Sunteți pe pagina 1din 64

5.

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNA IONAL


1
5.1. Concept. Variet i.
5.1.1. Defini ie. Conceptul de arbitraj comercial interna ional este, dup cum am
artat cu un alt prilej
2
, susceptibil de mai multe accep iuni, i anume :
ntr-o prim accep ie, acest concept desemneaz mijlocul corespunztor de a
reglementa rapid i echitabil litigiile interna ionale care pot s rezulte din tranzac iile
comerciale n domeniul schimburilor de bunuri i sericii i din contractele de cooperare
industrial.
ntr-o alt accep ie, conceptul la care ne re!erim poate !i de!init ca metod de
solu ionare a litigiilor nscute din rela iile comerciale interna ionale.
n !ine, arbitrajul comercial interna ional se analizeaz ca jurisdic ie special i
derogatorie de la dreptul comun procesual, menit s asigure rezolarea litigiilor izor"te din
raporturile comerciale interna ionale i totodat s !aciliteze participarea statului la
diiziunea mondial a muncii.
#octrina juridic a !ormulat i alte de!ini ii conceptului n discu ie, dintre care cea
mai corect ni se pare a !i aceea ce d acestui concept semni!ica ia de institu ie juridic
pentru solu ionarea litigiilor interna ionale, de ctre persoane inestite cu aceast sarcin,
chiar de ctre pr ile contractante a!late n litigiu
$
.
5.1.2. Clasificri ale arbitrajului comercial interna ional. %rbitrajul comercial
interna ional se prezint n !orme ariate. #octrina juridic, utiliz"nd dierse criterii de
ordonare a acestor !orme, a !cut urmtoarele clasi!icri
&
:
a' n !unc ie de competen a material a arbitrajului se disting:
- arbitraje a"nd competen general n materie de comer interna ional( din aceast
categorie !ac parte arbitrajele cu s!er general de actiitate jurisdic ional n ce prie te
litigiile izor"te din raporturile de comer interna ional i cooperare economic
interna ional, ca de e)emplu: Curtea de %rbitraj de pe l"ng Camera de Comer
*nterna ional de la +aris, Curtea de %rbitraj de la ,ondra, *nstitutul -landez de %rbitraj,
%socia ia %merican de %rbitraj .%.%.%.', Curtea permanent de arbitraj de pe l"ng
Comisia german pentru probleme de arbitraj etc. i
- arbitraje a"nd competen special n domeniul comer ului interna ional( !ac parte
din aceast categorie arbitrajele specializate pe solu ionarea anumitor litigii, de regul cele
izor"te din comer ul cu anumite mr!uri .sau produse', precum: Camera arbitral de
bumbac din ,e /"re sau 0ribunalul de arbitraj al bursei de bumbac din 1remen .care sunt
pro!ilate pe solu ionarea litigiilor din domeniul comer ului interna ional cu te)tile', ,ondon
Corn 0rade %ssociation .specializat pe litigii de comer interna ional cu produse alimentare'
etc.
b' n !unc ie de competen a teritorial a instan ei de arbitraj se disting:
- arbitraje de tip bilateral care sunt create prin conen ii interna ionale bilaterale i au
competen s solu ioneze numai litigiile izor"te din raporturile de comer interna ional
dintre subiec ii de drept apar in"nd ordinii juridice na ionale a statelor pr i la acele
1
2.3. Costin i 4ergiu #eleanu, Dreptul comer ului interna ional. I Partea general. , 5ditura ,62*3% ,57, 1ucure ti, 1889,
p. 1&:- 22$.
2
2.3. Costin , Dreptul comer ului interna ional, 5ditura #acia, Cluj-3apoca, 18:9, p. 5; i urm.
$
0.<. +opescu, C. 1rsan, Dreptul comer ului interna ional, ol. *=, 6niersitatea 1ucure ti, 18:$, p. $.
&
C. 1rsan, #.%. 4itaru, Dreptul comer ului interna ional, ol. *, 6niersitatea din 1ucure ti, 18::, p. 1:5 i urm.
1
conen ii( a a bunoar: Camera arbitral !ranco-german pentru produsele solului i
Comisia americano-canadian de arbitraj comercial etc.(
- arbitraje de tip regional, constituite printr-o conen ie multilateral per!ectat de
statele dintr-o anumit zon geogra!ic i care sunt competente s solu ioneze litigii din
comer interna ional iite ntre subiec i de drept apar in"nd ordinii juridice na ionale din
statele semnatare ale acelei conen ii( !ac parte din aceast categorie de pild, Comisia
scandina de arbitraj pentru piei, Comisia interamerican de arbitraj comercial a crei
competen include pe partenerii comerciali din cadrul -rganiza iei 4tatelor %mericane
.-.4.%.' etc.(
- arbitraje avnd voca ie universal , a cror competen teritorial se e)tinde la scar
planetar, ele !iind abilitate s solu ioneze litigii dintre participan ii la raporturi de comer
interna ional din toate rile lumii .indi!erent de zona geogra!ic n care acestea sunt
situate'( men ionm n acest sens Curtea de %rbitraj de pe l"ng Camera de Comer i
*nterna ional de la +aris.
c' n !unc ie de structura organizatoric se !ace distinc ie ntre:
- arbitrajul ad-hoc .sau ocazional', care are o durat e!emer i este organizat n
con!ormitate cu ini iatia pr ilor( asemenea instan e !unc ioneaz numai n ederea
solu ionrii unui litigiu bine determinat cu care au !ost inestite, e)isten a lor ncet"nd odat
cu pronun area hotr"rii sau cu e)pirarea termenului n care trebuiau s decid, i
- arbitrajul institu ionalizat a"nd caracter permanent, a crui e)isten nu este
dependent de durata unui anumit litigiu concret determinat( el i e)ercit atribu iile
jurisdic ionale nentrerupt i cu caracter de continuitate ori de c"te ori este sesizat, !iind
organizat sub !orma unor centre permanente de arbitraj ce !unc ioneaz n cadrul unor
organiza ii pro!esionale, sau pe l"ng o camer de comer na ional ori interna ional.
d' n !unc ie de atribu iile con!erite arbitrilor e)ist:
- arbitraj de drept strict .sau de iure', care se distinge prin aceea c arbitrii statueaz
potriit normelor de drept incidente n cazul dat n care ei sunt obliga i s le respecte( acest
arbitraj constituie regula, !iind arbitrajul de drept comun n materia raporturilor de comer
interna ional( ori de c"te ori pr ile nu !ac nici o men iune special priind arbitrajul acesta
a !i un arbitraj ad-hoc, iar puterile acordate arbitrilor sunt acelea ale unui arbitraj de drept
strict, i
- arbitraj de echitate .sau ex aequo et bono' de speci!icul cruia este !aptul c se
realizeaz dup principiile de echitate i nu potriit normelor de drept( este deci un arbitraj
de acto, arbitrii nea"nd obliga ia s aplice normele legale de drept material i nici pe
acelea de procedur.
e' n !unc ie de aderen ele .na ionale sau interna ionale' pe care le are obiectul
litigiului se disting:
- arbitraj na ional .sau intern', ce are ca obiect solu ionarea unui litigiu izor"t dintr-
un contract lipsit de aderen e interna ionale ntruc"t toate elementele susceptibile de a-i
con!eri asemenea aderen e .precum: locul ncheierii lui, cel al e)ecutrii obliga iilor asumate
de pr i, domiciliul, re edin a, cet enia persoanei !izice, ori sediul, na ionalitatea persoanei
juridice etc.' se a!l ntr-un singur stat, au legtur cu un singur stat( n cazul n care reunul
dintre elementele raportului juridic are legtur cu o alt ar .cu sistemul de drept al unei
alte ri', acel raport juridic nceteaz s aib caracter intern .sau na ional', dob"ndind
caracter interna ional, i ca urmare un eentual litigiu ntre pr i a primi i el caracter
interna ional(
2
- arbitraj strin .sau interna ional ', ce are ca obiect litigii izor"te din contracte cu
aderen e interna ionale, adic legturi cu cel pu in dou state di!erite, cu cel pu in dou
sisteme na ionale de drept.
5.2. Aspecte relevante privitoare la principalele forme de arbitraj
5.2.1. Arbitrajul ad-hoc (sau ocazional). n e)primarea art. *, pct. 2, lit. b din
Conen ia 5uropean de %rbitraj Comercial *nterna ional per!ectat la >enea pe data de 21
aprilie 18?1 arbitraj ad-hoc nseamn @A reglementarea litigiilorA de ctre arbitrii numi i
pentru cazuri determinateAB. 5ident aceast !ormul con ine elemente importante pentru o
de!ini ie a arbitrajului ad-hoc .sau ocazional', dar nu se poate substitui unei de!ini ii propriu-
zise a conceptului, deoarece n cuprinsul ei nu se regsesc cu claritate cele dou elemente
esen iale C genul pro)im i di!eren a speci!ic C ale oricrei de!ini ii corecte.
n ce ne prie te credem c pe baza elementelor con inute de te)tul citat din
conen ia interna ional men ionat, arbitrajul ad-hoc .sau ocazional' poate !i de!init ca
!orm de jurisdic ie nestatal, cu caracter particular susceptibil de utilizare n raporturile de
comer interna ional, constituit prin oin a pr ilor litigante n ederea solu ionrii
litigiului iit ntre ele.
%rbitrajul ad-hoc sau institu ional constituie dreptul comun n materie de arbitraj
comercial interna ional. 5l prezint urmtoarele trsturi distincte:
a' !unc ioneaz numai n ederea solu ionrii unui litigiu determinat( o dat cu
pronun area sentin ei, e)isten a acestei instan e de arbitraj nceteaz(
b' at"t structura sa, c"t i regulile de procedur pe care este chemat s le respecte
se stabilesc de ctre mpricinat n !iecare caz n parte(
c' !iind dependente de oin a pr ilor, structura sa i procedura pe care trebuie s
o urmeze sunt ariabile, deosebindu-se n principiu de la un litigiu la altul .spre e)emplu:
ntr-un caz dat pr ile conin ca litigiul lor s !ie solu ionat de un singur arbitru, iar n alt caz
ele opteaz pentru un complet !ormat din doi arbitrii i un supraarbitru( la !el ele pot decide
ca sentin a arbitral pronun at s !ie de!initi sau s !ie supus unor ci de atac etc.'(
d' n cazul n care arbitrajul ad-hoc localizat n ara noastr este guernat de
preederile unei conen ii interna ionale .cum este bunoar cea de la >enea din 1;?1'
este posibil participarea n calitate de arbitru i a unei persoane a"nd cet enie strin(
e' un arbitraj ad-hoc localizat n <om"nia poate !i supus, n temeiul oin ei
pr ilor, unei legi strine atunci c"nd o conen ie interna ional le autorizeaz s e)ercite o
atare op iune( este necesar s !ie ns ndeplinit condi ia ca legea strin pre!erat de pr i
s nu contrazic norme imperatie din dreptul nostru(
!' are caracter !acultati, esen ialmente oluntar.
#ispozi iile de drept procesual rom"n .n msura n care le reine calitatea de lex
causae' caracterizeaz arbitrajul ad-hoc ca o institu ie !acultati, supus totodat unei
dependen e accentuate !a de instan ele judectore ti.
%st!el, acestor instan e le reine rolul de autoritate competent s desemneze pe
supraarbitru c"nd se iesc nen elegeri ntre arbitrii cu priire la desemnarea acestuia, sau
atunci c"nd arbitrii desemna i nu sunt mputernici i prin compromis sau prin clauza
compromisorie s-l aleag( pe de alt parte, legea d n competen a instan elor judectore ti
solu ionarea oricror cereri de recuzare priitoare la reun arbitru( controlul legalit ii i
temeiniciei sentin ei arbitrale se e)ercit de asemenea de ctre instan ele judectore ti, pe
calea cererii de anulare a recursului contesta iei sau reizuirii( n !ine, numai instan ele
$
judectore ti sunt competente s inesteasc cu !ormul e)ecutorie sentin ele arbitrale, n
cazul n care se constat c aceste sentin e nu pot !i aduse la ndeplinire de bunoie.
%naliza elementelor de distinc ie ale arbitrajului ad-hoc duce ineitabil la concluzia c
ceea ce caracterizeaz acest arbitraj este nainte de toate ine)isten a unor elemente legal
prestabilite. #ar aceast particularitate caracterizant a lui demonstreaz, prin consecin ele
pe care le implic, precaritatea arbitrajului n discu ie ca !orm de jurisdic ie. ntr-ader
absen a unor reglementri adecate, su!iciente, conduce adeseori la impas, la imposibilitatea
solu ionrii di!erendului pe calea arbitrajului
1
. Conen ia de la >enea din 18?1 o!er o
solu ie pentru dep irea de!icien ei semnalate determin"nd procedura de urmat atunci c"nd
pr ile, de i au conenit s supun litigiul unui arbitraj ad-hoc nu au decis i cu priire la
actiitatea arbitrajului. #ar, aceast solu ie nu i-a doedit p"n n prezent utilitatea practic.
Da de aceast situa ie, rm"ne totu i o modalitate de dep ire a di!icult ii
semnalate ce trebuie luat n considerare, anume ca pr ile s stabileasc unu minim de
msuri organizatorice pentru acest arbitraj creat de ele, prin trimiterea la un regulament de
arbitraj care naturalmente cuprinde toate condi iile i regulile apte s asigure normala
des! urare a procesului arbitral.
5.2.2. Arbitrajul institu ional .sau institu ionalizat '. Con!orm art. *, pct. 2, lit. b din
Conen ia european de arbitraj comercial interna ional, semnat la >enea n 21 aprilie
18?1 reglementarea litigiilor de ctre institu ii permanente de arbitraj constituie, alturi de
arbitrajul ad-hoc, o !orm de realizare a arbitrajului de comer interna ional.
#up cum am artat cu alt prilej
2
arbitrajul institu ional .sau institu ionalizat' este o
!orm a arbitrajului de comer interna ional a crei e)isten nu depinde de durata unui
anumit litigiu i care presupune e)ercitarea atribu iilor jurisdic ionale n mod nentrerupt,
!iind organizat ntr-un cadru institu ionalizat prin lege i a"nd caracter de permanen i
continuitate.
% adar, arbitrajul institu ionalizat se de!ine te printr-o organizare prestabilit pe baza
unui regulament propriu, care determin structurile permanente tipice unei asemenea
jurisdic ii.
n doctrin s-a precizat c arbitrajul institu ionalizat trebuie supus unei analize
nuan ate. %st!el, dac legea care instituie arbitrajul !i)eaz i modalitatea procedural atunci
e)ist arbitraj institu ional, iar dac legea instituie numai principiul potriit cruia litigiile
respectie urmeaz a !i solu ionate pe cale de arbitraj, arbitrajul respecti nu di!er esen ial
de arbitrajul oluntar, deoarece ntr-o atare ipotez pr ile sunt acelea care prin clauza
compromisorie sau prin compromis !i)eaz modalit ile de arbitrare
$
.
%rbitrajul institu ionalizat prezint numeroase i importante aantaje care-l !ac s !ie
din ce n ce mai pre!erat !a de arbitrajul ad-hoc. %semenea aantaje se eri!ic mai
pregnant n domeniul e)ecutrii sentin elor arbitrale. i e !iresc s !ie a a deoarece tocmai n
momentul punerii n e)ecutare a unor asemenea sentin e se pune problema de a se ti dac
au !ost respectate regulile !undamentale minimale, precum cele re!eritoare la respectul
drepturilor aprrii, solu ionarea litigiului de ctre arbitrii desemna i . i nu de ctre al ii'
etc.
+rintre aantajele mai semni!icatie pe care le prezint institu iile permanente de
arbitraj men ionm: competen a pro!esional a arbitrilor, procedura prestabilit pe care
1
-. Cp "n, 1. te!nescu, !ratat de drept al comer ului interna ional, ol. *, 5ditura %cademiei, 1ucure ti, 18:5, p. 21$.
2
2.3. Costin, op. cit., p. &8.
$
0.<. +opescu, op. cit., p. :;.
&
pr ile o pot recunoa te u or i i se pot con!orma la !el de u or, posibilit ile de a colmata
lacunele conen iei de arbitraj dac este incomplet sau insu!icient, completarea
tribunalului arbitral, sediul arbitrajului etc
1
. +e de alt parte nu trebuie ignorat nici !aptul c o
institu ie permanent prezint o oarecare stabilitate i, deci implicit un anumit grad de
certitudine, ceea ce i con!er multiple posibilit i de a- i aduce contribu ia la !ormarea unei
practici mai uni!orme. 0oate aceste aantaje au determinat n ultima reme n practica de
comer interna ional o eident predilec ie a participan ilor la comer ctre institu iile
permanente de arbitraj, ast!el nc"t marea majoritate a litigiilor iite ntre ace tia au !ost
ncredin ate spre solu ionare unor asemenea institu ii.
5)ist o arietate de centre permanente de arbitraj care se deosebesc ntre ele sub mai
multe aspecte dintre care cele priind competen a teritorial i competen a material sunt
mai releante. #ar dincolo de deosebirile care le separ, institu iile de arbitraj au i unele
note comune care le apropie, !c"nd posibile anumite generalit i. #intre acestea
men ionm:
a' Caracterul de permanen i continuitate al acestei !orme de jurisdic ie.
%rbitrajul institu ionalizat nu este constituit pentru a rezola un litigiu concret determinat, ci
ca jurisdic ie permanent cu oca ie de a solu iona orice litigiu ce intr n competen a ei i
cu priire la care a !ost inestit s ndeplineasc procedura arbitral i s dea o solu ie. % a
!iind e)isten a n timp a arbitrajului institu ionalizat nu se epuizeaz odat cu solu ionarea
unui anumit litigiu ce i-a !ost ncredin at spre rezolare, ci ea dureaz at"ta reme c"t
rm"ne n !iin temeiul legal pe baza cruia a !ost n!iin at i poate !unc iona respectia
institu ie de arbitraj.
b' 5)isten a unui regulament propriu de organizare i !unc ionare a institu iei
arbitrale. +rin acest regulament se determin structurile organizatorice permanente speci!ice
institu iei de arbitraj, ntre care autoritatea competent s desemneze arbitrii, lista arbitrilor
i secretariatul:
- C"t prie te autoritatea competent s desemneze arbitrii C appointing authoritE
C aceasta poate !i un organ colecti sau o anumit persoan. % a bunoar, n cazul n care
pr ile nu nominalizeaz arbitrul sau atunci c"nd se pune problema nlocuirii arbitrului
desemnat, nominalizarea i respecti nlocuirea arbitrului a !i decis de pre edintele
comisiei de arbitraj. 0ot ast!el pre edintele are competen a s desemneze supraarbitrul ori de
c"te ori arbitrii desemna i nu se or putea pune de acord cu priire la persoana
supraarbitrului.
- ,ista de arbitrii constituie un element component al structurii !iecrui centru de
arbitraj. 5a cuprinde o enumerare limitati a persoanelor ce pot ndeplini aceast !unc ie i
dintre care pr ile ce s-au adresat respectiei institu ii de arbitraj urmeaz s aleag !iecare
c"te un arbitru care s !ac parte din completul de arbitrii care a solu iona litigiul iit ntre
ele. Cei doi arbitrii desemna i de pr i or desemna la r"ndul lor supraarbitrul. ,ista de
arbitrii se ntocme te periodic, ceea ce nseamn c alctuirea ei este alabil numai p"n la
o nou ntocmire a sa. Dire te, dac unul sau unii din membrii completului de arbitraj nu ar
!igura n noua alctuire a listei de arbitrii !cut nainte !inalizrii litigiului cu a crui
solu ionare a !ost inestit acel complet, mandatul arbitrilor ce nu se regsesc pe noua list a
nceta numai odat cu pronun area sentin ei n litigiul a!lat n curs de solu ionare.
- 4ecretariatul ndepline te importante atribu ii administratie precum: !ace
comunicarea actelor ctre pr i, emite cita ii pentru termenele de dezbateri, asigur
1
Idem p. :1.
5
consemnarea sus inerilor !cute de participan ii la procedura arbitral n cadrul edin elor
de dezbateri, e!ectueaz comunicarea hotr"rilor date de organul arbitral.
c' 4tabilirea prin regulamentul propriu a unor reguli de procedur priind
solu ionarea litigiilor cu care este inestit instan a arbitral. #es! urarea procesului
arbitral ncepe dup constituirea completului de arbitrii. n principiu ea urmeaz regulile
instituite prin <egulamentul propriu al centrului de arbitraj la care s-au adresat pr ile
litigante.
5ste de precizat c unele din precizrile <egulamentului au caracter obligatoriu !iind
considerate ca acceptate implicit de ctre mpricina i a a cum sunt !ormulate. 5le se impun
respectului pr ilor neadmi "nd derogri conenite de pr i. %lte preederi regulamentare au
caracter !acultati pentru pr i, acestea din urm put"ndu-le aduce amendamentele cuenite
i considerate de ele ca necesare.
n doctrina juridic s-a e)primat opinia
1
c de i n principiu procedura de judecat la
arbitrajul institu ionalizat este prestabilit, instan a arbitral i pstreaz totu i un caracter
temporar de reme ce o atare instan se !ormeaz n ederea solu ionrii unui litigiu
determinat i e)ist ca atare numai p"n la pronun area hotr"rii n acel litigiu, chiar dac
!ormarea instan ei, actiitatea i ntreaga sa e)perien se consum n cadrul unor
mecanisme stabile.
Dormulm rezere !a de aceast opinie pentru urmtoarele considerente:
- *nstitu ia arbitral nu este n!iin at prin oin a pr ilor dintr-un litigiu, ci prin
e!ectul unei dispozi ii normatie !c"nd parte din ordinea juridic na ional a statului pe
teritoriul cruia i-a stabilit sediul principal.
- <egulamentul propriu al institu iei de arbitraj stabile te structuri organizatorice
alabile pentru orice litigiu cu care aceast institu ie ar !i sesizat.
- +rocedura arbitral stabilit prin acest regulament este susceptibil de aplicare
oricrui litigiu ce intr n competen a material i teritorial a respectiei institu ii.
- Caracterul permanent sau temporar al unei instan e jurisdic ionale trebuie
apreciat prin re!erire la instan a ns i ca institu ie, ca organ de jurisdic ie, iar nu prin
re!erire la structurile create de aceasta .!ie c ele sunt complete de arbitrii sau arbitrii unici'
i la segmente rupte arti!icial din actiitatea sa care chiar atunci c"nd se nedereaz ca !iind
ntr-un anumit !el intermitent, pe ansamblul ei este continu.
5.2.$. Arbitrajul de echitate (ex aeuo et bono). 3ormele de drept na ional sau
conen ional permit alturi de arbitrajul institu ional i cel ad-hoc .sau ocazional' i
arbitrajul n echitate. n realitate, acest arbitraj se analizeaz ca o arietate particular a
arbitrajului ad-hoc .sau ocazional'.
Cu un alt prilej
2
am de!init arbitrajul n echitate ca !iind acea !orm a arbitrajului
comercial interna ional care se realizeaz dup principiile de echitate i nu potriit normelor
de drept.
%rbitrajul de echitate este de !acto i se caracterizeaz prin urmtoarele particularit i
speci!ice:
a' arbitrul nu are obliga ia s aplice normele legale de drept material i nici pe
acelea de procedur(
b' solu ia dat de arbitru are caracter de!initi, !iind inatacabil la o alt instan
de arbitraj.
1
C. 1rsan, #.%. 4itaru, op. cit., p. 1::.
2
2.3. Costin, op. cit., p. 52 i urm.
?
Cu toate acestea arbitrajul de echitate rm"ne n perimetrul dreptului comercial
interna ional( n caz contrar el nu ar putea da satis!ac ie e)igen elor !undamentale ale
comer ului interna ional: securitate, certitudine i stabilitate.
Dacultatea arbitrilor de a judeca potriit con tiin ei lor este reglementat prin di!erite
dispozi ii normatie, !ie cu caracter na ional, .cum este cazul sistemelor de drept din Dran a,
5le ia, +ortugalia, >recia etc.', !ie cuprinse n regulamentele unor institu ii de arbitraj
comercial interna ional .de e)emplu, cel al Cur ii de %rbitraj de pe l"ng Camera de Comer
*nterna ional din +aris', !ie consacrate prin conen ii interna ionale .de pild Conen ia
european cu priire la arbitrajul comercial interna ional semnat la 21 aprilie 18?1 la
>enea'.
*ntegrarea arbitrajului de echitate n aria de inciden a dreptului rezult i din
urmtoarele elemente de speci!icitate ale acestuia:
- !acultatea pr ilor de a- i alege arbitrul . amiable compositeur' este recunoscut
prin lege( n acest sens art. =** pct. 2 din Conen ia european de arbitraj comercial
interna ional de la >enea din 18?1 dispune: @arbitrii or hotr ca mediatori amiabili, dac
aceasta este oin a pr ilor i dac legea care reglementeaz arbitrajul permite acest lucruB(
- ideea de echitate este inseparabil legat de aceea de justi ie, de drept, ceea ce
!ace ca arbitrul, solu ion"nd un litigiu s nu se poat limita riguros la simple tranzac ii pe
care pr ile i ntemeiaz preten iile(
- arbitrajul de echitate urmre te ca scop principal nu plasarea judec ii litigiului
n a!ara spa iului de inciden al dreptului, ci asigurarea unei proceduri mai simple i mai
u oare n rezolarea acestuia(
- arbitrii se pot pronun a numai n limitele inestirii lor(
- independen a procedural este limitat de principiile respectului drepturilor
aprrii .a crui ignorare !ace ca sentin a arbitral s nu poat !i e)ecutat' i al respectului
ordinii publice interna ionale a statelor .principiu care constituie o ngrdire a arbitrilor n
echitate'.
%rbitrajul de echitate i gse te legitimitatea numai n msura n care rezolarea
litigiului depinde n mod hotr"tor de aprecierile strii de !apt( de aceea este recomandabil,
din considerente de pruden , ca participan ii la raporturile de comer interna ional s
mani!este circumspec ie atunci c"nd se decid s supun litigiile ce eentual s-ar ii ntre ei
unui arbitraj n echitate.
0otodat este de obserat c integrarea arbitrajului n echitate n s!era de inciden a
dreptului nu este total. 5a se !ace de o manier care las arbitrilor largi posibilit i de a
ocoli dreptul eoc"nd principii de echitate al cror con inut urmeaz a !i precizat chiar de
ctre ace tia, n !iecare caz n parte. +are n a!ara oricrei ndoieli c totdeauna arbitrii or
rm"ne ata a i unui concept propriu de echitate care i poate trage geneza n sistemul lor de
drept i care poate !i di!erit de la un sistem de drept la altul.
6nii autori
1
!ac distinc ie ntre arbitrajul n echitate numit et aequo et bono i
arbitrajul ncredin at unor mediatori amiabili . amiables compositeurs' consider"nd c cel
dint"i .adic arbitrajul n echitate' se situeaz pe o pozi ie intermediar ntre arbitrajul de
iure .sau drept strict' i cel de-al doilea .adic cel ncredin at unor mediatori amiabili'. Cele
dou arbitraje nu se con!und ntre ele deosebindu-se unul de cellalt n !unc ie de puterile
con!erite arbitrilor. 4e precizeaz n conte)t c rolul ncredin at de pr i unor arbitrii care
judec n calitate de mediatori amiabili este acela de a gsi solu ii tranzac ionale n cauz,
1
C. 1rsan, #.%. 4itaru, op. cit., p. 1::-1:8( n acela i sens, -. Cp "n, 1. te!nescu, op, cit., p. 215.
9
reciproc aantajoase pr ilor litigante. Ca urmare ei sunt chema i s rspund unor e)igen e
de natur comercial i decid n deplin libertate, !r a !i inu i de preederile unor
dispozi ii legale ce eentual ar !i inocate n litigiul respecti. +rin consecin solu ia
pronun at de arbitrii se poate abate de la cea prescris e)plicit sau implicit de normele
legale incidente pentru cazul c"nd acestea ar !i aplicate.
+rin antitez cu aceste elemente caracterizante ale arbitrajului ncredin at unor
amiables compositeurs au !ost scoase n eiden particularit ile caracterizante ale
arbitrajului n echitate art"ndu-se c
1
acest arbitraj nu este sustras oricrei reglementri
legale, el nedes! ur"ndu-se n a!ara dreptului. 5ocarea echit ii nu comport nlturarea
de plano a aplicrii normelor de drept, ci presupune doar autorizarea arbitrilor de a le
interpreta ntr-un mod speci!ic, ntr-un conte)t apreciati mai larg, destinat s nlture unele
solu ii rigide sau de ordin !ormal. #eine ast!el posibil moderarea aplicrii normelor legale
n !unc ie de circumstan ele particulare ale spe ei. @n orice caz arbitrii sunt inu i s
respecte integral dou principii !undamentale de drept recunoscute ca atare n toate sistemele
de drept modern : dreptul de aprare al pr ilor i ordinea public n dreptul comer ului
interna ional, cu accep iunea sa speci!ic pentru ast!el de raporturiB
2
. 3umai cu aceast
condi ie sentin a pronun at n cazul dat a !i recunoscut i a putea !i e)ecutat.
Dormulm rezere cu priire la acest punct de edere. %m reprodus n e)tenso
!undamentarea sa teoretic pentru a da o claritate mai mare obiec iilor noastre !a de
argumentele inocate.
%st!el, nu se poate spune c arbitrajul ncredin at unor mediatori amiabili se poate
sustrage oricrei reglementri legale, pe c"nd arbitrajul de echitate se integreaz dreptului, el
nedes! ur"ndu-se n a!ara dreptului, de reme ce, dup cum am anticipat deja prin art. =**
pct. 2 al Conen iei europene de arbitraj comercial interna ional se precizeaz n termeni
e)plici i: @arbitrii or hotr ca mediatori amiabili, dac aceasta este oin a pr ilor i dac
legea care reglementeaz arbitrajul permite acest lucruB. <ezult deci !r echioc c
arbitrajul ncredin at unor mediatori amiabili .amiables compositeurs' este integrat dreptului,
deoarece i un asemenea arbitraj poate aea loc numai dac legea ce reglementeaz arbitrajul
permite acest lucru. i dac se ine seama i de !aptul c aceast condi ie a !ost instituit
printr-o lege interna ional .Conen ia european de arbitraj comercial interna ional din
18?1', deine !oarte clar c arbitrajul la care ne re!erim nu- i plaseaz e)isten a i nu- i
des! oar actiitatea ntr-un id juridic. 5l este integrat dreptului cel pu in n msura n care
i arbitrajul de echitate este integrat dreptului.
+e de alt parte nimic nu ndrept e te concluzia c arbitrajul ncredin at unor
mediatori amiabili ar aea libertatea s nesocoteasc cele dou principii juridice de
importan major C dreptul de aprare al pr ilor i ordinea public n dreptul comer ului
interna ional C pe care este inut s le respecte arbitrajul n echitate i nu numai el, ci orice
arbitraj.
0otodat dac se admite c eoc"nd principiile de echitate, arbitrii !ac posibil
moderarea aplicrii normelor legale n !unc ie de circumstan ele cazului dat i nlturarea
solu iilor legale rigide i !ormale C ceea ce ntr-o alt e)primare echialeaz cu nlturarea
legii, sau n cel mai bun caz cu eludarea ei, cci ce altcea poate semni!ica o aplicare a legii
care s nu in seama nici de litera i nici de spiritul ei C atunci de ce nu s-ar admite c i
mediatorii amiabili pot eoca acelea i principii de echitate i realiza aceea i oper de
1
1. te!nescu, *. <ucreanu, Dreptul comer ului interna ional , 5.#.+., 1ucure ti, 18:$, p. 125.
2
C. 1rsan i #.%. 4itaru, op. cit., p. 1:8.
:
moderare a dispozi iilor legii n tentatia lor de a gsi solu ii tranzac ionale conenabile
pr ilor litigante.
% adar, arbitrajul ncredin at unor mediatori amiabili nu se plaseaz n e)teriorul
domeniul dreptului, ci aidoma arbitrajului de echitate se integreaz acestuia n aceea i
msur i cu acelea i !inalit i ca i arbitrajul de echitate. 5l este n esen a sa un arbitraj de
echitate. #e aceea orice contrapunere a arbitrajului ncredin at unor mediatori amiabili,
arbitrajului de echitate, ni se pare nejusti!icat, arti!icial.
Concluzia la care ne-am oprit este con!irmat indirect i printr-o hotr"re a Comisiei
de arbitraj 1ucure ti
1
n care se arat c preederile art. =** pct. 2 din Conen ia de la
>enea din 18?1 sunt aplicabile deopotri i arbitrajului n echitate, chiar dac te)tul se
re!er numai la mediatorii amiabili. %ceast precizare a instan ei noastre de arbitraj
interna ional nu trebuie interpretat ca o doad a distinc iei pe care respectia instan o
!ace ntre arbitrajele men ionate, ci ca o echialare a lor.
5.$. Caracterele !enerale ale arbitrajului comercial interna ional.
5.$.1. "erminolo!ie. #numerare. Caracterele arbitrajului comercial interna ional
sunt sugerate prin chiar denumirea dat acestei jurisdic ii.
#enumirea de arbitraj interna ional a primit consacrare prin conen ii interna ionale,
ca i practica de comer interna ional i n doctrina juridic de specialitate. 5ste su!icient s
amintim n acest sens c aceast denumire apare n chiar titlul Conen iei europene asupra
arbitrajului comercial interna ional din 21 aprilie 18?1 .semnat le >enea'. +e de alt parte
Conen ia pentru recunoa terea sentin elor arbitrale strine, semnat la 1; iunie 185: la
3eF GorH a !ost precedat de o con!erin a 3a iunilor 6nite asupra arbitrajului comercial
interna ional. n !ine, denumirea de arbitraj comercial interna ional este consacrat i n
documentele Comisiei 3a iunilor 6nite pentru #reptul comer ului interna ional.
#enumirea la care ne re!erim .arbitrajul comercial interna ional' este acceptat !r
rezere i n practica de comer interna ional i n doctrina juridic de drept al comer ului
interna ional, i de drept interna ional al a!acerilor.
#in analiza acestei denumiri se desprind trei caractere generale semni!icatie ale
arbitrajului comercial interna ional, anume: caracterul arbitral( caracterul comercial i
caracterul interna ional.
- precizare se impune izai de aceste caractere, i anume: ele priesc arbitrajul ca
institu ie, sau mai e)act ca organ de jurisdic ie, iar nu litigiul arbitral propriu-zis care se
distinge prin caractere proprii, ce or !i analizate ntr-un alt paragra!.
5.$.2. Caracterul arbitral. %cest caracter e)prim ideea c arbitrii au abilitatea
necesar, sau mai e)act puterea su!icient de a statua .adic de a judeca' cu priire la litigiul
cu care au !ost inesti i s-l rezole.
5ste de obserat c sursa puterii arbitrilor de a judeca o anumit pricin nu este legea C
cum se nt"mpl n cazul instan elor de drept comun C ci oin a pr ilor litigante e)primat
ntr-un atare sens n conen ia de arbitraj, sau mai concret, n clauza compromisorie sau n
actul de compromis conenit de ele cu re!erire la litigiul e)istent.
+uterea arbitrilor de a statua se re!er la preten iile !ormulate de pr i. %ceste preten ii
se pot concretiza de e)emplu n reendicarea rezultatului economic al unei a!aceri cu priire
la care arbitrajul este chemat s stabileasc, con!orm cu preederile normelor de drept
incidente, care sunt drepturile i obliga iile mpricina ilor, care sunt condi iile de e)ecutare
a respectielor obliga ii i de e)ercitare a respectielor drepturi. n !unc ie de probele
1
/otr"rea C.%.1. nr. 21& din $1 octombrie 189:.
8
administrate n proces i de coningerea pe care arbitrii i-o !ormeaz analiz"nd acele probe,
solu ia dat de ei a putea !i una de condamnare a ambelor pr i ori numai a uneia dintre ele
sau, de e)onerare de plat a ambelor pr i. n cazul n care arbitrii constat c elementele de
!apt ale preten iei corespund cu cele aute n edere de norma de drept aplicabil, or decide
c preten ia !ormulat este ntemeiat, i or tran a litigiul ca atare.
n doctrina juridic s-a artat
1
c erbul a arbitra desemneaz opera ia de eri!icare i
constatare a unei situa ii juridice pree)istente asupra creia e)ist dezacord ntre pr i.
%rbitrul i atribu iile sale se compar cu judectorul i atribu iile sale. ntr-ader,
de i arbitrul este desemnat de pr i, el se comport i are ndatorirea s se comporte la !el cu
un judector obi nuit: el nu ac ioneaz n numele pr ilor sau a uneia dintre ele, ci trebuie s
se pronun e asupra preten iilor !ormulate de acestea mani!est"nd impar ialitate. 4entin a pe
care el o pronun trebuie s !ie rezultatul eri!icrilor i constatrilor ce a !cut n cadrul i
pe parcursul des! urrii unei proceduri jurisdic ionale cu respectarea principiului
contradictorialit ii.
Daptul c puterile arbitrilor de a solu iona litigiul cu care au !ost inesti i i au sursa
n acordul de oin al pr ilor litigante este de natur s con!ere arbitrului o indiscutabil
component contractual. mprejurarea nu este susceptibil s rpeasc arbitrului natura de
organ de jurisdic ie, iar sentin ei dat de arbitrii calitatea de act jurisdic ional. -rice
compara ie a sentin ei arbitrale cu alte acte juridice din materia contractelor, precum
tranzac ia sau mandatul, a pune n eiden nainte de toate aceast calitate a ei i a
e)clude posibilitatea asimilrii sale cu celelalte elemente de compara ie.
5.$.$. Caracterul comercial. Con!orm art. 1 alin. 1 pct. a din Conen ia european
asupra arbitrajului comercial interna ional .>enea 18?1' are caracter comercial arbitrajul
a"nd ca obiect litigii nscute sau care se or na te din opera iuni de comer interna ional,
ntre persoanele !izice sau juridice ce n momentul ncheierii Conen iei de arbitraj au
re edin e sau sedii n state di!erite.
%naliza te)tului men ionat permite concluzia potriit creia caracterul comercial al
arbitrajului decurge din caracterul comercial al litigiului arbitral.
5.$.&. Caracterul interna ional . #in cuprinsul art. 1 alin. 1 pct. a din Conen ia
european asupra arbitrajului comercial interna ional .>enea 18?1' rezult i caracterul
interna ional al arbitrajului. ntr-ader delimit"nd domeniul arbitrajului comercial
interna ional acest te)t !ace re!erire e)pres la litigii nscute sau care se or na te din
opera ii de comer interna ional. %naliza acestui te)t permite concluzia c un asemenea
arbitraj are oca ia de a solu iona litigii care la r"ndul lor au caracter interna ional. 4-ar
putea spune deci c arbitrajul interna ional are ca obiect litigii interna ionale din domeniul
comer ului. #in caracterul interna ional al respectielor litigii decurge ineitabil i
caracterul interna ional al arbitrajului.
n doctrina juridic s-a e)primat ns opinia
2
con!orm creia caracterul interna ional al
arbitrajului nu poate !i @caracterizat prin obiectul arbitrajului i anume litigiul arbitralB. n
acest sens s-a artat c e posibil ca litigiul s aib caracter interna ional, iar organul sesizat
cu solu ionarea lui s !ie na ional. Comisia rom"n de arbitraj, bunoar, este o institu ie
na ional ce !unc ioneaz n cadrul sistemului de drept rom"n i cu toate acestea litigiile pe
care le solu ioneaz au un caracter interna ional.
Dormulm rezere !a e aceast opinie sub urmtoarele aspecte:
1
0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. ?.
2
0,<, +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. ?.
1;
- dup prerea noastr caracterul na ional sau interna ional al unui arbitraj nu
trebuie determinat n !unc ie de caracterul na ional sau interna ional al institu iei de arbitraj
n sine, ci n raport cu competen a acelei institu ii de a solu iona litigii ntre participan ii la
comer ul interna ional sau ntre participan ii la comer ul na ional(
- de reme ce o institu ie de arbitraj este competent s solu ioneze litigii
izor"te din raporturi de comer interna ional, arbitrajul realizat de acea institu ie, n
asemenea litigii, are caracter interna ional(
- !aptul c o institu ie de arbitraj are competen s solu ioneze at"t litigii
izor"te din raporturile de comer interna ional, c"t i litigii izor"te din raporturi de comer
na ional, nu poate schimba caracterul interna ional al arbitrajului realizat cu acea institu ie
cu prilejul solu ionrii litigiilor cu care a !ost inestit de ctre participan ii la comer ul
interna ional.
2ulte dintre institu iile de arbitraj au o dubl oca ie, anume de a solu iona litigii
izor"te din raporturile de comer interna ional, dar i litigii care sunt generate de raporturile
comerciale stabilite ntre subiec i de drept na ional din ara unde !unc ioneaz institu ia ce
instrumenteaz arbitrajul. %st!el potriit art. 2 din <egulile de procedur ale Cur ii de
%rbitraj *nterna ional aprobate de Colegiul Cur ii de %rbitraj *nterna ional de pe l"ng
Camera de Comer i *ndustrie a <om"niei la 29 iulie 188; @Curtea de arbitraj este
competent s solu ioneze litigiile patrimoniale nscute din raporturi de comer e)terior sau
din alte asemenea raporturi dac una dintre pr i sau ambele pr i sunt strineB
1
.
+e de alt parte art. & din acelea i <eguli stabile te c n cazul n care pr ile conin,
Curtea de arbitraj este competent s solu ioneze i litigii nscute din raporturi contractuale
dintre societ ile comerciale constituite n <om"nia cu participare strin sau cu capital
integral strin i orice alte persoane juridice sau !izice rom"ne. #ar societ ile comerciale cu
participare strin sau cu capital integral strin constituite n <om"nia sunt persoane juridice
rom"ne, deci au calitatea de subiec i de drept na ional rom"n, iar raporturile juridice pe care
le stabilesc aceste societ i comerciale cu al i subiec i de drept na ional rom"n .persoane
!izice sau persoane juridice a"nd capital integral rom"n' apar in ordinii juridice interne a
<om"niei. +are deci surprinztor c men ionatele reguli de procedur nu acord competen
general Cur ii de %rbitraj 1ucure ti de a solu iona, atunci c"nd pr ile sunt de acord,
litigiile interenite ntre orice participan i la raporturile comerciale care se nasc i i
consum ntreaga e)isten pe teritoriul <om"niei, sub inciden a legilor <om"niei.
#iscriminarea pe care regulile de procedur n discu ie o !ac sub acest aspect ntre litigiile
interenite ntre societ i comerciale cu participare strin sau societ i comerciale cu capital
integral strin constituite n <om"nia i al i subiec i de drept rom"n .persoane juridice ori
persoane !izice' pe de o parte, i litigiile izor"te din raporturile contractuale stabilite ntre
ceilal i subiec i de drept rom"n, nu ni se pare justi!icat nici pe plan logic i nici pe plan
juridic. 0o i subiec ii de drept na ional implica i n raporturi comerciale trebuie s aib
acela i regim juridic sub aspectul jurisdic iei la care sunt supu i sau la care pot apela.
0ot ast!el %merican %rbitration %ssociation .%.%.%.' este competent s solu ioneze
at"t litigii cu caracter intern, c"t i litigii cu caracter interna ional.
1
+rin aliniatele 2 i $ ale acestui te)t se stabilesc condi iile n care aceast competen deine e!ecti. %ceste condi ii sunt:
pr ile s !i ncheiat n acest sens o conen ie scris sau ele s !i !ost obligate s supun litigiul dintre ele Cur ii de arbitraj n
temeiul unui acord interna ional. Conen ia pr ilor priind supunerea spre arbitrare a litigiului poate rezulta i din s"r irea
unor acte procedurale, cum sunt introducerea de ctre reclamant a unei cereri de arbitrare i acceptarea p"r"tului ca aceast cerere
s !ie solu ionat de Curtea de arbitraj.
11
Curtea de %rbitraj de pe l"ng Camera de Comer *nterna ional din +aris este o
institu ie prin e)celen de arbitraj interna ional, dat !iind c litigiile pe care aceast
institu ie este competent s le solu ioneze sunt i ele prin e)celen interna ionale. Curtea
de arbitraj la care ne re!erim este, de alt!el, interna ional prin chiar structura sa, precum i
prin compozi ia tribunalului arbitral. #ar dup cum s-a remarcat n doctrina juridic
1
nici n
acest caz nu se poate a!irma cu deplin certitudine c arbitrajul este desprins de orice cadru
na ional, adic neat"rnat de orice legtur cu legile i autorit ile unui stat.
Conceptul de arbitraj interna ional trebuie circumscris sub mai multe aspecte, i
anume:
- institu ii de arbitraj de tipul Cur ii de %rbitraj de pe l"ng Camera de Comer
*nterna ional din +aris sunt e)trem de pu ine( prealeaz organismele na ionale de arbitraj,
care prin natura lor speci!ic sunt str"ns legate de o anumit ar, sau chiar de un anumit
ora .ca de pild 1remen, ,ondra etc.'(
- distinc ia ntre arbitrajul strin i arbitrajul interna ional care se !ace n doctrina
juridic nu prezint interes practic.
n aceste condi ii denumirea de arbitraj comercial interna ional consacrat prin
Conen ia european asupra arbitrajului comercial interna ional din 21 aprilie 18?1 de la
>enea trebuie considerat ca re!erindu-se la litigii izor"te din opera ii de comer
interna ional ce au ca obiect mi cri de bunuri, sericii i monede dincolo de !rontierele
na ionale ale statelor.
5.&. $atura juridic a arbitrajului comercial interna ional.
5.&.1. %rientri &n doctrin. 3atura juridic a arbitrajului comercial interna ional nu
a primit o rezolare unitar n doctrina juridic. 5a a generat o pluralitate de opinii
contradictorii, contur"ndu-se trei concep ii di!erite n aceast priin , i anume:
contractual, jurisdic ional i mi)t .sau eclectic'.
n !unc ie de concep ia adoptat cu priire la natura juridic a arbitrajului se stabile te
regimul de drept interna ional priat al acestuia.
5.&.2. Concep ia contractual. Concepe arbitrajul comercial interna ional ca un
ansamblu de acte juridice a"nd natur contractual. %ceast natur juridic rezult din
!aptul c solu ionarea litigiului iit ntre partenerii contractuali este organizat de ei n i i
prin acordul lor, n limitele determinate de lege, ast!el nc"t ea s !ie realizat de persoane
care le inspir ncredere. #e aici consecin a c puterile arbitrilor i competen a lor de a
statua i trag geneza din oin a concordant a pr ilor litigante.
0otodat se admite c sentin a arbitral nu are putere de lucru judecat ntre
mpricina i, ea !iind declarat ireocabil de asemenea prin oin a pr ilor. Dor a juridic a
acestei sentin e se origineaz deci din oin a juridic a pr ilor litigante de a se aduce la
ndeplinire. 3u numai sentin a arbitral are putere e)ecutorie, ci i alte acte de natur pur
contractual C ca de pild contract de mprumut constatat printr-un nscris autentic C au o
asemenea putere. +e de alt parte, !aptul c instan a de judecat este chemat s
nominalizeze un arbitru suplinind oin a pr ii care n-a !ost e)primat n aceast problem,
d e)presie unui aspect particular al !or ei obligatorii a contractului. #esesizarea instan ei de
drept comun atunci c"nd constat e)isten a unei conen ii de arbitraj d e)presie cerin ei de
a nu se aduce atingere conen iei de arbitraj.
n !ine, similitudinea ce e)ist ntre motiele de recuzare a judectorilor i cele de
recuzare a arbitrilor este o consecin a preocuprii legiuitorului de a crea un cadru de
1
0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. 9.
12
impar ialitate i moralitate pentru actiitatea jurisdic ional a organului arbitral pe care
acela i legiuitor o permite.
5.&.$. Concep ia jurisdic ional. 4e !undeaz pe premiza c statul este de intorul
puterii legislatie i al puterii judectore ti. #e aici decurge dreptul su e)clusi de a
distribui justi ia pe ntregul teritoriu cuprins ntre !rontierele lui na ionale, pentru orice !el de
litigii i !r nici un !el de deosebire, pentru to i mpricina ii. %ceast prerogati se
analizeaz totodat i ca o obliga ie, deoarece ea con!er statului nu numai o !acultate ci i o
ndatorire.
4tatul este ns liber s dispun ca n anumite domenii strict delimitate pr ile n litigiu
s !ie autorizate de a supune di!erendul lor spre solu ionare arbitrajului. %rbitrajul apare
ast!el nu ca o crea ie a oin ei pr ilor, ci ca o !orm delegat de justi ie ncredin at, prin
oin a puterii suerane a statului, unor persoane priate ce nu au calitatea de !unc ionari
publici .sau mai e)act de angaja i ai statului' i nu ac ioneaz n numele acestuia.
4imilitudinile e)istente ntre actiitatea judectoreasc i actiitatea arbitrajului
con!irm odat mai mult dac era necesar caracterul jurisdic ional al acestuia din urm
.adic al arbitrajului'. #intre asemnrile care apropie instan ele re inem urmtoarele:
- at"t judectorul, c"t i arbitrul .sau n al i termeni, instan a de judecat, ca i
arbitrul' au puterea de a statua cu caracter obligatoriu pentru pr ile n litigiu asupra
temeiniciei i legalit ii preten iilor !ormulate de reclamant, i c"nd este cazul, i asupra
preten iilor !ormulate de p"r"t .prin ac iunea reconen ional'(
- hotr"rea pronun at de judector, i hotr"rea pronun at de arbitrii, stabile te
drepturile pr ilor litigante i obliga iile lor, ast!el c ea se constituie ca o dezlegare a
litigiului susceptibil de e)ecutare silit n eentualitatea c nu este e)ecutat oluntar(
- de reme ce at"t hotr"rea judectoreasc, c"t i hotr"rea arbitral sunt
susceptibile de e)ecutare silit, rezult c i ntr-un caz i n cellalt aducerea la ndeplinire
a solu iei dat de organul de jurisdic ie poate !i n!ptuit cu concursul !or ei de
constr"ngere a statului(
- anumite ci de atac mpotria sentin ei arbitrale sunt de competen a e)clusi
de solu ionare a instan ei judectore ti de drept comun, ceea ce apropie sensibil hotr"rea
arbitral de hotr"rea judectoreasc(
- unele legisla ii na ionale admit interen ia judectorului n cadrul procedurii
arbitrale recunosc"ndu-i dreptul de a desemna un arbitru C atunci c"nd partea ce trebuie s
!ac aceast desemnare nu- i nominalizeaz propriul arbitru determin"nd ast!el tergiersarea
sau chiar blocarea des! urrii procesului arbitral C precum i de a statua asupra unei cereri
de recuzare re!eritoare la un arbitru deja desemnat.
#in asemnrile n! i ate rezult c e)ist o anumit inter!eren ntre cele dou
actiit i jurisdic ionale C cea des! urat de instan i cea n!ptuit de arbitraj C care
uneori se realizeaz n cadrul aceluia i litigiu, iar aceast mprejurare con!irm ideea c ele
.adic actiit ile respectie' sunt similare ca natur.
n sprijinul caracterului jurisdic ional al actiit ii arbitrajului se mai aduce un
argument desprins din impactul pe care l produce conen ia de arbitraj asupra competen ei
instan ei de drept comun de a continua solu ionarea litigiului cu care a !ost inestit. ntr-
ader, instan a de drept comun are obliga ia s se desesizeze din o!iciu n ce prie te
litigiul cu re!erire la care pr ile au ncheiat o conen ie de arbitraj, situa ie ce eoc ideea
de litispenden compatibil numai cu organele de jurisdic ie a"nd natur similar.
1$
n irtutea argumentelor prezentate se conchide c procedura arbitral este de esen
judiciar. <ecunoa terea acestui caracter comport pe planul dreptului interna ional priat o
important consecin practic, i anume: lex ori .legea !orului' C adic legisla ia na ional
a rii pe teritoriul creia se a!l sediul arbitrajului C are prioritate, sau chiar e)clusiitate n
ce prie te procedura n !a a arbitrajului comercial interna ional.
5.&.&. Concep ia mixt (sau eclectic) . Consider c cele dou concep ii analizate C
contractual i jurisdic ional C priesc arbitrajul n mod unilateral lu"nd n considerare !ie
numai punctul de plecare al actiit ii ce des! oar, !ie numai speci!icul acelei actiit i.
#ar arbitrajul des! oar o actiitate comple) i trebuie caracterizat in"ndu-se seama de
ansamblul acesteia. 4-a artat
1
c arbitrajul este condi ionat n actiitatea lui att de originea
sa contractual e)primat prin conen ia de arbitraj .compromis sau clauz compromisorie'
C e)cep ie !ac doar cazurile c"nd este prezut ca obligatoriu n conen ii interna ionale C,
c"t i de !inalitatea sa jurisdic ional e)primat n sentin a pe care o pronun i care este
de!initi i e)ecutorie.
n esen , un contract C conen ie de arbitraj C produce e!ecte care sunt i de ordin
procedural
2
.
#ac, n principiu, cu prima constatare a autorilor la care ne re!erim suntem de acord,
consider"nd-o corect, apoi aceasta a doua a!irma ie ni se pare mult prea tran ant pentru a
putea !i acceptat. ntr-ader, nu contractul n general produce e!ecte de ordin procedural, ci
numai un anumit contract, anume conen ia de arbitraj .pe care autorii cita i o men ioneaz
doar cu titlu e)empli!icati' are o atare oca ie. +r ile contractante, cu e)cep ia celor din
conen ia de arbitraj, nu au nici o putere de a da oin ei lor juridice i alen e procedurale.
#e principiu, procedura jurisdic ional se determin prin lege, este deci de competen a legii.
5ste n a!ara oricrei ndoieli c arbitrajul comercial interna ional are at"t componente
contractuale, c"t i componente jurisdic ionale, iar aceast mprejurare i con!er o dubl
natur C contractual i jurisdic ional n acela i timp. #up cum s-a remarcat n doctrina
juridic
$
unele componente ale arbitrajului se caracterizeaz printr-un pronun at caracter
contractual .ca de pild: condi iile de aliditate ale conen iei arbitrale', iar altele
nedereaz un eident caracter jurisdic ional .precum con inutul cererii de arbitrare i al
nt"mpinrii, des! urarea dezbaterilor, administrarea probelor, pronun area hotr"rii,
punerea n e)ecutare a acestora etc.'.
+otriit concep iei mi)te, la care ne raliem, pe planul dreptului interna ional priat
arbitrajul este supus n principiu legii aplicabile conen iei de arbitraj, dar suport i
anumite inciden e ale legii !orului ce decurg din natura jurisdic ional a actiit ii de
arbitrare, actiitate ce n esen a sa, chiar dac este susceptibil de o dubl caracterizare,
rm"ne unic i are ca !inalitate solu ionarea corect i echitabil a litigiului e)istent ntre
pr ile raportului juridic de comer interna ional.
5.5. 'e!ea aplicabil arbitrajului comercial interna ional.
5.5.1. (olu ii posibile. ,egea aplicabil arbitrajului comercial interna ional nu se
con!und cu legea aplicabil !ondului litigiului.
#eterminarea legii aplicabile arbitrajului constituie o problem di!icil, deoarece ea
poate !i corect rezolat numai dac se !olose te ca punct de plecare i de re!erin natura
1
C. 1rsan, #.%. 4itaru, op. cit., p 182.
2
Idem, p. 182.
$
-. Cp "n, 1. te!nescu, op. cit., p. 21;.
1&
juridic a arbitrajului. -r, aceast chestiune a naturii arbitrajului, dup cum s-a artat
1
a
ocazionat e)primarea n doctrina juridic a trei opinii di!erite. Ca urmare solu ia a !i di!erit
n !unc ie de concep ia adoptat cu priire la natura arbitrajului.
Considerat prin prisma concep iei contractualiste priind natura arbitrajului,
problema determinrii legii aplicabile acestuia .adic arbitrajului' i gse te rezolarea prin
luarea n considerare a autonomiei de oin n alegerea legii aplicabile tuturor actelor pe
care le implic arbitrajul.
n practica !rancez a !ost adoptat aceast concep ie pe considerentul c @les
sentences Iui ont pour base un compromis !ont corps aec lui et participe de son caractJre
conentionnelB. Compromisul i toate actele care-i succed p"n la pronun area sentin ei
arbitrale primesc inciden a legii autonomiei, deoarece ntreaga opera ie a arbitrajului
comercial interna ional este un proces esen ialmente priat, a"nd un izor contractual, iar
sentin a !inal are de asemenea o structur i un con inut ce corespund unei noi obliga ii
conen ionale
2
. #ar pe aceast cale se nltur componenta jurisdic ional a arbitrajului
pentru a se crea c"mp liber de aplicare a legii autonomiei.
n concep ia jurisdic ional, legea aplicabil arbitrajului este lex ori .legea !orului'.
Concep ie ce recunoa te arbitrajului o dubl natur C contractual i jurisdic ional C
pretinde c este ineitabil o aplicare distributi a reglementrilor legale incidente: legea
autonomiei este competent s regleze actiitatea contractual, iar legea !orului domin
actiitatea jurisdic ional. mprejurarea duce la importante consecin e practice ntre care se
deta eaz e)isten a unor regimuri juridice distincte cu re!erite la di!erite acte pe care le
implic realizarea arbitrajului. 4olu ia pare s complice considerabil problema, deoarece
!iecare dintre actele respectie pune n chestiune aspecte re!eritoare la !orm, !ond,
capacitate, e!ecte( dimensiunile acestei complica ii pot !i percepute n aderata lor
amploare dac se ine seama de !aptul c actele n discu ie nu eman de la aceea i persoan,
ci de la persoane di!erite, a"nd roluri i pozi ii procesuale di!erite n des! urarea
procedurii arbitrale, anume de pr i, de arbitrii etc.
n doctrina juridic au !ost eiden iate
$
c"tea aspecte priind speci!icul arbitrajului i
domeniul de aplicare a legii autonomiei, precum:
- legea autonomiei nu este speci!ic numai obliga iilor contractuale, ci prime te
aplicare i n alte materii ca de pild aceea a regimurilor matrimoniale .n anumite
legisla ii'(
- jurisdic ia arbitral i are !undamentul n oin a pr ilor( arbitrii nu presteaz
un sericiu public, sarcina lor este determinat i limitat de oin a pr ilor care constituie
i sursa unic a puterii organului arbitral(
- arbitrajul n esen a sa, nu este incompatibil cu legea autonomiei( el poate
suporta impactul acestei legi care, departe de a-i st"njeni actiitatea, este apt s-i con!ere
suple ea necesar pentru atingerea !inalit ilor urmrite.
4e conchide c arbitrajul comercial interna ional poate primi inciden a legea
autonomiei nu n irtutea naturii sale contractuale, ci pentru c ra iunile care au justi!icat
autonomia n materia obliga iilor contractuale se impun i cu priire la arbitraj chiar atunci
1
% se edea dezoltrile de sub nr. 5.&.
2
0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. :, nota nr. ?.
$
Idem, p. :-8.
15
c"nd conen ia arbitral se re!er la o materie e)tracontractual caracterizat !iresc printr-un
criteriu de legtur obligatoriu ce nu ine de contract !iind e)terior lui
1
.
5.5.2. %pinia dominant &n doctrin. *n!luen a ce poate !i e)ercitat de dubla natur
C contractual i jurisdic ional C a arbitrajului cu re!erire la determinarea dreptului aplicabil
n ce prie te actele pe care le implic actiitatea arbitral a !ost pus n eiden de doctrina
juridic nu ca o mprejurare susceptibil s creeze complica ii insurmontabile, ci ca un !actor
sau mai e)act spus ca un criteriu decisi pentru o corect rezolare a problemei.
4-a artat
2
c dreptul aplicabil arbitrajului este determinat prioritar prin oin a pr ilor
i numai cu titlu subsidiar, adic n lipsa unei atare determinri, primesc inciden normele
dreptului interna ional priat care precizeaz dreptul aplicabil. =oin a pr ilor e)primat n
sensul determinrii dreptului aplicabil, n irtutea legii autonomiei, ndepline te !unc ia de
norm con!lictual .lex voluntatis'. 5a se e)prim n clauza compromisorie care de i inclus
n contractul principal rm"ne totu i distinct i independent de acesta deoarece se situeaz
n e)teriorul lui a"nd ca obiect stipularea unei atribuiri de competen .
n cazul n care legea aplicabil arbitrajului nu a !ost determinat prin oin a pr ilor,
prime te aplicare cu titlu subsidiar legea locului unde a !ost pronun at sentin a. %tunci
c"nd la momentul n care se pune problema determinrii legii aplicabile arbitrajului nu se
poate ti n ce ar se a pronun a sentin a, prime te aplicare legea competent con!orm
normelor con!lictuale ale instan ei sesizate.
#e regul, legea aplicabil arbitrajului precizat prin conen ia de arbitraj coincide cu
legea aplicabil contractului principal, care este totodat i legea aplicabil !ondului
litigiului. Cum ns clauza compromisorie are caracter autonom, cel pu in teoretic este
posibil ca cele dou legi s !ie di!erite.
,a r"ndul su contractul principal este supus i el, cum de alt!el este !iresc, legii
autonomiei. #ar n absen a unei mani!estri de oin e)primat ntr-un atare sens, acest
contract C care genereaz !ondul litigiului C este supus legii indicat de norma con!lictual
aleas de arbitrii ca cea mai potriit pentru cazul dat. +otriit art. 9 din Conen ia
european asupra arbitrajului comercial interna ional adoptat la >enea n 18?1, la
determinarea acestei norme, arbitrii or ine seama de clauzele contractului i de uzan ele
comerciale interna ionale ce completeaz respectiele clauze.
5ste supus legii autonomiei i legea aplicabil procedurii de arbitrare pe acelea i
considerente care au legitimat inciden a legii autonomiei cu priire la arbitraj n general. Cu
titlu subsidiar procedura de arbitrare este supus legii rii unde a !ost pronun at sentin a
arbitral. %em n edere ipoteza c"nd pr ile nu i-au e)ercitat !acultatea de a determina
prin oin a lor legea procedurii
$
.
5.?. Conven ia de arbitraj
5.?.1. Concept. 5)presia conven ie de arbitraj desemneaz n mod generic acordul
pr ilor contractului de comer interna ional de a supune litigiul iit ntre ele n legtur cu
e)ecutarea acelui contract arbitrajului.
Conen ia de arbitraj se poate prezenta sub !orma clauzei compromisorii i sub !orma
compromisului.
1
Idem, p. 1;.
2
Ibidem.
$
% se edea n acest sens preederile art. & din Conen ia european asupra arbitrajului comercial interna ional >enea 18?1.
1?
5.?.2. Clauza compromisorie. Cu un alt prilej
1
am de!init clauza compromisorie ca
!iind acordul pr ilor unui contract principal, e)primat printr-o stipula ie inserat n
cuprinsul acelui contract sau printr-un nscris separat, de a supune litigiile lor ce s-ar ii n
legtur cu e)ecutarea sau mai cur"nd cu nee)ecutarea contractului respecti, unui arbitraj.
Clauza compromisorie ndepline te urmtoarele !unc ii mai importante:
a' +roduce e!ecte obligatorii pentru pr i, n sensul c din moment ce a !ost semnat
contractul cuprinz"nd o asemenea clauz, ele sunt obligate s respecte sentin a ce se a da de
ctre organul de jurisdic ie desemnat. +rin consecin abilitatea dat pentru semnarea unui
atare contract .atunci c"nd ea este necesar' implic i abilitarea pentru toate e!ectele pe care
clauza compromisorie este susceptibil s le produc, cum ar bunoar, obliga ia de a plti
despgubiri pentru nee)ecutarea contractului, dac arbitrajul a decide ast!el, etc.
b' nltur competen a instan elor judectore ti ordinare n problema solu ionrii
litigiului .cel pu in p"n la pronun area sentin ei arbitrale'.
c' Con!er arbitrilor puteri cu priire la solu ionarea litigiului dintre pr ile
contractante.
d' +ermite organizarea unei proceduri care s conduc, n condi ii de e!icien
optim, la pronun area unei sentin e susceptibile de e)ecutare silit. Clauza compromisorie
este un acord anterior oricrui contencios ntre pr ile contractante. +rin aceasta clauz
compromisorie se deosebe te de compromis, care este tot o conen ie de arbitraj, ce prie te
ns litigii deja e)istente ntre pr i.
#e regul clauza compromisorie are caracter de act preparatoriu, de i nimic nu se
opune ca n cuprinsul su s se precizeze i numele arbitrilor, ceea ce ar permite arbitrarea
contenciosului de ndat ce acesta s-ar ii. n mod obi nuit clauza compromisorie se
nsereaz n cuprinsul contractului la care se re!er. 5ste ns posibil ca pr ile s o adauge
contractului respecti chiar ulterior per!ectrii lui, ele a"nd libertatea s-l completeze cu
orice clauz doresc. %dugarea sa ulterioar trebuie !cut ns p"n la iirea litigiului,
deoarece dup acest moment orice clauz care ar intereni cu priire la aceasta ar constitui
un compromis n msura n care ar ndeplini condi iile compromisului, adic nscrisul
constatator al conen iei respectie ar con ine, pe l"ng oin a pr ilor de a supune
contenciosul lor arbitrajului, i e)punerea litigiului .obiect al arbitrrii', precum i indicarea
numelui arbitrilor.
%tunci c"nd din clauza compromisorie lipse te precizarea re!eritoare la desemnarea
arbitrilor, actul respecti nu i se poate recunoa te nici aloare de compromis i nici aloare
de clauz compromisorie.
n con inutul clauzei compromisorii se e)prim oin a pr ilor prin care acestea decid
c litigiile dintre ele or !i supuse arbitrajului. %ceast clauz se analizeaz ast!el ca o
!ormul general de prorogare de competen !r desemnarea arbitrilor, moti pentru care
cerin ele ce priesc compromisul nu i se aplic.
#atorit caracterului preparator nederat de clauza compromisorie, n temeiul acestei
clauze pr ile care au conenit-o nu se pot adresa arbitrajului n mod direct. ntr-un atare
scop este necesar un nou acord ntre ele numit compromis care n realitate este un nou
contract ce a trebui s precizeze n con inutul su la modul concret litigiul ce !ormeaz
obiectul arbitrajului, precum i numele arbitrilor.
Cu prilejul per!ectrii actului de compromis pr ile sunt libere s modi!ice e)pres sau
implicit con inutul clauzei compromisorii conenit naintea iirii contenciosului ntre ele.
1
2.3. Costin, Drept comercial interna ional, editura #acia Cluj-3apoca, 18:9, p. 118.
19
0ot ast!el pr ile sunt libere s renun e la clauza compromisorie printr-o conen ie ulterioar
interenit ntre ele.
Diind inclus n contractul principal, clauza compromisorie, cel pu in din punct de
edere !ormal, se n! i eaz ca o stipula ie contractual. n realitate ea este un eritabil
contract distinct, a"nd un obiect speci!ic i o !izionomie proprie. +rin acest contract pr ile
i asum reciproc obliga ia ca n eentualitatea iirii unul contencios ntre ele cu priire la
contractul principal s ncheie un compromis cu priire la acel litigiu. n doctrina juridic s-a
pus problema
1
dac aceasta nu ar trebui considerat a !i o obliga ie de a !ace a"nd ca obiect
per!ectarea compromisului. Chestiunea prezint un real interes practic deoarece n cazul unui
rspuns a!irmati s-ar impune concluzia c atunci c"nd una dintre pr i re!uz s ncheie
compromisul sau s- i desemneze arbitrul, cealalt parte cere organului de jurisdic ie
condamnarea partenerului contractual recalcitrant la plata de daune-interese. #ar, acordarea
de daune interese pentru nee)ecutarea unei obliga ii de a !ace este posibil numai n cazul n
care obliga ia respecti are ca obiect un !apt personal al debitorului . nemo praecisse cogi
potest ad actum'. %ceast condi ie nu este ndeplinit n cazul obliga iei nscris n clauza
compromisorie: ncheierea compromisului reprezint mijlocul juridic prin care clauza
compromisorie, clauz atributi de competen , poate !i tradus n ia . ntr-ader,
ra iunea de a !i a clauzei compromisorii rezid n asumarea de ctre pr i a obliga iei de a
renun a la jurisdic ia de drept comun pentru a se supune jurisdic iei arbitrale, iar aceast
op iune rm"ne !r e!ect pe plan practic dac nu este urmat de per!ectarea unui
compromis.
Conen ia de arbitraj materializat n clauza compromisorie a"nd ca obiect scoaterea
litigiului din competen a instan elor de drept comun este incompatibil cu orice demers prin
care s-ar tinde la sustragerea litigiului respecti de la jurisdic ia arbitral spre a !i supus
jurisdic iei de drept comun. %ceast incompatibilitate este o consecin a !aptului c un atare
demers se analizeaz ca o denun are unilateral a contractului creia i d e)isten juridic
clauza compromisorie. 5ste motiul pentru care atunci c"nd una dintre pr i re!uz s
ncheie actul de compromis C ceea ce echialeaz cu un re!uz de e)ecutare a presta iei
asumate prin conen ia de arbitraj C i nu- i desemneaz arbitrul se procedeaz la numirea
acestuia din o!iciu. %em n edere mai cu seam ipoteza c"nd pr ile se adreseaz pentru
solu ionarea litigiilor dintre ele unor institu ii sau centre de arbitraj permanent al cror
regulament de organizare i !unc ionare preede o atare posibilitate, iar prin clauza
compromisorie dispozi iile respectiului regulament sunt incluse n contract. +rin e!ectul
integrrii dispozi iilor regulamentului institu iei de arbitraj n con inutul contractului acele
dispozi ii se substituie legii i respectiul arbitraj dob"nde te caracter contractual.
*poteza n discu ie presupune ca pr ile s dea urmtoarea !ormulare clauzei
compromisorie: @orice litigii nscute din acest contract or !i solu ionate pe cale de arbitraj
de ctre Curtea de arbitrajA n con!ormitate cu regulamentul acestuiaB. 0rimiterea !cut de
pr i la regulamentul institu iei de arbitraj pentru care opteaz, semni!ic pe plan juridic
asumarea de ctre ele a tuturor obliga iilor instituite prin acel regulament, care deine ast!el
o component a con inutului contractului lor.
*ndi!erent dac clauza compromisorie este inserat n contractul principal ca o
stipula ie distinct a acestuia sau este constatat printr-un nscris separat .ntocmit
concomitent cu contractul sau la o dat ulterioar, dar naintea iirii litigiului ntre pr i' ea
trebuie redactat ast!el nc"t s nu lase nici o urm de ndoial cu priire la oin a
1
0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. $:.
1:
partenerilor contractuali de a supune eentualele litigii ce s-ar ii ntre ele n legtur cu
e)ecutarea obliga iilor asumate prin contractul principal unui anumit arbitraj.
4tabilirea con inutului clauzei compromisorii este o !acultate recunoscut pr ilor n
toate cazurile. #e aceea atunci c"nd te)tul contractului principal este imprimat C cum se
nt"mpl bunoar n ipoteza n care pr ile contracteaz pe baz de condi ii generale ori pe
baz de contract tip C iar n cuprinsul lui este nscris o clauz atributi de competen n
!aoarea unei anumite instan e i pr ile ignor acea clauz complet"nd imprimatul cu o
clauz compromisorie manuscris a"nd un con inut di!erit, primeaz clauza manuscris.
5)isten a i con inutul clauzei compromisorii pot !i probate prin orice mijloace de
doad, dac binen eles legea aplicabil con!orm normelor con!lictuale de drept
interna ional priat nu dispune alt!el.
Con!orm ali. Dinal al art. 2 din <egulile de procedur ale Cur ii de %rbitraj Comercial
*nterna ional 1ucure ti @conen ia pr ilor priind supunerea spre arbitrare a litigiului poate
rezulta i din s"r irea unor acte procedurale, cum sunt introducerea de ctre reclamant a
unei cereri de arbitrare i acceptarea p"r"tului ca aceast cerere s !ie solu ionat de Curtea
de arbitrajB.
+entru alabilitatea conen iei de arbitraj legea rom"n cere ca aceasta s !ie redactat
n !orm scris( nu se recunoa te alabilitatea conen iei de arbitraj ncheiat erbal.
Cerin a !ormei scrise este ndeplinit at"t n cazul n care conen ia de arbitraj este constat
printr-un nscris unic, c"t i atunci c"t ea se realizeaz printr-un schimb de scrisori
telegrame, tele), !a).
4tr"nsa legtur dintre contractul principal i clauza compromisorie con!er acesteia
din urm caracterul de conen ie accesorie !a de acel contract. ntr-ader clauza
compromisorie este ntotdeauna legat de e)isten a contractului principal n care rezid de
alt!el ra iunea ei de a !i. % adar, ea e)ist pentru c e)ist contractul principal i se
realizeaz ca o consecin a e)isten ei acestuia din urm. #e aceea, durata n timp a acestei
clauze coincide cu durata n timp a contractului, iar atunci c"nd te)tul ei .adic al clauzei'
izeaz i consecin ele des!iin rii contractului, ac iunea sa n timp se prelunge te p"n la
lichidarea acelor consecin e. +e de alt parte, cedarea contractului implic i cedarea clauzei
compromisorii, n acela i mod i cu respectarea acelora i condi ii de !orm( e)cep ie !ac
doar cazurile n care clauza compromisorie se analizeaz ca !iind un contract intuitu
personae.
- analiz mai atent a naturii clauzei compromisorii permite ns concluzia c aceast
clauz nu este totu i un eritabil contract accesoriu, cci ea pstreaz o semni!icati
autonomie !a de contractul principal. +remisa acestei autonomii se regse te n nsu i
obiectul clauzei la care ne re!erim concretizat n crearea condi iilor necesare pentru ca
eentualele litigii re!eritoare la contractul principal s !ie supuse unei jurisdic ii i unei
proceduri deosebite. #ar, autonomia clauzei compromisorii este su!icient de concludent
pentru a da o anumit independen acestei clauze !a de contractul de care se leag.
%utonomia clauzei compromisorii se concretizeaz n urmtoarele aspecte:
- inaliditatea contractului principal nu antreneaz eo ipso inaliditatea clauzei
compromisorii: chiar n cazul n care contractul principal este loit de nulitate, arbitrii
sesiza i i pstreaz competen a de a statua i nainte de toate de a se pronun a asupra
propriei lor competen e .Kompetenz-Kompetenz'(
- rezolu iunea, ca i realizarea contractului principal nu pot produce nici un
impact asupra clauzei compromisorii(
18
- legea aplicabil conen iei de arbitraj poate !i di!erit de legea aplicabil
contractului principal: legea contractului principal .lex contractus' guerneaz i !ondul
cauzei, deci preten iile pr ilor . lex causae'( legea incident asupra conen iei de arbitraj
guerneaz de regul numai procedura arbitral.
5.?.$. Compromisul. 5ste o conen ie prin care pr ile stabilesc ca litigiul iit ntre
ele s nu !ie supus jurisdic iei ordinare, ci unui arbitraj, speci!ic"nd i condi iile n care a
statua arbitrajul ast!el desemnat
1
.
Compromisul trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii:
a' 4 se re!ere la un litigiu e)istent. #eci litigiul trebuie s !ie actual, iar nu
eentual i s !ie men ionat ca atare n actul de compromis. n cazul n care pr ile au n
edere un litigiu, care nc nu s-a declan at, acordul lor priind arbitrarea acelui litigiu nu
este un compromis ci o clauz compromisorie. +r ile pot ncheia ns un compromis alabil
n cazul n care s-a produs !aptul litigios, deoarece un atare !apt este susceptibil s genereze
ulterior un litigiu. 5)isten a unui litigiu este de esen a contractului de compromis.
*ne)isten a litigiului semni!ic lipsa de obiect a compromisului i este sanc ionat cu
nulitatea actului de compromis, precum i a sentin ei care ar !i dat n aceste condi ii.
%rbitrii pot statua numai asupra cererii cu care au !ost sesiza i. #ac ei se pronun cu
priire la un litigiu ine)istent, nseamn c statueaz ultra petita, cu toate consecin ele
a!erente acestei staturi. Competen a arbitrilor priind cererile ce constituie accesorii ale
cererii principale este aceea i ca pentru cererea principal . accesorium sequitur
principalem'. ntr-o ast!el de situa ie se a!l cererile incidente. Cererile adi ionale sunt luate
n considerare numai n msura n care obiectul lor se a!l cuprins n actul de compromis sau
c"nd constituie accesorii indispensabile ale cererii principale .de e)emplu dob"nzile'. n
celelalte situa ii, pentru ca asemenea cereri s poat !i supuse arbitrajului, este necesar un
nou acord de pr i. Cererea reconen ional are n raport cu actul de compromis o situa ie
aparte: ea poate !i men ionat n compromis ca unui din obiectele acestuia, deoarece un
compromis poate aea mai multe obiecte. #ac nu este prezut n actul de compromis,
poate !i primit de ctre arbitrii numai n cazul n care se n! i eaz ca o aprare !a de
cererea principal .cum este bunoar, ipoteza n care cererea reconen ional tinde la
compensare legal sau judiciar'.
b' 4 e)prime oin a pr ilor ca litigiul respecti s !ie supus spre solu ionare
arbitrajului. 5ste necesar ca acordul pr ilor s !ie e)primat cu su!icient claritate, nc"t s
nu lase reo ndoial asupra !aptului c arbitrii sunt inesti i cu puterea de a judeca. 3eoia
ca e)primarea s !ie clar se legitimeaz prin ra iunea de a nltura posibilitatea oricrei
interpretri n sensul c acordul pr ilor prie te un alt contract .tranzac ie, e)pertiz', iar nu
un compromis, conen ie de arbitraj.
c' n cuprinsul compromisului pr ile s desemneze arbitrul .arbitrii' ce urmeaz
s statueze asupra contenciosului lor. #esemnarea arbitrilor trebuie !cut prin numele lor,
sau n orice alt mod de natur s creeze certitudine n priin a identit ii persoanei
desemnate .cum ar !i, bunoar, desemnarea ca arbitru a pre edintelui Cur ii de arbitraj', caz
n care se subn elege c pr ile au indicat ca arbitru persoana ce a aea aceast calitate n
momentul c"nd urmeaz s aib loc arbitrajul. 3edesemnarea arbitrilor prin actul de
compromis antreneaz nulitatea actului respecti( pr ile au ns posibilitatea s nlture
acest iciu i s acopere nulitatea datorat lui, desemn"nd ulterior arbitrul sau arbitrii.
1
2.3. Costin, op. cit., p. 1$8. n termeni similari acest concept a !ost de!init i de ctre al i autori .a se edea n acest sens 0.<.
+opescu, C. 1rsan, op. cit., p. &2.
2;
d' %ctul de compromis trebuie s con in precizrile necesare cu priire la
organizarea arbitrajului asupra cruia pr ile au conenit, precum i la procedura de
arbitrare. #e asemenea pr ile !i)eaz termenul nuntrul cruia urmeaz s aib loc
arbitrajul. %cest termen este supus C n ce prie te modul de calcul C regulilor dreptului
comun. 5l poate !i ns prorogat, e)pres sau tacit, prin acordul de oin al pr ilor
1
.
0ermenul poate !i suspendat n prezen a unor mprejurri, cum ar !i bunoar
des! urarea unei proceduri penale !undat pe acelea i elemente de !apt cu priire la care
este chemat s se pronun e arbitrajul, precum i n cazul n care e)ist o chestiune
prejudiciar.
5ste posibil ca n cuprinsul compromisului s se nsereze o clauz prin care arbitrii s
!ie ndrept i i a statua et aequo et bono. 5)pirarea termenului !i)at de pr i pentru
n!ptuirea arbitrajului nu nr"ure te situa ia de drept a acestora e)istent n momentul
mplinirii termenului. %st!el, dac n actul de compromis s-a consemnat o recunoa tere sau o
mrturisire a unei din pr i, acestea rm"n c" tigate cauzei, put"nd !i inocate ulterior de
ctre cealalt parte mpotria celui care le-a !cut. n ipoteza n care actul de compromis este
nul, rm"n alabile toate acele preederi ale lui ce sunt independente de cauza ce a proocat
nulitatea . i care poate !i spre e)emplu, omisiunea de e)punere a litigiului obiect al
arbitrajului, omisiunea de desemnare a arbitrilor etc.'.
Compromisul !iind un acord de oin produce e!ectele unui contract, cum sunt
bunoar cele priind opozabilitatea !a de ter i. 0ot ast!el, actul de compromis poate !i
atacat prin ac iunea n simula ie sau prin ac iunea paulian, c"nd sunt ndeplinite condi iile
cerute pentru promoarea acestor ac iuni.
0otodat compromisul se analizeaz i ca act judiciar, deoarece el produce e!ete
speci!ice unor asemenea acte precum: ntreruperea prescrip iei ac iunii cu re!erire la care el
s-a per!ectat, suspendarea perimrii unei proceduri declan ate ntre acelea i pr i, pentru
aceea i cauz, mpiedicarea pr ilor de a supune litigiul respecti unei alte jurisdic ii.
+roba actului de compromis se !ace prin orice mijloace de doad !iind orba de un
act pur consensual.
*ne)isten a compromisului poate !i inocat n di!erite !orme. #e regul ea se constat
prin inserarea protestului pr ii interesate n procesul-erbal sau n cuprinsul ncheierii date
de arbitrii. +articiparea pr ilor la procedura de arbitraj sau achiesarea lor la sentin a
arbitral C !cut e)pres sau tacit .n acest din urm caz prin e)ecutarea oluntar a
sentin ei' C acoper lipsa actului de compromis redactat n scris.
5.?.&. 'e!ea aplicabil conven iei de arbitraj. +riit n intimitatea ei, conen ia de
arbitraj se nedereaz ca bialent a"nd i ea, la !el ca ntreaga institu ie a arbitrajului
comercial interna ional, o dubl component: contractual i jurisdic ional. %ceast
mprejurare !ace posibil o pluralitate de solu ii n ce prie te determinarea legii aplicabil
unei asemenea conen ii.
a' %st!el, dreptul uni!orm incident n domeniul arbitrajului consacr !r echioc
solu ia potriit creia conen ia de arbitraj este supus legii autonomiei.
Conen ia pentru recunoa terea i e)ecutarea sentin elor arbitrale strine, adoptat la
3eF-GorH, la 1; iunie 185:, cere prin art. 5 alin. 1 lit. a ca alabilitatea conen iei de
arbitraj s !ie apreciat @A n irtutea legii creia pr ile au subordonat-o, sau n lipsa unor
indica ii n acest sens, n irtutea legii rii n care sentin a a !ost datAB #e i te)tul
1
Constituie prorogare tacit, de pild, prezentarea pr ilor n !a a arbitrului dup e)pirarea termenului prestabilit.
21
men ionat consacr pe l"ng legea autonomiei i o solu ie de rezer el nu las nici o
ndoial c cea dint"i solu ie este prioritar.
Conen ia 5uropean de %rbitraj Comercial *nterna ional adoptat la >enea n 18?1,
consacr de asemenea legea autonomiei cu re!erire la conen ia de arbitraj. %st!el, prin art. ?
pct. 2 lit. a i b se preede c atunci c"nd tribunalele or trebui s se pronun e asupra
e)isten ei sau alabilit ii unei conen ii de arbitraj or hotr @con!orm legii creia pr ile
au supus conen iei de arbitrajB .lit. a', iar @n lipsa unei indica ii n aceast priin ,
con!orm legii unde sentin a trebuie s !ie pronun atB .lit. b'. 4e recon!irm, n termeni
e)plici i, solu ia consacrat prin Conen ia *nterna ional pentru recunoa terea i
e)ecutarea sentin elor arbitrale strine adoptat la 3eF-GorH n 185:.
%rt. 8 alin. 1 lit. a din aceea i conen ie interna ional con!irm solu ia legii
autonomiei statu"nd c anularea n unul din statele contractante a unei sentin e arbitrale nu
poate constitui moti de re!uz de recunoa tere sau de e)ecutare a acelei sentin e ntr-un alt
stat contractant dec"t dac respectia anulare a !ost pronun at n statul n care, sau dup
legea cruia, sentin a a !ost dat, i numai pentru motie determinate, printre care lipsa de
alabilitate a conen iei de arbitraj @A potriit legii creia pr ile au supus-o sau n lipsa
indica iilor n aceast priin , potriit legii rii unde sentin a a !ost pronun atAB
#in te)tele men ionate se desprinde clar constatarea c dreptul uni!orm consacr
e)plicit ca solu ie pentru determinarea legii aplicabile conen iei de arbitraj legea
autonomiei i de aceea considerm c orice discu ie pe aceast tem pare super!lu.
b' - alt solu ie priind determinarea legii aplicabile Conen iei de arbitraj este legea
rii unde s-a pronun at sentin a. 5ste ns de obserat c de i i aceast solu ie a !ost
consacrat de dreptul uni!orm .dup cum rezult din te)tele men ionate din cele dou
conen ii interna ionale la care ne-am re!erit' ea are caracter subsidiar n raport cu legea
autonomiei, put"nd primi aplicare numai n msura n care pr ile conen iei de arbitraj au
omis s desemneze o lege aplicabil acesteia.
c' n !ine o a treia solu ie consacrat de dreptul uni!orm n materie este aceea potriit
creia conen ia de arbitraj prime te inciden a legii indicat de normele con!lictuale ale
!orului. #ar i aceast solu ie este conceput ca una de rezer pentru a !i re inut numai n
ipoteza n care pr ile nu au optat pentru o anumit lege, iar prin solu ia subsidiar aut n
edere nu poate nici ea primi aplicare. ntr-ader din cuprinsul art. ? alin. 2 pct. c al
Conen iei europene asupra arbitrajului comercial interna ional adoptat la >enea n 18?1,
rezult c atunci c"nd pr ile au omis s- i e)ercite !acultatea de a determina legea
aplicabil conen iei de arbitraj, iar la momentul n care se pune problema determinrii unei
atari legi de ctre tribunalul arbitral ce a !ost inestit cu solu ionarea pricinii, nu se poate
preedea n ce ar se a pronun a sentin a .caz mai rar nt"lnit', e)isten a i aliditatea
conen iei de arbitraj sunt c"rmuite de legea competen ei con!orm normelor con!lictuale din
ara unde se a!l instan a de arbitraj sesizat.
n concluzie, de principiu, conen ia de arbitraj este supus inciden ei legii desemnat
de pr i . lex voluntatis', solu ie ce d e)presie pe de o parte egalit ii juridice a acestora
.adic a pr ilor', iar pe de alt parte caracterul contractual al arbitrajului. ,egea autonomiei
se impune deci pe terenul !ormrii contractului. #ar, n stadii ulterioare ale procedurii
arbitrale, n condi iile n care aceast lege datorit omisiunii sau pasiit ii pr ilor nu se
poate aplica, dob"ndesc oca ie de a intereni alte norme con!lictuale.
22
5.?.5. Conflictul conven iei de arbitraj. 2odul de redactare i deci implicit
con inutul conen iei de arbitraj este n general di!erit n !unc ie de !elul arbitrajului C ad-
hoc sau institu ionalizat C aut n edere de pr i.
%st!el, atunci c"nd pr ile opteaz pentru arbitraj institu ionalizat ele trimit, n
cuprinsul clauzei compromisorii, la <egulamentul acelei institu ii, utiliz"nd o !ormul de
tipul @orice litigii care se or na te n legtur cu acest contract or !i solu ionate de!initi
con!orm <egulamentului Cur ii de %rbitraj Comercial *nterna ional din 1ucure tiB.
#ar, o atare !ormul pe c"t de simpl, pe at"t de cuprinztoare, comport
inconeniente i riscuri pentru neutralizarea crora este necesar luarea de ctre pr i a
anumitor msuri de precau ie ntre care men ionm:
- 5)primarea de ctre ele .adic de ctre pr i' a op iunii pentru solu ionarea litigiilor
respectie de un tribunal arbitral !ormat din trei arbitrii i desemnarea a c"te unui arbitru de
!iecare partener contractual i de comun acord a supraarbitrului. 4e creeaz ast!el premisa ca
sentin a arbitral s poat !i pronun at cu majoritate de doi la unu n cazul n care nu a
putea !i dat n unanimitate. +entru cazul n care !iecare dintre cei trei arbitrii ar e)prima
opinie diergent cu a celorlal i, pr ile ar trebui s con!ere supraarbitrului puterea de a da
opiniei sale aloarea de solu ie a litigiului respecti.
- Di)area unui termen limit pentru desemnarea de ctre !iecare din pr i a arbitrului
su, precum i pentru desemnarea de ctre arbitrii unici a supraarbitrului, urm"nd ca n cazul
dep irii acestui termen !acultatea de a desemna pe membrii completului de arbitrii
nenominaliza i nuntrul termenului prestabilit s rein institu iei de arbitraj.
- #eterminarea structurii instan ei arbitrale competente. n acest sens pr ile pot
decide ca solu ionarea litigiului s !ie !cut de un arbitru unic desemnat de ele de comun
acord sau de un complet de arbitrii .adic de un tribunal arbitral' alctuit, n !unc ie de
comple)itatea pricinii din trei sau cinci membrii( n acest din urm caz !iecare parte a
desemna c"te unu, c"te doi arbitrii care la r"ndul lor, de comun acord or desemna un
supraarbitru, iar dac ntre ei e)ist diergen e cu priire la persoana supraarbitrului or
decide tot pr ile prin consens.
- +recizarea puterilor arbitrilor. +r ile pot limita aceste puteri la o simpl ncercare de
conciliere prealabil. 5le pot con!eri arbitrilor !acultatea de a realiza un arbitraj n echitate
.ex aequo et bono' de!inind parametrii acestui mod de arbitrare. 0otodat pr ile pot
reglementa posibilitatea e)tinderii puterilor arbitrilor n raport cu gradul de comple)itate a
problemelor pe care le implic e)ecutarea contractului, precum i posibilitatea adaptrii
procedurii la imperatiele solu ionrii corecte a litigiului. #e asemenea ele .adic pr ile'
pot con!eri arbitrilor puterea de a colmata lacunele contractului sau de a-l completa numai cu
priire la o anumit chestiune, precum i de a statua n drept asupra interpretrii i e)ecutrii
contractului. n !ine arbitrilor li se pot da puteri de a adapta contractul, chiar n absen a unei
clauze de hardship, la noile mprejurri surenite pe parcursul e)ecutrii sale.
- *nstituirea posibilit ii de a se recurge la o e)pertiz tehnic prealabil. - atare
e)pertiz prezint mare utilitate pentru rezolarea contesta iilor tehnice, ca i pentru
supraegherea i eri!icarea unor lucrri ce !ormeaz obiectul contractelor de cooperare
economic interna ional, sau a contractelor de lucrri publice etc.
- 4tabilirea locului unde urmeaz s se in arbitrajul. ,ocul arbitrajului, sau mai e)act
ara pe teritoriul creia se consum procedura de arbitrare prezint importan pentru
aliditatea procedurii n sine, dreptul procesual al !orului put"nd in!luen a recunoa terea i
e)ecutarea sentin ei arbitrale. 5ste important ca pr ile s eri!ice cu ocazia per!ectrii
2$
conen iei de arbitraj dac ntre rile ai cror resortisan i sunt ele, e)ist sau nu e)ist
acorduri n ce prie te recunoa terea i e)ecutarea sentin elor arbitrale strine. n lipsa unor
asemenea acorduri interna ionale este oportun ca locul arbitrajului s !ie !i)at n ara
p"r"tului sau ntr-o ar unde acesta posed bunuri susceptibile de urmrire. <egulamentul
Cur ii de %rbitraj de pe l"ng Camera de Comer *nterna ional de la +aris reglementeaz ca
o !acultate a acestei institu ii de arbitraj at"t determinarea locului de n!ptuire a arbitrajului,
c"t i stabilirea locului unde se a pronun a sentin a. %ceast !acultate urmeaz a !i
e)ercitat n absen a unor precizri de acest gen din con inutul conen iei de arbitraj. #e
aceea prezint o mare importan ca asemenea probleme s !ie rezolate prin chiar conen ia
de arbitraj tiut !iind c recunoa terea i e)ecutarea sentin elor arbitrale strine depind i de
legea rii unde a !ost pronun at sentin a arbitral.
- #eterminarea legii aplicabile contractului. #reptul aplicabil, n baza cruia se a
solu iona litigiul, prezint o importan deosebit pentru rezolarea di!erendului dintre pr i.
%legerea acestui drept .electio juris' constituie nainte de toate o !acultate a pr ilor, dar
acestea sunt libere s con!ere arbitrilor puterea de a determina legea aplicabil. - atare
libertate a primit consacrare legal at"t prin preederile art. 9 din Conen ia 5uropean
asupra %rbitrajului Comercial *nterna ional .>enea 18?1', c"t i prin dispozi iile art. $
alin. $ din <egulamentul Cur ii de %rbitraj a Camerei de Comer *nterna ional din +aris. n
aceast ultim ipotez riscurile asumate de pr i sunt majore, deoarece o alegere neinspirat
a legii aplicabile ar putea genera serioase di!icult i n ce prie te e)ecutarea contractului n
ansamblul su sau a unora dintre clauzele sale mai importante. 5ste motiul pentru care
pr ile trebuie s prieasc circumspect solu ia abilitrii arbitrilor pentru alegerea dreptului
aplicabil i s recurg la aceast solu ie numai c"nd au o ncredere deosebit n ace tia.
- #eterminarea limbii n care urmeaz s se des! oare procedura n !a a arbitrajului.
n lipsa unui acord ntre pr i, procedura de arbitraj se a des! ura n limba n care a !ost
redactat contractul, prezum"ndu-se c acestea .adic pr ile' au conenit ntr-un atare sens.
5ste pre!erabil ca limba procedurii de arbitrare s !ie aceea n care este scris dreptul aplicabil
spre a eita di!icult i suplimentare de n elegere i interpretare a acestuia.
- %ngajamentul !ormal al pr ilor de a duce la ndeplinire sentin a pronun at de
arbitru. 6n asemenea angajament este necesar s !ie asumat chiar atunci c"nd litigiul !iind
ncredin at spre solu ionare unei institu ii de arbitraj permanent, obliga ia priind e)ecutarea
sentin ei arbitrale de ctre mpricina i este nscris e)plicit n regulamentul acelei institu ii.
+entru eitarea oricror contesta ii la momentul iirii litigiului cu priire la aliditatea
clauzei compromisorii este necesar ca n cuprinsul acestei clauze pr ile s se e)prime !oarte
clar cu priire la instan a de arbitraj la al crei regulament ele se re!er i s precizeze la !el
de clar c arbitrii au puterea de a statua asupra propriei lor competen e. %ceste msuri de
precau ie se impun ca necesare cu at"t mai mult n cazul unui arbitraj ad-hoc. +r ile au
dreptul s !i)eze un termen n care arbitrii urmeaz s !inalizeze procedura i s pronun e
sentin a. 5ste important ns ca ele s pread i posibilitatea prelungirii acestui termen, ori
s con!ere aceast !acultate unui ter , unei personalit i sau unei institu ii
1
.
Clauza compromisorie poate !i e)primat n !ormula mai simple C cum este bunoar
cea pe care am redat-o la nceputul acestui paragra! i care este utilizat ca !ormul de
trimitere la un arbitraj institu ionalizat C sau n !ormule mai complete n cuprinsul crora s
se insereze precizri de genul celor artate ca msuri de precau ie pentru eitarea sau
1
+entru alte amnunte a se edea 0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. &: i urm.
2&
neutralizarea anumitor di!icult i i impedimente ce ar putea decurge din e)primri neclare
sau din omisiuni n con inutul conen iei de arbitraj.
6neori, pr ile e)prim clauza compromisorie ntr-o !ormul simpl de genul : @toate
litigiile ce ar putea sureni din prezentul contract or !i solu ionate pe cale de arbitrajB,
urm"nd ca ntreaga comple)itate a problemelor legate de des! urarea procedurii de arbitraj
s !ie lmurite prin compromisul care a !i conenit la momentul iirii litigiului.
%lteori, clauza compromisorie este e)primat ntr-o !ormul detaliat lmurind toate
aspectele legate de solu ionarea eentualelor litigii. - asemenea !ormul complet ar putea !i
redactat ast!el
1
:
@0oate litigiile ce se or na te din prezentul contract i n special n ce prie te
aliditatea, interpretarea i e)ecutarea acestuia, se or solu iona pe cale de arbitraj de ctre
un tribunal arbitral compus din $ arbitrii. n acest scop, !iecare parte a desemna c"te un
arbitru, iar cealalt parte, de i i s-a noti!icat aceasta nu procedeaz la desemnarea arbitrului
n termen de $; de zile de la primirea noti!icrii, arbitrul pr ii respectie a !i desemnat de
ctre Curtea de %rbitraj .de pe l"ng Camera de Comer *nterna ional'. %rbitrii ast!el
desemna i aleg de comun acord, pe cel de-al treilea arbitru. n lipsa unui acord n aceast
priin cel de-al treilea arbitru a !i desemnat de Curtea de arbitraj .de pe l"ng Camera de
Comer *nterna ional'. 0ribunalul arbitral a statua cu majoritate( iar dac nu se a putea
!orma o majoritate, a decide pre edintele tribunalului arbitral .cel de-al treilea arbitru'.
%rbitrajul a aea loc la +aris. #reptul aplicabil a !i cel al rii unde s-a ncheiat contractul
.dreptul rom"n' iar procedura ce a !i !i)at de arbitrii, completat, de a !i cazul, cu
normele procedurale din ara unde are loc arbitrajul .dreptul !rancez'. ,imba n care a aea
loc arbitrajul este limba !rancez.
4entin a arbitral a !i pronun at n cel mult $; de zile de la numirea celui de-al
treilea arbitru i dup ce au !ost ascultate pr ile. 5a este de!initi i obligatorie. +r ile
contractante renun la cile de atac .la care pot renun a' i i iau obliga ia de a e)ecuta, de
ndat sentin aB.
C"t prie te !ormula prin care se e)prim compromisul, con inutul acesteia di!er n
raport de con inutul !ormulei n care se e)prim clauza compromisorie. %tunci c"nd clauza
compromisorie este redactat ntr-o !ormul simpl sau nici nu a !ost conenit de ctre
pr i, compromisul a putea !i !ormulat ast!el:
@Conenit ntre subsemna ii % C n calitate de reprezentant autorizat al societ ii
comerciale %CC% ,%0530*% 4.%. cu sediul n <om"nia, Cluj-3apoca, 1d. 21 #ecembrie
18:8 nr. 11; pe de o parte i C # n calitate de reprezentant autorizat al societ ii
comerciale 0<*%3>-,-=5<#5 cu sediul n *talia, +istoia, ia del Croce nr. ?&, pe de alt
parte, n urmtoarele condi ii:
ntre societ ile comerciale men ionate e)ist litigiul cu re!erire la urmtoarea
problem: %.C. pretinde c 0.=. i datoreaz suma de $;;.;;; dolari 46% cu titlu de pre
neachitat pentru lirarea de animale ii i materiale de construc ii n perioada 1; mai 188$ C
1 decembrie 188$.
0.=. pretinde c %.C. i datoreaz cu titlu de daune pentru lirarea unor animale
in!estate ce au !ost sacri!icate !r s se poat comercializa carnea ast!el ob inut.
+r ile sunt de acord ca acest litigiu s !ie solu ionat pe cale arbitral dup cum
urmeaz:
%rt. 1. +r ile desemneaz ca arbitru pe:
1
<edat con!orm 0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. 52.
25
%.2. cu domiciliul n <om"nia, 1ra o, str. 4peran ei nr. 1;,
2.1. domiciliat n <oma ia 0raiana nr. 25 C *talia,
4.1. domiciliat n =iena str. ,aaerberg 2;2L&L$ C %ustria, supra arbitru desemnat de
ceilal i doi arbitri de comun acord.
%rt. 2. %rbitrii desemna i au de solu ionat urmtoarele chestiuni:
a' Crean a societ ii comerciale %.C. contra societ ii comerciale 0.=.
b' +reten iile societ ii 0.=. !a de societatea %.C.
c' #ac e)ist posibilitatea unei compensa ii ntre crean ele reciproce ale pr ilor.
d' -rice alte aspecte a cror e)aminare s-ar impune ca urmare a lurii n considerare a
celor dou preten ii artate.
%rt. $. %rbitrii or statua n termen de $ luni calculate cu ncepere din ziua de azi data
semnrii prezentului act i or pronun a sentin a aduc"nd-o la cuno tin a pr ilor interesate
nluntrul aceluia i termen.
%rt. &. 3ici pr ile i nici arbitrii nu au obliga ia s respecte n cadrul procedurii,
termenele i !ormele procedurale impuse pentru justi ia statal.
%rt. 5. %rbitrii statueaz cu majoritate de oturi, iar dac realizarea unei majorit i nu
este posibil, otul supraarbitrului are caracter decisi.
%rt. ?. +r ile declar c renun la cile de atac, la care pot renun a.
%rt. 9. %rbitrii or statua i cu priire la obliga ia de suportare a cheltuielilor de
arbitrare, inclusi onorariile arbitrilor, stabilind n sarcina cui este aceast obliga ie.
%rt. :. +r ile i asum obliga ia de a e)ecuta oluntar de ndat ce sentin a ce a !i
pronun at de instan a arbitral.
Cluj-3apoca 5 decembrie 188$
Citit i aprobat, Citit i aprobat
%.C. 0.=. %.2. 2.1. 4.1.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA.
5.9. Arbitrajul comercial interna ional &n )om*nia
5.9.1. +rincipalele re!lementri le!ale incidente. ,egisla ia <om"niei con ine mai
multe dispozi ii normatie n materia arbitrajului. 6nele dintre acestea sunt cuprinse n
Cartea *=-a din Codul de procedur ciil, modi!icat prin ,egea nr. 58 din 2? iulie 188$. 5le
se completeaz cu normele legale din #ecretul-lege nr. 1$8 din 12 mai 188; priind
camerele de comer i industrie, precum i cu 3ormele cuprinse n <egulamentul i
3ormele de procedur ale Cur ii de %rbitraj Comercial *nterna ional din 1ucure ti .C.%.1.',
care !unc ioneaz ca institu ie de arbitraj permanent pe l"ng Camera de Comer i *ndustrie
a <om"niei. #e asemenea prezint o oarecare importan n acest domeniu i reglementrile
adoptate n 188$, ale comisiilor de arbitraj de pe l"ng camerele de comer i industrie din
capitalele de jude
1
.
#reptul comun n materia arbitrajului comercial interna ional l !ormeaz normele ce
reglementeaz arbitrajul comercial intern. <eglementrile legale ce izeaz nemijlocit
arbitrajul comercial interna ional C destul de pu ine la numr C se analizeaz ca dispozi ii
normatie cu caracter special. #ar, dup cum s-a remarcat n doctrin
2
aceste norme
subn eleg necesarmente sistemul dreptului comun, n msura n care le este compatibil. #e
1
% se edea n acest sens, *. 1canu, "ena terea arbitrajului ad-hoc , n reista #reptul nr. 8L1881, p. 19-$$.
2
=. 1abiuc i -. Cp "n, #itua ia actual a arbitrajului comercial interna ional $n "omnia, n <.#.C. nr. ?L188$, p. ?.
2?
aici consecin a c !izionomia juridic a arbitrajului comercial interna ional din <om"nia
poate !i corect conturat numai prin coroborarea normelor speciale care l izeaz cu acelea
care !ormeaz dreptul comun n domeniul arbitrajului.
+entru raporturile de comer interna ional prezint interes deosebit i ,egea nr. 1;5
din 1 octombrie 1882 cu priire la reglementarea raporturilor de drept interna ional priat.
6nele din dispozi iile acestei legi au anumite contingen e .!ie ele chiar indirecte' cu
actiitatea arbitrajului.
5)ist de asemenea c"tea conen ii interna ionale la care <om"nia este parte i prin
care se stabilesc norme de drept uni!orm n materia arbitrajului comercial interna ional.
%cele norme primesc inciden i n ce prie te actiitatea arbitrajului comercial
interna ional din <om"nia. #intre ele men ionm ca !iind mai importante: Conen ia
european asupra arbitrajului comercial interna ional adoptat la 21 aprilie 18?1 la >enea
1
(
Conen ia de la 3eF GorH din 1; iunie 185: pentru recunoa terea i e)ecutarea sentin elor
arbitrale strine
2
( Conen ia de la Mashington din 1: martie 18?5 pentru reglementarea
di!erendelor relatie la inesti ii ntre state i persoane ale altor state
$
.
5.9.2. Arbitrajul comercial interna ional &n concep ia le!iuitorului rom*n.
+otriit art. $?8 Cod procedur ciil @A un litigiu arbitral care se des! oar n <om"nia
este socotit interna ional dac s-a nscut dintr-un raport de drept priat cu element de
e)traneitateB.
n armonie cu aceast preedere legal C creia i atribuim aloare de dispozi ie
normati cu caracter de principiu C art. $ pct. 2 din <egulile de procedur ale Comisiilor de
arbitraj teritoriale statueaz c litigiul este interna ional c"nd decurge dintr-un contract de
comer e)terior.
Compar"nd cele dou te)te eocate constatm c acesta din urm C de i !inalmente
reprezint o concretizare a tezei de principiu consacrat prin cel dint"i C restr"nge arealul
litigiilor interna ionale de natur patrimonial la cele izor"te din contractele de comer
interna ional. -r, este de obserat c ntr-o atare optic rm"n n e)teriorul acestui areal,
dup prerea noastr nejusti!icat, litigiile generate de !apte cone)e contractelor de comer
interna ional, ca i cele izor"te din alte opera ii comerciale dec"t contractele.
2ult mai concordante cu realit ile juridice din domeniul comer ului interna ional
sunt preederile art. 2 din <egulile de procedur ale Cur ii de %rbitraj *nterna ional
1ucure ti con!orm crora au caracter interna ional @A litigiile patrimoniale nscute din
raporturile de comer e)terior sau din alte asemenea raporturi, dac una dintre pr i sau
ambele pr i sunt strineB.
Caracterul interna ional al litigiului con!er implicit caracter interna ional arbitrajului
inestit cu solu ionarea lui prin conen ia de arbitraj.
n concep ia legiuitorului rom"n arbitrajul comercial interna ional are oca ie de a
solu iona prin e)celen litigii comerciale, adic litigiile ce izorsc din raporturi juridice
comerciale. n acest sens art. $ pct. 1 din <egulile de procedur ale Comisiilor de arbitraj
teritorial precizeaz c este comercial orice litigiu care izor te dintr-un contract comercial,
inclusi litigiile priind aliditatea, interpretarea, e)ecutarea sau des!iin area contractului
precum i acelea ce deri din alte raporturi juridice n legtur cu comer ul.
1
<ati!icat prin #ecretul nr. 2:1 din 25 iunie 18?$.
2
<ati!icat prin #ecretul nr. 1:? din 2& iunie 18?1.
$
<ati!icat prin #ecretul nr. ?2 din 9 iunie 1895.
29
#up cum s-a remarcat n doctrina juridic
1
aceste precizri @A se ncadreaz n
domeniul ratione materiae pe care ntr-o !ormulare mai general art. $&; .C.proc.ci. C n.n.'
l rezer arbitrajuluiAB statu"nd c jurisdic ia arbitral este competent s solu ioneze @A
litigii patrimonialeA n a!ar de acelea care priesc drepturi asupra crora legea nu permite a
se !ace tranzac ie@. #e aici concluzia c n prezent toate litigiile comerciale .interne sau
interna ionale' !iind susceptibile de a !orma obiect de tranzac ie au oca ia de a !i
solu ionate de un tribunal arbitral.
Con!orm dreptului comun pr ile litigante au libertatea unei op iuni ntre arbitrajul
institu ional i arbitrajul ocazional sau ad-hoc. %rt. $&1 C.proc.ci. dispune c indi!erent de
op iunea mani!estat de pr i, arbitrajul se organizeaz i se des! oar potriit conen iei
arbitrale. 4ub rezera respectrii ordinii publice, a bunelor morauri i a dispozi iilor
imperatie prezute de lege, pr ile pot stabili prin conen ie de arbitraj sau prin act scris
ulterior ncheiat, !ie direct, !ie prin re!erire la o anumit reglementare a"nd ca obiect
arbitrajul, normele priind constituirea tribunalului arbitral, numirea, reocarea i nlocuirea
arbitrilor, termenul i locul arbitrajului, normele de procedur pe care tribunalul arbitral
trebuie s le urmeze n judecarea litigiului, repartizarea ntre pr i a cheltuielilor arbitrale,
con inutul i !orma hotr"rii arbitrale, precum i orice alte reguli interes"nd des! urarea
procedurii arbitrale. n cazul n care pr ile nu stabilesc prin conen ia de arbitraj asemenea
norme, tribunalul arbitral poate reglementa procedura de urmat n !elul n care o consider
mai potriit. #ac nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme urmeaz s primeasc
aplicare reglementrile Codului de procedur ciil n materie.
Con!orm art. $&1
1
C.proc.ci. pr ile pot coneni ca arbitrajul s !ie organizat de o
institu ie permanent de arbitraj sau de o ter persoan.
#up cum s-a remarcat n doctrina juridic
2
n stadiul actual al legisla iei noastre orice
di!erend de natur comercial, !ie intern, !ie interna ional, poate !orma obiect de tranzac ie
i, ca atare poate !i rezolat de ctre un tribunal arbitral.
n cadrul arbitrajului ad-hoc, atunci c"nd primesc aplicare dispozi iile subsidiare
interpretatie de oin ale Codului de procedur ciil C i acesta are loc dac nici pr ile
prin conen ia de arbitraj i nici tribunalul arbitral nu reglementeaz procedura de
solu ionare a litigiului C !unc ia de appointing authorit% reine instan elor judectore ti cu
condi ia ca pr ile s nu !i optat pentru o alt autoritate de nominare. #e regul este
competent s e)ercite o atare !unc ie instan a ce aea competen a de solu ionare a litigiului
n !ond n absen a unei conen ii de arbitraj, adic, dup caz, judectoria pentru litigii n
aloare de p"n la zece milioane lei inclusi sau tribunalul jude ean, pentru litigii cu aloare
mai mare de zece milioane lei.
#ac per!ectarea conen iei de arbitraj de ctre pr i s-a !cut n cursul judecrii
di!erendului lor la o instan judectoreasc, e)ercitarea !unc iei de appointing authorit%
este de atribu ia acelei instan e.
n cadrul arbitrajului interna ional din <om"nia, e)ercitarea !unc iei de autoritate de
nominare se realizeaz prin structuri permanente, prestabilite. %st!el, potriit art. : di
<egulile de procedur ale Cur ii de arbitraj Comercial *nterna ional 1ucure ti, n cazul
acestei instan e, aceste atribu ii rein pre edintelui Cur ii, iar con!orm art. ? pct. $ din
<egulamentul de organizare a comisiilor teritoriale, respectiele atribu ii in de competen a
pre edin ilor acelor comisii. 0e)tele men ionate recon!irm odat mai mult, solu ia
1
=. 1abiuc i -. Cp "n, op. cit., p. ?.
2
=. 1abiuc i -. Cp "n, op. cit., p. 9.
2:
legislati consacrat prin dispozi iile art. $5$
1
C.proc.ci. n armonia cu care arbitrajul
organizat de o institu ie permanent se caracterizeaz i prin !aptul c toate atribu iile ce
rein instan elor judectore ti pe baza dispozi iilor legale priitoare la constituirea
tribunalului arbitral se e)ercit de acea institu ie con!orm regulamentului propriu, a!ar
numai dac acel regulament preede alt!el. <m"n ns de competen a e)clusi a
instan elor judectore ti msurile de e)ecutare, ca i orice alte msuri de constr"ngere
judiciar, deoarece structurile arbitrale cu caracter permanent men ionate i tribunalul
arbitral nsu i nu au puterea de a decide asemenea msuri.
,ocalizarea arbitrajului reprezint de asemenea o !acultate a pr ilor. 5ste ceea ce
rezult din cuprinsul art. $?8
1
C.proc.ci. care dispune c prin conen ia re!eritoare la un
arbitraj interna ional, pr ile pot decide ca acesta .adic arbitrajul' s se n!ptuiasc n
<om"nia sau ntr-o alt ar. n cazul n care pr ile au localizat arbitrajul n <om"nia i au
conenit ca acesta s !ie pus n oper de o institu ie permanent de arbitraj con!orm art. 12
din <egulamentul comisiilor teritoriale de arbitraj, ele .adic pr ile' sunt obligate s in
seama de delimitarea n teritoriu instituit de acest te)t
1
.
Con!orm art. $&; C.proc.ci. arbitrajul a !i alabil inestit cu solu ionarea unui
anumit litigiu, numai dac partea interesat s se realizeze aceast inestire are deplin
capacitate de e)ercitare a drepturilor. %ceast condi ie izeaz n egal msur persoanele
!izice, ca i persoanele juridice.
#ar art. $&; C.proc.ci. instituie o regul cu aloare relati. %st!el n armonie cu
dispozi iile art. 51 din ,egea nr. 15L188; pentru reorganizarea unit ilor economice de stat
ca regii autonome i societ i comerciale, @litigiile de orice !el n care sunt implicate regii
autonome sau societ i comerciale cu capital de stat sunt de competen a instan elor
judectore tiB. Ce-i drept te)tul admite c @pentru solu ionarea litigiilor dintre ele, regiile
autonome i societ ile comerciale pot apela i la arbitrajB. +rin consecin orice litigiu n
care numai una dintre pr i este o regie autonom sau o societate comercial cu capital
integral de stat, iar cealalt parte este un alt subiect de drept .ca de pild, societate
comercial cu capital priat sau cu capital mi)t, ori persoan !izic etc.' rm"ne de
competen a e)clusi a instan elor judectore ti. %ceast constatare se desprinde printr-o
interpretare strict literal a te)tului, care ns ni se pare c nu corespunde cerin elor actuale
ale ie ii de rela ie, deoarece prin restr"ngerea dreptului de a opta n !aoarea jurisdic iei
arbitrale, pentru o !oarte important i numeroas categorie de agen i economici se creeaz
inutil o discriminare lipsit de ra iuni practice i n orice caz neconcordant cu speci!icul
rela iilor economice i juridice ale economiei de pia . #e alt!el, restric ia men ionat nu se
armonizeaz nici cu preederile reglementrilor interna ionale n materie de arbitraj, sens n
care pot !i inocate preederile Conen iei europene asupra arbitrajului comercial
interna ional adoptat la >enea n 18?1. n baza acestor preederi, anume art. * pct. 1 i art.
** pct. 1
2
, considerm c men ionata restric ie instituit prin art. 51 din ,egea nr. 15L188;
deine inoperant n litigiile de comer interna ional. 3i se pare !iresc s !ie a a deoarece
potriit art. 11 pct. 2 din Constitu ia <om"niei tratatele rati!icate de +arlament potriit ,egii
1
n acest sent te)tul men ionat dispune c o comisie de arbitraj organizat la nielul jude ului sau al municipiului 1ucure ti poate
organiza un arbitraj ad-hoc numai c"nd competen a de a intereni, potriit legii, n procedura de arbitraj reine instan ei
judectore ti n circumscrip ia creia se a!l sediul Camerei de comer i industrie ori altei instan e din raza jude ului su.
2
Con!orm art. * pct. 1 din Conen ia de la >enea din 18?1 orice persoan juridic de drept priat are posibilitatea, ca n litigiile
de comer interna ional, s ncheie conen ii de arbitraj. -r, n aceast grup de subiec i de drept se includ i societ ile
comerciale cu capital integral de stat. +e de alt parte prin art. ** pct.1 din aceea i conen ie interna ional sunt abilitate s
ncheie n mod alabil, n condi iile artate, o conen ie de arbitraj. <egiile autonome !ac parte din aceast grup de subiec i de
drept.
28
C i Conen ia de la >enea la care ne-am re!erit constituie un asemenea tratat C !ac parte
din dreptul intern. <eglementrile lor au ns totdeauna caracterul de lege special
comparati cu reglementrile din dreptul na ional i de aceea dob"ndesc prioritate n
aplicare !a de acestea din urm. % a !iind urmeaz s conchidem c n raporturile de
comer interna ional regiile autonome i societ ile comerciale cu capital integral de stat,
aidoma celorlal i participan i la asemenea raporturi juridice, au dreptul s ncheie conen ii
de arbitraj. 5le bene!iciaz deci n acest domeniu de preederile art. $&; C.proc.ci. cci li se
recunoa te capacitatea juridic de a ncheia asemenea conen ii. 5ste ceea ce de alt!el
rezult i din con inutul art. 15 pct. 1 din <egulile de procedur ale arbitrajelor teritoriale.
%rt. 15: din ,egea nr. 1;5L1882 dispune c !iecare parte din proces, inclusi din
litigiul arbitral, are o capacitate procesual ce se supune inciden ei legii na ionale a
subiectului de drept respecti, iar art. &; din aceea i lege .adic ,egea nr. 1;5L1882'
precizeaz c persoana juridic are na ionalitatea statului pe al crui teritoriu i-a stabilit,
potriit actului constituti, sediul social.
5.9.$. +rocedura arbitral &n liti!iul de comer interna ional. 5ste totalitatea
regulilor pe baza crora arbitrajul de comer interna ional i des! oar actiitatea de
solu ionare a litigiului cu care a !ost inestit ntr-un atare scop. 4e caracterizeaz printr-o
mare suple e, concretizat printre altele n prerogatia pr ilor de a stabili ele nsele .n
anumite limite' regulile procedurale, prerogati a crei ntindere di!er dup cum este orba
de un arbitraj ad-hoc, ea a"nd o singur limit i anume ordinea public, ce subsumeaz n
con inutul ei respectul drepturilor aprrii, garantate prin controlul e!icient din partea
jurisdic iilor ordinare, care sunt chemate s interin pe terenul sentin elor arbitrale. 4itua ia
este ns di!erit n cazul arbitrajului institu ionalizat: acesta se des! oar ntr-un cadru
prestabilit, iar !aptul c pr ile au acceptat competen a institu iei respectie implic i
achiesarea la procedura prestabilit de acea institu ie prin regulamentul su de !unc ionare,
de regul ns, i ntr-o atare situa ie li se las pr ilor posibilitatea de a deroga de la unele
dispozi ii ale regulamentului.
+rocedura de arbitraj prezint un speci!ic aparte, n cazul arbitrajului n echitate .ex
aequo et bono' : ntr-o atare ipotez arbitrii au libertatea de a statua dup o procedur care s
eite rigiditatea !ormelor, a termenelor de prescrip ie etc.( ei au !acultatea s decid msurile
necesare pentru eitarea oricror manere dilatorii ale pr ilor i de a asigura ast!el
celeritatea solu ionrii litigiilor. 4peci!icul procedurii de arbitraj este un re!le) al speci!icului
litigiului arbitral, concretizat n !aptul c pr ile litigante nu se situeaz pe pozi ii de
adersari ireductibili i implacabili, ele a"nd interesul i !iind ndemnate de arbitrii s- i
continue rela iile lor de a!aceri, s ajung c"t mai rapid la o solu ie tranzac ional. n mod
!recent pr ile se pun de acord asupra unei tranzac ii, !ie c aceasta se realizeaz direct
ntre ele, !ie c ea se ncheie cu o a a-numit @sentin prin acordul pr ilorB. 4uple ea
procedurii de arbitraj se e)plic i prin natura contractual a arbitrajului, puterile arbitrilor
a"ndu- i sorgintea ntr-o conen ie a pr ilor i !iind limitate n temeiul conen iei
respectie.
#es! urarea procedurii de arbitraj n bune condi ii este !erm garantat prin accentul
care se pune pe respectarea riguroas a drepturilor aprrii, parte integrant a ordinii publice
interna ionale. 4anc iunea nerespectrii dreptului la aprare apar ine domeniului
recunoa terii i e)ecutrii sentin elor arbitrale, !iind e)ercitat de ctre jurisdic iile ordinare
n cadrul procedurii de e)eIuatur.
$;
+rocedura de arbitraj asigur dezbaterilor un caracter con!iden ial. Chiar dac se
public uneori sentin ele, publicarea lor se !ace de a a manier nc"t s nu se tie numele
sau denumirea pr ilor. n cadrul procedurii de arbitraj se permite utilizarea limbilor strine(
pr ile au libertatea s conin ntr-un atare sens, iar dac ele nu s-au putut pune de acord n
aceast priin se utilizeaz limba n care a !ost redactat contractul, prezum"ndu-se c
litigan ii prin ns i ncheierea contractului n limba respecti, au decis ca ea s !ie limba n
care s se des! oare procedura de solu ionare a litigiului iit cu re!erire la acel contract. n
toate cazurile ns or !i luate msuri de natur s mpiedice dezaantajarea reunei pr i ori
utilizarea unei anumite limbi n des! urarea dezbaterilor.
Conen ia european asupra arbitrajului comercial interna ional, adoptat la >enea
n 18?1, recomand pr ilor s insereze n conen ia lor de arbitraj cel pu in indicarea
locului unde urmeaz s se in arbitrajul, precum i modul de arbitrare .arbitraj ad-hoc sau
arbitraj institu ionalizat'. %ceast conen ie consacr principiul libert ii pr ilor, stabilind
c acestea sunt libere s adopte una din urmtoarele solu ii:
a' s supun litigiul lor unei institu ii permanente de arbitraj, caz n care regulamentul
acestei institu ii a primi aplicare obligatorie, guern"nd procedura de arbitraj(
b' s supun litigiul dintre ele unui arbitraj ad-hoc, ipotez n care li se recunoa te
!acultatea de a desemna arbitrii, de a !i)a locul arbitrajului i de a stabili regulile de
procedur. +rincipiul libert ii pr ilor nu are ns aloare absolut( el este compatibil cu
interen ia unei autorit i e)terioare, n anumite cazuri. %semenea cazuri sunt: ipoteza n
care pr ile au n eles s supun solu ionarea litigiului lor unei institu ii permanente de
arbitraj, !r s !i desemnat aceast institu ie i !r s se !i pus de acord asupra desemnrii
ei( cazul c"nd pr ile nu s-au putut pune de acord nici mcar asupra modului de arbitraj
.institu ional sau ad-hoc'( dac pr ile au conenit s supun litigiul lor unui arbitraj ad-hoc,
dar nu au indicat msurile necesare pentru organizarea acestuia .numele arbitrilor sau modul
lor de numire, !i)area locului arbitrajului', ori dac aceste msuri sunt incomplete sau
insu!iciente. *nteren ia unei autorit i e)terioare .spre e)emplu, pre edintele camerei de
comer din ara p"r"tului' se produce la cererea uneia dintre pr i .reclamantul sau p"r"tul,
acesta din urm a"nd un atare drept numai dac a introdus o cerere reconen ional', ori
chiar la cererea arbitrilor, atunci c"nd ei nu se pot pune de acord n probleme ca: sediul
arbitrajului, desemnarea unui arbitru .dac tribunalul arbitral este incomplet' etc. %rbitrii pot
statua ex aequo et bono, dac pr ile au conenit ntr-un atare sens i dac legea care
c"rmuie te arbitrajul permite aceasta. n cazul arbitrajului n echitate, procedura de arbitraj
este aleas de pr i( ele !ie direct .prin actul de compromis sau prin clauza compromisorie',
!ie indirect .prin re!erirea la regulamentul unei institu ii de arbitraj', stabilesc regulile
procedurale ce or primi aplicare pe ntreg parcursul derulrii actiit ii arbitrale. %ceast
prerogati ine de esen a arbitrajului n echitate, n care totul se !undeaz pe ncredere
reciproc i pe coningerea c op iunile pr ilor re!eritoare la modul de solu ionare a
litigiului lor or !i respectate. n cadrul unui asemenea arbitraj, pr ile a"nd libertatea s
aleag procedura, au implicit posibilitatea de a aplica reguli procedurale reglementate de un
anumit sistem de drept, sau chiar procedura la care ar !i obligat un arbitru, n cazul unui
arbitraj de drept strict. ,arga autonomie procedural de care se bucur arbitrajul n echitate
este limitat de dou principii procedurale general admise, i anume: respectul dreptului la
aprare i ordinea public interna ional.
+otriit art. $5$
2
C.proc.ci. @tribunalul arbitral se consider constituit pe data ultimei
acceptri a nsrcinrii de arbitru, de supra arbitru sau, dup caz, de arbitru unicB. 4e
$1
consider ca dat a acceptrii, ziua n care a !ost e)pediat prin po t comunicarea acceptrii
nsrcinrii de arbitru.
+rocedura de arbitrare n litigiul de comer interna ional se des! oar, ca regul
general, con!orm cu reglementrile de drept comun. #in economia art. $55-$5:
1$
C.proc.ci. rezult c aceste reglementri stabilesc con inutul cererii de arbitrare, con inutul
nt"mpinrii prin care p"r"tul i !ormuleaz aprrile izai de preten iile e)primate de
reclamant prin aceast cerere, modul de comunicare a nscrisurilor, dreptul pr ilor de a
participa la dezbaterea litigiului .personal sau prin reprezentant' i de a !i asistate de orice
persoane, administrarea probelor i regimul msurilor asiguratorii.
<e inem o caracteristic a procedurii de arbitrare n litigiul de comer interna ional
dublarea unor termene procedurale comparati cu durata stabilit pentru termenele de drept
comun. % a bunoar, con!orm art. $5:
$
i $?8
$
C.proc.ci., interalul de timp dintre data
primirii cita iei i termenul de dezbatere trebuie s !ie de cel pu in $; de zile, spre deosebire
de termenul prezut pentru litigiul intern care este de 15 zile.
%rt. $?8
&
din Codul de procedur ciil dispune c dezbaterea litigiului de comer
interna ional n !a a tribunalului arbitral se !ace n limba stabilit prin conen ia arbitral
sau, dac prin aceast conen ie nu s-a prezut nimic ntr-un atare sens, ori nu a interenit o
n elegere ulterioar, n limba contractului, n limba contractului din care s-a nscut acel
litigiu ori ntr-o limb de circula ie interna ional stabilit de tribunalul arbitral. n cazul n
care una din pr i nu cunoa te limba n care se des! oar dezbaterea, la cererea i pe
cheltuiala ei, tribunalul arbitral i asigur sericiile unui traductor. +r ile au libertatea s
participe la dezbateri !iecare cu traductorul ei.
+r ile litigante pot stabili prin conen ia de arbitraj termenul limit p"n la care
tribunalul arbitral a pronun a hotr"rea sa n litigiul lor. %rt. $5$
$
C.proc.ci. precizeaz c
n cazul n care pr ile nu au stabilit un termen, tribunalul arbitral trebuie s pronun e
hotr"rea n cel mult cinci luni de la data constituirii sale. %rt. 9& din <egulile de procedur
arbitral aprobate de Colegiul Camerei de Comer i *ndustrie %rad !i)eaz ca termen limit
pentru pronun area hotr"rii arbitrale 8 luni de la data constituirii tribunalului arbitral.
0ermenul n discu ie se suspend pe timpul judecrii unei cereri de recuzare sau a
oricrei alte cereri incidente .cum ar !i o cerere de e)ecutare a unor msuri asiguratorii etc.'
n ipoteza n care asemenea cereri au !ost adresate instan ei judectore ti competente. +r ile
au !acultatea s decid prelungirea termenului de arbitrare. - asemenea decizie, luat de
comun acord, trebuie consemnat printr-un nscris.
0otodat, pentru motie temeinice, chiar tribunalul arbitral poate dispune din o!iciu,
prelungirea termenului prestabilit de pr i, dar o atare prelungire nu poate !i mai mare de
dou luni.
0ermenul stabilit pentru des! urarea procedurii arbitrale se prelunge te, n anumite
situa ii, de plin drept. % a este bunoar ipoteza n care una dintre pr i nceteaz din ia
n perioada de des! urare a respectiei proceduri. 0ot ast!el se nt"mpl i n ipoteza
prezut de art. $?;
$
C.proc.ci.
1
. n toate cazurile c"nd prelungirea termenului men ionat
opereaz de plin drept ea nu poate aea o durat mai mare de dou luni .art. $5$
$
C.proc.ci.'.
1
Con!orm art. $?;
$
C.proc.ci. @c"nd tribunalul arbitral este compus dintr-un numr cu o de arbitri i ace tia nu se n eleg
asupra solu iei, se a proceda la numirea unui supraarbitru con!orm n elegerii dintre pr i sau, n lips, con!orm art. $51.
4upraarbitrul numit se a uni cu una dintre solu ii, o a putea modi!ica sau a putea pronun a o alt solu ie, dar numai dup
ascultarea pr ilor i a celorlal i arbitrii.
$2
5)pirarea termenului de arbitrare nu constituie prin ea ns i un moti de caducitate a
arbitrajului. Dace e)cep ia situa ia c"nd una din pr i a noti!icat celeilalte i tribunalului
arbitral p"n la primul termen de n! i are c n elege s inoce caducitatea.
+rocedura arbitral este ast!el reglementat n legisla ia <om"niei nc"t pe ntreg
parcursul des! urrii ei s se asigure pr ilor, sub sanc iunea nulit ii hotr"rii arbitrale,
egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aprare i contradictorialitatea dezbaterilor.
nscrisurile litigiului se comunic ntre sau ctre pr i prin scrisoare recomandat cu
recipis de predare sau cu con!irmare de primire. 0ot ast!el, se comunic i cita iile,
hotr"rile arbitrale i ncheierile de edin . ,egea admite ca in!orma iile i n tiin rile s
se !ac alabil i prin telegram, tele), !a) sau orice alt mijloc de comunicare care permite
stabilirea probei comunicrii i a te)tului transmis .art. $5:
1
C.proc.ci.'.
nscrisurile pot !i nm"nate i personal pr ii, sub semntur. *ndi!erent n ce !orm se
!ace comunicarea actelor de procedur, doezile de comunicare se depun la dosar.
Con!orm art. $5:
2
C.proc.ci. tribunalul arbitral eri!ic, dendat ce termenul pentru
depunerea nt"mpinrii a e)pirat, stadiul pregtirii litigiului pentru dezbatere, i ori de c"te
ori consider c este necesar a dispune msurile corespunztoare pentru completarea
dosarului. #up e!ectuarea acestei eri!icri i atunci c"nd este cazul, dup completarea
dosarului, tribunalul arbitral !i)eaz termen de dezbatere a litigiului i dispune citarea
pr ilor.
,a dezbateri, pr ile pot participa !ie personal, !ie prin reprezentan i( ele pot !i asistate
de orice persoan. 3eprezentarea pr ii legal citate nu mpiedic dezbaterea litigiului, cu
e)cep ia cazului n care partea lips a cere, cel mai t"rziu p"n n preziua dezbaterii,
am"narea solu ionrii litigiului pentru motie temeinice. - asemenea cerere trebuie adus la
cuno tin a arbitrilor i a celeilalte pr i. %m"narea se poate acorda o singur dat.
Con!orm art. $5:
?
C.proc.ci. prezen a pr ii la judecarea litigiului nu este strict
necesar. -ricare dintre mpricina i poate cere ca solu ionarea litigiului s se !ac n lipsa ei
pe baza pieselor e)istente la dosar.
0ribunalul arbitral a solu iona litigiul chiar dac una dintre pr i, de i ambele acestea
au !ost legal citate, nu se prezint la termenul stabilit. 5)cep ie !ace cazul c"nd pr ile sau
una dintre ele au cerut am"narea solu ionrii litigiului pentru motie temeinice. ntr-o atare
ipotez tribunalul arbitral a da curs cererii respectie !i)"nd un nou termen de judecat. #e
asemenea, chiar n lipsa unei cereri de am"nare tribunalul poate hotr, dac pr ile sunt
lips, am"narea solu ionrii litigiului n cazul n care apreciaz c prezen a acestora este
necesar pentru o corect rezolare a di!erendului dintre ele. Ca urmare, tribunalul arbitral,
a !i)a un nou termen dispun"nd o nou citare a pr ilor .art. $5:
9
C.proc.ci.'.
+e parcursul des! urrii procedurii arbitrale, tribunalul arbitral poate ncuiin a
msuri asiguratorii, msuri remelnice i constatarea anumitor mprejurri de !apt. n cazul
n care una din pr i se mpotrie te la e)ecutarea acestor msuri, ele or !i aduse la
ndeplinire n baza unei dispozi ii dat de instan a judectoreasc. #e alt!el, potriit art. $5:
:
C.proc.ci. oricare dintre pr i se poate adresa direct instan ei de judecat C !ie naintea
nceperii procedurii de arbitraj, !ie n timpul des! urrii acesteia C solicit"nd printr-o cerere
scris luarea unor msuri asiguratorii, a unor msuri remelnice sau constatarea anumitor
mprejurri de !apt cu re!erire la obiectul litigiului.
0ribunalul arbitral poate cere pr ilor e)plica ii scrise n legtur cu obiectul litigiului
i cu !aptele cone)e acestuia, a"nd libertatea s dispun administrarea oricror probe
admise de lege. %dministrarea probelor .propuse de pr i sau ordonate din o!iciu' se !ace n
$$
edin a tribunalului arbitral( ascultarea martorilor i a e)per ilor se !ace !r prestare de
jurm"nt.
%rbitrii apreciaz probele n armonie cu intima lor coningere.
5)cep iile priind e)isten a i aliditatea conen iei de arbitraj, constituirea
tribunalului arbitral, limitele nsrcinrii arbitrilor i des! urarea procedurii p"n la primul
termen de n! i are, trebuie ridicate, sub sanc iunea decderii, cel mai t"rziu la acest
termen, dac nu a !ost stabilit un termen mai scurt. #e asemenea, oricare cereri a pr ilor i
orice nscrisuri trebuie depuse cel mai t"rziu tot p"n la primul termen de n! i are. n
cursul arbitrajului nu or putea !i inocate probele care n-au !ost propuse p"n la primul
termen de n! i are. 5)cep ie !ac doar situa iile c"nd:
a' necesitatea probei rezult din des! urarea dezbaterilor i,
b' administrarea probei nu pricinuie te am"narea solu ionrii litigiului.
+otriit art. $5:
1$
C.proc.ci. dezbaterile arbitrale se consemneaz n ncheierea de
edin . #e asemenea n aceast ncheiere se consemneaz i se motieaz i toate
dispozi iile date de tribunalul arbitral.
+r ile au dreptul s ia cuno tin despre con inutul ncheierilor i al actelor e)istente
la dosar.
n cazul unor erori sau omisiuni e)istente n ncheierea de edin , tribunalul arbitral
poate proceda, !ie ca cererea unei din pr i, !ie din o!iciu, la corectarea, respecti la
completarea acesteia d"nd o alt ncheiere.
5.9.&. Cererea de arbitrare. Constituie mijlocul legal prin care o parte ntr-un
contract comercial interna ional solicit arbitrajului protejarea dreptului i intereselor sale
legitime, nesocotite de ctre partenerul contractual.
*ntroducerea cererii de arbitrare opereaz declan area procedurii arbitrale. - asemenea
cerere trebuie redactat n scris de ctre reclamant i a cuprinde:
a' numele, domiciliul sau re edin a pr ilor, ori pentru persoanele juridice, denumirea
i sediul lor, precum i, dup caz numrul de nmatriculare la <egistrul comer ului, numrul
de tele!on, contul bancar(
b' numele i calitatea celui care angajeaz sau reprezint partea n litigiu, ane)"ndu-se
doada calit ii(
c' men ionarea conen iei arbitrale, ane)"ndu-se copie de pe contractul n care este
inserat, iar dac s-a ncheiat un compromis, copie de pe acesta(
d' obiectul i aloarea cererii, precum i calculul prin care s-a ajuns la determinarea
acestei alori(
e' motiele de !apt i de drept, precum i probele pe care se ntemeiaz cererea(
!' numele i domiciliul membrilor tribunalului arbitral(
g' semntura pr ii.
<eclamantul a comunica p"r"tului, precum i !iecrui arbitru, copie de pe cererea de
arbitrare i de pe nscrisurile ane)ate.
C"t prie te aloarea obiectului litigiului, stabilirea acesteia se !ace dup cum
urmeaz:
- n cazul n care se !ormuleaz preten ii bne ti, aloarea obiectului este egal cu
suma pretins de reclamant(
- c"nd se reclam aloarea unor bunuri se ia n considerare aloarea bunurilor
respectie din momentul introducerii cererii(
$&
- n cazul cererilor n contestare se are n edere aloarea obiectului raportului juridic
din momentul introducerii cererii(
- n !ine, atunci c"nd cererea are ca obiect o obliga ie de a !ace sau de a nu !ace,
conteaz aloarea indicat de reclamant.
n cererile cu mai multe capete, aloarea !iecrui capt trebuie s !ie stabilit n mod
separat( aloarea obiectului cererii se a stabili la suma total a capetelor de cerere.
#ac reclamantul omite s stabileasc aloarea obiectului cererii sau stabile te ine)act
aceast aloare, Curtea de arbitraj din o!iciu sau la cererea p"r"tului, stabile te aceast
aloare pe baza datelor priitoare la obiectul cererii.
+recizarea alorii obiectului cererii de arbitrare este necesar n ederea stabilirii
ta)elor de arbitraj. Cererea se consider introdus pe data nregistrrii acesteia la Curtea de
arbitraj( n cazul e)pedierii ei prin po t este luat n considerare ca dat a nregistrrii, data
prezut n tampila o!iciului po tal de e)pediere.
Cererea de arbitrare se nso e te de toate nscrisurile inocate de reclamant n sprijinul
preten iilor !ormulate. 5a se redacteaz n limba rom"n sau n limba contractului dintre
pr i ori n limba n care acestea au purtat coresponden a. nscrisurile nso itoare ale cererii
se depun n original sau n copii certi!icate de ctre parte.
n cazul n care cererea este redactat ntr-o limb strin, Curtea de arbitraj poate
obliga pe reclamant C din o!iciu sau la cererea p"r"tului C s prezinte o traducere a acesteia
i a nscrisurilor nso itoare, n limba rom"n, sau dac interesele e)aminrii litigiului o cer,
ntr-o alt limb.
Cererea de arbitrare poate !i nso it i de probe de mar!, e antioane etc. ntr-o atare
ipotez, asemenea probe se or depune ntr-un singur e)emplar, !c"ndu-se despre aceasta
men iune n cerere. %sistentul arbitral a ntocmi un proces-erbal de luare n custodie, care
a cuprinde descrierea amnun it a obiectelor depuse.
Con!orm art. 21 din <egulile de procedur ale Cur ii de arbitraj comercial
interna ional 1ucure ti n cazul n care cererea nu con ine toate elementele men ionate
asistentul arbitral l init pe reclamant s o completeze !r nt"rziere n mod corespunztor.
#ac de!icien ele de con inut ale cererii priesc datele de identitate ale pr ilor, obiectul
pricinii sau semntura reclamantului, completarea con inutului acesteia .adic a cererii' se
a !ace n cel mult dou luni de la data primirii inita iei. n cazul c"nd reclamantul opereaz
remedierile cerute de asistentul arbitral n termenul artat, cererea se consider introdus pe
data nregistrrii sale ini iale.
+"n la re!acerea cererii, litigiul rm"ne n nelucrare. %tunci c"nd reclamantul nu se
con!ormeaz inita iei asistentului arbitral de a remedia de!icien ele cererii de arbitrare, sau
struie ca aceasta s !ie judecat n !orma n care a !ost ini ial redactat, tribunalul arbitral a
nchide procedura arbitral pronun "nd o sentin sau, dup caz, o ncheiere
1
.
5.9.5. ,nt*mpinarea. 5ste mijlocul procedural gra ie cruia p"r"tul poate mai nainte
de dezbaterea oral a litigiului s- i prezinte n scris aprrile sale priind preten iile
reclamantului i totodat s indice probele pe care se sprijin acele aprri.
1
Con!orm art. &5 din <egulile de procedur men ionate, tribunalul arbitral !inalizeaz procedura arbitral prin pronun area unei
ncheieri n urmtoarele cazuri: dac reclamantul renun la cererea sa( c"nd se ia act c pr ile s-au mpcat, ca i n cazul n care
datorit inactiit ii reclamantului litigiul rm"ne n nelucrare mai mult de ase luni sau n cazul n care lipsesc condi iile pentru
e)aminarea i solu ionarea litigiului n !ond.
$5
+rimind cererea de arbitrare cu nscrisurile ane)e procurate de reclamant, asistentul
arbitral n tiin eaz pe p"r"t init"ndu-l s depun nt"mpinare, n termen de $; zile de la
primirea cererii de arbitrare. ,a cererea p"r"tului acest termen poate !i prelungit.
nt"mpinarea a cuprinde toate e)cep iile pe care p"r"tul n elege s le inoce
mpotria cererii depuse de reclamant. 0otodat, din cuprinsul ei trebuie s rezulte rspunsul
n !apt i n drept la aceast cerere, precum i probele propuse n aprare. #e asemenea,
nt"mpinarea trebuie s cuprind men iuni similare cu acelea care se cer pentru cererea
introducti.
+rin nt"mpinare p"r"tul a comunica numele arbitrului ales . i eentual al unui
supleant', ori a declara c n elege ca acesta .adic arbitrul' s !ie desemnat de pre edintele
Cur ii de arbitraj. 5ste ngduit ca p"r"tul s !ac o asemenea comunicare i printr-o
n tiin are separat.
%tunci c"nd prin cererea de arbitrare reclamantul propune un arbitru unic, p"r"tul
trebuie s se pronun e, prin nt"mpinare, i cu priire la persoana acestuia. n cazul n care
p"r"tul nici prin nt"mpinare, nici printr-o n tiin are ulterioar nu a comunica numele
arbitrului ales, pre edintele Cur ii de arbitraj a proceda la desemnarea acestuia din o!iciu.
+otriit art. $5?
1
C.proc.ci., e)cep iile i orice alte mijloace de aprare, care nu au
!ost artate prin nt"mpinare, trebuie ridicate de p"r"t, sub sanc iunea decderii, cel mai
t"rziu la primul termen de n! i are.
n cazul n care p"r"tul nu depune nt"mpinarea n termen de $; de zile de la
comunicarea cererii de arbitrare, iar datorit acestei mprejurri litigiul se am"n, el .adic
p"r"tul' a putea !i obligat la plata cheltuielilor de arbitrare cauzate prin acea am"nare.
5.9.?. Cererea reconven ional. Con!orm art. $59 C.proc.ci. dac p"r"tul are
preten ii mpotria reclamantului deri"nd din acela i raport juridic, el poate !ace cerere
reconen ional. % adar, cererea reconen ional se analizeaz ca !iind o arietate a cererii
de arbitrare prin care p"r"tul din litigiul arbitral pendent !ormuleaz preten ii proprii
mpotria reclamantului.
1
#in cuprinsul te)tului men ionat rezult c preten iile !ormulate de p"r"t !a de
reclamant prin cererea reconen ional trebuie s derie din acela i raport juridic pe care se
sprijin preten iile reclamantului. %rt. 25 din <egulile de procedur arbitral ale Cur ii de
arbitraj comercial interna ional 1ucure ti nu cere aceast condi ie nici e)pres, nici implicit
2
.
4untem n prezen a unei inaderten e a legiuitoruluiN, sau art. $59 C.proc.ci. ast!el cum a
!ost modi!icat prin e!ectul ,egii nr. 58L188$ d e)presie unei schimbri de concep ie
legislati ce trebuie luat n considerare n interpretarea art. 25 din <egulile de procedur
men ionate, acest din urm te)t !iind anterior legii de modi!icare.
#up prerea noastr ipoteza unei inaderten e a legiuitorului este e)clus dat !iind c
cele dou te)te legale n discu ie apar in unor reglementri de natur di!erit: Codul de
procedur ciil este legea general i !ormeaz dreptul comun n materie, *ar <egulile de
procedur ale Cur ii de arbitraj comercial interna ional 1ucure ti !ormeaz reglementarea
special aplicabil arbitrajului comercial interna ional. +rin consecin cele dou
reglementri nu se e)clud reciproc, ci se completeaz reciproc, reglementarea special a"nd
prioritate n aplicare n litigiul de comer interna ional.
1
2.3. Costin, op. cit., p. 1;2.
2
+rin alin. 1 din acest te)t se precizeaz doar c: @dac p"r"tul are preten ii mpotria reclamantului, el poate !ace cerere
reconen ionalB.
$?
+e baza acestei constatri om spune deci c preten iile !ormulate de p"r"t prin
cererea reconen ional nu este neaprat necesar s !ie ex pari causa, adic legate de
cererea reclamantului, ci ele pot !i i ex dispari causa, adic !r o contingen direct cu
obiectul ac iunii introduse de reclamant.
4ub aspect procedural, cererea reconen ional are caracter de cerere incident. 5a nu
e)prim aprarea pe care i-o !ace p"r"tul !a de preten iile reclamantului i nici nu se
n! i eaz ca o e)cep ie de procedur, ci constituie mijlocul procedural prin intermediul
cruia p"r"tul ridic preten ii proprii !a de reclamant. +"r"tul deine ast!el i el reclamant,
iar demersul su procedural ntrune te caracteristicile unei aderate cereri de arbitrare( prin
introducerea cererii reconen ionale deine posibil obligarea reclamantului de ctre
tribunalul arbitral.
Cererea reconen ional apare ast!el ca o contra ac iune !cut de p"r"t mpotria
reclamantului. #e cele mai multe ori ea are drept scop realizarea unei compensa ii pe cale
arbitrajului i mpiedicarea obligrii p"r"tului n msura cerut de reclamant.
6neori prin cererea reconen ional se poate ob ine anihilarea total a preten iilor
reclamantului i obligarea lui e)clusi !a de p"r"t, , dup cum se poate ob ine paralizarea
complet a ac iunii reclamantului, anul"ndu-se actul juridic pe care el i !undeaz preten ia.
Diind o arietate a cererii de arbitrare, cererea reconen ional trebuie s ndeplineasc
acelea i condi ii ca i aceasta.
+otriit art. $59 alin. 2 C.proc.ci. cererea reconen ional trebuie introdus n cadrul
termenului !i)at de lege pentru depunerea nt"mpinrii sau cel mai t"rziu p"n la primul
termen de n! i are. n schimb, art. 25 din <egulile de procedur ale Cur ii de arbitraj
comercial interna ional 1ucure ti stabile te c cererea reconen ional poate !i introdus
p"n la deschiderea dezbaterilor asupra cererii principale.
+entru identitate de ra iune credem c i aici, la !el ca n ipoteza discutat re!eritoare
la obiectul cererii reconen ionale, primeaz dispozi ia din <egulile de procedur, deoarece
acesta se nedereaz ca o norm special, aplicabil n procedura de solu ionare a litigiului
de comer interna ional, !a de regula instituit prin art. $59 alin. 2 C.proc.ci. care
constituie reglementarea de drept comun n materie de arbitraj.
5.9.9. (entin a arbitral. <eprezint hotr"rea prin care tribunalul arbitral se
pronun asupra litigiului cu a crui solu ionare a !ost inestit.
4entin a arbitral constituie o sintez a ntregii actiit i des! urate de completul de
arbitrii .sau dup caz de arbitrul unic' i de pr i din momentul per!ectrii conen iei de
arbitraj .primul act s"r it n aceast direc ie' i p"n la ndeplinirea ultimului act de
procedur .care este ns i hotr"rea dat de arbitrii', re!lect"nd rezultatul procedurii
arbitrale n toat comple)itatea sa.
0otodat sentin a arbitral reprezint scopul !inal al actiit ii arbitrale: conen ia de
arbitraj urmre te ca !inalitate pronun area unei sentin e arbitrale susceptibil de e)ecutare
n ara unde ar urma s se cear aducerea la ndeplinire a acesteia n cazul n care ea nu ar !i
e)ecutat oluntar.
#e asemenea, sentin a arbitral re!lect dubla component a arbitrajului comercial
interna ional: contractual i jurisdic ional( din cuprinsul sentin ei arbitrale se pot desci!ra
puterile acordate arbitrilor .care di!er n raport de !elul arbitrajului', procedura arbitral i
legea aplicabil ei, dreptul aplicabil !ondului litigiului etc.
Con!orm art. &; din <egulile de procedur arbitral ale Cur ii de arbitraj comercial
interna ional 1ucure ti sentin a arbitral se pronun n cazul n care litigiul se solu ioneaz
$9
n !ond, precum i atunci c"nd reclamantul renun la preten iile sale sau c"nd pr ile cer s
se pronun e o sentin care s cuprind noiala lor.
#eliberarea i adoptarea sentin ei de ctre tribunalul arbitral au loc n edin secret.
,a deliberare poate !i prezent i asistentul arbitral.
n caz de necesitate deliberarea i pronun area sentin ei pot !i am"nate cu cel mult $;
de zile. %tunci c"nd completul de arbitrii apreciaz c sunt necesare concluzii scrise ale
pr ilor, acest termen poate !i prelungit cu nc $; de zile.
n litigiile rezolate n complet de trei arbitrii, sentin a se adopt cu majoritate de
oturi. =otul supraarbitrului are putere juridic egal cu otul !iecruia dintre ceilal i
membrii ai completului de arbitrii, dar el se a e)prima dup ce or !i !ost e)primate oturile
celorlal i arbitrii.
0ribunalul arbitral poate decide redeschiderea dezbaterilor i repunerea litigiului pe
rol ori de c"te ori n cadrul deliberrii, dar mai nainte de pronun area sentin ei, completul de
arbitraj gse te ca necesare noi lmuriri. <epunerea litigiului pe rol comport dezbateri
suplimentare i de aceea se a stabili un nou termen de arbitrare, cu citarea pr ilor. ,itigiul
nu a !i repus pe rol dac sunt necesare numai anumite e)plica ii sau lmuriri ale uneia din
pr i cu re!erire la nscrisurile sau !aptele consemnate n dosar, ce au !ormat obiectul
dezbaterilor n contradictoriu.
#eliberarea se !inalizeaz prin ntocmirea dispozitiului sentin ei arbitrale. %cesta
.adic dispozitiul' se cite te pr ilor, iar n cazul lipsei lor, li se comunic n scris.
#ispozitiul trebuie senat de to i membrii completului de arbitrii, precum i de
asistentul arbitral. #ac opinia unui arbitru rm"ne minoritar, ea a !i trecut n dispoziti
cu motiarea sa proprie( situa ia este identic i atunci c"nd opinia supraarbitrului este
minoritar .opiniile celorlal i doi arbitrii !iind conergente', n sensul c opinia acestuia a !i
men ionat ca orice opinie separat, iar sentin a se a da potriit opiniei concordate a celor
doi arbitrii.
4entin a se pronun de completul de arbitraj, n numele Cur ii de arbitraj, !iind
considerat ca hotr"re dat de aceast Curte. n termen de cel mult $; de zile de la
pronun are sentin a trebuie motiat i comunicat n scris pr ilor. 5a .adic sentin a' se
redacteaz i se comunic pr ilor n limba rom"n.
+otriit art. &$ din <egulile de procedur men ionare, sentin a arbitral a cuprinde
urmtoarele men iuni:
a' indicarea Cur ii de arbitraj, a numrului dosarului i al sentin ei, precum i a
locului i datei pronun rii ei(
b' numele arbitrilor, supraarbitrului sau, dup caz, al arbitrului unic, precum i numele
asistentului arbitral(
c' denumirea i sediul sau, dup caz, numele pr ilor, domiciliul sau re edin a lor,
numele reprezentan ilor pr ilor precum i al celorlalte persoane care au participat la
dezbaterea litigiului(
d' obiectul litigiului i sus inerile pe scurt ale pr ilor(
e' motiele de !apt i de drept ale sentin ei(
!' dispozitiul(
g' semnturile membrilor completului de arbitraj, sau, dup caz, semntura arbitrului
unic, precum i aceea a asistentului arbitral. #ac unul dintre arbitrii este mpiedicat s
semneze sentin a, se a !ace men iune despre cauza mpiedicrii, cu con!irmarea sub
semntur, a supraarbitrului sau, dup caz, a pre edintelui Cur ii de arbitraj.
$:
n cazul n care prin sentin a pronun at, completul de arbitraj a omis s hotrasc cu
priire la un capt de cerere, oricare din pr i, n termen de $; de zile de la pronun area
sentin ei poate solicita tribunalului arbitral o sentin de completare, ce se a da cu citarea
pr ilor.
4entin a de completare !ace parte integrant din sentin a completat.
+otriit art. $?$ alin. $ C.proc.ci. hotr"rea arbitral comunicat pr ilor are e!ectele
unei hotr"ri judectore ti de!initie. %rt. $?9 C.proc.ci. precizeaz c o asemenea hotr"re
este obligatorie i se aduce la ndeplinire de bun-oie de ctre partea mpotria creia s-a
pronun at( e)ecutarea oluntar se a !ace dendat, sau n termenul artat n hotr"re.
#ubla natur a arbitrajului comercial interna ional .contractual i jurisdic ional'
imprim i sentin ei arbitrale o dubl natur: pe de o parte aceasta are caracter contractual,
iar pe de alt parte are caracter jurisdic ional. 4entin a arbitral este o consecin direct a
compromisului ncheiat de ctre pr i, prin e!ectul creia acestea au ncredin at organului
arbitral misiunea de a le solu iona litigiul( !iind legat de compromisul ncheiat de pr i, nu
poate e)ista n a!ara acestei legturi cu compromisul, cu care !ormeaz corp comun. 3umai
compromisul d e)isten i substan sentin ei arbitrale( e)ist"nd prin compromis, sentin a
are aceea i natur juridic ntocmai ca acesta, adic natur contractual, cci compromisul n
esen a sa este un contract, o specie de mandat dat de pr i arbitrilor. +rin sentin a
pronun at, arbitrii, n !inal e)ecut mandatul primit, sau alt!el spus, sentin a este dat de
ctre pr i prin intermediul arbitrilor .mai ales n cazul arbitrajului n echitate'.
0otodat, !or a juridic cu care se impune sentin a !a de pr i este superioar !or ei
juridice cu care se impune un contract. %ceast !or superioar !or ei contractului este dat
sentin ei prin e!ectul legii, ceea ce con!er sentin ei un caracter jurisdic ional. 4entin a
arbitral este e)ecutorie n mod direct, iar aceast mprejurare nu poate !i e)plicat prin
caracterul ei contractual, ci numai prin caracterul su jurisdic ional. 3atura contractual a
sentin ei arbitrale e)plic inadmisibilitatea reizuirii n !ond a acesteia, n reme ce natura ei
jurisdic ional e)plic puterea sa e)ecutorie.
+otriit art. $?& C.proc.ci. sentin a arbitral poate !i des!iin at numai prin ac iune n
anulare, pentru unul din urmtoarele motie:
- litigiul nu era susceptibil de solu ionare pe calea arbitrajului(
- tribunalul arbitral a solu ionat litigiul !r s e)iste o conen ie arbitral sau n
temeiul unei conen ii nule sau inoperante(
- tribunalul arbitral nu a !ost constituit n con!ormitate cu conen ia arbitral(
- partea a lipsit la termenul c"nd au aut loc dezbaterile i procedura de citare nu a !ost
legal ndeplinit(
- hotr"rea a !ost pronun at dup e)pirarea termenului p"n la care litigiul trebuia s
!ie solu ionat(
- tribunalul arbitral s-a pronun at asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a
pronun at asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult dec"t s-a cerut(
- hotr"rea arbitral nu cuprinde dispozitiul i motiele, nu arat data i locul
pronun rii, nu este semnat de arbitri(
- dispozitiul hotr"rii arbitrale cuprinde dispozi ii care nu se pot duce la ndeplinire(
- hotr"rea arbitral ncalc ordinea public, bunele morauri ori dispozi ii imperatie
ale legii.
$8
%rt. $?5 C.proc.ci. preede c are competen de solu ionare a ac iunii n anulare
instan a judectoreasc imediat superioar celei n raza teritorial a creia a aut loc
arbitrajul.
0ermenul pentru introducerea ac iunii n anulare este de o lun de la data comunicrii
hotr"rii arbitrale. *nstan a sesizat cu o asemenea cerere are !acultatea s suspende, cu sau
!r cau iune, e)ecutarea hotr"rii arbitrale atacat prin promoarea ac iunii n anulare.
#ac instan a judectoreasc sesizat constat c ac iunea n anulare este ntemeiat,
a hotr admiterea ei con!orm"ndu-se preederilor art. $?? C.proc.ci. care stabile te
urmtoarele reguli n acest sens:
- dac litigiul este n stare de judecat, instan a se a pronun a i n !ond, n limitele
conen iei arbitrale(
- dac este neoie de probe noi, acestea or !i administrate n prealabil, iar apoi
instan a se a pronun a pe !ond.
/otr"rea dat de instan a de judecat !ie n sensul admiterii, !ie n sensul respingerii
ac iunii n anulare, poate !i atacat numai cu recurs.
4entin a arbitral nee)ecutat oluntar de ctre partea obligat poate !i pus n
e)ecutare pe cale silit. #ac ea a !ost dat pe teritoriul <om"niei .sau a !ost asimilat
acesteia' poate !i inestit cu !ormul e)ecutorie la cererea pr ii care a c" tigat procesul.
%rt. C.proc.ci. dispune c este competent s !ac inestirea cu !ormul e)ecutorie instan a
judectoreasc n raza teritorial a creia s-a des! urat procedura arbitral. %ceast instan
d o ncheiere de inestire cu !ormul e)ecutorie a sentin ei arbitrale !r citarea pr ilor.
3umai n cazul n care or e)ista ndoieli cu priire la regularitatea sentin ei arbitrale or !i
citate pr ile.
Con!orm art. $?: C.proc.ci. sentin a arbitral inestit cu !ormula e)ecutorie
constituie titlu e)ecutoriu i se e)ecut pe cale silit aidoma hotr"rii judectore ti.
5.9.:. )ecunoa terea i executarea silit a sentin elor arbitrale strine. #atorit
ncrederii pe care pr ile o au n arbitrii desemna i de ele i a strdaniei acestora .adic a
arbitrilor' de a da o rezolare c"t mai echitabil litigiului cu solu ionarea cruia au !ost
inesti i, sentin ele arbitrale strine se e)ecut de regul oluntar de ctre cei mpotria
crora s-au pronun at. 5)ist totu i situa ii c"nd ace tia nu achieseaz de bun-oie la
solu ia dat de tribunalul arbitral i re!uz traducerea ei n realitate. n asemenea cazuri
titularii drepturilor cons!in ite prin sentin a arbitral se pot adresa unei autorit i sau unui
organ de constr"ngere competent care s dispun de mijloacele necesare pentru a determina
partea care obstruc ioneaz aducerea la ndeplinire a hotr"rii date de arbitri, chiar i n
strintate, deci ntr-o alt ar dec"t aceea n care tribunalul arbitral a pronun at sentin a.
#ar, e)ecutarea unei sentin e arbitrale strine comport cu necesitate prealabila ei
recunoa tere n ara unde urmeaz a !i e)ecutat. n doctrina juridic s-a artat c prin
e)ecutarea unei sentin e strine se n elege realizarea drepturilor ob inute prin acea
sentin
1
, ntr-o alt ar dec"t ara n care a !ost pronun at.
5)ecutarea propriu-zis constituie o simpl opera ie reglementat de normele
dreptului na ional din ara unde ea se n!ptuie te. #e aceea aceast chestiune nu ridic
probleme juridice deosebite. #ar ea trebuie precedat n mod necesar de recunoa terea acelei
sentin e n ara de e)ecutare, iar aceast chestiune comport anumite precizri.
2ecanismul juridic al recunoa terii i e)ecutrii sentin elor arbitrale strine prin
intermediul unei jurisdic ii statale este subordonat unei condi ii necesare a crei ndeplinire
1
0.<. +opescu, C. 1rsan, Dreptul comer ului interna ional, ol. *=, 6niersitatea 1ucure ti, 18:$, p. 18;.
&;
constituie dominanta ntregii proceduri pe care o implic acest mecanism. %m numit ast!el
ob inerea e)eIuaturului, ceea ce presupune ndeplinirea unei proceduri speciale de eri!icare
a ndeplinirii condi iilor de regularitate a sentin ei arbitrale strine spre a se ncuiin a
e)ecutarea silit a acesteia n <om"nia
1
. *nestirea cu !ormul e)ecutorie a sentin ei arbitrale
strine este cheia de bolt a ntregului ansamblului de probleme juridice pe care le ridic
recunoa terea i apoi e)ecutarea acelei sentin e
2
.
n doctrina juridic e)ist diergen de opinii cu priire la criteriile de cali!icare ca
strin a unei sentin e arbitrale. %st!el, autorii care sus in teza caracterului contractual al
arbitrajului consider c na ionalitatea sentin ei arbitrale este dat de legea aleas de pr i
pentru a guerna procedura arbitral. #impotri, cei care sus in teza naturii jurisdic ionale
a arbitrajului apreciaz c na ionalitatea sentin ei este dat de sediul tribunalului arbitral.
Conen ia de la 3eF GorH din 1; iunie 185: pentru recunoa terea i e)ecutarea
sentin elor arbitrale strine stabile te un dublu criteriu pentru de!inirea ca strin a unei
sentin e, i anume:
- sentin a s !ie dat pe teritoriul unui stat altul dec"t cel unde se cere recunoa terea i
e)ecutarea .deci un criteriu poziti'(
- respectia sentin s nu !ie considerat sentin na ional n statul n care se cere
recunoa terea i e)ecutarea .deci un criteriu negati'.
#up cum rezult din economia art. 5 alin. 1 a acestei Conen ii, oricare din pr ile
interesate se pot preala de o sentin arbitral n modul i n msura admise prin legisla ia
sau tratatele rii unde este inocat. 4e creeaz ast!el posibilitatea pentru partea care
consider ca na ional o sentin dat n a!ara rii !orului, de a renun a la bene!iciile
Conen iei de la 3eF GorH dac acea sentin este con!orm cu legea !orului, spre a se
recurge la aceast din urm lege.
Conen ia european asupra arbitrajului comercial interna ional adoptat la >enea n
anul 18?1 supune domeniului ei de aplicare sentin ele pronun ate n litigiile dintre pr i ce la
momentul ncheierii conen iei de arbitraj aeau sediul sau re edin a n state contractante
di!erite.
4e con!irm ast!el odat n plus, dac mai era neoie, c izoarele interna ionale iau n
considerare ca i criteriu pentru recunoa terea e!ectelor e)trateritoriale ale unor sentin e
arbitrale, locul unde a !ost pronun at acea sentin .
%cest criteriu pare s !i !ost aut n edere i de legiuitorul rom"n. %st!el, prin art. $9;
C.proc.ci. se stabile te c @A prin hotr"rea arbitral strin se n elege o hotr"re dat pe
teritoriul unui stat strin sau care nu este considerat ca hotr"re na ional n <om"niaB.
5ste ns de obserat c n concep ia legiuitorului rom"n criteriu localizrii n
strintate a pronun rii sentin ei arbitrale constituie doar criteriul principal i nu singurul
criteriu pentru delimitarea sentin ei arbitrale strine de sentin a arbitral na ional. %lturi
de acest criteriu, te)tul men ionat eoc, utiliz"nd o !ormul general i atotcuprinztoare,
i orice alt criteriu n raport de care o sentin arbitral nu ar putea !i considerat ca
na ional.
<ecunoa terea unei sentin e arbitrale strine implic nainte de toate recunoa terea
e!ectelor acesteia, cu e)cep ia puterii e)ecutorii. #rept urmare, o sentin arbitral
recunoscut dob"nde te puterea lucrului judecat, dac binen eles statul n care este inocat
1
2.3. Costin, *. ,e , 2. 4t. 2inea, #. <adu, Dic ionar de drept procesual civil, 5ditura tiin i!ic i 5nciclopedic, 1ucure ti,
18:$, p. 228.
2
0.<. +opescu, C. 1rsan, op. cit., p. 18&.
&1
nu subordoneaz acest e!ect ob inerii prealabile a e)eIuaturului. 0ot ast!el prin e!ectul
recunoa terii, !aptele constatate prin sentin arbitral recunoscut C cum ar !i bunoar
e)ecutarea unei obliga ii C sunt opozabile erga omnes. <ecunoa terea unei sentin e arbitrale
este operant de plin drept, pe c"nd e)ecutarea sentin ei arbitrale trebuie autorizat in casu n
statul solicitat .adic statul n care se cere e)ecutarea', deoarece ea cuprinde acte de o
anumit graitate asupra patrimoniului debitorului i de aceea comport msuri de eri!icare
mai seere
1
.
6rmeaz deci s conchidem c at"t doctrina juridic, c"t i legisla ia interna ional
!ac distinc ie ntre recunoa terea sentin elor arbitrale strine i e)ecutarea acestora.
Conen ia de la 3eF GorH din 185: distinge ntre cele dou concepte prin chiar mult cum
este !ormulat denumirea ei: @pentru recunoa terea i e)ecutarea sentin elor arbitrale
strineB.
- distinc ie similar !ace i Conen ia de la Mashington din 1: martie 18?5 pentru
reglementarea di!erendelor priitoare la inesti ii ntre state i resortisan ii altor state, care
n art. 5& alin 1 precizeaz: @!iecare stat contractant recunoa te orice sentin dat n cadrul
prezentei conen ii ca !iind obligatorie i asigur e)ecutarea pe teritoriul su a obliga iilor
pecuniare pe care sentin a le impune, ca i c"nd ar !i orba de o judecat de!initi a unui
tribunal !unc ion"nd pe teritoriul zisului statB.
n legisla ia <om"niei, art. $9; C.proc.ci. dispune c sentin ele arbitrale care nu se
e)ecut oluntar pot !i aduse la ndeplinire pe teritoriul <om"niei prin procedura de
e)eIuatur. %ceast procedur se des! oar cu citarea pr ilor i se concretizeaz, n
armonie cu preederile ,egii nr. 1;5L1882 .art. 1?:-1?8, art. 19$-199 i art. 1:1' n
eri!icarea condi iilor de regularitate interna ional a sentin ei arbitrale strine i a
caracterului ei e)ecutor n ara de origine. =eri!icarea acestor condi ii se !ace in"ndu-se
seama i de preederile Conen iei de la 3eF GorH din 185: n raporturile cu statele-pr i
la aceast conen ie.
+otriit legisla iei rom"ne este competent s acorde caracter e)ecutor n <om"nia unei
sentin e arbitrale strine, tribunalul jude ean n raza teritorial a cruia urmeaz s aib loc
e)ecutarea.
A$#-#
D#C)#" nr. ./ din 01 mai 2345
priind rati!icarea ConenOiei pentru reglementarea di!erendelor relatie la inestiOii ntre
state Pi persoane ale altor state, ncheiat la Mashington la 1: martie 18?5
#67"#$"8 C-34*,*6, #5 40%0
+9:'7CA" ,$8 16,50*36, -D*C*%, nr. 5? din 9 iunie 1895
Data intrarii in vi!oare 8 4 iunie 2345
;orma actualizata valabila la data de 8 /1 martie /122
+rezenta forma actualizata este valabila de la 4 iunie 2345 pana la /1 martie /122
1
Idem, p. 18?.
&2
57+635<5 #5 2-0*=5
+rin alturatul decret al Consiliului de 4tat se rati!ica ConenOia pentru reglementarea di!erendelor
relatie la inestiOii ntre state Pi persoane ale altor state, ncheiat la Mashington la 1: martie 18?5.
ConenOia preede instituirea unui Centru internaOional pentru reglementarea di!erendelor re!eritoare la
inestiOii, cu sediul la 1anca *nternationala pentru <econstrucOie Pi #ezoltare .1.*.<.#.', compus dintr-un
consiliu administrati Pi secretariat.
Competenta centrului cuprinde procedura soluOionrii di!erendelor de ordin juridic dintre un stat
contractant Pi persoane !izice sau juridice ale unui alt stat contractant n legatura cu o inestiOie, di!erende pe
care prOile au consimOit n scris sa le supun centrului.
#i!erendele care ar putea sureni ntre statele contractante cu priire la interpretarea sau la aplicarea
conenOiei Pi care nu ar putea !i rezolate prin buna nOelegere snt aduse naintea CurOii *nternaOionale de
QustiOie, la cererea oricrei prOi n di!erend, dac statele interesate nu au conenit o alta metoda de
reglementare.
ConenOia este deschis semnrii de ctre statele membre ale 1.*.<.#. Pi supus rati!icrii, acceptrii sau
aprobrii potriit procedurii constituOionale a !iecrei tari Pi intra n igoare la $; de zile dup depunerea
instrumentelor de rati!icare.
+otriit practicii constante a tarii noastre n decret se preede ca la depunerea instrumentului de rati!icare
se a !ace o declaraOie n legatura cu reglementrile art. 9; din conenOie.
Consiliul de 4tat al <epublicii 4ocialiste <om"nia decreteaz:
%<0. 1
4e rati!ica ConenOia pentru reglementarea di!erendelor relatie la inestiOii ntre state Pi persoane ale
altor state, ncheiat la Mashington la 1: martie 18?5.
%<0. 2
,a depunerea instrumentului de rati!icare a ConenOiei pentru reglementarea di!erendelor relatie la
inestiOii ntre state Pi persoane ale altor state se a !ace urmtoarea declaraOie:
RConsiliul de 4tat al <epublicii 4ocialiste <om"nia considera ca menOinerea strii de dependenta a unor
teritorii la care se re!er reglementrile art. 9; din conenOie nu este n concordanta cu Carta -rganizaOiei
3aOiunilor 6nite Pi cu documentele adoptate de -.3.6. cu priire la acordarea independentei Orilor Pi
popoarelor coloniale, inclusi cu #eclaraOia re!eritoare la principiile dreptului internaOional priind relaOiile
prietenePti Pi cooperarea ntre state potriit Cartei -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite, adoptat n unanimitate prin
<ezoluOia %dunrii >enerale a -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite nr. 2?25 .77=' din anul 189;, care proclama
n mod solemn obligaOia statelor de a !aoriza realizarea principiului egalitOii n drepturi a popoarelor Pi a
dreptului lor de a dispune de ele nsele, n scopul de a pune de ndat capt colonialismului.R
3*C-,%5 C5%6S54C6
+rePedintele
<epublicii 4ocialiste <om"nia
C-3=53T*5
pentru reglementarea di!erendelor relatie la inestiOii ntre state Pi persoane ale altor stateU'
U' 0raducere.
+<5%216,
4tatele contractante,
luind n considerare necesitatea cooperrii internaOionale pentru dezoltarea economic Pi rolul pe care-l
deOin n acest domeniu inestiOiile particulare internaOionale,
and n edere ca di!erende cu priire la ast!el de inestiOii pot sureni n orice moment ntre statele
contractante Pi persoane ale altor state contractante,
&$
recunoscind ca dac aceste di!erende trebuie sa !ac, n mod normal, obiectul unui recurs adresat
instanOelor interne, n anumite cazuri snt indicate moduri de reglementare cu caracter internaOional,
acordind o deosebita importanta in!iintarii unor mecanisme de conciliere Pi arbitraj internaOionale crora
statele contractante Pi persoane ale altor state contractante pot sa le supun, dac doresc, di!erendele lor,
dorind sa stabileasc aceste mecanisme sub auspiciile 1ncii *nternaOionale pentru <econstrucOie Pi
#ezoltare,
recunoscind ca consimOmntul mutual al prOilor de a supune aceste di!erende concilierii sau arbitrajului,
prin recurgere la mecanismele amintite, constituie o nOelegere and !orta obligatorie care reclama ndeosebi
ca orice recomandare a conciliatorilor sa !ie respectata cum se cuine Pi ca orice sentinta arbitral sa !ie
e)ecutat, Pi
declarind ca nici un stat contractant, prin simplul !apt al rati!icrii, acceptrii sau aprobrii prezentei
conenOii, nu a !i considerat, !r consimOmntul sau, ca-Pi a !i asumat reo obligaOie de a recurge la
conciliatie sau arbitraj, n reun caz particular,
au conenit asupra celor ce urmeaz:
C%+. 1
Centrul internaOional pentru reglementarea di!erendelor relatie la inestiOii
4ecOiunea 1
n!iinOare Pi organizare
%<0. 1
.1' 4e instituie, n irtutea prezentei conenOii, un Centru internaOional pentru reglementarea di!erendelor
cu priire la inestiOii .denumit mai departe centru'.
.2' -biectul centrului este acela de a o!eri mijloace de conciliere Pi arbitraj pentru reglementarea
di!erendelor relatie la inestiOii, care opun statele contractante unor persoane ale altor state contractante,
potriit dispoziOiilor prezentei conenOii.
%<0. 2
4ediul centrului este acela al 1ncii *nternaOionale pentru <econstrucOie Pi #ezoltare .de aici nainte
denumita banca'. 4ediul poate !i trans!erat n orice alta parte prin hotrre a consiliului administrati, luat
cu o majoritate de doua treimi a membrilor si.
%<0. $
Centrul este alctuit din consiliul administrati Pi un secretariat. 5l tine o lista de conciliatori Pi o lista de
arbitri.
4ecOiunea a 2-a
#espre consiliul administrati
%<0. &
.1' Consiliul administrati cuprinde cte un reprezentant al !iecrui stat contractant. 6n supleant poate
acOiona n calitate de reprezentant, dac titularul este absent sau este mpiedicat sa participe la o reuniune.
.2' n lipsa unei desemnari di!erite, guernatorul Pi guernatorul supleant ai bncii, numiOi de ctre statul
contractant, ndeplinesc de drept !uncOiile respectie de reprezentant Pi de supleant.
%<0. 5
+rePedintele bncii este de drept prePedinte al consiliului administrati .denumit mai departe prePedinte',
!r a aea drept de ot. #ac el absenteaz sau este mpiedicat sa-Pi e)ercite atribuOiile, sau dac prePedinOia
bncii este acanta, persoana care l nlocuiePte n cadrul bncii ndeplinePte !uncOia de prePedinte al
consiliului administrati.
%<0. ?
.1' Dr prejudiciul atribuOiilor care i snt con!erite prin celelalte dispoziOii ale prezentei conenOii,
consiliului administrati:
a' adopta regulamentul administrati Pi regulamentul !inanciar al centrului(
b' adopta regulamentul de procedura relati la recurgerea la instanOele de conciliatie Pi arbitraj(
&&
c' adopta regulamentele de procedura priind instanOele de conciliatie Pi arbitraj .de acum nainte
denumite regulamentul de conciliere Pi regulamentul de arbitraj'(
d' aproba orice aranjamente cu banca n scopul !olosirii localurilor Pi sericiilor administratie ale
acesteia(
e' determina condiOiile de !uncOionare a secretarului general Pi a secretarilor generali adjuncOi(
!' adopta bugetul anual de enituri Pi cheltuieli al centrului(
g' aproba raportul anual asupra actiitOilor centrului.
#eciziile prezute de alin. a', b', c' Pi !' de mai sus snt luate cu o majoritate de doua treimi a membrilor
consiliului administrati.
.2' Consiliul administrati poate constitui orice comisie pe care el o socotePte necesar.
.$' Consiliul administrati e)ercita, de asemenea, orice alte atribuOii pe care le considera necesare pentru
aplicarea dispoziOiilor prezentei conenOii.
%<0. 9
.1' Consiliul administrati tine o sesiune anuala Pi orice alta sesiune care ar !i hotarita de consiliu sau
conocat de prePedinte ori secretarul general, la cererea a cel puOin cinci membri ai consiliului.
.2' Diecare membru al consiliului administrati are dreptul la un ot Pi, cu e)cepOia prezut de prezenta
conenOie, toate chestiunile supuse consiliului snt rezolate prin hotrrea luat cu majoritatea oturilor
e)primate.
$' ,a toate sesiunile consiliului administrati, corumul este jumtate plus unu din membrii lui.
&' Consiliul administrati poate adopta, cu majoritatea de doua treimi a membrilor si, o procedura care
autoriza pe prePedinte sa ceara consiliului un ot prin corespondenta. %cest ot nu a !i considerat ca !iind
alabil dect dac majoritatea membrilor consiliului a luat parte la acesta n termenele !i)ate prin aceasta
procedura.
%<0. :
DuncOiile membrilor consiliului administrati Pi ale prePedintelui nu snt pltite de centru.
4ecOiunea a $-a
#espre secretariat
%<0. 8
4ecretariatul este compus dintr-un secretar general, unu sau mai mulOi secretari generali adjuncOi Pi
personal.
%<0. 1;
.1' 4ecretarul general Pi secretarii generali adjuncOi snt alePi, la propunerea prePedintelui, de ctre
consiliul administrati cu o majoritate de doua treimi a membrilor si, pentru o perioada ce nu poate depPi
? ani, acePtia !iind reeligibili. +rePedintele, n urma consultrii membrilor consiliului administrati, prezint
unu sau mai mulOi candidaOi pentru !iecare post.
.2' DuncOiile de secretar general Pi de secretar general adjunct snt incompatibile cu e)ercitarea oricrei
!uncOii politice. 4ub rezera derogarii acordate de ctre consiliul administrati, secretarul general Pi
secretarii generali adjuncOi nu pot ocupa alte !uncOii sau e)ercita alte actiitOi pro!esionale.
.$' n caz de absenta sau de mpiedicare a secretarului general sau dac postul este acant, secretarul
general adjunct ndeplinePte !uncOiile de secretar general. #ac snt mai mulOi secretari generali adjuncOi,
consiliul administrati determina anticipat ordinea n care acePtia or !i chemaOi sa ndeplineasc sus-zisele
!uncOii.
%<0. 11
4ecretarul general reprezint n mod legal centrul, l conduce Pi este rspunztor de administraOia acestuia,
inclusi de recrutarea personalului, con!orm preederilor prezentei conenOii Pi regulamentelor adoptate de
ctre consiliul administrati. 5l ndeplinePte !uncOia de gre!ier Pi are dreptul de a autenti!ica sentinOele
arbitrale pronunOate n baza prezentei conenOii Pi de a certi!ica copiile acestora.

4ecOiunea a &-a
#espre liste
&5
%<0. 12
,ista de conciliatori Pi lista de arbitri snt alctuite din persoane competente, desemnate asa cum se arata
mai jos Pi care accepta sa !igureze pe aceste liste.
%<0. 1$
.1' Diecare stat contractant poate sa desemneze, pentru a !igura pe !iecare lista, patru persoane care nu snt
neaprat cetOeni ai si.
.2' +rePedintele poate sa numeasc zece persoane care sa !igureze pe !iecare lista. +ersoanele ast!el
desemnate pe aceeaPi lista trebuie, toate, sa !ie de naOionalitate di!erita.
%<0. 1&
.1' +ersoanele desemnate pentru a !igura pe liste trebuie sa se bucure de o inalta consideraOie morala, sa
!ie de o competenta recunoscuta n materie juridic, comercial, industriala sau !inanciar Pi sa o!ere
intreaga chezasie de independenta n e)ercitarea !uncOiilor lor. Competenta n materie juridic prezint o
importanta deosebita pentru persoanele desemnate a !igura pe lista de arbitri.
.2' +rePedintele tine seama, n numirile !cute, Pi de interesul legat de reprezentarea pe aceste liste a
principalelor sisteme juridice ale lumii Pi a principalelor sectoare ale actiitOii economice.
%<0. 15
.1' 3umirile snt !cute pe perioade de ? ani Pi pot !i rennoite.
.2' n caz de deces sau de demisie a unei persoane !igurind pe una sau alta dintre liste, autoritatea care a
numit aceasta persoana poate sa numeasc un nlocuitor pe durata mandatului nc n curs.
.$' +ersoanele nscrise pe liste continua sa !igureze pe acestea pn la desemnarea succesorului lor.
%<0. 1?
.1' %ceeaPi persoana poate !igura pe cele doua liste.
.2' #ac o persoana este numita pentru a !igura pe aceeaPi lista de ctre mai multe state contractante sau
de ctre unul sau mai multe dintre acestea Pi de ctre prePedinte, ea a !i considerat ca a !ost desemnat de
ctre autoritatea care a !cut aceasta cea dintii( totuPi, dac aceasta persoana este cetOeanul unui stat care a
participat la numirea sa, a !i considerat ca a !ost desemnat de ctre zisul stat.
.$' 0oate numirile snt noti!icate secretarului general Pi ele dein alabile ncepnd cu data primirii
noti!icrii.

4ecOiunea a 5-a
#espre !inanOarea centrului
%<0. 19
#ac cheltuielile de !uncOionare a centrului nu pot !i acoperite cu redeenOele pltite pentru utilizarea
sericiilor sale sau cu alte surse de enituri, di!erenOa a !i suportat de ctre statele contractante membre ale
bncii, proporOional cu prOile subscrise la capitalul acesteia, Pi de ctre statele care nu snt membre ale
bncii, n con!ormitate cu regulamentele adoptate de ctre consiliul administrati.
4ecOiunea a ?-a
4tatut, imunitOi Pi priilegii
%<0. 1:
Centrul se bucura de personalitate juridic internationala deplina. 5l are, printre altele, capacitatea:
a' de a ncheia contracte(
b' de a dobndi bunuri mobile Pi imobile Pi de dispune de acestea(
c' de a sta n justiOie.
%<0. 18
+entru a-Pi putea ndeplini !uncOiile, centrul se bucura pe teritoriul !iecrui stat contractant de imunitOile
Pi de priilegiile de!inite n aceasta secOiune.
%<0. 2;
Centrul, bunurile Pi aerea sa nu pot constitui obiectul reunei acOiuni judiciare dect n cazul n care el
renunOa la aceasta imunitate.
%<0. 21
&?
+rePedintele, membrii consiliului administrati, persoanele care acOioneaz n calitate de conciliatori, de
arbitri sau de membri ai comitetului prezut la art. 52 alin. $, precum Pi !unctionarii Pi angajaOii
secretariatului:
a' nu pot constitui obiectul unor urmriri din pricina unor acte srPite de ei n e)erciOiul !uncOiilor lor,
a!ar numai dac centrul ridica aceasta imunitate(
b' bene!iciaz, atunci cnd nu snt cetOeni ai statului n care Pi e)ercita !uncOia, de aceleaPi imunitOi n ce
priePte imigrarea, nregistrarea strinilor, obligaOiile militare sau de prestaOii analoge Pi de aceleaPi !acilitOi
n materie de schimburi Pi deplasri ca cele acordate de ctre statele contractante reprezentanOilor,
!uncOionarilor Pi angajaOilor de rang comparabil ai altor state contractante.
%<0. 22
+reederile art. 21 se aplica persoanelor ce participa la instanOele care !ac obiectul prezentei conenOii n
calitate de prOi, agenOi, consilieri, aocaOi, martori sau e)perOi, alin. b' neaplicindu-se ns dect la
deplasarile Pi Pederea lor n Oara n care se des!Poar procedura.
%<0. 2$
.1' %rhiele centrului snt iniolabile oriunde s-ar a!la.
.2' Diecare stat contractant acorda centrului, pentru comunicrile sale o!iciale, un tratament tot att de
!aorabil ca Pi altor instituOii internaOionale.
%<0. 2&
.1' Centrul, aerea, bunurile Pi eniturile sale, precum Pi operaOiunile ce i snt ncuiinOate prin prezenta
conenOie, snt e)onerate de orice impozite Pi drepturi amale. Centrul este de asemenea scutit de orice
obligaOie cu priire la ncasarea sau plata de impozite sau de ta)e amale.
.2' 3u se percepe nici un impozit asupra indemnizaOiilor pltite de centru prePedintelui sau membrilor
consiliului administrati sau asupra salariilor, onorariilor sau altor indemnizaOii pltite de ctre centru
!uncOionarilor sau angajaOilor secretariatului, cu e)cepOia cazului n care bene!iciarii snt cetOeni ai tarii unde
ei Pi ndeplinesc !uncOiile.
.$' 3u se percepe nici un impozit asupra onorariilor sau indemnizaOiilor achitate persoanelor care
acOioneaz n calitate de conciliatori, arbitri sau de membri ai comitetului prezut la art. 52 alin. $, n cadrul
instanOelor care !ac obiectul prezentei conenOii, dac un asemenea impozit nu are alta baza juridic dect
locul unde se a!la centrul, acela n care se des!Poar actiitatea instanOei sau acela unde snt pltite zisele
onorarii sau indemnizaOii.
C%+. 2
#espre competenta centrului
%<0. 25
.1' Competenta centrului cuprinde di!erendele de ordin juridic ntre un stat contractant .sau o anumit
colectiitate publica sau un anume organism dependent de acesta Pi pe care-l desemneaz centrul' Pi
persoana unui alt stat contractant, care snt n relatie directa cu o inestiOie, di!erende pe care prOile au
consimOit n scris sa le supun centrului. %tunci cnd prOile Pi-au dat consimOmntul, nici una dintre ele nu
a putea sa-l retrag n mod unilateral.
.2' +ersoana a unui alt stat contractant nseamn:
a' orice persoana !izica care poseda naOionalitatea unui stat contractant altul dect statul parte la di!erend
la data la care prOile au consimOit sa supun di!erendul concilierii sau arbitrajului, precum Pi la data la care
cererea a !ost nregistrat con!orm art. 2: alin. $ sau art. $? alin. $, cu e)cepOia oricrei persoane care la una
sau la alta dintre aceste date poseda deopotri Pi naOionalitatea statului contractant parte la di!erend(
b' orice persoana juridic care poseda naOionalitatea unui stat contractant altul dect statul parte la di!erend
la data la care prOile au consimOit sa supun di!erendul concilierii sau arbitrajului Pi orice persoana juridic
care poseda naOionalitatea statului contractant parte la di!erend la aceeaPi data Pi pe care prOile au conenit,
n ederea realizrii telurilor prezentei conenOii, sa o considere ca aparOinnd unui alt stat contractant din
cauza controlului e)ercitat asupra acesteia de ctre interese strine.
.$' ConsimOmntul unei colectiitOi publice sau al unui organism depinzind de un stat contractant nu
poate !i dat dect dup aprobarea zisului stat, a!ar de cazul n care acesta indica centrului ca aprobarea nu
este necesar.
&9
.&' -rice stat contractant poate, n momentul rati!icrii, acceptrii sau aprobrii conenOiei sau la orice
data ulterioara, sa !ac cunoscute centrului categoria sau categoriile de di!erende pe care le considera ca pot
sau nu pot sa !ie supuse competentei centrului. 4ecretarul general transmite imediat noti!icarea tuturor
statelor contractante. %ceasta noti!icare nu constituie consimOmntul cerut n temeiul alin. 1.
%<0. 2?
ConsimOmntul prOilor la arbitraj n cadrul prezentei conenOii este considerat, n a!ar unei stipulaOii
contrare, ca implicind renunOarea la orice alt recurs. 6n stat contractant poate cere, ca o condiOie la
consimOmntul la arbitraj n cadrul prezentei conenOii, ca recursurile administratie sau judiciare interne sa
!ie epuizate.
%<0. 29
.1' 3ici un stat contractant nu acorda protecOie diplomatic sau nu poate !ormula reo reendicare
internationala priind un di!erend pe care una dintre persoanele sale Pi un alt stat contractant au consimOit sa-
l supun sau l-au supus arbitrajului n cadrul prezentei conenOii, a!ar de cazul n care cellalt stat
contractant nu se con!ormeaz sentinOei pronunOate cu ocazia di!erendului.
.2' Ct despre aplicarea alin. 1, protecOia diplomatic nu are n edere simplele demersuri and drept scop
numai uPurarea reglementrii di!erendului.
C%+. $
#espre conciliere
4ecOiunea 1
#espre cererea n conciliere
%<0. 2:
.1' 6n stat contractant sau persoana unui stat contractant, care dorePte sa nceap o procedura de
conciliere, trebuie sa adreseze n scris o cerere n acest scop secretarului general, care trimite o copie a
acesteia celeilalte prOi.
.2' Cererea trebuie sa cuprind lmuriri priind obiectul di!erendului, identitatea prOilor Pi
consimOmntul lor la conciliere potriit regulamentului de procedura re!eritor la sesizarea instanOelor de
conciliere Pi arbitraj.
.$' 4ecretarul general trebuie sa nregistreze cererea, n a!ar de cazul n care el apreciaz, dup cercetarea
in!ormaOiilor conOinute n cerere, ca di!erendul depPePte n mod eident competenta centrului. 5l trebuie sa
noti!ice imediat prOilor nregistrarea sau re!uzul de nregistrare.
4ecOiunea a 2-a
#espre constituirea comisiei de conciliere
%<0. 28
.1' Comisia de conciliere .numita mai jos comisia' se constituie, imediat ce a !i cu putinta, dup
nregistrarea cererii n con!ormitate cu art. 2:.
.2' a' Comisia se compune dintr-un conciliator unic sau dintr-un numr impar de conciliatori numiOi
potriit nOelegerii dintre prOi.
b' n lipsa unui acord ntre prOi asupra numrului conciliatorilor Pi asupra modului de numire a lor,
comisia a cuprinde trei conciliatori: !iecare parte numePte un conciliator, iar al treilea, care este
prePedintele comisiei, este numit prin nOelegere ntre prOi.
%<0. $;
n cazul n care comisia nu a !ost constituit n cele 8; de zile care au succedat noti!icarea nregistrrii
cererii de ctre secretarul general con!orm art. 2: alin. $ sau n orice alt termen conenit de ctre prOi,
prePedintele, la cererea partii celei mai diligente Pi, dac este posibil, dup consultarea prOilor, numePte un
conciliator sau conciliatorii ce nu !useser nc desemnaOi.
%<0. $1
.1' Conciliatorii pot !i desemnaOi din a!ar listei conciliatorilor, cu e)cepOia numirii de ctre prePedinte,
prezut la art. $;.
&:
.2' Conciliatorii numiOi din a!ar listei de conciliatori trebuie sa posede calitOile prezute la art. 1& alin.
1.

4ecOiunea a $-a
#espre procedura n !ata comisiei
%<0. $2
.1' Comisia hotrPte asupra competentei sale.
.2' -rice cerere de declinare a competentei !ormulat de una dintre prOi Pi intemeiata pe motiul ca
di!erendul nu este de competenta centrului sau pentru orice alta cauza trebuie sa !ie e)aminata de ctre
comisie, care hotrPte dac cererea trebuie sa !ie tratata ca o chestiune prealabil sau dac e)aminarea sa
trebuie sa !ie legat de aceea a chestiunilor de !ond.
%<0. $$
*ntreaga procedura de conciliere se des!Poar potriit preederilor prezentei secOiuni Pi, cu e)cepOia unei
nOelegeri contrare a prOilor, con!orm regulamentului de conciliere n igoare la data la care acestea au
consimOit la acOiunea de conciliere. #ac se pune o problema de procedura neprezut n aceasta secOiune
sau n regulamentul de conciliere sau n orice alta reglementare adoptat de ctre prOi, ea este rezolat de
ctre comisie.
%<0. $&
.1' Comisia are atributia de a clari!ica punctele litigioase dintre prOi Pi trebuie sa depun e!orturi spre a le
conduce spre o soluOie mutual acceptabil. n acest scop, comisia poate sa recomande prOilor, la o anumit
!aza a procedurii Pi n mai multe rinduri, termenii unei nOelegeri. +rOile trebuie sa conlucreze de buna-
credinOa cu comisia pentru a-i permite sa-Pi ndeplineasc !uncOiile Pi trebuie sa Oin seama n cel mai nalt
grad de recomandrile acesteia.
.2' #ac prOile se pun de acord, comisia ntocmePte un proces-erbal prin care inentariaza punctele n
litigiu Pi ia act de nOelegerea prOilor. #ac, la o !aza anumit a procedurii, comisia apreciaz ca nu e)ista
nici o posibilitate de nOelegere ntre prOi, ea nchide procedura Pi ntocmePte un proces-erbal prin care se
constata ca di!erendul a !ost supus concilierii, dar ca prOile nu au ajuns la un acord. #ac una dintre prOi
lipsePte sau se abOine de a lua parte la procedura, comisia ncheie procedura Pi ntocmePte un proces-erbal
constatind ca una dintre prOi lipsePte sau se abOine de a participa la procedura.
%<0. $5
Cu e)cepOia unei nOelegeri contrare a prOilor, niciuna dintre ele nu poate inoca, cu ocazia unei alte
proceduri des!Purate n !ata arbitrilor, a unui tribunal sau n orice alt mod, opiniile e)primate, declaraOiile
sau o!ertele de reglementare !cute de ctre cealalt parte n cursul procedurii Pi nici procesul-erbal sau
recomandrile comisiei.
C%+. &
#espre arbitraj
4ecOiunea 1
#espre cererea de arbitraj
%<0. $?
.1' 6n stat contractant sau persoana unui stat contractant care dorePte sa nceap o procedura de arbitraj
trebuie sa adreseze n scris o cerere pentru aceasta secretarului general, care trimite o copie celeilalte prOi.
.2' Cererea trebuie sa conOin in!ormaOii priind obiectul di!erendului, identitatea prOilor Pi
consimOmntul lor la arbitraj potriit regulamentului de procedura re!eritor la recurgerea la instanOele de
conciliere Pi arbitraj.
.$' 4ecretarul general trebuie sa nregistreze cererea n a!ar de cazul n care el, azind in!ormaOiile
conOinute n cerere, apreciaz ca di!erendul depPePte n mod eident competenta centrului. 5l trebuie sa
noti!ice imediat prOilor nregistrarea sau re!uzul de nregistrare.
4ecOiunea a 2-a
&8
#espre constituirea tribunalului
%<0. $9
.1' 0ribunalul arbitral .numit mai jos tribunalul' se constituie, ndat ce e posibil, dup nregistrarea
cererii con!orm art. $?.
.2' a' 0ribunalul se compune dintr-un arbitru unic sau dintr-un numr impar de arbitri numiOi n
con!ormitate cu acordul prOilor.
b' n lipsa unui acord ntre prOi asupra numrului de arbitri Pi a modului de numire a acestora, tribunalul
a !i alctuit din trei arbitri: !iecare parte numePte un arbitru, iar al treilea, care este prePedintele tribunalului,
este numit prin nOelegere ntre prOi.
%<0. $:
#ac tribunalul nu a !ost constituit n cele 8; de zile urmtoare noti!icrii nregistrrii cererii de ctre
secretarul general con!orm art. $? alin. $ sau n orice alt termen conenit de ctre prOi, prePedintele, la
sesizarea partii mai diligente Pi, dac este posibil, dup consultarea prOilor, numePte arbitrul sau arbitrii care
nu au !ost nc desemnaOi. %rbitrii numiOi de ctre prePedinte potriit preederilor prezentului articol nu
trebuie sa !ie cetOeni ai statului contractant parte la di!erend sau ai statului contractant a crui persoana este
parte n di!erend.
%<0. $8
%rbitrii !ormind majoritatea trebuie sa !ie cetOeni ai altor state dect statul contractant parte n di!erend Pi
dect statul contractant a crui persoana este parte n di!erend( se nOelege totuPi ca aceasta dispoziOie nu se
aplica dac, de comun acord, prOile desemneaz arbitrul unic sau pe !iecare dintre membrii tribunalului.
%<0. &;
.1' %rbitrii pot !i alePi din a!ar listei de arbitri, cu e)cepOia numirii de ctre prePedinte, prezut la art.
$:.
.2' %rbitrii numiOi din a!ar listei arbitrilor trebuie sa posede calitOile indicate la art. 1& alin. 1.
4ecOiunea a $-a
#espre puterile Pi !uncOiile tribunalului
%<0. &1
.1' 0ribunalul decide asupra competentei sale.
.2' -rice cerere de declinare a competentei !ormulat de ctre una dintre prOi Pi intemeiata pe motiul ca
di!erendul nu este de competenta centrului sau, din oricare alt moti, de aceea a tribunalului, trebuie sa !ie
e)aminata de ctre tribunal, care decide dac aceasta trebuie sa !ie tratata ca o chestiune prealabil sau dac
e)aminarea sa trebuie sa !ie legat de aceea a chestiunilor de !ond.
%<0. &2
.1' 0ribunalul statueaz asupra di!erendului n con!ormitate cu regulile de drept adoptate de prOi. n lipsa
unui acord ntre prOi, tribunalul aplica dreptul statului contractant parte n di!erend - inclusi regulile
re!eritoare la con!lictele de legi -, precum Pi principiile dreptului internaOional din domeniul respecti.
.2' 0ribunalul nu poate re!uza sa judece sub prete)tul lipsei sau obscuritatii normelor de drept.
.$' #ispoziOiile alineatelor precedente nu prejudiciaz !acultOii pe care o are tribunalul de a decide Re)
aeIuo et bonoR dac prOile snt de acord.
%<0. &$
Cu e)cepOia unui acord contrar al prOilor, tribunalul poate, n orice moment al dezbaterilor, dac
considera necesar:
a' sa ceara prOilor sa prezinte orice document sau alte mijloace de proba, Pi
b' sa se deplaseze la !ata locului Pi sa procedeze aici la orice anchete pe care le considera necesare.
%<0. &&
*ntreaga procedura de arbitraj se n!ptuiePte n con!ormitate cu preederile prezentei secOiuni Pi, sub
rezera acordului contrar al prOilor, cu acelea ale regulamentului de arbitraj n igoare la data la care prOile
au consimOit la arbitraj. #ac se pune o problema de procedura neprezut de prezenta secOiune sau de
regulamentul de arbitraj sau de orice alta reglementare adoptat de ctre prOi, ea a !i soluOionat de ctre
tribunal.
5;
%<0. &5
.1' #ac una dintre prOi lipsePte sau se abOine sa-Pi prezinte mijloacele .de proba', ea nu poate !i
considerat ca a acceptat pretenOiile celeilalte prOi.
.2' #ac una dintre prOi lipsePte sau se abOine de a in!atisa mijloacele n orice moment al procedurii,
cealalt parte poate cere tribunalului sa ia n considerare punctele concluziilor ce i snt supuse Pi de a da
sentinta. 0ribunalul, noti!icind partii care a !ost lipsa cererea de care a !ost sesizat, trebuie sa acorde acestei
prOi un termen de graOie nainte de pronunOarea sentinOei, dac nu s-a conins ca partea n cauza nu are
intenOia de a se in!atisa sau de a prezenta probele ei.
%<0. &?
Cu e)cepOia unui acord contrar al prOilor, tribunalul trebuie, la cererea uneia dintre acestea, sa statueze
asupra tuturor cererilor incidente, adiOionale sau reconentionale legate n mod direct de obiectul
di!erendului, cu condiOia ca aceste cereri sa !ie acoperite prin consimOmntul prOilor Pi, pe de alta parte, ca
ele sa Oin de competenta centrului.
%<0. &9
4ub rezera acordului contrar al prOilor, tribunalul poate, dac apreciaz ca mprejurrile o cer, sa
recomande orice msuri conseratorii n scopul salgardarii drepturilor prOilor.

4ecOiunea a &-a
#espre sentinta
%<0. &:
.1' 0ribunalul hotrPte asupra oricrei chestiuni cu majoritatea de oturi a tuturor membrilor lui.
.2' 4entinta este data n scris( ea este semnat de ctre membrii tribunalului care s-au pronunOat n
!aoarea sa.
.$' 4entinta trebuie sa rspund la toate punctele din concluziile supuse tribunalului Pi ea trebuie sa !ie
motiat.
.&' -rice membru al tribunalului poate adauga sentinOei !ie opinia sa personal - dac impartaseste sau nu
prerea majoritOii -, !ie menOiunea dezacordului sau.
.5' Centrul nu publica nici o sentinta !r consimOmntul prOilor.
%<0. &8
.1' 4ecretarul general trimite !r intirziere prOilor copiile certi!icate pentru con!ormitate ale sentinOei.
4entinta se considera a !i !ost pronunOat n ziua trimiterii ziselor copii.
.2' ,a cererea uneia dintre prOi, care trebuie prezentat n &5 de zile de la darea sentinOei, tribunalul
poate, dup ce a !cut noti!icare celeilalte prOi, sa statueze asupra oricrei chestiuni asupra creia ar !i omis
sa se pronunOe n sentinta sau sa corecteze orice greseala material pe care ar conOine-o sentinta. #ecizia data
!ace parte integrant din sentinta Pi este noti!icat prOilor n aceleaPi !orme ca Pi aceasta. 0ermenele
prezute la art. 51 alin. 2 Pi la art. 52 alin. 2 curg ncepnd cu data pronunOrii deciziei respectie.

4ecOiunea a 5-a
#espre interpretarea, reizuirea Pi anularea sentinOei
%<0. 5;
.1' -rice di!erend care ar putea sa se ieasca ntre prOi priind sensul sau e!ectul sentinOei poate !ace
obiectul unei cereri de interpretare adresate n scris secretarului general de ctre una sau alta dintre prOi.
.2' Cererea este supus, dac aceasta este posibil, tribunalului care a pronunOat sentinta. n caz de
imposibilitate, se constituie un nou tribunal n con!ormitate cu preederile secOiunii a 2-a a capitolului de
!ata. 0ribunalul poate, dac apreciaz ca mprejurrile o cer, sa hotrasc suspendarea e)ecutrii sentinOei
pn ce se a !i pronunOat asupra cererii de interpretare.
%<0. 51
.1' Diecare dintre prOi poate cere n scris secretarului general reizuirea sentinOei pe motiul descoperirii
reunui !apt de natura sa e)ercite o in!luenta hotaritoare asupra sentinOei, cu condiOia ca naintea pronunOrii
sentinOei acest !apt sa !i !ost necunoscut tribunalului ca Pi partii solicitatoare sau ca aceasta sa nu-l !i ignorat.
51
.2' Cererea trebuie introdus n urmtoarele 8; de zile de la descoperirea !aptului nou Pi n orice caz n
urmtorii $ ani de la pronunOarea sentinOei.
.$' Cererea, dac este posibil, este supus tribunalului care a statuat. n caz de imposibilitate, se constituie
un nou tribunal, n con!ormitate cu secOiunea a 2-a a prezentului capitol.
.&' 0ribunalul poate decide, dac apreciaz ca mprejurrile o cer, suspendarea e)ecutrii sentinOei pn ce
se a pronunOa asupra cererii de reizuire. #ac, n cererea sa, partea n cauza solicita amnarea e)ecutrii
sentinOei, e)ecutarea este proizoriu suspendat pn ce tribunalul a hotr asupra cererii amintite.
%<0. 52
.1' -ricare dintre prOi poate sa ceara, n scris secretarului general anularea sentinOei pentru unul dintre
motiele urmtoare:
a' iciu n constituirea tribunalului(
b' abuz de putere eident al tribunalului(
c' coruperea unui membru al tribunalului(
d' nclcarea graa a unei reguli !undamentale de procedura(
e' lipsa de motie.
.2' -rice cerere trebuie !acuta n urmtoarele 12; de zile de la data sentinOei, n a!ar de cazul n care
anularea este solicitat pe moti de corupOie, n care caz cererea amintita trebuie sa !ie prezentat n
urmtoarele 12; de zile de la descoperirea coruptiei Pi, n orice caz, n cei $ ani urmtori datei sentinOei.
.$' ,a primirea cererii, prePedintele numePte imediat, dintre persoanele al cror nume !igureaz pe lista de
arbitri, un comitet ad-hoc de trei membri. 3ici un membru al acestui comitet nu poate !i ales dintre membrii
tribunalului care a pronunOat sentinta Pi nici sa posede aceeaPi naOionalitate cu reunul dintre membrii acestui
tribunal, aceea a statului parte n di!erend sau a statului a crui persoana este parte n di!erend, nici sa !i !ost
desemnat pentru a !igura pe lista de arbitri de ctre reunul dintre statele amintite sau sa !i ndeplinit !uncOii
de conciliator n aceeaPi cauza. Comitetul este mputernicit sa anuleze sentinta n ntregime sau n parte
pentru unul dintre motiele enumerate n alin. 1 al prezentului articol.
.&' +reederile art. &1-&5, &:, &8, 5$ Pi 5& Pi acelea ale cap. =* Pi =** se aplica Rmutatis mutandisR
procedurii din !ata comitetului.
.5' Comitetul poate sa decid, dac apreciaz ca mprejurrile o cer, suspendarea e)ecutrii sentinOei pn
ce se a !i pronunOat asupra cererii de anulare. #ac n cererea sa partea n cauza solicita amnarea e)ecutrii
sentinOei, e)ecutarea este suspendat n mod proizoriu pn ce comitetul a statua asupra zisei cereri.
.?' #ac sentinta este declarata nul, di!erendul este supus, la cererea partii mai diligente, unui nou
tribunal constituit con!orm secOiunii a 2-a din prezentul capitol.
4ecOiunea a ?-a
#espre recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOei
%<0. 5$
.1' 4entinta este obligatorie !ata de prOi Pi nu poate !i obiectul reunui apel sau altui recurs, n a!ar celor
prezute de prezenta conenOie. Diecare parte trebuie sa asigure e)ecutarea sentinOei potriit termenilor ei,
n a!ar de cazul n care e)ecutarea este suspendat n irtutea dispoziOiilor prezentei conenOii.
.2' n sensul prezentei secOiuni, o sentinta include orice hotrre priind interpretarea, reizuirea sau
anularea sentinOei, luat n baza art. 5;, 51 Pi 52.
%<0. 5&
.1' Diecare stat contractant recunoaPte orice sentinta data n cadrul prezentei conenOii ca !iind obligatorie
Pi asigura e)ecutarea pe teritoriul sau a obligaOiilor pecuniare pe care sentinta le impune, ca Pi cnd ar !i
orba de o judecata de!initia a unui tribunal !unctionind pe teritoriul zisului stat. 6n stat contractant cu o
constituOie !ederala poate sa asigure e)ecutarea sentinOei prin intermediul tribunalelor !ederale Pi sa pread
ca acestea or trebui sa considere o asemenea sentinta ca o judecata de!initia a tribunalelor unuia dintre
statele !ederale.
.2' +entru a obOine recunoaPterea Pi e)ecutarea unei sentinOe pe teritoriul unui stat contractant, partea
interesat trebuie sa prezinte o copie certi!icat, pentru con!ormitate, de ctre secretarul general tribunalului
naOional competent sau oricrei alte autoritOi pe care zisul stat contractant o a desemna n acest scop.
52
Diecare stat contractant !ace cunoscute secretarului general tribunalul competent sau autoritOile pe care le
desemneaz n acest scop, in!ormindu-l asupra eentualelor schimbri.
.$' 5)ecutarea este reglementat de legislaOia priind e)ecutarea hotrrilor judectorePti n igoare n
statul pe teritoriul cruia se aplica o asemenea procedura.
%<0. 55
3ici o dispoziOie a art. 5& nu poate !i interpretat ca !cnd e)cepOie de la normele de drept n igoare ntr-
un stat contractant n ceea ce priePte imunitatea de e)ecutare a zisului stat sau a unui stat strin.

C%+. 5
#espre nlocuirea Pi recuzarea conciliatorilor Pi arbitrilor
%<0. 5?
.1' -dat ce s-a constituit o comisie sau un tribunal Pi a !ost pornit procedura, compunerea acestora nu
poate !i modi!icat. 0otuPi, n caz de deces, de incapacitate sau de demisie a unui conciliator sau a unui
arbitru, n caz de acanta, se procedeaz dup dispoziOiile cap. ***, secOiunea a 2-a, sau dup acelea ale cap.
*=, secOiunea a 2-a.
.2' -rice membru al unei comisii sau al unui tribunal continua sa-Pi ndeplineasc !uncOiile sale n aceasta
calitate n po!ida !aptului ca nu mai !igureaz pe lista.
.$' #ac un conciliator sau un arbitru numit de ctre una dintre prOi demisioneaza !r asentimentul
comisiei sau tribunalului al crui membru este, prePedintele numePte n locul acant o persoana de pe lista
corespunztoare.
%<0. 59
- parte poate cere comisiei sau tribunalului recuzarea unuia dintre membrii acestora pentru orice moti
implicind o lipsa eidenta n ce priePte calitOile cerute de art. 1& alin. 1. +artea ntr-o procedura de arbitraj
poate, n plus, sa ceara recuzarea unui arbitru pe moti ca el nu ndeplinePte condiOiile prezute la secOiunea
a 2-a a cap. *= pentru numirea tribunalului arbitral.
%<0. 5:
CeilalOi membri ai comisiei sau ai tribunalului, dup caz, se pronunOa asupra oricrei cereri pentru
recuzarea unui conciliator sau a unui arbitru. 0otuPi, n caz de egalitate de oturi, sau dac cerere de
recuzare izeaz un conciliator sau un arbitru unic sau o majoritate a comisiei sau tribunalului, decizia este
luat de ctre prePedinte. #ac temeiul cererii este recunoscut, conciliatorul sau arbitrul izat de hotrre este
nlocuit con!orm preederilor cap. ***, secOiunea a 2-a, sau cap. *=, secOiunea a 2-a.
C%+. ?
#espre cheltuielile de procedura
%<0. 58
<edeenOele datorate de ctre prOi pentru utilizarea sericiilor centrului snt !i)ate de ctre secretarul
general n con!ormitate cu regulamentele adoptate n aceasta priinta de ctre consiliul administrati.
%<0. ?;
.1' Diecare comisie Pi !iecare tribunal !i)eaz onorariile Pi cheltuielile membrilor si n limitele de!inite de
consiliul administrati Pi dup consultarea secretarului general.
.2' n po!ida dispoziOiilor alineatului precedent, prOile pot !i)a dinainte, de acord cu comisia sau cu
tribunalul, onorariile Pi cheltuielile membrilor acestora.
%<0. ?1
.1' n cazul unei proceduri de conciliere, onorariile Pi cheltuielile membrilor comisiei, ct Pi redeenOele
pentru utilizarea sericiilor centrului, snt suportate n mod egal de ctre prOi. Diecare parte suporta orice
alte cheltuieli pe care le !ace pentru des!Purarea procedurii.
.2' n cazul unui proceduri de arbitraj, tribunalul !i)eaz, sub rezera unui acord contrar al prOilor, suma
global a cheltuielilor !cute de acestea pentru neoile procedurii Pi hotrPte modalitOile de repartiOie Pi de
plata a ziselor cheltuieli, a onorariilor Pi cheltuielilor membrilor tribunalului Pi a redeenOelor datorate pentru
utilizarea sericiilor centrului. %ceasta decizie !ace parte integrant din sentinta.
5$
C%+. 9
#espre locul procedurii
%<0. ?2
+rocedurile de conciliere Pi de arbitraj se des!Poar la sediul centrului, sub rezera dispoziOiilor care
urmeaz.
%<0. ?$
#ac prOile hotrsc ast!el, procedurile de conciliere Pi de arbitraj se pot des!asura:
a' !ie la sediul CurOii +ermanente de %rbitraj sau al oricrei alte instituOii corespunztoare, publica sau
particular, cu care centrul a ncheiat aranjamente n acest scop(
b' !ie n orice alt loc aprobat de comisie sau de tribunal dup consultarea secretarului general.
C%+. :
#i!erendele ntre statele contractante
%<0. ?&
-rice di!erend care ar putea sureni ntre statele contractante cu priire la interpretarea sau la aplicarea
prezentei conenOii Pi care nu ar putea !i rezolat prin buna nOelegere este adus naintea CurOii *nternaOionale
de QustiOie, la cererea oricrei prOi n di!erend, dac statele interesate nu au conenit o alta metoda de
reglementare.
C%+. 8
%mendamente
%<0. ?5
-rice stat contractant poate propune amendamente la prezenta conenOie. -rice te)t de amendament
trebuie sa !ie comunicat secretarului general cu cel puOin 8; zile nainte de reuniunea consiliului
administrati n cursul creia amendamentul n chestiune trebuie sa !ie e)aminat Pi trebuie sa !ie imediat
transmis de acesta tuturor membrilor consiliului administrati.
%<0. ??
.1' #ac consiliul administrati decide aceasta cu majoritate de doua treimi a membrilor si,
amendamentul propus este distribuit tuturor statelor contractante pentru rati!icare, acceptare sau aprobare.
Diecare amendament intra n igoare la $; de zile dup e)pedierea de ctre depozitarul prezentei conenOii a
unei instiintari adresate statelor contractante, in!ormindu-le ca toate statele contractante au rati!icat, acceptat
sau aprobat amendamentul.
.2' 3ici un amendament nu poate sa impieteze asupra drepturilor Pi obligaOiilor unui stat contractant, ale
unei colectiitOi publice sau ale unui organism depinzind de acesta sau de una dintre persoanele sale,
con!orm prezentei conenOii, care decurg dintr-un consimtamint priitor la competenta centrului dat naintea
datei intrrii n igoare a zisului amendament.
C%+. 1;
#ispoziOii !inale
%<0. ?9
+rezenta conenOie este deschis semnrii de ctre statele membre ale bncii. 5a este de asemenea
deschis semnrii de ctre orice alt stat parte la 4tatutul CurOii *nternaOionale de QustiOie, pe care consiliul
administrati, cu o majoritate de doua treimi a membrilor si, l-ar inita sa semneze conenOia.
%<0. ?:
.1' +rezenta conenOie este supus rati!icrii, acceptrii sau aprobrii statelor semnatare, potriit
procedurilor lor constituOionale.
.2' +rezenta conenOie a intra n igoare la $; de zile dup depunerea celui de-al douazecilea instrument
de rati!icare, acceptare sau aprobare. Data de orice stat care a depune ulterior instrumentul lui de rati!icare,
de acceptare sau aprobare, ea a intra n igoare la $; de zile dup data acestei depuneri.
5&
%<0. ?8
-rice stat contractant trebuie sa ia msurile legislatie sau altele care or !i necesare pentru aplicarea pe
teritoriul sau a dispoziOiilor prezentei conenOii.
%<0. 9;
+rezenta conenOie se aplica la toate teritoriile pe care un stat contractant le reprezint pe plan
internaOional, cu e)cepOia acelora care snt e)cluse de ctre zisul stat prin noti!icare adresat depozitarului
prezentei conenOii, !ie n momentul rati!icrii, acceptrii sau aprobrii, !ie ulterior.
%<0. 91
-rice stat contractant poate denunta prezenta conenOie prin noti!icare adresat depozitarului prezentei
conenOii. #enunOarea Pi produce e!ectul la ? luni dup primirea zisei noti!icri.
%<0. 92
3ici o noti!icare !acuta de ctre reun stat contractant n irtutea art. 9; Pi 91 nu poate a!ecta drepturile Pi
obligaOiile statului respecti, ale unei colectiitOi publice sau ale reunui organism depinzind de el sau de
reuna dintre persoanele sale n termenii prezentei conenOii, care decurg dintr-un consimtamint n
competenta centrului dat de unul dintre ei anterior primirii zisei noti!icri de ctre depozitar.
%<0. 9$
*nstrumentele de rati!icare, de acceptare sau aprobare a prezentei conenOii Pi a oricror amendamente ce-i
or !i aduse or !i depuse la banca, care a acOiona n calitate de depozitar al prezentei conenOii.
#epozitarul a transmite copii ale prezentei conenOii certi!icate pentru con!ormitate statelor membre ale
bncii Pi oricrui alt stat initat sa semneze conenOia.
%<0. 9&
#epozitarul a inregistra prezenta conenOie la 4ecretariatul 3aOiunilor 6nite con!orm art. 1;2 al Cartei
3aOiunilor 6nite Pi regulamentelor a!erente acesteia, adoptate de ctre %dunarea general.
%<0. 95
#epozitarul a transmite noti!icri tuturor statelor semnatare, cu in!ormaOii priind:
a' semnturile potriit art. ?9(
b' depunerea instrumentelor de rati!icare, de acceptare sau aprobare con!orm art. 9$(
c' data intrrii n igoare a prezentei conenOii con!orm art. ?:(
d' e)cluderile de la aplicatia teritorial con!orm art. 9;(
e' data intrrii n igoare a oricrui amendament la prezenta conenOie n con!ormitate cu art. ??(
!' denuntarile con!orm art. 91.
ntocmit la Mashington n limbile engleza, spaniola Pi !ranceza, cele trei te)te and aceeaPi aloare, ntr-
un singur e)emplar care a !i depus n arhiele 1ncii *nternaOionale pentru <econstrucOie Pi #ezoltare,
care a indicat prin semnarea de mai jos ca ea accepta sa ndeplineasc !uncOiile trecute n sarcina sa prin
prezenta conenOie.
-------
D#C)#" $r. 2<. din /= iulie 23.2
priind aderarea <epublicii +opulare <om"ne la ConenOia pentru recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor
arbitrale strine, adoptat la 3eF-GorH, la 1; iunie 185:
#67"#$"8 C-34*,*6, #5 40%0
+9:'7CA" ,$8 16,50*36, -D*C*%, 3<. 18 din 2& iulie 18?1
Data intrarii in vi!oare 8 /= iulie 23.2
;orma actualizata valabila la data de 8 21 martie /122
+rezenta forma actualizata este valabila de la /= iulie 23.2 pana la 21 martie /122
Consiliul de 4tat al <epublicii +opulare <omine decreteaz:

%<0*C-, 63*C
55
<epublica +opulara <omina adera la ConenOia pentru recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor arbitrale
strine, adoptat la 3eF-GorH, la 1; iunie 185:, cu urmtoarele rezere:
R<epublica +opulara <omina a aplica ConenOia numai la di!erendele rezultate din raporturi de drept
contractuale sau necontractuale care snt considerate comerciale de ctre legislaOia sa nationala.
<epublica +opulara <omina a aplica ConenOia la recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor date pe
teritoriul unui alt stat contractant. n ce priePte sentinOele date pe teritoriul unor state necontractante,
<epublica +opulara <omina a aplica ConenOia numai pe baza reciprocitOii stabilite prin nOelegere ntre
prOiR.
C-3=53T*5U'
pentru recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor arbitrale strine
U' 0raducere.
%<0. 1
1. +rezenta ConenOie se aplica recunoaPterii Pi e)ecutrii sentinOelor arbitrale date pe teritoriul unui alt
4tat, dect acela unde se cere recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor Pi rezultate din di!erende ntre persoane
!izice sau juridice. 5a se aplica, de asemenea, sentinOelor arbitrale care nu snt considerate ca sentinOe
naOionale n 4tatul unde este cerut recunoaPterea Pi e)ecutarea lor.
2. +rin RsentinOe arbitraleR se nOeleg nu numai sentinOele date de ctre arbitri numiOi pentru cazuri
determinate, ci de asemenea Pi acelea care snt date de ctre organe de arbitraj permanente crora prOile li s-
au supus.
$. n momentul semnrii sau rati!icrii prezentei ConenOii, aderrii la ea sau noti!icrii de e)tindere
prezute la articolul 7, orice 4tat a putea, pe baza de reciprocitate, sa declare ca a aplica ConenOia
numai la recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor date pe teritoriul unui alt 4tat contractant. 5l a putea, de
asemenea, sa declare ca a aplica ConenOia numai la di!erendele rezultate din raporturi de drept,
contractuale sau necontractuale, care snt considerate comerciale de ctre legea sa nationala.
%<0. 2
1. Diecare din 4tatele contractante recunoaPte conenOia scris prin care prOile se obliga sa supun unui
arbitraj toate di!erendele sau anumite di!erende care s-au iit sau ar putea sa se ieasca ntre ele priind un
raport de drept determinat, contractual sau necontractual, re!eritor la o problema susceptibil de a !i
reglementat pe calea arbitrajului.
2. +rin RconenOie scrisR se nOelege o clauza compromisorie inserat ntr-un contract, sau un compromis
semnate de prOi, sau cuprinse ntr-un schimb de scrisori sau telegrame.
$. 0ribunalul unui 4tat contractant, sesizat cu un litigiu priind o problema asupra creia prOile au
ncheiat o conenOie n sensul prezentului articol, a indruma prOile la arbitraj, la cererea uneia din ele, dac
nu constata ca zisa conenOie este caduc, inoperant sau nesusceptibila de a !i aplicat.
%<0. $
Diecare din 4tatele contractante a recunoaPte autoritatea unei sentinOe arbitrale Pi a acorda e)ecutarea
acestei sentinOe con!orm regulilor de procedura n igoare pe teritoriul unde sentinta este inocat n
condiOiile stabilite n articolele urmtoare. +entru recunoaPterea sau e)ecutarea sentinOelor arbitrale crora se
aplica prezenta ConenOie nu or !i impuse condiOiuni mult mai riguroase, nici cheltuieli de judecata mult
mai ridicate, dect acelea care snt impuse pentru recunoaPterea sau e)ecutarea sentinOelor arbitrale naOionale.
%<0. &
1. +entru a obOine recunoaPterea Pi e)ecutarea artat n articolul precedent, partea care cere recunoaPterea
Pi e)ecutarea trebuie sa produc odat cu cererea:
a' originalul sentinOei autenti!icat n mod cuenit, sau o copie a acestui original intrunind condiOiile cerute
pentru autenticitatea sa(
b' originalul conenOiei artate n articolul ** sau o copie intrunind condiOiile cerute pentru autenticitatea
sa(
2. #ac menOionat sentinta sau menOionat conenOie nu este redactat ntr-o limba o!icial a tarii n care
sentinta este inocat, partea care cere recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOei a trebui sa produc o traducere
5?
a acestor piese n aceasta limba. 0raducerea a trebui sa !ie certi!icat de un traductor o!icial, sau de un
traductor cu jurmnt, ori de un agent diplomatic sau consular.
%<0. 5
1. <ecunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOei nu or !i re!uzate, la cererea partii contra creia ea este inocat,
dect dac aceasta !ace doada n !ata autoritOii competente a tarii unde recunoaPterea Pi e)ecutarea snt
cerute:
a' ca prOile la conenOia amintita n articolul **, erau, n irtutea legii aplicabil lor, loite de o
incapacitate, sau ca conenOia menOionat nu este alabil n irtutea legii creia prOile au subordonat-o, sau
n lipsa unor indicaOii n acest sens, n irtutea legii tarii n care sentinta a !ost data( sau
b' ca partea impotria creia este inocat sentinta nu a !ost in!ormat n mod cuenit despre desemnarea
arbitrilor sau despre procedura de arbitraj, sau ca i-a !ost imposibil, pentru un alt moti, sa-Pi pun n aloare
mijloacele sale de aprare( sau
c' ca sentinta se re!er la un di!erend nementionat n compromis, sau care nu intra n preederile clauzei
compromisorii, sau ca ele conOin hotrri care depPesc preederile compromisului, sau ale clauzei
compromisorii( totuPi, dac dispoziOiile sentinOei care au legatura cu problemele supuse arbitrajului pot !i
disjunse de cele care au legatura cu probleme care nu snt supuse arbitrajului, primele pot !i recunoscute Pi
e)ecutate( sau
d' ca constituirea tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a !ost con!orm cu conenOia prOilor,
sau, n lipsa de conenOie, ca ea nu a !ost con!orm cu legea tarii n care a aut loc arbitrajul( sau
e' ca sentinta nu a deenit nc obligatorie pentru prOi sau a !ost anulat sau suspendat de o autoritate
competenta a tarii n care, sau dup legea creia, a !ost data sentinta.
2. <ecunoaPterea Pi e)ecutarea unei sentinOe arbitrale or putea !i, de asemenea, re!uzate dac autoritatea
competenta a tarii n care se cere recunoaPterea Pi e)ecutarea constata:
a' ca n con!ormitate cu legea acestei tari obiectul di!erendului nu este susceptibil a !i reglementat pe
calea arbitrajului( sau
b' ca recunoaPterea sau e)ecutarea sentinOei ar !i contrar ordinei publice a acestei tari.
%<0. ?
#ac anularea sau suspendarea sentinOei este cerut autoritOii competente izata la articolul =, paragra!ul
1 alineatul e, autoritatea n !ata creia este inocat sentinta poate, dac considera indicat, sa amine statuarea
asupra e)ecutrii sentinOei( ea poate, de asemenea, la cererea partii care solicita e)ecutarea sentinOei, sa
ordone celeilalte prOi sa !urnizeze garanOii conenabile.
%<0. 9
1. #ispoziOiile prezentei ConenOii nu aduc atingere aliditOii acordurilor multilaterale sau bilaterale
ncheiate de 4tatele contractante n materie de recunoaPtere Pi e)ecutare de sentinOe arbitrale Pi nu prieaza
nici o parte interesat de dreptul pe care l-ar putea aea de a se preala de o sentinta arbitral n modul Pi n
msura admis de legislaOia sau tratatele tarii n care sentinta este inocat.
2. +rotocolul de la >enea din 182$ priitor la clauzele de arbitraj Pi ConenOia de la >enea din 1829
pentru e)ecutarea sentinOelor arbitrale strine or inceta sa mai produc e!ecte ntre 4tatele contractante din
ziua Pi n msura n care aceste 4tate or !i legate prin prezenta ConenOie.
%<0. :
1. +rezenta ConenOie este deschis pn la $1 decembrie 185: semnrii oricrui 4tat membru al
-rganizaOiei 3aOiunilor 6nite, ca Pi oricrui alt 4tat care este sau a deeni ulterior membru al uneia sau mai
multor instituOii specializate ale -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite sau parte la 4tatutul CurOii *nternaOionale de
QustiOie sau care a !i initat de ctre %dunarea >eneral a -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite.
2. +rezenta ConenOie trebuie sa !ie rati!icat Pi instrumentele de rati!icare sa !ie depuse pe lng
4ecretarul general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite.
%<0. 8
1. 0oate 4tatele menOionate la articolul =*** pot adera la prezenta ConenOie.
2. %derarea se a !ace prin depunerea unui instrument de aderare pe lng 4ecretarul general al
-rganizaOiei 3aOiunilor 6nite.
%<0. 1;
1. -rice 4tat a putea, n momentul semnrii, rati!icrii sau aderrii, sa declare ca prezenta ConenOie se
a e)tinde asupra tuturor teritoriilor pe care le reprezint pe plan internaOional sau asupra unuia sau mai
59
multora dintre ele. %ceasta declaraOie Pi a produce e!ectele sale n momentul intrrii n igoare a
ConenOiei pentru numitul 4tat.
2. n consecinta, orice e)tindere de aceasta natura se a !ace prin noti!icare adresat 4ecretarului general
al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite Pi Pi a produce e!ectele sale cu ncepere de la a nouazecea zi care urmeaz
datei la care 4ecretarul general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite a primit noti!icarea, sau la data intrrii n
igoare a ConenOiei pentru mentionatul 4tat, dac aceasta din urma data este posterioar.
$. n ceea ce priePte teritoriile crora prezenta ConenOie nu se aplica la data semnrii, rati!icrii sau
aderrii, !iecare 4tat interesat a e)amina posibilitatea de a lua msurile dorite pentru a e)tinde ConenOia
asupra acestor teritorii sub rezera, eentuala, atunci cnd motie constituOionale o or cere, a asentimentului
guernelor acestor teritorii.
%<0. 11
#ispoziOiile ce urmeaz se or aplica 4tatelor !ederatie sau neunitare(
a' n ce priePte articolele prezentei ConenOii care Oin de competenta legislati a puterii !ederale,
obligaOiile guernului !ederal or !i aceleaPi cu acelea ale 4tatelor contractante care nu snt 4tate !ederatie(
b' n ce priePte articolele prezentei ConenOii care Oin de competenta legislati a !iecruia din 4tatele
sau proinciile constitutie, care nu snt, n irtutea sistemului constituOional al !ederaOiei, Oinute sa ia msuri
legislatie, guernul !ederal a aduce mentionatele articole, n cel mai scurt timp posibil Pi cu aizul sau
!aorabil, la cunostinta autoritOilor competente ale 4tatelor sau proinciilor constitutie(
c' un 4tat !ederati, +arte la prezenta ConenOie, a comunica, la cererea oricrui alt 4tat contractant care
i-ar !i transmis prin intermediul 4ecretarului general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite, o e)punere a
legislaOiei Pi practicilor n igoare n !ederatie Pi n unitOile ei constitutie, n ce priePte una sau alta din
dispoziOiile ConenOiei, indicind msura n care, printr-o acOiune legislati sau alta, s-a dat e!ect menOionatei
dispoziOii.
%<0. 12
1. +rezenta ConenOie a intra n igoare n cea de a nouazecea zi care urmeaz datei depunerii celui de al
treilea instrument de rati!icare sau aderare.
2. +entru !iecare din 4tatele care or rati!ica ConenOia sau or adera la ea dup depunerea celui de al
treilea instrument de rati!icare sau aderare, ea a intra n igoare n cea de a nouazecea zi care a urma datei
depunerii de ctre acest 4tat a instrumentului sau de rati!icare sau aderare.
%<0. 1$
1. -rice 4tat contractant a putea sa denunOe prezenta ConenOie prin noti!icare scris adresat
4ecretarului general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite. #enunOarea a produce e!ect dup un an de la data
cnd 4ecretarul general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite a !i primit noti!icarea.
2. -rice 4tat care ar !ace o declaraOie sau o noti!icare con!orm articolului 7 a putea noti!ica ulterior
4ecretarului general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite ca ConenOia a inceta sa se aplice pe teritoriul n
chestiune dup un an de la data la care 4ecretarul general a !i primit aceasta noti!icare.
$. +rezenta ConenOie a rmne aplicabil sentinOelor arbitrale n legatura cu care a !ost nceput o
procedura de recunoaPtere sau e)ecutare nainte de intrarea n igoare a denunOrii.
%<0. 1&
6n 4tat contractant nu poate sa se prealeze de dispoziOiile prezentei ConenOii !ata de alte 4tate dect n
msura n care el nsuPi este Oinut sa aplice aceasta ConenOie.
%<0. 15
4ecretarul general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite a noti!ica tuturor 4tatelor menOionate la articolul =***:
a' semnarile Pi rati!icarile menOionate la articolul =***(
b' aderarile menOionate la articolul *7(
c' declaraOiile Pi noti!icrile menOionate la articolele *, 7 Pi 7*(
d' data la care prezenta ConenOie a intra n igoare n aplicarea articolului 7**(
e' denuntarile Pi noti!icrile menOionate la articolul 7***.
%<0. 1?
1. +rezenta ConenOie, ale carei te)te chinez, englez, !rancez, rus Pi spaniol au alabilitate egala, a !i
depusa n arhiele -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite.
2. 4ecretarul general al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite a remite 4tatelor izate la articolul =*** cte o
copie certi!icat con!orm a prezentei ConenOii.
5:
------------
D#C)#" $r. /<2 din /5 iunie 23.0
priind rati!icarea ConenOiei europene de arbitraj comercial internaOional, ncheiat la >enea, la 21 aprilie
18?1
#67"#$"8 C-34*,*6, #5 40%0
+9:'7CA" ,$8 16,50*36, -D*C*%, 3<. 12 din 25 iunie 18?$
Data intrarii in vi!oare 8 /5 iunie 23.0
Consiliul de 4tat al <epublicii +opulare <omine decreteaz:
%<0*C-, 63*C
4e rati!ica ConenOia european de arbitraj comercial internaOional, ncheiat la >enea, la 21 aprilie
18?1.
C-3=53T*% 56<-+5%3V #5 %<1*0<%Q C-25<C*%, *305<3%T*-3%,U'
U' 0raducere din limba !ranceza.
4ubsemnaOii, autorizaOi n cuenit !orma, reuniti sub auspiciile Comisiei 5conomice pentru 5uropa a
-rganizaOiei 3aOiunilor 6nite,
Constatind ca la 1; iunie 185:, n urma Con!erintei 3aOiunilor 6nite priind %rbitrajul Comercial
*nternaOional, a !ost semnat la 3eF GorH ConenOia pentru recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor arbitrale
strine.
n dorinta de a contribui la dezoltarea comerOului european, prin nlturarea, n msura posibilitOilor, a
unor di!icultOi susceptibile de a impiedica organizarea Pi !uncOionarea arbitrajului comercial internaOional n
relaOiile dintre persoanele !izice sau juridice din di!erite tari ale 5uropei,
%u conenit asupra urmtoarelor dispoziOii:
%<0. 1
#omeniul de aplicare a ConenOiei
1. +rezenta ConenOie se aplica:
a' conenOiilor de arbitraj ncheiate, pentru reglementarea litigiilor nscute sau care se or naPte din
operaOii de comerO internaOional, ntre persoanele !izice sau juridice and, n momentul ncheierii
ConenOiei, resedinta lor obiPnuit sau sediul n 4tate Contractante di!erite(
b' procedurilor Pi sentinOelor arbitrale ntemeiate pe conenOiile artate la paragra!ul 1 lit. a din acest
articol.
2. n sensul prezentei ConenOii se nOelege prin:
a' RconenOie de arbitrajR, !ie o clauza compromisorie nscris ntr-un contract, !ie un compromis,
contractul sau compromisul !iind semnate de prOi sau conOinute ntr-un schimb de scrisori, de telegrame sau
de comunicri prin tele) Pi, n raporturile ntre tari ale cror legi nu impun !orma scris pentru conenOia de
arbitraj, orice conenOie ncheiat n !ormele permise de aceste legi(
b' RarbitrajR, reglementarea litigiilor nu numai de ctre arbitrii numiOi pentru cazuri determinate .arbitraj
ad-hoc', ci Pi de ctre instituOii permanente de arbitraj(
c' RsediuR, locul unde este situata ntreprinderea care a ncheiat conenOia de arbitraj.
%<0. 2
Capacitatea persoanelor juridice de drept public de a se supune arbitrajului
1. n cazurile prezute de articolul *, paragra!ul 1 al prezentei ConenOii, persoanele juridice cali!icate,
prin legea care le este aplicabil, drept Rpersoane juridice de drept publicR, au !acultatea de a ncheia n mod
alabil conenOii de arbitraj.
58
2. n momentul semnrii sau rati!icrii prezentei ConenOii ori aderrii la ea, orice stat a putea declara ca
limiteaz aceasta !acultate, n condiOiile precizate n declaraOia sa.
%<0. $
Capacitatea strinilor de a !i arbitri
n arbitrajele supuse prezentei ConenOii, strinii pot !i desemnaOi ca arbitri.
%<0. &
-rganizarea arbitrajului
1. +rOile la o conenOie de arbitraj snt libere sa pread:
a' ca litigiile lor or !i supuse unei instituOii permanente de arbitraj( n acest caz, arbitrajul se a des!asura
n con!ormitate cu <egulamentul instituOiei desemnate( sau
b' ca litigiile lor or !i supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc( n acest caz, prOile or aea n special
!acultatea
i. de a desemna arbitrii sau de a stabili modalitOile potriit crora or !i desemnaOi arbitrii n caz de
litigiu(
i. de a determina locul arbitrajului(
iii. de a !i)a regulile de procedura pe care le or urma arbitrii.
2. #ac prOile au nOeles sa supun reglementarea litigiilor lor unui arbitraj ad-hoc Pi dac ntr-un termen
de $; de zile de la data noti!icrii cererii de arbitraj ctre prt, una din prOi nu Pi-a desemnat arbitrul sau,
acesta a !i desemnat, dac nu e)ista nOelegere contrar, la cererea celeilalte prOi, de ctre +rePedintele
Camerei de ComerO competente a tarii n care partea n culpa are, n momentul introducerii cererii de
arbitraj, resedinta sa obiPnuit sau sediul. +rezentul paragra! se aplica Pi la nlocuirea arbitrilor desemnaOi de
ctre o parte sau de ctre +rePedintele Camerei de ComerO mai sus izata.
$. #ac prOile au hotrt sa supun reglementarea litigiilor lor unui arbitraj ad-hoc printr-unul sau mai
mulOi arbitri !r ca conenOia de arbitraj sa conOin indicaOii n legatura cu msurile necesare pentru
organizarea arbitrajului, cum ar !i cele prezute la paragra!ul 1 al prezentului articol, aceste msuri or !i
luate, dac prOile nu se nOeleg n aceasta priinta Pi sub rezera cazului menOionat la paragra!ul 2 de mai
sus, de ctre arbitrul sau arbitrii deja desemnaOi. n lipsa unui acord ntre prOi asupra desemnrii arbitrului
unic sau n lipsa acordului ntre arbitri asupra msurilor de luat, reclamantul a putea sa se adreseze, pentru
luarea acestor msuri, dac prOile au hotrt locul arbitrajului, la alegerea sa, !ie +rePedintelui Camerei de
ComerO competente a tarii unde se a!la locul ales de prOi, !ie +rePedintelui Camerei de ComerO competente a
tarii n care prtul Pi are, n momentul introducerii cererii de arbitraj, resedinta sa obiPnuit sau sediul sau(
dac prOile nu s-au nOeles asupra locului arbitrajului, reclamantul se a putea adresa, la alegerea sa, !ie
+rePedintelui Camerei de ComerO competente a tarii n care prtul Pi are, n momentul introducerii cererii de
arbitraj, resedinta sa obiPnuit sau sediul sau, !ie Comitetului 4pecial a crui compunere Pi modalitate de
!uncOionare snt determinate prin ane)a la prezenta ConenOie. #ac reclamantul nu-Pi e)ercita drepturile
care-i snt acordate prin prezentul paragra!, aceste drepturi or putea !i e)ercitate de ctre prt sau de ctre
arbitri.
&. +rePedintele sau Comitetul 4pecial sesizati or putea proceda, dup caz,
a' la desemnarea arbitrului unic, a arbitrului prePedinte, a supraarbitrului sau a arbitrului terO(
b' la nlocuirea unuia sau a mai multor arbitri desemnaOi dup o alta procedura dect cea prezut la
paragra!ul 2 al prezentului articol(
c' la determinarea locului arbitrajului, subintelegindu-se ca arbitrii pot sa aleag un alt loc de arbitraj(
d' la stabilirea directa, sau prin re!erire la regulamentul unei instituOii arbitrale permanente, a regulilor de
procedura care trebuie respectate de arbitri, dac acePtia nu Pi-au !i)at regulile lor de procedura, n lipsa unui
acord ntre prOi n aceasta priinta.
5. #ac prOile au conenit sa supun reglementarea litigiilor unei instituOii arbitrale permanente !r a
desemna aceasta instituOie Pi nu se nOeleg asupra acestei desemnari, reclamantul a putea sa ceara aceasta
desemnare n con!ormitate cu procedura prezut la paragra!ul $ de mai sus.
?. #ac conenOia de arbitraj nu conOine nici o indicaOie asupra modului de arbitraj .arbitraj printr-o
instituOie permanenta de arbitraj sau arbitraj ad-hoc' cruia prOile s-au nOeles sa supun litigiul lor Pi dac
prOile nu cad de acord asupra acestei chestiuni, reclamantul a aea !acultatea de a recurge, n aceasta
priinta, la procedura prezut la paragra!ul $ de mai sus. +rePedintele Camerei de ComerO competente sau
Comitetul 4pecial pot, !ie sa ndrepte prOile la o instituOie permanenta de arbitraj, !ie sa le inite sa-Pi
?;
desemneze arbitrii, ntr-un termen pe care l or !i)a prOilor, Pi sa conin n acelaPi termen asupra
msurilor necesare !unctionarii arbitrajului. n acest din urma caz, or !i aplicabile paragra!ele 2, $ Pi & din
prezentul articol.
9. #ac n termen de ?; de zile din momentul n care a !ost sesizat cu una din cererile enumerate la
paragra!ele 2, $, &, 5 Pi ? ale acestui articol, +rePedintele Camerei de ComerO desemnat n baza unuia din
aceste paragra!e, n-a dat urmare cererii, reclamantul a putea sa se adreseze Comitetului 4pecial pentru ca
acesta sa-Pi asume !uncOiile care nu au !ost ndeplinite.
%<0. 5
#eclinarea competentei arbitrale
1. +artea care nOelege sa ridice o e)cepOie intemeiata pe incompetenta arbitrului trebuie, cnd este orba
de e)cepOii ntemeiate pe ine)istenta, nulitatea sau caducitatea conenOiei de arbitraj, sa !ac acest lucru n
cursul procedurii arbitrale, cel mai tirziu n momentul prezentrii apararilor sale n !ond, iar cnd este orba
de e)cepOii ntemeiate pe !aptul ca chestiunea litigioasa ar depPi mputernicirile arbitrului, de ndat ce a !i
ridicat, n procedura arbitral, problema care ar depPi aceste mputerniciri. Cnd intirzierea prOilor n
ridicarea e)ceptiei este datorat unei cauze socotit intemeiata de ctre arbitru, acesta a declara e)cepOia
admisibil.
2. 5)cepOiile de incompetenta artate la paragra!ul 1 de mai sus Pi care nu au !ost ridicate n termenele
!i)ate n acest paragra! 1, nu or mai putea !i ridicate n cursul procedurii arbitrale, dac este orba de
e)cepOii pe care, n irtutea legii aplicabile de ctre arbitru, prOile au singure !acultatea de a le inoca, nici
n cursul unei proceduri judiciare ulterioare asupra !ondului sau e)ecutrii sentinOei, dac este orba de
e)cepOii lsate la !acultatea prOilor n irtutea legii determinate de norma con!lictuala a instanOei
judectorePti sesizate cu !ondul sau cu e)ecutarea sentinOei. Qudectorul a putea totuPi controla decizia prin
care arbitrul a constatat tardiitatea e)ceptiei.
$. 4ub rezera controlului judiciar ulterior prezut prin legea !orului, arbitrul a crui competenta este
contestat nu trebuie sa se desesizeze de proces( el are dreptul de a hotr asupra propriei sale competente Pi
asupra e)istenOei sau alabilitOii conenOiei de arbitraj sau a contractului din care aceasta conenOie !ace
parte.
%<0. ?
Competenta judiciar
1. 5)cepOia intemeiata pe e)istenta unei conenOii de arbitraj Pi prezentat n !ata instanOei judectorePti
sesizate de ctre una din prOi la conenOia de arbitraj, trebuie sa !ie ridicat de ctre prt, sub pedeapsa
decderii, naintea sau n momentul prezentrii apararilor sale asupra !ondului, dup cum legea instanOei
sesizate considera e)cepOia de incompetenta ca o chestiune de procedura sau de !ond.
2. Cnd or trebui sa se pronunOe asupra e)istenOei sau alabilitOii unei conenOii de arbitraj, tribunalele
4tatelor Contractante or hotr, n ceea ce priePte capacitatea prOilor, potriit legii care este aplicabil, iar
n ceea ce priePte celelalte probleme:
a' con!orm legii creia prOile au supus conenOia de arbitraj(
b' n lipsa unei indicaOii n aceasta priinta, con!orm legii tarii unde sentinta trebuie sa !ie pronunOat(
c' n lipsa indicaOiilor asupra legii la care prOile au supus conenOia Pi dac, n momentul n care problema
este supus unei instanOe judectorePti, nu este posibil sa se pread care este Oara n care se a da sentinta,
con!orm legii competente n irtutea normelor con!lictuale ale tribunalului sesizat.
Qudectorul sesizat poate sa nu recunoasc conenOia de arbitraj dac, dup legea !orului, litigiul nu este
susceptibil de arbitraj.
$. Cnd, naintea oricrui recurs la o instanta judectoreasc, a !ost introdus o procedura de arbitraj,
instanOele judectorePti ale 4tatelor Contractante, sesizate ulterior cu o cerere re!eritoare la acelaPi litigiu,
ntre aceleaPi prOi, sau cu o cerere n constatarea ine)istentei, a nulitOii sau a caducitatii conenOiei de
arbitraj, or suspenda, a!ar de cazul cnd e)ista motie grae, judecata asupra competentei arbitrului pn la
pronunOarea sentinOei arbitrale.
&. Cererea de msuri proizorii sau conseratorii adresat unei autoritOi judiciare nu trebuie sa !ie
considerat ca incompatibil cu conenOia de arbitraj, Pi nici ca o supunere a litigiului, n ceea ce priePte
!ondul sau, instanOei judectorePti.
%<0. 9
,egea aplicabil
?1
1. +rOile snt libere sa determine legea pe care arbitrii trebuie sa o aplice !ondului litigiului. n lipsa
indicarii de ctre prOi a legii aplicabile, arbitrii or aplica legea desemnat de norma con!lictuala pe care ei
o or considera potriita n speta. n amindoua cazurile, arbitrii or tine seama de stipulaOiile contractului Pi
de uzanOele comerciale.
2. %rbitrii or hotr ca mediatori amiabiliU', dac aceasta este ointa prOilor Pi dac legea care
reglementeaz arbitrajul permite acest lucru.
-----------------
U' .Ren amiables compositeursR'.
%<0. :
2otiarea sentinOei
4e considera ca prOile s-au nOeles ca sentinta arbitral sa !ie motiat, a!ar de cazul cnd:
a' prOile au declarat n mod e)pres ca sentinta nu trebuie sa !ie motiat( sau
b' ele s-au supus unei proceduri arbitrale n cadrul creia nu este obiceiul de a se motia sentinta Pi n
msura n care, n acest caz, prOile sau una din ele nu cer n mod e)pres nainte de ncheierea dezbaterilor
sau, dac nu au !ost dezbateri, nainte de redactarea sentinOei, ca sentinta sa !ie motiat.
%<0. 8
%nularea sentinOei arbitrale
1. %nularea ntr-unul din 4tatele Contractante a unei sentinOe arbitrale ce cade sub preederile prezentei
ConenOii nu a constitui un moti de re!uz de recunoaPtere sau de e)ecutare ntr-un alt 4tat Contractant
dect dac aceasta anulare a !ost pronunOat n 4tatul n care, sau dup legea cruia, sentinta a !ost data Pi
aceasta pentru unul din urmtoarele motie:
a' prOile la conenOia de arbitraj erau, con!orm legii care le este aplicabil, loite de incapacitate, sau zisa
conenOie nu este alabil potriit legii creia prOile au supus-o sau, n lipsa indicaOiilor n aceasta priinta,
potriit legii tarii unde sentinta a !ost pronunOat( sau
b' partea care cere anularea nu a !ost in!ormat n mod cuenit despre desemnarea arbitrului sau despre
procedura arbitral, sau i-a !ost imposibil dintr-un alt moti sa-Pi susOin cauza( sau
c' sentinta se re!er la un di!erend nementionat n compromis sau care nu intra n preederile clauzei
compromisorii( sau conOine hotrri care depPesc termenii compromisului sau ai clauzei compromisorii(
totuPi, dac dispoziOiile sentinOei care se re!er la probleme supuse arbitrajului pot !i separate de cele care se
re!er la probleme nesupuse arbitrajului, primele or putea sa nu !ie anulate( sau
d' constituirea tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a !ost con!orm cu conenOia prOilor sau,
n lipsa conenOiei, cu dispoziOiile articolului *= din prezenta ConenOie.
2. n raporturile ntre 4tatele Contractante care snt +rOi Pi la ConenOia de la 3eF GorH din 1; iunie 185:
pentru recunoaPterea Pi e)ecutarea sentinOelor arbitrale strine, paragra!ul 1 din prezentul articol are drept
e!ect de a limita numai la cauzele de anulare pe care el le enumera, aplicarea articolului =, paragra!ul 1 lit. e
din ConenOia de la 3eF GorH.
%<0. 1;
#ispoziOii !inale
1. +rezenta ConenOie este deschis pentru semnare sau aderare Orilor membre ale Comisiei 5conomice
pentru 5uropa Pi Orilor admise la Comisie cu titlu consultati con!orm paragra!ului : din mandatul acestei
Comisii.
2. Trile susceptibile de a participa la anumite lucrri ale Comisiei 5conomice pentru 5uropa, n baza
paragra!ului 11 din mandatul acestei Comisii, pot deeni +rOi Contractante la prezenta ConenOie prin
aderare dup intrarea ei n igoare.
$. ConenOia a !i deschis pentru semnare pn la $1 decembrie 18?1 inclusi. #up aceasta data, ea a
rmne deschis pentru aderare.
&. +rezenta ConenOie este supus rati!icrii.
5. *nstrumentele de rati!icare sau aderare or !i depuse la 4ecretarul >eneral al -rganizaOiei 3aOiunilor
6nite.
?. ,a semnarea prezentei ConenOii, la rati!icarea ei sau la aderare, +rOile Contractante or comunica
4ecretarului >eneral al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite lista Camerelor de ComerO sau a altor instituOii din Oara
?2
lor ale cror +resedinti Pi asuma !uncOiile ncredinOate de articolul *= din prezenta ConenOie prePedinOilor
Camerelor de ComerO competente.
9. #ispoziOiile prezentei ConenOii nu aduc atingere alabilitOii acordurilor multilaterale sau bilaterale
ncheiate sau care or !i ncheiate de ctre 4tatele Contractante n materie de arbitraj.
:. +rezenta ConenOie a intra n igoare n a 8;-a zi dup ce cinci din Orile menOionate la paragra!ul 1
din prezentul articol or depune instrumentele lor de rati!icare sau aderare. +entru !iecare Oara care a
rati!ica sau adera ulterior, prezenta ConenOie a intra n igoare n a 8;-a zi dup depunerea instrumentului
de rati!icare sau aderare a acestei tari.
8. Diecare +arte Contractant a putea sa denunOe prezenta ConenOie printr-o noti!icare adresat
4ecretarului >eneral al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite. #enunOarea Pi a produce e!ectul la 12 luni dup data
la care 4ecretarul >eneral a primit noti!icarea.
1;. #ac dup intrarea n igoare a prezentei ConenOii, numrul +rOilor Contractante a !i, ca urmare a
denuntarilor, redus la mai puOin de cinci, prezenta ConenOie a inceta de a !i n igoare ncepnd de la data
la care ultima din aceste denuntari Pi a produce e!ectul.
11. 4ecretarul >eneral al -rganizaOiei 3aOiunilor 6nite a noti!ica Orilor prezute la paragra!ul 1, ca Pi
Orilor deenite +rOi Contractante prin aplicarea paragra!ului 2 din prezentul articol:
a' declaraOiile !cute n baza paragra!ului 2 din articolul **(
b' rati!icarile Pi aderarile n baza paragra!ului 1 Pi 2 din prezentul articol(
c' comunicrile primite con!orm paragra!ului ? din prezentul articol(
d' datele la care prezenta ConenOie a intra n igoare con!orm paragra!ului : din prezentul articol(
e' denuntarile n baza paragra!ului 8 din prezentul articol(
!' abrogarea prezentei ConenOii con!orm paragra!ului 1; din prezentul articol.
12. #up $1 decembrie 18?1, originalul prezentei ConenOii a !i depus la 4ecretarul >eneral al
-rganizaOiei 3aOiunilor 6nite, care a transmite copii certi!icate !iecrei tari prezute de paragra!ul 1 Pi 2
din prezentul articol.
#rept care subsemnaOii, autorizaOi n cuenit !orma, au semnat prezenta ConenOie.
Dacuta la >enea, la douazecisiunu aprilie 18?1, ntr-un singur e)emplar, n limbile !ranceza, engleza Pi
rusa, toate trei te)tele and aceeaPi alabilitate.
%357% 1
Compunerea Pi modul de !uncOionare a Comitetului 4pecial prezut de articolul *= al ConenOieiU'
U' 0raducere din limba !ranceza.
1. Comitetul 4pecial prezut de articolul *= al ConenOiei a !i compus din doi membri titulari Pi dintr-
un +rePedinte. 6nul din membrii titulari a !i ales de ctre Camerele de ComerO sau alte instituOii desemnate,
con!orm articolului 7 paragra!ul ? al ConenOiei, de ctre 4tatele n care, n momentul deschiderii pentru
semnare a ConenOiei, e)ista Comitete naOionale ale Camerei de ComerO *nternaOionale Pi care, n momentul
alegerii, or !i +rOi la ConenOie. Cellalt membru a !i ales de ctre Camerele de ComerO sau alte instituOii
desemnate, con!orm articolului 7 paragra!ul ? al ConenOiei, de ctre 4tatele n care, n momentul
deschiderii pentru semnare a ConenOiei, nu e)ista Comitete naOionale ale Camerei de ComerO *nternaOionale
Pi care, n momentul alegerii, or !i prOi la ConenOie.
2. +ersoanele chemate sa e)ercite, n condiOiile prezute de paragra!ul 9 de mai jos, !uncOiile de
+rePedinte al Comitetului 4pecial or !i de asemenea alese de ctre Camerele de ComerO sau alte instituOii,
asa cum este prezut la paragra!ul 1 din prezenta ane)a.
$. Camerele de ComerO sau celelalte instituOii prezute la paragra!ul 1 din prezenta ane)a or alege, n
acelaPi timp Pi n aceleaPi condiOii ca Pi pe +rePedinOii Pi membrii titulari, supleanOi pentru cazurile de
mpiedicare temporar a +rePedinOilor sau a membrilor titulari mentionati. n caz de mpiedicare permanenta
sau de demisie a unui +rePedinte sau a unui membru titular, supleantul ales pentru a-l nlocui deine, dup
caz, +rePedinte sau membru titular Pi grupul de Camere de ComerO sau de alte instituOii care alesese pe
supleantul deenit +rePedinte sau membru titular, a proceda la alegerea unui nou supleant.
?$
&. +rimele alegeri ale Comitetului or aea loc n timp de 8; de zile de la depunerea celui de-al cincilea
instrument de rati!icare sau aderare. =or putea de asemenea participa la aceste alegeri Camerele de ComerO
sau alte instituOii desemnate de ctre 4tatele care, !iind semnatare, nu snt nc +rOi la ConenOie. #ac nu
este posibil sa se procedeze la alegeri n termenul indicat, aplicarea paragra!elor $-9 din articolul *= al
ConenOiei a !i suspendat pn cnd se a proceda la alegeri n condiOiile prezute mai sus.
5. 4ub rezera preederilor paragra!ului 9 de mai jos, membrii Comitetului 4pecial or !i alePi pentru o
perioada de patru ani. 3oi alegeri or trebui sa aib loc n primele Pase luni ale celui de-al patrulea an de la
alegerile precedente. #ac o noua procedura de alegere a membrilor Comitetului 4pecial nu a dat rezultate,
membrii alePi n alegerile precedente or continua sa-Pi e)ercite !uncOiile pn la alegerea noilor membri.
?. <ezultatele alegerilor membrilor Comitetului 4pecial or !i comunicate 4ecretarului >eneral al
-rganizaOiei 3aOiunilor 6nite care le a noti!ica 4tatelor prezute n paragra!ul 1 al articolului 7 al
prezentei ConenOii, ca Pi 4tatelor deenite +rOi Contractante n baza paragra!ului 2 al articolului 7.
4ecretarul >eneral a noti!ica de asemenea aceloraPi 4tate eentuala suspendare Pi punerea n aplicare a
paragra!elor $-9 ale articolului *= din ConenOie, n baza paragra!ului & din prezenta ane)a.
9. +ersoanele alese cu titlu de +rePedinte Pi or e)ercita !uncOiile pe rind, !iecare timp de doi ani.
%tribuirea !uncOiei de +rePedinte uneia din aceste doua persoane n timpul primei perioade de doi ani dup
intrarea n igoare a ConenOiei, a !i hotarita prin tragere la sorOi. +rePedinOia a !i dup aceea atribuit de
!iecare data, pentru o noua perioada de doi ani, persoanei aleas ca +rePedinte de ctre grupul de tari altul
dect acela care l-a ales pe +rePedintele care Pi-a e)ercitat !uncOiile n perioada de doi ani imediat precedenta.
:. Cererile ctre Comitetul 4pecial prezute n paragra!ele $-9 ale articolului *= al ConenOiei or !i
adresate 4ecretarului 5)ecuti al Comisiei 5conomice pentru 5uropa. 4ecretarul 5)ecuti a sesiza mai nti
pe membrul Comitetului 4pecial ales de ctre grupul de tari altul dect cel care a ales pe +rePedintele n
e)erciOiu n momentul introducerii cererii. 4oluOia propus de ctre membrul sesizat n primul rind a !i
transmis de ctre 4ecretarul 5)ecuti celuilalt membru al Comitetului Pi, dac acesta o accepta, aceasta
soluOie a !i considerat ca o hotrre a Comitetului Pi comunicat, ca atare, de ctre 4ecretarul 5)ecuti
reclamantului.
8. #ac cei doi membri ai Comitetului 4pecial, sesizati de ctre 4ecretarul 5)ecuti, nu se nOeleg asupra
unei soluOii pe cale de corespondenta, 4ecretarul 5)ecuti a conoca o reuniune a Comitetului 4pecial la
>enea spre a incerca sa se ajung la o hotrre unanima asupra cererii. n lipsa unanimitatii, hotrrea
Comitetului a !i luat cu majoritate de oturi Pi comunicat de ctre 4ecretarul 5)ecuti reclamantului.
1;. Cheltuielile legate de interenOia Comitetului 4pecial ntr-un litigiu supus prezentei ConenOii or !i
e!ectuate de ctre reclamant Pi considerate drept cheltuieli de procedura.
---------
?&