea transversal m-m se rotete din poziia vertical, rmnnd
normal la axa deformat.
Deformaiile ce se studiaz n cazul ncovoierii se definesc dup cum urmeaz:
a) - sgeata v, ca fiind ordonata funciei pentru o anumit valoare a abscisei x:
v=v(x) (12.1)
b) - rotirea fibrei medii , adic nclinarea fibrei medii i a seciunii, unde
x
v
d
d
tg = ~ , (12.2)
Fig. 12.1
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 263
datorit valabilitii ipotezei micilor deformaii.
c) - raza de curbur , a fibrei medii deformate, dat de relaia:
2 / 3
2
2
2
d
d
1
d
d
1
(

|
.
|

\
|
+
=

x
v
x
v
. (12.3)
n ipoteza micilor deformaii
tg
d
d
=
|
.
|

\
|
x
v
au valori foarte mici, se poate neglija n
raport cu unitatea i relaia (12.3) devine:
2
2
d
d 1
x
v
~

.
n capitolul 9, s-a stabilit expresia curburii axei unei grinzi solicitate la ncovoiere pur:
z
i
EI
) x ( M 1
=

,
unde EI
z
constituie modulul de rigiditate la ncovoiere al seciunii transversale a grinzii,
fa de axa fa de care se produce ncovoierea.
n cazul n care M
i
=const. i EI
z
=const., rezult c i =const., adic grinda se
deformeaz dup un arc de cerc.
Deci relaia (12.3) poate fi scris sub forma:
( )
z
i
2
2
EI
) x ( M
d
y d
=
x
v
. (12.4)
Ecuaia (12.4) reprezint ecuaia diferenial aproximativ a fibrei medii deformate.
n relaia (12.4) termenul din dreapta poate avea fie semnul plus, fie semnul minus.
Semnul depinde de orientarea axelor de coordonate, deci de semnul lui
2
2
d
d
x
y
care este
acelai cu semnul curburii 1/, precum i de semnul momentului ncovoietor M
i
(x). Dac
sistemul de axe este cel din figura 12.2,
adic axa Oy este dirijat n sus, pentru
momentul ncovoietor pozitiv, rezult
1/ > 0, deci
0
d
d
2
2
>
x
y
(fig.12.2,a), iar
pentru momentul ncovoietor negativ
se obine 0
1
<

i 0
d
d
2
2
<
x
y
(fig.
12.2b).
M > 0 M < 0
a b
0
0
y y
x x
Fig. 12.2
0
1
; 0
d
d
2
2
>

>
x
y
0
1
; 0
d
d
2
2
<

>
x
y
REZISTENA MATERIALELOR 264
Deci pentru ambele cazuri, ecuaia diferenial a axei deformate va fi:
z
i
2
2
EI
) x ( M
d
) y ( d
=
x
v
Dac axa Oy este orientat n jos (fig. 12.3), pentru momentul ncovoietor pozitiv
rezult 0
1
>

;
0
d
d
2
2
<
x
y
(fig. 12.3,a), iar n cazul momentului ncovoietor negativ rezult
; 0
1
>

0
d
d
2
2
>
x
y
(fig. 12. 3,b). Ca
urmare, ecuaia diferenial a axei
deformate are forma:
z
i
2
2
EI
) x ( M
d
) y ( d
=
x
v
. (12.5)
Relaia (12. 5) prezint
avantajul c pentru momente pozitive rezult sgei pozitive i invers. O sgeat pozitiv se
msoar n jos, iar o rotire pozitiv n sens orar.
Din relaia (12.5), considernd EI
z
=const., prin derivare i innd seama de relaiile
difereniale dintre eforturi, se pot scrie ecuaiile axei deformate i sub formele:
z
4
4
z
3
3
EI
) x ( p
d
) y ( d
;
EI
) x ( T
d
) y ( d
= =
x
v
x
v
. (12.6)
Din relaia (12.5) rezult c pentru o grind de seciune constant derivata a doua
a ecuaiei axei deformate variaz n lungul ei la fel cu momentul ncovoietor, deci n seciunile
n care M
i
=0, rezult v=0 i deci axa deformat are un punct de inflexiune.
Dac se depete limita de elasticitate ntr-o zon a grinzii, formula fundamental
z
i
EI
M 1
=

nu mai este valabil, aceasta trebuind s fie nlocuit de o formul nonliniar.


La dimensionarea unor elemente de construcii i organe de maini, sgeata admisibil
n cazul grinzilor metalice se ia v
a
=l/250l/3000, n funcie de exigenele impuse calculului,
unde l este deschiderea grinzii.
Prin integrarea ecuaiei (12.5) se obine ecuaia fibrei medii deformate i apoi
expresiile sgeilor i rotirilor n diversele seciuni caracteristice. n calcule se neglijeaz
efectul forei tietoare asupra deformaiilor, efect ce conduce la deplasarea seciunilor.
Axa deformat a grinzii se compune din mai multe segmente care formeaz o
curb continu i neted.
M < 0 M > 0
a
b
0 0
x
x
y y
Fig. 12.3
0
1
; 0
d
d
2
2
>

>
x
y
0
1
; 0
d
d
2
2
<

<
x
y
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 265
12.1.2 Metoda analitic de integrare a ecuaiei difereniale a fibrei medii
deformate
Metoda analitic de integrare a ecuaiei difereniale aproximative a fibrei medii
deformate se bazeaz pe integrarea analitic a relaiei (12.5), scris pentru fiecare regiune
a grinzii delimitat de variaia rigiditii, sau a funciei momentului ncovoietor.
Integrnd odat aceast ecuaie diferenial se obine unghiul de rotire al seciunii
transversale curente a grinzii:
}
+ = = ~
1
z
i
C d
EI
M
d
d
tg x
x
v

. (12.7)
Integrnd nc odat se obine expresia deplasrii seciunii curente:
2 1
z
i
C d C d
EI
M
v +
(

+ =
} }
x x
. (12.8)
Cele dou constante de integrare C
1
i C
2
se determin din condiiile la limit pe
care trebuie s le satisfac rotirea i sgeata n anumite seciuni determinate. Pentru aceasta
se utilizeaz condiiile de legtur, precum i condiiile de continuitate ale fibrei medii
deformate. Astfel n dreptul reazemelor, articulaiilor i al
ncastrrilor rigide (fig. 12.4) sgeile grinzilor sunt egale cu
zero, iar n ncastrarea rigid fibra medie nu se nclin. Condiiile
de continuitate ale fibrei medii deformate exprim continuitatea
acesteia n dreptul seciunilor de trecere de la o regiune de
grind la cea urmtoare.
Continuitatea se exprim prin egalitatea sgeilor i rotirilor de pe cele dou regiuni
nvecinate (1) i (2) (fig. 12.5).
v
1
=v
2
;
1
=
2
. (12.9)
Dac sgeile nu ar fi egale, atunci grinda s-ar rupe, iar dac rotirile ar fi diferite,
atunci grinda s-ar frnge. Deoarece grinda elastic nici nu se rupe nici nu se frnge, rezult
necesitatea existenei condiiilor (12.9).
Aplicarea metodei analitice este recomandabil pentru calculul deplasrilor grinzilor
simple, compuse din puine regiuni. n cazul mai multor regiuni pentru o grind dat aceast
metod devine greoaie, deoarece ecuaia (12.5) trebuie integrat pe fiecare regiune n
parte, rezultnd un numr mare de constante de integrare, a cror determinare necesit un
calcul voluminos, caz n care se folosesc metode de calcul mai expeditive.
n continuare modul de calcul se exemplific pe cteva aplicaii simple.
Fig. 12.4
Fig. 12.5
REZISTENA MATERIALELOR 266
a. Grinda ncastrat solicitat de o for concentrat
Momentul ncovoitor n seciunea curent (fig. 12.6) este M
i
= -P(l - x), iar ecuaia
diferenial a fibrei medii deformate devine:
) x ( P
d
d
EI
2
2
z
~ l
x
v
. (12.10)
Dac rigiditatea de ncovoiere este constant n lungul grinzii, prin integrarea ecuaiei,
se obine:
1
2
C
2
x
x P
d
d
EI + |
.
|

\
|
= l
x
v
, (12.11)
2 1
3 2
C x C
6
x
2
x
P EIv + + |
.
|

\
|
=
l
. (12.12)
Grinda se compune dintr-o singur regiune i constantele de integrare se determin
folosind condiiile de legtur, respectiv:
pentru x = 0 v = 0 i = 0.
de unde rezult c
1
= c
2
= 0, iar expresiile rotirii i sgeii, devin:
|
.
|

\
|
=
2
x
x
EI
P
2
l
, (12.13)
|
.
|

\
|
=
6
x
2
x
EI
P
v
3 2
l
. (12.14)
Pentru x = l, rezult rotirea i sgeata maxim:
EI 2
P
2
max
l
=
, respectiv
EI 3
P
v
3
max
l
= . (12.15)
b. Grind rezemat solicitat de o
for uniform repartizat
Momentul ncovoietor n seciunea
curent a grinzii din figura 12.7 are expresia:
) x x (
2
p
2
px
x Y M
2
2
A i
= = l
.
Dac grinda are rigiditatea
constant, ecuaia diferenial a fibrei medii deformate este:
) x x (
2
p
d
d
EI
2
2
2
l
x
v
~
. (12.16)
Prin integrare se obine:
1
2 3
C
2
x
3
x
2
p
d
d
EI + |
.
|

\
|
= l
x
v
, (12.17)
Fig. 12.6
l
Fig. 12.7
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 267
2 1
3 4
C x C
6
x
12
x
2
p
EIv + + |
.
|

\
|
= l
. (12.18)
Impunnd condiiile de legtur, rezult constantele de integrare, astfel:
- pentru x = 0 v = 0 i
- pentru x = l v = 0,
deci . 0 C i
24
p
C
2
3
1
= =
l
Rezult ecuaiile de deformaii:
; 1
x
6
x
4
EI 24
p
2
2
3
3 3
|
.
|

\
|
+ =
l l
l
(12.19)
.
x x
2
x
EI 24
p
v
3
3
4
4 4
|
.
|

\
|
+ =
l l l
l
(12.20)
Rotirea fibrei medii are valoarea maxim n reazeme (x = 0, respectiv x = l); iar
sgeata maxim se produce la mijlocul grinzii (x = l/2)
EI 384
p 5
v ;
EI 24
p
4
max
3
B A
l l
= = = . (12.21)
c. Grind rezemat solicitat de o for concentrat
Grinda din fig. (12.8) se compune din dou regiuni cu expresii diferite ale momentului
ncovoietor:
) x (
Pa
M iar x
Pb
M
2 1
= = l
l l
.
Pe prima regiune integrnd ecuaia
diferenial a fibrei medii deformate se obine:
; x
Pb
d
d
EI
2
1
2
l x
v
~
(12.22)
; C
2
x Pb
d
d
EI
1
2
2
1
+ =
l x
v
(12.23)
. C x C
6
x Pb
v EI
2 1
3
1
+ + =
l
(12.24)
iar pe cea de a doua:
); x (
Pa
d
d
EI
2
2
2
~ l
l x
v
(12.25)
; C )
2
x
x (
Pa
d
d
EI
3
2
2
2
+ = l
l x
v
(12.26)
Fig. 12.8
v
1
v
2
P
l
Pb
l
l
Pa
REZISTENA MATERIALELOR 268
. C x C
6
x
2
x Pa
v EI
4 3
3 2
2
+ + |
.
|

\
|
= l
l
(12.27)
Pentru determinarea celor patru constante de integrare se folosesc dou condiii de
rezemare: v
1
= 0 pentru x = 0 i v
2
= 0 pentru x = l; dar i dou condiii de continuitate, fibra
medie a grinzii trebuind s fie o curb continu i neted, deci v
1
= v
2
i
1
=
2
, n dreptul
forei, deci pentru x = a. Prin transpunerea acestor condiii se obine un sistem de patru
ecuaii cu patru constante de integrare necunoscute. Dup rezolvarea sistemului, se obin
valoric constantele de integrare:
6
Pa
C ); a 2 (
6
Pa
C ; 0 C ); b 2 a (
6
Pab
C
3
4
2 2
3 2 1
= + = = + = l
l l
.
Rezult ecuaiile de deformaii:
(

+ = ) b 2 a (
6
Pab
2
x Pb
EI
1
2
1
l l
; (12.28)
(

+ = x ) b 2 a (
6
Pab
6
x Pb
EI
1
v
3
1
l l
; (12.29)
(

+ |
.
|

\
|
= ) a 2 (
6
Pa
2
x
x
Pa
EI
1
2 2
2
2
l
l
l
l
; (12.30)
(

+ + |
.
|

\
|
=
6
Pa
x ) a 2 (
6
Pa
6
x
2
x Pa
EI
1
v
3
2 2
3 2
2
l
l
l
l
(12.31)
Rotirile din cele dou reazeme, respectiv sgeata din dreptul forei, vor fi:
EI 3
b Pa
v ); a (
EI 6
Pab
); b (
EI 6
Pab
2 2
p B A
l
l
l
l
l
= + = + = (12.32)
Dac a > b, atunci sgeata maxim a grinzii se produce pe prima regiune la distana x
0
rezultat prin anularea lui
1
deci
3
b
x
2 2
0

=
l
, valoare cu care se obine sgeata maxim:
. ) b (
EI 3 9
Pb
b a
x
b
x
a
x
2
EI 6
b Pa
v
2 / 3 2 2
2
3
0 0 0
2 2
max
=
|
|
.
|

\
|
+ = l
l
l
(12.33)
Dac fora se afl la mijlocul grinzii (a = b = l/2), starea de solicitare devine simetric,
i ca urmare pentru definirea deformaiei grinzii este suficient o singur ecuaie.
.
x
4
x
3
EI 48
P
v
3
3 3
|
.
|

\
|
=
l l
l
(12.34)
Sgeata maxim are loc la mijlocul grinzii (x
0
= l/2), iar rotirile din reazeme sunt
egale i de semn contrar:
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 269
EI 16
P
;
EI 48
P
v
2
B A
3
max
l l
= = =
. (12.35)
Dac fora se afl aproape de un reazem (b = 0), atunci poziia sgeii maxime este
dat de expresia:
l
l
~ = 577 , 0
3
x
0
,
deci sgeata maxim este situat aproape de mijlocul grinzii.
12.1.3 Metoda parametrilor iniiali
Metoda analitic de integrare a ecuaiei difereniale, devine laborioas n cazul
grinzilor cu ncrcri complexe, datorit numrului mare de constante de integrare care
apar i trebuiesc determinate. Utiliznd un anumit procedeu de scriere, se pot reduce aceste
constante la dou; valorile iniiale (n origine) ale sgeii i pantei.
Se consider bara dreapt din figura (12.9), la care momentele ncovoietoare se scriu
dintr-o singur parte a grinzii, adic abscisele se msoar de la o aceeai origine a axelor de
coordonate, iar expresiile momentului ncovoietor din regiunile precedente se las neschimbate
pe regiunea urmtoare a barei (de exemplu sarcinile distribuite se prelungesc dup aceeai lege
de variaie pn la extremitatea din dreapta a barei i pe regiunile pe care, n realitate lipsesc,
introducnd sarcini de sens contrar, astfel nct axa deformat s nu se modifice, (exemplu
intervalul 4-5). Dac l
i
este suma lungimilor intervalelor precedente, toi termenii expresiei
momentului ncovoietor din intervalul urmtor trebuie s aib ca factor paranteza (x - l
i
).
Toate binoamele din ecuaia de momente se integreaz sub formele:
.; a . ;
2
) x (
d ) x ( ; x d ) x (
2
i
i i
0
i
l
x l l x l

= =
} }
ceea ce duce numai la o schimbare a constantelor de integrare.
Astfel, pe poriunea 4-5 (zona V):
2
) x (
p ) x ( Y
2
) x (
p ) x ( M ) x ( P x Y M
2
4
4 B
2
3 0
1 0 1 1 A x
l
l
l
l l

+ +

=
Fig. 12.9
l
l
l
l l
l
REZISTENA MATERIALELOR 270
sau
9
3
4
2
4
B
3
3
2 0
2
1
1
2
A
C
6
) x (
p
2
) x (
Y
6
) x (
p ) x ( M
2
) x (
P
2
x
Y
dx
dy
EI +

+ +

+ =
l l l
l
l
iar
10 9
4
4
3
4
B
4
3
2
2
0
3
1
1
3
A
C C
24
) x (
p
6
) x (
Y
24
) x (
p
2
) x (
M
6
) x (
P
6
x
Y EIy + +

+ =
l l l l l
unde s-au notat C
1
C
8
constantele de integrare pereche de pe cele patru zone anterioare.
Deci n final pe cele cinci zone ale grinzii din figura 12.9 sunt zece constante de integrare,
pentru determinarea lor utilizndu-se condiiile de continuitate n seciunile de grani; astfel:
- pentru x = l
1
;
II I
d
d
d
d
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
x
y
x
y
care conduce la C
1
= C
3
- pentru x = l
1
; (y)
I
= (y)
II
care conduce la C
2
= C
4
- pentru x = l
2
;
III II
d
d
d
d
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
x
y
x
y
care conduce la C
3
= C
5
- pentru x = l
2
; (y)
II
= (y)
III
care conduce la C
4
= C
6
- pentru x = l
3
;
IV III
d
d
d
d
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
x
y
x
y
care conduce la C
5
= C
7
- pentru x = l
3
; (y)
III
= (y)
IV
care conduce la C
6
= C
8
- pentru x = l
4
;
V IV
d
d
d
d
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
x
y
x
y
care conduce la C
7
= C
9
- pentru x = l
4
; (y)
IV
= (y)
V
care conduce la C
8
= C
10
.
Deci din condiiile de mai sus, rezult:
C
1
= C
3
= C
5
= C
7
= C
9
i C
2
= C
4
= C
6
= C
8
= C
10
,
n final cele zece constante de integrare, se reduc la dou, care se determin folosind
condiiile de legtur din cele dou reazeme. [44]
Pe baza rezultatelor anterioare, dac se nsumeaz termenii de acelai tip i acetia
se aeaz n ordinea cresctoare a puterilor abscisei x se obin relaiile (12.36) i (12.37) ale
parametrilor iniiali scrise pentru unghiurile de rotire i respectiv pentru sgei:
;
! 3
) x ( p
! 2
) x ( P
! 1
) x ( M
EI EI
d
d
EI
3
i
2
i i 0
0
l l l
x
y
+

+ = ~
(12.36)
.
! 4
) x ( p
! 3
) x ( P
! 2
) x ( M
! 1
x
EI EIy EIy
4
i
3
i
2
i 0
0 0
l l l
+

+ + ~
(12.37)
Cele dou constante de integrare care intervin n metoda parametrilor iniiali sunt
date de valorile iniiale (n origine) ale rotirii i ale sgeii (
0
i y
0
).
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 271
12.1.4 Metoda grafo-analitic a grinzilor fictive (conjugate)
Aceast metod permite determinarea direct a rotirii i sgeii din diverse seciuni
fr a calcula expresiile (x) i v(x). Denumirea de metod grafo-analitic se bazeaz pe
mbinarea calculului analitic cu construcia grafic a diagramelor de momente ncovoietoare.
Deducerea relaiilor de calcul ale metodei se bazeaz pe asemnarea existent ntre
relaiile difereniale ale eforturilor secionale i relaiile deplasrilor pentru grinzile drepte.
.
d
d
d
d
p
2
i
2
x
M
x
T
= =
(12.38)
.
d
d
EI
d
d
EI M
2
2
i
x
v
x
= ~

(12.39)
Se consider grinda dreapt din figura 12.10, de seciune constant, solicitat la
ncovoiere simpl plan, pentru care ecuaia diferenial aproximativ a fibrei medii
deformate, este:
i
2
2
M
d
) ( d
~
x
EIv
. (12.40)
Se traseaz diagrama de momente ncovoietoare
M
i
, care se consider drept o ncrcare, denumit for
fictiv, pentru o alt grind,
p* = M
i
(12.41)
cu alte legturi, denumit grind fictiv (conjugat).
Pentru aceasta se pot calcula reaciunile fictive, forele
tietoare fictive T* i momentele ncovoietoare fictive
M
i
* asemntor grinzilor reale.
Relaiile difereniale dintre eforturile fictive sunt:
2
i
2
d
* d
d
d
* p
x
M
x
* T
= = . (12.42)
Prin nlocuirea n relaia (12.40) a relaiilor (12.41) i (12.42) se obine ecuaia
diferenial:
x
T
x
M
x
EIv
d
* d
d
* d
d
) ( d
2
i
2
2
2
= =
,
de unde prin integrare rezult:
. C x C * M EIv ; C * T C
d
* d
d
) ( d
2 1 i 1 1
i
+ + = + = + =
x
M
x
EIv
obinndu-se relaiile de calcul ale deplasrilor de ncovoiere:
.
EI
C x C
EI
* M
v ;
EI
C
EI
* T
2 1 i 1
+
+ = + =
(12.43)
Fig. 12.10
REZISTENA MATERIALELOR 272
unde C
1
i C
2
sunt constantele de integrare, care depind de modul de rezemare al grinzii
fictive, urmnd s fie determinate.
Relaiile de calcul (12.43) prezint o form uor aplicabil n cazul n care C
1
=C
2
=0,
cu meniunea c acest lucru este posibil dac grinda satisface condiiile de legtur i de
continuitate ale fibrei medii deformate. n acest caz forma relaiilor (12.43) devine:
EI
* M
v ;
EI
* T
i
= =
(12.44)
unde relaiile (12.44) reprezint formulele de calcul ale metodei grinzilor fictive (conjugate),
conform crora o deplasare (rotire sau sgeat) n dreptul unei seciuni oarecare de pe
grind este dat de raportul dintre efortul fictiv (for tietoare fictiv sau moment ncovoietor
fictiv) reprezentat de diagrama de momente ncovoietoare reale, considerat drept ncrcare
i modulul de rigiditate la ncovoiere al grinzii date.
Condiiile de legtur devin ndeplinite, dac trecerea de la grinda dat la cea fictiv
se face conform indicaiilor din tabelul 12.1.
Metoda grinzilor fictive poate fi aplicat i la calculul deplasrilor grinzilor de seciune
variabil, acestea nlocuindu-se cu grinzi de seciune constant, modificnd corespunztor
i ncrcarea, astfel nct grinda obinut s se deformeze identic cu cea dat iniial.
Tabelul 12.1
Grinda
real
Grinda
fictiv
(conjugat)
Reazem
marginal
ncastrare Capt liber
Reazem
intermediar
Articulaie
intermediar
Reazem
marginal
ncastrare Capt liber
Reazem
intermediar
Articulaie
intermediar

A
= 0
v
A
= 0

A
= 0
v
A
= 0

A
= 0
v
A
= 0

A
st
=
A
dr
v
A
= 0

A
st
=
A
dr
v
A
= 0
T
A
*
= 0
M
A
*
= 0
T
A
*
= 0
M
A
*
= 0
T
A
*
= 0
M
A
*
= 0
T
A
*st
= T
A
*dr
M
A
*
= 0
T
A
*st
= T
A
*dr
M
A
*
= 0
Grinda
dat
Grinda
fictiv
Tabelul 12.2
Grinda
dat
Grinda
fictiv
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 273
Aplicnd aceast metod se parcurg urmtoarele etape:
- se traseaz diagrama momentelor ncovoietoare pentru grinda dat. n cazul n
care pe grind se afl mai multe sarcini este indicat trasarea diagramei prin suprapunere
de efecte. Sensul ncrcrii grinzii fictive este de la grinda de referin ctre exteriorul
diagramei de momente;
- se alege grinda fictiv i legturile acesteia. n
tabelul 12.2 se prezint grinzile fictive corespunztoare
grinzilor simple, cu observaia c unei grinzi drepte static
determinate i corespunde tot o grind fictiv static
determinat;
- se calculeaz forele tietoare T* i momentele
ncovoietoare M
i
* pentru grinda fictiv, acolo unde se
cer determinate deplasrile la grinda real;
- se aplic relaiile de calcul ale metodei (12.44).
Pentru calculul momentelor ncovoietoare n cazul
grinzilor fictive este necesar cunaterea suprafeei de
momente, precum i poziia centrelor de greutate. n
tabelul 12.3 i fig. 12.11 se dau indicaii pentru calculul
ariilor i al coordonatelor centrelor de greutate. n cazul general, acestea se pot calcula
pentru strile complexe de ncrcare cu ajutorul calculului integral.
n continuare modul de calcul se exemplific pe cteva aplicaii.
a. Grind rezemat solicitat de o for concentrat
Pentru calculul rotirilor din reazeme i al sgeii din dreptul forei, la grinda din
figura 12.12, se reprezint diagrama de momente ncovoietoare, se alege grinda fictiv,
calculndu-se reaciunile fictive.
Fig. 12.11
Ari a x
G
y
G
Suprafaa Suprafaa Suprafaa
1 2 1 2 1 2
Cazul
general
Dreapt
n = 1
Parabol de
gradul II
n = 2
Parabol de
gradul I II
n = 3
bh
1 n
1
+
bh
1 n
n
+
b
2 n
1 n
+
+
( )
b
2 n 2
1 n
+
+
( )
h
1 n 2 2
1 n
+
+
h
1 n 2
1 n
+
+
bh
2
1
bh
3
1
bh
4
1
bh
2
1
bh
3
2
bh
4
3
b
3
2
b
4
3
b
5
4
b
3
1
b
8
3
b
5
2
h
3
1
h
10
3
h
7
2
h
3
2
h
5
3
h
7
4
Tabelul 12.3
Suprafaa Suprafaa Suprafaa
Dreapt
Parabol de
gradul II
Parabol de
gradul III
REZISTENA MATERIALELOR 274
) b (
6
Pab
* Y
; 0 ) b (
3
1 Pab
2
1
* Y ; 0 * M
A
A B
l
l
l l
l
l
+ =
= + =

) a (
6
Pab
* Y ; 0 ) a (
3
1 Pab
2
1
* Y ; 0 * M
B B A
l
l
l l
l
l + = = + =

Rotirile n reazeme sunt:


) a (
EI 6
Pab
EI
* Y
EI
* T
i ) b (
EI 6
Pab
EI
* Y
EI
* T
B B
A
A A
A
l
l
l
l
+ = = = + = = =
l l
l
l 3
b Pa
3
a b Pa
2
1
) b (
6
b Pa
* M
2 2 2 2
1
= + =
EI 3
b Pa
EI
* M
v i
2 2
1
1
l
= =
Pentru cazul particular cnd a = b = l/2,
sgeata este maxim la mijlocul grinzii i are valoarea:
EI 48
P
v
3
max
l
=
, (12.45)
iar rotirile seciunilor din reazeme sunt egale cu:
EI 16
P
2
B A
l
= = . (12.46)
b. Grind rezemat solicitat de o for
uniform repartizat
Pentru calculul rotirilor din reazeme i al sgeii
maxime, s-a trasat diagrama de momente, s-a ales grinda
fictiv, calculndu-se reaciunile fictive:
24
p
8
p
3
2
2
1
* Y * Y
3 2
B A
l
l
l
= = = .
Rotirile seciunilor din reazeme sunt:
EI 24
p
EI
* Y
EI
* T
;
EI 24
p
EI
* Y
EI
* T
3
B B
B
3
A A
A
l l
= = = = = =
, (12.47)
,
384
p 5
128
p
48
p
16
3
2 8
p
3
2
2
* Y * M
4 4 4 2
A 1
l l l
l
l l l
= = =
i deci sgeata maxim:
EI 384
p 5
EI
* M
v
4
1
1
l
= =
. (12.48)
c. Grind rezemat solicitat de o for concentrat dar i de o for uniform
repartizat
Fig. 12.12
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 275
Pentru calculul rotirilor din reazeme i a
sgeilor din seciunile (1) i (2), s-a trasat
diagrama de momente prin suprapunere de efecte,
alegndu-se grinda fictiv. Reaciunea y
A
* s-a
determinat din condiia ca momentul ncovoietor
n articulaia interioar din B s fie nul:
; pa
3
5
* Y
0 a 2 a 4 Pa
2
1
a 4
3
1
pa
2
1
a 4
2
1
a 4 * Y * M
3
A
2
A B
=
= + =
deci
EI
pa
3
5
EI
* Y
EI
* T
3
A A
A
= = =
.
Fora tietoare n B pe grinda fictiv are
valoarea:
3
2
A B
pa
3
4
a 4 a P
2
1
pa
2
1
a 4
2
1
* Y * T
=
= + =
i deci rotirea seciunii din reazemul B este:
EI
pa
3
4
EI
* T
3
B
B
= =
Momentele ncovoietoare n seciunile (1)
i (2) pe grinda fictiv au expresiile:
4 2
A 1
pa
6
13
a 2
3
1
a P a 2
2
1
a 2
3
1
pa
4
1
a 2
2
1
a 2 * Y * M = + =
4 2 2
A 1
pa
24
5
a 3 Pa a 4
2
1
a
4
3
pa
2
1
a
3
1
a 2
3
a 4
pa
2
1
a 4
2
1
a 5 * Y * M = +
|
.
|

\
|
+ + =
Deci
.
EI
pa
24
5
EI
* M
v i
EI
pa
6
13
EI
* M
v
4
2
2
4
1
1
= =
= =
d. Grind ncastrat de seciune
variabil ncrcat cu for concentrat
Pentru calculul rotirii i al deplasrii verticale
a seciunii din B, s-a ales grinda fictiv
corespunztoare grinzii reale i ca modul de rigiditate
Fig. 12.14
Y
2
pa
2
Fig. 12.15
1
Fig. 12.13
REZISTENA MATERIALELOR 276
de referin, s-a ales rigiditatea poriunii 1 - B, E I. Ca urmare sarcina fictiv a rezultat prin
reducerea la jumtate a diagramei de momente de pe grinda real, pe poriunea A - 1.
Eforturile n seciunea B a grinzii conjugate au valorile:
, Pa
4
5
Pa a
2
1
2
Pa
Pa a
2
1
* T
2
B
= +
|
.
|

\
|
+ =
. Pa
2
3
a
3
2
a Pa
2
1
2
a 3
a Pa
2
1
a
3
5
a Pa
2
1
2
1
* M
3
B
= + + =
Corespunztor, deformaiile seciunii din B sunt:
.
EI
Pa
2
3
EI
* M
v iar ,
EI
Pa
4
5
EI
* T
3
B
B
2
B
B
= = = =
Aplicaia 12.1
Pentru grinda de oel din
figura 12.16 se cere s se deter-
mine sgeata punctului (1), cu-
noscnd o
a
= 150 MPa, ncr-
crile sunt aplicate n centrul de
ncovoiere-torsiune.
Rezolvare: S-a ales
grinda fictiv corespunztoare grinzii reale, trasndu-se
diagrama de momente ncovoietoare prin suprapunere
de efecte. Momentul de inerie fa de axa z este :
4
3 3
z
a 67 , 116
12
) a 6 ( a 3
12
) a 8 ( a 4
I = = .
Conform relaiei lui Navier, rezult:
. mm 2 , 33 a deci , MPa 150
a 67 , 116
a 4 10 160
I
y M
A
4
6
z
max max i
A max
> = o s

=

= o
0 4
3
2
2
4 60
2 4 50
3
2
4
3
1
2
4
160 4 * Y ; 0 * M
B A
=

+ =

.
de unde rezult Y
B
* = 40 kNm
2
.
3
1
kNm 67 , 426 4
3
2
2
2
4 60
4 4 50
3
2
3
8
2
6 160
6 40 * M =
|
.
|

\
|
+

+ = ,
iar . mm 3 , 14
2 , 33 67 , 116 10 1 , 2
10 2667 , 4
EI
* M
v
4 5
14
1
1
=


= =
Fig. 12.16
80 kN
25 kN
1
A
2m 4m
B 60 kNm
160
M
i
*
Y
i
*
50
60
Y
B
*
4a
z
a
6
a
a
a
y
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 277
12.1.5 Ecuaia celor dou rotiri i ecuaia celor dou sgei
Se consider grinda dreapt din figura 12.17 solicitat la ncovoiere simpl plan.
Se izoleaz din aceasta o poriune (1) - (2) de lungime x
12
cu modulul de rigiditate EI=ct.
Se construiete grinda fictiv i se pune n eviden sarcina fictiv provenit din
diagrama de momente ncovoietoare.
ntre cele dou seciuni considerate, se afl o suprafa de momente de arie A
12
,
avnd momentul static fa de seciunea din (2) egal cu S
21
= A
12
. d
2
.
Se scrie echilibrul poriunii (1) - (2) din grinda fictiv prin ecuaia de proiecii:
T
1
* - A
12
- T
2
* = 0; T
2
* = T
1
* - A
12
(12.49)
M
1
* + T
1
*x
12
- S
21
- M
2
* = 0, sau
M
2
* = M
1
* + T
1
*x
12
- S
21
(12.50)
mprind relaiile (12.49) i (12.50) prin modulul de rigiditate EI al poriunii (1) - (2),
rezult:
;
EI
A
12
1 2
=
(12.51)
.
EI
S
x v v
21
12 1 1 2
+ =
(12.52)
Relaiile (12.51) i (12.52), reprezint ecuaia celor
dou rotiri, respectiv ecuaia celor dou sgei, ele
permind calculul deplasrilor unei seciuni n funcie de
deplasrile cunoscute dintr-o alt seciune a grinzii.
a. Grind rezemat solicitat de o for
concentrat i una uniform repartizat
Pentru calculul rotirii din reazemul A, precum i a
sgeii din punctul (1) n cazul grinzii din figura 12.18, s-a
trasat diagrama cotat a momentelor ncovoietoare,
la capete sgeata fiind zero, iar la mijlocul grinzii
rotirea fiind nul.
Aplicnd ecuaia celor dou rotiri pe
intervalul A - (1), obinem:
EI
A
12
1 2
= , sau
EI
A
0
1 A
2

=
de unde:
.
EI
pa
12
7
2
pa
3
2
2
pa
2
1
EI
1
3 2 3
2
= |
.
|

\
|
+ =
Aplicnd ecuaia celor dou sgei pe
intervalul (1) - B, obinem
Fig. 12.18
pa
1
a a
A
B
p
pa
2
2
pa
2
2
Fig. 12.17
REZISTENA MATERIALELOR 278
EI
S
0 v 0 sau ,
EI
S
x v v
1 B
1
21
12 1 1 2
+ = + =
de unde:
.
EI
pa
8
3
a
8
5
2
pa
3
2
a
3
2
2
pa
2
1
EI
1
v
4 3 3
1
= |
.
|

\
|
+ =
12.1.6 Ecuaia celor trei sgei (ecuaia lui Clapeyron)
Se consider o grind dreapt simplu rezemat (fig. 12.19) solicitat la ncovoiere
simpl plan, pentru care n stare deformat fibra medie este o curb continu. Grinda se
consider ncrcat cu un sistem oarecare de sarcini, avnd momentul de inerie variabil n
trepte. Pentru grinda dat se traseaz diagrama momentelor ncovoietoare, aceasta devenind
sarcin M
i
= p*, pentru grinda fictiv. Se consider trei seciuni (1), (2) i (3) aflate la
distanele l
1
, respectiv l
2
, unde primul tronson are momentul de inerie I
1
, iar al doilea I
2
(modulul de rigiditate pe fiecare tronson fiind constant).
Pentru cele dou regiuni considerate, diagrama de momente ncovoietoare, respectiv
sarcina fictiv, poate fi descompus n dou triunghiuri, corespunztoare cuplurilor M
1
, M
2
i M
3
i respectiv o suprafa de momente de arie A
1
i A
2
, corespunztoare sarcinilor
efectiv aplicate pe cele dou regiuni.
Se separ poriunile (1)-(2) i (2)-(3), care sub aciunea forelor i a eforturilor
secionate aferente se gsesc n echilibru, astfel:
Fig. 12.19
l l
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 279
)
`

= + =
= + + =

. 0 * M S * T * M ; 0 * M
; 0 * M * T S * M ; 0 * M
3 23 2 2 2 3 i
2 1 2 12 1 1 i
l
l
unde S
12
reprezint momentul static al suprafeei sarcinii fictive aplicat n poriunea (1) - (2)
n raport cu seciunea (1).
Prin mprirea primei ecuaii cu EI
1
l
1
i a celei de a doua cu EI
2
l
2
, obinem:
1 1
12
1
1 2
2
1 1
12
1 1
1 2
1
2
EI
S v v
sau
EI
S
EI
* M * M
EI
* T
l l l l

=
, (12.53)
2 2
23
2
1 3
2
2 2
23
2 2
2 3
2
2
EI
S v v
sau
EI
S
EI
* M * M
EI
* T
l l l l
+

= +

=
, (12.54)
Din relaiile (12.53) i (12.54), rezult:
.
I
S
I
S v v v v
E
2 2
23
1 1
12
2
3 2
1
1 2
l l l l
+ =
|
|
.
|

\
|
+

(12.55)
unde:
; d A
3
2
M
2
1
3
1
M
2
1
S
1 12 1 1 2 1 1 1 12
+ + = l l l l
(12.56)
. d A
3
2
M
2
1
3
1
M
2
1
S
3 23 2 2 2 2 2 3 23
+ + = l l l l
(12.57)
unde A
12
d
1
reprezint momentul static n raport cu seciunea (1) a diagramei de momente
ncovoietoare, trasat pentru poriunea (1) - (2) considerat grind simplu rezemat, sub
aciunea sarcinilor aferente ei.
Prin nlocuirea relaiilor (12.56) i (12.57) n relaia (12.55) obinem:
.
I
d A
I
d A
6
M
I I
M 2
I
M v v v v
E 6
2 2
3 23
1 1
1 12
2
2 3
2
2
1
1
2
1
1 1
2
3 2
1
1 2
|
|
.
|

\
|
+ + +
|
|
.
|

\
|
+ + =
|
|
.
|

\
|
+

l l l
l l l l
l l
(12.58)
Relaia (12.58) reprezint ecuaia celor trei sgei (ecuaia lui Clapeyron)
Dac modulul de rigiditate pe cele dou regiuni considerate este constant, ecuaia devine:

( ) .
d A d A
6 M M 2 M
v v v v
EI 6
2
3 23
1
1 12
2 3 2 1 2 1 1
2
3 2
1
1 2
|
|
.
|

\
|
+ + + + + =
|
|
.
|

\
|
+

l l
l l l l
l l
(12.59)
Referindu-se la trei seciuni oarecare, ecuaia lui Clapeyron permite aflarea sgeii
grinzii n dreptul unei seciuni dac se cunosc sgeile n dreptul altor dou seciuni. Drept
seciuni cu sgei cunoscute se aleg de obicei cele din dreptul legturilor (o ncastrare se
nlocuiete cu dou reazeme foarte apropiate ntre care distana este aproximativ nul).
a. Grind pe dou reazeme, solicitat de o for concentrat i una uniform
repartizat
Pentru calculul sgeii din punctul C, pentru grinda de rigiditate constant din figura
12.20 se aplic ecuaia lui Clapeyron pe intervalul A - B - C, observnd c:
a 4 0 M M 0 v v
1 A 1 A 1
= = = = = l
a pa M M 0 v v
2
2
B 2 B 2
= = = = = l
REZISTENA MATERIALELOR 280
0 M M 2 v v
C 3 C 3
= = = =
0 d A
i pa
3
32
a 2 a 4 pa 2
3
2
d A
3 23
4 2
1 12
=
= =
Ecuaia (12.57) devine:

3 4 2 C
pa 6
a 4
1
pa
3
32
6 a 5 pa 2
a
v
EI 6 =
|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|

i rezult .
EI
pa
v
4
C
=
12.1.7 Calculul deplasrilor prin metoda suprapunerii de efecte
Pentru calculul deformaiilor (unghiulare sau liniare) unei grinzi solicitate de un sistem
de sarcini, deci de mai multe sarcini independente, poate fi utilizat principiul suprapunerii
de efecte conform cruia deformaia grinzii poate fi calculat prin nsumarea algebric a
deformaiilor corespunztoare fiecrei ncrcri simple.
Metoda se poate aplica, dac materialul din care este alctuit grinda se comport
liniar elastic (ntre sarcini i deformaii exist o dependen liniar).
n manualele inginereti se gsesc tabele, asemntoare cu tabelul 12.4, n care
sunt prezentate ecuaii ale fibrei medii deformate, expresii pentru rotiri i sgei pentru
strile simple frecvent ntlnite de ncrcare.
Aceast metod permite o rezolvare rapid a problemelor de deformaii, ea fiind
aplicabil la toate solicitrile simple i compuse, indiferent de numrul sarcinilor aplicate.
Fig. 12.20
p
B
P = pa
4a
a
A
2pa
2
P = pa
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 281
Nr. ncrcarea grinzii Ecuaia fibrei medii deformate Sgeata maxim Rotirea
EI 2
x M
v
2
o
=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabelul 12.4
P
|
.
|

\
|
=
3
3
2
2 3
x x
3
EI 6
P
v
l l
l
|
.
|

\
|
+ =
4
4
3
3
2
2 4
x x
4
x
6
EI 24
P
v
l l l
l
|
.
|

\
|
+ =
5
5
4
4
3
3
2
2 4
o
x x
5
x
10
x
10
EI 120
P
v
l l l l
l
|
.
|

\
|
=
3
3 3
x
3
4 x
EI 16
P
v
l l
l
(

+ |
.
|

\
|
+ + = < <
|
.
|

\
|
+ = < <
3
3
2
2
2
2
2
2 2
2
3 2 2
x x
3
x a
2
a
EI 6
Pa
v ; x a
b a
x
b
x
a
x
2
EI 6
b Pa
v ; a x 0
l l l l l
l
l
l
|
.
|

\
|
+ =
3
3
2
2 2
o
x x
3
x
2
EI 6
M
v
l l l
l
|
.
|

\
|
+ + + = < <
|
.
|

\
|
+ + = < <
3
3
2
2
3
2
2
2 2
o
3
3
3
2
2
2
o
x x
3
x a
3
x
2
a
3
EI 6
l M
v ; x a
x x a
3
ax
6
x
2
EI 6
l M
v ; a x 0
l l l l l
l
l l l l
|
.
|

\
|
+ =
4
4
3
3 4
x x
2
x
EI 24
p
v
l l l
l
|
.
|

\
|
+ =
5
5
4
4
3
3 4
o
x
3
x
15
x
20
x
8
EI 360
p
v
l l l l
l
l
l
=
=
x
EI 3
P
v
3
A
l
l
=
=
x
EI 2
P
2
A
l
l
=
=
x
EI 2
M
v
2
0
A
l
l
=
=
x
EI
M
0
A
l
l
=
=
x
EI 8
p
v
4
A
l
l
=
=
x
EI 6
p
3
A
l
l
=
=
x
EI 30
p
v
4
0
A
l
l
=
=
x
EI 24
p
5
0
A
l
l
5 , 0 x
EI 48
P
v
3
p
=
=
EI 16
P
2
B A
l
=
( )
3
b
x
EI 3 9
b Pb
v
2 2
3
2 2
max

=
l
l
l
( )
( ) a
EI 6
Pab
b
EI 6
Pab
B
A
+ =
+ =
l
l
l
l
l
l
423 , 0 x
EI 3 9
M
v
2
0
max
=
=
EI 6
M
EI 3
M
0
B
0
A
l
l
=
=
2 2
3
2
a a 2 x
b a Dac
l l =
>
|
.
|

\
|
+ =
=
2
2
0
A
a
3
a
6 2
EI 6
M
l l
l
l
l
5 , 0 x
EI 384
p 5
v
4
max
=
=
EI 24
p
3
B A
l
= =
l
l
48 , 0 x
EI
p
0065 , 0 v
4
0
max
=
=
EI 360
p
7
EI 45
p
3
0
B
3
0
A
l
l

=
REZISTENA MATERIALELOR 282
11
12
13
14
15
( )

+ =
+
=
+
(

|
|
.
|

\
|
+ =
|
|
.
|

\
|
=
n
1 i j
1 j i
4
i i
3
j
4
j i
n
1 i
1 i
4
i
i
4
i
A
I
1
I
1
x x x 4 x 3
E 24
p
v ;
I
x
I
x
E 8
p
v
Nr. ncrcarea grinzii Ecuaia fibrei medii deformate Sgeata maxim Rotirea
Tabelul 12.4 (continuare)
|
.
|

\
|
+ + + = + < <
|
.
|

\
|
+ = < <
3
3
3
2
2
2 3
3
3 2
a
x ax
3
x
3
ax
4
x
3
a
1
EI 6
P
v ; a x
x x
EI 6
P
v ; x 0
l l l l l l
l
l l
l l
l
l
|
.
|

\
|
+ + = + < <
|
.
|

\
|
= < <
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2 2
a
x ax
3
x
3
ax
3
x
3 1
EI 6
P
v ; a x
x x
EI 2
P
v ; x 0
l l l l l
l
l l
l l
l
l
( ) l l
l
/ x ; x
x p 4
p
2
0
x
= =
( ) + + = 3 5 3
EI 90
p
v
3 5 6
4
0
l
( ) 1 5 5 2
EI 30
p
2 4 5
3
0
+ + =
l
( ) l , 0 x e
|
.
|

\
|
=
3
3 2
0
x x
EI 6
M
v
l l
l
( ) a , x + e l l
|
.
|

\
|
+ =
2
2 2
0
x
3
x
4 1
EI 6
M
v
l l
l
( )
a x
EI 3
a Pa
v
577 , 0 x
EI 3 9
Pa
v
2
max
2
max
+ =
+
=
=
=
l
l
l
l
( ) a 3 2
EI 6
Pa
EI 6
Pa
2
max
B
A
+ =

=
l
l
( )
a x
EI 6
a 2 3 Pa
v
5 , 0 x
EI 8
Pa
v
2
2
+ =
+
=
=
=
l
l
l
l
( ) a
EI 2
Pa
EI 2
Pa
max
A
+ =

=
l
l
EI
p
5760
61
v
5 , 0 x . pt
4
0
max
l
l
= =
=
EI 30
p
3
0
B A
l
= =
|
.
|

\
|
+ =
+ =
=
=
l
l
l
l
l
a
3 2
EI 6
M
v
a x
EI 3 9
M
v
3 / x
0
max
2
0
max
EI 3
M
x
EI 6
M
0 x
0
B
0
A
l
l
l
=
=
=
=
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 283
Conform tabelului 12.4, se observ c zonele nesolicitate ale unei grinzi nu se
deformeaz, ci rmn rectilinii, rotindu-se astfel nct sunt n direcia tangentei la fibra
medie deformat a zonei vecine.
a. Grind ncastrat solicitat de o for concentrat dar i de una uniform
repartizat ce acioneaz numai pe o poriune a grinzii
Pentru calculul sgeii maxime n captul liber al
grinzii de rigiditate constant din figura 12.21, starea de
ncrcare dat poate fi considerat ca fiind format din
suma a trei stri simple de ncrcare, pentru care deplasrile
captului liber al grinzii se pot calcula cu relaiile date n
tabelul 12.4.
Astfel vom avea:
); b (
EI 2
Pb
) b ( v ;
EI 3
Pb
v
2
2 2
3
1
= = = l l
.
EI 8
pa
v
); a (
EI 6
pa
) a ( v ;
EI 8
p
v
4
5
3
4 4
4
3
=
= = = l l
l
Rezult:
( ) ( ). a 4 a 3
EI 24
p
b 3
EI 6
Pb
v v
3 4 4
2
5
1 i
i max
l l l + + = =

=
b. Grind rezemat ncrcat cu o for concentrat i un cuplu concentrat
Pentru calculul deplasrii pe direcia forei i al rotirii seciunii din A, pentru grinda
din figura 12.22, se consider grinda ntr-o prim stare solicitat numai de fora concentrat
P, rezultnd:
,
EI
P
243
4
EI 3
b Pa
v
3 2 2
1
l
l
=

=
.
EI
P
81
5
) b (
EI 6
Pab

2
A
l
l
l
= +

=
iar apoi se consider grinda ntr-o a doua
stare, solicitat numai de cuplul M, ecuaia
fibrei medii deformate fiind:
|
.
|

\
|
+ = x 2 x 3
x
EI 6
M
v
2
3
l
l
, unde
pentru
4
P
M i
3
x
l l
= =
se obine :
.
EI
P
324
5
' v
3
1
l
= Fig. 12.22
l
l
l
Fig. 12.21
REZISTENA MATERIALELOR 284
Derivnd ecuaia fibrei medii pentru x = 0, rezult rotirea seciunii din reazemul A:
; 2 x 6
x
3
EI 6
M
d
d
2
|
.
|

\
|
+ = l
l x
v
i
.
EI 12
P
EI 3
M
'
2
A
l l
= =
n final deformaiile cerute vor fi:
.
EI
P
145 , 0 ' ;
EI
P
0319 , 0 ' v v v
2
A A A
3
1 1 1
l l
= + = = + =
12.1.8 Deformaia grinzilor solicitate la ncovoiere oblic sau strmb
n cazul ncovoierii oblice sau strmbe, momentul ncovoietor dintr-o seciune
transversal oarecare a grinzii este un vector orientat dup direcia unei axe centrale, dar
nu i principale de inerie a seciunii transversale (fig. 12.23)
Pentru calculul tensiunilor normale dintr-o seciune, este necesar descompunerea
momentului ncovoietor n componente M
z
i M
y
dirijate dup axele principale centrale de
inerie. Pentru calculul deplasrilor de ncovoiere, forele
aplicate se descompun n componentele P i P
orientate tot dup axele principale de inerie, iar
componenta P va produce deplasarea v, respectiv P,
deplasarea ". Prin nsumarea acestora se obine
deplasarea total:
. " v
2 2
+ = A
(12.60)
La fel se calculeaz i rotirea produs n dreptul
unei seciuni oarecare, adic n funcie de componentele

z
i
y
situate n cele dou plane principale de inerie:
2
y
2
z
+ = . (12.61)
Dac grinda este solicitat la ncovoiere oblic
de o singur for, deplasrile v i " sunt proporionale cu componentele forei, respectiv
ale momentului ncovoietor:
y
y
y z
z
z
I
M
k
I
' P
C " i
I
M
k
I
P
C v = = = = ,
unde constantele C i w depind de materialul grinzii, de modul de rezemare i de locul de
ncrcare al acesteia.
Direcia deplasrii totale este:
o tg
I
I
M
M
I
I
v
"
tg
y
z
z
y
y
z
= = = , (12.62)
Fig. 12.23
A
"
v
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 285
nclinarea axei neutre (dat n capitolul de ncovoiere) este:
o | tg
I
I
tg
y
z
= . (12.63)
Din relaiile (12.62) i (12.63) rezult c:
= |
deci deplasarea total A este perpendicular pe axa neutr a seciunii transversale, iar
rotirea total se produce n jurul acestei axe.
Deplasrile produse n cazul ncovoierii oblice sau strmbe se pot calcula i fr
referire la axele principale de inerie ale seciunii transversale, deplasrile v i " din planele
xoy i xoz, necesitnd aplicarea sistemului de ecuaii difereniale:
.
) I I I ( E
M I M I
d
d
;
) I I I ( E
M I M I
d
d
2
zy y z
z zy y z
2
2
2
zy y z
y zy z y
2
2

+
=

+
~
x
w
x
v
(12.64)
care se deduc, dac se observ c n expresia general a tensiunii de ncovoiere pur,
constantele a i b reprezint curburi produse n cele
dou plane longitudinale, corespunztoare axelor de
referin.
Aplicaia 12.2
Se cere s se calculeze valoarea i direcia
sgeii maxime pentru grinda din figura 12.24.
Rezolvare: Grinda dreptunghiular este
solicitat la ncovoiere oblic, caracteristicile
geometrice ale seciunii fiind:
; b
3
16
12
) b 4 ( b
I
4
3
z
= =

.
3
b
12
b b 4
I
4 3
y
=

=
Componentele sgeii dup axele Oy i Oz
sunt:
;
Eb
P
0606 , 0
E b
3
16
3
P 97 , 0
EI 3
P
v
4
3
4
3
z
3
y
l l
l
=

= =

.
Eb
P
2425 , 0
E
3
b
3
P 2425 , 0
EI 3
P
"
4
3
4
3
y
3
z
l l l
=

= =
unde P
z
= Psino = 0,2425P i P
y
= Pcoso = 0,970 P.
Sgeata total maxim este:
.
Eb
l P
250 , 0
Eb
l P
2425 , 0 0606 , 0 " v
4
3
4
3
2 2 2 2
max
= + = + = A
Unghiul pe care l face A
max
cu axa Oy este:
4
0606 , 0
2425 , 0
v
"
tg ~ = = , deci = 76
0
.
Fig. 12.24
b
z
P
o
o = 14
o
4
b
O
z
y
REZISTENA MATERIALELOR 286
Direcia axei neutre este:
4 tg
I
I
tg
y
z
~ = o | , respectiv | = 76
0
.
Se observ c direcia deplasrii maxime este perpendicular pe direcia axei neutre.
12.1.9 Influena forei tietoare asupra deplasrilor v(x)
Ecuaia diferenial a axei deformate se obine din expresia lunecrii dintre dou
seciuni perpendiculare, respectiv:
GA
T
k
G d
d
m T
=
t
= =
x
v
, (12.65)
n care: t
m
este tensiunea tangenial medie pe seciune; k un coeficient supraunitar care
ine seama de neuniformitatea tensiunilor tangeniale, dependent de forma seciunii
transversale.
Difereniind relaia (12.65) i innd seama de relaiile difereniale dintre eforturi,
rezult:
GA
p
k
d
d
GA
k
d
d
2
T
2
= =
x
T
x
v
. (12.66)
Tot din relaia (12.65) prin integrare rezult:
. Td
GA
k
d v
x
0
x
0
0
T } }
= = x x
(12.67)
Ecuaia diferenial a axei deformate n cazul grinzilor solicitate la ncovoiere simpl
n care pe lng momentul ncovoietor, se ine seama i de fora tietoare, este:
(

+ = p
GA
k
EI
M
d
d
2
T
2
x
v
. (12.68)
Astfel, de exemplu, pentru o grind simplu rezemat, ncrcat cu o sarcin uniform
distribuit p, rezult:
- sgeata produs de fora tietoare la x = l/2, este:
GA
M
k
GA 8
p
k d x
2
p
GA
1
k v
max
2 2 / l
0
T
= =
|
.
|

\
|
=
}
l
x
l
,
- sgeata produs de momentul ncovoietor la x = l/2, este:
EI
M
48
5
EI
p
384
5
v
2
max
4
Mi
l l
= =
.
Sgeata total la mijlocul grinzii, innd seama de relaia dintre E i G, este:
(

v + + =
2
2 2
max
max
i
) 1 ( k 2
48
5
EI
M
v
tot
l
l
.
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 287
Observaie. n general, sgeile produse de forele tietoare, cu excepia grinzilor
foarte scurte, sunt mici i neglijabile n raport cu cele produse de momentul ncovoietor.
Observaie. Calculele de dimensionare, verificare i ale momentului ncovoietor
capabil, se fac respectnd ambele criterii i cel de rezisten, dar i cel de rigiditate (de
regul acesta este cel restrictiv), respectiv v
max
s v
a
i
max
s
a
. De multe ori n proiectare
pe lng cele dou criterii de baz, apar i altele impuse de funcionarea corect, respectiv
criterii de oboseal, vibraii, stabilitate, .a.
12.2 METODE ENERGETICE PENTRU CALCULUL
DEPLASRILOR LINIAR-ELASTICE
12.2.1 Generaliti privind metodele energetice
n capitolul 12.1. au fost tratate o serie de metode de calcul a deformaiilor, metode
bazate n principal pe considerente geometrice. O serie ntreag de probleme de calcul al
deplasrilor, pot fi rezolvate mai eficient prin metode bazate pe relaiile existente ntre lucrul
mecanic al forelor i cuplurilor exterioare de ncrcare L i energia intern acumulat de
corp n timpul procesului de deformare U.
Dac solicitrile sunt n regim elastic, lucrul mecanic produs de forele exterioare
se acumuleaz, practic n ntregime, ca energie potenial a corpului deformat. Metodele de
calcul a deplasrilor, bazate pe expresiile energiei de deformaie, poart denumirea de metode
energetice.
n cazul ncrcrii statice, expresia energiei interne de deformaie este:

A
=
2
P
L
k k
,
unde P
k
este fie for, fie cuplu, iar A
k
proiecia sgeii sau rotirii pe direcia sarcinii
corespunztoare.
n cazul cnd forele, cuplurile i deplasrile corespunztoare sunt date prin proieciile
lor pe axele unui sistem de referin cartezian, expresia lui L devine:

+ + + + + = ) M M M (
2
1
) " K u Y u Z (
2
1
L
z z y y x x
(12.69)
Metodele energetice se recomand n general a fi aplicate structurilor de bare (grinzi)
drepte sau curbe situate sub unghiuri diferite. Un mare avantaj al acestor metode, deriv
din faptul c energia intern este o mrime scalar pozitiv i astfel semnul algebric al
forelor exterioare trebuie considerat doar la nivelul barelor.
12.2.2 Expresiile energiei interne n funcie de eforturi
n funcie de diferitele solicitri, n capitolele anterioare, au fost stabilite expresiile
energiei de deformaie n funcie de eforturi.
REZISTENA MATERIALELOR 288
( )
}
=
l
x
0
2
EA 2
d N
N U - n cazul ntinderii sau compresiunii simple;
( )
}
=
l
x
0
2
GA 2
d T
k T U - n cazul forelor tietoare, unde k este un coeficient care ine
seama c eforturile unitare t nu se distribuie uniform pe seciune;
( )
}
=
l
x
0
t
2
t
t
GI 2
d M
M U - n cazul rsucirii (torsiunii);
( )
}
=
l
x
0
2
i
i
EI 2
d M
M U - n cazul ncovoierii, unde I este momentul de inerie al seciunii
grinzii n raport cu axa neutr.
Integralele reprezint lucrul mecanic L, efectuat de eforturile respective n cursul
deformrii barei.
n cazul cel mai general de solicitare n care M
i
i T au componente pe ambele axe
principale de inerie ale seciunii transversale, energia potenial de deformaie are expresia:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
} } } } } }
+ + + + + =
= + + + + + =
l l l l l l
x
x
x x
x
x
.
GI 2
d M
EI 2
d M
EI 2
d M
GA 2
d T
k
GA 2
d T
k
EA 2
d N
M U M U M U T U T U N U U
t
2
t
y
2
y
z
2
z
2
z
z
2
y
y
2
x
t y z z y x
(12.70)
Pentru bara curb, elementul infinitezimal dx se nlocuiete prin ds. Pentru un
sistem de bare, n expresia (12.70) se face nsumarea integralelor, unde integralele se
calculeaz de-a lungul fiecrei bare, iar nsumrile pentru toate barele. Integrala se
nlocuiete printr-o sum de integrale i n cazul n care expresia analitic a unui efort se
schimb pe diferite intervale ale unei bare.
Relaia (12.70) poate fi uor reinut, dac se observ c pentru fiecare solicitare
ea are forma:
( )
rigiditate de modulul 2
lungimea secional efortul
U
2

=
Energia acumulat prin unele solicitri este neglijabil fa de cea datorat altor
solicitri, astfel energia datorat forelor tietoare este de obicei neglijabil;cea datorat
forelor axiale este neglijabil fa de cea datorat momentelor ncovoietoare, prin urmare,
la barele solicitate de eforturi N, T, M
i
, de obicei se consider numai energia de ncovoiere.
De remarcat c n fiecare termen al relaiei (12.70) componenta efortului secional
apare n form ptratic, motiv pentru care expresia energiei interne este totdeauna o
mrime scalar pozitiv.
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 289
12.2.3 Expresiile energiei interne n funcie de deformaii
Uneori este convenabil ca energia intern s fie exprimat n funcie de deformaii.
n cazul unei bare solicitate de ctre o for axial constant, dac se noteaz
deformaia Al = o, se poate scrie:
l l
l l x
l
2
EA
2
EA
A E 2
N
2
N
EA 2
N
EA 2
d N
U
2
2 2
2 2 2 2
o
= =
o
= = =
}
(12.71)
Pentru bara solicitat la ncovoiere, folosind relaia
2
2
i
d
d
EI M
x
v
=
,
energia de deformaie, devine:
x
x
v x
l l
d
d
d
2
EI
2
M
EI 2
d M
U
2
2
2
i
2
i
} }
|
.
|

\
|
=

= =
(12.72)
unde este unghiul de rotire dintre cele dou seciuni transversale situate la distana l.
12.2.4 Teorema lui Clapeyron
Pe baza legii conservrii energiei se admite c lucrul mecanic al forelor i cuplurilor
aplicate se transform integral n energie de deformaie, deci:
L = U (12.73)
Relaia (12.73) constituie teorema lui B.P.E. Clapeyron, conform creia, pentru un
corp solid n repaos lucrul mecanic al forelor exterioare este egal cu energia de deformaie
absorbit de corp.
Folosind teorema lui Clapeyron, se pot determina deplasri elastice, pe direcia i
n dreptul sarcinilor aplicate, atunci cnd corpul solid are o ncrcare singular.
Aplicaia 12.3
Se cere s se determine expresia deplasrii n dreptul i pe direcia forei P pentru
macaraua de perete din fig. 12.25. (barele macaralei au acelai
modul de rigiditate EA).
Rezolvare: Prin aplicarea forei P, cele dou bare devin
solicitate axial, respectiv bara (1) la traciune cu fora N
1
, iar bara
(2) la compresiune cu fora N
2
, unde:
N
1
= P i P 2 N
2
= , din echilibrul nodului C.
Energia de deformaie este:
Fig. 12.25
REZISTENA MATERIALELOR 290
( ) 2 2 1
EA 2
a P
EA 2
2 a P 2
EA 2
a P
EA 2
N
U
2 2 2
i
2
i
+ = + =

l
.
Aplicnd teorema lui Clapeyron (L=U), unde lucrul mecanic exterior este
2
Pv
L
C
= ,
rezult:
( ) ( )
EA
Pa
2 2 1 v deci , 2 2 1
EA 2
a P
2
Pv
C
2
C
+ = + =
.
Aplicaia 12.4
Se cere s se determine expresia rotirii seciunii din articulaia din A, datorat aplicrii
n aceast seciune a unui cuplu M
o
, pentru grinda din figura 12.26.
Rezolvare. Energia potenial de deformaie are n acest caz expresia:
EI 6
M
d x
M
EI 2
1
EI 2
d M
U
2
0
0
2
2
2
0
0
2
i
l
x
l
x
l l

= = =
} }
,
iar lucrul mecanic efectuat de cuplul M
0
, aplicat barei, este:
2
M
L
A 0

= .
Aplicnd teorema lui Clapeyron rezult:
EI 3
M
0
A
l
= .
12.2.5 Teorema lui Castigliano
Aceast teorem este foarte uor aplicabil, n calculul deplasrilor (liniare sau
unghiulare) ale corpurilor elastice supuse la diferite solicitri simple sau compuse.
Dac asupra unui corp elastic tridimensional, acioneaz sistemul exterior de fore i
cupluri P
1
, P
2
, P
i
, P
n
, acesta se va deforma (fig. 12.27). Corpul solid se afl ntr-o stare
static determinat, valorile reaciunilor depind numai de poziia i mrimea sarcinilor aplicate.
Lucrul mecanic al forelor i cuplurilor aplicate are expresia:


=
2
f P
L
i i
. (12.74)
Fig. 12.26
M
0
A

A
B
x
l
M
0
l
M
0
l
Fig. 12.27
P
P
P
P
P
P
P
P
dP
i dP
i
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 291
Acest lucru mecanic este acumulat n corp, ca energie potenial de deformaie,
aceasta fiind funcie de sarcinile aplicate:
L = U = U(P
1
, P
2
, P
i
, P
n
).
n cazul cnd o sarcin oarecare P
i
crete cu o cantitate infinit mic dP
i
, atunci i
energia de deformaie crete n mod corespunztor, aceasta devine:
i
i
d
F
U
U d U U P U
c
c
+ = + = . (12.75)
Se consider ntr-o a doua stare de solicitare acelai corp, cnd se aplic iniial
asupra acestuia numai sarcina elementar dP
i
, stare n care energia de deformaie este
egal cu
i i
d d
2
1
f P
, deci un infinit mic de ordin superior, cantitate neglijabil.
Peste sarcina existent dP
i
, se aplic sistemul iniial de sarcini P
1
, P
2
, P
i
, P
n
.
Corpul solid se deformeaz ca n prima stare, ncrcrile fiind similare (fora dP
i
a produs
deformaii neglijabile). Odat cu aplicarea sistemului iniial de fore i cupluri, se deplaseaz
pe direcia D*D** i sarcina elementar dP
i
, existent pe corpul solid. Deplasarea din D*
n D** fiind neneglijabil, rezult un lucru mecanic egal cu dP
i
X f
i
, acesta meninndu-i
intensitatea de-a lungul deplasrii produse f
i
. n aceast a doua stare de solicitare, energia
de deformaie are expresia:
U = U + dP
i
X f
i
. (12.76)
Relaiile (12.75) i (12.76) sunt sinonime, exprimnd energia de deformaie a corpului
solid elastic ncrcat cu un sistem de sarcini oarecare mpreun cu o sarcin elementar.
Forma diferit a celor dou expresii, se datoreaz inversrii ordinei de aplicare a sarcinilor.
Energia final acumulat de corp trebuie s fie independent de ordinea de aplicare a
sarcinilor, deci prin egalarea celor dou expresii, se obine teorema lui A. Castigliano:
i
i
f
P
U
c
c
=
. (12.77)
Teorema lui Castigliano arat c derivata parial a energiei de deformaie n
raport cu o sarcin oarecare P
i
, este egal cu deplasarea corpului solid f
i
, produs n dreptul
i pe direcia sarcinii P
i
, atunci cnd corpul solid elastic se ncarc n mod static cu un
sistem de fore i cupluri oarecare.
Teorema lui Castigliano permite att calculul sgeii liniare f
k
din dreptul i pe
direcia unei fore concentrate P
k
, ct i a unei deplasri unghiulare, respectiv rotirea
k
n
dreptul i pe direcia unui cuplu M
k
, sau:
k
k
k
k
; f
M
U
P
U
c
c
=
c
c
= . (12.78)
Teorema lui Castigliano este aplicabil la determinarea deplasrilor liniar - elastice,
precum i la ridicarea nedeterminrilor corpurilor elastice de orice form, indiferent de
natura ncrcrii. Este important de subliniat faptul c forele ce acioneaz asupra corpului
trebuie s fie independente.
n cazul sistemelor de bare, pornind de la expresia general a energiei de deformaie
(12.70), prin aplicarea teoremei lui Castigliano (12.77), se obine expresia deplasrii:
REZISTENA MATERIALELOR 292
; d
F
M
GI
M
d
F
M
EI
M
d
F
M
EI
M
d
F
T
GA
T
k d
F
T
GA
T
k d
F
N
EA
N
P
U
f
i
t
t
t
i
y
y
y
i
z
z
z
i
z z
z
i
y y
y
i
x x
i
i
x x x
x x x

}

}

}
c
c
+
c
c
+
c
c
+
+
c
c
+
c
c
+
c
c
=
c
c
=
(12.79)
unde integrala se refer la fiecare bar, iar suma are n vedere toate barele sistemului.
Pornind de la constatarea c tensiunile n cazul solicitrilor compuse, datorate
ncovoierii i torsiunii sunt mult mai mari comparativ cu cele datorate ntinderii - compresiunii
i forfecrii, n majoritatea aplicaiilor termenii din relaia (12.79) corespunztori forelor
axiale i forelor tietoare pot fi neglijai n comparaie cu termenii momentelor.
Teorema lui Castigliano permite determinarea sgeilor i / sau rotirilor att n
dreptul locurilor ncrcate, ct i a celor nencrcate. Pentru calculul sgeii f sau al rotirii
n dreptul locului nencrcat, se aplic pe direcia deplasrii cerute o for fictiv P
0
, respectiv
un cuplu fictiv C
0
, care se anuleaz dup operaia de derivare, astfel:
.
C
U
;
P
U
f
0 C
0
0 P
0
o o
= =
|
|
.
|

\
|
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
=
(12.80)
n cazul barelor curbe, relaiile de calcul se menin, folosind ns un element de
integrare curbiliniu de forma ds.
n cazul grinzilor cu zbrele, fora axial este constant n lungul unei bare, astfel
nct energia potenial de deformaie are expresia:

=
n
1 i
i i
i
2
i
A E 2
N
U
l
; (12.81)
nsumarea fcndu-se pentru toate barele din care este compus grinda. Ca urmare,
deplasarea unui nod n care se aplic o for P
k
, pe direcia forei, are expresia:
i
k
i
n
1 i
i i
i
k
k
P
N
A E
N
P
U
l
c
c

=
c
c
= A

=
. (12.82)
Aplicaia 12.5
S se determine deplasarea pe orizontal i pe vertical a nodului din B al sistemului
de bare articulate din figura 12.28.
Rezolvare: Deplasarea pe orizontal a nodului din B, conform teoremei lui
Castigliano este egal cu:

=
c
c
=
2
1
i i
i
2
i
B
A E 2
N
U unde ,
P
U
u
l
.
Pentru a determina deplasarea pe
vertical v
B
, se introduce fora fictiv i deci
0
B

U
v
=
|
.
|

\
|
c
c
=
.
Fig. 12.28
A
2
, l
2
, E
2
A
1
, l
1
, E
1
N
N
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 293
Din ecuaiile de echilibru static rezult:

= = = 2 P N deci , 0 45 sin N P 0 Z
1
o
1 i

+ = = = P N deci , 0 45 cos N N 0 Y
2
o
1 2 i
. 1

N
; 1
P
N
; 0

N
; 2
P
N
2 2 1 1
=
c
c
=
c
c
=
c
c
=
c
c
nlocuind derivatele n expresiile lui u
B
i v
B
, rezult:
( )( ) ( )( )
2 2
2
1 1
1
2 2
2
1 1
1
B
A E
P
A E
P 2
A E
1 P
A E
2 2 P
u
l l l l
+ = + = ,
( )( ) ( )( )
2 2
2
2 2
2
1 1
1
B
A E
P
A E
1 P
A E
0 2 P
v
l l l
= + = .
Aplicaia 12.6
Se cere s se determine sgeata n captul liber al grinzii
de seciune variabil din figura 12.29.
Rezolvare. Expresia energiei de deformaie este:
( ) ( )
( )
} } }
+ = =
l
l
l l
x x x
2 / 1
2
2 /
0 1
2
0
2
i
I 2 E 2
d x P
EI 2
d x P
EI 2
d M
U .
Aplicnd teorema lui Castigliano:
x
P
M
i Px M unde ; d
P
M
E
M
P
U
v
i
i
0
i i
C
I
=
c
c
=
c
c
=
c
c
=
}
x
l
,
astfel
( ) ( )
1
3
2 / 1
2 /
0 1
C
EI 16
P 3
) I 2 ( E
xd Px
EI
xd Px
v
l x x
l
l
l
= + =
} }
.
De menionat c metoda energetic este mult mai simpl dect metoda analitic de
integrare n cazul structurilor de bare, sau al grinzilor de seciune variabil.
Aplicaia 12.7
O bar avnd forma din figura 12.30, de seciune cicular cu diametrul d = 50mm,
raza de curbur R = 200mm, confecionat din oel cu E = 2,1 x 10
5
MPa, este ncastrat
la un capt i ncrcat cu dou fore egale P = 1364N. Se cere s se determine deplasarea
pe vertical a captului liber.
Rezolvare: Se aplic teorema lui Castigliano, iar
pentru a putea deriva separat momentul ncovoietor de pe
cele trei zone fora vertical P din punctul A se noteaz
fictiv cu T, dup operaia de derivare ea nlocuindu-se cu
valoarea iniial P.

}
=
|
.
|

\
|
c
c
=
=
o d R d unde , d
T
M
M
EI
1
v
P T
i
i A
s s .
Fig. 12.29
l l
Fig. 12.30
A
P = T
B
R
o
D
C
P
o
o
REZISTENA MATERIALELOR 294
Conducnd tabelar calculele rezult:
deci
. mm 3
50 10 1 , 2
64 200 1364 ) 2 5 (
) 2 5 (
EI
PR
d ) sin 2 ( sin d ) sin 2 ( d ) cos 2 ( d sin
EI
PR
v
4 5
3 3
2 /
0
2 /
0
2
2 /
0
2
2 /
0
2
3
A
=
t
+ t
= + t =
=
(

+ + + + + =
} } } }
t t t t
o o o o o o o o o
Aplicaia 12.8
Se cere s se determine deplasarea vertical
a captului liber pentru cadrul situat n planul orizontal
din figura 12.31, solicitat de o for uniform repartizat
p aplicat pe bara AB. Barele cadrului au seciunea
transversal circular constant cu diametrul d i sunt
confecionate dintr-un material omogen i izotrop cu
E = 2(1+v)G.
Rezolvare: Pentru calculul deplasrii verticale
a punctului A se aplic teorema lui Castigliano,
aplicnd o for vertical fictiv P
0
n punctul A.
ncrcarea fiind perpendicular pe planul cadrului apare i solicitarea de torsiune
pe lng ncovoiere, deci:
x x d
P
M
M
GI
1
d
P
M
M
EI
1
P
U
v
0 P 0
t
t
p 0 P 0
i
i
0 P 0
A
0 0 o
= = =
|
|
.
|

\
|
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
=

}

}
.
Pentru exprimarea componentelor M
i
i M
t
pe regiunea DC se calculeaz reaciunile
care apar n ncastrare Y
D
, M
iD
i M
tD
.
Astfel:
b ) pa P ( M ;
2
pa
M ; pa P Y
0 tD
2
iD 0 D
+ = = + =
Sintetiznd calculele ntr-un tabel, rezult:
Dup operaia de derivare, se anuleaz fora fictiv P
0
i deci:
=
(

+ +
(

|
|
.
|

\
|
+ + =
} } } } }
a
0
2
b
0
3
p
a
0
2
2
b
0
2
a
0
3
A
x d pab x d
2
pa
GI
1
x d
2
x pa
pax x d pax x d
2
px
EI
1
v
Kona
A - B
B - C
C - D
M
i
-TRsino
-T(2R - rcoso)
-T(2R + Rsino) - PRsino
cM
i
/ cT
-Rsino
-(2R - Rcoso)
-(2R + Rsino)
lim.
0 t/2
0 t/2
0 t/2
Fig. 12.31
Kona
A - B
B - C
C - D
M
i
P
0
x + px
2
/2
P
0
x + pax
(P
0
+ pa)x - pa
2
/2
cM
i
/ cP
0
x
x
x
M
t
0
P
0
a + pa
2
/2
(P
0
+ pa)b
cM
i
/ cP
0
0
a
b
limite
0 a
0 b
0 a
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 295
| | ab ) b 2 a )( 1 ( 12 b 8 a 5
Ed 3
pa 8
) b 2 a (
GI 2
b pa
) b 8 a 5 (
EI 24
pa
3 3
4
p
2
3 3
+ v + + +
t
= + + + =
Aplicaia 12.9
Se cere s se determine deplasarea vertical a
captului liber, pentru sistemul de bare din figura 12.32. Se
consider EI
1
modulul de rigiditate al barei ABC la ncovoiere,
respectiv GI
t
la torsiune, iar modulul de rigiditate al barei BD
este EI
2
. Bara DF are aria seciunii A i modulul de elasticitate
longitudinal E. Legtura din A permite barei ABC rotaii n
planul x - y.
Rezolvare. Notnd seciunea curent de pe bare prin
x
1
, x
2
, x
3
, momentele ncovoietoare, respectiv de torsiune vor fi:
Aplicnd teorema lui Castigliano, ntr-un calcul exact innd seama de solicitarea
de ncovoiere, torsiune, dar i de solicitarea de traciune de pe bara DF, rezult:
) 5 , 0 (
P
N
EA
N
) 5 , 2 (
P
M
GI
M
d
P
M
EI
M
P
U
v
t
t
t
BD , BC , AB
i i
C
l l x
c
c
+
c
c
+
c
c
=
c
c
=
}
;
( )
.
EA
P
13 , 3
GI
P
79 , 8
EI
P
879 , 0
EI
P
875 , 1
EA
) 5 , 0 )( 5 , 2 )( P 5 , 2 (
GI
) 5 , 2 (
8
15
P
8
15
EI
d ) x 5 , 2 )( Px 5 , 2 (
EI
d x 5 , 1 Px 5 , 1
EI
d Px
v
t
3
2
3
1
3
t
4 / 3
0 2
3 3
0 1
2 2
5 , 1
0 1
2
1
C
l l l l l
l l l
x x x
l
3
l
2
l
1
+ + + = +
+
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+ + + =
} } }
12.2.6 Metoda Mohr - Maxwell
Aplicarea teoremei lui Castigliano la calculul deformaiilor corpurilor elastice, n
afara cazurilor simple de ncrcare, este n general laborioas.
Calculul poate fi simplificat aplicnd metoda Mohr - Maxwell, pentru aceasta se
consider o structur oarecare elastic, format din bare drepte, solicitat de sarcini
exterioare (fore i cupluri) ca cea din figura12.33.
Utiliznd principiul suprapunerii de efecte, eforturile dintr-o seciune transversal
oarecare, se pot exprima n funcie de sarcini cu relaiile:
Kona
A - B
B - C
D - B
M
i
1,5P x
2
P x
1
N x
3
= 2,5P x
3
cM
i
/ cP
1,5x
2
x
1
2,5x
3
M
t
2,5P 3/4 l
2,5P 3/4 l
0
cM
i
/ cP
15/8 l
15/8 l
0
Fig. 12.32
P
y
B
x
3
N
F
x
2 A
z
1
l
z
1
,
5
l
x
x
1
3
4
l
D
C
REZISTENA MATERIALELOR 296
. P m M ; P m M ; P t T ; P n N
n
1
i ii i
n
1
i ti t
n
1
i i
n
1
i i
= = = =
(12.83)
unde n
i
, t
i
, m
ti
, m
ii
, poart denumirea de coeficieni
de influen i reprezint efortul din seciunea barei,
produs de o for unitar virtual aplicat n punctul
i i pe direcia Di, acolo unde se cere a fi determinat
deplasarea A
i
(fig. 12.33,b).
Derivatele pariale ce intervin n expresia
deplasrii dat de teorema lui Castigliano vor fi:
ii
i
i
ti
i
t
i
i
i
i
m
F
M
; m
F
M
; t
F
T
; n
F
N
=
c
c
=
c
c
=
c
c
=
c
c
. (12.84)
Relaiile (12.84) arat c derivatele pariale reprezint eforturi secionale generate
de o sarcin unitar aplicat singur pe sistem n locul sarcinii P
i
. Astfel relaia (12.79), se
transform n relaia lui Mohr - Maxwell:

} }

}

+

= dx
GI
m M
dx
EI
m M
dx
GA
t T
k dx
EA
n N
f
t
ti t ii i i i
i
. (12.85)
n relaia (12.85) sumele se refer la toate barele sistemului, unde nainte de nsumare
se rezolv integralele n lungul fiecrei bare.
n cazul structurilor spaiale de bare, pot aprea n seciunile transversale ale barelor
fore tietoare (T
z
i T
y
), precum i momente ncovoietoare (M
iz
i M
iy
) dup ambele axe
principale de inerie Oz i Oy ale seciunii.
Pentru grinzi i cadre plane ncrcate cu fore exterioare n planul lor, influena
forei tietoare precum i a forei axiale este mic, practic neglijndu-se termenii
corespunztori n expresia deplasrii.
Pentru grinzi cu zbrele, expresia deplasrii este:

=

= A
i
1 j
j j
j ji j
i
A E
n N l
. (12.86)
n cazul barelor curbe elementul infinitezimal dx, devine ds, iar pentru barele de
curbur foarte mare la care R/h s 2, solicitate de sarcini situate n planul barei, formulele
aplicabile sunt:
} } } }
+
+

+

= H
EAR
ds ) n M m N (
EAeR
ds m M
GA
ds t T
k
EA
ds n N
ii i ii ii i i i
i
. (12.87)
Aplicaia 12.10
S se determine deplasarea orizontal a colului B al cadrului din figura 12.34.
Rezolvare: Cadrul este format din dou zone, stlpul AB i rigla BC, determinndu-
se n legturile exterioare din A i C, reaciunile aferente Y
A
, Z
A
i Y
C
. Pentru calculul deplasrii
cutate, s-a acionat n punctul B, sarcina unitar, cu reaciunile aferente generate de aceasta
Fig. 12.33
P
2
P
1
P
i
P
j P
n
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 297
n legturile din A i C. Astfel:
- pe poriunea AB:
; y m ; py
2
1
apy 3 M
i
2
i
= =
- pe poriunea CB:
. x
2
3
m ; apx
4
9
M
i i
= =
Deplasarea orizontal n
punctul B, este:
, xd
2
3
apx
4
9
EI 5 , 1
1
yd py
2
1
apy 3
EI
1
u
a 2
0
a 3
0
2
B
x y +
|
.
|

\
|
=
} }
rezultnd .
EI
pa
8
183
u
4
B
=
Aplicaia 12.11
S se determine expresia deplasrii orizontale i verticale a captului liber al barei
semicirculare de rigiditate constant EI din fig. 12.35.
Rezolvare: Se raporteaz grinda la un sistem de referin polar cu originea n O,
poziia unei seciuni oarecare fiind definit n coordonate polare R i o, iar lungimea
elementului de bar este ds = R do. Pentru calculul sgeii u
A
se aplic n A o for unitate
(fig. 12.35.b); expresia sgeii fiind:
, s o o sin R 1 m iar ), cos 1 ( PR M unde , d
EI
m M
u
i i
i i
A
= =

=
}
EI
PR 2
d sin R 1 ) cos 1 ( PR
EI
1
u deci
3
0
2
A
= =
}
t
o o o .
Pentru calculul sgeii v
A
se aplic n A o for unitate (fig. 12.35,c) dup vertical:
) cos 1 ( R 1 m iar ), cos 1 ( PR M unde , d
EI
m M
v
i i
i i
A
o o = =

=
}
s ,
EI
PR
2
3
Rd ) cos 1 ( PR
EI
1
v deci
3
0
2 2
A
t
= =
}
t
o o .
Fig. 12.35
a. b. c.
Fig. 12.34
REZISTENA MATERIALELOR 298
Semnul minus de la u
A
, ne arat c deplasarea pe orizontal u
A
nu se produce n
sensul forei unitare aplicate pe orizontal spre dreapta ci invers.
12.2.7 Regula lui Vereceaghin
Calculul deplasrilor punctuale prin integrare direct, este relativ laborios. n cazul
sistemelor formate din bare drepte, integralele pot fi calculate mai simplu cu o metod grafo
- analitic (denumit i metod de nmulire a diagramelor) propus de A.N. Vereceaghin,
metod aplicabil tuturor integralelor care conin un produs de dou funcii continue, dintre
care una este o funcie liniar.
Se consider o poriune de grind
C - D, solicitat la ncovoiere (fig. 12.36)
de sarcini oarecare. Pe aceast zon
grinda are modulul de rigiditate constant,
EI = ct. n calculul sgeii (rotirii), se
aplic pe o aceeai grind cu aceleai
legturi, ntr-o a doua stare, o singur
sarcin egal cu unitatea, orientat dup
direcia deplasrii cerute.
Suprafaa diagramei
momentelor ncovoietoare
corespunztoare ncrcrii exterioare
date, este delimitat de o curb oarecare
M = f(x), figura 12.36b, iar suprafaa
diagramei momentelor produse de
sarcina unitar este determinat de o
linie dreapt, deoarece m
i
= f(x) este o
funcie liniar, figura 12.36,d.
Pe poriunea diagramei M
i
,
corespunztoare poriunii C - D a grinzii,
se consider elementul de arie:
dO
i
= M
i
dx,
n dreptul cruia:
m
x
= m
i
= x tgo .
n acest caz integrala din relaia lui Mohr - Maxwell devine:
G i
D
C
i G
D
C
i i
y tg x xd tg d m M O = O = =
} }
o O o
i
x . (12.88)
Deci pentru efectuarea integralei
}
dx m M
i i
, se nmulete aria O
i
a diagramei M
i
corespunztoare intervalului de grind considerat, cu ordonata y
G
pe care o are diagrama m
i
n dreptul centrului de greutate al ariei O
i
. Regula lui Vereceaghin se aplic pe intervale,
unde numrul intervalelor este funcie att de legea de variaie a funciei M
i
= f(x), ct i de
numrul de segmente de dreapt care formeaz diagrama m
i
. n cazul grinzii din figura 12.36
Fig. 12.36
a.
b.
c.
d.
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 299
sunt n total, 5 intervale ale cror diagrame de momente sunt haurate diferit.
Astfel relaia lui Mohr - Maxwell (12.85) se transform n relaia lui Vereceaghin,
aplicabil pentru calculul sgeilor i al rotirilor:

O
+
O
+
O
+
O
=
t
itG t iiG i iG T iG N
i
GI
m
EI
m
GA
t
k
EA
n
f ; (12.89)
unde O
N
, O
T
, O
i
, O
t
, reprezint aria diagramei de solicitare pentru ntindere - compresiune,
forfecare, ncovoiere respectiv torsiune, iar n
iG
, t
iG
, m
iiG
, m
itG
efortul corespunztor produs
de sarcina unitate n dreptul centrului de greutate al suprafeei O.
n cazul unei structuri spaiale format din bare drepte, la care se dezvolt toate
cele ase componente ale eforturilor secionale, formula (12.89) devine:

O
+
O
+
O
+
O
+
O
+
O
=
t
itG t
z
iizG iz
y
iiyG iy
izG Tz
z
iyG Ty
y
iG N
i
GI
m
EI
m
EI
m
GA
t
k
GA
t
k
EA
n
f .
(12.90)
n calcule, att aria primei diagrame ct i ordonata celei de-a doua se introduc cu
semnele aferente, obinnd valoare pozitiv dac ambele diagrame sunt de aceeai parte a
liniei de referin. Regula lui Vereceaghin se aplic uor n cazul unor diagrame mai complexe,
dac se consider c suprafaa complex se poate diviza n suprafee mai simple cu parametrii
geometrici cunoscui (se aplic principiul suprapunerii de efecte la trasarea diagramelor).
Aplicaia 12.12
Pentru grinda cotit din figura 12.37, se cer s se calculeze deplasrile elastice ale
captului liber (modulul de rigiditate la ncovoiere EI fiind constant).
Rezolvare. Se utilizeaz regula Vereceaghin, iar cu ajutorul diagramelor M
i
, m
iv
,
m
iu
i m
i
obinem:
Fig. 12.37
m
i
m
iu
m
iv
REZISTENA MATERIALELOR 300
( )
EI
pa
3
41
3
a 2
a 2 a p a 2
2
1
2
a 5
a ) p a 2 (
) a 2 ( a ) p a 2 ( a 2
4
3
a 2 ) p a 2 (
3
1
EI
1
v
4
2 2
2 2
4
=
(

(
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+

+ +
|
.
|

\
|
=
;
;
EI
pa 4
) a ( a ) p a 2 (
2
1
) a ( a ) p a 2 (
2
a
a ) p a 2 (
EI
1
u
4
2 2 2
4
=
(

+ +
|
.
|

\
|
=
EI 3
pa 19
) 1 ( a ) p a 6 (
2
1
) 1 ( a ) p a 2 ( ) 1 ( a 2 ) p a 2 (
3
1
EI
1
3
2 2 2
4
=
(

+ + = .
Semnul negativ de la u
4
ne arat c aceasta nu se produce nspre dreapta cum a
fost figurat sarcina unitar pe orizontal.
Aplicaia 12.13
Pentru cadrul din figura 12.38 format din bare de aceeai rigiditate la ncovoiere
EI=ct., se cere s se determine deplasarea elastic a punctului A.
Rezolvare: Folosind regula lui Vereceaghin se ncarc succesiv captul A cu fore
(cuplu) unitare (unitar) i se construiesc diagramele M
i
, m
iu
, m
iv
, m
i
(fig. 12.38 b, c, d, e).
;
EI
Pa
3
23
a 2 Pa 2 a
3
2
a
2
Pa
2
a 3
Pa a Pa a
3
2
2
Pa
EI
1
m
EI
1
v
3
2
2
2 2
2
iv i A
=
(

+
|
.
|

\
|
+ + + + = O =

Fig. 12.38
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 301
( ) ;
EI
Pa 3
2
a
Pa 2 a
2
Pa 3
2
a
Pa
EI
1
m
EI
1
u
3
2
2
2
u i i A
=
(

+
|
.
|

\
|
+ = O =

.
EI
Pa 5
1 Pa 2 1
2
Pa 3
1 Pa 1
2
a
Pa
EI
1
m
EI
1
2
2
2
2
2
i i A
=
(

+ + + = O =

Aplicaia 12.14
Pentru sistemul de bare din figura 12.39 se cere s se determine unghiul o de
nclinaie al sarcinii P, astfel nct deplasarea punctului A s fie pe direcia forei.
Rezolvare: Pentru ca deplasarea punctului A s fie pe direcia forei P, trebuie ca
deplasarea acestuia pe o direcie perpendicular pe direcia forei s fie nul. Aplicnd
metoda Vereceaghin rezult (fig. 12.39):
0 sin
3
2
cos cos P
2
1
2
sin
cos sin P cos
3
2
sin P
2
1
2 2 2
=
|
.
|

\
|
+ +
|
.
|

\
|
+ o o o
o
o o o o l l l
l
l l l l ;
respectiv : rezult unde de , 0 cos cos sin 2 sin
2 2
= + o o o o
o o o o
2 2
tg 1 tg 2 deci , 1 tg 2 tg = = + .
2
n
8
deci , 1 tg
tg 1
tg 2
sau
2
t
+
t
= o = =

o
o
o
2 cu n = numr ntreg.
12.2.8 Teorema lui Betti (Teorema reciprocitii lucrului mecanic)
Se consider corpul solid elastic din figura 12.40 de form oarecare, n stare static
determinat, ncrcat succesiv cu dou sarcini oarecare generalizate P
i
i P
j
.
Se consider corpul n dou situaii de ncrcare:
I. Se ncarc nti corpul numai
cu sarcinile P
i
, ncrcare ce produce
deplasri A
ii
pe direcia forelor P
i
i A
ji
pe direcia forelor P
j
. Lucrul mecanic
efectuat de sarcini prin deformarea
elastic a corpului, deci energia acumulat
va fi:
Fig. 12.39
l
l
Plsino
Plcoso Plsino
lcoso
l(coso+sino)
Fig. 12.40
P
j
j
P
i
i
Aij
Aii
P
i
i
j
Ajj
Aji
P
i
i
P
j
j
REZISTENA MATERIALELOR 302
ii i I
P
2
1
L A =
.
Se aplic apoi corpului sarcinile P
j
, sarcinile P
i
gsindu-se aplicate. Sub aciunea
sarcinilor P
j
corpul se deformeaz, pe direciile sarcinilor P
i
i P
j
aprnd deplasrile A
ij
i A
jj
, lucrul mecanic produs de aceste fore fiind:
jj j ij i I
P
2
1
P ' L A + A =
.
Rezult lucrul mecanic total al forelor exterioare:
jj j ij i ii i I I I
P
2
1
P P
2
1
' L L L A + A + A = + =
. (12.91)
II. Inversnd ordinea de ncrcare, cnd corpul este ncrcat numai cu sistemul de
fore P
j
, lucrul mecanic produs de fore este:
jj j II
P
2
1
L A = .
Aplicnd ulterior sistemul de sarcini P
i
asupra corpului, lucrul mecanic produs de
fore cu deplasrile corespunztoare este:
ii i ji j II
P
2
1
P ' L A + A =
;
iar lucrul mecanic total al forelor exterioare este:
ii i ji j jj j II II II
P
2
1
P P
2
1
' L L L A + A + A = + =
. (12.92)
Dar lucrul mecanic total efectuat de forele exterioare, respectiv energia de deformare
acumulat n corp, este aceeai indiferent de ordinea de aplicare a forelor, ceea ce duce la relaia:
L
I
= L
II
, respectiv P
i
Q D
ij
= P
j
QD
ji
. (12.93)
Relaia (12.93) exprim teorema reciprocitii lucrului mecanic sau teorema lui Betti.
Astfel dac asupra unui sistem deformabil se aplic dou ncrcrii P
i
i P
j
succesive,
lucrul mecanic efectuat de sistemul de fore i parcurgnd deplasrile produse de sistemul
de fore j este egal cu lucrul mecanic produs de sistemul de fore j, parcurgnd deplasrile
produse de sistemul de fore i.
De obicei n calcule, prima stare de ncrcare
este cea dat, iar a doua se obine prin acionarea n
dreptul necunoscutei din prima stare a unei fore sau
cuplu unitare. Aplicarea unei singure fore sau cuplu
creeaz o stare simpl de solicitare, pentru care
deplasrile (liniare sau unghiulare) sunt date n
manualele inginereti.
Aplicaia 12.15
Pentru grinda din figura 12.41 se cere s se
determine sgeata n punctul C, considernd modulul
Fig. 12. 41
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 303
de rigiditate la ncovoiere EI=ct.
Rezolvare: Se ncarc grinda cu o a doua ncrcare, format din sarcina unitar
aplicat n punctul C, pe direcia deplasrii cerute. Conform teoremei lui Betti lucrurile
mecanice reciproce trebuie s fie egale.
2PQo
B
+ PQo
D
= 1Qv
C
.
Deplasrile o
B
i o
D
se calculeaz din ecuaia fibrei medii deformate a grinzii
(prezentate n 12.1.2).
Astfel:
|
.
|

\
|
+ = |
.
|

\
|
+ =
l l
l
l l
l x
2
x
EI 2
P
iar
x
3
x
EI 6
P
v
2
2 2
2
2
3
3 3
;
EI 12
a 7
2
a 3
a
3
2
a 3
a
EI 6
2
a 3
1
3
2
2
3
3
3
B
=
(
(
(
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

= o ;
EI 8
a 9
EI 2
2
a 3
1
;
EI 8
a 9
EI 3
2
a 3
1
2
2
C
3
3
C
=
|
.
|

\
|

= =
|
.
|

\
|

= o ;
EI 16
a 27
2
a
EI 8
a 9
EI 8
a 9
2
a
3 2 3
C C D
= + = + o = o
;
.
EI 48
Pa 137
V sau V 1
EI 16
a 27
P
EI 12
a 7
P 2 deci
3
C C
3 3
= = +
12.2.9 Teorema lui Maxwell (Teorema reciprocitii deplasrilor)
Se consider corpul solid elastic de form oarecare (fig. 12.42) ncrcat succesiv,
ca i n cazul demonstraiei teoremei reciprocitii lucrului mecanic. n cazul figurii 12.42,a,
prima stare de ncrcare este format de fora P
i
, aplicat n punctul i. A doua stare,
suprapus peste prima, este format de fora P
j
, aplicat
n seciunea din j (fig. 12.42,b).
Pentru prima stare de ncrcare, lucrul mecanic
produs de fora P
i
aplicat static este:
1 i i 1
P
2
1
L A =
.
Dup aplicarea celei de-a doua ncrcri, lucrul
mecanic devine:
2 j j 2 i i 2 12
P
2
1
P L L A + A = +
. Fig. 12.42
a. b.
REZISTENA MATERIALELOR 304
La aciunea simultan a celor dou fore, lucrul mecanic total este egal cu:
2 i i 2 j j 1 i i
P P
2
1
P
2
1
L A + A + A =
.
Schimbnd ordinea strilor de ncrcare, conform principiului indiferenei ordinii de
aplicare a sarcinilor, lucrul mecanic va fi acelai, respectiv:
1 j j 1 i i 2 j j
P P
2
1
P
2
1
L A + A + A =
Egalnd lucrul mcanic, rezult
1 j j 2 i i
P P A = A
.
Dac se consider c forele aplicate n locurile i i j sunt de aceeai valoare, obinem:
A
i2
= A
j1
. (12.94)
n relaiile anterioare, s-au folosit urmtoarele notaii:
A
i1
= deplasarea pe direcia forei n seciunea i, datorit primei stri de ncrcare;
A
j1
= deplasarea n seciunea j, datorit primei stri de ncrcare;
A
i2
= deplasarea n seciunea i, datorit celei de a doua stri de ncrcare;
A
j2
= deplasarea n seciunea j, datorit celei de a doua stri de ncrcare.
Relaia (12.94) exprim teorema reciprocitii deplasrilor sau teorema lui J.C. Maxwell.
Ea arat c deplasarea pe direcia forei ntr-un punct i, produs de fora aplicat n punctul j,
este egal cu deplasarea pe direcia forei din j, cnd aceeai for este aplicat n i.
n cazul general
A
ij
= A
ji
, (12.95)
sau pentru fore unitare P
i
= P
j
= 1; o
ij
= o
ji
.
Ca i n cazul teoremei lui Betti i n cazul teoremei reciprocitii deplasrilor o
ij
i
o
ji
reprezint deplasri generalizate (deplasri liniare sau rotiri).
Deplasrile o
ij
etc., produse de sarcinile unitare (fore sau cupluri) se numesc
coeficieni de influen pentru deplasri.
Dac n punctul j se aplic fora P
j
= 1, deplasarea punctului i produs de F
j
este:
A
i
(P
j
) = o
ij
QP
j
= o
ji
QP
j
(12.96)
Teoremele reciprocitii lucrului mecanic i a
deplasrilor permit simplificarea calculului deplasrilor
structurilor. Astfel pentru grinda din figura 12.43,a, dac
presupunem c vrem s determinm deplasarea A
2
din
dreptul i dup direcia forei P
2
, conform relaiei (12.96)
i principiului suprapunerii efectelor:
A
1
= A
1
(P
1
) + A
1
(P
2
) + A
1
(P
i
) + A
1
(P
n
);
sau
A
1
= o
11
P
1
+ o
12
P
2
+ o
1i
P
i
+ o
1n
P
n
;
iar
A
2
= o
21
P
1
+ o
22
P
2
+ o
2i
P
i
+ o
2n
P
n
;
.
.
.
Fig. 12.43
P
1
P
2
P
i
P
n
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 305
A
n
= o
n1
P
1
+ o
n2
P
2
+ o
ni
P
i
+ o
nn
P
n
. (12.97)
Conform teoremei lui Maxwell o
12
= o
21
; o
i2
= o
2i
o
n2
= o
2n
, deplasarea A
2
se mai
poate scrie:
A
2
= o
12
P
1
+ o
22
P
2
+ o
i2
P
i
+ o
n2
P
n
(12.98)
unde coeficienii de influen o
12
, o
22
, o
i2
, o
n2
corespund cazului de ncrcare pentru
P
2
= 1 (fig. 12.43,b).
306 REZISTENA MATERIALELOR
13
GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE
13.1 GENERALITI PRIVITOARE LA SISTEMELE
STATIC NEDETERMINATE
Se numesc sisteme static nedeterminate, acele sisteme pentru care elementele de
reducere (N, T, M
i
, M
t
) nu se pot determina numai cu ajutorul ecuaiilor de calcul ale
staticii, fie din cauza unor legturi suplimentare, fie din cauza formei sistemului. Pentru
aceste sisteme static nedeterminate se apeleaz la ecuaii suplimentare care exprim
compatibilitatea unor deformaii ale structurilor. Deoarece eforturile secionale pot fi calculate
numai dup determinarea prealabil a reaciunilor, calculul de rezisten al oricrei grinzi
static nedeterminate nu poate fi efectuat fr determinarea reaciunilor, acestea reprezentnd
necunoscutele problemei.
Sistemele de grinzi static nedeterminate se grupeaz n trei categorii:
- sisteme cu nedeterminri exterioare, figura 13.1, pentru care numrul reaciunilor
exterioare este mai mare dect numrul ecuaiilor de echilibru static, nedeterminarea fiind
cauzat de numrul mare de legturi ale sistemului cu exteriorul.
Fig. 13.1
p
P
P
Grind dreapt
Bar curb
Grind cu zbrele
P
1
P
2
p
Cadru
P
2
P
1
Grind
cotit
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 307
- sisteme cu nedeterminri interioare, figura 13.2, pentru care eforturile din seciunile
transversale nu se pot determina cu ajutorul metodelor de calcul ale staticii, cu toate c
valorile reaciunilor exterioare rezult din ecuaiile de echilibru, nedeterminarea n aceste
cazuri fiind cauzat de forma nchis i de legturile rigide dintre bare.
- sisteme cu nedeterminri mixte (exterioare i interioare), figura 13.3.
Nedeterminarea static se datoreaz faptului c numrul de necunoscute este mai
mare dect numrul de ecuaii de echilibru static independente. Diferena dintre numrul
de necunoscute i numrul de ecuaii reprezint gradul de nedeterminare. Necunoscutele
suplimentare se numesc mrimi static nedeterminate, numrul lor fiind egal cu gradul de
nedeterminare. De exemplu grinda dreapt din fig. 13.1, este de trei ori static nedeterminat
(triplu static nedeterminat), existnd ase fore de legtur i doar trei ecuaii de echilibru
static independente, deci n = 6 - 3 = 3. n cazul sistemelor static nedeterminate interior,
gradul de nedeterminate se afl secionnd toate contururile nchise ale sistemului, respectiv
trei eforturi pentru cadrele plane i ase pentru cadrele spaiale. Astfel pentru cadrul nchis
din fig. 13.2, prin secionarea conturului nchis se pun n eviden trei eforturi secionale
care nu pot fi determinate din ecuaiile de echilibru static, care au fost folosite la determinarea
reaciunilor exterioare. ntr-un contur interior plan, introducerea unei articulaii interioare
fr tierea grinzii cere introducerea unui cuplu necunoscut.
Pentru ridicarea nedeterminrilor, trebuie evideniate mrimile static nederminate,
trecndu-se de la sistemul dat la un sistem de baz, determinat din cel real prin eliminarea
attor legturi exterioare sau interioare pn cnd sistemul devine static determinat. n
Fig. 13.3
Grind cu zbrele
p
Cadru Inel ncastrat
P
P
1
P
2
P
3
Fig. 13.2
P
1
P P
P
1
P
1
P
2
P
3
P
4
Grind cu zbrele
Inel
Cadru nchis
308 REZISTENA MATERIALELOR
locul legturilor ndeprtate se vor pune reaciunile pentru nedeterminrile exterioare (o
ncastrare este echivalent cu trei legturi, o articulaie cu dou, iar reazemul simplu cu o
legtur) i eforturi secionale pentru nedeterminrile interioare.
Transformarea sistemului real ntr-un sistem de baz nu este singular, existnd diverse
variante. n calcule se va alege acel sistem de baz care este cel mai comod pentru calcule.
n figura 13.4 sunt prezentate unele variante ale sistemelor de baz pentru un cadru
plan tristatic nedeterminat exterior, respectiv pentru un cadru static nedeterminat interior (n=3).
Sistemul de baz trebuie s fie indeformabil geometric, adic s nu permit deplasri cinematice.
Ridicarea nedeterminrilor exterioare se bazeaz pe condiiile de legtur, iar cea
a nedeterminrilor interioare, pe condiiile de continuitate ale fibrei medii deformate, exprimate
n dreptul i pe direcia mrimilor static nedeterminate. Se consider sgeata nul n reazemul
rigid, iar n dreptul unei ncastrri rigide att sgeata ct i rotirea fibrei medii sunt nule;
totodat n dreptul unor eforturi interioare necunoscute, fibra medie deformat este o curb
continu. Ecuaiile ce se obin prin scrierea condiiilor de legtur i continuitate, se numesc
ecuaii de echilibru elastic (fiecrei mrimi static nedeterminate putndui-se asocia o ecuaie
Fig. 13.4
A B
n = 6 - 3 = 3
Cadru plan
C
P X
A
P
Y
B
Y
A
Sistem
de baz
M
C
Y
C
X
C
P
Sistem
de baz
X
A
P
Y
B
M
C
Sistem
de baz
X
A
Sistem
de baz
P
M
C
X
C
Sistem
de baz
P
M
C
X
A
Y
B
P
Cadru plan nchis
n = 6 - 3 = 3
P
M
T
N
Sistem de baz
M
T
N
P
M
1
M
2
M
3
M
1
M
2
M
3
Sistem de baz
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 309
de echilibru elastic). Problemele static nedeterminate se rezolv prin utilizarea relaiilor de
echilibru elastic, completate cu ecuaiile de echilibru static. Rezolvarea problemelor static
nedeterminate se reduce la exprimarea unor deplasri cunoscute n dreptul i pe direcia
mrimilor static nedeterminate, deci metodele de calcul ale deplasrilor elastice sunt totodat
i metode de ridicare a nedeterminrilor. n calculele ulterioare se consider numai deformaiile
de ncovoiere, ntruct deplasrile produse prin ntindere, compresiune sau forfecare, sunt de
obicei mici, deci neglijabile n comparaie cu cele de ncovoiere. La scrierea ecuaiilor de
echilibru elastic, intervin modulele de rigiditate corespunztoare fiecrui efort, prin urmare
odat cu modificarea seciunii structurii se modific i valoarea necunoscutelor static
nederminate, deci i eforturile secionale. De asemenea n cazul structurilor static nedeterminate,
apar solicitri mari cauzate de imperfeciunile de montaj sau de variaiile de temperatur.
Metoda de calcul prezentat este cunoscut sub denumirea de metoda forelor (sau a
eforturilor), deoarece ridicarea nedeterminrii se reduce la rezolvarea unui sistem de ecuaii n
care forele i momentele (sau eforturile) sunt mrimile necunoscute. Se poate aplica i o metod
a deplasrilor, prin scrierea unui sistem de ecuaii avnd deplasri ca necunoscute.
13.2 SIMETRIE I ASIMETRIE LA SISTEMELE
STATIC NEDETERMINATE
De cele mai multe ori sistemele de bare static nedeterminate prezint simetrie fa
de o ax, caz n care se realizeaz simultan: simetrie geometric, simetrie mecanic
(referitoare la legturile barelor) i simetrie elastic (referitoare la rigiditile barelor).
Fig. 13.5
P
P P
P
P
P P P P
310 REZISTENA MATERIALELOR
Un cadru simetric i simetric ncrcat rmne simetric i dup deformare, deci n
punctele de pe axa de simetrie eforturile tietoare sunt nule, deplasrile perpendiculare
pe axa de simetrie sunt nule, de asemenea rotirile sunt nule. Efortul tietor este o mrime
antisimetric (cap. 2.1), n schimb eforturile axiale i momentele ncovoietoare sunt eforturi
simetrice. Pentru un cadru simetric, ncrcat ns antisimetric, n seciunile situate pe axa
de simetrie, eforturile axiale i momentele ncovoietoare sunt nule. Astfel n cazul unui
sistem simetric, o ncrcare oarecare de cele mai multe ori se prefer s fie descompus
ntr-o ncrcare simetric i una antisimetric (fig. 13.5), obinnd n final o reducere a
volumului de calcule. n cazul contururilor nchise, cu simetrie dubl, ncrcate simetric
(fig. 13.6), dac nu s-ar ine cont de simetrie ar rezulta c inelul este tristatic nedeterminat,
dar inelul prezentnd dou axe de simetrie (1-1) i (2-2), studiind doar un sfert de inel
N
B
=P, N
A
=0, rezult c inelul este simplu static nedeterminat, necunoscuta fiind momentul
ncovoietor.
13.3 METODA ANALITIC DE INTEGRARE A ECUAIEI DIFERENIALE
APROXIMATIVE A FIBREI MEDII DEFORMATE
Ecuaia d
2
v/dx
2
= -M
i
/EI se scrie i se integreaz pe fiecare regiune a grinzii
echivalente, impunndu-se condiiile de legtur i de continuitate ale fibrei medii deformate
pentru determinarea att a valorii constantelor de integrare, ct i a valorii reaciunilor
static nedeterminate.
Limitele metodei constau, c aceasta se
recomand doar pentru strile simple de ncrcare i
doar pentru grinzile drepte.
Aplicaia 13.1
O grind dreapt de rigiditate constant este
ncastrat rigid n A i simplu rezemat n B (fig. 13.7).
Se cere s se ridice nedeterminarea.
Rezolvare: Fie Y
B
reaciunea static nedeter-
minat, grinda fiind simplu static nedeterminat.
Grinda static echivalent se obine prin nlocuirea
reazemului din B cu reaciunea Y
B
, cu condiia ca
Fig. 13.6
2 B
1
2 D
2P 2P
1
A
C
T
B
= 0
N
B
= P
M
B
B
x
y
A
N
A
= 0
M
A
P
Y
A

B
p
B b a
l
p
A
M
A
Y
A
x
Y
B
Grinda de baz
Fig. 13.7
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 311
v
B
=0. Scriind cele dou ecuaii de echilibru static, rezult:
Y
A
+ Y
B
= p(a + b),
i M
A
+ Y
B
a - p/2 (a + b)
2
= 0.
Momentul ncovoietor dintr-o seciune transversal oarecare este:
| |
2
px
x Y ) b a ( p ) b a (
2
p
a Y
2
px
x Y M M
2
B B
2
A A i
+ + + = + =
.
Ecuaia diferenial a fibrei medii deformate devine:
2
px
x p
2
p
x Y a Y M
d
d
EI
2 2
B B i
2
+ + + = = l
l
x
v
2
.
Prin integrare se obin succesiv:
1
3 2 2 2
B B
K
6
px
2
x p
x
2
p
2
x
Y ax Y ' EIv + + + + =
l l
;
unde pt. x=0; dv/dx=0 K
1
=0
2
4 3 2 2 3
B
2
B
K
24
px
6
x p
4
x p
6
x
Y
2
x
a Y EIv + + + + =
l l
;
unde pt. x=0; v=0 K
2
=0;
i pt. x=a; v=0; de unde
a
pb
4
3
pb pa
8
3
Y
2
B
+ + =
.
13.4 METODA GRAFO-ANALITIC
n cazul grinzilor drepte, aceast metod const n aplicarea ecuaiilor de echilibru
elastic pentru sistemul echivalent cu ajutorul relaiilor = T*/EI i v = M
i
*/EI.
Grinda fictiv a sistemului static determinat echivalent se ncarc att cu diagrama de
momente ncovoietoare a sarcinilor efectiv aplicate, ct i cu cea a mrimilor static
nedeterminate alese s le determinm. Pentru uurina calculelor diagramele de momente se
traseaz prin metoda suprapunerii de efecte (n acest caz se calculeaz uor ariile acestora).
Aplicaia 13.2
Utiliznd metoda grafo-analitic, se cere s se ridice nedeterminarea grinzii dublu
ncastrate, de seciune constant, din figura 13.8, precum i trasarea diagramelor T i M
i
.
Rezolvare: Grinda prezentat este de dou ori static nedeterminat. Grinda de
baz este o consol obinut prin suprimarea ncastrrii din B i nlocuirea ei cu reaciunile
corespunztoare. Ecuaiile necesare ridicrii nedeterminrii rezult din condiiile ca
deformaiile grinzii n ncastrarea suprimat s fie nule:

B
=0 i v
B
=0.
Pentru exprimarea deformaiilor s-a ales o grind conjugat corespunztoare grinzii
de baz, ecuaiile de mai sus fiind exprimate n acest caz de relaiile:
T
B
* = 0 i M
B
* = 0.
obinndu-se sistemul de ecuaii:
312 REZISTENA MATERIALELOR
0 a 3 Y a 3
2
1
a 3 M a 2 a p 2
3
1
B B
2
=
;
0 a 2 a 3 Y a 3
2
1
2
a 3
a 3 M
2
a 5
a 2 a p 2
3
1
B B
2
=
;
sau:
2
B B
pa
9
4
aY
2
3
M = + ;
2
B B
pa
27
20
aY 2 M = + ;
avnd soluiile:

2
B B
pa
27
12
M i pa
27
16
Y = = .
Cu ajutorul ecuaiilor de echilibru se
gsesc reaciunile din A pa
27
38
Y
A
= i
2
A
pa
27
18
M =
, putndu-se trece n
continuare la trasarea diagramelor de
eforturi.
13.5 METODA SUPRAPUNERII EFECTELOR
Metoda se bazeaz pe descompunerea strii complexe de ncrcare n stri simple de
ncrcare i utilizarea relaiilor de deformaii pentru strile simple existente n manualele inginereti.
Aplicaia 13.3
Se cere s se ridice nedeterminarea i s se traseze diagramele de eforturi pentru
grinda de seciune constant din figura 13.9.
Rezolvare: Grinda continu este o dat static nedeterminat. Sistemul de baz se
obine prin suprimarea reazemului din B, ecuaia de deformaie fiind: v
B
=0.
Prin metoda suprapunerii efectelor se poate scrie:
v
B
= v
B
+ v
B
, unde
;
EI
p
24
5
EI
) 2 ( p
384
5
' v
4 4
B
l l
= =
EI 6
Y
EI 48
) 2 ( Y
"
3
B
3
B
l l
v
B
= =
.
Rezult ecuaia:
Fig. 13.8
i
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 313
; 0
EI 6
Y
EI
p
24
5
3
B
4
=
l l
de unde . p
4
5
Y
B
l =
Pe motiv de simetrie Y
A
= Y
C
,
iar din ecuaia de echilibru Y
A
= Y
B
= =
Y
C
= 2pl, rezult . p
8
3
Y Y
C A
l = =
Pe baza valorilor obinute
pentru reaciuni, s-au trasat diagra-
mele de for tietoare i moment
ncovoietor:
8
pl
2
pl
pl
8
3
M
2 2
2
B
= =
.
pentru
,
128
p 9
16
3
p
8
3
8
3
p
8
3
M
8
3
x
2
max
l
l l l l
l
= =
= =
seciunea periculoas a grinzii fiind cea de pe reazemul intermediar din B.
13.6 ECUAIA CELOR TREI MOMENTE (CLAPEYRON)
O grind dreapt, nentrerupt prin articulaii, ncrcat cu fore transversale i
care posed mai mult de dou reazeme simple se numete grind continu. Acestea sunt
de obicei pe multe reazeme (n), fiind n consecin static nedeterminate, cu gradul n - 2.
Pentru acestea metodele prezentate anterior sunt greoaie, ridicarea nedeterminrii acestor
grinzi continue se simplific dac se utilizeaz ecuaia celor trei sgei (cap. 12). Ecuaia se
scrie pentru trei seciuni corespunztoare a trei reazeme consecutive, seciuni crora, de
obicei, dac reazemele nu sunt denivelate, le corespund deplasri verticale nule:
v
1
= v
2
= v
3
= 0,
necunoscute fiind momentele ncovoietoare, ecuaia cptnd o form simplificat:
; 0
I
d A
I
d A
6
I
M
I I
M 2
I
M
2 2
3 2
1 1
1 1
2
2 3
2
2
1
1
2
1
1 1
=
|
|
.
|

\
|
+ + +
|
|
.
|

\
|
+ +
l l
l l l l
(13.1)
respectiv, n cazul n care pe poriunile de grind modulul de rigiditate nu variaz, deci
EI = ct., relaia (13.1) devine:

. 0
d A d A
6 M ) ( M 2 M
2
3 2
1
1 1
2 3 2 1 2 1 1
=
|
|
.
|

\
|
+ + + + +
l l
l l l l
(13.2)
Fig. 13.9
314 REZISTENA MATERIALELOR
Relaiile (13.1) i (13.2) aplicate la grinzi static nedeterminate poart denumirea de
ecuaiile celor trei momente.
Ecuaiile pot fi aplicate unei grinzi de attea ori ct este gradul de nedeterminare, lund
grupri de cte trei reazeme consecutive. Astfel pentru grinda continu din figura13.10, care
este de trei ori static nedeterminat, ecuaia celor trei momente se aplic de trei ori pe intervalele
A-B-C, B-C-D i C-D-E. Cunoscnd momentele ncovoietoare din seciunile de pe reazemele
intermediare pot fi uor calculate reaciunile din reazeme, exprimnd momentele cunoscute cu
ajutorul forelor situate la stnga sau la dreapta seciunii considerate, prin ecuaiile de echilibru.
n cazul n care grinda continu este ncastrat la unul din capete, ncastrarea se
transform ntr-o poriune foarte scurt de grind (de lungime practic nul) rezemat pe
dou reazeme consecutive, momentul n seciunea de pe reazemul intermediar fiind chiar
momentul din ncastrare. Astfel pentru grinda dublu static nedeterminat din figura 13.11,
ecuaia celor trei momente va fi aplicat pe intervalele A-A-B i A-B-C.
Aplicaia 13.4
Pentru grinda din figura 13.12 se cere s se ridice nedeterminarea i s se traseze
diagramele de eforturi.
Rezolvare: n reazemele din A i C M
A
= M
C
= 0, iar prin aplicarea ecuaiei celor
trei momente pe intervalul A - B - C, rezult:
0
a 4
a 2 a 4 Pa 2
3
2
a 2
a a 2 aP
2
1
6 a 6 M 2
B
=
|
|
|
|
.
|

\
|

+

+ ;
0 aP
3
8
2
aP
6 M 12
B
=
|
.
|

\
|
+ + ;
de unde

. aP
12
19
M
B
=
Dar

P
24
5
Y ; aP
12
19
aP 2 a 2 Y M
A A B
= = =

.
Fig. 13.10
Fig. 13.11
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 315
P
48
77
Y ; aP
12
19
a 2 a 4
a
P
a 4 Y M
C C B
= = =

;
P
48
201
Y ; a 4
a
P
P 2 Y Y Y ; 0 Y
B C B A i
= + = + + =

.
Cu aceste valori se construiesc diagramele T i M
i
din figurile 13.12, b i c.
Ecuaia lui Clapeyron se poate folosi i la ridicarea nedeterminrii grinzilor cotite i
a cadrelor, dac nodurile sau colurile acestora, chiar dac se pot roti, nu se deplaseaz prin
deformaia de ncovoiere sub aciunea sarcinilor aplicate. Cadrul se transform ntr-o grind
dreapt echivalent din punct de vedere al solicitrii de ncovoiere, n dreptul colurilor i al
capetelor articulate se introduce cte un moment, iar n dreptul unei ncastrri, dou reazeme.
Prin aplicarea ecuaei lui Clapeyron rezult valorile momentelor ncovoietoare static
nedeterminate din dreptul nodurilor sistemului.
Aplicaia 13.5
Dimensiunile i modul de solicitare al unui cadru sunt prezentate n figura 13.13. Se cere
s se ridice nedeterminarea cadrului i s se reprezinte diagramele cotate N, T, i M
i
de solicitare.
Rezolvare: Prin secionare n A cadrul se transform ntr-o grind dreapt
echivalent din punct de vedere al solicitrii de ncovoiere. Datorit simetriei M
A
= M
B
, i
M
C
= M
D
, iar ecuaia celor trei momente se aplic de dou ori, pe intervalul A-B-C,
respectiv B-C-D:
Fig. 13.12
2P
a
2P P/a
C
4a
P/a
a a
2P
A
a.
aP
T
b.
M
i
c.
1,29 aP
77P
48
43P
24
5aP
24
19P
12
= 1,6a
2Pa
115P
48
5P
24
316 REZISTENA MATERIALELOR
0 a 4
3
2
a 4
3
Pa
2
1
a 4 a 2
3
1
a 2
6
Pa
2
1
I a 6
6
I
a 6 M
I
a 6
I 2
a 4
M 2
I 2
a 4 M
C
B
A
=
(

+
|
.
|

\
|
+ +

+
|
.
|

\
|
+ +

;
sau 2M
A
+ 16M
B
+ 6M
C
+Pa = 0.
Pentru regiunea B-C-D, avem:
0 a 2 a 4 Pa
2
1
I 2 a 4
1
a 4
3
1
a 2 a 4
3
Pa
2
1
a 2
3
2
a 2
6
Pa
2
1
I a 6
1
6
2I
a 4 M
I 2
a 4
I
a 6
M 2
I
a 6 M
D
C
B
=
(

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+ + +
+

+
|
.
|

\
|
+ +

;
sau 6M
B
+ 16M
C
+ 2M
D
- Pa = 0.
Rezult sistemul de dou ecuaii cu dou necunoscute:
18M
A
+ 6M
C
+Pa = 0;
6M
A
+ 18M
C
- Pa = 0.
Prin rezolvarea sistemului se obine:
.
12
Pa
M M i
12
Pa
M M
D C B A
= = = =
Valorile gsite permit trasarea diagramelor cotate de solicitare. Pentru determinarea
eforturilor secionale, cadrul se secioneaz n coluri, figurndu-se eforturile existente n
seciuni, astfel nct pe fiecare regiune a cadrului s se realizeze echilibrul (fig. 13.13).
Rezult c pe barele verticale exist forele orizontale X, obinute din ecuaia de echilibru:
.
18
P
X sau
2
Pa
6
Pa
aX 6 = + =
n figurile 13.13, d, e, f sunt prezentate diagramele N, T, M
i
.
Fig. 13.13
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 317
13.7 GRINZI PE MEDIU ELASTIC
Grinzile pe mediu elastic sunt grinzi rezemate pe toat lungimea lor pe un mediu
continuu i elastic, deci mediul se deformeaz sub sarcin i revine odat cu nlturarea
acesteia. Aceste grinzi se asimileaz cu grinzi pe un numr infinit de reazeme elastice,
aezate foarte apropiate unele de altele (fig.13.14). Exemple n acest sens sunt barele
rezemate pe supori elastici.
Calculul grinzilor pe
mediu elastic se face n
ipoteza lui Winkler, dup care
exist relaia:
p = k
1
v (13.3)
n care p este presiunea
dintre grind i mediul de rezemare, v sgeata grinzii, iar k
1
un coeficient caracteristic
mediului de rezemare (al terenului), numit modulul terenului, sau coeficient de tasare,
sau coeficient de rigiditate i reprezint presiunea ce o produce o tasare egal cu unitatea,
el se determin experimental, exprimndu-se n MPa.
n tabelul 13.1. se dau valorile coeficientului de tasare k
1
pentru diferite terenuri de
rezemare.
n cazul altor medii elastice, coeficientul de tasare k
1
se mai poate stabili i cu formula:
( )
3
4
2
4
0
1
EI 1
b E
28 , 0 k

= , (13.4)
n care b este limea de rezemare a grinzii, E
0
modulul de elasticitate al mediului elastic, E
modulul de elasticitate al materialului grinzii, I momentul de inerie al seciunii grinzii,
coeficientul de contracie transversal a mediului elastic.
Ecuaia diferenial a liniei elastice a unei grinzi omogene, cu seciune constant,
situat pe un mediu elastic i supus la sarcini ce lucreaz n planul principal de inerie al
Nr.
crt.
Felul terenului MPa
1 0,010,05
2 0,050,5
3 0,52,0
4 2,610
Tabelul 13.1
Valorile coeficientului de tasare k
1
Nisip i nisip argilos afnat, argil i argil
nisipoas n stare de curgere
Pietri, nisip i nisip argilos de compactitate
mijlocie, argil i argil nisipoas n stare plastic
Pietri, nisip i nisip n stare compact, argil i
argil nisipoas consistent
Stnc dur, stnc cu fisuri
Felul terenului
Fig. 13.14
318 REZISTENA MATERIALELOR
seciunii ei transversale (fig. 13.14), dac nu se ine seama de greutatea proprie a grinzii, pe
baza ipotezei lui Winkler, este:
v k
d
d
EI
1
4
4
1
=
x
v
; (13.5)
n care I
1
este momentul de inerie pentru unitatea de lime a grinzii (I
1
=I/b).
Pentru toat grinda, ecuaia diferenial (13.5) se nmulete cu b (limea grinzii) i
rezult:
kv
d
d
EI
4
4
=
x
v
; (13.5)
n care I = I
1
b i k = k
1
b.
Introducndu-se i factorul de amortizare:
4
EI 4
k
= o ;
ecuaia diferenial devine:

0 v 4
d
d
4
4
4
= o +
x
v
; (13.6)
i are ca soluie general ecuaia care reprezint fibra medie deformat a grinzii:
) sin D cos C ( e ) sin B cos A ( e v
x x
x x x x o o o o + + + =
o o
. (13.7)
Coeficientul unghiular al fibrei medii deformate este:
( ) ( ) | | ( ) ( ) | | x x x x
x
v
o o o o sin D C cos C D e sin B A cos B A e
d
d
x x
+ + + o =
o o
.
(13.8)
Momentul ncovoietor i fora tietoare se obin derivnd succesiv:
EI
T
d
d
;
EI
M
d
d
3
3
i
2
2
= =
x
v
x
v
. (13.9)
Determinarea constantelor de integrare A, B, C i D se face punnd condiiile
pentru: capetele grinzii, continuitatea deformaiilor, precum i pentru echilibrul unui element
de grind la fiecare regiune a grinzii n parte.
a. Cazul grinzii de lungime infinit ncrcat cu sarcin concentrat.
Ecuaia fibrei medii deformate, la grinda de lungime infinit aezat pe mediu elastic
i ncrcat cu o sarcin concentrat P, rezult din ecuaia general (13.7) impunnd condiiile
la limit:
- pentru x = , rezult v = 0, deci A=B=0,
- pentru x = 0, rezult dv/dx = 0, deci C=D,
- pentru x = 0, rezult T = -P/2, deci C = P/(8o
3
EI) = Po/2k.
Ecuaia fibrei medii deformate, coeficientul ei unghiular, momentul ncovoietor i
fora tietoare au expresiile:
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 319
( ) ( )
( )

= =
+
o
= =
o
=
o
=
+
o
= +
o
=
o
o
o o
o o
. cos e
2
P
d
d
EI T
, sin cos e
4
P
d
d
EI M
, sin e
k
P
sin e
EI 4
P
d
d
, sin cos e
k 2
P
sin cos e
EI 8
P
v
x
3
3
x
2 2
2
i
x
2
x
2
x x
3
x
x
v
x x
x
v
x x
x
v
x x x x
o
o o
o o
o o o o
(13.10)
Se noteaz pentru simplificare, funciile:
( )
( )

q = = o
q = = o
q = = o
q = + = o
o
o
o
o
. cos e ) x ( f
, sin cos e ) x ( f
, sin e ) x ( f
, sin cos e ) x ( f
4
x
4
3
x
3
2
x
2
1
x
1
x
x x
x
x x
o
o o
o
o o
(13.11)
Valorile lui q
1
, q
2
, q
3
, q
4
se dau n diagrama din figura 13.15.
Cu aceste valori obinem:
k 2
P
v ; 0 x pentru ); x ( f
k 2
P
v
max 1
o
= = o
o
=
;
0
d
d
; 0 x pentru ); x ( f
k
P
d
d
2
2
= = o
o
=
x
v
x
v
;
Fig. 13.15
1,0
0,8
0,5
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
ox
q
3
320 REZISTENA MATERIALELOR
o
= = o
o
=
4
P
M ; 0 x pentru ); x ( f
4
P
M
max i 3 i
;
2
P
T ; 0 x pentru ); x ( f
2
P
T
max 4
= = o =
.
Valorile M
i
i T sunt maxime pentru x=0, adic n dreptul forei P i scad, amortizat,
cnd x crete, devenind foarte mici pentru ox=4 i practic neglijabile de la ox=5 n sus.
b. Cazul grinzii de lungime finit
Schema unei astfel de grinzi de lungime finit o poate reprezenta o travers de cale
ferat.
Se consider o grind de lungime l, pe teren elastic, ncrcat simetric prin dou
fore P ca n figura 13.16. Grinda de lungime finit poate fi nlocuit prin dou grinzi de
lungime infinit, astfel:
- o grind de lungime infinit, ncrcat prin sarcinile P
0
i cuplurile M
0
, convenabil
alese, aplicate imediat n afara capetelor intervalului l (fig. 13.16,c);
- o grind de lungime infinit, ncrcat cu sarcinile P (fig. 13.16,b).
Mrimile P
0
i M
0
se aleg n
aa fel ca suprapunnd efectele din
figurile 13.16,b i c, s rezulte grinda
de lungime finit din figura 13.16,a
care are n capetele sale momentul
ncovoietor i fora tietoare nule.
La grinda din figura 13.16,b,
lund pe rnd, originea pentru x n
dreptul fiecrei fore P, se scriu
momentul ncovoietor i fora tie-
toare cu formulele (13.10) i se
suprapun efectele:
| |
| |

q + q =
q + q
o
=
. ) a ( ) a (
2
P
' T
; ) a ( ) a (
4
P
' M
4 4 1
3 3 1
l
l
(13.12)
Pentru grinda din figura 13.16,c se studiaz n prealabil efectul unui cuplu M
0
, aplicat
n origine asupra grinzii de lungime infinit (fig. 13.17). Cuplu M
0
se poate nlocui printr-un
cuplu de fore Pa=M
0
. Cu ajutorul relaiei (13.12) se poate determina efectul celor dou
fore P ntr-o seciune curent x:
| | | |; ) a x ( ) x (
k 2
P
P
k 2
v
1 1 i i
+ o q o q
o
= q
o
=

| | | |
a
) x ( ) a x (
k 2
M
a
) a x ( ) x (
k 2
M
v
1 1 0 1 1 0
o q + o q

o
=
o q o q

o
=
.
La limit, cnd a tinde ctre 0, ultimul factor reprezint derivata funciei q
1
n
raport cu x:
Fig. 13.16
a P
a.
b.
c.
M
0
l
a P
P P
M
0
P
0
P
0
x
x
x
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 321
| |
a
) x ( ) a x (
lim
d
d
1 1
0 a
o q o q
=

x
1
q
.
innd seama de definiia
funciei q
1
, se poate scrie:
2
x
2 sin e 2
d
d
oq = o =
o
x
x
1
o
q
.
Se nlocuiete n expresia lui v:
x o sin e
k
M
2
k 2
M
b
x
2
0
2
0 o
o
= oq
o
= .
Prin derivare succesiv rezult:
( ) ;
k
M
sin cos e
k
M
d
d
3
3
0 x
3
0
q
o
=
o
=
o
x x
x
v
o o
( ). cos 2 e
k
M
d
d
x
4
0
2
2
x
x
v
o
o
=
o
Momentul ncovoietor ntr-o seciune oarecare este:
.
k
EIM 2
cos e
k
EIM 2
d
d
EI M
4
4
0 x
4
0
2
2
i
q
o
=
o
= =
o
x
x
v
o
Dat fiind c o
4
= k/4EI, expresia momentului ncovoietor devine:

4
0
i
2
M
M q =
(13.13)
Se poate scrie i expresia forei tietoare:
( ) ;
EI 2
M
EI 3
k
k
M 2
sin cos e
k
M 2
d
d
1
0
1
0 x
5
0
3
3
q
o
= q
o
= +
o
=
o
x x
x
v
o o

.
k
M
d
d
EI T
1
0
3
3
q
o
= =
x
v
(13.14)
Revenind la grinda din figura 13.16,c, se scrie momentul ncovoietor M
1
i fora
tietoare T
1
, n punctul 1, produse de cele dou fore P
0
i cele dou cupluri M
0
, innd
cont c pentru mrimile aplicate n punctul 1 se ia x=0, iar pentru cele din punctul 2 se ia
x=l. Se folosesc formulele (13.10) pentru efectul forelor P
0
, respectiv (13.13) i (13.14)
pentru efectul cuplurilor M
0
:
| | | |
| | | |

q
o
q =
q + + q +
o
=
. ) ( 1
2
M
) ( 1
2
P
" T
; ) ( 1
2
M
) ( 1
4
P
" M
1
0
4
0
1
4
0
3
0
1
l l
l l
(13.15)
Pentru grinda de lungime finit, valorile constantelor M
0
i P
0
se determin punnd
condiia ca momentul ncovoietor i fora tietoare n seciunea 1, date de nsumarea relaiilor
(13.12) i (13.15) s fie nule:
Fig. 13.17
322 REZISTENA MATERIALELOR

| | | | | |
| | | | | |

= q
o
q q + q = +
= q + + q +
o
+ q + q
o
= +
. 0 ) ( 1
2
M
) ( 1
2
P
) a ( ) a (
2
P
" T ' T
; 0 ) ( 1
2
M
) ( 1
4
P
) a ( ) a (
4
P
" M ' M
1
0
4
0
4 4 1 1
4
0
3
0
3 3 1 1
l l l
l l l
(13.16)
Acest sistem determin pe P
0
i M
0
funcie de care ulterior pot fi calculate v, M
i
i
T n orice seciune.
n aceste calcule, dac s-ar considera forele P aplicate n capetele grinzii, formulele
se simplific fcnd a=0. n acest caz, efectul unei fore P, aplicat la un capt al grinzii,
este relativ mic la cellalt capt, cu att mai mic cu ct ol crete.
Din acest punct de vedere, grinzile de lungime finit se mpart n trei categorii:
a. grinzi scurte, la care ol < 0,6;
b. grinzi mijlocii, cu 0,6 < ol < 5;
c. grinzi lungi, cu ol > 5.
La prima grup se pot neglija deformaiile de ncovoiere ale grinzii, acestea fiind
mici n comparaie cu cele ale terenului. Cu aceast simplificare, deplasarea vertical a
ntregii grinzi se poate scrie:
v = P/kl.
Grinzile din a doua grup sunt caracterizate prin faptul c o for aplicat ntr-un
capt produce efect apreciabil n cellalt capt.
Ultima grup de grinzi are proprietatea c efectul unei fore aplicate ntr-un capt
este neglijabil n cellalt capt, deci se pot considera de lungime infinit.
13.8 TEOREMA LUI CASTIGLIANO
n cazul problemelor static nedeterminate, teorema lui Castigliano se aplic asupra
mrimilor static nedeterminate din sistemul echivalent, prin impunerea condiiilor de legtur
i/sau continuitate ale fibrei medii deformate n dreptul acestor mrimi static nedeterminate.
Legturile se nlocuiesc cu mrimile static nedeterminate, adic cu reaciuni n cazul
nedeterminrilor exterioare, respectiv cu eforturi secionale n cazul nedeterminrilor
interioare. Deplasrile din dreptul reaciunilor static nedeterminate, ct i deplasrile relative
din dreptul eforturilor secionale static nedeterminate sunt nule. Notnd mrimile static
nedeterminate cu X
1
, X
2
,..., X
I
,...X
n
, aplicnd teorema lui Castigliano fa de fiecare dintre
aceste mrimi, se poate scrie:
. 0
X
U
..., , 0
X
U
...; ; 0
X
U
; 0
X
U
n i 2 1
=
c
c
=
c
c
=
c
c
=
c
c
(13.17)
Conform relaiei (13.17) se obine un sistem cu un numr de ecuaii de echilibru
egal cu numrul necunoscutelor static nedeterminate. Cadrul nchis se secioneaz ntr-un
loc oarecare k, unde eforturile secionale sunt N
k
, T
k
, M
ik
i M
tk
. Pe baza continuitii fibrei
medii deformate se poate scrie:
. 0
M
U
; 0
M
U
; 0
T
U
; 0
N
U
tk ik k k
=
c
c
=
c
c
=
c
c
=
c
c
(13.18)
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 323
Teorema lui Castigliano aplicat sub forma (13.17) fa de o mrime static
nedeterminat, poart denumirea de teorema energiei de deformaie minime (sau teorema
lui Menabrea).
Aplicaia 13.6
O bar cotit (fig. 13.18), cu modulul de rigiditate la ncovoiere EI = const., este
articulat la ambele capete i ncrcat cu o for uniform distribuit pe poriunea B-2. Se
cere s se ridice nedeterminarea.
Rezolvare: Se pun n eviden reaciunile i se scriu ecuaiile statice de echilibru:

= + + =
= + =
= + =

. 0 5 X 1 Y 2 4 20 ; 0 M
; 0 80 Y Y ; 0 Y
; 0 X X ; 0 X
A A iB
B A
B A
Sistemul de trei ecua-
ii conine patru reaciuni ne-
cunoscute, aadar baza cotit
este simplu static nedetermi-
nat. Una dintre reaciuni,
spre exemplu X
A
, poate fi
considerat reaciune static
nedeterminat.
Din ecuaiile de
echilibru se exprim celelalte
reaciuni n funcie de cea
considerat static nedetermi-
nat:
Y
A
= 160-5X
A
; Y
B
= 5X
A
-80; X
B
= -X
A
.
Reaciunea X
A
se determin punnd condiia ca u
a
= 0:
. 0 d
X
M
EI
M
X
U
A
i i
A
=
c
c
=
c
c

}
x
Considernd n calcule numai energia de deformaie la ncovoiere, calculul poate fi
sistematizat prin ntocmirea tabelului urmtor:
A
i
X
M
c
c
Fig. 13.18
A X
A
20 kN/m
B
B X
B
Y
B
4m
5
m
3m
A X
A
Y
A
20 kN/m
Regiunea M
iz
Limite
A - 1 Y
A
x = (160 - 5X
A
)x -5x (0 3)m
1 - 2 Y
A
3 - X
A
x = 480 - (15 + x)X
A
-(15 + x) (0 5)m
B - 2 5x (0 4)m
2
A
2
B
x 10 x 80 x X 5
2
x
20 x Y =
324 REZISTENA MATERIALELOR
Rezult ecuaia:
( ) ( ) ( )( ) ( ) ; 0 xd 5 x 10 x 80 x X 5 d x 15 xX X 15 480 d x 5 x X 5 160
EI
1
3
0
5
0
4
0
2
A A A A
=
(

+ +
} } }
x x x
de unde X
A
= 26,5kN; Y
A
= 27,5kN; Y
B
= 52,5kN; X
B
= -26,5kN.
Aplicaia 13.7
Se cere s se ridice nedeterminarea pentru grinda din
figura 13.19.
Rezolvare: Sistemul este simplu static nedeterminat,
punnd condiia v
B
= 0, rezult:
. 0 d
Y
M
M
EI
1
Y
U
B
i
i
B
=
c
c
=
c
c

}
s
Rezult ecuaia:
( ) ; 0 ad sin a M sin a Y ad sin a Y
EI
1
4 /
0
2 /
4 /
0 B
2 2
B
=
(

+
} }
t t
t
| | | o o
sau ( ) 0 d sin M a sin Y a d sin Y a
4 /
0
2 /
4 /
0
2 2
B
3 2
B
3
= +
} }
t t
t
| | | o o .
.
a
M
9 , 0
a
M 2 2
Y rezult , 0
2
2
M a
4
Y a
0 0
B 0
2
B
3
=
t
= =
t
Aplicaia 13.8
Se cere s se ridice nedeterminarea i s se
traseze diagramele cotate de eforturi secionale pentru
inelul de lan solicitat ca n figura 13.20.
Rezolvare: Din cauza simetriei fiecare sfert de
inel se deformeaz la fel, se izoleaz un sfert de inel i
se aplic la capete eforturile secionale. n punctul 1 se
dezvolt o for axial N=P/2 i momentul necunoscut
M
1
. n aceast seciune nu poate apare fora tietoare
din cauza simetriei strii de solicitare. n punctul 2 se
dezvolt fora tietoare T=P/2, fora axial fiind nul,
dar datorit deformaiilor de ncovoiere i n 2 rezult
c exist momentul ncovoietor M
2
. Fie n seciunea 1,
Regiunea M
i
cM
i
/cY
B
Limite
B - 1 Y
B
a sino a sino 0 p/4
1 - A Y
B
a sin| - M
0
a sin| p/4 - p/2
Fig. 13.19
M
0
B
A
1
4
5
o
a
Fig. 13.20
13. GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE 325
fie n 2 se poate considera c exist o ncastrare, ca i cum un sfert de inel ar fi fixat printr-o
legtur echivalent cu o ncastrare de celelalte pri.
Prin deformaia inelului, fibra medie n punctele i nu se nclin, deci:
, 0 d
M
M
M
EI
1
M
U
1
i
i
1
=
c
c
=
c
c
}
s
unde ( ) . 1
M
M
iar , cos 1 R
2
P
M M
1
i
1 i
=
c
c
= o
rezult: ( ) . 0 Rd cos 1 R
2
P
M
2 /
0
1
=
(


}
t
o o
sau: . PR 318 , 0
2
PR
M M iar , PR 182 , 0
2
2
PR
M
1 2 1
= = =
|
.
|

\
|
t
t
=
Valorile gsite permit trasarea diagramelor de eforturi din figura 13.21.
13.9 METODA EFORTURILOR
13.9.1 Ecuaiile de condiie ale metodei eforturilor
Pentru sistemul de form oarecare de bare prezentat n figura 13.22 i ncrcat cu
fore i cupluri, aflat n stare static determinat, deplasarea unui punct oarecare k, depinde
de mrimea i poziia sarcinilor, deci deplasarea poate fi exprimat:
. ) P ,... P ,..., P , P (
n j 2 1 k k
A = A
Folosind principiul suprapunerii efectelor, putem
scrie:
... P ... P P
j k 2 k 1 k k
j 2 1
+ o + + o + o = A (13.19)
n relaia (13.19) semnificaia coeficienilor de
influen o
k
1
, o
k
2
,...o
k
j
,... rezult din particularizarea expre-
Fig. 13.21
M
1
-
P
2
P
2
P
2
P
2
P
2
0,182PR
0,318PR
sin
2
P
T =
( ) cos 1
2
PR
M
1
cos
2
P
N =
Fig. 13.22
326 REZISTENA MATERIALELOR
siei. Considernd sistemul ncrcat cu o singur sarcin concentrat, de valoare unitar,
aplicat n locul sarcinii P
j
, se obine:
A
k
= o
kj
,
ceea ce arat c coeficientul o
kj
este caracterizat de doi indici, primul artnd locul i direcia
deplasrii, iar cel de-al doilea indic sarcina unitate care produce deplasarea respectiv.
n cazul sistemelor de bare, expresia coeficienilor de influen o
kj
se poate determina
cu relaia Mohr-Maxwell.
La calculul coeficienilor de influen se aplic teorema reciprocitii deplasrilor,
conform creia:
o
kj
= o
jk
, (13.20)
adic deplasarea n k pe direcia lui A
k
, produs de o sarcin unitate aplicat n j, n locul lui
P
j
, este egal cu deplasarea n j, pe direcia lui P
j
, produs de aceeai sarcin aplicat n k,
pe direcia lui A
k
.
Dac se consider sistemul de
bare din figura 13.23 cu gradul n de
nedeterminare, acesta se transform
ntr-unul echivalent prin nlocuirea
legturilor suplimentare (exterioare i
interioare) cu eforturile static
nedeterminate X
1
, X
2
,...X
n
.
Pentru stabilirea ecuaiilor fundamentale cu ajutorul crora se determin mrimile
static nedeterminate, principial, se exprim deplasrile n diferite puncte ale sistemului de
baz datorate sarcinilor exterioare i necunoscutelor static nedeterminate i se pune condiia
ca acestea s fie identice cu cele ale structurii static nedet