Sunteți pe pagina 1din 1017

CUPRINSUL

ENCICLOPEDIA ROMNIEI
VOLUMUL I
S T A T U L
PLANUL GENERAL
JJA.GINA
TIIN A NA IUNII de D. GUTI 17
ORIGINEA, FIREA I DESTINUL NEAMULUI ROMNESC de N. TORC,A. 33
CAP. I
GEOGRAFIA ROMNIEI de VI N T I I A MiKAnj scu 45
UNI TATEA ARMONI CA A PMNTULUI ROMANESC ~ Tr an si l van i a. ~ Oa r p a l i
Cnrpn ll Rsrit cui # Car i a i i Sudici * Crpa ii Apuseni ~ D ea l u r i l e pBi' icar pnt ioo
Subcarpa U * Plat formele X' JPocliui ile e xt e r i o a r e Depresiunea Prut ului de Mijloc
Podiul Moldovei rie Sus Podiul Moldovei de Jos * Podiul Dourogei; Podiul calcara
preUulcanc, Mira ii Bohrogci Nordice ~ Cft iupille ~ Cmpia Tisei n Cmpia Duti&rit de
Jos (Cmpia Romin) Ba l t a Dunrii ~ Re e a u a hi dr ogr afi ci i ~ UNI T I 1,13 POLI
TI CE COMPONENTE Tai' a Romn easca, ~ Oj euit u Munt enia * Dobrogcn ~ M.ol
dova' v ai' Fi tle Sus iivn de Jos ~ Tr a n si l va n i a Tvansilvaiiia piopi in i,is (Arilcnll)
nra Maramureului * nrfi Crimilor b a n a t u l * TEMBmi v fllO GRAFI C AL MPR
I R I I ADMI NI STRATI VE p n wt m' i l e do mu n t e ~ r d o ' d e a l u r i Jude ele de depre
siune Jude ele de bazine fluvia ile ^ J u d e e l e ele o mp i e Jude ele de pdur o Ju
de ele de st ep, " " _=..
ISTORIA" ROMNILOR de CONST. C. G I URESCU 51
STEMA ROMNIEI de CONST. MOISII, 59
STEMA' ILII ROMNETI * Stema tmtlifioual * Stema combinat Stema 11 lite
rat ur <~ STEMA MOLDOVEI * Stem.i tradi ionala * Stema combinat * Stema secun
dar * Stema n literatur <* STEMA ARDEALULUI Steme diferite # Steitia uzual *
Steitta n literaturii ~ STEMELE UNITE ~ Uaihpretii * Milini Viteazul * Famino ii *
Htcuiii cu legenda Corviuetilor * Alexandru Ioa * Cfttol 1 * Vevdinaisil T * Mbliagra/ ie,
STATULUI de CONST. MOISIL 72
ROMNIEI fio ANTON VELCU , , . , 73
NSEMNELE REGAIylT H ROMN li de CONST. MOISII Sj
Coroana regali * ltitclnRttliul * Mantia regal * Pavilionul regiil Cifra regala,
1 )b',CORA lUXII,E ROMNETI de C. FLONDOR i CONST. MOISII, 85
I STOR IC ~ l
J
ri inele ncercri * Instituirea, sistemului de decora i uni roituiiieti * Reorgan
/ .arc i morttMikorciloi"'*' ORBINTLE Ordinele na ionala * Carol I * l'erdiiinnd I *
Serviciul Credincios^ Oi diuele militai o * Mltial Viteay.vil * Crucea Regina Matia * Viitutea
aeronauticii * Steaua l Coroana Romanici cu caracter militar * Ordine culturalo * Meritul
culturnl * Meritul agricol * JI EDAI JI LU ^ Pro virtute militari * Bcvotatueiit l curaj *
Virtutea milit a & * Bene MereiiU * Ap&rtoH Independenei Seiviciul Creflinclos * Uns
platn muncii Brbie .i Credin * Jubiliar Cnrol I Rsplata muncii pentru lnseiic
Meritul comercial i industrial * Avntul arii Rsplata serviciului militai' * Medalia
Victoriei # Rsplata muncii pentru construcii colare * Medalia Ferdlnnud I * Mcdaliu
jubiliar a rshoiului ndopeudetiel * Medalia aeronautic * Meritul cultural * Medallrt
I'eh'* Medalia Hohciixollern * Aminti rea Regelui Carol I I * Medalia Harit iiii^CRUCI L B*
Tri'CL rua Dunrii * lysiibuta * Serviciul Credincios * Meritul sanitnr # Crucea Regitiu
Mmiu * CtMcuii vomemovativu n r&sboluhti ~ ItlSIGNEW ~ Seumul onorific al ofierilor *
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Semnu Jinvalizilor de rsboiu * Semnul onorific de 25 i de 40 ani pentru ofieri # Semnul PAGI NA
onorific de 25 ani pentru func ionarii civili * Pentru merit Insigna de 7 ani pentru ofieri *
Vulturul Romniei ~ Por t ul clecora iunilor i ier ar hia loi * Bibliograjie.
MONETELE ROMNIEI de CONST. MOISII 98
Antichitatea * Epoca bizantin. * Epoca dinarilor banali * Iutemecrea mouetriilor na
ionale * Primele moiiete romneti * Radu I Basarab * Dan i Mrcea cel Btrn
Urmaii lui Mircea cel Btrn * Dan I I i pierderea dreptului monetar Monetaria din
Sighioara a lui Vlad Dracul * Basarab Voevod i Vladisliiv I I * Monetria Moldovei sub
urmaii lui Petrii Muat * Activitatea monetar a lui Alexandru cel Bun * Urmaii lui
Alexandru cel Bun * Petru Aron * Activitatea monetar a lui tefan cel Mare * Bogdan
I I I i tefni * Honetcle din Transilvania i Banat # Invazia monetelor strine Ultimele
nmuete na ionale moldoveneti * Falsificri monetare * Anarhia monetar: Preponderen a
polon * Anarhia monetar: Preponderen a austriac # Epoca Regulamentului organic:
Apogeul preponderen ei monetare austriaco * CIIZEI Vod i inoneta na ional * Prima
lege monetar sub Carol I * Bibliografie.
TIMBRELE POTALE ROMNETI de PETRE VIOIANU 125
CAP. I I
POPULA I A ROMNI EI de Dr. SA331N MANUILA i MITU GEORGESCU 133
STRUCTURA POPULA IEI ~ Suprafa a teritorial i densitatea popula iei * Popula ie,
cldiri i ntreprinderi * Popula ia pe sexe * Reparti ia locuitorilor, pe grupe de vrst *
Starea civil a locuitorilor tiin a de carte a locuitorilor * Structura etnicii a popula iei *
Structura profesional a populaiei ~> MICAREA POPULA IEI.
PSIHOLOGIA POPORULUI ROMN de C. RDULESCU MOTRU 161
CAP. I I I
CONSTITU IA ROMNIEI de PAUI , NEGULBSCU 371
ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI * Popula iunea * Teritoriul Sta
tului * Suveranitatea ~ CONSTITU IUNE ~ Constitu iuni flexibile * Constitu tuni
rigide * Statutul * Pactul * Conveninuea ~ ISTORICUL AEZRILOR NOASTRE PO
LITICE I CONSTITU IONALE Conven iunea dela Paris * St at ut ul lui Cuzft *
Constituia dela 1866 * ANALIZA CONSTITU IUNII ROMNIEI Terit oriul Ina
lienabilitatea Indivizibilitatea * Egalitatea teritoriului * popula i a > Na ionalii *
Strinii ~ Obliga iunile i drept urile na ionalilor * Drepturile politice Drepturile
publice: Drepturile primare, Drepturile secundare # Drepturile civile: Drepturile familiare,
Drepturile patrimoniale P r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e a l e C o n s t i t u
i u n i i i" Principiul suveranit ii na ionale * Principiul guvernmntului reprezen
tativ * Principiul separa iunii puterilor ** Organele St at ului ~ Puterea legislativ *
Puterea executiv: Regele, Organele chemate s execute puterile regiile n lipsa Regelui,
Minitrii < Put er ea judect oreasc ~ P r i n c i p i i l e d e o r g a n i z a r e a S t a
t u l u i Despre institu iuuile jude ene i comunale * Despre finane * Despre puterea
armat * Dispozihmi generale * Dispoziiutii tranzitorii i suplimentare *> REVI ZUI REA
CONSTITU IUNII * Revizuirea constitu ional din 1879 * Revizuirea constitu ional
din 18S4 * Revizuirea constitu ional din 1917 * Revizuirea constitu ional din 1923. . *
CONSTITU IUNE DIN 37 FEBRUARI E 1938 Aspectul formal al nonei Constitu ii *
Principiile nouei Constitu ii * Consideraii asuprii nonei Constitu ii * Concluzii * Bi
bliograjie,
CONTRIBU IA PROVINCIILOR LA FORMAREA DREPTULUI PUBLIC ROMNESC
de JULrAN PETER 201
PERSOANELE JURI DI CE EE DREPT PUBLIC de PAUL NEGULESCU 203
1
PERSOANELE JURI DI CE POLITICO ERITORIALE * SERVI CI I PUBLI CE
O r g a n i z a i a s e r v i c i i l o r p u b l i c e * FevoQCilul ** Mat er ialul <*> Ho
meniul public, i domeniul prlvnt * Dependin ele domeniului public # Dreptul de folosin
al particularilor asupra domeniului public * Rcchlzl iunile de bunuri imobile * Servituti
de utilitate public * Rechiziiunile do iJuuur mobile * Rechizi hmile de persoane *
Mijloacele juridice. "
S T A T U T U L F U N C I O N A R I L O R P U B L I C I d e G E O R G E A L E X I A N U . . , , , , , . " " . . . . 2 0 8
Funcionarii publici * Coudiiuul generale de admisibilitate n funciunile, publice * Ierarhie
i naintare * Drepturile funcionarilor * Msurile de disciplin: Comisluniie disciplinare,
Pedepse.
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMN de ALEX, SILVIAN 213
Evoluie istoric * Principiile generale alo cont enoiosului administ r at iv * CON
TENCIOSUL ADMINISTRATIV GENERAL ~ C o n d i i u n i l e s p e c i a l e p e n
t r u i n t e n t a r e a a c i u n i l o r d o c o n t e n c i o s a d m i n i s t r a t i v *
Coudiiuni privitoare la calitatea reclamantului * Condiiuni privitoare la nat ura actului
atacat * Condiiuui privitoare la termene i forme ' " F i n e l e d o n a p r l m i r e
Pine de neprimire rszult at e din n at ur a act ului at acat * Actele de guvernmnt *
PLANUL GENERAL
Actele de comandament cu caracter militar * Actele de tutel administrativa l de control PAGINA
ierarhic * Deciziunile comisiilor disciplinare * Actele autorit ilor militare * Actele Pre
edinilor Corpurilor legiuitoare ~ Fine de neprimire rezult at e din existen ii unui
reoiu'3 paralel M o t i v e l e a c i u n i l o r d o c o n t e n c i o s a d m i n i
s t r a t i v ~ I n s t a n e l e d e c o i i t e i i o i o B i p r o c e d u r i i n f a a .
l o r * Suspendarea actelor administrative de autoritate * Obiectul aciunilor de conten
cios administrativ * E f e c t e l e l i o t r r i l o r de o o n t e n o i o s a d m i n i
s t r a t i v * E^eeutaiea hotrrilw coivtta Stat nlui. Daunele Cominatorii* Respon
sabilitatea civil a Statului * JURI SPI C I UNI LE SPECIALE DE CONTENCIOS ADMI
NISTRA I V Curile administrative * Consiliul superior al Avocaturii Statului * Bibliografic.
CONTENCI OSUL. FISCAL; de I LI E MERLBSCU, ION M. RDULESCU i GH. BADEA . . . 22.J
CARACTERELE JURI DI CE ALE CONTENCIOSULUI FISCAL ~ EVOLU IE I STO
RIC ~ ORGANIZA IA ACTUAL A CONTENCIOSULUI MSCAL ~ C o n t e n
c i o s u l d e s t a b i l i r e a i m p o z i t e l o r * Oomisiunile de prim i nst an *
Impunerea prin recensmnt * Impunerea anual * Impunerea prin clnsificnre ~
Cile de at ac ale impunerii Apelul * Recursul ~ Procedura stopajului Ia autaft ~
St abilirea impozitelor vamale ~ Stabilirea impozitului pe succesiuni <v C o n t e n
c i o s u l d e p e r c e p e r e i u r m i
1
i r e <~ Gradele de urmrire <v Sornnist
de plaii * Sechestru * Vnzarea mobiliar * Poprirea Urmrirea general a veniturilor
imobiliare * Administrator seehestru * Urmrirea imobiliar <* Contesta ia In, ur mr i r e ~
Condiiuuile de form ale contestaiei * Procedur, timbrare * Motivele contesta iei *
Titlul Statului n urmitiirca impozitelor * Suspendarea execuiei n caz de contesta ie *
Heeiu'sul < C o n t e n c i o s u l f i s c a l r e p r e s i v I nfrac iunea i ainBada
fisoalft Procesul verbal de contravenie ~ Apelul ~ Regulele procedurale * Consecinele
apelului ~ Beaursul Termenul.
DREPTUL POLI IENESC AL ROMNIEI de EUGEN BIANU 231
ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE DREPTULUI POLI IENESC ~ Dreptul poli
ienesc de siguran * Dreptul poliienesc administrativ # Dreptul poliienesc judiciar #
Dreptul poliienesc al contraveniunilor i delictelor * Dreptul de procedur poliieneasc ~
ATRIBUTELE DREPTULUI 'POLI IENESC ~ Capacitatea de a dispune prin norme
.generale * Facultatea de a ordona msuri n cazuri concrete * Dreptul de a constata con
traven iuuile * Dreptul de a pune n. micare fora armat <~ IZVOARELE DREPTULUI
POLI IENESC Legea * Puterea executiv ~ DREPTUL POLI IENESC JUDICIAR
~ DREPTUL POLI IENESC CONTRAVEN IONAL I DELICTUAL ~ Contniven
iwuile poli ieneti ptoptiii zise * Ccutraveniunile penate * DeUctele speciale * Sanc iu
nile poliieneti.
CAP. IV
REGI MUL ELECTORAL TN ROMNI A de GEORGE ALEXIANU . . . . 235
EVOLU IA REGIMULUI ELECTORAL ~ Legea electoral din 1864 # Legea electorala
din 1S66 * Legea electorala din 1884 Constituia din 1017 * Constituia din 1923
REGIMUL ELECTORAL IN VIGOAB.E PN LA CONSTITU IA DIN 1938 C o n
d i i u n i l e d r e p t u l u i d e v o t *~ Calitatea de naional * Sexut masculin *
Maturitatea judec ii * Aptitudinea iutelectua' * Demnitatea * Incompatibilitatea #
C a r a c t e r i s t i c i l e d r e p t u l u i d e v o t * Obligativitatea Ega l i t a t ea
vot ului * Sistemul majoritar * Sistemul proporioiialist: Scrutinul de list, Scrutinul
uninominal ~ Vot direct <*> Vot seoret P r o c e d u r a e l e o t o r a l S * Poi' ina
lit ile premei'g&toore alegerii * Determinarea circumscripiei electorale * Alctuirea
listei electorale * Cnrtea de alegtor * Birourile electorale judeene * formalit ile clin
perioada electoral Declaraia de candidatur * Semnele electorale Comisia cen
tral electoral * Buletinele de vot * Desemnarea delegailor i asistenilor Opera ia
vot rii ~ Contenciosul elect oral ~ Contenciosul operaiilor prealabile alegerii * Con
tenciosul alegerii propriu zise * Dist ribu ia mandatelor parlament are ~ Proclamarea
rezult at ului " C r i t i c a l e g i i e l e c t o r a l a * REGIMUL ELECTORAL
DUP CONSTITU IA DIN 1938.
"RBftMTL PARLAMENTAR IN ROMNIA de 1. C. P I LI TTI i GEOKGE ALEXIANU . . 245
EVULU TA REGIMULUI PARLAMENTAR 18211839 * 18291848 i8<51806 *
REGIMUL PARLAMENTAR DUP CONSTITU IA DELA 1866 Durat a parlamen
t ului / >> Durata legislaturei * Disolvarea parlamentului * Durata sesiunilor parlamen
tare * Mesagiul regal ~ Organele parlament ului Biuroul * Seciunile * Comisiruiile
f Procedura parlament ar *> Depunerea proiectelor de lege * Examinarea proiectelor
de le e * nscrierea la ordinea de zi * Discuia n edin public: Discuia general,
Discuia pe articole * Yntul: prin ridicare sau edere, prin bile, prin apel nominal,
prin buletine Drept ul disciplinar parlament ar *> Pedepse pronun ate de preedinte *
Pedepse pronun ate cu avisul Comisiei Disciplinare ~ St at ut ul membrilor parlamen
t ului <~ Dobndirea mandatului parlamentar * Imunitile parlamentare: Iresponsabi
litatea, Inviolabilitatea * Scutirea, de atuuuite sarcini publice * Indemnitatea parlamen
t ar * Incompatiblit ile * Pierderea mandatului parlamentar / REGIMUL PARLA
MENTAR DUP CONSTITU IA DIN 1938.
CONSILIUL LEGISLATIV de ALEX. COSTIN 265
ANTECEDENTELE ISTORICE ALE CONSILIULUI LEGISLATIV Obtetile Di
vmuni * Comisia Centralii dela Focani * Comitetul provizoriu * Consiliul de St at *
I O ENCICLOPEDIA ROMNIEI
ORGANIZA IA CONSILIULUI LEGISLATIV ~ Sec iunile Consilierii permaneni PAGINA
i temporari * Referenii titulari i stagiari M Pi ooe&ura de consultare a Consiliului ~
Compet en a Consiliului * Bibliografi.
CAP. V
ADMINISTRA IA CENTRAL A ROMNIEI de i. C. P I I J TTI ?i i. v. GRUIA 271
ADMI NI STRA I A CRNTUALA IN PRI NCI PATE ~ Pfui n sec. XVI * Din sec. XVI
piiul Ia 1733 * .Dela 1733 In i&Xi * Epoca Rcgulainentiihii Organic i perspectivele ei ~
fRCANTLE ADMI NI STRA I EI CENTRALE ~ K g o 1 o ' Atrlbu iunile regale *
Valoarea ac iunii administ rat ive a Rebelul * Inviolabilita teu Recelui P r e e d i n t e l e
C o n s i l i u l u i d o M i n i t r i ~ C o n s i l i u l d o M i n i t r i ~ M i n i s t e
r e l e Evol u i a minist erelor ~ St r uct ur a organic a minist erelor **> At ribu iunilo
mi ni st or olor . l'r<\ t dini;i Ccm.silniii.il <le Minitri * Ministerul de Interne * Ministerul
r'itim elnr * Ministerul Afacerilor Strine * Ministerul Justi iei * Ministerul Educaiei
Na ionale * ATinisterul Aprrii Na ionale * Ministerul Aerului i Marinei * Ministerul
Lucrrilor l'ul>lii?e i Comunica iilor * Ministerul Agriculturii i Domeniilor * Ministerul
Coopera iei * Ministerul Industriei i Comer ului * Ministerul Muncii, Snt ii i Ocro
tirilor Sociale * Servicii I'ul'lii'e Ci'iitnik! * Bibliografia.
AD MI N I STRA I A LOCALA I N ROMNI A de I. C. F I I J TTI ,
?
i 1. O. vANTU 296
I STORI CUL ADMI NI STRA I IU LOCALE ~ Dfcla origini pn n sec. XVI * Din sec.
XVI pun la 17.U * Dula 17 Vi Li 18 51 * Dela 1833 pan la iy n * STRUCTURA AC
TVAJ.A A ADMI NI STRAT? I U LOCALE * Organ e 1 o a d m i n i s t r a f i s i ' o "
c a l o Comun el e Consiliul comunul * Primarul * Administ ra ia jvido ului ~
Consiliul jude ean * Delet a luncti permanent. * Prefectul * Consiliul de prefectur ~
D u r a t a aonsiliiloi locale F u n c i u n i l e a d m i n i s t r a i e i l o o a l e ^ ^
Serviciile fichniiifstrative * Bdiiitute, urbanism * Procedura cte peti ionare * Func ionalii
iulmiulstL uiiloi
1
locale Orjani?.uia ruspunderii ~ A s o a i a i i a d m i n i s t r a t i v e
Ad m. i n i s t r a i a m u n i o i B i u l u i B a o u r e t i ^ Bibliografie.
STABILIMENTE PUBLI CE I DK UTILITATE PUBIJC de I ULI AN PETER , . , . 31T
POLI IA ROMNEASC de BOG1CN MNU
:
314
EVOLU I A POLI I lJ l * !l3ela origini pn la Regulnmentul Organic * Dela 1831 la
Tj'iO * OK(AN"rZA IA ACTUAL ' ~ Poli ia luliiiiuistrativ * Poli ia, judiciar * Po
li ia de siguran v CARACTKREL1 ACTIVIT II POLI I ENETI Bibliografie.
E ROMNim <I^ CONST. MOI SI L 320
ARHI VRL<Mt ROMANETI * Delu origini pun la Rcguiasucntul Organic ~
Delii Regulaiueiitul Organic pilti Iu Unire ~ ORGANIZA IA ACTUALA A ARHIVELOR.
CAP. VI
ORGANIZAREA JUDECTOREASCA IN ROMNIA de 1. C. FILITTI, EUG. DECUSAR
411 ALI X, COSTI N 327
H VOU I n I STORI CA * Dtla origini panii n sec. XVI I I * Din see. XVIII pn
Iu Rt gulnim' iit ul Organic IK la Regulamentul Organic pn la 1859 * Dela 1859 la ipig~
OKOASIZA TA ACTUALA * JitdM.'.1ioriili; + Ti ibmnilelu * Curile de apel * Curile cu
Jur a i * limit a Curie de Casa ie i Just i ie * Ministerul public sau parchetul * Inspectorii
judect oret i * Consiliul superior al magistraturii * Admiterea n ordinul judectoresc *
Iuiiintflnk n tuuf lstraiuni * I erarhia ,% griiddc n ordinul judectoresc * Incompatibilit i
qi Hcutiri * Tiiainovll>iItt(itc:Et * JJiscr|llii(( jixlectoreosra * Concedii * Vacane * Corpul
portreilor * Grefele * l'micLounrii judectoreti # liibliogrttfie.
BAR OU L R OMN E SC Ic I. V. GRUI A 348
KVOLU IK I STORI CA ~ .Duia origini pufl Ia (nstitiilreit func iunii (1831) # Epoca de
01 ganly.urt! a fiuic iunii (1831iBi>.\) * Epocn de organizare...corporativ (1864HJ07) *
Bpocii ele organi'/ .nre oclnia {igoyKJIQ) * Perioada unificrii organice a Barourilor
(101Q 1931) ORGANI ZA I A ACTUALA * Condl huule de adinit ere fii Corp ~
Dropt ui ilo i dat or i i l e avocat ului ~ Organole Oorpuhli Congresele generale *
Uniunea Avoca ilor din Romnia * Consiliul Baroului ~ Oasolo de pensivuii i ajutor
~ Cnsa centi'iil de. pensiuni * Casele de ajutor ~ Rspun der ea avoc atului ~ Consi
liul de disciplina ni iinrmilui * Consiliul Superior de dlacipliu a Avocailor ~ Avooa ii
piitalioi Or lent &r i noui I n Baroul i'omftneBO * Bibliografie.
, P E N I T 1 N C I AR du I3r. N. lORfHI LBSCU . , 361
JSTOKI CUT, NCHI SORI LOR ROMNETI * Dela origini pn la Regulnmentul Or
jrunic! * Dela Regulament ul Orgnnlc pan la 1930 * REGI MUL ACTUAL * P e n i
t o n o i a v o 1 0 ' Oat ogor iile do ponit onoiar e ~ Penitenciare de drept comun: de munc
.silnic, de t emni a, gren, de nchisoare corec ionalu i poli ieneasca * Penitenciare politice,
cie deteniune: grea, rlgarcaaH, simplii * Pi' Ogrosivit at sa regimului * Fuzn de izolare
iiuliviilual * l^tmi de t rat ament in comun * Colonia penitenciar siui penitenciarul tran
fiitoi iu * Liber Ut wi condi ionalii * I n s t i t u t e 1 e ele s i g u r a n a Ospiciul
pent ru iiifnictorll nllcnii i * Anexele psihiatrice * Azilul pentru infractorii cu anormalit i *
PLANUL GENERAL
I nstitutul special pentru infractorii diu obiceiu * Coloiiiu pentru vagabonzi * I nstitutul PAGINA
de corecie * Institutul de educa ie coreci v / An t r o p o l o g i a p e n i t e n a i a v ~
Laboratoarele de antropologie penitenciar * Dosarul sau carnetul antropologic * Inspec
toratul Antropologic,
CAP. VII
LEGISLA IA CIVILA de ANDREI KADULESCU i I. ROSETTI HLANESCU 369
IZVOARELE DREPTULUI CIVIL Ptln la codul civil * ntocmirea codului civil ~
DREPTUL CIVIL ACTUAL <* !Par a_o. na * Persoanele fizice * Persoanele juridice *
Numele * Domiciliul Statul civil Actele de stare civil * CSsStoria * IMvoi ui * I'i
Uniiuiea * Capacita.tea. * Minaii * Repl'ey.cntixteti minorului * lutecdlc iimua * lnuiuci
pa iunea * Consiliul judiciar ~ B si n u r i * Pat r imoniul ~ F r uct el e* Posesiune! *
Proprietatea * Uzufructul * Servitutile **Transmisiunea eredit arii a pat r i moni ului ~
Diverse categorii de motenitori * Succesiunea al) intestat * Motenitorii legitimi # Mote
nitorii neregulai * Opiunea motenitorului * Lichidaren activului succesoral * Kfi]>Drtul *
Lichidarea pasivului succesoral * SepiunUuieci patrimoniilor: * jibevalitftile * Cu Icului
rezervei * Rodnciunea [iberalitilor * lJonaiunile ntre vii * TeStnincntiil * Legatele
"Regimut'i matrimoniale <* Contractul de cstorie * Regimul dotnl * Separn itmea de
patrimonii f 0 b li g. fi i u n i ** Contractele * > Contracte bilaterale i unilaterale *
Contracte oueri>nse i gratuite * Contracte comutative i aleatorii * Desfiin area contrac
telor * Delicte i quasi ilelcte * Qnasl etmtTracte * Caiul fortuit i for a major * nt r
zierea * Daunele interese Dobnda * Conservarea patrimoniului debitorului Stlll
gei'aa obliga iuniloi' ~ Pluta * Novnimieci * Compeusalunea * Preserip iiineu extinc
tiv *r Probele * Sarciiaa probei * Prezumpiuiii legale * Diverse mijloace de prob
Contractele speciale ~ VStizarea Cesiunea de crean a * Schimbul * Lnca iuneti * So
cietatea * llnriiliitiil * mprumutul l'upo/ .stm ~> Q ai*antarea cr ean elor Fidcin
sinnea * Amanetul ^ Privilegii * I pot oci ** Ipoteca legal # Ipoteca coiivetiional *
Speeinlitate i publicitatea ipotecilor * Rangul ipotecilor * Drepturile creditorilor *
Bibliografie.
LEGI SLA I A P1KAL.A de I. C. F I I JTTI i GEORGE VR AU I R S C U 397
1ZV0ARELB LEGISLA IEI PENALE Vechile pravile * Condica penala Su
r
u Stu7.a
diu Moldova * Kegulumentul Organic * Codul pensii Gliica tirbei din ara Romneasca *
Codul pettai delu 1864 * LEGISLA IA FENALA ACTUALA Principiile Codului jit'itnl
Carol al II lei> * Pedepsele principale * Conflictul legilor penale + Crimele l delictele
contra Statului * Delicte contra exerciiului drepturilor politice i cet eneti * Infrac
iuni contra justi iei * Infrac iuni contra liujtei publice * Infrac iuni contra sdiitiltii
publice * Infraciuni contra intereselor publice * Infrac iuni contra bunelor moravuri * In
fraciuni contra familiei * Infrac iuni contra persoanelor * Infrac iuni contra patrimo
niului, .. .
PROCEDURA JUDI CI ARA de EUGEN HEROVANU 409
Procedura veche * Procedura actual * Bibliografie.
CAP. VI I I
I N ROM.NIA de OLIMP CCIULA 417
INTRODUCERE Noiunea de cult * Libertatea cultului Configuraia culticft ti Ro
mniei CULTELE NA IONALE ~ Cuit ai ortodox * CaiPiEteri are Otigmea cwltuhil or
todox n Romnia * nceputurile de organizare bisericeasca * Organizarea Bisericii ortodoxe
romne * Mnstirile i viaa monastic * Organizarea Iiseficii ortodoxe roinilne dupit ntre
girea neamului * Date statistice * Activitatea religioas culturala l na ionala a Bisericii orto
doxe * Raportul dintre liserica ortodox romn i St at * Raportul dintre Biserica ortodoxa
nnnfm i ccltlalte Biserici i culte * Biserici ortodoxe roinflue u\ aart rle grani ele "arii i
Uiscrici ortodoxe strine nlftuntrul granielor ei Cult ulgreoo oat olio ( unit ) Cnrcicterlzart!
* Oiifjiutii cultului greeo catolic n Romnia * Organizarea Hisericii greco cntolicc d 11 pil uniren
cu Kniua * Organizarea Hisericii greeo catolice thipS ntregirea ueaniului * Date statistica *
Activitatea religioas, cultural i naionala a Bisei icii greco catolfce * Raport ul dintre
Bistri j^co riitolie i Stat * Raportul dintre Biserica greco catolk i celelalte lUscrici
""CULTE IMNOUITARE Cult ul eatolio Caracterizare * Originea cultului romano
catolic n Romnia * Organizarea liisericii romano catolice diu Ratunia * Date statistice *
Raportul dintre Biserica rotuaiio catoltefl din Romnia i Statul Romn Raport ul Bisericii
romano catolicL' cu Biserica ortodox romn * Activitatea religioas, culturalii i na ionalii
a lUseririi catolice ^Cult ul i eformat (oaivin) ^ Caracterizare * Originea cuituhii reformat
(calvin) n Romnia * Originea Bisericii reformate (calvine) din Rom anin * Contribuiei
Bisericii reformate (calvine), la clesvoltiirea cultural a %Stativlui Roman ~ Cul t ul ovangelio
lut eran Caracterizare* Originea cultului evatighelic iuteraii u RomSnia * Organizarea
Bisericii cvanglielko luterane din Romnia * Date statistice * Contribu ia Bisericii evaui
ghelico luturaiK.' la desvoltniea cultural ;i Statului l^oinau * Cult ul un i t ar i an *> Carac
terizare * Originea cultului unitarian n lioiuaiiia * Organizarea Bisericii uiiitnriene <Hu
Rotninln * Bate statistice * Cult ul ttr ni9B,n.Q gl'egorian. * Caracterizate * Originea, cul
tului arincano grejjorlan u Eomflnia # Orgiutizarca Uisericii nrnicauo gregorieuc; din
Romnia. * Bate statistice Cult ul mozaio ~ Cutacterixare * Originea cultului moiaic
n Romnia * Organizarea cultului mozfllc u ~R.01u.nnia * Date statistice * Oultlll
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
mahomedan Caracterizare * Originea cultului mahomedan din Romnia * Organizarea PAGINA
cultului mahomedan din Romnia * Date statistice ~ ASOCIA IUNILE RELI GI OASA
(SECTELE) ~ Asooia iuni religioase ngduit e ~ Baptitii * Adventitii de ziua aptea *
Lipovenii * Cretinii dup Scriptur ~> Asocia itini religioase prohibit e * P 1? o o e d u r a
t r e c e r i i c l e l a u n c u l t l a a l t u . 1 ~ Bibliografie.
ORGANIZA IA, NV MNTULUI IN ROMNIA de M. POK SCU SPI NI NI , I U LI AN
l'ETER i IOSIP I. GABRF.A 443
EVOLU IA NV MNTULUI ROMNESC * I u Moldova * In Transilvania In
ara Romneasc ~ STRUCTURA NV MNTULUI ROMNESC ~ InvK, ttmntul
pr imar <+ coalele pentru copii mici * coalele primare * coalele i cursurile pentru
adul i * Scoale i clase speciale ~ nv mnt ul secundar " nv mnt ul secundar teo
letic * nv mntul normal * Keminariile teologice * nv mnt ul industrial * nv
mntul comercial * nv mntul agricol * Liceele militare ~ n v mn t ul supericn: ~
Universit ile * coalele Politehnice * Academia de Arhitectur * Academiile de Arte
Prii moae * Academiile tic Muzic i Art Dramatic * Disti Lutul Superior de Ijdiiea je
Fizic * Academiile de nalte Studii Comerciale i Industriale * Academiile de Agricultur *
coalcle Militare * coala Superioar de Rslsoiu Pr egt i r ea Corpului didact ic Exa
nwne i echivalri nt r e coala ~ CORPUL DIDACTIC ~ CONSIDERA II. GBN13
RAI/ E Rezultatele coalei romneti * nv mnt ul teoretic i practic * Popula ia
coaleEor secundare dup mediu * nv a ii iui tul universitar n raport numeric eu cel pri
mar * Popula ia universit ilor dup na ionalitate * Popula ia universit ilor pu fatui
t i * Interven ia Statului n orientarea tineretului colar * ilibUagrtifie.
STRAJ A RI I de G ral I. MANOLESCU, C. NE.DELCU i TEOFI I , SIOOROVICI 4
8 2
EVOLU IA ORGANIZA IEI STRJERETI Cercetfiii Romniei * nceputurile str
jeriei ~ ORGANIZA IA DE AZI A STRAJEI RI I ~ Organele de conducere Co
mandamentul Suprem * Consiliul Superior de ndrumare * Comandamentul Strajoi rii *
Comitetul permanent * Statul Major al Comandamentului * Comandamentele teritoriale*
1
Fonduri e Forma iunile Bti
1
B.jei:ei}tl Cuibul * Grupa * Centuria * Stolul * Cohorta *
Legiunea * Falanga strjerilor * Falanga Strjerelor * Asociaia cretin a. Femeilor
(A.C.F.) * Asociaia cretin a Tinerilor (A.C.T.) * oimii i oimmiele # Arcaii i ttre
iele Principiile de viaB, Btr&jsreasoa Dist ino iunile Bti^ajei eti * Pro Virtute *
Ordinul i medalia Straja rii * Ordinul i medalia Meritul Cultura! o pentru strjerie,
SNTATEA PUBI/ IC IN ROMNIA de i. P UP EZA, DT. VIRGILIU LEONTE, Dr. C.
GblSORGHlU i Prof. Dr. D. 1TEZINCESCU 49
LEGISLA IA SANITAR * Evolu ia legiala iai sanit are * Dela origini pn la Re
gtlamentnl Organic * Dela Regulamentul Organic pn la legea SHiritnr din 1S74 * Deln
1S74 pn la 1910 * Dela 1910 pn la 1930 ~ I iegisla ia act ual Organele sanitare *
Profilaxia i combaterea bolilor contagioase * Combaterea bolilor venerice * Salubritatea
public * Igiena industrial * Regimul farmaciilor * Personalul * Fondurile I NSTt ' fU
I UNI LE SANITARE * Evolu ia irist it u iunilor sanit are ~ Dela origini pn la Re
gulamentul Organic * Dela 1832 pn la 10.21 I nst i t u i i sanit are de St at * Serviciile
sanitare exterioare * Instltu liuiile de spitalizare i asisten * Aczmintele de ocrotire
social I nst it u ii sanit are do utiitat publioS, Eforia HpitHlclor Civile * Aez
mintcle .Brncovuneti * Epitropia Sf, Spiridon din Iniji * Liga Na ional contra Tuber
culozei * Societatea peiitrn Combaterea Tuberculozei
) i !
Copii (C.T.C) CONSIDERA II
ASUPRA SNT II PUBLICE Bibliografie.
ASI STEK A SOCIAL I N ROMNI A de C. S T AN E S C U i E L I S AB E T A C O N S T AN T K . . 5^9
EVOLU IA OPEREI I>E ASISTEN ~ Dela origini i pn la Regulamentul Organic *
Dela Regulamentul Organic pn la 1920 * Dela nfiin area Ministerului Muncii pn la
legea din 1930 * ORGANIZA IA ACTUAL A ASI STEN EI ~ Principiile legale
Asistena mamei i copilului # Asisten a defectivilor * Asisten a m!iiorilr delicven i * lie
gimul soeietilor de binefacere ~ I nst it u iile de asist en Oficiile <le Ocrotire * Dis
pensarele prenatale * Maternit ile Dispensarele de puericultura * Dispensarele mixte *
Cminurile materne * Clinicele infantile * Centrele pentru ocrotirea copiilor * Ae/.fLmiu
tele de ocrotire nchise * Aeziuintele de reeducare a minorelor * Coloniile de var *
Preventorille * Cminele de stl * Institutele jticclico pedagofjice * Azilurile pent ru nr.W "
* Aezmntul pentru needucabili * Coloniile de mincfi ~ coalale de,, asi st en * con
iele de surori de ocrotire * Cursurile de igien pentru nvtoare coalele dt moae *
coala pentru pregtirea profesorilor pedagogi * coaUi "superioar de asisten a,
CRUCEA ROIE A ROMNIEI de G rnl RADt ROSETTI 534
PRI NCI PI I LE CRUCEI ROII * OPERA CRTJCEI ROII * 18761878* 1914 191S *
1918'1936, .
CASA MUNCII C, P...R, de; AL. EVECI II 54
1
EVOLU IA CASEI MUNCII ..ORGANIZA IA ACTUAL * Asist en a me dical ~
Asist en a cuitui'a' . Asist en a mat erial Casa de credit * Casa de ajutor * Con
struc iile.
ASIGURRILE SOCIALE I N ROMNIA de G H. Miiioc , ,.. , . . . . . . 545
EVOLU IA REGIMULUI ASIGURRILOR * Riscurile asigurate * CiUiipul asigur,
rilor REGIMUL ACTUAL AI, ASIGURRILOR Asigurarea obligat orie ABigu
r ar ea facultativ ^ J ondul ftBigur&rllor Cotiza ii * Contribu ii suplimentare Orga
nizarea administ rat iv a Casei Asigurrilor ** Casa Central a ilgigururllot Sociale *
GENERAI,
Casele de sigurilri Sociale * Oficiile de Asigurri Sociale ~ Dr ept ur i l e nsiguva iJor * Ajti PAGINA
toarc bfneti * Ajutoare IL cnz de mat ernit at e * Ajutoare n caz de cicces Pensia de
Invaliditate * Pensia de accident * Pensii pent ru unnnli ncckleiitotulni,
REGIMUL GENERAL AL PENSIILOR de I ON M. RADULESCU 55a
EVOLU IA REGIMULUI PENSIILOR RBGIMUI, ACTUAL AL PENSIILOR *
Drepturile de pensie ' Pensiunile pentru vechime de serviciu * Pensiunile pentru isiur
. ml ta i * Pensiunile urmailor * Ajutoare ~ Procedura de stabilire a pensiilor 'Cererile
de nscriere iii pensii * Diihi nscrierii la pensie * Actele HcceSfire * Fia de pensiune
Pierderoti drepturilor de pensie ~ Comisia de Pensii l'i'ocedurft * Cfille de ntnc * Cnl
culnren ndemnltitii dcscnmpete * Plata pensiilor Oaaa. Generalii da Pensiuni * Con
siliul tle Administraie * Directorul General # Serviciile * Casa da pensiuni a Ofierilor.
CAP. IX
ORGANI ZAREA SOCI AL A RNI MI I de H. H. STAHI, . . , ' 559
ORI GI NI LE VUI II SOCIALE 'J'czn boiereasc * Teza l>olercnsei atciniutil * Teza
rfiuenseft ^ VIA A SOCIAL RAZI SASCA ~ F or mel e * I st or i a r&iliei * VIA A
SOCIALA CLACUASCA ~ Formele ~ I st or i a elGiai ~ CONCLUSI UNI ~ Biblia
gra/ e.
REGIMUL AGRAR IN ROMNIA de c. GAROPLI D ,
EVOLU IA REGIMULUI AGRAR Dclu legea din 18O4 pnnfl In rscoala dhi i go; *
Uela legislaia din 1908 lti reforma din 1918 * Oda reforma clin 1918 pn la conversiunea
datoriilor agricole ~ ASPECTUL ACTUAL AI, PROBLEMEI AGRARE.
.ORGANIZA IA SOCIAL A MUNCI TORI LOR de C.ROU.GE STRAT 58G
ISTOK.ICUL ASOC[A I.ON"JSMl.!I
(
UI MUNCITORESC Paul la Regulamentul Organic *
Dela Ufjjii5aitieiir.nl Organic 11 fin la legea ilin i gi o * Doln 1910 la 1521 * ORGANIZA IA
ACHTAlA A vSINDlCATUI OR PROFESIONALE Statutul legal Druptul de sin
iiicaHv.arc * Confititnirca sindicatelor * Organele sindicatelor * Cfipneitatea sindicatelor *
Organizaiile sindicale* CONSIDERA II ASUPRA MICRII SINDIC ALB IN 110
MNIA Bibliografic.
MUNCI I I N ROMNI A de CU. TRANCU IAI i >. CONSTANTINESCU . . 593
IUGIMUL MUNCII ~ E v o l u i a l e g i s l a i e i m u n c i i * ' Igiena i siguran a
miticii * Ocrotk ea femeilor i copiilor * HepaoBVil dumintecil * jMtsdic ln pfofe&ionald *
Contractul de munca * LEGISLA IA I N VIGOARE! * Conflictele colective de munc *
Organizarea plasrii * Reglemetitaten. mgraivmilor * I giena i durat a muncii * Protec ia
imincii na ionale * pregtirea, profesional * Exercitarea, meseriilor * Contractele de
munc * Munca n, .porturi * omajul * Protec ia temeilor l a minorilor <~ I NSTI TU
I I LE MUNCITORETI ~ I nst i t u i i do aupi aveghere I mnec iu niuiicli * Comisiile
de calificare a meseriilor * Comisiile ticului numea tu port uri * I i i at i t a i i da pr ot ea i o ~
Oficiile de plnsare * Cminurile de ucenici * Cursurile profesiounJe * I nst it ut ele i Inbora
toriile de psiliotelmie i oficiile de orientare profesionalfi + AdS^Qsturl pent ru mun
citori * Cminele pentru pregtirea personalului cnsnic * Centrele pentru organizarea
timpului liber * Coloniile de var pentru ucenici i ucenice * Stadioanele i terenurile
sportive muncitoreti * Caaa Construciilor * JURI SDI C I A MUNCII Bibliografia.
ORGANIZAREA SOCIAL A PROPESIUNILOII ele I ULI AN P ETER. . . . . , . ' ' . 605
CORPTOILIO PROFEvSIONALl I N TRECUTUL ROMANESC ~ ORGANIZA IA AC !
TUALA A CORPURILOR ~ Corpul tehnic al inginerilor * Corpul flriiltecior * Corpul
tehnic militar # Corpiil eliiinililor * Coipul geologilor * Corpul geoiiietrilor jirpnntori *
Corpul tehnic al statisticienilor * Corpul agronomilor # Corpul silvic * Corpul medical *
Corpul farmacitilor * Corpul veterinarilor Corpul contabililor.+ Corpul contabililor i
funcionarilor cooperatori * Corpul avoca ilor publici * Corpul didactic.
CAMERKUi PROFESIONALE ^ N. ARCADIAN . 613
CAM1KEU DI COMIR I I NDUSTRI E ~ C a r n e t e l e n a i o n a l 0 ~ At rfbu
iunl " Organizat a * Camerele de comer i Industrie * TJnhiueu camerelor de comer
iji iiuliistrlc w C a m e i ' e l o e x t r a t e r i t o r i a l e ~ Camere de comer romiine n
straiiuiatu * Cmnere rtc comer Btrine n Ruiuflutti * CAMBRULB DB MUNCA ~ At r i
bu iuni Organiaara * Camerele rlu munc UniuiLen camerelor de munc <~CAMERBLE
XVU ACIUCULTUUA. A tribu iimi ~ OrganiaarB <~ Comitetele agricole coiminnle *
Cmiicrulc de agriculturii * UniuUDa camerelor de agricultur.
CAP. X
LEGISLA IA I'lvSCAL do ANTON BALOTA, i v, VASILIU 623:
ISTORICUL AEZRILOR I'ISCALK * Bela origini pftua n secolul XVI I ; nijmcle, V
Presta iile, Oeuele, Gloabele, Birul, mprumuturile * Din secolul XVI I pftti la Regula '
lentul Orguuic * DeU Regulamentul Organic' panii, la t iuit e * Bclt Un i r e' pan i i la
depresiunea economica *. Perioada depreslunH esonoinic ~ STRUCTURA ACTUALA A
BIHTlMULUI PISCAL Coutribtt iwiile dttecte * Taxule mtHtni'e * Timbral i iiupo
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
zitul pe acte i fapte juridice * Impozitele pe cifra de afaceri, pe automobile i pe spec
tacole * Taxele de consuma ie * Monopolul t ut unului, al srii i al chibriturilor * Mo
nopolul alcoolului * Bibliografie.
RE G I MU L VAMAL de ANTON BALOT i ION M. RDULESCU
EVOLU IA REGI MULUI VAMAL <~ naint e de Regulamentul Organic * Dup Regu
lamentul Organic * REGI MUL I N VIGOARE ~ Dr ept ur i le de vama * Drepturi spe
cifice Drepturi ad valorem * Tariful vamal Tariful general * Tariful conven ional *
Tariful diferenial v Administ ra ia general a vmilor * Birourile vamale * Birourile de
vmuire l expedi ie <~ Drumurile vamale *" In traficul pe uscat * I n traficul pe ap *
I n traficul aerian # Regimul coletelor potale * I nt repozit ele v Intrepor.ite reale * I ntre
pozite nominala ** Formalit ile vamale * Doclara iunea vamalii * Verificarea mrfu
rilor # Stabilirea drej>turilor vamale * Taxarea obiectelor pentru uzul personal
al cltorilor * Prsirea mrfurilor hi vam * Cderea mrfurilor n rebut * Sistemul
draivback ului * Scutirea mostrelor fr valoare comercial * Tratisitarea mrfurilor *
Cabotajul ~ Supravegherea vamala a grani elor *> Repr i mar ea infrac iunilor * Cou
traveu iunea * Contrabanda,
ORGANIZA IA FINANCIAR A STATULUI de ANTON BALOT i ION M. RD U LESCU
EVOLU IA ORGANIZA IEI FINANCIARE ~ Dela origini pftna la Regulament ul
Organic Cislu * Perceperea durilor ~ Epoca Regulament elor Organice Epoca or
ganizrii St at ului r omn modern ~ BUGETUL GENERAL AL STATULUI * Con
st it uirea buget ului " Execut ar ea buget ului ~ ncasarea veniturilor * Repartizarea cre
ditelor * Angajarea cheltuelilor * Lichidarea i ordouau area cheltuelilor * Plata chul
tueUlor * CONTABILITATEA PUBLICA <~ I nvent arul averii publice * Contabilitatea
n partid dubl * Incompatibilitatea ntre diferitele categorii de gestionari * ncheierea
conturilor * Colturile de gesthme * Contul general de execu ie a bugetului Statului #
Contul gestiunii finan elor Statului * Contul special al datoriei publice * APARATUL
FISCAL f Administ ra iile de const at are * Circumscrip iile de constatare a impozi
telor Controlul impozitelor indirecte # Controlul fabricilor * / Administraiile de inoas&ri
i pi i *> Percep iile de circumscrip ie * Ageniile de iucasare ~ FI NAN ELE ADMI
NISTRA IILOR LOCALE * Buget ele administ ra iilor laoale * Clicltuelile * Venitu
rile * Cont abilit at ea administ ra iilor locale Conti olul buget ar CASA DE DEPU
NERI I CONSEMNA IUNI ~ Principiile de organizare * Administra ia Caaei.
CURTEA DE CONTURI de OH, ALESSEANU
ISTORICUL AC IUNII DE CONTROL A FINAN ELOR PUBLICE * Dela origini
pun la constituirea Cur ii de Conturi * Vela constituirea Curii e Conturi pn hi reforma
ei din 1929 ^ORGANIZA IA ACTUALA Organele Cur ii ~ At ribn iuuile C u r i i
Controlul preventiv # Controlul concomitent * Controlul postum ~ Jur isdic ia Cur ii.
CAP. XI
ARMATA ROMN de G ral GR. CONSTANDACHB, Lt col, N. OPRESCU i AL. COST IN . .
ISTORICUL ARMATEI ROMNE ~ Epoca armatelor naionalii * Epoca decderii mi
litare * Renaterea armatelor na ionale * Consolidarea puterii armate * Epoca rsboiului
de ntregire * Epoca postbelic * ORGANIZA IA ACTUAL A ARMATEI Adunar ea
mijloacelor "* Recrutarea * Efective ~ Alinele * Infanteria * Cavaleria * Artiluriii *
Geniul * Serviciile ~ Mai ile TJnt&i ~ Diviziile * Corpurile * Armatele ^ Comanda
ment ul suprem ~ Consiliul superior al aprrii rii * Ministerul Aprrii Na ionala *
Marele Stat Major * lin rele Cartier General ~ CORPURI LE SPECIALI. ; J a n d a r
m e r i a ~ I st oric Organiza ie act ual Ponuii luni teritoriale * Forma iuni mo
bile * For mai uni du ora * Centre de instruc ie a coli ~* M a v i n a R e g a l <
I st orie * Organiza ie act uala Cdmasnamcute * Trupe* >coli * Stnlulinionte * .llepo
z i t e * A e r o n a u t i o a ^ Aviaia * At'ivstaiii * Apnrrtrca aiiiint'rin ^ P r e g t i
r e a p r e m i l i t a r " S e r v i c i u l S a n i t a r a l A r m a t e i I st or ic ~ Or
ganiza ie aatual. ~ In timp de pace # In timp de rsboiti J u s t i i a m i 1 i t a r a ~
I st oric ** Organiza ie aotualB. * Tribunalul militar # Curtea militar de casare i ju
sti ie *
Ji
Parchetul militar # Pretorii militari * Cur ile mar iale Curtea militar de casare
i justi ie. ....
MARILB BTLII ALE ROMNILOR de N. A, CONKTANTlNgSCU
NAI NTE DE MIRCBA * Lvipta dela Adrianopole din 1205 * Btlia clin 1330 zis dela
Posada # Lupta dela Ialomi a din 1369 * ntemeierea Moldovei >v LUPTELE LUI MIRCEA
CEL BTRN ~ Btlia dela Rovine, 1394 * A doua lupt pe Ialomi a, 1397 ~ B
TLI I LE CRUCIATULUI ROMAN IOAN CORVINUL * Bit lia deia Poarta de Fier,
1442 * Lupt a dela Ialomi a, 1442 * Cruciata din Haleau! ~ RSBOIUL LUI VLAD
EPE CU TURCI I * Expedi ia Sultanului din 1462 * Atacul de noapte * Pdurea de
epe dela Targovite ~ BTLIILE LUI TEFAN CEL MARE ~ Btlia dela Baia *
Btlia dela Podul nalt ~Expedi ia lui ...Mohamed I I * Btlia dela Valea Alb, * Re
sisten a cet ilor i alungarea Turcilor * Btlia dela Suceava * Biruin a din Cotitul Cos
minului * EROI SMUL ROMNESC I N SEC. XVI ~ Radu dela Afuma i * Pet ru Rare *
Ioan Vod cel Cumplit ~ BTLIILE LUI MI HAI VITEAZUL * Expedi ia lui Siiian *
Biruin a dela Clugreni * Btlia pentru unire: elimberg, Mirsllu i Gorsldu B
TLI I LE LUI RADU ERB AN ~ Btlia dela Teiaui * nt ia biruin dela Braov,
1603 # A doua biruin deta Braov, ifin * BTLIA DELA PI NTA * Bibliografie
PAGINA
632
638
648
655
716
GENERAI ,
CAP. XI I PAGINA
VI A A P OLI TI C A R OMN I L OR D I N , AR D E AL I BU C OVI N A de I OAN GHORGESCU 759
ARDEAI.UI, ~ Rsvi tiri i nfrngeri * Domnia lui Mihni Vod Viteazul * Rolul politic
al Episcopului Ionii Jnocheiitie Mioi * Revolu ia lui Ho ia * Supplex libelus Valivelio
runi * Revolu ia din 1848^1840 * Procesul Memorandului Dcsrobiien * Consiliul I>1
rigeut ~* BUCOVINA ~ Dup Rpire * Unirea * Bibliografie,
VIA A POLITIC A RII ROMNETI I A MOLDOVEI de 1. C. WLITTI 808
Evolu ia clasei conductoare pn la 1821 * Revolu ia lui Tudor Vladmirescu * Domniile
Pmntene * Domniile Regulament nre * ipoca Iul 1848 * Preludiile Unirii Principatelor *
Unirea Principatelor * Domnia lui Alexandru Ionii Cuza * Bibliografie.
VIA A POLITIC A ROMNIEI SUB CAROL I de MIHAXI, roui ntONIABE 863
RSBOIUL PENTRU NTREGIREA NEAMULUI de JI I RCEA VUI, CANESCU S83
PRBGl'IRBA RASBOIUIA3I * Situnin la moartea Regelui Caiol I * Curentele opiniei
publice * Politic lui Ionel Brtianu I nt rarea n rsboiu * Orgoiilznrca armatei romne *
Plnnul romnesc de operaii * Contra niSaurile puterilor centrale * nsemntatea interven iei
romne n sboiul mondial * NCEPUTUL CAMPANIEI BI N 1916 ~ Ofensiva lotaflnft
diu Transilvania * Contra ofensiva Iul Maekensen n Dobrogca * Btlia dela TurtueaJa *
Btlia dela Bnzargic * REVIZUIREA PI,ANUX,UI ROMANESC DE OPERA II Con
ailivtl de r a bom dela P sr i ; opr ir ea of&naivei din Transilvania ' Bfltlia de pe ye
chea grani a Dobrogei. Al doilea consiliu : ofensiva pe dona fr ont ur i ~ Concentrarea
pentru opera iile deia Sud * Reluarea ofensivei romne n Transilvania * Ofensivii Armatei
a I I a; B&t&ia de pe Oh * Ofensiva Armatei. IV : Birtili dela. Qdorhehi ~ I NTERVEN I A
ARMATEI A I X a GBR1IAKE I N ARDEAL ~ Situa ia opera iunilor la sfritul primei luni
de rsboiu* Ofensiva cont ra Ar mat ei I ft votntlneti ~ lfttlia delii Sibiu "~Ren.Gt.imi.ea
oinn: ofensiva armat olov a i V a ~ Btlia dela Pt aidu Sovata * Btliile tlela
Crinara l'orumbuc i Brcut JIohu ~ Hi post a goi'iuan, po Hi' t ibaoiu. Ket et lgeroa
Ai' raatei a I I a ~ Ur mr i r ea Arraat oi a I I a : Btlia tlela inca * Bfltlia dela Vlcnl ~
ReU ogerea Ar mat ei de ISTovdOptiiea opera iunilor dela Plntnutula, Rtt im teita. iciet
velor pe frontul de Nord * Bntlii dela Braov, * Iletrngeiea pe graui n * Con si der a i i
asupr a campani ei din Tr ansi lvani a ~Eroarea, planului ini ial de opera ii * Insuficien ele
exetu iei * ovellc conducerii ~ ApAllARRA GRANI fRI HUN I LOI t <* Ivicoi oa rea
dumanft de a tveoe mun ii pr i n suuprinctai'O' Etfilia dela Oituz * Atacul vaci Tro
tnitlul * Luptele din valea Bieazuhii * Atacul Prcdeiilulul * Surprinderea dela Rucr *
Atacul Dragoslavelor * Ititptele dl vi Valea Olt ului*' IneeTaavoEi d u ma n i do a for a tvo
oerea mun ilor ** Iviiptele din Valen Prahovei * A doutl btlie dela Cmpulung * I,nj)te!e
din Viilea Oltului * Prima ofensiv inamic dela Jiu * Victoria romn * Situa ia opern
iilor la sfritul lunii Octamvrie. InsemnELtatea etrategiaB, a ressiatea ei dola Oit ua.
Modificarea pl an ul ui de Baboiu al inaruioului ^ Considera ii asupra aprfirii mun ilor
* Nevoia rezervei strategice <> CAMPANIA DI N MUNTENIA ~ Strpungerea dela Jiu i
evacviaea Oltentel Itetrageres. grupului. Cerna Cderea liniei. Oltului * Mackenscu trece
Dunrea # Btlia de pe Arge * Inamicul ocup Bucuretii * Btliile depe Crfcov i Rmnic
i dela Erila i Focani * Rezultatele campaniei din 1916 # lut rigi, trdri, tratative, ' *
CAMPANIA DI N MOLDOVA * Refacerea*I zbit cuireo. revoluiei ruseti * Reformele consti
tu ionale * Sit ua ia general a rs bolului n 1917 * Noua ncercare mpotriva Romniei *
. . .Planul ofensivei romnet i* Ofensiva ar mat ei a I I a ~ Victoria dela Mflritfci * Exploatu
rea. succesului * Oprirea ofensivei ^ B t t iiadelapov iiMoldovei Biitalia dela Mtireti *
Contra ofensiva romna * Surprinderea ctela Cosmeti * Btlia delfl Oitiu * Retragerea
strategic a Armatei a II a * Criza btliei dela. Mreti * Atacul dela 6 August * Atacul
dela Rzoare * Atacul Muucelului Considera ii asupr a bt liilor clolcu Mr it t i i TC&
r at i * VREMURI DB CUMPNA ~ Autonomia Basarabiei * O dilem istoric * Ge
neralul Averescu ncepe negocierile la Buftea * Condiiile sine qna xvsnit * Semnarea preli
minariilor. Guvernul Marghiloman * Pacea dela Bucureti * Unirea Basarabiei ~ VI CTORI A
~ Rsturnarea soartei armelor * Spargerea frontului bulgar * Des agregarea Austro Unga
riei * Romnia reintr n rsboiu * Unirea provinciilor romneti * A doua naintare a I lo
inuilor ti Ardeal * Tratativele dela Paris * Problema Banatului * Bolevismul n TJng.Tia *
Hatlia delii Tisa i ocupiirea Budapestei * Demisia guvernului Brtinmi. Semnarea t rat at elor ~
Considera ii genei'file asupr a raboiulul roraneso ~ Norocul romnesc 4 Dr ept at ea
lluiunL'zeiaBcii * Biblio^yafie.
VIA A POU' nC A ROMNIE SUB FERDI NAND I d
f
C. I XI SCU
9 3 7
DOMNIA REGELUI CAROI, kh l lea de cnzAR PRtRBSCU ,
Pmntul, satul, rimul * Opera CulturaSTi * Organizarea spirituala a tineretului * Otirea
i Armamentul * Biserica i gospodria. Alte nfptuiri, * Agonia vie ii de partid * Xoita
Constituie.
ROMNIA IN VIA A INTERNA IONAL de GEORGB SOFRONIB 971
TrausTormrJle Statutului iuterna ioual, juiidic i politic, 11 formele de St at ale Na iunii 1U>
niue * Na iunea romn i principiul na ionalit ilor * Romnia Su endnil nouilor organisme
internalotiale # Pacifismul su constructiv * Pozi ia sa fa de Societatea Na iunilor * ,U
ligii interna ionale * Problema optan ilor unguri Competin a Coniisiimii J iirapeue a DutiflrJl *
Factorii determiuati i, politiei i juridici ai sistemului de alian e i de securitate diplomatic,
a Romniei * Alinu a. polono romn, * lvolu ia rela iilor ronitio ruse * Roinfiula n Jlicn
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
n elegere * Geneza Micei n elegeri * Evoluia i rolul ei n noua comunitate interna ional * PAGINA
Relaiile cu Ungaria * Poziia Romniei n cadrul alianelor occidentale * Semnificaia lor
juridico tHplonmtic * Spre elaborarea pactului n elegerii Baicaiiice * Bconwnin sa juri
dico diplomatic * Caracterul complex ol angajamentelor interna ionale ale Romniei *
Btbiliogyafie,
INDICELE AUTORILOR
INDICELE MATERIEI 1007
HR I I PI^ANK I N AFAR DE TEXT
HR I PAGINA
HARTA CLASIFICRII JUDE ELOR DUP CARACTERELE LOR GEOGRAFICE DOMINANTE . ,
A
ft
HARTA PROVINCIILOR ISTORICE I GEOGRAFICE ^g
HARTA FIZICA, ADMINISTRATIVA I POLITIC A ROMNIEI JQ
HARTA EVOLU IEI PQLITICO TERITORIALE A ROMNIEI 5S
HARTA REZULTATELOR ALEGERILOR l'ENTRU ADUNAREA DEPUTA ILOR 242
HARTA ORGANIZRII JUDECTORETI
HARTA ORGANIZRII SANITARE A ROMNIEI
HARTA ASIGURRILOR SOCIALE IN ROMS.NIA . .
PLANE
MAJESTATUA SA REGELE CAROI, I I
MRIA SA MARELE VOEVOD MIHAI DE ALBA IUIJA
FRAGMENT DINTR'O SCRISOARE A LUI JIIHAI VITEAZUL . , , , , . . . . L6
TI PURI I COSTUME ROMANETI , . 3O
TEFAN CEL MARE 3 6
CONSTANTIN BRNCOVEANU 4 0
NEAGOE UASARAB CU FI UL SU TI ODOSIE 5 6
NSEMNELE REGALIT II ROMNE 84
DECORA IUNILE ROMNETI (ORDINELE) 8 6
DECORATIUNILE ROMNETI (ORDINELE) 8 8
DECORA IUNILE ROMNETI (CRUCILE) 9O
DECORA IUNILE ROMNETI (I NSI GNE I MEDALII) 9 4
TIMJ3RILE POTALE ROMNETI, I 1 2 6
TIMBRELE POTALE ROMNETI, I I 1 2 8
TIMBRELE POTAI.E ROMNETI, I I I I 3 O
ALEXANDRU IOAN CUZA I 7 4
REGELE CAROI, I I 7 6
MANIFESTUL M. S. REGELUI CAROI, I I , FN AUTOGRAF 20O '.
GRIGORE IV GHICA, DOMNUL ARII ROMNITI 2 0 4
MIMAU, U U, DOMNUL RII ROMANETI 2L6
ALEXANDRU DI MI TRI E GHICA, D01INUL RII ROMNETI 2 3 S
UN HRISOV AL LUI MATEI GHICA 3 2 4
GHEORGHE BIBESCTJ, DOMNUL RII ROMNETI 3 5 4
I, 1". S, S. DR, MIRON CRISTEA, PATRIARHUL ROMNIEI . . . . . 4 3 6
GRIGORE I I I GHICA, DOMN AL MOLDOVEI I AR, RI I ROMNETI , . F". Z"". ']'"." 4 9 4
UN HRISOV AL LUI GRIGORF, GHICA, DOMNUL RII. ROJLSNKTL 5 0 2
TIPURI DE BOIERI DIN SEC. XVII I XVIII ; "", T' 5 8 8
ARMATA ROMN, UNIFORME . .
L
.. 6 7 8
ARMATA ROMN, UNIFORME ."' . 6 9 6
CE.ESUS ARTND BOG IILE SALE LUI SOLON (MIHAI LA CURTEA MPRATULUI RUDOI, F) . 7 3 6
INTRAREA LUI MIHAI VITEAZUL I N ALDA IULTA 7 6 0
GHEORGHE BIBESCU I STATUI, SU MAJOR 84O
MAJESTATEA SA REGI NA MRIA , Q38
CONSTITU IUNEA ROMNIEI DIN 27 FEBRUARIE 11/ 38, PE HRTIE JAPAN . 20O
GEOGRAFIA ROMNIEI
FIZICA POMTI CA ADMINISTRATIVA.
Romnia pvcxinttt, din eniv/a we'/.ftrii oi la nt reit a
rspntie a marilor inuturi geografice europene, trei
fa ade: fa ada care privete spre ltn'opa cent rala;
faada meridional; faada continental, Prinse ns
tustrele de lan ul Carpnilor, unde KG ntlnesc i
comunic ntre ele prin numeroase psuri, cefe trei
faade se contopesc n unitatea armonica a pauifuv
lului romnesc. Kxpresia unitate armonic , uu i
nsii o simpl vorb ei o realitate pe caro o demon
strca/ .ii modul cum se mbin relieful, cliniii, apele,
vegeta ia, zonele de populaie, felurile do t raiu, udic
elementele geografice care alcituc sc o unit at e natu
ral i politic, Dar mai ales relieful comand aceast
tmitate complex,
A) hitr' adevr, u mijlocul rii, o depresiune; larg
i nalt de 500 800 111 (THANtfFLVANJA), e n
conjurat de mun i din trei pr i: Munii Apuseni,
ntre Mure i Some; CarpaU Sudici, nt re Mure
i Olt ; CarpaU limritcui, ntre Olt i Someul
Mtire. Numai ctre NW, rama muntoas e redus
la valoarea unor dealuri relativ joase i frag
mentare. (Nu i o ntmplare astfel c tocmai prin
aceast, parte, fostul voievodat ttl Transilvaniei, s'a
revrsat u afar ctre cmpia Tisei), I n bazinul
intramuntos al Transilvaniei, Mureul desparte dou.
regiuni cu caractere deosebite: &Cmpia, mai joas
i ccspixdurit, la Nor o i podi ul Tmavclor, mai
nalt i nc bine mpdurit, la S,
li) OAHi'A ii nconjoar, dup cum am vzut,
prima regiune i formeaz a doua marc unit at e
naturalii a arii. Dup caracterele lor (nl ime, masi
vitate, vegetaie, grad de umanizare, et c), se despart
n trei numiri principale:
3. Carpaii RAumlmi, ntre izvoarele Tisei i Pra
hova. Ivi cuprind pu ine masive de peste 2000 111
(CiUivumii, Rodit), au nlimile cele mai frecvente
ntre :i,3ooT.;JOO iu, multe psuri, ns toate peste
eumpene de ape la 800 1400 ni, i sunt st rbt u i,
n lung, de numeroase depresiuni nln uite, aproape!
fr ntrerupere, dela N la H, Acestea din urin
despart ramura rsritean a Carpa ilor n trei iruri
principale cure, dela W la V, sunt: Munii Vulcanici,
Cariaii (adic munii propriu zii) i Submfpai
(euri prin straturile lor puternic*; ncreite, sunt
intuii, iar prin nlime, dealuri).
2. Curfaii Sudici (sau McriUitmuli) s:e ntind ntre
valea Prahovei, Dunre i doua depresiuni n form
de culoar (Timi Cemu i Bislm), sunt cei mai nali
(frecvente vrfuri de peste 2000 i cteva, peste
2500 iu din care cawz,a ghearii, de pe vremuri au
lsat urme importante nluutral lor) i cei niui ma
sivi. Vatra vi transversale i au desfcut n tot attea
taiitioaiH
j
tiiuilonse: Hiwf^ii, ntre I'raliova i Diini
h ovi a; l'ngfmi ii. I nt r e Dt nbovi u i OH; Vurnj!,ii},
nt re Olt: i J i u ; (riuieunul, nt re j i u i Dunr e.
;}, ('arpnjii Apuseni (sau Vninlul Carfulie Apusean)
in deln Dunre la Siiiiie eosistitue jMirU'u ti>iL
luai jnus i nmi frajiiicntttil din ntregul lan al
Curpa ilor Romneti. Tutr'adevr, depresiuni, care
nainteaz dinspre cni])i<.: n chip de golfuri, ptrund
pnu n inima lor iar prbuirea Hcoarei n W (unde
este iv/ inareli; es pfuionie), a avui: rejitircusiuiu
i asupra mun ilor curi au fost rup i n ii'opto ilin
ce n ce mai joase, dela rsrit spre apus.
Mureul desparte dou urli de masive n Frontul
Carpatic apusean: la N, Munii Afimem forma i
dintr' uii hustiou cent ra!, tuxtfc de peste iHod iu (1H
liorul) i o serie de culmi joftsc (de obied stih 1000 ni),
dispuse radiftr n N {Munju de Amin i Mose i
sau hnesen), in W (Vduvea Craiului, Codrul i '/ ,a
rnndul) i n W (Munii Metalici i ui Trmhihti);
Ia Buci, gmfia Banalului, format din doini masive
desprite ntre ele prin golful iarj de cftmpie al
Timiului (Poiana Rusci i Munii Banutvtvi).
C) mAI
f
X7iI,K iM.HlCATtl'AT.tcK. )>e jur m
prejurul mun ilor urmeaz, n afar, 7.011a donIuri lor
pericarpnttee. Dup nl ime!, lrtinio i prudul de
ncre ire a pturilor alctuitoare i dup formele
dominante, aceasta ac mpart e n:
1. SnhcarfaH, dealuri nalte (70(1 uno iu ulii
tudine maxim), st rmt e i despr it e de mun i prin
denivelri caro depesc ano 111 i prin ulucul de
presiunilor subcarpatice, 11111 i clar n Moldova. KIe
se ntind dela Cerenm, unde sunt rod usc la c iva
km lime:, pn la Dmbovi u nude t rec do 30 Icni.
Incre irwi violent a pturilor diu cato suut cuni
puse, a provocat venirea la suprafa a 11 wiiri i
ptnilului, .Ue. uic lioy;aia Iov n nctrttt dtnu"v sni
ncretin,
a, l'inljor imlit stui fmttiifvrilc deluroase prcv arpufhe,
Cutele subcarpatici! se continuu u
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
boviei, pn dincolo de Olt, ns ele sunt mascate
n cea mai mare parte a lor, de materialele (pietri
uri i nisipuri) cu care apele an cldit, sub munte,
o vast platform nclinat domol spre Sud, pe o
lrgime care depete, ctre mijlocul ei, ioo km.
(Platforma Getic sau Oltean),
Scufundrile i deformrile suferite n timpul ridi
crilor recente ale Carpailor i apele curgtoare,
au provocat mari schimbri n acest podi, altdat
peri'ect neted .i nentrerupt. Iu apropierea munilor,
au luat astfel natere o serie de depresiuni, despr
ite ntre ele prin pinteni nali cobori clin muni.
(Cele mai tipice sunt: depresiunea Cmpulungului n Iv
i depresiunea Oltean, n W Oltului). I,a Sudul ace
stor depresiuni i ntre de, apele au sculptat nume
roase vi consecvente (de direcie N S), care au
descompus platforma ntr'o .serie de culmi de peste
400 m, E zona muscelelor. In sfrit mai la Sud,
se pstreaz mai bine netezimea de podi a spin
rilor de dealuri, de obiceiu strmte i dispuse cnd
divergent, cnd convergent, ntre afluenii Dm
boviei, Argeului, Oltului i Jiului. E regiunea
dealurilor joase, n care, din cauza acestei dispoziii
a culmilor, circulaia dela W ctre E e foarte
anevoioas, iar pe vi i pe culmi, considerabil
nlesnit.
I n apusul rii se ntlnesc, desprite de golfu
rile Cmpiei Tisei i de vi, aceleai amfiteatre de
pietriuri i uisipiri, cnd rnai slab, cnd mai bine
pstrate. Intre Timi i Mure, podi ul Lipovei re
prezint astfel un fragment mai ntins din aceast
platform apusean de sub munte. In N Mureului
ns, ea este redus cnd nu i complet inexistent,
ca de pilda n faa muuilor Zaraud, la cteva
petice nensemnate, alctuind ceea ce s'ar putea
j. numi dealurile Cri ene. Din linia munilor de Aram,
situaia se schimb din nou cci, ntre captul de N
al munilor Apuseni i latura interioar a Carpailor,
se interpune o vast zon deluroas. Strpuns de
cteva resturi de muni cristalini, ea are o dubl
nclinare: ctre NW, adic spre cmpia Tisei (dea
lurile Slajului) i ctre SE, adic spre bazinul
Transilvaniei, (dealurile Clujului i ale Brezei sau
Lftu ului). ntreag aceast regiune deluroas din
NW Ardealului, e cunoscut sub numele de Plat
forma Some an.
D) PODIURILE EXTERIOARE. X. In rsritul
Subcarpailor, se ntinde, pn n Nistru, Ceremu,
Marea Neagr i Dunre, o singur unitate de relief:
podi ul Moldovei. El a fost cldit, din pturi suc
cesive slabe (nisipuri, argile, marne) i tari (calca
re, gresii, conglomerate), pe temelia scufundat a
platformei Podolice de peste Nistru, i cuprinde trei
mari regiuni naturale:
a) I4& N, n axa Prutului, o regiune de dealuri
joase {de obiceiu sub 200 in), despdurite i slab
populate: depresiunea Prutului de mijloc.
b) In jurul acesteia, o ram de dealuri nalte,
format din masive mai rsrite (300600 m), m
pdurite i din locuri mai joase, despdurite, culti
vate i cu sate numeroase: podi ul nalt din N Mol
dovei, Intre masivele mpdurite ale acestuia sunt
dou (masivul Brladului superior i masivul Bacu
lui), care despart Podiul Moldovei de Sus.
c) Podiul Moldovei de Jos. Acesta este o plat
form asemntoare cu cea Oltean, adic o supra
fa plan care coboar domol spre SW i pe care
apele au fragmeutat o n numeroase culmi, din ce
n ce mar largi ctre Mare i Dunre, unde podiul
capt aspect de cmpie {cmpia Basarabiei pro
priu zis).
2. Podi ul Dobrogei. Se ntinde ca o mas ridi
cat, ntre zone joase i umede (Balta i Della Du
nrii, la W i N; Marea Neagr, la E; depresiunea
Lom Provadia, la Sud, dincolo de grani, n Bul
garia). Podiul Dobrogei este format din d.ou pr i
distincte:
a) Un podi calcar os prehalcanic (podiul Dobro
gean propriu zis), pn la o linie, Mamaia {la Marc),
Hrova (la Dunre). Aceasta e o platform ncli
nat dela S (unde trece de 500 m) spre N i rmaii
mas neted numai ntre afluenii Dunrii i Mrii
Negre.
b) M unii Dobrogei nordice. Acetia sunt. mun i
strvechi (mar vechi dect Carpatii), tocii de ape
pn la aspectul actual de podi. Alctuii din roci
foarte variate (granie, porfire, isturi verzi, quar
ite, calcare, et c), ei ari fost mai biire sculpta i de
apele actuale numai n NW, spre Balta Brilti,
singura parte unde ei au din aceast cauz, aspectul
munilor adevrai.
E) CMPIILE} sunt regiunile cele mai joase nle
rii i nconjoar la exterior zona dealurilor peri
carpatice i de podi.
1. Cmpia Tisei se ntinde u apus i e format
din cmpuri mai nalte i avntate i altele, foarte
:
ntinse, joase i mltinoase. In N Mureului, IU>
muiei i au revenit aproape numai petecele de cmpii
de sub munte i o parte din esul mltinos al So
meului, In Sudul Mureului ns, cea mai mart;
parte rmas dincoace de grani, este joas t
cuprinde vile Timiului i Begi.
2. Cmpia Dunrii de jos (sau Cmpia Romna).
E cea mai ntins i mai bine ncadrat (la S i l',
marginea nalt a podiului Prebalcauic i Dobro
gean; la N, platforma Getic, Subcarpaii i mar
ginea podiului Moldovei). Spre deosebire de esul
Tisei, cmpia Dunrii de Jos a fost despr it (te .
ape, n cmpuri iialte mai strmte i mai nume
roase n mijlocul ei (Gvanul Burdea, Vlsia), mai
largi i mai uscate u E (Brganul) i n W (Bur
nasul, cmpia Olteniei).
3. Balta Dunrii (larg de aproape i peste 10 km,
dela Giurgiu n jos i Delta (peste 80% apa), sunt
n fine prile cele mai recente i cele mai umede
ale rii.
RE EAUA HIDROGRAFIC. Gruparea marilor uni
t i de relief n jurul Carpailor i n chip de amfi
teatru cu treptele cele mai joase n afar, precum
i mprejurarea natural c ploile cele mai abundente
cad n muni, au fcut ca reeaua hidrografic si
Romniei s prezinte o dispoziie radiar, Acest fapt
a nlesnit i nlesnete legtura ntre marile grupe
de relief i deci rspndirea formelor de viea (plante,
ENGfCLOPEDIA ROMANEI
RONANiA
CLASIFICAREA JUDE ELOR
DUP CARACTERELE LOR GEOGRAFICE
DOMINANTE
PROF. VINTILA MIKAILESCU
V.
o
/
r

m
L EGENDA
Judee de depresiune
" bazine fluvistile (vi)
pdure
step
munte i cmpie sfepic
pdure i step
Limita psdurei
Voi. I Politic Administrativ Reproducerea interzis
GEOGRAFIA ROMAN EI
47
animale, populaie) din interior ctre periferia n
chis de ape mari (Nistru, Marea, Dunrea, Tisa),
Grupate pe bazine n. interiorul mun ilor, rurile se
mpu ineaz i distan eaz n cmpiile exterioare;
Some ul, Cri ul, Mure ul, Bega i Timi ul, n W;
Jiul, Oltul, Arge ul, Ialomia, n S; Buzul, iretul,
Prutul, Nistrul, n E. Intre aceste ape mari, rurile
mai scurte izvorte din dealuri sau cmpie, scad
extrem de niult sau seac n timpul secetei de peste
var. De aceea foarte multe (afar de cele mai
import ant e. ca Desn uiul, Vedea i Teleormanul,
Clin uiul, Cogdlnicul, Brladul, Jijia i Rutul),
au fost transformate prin diguri, n salbe de
iazuri.
mpu inarea i distan area apelor n cmpiile ex
terioare st n legtur i cu puternica insolaie i
scderea predpita iunilor (300600 mm anual, fa
de 8001300, n munte) n aceste pr i ale rii.
De aici i prezen a celor dou forme de vegetaie
dela noi: stepa, n regiunile cu mai pu in de 500 mm
precipita iuni anuale i pdurea, u cele cu mai mult
de 500.
Pentru popularea rilor carpatice romneti i deci
pentru orgauizarea lor politic i administrativ,
aceste dou mari formaiuni vegetale au avut,
firete indirect, un rol botrtor. Pdurea, care a
cobort i n step pe vile mari, e ara cea veche i
a fost totdeauna bine populat spre deosebire de
step, folosit temporar i mult mai pu in intens
n cmpurile ei nalte acoperite de ierburi (psto
rie, nego, rzboiri) i mai regulat pe vile ei umede
cu adposturi de pdure i stuh. Nu i de mirare
astfel c locuitorii au deosebit prin nume speciale
regiunile stepice i pe cele mpdurite clin imediata
vecintate a acestora. De pild Bugeacul, limitat la
N de codrii Bacului i de cei ai Tiglieciulm, e stepa
dintre Mare i Nist ru; Dobrogea este stepa dintre
dou pduri (Tulcea, n N i Deliormamtl, n S);
Brganul este stepa din rsritul codrului Vlsiei;
Burnasul n fine e stepa djn Vestul Vlsiei i Sudul
Teleormanului (nume poate de origine cuman, al
unor h iuri de pdure din actualul jude Teleorman).
Exist ns i alte regiuni de step sau inuturi dejj
pdurite cari dei n' au totdeauna numiri populare,
nu constitue mai pu in, unit i naturale aparte. Aa
sunt, n N Moldovei, stepa Jijiei i a Blilor; ara
Scpcniului (regiune despdurit la N Cernu ilor);
Cmpia Transilvaniei ( inut despdurit ntre Mure
i cele dou Somee); stepa Tisei (parte din ntinsa
Pust I'anouic).
Relieful, clima, apele, vegeta ia, et c, ngdue
deci deosebirea mai multor mari regiuni naturale
u cuprinsul Romniei. Ele se altur ns unele
de altele i se leag, prin dmrmu viloi i al
culmilor radiare, n acea armonic imitate complex,
care constitue personalitatea geografic a rii noa
stre .
Contiin a acestei unit i complexe, corespunz
toare unit ii na ionale, a venit ns trziu (nu nu
mai la noi de altfel), odat cu sporirea neamului
romnesc i a puterii lui politice; iar pn
1
la intrarea
n funciune permanent a acestei contiin e, cefe
trei faade geografice au trit viea a lor politic st rns
ntre graniele imitailor nat urale corespunztoare,
Nu i de mirare astfel c au exist at aici, n Carpa ii
notri, socotii cu anexele lor externe, trei principate
deosebite: al rii Romne ti, ct re Europa meri
dional; al Moldovei, ctre Europa cont inent al;
al Transilvaniei, (cu adausele ei de dincolo de Front ul
Carpatic Apusean), ctre Europa Central.
A) ARA ROMNEASCA ncepe din crestele Car
pa ilor (socotii pe distan a Por ile de Fer cotul
dintre Bazinele Buzului i Putiiei) i ine pn la
Dunre; este deci cuprins de pret ut indeni ntre gra
ni e naturale, singura parte cu hot ar variabil n de
cursul veacurilor fiind cea din cmpia iretului, unde
mai trziu s'a fixat grani a la Milcov.
Apele care coboar spre Sud apoi din ce n ce
mai ctre rsrit, pe msur ce ne apropiem de
iret, arat drumurile de coborre a vegeta iei, ani
malelor, populaiei i bogiilor, spre esuiile cu pa
une i mai apoi cu cereale; clar mai arat ceva:
drumul Mrii, la care nu se poat e ajunge dect
peste pmntul Dobrogei. i astfel, aceast provincie
i a descoperit o funciune de anex a rii Rom
neti, ori de cte ori im popor carpatic {acelai, de
cnd avem date), s'a gsit n expansiune liber ctre
Mare. Aa a fost pe vremea lui Boerebista, care st
pnea clin muni i pn la Vama; aa, n vremea
lui Mircea cel Btrn; i tot astfel u vremurile
noastre.
Din Carpai, n Dunre i pn la rmul Mrii
Negre, se ntinde aa dar ara Romneasc,
unitatea geografic a Sudului Romniei de azi. Ea
cuprinde trei mari regiuni nat urale mai restrnse i
cu caractere, ntr'o msur oarecare, deosebite:
1. Oltenia. E un amfiteatru de mun i, dealuri i
cmpie, orientat dela N catve S i ncadrat ntre
grani e naturale (Carpaii, Dunrea i Oltul). I n
legtur strns, peste defileul Dunrii, cu Craina
locuit i azi de Romni i prin an ul Tinii Cenia,
cu Banatul, ea s'a individualizat mai lmurit, r
mnnd ca Bnie ntre hotarele actuale, abia dup.
ntemeierea principatului rii Romneti.
2. Muntenia, Asemntoare, n partea "e apusean
cu pmntul Olteniei, cuprinde, 111 rsrit, mai multa
cmpie (Brganul) dect dealuri (Subcarpa i). i
hotarele ei sunt lmurite: Oltul, n W; la S i E,
Dunrea, care curge aici n lungul malului abrupt
al podiului Prebalcanic i Dobrogean; la N, u
sfrit, marginea nalt a podiului Moldovenesc i
Milcovul, ap nensemnat rt cind prin esul fr
pant al iretului de Jos,
3. Dobrogea. E una dintre cele mai clare unit i
naturale din cuprinsul rii, pent t uc este ncadrat
din toate prile de depresiuni {Balta i Delta Du
nrii, Marea Neagra i an ul Iyom Proyadia, la Sud,
n Bulgaria). Nu toat aceast regiune intr ns
ntre graniele statului nostru, cci hotarul sudic al
acestuia trece, ntre Ecrene i Turcmil, pe povr
niul nordic al masivului Deliormanului, adic las
nlimile cele mai mari de deasupra vilor I^om i
Provadia, statului vecin.
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Prin aezarea ei n drumul ctre Marea Neagr
i n acel de invazie, dinspre stepa ruseasc ctre
Balcani i viceversa, Dobrogea a fost totdeauna un
inut de trecere deci o rspntie i o zon de amestec.
(Clim pontic dar i cu caractere meridionale; ve
geta ie de step i de pdure mrginae dar i cu
multe elemente mediteranee; popula ie carpatic dar
amestecat cu neamuri balcanice i cu altele din
marea step rus (Ttari, Rui). Tocmai acest ca
racter constitue ns originalitatea ei.
Bj MOLDOVA, Ca mare unitate geografic veri
ficat de un lung trecut istoric se ntinde din^ Car
pa ii rsfiriteni (socotii dela Ceremu, pe linia de
despr ire a afluenilor Bistri ei, Trotuului i Putnei)
pn in apa Nistrului, Marea Ner.gr, Dunre, iret
i Milcov. Numai ntre aceste grani e se poate vorbi
do adevrata Moldov aa cum ea a fost stpnit
de voievozii ntemeietori i de urmaii lor pn n
Hpoca Fanariot. Vicisitudinile istorice i au despr it,
temporar, stepa din S (Bugeactil) numit, n partea
Iui de cmpie din lungul Mrii Negre i al Dunrii,
Basarabia; i, mult mai trziu, col ul din NW po
reclit Bucovina dup codrii de fagi cari i azi se
mai cunosc acolo sub numele de bucovine; n fine,
ntinsul teritoriu dintre Prut i Nistru botezat Ba
sarabia prin extinderea calculat a vechiului nume
din Sud. Aceste bxtci, rupte cu silnicie dint r' un
inut natural, nu corespund ns ntru nimic unor
realit i geografice: relieful, clima, vegeta ia, popu
la ia dominant (Moldovenii), sunt aceleai de am
bele maluri ale Prutului. Acesta nu poate fi deci
un hotar cum nu era hotar nici mcar pentru ju
de ele de alt dat, renviate azi, par ial, tocmai
dup modelul vechei mpr iri administrative. (V. de
pild harta lui Dimitrie Cantemir).
Cu att mai pu in este justificat geografi ceste,
deosebirea unei provincii a Bucovinei, ale crei ho
tare SE taie n curmezi vile Prutului, iretului,
Sucevei i Moldovei, adic drumurile cele mai um
blate ale Moldovei Vechi.
Singura submpar ire fireasc a Moldovei, n eleas
ntre grani ele men ionate, rmne astfel cu oare
care modificri cerute azi, de evolu ia popularii
tot cele admise de voievozii desclectori dinspre
intuite: ara de Sus adic n susul apelor (pn
la Trotu i la N masivelor nalte din mijlocul po
diului moldovenesc), ara de Jos adic din josul
acestora i Basarabia (sau, n neles mai larg, Bu
geacul) adic regiunea de step din S E. I nt re acestea,
individualitatea geografic cea mai rspicat o are
Bugeacul (stpnit cteva secole de Tt ari i orga
nizat ca unit at e teritorial aparte).
C) TRANSI LVANI A, I n nelesul larg dar for at,
ntrebuin at i de administra ie, nsemneaz rile
romneti de peste Carpa i. Ele nu constituesc ns
o unitate dect ca direc ie de ndrumare a apelor
(i nc nu a tuturor), a drumurilor (i nu a tuturor)
i a relaiilor economice i politice (dar nu exclusive
.i nici singurele naturale), dominante din voia m
prejurrilor istorice n trecut. Coexisten a elemen
telor de viea (plante, animale, popula ie)' carpatice
(dominante) i central europene (secundare) dei con
stitue o caracteristic a inuturilor de peste mun i,
nu nsemneaz n scum am vzut i n cazul
rii Romneti sau al Moldovei o rupere a ace
stora de marea unit at e armonic a rilor carpatice
romneti. Orientare relativ spre Europa Central,
da; desfacere de axa Carpailor ns, nu.
nunt rul acestui teritoriu, unitar ca orient are
relativ, se deosebesc ns cteva regiuni geografice
cu trecut istoric i administrativ adesea separat .
Acestea sunt :
1. Transilvania propriu zis sau Ardealul formal;
dintr' o depresiune deluroas (cttveta Transilvaniei}
i o serie de mici ri cuprinse ntre mun ii mr
ginai sau la contactul dintre ei i podi (exempie
tipice: ara Moilor, ara Ha egului, ara Oltului
sau a Fgraului, ara Brsci, et c) . V. i partea I .
2. ara Maramure ului. Fost voievedat desvoltat
ca nt r' un cuib de munte ntr'o depresiune delu
roas nchis ntre lan ul Carpa ilor Pduroi i Mun ii
Vulcanici, Ba comunic cu exteriorul numai prin
por i (poarta Tisei dela Husl aprat pe vremuri
de o cetate) sau psuri de nl ime (Frsinet, Prislop),
Grani a politic dintre Cehoslovacia i Romnia EI
t iat n chip nefiresc n curmezi acest i nut
natural odat n ntregimea lui romnesc iar astzi
locuit, n part ea lui nordic, de Ruteni.
3. ara Cricurilor. E cuprins ntre crestele ma~
sivului Bihorului, Mure, Tisa i o linie care des
part e neperfect, peste creste de dealuri, bazinul Tran
silvaniei de dealurile Slajului i de jude ul Stmsir.
Ea este format dintr'o cmpie n mare part e
mltinoasa (Nordul cmpiei Tisei} i o serie de
depresiuni bine populate cuprinse nuntrul margiuei
muntoase i deluroase din rsrit. (Ex. tipice: 'ara
Cpuului i a Chioarului n N ; golfurile de cturAt
ale celor trei Criuri, n S). Numirea i vine dela
aceste trei Criuri,
i ara Criurilor cu anexele ei (Slajul i St
marul) a fost tiat n chip nefiresc de grani a
spre Ungaria. In felul acesta cea mai mare parte a
cmpiei a rmas statului vecin.
4. Banatul. Ca unitate natural e ncadrat ntre
mun i (la E) , Dunre (la S), Tisa (la W) i Mure
(la N). Ca i ara Criurilor, el este format diutr'o
parte a Cmpiei Tisei (i aici, tot mltinoas n cea
mai mare part e a ei) i un numr ele ri sau de
presiuni cuprinse nuntrul mun ilor din rsrit (Ex.
tipice: ara Almajtiltii; depresiunea alungit Timi '
1
Cerna, et c) . Avnd n trecut, un rol de paz a gra
ni elor, Banat ul s'a bucurat de o organiza ie mili
t ar aparte i, implicit, de oarecare autonomie. Azi
este i el mpr it ntre Romnia i Jugoslavia.
Viea a local, care intereseaz de aproape i ad
ministra ia unei ri este, azi, legat mai pu in de
cuprinsul unei provincii ca Transilvania, ara Ro
mneasc sau Moldova i mai mult de condi iunile
strict locale mrginite la o vale, un cmp acoperit
de ierburi sau cereale, la o balt, la ar de munte,
etc. Aceste mici unit i naturale st au astfel la baza
organizrii muncii zilnice a locuitorilor unui inut .
Cu ct popula ia mai ales cea rural e , scoas
ENCICLOPEDIA RQRNtEI
LEGEND
"lafgnste provinciilor
geografice si istorice
naturale
Marginele subdiviziunilor
principale
Margineie naturale
Masivele nalte din mijlocu!
Moldovei
PROVINCIILE ISTORICE
f GEOGRAFICE
DE
BROR. VINTiL M1KILESCU
Narginee marilor regiuni de
reiief (muni, dealuri, cmpii)
Vol . I Polstic Administrativ
Reproducerea interzis
GEOGRAFIA ROMNIEI
49
mai des din cadrele acestor unit i i este silit s
le depeasc trecnd peste piedici grele i strb
tnd distan e disproporionate, cu at t paguba pentru
individ i pentru colectivitate este mai mare, De aici
organiza ia primitiv, mai pretutindeni n limitele
regiunilor naturale.
I,a noi nu s'au petrecut lucrurile altfel. Se poate
vorbi de aceea pentru trecut cu mai mult drep
t at e chir, n bun parte, i pentru prezent de te
meiul geografic al mpr irii administrative.
Pentru a urmri acest lucru, e suficient sa intrm
n oarecare detalii referitoare n special la relieful
i la marile formai uni vegetale ale rii.
A) INim/ RILl im MUNTE l' DE DJCAI,CJR.
Mun ii notri i chiar bun parte din dealuri cu
prind datorit micrilor scoarei i eroziunii
numeroase miei regiuni mai coborte (plane sau de
luroase) mrginite de nlimi. Acestea sunt dup
terminologia tiinific depresiunile iar dup cea
popular, dar nu pretutindeni i nici totdeauna,
rile intra i subcarpatice i cele intracolinare.
Popula ia a cutat totdeauna aceste locuri mai
uor de folosit pentruca oferiau adpost, un climat
mai pu in aspru fa de nlimile vecine, posibili
t i de exploatare multiple (i n depresiune i n
cadrul nconjurtor), o circulaie mai lesnicioas, etc.
i! faza organizrii patriarhale (cnezate, vowodate),
aceste nuclee de populaie, au format tot attea, uni
t i locale care alipindu se, cele mai mici unele
de altele, au dat judeele sau inuturile de mai trziu.
I at deci o prim categorie de jude e cu baz
geografic.' i. Judeele de depresiune. Ele se in lan
n apusul rii din Nord ( ara Maramure ului) prin
Sat mar (cu ara Lpu uhii i a Chioandui), Slaj
(cu depresiunea imleidui), Bihor (cu golfurile do
cmpie ale Cri uhii Repede i Negru), Arad (cu ara
Zamndnhii), Severin (cu culoarul Titni Cema) i
Caras (cu golful Oraviei i ara Almajuhii), pana
la Dunre. Urineaz apoi seria din periferia luntric
a Transilvaniei propriu zise: jude ul Hunedoara (cu
ara Haegului), Sibiu (cu depresiunea Sibiului i
ara Amlapikti), Fgra (cu ara Oltului sau a
Fgra ului), Braov (cu ara Banei), Trei Scaune
(cu ara Secuilor), Ciuc (cu depresiunile Ciitculni
i a Giurgerdui) i Nsud (cu depresiunea sau ara
Nstiudului i cu Brgaele). Dincoace de mun i, ace
lai lucru, dela Ceremu 3a Ttirnu Severin fiecare
jude cuprinznd, la contactul dintre munte i dea
luri, cel pu in o depresiune. Astfel judeul Cmpu
lung cuprinde ara Domelor i cmpulungunle t>
Moldovei i Moldovifei; jud. Neam, depresiunile
Neiufi or t Cracau; jud. Bacu, depresiunea foarte
ramificat a Trottt ulni; jud. Putna, ara Vrancei.
I n Muntenia i Oltenia, depresiunile din cuprinsul
jude elor de num te, sunt mai puin desvoltate (ex
cep ie, depresiunea Cmpulungului din jude ul Muscel
i depresiunea Oltean din jude ul Gorj}; n schimb
ocup mai mult loc culmile deluroase i vile largi,
cu terase dintre ele. De aici a doua grup de ju
de e pe temei geografic:
2. Judeele de bazine flnviatile. Numele multora din
ele trdeaz de altfel, aceast origine (Gorj adic
J i ul de munte; Argeul, Dmbovi a, Prahova, Bu
znlj Rmnicul Srat, Putna, Trnava Mare i cea
Mic, Someul, Suceava, et c) . Nu sunt ns numai
acestea, judee de bazine, ci majoritatea. Astfel Mus
celul are forma de triunghiu cu vrful ndreptat spre
S, datorit afluenilor de pe stnga Argeului, aflueni
care se strng toi n apropierea Pitetilor; jude ul
Cluj cuprinde bazinul Someului Mic; jude ul Turda,
pe cei al Arieultii; judeul Bacu s'ar putea numi
foarte bine, judeul Trotaitlui i tot astfel jude ul
Neam e un inut al Bistriei, Rdu ii, al Sucevei,
Storojine , al iretului de Sus i n fine, la fel, cen
mai mare parte a judeelor din podiul Moldovei
tinde acestea i au mpr it bazinele apelor mari n
tinzndu se pe ambele lor maluri. Jude ele Cernu i,
Dorohoi, Botoani, Iai, Flciu i au mpr it n
chipul acesta valea Prutului; iar judeele Storojine ,
Rdu i (o mic parte), Dorohoiul (partea vestic),
Baia, Roman, Bacu (pattea estic), pe a iretului.
I n Sud ns, unde valea iretului are cdere brusca
spre iret iar valea Prutului e larg i bltoas,
jude ele au rmas pe un singur mal (Tecuci cu forma
lor lungrea copiata dup afluenii de pe dreapta
ai Brladului, Covurluiul, Calutiul).
li) JUDE KI..E DIN CMPIE s'au desvoltat, se
pare, mai ntiu n cuprinsul pdurilor dinspre stepa.
Astfel, Flciul a fost inut de margin care, cel
pu in n parte, a corespuns faimosului codru al Ti
gheciitlui; apoi Lpuua e jude ul codrilor Bacului,
Tulcea, al pdurii din N Dobrogei precum Duro
storul se ntinde, n S aceleiai provincii, pe o part e
a Delionnanulm. In ara Romneasc, Doljul (Jiul
din cmpie), Romanaii, Teleormanul, Vlaca i Il
fovul au reprezentat posturile cele mai naintate ale
populaiei romneti ctre step. In apus n fine
se pare c judeul Slaj dac nu i celelalte inuturi
de margtn spre pust, au gsit un sprijin similar
hi Silvania adic pdttrea care desparte Transil
vania propriu zis de ara Criurilor,
In step, judeele au folosit ca ax t ot vile, aici
foarte deprtate unele de altele; organizare terito
rial s'a facitt ns n jurul vadurilor i a cet ilor
respective dela Dunre, Nistru i ilare. I n hinter
landul acestor ceti porturi spre care i azi converg
drumurile stepei, au fost stpniri teritoriale mult
vreme (raielele turceti, et c), aa c abia ttziu, n
secolul XIX, s'au conturat mai bine jude ele noa
stre de step fie nchiznd ntre grani ele lor cele
noui, cmpuri nalte sau spinri de dealuri stepice
(Brila, Ialomia, Constana, Caliacra, Isinail, Ce
t at ea Alb, Cahul), fie adugnd inuturi de step
mai restrnse ca suprafa t slab populate, vechilor
inuturi de pdure vecine (Tighina, Covurhii, Tecuci,
Rmnicul Srat, Buzu, Ilfov, Vlaca, Teleorman,
Dolj, Mehedini, Arad, Bihor, Slaj, Stmar),
innd deci seama de caracterul geografic domi
nant, am putut deosebi n Romnia patru tipuri
de jude e: judeele de depresiune, judeele de bazine
fluviatile, judeele de pdure i judeele de step. Ar
fi ns s exageram i chiar s falsificm ntr'o m
sur realitatea, dac am rmne riguros la aceast
clasificare: chiar dac, la nceputul lor, mutte din
5
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
jude ele noastre au put ut porni dela o baz teri
torial anumita (depresiune, vale, pdure sau step),
cu timpul, ntinzndu se odat cu sporirea popula
iei, a mijloacelor de transport i a siguran ei, ele
au depit cadrele regiunii naturale primitive i s'au
ntins peste inuturi geograficeste deosebite. De nici
obliga ia de a deosebi i grupe de jude e care fac
legtura ntre dou sau mai multe regiuni: judee
care se ntind peste pdure t step (ex. Ilfov); ju
dee care se ntind peste munte (cu dealurile anexe)
i cmpia stepic (ex. jude ul Buzu sau Arad), etc.
Hart a noastr ngdue o mai lesnicioas mm ari re
a acestor gmpe de jude e n cuprinsul ntregii ri.
v. m.
Cea mai veche hart a Romniei, xilografie original de Hontcius clin Itndimenta Cosmographica, 15,(3
ISTORIA ROMANILOR
Istoria poporului nostru s'a desfurat pe un teri
toriu foarte ntins, care merge dela izvoarele Vistulei
i pn la Marea Egee, i dela Biig pn Ia Adriatic
i la cadrilaterul boem. Mai cu seam ns, ani fost
legai de miezul acestui teritoriu i anume de
pmntul cuprins ntre Dunre, Tisa, Nistru i
Marea Neagr. Aci au stpnit Buerebista i De
cebal, aci a fost capitala Daciei Traiane, aci s'au
nchegat voevodatele i cnezatele cele mai impor
tante, din care au ieit apoi rile Romneti, aci
au trit i au luptat Basarabii, Muatinii i Corvi
netii, aci, n sfrit, poporul nostru a ajuns s rea
lizeze Statul na ional unitar. Pe acest pmnt, de
o rar armonie i simetrie i nzestrat cu cele mai
mari bogii, au locuit, din cele mai vechi timpuri,
strmoii notri Dacii sau Geii, Lor li se atribue
frumoasa civilizaie a bronzului, descoperit n ace
ste regiuni; unii nv a i cred chiar c t ot ei sunt
autorii civilizaiei eneolUice a ceramicei pictate. I n
oriice caz, un fapt e sigur: atunci cnd ncep pri
mele mrturii scrise, Dacii sau Geii erau de mult
aezai pe pmntul unde locuim noi astzi. Aceti
ndeprta i strmoi fceau parte din marele neam
al Tracilor, despre care Herodot spune c, dup
Indieni, e cel mai numeros de pe fa a pmntului.'
Dacii erau agricultori, cresctori de vite i pescari;
cultivau i pre uiau uneori mai mult dect tre
buia chiar vi a de vie; tiau s scoat din pmnt
aur i sare, erau viteji Ia rzboiu, mergnd bucuroi
la moarte, Credeau n nemurirea sufletului i se
nchinau unui zeu suprem, numit Zalmoxis sau
Gebeleisds. Au fost unul din popoarele nsemnate
ale lumii vechi: o mrturisesc to i cei cari i au cunos
cut i, n primul rud, Grecii.
Dacii au avut s sufere domina ia Sciilor, cari au
venit dinspre rsrit, cu vreo 8 secole nainte de
Christos. I n anul 512 au ndrznitsingurii din
toate neamurile tracice s se opun uriaei armate
a regelui persan Darius; mai trziu, n anul 335
nainte de Christos, au vzut n ara lor i pe vesti
tul viteaz al lumii vechi, pe Alexandru Machedon.
Primul rege nsemnat al Dacilor a fost Drotnihetes,
nvingtorul lui I^isimah, regele Traciei (pe la 300
290 n. Chr.), Al doilea mare regecel mai mare
chiar a fost Buerebista (pe la 6044 & Chr,), n
timpul cruia
1
armata strmoilor notri ajunsese la
200.000 de oameni, iar hotarele Statului ntreceau
cu mult pe acelea ale Romniei de astzi. Ultimul
mare rege al Dacilor a fost Deccbal (pe la 80106
d. Chr.), Acesta a refcut unitatea politic a popo
rului su, sfrmat dup moartea lui Buerebista
i a atacat imperiul roman, al crui hotar era
Dunrea. IU bate n dou rnduri armatele lui
Domiian i izbutete s ncheie o pace avantajoas,
obinnd dela Romani 1111 subsidiu anual, arme i
meteri pentru construciile sale militare. Situa ia
dureaz pn n vremea.lui Traian care, n dou
rzboaie crncene (101102 i 105106 d. Chr.),
sfrm puterea Dacilor i transform ara lor n
provincie roman. Decebal, dup ce ncercase n
toate chipurile s i apere pmntul i neamul, v
znd c totul e pierdut, i ia singur via a.
.Sub stpnirea roman, Dacia a ajuns la o deo
sebit nflorire. S'au fcut drumuri bune, s'au con
struit monumente i cldiri publice, numrul ora
elor i satelor a sporit, popula ia s'a ndesit. n
cetul cu ncetul, Dacii au, nv at limba cuceritorilor
limba latin, i s'au amestecat cu acetia, for
mnd im nou popor din care ne tragem noi Romnii,
Capitala Daciei Traiane a fost Sarmizegetusa; orae
mai nsemnate Apulum (Alba Iulia), Napoca (Cluj),
Porolissum (Moigrad), Potaissa (Turda), Drobeta
(Turuu Severin), etc. In Dacia Pontic (Dobrogea
de astzi) i au continuat o prosper existen a ora
ele ntemeiate de Greci n secolul VI I i VI nainte
de Christos, anume Histria, Torni (Constan a), Cal
latis (Mangalia), Dionysopolis (Balcic). Aceast stare
de nflorire, de o parte i de alta a Dunrii, a durat
pn pe la jumtatea veacului I I I , cud nvli
rile barbare se nteesc i oblig, n cele din
urin, n anul 271, pe Romani s prseasc partea
nordic i central a Daciei, iar n 275 i ultima
parte, de miazzi. In locul lor, vin neamurile ger
mauice, adic Goii, Vandalii, TaifaUi. Urmeaz
nvlirea Hunilor (anuf 375), de neam altaic, veni i
din mijlocul Asiei; acetia ajung, la un moment dat,,
sub Attila, s' domine ntregul bazin al Dunrii.
Dup moartea lui Attila (anul 453), se ridic Gc
fizii germanici, a cror putere va fi sfrmat, un
secol mai trziu, de Avari, un alt neam venit din.
Asia, ca i Hunii, In timpul acestor nvliri barbare,,
are loc un fapt de mare nsemntate pentru strmoii,
notri, anume cre tinarea lor, Ea s'a fcut, pe det
o parte, prin Daco romauii cari mbriaser maii
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
dinainte noua credin i la care se adugau cap
tivii cretini pe cari i aduceau n nordul Dunrii
barbarii ce nvleau n imperiu, iar pe de alt parte,
prin misionarii cari ne veneau din centrele de pe
malul drept i din Dobrogea (Torni, Durostorum,
Abrittus. et c) , unde erau episcopi cretini, cuin^ a
fost de pild vestitul Niceta din Remesiana. Merita
sil fie relevat faptul c suntem cei mai vechi cretini
din aceste pr i; toate popoarele vecine (Bulgarii,
Srbii, Ungurii. Slovacii, Polonii, Ruii), s'au creti '
nat mult n urma noastr.
Cam in aceeai vreme cu Avarii, cari se aeaz n
cmpia panonic, nvlesc n inuturile noastre i
Slavii. Ki sunt neamul care a. avut mai mult influen
asupra Dacoromnilor, prin faptul c s'au ame
stecat cu acetia, dndu le un numr nsemnat de
cuvinte. nrurirea lor se vdete insa i n topo
nimie, in onomastic, n organizarea politic i
social. Slavii au fo.st asimilai de ctre str
moii notri, n mijlocul crora au disprut. La
miazzi de Dunre ns, procesul etnic s'a desf
urat invers: acolo, Slavii au fost aceia cari au asi
milat popula ia romanic. Procesul, i ntT'o parte
i ntr'alta, a durat cteva secole; pe vremea cnd
nvlesc Ungurii (896), asimilarea la nordul Du
nrii nu era nc isprvit; ea se ncheiase de mult
ns cnd apar Ttarii (1241).
Dup Slavi, n ordine cronologic, au nvlit
Bulgarii, ntemeind n Moesia, un Stat care n vremea
Iui Simeon (893927), a atins puterea lui cea mai
mare, pentru ca scurt vreme dup aceea (1018), s
fie desfiinat de Bizantini. Mai norocoi au fost Un
gurii, cari au izbutit s si ntind stpnirea, ple
cnd din cmpia panonic, asupra Ardealului, unde
domnea un voevod. romn. Prin aceast ocupare a
Ardealului, jumtate din poporul nostru a ajuns
sub o dominaie strin, care ne a pricinuit i sub
raportul politic i sub cel sodal economic, mari pre
judicii. In timp ce la Apus de Carpai se ntindeau
Ungurii, la rsritul lor se exercita stpnirea unor
neamuri turceti vechi: Pecenegii mai nti, apoi
Cumanii. V,a a durat pn la nvlirea Ttarilor
{U41) i n'a mpiedecat desvoltarea formaiilor noa
stre politice, a cnezatelor i voevodatelor dintre
Carpai i Dunre. Astfel constatm, n 1247, trei
formaiuni de acestea n Oltenia, i anume cnezatul
iui Ioan, al lui Farca i acela al voevodului Lilovoi,
i o formaiune n Muntenia, voevodatul lui Se
nestau. Din reunirea acestor forma iuni dup o
prim ncercare neizbutita, a lui Lit ovoiia na
stere, pe ]a 1300, ara Romneasca, sub conducerea
voevo/ .ilor din stuga Oltului, a lui Tihomir, i mai
ales a fiului su, Baswab ntemeietorul. Acesta,
prin marea biruin dela Posada (1330), unde armata
ungureasc a lui Carol Robert a fost cu totul sf
rmat, asigur independen a rii sale; i mrete
apoi hotarele, ntinzndu Ie spre rsrit, spre pr ile
ttreti i i ncheie, n 1352, o glorioas domnie,
dup ce ntemeiase un st at i o dinastie. apte ani
dup aceea, n 1359, Moldova care sub Drago i
sub fiul su Sas, pstrase legturile cu Ungaria,
devine, la rndul ei, independent, prin puterea lui
Bogdan, desclectorul din Maramure. Exist au ad
dar, n acest moment, dou State romne ti, care
puteau asigura o desvoltare liber unei bune \ VA\ \ \
a poporului nostru.
Cel de al treilea Stat, la sudul Dunrii, nte
meiat, n 1185, de dinastia romneasc a Astinc~
tilor, i a pierdut repede caracterul mixt, rouiutiu
bulgar, pe care 1 avea la nceput, Ionifi. e neci.
ronat n 1204 ca rege al Bulgarilor i al Valahilor
devenind, nc din vremea lui Ioan Asan al 11 lea
{12181241) 1111 St at exclusiv bulgar.
ara Romneasc a avut parte, n veacul al XI V leti
de un ir de domni destoinici. Dup Basarab, a iiniml.
fiul su, Nicolae Alexandru, care a organizat Inso
rica muntean, nfiin nd Mitropolia Ungrovluliici,
cu Iachint de Vicina, ca prim titular (1359).
A venit apoi Vlaicii Vod, care a adugat wtupfi
nirii sale ara Fgraului, peste mun i, i a fcut
pe Unguri s simt din nou puterea armelor num
tene. Urmaul su, Radu, e ctitorul marilor rinu
stiri ale rii, Tismana, Cozia, Cotmeana. Fiul lui
Radu, Dan, a purt at lupte cu Ungurii i cu Bulgarii,
cznd n lupta cu imau, arul acestora din urm.
I ar cellalt fiu al lui Radu, Mircca, este voevodul
care ridic sus de t ot prestigiul Statului munt ean,
VA domnete timp de 32 de ani (13861418), lup
tnd necontenit mpotriva puterii turceti, n plicul
expansiune. Repurteaz biruin e strlucite; <levini;,
la un moment dat, chiar arbitru n luptele invU n
den ilor la tronul Sultanilor. U ctitor de lcauri
sfinte; e bun gospodar, ngrijind de nego i de gos
podria rii. Dumanii nii l admir; un crouicnr
al Turcilor l numete principe, ntre cretini, ce/
mai viteaz i cel mai ager.
i Moldova a avut norocul ctorva cnmutori
destoinici. Dup Laco, fiul lui Bogdan desclectorul,
urineaz domnii din familia Muatei; mai iitii
Petru Voevod, care primete zlog Pocu ia dela re
gele Poloniei, apoi fratele su Roman, ntemeietorul
oraului cu acelai nume i n timpul cruia Mol
dova se ntinde v dela mun i pn la rmul mrii.
i mai nsemnat e figura lui Alexandru cel Bun,
contemporanul lui Mircea (14001432). I n timpul
acestuia, ara progreseaz, comer ul ia o deosebiii
desvoltare, lcauri dumnezeieti se ridica n niiiUii
pr i.
Urmeaz, n amndou rile, o perioada tur
bure, de scdere, Urmaii lui Alexandru i acei ai
lui Mircea, se lupt ntre ei pentru tron, clienmiul
n ajutor armate strine i nedndu se ndrnt nici
dela cele mai slbatice crime. rile trebue s pl
teasc t ribut Turcilor, prestigiul lor este mult acnxul:.
Dup douzeci i cinci de ani de asemenea frinAli
tri, Moldova are norocul s va,d pe t ronul ei <>
excep ional personalitate, cea mai put ernic pe
care a dat o neamul nostru, tefan cel Mare (1457
1504), IU reintroduce ordinea, ntocmete oastea i .
arat tuturor vecinilor c s'a ncheiat vremea sl
biciunii i a umilin ei. Ungurii, n frunte eu craiul
Matia, Ttarii, Muntenii lui Radu cel Frumos,
I^eii lui Ioan Albert i chiar Turcii lui Mohamcd al
Il lea, cuceritorul Coustantinopolului, cunosc ascu iul
i ST01UA ROMANILOR
Colinului lui Tniiim; Rplsoiulc din rjixiioiiil Ijii'ic
54
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
IANCU DE HUNISDOAUA
Xilografie n edi ia din 1488 a Cronicei lui Iohanues de Thuroca
(DupC. I . ICaradja, Despre edi iile din 1488 ale Cronicei lui lohautiea de Tlutrocz).
ISTORIA ROMANILOR
55
sbiei moldoveneti. Faima eroului crete pretutin
deni; Papa l numete at let ul lui Christos; cro
nicarii strini l slvesc, Dar nu numai pe cmpul
de lupt strlucete tefan; el e nentrecut i ca
organizator i ca ctitor de lcauri sfinte. Bo
g ia rii sporete; n acelai timp, zeci de m
nstiri i biserici se nal , spre slava celui de sus.
Nu mai fusese i nu va mai fi n istoria Moldovei o
vreme la fel. Patruzeci i apte de ani a crmuit
ara cu dreptate tefan, iar cnd, n 1504, a fost
dus la locul de venic odihn, au sim it to i c
dispruse nu numai stpnul Moldovei, dar i ap
r to ni I creti rin ta i i.
In Muntenia, din irul de domni cari se perind
n veacul XV, merit o men iune special Vlad
Dracul (14351446), care ia part e la luptele duse
de cretini mpotriva Turcilor i fiul su Vlad epe
{14561462), care urmeaz pilda printelui. T.,a
sfritul veacului se ridic figura lui Radu cel
Mare {14951508), reorganizatorul, cit ajutorul pa
triarhului Nifon, al bisericei muntetie i ctitorul
frumoasei mnstiri dela Dealul, unul din monumen
tele reprezentative ale arhitecturii religioase muutene.
In veacul XVI, pn aproape de sfritul lui,
Moldova este superioar sub raportul politic. Pilda
lui tefan ce Mare nu rmne fr urmri. Fiul
su, Bogdan (15041517)1 nepotul su to/ ni
{15171527), un alt fiu nelegitim, Petru Rare
(15271538 i 15411546), mai trziu un Ioan Vod
cel Cumplit (15721574}, asigur rii de peste
Milcov, un loc mai nalt din punct de vedere politic,
In Muntenia, mai nsenina i n vremea aceasta,
sunt : Neagoe Basarah (15121521), ctitorul bise
ricii minunate dela Curtea de Arge i protectorul
ntregei ortodoxii i Radu dela Afumai (1521
1529), care a trebuit s se rzboiasc necontenit cu
cetele prdalnice de Turci dela Dunre. Sub Radu
Paisic (15351545), Brila este transformat u
raia, aa cum se ntmplase, mai bine de o sut
de ani nainte, cu Giurgiu i cu Tur nu. Din aceste
cuiburi de pe rmul stng al Dunrii, Turcii pot
oricnd amenin a capitala Munteniei; se nelege
uor de ce domnii acestei ari trebuie s renune
la ini iative politice proprii.
Cu at t mai mare apare personalitatea iui Mihai
Viteazul (15931601) care, la sfritul veacului,
rupe cu aceast tradi ie i renvie vremurile lui
Mircea i tefan. nconjurat de o boierime puternic
i viteaz, Mihai bate n mai multe rnduri pe Turci
(Clugreni 1595) i face incursiuni sngeroase pe
rmul drept al Dunrii; vznd apoi c noul prin
cipe al Ardealului, Andrei Bathory, intr n leg
turi cu Sultanul ceea ce nsemna ca Muntenia s
fie prins din dou pr i de dumani , trece cu
oastea lui peste mun i i n marginea Sibiului, la
elimbr, sfrm oastea lui Bathory. Alba Iulia
primete la 1 Noemvrie 1599 pe biruitor, care ia
n stpnire Ardealul, ca lociitor al mpratului
german. I n primvara ariuhu urmtor, Mihai ocup
i Moldova, gonind pe domnul pus de Poloni, Ieremia
Movil, care i era de asemenea duman. In actele
date n vara lui 1600, biruitorul poart titlul impu
ntor de voevod i doimi al rii Ungrovlahiei, al
Ardealului i al Moldovei. Reunirea celor trei ri
romneti sub aceeai stpnire, n' a inut ns dect
o clip; n toamna aceluiai an, Mihai lua calea pri
begiei, pentru ca dup o ultim biruin asupra
celor cari l trdaser (Gorsu), s cad n 1601,
rpus mielete.
Dar alturi de fapta lui Mihai de ordin politic ,
veacul XVI este nsemnat i prin fapte de alt
ordin. I<a nceputul acestui veac se introduce ti
parul n ara Romneasc i apar primele cr.i. Ile
sunt scrise u limba slav, limba oficial a bisericei
i cancelariei u vremea aceea. Curnd ns, apar
i primele traduceri romne ti ale textelor religioase;
ele s'au fcut, dup toate probabilit ile, n partea
de nord a Ardealului. I,a 1544 apare, la Sibiu, prima
tipritur romneasc; ea va fi urmat , n curnd,
de seria de tiprituri n aceeai limb, a lui Coresi,
diaconul muntean, stabilit la Braov, i n alte
orae ardelene apar tiprituri romneti sau slavo
neti; n schimb, n Moldova, tiparul nu se va in
troduce dect trziu de tot, sub Vasile I, upu. Tot
n veacul XVI se cristalizeaz stilul arhitectonic
religios muntean i se continu desvoltarea celui
moldovean, care ajunsese la o deosebit strlucire
sub tefan cel Mare. Istoriografia urmeaz parc o
linie paralel cu aceea a ac iunii politice
1
; bogat n
Moldova, sub tefan cel Mare, ale crui fapte ui
s'au pstrat n mai multe redac ii, ea ia o form
mai pu in reuit u veacul XVI i este ca t inexi
stent n Muntenia, pn u vremea lui Mihai Vi
teazul, cnd asistm la o adevrat eflorescent,
In Ardeal, unde neamul nostru n' a put ut avea o
formaie politic proprie, t rebue semnalate dou
fapte: mai ntiu ncercrile rnimii, u 1437 i
1514, de a i asigura o via mai oiiienoas, ncer
cri care au dus ns la rezultate tocmai contrarii
i apoi, ridicarea unei familii romneti din pr ile
Huniedoarei, familie care a dat Statului ungar pe cel
mai mare general al lui, Ioan de Huniedoara, pe cel mai
mare rege, Matia Corvimd i pe umtt dintre cei
mai vestii arhiepiscopi i crt urari: pe Nicolac
Olahul, al crui nume nsui i arat originea.
Veacul XVII are nsemntate n istoria poporului
nostru, mai aes sub raportul cultural. Din punct de
vedere politic, nu apare nicio personalitate compa
rabil cu marii lupttori pent ru cretintate, pe
cari i dduserm n veacurile trecute. Dependen a
de Turci este strns; domnii notri nso esc mai
ntotdeauna armatele sultanilor n expedi ii, dei
adeseori, cu sufletul, sunt de part ea cretinilor,
cum s'a ntmplat de pild, la asediul Vienei (1683).
Spre sfritul secolului, legturile cu imperialii cate,
ndat dup Mihai, fuseser strnse, pentru a slbi
apoi, sporesc iari, determinate i de biruin ele
pe care acetia le ctig asupra Turcilor.
In ordinea cultural, aspectul e mult mai bogat
i original, Are loc, n acest veac, o adevrat nflo
rire a spiritului romnesc. I n istoriografie, Moldova
e pe primul plan, cu operele lui Grigore UrecJie i
Miron Coslin; n ara Romneasc apar, de aseme
nea, cronicele lui Stoica Liidescii i Radu Po pescit.
5
6
lNCICI.OPEDIA KO1IANIEI
Se ivesc personalit i culturale de talia Jiu Nicvlae
MiUscu, Dimitrie Canlcmir i Constantin Cantacu
zino Stolnicul. Se fac, cu grije aleas, traduceri; se
tipresc texte du o nsemntate deosebit, care se
rspndesc n cte i trele rile romneti. Se fi
xeaz limba literar; citm Biblia lui erban Can
taeu/ .ino i cronicele; se arat cu argumente i
dovezi istorice, originea noastr roman i iiuitatea
neamului nostru. Se formeaz uu al doilea stil mun
tean, n ce privete arhitectura bisericeasc, de o
deosebit armonie i elegan : stilul brucovenesc.
Vn deosebit murit i au ctigat ca protectori i
ndrumtoriuneori ca ini iat oriai acestei va
riate i intense activit i culturale, voevozii Matei
Jiiisitrt'ii (rf 3316541, Vtisile Litpu. (1634165^),
t rban CanUicuzino (167S10SS), i Constantin Brn
Ct'Vi'llHH ( i b ^ r / I f ) .
Tendina din ce n ce mai accentuat de a ne
altura 5 iiR rilo; cretine, tendin a crei victim,
nevinovat tntui. a fost Brncoveanu (1714), precum
r^i justul do rzvrtire fi a lui Dimitrie Cautemir,
cari i pierdu din aceast pricin numai tronul, nu
ii<s i viaa, fcu pe Turci sa ncredineze domniile
arilor Romneti, pentru mai bine de o sut de
ani. unor oameni pe cari i considerau complet de
vot a i lor i cari simt cunoscui n istorie sub nu
mele generic (nu ntotdeauna justificat ns, deoa
rece unii erau de origine curat romneasc) de Fa
narioi, (dela Fanar, o mahala a Constaninopohilui).
Kpoea acestor Fanario i dureaz dela 1711 (n 'fara
Romneasc 1716), pan la 1821 i se caracterizeaz,
n ordii'.t'ti politic, prin pierderea a pr i importante
din teritoriul rilor noastre: Moldova de sus (im
propriu numit Bucovina), rpit de Austriaci n
J 775 i Mohioi'it dintre Prut i Nistru (impropriu nu
mit Basarabia), rpit de Rui n 1812; Oltenia,
rpit temporar de Austriaci (intre 17181739).
Aceste pierderi teritoriale ncheie rzboaiele purtate
nt re Turci, Rui i Austriaci pe pmntul nostru
>i pe spatele nostru.
ITI ordinea social eaiiwmic, epoca fanariot se
caracterizeaz printr'u fiscalitate apstoare, dar i
prin desfiinarea rumuiei adic a serbiei; n ordinea
citllural, prin accentuarea influenei occidentale,
in primul rnd a celei franceze i printr'o serie de
lucrri istoriografice, de mai mic valoare ex
cep ie face Neculce dect cele ale veacului ante
rior, dar adugnd, fa de acelea, i unele elemente
gengrafico statistice.
Jn Ardeal, in veacul al XYJII lea, trebuesc relevate
dou fapte: mai nti, consecinele de ordin cul
t ural ale udului Unirei, prin ntemeierea de coli
i trimiterea de tineri ta studii la Roma; apoi mi
carea Ini Haria, Clo ca i Cri an (17S4) pentru m
bunt irea soartei ranilor, micare reprimat sn
geros, ca i celelalte mai vechi.
Revoluia lui Tudor Vladimirescu, n 1821, pune
capt epocei fanariote. Aceast revoluie are, n
primul rnd, 1111 caracter social: e micarea rnimii
exploatate de ptura conductoare i strivite sub
povara impozitelor; ea are ns, mai ales n partea
ei final, i un caracter naional, fiind o reac iune a
elementului autohton, mpotriva Grecilor favoriza i
de domnii fanarioi. Tudor cade victim credin
elor sale: aceast jertfa are ns drept unnare_ re
stabilirea, dup mai bine de o sut de ani, a domniilor
pmntene, n persoana lui loni Sandu Stimteti n
Moldova i a lui Grigore Ghica n ara Romaneasc. K
nceputul renaterii romneti, care n latura politic,
va duce la Statul na ional unitar de astzi.
Aceast renatere politic are un nsemnat sprijin
n renaterea cultural, determinat, n mare msur,
de contactul nostru din ce n ce mai st rns cu apusul
luminat. Fiindc e bine s'o spunem apsat, mai ulc.i
1*11 vremurile turburi de azi, pent ru noi, lumina. 11
venit ntotdeauna, n toate epocele istoriei noasLiv,
dela Apus, nu dela Rsrit. Tinerii ardeleni trimii
n colile dela Roma, feciorii de boieri din Principate
cari ncep s i fac studiile n Apus, n Fran a, hi
Italia, n Germania, aduc n ar, odat cu o pre
gtire tehnic, de specialitate, i ideile noi, gene
roase ale vremii. ncepe n rile noastre o efer
vescen politic i literar, ale crei rezultate sunt
cristalizarea i afirmarea clin ce n ce mai putei'iiicsi
a ideilor de libertate i de imitate naional. Con
tiin a de sine, alimentat de sent iment ul vechimei
noastre n Dacia i a originei noastre, este n plinit
cretere; ea d o ndrept ire n plus, revendicrilor
noastre legitime.
Intre timp, se produce rzboiul ruso turc din 1828
iBzq, ncheiat prin tratatul dela Adrianopol. Dac
prin acest t rat at , influena ruseasc devine prepon
derent n Principate, n schimb ns, sub raporlul
teritorial, recptm cele trei raiele (lela Dunre i
sub raportul economic, incepe o nou eri ck p r o st i , ,
ritate, de nentrerupt desvoltare a africii lUu4f.""fn
acelai timp, Regulamentul Organic, aprnd dreptu
rile boierimii n ordinea politic i social, asigur
totui un nceput de administra ie modernii i dfi
putin a crerii unui smbure de oaste na ional,
I n timpul domniilor regulamentare [Mihail Slttrdm
n Moldova 18341849 * Alexandru Ghica 1H34
1842 i Gheorghe Bibescu 1S43 1848 n 'para
Romneasc), se fac o serie de mbunt iri n or
dinea material, tehnic i au loc unele manifestri
culturale importante i semnificative [Academia Mi
hilean i revistele Dacia Literar i Prop irea la
Iai, Magazinul istoric pentru Dacia al lui BlceKCu
i Lauriau, la Bucureti). Acestea clin urm ar at
progresul ideilor de libertate i unit at e na ional i
n acelai timp, creterea spiritului de opoziie m
potriva tutelei ruseti, t ot mai apst oare i aro
gante. Terenul era aa dar pregtit, pent r u ca at unci
cnd la 1848 izbucnesc n apusul Europei micrile
revolu ionare, ele s gseasc imediat imit at ori i n
rile noastre. Insurec ia izbucnete n cte i trele
rile, n Muntenia, n Moldova i n Ardeal, avnd
pretutindeni un caracter politic social, iar n Ardeal,
n plus, i un caracter na ional. Micarea din Mol
dova este nbuit dela nceput; cea din Muntenia
dup cteva luni, fr s fi put ut realiza vreo re
form esenial i durabil; micarea din Ardeal,
dup cteva ciocniri cu Ungurii, n care se distinge
Avram lancu, este i ea lichidat. Dei rezultatele
ENCI CLOPEDI A ROMNI EI
Xl^AfOH BASAKAH CT! l' I I . ' l, sAlI ' J' KC) llOrt ]i:
I'ri'siK ilulii Mtiustli'i'ii Dioiiisiu, Jhmlclt
1
Alli ns
ISTORIA ROMANILOR
57
imediate, u nichtna din ri, n' au corespuns nici
pe departe speranelor pe care i le furiser revo
lu ionarii, nu e mai pu in adevrat totui c mi
carea n' a rmas iar urmri. I n Ardeal, Romnii
au ob inut drepturi; li s'nu acordat o mitropolie
pentru uni i i, ceva mai trziu, una pentru ortodoci,
Pe de alt parte, conductorii micrii clin Princi
pate, mai ales cei din Muntenia, fcur cunoscute
n Apus, dorinele poporului romnesc, lupta sa
pentru libertate. Aceast propaganda aven s dea
cele mai bune rezultate peste c iva ani, atunci
cnd se va ncheia, la Paris, tratatul care pune
capt, rzboiului Crhueii (185O). Se va prevedea
anume, prin acest tratat, c viitoarea organizare a
Principatelor se va face pe temeiul dorinelor liber
exprimate de delegaii populaiei respective, dele
ga i ntruni i m dou Divanuri ad hoc, unul la Bu
cureti, altul la Iai. I n acelai timp, pentru o ra
iune de ordin european, ndeprtarea Rusiei dela
gurile Dunrii, spre a asigura libertatea comerului,
t rat at ul dela Paris napoia Moldovei trei din judeele
de miazzi, anume Cahul, Ismail i Bolgrad.
Procesului de desagregare teritorial din epoca fa
nariot, i urmeaz aa dar, ncepnd din 1829, un
proces invers, de integrare teritorial,
Dorinele Divanurilor ad hoc, a cror liber ex
primare se ncercase mai nti a se zdrnici, cu
prindeau ntre altele, Unirea Principatelor i Domn
dinlr'o familie strin, spre a se pune capt luptelor
pentru tron. Convenia dela Paris {1858), nu admise
dect htr'o mic msur aceste dorine, acordnd
titlul de Priucipatele Unite, cu o Comisie Central
la Focani, care s pregteasc legile i msurile co
mune i cu putin a de a ntruni ntr' un singur corp
ostile celor dou ri, dar specificnd n acelai timp
c vor fi domni deosebii, alei dintre btinai.
Totdeodat, convenia stabilea egalitatea tuturor
cet enilor n fa a legilor, desfiinnd astfel privi
legiile i titlurile de noblee. Pe temeiul hotrrilov
luate la Paris, se proced la alegerea domnilor;
patriotismul naintailor notri, dorin a lor fierbinte
de \ uiire, gsi modalitatea ea, respectndu se litera
conveniei, s se mplineasc totui gndul unui
ntreg popor. i astfel, colonelul Alexandru Ion
Cuza, a crui atitudine n timpul operaiunilor pre
gtitoare ale Divanurilor ad hoc, impusese tuturor,
fu ales cu unanimitate, domn n amndou Princi
patele ; mai nti la Iai (5 Ianuarie 1859) apoi la
Bucureti (2>| Ianuarie, acelai an).
Domnia lui Cuza a inut pu in: numai 7 nni; este
ns una din cele mai rodnice ale ntregei noastre
istorii. Mai nti, el a desvrit unirea, obinnd
recunoaterea acestui fapt! precum i a noului nume
de Romnia, din partea Turciei i a marilor puteri;
apoi, ajutat de Mihail Koglnkeanu, unul din cei
mai nsemna i oameni de Stat ai notri, seeularix
bunurile mnstireti fcnd s intre n patrimo
niul Statului, t) parte nsemnat din suprafaa arii
i mproprietri pe rani, prin lovitura de Stat
dela 2 Mai 1864. Aceste fapte i creaser o mare
popularitate, mai ales n ptura rural. Avea ns,
din cauza unor defecte personale, i mai ales
din cauza anturajului su, si dumani, Cu/ .a decla
rase singur, dup ce fcuse reformele, c e
gata s prseasc domnia, pentru a da putin
s se ndeplineasc i cenlalti dorin a a dvanuviUn
ad hoc: domn dinlr'o familie strin, ^i cu siguran
c ar fi fcut o, dac nu i ar fi huit nainte grupul
de nemul umi i cavi, atrgnd de pmt ea tor garda
palatului, ce>i calc astfel jiirfuiiftutiil de credin
i i pat onoarea, .sili pe Cuca, n noaptea de 11 I'e
vruarie 1866, s abdice. In locul sun hi ales, cu imensa
majoritate a voturilor plebiscitului instituit n acest;
scop i cu aprobarea putorilor apusene, tnrul
principe Ctirol de Hoheimilierii ftignuiringen. Ajuns
n ara, dup o cltorie nu Lipsita de riscuri, nte
meietorul actualei dinastii int r n Bucureti n
ziua de 10 Mai i, n faa Parlament ului, junimi
credin legilor rii, declam c din momentul ce a
pus piciorul pe pmntul romnesc, a devenit romn
i c i va face ca atare ntreaga dat orie.
I,unga i rodnica lui domnie, pest e 48 de ani, cea
mai lung domnie din cte cunoate istoria noastr,
a dovedit o cu prisosin, Primii ani, pn n
1871, au fost cei mai grei, cu o cont inu uestabili
tate ministerial, cu greuti financiare i cu uri
i intrigi de partid, care nu se sfiau a atace
chiar pe principe, Odat cu guvernarea lui Lascr
Calargin (1M711876}, situa ia se mbunt et e
ns, finanele se ndreapt, se cnnstruesc ci fe
rate i se reorganizeaz armata. nc dela nceput,
gndul lui Carol 1 fusese s fac ara indepen
dent, s nlture suzeranitatea turceasc, Pri
lejul se ivete n 1877, cnd Rusia, spre a veni
n ajutorul cretinilor din Peninsula Balcanic, de
clar razboiu Turciei. Dei o marc part e clin oamenii
notri politici erau de prere s pst rm neutrali
tatea, totui Principele Carol, de acord cu primul
su ministru Ion Brtianu, hot rt e participarea
la rzboiu i ajutorarea armatei ruseti care, dup o
rapid naintare iniial, suferise dou nfrngeri
serioase la Plevna. In jurul acestui ora din Bulgaria,
armata romn a ctigat, cu pre ul sngelui, in
dependena rii. Ea ne a fost recunoscuta apoi
prin tralalul dela Berlin (1878), care ne a impus ns,
retrocedarea celor trei judee basiuaheuc, dudu ne
n schimb Dobrogea. Urmarea ircasc a. rzboiului
a fost proclamarea regatului (if>8r). A urmat apoi o
perioad de continu nzestrare t ehnic a rii, de
organizare economic, de progres cult ural. tiin ele,
arta, literatura iau o remarcabil desvoltare. i
sub acest raport, domnia lui Carol 1 a fost
binecuvntat. E deajuns s pomenim numele lui
Iminescu, Creang i Caragiale u domeniul literar,
al lui GHgorescn, Andreescu i Luchian n cel ar
tistic, al lui Maiorcsat i Htisde u n cel tiin ific, ca
s ne dm seama de marele progres nfptuit, Mo
mentul culminant al domniei n eleptului rege, a
fost fr ndoial n .1913, cnd n urina ctltnpanici
din Bulgaria, prim ministru fiind Tiln Maorescu,
am hotrt, la jiucureti, pacea hi snd estttl
european i am sporit teritoriul rii cu Dobrogea
nou, asigurnd astfel un hotar strategic fa de
Bulgari.
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Peste un an numai, n Iulie 1914, izbucnea rz
boiul mondial. In Septemvrie acelai an, Regele
Carol I nchidea ochii, dup ce prezidase Consiliul
de Coroan, care hotrse neutralitatea armat. I,asa
pe tron, ntr'im ceas de grea cumpn, pe regele
Ferdinand, cruia contemporanii, printr'o dreapt
caracterizare, i au spus cel leal. Istoria, ratificnd
acest titlu, va trebui s adauge suveranului ntregitor
de neam i ar i pe acela de cel bun. Dup doi
ani de neutralitate i dup ce prim ministru fiind
Ion I. C. Brtianuse ncheiase cu puterile qua
druplei nelegeri un tratat, care ne asigura teri
toriile din monarhia austro ungar locuite de fraii
notri, am intrat n rzboiu, n ziua de 15/28 August
1916. Iu cteva sptmni, aproape o treime a Ar
dealului era n minile noastre. Atacai ns, pe urm,
de fore superioare i mai ales superior nzestrate
cu mijloace de lupt moderne, a trebuit s ne re
tragem i retragerea n'a putut fi oprita dect pentru
ctva timp, pe crestele Carpailor. I,a nceputul
iernei, frontul s'a stabilizat pe linia iretului inferior
i n munii Moldovei. Aci, au avut loc apoi, n 1917,
luptele eroice dela Mr ti i Mr e ti, Trda i de
Rui, cari n prima faz a campaniei primiser in
struciuni s se retrag, iar n cea de a doua, sub
influena ideilor revoluionare, nu mai voiau s
lupte, izolai de marii aliai din Apus, am fost ne
voii s ncheiem mai nti un armistiiu i apoi
pacea dela Bucureti (1918), care prevedea dure
roase pierderi teritoriale i o adevrat robie eco
nomic. Aceast pace n'a fost ns ratificata, aa
nct n'a avut valoare din punct de vedere legal.
De altfel, la cteva luni numai dup aceea, prin
nfrngerile suferite pe frontul din Apus i n Bal
cani, rzboiul era pierdut de Germani i aliaii lor.
Anahronicul Stat austro ungar se desmembr, La
28 Noemvrie igiS, Moldova de sus (Bucovina), prin
sfatul ei naional, proclama unirea necondiionat
cu Romnia; la 1 Dechemvrie, adunarea dela Alba
lulia hotra, la rndul ei, alipirea Ardealului i Ba
natului, a Crianei i a Maramureului, la ara mum.
Mai nainte nc, n vremurile grele din primvara
lui 1918, avusese loc unirea cu Moldova dintre Prut
i Nistru (27 Martie). Printr'o cumplit jertfa de
snge, dar i printr'o minunat potrivire dumne
zeiasc, toate inuturile locuite de neamul nostru
se ntruneau laolalt, alctuiau un singur Stat,
Romnia Mare. Pn s ajungem ns a iscli tra
tatele dela Trianon i Saint Germain eu I,aye, care
cuprindeau recunoaterea internaional a alipirii
teritoriilor de dincolo de Carpai, a trebuit s mai
respingem un atac al Ungurilor bolevizai, cariei
nchipuiau c pot opri astfel desfurarea unui
proces fatai. Trupele noastre din Ardeal svrlirfi
peste Tisa pe duman i urmrindu 1 cu repeziciune,
intrar n Budapesta, care rmase cteva luni (4 Au
gust 16 Noemvrie 1919), sub ocupaie romnetiHoii,
A fost singura capital a puterilor centrale ocupaii
prin lupt n timpul rzboiului. Ira nu tuinmi n
satisfacie pentru ndelungatele suferine ale ni
nilor valahi de peste muni, dar i un serviciu pe
care l ani adus Europei, strpind acest post nainta I.
al comunismului.
Dup semnarea tratatelor de pace, dup ce pu
terile aliate recunoscur i unirea Moldovei dintiv
Prut i Nistru, aten ia conductorilor se ndrepta
asupra marilor probleme interne, asupra vindecrii
rnilor pe care le lsase n gospodria rii rzboiul,
ca i asupra consolidrii statului naional. Se vota
reforma agrar, aducndu se astfel la ndeplinii^
fgduiala regelui Ferdinand dat ranilor soldai
n 1917, c vor fi mproprietrii. Se repar i su
complet utilajul tehnic, se ridicar scoale. Votul
universal fusese acordat nc mai nainte.
Refacerea, date fiind posibilitile pmntului
nostru, nu se produse ns aa de repede cum 'tir
fi cuvenit, ntre altele i din cauza lipsei unei puter
nice concepii etice a elementelor politice conduc
toare. Intre timp, regele ntregitor de ara mini
(Iulie 1927). Tronul ramase, nu principelui mote
nitor Carol, ci fiului acestuia Mihai, care nevrstnio.
fiind, se institui o regen. Ea dur pn n lunii!
1930, cnd, rspunznd unei dorine instinctive 11
poporuluio conducere unitar e ntotdeauna di!
preferat uneia tricefale, principele Carol se n
toarse din exilul n care rmsese mai bine de patru
ani i n, mijlocul unei mari nsufleiri, se sui pe trouul
printelui i bunicului su.
In cei ase ani de domnie ai regelui Carol al II Iea
fie ei urmai de muli alii, t rei probleme au stal
pe primul plan: problema narmrii, cu aspecte a tul
de diverse i care constitue chezia unei viei naio
nale independente, problema financiar, anii acetia
corespunznd tocmai cu anii de criz mondial, i
problema culturii care, pe drept cuvnt, e ncoro
narea i justificarea vieii unui popor. In ucclu
timp se observ o accentuare tot mai puternic a
con tiinei i a sentimentului naional, menite nii
creeze aa cum s'a ntmplat sub ochii notri i
cu alte popoare, un nou ideal neamului romnesc.
C. C. g.
ENCICLOPEDIA ROMNEI
DACIA PREISTORICA
( Din paleolitic plnla 512nainfe de Cri&
Legenda
Localit i mai importante unde s'au
descoperiri 31 sapftirf p?eiafaricB
RILE ROMNETI SUB MlHAl VITEAZUL
(1600)
RILE ROMNETI IN
( T r a t a t u l dolB Par i a. )
A. Cele Ireijudelo Cshullsmail
i Bolgrad dale pnin (rstalul dela Paris (1856).
B , RaiHlele Turnului .Giurgiului i' Brilei ne au fos)
retrocedare prin tratatul dela Aifr ianopol (1829).
LACIA TRAIANA
&litfjji maiimpOrJante
Drumuri
RILE ROMNETI IN 171fl
( Pac esd el a Pojanevao.)
0. Raiaua Holtnulut
10
ROMNIA LA187Q
(Trnlalul dela Berlin.)
RILE ROMNETI IN TIMPUL NVLIRILOR BARBARE
RILE ROMNETI INVRKMEAUJ1 MJUCEA CEL BTRN
RI LE R OMN E T I LA i775 RILE, ROMN ETI I A iH\ Z
ROMNIA IN 1913
( Traft ul de l a Buc ure t i }
ROMNI A DE ASTZJ
litptodiieerea intertwti
STEMA ROMNIEI
Stema unui Stat este simbolul fiinei sale istorice
i politice, dar ea exprim adeseori i realizarea unei
idei sau unor aspiraii nalte, pe care Statul sau
poporul respectiv le a urmrit n cursul timpurilor.
Stema actual a Romniei simbolizeaz situaia
politic i teritorial a rii noastre, n urma nesfr
itelor strduine i lupte pe cari le a purtat poporul
oinnesc pentru realizarea unitii sale naionale.
Ea cuprinde stemele teritoriilor sale.
Fiecare Stat din care este format Romnia
actual: ara Romneasc, Moldova i Ardealul, i
avea stema sa proprie. Mai trziu, chiar teritoriile
similse din trupurile acestor State, ca Bucovina,
Basarabia i Dobrogea, au primit steme separate.
Izvoarele principale pentru cunoaterea stemelor
de care vorbim, simt n primul rnd sigiliile oficiale
i moneteie. La acestea se adaug, pentru timpurile
mai noui, decretele i legile referitoare la fixarea
stemelor diferitelor organizaii de Stat romneti.
I u al doilea rnd vin monumentele de sculptur i
pictur decorativ dela biserici, ceti, palate i mor
minte domneti. Apoi ornamentica documentelor,
manuscriselor i crilor tiprite. Urmeaz diferite
obiecte de utilitate sau de podoab, care au fost
proprietatea domnilor sau a Statului, ori au fost d
ruite de ctre acetia. In sfrit, informaiile scriito
rilor romni i strini.
Pe baza acestor izvoare, vom cuta s artam
evoluia stemelor rii Romneti, Moldovei i Ar
dealului, n timpul ct aceste ri au format State
separate, i apoi evoluia stemei Romniei dela n
temeierea Statului romn unitar, pn astzi.
STEMA RII ROMNETI
i. STI.MA TRADI IONALA
Cea mai veche stem a principatului rii Rom
net i ni s'a pst rat n sigiliul lui Mircea cel Btrn
dut 1390, at rnat de pergamentul ce cuprinde textul
t rat at ului de alian cu Polonia.
Aceast stem Re prezint astfel: I nt r' un scut o
acvil spre dreapta, cu aripile strnse i nso it la
st nga de o cruce; n colul stng al scutului un
soare i o lun (crai nou).
Nit cunoatem coloarea scutului, nici coloarea
acvilei i a celorlalte figuri din stem, cci n sigiliile
noastre vechi nu se indic colorile, dar este foarte
probabil c scutul era albastru i acvila neagr,
crucea i soarele de aur, iar semiluna de argint.
Deducem aceasta din faptul c ie gsim astfel co
lorate ntr'o stem din 1616, cea mai veche stem
colorat ce posedm
x
), i tot astfel sunt artate i
n sigiliile principilor ardeleni dintre 1597
1
599 ^
e
altfel aceleai culori s'au pstrat pana n timpurile
mai noui pentru scutul i figurile din stema rii
Romneti.
Reprezentarea acvilei n stema lui Mircea cel
Btrn tiu este potrivit, cu regulele heraldice din
acel timp, ci este o reminiscen din vremuri mai
vechi. Aa o gsim reprezentat i pe primele 1110
nete romneti, btute de ctre Vlaicu Vod pe la
1365. Suntem deci ndrept i i s admitem, c acest
tip arhaic dateaz nc din timpul primului Domn
al rii Romneti, Basarab cel Mare, care odat cu
ntemeierea i organizarea Statului, i va fi ntocmit
i stema.
Urmaii lui Mircea cel Btrn au pstrat i ei
aceast stem, care a fost folosit n aceeai form
pn aproape de mijlocul veacului al XVI lea, cu
foarte raici modificri. Aceste modificri constau
n faptul c crucea ce nsoete acvila are uneori
dou sau trei brae orizontale, soarele i luna sunt
mutate n colul drept al scutului, sau c acvila
prinde cu ciocul braul orizontal al crucii.
Dar n a doua jumtate a veacului al XVI lea se
face o modificare radical. In primul rnd se d
acvilei o nfiare mai couform cu regulele heral
dice, reprezentud o cu aripile deschise, n atitudinea
de a i lua sborul. De alt parte crucea, care pn
acum nsoea acvila, este pus n ciocul acesteia,
prins de bra ul inferior. In sfrit soarele i luna
sunt despr ite, primul rmnnd n colul stng al
scutului, iar cealalt fiind trecut n colul drept,
sau invers. De altfel de acum nainte luna nu mai
este reprezentat totdeauna sub forma de crai nou,
ci adeseori cu coarnele spre stnga (conturnat).
Astfel se fixeaz n mod definitiv tipul stemei
rii Romneti: acvila cruciat nsoit de im soare
i o lun, tip ce rmne de acum nainte n heraldic
!) Este stema lui Nicolae Petrocu Voevod reprodus la
culori n albumul lui Valentiu Frank, fost primar al Sibiului
{15901648), Copie la Academia Romn,
6o
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
T, i.t'i JIIRCIA CI;L BATRAM 139
(Copie loltitfr. la Academia Komnii)
j pentru aceast ar, primind numele de
.acvila romaneasc (aquila valachica).
In acela timp ns s'au fcut i unele modificri
secundare: forma scutului a devenit mai eleganta i
;i nceput s fie timbrat cu o coroan princiar.
Uneori i s'au adugat ca supor i doi lei toate,
influene heraldice apusene.
De acum nainte aceast stem, devenit tradi
ional, intra mai adnc n uzul general, nct se
menine dealungul veacurilor urmtoare pn la n
temeierea regatului Romniei i intr i n stema
acestui regsit, pstrndu se pn n zilele noastre.
Este adevrat c dup 1859 atitudinea acvilei s'a
modificat, fiind reprezentat cu sborul n jos, dar
in stema actual a Romniei s'a revenit la vechea
atitudine cu aripile deschise.
. STEMA C01II1IXATA
Pe lng aceasta, sigiliile Domnilor rii Romneti
ne descopr i o alt stem caie a servit n diferite
epoce ca stem oficial. Ea reprezenta la nceput dou
personagii domneti, ncoronate, stnd fa n fa
i..plantnd un pom.
Mai trziu aceast stem secundar a fost combinat
cu stema tradi ional aa c acvila cruciat, nso it
de soare i lun, a fost aezat n vrful pomului.
Dei tipul acesta se ntlnete i n veacul al
XYI iea i n al XVII lea i in al XYIII lea i chiar
la sfritul domniei Fanario ilor, el nu s'a generalizat,
ci a rmas numai ca tip special pentru anumite sigilii
domneti.
De alt parte, Domnii din familia Cautacuziuetilor
(erban i tefan CantacuzinoJ au combinat stema
tradi ional a rii cu stema familiei lor: acvila bice
fal ncoronat, innd n ghiara dreapt un buz
dugan, n cea stng o spad
1
) ,
STEMA DL PK TUNUT, I, UI PETKU CRRCI.il,
(Mueiil Militar Niiflonnl)
n
Aceast combina ie s'a folosit pu in n sigiliile
oficiale i mai mult n oraamentic, iar forma
ei obinuit era: scut oval cu stema tvii, aezat JK
1
pieptul acvilei bicefale (pajur Hau zgrip or) cautu
cu gineti.
Sistemul acesta a fost adoptat mai trziu n veacul
al XlX lea de ctre to i Domnii rii Romnet i.
Astfel Grigore Ghica (1822 1828) i Alexandru
Ghica (18341842) au introdus n stema rii armele
familiei lor; o serie de ase lacrimi de argint
J
) ,
Gheorghe Bibescit (18421848) a pus i ol n
stema rii armele familiei sale: n primul car tio v,
pe albastru, un cap ior de argint, avnd nt re bni
1
o stea de argint ; al doilea cartier asciat rou, aur,
albastru.
Iar Barbu tirbei (18491856) a procedat la IVI
introducnd armele foarte asemntoare ale familiei
sale, de aproape nrudit cu familia Bibeseu
primul cartier, pe albastru, uu cprior de
avnd o stea de argint ntre bra e; n al doilea, p<!
argint, o carte de aur deschis.
i clin punct de vedere al ornamentrii st anelor
s'au introdus n acest tini]) oarecari inova ii. Astfel,
nc spre sfritul veacului al XVIII lea apare pa vi
Honul cptuit cu hermina, cum i panopliile de a nuc,
drapele si instrumentele muzicale, care conform modei
de atunci mpodobesc stema de jur mprejur.
liste interesant de constatat, c pe ct vreme
n veacul al XVIII lea i la nceputul celui ele al
XlX lea stemele sunt ncrcate cu t ot elul de po
doabe cu caracter militar, cele de dup 1822 tiut
dimpotriv sobru ornamentate i artistic execut at e.
Spiritul rzboinic, care a predominat n Eur opa n
epoca napoleonian, a fcut loc unui curent dorit or
de pace, de linite i de armonie social, care se mani
fest i n art a heraldic, '
') Uneori aceste atribute simt inversate: n dreapta
spada, n stnga buzduganul.
*) Aluzie la uciderea lui Grigore Ghicn, Domnul iloklovd,
n 1777.
!
) Gheorghe Bibescn i Barbu tirbei erau fra i.
STEMA ROMNIEI
6 l
. DK AUR DII.A MATEI HA.SARAB lli s
(Conat. Moiail, Revista Arhivelor r, ml>, V)
;. STIMA I N UTIRAI'TJRA
['(. litru completarea informaiilor ce am dat mai
sus despre evolu ia stemei rii Romneti, credem
interesant s artam n cteva cuvinte i contribu ia
ce o poale aduce literatura noastr veche n aceast
privin .
Iii manuscrisele noastre vechi i n cr ile tiprite
ncepnd cu anul 1508 i pn la 1821, se afl
numeroase reproduceri ale stemelor rii Romneti,
Moldovei i Ardealului. Aceste reproduceri sunt ade
seori nso ite de scurte expuneri versificate, cuprin
znd descrierea sumar a figurilor din stem i lande
Ui adresa DonmuUii i dinastiei. Ele sunt intitulate
stihuri n stema domniei, sau stihuri pe herbul
rii .sau versuri politice asupra stemei i poart
uneori chiar semntura autorului.
Cercetnd mai de aproape stihurile privitoare la
tenia rii Romneti constatm, c peste t ot locul
acvila cruciat este art at drept corb, ceea ce n
senineaz ca veacuri de arudul att crturarii ct
i persoanele oficiale au interpretat greit tipul he
raldic diii stema tradi ionala a arii. Din aceast
cauz, desigur, aflm o astfel de interpretare i Ia
unii scriitori strini, cari au vorbit n trecut despre
stema 'j'rii Romneti,
Iat acum cteva din aceste stihuri:
In Pravila lui Matei Basarab tiprit la Govora
n 1640, stema rii este nso it de urmtoarele
Stihuri la prea luminata stem a milostivilor Domni
Rasarahi:
l'tifa aceasta drept stem jxisere corb poart,
Pe de asupra al cruia sbor coroana acum atrn.
Hi arat pe al unei case firea luminate i prea antice,
Pe al casei neamului Basarab, prea viteazul
Brbat cu sceptru ce nu fr spor pe tron se vede...
IJriil Nsturel dela Fiereti
In cartea Mrgritare (de SE. loan Gur de aur)
tiprit sub Brncoveanu n 1691, gsim urmtoarele
STEMA SUB CONSTANTIN BHlNCOVEANO 1700
(Bianu Hoilo, BUUografit I , 391)
Versuri politice 8 asupra stemelor luminatului i nl
atului Domn Ui Constantin Basarab Voevod:
Semnul domniei corbul ieste cu cruce,
Prun care de sus trie Doamne {i aduce.
In scaunul strmo ilor n care acum domne ti
Al celor ce s n laud vechilor Bsrbe li.
Puterea dar cea de sus caro le au cor anat
Ou domnia aceasta i vrednic te au artat,
ntreasc i te adaog cu domnie slvit
Cu pace i cu lini te, cu viaa norocita,
Mic i plecat slug Mriei Tale,
Radu Logoft
Abia n stihurile compuse pe la 1818 de lancu
Vnerescu, se revine asupra acestei interpretri gre
ite, lsndu se a se nelege c n clasa conductoare
i a fcut drum prerea, c pasrea din stema, este
n realitate o acvil.
I n Oda la pecetea rii, pentru edi ia din acest au
a Codului lui Caragea, Vcrescu ludnd vitejia
Romanilor spune:
Pajura sfnt ea aki,
Ca'n multele provinii,
Lesne a supus pe Daci voinici
Cu dreptul biruinjii
Dar mai trziu
Romanul suflet s'a adus
Singur la mole ire
tiind tot neam a i fi supus
A izbndi el, fire.
De aceea are n stem un
Corb ce'n petece odihnit
A sta se mulume te,
Cu'n semn de lege druit
In gur i se pze te...
Ah de am putea a ne dobndi
i cte avem pierdute!
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
I.UE V.KBA.N CAMTACUZINO
Atunci ce duhuri n'tir gndi,
CV guri tir mai fi mute?
Atunci i acest corb serman
Iar acvil s'ar face
ow Romn ar fi Roman ,
Man' 'n rzboi i pace.
lWrcrea lui Vcreseu a prins tot mai multa con
sisten udat cu micarea de renatere na ional
din veacul al XlX lea i astfel n scurt timp ideea
c pasrea din stem este im vultur (acvil) s'a
generalizat in clasa noastr cult. Iar n textele legale
privitoare la stema rii se va men iona totdeauna
" vulturul , nu corbul.
STEMA MOLDOVEI
l. STEMA B
Stema tradi ionala a Moldovei, pstrat n sigi
liile domneti ncepnd din a doua jumtate a vea
cului al XlV lea. reprezint ntr' un scut, un cap de
bour cu stea ntre coarne, nso it la dreapta de un
soare, Ia stnga de o lun.
Tipul arhaic al acestei steme, folosit de Domnii
anteriori Iui Alexandru cel Bun, se caracterizeaz
piiu forma coameloT bourului care sunt mici i cu
vrfurile recurbate n afar, prin steaua cu ase
raze i prin soarele n form de rozet compus
dintr'o globul central nconjurat de alte ase glo '
!>u!e laterale.
ncepnd cu domnia lui Alexandru cel Bun tipul
acesta sufere cteva mici modificri. Astfel, coarnele
bourului devin mai mari i au vrfurile curbate n
luntru, nct aproape se unesc; steaua are numai
cinci raze, iar soarele ia forma unei roze cu cinci
petale n jurul unei globule centrale.
Acest tip s'a continuat neschimbat n t ot cursul
veacului al XV lea i al XVUea, devenind astfel
tipul tradi ional al stemei Moldovei.
STEMA DI N SI GI I J Ur , I.UI ALEXANDRU GHI CA
(Original la Arhivele St at ului)
Dar ncepnd cu veacul urmtor, intervin unele
inovaii exterioare, cari dovedesc i nici, ca i n
ara Romneasc, o puternic influen a heraldicei
apusene.
Astfel n primul rnd capul de bour este timbrat
cu o coroan deschis, iar lug soare se introduce
o spad i lng lun un steag sau sceptru.
Mai trziu scutul nsui este timbrat cu lin coif
rotund cu lambrechinuri ioarte bogate, iar n vrful
coifului se pune o coroan princiar deschis. De
asemenea forma scutului se face mai elegant, soarele
capt raze, iar coarnele bourului au vrfurile puin
ntoarse n afar.
In veacul al XVIII lea podoabele scutului sunt
i mai bogate, adugndu se panoplii de arme, stea
guri i instrumente muzicale; tot atunci apar .i leii
ca supori, iar n urm se introduce i pavilionul
cptuit cu hermin.
Se nelege ca nu toate stemele ce ni s'au pstrat
din acest timp sunt att de bogat mpodobite i c
n multe ca?Airi gsim i acum stema simpl, lipsit
de podoabe. Dar faptul important este, c heral
dica moldoveana, ca i cea muutean, au fost n
curent cu inovaiile ce s'au introdus n heraldica
apuseana.
TJn element nou se inttod\ ice n stema Moldovei
la nceputul veacului al XlX lea: doi delfini afron
ta i, cari simbolizeaz regiunea maritim a rii. Iii
ns sunt piii la nceput n mod cu totul neobinuit,
de asupra capului d.e bour. Se pare c introducerea
acestui element nou avea de scop s aminteasc
pierderea Basarabiei (1812} i el se men ine de acum
nainte mereu n stema Moldovei.
2. STEMA COMBINAT
Ca i n ara Romneasc unii Domni au nceput
nc din veacul al XVIII lea s introduc n stema
rii armele lor familiare.
STEMA ROMNI FJ
SI GI UUJ, MJI AT.lXAXDRU CI ; . BUN
(Hodinii, Album pulcogfnfie, png, 87)
Un exemplu de acest fel este stema lui Alexandru
Mavrocordat din 1785, unde u cartierul al 4 lea se
afl pasrea fetiix ieind dintr'un rug aprins, ca n
slema acestui familii.
I n veacul al XlX lea sistemul acesta devine general,
cum devenise i u principatul vecin.
Astfel, mat ntiu loan Sandu Sturza (182228)
i apoi urmaul su Miliail Sturza (18341848) pun
alturea de bourul Moldovei, leul ridicat n dou
labe al familiei lor Tot asemenea Grigore Ghica
(18491856) adaug armele sale familiare, ca i
n stema rii Romneti. Cu to ii au men inut
cei doi delfini, clar nu i au mai aezat de asupra
bourului, ci ca supori, deoparte i de cealalt a
scutului.
i u Moldova podoabele stemei se simplific foarte
mult dup 1822, iar nfiarea ei este tot at t de
solir ca i u ara suror,
3. STEMA SECUNDARA
Este demn de observat, c i n Moldova a existat,
pe lng tipul de stem tradi ional, i un alt tip, ce
*'a ntrebuin at numai ntr'o anumit epoc. Acesta
vuieta 'ui vepvey.enttuea capului de bour cu gt cu
toi, aezat n profil spre dreapta.
Tipul acesta l gsim mai ales n ornamenta ia
sculptural a pisaniilor bisericilor, cetilor, turnu
rilor de mnstiri, mormintelor domneti i numai
foarte rar n sigilii. i ceea ce este mai important,
c:l JIU constitue dect rareori stema propriu zis a
rii, ci figureaz mai ale ca uu ornament, ce tim
breaz uncie steme familiare sau personale. Apare,
dup informaiile cte le avem astzi, n domnia lui
tefan cel Mare i se menine pn la sfritul vea
cului al XVI lea.
Cele mai nsemnate monumente, pe care se gsete
aceast reprezentare curioas a capului de bour, cu
gt, sunt urmtoarele:
r Af , . &:l ' Vi i *i
.

f
. "' ;O'
SIGITJUI, I , ur TISKAN CEr,
(Copie fotogr. In Acndemia JtoiniUl)
1. Fiatru cvt inscripie dela vechea poart a Cet ii
Albe (1476), unde mpodobete coiful ce timbreaz
stema familiar a lui tefan cel Mare,
2. Pisania de pe turnul 'bisericii Sf. Dumit din
Suceava, unde mpodobete coiful ce timbreaz stema
lui Alexandru I
(
puneanu.
3. Bula de aur dela Petru chiopul (1575), unde
orneaz coiful de pe stema acestui Domn.
4. Pisania de pe t urnul mnstirii Slatina (1582)
unde mpodobete stema cu acvila bicefal a Bizan
ului.
Cu toate acestea avem cteva cazuri, cnd capul
de bour cu gt servete drept st em a Moldovei.
Astfel n pisania de pe turnul mnstirii Probota din
1550; n pisania dela mnstirea Bist ri a i n pisania
fntnii dela mnstirea Slatina. I n toate aceste
cazuri capul de bour este nso it de soare i lun, ca
i n stema tradi ional,
4. STEMA IN LITERATURA
Avem i pentru stema Moldovei descrieri n lite
ratura istoric: cronicari i scriitori indigeni i strini.
De asemenea se gsesc i n cr ile vechi tiprite
n aceast ar stihuri pentru laucla i preanitea
herbului, cum i se zicea n limba veche moldoveneasc.
Mitropolitul Varlaam ne a lsat n Cartea rom
neasc de nvtur, tiprit, la I ai n domnia lui
Vasile I, upu (1641) urmtoarele Stihuri n stema
domniei Moldovei:
Cap de bur i la Domnii moldovhie H
Ca puterea aceii Meri s o socote ti.
De unde marii Domni spre laud i an fcut cale,
De acolo i Vasile Vod au nceput lucrurile sale...
Iar niitropoiitul Dosoftei, u Psaltirea n versuri
din 1673, scrie aceste Stihuri la luminatul gkierb al
rii Moldovei:
Capul cel de bour, de jiar vesiit,
Semneaz puterea larii nesmintil..,
64
ROMNIRI
S1GII.IUI, l.UI VASIUS I.UPU I6.1J
(Cojiie fotogr. la Academia Roiiiiluft)
In .sfrit n Psaltirea din Iai 1766, tiprit sub
Grigore Chica, gsim urmtoarele stihuri politice:
Bourul, care stema rii adevrat nsemneaz
i domnia Moldaviei luminat o adevereaz.
Mriei Sale lui Grigore, Domnul cel slvit,
Curele din fericitul Alexandru Ghica au odrslil.
Domnind acum cu putere i cu ndejde bun,
Sirmii easca sa patrie tu pace i dreptate plin...
STEMA ARDEALULUI
1. STEME DI FERI TE
Heraldicii Ardealului prezint o particularitate
foarte curioas. Dei aceast ar a fost pn la
anul 1526 un voevodat autonom', dependent de Un
garia, iar dup aceast dat un principat autonom
sub suzeranitatea turceasc cum erau i ara
Romneasc i Moldova totui pn n veacul al
XYII lea n'a avut stem proprie definitiv fixat.
Fenomenul acesta este cu at t mai neateptat, cu
ct heraldica a fost foarte pre uit n Ardeal i' nu
numai nobilii mari i mici, dar i diferitele organi
zaii politice, religioase i oreneti au inut din
vechime s i aibe stemele lor proprii.
Voevozii ardeleni dinainte de 1526 utilizau pentru
actele oficiale sigilii cu stemele lor familiare, iar cei
din veacul al XVI lea foloseau n sigiliile oficiale
i pe raonete sau stema Ungariei cci i luaser
i titlul de regi ai Ungarieisau numai stemele lor
familiare.
2, STEMA UZUALA
Abia spre sfritul domniei lui Sigismund Bathory,
contimporanul lui Mihai Viteazul, apare n sigiliul
oficial al principelui ardelean o stem deosebit, care
va deveni mai trziu stema proprie a acestui prin
cipat. Ea se prezint astfel: Scut tiat, n cmpul
superior, albastru, o acvil neagr ieind spre dreapta
SI GI I . I Ur, I , UI AI.EXANDE.Lf MAVROCORDAT JJH%
(Copie fotogr. la Academia Romanii)
nso it de un soare de aur la dreapta i de o Urnii
(crai nou) de argint la st nga; n cmpul infantii',
de aur, apte t urnuri roii aezate 3, 3, 1.
I n sigiliul din 1598 al principesei Mria Christiiut,
fosta so ie a lui Sigismund Bathory i regejitft a
Ardealului n numele mpratului Austriei, gftsim
aceea stem, cu singura deosebire ca t urnurile din
cmpul inferior sunt aezate 3, 2, 2; iar n sigiliul
lui Andrei Bathory din 1599 stema este nt ruct va
modificat deoarece cmpurile scutului sunt altu
rate iar turnurile sunt aezate 3, 3, 1,
Sub urmaii Bathoretilor stema aceasta conthuiS
a se pst ra at t n sigilii, ct i pe monet e, nsi\
cu modificri, uneori foarte mari, i nso it' t ot det uum
de stema familiar a principelui respectiv, pttsi tltr
regul n centrul scutului.
Astfel sub tefan Bocskay {16041606) o ^Suirii
unit cu stema Ungariei, iar peste totnl mrginit le
un arpe ncolcit, prezint leul mergnd n cionti
labe i innd un steag; stema nobiliar a principelui.
Sub Gavril Bathory (16081613) se nt rebuin
eaz de regul stema Ardealului singur, avnd \ n>
piept un scut mic cu stema familiar: t rei di n i d<>
mistre .
Sub George Racoczy I {16301648) i U e M^
Rakoczy I I (16481660) de asemenea se nt rebuin
eaz singura, dar cu figurile distribuite nereguliir
i adugndu i se acvila cu sabie n ghiara rlraiplu
i o rot i njumt it, amndou elemente din
stema acestei familii.
Astfel aceasta devine prin for a uzului st ema ofi
cial a Ardealului, dei nu era nc definitiv fixat
i dei nu se cmioate vteo dispozi ie legal privnd
nfiin area ei.
Se pare ns c elementele principale ale aceHloi.
steme: acvila ieind, soarele t luna, cele 7 t u r n u r i '
existau nc de mult ca steme separate ale aa l i
na iuni din Ardeal.
_ Astfel, dintr' o hotrre a dietei ardelene din i f ^ o
inut la Sebeul ssesc n domnia lui Aca iu Barcsny.
STEMA ROMANI Uf
8TISMA MONETARA A. I.UI GA VRII, BAI'JIOUY IO[)
(Resch, Siebetibilrg. Mtinzeii lata. ifi)
rezult c acvila ieind era de mai nainte stema
nol)ilimii sau a comitatelor; soarele i luna stema
<( na iunii Secuilor; iar cele apte turnuri stema
* na iunii Sailor. Prin nobilime sau comitate
se nelegea totalitatea oamenilor liberi unguri i
iMinimi <liu Ardeal: uuivcrsilas regmcolantm Hutiga
niriim el Valachimtm Transylvaniae, amint it nc n
veacul al XlV Iea i care prin maghiarizarea trep
t at a nobililor romni se confunda acum cu na iu
nea ungureasc. Astfel, acvila reprezenta nu numai
[>c nobilii l oamenii liberi de ras ungureasc, ci i
pe Romnii nobili sau liberi, c i existau atunci i
cari erau convocai pe comitate la adunrile rii
Mau la rzboiu,
l'riii amintita decizie a dietei din [639 aceste arme
iile celor trei <i na iuni se recunosc, n mod oficial,
astfel c i ntrebuin area lor n stemele principilor
devine legal.
Dup ce n urma nlturrii suzeranit ii turceti,
Ardealul a trecut 11 stpnirea Austriei (1687), stema
Hceusta a fost legat de stema imperiului austriac
n urmtorul chip: acvila bicefal ncoronat, innd
n gliiara dreapt o spad, n cea stng sceptrul,
poart pe pieptul t i un scut cu stema Ardealului. Uneori
;uv;istfi stem eia nfiat sub forma unui scut rotund
cu tvU apte turnuri, alte ori sub forma unui scut des
pii'iit. nvnd 111 cartierul prim acvila ieind nsoit de
soare, in al doilea cele apte turnuri nsoite de lun.
Abia sub Mria Teresia, cnd la 1765 Ardealul
ii fost ridicat la rangul de mare principat, s'a fixat
n muci definitiv stema, care a rmas apoi pn la
1.H67, cnd s'a constituit; daulisuml austro uugar. Ea
ne compunea diti aceleai element; aezate astfel:
scut tiat, JI cmpul superior, albastru, o acvil
neagr ieind spre dreapta dintr'o teras roie i
nso it la dreapta de un soare
1
de aur, la stnga de
o lun (crai nou) de argint; n cmpul inferior, de
aiir, apte turnuri roii, aezate 4, 3. Scutul timbrat
de o coroan princiar nchis, de aur, este aezat
pe pieptul acvilei bicefale ncoronate.
STEMA 3I0NKTAR A I,UI GEORGE HAKOCZY I 16 U
(Rcscli, ibiit. lab, 31)
Odat cu constituirea dualismului arastro ungar n
1867, Ardealul nceteaz de a mai exista ca mare
principat i e ncorporat la regatul Ungariei, iar
stema lui, care a trecut prin attea vicisitudini panii
s fie fixat definitiv, a ncetat de a se mat ntre
buin a oficial.
De altfel, Ungurii, spre a face s se uite cu totul
trecutul autonom al Ardealului i spre a arta con
topirea definitiv a acestei ari cu Ungaria, au in
trodus dela data amintit stema Ardealului n armele
Ungariei, ude a stat pn 'la mijlocul rzboiului
mondial (1916). Atunci ntocminditse o nou stem
pentru monarhia dualist, s'a rezervat stemei Ardea
lului un loc numai n armele comune ale acestei
monarhii, nu i n stema special a Ungariei,
A trebuit s vin rzboiul mondial, pentru ca
regatul Romniei s poat pmie n stema lui cea
nou, Ia focul de cinste, stema provinciei redobndite
cu attea sacrificii.
3 STBMA ARDEALULUI IN LITERATURA
Stema Ardealului, att de trziu fixat i Er
legturi mai strnse cu trecutul i sufletul poporului
romnesc, este aproape necunoscut n literatura
noastr veche.
Manuscrisele vechi romneti nu o cunosc, iar
dintre crile tiprite n Ardeal numai prea pu ine
o nregistreaz. Astfel Catechismttl calvinesc din 1648
este mpodobit cu stema din timpul lui George Ra~
koczy, iar Molitvenicul tiprit la Blaj n 1784 conine
stema din timpul lui losif I I , nso it de stihuri
politiceti, care au ns n vedere numai acvila
bicefal austriac i las la o parte stema Ardealului:
Gripsorul cu dou capete nlat,
SchiptnU, mrul cu sfata mpreunat,
Semnul puterii tinprte li arat,
Cana lui Josij este 'ncredinat.
Lui lasif cel mare de neamuri iubii,
Soare de sentin nou rsrit.
66
rjXCICLOPEDIA ROMANIIVI
SI' I:MA MONMTAKA A MAKI I I YI RKSI A
AKDlvAF. n<n
(Rcscls, iii' J, tab. 59)
lkw.nl iii puie muli tini s / trin&c
i prin ll 'pre noi s ne fericeasc.
Aceste versuri simple nu sunt numai o descriere
sumar a stemei mprteti, dar i expresia speran
elor pe care poporul romnesc din Ardeal le punea
n mpratul democrat, stpnit de sentimente at t
de generoase i umanitare fa de supuii si.
STEME L'NITE
I ISATHOKETII
Ideia de unitate na ionala este foarte veche la
Romni i de aceea nu trebue s ne mire faptul c
o gsim exprimat n heraldica noastr nc n vre
muri cnd nu era destul de bine precizat.
La rspndirea i ntrirea acestei idei au con
tribuit n mure msur i interese dinastice, na io
nale sau strine, cum i vanitatea uuor principi cari
au ridicat preten ii de suzeranitate asupra a dou
sau chiar asupra celor trei State romneti. I ar faptul
c aceste interese sau preten ii i au gsit de multe
ori expresiunea n embleme heraldice, care cuprin
deau unite la ttn loc stemele acestor State, a ajutat
i mai mult la popularizarea ideii de unitate na ional.
Prima stem, care cuprinde unite fa un loc armele
rii Romneti, Moldovei i Ardealului o gsim hi
sigiliul principelui ardelean Sigismund Bathory. So
cotindu se udiept it, n urma legturilor ce sta
bilise cu Miliai Viteazul i cu tefan Rzvan al Mol
dovei, de a i lua titlul de principe al Transilvaniei,
Moldovei i rii Romneti, Sigismund Bathory a
crezut c poate s uneasc ntr' o stem comun
armele acestor trei ri. i fiindc se cstorise cu
o arhiduces austriac i devenise principe imperial,
a adugat i acvila bicefal a Habsburgilor, pe pieptul
creia a pus stema sa familiar.
Exemplul lui Sigismund a fost imitat de so ia sa
Mria Christina, cnd la un moment dat ajunsese
STEMA UNI TA A AUDEAI, UL, UI, MOLDOVEI I ARI I
ROMNETI IN SIGII.IUI. i,m SIGISMUND BATHORY 1597
(M. popcscu, Revista Arhivelor P. 3*9)
regenta n numele mpratului n Ardeal; iar du p
ea, de ctre cardinalul Andrei Bathory, devenit i
el principe al Ardealului n 1599
Dei la ntocmirea acestor steme unite nu s'a i n u t
seam n totul de regulile heraldice, t ot ui fiecare
stem n parte este destul de exact reprodus i de
exact colorat.
De altfel, pentru t oat e trei stemele noastre, sigi
liile acestea sunt cele dinti documente sigure n car e
se arat colorile scuturilor i ale figurilor heraldice
J
J,
Stema rii Romneti cuprinde n cmpul supe
rior stema tradi ional, n cel inferior stema secun
dar. Prima are scutul albastru, acvila neagr, crucea
i soarele de aur, iar luna de argint, culori care au
rmas pn n timpurile mai noui. I,a a doua se
distinge numai coloarea scutului, care este de ar gint ,
a pomului care este verde i a acvilei din vrful po
mului, care este neagr; cele dou personagii dom
neti sunt greit reprezentate, nct par dou femei
i coloarea lor nu se n elege; terasa este verde.
Stema Moldovei are scutul rou, capul de bour
de argint, steaua dintre coarne de aur, soarele t ot
de aur, iar luna de argint. i culorile acestei st eme,
s'au men inut aceleai pn trziu, afar de a boli "
ritlui, care a devenit natural, neagr.
Stema Ardealului are cmpul superior albast m,
acvila neagr, soarele de aur i luna de argint ; cmpul
inferior este de aur, iar cele apte t urnuri roii. i
aici culorile s'au men inut aceleai pn astzi.
a. MIHAI VITEAZUL
Scurt timp dup apari ia acestei steme uni t e,
Mihai Viteazul, Domnul rii Romneti, cuceret e
mai nti Ardealul i apoi Moldova.' I n aceast
*) Ele se exprim prin hauri i puncte astfel: hiinrl
orkontale= albastru ; verticale=rou ; nclinate delfl dreapta
spre stnga = verde; cadrilate=negru; puncte = aur: alt ) =
argint.
STEMA ROMNIRT
STUMA UKITA A ARTI ROMANITI I MOLDOVEI I N
SIGITJTJI, IAU MIHAI Vri'TiAXUI, tf<oa
(Copie la Arhivele St at ului)
situaie ci i adaug la nceput tithil de Domn al
Ardealului, (1599), i
a r
P
e
urm i pe cel de Domn
al Moldovei (1600). In special, n documentele datate
din Mai pn n Septemvrie 1600 l gsim totdeauna
cu titlul de Domn al acestor trei ri romneti.
Odat cu aceasta Mihai Viteazul :i trebuit s i
ntocmeasc i o nou stem pentru sigiliul su
oficial, i ea, pe ct se pare, urmrea s uneasc, la
un loc stemele celor trei ri. Din nenorocire, sigiliul
unic ce ne a pstrat aceast stema unit, nu este
destul de bine conservat ca s se poat deosebi cu
precizie toate caracterele stemei noui.
Se observ lmurit titr'tm scut oblong cu colurile
rotunjite, dou personagii domneti ncoronate, fa
n faa, plantnd un pom desrdaciuat; trunchiul
acestuia este susinut de doi lei afrontai. Peste
vrful pomului este aezat un scut mic ascuit, avnd
capul de baur al Moldovei, cu stea ntre coarne i
nsoit la dreapta de un soare, la stnga de o lun
conturnat, Deasupra, ntr'tin cmp despr it de o
earf semicircular cu deviz, se afl acvila cruciat
a rii Romneti, nsoit la dreapta de soare, la
stnga de lun (crai nou).
linii cercettori de ai notri au vzut n rdcinile
pomului apte coline, iar n trunchiul lui o spad
susinut de cei doi lei, i au crezut c acest tip ar
putea reprezenta stema Ardealului. In realitate stema
unit a lui Mihai Viteazul nu cuprinde dect dou
steme: a rii Romneti i a Moldovei. Cei doi lei
cari susin trunchiul pomului fac parte din stema
rii Romneti i au fost introdui i n stema
proprie a acestui Stut la nceputul domniei Ini
Mihai.
Din cauza relei conservri a sigiliului, nu se poate
preciza dac n stem erau sau rm indicate, colorile,
Din desenul reprodus ar rezulta c numai cmpul
scutului cu stema Moldovei avea indicat coloarea
albastr, ceea ce ns nu corespunde realitii.
STEMA UNI T A MOLDOVEI i AHJI ROMNETI N
SIGIT.IUJ, \ xa SCMU,AT CHICA. 175S
(Copie fotogr. la Academia Rontftnfi)
3. FANAHIO II
O nou ncercare de a se uni stemele a dou sau
trei ri romneti ntr'o stem comun 1111 ntlnim
dect n epoca Panarioilor.
Primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, dup
ce a fost mutat la 1716 din Moldova n ara Rom
neasc, a pus n sigiliul rii i n sigiliile sale perso
nale stema Moldovei alturea de a rii Romneti.
I,a nceput aceste dou steme sunt timbrate fie
care separat cu cte o coroan, mai trziu ns le
gsim unite sul) o coroana comun. I u felul acesta
stema unit se continu, cu mici excepii, sub to i
Domnii fanarioi, cari au stpnit 11 amndou prin
cipatele, pe ct vreme cei cari n'au domnit dect
ntr'o singura ar folosesc de regul numai stema
rii respective.
Dei s'a fcut dela nceput obiceiul ca locul de
frunte (cel clin dreapta heraldic) s 1 ocupe stema
Moldovei, cu toate acestea sunt destul de numeroase
cazurile cnd n acest loc gsim stema rii Rom
neti, Aceast particularitate se ntlnete mai ates
n omamentica tipriturilor i n special a celor din
Moldova pe ct vreme n sigilii gsim n mod
constant n locui prim stema Moldovei.
Se nelege c nici stema unit, n'a fost lipsit de
obinuitele stihuri politice cu laude la adresa Dom
nilor. Astfel n Triodul tiprit la Bucureti n 1726
sub Nicolae Mavrocordat citim urmtoarele versuri;
Bourul pecetea Moldovei nsemneaz,
Corbul a rii llomnc H adevereazd.
Bonml i corbul ce n stem nsemneaz
Domnului Nicolae arm tare spre paz...
I ar n Molitvenicul clin Buzu dela 1747 din vremea
lui Constantin Mavrocordat gsim:
Boind, corbul i crucea, trei semne minunate
Darurile tale veslcsc Doamne prea 'nlate.
68
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
STEMA UNITA A MOr.DOVlI I ARII ROUNI JTI tX
SIGIL,IUI, l.UI ,1(1 HAI [, SVTZV itii>2
(Original la Arhivele St at ului)
Bourul Domnului Moldovei c ai fost te nsemneaz
Corbul al rii Rmnne ti stpn le adevereaz,
Iar crucea, pravoslaviei bun pa nic te arat
Costandine, prea njleple, cu inima curat...
4. STJMA CU I.EGKNDA CORVINKTJIXJR
Pe lng stema nnit> a Moldovei i rii Rom
neti datoram domnilor fanarioi i o curiozitate
heraldic din cele mai interesante. Ka const n
adugirea la stema unita, a unei reprezentri n leg
tur cu tradi ia familiei Corvinetilor: scena ce nf
ieaz sgetarea corbului cit inel n cioc.
Tipul acesta l ntlnim mai nti la Constantin
Mavrocordat, pe un portret al acestui Domn lucrat
de pictorul Liotard. Apoi ntr' un sigiliu al lui Grigore
Ghica (1755)
I )e sigur c adugirea acestei scene n stema unita
se datorete preocuprilor ce le au avut Domnii
fatiario i de a arta c nu sunt cu totul strini de
rile noastre, ci sunt nrudi i cu vechile noastre
dinastii.
Nicolae Mavrocordat inea s afirme c se trage,
mcar n linie femeiasc, din vi a Domnilor Da
ciei i) i ca se nrudete cu Despo ii criei sr
beti i) i cu * Iaghelonii ai celei leeti.
Fiul su Constantin Mavrocordat a adugat la
aceste nrudiri crieti i pe Corvinetii din Ardeal,
Stema cea noua a acestuia, amintit mai sus.
reprezint ntr' un scut n stil rococo bourul Mol
dovei alturea de acvila arii Romneti, nso it de
soare la dreapta i Jun (crai nou) la stnga. Scutul
este timbrat de o coroan princiar nchis, flancat
ta dreapta de un buzdugan, la stnga de un iatagan,
i are ca supor i doi lei. Sub scut un pom cu un corb
n vrf, iar de o parte i de alta doi brba i, dintre
cari cel din stnga trage cu arcul n corb, care scap
clin cioc un inel ce caut s 1 prind brbat ul din
dreapta. Sus, la dreapta i la stnga scutului, sunt
ini ialele greceti ale numelui lui Ioau Constantin
STJ.5SM UNI TA A 3IOr,DOVJ.;i I '('AiUI
CU I,F,GI\ 'DA CORVINE}TII,OR DE I .I OTAUD
Nicolae Voevod, iar jos pe dou earfe inscrip ia n
grecete: Harul dunmezeesc.
I n sigiliul lui Grigore Ghica ntocmirea stemei este
la fel, cu singura deosebire c scutul este sus inut
de doi ngeri, iar n scena cu corbul personagiul al
doilea este o femeie.
5. ALEXANDRU IOAN I
Dela sfritul veacului XVIII lea stema unit a
ncetat de a urai fi ntrebuin at i nu a reaprut
dect n anul 1859, odat cu unirea Moldovei cu
ara Romneasc sub Vod Cuza.
In primii ani ai domniei acestuia, ct t imp uni ren
nu fusese nc deplin consolidat, stenia Principa
telor Unite consta din stemele acolate a Moldovei i
arii Romneti, timbrate cu o coroan princiara
nchis sau deschis. Aceast stem s'a stabilit urni
nti prin uz i rareori apare colorat. In mod oficial
a fost fixat abia n Februarie 1861, dar nici de ast
data nu i s'au indicat culorile.
De altfel, entusiasniul cu care a fost primit unirea
celor dou principate a fcut ca stemele lor acolate
s se pun pe orice obiect care comporta aceasta i
n formele cele mai diferite. Chiar stemele oficiale
variau foarte mult unele de altele prin felurile deo
sebite cum erau ntocmite i colorate.
Astfel pe lng modelele art at e mai sus gsim un
alt model, u care acvila cruciat i capul de bour nu
sunt puse n scuturile respective, ci aezate liber,
alturea.
Dup ce Vod Cuza a d "svrit unirea celor dou
ri prin contopirea lor nt r' uu singur St at cu tiu
singur guvern, s'a creat in 1863, nt ia stem a
Romniei deosebit de stema Principatelor Unite,
prin aceea c avea un singur scut i nu doua scu
turi acolate, i c n locul de frunte era acvila cru
ciat a rii Romneti.
Noua stem se prezenta astEel: Scut despicat, n
primul cartier tiat, pe albastru i aur, o acvil
STEMA HOMANIEI
69
PRIMA STEJlA A R.OJIANH3I SUB CUZA VOD
(Oeseu de D, Pecurariu)
cruciat de coloare neagr, cu sborul n jos n car
tierul al 2 lea tot tiat, pe rou i albastru, un cap
de bour de coloare neagr, cu stea de aur ntre coarne.
Scutul timbrat cu o coroan princiar nchis,
avnd de asupra globul cruci ger albastru, cn cercul
i crucea, de aur, i sus inut de doi delfini verzi cu
capetele n jos i afrouta i, este aezat pe dou in
signe legionare romane, ncruciate, purtnd cea din
dreapt a acvila cruciat i cifra V, cea din stnga
capul de bour i cifra XXIV.
Pavilionul de purpur, cptuit cu hermin i
bordat cu ciucuri de aur, este prins n vrf ntr'o
coroan de aur.
Stema aceasta nu corespundea nici regulelor he
raldice, cci se nfia mai mult ca o stem de
alian a, nici aspiraiilor ronmit oraiui, cci nu cu
prinde armele lui personale. De aceea a fost nlo
cuit chiar n acela an cu o stem nou) care se
prezenta n chipul urmtor:
Scut scartelat. I n cartierele I i 4, pe albastru,
o acvil cruciat de aur, cu sborul n jos, ncoro
nat, innd n ghiara dreapt, o spad de aur, n
stnga un sceptru de aur. In cartierele 2 i 3, pe
rou, un cap de bour negru, cu stea de aur cu
ase raze ntre coarne. Peste totul t ripart it : albastru,
;mr, rou (stema familiei Cuza).
Sculul timbrat cu o coroan princiar deschis,
de aur i sus inut de doi delfini verzi, cu capetele
n jos i afrcaitai, este aezat pe dou insigne le
gionare romane ncruciate, purtnd cea din dreapta
cifra V IAN., cea din stnga cifra XXIV.
Pavilionul de purpur, cptuit cu hermin i
bordat cu ciucuri de aur este prins n vrf ntr'o
coroan de aur.
Deviza pe o earf albastr: TO I IN UNU.
Este interesant de observat, c n originalul co
lorat al acestei steme figura i decora ia ordinului
Steaua Romniiiei, pe care Cuza Vod. l nfiinase,
dei ca principe vasal nu avea dreptul de a conferi
decora ii,
A TJOVTA STEMA A ROMNIUI su n CUZA VODA
{Desen de D. Fecurariii)
(>. CAR OL I
IXip ocuparea tronului Romni i, Catal I, a luat
msuri pent ru constituirea unei alte steme a rii,
care s corespund situaiei create prin stabilirea
dinastiei de Holienzollern.
Aceast nou stem a rii, votat de Senat i
AdunaTea Electiv, se nfia astfel:
Scut scart elat . In cartierul i iu pe albastru i al
4 lea pe aur, o acvila cruciat neagr, couturnat
i cu sborul n jos, privind la stnga spre mi soare
de aur, ( ara Romneasc). In cartierul al 2 lea pe
albastru i al 3 lea pe rou, un cap de bour negru,
cu st ea de argint ntre coarne, nso it sus la dreapta
de o lun de argint (Moldova). Peste t ot : armele
casei de Holienzollern,
Scut ul t imbrat cu o coroan regal sus inut
la dreapt a de o femeie dac de argint, narmat
cu sabia ncovoiat dac; la stnga de vin leu de
coloare nat ural.
Pavilionul de purpur, cptuit cu hermin i
bordat cu ciucuri de aur, este prins n vrf ntr'o
coroan regal de aur.
Deviza pe earf albastr: NI HI I , SINE DEO.
Est e de remarcat ca aceast stem, dei nu se
deosebete dect prea puin de ultima stem a tui
Cuza Vod, t ot u prezint n alt mod at t acvila
cruciat, ct i bourul. De alt parte, dac s'au pus
din nou soarele i luna, n schimb s'au lsat afara
delfinii. I n sfrit, coroana care timbreaz scutul
nu mai este, ca n stema lui Cuza Vod, o coroan
princiar, ci o coroan regal, simbol al aspira iilor
nalte ale noului principe.
Stema aceast a, n'a avut nici ea o durat prea
hmg, cci n mai pu in de ase ani a fost modificat.
Proiectul nou fiind depus pe biroul Senatului
n I unie 1871, a fost adoptat n Iulie, iar apoi,
t recut la Camei, a fost votat abia n Martie 187a,
cnd a i fost promulgata noua ege << pentru modi
ficarea armelor rii. ,
7
o
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
STEMA ROMNIEI SUB PRI NCI PELE CAROI, I
(ne=pu de I ), Pecurniin)
Conform acestei legi, stema rii se prezint astfel:
Scut .scartelat. Iu cartierul l iu, pe albastru, o
acvil cruciat de aur, cu sborul n jos, ncoronat
i privind un soare ce se mic u colul drept,
ine n ghiara dreapt o spad, n stnga un scep
tru, ambele de aur ( ara Romneasc); n cartierul
al a lea, pe rou, un cap de boiir de aur, cu o
stea cu ase raze ntre coarne i nsoit de o lun
{crai noii) micnd n colul stng, toate de acela
metal (Moldova); n cartierul al 3 lea, pe rou, un
leu de aur ncoronat, ieind dintr'o coroan i pri
vitul o stea cu ase raze, toate de acelai metal
(Banatul Olteniei); n cartierul al 4 lea, pe albastru,
doui delfini de aur, cu capul n jos i afrontai
(Regiunea maritim)
1
). Peste tot: armele casei de
Hokenzollern.
Scutul timbrat cu o coroan regal de aur i
susinut de doi lei de coloare natural, cu limba
i ghiarele roii.
Pavilionul de purpur, cptuit cu hermin i
bordat cu ciucuri de aur, este prins n vrf ntr'o
coroan regal de aur.
Deviza pe earf albastr: NIHIL SINE J3EO.
Diferena ntre noua stem i cea promulgat n
1867 este foarte mare. In primul rnd se introduc
dou elemente noui: leul Olteniei i delfinii. De alt
parte se modific forma scutului, scobindu ae n
laturi i rotunjindu se marginea de jos. In sfrit,
se pun ca supori numai lei, nlturndu se femeia
dac.
In privina leilor, este foarte caracteristic faptul
c sunt reprezentai cu cozile trecnd printre pi
cioare i este i mai caracteristic motivarea din
textul legii ca n forma aceasta ei ar constitui
simbolul Daciei. Noroc c aceti lei cu cozile tre
cnd printre picioare, au fost nlocuii n curnd
prin lei heraldici, cu cozile pe spate.
J
) In textul legii se spune: simbolul rmurilor Matei
Negre.
STEMA ROMNIEI SUB UGEW CAROI* I
(Desen de D. Pectirarlu)
Dup proclamarea regatului s'a modificat i co
roana din vrful pavilionului, punndu se coroana
de oel a Romniei.
In sfrit s'a adugat i decoraia romneasc
cea mai mare din acel timp: crucea ordinului Steaua
Romniei.
Toate aceste modificri ns, s'au fcut prin uz.
cci legea n'a mai fost schimbat n tot cursul
domniei regelui Carol I.
7. FEK.DINAND I
Sub urmaul regelui Carol I, regele Ferdinaml I,
s'a meninut stema din 1872, cu modificrile in
troduse prin uz, pn la terminarea rzboiului peu
tru ntregirea Romniei.
Dup ce toate inuturile romneti, supuse pn
atunci vStatelor strine, s'au alipit la regatul Ro
mniei, formnd Statul unitar de ast/ j, era abso
lut necesar s se ntocmeasc i o nou. stem co
respunztoare situaiei create regatului nostru.
In acest scop s'au numit nc din 1919, rnd pe
rnc, diferite comisii de persoane competente, dar
ele n'au dat rezultatul dorit. Atunci, u toamna
anului 1920 s'a constituit o comisie mai mare, care
dup mai multe luni de munc, a reuit s ntoc
measc o stem ce cuprindea nu numai emblemele
tuturor rilor ce compuneau Romnia Mare, dar
era i conform regulelor heraldice.
Proiectul care a servit de baz pentru discuiile
comisiei, a fost ntocmit de heraldistul basarabean
Paul Gore i Iui i se datorete azezarea scutului
cu emblemele rilor surori, pe pieptul acvilei rii
. Romneti.
Astfel s'a ajuns la stema actual a Romniei,
care a fost promulgat, prin legea din 33 Iunie 1921,
nfindu se astfel:
Scut albastru cu o acvil cruciat de aur, ncoro
nat, i cu ciocul i ghiarele roii, innd n ghiara
dreapt o spad, n cea stng un sceptru de aur,
STEMA ROMNIEI
Pe pieptul acvilei un scut scartelat, avnd n car
tierul I pe albastru, o acvil cruciat de aur, cu ciocul
i ghiatele roii, nso it la dreapta de un soare, la
stnga de o lun, amndou de aur ( ara Rom
neasc) ; n cartierul al 2 lea, pe rou, un cap de
bour negru, cu stea de aur ntre coarne, nso it
la dreapta de un soare, la stnga de o lun conturat,
amndou de aur (Moldova); n al 3 lea, pe rou,
un leu de aur trecnd spre dreapta, pe un pod de
auv, peste valuri naturale (Oltenia cu Banatul); n
al 4 lea, tiat, n cmpul superior albastru, o acvil
neagr ieind dintr'o teras roie, nso it la dreapta
de un soare de aur, iar Ia stnga de o lun conturnat
d<; argint; n cmpul inferior, de aur, apte turnuri
LIBIJOGRAIMB:
I. Bal?; Bisericile lui tefan cel Mare. (Buletinul Comi
simiii Monumentelor Istorice, ig^5).
Bianu Hodo : Bibliografia romtteaac veche.
/ . Bogdan ; Album paleografie.
I, Marian; tJber die Jjatidesnameu Siebeubiirgeus. Bis
t ri a 1907.
/ . Marian: Contribuie la eraldiea vechiului Ardeal.
(Anuarul Institutului de istorie na ional), Cluj. Voi. IV.
roii, aezate 4, 3 (Ardealul); jos n inst i iuue, pe
albastru, doi delfini de aur afronta i, cu capetele n
jos (Dobrogea),
Peste totul, scartelat argint neg.ru, armele casei de
Hohenzollern.
Scutul t imbrat cu coroatia de oel a Romniei i
sus inut de doi lei de aur.
Pavilionul de purpur, cptuit cu hermin, bordat
cu ciucuri de aur i prins n vrf ut r' o coroan
de aur.
Decora ii: colanul ordinului Carol I .
Deviza, pe o earf albastr brodat cu nur:
NII IIL SINE DEO.
c in.
Stoica Nicolaescu: Documente dela Mihai Viteazul. B
curetl 1916.
P. V. Nsturel: Stema Romniei, Bucureti iSg>.
P, V. Nsturel: 1 Steagul, Stema rotnau, Bucureti 1003.
Maisil Corni.; Stema ULotuulet, Bucureti 1931.
7. C. Filitti: Despre primele st eme ale principat elor
romne. In Cercetri i documente privitoare Ia istoria
principatelor romne, Bucureti
SIGILIUL STATULUI
Fiecare autoritate de Stat are un sigiliu principal,
pe carc 1 ntrebuin eaz pentru garantarea autentici
t ii actelor ce libereaz, sau pentru asigurarea se
cretului corespondenei oficiale, i unul sau mai multe
sigilii secundare, pentru actele obinuite.
Iluli'i (ic al " delii Petru chiopul Hul iun delii MaU i Busarnb
Sigiliul principal al autorit ilor Statului, repre
zint stema cea mic a Romniei i are de jur mpre
jur o inscripie, cu numele autorit ii. El se aplic
cu tu sau cu cear roie.
Autorit ile centrale ministerele au sigiliul
principal de dimensiuni mai mari (4550 mm. n
diametru). El reprezint stema mijlocie a Romniei
i de jur mprejur, inscrip ia cu numele Ministerului.
Acest sigiliu se aplic pe decrete sau alte acte im
portante, imprimat n relief, ca un timbru set.
Corpurile legiuitoareAdunarea Deputa ilor i
Senatul au i ele cte un sigiliu principal, de 6065
mm. n diametru. El reprezint stema cea mate a
Romniei i numele corpului legiuitor. Se aplic de
regul cu tu.
Sigiliul principal Statului, al care se pune pe legile
ce se promulgi, pe actele importante de St at i p.e cele
interna ionale. El reprezint stema cea tuare cu pavi
lion a Romniei, iar inscrip ia de jur mprejur, cu
prinde numele regelui. De pild: Carol / , prin graia
lui Dumnezeu i prin voina naional, rege al Romniei,
sau Carol II prin graia lui Dumnezeu i prin voina
naional. Regele Romnilor. Sigiliul cel mare al
Statului, se pstreaz la Ministerul Justi iei.
Pe unele decrete sau brevete de decora ii, se pune
i sigiliul personal al Regelui, cu stema cea mare a
Romniei i cu numele Regelui,
ISTORIC. I n cancelariile vechilor Domni ai
rii Romneti, Moldovei i Ardealului, existau si
' gilii principale, care purtau numele de 4 pecetea cea
mare domneasc , sau pe latinete sigillum manis ,
Mrimea lor era de 8o100 mm. n diametru i re
prezentau, de regul, stema rii, mpodobit cu
arabescuri i nconjurat de o inscrip ie cu numele
i titlurile Domnului respectiv. Aceste sigilii, se n
Ilulii tic aur 11 lui Alexandru I I Hulii de nur delii l' clru Cercel
trebuin au la actele mai importante ce eiati din
cancelariile domneti; hrisoave, porunci, acte di
plomatice, etc.
I n veacurile XI VXVI I , actele de acest Tel se
scriau pe pergament, din care cauz sigiliul n u se
putea aplica direct pe act, cu cear sau cu t u, ci
se imprima pe o pecete mare de cear, care se at rna
cu nur colorat. Pecetea de cear avea forma unei
emisfere; pe baza. ei, se imprima sigiliul.
In mprejurri foarte rare i numai la unele do
cumente solemne, scrise pe pergament, se at rna,
n locul pecetiei de cear, una de aur, de forma unei
capsule rotunde, mpodobit pe fa cu st ema rii
sau cu figura Domnului, iar pe verso, cu o sceiiii
biblica. Pe margine, era gravat o inscrip ie eu nu
mele i titlul Domnului i cu indicarea persoanei sau
institu iei creia i se ddea actul.
Uneori, t ot la actele solemne scrise pe pergament,
se atrna o pecete de cear, pus nt r' o cutie rot unda
de metal, ca s o apere de stricciune. Sigiliul se
imprima pe fa a superioar a pecetiei de cear,
peste un st rat de niiniu rou.
Iri veacul XVI I I i n prima jumt at e a veacului
XI X, pecefcile at rnat e se ntrebuin eaz t ot mai
rar, iar sigiliul cel mare domnesc se aplic direct pe
act, sau cu tu rou, sau pe un st rat rotund de cear
roie, lipit pe act, I n unele cazuri, peste ceara roie
se aplic o foi de aur.
Pe actele scrise pe hrtie, sigiliul domnesc s'a
aplicat totdeauna, direct, cu t u rou. c, m.
STEAGURILE ROMNIEI
Steagul este simbolul suveranit ii Statului asupra
teritoriului na ional. Originea steagului este, evident,
militar, El s'a ivit clin nevoia de a oferi lupt
torilor un semn de recunoatere i un punct unde
s se poat concentra,
Pentru o armata, steagul este simbolul fiinei sale,
simbol ctre care se ndreapt aspira iunile t ut ur or
celor cari lupt, aduna i n jurul lui. Iii are im
caracter aproape sacru. De aceea jurmnt ul do
credin al armatei .se depune pe steag. *i cei ce 1
poart sunt datori s i dea sngele i via a pent ru
aprarea lui.
Steagurile capturate de o armat u rxboi, simt
considerate ca mrturii ale victoriei, I
v
a fel mrt u
risesc ;i steagurile nfipte pe cetatea sau oraul
ctigat. Predarea unui steag, nseamn supunere
i respect fa de autoritatea ce exprim. De nci
pan la funcia lui de simbol al suveranit ii nu e
dect un pas.
Tradi ia romneasc a steagurilor este veci ie. iCa
i are rdcini n steagurile Romei i ale Daciei.
STEACiUKJUJ ROMANI}, I A Romani steagurile se
numeau vcxillum (drapel) pentru infanterie i signnm
(stindard) pentru trupele de cavalerie. Orice unitate;
a unei legiuni sau al unei trupe auxiliare, creat cu
un anumit scop, formnd astfel o comand apart e,
trebuia s aibe un vexillum al su propriu. Acest
vexillum consta dintr'o bucat de pnz pt rat , de
coloare diferit i cu franjuri pe margini, care se
fixa pe un lemn pus de a curmeziul n vrful unei
sulie sau unei prjim, ntocmai ea prapuvilc bise
riceti. Vexillul purta ea legend numele corpului
<U' innat din care se formase unitatea, precum
i numele mpratului.
Apoi fiecare legiune avea ea simbol figura unui
animal determinat, eo o purta pe steagurile sale. Cele
mai multe din aceste simboluri sunt semne zodiacale:
stelele care au prezidat la naterea legiunilor i caro
se bucurau de o adora ie divin.
Aceasta ue o sjnmt categoric Ovidiu
l
) care, n
descrierea pe care o face asupra anului lui Romul us,
se joac cu nsemnarea dubl a cuvntului siguutu:
semn zodiacal i steag. Ivi afirm c pe timpul su
legiunile purtau Iu steaguri .i semnele zodiacului.
Cum ns aceste iuscnme erau adorate de ctro Ro
') OvliHil, Kusli, I I I , loy ,SIM|. '
mani, n elegem uor de ce legiunile celebrau ziua
naterii acvilei legionare i a steagurilor; ob nalalcm
aquilae, ob natales signarnm
l
).
Astfel legiunea I a Minervia, creat de Domi ian,
are ca simbol un berbec, a IV a i a Vft Macedoniea,
a VI a Victrix, a VH a Claudia, a VlII a Augusta,
a I X a I'Vetenss, a X a Gemina, toate ante nugitstice,
aveau ca simbol taurul, pentruc el era semnul
zodiacului acelei luni n care domnise Venus Gene
trix, zei a protectoare a casei Julia. Dimpotriv,
legiunile a I l a Augusta, a XIY a Gomina, a XXI I a
l'rimigenia, care erau creaiuiti ale lui August, purtau
cu simbol capricornul, st<;;\ sub cure se uscuw; mp
rat ul. Mai trziu, legiunile :i JV a Klavia, a XIEI a
!ji a XVI a Gemina au drept simbol leul; iar legiunile
a I a i a II u Adjutrix au Pegasul, considerat ca
semn zodiacal n cosmologia babilonian; cobortele
pret oriane mi .scorpionul, care corespunde lui Marte,
y,cut rzboiului i strbunul poporului roman. In
ceesi ce privete mistre ul, dei el nu figureaz ntre
semnele zodiacului, l constatm totui ca simbol pe
steagurile legiunii a XX a Valcria Victrix, cum se
vecie pe monetele Ini Victorinus, i ca simbol al
legiunii I a. Italica, cum ne arata monetele lui Gal
lienus. El se explic uor clac ne amintim c mistre ul
este men ionat ntre animalele sacre de pe steagurile
celei mai vecbi armate romane. Legiunea I a
I t alic, ercd ie a lui Nero, se compunea numai din
I talici, i era firesc s capete un simbol italic.
Tot pent ru acelai motiv, poate, i Tiberins a pus
legiunea XX a Vnlevia Victrix sub semrml mistve
ului.
I u sfrit, treime s amintim c pua la Suptinuus
Scverus, simbolul animalic era disjuis ]>e coada
steagului, dedesubtul pbaleieloi , pe cnd n sec, I I I
a nceput a fi aezat n vilrfnl steagului, cum se
vecie de pild pe un uiomiumiit descoperit la Vinii
naciuiu.
Nnnieroiusele mrturii antice, descoperite de arheo
logi n spturile ntreprinse n ultima vreme i con
servate pun n zilele noastre, ne au adus informaii
pre ioase asuura Udului uinl w \ >struu steagurile
(srniiti'lor romani'. In fiecare lagr militar exista un
spa iu cre era dest inat ac:/,rii steagurilor, acvilei
sfinte a legiunii, statuoi n picioare a ni]>riratului
) C. i i ,
74
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
precum i altarelor zeilor militari >). Acest spa iu, sau,
mai bine zis, aceast cas a nsemnelor nu avea un
STE.\ GURI
liii|>l columna Ti ai aul, de Cihorius (Muzeul Militar)
STEAGURILE ROMNETI. Nu avem nici o mr
turie care sa ne spun c poporul romn a folosit n
epoca naterii sale vreun nsemn n jurul cruia se
adunau cetele cnejilor. Totui logica istoric ne
ndeamn s credem c romnii nu puteau forma
o excepie n acele timpuri, i aceasta cu att mai
mult cu ct ei descindeau din dou popoare mari:
Romanii i Dacii, ambele pline de obiceiuri militare.
Documentele care s'au pstrat amintesc abia pentru
sec. al XlV lea i urmtorii de steagurile otirilor
romneti. Pe lng documentele scrise, ni sau pstrat
i cteva steaguri din trecut.
Pentru principatele romne, nsemnele domneti i
osteti, spre deosebire de cele bisericeti, sunt cu
noscute sub numele de steag. Est e adevrat c, cu
ocazia intrrii n Bucureti n ziua de 3 Februarie
1715 a lui Alexandru Ipsilanti ce venea ca
domn deta Constaiitinopol, se pomenesc i pra
pore pe lng steagul Agiei, steagurile domneti
i steagurile celorlalte categorii ele participan i la
acest alaiu. Acest lucru, ns, nu este de ajuns s ne
fac s conchidem c nsemnele otirilor i voevozilor
notri din trecut se numeau prapore. Cauza care a
determinat pe cercettorii de pn acum s conchid
acest lucru este, credem, tocmai faptul c steagurile
purtau foarte adeseori zugrvite pe ele sfini, lund
astfel nfiarea unor icoane care semnau foarte
mult cu steagurile bisericeti. Mai trziu, sub in
fluena terminologiei apusene, steagul a putut lua
nume al sun propriu, ci se considera ca fcnd parte
din praetsiriuni, ntru ct se gsea n el, la spatele
usiei curi cu pilatri, lng bazele statuelor impe
rii) le.
STiUi.iURiu ; DACE. Din lips de mrturii, nu
cunoatem formaia trupelor dace, nu tim dac n
organizaia lor militar se adoptase sistemul roman
al legiunilor, rnauipulelor sau centuriilor, constatm
n^ <i la ele folosirea drapelelor (vexiUum) i stin
d.'irdelor (sinum), ceea ce probeaz diviziunea lor
n mai multe corpuri.
Drapelul dac consta dntr'o bucat de pnz p
trat, coloTat diferit, cu franjuri pe margini, fixat
Jn vrful unei huci de lemn sau sulie ntocmai ca
irexittul roman, avnd pe dnsul cusut ca emblem
fim arpe.
Stindardul era un balaur cu capul de lup i gura
deschis, de i se vedeau dinii i limba, i fixat cu
gtul de o prjina. Capiii fiind de bronz sau de argint,
stindardul dac fcea s se aud un uerat, cnd vntul
ptrundea prin gura lupului.
Mai totdeauna ambele nsemne se afl alturi i
'licori chiar combinate, adic nsemnul masiv, ba
laurul, este mpreunat cu vexiUum.
'} In ordine ierarhic, zeii militari simt: Jiipter
Optituus Maxmus care, nsoit de zeiele Jmio i Minerva
alctuiri Triada Capitoltii, Mar Ultor, Victoria, Fortuna!
llonoa, l'ietas, Bonus Eveutua, etc. Dup acetia urmau n
ordinea descendenii: Genius, Virtus i Aquila Sancta Le
gitmis, care formau .\ umintt Caslrorum, I n sfrit, dup
acetia urmau: signa legioiiis, adic steagurile, care erau
asimilate zeilor.
STEAGURI DACE
Dup columna Trnlana, du Cithortus (Muzeul Militar)
numele de drapel pentru trupele pedestre i stindard
pentru cele clri. In realitate, ambele denumiri
STEAGURI hli
, i, ui TIJKAN CII, MARIO
(Muzeul Militiu")
7
6 ENCI CLOPEDI A ROMNIEI
mi sunt dect ceeace am vzut c erau sigtuim i
vexillum la Romani. Ceva mai mult, la noi, n sfera
noiunii steag intr orice fel de pnz alb sau
colorat, cu sau fr marca rii, cu sau fr
DOMNESC AL T,UI
(Dlipft C. / . Crulia)
sfini pe ea, prins pe o prjin. i credem c ceeace
a determinat adoptarea termenilor de mai sus a
fost tocmai nevoia de a se da o importan mai mare
unor anumite steaguri i anume acelora care sunt
purtate de otire, ale cror form i detalii sunt sta
tornicite prin legi i regulamente, predndu se i re
trgndu se unitilor prin nalte decrete.
Numeroasele mrturii scrise, care s'au pstrat pn
n zilele noastre, ne dovedesc c existau, at t pentru
.Muntenia ct i pentru Moldova, dou categorii de
steaguri: steaguri mari i steaguri mici.
Ni s'a pstrat un desen executat u colori de un
artist al cur ii imperiale anstriace, reprezentnd un
steag domnesc moldovenesc al lui Ieremia Movil,
care a fost capturat de Mihaiu Viteazul n Martie
1601, n lupta dela Gorslu, i druit apoi de acesta
mpratului mpreun cu multe altele polone i
turceti. Steagul are fondul rou cu o bordur galben
deschis, iar la mijloc stema Moldovei (capul de
zimbru cu o stea cu opt raze ntre coame i de o parte
i alta cte o lun nou) nconjurat de un cerc dea
supra cruia se afl o cruce. Pe colul drept al fon
dului rou, clin spre prjina, este un dreptunghiu pe
care se afl titulatura Domnului.
Ct privete steagurile arii Romneti, din acele
timpuri, avem doar descrierile lor. Sporitorii, redac
torul memoriilor lui Gheorghe Basta, descriind eve
nimentele din 13 Noemvrie 1593, zice c Mihai desf
oar steagul cel mare al arii care era de damasc
alb. Pe damasc se arat nn corb pe frunz de ienupere
verde i care avea n cioc o ndoit cruce de argint,
suflat cu aur, semn i marc foarte veche i prin
cipal a rii Romneti, Tot acelai scriitor vor
bind despre btlia dela Mirslu din Septemvrie
1600, dintre imperiali, comandai de Basta, i 'Minai,
spune: . . .mai trtiu ns porunci (Mihai) s i aduc
steagul cel mare, steagul rii. Acest steag, foarte
vechili i privit de Romni ca sfnt, era de damasc
alb, avnd zugrvit im corb, pe un cmp verde,
purtnd n cioc o cruce roie i ndoit. Mihai puse
de1 scoaser de pe lancea pe care era atrnat i l
vr n snul su, dnd astfel pild la ofierii si de
fcur asemenea spre a scpa ct mai multe steaguri t.
In sfrit, Spontani descriind ceremonia primirii
grandioase pe care Radu erban (16021611) a
fcut o reprezentantului mpratului Austriei, care'
venise s i aduc un steag, ca semn de ntrire n
domnie, zice c steagul trimis era de damasc rou,
esut cu flori de aur cu dou vrfuri, pe el cu acvila
imperial, ncoronat cu o diadem mprteasc i
innd n ghiare un crucifix; de alt parte era emblema
Casei de Austria simboliznd toate rile aparin
toare. Dup ce domnul primi steagul din minile
trimisului, aducnd mulumiri Maiestii Sale i asigu
rndu 1 de credin pn la moarte, Spontoni spune
c se form cortegiul pentru intrare n capital;
pedestrimea mergea n iruri de cte patru, iar dup
ea' dona steaguri ale arii; unul de damasc alb, avnd
zugrvit pe el corbul cu crucea dubl, iar cellalt de
coloare roie purtnd chipul Fecioarei, cu hieroglife.
Intre aceste dou fu aezat steagul mprtesc.
Ar mai fi de semnalat steagul lui Mihnea Vod
Radul, aflat astzi la muzeul istoric din Belgrad. El
este de moire roie viinie cu franjuri, lung de 139 cm.
i lat de 105 cm, i poart urmtoarea inscripie:
Io Mihail Radul, cu mila lui Dumnezeu dormi al
Ungro Vlahiei i al prilor vecine arhiduce.; i
lng o cruce cu tivituri de un albastru deschis : TC,
XC. NHEA,
STEAG OSTESC MUNTI3N1SC
DI N 1 IMPUI, U J 1 UE.BAK CANT ACUZI NO (Mlizulll Militar
Vznd cum se nfiau steagurile domneti care
erau i ale rii, putem conchide c att steagurile
STEAGURI LE ROMNIEI
77
Moldovei ct i cele ale Munteniei, erau fcute din
mtase, tafta sau damasc, i purtau stema rii pe
ele, Pentru Muntenia erau de preferin albe, iar
pentru Moldova roii. Apoi spre deosebire de cele
osteti, steagurile rii nu aveau sfini. i acest
lucru e uor de explicat, mai ales cnd tim c erau
confecionate n afar din ar, probabil la Constan
tinopol, i veneau din partea Sultanului care era de
alt religie dect cea cretin. C Spontoni amintete
i de un steag al rii Romneti, care avea pe o parte
stenui rii iar pe cealalt chipul Fecioarei l pe care 1
numete tot al rii, aceasta este, poate, o confuzie,
A doua categorie de steaguri este cunoscut n
izvoare sub numele de steaguri mici sau ale o tirii.
In toate cronicele noastre se pomenete c unitile
armatei i aveau steagurile lor proprii. Ele erau
mpr ite de ctre domn atunci cnd unitile luau
fiin. i aa era, zice d. General Rosetti, cci
fiecare unitate avea nevoie de un nsemn vizibil
pentru adunare, nsemn care arta unde era cpi
tanul, i aceste nsemne steaguri se mpreau
cu ocazia constituirii lor.
Aceste steaguri care se dedeau att unitilor mari
ct ,i celor mici nu erau fcute dup o norm con
stant, ci variau, dup cum de altfel varia i coloarea.
Documentele ne dovedesc c erau sau de coloare
roie de preferin pentru Moldova sau de
coloare alb pentru Muntenia sau chiar altfel
colorate. Ins ceea ce era comun pentru nsemnele
ambelor principate, era faptul c aveau pe ele
chipul unui sfnt. Toate documentele mrturisesc
acest lucru, ca i cele doua steaguri originale pe
cari le posedm: unul moldovenesc dela nceputul
secolului al XVI lea i altul muntenesc din secolul
al XVII lea, Primul este cunoscut sub numele de
steagul lui tefan cel Mare i se afla astzi n Muzeul
Militar Naional, iar al doilea sub numele de
steagul lui erban Cantaeuzino
1
). Aflat la Dresda,
aceasta a fost adus de curnd n ar. Att unul ct i
cellalt sunt steaguri osteti din vremea sus arain
STRAGUT, PANDURI LOR r, UI 'i'UDOB. VI.AOIMrRESCU
(Dup Nsturel)
f
2
) Greit poart aceste denumiri, cci n realitate ele sunt
steaguri osteti iar nu domneti.
STIAGUE,
DI N PRI NCI PATUL RI I KOMANKTJ (1S222)
Dupil Nilslnrel, (Muzeul Milit ai)
tilor domni. Cel moldovenesc are forma dreptun
ghiulara cu dimensiunile de 1,200 m/ 0,900 iu i este
fcut din atlaz rou avnd pe el cusut cu fir de
argint Sfntul Gheorghe, eznd pe un tron, cu
spada n mn i clcnd n picioare un balaur cu
trei capete. De o parte i de alta, doi ngeri, unul
la dreapta capului innd n mn o sabie, altul
n stnga innd un scut i ambii sprijinind pe
capul sfntului o coroan.
Pe margine, de jur mprejur, se afl urmtoarea
inscripie:
f 0 mucenice i biruitorule mare Gheorghe, tu care
in nevoi i n nenorociri e ti grabnic ajuttor i cald
sprijinitor, i celor ndurerai bucurie nespus, pri
me te dela noi i aceast rugminte a smeritului tu
rob, a Domnului loan tefan Voevod, din mila lui
Dumnezeu domn al rii moldovei, pslreaz l pe el
neatins n lumsa aceast i n cea viitoare, prin rug
ciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca s ic proslvim
pe tine n veci, amin. i s'a fcut aceasta n anul
7008, iar al domniei lui 43.
Steagul a suferit o reparaie radical, cci privit
cu atenie se poate uor constata c din tofa i origi
nal n'ati mai rmas dect prile pe cari sunt cusute
inscripiile i chipurile amintite mai sus. Acestea
au fost aplicate foarte ngrijit pe im fond de catifea
nou de coloare viinie nchis, spTe deosebire de
coloarea tofei originale care este roie deschis.
D l Constantin I. Caradja, ntr'o comunicare fcut
n 1933 la Academia Romn, vorbete despre exi
stena nc a unui steag ostesc moldovenesc, identic
cu cel de mai sus, i care se afl astzi n proprietatea
muzeului istoric din Stokholm, considerat ca,, fiind
de factur ruseasc, din secolul al XVI lea..
Steagul socotit a fi al lui erban. Cahtaca?ino,
7
s
RNCTCLOPEDIA ROMNIEI
este tot un steag de oti, n form ptrat, cu latura
de 1,600 m. Pnza este de mtase format din trei
STEAG OSTESC MOIXJOTONSSC (1S34 TS^9)
Dupi iVrJurji. (Muzeul Militar)
fii orizontale, i are pe ea zugrvit Domnul
Nostru Isus Christos eznd pe un tron mprtesc,
innd cu stnga, pe genunchi, HvangheEa deschisa.
Mna sa dreapt e ntins, binecm'ntnd. Deasupra
acesteia, pe un cmp cu arabescuri, care are i trei
stele cu cte ase raze, sta urmtoarea inscripie cu
litere slave dar cuvinte romneti: VITEJI EA
DIREAPT SA BIRUIASC.
Pind mai departe, sprijinii pe documentele
scrise de care dispunem, observm c i steagurile
osteti din secolul al XYIir lea i nceputul celui
de al XlX lea se aseamn foarte mult cu cele des
crise mai sus. Din acest timp Muzeul Militar Naional
posed pentru ara Romneasc steagul pandurilor
lui Tudor Vladimirescu, pe care sfinii i hieroglifele,
caracteristice steagurilor osteti, sunt nelipsii.
Mai exist de asemenea n Muzeul Militar steagul
Agiei din 1S22, din Muntenia, precum i alte patru
steaguri socotite de Nsturel ca fiind steaguri dom
neti clin vremea Domnitorilor Alexandru D. Ghica,
(rh^prghfi Bibescu, dar cari n realitate nu puteau
f defcat steagurile primilor ostai organizai sub regu
larnen^e.organice, la. 1830, i cari au folosit pn la
fS3;4,;cad; steagul capt cu totul alt aspect (tricolorul
"naional)^ Primele trei steaguri sunt de mtase. Coloa
rea, gibue deschisa, predomin la cte trele. Pe unul,
.wf ^^jj si^ asa. .'lb'B . cci celelalte dou sunt
eotiplet degradjae: syi.tid multe buci lips se
yedepeMa^irttsfiit; probabil Arhanghelul Mihail,
cit, o solit. n mnii: stng iar cu dreapta innd la
gia a trompet;Oin care sufl. Sfntul este'zugrvit
pe: un fond albastru irLconjurat de o ghirland aurie
deasupra creia abia se distinge o coroan princiar;
pe faa cealalt, Sfntul Oheorghe n costum de
cavaler, clare pe un. cal alb, ucide o scorpie. Pe
pnza cehii de al doilea steag,
;
bine neles pe bucile
cari s'au mai putut pstra, se vede contuml unui
scut nconjurat de ramuri de stejar; iar n interiorul
lui se afl ncruciate un buzdugan i o sabie, crora
ns li se vd mimai cte un capt. Pe sfera buzdu
ganului este imprimat o acvil. Pe faa cealalt
nu se poate distinge nimic. De asemenea i pe bucata .
de mtase al celui de al treilea steag, abia se poate
vedea pe una din fee un cap de leu, In sfrit, al
patrulea steag este de mtase roie, avnd pe tina din
fee, de jurinprejtir, un chenar de flori aurite iar
n mijloc, pe un scut, o acvil cruciat de attr
cu sborul jos, stnd pe o teTas din acelai metal.
Susintori sunt doi lei de aur conturn a i. La spatele
scutului se vd: o sabie la dreapta i un buzdugan
la stnga, apoi steaguri, sulie, halebarde, t unuri,
obuze, tobe i ghiulele. Scutul are deasupra o coroan
princiar. Pe cealalt fa este zugrvit un chenar
de flori aurite, iar la mijloc, Sfntul Gbeorglie clare
pe un cal alb omorind o scorpie pe o teras verde.
Asupra datrii acestor patru steaguri, n lips de
alte mrturii sigure, avem de admis dou ipot eze:
sunt steagurile cari au servit otirii ntre anii 1829
1834, fapt pentru care pledeaz i colorile pnzelor
lor galben i albastr, pentru ara Romneasca,
albastr i roie pentru Moldova statornicite astfel
prin Regulamentele Organice, sau sunt steaguri car i
dateaz dinainte de epoca regulamentelor organice.
Pentru perioada 18301859, chestiunea insemnelor
romneti pare nc nelmurit cu toate c este o
epoc mai apropiat de zilele noastre i cu t oat e c
posedm nsemne din aceast vreme pentru ambele
principate.
Pentru ara Romneasc ni s'au pstrat ase dra^.
pele i dou stindarde, ae/ .ate astzi rF&ala
de onoare a Muzeului Militar. Toate aceste
opt steaguri se aseamn perfect ntre ele,
STEAG OSTESC MUNTENESC (18341S63)
(Muzeul Militar)
n ceea ce privete colorile i figurile ce le au; se
deosibesc ns numai prin dimensiuni: drapelele au
STEAGUE.II/ B ROMANIKI
forma ptrat cu atura de 1,440 m, iar stindardele de
aceiai form, darcukt t iradeo^oo. Toate sunt formate
din cte trei fii orizontale, de mtase, aezate astfel:
sus roie, la mijloc gaben, jos albastr, iar n vrful
prjinii cte o acvil coronat i cruciat, avnd trs
netele n ghiare. Pe fia gali jen se afl zugrvit o
acvil de coloare natural cu sfoorul jos, cruciat i
coronat princiar, innd n dreapta im buzdugan ar
n stnga o spad, ambele de aur. O ramur de stejar
i alta de mslin formeaz o ghirland mprejurul
acvilei. Iii dreapta i stnga ghirlandeipe fda
galben se alfi cte o stea cu ase raze ele aur.
In colurile steagului se afl cte o acvil de aur la
fel ou cea precedent, cu singura deosebire, c n
loc de buzdugan are un sceptru.
Steagurile n cauza snnt din vremea Domnitorului
Alexandru D, Ghica (18341842) i. poate chiar din
primul an al domniei lui, adic din 1834, iar nicidecum
din vremea lui Barbu tirbei, precum susine colonelul
Nsturel. Motivul care ne face s afirmm acest lucru
e, n primul rnd, coloarea steagurilor, iar n al doilea,
figurile lor. Corespund ntocmai cu modelul ordonat
de sultan, prin hatieriful mprtesc din 1S34
1
).
Pentru prima dat apare atunci steagul cu cele trei
colori naionale.
Documentele din acele vremuri ui le nfieaz
ca avnd la coluri i litera A, mo
nograma domnitorului, cu o coroan
princiar deasupra, iar dedesubt o
ghirland format dintr'o ramura de
osr Ajjac MP N T KN KS C (18301854)
Dup Nsturel, (Mnul Miljtnr)
mslin i, pare se, un spic de gru, pe drapele, iar pe
stindarde numai litera A cu coroana princiar deasupra.
La anul 1843 venind la tron Glieorghe
Bibescu, acesta menine tot steagurile din
vremea naintaului sau, ns peste cifra A
aplic litera G care este monograma sa. La
STISACS OSTESC MOT.BOVUNKSC (lK,|)~1146a)
Dup. N/ lsturct. (Muzeul Militar)
stindarde, pe lng aceasta, mai aplic i ghirlanda
artat mai sus, cele de pe drapele rmnnd ace
leai. In felul acesta ne sunt artate steagurile
acestui domnitor, pe documentele din vremea sa
1
) .
Intr'adevr se vd nc urmele cifrelor G i B peste
care au tnst aplicate acvilele amintite. Cifra A a
primului domnitor care a distribuit drapelele nu se
mai poate distinge clin cauza monogramelor succeso
rilor si,
Prin urmare, fa de cele artate mai sus, putem
cmichide c deia Alexandrii D. Ghica i pn n
vremea Domnitorului Cuza, mi s'a distribuit otiri
lor Principatului "^rii Romneti nici un steag, n
afar de cele date dorobanilor de judee hi
1851, n numr de 18, care se aseamn cu primele, cu
deosebirea mimai c fiecare din acestea moi are i
marca simbolica a, judeului respectiv. Au rmas deci,
pentru tot acest timp, aceleai steaguri date de Domni
torul Alexandru ]). Ghica n urma hatierifului tur
cesc, avnd aceleai colori aezate orizontal roie,
galben i albastra crora la fiecare schimbare
de domnie, Ji se schimba numai monograma dom
neasc, fapt ce se poate observa i astzi sub acvilele
dela coluri,
Trecnd la steagurile. Principatului Moldovei folo
site de otire n anii 18301859, observm c, lucru
rile sunt cu totul deosebite, n aceast privin,, fa
de cele din Principatul rii Romneti.
*) Tot acolo st arata cwa trebius s& fie i steagul negna.
toresc; Muzeul Militar posedi un asemenea steag,
l
) Dlpkmu Kr, 51 clin sg AprlUo 1845 pentru naiiitMea
Iul 1. Potoceaiiu, precum i planete rejjuataentulni iebale)
Recru ilor, tiprit k 1847.
So
rvXCICr,0F13DlA ROMNIEI
Muzeul Militar Naional posed un drapel i un
stindard, despre care Nsturel spune c au fost
distribuite otirilor moldoveneti de ctre
Minai Sturz a n anul 18,34. Ambele stea
guri sunt identice n ceea ce privete colo
rile i desenurile de pe ele, deosebindu se
numai prin dimensiuni. Drapelul este de
STEAG JtlTNTENISC DE DOROBAN I DE
(MUKUI MililOI)
tafta i are forma ptrat cu latura de 1,440 ni. Colorile
sunt: roie i albastra, dispuse astfel ca n cele patru
coluri s se formeze patru ptrate roii, iar la mijloc
o cruce albastr; cti alte cuvinte, pe cmpul rou al
steagului se afl a cruce albastr. Pe fa se vede
stema Moldovei: un cap de bour aurit, avnd ntre
coarne o stea de argint cu opt raze; o ghirland
verde de mslin nconjoar stema, iar deasupra se
afl o coroan princiar. Toate sunt pe crucea al
bastr. Pe colurile steagului, n centrul ptratelor
roii se afi cte o stea de argint cu opt raze. Pe
cealalt fa este Sfntul Gheorghe. clare pe im
cal alb, n costum de cavaler, omornd o scorpie ce
se afl pe o teras verde. In mijlocul ptratelor roii
dela coluri se afl monograma M de aur cu cte o
stea de argint cu opt raze deasupra. Din inscripia
cu litere de aur, n'au mai rmas azi dect cuvin
tele: Al Miliiei Principatului Moldovei...
Stindardul este indentic cu drapelul de scris, diferind
numai prin dimensiuni. Latura sa este de 1,150 m.
Se mai vd i urmele unei inscripii cu litere de aur:
Al Miliiei Principatului Moldovei I iul de cavalerie
Regiment la an 1834:
Aceste doua steaguri au servit otirilor moldove
neti pn la anul 1849, cnd au fost nlocuite cu
altele pe care Muzeul Militar, de asemenea, le po
sed.
Steagurile distribuite n anul 1849 sunt de mtase
i au forma ptrat. Primele dou sunt drapele cu
latura de cte 1,350 m, iar al treilea este stindard
cu Satura de 0,650 ni. Toate sunt identice cu cele
din vremea lui Mihai Sturza, ca deosebirea c pe
crucea albastr este un scut timbrat cu o coroan
princiar, iar n mijlocul su un cap de bour de argint,
avnd ntre coarne o stea cu ase raze din acelai
metal. Ca susintori sunt doi delfini cu ochii roii,
cte imul de fiecare parte a scutului. O ghirland de
mslin i stejar nconjoar stema. Pe cealalt fa
se afl n coluri litera A, iar sub sfnt, cu litere de
aur, numele unitii respective.
In sfrit, Muzeul Militar posed nc trei stea
guri moldoveneti de infanterie, cari difer de cele
descrise mai sus n ceea ce privete numai dispoziia
colorilor i a desenurilor. Sunt de mtase roie i.
au forma dreptim ghiular cu dimensiunile de 1,50
m/1,26 m. fiecare. Colurile lor prezint pat ru drept*,,,
unghiuri roii, purtnd cte o stea de aur cu if
raze. Pe patrulaterul albastru se vd nc urinele
unei ghirlande poleite cu aur n interiorul creia se
mai poate zri o coroan. Prjina are n vrf o
lance scobit, avnd n interior o stea cu apte
raze. Lancea st pe un glob aurit.
Aceste.trei steaguri au fost distribuite otirii n anii
18561S59, adic n timpul Cimcmiei. I n aceast
privin exist textul unui ordin, de zi cu Nr. 20
din 1S58, isclit de Konaki Vogoridi
y
: a ; care se
spune c se aprob confecionarea a trei steaguri
pentru nlocuirea steagurilor batalioanelor I iul i al
II lea precum i pentru al III lea batalion din nou
nfiinat. De asemenea se cere n sus numitul ordin
ca toate trele steaguri s corespund modelelor nf
iate. i tot prin el, confecionarea lor se ncredin
eaz Ia trei doamne: Ecaterica Konaki Vogonfi]
Ecaterina Bal, nscut Dimachi, i Elena Ghica,
nscut llonici.
Dei n ordinul de mai sus se arat c
steagurile ordonate vor nlocui pe cele
vechi, totui un alt ordin al capului de
atunci al otirii spune c cele dou
STEAG OSTESC MODEI, iB6o, (18611RS3).
Dup Nsturel, (Muzeul Militar)
steaguri vechi date n pstrare Regimentului, de
jandarmi, trec i rmn la cele dou batalioane ..de
STEAGURILE
8r
Sesori, nfiinate din nou n Aprilie. De aici rezult
c cele dou steaguri din vremea lui Grigore Alexandru
Chica, nu numai c nu au fost scoase din uz, dar
s'au inut i mai departe n serviciul unitilor, i,
probabil, fr ni do modificare, ntru ct nu se pome
nete nimic n aceast privin.
Din cele artate pn aici eu privire la steagurile
Principatelor Romne, pentru epoca 18301859,
rezult c;
1. Odat cu regulamentele organice se stabilesc
t colorile steagurilor ambelor principate; pentru
Moldova albastr i roie, iar pentru Muntenia albastr
i galben.
2. Pe cnd n Principatul rii Romneti, colorile
artate mai sus stau numai pn n anul 1834,
c
&nd
sunt nlocuite cu roie, galben i albastr, n Mol
dova se menin pn n timpul
1
' Domnitorului Ale
xandru loan Cuza.
3. Pe cnd n Principatul rii Romneti, stea
gurile date otirii n timpul lui Alexandru D. Ghica
servesc pn n vremea lui Cuza adoptndu se
numai sistemul nlocuirii monogramelor domneti de
pe colurin Moldova, Ia fiecare schimbare de domn se
nlocuiau i steagurile, colorile ns rmnnd aceleai,
4. Pe cnd .steagurile din Moldova au nelipsit
capul de bnur i chiar chipul sfntului, cele din
Muntenia au dela 1834 ncoace vulturul, afar de cele
ale dorobanilor de judee cari, pe ifnij* acesta, nmi
au i emblema judeului respectiv.
Abia n timpul Domnitorului Alexandrii loau Cuza
se adopt pentru nsemnele ambelor ri tricolorul
compus din rou, galben i albastru. K adevrat ea
prin convenia dela Paris din 7/ 19 August 1858, se
prevedea ca ostile ambelor ri s pstreze steagurile
lor actuale, urmnd s poarte n viit orii cte o
banderol albastr, dup modelul prezentat la Con
venie, totui n timpul lui Cu/.a se m
part steaguri cu. tricolorul naional.
Steagul poart cele trei colori i cravat
albastr, iar deasupra inscrip ia: ON( >R K
Pe Jiig acestea, Muzeul Militar poseda, printre
colecKLe sale, patru exemplare de steaguri, pe caie
Nsturel, descriindu le, le claseaz ca
model 1863. Ele dateaz, credem noi, din
1861. Aceast ipotez merit crezare cn
att mai mult cu ct vedem c stea
STIAC. OSTAICSC, MODKr,
(Muacul Mlllt nr)
PATRIA, i acvila roman purtnd, crucea n gur.
Pe fiecare steag se afl nscris numele i numrul
corpului cruia apar ine.
KT, OSTESC MOI M' I , lHi)7
(MluL Ia Mit icul MHI t nt N'iifloiinL)
iL cauz corespund cu stilul vremii. Adic,
sunt formate din trei (uii: vote, galben i al
bast r; a pe eU' acvila pe pieptul creia este
aplicat un scut cu stema Principatelor Unite
capul do bour titr'o parte i acvila n cealalt;
pe coLurile flotante ale steagului, litera A nchis
cu cte o ghirland din numiri dedafini. Apoi chiar
cuprinsul alin. 4 din naltul ordin de zi Nr. 274 din
10 Martie jHfrj, semnat de Domn i de Generalul I,
Km. Kloresui vine s ntreasc presupunerea noastr
c la i8(>i treime s se fi mpr it steaguri otirii
raci sun fi categorie; Avnd n vedere eu dela
unul i<%r frln acum, Regimentelor Nr, 6 i 7 i.
HatnHoaiK'lm de geniu i vntori nu li s'au dat
drapele nefiind hotrtfi nici o emblem,.,
Modelul iW>3, distribuit sub Domnitorul Clina se
men ine i sub principele Carol I pn n 1874, dei
nt re t imp Constitu ia din 186(1 ca i legea pentru
fixarea armelor Iloniflnici din IMJ (art. 6) i legea
pent ru modificarea armelor rii din 1872 (ort. 6)
schimbase dispozi ia orizontal ii culorilor.
Conform acestor legi, colorile drapelului trebuesc
iujcv.ute vertical, n ordinea unntorea: albastru alturi
do prjina drapelului, galbenul la mijloc, iar roul
la margine, flotnd.
Aceleai legi mal prevd c drapelul armatei va
avea la mijloc stema rii, iar acela al autorit ilor
civile nu va purt a stem,
Cnd s' au confecionat ns drapelele diferitelor
regimente, s'au depit ntructva dispoziiile celor
dou legi, introdticndu se urmtoarele inova ii la
drapelul armat ei:
a) St ema rii a fost nconjurat de o ghirland,
de frunze de laur argintii;
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
b) In cele pat iu coluri ale pnzei drapelului, s'a
cusut cifra regelui Carol I, de aur, ncoronat i n
conjurat de a ghirland de frunze de
laur argintii.
Aceast form a drapelului armatei
s'a meninut i sub regii Ferdinand I
OSTESC MOD^I, igi+
(Muzeul
BI BLI OGRAFI E:
Nsturel P, V. ; Steagul, st ema romn, Bucureti 1903.
Medaliile i decora htnile romne, Bucureti 1900.
Maior Popeoici I,: Organizarea armatei romne, Roman 1900.
G ral Rosetii Radu : Cnd s' a adoptat steagul tricolor Ia
Boi (Analele Academiei Romne, 1930).
Muzeul Militar Naional: Uniformele armatei romne
18301930, Bucureti 1930, (pag. 65, cilrele).
larga Nic: Port ret ele Domnilor romni, Sibiu 193a.
(Anonim) : Serbrile ncoronrii M. M. L. L. Regelui i
Reginei Romniei ig >2. Bucureti, Edi ie oficial.
Muzeul Militar Naional; Catalogul steagurilor, [sub pres).
(Anonim): Les tenues del' armee roumaine, fr loc i dat.
i Caro! I I , cu deosebirea c, dup ntregirea
Romniei (1918), s'a pus la mijlocul drapelului
stema cea non a rii, iar n col urile
'" = , <' . ' iiV 1 "' aand, respectiv
I
f . a. v.
DRA.PBI, OSTESC MOBSI,
(Muzeul Militai )
Mika S., Weisn Mihdly, Budapest 1S93 (cf. manuscr i sul) :
Contrniaktur der Reuter nud Landsknecht Fahncfl
welche in der siebenburgische Schlacht . . . seid errobert
worden und der Rom, Kay. i l ayt . ( iurch. . . Michael
Waida und Geor^e Basta seinii sugeschiekt (La Aca
demia Romn).
X]vechia, V. A. : Schi . de sisiiografie romneasc. ^
Moisil Const. : Primele pece i cu stemele uni t e fi'oldci
vei t rii Romaneti, Sn Buletinul Soc. Nuniistn.
Romne, XVI I I o (1923)
Stema Romniei. Originea i evolu ia ei istoric i
heraldic, n * Boabe de Gru o, (1931).
Bul de aur dela Petru Cercel
NSEMNELE REGALI T I I ROMNE
nsemnele regalitii romne simboluri ale auto Desigur c de cele mi multe ori, coroanele din
ritii Supreme simt ^coroana regal, buzduganul, portretele domneti nu reproduc coroane reale, ci
mantia re^af i pavilionul regal. caut mimai s simbolizeze suveranitatea; de aceea
L formele lor sunt att 'de variate.
COROANA REGAL
Dintre insemnele regalitii romne, cel ni ai im
portant este coroana. lin dateaz deta ncoronarea
primului rege Carol I (io Mai i8H.t) i este confec
ionat din oelui unui tun, cucerit dela Turci n
rzboiul pentru independen (1877).
Forma oi este cea obinuit a coroanelor regale: un
cerc frontal de oel, mpodobit, cu pietre oblonge,
rombice i perle tot de oel. Dela marginea supe
rioar a cercului, se ridic ti fleuroano mari, alter
nnd cu 8 coli mai mici, termina i n perle. Din
vrfurile flenroanelor, pleac spre mijlocul coroanei
S lame nguste, de foraia arcuit i mpodobite cu
mrgritare. Ele se unesc la mijloc ntr'un glob, n
care este nfipt crucea Trecerea Dunrii. Toate
elementele coroanei sunt de oel, chiar i perlele,
numai cptueala interioar este de catifea purpurie.
A fost executat n Arsenalul Armatei din Bucureti.
Pentru Regina Rlisabeta s'a confecionat o coroana
de aur.
ISTORIC. Coroana a fost dela nceput, n
semnul principal al Domnilor romni. I u portretele
ctitoriceti, Domnii munteni i moldoveni, sunt re
prezentai aproapt totdeauna, cu coroane de ~aur
pe cap; tot astfel, pe unele monete i pietre funerare.
Coroana obinuit a acestor Doimii, este coroana
princiar descinsa. cu 3 snti 5 fleuroane; numai
raix'ori i n timpurile mai no ui gsim i co
roane sieluHC. In veacurile XW i XV, coroanele
Domnilor notri sunt mici, asemenea coroanelor
princiare heraldice; n veacurile urmtoare, devin
tot mai nalte i bogat mpodobii
1
, cu frunze i ara
bescuri sculptate sau ajurate. Uneori, coroanele par
a fi formate din plci late de aur, lipite una de
alta i mpodobite cu frunze tji flori gravate. I n
epoca fanariot, Domnii sunt reprezentai tot mai
rar cu coroana pe cap; la ceremonia nvestiturii,
ei poarta cuca ienicerilor, iar la ocazii solemne,
i licul.
I n veacul XlX ka, coroana este aezata pe n
pern sau mas, lng figura domucLvscil,
BUZDUGANUL
Buzduganul a fost adoptat de regele Ferdinand I ,
ca un nsemn al puterii regale, cci sceptrul n'a fost
niciodat uzitat n Romnia. Buxduganul regelui
l'erdinand era de aur i i a fost oferit de ctre po
porul romanesc, ptiu subscripie public, la 10
Mai 10,20.
Regii Carol I i Carol I I n'au purtat buzdugan, ci
baston de mareal. Forma Iui este a unui baston
rotund, lung de 35 cm. i acoperit cu catifea purpurie,
mpodobit cu acvile emetate de aur, ce alterneaz
cu capete de bour, tot de aur. La capete, "bastonul
este ornat cu frunze de stejar, de aur,
ISTORIC, Domnii munteni i moldoveni, aveau
ca semn al puterei lor, buzduganul i sabia. Ele fi
gureaz att pe niouetele vechi, ct i n sigiliile,
stemele i drapelele vechi, In timpurile mat noui,
unii Domni, ca de pild Dimitrie Catitemir, sunt
reprezentai innd n mn mi baston scurt, ase
menea bastonului ele mareal; cu toate acestea,
buzduganul i sabia (iataganul), au continuat s fie
pn la Cuza Vod, nsemne domneti,
MANTIA RUGAL
Primul rege t Romniei, care a ntrebuinat la
ncoronare mantia regal, a fost Verdinand I, Re
gele Carol I s'a ncoronat n uniform de general.
Mantia regal a lui Perdinand I, este de brocat rou,.
lung pn la glezne, cu un guler mare de hermin,,
tivit pe'margini i cptuit nl&untru cu heinu'na..
I STORI C. Prima reprezentate a urnii Domn
ronifm n costum de galfi, se ntlnete pe monetele
lui Miretia cel Btrn. Domnul are. pe cap coloana
princiara deschisa, e mbrcat ivfcr'a mantie lung,
pn la glezne, cu guler lat de hermin, i cptuit tot.
cu hermin, In mna dreapt ine buzduganul (uneori.;
spada sau sulia), n mna stng globii! erudget,^
.Domnii romani urmtori, att mtiaetrljet;. iiy
moldoveni, poarl toi o mantie asemntoare .
numit ctvftiu dnr bl tuia nu este totdeauna her
8
4
ENCI CLOPEDI A ROMNIEI
min. Sub Fanario i, se poart la. ceremonia nvesti
turii cabania ienicerilor, asemntoare cu caftanul
domnesc, iaT la ocazii solemne, un anteriu larg, cu
guler de blan. Domuii din veacul XI X reintroduc
mantia, dar confecionat din mtase, cu tren
foarte lung i cu guler mare de hermin.
PAVILIONUL REGAL
Legea pentru fixarea i stabilirea armelor Ro
mniei din 1867, prevede c drapelul sau pavilionul
Domnului va fi ca al armatei, adic tricolor, i va
avea la mijloc stema rii. Tot astfel, prevede i
legea pentru modificarea armelor rii din 1872.
Cnd ns s'a confecionat pavilionul domnesc i
apoi cel regal, s'a dat coloarei galben dela mijloc,
o lime dubl ct colorilor albastr i roie. Pe
coloarea galben s'a cusut stema rii, iar la colu
rile colorilor albastr i roie, s'a cusut cte o co
roan regal de argint.
Pentru principele motenitor, s'a stabilit un pavilion
identic cu cel regal, dar fr coroanele din coluri.
Sub Ferdinand I, pavilionul regelui i al princi
pelui motenitor au fost complet modificate.
Atunci, pavilionul regelui consta dintr'un drapel
de coloare roie viinie, avnd pe margine o bordur
galben, cu coli albatri. I n mijlocul drapelului se afla
stema cea mic a rii, de caTe atrna crucea ordi
nului Mihai Viteazul.
M. S. Regele Carol I I a aplicat crucea Mihai
Viteazul* pe toat ntinderea pavilionului, ca un
simbol al regalitii eroice, i a fixat n. centrul crucii
stema cea mic.
Pavilionul principelui motenitor, este de coloare
albastr nchis, cu bordut roie cu coli galbeni,
i are, la mijloc, stema cea mic a rii.
:
Pavilionul reginei, este identic cu al regelui, dar
fr crucea ordinului Mihai Viteazul ; cel al prin
cipilor regali este la fel cu al principelui motenitor,
dar fr bordur.
CIFRA REGAL
Este iniiala numelui regelui, care se ntrebuin
eaz pentru marcarea obiectelor apar innd suve
ranului sau casei regale, ca en tte pe scrisorile i
crile regelui i ca semn distinctiv pe drapele^
1
uniforme. Primul rege, Carol I, a avut ca cifr doi C
adosai i intercalai ^ C >
r e
S
e ! e
Ferdinand doi F
adosai ^ i regele Carol I I , doi C, la fel cu ai
lui Carol I . De regul, cifrele regale au deasupra o
coroan.
ISTORIC. Domnii rii Romneti i ai Mol
dovei aveau obiceiul s i pun pe anumite obiecte
sau n sigiliile mici, numai iniialele numelui lor.
Dup 1834, apar cifrele, mai ales..pe drapele;
Mthail Sturdza are un M ; Alexandru Chica, un A ;
Barbu tirbei, un B; Alexandru Criza, un A,
c. m.
N DOMNESC DI N MOLDOVA
n secolul al XH tea
ENCICLOPEDIA BOM&MBl
/. / .
DECORA IUNILE ROMNETI
Decoraiunile sunt semne distinctive ale unui oidia
sau insemnele de orice fel care se confer ca rsplat
celor ce i au ctigat merite deosebite n serviciul
patriei sau al Suveranului.
Ordinele romneti, ca i feluritele categorii de
insemne se institue prin legi speciale. Decorainnile
se confer numai de M. S. Regele, att din propria
Sa iniiativ proprio motu , ct i n baza pro
punerilor fcute de minitri. Ele se acord pe viaa
i sunt personale.
Unele decoraiuni au nn caracter ocazional, fiind
create spre a rsplti fapte svrite cu prilejul
unui anumit eveniment, sau spre a perpetua numai
amintirea lui. Astfel sunt, mai ales decoraiunile de
rzboi, sau cele comemorative.
Altele ns, au un caracter permanent, deoarece
nu sunt legate de o anumit mprejurare, ci se con
fer n cursul timpului, tuturor celor ce s'au distins
ntr'un domeniu oarecare de activitate.
O categorie aparte e aceea a semnelor onorifice
care, dei permanente, au un caracter comemorativ,
ntruct se decern dup un numr de ani de ser
viciu n armat sau n funciile civile.
Ordinele au mai multe grade, care se deosebesc prin
metalul nsemnului i prin mrimea i modul de a1
purta. Aceste grade, n ordine ascendent, sunt
urmtoarele: cavaler, ofier, comandor, mare ofier,
cruce, colan,
De alt parte, unele decoraiuni nu se pot conferi
dect unui numr limitat de persoane, specificat
adeseori pentru fiecare clas sau grad; altele, unui
numr nelimitat.
In sfrit, anumite decoraiuni sunt rezervate
numai cetenilor romni i nu pot fi conferite
strinilor.
Decoraiunile se confer pria Decret Regal, iar titu
larului i se elibereaz un brevet.
Ordinele sunt administrate de Cancelaria Ordinelor
din Ministerul Afacerilor Strine.
Cetenii romni decorai ca o distmeiune onori
fic strin vor trebui, potrivit art. io al. I I I din
Constituie, s cear autorizarea prealabil a M. S.
Regelui, prin mijlocirea Cancelariei Ordinelor.
Portul unei decoraiuni strine, fr autorizaia
cuvenit, atrage dup sine, anumite penaliti. Sunt
supui penalitii i cei cari poart o decoraie ce nu
li s'a conferit, ori de o alt clas sau grad.
Condamnrile pentru fapte infamante atrag ter
gerea din registrele membrilor decorai i ridicarea
dreptului de a purta decoTaiunea conferit.
Pot fi de asemenea radiai dintre membrii Ordi
nelor acei care au svrit fapte grave n contra
onoarei de om.
Legile i legvuamentee decoraiunilor naionale
prevd ierarhia gradelor precum i ierarhia Ordi
nelor, Crucilor i Medaliilor.
Unele decoraiuni (de exemplu de rsboi) com
porta recompense.
Decoraii cu insemnele ordinelor CaroL I * i
Ferdinand I, primesc salutul i onorurile mili
tare dela ofieri i soldai, oricnd le poart n chip
reglementar, Deasemenea, membrii acestor ordine
s
cari au grade inferioare, sunt datori s salute pe cei
cu grade superioare.
In sfrit, membrii decedai ai unor ordine, au
dreptul la onoruri militare, conform gradului.
Pn astzi, se pot stabili urmtoarele epoci n
istoria decoraiunilor romneti:
1. PRIMEU3 IKCERCRI [1S601876), cnd Dom
nitorii Alexandru loan I i Carol I, au creat cteva
medalii i ordinul Steaua Romniei, dar nu le au
putut acorda dect unui numr foarte restrns de
persoane.
2. INSTITUIREA SISTEMULUI DE DECORA IUNI
ROMNETI' (1877igji), cnd dobndindu se pe
rnd independena, regalitatea i unitatea naional,
s'a creat i stabilit sub regii Carol I, Ferdinand I i
n primii ani de domnie ai regelui Carol I I , un ntreg
sistem de decoraii de pace i rzboiu, cuprinznd
ordine, medalii, cruci i insigne.
3. REORGANIZAREA l MODERNIZAREA (dela
pn astzi), cnd regele Carol I I a reorganizat ve
chile ordine naionale i a creat altele.noui; de ase
menea, a stabilit o nou ierarhie a diferitelor deco
raiuni.
Dup forma i importana IOT, decoraiunile roma
neti se grupeaz n urmtoarele patru categorii
ordina, medalii, cruci i insigne,
86
"ENCICLOPEDIA ROMNIEI
ORDINELE
Sunt decoraiunile care atribue celor distini cu
ele calitatea de membri ai unei organizaii proprii:
ordinul. I n fruntea fiecrui ordin se afl un Mare
maestru, care este M. S. Regele. Marele maestru este
ajutat de un Cancelar, care este ministrul Afacerilor
Strine i de un Consiliu de Onoare, compus de regul
din patru membri, numii prin decret regat. Toate
chestiunile privitoare la ordine, se rezolv prin Can
celaria Ordinelor, dela Ministerul Afacerilor Strine.
Membrii ordinelor sunt de diferite grade: cava
Ieri, ofieri, comandori, mari ofieri, mari cruci,
colane. In mod normal, numirea ntr' uu ordin se face
n primul grad inferior, iar pentru naintarea dintr' un
grad ntr'altul, se cere un anumit stagiu. Fac ex
cepie dela aceste reguli decoraiunile conferite : motu
proprio, membrilor Familiei Regale, capilor de State,
principilor de Snge, persoanelor marcante strine.
Exist ordine, care nu au dect grade superioare.
Ordinele romneti sunt de trei categorii; ordine
naionale, ordine militare i ordine culturale.
I . ORDI NELE NA IONALE
i. STEAUA ROMNIEI (1864)
Bst e cel mai vechi ordin na ional, creat de Vod
Cuza. nsemnele lui n'au fost acordate dect unui
numr foarte redus de persoane.
Abia n 1877, dup proclamarea independen ii,
Carol I a instituit n mod definitiv acest ordin, prin.
legea votata n ziua de 10 Mai, stabilind 5 grade:
cavaleri, ofieri, comandani (comandori), mari ofi
eri i mari cruci.
Ordinul a fost reorganizat de regele Carol I I n
1932 i n 1937, cnd se nfiineaz un grad n plus,
denumit clasa I, a crui erarliie a fost stabilit
ntre mare cruce i mare ofier (Monit. Of. Nr, din
34, I I I , ig37,pag 2452). nsemnul ordinului se prezint
astfel: cruce bizantin (repetat) de metal, sml uit
albastru nchis i avnd n centru un' medalion
rotund de smal, rou, cu bordura albastr nchis,
nconjurat de o coroan verde de frunze de stejar.
Medalionul, are pe a cifra regelui Carol I, iar pe
bordur inscrip ia: In ficle salus i pe verso data
1877. Intre bra ele crucei se afl cte o acvil cruciat
de metal, iar deasupra crucii, coroana regal de metal.
Panglica este de cnloare roie, cu cte o dunga
argintie pe margini.
Deosebirile ntre grade sunt urmtoarele:
a) La cavaleri i ofieri mrimea crucei este de
40 mm,, iar marginile, acvilele cruciate i coroana
sunt de argint, 3a cavaleri i de aur, la ofieri.
h) Pe. panglica de Ofier se afla o rozet.
p) i cavalerii i . ofierii poart decora ia pe
partea stng a pieptului (militarii i civilii), iar
civilii n inut de gal, la reverul stng al fra
cului.
d) La comandori, crucea este n mrime de 50 mm.,
iar marginile ei, acvilele cruciate i coroana, sunt de
aur. Se poart atrnat la gt.
e) La marii ofi eri, crucea este la fel cu cea de Co
mandor i se poart la gt. La ea se mai adaug o plac
de argint, n forma unei stele cu 8 raze dianiantate,
n mrime de 65 mm. Pe stea, este aezat medaliontf
din centrul crucii i cele 4 acvile cruciate, Pi nea se
poart pe paTtea dreapt a pieptului.
j) nsemnele gradului clasa I , se compun din crucea
ordinului, de argint, n diametru de 60 mm, atr
nat de capt ul rinei lente i din placa ordinului,
care este o stea, de form pt rat a, cu razele de
argint, n diametru de 75 mm, avnd aplicat n
mijloc crucea ordinului.
Lenta (cordonul) este de mt ase, lat de 10a
mm, de culoare roie, cu o dung argintie la mijloc,
lat de 18 mm, i se poart dela timarul dr ept spre
coapsa stng.
nsemnele militare au dou spade ncruciate pe
crucea ordinului.
g) La marile cruci, se adaug un cordon de pan
glic n coloarea ordinului, lat de 100 mm,, care se
poart transversal pe piept, dela umrul drept spre
coapsa stng i se termin jos nt r' o fund, de care
at rn crucea de comandor de 60 mm. Deasemeuea, i
dintr' o plac de argint de 75 mm., pe care se gsete
crucea ordinului. i aici placa se poart pe pieptul drept.
nsemnele acestui ordin, conferite militarilor, ' au
sub coroana regal dou spade ncruciate cu vr
furile n sus.
Numrul membrilor romni ai ordinului Steaua
Romniei este urmt orul: pentru civili, mari cruci
cl asai 50; mari ofieri 75; comandori 200; ofiferi .
500; cavaleri 1000; pentru militari: mari cruci 10;
clasa I 15 ; mari ofieri 25; comandori 75; ofieri
150; cavaleri 350.
ISTORIC. Cnd Cuza Vod a creat ordinul
Steaua Romniei, n' a put ut s fac s se voteze
o lege special,, deoarece nefiind un Domn inde
pendent, nu put ea conferi decora ii. IU ns a co
mandat la Paris {Ia casa Kretly), un numr de decor
ra ii pentru trei grade: cavaleri, ofieri i comandori,
care au i sosit la Bucureti n cursul anului 1865.
Ele se deosebiau de cele actuale numai prin faptul
c medalionul rou din centrul crucii, avea pe fa i
dou mici coroane de lauri, cu cifrele 5 i 24, (simbo
liznd datele alegerii lui Cuza n Moldova 5 Ianuarie;
n Muntenia 24 Ianuarie), i pe bordur inscripia*.
Genere d carie fratres; iar pe revers, cifra ui Criza
Vod [A). Aceste decora iuni au fost conferite 'proprio
motu, numai ctorva dintre devota ii Domnului.
Dup abdicarea sa, lzile cu decora ii, gsit e la
palat, au fost pst rat e pn n preajma rzboiului
pentru independen . Carol I a hot r t at unci modi
ficarea lor i completarea cu gradul de mare ofier
i mare cruce.
Modificarea a constat n faptul c, s'a pus p eia a
medalionului din centrul crucii, . acvila cruciat
stnd pe un. fulger, iar pe bordur inscrip ia: In jide
salus; pe. revers, cifra lui" Carol I . I n acel a timp,
s'a confec ionat o variant, cu spadele ncruciate
sub coroana regal, i alt a pentru fapte de vitejie
A HtntMKl
/ /
Wl
J
n.' / ?
l
rfi'
t
i <i)tvpi iM(rxfif^^"" *' ^' " *
L l l l J
""^' *
d M t
"
DECOKA IUNII<B ROMANI TI
8
7
svrite n rzboi, cu spadele ncruciate puse
peste cruce la gradele superioare i peste panglic
la cavaleri i ofieri. Prima decernare a decoraitmilor
s'a fcut n cursul lunilor Septemvrie i Octomvrie
1877, cu ocazia luptelor dela Plevna.
Primul regulament al ordinului este din 1885; al
doilea, din 1906; acesta din urm fixeaz numrul
membrilor la 2000 i anume: cavaleri 1000; ofieri
720; comandori 200; mari ofieri 60; mari cruci 20.
Att legea ct i regulamentul acestui ordin, au fost
modificate n mod radical n 1932 i 1337, prin Legea
pentru reorganizarea ordinelor naionale i prin regula
mentul acestei legi, {Mon. Of., Nr. 101 i 161 din io.3
2
).
2. COROANA ROMANJEr {i88r]
Creat de Regele Carol I, cu prilejul proclamrii
regatului. Ca i Steaua Romniei, acest ordin
are menirea s rsplteasc serviciile deosebite aduse
Statului. Se confer att militarilor, ct i civililor.
Are cinci grade: cavaleri, ofieri, comandori, mari
ofieri i mari cruci. Sunt 150 mari cruci; 300 mari
ofieri; 300 comandori; 1500 ofieri i un. numr
nelimitat de cavaleri.
nsemnul se prezint astfel: o cruce de Malta,
smluit rou nchis, ca marginile de metal, avnd
la mijloc un medalion rotund, tot din smal TOU
i cu bordurii alb. Acest medalion poart pe fa
cifra regelui Carot I i pe bordur inspcrip a: Prin
noi n ine14 Martie 1881 , i ar pe revers, la
mijloc: 10 Mai i pe bordur: 1866i8yy1881,
Intre braele crucii, se afl cte o coroan regal
<le metal. Panglica ordinului este albastr, cu o
dung de argint la mijloc.
Deosebirile ntre grade sunt urmtoarele:
a) La cavaleri i ofieri, mrimea crucii este de
40 mm,, iar marginile ei i coroanele regale sunt de
argint la cavaleri i de aur la ofieri. Se poart pe
partea stng a pieptului (militari) i de revorul
stng al fracului (civili).
b) La ofieri, panglica are o rozet de aceiai
coloare.
c) La. comandori, mrimea crucii e.ste de 50 mm.,
marginile i coroana SUsit de aur, Se poart atr
nat U\ fiit.
d) La marii ofieri, pe lng crucea de comandor,
atrnat la gt, se adaug o.placS de argint de 65
unii., de forma unei stele cu 8 raze, pe care se, afl
medalionul din centrul erucei i cete 4 coroane. Ia
se poart pe pieptul drept.
e) La marile cruci, se poart crucea de.comandor
de 60 mm,, atrnat la funda cordomilui, ire este
de aceiai coloare cu panglica ordinului i se poart
de pe tunarul drept, la coapsa stng, Placa de argint,
de 75 nun., n form de stea cu 8 imej are la mijloc
crucea ordinului. Iva se poart pe pieptul stng.
nsemnele pentru militari sunt la fel cu cele pentru
civili.
ISTORIC. , La crearea acestui Ordin,. u..
;
i88.r,
decoraia se. deosebea ntru ctva de cea acjual,
prin faptul c medalionul din, centrul qrneii avea pe
fa coroana.Romniei,, de argint la cavaleri i de
aur la celelalte grade. Deasemetita, ntre braele
crucii, era cte o cifr a regelui Carol . Panglica,
dei era de coloare albastru nchis, ca i cea actual,
avea la margini cte o dung argintie. In sfrit,
dimensiunile crucilor i plcilor erau altele.
Prin regulamentul din x88$, s'au .stabilit att for
malitile de primire n ordin ct i modul de a se
purta nsemnele, precum i .ndatoririle membrilor, Un
al doilea regulament s'a publicat 111 ro.06, iar u 1933
s'a modificat att legea ct i regulamentul ordinului,
prin legea de reorganizate a ordinelor naionale.
3, CAROL I (1906)
nfiinat de regele Carol I n amintirea jubileului
de 40 de ani de domnie. Acest ordin este considerat
ca cel mai nalt n ierharia ordinelor naionale i
are un numr foarte limitat de membri (15) i numai
dou grade: cavaleri mari cruci (10) i colane (5).
Decoraia ordinului Carol I se prezint astfel:
cruce treflat de smal rou, cu marginile de aur,
avnd ntre brae cte 9 raze de aur. Pe cruce, se
al'lfi o acvil ncoronat, de argint, cu aripile ntinse
i innd n gluara dreapt, o spad, iar n cea stng
un sceptru de aur, Pe pieptul acvilei, se afl un me
dalion rotund de aur, purtnd efigia Regelui Carol I
iar pe revers, un medalion albastru, cu inscrip
iunea 186110 Mai1906, iar n centru cifra Re
gelui Carol I. Deasupra Crucii se afl aezat Coroana
Regal de argint oxidat i inscripia: 186610 Mai
igo6. Sub medalion, o earf de aur, cu inscripia n
smal albastru: Prin statornicie la izbnd.
Panglica ordinului este de culoare albastru deschis,
cu cte o dung de aur pe marigini, traversat de
un fir de mtase roie,
Deosebirile ntre grade sunt urmtoarele:
ti) Cavalerii mari cruci, poart un cordon de cu
loarea ordinului, lat de 100 mm. care se poart de pe
umrul drept la coapsa stng, unde se leag ntr'o
fund, de care atrn crucea ordinului, n mrime
de 70 mm. Pe lng cordon, ei poarta i o plac de
aur, n forma unei stele cu S raze, de 80 mm., n
mijlocul creia este aplicat acvila ordinului.
b) Cei cu gradul colan, poart crticea atrnat de
un lan de aur (colan), lung de 73 cm. i format din
10 cartue, alternnd cu 12 cifre de aur ale regelui
Carol. I. Cartuele. reprezint stemele rii Rom
neti, Moldovei, Casei de Hohemolern, Olteniei i
Dobrogei de cte dou ori,.Lanul, se poart u jurul
gtului, i se ncheie la spate printr'o acvil de argint.
Pe lng lan se poart i cordonul i placa de
mare cruce. Toate mpreun constitue nsemnele gra
dului colan,
ISTORIC. La nceput, ordinul,
;
.Carol, I a avut
4 grade: comandor, mare ofier, mare cruce i colan,
iar numrul membrilor era de 80 i .anume: corna.ii
dori 40; mari ofieri 23; mari crud 10; colane ,5,. .De
coraia era. cea actual,
Legea ordinului s'a publicat, n Mon.. Of. ,l?:iv gg
clir 1906. Ultimele modificri,,i ierarhia ;mi. 'au,..star'
bili, prin Legea de organizare, a,qrdlrie|or.;na$oale
din 1932,
88
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
4. FER.BI NAND I (1929)
nfiin at cu scopul (ie a perpetua amintirea Te
gelui care a realizat ntregirea Romniei. Se confer
numai Romnilor, cari au contribuit prin activitatea
lor la nfptuirea Unitii Naionale, (Legea n Mon.
Of., Nr. 107 din 1929; regulamentul, n Mon. Of.
Nr. 189 din 1930). S'a introdus modificri la data
de 18 Februarie 1937, Monitorul Oficial. Nr. 40.
Numrul membrilor acestui ordin este mprit
n 6 grade astfel: Cavaleri 100, Ofieri 75, comandori
60, Mari Ofieri 40, Mari Cruci 15.
nsemnul ordinului se prezint astfel: crucea de
aur smluit, verde, cu capetele braelor despicate,
n form a doi F adosai
T
>^
1
i avnd deasupra co
roana regal de aur, cu smalul rou vizibil.
Panglica este de. culoare albastru nchis, avnd
la mijloc o dung galben, strbtut de un. fir rou.
Deosebirea ntre grade este urmtoarea: la ca
valeri, marginile crucii i coroana sunt de argint; la
celelalte grade, sunt de aur.
Placa de mare cruce are forma unei stele rombice,
cu raze de aur, pe care este aplicat crucea ordinului.
Cordonul' este de culoarea panglicii ordinului.
liantul colanului este format din inele late de
aur, cte dou, alternnd cu cruci de ale ordinului
i anume: 6 de smal verde i 6 de smal albastru.
De lan atrn crucea ordinului, de smal verde.
Gradul colan are.i cordonul i placa de mare cruce.
I n privina modului de a purta decoraia, este de
remarcat c atunci cnd un membru al ordinului
Ferdinand I, n gradul de colan, are n acela timp
i gradul de colan al ordinului Carol I, va purta co
lanul ordinului Carol I i cordonul ordinului Fer
dinand I. In niciun caz nu se vor purta mpreuna
cele doua lanuri ale colanelor.
In legea pentru reorganizarea ordinelor naionale,
din 1932, ordinul acesta nu este trecut n tabloul de
ierarhizare a ordinelor naionale, pentru motivul c
se confer pentru merite speciale i are ierarhia
stabilit prin legea lui proprie din 1929, unde se
spune c urmeaz dup ordinul Caro! I.
5. SBBVICItTIv CREDINCIOS (1932)
Dup desfiinarea primelor trei clase ale ordinului
Carol I, s'au adugat medaliei i crucei Serviciul
Credincios trei clase: comandor, mare ofier i mare
cruce, care formeaz un ordin nou, cu acela nume.
Avnd numai trei clase superioare, acest ordin a
fost intercalat n ierarhia ordinelor naionale, imediat
dup. ordinul Carol I i naintea ordinului Steaua
Romniei )>.
Numrul membrilor ordinului Serviciul Credin
cios este de 225 i anume: comandori 150; mari
ofieri 50; mari' cruci 25.
nsemnul ordinului se prezint astfel: cruce de
smal albastru azuriu, avnd la mijloc un medalion
de aur, care poart pe fa stema Romniei, iar pe
revers, inscrip ia: Serviciul Credincios. Peste bra
ele crucii, se afl o coroan aurit de frunze de lauri,
iar deasupra, coroana regal a Romniei, tot de aur.
Panglica este format din. trei dungi verticale, egal
de late, dintre care dou n albastru deschis, la mar
gine i una alba la mijloc.
Deosebirea ntre grade este urmtoarea:
a) I A comandori, crucea este de 50 mm. i se
poart atrnat la gt.
b) nsemnele de Mare Ofier se compun di a Crucea
Ordinului n diametru de 37 mm, atrnat de o
panglic de mtase lat de 37 min i din placa de
Mare Ofifer, care este. o stea cu razele de argint de
form ptrat, n diametru de 75 mm, avnd apli
cat la mijloc Crucea Ordinului de yj mm. diametru,
n centrul creia se afl Stema rii, iar deasupra
Stemei, Coroana Regal.
Crucea se poart pe pieptul stng, iar placa pe
pieptul drept.
o) nsemnele de MaTe Cruce se compun din:
Crucea Ordinutui de 56 mm diametru, at rnat de
captul unei lente de mtase, lat de gg mm, i
placa de Mare Cruce, care este o stea cu razele de
aur, de form ptrat, n diametru de 85 mm, avnd
aplicat n mijloc Crucea Ordinului, n centrul cieia
se afl Stema rii, iar deasupra Stemei, Coroana
Regal.
Lenta' se poart pe umrul drept nspre oldul
stng, iar placa pe pieptul stng.
Pang'ica ordinului este format din 3 dungi egale,
dou albastru deschis pe margine i una alb la mijloc.
In ordinul Serviciul Credincios , nu se numesc
dect brbaii de Stat, cari au fost prini urinitri cel
puin 3 luai, cei cari au fost cel puin 7 ani minitri,
nali demnitari cari au cel puin 30 ani de seryieift
i posed marea cruce a Stelei Romniei , ctt$o
::
pf
cei ce s'au distins n mod deosebit n domeniul iftei
sau tiinei, ori n folosul omenirii,
TSTQRIC. In anul 1878, s'a instituit, la propu
nerea ministrului Afacerilor Strine de atunci, M.
Koginiceanu, medalia Serviciul Credinciosi>. In
1906, s'a instituit i o cruce cu acela nume. Ele se
menin i astzi, cu unele modificri. Iu. anul 1931,
regele Carol I I a creat i un ordin na ional cu nu
mele Serviciul Credincios, care nu trebue con
fundat cu medalia i crucea cu acest nume.
Prin legea din 12 Februarie 1937 se nfiineaz
gradul de Colan i gradul de Ofier al Ordinului.
Serviciul Credincios. Numrul cet enilor romni
crora li se poate conferi gradele de Colan, i d.e
Ofier ale Ordinului Serviciul Credincios, se limiteaz
dup cum urmeaz: Colan 12 i Ofier 300 (Mori.
Of. Nr. 40 din 18 Februarie ig37).
Descrierea Colanului e cuprins n regulamentul
publicat n Mon. Of, Nr. 6y din 24 Martie 1937.
I I . ORDINB MILITARE
1. MIHAI VITEAZUI, (1916)
Creat de regele Ferdinand I, spre a rsplti faptele
de eroism ale ofierilor n faa inimicului. (Legea din
21 Dec. 1916, n Mon. Of. Nr. 223, din 25 Dec. 1916).
Ordinul are 3 clase, ncepnd dela clasa III pn
la clasa I, care este cea mai nalta decoraiune de
rsboi. Numrul membrilor este nelimitat,
* '
i \
l'o/. f. Politie-A
ii'vtr'.r I'tl-'.'T'S.S
DECO RA IUNILE ROMANETI
nsemnul ordinului se prezint astfel: Cruce tre
flat, sml uit albastru i cu marginile de aur; n
centrul ei, cifra de aur ncoronat a regelui Ferdinand
I, iar deasupra, coroana regal de aur. Pe revers
crucea este sml uit tot albastra i poart dat a 1916.
Panglica este de culoare roie viinie, cu dungi
de aur la margini.
Deosebirea ntre clase const numai n mrimea
crucii, dar cea de ci. I se poart ca o plac, fr
panglic i fr coroan.
Nu exist regulament al acestui ordin, astfel ca
modalit ile conferirii i purtrii decoraiei s'au sta
bilit prin uz, In. orice caz, este considerat ca cel mai
nalt ordin militar romnesc.
Prin legea din 12 Mai 1927 (Mon. Of. Nr. 105
din 15 Mai 1927), se acord ofierilor decorai cu
ordinul Mihai Viteazul anumite avantagii. In primul
rnd, li se dau gratuit propriet i rurale n loturi
individuale de cte 25 jugre; locuri de cas n orae
i sate, de cte 500 m.p,, pe care le pot plti n 20
rate anuale, apoi dreptul de a cltori gratuit n
clasa I pe reelele C.F.R., ale Navigaiei fluviale
romne (N.F.R.) i ale Serviciului maritim romn
(S.M.R.).
J. CRUCKA Rl CJI NA MRI A (1917)
Pentru persoanele care ,s'au distins prin activita
tea lor pe teren sanitar, n rzboml pentru ntre
girea Romniei.
Ordinul, are trei clase; numrul membrilor este
nelimitat.
nsemnele ordinului se prezint astfel: cruce ga
inat (crucea Regina Mria), de metal sml uit, atr
nat de o panglic portocalie.
La clasa I, cea mai nalt, crucea are mrimea
de 48 mm. i este sml uit alb, cu marginile de aur.
Pe fa a ei, este aplicat o cruce mic de smal rou,
iar pe revers, cifra ncoronat, de aur, a Reginei,
La clasa I I , crucea are mrimea de 40 mm., este
de metal galben i are pe fa aceeai cifr, iar pe
revers dat a: 19,17.
La clasa I I I , crucea are aceeai mrime, este de
metal brun i poart cifra i data ca la casa I I .
(Decret regal din 5 Februarie 1917, sub rezerva
ratificrii ulterioare a Corpurilor legiuitoare. Ratificat
n Martie lyij. Regulamentul ordinului, n Mon.
Of. Nr. 155, din 30 Sept. 1917).
3. VIRTUTEA AERONAUTIC (1930)
vSe confer numai aviatorilor militari i civili, cari
s'au ilustrat prin fapte aeronautice at t n timp de
pace ct i de rzboiu, (Legea din 28 Februarie 1931,
publicat n Mon, Of. Nr. .52 din 4 Martie 1931,
operant dela decretarea ordinului, 31 Iulie 1930,
Mon. Of. Nr. 173 din 5 August 1930).
Ordinul, are 4 clase: crucea de aur, cavaler, ofier
i comandor; numrul membrilor este nelimitat.
nsemnele ordinului sunt : crucea, avnd n locul
bra elor orizontale, o aripa aviatic, iar n centru,
acvila Romniei, purtnd pe piept un scut cu
cifra regelui Carol I I . Pe reversul crucii, inscripia
Virtutea aeronautic i pe fa : 1930. Panglica
este de culoare albastru azurie, cu cte o dung de
argint la margini i a mijloc.
La clasa Crucea de aur , nsemnul este de metal
galben; la celelalte, de smal albastru, cu scutul cel
mare de smal alb, cel mic de smal albastru., iar
cifra regal de aur. Mrimea de 30 mm. La clasa
ofier, se adaug la bra ul inferior al crucii o coroan
verde de lauri. Clasa comandor, este identic cu cea
de ofier, dar mrimea crucii este de 50 mm, Clasee
Crucea de aur i cavaler se pot acorda de trei
ori aceleiai persoane. In aceste cazuri, se adaug
pe panglica decoraiei cte o baret de aur, pentru
crucea de aur i cte o baret de argint pentru
clasa cavaler.
Vor primi de drept crucea de aur, baret res
pectiv sau clasa imediat superioar celei ce o po
sed, aviatorii romni, cari n timp de pace vor bate
un record romn sau mondial, iar n timp de rzboiu
vor dobor im avion inimic. De asemenea, cei ce vor
fi decorai n timp de rzboiu cu ordinul Mihai
Viteazul *, pentru fapte aeronautice, vor primi de
drept Virtutea aeronautic clasa cavaer, baret
respectiva, sau clasa imediat superioar. nsemnele de
rshoiu au ntre braele micei, dou spade ncruciate.
4. STEAUA ROMNIEI i COROANA ROMAN EI
CU CARACTER MILITAR (1916)
Comport dou spade ncruciate ntre ramurile
crucii, avnd panglica medaliei <i Virtutea Militar. Se
acord ofierilor combatan i decorai cu ordinele
Steaua Romniei i Coroana Romniei n gra
dele de cavaler, ofier i comandor, pentru fapte de
arme, svrite pe cmpurile de lupt.
Aceast dispoziie, s'a prevzut mai nti "n legea
instituirii ordinului MLh.ai Viteazul (art. 4) i apoi
n decretul regal Nr. 1S1, din 9 Aprilie 191S {Mon.
Of. Nr. 10 din 1918).
I I I . ORDINE CULTURALE
1. MERITUL CULTURAL (1931}
Creat de regele Carol I I , spre a promova cultura
naional i a rsplti pe cei ce se disting pe terenul
tiinelor, artelor, literelor sau prin opere colare,
sociale, religioase i de educaie fizic.
Acest ordin, are 4 grade: comandor, ofier, cavaler
ci. I, cavaler ci. I I . La acestea, se mai adaug dou
medalii: clasa I i clasa I I ,
Clasele ordinului se conferi pentru opere de creaie,
iar medaliile pentru deosebit srguin n urm
toarele 8 domenii: a) litere i opere literare; b) tiin a
teoretic i practic; c) art, muzic, teatru; i) opere
de cultura general cum i de ocrotirea culturii;
e) culte; f) coal; g) ceicetie, educaie fizic,
sporturi; h) opere sociale,
nsemnul ordinului const dintr'o cruce ptrat de
smal violet, avnd la mijloc un medalion de metal,
cu bustul regelui Carol I I i pe'inucheo coroan de
lauri; pe revers, inscripia: 4 Prin cultur'la libertate*.
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Deosebirile nt re grade sunt urmtoarele:
a) La comandori, mrimea crucei este de 50 mm.,
la celelalte grade de 40 mm.
b) La comandori i ofieri, medalionul i efigia regelui
sunt ' de metal aurit ; la cavaleri, de metai argint at ;
0) La comandori, ofieri i cavaleri ci. I, crucea
are deasupra coroana regal a Romniei; la cavaleri
ci. I I este fr coroan.
Ct privete medaliile, ele au pe fa bustul re
gelui Carol I I , iar pe revers o ramur de lauri i
inscrip ia: Prin cultur la libertate. Medalia ci. I,
este de metal aurit ; cea de ci. I I , din metal argintat.
Dimensiunea lor este de 30 mm.
Panglica decora iilor i medaliilor, are urmtoarele
culori:
a) Litere i opere literare: alb cu dou dungi
violete la margini;
b) tiin teoretica i practic: alba, cu dou dungi
verzi la margini;
c) Arid, muzic, teatru: alb, cu dou dungi por
tocalii la margini;
d) Cultur general: alb, cu dou dungi albastre
la margini;
e) Culte ; albastr la mijloc i trei dungi roii egale,
la margini;
f} coal: alb, cu trei dungi roii;
g) Cercet ie, Educaie fizic, sport: albastr, cu dou
dungi negre la margini;
hj Opere sociale: violet, cu dou dungi verzi ia
margini.
Numrul membrilor ordinului este limitat, conform
urmtorului t ablou:
Pentru Romni:
Comandori, categoria a 20, b 20, c 10, d 15, e 30,
/ 30, g 20, h 20.
Ofieri, categoria a 60, b 60, c 30, d 50, e 100,
/ 100, g 60, h 60.
Cavaleri ci. I, categoria a 200, b ;oo, c 120, d 150,
e
300, j 300, g 200, Si 200.
Cavaleri ci. I I , Medalia I i I I : nelimitat.
Pentru strini:
Comandori, categoria a 50, b 50, c 30, d 15, e 50,
/ 50, g 20, h 20.
Ofieri, categoria a 150, b 150, c 100, ii 150, e 150,
/ 150, g 60, h 60.
Cavaleri ci. I, categoria a 250, b 250, c 150, d 150,
s 400, / 400, g 200, h 200.
Cavaleri ci. I I , medalii ci. I i I I : nelimitat.
Stagiul de naintare este de 2 aai, dar cei decorai
cu (i Bene Merenti ci. I , sau Rsplat a muncii ci. I,
pentru nv mnt sau pentru biseric, pot fi nu
mi i dela nceput, cavaleri ci. I. Odat cu instituirea
Meritului Cultural, s'au desfiin at medaliile Bene
merenti, Rsplata muncii pentru nv mnt i
Rsplata muncii pent ru biseric .
Brevetele ordinuluiMeritul Cultural, poart sem
nt ura autograf a suveranului. (Mon. Of. Nr. 226
din 1931).
2. MERITUL, AGRICOL (1933)
Pent ru persoanele cari se disting prin servicii tiin
ifice, aduse agriculturii sau industriilor agricole i
prin lucrri i publica ii tiinifice n acest domeniu.
Ordinul, are pat ru grade, cu un numr limitat
de membri: cavaleri (1000), ofieri (500), comandori
(100) i mari ofieri (50).
nsemnul const dintr' o cruce de Malta, sml uit
verde nchis, avnd n centru cifra regehii Carol I I ,
de metal i ncoronat, iar la mijlocul crucii, o co
roan de frunze de lauri i stejar, t ot de metal.
Panglica este de culoare verde nchis, cu 6 dungi
nguste de fir de aur. Gradul de mare ofier are i
o plac cu raze de argint, pe care este aplicat crucea
de mai sus.
Exist i o medalie Meritul agricol, cu dou
clase: I a de aur, a I I a de argint, i cu un numr
nelimitat de membri.
M E D A L I I L E
t . PRO VIRTUTE MILITARI (1S60)
Cea dinti medalie romneasc. A fost instituit
de Cuza Vod la 1860, spre a se acorda ofierilor i
soldailor cari luaser parte la btlia din Dealul
Spirei, mpotriva Turcilor, Ia Bucureti, n 13 Sep
tembrie 1848.
Medalia era de bronz i avea pe fa acvila cruciat,
ncoronat i innd n ghiara dreapt spada, ' n cea
stng, sceptrul. Sus pe margini, inscrip ia circular:
Prc virtute militari. Pe revers, era o ghirland
de frunze de lauri, nuntnil creia se afla scris:
13 Decemvrie 1848, Dealul Spirei. Panglica era
albastr, avnd la margini cte dou dungi galbene
i roii.
Medalia, aceasta n' a fost distribuit dect n. 1866,
dup abdicarea lui Cuza.
3. DEVOTAMENT i CURAJ (rS64)
Creat de Vod Cuza spre a rsplti pe cei cari
s'au distins la executarea msurilor de salvare
x
),
cu prilejul marilor inunda ii din Bucureti, prici
nuite de revrsarea Dmbovi ei. Ea era de argint
{30 mm,) i avea pe fa capul Domnitorului, cu
inscrip ia circular: Alessandru Ioan I 1864, iar pe
revers o gliirland de frunze de stejar i nluiitrul ei
inscrip ia; .'Devotament i ouragiu.'Toarta era din
frunze de laur, iar panglica, jumt at e roie, jumt at e
galben.
Medalia nu s'a distribuit dect unui numr foarte
redus de persoane, iar dup "abdicarea lui Cuza, a
fost prsit.
J
) Vod Cuza luase parte personal la aceste opera ii.
Pentru aceasta a i primit o diplom de' o&oare del Soc.
de Salvare din Fran a,
. . , , iri-'tt)A KOMAtKI
>';.. J&P-
! f-'-i
=Sl *t **f 11 ?: ifc-.i" i toi n ^ ^ h- M ' 1
ROMNETI
3. VIRTUTEA MILITAR (1864)
Creat de Vod Cuza. Ea era de argint (30 mm.) i
reprezenta, pe fa , efigia Domnitorului, cu inscrip ia
circular: Alessandnt Ioan I, 1864, iar pe revers o
coroan de lauri, avnd n interior inscrip ia: Virtutea
militar.
Toart a medaliei era prins nt r' o coroan regal.
Nu tim ns, ce culoare avea panglica.
Iu i8(>8, prin legea de organizare a armat ei (modi
ficat n [872), se inatitue n mod definitiv o medalie
numit * Virtutea militar, cu scopul de a Tsplti
sergen ii cari vor fi servit n acest grad 12 ani n
activitate, fr plat .
In regulamentul acestei legi, promulgat n 1872,
se prevede c medalia va fi de 30 mm. i va avea
pe fa a capul Domnitorului, cu inscrip ia circular
Carol I Domnul Romniei, iar pe revers, nt r' o
ghirland de frunze de laur i de mslin, inscrip ia
Virtutea militar , Toarta ei va fi de forma unei
ghirlande de lauri. Panglica, va fi roie cu cte o
dung albastra pe margini.
Deii prin lege era destinat numai sergen ilor i
det i uvcii ii singur clas, prin regulament (art. 1.1),
bf prevede, c se va acorda at t gradelor inferioare,
ct i ofierilor i asimila ilor, fr considerare de
timpul servit. Di; aceia regulamentul inst it ue dou
clase: medalia de aur, pentru ofi eri i medalia de
argint, pentru gradele inferioare.
Regulamentul mai prevede i un anumit ceremo
nial cu caro se distrilme medalia: conferirea ei, se
citete la raportul de zi la toate corpurile, iar unitatea
din cart' face part e cel decorat, iese n mare inut
i prezint arma la citirea decretului i prinderea
medaliei la pieptul decoratului. Medalia de argint,
da dreptul i la o pensie viagera de 300 lei anual.
In rfeboiul independen ii (187778), medalia Vir
tutea militar a fost acordat n aceast form,
ofierilor i gradelor inferioare.
I)i 1880, un decret domnesc modific forma i
aspectul medaliei, destinate celor cari s' au ilustrat
prin curaj, fapte de devotament, ndeplinite pe
cmpul de lupt !ji creaz astfel Virtutea militar,
de rxboiu . Ia are forma Crucei de fier germane,
aezate pe o ghirland de frunze de stejar. I n centrul
crucii, este un medalion rotund,, care reprezint pe
fa, efigia I'omuitoniUii Carol I, cu inscrip ia cir
cular: Carol I Domn td Romniei, iar pe revers,
inscrip ia pe dou rnduri: Virtute militar. Panglica,
eu tu aceiai ca i la Virtutea militar de pace, avnd
ca aceasta, dou clase: de aur pent ru ofi eri i de
argint, pent ru gradele inferioare.
Ct privete pensia, a fost ridicat n anul 1882
Ia 5011 lei anual, iar din 1893 a fost desfiin at.
In cursul rzboiului pentru ntregirea Romniei
(1916 rgxH), prin nfiin area ordinului Mihai Vi
teazul , cura se acorda numai ofi erilor, medalia
Virtutea militar rmnea rezervat n amndou
clasele, cloar gradelor inferioare (art. 3 din legea
ordinului << Mihai Viteazul).
Cu toate acestea, n 1918, ea ctig o importan
deosebit, deoarece prin decretul regal Nr. S51 din
9 Aprilie (publicat n Mon.Of. Nr. 10 din 12 Aprilie).
se decide ca ordinele Steaua Romniei iCoroana
Romniei, ob inute pentru fapte de arme svrite
pe cmpul de lupt, s fie purt at e n gTadeie de
cavaler, ofier i comandor, cu panglica medaliei
Virtutea militar . I n 1933, decoraii cu t Virtutea
militar de rzboi, au ob inut i ava'ntagii materiale
importante: loturi de cas gratuite (500 ru.p.), n
orae i sat e; gratuitate pe C.F.R, i N.F.R. pentru
ei i vduvele lor; scutiri de t axe colare pentru copii.
(Mon. Of. Nr, 104 din 8 Mai 1933).
4. BENE ilERENTI (1876)
Spre a se rsplti meritele ctigate in domeniul
tiin elor, artelor, literaturii, industriei, agriculturii,
etc. Ea era de 30 mm. i avea dou clase: I a, de
metal aurit i a Ii a, de metal argintat. Se prezenta
astfel: Pe fa, efigia Domnitorului Carol I . cu in
scrip ia circular; Carolus princeps Romaniae
l
),
iar pe revers, o ghirland de frunze de stejar, avnd
n interior inscripia <s Bene merenii . Panglica, era de
culoare viinie, cu cte o dung argintie pe margini.
Medalia aceasta a fost desfiinat n ru.31, prin
nfiinarea ordinului Meritul cultural,
5. APARATORI I I N D EP EN D EN EI ; I S
: S
Pentru persoanele chile cari ndepliniser servicii
importante pe lng armat, att n interiorul rii,
ct i peste Dunre, n timpul rzboiului Indepen
den ei. Ea era de 30 mm. i reprezenta pe faa
o figur emeiasc (Romnia), clcnd pe drapele
i arme i innd n mna dreapt ntins, o
coroan de lauri, iar n stnga, o spad, cu vrful
n jos. L/ S. spatele ei, un nger inea un drapel
ncununat, iar jos, la stnga ei, se afla o acvil.
.Pe revers, cifra Regelui Carol I, i ntr'o ghirland de
frunze de laur i stejar, inscrip ia: Aprtorilor in
dependenei n resbelul i8yyi8yS . Panglica era de
culoare albastr, cu cte o dung roie galben, la
margini.
Dei era destinat numai civililor, medalia aceasta
s'a acordat i ofierilor i gradelor inferioare din
grzile oreneti, cari au fcut n timpul rzboiului,
paza oraelor.
6. SERVICIUL CREDINCIOS (1876)
Spre a rsplti serviciile importante de orice ordin,
aduse Statului, de ctre civili i militari.
Medalia era de 30 mm. i avea dou clase: I a, de
metal galben i a Ii a, de metal alb. Pe faa, purta
stema rii, iar pe revers, ntr'o ghirland de frunze
de stejar i laur, inscrip ia : Serviciu credincios'.
Avea o coroan de acela metal. Panglica era al
bastr; eu cte o dung argintie pe margini.
1
) Dup'proclamarea regatului inscrip ia' sh modificat
astfel: Carolus T Rex Romaaiaen.
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
I n 1906, redactndu se un nou regulament al
acestei medalii, s'a instituit i o cruce Serviciul cre
dincios , care se prezenta ca o cruce de 32 mm.
avnd n centrii un medalion cu stema rii iar pe
revers, inscripia de mai sus; ca i medalia, crucea
avea, deasupra coroana regal, iar panglica era
aceia cu a medaliei.
I n 1933, medalia i crucea Serviciul Credincios
au fost radical modificate. Mai nti, s'au fixat pentru
fiecaTe cte 3 clase: I a de aur, a I i a de argint, a
I lI a de bronz. Ierarhia acestor clase este urm
toarea, n ordine ascendent: medalia ci. I I I , crucea
ci. I I I ; medalia ci. I I , crucea ci. I I ; medalia ci, I,
crucea ci. I. I n al doilea rnd, s'a scos de pe medalie
vechea stem a Romniei i s'a pus stema actual.
In sfrit, s'a modificat ntru ctva forma crucei,
prin faptul c s'au scos razele dintre bra ele ei si
s'a pus o coroan de lauri. Panglica este albastr,
cu o dung galben la mijloc i cte una argintie
la margini.
Totodat, s'a fixat numrul ceteniLor romni,
crora li se pot acorda aceast decora ie sub noua
ei form: crucea ci. I, 2000; medalia ci. I , 3000;
crucea ci. I I , 5000; medalia ci. I I , 6000; crucea ci.
I I I , 8000; medalia ci. I I I , nelimitat. I n acest numr
nu intr i vechii decora i; acetia, sunt asimila i
cu anumite clase ale decoraiei noui. (Mon. Of.
Nr. 88 din 1932).
Cu prilejul organizrii ordinelor na ionale n 1932,
s'a instituit i un ordin Serviciul Credincios, ale
crui insemne reproduc, cu mici modificri, crucea
descris mai SUS) modificat. (Vezi mai sus, Ordinele
na ionale).
7, RSPLATA MUNCII (iSgS)
Creat n 1898, din ini iativa lui Spiru C. Haret,
ministrul Instruc iunii, ea a fost destinat, la nceput,
numai nv torilor i institutorilor. I n 1900 s'a
extins i la profesorii secundari, iar n 1906 i la
profesorii i maetrii dela coalele profesionale.
Forma acestei medalii era rotund (30 mm.) i
avea pe fa efigia regelui Carol I, cu inscrip ia cir
_ cular: Carol I rege al Romniei t; pe revers, ntr'o
ghirland de frunze de stejar i de lauri, inscrip ia:
nCa rsplat muncii pentru nvmntul primar;
sau Ca rsplat muncii pentru nvmntul se
cundar sau Ca rsplat muncii pentru nv
mntui profesional. Panglica, la t oat e trei catego
riile, era la fel; culoare roie viinie, cu o band
alb la mijloc.
Pentru fiecare categorie de nv mnt, erau
dou clase: I a, de metal galben; a I i a, de metal
alb.
I n 1907, prin regulamentul din 8 Martie, cele trei
categorii de medalii s'au contopit nt r' una singur,
cu deviza: Ca rsplat muncii pentru nvmnt,
avnd trei clase: I a, de metal aurit ; a I i a, de metal
argintat, a I lI a, de brona. Reprezentrile de pe fa
i revers, au rmas aceleai.
I n 1931, instituindu se ordinul Meritul cultural,
medalia s'a desfiinat,
8. BRB IE I CREDIN (1903)
Pentru ofierii i agen ii de poli ie, cari au dat
dovad de brb ie i credin , cum i func ionarii
Statului sati oricare alte persoane cari vor fi con
tribuit la men inerea sau restabilirea ordinei i si
guran ei publice. De form oval (35 mm.) ea re
prezint pe fa efigia regelui Carol I , cu inscrip ia
circular: a Carol I rege al Romniei, iar pe revers,
o ghirland de frunze de laur, cu inscrip ia: Brbie
i credin . Toart a, are forma unei coroane de lauri,
Panglica este de culoare galben deschis, avnd la
margini cte o dung roie i albastr.
Medalia are trei clase: I a, de metal aurit, a II a
de metal argintat, a I lI a, de bronz.
I n mod excep ional, s'a decernat aceast medalie
i militarilor cari s'au distins n campania di n 1913
contra Bulgarilor. Acestora, li s'a adugat o baret
de metal, cu dat a: r pjj. I n rzboiul pent r u ntre
girea Romniei (19161918), aceast medalie, cu
dou spade ncruciate sub coroana de lauri, a fost
conferit gradelor inferioare. (Art. 4 din legea ordi
nului * Mihai Viteazul i>). Purttorilor ei li s' au acordat
anumite avantagii materiale.
9. JUBI LI ARA CAROIv I (1906)
Pent ru comemorarea jubileului de 40 de ani de
domnie a regelui Caro! I. S'a conferit t ut ur or func
ionarilor Statului i jude elor, civili i ecleziastici,
afltori JI func iune, cum i militarilor de orice grad
din activitate, disponibilitate, rezerv i mili ii, fotilor
minitri i parlamentari i pensionarilor de orice ca
tegorie. Ea este de bronz (38 mm.), de form oval,
i are pe fa efig'a regelui, cu inscrip ia circulara:
Carol I rege al Romniei, iar pe revers, htema
Romniei i sub ea inscrip ia: 18661906. Panglica
este roie, cu o dung neagr la mijloc, avncl de o
parte i de alta, dungi albastre, galbene i albe.
Medaliile destinate militarilor au pe revers, sub
stema rii, inscrip ia: I n amintirea anului al 40 lea
al Cpitniei mele, 1866igo6 ,
10. RSPLATA MUNCII PENTRU BI SERI CA (1906)
Pent ru meritele ctigate de clericii ort odoxi n
activitatea lor pastoral, sau pentru serviciile aduse
de mireni bisericii. Ea avea trei clase: I a, de metal
aurit ; a I I a, de metal argint at ; a I lI a, de bronz.
De form rotund (30 mm, n diametru) ea repre
zenta, pe fa a, efigia regelui Carol I , cu inscrip ia
marginal: Carol I rege al Romniei, iar pe revers
o cruce, sub care se afla inscrip ia circular: Rs*
plata muncii pentru biseric. Panglica era de culoare
albastru nchis, cu doua dungi late, roii nchise.
I n 1907, medalia a fost complet modificat, sco
ndu se de pe fa efigia regelui i punndu se n
locul ei o cruce, care avea n centru un medalion
rotund, cu ochiul lui Dumnezeu i globul pmnt esc,
iar de jur mprejur un disc, avnd pe margine in
scrip ia: Rsplata muncii pentru biseric, P e revers
se afla aceiai cruce, cu o ghirland de frunze de
DECORA ITJNILE ROMANETI
93
stejar i la mijloc, n medalion, cifra regal ncoronat.
Toarta medaliei avea forma unei coroane de frunze
de laur. Panglica, a rmas aceiai.
In 1931, prin crearea ordinului Meritul cultural,
medalia a fost desfiinat.
11. MERITUL COMERCIAL I INDUSTRIAL (1912)
Pentru industriaii i comercianii cari se disting
n activitatea lor. Ea reprezint, pe fa , efigia re
gelui, cu inscrip ia circular: Carol I rege al Ro
mniei , Pe revers, st scris pe pat ru rnduri, ntre
dou stele: Meniul comercial i industrial. Pe
amndou marginile, de jur mprejur, o coroan de
fruiue de stejar. Panglica, este de culoare verde
Muanild, cu o dung aurie la mijloc.
Are trei clase: I a, de metal aurit ; a Ii a, de metal
alb, a I lI a, de bronz. (Legea, n Mon. Of. Kr. 191
din 1912).
t s. AVNTUL ARTI (1913)
Conferit, militarilor de orice grad, funcionarilor
civili, precum i tuturor celor care au prestat un ser
viciu permanent pe lng aimat, n campania din
i<l'3 contra Bulgariei.
Medalia este rotund (35 mm ), de metal alb oxidat
i are <> singui clas. Pe faa, reprezint o acvil
cruciata i ncolonat, innd n ghiara dreapt
spada, n cea stng sceptrul. Pe pieptul acvilei este
1111 medalion rotund, cu efigia Te^elui Caiol I i cu
inscrip ia: Carol I Rege al Romniei; dedesubtul
acvilei, o earfa cu deviza: Pace, iar pe marginea
medaliei, inscrip ia: o. nltorului avnt 1913 . Re
versul, iqnxv.int trecerea armatei romne peste
Dunre, pe un pod de vase i perspectiva mun ilor
Balcani. Deasupra armatei, plutete o Victorie, innd
n mna dreapt o ramur de palmier, n stnga,
o coroan de lauri. Pe marginea medaliei, inscrip ia
circular; Din Carpaji peste Dunre la Balcani .
'IYmilu este format din dou ramuri de lauri. Pan
glica e albastru violet, cu cte o dung de fire ori
zontale roii i galbene pe margini. (Legea publicat
n Mon. Of, Nr. J79 din T913).
I u KJ14, medalia s'a conferit i drapelelor regi
mentelor, bastimentelor de r/ .boiu i coalelor mi
litare.
i j. RSPLATA PUR/VICIULUI MILITAR (1913)
Destinat subofierilor reangaja i, cari mplinesc
15 sau ao de ani de serviciu n armat. Ka se acord
n fiecare an, n Aprilie, subofierilor reangaja i, cari
ndeplinesc aceste condiii.
Medalia, are forma oval (35 mm.) i este de metal
argint at pentru serviciul de 20 de ani i de bronz
pentru 15 ani. Pe fa, reprezint o cruce aezat
utr'o ghirland de frunze de laur, avnd n punctul
unde se unesc ramurile, cifra XX sau XV. I n centrul
crucii, se afl un medalion rotund, cu efigia regelui
Carol I si inscrip ia: Carol I rege al Romniei.
Pe reversul medaliei, ntr' o ghirland de ramuri de
stejar i laur, se afl cifra regal ncoronat i in
scrip ia: Rsplata serviciului militar. Toarta me
daliei^ este format dintr
J
o ghirland de frunze de
laur, n metal, iar panglica are culoarea galben, cu
ase dungi albastre.
14. MEDALIA VICTORIEI ( r gn)
Creat de rile aliate i asociate n. rzboiul mon
dial {19141918), spre a comemora fria lor de
arme. S'a conferit tuturor celor cari au luat parte,
n calitate de combatani, la acest razboiu.
Medalia aceasta, este de bronz aurit i de form
oval {36 mm.); aspectul ei este aproape acela n
toate rile care au creat o, iar panglica este identic.
Medalia romneasc reprezint pe fa o Victorie
ntr'aripat, stnd n picioare i innd n mna
dreapt o spad cu vrful n jos; n stnga, o ramur
de palmier. Pe revers, ntr'o coroan de stejar, str
puns de o halebard, inscripia: Marele rzboi pentru
civilizaie.
La noi, medalia s'a conferit tuturor combatanilor
n luptele dela 15/28 August 191618/ 31 Martie
1921, deci i celor cari au luat parte la campania
contra Ungariei. (Mon Of, Nr. 121 din IQ21).
15. RSPLATA MUXCII PENTRU COXSTRCC I I
COLARE l i gi i
S'a instituit din iniiativa d lui Dr. C. Angelescu,
ministrul Instruciunii, pentru rspltirea celor ce
se disting n aceast activitate. Are trei clase: I a.
de metal aurit; a Ii a, de metal argintat; aITI a.
de bronz.
De form rotund {35 mm.), ea reprezint, pe fa,
efigia regelui Ferdinand I, cu inscripia: o Ferdinand I
rege al Romnilor t, iar pe revers, un local de coal
cu inscripia circular: Rsplata muticii pentru con
struciuni colare Toarta este format dintr'o co
roan de laur iar panglica, din dungi albe i roii.
16. MEDALIA FERDINAND I (1929)
Creat odat cu ordinul 4Ferdinand I , ea este
menit s disting munca i jertfele pentru cauza
naional. Se poate conferi i femeilor.
Se prezint astfel: medalie rotund, de bronz, re
prezentnd pe fa efigia regelui Ferdinand I, cu
inscripia circular:Ferdinand I rege al Romnilor,
iar pe revers crucea regelui Ferdinand i datele 1914
(sus), 1927 (jos). Deasupra are coroana regal.
Panglica este de culoaTe albastru ncbis, cu o dung
roie la mijloc. Pentru militari, se aplic pe panglic
dou spade de bronz, ncruciate. (Vezi ordinul Fer
dinand I ).
17. MEDALIA JUBILIAR A RZBOIULUI
INDEPENDENTEI (1927)
S'a acordat drapelelor regimentelor care au luptat
n acel rzboi, veteranilor, doamnelor decorate cu
crucea Elisabeta i preedinilor de Consiliu din
epoca 18771927.
94
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Se prezint astfel: medalie rotund (33 mm.), avnd
pe fa , capetele acolate ale regilor Carol I i Ferdi
nand I , cu inscrip ia circular: Carol I, Ferdinand I,
iar pe revers datele: 1877 i 1927, una sub alta.
Panglica este tricolorul romnesc.
Spre deosebire de alte medalii, aceasta se poarta
pe partea dreapt a pieptului (Decret regal, n Mon.
Of. Nr. 101 din 10 Mai 1927}.
iS. MEDALIA AERONAUTIC (1931)
SpTe a se rsplti meritele aceiora cari, dei nu
fac sboruri, contribue totui la progresul naviga iei
aeriene. Are 3 clase: I a, de metal aurit, a I l a/ de
metal argintat, a I lI a, de bronz.
De forma rotund (35 mm.) ea reprezint pe fa
un bust de aviator, iar pe revers, o coroan de laur,
timbrat de acvila cruciat pe o arip aviatic.
Inscrip ia sa este: Pentru aeronautic Jpjz. Panglica
este de culoare albastru azurie, cu o dung argin
tie Ia mijloc. (Mon. Of. Nr. 51 din 3 Martie 1931).
19. MERITUL CULTURAL (1931)
Vezi ordinul Meritul cultural.
20. MEDALIA PELE {1933)
Conferita membrilor familiei regale i invita ilor la
serbrile de 50 de ani dela ridicarea castelului Pele
din Sinaia, de ctre Regele Carol I {25 Septemvrie
rS83). Se prezint astfel: pe fa , capetele acolate
ale regilor Carol I, Ferdinand i ' i Carol I I , cu in
scripia circular: 50 de ani dela ntemeierea castelului
Pele la Sinaia, iar jos, coroana rega nso it
la dreapta i la stnga de datele 1S83 i 1933. *Pe
revers, versurile lui V. Alecsandri: Eu 'Caro! i al
meu popor, zidit am ntr' un gnd i dor. I n timp de
lupte al meu regat, I n timp de pace al meu palat.
Medalia este de metal aurit i are panglica verde,
cu un fir negru la mijloc, iar pe margini, cte o dung
argintie. (Mon. Of. Nr. 187 din 1933).
31, MERITUL AGRICOL (1933)
Vezi ordinul Meritul agricol .
22. MEDALIA HOIiSNZOLLERN
Regele Carol I , a admis ntre medaliile romneti
aa numita medalia comemorativ rusa, pe care' a
conferit o arul Alexandru I I al Rusiei, ofi erilor i
solda ilor romni, cari au luat part e la lupt ele dela
Plevna n 1877.
Deasemenea, fac part e dintre decora iile romneti
ordinul i medalia casei de Horienzollern, precum i
medalia Bene ineren i Holienzollern.
Regele Carol I I , astzi ef al Casei de Hohenzo
llern, a modificat aceast medalie care, n momentul
tiprirei Enciclopediei se gsea n curs de definitivare
a formei i claselor respective.
23, AMINTIREA REGELUI CAE.OL X
La 15.XI,1934, se nfiin eaz o medalie sub de
numirea de Medalia Amintirii Regelui Carol I I ,
menit s reaminteasc i s rsplteasc acte i
servicii svrite sub auspiciile Suveranului.
Medalia se compune din trei clase; ci. I
t
de aur;
ci. I I , de argint i ci. I I I , de bronz.
Medalia se poate acorda de trei ori n fiecare
clas. Se acord direct de M. 3. Regele. Fiecrui
membru i se acord un brevet eliberat de Cancelaria
Cur ii Regale (Monitorul Of. Nr. 264/ 934).
24. MEDALIA MARITIMA
^ Spre a rsplti actele de curaj i vit ejie ale ma
rinarilor, cum i meritele ctigate pent r u ar i
tron, regele Caiol I I a inst it uit n 1936 o medalie
special, numit medalia maritim. ;
Ea se confer la dou categorii de marinari;
navigan i i nenavigan i. Fiecare categorie cuprinde
trei clase: I a de aur; a I i a de argint ; a I I I a de
bronz. Modelul insignei este acela pen t r u amn
dou categoriile, cu singura deosebire c' nMatid,
>:
:
navigan ilor are o coroan la toart. Pent ru acte de
vitejie n t imp de rzboiu se va conferi medalia cu
spade.
Ordinea de conferire ncepe cu clasa I I I a i pent ru
orice clas superioar este necesar un st agiu de doi
ani. Excep ie la condi ia de stagiu se va face cu
ocazia primei conferiri a medaliei i c n d se va
acorda persoanleor strine.
Numrul medaliilor ce se pot conferi marinarilor
romni este limitat pent ru ambele cat egorii astfel:
clasa I 100; clasa I I 300; clasa I I I 1000. (Mon.
Of, Nr. 266 din 1936).
CRUC
1. TRECEREA DUNRII (1S7S)
Destinat militarilor i civililor cari au luat parte
la operaiunile din dreapta Dunrii, n rzboiul in
dependenei noastre.
Ea este de o el oxidat (43 mm.) i are n centru
un medalion rotund, care pe fa poart inscrip ia:
Trecerea Dunrii, iar pe revers cifra Regelui Carol I.
Panglica, este de culoare roie nchis, cu dou dungi
negre.
Aceast cruce s'a conferit i ofierilor i gradelor
inferioare din armata ruseasca, caTe au cooperat cu
armata noastr, dincolo de Dunre. fMon Of.
Nr, 68 din 1878).
V
2. ELISABBTA (rS79)
_ Doamnele care s'au ilustrat n t impul rzboiului
independen ii, prin instalarea de ambulan e, spitale,
ngrijirea rni ilor i bolnavilor, ofrande benevole, e t c ,
au primit dela Doamna Elisabeta, cu aut oriza ia.
Domnitorului Carol I , o cruce comemorat iv.
Ea este de bronz aurit i are n cent ru un me
dalion rotund, cu cifra ncoronat a Doamnei Eli
r>BCORA ITJNII,I$
95
sabeta, iar pe revers, inscrip ia: Alinare i mngiere
18JJI1S78' Panglica este de culoare albastru descbis,
cu cte o dung aurie pe margini. . (Mon. Of., Nr.
224 din 1878).
3
. SRK.VICIUL CREDI NCI OS (1878)
Vezi medalia Serviciul Credincips.
4. MERITUL SANITAR (
I 9
i
3
)
Instituit pentru rspltirea medicilor i perso
nalului sanitar cari s'au distins n combaterea epi
demiei de holer, ivite n campania contra Bulgariei.
Ia arc tivi clase: ,1n, de aur; LI K a, de argint; a
III a, de bronz HO prezint astfel: o cruce de smal
rou (29 mm.), cu raze de metal i avnd la mijloc
bustul reginei Klisabeta, de argint oxidat. Pe revers
(fr smal), cifra reginei i inscrip ia: Meritul Sa
niiarn iar dedesubt, data 1913. Deasupra, are co
roana regal de metal. Panglica este de culoare alb,
cu cte o dung roie nchis pe margini.
Pentru persoanele care s'au distins prin servicii
sanitare, n cursul rzboiului pentru ntregirea Ro
mniei (uji(> i
f
)
r
^) , rf'a adugat la Crucea Meritul
Siuil.ar un semn distinctiv, format dintr'o ghir
land <k numiri <le stejar .fi de laur, fixat pe pan
glic. (Mon, Of Nr
Crucei Meritul'
5. CRUCIA LBGINA MRIA ( I
9
I
7
)
Vezi ordinul cu acela nume.
6. CRUCEA COMEMORATIV A RZBOI ULUI
19161918
Pentru militarii i civilii de orice grad, cci au
luat part e la rzboiul pentru ntregirea Romniei.
S'a instituit n 1918 i se prezint astfel: cruce de fier
negru (40 nun.) avnd pe fa, Ia mijloc, cifra nco
ronat a regelui Ferdinand I, bronzat, iar pe revers,
dat a; 1916igi8. Panglica ei este n dungi de cu
loare albastru verde.
Pentru luptele de pe diferitele fronturi, se aplica
pe panglic barete de metal negru, cu inscripii
bronzate: 1. Ardeal; 2. Cerna; 3. Jiul; 4, Carpa i;
5. Oituz; 6. Bucureti; 7. urt ucaia; 8. Dobroge'a;
9. Mrti; 10. Mreti; 11. Trgu Ocna; 12. Du
nrea; 13. Italia; 14. Siberia. Aceste din urm dou
barete, privesc legiunile de soldai ardeleni i buco
vineni, care s'au format i au luptat n Itaia i Si
beria. (Mon. Of,, Nr. 86 din 1918; Nr. din 1919
i Nr. 161 din. 1927).
INSIGNELE
1. SKMN U I , ONOKI I MC AI , OI ' T p R I XOR (1872)
Peulnt <interii cari ti anul 1872 mpliniser 18 ani
de serviciu, cum ^i pentru cei car i t ot atunci, mplini
ser 25 ani do .serviciu, Dv argint , pentru cei dinti,
i de aur pent ru coi din ur m.
Iusituv iKTiHli aven, forni;i oval (35 mm.) i era
mpodobita cu o ghirland de frunze de laur, le
gat JOK cu a fund, iar .sus, cu o coroan regal. Pe
fa, n mijlocul j'hiiliiiKk'i, se afla numrul XVI I I
(sau XXV), iui \ w revers, cifra lui Carol I.
Vo insigna do aiKUit, mun&i'itl .fi cifra erau de
aur, iir pe cea de aur de er au de argint. Panglica
insignei, t'slu 1:1 dungi albast re ^i galbene.
.RZBOI (1918)
S10MNUI, INVAi.IZ.l.UJK
hisign rot unda, fornmt din panglic de culoarea
psmglicei deln nunUiliu Virt ut ea militat, pe cave
s'a aplicat o ghirlanda de bronz, de ramuri de stejar
i Uuir. I nlunt rul glurlnndei, dat a: 19161918.
(Decret regal, n Alun. Of., Nr. 10 din 1918).
IMNTlUJ 01'I / iK.I (193)
A N I
rrimil, foarte ajsemntor cu aceL instituit de re
gele Cuvol I : o placa oval du argint (35 ^m. ). ncon
jurat pe margini cu o ghirland de ramuri de stejar
f laur de aur, legato jos cu o fund i avnd sus
coroana regala, de aur. Inlftuuti ul ghirlandei, este
numrul XXV, iar pe revers, cifra regelui Carol I,
amndou de aur. Panglica este formata din dungi
galbene late, alternnd cu dungi albastre nguste.
Al doilea, are forma unei cruci de argint (35 mm.),
sml uit n alb i cu marginile de aur. Pe faa crucii,
se afl o ghirland de aur, de ramuri de stejar i
laur, legate jos printr'o fund i avnd la mijloc
numrul Xl^, de avtr; pe revers, ghirland la fel, de
aur, avnd nluntru cifra regelui Carol I I , tot
de aur.
Panglica este format din dungi galbene late, al
ternnd CU dungi roii i albastre nguste. (Mon.
Of., Nr, 290 din 1930).
Prin instituirea acestor dou semne onorifice, s'au
desfiinat cele din 1873, dar ofierii cari posed ve
cinul semn onorific de 25 de ani, i pstreaz dreptul
de a 1 purt a.
4. SEMNUL ONORIFIC DE 25 DE ANI PENTRU
FUNC IONARII CIVII.I
Pentru funcionarii civili, cari au servit Statului
fr ntrerupere timp de 25 de ani, sau ai ntrerupere,
timp de 30 de ani. Aceast insign, poart numele,
de Rsplata muncii pentru 35 de ani n serviciul.
Statului se prezint astfel: cruce de Malta, din
metal argintat, avnd n centru un medalion
1
ro
tund de aur, cu cifra XXV, tot de. aur. Panglica,
este de culoare albastru ucnis cu 6 d u i ^ l l l i
nguste. (Mon, Of., Nr. 175 din 1931),
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
5. PENTRU MERIT (1931)
Creat cu prilejul primei aniversri a restaura iei.
Se confer numai proprio motn , pentru fapte de
credin a ctre Suveran, pentru fapte de nalt cul
t ur i pentru fapte de deosebit civism. Cuprinde
5 grade: cruce, cavaler, ofier, comandor i mare
cruce. Numrul celor distini este limitat astfel:
cruci, 100 pt. romni, 50 pt. strini; cavaleri, 96 pt .
romni, 48 pt. strini; ofieri, 48 pt. romni, 24 pt .
strini; comandori, 24 pt. romni, 12 pt. strini; mari
cruci, 12 pt. romni, 6 pt. strini. Stagiul ntr' un grad
este de doi ani.
Semnul se prezint astfel: cruce de Malta de metal,
cu vrfuri terminate n perle de metal, avnd n
centru un medalion verde, rotund, cu o cruce mic
de smal alb i cu cifra regelui CarolI I , de aur; la
capetele braelor, o coroan de spini. Panglica este
de culoare verde, cu o dung lat, albastru nchis,
la mijloc.
Cavalerii, poart semnul at rnat de panglic pe
pieptul stng; ofierii, n form de broa pe pieptul
stng; comandorii, la gt; mariLe cruci, n form
de plac, pe pieptul drept. Aceast plac are meda
lionul din centrul crucii de smalj; verde, cu o cru
ciuli alb, iar pe o earf care unete bra ele crucii,
inscrip ia: iFidus, care se repet de pat ru ori.
(Mon. Of., Nr. 129 din 1931).
6. INSIGNA DR 7 ANI PENTRU OFI ERI (1933)
Spre a distinge pe ofierii activi cari au fcut un
stagiu nentrerupt de 7 ani, la acela corp de trup.
Se poarta pe pieptul stng i face parte integrant
din uniform.
Modelul acestei insigne se propune de fiecare corp
de t rup i se aproba de rege. Are form oval
(50X40 mm.) i se confec ioneaz din argint masiv,
sml uit. (Decret Regal, publicat n Mon. Of.,
Nr, 35 din 1933; I nstruc iuni n Monitorul Oaste,
Nr. 149 din 1933).
7. VULTURUL ROMNIEI (1933)
Se acord parlamentarilor, dup numrul legis
la iunilor i dup situa ia ce au n parlament. Are
5 grade: cavaler, ofier, comandor ci. I I , comandor
ci. I i mare ofier. Senatorii ii deput a ii alei periferii
ntia oar, primesc gradul de cavaler, pe ct vreme
preedin ii Corpurilor legiuitoare alei pentryi.;prjfina.
oara, primesc gradul de comandor ci. I, ete;
1
nsemnul, este un vultur cruciat i ncoronat,
innd n ghiara dreapt spada, n stnga sceptrul
i avnd pe piept stema Romniei; panglica este de
culoare albastru nchis, cu dou dungi pe mar
gini, cea exterioar roie i cea interioar de aur.
Pent ru gradul de cavaler, vult urul este de argint;
pent ru ofier, este de "aur. L,a aceste dou grade, se
poart pe partea stng a pieptului. Pentru gradul
de comandor d. I I , vulturul este de argint, iar pentru
comandor ci, I , este de aur. L<a ambele grade se
poart at rnat la gt. Pent ru gradul de mare ofier,
pe lng vulturul de aur care se poart atrnat, ia
gt, se mai poart pe piept i o plac de argint in
form de stea, pe care este aplicat un vultur de aut,
Semnul onorific Vulturul Romniei se acord.
i parlamentarilor strini. (Decret Regal, n.
1
Mon,
Of., Ni. 187 din 1933).
PORTUI, DECORA IUNILOR I IERARHIA I,OR
Decoraiunile n gradele de Cavaler i Ofier ct i
medaliile, se poart de militari pe partea stng
a pieptului, n linie orizontal, iar de civili, n inut a
de gal, la reverul stng al fracului. Comandorii i
marii ofieri, le poart la gt, iar marii cruci, poart
lenta Ordinului mpreun cu placa. Pentru plci,
sunt dispoziii speciale, unele purtndu se pe partea
dreapt a pieptului, altele, pe partea stnga.
Femeile, poart, decoraiile pe umrul drept, iar
lenta Ordinului n form de earfa dela umrul drept
n spre coapsa stng, prins de umr i la talie
printr'o agrafa.
Iva ceremoniile oficiale, decora iunile se poart n
mrime original; la alte ocazii, se pot nlocui prin
panglici, funde mici sau prin rozete de panglic.
i unele i altele, se fixeaz la butoniera stng supe
rioar a hainei. Panglici mici i funde, poart numai
gradul de cavaler i cei dec ra i cu Medalii de rzboi;
celelalte grade superioare, poart rozete n coloarea
panglicei ordinului. La comandori, rozeta este ae
zat pe un galon de argint; la mari ofieri, pe un
galon de jumtate argint i de jumtate aur; la
marile cruci, pe un galon de aur.
La festivit i neoficiale, se poart i decora ii n
miniatur, nirate cnd sunt mai multe pe tm
ln ior.
Ordinea n care trebuesc aezate decoraiile, con
form cu ierarhia lor, este fixat n regulamente i
dispoziii speciale, at t pentru militari, ct i pent ru
civili.
I n ce privete ierarhia ordinelor na ionale, ea este
n ordine descendent urmt oarea:
1. Colanul Ca r ol I ; 2. Colanii Ferdinand I,
3. Colanul Serviciul Credincios, 4. Mare Cruce Carol,
5. Mare Cruce Serviciul Credincios, 6. Mare Cruce
Stea, 7. Clasa I a Stea, 8, Mare Ofier Serviciul Cre
dincios, 9. Mare Cruce Coroan, 10. Mare Ofi er Stea,
11. Comandor Serviciul Credincios, 12. Mare Ofi er
Coroan,, 13. Comandor Stea, 14. Ofier Serviciul Cre
dincios, 15. Comandor Coroan, 16, Ofier Stea,
17. Ofier Coroan, 18. Cavaler Stea, 19. Cavaler
Coroan.
Ordinul <i Ferdinand I , are gradele asimilate
astfel: cavaler Ferdinand I este egal cu ofi er
Steaua Romniei i este considerat superior celui
de ofier Coroana Romniei.
Vfclll|
(IRRC U. . KV
(ti ni'
tfV
. * l
#ri. I)
" " * *
w
tVJ, Jfif U t
' : ' ! .'
' ' r / .
ROMANETI
Gradul de ofier Ferdinand I este egal cu co
mandor (i Steaua Romniei i superior gradului de
comandor Coroana Romniei.
Gradul de comandor* Ferdinand I este egal cu
comandor Carol I i cu. cel de mare ofier Steaua
Romniei i superior gradului de mare ofier Co
roana Romniei .
G radul de mare ofier r' erdinand I este egal cu
mare ofier Carol l'i> i mare cruce Steaua Ro
mniei , dar superior gradului de mare cruce Co
roana Romniei .
Gradul de mare cruce i colan Ferdinand I sunt
egale cu mare cruce i colan Carol I ,
Cu toate acestea, la solemnit i, decoraiile ordi
nului o Carol I )> au precdere asupra celor ale ordi
nului Perdinand I , I a r daca cineva posed co
ele ambelor ordine, va pune la solemnit i, lan ul
Ui colanul Carol i cordonul dela colanul Fer
n a n d I .
! Decora iile militare i au i ele ierarhia lor. I n
frunte, st ordinul Miiiai Viteazul; apoi urmeaz
Virtutea Militar ; Virt ut ea Aeronautic ; Cru
cea Regina Mria; cr ucea Meritul Sanit ar;
Brb ie i Credin c u spade; Avntul rii;
Crucea rzboiului 1916 iyiS; Victoria,
LVi ce posed .i ordine na ionale i decoraii de
rzboi, vor ine seam la aezarea insemnelor de dispo
zi iile din zj Mai 1932, care prevd urmtoarea ierarhie:
Ordinul Miiiai Vit eazul.
Ordinul <sCarol I .
Ordinul Ker dinarul I .
Ordinul Serviciul Credincios .
a .Steaua Romniei cu spade.
Coroana Romniei cu spade.
Virtutea Militar de rzboi.
9
10.
ii
12.
13
M
15
16.
17
18.
19.
20.
2T.
2 2 .
23
24.
25
26.
27.
28.
2Cj.
30.
31
32.
33
34
35
36.
38.
39
40.
, Virtutea Aeronautic de rzboi.
Pentru Merit.
Virtutea Aeronautic de pace.
Militar, de pace.
Steaita Romniei , de pace.
Ordinul ti Meritul Cultural.
Medalia Ferdinand I ,
Coroana Romniei, de pace.
Ordinul Meritul Agricol .
Crucea Regina Mria ').
Ordinul Hohenzolern .
Medalia Meritul Cultural .
Medalia Meritul Agricol J>.
Crucea Meritul Sanitar , de rzboi.
Decoraiile de rzboi strine, n ordinea alfa
betic a rilor.
Semnul onorific de 40 ani.
Semnul onorific de 25 ani.
Medalia Aeronautic.
Crucea Meritul Sanitar #, de pace.
Brbie i Credin, cu spade.
Crucea Trecerea Dunrei.
Medalia Aprtorii Independenii.
Medalia ruso romn, 1S771878,
Avntul rii,
Crucea de rzboi, 191b1918.
Medalia Victoriei.
Brbie i Credin, cu bareta 1913.
Medalia jubiliar Carol I .
Medalia Bene Merenti Hohenzollern ,
Medalia Hohenzolern.
Decoraiile strine de pace, n ordinea alfa
betic a rilor.
Medalii strine de rzboi.
Medaiii strine de pace.
Nsturel P. V. : Medaliile i decora iunile romne, Bu
cureti r ga i.
Ajukiewicz Tcide u : Armata romn (albnm), Bucureti
K.)OI, (Tabela cu decora ii).
I,es tenues de l'armee roumaine, (Ordres de cheva
luriu et ndailles de la Rcmmauie). Album fr data.
Istrati I)r. (.!. I. : Primele inaemne de distmcinni i cle
coru iuni romne (n A,nalele Academiei Romne),
llucuret 1913.
Socec AL : Uniformele armatei romne. Lipsea 1890.
lonesctt N, T, : Decoraiunile romne, Bucureti 1915.
Ivnesanii V., Sterescu P., Ianescu Jf. i Timpeanu C. ;
Ordine, cruci i medalii romne, Bucureti 1927.
G ral Gr. Costmiache: Decoraiile romane de rzboi
(In BuierJnal Societii NunJismatice Romne, 1932
C: Cod militar. Bucure ti
933
Colonel Negulescu
voi. I,
MONETELE ROMNIEI
i. ANTICHITATEA
nainte de introducerea nionetei, transaciile comer
ciale se fceau de obicei prin schimburi de produse
ori de mrfuri. Dar dela un timp ncepur sa se ofere
drept plat, buci de bronz, de aur sau de argint,
sau chiar obiecte de podoab fabricate din metale
preioase. Valoarea acestora se socotea cntrindu se
obiectele cu ocazia fiecrei transacii. Mai trziu ns,
Primele monete propriu zise, cari au circulat n
numr mai mare n Dacia, au fost ale regilor mace
doneni Filip I I (35Q336) i Alexandru cel MaTe
(336323). Ele erau atateri de aur i de argint, i
tetradrahme de argint (piese de 4 drahme) cu sub
diviziunile lor. Piese numeroase de acestea s'au
gsit n toate regiunile rii noastre, parte izolate,
parte unite n tezaure compuse din sute i mii de
buci.
Stater de argint (lela Pilip TI
anumite obiecte cu greutate fix au nceput s fie
tot mai mult preferate n comer i s aib un rol
monetar; ele pot fi considerate ca precursorii mone
telor propriu zise.
Astfel de obiecle monete au fost, n Dacia, toporaele
de bronz, cari prin faptul ca aveau aceeai mrime i
greutate, reprezintau o unitate de msur aproape fix.
Dup un timp apar aa zisele monete inelare , ve
Dacii din Moldova
rigi de srm de aur, identice ntre ele ca form, m
rime i greutate i cari de asemenea reprezintau o
unitate de msur fix. Avantagiul ce 1 prezintau
obiectele monete consta n faptul, c avnd o greu
tate i o valoare determinat, nu mai trebuiau
cntrite i astfel schimbul se fcea cu mult mai
uor.
Tet radrahm de argint dela Alexandra cel Marc
Att de mult au fost apreciate de Daci monetele
lui T'ilip JJ i ale lui Alexandru cel Mare, nct le au
imitat nc dela nceput, btnd monete proprii cu
tipurile celor macedonene. In special le au plcut
staterii de argint ai lui Filip, cari rerpezintau pe fa
capul lui Zeus, iar pe revers un clre n galop.
Tipul acesta a fost cel mai mult imitat de Daci i
a rmas ca tip caracteristic al monetriei dace.
Dacii din Transilvania
Intr'o msur mai mic au fost imita i staterii
de argint i drahmele lui Alexandru cel Mare. i
unii i celelalte aveau pe fa capul lui Heracles,.
acoperit cu blana leului din Neniea, n loc de coif,
iar pe revers pe Zeus stnd pe tron i innd n mna.
stng un sceptru lung, iar n dreapta o acvil.
Monetele btute de Daci dup modelul celor mace
ROMNIEI
99
donene se pot distinge foarte uor, cci sunt inferioare
ca execu ie i nu au legende. Chiar cnd metera
daci a u ' ncercat s reproduc legendele de pe
modelele macedonene legende scrise n caractere
greceti le au imitat greit i incomplet, aa. c
nu au niciun n eles. Dovad c Dacii, cel pu in n
timpurile mai vechi, mi cunoteau scrierea.
De alt part e, monetele dace difer ntre ele at t
ca art , ct i ca greutate i calitate a metalului, Unele
se apropie foarte mult de prototipurile macedonene,
iar altele foarte pu in. Aceasta se datoreaz faptului,
c& dintre diferitele triburi ale Dacilor, unele aveau
cantitate de aur att de nsemnat nu putea proveni
dect din tezaurul vreunei cpetenii dace, contimpo
rane, probabil, cu regele get Dromichetes, care a
purt at lupte cu Lysimac i 1a biruit pe acesta.
Prin veacul I I n, de C, Dacia este invadat de
alte monete greceti, cari st rbat pn n regiunile
ei cele mai deprtate. Acestea sunt frumoasele tetra
drahme ale insulei Tkasos, bogat n mine de aur
i de argint, i care tocmai atunci ctigase o situa ie
preponderant n comerul mondial. Ele reprezint
pe fa capul zeului Dionysos, ncununat cu foi de
ieder i cu flori, iar pe revers pe Heracles, stnd n
Dacii din Muntenia
meteri mai pricepu i n arta mouetriei, altele
mai pu in pricepu i; unii vedeau ntr'uii fel pro
totipul macedonean, al ii" l vedeau altfel sau l
executau din memorie. I n sfrit aceti meteri
cut au adeseori s fie originali i i puneau t ot
sufletul i gustul lor artistic n executarea moneteloT.
De aceea mouetele dace nu trebuie considerate mi
mai ca simple imita ii ale celor macedonene, ci ca
lucrri de art dac, expresii ale concepiei artistice
a acestui popor.
Numisma ii cuprind monetele bt ut e de Daci n
marea clas a monetelor bar baie , din care fac part e
i monetele Galilor, Pannonilor, Ilirilor, Sciilor, etc.
Monete de ale acestor popoare, de pild de ale Panno
nilor, Boiilor i Tracilor din sudul Balcanilor, au circu
lat i n Dacia. Ele imit a deseori aceleai prototipuri
macedonene sau greceti, pe care le imit i monetele
dace, dar se deosibesc de ale Dacilor prin modul
Xetradrakm
particular cum artitii acestor popoare au tiut s
reproduc i s execute acelai model.
i monete de ale regelui Lysimac, urmaul lui
Alexandru cel Mare (323281) s'au gsit n numr
destul de mare n Dacia, mai ales stateii de aur,
tetradrabme i drahme de argint, dar ele nu par a
fi avut o circula ie at t de ntins ca ale lui Filip I I
i Alexandru. Un foarte mare tezaur de stateri de
aur dela Lysimac, gsit n anul 1551 la Deva, cu
prindea 20.000 de piese de acest fel, De sigur c o
Dacii din Oltenia
picioare, rezemat n mciuc. O lung legend greac
nconjoar de trei pr i figura eroului. Att de mult au
plcut aceste monete mari i late i fabricate dintr'un
argint bun, nct ele s'au rspndit nu numai n
Dacia, ci i n t ot nordul Peninsulei Balcanice i n
vast a regiune ocupat de Scii n sudul Rusiei de
astzi.
Din aceast ca2 tetradranmele din Thasos au
fost i ele imitate att de Daci, ct i de alte po
poate barbare. I n Dacia imitaiile acestor monete
circulau alturea de cele originale i n foarte multe
tezaure s'au gsit mpreun. Ele au i rmas ca mo
net curent pn pe la sfritul primului veac
nainte de Christos.
Tetradrahmele btute de Daci dup modelul celor
din Thasos prezint i ele fenomenul * degenerrii,
fiind de o art inferioar celei greceti, dar expri
mnd gustul artistic al meterilor daci.
Tetradrahm dia Thasos
Dup ce Romanii au ajuns pn la Dunre, pe a
70 n. de Chr., au nceput s ptrund n Dacia
dinarii romani republicani, S'au descoperit numeroase
tezaure compuse din astfel de dinari de argint; de
asemenea n unele tezaure de monete dace i greceti
din acea vreme s'au gsit amesteca i i dinari romani.
Dovad c au circulat mpreun n acelai timp.
i tipurile unora din dinarii republicani au fost
adoptate de Daci pentru monetaria lor. Se pare c
dinarii cari aveau pe fa capul zeiei Roma, iar pe
I OO
ENCICLOPEDIA K.OMANIBI
revers o big sau o quadrig, au plcut mai mult
Dacilor, cci tipul acesta l gsim de regul pe di
narii btui n Dacia.
Cum rezult din cele spuse pn aci, monetele
btute de Daci dup modele greceti i romane, erau
toate de argint. Numai rareori s'au gsit pe teritoriul
Daciei monete de aur de fabricaiune barbar. Acestea
sunt probabil introduse din alte ri. De asemenea
nici monete dace de bronz nu s'au gsit dect
foarte rar.
Nu poate fi nici o ndoial, c att manetele gre
ceti i romane gsite n Dacia, ct i cele btute de
Dinar roman republican
Daci, au fost mijloace de schimb, iar nu numai
simple obiecte de valoare, provenite din jafuri sau
przi de rzboiu, cum susin, unii istorici i numismai.
Dimpotriv chiar, acelea cari s'au introdus pe aceste
ci n Dacia, au fost ntrebuinate tot ca mijloace de
schimb. i dovada cea mai buna este c n aceeai
perioad de timp gsim rspndite n toat Dacia
aceleai monete. La nceput monetele macedonene
i monetele dace cari le imitau, apoi monetele din
Thasos i imitaiile lor dace, i n sfrit dinarii
romani republicam.
Se nelege c au circulat n Dacia i alte monete
greceti i barbare, dar aceste le ntlnim numai in
cidental, alturea de cele ce au avut curs curent.
Aa n timpurile mai vechi avem stateri de electru
(aur alb) din Cizicus; mai trziu, odat cu tetra
drahmele din Thasos, monetele de argint foarte
asemntoare din JIaroiiea; n timpul dinarilor repu
Sester dela Triau, revers Dac trist n fa a unui trofeu
blicani, drahme contemporane din diferite orae
greceti, mai ales Apollona i Dyrrhachium (Durazzo).
In multe tezaure s'au gsit amestecate monete de
diferite feluri, dar niciodat acestea nu erau din
epoce diferite, ci totdeauna contemporane. Dovad
c ele toate au circulat n acelai timp i nu au fost
numai nite depozite imobilizate de bogtai.
Dup cucerirea Daciei de ctre Traian, monetele
imperiului roman au pus stpnire pe pieele dace.
Dinarii imperiali i monetele de bronz mai mari i
mai mici au nlturat n scurt timp pe cele greceti
i dace, i au fcut ca ntrebuinarea monetei n
schimbul zilnic s se generalizeze.
Vechile monete greceti i dace cari au circulat
n Dacia fuseser mai ales piese mari: stateri i tetra
drahme, cari se ntrebuinau cnd se cumprau can
tit i mai nsemnate de producte sau mrfuri. Drah
mele i subdiviziunile lor nu par a fi circulat dect
n numr restrns. Romanii ns aveau monete mici
de argint dinarii i mai multe feluri de monete
de bronz, cari reprezintau valori inferioare; aa c
uzul monetei s'a putut introduce i pentru eumpr
roman republican
turile miei. Pentru transacii mari erau monetele
de aur aureii imperiali cari s'au rspndit i ei
destul de mult n Dacia, mai ales c odat cu colo
nizarea ei, a nceput exploatarea mai ntins a bo
giilor naturale.
Monetele romane imperiale n'au fost dect puin
imitate de Daci; ici colea, gsim, cte un aureu sau
dinar imperial care trdeaz arta monetar dac.
De altel organizaia dac contopindu e cu totul n
cea roman, nu mai era niciun motiv s se ntrebuin
eze alte monete dect cele romane.
Pe la jumtatea veacului I I I d. Chr., pare s fi.
fost o mare criz monetar n rile dela Dunre,
cci att provincia Dacia ct i Mnesia obin dreptul
de a. bate monete proprii. Xatural c li s'a dat voie
s bat numai monete de bronz. Acestea aveau pe
fa efigia mpratului, iar pe revers o alegorie re
prezintnd provincia respectiv. Pe monetele Daciei
Sester dela Tria, revers Podul peste Dunre
aceast alegorie reprezint o femeie Dacia stnd
n picioare, cu o bonet uguiat pe cap, i innd
n fiecare mn. un steag (vexillum) ; la dreapta ei
st un vultur, la stnga un leu. Uneori .Dacia ine
n mna dreapt o sabie ncovoiat, sabia caracteri
stic a Dacilor, mpratul care a acordat provinciei
noastre dreptul monetar a fost Pilip Arabul n anul
246 d. C. De atunci ncepe s se socoteasc era
monetar dac, punndu se pe fiecare manet, data
cnd a fost btut: AN I, AN I I , etc. Dup numerele
ROMNIEI
i o r
acestor ani tim ct t imp a durat monet t ia pro
vinciei Dacia. Cele din urin monete sunt dela m
prat ul Gallienus i au data AN XI , deci monetari a
a func ionat pn la anul 267, Nu se tie cu siguran
n ce localitate funciona aceast monetrie, la Sar
misegetuza, capitala provinciei, sau la Ap uium
(Abrud), centrul regiunei miniere, tmde s'au gsit
foarte multe monete de acestea, Se presupune de
Sester (lela 'min, revers Victorie ncoro&fmd mi trofeu
unii, c nici n'ar fi fost n Dacia, ci n Moesia,
la Viminaciuin, unde s'au bt ut i manetele acestei
provincii. Oricum desfiinarea monetriei coincide cu
ncetarea stpnirii mpra ilor romani asupra Daciei
i cu cderea acestei provincii m stpnirea Goilor.
Faptele acestea modific n mod radical situa ia
politic i economic a provinciei, de aceea i pentru
istoria monetara ncepe o perioad nou.
Medalion (eht Mfiximian
2. TFOCA BIZANTIN
Nvlirile barbare, dei au distras organiza ia ro
man a Dadei, u' au ntrerupt ca t ot ul leg
turile ei comerciale cu imperiul roman. Se n
elege ns c aceste legturi au devenit cu at t
mai reduse, cu cat produc ia agricol i industriala
a Daciei scdea din cauza strii de nelinite i nesi
guran a creat de barbari. Astfel i circula ia mone
t ar a sczut mult, i dela mpra ii cari au urmat'
lui GalHeiiujs i pn la Dioeeian nu s'au gsit n
iile noastre dect un numr relativ mic de.moiiete.
Urmaul lui Dioceian, Constantin cel Mare, a
purt at lupte ndelungate cu Goii i acestea au avut
de urmare restabilirea grani ei romane la Dunre i
ntrirea ei cu numeroase castre i castele. Timp de
o jumtate de veac, ct Constantin i urmaii si au
fost stpni pe aceasta grani , au int rat n rile
noastre foarte multe monete, parte din cauza* rz
boaielor, parte ca solde pentru garnizoanele ce pzeau
la Dunre. Astfel se explic numeroasele tezaure de
monete constantiniaue, ce s'au gsit nu numai pe
teritoriul vechilor cet i dela Dunre, dar i n alte re
giuni ale Daciei, pn n Nordul Moldovei i Ardealului.
Sester dela Tria, revers Provincia Dacie
Dei rile noastre n'au fcut parte integrant din
imperiul de rsrit, totui au avut n tot cursul evului
mediu legturi religioase, politice i economice foarte
strnse cu el i au fost mult influenate de civilizaia
bizantin. Iar dovezi ale acestor legturi i ale acestei
influene sunt i numeroasele monete bizantine, ce
s'au gsit i se gsesc mereu pe teritoriul nostru.
Medalion dela Graian
Aceste mouete n'au intrat la. noi numai prin comer,
cci pn la ntemeierea principatelor traficul nostru
comercial era foarte redus, iar scbimbul n interior
se fcea mai mult n natur.
Numeroase monete bizantine provin din soldele
ostailor dela grani, cci pn trziu n veacul XI I I
mpra ii din Constantinopol au avut garnizoane n
diferite' puncte dela Dunre i Marea Neagr.
Altele i au originea n tributurile mari pe cari
aceti mprai au fost nevoii adeseori s le pl
teasc barbarilor, cari au stpnit vremelnic n
aceste regiuni.
I n sfrit diplomaia bizantin a cheltuit foarte
muli bani pentru a nvrjbi pe barbari ntre dnii
1 0 2
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
i a i face inofensivi, astfel i pe aceast cale au intrat
la noi monete de ale imperiului bizantin.
De altfel dintre statele noui ce s'au nfiinat n
evul mediu in vecintatea noastr (TJngaria, Polonia,
Bulgaria, Serbia), nici unul n'a btut monete proprii
nainte de anul 1000, aa c. n mod natural moneta
bizantin a stpnit pieele orientului european pn
la aceast dat. i aceasta cu att mai mult, cu ct
nsui comerul cu Europa central, ct se fcea pe
valea Dunrii, era n minile negustorilor bizantini.
Aureus dela Traian
Aa se explic cum au putut ptrunde monetele
mprailor dela ConstantinopoL nu numai n Un
garia, dar i n Boemia i Polonia, ari supuse in
fluenei apusene.
Chiar dup anul 1000 au circulat la noi tot monete
bizantine, i abia prin veacul XI I I am cunoscut i
monetele altor state.
Daca aruncm o privire asupra manetelor bizantine
gsite pe teritoriul romnesc, constatm c majori
tatea lor sunt de aur i de aram; cele de argint sunt
foarte rari. Alturea de frumoii solidi de aur din
timpurile lui Teodosiu II, Justiniati, Mauriciu, a
mprailor Isaurid i Macedoneni, se gsesc nume
roase piese concave din vremurile Comnenilor. Din
cauza c cele mat multe monete de aur reprezint
pe fa dou personagii (mpratul i fiul su core
gent, sau mpratul i un sfnt), s'a crezut c acetia
SoUdus (de aur) bizantin
sunt Constantin cel Mare i mam sa Elena, i banii
au fost numii constantinai.
Dintre monetele de aram unele sunt mari i
groase (foliis), avnd marca M sau XXXX ( = 40
imitai}, altele sunt jumti de follis i au marca
K sau XX ( = 20 uniti), altele n sfrit sunt i
mai mici. Foarte numeroase sunt ns piesele de
aram ce au reversul ocupat de o lung legend
greac n caractere amestecate romane i greceti,
care de regul este I S XS BASILEON BASlLEVs!
(Isus Cristos regele regilor). Acestea au circulat n
veacurile VIX. In sfrit avem i foarte multe
monete concave de aur, de argint, de aram sau de
bilon, cari dateaz din veacurile XIXII.
Adeseori s'au gsit nionete de aur, cari nu aveau
dect pe dinafar o foaie foarte subire din acest
metal, iar smburele era de aram sau alt metal
ieftin. Monetele acestea, cari uneori s'au gsit n
cantit i mari, sunt falsificate nc din vechime i
chiar n rnonetriile statului. Ele au servit de regul,
pentru a se plti serviciile fcute de barbari, cari nu
puteau distinge uor o monet fals.
Prin urmare n istoria noastr monetar avem o
lung epoc de ase veacuri, n care monetele mp
railor dela Constantinopol au fost singurele cunoscute.
Soldua (de aur) dela Constan ii! I I
3. EPOCA DINARILOR BANALI
Anul 1204 aduce o schimbare important n istoria
noastr monetar, schimbare datorit prefacerii ra
dicale ce a intervenit n situa ia economic din Europa
rsritean, prin desfiinarea imperiului bizantin i
nlocuirea lui cu imperiul latin, de orient.
nfiinarea imperiului latin de orient a fost opera
Veneienilor, cari sperau prin aceasta s pun st
pnire pe ntreg comerul cu Orientul. Dar ei au gsit
n Genovezi nite rivali foarte ndrjii, cari dup ce
la 1361 ajut pe Paleologi s repun Bizanul n
drepturile sale, alung i pe Veneieni din Marea
Neagr.
Genovezii fceau comer cu grne pe aceast mai t
nc de pe la 1180, iar acum caut s se aeze temeinic
pe rmurii ei, ntemeind contuarii numeroase la gurile
Solidus (de aur) bizantin
Dunrii (Sf. Gheorghe, Sulina, Fidonisi, Cernavoda,
Vicina), i punnd mna pe cele mai importante
puncte comerciale dela mare (Chilia, Cetatea Alb.
Caffa). Cu toate c traficul lor era foarte ntins, se
pare c n relaiile cu rile noastre nu ntrebuinau
dect prea puin moneta, cci niciri nu s'a gsit
pn acum vreun, tezaur de monete genoveze din acel
timp i nici mcar monete izolate genoveze. Este
probabil, c afar de schimbul n natur, se ntrebuina
atunci ca mijloc de plat argintul brut cntrit cum
se obinuia pe vremea aceea i n alte ri din' veci
ntatea noastr.
]N
T
ici din "Ungaria, care avea nc dela anul 1000
rnonetrie proprie, nu intrau la noi monete. Situaia
economic a acestei ri a fost n tot cursul veacului
XI I i ntr'o bun parte clin veacul XI I I att de rea
ROMNIE:
IO3
nct nu s'au bt ut dect prea pu ine monet ei
acestea foarte depreciate iar schimbul se fcea n
nat ur sau cu argint brut cntrit.
ncercrile unor regi ca Andrei I I i Bela IV de a
remedia aceast situa ie, prin ntinderea autorit ii
lor asupra voevodatelor romneti, cu ajutorul Ca
valerilor Teutoni i apoi cu al celor Ioaui i, n'au dat
rezultatul dorit.
Cavalerii Teutoni, aer a i la 1211 n ara Barsei
ca s converteasc pe Romni la catolicism i s
exploateze minele de mir i de argint din Transil
vania, au fost alunga i de nsui regele unguresc
ctiv ani n urm (ms), iar Cavalerii Ioaui i, cavi
JIU' fost stabili i pe la 1/ 47 n ara joverinului, n
scop de a ntinde odat cu catolicismul i autoritatea
regal asupra voevodatelor de dincoace de mun i,
n' au put ut sta nici ei dect prea pu in n aceste locuri.
I nt re timp s'a produs marea nvlire a Ttarilor
din 1241, care a distrus ecouomieete i Ungaria i
inuturile romneti, contribuind astfel la ruina lor
financiar.
De sigur c mprejurrile acestea nu erau de natur
s uureze circula ia monetar la noi, i de aceea,
timp de mai bine de o jumt at e do veac, poporul
nostru nu a cunoscut deloc moneta, iar transac iile
comerciale se fceau sau n nat ura, sau n argint brut
cntrit. I ste adevrat c n prima jumtate a
veacului XI I I strbtuse n Ungaria i ntru ctva
i n. Transilvania nite monete strine: duca ii de
Friesach din Carintia, dar ele nu par a fi trecut mai
departe. De asemenea nici monetele imperiului
latin de orient ntemeiat de crucia i i nici cele
pe cari au nceput s le bat arul bulgresc
Miha.il Asaii (12461257) i regele srbesc tefan I I
Uro (12821321) n' au trecut n rile noastre.
Cu ocazia stabilirii Ioani lor n ara Severiuului
s'a fcut ns o prim ncercate de a se bate manet,
mcar pent ru o part e din teritoral romnesc. I nt re
privilegiile pe care regele Bela IV le ddea acestor
cavaleri la 1347 era i dreptul de a bate moneta..
Dar loani ii n' au put ut face uz de acest drept din
cauza situa iei lor precare.
Abia pe la 1270 ncep s intre n regiunile locuite
de Romni dinarii banilor Slavoniei, numi i n .lim
bajul oficial de atunci amarii banalei. Fiind fabricai
dintr' un argint foarte bun i avnd o greutate con
stant, dinari: banali au fost foarte bine primi i att
Dinar banal slavon
n "Ungaria unde de asemenea monetele erau foarte
r a r e ct i n Transilvania i Banat. _ Ei au fost
prin urmare primele monete cunoscute i ntrebuin
at e n rile noastre, dup o perioad de timp n
care Romnii n' au folosit acest mijloc de schimb.
S'a mai nt mplat ca dinarii banal s intre la jioi
tocmai n timpul puternicei micri, care urmria
unirea voevodatelor de dincoace de mun i nt r' iin
st at mai mare, devenit apoi principatul rii Rom
neti. Noul stat s'a nfiinat nlturndu se n primul
rnd autoritatea hanului ttresc, cruia voevodatele
noastre i plteau tribut dup 1241, i pe urm suze
ranitatea regelui ungur. I ar la formarea lui au contri
buit de sigur i elemente venite din Ardeal i Banat.
Este prin urmare explicabil, de ce numele dinarilor
banali a devenit la to i Romnii numirea generic
pentru moneta banul i de ce acest nume s'a
rspndit n toate regiunile locuite de Romni.
Modul cum din cuvntul dinar banal * sau numai
1 banal * s'a format cuvntul ban este acelai ca
i la alte expresiuni monetare, derivate din numele
suveranilor. Monetele bizantine ale mpra ilor Ro
man IV i Constantin XI I I se numeau n deobte
romanai i constantinai; cele ale dogelui Veneiei
ducai; ale banului Slavoniei au devenit bani.
Regele Ungariei Bela IV i urmaii si, cum i Carol
Robert, btnd dinari dup modelul dinarilor banali,
numele de banali a trecut i asupia acestora.
Dar fiindc n acest timp s'au introdus la noi i
monete mai nrari dect dinarii, i anume: florenii i
groii, cuvntul ban pe lng sensul generic de mo
net, a primit i sensul mai restrns de inonet m
runt * (pani denarii).
Se nelege c introducerea banilor n relaiile
noastre comerciale nu nsemneaz, c schimbul n
natur sau cu argint brut a ncetat cu totul. Aceste
mijloace de schimb au continuat n t ot cursul evului
mediu i chiar mai trziu, paralel cu monetele, nu
numai la noi, ci i n alte ri europene care foloseau
moneta pe o scar mult mai ntins.
De aceea nu e de mirare s constatm, c la 1279
voevodul oltean Brbat, pltete pentru a se rscum
pra, din captivitate o sum mare de bani (nan mo
dicam quantitatem pecunis), iar cu o jumtate de
veac dup aceea, regele Carol Robert pretinde dela Ba
sarab cel Mare Domnul rii. Romneti, un tribut
anual de 7000 mrci de argint (VII milia marcarunt
argentij.
Fe vremea aceea n rile noastre nu existau orae
i astfel industria i comerul cari mai ales con
tribue la circulaia monetar erau foarte pu in
desvoltate, I ar via a de agricultori i pstori pe cari
o duceau Romnii, nu reclama n mod imperios n
trebuin area monetei. Nici chiar oraele sseti din
Transilvania nu ajunser nc s ia un avnt mai mare,
iar cele genoveze dela Marea Neagr abia dup 1300
au nceput s fac. comer mai ntins.
De altfel n restul Europei rsritene situa ia era
aceea i aa se explic de ce pn la. aceast dat
circulaia monetar era att de redus n Ungaria
i n rile balcanice. ^
Dar' aceast situa ie se schimb cu t ot ul dup
nfiinarea marelui principat al arii Romneti (pe
la 1300). Noul st at a reuit sa asigure linitea din spre
Ttari i libertatea fa de Unguri. El fi a creat o
bun situa ia interna ional i rela ii ntinse cu vecinii.
Propirea agricol a arii Romneti a coincis cu
desvoltarea industrial a oraelor sseti din Tran
silvania.
104
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Din simple colonii agricole acestea devenir, dup
150 de ani dela ntemeierea lor, nite centre industriale
ioarte active, cari fabricau at t articole ieftine pentru
popula iunea rneasc din Transilvania, Ungaria
i rile vecine, ct i mrfuri de lux pentru nobilii
unguri i romni. I ar cnd a existat i o curte
domneasc n ara Romneasc, au ndestulat n
mare parte i cerinele acestei cur i.
Genovezii i au mrit i ei activitatea comer
cial n Marea Neagr, mai ales dup ce pe la
1360 s'a organizat i un al doilea stat romnesc
inaTe, principatul Moldovei, liberndu se de sub
influena Ttarilor i nlturnd preten iile regilor
unguri asupra lui. Dar n curnd comerul cu Moldova
a intrat n mare parte n minile negustorilor din
Lwrov (Leniberg), cari fceau o concuren pu
ternica att Sailor ct i Genovezitor.
I n sfrit tot n timpul acesta a renscut comer ul
bizantin, dup ce Latinii au fost alunga i din C011
stantinopol (1261) i mpra ii Paleologi au refcut
vechiul stat grecesc. Astfel i din aceast parte au
nceput s vin la noi t ot mai mul i negustori.
La toate acestea s'a mai adugat ntemeierea i
organizarea de orae chiar \ ye teritoriul rii Rom
neti i al Moldovei.
Era natmal ca n astfel de mprejurri politice i
economice circula ia monetar s devin i ea din
ce n ce mai frecvent, nlocuind n mare parte
schinihul ui natur, dei acesta n mod absolut nu
a ncetat niciodat.
In acest chip au intrat n toate rile locuite de
Romni tot mai numeroi dinari banali, at t de cei
btu i n Slavonia, ct i aa numi ii banali regali ,
btu i de regii Ungariei dup modelul banilor sla
voni. De asemenea groii sau groiele ungureti i
polone; cele din urm, mai ales, n Moldova. I n
sfrit floreni ungureti aa numi ii ughi i
galbenii genovezi i veneieni, crora Romnii le au
dat numirea de zloi ttreti, fiindc erau adui
din oraele genoveze dela Marea Neagr, din vecin
t at ea Ttarilor. Tot n acest timp au intrat la noi
i # perperii bizantini, monete de aur aduse de co
mer ul cu Constantinopolul.
Expresiuni monetare ca marca i fertunul ,
adic sfertul de marc, erau introduse mai de mult,
de cnd ncepuse schimbul cu argint cntrit.
Dar prosperitatea economic ce a urmat dup n
temeierea Principatelor a avut i un alt rezultat: a
ndemnat pe Domnii rii Romneti i ai Moldovei s
trag i alte foloase, nfiinnd ateliere monetare proprii
i punnd astfel bazele monetriei na ionale romneti.
4. NTEMEIEREA MONETRHLOR NA IONALE
S'ar putea gsi destule motive cari s justifice
ntemeierea monetriilor na ionale. I n primul rnd
starea economic prospera a ambelor ri i marea
desvoltare pe care au luat o relaiile comerciale cu
vecinii. Acestea reclamau cantit i t ot mai mari de
numerar i atunci spre a nu lsa ca monetele strine
s pun n mod exclusiv stpnire pe pieele noastre,
Domnii au cut at s emit moner na ional.
De alta part e sit ua ia acestor Domni fa de pu
terile vecine era foarte nalt ; amndou rile erau
bine consolidate, aa ca era i o ambi ie personal a
Domnilor sa emit monet proprie, ca simbol al in
dependen ei de care se bucurau.
Dar n 'afar de aceste motive, n evul mediu mai
exista o cauz foarte important care provoca emi
terea de monet e: ctigul ce 1 realizau suveranii din
aceast opera ie.
Atelierele monetare se arendau cu pre bun, de
oarece constituiau un impoTtant izvor de venituri
pentru suverani. De alt part e acetia obinuiau s.
retrag foarte des din circula ie monetele vechi n
locmndu le cu altele noui. Aceast opera ie pe fcea
prin intermediul atelierelor monetare, unde trebuiau
s se aduc piesele vechi pentru a fi preschimbate.
i de aci rezultau venituri foarte mari, cci de regul
propor ia schimbului eTa de trei piese vechi pentru
dou noui.
I n unele ri, ca Ungaria de pild, nfiin area de
ateliere monetare i desele retrageri din circula ie a
monetelor vechi, deveniser o adevrat calamitate.
I n special regele Ludovic cel Mare, contimporan cu
primii notri Domni monetari, a uzat foarte mult
de aceste procedee, provocnd mari nemul umiri i
uneori chiar rscoale, din cauza speculei ce fcea cu
aplicarea lor.
Este deci probabil c i acest motiv fiscal a deter
minat n mare part e pe Domnii notri s emit monet.
De sigur c primele monete romneti aveau s
fie puse n concordan cu monetele strine, cari n
acel timp aveau cursul cel mai ntins n rile noast re.
Am artat, mai sus, c n Transilvania i ara Rom
neasc ptrunseser nc dela sfritul veacului XI I I
n mari cantit i dinarii banali slavoni. La 1324 regele
Ungariei, Carol Robert, a luat msura ca i dinarii
ce se emiteau n monetriite L'ngariei s fie confec
iona i dup modelul celor slavoni i astfel banalii
o regali au nceput s circule i la noi.
Dar n Ungaria s'ati bt ut n acest t imp monete
mai mari, numite groi (grossij, dup modelul pieselor
cu acelai nume din Boemia. De alt part e n Gali ia
i n Rusia mic, n Serbia i n Bulgaria se emiser.
tot acum jumt i de groi, cari aveau rela ii de
valoare at t cu groii ungureti i boemi, ct i cu
dinarii. Mai mult, aceste piese de o jumt at e de
gre se potriveau i cu monetele bizantine de argint.
Era nat ural prin urmare, ca atunci cnd Domnul
muntean Vladislav I Basarab, numit i Vlaicu
Vod, se hotr s bat monet proprie, s adopte
mrimea i greutatea acestor piese. Tot astfel a
procedat i Petru Mnat, Domnul Moldovei, cnd a
emis primele monete moldoveneti.
I n ara Romneasc sistemul groilor a fost nlo
cuit curnd cu cel al dinarilor; n Moldova, ns, el
s'a men inut pn la jumt at ea veacului al XV lea.
5. PRI MELE MONETE ROMNETI
A) ara Romneasc: Vladislav I . Basarab
Monetele pe care le a bt ut Vladislav I (zis i
Vlaicu Vod) prezint dou tipuri diferite: tipul
MO NETELE ROMNIEI
comun, care s'a continuat sub toi Domnii urm
tori, cari au bt ut monet, i tipul monetelor cu
cruce, pe care 1 ntlnim numai sub urmaul su
Radu I.
Tipul comun se nfieaz astfel:
f M LADIZLI WAIWODE Scut despicat, n
primul cartier fasciat, n al doilea plin. Dou cercuri
perlate.
Rs. f TRANSALPINI. Coif n profil spre dreapta,
n vri cu o acvil cu capul ntors spre stnga. Dou
cercuri de perle. Cnici a dela nceputul legendei sire
1 mcfit du argint (lela VhuUslav I JSasarub
(tip comun eu legenda .sliva)
bra ul de jos prelungit, aa c pare a iei dintre
aripele acvilei.
i
(
ectura legendei: Maneta Ladizlcn Waiwadc Trati
snlpini.
I.'e lng monetele cu legend latin, tiptil acesta
are i monele cu legend slav, caic pe fa este:
' iw Ad
r
\iCiUR'K uiiw
r
\ , iar pe revers: f KV iiM^iC/Um.
La acestea se afl uneori n cmpul de pe revers n
sigla oarecare,
Scutul ce se gsete pe fa a mouctclor de acest tip
reprezini!, ti tipa ciun arn dovedit n alt parte,
stema familiei domnitoare a Basarabilor; iar acvila
de pe revers a devenit mai trziu ii poate era i
;il:unei principala mobil heraldic din stema rii
Romneti.
Monetele de tip COULLIU prezint foarte multe va
riante, cEiri se disting mai ales prin modul cum sunt
iHicivt de argint dcila Vlnrlislav I E.asarab
(t ipul cu crace, legenda I i f t )
scrise legendele, prin fornra crucii i prin siglele di
ferite. Cea mai interesant din aceste variante este
reprezentat prin acvila contumat, ce o ntlnim pe
o serie ele manete cu legend slav. Ea const n
faptul c acvila este nf iat n profil spre stnga,
iar capul l ine ntors spre dreapt a; astfel ntreg
tipul este ntors spre stnga. Pentru a evita aspectul
urt, produs prin aezarea nenatural a acvilei i prin
faptul c crucea venea n partea dreapta lng ciocul
acvilei, meterul monetar s'a vzut nevoit s mai
pun o cruce i la nceputul legendei, i astfel legenda
are dou cruci, una la nceput i alta la sfrit. i
scutul de pe fa a acestor monete are un senin deosebit:
' n cartierul al doilea nu e plin, ci ocupat de o semi
lun spre stnga.
Faptul c monetele de tip comun sunt part e cu
legend latin, parte cu legend slav, pare curios,
la prima vedere, dar dac inem seam c n acelai
timp gsim documente domneti scrise unele n la
tinete, altele n slavonete, i c pepece ile domneti
ntlnim, pe lng legenda latin, iniialele Dom
nului cu litere slave, ne explicm i aceast pretins
anomalie.
Tipul manetelor cu cruce se caracterizeaz priiitr'o
cruce mare cu braele terminate n flori de crin,
aezat pe faa monetei; n cantoauele formate de
Ducat de argint dela Vladislav I
(tipul cu acvila conturnat, legenda slav)
bra ele crucii sunt ornamente de flori, stele sau cruci
mai mici. Pe revers se afl aceeai reprezentare ca
i la tipul comun: coiful n profil avnd n vrf o
acvil cu capul ntors spre stnga. Toate au legenda
latin.
Este interesant de observat, c aceste monete sunt
mai mari i mai grele dect cele de tip comun, i
c dei dovedesc o execuiune foarte ngrijit, au
totdeauna legendele greite. In acelai timp, ele pre
zint mai multe variante, ceeace probeaz c au fost
mai multe emisiuni.
innd seam de pondul i modul de execuiune
al monetelor lui Vlaicu Vod, se pare c primele
emisiuni au fost cele cu cruce i cu acvila con
turnat ; pe urm s'a fixat tipul comun, n care primele
emisiuni cu legend latin se apropie ca greutate i
execuie de cele de mai sus, iar celelealte sunt infe
D n cat de argint dela Viadislav I Basarab
(tipul cu cruce, legenda latin)
rioare acestora din amndou punctele de vedere.
In orice caz, cele mai ru btute sunt monetele de
tip comun, cu legenda slav, cari pot fi considerate
ca ultimele monete ale lui Vlaicu Vod. Prin urmare
primele monete fac parte din sistemul groilor i au
forma i mrimea pieselor de o jumtate de gros;
restul sunt dinari,
Exist ns i piese i mai mici, anepigrafe, cari
sunt fraciuni de dinari: oboli.
Aruncnd o privire general asupra monetriei l ui
Vlaicu Vod, cea dinti monetrie romneasc, con
statm de o parte bogata activitate ce Domnul a
:
depus pe acest teren, activitate. manifr sta priri nu, .;.
rneroasele tipuri i variante, cari t oat e tf^rezina;
emisiuni diferite; de alt parte mtuis%Errcufe|e;a
i o6
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
acestor prime manete romneti. I n adevr piese
izolate i tezaure de monete de ale lui Vlacu Vod
nu s'au gsit numai pe teritoriul Munteniei, ci i n
Moldova i Transilvania, cum i peste Dunre n
Serbia i Bulgaria.
B) Moldova; Petru Muat
Cele dinti monete moldoveneti nu prezint o
varietate de tipuri att de mare ca cele munteneti.
Domnul moldovean Petru Muat nu a ernis dect un
singur tip, care a rmas apoi tipul comun pentru
cei mai mul i dintre urmaii si.
Acest tip monetar se nfieaz astfel:
f SI M PETRI WOIWOD Cap de bour cu o stea
ntre coarne, nso it a dreapta de o stea cu 5
r a z e
(uneori de o rozet), !a stnga de o semilun. Dou
cercuri de perle.
i?s f SI MOLDAVIENSIS Scut despicat, n pri
mul fascia t, n al doilea cu dou pn la apte
flori de crin. Dou cercuri de perle.
Lectura legendei este: Signimt monete Petri Woi
ivoe. Signitm Moldaviensis. Ct privete scutul, el
Gro de argint dela Petrii I Muat
este stema familiei Muat care se ntlnete i pe
alte monumente.
Cu toate c Petru Muat nu a bt ut monete de
tipuri diferite, a scos n schimb foarte multe emisiuni,
dup cum dovedesc de o parte numrul variat al
florilor de crin ce se afl n cartierul al doilea al scu
t ul ui avem monete cu dou, cu trei, cu patru,
cu cinci, cu ease i cu apte flori de crin de alt
parte feluritele reprezentri ale atributelor ce nsoesc
capul de bour de pe faa monetelor.
Intre aceste reprezentri cele mai caracteristice
sunt acelea, unde n loc de rozet sau stea gsim o
floare de crin ce iese din gura bourului, tui buzdugan
sau un obiect n form de trident.
i monotele lui Petru au avut o circulaie ntins.
I n afar de teritoriul Moldovei, s'au gsit n Muntenia
i Dobrogea, precum i n Galiia i Polonia.
Astfel studiul primelor monete romneti dove
dete, nu numai ca Domnii munteni i moldoveni
aveau n a doua jumtate a veacului XI V o situa ie
independent i un mare prestigiu fa de suveranii
din rile vecine, dar i c aceste dou ri se bucurau
de o situa ie material foarte bun i de rela ii
comerciale ntinse.
6. RADU I BASARAB
Urmau lui Vlaicu Vod, fratele sau Radu I
(1380rj>6) a crui domnie este abia amintit de
alte izvoare istorice, a desfurat 'i el o nt ins acti
vit at e monetar.
I n domnia lui Radu I ntlnim cele mai multe
tipuri monetare din t impul lui Vlaicu Vod, dar i
cteva noui; de asemenea pent ru fiecare t ip s' au gsit
variante foarte numeroase.
Manetele de tip comun reprezint, ca i ale lui
Vlaicu Vod, pe fa scutul Basarabilor, iar pe revers
coiful avnd n vrf acvila munt ean (cruciat). Uneori
cartierul al doilea al scutului nu este plin, ci ocupat de
1Ladu I Easarab
Ducat de argint cu legend latin
o sigl oarecare, iar alte ori marginile scut ului sunt
mpodobite cu una, dou sau trei fiori de crin.
legendele latine de pe monerele de acest t i p sunt
redactate de obceiu n acelai fel, ca i pe monetele
lui Vlaicu: Av}MONEA RADO WIWE (Moneia Rado
(li) w(a)i(wod)de) ;rs +TRANSLPINI (Transal
pini), Dar uneori ele imit pe cele slave, con innd pe
amndou feele numai numele Domnului, fr a
avea indicat i numele rii: Av + IONS RADOLVS
VAIV (Io(hanne)s Radolus Vaiv(oda) ; Rs + IONS
RADOLVS (lo(hanne)s Radolus).
i legendele slave prezint dou redac itini. Unele
con in numai numele Domnului, ca la Vlaicu
Vod: Av, + nv pa^ovAii 8**50,1, (Io Radul Voevod) /
rs + iiv pdAW/iik (Io Radul). Altele ns au i at ri
butul de mare voevod >>: Av. + iw $AjL,Wi\ k (I>>
Radul) ; rs + KfAiKhJ KOfKOAd (Mare Voevod).
Tipul monetelor cu cruce s'a gsit pn acum mimai
n dou variante. Una are n cantoanele crucii, la
Radu I Easarab
Ducat de argint cu legend latina
intersec ia bra elor ei, cte o mica floare de
cealalt cte trei globule aezate n linie transversal.
Este caracteristic, c spre deosebire de monetele de
acest fel ale lui Vlaicu Vod, acestea au numai legende
slave.
Monete cu lipul cavalerului. Un tip monet ar ce 1
ntlnim, numai sub Radu I , este al cavalerului. O
bogat serie de monete dela acest Domn prezint
pe^ revers figura unui cavaler stnd n picioare, cu
coif i armur de fier, innd n. dreapt a o lancie,
jar n stnga un scut cu stema Basarabilor. Pe
fa aceste monete reprezint aceeai stem a Basa
rabilor, dar nso ita de mai mult e podoabe eraldice:
scutul este nclinat pe col ul stng, iar pe col ul'
lui drept se afl un coif cu acvila munt ean n vrf.
ROMNIBI
107
Toate monetele de acest tip au legenda latin:
im. +MONE RADO W (Moneta Rado (li) W(ai
itmde) ; rs. + TRANSALPINI (Transalpini).
Manete cu numele lui Vladislav. Foarte curioase
sunt un numr de nionete de tipul comun i ca legende
slave, caii pe fa poart numele Iui Radu, iar pe
revers numele Vladislav. XUe se mai caracterizeaz
i prin faptul c, pe revers, n. cmpul din faa acvilei,
au o sigl de forma lui 3 ut a unui arpe. Numele
lui Radu, de pe faa nioiietei, este uaoit totdeauna
de titlul de voevod: + fiv (M^o^e IWKW' AA ', al lui
Vladislav e singur: \ tiv KAJ^viCAAii'h. I n starea
actualii a ciumUndni despre 1 Imunii din dinastia
Radu I Bnsarab
Ducut do argint cu legend slav
Basarabilor nu pute ui s ne pronun m, dac
numele Vladislav de pe aceste nionete se refer
Li Vluicu Vod, t at l lui Radu, sau poate la vreun
fiu necunoscut al lui Radu.
Dac numrul tipurilor i ai variantelor monetelor
lui Radu I este dovada unei ntinse activit i
monetare, n schimb execu ia interioar a tuturor
acestor mouete ne face s ntrevedem o decaden
a tehncei monetare n acest timp. Comparate cu ale
lui V1akuVocl.fi., monetele lui Radu. sunt lucrate cu
stngcie i se apropie ca tehuic de cele mai slabe
alo celui dinti.
I lin cele cteva tezaure cunoscute pn acum i
cari cuprind monete dela Radu l, se poate deduce
totui c via a economica n timpul lui nu era mai
pu in activa ca n vremea lui Vlaicu Vod, iat rela
iile comerciale cu vecinii erau t ot at t de frecvente.
7. DAN I MIRCEA CEL BTRN
Domnia lui Dan I, fiul mai mare al lui Radu I ,
dei foarte scurt, n'a fost cu t ot ul lipsit de acti
vitate monetar.
Toate rnonetele cunoscute astzi dela Dan I
sunt de tipul comun al monetelor muntene i au le
gende slave: Av. j uv ^,iw KOfKCA Scut despicat,
ti primul cartier fasciat, n al doilea plin sau cu o
sigl oarecare (0, w); rs, | iw A<Wf KdfKOAd Coif
cu acvil n vrf, iar n cmp o sigl (PJ.
Poarte probabil c alte tipuri monetare nu s'ait
iu ai btut n timpul acestui Domn i emisiunea
Radu I Basarab
Ducat cu cruce (legend slav)
lui pare a fi fost foarte restrns, cci n tezaurele de
monete dela fratele i urmaul su Mircea cel
Btrn nu s'au gsit deloc piese dela Ban I.
I n schimb ndelungata domnie a lui Mircea, at t
de bogat n fapte militare i n acte politice i cul
turale, s'a distins i printr'o activitate monetar
foarte ntins. O serie ntreag de tezaure, descoperite
n diferite pr i ale rii i cuprinznd sute i chiar
mii de piese, ne au conservat tipurile variate de
monete emise de ctre acest Domn.
i n. timpul lui Mircea constatm existen a mone
telor de tip comun, care ca i ale lui Vlaicu Vod
i Radu I au parte legende latine, parte legende slave.
legendele latine au forme ca f IWN MVRCZ
(loan Myrcz(e) sau IWAN. DI. MVRCZ In cartierul
al doilea al scutului de pe avers i n cmpul liber
de pe reversul acestor piese se afl diferite sigle,
I Haurai)
ilts argint eu legend, slavft
Radu I Basarab
Ducat de arghtt cu tipul cavalerului
Ct privete starea cultural, monetele cu tipul
cavalerului, mai ales, ne descoper existena unor
obiceiuri feudale apusene (costumul cavaleresc, com
binarea stemelor) cari 11'au put ut intra n Muntenia
dect priit contactul strns al boierimii de aci cu
nobilimea romneasc din Transilvania, care tocmai
n acel timp primea dela regii Angevini ai Ungariei
o organiza ie identic cu a nobilimii din apusul
Kuropei. Acestei influene, confirmate strlucit
prin descoperirile ditt Biserica Domneasc dela Curtea
de Arge, trebue s i atribuim de sigur i toate
celelalte obiceiuri i institu ii apusene dela curtea
domneasc a Munteniei.
formate din litere slave: A\ 1, ivi, AIW, nn,
cP, $, etc.
legendele slave au forme ca: | iw AtpVM K^KO^a
sau f w M'P
4
'
1 K
>
e t c
i
s i

l e
din lit ere latine
{NS) sau slave (9P, ]fA\ , KK) .
Tipul manelelor cu cruce s'a men inut i el sub
Mircea, dar numai pe o serie de monet e rnai mici i
fr legende (anepigrae), cari au nf iarea de mor ^t e
divizionare. . ... . :' ;
Ct privete tipul manelelor cu efigie}'] carfe^trb
Radu I este reprezentat prin figura cavaieruMjS'
continuat i sub Mircea, dar ubionna
neti n costumde gal, cu mantie sajr
io8
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Acest t ip prezint urmtoarele variant e:
a) Domnul st nd n picioare cu coroan pe cap,
iai pe umeri cu mantie cptuit cu blan i avnd
un guler mare de blan. I u mna dreapt ine o
lance drept n jos, n stnga globul cit cruce;
b) Domnul n acelai costum, dar innd n mna
dreapt lancea n poziie oblic;
c) Domnul ca mai sus, dar innd n mna dreapta
un buzdugan rzimat pe umrul drept.
Toate aceste trei variante an pe cealalt parte
stema Basarabilor, ca i monetele cu cavaler ale lui
Radu I. De asemenea toate au legende n limba
sav: f iw MpiiVM KO; IVV .up ki'J s, et c. ;
Radu I Basarab
Ducat de argint cu tipul cavalerului
d) Alt variant reprezint pe Domn n acela
costum cu coroan, mantie i glob cu cruce, dar n
mna dreapt ine o sabie Iat ridicat n sus. Legenda
este slava. Pe cealalt parte aceste piese au efigia
lui Crist eu inscrip ia C XC;
e) I n sfrit o ultim variant a monetelor cu
efigie reprezint pe Domn n costum civil , dar fr
mantie, i innd n dreapta o lance oblic, iar n.
^tiiga globul cir cruce. Pe cealalt parte se afl
stema Basarabilor. Legenda de pe revers este slav:
nv AVpTiVi KOI, et c, dar cea de pe fa este n
caractere germane fracturate i con ine un nume ce
n'a putut fi pn acum pe deplin n eles: Petrttslan
JB, Petru&ian B, etc.
De sigur c efigiile acestea, ca i cele de pe monetele
lui Radu, nu an preten ia de a fi portrete adevrate,
ci numai figuri convenionale. Ele ns prezint o
mare importan pentru istoria noastr cultural,
Ducat (lela Mircea cel Btrn
Domnul cu lance
deoarece ne nfieaz costumul domnesc, at t cel
militar ct i cel civil, din veacul al XlV lea. i dac
comparm modul cum sunt reprezentate aceste co
stume pe monete, cu costumele domneti zugrvite
n Biserica Domneasca din Curtea de Arge i cu
cele gsite n mormintele domneti din aceeai'bise
ric, putem reconstitui n cele mai mici amnunte
portul Domnilor i boierilor munteni din acele timpuri.
Dac tezaurele ne au descoperit diferite tipuri de
monete emise n timpul iui Mircea, privilegiul co
mercial, pe care acest Domn 1a dat negustorilor
Braoveni n r.413 ne permite s cunoatem numele
acestor monete si valoarea lor.
Studiind monetele lui Mircea din punct de vedere
al mrimii i greut ii, const at m c formeaz dou
categorii: cele cari au legende sunt mai mari i mai
grele (avnd diametrul nt re 1416 mm.) i greu
t at ea ntre o gr. 43 o gr. 57; cele anepigrafe sunt
mai mici i mai uoare (diam. de 1112 mm. i
greutatea ntre o gr, 190 gr. 26}.
I n privilegiu sunt amint it e de asemenea dcmti feluri
de monete muntene, unele mai mari ce se identific
cu dinarii ungureti contimporani i sunt numite
ducai: altele mai mici, cari valorau cam
2
/
3
dint r' iui
dinar i sunt numite bani.
Evidend c piesele mari ale lut Mircea sunt duca i,
Ducat dela Mircea cel Btrti
Do intrai cu buzdugan
iar cele mici i anepigrafe sunt bani. De alt fel este
foarte brobabil, c aceste dou numiri monet are
existau nc din vremea lui Vlaicu Voda, mt emeit orul
monetriei muntene.
Cnd Vlaicu Vod ntemeia prima monet ar ie rom
neasc, banalii sau banii imgureti mai circulau
probabil la noi, dei contimporanul su, regele Lu
dovic cel Mare, n' a mai bt ut dinari de acetia.
Pentru a deosebi de aceti bani strini monet ele sale
proprii, Vlaicu. le va ii numit duca i, adic
monetele ducelui, ale Domnului, numire ce s' a pst r at
i sub urmaii si. Se n elege ca n acest t i mp ex
presia bani a continuat a fi folosit, avnd
semnificaia de monet n general >>. cum i aceea
de monet mrunt ,
De aceea sub Mircea, i desigur i sub Vlaicu Vod,
li s'a zis pieselor mrunte t ot bani, dup c um dove
dete privilegiul din 1413.
Ducat dela Mircea cel Bt rn
Domnul cu spad
Dei monetria muutean s'a format sub influen
apusean, ca i alte inst it u ii din veacul al XlI I lea
i XlV lea, totui se observ nc dela nceput i o
influen oriental. Ca dovezi avem nt iu legen
dele slave, ce le ntlnim pe anumite monet e de ale
t ut uror Domnilor din acest t imp; apoi numeroase
sigle, exprimate de asemenea prin litere slave. Acum
intervine i tipul cu bustul lui Cristos car e este
de aceea provenien bizantin. Astfel i n do
meniul numismaticei muntene ntlnim cele dou
curente culturale ce se lupt au s pun st pnire
asupra noastr: curentul culturii occidentale/ repre
zentat prin biserica catolic, sprijinit de regalit at ea
MONETBLU ROMNIEI
I O9
imgureasc
>
i curentul cultural oriental, reprezentat
prin biserica ortodox de limba slav.
S. URMAII I, UI MIRCEA CEL, BTRN
I n anul 1394 Mircea, dei btuse pe Turci la Rovine,
n' a put ut resista unui nou atac i a fost nevoit s
se retrag n Transilvania, inr Turcii u acest timp
ocupar capitala tvii i instalar acolo un Domn
nou n persoana lui Vlad I.
Avem dovezi c i acest ]>omu, care s'a men inut
pe tron pn kt 1J07. a btut manete. In nunele tezaur
[ian delu Mircua cel Btrn
gsit n 1907 Ia I'(Idila (jud. Tulcea) erau printre
mai multe mii de monete dela Mircea i Petru Muat,
cteva piese ce purtau numele lui Vlad I.
Ele sunt cu t ot ul identice monetclnr lui Mircea. de
tip fiuium i numai numele Domnului ewte schimbat:
.li
1
. 1" \ \ v liiU^ it Scutul IiaHarabilcir avnd n car
tierul al doilea sigla K; rs uv KA<I,\,I KO Coif cu acvil
iar n cmp tot sigla K.
Foarte probabil c tot lui Vlad trebue s i atribuim
i o pies ce se afl n Cabinetul Numismatic al
Academiei Romne, de tipul monetelor cu cruce ale
lui Mircea. Ka are pe fa stema Baaarablor,
iar pe revers o cruce mare cu cte o stea n fiecare
ciinlun. Spre deosebire de monetete de acest fel
ale lui Mircea, cari sunt toate auepigrafe, aceasta
are pe fa literite KA, iniialele numelui lui Vlad.
Chiar punerea unei astfel de inscrip ii pe un tip
dela Milml I
monetar ce sub Mircea era. aiiepigtaE, dovedete c
s'a urmrit a l deosebi de al lui Mircea.
Monetele lui Vlad 1 sunt extrem de rare; pn
acum nu se cunosc dect 34 exemplare. Aceasta se
explic prin faptul c Mircea reocupnd n 1397
tronul, le a demonetizai: pentru a terge orice urm
de'domnia rivalului su care a nchinat ara Turcilor,
Ct plivete pe Mihail I fiul i urmaul lui Mircea,
activitatea sa monetar n' a fost prea bogat. Mai
nti domnia lui n'a inut dect doi ani (14181420);
de alt part e din timpul lui Mircea rmsese n circu
la ie o cantitate mare de monete, btute n ultimii
ani ai domniei care n'a put ut fi retras utr' un
timp at t de scurt,
In orice caz dela Mihail nu se cunoate dect un
singur tip de monete: duca ii cu efigie, identici cu
cei emi i de Mircea ctre sfritul domniei, Ei au
pe fa stema Basarabilor i legenda fav (iv\MM KO
sau f uv IW^AA KO, etc.; pe revers efigia Dom
nului cu coroana, sulia i globul cu cruce, dar
fr mantie pe umeri; legenda: iw M\ A\ A K sau
ilv Mjfiirt n*, etc. Execu ia tehnic a acestor duca i
este t ot at t de rudimentar ca i a duca ibr lui
Mircea de acest t ip; iar argintul din care sunt fabrica i
este foarte mult amestecat cu aram.
Este foarte probabil c Mibail a bt ut piese anepi
grafe numite bani, cci la un an dup moartea lui
gsim circulnd n ar i monete de acestea alturea
de duca i. Se poate ns ca aceti t bani s fi rmas
dela Mircea.
Ctre sfritul anului 1430 Mihail cade ntr'o lupt
cu Turcii, cari aduceau cu dnii pe un alt fiu al lui
Mircea, Radu I I , pe care 1 fcur Domn n ara
Romneasc i care rmne credincios politicei tur
ceti n tot cursul primei sale domnii (pn a Oct.
nc. n NoeitLvrie 1421 Radu I I reconfirm Brao
venilor privilegiul comercial acordat de Mircea n
1413, iar monetele n care sunt specificate taxele
vamale sunt i ele aceleai din timpul lui Mircea:
ducaii i banii, ceea ce dovedete c aceleai monete
naionale circulau i acum n ar.
Ducat dela Radu I I
Ducaii strat de tipul comun, avnd pe fa un
scut despicat i fasciat i legenda: f uv JIA&V
rii'h; pe dos coiful cu acvila i legenda: iu' QA^VA
Caracteristica acestor monete este, c scutul de pe
fa este fasciat n ai doilea cartier, pe cta vreme
n cartierul ntiu se afl o semilun deasupra unui
soare. Sturdza atribuise aceti duca i lui Radu cel
Mare (v. Etym. magn. tab, B fig. IV}, dei acest Domn
n'a btut mouete.
Ct privete baniilui Radu I I , ei trebue identifi
ca i cu piesele anepigrafe ce au pe fa un scut identic
ca al ducailor, iar pe revers coiful cu acvil, nsoit
de o cruce, o semilun i o stea.
9. DAN I I I PIERDEREA DREPTULUI
MONETAR
Odat cu urcarea pe tron a lui Dan I I , un alt fiu
al lui Mircea, dreptul monetar care pn acum fusese
exercitat de Domnii munteni ca principi suverani,
sufer o mare atingere.
Dan I I a nlturat pe fratele su Radu I I cu aju
torul mpratului Sigismund, care i a dat mijloacele
militare. Dar, n schimbul acestui ajiitor, Sigismund nu
s'a mul umit numai cu un simplu omagiu din partea
lui Dan ci i a cerut ca i dreptul de a bate monet
s 1 exercite ca delegat al su. Aceasta rezult n
mod evident din actul lui Da n i i din ro Noemvrie
n o
ENCICLOPEDIA. ROMANII}!
T424 prin care fixa noui taxe vamale pentru ne
gustorii din Braov.
In acest act el arat c a primit dela Sigisniund I
dreptul de a i face o monetrie (haraghie de bani),
in care s bat monet mrunt la fel cu cea din
Ungaria. (Bogdan, Relaiile rii Romane ti cu Bra
ovul p. 21). Deci el nu mai esercita dreptul monetar
ca Domn independent, ci ca vasal al lui Sigismund
I, i banii cari i emite sunt monete mici.
Cu toate acestea ducaii n'au ncetat de a circula
n Muntenia. i dovad este un document dela Sigis
mund din Aprilie 1425, deci cteva luni dup n
voiala cu Ban I , n care i cere acestuia sa nu impun
cu de a sila Braovenilor monetele sale numite ducai
(tmndam vestram quae in vulgari walachali ducat
ntincupatur). Foarte probabil c aceti ducai fuseser
btui de Dan I I u primii ani ai domniei. Ei sunt
ca ai lui Mihail, dar au n legend numele lui Dan.
Exist n "cteva exemplare n Cabinetul Numismatic
al Academiei Romne.
De altfel n 1426, Dan atacat de Radu I I i Turci
a pierdut tronul pentru doi ani. Dup ce n 1427
revine n scaun, el se vede nevoit s se nchine Turcilor,
cari prdaser n cteva rnduri n mod cumplit att
Muntenia ct i Transilvania. mpreuna cu Turcii,
el atac de dou ori Moldova, atrgndu i prin
aceasta dumnia lui Alexandru cel Bun, care domnea
acolo.
De sigur c n astfel de mprejurri Dan I I nu a
putut respecta nvoiala monetar fcut cu Sigis
mund la 14^4; ba este foarte probabil c n'a mai
btut niciun fel de monet. De aceea negustorii
Braoveni n Ianuarie 1431 ultimul su an de
domnie se mulumesc s i cear reconfirmarea pri
vilegiului comercial dat de Mircea cel Btrn la 1413,
renunnd la toate favorurile ce le obinuser prin
nvoiala din 1424.
10. MOXETRIA DIN SIGHIOARA A LUI
VLAD DRACUL
Moartea lui Dan I I a deschis din nou luptele pentru
succesiune la tronul Munteniei. nc n Februarie
1431, mpratul Sigismund nvestia la Niirenberg
ca Domn al Munteniei pe un alt fiu al lui Mircea,
Vlad Dracul. Dar nainte de a putea sosi n ar,
Alexandru cel Bun, Domnul Moldovei, izbutea s
pun n domnie pe Aldea, probabil fiu natural al lui
Mircea, care sub numele de Alexandru I I reui s se
menin pe tron pn la 1435.
Atunci Vlad Dracul se stabili n Transilvania
pentru a putea interveni la momentul favorabil contra
lui Alexandru, iar Sigismund i ddu nsrcinarea de
a pzi marginea din spre Muntenia. i pentru a i
asigura un venit mai maTe i acord nvoirea de a
nfiina o monetrie n Sighioara.
Dup cum rezult din documente, aceast mone
trie a funcionat mai mult timp i a btut monete
pentru regiunea ardelean supus lui Vlad, i care
cuprindea trectorile Branului, Prahovei i Teleaje
nului.cu oraele de grani Sibiu i Braov.
Pentru a face ca monetria sa s progreseze i
pentru a i spori n chipul acesta veniturile, Vlad a
cutat s. impun monetele btute la Sighioara n
toat regiunea pe care o stpnea. Dint r' o scrisoare
a sa din acest timp cunoatem c Sibienii au lpdeit
ducaii cei vecii i el poruncete Braovenilor deci
i voi s nu mai umblai cu ei, cci de voiu afla pe
cineva c umbl cu ducai vechi, am s fac ru >
(Bogdan, ibid., p. 56).
Ducaii cei vechi de care vorbete Vlad n aceast
scrisoare nu sunt de sigur monete romneti, dei
numele acesta era folosit pe atunci pent ru a desemna
monetele Domnilor munteni. Cci Vlad, care n u era
dect un simplu pretendent pribeag, nu avea i nici
nu putea obine dela Sigismund drept ul de a bate
monete pentru ara Romneasc, unde exista de
fapt un Domn n persoana lui Alexandru I I , care .\
niciun chip n'arfi lsat ca astfel de monet e s intre
n ar. Cu att mai puin ar fi putut Vlad impune
astfel de monete Braovenilor i Sibienilor n locul
vechilor monete regale. Dimpotriv, dup cum rezult
n mod evident i din alte documente dela Vlad
Dracul, prin ducaii vechi se n elege dinarii
ungureti de argint, ce se bteau i circulau n Tran
silvania i a cror valoare era identic cu a duca ilor
munteni.
Faptul c Vlad, n calitate de pzitor al max'giiiei
a impus Sibienilor i Braovenilor monetele btute
n Sighioara, a trebuit sa aib o urmare dezastroas
pentru tnonetriile din aceste dou orae, cari au
fost nevoite din aceast cauz si i rest rng sau
poate chiar s nceteze cu totul activitatea. St area
acestor monetarii ne o arat tui document din
1432, n care Cavalerii teutoni din Severin se plng
c monetriie din Ardeal nu le au adus niciun profit.
(Minea, Principatele romne i fon pratul Sigisi}twnd,
P 217)
La o dat ce nu se poate preciza, Vlad a inten ionat
s i mute monetria din Sighioara la Braov.
Dintr'o scrisoare foarte interesant a lui Antonie,
crnraul lui Vlad, ctre Braoveni, se vede aceast
intenie i impresia rea ce a prochis o orenilor din
Sighioara. Deci au priceput prgarii din Sighi
oara scrie Antonie c vreau s aez haraghia
la voi i au venit la mine i mi au zis aa; Cum s
mui haraghia la Braov i s iai aceast cinste dela
noi i s'o dai Braovenilor? Cnd voevodul se,,afffi
:
la nevoie Braovenii nu l au ngduit, iar noi am
luat aceasta asupra capetelor noastre i acum s
te duci acolo? Aceast ruine n'o vom suferi noi
odat cu capul,iar ce i este voia ta nu i om face,
Eu le am zis aa: Cemi au zis voevodul' aceia voi
face.Ei au zis: Dar noi nu vom lsa fierul din cmar.
Eu le am zis: Voi nu suntei volnici s mi opri i
nimica... {Bogdan, ibid., p. 260).
Se pare c protestul prgarilor din Sighioara a
avut efect i monetria nu a fost mut at la Braov
ci a continuat s funcioneze acolo cel pu in pn la
sfritul anului 1441.
Doi ani n urm, Vlad numai avea monetria din
Sighioara. Dintr'un document al lui lancu Vod
MONE' fEU ROMNIEI
I I T
diu Huniedoara, clin Iunie 1443, rezulta c acest din
urm voia s nfiineze el nsui o monetrie n acest
ora: camarmn monetarwn in Segeswar erigere ei
levare volumus. (Hurmuzaki Iorga, ibid., p. 28).
Ceea ce nsemneaz c monetria lui Vlad nu mai
exista.
Din aceste pu ine date ce le avein asupra activit ii
monetare a Ini Vlad Dracul, ntiu ca pretendent
pribeag n Ardeal i apoi ca Domn al Munteniei,'
putem trage concluzia c el n'a btut niciodat
niom'te romneti, ci dinari ungureti, cari la nceput
tiu circulat. n regiunea transilvan ee i era supus,
iar apui i n Muntenia. l.)e altfel nu H'M. descoperit
pn jicniii nici o nuuiet. rouumease ce i ar putea
fi atribuit.
Acelai lucru l putem spune i despre rivalul su
Alexandru I I . Documentele nu amintesc nimic despre
activitatea s monetar, iar piese cart s i poarte
numele de asemenea nu s'au (usit.
I . BASARAB VOEVOD l VLADISLAV I I
Dei mouetcle strine cuceriser n a patra decad
a veacului al XV lea. pie ele Munteniei, s'au mai fcut
nainte de mijlocul acestui veac dou ncercri de a
se bate manete na ionale.
Prima ncercare se datorete lui Iasarab Voevocl
care era fiul lui Dan I I . Anii lui de domnie nu s'aii
put ut fixa cn preemune pan acum; tim numai
c a fost un predecesor apropiat al ltii Vladislav
I I (14471456). Dela el ne a rmas duca i de tiptil
comun asemntori cti ai lui Radu I I . Pe fa
ti reprezint acutul despicat, avnd n cartierul
ntiu o semilun spre dreapta, deasupra itnui soare
cu ase raze, iar cartierul al doilea fasciat; legenda
este: f nv UACMJU KOK^. Pe revers im coif n
profil spre dreapta, avnd n vrf acvila muntean;
legenda: f iiv KdCdjMua. Execu ia acestor duca i este
lipsit de orice art .
A doua ncercare a fcut o Vladislav I I , alt fiu al
lui Dan I I . Din timpul lui avem un document dela
voevodttl ardelean lancit Vod din Huniedoara, cu
dat a de 24 Oct. 1452, n care se ndeamn Braovenii
a nu primi, ntre alte mouete strine, nici raonetele
Domnului muntean (monetam waywode Transalpi
narum).
Exemplare de astfel de monete iu s'au pstrat
cteva, Ele sunt duca i de aceiai tip ca ai lui Basarab,
dar de o execu ie mult mai ngrijit. Pe fa repre
zint acelai scut, dar semiluna din primai cartier
este ntoars ap re dreapt a; legenda f iw KAAA"CAA
WkKOjA, nik (Ion Vladislav voevod Domn). Pe revers
se afl. obinuitul coif n profil, cu acvila muntean
n vrf, dar n cmpul din dreapt a o sigl, Legenda:
f iw KM^ICJU 1WBA Sturdxs. atribuise aceste monete,
fr niciun motiv serios, lui Vldu (Etym. magn.
t ab. B, V,).
De sigur ns, c aceste ncercri n' an reuit sa
restabileasc monetria na ional.
Sub Dan I I , Alexandru I I i Vlad Dracul pieele
rii au fost cucerite de monetele ungureti, dar
acestea au trebuit n curnd s fac toc asprilor tur
ceti, cci Ungaria i Transilvania au ajuns i ele
repede ntr'o stare economic foarte rea, din cauza
rzboaielor cu Turcii. Asprii acestora erau ns, i ca
titlu metalic i ca valoare de circulaie, superiori mone
telor de argint din rile cretine. De aceea au i ajuns
dup 1450 moneta cea mai cutat nu numai n Mun
tenia, dar i n Transilvania, inundnd pie ele acestor
ri i nlturnd monetele na ionale a cror valoare
sczuse cu totul.
12. MONETRIA MOLDOVEI SUB URMAII
LUI PETRU MUAT
Dup cum monetele lui Vlaicu Vod au servit ca
model pentru ceilali Domni munteni, t ot astfel i
tipul monetelor lui Petra I al Moldovei a fost adoptat
de ctre urmaii si, aproape fr ntrerupere pn.
la tefan cel Mare {T457).
Este interesant de constatat, c toate monetele de
acest tip au mimai legende latineti; astfel n mone
tria Moldovei nu ntlnim obiceiul curios i at t de
mult practicat de ctre Domnii munteni, de a bate n
acelai timp monete cu legende latineti i monete cu
legende slave. Un singur Domn moldovean anterior
lui tefan cel Mare a btut monete cu legende slave ;
acesta a fost Alexandru I I sau Alexandrei, care dup
ce a ocupat incidental tronul n 1448 i 1449, a reuit
n sfrit s aib o domnie mai lung ntre anii 1451
1455
Urmaul lui Petru I, ntemeietorul monetriei
moldoveneti, a fost fratele su Roman I, care ns
n'a domnit dect pu in timp spre sfritul anultii
I
393 i poate nceputul anului 1394, cnd a fost
alungat de alt frate al su tefan I. Acesta s'a
men inut n domnie pn la 1399, dar prin Septemvrie
acelai an a fost ucis. Nu este sigur dac tronul a
fost ocupat din nou de Roman, cci nc n cursul
anului 1399 gsim Domn pe luga, iar n 1400 pe
Alexandru cel Bun.
Se pare c n pu in cunoscuta sa domnie, at t de
scurt i de nesigur, Roman I n' a avut prilejul s
bat monete,
Ct privete monetele lui tefan. I ele sunt de tipul
coinuu moldovenesc i au legende latineti. Un exem
plar din Cabinetul Numismatic al Academiei Romne,
provenind dintr'un tezaur gsit la Marmureni (jud.
Bacu), se nfieaz astfel: Av. f STEPAN WOIOD
Cap de bour cu stea ntre coarne, la dreapta o rozet
(soarele), la stnga semiluna; Rs. MONETA *MOLD *
Scut despicat, n primul cartier fasciat, n al doilea
doua flori de crin puse una sub alta.
Monetele lui tefan I sunt foarte rare i fabricate
din argint de calitate inferioar.
Urmaul lui tefan I a fost Iuga, fiul Iui Roman.
Ca i t at l sau, .el n' a bt ut monete n scurta i
turburata lui domnie. I n orice caz pn acum nu se
cunoate nicio pies care s i poarte numele. Abia
cu Alexandru cel Bun, monetria Moldovei ncepe
iari s lucreze.
1 1 2
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
13. ACTIVITATEA MONETAR A LUI
ALEXANDRU CEL BUN
Domnia ndelungat a lui Alexandru cel Bun.
(14001432), o domnie de pace i linite, de ntins
desvoltare comercial i cultural, se caracterizeaz
i printr'o activitate monetar foarte bogat. Moldova,
care nc pe vremea lui Roman I se ntindea din
munte la mare ncorporeaz suta Alexandru cel Bun
portul Cetatea Alb (vechiul lloncastro al Geiiove
ziloi}, un centru comercial foarte important pentru
transaciile cu t prile ttreti i care asigura un
drum direct i sigur comerului de transit ntre Orient
i Occident,
De alt parte, relaiile comerciale strnse ce se
stabilesc n acest timp nu numai cu Bistria, vechiul
ora ssesc dela grania nordic a Transilvaniei, dar
simia nevoie de numerar de o valoare mai mare pentru
transaciile importante i atunci n lips de monete.
indigene de aur, s'au btut groi ntregi de argint.
De altfel piesele de acest fel ce ni s'au pstrat, dove
desc c erau fabricate dintr'un metal foarte curat i
aveau o grosime respectabil. innd seama c groii
poloni din acel timp nu cntreau mai mult de 2
gr., am putea presupune c groii ntregi ai lui
Alexandru cel Bun urmreau s echivaleze aceste
monete polone.
Dar dela Alexandrii ne au rmas i monete divi
zionare de argint, care sunt jumt i de groi. Ele
au mrimea de 14 mm., n diametru i greutatea de
o gr. 560 gr. 58.
Cum vedem acest Domn moldovean a ntemeiat un
sistem monetar complet i bine organizat, care putea
satisface toate nevoile schimbului.
Ban. dela Alexandra cei Bun
i cu Braovul, care acum ajunsese cel mai nfloritor
ora comercial de acolo, au promovat i mai mult
activitatea economic a rii.
la sfrit LWOTV (Lembergul), marele ora ruteano
german dela grania Poloniei, obinu dela Alexandru
monopolul comerului cu rile din nordul i centrul
Europei, contribuind astfel la o intensificare i mai
mare a des volt arii economice a Moldovei.
Pentru asigurarea acestei desvoltari Alexandru cel
Bun a acordat privilegii comerciale acestor orae.
Ca i cele date de Domnii munteni, despre care am
vorbit mai sus, privilegiile lui Alexandru fixeaz
taxele vamale ce negustorii din oraele amintite
aveau s plteasc n Moldova. .i dup cum era
Gro (ela Alexandru cel Bun
natural, plata acestor taxe se fcea n moneta rii,
i aceasta monet n toate privilegiile poart numele
de 4 gro (grassusj.
Groii Iui Alexandru cel Bun fac parte din
acelai sistem monetar ca t ai lui, Petru simt adic
jumti de groi. Dar pe lng ei gsim i alii
mai mari i mai grei, cari par a fi avut o valoare
dubl. Aceste piese duble au diametrul de 2122
mm., iar greutatea de 1 gr. 982 gr., i pot fi
considerate ca groi ntregi, pe cnd la piesele simple
diametrul nu trece peste 18 mm, ia igreutatea variaz
intre o gr. 98r gr, oS.
Introducerea acestor monete mai mari este cea mai
bun dovad despre avntul ce1 luase comerul. Se
Ban dela Alexandru cel Bun
Este interesant de constatat ns, c alturi de
aceste monete de argint, gsim n timpul lui Alexandru
cel Bun aceleai specii monetare fabricate dintr'un
aliaj compus din puin argint i foarte multa aram.
(Sturdza, Nou descoperiri numismatice, n Anal. Acad.
Rom. VIII (i88S), p. 270 urm.}. Ele au att mrimea
ct i tipurile monetelor de argint.
De sigui mi se poate admite ca alturea de groi,
i de jumt i de groi de argint s fi circulat .i
gToi i jumt i de groi de aram. Aceasta n.r
fi fost o aberaie financiar.
De aceea aa zisele monete de aram ale Iui Ale
xandru trebue considerate tot ca monete de argint.
Dei fabricate dintr'un metal inferior, ele contau n
comer ca monete de argint. Probabil, utr'o anumit
Gro dela Alexandru cel Bun
epoc a domniei sale, Alexandru cel Bun a fost nevoit
s ntrebuineze la fabricarea monetelor un me
tal de un titlu inferior, cum de altfel a fcut i
naintaul su tefan I. Aceast epoca pare a fi fost
la nceputul domniei, cnd starea economic se
resimia de efectele luptelor pentru tron dintre
urmaii lui Petru I, i cnd comerul Moldovei nu
luase nc o desvoltare mai mare. Dup ce situa ia
economic a rii s'a mbuntit, Domnul a putut
bate frumoasele sale monete de argint curat.
Dei numrul pieselor ce ne au rmas dela Ale
xandru cel Bun este destul de mare i prezint variante
foarte numeroase, nu s'au gsit pn acum tezaure
mai mari cu astfel de monete, pe ct vreme, dela
MONETBLB ROMNIEI
113
contimporanul su, Mircea cel Btrn din Muntenia,
se cunosc numeroase t ezaure monetare.
De asemenea este caracteristic, c pe cnd mone
tele Domnilor munteni anteriori sau contimporani,
sunt variate ca tipuri, ale lut Alexandru cel Bun
prezint t oat e acelai tip, tradi ionalul t ip comua
moldovenesc. I nt r' adevr at t groii, ct i piesele
de o jumt at e de gro au totdeauna pe fa
st ema Moldovei; iar pe revers scutul despicat,
n primul cartier fasciat, iar n al doilea cu dou
sau mai multe fiori de crin. Singurele note carac
teristice, prin care se deosibeac de monetele Dom
nilor anteriori, sunt urmtoarele: 1. Florile de
crin sunt stilizate n forma de coroane mici. 2. Scutul
este t imbrat sau de un coif, sau de un cap de bour,
sau de o rozet, sau de o cruce, sau de una ori dou
coroane. 3. Foarte adeseori de o parte sau de cealalt
a scut uluiuneori de amndou pr ile I ui se
afl cteo sigl (A. I. M.T.) o cheie, o cruce, o semi
lun, etc. care sunt sau semne ale diferitelor emisiuni,
sau siglele bnarlor.
Toate monetele lui Alexandru ceL Bun au Legende
latineti: av. f MONE ALEXANDRI (moneta lui
Alexandra); n WD MOLDAVJENSIS (voevodul
moldovean). I n aceast privin , spre deosebire de
monetele nmntene contimporane, constatm pe mo
netele moldovene foarte pu ine legende greite.
Numai stema Moldovei difer uneori, prin faptul c
pe unele capul de bour are rozeta la dreapta ai semi
luna la stnga, pe altele acestea sunt aezate invers.
Ca tehnic monetele lui Alexandru sunt superioare
at t monetelor lui Fet ru I, ct i ale celorlali Domni
ce au urinat dup acesta. I n special piesele de argint
curat rivalizeaz, din acest punct de vedere, nu
numai cu cele din rile vecine, dar i cu cele din
apusul i centrul Europei,
\ ). A. Sturdza atribue lui Alexandru cel Bun i un
alt t ip de monet de argint cu t ot ul strin de moneta
moldoveneasc, i copiat dup tipul unui obol ungu
resc, ce tocmai atunci a fost introdus n monetria
ungureasc de ctre regele. Sigismund,
Pe fa , aceasta monet, eai'e este lipsit de legende,
arc* stema Moldovei, iar pe revers o cruce mare,
avnd n dou cantoane ct e o coroan, n celelalte
dou o stea i o semilun. Modelul unguresc avea pe
fa st ema Ungariei, iar pe revers crucea cu cte o
coroana n. fiecare canton.
Dei nu avem nicio prob, c aceste monete ar fi
fost bt ut e ele Alexandru cel Bun, totui este foarte
probabil c nu sunt posterioare domniei lui. Ele
treime s fi avut rolul de monet mrunt, cum erau
iji monetele cu cruce i anepigrafe btute de Domnii
contimporani ai Munteniei, i poate s fi circulat i
dup moartea lui Alexandru.
nclin a crede c t ot lui Alexandru cel Bun urmeaz
s i se atribue si im alt t ip monetar, care pe faa
are stema Moldovei, iar pe revers o coroan mare
avnd sus i jos cteo rozet. Legenda este f MONBTA
ALESAN rs | MONETA ALES. Atribuisem n alt
part e (cf.Moisl, Mottete vechi rmns ti n Analele Acad,
Rom, XXXVI I I (1915) p. 75) aceast mouet lui
Alexandru I I , dar cum acesta n' a bt ut dect monete
cu legende slave i de tip cu totul deosebit, este
mult mai probabil c tipul monetar de care vorbim
dateaz dela nceputul domniei lui Alexandrii cel
Bun, cnd acesta a bt ut monete de argint de titlu
inferior. Tipul acesta este reprezentat i prin piese
divizionare anepigrafe.
14. URMAII LUI ALEXANDRU CEL BUN
Infloritoarea situa ie economic a Moldovei, creat
de cumpnita i ndelungata domnie a lui Alexandru
cel Bun, nu s'a men inut mult t imp dup moartea lui,
cci luptele pentru tron, ce s'au ncins ntre fiii i
nepo ii marelui Domn, nu erau de natur s asigure
linitea rii, nici s garanteze o desvoltare normal
a posibilitilor ei de desvoltare economic.
Cunoatem monete dela cei mai mul i dintre ur
maii lui Alexandru cel Bun i ele oglindesc, pn la
un punct, situa ia rii din acel timp. I n primul rnd,
cele mai multe sunt fabricate dint r' un metal de cali
tate inferioar (billon), aa c au fost considerate
de numisma i drept monete de aram. De alt
parte, execuia lor reflecteaz lipsa de ndemnare i
graba cu care au fost lucrate. I n sfrit numrul
lor foarte redus i absena lor total n iile ve
cine dovedete nensemnata lor putere de circulaie,
Monetele lui Jlia prezint trei tipuri bine distincte:
1, Tiptd comun moldovenesc, avnd pe fa stema
rii i legenda f ELI AS WOlWODA ; pe revers un
scut despicat, n primul cartier fasciat i n al doilea
cu mai multe flori de crin; legenda este tot f ELI AS
WOlWODA. In dreapta scutului de pe revers se afl
adeseori sigla A, pe care o ntlnim i pe monetele
lui Alexandru cel Bun.
Uneori scutul de pe revers este timbrat de o co
roan sau de un cap de bour; stema rii deasemenea.
Gio de argiut dela Ilia al Moldovei
pe fa a monetei, precum i steaua dintre cornele bouru
lui sunt cteodat nlocuite printr' o coroan.
Din tipul acesta cunoatem piese de un gro i
piese mari iniei, divizionare; acestea din urm sunt
anepigrafe,
2. Tipul cu M are pe fa t ot stema Moldovei i
legenda f ELI AS WOlWODA, dar pe revers un scut
timbrat de o rozet ori de o sigl {A) i n cmp
cu o figur curioas ele forma unui M cu cruce (M).
Legenda este t ot | ELI AS WOlWODA. Nu pot pre
ciza ce reprezint aceast figur, pe care n alt parte
(Monete vechi romne ti n Analele Academiei Romne
XXXVI I I p. 73) am considerat o drept prapur sau
steag ostesc. Bac este o simpl sigl, atunci am
putea o considera ca ini iala numelui Moldovei,
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
3. Tipul cu cavalerul lituan. Vii t ip monetar cu
totul neobinuit este cel ce are pe fa n loe de stema
Moldovei, emblema lituaniei. Monete din acest tip
?e ntlnesc numai n vremea lui Ilia. Ele se pre
zint;! astfel:
Av. Clre n galop, innd n mna dreapt o
spada n atitudine de atac; legenda f ELI AS WOI~
WODA.
Rs, Aceeai reprezentare ca i la tipul precedent,
adic un scut avnd n cmp figura M i legenda
t ELI A S WOIWODA.
Nu ncape nici o ndoial, c figura de pe fa imit
clreul din stema lituaniei, att de frecvent n
monetria polon. Kumai c pe monetele lui IKa
acest clre este executat cu atta nendemnate
n special forma coifuluinct 1a fcut pe D. A.
Sturdza s cread ca este e un lup, sau un cine, sau
un urs clare, innd 111 dreapta o spad {Etym.
niagt. cuv. Ban).
Caracteristic pentru acest tip monetar moldovenesc
este faptul c nu poart stema Moldovei i nici un
alt senin care s indice tipul moldovenesc, dect cel
mislt figura de pe revers, care ar putea fi iniiala
numelui Moldovei.
and seam de acestea, ca i de faptul c mo
netek de acest tip sunt fabricate din billon i
executate cu mare nendemnare, suntem n drept
si credem, c au fast btute n. timpul cnd Ilia,
Izgonit din scaunul Moldovei, ncerca cu oti
strine, compuse mai ales din Lituani, s
ctige domnia. Pentru plata acestor oti va fi
bitul el groiek cu stema lituaniei.
Dac. ipoti&za aceasta este adevrat, atunci ar
wrma^c aceste mouete au fost btute n toamna
anului 1434 ori n primvara anului 1435,
c n d
Ha?
a fcut ultima sa invazie n Moldova, care s'a termi
nst a: pae*a ncheiat ntre el i fratele su tefan I I .
Prima serie are pe fa stema Moldovei i legenda
t STBFA .WOIWODA ; iar pe revers scutul despicat,
n primul cartier fasciat, n al doilea cu apte flori
de crin i legenda f MOLDA VlENSIS. La dreapta
sau la stnga scutului se afl o sigl (o cheie, o liter,
o floare de crin). La cteva exemplare scutul de pe
revers este timbrat de o coroan i are n primul
cartier o ramur, iar al doilea cartier este fasciat.
Seria a doua are pe fa deasemenea stema Mol
dovei, iar legenda este f MONE.STEFA . WOIWOD
moneta lui tefan Voivod.) sau numai j MO. STEFA .
WOIWODA. Reversul este la fel i cu aceleai sigle
ca la seria precedent.
De sigur, nu se poate spune care din aceste monete
sunt din prima i care din. a doua domnie a lui tefan
I I ; ele sunt parte de argint bun, parte de billon,
Monetela din domnia comun a lui Ilia i tefan II.
Ni s'au pstrat i cteva piese care dateaz din timpul
cnd cei doi frai rivali, mpcndu se, au domnit
mpreun asupra Moldovei (14351443). Ble sunt
de tipul comun moldovenesc i fabricate dintr' un
argint destul de bun.
Pe fa poart stema Moldovei i legenda f ELI AS
WOIWODA; pe revers un scut despicat, timbrat de
o coroan, avnd primul cartier fasciat, al doilea cu
7 flori de crin n forma de coroane; legenda este
t STEFAN.VS W0IW0D.1* dreapt a scutului o sigl.
Dei monetele lui Ilia i ale Iui tefan I I sunt
foarte rare, cele din timpul domniei comune sunt
cu mult mai rare i trec drept piesele cele mai in
teresante ale monetriei romneti. Ele n u pot fi
comparate dect cu exemplarele, de asemenea extrem
de rare, din Muntenia, care au pe fa mrnele lui
R a d u l , iar pe revers al lui Vladslav. Vor,, fi
amintind i acestea din urm o domnie comuna,
necunoscut pn acum?
Monetele lui Roman II. Urmaul lui tefan I I
nepotul su Roman I I , ne a lsat i el o serie de
Gro de argint dea IKa
_ Manelele lui tefan II sunt foarte greu de identi
ficat, cci nu s'a descoperit pn acum nici un tezaur
care s& ne dea vre a indicaie precis asupra lor
Dup legende, iari, nu pot fi determinate cu sigu
ran, ca pot fi atribuite i lui tefan cel Mare
Probabil, din aceste cauze D. A. Sturdza n'a pus pe
tefan II m rndul Domnilor cari au btut monete
Ui toate acestea cred c se pot atribui acestui
Domn ca multa probabilitate dou serii de monete
care ca tehmc se aseamn perfect cu monetele de
top comun ale "fratelui su Ilia i a acela timp
au f! sigle ce k ntlnim numai pe monetele acestuia
s pe
a
k tatlui lor, Alexandru cel Bun
Cele dou serii de care vorbim nu se deosibesc
intre ele dect prin forma legendei.
Gro dela Roman I I
monete, dei n'a ocupat tronul dect un an de zile"
4
Ele sunt toate de tipul comun, i
s e
caracterizeaz
prin faptul ca au pe revers, n cartierul al doilea al
scutului, un cap de bour.
Ele se nfieaz deci astfel'
t'\ vfjH
T
ni *M*N. Stema Moldovei;
Rs tWAIWODAMOL Scut despicat, n primul
carter fasuat n al doilea un cap de bour
P
S
m t
fabncate dna bulon. Exist i cuprind piese divizionare.
iX A. Sturdza considera aceste monete ca fiind ale
nJTT f * ^ ^ ^ istorice i tehnica
monetara ne ndeamn s le atribuim lui Roman I I
i monetele acestm Domn sunt foarte rare
c
" j
B
J&** II P^int
P
e revers tipuri
cu totul particulare:
t t I l s c u t a v a d
^ ?
ROMANI CI
buzdugan i o spad, aezate alturea perpendicular;
sau dou spade ncruciate. Ele sunt parte de argint,
parte de billon i att n form de groi, ct i de
monete divizionare anepigrafe.
Seria ntia are pe fa stema Moldovei i legenda
f BOGDAM (sic) VOIE VOD; iar pe revers un
scut timbrat de o sigl (JV) i avnd n dreapta un
buzdugan i n stnga o spad, legenda este f WD
MOLDAVJENSI, (sic) iar lng scut sigla / .
Seria a doua are pe fa tot stema rii, dar le
genda ncepe cu j MONE... Pe revers rai scut tim
Gro deln Bogdan I I
bra de o sigl (G. M) sau o coroan i avnd n
cmp dou spade ncruciate. Legenda: "f WAW..
DD MOL. Caracteristica moiietelor din aceast serie
sunt legendele greite i pe fa .i pe revers.
fpi inonetele lui Bogdan sunt de o extrem raritate,
Sturdza atribuise aceste moiu te lui Bogdan I,
dar dup cum am dovedit n alt parte, acesta n'a
bt ut monete.
Manetele lui Alexandru II dei sunt de tipul comun
moldovenesc, se deosibesc ns cu totul de ale contim
poranilor si prin faptul c au legende slave. O alt
caracteristic a lor este c legendele cuprind i nu
uu. le immetei: gro .
Nu putem explica acest fenomen neobinuit pn
acum n monctriii moldoveneasc i care nu apare
dect mai trziu. Treime s admitem c ele au fost
emise ca o propagand printre boieri n favoarea
acestui venic candidat la domnie. Deoarece majo
ritatea boierilor moldoveni tiau citi mai ales lite
rele slave, pe ct vreme cele latineti nu le cunoteau
dec&t puini, partizanii Ini Alexandrei au crezut mai
nimerit a i pun pe monete numele cu caractere slave,
Aceste monete, care sunt n cea mai mare parte
de billon, prezint pe fa stema Moldovei i legenda:
f rpom MttiAii&fM, iar pe revers scutul despicat,
timbrat de v.n M i avnd primul cartier fasciat, al
doilea cu 5 flori de crin. legenda: K<MK<VIA
Pe lng groi mai exist i monete divizionare.
15, ARON
Dup ce n anul 1455 Petru Aron ajunge, n urma
mor ii lui Alexandrei, Domn al Moldovei, n
cearc s mbunteasc situaia economic a rii,
dnd un nou avnt comerului cu rile vecine.
Astfel el nnoiete Braovenilor privilegiul comer
cial dat de predecesorii si, i fiindc negustorii din
Braov nu se grbir s vin n Moldova, unde de
at t a vreme nu mai exista siguran pentru ei, Petru
i chiarn din nou n amil urmtor. n acela timp
Domnii se adreseaz i negustorilor din I,wow (I*em
berg) promindu le mari avantagii dac vor relua co
merul cu Moldova. Ca s i asigure pe deplin, el d ace
stora n August 1546 privilegiul cel mare , prin care
taxele vamale erau reduse simitor, iar anumite vmi
mpovrtoare pentru comerul liovean erau des
fiinate.
Este foarte greu de crezut, ca ncercarea lui Petru
de a ridica starea economic a Moldovei a dat vreun
rezultat satisfctor, cci chiar n acela an (1456)
el nclin ara Turcilor, nlesnind astfel n mod in
direct stabilirea monopolului comercial turcesc n
Gro dela Pet ru Aron
Marea Neagr, int pe care ncep s o Urmreasc
Turcii mai ales acum dup ce izbutiser s cuce
reasc Con stantinopolul.
Toate taxele vamale prevzute n privilegiile lui
Petru Aron urmau s se plteasc n groi, moneta
naional moldoveneasc, i numai negustorii cari se
duceau * ia Ttari i cei ce veneau din Basarabia
(Muntenia) pltiau taxele n ruble de argint, Aceste
ruble 1111 erau pe vremea aceea monete propriu zise,
ci buci de argint, cari se socoteau cu cntarul.
Nu avem informaii mat precise asupra groilor
moldoveni din timpul lui Petru Aron; cred ns c
lui trebue s i atribuim piesele de argint ce pn
acum au fost considerate drept monetele lui Petru
Rare
1
). innd seam de evoluia monetriei mol
doveneti, rezult c Rare nu a btut monete, iar de
alt parte stilul i tehnica monetelor ce i s'au atribuit
lui se potrivesc mai bine pentru epoca lui Petru Aron.
Comparnd aceste monete cu ale lui tefan cel Mare,
urmaul lui Petru Aron, constatm o asemnare per
fect att n privina formei literelor i a cercurilor
perlate, ct i n privina execuiei lor tehnice.
Astfel, pn la proba contrarie, persist a crede c
aceste piese trebue atribuite lui Petru Aron, nu M
Petru Rare.
De altfel groii acetia prezint un tip parti
cular, care cu oarecari modificri, a fost adoptat i
de urmaul lui Petru Aron, tefan cel Mare:
Av t PEl^RVS VOIDVODA Stema Moldovei;
Rs. f MONETA MOLDAVIE Scut timbrat de o
coroan i avnd n cmp o cruce ancorat. De o parte
i de ceailalt a scutului se afl siglele: D. R.
Afar de groi ni s'au pstrat dela acest Domn'
i monete divizionare de argint, care au aceleai tipuri,
dar sunt mai mici i anepigrafe.
Monetele lui Petru Aron sunt foarte rare i nu s'au
gsit pn acum dect incidental.
) Cf. D. A. Sturdza, Etym. magii, cuvntul him (tab.
B. flg. 16).
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
16. ACTIVITATEA MONETAR A LUI TEFAN
CEI, MARE
In lunga domnie a lui tefan cel Mare, pe urma
ntinselor reaiuni comerciale ale Moldovei cu rile
vecine, traficul mare i mrunt de mrfuri i produse
a sporit enorm, producnd o circulaie prodigioas
a bogiilor.
In 1457 Domnul invit pe negustorii din Braov
s continue comerul cu Moldova, iar n anul urmtor
le d un privilegiu comercial foarte avantajos. Dup
o rozet deasupra scutului i o sigla la o margine a
lui (Sturdza, Etym. magn, I I I cuv. ban, t ab. B 910).
Dat fiind c dinarii ungureti cari prezint acest
tip n'au circulat dect pn ti anul M57, primul an
de domnie al lui tefan cel Mare, s' ar putea emite
ipoteza, c piesele cu cruce dubl sunt cele dinti
monete btute de acest Domn moldovean.
Monetelc de tip nou muntean au pe fa t ot stema
Moldovei i legenda +MONETA MOLDAVIE; iar
pe revers un scut despicat, avnd n primul cartier
o cruce deasupra unei rozete, iar cartierul al doilea
Ban dela. tefan cel Ilare
civa ani, la 1460, el confirm i negustorilor din
Lwow (Lemberg) vechiul privilegiu. In sfrit n 1465
el cucerete Chilia anexnd la Moldova din nou acest
port important dela gurile Dunrii, dup ce avea
Cetatea Alb la mare. Astfel Moldova ctig o si
tuaie comercial preponderent n nordul Mrii
Negre.
Banii btu i de tefan cel Mare nu sunt uor de
identificat. Este foarte curios c dela un Domn att
de important i care a lsat un numr att de mare
de monumente de tot felul, nu s"a gsit pn acum
niciun tezaur monetar, care s i fixeze cu deplin
siguran raonetele. i este tot att de curios, cum
de nu exista n analele sau cronicile contemporane
nici o amintire relativa la monete, att n vremea lui
tefan cel Mare, ct i a celorlali Domni moldoveni.
Astfel suntem nevoii s recurgem pentru identifi
carea jiionetelor acestui mare Domn, la dovezile ce
le putem scoate din studiul pieselor ce au fost gsite
izolat i care tocmai pentru aceasta nu pot fi absolut
sigure.
Ani vzut c Petru Aron, naintaul lui tefan cel
Mare, a introdus n monetria moldoveneasc un tip
nou: scutul ncoronat avnd n cmp o cruce ancorat.
Acest tip 1a mprumutat dela o serie de dinari ungu
reti contimporani (Rethy Corpus nmmnorum Hun
gariale Xr. 190 A tab. 13).
tefan, cel ifare pe lng acest tip, mai introduce
nul mprumut it dela ultimii ducai munteni,
btui de Vladislav I I (14471456).
Primul tip este caracterizat printr'o cruce dubl
pusa n scutul de pe revers, i deci l vom numi:
tipul cu crucea dubl; al doilea este caracterizat
priatr'un scut alctuit la fel ca cel de pe monetele
nrontene mai noui, i deci l vom numi: tipul nou
muntean,
Monetele cu cruce dubl se prezint astfel: av.
f MONETA MOLDAVie. Stema Moldovei; rs.
* STEFANUS VOIEVoda. Scut avnd n cmp o
cruce dubl ancorat.
Pe lng monetele cu legenda, acest tip are i piese
anepigrafe mai mici. Ele sunt de dou specii: unele
jumt i i altele sferturi. Ele au uneori, pe revers,
Ban dela tefan cel Mare
fasciat; legenda: +STEFANVS VOIEVOD A.
i acest tip are piese anepigraf e, cu o cruce deasupra
scutului de pe revers i o sigl la marginea lui. (Sturdza
l. c B. 13).
De sigur c tefan a avut ocazia s cunoasc mo
nete muntene de acest tip n timpul cnd a petrecut
ca refugiat la curtea lui Vlad epe. Va fi gsit el
unele exemplare i mai trziu cnd a cucerit Mun
tenia dela Radu cel Frumos {1474) i va fi adoptat
tipul lor?
i va fi btut el monetele moldoveneti cu acest
tip pentru ca s le poat introduce cu uurin i n
Muntenia cucerit i obinuit cu acest tip monetar
Iat chestiuni la cari n starea actual a cunotin elor
nu se poate rspunde.
Monetele lui tefan cel Mare se deosibesc de vechile
monete moldoveneti i prin faptul c le sunt in
ferioare i ca mrime i ca greutate.
De altfel nc Petru Aron n'a mai pst rat mrimea
obinuit a groilor moldoveni (20 mm. n diametru),
ci a btut groi de dimensiunea dinarilor (1617 mm.).
Sub tefan cel Mare dimensiunea lor se reduce i
mai mult: au abia 14 mm. n diametru. I n acMmbj
argintul din care sunt fcui este de calitate foarte
Bau dela tefan, cel I lare
bun, iar modul cum sunt executai i pune printre
cele mai artistice monete romneti,
Dac inem seam de faptul c dela Pet ru Aron
mrimea i greutatea groilor moldoveni ;
J
au redus,
i c tipul lor s
J
a apropiat tot mai' mult de acela ai
dinarilor ungureti sau munteni (4du'caii munteni
ncepnd cu ai lui Radu I Basarab sunt echivaleni
cu dinarii ungureti), suntem n drept s" credem c
Domnii Moldovei au urmrit ca i cei ai rii Rom
neti, s pun de acotd groii cu dinarii ungureti,
pentru a nlesni transaciile comerciale cu oraele
sseti din Transilvania.
ROMNIEI
Folosul acestei reforme monetare s'a vzut desigur
n epoca din urm a domniei lui tefan cei Mare,
cnd dup cderea Chiliei i Cet ii Albe n minile
Turcilor, comer ul pe rnare a deczut, iar n urma
conflictelor continue cu Polonii rela iile cu Iviovul
au slbit i ele cu totul, I n aceste mprejurri negoul
cu Braovul i cu Bistri a a devenit foarte activ, fa
vorizat de sigur i de egalizarea groilor moldoveni
cu dinarii ardeleni.
17. B0G3:>AN I I I l TEFNI A
Nici monetele primilor doi urmai ai lui tefan
cel Mare, Bogdan I I I i tefni , nu pot fi identificate
cu siguran , deoarece ne lipsesc mijloacele necesare,
iar tezaurele cunoscute nu pot da nici o indica ie n
acest sens. Pent ru identificarea lor, trebue s ne mul
umim deocamdat cu elementele ce le poate oferi
studiul comparativ cu celelalte monete romneti i
strine.
l>e altfel se pare c activitatea monetriei moldo
veneti n timpul lor a fost nensemnat. Turcii aca
parnd t rept at comer ul Mrii Negre, au nlt urat cu
t ot ul monetele moldoveneti din tranzac iile mai mari
i le au nlocuit cu asprii lor de argint. Vapt ul acesta
a contribuit de sigur la reducerea stocurilor de mo
nete ce urmau s se bat n atelierul din Suceava.
De alt parte, politica economic pe care cei doi
Domni au dus o fa de Polonia, a fcut ca i re
la iile comerciale cu aceast ar a se reduc foarte
mult, i astfel s se restrng i din aceast cauz
cant it at ea do monere. In sfrit i n comer ul cu ora
ele sseti din Transilvania, care era mai activ, se n
t rebuin au acum mai mult asprii turceti, ceea ce
fcea iari inut il o activitate mai ntins a mone
triei moldoveneti.
Toate aceste mprejurri arat ca monetele btute
de Bogdan I I I i tefni nil puteau avea dect o
circula ie foarte redus i o valoare comercial ne
nsemnat.
Piesele ce ni s'ati pst rat dela aceti Domni con
t inu aceast st are de lucruri, cci dei ar trebui s
Gro cla Bogdan I I I
fie tle argint, ele sunt n realitate de aram i aco
perite numai cu o foaie sub ire de argint. Ca mrime
aceste monete se apropie de groii vechi moldove
neti dela premergtorii Iui tefan cel Mare. Ca tip
sunt identice cu monetele acestuia care axi pe revers
crucea dubl. Legendele lor sunt totdeauna slave.
Monetele lui Bogdan I I I se prezint, astfel: Av
f nv lorvvui KOfKOAd roe Stema Moldovei; rs )
m>XA, iieiMAii MCu\,A,<iiicK*it Scut avnd n cmp o
cruce dubl. (Inscrip ia de pe avers se ntrerupe la
t oat e n mijlocii cuvntului r^noAJp care se con
tinu apoi pe revers. Pe lng piese mari exist
i nuci anepigrafe.
Monetele lui tefni sunt la fel cu ale lui Bogdan
I I I , cu singura deosebire c stema Moldovei de pe
avers este pus utr'un scut. Av. f iw cr($Mh\
i!OsdA<i * rocno Scut cu stema Moldovei; rs,
fi,At * Urtwn MWAAKCKOH Scut avnd n cmp
o cruce dubl (fig. 2}. i aci cuvntul rocii
r
Vji
este pus parte pe avers, parte pe revers. De ase
menea exist i piese mici anepigrafe.
At t D, A. Sturdza ct i al i numisma i au emis
prerea c i Petru Rare i tefan Lcust au btut
Bau dela tefn
monete. Nimic nu poate ndrept i aceast prere.
Cci, mai nti, nu avem piese pe care s le putem
atribui cu siguran acestor Domni, iar apoi situa ia
economic i financiar a Moldovei eTa atunci de
aa natur, nct nu permitea baterea de rnouete
proprii.
Muntenia ajunsese nc mai dinainte ntr'o situa ie
identic, i de aceea acolo activitatea monetriei na
ionale ncetase dup ntia jumtate a veacului XV.
Iar Transilvaniei i s'a creat o soart asemntoare,
dup ce uicii au cucerit Ungaria (1526}. Ccd
sultanul Soliman I I ocup i cetatea Tghina dela
Petru Rare (1538), noi Romnii eram de toate
pr ile nconjurai de Turci i de Ttari, aa ca sul
tanii pot s nu ne rnai respecte nici autonomia poli
tic, nici pe cea economic, Urmarea din punct de
vedere monetar a fost c orice activitate monetar
a ncetat.
I n astfel de mprejurri monetele turceti an putut
cuceri n mod definitiv pieele noastre. Un document
dela regele unguresc Vladislav I I arat, c nc pe la
dela tefni.
1505 asprii turceti deveniser moneta curent n
comerul dintre cele trei ri romneti, i cnd regele
a cutat s i nlture din Transilvania, Braovenii i
Sibienii au protestat, sus innd c n cazul acesta
comerul lor cu Muntenia i Moldova ar nceta i ei
ar srci
1
) ,
*) Moisil Const., Contribuiwti la istoria monetrie vechi
romne ti, n Buletinul Soeiet. Numism. Rom. (1415) P. *6
urm.
BNCICI.OPEDTA ROMNIEI
16. MONETEU DIN TRANSILVANIA I BANAT
Voevodatul romnesc al Transilvaniei, de i a fost
cucerit de regii Ungariei prin veacul al Xll lea, i a
pstrat totui o situaie politic autonom, iar din
punct de vedere economic n'a avut legturi cu Un
garia dect mult mai trziu. De aceea monetele
regilor arpadieni n'au circulat n Transilvania dect
n numr foarte redus i niciun tezaur de astfel
de monete nu s'a gsit pn acum n pmntul
acestei ri.
De altfel, situaia monetar a Ungariei a fost att
de rea n veacurile XII i XIII, nct chiar acolo
s'au introdus monete strine, ca dinarii de ?riesach,
despre care am amintit mai sus, sau pfenigii de
Viena i ai episcopului de Salzburg. Astfel de monete
au circulat i n Transilvania i n Banat, unde s'au
gsit n cantiti mari.
Dup marea nvlire a Ttarilor din 1241 ncep
s intre n Transilvania i Banat dinarii banali, b
tui de banii Slavoniei i ei rmn, pentru mult
vreme, moneta curent n aceste provincii. Aceti
dinari au fost apoi imitai i de regii Ungariei i
aceste imitaii s'au numit banali regali (banales re~
gale ), nume care dovedete n mod evident sensul
de moneta pe care l primise cuvntul banal
sau t ban s.
In acela timp regele Bela IV, a ncercat sa n
fiineze o monetrie n Banat, dnd cavalerilor teu
toni pe care i stabilise acolo n 1S+7, dreptul de
a emite monet. Acetia ns n'au putut face uz
de acest drept, cci n'au stat dect prea puin n
Banat.
^ Abia dup urcarea pe tronul Ungariei a regelui
Carol Robert din dinastia de Anjou, s'a ndreptat
situaia monetar n Transilvania i Banat i mo
neteie au nceput s circule n cantiti mai mari
n aceste provincii.
Caro! Robert a nfiinat o monetrie a Sibiu
(IJ 25) i apoi alta la Cluj, n care se bteau mai
ales dinari dup modelul banilor slavoni {banali
regali), cum i piese divizionare numite oboli. Aceste
monetarii au satisfcut cererile de bani necesare
comerului i transaciilor zilnice din regiunile de
caie vorbim i in parte i din ara Romneasc,
fcnd ca populaia s dispun de numerar sufi
cient.
Dar Carol Robert s'a ngrijit i de monetria
Ungariei i a introdus acolo i monete mai mari.
Astfel el a btut pentru prima oara n Ungaria
monete de aur, numite ftorent, imitate dup cele
din Florena, care aveau ca tip monetar o floare
de crin. D^asemenea a btut i monete mari de
argint, numite gro i care erau imitate dup groii
din Boema.
_ i aceste^ piese noui s'au. introdus n Transilvania
i Banat i de aici au trecut i n Tara Rom
neasc i n Moldova. I n special floienii de aur au
devenit tot mai mult nwmeta preferat n tran
sacule mari din aceste principate, ca i n Tran
silvania i Banat, Numele sub care circulau la noi
era cei de galbeni ungure ti sau prescurtat unghi
Speciile monetare menionate mai sus au circulat
n Transilvania i Banat pn n veacul al XVI lea,
cnd Ungaria, transformat n paalc turcesc, n' a
mai btut moneta.
Cnd n a doua jumtate a veacului al XVIII lea
Domnii rii Romneti i ai Moldovei au nceput
s bat monete proprii, acestea s'ati introdus, priu
mijlocirea comerului, i n, Transilvania i mai
puin n Banat.
Dealtfel, relaiile comerciale nt re aceste ri ro
mneti s'au intensificat n veacurile urmtoare i
din aceast cauz i monetele care se bteau ori
circulau n Transilvania, au intrat i n Principatele
Romne.
Situaia aceasta a durat pn pe la 1500, cnd
din cauza orientrii noui pe care a primit o comerul
nostru dup cucerirea Constantinopolului de Turci,
att monetele romneti ct i cele ungureti au fost
rrxlocuite treptat cu monete turceti,
19. INVAZIA MONEXELOR STRINE
Dup cum se arat mai sus, dona evenimente
petrecute n prima jumtate a veacului al XVI lea
au avut o.influen decisiv pentru soarta rtionet
riilor noastre i pentru circulaia monetar dela noi.
Aceste evenimente au fost: cucerirea Ungariei de
Turci i transformarea ei n paalc (15261541) j
ocuparea cetii Tignina de pe Nistru (XJ38).
Prin aceasta se creaz rilor romneti o situa ie
nou, cci ele sunt acum nconjurate de toate pr ile
de Turci: la Dunre, la Tisa i la Nistru.
.Urmrile acestei situaii s'au produs numaidect:
deoparte Turcii nu mai respect autonomia rilor
noastre, de alt parte ei le subjug din punct de ve
dere economic, monopoliznd t rept at ntreg comer ul
lor de export. Iar de aceast stare de lucruri s'a re
simit n primul rnd circulaia monetar, prin faptul
c s'au introdus la noi n cantit i t ot mai mari mo
netele folosite n comerul turcesc {levantin) care au
cucerit n foarte scurt timp pieele noastre, nlturnd
att monetele naionale, ct i monetele strine ce
intraser prin relaiile comerciale cu rile vecine.
Cele dinti monete strine pe care le a introdus
comerul levantin la noi au fost asprii turce ti, cari
se emiteau n cantiti enorme de ctre atelierele
monetare nfiinate de Turci n regiunile miniere din.
Peninsula Balcanic, regiuni care i n antichitate
au fost centre importante de activitate monetar
Btui din argint bun, avtid dimensiuni mici i o
form rotund neregulat, asprii erau lipsi i de tipuri
monetare i nu aveau dect legende n limba turc
att pe f
a

a
ct i pe revers. Cu t oat e acestea fiind
impuse de comerul levantin, aceste monete s'au
rspndit intr'o msur extraordinar de mare a tot
rsritul Europei, devenind monete de mare circu
laie m rile din basmul Mrii Negre. I,a noi n tot
cursul veacului al XVI lea, socotelile curente se fac
m aspn, chiar cnd sumele sunt exprimate n mo
nete de aur (ducai) ori n monete
m a
r i de argint
(taleri), i
a r
plile efective se fac n. cantitate cores
punztoare de aspri.
ROMNIEI
119
Dar tocmai din cauza expansiunii lor, asprii au n
ceput spre sfritul acestui veac s se depiecieze.
Argintul din care erau bt u i a nceput s fie ame
stecat cu t ot mai mult metal inferior, iar dimensiunile
pieselor a'au redus i ele. Astfel, la un moment dat,
asprii au ajuns s aib valoarea dinarilor ungureti
contemporani, emii de arhiducii austriaci n calitate
de regi ai Ungariei i fabrica i dintr' un argint de
proast calitate. Amndou aceste monete depreciate
au circulat im t imp ca monete mrunte n rile noa
stre i se gsesc adeseori laolalt n depozitele mo
uetare (lela sfritul veacului al XVI lea i prima
jumt at e a veacului al XVH lea,
Tot n acest t imp se introduce Ia noi i o alt
inonet turceasc de argint: paraua, care la nceput
a valorat 3 aspri, iar dup 1670 patru aspri.
I u Moldova au intervenit i alte monete mrunte,
foarte asemnata are cu asprii. Acestea erau aa nu
mi ii denghi bt u i de marii duci de Moscova.
Aveau ca i asprii o form neregulat, dar reprezentau
pe fa pe marele duce clare, iar pe revers aveau
o legenda ruseasc.
Munete de argint mai mari, care s'au introdus la
noi n acest timp, au fost piesele de trei gro ife btute
de regii Poloniei. Iu Moldova i ara Rontneasc
li se spunea polronici, mai trziu cnstande; n Ardeal
purt au numele de dutce.
Cele mai mari mouete de argint introduse la noi
n veacul al XV lea au fost talerii. Cei emii. de mp
ra ii aust riad se numeau taleri imperiali. Mai trziu,
numele acesta s'a dat t ut uror talerilor germani. Spre
sfritul acestui veac au int rat n rile noastre t
lakrii olandezi, cari di 11 cauza tipului de pe revers,
care nJTiHin un leu ridicat n dou labe, se numeau
i lei. Ivi H'UI ncet enit at t de mult la noi, nct
au de:venit mai t rziu moneta noastr na ional. I n
special leul a fost pus n rela ie de valoare cu
paraua, socotindu .se un leu 40 de parale.
Dintre .subdiviziunile talerului au circulat la noi
mai ales orii, cari valorau un sfert de taler.
Ct privete manetele de aur, circulau la noi nc
<U' mult galbenii ungureti, numi i i ughi, i duca ii
vene iei numi i zloi ttre ti sau vineiei de mir.
Ivi mi continuat s circule i n epoca de care ne ocu
pm. Insa nu t ot deauna niouetele de aur erau efective,
d adeseori sub numele lor se nelegea o cant it at e
covosipuiiistoare de mouete de argint. De aceea gsim
n documente expresii ca acestea: o sut de zloi
n aspri, sau o mie de galbeni de bani sau 24
taleri de bani mrun i, etc, Piesele cele mai mici
se numiau bani.
Suinele mari nu se socoteau n piese de aur sau de
argint, ci n 'pungi de cte 500 de piese, sau poveri
de ct e 2000 de piese.
20. ULTI MI &E MONISTE NA IONALE MOL
DOVENETI . FALSI FI CRI MONETARE
l
f
a de invazia at t de mare a mouetelor strine
nminite mai sus, invazie provocat de noua orientare
a comer ului levantin, emiterea de monete na ionale
romaneti devenea o imposibilitate. Ueaceea, nu numai
Domnii rii Romneti, cari ncetaser de mult de
a bate monete proprii, s'an ab inut dela orice ncer
care de a renfiina monetria na ional, dar i Domnii
Moldovei, cari btuser monete pn la 1527 au tre
buit s nceteze activitatea monetar i numai c iva
dintre dnii mai ncearc s emit monete proprii,
dar n cantitate foarte redus. I n schimb, principii
Transilvaniei, cari numai de curnd deveniser vasali
Turcilor i erau mai aproape de Austria, au put ut s
pun n funciune vechile monetarii din Cluj i Sibiu
i s foloseasc i monetria din Baia Mare, afltoare
p; teritoriul Ungariei austriace. Astfel ei continu s
bat monete proprii, cel pu in dela 1538 nainte, n
t ot cursul veacului al XVI ea i al XVII lea.
Pare ns foarte curios c speciile monetare care
se emit de aceti principi sunt mai ales duca i de aur
i taleri de argint i numai rareori i nt r' o msur
redus monete mrunte: dinari i oboli. De alt
parte, circulaia acestor piese pare a fi fost i ea foarte
restrns, cci nu se gsesc dect rar n tezaurele
din rile vecine. Toate acestea ar putea dovedi, '
c rnonetele de aur i de argint ale acestor principi
aveau o circulaie local i seiveau mai uiult s sim
bolizeze autonomia rii sau s tezaurizeze cantit ile
de metal preios ce posedau.
Cci, n realitate, dup cum rezult din documente
i di a descrierile cltorilor, monetele care circulau
n Transilvania erau aceleai monete strine, care
aveau curs i n ara Romneasc i n Moldova.
Domnii moldoveni cari au ncercat s bat rnonet
proprie n veacul al XVI lea sunt urmtorii:
Alexandru Lfu neanu, care n anul 1558 a emis
dinari de argint prost, dup modelul dinarilor un
gureti. Ei prezint pe fa stema Ungariei avnd
Dinar dela Alexandru
n centru blazonul Moldovei; legenda: ALEXANDER
D.G.W.MOI/ .1558 (Alexander dei gratia waiwoda
Moldavie), Pe revers Maica Domnului cu pruncul n
bra e i legenda: PATRONA MOLDAW^e;.
Despot Vod, care n anii 1562 i 1563 a pus bazele
unui ntreg sistem monetar, compus din duca i de
aur, taleri de argint i dinari.
Primii emii au fost dinarii din 1562 i cari au
un tip special: pe fa capul laureat al lui Despot i
legenda PATRONA WdipkWIe): pe revers, ste.ua
Moldovei i legenda; IQHMlK(es) >(&) G(raUa)
WAIVOD'1562.
In anul urmtor s'au bt ut duca ii, talerii i gro
iele. Tipurile lor sunt influen ate de cele austriace:
stema de pe revers att la duca i ct i la taleri este
timbrat ae o acvil bicefal.
Duca ii au pe fa capul ncoronat al Domnito
rului i legenda: HERACLIDIS . DKSPOTE . PA
RI S . PA[TR]I E. [i5]&3 Fe revers un scut scarteat,
avnd n primul cartier un turn, n al 2 lea un pom
120
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
cu tulpina ncolcit de un arpe; n al 3 lea un leu
mergnd spre dreapta i n al 4 lea un pete. Peste tot
{n centru) capul de bour. Scutul este timbrat de o
acvil bicefal ncoronat, legenda: VINDEX . ET .
DEFENSOR . LI BERTATE FATRfie)
Talerii au pe fa bustul Domnitorului, ncoronat
i innd n mna dreapt sabia, n stnga globul
cm'ciger. Legenda: HERACUDIS DESPOTE PA
Dinar dela Despot Vod {1562)
TRIS PATRIE. 1563. Pe revers un scut dublu
scartelat (16 cartiere cu diferite figuri) avnd n
centru stema Moldovei i timbrat de o acvil bicefal.
Legenda: VINDEX . ET . DEFENSOR . LIBERT
I S PATRIE.
In sfrit dinarii de tip unguresc, cari sunt copiai
exact dup dinarii lui Matei Corvimtl i numai n
Talerul lui Despot Vod
legend poaita indicaia c sunt btui de un Domn
moldovean.
Deoarece domnia lui Despot Vod n'a inut dect
doi ani, sistemul sau monetar mi s'a putut nceteni
i n'a fost adoptat de urmaii si.
tefan Totn a a btut t el 1563 i 1564 dinari de
tipul ultimilor dinari ai lui Despot,
Ioan Vod cel Cumplit a btut o specie monetar
Aceea de aram dela Ioan Vod cel Cumplit
cu totul deosebit de cele emise vreodat n Moldova.
Mai nti ea este de aram, n diametrul de 23 mm
i poart numele de aceea. Acest nume este traducerea
turceasc a cuvntului aspru (alb), deci cu totul
nepotrivit pentru o monet de aram. De alta parte
legenda este n limba romn, scris cu litere cirilice
i purtnd data n cifre cirilice. Pe fa se afl capul
Domnitorului i legenda: wtn, 0/ iAR; P
e
revers
stema Moldovei i legenda: ry(jni AAWiAOKdaK'ie; ^
n cmp: 3|n,\ (7081) = 1573. innd seam de iaptul
c monetele acestea au fost emise n anul cnd
Ioan Vod se pregtea de lupt contra Turcilor,
suntem n drept s presupunem c au servit pentm
plata mercenarilor Cazaci pe cari i angajase Domnul
Ducat de aur dela Despot Vod
moldovean. Iar fabricarea lor din aram poate fi
pus n legtur cu monetele ttreti, care erau dfe
acest metal i se ntrebuinau i de Cazaci. Heregrrk,
Moldovei, nseamn mouetria sau bnria Moldovei.
tefan Rzvan. Acest Domn a emis n anul 1595
rnonete de tipul pieselor polone de trei groie. Cum
am vzut mai sus, monetele polone de acest fel cir
culau nc. de mult n rile noastre, deci Rzvan
Vod n'a fcut altceva dect a adaptat tipurile lor
la monetele sale. Pe fa ele an bustul lui Rzvan,
ncoronat, i legenda n romnete i cu u'tere latine
Dinar dela Despot Vod (1563)
amestecate cu cirilice: ST~E~PB(an) BOIBOzI .
MOADOB .; pe revers legenda latinii: GROS.
ARGT | RIPR[RE]G MO I O Ai) ABIA (grossus argen
teus triplex regni Moldavie). Sus, ntr'un cerc dublu,
nsoit de doi trandafiri, stema Moldovei, iar jos
stema monetarului polon Ian Dulski i anul 1595.
Faptul c n 1595 se bat monete moldoveneti cu
tipurile monetelor polone de trei groie, nu este n
Pies de trei groie dela Kzvan Vad
tmplator, ci o dovad nou de predominarea acestor
monete n comerul Moldovei. i spre a i asigura,
i mai deplin dominaia monetar, Polonii au cutat,
ndat ce Ieremia Movil, partizan al lor, a putut
ocupa tronul Moldovei, s i impun n mod formal
folosirea exclusiv a monetelor polone.
ROMNIEI
1 3 1
Deci n actul de confirmare a lui Ieremia Movil
din 1597, cancelarul Zamoisky dup ce i recunoate
dreptul de a bat e monete, i impune ca piesele ce
va emite s fie la fel cu cele poloae (ad instar monetae
Poloniae) i s aib acela t it lu metalic i aceiai
greutate ca i ele, spre a putea fi primite n Polonia
i n celelalte domenii ale regatului polon (Moisil
Const,, Bnria lui Dabija Vod, p. 1).
Conven ia aceasta ne descoper ntru ctva si
t ua ia monetara a Moldovei la sfritul veacului
al XVII lea. Domnii, dei vasali ai Turcilor, nu i
pierduser dreptul monetar, cci altfel Polonii n' ar
fi put ut s 1 recunoasc lui Ieremia Movil, fr a
nemul umi pe Turci. De alt parte, Polonii impu
nnd 'Domnului moldovean s bat n bnria sa
monete polone, asigurau acestora circula ia exclu
siva n Moldova, ca i cum ar fi fost monete na io
nale.
Astfel, sa stabilete n Moldova n mod definitiv
preponderan a monetetor polone, care va dura pn
la sfritul veacului al XVII lea, iar efectele ei s'au
resfrnt si n circula ia monetar din ara Rom
neac i Transilvania, cari au trebuit s adopte i ele
n rela iile comerciale, n mare parte, piesele polone
de trei groie, adic acelea care circulau mai
mult i n Moldova.
21. ANARHIA MONKTAK: PREPONDE
RAN A POLON
Odat cu veacul al XVII lea ncepe at t la noi,
ct i n cele mai ni uite ^ri din centrul i notd estul
Europei o perioad de adevrat anarhie monetar,
dat orit numrului mare de specii monetare puse n
circula ie i falsificrii pe o scar ntins a mo
netelor de mare curs.
nc tlclti nceputul acestui veac se nfiineaz att
Me dulia lui Miiiui Viteazul
n statele Germaniei de Nord, ct i n Polonia, o
mul ime de banani clandestine, numite clocitoare
de hani, care emit t ot felul de monete de mare
circula ie, dar fabricate din argint amestecat cu
foarte mult, aram. Capii acestor state au tolerat
func ionarea lor, cci le aduceau venituri nsemnate,
dar activitatea lor a fost dezastruoas pentru rile
de origin a mofetelor de mare circulaie.
Prima lovitur s'a dat pieselor de trei groie i
or ilor, cai'e veneau din Polonia. Mai multe orae
dela Marea Baltic, supuse Suedezilor (Klbmg, Riga,
etc.) au bt ut cantit i enorme de monete de acestea
din metal inferior i le au introdus n Polonia, n
schimbul monetelor de argint bun, care au fost astfel
scoase din ar. De alt part e, chiar n Polonia s'au
nfiin at monetarii oficiale ca cea din Bromberg
unde se bteau monete din metal inferior; iar prin
oraele de grani s'au nfiin at bnrii clandestine,
care contribuiau i mai mult la ruinarea mone
t ar a Poloniei.
O alt lovitur s'a dat talerilor lei. Acetia fiind
ceva mai uori dect talerii imperiali, au reuit s
ctige, mai ales n comer ul levantin, deci i la
noi, o circulaie considerabil. Atunci au nceput
s fie falsificai pe o scar ntins, mai ales de unii
principi i orae italiene, dar i de monetarii clande
stine engleze, i introdui prin fraud n imperiul
otoman, de unde au trecut mai departe.
Astfel, n tot cursul acestui veac, Romnii au fost
nevoii s socoteasc n dou feluri de monete: bune
i rele, suferind pagube enorme din cauza diferenelor
de curs.
Tot acum se introduce la noi o nou specie monetar:
ilingul. De origine nordic, ilingii s'au rspndit mai
nti n Polonia, odat cu urcarea pe tronul acestui
regat a primului rege din familia de Wasa, Sigismund
I I I (15871633), iar de acolo au trecut n Moldova,
fiind folosii ca monete mrunte, bani. Dup numele
lor polon (i szelag, Moldovenii le au spus ali.
Tocmai fiindc erau foarte cuta i ca n:onete m
runte, ilingii au fost i ei falsificai pe o scar ntins
i apoi introdui n Polonia. In afar de oraele sue
deze, aceste monete au fost falsificate n mari canti
t i i n Moldova, unde exista de asemenea o b
nrie clandestin chiar n Suceava, capitala rii.
De altfel informaiile istorice ne descoper, c n
Moldova se falsificau bani poloni nc dela nceputul
veacului al XVI lea, cnd monetria oficial a Mol
dovei ncetase de a mai funciona n mod regulat.
Un act din 1526, dat de regele polon Sigismund I,
interzice introducerea n Polonia a monetelor falsi
ficate n Moldova, monete care era\ i btute dup
modelul celor polone, cci prin importul lor se cau
zeaz mari pagube statului. Poate i spre a mpiedeca
emiterea de astfel de monete false, Polonii au impus
lui Ieremia Movil sa adopte n mod oficial monetele
polone i s bat piese identice, i ca titlu metalic i
ca greutate i ca tip, cu cele polone. Cu t oat e acestea,
se pare c operaiunea falsificrii a continuat, cci
n 1620, cnd domnea Alexandru Ilia n Moldova,
Polonii se plng Por ii c acesta permite s se fabrice
bani poloni fali n ara lui.
Dar patruzeci de ani mai trziu, n timpul lui Da
bija Voda (16611664) i a urmailor si pn la
1668, avem tiri sigure despre existen a unei bnrii
clandestine n Suceava, organizata, se pare, de spe
cialiti din serviciul statului polon i autorizat de
Domn, bnrie care a emis milioane de ilingi fali
poloni, suedezi i germani, pe cari i a exportat n
Polonia. Lipsa de monet mrunt suficient a fcut
ca aceti ilingi fali s fie foarte bine primi i de
1 2 2
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
populaia polon i iituana, care a pltit cu monete
de aur i de argint aceste piese
L
).
Dar o astfel de monetrie pare a fi existat i n ara
Romneasc, la mnstirea Snagov, lng Bucu
reti, unde s'au gsit de curnd fragmente de
tabl de aram cu impresiuni monetare
2
). Tot n
aceast monetrie s'au btut probabil i ultimele
Dinar deta lliliaeu Vod Radul (165S)
monete naionale muntene: dinarii lui Mihnea Vod
Radul din 165S, Acetia au pe fa bustul Domnului
cu coroan pe cap i sceptru n mna dreapt i
legenda: IO MICHAKL RAD(ohts) D(ei) G(raia)
Vhfachie) Transalpine) VR(inceps) n cmp
data 1658; iar pe revers o acvil bicefala i legenda:
SI DEVS KOBISCVM QVIS CO(ntra) 'NO(s).
Xu trebue s uitam, c la noi intrau i multe mo
nete false bani ri din imperiul turcesc. Pe
lng leii olandezi de metal inferior, s'au introdus
aa numiii luigini francezi de 5 bani, btu i la Mo
naco i numii turcete iimini: apoi taleri turceti
(gra ii) falsificai la Genova.
Ungaria, ocupat de Turci, era deasemenea n
acest timp un mare centru de falsificri monetare.
Aici se fabricau n special monetele mrunte austriace,
care aveau mare cutare i care treceau n cantiti
mari la noi, constituind aa numiii hani.
Prin introducerea attor specii noui de monete,
bis ne i rele, care s'au adugat speciilor care circulau
xic din veacul al XYI lea la noi, circulaia monetar
s'a. complicat foarte mult, socotelile i schimbul se fceau
cu mare greutate, iar diferenele de valut pricinuiau
pagube nsemnate tuturor. In astfe de condiii era na
tural s se recurg la tot felul de fraude, care constau
mai ales n tierea marginelor moneteloT de aur i
de argint, spre a se lua o parte din metalul preios
t deci la scderea valorii metalice a pieselor bune.
In acela timp a luat un mare avnt i meseria
speculanilor asupra schimbului i valutei, a zarafilor
cari din operaiile de acest fel realizau beneficii
importante.
22. ANARHIA MONETAR: PREPONDE.
RAX A AUSTRIAC
Dup ce Austria a cucerit dela Turci Ungaria i
Transilvania (1690), monetele ei s'au introdus n mod
definitiv n aceste ri, alungnd pe toate cele de alt
'} Hoisil Const., Bnria lui Dahija Vod n Buletinul
Socsetii Xumtsmatice Romine S1T {191.5) p. 5 t urm.
P. P. Panaitescu, Date noi despre falsificri dt mnate polone
in Moldova, tot acolo XXVIIXXIX (1932
r
934).
*) D l Dinu Rosetti fcnd acolo spturi a dat de res
turile unui atelier monetar.
provenien; n acela timp, ele au trecut n cantit i
tot mai mari i n principatele vecine. Prin aceasta s' a
pus capt anarhiei monetare din provinciile supuse
Austriei i s'a limitat numai la aceste din urm
dou principate romneti.
Expansiunea monetelor austriace a fost favorizat
de faptul c Polonia era n acest timp n complet
decaden monetar, deoarece regii din dinastia
saxon, 'August I I i August I I I , cari au domnit
n aceast ar cea mai mare parte din veacul al
XVIir lea, 'n'au emis dect prea pu ine monete
polone, i au introdus monetele saxone, iar dup ce
Polonia a fost desmenibrat {1794), ea a ncetat CM
totul orice activitate monetara.
De alt parte, Austria anexnd ia. nceputul acestui
veac rile de Jos, a beneficiat de monetriile lor,
care emiteau monete de mare circulaie: ducaii i
talerii olandezi i le a utilizat n folosul ei.
Toate aceste mprejurri au contribuit ca ara
Romneasc i Moldova s cad sub dominaia mo
netar austriac, pe msur ce i comerul lor cdea
tot mai mult sub influena Austriei,
Cele mai nsemnate monete austriace care au cir
culat n veacul al XVIII lea i n prima 'jumtate a
veacului al XlX lea n aceste dou principate sunt
urmtoarele: ducaii de aur imperiali i olandezi, ele
valoare egal; dar cei dinti se bteau i n piese
mari de 2, 5 i 10 duca inumi i leficari se
foloseau mai ales pentru salbe.
Dintre piesele divizionare de argint cele mai cu
tate erau sfanii (Zwanziger) de 20 creiari, cari a u
i devenit moneta curent n rile noastre.
Dar pe lng monetele austriace au intrat xi ace#fe
epoc i numeroase specii de monete turceti, a cror
circulaie era mult mai redus ns. Printre ele citm
urmtoarele monete de aur: hairgkieaua de 40 lei
i subdiviziunile ei de jn i 10 lei; mahmudeaua, care
era de dou feluri, moale (42 iei) i tare (37 lei); fun
ducul (22 lei); stambohil (16 lei); misirul (15 lei) ;
nisfieaua {12 lei) i rubiaua (5 lei 35 parale). Iar de
arn'nt. piastrul, care la nceput fusese identic cu
talerul spaniot, dar s'a devalorizat repede din cauza
metalului inferior din care s'a btut. Numele lui
vine dela coloanele pilatrii ce susineau stema
Spaniei de pe reversul talerilor spanioli. Apoi icosarul,
pies de 14 lei; irecliul la fel; ricalul (13 lei); ims
lucid (8 lei i 8 parale) etc.
x
) .
In sfrit s'au mai introdus i monete ruseti, din
care ns numai rublele de argint aveau o circulaie
mai ntins.
Aceste monete strine, n numr att de mare i de
valori att de diferite, provocau dificulti imense tiu
numai n socotelile negustorilor, dar i n ale vistieriei.
Iar, de alt parte, prezentau diferene de curs foarte
mari, nct specula ce se fcea cu schimbul lor nu
cunotea nici o margine. Fluctuaiile cursului erau cu
att mai pronunate i mai numeroase, cu. ct nu de
pindeau numai de bursele din capitalele rilor, ci i
de cele din oraele de provincie, care aveau o micare
Se n eleg leii vechi de cte 40 parale.
123
comercial mai activ, erau. punct e vamale sau sta
iuni de export.
Spre a pune oarecare ordine n acest haos monetar,
guvernele rii Romneti i Moldovei s'au vzut
nevoite s fixeze cursuri oficiale pentru schimbul
t ut uror monetelor, at t n capitalele rilor, ct i
n jude e. Dar acest cura oficial era inut n seam
numai n raporturile cu vistieria statului. Pentru
transac iile ntre particulari era cursul pieii i> pe
eare 1 stabileau marii zarafi i marii negustori.
Lupta mire diferitele monete .se agrava n timpul
ocupa iilor militari.' ruseti ii austria.ee, care au fost
destul de numeroase i de ndelungate at t n veacul
al XVIII leix, ct i hi prima jumtate a veacului
al XlX lea, Comandan ii militari cutau de o parte
s favorizeze monetele rilor lor, de alt parte s
nlesneasc n gradul cel mai nalt schimbul, spre a
put ea ob ine ct mai uor i mai repede furniturile de
care aveau nevoie. I u astfel de ocazii npasta
cdea totdeauna asupra monetclor turceti, care
erau oprite de a mai circula sub diferite pretexte,
iar prin aceasta at t vistieriile Principatelor, ct i
de intorii de monete turceti, sufereau pagube mari.
I u schimb, mouetele austriace fiind mouete de
mare circula ie i de valoare interna ional, erau
folosite chiar de armatele ruseti i se impuneau tot
mai mult n cele dou principate.
Astfel, n preajma anului 1H30, cnd n urma pcii
dela Adrianopol (1829), Ruii ob inuser protectoratul
asupra rii Romneti i Moldovei, haosul monetar
nu ncetase definitiv, cu t oat e msurile luate,
dar n acest haos mouetele austriace aveau circulaia
cea mai ntins i cursul cel mai ridicat.
Iu legtur cu cele de mai sus, trebue s menio
nm, c cu prilejul ocupa iei militare ruseti dintre
1769 1774, s'au emis de ctre comandamentul acestor
armato, monete speciale de aram, ntr'o bnrie
improvizat la Sadagura (lng Cernu i). Ele aveau
pe futil stemele unite ale Moldovei i rii Romneti,
iar pe revers indica ia valorii. Pe piesele mici: X para =
3 dcnglii, pe cele mari: 2 parale = 3 copeici, Deci
aceste vsilori erau n legtur at t cu monetele
turceti ct i cu cele ruseti, N' au circulat ns dect
pn la retragerea armatelor ruseti (1774).
23. KPOCA IUGULAMINTULTII ORGANIC:
Al' OGKUI , PREPONDI RAN EI MONETARI!;
AUSTRIACT
Primele msuri serioase n scopul ele a stvili mcar
par ial anarhia monetar au fost luate de Regula
mentul Organic al rii Romneti u 1831 i de cel
al Moldovei n 1832.
Primul prevede la art. 65, c bugetul Statului se va
calcula n galbeni mprteti sau olandezi, socotii
cte 14 sfaii ihi unul sau lei 31%, lundu se acest {ne
de acum al galbenilor i al sfanfihilor drept temem ne
strmuial al cursului manetelor pentru toate daraveril
ce urmeaz ttiru cea din lunlru circulaie a Valahiei,
dup intrinseca frepuire ce va avea fiecare preuire
de monet a.
Al doilea spune la ait . Si: i Pre ui t ut uror monetelor
de aur sau de argint, ce vor int ra n Moldova, se va
statornici dup a lor de sine curat i adevrat
valoare, potrivit cu cea a galbenului de Olanda. . .
u pre de 3% lei galbenul sau. 14 sorocovei, dup
cursul de astzi al galbenului i al sorocov ului.
Aceast preuire va fi de temeiu nestrmutat al cursului
manetei n toate luaturile i ali ven urile din luntru
ale Moldovei.
Totodat, n regulamentul organic al rii Rom
neti, n capitolul intitulat nceput uri de unire mai
de aproape ntre amndou prin ipaturile , se prevede
la art. 375: Monetee vor avea acela curs i ace
leai pre uri n amndou prin ipaturile ntocmai dup
coprinderea art. 65 .
Din aceste dispoziii ale celor dou regulamente
rezult, c ele recunoteau aceleai rnonete etalon,
n amndou principatele, adic pentru aur, ducatul
austriac sau olandez de egal valoare iar pentru
argint: sfanul austriac {cci <j sorocov ul amintit
n Moldova este sfanul care acolo avea numele de
sorocov.
"Este interesant de observat cu acest prilej, c dei
regulamentele organice au fost ntocmite n timpul
ocupaiei ruseti i au fost aprobate ele guvernul
rusesc, cu toate acestea ele nu fixeaz ca etaloane
monete ruseti, ci monete austriace. Dovada cea mai
evidenta de situa ia preponderenta ce o aveau mo
netele austriace la noi i recunoaterea acestei supe
riorit i ele ctre nsi legiuirile organice ale princi
patelor, este consacrarea apogeului la care ajunsese
aceast preponderan.
Dup cum rezult din tabelele de curs monetar
stabilite n urma punerii n aplicare a regulamentului
organic n amndou rile, piesele care aveau circulaie
mai ntins n comerul lor, i deci care trebuiau cotate
conform dispoumilor norii, eiau urmtoarele: de aur,
galbenul mprtesc, iuzlucul, icbilicul i rubieaua;
de argint, cronfcaleral (sub care se nelegea i talerul
austriac (zgriporut) i cel spaniol (coouatul sau
stlpaml), sfanul, rubla i icosarul vechiu i nou.
Spre a se putea stabili n mod precis cursul fiecreia
din aceste monete, s'au numit nc dela nceput comisii
de bancheri, care au fcut analizele metalului fiecrei
categorii de monete, stabilindu i titlul, greutatea i
valoarea intrinsec, iar pe baza raportului acestor
comisii, visteriile arii Romneti i Moldovei care
acum au nceput a se numi Ministere de Finan e
le au fixat cursul. Aceast opera ie se va repeta
de acum nainte n fiecare an, ntruct cursul
fixat de regulamente n 1S31 i 1832, nu era niciodat
conform cu realitatea, dat fiind ca n decursul timpului
valoarea aurului a crescut, iar de alt parte valoarea
monetelor mrunte a suferit o scdere. I n acela timp,
valuta noastr era legat de cursul monetar dela Con
stantinopol n ce privete monetele turceti de aur
i de argint i fluctuaiile cursului din capitala
imperiului turcesc se restrngeau i asupra celui dela
noi.
I n sfrit, valoarea stabilit de regulamentele
organice pentru ducat i sfan nu se putea impune i
transac iilor ce se fceau n oraele de provincie,
124
ENCI CLOPEDI A ROMNIEI
mai ales n porturile Gala i, Brila, Giurgiu, unde
valuta se fisa de comer ul interna ional.
Toate acestea au contribuit ca msura de stvilire
a anarMei monetare luat de regulamentele organice
s nu poat fi aplicat dect pe o scar redus i
numai n raporturile cu Ministerul de Finan e, pe
ct vreme comer ul i particularii se conduceau dup
cursul pie ii, care era totdeauna mult superior celui
oficial.
O dificultate foarte serioas n ac iunea pentru
fixarea cursului monetelor consta n faptul, c mone
tele n care se exprima valoarea pieselor strine, adic
leul i paraua, nu erau monete reale, ci monete de
cont, prin urmare fr valoare intrinsec. Deci
fluctuaiile schimbului erau din aceast cauz mult
mai arbitrare i la discreia speculanilor cari puteau
ridica sau scdea dup plac valuta.
De aceea t o i economitii notri din acel timp erau
de prere, c singurul mijloc de a se pune capt anar
hiei monetare este monetizarea leului, adic transfor
marea Iui nt r' o monet reil *).
Dar pn s se poat nfptui aceast reform
important, s'au ncercat alte remedii.
Astfel Mihail Sturza, Domnul Moldovei (1834
1S4S) a ncercat mai ntiu sa nlture cu t ot ul leul
acesta de cont, ceea ce ns n'a put ut face

) . Apoi a
introdus aa numitele pietre blanc, ponduri de
bronz reprezentnd greutatea galbenului austriac sau
olandez; a piesei de 2 galbeni (dublon); a piesei de
2 galbeni turceti (lira); a rubielei; a jumt ii de
p*l imfierial rusesc; a irmiUcului, etc.
3
J. Cu aju
torul acestor greut i se putea verifica uor dac
monetele de aur au valoarea exact i deci se
putea ntru ct va pune capt fraudei, care consta
n extragerea unei cantit i de metal din piesele de
aur, prin tiere meteugit a marginilor.
De altfel, spre a se asigura contra fraudelor de tot
felul, se fcuse obiceiul ca n scrisorile comerciale, n
chitan e i contracte unde se specificau sume de bani,
s se precizeze exact nu numai felul manetelor, dar
i starea lor real.
24. CUZA VOD I MOXETA NA IONALA.
PRIMA LEGE MONETAR SUB CA ROL I
Necesitatea de a se emite o monet na ional, care
s pun capt anarhiei i pagubelor, a fost n eleas
*) Zne G., Economia de schimb hi principatele rotnne,
Bucureti 1936 p. 143 mm.; unde este discutat pe larg
aceast problem.
*) Ibidem p. 148 urm.
S
J Severeanu G. Br Greuljile monetare din Moldova n
Bit!e linul Societ. Xunrism. Rom. I I (1905; p. 14 urm. ; Ron I .
Mantie fi greuti ramnttfi, iMdem XX {1925) p. 22 urm.
de Domnul care a reuit s nfptuiasc la 1859 unirea
celor dou principate i apoi s le contopeasc la
1862 ntr'un singur Stat, Romnia.
nc n Iulie 1859, Cuza Vod a ncheiat, prin inter
mediul consulului francez, Victor Place, un mare
prieten al Romnilor, o convenie cu monetari a din
Paris, n vederea baterii de monete na ionale rom
neti, iar n Mai 1860 s'a fcut i contractul necesar.
Amintim n treact c, cu acest prilej, Cuza Vod' s' a
gndit chiar la nfiinarea unei monetarii na ionale n
Bucureti.
Conform contractului ncheiat cu monetria fran
cez, unitatea monetar a Romniei urma s fie o
pies de argint de 5 gr. numit romn (cum era n
Fran a, francul), iar sistemul monetar ntreg consta
din piese de aur de 20, 10 i 5 romni ; piese de argint
de 5, 2, 1 i Y
2
romni i piese de bronz de 10, 5,2 i
1 parale (sutimi?)
1
).
Executarea acestui contract depindea ns de un
mprumut pe care Victor Place l negocia pe pia a
Parisului
1
). Cum ns mprumutul negociat n'a fost
aprobat de parlamentul romnesc, odat cu el a
czut i proiectul de reform monetar. De altfel,
chiar dac mprumutul s'ar fi aprobat, Domnul ar fi
avut de sigur mari dificulti cu Poarta Otoman,
care nu i ar fi permis emiterea de monete na ionale.
Astfel de dificulti a avut mai trziu (n 1867)
Carol I, cnd s'a fcut prima lege monetar i s'a.
renceput baterea de monete na ionale.
Cu toate acestea, Victor Place, ct a st at la Paris,
a lsat s se ntocmeasc desemirile pentru viitoarele
monete romneti i monetria de acolo a i executat
cteva probe de monete de bronz, pe care le a t rimis
n Romnia, Din acestea se cunoate pn acum, nurxjai
una: proba monetei de 5 parale din 1860 ). Se par e
ns, c insuccesul mprumutului nu 1a descurajat
pe Cuza Vod, cci mai avem o prob a unei monete
de 5 sutimi din 1S64, ceea ce nsemneaz c el ncerca
mereu s gseasc momentul nimerit ca sa realizeze
aceast reform.
Xu i a fost dat totui s o nfptuiasc. Prima lege
monetar s'a votat abia la 1&67 sub Carol I, mi
nistru de finane fiind Ion Bitianu, De ast data,
monetei naionalei s'a dat numele tradi ional de leu.
Ins din cauza protestului Por ii Otomane nu s'au
putut emite dect monete de 'aram {de 10, 5, 2
i r bani), iar cele de aur (de 20 lei) i de argint (de
1 leu) s'au emis abia dup renfiinarea monetariei
naionale din Bucureti, la 1870.
c. m.
x
) larga N., Snii lui Cuza Vod, n Bulet inul Societ,
Numism. Rom. XVI I I (1923) p. 65 ur m.
;
Moisil Const, Cu
privire la banii lui Cusa Vod, ibidem p. 98 ur m.
) Emerit M, Victor Place, Bucureti 1931 p.
g
8 urm.
TIMBRELE POTALE ROMANETI
Trecuser 16 ani de cnd Roland Hill descoperise
n Anglia sistemul de francire a scrisorilor prmtr'un
timbru mobil, sistem care simplificnd formalitile de
plat a transportului, avea s dea potelor un avnt
excep ional i, la 12 Noemvrie 1857, o comisiune
ntrunit Ja Iai hotra introducerea timbrelor
potale mobile, de 27, 54, 81 i 108 parate n tot
cuprinsul Moldovei. Ele aveau putere circulatorie
numai n cuprinsul acestui principat.
Imprimate cu mijloace primitive, cu ajutorul unei
tampile de mu, n coli de 16 buci, aceste timbre
reprezint un cap de zimbru, vechea stem a. Mol
dovei, i cuvintele Porto scrisorei sub care se afl.
cornul potal i valoarea, totul ntr'uu cerc.
Kle sunt cunoscute n lumea filatelic sub denu
mirea de cap de bou.
Numrul timbrelor imprimate a fost de 6.016 exem
plare de 27 parale, ro.016 de 54, 2.016 de 81 i 6.016
de 108, Din acestea au fost vndute numai 3.691
buc i de 27, 4.772 de 54, 709 de 81, i 2.584 de 108
parale.
Dup retragerea lor din circulaie i unificarea po
telor n principate, timbrele rmase nevndute au
fost transportate la Bucureti i depozitate n vechiul
local al potei din strada Doamnei unde, dup ctva
timp, au fost distruse prin ardere.
La 5 Noemvrie 1858, aceste patru valori au fost
nlocuite cu o nou serie de trei valori; 5,40 i 80
parale, de data aceasta de form dreptunghiular cu
aceleai inscripiuni, n litere latine.
Timbrul de 5 parale a fost emis pentru francarea
ziarelor, cele de 40 i 80 parale fiind destinate
scrisorilor.
Emisiunea a fost i de astdat restrns i anume :
960 buc i de 5 parale, 7.040 de 40 i 2.816 de 80.
Ca i timbrele cap de bou acestea au fost im
primate cu mna, pe hrtie albstruie, n coli de
cte 8 buc i.
La 23 Iunie 1859 aceeai emisiune este imprimat
pe hrtie alb, tirajul fiind de 7.136 exemplare de 5,
21.473 de 40, i 11.264 de 80 parale.
Cu unificarea potelor din Moldova i Muntenia
sub o singur direciune prin Decretul ISTr. 527 din
25 Iulie 1892, taxele din Moldova devin obligatorii
i penti'U Muntenia, i o nou serie fu pus n. circu
laie purtnd, pentru prima oar, ntrunite stemele
celor dou Principate.
Noile timbre potale au form ptrat cu colurile
tiate, i sunt de 3 feluri; de 3 parale, galbene, pentru
foile tiprite; 6 parale, roii, pentru scrisorile loco,
i 30 parale pentru scrisori destinate a circula n
cuprinsul principatelor.
La nceput aceste timbre au fost imprimate cu o
mic pres de mn n coli de 32 exemplare, pn
n anul 1864 cnd, cumprndu se o pres perfecio
nat, imprimarea lor s'a continuat n coli de 40 exem
plare fiecare.
Aceste timbre au rmas puin timp n circulaie,
fiind retrase la 10 Ianuarie 1865 i nlocuite cu o
nou serie de trei valori cu efigia Domnitorului
Alexandra Ioan Cuza: 2 parale galben, 5 parale alba
stru, i 20 parale rou.
Confecionate n atelierul de litografie Sander din
Bucureti, nouile timbre fur imprimate n coli de
192 buci, cele de 2 i 5 parale, i de 200 buci, cele
de 20 parale.
Pietrele litografice ns se deteriorar curnd i, ca
urmare, imprimeria din Bucureti confeciona o nou
serie compus din aceleai trei valori ns de un desen
diferit, datorit gravorului francez Duloz.
Aceste noui timbre n
J
au mai fost puse n vnzare,
deoarece la 23 Februarie 1866 Domnitorul Cuza
abdic, i dou luni dup aceea principele Carol de
Hohenzollern Sigmaringen. fu ales Domn al Romniei..
La 1 August 1866, apar trei valori de 2, 5 i 30
parale, cu efigia noului Domnitor. De data aceasta
126
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
ele sunt imprimate ntr'o singur culoare, n negru,
pe hrtie colorat, galben pentru timbrul de 2 pa
rale, albastr pentru cele de 5 parale, i rose pentru
cele de 20 parale.
Tirajul a fost de respectiv: 130.000, 160.000 i
250.000 exemplare.
In urma introducerii unui nou sistem monetar
prin legea sancionat la 14 Aprilie 1867, Direciutea
Potelor echivalnd vechile taxe potale n noua
nionet naional, Iei i bani, pune n circulaie la I
Februarie 1868 noui timbre cu valorile: 2 bani galben,
3 bani violet, 4 bani albastru, i 10 bani crmiziu.
Imprimarea lor s'a fcut la fabrica de timbre a
Statului, n coli de 96 buci, tirajul fiind de 120.000
exemplare de 2; 30.000 de 4, i 370.000 de 18 bani.
Pn n iSGo, toate aceste timbre nu au servit
dect la taxarea scrisorilor interne ntruct cele desti
nate strin tii erau trimise prin consulatele strine
din principalele orae din Muntenia i Moldova.
In acel an, Ia 20 Martie, s'au desfiinat potele
s trine n Romnia.
fl nlimea sa Domnitorul spre a inaugura n mod
>ok'inn deschiderea serviciului internaional de ctre
pota romna, spune Revista de Pot din acel an,
a vizitat Palatul Potei din Capital nsoit fiind de
Ministrul de Interne, i a luat el nsui iniiativa
renatEei celor dinti epistole, nscrise pe registrele
internaionale ale administraiunei, ncredinndu i
dot scrisori adresate Augustei sale familii, din care
una francat cealalt recomandat, achitnd portul
ior n moneda naional de aur i urmnd cu cel mai
viu interes ndeplinirea tuturor formalitilor nece
sare pentru a lor expediere.
La 31 Martie se ncheie o conveniune special cu
Austria pentru regjementarea expediiilor de scrisori
i gropuri n tariful internaional, convenie urmat
de alta similar ncheiat cu Confederaia Ger
man,
Ca urinare, la & Aprilie acela an, seria de timbre
potale se retrage din circulaie i alte 5 valori: 5,
io, 15, 25 i 50 bani, sunt emise cu efigia Domni
torului ntr'un chenar, purtnd inscriptiunile Pota
Romn* i valoarea respectiva.
Timbrul de 15 bani urma s nlocuiasc vechea
valoare de 18 bani, iar valorile de 25 i 50 bani, erau
destinate francrii scrisorilor pentru strintate.
Acest tarif a rmas n vigoare pn la 15 Octom
vne 1870, cnd sub directoratul lui Al. Zissu taxa
scrteftHor interne a fost sczut dela 15 la 10 bani
de fiecare 15 gr. sau fraciune, taxa .i aa destul
de sczuta pentru acele rimptui.
Taxa pentru ziare i reviste
a
fost redus la iV
>an de fiecare numr, desfiinndu se n acela timp
,a taxa ce se percepea de factori pentru distribuirea
corespondenelor.
Urmarea a fost emiterea la 1 Ianuarie 1871 a trei
nomvdon^banicarmiuaobam.galben portocaHu,
'
b r u n
La 5 Decemvrie timbrul de 10 bani
, rimat n culoare albastru ultramarin.
I entru
a
face mai lesnicioas desprinderea timbre
r dm coal, adrrnnistraiunea potelor cumpr o
de perforat, i cu ncepere dela 10 Ianuarie
fcan
1872, cele trei valori, 5, 10 i 25 bani fur imprimate
pe hrtie alb i perforate.
In acela an, terminndu se stocul t iprit de t imbre,
se decide imprimarea a trei noui valori, 10 bani al
bastru deschis, 15 bani rou i 50 bani albastru cu
centru rou, timbre care din cauza necesit ilor ur
gente, au fost imprimate n condi iuni defectuoase
i n'au fost dinate.
ntruct Direciunea General a Potelor nu avea
nc o tipografie bine organizat i cum aducerea
specialitilor strini cerea mari cheltueli, tiprirea,
timbrelor potale a fost ncredin at de George I,aho~
vary gravorului francez Barre, i astfel scrisorile
transportate prin pot cu ncepere dela 10 Octom
vrie 1872, au fost francate cu nouilc timbre, avnd
n mijlocul unui cerc de puncte, efigia Domnitorului
Carol, sus cuvintele ROMNIA, jos BANI, precum i
una din cele 7 valori din cte se compunea noua serie
{
x
Vz> 3< 5. 10. 15, 25 i 50 bani), t oat e imprimat e
cu o desvrit finee, la imprimeria Hulot din
Paris.
Aceste timbre au rmas n circula ie pn la 1
Octomvrie 1876 cnd se emite o non serie de acela
tip ca precedenta, compus din 4 valori: xy
2
bani,
olive; 5 bani, galben brun; 10 bani, albast ru; 15
bani, brun i 30 bani, crmiziu.
La 1 Aprilie 1879, culorile se schimb, ns, int ro
ducndu se n acela timp 3 noui valori: 3 bani,
verde, 25 bani, albastru i 50 bani, brun deschis,
aceasta din urm nlocuind timbrul de 30 bani. La
aceast serie s'a adogat tui timbru potal de 15 bani,
brun, emis la nceputul anului 1S80.
La 10 Iulie 1880, din cauza uzurei mat ri elor ce
serveau la confecionarea timbrelor, s'a fegr^a fc
efigia i s'au imprimat dou valori noui: 15 bani, rose
deschis, i 25 bani, albaatm.
In afar de prima serie dela 1872, care a fost im
primat la imprimeria Hulot din Paris, toate seriile
urmtoare {1876, 1879 i 1SS0) au fost confec ionate
la atelierul Statului, din Bucureti, pe matri ele gra
vate de Barre. '
Matriele uzndu se cu timpul, n iulie 1880 sa
decide confecionarea unor alte timbre, cu aceeai
efigie avnd ns inscriptiunile mai distincte I m,
pnmarea lor s'a fcut la Bucureti, fiind emise dou
valon: 15 bani brun i 25 bani albastru.
Odat cu proclamarea Domnitorului Carol ca U&ge
al Romniei m Martie 1885, o nou serie fu piisli fci"
circulaie, compusa din 7 valori: 1% bani necru
3 bani, violet; 5 bani, verde; 15 bani, brun i 35*
bani albastra Aceste timbre au fost imprimat e m
coh de 130 buc i pe hrtie alb. Ele reprezint efigia
regal ntr'un medalion, strjuit de un v u l t u r ^
aripile descbjse i inscripiunile Posta Romn i
valoarea respectiv.
T
In cursul anilor 1885 1889, aceleai valori nv
cu
?
Ct

1
m

e
^90 aceast serie a fost nlocuit
7
valon de un desen diferit, reprezentnd
V
l.
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
TIMBRE POTALE IMPRIMATE LA FABKICA DE TIMBKE DELA 18761932
TIMBRELE POTALE ROMNETI 127
Regele Carol I, utr'un medalion oval, purtnd in
scrip iunea: <t ROMNIA, i n cele patru coluri va
loarea respectiv.
I n anul urmtor, aceiai serie apare imprimat pe
0 hrtie uox colorata, purtnd stema rii ii fili
gran.
Cei 25 ani de domnie ai Regelui Carol I sunt sr
btori i la 10 Mai 1891, prin punerea n circulaiune
a unei notii serii de 5 valori: 1% bani, rou viiniti,
{128.700 ex,), 3 bimi, violet (128,960 ex,), 5 bani,
verde (63.960 cx.), 10 bnni, rou (637,00 ex.) i 15
bani, bmu (129.480 ex.).
Timbrele poart efigia regal nconjurat de jn
.scripitinca Romnia, Jubilevil de 25 ani al domniei
Recelui Curcii I t.
Imprimate n coli de 130 buci, timbrele au fost
distribuite n curs de trei zile, n care timp s'air vndut
peste 30.000 serii complete, restul fiind aplicat pe
corespondene,
In anul 1894, la 10 Mai, seria n curs este nlocuit
cu o nou emisiune de 4 valori: 3 bani, violet; 5 bani,
verde deschis; 25 bani, albastru i 50 bani portocaliu,
reprezentnd efigia regal i dou spice de gru,
simboliznd bogia rii romneti. Imprimat pe
baltic purtnd n filigran iniialele V.li. (Posta
Romn), seria fu completat, n Iulie :itt:_)(>, cu o
nou valoare, 1 ban, brun, ii hi Octmnvrie .1898, cu
10 bani, verde nchis.
In 1899, n urnii adoptrii de ctre Uniunea Inter
na ional potal u mior culori fixe pentru timbrele
corespunznd anumitor valori 111 rile aderente,
cu ncepere tin luna August acel mi, culorile se modi
ficar: tinibnil de 5 bani fu imprimat n verde nchis,
m Imni n. rou, 15 bani n negru sau cenuiu i 25
buni n albastru nchis,
In Iulie KJOO aceste timbre sunt imprimate pe
hrtie subire cu gum, colorat n rose deschis, i
ftivii filigrana I'.K,
I,:.i sfritul acelui an, fabrica de timbre primind
un transport de hrtie cu filigran noua, reprezen
tatul Htciim rii, filigran ce cuprindea 25 timbre,
proeedeax. Ui o nou emisiune pe acest fel de hrtie.
In cursul anului 1905, st; ivir tu mi modificri de
culori: timbrul de :t luui, este imprimat n negru, cel
de 5, u vmlu galbon, 1 leu n verde, cu centrul
negru i 2 k brun, ou centrul negru,
In unul ,1900, urmnd a se inaugura noul palat al
Potelor, e conui udaser la atelierul de timbre al
Statului friuice/ ,, dou scrii noi do timbre potale:
prinisi avnd H valori, reprezentnd o cru de pot
dup desenul lui M. Thevonin iar cea de a doua, noul
palat ol P.T.T., efigia regal i un potalion, cupvin
ztlnd 7 valori, imprimate dup desenele pictorului
1. Popescu,
Din cauza nepredrei Iu timp a acestor timbre de
ctre atelierele din Paris, ele nu au putut fi puse n
vnzare dect n amil 1903, sub directoratul lui
Diniitrie lieriescu, cnd au adus .Statului un beneficiu
de 453.000 lei.
Din prima aerie s'au imprimat 500.000 buci de
1 ban, galben brun, 300,000 de 2 bani, brun, 4,00.000
de 5 bani, verde, 400.000 de 10 bani, rose, 500,000
de 35 bani, negru, 100,000 de 25 bani, albastru,
joo.000 de 4.0 bani, veide i iuo.000 de 50 hain, por
tocaliu.
Din a doua serie, compus, din 7 valori (13 lumi,
negru, 25 bani, albastru, 40 bani, verde, 5<i baiu,
portocaliu, 1 leu, brun i 2 lei, violet), nu s\ m im
primat dect 25.000 serii.
Pentru a veni n sprijinul operelor d<; binefaceri;
ale Reginei Ilisabeta, Direciunea Potelor ti piw n
circulaie trei noui serii n cursul anului upt>.
Prima serie se compunea din 4 valori: 3 buni, bmn,
5 bani, verde, :co bani, carmin tji 15 buni, vioW si
reprezenta pe Regina Ilisabcta, torcnd, Inscripia
eia: Dumnezeii s ne duc mna. Impriuiulu
n litografie, n 500,000 serii, aceste mrci iui mst:
vndute respectiv 10, 15, 20 i 25 bani. ICle au cir
culat dela 10 Mai 1906 pn la 1 Iunie 1907, i bene
ficiul rezultat a fost destinat soc, estoare i
Policlinicei din Bucureti,
A dona serie, pus n circulaie la 5 Martie ICJO6,
a fost imprimata n 100.000 exemplare, cu inscripia:
o Viitorul rii l ese femeea. 0. Ea reprezint, pe
Regina Elisabeta la un rzboiu de esut, Desenul
se datorete pictorului Co&tin Petresctx, culorile i
valorile fiind aceleai ca n precedenta aerie.
La 10 Martie 1006, o a treia scrie de 4 valori,
reprezentnd pts Regina Klisnbetu, ngrijind un soldai:
rnit i avnd inscripia: Rana legat i lcrsimilt;
terse, fu imprimat n 100,000 exemplare .i pus
n vnzare.
Ui aceste serii se adugar la sfritul lunci Sep
temvrie aoela an, 4. noui valori, figurfind un nger,
semntura Reginei Elisabeta i inscripia: Gloria
autem et houor et pax onmi speranti bouum (glorie,
onoare i pace, tuturor celor ce fac bine). Impri
mat tot n litografie, seria se compune din 4 valori:
3, 5, 10 i 15 bani.
I n Ianuarie 1907 se emite n folosul Societii
Obolul a nou serie de 4 valori (3, 5, 10 i 15 bani)
imprimat la Londra, Tirajul a fost de 100.000 exem
plare clin fiecare valoare.
Cu prilejul mplinire! a 4.0 ani de domnie a Regelui
Carol, dou noui serii jubiliare fura emise n Iunie
1906, ambele imprimate la Brandbury, Willdnson &
Co, clin Londra, dup desenele lui Ioan PompiHtui.
Prima serie se compune din 10 valori: 1 ban, galben;
3 bani, brun; 5 bani, verde; 10 bani, carmin; 15 bani,
violet; 25 bani, albastru; 40 bani, brun; 50 bani,
galben brun; 2 leu, verinillon i z lei, portocaliu.
Timbrele reprezint o pagin clintr'o veche evan
ghelie bizantin; avnd u mijloc efigia regul [
valoarea respectiv.
A doua serie se compune din 10 valori: t ban,
galben, reprezentnd depunerea jurmntului Dom
nitorului Carol (2.000.000 ex.); 3 bani, brun, intrarea
n ar a Domnitorului cu o trsur de pot cu 4 cui
(2.000.000 ex, ); 5 bani, verde, Domnitorul n bateria
dela Calafat (2.000.000 ex.); 10 bani, carmin, ntl
nirea Domnitorului Carol cu Osman Paa (2,1100,000
ex.); 15 bani, violet, portretele Domnitorului la 1866
i 1906 (2.000.000 ex, ); 25 bani, albastru, trecerea Du
nrii (2.400.000 ex.); 40 bani, brun, intrarea triumfal
128
BNCICTvOPBDIA ROMNI EI
a armatei romne n Bucureti (1.200.000 ex.); 50
bani, brun galben, Domnitorul n fruntea trupelor la
1877 (1.200.000 ex.); 1 leu, vermillon, Regele Carol
la sfinirea Catedralei dela Curtea de Arge n 1896
(500.000 ex.) i 2 lei, trnosirea bisericei Sf. Nicolae
din Iai (500.000 ex.). La toate aceste valori centrul
este imprimat n negru.
Valoarea totala a acestor dou serii a fost de
5.370.000 lei. Pn la 10 Mai 1907 s'au vndut pentru
2.247.000 lei!
La 16 Octottn'rie 1906, cu prilejul Expoziiei,
Direcia Potelor a pus n circulaie o nou serie de 11
valori: 5 bani, verde; 10 bani, carmin; 15 bani, violet;
25 bani, albastru ; 30 bani, vennillon; 40 bani, verde;
50 bani, portocaliu; 75 bani, bistre; 1,50 lei, violet;
2,50 lei, galben; 3 Iei, portocaliu. Centrul imprimat
n negru sau brun. Timbrele au fost executate n
atelierul Alfred Baer dup desenele pictorului Stengel,
i au avut putere de francare numai trei zile.
La 1 Aprilie iQott, seria de timbre potale n curs
fu retras i nlocuit cu o nou serie de 5 valori,
reprezentnd efigia regal i inscripiunea <s Romnia,
Posta : 5 bani, verde; 10 bani, rou deschis; 15 bani,
violet; 25 bani, albastru; 50 bani, portocaliu.
La 1 Septemvrie acela an, trei noui valori de
acela t ip: 40 bani, verde; 1 leu, brun i 2 lei, rou,
completar aceast emisiune.
Aceste timbre au fost imprimate cu cliee (matrie)
d e
oel,^ procedeu costisitor atunci, de ' aceea, mai
trziu, n Februarie 1909, valorile de 1, 3, 5, 10
i 15 bani, au fost imprimate n tipografie.
Prin modificarea tarifului potal n 10.11, taxa
pentru ziare i publicaiuni periodice a fost sporit
dela 1 ban la rU bani. Ca urmare, timbrele potale
de 1 ban negru au fost retrase i nlocuite cu o uou
valoare de r
1
., kuii pe galben, imprimat n desenul
emisiune! din 1500.
Alipirea Cadrilaterului n 1913 este srbtorit
printr'o serie comemorativ de 10 valori (1, 3, 5, 10,
*5. 5 4. 5
b a
ni , 1 leu i 2 lei). Imprimate n dou
culori diferite fiecare, timbrele reprezint n afar de
efigiile Regelui Carol i a lui Mircea cel Mare, diferite
episoade din campania n Bulgaria.
Emise 3a 15 Decemvrie 1913, timbrele au avut
putere de francare pn la S Ianuarie 1914.
Pentru ajutorarea Soc. Familia Lupttorilor, tim
brele potale de 5, 10 i 50 bani, 1 i 2 lei, precum
i timbrul fiscal de 5 lei, n curs, au fost comple
tate n anul 1915
C
u inscripiunea Timbru de
ajutor i ntrebuinarea lor decretat obligatorie
peste tariful obicinuit, aceasta ns numai n cu
prinsul arii.
In 1916, aceast emisiune a fost nlocuit cu o
nou serie de 7 valori reprezentnd, cele de 5, 10 i
50 de bani, o ranc esnd la un rsboiu, cele de
1 i 2 lei, o femeie torcnd, iar cele de 5 i 50 lei un
vultur innd n ghiarele sale un stindard
In anul urmtor, culorile se modificar, dar de
senul i valorile rmaser aceleai.
In timpul rzboiului pentru Rentregire, ntruct
Depozitul central de timbre al Administraiei
Potelor dela Iai epuizase ntregul stoc de timbre
potale de 25 bani, s'au completat timbrele de r
ban, negre, aflate n depozit, cu valoarea de 25 bani
la 1 Mai 1918, n ateptarea nouei emisiuni, care
nu ntrzie s fie pus n circula iune.
La fabrica de timbre din Iai, nu se gseau dect
matriele de 15, 40 i 50 bani, care au servit la im
primarea acestor valori n 19081909 i matri ele
de 25 bani, 1 leu i 2 lei din cele ntrebuin ate la con
fecionarea timbrelor din anul 1893, astfel c n
ultimele luni ale anului 1918, n Moldova, fu pus u
circulaie o serie compus din 6 valori: 15 bani,
brun (tip 1908); 35 bani, albastru (tip 1908); 40 bani,
brun (tip 1908}; 50 bani, portocaliu (tip igo8); 1 leu,
verde (tip 1893) i 2 lei, galben (tip 1893).
I n acela timp, timbrele potale i de ajutor de 5
i 10 bani au fost cu data 1918 .
Aceast serie provizorie a rmas n circula ie pn
la nceputul anului 1919, cnd, odat cu terminareer
:
rzboiului, fabrica de timbre dela Bucureti ref
cndu se, o nou serie cu efigia Regelui Ferdinand I
fu pregtit pentru a fi pus n. circula ie.
In ateptarea ei, un monogram ' ^ P.T.T. nt r' un
cerc, fu aplicat pe timbrele potale de 1, 5 i 10
bani, cu efigia Regelui Carol I. Cele de 40 i 50 bani,
fur imprimate dup tipul emisiunei din 1893, primul
n brun, al doilea n crmiziu.
Cu prilejul ocuprii Ungariei de ctre armat a
romn, din cauza desorganizrii serviciilor potale
maghiare, transportul scrisorilor a fost asigurat de
birourile de pot ale armatei noastre.
Timbrele potale maghiare, au primit n adaos
inscripiunea: Zona de ocupaie romn P. T. T.
, 1 9 1 9 .
Seria de timbre potale cu efigia Regelui Fercii
nand I, a fost terminat i pus n circula iune la
sfritul anului 1920.
In timpul celor 8 ani cari au urmat, au fost emise
17 valori, imprimate n tipografie: 1 ban, negru;
3 bani, negru; 5 bani, verde sau negru; 10 bani,
carmin, verde i olive; 15 bani, brun; 25 bani, rou
crmiziu, brun sau albastru; 30 bani, violet; 40
bani, brun; 50 bani, galben sau portocaliu; 60 bani,
verde nchis; 1 leu, violet, rou sau verde; 2 Iei,'
portocaliu, albastru, rose sau verde; 3 lei, brun rose'
sau albastru; 5 lei, verde sau brun; 6 lei, 'olive!
albastTu sau rou; 7,50 albastru deschis i xo lei
albastiu ncnis.
Cu prilejul ncoronrii la Alba lulia n 1922 %
pnmului Rege al Romniei ntregite i a M. S. Re '
ginei Mria, s'a pus n circulaie o serie festiv com
pus din 7 valori, imprimate n heliogravur n Ger
mania, cu turntoarele subiecte: 5 bani negru
Catedrala dela Alba lulia; 25 bani, brun, ' Regele
Ferdinand I n inut de campanie; 50 bani verde
stema Romniei Mari; 1 leu, olive, M. g. Regina
Mana in costum de infirmier; 2 lei, rou efigiile
Regelui Ferdinand i a lui Mihai Viteazul; 3 lei
albastru i 6 lei, violet, efigiile Regelui Ferdinand
i a M. S. Reginei Mria.
Cei 60 ani de via ai Regelui Ferdinand sunt
srbtorii n anul 1926, prin emisiunea unei notti
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
ROMNI A
POSTA ftLEt
/,. / . ..{'(ilili Atiministyttliv
Rtipmd w.eyea. interzis
TI MBRELE POTALE ROMNETI
129
serii de 10 timbre pot ale, datorite pictorului Bassarab
i imprimate prin acela procedeu ca timbrele de
ncoronare.
Din aceast serie s' au emis cte 200.000 timbre
din valorile de: 10 bar d, verde; 25 bani, portocaliu;
50 bani, br un; 1 leu, violet ; 2 lei, verde nchis; 3 lei,
carmin; 5 lei, sepia; 6 lei, verde cenuiu; 9 lei, gris
i 10 lei, albastru descbis.
Progresele realizat e pe t rm cultural, politic i
social, n cele cinci decenii dela independen a Ro
mniei, sunt comemorat e print r' o serie de emisiuni
n cursul anilor xqzy1931
Cu prilejul celei de a 50 a edin e anuale a Socie
t ii Regale Romne de Geografie, Direc iunea Ge
neral a PoteloT a p u s n vnzare la ghietele sale
o serie de 5 valori: 1 + 9 , 2+ 8, 3+ 7, 5+ 5 i 6+ 4 lei.
I mprimat e n t ipografie la Imprimeria Statului;
timbrele reprezint efigiile Regilor Ferdinand I,
Carol I, ale Domnit orilor Minai Viteazul i tefan
cel Mare, precum i u n u l din monumentele cele mai
vechi ale istoriei noast r e, monumentul roman dela
Adam Clisi. Tirajul a fost de 70.000 serii.
I acela an, o serie imprimata Ia Helio Vaugirard
la Paris, a fost pus n circula ie cu prilejul srb
toririi n, 50 ani del a rzboiul independen ii din
18771H7H. lin reproduce efigiile celor doi mari Regi,
Carol I i Ferdiiiiinrl I .
10 valori imprimat e n lieliogravur n coli de cte
50 buc i eonstitue aceast a nou emisiune.
A io a aniversare a alipirei Ardealului i Dobrogei
noui precum i a 50 a aniversare a anexrii Dobrogei,
sunt comemorate pr in emiterea a trei serii de timbre
postii Ic n anul 1928, fiecare serie fiind compus din
7 valori, imprimate n heliogravur la Fabrica de
Timbre a Statului. Timbrele reprezint principalele
monumente istorice clin cele trei provincii.
Timbrele provizorii cu efigia Mriei Sale Mihaiu,
Mare Voevod de Alba lulia, emise n anul 1928, sunt
curnd nlocuite cu emisiunea definitiv din 1930
purt nd efigia Maj est a i i Sale Regelui Carol I I .
Aceast seric i mpr i mat ti lieliogravur n coli
duble de ct e 100 bu c i fiecare, se compune din 11
valori imprimate n cursul anilor 19301931, pe
Mrt ie purt nd n filigran ini ialele P.T.T. i o coroan
regal, iar anul 1932, filigrana 3 .
Culorile sunt cele stabilite de tarifele interna ionale
potale n vigoare i a n ume: negru, cele de 25 bani;
brun, cele ele 50 ba n i ; violet, cele de 1 leu; verde,
cele de 2 k i ; carmin, cele de 3 lei; ro portocaliu cele
de 4 lei; bruu ro, cele de 6 lei; albastru ultramarin,
cele de 7,50 ki ; albast ru, cele de 10 lei i portocaliu
cele de 20 lei.
Pentru, completarea acestei serii s'au tiprit n
Anglia, n ga'avura pe o el, trei valori mari, n dou
culori fiecare: 30 lei, galben brun i albastru, 50 lei,
rou i albastru i 100 l ei verde i albastru. Din. aceste
valori s'au imprimat n u ma i 100.000 buc i din fiecare.
Pentru a propaga i dei a recensmntului n masele
populare, s'a emis n. Decemvrie 1930 o serie de
timbre cu nscrip iuuea: Recensmntul populaiei,
compus din trei valor i , cari au circulat n timpul
opera iunilor de recensmnt .
_ Timbrul de 1 leu imprimat n fuioare violet repre
zint hart a Romniei, iar cele de 2 iei, verde, 4 lei,
ro portocaliu, i 6 Lei, brun criniziu, o ranc
purtnd un copil n bra e, prezentndu se la recen
smnt.
Jubileul de 50 ani al Regalit ii Romne se come
moreaz la 10 Mai 1931, prin punerea n circulaie a
unei serii de 5 timbre potale, cu efigiile celor trei
Regi ai Romniei precum i cu stemele celor 8 pro
vincii reunite deapururi sub acela sceptru, serie
emis n acela timp cu alte 2 serii, comemornd cin
cantenarul marinei i centenarul armatei na ionale.
Aceste dou serii din urm sunt imprimate n
lieliogravur la Fabrica de timbre, n coli de 50 buci,
emisiunea total fiind de 200.000 serii din fiecare.
Expozi ia organizat de Cercetaii Romniei n
anul 1931, a fost prilej pentru punerea n circulaiune
a unei serii de 5 valori ( 1+ 1, 2+ 2, 3+ 3, 4+ 4 i
6+ 6 lei) reprezentnd n afar de portretele M. S.
Regelui Carol I I i Principelui Nicolae, ambii n inuta
de cercetai i scene din via a cerceteasc.
Cu ocazia Jamboreei cerceteti dela Sibiu, Direc
iunea General a Potelor a emis nc o serie n bene
ficiul Cercetailor Romniei, compus din 6 valori
(25+ 26 bani, 50+ 50 bani, 1+ 1, 2+ 2, 3+ 3 i 6+ 6
lei) reprezentnd aspecte din via a de tabr. Aceste
timbre au avut valoare de francare pentru jumtate
din totalul valorii lor nominale, cealalt jumtate
constituind beneficiul Institu iei cerceteti.
Ambele serii au fost emise n 100.000 exemplare.
Congresul Interna ional pentru Istoria Medicinei,
inut sub nalta Preedinie a M. S. Regelui, a fost
comemorat prin.tr' o serie de 3 timbre potale, impri
mate n heHogravur i coninnd scene i personagii
n legtur cu aceast tiin . Tirajul a fost de 50.000
serii,
In cursul ultimilor ani Direciunea General a
P.T.T. a luat parte la numeroase comemorri i ma
nifestri ale vieei culturale romneti, prin punerea
n vnzare a diferite emisiuni de timbre potale.
Cu prilejul introducerei primului timbru potal n
Moldova, s'a organizat n Bucureti de ctre Tribuna
Filatelic, o revista de specialitate, sub nalt ul pa
tronaj al M. S. Regelui Carol I I i sub conducerea
unui comitet de personaliti din lumea filatelic,
prima expoziie filatelic romneasc.
Pentru srbtorirea acestor dou evenimente, Pota
a emis un timbru potal imprimat n 50.000 exem
plare, n coli rnici de cte un exemplar fiecare, repre
zentnd pe M. 8. Regele i purtnd inscrip iunea:
Expozi ia filatelic romn, Noernvrie 1932, Pota,
6+5 lei.
Totodat s'a pus n circulaie o serie fr supra
tax compus din 7 valori, n desenul timbrelor din
emisiunile din anii 18581859,
Dei abia n anul 1933 s'ar fi mplinit 75 ani dela
introducerea primului timbru potal romnesc, totui,
din pricina c se organisase pentru acel an expoziia
filatelic interna ionala dela Viena, s'a fiat pentru
anul 1932 expoziia dela Bucureti.
Cu prilejul centenarului oraului Turnu Severin, a
cincantenarului Castelului Pele, a Expoziiei I,igei
130
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Naionale a femeilor Romne, i a comemorrei mar
tirilor ardeleni Horia, Cloca i Crian, s'au emis n
cursul anilor 1934 i 1935 mai multe serii de timbre
potale.
Deasemenea, cei 5 ani dela Restauraie sunt sr
btorii la 8 Iunie 1935, prin punerea n circulaie a
unet serii de 5 valori emis n beneficiul O.E.T.R ului
(Oficiul de Educaie a Tineretului Romn).
Seria a fost imprimat la Fabrica de Timbre, n
heliogravur, iar tirajul a fost de 50.000 exemplare
din fiecare valoare.
ncepnd nc din anul 1928, s'au emis diferite
serii de timbre pentru aviaie. Parte din acestea au
servit la perceperea suprataxei pentru transportul
scrisorilor prin avion.
Prima serie de acest fel a fost pus n circulaie
n cursul anului 1928 i se compune din trei valori:
1 leu, brvui; 2 lei, albastru; 5 lei, rou. Timbrele sunt
imprimate n heliogravur, pe hrtie filigranat i
reprezint un avion n sbor. Modelul se datorete pic
torului Bassarab.
In anul 1930, aceleai timbre au circulat avnd n
adaos data 8 Iunie 1930.
In toamna acetuia an, au fost nlocuite cu o emi
siune definitiv, purtnd efigia M. S. Regelui n uni
form de aviaie, compus din 4 valori: 1 leu, violet;
2 lei, verde; 5 lei, brun i 10 lei, albastru. Timbrele
au fost imprimate pe hrtie uor colorat.
In anul 1931 s'a emis o nou serie, cuprinznd ace
leai valori precttm i valoarea de 20 lei pentru scri
sorile destinate strinti!. La acestea, timbrul de
I leit este desfiinat; nemai avnd ntrebuinare,
desenul este modificat iar imprimarea este fcut
pe hrtie purtnd filigrana
r
7T
In anul 1934, timbrele potale de format mic care
au circulat n anii 19301934, au fost nlocuite cu
o serie nou, format mare, n curs i astzi, valorile
i culorie fiind aceleai.
In scopul procurrii de fonduri pentru aviaie, s'a
nfiinat n anu 1931 tirnbrul aviaiei.
Kefiind propriu zis un timbru cu caracter potal,
timbrul aviaiei se aplica totui pe corespondena
intern, cu excepiunea imprimatelor, peste taxa
potal obicinuita.
Trei serii compuse fiecare din trei valori; 50 bani,
verde albastru; 1 leu, brun. i 2 lei, ultramarin, au
fost emise n cursul anilor 1931, 1932 fi / 93, n
scopul alimentrii Fondului Na ional al Aviaiei.
Subiectele sunt variate i tirajul nelimitat.
In anul 1936, cu prilejul serbrilor Restaura iei
dela 8 Iunie, s'a emis de ctre Direc iunea General
a Potelor o serie de timbre n beneficiul O.E.T.R.
(Oficiul de Educaie a Tineretului Romn), compusa
din 7 valori: 1+ 1, 2+ 1, 3+ 2, 4 + 2 , 6+ 3 i 10+ 5
lei.
Timbrele sunt imprimate n heliogravur, pe Mrt ie
filigranat, n 100.000 serii complete i reprezinte
costume naionale din diferite pr i ale rii.
In acela timp a circulat un t imbru potal special
de 6 lei, imprimat tot n heliogravur, n 100.000
exemplare, purtnd inscripiunea: LunaBucuretilor.
Acesta, nu a fost vndut dect n cuprinii 1 expo
ziiei organizate la parcul Na ional.
La 9 August acela an, s'a pus n vnzare n n
treaga ar o serie a Jamboreei cerceteti dela
Poiana Braov, compus din trei valori, i j i leu,
violet; 3+ 3 lei, brun i 6+ 6 lei, rou.
Timbrele acestea sunt imprimate Ia Fabrica de
Timbre a Statului, pe hrtie purt nd filigrana ^
i o coroan regal, n heliogravur. lmisiunea
total a fost de 60.000 serii complete. Subiectele lor
sunt luate din viaa cerceteasc.
Trei noui valori: 1+ 1, violet; 3+ 2, albastru i3 + 3
lei, rou, sunt emise n toamna anului 1936 cu prilejul
Expoziiei. Marinreti din Bucureti. Imprimate n
aceleai condiiuni grafice, n 50.000 serii complete,
aceste timbre au circulat timp de o lun,
La 1 Decemvrie 1936, mplinindu se iS ani dela
unirea tuturor Romnilor, pentru a comemora acest
eveniment i pentru a participa la manifestaia
de solidaritate a Micei nelegeri ce a avut loc n
acea zi n Parlamentul rii, Direc iunea Gene
ral a Potelor a completat timbrele n curs, de
7,50 i 10 lei, cu inscripiunile: Jugoslavia Celio
slovacia.
Astfel, an de an, clip de clipa, timbrele potale au
nregistrat n diferitele emisiuni din ultimii 78 ani,
marile evenimente politice i culturale ale poporu
lui romnesc. Istoria lui se afl astfel consemnata
pe figurinele timbrelor sale potale.
p. v.
Vot. I. Potitu-dttministreHitt
H inttritit
II
POPULAIA ROMNIEI
Studiile privitoare la populaie au luat pretutindeni
un avnt nebnuit. Aceasta din motivul c opinia
public i guvernanii rilor doresc s cunoasc
structura populaiei, spre a putea urmri i ndruma
evoluia ei. Motivul interesului deosebit ce se poart
asti/.i problemei populaiei este, n primul rnd,
influenii lut mai pronunat pe cure calitatea i
cantifiiti'i populaiei mm ri, o poate avea n afir
ma rua, n loiit.r iluiiK'iiiik', a rii respective. I,a
aceasta si: uiui ;nl:uijr
:
"i si faptul c (.'forturile serioase
depuse n diferii/ fui n ultimele decenii, au de-
monstnii: dur di (-voluia populaiei poate Ii esenial
modificata prin mijloace de guvernmnt.
Ceea vv a conmitnit cu deosebire interesul opiniei
publice usupia problemei pnpulaiei, a fost faptul
observat, c populaia tuturor rilor dar mai ales
n celor clin iiiiropa, America i Australia a n
ceput sil prezinte .stri de-a-dreptul alarmante.
Tn mm iernase ri, care nainte aveau un consi
derabil oxmk' tit natural de populaie, acest excedent
din momentul izbucnirii rzboiului mondial
a sczut vertiginos, adeseori pn k zero, sau chiar
pn la it se nregistra efectiv scderi anuale de
populaie.
Acest rezultat nu se datoretc n mod direct rz
boiului, prin suprimarea vieii omeneti. Cauza redu
cerii continue a excedentului natural de populaie
trebui' .'uniata n scderea tot mai accentuat a
numrului imjteriior. Aceasta u'a nceput odat cu
rzboiul mondial, ci mult mai nainte, spre sfritul
.secolului XIX, iar n I'rana chiar mult mai nainte.
Rzboiul n'n fcut .dect s accentueze ns acest
fenomen, iur epoca urmtoare fi adus numai un
reviriment: trecfitor, diipit care scderea natalitii
a coninu ut ntr'un ritm tot mai pronunat.
Dup cum am amintit, scderea a fost i este ge
neral i privete deopotriv rile care au participat
la rzboii i pe ceie care au rmas neutre. Se poate
deci afirma c n timpurile noastre, toate popoarele
trec prini"'o {eava criz demografic, criz pe care
orice guvern a privete cu un sentiment de ngrijorare.
i dac aceiusta ngrijorare nu a luat un aspect de
alarm, aceasta se datoreze crizei economice mon
diale care, fiind nsoita aproape pretutindeni _ de
omaj, prea, s& fi demonstrat suficient c nu exist
o lips de brute de nimici oi dimpotriv, o supra
populare.
Aceast opinie ns nu s'a putut menine dect
trector. Curnd s'a putut vedea c omajul este o
consecin a desorganizrii vieii economice, care
i-a pierdut staTea necesar de echilibru. Cnd
viaa economic este echilibrat, braele de munc
i gsesc folosire i nivelul social al populaiei se
ridic. Numai desorganizarea duce la anarhie n
domeniu! muncii, produciei i distribuiei i deci la
omaj. -omajul nu demonstreaz inutilitatea orga
nismului, ci numai boala lui.
Pentru moment ns, starea general de desechi-
libu economic a fcut s dispar de pe primul plan
de preocupare, problema crizei demografice. Pe m
sur ns ce viaa economic se va normaliza, su
biectul acesta va ncepe s preocupe n cea mai nalt
msur pe guvernani, cari astzi, n mod firesc, se
ocup numai de criza economic.
Demografii i toi acei cari se ocup de problemele
sociale, precum i oamenii politici cari au timp s
mediteze i s ncerce s fac previziuni asupra pro
blemelor caTe vor ii n centrul ateniei publice n
deceniile urmtoare, sunt preocupai de pe acum de
elementele componente ale evoluiei demografice ale
rii, precum i de factorii cari determin fenomenele
demografice n devenire.
Aceast preocupare explic prezena, n cadrele
unei enciclopedii administrative a studiului de fa.
Vom expune deci, o serie de date statistice care vor
lmuri starea actual a populaiei Romniei, pe baza
rezultatelor recensmntului general al populaiei i
a statisticei demografice, ntocmite amndou de Insti
tutul Central de Statistic.
I. STRUCTURA POPULAIEI
SUPRAFAA TERITORIAL I DENSITATEA
POPULAIEI
Pentru a putea avea ointr'un nceput, o privire
comparativ sumar asupra importanei rii noastre,
n ansamblul celorlalte state europene, precizm c.
teritoriul Romniei reprezint 2,52% din suprafaa
Europei, iar populaia rii,la 31 Decembrie
1930, se ridica a o proporie de 3,6%.. I,a. slr-;
.itultu anului 1933, data ultimei estfmaiuni inter
naionale asupra populaiei globului,. procentul, dat
de populaia rii noastre, faa de totalul locuitorilor
134
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Europei, se ridic la 3,62%. Astzi acest procent a
fost depit. Deci, greutatea numeric a populaiei
Romniei n Europa este n continu cretere. In
ordinea importanei sale, Romnia, este, ntre cele
douzeci i opt de'state (inclusiv U.K..S.S. european),
a zecea ar din Europa n ceea ce privete ntinderea
teritorial, i a opta dup numrul populaiei.
Densitatea populaiei n ultimii 3 ani a variat astfel
(situaia n ziua de 31 Decemvrie a fiecrui an):
Densitatea lociitorilor pe km
2
An u l Romnia Europa
1930 61,2 44,3
1933 63,7 45,4
1935 6s,i
Deci, n primul rnd, densitatea populaiei Romniei
este superioar mediei europene, iar n al doilea rnd,
ritmul de cretere al acestei densiti este mai accen
tuat n ara noastr dect pentru ansamblul celorlalte
ri, ntr'adevr, pe cnd media Europei a crescut
ntre 19301933 cu numai 1,1 locuitori pe km
2
, n
I Populaia, suprafaa teritorial i densitatea
populaiei n Romnia 193
Provincii
(0
ROMNIA
Oltenia
Muutenia
Xiobro^ea
Moldova
Bucovina . . . .
Transilvania . .
Banat
Criima-Marfl mure
Populaie
iS.053.896
i-S'9-389
4.02B.303
811.332
2.437.438
2.803.409
853.524
3.317.677
94-1.5"
r.390.243
Suprafaa
km
2
295.49
24.078
J
2
-55
23.262
38.058
4 4 . 4 "
IO.442
flZ.22(J
13.71,1
%
8,2
S
7
,S
7,9
3,5
31,1
6,3
7,3
Densitate
(S)
61,3
63,1
76,7
34,9
67,H
64,5
S
5",3
6
Provincia cu cea mai mare suprafa teritorial
este Transilvania propriu zis (fr Banat i
Criana-Maranvure). Densitatea cea mai mare o are
Bucovina, iar cea mai mic Dobrogea. Aceast con
statare simpl d o indicaiune deosebit de preioas,
din punctul de vedere al ndrumrii economice vii
toare pentru fiecare provincie. Densitatea populaiei
n fiecare provincie este ilustrat prin cartograma II.
Cartograma II. Densitatea populaiei pe provincii
1930
Populaia rii :18.05Z896loc.
Suprafatarii. 295.0491?
Dejisltatearii:61.2pekm.*
teisateapekm? , ^ ,
x
,
: v
^
^^3 40-50
S? 50- 6O
Romnia deasitatea s'a ridicat cu 2,5 locuitori pe km
s
,
n aceeai perioad de timp.
1^ data de 31 Decemvrie i935
;
aceasta densitate
a ajuns la 65,1, ceea ce nsenineaz c ntr'un rs
timp de numai 5 ani, densitatea a crescut cu 4 locui
tori pe km
2
, Trebue precizat c aceast cretere a
densitii se datoreste exclusiv excedentului natural.
Suprafaa teritorial i densitatea populaiei pe
km
a
, pe provincii istorice, este urmtoarea:
Populaia Romniei este organizat ntr' o serie de
uniti teritoriale sau administrative i anume (la
data recensmntului): 9 provincii, 71 judee, 322
pli, 172 orae i 15.201 sate. Distribia pe provincii
a unitilor administrative este cea de mai jos:
Nu exist o relaie strict ntre numrul populaiei
fiecrei provincii i numrul oraelor i satelor n care
aceast, populaie este distribuit. Aa de pilda Ba
natul, la o populaie de 941,531 locuitori, are 7 orae
POPULAIA ROMNIEI
135;
Tab. III. Populaia i unitile administrative
pe provincii 1930
( 1 )
KOH/ INIA
OUentii . - l . ' i K ) . l * ' l
I . " . ' , . l u i
Bunul
Crliiiin-Miii'iiniiirKf
J-
ilcfc
(1)
I J
1
,;
li
tf
i
4
PlfiI
<+)
2 =
li fi
1.1
vi
Tfl
s
Orae
(3)
1 7 3
l l
17
7
K
Ssi le
I5.5UJ
1.1)99
,1.337
725
1.8+7
3.11
5. Vio
58S
t 588 sate, pe cnd I lobrugen 1a <> populaie mai mic,
de 811,322 Locuitori are iN orae i 725 sate. L,a. fel,
Oltenia care, la o populaie cu mumii 130.000 locuitori
mai mult dect Criana .i Maramure, are \m plus
de 8 orae i 1.088 Sate, fa de aceast ultim pro
vincie. Aceeai lips de paralelism se poate constata
i n. ceea ce privete nuntind plilor care, n majori
tatea ctv/.urilor, variaz indiferent de cifra populaiei
sau ntinderea teritorial a provinciilor. Kxplicaia
acestei stri de lucruri st, n bun parte, n raiuni
de ordin administrativ. Nu cute ns dovedit c
aceste raiuni administrative corespund totdeauna
unor necesitai reale, de ordin local. ICste drept c
n unele regiuni muntoase populaia este fragmentat.,
graie terenului, n aezri de mic ntindere i puin
aglomerate. Nu aste mai puin adevrat c n aceast
privina o deosebire net se observutre aezrile ome
neti din Vechiul Regat l acelea din provinciile
:i!ipite. Tabloul urmtor arat, pentru fiecare pro
vincie, numrul mijlociu de locuitori ce revine fiecrei
uniti administrative: jude, plasa, ora i sat.
Tab. IV. Numrul mediu al locuitorilor pe
administrativi! 1930
l' ruvlnvln
_ O)
ilOMA.Nl A , . .
OllIMlllI
MuilU'lltii
Mriliiovn
ntioovlnn
Umilit .
Nttuifliul mediu al lociitorilor (ie:'
(1)
1 a fi , ? ;1 I
JI.' J7
17 u.70.1
-l l.I'l?
f.l)
a i , i i ?
3').+"
" i.7-i;)
i . . i aH
: ( ( . , 1 - 1 ' )
SiiLc
VW
din
1.1 s 5
I . J 3I
' ) .Populil|:lti loiala.
) PuptiUiJla rui'nlft.
Media populaiei urnii jude n Romnia este de
254,266 locuitori, Judeele cele mai mari, ca numr
de populaie, sunt cele din Ctisaua, a cror medie se
urc la 347.561 locuitori, de jude. Provinciile care
se nir pe malul stng al Dunrii, afar de Moldova,
sunt foarte populate. (Aceasta din urm provincie
are judee cu o medie sub 200,000 locuitori). Aceeai
deosebire o gshn i n ceea ce privete populaia
plilor. Kxtremele le d Basarabia, unde plile
ntinse i lipsite de ci de comunicaie sunt foarte!
populate, cu media de 67.386 locuitori de fiecare
plas i Transilvania cu pli care au n mijlociu
31.788 locuitori.
In general, vom ntlni n Vechiul Regat i Basa
rabia, pli foarte populate; iar restul proviuciibr,
pli cu o populaie mult mai redus.
In ce privete oraele, trebue s subliniem media
mare a populaiei oraelor n Muntenia. Acest fapt
se datorete, nendoios, dimensiunii excepionale a
Capitalei.
Media mare de locuitori care revine pa un ora, n
Criana-Maramure, se explic prin faptul c n aceste
provincii trgurile sunt considerate comune rurale.
Astfel, gsim frecvente localiti cu 10.000 locuitori,
care sunt totodat centre comerciale i industriale
relativ importante, i care au rmas totui comune
rurale. Dimpotriv, n Oltenia i mai ales n Dobro-
gea, trguoare care au un numr redus de populaie
i care dup nfiare par mai curnd sate destul
de primitive, au o administraie de comun urban.
Explicaia nu este de caracter economic, cultural
sau social, ci politic.
In privina satelor se remarc deosebirea categoric
ce exist ntre satele din Vechiul Regat i cele din
noile provincii. In Vechiul Regat, satele au o mrime
de aproximativ 700 locuitori, iar n provinciile noui,
de 1.400 locuitori. Aceast situahme caracterizeaz
pe de-a'ntregiil viaa acestor provincii, adic n ge
nere viaa satului din provinciile alipite este mai
stabil i mai bine nchegat dect cea a satului din
Vechiul Regat.
POPULAIE, CLDIRI I INTliEPB.TNDBH.1
Tabela V de mai jos ne ofer putina de a examina
Compunerea gospodriilor, cldirilor i ntreprinde
rilor, n fiecare provincie, att la sate ct i la orae.
In general, gospodriile dela sate sunt mai populate
dect cele dela orae. Gospodriile cele mai mari le
gsim n satele din Dobrogea, cu o medie de 4,8
suflete de fiecare gospodrie.
T;ib. V, Frecventa gospodriilor, cldirilor i u
florilor comerciale i industriali;, pe provindi, 1030
Numrul loiMiiLurilur cmc revin
Ui bun
1.3)
( 4)
i i i i l r cpr
.-
(6) 1
kuriil
(Ti

KOMl NI A . . . .
Ol t ci i i n
Ml i ut cni u . . . . .
Mtiklova . . , , .
Ducii vl un . . . . .
Trniiatlviuilu . , . ,
A
4.-t
'1.4
<l*)
4,5
,],!
i
(>
1
4..1
4.S
4,-1
4,t
ta
4.3
)'
1.1
1
.5
Si
6,\)
5.6
fi,fi
li, 4
yr2
7>
6
J, i
5..V
l.l
' / ; *
J
l>4
4,4
3.'
...9
J1,')
3^,7
2 0,1}
33,7
62,7
Cele mai nuci gospodarii le gsim n oraele din
Banat, cu media de 3,0 suflete de fiecare gospodrie.
Banatul i Vlobro^eti constitue dou extreme ce ca-
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
raeterizeaz situaia demografic real din ara
noastr, cu nflorirea populaiei rurale din Dobrogea
$i atrofia populaiei bnene nu mimai la orae, ci
i la. sate.
Coo&nele 4 i 5 ale tabelei V arata densitatea popu
laiei pentru fiecare cldire. In orae, cldirile sunt
mai mari i casele de raport mult mai frecvente.
La sate. casele sunt familiale i deci se explic de ce
media locuitorilor este de abia 4,5 suflete, fa de
6,5 suflete pe cldire, la orae. Casele cele mai popu
late le gsim n oraele provinciilor de peste Carpai.
Explicaia sta n numrul relativ redus de case in
dividuale dela periferia oraelor din Transilvania,
faa de sumarul acelorai case din oraele Olteniei,
Dobrogei sau Moldovei.
Xfegrsffla VI. Umrul locuitorilor pe 1 cldire
LDCurroW
m
*T10
CAprrw-5
LA SATE
LA ORAE
t
z
sterans
Diagrama VI detaliaz numrul locuitorilor pe o
cldire, pentru marie provincii ale rii.
Dei pretutindeni Ia sate avem de-a-face cu case
ocoite de o singur familie, totui graie faptului c
racterul semi-rural al oraelor din pobrogea, cu ex
cepia municipiului Constana.
In fine, ultimele dou coloane din tabela V arat
frecvena ntreprinderilor comerciale i industriale
la sate i orae, pe provincii.
La sate, pentru 99,0 suflete avem o singur ntre
prindere comercial sau industrial. La orae, raportul
este de : 1 ntreprindere pentru 30,1 locuitori. Varia-
iunile pe provincii sunt foarte mari la sate i foarte
mici la orae. Iu orae, cele mai numeroase ntre
prinderi le gsim n Bucovin, iar la sate, n Banat.
Provincia cea mai puin industrializat i cu cele
mai puine ntreprinderi comerciale at t la sate, ct
i la orae, este Oltenia, urmat imediat de Muntenia.
In concluzie, o deosebire net se observ ntre
mediul rural i cel urban, n ceea ce privete repar
tiia ntreprinderilor comerciale i industriale. Cifrele
absolute privitoare la populaie, gospodrii, cldiri
i ntreprinderi, n conformitate cu rezultatele re
censmntului din 1930, sunt concentrate n tabela
VII.
Din tabela VII de mai jos vom reine rminai anu
mite date fundamentale privitoare la Romnia,
adic:
Locuitori J8.c53.896
Gospodrii sau menaje 4,143.000
Cldiri 3.792.592
ntreprinderi 266.229
Este n deobte cunoscut c Romnia se caracte
rizeaz printr'o proporie foarte ridicat de populaie
rural. O analiz a problemei va pune n eviden
cteva fapte semnificative.
Intr'adevr, din cei 18.052.896 locuitori, ci au
fost numrai la recensmntul din 1930, un numr
de 14.420.17S locuitori, adic 78,9% triesc n cele
15.201 sate i numai 3.632.178 locuitori sau 20,1%
triesc n orae. Proporia cea mai mic de populaie
urban o d Basarabia: 12,9%. Aceast provincie
cunoate ns un fenomen particular i anume pre
zena frecvent a unor sate-trguri, n care se con-
Tab. VII.
Repartiia pojmUtfef, gospodriilor, cldirilor i ntreprinderilor comerciale, industriale i de transport,
pe provincii i mediu
Go s p o d a r i i
(6)
263.335
43.832
I3S.J23
83.130
34.851
I.055
68,734
(7)
3.280.351
292,246
650.415
139.1)16
4 = S.44
2
5+9-511
150. goS
636.019
J93-333
261.371
C l & d l r l
Total
(8)
3.792.99a
35+.J7O
796.116
153.603
S6
534
576.594
4.7fi5
692.830
308,159
392.26?
Urbau
(9)
5^0.558
39-34^
158.665
36.754
105.44?
54.541
35.706
72.012
SI,493
36.396
Rural
(10)
315.028
6 37(5
116,851
438.639
532.053
149.057
Sao.SlS
IS6.666
rntreprlnderl
Total
57.801
"939
8 37-83a
36.492
r
5-99O
33.699
l ?. 99
20.358
Urban
(12)
Iio.637
5.314
33,246
6.093
sr-954
I2.34"a
8.570
10.093
5.6G2
S.14?
4.JJ5
3.846
15.884
14.I5
7.439
34.600
racted^c este faptei c n S ^ e ^ a S t S" supTne S e T " f ** ^ ^ ^ " ' T
t r gl i r i CaiG
^Maaraie, avem acelai Kumrmijlodu de sufleS S f r oraul propriu zis. Urmeaz apoi
de ftore dldfae. AceaT conf i l TS^at f ct urbTn^
10
^
16
^ ^ ^ ^ ^
<I 3
'
% pOpU
-
POPULAIA ROMNIEI
137
in nu
0(h
3000'
2000-
o l
ii
: ) : .
Diagrama VIII, Populaia Romniei pe provincii, n 1930 (cifre absolute)
LEGEMDA
I. OLTENIA
811 2W2865 853

1530
II m iv v vi vnw ix
T O T A L
1 n 1 iv v vrvnvniix
R U R A L
EDOBR06EA
KH0LD0VA
V.BASARABIA
V1BUCOV1I1A
VUTIWISJLVAniA
VIBAMATUL
X.CR[AnA5lfAAI1URES
1 ii nr iv v vi wvnnx
U R B A M
$pre deosebire de acestei., colc mai mari procente
de populaie urbaul, k
1
dau, n ordinea lor, Muntenia
cu 27,1%, Bucovina cu 2f>,G%, Moldova cu 24,3%
i Dobrogoa cu 23,8%. Restul provinciilor so. gsesc
sub media generala a rii. Calculnd distribuia pro
porional JI gospodriilor pe provincii, pe baza da
telor din tabela VII, constatm ca uu exist o deose
bire esenial, n comparaie cu procentele obinute
pentru populaie. Avem 862.074 gospodrii sau 21,0%,
n mediul urban fa de 3.280,361 sau 79,0% gospo
drii JI mediul rural.
Analiznd ntreprinderile comerciale, industriale i
<le transport, fu ansamblul lor, constatm c cele
J72 orae care reprezint 20,1%, adic abia a cincia"
parte din populaia rii, dein aproape jumtate, sau
mai precis 120,(127, (led 45.3 % clin numrul total al n-
prindorilot clin ntreaga ar. Restul de 145.602 ntre
prinderi sau 54,7% sunt repartizate ntre cele 15.201
sate, cu o populaie de 14.430.71fi locuitori.
In unele, provincii i mai ales n Vechiul Regat i
Bucovina nud mult de jumtate clin numrul ntre
prinderilor KC j-srac n orae. Astfel n Moldova
58,0%, u Muntenia 57,5%, n Bucovina 53,6%, iar
n Dobrogea 51,0%, din totalul ntreprinderilor de
care dispune fiecare provincie, sunt concentrate n
mediul urban, spre deosebire de iestul provinciilor
unde proporiile sunt sub 50,0%. Aceast concentrare
excesiv a ntreprinderilor n oraie, explic deosebirile
structurale ntre mediul urban i cele 15.201 aezri
rurale.
Printre orae trebue s remarcm un numr de 20
municipii (Vezi tab. IX),
Acea te 20 municipii enumerate nsumeaz mai mult
de jumtate din populaia urban a rii, Din totalul
de 3,632,178 locuitori ai oraelor, 1.970.877 locuitori
s a u
54>3%> revin municipiilor, restul de 1.661,301
locuitori sau 45,7%, fiiud repartizai n celelalte 153
orae, din care 51 mpreun cu municipiile sunt n
acelai timp i reedine de jude. Aceeai repartiie
se poate observa i n caxul ntreprinderilor comerciale
i industriale. Din totalul de 120.627 ntreprinderi
Tab. IX. Populaia i ntreprinderile n municipii, 1930
M u n i c i p i i
1
)
(1)
Bm;nrctl
Clilluiii: ,
Ceritilui ,
Ini . . .
j
Cluj . . .
Tliutywrn
Qmdtm .
Ploctl .
ArntI . -
Urnita , .
Cniluvu ,
Einuv ,
Ct |
Sfilu-Mnre
Sibiu . .
Tg. Murei;
C l l
JJucflu
num
Locuitori
631.38S
117,016
III.147
ID3.595
0S.569
51,866
82.355
77.225
fiS.310
6.S.0O3
39.231
5S.25B
19.917
48,019
3 S, 1T f)
3O.C67
Intrepitu-
cleri
(S)
18.135
4-023
.1.891
3.538
3.453
3.03<>
3.249
2.735
S.I7S
T.800
2.73S
3.133
a.234
1.901
1.797

1,074
r, 4 oci
1.529
') Dclu Hj3<i pAnK iislSzi nu mii! Cost declainle municipii
urmfitoarEle ome: Giurgiu cu 30.348 locuitori, Lugoj ca 23.674 locuitori
i 'l'nrmi-Severin cn =1.(173 locuituri.
comerciale, industriale i de transport, cte s'au
recensat n toate oraele rii, un numr de 63.785
ntreprinderi sau 52,9% se gsesc n oraele municipii,
iar restul de 54.411 ntreprinderi sau 47,1% sunt
rspndite n restul celor 15a orae.
Din acestea rezulta c procesul de urbanizare a
populaiei rii este nc la nceputul lui. Marea majori
tate a oraelor sunt simple aglomerri urbane servind,
pe lng nevoile de ordin cultural i social pe care
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
le mplinesc, n primul rnd, drept centre admini
strative locale i drept piee de schimb pentru pro
dusele agricole sau industriale. Faa de ntinderea i
populaia rii noastre, marile centre urbane sunt
relativ puine.
Diagrama X. Distribuia oraelor dup numrul
, . locuitorilor
Qkttebte
-

:
"s
:
M
fiUSJ
i Setata fefesxo Eusow zaooo MMO 50.000 KWMO SOHOOQ
Se cuvine ns a face o meniune cu totul special
pentru Bucureti, capitala Romniei, care pe zi ce
trece capt o importana politic, administrativ,
eamomk i cultural tot mai mare, asumndu-i
tital i sarcina de adevrat metropola a rii, ca
racterizat printr'o aglomerare de populaie cu mult
superioara oricrui alt ora din ar.
Aa de pild al doilea mare ora al Romniei, Ch-
jnu, care are 117.016 locuitori, nu ajunge, n ceea ce
privete populaia, nici Ia a cincea parte din totalul
populaiei oraului Bucureti, Datele statistice ele
mentare ale Capitalei, la ultimul recensmnt, sunt
Lociitori 631.^88
Gospodarii 1^8.043

mhi
- 72.939
IutrepnneJeri 18.125
_ La rwnsmntul efectuat nainte de rzboiul mon
dial, i annme in uiz. Bucuretii numrau o populaie
Bucuretilor a crescut cu 223.254 locuitori, sau cu 65%-
Aceast cretere considerabil se datorete ns ntr'o
foarte mic msur excedentului natural, adicH
diferenei dintre nscui i mori. Ea se explic, U
primul'rnd, prin fenomenul cunoscut de atracie
pe care marile centre comerciale i industriale l-au
exercitat totdeauna asupra populaiei nconjurtoare,
i, n al doilea rnd, prin mrirea, concentrarea i
complexitatea din ce n ce mai accentuat a aparatului
administrativ de Stat, odat cu restabilirea granielor
Romniei. Trebue precizat c acest ritm accelerat
de cretere a populaiei Capitalei a fost mult mai
accentuat n ultimele dou decade, dect n perioada
dinainte de rzboii, Intr' adevr, po cnd n perioada,
j. 0.121930, creterea real a populaiei Capitalei arii
a fost n medie anual de 12.403 locuitori sau 36,3
la mie, n rstimpul dela 1899, cnd oraul Bucu
reti numra 276.178 locuitori - i pn la recen
smntul din 1912, creterea real a populaiei acestui
ora a fost n medie anual de numai 5.000 locuitori,
sau 18,1 la mia de locuitori, fa ele totalul populaiei
din 1899.
Accentuarea acestui ritm ele urbanizare coincide
cu procesul de industrializare a Romniei i se ob
serv i la celelalte orae ale rii btnenjpelcs
ntr'o msur mai moderat. Totui faptul este, n
ansamblul lui, de o importan considerabila, atfit
pentru evoluia vieii economice i sociale a rii cat
i pentru determinarea structurii viitoare a i^opttlafei,
n special din punctul de vedere al profesiunii
locuitorilor.
POPULAIA PE SEXI
In Romnia, ca i n alte ri de altfel, numra
1
,
brbailor nu este egal cu cel al femeilor. Repartizata
celor dou sexe pe provincii este n cifre absolute
(Vezi tab. XI).
S'attrecensat deci, la 1930, tui numr ele 8.870.77H
brbai i 9.183.118 femei n ntreaga ar. Pentru a
aprecia exact raportul dintre cele doua sexe, pe re
giuni, dm n tabela XII de mai jos, proporia br
bailor fa de totalul populaiei, n fiecare provincie.
. .. . .
PROVINCII
tf,
O J t n s a . . . . . .
Tab. ^ 1 .
Populaia Romniei pe sexe
Populara totnl
Birhal
S.870.77S
' 4"!644
LIO5.507
412.550
1.597-837
45S.796
683.OD9
Femei
(3)
" _!
399.688
1.331.991
1.444.35 ?
4+1.274
1.619.8+6
482,725
707,234
Populaia urbanS
Brbai
1.S01.D85
98.599
100.935
293-477
182,504
256.S52
82.66+
134.426
FEIllL'i
(5)
1,831.093
90-sgB
92.425
297.959
187.205
116.368
85^865
140,364
Pii[)uial.lcv urtill
Blitnfl
7.069.G1J3
fiss.SBo
L + sfl.553
jio.089
90^,030
1.236,1 + 8
301,693
1.340.03.5
37B.I3S
Femei
(7)
1,1^0^,617
3p7.
aB
!
"324-!""'
1,361,013
tor 66.;i
3
locuitori
teritoriala asupra
2
e s t e
* * <*
<****
f e m e i i o r
'
b r
"
^


p r

P D r e &
c nu mai departe dect n
POPULAIA ROMNIIT
1912,dar numai n Vechiul Regat, pentru care
posedm cifre comparative raportul dintre cele
dou sexe era invers. Intr'adevr, la acea dat, pro-
Tab. XIII Proporia populaiei masculine iu diverse ri
Tal). XII. -
I* PO Vl
(1)
ROMNIA . , .
Criemn-MMUmurej
Proporia bfti'tmllor pe provincii
11 C I 11
l'niporUu bilrbulliu- fnfl ile
totilkll ]3d[)lllfltil!i
ntrunit
(=)
41 fi
4'),6
41,3
49,7
49,
T
Urljnu
(3)
ri
4')>X
4'>>
(
'
?"',''
49,"
Huvnl
(|J
4-1,7
!<),'
jX r
49,6
4^*7
40.
poria brbailor era mai mare dect a femeilor, re
prezentnd 50,5%. Aceast schimbare a proporiei
se datoreaz: 1) evoluiei biologice a populaiei,
2) rzboiului i 3) alipirei noilor provincii, n special
a Bucovinei, Banatului i Crianei-Maramure,
In al doilea rnd, constat ni c, rmnnd totui
mereu inferior cehii feminin, procentul brbailor este
mai ridicat n mediul urban dect u cel ni iul. Inaptul
se explic, mai ales ptiu deplasarea continu ctre
oraie, a populaiei masculine, hi buna parte ns,
aceast proporie mai ridicat a brbailor n orae
se datoreaz populaiei colare, u majoritate mascu
lin precum i militarilor sul) arme. Numai u Criana-
Maramureip oraele, dau o proporie mai mic de br
bai, dect mediul rural,
O auaHy. pe provincii ne arat c la regula stabilit
anterior, exist o singur, excepie: Dobrogea. In
provincia dintre Dunre ai Marea Neagr, proporia
sexului masculin este .superioara celei feminine, att
la totalul populaiei rurale, unde reprezint 50,3%,
ct mai ales la orae, unde se ridic, la 52,3%. Se tie
c Dobrogea este o provincie de colonizare i de iini-
graiune, fapt care explic acest caracter particular.
In opoziie cu Dobrogea, .se gsete Oltenia care,
dintre toate provinciile rii, dovedete cel mai ini-
presiouant t veduu curent de emigrare a populaiei
brbteti, n .special din partea populaiei rurale.
Iu .satele din Oltenia, proporia sexului masculin
utitige aba .\7:l%, procent simitor inferior att
celui al populaiei rurale a rii ntregi, ct i aceluia
-al oricrei alte provincii.
In sfrit, hi privina repartiiei populaiei pe sexe,
situaia rii noastre, n raport cu celelalte ri, este
urmtoare a;
I/a. de aceste 27 ri, constatm c Romnia
realizeaz o valoare medie. In al doilea rnd, vedem
c un numr de 4 state: Canada, Stsitele-Unite,
Japonia i Bulgaria fac excepie, avnd o proporie
mai ridicat de brbai dect de femei. Japonia i
Bulgaria sunt state cu o populaie n plin evoluie,
iar Canada i Statele-Unite ale Aiuericii au fo,st i
:,sunt nc ari de imgmiuue. Dimpotriv, rile
clasate ultime, de pild Anglia cu imensul su im
periu colonial, Portugalia i chiar Estonia i letonia,
T A R A
(1)
Statcle-Uuile
OlillKlU
lrcdu,
i mn i t :
Itdlin . .
iu (juriu .
Ninve glii
Hpniitrt ,
CL>hosUvii
(ieriutuiin

Rlvcla .
Turcia , .
Austria ,
Anglia . .
Portugalia
U.K..S.S, .
Estonia ,
Anul tL'tciisft-
muiituhii
( J )
O J i
"1.1"
"):i i-
un
"1. 1"
^J :1
r
t' j. it
"jjo
Igj|
igjr
1930
1926
r<)34
1030
Sex m
L-uliu "{
(J)
, ! , "
41,7
-1'),"
49,*
49,t
4'!.'
'4')."
4.1,0
tk'i
4i',r
4$,ti
47,9
47,7
47, S
47,"
4t,6
pot fi considerate ri de emigrare. Nu acelai lucru
se poate spune despre U.R.S.S. care d un procent
inferior de populaie masculin.
imPARTllA LOCUITORILOR, PE GRUPE D"E
VRSTA
Populaia rii noastre se caracterizeaz, din acest
punct de vedere, printr'o proporie covritoare de
copii i tineret. Intr'adevr, grupul de vrst dela
o la 19 aut mplinii, reprezint 46,4% din ntreaga
populaie a rii i dac nu ar fi golul dat de grupul
dela 10 la 14 ani, procentul ar depi 50% (Vei
tab. XIV),
In posvilaia rural, grupul dela o la. 19 a.ui d o
proporie i mai ridicat, de 48,2%. Proporia scade
progresiv, pe msur ce naintm spre vrstele mature,
realiznd, n linii generale, o distribuie caracteristic
pentru toate popoarele tinere, de o mare vitalitate
biologic i deci n plin perioad de viguroas cre
tere numeric.
Aceast distribuie mbrac, astfel cum arat dia
grama XV, un profil net piramidal, mai accentuat
la populaia rural, adevratul izvor de via al na
iunii. Spre deosebire de mediul rural, populaia
oraelor prezint curba de distribuie cu o baz
mai puin larg, din pricina grupurilor de vrst,
pn la 14 ani care dau un procent mult mai redus. In
schimb, populaia urban ofer o proporie impor
tant la grupurile de vrst dela 15 la 19 ani si dela
20 la 24 ani, Explicaia este dat de prezena n orae
a populaiei colare i, a militarilor, dovad diferena
ce se observ ntre aceste dou sexe i anume: 14,78%
pentru brbai, i numai 10,34% pe^ru femei, la
grupul, de vrst dela 20 la 24 ani.
Tot din analiza cifrelor expuse de tabela XIV se
constat, drept consecin a rzboiului mondial, unele
discontinuiti, n ceea ce privete distribuia popu
laiei pe grupe ele vrst, dintre care una, cea mai
important, la ritpul dela 1014 ani,
140
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Pentru populaia Romniei, acest gol datorat rz
boiului mondial reprezint o pierdere definitiv de
peste 700.000 locuitori, numai la grupul de vrsta
dela 10 la 14 ani. Ceeace nseamn aproape
1.500.000 de copii, cari nu s'au nscut sau cari, din
cauza rzboiului, au murit nainte de vreme. Aceast
Din acest tablou, 111 care se detaliaz distribuia
procentual pe grupe de vrst a populaiilor respec
tive, constatm c ntre cele 18 ri enumerate, Ro
mnia deine locul ntiu, avnd cea mai mare pro
porie de populaie dela o la 4 ani, loc pe caTe i-1 men
ine* chiar n cazul cnd nsumm i grupul urmtor,
Tab. XIV. Populaia Romniei pe grape de
mpt de T&iita
fii
ara intteagS
AmAadau
irele
( = '(
Masculin
(3)
Feminin
(43
vrst, cifre absolute $i procente a 29
Populara urban
Amndou
seielc
(i)
Masculin
(6)
Feminin
ii)
XII 1930
Populaia ruralii
AmndouS
sexele
(B)
Mnsculio
(9)
Femenln
(io)
TOT AI. . - - /18. 052, 896 | 8,670.778
$- -ii a ;!i93.603 i 1.101.288
i 1.444.933 j 7JI.739
5S 14
4 4 4 9 I 7 3 7 3 9
J.IOS,=7I j 1.008.571
.816,190 I 826,668
i
, ; j s j t.J57-46o 7S6.7B3
. . j . , . . 4 5 , , 1,075.188 i J - JI 2
":i z; ( i-J?^-46i 532-29
i;--.^:.; 1 . . . . - , . , . . i 920,024 f 428.aH
nr- - i a . . . . . . . . . .i 582.210
;;--i > ! <.i4S
<",^ .ji 4 . , . , . . , . , . 4^6.^47
S<(fr^ > ; j *c , ^22
7t l 74 s - , . ' ! 0J. f J<9
4.?So
74
73-468
TOTAL
;: a
s; jr<
t34
JJJI
J-9
t j 64
707*
S
3.'3 j
l eo ssai S m.',e
*5 Kai suJlK de 0, 1%,
1.451
+49
5,ft
^,oo
4-92
0,74
7
266,193
iti&.'M?
SO3.6JO
Cifie ateolutt
1,090.375
713.1S9
l,ogg,7oi
789.3 = 2
S00.677
3S2.276
64O.16S
467-396
491.E13
293.442
316.755
203.941)
193.-75
qi.799
62.429
19.900
ia.206
1.799
635
37-568
In procente
3.632.178
354.902
274.904
45.34
455.49S
35^,937
258.872
360,130
19S.S46
189,516
128.560
119-033
83.S03
70.963
39-Z35
24.38S
B.7I3
4-IS3
I.082
633
2 2 1
17.469
1.801.0S5
178,838
169.662
140,598
214.570
2S6.2IS
164.734
120.63a
96.783
89.332
63.048
54-751
40,271
31-987
18.641
70,706
3.821
1 5S9
426
2 4 2
ss
9.S74
1.831.093
176,064
169.581
=35^84
189,280
197.423
134.576
139-498
102.063
100.204
65.532
64.382.
43-332
38.976
20.594
13.68S
4.893
2.564
656
3 9 i
133
7-596
14,420,718
2.273.133
1.S53.+17
1.170.024
1.658.21S
1,160.692
1.205.503
819,316
912.331
704.473
730.508
453.650
463.915
333.044
309.59
156.414
103.31S
32.905
15.431
3-698
2,617
853
S.999
14.19
7,76
ir,98
,7
,ai
6,97
5,36
1,32
2,TO
1,00
B,t8
0,33
0,11
*)
0,41
9,77
9,34
7.57
i*,36
",54
5,47
5,2z
3,54
3,*8
*,95
X,o3
0,6-j
0,14
0,11
*)
)
)
0,4a
9,93
9,42
7.H1
9,*5
6,90
6,70
5,37
4.96
3,50
3,04
1,03
o,S9
o,st
o.SS
7,060.693
1.1+8,233
93^.626
591.141
794.001
560.650
552-049
4oi,6i3
411,663
339.34
33S.899
223,720
Si l , 4-42
172.627
154,960
85.209
34.571
17.897
7.789
1.760
1.309
3
36,026
xoo,oo
9,62
9,s6
7,34
12,86
'",34
10,12
1,35
7,62
5,57
S,47
3.5S
3,51
*,38
2,13
1,13
",75
0,27
0,14
*)
*>
*)
0,41
100,00
15,77
12,85
8,11
TI,}0
8,05
8,36
S,6S
6,33
4,89
5,07
3,15
3,i'
3,31
11,14
r,o8
0,72
0,23
a,ii
*)
")
*)
0,39
100,00
16,Z5
13,19
3,3&
11,9 3
7,93
S,3S
5,$"
4,$
4,19
3,19
2
,39
2,44-
x,ia
o,77
0,11
*)
*>
*)
7.35I.OSS
1.126.898
930.791
578.883
SO4.S17
600.042:
613.454
417.698
500.668
365.133
391.609
337.930
252-473
160.417
154-299
71,205,
48.7+7-
15.008
7.6+2
1.938
1.408
49
29.973
100, DO
8,16
4,97
5,33
3,'<>
3,43
a,iS
,xo
o,97
0,10
pierdere se va amplifica i se va face din noa simit,
atucci cnd actualul grup de vrst dela io la 14 ani
va atinge vrsta adult, adic perioada de procreare.
Cei 700.000 locuitori vor lipsi dela aceast datorie
biologic, iar scadena este foarte apropiat.
In privina distribuiei populaiei pe grupe de vrst,
Romnia se deosebete de celelalte ri. O privire
comparativ asupra situaiei ei ne permite tabela XVI.
dela 5 la 9 ani. Ea este urmat de Jugoslavia, care,
pentru populaia de vrst pn la 10 ani, d aceeai
importan proporie de 36,7%. In schimb, Bulgaria
i Japonia prezint o distribuie mai apropiata de
linia normala.
In orice caz. Romnia se aeaz n fruntea rilor
a cror populaie se caracterizeaz printr'o vitalitate
remarcabil i acuz un ritm ferm de cretere nume-
POPULAIA ROMNIEI
ric viguroas, spre deosebire de rile ultime cla
sificate, n care acest ritm de cretere este foarte lent,
sau chiar staionar.
Trebue s remarcm, cu acest prilej, situaia mult
inferioar, din punct de vedere al repartiiei populaiei
ireparabilele pierderi de substan biologic, pricinuite
acestor doua state, de rzboiul mondial. In cazul
Suediei, Angliei, Elveiei i Norvegiei, explicaia este
dat exclusiv de gradul de evoluie biologic i
social, particular populaiei lor.
Diagrama XV. Piramida vrstelor u Romula
MASCULIN FEMIMtM
va
pe vrste, a rilor germanice, nordice i anglo-saxone,
n special Austria i Germania (vitalitatea biologic a
poporului german era bine cunoscut nainte de rz
boia), Astzi, chiar Frana le ntrece n privina pro
poriei de copii. De unde se evideniaz nc o dat
In sfrit, putem, observa c pe cnd procentul
primelor grupe merge descrescnd, dela Romnia
spre Austria, proporia populaiei de 60 ani i peste,
n linii generale, merge crescnd spre rile ultime
clasificate n tablou.
Tab. XVI, Populaia pe grupe de vrst n diferite ri
A R A
C)
ROMANI A .
Bulgaria . .
Jmpouln .
Jupealtivlft
Gtccio , . .
Itulla . . . .
Olanda , ,
Cnnodn . . .
Ungaria . .
Cehoslovacia ,
attUele-UHlLe
I' rann . . .
Norvegia . .
ISlvetLfi . . .
Anglin . .
SuccUa . . .
Germania. , .
AuatrJa . . .
A.uul vecen-
iiiLu t ul ul
(a)
Popula tiu
totalft
In mii
(3)
G r n p t (1 E v A 1 s t t n "/>
r
(5) (a) (B) (IO) (II) (12) (15) (1-1) (5)
n.-s
o p,
a.
i E
(17)
ii 30
1936
1930
1931
KylS
1930
1930
931
1930
I)30
1930
1033
193 +
lfl.053
5.H-79
6-1.067
13.93+
6.205
10.377
S.GBS
I + .73
iaa.775
4+.76S
S,?0o
14,3
11,1
9,6
,1
8,4
8,0
7 fi
7<4
7,3
1,9
10,4
ja,j
131,6
IOtT
IO,)
10,(3
19,1)
,J
10,3
10,3
8,6
9,0
*,5
8,4
S,5
8,3
8,a
S,o
io,n
7.5
9,7
7.7
O,!
xn,4
7,1
6,4
1
10,1
8,(3
8,1
S.9
11,1
12,1)
8
11,2
9,8
0,4
la.o
9li
9.3
BA
M
9fi
1,0
8,6
9,7
1
9,S
S,K
8,9
8.X
9.7
10,0
8.9
8,2
8,7
Pi
3,7
9,"
9,4
8,7
8,6
8,1
7,S
S,4
8,4
7
H,3
7.6
9,
8,0
8,5
8,1
1,7
8,4
8,3
9,4
,1,8
6,0
6,3
6,4
7.3
r.s
7,o
7,3
0,8
8,1
B.r
7.4
7,9
7,6
7,0
7,6
7.5
K,R
K.7
5,5
5,6
S,S
S,S
6,0
6,1
,5
6,6
6,7
6,7
7,$
6.7
6,0
7,"
7."
6,9
7,5
7,''
5,0
M
5.3
5.2
5.3
,7
,fi7
6,1
S,<J
S.8
6,5
6,5
5.7
fST
6,6
<hl
(1,6
0,7
4,"
4.X
4,6
5,
5,6
5,5
5,3
5,7
6,3
4,9
6,0
6,4
5,7
(i,i
6,4
3,s
.7,3
4,5
4,1
4.4
4,<>
4,7
4,7
1.7
4.
4,9
6,0
4,7
S,7
3.9
J."
S,5
5,9
3,'
3,3
3,6
3.1
3,4
4.o
4,0
3.5
3,9
4,3
3,8
S,S
3,9
4,
5, 1
4,4
5>x
5,4
0,5
8,1
7.4
8,2
8.9
10.8
9,4
8,4
9,7
10,2
8,5
14,0
xi,6
'0,7
ti, 1
0.4
0,1
0,2
0,1
142
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Tab. XVII. Starea civil a locuitorilor Romniei, la 29. XII. 1930
3T& intteitgA i medii
(1)
ROMNIA
Pnpulaia uiban
Populaia raial . * * . .
Poptilatia
de 13 ani
i peste
ia mii
( 2 )
.766,7
9.540,9
Io mii
(31
1.064,Q
3.637,3
%
(4)
30,6
33,5
Cstorii
n mii
(5)
f.23i,3
1.400,0
5.831,3
%
(6)
50,6
Si.i
Vduvi
n mii
* (7)
1.217,7
361,8
955,9
%
(8)
B,5
9,5
JO,0
Divorai
n mii
(9)
31,0
45,1
%
(10)
0,6
J>J
0,5
Nedeclnrn fi
in ni Li
( I I )
20,3
i i i 3
%
(I2J
0,3
,3
0,1
STAREA CrVILA A LOCUITORILOR
In acest capitol vom expune, pe scurt, starea civil
a populaiei dela 13 ani n sus.
Datele tabloului de mai sus ne arat ca numrul
celibatarilor este cu mult mai frecvent n mediul
urban, reprezentnd un procent de 38,5%, fa de
-8,3%
m
mediul rural. Proporia celibatarilor este
i mai important n primul caz, dac ne amintim c
grupul de vrst dela 14 la 19 ani este mult mai nu
meros n populaia rurala. Dimpotriv, proporia c
storiilor este mai ridicat la sate.
In privina vduvilor, diferena ntre cele dou
medii este nensemnat: 9,5% n mediul urban, faa
de 10,0% n cel rural. In schimb, trebue menionat
faptul c stabilitatea familiei este mai precar la orae
dect la sate. Intr'adevr, proporia divorailor este
dubl n populaia urban, adic 1,1% fa de 0,5%
in populaia rural.
TIINA DE CARTE A LOCUITORILOR
In cadrul problemei ridicate de acest capitol vom
examina, n primul rnd, evoluia tiinei de carte n
Vechiul Regat, dup datele ultimelor recensminte.
Tab. XVIII. tiutorii de carte n Vechiul Regat, la
data ultimelor recensminte
CATEGORII
1913
(3)
I
193a
(4.1
I 3-7U.&46
39,3 I 55.*
Sth a d*U 7 aci In SU . . , .1 4.6<j*,;:S5 i 3.7:6.400 6.66?,731')
imteri de tatte <proceatci. , . ,1 !>' .
') Inclusiv cd cu ftiiaja de carte nede.
Se constat, urmrind aceast tabel, c numrul
tiutorilor de carte din Vechiul Regat s'a urcat dela
1.032.743 n 1S99,
l a
3'72O.6-f6 in 1930, adic o cre-
teTe de 2.687.903, ceea ce revine la ^60,3%. Datorit
creterii nsemnate a numrului tiutorilor de carte,
proporia lor se ridica dela 22,0% n iggg ]
a
39 W
n 1912 i 55,8% n 1930. '
URBAM
Ritmul de cretere este mai mare n epoca 1899-1912
dect n cea ntre 19121930. In epoca prim, creterea
este de 1,3% anual, pe cnd ntre anii 19121930
creterea anual a tiutorilor de carte este abia de
0,9%. Acest fenomen se datoreaz turburrilor pro
vocate de rzboiu, precum i dificultilor operei de
refacere, care a urmat.
Dup cum am spus, tiutorii de carte di n Vechiul
Regat reprezentau n 1930 o proporie de 55-8%.
In Romnia ntregit, situaia, la data ultimului
recensmnt 1930, a fost urmtoarea:
Numrul populaiei trecute de 7 ani .14.485.0r4
Numrul tiutorilor de carte 8.213.592
ceeace nseamn 57 % cti*
1
numrul populaiei de
mai sus.
Prin unirea tuturor provinciilor, numrul tiutorilor
de carte din Romnia a crescut deci simitor, iar pro
centul s'a urcat dela 55,8% la 57,0%. Procentul tiu
torilor de carte n noile provincii a fost n 1930,
urmtoarea:
Cadfilaterul 45 <3
Basarabia 38,1
Bucovina ^5,7
Transilvania 67,0
Diagrama de mai jos ne arat nu numai distribuia
tiutorilor de carte, pe provinciile mari ale rii, d
i faptul c proporia tiutorilor de carte a crescut
considerabil, n toate provinciile.
Diagrama XIX. Creterea populaiei tiutoare de carte
n Romnia
1912 1930
VECHSULRE60
1897 1930
BASARABIA
1910 1930 1910 193Q
BUCOVINA TfiAHSIIVANlA
POPULAIA ROMNIEI
Acestea i-au pstrat ns acelai rang i la 1930.
Att la sate ct i la orae, brbaii au o proporie
mult mai ridicat de tiutori de carte, dect femeile.
Disproporia este cu deosebire izbitoare la sate. De
fapt, analfabetismul femeilor determin cifra urcat
a analfabetismului din Romnia. Femeile din sate
constitue peste 40% din totalul populaiei rii
dela 7 ani n sus. i acest numr considerabil de femei
d o proporie de abia 38,7% tiutoare de carte.
Diagrama XX, tiina ele carte pe sexe l provincii
n 1930
MASCULIN FEMININ
fa de 25,1%). Numai n Transilvania i n Bucovina
gsim mi procent mai important de femei tiutoare
de carte, care se apror>ie de cel al brbailor.
Populaia rural cea mai instruit, dintre provin
ciile Vechiului Regat, o are Moldova, cu 51,6% tiu
tori de carte. In orae, toate provinciile au o situaie
destul de bun, media tiutorilor de carte fiind de
77-3% ?i anume 84,5% la brbai i 70,3% la femei.
Proporia tiutorilor de cai'te pe provincii i pe sexe
este urmtoarea:
Tab, XXII, tiutorii ele carte pe provincii, mediu
i sexe, n procente
OLTENIA
MUNTENIA
DOBROCEA
MOLDOVA
BASARABIA \VJ\2J.
BUCOVINA
TRANSILVANIAfi
BANAT
GRIS-HAHAM 55A
I
J
rovbicn
( i )
ROMNIA
Oltenia
Ciinim-Maraimuts . .
Rum]
i urban
ntrunite
ra
o
f-i
57. "
49>5
57,6
57. "
UI
72.(1
M.
(3)
69,3
70,4
74,2
73.S
So.r
F.
(4)
43,5
31,0
44,9
4 fi
43.3
59,
Mediu ni i ul
a
(S)
47)5
j*i
64 fi
M,
48,0
T>,4
63,4
F.
(7)
a 0,6
50,5
Metilul
111 liati
I
0)
77,3
68,5
M.
4,5
Bs.,8
St ,6
72,3
9,
F.
(ia)
7,3
S5,3
69,6
63,3
53,1
76,1
86,0
$4,1
w " 70 co SD w JO zo 10 o o 10 za 30 w so GQ 7t
In orae, situaia este incomparabil mai bun.
Evident, o mare parte din analfabeii gsii la orae
sunt imigrani venii dela sate.
Brbaii au o proporie de 80,1% n Banat i 51,4%
n Basarabia. O disproporie exagerat ntre proporia
1 mrltsvilor i a femeilor tiutori tLe carte, gsim n
Oltenia (70,4% faa de 31,0%) i n Basarabia (51,4%
Din tabloul de mai sus rezult inferioritatea cul
tural vdit a sexului feminin fa de cel masculin,
n special n Oltenia, Muntenia i Basarabia, att la
sate ct i la orae. In Transilvania, Banat, Criana-
Maramure, precum i n Bucovina, diferena pe sexe
este considerabil mai mic.
In tabela de mai jos am trecut datele privitoare
la tiina de carte pe judee, n comparaie cu datele
recensmintelor precedente.
Diagrama XXI. tinu tle cai'te pe provincii, n mediul urban i rural, n 1930
URBAfi RURAL
BASARABIA
BUCOVIMA
TRAnSILVANIAE
BANAT
rfiARAriURES
30% 80 70 60 50 3 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70%
144
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
> XXU
tiutorii de tarte pe provincii i jude; Ia
dUs u>j<> i rele precedente, m procente
' : Femei i Total
( t i
(6)
OI.T- NA.
trtl
Kt \ : i M '
I 41=1* '
-a
I*
S- . - - l "
1.1 i f i i >. <
I . -
! .1 ' . (
l i
{>' -Ti
^ !
i i
14-2
7h7
31,0
- j . r
35.5 i
34.6 j
*
V 5
. * * - * :
li, 7
43.5
V
' 7 , *
6:,&
i 3.
l i : >
* J . . ,
T IT n HI K
V M .
T t . . .
Ari
,
&S4B A M?.'itK3
51.*
Si. 3
7.J i
S3,4
SS.4
S
31,1
6
57,0
49,5 \
50,4 ;
$o,3
H,< I
S3.i
57,3
6r,o ]
54,3
3*.4
63,1
54.'
51,0
1^,4
55,4
54,
6g,t>
47,5
S7.S
61,1
$0.9
59,^
54,6
55.6
57.4-
10.1
3*.'
3',9
34.1
55.0
23,7
46,2
4,7
31,1
37,5
U,3
5^,9
i6,8
&S.3
&4,a
86,9
6
79.5
5r,B
69,2
66,0
3
3,7
tS,3
B4.2
56.4
72,0
64,1
1,6
'1.3
69,0
5S.S
S
30.3
33,5
33,3
33,3
31.5
3',4
36,5
4*,'
36,6
55.1
36.7
36,5
43,5
54,8
44,1
lS,l
40,9
41,9
6
57,9
s?,9
44,'
45,7
39,1
33,0
46,3
35,3
39,
41.6
41,7
43,3
33,1
39,0
43,0
30.9
'9.4
,5
*",S
3*,S
n,?
20,5
25,0
'5,1
13,9
30,0
45,2
JP.5
3S,6
58.S
33-9
51,1
5*fi
41,5
70,1
49','
37,1
SJ.9
5",7
34.9
49.4
47,0
51,5
55,
17,1
75,0
17,'
15,'
I5.S
17,1
n,s
16.4
16.3
13,9
16,9
16,6
13,9
'
'0,5
8,5
17,9
19,4
ii',7
13,0
19,1
17,7
4,6
St,6
'5,4
19,4
IS,
7
19,4
13,6
22,a
'5.7
15,7
1-7,0
13,6
20.5
17,3
4,i
17.5
18,9
30,7
17,9
'4,1
'5,9
13,3
15,0
20,2
14,6
'7,3
19,3
14,1
13,5
ra,g
45,1
13,z
22,0
3,4
'1,3
In primul loc vom remarca disproporia dintfe
tiutorii de carte brbai l femei n judeul Gorj
n 1030. Intr'adevr, pe ct weine 72,8% diu br
bai sunt tiutori de carte, printre femei abia 28,3%
tiu carte. Cea mai mare apropiere mtre proporia.
tiutorilor de carte brbai i cea a feiiieilor o ntlnim.
n judeul Trei-Scaune, unde la 86,4% tiutori de
carte brbai gsim 82,2% femei tiutoare de curte,
La ntregul populaiei i dintre toate judeele arii,; .
cel mai nalt procent de tiutori de carte l are judeul
Braov: 86,9%, fiind urmat de judeul Sibiu (5,2%).
judeul Odorhei (5.0%). 'l'rei-Scauufi (4-%).
Trnava-Mare (83,7%), deci toate eu o proporie de
peste 80%.
Judeele n care femeile au cel mai ridicat ivel
cultural sunt, n fiecare provincie, urmtoarele:
Tab. XXIV. Judeele ext cel mai marc procent de
tiutoare de carte pe provincii
Dolj l Romanafi (Oltenia
Dtov (inel. Bucureti) (Muntenia)
Constana (Dobrogea)
Covuilul (Mu] do va)
Cetatea-Alba (Bisarabin)
CAmpnluag (Bixcoy.iiia)
Braov (Tiauailvaufn)
Timi (fla.mit)
Aiad
41,1
ti.i
H..1
6
In unele judee femeile sunt n marea lor majoritate
analfabete. Aceasta se poate afiima cu deosebire
despre judeele din Basarabia i din cmpia Dunrii..
In judeul Hotn gsim ab a 16,6% femei tiutoare
de carte, n judeul Orliei 17,8% iar n judeul VI
19.3 %
Ultima coloan (6) a tabloului XXIII, ne
creterea procentului tiutorilor de carte, pe judee,
dea recensmintele precedente pn la 1930. Re
amintim c pentru Vechiul Regat avem recens
mntul din 1912, pentru Basarabia cele din 1897, iar
pentru rest (inclusiv Cadrilaterul) cel din 191 o. Modi
ficrile privind tiina de carte a populaiei dela un
recensmnt la altul se demonstreaz prin cnrto-
grarnele XXV i XXVI.
Este adevrat c procentul tiutorilor de carte se pre
zint nc foarte sczut n Romnia. Dar ceea ce intere
seaz mai mult dect situaia de astzi este viteza
cu care crete proporia tiutorilor de carte au de ai;
Sperm ca n viitor, recensmintele generale de
p&pulaie se vor face l a intervale regalate de timp,
astfel nct la fiecare 10 ani vom putea verifica efi
cacitatea aparatului nostru de nvmnt public.
In momentul de fa comparaia se face la intervale
de timp deosebite pentru fiecare provincie. Totui
putem s ne dm seama de progresul ce s'a realizat
n ultimele dou decenii.
In VecHul Regat, judeele Moldovei n special au
progresat mult. Transilvania, Banatul, Criana i
Bucovina se apropie de o limit superioar, dela
care progresul nu se mai poate realiza dect foarte
ncet. In scurt vreme, judeele acestor provincii
POPULAIA ROMNIEI
Cartogratiui XXV. Procentul tiutorilor rte carte nainte de rfLsboJu, pe judee
(Veolilu! Hogat ijla, TrcussIIvmiifl ?I liticovlim 1910, Basarabia 1897
>^XVt. l'roccutiil tiutorilor de carte pe judee, n 1930
^0-50
so-eo
eo-70
70-80
IA ROMAX1BI
,i-t avei o j.rojw.rie de tiutori de carte n jurul
lui ^i".
?.7a^,vu! t-ttr inotntfstutAi cel mai bine instruit
jude ;i! rii, graie uut-i mai vechi tradiii culturale.
Numai j cit-t-lf i xloilu-i <i Trei-Scaune. cate au o mare
proporie de tiutori de i-arte. i datoreaz aceasta
situaie eforturilor depuse n ultimele dou decenii.
In privina distribuiei ti suitorilor, dup gradul
de instrucie atins, datele principale sunt urm
toarele:
Tab. XXVII. tiutorii de carte
instrucie atius
dup (radu! de
Total Brfcaji
instrucie
Cifre j
absolute
Ist
s. iij. j'jj;
? i - , t.1.7;
J
|!
,'.\ + j S'
Pro- ;
cente '
131
Mii tJ
*S J!
"<s',6\
1 , 1 )
Lifte
absolute
Ut
72.662
169.557
69.^3
Pr o'
(51
JOO.O
^5i J
7.5
*.*
o,S
Cifre
iilisolute
(fi)
3.343.5 B
fa.773
s.833.821
337.3
1
92-374
21.021
5.156
rro-
cente
17)
700,0
?'<>
&4i7
10,1
2,i
0, 6
0, 3
TOTAI,
pri'Mit .
Ijisp cum arat tabela de mai sus, din cei 8,213,592
tiutori de carte, 85,1% au numai instrucie primar.
In aceast cifr sunt cuprini toi acei cari sunt tiu
tori de carte i au umblat la coala primar, indiferent
de miii&nii claselor terminate. Ei dau. covritoarea
majoritate a tiutorilor de carte nu numai la sate.
Unde iEsttucia ncepe i se termin ca coala primar,
ci p Ia orae.
XXVI ii. Popntala tiup gradul de instrucie
n\
j
si |
In grupul celor cu pregtire superioar (universiti
i alte coli superioare) proporia brbailor este pre
cumpnitoare. P'a de 106.828 brbai, numrul co
respunztor al femeilor este de abia 26.179.
Instrucie primar au 66,3% la orae i 93,0 % la sate
din totalul tiutorilor de carte. Oraele din Oltenia,
Muntenia, Dobrogea, Moldova i Bucovina au o pro
porie peste media rii, iar cele din Basarabia i de
peste Carpai sub media rii.
In unele judee proporia dat de coala primar
este extrem de ridicat (95,9% jud. Tulcea i 95,6%
jud. Teleorman i Ialomia).
Instrucia secundar este foarte frecvent la orae
(19,5% din totalul tiutorilor de carte) i mult mai
rar la sate (4,0%)! In special este mare numrul
femeilor cu. instrucie secundar (22,2% la orae t
4,1% la sate).
Este aproape regul general ca femeile sa dea o
proporie mai mare dect brbaii la instrucia teo
retic aa cum aceasta este oferit de colile secundare
n genere, iar la instrucie profesional s gsim aproa
pe ntotdeauna mai muli brbai dect femei.
IW J * MSB
Eeapfi ftimi SBMfcr Praftilmalit
tiina de carte dup profesii. Vom examina pe
scurt tiina de carte a populaiei, trecut de 7 ani,
dup profesii. Este vorba de im numr de peste
14 milioane de suflete, ntruct n aceast cifr
cuprindem i pe membrii familiilor trecui de 7 ani,
nu numai pe capii de familie (vezi Diagrama XXIX).
Aceast diagram ne arat c grupul cel mai oropsit
din punct de vedere cultural este al agricultorilor,
iar cel mai favorizat este grupul celor angajai n
comer, (inclusiv transporturile). I,a grupul celor an-
gajai n exploatarea solului proporia tiutorilor de
carte este de 50,0%. In industrie tiutorii de cite
ntrunesc 78,6%, iar n comer 84,1%.
Denumirea de alte profesii cuprinde t oat e pro
fesiile n afai de cele de sus, adic profesiile libere,
funciuni publice, rentieri, fr profesie, etc.
Situaia sumar a gradului de instrucie n legtur
cu profesiunea este dat n tabela XXX.
In concluzie: agricultura este profesiunea cu cel
mai redus standard de instrucie, fiind ur mat la o
distan considerabil de industrie. Comerul d o
proporie i mai nsemnat de indivizi ca pregtire
secundar i ^profesional, iar ultimul grup, cuprin
znd i profesiile libere i inte-
-. ws& ^ lecttiale, ofer de asemenea o
hi fa* >* T.W ta, urb, proporie important de indivizii?
UniversiarS Alfe>, supr.
c u
pregtire superioar.
I.a ca instrucie secundar (indiferent iari
tk nu&ni? daselor absolvite) nu exist o deosebire
prea Eiare atre proporia femeilor i cea a brbailor
La dtn afeefatt, numrul brbailor cari au instrucie
swrjMKkf este de 367.727, iar al femeilor de 337.381,
im BErs&T aproape egal. Aceasta se datoreaz
populaii de eleve ia colile secundare
amt create. n schimb gsim un numr mult mai redus
de femei ia universitate i n cdeialte coli superioare
Se poate insa prevedea c proporia femeilor cii
seamdsr i superioar va crete n viitor
tiina de carie fe grupuri de vrsta. Proporia celor
cu tiina de carte scade pe msur ce nainteaz
vrsta. Astfel la grupul populaiei de peste 65 ani,
avern o proporie de numai 27,7% tiutori de carte,
pe ct vreme l
a
grupurile mai tinere proporia
crete treptat, astfel nct la copiii de 813 ni
atinge proporia de 73,4%. Proporiile au fost cal
culate pe sexe i grupuri de vrst, dup cum
urmeaz n tabela XXXI.
Pentru a putea situa Romnia n ansamblul ce
lorlalte an, vom ncerca mai jos s artm, care
POPULAIA ROMNIEI
147
este proporia tiutorilor de carte n cteva state
europene.
Nit este u,cir a compara datele privitoare la tiina
ik* carte n diferite ri, ntru ct pn astzi nu s'a
ui XXIX, thitcirii di' oartc pu grupe de prafe-
huii, n KJ3(I
i j l u <Idu ? mii iL IM)
V.
80
60
40-
20-
0\ .. 5Q0._
Agricultur industrie Comer Altepro?esiuni
Trib. XXX, Iitslwirlu rnliirii n raport cu pro fes im m;i
<5n jirownti-)
l i )
KM iu ^i-ti
riiiimii'i
Aurirul-
i)
Ji'.'i
",,1
17,1
1,'
IinUisU'lc
-n.;
iii.
" 1
",.1
n,.1
Gmierl
i.t.t)
l7,t
", 7
(S)
J.V.fj
I n l l l l c ( H' n l j Ml l | i i - r l i i | i l < ' . , .
Nc'kclumlft
) Huli (i, i' !, ' , .
'Tril 1. XXXT. tiutorii de cmtit u esc .fi (trupe
dt- vuratfi (n imiraiU' iu;)o)
(O
I
7 ia uni
i . l i ' j o
Lutiil.k:
", 1 Mlll (Jl Jl l -i i l l ' . .
) ' <i ] i u l l l ( l a u t li.111:1:
7 I-S t l nj
l I 11)
i>ft m i i ii | i <- ni <- . . .
"/ 1.! nul
1.1 ! ' )
i
Toiul
J4,f<
S',7
.17. .1
,1 l.'l
(.1)
Vi'iiu-1
(t)
.).'.!
J-.'l
<><>, J
stabilit i.t metiida stsiuthml ck
1
nregistrare. AslM n
unele ri ac calculcrt/. proporia fluturilor de carte
raportat la numrul locuitorilor de peste 5 ani, n
altele la populaia de peste 6, 7, 8, 10 sau 15 ani.
Evident c aceast variaie influeneaz foarte' mult
procentul tiutorilor de carte.
Tabela urmtoare cuprinde cifrele publicate de
Societatea Naiunilor, dup datele comunicate de
Institutul internaional de cooperaie intelectual
(Paris)
:L
).
b. XXXII. Procentul tiutorilor de carte
n diverse; dri
'[' A 1< A
IO
CeliosioviK'ifl
Estonia
ROMANI A
ttuslu
1920
Alini In
care se
re [cril
ti ti lele
( 2 )
1520
1926
1921
ig^2
rgs&
193 ^
1930
icjas
1930
1530
1536
Procen
tul tiu
torilor
de carte
(3)
p3,fi
89,3
94,1
56,7
73,2
81,2
tl',3
3'I.S
57,o
5^,3
57. f
*) Tl-fiU- s ul i i .
Subliniind dificultatea de a compara datele ob
inute prin diferite metode, nu putem totui s nu
relevm cifra exagerat de mare a netiutorilor de
carte din Romnia, cifra care ne claseaz ntre rile
mai napoiate ale Iuropei,
Mult mai importante vor fi ns cifrele pe care le
vom obine la recensmntul viitor din 1940 i la
cele urmtoare; cifre vor arta fr ndoial o
rapid evadare a Romniei dela limita analfabetism de
la care ne condamn cifrele din 1930.
STRUCTURA HTNIC A POPULAIEI
Tentru a putea avea o idee ct mai clar asupra
acestei importante probleme, am cutat, cu ocaziunea
recensmntului general al populaiei din 1930, s
gsim cea raai buna metod care s permit o tratare
adncit i completa, a acestei mult discutate chestiuni.
Am socotit, cu va trebui s punem patru ntrebri
deosebite, care toate la un loc ne vor da indicaitmi
controlabile.
Aceste ntrebri se raporteaz la patru noiuni
distincte i anume: neamul, religia, limba matern
i cetenia.
Neamul, In ceea ce privete neamul, s'a nregistrat
declaraia liber a fiecrui cetean prin care arta
neamul cu care se simte solidar prin legturi istorice,
prin sentiment i aspiraiuni. Criteriul de stabilire a
neamului a fost deci, n parte, de ordin subiectiv.
l% a fi ideal, el este totui cel mai indicat
din cte exist.
!
) Anminiru UtiitLHiiqne du la Soctetd des Naticus I.931/3
2
148
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Pe baza. acestei ntrebai, s'au obinut rspunsuri,
care sunt cuprinse n tabela ce urmeaz.
nere, printr'o foarte sczut natalitate, deci nu este
capabila a suplini, prin fore proprii, pierderile da-
Tab. XXXIII. Repartizarea neamurilor din Romnia pe provincii i
Decemvrie 1930 ")
mediu, n. procente, la recetismn.tu.1 diu 29
PROVINCII
(1)
Totalul
locuitorilor
(.1)
ROMNIA Total
Urbriii . T .
Rwral . . .
OI/TEMA Totnl
Urban . .
Kural . -
MUNTRNta Total
Urban . , .
Rural . . ,
DGBROGiy. Total
Ut ban
ltural
JIOI,DOVA Total .
T)t uau . . . ,. ,
liured
BASAHA.BIA Totnl
Urban . . . .
lUiral . . .
BUCOVINA Totul
Urban
Rural
TRANSILVANIA Tatl
TJibau
Rural
BANAT Total
Urban
CSIAKA-MARAWUSE Total
Urban
Rural
1.5 rg.ono
1.33 i.aoo
4-023,000
1.093.000
3.935.000
Sil.000
193.OOD
618.000
4.437.000
1.830,000
2.864.000
370.000
854,000
227.000
627.000
j.srB.OOO
516.000
2.703.000
943.000
ig.ooo
773.000
r.390.000
273.000
1.115.000
7',9
.54', 6
75,3
97, S
tll,7
98.4
97,6
44,2
52,3
SS,S
95',9
59,9
44, S
33,0
4$,7
57,6
35, P
S4,3
35,"
5^,5
t,7
33,!
67,5
7.0
11,2
7.
r
0,2
*
M
O.JT
#
M
*,4
0,3
i,B
27',
'0,4
22,J
7.7
43,7
(4) (5)
5, .Ti
.7,'
I.tt
1,3
1,6
0,3
,o,r
2,8
0,8
',9
14,7
7.5
T-,7
6,9
z%8
31,3
13,1
,f,S
3,0
5,3
(CI
0,3
0 , 2
7,3
21,0
5,1
'7,7
0,5
1,7
(8)
0,2
4,3
31,8
X3.S
*5,6
53
a"
s
(10)
it6
( n

3,0
(13)

(u ( s
i!
(IC) f i ?)
0,9
(18)
2,7
3
teri
3
(19)
0, 7
=,J
3, 1
0, 5
') Date provizorii. ) Procente sun o,r.
Se poate observa din cifrele expuse mai sus pro
poria ridicat pe care o reprezint populaia rom
neasc, n special n mediul rural: 75,3%. In populaia
urban, graie aportului oraelor din provinciile ali-
pitej odinioar adevrate ceti de desnaionalizare
a Romnilor, prin grija fostelor stpniri, proporia
populaiei alogene este relativ mai important. Ro
mnii dein ns majoritatea relativ sau absolut, de
cele niai multe ori covritoare, cu o singur, excepie
anume a oraelor din Criana-Maramure. Cea mai
curat provincie romneasc este, din toate punctele
de vedere, Oltenia.
Un fapt trebue ns subliniat, n legtur cu aceast
predilecie pentru vieaa urban a populaiilor mi
noritare ale cror proporii n raport cu romnii
sunt ilustrate prin diagrama XXXIV.
Subliniem ns'c prin fora nsi a mprejurrilor,
importana populaiilor minoritare n orae, va scdea
considerabil, ntr'un viitor apropiat
1
). Intr'adevr,
se tie c populaia oraelor se caracterizeaz n ge-
;
:
) -Dr. S. Manuila; Evoluia demografici a oraelor i
minoritile etnice din Transilvania, Bucureti 1929.
torte mort al i t i i generale. Excedent ul nat ural de
populaie al oraelor este minim. Dac populaia lor
crete totui, dela un recensmnt l a altii, faptul
nu se explic pri n aportul excedentului natural,
adic prin diferena pozitiv dintre numr ul nscu
ilor i acel al morilor ci prin mi gra i unea continu
spre orae a populaiei rurale care d cel mai mare
excedent nat ural .
n viitor, acest ri t m de urbanizare a populaiei ru
rale va fi din ce n ce mai accelerat, mergnd paralei
ca procesul de industrializare a rii, i cum imeris'"
majoritate a populaiei rurale, care nconjoar oraele
este romneasc i i nnd seama de faptul c Vechiul
Regat regiunea cea mai cur at din punct de vedere
e t ni c a r e un excedent nat ural cu mul t superior
celui al provinciilor alipite, urmeaz c populaia
emigrat n orae va fi, n mod necesar, nt r' o pro
porie covritoare romneasc. De altfel nsi na
t al i t at ea este mai ridicat la romni dect la cele
lalte neamuri i, dup calculele fcute, aceast vitali
t at e superioar a populaiei romneti aduce, n fie
care an, o ameliorare cu aproxi mat i v 0, 2% a pro
centului romnilor, socotit la popul a i a ntregii ri .
POPULAIA ROMNIEI
149
Consecina constatrilor fcute mai sus n afar Se observ din aceste diagrame creterea propor-
d e fapt ul ridicrii procentului romnilor pentru po- irlor romnilor, datorit att excedentului natural
p u l a i a ntregii ri va fi, deci, romnizarea trep- mai ridicat, ct mai ales unei obiective nregistrri
Diagrama XXXIV, Populaia neamurilor n sate i orae, Ia 1930
(procente fa de totalul fiecrui neatti)
8 0-
BO
2 0
ROMANI UHGUHI GERMANI EVREI
OFU[ SATE Oft[ S4T[ OFIt S*Tf 0B45L SATE DBS5E SATE ORAI 5f f f ORAE S4TE
RUI RUTENI- BULGARI TURCI.
UCRAiNlEHI g
ALII
t a t a , clar sigur, a oraelor din provinciile alipite,
c hi a r n. acelora n care s'a gsit la 1930, o proporie
rc/IfLtiv important de populaii minoritare. Faptul
t r e i me considerat drept o fatalitate biologic.
O analiz a proporiilor populaiilor minoritare
ina.i importante pentru ntreaga populaie urban a
Transilvaniei comparnd situaia din 1910 fa de
ceti cl i n 1930, este prezentat de diagrama XXXV.
XXXV. Populaia, urban. u Transilvania pe
ncaimil-1 u ITO i 1930 (n procente)
A14II
ceea ce privete municipiile acestei provincii
it la cele doua recensminte este expus n
XXXVI,
a declaraiunilor locuitorilor spre deosebire de recen
smintele maghiare anterioare.
Din analiza tabelei XXXIII rezult c 71,9% din
ntreaga populaie a rii este romneasc.
Proporia romnilor este mai naica la orae,
58,6%, dect la sate, unde romnii dau un procent
de 75,3% din totalul populaiei rurale.
Cea mai romneasc este populaia rural din Ol
tenia: 98,4%. Iu mediul rural, din 9 provincii, 'ro
mnii au majoritatea absolut n 7, iar n restul
fie 2 provincii au majoritate relativ. In mediul
urban romnii sunt n majoritate absolut n 4
provincii i n majoritate relativ n 3 i anume
n Basarabia, Bucovina i n Banat. Numai n a
provincii, majoritatea relativ a populaiei din orae
o au ungurii, i anume n Transilvania i n Criana.
In provincia n care proporia romnilor este cea
mai sczuta, procentul lor se ridic la 44,2%.
Ungurii constitue, din punct de vedere etnic,
minoritatea cea mai numeroas. Cifra lor se ridica
la 7,9% din totalul populaiei rii {n orae 11,2%,
n sate 7,1%). In cifra dat de acetia sunt cuprini
toi locuitorii dela sate i orae cari s'au declarat
unguri, indiferent dac. ei au -fost de fapt, secui,
;iangi sau ungari. Primele dou neamuri reprezint
dup cum se tie o proporie considerabil din totalul
ungurilor.
Procentul cel mai mare de unguri l gsim n oraele
din Criana-ltaranrure, Transilvania i Banat. Nu
mai n Ciiana i n Transilvania Ungurii apar n numr
apreciabil (18,1% n Criana i 27,0% n'Transilvania).
150
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Diagrama XXXVI. Populaia pe neamuri n municipiile
din Transilvania Igro1930 (n procente)
ARAD
l
75
50
25
D
50
25
0
50
25
0.
7.
75
5(J
25
0
50
25
0
BRAOV
\
OHAOEA
J
SATU MARE
P,
I
SIBIU
TG MURE
TIMIOARA
19)0 I9ID IDO 1)30 1910 1930 1910 1930 1910 1930
JtotnSni Unguri Germani Evrei Ali
Proporia mare dat de unguri n satele din Tran
silvania se explic prin gruparea compact a secuilor,
cari nu apar n statistica noastr separat, ci mpreun,
cu ungurii propriu zii. Cauza acestei procecltiti o
gsim fn principiul adoptat pentru stabilirea naio
nalitii la recensmntul nostru i anume declaraia
liber i individual a fiecrui cetean.
A doua minoritate etnic numeroas este cea a
germanilor cari reprezint 4,1% din ntreaga popu
laie a rii. Sub aceast denumire se cuprind a t t
saii din Transilvania ct i vabii din Banat i Cfi-
ana, precum i gruprile destul de numeroase ele
germani din Bucovina i Basarabia.
Valoarea proporional cea mai ridicat o gsi m
la germanii din Banat, unde ei coustituesc 22,8% din
populaia provinciei. In generai gsim o proporie
mai mare de germani la orae dect la sate. Astfel clin
ntreaga populaie a oraelor Romniei, 5,3% s unt
Germani iar din cea a satelor numai 3,8%.
Germanii din Dobrogea, din Basarabia i din Cri-
ana-Maramure, se abat ns dela aceast regul
dnd o proporie mai mare la sate dect la orae.
n ordinea importanei numerice urmeaz evreii i
aruime toi locuitorii, cari la recensmntul general
din 1930, s'au declarat, n ceea ce privete neamul,
ca fiind evrei. Ki fac 4,0% din ntreaga populaie a
rii i anume 13,6% la orae i 1,6% la sate.
Aceste cifre ne demonstreaz c evreii reprezint,
dup romni, cea mai concentrat populaie ttrban
din ara noastr. Cea mai mare proporie de evrei o
gsim n Bucovina (10,8%), dup caie urmeaz
Basarabia cu 7,2%, Moldova 6,5%, Criana-Mara-
mure 6,4%, Banat 1,2%, Dobrogea 0,5%, iar ce;,
mai mic proporie o gsim n Oltenia: 0,2%.
i:
'
E
'
:
'''
:XJ
-
Se poate constata cu uurin c regiunile de Nord
ale rii au o populaie evreeasc mult mai numeroas
dect regiunile din. Sud,
In ceea ce privete populaia urban, am vzut c
acesta d o proporie de 13,6% populaie evreeasc,
spre deosebire de mediul rural unde proporia evreilor
este foarte mic. In satele din Oltenia, Muntenia,
Dobrogea i Banat, abia se gsete o populaie
evreeasc. Numai n satele din Bucovina, din Ciiana-
Maramure i n special n cele din Basarabia, pro
poria evreilor este n jurul cifrei de 4,0% din totalul
populaiei rurale.
Din punct de vedere numeric evreii reprezint o
proporie considerabil n populaia urban din Cri-
ana-Maranrure, Moldova, Basarabia i mai ales n
Bucovina, unde 30,0% din populaia urban este
compus din evrei. In Muntenia, dei avem. un numr
aproape disparent de evrei la sate, proporia lor este
de 7,8% la orae.
Rutenii-ucrainienii cari dau o proporie de 3,2%
din ntreaga populaie a rii, consttue al 4-lea
neam n ceea ce privete ordinea lor de importan.
Urmeaz imediat ruii cu o proporie de 2,3%.
Aceste dou neamuri sunt repartizate pe sate i
orae n proporie invers, adic pe cnd rutenii-
ucrainienii sunt numeroi la sate, ruii sunt numeroi
la orae. Rutenii se gsesc aproape exclusiv n Buco
vina, n Maramure i n Basarabia, pe cnd ruii
POPUI/AIA ROMNIEI
sunt aezai mai ales n Basarabia i Dobrogea. In
Basarabia ruii sunt ceva mai numeroi dect rutenii,
pe cnd n Bucovina proporia ruilor este minim.
In rndul al 5-lea se aeaz bulgarii cu o porporie
de 2% din ntreaga populaie a rii. Bulgarii ofer
de predilecie o concentrare rural, pretutindeni
proporia lor fiind mai mare la sate dect la orae.
Ei constitue un grup mai de nsemnat n Dobrogea,
unde 25,6% din populaia rural i 13,8% din popu
laia urban este de neam bulgar. In Basarabia gsim
1111 numr destul de nseninat de bulgari cari se ridic
la 6,1% clin populaia rural i 3,4% din populaia
urban In Banat cele cteva sate bulgreti dau totui
o proporie de 1,1 % din ntreaga populaie a provinciei.
In restul rii proporia este cu totul nensem
nat.
In fine, ultima minoritate etnic, care depete
1,0% din totalul populaiei rii, este aceea a iganilor.
Cea mai mare proporie de igani o gsim n Transil
vania, unde 2,3% din ntreaga populaie s'a declarat
de neam igan. In special n satele din Transilvania
gsim o proporie mai mare care se ridic pn la
2
- 5% de igani. In orae proporia cea mai ridicat
de igani o gsim n Oltenia cu 2,2% i n Dobrogea
cu 2, 1%. Cifrele acestea nu le putem ns primi fr
a arta c la nregistrarea iganilor recensorii au n
tmpinat dificulti destul de serioase, ntru ct defi
niia de igan fiind considerat n ntreaga ara ca o
declasare, un nsemnat numr de igani sau de locuitori
de origin igneasc n special acei cari se simt
mai mult sau mai puin asimilai cu alte neamuri
nu i-au declarat originea etnic igneasc, ci s'au
declarat aa cum era firesc de neamul cu care se
simeau asimilai. iganii din Transilvania s'au n
registrat mult mai complet dect iganii din cele
lalte provincii. Aceasta datorit faptului c n Tran
silvania distinciunile de ordin naional s'au fcut
ntotdeauna mult mai clar dect n restul rii.
Dintre minoritile care au proporie sub 1,0%
din populaia rii, remarcm:
Turcii, cari constitue 0,9% din ntreaga populaie
a rii i cari sunt aproape egal distribuii ca frecven
la sate i la orae. Populaia turceasc o gsim aproape
exclusiv n Dobrogea unde constitue 20,1% din
populaia rural i 13,5% din populaia urban.
Singura provincie unde turcii ofer o proporie care
poate fi luat n consideraie este Muntenia i, ammie
n populaia urban a acesteia, unde reprezint
0,2%.
Gguzii, cu 0,6% din populaia rii, i gsim mai
ales u Basarabia (3,4% din totalul populaiei) i
ntr'un numr relativ mic n Dobrogea (0,9% din
populaia provinciei). In niciuna din celelalte provincii
nu mai apare aceast minoritate.
Srbii (inclusiv croaii i slovenii), apar numai n
Banat, dnd o proporie de 4,9% din populaia sa
telor i i , 5% din populaia oraelor. In toate celelalte
provincii numrul ei este extrem de redus.
Cehii i slovacii i gsim de asemeni n cteva sate
din Criana-Maramure, Banat i Transilvania.
Polonezii constituesc abia 0,3% din populaia rii.
Spre deosebire de srbi i cehi, polonezii sunt aezai
ntr'o proporie mult mai mare la orae dect la sate.
Ei sunt ceva mai numeroi n Bucovina, unde dau
2,6% la sate i 6,3% la orae. Vom mai ntlni polo
nezi, puin numeroi, n orelele din Basarabia i
Moldova.
Grecii i ttarii sunt minoriti cari dau pe ar o
proporie foarte redus (de 0,1 %) care ar putea fi luat
totui n considerare. Grecii (o,i%) sunt o populaie
aproape exmsiv urban i dau o proporie ceva mai
nsemnat n Dobrogea i n Muntenia. De asemenea,
i gsim n oraele din Moldova, Basarabia i Oltenia.
In celelalte provincii nu s'au nregistrat dect n mod
sporadic. Ttarii (0,1%) se gsesc exclusiv n Dobrogea
i sunt mai mult rurali; n orae proporia lor fiind
foarte mic.
Ia sfrit, toate celelalte neamuri la un loc, care
n'ati fost specificate mai sus, constituesc numai 0,3%
din populaia rii. Tabela XXXIV ne mai arat i
proporia populaiei de huani, albanezi i armeni al
cror numr este foarte mic. In Bucovina 1,5% din
ntreaga populaie a provinciei este huan, locuind
aproape exclusiv la sate.
Albanezii apar n oraele din Muntenia i n numr
ceva mai mare n oraele din Dobrogea. La sate nu
mrul lor este foarte mic.
Armenii constituesc de predilecie o populaie ur
ban i dau o proporie mai mare n oraele din Mun
tenia, Basarabia, Moldova i chiar i n cele din
Transilvania.
Limba matern. Al doilea criteriu dup care s'a
clasat populaia arii cu ocazia recensmntului ge
neral al populaiei, cu scopul de a se stabili ct mai
aproape de adevr cifrele populaiei romneti i mi
noritare, a fost nregistrarea limbii materne vorbita
de populaie.
Teoreticete, cifrele tabelei XXXVII ar trebui s
se suprapun aproape exact cifrelor din tabela pre
cedent. Totui gsim deosebiri destul de nsemnate:
astfel numrul populaiei care vorbete romnete
este de 73,0% dei populaia declarat de neam ro
mn este de 71,9%. In special la orae se gsete
populaie mai numeroas, care dei nu este de neam
romnesc, i declar ca limb matern, limba ro
mneasc. Ceea ce se poate constata cu uurin
este faptul c acolo unde o populaie apare n ma
joritate absolut, ea i impune limba. Astfel n
Oltenia, dei gsim 5 neamuri (tabela XXXIII), s'a
nregistrat numai 4 grape n tabela privitoare la
limb.
Grupul de populaie care d un numr mult mai
mare de locuitori n tabela privitoare la neamuri dect
n cea privitoare la limb, este grupul evreilor, din
cari muli apar ca vorbind limba romneasc . (n
Vechiul Regat), maghiara (peste Carpai), german
(n Bucovina) i ruso-ucranean (n Basarabia).
O alt deplasare se constat la igani, cari la neam
figureaz cu 1,5% din populaia rii, iar la limba
matern igneasc numai cu 0,6%.
Ungurii, la neam, sunt mai puini dect este uuijit-
rul celor cari s'au declarat de limba maghiar. Cea;
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Tab. XXXVII. Poptt.'aiu Romniei dup
Ti::"Ilil
i f rvv: ^: ^ ., i l , , [ n n , 1 , r
i
1
l KOMN A T',-~l l.
:
.o?3...-oo| rjt.r
I ' r t . ' n , . . . . . , . , 3 . ( . . - - A i : . r . - ! - ' . .
Ka t . - i : - ; 4 . ! - ! . o i > o
!
- j . ;
.; ' ' L 1 r. - NI - \ * . T, ji . . . . i . ' +>*.'?- -< tf - , .
H. i V^ i . , 1 . ' - ! . :
:
.
i
;.i.."i
> L ! . ' ^
:
l'E S ' . i T- ' - : . . * . " - Zr.v'':
!
.<<"--/
r, > r F ^ I J K l . i j ' "
V ; V
' ' - 4 : i ' l f r t ^ i J
T
:
; ( - ; = : - i . v u x 14.O
i L i r . n . . . . . . N \ U L ^ : . / J . -
1
IU: .; j.r.-i'r.ooc-j Q6T
1
li.\> \l< \'>i\ i' ' 2>l'
f
4.OO^ - , *
. i A l . L ^
1
. t > . - * '. .-cin. . , . . . ^ 1 2 J + . I T J OO --i ,-i
Vrh:<K^ . + z^T.coo. ni,f}
. T : r > i i . . . . - f . . . f v J 7 O O O
. 3
i ftslTJ .
:
2.?02.COP, 62,5
i ' ^ i . H , T
1
^^ c o n
l
J
:!fcrt? - . . . , , . . _ 3 7 5 . 0 o y ! 30,7
fif, 7
1
i
[
) ...
i f-o
J .\ f
n J
*
J, l >
*
0, 1
*
1.4
j,.y
l
?
56,6
imb
fi i
&
fi -
. . .
;
' " '
:.(
0.1
1.0
o,r
j ,
c
o.S
3,1
J,0
7.3
!i
6,7
*4fi
33,0
21,6
4,5
?.5
5,o
matern
Pi
( S)
1
->i
o, /
5..;
o,-
:
J0,2
I
,3
1.3
0,1
0,4
D.J
1
n
f7)
J,
J..
*
+
*
4,
6
\
tz,6\
3*,9
39,3
0,1
*
l i
0, 6
1,4
0.4
1,6
i mediu
h
si
(a)
i -
0..!
*
0,1
*
*
*
*
4,3
4,9
0,1
0 , 4
'B
fi
(Q)
2 , 0
2,3
"i
0,2
*
22,6
'3.6
'5,4
,1
0,2
*
tf,2
4
+
t
*
iu procente
n
s
3
(IO)
0, 2
o,.
tf
*
*
*
*
*
*
*
0,.?
0,
n
,3
0 6
,6
0,3
T
-9
1
()
0,i
o.-i
4
0, ^
>
*
*
";
3>3
3,4
0,1
1
*l
1
3
*, I
*

0,2
0,8
*
7, 0
26,0
<M
?
J
i 7
$3,7
T,6
4,9
1,0
,3
4,2
Sa
3,2
la 29 1>
(13)
0,1
0,5
*
*
0 , 2
",3
>
r
*
t
0,2
*
1
tu
+
*
N
u
8
*
*
O, J
O, 3
IS
*
*
ere ni
A
r
m
e
a
n
a

*
*
0,1
*
ot6
*

+
vrie;
1-1
s
dfi)
T
i7
if:
H
fi
i-
111
4-
3,5
z,4
3,7

**
V
#
l
#
1930
1
DL
fi
(1?)
*>..?
o,
1*1, f
f^.f
0, 5
o6
fi,2
0 , J
*
1,0
0,9
C fi
TjO
0><f
O,2
B
*

n,S
0,
*
0,1
V
*
+
s
*
*
*
<*
m
*
*
4<
+
f
Mia iiujjrtrjt,\ aiferciiu se produce din cauza
i. rdh mu Traiiiivania. cari s'au declarat de limba
K;iteni uigi:reafeu.
Ia acca>i ort!inf <ie idei subliniem dou. fapte i
iiriustie: tarcis. ttarii i gguzii dau la un loc 1,6%
din fw.-py.lrtij* areag a rii, iar populaia cu limba
turteasc reprezint tot 1,6%. Aceasta do-
, c acest grup de populaie triete foarte
astfel nct noiunile de neam i limb se
i>e atfe Ecest ucru se jxiate \'erifica i n ceea ce
pnvefte rt-Iigia. Proporia mahomedanilor este de
i.
:
%. Deci cu 0.6% mai puin dect proporia celor
caii vorbesc Hmba turcotjltar. La neam ns con-
statca, c propcjria gguzilor este de 0,6%. Ori,
ggiaii snt trecui la grupul celor cu limb nia-
twa teiceasc fr a fi ns de religie mahonie-
a fine. populaia rzleita i care este mai frecvent
la afe. este sortit de sigur asimilrii. Acesta este
ratai prfowdOT i edio-slovacilor.
Examkttid deteiat situaia, pe pro\-incii, se ve
rific, ca aarin acest fapt. Astfel, n Oltenia, la
oiac proporia romntoi este de 91,7% iar.a celor
cu limbii matern romneasca de 95,0%. Acelai
hiem se petrece i ie alte provincii, dup cum arat
cifrele EHitoo
Tab. XXXVIII. Proporia romnilor u orae dnp neam
i limbi matern n igjo (procente)
Orasle din
(1)
KOl INIA
Oltenia
Dabrosca
Moldova
Basarabia
Bucovina
Transilvania ', ,
Esnat , . .
Maaa-jiaraniure . . .
Dup
neam
[2>
9i,7
52,3
JO,S
31,0
33,0
35.Q
.15,0 .
33, r 1
Ilmbfi
<3)
6-3,3
95,
54,9
79,4
30,1
31,9
36>"
35,$
30,7
Diferciite
(asimilri)
(41
3,3
7,5
4,6
" T, T
0, ,r
,S
- e,-f
Din cifrele de mai sus, rezult clar c n oraele din
Vecliiul Regat, un nsemnat numr de lociitori ele
alt neam i-au nsuit limba romneasc, n aa m
sur nct i-o declar drept limba lor matern. In
noile provincii i cu deosfebire n oraele dia Criana-
Maramure se petrece fenomenul n. sens invers.
Ceea ce de altfel se tie de mult i s'a verificat i cu
ocazia recensmntului general din. 1930, este faptul
c n deosebi n. Satu-Mare i Caxeii-Maxi. sunt,.mi-
meroi Romni cari 'i~au pierdut Hniba, fat s-i tfi.
pierdut ns contiina naional, romneasc._.;..-
Nu ncape nici o ndoial, c itiaia constatat de
noi n Vechiul-Regat a existat nainte,de xzbqju n
Transilvania n favoarea elementului i a'limbii na^
POPULAIA ROMNIEI
153
terne maghiare. In ultimele dou decenii ns s'a
produs im reviriment puternic n favoarea romnilor,
astfel nct astzi se poate spune, c s'a ajuns la un
punct de echilibru, care n acelai timp nsemneaz
i un moment dela care va porni un fenomen de asi
milare n favoarea elementului romnesc. Se poate
prevedea deci de pe acum, c la viitorul recensmnt
din 1940 cifrele vor fi cu mult mai favorabile elemen
tului ronii1iie.se,
Kxanu'ufuul aceleai cifre pentru mediul rural, con
statam urmtoarele:
T:L1I, XXXI X -- Pio[;[>ila rmnfmiloi' (lupii neam i Hm lui
nuilcniii, n iiopninlu ruruJit hi procent e: 1030
Mediul riirul
( 1)
ROMNIA
OltlMlUl .
Mimtctiin
licinn
(2)
n u eu v Lui .
TniiH!lv;nii;i
91,
05,9
59,9
./i',7
"7.5
iHipft [ Diferente
limbft (iisinillfiil)
li) U)
75,7
41, a
l Mi | i ; i c i n i i v i ' i l i ' i n , IM s u l e | i r i ) | i o r 1 i [ i R i i t n i u i i l u r , d e
m
i
; t i u >] d i - l i m b i i , i - s t c m u i u i n i r i d i i ' a i i i i l ecf i i r l a i i v a c ,
Ac e a s t a c s pl i c a de nil IVI ai r j i i ui i ca dat pr obl emei ,
nt r i r i i <-li*nn' iitului r omnes e la or a e. I ' npl ul ns
c, l a Si.it>.
1
cK-iueuUil miufuiese. f s l e Tourto iiUi.'ruif,
garanteaz cu O'it.ilmliin
1
, f n viitor, o deplasare
nsemnul ii si
1
va pmdtii-u n fiu'oarca elementului
Alai u priivinciik' din Vechiul Regat ct i n cele
de peste Carpai, elementul romnesc rural manife-
sU'azii o puternic t.endiiiu de asimilare.
Iu Husiirsthii,, situaia de.fi uegiitiv, totui se apro
pie ilc o si a re de cdiilihni, lingura provincie n care
i'k'ijR'iitul romnesc se afl cotropit, este Incoviua,
Aci, ajiroxnuttiv 1% din cei <k> neam romnesc sunt
cu avutul linii ui materna, alta dect cea
O alta eoiiclii/.iiuiu anv av poate trage din reparti-
Ziireu jinpnlaici peliinli nuitern ii pe neam, este a-
ceea fii limlui niiitern romneasc cucerete teren
direct proporional cu aijc/arcaminoritilor uiuassele
inmne.'jti. Astfel ungaiii recent anexai n Moldova
dau ju'i'eiiji proporie, i la neam i la limb na-
tcnul. pe cnd evreii i iganii din aceleai provincii
se iiHcrixi, n ceea ce privete limba matern, la
grupul roimliiilof.
Bulgarii (lin .Itobrogeu dau aceeai proporie, att
hi Uni b ct i Iu neam. In sehmib ruii sunt pe cale
tiu u > asimila.
Vmn remarca apoi deosebirea care exist n'favoa
rea limliii mag'liiart' la populaia ungitreasca, care
locucta JI satek* din Moldova. 'IUi o,H% populaie
de neam maghiar avem ;r,o% clin populaie, cu limba
matern niiglmir..
O diferent fi apreciabil gSsim ntre, limba i neamul
ruilor n oraele din Basarabia. Populaia CU limba
uatem, rus& este acolo ele 3t,6%, dei ruii-de neam
nu sunt dect 27,1% din totalul populaiei urbane.
Ctigul limbii ruse este n dauna romnilor, a
evreilor, a polonezilor i a iganilor. Pe bulgari i
pe germani i-a influenat foarte puin curentul de
rusificare.
In Bucovina se remarc la prima vedere situaia
consolidat a enclavelor ungureti, i terenul cucerit
de germani i ucrainieni n dauna celorlalte neamuri
i anume a romnilor, evreilor i a polonezilor.
In Transilvania elementul romnesc se gsete n
stare de echilibru, Exist ns o not net de asimilare
n favoarea elementului maghiar. Cum ns noi dis
punem numai de datele din 1930, ntru ct pn
atunci nu se fcuse riiciun recensmnt de populaie
care s nregistreze att limba matern ct i neamul
nu putem, n momentul de fa, s nregistrm altceva
dect situaii i nu tendine. Abia dup recensmntul
viitor vom putea avea o idee clar de intensitatea
fenomenului de asimilare, care exist astzi u ara
noastr.
Cucerirea linguistic a elementului unguresc din
Transilvania, este cu deosebire n dauna popoarelor
slave: ruii, rutenii i slovacii, apoi a evreilor, iganilor
i n parte i a germanilor.
Kste logic s presupunem, c nainte de izbucnirea
rzboiului mondial, puterea de asimilaie a limbii
nnifhiiTe a nst mai mare i c ea va scade treptat
pn la data, cnd se va produce o stare de echilibru
lunitudu-Kc exclusiv la populaia de neam maghiar.
Religia locuitorilor. Tabela ce urmeaz arat distri
buia pe religii a populaiei provinciilor romneti.
Ka confirm faptul cunoscut, c marea majoritate
a. populaiei este de religie ortodox.
Populaia se repartizeaz pe religii i confesiuni
duya cum arat taht la XL,
In Transilvania propriu zis majoritatea relativ
a populaiei este de religie greco-catolic, ortodocii
venind n rndul al doilea. In Criaiia-Maramure or
todocii dau procentul cel mai ridicat fr a avea ns
majoritatea absolut. In toate celelalte provincii
ortodocii dein o majoritate absolut covritoare.
Greeo-catolieii apar n numr mic n Bucovina i
Banat i sunt numeroi n Transilvania (majoritate
relativ) i n Criana-Maramure,
Roinano-catolicii au proporia mare n Banat (po
pulaia german) precum i n celelalte provincii de
peste Carpai i n Bucovina. In Moldova de asemenea
gsim tin umr destul de mare de ronmno-catolici.
Calvinii, ceva mai numeroi dect evanghelici-
luteranii sunt mai bine reprezentai n Transilvania,
primii fiind mai ales de neam maghiar, iar ultimii
geiiituii (sai.),
Unitarienii se gsesc numai n Transilvania, iar
.lipovenii n Dobrogea i Basarabia,
Dintre sectele recunoscute, remarcm numrul
destul de mare al baptitilor dincolo de Carpai.
Declarai fr religie gsim un numr foarte mic de
locuitori. Numa n'Bucovina cifra lor devine sensibil
reprezentnd o proporie de 0,1%,
iii fhie,'trebue s subliniem prezena 'locuitorilox-e
religie mozaic; acetia reprezentnd 6 proporie de
BKCICLOPETHA ROMNIEI
Tab. XL, Populaia Romniei flupi
reli
K"
n
din 2g. XI I . 1930
I
PROVINCII
Totalul
locuitorilor
( )
l! ilOMAMA. Tuia!
OI,T.NIA Tot.il
V:Un . .
l'it-js . . . .
M' ; i . f > v . i " ! : ;
H U O l V J N A I i t ! . . . . .
Rt i a
T K A S * t I , V A N I A T f l a l . . . ;
Ka r . i l . . . . . . ! .
BANAT Tclal
t.'tbia -
CMjk_N'AMASU.UCRE To
( 3)
3.o3^.DfCij So
15TQ.
iii I.ODO
IQ3.00G
591.000
1.836,000
2.864.000
370.000
2.494.000
54.000
227.000
617-000
3.3IS.OOO
5 r 6.000
2.702,000
91.2.000
773.000
1.30.0,000
1.115.OOO;
1=
(7) ()
99,
75^
7f,J
i'S.it
Sul*
90, &
27,7
0,1
*
*
*
0,2

jr.r
33,9
3,6
! ?
6,3
10,4
3,9
0,4
0,9
1,6
0,7
4,5
4,7
o,J
20,7
34,2
14,1]
I3,r\
3,9'
4,9
3,7
0,3
0,2
15,5
'9,9
'4,6
2,2
4,4
2,2*
2,6
0 , 0
o,4
0,9
0,8
1,0
0,4
0,3
0,4
(10) cu) (3)
o,
0,4
2,6
o.5
9.9
2.4
3.4
11,3
4.0
r,5
2,3
1,1
1,3
1,1
2,T
2,1
0,3
0, 2
0,3
0,3
0,2
2,8
*
0,1
a,9
0,4
(15)
O, 3
0,3
0,3
0,1
0,7
0,2
0,7
0,1
0,3
9.4
0,8
14,3
,3
8.4
1,9
1,0
X
(rfl)
2 3,6
27,
4.3
30,1
3>9
3,5
S,9
7,-
7,
19,3
3.9
0,1
a,r
o, 1
4 z% din populaia ntregii ri. Proporia celor de
religie msziue este niai mare dect cea a evreilor
detbia: ca ataTe la neam. Deci o parte din populaia
nnsaic s"a declarat de alt neam dect cel eyreesc.
A'ieak-i, :see\-rei, nu gsini dect excepional, n
cteva sate scueti din Transilvania.
STSUCTURA PROFESIONAL A POPULAIEI
IE cadrul unei analize a structurii populaiei Ro-
saEJe, cel mai interesant capitol din punct de vedere
sfjwia!, este cei privitor la ocupaiunea locuitorilor.
Vom ntreprinde deci. o analiz a structurii profesio-
Eas a populaiei rii.
Cea diatiu mprire global a populaiei, este aceea
case desjwte masa locuitorilor n dou mari categorii
. &uwm: n populaie activ i n populaie pasiv
mo felresnut.
Din acest punct de vedere situaia este urmtoarea:
Tai., SU. . ~ PopnJaia total activ i pastv. n 1930
!
T'ii)-tiPSf
wl
5
<
Jj tj?t 1
, , f> '' u)
Ptopsfejta pasivi .! j j t a
i
(3)
Pop. urban
Ia mu
U)
3.631
i.824
I.a3
( O
100,0
Top.
In niii
(6)
14.+31
8.? 19
3.703
'ural
(7)
39,1
Cifrele de mai sus ne arat c din cei 1S.053.O00
locuitori ci s'au nregistrat la recensmntul din
1930, un numr de ro.542.000 locuitori sau 58,4%,
brbai i femei, sunt activi propriu zii, sau pot fi
considerai c particip efectiv la efortul colectiv al
populaiei. Numai 7.510,000 locuitori sau 41,6% nit
au nicio activitate productiv i ca ci deci, n sarcina
celor dintiu. Cea mai mare proporie de populaie
activ o d mediul rural.
Pentru celelalte ri proporia populaiei active
este urmtoarea:
Tab. XUI. Populaia activ n diverse &ri
A R A
ROMNIA .
U.R.S.S
Bulgaria . .
frana . . .
Germania . .
Elveia.
Anglia . . .
Austria
Ungaria
Japonia
Grecia
Italia
Norvegia. . .
Cehoslovacia .
Olanda
Statele-Umte
Anul
recensii-
JUAutul ui
(s)
193
1926
1930
1930
1923
193*
1930
1930
1530
Popul a i a
totala.
(hi -mii)
(3)
18.053
1+7.028
5.7+9
41.sag
65-330
4..077
39.948
i.760
fi,688
64.450
6.204
4.1.177
3.BJ4
3
= 3.775
activa
(Ui proccnlc)
(4)
5*-/
S7r
$6,1
S*,4
49,4
47,6
47>'
46,0
46,0.
45.3
44,3
4'. 9
41,3
40,2
40, r
POPULAIA ROMNIEI
Reiese clin acest tablou c Romnia deine locul
ntui tu ceea ce privete proporia populaiei active
IuS, de totalul populaiei. Cauza acestei proporii
ridicate de populaie activ st n faptul c marea
majoritate a locuitorilor rii, activeaz i trete din
exploatarea solului, din agricultur. Vom. g'si de
aitmititetea, o proporie apropiat, -fi n celelalte ri
care au o producie agricol important, sau, n direct
legtur eu exploatarea solului. In mod particular,
fenomenul se datoR^te rejmuini specific de exploa
ta iv agricol eai'actt'ristie arii noastre, ,i care este
MII rcjiin <lo exploatare familial.
In (It'U'iiniiuuva populaiei active a Romniei, la
reevns.niunttil din .[<j;jo, s'a luat n considerare numai
populaia (lela :ij ani mplinii, n sus. Ori tim cu
toii cS. exploatarea rneasc folosete copiii, chiar
sul) 13 ani, i uu totdeauna pentru muncile de 1111
ordin minor.
Cifrele din tabela XLIII dovedesc c, dac Romnia
se aeaz n fruntea rilor cu cea mai ridicat popu
laie activ, acest lucru se datoreaz n special struc
turii sale agrare caracteristice, Intr'adevr, proporia
de populaie activ cea mai ridicat, 1)3,1% este
(lat (le populaia r;uv trete din exploatarea so
lului.
Tal>, XLV. Structura profesional a populaiei
n diverse ri
ARA
( l )
IT.K..S.S.
Bulcnria
ROMNIA
Ungurii!
Tnponkt
Italia
1?LTII(:II
Nclvcjjln
Austvliv
O^nuiaiilo.
Odioi a vaciu
tfttitiiUi'tiuite
rtlvc^iu
Olnucla
Anglia
AmU
niiint lllwi
19 3 d
19 2 (i
' 030
192K
HJ30
03O
1934
11)30
11530
19:1
ii>3u
lin
Kxpl.
solului
(S)
80,0
7*i
J
J.7,7
50,*
jo,j
47, J
JJ,7
.W.J
3J>7
a *, i
2<$,3
32,0
-0,i
5,0
tfle
( 4 )
' ?, J
J,,7
s 6,5
^,'/
-fi,-
1
45,"
.??,!
CtCillt
(5)
J 7
7, ^
,5.7
'7,"
H,3
13,3
J J , Y
J 7,rt
i'-7
JA',2
10,0
(0)
1. 7
.?,!)
2,1!
3,-
4,h
5i
G
9,3
4 fi
4,8
V,'
4,4
7,6
7S
Alta
(7)
7,
'7,7
10,0
jo>.?
I3,t
76,4
18,3
s, 3
15,9
14,7
'7,9
21,3
In acest tablou, clasificarea rilor s'a fcut n or
dinea importanei pe care o prezint populaia activ,
angajat n exploatarea solului. Observm c Romnia
nu este ntrecut, n aceast privin; dect de U.R.
S.S. i Bulgaria.
In raport cu celelalte ri, gradul de ocupaie, pen
tru fiecare sex, este urmtorul:
Pe cnd gradul de ocupaie, a genere, al sexului
masculin se schimb n limite foarte mici, i poate
T ; i l > , X I , 1 1 1 . t i n U l i u l ! ucLiv
n L.iLtil.l
"1, rt^Ki-i'li/.uLe \K cliisi: ilc profysinHi l a i) De c e mvr i e 1930
( 1 )
'l'OTAl
|
liuhttUio . .
CiinuM I-L'ri'illt
T L
i ,
>i | nt rt , LILL-IIIH 1 iiv 11L
A IU" l'lltl'Kllt'l ' l
l u
'
T,,t
C\ t'rt;
(a)
.H...J*.,
ij."7i.,;
!'?'.?
( 7 . | . .
i i
!!'!
Otl
! !
DCI
" "
%
(:i)
T<l'l,/>
n>u, 0
.r(iti,n
/..,
Uilm
( 0
"fi'i
Tvi
''3.1
. 3 UI)
''iE
.71111
Bo
Kiuul.i
(.1)
l..| ao.7
U
..
'fi
5H..J0O
3 nj . tuci
Toiul
Cifre
i i l ai i l ut e
(fi)
ii 85.000
105,400
133,.3 un
Poiniltl^lc iiL'livrt
"' 11
f7)
'/"',7
44,3
UrbtuiH
()
s.&a 3. 500
3(53.700
11B.J.00
337. 800
78.SOO
385, 300
Hnrnia
(3)
B,715.(100
113,aoo
J 5 7,200
aa.500
I . I 7. I 0O
1 opulac pasiva
Total
Cifre
absolutt
[ ml
7,510.000
'l-, 835.^00
955.0OO
384.700
32G.300
381.500
93,20c
542.500
%
( n i
36,9
55,7
- * #! "
46,H
55,7
Urbani
(ri)
1.808,500
2HJ.9OO
i!92,3OO
258.600
199.000
370.600
Rural
U3)
5.701.700
4.608.900
126,100
127,300
32.000
172.900
Tfib. XLt V, -l' roporlu ])t)piiln.it' urbaiiu l rutnlu pe profesiuni la 20 Decemvrie r>30
(."luni" <U'
TOTAF,
'J'
c i f r e
<
Tfi
t.1
1
s)
<:.',;
,0"/0
.71.1
7 ai
Hlif
')?!
lut.
.[io
, 1 00
,3cnl
l
' l ' l . i I I 1H111I I
lliMtltiil.il j
Mfluftlutc iiuiillvli, (tptirt, llverlUuueiit
AUt! cnlcKCtrtl i iicik'fiiU'uU , . .
Cifrele de itiai SUH evitleniazil faptul c p p
activ a Romniei este angajata n exploatrile agri
cole iitr'o proporie foarte ridicat, de 78,3% pentru
ntreaga populaie fictiv. I'entru populaia activii
rural proporia data de exploatarea solului atinge
impresionanta valoare de 90,4%.
lote.lii
llrbiui
(a)
J J O. r
4,4
11,6
ti ti X
(14 u
7,3
/o
( . ( )
70,9
05, fi
46,4
\
l
-
.1
a
,7
Popula (le iielivA
Totul
ClfVC (VllSolUtE
(5)
10.542,000
H.2.M.JO,,
197 r|0l>
103, 400
%
Xirbati
(6)
r7,5
66,3
07, (>
74,5
66,11
RuraL
(7)
*.7
95,6
33,7
33,4
"5,5
34,0
PopillUic pasivii
Total
Cifre absolute
(8)
7.510,000
055.900
384.700
326.300
3 fir. 5 00
>3. 2OO
342.(100
%
un
(0>
= .M
4,5
51,5
ky,z
Cx.o
55,o
05,7
08,3
( > 2 |
75.9
9S,S
48,3
39,0
45,"
34,3
P>7
ii considerat ca staionar pentru toate aceste ri,
procentul populaiei active feminine, cunoate varia-
iuni impresionante. Dela 52,2% populaie activ fe-
meniu ct ani nregistrat n Romnia i pn la
numai 17,7% ct d Statele-lTnite ale Aineiicii,
distana este considerabil.
PQPTJIAIA ROMNIEI
Evoluia ticestei populaii, precum i datele demo- prielnice unei desvoltri normale a populaiei, iar
grafice eseniale, exprimate att n valori absolute, aciunea de organisare raional, pentru aa noastr,
ct i hi cifre relative, sunt detaliate n tabloul care a cadrelor generale ele viea economic i sociala, se
urmeaz, pentru perioada ele timp 19201935 inclusiv, afl nc la nceput. De unde, probabil i aceast
Tab. XI,TX". Micarea populaiei Romniei a perioada. 1920
MrilLul
ROMNIA
i<j,ji) l i r l i a u . .
Uurul . .
ROMNIA
ii)3i Uf ban , .
Rural . .
a O MNIA
ii)22 Uf ba n . .
Jiuail . .
ROMS.NI/V
Hm-iil
'JJS
|.,.!l Hl|.:m . .
Kl l l l l .
K 11 M A N I ; \
1 i j . ' % H i b i i n .
Huna . .
ROMNIA
Uuml . .
l ' ] 2 7 Hl - I ' i i l l . .
Uliml . .
HOMANI/Y
Urlmii . .
Huni] . ,
HOJlANIA
UI IUI II . .
Uurul . .
ROSlANtA
l' ihnr, , .
Kuml . .
KoMA.NI A
Uri mu , .
n u nil . .
Ui;|n
i ' j j t
IM 11 Urlmii . .
.Hunii ,,1 . .
ROMNIA
(Jtbini . .
Iij.t* irrlniii , .
IM ni ! . .
1
fi
l
15.VI 1-|S.|
3.4SJ.KI3
tS.727.9+o
12,SOO.544
15.07Q,S3fi
3,487.403
12.483.433
16.307.7*3
i j . 7nJ. s<i s' sil.73'
Cifre
B.
'A
53')..13!)
78,771
541.689
78.633
535-OC1
WDIANIA .
Hunii .' . .
Hot. - Jnc|)Autl
H ' . i !',.<>/
1 i ! 1 1 ' i 1
iii,iit>7. r,u
i . ' i i ! . ; ' 1
1 1 1 r i :> ' f.' i
7. ! '
i ?. r . | 1.321
17.C1.sS.1s7
17.BKfl.91j;
1V.iirn.li37
3.54.D7
14.1j1s.17a
:,,2(M)7<
.1.S.19.j
1.1.374.43.1
! ! - I . I ' S
7l . . H; t i
79.<),1"
77.181)
Bs.itrJ
6117.1.1
S!l7
73.3.11
0 r , 3 3 i
7.f.i7
3I5. 7+4
315,300
;(. -, . <i l . i )
fi S, 7 17
w
(5)
134.730
4, I I
119.364
a+S.SQS
325.045
237.10"
1
173.548
107.00
iSS.348
ZC).f)I 2
c
S
(71
G6.4H7
' lii.rjciO
" S . B B i
f'3.433
^7.733
7 . ' ' 4 1
".l'S
3TO.4.H
H.33.1
272.!^
3,13.14"
ai a, U
ao.il.07
1S.IUB
214,771
4J. S3
rs.044
6B
sai.jaf
10.5(1.
au.ifta
77-SBi
aK.s+6'
Ii .1.''?!
I 33. l
l yi . ' U
143,!0U
25.593
159.4S:
18.01)8
iCfi.Ba.
138.34*
IO 0.5 66
130.723
175-137
39.31
30, [Dl
174.39'
33.411
TS. J
3+.4.S
131.3='
7.7'fi
2.702
9.741
3.94a
A
g
8,540
2.J55
7..1"7
-"15
2.I1.17
7-401
2.715
,|.r>HH
7.?'j8
2.042
5-ISd
7.681
3.777
2.739
fi.737
a.7a3
4.004
7.07?
a.Bai
in.695
3-453
7.3+1
11.87
4.062
12.155
B.1S3
11. IJS
il. Sjf,
.1-.S5"
li.jof,
7.370
4isSl
7.753
J.53
3.6CC
(Un lljo, |iopulu|ta urbanii a'a BUOotIL fiiift ooumnclc
119.70
104.718
124,246
109.627
137.18.1
111.583
12^.830
14.883
U i. H f 11!
1 i - n i
1111.711
Propor i a la IDOO locuitori
'A
7.N5
1 1 . 1 1
3.I3
?-97
1I.O50
eisai
11.5C1
9.4+0
S.5S*
5.8B4
3.432
II. 501
B.'oga
13.074
3.SI4
8.1HJD
13.7BO
3-B97
9,73
13.094
3.349
9.745
T1.H-1I
' O 3.9.7 9
i z 6.0 74
111.78 +
l oo.7s6
14.754
103,415
IO9-35J
14.173
95.782
109.041
I3.3*=
no
107.5B0
103.7(15
13.043
Di.740
I I I . 53O
I3. ' 48
DS-3?2
fia. 4t5
I, IJ7O
33-445
.19.0
39,4
2,7
44,2
38,4
22,j
4',9
.17.5
22,3
.17,D
- , 1
35.5
J5.7
35, S
3J.J
34,t>
37,3
35-0
J7.7
33,4
33,3
35,9
3'!,7
20,0
35,0
30,7
20,
13,3
23,0
lf',6
s .7,1
ifi.S
21,n
17,5
3.7,3
as,5
' 7i *
ZQtS
17,0
W
(13)
20,9
zt 3
10,1
20,7
17.9
14,9
1,"
14,6
'7,1
1.4
17.'
'3,0
4,1
4,"
S,3
'5,6
1,9
'7,9
ia,5
3,5
14,7
3,4
16,8
'3,3
3,6
'5,7
'3,7
1,4
",5
2
' 1
H
n
vi.
a
I
([-)>
36,6
18,9
25,2
18,&
II, Z
32,4
20,4
i'.S
14,1
X8.V
14,9
10,9
16,1
21,1
*8,3
lS,
18,!
lH,1
'A
'0,1
16,6
17,1
j . V. 7
I 7i - >
I')i4
m,<l
3,7
4,9
9.0
5,0
8,6
4,3
4,9
9.0
4,'
4,7
9,7
3.
4,0
10.3
3,5
4,5
4,S
s',i
9,7
3,7
4,"
9,6
2,9
4,2
10.4
3,"
3,1
O/,
3.X
in,C
4.)
1,5
Jf.J
4,9
',5
4,5
1,S
1,9
4,4
4,5
*,5
4,3
4,4
1,2
',!
5.-
(toi
32,2
32,0
22,2
30,0
SO,S
20.7
20,3
19,4
'9,4
'8,5
13. S
19.7
17,6
rS,o
m'.'
iit.t
s,:i
J 1
' J .
J
5,4 '?,"
,'j\ "J.4
lips, de stabilitate caracteristic fenomenelor demo
grafice dela noi.
Urmrind dcalmigul anilor natalitatea, observm
i di l
Din analiza cifrelor relative expuse mai sus, ^se
ctmstata,, hi primul rnd, intensitatea natalitii i a
mortalitii, n populaia arii noastre. Jocul aler-
liant al proporiilor, ca maxime i minime simitor
c>[ a c e a s t
,
l e s t e ma i ni ar Cj
f^r excepie, n mediul
deprtate, arata sensibilitatea unei pomilafom taiere, '^ '' '
d c u i n i l u s t r e a z di
a-
fa de eondiiimile exterioare ale uediuLui ime, eco- H-iwi, ia>A 1
nomic i social. Aceste condiiuni na sunt totdeauna gmna L.
ENCICLOPEDIA ROMANIST
Diagrama L.
so- ,
Natalitatea rural i urbau n Romnia
15011535
3C-
10-
10-
WK 1905
In ceea ce privete tendina. nsi a natalitii
s^e poate constata, urmrind diagrama LI, o continu
scdere a ei, scdere clin nenorocite mai accentuat
Diagrama LI. fatalitatea i inortalitata n Romnia
i1935
<e\
I 4 9
% n 1922, de 15,7% i 15-8%
l
^ ^
si chiar de 15,9% n 1930; valorizare pentru unele
tari nsemneaz astzi proporia nsi a natalitii
si nicidecum valorile turui excedent natural, aa cum
se observ la noi. Dac ns nu se vor lua msuri
urgente Romnia nu va mai cunoate asemenea
excedente naturale. Comparnd excedentul satelor
cu al oraelor, constatm c acesta este mult mai
ridicat n mediul rural. Deci, creterea populaiei
trii noastre, se datorete satelor.
' Vom remarca apoi tendina oremkn- spre cehhat,
' caracterttl cel mai puin stabil al familiei n populatul
urbana, precum i proporia ridicaii a nscuilor-
mori, pe care o dau oraele, spre deosebiri; ele popu
laia rural. ,
Mortalitatea infantil, este prea puin deosebita m
cele dou medii, dei n mediul rural ea ntrece uor
pe cea din orae. Excepie face perioada premerg
toare rzboiului i amd* 1932 n care mortalitatea
infantil din orae depete chiar pe cea din sate.
Situaia mortalitii infantile n cele dou medii
poate fi urmrit cu ajutorul diagramei U I de mai jos.
Diagrama UI . Mortalitatea infantil, n Romnia
19011935
(sau mai rapid) dect cea a. mortalitii generale. De
unde, o reducere progresiv a excedentului natural
al populaiei.
Fr ndoial c mortalitatea general este nc
prea ridicat la noi, dac inem socoteal de cea pe
care o observm n alte ri. i este tiut c spre
deosebire de fenomenul natalitii, care scap pre
tutindeni putinelor actuale ale oricrei. politici de
populaie mortalitatea poate fi influenat i re
dus, prin mijloace sanitare i de igien pubKc sau
social.
Reducerea mortalitii este singura soluie de a
realiza excedentul natural la care Romnia are dreptul,
n baza. excepionalei ei naionaliti, i totodat
indic domeniul n. care trebue sa se aplice o viguroas
i raional politic demografic. Mai ales o atenie
deosebita, trebue s fie dat mortalitii infantile,
care pentru noi constitue una din cele mai grave
probleme. Sub acest aspect, ne aezm n fruntea
tuturor rilor civilizate ale lumii.
i cu toate acestea, gratie acestei excepionale
nataliti, rar ntlnite aiurea, Romnia a cunoscut
excedente naturale de 14,6% n 19231925, de
1
i ' I }
5 5
In sfrit, problema morti-nataltaii n Romnia
este ilustrat prin diagrama 1,111 privind anul 1931.
Diagrama UIT. Morti-natalitaten. n Romnii ll
CIFRE ABSOLUTE
PROPORIA LAIOONSCimVIl
RURAL URBAN
HURAL
POPULAIA ROMNIEI
159
Pentru a ne putea da seama de felul n care se
u,ea/.u Romnia, n ansamblul celorlalte ri, n ceea
privete fenomenele demografice fundamentale,
vom examina tabela comparativ de mai jos.
via social i economic. Populaia rii noastre are
rtn spor considerabil, ns efortul su vital se risipete
n mare parte prin mortalitatea foarte ridicat, mai cu
seam aceea a primei, copilrii. Mor n Romnia, n
'L'ab. 1,XV. ~ Micarea populaiei n diverse ari.
T A
jupiniln )
l'urlUHfllln .
Greci n *)
Julgnrla *)
Polontn .
Spania +) .
I.ltunuin .
Italia
Cnuoilti ) .
Olnjirtn , .
CehuslnviidiL
i'iiikmln )
IlldJlllu ]Utul
Letonia ) ,
IKnicnmtci
Tlcliln ) .
A l
t
Noua Zclji
Gt numi In
Anullu .
N'n! VCLiin
Al ] [ I i i . .
u I
.1
6
7
S
9
10
II
12
14
15
16
17
iS
m
23
. i i
Ui 1
- 1-
1
Ol
1
t i
3)
$&,!
20,8
20,3
a 8,8
37,4
"5,4
33,7
32,5
22, T
21,4
2Q,T
20,0
10,2
^7,7
'7,1
17,0
lf',7
!<!,!,
7 A ,
1 f>,
l <ft !f
! 5,5
i-l>7
r.i1P*
t 11 L t'
I VI I MI UL;
0
tn
O*
1
(1)
11,3
34:
2
3'i,
3*,2
,70,3
33,'
33,3
23,1
3<>,4
26,8
24'i7
3
3,
2
!
20,7
*<W
r 7,fj
i7lti
ts\4
*?-
J A", 0
17."
i
i n
0)
.17,9
.l.."
34,6
33,2
23,11
30,0
.75. J-
9,7
2
7. 4
a?,j
--ii
- " . ^
"hti
- - f
f ^(
- " , (
nj,i
a v
E 1
I
r
3
5
+
3
T3
fi
23
13
7
s)
l i
id
M
15
T
7
15
10
3 "
,H
1 0
. >
2 |
Jll
I
2 1
H u r t f t U t n t e
3
i
(O
0>
(7)
ifi,i
'7,2
'7-5
15,6
'4,5
it,3
14,0
o',8
8,0
ni
'3,9
'3,7
;o,S
',1,2
'5,7
'"ti
''/'
? T,
J 2, -
n>4
0
ro
]
0,
(8)
21,2
20,0
lt),1
1,1,4
16,6
'7,9
16,8
'7,9
16,2
13,5
16,0
17,0
11, r
0,9
'5,3
\
4
%
.7 r , i
J 1,7
9,3
Ito,X
t {>,
f i,H
TX,T
ft, 6
1 J , H
l'Jt'i
1 r , u
*4,4
111,1
10
Oi
1
(,,
3.1.0
30,4
ao,8
17,3
O. i
17,3
11,3
10,4
16,1
14,6
' , ? *
17,2
n,a
IJ..T
'-'.-/
!^J J
(10)
3
3
7
IO
4
5
13
1
14
18
0
6
10
3 :
= 3
' 7
27
iii
32
:l
2 0
aC>
i
as
3ti
3+
31
*!)
1
t")
'3,9
14,0
12,6
11, S
'3,
2
12,a
10,3
'4,1
6,7
s, 3
13,$
6,3
6,1
5,3
5,1
< , 0
4,3
ti,l
1,1
',7
(1,3
4,$
8,5
4,<>
3,3
5,'
1,3
1,6
clc n t
PerlKidr
0
n
1
Dl
d)
/^
n
14,2
12,8
13,6
15,2
15,4
10,6
16,9
10,3
9,0
'3,"
13,3
7.9
1,7
5,1
5.9
&>3
4,0
iA
1,1
7,9
5..
j r , i
f>,d
4i'J
7,o
3i
3
i n
Ti
1
n
(13)
I M
14,8
12,8
11,8
6,5
77,8
9,6
lS,2
12,4
9,5
16,2
15:3
11,0
9,6
5,1
7.3
11,0
7,
'4,4
s,t
4,'
10,7
7,0
'3,6
#,#
IO,'/
6,4
7)
N t! p i a 1 i t a
ry rY)
ia 2
1
.ST
a
U S
1
(14)
16
24
37
8
26
29
6
3
18
5
19
33
7
4
I I
3 r
17
13
9
1 3
2 5
r
14
28
2 2
s
1
(5)
8,1
7,5
6,7
6,5
9,1
8,3
6,7
6, r
*,+
7,"
8,4
6,9
4,6
8,2
8,6
7,9
6,8
7,5
y,S
8,1
7,3
b,1
9, 2
7,8
|
Ci
dr.)
9,4
S,a
6,9
7,
1
9,7
9,2
7,3
7,2
7,3
9,2
7,3
7,1
9,3
1,2
4,6
7.*
9,'
7,5
8,1
7,8
9,9
7,5
7,7
8,7
7,5
6,1
1.5
6,1
a*
1
Ol
(17)
S>8
7t9
7i5
11,0
7,5
(J,0
10,0
7,3
8,2
10,0
4,9
8,4
7,9
10,6
3,o
9.S
S,T
10,6
7,7
8,0
0,4
7,7
6,3
0,6
Iii n purliimlu
--10.1J.
In toate rile observm o descretere a intensitii
k'uomaielor demografice, dac comparam perioada
Ki.ii -\<.y2b (mai activ, ca o reacinne pentru re-
piirart'ii pierclerilor provocate de rzboiul mondial},
cu ultima perioad luat n considerare, adic
njji 1034. O ncercare de ameliorare a exceden
tului natural, prin reducerea mortalitii, se schieaz
n Spania, n Japonia i Iugoslavia. Iu genere ns,
excedentul natural scade n toate rile, clin pricin
cil ii natalitatea sa reduce ntr' un ritm mai accelerat
fh'ci'it mortalitatea general. Remarcm de asemeni
11 cretete, n ultimul timp, a nupialitii, n cteva
ilri germanice sau anglo-saxoue: Germania, Suedia,
Iiuuemarea i Anglia.
Iu ceea ce privete Romnii, constatm c se aeaz
n locul nti, avnd cea mai mare natalitate dintre
toate cele 32 ri enumerate n tabela IyV. Din ne
norocire ns, ocup tot locul nti i n ceea ce pri
vete mortalitatea, astfel nct, n privina exceden
tului natural, Romnia cedeaz locul Argentinei,
Japoniei, Jtigoslaviei i Bulgariei, clasificndu-se a 6-a,
dup Polonia cu care ns se gsete la paritate, avnd
acelai excedent natural de 12,9%. Nu mai insistm
asupra acestei situaii, care se datorete exclusiv
lipsei de organizare, att a mijloacelor sanitare de
combatere a mortalitii, ct i a cadrelor generale de
fiecare an, n mijlociu, 120,000 copii nainte de a m
plini un an, iar n al doilea an, nu numr impresionant
mor din cauza gastro-enteritelor de origin alimentar
i bronclio-pneumoniilor, cauze cari, chiar dac nu
s'ar nltura cu totul, pot fi ns considerabil reduse.
Mortalitatea infantil n Romnia, fa de celelalte
ri, n 1933, a fost urmtoarea:
Tub, LV. Mortalitatea infantil n diverse ri n 1933.
p A R A
(O
R O M N I A .
J i i g o s l u v U i ( 1 0 3 3 ) . . . . . .
H i i l u n i l u
Uugnriu
Oredii I.1931}
Poloniu
Cehnsinvndii
Jtiponiu
T.ctouin
S p n t i a , . , . . . '
Itnlin
Belgia
Scobii
f-icnmintti . . .
l''JnUiinUi
X-imi^n
Irlnu.lii
l )mu!i nnmi
AllJ!llll
Hiiiiiltii
IflvuLiii
Nor venin fii)3^)
Olilmln
Dcccac s
I 011 Ui
'7,4
!(;7
1,4
l,J
1,3
s,r,
A ' , l
7,6
7,6
1,4
3,9
i6o
ENCICLOPEDIA ROMANEI
Aceeai obsedanta constatare ne pune n eviden
i acest tablou. Dac mortalitatea infantil n Ioc s
rmn la proporia de 17,4%, s'ar reduce la nivelul
modest, cu ideal, al Cehoslovaciei sau Letoniei, de
pild, excedentul natural al rii noastre s'ar mbu
nti cil un surplus de 30.00040.000 copii, n
fiecare an.
Tn sfrit, pentru a ne da seama de i mport an a i
greutatea interveniei rzboiului mondial n complexul
fenomenelor biologice i sociale ale rii noastre, vom
analiza problema sub aspectul ei global.
Se tie c cifra populaiei Romniei la dat a recen
smntului din 39. XII.' 1930 a fost de 18.052.896
locuitori.
Tab. LVI. Evolufia numeric a populaiei pe provincii n 193*935
Populaia probabilB Ia fiecare i Iulie
ANII
U)
Transilvania Basarabia Afoldova
' CiffC : . 5 Cifre | _ . | 1 Cifre
; absol ut e absol ut e * i absol ut e
U) (5''
(8)
2.503.409
! i i >
t-533
17,74 3
s,6g 2.972.167
z6,06
15,97
Cifre
absolute
( 9)
3.437,498
=.8.659
2.+90-547
3.S33.34
2.580/137
2.6I3.B33
(10)
absolute
13,4*
1-3,55
3,13
1.52B.1B1
6
.5
I.549.467 S,l
I.57O.O9O
I-S93.37S
1.608.B05
1.6x7.615
Cifie
absolute
(.3)
8,4*
l4
3,4'
S.43
8,43
1.390.243
,408.793
8
.7.+II
1.443.384
(14)
7,70
7,68
7,65
7,6o
7,55
7,53
7,51
lliictlvluu
CifW
(15)
. 1 CJfi-c
absolute
341.53!
942.117
942,892
942,050
943.103
940,865
94c.5SG
5,19
5,T2
S.OS
4,99
4,93
4,9
853.524
858,4.67
868,745
377,355
SS7.O75
892.435
836.829
4,7
4.
6
9
4.6?
4,07
CUre
830.80a
46.596
853,578
66
*i '.'P^i^j-* ^
trv-er.i.ita.'iiitali:i: -3.XII.930. *} Populara probabil la 31.XII,935,
Se tQefcge astfe! de ce populaia Romniei nu reali
zeaz ritmul normal ile cretere la care ar avea dreptul
graif remarcabilei sale nataliti.
Iat de ce, cu toat excelenta sa natalitate, Romnia
este ntrecut, n ceea ce privete ritmul de cretere
al populaiei, de rile vecine: Bulgaria, Polonia i
Jugutflavia, fi chiar de Olanda a crei nataEtate ne
este cu mult inferioar (33,4% fa de 21,4%, n
perioada K}ji34).
Xu va fi lipsit de interes s analizm, n sfrit,
greutatea numerica specific, a fiecrei provincii fa
de otaul populaiei rii. ncepnd din 1930 i pn
n 1935.
Pornind dela proporiile pe care le deine fiecare
provincie din totalul populaiei rii, la data recen
smntului din 1030, constatm un fapt foarte semni
ficativ, i anume: pe cnd procentele Vechiului Regat
i ale Basarabiei sunt n continu cretere, cele ale
Transilvaniei, Banatului. Crianei-Maramure i Bu-
cm-uiei. descresc lent, dar sigur. Explicaia st n
faptul c pe cnd Vechiul Regat i Basarabia au o
natalitate forte i un excedent ridicat, cel al pro
vinciilor alipite este simitor mai redus. Deci, pentru
restabilirea echilibrului ntre populaiile provinciilor
rii, vom asista, mai curnd sau mai trziu, i n ra
port direct cu strile economice locale, la o deplasare
a locuitorilor din Vechiul Regat i Basarabia spre
celelalte provincii. Pe lng semnificaia lui social
i economica, fenomenul are o importan deosebit
in ceea ce privete structura etnic viitoare, att a.
populaiei rii n genere, ct i a-oraelor din pro
vinciile alipite, n special.
Pornind dela aceast cifra i pe baza excedentului
natural anual, am stabilit cifra probabil a rii la
sfritul anului 1920 adic: 15.628.474 locuitori.
Dac vom ncerca s precizm cifra probabil, a popu
laiei Romniei n graniele ei actuale, ns. pentru
anul 1910, obinem urmtoarele cifre:
ROMNIA
Vechiul Regat (fr Dutostor $i Caliacra) .
Durostor i Caliacra 274.090
Basarabia . 2.410,000
Transilvania 2,5)78,241
Criana-Hamniiire l.326.iro
Banat 9GB.947
Bucovina So,[.3)7
Prin urmare, cifra probabil a populaiei, adicg,
15.728.597 locuitori, gsit n anul 1910 n teritoriul
aflat astzi sub suveranitatea Statului romn, era
mai mare cu 100.000 locuitori dect cea de 15.628,474
locuitori, cu care Romnia ntregit a pornit n 1920
la reconstituirea sa ca Stat naional. Ceea ce n
seamn c daca anexiunea provinciilor icnniieti s'ar
fi putut face fr rzboiu, iar ritmul de cretere ar H
fost acelai, n 1930 populaia Romniei ar fi trebuit
s fie de cea. 20.600.000 locuitori i nu de iS.052,896.
Deci teritoriul actual al Romniei a pi erdut pete
2.500.000 locuitori, sau excedentul r>
e
'
u n
ntreg
deceniu, de pe urma rzboiului mondial, pierdere
constituit din: morii n rzboiu, scderea natalitii,
creterea considerabil a mortaEtii generale ia.
populaia civil, i n sfrit prin emigrarea populaiei
minoritare odat cu alipirea nouilor provincii.
dr. s. tn, i d. c, g.
PSIHOLOGIA POPORULUI ROMN
nsuirile sufleteti ale unei populaii sunt condi
ionate de trei factori principali: de fondul biologic
ereditar al populaiei, de mediul geografic i de
caracterele instituionale dobndite de populaie n
timpul evoluiei sale istorice.
In fondul biologic ereditar sunt cuprinse dispoziiile
organice cu care indivizii care compun populaia
vin pe lume, dispoziii care reguleaz n mod direct
funciunile vieii vegetative ale populaiei i prin
acestea, indirect, pe acelea ale vieii sufleteti. In
acest fund biologic ereditar ceeace intereseaz sunt
dispoziiuuile deficiente i patogene, care scap de
sub influena oricrei educaiuni. Normalul inte
reseaz mai puin, fiindc el poate fi ndrumat.
Anormalul, adic dispoziiile bolnvicioase, creaz
piedici i fataliti pe care nici o putere nu le poate
nltura.
In mediul geografic intra toate formele de energie
eare nconjoar i provoac reacruu n sufletul popu
laiei: clima, natura .solului, posibilitile de pro
ducie pe terenul muncii, flora i fauna, natura
granielor, etc.
In sfrit, n caracterele instituionale sunt cu
prinse manifestrile, tipice de natur spirituala. Ele
MU ut diferite de aceLea provocate de fondul biologic
ereditar i de mediul geografic; sunt manifestri apar
innd experienei istorice a populaiei, care prin
tradiie KC repeta n mod constant n decursul unei
lungi durate de timp, In numrul acestora sunt: vor
birea, obiceiurile! morale i juridice, concepiunile pre
ferate n preuirea lumii i a vieii, trsturile na
ionale.
Actualitatea sufleteasc a unei populaii este con
diionat do. ctei trei aceti factori. Dar nu ntr'o
msur egal, Populaiile cu trecut istorie, n sufletul
cvom caracterele instituionale au ajuns la o con
sisten puternic, i au actualitatea sufleteasc, n
primul rnd, influenat de caracterele instituionale,
i numai m al doilea rnd de ceilali factori. l
f
oiidul
biologic ereditar i mediul geografic stpnesc su
fletul populaiilor tinere, fr trecut istoric i fr.
puternice caractere instituionale. Intre cei trei iac-
toii exist aa dar, n, ceeace privete influena lor,
o coutrarletate. I,a populaiile cu instituii spiri
tuale inconsistente, influenele factorului ereditar i
a mediului geografic sunt covritoare. I> cave, dim
potriv, instituiile spirituale sunt puternice, influen
ele celorlali factori sunt reduse. Spiritualitatea este
ca o armtur de izolare, Ea d posibilitate unor
pc-pulaiuni s-i croiasc un destin propriu, eman
cipat de jugul biologic i geografic al condiiunilor
lor de via. Populaiile capabile de asemeni instituii
spirituale sunt popoarele cu cultur naional, adic,
popoarele creatoare de originalitate sufleteasc n
istoria omenirii.
Nu toate populaiile sunt capabile de cultur na
ional. Spiritualitatea nn este un produs al timpului.
Sunt populaii care triesc mii de ani fr. ca n su
fletul lor sa prind rdcini caracterele instituionale.
Ele triesc ntr'o venic copilrie, avnd sufletul
stpnit, cnd de influena ereditii biologice, cnd
de influena mediului geografic. Populaiile, care ss
ridic la o cultura naional, au n ele particulari
tatea de a-i cristaliza experiena istoric n instituii
de natur spiritual, instituii care odat nrdcinate
preiau conducerea vieii lor sufleteti. Populaiile
acestea reuesc s ndrumeze, dup normele dictate
de voina lor, att manifestrile care stau sub in
fluena factorului ereditar, ct i manifestrile de sub
influena factorului geografic.
Prin urmare, psihologia social care are de obiect
studiul vieii sufleteti a organismelor sociale, se g
sete, dup populaie, naintea unei viei sufleteti
deosebite. Cnd studiaz sufletul unei populaii, lip
site de o armtur spiritual, obiectul ei se reduce
la studierea manifestrilor sufleteti simple, pe ju
mtate biologice. In cazul acesta, nelegnd de sufletul
populaiei o finalitate spiritual proprie, ea rmne
pe planul reaciunilor sufleteti condiionate de fac
torul ereditar i de mediul geografic. Populaiile de
slbateci, bunoar, aproape c nu prezint psiho
logiei sociale ceva interesant pentru cercetare, ele
sunt de preferin obiect de studiu pentru etnografie
i sociologie.
In cazul ns, cnd psihologia sociala are s cer
ceteze sufletul mior populaii cu trecut istoric i cu
instituii spirituale bine nrdcinate, atunci obiectul
su este cu totul schimbat. Sufletul acestor din urm
populaii are mtr'nsul realiti supra-biologice, care
trebuesc explicate pe planul unei finaliti spirituale.
i ceeace este mai anevoios: nu pe planul aceleiai
finaliti spirituale pentru toate populaiile, ci pe
planul unei finaliti speciale pentru fiecare populaie
n parte. Acesta este cazul populaiilor pe. care le
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
numim popoare culte, sau naiuni creatoare de ori
ginalitate sufleteasc. Dac la cercetarea sufletului,
pe care l au populaiile slbatice, obiectul psihologiei
sociale aproape c este inexistent, sau se confund
cu obiectul altor tiine, Ia cercetarea sufletului, pe
care l au popoarele culte, obiectul psihologiei sociale
nu numai c este existent, dar el se multiplic dup
numrul acestor popoare. Avem nu o singur psiho
logie sociai pentru toate popoarele culte, ci avem
psihologii sociale diferite: psihologia social a popo
rului englez, psihologia social a poporului francez,
psihologia sociala a poporului german i aa pentru
iecare popor cult n parte. Aceea ce este o realitate
sufleteasc ia sufletul unui popor nu este i n su
fletul altui popor. Fiecare popor cult i are structura
i evoluia sufleteasc proprii sie-i; i are destinul su.
Aceste consideraii fac sa ntrevedem dificultile
care nsoesc cercetrile de psihologie social. Cu ct
UE popor are o cultura mai veche i mai original,
cu att tiina despre sufletul su are de cercetat
un obiect mai special, mai singular. Datele statistice
i experimentale, pe care se fundeaz psihologia so
cial a unui popor nu pot fi utilizate la psihologia
sociala a altui popor, fiindc spiritualitatea fiecrui
popor st de sine i aceast spiritualitate trebue mai
nti neleas pentru a putea n urm interpreta
datele pe care le d statistica i experiena. Cu alte
cuvinte, tiina psihologiei sociale nu este o tiin
liber. n nelesul c ea i adun cunotinele cldind
numai ie baza postulatelor logicei, ci ea se subordo
neaz dea nceput finalitii spirituale n caTe se
desfur istoria poporului la caTe se aplic; ea de
pinde de idealul pe care l urmrete poporul care
i constitue obiectul *}.
La popoarele cu cultur veche i original dificul
tile acestea se pot n parte birui prin lumina pe
care o rspndete idealul lor, care este bine prins
in instituiile pe care !e-a inspirat. La popoarele cu
o cultur mai nou i nu att de original, dificultile
raman mari. Aproape de nebiruit. Acesta este casml
psihologiei sociale a poporului romn.
Oricte date statistice i observaii scoase din ex
perien am avea strnse asupra vieii sufleteti a
poporului romn, ntru ct lipsete contiina clar
a finalitii spirituale a acestei viei, interpretarea
datelor se va face n mod nesigur. Datele pot cel
muft_ s justifice o finalitate spiritual desvluit
pro astituu precise i desvrite, dar cnd aceast
nnalrtate nu este desvluit, sau este desvluit n
mo nebulos i fragmentar, atunci ele pot servi cel
mult ca mdicii supuse discuiei. Contiina poporului
roman are pn acum despre finalitatea spirituali-
s, Uu sale numai indicii i nc indicii vagi
sa schim n
privitoare
m a l ] o s c t e v a
irile sufleteti ale poporului romn, sub latura vieii
sale sociale i economice.
Aceste date sunt obinute, n cea mai mare parte,
prin. compararea manifestrilor sufleteti obinuite
Romnului, cu acelea pe care le gsim la popoarele
culte apusene. AceastS. comparare a'ar fi putnt face ,
i cu manifestrile sufleteti ale popoarelor nvecinate
Romnului i aceasta ar fi fost poate de recoman
dat; am preferat totui pe cealalt, fiindc se
poate face pe baza unui material mai precis i mai
controlabil. In afar de aceasta, cum n viaa social
i economic a poporului romn a fost, n timpul, din
^^rm mai ales, tendina de a se imita instituiile din
Apus, compararea aleas de noi are folosul des
a ilustra 'tocmai, n perspectiva acestei tendine de
imitare, unele din cele mai caracteristice dispoziii
ale sufletului romnesc.
Datele noastre sunt aa dar, cu precdere, dobune'
dite prin metoda comparativ.
ncepem cu acelea care se impun dela prima
vedere.
Intre acestea: individualismul sufletului romnesc
de inviduasrnul popoarelor cuffe""aptseHeT
D p e individualismul romnesc s'a vorbit adeseori.
"Unii au fcut diatr'nsul principala trstur caracteri
stic a Romnului. Romnului nvi-i place tovria,
El vrea s fie de capul lui, stpn absolut la el n
cas. Cu o prticic de proprietate ct de mic, dar
care s fie a lui. Din aceast cauz el nclina puin
spre anarhie. Acest individualism romnesc ns mi.
implic spiritul de iniiativ nviata economic si
prea puin spiritul de independena n viaa politica
i social, cele dou nsuiri cu care se caracteiizea?&
individualismul popoarelor culte apusene i care#8p
stitue sufletul burghez. Marea majoritate a popukiei
satelor romneti n'are ntr'nsa nici o asemnare cu
sufletul burghez. Din mijlocul ei nu ies indivizi n
treprinztori, cari s rite odihna i avutul pentitt
a se mbogi prin mijloace nencercate. Populaia
satelor romneti, dimpotriv, st sub tradiia muncii
colective. Fiecare stean face ceeace crede c va
face toat lumea. N'are ndemnul s nceap o munc,
dect la termenele fixate prin obicei. A iei clin rndul
lumii este, pentru steanul romn, mi
t m
simplu risc,
ci o nebunie. De aceea slabele rezultate date de
coalefc primare rurale la noi, Copilul de stean n
va w coala sa fie cu iniiativ, fiindc coala
noastr este croit pe modelul coalelor burgheze
apusene dar cu toate sfaturile primite, copilul de
stean cnd
le
se din coal se supune tradiii colec-
3 S S S
8
*
6 c u a a pomenit ]a d
*
c ol e c t i v
*'
d e
altnrintreli,
s t e
?
t i
' odinioar,
a c e a s t
tradiie
r om ne
t i ^t durat. Cnd
tierea
PSIHOLOGIA POPORULUI ROMN
Individualismul romnesc este prin turnare de alt
natur dect acela cunoscut n Apusul european. In
Apusul eitropean individualismul se manifest pe
planul vieii sociale i economice, este creator de
instituii, pe cnd individualismul romnesc este
o simpl reacie subiectiv, :u_egocentrism,_ sub in
fluena factorului biologic ereditar. Dac, cu vremea,
acest individualism romnesc poate fi educat i trans
format ntr'im individualism creator de instituii este
o alt chestiune. Educaia i transformarea'nu se
poate opera, dect sub influena factorului spiritual.
Treime mai nti rculixat o voin unitar a sufle
tului r un fine rtc care st-i fac un ideal din sufletul
IIUVK'IKV. si sub conducerea creia s se fac educaia
i transformarea individualismului subiectiv ntr'm
individualism instituional Nimeni nu poate pre
vedea, dac aceast voin se va realiza pe curnd;
ceva mai mult: dac se va realiza vreodat. Cci
nu este numaidect .un postulat al istoriei omeneti,
ca,toate popoarele de pe pmnt s ajung ]a indi
vidualismul comercial burghez. Pot fi i alte idealuri.
O caracteristic a sufletului romnesc, care se
poate constata iari dela o prim privire com
parativ, .eate._na)e.rse,Ygi"gna_la-lucrul nceput. Ro
mnul, este greu pn se apuc de ceva", c de lsat
se laii uor, zice un scriitor popular. Activitatea Ro
mnului o compari! muli cu un foc de paie. In Apus,
omul se nfige adnc cu munca sa n natur; Ro
mnul rmne la suprafa. Omul din Apus face opere
durabile, pe cnd Romnul improvizeaz. i cu toate
acestea tot despre Romn se afirm, cu aceeai drep
tate, c o^ej t odj al uj ^ este conservator
i tradiionalist. Cum se mpac ace*sfe""caractensti'ci
care sunt opuse? Cine este fr perseveren, este i
fr r&bdare, Cine improvizeaz nu este conservator.
S examinm mai de aproape neperseverena Ia
lucru, Ia este n adevr real la Romn, dar cu con
diia s nu o extindem la orice fel de lucru. Sunt
lucruri pe care Romnul le ncepe cu greu i le las
uor, clar sunt lucruri pe care Romnul, dac le
ncepe, nu le mai las niciodat. Un. Romn proprietar
de pmnt este cel mai perseverent muncitor agricol,
l'ie ctigul Ini ct ele mic, el nu se ndur sfi-i p
rseasc ogorul. Aceast perseveren a muncitorului
romn de a nu se despri de lotul su de pmnt,
chiui cnd lotul este mic i mi-i asigur subsistena
csU', pi-iitrii propirea economiei naionale, o piedec
serioasa, dup prerea unora.
Alaiuri de perseverena la luciul din agricultur,
s'ar mai putea cita i alte cazuri de perseveren la
populaia nmuineaseu. Iwte cliept, ns, c astzi
aceste cazuri sunt mai puin numeroase ca n trecut.
In trecutul romnesc, chiar cel mai apropiat, se n-
tlnosc fiuni ntregi dedate la ocupaii profesionale,
continuate din tat n fiu. Cum erau sate de agri
cultori, erau sate de pescari, rotari, ciobani, cruai,
viticultori, et c, care n majoritatea ior nu schimbau
de ocupaie. Aa cum mbrcmintea era fixat pe
regiuni', t nimeni nu ndrznea s o modifice, aa
era i CU felul de munc. Un bnean, un ungurean,
un -muntean, un moldovean, etc, im erau n trecutul
nostru simple denumiri geografice, d erau caracte
rizri de port i de ocupaie; erau tipuri sociale,
^ Neperseverena la lucru i-a fcut apariia de abia
n secolul XIX deodat cu nnoirea organizaiei Sta
tului romn. Aceast nnoire de organizare a' deschis
drum nmulirii de politicieni i de slujbai la Stat.
S'au fcut din politic D i din t slujb., profesiuni
de munc uoar, care n scurt vreme au concurat
cu succes toate celelalte profesiuni. Politicienilor i
slujbailor le trebuia ns o specialitate. Pe aceasta
nu le-o putea impune tradiia Statului romn, care
tocmai se nnoia. Specialitatea trebuia organizat prin
imitaie dup alte State strine. Astfel ncepe epoca
improvizaiilor profesionale. Pentru a-i gsi o ntre
buinare i deci o justificare la plata pe care t-o lua
din bugetul Statului, doritorul de politic i de slujb
trebuia el nsui s-i defineasc rostul activitii.
liX nu putea s fac aceasta mai bine dect invocnd
aceea ce se face aiurea. Aa se face n Frana, deci
aa trebue s se fac i n Romnia.
Perseverena la lucru se susine la toate popoarele
printr'un singur mijloc. Prin seleciunea candidailor
la profesiune. Seleciunea s'a operat n trecut prin
tradiia de iarnilie. Astzi ea se opereaz prin voin,
n mod raional. Unde profesiunile se ocup fr
selecie avem neperseverena la luciu.
l,a noi, acesta a fost cazul. Cele mai rvnite pro
fesiuni, slujbele de Stat, s'au ocupat fr selecie,
pentru motivul c ele, n cea mai mare parte, erau
improvizaii suggerate de aceea ce se fcea aiurea n
E/uropa. Improvizaiile au trebuit s sufere apoi co
rectri, adic improvizaii au trebuit s schimbe de
ocupaie. Cum slujbele la Stat erau cele mai dorite
dintre profesiuni, este uor de neles pentru ce ne
perseverena s'a lit n. munca romneasc.
Gsim aa dar i la aceast caracteristic, aceea
ce am gsit, mai nainte, la individualism. O ne
potrivire ntre factorul ereditar i factorul institu
ional. Romnul este, prin natura sa ereditar, per
severent la lucru, cum este i rbdtor, conservator,
tradiionalist, dar aceast natur ereditar a lui a
fost pervertit de o greit via instituional, imi
tat dup strini. El este ueperseverent fiindc insti
tuiile Statului l-an obligat la improvizaii.
Caracteristicile sufleteti despre care am vorbit
pn aci sunt condiionate, n mod direct, de fac
torul ereditar i, n mod indirect, de cel geografic.
Pentru a le defini pe amndou n mod precis ar
trebui s ayera date statistice, sprijinite pe nume
roase msurtori antropologice i psihologice, ^ care,
din nefericire, lipsesc. D 'abia de doi-trei ani s'a in
trodus i n colile noastre primare i secundare fia
individualitii elevului din care avem. cteva date
privitoare la'tipul psihologic romnesc, date nc cu
totul insuficiente pentru scopul nostru. Pentru pre
cizarea individualismului romnesc, ne-ar fi de folos
msurtori caie s se raporteze la evoluia persona
litii i n special acelea care ar indica procentul
celor egocentrici. De asemenea de mare folos ar fi
msurtorile care stabilesc proporia sttpranormalilor,
normalilor i subnormalilor n colectivul romnesc.
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Nil avem nici de unele, nici de altele. .Singurele date
statistice pe care le avem i le putem folosi pentru
scopul nostru sunt datele privitoare la raportul dintre
numrul elevilor care se nscriu n coli i numrul
elevilor care absolv coala. Acest raport este uimitor.
Interpretarea lui ne 'duce la constatarea c sufletul
romnesc, ntr'o afacere aa de serioas cum este
aceea a educaiei, se manifest ntr'un mod excesiv
de subiectiv. Cea mai mic greutate ivita n calea
educaiei, este motiv de ntrerupere. Marea majori
tate a elevilor notri nu ajung s practice carierele
indicate de titulatura coalelor n care ei au pornit
s se nscrie, ci practic aceea ce improvizaia ie-a
druit.
Aceasta se poate vedea din urmtoarele date sta
tistice pe care Ie mprumutam din cartea d-lui Iosif
I. Gabrea, coala Romneasc, structura l politica ei,
g g 3 )
'Rmnerea pe drum, adic prsirea coalei nainte
de absolvire, ncepe dela nvmntul primar. In
cel rural, mai mult dect n cel urban.
Intre anii iqzr1932 au fost nscrii n medie
anuai. n colile rnrale {colile au fost 11,104
n
10,21 1922 i 13-777 *
1 I
93
I

1
03
2
)
u n
numr de
elevi ntre 1.245,914 si 1.795.037. Am avut astfel n
timpul acestor zece ani un uumr de aproximativ
i6.ctoo.ooo nscrii. Dintre acetia au absolvit aproxi
mativ ntuna 730.000. In medie anuai 70.000. Pentru
aceti 70.000 absolveni anuali, am ntreinut n
medie anual 25.000 de nvtori.
In eoiSe urbane, situaia este ceva mai bun, dar
fr s se deprteze prea mult. Aci, n aceiai ani,
am avut 2.270.000 elevi nscrii, dintre care au ab
solvit 174.000. Aceste coli sunt n numr de apro
ximativ i.cioo i au peste 3.500 nvtori.
eoile primare ns nu prepar pentru cariere prac
tice, ci ele dau o cultur elementar. Asupra lor nu
treb'.se s insistm. Totui disproporia dintre numrul
elevilor nscrii i al elevilor absolveni este o indicaie
preioas, chiar mrginit Ia coala primar. Impro
vizaia ncepe de jos.
Dm. dup acelai autor, datele statistice asupra
aceluiai raport, constatat Ia colile celelalte: secun
dare, normale, profesionale, superioare, etc.
In cursul anilor 19211932 au fost nscrii n coala
secundar de Stat (coli medii, gimnazii licee de
biei si fete) un numr de 1.243.911. Au absolvit
n caisul acestor ani aproximativ numai 95.000.
La nvmntul secundar particular, acelai ra
port: 1.395.918 nscrii, 107.250 absolveni.
Am socotit la nvmntul secundar, ca absol
veni, pe elevii cari au terminat ultima clas de
liceu, iar au pe bacalaureai, cci dac ar fi fost
s considerm pe bacalaureai disproporia ar fi fost
i tnai mare. Din absolvenii ultimei clase, care se
prezint k bacalaureat, reuesc d'abia jumtate.
S tirmrim datele statistice mai departe, i anume
la colile care se leag direct cu carierele practice.
Situaia nu devine mai bun.
t a colile normale de nvtori i nvtoare,
') Tipografia Torqnln, Bucureti.
care sunt coli de specializare profesional, s'au nscris
n cursul'ariilor 19211932 un numr de 238.654
de elevi. Au absolvit cu diplom 39.748.
In seminariile teologice, coli de pur pregtire
profesional, s'au nscris n cursul acelorai tini
49.812 elevi i au absolvit cu diplom 4.860.
La liceele militare, n aceiai ani: 20.612 nscriii;
3.238 absolveni.
In nvmntul profesional i menajer pentru fete,
s'au nscris n cursul anilor 19211932 iui numr
de ng.373 eleve; au absolvit 7.587.
In nvmntul comercial, s'au nscria n cursul
anilor 19211932, la colile de Stat. un nnnifu de
204.066 de elevi; au absolvit 30.712.
In nvmntul meseriilor, pe aceeai perioad,
s'au nscris 142.053; au absolvit 18.431, adic n
medie cte 18002000 de absolveni pe au, la un
numr cam tot atta de profesori. Ci rjrofesori
ai absolveni au dat colile noastre comerciale
ntre 19211932.
In sfrit, n nvmntul superior, universitar i
tehnic, disproporia este catastrofal, cci aci ar fi
de presupus, c situaia n'are s mai fie aceeai. Un
tnr ajuns s se nscrie ntr'o facultate de drept,
de tiin, de medicin, de litere, et c, sau ntr'o
coal Politehnic, sau ntr'o Academie de nalte
studii comerciale, se presupune c nu mai merge
la ntmplare; el candideaz la o carier bitie defi
nit, n vederea creia a fost selecionat de colile
prin care a trecut pn aci i vrea o carier pentru
care se simte cu tragere de inim. Cu toate acestea
situaia este aceeai.
La Facultatea de Drept au fost nscrii, n perioada
anilor 19211933, uti ntnnr de 122.035 de studeafifr
Au eit liceniai 8.673.
In aceeai perioad la Facultatea de tiine, s'au
nscris 40.620 i au eit liceniai 2.875.
La Facultatea de Medicin: nscrii 31.759, iar
absolveni, doctori 3,852.
La Facultatea de Litere, 58.353 nscrii, 5.232 li
ceniai.
La colile superioare politehnice, n aceeai perioad
de ani, 11.579 nscrii; 1.588 absolveni.
La Academie de nalte tiine Comerciale din
Bucureti, gsim n studiul d-lui 'c. Kiriescu, Pro
blema Educaiei dirijate (Institutul Social Romn,
1937), urmtoarele date pentru ultimii ani (1930-1934),
media anual: 3.400 nscrii i 250 liceniai."La Cluj,
fa de 931 nscrii, n 1934, numai 42' liceniai.
Intre cauzele, care produc aceast disproporie
dintre numrul celor nscrii i numrul celor absol
veni, este logic s enumerm cazurile de mortalitate
precum i dificultile economice pe care elevii au
avut s le nving. n. susinerea lor la coal, totui,
orict de mare ar fi partea ce se cuvine acestor cauze,
rmne destul de important partea ce se cuvine a
fi atribuita dispoziiilor nnscute, sau provocate de
nnoirea organizrii Statului, n sufletul romnesc.
In preocuprile acestui.suflet, constatm c alegerea
unei cariere joac un rol puin important. Aceast
constatare se explic prin nepotrivirea dintre sufletul
romnesc i sufletul burghez, Sufletul romnesc se
PSIHOLOGIA I'OPORUI/UI ROMN
Poart cu steni (Poiana Sibiului)
[66
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
adapteaz, la instituiile Statului su, instituii imitate
dui> acelea ale popoarelor din Apus, numai prin
atitudini subiective i improvizate. El. njL.trete n
spiritualitatea sa proprie.
Sufletului romnesc i s'au mai atribuit nc alte
rnulte caracteristice. S'a spus cdete
;
nedjscpiirjat
n aceea ce privete munca pe* ferenul economic.
Pe cnd celelalte popoare din Apus pstreaz muncii
ua ritm regulat, ca de ceasornic, poporul romn cu
noate munca desordonat, sub forma mai mult de
joc. Romnul au muncete metodic, ci n salturi;
are lungi perioade de odihn, iar la nevoie d pe
brnci i face munc de sclav. Apoi, ca de o alt
caracteristic a sufletului romnesc, s'a vorbit de lipsa
spiritului comercial. Marea majoritate a popuiaiei
ik sate, n Romnia, nu tie valora lucrurile dup
valoarea lor de schimb, ci numai dup valoarea lor
fuwetivi de uz. I'n ran romn vinde aproape pe
nimic produsele pe care ie are n cantitate mare i
ite un pre disproporionat de mare pentru marfa
sie rar?; ;ire absolut nevoie. I>e asemenea este chel
tuitor cu timpul, ntr'o msur cum nu sunt popoarele
din Apus. Timpul este pentru Romn orice, numai)
tiumt't nu. La trg, st i se tocmete ceasuri ntregi
peatra un lucra de nimic. Tot aa la petrecere, pierde
j.i!e i nopi ntregi.
Pe Ling aceste caracteristice, care sunt defavo
rabile, i se mai atrbue sufletului romnesc multe
aheie favorabile. Se spune despre el c este primitor,
tolerant, mbitor de dreptate, religios.
Problema cea mai de seam a cunotinei sufletului
romnesc nu st ns n enumerarea de nsuiri i
defecte. Enumerarea nu d caracterizarea totala i
eseniala pe care o urmrim. O asemenea caracteri-
xare vine mimai dup ce ne dam seama de funciunea
pe care o au aceste nsuiri i defecte n unitatea
sufleteasc a poporului romn. Care este finalitatea
spirituala a acestei uniti sufleteti? Este aceast
finalitate nrudit cu aceea a popoarelor burgheze,
atunci judecarea nsuirilor i defectelor se va face
Etr'tin fel; este ns aceast finalitate deosebit,
adic: wjxmil romn..aparine la un. tip de..finali-
U
^, ^
I
!.
(lffi
^S
:ii
sebi.j
i
acela
L
al popoarelor., din,
Apusul european, atuncTjudecarea usuTruor i de
fectelor se va face ntr'altfel. Aceea ce apare ca n-
sntre sau defect n primul caz, apaie n cazul de al
disra diferit Fiecare tip de finalitate spiritual se
servete de rnijloacde sale proprii. Nu tot ce pune n
valoare spiritul burghez este nsuire n sine, pentru
oria popor de pe lume; ci numai pentru popoarele
case mnt dela natur croite pe spiritul burghez.
Acelea care stru dela natura de un tip diferit, vor
jttdwa n practica vieii lor nsuirile burgheze ca
tot attea defecte. Prin urmare totul depinde de cri
teriul pe caxe l impune finalitatea spiritual a po-
fwrulus. C, n mijlocul fiecrui popor, se poate gsi o
suBontate de indivizi adaptabil oriicrei finaliti
sptrrtuale, aceasta nu constitue un argument contra
afirmaiei noastre. O absolut identitate de structur
suOefeaa nu exist niciodat ntre toi indivizii
tuuti popor. Tipul finalitii spirituale este hotrt
de majoritate. Minoritatea ea nsi n'are interes
s-i impun finalitatea sa deosebit, fiindc atunci
ea pune n pericol viitorul poporului ntreg, prin
urmare i viitorul su propriu. Numai poporul care
gsete n instituiile sale proprii condiii prielnice
pentru munca i desvoltarea sufleteasc a majoritii
membrilor si, numai acela este sigur de viitor. Pa-
porul cu o finalitate spiritual corcit din diferite
tipuri este un popor pierdut pentru istoria oniemrei,
Iat dar marea problem, ai zice tragedia, dac
nu rni-ar fi team c se va abuza de acest cuvnt,
pe care o ridic cunotina sufletului romnesc. I,a
care ip de finalitate spiritual, sau pe scurt, la cari;
tirTdJ^^ur, apary.ie" sufletul popoTului _ roiiuFu?
Aceia "care s'atTbcupat pana acum ele chestiuni care
veneau n legtur cu psihologia poporului roman
au evitat s rspund direct la aceast ntrebare,,
dar au adoptat o prere n mod tacit. Ei au consi
derat c sufletul poporului romn, dac nu aparine
n mod lmurit, prin manifestrile sale, la tipul po
poarelor apusene, trebue totui s aparin acestui
tip, cci... idealul culturii omeneti, tm este altul,
dect cel reprezentat prin acest tip.
Este ns timpul, credem noi, ca aceast ntrebare
s se pun n mod deschis i s i se dea un rspuns
obiectiv, aa cum se cuvine n marginile tiinei,
fr ur i fr prtinire .
Acest rspuns nu trebue grbit. Este nc devreme
dac el va veni peste zece ani. Cci pentru un ase
menea rspuns n'au valoare dorinele noastre, ci au
valoare documentele i raionamentele tiinifice.
Problema tipului la care aparine sufletul romnesc
nu trebue apoi s fie complicat cu ntrebarea: c|re
tip de cultur este superior sau inferior? Nit"
1
este
vorba s alegem ce este de preferat, ci s stabilim
ce este real i adevrat. De altmintreli, un tip de
cultur, sau cum s'ar zice mai precis, un tip de fina
litate spiritual, nu. este prin structura sa proprie
superior sau inferior, ci este prin potrivirea pe care
el o are cu natura sufleteasc a poporului. Acelai
tip de cultur ridic sau prbuete un popor, dup
acordul sau desacordul n care el st cu sufletul
acestuia. Marele imperiu britanic s'a ridicat i se
susine pe- virtuile spirituale ale burgheziei; aceleai
virtui ns .s'au artat slabe pentru a susine alte
imperii. De aceea, n Europa de astzi, tipul de
cultur care se sprijin pe virtuile burgheze este
supus la o aspr critic i se vorbete chiar de
declinul lui.
Problema pe care o pune psihologia poporului
romn, socotim, c la nceputul cercetrilor pornite
pentru a-i afla soluionarea, trebue sa nu fie com
plicat cu discuiimi filosofice asupra definiiei cul-
turu m genere i asupra clasificrii tipurilor de cultur.
Tipul de cultur pe care sufletul p
O
porului nostru a
rvnit s-1 realizeze, l avem naintea noastr, bine
caracterizat. Este tipul culturii europene occidentale.
Spiritualitatea care insufl acest tip este iari destul
de brne cunoscut. In special este bine cunoscut
finalitatea acestei spiritualiti, care pe terenul vieii
politice, economice i sociale poart denumirea de
PSIHOLOGIA POPORULUI ROMN
167
spirit burghez. S mrginim cercetarea noastr, deo
camdat, la examinarea manifestrilor sufleteti ale
poporului nostru. n lumina criteriului, pe care l im
pune spiritul burghez. S ne ntrebm priu urmare,
nu la ce tip de cultur aparinem noi Romnii, n
trebare Ia care este greu s rspundem cu mijloacele
tiinifice pe care le avem astzi la dispoziie, ci s
ne punem ntrebri mai modeste i anume: exist
un acord ntre caracterele sufleteti ale poporului
romn, att; ct cunoatem din aceste caractere, i
spiritul burghez? Din experiena pe care o avem
pn acum, putem afirma oare c spiritul burghez
uh'i'fi poporului romn {majoritii lut, bine neles)
condiii prh'liiiee, pentru asigurarea viitorului? S
rspundem deocamdat la aceste ntrebri, iar pe
celelalte, mai pretenioase, sa le lsm n. sarcina
viitorimii.
Pentru a nlesni gsirea urnii acord, sau a unui
desacrod, ntre sufletul poporului Tomu i spiritul
burghez, s ne recapitulm pe scurt tendinele acestuia
din urm. Spiritul burghez aduce pe terenul vieii
politice: sentimentul de supunere fa de opinia ma
joritii, i, mai presus de toate, respectul fa de
obligaiile liber contractate. Xu exist comer, i.
pfiit.ru burghez comerul eate pe prima linie, unde
nu estu iuer du angajamente. Pe terenul vieii eco
nomice, spiritul burghez face din libera concuren
un judector suprem la mprirea beneficiilor. Cine
,' reuete n concuren are drept la beneficii. Cine
' este nvin.s n concuren n'are drept s invoce ori
ginea sa de familie sau originea sa etnic. Lupta se
d ntre indivizi cu drepturi egale. Pe terenul vieii
sociale, spiritul burghez face din iniiativa individual
, suprema virtute a progresului. Pentru a pstra cultul
acestei virtui, el face din proprietatea individual
im fundament al societii. In rezumat, aa dar, su
punere 3a opinia majoritii i respect pentru obliga
iile contractate, concuren liber ntre indivizi egali,
cultivarea iniiativei individuale prin asigurarea pro
prietii individuale.
S vedem acordul acestui spirit burghez cu sufletul
poporului nostru..
'L> terenul vieii politice acordul este foarte vag.
I,a noi este un fapt recunoscut cp. legile, care sunt
obligaii' contractate prin reprezentanii majoritilor
ceteneti, nu se respect. Nu se respect nici de
aceia cart- Ic fac, nici de aceia pentru care se fac.
Iti principiu s'ar putea zice, c nereapectarea legilor,
ac ui o unde se constat, este datorit educaiei cet-
eui'li ut'coiuplct. Acesta nu este cazul la noi. La
noi uerespectarea legilor este o manifestare direct
a individualismului subiectiv. Romnul consider ne-
respectarca legii, ca un titlu de mrire i de putere,
Pe terenul vieii economice acordul este i mai vag.
libera concuren nu este ctui de puin intrat
n moravurile poporului nostru, Romnul cere bene
ficii pe baza dovezii c este Romn. In nici o alt
ara. nu se repet aa des expresiunile; fiu al poporului,
.fin al ri i . . . Sunt fiii al rii, deci trebue s am o parte
la beneficii. Vechiul descendent al rzeilor, ca unul
ce are n snge milenara aezare a satului pe spiele de
rudenie, i cere dreptul ce i se cuvine la motenire.
Nici pentru viitor s, nu ne facem, iluzii, n ceea ce
privete adaptarea sufletului romnesc la libera con
curen. Subiectivitatea caracteristic acestui suflet
se va mpotrivi ntotdeauna.
Pe terenul vieii sociale, act unde se produc, n
rile din Apus, cele mai semnificative manifestri
ale spiritului burghez, acordul este cu desvrire
inexistent. Gestul iniiativei individuale, n scopul
de a susine progresul social prin ntreprinderi riscate
i prin invenii, este cel mai plpnd vlstar al su
fletului romnesc. In decurs de aproape un secol,
cu toate struinele, coala nu 1-a putut fortifica.
coala romneasc, organizat dup programele coalei
burgheze din Apus, a voit s formeze ceteni de
iniiativ, care prin munca ndrjit s creeze un
comer i o industrie naional. Ea a ajuns la ceva
tocmai contrariu. Sufletul tinerimei colare romneti
din zilele noastre (1937) st ntr'un complet desacord
cu spiritul burghez pe acest teren. In loc de o munc
individual, pornit din spirit de iniiativ, aa cum
cere burghezia apusean, idealul tinerimii noastre
colare, de toate gradele, merge ntr'o direcie opus.
Tinerimea noastr nu fuge de munc, dar vrea o
munc n condiii speciale, vrea o munc fr libera
concuren, care s se rsplteasc, nu dup pro
dusul ei, ci dup inteniile muncitorului. Tinerimea
noastr, n contra spiritului burghez, care consider
pe om ca o for productoare anonim, vrea dim
potriv s fac din omul muncitor un membru al
marei familii naionaliste romne ortodoxe, creia
Dumnezeu i-a hrzit pe vecii vecilor s munceasc
pe pmntul pe care-1 locuete. De aceea n programul
de reforme al tinerimii noastre nu se gsesc revendicri
realizabile pe planul obinuit al msurilor legislative,
ci se gsesc revendicri care cer transformri radicale,
ntr'un timp incalculabil. Tinerimea noastr vrea o
nou Romnie, Pe ct vreme aceast nou Romnie
este nerealizat, ea se crede furat de un patrimoniu
legitim i, prin urmare, se crede nedreptit.
Atitudini analoge cu aceea a tinerimii colare
romne le ntlnim i la alte popoare. La Rui, n
secolul XIX i la Germani n mai multe rnduri.
Totui nu cu aceeai semnificaie. Aceea ce este sem
nificativ la Romni este mprejurarea c atitudinea
tinerimii este datorat corpului didactic chiar al co
lilor n care aceast, tinerime a fost crescut i pe
care Statul le-a organizat n spirit burghez. Adic
Statul romn a impus colilor sale, prin programe,
spiritul burghez, dar acest spirit a fost trdat de
nsui corpul didactic. Sub mantaua naionalismului,
membrii acestui corp didactic au strecurat n inima
tineretului tendine antiburgheze
1
). Unii prin propa-
*) Sunt caracteristice, n aceast privina, cuvintele, cu
care d. -profesor lorga, unul dintre cei mai ilutri membri
ai corpului didactic romn, sfrete conferina sa asupra
Sufletului Romnesc, inui n Seminarul de limbi romanice
dek Universitatea din Berlin: Der neue (rumnische) Staat
aber wartet auf die Stun&e ehier, hcrffen -wir nicht
alhu fernen Ueberaetzung ins Rumniscae. In genem^von
mir ala Politiker seit langem heiss ersehnten Angenblicke,
wlrd in hoherer Forin der vollstudige Organistnus des
patriarcIiaUsclien Zeit zu neueu Leben fiir wirklich friicht-
bare Taten wieder ersteh=n. (Vom Leben md Wirken der
Romansn. Rumnische Seele) Jena u. Leipzig, 1933-
i68
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
gand direct, alii prin toleran pasiv. Mentali
tatea, tinerijajioa^fas^ nu, este un accident romantic,
ci o Fatalitate ereditar.
Aceste consideraii le-am expus n diferite scrieri,
ncepnd cu * Cultura Romn i Politicianismul,
aprut pentru prima oar n anul 1904. Am avut
ns neprevederea s asociez n scrierile de pn
acum, la spiritul burghez politica liberal, aceea
ce a atras dup sine o confuzie regretabil. Muli
cetitori au intepretat cele scrise de mine ca o critic
la adresa partidului politie liberal romn i ca o
pledoarie n favoarea partidelor conservatoare. In
fapt, nu fceam o greala de raionament, fiindc
spiritul liberal i spiritul burghez merg mpreun din
punctul de vedere al idealului lor politic fi economic,
totui fceam o mare greal de metod, amestecnd
consideraii privitoare la interese vremelnice de po-
iitic cu consideraii cari priveau o mare problem
de cultur romneasc. Greita interpretare, prin
urmare, s'a produs din vina mea. Acum, n studiul
de faa, las la o parte tot ce ar putea atinge interesele
actuale ae partidului politic liberal i pun, ca o
problem de sine stttoare, problema cea mare a
finalitii spirituale romneti, n forma ei cea mai
restrns pentru moment: este sufletul poporului
romn n acord sau n desacord cu sufletul burghez?
De solutiunea pe care oamenii de tiin vor da-o
acestei probleme, depinde orientarea noastr politic
i cultural n viitor.
Suntem noi, Romnii, nrudii sufletete cit bur
ghezia occidental, atunci ceeace ne rmne de fcut
este s apKcm principiile ei politice i economice,
n mod sincer, nlturnd, pedepsind chiar cu bru
talitate, toate apucturile care ne deprteaz; vom
fi burghezi sinceri, nu de parad.
Suntem noi, Romnii, dimpotriv, strini sufle
tete de burghezii occidentali, atunci ceea ce no r
mne de fcut este, ca nainte de a copia legi i hiHti-
tttii burgheze, s ncepem prin a ne studia pe noi,
nine, ca s vedem cine suntem i ce putem.
Ruine nu este pentru poporul care se tie deosebit
sufletete de popoare glorioase i puternice, dar este
ruine pentru poporul, care n'are ndemnul s-i cu
noasc firea i destinul.
c. r.-m.
msmmmiM
. . , . . . - , .: .
Zodiacul din ^vanghelia lui Matei Sasarab 1643.
CONSTITUIA ROMNIEI
KUvMKNTELE CONSTITUTIVE AL,E STATULUI
Cuvntul Stat vine dela latinescul Status, repaos,
imobilitate. Machiavel n Cartea sa, II Principe, ntre-
buineaz pentru prima oar cuvntul St at n accep-
* iunea pe care o drn astzi. Romanii ntrebuinau
pentru aceasta noiune cuvintele de res -publica sau
civitas. I n vorbirea obinuit astzi, ntrebuinm
numiri de ri pentru a desemna i Statul respectiv.
Astfel Romnia, Frana, Germania, desemneaz i
Statul romn, francez sau german pe lng teritoriul
sau ara respectiv.
Cnd omenirea depete epoca pstoritului, nde-
letnicind Li-se cu lucrri agricole, vieaa nomad nce-
teaz, oamenii ocupa un anumit teritoriu fcndu-i
aezri permanente, fiind sub conducerea unor oameni
care an dr ept s comande, ceilali fiind obligai s se
supun, sub ameninarea de constrngere.
Individul-om, n orice grupare omeneasc, este rea-
litatea pri mar; el oscileaz ntre dou tendine
antagoniste; pe de o parte, el este, prin natura lui,
egoist, sau mai bine zis individualist, iar pe de alt
parte, t ot prin nat ura lui, el este sociabil, gregar, nu
poate s triasc afar din societate.
In sufletul fiecrui om sunt pasiuni slbatice: ura,
invidia, rut at ea, pasiunea de distrugere, care nu
ateapt dect ocaziuuea s se deslnuiasc. Aceste
pasiuni gsesc ufrnare n for, cci numai fora
fizic poat e s lucreze direct asupra lor.
Dar omul numai prin cooperare a put ut s reziste,
tumiai nuntrul societii el a put ut s se desvolte.
Pentru a face posibil vieaa social, pentru a domina
tendinele anarhice, a trebuit s se organizeze puterea
de constrngere. Aceast putere de constrngere so-
cial treime s fie bazat pe o for material care
s nving n totdeauna cnd intervine, cci dac
fora public este nvins, manifestrile anarhice i
fac hidoasa lor apariie.
Constrngerea este deci de esena Statului; ea se
exercit cu ajutorul forei materiale, ea devine psi-
hologic cnd individul execut ordinele date n
numele Statului, benevol, de teama de a nu fi cons-
t rns materialicete.
Aparat ul de constrngere astfel cum este alctuit
din norme i fapte fiind de esena Statului, Statul se
poate defini societatea omeneasc care cuprinde puterea
de constrngere organizat. Ca o consecin logic, to-
talitatea regulelor, relative la puterea de constrngere,
formeaz dreptul.
Grupare omeneasc, teritoriu determinat, oameni
cari comand i oameni cari se supun, sub ame-
ninarea de constrngere, iat elementele de fapt
croia tehnica juridic a fost chemat s le dea o
form juridic. Juristul trebuia s in seama c
fiecare membru component al gruprii sociale are,
pe lng interesele i nevoile lui proprii, i interese
comune cu ceilali indivizi cari tresc pe acela
teritoriu,
Reunirea n mod indisolubil a acestor fapte i fore
constitue Statul, care devine astfel titularul tuturor
intereselor colective. Prin crearea acestei entiti
juridice se nlocuete astfel pluralitatea, membrii com-
poneni, prin unitatea Statului.
Intr' un Stat avem dou elemente de fapt: popuiaiu-
nea i teritoriul i un element voliional: puterea de a
comanda tuturor acelora cari locuesc pe teritoriu i
care, n cele mai multe ri, poarta numele de suve-
ranitate.
I. Populai unea. Sunt State cu o populainne
foarte mic, de 710.000 oameni, cum bunoar Prin-
cipatul Monaco, republicele Andora i San Marino i
sunt State care depesc 170 milioane locuitori, cum de
pild Rusia sau Anglia care cu coloniile i domi-
nioanele ei atinge cifra de 500 milioane locuitori.
O grupare omeneasc, format din reuniunea
mai multor familii, locuind un teritoriu determinat
i fiind supus aceleiai autoriti, constitue pop 11-
laiunea.
Dar, dac aceast grupare de oameni, trind sub
aceeai autoritate, are o contiin comun, prin
faptul c membrii ei i nainaii lor au t ri t mpreun
un timp ndelungat pe acela teritoriu, suferind
aceleai influene i fiind animai de acela ideal, nu
mai avem un simplu popor, ci o naiune. Dac la o
naiune constatm unitate de ras, de limb, de re-
ligie, avem o naionalitate.
Naiunea este o ideie activ, la care particip toi
acei cari au contiina ei. O naiune nu dispare
dect atunci cnd nceteaz n membrii componeni
contiina c ei formeaz o naiune. Aceasta contiin
este idea nrdcinat dea continua opera comun;
ea se nutrete din trecut, dar se reflecteaz i n viitor;
ea se consider etern, cci generaumilr se succed
nentrerupt.
i ; 2
RXCICI.0FE"DIA ROMNIEI
Rasa i nawnalitatca cuprind anumite caracteristice
formate n mediul social si geografic, care devin na-
turale, organice, prin transmisiunea ereditar.
Intre oamenii de origin comun, se formeaz un
sentiment de solidaritate, de simpatie, un syngenism,
cum l numea Gumplowitz, iar pe de alt part e se
formeaz un sentiment de antipatie i uneori chiar de
ura n contra streinilor, m special n contra acelora
pe cari opinia public i consider ca inadaptabili sau
chiar ca dumani
1
). Gruprile omeneti organizate
i ierarhizate, adic Statele, n general, au la baza
acest om temporar sau naional. Statul, astfel cum
l-am artat, este o noiune abstract al crei con-
inut cuprinde fapte, situaiuni, raporturi sociale, c-
rora li se d o form juridic prin Constituiune.
II. Teritoriul Statal u este o poriune
bine determinat din suprafaa pmntului. I n teri-
toriu se cuprinde tiu numai suprafaa, dar i atmos-
fera, deasupra suprafeei, precum i subsolul.
Influena teritoriului asupra desvotrii poporului
este considerabil.
Partea vie n St at o formeaz populaiunea, iar
teritoriul reprezint ideia de continuitate, de ferpe-
iuitate, de permanen. Statul, dei e socotit perpetuu
n sensul c nu are o limit n timp, cu toate
acestea nu e mai pu i n adevrat c poate s dispar,
pe ct vreme teritoriul, adic solul, afar de cazuri
de cataclism, rmne pentru a forma elementul de
baz al urnii at Stat.
Ifac frontiera Statului e format de un fluviu
internaional, cum e la noi Dunrea, Statul se n-
tinde pn a linia median a Talwiguh.i, adic
poriunea navigabil a fluviului, sau firul de ap
sau curentul apei. I>ac cursul de ap nu e navigabil,
atunci frontiera e stabilit la linia median a rului.
Marea ter.brial, adic marea care ud rmu-
rile, este considerat pn ia oarecare distan,
pentru motive sanitare, economice sau fiscale, ca o
prelungire a teritoriului i supus dreptului de poliie
al Statului.
ntinderea acestei poriuni de mare se stabilete,
conform unui uz internaional, pn unde bate tunul.
In cele mai multe eonveiijiuni internaionale, din
care unele recente, se menine o zon de 3 mile marine
sau noduri engleze, adic 5556 metri.
III. Suveranitatea sau puterea politic
este vi/ina Suveranului, care, n sistemul constituio-
nal modern, este Naiunea. Suveranitatea ar fi d'eci
voina general a ntregului corp social.- opr e s i une a
' : Poporul evreu, prin faptul c a fost socotit refractar
oricrei asimilri a fost antipatizat i uneori chiar urt de
popoarele n mijlocul crora a trit. Chiar autori evrei
recuaosc acest lucru i arat c evreu treime s transforme
modal lor de a nelege viaa,
Eeigia mozaic nu se ocup, ca religia cretin, numai
*le domeniul sufletului; ea cuprinde o organizare social si
poHtk mbrcat n forma unei religii. Evreii caut s
asigure triumful lui Israel asupra cretinismului, considerat
ca o schism a judaismului.
Perioada evului mediu, care a fost foarte grea pentru Evrei
e-o dvoI Ut foarte mult spiritul de afaceri, spiritul de
comer. Revoluiunea burghez din 1789 proclamnd drep-
turile omuhu: libertate, egalitate, proprietate individual
a ajutat considerabil expansiunea evreiasc '
acestei voine constituie ordin pent r u t o i membr i i
colectivitii' Constituia noast r pri n art . 31 pro-
clam c ' t o a t e puterile St at ul ui eman del a Na-
iune.
Na i unea este deci t i t ul arul Suverani t i i . nai nt e
de icvolutiunea francez, n Eur opa cont i nent al ,
titularul suveranitii era regele. Revol u i nnea fran-
cez a substituit drept ul poporului, drept ul ui di vi n
al regelui, adic Suverani t at ea a deveni t na i onal .
I n baza acestei voine suverane, care este srgp&,
adic peste care nu poate s existe o voi n mai mare,
Statul, prin organele sale d ordine, adic are dr ept
de conducere i drept de constrngere.
I n i i autori nu admi t no i unea abst ract de St at
si innd seama numai de realitile forei de a co-
manda, identific Statul cu guvernan i i .
Astfel Hobbes, marele doct ri nar al absolutismului^
n cartea sa Leviathan (1654), confund St at ul cu
principele, St at ul fiind sub dependen a principelui.
Bossuet zice c St at ul este n persoana pri nci pel ui ;
Ludovic XI V a zis: l ' Et at c' est moi.
De asemenea, n timpurile moderne, Proudbon neag
existena Statului, confundnd St at ul cu guvern-
mntul, care n sistemul clasic nu este dect exerci-
tarea dreptului de a comanda.
Unul din cei mai mari publiciti ai t i mpuri l or noa-
stre, profesorul Li on Duguit (f 1930). ueag exi st en a
Statului, neag principiul suveranitii naionale,
neag principiul reprezentaitinii, contest adic
principiile care formeaz temelia dreptului public
modern, sub cuvnt c nu sunt realiti, ci abst rac-
iuni.
Dar abstraciunile i ficiunile joac un rol imens
n omenire. Nimeni nu poate sa considere no i unea ele
divinitate ca o realitate i, cu t oat e acestea, ea joac un
rol imens. Est e adevrat ca St at ul este o abst rac i une,
c na i unea i pat ri a sunt de asemenea abstraciuni,
cci realiti sunt numai gruprile de iudiviz-i i
teritoriul; dar aceste abstraciuni domi n omul n
cele mai adnci fibre ale sufletului lui.
In caz de pericol, omul i sacrific vi ea a pent r u a-si
apra patria, iar nu gruparea de indivizi care locttete
un anumit teritoriu. Este un ntreg compl<*x de sen-
timente i de idei, o spiritualitate n aceast ideie
de patrie.
A admi t e teoria lui Dugnit nsemneaz a crede c
omenirea se conduce numai de considerai uni econo-
mice, ceeace nu este exact, cci experi en a dove-
dete c sentimentele, pasiunile ele t ot felul, joac un
rol precumpnitor n desvoltarea omenirii. No i unea
de St at ne este necesar pent r u ca s nelegem perma-
nena acestor aezri omeneti, s" nelegem r apor t u-
rile multiple i variate, care exist nt re grupare i i ndi -
vizi, s ne dm bine seama de relaiunile di nt re' popu-
laiune, teritoriu i put erea de a comanda. No i unea
juridic a Statului vine i mbrac aceste fore i fapt e
i
(
le d o st ruct ur precisa i rezistent. Altfel, dac
n' am voi sa inem seam de aceast no i une j uri di c
i am socoti numai faptele i forele, realitile vieii,
nu am put ea s avem nici i dei a' de permanent , nici
ideia de stabilitate, nici ideia de justiie, care s unt la
baza noiunii de St at .
CONSTITUIA ROMNIEI
173
Juri st ul nu trebue s se preocupe numai de reali-
tile fizice, cci lumea juridic nu e lumea fizic.
Omul i creeaz continuu abstraciuni bazndu-se pe
realitile concrete. De pild, n matematic, nimeni
nu a vzut punctul i linia, dar cu toate acestea nu
Ic consider nimeni ca ficiuni, ele sunt abstraciuni.
Abstraciunea este operaiunea mintal, prin "care,
dup ce am constatat diferitele caracteristice sau ca-
liti ale unui obiect concret, considerm numai mia
din aceste caliti, n mod izolat, ca i cum ar forma
ceva distinct. Calitatea aceasta astfel izolat for-
meaz o abstraciune. Omul are o activitate continu,
diversele mauifestaiuni ale acestei activiti nu sunt
dect proprieti, caliti ale fiinei omeneti. Dac
considerm o singur manifestare, facem o abstrac-
iune. Cnd cut m manifestarea de voin u comi-
terea unei crime sau n crearea unui raport juridic,
facem o abst rac i une; cnd din faptele i forele ce
const at m: populaiune, teritoriu i organe de con-
ducere, lum anumite caliti i construim noiunea
de St at , facem o abstraciune i o generalizare, adic
const at m: 1. ca un grup de oameni locuiete, n mod
permanent, un teritoriu determinat, avnd organe
permanent e de conducere, 2. c asemenea grupri,
cu aceleai caliti mai exist, i atunci, examinnd
aceste caliti abstracte, coniuue acestor grupri,
formam o noiune general abstract, noiunea de Stat.
CONSTITUIUUEA
Constit'Upinnca este legea referitoare la orga-
nizarea Statului. Ka creaza organele eseniale ale
colectivitii, prin care exprim voina statului i
stabilete raporturile dintre aceste organe.
I n afar de normele de organizare ale Statului,
Coustituiunea mai cuprinde i dr&piunle publice sau
libertile civile, adic drepturile omului i cetea-
nului, cuprinse pent ru ntia oar u declarahmea
de drept uri din 26 August 1789 din Frana, care
de atunci a trecut n toate constituiuuile Europei
continentale. Prin aceats proclamaiune de drepturi,
constituantul recunoate pidivdului anumite posibi-
liti legale, limitnd astfel atotputernicia Statului.
Coustituiunea este legea suprema, adic, ntr' un
St at chiar legiuitorul trebue sa respacte dispozi-
i ui ii le constituionale.
Constituantul, adic legiuitorul, care face Consti-
t u i uuea, are drepturi primare, originare, adic el nu
are nici o limitare a drepturilor sale de a dispune,
dar el limiteaz atribuiuuile organelor pe care le
creeaz, pe ct a vreme legiuitorul ordinar, care este un
organ creat, are drepturi derivate, cci el deine
drepturile sale dela Coustituiune i trebue s le
exercite n conformitate cu aceasta.
Di n punct ul de vedere al posibilitilor de modi-
ficare, constituiuuile sunt de dou feluri: constitu-
iuni flexibile i cdnstituivni rigide.
Constilufiuni flexibile sunt acelea care pot fi
modificate de ctre put erea legiuitoare cnd acea-
st a gsete de cuviin, Aa, de pild, este Constitu-
i uuea englez, opera timpurilor trecute, dar care
s' a conservat pn astzi. Parlamentul englez are din
acest punct de vedere drepturile cele mai ntinse.
De aci, adagiul cunoscut: Parlamentul englez poate
face orice lucru; numai dintr'o fat nu poate ace un
biat.
Aceeai situaiune o gsim i n Italia, unde Sta-
t ut ul din 1848 este o constituiune flexibil.
Constituiune rigida este aceea care nu poate fi
modificat dect cu anumite forme i condiiuxd, sau
numai dup trecerea unui anumit termen, sau de un
parlament special convocat n acest scop.
Noi avem o constituiune de t i p rigid.
I n rile cu constituiuni rigide, legiuitorul ordinar
este obligat la respectarea normelor constituionale.
Constituiuuea trebue s treac nainte n conflictele
ce s' ar putea ivi ntre norma constituional i o lege
ordinar.
Ordinea juridic dintr' o ar, adic totalitatea nor-
melor care reglementeaz purtarea autoritilor
constituite i a oamenilor locuind n cuprinsul te-
ritoriului su, este format din normele constituio-
nale, legi, regulamente de administraie publica,
regulamente judeene, comunale. Int re aceste acte
exist o ierarhie. Astfel, n Statele cu constituiuni
rigide, normele constituionale vin n primul rnd,
legiuitorul ordinar n opera sa legislativ trebuind
s respecte aceste norme. De asemenea, regulamentul
trebue s respecte legea.
In cazul cnd ar exista un conflict ntre o lege ordi-
nar l o norm constituional, judectorii ar urma
s dea ntietate normei constituionale
1
).
Sub imperiul Constituiunii din 1866, instanele
noastre judectoreti au admis acest principiu cil
supremaiei Constituiunii prin mai mrdte deciziuni,
dintre care aceea din 28 Iunie 1912, pronunat de
nal t a Curte de Casaie secia I n procesul Soc. Co-
munale de Tramvaie, a avut o mare repercusiune,
mai ales din cauza caracterului politic pe care l
luase afacerea
2
).
Principiul c legea uu poate fi irevocabil, este
im principiu absolut. Chiar cnd este vorba de rile
cu constituiuni rigide, nu se poate vorbi de o irevoca-
bilitate, ci numai de o ngreunare a modificrii, cci
irevocabilitatea unei legi ar nsemna nstrinarea drep-
tului de a legifera pentru generaiunile viitoare.
Considerate din punctul de vedere al organului dela
care eman, constituiuuile pot fi de 3 feluri: statute,
pacte, conveniuui.
Statutul este constituiunea pe care o d capul
Statului n Frana, aceast constituiune s'a mai nu-
mit i Cuarte, sau Charte octroyee). Astfel, este Sta-
tutul celebru dat de Regele Carol Albert al Sardiniei
*) S'a zis, este adevrat, c Coustituiunea servete ca uu
ndreptat pentru legiuitor; el trebuind s interpreteze prin-
cipiile constituionale prin legile ce face i c judectorul
trebue seoimdnm legeni non de legibus ptdicare. Dar i
Constituiuuea este o lege, i ea poate s fie interpretat de
judector, mai ales cnd are texte pozitive i cnd aceste
texte sunt nlturate de legiuitorul ordinar.
nt r ' un Stat de legalitate, judectorii au cderea s_a
menin l s apere ordinea, juridic, adic starea de legali-
t at e proclamat prin Couatituiune, legi, regulamente, res-
pectnd i ierarhia acestor norme de conduit.
a
) Dreptul, 1912, p. 324.
174
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
la 1848, st at ut care, pn astzi, cel puin n principiu,
servete drept constituitine Italiei, cu toate modifi-
crile fcute de regimul fascist; st at ut ul lui Ctiza
(1864), etc,
Prin urmare, st at ut ul este o manifestare de voina
unilateral din partea capului Statului, prin care el
concedeaz cetenilor anume drepturi. Bine neles
c aceast concepiune nu-i poate gsi aplieaiune
dect n Statele monarhice, unde ideia monarhic
fiind destul de puternic recunoate puterii executive
drepturi aa de mari, nct poate ea singur s
stabileasc constituiunea.
Fadul este constituiunea prin care se stabilete
un acord de voin ntre monarh, capul puteri^ exe-
cutive si ntre Parlament, ca reprezentant al Naiunii.
Prin urmare, pactul rezult din acordid de voine al
acestor dou organe.
In aceast form, avem pactul constituional n-
cheiat la noi, n 1S66, cnd Domnitorul a j urat la 30
Iunie 1S66 c va pzi Constituiunea. I n art. 128 ai
aceleiai constituuni, se stabilete formula ca nici o
modificare constituional nu se poate aduce dect
numai n urma acordului perfect care ar exista ntre
Rege i Camerele de revizuire. Asemenea, Consti-
tuiunea actual, n art. 130, prevede c Parlamentul
nu poate lucra dect numai de comun acord cu
Regele, cnd modific Constituiunea.
Conversiunea este constituia pe care o d Parla-
mentul.
Conveniunea este deci un act unilateral de voin,
spre deosebire de pact, care este un act de voina
bilateral, intervenit ntre rege i Parlament.
Conveniune, n Statele Unite ale Americii, n-
semneaz un Parlament chemat s fac Constituie, '
este deci puterea Constituant. Aa era i Adunarea
revoluionara francez dela 20 Septemvrie 1792-20
Octomvrie 1795, care deasemenea, a purt at numele
de Conveniune.
I STORI OT, AEZRILOR NOASTRE POLI TI CE
I CONSTITUIONALE
Romnii formeaz n S. E. Europei o insul latin
n mijlocul unei mase de Slavi. Se mplinesc 1830
de ani de cnd civilizaiunea latin s'a mplntat
n regiunea dintre Carpai i Dunre. Ea a rmas, cu
toate vicisitudinile vremurilor, rezistent i viguroas,
pstrnd caracteristicile rasei.
Dou din rile Romneti, Muntenia i Moldova,
au reuit s-i conserve, n t ot acest timp, autonomia
lor, pe ct vreme Transilvania a suferit din veacul
al X-lea o dominaiune strin.
Pe cnd mai toate Statele din Europa oriental:
Imperiul bizantin, Bulgaria, Serbia, Ungaria, au czut
rnd pe rnd sub dorrunaiunea turceasc i au fost
transformate n paalcuri, aceste State de rani
au reuit sa impun cuceritorilor at t pri n vitejia
soldailor, ct i prin abilitatea politic a Voe-
vol or, n special a lui tefan cel Mare, n Moldova,
i a lui Mircea cel Btrn, n Muntenia.
Prin capitmamiule intervenite n 1393 ntre Mircea
cel Btrn i Sultanul Baiazet Ilderim, n 1460 nt re
Mohamet I I i Vlad Tepe, i 1511 nt re Sul -
tanul Baiazet I I i Bogdan fiul lui tefan cel Mar e,
Turcii recunoteau autonomia complet a celor dou
principate, interzicndu-i chiar drept ul de a avea
moschee pe teritoriul l or
1
) .
Nu ne ocupm de primele aezri politice la Ro-
mni, nt ruct ele sunt st udi at e n alt par t e; v o m
spune numai c voevozii notri, cari, pn la Regu-
lamentele Organice (1831 n Muntenia, 1832 n Mol-
dova), erau aut ocra i nt runi nd n persoana lor t oat e
puterile, i-au vzut puterile l i mi t at e prin aceste regtila-
l
) Dimitrie Cantemir, n Istoria mpr i ei Ot omane,
spune ca Sobieschi, regele poloniei, u 1686, ut or eudu- se
dela o btlie cu Tt ari i i t recnd pr i n Iai, a cerut s vdi t
originalele hatierifurilor, pe care apoi le-a ars.
Cuprinsul acestor hatierifuri l gsim, pent r u Mol dova,
n Arhiva Romneasc a lui Mfhail Kogl ni ceanu din 1845,
voi. I I , p. 347, sub numel e * Tr at at el e vechi ce a avut
Moldova cu Poart a Otomaniceasc i at ri bui t e de edi t or
lui Kicolae Costin. Teodor Codrescu reproduce aceast scriere
n la TJricariu IV, p. 225, ca opera unui aut or anoni m di n
sec. XVI I I ; Koglniceanu o reproduce n I<etop. Mold. a
2-a ed, I I I , 450 i ur m.
Hatierifurile referitoare la Valachia sunt publ i cat e de Di o-
nisie Potino, n Istoria Valachiei, dup nite copii l uat e
dela Constantinopol de marele ban Ton Vcrescu, pr ecum
i n fl Istoria frailor Tuuusli (1806).
Regretatul profesor C. Giurescu, n CapUulaiwnile Mol-
dovei, Bucureti, rgoS, crede c aceste hatierifuri nu au
existat, c legenda existenei lor a fost creat de Cant emi r,
dup care probabil au furit boierii un t ext pe care l-au
dat delegailor rui i austriaci, nt runi i cu delegaii t ur ci
la Rmnic n 1774. Autorul citat crede cit Turcii Ue-au
cerut numai supunere necondiionat, r s ne ii r ecu-
noscut nici un drept, nici o prerogat i v.
Dar, dac nu ne-ar fi acordat privilegii, cum se ex-
plic dreptul absolut al principelui, cum se explic drept ul
lui, de a avea armat , de a face rsboi u i a ncheia pace?
Dar mai ales cum se explic c Turci i n se colii XVI i
XVI I nu aveau dreptul de a i nt ra n t ar, c nu aveau
geamii, ei mulumindu-se s ocupe capetele de poduri dela
Turnu, Giurgiu i Brila ?
Susinerea autorului nu mi se parc nt emei at , cci, dac
rile noastre s'ar fi supus necondi i onat , ar fi fost t ransfor-
mate n paalcuri, ca Bulgaria, Serbia, Ungaria.
Dar, cum se poat e contesta veraci t at ea afirmaiunii l ui
Dimitrie Cantemir, cnd el afirma arderea hatierifurilor
sub domnia t at l ui su, Constantin Cantemir, desprj care el,
t nr inteligent i nv at , se put ea i nforma dela cei mai n
msur s tie?
Cum ar fi fost posibil ca o mare mpr i e, ca
cea turceasc, s nu fi avut arhive, aa c orice i mpost or
s poat prezint guvernanilor, falsificate ale actelor i m-
periale, pe care s le ia drept bune i aceasta nu p r i i
surprinde.
0 dovada evident a existenei hatierifurilor, est e
recunoaterea fcut de Turci prin art, 5, din t r at at ul
de pace dela Bucureti din i r Mai 1S12, prin art . I I I di n
Conveniunea dela Akerman, din 7 Octomvrie 1820, expl i -
cativ t r at at ul ui dela Bucureti, prin ar t . V din t r at at ul de
pace dela Adrianopol din 14 Sept emvri e 1829, unde sa
spune: o I,es principautes de Moldavie et de Valachie s ' t t a nt ,
par suite d' une capitulation, place"es sous la suzerainete' de l a
Sublime Porte, ii est ent endu qu' ellea conservet ont t oua
leurs privileges et i mmnni t es qui leur ont ete aceordes, s oi t
par leur capitulation, soit par Ies hatti-cherifs, emanes e u
divers t emps i>.
In fine, recunoaterea fcut pri n ar t . 2 din Conven i unea
dela Paris, din 19 August 1858: In t emei ul capi t ul a i uni l or
emanate dela vSnltanii Baiazet I, Mohamet I I , Sellra I i
Sohman I I , care constitue a lor aut onomi e (a Moldovei i
Valahiei), regulnd raport uri l e lor cu Subl i ma Poar t i p e
care mai mul t e hatierifuri i mai cu seam acela din 183.1
le-au consfinit, etc.
CONSTITUIA ROMNIEI
175
mente care, pent ru prima dat, au organizat n fiecare
principat o adunare obteasc ordinar, care, mpreun
cu Domnitorul, s fac legile. Potrivit acestor re-
gulamente organice, Domnitorul era ales n fiecare
Principat, pe viea, de ctre adunarea obteasc
ext raordi nar. I n Moldova, aceast adunare avea 132
membri din care: 3 de drept, mitropolitul i cei 2
episcopi, 45 boieri de primul rang, dup ierarhia gra-
dului, 30 boieri dela ag n sus, 32 boieri deputai
districtuali, alei, notabili ai fiecrui district, I de-
put at al Academiei naionale, 21 deputai alei de
corporaiuuile de negustori din orae, avnd tiin
de carte i posednd imobile de cel puin 5000 piatri,
hi Muntenia, aceast adunare avea 190 membri (art, 3
al Regulamentului organic al Munteniei).
Convenittnea dela Balta Liman (11 Mai 1849)
desfiineaz acest nceput de parlamentarism, sta-
bilind, n ce privete numirile de Domnitori, ca ele s
se fac de Poart cu asentimentul Rusiei, pentru o
perioada de 7 ani.
Conveniunea dela Paris din 7/1 g August 1858 este
un act internaional de o mare importan pentru ara
noastr. Aa cum a fost alctuit, ea apare ca un
compromis ntre cele dou teze desvoltate naintea con-
gresului dela Paris din 1856, una susinut de m-
prat ul Napoleon al III-lea care voia unirea complet
a Munteniei cu Moldova, i cealalt, austro-turc, care
se opunea acestei uniuni. Congresul a liotrt auto-
nomia complet a Principatelor, a meninut suzera-
ni t at ea Sultanului, iar pentru celelalte chestiuni re-
lative l a organizarea lor, a decis s considte popula-
iunile din cele dou Principate n adunri special
alctuite (divanuri ad lioc).
Aceste adunri, convocate n 1857 at t n Mun-
tenia ct i n Moldova, .au exprimat dorinele
Romni l or: unirea celor dou Principate ntr' un Stat
uni t ar, oferirea Coroanei cu ereditatea tronului unui
principe st ri n dintr' o familie domnitoare din Kuropa
occidental, guvernul constituional cu Adunare le-
gislativ, garania autonomiei, neutralitatea terito-
riu lui.
I torinole poporului romn au fost adunate de
Comisiunea internaional dela Bucureti, care le-a
consemnat n raportul din 13 Aprilie 1858 asupra
strii i reorganizrii Principatelor
1
), naintat con-
ferinei ambasadorilor dela Paris, care, pe baza lui,
a redact at conveniunea dela Paris din 19 August
1858.
Aceast conveniune internaional, alctuit de
ambasadorii Statelor care figuraser n t rat at ul dela
Paris din 1856, a servit drept Constituhme pentru ara
noast r pn la 1 Iulie 1866, cnd s'a promulgat noua
Constituiune.
Couveuinnea aceasta constituia un avantagiu real
pent ru irile romneti, cci le asigura o autonomie
l
) Acest raport semnat de comisarii Talleyrand, H. I,.
Bulwer, Ji cl i man, Richthoien, Basily, Benzi Savet, este
de o i mport an i i considerabil pentru noi, cci examineaz
amai i i m l t l documentat toate problemele administrative
l ar at remediile, din care unele ar fi bune i astzi (Acte
doc, pri vi t oare la Renaterea RomfLniei, VI, partea II,
P- 558672),
local, nlturnd imixtiunile n guvernare ale Turciei
i Rusiei, dar ea meninea suveranitatea Sultanului
i nu admitea unirea aa de mult dorit. Principatele
continuau s fie separate, fiecare cu Parlament
unicameral, cu Domnitor separat, ales pe viea de
ctre Parlament, cu guverne separate.
Toate acestea nsemnau triumful tezei austro-turce,
dar n acela timp se dedea satisfacie i lui Napoleon,
cci conveniunea admitea, ceeace mpratul numea
uniunea administrativ. Principatele Munteniei i Mol-
dovei erau desemnate n articolul nti sub titlul:
Principatele Unite ale Moldovei i Munteniei. Prin
conveniune li se ddeau institutiuni comune: Coniisiu-
nea Central dela Focani compus din r 6 membri, 8
moldoveni i 8 munteni, numii, n fiecare ar, ju-
mtate de Domnitor i jumtate de Adunare
1
).
Comisiunea caut s asigure unificarea de in-
teres comun din ambele principate, s stabileasc
uniunea vamal, telegrafic i potal, s fixeze va-
lorile monetare.
Prin Conveniune se instituia deasemenea, o
Curte de Casaie i Justiie, comun ambelor princi-
pate, care urma s-aib sediul la Focani i o organizare
identic pentru miliiile ambelor principate, cu un
inspector de armat comim numit, n toi anii, alter-
nativ de fiecare domnitor. In fine, art. 45 atribuia mi-
liiilor din ambele ri o banderol albastr care
trebuia s fie adaos pe lng drapelele osteti, sta-
bilite de regulamentele organice: albastru i galben
pentru Muntenia, i albastru i rou pentru Moldova
(art. 429 din Regulamentul Organic al Munteniei).
Prin crearea acestor institutiuni comune se forma
o uniune real ntre cele dou principate, ns sub pro-
tectoratul Sultanului i sub garania Puterilor semna-
tare ale Tratatului. Orice modificare a acestei con-
veniuni nu se putea face dect de conferina ambasa-
dorilor acestor puteri, cu sediul la Constantiuopol.
I,a 5 Ianuarie 1859, Adunarea Electiv din Iai a
ales ca Domnitor pe Colonelul Alexandru Ion Cuza,
i 19 zile mai trziu, la 24 Ianuarie, Adunarea din
Bucureti alege ca Domnitor al Munteniei aceeai
personalitate. Ceeace Austria i Turcia voiser s m-
piedice, temndu-se de ntrirea elementului romnesc,
voina poporului a reuit s nfptuiasc, reunind n
persoana Domnitorului Cuza cele doua coroane ale
principatelor romneti. Europa s'a nclinat n faa
faptului mplinit.
Potrivit conveniunii, Cuza avea dou guvernminte
i dou parlamente. Om abil i hotrt, noul prin-
cipe i ddu toate silinele ca s desvreasc Unirea.
In acest scop, printr' o proclamaie din 11 Decemvrie
1861, el prorog adunrile legislative din Moldova i
Muntenia pn la 24 Ianuarie 1862, cnd ambele
]
) Conveniunea dela Paris asigura Cornsiuni Centrale
nu numai un rol teclinic, dar i nn i mport ant rol legisla-
tiv. Astfel, ea pregtea legile de interes comun ambelor
Principate i supunea proiectele, prin mijlocirea Domnitori-
lor, dcsbaterilor Adunrilor (art. 33}.
Articolul 36 arat c, dac Adunrile introduc amenda-
mente la un proiect elaborat de comisiune, proiectul amendat
este trimis Comisiunii Centrale care stabilete un proiect
definitiv, pe care Adunrile nu-1 mai puteau modifica;
ele puteau nmnai s-1 aprobe sau s-1 resping.
176
ENCICLOPEDIA ROMNI EI
adunri trebuiau s se ntruneasc la Bucureti ntr'o
singur adunare, care trebuia s fie primul Parlament
al Romniei, Stai unitar. Unirea este mplinit,
Naiunea romn este fundat 6 spunea proclamaiunea.
La 26 Ianuarie se constitue primul minister al Ro-
mniei sub preedinia lui Baibu Catargi.
Principele Cuza vedea n rnime fora vie a Na-
iunii ; el voia s o ridice economicete prin improprie
trire i, n acela timp, cultural, prin coal.
Marii proprietari voiau ns s-i conserve drepturile
lor feudale, i folosindu-se de majoritatea de care dispu-
neau ntr'un Parlament prea cenzitar, s'au opus cu
energie acestor msuri democratice i au refuzat
orice discuiune asupra proiectului de lege rural.
Cuza rspunse prin disolvarea Parlanieutului la 2
Mai 1864. El ddu rii un Statut prin care mo-
difica Conveuiunea dela Paris din 1S5S, asigurnd
Principelui posibilitatea de a guverna fr Parla-
ment, cu concursul Consiliului de Stat
1
), orga-
nizat prin legea din 11 Februarie 1864, sub inspira-
umea legii franceze din 15 Ianuarie 1S49. Aceste
msuri, supuse plebiscitului, la 21 Mai 1864, fur
aprobate printr'o imensa majoritate (683.928 voturi
pentru, 1307 voturi contra i 50.232 abineri).
1
) Consiliul de Siat era un organ dependent de puterea exe-
cutiv, avnd cderea de a prepara proiectele de lege precum
i regulamentele administrative relative; el exercita i
atribuiuni de contencios administrativ, atribuiuni disci-
plinare (art. 45) i pat ea fi consultat de guvern asupra
t ut uror chestiunilor administrative. Preedintele Consiliului
de St at era Domnitorul (art. 6). Potrivit art. 18 alin. 2 din
St at ut , decretele ce pn la convocarea nouei Adunri,
se vor da de Domn, dup propunerea Consiliului de Minitri
i a Consiliului de St at ascultat, vor avea putere de lege. Aa
s'an fcut legea rural, codul civil, codul de procedur
civil, etc. Consiliul de Stat a fost desfiinat prin art. 131
din Constitutiunea dela 1 Iulie 1S66 i priu legea din n
Iulie 1866, pentru mprirea atribuiunior Consiliului de
Stat. De ce a fost desfiinat Consiliul, care ar fi fost foarte
util administraiunii noastre'? l ucrri l e preparatorii ale
Coustituiunii nu spun nimic. Din desbateri se vede nu-
mai c el costa prea mult, ceea ce era inexact.
S'a zis c existena unui asemenea Consiliu cu at ri bu i uni
de contencios aducea o atingere principiului separaiunii
puterilor, ntru ct un organ administrativ avea at ri bu i uni
de judecat. Or, aceast explicare este nentemeiat nt ru ct
pe de o parte art. 33 di n legea Consiliului stabilea c hot -
ririle lui nn produceau aut ori t at e de lucru judecat dect dac
prile dedeau mulumire scris de botrrea Consiliului.
De altfel., Frana, care admite principiul separaiunii put e-
rilor, ai e Consiliu de Stat, cu competen de a examina
interesele particularilor, lezate prin acte administrative
i acesta ca superior ierarhic al administrai unii.
Adevrata cauz txebue cutat n ura ce purt au Domni-
torului Cuza acei cari participaser la detronarea lui. Astfel
se explic }urnalul Consiliului de Minitri din 16 Iunie 1866,
care abroga ncheierea ministerial din 24 Decemvrie 1864
prin care se stabilea ca codul civil s poarte numele de
Codul Alexandru Ion I ; aceleai consideraiun i-au ndemnat
s opreasc Senatul, creaiune a Statutului din 1864, de a
lua parte la confecionarea Constituiunii, dei era o ra-
mur legal a reprezentatiunii naionale.
Poate, n fine,, constituanii notri au fost Influen-
a i de Belgieni cari, avnd de suferit din part ea con-
siliului de Stat, n t i mpul dominaiunilor napoleoniene i
olandez?, considerau c existena unui tribunal admi ni s-
trativ, socotit ca fcnd parte din administraiune, nu
cadreaz cu principiul stabilit n Constitutiuae, nt ru ct
texecutivul nu trebue s aib puteri judectoreti.
Prin acest Statut, ca i prin modificarea ce i s'a adu:
n acela an, Parlamentul a luat forma bicamerala
cci prin Statut se creaz Corpul ponderator sat
Senatul, avnd competina legislativ, afar numai
de legile bugetare, care rmneau atributul exclusiv
al Camerei Deputailor. Senatul era compus din cei
doi mitropolii i ease episcopi ortodoci eparhioi.
primul preedinte al Curei de Casaie, cel mai vechi
general n activitate i din 64 de membri (lineari ju-
mtate desemnai de Domnitor dintre persoanele
care au exercitat cele mai nalte funciuni n arii,
sau care aveau un venit anual de b'oo galbeni, i
cealalt jumtate numii de el dintre membrii
consiliilor judeene, din listele de presentaiuue de
3 candidai pentru fie-care jude (art. 7 diu Statut cu
modificarea din 2 Iulie 1864). Mitropolitul TTngro-
Vlahiei era, de drept, preedintele Senatului.
Prin Statut, puterea executiv caut s-i stabi-
leasc preponderana asupra puterei leguitoare. De
aceia, transform parlamentul din unicameral n
bicameral, dnd Domnitorului dreptul de a numi,
direct sau dup liste de presentaiune, pe membrii
Senatului. Domnitorul avea i dreptul de a numi pe
presideatul Adunrei Elective, dintre membrii ei
(art. 4 Statut), iar pentru a micora stpnirea
claselor oligarhice, legea electoral lrgea dreptul
de vot.
Dai Statutul lui Cuza 1111 reglementeaz numai
starea normala, starea de pace, dar i starea de. criza.
Art. III din modificrile aduss Statutului (2 Iulie
1864), spune: In cazul cnd guvernul va i nevoit
a lua msuri de urgen, fr concursul Adunrii
Elective i .al Senatului, n timpul cnd aceste adu-
nri nu sunt deschise, ministerul va fi dator a le
supune, la cea dinti convocaiune, precum i motivele
i rezultatele acestor msuri.
Msurile luate de Cuza au avut drept efect de
a porni mpotriva lui o lupt crncen. O coaliiune
s'a format ntre clasa proprietarilor, nemulumit de
reforma agrar i ntre novatori, cari voiau urgenta
transformare a Statului prin introducerea legilor
din occident.
Toate actele Domnitorului erau violent criticata,
dar mai ales era atacat vieaa lui privat, vieaa
sentimental. Adversarii lui reuesc sa formeze im
complot, care n noaptea de 11 Februarie 1866 for-
eaz pe Domnitor sa abdice.
In urma abdicrii se institui o locotenent dom-
neasc, compus diu Nicolae Golescu, Dascr Catargi l,
Colonel N. Haralamb i un Minister sub preidena
lui Ion Ghica. "
Guvernul ncepu imediat tratative pentru alegerea
unui principe strin.
Faptul detronrii unui principe, care fcuse attea
fapte mari i care voia nsui s ndeplineasc dorina
divanuriloi ad-hoc, prin alegerea unui principe strin
n favoarea cruia s abdice, dup cum reiese efin
mesagiul de deschidere al Corpurilor legiuitoare din
Decemvrie 1865, fcuse o, rea impresiune n rile din
Occident. De aceea cnd, l
a
23 Februarie 1866, se
propuse tronul Contelui de Flandra, Eratele regelui
Belgiei, acesta refuz.
CONSTITUIA. ROMNIEI
177
^ Napoleon al III-lea suger candidatura Principelui
Carol, al doilea fiu al lui Carol^Anton de Hohenzollern-
Signiaringen, care fu ales prin plebiscitul dela 16
Aprilie, cu o enorm majoritate. Principele accept i
sosi l
a
Bucureti la 10 Mai 1866.
Guvernul i Adunarea Deputailor voiau s fac
0 nou Constittiiune. Consiliul de Stat elaborase la
cererea guvernului un proiect de constituiune, care a
"fost naintat Adunrii Deputailor prin mesagiul cu
dat a de 1 Mai 1866.
Acest proiect, cu modificrile ce s'au produs n
seciuni i cu raportul comitetului de delegai ai
Meciiivuior, a venit n dscutiunea Adunrii l 16
Iunie. Ija 29, Constituiunea era votat, la 30 Iunie
1 >onmitorul a depus jurmntul pe ea i, la 1 Iulie
1866, Constituia a fost publicat n Monitorul
Oficial i).
Pent ru prima dat reprezentanii Naiunii au fost
chema i sa ia parte la facerea unei Constituiuui, pe
baza principiului ctigat de Cuza la comisiunea amba-
sadorilor dela Constantinopol i prin care se re-
cunotea suveranitatea interioar
1
), Romnia r-
mnnd i mai departe sub suveranitatea Turciei i
sub garania puterilor contractante, conform articolu-
lui 22 din Tratatul dela Paris din 1856
2
).
') Cii/,a, dup ce ii diit St at ut ul i 1-a ratificat prin plebisci-
t ul <U' Jii -n Mai r)().|, a plecat la Constantinopol la 2.5 Mai
rHG^, unde n avut im succes complet, reuind sa nlture
nt mos l er a grea re .se formase n contra lui, prin faptul c
a t t pr i n St a t ut ct i prin legea electoral modificase n
3110(1 esen i al ccnveuhuica.
P,l a ob i nut dela comisiunea ambasadorilor recunoaterea
s t a t u t u l u i i a legii electorale, precum i recunoaterea drep-
t ul ui de suverani t at e intern. Manifestul Ini Cuza din 2
Iul i e 18('14 p u i e n relief ctigarea acestui principiu aa
do i mp o r t a n t n chipul urmt or: Romnia reintr n auto-
n o mi a ei l unt ri c. Pan acum aceast autonomie era lovita
n ma l mul t e pri vi n e; legea electoral nu se putea schimba
de c t - c u consi m mnt ul din afar. naltele puteri au con-
sl i i t acum, n t oat ntinderea, autonomia noastr di-
n u n t r u )), Cu aceast ocazie el modifica st at ut ul la 2 Iulie
1864, st abi l i nd n preambul :
Pr i nci pat el e Unite pot n viitor a schimba, legile care
pr i ves c .idininisti-amuea lor dinuntru, cu concursul legal
al t u t u r o r puterilor stabilite i fr nici o iuterveniime din
af ar a i>, etc.
u
) 3>tr.ji constituanii notri din 1S66 au urmrit foarte
de apr oape textele Cnnstituiunii belgiene din 1831, ei au
fost nevoi i sil fac modificrile necesare faa de situaiunile
i nt er na i onal i : deosebite. Astfel, n art. 87, care conine textul
j ur ai ui ui t ul ui pe care urmeaz sii-1 presteze capul Statului,
i i m nt rebui n at formula: jur a pzi Constituia i legile
jHij<r>y%tliti Y<\mllii
i
a menine. dve.fttiirUe lui vn(imtale i iiite-
Cjiatan trrUoriutui, pe ct vreme t ext ul belgian, art . 80
zi : e : <i je j i uv tl'ohserver la constitutiim et Ies los du peuple
Dclge, de nminteuit' l'indepciulance naionale et Tintegrite
<Lu t or r i t oi r e 1).
-nra noast r fiind ns n iSfidsuli protectorat, constitu-
a n t u l nu a put ut in-i'ebuina exprcsiuiK'a belgian de main-
tenif Vindpcitdance nulionale, iiloeuind-o cu aceea de a
menine drepturile lui naionale, ceia ct* nseamn drepturile
r ecunos cut e na i uni i romane prin t r at at ul dela Paris din
1856 i pr i n Convenlunca dela Paris din 1858.
. Dar, dacit formularea din iHof corespundea cu situaia
i nt er na i onal a ele atunci, nu i era permis constituantului
di u 1923 s reproduc, n art. 82, formula jurmntului
di n 186*6, cnd si t ua hmea internaional era schimbat.
T o t o regret abi l i nadvert en gsim i n art. 88 alin.
f i nal din Constitu' hmca dela 1923 (art. 93
a i l 1
Constituia
18G6), nnde se vorbete de drept ul Regelui de a face con-
ANAUZV CONSTITXJIUNII ROMNIEI
ntruct Constituiunea din 1866 este actul fun-
damental, modificrile ce au intervenit pn la 1923
schiinbndu- foarte puin nfiarea, afar de mo-
dificarea din 1917, care schimba bazele corpului
tp=
-eeja-
PErUAAMENTUA
O P T A N I K
* y K y p r i[iiy
83a.
sfce*-
-Ss3
&&
COPERTA REGULAMENTULUI ORGAMC AI, MUNTENIEI, 1831
(Cu semntura lui Simeoti Marca viei, uuul din bursierii Statului,
nainte de 1S30). Colecia Acad, Romne
electoral, vom examina Constituiunea din 1S66,
artnd numai modificrile introduse. Modificrile
introduse n 1923 fiind mai importante, le vom trata
deosebit.
Constituiunea din 1S66 confer Capului Statului
titlul de Domn. Aceast titulatur a durat mai puin
de 15 ani, cci n urma rsboiului rttso-rainno-turc
diu 18771878, prin tratatul din Berlin (1878) s'a
proclamat independena rii, iar prin legea din
15 Martie 1878, ara a fost ridicat la rangul de
regat.
Cu ocaziunea modificrii constituionale din 8
Iunie 1884, s'a nlocuit termenul de Domn cu acela
de Rege. Vom ntrebuina titlul de Rege pentru
Capul Statului chiar cnd ne vom referi la consti-
tuiunea din 186S.
Constituiunea diu 1866 fu primul pact constitu-
ional romn fcut printr'un acord de voine, ntre
Adunarea Deputailor reprezentnd Naiunea i ntre
veniuni internaionale, ns numai e comer i navigaiune,
dar nu i politice, ceea ce era exact n 1866, cnd ara era
sub suveranitatea Turciei, conform art. 22 din Tratatul dela
Paris din 1856, dar care nu se mai potrivea n 1923.
i
7
8
ENCICLOPEDTA ROMNIEI
Suveran, dup cum Statutul a fost prima constitu-
iune dat de un Domnitor romn.
J
)
Constituiunea din 1866 are 133 articole, mprite
n 8 titluri. Primele trei titluri trateaz despre
elementele constitutive ale Stalului i anume : titlul I
(art. 1-4) despre teritoriu ; populaitmea face obiectul
celui de al II-lea titlu (art. 530) despre drepturile
Romnilor, iar titlul I I I {art. 31107) vorbete
despre puterile Statului, adic despre suveranitate
i organele prin care ea se exercit. Titlul IV,
despre finane, are 10 articole (10S117); titlul V,
despre puterea armat (art. 11S123); titlul VI cu-
prinde dispoziiuni generale (art. 124128)^ titlul
VII vorbete despre revizuirea Constiiuiunii (art.
129); titlul VIII cuprinde dispoziiuni tranzitorii i
suplimentare (art. 130133).
/ . Terito r iu l. Caracterele juridice ale teritoriu-
lui sunt :
a) Inalienabilitatea. Art. 2 din Constituia dela
UZS stabilete principiul inalienabilitii: nici o mo-
dificare a teritoriului nu se poate face dect de o
constituant, legiuitorul ordinar neavnd asemenea
calitate. Hotarele Statului pot fi ns rectificate
printr' o lege, ne spune alin. 2 din art. 2, cnd e
vorba numai de mici modificri, cerute de circums-
tanele locale sau de necesitatea de a avea o grani
mai bine determinat. Aceste rectificri de hotare
se fac pe baza unei conveniuni ncheiate ntre
delegaii Statelor respective. Aceast conveniune
se supune Parlamentului, care aprobnd-o, autoriz
guvernul s fac ratificrile necesare validitii actului
internaional. Astfel s'a procedat la noi n 1921
cu delimitarea frontierei ceho-romne, pe baza pro-
tocoalelor ncheiate la 4 Mai 1921, sau fa de
Jugoslavia, prin protocolul ncheiat! a Belgrad la 24
Xcenwrie 1923. protocoale ratificate de Parlament.
b) Indivizibilitatea, Acest principiu e formulat n
art. 1 din Constituia noastr din 1923; el exista i
n art. 1 din Constituia dela 1866, ca o declaratiune
solemn a definitivei uniri a celor dou principate:
Muntenia i Moldova
1
| . Prin revizuirea din 8 Iunie
1S84, se face meniune n acest articol i de Dobrogea
2
J
ar prin modificarea din 1923 o asemenea declara-
tiune a fost fcut pentru unirea vechiului Regat cu
Transilvania, Banatul. Stmaxul i Maramure cu
Bucovina i cu Basarabia (legile din 1 Ianuarie 1920)
i cu Dobrogea Nou, ctigat prin t rat at ul dela
Bucureti din 1913, confirmat prin t rat at ul delaNeuilly
sur Seine din 27 Noemvrie 1919.
Ter ul articolului I astfel cum s'a formulat n
923 difer de textele din 1S66 i 1884 prin aceea c
m noul test se adaug noiunii de Stat indivizibil,
noiunile de Stat naional i unitar
3
).
'} Test ul art. 1 dan Constituia dela 1S6G: Principatele-
Tnite romne constifae un singur Stat sub denumirea de
Romnia.
') Textul revizuit n 18S4: Regatul Romniei cu judeele
safe din dreapta Dunrii constitue un singur Stat indivi-
zibil.
M
*j Textul art. 1 din Constituia dela 1923: Regatul Ro-
gtSniet este un Stat naional, unitar i indivizibil,
c) Egalitatea teritoriului. I n pr i nci pi u, nu t r ebue s
existe privilegii n favoarea u n o r anumi t e regi uni ,
n ceea ce privete impozitele, serviciul mi l i t ar sau
alte drepturi politice, publice s a u civile.
I I . Populaia. I n popul a i une di st i ngem dou.
categorii de oameni: na i onal i i sau cet eni i , i
strinii.
Prin naional sau cetean n el egem un i ndi vi d, o
unitate din colectivitatea numi t na i une.
Strinii sunt indivizii care au o al t na i ona-
litate, adic sunt cetenii unei al t e r i , sau nu au
nici o naionalitate, sunt apolii (cuvnt grecesc dela
polis-ora, patrie i a pri vat i v, a di c fr pat ri e) sau
heimatlos (cuvnt german i nt r at n t ermi nol ogi a tiin-
ific, avnd acela sens).
Numai cetenii au drept uri pol i t i ce, adic drept uri
de a participa' la conducerea col ect i vi t i i fie direct,
fie indirect. Strinii nu pot a v e a drept uri politice,
ei au ns drepturile civile, a d i c drept uri l e de fa-
milie i drepturile pat r i moni al e, fr ns a putea.
dobndi imobile rurale.
Calitatea de romn se dobnde t e:
a) prin natere, Orice copil t r e bue s ai b del a
natere o naionalitate. Ca s o put em det er mi na
avem doua sisteme: sau s a t r i bui m copilului na i o-
nalitatea prinilor (jus sangui ni s) , sau s-i acor dm
naionalitatea rii unde s' a n s c u t (jus soli). Acest e
dou sisteme pot fi combinate.
Legiuitorul romn, pri n l egea din 24 bVbnui ri e
1924, pentru dobndirea i pi er der ea na i onal i t i i
romne, consider ca romn pe copi i i legitimi ai unui
romn i pe copiii nat ural i ai unei r omnce ; t ot romn.
este i copilul gsit pe t eri t ori ul Romni ei i nscut
din prini necunoscui;
h) prin efectul legii, devi n c e t e ni r omni :
1. copiii strini legitimai de u n romn. Aceast
dobndire a ceteniei are loc c u efect r et r oact i v;
2. femeia strin cstorit c u un r omn; ea i
pstreaz aceast calitate i dup desfacerea cst ori ei ,
prin moartea soului sau prin d i v o r ;
3. locuitorii unui teritoriu a n e x a t St at ul ui r omn
capt, potrivit legii de anexare, cet eni a r om n ;
c) prin naturalizare, adic pr i n r ' un act de put er e
public prin care un organ al St a t ul ui , anume det er -
minat, atribue unui strin cal i t at ea de cet ean r omn.
Potrivit art. 7 din Const i t u i unea dela 29 Martie.
1923 i aj egn din 24 Februarie 1924 pent r u dobn^'
direa naionalitii romne, nat ur al i zar ea se acorda.
de Consiliul de Minitri, iu u r ma unei const at r i
fcute de comisiunea de nat ur al i zar e, compus di n
primul preedinte i preedinii Cur i i de Apel di n
Bucureti, c solicitantul ndepl i net e condiiunile ce-
rute de art. 710 ale legii pent r u dobndi r ea i pi er -
derea naionalitii romne.
Art. 5 al acestei legi declar c st ri ni i cari a u
dobndit naturalizarea, devi n r om ni .
Pri n faptul naturalizrii ei dobndes c deci d e
drept drepturile politice.
Legea din_ 1924 a prevzut n s , pent r u nt i a
oar, dispoziia c nat ural i zarea poat e fi r et r as .
CONSTITUIA ROMNIBI
179
Aceast retragere se poate face, conform art. 41,
n urmtoarele cazuri:
a) Cnd se va constata c a svrit acte con-
t r ar i i ordinei publice i siguranei interioare sau
exterioare a st at ul ui romn;
b) Cnd se va constata c naturalizatul a prsit
t axa pent ru a se sustrage serviciului militar sau oricrui
a l t serviciu public, obligatoriu pent ru romni.
c) Cnd se va constata c n serviciul rii Ku
de origin sau al oricrei alte ri ar fi svrit acte
de spionaj i ar fi aj ut at
ac i uni potrivnice drep-
t uri l or i intereselor na-
ionale ale Statului i
poporul ui romn.
Retragerea de natura-
lizare se face prin decret
regal , dat pe baza jurna-
l ul ui consiliului de mi-
ni t ri .
Cetenia se pierde n
cazurile art at e n art. 36
di n aceeai lege.
/ / / . Obligaiunii?.
i d r cp Iiir ii e na-
fio na li Io r. Orice cet-
ean dat or eze Statului:
a) supunere perpetu; b)
credin; c) unele servicii
personale ca serviciul mi-
litar, obligaiunea de a fi
jurat, d) obligaiunea de
a contribui la ntreinerea
serviciilor necesare colecti-
vitii prin plata impozi-
telor.
Legi diverse prevd
sanc i uni pent ru acei cari
nu ar respecta aceste obli-
gaiuni. Astfel, art. 184
i urm. din codul penal
pedepsesc pe cei cari ar
viola obligaiunea de cre-
di n a ; sanciuni diferite
sunt prevzute n diverse legi pentru acei cari nu se
supun injonciunilor fcute de organele Statului;
codul de justiie militar pedepsete nerespectarea
obligaiunii de serviciu militar; codul de procedur
penal prevede pedepse pentru acei cari nu respect
obligaiunea de a presta servicii ca j urat ; legile fis-
cale au o serie de sanciuni speciale.
I n exercitarea dreptului de a comanda, ce aparine
St at ul ui i la care corespunde obligaiunea de a se
supune la toate legile, regulamentele i ordonanele,
st t oat put erea Statului.
Drept ul la supunere, Statul l are i fa de strinii
cari locuesc pe teritoriul su.
Ceteanul are: a) plenitudinea drepturilor politice,
adic drept ul de a participa la conducerea Statului.
Femei a romnc nu are exerciiul drepturilor poli-
tice. Articolul 6 alin. 2 din Constituia dela 1923
GENERALUL PAVJI, KISSEI.EFF,
Pieedintele Obtetilgi Aduuri ale Moldovei i Vnlachiei
declar c drepturile politice se pot extinde femeilor
printr' o lege vot at cu o majoritate calificat de
dou treimi.
Numai majorii au exerciiul drepturilor politice.
Majoritatea este stabilit, n mod general, pent r u
ntreaga ar, la 21 ani, prin legea din 11 Aprilie 1924;
ns legea poate s stabileasc pentru anumite cazuri
vrste deosebite. De exemplu, alegtorii i eligibilii
pentru Senat trebue s aib 40 ani (art. 68 i 75 din
Constituia dela 1923).
Drepturile politice sunt :
dreptul de a fi alegtor i
eligibil la Camer i Senat,
la consiliile judeene i
comunale, dreptul de a fi
jurat, de a ocupa func-
iuni publice, adic drep-
turile pe care Romanii
le desemnau cu numele
de jus s-uffragii et jus
honontm. Ele aparin nu-
mai cetenilor;
b) plenitudinea dreptu-
rilor publice adic a drep-
turilor pe care declara-
iunea de drepturi din 29
August 1789, din timpul
revoluiei franceze, le nu-
mea drepturile omului i
ceteanului.
Aceste drepturi publice
se mpart n dou cate-
gorii:
a) drepturile primare ;
libertatea individual, li-
bertatea de circulaiunej
inviolabilitatea domicili-
ului., libertatea muncei,
dreptul de proprietate,
libertatea de contiina,
libertatea cultului, liber-
tatea de opinie, secretul
corespondenei (art. 27).
b) drepturile secundare
sau libertile complimen-
tare care sunt de dou categorii: a) libertile de
propagand a ideilor: libertatea presei i libertatea
nvmntului; b) libertile colective, care cuprind
libertatea de asociaiune i libertatea de ntrunire.
Aceste drepturi sau liberti put nd ii violate
fie de legiuitor, fie de executiv, fie de un individ,
Constituiunea d puterii judiciare posibilitatea de a
reprima orice violaiune posibila, fie prin atacarea n
neconstituionalitate, dac este vorba de o violaiune
fcut de legiuitor, fie pe calea contenciosului admi-
nistrativ dac e vorba de o violaiune fcuta de
administraiune, fie prin aciuni naintea tribuna-
lelor ordinare, daca violaiunea normelor constitu-
ionale a fost fcut de im individ.
Constituiunea co ndarnn regimul preventiv i stipu-
leaz c, pentru a exercita aceste liberti, nu e nevoie
de o autorizaiune prealabil. Astfel, n materie de
i8o
ENCICLOPEDIA ROMNI EI
pres, cauiunea, avertismentul, cenzura, suspendarea
i confiscarea unui ziar sunt interzise de constitu-
i une. Constituiunea admite numai regimul represiv.
Constituiunea proclam competena juriului n
delictele -politice i de pres.. Aceasta constitue o
important aprare a libertii individuale.
Cu ocaziunea revizuirii constituionale din 8 Iunie
1884, alineatul I I din art. 24, n cuprinderea
urmtoare: Delictele de pres suni judecate de juriu ,
a devenit alineatul penultim, adugndu-se urm-
toarele: afar de acele care s'ar comite n contra
persoanei Regelui i a familiei regale sau contra suve-
ranilor Statelor strine. Aceste delicte se vor judeca
de tribunalele ordinare dup dreptul comun.
Cu ocaziunea revizuirii constituionale din 1923,
s'a meninut excepiunea introdusa n 18S4, adu-
gndu-se ns alte dou escepiuni i anume:
1) ndemnurile directe la omor i rebeliune, n ca-
zurile cnd nu au fost urmate de execuiune; 2) ca-
lomniile, injuriile, difamaiunile aduse particularilor
sau funcionarilor publici cari ar fi atini n vieaa
lor particular sau n cinstea lor personal.
I n materie de pres, arestul preventiv este interzis.
Din textul i spiritul Constituiunii rezult c legiui-
torul constituant a garantat numai libertatea cet-
eanului de a-i manifesta opiniunile, cugetrile i
sentimentele sale n orice materie; el nu a acordat
asemenea garanie delictelor ordinare, ori de cte ori
presa a servit ca instrument pentru comiterea unor
asemenea delicte. Sunt delicte de presa numai acele
infraciuni care sunt produsul unei cugetri sau al
unui sentiment i ale cror elemente constitutive
sunt toate realizate prin pres ca instrument de exe-
cutare. Delictul de pres nu este o infraciune sui-
generis. ci este o infraciune de drept comun, ns
caracterizat pri nt r' unabuz al dreptului n exprimarea
cugetrii sau sentimentului, i svrit pe calea
presei *).
c) plenitudinea drepturilor civile, n care se cuprind
drepturile de familie, adic dreptul de a se cstori,
de a legitima, de a adopta, de a exercita puterea pa-
tern, precum i drepturile patrimoniale.
Proprietatea individual de orice nat ur i toate
creanele asupra Statului sunt proclamate, ca i n
declaraiunea drepturilor omului i ceteanului' din
17S9, de ctre Constituiunea din 1866,"drept sacre
i inviolabile {art. 19). Constituiunea din 1923 (art.
17) schimb aceast formul proclamnd c: Pro-
prietatea de orice natur, precum i creanele asupra
Statului suni garantate, ceea ce nseamn o schimbare
de concepiune. Individualismul a suferit o atenuare
graie curentelor sociale care proclam proprietatea
funciune social.
Constituantul admite exproprierea pentru cam
de Militau public, legahnente constatat i dup o
dreapt i prealabil despgubire.
Prin cauz de utilitate public, sub imperiul Con-
stituiunii din 1866 art. 19),. se nelegeau numai cile
de comunicaiune, salubritatea public, precum i
lucrrile de aprare na i onal . Const i t uant ul di n
1923 (art. 17) a mri t sfera noiunii de ut i l i t at e pu-
blic n aceast mat eri e adugnd: interesele cul t ur al e,
precum i cele impuse de interesele generale di r ect e
ale St at ul ui i adminiatraunilor publ i ce i d nd
posibilitate legiuitorului ordi nar ca, pri n legi vot at e
cu majoritate de dou t rei mi , s admi t noiii cazur i
de utilitate public (art. 17).
Strinii se bucur de t oat e drepturile civile, afar de
acela de a dobndi imobile rurale, care pot r i vi t ar t .
18 din Constituiune, nu pot fi st pni t e dect clt>
ceteni.
PRI NCI PI I LE FUNDAMENTALE AJ, E
CONSTI TUI UNI I
I. Principiul suveranitii naio-
nale. Art. 31 din Const i t u i unea din 1866, reprodus
n art. 33 din Constituiunea dela 1923, spune:
toate puterile St at ul ui eman dela Na i une.
Calitatea esenial a suverani t i i est e de a fi
suprem. I n general, nu se admi t e c i m St at are
suveranitate, daca exist o alta put ere care sa-i poat
comanda.
Astfel, n Regulamentele Organice (18311832) care
organizeaz principatele Munteniei i Moldovei mi se
vorbete de suveranitate, pent ruc ambel e pri nci pat e
erau supuse Turciei ca put ere suzerana i Rusiei ca
putere protectoare.
Nu aflm deasemenea men i une despre suverani -
t at e nici n conveniunea dela Pari s 1K5H, pent r uc,
potrivit art. 2 alin. 2 din Conveniune, Pri nci pat el e se
administrau n limitele st i pul at e pri n nelegerea
dintre puterile garant e
1
) i Curtea suzeran
a
) .
In urma cltoriei fcut de Domni t or ul Cuza la
Constantinopol n 1864, Consiliul ambasadorilor pu-
terilor garante a admis aut onomi a l unt ri c complet
a Principatelor. Pe baza acestei aut onomi i s'a rj ut ut
face Constituia i vorbi de suverani t at e na i onal ,
I I . Principiul guvernmntului re-
prezentativ e ar t at n art. 31 care, dup ce pro-
clam principiul c t oat e puterile St at ul ui eman dela
Naiune, adaog c ea nu le poat e exercita dect pri n
delegaiune i dup principiile i regulile aezate u
Constituiune.
III. Principiul separ ci iu n i i p u t er i-
lor, Constituiunea admi t e trei or gane: legislativ,
executiv i judectoresc, ai cror t i t ul ari sunt i nde-
pendeni unii de alii.
O R G A N E L E S T A T U L U I
I. PUTEREA LEGISLATIVA
Puterea-legislativ, se- exer ci t colectiv de ct r e
Rege i reprezent a i unea naional, compus di n
Adunarea Deput a i l or i Senat .
') Casaia II, decizia 3.559 din 1926 n t Jnrispr Gen
1927, P- 509; Cas. Sec. Unite, decizia 18 din 7 Iunie I Q;
t Pana, Spt. 1934, p. 769,
1934
l
) Adic Puterile care part i ci paser l a t r at at ul dela Par i a
(1856), prm care se t ermi nase rsboiul Crimeei. Aceste put er i
erau Austria, Fr an a, Marea Bi i t aui e, Prusia, Tur da , Rus i a
i Sardinia. Articolul 2 din Conveniunea dela Pari s decl ar a
ca Principatele se vor "bucura sub garan i a col ect i v a
puterilor contractante de privilegiile i i mun t a i l e ce pos ed.
- Turcia.
CONSTITUIA ROMNII
181
r
Orice lege cere acordul de voine a acestor trei ramuri
ale Puterei legislative. Manifestarea de voin a Adu-
nrii Deputailor i a Senatului se face prin votare;
manifestarea de voin a Regelui se face prin sanc-
ionarea legei, care era ca i astzi, actul de adeziune
al Capului Statului la opera legislativ. Sanciona-
rea are deci carac-
terul de act legis-
lativ. Opera legisla-
tiv votat de Ca-
mer i de Senat
fr .sancionare, nu
are dect valoarea
unui proiect. Legea
odat sancionat,
trebue promulgat.
Promulgarea, e s t e
tot un act regal, dar
de ordin adminis-
trativ. Este ordinul
ctre agenii pute-
rei executive de a
aduce la ndeplinire
legea. Sancionarea
i promulgarea se
l'acc prin aeela act.
Tot atunci regele
ordona i puhlicarea
legei n Monitorul
Oficial. Publicarea
legei n Monitor face
li gea opozabil pen-
tru toat lumea.
Conform art. 37
din Constituia de
la 1923, promulga-
rea legei se face
prin ngrijirea mi-
nistrului de Justi-
ie. Iniiativa legi-
lor aparine fiec-
reia din cele trei
ramuri ale Puterii
legislative.
Membrii repre-
zentantatiunii na-
ionale reprezint
Naiunea n tota-
litatea ei, iar mi
numai localitatea care i-a ales.
Constituiunea prin art. 57 i urm. stabilea com-
punerea corpului electoral att pentru Adunarea De-
putailor ct i pentru Senat prin sistemul censitar.
Censul, este cotitatea clc impozit ce un cetean
trebuia s plteasc pentru ca s fie elector sau
eligibil.
In afar de sistemul censitar, care admite averea
drept criteriu de selecionare al cetenilor pentru
vieaa politic, Constituiunea clin 1866 admite i un
sistem capacitar, dispensnd de cens pe acei cari au
un anumit grad de instruciune.
Sistemul censitar a dinuit la noi pn la modifi-
NAPOr,EON III
(Colecia Acad. Romane)
carea constituional din 29 Iunie 1917 cnd modificn-
du-se art. 57 i 67, s'a admis sufragiul universal
adic s'a recunoscut tuturor cetenilor dreptul de
vot, indiferent dac au sau nu avere.
Constituiunea din 1866 prin art. 96, devenit art.
90 prin modifica-
rea din 1923, sta-
bilete principiul
funcionrii inter-
mitente a Parla-
mentulrri.
Art. 90 stabilete
c Regele poate di~
solv sau -proroga
adunrile,
Prorogarea este
amnarea Parla-
mentului, care nu
poate ns depi o
lun nici nu poate
fi nnoit n aceeai
sesiune fr con-
simmntul Adu-
nrilor.
Regele poate di-
solv ambele Adu-
nri sau numai una.
Ins, pe baza prin-
cipiului concomiten-
tei, adunarea nedi-
solvat nu poate
funciona, pn ce
nu s'a constituit
cealalt adunare.
Actul de disol-
vare trebue s con-
in convocarea ale-
gtorilor pn n 2
luni i a Adunrilor
pn n 3 luni.
Rolul Adwirii de-
putailor i Sena-
tului n operalegis-
lativ
Dreptul de a par-
ticipa la opera le-
gislativ a celor
dou adunri nu este egal. Astfel, Camera Deputa-
ilor se bucur de o nvestitura constituional ex-
clusiv de a vota legea bugetar sau legea anual de
finane (art. 113 Constituiunea din 1866, art. 114
Constituiunea din 1923). Aceasta este o caracteris-
tic a dreptului public romn: nu o aflm n rile
din occidentul Europei, nici n Belgia, nici n An-
glia i nici n Frana.
Aceast dispoziiune a fost nscris pentru prima
dat n articolul 6* din Statutul lui Cuza dela 1864.
Pn la Statut noi am avut numai parlamente
unicamerale. Astfel, dup Regulamentele Organice,
fiecare principat avea o singur adunare obteasc
f -
l 8 2
ENCICLOPEDIA ROMNI EI
ordinar, i dup Convenunea dela Paris din
1858, prin care att n Moldova ct i n Muntenia se
crea cte o adunare electiv. Negreit c aceste
adunri erau nvestite cu atribuiunea de a vota
bugetul. Cnd ns Cuzaacreat, prin Statut, Corpul
ponderator sau Senatul, nu a acordat i acestei noui
instituiuni dreptul de a examina i vota bugetul.
Constituantul din 1866 admind i el sistemul bi-
cameral, a meninut dispoziiimea din Statut, ar-
tnd n desbaterile Constituantei c discuiunile
bugetului dureaz prea mult chiar naintea unei
singure camere.
Pentru celelalte legi, guvernul poate s adreseze
proiectele de legi, n mod egal, oricrei Adunri,
afar de acelea relative la veniturile i cheltuelile
Statului sau la contingentul armatei, care trebuesc
votate mai nti de Adunarea Deputailor (art. 33
alin. 2 din Constituia dela 1866, art. 35 al. 2 din
Constituia 1923).
Adunrile au dreptul de a controla validitatea
alegerilor propriilor lor membri. Constituiunea (art.
4(1 in 1866 i 44 n 1923), d fiecrei adunri le-
gislative dreptul de a verifica titlurile membrilor
si, avnd i cderea de a judeca contestaiunele ce
s'ar ridica n aceasta privin.
Pentru a apra puterea legislativ de injonciunile
executivului, constituantul a stabilit o serie de dispo-
ziiuni, din care unele destinate s garanteze adunrile
nsi, iar altele, individual, pe membrii lor. Despre
prima din aceste garanii se ocupa art. 55 i 56 din
Constituiunea din 1866, devenite art. 59 i 60 prin
modificarea din 1923, iar despre cealalt'se ocup
art. 51 si 52 din Constituiunea din 1866, devenite
54 i 55 n 1923.
Prin art. 59 i 60 se proclam inviolabilitatea loca-
lurilor Adunrilor, artndu-se c nici o putere armata
nu are dreptul de a intra n localul unei Adunri,
fr aprobarea preedintelui ei. Fiecare adunare are
drept exclusiv de a exercita propria sa politie prin
preedintele ei. Art. 54 i 55 proclam inviolabilitatea *)
i iresponsabilitatea membrilor Parlamentului,
PUTEREA EXECUTIV
I. Regele
;
Puterea executiv este ncredinat Regelui, asistat
| de minitri. Regele se bucur de cele dou privilegii
fanonarbice: a) principiul irevocabilitii ; b) principiul
invioiabUUii.
'' 'mnitorul, astzi Regele, este irevocabil n sensul
* E poate fi revocat, puterile lui sunt pe vieaa i
i ' ereditare ne spune art. 82 din Constituia dela
V.' art. yy din Constituiunea dela 1923
lfc.mnitorul, astzi Regele, este inviolabil n sensul
* 11 este rspunztor nici chiar pentru actele sale
SWunale, pe ct vreme un preedinte de republic
, J i-ste numai iresponsabil, rspunde pentru actele
srscnale.
^l avi ol aWl i t at ea membrilor parlamentului se mal n-
' [ Adunarea Naional francez, la
2
<5 l u-
Prin faptul c Regele este inviolabil, actele lui uu
au nici o putere daca nu sunt contraseniuate de uti
ministru care, prin aceasta, devine rspunztor,
Potrivit Constituiunii din 1866, Domnitorul are
atribuiuni artate n art. 93 i urm. reproduse n-
tocmai de art. 88 i urm. din Constituia dela
1923. Bnumeraiunea fcuta de art. 93 este limi-
tativ, ne spune art. 96 din Constituia dela 1866,
devenit art. 9r n Constituia dela 1923, cci coteriile
politice, care detronaser pe Cuza, voiau s-i rezerve
lor plenitudinea puterilor, creznd c vor domnia
vieaa politic prin Parlament.
Vieaa politic a urmat ns cursul, ei tradiional.
Constituiunea burghez, transplantata din Belgia, nu.
se putea adapta situaiunilor dela noi, unde lipsea o
clas burghez puternic i romneasca, care sa ser-
veasc drept pivot noue aezri. Deaceea nici ittsti*
tuiunile politice create prin aceast Coustituune
nu au avut o consisten prea mare. i tot Domnul
a rmas izvorul puterii.
Domnul, i mai apoi Regele, a avut de fapt atribu-
iuni mult mai mari dect arat Constituia. Astfel el
reprezint ara n afar i nuntru; n numele lui
se ncheie tratate politice i conveniuni diploma-
tice; el numete i revoac pe minitri; are ini-
iativa n materie legislativ, sancioneaz i pro-
mulg legile, convoac, prorog i* disolv parla-
mentul, convoac Corpul electoral, are puterea de
a_ face regulamente, poate da n judecat pe ..nn-
nitri, numete n funciunile publice, arc dreptul de
amnistie n materie politic, i de graiere; n nu-
mele lui se execut hotrrile judectoreti.
I,a fiecare nceput de sesiune parlamentar, Re-
gele adreseaz adunrilor itn mesagiu, contrasemnat
. de toi minitrii i care conine o expunere a situu-
iunii i un program de activitate legislativ,
Toate aceste puteri aparin monarhului.
Regele, fiind deasupra partidelor politice, nu are
alt ^interes de ct de a asigura ordinea i pacea n
ar;^ el planeaz deasupra pasiunilor omeneti;
el i creeaz o sfer de pace, de mrire, de im-
parialitate, graie creia el intervine pentru a race
sa nceteze conflictele politice, fie revocnd pe mi-
nitri, sau provocnd demisiunea cabinetului, fie
refuznd s sancioneze o lege, fie prorognd su
disolvand parlamentul, fie acordnd atrmestie pentru.
a face sa nceteze prigonirile politice sau pentru a
restabili pacea social, fie acordnd gratie atunci
cnd 1 se pare ntr' un anumit caz, c pedeapsa d a #
de judectori a fost excesiv.
Regele, n asemenea condiiuni, este un orgn
Y
care
reprezint principiul colaboratiunei puterilor ntru
cat se mprtete din atributiunile celor trei pu-
teri _ i execut un control asupra lor, el joac rolul
uneiputen moderatoare, care tempereaz excesele ce-
lorlalte pateri.
Constituiunea proclam c transmisiunea puterei
supreme adic a puterilor regale, se face prin ereditate.
Art. s
a
. dm Constituiunea' din 1866 proclam
pnncipml monarhiei ereditare n persoana Principelui
Larol de Hohenzollem-Sigmaringcn si a motenitori-
CONSTITUIA ROMNIEI
l 8
3
Pent ru prima dat s'a introdus atunci la noi
principiul ereditii n desemnarea Monarhului.
I-a noi, monarhia, era electiv, preferndu-se cei
cari aveau legturi de rudenie cu un Domn, bun-
oar fratele sau copilul lui, fie chiar natural. Ceea
ce a fcut pe unii istorici s susin existena unui
sistem electivo-ereditar.
Evi dent c Domnii se puteau alege i dintre rudele
fotilor Domni, dar aceasta nsemna ca erau dintr'o
familie important, c probabil aveau mijloace, c
poate aveau caliti i prin urmare puteau figura ntre
pretendeni, dar nu exista un drept exclusiv pentru
dnii ' ),
Principiul ereditii aa cum e formulat n art. 82
<liu Constituiunea din 1866, sau 77 din Constituiunea
dela 1923, prevede c numai brbaii i descendenii
acestora pot moteni tronul, prin ordinul de primo-
genittir i cu excluderea perpetu a femeilor i co-
hortorilor lor.
Succesiunea la Tron este asigurat n linie directa,
descendent i legitim.
I n lipsa de descendeni, Constituiunea chiam la
tron pe fraii Monarhului i descendenii lor de sex
brbtesc, n ordinea de primogenitur.
Dac Monarbul nu are descendeni, nici frai, el
poat e s indice, cu asentimentul reprezentaiunii na-
ionale, un succesor ales dintr'o familie suveran din
Huropa.
Dac Monarhul moare fr succesor, Tronul este
vacant . In acest caz, cele dou Adunri se ntrunesc
de urgena, ntr'a singur Adunare, fr convocare,
pent r u a alege ca Rege pe un principe dintr'o dinastie
din luropa.
Constituiunea nu admite numai vechiul adagiu
le Roi est mori, vive le Roi, sau le Roi ne meurt jamais.
Succesorul Tronului are vocaiunea constituional,
dar aceasta nu e suficient. El trebue s fac o mani-
festare de voin, i exprim o acceptare solemna de-
punnd naintea Adunrilor ntrunite ntr'o singur
Adunare, jurmntul prescris de art. 87 din Consti-
t u i a din 1866 (art. 82 din Constituia din 1923).
Pr i n faptul c Succesorul depune jurmntul i prin
faptul c reprezentana naional l accept, s'a sta-
bilit un acord de voine, care ratific delegaiunea
dat de Constituanta din 1866 Domnitorului Carol
.i urmailor si.
Numai u urma acestei manifestri de voine, succe-
sorul Tronului este nvestit cu puterile supreme.
Suveranul nu poate presta jurmnt dect la ma-
j orat , care e fixat la 18 ani.
I I . Organele chemate s exercite puterile regale
n lipsa Regelui.
Put erea regal fiind de o importan conside-
rabil, Constituiunea nu admite nici o soluiune
ele continuitate n exerciiul ei.
*) Astfel, di nt r ' uu hrisov dela Vlcid epe (Arhiva Ist., I,
p, 7, oe. 3):
Du p moart ea Domniei melc ori pe cine ar alege de a i
<i Do i mi rii Romneti fie din rodul de inim al Domniei
me l e , fie din neamul Domniei mele, fie chiar, din pcatele
4 noa s t r e , di n alt neam ,
In acest scop, ea creeaz mai multe organe chemate
s exercite puterile supreme, pentru cazul c Regele
ar muri sau s'ar gsi n imposibilitate s le exercite.
Astfel se creeaz dou organe (prin art. 84 permit.
alin. 88 i 89 din Const. din 1866, devenite 79, 83 i
84 n 1923) fiecare fhnd chemate sa exercite puterile
regale cu caracter permanent pentru anumite situa-
iuni: locotenenta regal pentru cazul de vacan a
Tronului i pn la alegerea unui nou Rege i regena,
pentru cazurile c succesorul Tronului ar fi minor sau
c Regele s'ar afla n imposibilitate de a domni (din
cauza unei boli mintale) precum i un alt organ care
s exercite aceste puteri ori de cte ori Regele, suc-
cesorul la Tron sau membrii locotenentei sau ai re-
genei ar fi mpiedecai s exercite aceste puteri. Acest
organ este Consiliul de Minitri.
Astfel, dac Regele moare i las un succesor
major, Consiliul de Minitri exercit puterile regale
imediat dup moartea Regelui, dar le exercit n
numele poporului romn, titularul suveranitii, i
aceasta pn ce succesorul major va depune jur-
mntul conform art. 82, cnd va fi nvestit cu puterile
regale. Deasemenea, n cazul c motenitorul ar fi
minor, Consiliul de Minitri exercit puterile regale
pn ce membrii regenei ar depune jurmntul con-
form art. 82. In caz de vacan a Tronului, Consiliul de
Minitri exercit puterile pn la intrarea n funciune
a locotenentei regale, care are loc dup prestarea
jurmntului.
Deasemenea, dac Regele face o cltorie afar din
ar, puterile regale sunt exercitate de Consiliul de
Minitri.
Toate aceste organe, care exercit puterile regale
n lipsa Regelui, sunt pluripersonale. Locotenenta re-
gal i regena sunt compuse fiecare din cte trei
membri,
III. Minitrii
Minitrii sunt colaboratorii necesari ai Regelui, ai
regenei sau locotenentei regale, cci am artat c
actul regal e inexistent, daca nu e contrasemnat de
un ministru. Minitrii formeaz un colegiu numit
Consiliul de Minitrii, sub preidenia persoanei care
a fost desemnat de Monarh cu formarea cabinetului
i care poart titlul de preedinte al Consiliului de
Minitri sau Prim Ministru.
In sistemul admis deconstituiune exist deci o cola-
boraiime necesara ntre Monarh i minitri. Minitrii,
reprezentnd o concepiune politic i.avnd rspun-
derea politic, trebue s aib iniiativa actelor lor, cu
condiiunea ca sa obin adeziunea Monarhului.
Dar i actul semnat numai de Rege i necontrasem-
nat de un ministru nu are nici o trie, e socotit
inexistent.
Cabinetul ministerial sau Consiliul de Minitri trebue
s fie omogen, adic ntre membrii lui trebue sa existe
o unitate de vedere.
Int r' un document moldovenesc al lui tefan. Vod din
26 Decemvrie 1517, vedem: Iar dup vieaa noastr cine
va fi Domn din copiii notri, sau din neamul nostru sau
dpe oricare Dumnezeu va alege a fi Domnul pmntului
<i uostru moldovenesc .
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
In Romnia, ca i n Belgia, nu se poat e cont est a,
ca n Fr an a
1
) , exi st en a puterii j udect oret i c a
putere distinct, i ndependent , de put er ea execut i v.
cci, pe cnd n Fr a n a legile const i t u i onal e di n
1875 nu vorbesc nimic de put er ea j udect oreasc,
la noi, ca i n Belgia, t ext el e const i t u i onal e i dan
categoric aceast cal i t at e.
Put erea j udect oreasc are dup Const i t u i e o i m-
port an considerabil. I' ot ri vi t Const i t u i uni i di n
1866, nici o jurisdiciune nu se poat e cr em dect n
vi rt ut ea unei legi, deasemeuea, nici comisiuni i
tribunale ext raordi nare.
Legea din i r Iulie 1866 pent r u mpr i r ea at r i bu-
itmilor Consiliului de St at , desfiinat pri n Consl i t u-
tiune, a dat n cderea i nst an el or j udect oret i aface-
rile de contencios admi ni st rat i v care erau de compe-
t en a desfiinatului Consiliu; i nst an el e judectoreti
ns* nu i-au' arogat dr ept ul de a anul a actele admi-
nistrative de aut ori t at e, aa cum avea cderea Con-
siliul de St at ; ele cut au numai s const rng pri n
daune cominatorii aut or i t at ea admi ni st rat i v, s r e-
trag actul ilegal care vt mase drept uri l e recla-
mantului.
Sub imperiul Const i t u i uni i clin 1866, s' a f cut
legea din 1 Iulie 1905 pent r u organizarea Curii de-
Casaie, prin care s' a da t n at r i bu i unea Curii de
Casaie secia I l I - a, s anuleze actele admi ni st r at i ve
de aut ori t at e, anume enumer at e n lege, care ar fi
vt mat un drept al recl amant ul ui .
Aceast lege a fost abrogat pri n legea din Mar t i e
1910, care revine la st area de lucruri ant eri oar legii
Ins, pri nt r' o nou modificare a legii Curii de Ca-
saie, din 1905.
fcut prin legea din 17 Febr uar i e 1912, se atribue de
ast dat a n mod l arg, Curii de Casaie (secia I l I - a },
dreptul de a cenzura, la cererea unui recurent, actele
administrative de aut or i t at e procl amnd, dac era.
cazul, ilegalitatea lor i i nvi t nd aut or i t at ea admi -
nistrativ de a i nt r a n l egal i t at e.
Legea aceasta din 1912, ca i legea din 1905, socot ea
tcerea admiuistratiunii f a de o cerere a unui
particular bazat pe un dr ept , ca o. cul p a admi -
nistraiunii, i dedea celui vt mat dr ept ul de a.
se. adresa nal t ei Curi, cer nd o deriziune pozitiv-
care obliga admi ni st ra i ui i ea de a face act ul n
anumit sens,
Legea din 1912 admi t ea, ca mijloc de const rngere
n contra administraiunii recal ci t rant e, condamnarea,
la daune cominatorii de cel pu i n 200 lei pe fiecare
zi de ntrziere. Aceste daune er au definitive i nu
se mai put eau reduce. -Admi ni st ra i ui i ea care t"' f
pl t i t asemenea daune avea recurs n cont ra capului.
administraiunii, vi novat de neexecut area deeiziunii
Curii.
Preedintele Consiliului de minitri, stabilete m-
preun cu colegii si programul ministeriat, coordo-
neaz activitatea Ministerelor, vorbete naintea Parla-
mentului n numele ntregului guvern.
Consiliul de Minitri are dou feluri de at ri bu i um:
a) delibereaz asupra celor mai multe chestiuni
fr s dea deriziuni, care s produc efecte juridice,
ci numai autoriz pe minitri s execute acele
rezoluiuni, fie fcnd un proiect de lege, un re-
gulament. propunnd Monarhului un decret, fie
autoriznd s dea o deciziune, un ministru, et c. ;
b) are unele atribuiuni de deciziune, date prin
diverse legi. Astfel, legea asupra strinilor din 1
Aprilie 1SS1, stabilete cdeciziunea de expulzare se
d de Consiliul de Minitri; codul civil prin art.
Si l i 817, d Consiliului de Minitri atribuiunea
de a autoriza stabilimentele publice L de utilitate
public s accepte donaiimile sau legatele ce li s' ar
fi fcut; naturalizarea se acord t ot de Consiliul de
Minitri (art. 7 Constituiunea din 1923). etc.
Membrii familiei regale nu pot fi minitri (art. 98
Cimstiuimnea din 1866, art. 95 Constituiunea din
19^) .
Rspunderea ministerial poate fi politica, civil i
penal. Principiul responsabilitii ministeriale apare
ca un corectiv al abuzurilor posibile. Conven-
iunea din Paris, din 1S58, prin art. 15, admitea
principiul contrasemnrii actelor domneti de ctre
minitrii competeni, precum i rspunderea lor. Con-
stituiunea din 1S66 prin art. 101, stabilea c nal t a
Curte de Casaie n Seciuni "Unite este i Curte de
Justiie chemat s judece pe minitri.
Rihpundtrea politica a minitrilor se manifest prin
retragerea ncrederei din partea majoritei uneia
din Adunri. In urma miei interpelri sau a unei
discuiuni, se voteaz o moiune de nencredere sau
se respinge o propunere fcut de guvern sau de un
ministru.
Rspunderea ntregului guvern poate s fie anga-
jat de primul ministru.
Rspunderea civil poate s fie exercitat de Stat,
care fiind obligat s plteasc o despgubire, la
cererea particularului prejudiiat prin actul ministe-
rial, caut sa se recupereze dela rninistrul vinovat
conform art. 99, Constituia din 1923. Pent ru aceasta,
Statul are nevoie s' fie autorizat de una din Adu-
nri, dup cum arat n art. 4 din legea responsa-
biitei rriinisteriale, din 2 Mai 1879.
Responsabilitatea penal este reglementat de legea
responsabilitii ministeriale, care stabilete infrac-
i iunile i determin pedepsele, Constituia' din 1923,
1
art . 98, modific dispoziiunile legei din 1879,
turnd compunerea politic a organului de n-
chi ne i stabilind o comisiune de instruciune
pus din 5 consilieri ai naltei Curi, trai l a"
- ' i, n seciuni unite.
PUTEREA JUDECTOREASC
1 ipitolul I I I din titlul I I I al Constituiunii din
1*'*, trateaz despre puterea judectoreasc. Acest
oi Toi a devenit al IV-Iea n Constituia din 1923.
a
) In Frana sunt autori cari susin c puterea Judec-
toreasc face parte din puterea executiv, ns nu este-
locul aci ca s artm lipsa de fundament a acestor preri.
Vezi n aceast privin H. Barthelemy, Trit de droit
adm. XIII e ed.; Ducroq, Droit adm., Anibal Teado-
rescu Tratat de drept adm. I. Aceast teorie e viu
combtut de constituionaliti. Vezi Paul Negulesca, Tr a-
tat de drept adm., ediia I I I , i o
2 5 i p a g
,
3 ? ?
Nr, 491
Cura de drept constituional, 1927, p. 115 336.
CONSTITUIA ROMNIEI
l 85
Instanele judectoreti au admis fr text, ca o
crca-iune jurisprudenial c, chiar comandamentele
legislativului, adic legile, sunt supuse controlului pu-
terii judectoreti, care-are cderea de a le cenzura
din -punctul de vedere al mioarei lor constituionale
i nu numai din punctul de vedere intrinsec, formal,
adic dac legea nu a fost votat de ambele Adunri,
daca nu a fost sancionat, dar chiar i din punctul de
vedere intern, al conformrii textului legislativ cu
norma, constituional.
Acest drept a fost recunoscut tuturor instanelor
judectoreti.
Cei un omagiu adus imparialitii judectorilor,
legislatorii au fost de acord s le ncredineze pree-
di n i a operaiunilor electorale.
Constituiunea din 1S66, prin art, 101, proclam
c nal t a Curte de Casaie n Seciuni Unite este i
Curte de Justiie chemata s judece pe minitrii trimii
n judecat de Capul Statului sau de una din Adunri,
pent r u actele fcute n exerciiul funciunii lor. Acest
articol adaug c se va face o lege prin care s se
determine .cazurile de responsabilitate i pedepsele
aplicabile, iar prin art. 102 se arat c, pn la facerea
acestei legi, Curtea de Casaie i Justiie are puterea
de a caracteriza delictul i a pronuna pedepse. Cu
alte cuvinte se d naltei Curi atribuiuni legislative.
Legea asupra responsabilitii ministeriale, de care
vorbesc articolele 101 i 102, s'a fcut de abia la
2 Mai 1879.
Art. 104 alin. 3 spune c pentru ntregul Stat
romn este o singur Curte de Casaie
1
) aceasta
spre a asigura unitatea de jurispruden.
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ALB
STATULUI
Constituiunea termin cu expunerea^jprincipiilor
generale de organizare a Statului.
Despre- instituiumle judeene i comunale
Capitolul V din titlul III, despre Puterile Sta-
tului, trateaz despre instituinnile judeene i co-
munale (art. 108). Dar e tiut c nici comuna i nici
judeul nu sunt puteri ale Statului. Art. 41 de sub
titlul III, ne vorbete despre instituiumle judeene
i comunale, ca avnd dreptul de a reglementa inte-
escle judeene i comunale. Legiuitorul nu poate s
le ia dreptul de reglementare i de impunere pe care
l au dela Constituie (art. 108, n o i I I I ) , ns
le poate limita aceste puteri.
J
) Curtea de Casaie a fost organizat prin legea din
24 Ianuarie 1861.
PROCLAMAREA UNIRII PRINCIPATELOR, i\ IANUARIE 1839
(Dup tabloul de Tk. Aman, Colecia Acad. Romne)
i86
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Constituantul nostru a urmrit, de aproape textul
belgian (art. 31) care se afl aezat n titlul III, Des
powoirs. Acest articol admitea teoria puterilor mu-
nicipale i provinciale formulate de Henrion de
Pansey, celebrul prim preedinte al Curii de Casaie
franceze n lucrarea sa Du pouvoir municipal et des
tiens commitmux (1822), care recunotea comunelor
adevrate puteri, mai ales de poliie. _
Institutiunile judeene i comunale exercit deci
atributiuni de putere public pentru soluionarea i
satisfacerea intereselor locale, prin investiiune cofr
stituiona, ns n limitele stabilite de legiuitor i
fiind subordonate Statului.
Constituantul, n art. 108, arata c mstituiumle
judeene i comunale sunt organizate prin legi, care
vor avea la baz principiul de descentralizare admi-
nistrativ, c interesele locale sunt soluionate de
organele locale, Consiliile judeene i comunale, alese
de Corpul electoral din localitate prin vot universal,
egal, direct, secret, obligatoriu i cu reprezentarea
minoritii dup formulele statornicite prin lege. Con-
stituia adaug c pe lng membrii alei, vor figura
n aceste Consilii i membri de drept i membri
cooptai, iar printre acetia din urm pot figura i
femei majore.
In momentul elaborrii Constituiei, femeile nu
aveau electoratul nici la jude, nici la comun. Legea
administraiunilor locale din 1929 a admis ntia oar
pentru femei dreptul de a fi alegtoare i eligibile,
n anumite conditiuni.
Astzi, organizarea i funcionarea administraiu-
nilor judeene i comunale sunt reglementate prin
legea administrativ din 27 Martie 1936 i prin
regulamentul de aplicare al acestei legi din iS
Februarie 1937.
Despre finane
Titlul IV (art. 109118) din Constituie se ocup
de organele constituite pentru a da satisfacune inte-
reselor de ordin financiar ale Statului. Constituia
declar:
1. C numai puterea legiuitoare are competena
s stabileasc i s ncuviineze perceperea impozitelor.
2. C impozitele nu se pot creea dect n folosul
Statului, judeelor, comunelor sau instituiunilor pu-
blice care ndeplinesc servicii de Stat.
3. C impozitele comunale i judeene nu se pot
aeza dect cu nvoirea Consiliilor respective, dar
numai n limitele stabilite de legiuitor.
4. C nu se pot constitui privilegii n materie de
impozite; c numai legea poate excepta sau micora
impozitele.
5. C monopolurile nu se pot constitui dect prin
lege i exclusiv n favoarea Statului, judeului sau
icomunei.
6. C ncheierea socotelilor i votarea bugetului
$e face de ctre Adunarea Deputailor; c toate veni-
turile i cheltuelile Statului trebuesc trecute ntr'un
imget anual.
yotarea ^bugetului numai
1
de Adunarea Depu-
iiilor este~o caracteristic a dreptului nostru public,
pe care nu o gsim n alta ar din Europa cu sistem
bicameral. Aceasta se explic prin faptul c noi am
avut un sistem unicameral (Adunarea El ect i v), po-
trivit conveniunii dela Paris din 1858, pn n anul
1864, cnd Ciiza, prin statut, a nfiinat Senatul,
care,' potrivit art. 6, nu avea dreptul s i a par t e la
votarea bugetului.
In proiectul de constituie alctuit de Consiliul
de Stat n 1866, se prevedea o singur adunare.
In proiectul comitetului delegailor adunrei coa-
stituante, se prevedeau dou. adunri: adunarea
deputailor i adunarea teritorial (art. 58 71).
Ambele* aveau cderea de a vota bugetul (art. no)
Prin amendamente, adunarea teritorial a devenit
Senatul, fr competen de a examina i vota
bugetul.
Pregtirea bugetului se face de Ministerul' de
Finane. Votarea lui se face de Adunarea Deputailor,
executarea lui se face de puterea executiv, iar con-
trolul lui se face de puterea executiv prin Ministerul
de Finane, care public n fiecare lun o stuaiune a
tezaurului, artnd veniturile evaluate sau prevederile
bugetare, veniturile realizate, cneltueliie prevzut e
cele efectuate. Controlul executrii bugetului se face
de Curtea' de Conturi, iar controlul definitiv de
Adunarea Deputailor.
Despre puterea armat
Titlul V trateaz despre puterea armat (art.
119123) .
Constituia proclam n art. 39 c Regele este
Capul puterii executive, iar n art, 88, alin. i o, se
arata c tot Regele este Capul puterii armate.
In sistemid Constituiei noastre, armata face parte
din puterea executiv i este supus legilor, ea nu
este o putere, n sensul puterilor legislative, execu-
tive i judectoreti care fac acte de decizhiue n
numele Statului, exprim voina Statului. Armat a
face parte din fora publica i ri mod eronat consti-
tuanii notri au tradus din Constituia belgiana
titlul V, De la force puUique cu Despre puterea armat.
Ea este menita cas ajute, atunci cnd e nevoie, or-
ganele poliiei administrative n meninerea ordinei
publice n interior, i s apere ara de inamicii di n afar,
In sistemul Constituiei noastre, armata este do-
minat de puterea civil, creia i este subordonat.
Din aceast cauz militarii n activitate sunt oprii
de a lua parte la luptele politice; ci nu exercit..
electoratul nici activ, nici pasiv, adic nici ca alega-
tori nici ca eligibili, ne spune art, 28 din legea elec-
toral dela 27 Martie 1926.
In timpurile normale, concursul autoritilor mili-
tare ^poate s fie cerut ns, n scris, de aut ori t at ea
civil pentru meninerea ordinei.
In timp de criz, cnd se declar starea de asediu,
autoritile militare devin competente a exercita un
drept de jurisdiciune asupra populaiunii civile,
ns numai pentru infraciunile stabilite, i numai
ct dureaz criza, i totdeauna sub controlul aut ori -
tii superioare civile.
In art. 119, se spune c toi Romnii, fr deose-
bire de origin etnica, de limb sau religie, fac par t e
CONSTITUIA ROMNIEI
din unul din elementele puterii armate, conform
legilor speciale.
In ^Statele moderne, exist principiul de solidari-
t at e n baza cruia fiecare cet ean este dator s
contribue la aprarea societii * politice din care
face part e. I n atari condiiuni, n caz de pericol,
ntreaga naiune poate s fie mobilizat i pus sub
ordinele autoritilor militare; dar chiar n timp de
pace, aceste autoriti, avnd sub conducerea lor
ar mat a activ, au o putere considerabil fa de pu-
terea civil, Cu toate acestea const at m c, n siste-
mele constituionale, s'a ajuns s se asigure predo-
minarea puterii civile asupra puterii militare.
Armat a are o organizare deosebit de aceea a gu-
vernmntului civil, are o ierarhie deosebit, cadre
deosebite. Constituia, n art. 88, proclam c Regele
este Capul puterii armate, dar el nu exercit comanda
efectiv. Legea pentru organizarea puterii armate
arat a modalitile de aplicare ale principiului consti-
tuional din art. 119. Sistemul sau tipul de organizare
al armatei, consacrat de Constituia noastr, poart
numele de sistemul conscripiunii i al naiunii ar-
mat e. Un asemenea sistem exist i n Frana, Po-
lonia, Jugoslavia, etc. Un alt sistem, practicat de
rile anglo-saxone, admite, n t i mp normal, numai
angajamentele benevole; el se numete sistemul vo-
luntar. Klveia cunoate un al treilea sistem, numit
al miliiei, caTe e t ot un sistem de naiune armat,
clar n care nu exist aproape de loc serviciu activ
(cteva spt mni n coalele de recrui), toi oamenii
fiind rezerviti, fcnd numai perioada de instrucie
i ntreinndu-i echipamentul.
Bar, toate aceste sisteme au cadre profesionale de.
ofieri, destinai s dea educaiunea militar ele-
mentelor recrutate, potrivit sistemelor de mai sus.
Articolul corespunztor, 118 din Constituia dela
1866, nt rebui n a formula: Tot Romnul face parte
sau din armat a regulat sau din miliii sau din garda
naionala , pe cta vreme Constituia actual vor-
bete numai de elementele puterii armate .
Deosebirea ce observm nt re cele dou texte,
rezult din tendina constatat, n mai toate Statele
europene, n a doua j umt at e a veacului al XlX-lea,
de a se accentua distiuciunea dintre vieaa mili-
t ar i vieaa civil, prin crearea unor grzi cet-
eneti , La noi, garda ceteneasca sau naional, a
fost nfiinat prin legea din i S Martie 1866. Garda
naional se caracteriza prin faptul c garditii lo-
cuiau acas, unde i ineau i armele; subofierii i
ofierii lor pn la gradul de cpitan erau alei;
numai ofierii dela gradul de cpitan pn la acel
de comandant de legiune (colonel), erau numii de
Domnitor. Alegerea n grade ca i numirea, fcut
prin decret, era valabil 3 ani. Or, un asemenea corp,
cu un caracter pur cetenesc, fr cadre de meserie,
servea mai mult ca o armat de revoluie i din
aceast cauz a fost desfiinat, cu ocaziunea modifi-
crii constituionale fcute pri n legea din 8 Iunie
1884.
Art. 119 din Constituie, arat c obligaiunea de
a, face serviciul militar este o obligaiune cete-
neasc. Acest impozit al sngelui este datorit de toi
cetenii ajuni la vrsta de 21 ani. Legea asupra
organizrii puterii armate, ca i legea asupra recru-
trii stabilesc c, dac supuii Statelor strine nu pot
face part e din armat, fiii de strini, nscui n ar,
nu pot fi scutii de serviciul militar, dac nu vor
stabili c au ndeplinit aceast obligaiune n alt
ar. Astzi, n urma marelui rsboiu, experiena a
dovedit c elementele strine trebuesc admise n
numr foarte mic, n armat.
Numrul tinerilor ajuni la vrsta de 21 ani, poate
s fie mult mai mare dect nevoile armatei, sau
dect permit mijloacele bugetare. De aceea, n fie-
care an, se fixeaz printr' o lege contingentul armatei
pentru acel an. Aceast lege se voteaz de ambele
Adunri (art. 121). Art. 35 din Constituie spune
c legea pentru fixarea contingentului anual al
armatei trebue votat mai ntiti de Adunarea De-
putailor.
Dispoziiuni generale
Titlul VI, n art. 124r28, vorbete despre cu-
lorile Romniei. Ele sunt albastru, galben i rou,
aezate vertical.
Constituia din 1866, stabilea aceleai culori, fr
s determine modul cum urmeaz sa fie aezate.
Ele puteau s fie aezate paralel cu hampa (lemnul
drapelului) sau perpendiculare pe ea.
Legea din 26 Martie 1867, prin art. 6, dispune
culorile naionale n modul urmtor: albastru per-
pendicular i alturi cu hampa, galbenul la mijloc,
roul la margine, flotnd. I n mijloc vor fi armele
rii.
Art. 127 prescrie c niciun jurmnt nu se poate
impune cuiva, dect n puterea unei legi, care sta-
bilete i formula lui.
Art. 128 cuprinde, n primul alineat, dspoziiunea
c Constituia nu poate fi suspendat nici n total
nici n parte, iar n alineatul al doilea, c starea de
asediu nu se poate institui dect prin lege.
Dispoziiuni tranzitorii i suplimentare
Titlul VIII, cuprinde 7 articole, dela 131138. Pri-
mul articol declar ca fcnd parte integrant din Con-
stituie o serie de articole din legea dela 17 Iulie 1921,
pentru reforma agrara n Oltenia, Muntenia, Moldova i
Dobrogea, din legea dela 13 Martie 1920 privitoare
la reforma agrar n Basarabia, din legea din 30
Iulie 1921, pentru reforma agrar n Transilvania,
Banat, Criana i Maramure, din legea dela 31 Iulie
1921, pentru reforma agrar din Bucovina.
Art. 132 prescrie obligaiunea pentru St at de a
satisface trebuinele normale de lemne de foc i de
construcie ale populaiumi rurale din Vechiul Regat,
Basarabia i Bucovina.
Acolo unde Statul nu ar avea pduri pentru a
putea satisface aceste nevoi, el va putea expropria
pdurile aparinnd .persoanelor juridice sau indi-
vizilor, respectnd ns o suprafa intangibil de
100 hectare de fiecare proprietate.
O asemenea dispoziiuue coiistitue, fr ndoial,
o msur extrema, cci creeaz n profitul unei cate-
gorii de ceteni un drept de crean asupra Statului,
i88
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
iar Statului, pentru a-i putea satisface obligaiunea,
i se recunoate dreptul de a expropria pdurile par-
ticulare, O asemenea msur este, fr contest, un
rezultat al unei concepiuni electorale,^ care aduce o
violent atingere principiilor stabilite n nsi Con-
stituia, prin art, 17.
REVIZUIREA COKSITUIUNII
Constitutiunea din 1S66 proclam, prin art. 129,
principiul ' rigiditii Con&tiittitmii, n sensul c
pactul fundamental nu poate fi modificat de o lege
ordinar, ci numai de Camerele de revizuire, convo-
cate special pentru a examina modificrile propuse
de parlamentul precedent, care dup ce le formu-
lase se disolvase de drept.
Art. 129 din Constituia dela 1S66, devenit 128 prin
revizuirea din rSS.4, a suferit cteva mici modificri
prin revizuirea dela 1923, schimbndu-se n dou
articole: 129 i 130 care cuprind condiiunile i formele
ce trebuesc ndeplinite pentru revizuirea Constitu-
iuniL
Constitutiunea din 1866 a suferit mai multe modi-
ficri, fcute potrivit art. 129 mai sus menionat.
REVIZUIREA CONSTITUIONAL DIN 1879
Prima modificare s'a fcut 3/19 Octomvrie 1S79,
n urma rsboiului ruso-romno-turc (18777&)>
c
&
n
&
s'a schimbat art. 7 din Constituiune pentru a-1 pune
de acord cu art. 44 din Tratatul dela Berlin.
Prin articolul 44 din Tratatul dela Berlin (1878), se
subordoneaz recunoaterea independenei Statului
romn proclamrii principiului egalitii de drepturi,
fr preocupare de credin religioasa. Pe baza acestei
dispoziiuni a Congresului s'a fcut, la 1879, modi-
ficarea articolului 7 din Constituiune,
Care era situaia strinilor n ar, la aceast dat ?
In Romnia, nainte de nfptuirea modificrii dela
1879, a existat ntotdeauna o toleran foarte mare,
din punct de vedere religios. In trecutul Statului
nostru, nu au avut loc persecuii religioase. In Pran a,
de exemplu, este cunoscut lupta extraordinar care
a avut loc ntre liugbenoi i catolici. O ideie po-
litic, -unitatea religioas a populaiei, fcea ca
aceast lupt s dinuiasc cu at t a violen ntre
francezii desprii prin ideia religioas. Iar n ceea
ce privete r^rsecuiunile religioase, ndreptate n
contra evreilor n occidentul european, nu avem dect
sa ne raportm la situaia din Spania, ilustrat de
Torquimada, marele inchizitor.
In trecutul rilor noastre nu ntlnim niciodat
o asemenea intoleran, cu toate ca elemente strine
vieuiau de mult n ar la noi.
Comrentiunea dela Paris stabilise c Moldovenii i
Valahii de orice rit cretin, au drepturi politice.
De atunci Armenii, venii prin secolii trecui, au
dobndit cetenia complet.
I n ceea ce privete proprietatea pmntului, aceasta
nu aparinea dect Romnilor. TJn decret lege din
19 August 1864 stabilete ca strinul de rit cretin,
stabilit n Romnia, va avea dreptul de a cumpra
proprieti imobiliare n cazul cnd i r om nul are-
n ara acelui st ri n acela drept .
In codul civil, pri n art. 8, 9, 12, 16, se st abi l esc
alte principii dect acela care era prevzut pr i n Legea.
din 19 August 1864. Art. 8 prevede c cei car i i m
sunt de rit cretin, nu pot dobndi cal i t at ea de
romn dect numai pot ri vi t dispoziiunilor ar t . 16,
care spune ca st ri nul care voiete a se nat ural i za, ,
va face cerere ctre Domn ar t nd capi t al uri l e, starea, ,
profesiunea sau meseria ce exercit i voi n a d e a
se statornici pe teritoriul Romniei. Dacii st r i nul ,
dup o asemenea cerere, va locui 10 ani n a r a i
dac prin purt area i faptele sale va dovedi c est e
folositor rii, Adunarea legitntoare, dup i ni i at i va
Domnului, ascultnd i opiniuuea Consiliului de St at ,
i va put ea acorda decretul de nat ural i zat ul ne, care
va fi sancionat i promul gat de Domn. Cu t oat e
acestea, va put ea fi dispensat de stagiul de IO ani
strinul care ar fi fcut rii servicii i mpor t ant e sau
care ar fi adus n ar o industrie, invenii ut i l e sau
talente distinse sau care ar fi format n a r a st abi l i -
mente mari de comer sau de i ndust r i e. (vezi
art. 39 din Regul ament ul Organic al Munt eni ei ).
I n constitutiunea dela 1866 se spune n ar t . 7 :
nsuirea de romn se dobndete, se conserv.
i se pierde, pot ri vi t regtilelor stabilite pr i n legile
civile. Numai strinii de rituri cretine pot dobndi
mpmntenirea .
Acest t ext a fost nlocuit prin ur mt oar ea r e da c -
iune dat de Camerele de Revizuire din 1879, conf or m
art. 44 din t rat at ul dela Berlin: Diferena de c r e -
dine religioase i confesiuni nu constitue n Romni a.
o piedic pent ru a dobndi drepturile civile i pol i -
tice i a le exercita. Strinul fr osebire de religie,
supus, sau nesupus unei proteciuni st rei ne, poat e
dobndi mpmnt eni rea, (Legea fcut de Came-
rele de Revizuire i publicat n Moni t orul Ofi-
cial din 13 Octomvrie 1879). Nat ural i zarea se fcea,
prin lege.
REVIZUIREA CONSTITUIONALA DIN 1884
A doua modificare a Constituiei a avut loc la:
8 Iunie 1884, cnd s' a refcut o serie nt r eag de
articole, (1, 24, 40, 44, 45, 58, 59, 60, 61). Aceast a,
fiindc la 10 Mai 1881 intervenise un eveni ment i m-
por t ant : ridicarea rii Romneti la rangul de Regat . .
I n urma acestui eveniment, t rebui a s se pun n cou-;.
cordan t ext ul constituional cu si t ua i unea ce
nou. I n acela t i mp ns, s' a gsit de cuvi i n a s.
se modifice i art. 58, 65, 68 i 78, pri vi t oare la.
modalitatea de manifestare a voinei na i onal e pr i n
corpul electoral.
I n fine, se mai adaug art . 133 care s pune:
Dispoziiunile acestei constituiuui se vor put e a .
aplica pri n legi speciale i n par t ea Romni ei de
peste Dunre i>.
Acest articol era necesar, pent ruc, cu ocazi unea.
Congresului dela Berlin, noi obinusem Dobr ogea,
Noul teritoriu, conform regul ament ul ui f c ut l a
1878, era mpr i t n trei j ude e: Const an a, d u l -
cea i Silistra-Nou, cu capitala la Ost r ov, c e -
CONSTITUIA ROMNIEI
l 8
9
respuuznd celor 3 judee barasabene ce ni se luaser:
Calmi, Bolgrad i IsmaiU Mai trziu ns, prin legea
de organizare a Dobrogei dela 9 Martie 1880, din cele
trei judee s' au fcut numai dou, Tulcea i Constana.
Prin legea Dobrogei din 1880 se stabilete un
regim deosebit pentru cetenii dobrogeni. Ei nu
aveau drepturi politice. <Nu exista n Dobrogea
Curte cu Jur a i . Cetenii nu put eau sa aleag nici
deput a i i nici senatori.
Curtea de Apel din Galai
judeca, hi calitate de Curte
ou Jura i , crimele de drept
ooinun i de presa.
Drepturile politice au fost
.acordate cetenilor din Do-
brogea, abia prin legea din
19 Aprilie 1909, modificat
pri n legea din 14 Aprilie
1910publ i cat e mpreun,
n ntregime, la 15 Aprilie
1910. Aceast lege a fost
' completata prin aceia din
3 Martie 1912, iar legea
din Martie 1913, a introdus
n ] >obrogea instituiunea
Curilor cu Jura i .
JtBVIZUIRIA. CONSTITU-
IONAL DI N 1917
c) Proprietileruralealeabsenteitilor, n totalitate.
Se va expropria din proprietile rurale particulare
o ntindere de 2 milioane hectare teren cultivabil.
Exproprierea se va face pe temeiul unei scri pro-
gresive ce se va arta n legea de expropriere, scaia
care va ncepe cu proprietile avnd o ntindere
dela 100 hectare n sus pmnt cultivabil, minimum,
intangibil.
L,a 29 l ume 1917 Cons-
t i t u i unea se modific iu
articolele 19, 57 i 67.
Primul dintre acestea limita cauzele de utilitate pu-
blic mimai la aprarea naional, ci de comun'icaiune
i salubritate. I n adevr, t ext ul spune: Prin cauz de
utilitate public se nelege coniunicaiunea, salubri-
t at ea public, lucrrile de aprare ale taxei i cele
de interes militar, cultural, istoric sau arheologic,
de irigai mie, cderi de ap, de secare de bli, de
regulare a cursului apelor, de canalizare, de mpdu-
rire, de creare de zone de proteciune a pdurilor,
de comasare a proprietilor mici, de nfiinare de
aezminte industriale, construciunile de edificii pu-
blice de ctre Stat, jude sau comune, precum i
orice alte lucrri de interes public.
Modificarea esenial adusa articolului 19 la 1917,
rnnst n acest tidiios*.
L'cntni cauz de ulilitaU naional, se sporete
ntinderea proprietii rurale rneti prin expro-
prierea terenurilor cultivabile, n msura i condiiu-
nile urmtoare, n scopul de a se vinde ranilor
ctiltivatori de pmnt, cu precdere ranilor mobi-
lizai din aceast categoric sau familiile lor, dac ei
.au muri t din cauza i u timpul rzboiului:
a) Terenurile cultivabtle ale Domeniilor Coroanei,
ale Casei Rurale i ale t ut uror persoanelor morale
publice sau private, chiar dac actele de fundaiune,
donatiunile, testamentele, le-ar fi dat o alt afec-
iune special;
b) Proprietile turale ale supuilor Statelor strine,
n ntregime;
DESCHIDERE;A CAMEREI NAIONALE DIN ROMNIA, DE CTRE ALEXANDRU IOAN CCZA
29 Februarie 1S60. (Colecia Acad. Romne)
Potrivit acestui articol ig, aa cum a fost modificat,
au fost alctuite legile agrare, att din vechiul regat,
ct i dia provinciile alipite, legi dup care s'au di-
stribuit pmnturile la rani. Proprietatea devine
prin aceast msur o funciune social, cultivatorul
de pmnt devine un delegat al societii, producnd
toat utilitatea necesar pentru colectivitate.
In afara de modificrile fcute, potrivit articolului
128 din Constituiunea dela 1866, adic, n mod legal,
prin Camere de E.evizrdre, Constituiunea din 1866 a
suferit i alte modificri, ntre altele i aceia fcut
prin decretele legi din 30 Decemvrie 1918 i din 12
Mai 1919, precum i din 12 Augst 1919, privitoare
la rncetenirea evreilor din vechiul regat, decrete
care modifica textul art. 7, aa cum fusese formulat
la 1879. Decretele acestea au fost ratficate prin ait.
133 din Constituiunea dela 29 Hrtie 1923.
Este incontestabil c aeest modificare fcuta la
1918, putea s fie criticat din punct de vedere formal.
Era vorba s se reguleze situaiunea evreilor din vechiul
Regat, ntru ct evreii din celelalte provincii alipite,
potrivit tratatelor internaionale, urmau s devin
ceteni romni. Prin urmare era o problem de nalta
dreptate care se punea, aceia ca i evreilor nscui i
crescui n vechiul Regat s li se recunoasc acest drepr.
Aceasta nu nsemneaz ns c, din punct de vedere
formal, nu s'a fcut n aceast privin o eroare;
incontestabil c aceast modificare nu trebuia s in-
tervin pe cale de decret-lege, adic printr'o msur
190
ENCICLOPEDIA. ROMANIII
a guvernului, care venea s nlocuiasc procedura
legal, adic convocarea constituantei pentru a pro-
ceda la aceast modificare. Fcut pe calea aceasta
de decret-lege, ea nu putea s fie considerat ca o
dovad de prea mare maturitate politic.
S' ar fi put ut face modificarea n mod legal n dou
feluri:
1. sau convocndu-se parlamentul, conform art.
128 din Constituiune, cum s'a procedat n 1923,
2. sau incheindu-se o conveniune internaional,
cum au fcut Polonii n 191S. i cum am fost nevoii
s facem i noi cu Convenunea dela Paris din 9
Decemvrie 1919, cu toate ca modificasem Constitui-
nnea prin decrete-legi.
In urma rsboiului mondial, s'au ntmplat, modi-
ficnd aspectul teritorial al Romniei, urmtoarele
fapte:
1. Unirea Romniei cu Basarabia, care a fost
parte integrant a Moldovei pn n 1812, cnd
prin tratatul din Bucureti dintre Turcia i Rusia,
aceast poriune de teritoriu dintre Pr ut i Nistru a
fost atribuit Rusiei. Prin t rat at ul dela Paris din
1856, art. 20, partea de Sud a Basarabiei, cu limi-
tele fixate n acel articol, se retrocedase Moldovei.
Prin tratatul dela Berlin, din 1878, aceast poriune
din Basarabia ne-a fost luata.
Unirea Basarabiei cu Romnia a fost proclamat
de Sfatul rii la 27 Martie 1918. Pri n decretul-
lege' din 10 Aprilie 1918 se ia act de acest vot i se
proclam rinirea Basarabiei cu Romnia. Acest decret
a fost ratificat prin legea din 1 Ianuarie 1920/
pentru unirea Basarabiei cu Romnia.
2. Unirea vechiului Regat cu Transilvania,,Banatul,
Stmarul i Maramureul, a fost proclamat n Aduna-
rea naional dela Alba-Iulia din 18 Nbemvrie/i De-
cemvrie 1918, consfinit prin decretul-lege Ni . 3.631
din 13 Decemvrie 1918, ratificat prin legea din 1
Ianuarie 1920.
3. Unirea vechiului Regat cu Bucovina, a fost procla-
mat prin votul necondiionat al Adunrei naionale
a Bucovinei din 2S Noenbrie 1918, confirmat prin
decretul-lege din 19 Decemvrie i gr8, ratificat prin
legea pentru unirea Romniei cu Bucovina din 1
Ianuarie 1920.
_ Este necontestat c organizarea noastr constitu-
ional din 1866 nu fusese abrogat prin unirile efec-
tuate, care constituiau "o restitutio a poporului rom-
nesc n drepturile sale: I n adevr, forma de guver-
nmnt i toate "organele constituionale ale Statului
au ^ fost. extinse ntregului teritoriu. Astfel, puterea
legislativ a fost exercitat de Rege i Parl ament
conform art. 32 Constituie, puterea "executiv a
fost exercitat de Rege i minitri, iar puterea
judectoreasca de curi i tribunale cii o' singur
Curte de Casaie pentru ntregul teritoriu al Ro-
mniei.
Est e adevrat c, n Ardeal Banat, conducerea
serviciilor publice din aceste regiuni uf ost ncredinat,
m mod provizoriu, unui consiliu diriginte, prin decretul-
lege din 13 Decemvrie 1918, dat pe baza votului
Adunrei naionale din Alba-Iulia, din 1 Decemvrie
1918. In afar de aceasta, interesele acestor i nut uri
erau reprezentate, n guvernul central, pr i n mi ni t ri
fr portofolii.
Consiliul diriginte avea i o oarecare c ompe t e n
legislativ, put nd lucra pe cale de decret e-l eg . R-
mneau ns de compet en a exclusiv a puterei.
centrale: afacerile strine, armat a, cile f er at e, pot a,
telegraful, circulaia fiduciar, mpr umut ur i l e publ i ce,
vmile, sigurana general.
In Ardeal i Banat , serviciile publice er au gr upa t e
n resorturi, dup modelul ministerelor,
In Bucovina, interesele regionale erau r epr ezent at e
prin doi minitri fr portofoliu, din care u n u l avea
reedina n Bucureti, iar altul n Cernui, ca del egat
al guvernului pent r u admi ni st ra i unea Bucovi nei ,
Acest ministru avea un secretar general, i ar serviciile
publice erai grupat e n 9 secretariate.
In aceast administraiune regional nu i nt r au, ca
si n Transilvania, serviciile care at i ngeau direct
uni t at ea Statului.
Interesele Basarabiei erau deasemenea reprezen-
t at e n consiliul de minitri prin doi mi ni t ri f r por-
tofoliu. In Basarabia, serviciile publice er au organi -
zate n directorate, asemntoare cu secr et ar i at el e
din Bucovina.
oale aceste, organe administrative regionale au fost
suprimate prin decretele legi din 4 Aprilie 1920, sub
guvernul Generalului Averescu, rmnnd c ompe t e nt e
organele administrative centrale i ext eri oare p e n-
tregul cuprins al rii.
Organizarea St at ul ui era deci uni t ar i n confor-
mitate cu Constituia. Cu t oat e acestea, cnd. a t re-
buit s se fac revizuirea constituiunei n 1922, JIU
s'a ur mat potrivit artrilor articolului 128 clin Cofis
tituiunea atunci n vigoare.
REVIZUIREA CONSTITTJIONAI DIN 1923
Revizuirea constituional din 1923 est e f oar t e
important. I n adevr, din 128 articole ct e s u n t cu-
prinse n cele 7 titluri ale Constituiunii din 1866 (afar
de titlul VI I I , dispoziiuni transitorii i supl i ment ar e)
i care erau n vigoare n 1923, au suferit modi f i cr i
radicale, sau au fost nlocuite 20 articole, s' au adaos 7
articole noul, alte 25 au suferit modificri ele r edae-
iune sau au pri mi t adaosuri, iar 76 au f os t men-
inute.
Constituiunea din 29 Martie 1923 are 13S art i col e,
prezentnd o expunere mul t - pr ea mar e:
In .adevr, o constituiune t rebue s cupr i nd
numai formularea principiilor, care st au la b a z a orga-
nizrii de St at , s arat e drepturile politice i.-publice
sau libertile civile, fr a i nt ra n prea mu l t e de-
talii i preciziuni. Aceasta ar constitui sar ci na legiui-
torului, care, fie pri n legi organice sau f undament al e,
vot at e eu majoriti calificate (dou t rei mi s a u t r ei
ptrimi), cum admi t e const i t uant ul din X923 pr i n
art. 6 alin. 2, art. 17 alin. penultim, etc, , fie pr i n
legi ordinare, ar i nt erpret a sau completa i nt e n i une a
constituantului. Ar trebui deasemenea pr e c i z a t
puterea autonom a regulamentului. Di n c a uz a l i psei
de stabilitate i de certitudine n mat eri e l egi s l at i v,
constituantul s'a t emut ns ca anumi t e pr i nci pi i s
- - ac- * ..
REGELE FERDINAND l (1914-1927)
CONSTITUIA
mi fie pr e a des schimbate i de aceea le-a introdus u
Gms t i t u i une , cu inteniunea de a le pune la adpostul
legiferrilor ordinare.
Modificarea unei Constituiuni rigide cere respec-
t area cond i uni l or de fond i de form impuse de
a ezmnt ul politic anterior.
I n 1886, locotenenta domneasc i guvernul nu
au i n u t seam c noi aveam parlament bicameral
de la s t a t ut ul lui Cuza din 1864 i, prorognd se-
nat ul , a u vot at Constituiunea numai cu Adunarea
el ect i v. Ei au fcut aceasta pentru c, n Senat,
aveau adver sar i politici de mare importana, ntre
care Mii uiil Kogulniceami, omul politic cel mai valoros
din acel e timpuri, care ar fi ermdamnat proiectul lor.
Tot ast fel n 1922 Guvernul a procedat la modifi-
c a t a Const i t u i unei fr s respecte conditiunile.ee-
riite de a r t 128 din Constituiuuea dela 1866, adic
nu s' au fixat punctele de revizuit de ctre Parla-
ment , car e apoi urma sa se disolve, corpul electoral
fiind c h e ma t s aleag camerele de revizuire, ci s' au
c onvoc a t direct Adunri care au vot at Constituiunea.
Dar, ner espect nd condiiunile constituionale, Adu-
nrile n u erau nvestite cu dreptul de a face Con-
s t i t u i uni l e ; manifestrile lor de voin nu aveau nici o
val oare, dar Constituiuuea din 1923 fiind sancio-\
nat a <le Rege, a devenit o manifestare de voin
rezid, un St at ut .
Rpos at ul Ta kt* lonescu a criticat procedura, iar
pa ' dul naional, cu eful su d-1 Iuliu Manfu, a
cons i der at actul constituional ca neavnd nici o va-
ta? :, r et r gndu- se chiar din Parlament, cu aceast
ocazhme.
Cu t o t u l altfel s' a procedat cu ocaziunea modificrii
const i t u i onal e din 1938, cnd Regele a manifestat
voi n a Sa prin St at ut ul ce a prezentat poporului,
i ar aces t a, pi i nt r' o majoritate impresionant de
99, 88% (4.297.581 voturi pentru i 5.483 voturi contra)
t-n d a t adeziunea sa entusiast pentru noul aez-
mnt , D e dat a aceasta avem manifestarea de voin
a Regel ui i avem manifestarea de voin a popo-
rului, ni andant el e
1
nsui, iar nu mandatari necalifi-
cai c u m a fost n 1866 i 1923.
Const i t u i unea din 1923 urmeaz metoda Cousti-
t u i uni i din 1866. Ka cuprinde 4 pr i :
I. Car act er i zar ea teritoriului, adic a elementului
de f i xi t at e i perpetuitate a St at ul ui ;
II. Deel ara i unca drepturilor cetenilor i garan-
tuviw lot de ctre Stat, autolimitndu-se.
In nevast privin concepiunea constituantului
din K)'^3 difer de acea anterioara prin faptul c
se pr s e t e individualismul exagerat din 1866, admi-
ndu- s e o t endi n mai social. Proprietatea devine
o f unc i une social i interesele colectivitii trebue s
pr i meze interesele individuale, exproprierea pentru
c a m d e utilitate public se admite i n alte cazuri
dect cel e l i mi t at i v artate n art. 19 din Constituia
dela 1866.
Conclus de asemenea principii, constituantul n art.
19 pr ocl am naionalizarea zcmintelor miniere,
a d mi n d ns respectarea drepturilor ctigate pentru
o per i oad de 50 ani dela promulgarea Constitumnii,
adic p n n 1973.
(Colecia Acad. Romane}
Adaosele fcute de constituantul din 1923 prin art,
20 i 21, care determina dependinele domeniului
public ca i ncercarea de reglementare a domeniului
economic sunt dispoziiuni care nu au ce cuta ntr' o
constituiune. Este rolul legiuitorului ordinar de a
interveni n aceast materie.
III. A treia parte o formeaz exerciiul suverani-
tii, adic organizarea puterilor; determinarea atri-
buiunilor organelor legislativ, executiv i judec-
toresc.
legiuitorul constituant din 1917, prin modificarea
art. 57 i 67 adusese radicale transformri corpului
electoral precum i Adunrilor legislative.
Constituantul din 1923 admite reformele din 1917
i le comrjleteaz. Astfel sub imperiul acestei Consti-
tuiuni, corpul electoral nu mai era constituit pe baza
sistemelor censitar i capacitar. Se admitea votul
universal, egal, direct, obligator secret, cu scrutin
de list, pe baza reprezentrii minoritilor, pe cir-
cumscripiuni electorale, ce mi pot fi mai mari dect
un jude.
Senatul era constituit din membri alei i membri
de drept. Pent ru senatorii alei erau 4 categorii de
corpuri electorale: a) categoria votului universal,
din care fac parte toi cetenii romni brbai, avnd
40 ani mplinii, mprii pe circumscripiuni elec-
torale ce nu pot fi mari ca judeul. Votul e universal,
obligator, egal, direct i secret. Fiecare circumscrip-
iune alegea un numr de senatori proporional cu
192
KXCICOI/PIDIA ROMAN1J3I
populaia; b) categoria membrilor alei de consiliul
judeean i de consiliile comunale din jude care, n-
trunii ntr'un colegiu, alegeau prin vot obligator, egal,
direct secret, cte un senator de fiecare jude; c)
categoria membrilor alei ai Camerelor de comer, de
industrie, de munc, de agricultur, care, ntrunii n
colegii separate, ca reprezentani ai acestor interese
sociale, alegeau cte im senator pentru fiecare categorie
i pentru fiecare circumscripiune care nu pot s fie mai
mult de 6 (art. 70); d) o alt categorie o formeaz
profesorii i profesorii agregai ai fiecrei universiti,
cari se ntruneau in colegii separate i alegeau cte
un senator din snul lor.
Senatorii de drept erau de z categorii: a) categoria
acelora cari devin senatori din cauza funciunii ce
ocup, mandatele lor ncetnd odat cu demnitatea
care li le-a conferit
1
}.
b) A doua categorie o formeaz aceea cari au
exercitat anumite funciuni superioare, un anumit
numr de ani. Ei deveneau senatori pe ntreaga
via
3
).
Constituiunea creeaz, prin art. 76, un organ de
tehnic legislativ, Consiliul Legislativ cu menirea
de a ajuta, n mod consultativ, la opera legislativ.
Consultarea Consiliului fiind obligatorie pentru toate
proiectele de legi
t
afar de cele care privesc creditele
bugetare, avizul Consiliului ns nu leag Parla-
CoBstitutituiea,meninnd printipiiledini866,caut
s reduc rolul Regelui, fcndu-1 un organ pasiv,
o pur reprezentare, interzicndu-i orice ingerin
efectiv n afacerile publice cci, priu art. 92, admite
butada lui Thiers din timpul lui CarolX-lea: le roi
regne et ne gouverne pas, proclamnd c guvernul
exercit toat puterea executiv n numele Regelui.
Ori, adagiul c Regele domnete dar nu guverneaz
atingea prestigiul i autoritatea Lui, se contrazicea
art. 30, i O,? din Constituiune, care ncredinau Re-
gelui puterea executiv i stabileau o colaborare ntre
Rege i Minitri :actul regal, pentmafi valabil, trebuind
sa fie contrasemnat de ministru si semnat de Rege
Monarh nominal a existat i n timpurile moderne n
Japonia, nainte de 1S6S, cnd ogunul exercita
- l l ^
k i i m a r t
- ?
2 d i n
Constituie, n aceast categorie
mtrs: Motenitorul Tronului dela vrsta de 18 ani S S
uvaud vot deliberativ numai dela ,5 ani, apoi Patriarhia'
.tayoha ortodoci i
c
d unit, epiacopU eparSaH a
* btat dar avnd cel pu in 300.000 credincioi cte unul
din Secare consume, preedintele Academici R o mL
in faa " i X S S t f S r i t * f f " ? * * ^ ^ ^
Ut l e i a r m a t e
S de ar mai n f!H
S t a t
~
Ma
J
o t sau
- & inspector ge-
a l t o r a &?,&&?Z$? * f ^
condiiunilor nat or i l i & S e t
4
^ S t ^ J * * * * ^
compus din Pyimi J- 1
F
.
e d e
comisiune
Cnrjfl de Ssafe.
P r e 9 e d mt e
* V^StaO. seciunilor
puterile Mikadotilui, clar n sistemul const i t u i onal
din 1923 Regele este un organ activ, minitri aveau nu-
mai iniiativa actului ce voiau s nft>tii iasc, inii &i
nu puteau realiza actul fr asentimentul Regulata
care trebuia s semnele decretul at t a vreme ct lt
acorda ncredere.
Acest punct de vedere este de altfel mpr t i t de
Orban,Le droit constitutionnel de la Belgique-, t om Jt ,
p. 272, unul din cei mai strlucii coment at ori al
Constituiunii belgiene, care zice ca adagiul I.e roi
rigne et ne gouverne pas ar constitui o teorie i mpr ac-
ticabil, care ar duce la slbirea ideii momii hi a\
c adevrata formul belgian este le roi rgne ei
. gouverne .
Constituiunea din 1923, priu art, 103, procl ama
principiul supremaiei constituionale asupr a }gil
ordinare, dnd drept particularului vt mat ' ' prfn
executarea unei legi. neconstituionale s cearft juaVU
iei nlturarea acestei legi. Acest principiu fusese
recunoscut de jttrispmdena noastr si sub imperiul
Constituiunii din 1866. Prin textul men i onat con-
stituantul din 1923 consfinete aceast crediune-
nmsprudenial, stabilind c nalta Curte de Casaie*
n seciuni unite, este organul competent de a j udeca
constituionalitatea legilor, ea proclama inaplicabile.
adic neoposabile recurentului, dispoziiunile decUirntt*
neconstituionale, legea continund s produc efect*-
fa de alte persoane. Hatrrea are cu alte cuvinte*
efect relativ.
Art. 103 aduga c recursul n casare este de ordint
constituional, ceea ce nsemneaz c nu poate s ma i
existe nici o deciziune cu caracter jurisdictional cart*
sa nu fie censurabil din punctul de vedere''al pUc&ii
legilor. Legea poate s stabileasc o instan de casam
dac nu o face, Curtea de Casaie este instana de dvopt
comun n aceast materie.
Prin art. 107, constituantul din 1923 eonsmt.<:i
creaiunea legilor Curii de Casaie din 1905 i
I t
j i
K
pxm care se ddea particularului vt mat , nt r ' mml
am drepturile sale printr' uu act admi ni st rat i v <U*
autoritate, posibilitatea de a se adresa justiiei K-u-
t r ua c e r e restabilirea strii de legalitate, fie pt i u
anularea actului, prin obligarea de a reface act ul nu
prin acordare de daune, ceea ce constituia iiiHtilu-
iunea procedural a Contenciosului adminislrativ.
XV. A patra parte este privitoare la modalitate-a di*
revizuire a Constituiunii.
noastr ^ l ^
9
- *? * P
r o d a f f i
a c& Const i t u i unea
rifww
hp n g l d
'
a d l c eEL
Poate fi modifcta**
pnn ndeplinirea unor anumite formaliti.
s t i S S v ?
P U t e i e a C o n s t i 1
^ n t i put er ea o u - .
staHHnd n ^
T e
1 T ^ ^ * g ^ e a a St a t u l
cu t ^Adunr i l e legislative s fie nvest i t *
d r mH ^ ^ t o i e ce urmeaz s fie modificat**
dup
a
aceea ele erau disolvate de plin dr ept S T r ,
Sa Se f aCa n o i
**&* Pe ba,a pun^ l or Te v S , i i
CONSTITUIA ROMNIBI
193
JURMNTUL DOMNITORULUI CAROt, I, 10 MAI 1866
(Dup tabloul lui Th, Aman, Colecia Acad. Romne)
s'a stabilit acest regim, el a asigurat predorrunaia
bnrghezimii capitaliste, a plutocratiei, aa nct n l oc
s avem tiu Stat care s urmreasc numai satisfa-
cerea intereselor generale, el a devenit un Stat de
clas.
I,a noi, ceva mai mult, aceast clas burghez.
capitalist este n imensa majoritate nc strin.
Aceast burghezime strin a fost din 1866 beneficiara
aezrilor politice din 1S66 i 1923, dup cum a m
artat mai sus.
Pentru a remedia la aceste stri de lucruri, nc
nainte, sub imperiul constituiunilor din 1866 i 1923,
s'a gsit c ntervenionismul de Stat este mijlocul
graie cruia se poate ajunge la un echilibru al
intereselor sociale. Dar nu s'a putut ajunge la rezul-
tate complet mulumitoare. S'a cutat atunci, ns
n mod timid, s se dea viaa vechilor instituiuni
condamnate de Constituia din 1866: sindicatele i
corporaiunile, cerute de realitile vieii, le organi-
zeaz prin diverse legi i le face s funcioneze n
scopul de a realiza, graie lor, echilibrul intereselor
economice, dar ele au rmas n stare embrionar,
fr nici o desvoltare proprie. Totui Constituia
din 1923 da acestor creatiuni legale un drept de
reprezentare n Senat.
Noua Constituiune din 1938 face un pas mai
departe, cutnd s organizeze societatea politic
dup interesele muncii i s dea o reprezentare n
adunarea deputailor numai intereselor profesio-
nale.
Cnd e vorba de Senat, Constituia noua e mai cat e-
goric. Senatorii alei sunt desemnai de membrii
corpurilor constituite (art. 63).
Ira cu alte cuvinte un referendum popular asupra
oportunitii, ntinderii i sensului modificrii. Noile
Adunri avnd puterea de a face modificrile pe
baza punctelor stabilite.
Legiuitorul din 1922 im a procedat astfel i de aceea
el iui a putut fi nvestit cu rputeri constituante.
Constituia din 1923 a cutat s accentueze i mai
mult ntietatea Parlamentului, reducnd, prin art.
92 i mai mult rolul Regelui, dup cum am artat.
Dei nu se putea vorbi la noi de o via naional-
burgheza, cci nu exista o burghezime romneasc,
care s serveasc drept suport nouei organizaiuni
politice, dei nu exista opinie public, i deci nici viaa
parlamentar posibil, totui constituanii din 1866
au cutat s rup cu desvrire cu trecutul, s
schimbe caracterul agrar-rnesc al Comunitii
romneti ntr'unul burghez; ei au voit s creieze
norii instituiuni ai cror beneficiari s fie ei. Dar
vi;i:i sonnl nu permite salturi; oamenii sunt legai
de concret, ci un neleg sa se pasioneze de abstrac-
iuni pe (.'iiie nu le neleg, de aceea principiile con-
stituionale uu rmas liter moart.
Neajunsurile considerabile ce ne~a cauzat Consti-
tuitmea din iStiti, i pe care Constituiunea din 1923
a continuat s le menin, pot fi rezumate astfel:
1
).
1. Constituiunea din 1866 era o constituiune bur-
ghez cu regim parlamentar, o constituiune indivi-
dualist, care pretindea s concilieze ns interesele
tuturor claselor. In realitate, n mai toate rile, unde
*} Iu Tratatul e drept administrativ, voi. II, ce am pu-
blicat u 1930, la 4 luni dup Restaurare, tcnd, n 100
pagini, examinarea organiaaiunil rii noastre pe bazele
constituiunilor din 18G6 i 1923 i le-am dcsvoltat pe larg.
PftKCIPELE MOTF. :MMt FiJsjMXAXD, CLTtSSB DUP VES l MA EC AR R E G I ^ CAKOI, I, TJS*SD DT 30. X BASTOXn. DE 3IAREAI,
CONSTITUIA ROMNIEI
195
2. Principiile de libertate proclamate de Constituia
din iMh(> nu puteau dect s pgubeasc rnimea
fk-meutul cu adevrat romnesc, abia ieit dintr'o
robie economic. ranul romn avea nevoie de eman-
apare social i de proteciune economic: o libertate
prea mare t era fatal.
Cnd ns s'a tiut de marea libertate acordat
strinilor, cnd conveuiuuea a fost decretat lege a
prilor, i aceti stiini au cptat posibilitate
legal de a trata i a lega prin convenumi pe plugarii
notri, ei au venit din toate prile n aceast bogat
ar, unde legea favoriza pe strini i nu apra pe
btinai. Am demonstrat mai sus ct de mari avan-
taje s'au fcut strinilor creindu-se Banca Naional
numai pentru reescomptarea efectelor de comer i
industrie, nu i de agricultur,
3. Constituiunea necorespunznd realitilor nu a
putut avea aplicaiuue. Viaa nu se conduce de
concepiuni abstracte, ea este legat de concret.
A existat k noi o deosebire imens, un decalaj,
ntre legea Scris i starea de fapt. Cnd asemenea
discordane exist ntre realitate i legalitate se nate
imoralitatea. Dar nu numai att, guvernrile bur-
gheze i democratice, chiar n rile din occident,
cuprind germeni de slbiciune. Ele nu pot face fa
grelelor mprejurri de astzi.
III (idi'Vr, aceste guvernri ntemeiate pe reprezen-
tarea atomic a indivizilor organizai n partide poli-
tice, nu sunt adajitate sau incomplet adaptate la struc-
tura societilor moderne constituite dintr'uu mare
numr de sindicate profesionale, grupri economice,
tehnice, morale. Aceste organisme sociale existau i
n societatea feudal, dar fuseser nlturate de spi-
ritul nivelator al Revohiiunii "Franceze, care considera
c orice organizare a masei amorfe a indivizilor, care
ar exista ca im corp intermediar ntre individ i co-
lectivitate, ar periclita, expresiunea voinei generale.
Cele dou reforme edictate n 1917: sufragiul uni-
versal i mproprietrirea ranilor, fiind realizate
sub semnul electoralului, au dat rezultate deplo-
rabile.
Sufragiul universal a rspndit virusul politic n
toate colurile rii, roadele demagogiei s'au vzut
pretutindeni, iar reforma agrar dei pus de con-
stituantul din 1917 pe baze morale, cci stipula
prin art. 19 c, pe pmnturile expropiate, sa fie
mproprietrii ranii mobilizai sau familiile lor,
dac ei au murit din cauza rsboiului, pe ct
vreme aplicarea acestui principiu fcut de politi-
cian! a dat satisfactiune agenilor electorali, chiar
dezertori i, nestabilind nici o norma n privina
i transmisiunei loturilor, au lsat ca ele s se pulve-
j rizeze prin jocul succesiunilor sau s fie vndute la
strini pauperizndu-se astfel rnimea noastr.
i Urmrind ntrirea partidului politic, se face legea
i electoral din 1926, dup modelul legii fasciste din
1923, o violare extraordinar a Constituiuni din
1 1923. Prin aceast lege se ntrete politicianismul de
; partid, asigurndu-i-se un monopol de conducere.
Politica la noi ajunsese pentru muli o profesiune
, distinct, creia i sacrificau ntreaga lor activitate
1 i dela care ateptau s le asigure n mod larg existena.
: ntreaga via a colectivitii era viiat de politic:
politic n administraie, politic n magistratur,
, politic n armat. Se cuta satisfacerea intereselor de
. partid, sau ale partizanilor, n detrimentul interesului
general.
O asemenea stare de lucruri nu mai putea dura
fr ca pasiunile de partid sa nu sdruncine din temelie
Statul nsui.
; Iat de ce Marele nostru Rege a fcut Constitu-
, iunea din 27 Februarie 1938. El a ascultat glasul
i contiinei sale de Romn i de Suveran, care-i cerea
s procedeze de urgen la opera de salvare.
1
2 CONSTITUIUNEA DIN 27 FEBRUARIE 1938
:. In interpretarea textelor noului aezmnt pu-
i- blic, oper a guvernului Majestii Sale Regelui,
e n lips de lucrri pregtitoare, cea dinti cluz
)- trebue s ne fie manifestul Regelui ctre Popor dat
cu aceast ocaziune i publicat n Monitorul Ofi-
JURAMANTUI, REGELUI FERDI NAKD r, I N FATA ADUNRII CONSTITUANTE
2 Septemvrie 1914. (Colecia Acad. Romne)
xgS
ENCICLOPEDIA -ROMNIEI
cial din 21 februarie 1938 odat cu textul Consti-
tuiunii
1
).
Citm nceputul acestui manifest, care va rmne
pentru posteritate ca un monument, n care se poate
admira i patriotismul Regelui ca i claritatea i
preczdtuaea expresiunilor Sale:
1 Romni,
e Un singur gnd, iubirea nesfrit pentru Poporul
Meu, o singur dorin, binele Romniei, M clu-
zesc fr ovial pe calea ce am fgduit-o rii
Mele.
Salvarea Patriei este pentru Mine singura porunc,
care m ndnxmeaz n aceste vremuri ngrijortoare
de nelinite sufleteasc.
ii Beci,
nfiez astzi Poporului Meu, Noua Constitu-
ie menit s aeze temelii mai solide i mai drepte
Statului nostru i s ndrumeze viaa obteasc pe
o cale mai sigur, mai liber i mai sntoas t>.
Aceeai motivare se afl i n manifestul Preedin-
telui Consiliului de Minitri, I. P. S. S. Patriarhul
Romniei Mirau: elntr' un ceas de grea cumpn
pentru neamul romnesc/cnd zarva i nenelegerile'
dintre oameni amenin Uuitea din launtru i sigu-
rana Statului nostru cldit cu mari jertfe de'snge,
M. S. Regele, cu printeasca grije pentru popor i cu
dorul de a aeza i ndruma viaa obteasc pe o
cale salvatoare n viitor, a cerut cu'cel mai cretinesc
gnd potolirea patimilor i nlturarea certurilor
dintre fiii acestei ri, cci este sfnt i adevrat c
fr bun nelegere ntre frai i armonic conlucrare
intre fii unei ri nu se poate nfptui o propire mai
Simit a ri i , . ,
l
* M. S Regele, vznd'n luptele politice din trecut
cauza turburrilor i frmntrilor care au stingherit
i mpiedecat o bun crmuire, a botrt, n nalta
Lui nelepciune i dragoste de ar s ne dea o nou
aezare constituional..,
Aceiai motivare se afl i n articolele d-lui profesor
A. lorga, publicate n Neamul Romnesc care a
K V
0 1
, *
6 s e a m l a r e d a c
t e a aezmntului
constituional m calitatea d-sal
e
de ministru de Stat.
Regele Larol I in scrisoarea sa publicat n A1W-
meme Augsburger Zeitung din 27 Ianuarie i8?o
prevzuse toate slbiciunile i scderile ce vor
rezulta pentru societatea romneasc din cauza
aezmntului politic din 1866.
ASPECTE FORMAI, AI, NOUEI - CONSTITUlU^l
^
n S
2 S

?
n f i f t
***
I 9 3 S
*
deos
ebete considerabil
de Co n s t i t u ^ ^ din
l 8
66 i 1923,
a t
t i n punct 1
&^**^*^*
Ca form constituiunile din 1866 i i
Q 2
r a u numai
oameni poHti d Syg&J*"**
M c e s C l 1
* = i muli
a
; \>zi pag. 173174.
aa c ele nu au fost validate dect ca manifestri
de voin ale Suveranului
1
), ca nite st at ut e.
Constituiuuea din 1938 este un St at ut , adic o
manifestate de voin a Monarhului, care a fost supus
spre nvoire, spre adeziune, poporului n ziua do 34
Februarie 1938 i acesta, prin 4.297.581 glasuri pentru
i 5-4
8
3 contra, i-a manifestat voina in mod cate-
goric, dndu-i astfel adeziunea pent ru noua aezare
politic.
Referendumul popular este socotit ca cel nuri bun
mijloc de a cunoate adevrata opinnme a poporului
asupra unui act de mare nsemntate.
De aceea el este aa de mult rspndit n toate ariJft
democratice ca Elveia, Statele-Uuite, etc.
Constituiuuea din 27 Februarie 1938 apare ca un
act perfect din punct de vedere al formei i al lega-
litii. In adevr, ea ntrunete manifestarea de vo-
in a Regelui, cu contrasemnarea ntregului Consiliu
de Minitri, aprobarea popular, actul de promulgare
i publicarea n Monitorul Oficial.
Constituiunea din 1938 are 100 articole fa de
138 ale constituiunii precedente.
Ordinea juridic dintr'o ar cu constituie rigid
ar trebui s cuprind:
a) normele .constituionale, simple formulri do
principii necesare pentru organizarea Statului, cu
indicarea organelor eseniale, a regimului j uri di c st
garania libertilor civile;
h) legile.fundamentale fart. 76) vot at e cu majo-
ritate calificat (*/
3
sau
8
/i din membrii Adunaribu)
prin care se organizeaz marile organe ale St at ul ui '
legea electoral, legea administrativa, legea de or
ganizare judectoreasc, etc.
c) legile ordinare;
d) regulamentele.
Constituiunea din 1938 este mpr i t ca i Cons-
tituiuuea din 1923 n 8 titluri cu aceleai titulaturi
ca m constituia anterioar, n afar de titlul II
intitulat: Despre datoriile i drepturile Romnilur
m loc. de numai Despre drepturile Romanilor.
M ^?
ilstx
t^
mne
menine o parte din prin-
upuk: celei vecin, modific
0
alt par t e i adoogft
mod considerabil sensul i coninutul cMar ol W
pozimmlor meninute.
50
dac-
PRINCIPII^E NOUSI CONSTITTTIUNI
bruanV * ^
1
* ' " ^ Co n s t i t u i i din
8
; ffe
Sn s t i t t i ^ i T
n e u m
?
n d
f a c i u n i a eni nl l t oai c
regim de autoritate,
m c a r e
executorul capt tirt-
aactare msa s"au meninut t ext e cart r,n ,.,
spund noului
3i s t ef f i
.
U l m
?
r i n d
5 c
^ x e c n a v u l u i ,
t l e b u i e A a
gX&
x
) Vesi pag. i
9 I
.
MAJESTATEA SA
REGELE CAROL H
i g8
r;Ncrci,0Pi;i>i
A
ROMNIEI
puterea regulamentar, nu numai cu atribuiunea
complimentar de a executa legea (art. 46, al 6),
dar i cu atribuivmi autonome n materie de or-
ganizare de servicii i de poliie; &J nltur mono-
polul de guvernare al partidelor politice, bazate pe
interese egoiste materiale, punnd la baza Statului
munca, organiznd corpul electoral pe baza de
munc intelectual i manual dnd o larg re-
prezentare corporaiunilor; c) stabilete primatul^
etnic romnesc; d) introduce o concepie solidarist
n locul individualismului din constituii!nile an-
terioare. Ea menine o parte din principiile vecliei
constitutuuni. Astfel:
ai Principiul suveranitate! naionale
b) Principiul guvernrei reprezentative;
c) Principiul separaiunei puterilor;
<t) Monarhie ereditar;
e) Inviolabilitatea monarhului;
I) Responsabilitatea ministerial;
gj Rigiditatea constituional;
li) Supremaia Constituiei, cu controlul constitu-
ionalitii legilor (art. 7 );
i) Inamovibilitatea magistraturei (art, 76};
jj Contenciosul administrativ;
k) Controlul legalitei actelor jurisdicionale;
l) Examinarea prealabil a legilor i regulamentelor
generale, din punctul de vedere al telmicei legislative ;
m) Garania libertilor.
Constittritmea din 193S schimb principiile fun-
damentale ale Statului, proclamnd.
a) c Regele este Capul Statului i n aceast ca-
litate El este organul prin care Naiunea, titulara
Suveranitate!, i manifesteaz toate puterile
1
}. Astfel
el exercita puterea legislativ prin Reprezentatiunea
naional, iar puterea executiv prin guvern (art. 31).
S'ar prea ns c n art. 31 ar fi vorba de o eroare
de redacie, de o inadverten.
S'ar fi ntrebuinat prepoziia prin n loc de i de,
adic art. 31 ar avea redactarea:
Puterea legislativ se exercit de Rege i de Re-
rezentatiuuea naional.
"Regele, care era o putere activ n vechea con-
itutimie, colabornd cu minitrii si n opera de
uvernare, dobndete un rol preponderant ntru
| ct minitrii, ne mai avnd baza parlamentar, ca
ireprezentani ai majoritilor, devin simpli secretari
gelui, cam sunt minitrii Preedintelui Statelor
, revocabili ad nutum, responsabili politicete
i fa de Rege.
nlocuirea^ regimului parlamentar, existent sub
iul constituiunilor anterioare, n care rnini-
strnt reprezentanii majoritilor parlamentare
1
(-:
J*
fcjilll
r I i
r ni
L
a 1 r
m art at 3fe Tratatul de drept administrativ, voi IX
pag. 149, greala fcut de constituantul din 1923*
cnd reproduce textul jurmntului Regelui (art'
el cum fusese stabilit & art. 80 din Constituia
866, cci situainaea juridic internaional a Ro-
! era diferit in 1923 de aceea din 1866. Consti-
II din 1938 prin inadverten a reprodus tt art
vechei consritaiani. Cred c ar H trebuit ca t ext ul
intuim s cnpriad i formula tp,in Graia lui
seu t rmwfo naional* caie st la baza regalitii
de a cror ncredere se bucur i fiind rspunz-
tori fa de ele, prin regimul reprezentativ simplu,
n care minitrii sunt recrutai de Rege, fr s.
in seam de ncrederea parlamentului, ei neavucl
nici o rspundere politic fa de parlament.
c) Organizarea Regenei ca organ unipersonal, n-
locuind astfel instituiunea regenei pliuipersouale
creat prin constitui'unile anterioare. Potrivit art .
40 din noua Constituiune, Regena are un .regent
i 2 supleani.
i adaog ca principii notii:
i. Primatul etnic romnesc ;
2. Primatul puterii executive;
3. Recunoaterea, dreptului de legiferare pe cale
de decrete-legi n intervalul dintre sesiuni, ns eu
obligaiunea de ratificare din partea legislativului
(art. 4*6, alin. 7). Pn la convocarea Adunrilor le-
giuitoare, decretele legi nu au nevoe de ratificare
(art. 98 pen, aliniat),
4. Compunerea corpului electoral pe baze profe-
sionale i corporative;
5. Meninerea -i ntrirea atribui miilor Consiliului
Legislativ, organ de tehnica legislativa, care s' ar
prea, dup ultimul aliniat al art . 72, (dei textul
art. 31 s'ar opune) c devine organ de colaborare i
deciziune la opera legislativ.
6. Anumite incompatibiliti pentru membrii Adu
nrilor legislative. Astfel ei nu pot face par t e
din consiliile de administraie ale societilor
care au contracte cu Statul, judeele sau comunele.
Era un adevrat scandal aspectul consiliilor de ad-
ministraie dela marile societi care, cu scop de a
avea avantagii. puneau n consilii oameni politici
influeni, care i vindeau astfel influena lor un
adevrat trafic de influen.
7. Urmrindu-se prin Constituiune stprirea imo
raKtatii n funciunile publice, se declar delapidarea
de bani publici ca o crima (art. 8;),
8. Se desfiineaz dispoziiunea din art. 16 din
vechea constituie, stabilindu-se prin art. 15 c pe-
deapsa cu moarte se va putea nfiina prin jurnal
al consiliului de minitri pentru anumite infraciuni
artate n textul constituional.
g. Se vorbete i despre datoriile Romnilor, nu
numai de drepturile lor.
CONSIDEKA' pIUNl ASUPRA NOTJBI CONSTI TUI I
Vom examina cte-va din punctele principale enun-
ate mai sus
_ I. Prin noua Constituiune se determin i se
fixeaz Statul n cadrul comunitii naionale ro-
mneti. comunitii naionale romneti. Statul
trebue s prezinte n gradul cel mai nalt senti-
mentul naional romn, cci naiunea romn este
aceia care prin jertfele i credina sa a creat Statul
nostru naional .
Pentru prima dat Constituiune a proclama pri-
matul rasei, al originei etnice romneti. Gsim aceast
' proclamare n art. 27 alin I : Numai cetenii romni
sunt admisibili n funciunile- i demnitile publice
civile i militare, inndu-se seama de caracterul ma-
joritar i creator de Stat al Naiunii romne . Text ul
CONSTITUIA ROMNIKI
199
- ^
,?!*
$>
J V* -
3 *
j -
' *
1. P. S. S. PATRIARHUL DR, MIRON CRISTEA, PRK?KD1NTEL,E CONSILIULUI DE MINITRI. RAPORTND SUVERANULUI
REZULTATUL PLEBISCITULUI PENTRU SCHIMBAREA CON STITUI UNII (27 FEBRUARIE 1938}
im distinge ntre Romnii de origin i cei naturalizai,
dar deosebirea reese evident din text, care adaog
inudu-se n seam de caracterul majoritar i
creator de Stat al Naiunii romne . Ea rezulta i din
.aliniatul ultim al acestui articol care spune: Numai
Romnii i cei naturalizai Romni pot dobndi i
deine imobile rurale n Romnia, deosebind pe
Romni de origine de cei naturalizai.
Primatul etnic l gsim proclamat i n art. 67: Nu
poate fi ministru dect cel care este romn de cel
puin 3 generaii. Dar tocmai prin acest adaos se
admite c i cei devenii romni, prin naturalizarea
ascendenilor lor n a 3-a generaie, pot fi minitri.
Constituhinile din 1866 i 1923 admiteau noiunea
de naiune astfel cum a fost formulat de Jean
Jacqucs Rousseau i n special de Renan: ca o idee
activ la care particip toi acei cari au'] contiina
c i aparin. Renan spune c naiunea este un prin-
cipiu spiritual. Omul nu este sclavul nici al rasei, nici
al limbii, nici al religiei: o mare grupare de oameni
cu mintea ntreag i cu inima cald, care creeaz
o contiin moral. Iat ce numim naiune I
Noi credem ca ideea de naiune n sistemul nouei
Constituinni treime completat cu aceia de
onsme
etnic, cci numai aa se ine seama de caracterul
majoritar i creator ele Stat al naiunii romne.
Tot n aceste ordine de idei trebue s menionm
i art. 3: Teritoriul Romniei nu se poate coloniza
cu populaiuni de seminie strin, unde consti-
tuantul, nlocuind termenul ginte prin acela de se-
minie, a voit sa apar mai plastic noiunea fiziologic
a originei, el a neles s opreasc ngrmdirea n
mase cempacte a unor populaiuni de origine str-
in, pe un anumit teritoriu, cci el nu s'a gndit
de sigur la colonizri propriu zise, ntru ct ara
este sirficient populat.
Prin asemenea ngrmdiri, adevrate colonizri,
nsi structura naional poate s fie periclitat.
Astzi ngrmdirile masive de strini inasimilabili,
n multe din regiunile rii, constituesc o problem
de o gravitate excepional.
Aceast situaiune, creiat sub imperiul constitu-
iunilor din 1866 i 1923, va fi schimbat, de sigur,
sub imperiul nouei constituiuni.
Ar fi o intre oper romneasca, s se aduc Ro-
mni macedoneni i s se instaleze n toate oraele i
trgurile noastre nstrinate.
Macedonenii ca i Oltenii constituesc elemente de
mare valoare pentru neamul nostru. Pricepui, har-
nici, patrioi, struitori, dotai cu un remarcabil
spirit comercial, Macedonenii i Oltenii ar putea, cu
un mic sprijin din partea Statului, sa alctuiasc
elementul burghez, care ne lipsete, nlturnd astfel
negustorii strini, cari dau nfiare aa de puin
romneasc multor trguri i orae.
Colonizarea ce s'a fcut cu Macedonenii n Dobrogea
nu a fost tocmai reuit pentruca ei nu sunt prea
buni plugari, ei sunt comerciani. i tocmai de
Minivtnj Secretar de Sui 51 aa-interim la
DrpajUutieiitul Alaccrilur SlrJine,
Ministru 3ecr*ur dr Si n In Departamentul
Industriei ti C^m-rului,
/
/,. r^i"^"
J
?
C^*&**^^--
Mir.istru Secretar de Stat la Dt pwuni ent ul
Muncii,
Ministru Secretar de Stal la Departamentul
Agriculturii, Domeniilur i Coojjeraliei,
Ministru Secretar de Slfll la Departamentul
Muncii, Sanat(ii i Ocrotirilor 5ocia)e
Ministru Secretar de Stat la Departamentul
Edut-aliti Naionale i ad-inlerirn la Culte st
Arte,
Ministru Secretar de Stat la Departamentul
Finanelor si ad-interim la Departamentul
Justiiei,
Ministru Secretar de Stal la Departamentul
Internelor,
7? / / i t c*w >c*c*J
l
c
7 / ^-' b
/^Y-'
- >
ffcffi- ?ct??i**t
. 1/V1. ( XVw/ ^T^
Ministru Secretar
Aprrii Naicnal'
Marin,
de Stat la Departamentul n , * * - / -, fc .
e si arX-nterun la Aer si *M < ^ " ^ / ( . I **'
Ministru Secretar de Stat la Departamentul
Lucrrilor Publice si al Cum uni catuler, <f 6^+*
*J5&
din 27 Februarie 1938.
Pri
Romn
menite
ndrui n
toasa.
U
mn, n
pe car
Rot nn
C
plebisc
reiese
i num
In
tregulu
tuiun
Preed
Minit
CONSTITUIUNEA ROMNIEI
TITLUL I
DES P RE T^Ri Toai ui , RcniAmni
Art. x, Regat ul Romniei e s t e un St at National,
unitar i indivizibil.
Art. 3 Teritoriul Romniei e s t e inalienabil.
Ar. 3. Teritoriul Romniei r m se poat e coloniza cu
pQpulaiuni de semiue strin.
TITLUL I I
DESPE.R DATORIILE I DRRPTURIT.I B.OMAKII.OK.
CAPITOIyUIy I
Despre datoriile Romanilor
Naionalitatea romn pierdut n condiiunile aici ar-
t at e nu se poat e redobndi dect prin naturalizare.
CAHTOI/ UI, I I
Despre drepturile Romnilor
Aii. io. Romnii se bucur de libertatea contiinei,
de libertatea muncii, de libertatea nv mnt ul ui ,
;
de
libertatea presei, de libertatea ntrunirilor, de libertatea
de asociaie i de toate libertile din care decurg drepturi,
n condiiunile statornicite prin legi.
Ari. r r . Naionalitatea romn se dobndete pr hr
cstorie, prin filiaiune, prin recunoatere i prin natura-
lizare. Naturalizarea se acord prin lege n mod iud-'
vidual; ea nu are efect retroactiv. Soia pr of i t de natu-
ralizarea soului i copiii minori de aceea a prinilor.
Art. 12. Libertatea individual este garant at .
Nimeni nu poate fi urmrit sau percheziionat, 'dect
n cazurile i dup formele stabilite de lege.
Nimeni nu poate fi deinut sau arestat dect n puterea
unui mandat judectoresc motivat i comunicat n momen-
tul arestrii, sau cel mai trziu n 24 ore dup arestare;'
I n caz de vin vdit ori de urgen, deinerea san are-
starea se poat e face imediat, iar mandatul se va emite'
i comunica n 24 ore, conform alineatului precedent.
Art. 13. Nimeni nu poate fi sustras, n contra voinei
sale, dela judectorii pe care i d legea.
Art. 14. Domiciliul este inviolabil.
Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face dect de
autoritile competente n cazurile i potrivit formelor
stabilite de lege,
Art. 15. Pedeapsa cu moartea se aplic n timp de
rsboiu potrivit codului de justiie militar. -
Consiliul de Minitri va pntea decide aplicarea dfspo.
ziiunilor din alineatul precedent i n timp de pace, pentru
atentate contra Suveranului, Membrilor Familiei Regale,
efilor Statelor strine i demnitarilor Statnlu-din mobile
n legtur cu exerciiul funciunilor ce le sunt ncredinate/
precum i n cazurile de tlhrie cu omor i asasinat politic.
Art. 16. Proprietatea de orice natur, precu i
creanele at t asupra particularilor ct i asupra Statului,
sunt inviolabile i garantate ca atare.
Oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui,
dup normele prevzute n legi.
Bunurile care fac parte dn domeniul public sunt admi-
nistrate i -nu pot fi nstrinate dect dup regulile i cu
formele stabilite prin lege. Nici o lege nu poat e nfiina
pedeapsa confiscrii averilor, afar de cazurile de nalt
trdare i delapidare de bani publici.
Nimeni nu poate fi expropriat dect pent ru cauz de
utilitate public i dup o dreapt i prealabil desp-
gubire stabilit de justiie conform legilor. Prin cauz de
utilitate public nu se poat e nelege dect aceea care
este de nat ur a folosi n acelai timp t ut uror i fiecruia'
n mod actual ori eventual.
I n afara de cazurile de utilitate public pentru aprarea
naional, pent ru lucrrile de interes militar, sanitar, cul-
tural, pent ru ci de comunicaii terestre, nautice ori ae-
riene, pentru piee i lucrri publice prevzute n legile
'Art. 4. To i Romnii, fr deos ebi r e de origine etnic
i credin religioas, sunt dat or i : a socoti Pat ri a drept cel
mai de seam t eni ei al rostului l o r n vi a , a se jertfi
pent ru apr ar ea integritii, i ndependen ei i demnitii ei ;
a contribui pri n munca lor \a n l a r e a ei moral i prop-
irea ei economic a ndeplini cu. cr edi n sarcinile obteti
ce li se i mpun pri n legi l a c ont r i bui de bun voie l a mpli-
nirea sarcinilor publice, fr de c a r e fiina St at ul ui nu poat e
vieui,
Art. 5. To i cetenii romni , f r deosebire de origine
etnic i credi n religioas, sunt egal i naintea legii, dato-
rndu-i respect i supunere.
Nimeni nu se poat e socoti des l egat de ndatoririle sale
civile ori militare, publice i par t i cul ar e, pe temeiul credinei
sale religioase, sau de orice al t f e l .
Art. 6.>Nu se admi t e n S t a t u l Romn nici o deose-
bire de clas social. Privilegiile n aezarea drilor sunt
oprite. Micorrile i mririle de i i npozi t e nu pot fi dect
generale i st at orni ci t e prin legi.
Art. 7. Nu este ngduit n i c i unui Romn a propo-
vdui prin vi u graiu sau n s c r i s schimbarea formei de
guvernmnt a' Statului, mp r i r e a ori distribuirea averii
altora, scut i rea de impozite, ori l upt a de clas.
Ari. 8. Est e oprit preoilor, de orice rit i credin
religioas, a pune aut ori t at ea l or spi ri t ual n slujba pro-
pagandei politice, at t n l ocaur i l e destinate cultului i
funciunilor oficiale, ct i n a f a r de ele.
Propaganda' politic, n l ocaur i l e destinate cultului, ori
cu prilejul tuanlfestaiunilor rel i gi oase, nu este ngduit
ni mnui .
' Orice asocaiune politic pe t emei ur i ori pret ext e reli-
gioase este opri t ,
I n afar de persoanele, de condi i uni l e i de formele pre-
vzut e n legi, nimeni uu poat e l ua ori presta jurminte
de credin.
Art g. . Romnul care, fr& prealabil autorizaie a
Guvernului, va i nt r a n orice s er vi ci u al unui St at strin,
sau se va al t ur a pe lng o cor por a i e militar strin,
pierde de pl i n drept cetenia r o m n .
Supunerea, pent ru orict t i mp l din orice fapt ar rezulta-
ea, la. vreo protecie strin, t r a g e dup sine pierderea
de pliu dr ept a ceteniei r o m n e .
2
CNCICLOPBUIA ROMNIEI
actuale, nici an alt caz nu se poate statali dect prin
legiTotate de ambele Adunri cu majoritate de dona
Art' 17 Zcmintele miniere precum i bogiile de
orice natur ale subsolului sunt proprietatea Statului Se
excepteaz masele de roci comune, carierele de materiale
dTSSbmc i i i depozitele de turb, fr prejudiciul drep-
turilor dobndite de St at pe baza legilor anterioare. O
l a
a
minelor va determina normele i condiiunile de pu-
nere In valoare a acestor bunuri, va fixa drepturile proprie-
tarului care vor fi de cel puin 50% din redevena i din
preul la hectar al concesiunii i va arta, totodat, put i n a
i msura n care acetia vor participa la exploatarea
acestor bogii. ,
Drepturile ctigate n favoarea Statului pe baza actelor
de concesinne ncheiate pan n prezent se respect.
Art. iS, Droninrile mari i mici, uliele care sunt n sar-
ea Statului, Judeelor, Municipiilor i Comunelor, fluviile st
rurile nav^abile sau plutitoare, rmurile, adugirile
ctre mal l locurile de unde s'a retras apa mrii, porturile
naturale sau artificiale, malurile unde t rag vasele, spaiul
atmosferic,, apele productoare de fore motrice de folos
obtesc fi n deobte toate bunurile care nu sunt proprie-
t at e particular, sunt considerate ca dependine ale do-
meniului pnbHc
Ari. 19, Libertatea contiinei este absolut,
Statul garanteaz tuturor cultelor o deopotriv liber-
t at e l proteciune, ntruct exerciiul lor nu aduce atin-
gere ordmd publice, bunelor moravuri i Siguranei Statului.
Biserica ortodox cretina i cea greco-catolie sunt bi .
r i d romneti. ReUgia cretini ortodox fiind religia
ttaxei majoriti & Romnilor, biserica ortodox este bi-
serica domj saut i n Statul Romn, iar cea greco-catolic
are mt i t et at e fa de celelalte culte.
Sber ka ortodox romn este i rmne neatxnat
de rke cftMarMe strin pstrndu-i ns unitatea, in
privina dogmelor, cu biserica ecumenic a Rsritului.
Chestimmle spirituale $1 canonice ale bisericii ortodoxe
rant&ne in de o ringuri autoritate sinodali central.
Raportrile dintre diferitele culte i St at sunt de do-
menrul legilor speciale.
tt, ao. Actele strii civile sunt de atribuia legii
dvQe.
latoctnirea acestor acte va trebui s i precead totdeauna
fe&ecnvst&ret jeHgfoaaa, care este obligatorie pentru toi
BSteatTsii cultelor.
Art. ax nvmntul este liber l a condltiunUe sta-
bffl* prin legi speciale i nt ru ct nu va i contrar bunelor
n a r r i , crwnei pubHce i intereselor de Stat.
JEaviimBtnl primar este obligator. I n colile Statului
acest tttvi&mant va fi gratuit.
Ari. as. Conatitatia garanteaz fiecruia, n limitele
si ecstdtamie kgfi, Hbertatea de a comunica si publica
H*8* i opSaSumle sale, prin grain, prin scris, prin imagini,
pnte sunete sau prim orice alte mijloace.
rt. 43. Secretai scrisorilor, telegramelor i convor-
MsEeir faefemkc este inviolabil. Se excepteaz cazurile
m care JBStftia e datoare s i se informeze conform legii.
Ari, 34, Cetenii romni aa dreptul a ae adnna panici
i fej anae peatm
a
t r at a t ot felul de chestiuni, confor-
~ ^ > f a reguleaz exerciiul acestui drept.
smmdk, preeeahmfle l manifestaiile pe cile pu-
J 3 " ^
Kbec
>
mBt
SXP*
1
** fcgflor i ornduirilor
^ t 5. - " CWc i Be a dreptul a se adresa prin petitiuni
Art. *, CetStenfl romni an dreptul a se asocia,
e i * genoaae
Afi. ay.
*e Bberit wodatimie nu implic dreptul de a
fanate se stabilesc prin lege.
a nul cetenii romni sunt admisibili In
i deamitttfc pudfce, civile i militare, tinftn-
* H ^ n i r ^
wa
^
ua
* * ^ s^t
Supuii strini nu pot ocupa at ar i f unc i uni , dect n
cazurile statornicite prin legi.
Strinii afltori pe pmnt ul Romni ei se bucur, d e
proteciunea dat de legi persoanelor i averi l or J gener e.
Numai Romnii i cei nat ural i za i r omni pot dobndi
cu orice titlu i deine imobile rural e n Romni a. St r i ni i
vor avea drept numai la val oarea acest or i mobi l e.
Art. 28. Decoraiunile st ri ne se vor pur t a de Romni
numai cu autorizarea Regelui.
Insignele, emblemele, medaliile, pr ecum l uni formel e
de orice fel, nn pot fi creiate, nici at r i bui t e, nici pur t a t e
fr legiuit ncuviinare.
TITLUI, III
DESPEB PUTERILE STATULUI
Art. 29. Toate puterile St at ul ui eman del a Na i unea
Romn.
Ele ns nu se pot exercita dect pr i n del ega i une i
numai dup principiile i regulile aezat e n Const i t u i a
de fa.
Art, 30. Regel e este Capul St at ul ui .
Ari.
3I
, Put erea legislativ se exerci t de Rege pr i n
Reprezentainnea Naional care se mpar t e n dou Adu-
nri : Senatul i Adnnarea Deput a i l or.
Regele sancioneaz i promul g legile.
nai nt e de a i se da sanciunea regal, l egea nu e val abi l ,
Regele poate refuza sanciunea,
Nici o lege nu poat e fi supus sanc i uni i regal e, dect
dup ce va fi fost discutat i vot at de maj or i t at ea am-
belor Adunri.
Promulgarea legilor votate de ambel e Adunr i se va
face prin ngrijirea Ministrului de J us t i i e care este i
pstrtorul Marelui Sigiliu al St at ul ui .
Iniiativa legilor este dat Regelui. Fi ecare di n cele dou
Adunri pot propune din iniiativ pr opr i e numai legi
n interesul obtesc al Statului.
Interpretaiunea legilor cu drept de aut or i t at e se face
numai de puterea legiuitoare.
Ni d o lege, nici un regulament de admi ni st r a i une gene-
ral sau comunal nu pot fi ndat ori t oare dect dup ce
se public n chipul hotrt prin ele.
Art. 32. Puterea executiv este ncr edi n at Regelui,
care o exercit prin Guvernul Su n modul st abi l i t prin
Constituie.
Art. 33. Puterea judectoreasc se exer ci t d e orga-
nele ei.
Hotrrile judectoreti se pr onun n vi r t ut ea legii.
Ele se execut n numele Regelui.
CAPITOLUL I
Despre Rege
Art. 34. Puterile constituionale ale Regel ui s unt ere-
ditare n linie cobortoare direct i l egi t i ma a Maj est l i
Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Si gmarl ngen, din
brbat n brbat prin ordinul de pr i mogeni t ur i cu
exclusiunea perpet u a femeilor i coborl t ori l or l or .
Cobortorii Majesttii Sale vor fi crescui n reliciunea
ortodox a Rsritului.
Art. 35. i n lips de cobortori n linie br bt easc ai
MajestU Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmarlngen,
snccesinnea Tronului se va cuveni celui ma l n vrst
dintre fraii Si, sau coborltorilor acestora, dup regulile
statornicite n articolul precedent.
Dac ni d unul din fraii sau cobortorii lor n u s' ar gsi
n via, sau ar declara mai dinainte c nu pri mesc Tr onul ,
atunci Regele va put ea indica succesorul Su di nt r ' o di-
nastie suveran din Europa occidental, cu pr i mi r ea Repre-
zent at i vi i Naionale dat n forma prescris de ar t . 36.
Dac nici una nici alta nu va avea loc Tr onul est e va-
cant,
Art. 36. i n caz de vacan a Tronul uL ambel e Adunr i
c o n ^ T * * * * * * * J5**> **8& Ad u n a r e ^ h f a r f r
convocare i, cel mai trziu pn n opt zile del a nt r uni r ea
o c c i d t f a i r
8 C < UUt r
' *""*
S U V e r a n
* * * ^
a
CONSTITUTIUNEA ROMNIEI
3
Prezena a trei ptrimi din membri cari compun fiecare
din ambele Adunri i majoritatea de dou treimi a mem-
brilor prezeni sunt necesare pentru a se putea purcede
la aceast alegere. In caz cnd Adunarea nu se va fi fcut
n termenul mai sus descris, atunci n a noua zi la amiaza
Adunrile ntrunite vor pi la alegere, oricare ar fi nu-
mrul membrilor prezeni i cu majoritatea absolut a
voturilor,
Dactt Adunrile s' ar afla disolvate n momentul vacanei
Tronului, ee va urma dup modul prescris la articolul
urmtor.
I n timpul vacanei Tronului, Adunrile ntrunite vor
numi o l ocot enent Regal compus din trei persoane,
care va exercita puterile Regale pn la suirea Regelui
pe Tron.
In toate cazurile mai sus artate votul va fi secret.
Art. 37.La moartea Regelui Adunrile se ntrunesc
chiar fr convocare, cel mai trziu zece zile dup decla-
rarea morii.
Dac din ntmplare ele au fost disolvate mai dinainte
i convocarea lor a fost hotrt n actul de disolvare,
pentru o epoc n urma celor zece zile, atunci Adunrile
cele vecbi se adun pn la ntrunirea acelora care au
a le nlocui.
Art. 38. I>ela dat a morii Regelui t pn la depunerea
Jurmntului succesorului Su la Tron, puterile consti-
tuionale ale Regelui sunt exercitate n numele Naiunii
Romne de Minitrii ntrunii n consiliu i sub a lor res-
ponsabilitate.
Art. 39. Regele este major la vrsta de 18 ani m-
plinii.
La suirea Sa pe Tron El va depune mai nti n snul
Adunrilor ntrunite urmtorul Jurmnt: Jur a pzi
Constituia l legile Naiunii Romne, a menine dreptu-
rile ei naionale i integritatea teritoriului .
Art. 40, Regele poate numi un Regent i doi Supleani
cari, dup moartea Lui, s exercite puterile Regale In timpul
minoritii succesorului Su,
Aceast, numire se face cu primirea Reprezentatiunii
Naionale, dat n forma prescrisa de art, 36 din Consti-
tuia de fa,
Regentul va exercita totodat i tutela Regelui minor.
Dac la moartea Regelui, Regentul nu s'ar gsi numit
l succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunri ntrunite
vor numi pe Regent i pe cei doi Supleani, procednd
dup formele prescrise de art. 36 din Constituia de fa.
Regentul si supleanii Si nu intr n funciune dect
dup ce vor fi depus naintea ambelor Adunri ntrunite,
jurmntul prescris de art. 3g din Constituia de fa.
In caz de deces al Regentului, Supleantul cel mai n
vrt i va lua de drept locul, procedndu-se conform celor
stobilite la alineatul precedent pentru alegerea unui nou
Supleant.
Art. 41, Da c Regele se afl n imposibilitate de a
domni, Principele Motenitor major, singur, ia de drept
Regena. In cazul n care Principele Motenitor ar fi minor,
Consiliul de Minitri, dup ce s'a constatat legalmente
imposibilitatea de a domni, convoac ndat Adunrile
legiuitoare reunite pentru a decide.
Art. 42, Nici o modificare nu se poate face Consti-
tuiei n timpul Regenei.
Art. 43. Regele nu va putea fi totodat i eful unui
uit St at fr consimmntul Adunrilor.
Nici una din Adunri nu poate delibera asupra acestui
obiect, dac nu vor fi prezeni cel puin dou treimi din
membri cari le compun i hotrrea nu se poate lua dect
cu dou treimi din voturile membrilor de fa.
j
r i t
^
i
f
i
persoana Regelui este inviolabil. Minitrii
IAU* sunt rspunztori.
Actele de St at ale Regelui vor fi contrasemnate de un
Minlatru care, prin aceasta nsi, devine rspunztor de ele.
Se excepteaz numirea Primului Ministru care uu va fi
contrasemnat,
Art. 45 Regele convoac Adunrile Legiuitoare cel
puin odat pe an, deschiznd sesiunea prin mesaj, la care
Adunrile prezint rspunsul lor.
Regele pronun Includerea sesiunii.
El are dreptul de a disolva ambele Adunri de odat
sau numai una din ele. Actul de disolvare trebue s conin
convocarea alegtorilor i a noilor Adunri.
Regele poate amna Adunrile. Ele se ntrunesc de plin
drept la mplinirea unui an dela data amnrii, dac ntre
timp nu au mai fost convocate.
Art. 46. Regele numete i revoac pe Minitrii Si.
El are dreptul de a ierta sau micora pedepsele n ma-
terii criminale, afar de ceea ce se statornicete n privina
Minitrilor. *
_E1 nu poate suspenda cursul urmririi sau jedecii,
nici a interveni prin nici un mod n administrarea justiiei!
El numete sau confirm n funciunile publice potrivit
legilor,
El nu poate crea o nou funciune fr o lege special.
EI face regulamentele necesare pentru executarea legilor,'
fr s poat modifica legile i scuti pe cineva de execu-
tarea lor.
EI poate, n timpul cnd Adunrile Legiuitoare sunt
disolvate i n intervalul dintre sesiuni, s fac n orice
privin Decrete cu putere de lege, care urmeaz a fi
supuse Adunrilor spre ratificare la cea mai apropiat
a lor sesiune.
El este Capul Otirii.
El are dreptul de a declara rsbolul i de & ncheia pacea.
El confer gradele militare n conformitate cu legea,
EI confer decoraiunile romne.
El acrediteaz Ambasadorii l Minitrii Plenipoteniari
pe lng efii Statelor Strine.
El are dreptul de a bate monet, conform unei legi
speciale.
El ncheie, cu Statele Strine, tratatele politice i mili-
tare. Conveniunile necesare pentru comer, navigaiune i
altele asemenea de El ncheiate, pentru a avea putere de
lege n interior trebue s fie ns supuse Adunrilor Legiui-
toare i aprobate de ele.
Ari, 47,Lista civil se hotrte prin lege.
CAPITOLUL II
Despre Reprezentarea Naional
Art. 48. Membrii Adunrilor Legiuitoare reprezint
Naiunea i nu-i exercit mandatul dect dup depunerea
legiuitului jurmnt.
Art. 49. Fiecare Adunare determin prin regulamentul
su modul dup care se constitue i i exercit atribuiunile,
Art. 50.Validarea alegerilor pentru ambele Adunri
i verificarea titlurilor membrilor aparinnd fiecreia din
ele, se face de nalta Curte de Casaie i Justiie, nainte
de data fixat pentru ntrunirea Adunrilor.
Art. 5r. Nimeni nu poate fi totodat membru al
uneia i al celeilalte Adunri.
Art. 52. Deputaii i Senatorii, numii de puterea
executiv ntr'o funciune salariat pe care o primesc,
pierd de plin drept mandatul lor de reprezentani ai Na-
iunii.
Aceast dispoziiune nu se aplic Minitrilor i Subse-
cretarilor de Stat.
Art, 53. Membrii Adunrilor Legiuitoare nu pot apra
interese particulare Statului; ei nu pot face parte din
Consiliile de administraie ale ntreprinderilor care au
contractat cu Statul, Judeele sau Comunele.
Art. 54. Orice hotrre se ia cu majoritate absolut
a voturilor afar de cazurile statornicite n altfel prin
Constituie.
In caz de paritate a voturilor, propunerea n deliberare
este respins.
Adunrile in edine cu jumtate plus unul din numrul
membrilor nscrii n apelul nominal.
Art. 55, Fiecare membru al Adunrilor are dreptul a
adresa Minitrilor ntrebri la care acetia sunt obligai a
rspunde n termenul prevzut de regulament.
Art. 56. Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adu-
nri nu poate fi urmrit pentru opiniunile i voturile de el
emise Su cursul exerciiului mandatului.
Art. 57.Nici un membru al uneia sau celeilalte Adu-
nri nu poate, n timpul sesiunii, s fie urmrit sau arestat
pentru vine penale, dect cu autorizarea Adunrii din care
face parte, afar de cazul de flagrant delict.
4
F,NCICr,OPEI)IA ROMNI EI
Deteniunea sau urmrirea vreunuia din membrii Adu-
nrilor este Buspendat n tot timpul sesiunii, daca Aduna-
Ari 58. Plecare din Adunri delibereaz i hotrte
separat, afar de cazurile anume ar t at e n Constituia de
Ari 59 -~ Poliia Adunrilor se exercit de Preedintele
fiecreia din ele care, singur, dup ncuviinarea Adunm,
poate da ordine grzii respective. ,
Ari. 60. Diurnele Deputailor i Senatorilor Se stabi-
lesc prin lege.
SECIUNEA I
Despre- Adunarea Depuiaior
Ari, 61. Adunarea Deputailor se compune din De-
putai alei de cetenii romni, cari au vrsta de 30 ani
mplinii i practic efectiv o ndeletnicire i nt rnd n vreuna
din urmtoarele trei categorii:
i Agricultura i munca manual;
2. Comerul i industria;
3. Gcapafuni intelectuale.
Alegerea se face cu vot secret, obligator si exprimai prin
scrutin uninominal, pe clrcnmscripiuni care s asigure repre-
zentarea felului de ndeletnicire a alegtorilor.
Legea electoral va fixa circumscripiunile i va stator-
nici dup normele mai sus impuse, condiiunfle cerute pen-
tru a fi alegtor, pentru brbai i femei, incapadtile,
decderile, incompatibilitile, procedura votrii i garan-
iile libertii alegerilor precum i numrul deputailor.
Durat a mandatului este de ase ani.
Avi. 62. Spre a fi eligibil n Adunarea Deputailor se
cere;
a) A fi cet&ean roman;
b) A avea exerciiul drepturilor civile i politice i a prac-
tiea efectiv ndeletnidiea respectiv, a uneia din cele trei
categorii art at e n articolul precedent, pe ai crei aleg-
tori urroeox a-i reprezenta;
c) A avea vrsta de 30 ani mplinii;
d) A avea domiciliul n Romnia.
ncapadt i e, decderile temporare ori definitive i in-
compatibllftile, se vor stabili prin legea electoral.
SSCTIUKSA.lt
Despre Senat
AH. 63, Senatul se compune din Senatori numii de
Rege, din Senatori de drept i din Senatori alei cu vot
obligator, secret i exprimat prin scrutin uninominal de
membrii corpurilor constituite n Stat, n numrul i con-
djrnfle, pentru alegatorii i eligibilii, brbai i femei, ce
se vor stabili prin legea electoral.
Proporia Senatorilor numii iu raport cu cel alei este
de j umt at e,
Ari, 64. Snnfc de drept membri ai Senatului, n vir-
tutea naltei lor sffcualuni n Stat i Biseric:
/ Motenitorul Tronului dela vrsta de 18 ani mplinii:
b) Toi Principii FamiHei Regale, majori;
*; Parriarhnl i Mfcropoliii rii;
i} Bazaconii eparhfoi ai bisericilor ortodoxe romne i
greawasioHc^ l ut ru cat vox fi alei conform legilor rii;
} Ca$tf confesiunilor recunoscute de St at , cte unul de
Jf cmn confesiune. Intru ct sunt alei sau numii confom
" ^ T&H i repretinta un numr de peste 20S.000 cre-
f} A**naHi Senatori de drept recunoscui pn Ia dat a
proamlgEH pteaeatei Gonstitaii.
Mandatai Senatorilor; de drept, enumrai la paragrafele
* - # nctaaiv, ucefeeaaS odat cu calitatea san demnitatea
n vi rt ut ea ci rei a 11 dein,
Donata mandatelor Senatorilor numii i alei va fi de
*" *&. MamSat el e Senatorilor alei se renoiesc din trei
o trei m d*a dat a depunerii JoriUnantului prevzut de
r t ^ S di n CoKrtftnie, te proporie de o treime,
J S S l ^ l f f . " " ^
U S 0 E
^ P* * * * * pstreaz
njaswiatele pn i a expirarea termenolui de nou ani
Peot ru mandatele ieite la sori se
v a
proceda Ia noui ale-
geri conform legfl electorale.
CAPI TOLUL I I I
Despre Guvern i Minitri
Ari>
6 5 . Guvernul se compune din Mi ni t ri i Subse-
cret ari de St at . , .
Minitrii exercit put erea execut i v n- nume l e Regel ui ,
n condiiunile stabilite de Const i t u i e i pe a l or r s punder e.
Minitrii au rspundere politic numai f a de Rege.
Ari. 66. ~ Minitrii nt runi i alctuesc Consi l i ul de Mi-
ni t ri , care este prezi dat de acel care a fost ns r ci nat de
Rege cu formarea Guvernului i care poar t t i t l ul de Pr e-
edi nt e al Consiliului de Minitri,
Depart ament el e Ministeriale i Subsecret ari at el e ele St a t
nu se pot nfiina i desfiina dect pri n l ege.
^
r
i . 6
?
. Nu poat e fi Ministru dect cel car e est e r om n
de cel pu i n trei generaii. Se except eaz acei car i AU fost
Minitri pn acum.
Afl
m
68. Membr i i FamiHei Regale nu pot fl Mi ni t r i .
jrt, 6g. Minitrii i Subsecretarii de St a t car e mi s unt
Membri ai Adunrilor pot l ua par t e la des bat er ea legilor
dar n u pot vot a; Adunrile pot cere pr ezen a Mi ni t ri l or
la deliberrile lor. Desbaterile nu pot ncepe f r pr ezen a
unui Ministru.
Ari. 70. Regele i fiecare din Adunr i poat e cere ur -
mri rea Minitrilor i t ri mi t erea lor n j udecat a na l t e i Cur i
de Casaie i Just i i e care, singur, n sec i uni uni t e, est e
n dr ept a-i judeca. I n ceea ce pri vet e exerci i ul ac i uni i
civile a pr i i vt mat e i n ceea ce pri vet e cr i mel e i de-
lictele comise de ei afar de exerciiul func i uni i l or, s unt
supui reguleloi de drept comun.
Punerea sub urmrire a Minitrilor de ct r e Corpuri l e
Legiuitoare se va rosti prin maj ori t at e de dou t r ei mi a
membrilor de fa .
- Inst ruc i unea se va face de o comisie a nal t ei Cur i d e
Casaie i Just i i e compus din cinci membr i t r ai la sor i
n seciuni uni t e. Aceast camisiune are i put er ea de a ca-
lifica faptele l de a decide sau nu urmri rea.
Acuzarea naintea nal t ei Curi de Casaie i J us t i i e se
Va susine de Ministerul Public.
Legea responsabilitii Ministeriale det er mi n cazuri l e
de rspundere i pedepsele aplicabile Mi ni t ri l or.
Minitrii de Justiie ieii din funciune nu pot exer ci t a
profesiunea de avocat t i mp de un an dela da t a ieirii.
Minitrii ieii din funciune nu pot face pa r t e di n con-
siliile de administraie ale ntreprinderii cu car e au n-
cheiat contracte n cei t rei ani ur mt or i .
Art. JI, Orice part e vt mat n dr ept ur i l e sal e pri n-
t r ' un decret sau dispoziiune semnat de un Mi ni st r u, cu
violarea unui t ext expres al Constituiei ori l egi l or n vi -
goare, poate cere St at ul ui despgubiri bnet i pe nt r u pa-
guba suferit, conform dreptului comun,
CAPI TOLUL I V
Despre Consiliul Legislativ
Ari, 72. Consiliul Legislativ funcioneaz p e baza legii
sale organice.
Consultarea Consiliului Legislativ este obl i gat ori e pen-
t ru t oat e proiectele de legi, at t nai nt e ct l d u p amen-
darea lor n comlsiuni, afar de cele care pri vesc credi t el e
buget are.
Nici un regul ament pent r u aplicarea legilor n u se poat e
face fr consultarea prealabil a Consiliului Legi sl at i v,
afar de cazul prevzut la alineatul ur mt or pe nt r u proiec-
tele de legi.
r l
Adunrile Legiuitoare pot proceda la di scut ar ea pr oi ec-
telor de legi fr a mai at ept a aprobarea Consiliului Le-
gislativ, dac acesta uu-1 d n t ermenul fixat de l egea s a
organic.
CAPI TOLUL V
DESPEE PUTEREA. JUDECTOREASC
Ari, 73- Kici o jurisdiciune nu se poat e nfi i n a dect
n put erea unei legi,
Comsiuni ai Tribunale ext raordi nare nu se pot cr ea
sub nici o numi re i nici un cuvnt , n vederea mi or a nume
procese, fie civile, fie penale, sau n vederea j udecri i unor
anume persoane.
CONSTI TUI UN33A ROMNIEI
5
Juri ul se desfiineaz,
Art. 74. Pent r u nt reg St at ul Romn exi st o singur
Curte de Caga i e i Just i i e.
Art. 75. Numai Curtea de Casa i e i Just i i e n sec-
i uni uni t e are dr ept ul de a j udeca const i t u i onal i t at ea Ie-
gllor i a decl ar a inaplicabile pe acelea car e s unt pot ri vni ce
Const i t u i ei . J udecat a i nconst i t u i onal l t i i legilor se mr-
ginete numa i l a cazul j udecat .
Curt ea de Casaie i Just i i e se va rost i asupra conflicte-
lor de at r i bu i uni .
Dr ept ul de recurs n casare est e de or di n const i t u i onal ,
Art. 76,.Judectorii sunt i namovi bi l i . . Inamovibilita-
t ea se va st at orni ci pr l nt r ' o lege special care va i nt erveni
cel mai t r zi u n t er men de ease l uni dela promul garea pre-
zentei Const i t u i i . I n acest r st i mp sanciunile disciplinare
se vor apl i ca prin Decret Regal .
Art. 77. J us t i i a mi l i t ar se organizeaz pri n lege.
Art. 78. ~ Contenciosul admi ni st rat i v este n cderea
puterii j udect or et i , pot ri vi t legii speciale.
Put er ea j udect oreasc nu are cdere s judece actele
de guver nmnt precum i actele de comandament cu ca-
ract er mi l i t ar .
CAPI TOLUL VI
DESPRE. INSTlTUIUNI^E TffDEENE I COMUNALE
Art. 79. Inst i t u l uni l e admi ni st r at i ve sunt st at orni -
cite prin legi.
TITLUL IV
DESPRE FINANE
Ari. 80. Ni c i un impozit de orice na t ur nu se poat e
stabili l per cepe dect pe baza unei legi.
Prin l ege se pot crea i mpozi t e numai n folosul St at ul ui ,
Jude el or, Comunel or i Inst i t u i uni l or Publ i ce ndeplinind
un servi ci u de St at .
Art. Sr. - Nu se pot nfiina monopol uri dect prin lege
l numai n folosul St at ul ui , Jude el or i Comunelor.
Art, 8a. Fondur i de pensiuni sau grat i fi ca i uni n sar-
cina t ezaur ul ui publ i c nu se pot nfi i n a dect n vi r t ut ea
unei legi.
Art. 83. - - I n flecare an Adunri l e Legi ui t oare ncheie
socotelile l vot eaz buget ul fr a put e a spori cheltuelile
propuse.
Toat e veni t ur i l e i cheltuelile St at ul ui t rebuesc t recut e
n buget i socot el i .
Dac buget ul nu se vot eaz n t i mp ut i l , put erea execu-
t i v va face f a necesitilor serviciilor publice aplicnd
buget ul anul ui precedent , fr a put ea mer ge cu acel buget
mai mul t de un an pest e anul pent r u car e a fost vot at .
Art. 84. Controlul prevent i v i cel de gestiune al t u-
t ur or veni t ur i l or i cheltuelilor St at ul ui ae va exercita de
nal t a Cur t e de Cont uri , care va supune n fiecare an Adu-
nrilor l e gi ui t oa r e un raport general asupr a conturilor
de gest i une al e buget ul ui t recut , semnal nd neregulile ce
ar fi svr i t e de Minitri n aplicarea lui.
Regul ar ea definitiv a socotelilor t r ebue s fie prezen-
t at Adunr i l or Legiuitoare cel mai t r zi u n t ermen de
doi ani del a ncheierea fiecrui exerci i u.
Uu cor p superi or de control va avea misiunea de a su-
pr aveghea l exami na legalitatea i corect i t udi nea execu-
t ri i gest i uni l or n t oat e serviciile publ i ce.
Acest cor p va funciona pe l ng Preedi n i a Consiliului
de Mi ni t ri i va l ucra dup ordinele efului Guvernului,
Art. 35. Tont e fondurile pr oveni t e del a Case Speciale,
de care Guver nul di spune sub diferite t i t l uri , trebuiesc cu-
prinse n buget ul general al veni t uri l or St at ul ui .
Art. 86. Pent r u t oat Romni a exi st o singur Cur t e
de Cont ur i .
Art. 87. - Del api darea de bani publici se calific cri m
l se pedepset e ca at ar e.
TITLUL V
DESPRE OTIRE
Art. 88. To i cet eni i r omni sunt dat ori a face par t e
di n unul di n el ement el e otlrei, conform legilor.
Art. 89. Gradele, decoraiunile i pensiunile militare
n u pot fi retrase dect fu vi rt ut ea unei sent i n e judec-
t oret i .
Art. 90, Contingentul otirii se vot eaz pent r u fiecare
a n de Adunrile Legiuitoare.
Ari. 91. Nici o t r up armat nu poat e fi admis n
serviciul Statului i nu poat e i nt r a sau trece pe teritoriul
Romni ei dect n vi rt ut ea unei legi,
TITLUL VII
DISPOZITIUNI GENERALE
Art. 92.Culorile drapelului Romniei sunt : Albastru
Galben, Rou, aezate vertical. *
Art. 93. Re edi n a Guvernului e n Capitala rii.
Ari. 94. Li mba romn este l i mba oficial a St at ul ui .
Art. 95.Nici un j ur mnt nu leag i nu poate fi
i mpus dect n put erea unei legi, care hot rt e i for-
mul a lui.
Art. 96. ~ Constituia de fa nu poat e fi suspendat
nici n t ot al , nici n part e.
I n caz de pericol de St at se poate i nst i t ui starea de asediu
general aau parial.
TITLUL VII
REVIZUIREA CONSTITUIEI
Art. 97, Const i t u i a de fa nu poat e fi revizuit n
t ot al sau n parte dect din iniiativa Regelui i cu consul-
t ar ea prealabil a Corpurilor Legiuitoare care urmeaz a
indica i textele de revizuit.
Consultarea Adunrilor Legiuitoare se face prin mesaj
Regal i se exprim cu majoritate de dou treimi ale Adu-
nrilor nt runi t e nt r' una singur sub preedinia Pree-
dintelui Senatului. Rezultatul consultauinii se aduce la
cunot i n a Regelui de preedinii celor dou Adunri
nsoii de o Comisiune special.
Textele noui, urmnd a nlocui pe cele revizuite, se
voteaz cu majoritate de dou t rei mi , de fiecare Adunare
n part e,
TITLUL VIII
DlSPOZTIUNI TRANZITORII 81 FINALE
Ari, 98.Toate pmnturile expropriate i distribuite
pe baza legii pent ru reforma agrar a Vechiului Regat din
17 Iulie 1921; a legii pent ru reforma agrar din Basarabia
di n 13 Martie 1920; a legii pent ru reforma agrar di n Tran-
silvania, Banat , Criana i Maramure din 13 Iuni e 1921
i a legii pent ru reforma agrar din Bucovina di n 30 Iulie
1921, sunt respectate ca drepturi ct i gat e i vor fi cr-
mui t e, pent ru orice litigii relative l a ele n prezent i pe
viitor, de acele legi.
Dispoziiunile acestor legi Introduse n art. 131 din
Constituia dela 1923 rmn cu caract er constituional.
Toate drepturile politice dobndite n virtutea decretelor-
legi ratificate prin art . 133 al Constituiei din 1923, se
respect,
Toate codicele i legile n vigoare se vor revizui n vederea
unificrii legislaiei, punndu-se n armonie cu principiile
actualei Constituii. Pn atunci ele r mn n vigoare.
Di n ziua promulgrii Constituiei de fa sunt desfiinate
acele dispoziii din legi, decrete, regulamente i orice alte
act e care sunt contrarii celor nscrise n aceast Constituie.
Se abrog de asemenea din ziua promulgrii prezentei
Constituii, Constituia promulgat cu Decretul Regal
Nr . .360 din 28 Martie 1923.
Juriul n materie criminal va mai funciona pn Ia
punerea Codului Penai Carol al II-l ea l al Procedurii
Penale n acord cu principiul st at orni ci t n art . 73 al Con-
st i t u i ei de fa.
Pn la convocarea Adunrilor Legiuitoare t oat e decre-
t el e au put ere de lege fr a mai fi nevoie de ratificarea lor.
St at ut ul Familiei Regale are caracter Constituional l
nu se poat e modifica dect cu procedura pent ru revizuirea
Constituiei.
6
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
Arf, gg. Pentru alegerea Adunrilor Legiuitoare ce
urmeaz a fiina pe baza prezentei Constituii, un Decret
Regal cu put ere de lege, n condilunile art. 98, va fixa
condiiunile cerute pent ru a fi alegtor i ales, n Camer
i Senat, drcumscripiunile electorale, numrul Deputailor
i Senatorilor, normele dup care urmeaz a se face ale-
gerea.
Acest decret are un caracter Constituional i nu se poate
modifica dect cu majoritate de dou treimi.
Art. 100, Prezenta Constituie, dup ce va fi edictat
de Rege, va fi supus Naiunii Romne spre fl bun tiin
i nvoire*.
Un Decret Regal va fixa procedura dup care se va
urma n acest scop.
DupS terminarea acestei operaiuni i a aducerii rezul-
tatului ei l a cunotina Regelui de ctre Preedintele Con-
siliului de Minitri, Const i t u i a de f a va fi pr omul ga t
i i nt r n vigoare.
Dat u Bucureti, l a 20 Febr uar i e 1938.
CAR OL
Preedintele Consiliului de Minitri, MI RON, Pat r i ar hul
Romniei.
G-ral Arthur Viloianu, Dr. Al. Vaida-Voevod, G. G,
Mironescu, N. lorga, Dr. C. Angelescu, Gk. Ttvscu,
C, AvgetoianU, Dr. Voicu Nijescu, G. Ionescu-ieti, Dr ,
I. Costinescu, Victor lamani, Mircca Cancicov, Armnd
Cltnescu, Constantin Angelescu, G-ral adj . Paul Teodo-
rescu, N. Petrescu-Comnen,
Promulgm aceast Constituiune i ordonm s fie nvestii cu sigiliul
Statului i publicat Ji^ Monitorul Oficial,
Dat n Bucureti, la^g? Februarie 1938.
/L
! - >
CONSTITUIA ROMNIEI
2 0 0 a
;aceast cal i t at e a lor n o i nu am t i ut s profi t m.
Ar fi moment ul acum s ntreprindem, cu dnii,
romnizarea oraelor noa s t r e nst ri nat e.
^ I I . Se statornicesc i s e lmuresc mai bine datoriile
i drepturile cetenilor. Pri n constituiunile ant e-
rioare se formul au n u ma i drepturile cetenilor pen-
t r uc se considera c dr ept ul ui de suverani t at e, drep-
t ul ui de a comanda ce apar i ne naiunii, corespunde
obligaiunea t ut uror guver na i l or de a se supune la
t oat e msurile edi ct at e n numele suverani t i i .
Astfel fiecare cet ean dat or e t e St at ul ui : a) supunere
per pet u; b) credi n ; c) unele servicii personale ca
serviciul militar, et c. ; d) contribuiuni pent ru nt re-
inerea serviciilor necesar e colectivitii.
ntitnria de supunere c a i aceea de' a cont ri bui la
sarcinile publice o au i strinii, caii locuesc pe
teritoriul St at ul ui .
Noua Const i t u i une f or mul eaz n art. 49, n mod
clar, ndatoririle cet eni l or . I n st area de confuziune,
ce se nscuse n ul t i mul t i mp , graie politicianismului,
obligaiuni, stabilite pr i n legi, erau nesocotite, de aceea
s' a crezut necesar s se precizeze obligaiunile cet-
eanul ui . Articolul 4 are o redaciune i nt eresant pri n
sent i ment el e nalte ce cupr i nde, dar mai ales prin
faptul c pune numea la baza organizaiei sociale.
In ce pri vet e dr ept ur i l e cetenilor, adic autolimi-
trile fcute de St at at ot put er ni ci ei sale, Constitu-
i unea de fa le aduce r est r i c i uni , mai ales n ce pri-
vete libertile de pr opagand, fa de care nu se
mai proliibesc msurile prevent i ve. Astfel n ce pri-
vete l i bert at ea presei, Const i t u i unea se mrginete
numai s garant eze a c e a s t libertate, ns n limitele
si eondiiunile legii (art . 22, 25 i 26 din vechea con-
st i t u i une) , i ar l i ber t at ea nv mnt ul ui se men i ne
ntocmai ca n vechea Const i t u i une (art. 21, 24 din
vechea const i t u i une), c a i libertatea ntrunirilor
(art. 24, 28 vechea const i t u i une) .
Jv schi mb ns dreptul de proprietate, de orice
nat ur, pr ecum i . cr ean el e asrrpra St at ul ui sau
particularilor sunt decl ar at e inviolabile i garantate
ca a
J
;are.
Se face act de dr e pt a t e proprietarilor, redndu-li-se
o part e di n bogiile mi ni er e ale subsolurilor, na i o-
nalizate pr i n Const i t u i unea din 1923.
I I I . Const i t u i unea pr ocl am, prin art. 29, ca t oat e
puterile St at ul ui emana clela na i unea romn, adic
naiunea e t i t ul ara suver ani t i i .
Iu aceast pri vi n Const i t u i unea din 1938 admi t e
U'oria democrat i c a revol u i uni i franceze ca i con-
stifuiunilc din 1866 i 1923.
Teoria german e xpus pent ru pri ma dat a de
-Cerber n a I i - a j u m t a t e a veacului al Xl X- l ea,
admi s de ntreaga doct r i n german, pn la
i nst aurarea regimului naional-socialist, considera
St at ul , persoana j ur i di c, ca t i t ul ar al suveranitii.
Aceast doct ri n este a dmi s n It al i a i nai nt e i
dup i nst aurarea r egi mul ui fascist.
Aceast doct ri n sat i sf ace mul t mai bine dect
teoria revoluionai f r ancez exerciiul puterii de
comand nt r ' o monar hi e, dup cum se poat e vedea.
I n adevr Statul, pe r s oa na juridic, are organe prin
care expri m voina sa suver an. Na i unea i Regele
sunt organele lui. i unul i altul sunt organe pri mare,
pe ct vreme n concepiunea revoluionar na i unea
este persoana juridic i titularul suveranitii i
aceast persoan juridic lucreaz prin delegai, pri n
reprezent an i : St at ul se identific cu persoana juri-
dic na i unea, devenind el nsui persoana juridic.
Aa nct, n acest sistem, naiunea personalizat i
suveran constitue elementul primar, celelalte organe
sau put eri nu sunt dect elemente derivate, simpli
delegai ai naiunei. Dar acest popor nu i exprim el
nsui voi n a lui suveran, el nu i manifest voi n a
n mod direct, el nu este dect un corp de eleciune
a membrilor Adunrii Deputailor i a unei pr i din
Senat, care mpreun cu Regele, t ot mandat ar al
naiunii, lucreaz prin delegaiune.
Art. 30 proclam Regele Cap al Statului. Sub impe-
riul constituiunilor anterioare Regele fiind capul
puterii executive, adic al guvernului, era considerat
c reprezint Statul, cci guvernul are aceast put ere
de reprezentaiune, dar nu exista im text, care s
proclame aceast calitate a Regelui.
Stabilind aceast situaiune a Regelui de Cap al
Statului, redactorii nonei constitniuni au cut at n
articolele urmtoare s stabileasc o teorie original
a separaiunii puterilor.
Pot ri vi t acestei teorii, cele doua puteri politice
legislativul i executivul sunt ncredinate Regelui,
care le exercit pe cea dintiu prin reprezentaiunea
na i onal (art. 31) compus din Senat i Adunarea
Deput a i l or, iar pe cea de a doua prin guvern (art. 32).
S' ar prea la prima vedere c prin noua constitu-
i une se ntroneaz o confuziune de puteri.
I n articolele urmtoare, se caut s se nlture
aceast impresie.
I n adevr, potrivit art. 34 din vechea constituiune,
puterea legislativ era exercitat n mod colectiv de
Rege i de reprezentana naional adic Adunarea
Deput a i l or i Senat. Iniiativa legilor era dat fie-
creia din cele trei ramuri ale puterii legislative. Orice
lege cerea nvoirea celor trei ramuri ale puterii legis-
lative, care se ddea prin voturile Adunrii Deputa-
ilor i Senatului i prin sanciunea regal. Se cerea
adic o ntreit manifestare de voin. Manifestrile
de voi n ale Adunrii Deputailor i ale Senatului
se stabileau prin votare conform art. 48 i 49 din vechea
constituiune, iar manifestarea de voina a Regelui,
sau adeziunea sa la opera legislativ avea loc pri n
actul de sancionare.
Nu se put ea vorbi de lege pn ce actul parlamen-
t ul ui nu era sancionat. Numai de atunci exista legea.
I n sistemul nouei Constituiuni, iniiativa legilor
apar i ne de asemenea Regelui i celor dou adunri,
ns cu o restriciune cnd e vorba de dreptul de
i ni i at i v al Adunrilor, adic acelea nu pot face pro-
puneri de legi dect n interesul obtesc al Statului.
Adunarea Deputailor i Senatul, votnd proiectul,
fac legea. Sanciunea regal nu mai este part e inte-
grant di n actul legislativ, ci apare ca un act de apro-
bare, cci Regele nu mai este un colegislator, dar un
superior, un controlator. De aceea noua constitu-
i une a supri mat aliniatul 4 din art. 34: Orice lege
cere nvoirea celor trei ramuri ale puterii legiuitoare ,
;oob
' - *
/f '
yf. S. EEGELE CAHOI. II SANCIONND XOUA CONSTITUIE, 37 1'EDTtUAB.U 193B
i a adugat o nou dispozitiune: nainte de a i se
da sanciunea regal, legea nu e valabil , adic
legea exist, dar nu produce efecte juridice; legea
nu este perfect pn nu capt sanciunea.
Sanciunea, n noul sistem, capt valoarea unei
condiium suspensive; ea se aseamn cu un veto
absolut,
IV. Constituiuuea din 1938 se deosebete din punct
de'jvedere al coninutului, de constituiunile din 1S66
i 1923, care proclam regimul parlamentar; ea se
apropie mai mult de proiectul Domnitorului Cuza din
1863, cci ambele admit regimul reprezentativ.
In adevr, constituiunile din 1866 i 1923 pro-
clamau regimul parlamentar, adic regimul politic,
care admite ntietate Parlamentului iu opera de
guvernare, minitrii fiind numii din snul parla-
mentului i fiind rspunztori politicete fa de
Parlament. In acest legim guvernul este subordonat
Parlamentului.

1
JfcEorttesquieu ia I'Esprit des I,ois, vorbind despre pu-
terile sau organele Statului, ntrebuineaz espresi unea de
put ere executiv pentru guvern. Aceast expresiutie a t recut
in consttQittttHe revoluionare franceze din 1791 i 1793,
precum i In constitninriUe europene, influenate de spiritul
revoiniaaar francez, cum au fost i constituiunea belgian
din 7 Februarie 1831, precum i constituiunile noast re din
Expreamnea tte putere executiv este cu desvrire
Improprie efici ea fin este o putere secundar, care s. execute
ordinele date de puterile legislativ, i judectoreasca.
Termenul nu erprimS nici caracterul esenial al guvernului,
nici adevratele raporturi ce are cu legislativul t judiciarul.
In regimul reprezentativ simplu, Capul Statului
numete i revoac pe minitrii si pe care poate sa-i
recruteze i n afar de parlament, ei trebuind s se
bucure numai de ncrederea sa, i neiiind rspunztori.
faa de parlament. Nu mai este o dependena a
guvernului fa de legislativ ca n regimul parla-
mentar. Este un regim de juxtapoziiune, adic
puterile politice, guvernul i parlamentul utit pe
planuri egale, pe ct vreme regimul parlamentar este
un regim de superpoziiune n care parlamentul are
un rol superior, cci minitrii sunt recrutai din
parlament i au rspundere politica fa de parlament,
ei trebue s se bucure de ncrederea parlamentului
care daca ie-o retrage, ei trebue s prseasc puterea.
Regimul parlamentar este, prin excelen, regim de
partid.
In acest regim, guvernul are o autoritate mult mat
mare i fiind liberat de influenele cluburilor politice,
att de duntoare nevoilor publice, poate s gospo-
Ceea ce caracterizeaz guvernul este put er ea de a c oma nda
n fiecare clipi, n fiecare caz, ceea ce est e dr ept i ceea ce
este oportun, pent ru colectivitate. Guver nul i Pa r l a me nt ul
sunt organele politice, care caut s asigure exi st en a, n
condiiuni optime, a colectivitii, dar pe cnd Pa r l a me nt ul
are o act i vi t at e i nt ermi t ent , guvernul st de veghe t o t
timpul, fr ntrerupere, cut nd s apere col ect i vi t at ea
de atacurile i pericolele ce ar ameni n a-o, s pr evi n s uf e -
rinele colectivitii, i s reprezi nt e na i unea.
Statul se poat e defini: societatea omeneasc care c upr i nde
puterea de constrngere organi zat . Aceast a cons t r nger e
este "bazat pe o put ere o put er e de fapt for a publ i c. ,
pus sub conducerea guvernului,
^^a~. - ^ ^ x r - * - '
<2-
GLsm^&.
*+-~.l^i -CSX-
-T~-
/ &-^> Q_ C?jQ~J2-4~*t-
<^faLLd ZZ^t^A:
-*Q~**-C4^.
~^^*-~~^t~
:
*,
-) a-ju~*>^-^
<7"?>2^ip-*x .
COKSTr TUI A ROMANEI
200 C
drcusc mult mai bine intereselor generale, fr s
ie semn de cerinele partizanilor.
Regimul reprezentativ simplu exist n Statele
Unite ale Americei de Nord, unde minitrii numi i de
preedintele republice! i au rspundere politic
numai fa de dnsul. El a exi st at i n const i t u i unea
imperial german, dup care s' a luat i constitu-
iunea japonez din 1899. Bl era admis,' la noi, n
proiectul de constituie al lui Cuza Vod di n 1863.
I,a noi, proiectul de constituiune din 1863 pre-
vedea c;
a) Minitrii erau numii i revocai de Domni t or;
b) In Adunarea Deputailor nu se put eau face
hiU'ipelri dac nu erau supuse n scris, cu cel puin
.j zik' nainte, Preedintelui Adunrii, numi t de Dom-
nitor n fiecare an. Acesta t rebui a s admi t oportu-
nitatea interpelrii i n acest caz put ea s comunice
ministrului interpelarea, dac gsea de cuviin.
c) Nu se admitea solidaritatea ministerial', rs-
punderea politic a minitrilor fiind pur personal
i numai fa de Domn.
d) Minitrii put eau fi pui n acuzaiune de Senat
x
)
pentru violarea legilor (responsabilitate penala) ns
eu majoritate de dou treimi, fiind justiiabili de
nalta Curte de Casaie i Just i i e;
c) Minitrii nu puteau fi membri ai Adunrii Depu-
tailor (Klectiva).
Constituiunea clin 1938 proclam prin ar t . 64 al.
ultim c minitrii au rspundere politic numai fa
de Rege, ceea ce nsemneaz c se stabilete i la noi
regimul reprezentativ simplu,
S'ar put ea obiecta c art. 70 dnd dr ept ul fiec-
reia din Adunri de a cere urmri rea minitrilor
i trimiterea lor n judecata Curii de Casaie i Justiie,
pent ru faptele svrite n calitate de minitri, n-
Aeeast put ere de constrngere, St at ul , pr i n puterea
legislativ, o organizeaz, i Bxeaz normele dup care ea
se exercit. Aa nct Statul are monopolul constrngerii.
(iuveruul avnd la diapoziiune fora, publica are monopolul
execuiuuii, care institue elementul esenial al constrngerii.
Iste adevrat c legislativul i judiciarul mi i pot realiza
deciziunile lor fr iutervennuiea guvernului, cci i legile
ca i hotri'ile judectoreti ar r mne simple planuri de
organizare social, simple deziderate, dac nu li s' ar pune
la dlspoziiune fora public, ceea ce se face prin dou acte
lcuti' de Capul Guvernului sau n numel e lui: promulgarea
legilor nvestirea hatririlor definitive cu formul a execu-
t or i e Har i n acest caz expresiunea de put ere executiv
este iniiiriiiric, ciiei nu se execut legile: ele se respect i
M' iiplii-, iiii- cnd este vorba de aplicat constrngerea, ea
rU-iji intr n utrilniiuuile guvernului, grija ei e ncredi n at
unturi Li lor n subordine,
Cumpnit cu celelalte m-gmie sau puteri, guvern ui are,
prin excelen, uu caracter de aut ori t at e, de comand, de
domni e; el an.' primul rang, de aceea el aparine n. primul
rnd Monarhului, care astfel este Capul Statului. El cuprinde
ceea ce se numete putere reprezent at i v; el reprezint
guvernarea politic cnd e vorba de conducerea general a
rii, admlnish-amuca cnd e vorba de detaliu i de spe.
Proiectul de constituiune al lui Cuza Vod din 1863 exprima
aceste idei cnd proclama n art, 1: fl Ocrinurea Princi-
patelor Unite apar i ne Domnitorului i n art. z; Domni-
torul efinnuete cu concursul minitrilor numi i de dnsul,
iar n art. 4: Domni t orul este eful St at ul ui .
J-) Compus din maxi mum 49 membri din care 8 mitro-
polit! i e.piacopi, primul preedinte al Casaiei, generalul
cel mai vechiu n grad, iar restul numi i de Domni t or.
seamn o reducere a principiului de mai sus. I n-
tr' adevr rspunderea penal pentru faptele svrite
de minitri n exerciiul funciunii lor, curn ar fi
violarea Constituiunii, a legilor, vtmarea intere-
selor Statului, etc. este apropiat de rspunderea po-
litic i totui problema urmeaz s fie soluionat
prin legea responsabilitii ministeriale, care va fixa
delictele ministeriale, limitnd ct se poate de mult
rspunderea politic.
Proiectul din 1863 garanta independena mini-
trilor fa de parlament, i prin aceasta ndeprta cu
totul influena electoralului, cci rspunderea penal
pentru faptele svrite de minitri, n calitatea lor,
era de competena exclusiv a Senatului, organ ai
crui membri erau n imens majoritate numii de
Domnitor, pe 6 ani, i nnoibili prin tragere la sori
cte o treime la fiecare 2 ani, membrii eii putnd fi
numii din nou.
V. Un important rol n materie de legislaiune este
atribuit Consiliului Legislativ. Potrivit nouei Con-
stituiuni, acest organ devine parte integrant din
legislativ.
In concepiunea legiuitorului din 1923, Consiliul
Legislativ aprea ca un organ de teluric legislativ
menit s examineze textele de legi i sn. dea avize pe
care legiuitorul era liber s le urmeze sau nu. Legiui-
torul era obligat numai s ia aviz, ns nu s-1 urmeze.
Constituantul din 1938 schimb cu totul acest
sistem. Potrivit art. 72, consultarea Consiliului Le-
gislativ este obligatorie pentru toate proiectele de
legi, at t nainte ct i dup amendarea lor n comi-
siuni, afara de cele care privesc creditele bugetare.
Consiliul nu mai d avizuri, el aproba proiectele sau
propunerile de legi, precum i amendamentele re-
lative.
Consiliul Legislativ s'ar prea c nu mai este organ
teluric de aviz, el devine un organ de deciziune,
care controleaz ntreaga activitate a legislativului.
I n aceast calitate, el devine organ legislativ i nc
de un grad superior ca organ de control i de ndru-
mare.
Constituantul admite ns acest drept excesiv al
Consiliului numai dac acesta i d deciziunea n
termenul hotrt de legea sa organic. In caz de n-
trziere, Parlamentul nu mai este obligat s atepte
aprobarea Consiliului.
Dar s'ar putea susine, i cu drept cuvnt, c,
dac constituantul ar fi voit sa fac din consiliul le-
gislativ un organ legislativ, ar fi spus-o n art. 31.
Or, ne fcnd aceasta el a neles s menie consiliului
robii de organ tehnic. Numai printr' o inadverten
s'a ntrebuinat n art. 72, expresiunea aprobare n loc
de aviz. In realitate ns, consiliul a rmas cu atri-
buiunile ce avea sub vechea constituiune, de organ
de aviz.
VI. Noua Constituiune face organizarea corpului
electoral pe alte baze dect acele ale Constituiunii din
1923, care reducea viaa politic la numr i la
individ, admind n mod excepional i numai n
compunerea Senatului, unele manifestri corporatiste.
Constituiunea din 27 Februarie 1938 admite ca
societatea politic s fie organizat pe interesele
CONvSTITUIA ROM*NTlI
200 C
drease mu l t mai bine intereselor generale, fr sa
ie seam de cerinele partizanilor.
Regimul r epr ezent at i v simplu exist n Statele
E fnite ale Ameri cei de Nord, unde minitrii numii de
preedintele r epubl i c i au rspundere politic
numai fa d e dnsul. Bl a existat i n constituiunea
imperial ger man, dup care s' a l uat i constitu-
i unea j aponez din r8gg. El era admis, la noi, n
pi-oiectul de constituie al lui Cuza Vod din 1863.
I/a noi, pr oi ect ul de cunstituume din 1863 pre-
vedea c:
a) Minitrii erau numii si revocai de Domni t or;
h) In Adunar ea Deputailor nu se put eau face
inU'ipi-lari d a c a nu erau supuse n scris, cu cel pu i n
j y.ilu nai nt e, Preedintelui Adunrii, numi t de Dom-
nitor n fi ecare an. Acesta trebuia s admi t oportu-
ni t at ea i nt er pel r i i i n acest caz put ea s comunice
ministrului i nt erpel area, dac gsea de cuviin.
c) Nu se admi t ea solidaritatea ministerial, rs-
punderea pol i t i ca a minitrilor fiind pur personal
i numai f a de Domn.
d) Minitrii put eau fi pui n acuzatiune de -Senat *)
pent ru vi ol ar ea legilor (responsabilitate penal) Ins
eu maj ori t at e de dou treimi, fiind justiiabili de
Iijalta Curt e de Casaie i Just i i e;
c) Minitrii un puteau fi membri ai Adunrii Depu-
tailor (Kl ect i va).
Const i t u i unea din 1938 proclam prin art. 64 al.
ultim c mi ni t r i i au rspundere politic numai fa
de Rege, ceea ce nsemneaz c se stabilete i la noi
regimul r epr ezent at i v simplu.
S' ar put ea obi ect a c art. 70 dnd dreptul fiec-
reia clin Adunr i de a cere urmrirea minitrilor
i t ri mi t erea l or n judecata Curii de Casaie i Justiie,
pent ru f apt el e svrite n calitate de minitri, n-
Aeeast p u t e r e de constrngere, Statul, prin puterea
U'clalativ o organizeaz, i liseaz normele dup care ea
si'" exercit. A a nct St at ul are monopolul constrngerii.
(Siivenml a v n d la dispoziiune fora public are monopolul
execntuuu, c a r e i nst i t ue elementul esenial al constrngerii.
liste a de v r a t c legislativul i judiciarul nu i pot realiza
dcciziunile l or fibra interveniunea guvernului, cci i legile
c i i hot ri ri l e judectoreti ar rmne simple planuri de
01-tanizare soci al , simple deziderate, dac nu li a r p u u e
la ( l l . ' W l i ui e fora public, ceea ce se face prin dou acte
fcui' de Capul Guvernului sau iu numele lui: promulgarea
lueilrir fii nve s t i r i * hotrrtlor definitive cu formula execu-
torii- nur si n acest caz expresiunea ele put ere executiva
,..!< improprii-, riic nu HO executa legile: ele se respecta i
si- -iplii'il iar fiind estu vorba de aplicat constrngerea, ea
',1,-ji iuln'i in jitrilmiimile smvernului, grija ei e ncredinata
;iut.nnUUil"r n Hulmnline.
Cnmuiirui cn ci-klulU: organe sau puteri, guvernul are,
rin .^flciita, un aiructcr de autoritate, de comanda, de
doinim.- el
(
i-t> primul rang, de aceea el aparine n primul
nl.Kl Mnmu-huhu, care astfel este Capul Statului.1*1 cuprinde
vvvii ce se nume t e putere reprezentativa; el reprezint
tMLveruarca nol i t i e cnd e vorba de conducerea general a
turli ad. ni l i i st ra i unea cnd e vorba de detaliu i de spea.
I' n.u-etul de const i t u i une al lui Cuza Vod din 1S63 exprima
avetitu idei cfunl proclama n art. 1: 4 Ocorwiurea Princi-
patelor Unite apar i ne Domnitorului i n art 2: Vomau
t orul cannue t e cu concursul minitrilor numi t : de dansul,
iar n art 4: Domnitorul este eful St at ul ui .
i) Corni u di n maxi mum
A9
membri din cote 8 mitro-
nol t i iptecoiai, pri mul preedinte al Casa iei, generalul
ce na veeUlti n grad, iar restul numii de Domnitor.
seamn o reducere a principiului de mai sus. I n-
t r' adevr rspunderea penal pentru faptele svrite
de minitri n exerciiul funciunii lor, cum ar fi
violarea Constituiunii, a legilor, vtmarea intere-
selor Statului, etc. este apropiat de rspunderea po-
litic i totui problema urmeaz s fie soluionat
prin legea responsabilitii ministeriale, care va fixa
delictele ministeriale, limitnd ct se poate de mult
rspunderea politic.
Proiectul din 1S63 garanta independena mini-
trilor fa de parlament, i prin aceasta ndeprta cu
t ot ul influena electoralului, cci rspunderea penal.
pent r u faptele svrite de minitri, n calitatea lor,
era de competena exclusiv a Senatului, organ ai
cni i membri erau n imens majoritate numii de
Domnitor, pe 6 ani, i nnoibili prin tragere la sori
ct e o treime la fiecare 3 ani, membrii eii put nd fi
numii din nou.
V. Un i mport ant rol n materie de legislaiune este
atribuit Consiliului Legislativ. Potrivit nonei Con-
stituiuni, acest organ devine parte integrant din
legislativ.
I n coucepiunea legiuitorului din 1923, Consiliul
Legislativ aprea ca un organ de tehnic legislativ
menit s examineze textele de legi i s dea avize pe
care legiuitorul era liber s le urineze sau nu. Legiui-
torul era obligat numai sa i a aviz, ns nu s-1 urmeze.
Constituantul din 1938 schimb cu totul acest
sistem. Pot ri vi t art, 72, consultarea Consiliului Le-
gislativ este obligatorie pentru toate proiectele de
legi, at t nainte ct i dup amendarea lor n comi-
siuni, afara de cele care privesc creditele bugetare.
Consiliul nu mai d avizuri, el aprob proiectele sau
propunerile de legi, precum i amendamentele re-
lative.
Consiliul Legislativ s' ar prea c nu mai este organ
tehnic de aviz, el devine un organ de deriziune,
care controleaz ntreaga activitate a legislativului.
I n aceasta calitate, el devine organ legislativ i nc
de un grad superior ca organ de control i de ndru-
mare.
Constituantul admite ns acest drept excesiv al
Consiliului numai dac acesta i d deriziunea ^n
termenul hot r t de legea sa organic. I n caz de n-
trziere, Parlamentul nu mai este obligat s atepte
aprobarea Consiliului.
Dar s' ar put ea susine, i cu drept cuvnt, c,
dac constituantul ar fi voit s fac din consiliul le-
gislativ un organ legislativ, ar fi spus-o n art. 31.
Or, ne fcnd aceasta el a neles s menie consiliului
rolul de organ tehnic. Numai printr' o inadverten
s' a nt rebui n at n art. 72, expresiunea aprobare n loc
de aviz. I n realitate ns, consiliul a rmas cu at n-
butiunile ce avea sub vechea constituiune, de organ
de aviz. . .
VI Noua Constituiune face organizarea corpului
electoral pe alte baze dect acele ale Constituiunn dm
1923 care reducea vi a a politic la numr i la
individ admi nd n mod excepional i numai m
compunerea Senatului, unele manifestri corporatiste.
Constituiunea din 27 Februarie 1938 admite ca
societatea politic s fie organizat pe interesele
2 0 0 d
ENCICLOPEDIA ROMNIEI
muncii, asigurndu-se astfel o mai dreapt repre-
zentare n Adunarea Deputailor, a agricultorilor,
a muncitorilor, a industriailor i comercianilor, a
intelectualilor. Senatul se compune din senatori alei
cu vot obligator, secret i exprimat prin scrutin
uninominal, de membrii corpurilor constituite, din
senatori numii de Rege, care sunt n proporie de
j umt at e n raport cu cei alei i n fine din senatori
de drept desemnai sub imperiul Consttuiunii din
1923 (art. 64).
Constituimiea las legii electorale sarcina de a.
preciza toate detaliile de organizare i funcionare ale
corpului electoral, bazat n larg msura pe corpo-
raiuni.
Constituimiea stabilete incompatibiliti severa
pentru membrii Parlamentului aa nct aleii Naiunii
sa poat fi ntr' adevr reprezentanii i ocrotitorii
intereselor obteti. Astfel art, 53 dispune:
4 Membrii Adunrilor Legiuitoare nu pot apra
interese particulare mpotriva Statului; ei nu pot
face parte din Consiliile de administraie ale ntre-
prinderilor care au contractat cu Statul, judeele sau
Comunele.
IS aceasta o maxe oper de moralizare a vieii
noastre politice.
VII. Se admite de asemenea un control serios al
gestiunii afacerilor publice, nfiinndu-se un corp
superior de control cu misiunea de a supraveghea
i examina legalitatea i corectitudinea executrii
gestiunilor n toate serviciile publice.
Acest corp va funciona pe lng Preedinia Con-
siliului de Minitri i va lucra dup ordinele primului
ministru.
Bugetul se voteaz de ambele adunri (art. 83). Se
renun astfel la dispoziiunea din art. 113 din Con-
stituiunea dela 1866 devenit 114 n Constituiunea
dela 1923, care stabilea c bugetul se voteaz numai
de Adunarea Deputailor. Era o dispoziitme original
introdus la noi prin Statutul lui Cuza din 1864.
I n adevr, Conveniunea dela Paris din 1858 prin
art. 3, 5, ifi, 17 nfiinase la noi un sistem parlamentar
unicameral: Adunarea Electiv. Cuza adoga prin
art. I, 2, 7 din St at ut ul su din 1864, nc o adu-
nare, Corpul ponderatoriu, numit Senat prin art. I I I
din Modificaiuni ndeplinitoare Statutului d i n i
Iulie 1864.
Potrivit art. 6 i 13 din Statut, bugetul se vota
numai de Adunarea Electiv.
I n dscuiunile ce au avut loc n Constituanta din
1866, admindu-se sistemul bicameral, s'a susinut
c ar fi duntor s se dea i Senatului discuiunea
bugetului, cci discuiunile n Adunri ar dura foarte
mult.
VIII. Constituiunea din 27 Februarie 1938 mo-
dific principiile puse n art.129 i 130 din Consti-
t u i unea precedent n privina revizuirii Consti-
tuiunii. Constituiunea rmne t ot de t i p rigid,
dar formalitile sunt simplificate.
Art. 97 proclam c modificri constituionale se
pot face numai din iniiativa Regelui, dar cu con-
sultarea prealabil a Corpurilor Legiuitoare, care
urmeaz a indica i t est el e de revizuit.
Aceast consultare se face pri n mesaj regal i s e
exprim cu majoritile de dou treimi ale ambel or
Adunri nt runi t e sub preedinia Preedintelui Sena-
tului. Rezultatul consultahmei se aduce la cunot i n a
Regelui de preedinii celor dou Adunri nsoii d e
o comisiune speciala.
Dup ce s' au fixat astfel punct el e de modificat, s e
redacteaz textele, care se supun spre votare, n mo d
separat, fiecrei Adunri. Vot area se face cu maj or i -
t at e de dou treimi, de fiecare Adunare.
Regele poate, n timpul cnd Adunrile sunt ' di sol -
vat e i n intervalul dintre sesiuni, s fac;! n or i ce
materie decrete cu putere de lege, ce se vor s upune
spre ratificare Parlamentului.
In Constituia din 1938, se men i ne aceeai dispo-
ziiune din Constituia dela 1923 privitoare la regu-
lamente i legi.
Trebuiau delimitate sferele legii i ale regul amen-
tului, lsndu-se n sarcina regulamentului t o a t e
chestiunile de organizare i de poliie.
CONCLUZIUNI
Constituiunea din 1938 caut sa aeze Statul r o -
mnesc pe baze noui. In locul st at ul ui burghez i n -
dividualist un Stat de clas se instaureaz im Sttvfe
de interes general, n care concepiunile solidariste-
domin. Individul, n act i vi t i l e sale, nu t r e i me
s urmreasc numai satisfacerea intereselor egoi st e
e trebue s aib n vedere inteTesul general, s t i
aib preocupri altruiste.
Art. 4 din Constituiune ne vorbete despre n d a -
toririle ceteanului fa de Patrie.
Dintre toate ideile-fore, ce gsim n organiz,
rile sociale desigur c ideea de patrie joac un r o l
considerabil. i, daca ideea de pat ri e se t r aus ot ma
n sentiment, devine irezistibil, o putere di nami ci i
extraordinar.
Pat ri a nu trebue confundat cu Statul, adict
gruparea de oameni trind sub aceeai aut ori t at e p e
un anumit teritoriu. Pat ri a este o stare de s pi r i t , .
o stare sufleteasc, o stare spi ri t ual . Pat ri a p r e s u -
pune amintirea trecutului di n moment e de gl ori e-
sau de restrite, ea reprezint solidaritatea 'prczcntM
a intereselor. Nu numai at t , ea reprezint l egt ur u.
i cu trecutul dar i cu viitorul. Ea presupune u t i
ideal; ea ntruchipeaz acordul voinelor p e n t r u .
realizarea intereselor generale.
Ideea de patrie prin esen a sa- e solidaiisl, &&x,
nltur preocuprile egoiste, individualiste
O alt idee-for n rile monarhi ce este Rotfl&T
Regele este un organ, clar n acelai timp vn*
simbol al unitii Statului, pe care l reprezint n
t ot momentul.
In vechiul nostru drept, Domni t orul a fost s i n -
gurul organ care asigura echilibrul social. Oa me n i i
politici din. 1866 au crezut c pot s creieze o a l t , i i
insttuiune, Parlamentul, care cont r abal ansnd i
chiar dominnd puterea domneasc, s le asi gut re*
lor puterea politic.
ncercarea lor a dat gre, cci Parl ament ul n i c i o -
dat nu a avut puterea ce i -au nchipuit pol i t i
cianii notri. Au trecut mai bine de 70 ani de a t u u o f ,
CONSTITUIA ROMNIEI
2 0 0 e
i tot Regalitatea a rmas organul esenial i suprem
al Statului, Controlatorul activitii celorlalte organe
ale Statului i n acelai t i mp un moderator al lor.
_ Aa n ct constituantul din 1938 ntrind Rega-
litatea, nu a fcut de ct s transpun ceeace se
gsea n conliina tuturor Romnilor.
BI BLI OGRAFI E
I. Texte
Constituiunea, promul gat c a nal t ul "Decret Regal Nr."j'
1360/923 i publ i cat n Moni t orul Oficial Nr. 282 din 29*
Martie 1923. ,_*
Constituiunea Ii o mn din 1923, adnotat de Lascarov-
Mnidovanii i Sergiu lonescu, Bucuret i , 1925,
Constituiunea din XQ23, a dnot a t i explicat (n colecia
prof. G. Alexianu),
La Consiitution roumaine de 1923, Text publicat n
revista de Drept Public, 1928, p. 473 i Revue du Droit
"Public (Paris) 1924, p. 271.
Constituiunea din 1866. Desbat eri l e Adunrii Constituante
publ. n ed. oficial de Alexandru Pencovici (Bucureti,
1883), Textul Constituiunii r epr odus la p. 290 (cu modif.
art . 7 la 1879),
Constituiunea din 1866. Te s t u l publ. n Codicele Romne
de B, Boerescu, Bucureti, ed 2, 1873, p. 29.
Statutul (lui Cuza) dezvolttor al Conveniei dela Paris
(din 18G4) i Convenia dela Paris din 1858, publicate n
Codicele Romne de li. Boerescu, p. 1524.
Constituiunea din 1S66 cu modificrile dela 1884, u
colecia C. Ilamangiu, codul general al Romniei, voi. I.
Constituia Crvunarilor. Pr oi ect din 1S22, publicat i
explicat de I). V. Bamoschi: Originile Democraiei Romne,
Iai, 1922, p. 126 i urm. i de A. D. Xenopol n Analele
Academicii s. VI , t omul XX, 1S98.
Regulamentul Organic al Valaliiei, Bucureti, 1832.
Regulamentul Organic al Mol dovei (n limba francez),
New-York, (fr dat ).
Proiectul de Constituie al Comisiunii Centrale dela Focani
(la Academia Romna, manuscr i s Nr. 4624).
Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Iai,
1855.
Noua Constituie a Romniei. Prelegeri publicate de
Inst i t ut ul Social Romn, I n a ne x : t ext ul ctorva Consti-
t u i uni europene.
La Constilution helge annotie par / , Thonisse, Bruxelles,
3-e ed., 1879.
La Constilution Belge, Te xt e et commentaire par / . B.
Bivort, Bruxelles, 1858.
i e s Constitutions Modernes de F, R. Dorete i P. Dareste,
ediia IV n 6 volume, r evzut de Joseph Delpech i Julien
Laferrtye, Pari s, Srey, 192S-1934. Conine t ext ul Constitu-
iunilor t ut uror rilor din l ume cu note istorice i expli-
cahuii. Constituiunea romn, di n 1923 se afl n voi. I I ,
Europa, p. 1355 i urm.
Las Constitutions de VEurope Nauvelle, publiees par
JJ. Mirkine-Guetzemtch, Paris, 2-e ed., 1930.
Les Const it ut io s ei Ies principalei lois politiques de la
l-'rance depuis 1789 pur Lion Duguit et Henry Monnicr.
Ouvragc continue par Roger Bonnard, Paris, 5-e ed., Libr.
Gen. de Droit et Juri sprudeuce, 1932.
I I . Tratate generale
Const. Dissescu, Drept Constituional, Bucureti, ed.
HI , 1915.
Paul Neguloscu, Curs de Dr ept Constituional Roman,
Bucureti 1927.
Paul Negulescu, Trat at de Drept Administrativ, Bucu-
reti, ed. IV, voi. I, 1934. , , . . . , . ,
TTT
Paul NegulescU, Tr at at de Dr ept Administrativ, ed. I I I ,
voi. I I , 1930,
Paul Negulescu, I-Iistoire d u Droit et des Iustitutions de
la Roumani e, Paris 1899.
Mlanees Paul Negulesco, Bucarest, I mpr . Naionala
1935 (studii de drept public publ i cat e de savanii romni i
attiui).
Constituiunea din 1938 fiind n concordan cu
realitile sociale este menit s asigure mult mai
bine desvoltarea Statului; ea caut s ntreasc
munca naional i s nlture concepiunile politi-
cianiste, care-i mpiedicau desvoltarea normal.
p. n.
Anibal Teodorescit, Tratat de Drept Administrativ, voi. I
1929, voi. I I , 1935. ' ' '
G. Alexianu, Curs de Drept Constituional, Bucureti
19301934.
I. Stambulescu, Principii de Drept Constituional, Bucu-
reti, 1924,
C, Stere, Introducere n studiul Dreptului Constituional.
Simion Brnuiu, Dreptulu Publicu alu Romnilor,
Iai 1867.
Paul Lobnd, Le Droit Public de l'Empire allemand (trad.
fr.), 5 vot.
Lon Duguit, Manuel de Droit Constitutionnel.
Stubbs, Constituional History.
Sidney Low, The governnient of England.
Story, Commentaires of the Constitution of the Unite
States, ed. 4.
Munro, The Constitution of the Canada, Camhridge, rSSg.
Tod, Parliamentarv governnient of England, Landon,
1892.
Bagehot, The Eritisch Constitution.
Gerber, Grundzige des deutschen Staatsrechts, ed. 3, 1S80.
A. Giron, Le Droit Public de la Bclgique, 1.^4.
Orlando, Principi di Diritto CoStituzionale.
G. Jellinek, Lystern der subjectiven Offentlichcii Kefhte,
ed. 2, T905.
G. Meyer, Staatsrecht, rSgg.
Santi Romano, Corso di Diritto Costituzionale, ed. 3, 1931.
Chimienli, Droit Constitutionnel italien, 1932.
Ldon Duguit, Trite de Droit Constitutionnel, 2-e ed.
1921 (5 volume),
A. Esmein, Elements de Droit Constitutionnel raneas
et compare
-
, 1927, ed. 8, revzut de H. Ndsard.
Bayihthtny et Duez, Trite de Droit Const., Paris, 1026.
Georg Jellinek, Introduction la doctrine de PEt at
(trad. fr.l.
Hans Relsen, AUgemeine Staatslehre.
Cane" de Malberg, Contributions Ia theorie gn. de l'I-tat,
2 voi . , 19201922,
Bornkak, Preussisches Siaatsrechf, i o n .
Orbim, Le Droit Constitutionnel de Ia Belgique.
James Bryce, La Republique americaine, Paris, 1911
(5 voi.).
Anson, Lois constitutionneles de l' Angktirre.
Dicey, Introduction Pe*tude du droit constitutionnel.
Roger Bonnard, Precis de Droit Public, Paris, 4-e 63., 193 7-
Latvrence-Lowell, Tbe governraent of Eniand.
N. Iorga, Istoria Romnilor, Bucureti, I93~-
N. Blaremberg, Essai sur les institutions et !es Ins de
Roumanie, Bucarest, 18S5.
Walther Burchhardt, Le Droit Federal Suisse, Neuehtel,
1932.
La Vie Juridique des Peuples. Sub direciunea proi
;
Levy-UUmann i Mirkitie-Gnetzevitch. Culegeri de studii
cu privire la toate aspectele juridice ale rilor moderne.
Au aprut acum urmtoarele volume: Belgiatte, TcMcoslo-
vaquie, France, Roumanie, Espagne, Suisse.
Const. Rarincescu, Contenciosul Administrativ Roman,
Bucureti, ed. I I , 1936.
Th. Mommsen, Le Droit Public Roraain (tr. franc),
ed. 2, Paris, 1S93 (7 volume).
I I I . Lucrri speci ale, ar ii cale de r ev ist
Pompiliu Eliade, La Roumanie au XlX-e. ecle, Pari8,
loan Brezoianu, Vechile instituiuni ale Romniei, Bncn-
reti, 1882.
200 f
ENCI CLOPEDI A ROMNI EI
loan Fiii Ui, Izvoarele Constituiei dela iS6 (originile
democraiei romane), Bucureti, 1933.
Georg Jdlineh, Gesetz und Verordnung, 1887.
Const. Angelesco, La Cousultation directe du peuple
d' apres la Constitution de Weimar, Pari s, 193.3.
Schmidt, Die verfossungsrechtUclie und politische Strut-
t ur fler riuuuischen St aat es in ihrer historischeii Intwick-
lung, Miiuclien, 193?.
Paul Negulesco, La Constitution et le ruginie politique
n voi. Roumanie din I, a Vie juridique des Peuplcs ,
Paris, 1933, p. I i urm.
Michel Antonesco, La vie internaionale de la Roumani e,
n voi. Roumanie, p. 388 i urm.
A. D. Xencpol, Ist ori a partidelor politice,
B. Mirkine-Guetzivitch, Theorie generale de l ' Et at Sovie-
tique, Paris, ig28,
Jiri Haetzel et V. loachim, La Constitution de la Republi-
que tchecaslovaqrie.
Andrei Rdulescu, Organizarea St at ul ui n t i mpul dom-
niei Ivii Cu Ka-Vod.
M. Koglniceanu, Proiectul de Constltuiune a Princi-
patelor-Unite.
Roitsseau, Le Contrat Social.
Mont&sqttieu, De l ' Espri t des Lois,
C. Rariticescu, Decrete-legi i drept ul de necesitate,
Bucureti, 1924.
Pmil Duez, Les actes de gouvernement, Paris, 1935.
Joieph-Barthilemy, Essai sur le travail parlementaire,
Paris, 1934.
A, Pichot, Les decrets en matiere legislative.
C, Stere, Ante-prolect de Constituie.
Dur ani, Le reginie de la presse en Angleterre.
Fabrequette, Trit des infractions de la parole, de l'ecri-
t ut e et de la presse.
N. Ierga, Istoria pressei romneti.
A. Frunza, Libertatea ptessei i democraia romn, n
jViaa Romneasc, anul X, p. 177.
G. AUxianu, La supremaie de l a Constitution assuree
par Ies juges en Roumanie, u Melanges Negulescu, Bu-
carest, 1935, p. 3 i urm.
Arangio-Ruiz, Sur le controle juridictionnel de la con-
stitutionnatite des lois, n Melanges Negulesco, p. 107,
Jiemtts Beniache, La liberte de l a presse, in Melanges
Negulesco, p. 117.
Jascph Barthilemy, Valeur de la liberte, n Melanges
Negulesco, p. 118.
H. BcrLhelemy, La volonte generale f ondement du droit,
n Melanges Xegulesco, p. i ag.
Reni Cpitani, Les propos d' Alain Ou l'ideolagie de la
troisieme RepubHqne, n Melanges Negidesco, p. 147.
Alese. Castin, L' interpretation du droit public d' aprs
la jurisprudence rouinaine, n Melanges Negulesco, p. 171.
Georges Cristescu, Les actes de commandenient caractere
ruilitaire, n Melanges Negulesco, p. 183.
Mir cea Djuvara, Reflexions sur le probleme de la sou-
veranetd et sur la re'alite juridique de l ' Et at , n Melanges
Negulesco, p, 229.
Lttdwik Ehrlich, La separation des pouvolrs n Melanges
Negulesco, p. 261.
Jean C. Filitti, L' ancien droit public de la Roumani e,
n Melanges Negulesco, p. 273.
I. Lajsrrire, Proclamation de ia. regie de la separation des
autorite" ad-tive et jurdiciaire, n Melanges Negulesco,"p, 429.
Gerhar Leibhoh, Parianientarische Deinokratie und Wahl
recht, In Melanges Negulesco, p. 447.
/ . V. Merleseo, Le probleme de la repre\sentation poli-
tique en Roumanie, n Melanges Negulesco, p. 483.
Mirkine-Gtietzimtch, Le re"gime parl ement ai re d' apres
guerre, n Melanges Negulesco, p, 525.
F. A. Poulopol, L' idee de liberalis.me dans l' oeuvre juri-
dique de Maurice Haurioit, in Melanges Negulesco, p. 5S9.
A. iefonesco-Galatz, Reflexions sur les principes de
droi t publ i c et cosmopoUtiqne de X&nt, n Melanges Negu-
lesco, p. 695.
A. I. Svolos, Les rapport s entre l ' Et at et les part i s d' apres
le droit public grec, n Melauges Negulesco, p. 713.
I. G. Vntu, L' extension du pouvoir regleinentaire, n
Melauges Negulesco, p. 795.
Al. E. Silvian, Regul ament ul Ad-tiv, Bucuret i , 1934,
Anibal Teodorescit, La uouvelle Const i t ut i on rounjfihie
n Bitlletin de la Soc. de Legisl, Comp., t o mu l LV,
p. 328.
Kauchanski, GriuidzUge des neueu r umi i i schen Ver-
fossuugsrecnts, n Arcluv des oefTeutlichen Re c h t s , toiu.
XIV, p. 112,
A'. lorga, La si t uat i on politique de la Rmnnai i i e d'upri'S
sa Constitution, u I'Anncie pnlitique, 1926.
Woods, Rounmni a: Ycat ezday and to duy, u l ^orni l ght l y
Revifvr, iqiV..
A. Gane, Le couseil lcgisiiitif eu Roumani e u Ilullctltl
de la Soc, de I/' gisl. Comp. , 1029, p. 506.
G. Vrabicsca, I,u Couseil i<3gislatif en RounULliU', U lievutl
des .sccuces I' olitiqucs 1929, p, 481.
Francesco Nitli, La Democrat i c, Paris, 1033 (2 voi,},
A. Croisct, Les Democrsiile.s uiLtiqucs, Par i s, ilO'J.
Uon Home, Les i nst i t ut i ous politiques r oui udi nes, Paris,
1933.
Consiliul Legislativ. Zece ani do act i vi t at e (1926KJ3f>),
liucureti (volum jubiliar, con i nnd studii des pr e act.
vitutea Cons. Legislativ).
Robert Cohen, At henes. t Jnc Dmocvatle, Par i s , 1036.
Paul Negulescu, Acte de suver ani t at e (Revi st a de Dr ept
Public 192G, p. 33).
D. V. Barnoscki, Const i t u i uuea Crvunari l or (Rev.
Drept Public 1926, p. 263).
Hans Kelsen, mpr i r ea teritorial a St at ul ui {Rev.
Drept Public 1926, p. 375).
Paul Negulesca, I,a tluSorie de l' acte de gouver nemeat
(Rev. Drept Public 1926, p. 518).
G. Alexianu, Controlul constituionalitii l egi l or (Rev.
Drept Public 1927, p. 549).
Gastan J$ze> Le role du. Ministre des Finances dt i n^. uue
Democraie (Rev. Drept Public 1928, p. 5).
Leonard D. White, The Rcorgiinistition oi tlic Ame r i c a n
Commonwealtb (Rev. Dr ept Public 1928, p. 24) .
Maurice Ha-uriow, Le fondement de 1'Unite d a n s l ' Et i i t
(Rev. Drept Public 1928, p, 251).
B. Mir/tine-Gueteivitch, Le fcdcraliame rat i onal i sd {Rev, ,
Drept Public 1029, p. 2G5).
Anibal Teodora.ico, L' empl oi des regles du droi t civil
cornme regles generales j uri di ques dans le dr oi t admu\ l s-
tratif (Rev. Drept Public 1929, p. 428).
G. Alexianu, Rolul Consiliului Legislativ ( Revi s t a Dr ent
Public 1929, p. 473).
N. Peirescu, Parl ament ul Engl ez (Rev. Drept p u b l i c 1929,
P- 493).
Paul Negulesco, La supr ema i e de la Const i t ut i on assuree
par le j ugemeut de la constitutiomiftlite' des loia ( Rev,
Drept Public 1931, p, 5).
Paul Grons/ii, La l ut t e pour la Constitution e n I l nsal e
(Eev. Drept Public 1931, p. 49},
Milobar, Criza Parl ament ari smul ui (Rev. Dr e p t Publ i c
1931 i 1932).
C. Angelescu, Proiectul de Constituie al lui Cuza- Vodi l
(Rev. Drept Public 1931 l 1932).
Petre Alexandrescu, Tr at at el e i nt erna i onal e, i*" nct el a .
de guvernmnt (Rev. Dr ept Public 1931, p. 127) .
M. Hacman, Democraia german . antebelic, (J'JUMK^
Drept Public 1932 i 1933).
tefnescu-Gaiai, Ideea Unirii na i onal e n pol i t i ca l ui
Cuza-Vod (Rev. Dr ept Publ i c 1933, p. 172).
Tittt Onior, Adevrat e i preioase decrete-legi ( Re v .
Drept Public 1934, P- 18).
Julian Peter, L' ceuvre constitutionnelle dn Roi Al e xa ndr u
(Rev. Drept Public 1934, P- 105).
Const. Angelescu, Iresponsabi l i t at ea membr i l or AdviUt-
rilor Legiuitoare (Rev. Dr ept Public 1935, p. 98) .
Georg Kaisenbcrg, Die Verfossung des neuen D eut s chl al i t l
(Rev. Drept Public 1935, p. 23),
Paul Negulesco, La responsabilite de la pui ssfmce p u b l U
que (Rev. Drept Publ i c 1935 i 1936).
Tiiu Onior, Alba-Iulia n l umi na tehnicei j ur i di ce ( R e v .
Drept Public 1935, p. 281).
Jean Popovci, Execut i va permanent . n Angl i a . ( R e v .
Drept Public 1936, p. ig).
CONTRIBUIA PROVINCIILOR LA FORMAREA DREPTULUI
PUBLIC ROMNESC
Pn la i Ianuari e 1926, legislaia admi ni st r at i v
a Romniei a evoluat n mod deosebit n fiecare
provincie.
Vi a a admi ni st rat i v era ndrumat, n vechiul Re-
gat, de legea pent r u organizarea comunelor urbane din
Iulie 1894 i de legea pent r u organizarea comunelor
rurale i admi ni st ra i unea plilor din Ma i 1904, cu
modificrile lor ulterioare ; n Ardeal i Ba n a t , de legea
XXI I comunal din 1S86, legea XXI p e n t r u adminis-
t ra i a comitatelor i municipiilor din 18S6, legea XV
din 1883 privitoare la finanele comi t at el or, puse n
concordana cu cerinele dreptului const i t u i onal ro-
mnesc, prin decretul Nr. 11 al Consiliului Drigent
din Ianuari e 1919; n Bucovina, de legea din August
1908, cnd cpitniile au fost t ransformat e n judee,
dup modelul romnesc. I n sfrit, n Basar abi a, admi-
nistraia local era condus potrivit dispoziiilor re-
gul ament ul ui pentru comunele urbane di n 1892, modi-
ficat de guvernul provizoriu din 1917 al prinului
Lvow i regulamentului Zemstvelor di n Iunie 1890,
modificat pr i n legea din Iunie 1917, pr omul gat a de
guvernul provizoriu.
La 1 Ianuari e 1926 i nt r n vigoare p r i ma lege de
unificare admi ni st rat i v, promulgat la 13 Iunie 1925.
Aceast lege consacr principiile admi s e n vechiul
Regat, firete adapt at e timpurilor noui. A doua lege
de unificare, legea pent ru organizarea aduiinistraiimii
locale, promul gat la 29 Iulie 1929, es t e un produs
hibrid al feluritelor concepiuni care a u domnit n
diversele provincii, conceptului care nu s ' a u contopit
nlr' o doctrin unic. Consecina acest ei a a fost
un regim admi ni st rat i v eterogen, compl i cat , in-
aplicabil n litera lui, cu at t mai mult c u ct, puin
timp dup promulgarea legii, s'a desl n ui t criza
economic mondiala. Aceast lege a suf er i t 14 modi-
ficri succesive n 5 ani, astfel c regimul admi ni st r at i v
n vigoare nu mai avea dect o foarte v a g nrudire
cu legea vot at . n 1929. I * realitate, prin aceste
modificri s' a creat un regim nou, avnd un caracter
empiric foarte pronun at . Aceast per i oada de adaptare
la o real i t at e 111 continu schimbare, est e una din cele
mai i nt eresant e.
Noua lege admi ni st rat i v din 27 Mar t i e 1936 i