Sunteți pe pagina 1din 22

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

1. Prezentarea institutiei.
1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi
desfasoara activitatea.
Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit
prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate
cu hotararile onsiliului !eneral al Municipiului Bucuresti privind aprobarea
organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul !eneral" #iceprimarii" $ecretarul !eneral al municipiului
Bucuresti" impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura
functionala cu activitate permanenta" denumita Primaria Municipiului Bucuresti
care aduce la indeplinire hotararile onsiliului !eneral al Municipiului
Bucuresti si dispozitiile Primarului !eneral" solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale.
Primarul !eneral este seful administratiei publice locale a municipiului
Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate" pe care il conduce si
controleaza" conform art. %%&1' din Legea 215/2001.
Primarul !eneral reprezinta autoritatea e(ecutiva in realizarea
autonomiei locale.
)e asemenea" Primarul !eneral raspunde de buna functionare a
administratiei publice a municipiului Bucuresti" in conditiile legii.
*otodata" Primarul !eneral reprezinta municipiul Bucuresti in relatiile
cu alte autoritati publice" cu persoanele fizice sau +uridice romane sau straine"
precum si in +ustitie.
onsiliul !eneral al Municipiului Bucuresti reprezinta autoritatea
deliberativa in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
,n relatiile dintre onsiliul !eneral al Municipiului Bucuresti" ca
autoritate deliberativa si Primarul !eneral" ca autoritate e(ecutiva nu e(ista
raporturi de subordonare.
,ntre Prefectul Municipiului Bucuresti" in calitate de reprezentant al
!uvernului" onsiliul !eneral al Municipiului Bucuresti si Primarul !eneral nu
e(ista raporturi de subordonare.
1.2 Structura organizatorica si principalele tipuri de relatii
functionale in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
$tructura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cuprinde
urmatoarele compartimente-
abinet Primar !eneral
)irectia buget
)irectia integrare europeana si relatii internationale
2
)irectia managementul creditelor e(terne
)irectia resurse umane
)irectia inspectie si control general
)irectia de audit public intern
Biroul asigurarea calitatii serviciilor
)irectia financiar" contabilitate" urmarire creante
)irectia sisteme informatice
)irectia urbanism si amena+area teritoriului
)irectia patrimoniu evidenta proprietati" cadastru
)irectia invatamant" cultura
)irectia de investitii si achizitii publice
)irectia utilitati publice
)irectia transporturi" drumuri si siguranta circulatiei
)irectia coordonare reglementare infrastructura
)irectia relatii publice si informare
)irectia administrativ transport
)irectia protectia mediului si educatie eco.civica
$erviciul asistenta tehnica a .!.M.B.
)irectia administratie publica
)irectia +uridic" contencios si legislatie
ompartimentul evidenta si analiza documente

Principale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora
se prezinta astfel-
Relatii de autoritate ierarhice:
a' subordonarea #iceprimarilor fata de Primarul !eneral/
b' subordonarea directorilor generali" directorilor e(ecutivi si sefilor serviciilor
independente fata de Primarul !eneral si dupa caz" fata de #iceprimari sau fata
de $ecretarul !eneral al municipiului Bucuresti" in limita competentelor stabilite
de legislatia in vigoare" a dispozitiilor Primarului !eneral si a structurii
organizatorice/
c' subordonarea directorilor generali ad+uncti" directorilor e(ecutivi ad+uncti"
sefilor de servicii si sefilor de birouri fata de directorii generali" directori sau
directori e(ecutivi 0 dupa caz/
d' subordonarea personalului de e(ecutie fata de directorul general" directorul
general ad+unct" directorul" directorul e(ecutiv" directorul e(ecutiv ad+unct" seful
de serviciu sau seful de birou" dupa caz/
Relatii de autoritate functionale:
. se stabilesc de catre compartimentele din structura organizatorica a
Primariei Municipiului Bucuresti cu serviciile publice si institutiile publice din
1
subordinea .!.M.B." precum si cu regiile autonome si societatile comerciale
din subordinea .!.M.B. sau la care .!.M.B. este actionar" in conformitate cu
obiectul de activitate" atributiile specifice fiecarui compartiment sau
competentele acordate prin dispozitia Primarului !eneral si in limitele
prevederilor legale/
Relatii de cooperare:
a' $e stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei
Municipiului Bucuresti sau intre acestea si compartimentele corespondente din
cadrul unitatilor subordonate .!.M.B. sau la care acesta este actionar/
b' $e stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei
Municipiului Bucuresti si compartimente similare din celelalte structuri ale
administratiei centrale sau locale" 2.3.!.. uri etc. din tara sau din stainatate.
4ceste relatii de cooperare e(terioara se stabilesc numai in limitele atributiilor
compartimentului sau a competentelor acordate prin dispozitia Primarului
!eneral sau hotararea .!.M.B./
Relatii de reprezentare:
. in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de Primarul
!eneral &prin dispozitie'" $ecreatrul !eneral" #iceprimarii sau personalul
compartimentelor din structura organizatorica reprezinta Primaria Municipiului
Bucuresti in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale"
organisme" 2.3.!..uri" etc." din tara sau strainatate/
Relatii de inspectie si control:
. se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control
&)irectia inspectie si control general" )irectia de audit public intern" )irectia
buget'" compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia Primarului
!eneral si unitatile subordonate .!.M.B. sau care desfasoara activitati supuse
inspectiei si controlului" conform competentelor stabilite prin Legea
administratiei publice locale nr.215/2001 sau prin alte prevederi legale in
vigoare.
)ocumentele de formalizare folosite in cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti sunt 526.ul" organigrama si fisele de post.
Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului
Bucuresti este structurat in trei parti-
Partea ,- )ispozitii generale/
Partea a ,,.a- $tructura organizatorica a compartimentelor din Primaria
Municipiului Bucuresti" atributii specifice" relatii functionale/
Partea a ,,,.a- )ispozitii finale.
2rganigrama reprezinta grafic structura organizatorica prin simboluri si
pe baza unor reguli precise.
Organigrama Primariei Municipiului Bucuresti se prezinta astfel-
7
Principalele modalitati de perfectionare a structurii organizatorice
din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sunt :
)elimitarea si dimensionarea corespunzatoare" functie de
volumul" comple(itatea si dificultatea obiectivelor" a
componentelor procesuale implicate nemi+locit in realizarea
acestora &sarcini" atributii" activitati" functiuni'
)eterminarea necesarului de posturi si functii &si" in acest
conte(t" infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi'
,nfiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente
functionale si operationale
5
)eterminarea necesarului de personal" per total si structura
socio.profesionala" functie de natura si caracteristicile posturilor
de management si e(ecutie
8chilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe
acelasi nivel ierarhic
4platizarea structurii organizatorice prin reducerea" pe cat
posibil" a numarului de niveluri ierarhice.
Exemplu de fisa a postului din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti:
Fisa postului:
Biroul invatamant" sanatate" cultura" sport
)enumirea postului- inspector
Pozitia postului in statul de functiuini- 1
2biectivele postului- . rezolvarea lucrarilor specifice biroului.
4tributii" responsabilitati-
asigura legatura dintre primarie si toate institutiile cuprinse in titulatura
biroului" de pe raza administrativa" precum si cu forurile ierarhice
superioare- ministere" directii" inspectorate/
intocmeste si tine la zi lista completa" pe categorii" a unitatilor specifice
activitatii biroului" mentionand adresa e(acta" date privind activitatea
fiecaruia si ierarhia organizatorica/
propune masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului
liber si pentru asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor
stiintifice" culturale" artistice" sportive si de agrement" asigurand
colaborarea in acest sens si cu organizatiile neguvernamentale in
domeniu/
realizeaza si prezinta sefului de birou situatii lunare cu probleme specifice
ce pot impiedica buna desfasurare a activitatii/
indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea primariei.
5elatii de serviciu ale postului-
5elatii ierarhice-
a' $e subordoneaza primarului/
b' $e subordoneaza sefului de birou/
5elatii functionale- . cu toate compartimentele/
5elatii de colaborare- . cu toate compartimentele si instirutiile de
profil.
2bligatiile salariatului-
. sa respecte programul de lucru" sa foloseasca timpul de lucru cu eficienta
si integral/
. sa realizeze in termen sarcinile ce decurg din actuala fisa a postului si sa
raspunda de indeplinirea lor in fata sefilor ierarhici/
. sa asigure pastrarea secretului de serviciu/
%
. sa.si perfectioneze permanent pregatirea profesionala" raportandu.se la
actele normative in vigoare/
. sa efectueze" din dispozitia conducerii primariei" orice activitate specifica
pregatirii profesionale/
onditii de ocupare a postului-
. prin concurs/
. studii necesare 0 medii/
. cunostinte in domeniul operarii pe calculator/
. cunoasterea unei limbi straine de circulatie" la nivel mediu.
2. Principalele surse de finantare a activitatii
Primariei Municipiului Bucuresti.
Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza
Legii nr.215/2001&Legea administratiei publice locale'. Potrivit acesteia"
finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform
principiului autonomiei locale. 4utoritatile administratiei publice locale au
dreptul la resurse proprii" suficiente" proportional cu competentele ce le revin
potrivit legii" de care pot dispune in mod liber.
onsiliul !eneral al Municipiului Bucuresti asigura veniturile
municipiului Bucuresti prin stabilirea de impozite si ta(e locale precum si prin
alte surse stabilite potrivit legii.
Prin regulamentul aprobat de onsiliul !eneral al Municipiului
Bucuresti sunt determinate conditiile in care se pot percepe ta(ele speciale si de
aprobare de catre locuitorii interesati" precum si modul de repartizare a acestora
pe locuitor. ,nvestitiile publice realizte de autoritatile locale pot fi finantate in
proportii variabile" prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:
rezervele de trezorerie ale unei autoritati" respectiv soldul
pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul
curent. 4ceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia
romana" autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra
soldului pozitiv net.
subventiile de investitii" astfel de subventii putand privi anumite
proiecte conform criteriilor definite.
imprumutul" prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de
credit.
,n ma+oritatea tarilor" autoritatile locale sunt libere sa.si aleaga propriile
surse de creditare. 8(ista doua motive principale pentru care cea mai mare parte
a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor
locale-
.pentru a limita cresterea cheltuielilor publice
.pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale
9
Pentru e(emplificare" am inclus in ane(e Bugetul !MB pe anii 2001 si 2007"
precum si Proiectia bugetului !MB pe anii 2001 0 2009.
3ivelul si structura veniturilor si cheltuielilor institutiei conform
bugetelor anilor 2001 si 2007 sunt prezentate in tabelul urmator-
Indicatori 200 200!
Indicele
de
variatie
Variatia
procentuala
"E#I$%RI 9"501.77 :"550.;
2 113.99 13.99
,. "enituri proprii 1"115.27 ;:1.11
87.97 -12.03
1. #enituri curente :%0.00 90%.51
82.15 -17.85
4. #enituri fiscale 157.02 %1.5;
39.99 -60.01
B. #enituri nefiscale 905.;: %77.;2
91.35 -8.65
,,. "enituri din capital 15.1% 7:.10
136.60 36.60
,,,. "enituri cu destinatie
speciala
21;.:: 22%.10
102.92 2.92
,#. Prele&ari din 'ugetul
de stat
5";;;.2% 9"1%9.1
5 122.80 22.80
#,. (u'&entii 1:%.;7 202.7%
52.32 -47.68


)*E+$%IE+I 9"%:9.51 :"550.;
2 111.23 11.23
heltuieli curente 5":%;.21 5"79;.9
: 93.36 -6.64
heltuieli de personal 20:.0% 2:;.25
139.02 39.02
heltuieli materiale si
servicii
1"%91.5% 1"2%1.1
1 75.45 -24.55
$ubventii 1";5;.01 1"::0.5
2 98.02 -1.98
*ransferuri 10.5: 7:.;0
159.91 59.91
heltuieli de capital 1"979.01 2"%1:.;
: 149.91 49.91
heltuieli pentru servicii
publice generale
:1.0% 2:5.;5
344.27 244.27
heltuieli social.culturale 19;.17 7;1.97
129.63 29.63
,nvatamant 11.%2 19.72
111.30 11.30
$anatate 19.7; 1:.00
102.92 2.92
ultura" religie si actiuni
privind activitatea sportiva
119.%: 77%.97 140.63 40.63
:
si de tineret
4sistenta sociala" alocatii"
pensii" a+utoare si
indemnizatii
10.55 29.00
255.92 155.92
$ervicii si dezvoltare
publica" locuinte" mediu si
ape
1":%1.70 1";71.1
;
102.12 2.12
4ctiuni economice 1"029.97 1"0%;.5
2 101.38 1.38
3. Particularitati ale strategiei in cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti.
$trategia are in vedere -
Planificarea programelor de investitii si a modului de
rambursare a diverselor credite anga+ate de institutie
<rmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget
pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform
datelor furnizate de compartimentele de resort
<rmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor
compartimentelor de specialitate
Previzionarea multipla" anuala a veniturilor si cheltuielilor"
avandu.se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei
4naliza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor" tinand cont de
prioritatilede investitii" dotari si achizitii
,dentificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor
organizationale care influenteaza procesele de management si
de e(ecutie din institutia analizata
PMB" ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga
activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului" cat si
al activitatii propriu.zise" sa fie permanent corelata cu factorul social" cu
evolutia societatii la nivel local si general.
$e au in vedere permanent ca factori de influenta-
situatia economica pe plan local
situatia socio.profesionala si problemelecu care se confrunta
cetateanul din acest punct de vedere
resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor
in functie de prioritatile e(istente
aparitia de noi domenii" situatii ce intra in sfera competentelor
autoritatilor administratiei publice
;
,n functie de factorii mentinnati si avand in vedere scopul principal de a
satisface nevoile cetatenilor" in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului
de dezvoltare a intregii societati" institutia procedeaza la adoptarea de noi
elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate-
se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce
trebuie rezolvata
se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului
institutiei
eficientizarea activitatii compartimentelor e(istente
4. Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei
publice analizate.
a obiective mentionam-
8ficientizarea activitatilor institutiei
at mai buna gestionare a resurselor financiare
6inalizarea programelor si proiectelor initiate de PMB
Perfectionarea sistemului de relationare cu cetatenii
,nitierea de noi proiecte si actiuni pe plan social" de programe
de mediu
,ntensificarea actiunilor ce tin de imaginea apitalei
5. Modalitati previzionale de management pentru
realizarea obiectivelor fundamentale si derivate.
,dentificarea scopurilor si a obiectivelor de atins
$tabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a
factorilor cu atributii in acest sens" a factorilor responsabili
$tabilirea metodelor" cu discutarea" analiza si adoptarea celor
mai eficiente metode
$tabilirea etapelor" urmarirea realizarii acestora
$tabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate
4naliza permanenta a modului de realizare a obiectivelor
propuse
6inalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute
10
6. !emple de strategii" politici" programe" proiecte
derulate si#sau in curs de derulare in institutia analizata
Programe in domeniul protectiei sociale initiate de PMB in
colaborare cu diverse institutii" cu organizatii nonguvernamentale
de profil etc.
Programe privind protectia mediului incon+urator
Programe in domeniul infrastructurii" in domeniul construirii si
imbunatatirii infrastructurii
Programe in privinta atragerii de resurse necesare finalizarii de
obiective pe plan local
4tragerea de parteneri pentru derularea diverselor proiecte
$trategie privind intocmirea de baze de date" studii si prognoze in
vederea analizarii sistemului de cheltuieli publice
Proiecte privind construirea de locuinte
Programe de reabilitare a drumurilor si strazilor urbane
Proiecte de construire a unor pasa+e si par=inguri
$trategii privind corelarea veniturilor cu cheltuielile.
(tudiu de caz: Realizarea sistemului informatic integrat de
management in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti,
I, Prezentarea detaliata a continutului situatiei practice
propusa spre analiza
)irectia )ezvoltare $isteme ,nformatice pentru Management Public
provine din fosta directie $isteme ,nformatice si Progres *ehnic" a functionat in
)epartamentul $ervicii Publice si avea conform regulamentului de organizare si
functionare o serie de atributii legate de intocmirea si verificarea
documentatiilor pentru casare" dezmembrare" valorificare mi+loace fi(e si
obiecte de inventar" asigurarea legaturilor prin sistemul de radiocomunicatii si
telefonie &)ispecerat PMB'" secretariat onsiliul *ehnico.8conomic &*8' 0
PMB.
Principalele atributii ale )irectiei $isteme ,nformationale-
. ,nformatizarea PMB" elaborarea strategiei unitare pentru dezvoltarea si
optimizarea sistemului informatic
. 8laborarea conceptiei generale de informatizare a Primariei Municipiului
Bucuresti si urmarirea realizarii acesteia
. 8laborarea programului de strategie a informatizarii in PMB
. <rmarirea realizarii si actualizarii bazelor de date de interes pentru PMB
. 5ezolvarea sesizarilor privind deficientele in functionarea sistemului
informatic
11
. <rmarirea respectarii normelor de utilizare a tehnicii de calcul in toate
compartimentele PMB
. 8laborarea proiectului de buget pentru informatica la nivelul PMB si
pentru comunicatii
. 4sigurarea legaturilor prin sistemul de telefonie si radio.comunicatie intre
sediul PMB" primarii de sector" unitati coordonate si subordonate si alti
factori implicati
. Promovarea unor teme de studiu" note de fundamentare" studii de solutie"
studii de prefezabilitate si studii de fezabilitate pentru promovarea si
realizarea strategiei unitare de dezvoltare a sistemului informatic
. 4nalizarea elaborarii actelor normative si intocmirea referatelor de
specialitate" etc.
Principalele documente informationale care circula in cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti sunt-
. 6isa mi+loacelor fi(e
. 3ota de inventar
. hitante
. 6acturi
. 2rdine de plata
. )ispozitie de plata
. 6oaie de parcurs
. 2rdin de deplasare
. )eschidere de credite bugetare
. $tate de personal
. $tate de functii
. ontracte de munca
. 3ote de transfer
. 5apoarte
. 3ota de lichidare
. 3ota de plecare in concediu
. $tate de plata
. Lista de plata pentru cheltuieli de deplasare
. ontracte
. 4vize de e(peditie
.
)in anul 1;;:" )irectia se reorganizeaza si isi propune doua tipuri de
abordare-
Masuri pe termen scurt -
onfigurarea unui sistem informatic care sa asigure desfasurarea curenta a
activitatii PMB. Pentru aceasta s.au intreprins urmatoarele masuri care au
condus la constituirea unui nucleu al sistemului informatic integrat" dezvoltabil
in etape-
. Extinderea si modernizarea retelei de calculatoare
12
$.au realizat retele de calculatoare in sediul central PMB &Bd. 8lisabeta
79'" precum si in sediile din 4cademiei 1.5 si 8lisabeta 1%.
5eteaua de calculatoare a PMB este partial modernizata" din lipsa
fondurilor" o parte fiind tip <*4 iar alta" tip B3.
3umar total de prize de retea 1%2" acestea acoperind toate birourile din
PMB.
. Realizarea comunicatiei intre sediile PMB
5etelele locale e(istente in cele 1 sedii sunt interconectate prin cablu de
fibra optica suspendat pe stalpii 54*B. ,n acest moment legatura nu este
functionala" datorita ruperii cablului in urma unei interventii neautorizate.
5efacerea comunicatiei va fi finalizata in ma(im 10 de zile" conform
contractului de reparatii incheiat pentru acest obiectiv.
. )onexiune I#$ER#E$
$tatii cu acces direct ,3*8538*/,3*5438* :0
Pagina >8B a PMB" http-//???.pmb.ro
Masuri pe termen mediu si lung:
8ste cunoscut faptul ca un sistem informatic este performant numai daca se
suprapune pe un sistem organizatoric bine definit" fara activitati redundante"
logic si functional. Pentru realizarea acestei cerinte )irectia $isteme
,nformatice promoveaza in prima etapa si obtine finantare de la Banca
Mondiala &fond nerambursabil' pentru un studiu privind @5eorganizarea"
restructurarea PMB si a sistemului informaticA. ,n etapa a doua" pe un sBstem
organizat" cu atributii" ierarhizari si raspunderi clar definite urma sa se dezvolte
sistemul informatic pentru asistarea deciziei si managementului. Programul nu
a fost aplicat in nici una din componentele sale.
,n ciuda eforturilor constante pe toate din domeniile enumerate" obiectivul
propus" de a crea un sBstem informatic integrat se afla inca in faza incipienta"
deoarece problemele organizatorice" decizionale" informationale si colaborarea
cu celelalte compartimente au fost de natura sa blocheze dezvoltarea
sistemului informatic integrat.
)otari cu tehnica de calcul-
HAR!AR"
o achizitii in anul 1998 (calculatoare, imprimante);
o fond nerambursabil acordat de Banca Mondiala (sistem prezentare
multimedia, calculator, laptop, imprimante)
o achizitii in anul 2000 fondul de la buetul local pentru in!estitii
(ser!ere, calculatoare, statie rafica, etc")
11
S#$%!AR"
o achizitii 1998 licente de utilizare si soft#are de dez!oltare aplicatii
(pachete de prorame $%&'($), prorame de editare, pachete pentru
baze de date, sistem informatic eorafic, etc")
o achizitii 2000 fonduri de la buetul local pentru in!estitii (licente (ffice
9*, &+ ,"0, etc")
Existentul Informatic al Primariei Municipiului Bucuresti:
$%&'(%&
)alculatoare si imprimante
,n PMB se afla un numar total de 250 de calculatoare si 19: imprimante. )intre
acestea-
C 121 calculatoare sunt neperformante" 1:%.7:%" generatia 1;;2.1;;7"
uzate fizic si moral" iar mentinerea lor in functiune determina
performante scazute ale sistemului/
C 95 calculatoare P83*,<M 1%%/200 MDz" achizitionate in anii 1;;9"
1;;:/
- 57 calculatoare P83*,<M ,,, . 50/:00 Mhz si 27 imprimante
achizitionate in 2000 .2001 au performante ridicate.
(er&ere
C 1 servere 3ovell/ >indo?s 3*/ Linu( in utilizare curenta &care sunt P -
uri cu configuratie imbunatatita'/
C 2 servere ,BM Pentium ,,, 550/:00 MDz" %7 MB" :.7 /10!B" achizitionate in
anii 2000. 2001" in curs de configurare.
Reteaua locala a PMB
8(ista retele de calculatoare in sediul central PMB &Bd.8lisabeta" nr. 79'"
precum si in sediile din str. 4cademiei nr. 1.. &)epartamentul <rbanism si
4mena+area teritoriului si )irectia de adastru' si Bd. 8lisabeta" nr. 1% &entrul
de ,nformare si )ocumentare in 5elatia cu etatenii" )irectia de ,nvestitii"
entrul de alcul si )irectia !enerala de 4dministrare a 6ondului ,mobiliar'.
)atorita fondurilor insuficiente" reteaua de calculatoare a PMB este partial
modemizata" o parte find tip <*P iar alta" tip B3.
,n sediul central" numarul total de prize de retea este de 1%2.
17
,n prezent" reteaua de date e(istenta se rezuma la un minim de cone(iuni
care nu acopera necesarul de interconectari pentru un sistem informatic integrat.
,n mod implicit nu se poate garanta latimea de banda a utilizatorilor si nici
conectarea lor la sistem in conditii optime de functionare" pe anumite tronsoane.
)omunicatia intre sediile PMB
5etelele locale e(istente in cele 1 sedii au fost interconectate prin cablu de
fibra optica suspendat pe stilpii 54*B. ,n perioada 1;;:.2000 cablul s.a rupt de
2 ori iar refacerea sa implica costuri substantiale" ceea ce a condus la schimbarea
solutiei tehnice prin fobosirea unei legaturi radio.
(OF$./RE
,n PMB se afla urmatorele produse soft?are-
Pachet M$ #isual 6o( Pro 1.0 $tandard . 1 buc.
Pachet >indo?s ;5 . 1 buc.
Licenta >indo?s;5 . 15 buc.
Licente 28M >;5.>;: . 12% buc.
Licenta >indo?s 1.11 / 15 buc.
Licenta >indo?s 1.11 for >or=groups . 5 buc.
Pachet >indo?s 3* $erver 7.0" 5 clienti . 2 buc.
Licente >indo?s 3* >or=station . % buc.
Licente 3* 7.0 . <tilizatori . 2% buc.
Pachet >indo?s ;: 28M . 9 buc.
Paehet M$ 2ffice ;9 Pro . 5 buc.
Licenta M$ 2ffice ;9 . 1: buc.
Eit M$ 2ffice . 1 buc.
Pachet 2ffice $tandard 7.2 . 1 buc.
Licenta 2ffice $tandard 7.2 . 10 buc.
F4#4 )eveloper . 1 buc.
3orton omander 5.0 .50 buc.
3orton <tilities 2000 for >indo?s . 1 buc.
3orton <tilities . 5 buc.
3orton 4ntivirus .20 buc.
3orton 4ntivirus pentru retea . 2 buc.
$istem ,nformatie !eografic !eoMedia Pro . , buc.
$istem ,nformatic !eografic !eoMedia . 1 buc.
2racle : $erver 8nterprise 8dition >indo?s3* . 12 utilizatori
2racle :.0 lient 4ccess . 20 utilizatori
2racle 4pplication $erver . 20 utilizatori
2racle >8B $erver . F)eveloper $uite . 1 utilizator
/plicatii pe principalele domenii de acti&itate
15
3r. 4PL,4*,4 P52,8*43*
LIMBAJ
<*,L,G4*25,
1 EP0(/+ M,$.$.5.L.
$uceava
lipper )!B6 $. 6inanciar
2 1E0M/ M,$.$.5.L.
$uceava
lipper )!B6
$.ontabilitate
1 B/+0)O# M,$.$.5.L.
$uceava
lipper )!B6
$.ontabilitate
7 OB0I#" M,$.$.5.L.
$uceava
lipper )!B6
$.ontabilitate
5 2() 3dare de
seama conta'ila
. alcul 62H 2.5 )!B6
$.ontabilitate
% %rmarirea
realizarii
in&estitiilor
. alcul 62H 2.5 )!B6 $.,nvestitii
9 Intocmire 'uget . alcul 62H 2.5 )!B6 $.,nvestitii"
$.Buget
: Personal . alcul 62H 2.% >,3 )ir. Personal
; +E1I( *8 Piatra
3eamt
62H 2.% ompartamentele
PMB
10 +egea 442 . alcul 62H 2.% >,3 )ep. Furidic
11 2osare pe rol . alcul 62H 2.% >,3 )ep. Fur." $.Fur
12 2P1 . alcul 62H 2.5 )ir. 8videnta
populatiei
11 2O5 . alcul Pascal ,)5" servicii"
secretariate" dir. si
dep. PMB
17 /menzi
disciplina in
constructii
. alcul 62H 2.5 )ep. ,nspectie ))
15 Reclame
pu'licitare
. alcul 62H P52 )P, 0 )ir. Publicitate
1% /rtere6/rtere6
(olicitanti
,325 $.4. 48$$ )ir. 8videnta
populatiei
19 )/2/ ,325 $.4. Pascal/2racle9 )ir. 8videnta
populatiei
1: P%76P%2 ,325 $.4. 48$$ )<4*
1; 2rumuri ,325 $.4. 48$$ )<4*
20 E2I+%) ,325 $.4. 48$$ )<4*
21 (istem
informatic
geographic
,3*85!54PD! #isual Basic %.0
!eomedia
)P, si )<4*
22 RE+I#$ . alcul 62H 2.% >,3 )ir. 5el.
internationale
21 )/%$/R$ . alcul II . alcul
27 ...,PMB,RO . alcul D*ML *oate statiile de lucru
cu acces ,3*8538*
1%
/plicatii specifice,
$unt in e(ploatare aplicatii dezvoltate in M$ 6o(" M$ 4cces si 254L8
pe domenii diverse de activitate &evidenta solicitari cetateni" financiar"
contabilitate" salarii" investitii" intocmire buget" legea 112" dosare pe rol" amenzi"
evidenta proprietati" nomenclatura stradala'. Bazele de date gestionate de aceste
aplicatii nu sunt corelate si vor trebui sa fie validate si importate in noul sistem.
II, /naliza situatiei practice prezentate e&identiind: aspecte
poziti&e8 aspecte negati&e8 cauzele generatoare si efectele
constatate
$ubsistemul informational nu este bine fundamentat - informatiile" flu(urile
informationale" circuitele informationale" mi+loacele de tratare a informatiilor
sunt elaborate intuitiv fara o documentare precisa.
4naliza sistemului informational prin prisma principiilor informationale-
3r
crt
Principiul )eficiente sau aspecte
pozitive
1 Principiul corelarii sistemului
informational cu sistemul
decizional si organizatoric
3u e(ista o conceptie
integrata"unitara a
sistemului informational "
abordarea acestuia este de
e(igentele unui
management performant "
functiile decizionala si
operationala realizandu.se
cu dificultate
2 Principiul unitatii
metodologice a
tratarii informatiilor
3u e(ista elemente
metodologice dupa care sa
functioneze sistemul
informational la nivel de
firma si subdiviziuni
organizatorice
1 Principiul fle(ibilitatii $, nu reflecta modificarile
intervenite in cadrul
19
managementului.
ontinutul " circuitul si
maniera de tratare a
informatiilor au ramas
aceleasi in ultimii ani.
7 Principiul concentrarii asupra
abaterilor esentiale
Principiu partial respectat
consecinta a utilizarii
bugetului ca instrument
managerial. 3u e(ista o
agregare suficienta a
informatiilor pe verticala
sistemului de management
5 Principiul asigurarii de
ma(imum
de informatii finale din
fondul de
informatii primare
8(ista o mare cantitate de
informatii care nu sunt
necesare proceselor
manageriale si le
ingreuneaza pe acestea
/specte poziti&e ale functionarii sistemului informatic in Primaria
Municipiului Bucuresti:
. Preocuparea deosebita a conducerii primariei" dar si a )irectiei $isteme
,nformatice" pentru perfectionarea activitatii informationale.
. 4u fost elaborate si sunt in e(ploatare cateva aplicatii informatice relativ
bine structurate.
&8(- Proiectul @Pregatire resurse umane pentru e(ploatare sistem informatic in
PMBA . proiect initiat de )irectia $isteme ,nformatice care a obtinut finantare
pe Programul PD458 &115.:00 8<52 din care %1.:00 8<52 programul de
dezvoltare regionala'.
. 8(istenta unui colectiv din ce in ce mai bine pregatit pentru cerintele
muncii intr.o astfel de activitate.
4specte negative ale functionarii sistemului informatic in Primaria Municipiului
Bucuresti-
. ,nformarea greoaie" nerelevanta si tardiva a conducatorilor cu privire la
problemele care apar in timpul desfasurarii activitatii. 4ceasta duce la
nerezolvarea in timp util a situatiilor manageriale.
. Lipsa unei conceptii unitare privind informatizarea actuala si de
perspectiva a primariei.
1:
. Mentinerea unor situatii informationale ce cuprind informatii inutile sau
incomplete.
. <tilizarea restransa a resurselor informatice. )in cauza lipsei de pregatire
in utilizarea tehnicii de calcul" multi functionari publici nu folosesc
resursele e(istente" munca lor devenind ineficienta
&8(emplu- comunicarea interna s.ar face mult mai repede si mai usor
utilizandu.se resursele informatice e(istente'.
. ,nsuficienta actualizare a procedurilor informationale.
. ircuitul greoi si sistematizarea redusa a informatiilor pe nivele ierarhice.
. 8(istenta unor necorelari intre aplicatiile informatice in e(ploatare.
auzele eficientei scazute vechiului sistem informatic-
. ,nformatiile vehiculate in sistem sunt foarte numeroase si pe langa cele
care sunt valorificate in procesele decizionale si actionale sunt si altele
care complica sistemul generand deficiente ma+ore precum redundanta
ori supranincarcarea circuitelor informationale.
. flu(urile si circuitele informationale nu sunt conturate in compartimentele
functionale si operationale" ci la nivel de document. )e asemenea"
precizarea lor " reglementarea lor interna nu se regaseste in nici o decizie
sau document organizatoric.
. procedurile de tratare a informatiilor sunt in mare masura manuale fapt ce
intarzie transmiterea lor in timp util catre decidenti.
. mi+loacele informationale nu sunt coerente din cauza lipsei un 526
corespunzator.
. Lipsa unei echipe care sa elaboreze o conceptie unitara a sistemului
informational
8fecte constatate-
. ,nformarea insuficienta si ine(acta a factorilor de decizie
. Luarea unor decizii nefundamentate stiintific
. Lipsa unei baze de date unice" a unui sistem informatic unitar
III, Formularea unor propuneri de im'unatatire a situatiei
prezentate si influenta lor asupra managementului pu'lic
din institutie
$istemul informatic integrat reprezinta sistemul informatic care ar gestiona
in mod unic toate categoriile de date si informatii e(istente in PMB" raspunzind
cerintelor definite de oricare din compartimentele institutiei.
5olul sau este acela de a asigura informarea corecta" completa si in timp
util a factorilor de decizie.
Principale o'iecti&e pe care acesta le6ar indeplini:
C onstituirea si utilizarea in comun a colectiilor de informatii de interes
1;
general &nomenclatoare" banci de date'
C oerenta informationala in administratia publica si in relatia cu cetateanul
C $ecurizarea datelor si asigurarea accesului la informatie pe grade si paliere
de competenta
C $tabilirea responsabilitatii pentru furnizarea" prelucrarea" administrarea si
asigurarea calitatii si integritatii acestor colectii de informatii
Exemple: 5etele edilitare J e(istenta unei baze de date e(acte care sa contina
totalitatea retelelor edilitare cu informatii complete despre acestea" ar permite
compartimentelor functionale interesate sa urmareasca si sa planifice eficient
interventiile in carosabil" reparatiile de strazi si trotuare" in asa fel incat sa se
elimine risipa care e(ista in prezent in acest domeniu
*erenuri si cladiri J e(istenta unei baze de date care sa contina
toate datele despre un teren sau o cladire e(istente la o anumita adresa
&suprafata" dotari" proprietar" situatie +uridica" numar persoane" etc'" in acest fel
se va avea in permanenta o imagine reala asupra impozitelor datorate de
contribuabil" calcularea tuturor sumelor datorate PMB" precum si analize privind
amplasarea unor obiective in functie de datele din zona.
)onditi necesare care tre'uie asigurate pentru atingerea o'iecti&ului:
C 8(istenta unei structuri organizatorice foarte bine definita" cu procese"
activitati si responsabilitati foarte clar stabilite.
C 4sigurarea resurselor umane si materiale corespunzatoare pentru trecerea
din starea actuala in starea propusa.
C )efinirea perioadei de timp in care se doreste realizarea acestui obiectiv"
pentru calcularea corespunzatoare a resurselor.
Recomandari:
. constituirea unei echipe care sa prefigureze un sistem informational
modern
. reorganizarea sistemului informational corelata cu elaborarea unui
program concret de informatizare
. ierarhizarea informatiilor pe nivele ale managementului
Efecte:
. reproiecterea si implementarea unui sistem informational modern
. imbunatatirea activitatii decizionale in cadrul primariei
. crearea conditiilor pentru informatizarea accentuata a activitatii primariei
. sintetizarea si sistematizarea situatiilor informationale
4ceste recomandari vizeaza urmatoarele cauze ale ineficientei sistemului
informatic al PMB-
1. lipsa unei conceptii unitare privind informatizarea actuala a primariei
2. neutilizarea metodelor moderne de management
1. neoperarea modificarilor de adaptare a sistemului informational la noile
20
cerinte
,mplementarea sistemului informatic integrat ar putea avea ca efecte
pozitive elaborarea si urmarirea eficienta a deciziilor" facilitarea e(ploatarii
rapide a unor aplicatii informatice" conlucrarea mai buna intre conducerea
primariei si compartimentele functionale precum si fundamentarea stiintifica a
deciziilor.
Exemple de domenii de a'ordare8 domenii in care sistemul informatic
integrat de management ar putea da eficienta mai mare acti&itatii PMB:
4, /rhi&a electronica
4r trebui realizata trecerea arhivei PMB pe suport magnetic" pentru a
putea fi accesata mai usor.
4cest lucru ar avea o influenta benefica atat in actul de decizie cat si in
prestarile de servicii catre cetateni.
2, Managementul documentelor si comunicarea interna in mediu
informatic
4stfel s.ar putea realiza urmarirea documentelor si corectarea erorilor
in timp optim" precum si comunicarea rapida si economica intre
compartimentele PMB si intre PMB si unitatile aflate sub autoritatea sa.
, Realizarea unui site .EB PMB
. 4cesta ar prezenta Primaria Municipiului Bucuresti cetateanului in modul
cel mai direct.
. Permite accesul rapid al cetatenilor orasului la informatii detaliate despre
activitatea PMB" fara a necesita deplasarea acestora la sediul PMB.
4ceste 1 domenii reprezinta obiective care pot fi atinse prin programe pe
termen scurt si mediu" fara sa necesite o analiza indelungata" fiind necesare
resurse materiale si umane relativ mici.
2 importanta deosebita ar trebui acordata pregatirii personalului" atat a
personalului din )irectia $isteme ,nformatice" cat si a celorlalti functionari din
compartimentele primariei. 4stfel" ar trebui organizate cursuri pentru
perfectionarea personalului de specialitate cat si cursuri de instruire a
personalului utilizator de tehnica de calcul din cadrul tuturor compartimentelor
primariei.
21
22