Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: FINANTE I BNCI

TEMA PROIECTULUI:
EVALUAREA UNEI SOCIETATI
COMERCIALE
CU ACTIVITATE DE IT (SOFTWARE)

PROFESOR
Prof.Uni.Dr. PEPI MITICA


SERBAN MANUELA
SOFRA!IU ANDREEA
ANUL III" SERIA A"!RUPA II


CONSTANA
#$%%
C&'rin(
I.D)finir)* +i(i&nii
1.Prezentarea intreprinderii evaluate
2.Proprietarul
3.Scopul si utilizarea raportului de evaluare
II.C&no*(,)r)* o-i).,i&/&i (&'&( )*/&*rii
1.Tipul intreprinderii
2.Produse si servicii
3.Piata intreprinderii
4.Concurenta
III.Di*0no(,i.*r)* (,*rii *.,&*/)
Indicatorii anxa la bilant
IV.Di*0no(,i.*r)* (,*rii ii,o*r)
V.A/)0)r)* +),o1)/or 1) )*/&*r)
VI.Mo,i*r)* */)0)rii +),o1)/or 1) )*/&*r)
I. DEFINIREA MISIUNII DE EVALUARE
%. Pr)2)n,*r)* n,r)'rin1)rii )*/&*,):
Dupa cateva luni de activitate SSMA S!T"A#$ si%a extins
porto&oliul de servicii cu solutii de retelistica' de la te(nolo)ie si
proiectare de retele pana la exploatare si operare.Datorita dorintei de
satis&acere a clientilor societatea a contribuit la dezvoltarea unor )eneratii
de specialisti prin siste*ul propriu de instruire+
SC. SSMA S!T"A#$ S#, este o societate in&iintata in anul 2--.
avand capital 1--/ privat. Cu sediul 0n Constan1a' str. 2d To*is nr. 34'
inre)istrata la #e)istrul Co*er1ului sub nr. 5136722.62--. ' C8I
#14334-9- av:nd ca activitate preponderent; <Activit;1i de servicii 0n
te(nolo)ia in&or*a1iei= >cod ?i denu*ire de clas; CA$@ 42-A.
biectul de activitate' 0n a&ar; de cel deBa *entionat este+
%Consultanta pe proble*e (ardCare si so&tCare'
% opti*izarea investitiilor'
%obtinerea celor *ai potrivite con&i)uratii pentru reducerea costurilor.
%Servicii de intretinere si ad*inistrare a ec(ipa*entelor de calcul .
%crearea de retele de date si voce in diverse topolo)i.
% instalarea si intretinerea serverelor dedicate >Ceb' *ail 'bacDup' vpn' etcA.
%)azduirea acestora pe serverele noastre 'conexiuni la internet.
%o )a*a lar)a de i*pri*ante si consu*abile.
% e&ectuarea de reincarcari a cartuselor cu cerneala sau laser .
Constituit; din ini1iativa unui asociat unic' cet;1ean ro*an'care asi)ur; ?i
conducerea societ;1ii care are ur*;toarele atribu1ii+
aprob; ?i *odi&ic; contul de bene&icii ?i pierderi' pro)ra*ul de activitate'
bu)etul societ;1ii'
(ot;r:rile cu privire la *aBorarea sau reducerea capitalului social' la
co*asarea' divizarea sau dizolvarea societ;1ii precu* ?i la adaptarea sau
*odi&icarea actului constitutiv.
#.Pro'ri),*r&/ '*r,i.i'*,i)i )*/&*,)
Asociatul societatii este proprietarul participatiei evaluate si anu*e
doa*na Spirala Aurelia.
3.S.o'&/ (i &,i/i2*r)* r*'or,&/&i 1) )*/&*r)
Prin raportul de evaluare SC. MMSA S!T"A#$ S#, inten1ioneaza s;
apeleaze la serviciile unei societ;1i de evaluare cu scopul de a esti*a valoarea de
piata a societ;1ii.
II.CUNOA TEREA OBIECTIVULUI SUPUS EVALURII
%.Ti'&/ n,r)'rin1)rii
$ste SC SSMA S!T"A#$ S#, o intreprindereE
intreprindere este Forice entitate an)aBata intr%o activitate econo*ica'
indi&erent de &or*a sa le)alaF.De ase*enea se indeplinesc cele trei criteria care ii
o&era calitatea de intreprindere si anu*e+
@u*arul *ediu de salariati
Ci&ra de a&aceri anuala neta
Activele totale
Societatea detine un nu*ar de 11 an)aBati cu experienta indelun)ata in do*eniul
IT.
#.Pro1&() (i ()ri.ii
Printre produsele si serviciile o&erite de SC SSMA S!T"A#$ S#, a*inti*+
consultanta in ale)erea ec(ipa*entelor IT
suport te(nic tele&onic' re*ote sau la sediul clientului
instalare siste*e de operare desDtop6laptop
*entenanta6veri&icare6curatare desDtop%uri si laptop%uri
instalare co*ponente desDtop6laptop
instalare drivere desDtop6laptop
devirusari desDtop6laptop
solutii bacDup desDtop6laptop sau recuperari date desDtop6laptop
proiectare retea >cablu sau 4ir)/)((A
instalare canal cablu' *ontare cablu 8TP
instalare patc( panel si ec(ipa*ente
testare cabluri si conectica
instalare si ad*inistrare servere "indoCs si ,inux precu* si in(,*/*r) si
con&i)urare servicii e*ail" Ceb" retea
personalizare te*plateuri pentru CMS%uri
realizarea site%ului cu siste* de ad*inistrare &lexibil si per&or*ant
dezvoltare *a)azine online' &oru*uri' blo)uri' etc
Searc( $n)ine pti*ization >S$A % opti*izare pentru *otoare de cautare
consultanta pentru strate)ie Ceb.
3.Pi*5* n,r)'rin1)rii
Prin piata intreprinderii SC SSMA S!T"A#$ S#, ur*areste
)radul e&ectiv sau potential de patrundere 0n consu*>utilizareA a
produselor sau serviciilor unei 0ntreprinderi specializate 0n producerea
ori co*ercializarea lor de&ineste piata 0ntreprinderii.
Prin activitatea des&asurata' 0ntreprinderea cauta sa%si *entina sau
c(iar sa%si 0*bunatateasca pozitia detinutaGde ase*eni realizarea unui
ase*enea obiectiv presupune deli*itarea propriilor coordonate 0n cadrul
pietei' precizarea raporturilor 0n care se a&la 0ntreprinderea si produsele
sale cu ceilalti participanti la activitatea de piata.
6.Con.&r)n,*
SC SSMA S!T"A#$ S#, se con&runta cu o concurenta apri)a
deoarece piata este libera sa vanda si sa produca ceea ce considera ca
poate aduce per&or*anta .Prin activitatea pe care o des&asoara 'societatea
spera ca va zdrobii barierele concurentei.
III. DIA!NOSTICAREA ST7RII ACTUALE
%.In1i.*,orii *n)8* /* -i/*n5
Li.9i1i,*,)* .&r)n,: H active circulante6datorii curente H 1-4-73621794H
4'79.
Ialoarea reco*andat; pentru coe&icientul lic(idit;1ii curente este de 2 la 1
asadar' trebuie s; existe 2 lei 0n active curente pentru &iecare leu datorat privind
obli)a1iile curente.Cu c:t valoarea coe&icientului este *ai *are cu at:t *ai solid;
se poate considera situa1ia &inanciar; a &ir*ei.
Jn cazul societ;1ii evaluate' coe&icientul lic(idit;1ii curente este de 4'79 la 1.
Alt&el spus un ase*enea raport o&er; 0ntreprinz;torului o *arB; considerabila de
si)uran1; sub 2 aspecte+
0n orice *o*ent &ir*a 0?i poate onora datoriile contractate pentru societate.
excedentul de capital' inclus 0n active per*ite &ir*ei s; &ac; &a1; oric;rei
situa1ii de ur)en1;.
Li.9i1i,*,)* i+)1i*,: H active circulante K stocuri6datorii curente H 4'79
Indicatorul lic(iditatea i*ediata re&lect; posibilitatea activelor circulante
concretizate 0n crean1e ?i trezorerie de a acoperi datoriile curenteG se scad
stocurile deoarece au cel *ai pu1in caracterul de lic(iditate dintre activele
curente ele reprezint; activele la care apar cel *ai probabil pierderi 0n cazul
lic(id;rii. Se considera satis&;c;toare pentru valori cuprinse 0ntre -'49 ?i 1.
Jn cazul societ;1ii evaluate nu exist; stocuri la s&:r?itul exerci1iului &inanciar'
iar lic(iditatea i*ediat; este e)ala cu lic(iditatea )eneral; ?i deci' are aceea?i
se*ni&ica1ie cu indicatorul anterior.
!r*1&/ 1) ;n1*,or*r) H capitalul 0*pru*utat6capitalul propriu H -
Prin acest indicator se arat; &aptul c; societatea prezentata nu are capital
0*pru*utat.
So/*-i/i,*,)* H capitaluri proprii6total pasiv H 3144.46311344 H1'--
Solvabilitatea reprezint; )radul 0n care unit;1ile patri*oniale pot &ace &a1;
obli)a1iilor de plat;.$ste considerat; bun; c:nd rezultatul ob1inut dep;?e?te
3-/.
Jn cazul societ;1ii evaluate solvabilitatea este de 1--/ .
Vi,)2* 1) r).&')r*r) * .r)*n5)/or H debitori L clien1i ne0ncasa1i6ci&ra de
a&aceri x 349 zile H 49 de zile.
Iindicatorul viteza de recuperare a creantelor arat; rit*ul 0ncas;rii
crean1elor concretizat; 0n clien1i' debitori. De ase*enea'cu c:t *;ri*ea
acestui indicator este *ai *ic; cu at:t crean1ele se 0ncaseaz; *ai rapid.
Vi,)2* 1) r*+-&r(*r) * 1*,orii/or H obli)a1ii6ci&ra de a&aceri x 349 zile H
9732-6749231 x 349 H 29 de zile
Ialoarea *ic; re&lect; &aptul c; rit*ul 0n care societatea 0?i ac(it; datoriile
&a1; de ter1i este rapid.
Vi,)2* 1) ro,*5i) * *.,i)/or ,o,*/) H ci&ra de a&aceri6active totale H
7492316144-71 H 4.
Se*ni&ica1ia acestui indicator vizeaz; e&icien1a utiliz;rii tuturor bunurilor pe
care 0ntreprinderea le%a avut la dispozi1ie 0ntr%un exerci1iu &inanciar.
R)n,*-i/i,*,)* H pro&it6ci&ra de a&aceri x 1-- H 3-2246749231 x 1-- H 3 /.
#entabilitatea re&lecta capacitatea 0ntreprinderii de a ob1ine venit net' de a
produce un surplus peste nivelul c(eltuielilor. #entabilitatea reprezint;
capacitatea &ir*elor de a produce pro&it.
IV.DIA!NOSTICUL STARII VIITOARE
D*,) ).ono+i.)
In1i.*,ori
#$%$ #$%% #$%#
Cifr* 1) *f*.)ri
.91.2-- ..-.--- 723.3--
C9)/,&i)/i
417.233 .12.943 72-.-94
V)ni,&ri
749231 742.4.9 312.4.3
Profi, n),
47..44 91.322 49.313
Nr. ')r(on*/
1- 17 29
Pro1&.,ii,*,)* *n&*/:
49.321 92.3-- 43.449
C*'i,*/ (o.i*/
3-- 3-- 3--
Cifr* 1) *f*.)ri
In1i.*,or U.M. #$%$ #$%% #$%#
Ca >pre1uri curenteA Mii lei .91.2-- ..-.--- 723.3--
MCA H CA
1
%CA
-
Mii lei % 17.7-- 93.3--
1-- N
-
- 1 >/A
CA
CA CA
CA

=
/ % 2'9- .'-3
$volu1ia ci&rei de a&aceri se apreciaza ca &iind pozitiv; 0nre)istr:nd cre?teri de
2'9-/ 0n anul 2-11 &a1; de 2-1-.
C9)/,&i)/i/) .V)ni,&ri/). Profi,&/
In1i.*,or 2-1- 2-112--2 2-122--3
C(eltuieli totale >c(A .73.294 .33.344 794.241
Ienituri totale>IA 7-1.329 7-3.444 3-1.-32
Pro&it net>#A 39.449 41.293 99.941
- 1
R R R = % 9.411 14.272
1-- N
-
- 1
R
R R
R

=
% 19'.4 34'41
Datele prezentate 0n tabel ne arata ca *odi&icarea c(eltuielilor 0nre)istreaz;
cre?teri 0n perioada luat; 0n calcul' c(eltuielile cresc:nd pentru anul 2-11 cu 1-.-3-
lei' reprezent:nd 1'2./ respectiv o cre?tere de 94.739lei 0n anul 2-12 0nse*n:nd o
cre?tere de .'12/.
V. ALEGEREA METODELOR DE EVALUARE
$IA,8A#$A ACTII$,# @$C#P#A,$
$valuarile de active necorporale pot &i solicitate pentru di&erite utilizari cu*
sunt ac(izitii si v:nzari de 0ntreprinderi sau parti de 0ntreprinderi' &uziuni' v:nzarea
unui active necorporal' raportarea &inanciara si altele.
In prezent' unul din scopurile esen1iale ale cu*pararii unor intreprinderi este
ac(izi1ionarea unor rezultate ale investitiilor ne*ateriale' neinre)istrate decat 0n
*ica parte 0n activul bilantului' dar care sa re&lecte 0n buna *asura nu*ele
co*ercial sau *arca' calitatea cercetarilor din departa*entul cercetare%dezvoltare'
&ilozo&ia *ana)eriala' calitatea retelei de distributie' )radul de audienta a
&ir*ei &ata de clien1i' etc.
In S8A' introducerea pe piata a *arcii co*erciale consta intr%o ci&ra de a&aceri de
aproxi*ativ 2- de *ilioane 8SD'0n plus' ac(izi1ionarea unui brevet de inventie ?i
a te(nolo)iilor elaborate 0n 0ntreprindere' care sunt apoi extinse' poate sa coste
su*e de zeci de *ilioane de 8SD. Acest lucru il poate &ace cu*paratorul' prin
extinderea la alte intreprinderi ale sale' a unor te(nolo)ii cu*parate odata cu o
anu*ita 0ntreprindere.
Pre1ul unui suprapro&it este de obicei teoretic' el &iind inclus 0n pre1ul de v:nzare'
&or*and asa%nu*itul <price pre*iu*=. Acesta este un pre1 al 0ntreprinderii care
rezulta din e&ectul de piata pe care il are 0ntreprinderea ac(izitionata' e&ect de piata
care' 0n &apt' consta 0n &ir*a ?i brand%ul pe care ea il pro*oveaza.
$&ectul de piata se ras&ran)e ?i 0n preturi' deoarece existent unui price pre*iu*
per*ite practicarea unor preturi superioare &ata de concurent+
1. ca ur*are a *arcii co*erciale' de exe*plu+ Panasonic pentru electronice'
P(illip Morris pentru MarlboroG
2. sau din obtinerea unor costuri de produc1ie ?i de co*ercializare *ai *ici pe
unitatea de produs' datorateecono*iilor de scara ?i te(nolo)iilor de distributie'
precu* ?i altor per&or*ante.
!ir*ele care dispun de un *are potential &inanciar' te(nolo)ic' stiinti&ic'
*ana)erial sau de in&or*atii acu*ulate' au posibilitatea sa practice preturi de
*onopol de un tip deosebit' respectiv nu 0n sensul clasic al acestei notiuni' adic;
dictarea pretului pe piata ca unic producator al bunului' ci 0n sensul unui pre1 care
asi)ura obtinerea unui pro&it net superior *ediei concurentilor.
Mari*ea acestui suprapro&it creeaza c(iar posibilitatea reducerii pretului
unitar' dar' prin cre?terea cererii' volu*ul total al vanzarilor ?i al pro&itului net total
creste asi)urandu%se elasticitatea supraunitara a cererii &ata de reducerea pretului
unitar.
Activele necorporale sunt evaluate distinct ?i inscrise 0n bilant ?i supuse
a*ortiz;rii.
Pentru a putea &i inscris 0n bilant' un ele*ent necorporal trebuie sa
indeplineasca si*ultan 4 conditii+
Cele 4 conditii pe care trebuie sa le indeplineasca un ele*ent necorporal
pentru a &i inscris 0n activul bilantului sunt+
1A identi&icarea exacta a ele*entului de activ printr%o denu*ire precisa cu* ar &i
*arca co*erciala' copO%Crite' so&tCare' c(eltuielile de cercetare%dezvoltare' retea
de distributie' etc.
In cazul i*posibiltatii identi&icarii precise a unui ele*ent de activ necorporal'
acesta poate &i inscris intr%o pozitie distincta a activului bilantului i*preuna cu alte
active necorporale care nu pot &i evidentiate 0n *od distinct ?i anu*e 0n )ood%Cill
sau 0n &ondul co**ercial.
2A *odul de ac(zitionare' respectiv cu*pararea sau procurarea din resurse proprii a
ele*entelor necorporale' &ie 0n *od individual ?i indenti&icabil' &ie 0n *od )lobal ?i
neidenti&icabil pentru &iecare ele*ent.
3A Posibilitatea stabilirii unei durate de viata deter*inata a activelor necorporale
>ex+ brevetele de inventie sunt proteBate 1. ani 0n S8A' 2- de ani 0n #o*ania iar
)ood%Cill%ul poate &i a*ortizat 0n 4- de ani 0n S8A ?i 3- de ani n Canada' !ranta ?i
5aponiaA.
4A Posibilitatea de trans&er a dreptului de proprietate 0n )eneral prin v:nzare daca
unele co*ponente necorporale pot &i v:ndute 0n *od individual cu* ar &i brevetul
de inventie' copO%Crite' acestea trebuie sa &ie identi&icate ?i 0nre)istrate 0n bilant. 0n
cazul 0n care nu pot &i trans&erate 0n *od individual ele av:nd o valoare
inseparabial de valoarea )lobala a &ir*ei cu* este cazul )ood%Cillului' atunci
activele necorporale sunt 0nre)istrate nu*ai 0n aceasta pozitie din bilant.
Din punct de vedere al *odului de abordare a evalu;rii unui activ necorporal'
exista cateva )rupe de *etode de evaluare' ?i anu*e+
1A Metoda capitaliz;rii venitului net viitor
2A Metoda costului
3A Metoda co*paratiei valorii de piata
4A Alte *etode de evaluare asi*ilate.
$valuatorul trebuie sa cunoasca atat principiile de baza ale&iecarei *etode de
evaluare cat ?i uzantele' respectiv experienta &ir*elor specializate 0n acest tip de
evaluare. $xista cel pu1in 3 principii )enerale de evaluare care se reco*anda ?i
anu*e+
1A 8tilizarea si*ultana a celor 3 *etode clasice 0n scopul stabilirii unei valori
credibile' posibil de realizat nu*ai prin analiza co*parativa a valorii rezultate din
aplicarea &iecarei *etode.
2A Asi)urarea unei succesiuni a celor 3 *etode de evaluare 0n con&or*itate cu
speci&icul activului necorporal evaluat speci&ic care re&lecta )radul de relevanta ?i
de credibilitate a valorii rezultate.
3A Ieri&icarea veridicitatii valorilor activelor necorporrale evaluate 0n *od distinct.
Aceasta veri&icare se a&ce prin co*pararea valorii )lobale a 0ntreprinderii
>deter*inata 0n *od )eneral prin *etoda DC! cu valoarea activelor corporrale
existente A.
Metoda capitaliz;rii venitului net
$senta acestei *etode consta 0n succesiune ur*atoarelor etape+
1. Deter*inarea venitului net econo*ic care se obtine cu credibilitate din utilizarea
acti%vului necorporal' acest venit este &ie de natura cas(%&loC%ului net realizabil pe
durata vietii econo*ice ra*ase a activului' &ie de natura suprapro&itului.
2. Stabilirea duratei de viata econo*ica probabila >perioada de previziune
explicitaA 0n care se obtine venit.
3. Stabilirea nivelului ratei de actualizare sau a ratei de capitalizare cu precizarea
ca' 0n cazul evalu;rii activelor necorporale se utilizeaz; rate *ai ridicate' datorita
riscurilor *ai *ari de nerealizare a previziunilor viitoare cu privire la obtinerea
&luxului de venit net viitor.
4. Stabilirea valorii prezente 6 actuale a venitului net econo*ic &ie prin te(nica
actuali%zarii' &ie prin capitalizare.
9. Analizarea valorilor &inale 0n vederea evitarii unor suprapuneri ale calculelor' ale
unor corectii ?i a trans&erului de valoare de la un activ necorporal la altul pe *asura
parcur)erii perioadei de previziune explicita.
Metoda costului
$senta acestei *etode consta 0n deter*inarea costului de reproductie 0n conditiile
existente la data evalu;rii ?i la nivelul de utilitate a activului necorporal.Sunt
posibile ?i uzuale 2 *etode sau 2 *oduri de abordare a acestor *etode de evaluare
?i anu*e+
1. Calcularea costului de reproducere inte)rala ca expresie a ob1inerii unei replici a
acti%vului necorporal pentru aceasta se procedeaza 0n *od identic cu evaluarea unei
i*obi%lizari corporale 0n stare noua ?i respectiv se parcur) 2 etape+
aA esalonarea 0n ti*p a costului istoric ocazionat de toate c(eltuielile e&ectuate 0n
procesuld e produc1ie a activului.
bA indexarea acestor c(eltuieli cu un indice care sa re&lecte cat *ai real valoarea
actual a costului istoric pentru si*pli&icarea calculelorG 0n tarile dezvoltate se
utilizeaza indicele preturilor de consu*.
2. Calcularea costului reproducerii unui activ K si*ilar din punct de vedere al
utilizatii reale' &or*ula de calcul este ?i ea si*ilara cu cea utilizata pentru
evaluarea activelor corporrale i*obilizate ?i anu*e+
Costul de inlocuire H Costul de reproducere
K 8zura &izica
K 8zura *orala
Pentru asi)urarea credibilitatii valorii deter*inate prin aceasta *etoda' evaluatorii
trebuie sa se re&ere la+
1A precizarea corecta a datei de la care incepe colectare ?i 0nsu*area costului
istoric.
2A deter*inarea corecta a c(eltuielilor directe ?i indirect ocazionate de producerea
actvului.
3A &unda*entarea unui indice de indexare 0n corelatie cu natura ?i structura costului
istoric
4A stabilirea corecta a )radului de depreciere a activului necorporal.

Metoda co*parabilitati valorii de piata
$senta aceste *etode consta in co*pararea valorii de piata a unor active
necorporale de aceea?i natura ?i si*ilare sau stabilirea pe baza unor criterii' a unor
ele*ente co*parabile' ele*entele caracteristice a unor active necorporale care au
&acut obiectul unor v:nz;ri 0n conditii nor*ale de piata.
8tilizarea acestei *etode este li*itata de insu&icienta unor in&or*atii necesare
pentru asi)urarea co*parabilitatii. De aceea' ea este considerata 0n toate evaluarile
de active necorporale a *etodelor de relevanta secundara sau cu relevanta scazuta.

Alte *etode de evaluare a activelor necorporale.
Pute* spune ca 0n cazul unor active de natura proprietatii intelectuale ?i care sunt
supuse unui re)i* de a*ortizare liniar' evaluarea se poate &ace ?i printr%o *etoda
speci%&ica' patri*onial' tinand cont ?i de econo*ia de i*pozit pe pro&it rezultata
din include%rea a*ortiz;rii 0n c(eltuieli.
%.M),o1* *.,i&/&i n), .or).,*,
SC SSMA SOFT<ARE SRL prezinta ur*atoarea structura a activelor si
datoriilor+
Elemente patrimoniale
Val.
Contabila Corectie Val. Corectata
A. Active imobilizate 22.315
I. Imobilizari necorporale 0 0 0
1. cheltuieli de dezvoltare 14.235 14.235
II.Imobilizari corporale 22.315
1. constructii 0 0 0
2. instalatii tehnice si masini 22.315 -533 21.782
III. Imobilizari financiare 0 0 0

B. Active circulante .525
I. !tocuri 0 0 0
II. "reante #8.000
1. client #8.000 -5.000 #3.000
III. Investitii pe termen scurt 0 0 0
I$. "asa si conturi la banci 31525 0 31525
TOTAL ACTIV 121.840 130.542

%atorii
1. imprumuturi pe termen lun& 20.000 0 20.000
2. furnizori 52.#00 0 52.#00
'(')* %)'(+II 72.#00 72.#00
)ctivul net corectat ,57.42
)ctivul net contabil ,4.240
Modi&icarile survenite in structura activelor si datoriilor sunt ur*atoarele+
%societatea a e&ectuat c(eltuieli de dezvoltare pentru realizarea unui nou produs in
valoare de 14.239 lei.
%societatea a cu*parat o *asina supli*entara pentru transportul an)aBatiilor.
%creanta in valoare de 9.--- lei cu o vec(i*e de 2 luni incasabila.
#.M),o1* */orii 1) r)n,*-i/i,*,)
Aceasta *etoda este cunoscuta sub denu*irea de *etoda capitaliz;rii pro&itului
net sau *etoda capacita1ii bene&iciara sau *etoda de evaluare prin rezultate.
Elemente
Valoarea
contabila Ajustari
Valori
ajustate
"ifra de afaceri 751.200 -.500 741.700
-roductia imobilizata 200 -100 100
)lte venituri din e.ploatare 2200 -500 1.700
TOTAL VENITURI IN E!"LOATARE #$%.&'' ()'.)'' #*%.$''
"heltuieli cu materii prime si materiale
consumabile 412.000 -10.000 402.000
"heltuieli privind marfurile 5.87 -100 5.77
"heltuieli cu personalul/ din care 13#.58 -3.000 133.58
salarii si indemnizatii 105.137
cheltuieli cu asi&urarile si protectia sociala 31.452
)0ustari de valoare privind imobilizarile corporale si
necorporale 5.#8 -520 5.1#
"heltuieli 8.58 858
)lte cheltuieli de e.ploatare #.081 -3.000 ##.081
cheltuieli privind prestatiile e.terne 45.#25
cheltuieli cu alte impozite/ta.e si varsaminte
asimilate 10.200
cheltuieli cu despa&ubiri/donatii si active
cedate 13.25# -3.000
TOTAL C+ELTUIELI IN E!"LOATARE &%#.,$* ()&.&-' &-).-%*
Rezultat .in e/ploatare ))$.#*& ' )--.-&&
$enituri financiare )-.$'' 0 12.500
venituri din dobanzi #.500
alte venituri financiare #.000
"heltuieli financiare ' 0 0
Rezultat 0inanciar )-.$'' ' )-.$''
$enituri e.traordinare 0
"heltuieli e.traordinare 0
Rezultat e/traor.inar1 ' ' '
+ezultat brut 128.24# 134.7##
Impozit pe profit 20.51 21.5#3
+ezultat net 107.727 113.203
Io* esti*a *ai intai valoarea capitalului investit si de ase*enea vo* aBusta
costurile cu dobanda ur*and ca valoarea creditelor sa &ie dedusa din valoarea
capitalului investit pentru a detr*ina valoarea de piata a capitalurilor proprii.
1. Ci&ra de a&aceri a anului 2-1- include si venituri de 3.9-- lei dintr%un contract
catre un client care ulterior si%a lic(idat activitatea. De ase*enea aceasta a &ost
sin)ura tranzactie pe piata si nu se asteapta in viitor tranzactii si*ilare.
2. Societatea a e&ectuat lucrarii privind conservarea unui ec(ipa*ent in valoare de
1--.
3. Societatea a inre)istrat venituri de 9-- lei din vanzarea unui ec(ipa*ent a carui
valoare neta contabila era de 2--.
4. C(eltuielile cu *ateriile pri*e au &ost a&ectate de &aptul ca unul din &urnizorii
interni si%a oprit te*porar activitatea' &apt ce a &acut ca aprovizionarea sa se
realizeze te*porar din i*port la costuri cu 1-.--- lei *ai ridicate.
9. Societatea a inre)istrat c(eltuieli le)ate de o a*enda un su*a de 3.--- lei.
4. Costurile salariale *edii ale *uncitorilor din intreprindere sunt de 134.973 lei pe
an' iar incepand cu anul 2--7 se vor pensiona 1- an)aBati &ara sa die necesara
realizarea dea noi an)aBari.
.. Cota de i*pozit este de 14/.
#ata de capitalizare
Costul capitalului propriuH
23 ' 2 24- . 43 6 2-3 . 113
#e . . Pr
= =
ANC
l productibi Net ofit
Costul capitalului i*pru*utatH
-
.
=
obanda tatoareDeD CreditePur Val
nzii CostulDoba
$sti*and o rata de crestere )H9/ valoarea capitalului investit va avea
uratorul rezultat+
Ialoare Capitalului Investit H
= +

atarii AfaraExplo tivelorDin ValoareaAc


g alizare RataDeActu
l productibi ofitNet #e Pr
113.2-36-.329%-.-9H
H 41.144
VI. MOTIVAREA ALE!ERII METODELOR DE EVALUARE
$valuarea societatii s%a &acut in baza in&or*atiilor relevate in docu*entele
contabile. Metodele de evaluare au &ost alese 1in:ndu%se cont de speci&icul
societ;1ii' si anu*e *etoda activelor necorporale' *etoda activului net corectat si
*etoda rentabilitatii' 0n vederea stabilirii i*a)inii clare a patri*oniului ?i valorii de
rentabilitate a 0ntreprinderii. #ezultatele ob1inute dup; aplicarea *etodei activului
net corectat reprezint; *;ri*ea capitaluilui necesar pentru a reconstrui patri*oniul
net existent' la o valoare cat *ai apropiat; de realitate. #ezultatele ob1inute 0n ur*a
aplic;rii *etodei de rentabilitate' re&lect; utilitatea care con&er; unui bun o valoare
nu*ai 0n *;sura 0n care cu*p;r;torul realizeaz; din ac(izi1ia respectivului bun o
anu*it; satis&ac1ie.
BIBLIO!RAFIE
1. Mitic; Pepi K <$valuarea A&acerii=' $ditura $xPonto' Constan1a' 2--4
2. Dra)ota'IictorGDu*itrescu'Dalina K <$valuarea 0ntreprinderii.,ucr;ri aplicative
?i studii de caz=' edi1ia a doua' ,ito AS$'2ucure?ti'1333
3. Du*itrescu'Dalia % <Misiunea evaluatorului 0n procesul de evaluare a
0ntreprinderii=' #evista !inan1e'2;nci'Asi)ur;ri'@r.1-%116sept'1333

S-ar putea să vă placă și