Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT

TEZĂ DE DOCTORAT

REGIMUL JURIDIC AL SOCIETĂŢILOR


DE ASIGURARE

(REZUMAT)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
PROF. UNIV. DR. STANCIU D. CĂRPENARU

DOCTORAND:
NEMEŞ VASILE

BUCUREŞTI
2007

1
CUPRINS

ARGUMENT...........................................................................................1

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE.....................................3


Secţiunea I. Scurtă privire istorică asupra comerţului
cu asigurări..................................................................................3
Secţiunea a II-a. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de asigurare.......5
Secţiunea a III-a. Apariţia şi evoluţia entităţilor din domeniul
asigurărilor...................................................................................7
Secţiunea a IV-a. Scurtă privire istorică asupra asigurărilor în
România........................................................................................9
Secţiunea a V-a. Câteva aspecte privind apariţia şi evoluţia
reasigurărilor..............................................................................12
Secţiunea a VI-a. Istoricul reglementărilor din domeniul
asigurărilor.................................................................................13
Secţiunea a VII-a. Principalele noţiuni în legătură
cu asigurările..............................................................................15
Subsecţiunea I. Asigurare – coasigurare – reasigurare –
retrocesiune.....................................................................15
1. Asigurarea...............................................................................15
2. Coasigurarea............................................................................16
3. Reasigurarea............................................................................17
4. Retrocesiunea..........................................................................18
Subsecţiunea a II-a. Asigurat – contractant –
beneficiar – păgubit ..........................................................18
5. Asiguratul................................................................................18
6. Contractantul...........................................................................19
7. Beneficiarul.............................................................................19
8. Terţul păgubit..........................................................................21
Subsecţiunea a III-a. Asigurători – reasigurători –
coasigurători....................................................................21
9. Asigurătorul.............................................................................21
10. Reasigurătorul.......................................................................22
11. Coasigurătorii........................................................................23

2
Susbsecţiunea a IV-a. Societate-mamă – filială – societate
afiliată – sucursală – holding de asigurare – holding
mixt de asigurare.....................................................................23
12. Societatea-mamă...................................................................23
13. Filiala.....................................................................................24
14. Sucursala – agenţia ori sucursala unui asigurator
sau reasigurator.....................................................................25
15. Societatea afiliată..................................................................25
16. Holdingul de asigurare..........................................................26
17. Holdingul mixt de asigurare..................................................27
Subsecţiunea a V-a. Activitatea de intermediere şi intermediarii
în asigurări..............................................................................28
18. Activitatea de intermediere în asigurări................................28
19. Intermediarii în asigurări.......................................................29
Subsecţiunea a VI-a. Agenţii de asigurare – subagenţii –
agenţii de asigurare subordonaţi............................................29
20. Agentul de asigurare.............................................................29
21. Subagenţii..............................................................................30
22. Agentul de asigurare subordonat...........................................30
Subsecţiunea a VII-a. Brokerii de asigurare – asistenţii în
brokeraj.......................................................................................30
23. Broker de asigurare...............................................................31
24. Asistenţii în brokeraj.............................................................31

CAPITOLUL II. SOCIETĂŢILE COMERCIALE


DE ASIGURARE – PRINCIPALII AGENŢI
COMERCIALI CARE REALIZEAZĂ ACTIVITATEA
DE ASIGURARE.........................................................................33
Secţiunea I. Noţiunea şi caracteristicile societăţii
de asigurare...............................................................................33
§1. Câteva particularităţi privind exercitarea activităţii
de asigurare..................................................................................35
Secţiunea a II-a. Alţi participanţi la activitatea de asigurare...........37
Subsecţiunea I. Societăţile mutuale de asigurare...........................37
Subsecţiunea a II-a. Intermediarii în asigurări..............................38
&1. Agenţii de asigurare...................................................................38
&2. Brokerii de asigurare..................................................................38

3
&3. Asemănări şi deosebiri între brokerii de asigurare
şi agenţii de asigurare.................................................................39
1. Asemănări...............................................................................39
2. Deosebiri.................................................................................39
Subsecţiunea a III-a. Prepuşii intermediarilor...............................41
§1. Precizări prealabile.......................................................................41
§2. Unele aspecte privind încheierea asigurărilor
prin intermediari...........................................................................42

CAPITOLUL III. CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR


COMERCIALE DE ASIGURARE..........................................45
Secţiunea I. Regulile speciale privind constituirea
societăţilor comerciale de asigurare ........................................45
Subsecţiunea I. Forma juridică a societăţilor comerciale
de asigurare..............................................................................45
Subsecţiunea a II-a. Actele constitutive ale societăţilor
comerciale de asigurare ............................................................47
§1. Forma actelor constitutive............................................................47
§2. Acţionarii societăţilor de asigurare..............................................48
2.1. Scurte precizări.......................................................................48
2.2. Noţiunea de acţionar semnificativ..........................................49
2.3. Condiţiile dobândirii calităţii de acţionar semnificativ..........51
A. Avizarea..................................................................................51
B. Incompatibilitatea cu alte funcţii şi calităţi.............................52
C. Deţinerea unei situaţii financiare solide..................................52
D. Reputaţia morală.....................................................................53
2.4. Diferenţa între acţionarii semnificativi şi persoanele
semnificative...........................................................................54
§3. Capitalul social.............................................................................55
3.1. Precizări prealabile.................................................................55
3.2. Întinderea capitalului social....................................................55
3.3. Aporturile permise la formarea capitalului social..................57
3.4. Capitalul social şi alte resurse ale societăţii...........................60
3.4. Formarea capitalului social.....................................................60
A. Constituirea simultană a societăţii de asigurare......................60
B. Constituirea prin subscripţie publică a societăţii
de asigurare.............................................................................61

4
§4. Obiectul de activitate...................................................................62
§5. Studiul de fezabilitate...................................................................64
5.1. Precizări prealabile.................................................................64
5.2. Menţiunile obligatorii ale studiului de fezabilitate.................65
A. Natura angajamentelor sau a riscurilor pe care
asigurătorul îşi propune să le acopere.....................................65
B. Metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea
tarifelor de prime.....................................................................66
C. Principiile programului de reasigurare....................................66
D. Componentele fondului minim de siguranţă...........................67
E. Resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor...............68
Subsecţiunea a III-a. Autorizarea constituirii societăţilor
de asigurare.....................................................................69
§1. Precizări prealabile.......................................................................69
§2. Procedura de autorizare................................................................70
2.1. Cazurile de respingere a cererii de autorizare.........................71
2.2. Obiectul controlului în procedura autorizării.........................72
2.3. Căile de atac împotriva deciziei de respingere
a cererii de autorizare.............................................................72
Subsecţiunea a IV-a. Înmatricularea societăţii de asigurare.........73
Subsecţiunea a V-a. Consecinţele încălcării cerinţelor
legale de constituire a societăţilor de asigurare....................74
§1. Precizări prealabile.......................................................................74
§2. Regimul juridic al neregularităţilor constatate în cadrul
procedurii de autorizare...............................................................74
§3. Consecinţele neregularităţilor constatate de judecătorul
delegat cu ocazia verificării legalităţii înregistrării societăţii......75
§4. Consecinţele neregularităţilor constatate după înregistrarea
societăţii......................................................................................75
Subsecţiunea a VI-a. Înfiinţarea sucursalelor societăţilor
de asigurare............................................................................77
&1. Precizări prealabile.....................................................................77
&2. Înfiinţarea sucursalelor de către societăţile de asigurare
româneşti pe teritoriul României...............................................78
&3. Înfiinţarea sucursalelor pe teritoriul statelor membre................79
3.1. Începerea activităţii sucursalelor pe teritoriul statelor
membre......................................................................................80

5
&4. Stabilirea, în România, a sucursalelor aparţinând
asigurătorilor din statele membre..............................................81
&5. Stabilirea în România a sucursalelor aparţinând asigurătorilor
din statele terţe..........................................................................81
Secţiunea a II-a. Constituirea societăţilor mutuale
de asigurări..................................................................................82
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.................................................82
Subsecţiunea a II-a. Câteva aspecte de ordin istoric privind
societăţile mutuale de asigurări.................................................83
Subsecţiunea a III-a. Noţiunea şi particularităţile societăţii
mutuale de asigurare..................................................................84
Subsecţiunea a IV-a. Principalele reguli privind constituirea
societăţilor mutuale de asigurare...............................................88
&1. Precizări prealabile.....................................................................88
&2. Actele constitutive.....................................................................88
2.1. Condiţii de formă....................................................................88
2.2. Cuprinsul actelor constitutive.................................................89
2.3. Asociaţii..................................................................................90
2.4. Cotizaţiile asociaţilor şi fondul de rezervă liber vărsat..........91
&3. Dobândirea personalităţii juridice de către societăţile
mutuale de asigurări...................................................................92
Secţiunea a III-a. Regulile privind constituirea
intermediarilor în asigurări....................................................94
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive...............................................94
Subsecţiunea a II-a. Categorii de intermediari...............................95
Subsecţiunea a III-a.Constituirea agenţilor de asigurare..............96
§1. Precizări prealabile.................................................................96
§2. Agentul de asigurare persoană fizică.....................................97
§3. Agentul de asigurare persoană juridică................................100
3.1. Forma juridică.......................................................................100
3.2. Actele constitutive ale agentului de asigurare
persoană juridică...................................................................100
3.3. Condiţiile dobândirii calităţi de agent persoană juridică......101
3.4. Înregistrarea agentului de asigurare persoană juridică.........104
3.5. Consecinţele constituirii agentului de asigurare
fără respectarea cerinţelor legii............................................106
Subsecţiunea a IV-a. Constituirea brokerilor de asigurare..........107
§1. Precizări prealabile...............................................................107

6
§2. Regulile generale de constituire, prevăzute de
Legea nr. 31/1990................................................................108
2.1. Forma juridică.......................................................................108
2.2. Actele constitutive ale brokerilor de asigurare.....................108
§3. Regulile speciale de constituire a brokerilor, prevăzute
de legislaţia asigurărilor...........................................................109
§4. Înregistrarea brokerilor..............................................................112
§5. Autorizarea funcţionării brokerilor............................................112
§6. Regimul juridic al constituirii brokerilor cu încălcarea
dispoziţiilor legale....................................................................114

CAPITOLUL IV. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR


COMERCIALE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR...........116
Secţiunea I. Regulile privind funcţionarea societăţilor
comerciale de asigurare...............................................116
Subsecţiunea I. Organele de conducere........................................117
§1. Adunarea generală a acţionarilor...............................................117
§2. Administrarea societăţilor comerciale de asigurări....................119
2.1. Precizări prealabile...............................................................119
2.2. Sistemul unitar (clasic) de administrare şi conducere
a societăţii de asigurare.........................................................120
2.2.1. Consiliul de administraţie.................................................121
A. Condiţiile dobândirii calităţii de administrator.
Condiţii generale...................................................................121
B. Condiţiile dobândirii calităţii de administratori.
Condiţii speciale....................................................................123
2.2.2. Atribuţiile consiliului de administraţie.............................125
2.2.3. Comitetele consultative ale consiliului de administraţie. .128
2.2.4. Directorii societăţii de asigurare.......................................128
A. Condiţiile dobândirii calităţii de director al societăţii
de asigurare. Condiţii generale..............................................129
B. Condiţiile dobândirii calităţii de director al societăţii
de asigurare. Condiţii speciale..............................................129
2.2.5. Principalele atribuţii ale directorului societăţii
de asigurare.........................................................................130
2.3. Sistemul dualist de administrare şi conducere
a societăţii de asigurare.........................................................131
2.3.1. Directoratul.......................................................................131

7
A. Condiţiile dobândirii calităţii de membru al directoratului...131
B. Atribuţiile directoratului societăţii de asigurare....................132
2.3.2. Consiliul de supraveghere................................................134
A. Condiţiile dobândirii calităţii de membru al consiliului
de supraveghere. Condiţii generale.......................................134
B. Condiţiile dobândirii calităţii de membru al consiliului
de supraveghere. Condiţii speciale........................................135
C. Atribuţiile consiliului de supraveghere.................................135
D. Funcţionarea consiliului de supraveghere.............................135
E. Comitetele consultative ale consiliului de supraveghere.......136
§3. Controlul asupra gestiunii societăţilor comerciale
de asigurare................................................................................137
3.1. Auditorul financiar...............................................................137
3.1.1. Desemnarea auditorului financiar.....................................138
3.1.2. Competenţele auditorului financiar..................................138
3.2. Auditorii interni....................................................................139
Subsecţiunea a II-a. Actuarii societăţii de asigurare....................140
§1. Precizări prealabile.....................................................................140
§2. Desemnarea şi revocarea actuarului...........................................140
§3. Condiţiile dobândirii calităţii de actuar......................................141
§4. Atribuţiile actuarului..................................................................141
§5. Înregistrarea actuarilor...............................................................142
Subsecţiunea a III-a. Principalele obligaţii ale societăţilor
comerciale de asigurare........................................................143
§1. Precizări prealabile.....................................................................143
§2. Constituirea şi menţinerea unei situaţii financiare solide..........144
2.1. Scurte precizări.....................................................................144
2.2. Rezervele tehnice..................................................................145
2.2.1. Consecinţele încălcării regulilor privind constituirea
rezervelor tehnice......................................................................147
§3. Contribuirea cu sume de bani la diferite fonduri din
domeniul asigurărilor..................................................................148
3.1. Scurte precizări.....................................................................148
3.2. Fondul de compensare..........................................................149
3.3. Fondul de garantare..............................................................149
3.3.1. Contribuţiile asigurătorilor la crearea Fondului
de garantare......................................................................149

8
3.4. Fondul de protecţie a victimelor străzii................................150
§4. Controlul intern şi managementul riscurilor societăţilor
de asigurare................................................................................152
§5. Crearea unei politici de asigurare proprii şi informarea
asiguraţilor.................................................................................154
5.1. Elaborarea politicii de asigurare...........................................154
5.2. Informarea asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi................155
5.2.1. Categorii de informaţii ce trebuie furnizate......................155
5.2.2. Momentul şi modalitatea de informare.............................156
Secţiunea a II-a. Regulile privind funcţionarea societăţilor
mutuale de asigurări................................................................157
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................157
Subsecţiunea a II-a. Adunarea generală a asociaţilor.................157
Subsecţiunea a III-a. Administrarea societăţilor mutuale
de asigurări...........................................................................159
Secţiunea a III-a. Regulile privind funcţionarea intermediarilor
în asigurări..............................................................................161
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.................................................161
Subsecţiunea a II-a. Organizarea şi funcţionarea agenţilor de
asigurare...................................................................................161
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea brokerilor de asigurare............162
Subsecţiunea a IV-a. Principalele obligaţii ale intermediarilor
în asigurări...............................................................................163
§1. Precizări prealabile.....................................................................163
§2. Obligaţia de informare...............................................................164
§3. Plata cotizaţiilor stabilite prin normele legale............................166
§4. Respectarea măsurilor dispuse de către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor......................................................166
Subsecţiunea a V-a. Exercitarea serviciilor de intermediere în
Uniunea Europeană..............................................................167
Subsecţiunea a VI-a. Câteva aspecte privind intermediarii în
asigurări în Franţa................................................................169

CAPITOLUL V. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA


SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE................................171
Secţiunea I. Modificarea societăţilor de asigurare.........................171
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................171

9
Subsecţiunea a II-a. Principalele cazuri de modificare
a societăţii de asigurare....................................................172
§1. Precizări prealabile.....................................................................172
§2. Majorarea şi reducerea capitalului social...................................173
§3 . Fuziunea şi divizarea societăţilor de asigurare.........................174
3.1. Scurte precizări.....................................................................174
3.2. Principiile fuziunii şi divizării societăţilor de asigurare.......175
Secţiunea a II-a. Încetarea societăţilor de asigurare......................176
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................176
Subsecţiunea a II-a. Cauzele încetării societăţilor
de asigurare..................................................177
§1. Precizări prealabile.....................................................................177
§2. Cazurile de încetare a asigurătorilor..........................................178
A. Neînceperea activităţii de asigurare...........................................178
B. Întreruperea activităţii................................................................179
C. Neîndeplinirea condiţiilor care au stat la baza autorizării..........179
D. Eşuarea redresării financiare......................................................181
E. Încălcarea reglementărilor legale................................................182
F. Hotărârea adunării generale a acţionarilor..................................183
§3. Efectele retragerii autorizaţiei de funcţionare............................184
Secţiunea a III-a. Încetarea existenţei intermediarilor
în asigurări.................................................................................186
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................186
Subsecţiunea a II-a. Cazuri speciale de încetare a brokerilor
de asigurare..........................................................................187
Subsecţiunea a III-a. Falimentul intermediarilor în asigurări.....188

CAPITOLUL VI. TRATAMENTUL JURIDIC APLICAT


SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE ASIGURARE
ÎN DIFICULTATE FINANCIARĂ.....................................190
Secţiunea I. Consideraţii introductive.............................................190
Secţiunea a II-a. Redresarea financiară a societăţilor
comerciale de asigurare...............................................................191
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................191
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea, caracterele şi scopul redresării
financiare..............................................................................191
§1. Noţiunea şi caracterele juridice..................................................191

10
§2. Scopul redresării financiare.......................................................195
Subsecţiunea a III-a. Participanţii la procedura redresării
financiare.............................................................................195
§1. Precizări prealabile.....................................................................195
§2. Conţinutul redresării financiare şi modalităţile de realizare......197
§3. Legea aplicabilă procedurii redresării financiare.......................198
3.1. Excepţii de la aplicarea legii române....................................199
§4. Cazurile de aplicare a procedurii redresării financiare..............200
§5. Măsurile specifice redresării financiare.....................................201
§6. Publicitatea declanşării procedurii redresării financiare............202
§7. Regimul actelor juridice şi al acţiunilor judiciare
pe perioada redresării financiare................................................204
7.1. Scurte precizări.....................................................................204
7.2. Regimul actelor juridice.......................................................205
7.3. Acţiunile judiciare................................................................206
§8. Redresarea societăţilor de asigurare pe bază de plan
de redresare financiară...............................................................206
8.1. Scurte precizări.....................................................................206
8.2. Planul de redresare financiară...............................................207
8.2.1. Conţinutul planului............................................................207
8.2.2. Aprobarea planului............................................................208
8.2.3. Respingerea planului.........................................................209
§9. Redresarea societăţilor de asigurare prin administrare
specială.......................................................................................209
9.1. Scurte precizări.....................................................................209
9.2. Administratorul special.........................................................210
9.3. Efectele instituirii administrării speciale..............................210
9.4. Atribuţiile administratorului special.....................................211
9.5. Închiderea procedurii de redresare financiară.......................212
9.5.1. Publicitatea deciziei de închidere a procedurii.................213
9.5.2. Plata creanţelor de asigurări.............................................214
9.5.3. Subrogarea Fondului de garantare în drepturile
creditorilor.......................................................................216
Secţiunea a III-a. Falimentul societăţilor de asigurare.................217
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................217
Subsecţiunea a II-a. Sfera de aplicare a procedurii falimentului
societăţilor de asigurare...................................................218

11
Subsecţiunea a III-a. Condiţiile aplicării procedurii falimentului
societăţilor de asigurare...................................................219
&1. Precizări prealabile...................................................................219
1.1. Calitatea de asigurător a debitorului.....................................219
1.2. Insolvabilitatea asigurătorului..............................................220
1.2.1. Noţiunea de insolvabilitate specifică falimentului
asigurătorilor.....................................................................220
1.2.2. Dovada insolvabilităţii societăţilor de asigurare..............221
Subsecţiunea a IV-a. Organele care aplică procedura
falimentului societăţilor de asigurare...............................222
&1. Precizări prealabile...................................................................222
&2. Instanţele judecătoreşti.............................................................223
2.1. Judecătorul sindic.................................................................223
2.2. Lichidatorul..........................................................................225
Subsecţiunea a V-a. Deschiderea procedurii falimentului
societăţilor de asigurare...................................................228
§1. Cererile introductive..................................................................228
1.1. Cererea societăţii de asigurare debitoare..............................228
1.2. Cererea creditorilor...............................................................230
1.3. Cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor...............232
§2. Efectele înregistrării cererii de faliment.....................................233
§3. Condiţiile deschiderii procedurii falimentului...........................234
§4. Efectele deschiderii procedurii falimentului societăţilor
de asigurare................................................................................236
4.1. Publicitatea declanşării falimentului....................................236
4.2. Interdicţia înstrăinării acţiunilor de către acţionarii
semnificativi şi persoanele semnificative.............................237
4.3. Ridicarea dreptului de administrare a administratorilor
societăţii................................................................................237
4.4. Plata creanţelor din Fondul de garantare..............................238
4.5. Suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare
şi a procedurilor individuale de executare silită...................239
§5. Regimul actelor juridice.............................................................240
§6. Lichidarea averii societăţii de asigurare debitoare.....................241
6.1. Scurte precizări.....................................................................241
6.2. Modalităţile de lichidare.......................................................241
A. Tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea
de pasive prin care o societate de asigurare, cu o situaţie

12
financiară bună sau foarte bună, achiziţionează, în tot sau
în parte, activele societăţii de asigurare debitoare şi
îşi asumă, parţial sau total, pasivele acesteia.........................242
B. Vânzarea de bunuri, precum: clădiri, terenuri, aparatură,
valori mobiliare......................................................................243
C. Orice alte procedee de realizare a activelor societăţii
de asigurare debitoare, cum ar fi cesiunile de creanţă sau
novaţiile realizate în interesul procedurii falimentului la o
valoare negociată....................................................................244
Subsecţiunea a VI-a. Răspunderea persoanelor vinovate de
ajungerea societăţii de asigurare în stare
de faliment.........................................................................244
§1. Distribuirea sumelor obţinute în urma lichidării........................246
Subsecţiunea a VII-a. Închiderea procedurii falimentului
societăţilor de asigurare..................................................247
Secţiunea a IV-a. Câteva aspecte specifice raporturilor de drept
internaţional privat în domeniul insolvenţei societăţilor de
asigurare...................................................................................248
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive.............................................248
Subsecţiunea a II-a. Regulile specifice falimentului societăţilor
de asigurare persoane juridice române, care au
sucursale pe teritoriul altor state membre........................249
Subsecţiunea a III-a. Informarea creditorilor...............................250
Subsecţiunea a IV-a. Procedura falimentului aplicabilă
sucursalelor aparţinând societăţilor de asigurare
din alte state membre, dar care au sediul în România.....252
Subsecţiunea a V-a. Câteva reguli privind falimentul
sucursalelor din România aparţinând societăţilor de
asigurare din statele terţe.................................................254

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
DE LEGE FERENDA.................................................................255

BIBLIOGRAFIE ............................................................................... 260

13
Teza de doctorat intitulată „Regimul juridic al
societăţilor de asigurare” cuprinde peste 250 de
pagini, fiind structurată pe 6 capitole, care la rândul
lor cuprind mai multe secţiuni şi subsecţiuni.

Capitolul I - „Noţiuni introductive”, împărţit în


7 secţiuni, tratează aspecte privind istoricul
comerţului cu asigurări şi explicaţiile principalelor
noţiuni în legătură cu operaţiunile de asigurare.
Secţiunile 1-6 sunt dedicate apariţiei şi
evoluţiei operaţiunilor de asigurare. Este prezentată
contribuţia esenţială a comerţului maritim la
naşterea comerţului de asigurare, în principal a
entităţilor din domeniul asigurărilor şi a
reglementărilor în baza cărora s-au constituit. O
atenţie deosebită este acordată istoricului
operaţiunilor de asigurare şi a entităţilor din
domeniu, pe teritoriul ţării noastre.
Ultima secţiune a Capitolului I, intitulată
„Principalele noţiuni în legătură cu asigurările”,
este rezervată explicaţiilor celor mai uzitaţi termeni
din activitatea de asigurare. Sunt explicate, astfel,
noţiunile de asigurare – coasigurare – reasigurare,
prin evidenţierea consecinţelor operaţiunilor
explicate. Urmează, apoi, terminologia noţiunilor
asigurat – contractant – beneficiar – păgubit. În
cadrul acestei subsecţiuni, se face distincţie între
contractantul asigurării şi beneficiarul acesteia. Se
încearcă înlăturarea confuziei întâlnită în practică
între asigurat şi contractantul asigurării, prin aceea

14
că ambii sunt semnatari ai contractului de
asigurare, însă contractantul nu cumulează
întotdeauna şi calitatea de asigurat, cum este cazul
asigurării riscurilor ce privesc o altă persoană. Se
remarcă, însă, că se pot asigura, concomitent,
riscuri ce privesc persoana contractantului, cât şi pe
cea a beneficiarului asigurării. În cât priveşte
beneficiarul asigurării, se reţine distincţia dintre
beneficiarul consemnat în poliţa de asigurare şi ale
cărui riscuri sunt şi asigurate şi beneficiarul
desemnat în calitatea lui de moştenitor, să încaseze
indemnizaţia de asigurare, în cazul producerii
evenimentului de asigurat, fără, însă, să-i fie
asigurată propria persoană. În cât priveşte terţul
păgubit, reţinem cazul de excepţie din sistemul
nostru legislativ, în care legiuitorul recunoaşte unei
persoane străine de contractul de asigurare, o
acţiune de valorificare a pretenţiilor izvorâte din
contractul de asigurare, atât împotriva asiguratului
vinovat de producerea riscului, cât şi împotriva
asiguratorului.
Din subsecţiunea „Societate mamă – filială –
societate afiliată – sucursală – holding de
asigurare – holding mixt de asigurare”, se impun a
fi reţinute elementele de diferenţă dintre societatea
mamă, filială şi societate afiliată, cu atât mai mult
cu cât cea din urmă noţiune nu are corespondent în
dreptul comun al societăţilor comerciale.
În subsecţiunile dedicate activităţii de
intermediere şi intermediarilor în asigurări, sunt

15
înfăţişate aspectele privind semnificaţia legală a
activităţii de intermediere şi sunt prezentaţi
intermediarii în asigurări, ca operatori pe piaţa
asigurărilor, ce mijlocesc raporturile de asigurare
între asigurători şi asiguraţi ori potenţiali asiguraţi.
Sunt analizate noţiunile de agenţi de asigurare,
subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi,
atrăgându-se atenţia că aceştia nu se confundă cu
agenţii comerciali permanenţi, reglementaţi de
Legea nr.509/2002.
Ultima subsecţiune a Secţiunii a 7 a din
Capitolul I analizează brokerii de asigurare şi
asistenţii în brokeraj, insistându-se pe aspectele
comparative cu cele ale agenţilor de asigurare,
subagenţilor şi agenţilor de asigurare subordonaţi.
Capitolul II este denumit „Societăţile
comerciale de asigurare – principalii agenţi
comerciali care realizează activitatea de
asigurare” şi cuprinde două secţiuni.
În Secţiunea 1 „Noţiunea şi caracteristicile
societăţii de asigurare” sunt înfăţişate
particularităţile activităţii de asigurare şi a
entităţilor care o exercită. Concluzia la care am
ajuns este aceea că societăţile comerciale de
asigurare, deţin monopolul activităţii de asigurare
pe piaţa acestor fapte de comerţ.
În Secţiunea a 2 a sunt prezentaţi ceilalţi
participanţi la activitatea de asigurare, respectiv
societăţile mutuale de asigurare, intermediarii în
asigurări şi prepuşii acestora. Merită a fi reţinute

16
consecinţele juridice privind încheierea asigurărilor
prin intermediari. Am pus în discuţie practicile
actuale ale unor societăţi de asigurare, prin care
declară nule, pentru diferite motive, poliţele de
asigurare pe care le-au transmis intermediarilor cu
care lucrează, refuzând, astfel, plata indemnizaţiei
de asigurare sau, după caz, a despăgubirilor.
Soluţia propusă este aceea că, exceptând cazul de
fraudă, înţelegând prin aceasta cunoaşterea
asiguratului despre situaţia încheierii poliţei de
asigurare, asiguratorul rămâne obligat, pentru
asigurările încheiate în atare împrejurări.
Capitolul III se intitulează „Constituirea
societăţilor comerciale de asigurare”, fiind
împărţit în trei secţiuni şi mai multe subsecţiuni.
În prima secţiune sunt analizate regulile
speciale privind constituirea societăţilor comerciale
de asigurare, prin comparare cu regulile consacrate
de Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.
Între elementele constitutive ale societăţii de
asigurare, un loc aparte îl deţin acţionarii
semnificativi. După ce este explicată noţiunea de
acţionar semnificativ, prin prezentarea celor două
situaţii, obiectivă şi subiectivă, care conferă
acţionarului o astfel de calitate, sunt analizate
condiţiile dobândirii calităţii de acţionar
semnificativ, cele mai importante fiind aprobarea
de către autoritatea administrativă (Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor) şi bonitatea financiară

17
a acestora, aptă să susţină societatea de asigurare în
momentele de declin financiar.
Capitalul social se bucură şi el de o atenţie
sporită în cadrul lucrării, punându-se accent pe
aporturile în numerar permis a fi subscrise. Am
propus admiterea aporturilor în natură peste limita
minimă a aporturilor în numerar ce alcătuiesc
capitalul social. Principalele argumente sunt cele
privind reglementarea legală, soliditatea financiară
a societăţii şi, nu în ultimul rând, oportunităţile
conjuncturale. Pe bună dreptate, realitatea practică
demonstrează că soliditatea financiară a unei
societăţi de asigurare, ce are în capital peste limita
minimă prevăzută de lege şi aporturi în natură, de
exemplu imobile, este mult mai consistentă decât
cea a unui asigurator, care dispune doar de aporturi
în natură. Aceasta cu atât mai mult cu cât, pentru
exercitarea activităţii, asiguratorul are nevoie de
diferite spaţii, ori, pentru a şi le procura, este mai
util să le dobândească cu titlu de aport, decât prin
alte modalităţi (contracte de închiriere), sărăcind
astfel patrimoniul şi, implicit, capitalul social.
Tot cu privire la clauzele actelor constitutive
ale societăţii de asigurare, trebuie avute în vedere şi
obligaţia fondatorilor de întocmire a unui studiu de
fezabilitate, precum şi menţiunile obligatorii ale
acestuia. Sunt deosebit de importante chestiunile ce
privesc metodele actuariale de calcul aplicabile în
tehnicile de asigurare. Reţinem, de asemenea, că
metodele actuariale, cât şi cei care le aplică, adică

18
actuarii, reprezintă elemente de noutate, atât în
comerţul cu asigurări, cât şi în celelalte domenii de
activitate. Tot în Secţiunea 1 a Capitolului III, sunt
prezentate şi consecinţele încălcării cerinţelor
legale de constituire a societăţilor de asigurare.
Soluţiile neregularităţilor diferă în funcţie de
momentul în care au fost constatate, respectiv în
timpul înmatriculării în registrul comerţului, sau
după această dată. Secţiunea 1 se încheie prin
abordarea sucursalelor ca dezmembrăminte fără
personalitate juridică ale societăţilor de asigurare.
După epuizarea cerinţelor privind înfiinţarea
sucursalelor de către societăţile de asigurare
româneşti pe teritoriul României, se continuă cu
înfiinţarea sucursalelor pe teritoriul statelor
membre, cu stabilirea, în România, a sucursalelor
aparţinând asiguratorilor din statele membre şi
stabilirea, în România, a sucursalelor asiguratorilor
din statele terţe. În cât priveşte înfiinţarea
sucursalelor în statele membre, sunt dezvoltate
aspectele ce alcătuiesc conţinutul principiului
libertăţii de stabilire şi a prestării serviciilor,
evitându-se, astfel, excesul de formalism pentru
extinderea teritorială a societăţii de asigurare.
Cea de-a doua secţiune a Capitolului III, poartă
denumirea de „Constituirea societăţilor mutuale
de asigurare”. Constatarea la care am ajuns este
aceea că aceşti operatori în domeniul asigurărilor
joacă un rol important pe piaţa de specialitate, mai
cu seamă în statele membre şi experienţa lor

19
prezintă deosebit interes pentru ţara noastră, cu atât
mai mult cu cât aceşti agenţi au fost prezenţi în
comerţul cu asigurări din România, anterior
etatizării activităţii de asigurare. Este important de
reţinut că societăţile mutuale de asigurări, deşi sunt
amintite de legislaţia în domeniu, nu se bucură de o
reglementare atât de amănunţită, precum cea a
societăţilor comerciale de asigurare. Nu încape
îndoială stringenţa adoptării de către legiuitor a
unor reguli privind constituirea, funcţionarea şi
încetarea existenţei societăţilor mutuale de
asigurări. Până atunci, în lucrare, sunt prezentate
etapele şi condiţiile constituirii acestei categorii de
asigurători. Dintre concluziile şi propunerile legate
de constituirea societăţilor mutuale de asigurări,
sunt de mare însemnătate cele referitoare la
asociaţi, actele constitutive, resursele creării
fondului de rezervă liber vărsat şi dobândirea
personalităţii juridice.
Personalitatea juridică se dobândeşte de către
societăţile mutuale de asigurare prin parcurgerea
procedurii judiciare a constituirii în faţa instanţei
judecătoreşti şi nu prin înmatricularea în registrul
comerţului.
Cea de-a treia secţiune a capitolului 3,
denumită „Regulile privind constituirea
intermediarilor în asigurări” tratează principalele
probleme în legătură cu înfiinţarea agenţilor de
asigurare şi a brokerilor de asigurare. Întrucât, în
cât priveşte agentul de asigurare, legiuitorul

20
consacră principiului liberului acces, cerinţele
constituirii respectiv dobândirii statului de agent
diferă după calitatea de persoană juridică sau de
persoană fizică a candidatului.
În schimb, potrivit legislaţiei din domeniul
asigurărilor, brokerii de asigurare se pot constitui şi
funcţiona exclusiv sub forma persoanei juridice.
Dreptul asigurărilor cuprinde doar unele reguli
speciale privind înfiinţarea brokerilor de unde
consecinţa că acestea vor fi completate cu cele ale
dreptului comun cuprinse în Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale.

Capitolul IV al tezei se intitulează


„Funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul
asigurărilor”, fiind divizat în trei secţiuni şi mai
multe subsecţiuni.
Prima secţiune „Regulile privind funcţionarea
societăţilor comerciale de asigurare”, este
consacrată principalelor organe care fac posibilă
menţinerea existenţei societăţilor de asigurare.
Structura organizatorică a unei societăţi de
asigurare respectă, în principal, schema clasică
reprezentată de Legea nr. 31/1990.
Sunt arătate însă şi detaliate condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească membrii fiecărui organ
de conducere al societăţii.
În lipsă de reglementări contrarii acţionarii
societăţii de asigurare pot opta pentru sistemul

21
unitar (clasic) sau pentru sistemul dualist de
conducere şi administrare al societăţii.
În lucrare sunt prezentate distinct
particularităţile fiecărui sistem, punându-se accent
pe cele specifice directoratului şi consiliului de
supraveghere.
Actuarii societăţii de asigurare ocupă un loc
important printre problemele specifice funcţionării
societăţii de asigurare, fiind evocate regulile ce
guvernează desemnarea, condiţiile dobândirii,
atribuţiile, publicitatea şi revocarea actuarului.
Secţiunea a I a capitolului IV continuă cu
abordarea aspectelor referitoare la principalele
obligaţii ale societăţilor comerciale de asigurare.
Sunt analizate astfel chestiuni privind:
constituirea şi menţinerea unei situaţii financiare
solide; crearea rezervelor tehnice; contribuirea cu
sume de bani la diferitele fonduri din domeniul
asigurărilor.
Societăţile de asigurare sunt obligate să verse
un anumit procent din încasările făcute în contul
Fondului de Compensare, Fondului de Garantare şi
Fondului de Protecţia Victimelor Străzii,
precizându-se totodată şi importanţa deosebită a
acestora pentru protecţia asiguraţilor.
O obligaţie însemnată a societăţilor de
asigurare este aceea a elaborării propriei politici de
asigurare şi a informării asiguraţilor cu prilejul
perfectării raporturilor de asigurare.

22
Secţiunea a II a este denumită „Regulile
privind funcţionare societăţilor mutuale de
asigurări” şi aşa cum sugerează însuşi titlul se
preocupă de gestiunea şi administrarea acestei
categorii de asigurători.
Cea de-a III a şi ultima secţiune a capitolului
IV, poartă denumirea de „Regulile privind
funcţionarea intermediarilor în asigurări”.
În această secţiune sunt înfăţişate principiile de
organizare şi funcţionare a agenţilor de asigurare şi
a brokerilor de asigurare, care sunt în esenţă cele
reglementate de Legea nr. 31/1990, precum şi
obligaţiile specifice ale acestor participanţi la
activitatea de asigurare.
Secţiunea a III a şi implicit capitolul IV se
încheie prin evocarea condiţiilor relative la
exercitarea serviciilor de intermediere în Uniunea
Europeană şi o scurtă prezentare a intermediarilor
de asigurări, în Franţa.
Capitolul V al tezei „Modificarea şi încetarea
societăţilor de asigurare cuprinde trei secţiuni şi
mai multe subsecţiuni.
Secţiunea I este dedicată modificării societăţii
de asigurare, unde merită a fi reţinute principalele
cazuri de asigurare reglementate de legislaţia
asigurărilor.
Cea de-a doua secţiune „Încetarea societăţilor
de asigurare„ tratează cauzele încetării
asigurătorilor, consacrate de Legea nr.32/2000

23
privind activitatea de asigurarea şi supravegherea
asigurărilor.
Printre cauzele specifice încetării existenţei
asigurătorilor reţine atenţia cele privind:
neînceperea activităţii de asigurare; neîndeplinirea
condiţiilor care au stat la baza autorizării; eşuarea
redresării financiare şi încălcarea reglementărilor
legale.
Ultima secţiune a capitolului V este „Încetarea
existenţei intermediarilor în asigurări”, instituţie
guvernată de regulile dreptului comun consacrate
în principal de Legea nr. 31/1990 şi Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei.
Capitolul VI şi ultimul este intitulat
„Tratamentul juridic aplicat societăţilor comerciale
de asigurare în dificultate financiară”.
Acest capitol cuprinde patru secţiuni; secţiunea
I „Consideraţii introductive”; secţiunea a II a
„Redresarea financiară a societăţilor comerciale de
asigurare”; secţiunea a III a „Falimentul societăţilor
de asigurare” şi secţiunea a IV a „Câteva aspecte
specifice raporturilor de drept internaţional privat
în domeniul insolvenţei societăţilor comerciale de
asigurare”
Redresarea financiară constituie o problemă
esenţială a societăţilor comerciale de asigurare prin
care se încearcă restabilirea situaţiei patrimoniale a
acesteia.
Redresarea financiară este oarecum
echivalentul reorganizării judiciare din procedura

24
insolvenţei consacrată de Legea nr. 85/2006 însă
are un pronunţat caracter administrativ deoarece se
desfăşoară sub controlul nemijlocit a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor în calitatea ei de
autoritate administrativă.
Redresarea financiară a societăţilor de
asigurare se realizează pe două căi principale;
redresarea societăţii comerciale pe bază de plan de
redresare financiară şi redresarea prin administrare
specială.
Secţiunea a III a este dedicată falimentului
societăţii comerciale de asigurare.
Din capul locului trebuie reţinut că domeniul
asigurărilor beneficiază de o reglementare specială
a falimentului asigurătorilor în conţinutul legii nr.
503/2004 privind redresarea financiară şi
falimentul societăţilor de asigurare.
Aceasta înseamnă că, procedurii falimentului
asigurătorilor, se vor aplica cu prioritate regulile
consacrate în Legea nr. 503/2004 şi numai în
completare, dispoziţiile Legii nr.85/2006 privind
procedura insolvenţei.
Condiţiile aplicării procedurii falimentului
societăţilor de asigurare beneficiază de un
tratament special fiind diferite, în parte de cele
specifice dreptului comun.
Este demn de remarcat că, spre deosebire de
Legea nr. 85/2006, Legea nr. 503/2004 operează cu
noţiunea de insolvabilitate şi nu cu cea de

25
insolvenţă ca cerinţa sine qua non a aplicării
procedurii.
Un alt aspect specific falimentului
asigurătorilor este cel legat de creditorii acestor
comercianţi.
Legea nr. 503/2004 consacră două categorii de
creditori: creditorii societăţii de asigurare şi
creditorii de asigurări.
Ca element de controversă, reglementarea
legală recunoaşte exercitarea unor drepturi
procesuale inclusiv cel al formulării cererii de
deschidere a procedurii doar creditorilor de
asigurări.
Interesele acestor din urmă creditori sunt pe
deplin protejate în sensul că dacă averea debitorului
este insuficientă, creanţele vor fi satisfăcute din
fondul de garantare.
Secţiunea a IV a care încheie ultimul capitol şi
implicit teza tratează aspectele specifice
raporturilor de drept internaţional privat în
domeniul insolvenţei societăţilor comerciale de
asigurare.
În concret, sunt înfăţişate regulile falimentului
societăţilor de asigurare persoane juridice române,
care au sucursale pe teritoriul altor state membre;
regulile aplicabile procedurii falimentului
sucursalelor aparţinând societăţilor de asigurare din
alte state membre, dar care au sediul în România,
precum şi regulile care guvernează falimentul

26
sucursalelor din România ale societăţilor
comerciale de asigurare din statele terţe.
Lucrarea se încheie cu prezentarea de concluzii
şi propuneri de lege ferenda.

27
BIBLIOGRAFIE

I. DOCTRINĂ ROMÂNĂ

1. Adam Ioan, Savu Codruţ Nicolae, Legea procedurii insolvenţei.


Comentarii şi explicaţii, editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006
2. Angheni Smaranda, Drept comercial, Ed. Oscar Print, Bucureşti,
1997
3. Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Stoica Camelia, Lostun
Monica Gabriela, Drept comercial, Editura Oscar Print, Bucureşti
2000
4. Băcanu Ion, Capitalul social al societăţilor comerciale, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 1999
5. Bîrsan Corneliu, Dobrinoiu Vasile, Ţiclea Alexandru, Toma
Mircea, Tufan Constantin, Societăţile Comerciale, ediţie revăzută şi
adăugită, vol. I, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti 1995
6. Bîrsan Corneliu, Dobrinoiu Vasile, Ţiclea Alexandru, Toma
Mircea, Tufan Constantin, Societăţile comerciale. Vol. I. Ediţie
revăzută şi adăugită, Ed. Şansa S.R.L., Bucureşti, 1995
7. Boroi Gabriel, Rădescu Dumitru, Codul de procedură civilă
comentat şi adnotat, Ed. All, Bucureşti, 1995
8. Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, Drept civil, Curs selectiv
pentru licenţă, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu,
Bucureşti 2006
9. Caraiani Gheorghe, Tudor Mihaela, Dreptul asigurărilor.
Asigurări. Probleme juridice şi tehnice, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
10.Cârcei Elena, Societăţile comerciale pe acţiuni, Ed. All Beck,
1999
11. Cârcei Elena, Societăţile comerciale pe acţiuni, Editura All Beck,
Bucureşti, 1999
12. Căpăţână Octavian, Dreptul concurenţei comerciale,
Concurenţa patologică. Monopolismul Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1993
13. Căpăţână Octavian, Societăţile comerciale, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1991

28
14. Cărpenaru D. Stanciu, David Sorin, Predoiu Cătălin, Piperea
Gheorghe, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole,
ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2006
15. Cărpenaru D. Stanciu, Drept comercial român, Ed. All Beck,
ediţia a V-a, Bucureşti, 2004
16. Cărpenaru D. Stanciu, Drept comercial român, ediţia a 6-a
revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007
17. Cărpenaru D. Stanciu, Nemeş Vasile, Hotca Mihai Adrian,
Noua Lege a insolvenţei. Legea nr. 85/2006 Comentarii pe articole,
Editura Hamangiu, Bucureşti 2006
18. Cărpenaru D. Stanciu, Nemeş Vasile, Hotca Mihai, Noua lege
a insolvenţei. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006
19. Cărpenaru D. Stanciu, Predoiu Cătălin, David Sorin, Piperea
Gheorghe, Societăţile comerciale. Reglementare. Doctrină.
Jurisprudenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002
20. Ciurel Violeta, Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi
practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
21. Clocotici Dorin, Gheorghiu Gheorghe, Operaţiunile de leasing,
ediţia a 2-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
22. Constantinescu Dan Anghel, Dobrin Marinică, Ungureanu
Ana Maria, Grădişteanu Daniela, Tratat de asigurări, Ed. Semne 24
S.R.L., Bucureşti, 1999
23. Cosma Doru, Teoria generală a actului juridic civil, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1969
24. Costin N. Mircea, Deleanu Sergiu, Dreptul comerţului
internaţional, Partea generală, Editura Lumina Lex Bucureşti 1994
25. Costin N. Mircea, Deleanu Sergiu, Dreptul societăţilor
comerciale, ediţia a 2-a, revăzută şi completată, Editura Lumina Lex
Bucureşti, 2000
26. Costin N. Mircea, Miff Angela, Falimentul. Evoluţie şi
actualitate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000
27. Deak Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Actami,
Bucureşti, 1999
28. Deak Francisc, Tratat de drept civil. Contractele speciale, Edit.
Universul Juridic, Bucureşti, 2001
29. Deleanu Ion, Tratat de procedură civilă, Ed. Europa Nova,
Bucureşti, 1985
30. Dogaru Ion, Drăghici Pompiliu, Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, ediţia a 3-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2002

29
31. Dumitrescu M.A., Codul de comerciu comentat, Bucureşti, 1916,
vol. III
32. Eliescu Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti
1997, ediţie îngrijită de Cristiana Mihaela Crăciunescu
33. Eliescu Mihail, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1972
34. Filipescu Ion Petre, Drept internaţional privat, Ed. Actami,
Bucureşti, 1995, vol. I şi II
35. Finţescu I.N., Curs de Drept comercial, editat de Al.Th.
Doicescu, Bucureşti 1929
36. Fuerea Augustin, Drept comunitar al afacerilor, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2003
37. Georgescu Ion Luca, Drept comercial român, Ed. Socec &Co.
S.A.R. Bucureşti, 1946
38. Gheorghe Carmen Adriana, Drept Bancar, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2006
39. Gheorghe Cristian, Societăţi comerciale. Voinţa asociaţilor şi
voinţa socială, Ed. All Beck
40. Iliescu Cosmin, Contractul de asigurare de bunuri în România,
Editura All Beck, Bucureşti 1999
41. Leş Ioan, Tratat de drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucureşti,
2001
42. Macovei Codrin, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti
2006
43. Moldovan Tudor M., Introducere actuarială în asigurările
generale, Editura Finmedia, Bucureşti 1999
44. Motica Radu, Popa Vasile, Drept comercial român şi drept
bancar, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1999
45. Nemeş Vasile, Înregistrarea, modificarea şi anularea incidentelor
bancare, în Buletinul Institutului Naţional Pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor, anul 1, nr. 3/2005
46. Nemeş Vasile, Menţiunile supuse înregistrării în Centrala
Riscurilor Bancare, în Buletinul Institutului Naţional Pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, anul 2, nr. 1/2006
47. Nicolescu Gabriel Tiţa, Regimul juridic al operaţiunilor de
leasing, Editura All Beck, Bucureşti 2003
48. Piperea Gheorghe, „Obligaţiile şi răspunderea
administratorilor”, Editura AllBeck, Bucureşti, 1998

30
49. Pop Aurel, Beleiu Gh., Drept civil. Teoria generală a dreptului
civil, Bucureşti, 1980
50. Pop Liviu, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000
51. Popescu Dumitru, Macovei Ioan, Contractul de asigurare, Ed.
Junimea, Iaşi, 1982
52. Schiau Ioan, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Ed. All
Beck, Bucureşti, 2001
53. Sitaru Dragoş Alexandru, Drept internaţional privat. Tratat,
Editura Lumina Lex Bucureşti, 2000
54. Sitaru Dragoş-Alexandru, Dreptul comerţului internaţional,
Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
55. Stănciulescu Liviu, Drept civil, Partea specială. Contracte şi
succesiuni, ediţia a 3-a, revăzută şi actualizată, Editura Hamangiu,
Bucureşti 2006
56. Stătescu Constantin, Bîrsan Corneliu, Drept civil. Teoria
generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
57. Stoenescu Ilie, Porumb Graţian, Drept procesual civil român,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
58. Stoica Veronica, Drept succesoral, Curs universitar Editura
Editas, Bucureşti 2003
59. Stoica Veronica, Puscaş Nicolae, Truşcă Petrică, Drept Civil.
Instituţii de drept civil, Curs pentru licenţă 2003-2004, Editura
Universul Juridic, Bucureşti 2003
60. Şcheaua Marius, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990
comentată şi adnotată, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
61. Şcheaua Marius, Supravegherea specială, administrarea
specială şi falimentul băncilor, în R.D.C. nr. 12/1998
62. Tăbârcă Mihaela, Buta Gheorghe, Codul de procedură civilă
comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2007
63. Toader Camelia, Drept civil. Contracte speciale Ediţia a 2 a,
Editura All Beck, Bucureşti 2005
64. Turcu Ion, Boboc-Enoiu T., R.D.C. nr. 7-8/2004
65. Turcu Ion, Teoria şi practica dreptului comercial român, vol. 1 şi
2, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1998
66. Turcu Ion, Legea procedurii insolvenţei. Comentariu pe articole,
Edit. C. H. Beck, Bucureşti, 2007

31
67. Ţăndăreanu Nicoleta, Procedura reorganizării judiciare, Editura
All Beck, Bucureşti 2000
68. Văcărel Iulian, Bercea Florian, Asigurări şi reasigurări, Ed.
Expert, Bucureşti, 1993
69. Voicu Costică, Boroi Alexandru, Sandu Florin, Molnar Ion,
Gorunescu Mihai, Corlăţeanu Sergiu, Dreptul penal al afacerilor,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006
70. Vonica Romul Petru, Dreptul societăţilor comerciale, ediţia a II-
a revăzută şi completată, Ed. Lumina Lex, 2000

II. DOCTRINĂ STRĂINĂ

1. Berr Claude-J., Groutel H., Droit des assurance, Dalloz, 1993


2. Blanpain Roger, International Encyclopedia of Laws, Editura
Kluwer International, Boston 1992
3. Cozian Maurice, Viandier Alain, Deboissy Florence, Droit de
sociétés, 15 Edition, Ed. Litec, Paris 2002
4. Cozian Maurice, Viandier Alain, Deboissy Florence, Droit des
sociétés, ediţia a 15-a, Editura Litec, Paris 2002
5. Eliashberg Constant, Risques et assurances de responsabilite
civile, 4 edition, Edit. L Argus, Dalloz, 2002
6. Fiale Aldo, Diritto commerciale. Aggiornato alla Riforma del
fallimento edelle altre procedure concursuali, 17 Edizione, Gruppo
Editoriale Esselibri- Simone, Napoli 2006
7. Francoise Perchon, Bonhomme Regine, Entreprises en dificulte
instruments de credit e paiment, 7 Edition, Editura L.G.D.J. ,
Montchrestien 2006
8. Gavalda Cristian, Parleani Gilbert, Droit des affaires de L
„Union Europeenne, Editura Litec, Paris 2006
9. Gavalda Cristian, Stoufflet Jean, Droit bancaire, 6 edition,
Editura Litec, Paris, 2005
10. Golding C.E., The Law and Practice of Reinsurance, 1965,
Edition (Ammended 1968) Buckley Press Ltd., The Bradts Brandford,
Middx
11. Guyon Yves, Droit des Affaires, Tome I. Droit Comercial Général
et sociétés, 8 édition, Paris 1994
12. Hsin- Chun Wang Wallace, Reinsurance regulation a
contemporary and comparative study, Editura Cluwer, Londra 2003.
13. Jacob Nicolas, Les assurances, Dalloz, 1979

32
14. Jacquamont André, Droit des entreprises en dificulté, Editions
Litec, Paris, 2002
15. Jean-Luc de Boissieu, Introduction à l´assurance, Ed. Collection
Plus, 2005
16. La Torre Antonio, Le Assicurazioni, Seconda edizione ampliata e
aggiornata, Giuffre Editore, Milano 2007
17. Lambert-Faivre Yvonne, Droit des Assurance, Ed. VIII Dalloz,
1992
18. Lanna Stefano, Diritto delle Assicurazioni Private, Editura
Simone, ediţia a 6-a, Milano, 2006
19. Lanna Stefano, Diritto delle assicurazioni private, Grupul
editorial Esselibri-Simone, 2006
20. Marcel Fontaine, Droit des assurances, Troisieme edition, Editura
Lancier, Brxelles 2006
21. Pares M.L., Les Societes D” Assurances a forme mutuelle, Paris
1950
22. Pellino Raffaele, Pellino Pierluigi, Sorgi Sergio, Capire le
assicurazioni, Editura Il Sole 24 ore, Milano 2006
23. Ripert Georges, Roblot Rene, Traité du droit commercial, Ed. 13
24. Thierrry Bonneau, Droit bancaire, 7 Edition, Paris 2007
25. Vivante Cesare, Traité du droit commercial. Les sociétés
commerciales. Douxième part, Paris, 1911

III. DIRECTIVE

1. DIRECTIVA din 24 iulie 1973 de coordonare a dispoziţiilor


legale, de reglementare şi administrative privind iniţierea activităţii de
asigurare directă, alta decât asigurarea de viaţă, şi exercitarea sa
(73/239/CEE)
DIRECTIVA din 29 iunie 1976 de modificare a Directivei 73/239/CEE
de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative
privind iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare directă, alta decât
asigurarea de viaţă (76/580/CEE)
2. DIRECTIVA din 25 iulie 1978 în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g)
din Tratat, privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi
(78/660/CEE)
3. DIRECTIVA din 10 decembrie 1984 de modificare, în ceea ce
priveşte în special asistenţa turistică, a primei Directive 73/239/CEE)
privind coordonarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi

33
administrative referitoare la iniţierea activităţii de asigurare directă,
alta decât asigurarea de viaţă, şi exercitarea acesteia (84/641/CEE)
4. DIRECTIVA din 19 decembrie 1991 privind situaţiile financiare
anuale şi situaţiile financiare consolidate ale societăţilor de asigurări
(91/674/CEE)
DIRECTIVA nr. 98/78/CE din 27 octombrie 1998 privind
supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare care fac parte
dintr-un grup de asigurare
5. DIRECTIVA 2001/17/CE din 19 martie 2001 privind
reorganizarea şi lichidarea societăţilor de asigurare
6. DIRECTIVA 2002/13/CEE din 5 martie 2002 de modificare a
Directivei Consiliului 73/239/CEE în ceea ce priveşte cerinţele
referitoare la marja de solvabilitate a societăţilor de asigurare generală
7. DIRECTIVA 2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind
intermedierea de asigurări

IV. LEGISLAŢIE

1. Codul Comercial de la 1887 – Publicat în M. Of. nr. 126 din 10


septembrie 1887
2. Decretul nr. 470 din 1971 privind organizarea şi funcţionarea
Administraţiei Asigurărilor de Stat – Publicat în M. Of. nr. 161 din 28
decembrie 1971
3. Decretul nr. 471 din 1971 cu privire la asigurările de stat - Publicat
în Buletinul Oficial nr. 161 din 28 decembrie 1971
4. Directiva nr.2002/92/CE - Publicată în J.O. în 15. 01. 2003
5. Hotărârea Guvernului nr.1279/8 – Publicată în M. Of. nr. 145 din
17 decembrie 1990
6. Legea nr. 136 din 1995 privind asigurările şi reasigurările în
România - Publicată în M. Of. nr. 303 din 30 decembrie 1995
7. Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale - Publicată în M. Of. nr. 672 din 27.07.2005
8. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului - Publicată în M.
Of. nr. 49 din 4 februarie 1990
9. Legea nr. 290/2004 - Publicată în M. Of. nr. 586 din 30.06.2004
10. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital - Publicată în M. Of.
nr. 571 din 29 iunie 2004
11. Legea nr. 31/1990 - Republicată în M. Of. nr.1066 din 17
noiembrie 2004

34
12. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - Publicată în M.
Of. nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, republicată în M. Of. nr. 33
din 29 ianuarie 1998, republicată în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie
2004
13. Legea nr. 32 din 2000 privind activitatea de asigurare şi
supravegherea asigurărilor - Publicată în M. Of. nr. 148 din 10 aprilie
2000
14. Legea nr. 403/2004 - Publicată în M. Of. nr. 976 din 25 octombrie
2004
15. Legea nr. 47 din 1991 privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor -
Publicată în M. Of. nr. 151 din 19 iulie 1991
16. Legea nr. 503 privind redresarea financiară şi falimentul
societăţilor de asigurare - Publicată în M. Of. nr. 1193 din 14
decembrie 2004
17. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea - Publicată în M. Of. nr.
48 din 14.01.2005
18. Legea nr.509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi -
Publicată în M. Of. nr. 581 din 6 august 2002
19. Legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de
asigurare şi reglementare a contractului de asigurare din 7 iulie 1930,
cu modificările ulterioare din: 9 aprilie 1931, 12 martie 1932 şi 10
aprilie 1936 – Publicată în M. Of. nr. 148 din 7 iulie 1930
20. Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele încheiate
între comercianţi şi consumatori - Publicată în M. Of. nr.560 din 10
noiembrie 2000
21. Legii nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor - Publicată în M. Of.
nr. 151 din 19.07.1991, abrogată de Legea nr. 32/2000
22. O.G. nr. 26/2000 - Publicată în M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000
23. O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar - Publicat
în Monitorul Oficial Partea I nr. 256/04.06.1999. Ordonanţa a fost
modificată şi completată şi republicată în Monitorul Oficial Partea I nr.
598/22.07.2003
24. Ordinul 113.127 din 16 august 2006 pentru punerea în aplicare a
Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii - Publicat în
M. Of. nr. 733 din 28 august 2006
25. Ordinul nr. 113.111 din 23.06.2006 de punerea în aplicare a
Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor,

35
precum şi a autorizării asigurătorilor rezultaţi astfel - Publicat în
Monitorul Oficial nr. 560 din 28 iunie 2006
26. Ordinul nr. 113.130 din 6 noiembrie 2006 pentru punerea în
aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de
viaţă - Publicat în M. Of. nr. 960 din 29 noiembrie 2006
27. Ordinul nr. 3104/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor
prudenţiale privind managementul asigurătorului - Publicat în M. Of.
nr. 197 din 5 martie 2004
28. Ordinul nr. 3110/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor
privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare -
Publicat în M. Of. nr.1243 din 23 decembrie 2004
29. Ordinul nr. 3111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor
privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări
trebuie să le furnizeze clienţilor - Publicat în M. Of. nr. 1243 din 23
decembrie 2004
30. Ordinul nr. 3115/2005 pentru aprobarea Normelor privind fondul
de garantare - M. Of. nr. 546 din 28 iulie 2005
31. Ordinul nr. 3122 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea
Normelor privind drepturile, obligaţiile şi competenţele
administratorului special - Publicat în M. Of. nr.866 din 26 septembrie
2005
32. Ordinul nr. 6 din 08 mai 2007 pentru punerea în aplicare a
Normelor nr. 6/2007 privind autorizarea asigurătorilor - Publicat în M.
Of. nr. 432 din 28 iunie 2007
33. Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.
3109/2004 - Publicat în M. Of. nr. 417 din 19 mai 2005
34. Ordinul nr. 113.127 din 16 august 2006 pentru punerea în aplicare
a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii - Publicat
în M. Of. nr. 733 din 28 august 2006
35. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului - Publicată în M. Of. nr. 1027 din 27
decembrie 2006
36. Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor
de credit - Publicată în M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2004

36

S-ar putea să vă placă și