Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Facultatea de Drept i tiin e Sociale


Specializarea Educa ie Fizic i Sport
Anul III
Referat
ISTORIA SPORTULUI
Student
Chiril Paula
Alba Iulia !1"
ISTORICUL I DEZVOLTAREA JOCULUI DE VOLEI
#ocul de volei $ace parte din cate%oria &ocurilor sportive inventate 'i a aprut pentru
prima dat (n anul 189) (n ora'ul *ol+o,e din -assac.usetts / S0U0A0
1ntemeietorul acestui atractiv &oc sportiv este considerat a $i pro$esorul 2illiam 30
-or%an care s4a %5ndit s anime orele de educa6ie $izic 'i sport pe care le $cea cu
muncitorii unei $abrici din localitate0 Ast$el7 'tim c pro$esorul 2030-or%an7 din dorin6a de
a (mbunt6i con6inutul orelor de educa6ie $izic din cole%iul la care lucra7 pe perioada de
iarn7 recur%e la un &oc inspirat din tenisul de c5mp7 numit -I898E::E0
;entru aceasta a (mprumutat $ileul cu cele dou spa6ii de &oc7 a ridicat plasa la
apro<imativ m0 (nl6ime 'i a luat o min%e de basc.et e<plic5nd c aceasta trebuie trimis cu
palmele dintr4o parte (n cealalt a plasei0
Aceast $orm de &oc7 cu $olosirea min%ii de basc.et nu (l mul6umea pe pro$esorul
-or%an deoarece nu (ndeplinea condi6iile de &oc recreativ 'i odi.nitor7 .otr5nd s sc.imbe
min%ea de basc.et cu una mai u'oar0
8u peste mult timp se $ace prima demonstra6ie de &oc la care particip dou ec.ipe
$ormate din c5te ) &uctori0
#ocul are priz la public7 este (ndr%it 'i este propus imediat pentru di$uzare7 iar dup
ce a $ost prezentat (n 189= la >on$erin6a pro$esorilor de educa6ie $izic7 or%anizat la
>ole%iul din Sprin%$ield7 a primit aviz $avorabil pentru introducerea lui (n lec6iile de educa6ie
$izic din 'coli 'i universit6i la propunerea pro$esorului A0:0*alsted0 I s4a scimbat numele (n
?9@@EA4 BA@@7 pornind de la e<presia 77to volle+ t.e ball7 (n traducereC 77a respin%e
min%ea0
Ast$el7 s4a nscut voleiul7 sportul care (n scurt timp avea s cunoasc o dezvoltare
deosebit (n (ntrea%a lume0 U'or de (nv6at7 cu re%uli relativ simple7 des$'ur5ndu4se pe un
teren mic7 necesit5nd pu6ine accesorii7 cu &uctori care nu vin (n contact direct7 &ocul de volei
a cptat (n scurt timp o mul6ime de adep6i7 &uctori 'i sus6intoriD datorit acestui $apt s4a
rsp5ndit repede (n statele americane c5t 'i pe celelalte continente0
A'adar7 &ocul intr (n universit6ile americane (n &urul anului 19!97 iar pe plan
mondial va apare (n Europa (n anul 191" (n An%lia de unde a trecut apoi (n Fran6a7
apro<imativ (n anul 191E0 Dealt$el7 Fran6a este considerat adevratul pionier al voleiului pe
continentul european0 Apro<imativ (n anul 1918 &ocul de volei se e<tinde 'i (n America de
Sud0
1n ceea ce prive'te &ocul propriu4zis7 evolu6ia lui se (nscrie (n c5teva etape distincte7
le%ate de apari6ii 'i dezvoltarea lui7 (n concordan6 cu anumite modi$icri ale re%ulamentului7
cu (mbunt6irea te.nicii 'i tacticii &ocului7 cu modul de rezolvare a unor probleme de
selec6ie 'i pre%tire $izic speci$ic0
Etapele care delimiteaz evolu6ia acestui &oc sunt urmtoareleC
Etapa de pionierat (1895-195! / perioad (n care au avut loc inventarea &ocului7
primele (ncercri de a %si un nume adecvat con6inutului 'i rsp5ndirea lui pe
continenteD
Etapa anar"i#$ (19%- 19&%! / perioada (n care $iecare 6ar (n care voleiul a ptruns
'i s4a dezvoltat bene$ic7 ('i (n$iin6eaz $edera6ie na6ional de specialitate7 iar &ocul
capt re%uli proprii (n a'teptarea unui $or specializat care s realizeze o uniune de
vederi privind con6inutul &ocului7 re%ulamentul de &oc 'i or%anizarea competi6iilorD
Etapa #'a(i#$ (19&)-19%*! / etap reprezentat de (n$iin6area Federa6iei
Interna6ionale de ?olle+4Ball care a reu'it s uneasc re%ulamentele de &oc 'i s
or%anizeze primele competi6ii interna6ionale7 cu caracter continental 'i mondial7 pe
baza unui re%ulament unicD
Etapa +odern$ (a, #onte+poran$ (19%&- pre-ent! / etap (n care s4a declan'at
odat cu intrarea &ocului de volei (n marea $amilie a disciplinelor olimpice
F 9limpiada din :o,+o / 19="G7 continu5nd 'i (n prezent 'i care se caracterizeaz
printr4o dezvoltare a &ocului at5t (n ceea ce prive'te con6inutul su7 prin apari6ia
nout6ilor te.nico4tactice de abordare a &ocului c5t 'i prin modi$icrile de re%ulament
care au creat un cadru $avorabil acestor modi$icri de con6inut0
A'adar7 pe parcursul anilor re%ulamentul de &oc s4a (mbo%6it permanent7 ast$el (n
anul 191 a aprut rota6ia &uctorilor7 (n 191E s4a $i<at (nl6imea $ileului la 7"H m0 la brba6i
'i 7" m0 la $ete 'i setul la 1) puncte7 (n anul 1918 s4a $i<at alctuirea ec.ipIi la = &uctori7
iar (n anul 19 s4a stabilit numrul de H lovituri (ntr4un teren0
#ocul de volei a ptruns 'i (n partea estic a continentului european7 (ntre anii 19! /
191 $iind cunoscut (n $osta U0J0S0S07 $osta >e.oslovacie7 6rile baltice7 ;olonia7 Jom5nia0
1n anul 19"=7 la ;ra%a7 din ini6iativa a = 6ri7 printre care 'i Jom5nia7 se .otr'te
6inerea unui con%res al voleiului la ;aris7 pro%ramat pentru anul imediat urmtor7 19"E0
@a acest >on%res s4a .otr5t (n$iin6area Federa6iei Interna6ionale de ?olei FF0I0?0B0G
totodat .otr5ndu4se 'i conducerea ei0 1n acele timpuri la Federa6ia Interna6ional erau
a$iliate =! de 6ri 'i se 6ineau con%rese din doi (n doi ani0
1n anul 19"8 s4a or%anizat primul >ampionat European masculin de volei7 iar (n anul
19"9 a avut loc primul >ampionat -ondial de ?olei / masculin 'i $eminin0 Din anul 19)! se
or%anizeaz cu re%ularitate >ampionate Europene 'i -ondiale0
1n prezent7 Federa6ia Interna6ional de ?olei FF0I0?0B0G numr peste !! de $edera6ii
a$iliate7 $iind al treilea &oc sportiv ca numr de participan6i0 Datorit acestor lucruri7 voleiul
este propus pentru des$'urarea lui (n cadrul #ocuriloe 9limpice $iind imediat acceptat7 el
apr5nd pentru prima oar la :o,+o (n anul 19=! la #ocurile 9limpice des$'urate (n #aponia0
1n Jom5nia7 &ocul de volei a $ost introdus (n liceele 'i unit6ile militare din Bucure'ti
(n &urul anului 19! de ctre ni'te militari americani0 S4a rsp5ndit $oarte repede mai ales (n
r5ndul elevilor 'i studen6ilor $iind practicat (n Bucure'ti precum 'i (n alte ora'e din 6arC
;loie'ti7 >onstan6a7 Sibiu7 Bra'ov7 :imi'oara7 etc0
1n aceast perioad de pionierat7 competi6iile erau rare 'i or%anizate la ini6iativa
c5torva pasiona6i ai acestui sport0 De e<emplu7 (n anul 19E s4a or%anizat primul meci
interna6ional7 des$'urat (ntre studen6ii rom5ni 'i turci7 meci care s4a des$'urat pe pla&0 Abia
(n anul 198 c5nd se (n$iin6eaz Federa6ia Jom5n de ?olei 'i Basc.et7 activitatea
competi6ional se mai intensi$ic0 Ast$el7 (n luna decembrie a aceluia'i an are loc primul
campionat re%ional la care au participat 9 ec.ipe din Bucure'ti7 or%anizat de un $or
specializat o$icial0
1n anul 19H17 la Bucure'ti se or%anizeaz >ampionatul masculin de volei7 'i totodat
se recunoa'te 'i activitatea (n voleiul $eminin7 dar campionatul lor va apare abia (n anul
19HH0 ;rimul campionat 8a6ional masculin s4a des$'urat (n anul 19"97 iar (n anul urmtor se
va or%aniza 'i primul >ampionat 8a6ional Feminin0 Din anul 19)) se or%anizeaz 'i
>ampionatul 8a6ional de #uniori0 1n anul 19)8 se recur%e la $ormula de or%anizare pe dou
e'aloaneC divizia A 'i B0 ;rimul re%ulament o$icial al &ocului de volei (n 'ara noastr apare (n
anul 19H7 realizat de pro$esorul 8icolae Du6escu7 pre'edinte la acea dat al Federa6iei
Jom5ne de ?olei 'i Basc.et0
>on$orm unor statistici ale vremii reiesec la Bucure'ti (ntre anii 19"! / 19" e<istau
(n &ur de " de ec.ipe cu peste =!! de &uctori le%itima6i care ('i des$'urau activitatea pe 9
terenuri (n aer liber 'i = sli0 1n aceea'i perioad7 activau (n toat 6ara doar HE de arbitri de
volei7ma&oritatea $iind din capital0 Astzi7 numrul de arbitri de volei este de peste =!!7
dintre care mai mult de H!! de arbitri arbitreaz loturile divizionare0
;rimul >ampionat Universitar de ?olei de la noi din 'ar a avut loc (n anul 19" la
care au participat ec.ipe din centrele studen6e'ti dinC Bucure'ti7 Ia'i7 :imi'oara 'i Sibiu0 1n
anul 19"H7 (n primvar se disput un campionat masculin la care au participat primele H
ec.ipe din Bucure'ti7 selec6ionatele ora'elor :imi'oara7 Ia'i7 ;ra.ova7 SK H8 din ;loie'ti 'i
IAJ Bra'ov7 titlul revenind ec.ipei US> Bucure'ti0
@a $eminin au participat ec.ipe din Bucure'ti 'i ec.ipe din ;loie'ti7 titlul $iind
ad&udecat de ctre ec.ipa Start >lub Bucure'ti0 0
Acest campionat are meritul de a reuni pentru prima dat din perioada anilor 19! /
19"8 ec.ipe din mai multe ora'e ale 6rii0
@a e'alonul de &uniori7 voleiul bucure'tean era dominat de ec.ipa @iceului 77 -atei
Basarab7 iar cel universitar de ec.ipele Facult6ii de Drept at5t la masculin c5t 'i la $eminin0
Adevratul av5nt al voleiului rom5nesc (ncepe (n anul 19"= atunci c5nd voleiul
ptrunde (n $abrici 'i uzine7 acolo unde se creeaz o nou %enera6ie de ec.ipe care ulterior7
(ncep5nd cu anii 19"8 / 19"97 (ncep s participe (n noile competi6ii (n$iin6ateC >upa
:intretului -uncitor7 >upa Uniunii :ineretului7 cupe care st5rnesc interesul tinerilor 'i
$c5nd ca ace'tia s practice acest sport0
Un alt punct de re$erin6 este anul 19"8 c5nd cele dou $edera6ii a$iliate7 respectiv
voleiul 'i basc.etul7 se despart $iecare cre5ndu4'i $edera6ie proprie0 Aceast despr6ire a celor
dou $edera6ii se va arta a $i $oarte bene$ic pentru ambele sporturi propuls5ndu4le (nainte
spre o dezvoltare mai rapid0
1ncep5nd cu anul 19"97 datorit noilor condi6ii de dezvoltare7 voleiul rom5nesc
cunoa'te o perioad de strlucire din ce (n ce mai accentuat culmin5nd cu aniiC 19)=7 19=H7
19==7 c5nd ec.ipa na6ional a Jom5niei cucere'te locuri de presti%iu (n arena interna6ional0
Ultimul rezultat de presti%iu al ec.ipei na6ionale de volei a Jom5niei s4a consumat (n anul
198! la 9limpiada de la -oscova c5nd ec.ipa masculin a urcat pe treapta a treia a
podiumului7 intr5nd ast$el (n posesia medaliilor de bronz0 Deasemenea7 'i la nivelul ec%ipelor
de club s4au ob6inut rezultate $oarte bune care au contribuit la cre'terea presti%iului sportului
rom5nesc pe plan mondial0
>ele mai reprezentative rezultate ale voleiului rom5nesc suntC
195% / au avut loc >ampionatele -ondiale de ?olei or%anizate la ;arisD
ec.ipa Jom5niei se claseaz pe locul II at5t la masculin c5t 'i la $emininD
19%% / au avut loc >ampionatele -ondiale de la ;ra%a7 ec.ipa masculin
ocup5nd locul IID
19)1 / la >ampionatele Europene de ?olei de la -ilano7 ec.ipa masculin se
claseaz pe locul IIID
19)) / la >ampionatele Europene de ?olei de la *elsin,i7 ec.ipa masculin
se claseaz pe locul IIID
198. / la 9limpiada de la -oscova7 ec.ipa na6ional masculin a Jom5niei
se claseaz pe locul III7 o pre$orman6 deosebit a voleiului masculin
rom5nesc0
Deasemenea7 la >ampionatele -ondiale Universitare s4au ob6inut o serie de locuri
$runta'e7 at5t la masculin c5t 'i la $eminin7 printre care se distin% titlurile mondiale ob6inute
(n anii 195&/ 195) 0i 199. 'a 1e+inin 'i 19%1/ 1981 'a +a(#,'in2
1n cadrul >upelor Europene Intercluburi7 rezultatele cele mai notabile le4au ob6inut
ec.ipele Japid Bucure'ti7 Dinamo Bucure'ti7 Steaua Bucure'ti7 primele dou ec.ipe reu'ind
s c5'ti%e de c5te trei ori $iecare >upa >ampionilor Europeni7 iar ec.ipa Dinamo Bucure'ti
c5'ti%5nd o dat 'i >upa >upelor0
Un prim pas l4a $cut ec.ipa na6ional $eminin de volei la >ampionatele Europene
de ?olei din anul 19997 clas5nduse pe un onorabil loc ?I7 iar la >ampionatele Europene de
?olei din anul !!1 ec.ipa $eminin s4a clasat pe locul ?II0 Un pas important (n ceea ce
prive'te revenirea pe plan mondial a ec.ipelor na6ionale de volei rom5ne'ti este reu'ita
cali$icare a ec.ipei $eminine la >ampionatele -ondiale de ?olei care s4au des$'urat anul
trecut (n 3ermania0