Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea tefan cel Mare Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public


Specialiarea Administrarea Afacerilor
Strategii Investi ionale n Afaceri
Studiu de Fezabilitate
P!"FES"!
#ector doctorand Mariana #upan
S$U%E&$' Sauciuc "vidiu
A()(* an )))* +r( ,
Tematica studiului de fezabilitate
-( .nfiina i o firm i pune i /n eviden motivul ale0erii domeniului de activitate 1ma2im 3
pa0ini statut i motiva ie4(
,( !ealiai analia S5"$ pentru a evidenia fiabilitatea ideii de afaceri i precia i care este
strate0ia pe care o pune i /n aplicare /n vederea realirii investi iei6
7( .ntocmi i bilanul iniial i calcula i indicatori economico 8 financiari pe ba de bilan '
9 indicatori de activitate6
9 indicatori de rentabilitate6
9 indicatori de lic:iditate6
9 analia A#$MA&6
9 analia ;"&A& 8 <"#%E!(
3( Eviden ia i sursele de finanare pentru 7 variante de proiect de investi ii pe care le supune i
analiei6
=( Previiona i cele 7 variante de proiect de investi ii ce vor sta la baa calculelor indicatorilor
de eficien economic a investi iilor6
>( ;alcula i indicatori statici* de fundamentare a eficienei economice a investiiilor6
?( ;alcula i indicatori imobilirilor* tiind c fondurile se c:eltuiesc la /nceputului anului6
@( ;alcula i indicatori actualiai la momentul punerii /n folosi a obiectului de investi ii
folosind o rat de actualiare a A ,3B6
C( ;alcula i indicatori propui de metodolo0ia Dncii Mondiale folosind aceeai rat de
actualiare6
-E( ;entralia i indicatori de fundamentare a eficienei economice a investiiilor* evidenia i
varianta optim de proiect de investiii i Fustifica i luarea deciiei de a investi /n urma tuturor
calculelor efectuate(
,
1. STATUTUL SOCIT! II CO"#CIAL $LA O%I& S.#.L.
CA'ITOLUL I ( FO#"A) *+U"I#A) S*IUL) *U#ATA) O,ICTUL *
ACTI%ITAT
1. FORMA JURIDIC A SOCIET II
-(-( Societatea este persoana Furidic romGn constituit /n forma societ ii cu rspundere
limitat(
-(,( .n caul /n care Adunarea +eneral va :otrG transformarea formei Furidice a societ ii*
aceast transformare va determina /n mod obli0atoriu modificarea pct( -(- de mai sus* precum i
/ndeplinirea formalit ilor de autoriare* publicitate* /nmatriculare i /nre0istrare* impuse de le0e
pentru /nfiin area societ ii(
2. DENUMIREA SOCIET II
,(-( %enumirea societ ii este S(;( #a "vi S(!(#(* /n conformitate cu dovada privind
disponibilitatea firmei nr( -,== din ,?(EC(,E-E(
,(,( .n toate actele* publica iile* facturile i orice alte documente emanGnd de la societate*
denumirea societ ii va fi urmat de ini ialele S(!(#(* sediul* numrul de /nmatriculare /n !e0istrul
;omer ului i codul fiscal(
3. SEDIUL SOCIET II
7(-( Sediul societ ii este /n Suceava* str( $udora +avril nr( 7>* Dl( E ,3* sc( D* ap(-7*
ora ul Suceava* Fude Suceava( El va putea fi sc:imbat prin deciia adunrii 0enerale a asocia ilor(
4. DURATA SOCIET II
3(-( %urata de func ionare a societ ii este nelimitat* cu /ncepere de la data /nmatriculrii
/n !e0istrul ;omer ului(
5. OBIECTUL DE ACTIVITATE
-.1. Conform nomenclatorului .rivind clasificarea activit/ ilor din economia
na ional/ ( CA+) obiectul de activitate al societ/ ii este0 *omeniul .rinci.al de activitate0 ==
<oteluri i alte facilit i de caare 1 Activitatea .rinci.al/0 --23 Facilit/ i de cazare .entru
vacan e i .erioade de scurt/ durat/.
-.2. Societatea va .utea desf/ ura n subsidiar i alte activit/ i .recum0 -413
#estaurante.
-.5. Asocia ii se oblig/ s/ ob in/ avizele i autoriza iile necesare desf/ ur/rii
obiectului de activitate.
CA'ITOLUL II ( CA'ITALUL SOCIAL
6. CAPITALUL SOCIAL
4.1. Asocia ii au 6ot/r7t ca societatea s/ aib/ un ca.ital social n valoare de 1-.333 lei .
4.2. Ca.italul social este divizat n 1333 ./r i sociale egale i indivizibile) fiecare av7nd
o valoare nominal/ de 1- lei) subscrise i integral v/rsate de to i asocia ii la data constituirii
societ/ ii.
4.5. Ca.italul social este asigurat de asocia i .rin a.orturi n numerar sau8 i) du./
caz) n natur/.
7. APORTURILE ASOCIATILOR
9.1. Sauciuc Ovidiu subscrie 9-3 ./r i sociale) n valoare total/ de 112-3 lei)
re.rezent7nd 9- : din ca.italul social1 Iurea Constantin subscrie 2-3 ./r i sociale) n
valoare total/ de 59-3 lei) re.rezent7nd 2-: din ca.italul social1
9.2. 'artici.area asocia ilor la beneficii i .ierderi se determin/ n ra.ort cu num/rul
i valoarea ./r ilor sociale de inute) conform legii.
8. MAJORAREA I REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
7
;.1. Ca.italul social .oate fi ma<orat n baza 6ot/r7rii Adun/rii =enerale) .rin
admiterea de noi asocia i) .rin includerea de rezerve sau .rofituri cuvenite asocia ilor)
efectuarea de noi a.orturi de ca.ital n numerar i8sau n natur/.
;.2. Ca.italul social .oate fi redus n baza 6ot/r7rii Adun/rii =enerale a asocia ilor)
cu condi ia de a nu de./ i limita minim/ .rev/zut/ de lege. >ntr(un asemenea caz) se vor
ar/ta motivele .entru care se face reducerea i .rocedeul care va fi utilizat .entru efectuarea
ei.
;.5. ?ot/r7rea de reducere a ca.italului social devine o.erant/ numai du./ e@.irarea
termenelor legale.
CA'ITOLUL III ( *#'TU#IL I O,LI=A IIL ASOCIA ILO#
9. DREPTURILE I OBLIGA IILE DECURGND DIN PR ILE SOCIALE
A.1. Societatea va ine eviden a ./r ilor sociale ntr(un registru ce se ./streaz/ la
sediul societ/ ii.
A.2. Administratorii vor elibera) la cerere) un certificat constatator al dre.turilor
asu.ra ./rtilor sociale) dar cu men iunea c/ acesta nu .oate servi ca titlu .entru
transmiterea dre.turilor constatate) sub sanc iunea nulit/ ii transmiterii.
A.5. Fiecare .arte social/ subscris/ i v/rsat/ confer/ .osesorului ei un dre.t
.ro.or ional egal) .otrivit cu num/rul ./r ilor sociale e@istente) dre.t de vot n Adunarea
=eneral/) .artici.area la .rofit sau la activul social) .recum i alte dre.turi .rev/zute n
Actul Constitutiv.
A.B. ?ot/r7rile .rivind organizarea i func ionarea societ/ ii vor fi luate n Adunarea
=eneral/) cu ma<oritatea absolut/ a voturilor.
A.-. Asocia ii r/s.und numai n limitele ./rtilor sociale) obliga iile societ/ ii fiind
garantate cu .atrimoniul ei social.
A.4. 'atrimoniul societ/ ii nu .oate fi grevat de datorii) obliga iile societ/ ii fiind
garantate cu ca.italul ei social.
CA'ITOLUL I%. CO+*UC#A ) A*"I+IST#A#A ) =STIU+A CI
CO+T#OLUL SOCIT! II
10.1. CONDUCEREA I ADMINISTRAREA SOCIET II
Asocia ii sunt conductorii societ ii * urmGnd a decide asupra activit ii acesteia i
asupra politicii ei economice i financiare ( .n aceast calitate au urmtoarele atribu iuni'
9 aprob bilan ul i stabilesc beneficiul net6
- stabilesc bu0etul de venituri i c:eltuieli i dup ca pro0ramul de activitate pe anul
urmtor6
- decid modificarea statutului societ ii6
- :otrsc politica financiar i de investi ii ale societ ii6 / i dau acordul asupra contractelor
individuale de munc* /naintea /nre0istrrii acestora6
- :otrsc asupra maForrii capitalului social6
- :otrsc fuiunea cu alte societ i6
- decid /nfiin area de sucursale i filiale6
- decid modificarea numrului de prti sociale i valoarea acestora 6
- :otrsc diolvarea i lic:idarea societ ii6
- rspund personal pentru e2actitatea celor /nscrise /n re0istrele societ ii 6
- rspund pentru coordonarea /ntre0ii activit i desf urate de personalul an0aFat al societ ii atGt
pe linie te:nic cGt i financiar 9 contabil6
- asocia ii repreint societatea /n rela iile cu ter ii(
3
11. GESTIUNEA I CONTROLUL SOCIET II
--(-( ;ontrolul societ ii va putea fi e2ecutat i de or0anele stabilite de le0e i asocia ii au
obli0a ia de a pune la dispoi ie re0istrele societ ii i orice alte informa ii solicitate le0ate de
activitatea societ ii(
--(,( E2erci iul economico9financiar /ncepe la E- ianuarie i se /nc:eie la 7- decembrie al
fiecrui an* cu e2cep ia primului an financiar care va /ncepe la data constituirii societ ii(
--(7( Societatea va ine eviden a contabil /n lei i va /ntocmi anual bilan ul /n care vor fi
eviden iate profitul sau pierderile /n conformitate cu normele metodolo0ice elaborate de Ministerul
de Finan e (
CA'ITOLUL %. "O*IFICA#A) *IDOL%A#A I LIC?I*A#A SOCIT! II
12. MODIFICAREA SOCIET II
-,(-( Societatea va putea fi modificat /ntr9o alt form de societate prin deciia asocia ilor
dup ob inerea aprobrilor le0ale i cu respectarea formalit ilor prescrise de le0e* /n ceea ce
prive te /nre0istrarea i publicitatea(
-,(,( Statutul poate fi modificat de asocia i de comun acord* cu respectarea prevederilor
le0ale i a condi ilor de form i publicitate(
-,(7( Fuiunea societ ii se :otr te de comun acord de ctre asocia i i se efectuea
potrivit le0ii /n vi0oare(
13. DIZOLVAREA SOCIET II
-7(-( %iolvarea societ ii are loc /n urmtoarele situa ii'
- imposibilitatea realirii obiectivului societ ii6
- deciia asocia ilor6
- reducerea capitalului social sau mic orarea acestuia dac asocia ii nu au decis completarea lui6
- falimentul6
- incapacitatea de plat(
-7(,( %iolvarea se /nscrie /n !e0istrul ;omer ului i se public /n HMonitorul oficial(
14. LICHIDAREA SOCIET II
-3(-( #ic:idarea societ ii are loc /n situa ia diolvrii societ ii6 procedura de lic:idare are
loc /n conformitate cu prevederile le0ale( .n procedura de lic:idare* creditorii au toate drepturile
prevute de le0e(
CA'ITOLUL %I. *IS'ODI II FI+AL
-=(-( Prevederile preentului statut se vor completa sau modifica potrivit dispoi iilor le0ale
ce vor aprea cu privire la constituirea i func ionarea societ ilor comerciale din !omania(
"OTI%A I
Am ales ca obiect principal de activitate Hfacilit i de caare pentru vacan e i perioade de
scurt durat deoarece'
- Se0mentul de pia viat este /n continu e2pansiune( &umrul turi tilor strini i romGni* care
prefer ti:na i atmosfera rustic a unei pensiuni a0roturistice /n loc de a0ita ia i ambian a
costisitoare a :otelurilor cunoa te o cre tere e2ponen ial(
- Activit ile cu profil turistic se bucur de un real spriFin financiar prin Pro0ramul &a ional de
%evoltare !ural care va pune la dispoi ie fonduri europene nerambursabile pentru ca s pot
construi o afacere mai mult decGt profitabil( &u sunt de ne0liFat nici condi iile de creditare
avantaFoase oferite de banci pentru acest tip de obiectiv(
- Afacerea poate deveni foarte rentabil /n scurt timp dac valorific de la bun /nceput toate
resursele de care dispun' spa iul locativ adecvat 1sau care poate fi /mbunt it cu eforturi financiare
=
reduse46 produsele ob inute /n propria 0ospodrie( Pot oferi un loc de munc oricrui membru al
familiei i este de la sine /n eles ca aportul fiecruia se va face sim it* iar economia realiat va fi
pe msur(
- Ioi /mbunti nivelului de trai pentru onele utiliate ca ba material a turismului(
- Ioi /nviora tradiiile populare* dorina de perpetuare a unor meteu0uri tradiionale(
2. Analiza SEOT
Puncte tari Puncte slabe
%otrile te:nice i specifice prevaute
care asi0ur un confort sporit
;alitatea serviciior aliniate la standardele
internationale
+ama de servicii oferite
Personal calificat
Eficien a departamentului de marJetin0
Dirocra ie
;osturi ridicate de pastrare a standardelor
propuse
Pre mai mare decat al concuren ei
#ipsa unui pro0ram de fideliare a
clientelei
"portunit i Amenin ri
)ntrarea pe pie e e2terne
!evitaliarea unui produs turistic
Suceava
)nvesti ii masive /n Suceava
Posibilitate de intrare pe se0mente noi
%evoltarea pro0ramului de promovare a
!omGniei i a onelor sale turistice
)nteresul turi tilor din Ucraina cu privire
la re0iunea turistica Suceava
)ntrarea altor pensiuni pe pia a
produsului turistic Suceava
Posibilitatea scderii interesului
consumatorilor fa de produsele turistice
tradi ionale
)ntrarea unui concurent puternic pe pia a
Ucrainei
%evoltarea slab a infrastructurii te:nice
i a economiei re0iunii Suceava
Slaba ima0ine a !omaniei pe plan e2tern
>

"ediul
e@tern
"ediul
Intern
S E
%otrile te:nice i specifice
prevute care
asi0ur un confort sporit
;alitatea serviciior aliniate
la standardele interna ionale
+ama de servicii oferite
Personal calificat
Eficien a departamentului
de marJetin0
Dirocra ie
;osturi ridicate de pastrare
a standardelor propuse
Pre mai mare decat al
concuren ei
#ipsa unui pro0ram de
fideliare a clientelei
O
)ntrarea pe pie e e2terne
!evitaliarea
unui produs turistic Suceava
)nvesti ii masive /n
Suceava
Posibilitate
de intrare pe se0mente noi
%evoltarea pro0ramului
de promovare a !omGniei i
a onelor sale turistice
)nteresul turi tilor din
Ucraina cu privire la
re0iunea turistica Suceava
SO
Eficien a departamentului de
marJetin0 i calitatea
serviciilor oferite ne va
permite pe viitor s ptrundem
pe noi piee* ceea ce va duce la
creterea cifrei de afaceri (
EO
Prin devolatarea
pro0ramului de promovare
vom diminua pierderile aduse
de lipsa unui pro0ram de
fideliare a clientelei
T
)ntrarea altor pensiuni
pe pia a produsului turistic
Suceava
Posibilitatea scderii
interesului
consumatorilor fa
de produsele turistice
tradi ionale
)ntrarea unui concurent
puternic pe pia a Ucrainei
%evoltarea slab a
infrastructurii te:nice i a
economiei re0iunii Suceava
Slaba ima0ine a
!omaniei pe plan e2tern
ST
Prin calitatea ridicat a
serviciilor oferite pe care le
oferim clientilor* vom combate
ameninrile concurentilor
auto:toni si strini
ET
AvGnd /n vedere c pensiunea
este pe pia de pu in timp*
concurena nu va da o foarte
mare importan activitii
economice desf urat de
pensiune(
Strate0ia pe care o vom pune /n aplicare este strate0ia S"* deoarece folosindu9ne de
eficien a departamentului de marJetin0 i de calitatea serviciilor oferite ne vom e2tinde /n noi
pie e * unde vom avea o cre tere semnificativ a cifrei de afaceri(
?
5. ,ilan ini ial
Firma dorete s se e2tind i are nevoie de un capital /n valoare de =E mii lei( Pentru a
obine un credit* firma trebuie s depun documentaia necesar* plecGnd de la urmtoarea situaFie
bilanFier/0
+r crt. *enumirea element Sum/ +r crt *enumire element Sum/
- ;onturi la bnci /n lei ->*EEE - Furniori i creditori diveri --*EEE
, ;asa /n lei 3*=EE , ;redite bancare pe termen scurt @*=EE
7 Stocuri ?*EEE 7 Salarii i impoite aferente >*=EE
3 Producie facturat i ne/ncasat C*=EE
Total active curente 59)333 Total .asive curente 24)333
= Active fi2e ,3*EEE 3 ;redite bancare pe termen lun0 -7*EEE
> Amortiarea 3*EEE = ;apital propriu -=*EEE
> Fond de reerv 7*EEE
Total active fi@e 23)333 Total .asive .ro.rii 51)333
TOTAL ACTI% -9)333 TOTAL 'ASI% -9)333
Activ 'asiv
SituaFia veniturilor Gi a c6eltuielilor 0
( venituri totale A 7E EEE lei
( c:eltuieli totale A -= ,EE lei
( profit brut A -3 @EE lei
( impoitul pe profit ->B A ,7>@ lei
( profitul net A -, 37, lei
( dividente ,EB A ,3@>(3 lei
Alte informatii necesare .entru calculul indicatorilor 0
( c:eltuieli directe A C @EE lei
( rate de capital scandente A , -EE lei
( dobGni aferente A CEE lei
'olitica de creditare a firmei0
( recuperarea creanelor' ,? ile
( plata furniorilor i a creditorilor' 7= ile
Informa ii legate de acFiuni0
( valoare nominal a aciunii A -= lei K aciune
( valoare de pia a aciunii A ,E lei K aciune
Calculul indicatorilor financiari .e baza de bilan
5.1 Indicatorii metodologiei O+U*I
Indicat!i d" acti#itat"
a4 !ata capitalului de lucru 1!;#4
@
!;#A
= = B E, ( --7 -EE
EEE * --
37, * -,
-EE
lu!u "# $%&'$lul
(#' %!)*&'
situa ie favorabil
;apitalul de lucru A Active curente 8 Pasive curente A 7?*EEE 8 ,>*EEE A --*EEE
b4 !ata de eficien a stocurilor 1!ES4
!ESA
= = B -3E -EE
EEE * ?
@EE * C
-EE
+')u!&
"&!#'# ,#l'u&#l&
situa ie favorabil
Indicat!i d" !"nta$i%itat"
a4 !ata profitului calculat la cifra de afaceri 1!PI4
!PIA
B 33 * 3- -EE
EEE * 7E
37, * -,
-EE = = =
$*$#!& "# &*!$
(#' %!)*&'
1!PI L -=B4

situaie favorabil
b4 !ata profitului calculat la total active 1!PA4
!PAA
B @- * ,- -EE
EEE * =?
37, * -,
-EE = =
$'&-# ')'$l
(#' %!)*&'
1!PA L -=B4

situaie favorabil
Indicat!i d" %ic&iditat"
a4 !ata rapid a lic:idit ii 1!!#4
!!#A
-= * -
EEE * ,>
EEE * ? EEE * 7?
=

u!#('# O.l&/$'&&
S')u!& u!#('# A'&-#
lei
1!!# L E*@4 situaie favorabil
b4 !ata recuperrii crea elor 1!!;4
!!;A
--> 7>=
EEE * 7E
=EE * C
7>= = =
$*$#!& "# C&*!$
(#&($+$'# +& #0&+# F$'u!&
ile
1!!; L 3E de ile4 situaie nefavorabil
c4 !ata de plat a debitelor 1!P%4
!P%A
3EC 7>=
@EE * C
EEE * --
7>= = =
+
"&!#'# C,#l'u&#l&
C!#"&')!& Fu!(&1)!&
ile
1!P% L 7E de ile4 situaie nefavorabil
d4 !ata de acoperire a creditelor 1!A;4
!A;A
3@ * =
CEE -EE * ,
EEE * 3 37, * -,
=
+
+
=
+
+
$*#!#('# ").$(1& +$"#(' $%&'$l "# !$'$
$ $0)!'&1$!# (#' %!)*&'
1!A; L-4 situaie favorabil
e4 !ata de autofinan are 1!A4
!AA
> * ,
EEE * -=
EEE * 7C
= =
%!)%!&u $%&'$l
')'$l# "$')!&&
1!A M -4 8 situaie nefavorabil
5.2 Analiza ALT"A+
$
-
A
-C ( E
EEE * =?
EEE * ,> EEE * 7?
=

$'&-# T)'$l
u!#('# O.l&/$'&& u!#('# A'&-#
$
,
A
,, * E
EEE * =?
37, * -,
= =
$'&-# ')'$l
(#' %!)*&'
$
7
A
,> * E
EEE * =?
@EE * -3
= =
$'&-# ')'$l
.!u' %!)*&'ul
$
3
A
=- * E
EEE * 7C
EEE * ,E
= =
"$')!&& ')'$l
%!)%!&u & $%&'$lulu $ )('$.&l$ -$l)$!#$
&r( Ac iuniA EEE * -
-=
EEE * -=
K min
= =
$'&u(# $l$ () -$l)$!#$
+)&$l $%&'$l
actiuni
Ialoarea de pia a capitalului propriuA
EEE * ,E ,E EEE * - =
leiKactiune
C
$
=
A
=7 ( E
EEE * =?
EEE * 7E
= =
$'&-# ')'$l
$*$#!& "# &*!$
N
scor
A
= + + + +
= 3 7 , -
CC@ ( E 3, ( E -E? ( 7 @3? ( E ?-? ( E T T T T T

@@ * - =7 * E CC@ * E =- * E 3, * E ,> * E -E? * 7 ,, * E @3? * E -C * E ?-? * E = + + + + =
N
scor
A -*@@ ,*C M N
scor
M -*,7 situa ia firmei este incert
5.5 Analiza Conan ?older
!
-
A
?? * E
EEE * 7C
EEE * 7E
= =
"$')!&& ')'$l
$*$#!& "# &*!$
!
,
A
3C * E
EEE * =?
EEE * ,@
= =
$'&-# ')'$l
%#!0$(#(' $%&'$l
!
7
A
=7 * E
EEE * =?
EEE * ? EEE * 7?
=

$'&-# ')'$l
+')u!& u!#('# $'&-#
!
3
A
E7 * E
EEE * 7E
CEE
= =
$*$#!& "# &*!$
*&($(&$!# ,#l'u&#l&
!
=
A
,, * E
EEE * 7E
=EE * >
= =
$*$#!& "# &*!$
+$l$!&$l# ,#l'u&#l&
A
= + +
= 3 7 , -
-E * E @? * E -> * E ,, * E ,3 * E R R R R R

7, * E ,, * E -E * E E7 * E @? * E =7 * E -> * E 3C * E ,, * E ?? * E ,3 * E = + + =
AE*7,EMM3risc mare de faliment
B. viden ierea surselor de finan are
Firma dore te s / i e2tind activitatea i are nevoie de un /mprumut /n valoare de -EE(EEE lei(
Pentru procurarea resurselor de finan are* firma are /n vedere urmtoarele variante'
Indicator V1 V2 V3
K 100,000 80,000 50,000
D 0 20,000 50,000
L=D/K 0 0.25 1
tiind c rata dobGnii este de ,3B iar impoitul pe profit este ->B s se analiee evolu ia
efectului de levierului financiar 1l4 i a rentabilit ii financiare /n urmtoarele situa ii(
a4 r
e
L e* r
e
A ,>B6
b4 r
e
A e A ,3B6
c4 r
e
M e A ,,B6
a4 r
e
L e* r
e
A ,>B6
-E
Indicator V1 V2 V3
K 100,000 80,000 50,000
D 0 20,000 50,000
L=D/K 0 0.25 1
Rezultatul brut 12,000 12,000 12,000
Celtuieli !inanciare "D#e$ 0 5200 13000
Rezultatul %nainte de i&'ozit 12,000 (,800 )1,000
I&'ozit 1*20 1088 )1(0
+ro!it net 10,080 5,,12 )8-0
.!ect le/ier !inanciar0 l=L"re)e$ 0 0.005 0.02
Rata rentabilitatii !inanciare0 r!="+net/K$#100 10.08 ,.1- )1.(8
Atunci cGnd r
e
Le* efectul de levier financiar crete pe msur ce crete nivelul /ndatorrii* iar
rentabilitatea financiar are aceeai tendin de cretere(
b4 r
e
A e A ,3B6
Indicator V1 V2 V3
K 100,000 80,000 50,000
D 0 20,000 50,000
L=D/K 0 0.25 1
Rezultatul brut 10,000 10,000 10,000
Celtuieli !inanciare "D#e$ 0 -800 12000
Rezultatul %nainte de i&'ozit 10,000 5,200 )2,000
I&'ozit 1(00 832 )320
+ro!it net 8,-00 -,3(8 )1,(80
.!ect le/ier !inanciar0 l=L"re)e$ 0 0 0
Rata rentabilitatii !inanciare0 r!="+net/K$#100 8.- 5.-( )3.3(
Atunci cGnd r
e
Ae* efectul de levier financiar devine nul* iar rentabilitatea financiar este
aceeai indiferent de nivelul /ndatorrii(
c4 r
e
M e A ,,B6
Indicator V1 V2 V3
K 100,000 80,000 50,000
D 0 20,000 50,000
L=D/K 0 0.25 1
Rezultatul brut 8,000 8,000 8,000
Celtuieli !inanciare "D#e$ 0 --00 11000
Rezultatul %nainte de i&'ozit 8,000 3,(00 )3,000
I&'ozit 1280 5,( )-80
+ro!it net (,,20 3,02- )2,520
.!ect le/ier !inanciar0 l=L"re)e$ 0 )0.005 )0.02
Rata rentabilitatii !inanciare0 r!="+net/K$#100 (.,2 3.,8 )5.0-
Atunci cGnd r
e
Me* efectul de levier financiar devine ne0ativ i scade* pe msur ce crete
/ndatorarea firmei* iar rentabilitatea financiar are aceeai tendin de scdere(
--
-. 'revizionarea variantelor de .roiect de investi ii
Firma S(;( #a "vi S(!(#( inten ionea s se e2tind iar /n acest sens se pun spre anali
7 variante de proiect de investi ii ce se caracteriea prin urmtorii indicatori te:nico9economici(
Nr. Crt. Indicator Unitate de masura P1 P2 P3
1 In/e1titia totala "It$ ,50 *00 800
) anul 1 &ii lei 300 -00 (00
) anul 2 200 0 200
) anul 3 250 500 0
2 Ca'acitatea anuala de 'roductie "2$ &ii locuri ocu'ate 12 18 15
3 Valoarea anuala a 'roductiei "3$ &ii lei 8-0 12(0 1050
- Celtuieli anuale "C$ &ii lei -20 500 -50
5 Durata de !unctionare "D$ ani 10 10 10
( Durata de realizare a in/e1titiei "d$ ani 3 3 2
-,
4. Calcularea indicatori statici) de fundamentare a eficienFei economice a investiFiilor
&r( ;rt( )ndicator Unitate de msura P- P, P7 ;riteriu
- )nvesti ia total 1)t4 mii lei ?=E CEE @EE min
, ;apacitatea anual de produc ie 1O:4 mii locuri ocupate -, -@ -= ma2
7 Ialoarea anual a produc iei 1P:4 mii lei @3E -*,>E -*E=E ma2
3 ;:eltuieli anuale 1;:4 mii lei 3,E =EE 3=E min
= %urata de func ionare 1%4 ani -E -E -E ma2
> %urata de realiare a investi iei 1d4 ani 7 7 , min
? Profitul anual 1P:4 mii lei 3,E ?>E >EE ma2
@ Profit total 1Pt4 mii lei 3*,EE ?*>EE >*EEE ma2
C )nvesti ia specific /n func ie de O: 1s4 lei investi iKloc >,(=E =E(EE =7(77 min
-E )nvesti ia specific /n func ie de P: 1sQ4 lei investi iK- leu produc ie ob inut E(@C E(?- E(?> min
-- $ermenul de recuperare 1$4 ani -(?C -(-@ -(77 min
-, ;oeficientul de eficien economic 1e4 lei profit anualK- leu investit E(=> E(@3 E(?= ma2
-7 ;:eltuieli recalculate 1R4 mii lei efort total 3*C=E =*CEE =*7EE min
-3 ;:eltuieli specifice in func ie de O: 1J4 mii lei efort totalKloc 3-(,= 7,(?@ 7=(77 min
-= ;:eltuieli specifice in func ie de P: 1JQ4 lei efort totalK- leu produc ie ob ( E(=C E(3? E(=E min
-> !andamentul economic lei profit totalK- leu investit 3(>E ?(33 >(=E ma2
6 D 2 2
, '
=

6
,
3
I'
+ =

6 Q
,
4
I'
+ =

6
,
2
I'
T =
6
-
T I'
2
#
,
= =
6 D C, I' 5 + =

6
D 3
5
6
,

=

6 Q
D 4
5
6
,

=
6 - =
I'
2'
R
-7
9. Calculul indicatorilor imobiliz/rilor
( )6 -
-

=
+ =
"
,
, &
, " I M

6
,
&
&
3
M
0 =

6
Q
,
&
&
4
M
0 =
6
"
M
0
&
$
=
6 # M E
& &
=

6
,
&
3
E
=

6
Q
,
&
4
E
=

6
S
'
&
I
E
=
+r. Crt. Indicator Unitate de masur/ '1 '2 '5
- )nvesti ia total 1)t4 ?=E CEE @EE
9 anul - mii lei 7EE 3EE >EE
9 anul , ,EE E ,EE
9 anul 7 ,=E =EE E
, ;apacitatea anual de produc ie 1O:4 mii locuri ocupate -, -@ -=
7 Ialoarea anual a produc iei 1P:4 mii lei @3E -*,>E -*E=E
3 ;:eltuieli anuale 1;:4 mii lei 3,E =EE 3=E
= %urata de func ionare 1%4 ani -E -E -E
> %urata de realiare a investi iei 1d4 ani 7 7 ,
? Mrimea )mobilirii totale 1Mi4 mii lei imob( totale -*==E -*?EE -*3EE
@ )mobiliarea specific /n fc ( de O: 1mi4 mii lei imob(Kloc -,C(-? C3(33 C7(77
C )mobiliarea specific /n fc ( de P: 1mQi4 lei imob(Klei prod( ob ( -(@= -(7= -(77
-E )mobiliarea medie anual 1ma4 mii lei imob(Kan =->(>? =>>(>? ?EE
-- Pierderi din imobiliri 1Ei4 mii lei pierderi din imob( @*>@E -3*73@ -E*=EE
-, Efectul economic specific al imob( /n fc ( de O: 1T4 lei pierderi K buc ?,7(77 ?C?(-- ?EE
-7 Efectul economic specific al imob( /n fc ( de P: 1TQ4 lei pierderi K leu prod( ob ( -E(77 --(7C -E(EE
-3 Efectul economic specific al imob( /n fc ( de )t 1TQQ4 lei pierdereKlei inv( --(=? -=(C3 -7(-7
( ) ( ) ( ) ==E * - - 7 7 ,=E - , 7 ,EE - - 7 7EE
-
= + + + + + =
&
M
( ) ( ) ?EE * - - 7 7 =EE - - 7 3EE
,
= + + + =
&
M
( ) ( ) 3EE * - - , 7 ,EE - - 7 >EE
7
= + + + =
&
M
;. Calculul indicatorilor actualiza i la momentul v
aA,3B
aH Imobilizarea total/ actualizat/0
( ) 6 -
-
E

+
+ =
+ =
D "
D ,
,
,
-
$
$ I I'

( ) ( ) ( )
-
$
-
$
I' l#& 0&&
I'
= ( @,3, 7C>7 ,-7, = ( ,-3?
,- ( -7 7EE >> ( -E ,EE =C ( @ ,=E
,3 ( E - 7EE ,3 ( E - ,EE ,3 ( E - ,=E
-, -- -E
-
= + + =
= + + =
= + + + + + =
( ) ( ) C=?C =,@3 3,C= ,- ( -7 3EE =C ( @ =EE ,3 ( E - 3EE ,3 ( E - =EE
-, -E
,
= + = + = + + + =
-
$
I'
( ) ( ) @--3 >7C> -?-@ >> ( -E >EE =C ( @ ,EE ,3 ( E - >EE ,3 ( E - ,EE
-- -E
7
= + = + = + + + =
-
$
I'
-3
bH 'rofitul total actualizat0
( )
6
- -
$
$
2 2'
D
,
-
$
+
=
( )
-
$
-
$
2' l#& 0&& 2' 3 ( ,=?E -, ( > 3,E
,3 ( E
- =C ( @
3,E
,3 ( E
- ,3 ( E -
3,E
-E
-
= =

=
+
=
6 , ( 3>=- -, ( > ?>E
,
= =
-
$
2'
6 7>?, -, ( > >EE
7
= =
-
$
2'
cH #andamentul actualizat al investi iei0
6 -
)
P
v
ta
v
ta
=
-
$
R
6 >C ( E -
= ( @,3,
3 ( ,=?E
-
= =
-
$
R

6 =- ( E -
C=?C
, ( 3>=-
,
= =
-
$
R

6 == ( E -
@--3
7>?,
7
= =
-
$
R
dH Termenul actualizat de recu.erare0
6
4 - lo01
U 4 - 1 lo0V 4 - 1 lo0
Q
$
I $ $ 2, $ 2,
T
-
'$
D D
-
$
+
+ +
=
( ) ( ) [ ]
( )
( )
( )
6 ?> ( 7
EC7 ( E
,- ( 7 => ( 7
EC7 ( E
> ( ->,C lo0 => ( 7
EC7 ( E
, ( -C?@ @ ( 7>E? lo0 @ ( 7>E? lo0
,3 ( - lo0
, ( -C?@ =C ( @ 3,E lo0 =C ( @ 3,E lo0
,3 ( E - lo0
= ( @,3, ,3 ( E ,3 ( E - 3,E lo0 ,3 ( E - 3,E lo0
-E -E
Q
-
$(&
T
-
$
=

=

=
=

=
=
+
+ +
=
( ) ( ) [ ]
6 C3 ( -
EC7 ( E
-@ ( E
EC7 ( E
33 ( 3,,C lo0 3 ( >=,@ lo0
EC7 ( E
C=?C ,3 ( E ,3 ( E - ?>E lo0 ,3 ( E - ?>E lo0
-E -E
Q
,
$(&
T
-
$
= =
=

=
+ +
=
( ) ( ) [ ]
6 -= ( ,
EC7 ( E
=- ( 7 ?- ( 7
EC7 ( E
@--3 ,3 ( E ,3 ( E - >EE lo0 ,3 ( E - >EE lo0
-E -E
Q
7
$(& T
-
$
=

=
+ +
=
-=
A. Calculul indicatorilor .ro.uGi de metodologia ,/ncii "ondiale
Proiect -
6 I6 C6 I6 18J1K3.2BHL6I6a %6 %6a %+6 %+6a 18J1K3.5-HL6%+6a 18J1K3.BHL6 %+6a
- 7EE 7EE E(@E> ,3-(@ E 97EE 9,3, E(?3- 9,,, E(?-3 9,-3(,
, ,EE ,EE E(>= -7E E 9,EE 9-7E E(=3C 9--E E(=- 9-E,
7 ,=E ,=E E(=,3 -7- E 9,=E 9-7- E(3E> 9-E, E(7>3 9C-
3 3,E 3,E E(3,7 -??(? @3E 7==(7, 3,E -??(? E(7E- -,>(3 E(,> -EC(,
= 3,E 3,E E(73- -37(, @3E ,@>(33 3,E -37(, E(,,7 C7(>> E(-@> ?@(-,
> 3,E 3,E E(,?= --=(= @3E ,7- 3,E --=(= E(->= >C(7 E(-77 ==(@>
? 3,E 3,E E(,,, C7(,3 @3E -@>(3@ 3,E C7(,3 E(-,, =-(,3 E(EC= 7C(C
@ 3,E 3,E E(-?C ?=(-@ @3E -=E(7> 3,E ?=(-@ E(EC- 7@(,, E(E>@ ,@(=>
C 3,E 3,E E(-33 >E(3@ @3E -,E(C> 3,E >E(3@ E(E>? ,@(-3 E(E3@ ,E(->
-E 3,E 3,E E(--> 3@(?, @3E C?(33 3,E 3@(?, E(E= ,- E(E73 -3(,@
-- 3,E 3,E E(EC3 7C(3@ @3E ?@(C> 3,E 7C(3@ E(E7? -=(=3 E(E,= -E(=
-, 3,E 3,E E(E?> 7-(C, @3E >7(@3 3,E 7-(C, E(E,? --(73 E(E-@ ?(=>
-7 3,E 3,E E(E>- ,=(>, @3E =-(,3 3,E ,=(>, E(E, @(3 E(E-, =(E3
TOTAL ?=E 3*,EE 3*C=E RtaA @*3EE ItaA 73=E I&taA I&taA I&taA
-7-3 -*>,,(E3 7E@(, ,C(>> 97@(E,
1. Anga<amentul de ca.ital
l#& 0&&
$
C I 5'
D "
,
,
, , $
@ ( -7-7
4 - 1
-
4 1
-

+
=
=
+
+ =
2. #a.ortul dintre veniturile totale actualizate Gi costurile totale actualizate

> = = = - ,7 ( -
@ ( -7-7
E3 ( ->,,
l#& 0&&
l#& 0&&
5'
V'
!
$
$
proiectul este eficient iar analia continu
->
E3 ( ->,,
4 - 1
-
-

+
=
=
+
=
D "
,
,
, $
$
V V'
mii lei
A&t
a
A It
a
9 Rt
a
A ->,,(E39-7-7(@ A 7E@(,3 mii lei
5. %enitul net total actualizat

+
=
=
+
=
D "
,
,
, $
$
VN VN'
-
4 - 1
-
7E@(,, mii lei
73=E C=E * 3 3EE * @ = = =
, , ,
5 V VN
mii lei
B. Indicele de .rofitabilitate
a4 /n funcie de nivelul investiiei totale
J A -EE 7
I'
VN'
$
A
-EE
?=E
,, ( 7E@
7
l#& 0&&
l#& 0&&
A3-(EC B
b4 /n funcie de nivelul actualiat al investiiei totale
-EE
-7- -7E @ ( ,3-
,, ( 7E@
-EE Q 7
l#& 0&&
7
I'
VN'
6
$
$
+ +
= =
A>-*7EB

c4 /n form actualiat
-
-7- -7E @ ( ,3-
,, ( 7E@
- +
+ +
= + =
l#& 0&&
I'
VN'
6
$
$
$
A -(>-7
-. #ata intern/ de rentabilitate
B , ( 7? 33 * E B = B 7=
E, ( 7@ >> ( ,C
>> ( ,C
B4 7= B 3E 1 B 7=
W W
4 1
min ma2 min
= + =
=
+
+ =
+
+ =
+
+
$ $
'$
VN' VN'
VN
$ $ $ RIR
a M 2B:MN %+t
a
M 53;.22 mii lei
a M 5-:MN %+t
a
M 2A.44 mii lei
a M B3: MN %+t
a
M (5;.32 mii lei
a
ma2
A 3EB
a
min
A 7=B
!)! L a X proiect eficient
4. Cursul de revenire net actualizat
9 /n funcie de an0aFamentul de capital i venitul net total actualiat
;!&A A
#u!) l#&
#u!) 0&&
l#& 0&&
-$lu'$ VN'
l#& 5'
$
$
K CE ( -?
7@ ( ?7
@ ( -7-7
4 1
4 1
= =
6
l#& 0&& l#& VN'
$
,, ( 7E@ 4 1 =

0&&
l#&
l#& 0&&
-$lu'$ VN
'$
7@ ( ?7
,E ( 3
,, ( 7E@
4 1 = =
Y(
-Y A 3*,E l#&
-?
Proiect ,
6 I6 C6 I6 18J1K3.2BHL6 I6a %6 %6a %+6 %+6a 18J1K3.--HL6 %+6a 18J1K3.-3HL6 %+6a
- 3EE 3EE E(@E> 7,,(3 E 93EE 97,, E(>3= 9,=@ E(>>? 9,>>(@
, E E E(>= E E E E E(3-> E E(333 E
7 =EE =EE E(=,3 ,>, E 9=EE 9,>, E(,>@ 9-73 E(,C> 9-3@
3 =EE =EE E(3,7 ,--(= -,>E =7,(C@ ?>E 7,-(= E(-?7 -7-(= E(-C? -3C(?,
= =EE =EE E(73- -?E(= -,>E 3,C(>> ?>E ,=C(, E(--, @=(-, E(-7, -EE(7,
> =EE =EE E(,?= -7?(= -,>E 73>(= ?>E ,EC E(E?, =3(?, E(E@@ >>(@@
? =EE =EE E(,,, --- -,>E ,?C(?, ?>E ->@(? E(E3> 73(C> E(E=@ 33(E@
@ =EE =EE E(-?C @C(= -,>E ,,=(=3 ?>E -7> E(E7 ,,(@ E(E7C ,C(>3
C =EE =EE E(-33 ?, -,>E -@-(33 ?>E -EC(3 E(E-C -3(33 E(E,> -C(?>
-E =EE =EE E(--> =@ -,>E -3>(-> ?>E @@(-> E(E-, C(-, E(E-? -,(C,
-- =EE =EE E(EC3 3? -,>E --@(33 ?>E ?-(33 E(EE@ >(E@ E(E-- @(7>
-, =EE =EE E(E?> 7@ -,>E C=(?> ?>E =?(?> E(EE= 7(@ E(EE@ >(E@
-7 =EE =EE E(E>- 7E(= -,>E ?>(@> ?>E 3>(7> E(EE7 ,(,@ E(EE= 7(@
TOTAL CEE =*EEE =*CEE RtaA -,*>EE ItaA >?EE I&taA I&taA I&taA
-==E ,*377(E> @@7(, 9,?(, ,>(?>
1. Anga<amentul de ca.ital
l#& 0&&
$
C I 5'
D "
,
,
, , $
C ( -=3C
4 - 1
-
4 1
-

+
=
=
+
+ =
2. #a.ortul dintre veniturile totale actualizate Gi costurile totale actualizate

> = = = - =? ( -
C ( -=3C
E> ( ,377
l#& 0&&
l#& 0&&
5'
V'
!
$
$
proiectul este eficient iar analia continu
E> ( ,377
4 - 1
-
-

+
=
=
+
=
D "
,
,
, $
$
V V'
mii lei
A&ta A Ita 9 Rta A ,377(E>9-=3C(C A @@7(-> mii lei
-@
5. %enitul net total actualizat

+
=
=
+
=
D "
,
,
, $
$
VN VN'
-
4 - 1
-
@@7(-> mii lei
?EE * > CEE * = >EE * -, = = =
, , ,
5 V VN
mii lei
B. Indicele de .rofitabilitate
a4 /n funcie de nivelul investiiei totale
J A -EE 7
I'
VN'
$
A
-EE
CEE
-> ( @@7
7
l#& 0&&
l#& 0&&
AC@(-7 B
b4 /n funcie de nivelul actualiat al investiiei totale
-EE
,>, 3 ( 7,,
-> ( @@7
-EE Q 7
l#& 0&&
7
I'
VN'
6
$
$
+
= =
A-=-(-,B

c4 /n form actualiat
-
,>, 3 ( 7,,
-> ( @@7
- +
+
= + =
l#& 0&&
I'
VN'
6
$
$
$
A ,(=--
-. #ata intern/ de rentabilitate
B 3= ( =, 3C * E B = B =E
, ( ,? ?> ( ,>
?> ( ,>
B4 =E B == 1 B =E
W W
4 1
min ma2 min
= + =
=
+
+ =
+
+ =
+
+
$ $
'$
VN' VN'
VN
$ $ $ RIR
a M 2B:MN %+t
a
M ;;5.14 mii lei
a M -3:MN %+t
a
M 24.94 mii lei
a M --: MN %+t
a
M (29.2 mii lei
a
ma2
A ==B
a
min
A =EB
!)! L a X proiect eficient
4. Cursul de revenire net actualizat
9 /n funcie de an0aFamentul de capital i venitul net total actualiat
;!&A A
#u!) l#&
#u!) 0&&
l#& 0&&
-$lu'$ VN'
l#& 5'
$
$
K 7? ( ?
,@ ( ,-E
C ( -=3C
4 1
4 1
= =
6
l#& 0&& l#& VN'
$
-> ( @@7 4 1 =

0&&
l#&
l#& 0&&
-$lu'$ VN'
$
,@ ( ,-E
,E ( 3
-> ( @@7
4 1 = =
Y(
-Y A 3*,E l#&
-C
Proiect 7
6 I6 C6 I6 18J1K3.2BHL6 I6a %6 %6a %+6 %+6a 18J1K3.--HL6 %+6a 18J1K3.-3HL6 %+6a
- >EE >EE E(@E> 3@7(> E E 9>EE 93@7(> E(>3= 97@? E(>>? 93EE(,
, ,EE ,EE E(>= -7E E E 9,EE 9-7E E(3-> 9@7(, E(333 9@@(@
7 3=E 3=E E(=,3 ,7=(@ -E=E ==E(, >EE 7-3(3 E(,>@ ->E(@ E(,C> -??(>
3 3=E 3=E E(3,7 -CE(3 -E=E 333(-= >EE ,=7(@ E(-?7 -E7(@ E(-C? --@(,
= 3=E 3=E E(73- -=7(= -E=E 7=@(E= >EE ,E3(> E(--, >?(, E(-7, ?C(,
> 3=E 3=E E(,?= -,7(@ -E=E ,@@(?= >EE ->= E(E?, 37(, E(E@@ =,(@
? 3=E 3=E E(,,, CC(C -E=E ,77(- >EE -77(, E(E3> ,?(> E(E=@ 73(@
@ 3=E 3=E E(-?C @E(== -E=E -@?(C= >EE -E?(3 E(E7 -@ E(E7C ,7(3
C 3=E 3=E E(-33 >3(@ -E=E -=-(, >EE @>(3 E(E-C --(3 E(E,> -=(>
-E 3=E 3=E E(--> =,(, -E=E -,-(@ >EE >C(> E(E-, ?(, E(E-? -E(,
-- 3=E 3=E E(EC3 3,(7 -E=E C@(? >EE =>(3 E(EE@ 3(@ E(E-- >(>
-, 3=E 3=E E(E?> 73(, -E=E ?C(@ >EE 3=(> E(EE= 7 E(EE@ 3(@
TOTAL @EE 3*E=E =*7EE RtaA -E*=EE ItaA =,EE I&taA I&taA I&taA
->C- ,*=-7(?E @,,(@ 9,7(, 73(,
1. Anga<amentul de ca.ital
l#& 0&&
$
C I 5'
D "
,
, , , $
->C-
4 - 1
-
4 1
-

+
=
=
+
+ =
2. #a.ortul dintre veniturile totale actualizate Gi costurile totale actualizate

> = = = - 3C ( -
->C-
? ( =-7 * ,
l#& 0&&
l#& 0&&
5'
V'
!
$
$
proiectul este eficient iar analia continu
? ( =-7 * ,
4 - 1
-
-

+
=
=
+
=
D "
,
, , $
$
V V'
mii lei
A&ta A Ita 9 Rta A ,*=-7(? 9->C- A @,,(@ mii lei
,E
5. %enitul net total actualizat

+
=
=
+
=
D "
,
,
, $
$
VN VN'
-
4 - 1
-
@,,(@ mii lei
,EE * = 7EE * = =EE * -E = = =
, , ,
5 V VN
mii lei
B. Indicele de .rofitabilitate
a4 /n funcie de nivelul investiiei totale
J A -EE 7
I'
VN'
$
A
-EE
@EE
@ ( @,,
7
l#& 0&&
l#& 0&&
A-E,(@= B
b4 /n funcie de nivelul actualiat al investiiei totale
-EE
-7E > ( 3@7
@ ( @,,
-EE Q 7
l#& 0&&
7
I'
VN'
6
$
$
+
= =
A-73(E>B

c4 /n form actualiat
-
-7E > ( 3@7
@ ( @,,
- +
+
= + =
l#& 0&&
I'
VN'
6
$
$
$
A ,(73
-. #ata intern/ de rentabilitate
B C= ( =, =C * E B = B =E
, ( ,7 , ( 73
, ( 73
B4 =E B == 1 B =E
W W
4 1
min ma2 min
= + =
=
+
+ =
+
+ =
+
+
$ $
'$
VN' VN'
VN
$ $ $ RIR
a M 2B:MN %+t
a
M ;22.; mii lei
a M -3:MN %+t
a
M 5B.2 mii lei
a M --: MN %+t
a
M (25.2 mii lei
a
ma2
A ==B
a
min
A =EB
!)! L a X proiect eficient
4. Cursul de revenire net actualizat
9 /n funcie de an0aFamentul de capital i venitul net total actualiat
;!&A A
#u!) l#&
#u!) 0&&
l#& 0&&
-$lu'$ VN'
l#& 5'
$
$
K >7 ( @
C ( -C=
->C-
4 1
4 1
= =
6
l#& 0&& l#& VN'
$
@ ( @,, 4 1 =

0&&
l#&
l#& 0&&
-$lu'$ VN'
$
C ( -C=
,E ( 3
@ ( @,,
4 1 = =
Y(
-Y A 3*,E l#&
13. Centralizarea indicatorilor
,-
&r( ;rt( )ndicatori Proiect - Proiect , Proiect7 ;riteriu de ale0ere
- s >,(= =E =7(77 min
, sQ E(@C7 E(?-3 E(?>, min
7 $ -(?@ -(-@ -(77 min
3 e E(=> E(@3 E(?= ma2
= R 3C=E =CEE =7EE min
> J 3-(,= 7,(?@ 7=(77 min
? JQ E(=C E(3? E(= min
@ ! 3(> ?(3 >(= ma2
C Mi -==E -?EE -3EE min
-E mi -,C(-? C3(33 C7(77 min
-- mQi -(@= -(7= -(77 min
-, ma =->(>? =>>(>? ?EE min
-7 Ei @>@E -373@ -E=EE min
-3 T ?,7(77 ?C?(-- ?EE min
-= TQ -E(77 --(7C -E min
-> TQQ --(=? -=(C3 -7(-7 min
-? )ta @,3,(= C=?C @--3 min
-@ Pta ,=?E(3 3>=-(, 7>?, ma2
-C !a 9E(>C 9E(=- 9E(== ma2
,E $a 7(?> -(C3 ,(-= min
,- A&ta 7E@(,3 @@7(-> @,,(@ ma2
,, ra -(,7 -(=? -(3C ma2
,7 I&ta 7E@(,, @@7(-> @,,(@ ma2
,3 J 3-(EC C@(-7 -E,(@= ma2
,= JQ >-(7 -=-(-, -73(E> ma2
,> Ja -(>- ,(=- ,(73 ma2
,? !)! 7?(, =,(3= =,(C= ma2
,@ ;!&A -?(C ?(7? @(>7 min
.n urma calculrii tuturor indicatorilor de eficien economic a investiiilor* putem
concluiona c varianta optim de proiect de investiii este P ,( Parcur0Gnd indicatorii analiei
economico9financiare i observGnd reultatele putem afirma c firma S(;( #a "vi S(!(#( va obine
cu si0uran creditul de care are nevoie(
,,