Sunteți pe pagina 1din 63

REFERAT

Lucrarea de licen cu titlul Campania de promovare on-line a unui brand,


realizat de absolventul ...specializarea Marketing, ndeplinete condiiile de coninut
i !orm pentru a putea !i susinut n !aa comisiei de licen ."ata# $emntura#
2
Cuprins:
Preliminarii.....................................................................................................................5
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................x
Cap. 1. Elemente generale privind marketingul on-line............................................6
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................x
%.%. "e!in ii ale marketingului on-line ......................................................................&
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................'
%.%.%. Marketingul electronic...................................................................................&
%.%.(. Comer ul electronic ......................................................................................)
%.%.*. Comer ul electronic mobil .............................................................................)
%.(. Caracteristici i elemente ale mediului on-line ..................................................+
%.*. ,ipuri de rela ii i modele n business-ul on-line .............................................%(
%.-. Modele de a!aceri ale marketingului electronic................................................%.
%... ,endin e i statistici privind mediul on-line ....................................................%&
%.&. Mi'ul de marketing on-line..............................................................................(%
Cap. . Promovarea on-line.........................................................................................!
(.%. /rocesul de comunicare....................................................................................(*
(.(. /ublicitatea on-line...........................................................................................(-
(.*. 0ormatele reclamelor adugate.........................................................................()
(.-. Marketingul prin e-mail....................................................................................*1
(... Marketingul viral..............................................................................................**
(.&. Marketingul a!iliat............................................................................................*.
3
(.). 2ela ii publice 3/.2.4 ........................................................................................*&
Cap. !. Campania de promovare on-line..................................................................."#
*.%. /rezentarea brand-ului 52einventeaz-te6.......................................................-1
*.(. 7biectivele campaniei de promovare on-line...................................................--
*.*. 8udien a int ...................................................................................................-.
*.-. Concuren a ........................................................................................................-&
*... 9tapele campaniei de promovare......................................................................-&
*...%. Crearea :ebsite-ului....................................................................................-&
*...(. /romovarea pe 0acebook..............................................................................1
*...*. /romovarea prin ;oogle 8d:ords................................................................
*.&. <ugetul................................................................................................................+
*.). Msurarea i controlul campaniei .......................................................................+
Considera ii $inale ......................................................................................................6#
Re$erin e %i%liogra$i&e ................................................................................................61
4
Preliminarii
8m ales ca tem de licen 5Campania de promovare on-line a unui brand a
unui brand din industria :ellness sub numele de 52einventeaz-te6
=n primul r>nd am ales campania de promovare on-line ca tem de licen
deoarece sunt un mptimit al acestui domeniu consider>nd c este cea mai bun cale
de a- i !ace cunoscut brand-ul, ast!el odat intrat pe on-line el devine cunoscut !r a
cunoa te grani e.
=n al doilea r>nd consider c acest tem de licen mi se potrive te datorit
!aptului c brand-ul 52einventeaz-te6 mi este !oarte cunoscut deoarece este un
brand pe care l de in n co-proprietate cu un prieten, am>ndoi !iind pasiona i de
industria :ellness, ?otr>ndu-m s nu mai a tept i s nv c>t mai multe despre
campaniile pe domeniul on-line ast!el pro!it>nd de aceast ocazie am putut lansa
brand-ul pe acest domeniu.
=n primul capitol am abordat subiecte privind elemente generale ale
marketingului on-line precum# comer ul electronic, tipurile de rela ii din business-ul
electronic, tedin ele din mediul on-line dar i caracteristicile i elementele acestuia.
=n cel de-al doilea capitol am descris promovarea pe domeniul on-line studiind
c>teva dintre posibilit ile pe care acesta le o!er brand-urilor prin urmtoarele
mi@loace# !ormatele reclamelor adugate, publicitatea on-line, marketingul viral,
marketingul a!iliat i rela iile pubice.
=n cel de-al treilea i ultim capitol am elaborat campania de promovare
propriu-zis. =n prima parte a acestui capitol am descris brand-ul 52einventeaz-te6,
apoi am continuat cu stabilirea obiectivelor, ident!icarea audien ei int i a
concuren ei, n !inal !iind stabilite i realizate etapele campaniei de promovre on-line
i anume# crearea unui :ebsite, promovarea brand-ului pe ;oogle prin ;oogle
8d:ords dar i pe 0acebook prin crearea !an page, concurs, crearea unei comunit i
i 0acebook ads.
5
=n nc?eiere am calculat bugetul necesar i am realizat msurarea i controlul
calit ii campaniei de promovare.
1. E'E(E)TE *E)ERA'E PR+,+)- (AR.ET+)*/' 0)-'+)E
1.1 -EF+)+ ++ A'E (AR.ET+)*/'/+ 0)-'+)E
%.%.%. M82A9,BC;DL 9L9C,27CBC
Marketingul on-line 3electronic4 este descris de ctre Bnstitutul de Marketing
"irect drept !olosirea Bnternetului i a altor te?nologii digitale i de comunica ii
pentru ndeplinirea scopurilor de marketing.
=n (11%, Mo?ammed de!ineste marketingul electronic ca !iind 5procesul de
edi!icare i men inere a rela iei cu clientul prin activit i on-line, pentru a !acilita
sc?imbul de idei, produse i servicii care s satis!ac obiectivele ambelor pr i.
=n (11*, marketingul electronic acoper o gam larg de aplica ii legate
te?nologia in!orma iei, cu trei scopuri principale#
,rans!ormarea strategiilor de marketing pentru a atrage clien i prin
segmentare, stabilirea grupului int, strategii de di!eren iere i amplasareE
9!icientizarea plani!icrii i e'ecutrii concep iei, distribu iei, promo iei i a
stabilirii pre urilor produselor, serviciilor i ideilorE
Crearea de sc?imburi care satis!ac cerin ele clientului individual i a
organiza iilor cliente.
3$trauss, (11*4
La prima vedere, acestea nu par s o!ere nimic remarcabil, cu e'cep ia
in!orma iei c Bnternetul este rspunztor de re!acerea obiectivelor strategiilor de
marketing. 8st!el se recunoa te !aptul c unul din bene!iciile marketingului electronic
este cre terea e!icien ei pe care o poate aduce ambelor pr i implicate n procesul de
sc?imb.8plicabilitatea acestor de!ini ii trebuie analizat deoarece de acestea depind
anumite criterii n privin a abordrii a!acerilor on-line, o!!-line sau pe canale multiple.
6
=n (11(, $mit? i C?a!!eF subliniau importan a bazelor de date n a!acerile
on-line i !olosirea unei variet i de 5instrumente electronice pentru generarea unui
dialog dinamic, care s treac dincolo procesul tranzac ional n sine.
,ot n anul (11(, /?ilip Aotler spunea c 2egulile marketingului electronic
pentru noua economie includ i managementul inteligent al in!orma iei i !olosirea
interac iunii cu clientul, realizat prin intermediul te?nologiei. Marketerii trebuie sa
!oloseasc in!orma ia n mod creativ i inventiv, !olosind at>t te?nologia, c>t i
intui ia pentru a descoperi tendin ele i oportunit ile. 3/?ilip Aotler - Geb Metrics
Cum s ca tigi pe :eb, (11( 4.
Marketingul electronic nu ar !i posibil !ara Bnternet care are o !unc ie
necomercial semni!icativ, at>t n sectorul public, c>t i pentru organiza iile non
pro!it, n privin a sc?imbului de in!orma ii, comunica ii i servicii pentru clien i.
%.%.( C7M92 DL 9L9C,27CBC
Comer ul este cunoscut ca !iind n general un sc?imb de mr!uri pe scar larg
ntre persoane !izice sau na iuni. Comer ul electronic este de!init drept 5sc?imburi
ntre pr i3persoane individuale sau organiza ii4 mediate prin te?nologie, i ca
activit i interne sau ntre organiza ii care !aciliteaz aceste sc?imburi, realizate prin
mi@loace electronice 32FportHIa:orski, (11%4. Cea mai important parte a
comer ului electronic o reprezint tranzac iile digitale realizate n !iecare
etap3e'emplu# inventarierea, procesele de comand i plat, etc.4 de ctre mi@loacele
te?nice. /entru simpli!icarea comunicrii dintre computere, accelerarea sc?imbului de
date i reducerea costurilor tranzac iilor, !ormatele electronice pentru date au !ost
supuse unui proces de standardizare. Dnele organiza ii i vor utiliza site-urile pentru
tranzac ii on-line, n timp ce altele le vor utiliza pentru a atrage clien i spre saloanele
de prezentare, pentru relatii publice sau pentru consolidarea marcii.
%.%.*. C7M92 DL 9L9C,27CBC M7<BL
Comer ul electronic mobil este modul prin care se realizeaz cumprarea i
v>nzarea de bunuri i servicii prin mi@loace !r !ir, cum sunt tele!oanele mobile sau
5asisten ii personali digitali5. 8cest tip de comer !aciliteaz nevoile consumatorilor
put>nd s acceseze Bnternetul !r necesitatea conectrii !izice la o re ea, asigur>nd
ast!el comunica ii la orice or, n orice loc.
,e?nologia care spri@in comer ul electronic mobil este ntr-o continu
dezvoltare, baz>ndu-se peprotocolul aplica iilor !r !ir 3Gireless4, precum i pe a
treia generatie de te?nologie cu 5band larga numita*; care au condus la concluzia
c acest tip de comer este !oarte !le'ibil av>nd un poten ial mai mare decat un /.C.
conectat la Bnternet.
$martp?one-urile, a a numitele tele!oane inteligente, asigur un con inut mai
rapid, mai !le'ibil i mai sigur al comunica iilor datorit capacit ii mari sau datorit
benzii largi, care au devenit !oarte accesibile din punct de vedere al conectivit ii i al
costurilor at>t pentru persoane individuale c>t i pentru organiza ii devenind ast!el o
7
adevrat provocare de marketing. Cone'iunea Gireless la Bnternet 3Gi-!i4 asigur
utilizatorilor de smartp?one-uri i laptopuri acces la re ea din mi care, !r a necesita
alte dispoztive de conectare, via 5?otspots.
=n (11* ;rame Lo:don de la Comad "igital sustinea c Gi-!i are un avanta@
!a de celalte te?nologii # 5=n timp ce n trecut standardelor li se !ceau reclam, n
speran a c oamenii le vor adopta, cu acest te?nologie s-a nt>mplat invers, a devenit
un standard de !acto. 7 compara ie bun ar !i aceea cu mesa@ele te't. 9le nu au
bene!iciat de promo ii, au !ost ca un produs bonus la tele!oanele mobile. 8poi un grup
e'trem de mare de oameni le-au !olosit i au devenit te?nologie principal. Gi-!i intr
n acest categorie.
1.. CARACTER+1T+C+ + E'E(E)TE'E A'E (E-+/'/+ 0)-'+)E
=n mediul on-line noile instrumente sunt asigurate de media digatal, al carui
rol este de a sc?imba modul de via al consumatorilor, precum i integrarea
te?nologiei i a canalelor multiple mrind ast!el comple'itatea scenei a!acerilor. =ntr-
o er a Bnternetului suntem ncura@a i s !im mai creativi, s avem spirit antreprenorial
i vizionar. 8v>nd n vedere aceste caracteristici trebuie s remprospetam at>t
posibilit ile de luare a deciziei c>t i cele de analiz prin utilizarea celor zece C
53!igura%.%.4 care o!er un cadru util marketerilor care lucreaz pentru pia a digital,
at>t din perspectiva interna, c>t i cea e'tern.
8
0igura %.%. Cei Jece C 3"avid Meerman $cott K Coile reguli de marketing i
/2,(1%14
%. Clientul K trebuie s !ie n centrul oricrei origaniza ii care- i bazeaz
activitatea pe marketing, iar activitatea marketingului trebuie s !ie proiectat pentru a
satis!ace la cel mai nalt nivel cerin ele clientului. Clientul este 5un regecu a@utorul
Bnternetului care-i o!er i mult putere prin intermediul motoarelor de cutare, a site-
urilor de comparare a pre urilor put>nd primi o!erte n timp real pe canale multiple.
8cesta !iind parte a unei largi comunit i on-line trebuie sa n elegem c se de!ine te
printr-un comportament mult mai comple' !a comportamentul standard de
cumparare. /rin intermediul Bnternetului combinat cu te?nologia so!t:are nou aparut
se permite o segmentare, analiz i stabilire a obiectivelor mult mai precis deoarece
permite implementarea de o!erte personalizate. Bnternetul prin natura sa interactiv
permite un !eedback rapid din partea clientului, a@ut>nd ast!el la actualizarea
con inutului i a caracteristicilor site-urilor.
$ite-urile :eb trebuie sa !ie proiectate cu o pagina ini ial simpl care s
raspund la cerin ele diversilor clien i.
(. Cultura &orporativ2 K se poate de!inii prin viziunea comun i devotament
prin intermediul acestor urmrindu-se succesul comercial. 7 opera iune bazat pe
Bnternet nu di!er prea mult, de i are alte probleme cum ar !ii # riscurile, ar?itectura
B,, sistemele de birouri i parteneriate de legtura i de lucru pe msur ce trec la
acest nou canal. 7 persoan vizionar care cunoa te poten ialul Bnternetului i
promoveaz avanta@ele la nivel de conducere, poate s apere cauza Bnternetului, ns
organiza ia poate s aib de@a o cultur antreprenorial i o atitudine pozitiv !a de
adoptarea re etelor de noi te?nologii. =n urma evenimentelor de succes ale
Bnternetului devine o cultur continu a inova iilor, av>nd ca punct central clientul.
"atorit succesului, organiza iile care opereaz on-line nu se mul umesc doar s- i
optimizeze site-urile, ci opteaz i pentru o reproiectare complet.
Liziunea on-line nu se opre te doar la asigurarea unui site :eb pentru o
corpora ie ci se bazeaz pe parteneriate i alian e strategice pentru cre terea
tra!icului, v>nzrilor i pentru promovarea mrcii !irmei.
=n mediul on-line organiza ia poate alege trei ci digitale #
Cu scpa prile@ul K organiza ia trebuie sa !ie vizionar i s e'ploateze la
ma'im poten ialul instrumentelor digitale.
Drmeaz liderul K n cazul n care organiza ia este mai pu in vizionar sau
precaut a tept>nd reac ia pie ei. 8ce tia sunt ce-i care vor s a!le cerin ele
clien ilor care nu sunt mul umi i, gre elile pe care le !ac competitorii ca s
nve e din ele sau cum pot s i mbunt easc practica on-lineMcum poate !i
implementat aceasta.
9
0ii !erm K organiza ia trebuie s cunoasc bine pia a pe care se activeaz i s
nu se lase in!luen at din cauza presiunii !urnizorilor sau a concuren ilor.
*. Comoditate K at>t Bnternetul c>t i celelalte mi@loace digitale media au permis
o mai mare libertate, !le'ibilitate i comoditate. /rin intermediul Bnternetului e'ist
posibilitatea de a cumpra ce dore ti, c>nd dore ti oriunde te-ai a!la acest lucru av>nd
un impact puternic asupra vie ii moderne, sc?imb>nd ast!el condi iile sociale i
economice cum ar !i programul prelungit de lucru sau deplasarea ctre anumite
magazine, permi >nd ast!el clien ilor s- i petreac mai mult timp n rezolvarea altor
probleme. Comoditatea nu se opre te aici deoarece mplinirea cerin elor este un
principiu ma@or n e'isten a Bnternetului a'>ndu-se pe !le'ibilitate i pe o gam de
op iuni convenabile de livrare a cumparaturilor inclusiv seara i n timpul :eekend-
ului.
,e?nologiile digitale asigur comodit i i pentru consumatori dar i pentru
oamenii de a!aceri, prin Gi-!i, prin intermediul asisten ilor personali digitali precum
i prin tele!onul mobil. "in perspectiva rela iei de a!aceri, Bnternetul i te?nologiile
speci!ice asigur comoditate acceler>nd procesele de comenzi, !acturare, e'ecu ie i
plat ceea ce determin o reducere semni!icativ a costurilor i a timpului de lucru.
-. Competi ie K prin intermediul competi iei Bnternetul a realizat o mare
transparen n special a pre urilor, promo iilor, rela iilor publice i dezvoltrii de noi
produse i de noi organiza ii. /rin intermediul site-urilor de comparare a pre urilor se
o!er consumatorilor mai multe cuno tin e i mai mult putere de luare a deciziilor,
dar aceste in!orma ii sunt disponibile i competitorilor on-line. "eoarece Bnternetul
asigur, prin miliardele de re ele ale sale, o pia in!orma ional imens obsevm c
in!orma iile competitive pot !i gasite at>t pe plan intern c>t i pe cel e'tern.
7rganiza iile se con!runta cu probleme pe mai multe direc ii #
Competitorii tradi ionali care se deplaseaz pe on-line
Cou sosi ii on-line din e'terior
Cou sosi ii on-line din interior
Competitorii !orma i din alian eMparteneriate on-line
Competitorii care introduc canale noi de distribu ie
.. Comuni&a ii K modelele de comunica ii au n vedere interac iunile i
rezultatul dintre e'peditor i destinatar pe baza unui model unul-cu-to i, asociat cu
mass-media. =ns mass-media este de domeniul trecutuluila !el ca i birourile !ara
?artii. =n prezent, media este mult mai !ragmentat, !iind !olosit mai mult po ta
electronic. "at !iind era digitala n care trim, stirile, rela iile publice i promo iile
de v>nzari on-line vin mai repede i mai !recvent prin buletine in!ormative i
campanii de marketing prin po ta electronic, necesit>nd o viteza mai mare de
in!ormare pentru a satis!ace receptorii grabi i. ,onul, stilul i o!erta atractiv sunt un
10
motiv de a cumpra sau citi mai departe, rm>n>nd n continuare elementele esen iale
ale comunicrii de succes.
=nainte de era comunica iilor digitale receptori erau pasivi, iar acum
cautinsistentsite-uri care le plac i i satis!ac, apel>nd la motoare de cautare, nume
de domenii memorabile sau semne de carte.
Comunica iile din cadrul comunit ilor on-line se a'eaz mai mult pe un tip
bidirec ional, !a de cel din comunica iile tradi ionale, iar dac este !olosit cu aten ie
poate duce la mbunt irea loialit ii clientului.
&. Consisten a K este necesar pentru buna !unc ionare a tuturor tipurilor de
comunica ii i tuturor canalelor, pentru a asigura ca !olosirea mrcilor de !irm s nu
se abat de la inten ia autorilor acestora, n special atunci c>nd organiza ia opereaz
at>t on-line c>t i o!!-line.
Marca re!lect personalitatea i locul !irmei, la !el cum re!lect i imagina ia
clientului legat de !irma respectiv. "eoarece ne bazm pe marca !irmei pentru
siguran , ncredere i calitate !ie ea bun sau obi nuit, clien ii i pastreaz
comportamentul din lumea !izic atunci cand caut on-line mrci i site-uri n care au
ncredere, nu doar din punct de vedere al pre ului.
). Con inutul &reativ K este unul dintre cele mai importante elemente al celor
5%1 C deoarece prin intermediul con inutului in!ormativ, cu subiect stimulator i
relevant reu e te s motiveze cumparatorii sa revin. Con inutul trebuie s !ie la zi
desigur cu e'cep ia ar?ivelor. "esigur un con inut creativ nu nseamn ntotdeauna
ceva lini tit deoarece e'ista !oarte mul i oameni moderni mai ales daca sunt
nt>mpina i cu o!erte creative.
La un alt nivel, con inutul site-ului @oaca un rol important n cercetrile de
marketing i n modul de servire a clien ilor on-line, prin in!orma iile con inute.
Creativitatea on-line are pu ine limitri datorit unui numr mare de instrumente prin
intermediul crora li se aduc !irmelor un plus de valoare i o satis!ac ie mai rapida a
clientului.
+. Personali3area K /rin intermediul Bnternetului se asigur bene!icii
personalizate at>t cumpartorilor c>t i v>nztorilor. /ersonalizarea a@ut la
ndeplinirea scopurilor deoarece prin intermediul ei putem a!la c>t mai mai mult
despre client, ast!el put>nd sa !ie pregtite o!ertele n timp util. Cevoia de
personalizare deriv i din pre!erin ele clientului de a comanda c>t mai multe produse
av>nd unele pre!erin e care sunt unice pentru el.
N. Coordonare K este o !unc ie a marketingului de care se leag mai multe
activit i al unei !irme ncep>nd de la produc ie la !inan e, de la client la prognoza
v>nzrilor. /entru o operare e!icient a unei a!aceri cu v>nzri on-line este necesar
distribuirea in!orma iilor de la client i co ul su de cumprturi p>n la comanda de
cumprare a@ung>nd la dispecer, toate acestea necesit>nd o competen organizatoric
la toate !unc iile participante la proces.
11
%1. Control K Bnternetul are capacitatea de a testa evenimente i activit i pentru a
asigura msurtorile necesare marketerilor pentru ob inerea de date statistice i
!inanciare, su in>nd ast!el activitatea electronic din cadrul !irmelor. Marketerii au la
dispozi ie instrumente de masur pentru orice activitate on-line din punct de vedere
analitic.
/rin rela iile electronice, Bnternetul asigur control n timp real p>n la clientul
individual, ceea ce mare te e!icacitatea i buna rela ionare cu clientul.
3"avid Meerman $cott K Coile reguli de marketing i /2,(1%14
1.! T+P/R+ -E RE'A ++ + (0-E'E 4) 5/1+)E11-/' 0)-'+)E
Bnternetul a a@utat la modi!icri n mediul a!acerilor, la desc?iderea de noi ci
de comunicare, colaborare i coordonare ntre consumatori, comercian i i parteneri
de a!aceri. ,oate aceste modi!icri au dus la reconsiderarea unor practici de marketing
i adaptarea lor la noile condi ii, sau mai mult, la conceperea de noi practici. 8st!el,
au aparut o serie de noi termeni i concepte#
,ermenul de comer electronic 3 e-&ommer&e4 este o no iune particular de
activitate electronic i poate !i de!init ca i cumprarea i v>nzarea de produse
iMsau servicii n mod electronic. 7 alt de!ini ie a comer ului electronic este aceea c
acesta reprezintsc?imburi intre pr i 3 persoane individuale sau organiza ii4 mediate
prin te?nologie, i ca activit i interne sau ntre organiza ii care !aciliteaz aceste
sc?imburi, realizate prin mi@loace electronice 3 2aFport i Ia:orski, (11%4.
"e-a lungul timpului, s-au dezvoltat o serie de domenii noi precum
aprovizionarea electronic 3e-procurement4, magazine electronice 3e-s?op, e-store, e-
mall4, pie e virtuale 3marketspace4, licita ii on-line 3e -auction4, brokera@ de
in!orma ii, servicii bancare 3Bnternet banking4 sau @ocul de burs on-line, toate acestea
dezvolt>ndu-se n urma penetrrii Bnternetului pe o scar mai larg.
Tipuri de rela ii:
55 3<ussines to <ussines4 - reprezint !orma cea mai rsp>ndit de comer
electronic care include tranzac iile electronice intre dou sau mai multe
organiza ii.
5C 3<ussines to Consumer4 - v>nzare, tranzacionare sau orice activitate
comercial ntre o companie 3!irm4 i un individ 3client4.
C5 3Consumer to <ussines4# persoane !izice 3consumatori4 care utilizeaz
Bnternetul pentru a- i vinde produsele sau serviciile !irmelor iMsau caut
v>nztori s liciteze pentru produsele sau serviciile de care au nevoie
3priceline.com4
CC 3Consumer to Consumer4 - este un model n care consumatorii v>nd
direct consumatorilor 3okazii.ro4
12
Comer mobil 3m-commerce4 K ,ranzacii i activiti de comer electronic
conduse prin mediu electromagnetic 3tele!onul mobil4
*5 3;overnment-to-business4# Model de comer electronic n care o
instituie guvernamental cumpr sau vinde bunuri, servicii sau in!ormaii de
la persoanele @uridice 3e-licitatie.ro4
*C 3;overnment-to-consumer4 - acoper relaii ntre guvern i ceteni la
nivel de in!ormare i prestare servicii publice 3ca de e'emplu, pltirea ta'elor
on-line4.
3Costinel "obre, Marketing direct- note de curs4
C* 3Consumer-to-;overnment4 K situa ia n care consumatorii !ac
reclama ii on-line ctre institu iile gurvernamentale cum ar !i 7!iciul pentru
/rotec ia Consumatorului sau "epartamentul Ca ional 8nti-Corup ie.
30acilitatea persoanelor !izice de a-si plati impozitele prin plat!orme on-line.4
5* <usiness-to-;overnmentK situa ia n care persoanele @uridice aleg s i
plateasc impozitele on-line sau presteaz servicii pentru institu iile
guvernamentale 3administrare plat!orme on-line sau logistica electronica#
servere, baze de date etc4.
,ermenul de a!aceri electronice 3e-%ussines4 este o e'presie generic care
cuprinde toate comunica iile i tranzac iile ce se des! oar prin intermediul unei
mari variet i de plat!orme electronice, ntre ac ionarii unei organiza ii, precum
clien i, !urnizori, institu ii !inanciare, organisme guvernamentale i publicul larg.
=n (11*, /?ilips de!ine te e-bussines ca !iindaplicarea te?nologiei
in!orma iei la procesele interne ale a!acerilor i activit ilor n care se anga@eaz o
companie pe timpul activit ii comercialeE aceste activit i pot include !unc ionalit i
cum sunt !inan ele, marketingul, gestionarea resurselor umane i sectorul
opera ional.
Marketingul electronic 6e-marketing4 poate !i de!init !oarte simplu ca
marketingul tradi ional ce !olose te metode electronice. 9ste descris de Bnstitutul de
Marketing "irect drept!olosirea Bnternetului i a altor te?nologii digitale
in!orma ionale i de comunica ii pentru ndeplinirea scopurilor de marketing.
Marketingul electronic este parte integrant a comer ului electronic i const
ne!orturile !irmei de a prezenta, a promova i a vinde produse i servicii pe Bnternet
3Aotler i 8rmstrong, (11(4
Marketingul electronic are dou puncte c?eie. =n primul r>nd, se bazeaz pe
conceptele i principiile marketingului, ceea ce nseamn c trebuie s- i concentreze
aten ia pe nevoile i dorin ele clien ilor. =n al doilea r>nd - metodele electronice -
Marketingul electronic este mai mult dec>t marketing pe Bnternet, el cuprinz>nd toate
metodele electronice. Dn lucru !oarte important de re inut este !aptul c de vreme ce
13
marketingul electronic utilizeaz i Bnternetul, acesta este segmentul cu cea mai
rapid cre tere a sa, dar nu este singura !orm de e-marketing.
Marketingul pe Bnternet sau Marketingul 7n-line 3 i-marketing4 a aprut n
anul %NN- odat cu crearea primelor loca ii Geb pentru comer ul electronic. =n
spa iul virtual, principiile de baz ale marketingului !unc ioneaz ca n mediile
tradi ionale, di!eren a principal const>nd n necesitatea lurii n considerare at>t a
problemelor comercian ilor, c>t i a mediului electronic de des! urare a a!acerilor,
av>nd ca suport Bnternetul. "i!eren ele ma@ore !a de marketingul tradi ional sunt
abordrile cercetrilor de pia , locul i timpul comunicrii, !ormarea imaginii i
direc ia de comunicare i interactivitate.
Marketingul pe Bnternet este procesul construirii i men inerii rela iilor cu
clien ii prin intermediul activit ilor on-line pentru a !acilita sc?imbul de idei,
produse i servicii n vederea ob inerii satis!ac iei at>t de cumprtori, c>t i de
v>nzatori.
8ceast de!ini ie pune n eviden urmtoarele elemente#
8ctivit ile de marketing on-line se des! oar n mediul virtual. /rin
de!ini ie, marketingul pe Bnternet implic toate activit ile on-line ce !olosesc
dialoguri interactive cu clien ii.
Marketingul pe Bnternet este orientat spre construirea i men inerea de rela ii
cu clien ii.
8cest concept este raportat at>t la identi!icarea oportunit ilor de a!aceri n
spa iul virtual pentru ca ele s devin pro!itabile c>t i la identi!icarea
necesit ilor consumatorilor i a nevoilor acestora. Cevoile clien ilor sunt
atinse prin intermediul sc?imburilor on-line n urma crora ambele pr i
trebuie s ob in pro!it.
Marketingul pe Bnternet este un proces care se des! oar n apte etape#
stabilirea planului strategic al ntreprinderii, prospectarea pie ei, !ormularea
strategiei de marketing, studierea i modelarea comportamentului
consumatorului, elaborarea programului de marketing, !ocalizarea pe
segmentul de pia i evaluarea rezultatelor programelor de marketing ca
ntreg.
14
0igura nr. %.(. 2ela ia dintre e-business, e-commerce, e-marketing i i-marketing
3;abriela ;rosseck, (11&4
1." (0-E'E -E AFACER+ A'E (AR.ET+)*/'/+ E'ECTR0)+C
Modelul de a!acere electronica este o metoda de a !ace a!aceri prin care o
companie poate genera venit pentru a se intretine singura. Modelul arata unde este
pozitionata compania n lantul de evaluare. 3,urban, (11(4
Modelele de a!aceri speci!ica relatiile dintre participanti intr-o intreprindere
comerciala, bene!iciile i costurile revenind !iecaruia, ca i veniturile obtinute. /ro!it
O venit K costuri. 39lliot, (11(4
Modelul de a!acere n economia modern este 5un sistem n care piesele unei
a!aceri se mbin per!ect, cu accentul pe competi ie i dinamica organiza ional ,
prin intermediul acestei de!ini ii /?ilips a!irm>nd !aptul c toata aten ia este
concentrat asurpa integrrii proceselor interne i e'terne care permit creearea de
rela ii bene!ice ntre clien ii i organiza ii.
Modelele care reprezint oportunit ile structurale generate de Bnternet i
nivelul de inova ie i originalitate sunt urmatoarele #
15
%. (aga3inele ele&troni&e 7 v>nztorii cu amnuntul on-line care urmaresc
ob inerea de venituri din v>nzari on-line, publicitate i intrarea pe noi pie e.
9'emplu# :::.amazon.com
(. (all-urile ele&troni&e 7 centre comerciale virtuale, grupuri de v>nzatori cu
amnuntul on-line care s-au reunit pentru atragerea tra!icului on-line !iind
bene!ice pentru companiile mici cu un buget limitat. 9'emplu#
:::.uks?ops.uk
*. 'i&ita ii ele&troni&e 7 proces de licita ii o!!-line care s-a mutat on-line pentru
bunuri, pentru a le sporii atractivitatea. 9'emplu# :::.e-baF.com
-. Comunit2 ile virtuale 7 grupuri de organiza ii, oameni cu acelea i pasiuni ca
pregatire care se ntrunesc pentru a- i dezvolta cuno tin ele, a !ace sc?imb de
in!orma ii sau de a urmri interese comune. Leniturile prin care sunt
men inute aceste comunit i virtuale apar din ta'ele de nscriere, cotiza ia de
membru sau din publicitate i sponsorizri. 9'emplu# :::.cviu.ro
.. Plat$orme de &ola%oare 7 pla!ormele prin intermediul carora !urnizorii de
instrumente so!t:are i mediul in!ormativ asigur colaborarea ntre a!aceri.
8cest tip de plat!orme a@ut organiza iile s in pasul cu dezvoltarea
te?nologic i s devin specializate pe zona lor de activitate. 9'emplu#
:::.bea-services.ro
&. Pie ele exterioare K pie ele n care intermediarii preiau controlul de
marketing i asigur comunicarea ntre cumprtori i v>nztori, ndeplinind
i roluri !unc ionale de logistic, nregistrare i e'ecutare a comenzilor.
9'emplu# :::.commerceone.net
). +ntegratorii lan ului de valoare K organiza iile o!era servicii ntregului lan
de valoare i le integreaz pentru a !orma alian e strategice. 9'emplu#
:::.semi.org
+. Furni3orii de servi&ii 7 o!era servicii specializate sau !unc iuni speci!ice
lan ului de valoare. 9'emplu# :::.dda.org
N. 5rokera8ul in$orma iilor 7 bazat pe subscrip ie sau pe modelul plat-per-
utilizare cum ar !i ziarele on-line, serviciile de in!ormare de pia sau
instrumente de comparare. 9'emplu# :::.!t.com
%1. Cert$i&area on-line 7 veri!ic autenticitatea comerciantului i asigur
sercuritatea clientului i a companiei vitale pentru siguran a i increderea n
Bnternet. 9'emplu# :::.verisign.com
3/aul ,immers, %NNN4
$copul principal al oricrui model de a!acere este acela de a produce venit.
16
/entru a!acerile on-line, creearea de venit se bazeaz pe creativitate i viziune
pentru dezvoltarea modelului corespunzator de a!acere. Modelele de a!aceri
electronice se bazeaz pe o gam larg de surse cum ar !i#
L>nzari K e'emplu# vanzarea cu amnuntul on-line
/ublicitate K e'emplu# vanzarea de spa ii publicitare pe site-urile companiilor
$ubscrip iile K e'emplu# con inutul platit n media publicitar
Comisioanele K e'emplu# plat celor raspunzatori de a genera surse de venit
site-urilor :eb
1.5 TE)-+) E + 1TAT+1T+C+ PR+,+)- (E-+/' 0)-'+)E
,endin ele n marketing on-line se sc?imb de la an la an deoarce trim ntr-o
lume a Bnternetului i invo iei iar mediul on-line este ntr-o continu sc?imbare,
clien ii la !el ca i marketingul sunt supu i unor sc?imbri continue prin intermediul
te?nologiei. Loi prezenta c>teva tendin e pentru companiile care activeaz pe
domeniul on-line, potrivit :::.e!in.ro#
1. 0$erte9 re&ompense9 &upoane de redu&eri
=n !iecare an, consumatorii vor 5v>na cele mai bune o!erte, deoarece
economia este nc !ragil, iar cumparatorii au acces la numeroase instrumente de
veri!icare i comparare a pre urilor.
8 adar, ar trebui s utilizm te?nicile de marketing pentru a atrage
cumparatorii cu o!erte imbatabile. 8poi, ob inem pro!it prin generarea de v>nzri
repetate i prin recomandri ob inute de la noii clien i. "e asemenea, trebuie o!erite
reduceri de pre instante sau alte stimulente atunci cand cumparatorii utilizeaz
dispozitive mobile pentru a ac?izi iona produsele on-line.
. (arketingul de tip :pull;
=nseamn o!erirea consumatorilor care navig?eaz pe Bnternet cu tele!onul
mobil a unor modalit i noi pentru a interac iona cu reclamele, atrg>ndu-i mai
aproape de decizia de cumprare.
/entru a utiliza marketingul de tip PpullQ, trebuie combinat un ndemn la
ac iune cu publicitatea tradi ional.
!. (arketingul de tip <pus=>
/resupune e'pedierea de mesa@e promo ionale prin te'te i apeluri vocale.
Bnvestind n lista de emailuri - acestea sunt mai pu in costisitoare dec>t scrisorile i
apelurile vocale i pot include con inut nelimitat.
". (arketingul pe trei e&rane# televizoare, tablete i smartp?one-uri
17
/entru tablete, advertisingul potrivit const n trimiterea de email-uri, video-
uri i implicarea n retele de socializare. /entru tele!onul mobil, trebuie utilizate
aplica ii de loialitate ce in eviden a ac?izi iilor sau a promo iilor care implic
tele!onul mobil la punctul !izic de v>nzare.
5. (arketingul on-line lo&al
$e posteaz anun uri n publica ii care direc ioneaz postrile la nivel local i
se asigur c acestea con in mesa@e relevante pentru zona respectiv.
6. (arketingul de proximitate
9'ist site-uri i aplica ii pentru mobil, ce trimit prin email promo ii de la
!irmele din zon. Consumatorii pot utiliza te?nologia de detectare a loca iei de pe
tele!oanele mobile sau de c?eck n ntr-o locatie !izic de pe tele!on.
?. Re ele de so&iali3are
/rin monitorizarea clien iilor de pe site-urile de socializare se poate urmri
comportamentul lor la cumprare. "e e'emplu, se poate observa dac ace tia vorbesc
despre planurile lor de vacan pe 0acebook, atunci timpul !iind potrivit pentru ale
o!eri promo ii care implic vacan a lor.
@. *lo%ali3area
"atorit e'tinderii rapide a accesului la Bnternet, tot mai multe persoane vor
utiliza acest serviciu. $ite-urile i programele de traduceri 3precum ;oogle translate4,
au !acilitat citirea unui site, e-mail sau reclam n propria lor limb. /entru ca
a!acerile on-line sa devin globale, este necesar veri!icarea rilor din care provin
vizitatorii site-urilor, dupa care se creeaz produse sau servicii care s satis!ac
nevoile publicului interna ional.
A. Ex&elenBa &onBinutului
=n noul ecosistem de marketing, coninutul a devenit mai important dec>t
canalul, interesele i pasiunile publicului sunt mai importante dec>t datele
demogra!ice, iar modelul de media s-a sc?imbat, valoriz>nd mai mult media creat i
c>tigat dec>t media cumprat i posedat. Concentrarea ateniei asupra unui brand
se !ace acum mai ales prin nelegerea procesului de monitorizarea social a ideilor
strlucite, ne!iind vorba despre ce pot !ace consumatorii cu brandul tu, ci despre ce
!ac ntre ei n legtur cu brandul i n c>te spaii de social media l pot duce.
Cercettorii trebuie s vin cu un nou model, bazat pe raional-emoional-social i
care este !le'ibil i continuu.
1#. )oi modele de m2surare
18
$ocializarea crescut a brandurilor i importana cone'iunilor n @urul acestora
!ac ca noiuni precum 5social brand value i in!luena brandului s a@ute clienii s
neleag, s valideze i s msoare ideile cele mai per!ormante n media creat i
c>tigat. 9ste vital ca un client s !ie convins de ideea c interconectarea
consumatorilor av>nd drept prete't brandul con!irm i dorina acestora de a plti
pentru acel brand i de a deveni loiali mrcii respective.
3 ,endin e marketing on-line (1%( :::.e!in.ro E ,endin e i nevoile clien ilor (1%(
:::.!acegroup.com 4
Bmpactul pe care mediul on-line il are asupra noastra este incredibil de
pro!und. /entru a prezenta importan a pe care Bnternetul o are n zilele noastre i c>t
de anevoios este voi prezenta mai @os ultimele statistici privind lumea i mediul on-
line.
Ta%elul nr.1.1.
1tatisti&i privind popula ia lumii i utili3area +nternetului Cn lume
Regiunile lumii
Popula ie
6 #11 Est.D
/tili3atori
+nternet
-e&. !19
###
/tili3atori
+nternet 6&ele
mai re&ente
dateD
Penetrare
6E
Popula ieD
Cre tere
###-#11
A$ri&a %,1*),.(-,1.+ -,.%-,-11 1!A9@?59" %*.. R (,N++.- R
Asia *,+)N,)-1,+)) %%-,*1-,111 19#169?AA9#?6 (&.( R )+N.& R
Europa +%&,-(&,*-& %1.,1N&,1N* 5##9?!96@6 &%.* R *)&.- R
0rientul (i8lo&iu (%&,(.+,+-* *,(+-,+11 ??9##9AA5 *..& R (,(--.+ R
19
Ameri&a de )ord *-),*N-,+)1 %1+,1N&,+11 ?!9#6?95"6 )+.& R %.(.& R
Ameri&a 'atin2 .N),(+*,%&. %+,1&+,N%N !59@1A9?"# *N.. R %,(1..% R
Australia *.,-(&,NN. ),&(1,-+1 !9A?9"5? &).. R (%-.1 R
T0TA'/' 4) '/(E
69A!#9#55915" !6#9A@59"A 96?9!!9?" !.? E 5@.1 E
,ab. nr. %.%.
$tatistici privind popula ia lumii i utilizarea Bnternetului
3:::.Bnternet:orldstats.com, (1%(4
Ta%elul nr.1..
/tili3atorii de +nternet din /niunea European2 6&Fteva exempleD
Dniunea 9uropean
Popula ie
6 #11 Est. D
/tili3atori
+nternet 6&ele
mai re&ente
dateD
Penetrare
6E Popula ieD
Cre terea
utili3atorilor
6###-#11D
Austria +,(%),(+1 691"!96## ?".@E #5.6E
5elgia %1,-*%,-)) @9"@A9A#1 @1."E ?".5E
Fran a &.,%1(,)%N 5#9A#96 ??.E 51#.@ R
20
*ermania +%,-)%,+*- 6?9!6"9@A@ @.?E 1".!E
*re&ia %1,)&1,%*& 59#"!955# "6.AE !A@.AE
/ngaria N,N)&,1&( 6951696? 65.!E ?6"."E
+talia &%,1%&,+1- !59@##9### 5@.?E 165.?E
RomFnia 19A#"9551 @95?@9"@" !A.E @6@.@ E
1lova&ia .,-)),1*+ "9!!?9@6@ ?A.ER 5"#.!E
1lovenia (,111,1N( 19"#9??6 ?1.#E !@A.@E
1pania -&,).-,)+- !#965"96?@ 65.6E !6"."E
/niunea European2 .1(,)-+,1)% !5A95!#911# ?1.5 E ?#.@E
,ab. nr. %.(.
Dtilizatorii de Bnternet din D.9. 3:::.Bnternet:orldstats.com, (1%(4
1tatisti&i privind a&tivitatea 1o&ial (edia din RomFnia pe luna (artie #1
21
3,endinte i statistici social media, :::.mana!u.ro, (1%(4
1.6 (+G/' -E (AR.ET+)* 0)-'+)E
Cei )-/ sunt o strategie a instrumentelor de marketing !iind crea i de <ooms i
<itner, care sunt, de asemenea, cunoscu i sub numele de mi'ul de marketing e'tins.
8ceast strategie e'tinde numrul de variabile de control la apte din cele patru,
variabile ale mi'ului marketing.
Bniial, au e'istat doar patru variabile de control de!inite n modelul tradiional
a mi'ului de marketing, care au !ost n principal destinate produselor tangibile. "ar,
modelul de )-p este, de asemenea, aplicabil la industriile de servicii, on-line i, de
asemenea, pentru medii-mari.
Cele patru elemente care au !ost de!inite n modelul mi'ului de marketing sunt
urmtoarele#
22
Produsul - este orice obiect sau serviciu pe care orice organizaie l produce
pe scar larg, cu un volum speci!ic de uniti. /rodusele intangibile se bazeaz, pe
servicii cum ar !i industria ?otelier i industria turismului. 9'emple de produs tangil#
lame de ras de unic !olosin E stabilirea pie ei int i pozi ionarea- imobiliare.ro
cea mai mare pia imobiliar din 2om>nia.
Pre ul - este suma pe care clientul o plate te pentru orice serviciu sau produs
pe care l !oloseste sau ac?izi ioneaz. /re ul este un !actor ma@or de marketing.
/reul oricrui serviciu sau produs este determinat de !actorii de la toate companiile
care investesc n timpul pregtirii produsului. "e e'emplu, costurile de materiale, cota
de pia, identitatea produsului i multe altele. /reul oricrui produs poate crete sau
scadea n !uncie de timp, i, de asemenea, preul unui produs, poate di!eri de la pia
la pia.
Plasamentul - reprezint locul n care produsul este disponibil pentru clieni.
9ste posibil ca acesta s nu !ie disponibil n !iecare loc. 9'emple# plasare prin
reprezentare, prin modele noi de distribu ie cum ar !i dezintermedierea,
reintermedierea i in!omedierea.
Promovarea - include toate e!orturile pe care compania le !ace pentru a sporii
popularitatea produsului lor pe pia, de e'emplu, publicitate, programe de
promovare, etc. 9'emple# 8dvertising-reclame interactiveE L>nzare-personal !a de
v>nzare on-line, marketing a!iliatE /romovarea v>nzrilor-stimulente, program de
!idelizare on-lineE /2-editoriale on-line, ne:sletter, blogging etc.
Cei --/ se e'tind la cei )-/ prin intermediul urmatoarelor variabile#
0amenii - to i oamenii de pe pia sunt implica i n marketing direct sau
indirect. 9i pot !i clienii, dezvoltatori, sau ac ionari, anga@aii, etc. 9'emplu# N1R
din site trebuie sa !ie dedicat satis!acerii clien ilor deoarece clien i !erici iOac ionari
!erici iOpersonal !ericit. /e site trebuie sa e'iste motor de cautare, suport videoMc?at n
timp real, asisten i virtuali etc.
Pro&esul - modul sau procedura prin care produsul este pregtit i toate
celelalte procese implicate n pregtirea produsului p>n la reprezentarea lor pe pia.
9le de!inesc toate activit ile i serviciile implicate corespunztor. 9'emplu#
optimizarea procesului, creearea de noi produseMservicii.
Cara&teristi&ile $i3i&e - se de!inete mediul n care produsul urmeaz s !ie
pus la dispoziia clienilor. 9'emple# prin intermediul site-ului se creaz condi ii de
comoditate pentru client, c> tigarea ncrederii clien ilor prin intermediul politicii de
con!iden ialitate, premii, !r a se !ace abuz prin trimirea de e-mail-uri.
. PR0(0,AREA 0)-'+)E
23
/romovarea reprezint transmiterea de in!orma ii de ctre v>nztor spre
poten ialii clien i n vederea in!luen rii atitudinii i consumului 3Ierome
McCant?F, %NN.4.
/romovarea este de!init, con!orm studiului /romotion $trategF, ca un
program de comunica ie care integreaz metode i materiale destinate s prezinte o
organiza ie i produsele sale cumprtorilor poten iali pentru a comunica atributele
acestor produse i a le !acilita v>nzarea, n vederea ob inerii de pro!it pe termen
lung.
.1.PR0CE1/' -E C0(/)+CARE
7rice !orm de promovare necesit e'isten a unei comunicri, iar Bnternetul
este n primul r>nd o !orm de comunicare. /rocesul de comunicare const n cinci
etape de ie ire i una de intrare.=n cazul n care una dintre etape d gre , mesa@ul nu
va putea !i recep ionat. "e asemenea, dac etapa de intrare 3!eedback-ul4 nu e'ist,
comunicarea e ueaz.
1ursa
"in perspectiva marketingului persoana care doreste sa comunice un mesa@ de
marketing reprezint sursa mesa@ului care este aceea i at>t pentru modul comunicare
on-line c>t i pentru cel o!!-line.
Re&eptorul
9ste persoana sau grupul de persoane care primesc mesa@ul de marketing
trimis de catre surs.
(esa8ul &odi$i&at
9ste acel tip de mesa@ care prin intermediul Bnternetului sau prin :eb poate !i
codi!icat pentru a !i di!eren iat de celalalte mesa@e transmise prin di!erinte canale ,
!iind introdus un limba@ te?nic 3S,ML4.
(ediul de transmitere
=n comunicare on-line mediul de transmitere a mesa@elor este Bnternetul. Cu
a@utorul Bnternetului mesa@ele sunt transmise mult mai rapid, ast!el rata de
distorsionare a mesa@ului este una in!irm.
(esa8 de&odat
2eprezint acel tip de mesa@ care sunt deco!icat cu a@utorul unui bro:ser
pentru a !i trandus, ast!el put>nd !i perceput de catre surs din punct de vedere al
limba@ului i al gramaticii.
Feed%a&k-ul
0eedback-ul este un instrument !olosit permanent, indi!erent de domeniu, at>t
pe domeniul o!!-line c>t i pe cel on-line !iind !olosit cu a@utorul mi@loacelor media.
0eedback-ul reprezint modul de comunicare prin care persoane !izice sau @uridice i i
e'prima pararea !a de un produs sau serviciu o!erit. Cu a@utorul Bnternetului,
24
marketerii pot sa monitorizeze activitatea de !eedback prin intermediul !ormurilor, a
comunit ilor on-line, etc.
Hgomotul
Jgomotul reprezint acea inter!eren care apare n comunicare aceasta put>nd
!i ntrerupt sau c?iar blocat.
..P/5'+C+TATEA 0)-'+)E
/ublicitatea on-line este un tip de publicitate utilizat pe Bnternet, ce are
absolut acelai scop ca i publicitatea traditional. 8re ns un avanta@ i anume
posibilitatea interac iunii directe, a comunicrii i a !eedback-ului n timp real.
/ublicitatea on-line este acel tip acel de publicitate care prin !olosirea
Bnternetului atrage clien i i pentru a- i transmite mesa@ele comerciale. /ublicitatea
on-line este di!erit !a de alte modalitati de publicitate deoarece inta este !oarte
bine de!init i atins prin asezarea n rezultatele motoarelor de cutare sau n
:ebsite-uri, interac ion>nd direct cu clien ii.
/ublicitatea on-line este cel mai e!icient mediu de transmitere a mesa@elor
publicitare, avand ast!el o rat de raspuns mult mai mare dec>t campaniile de
publicitate tradi ionale, cu un cost mult mai mic.
9valuarea costurilor publicit ii on-line se creeaz cu a@utorul urmtoarelor
modele #
CP( 3costul pe mii de a!i ri4. 8utorii de publicitate pltesc o ta' convenit
pentru !iecare mie de a!i ri. Cu c>t costul cre te, cu at>t mai selectiv este
reclama !a de audien . 8cest model este cel mai potrivit pentru publicitatea
!cut mrcii, n care obiectivul este e'punerea repetat a acesteia.
CPC3costul-per-clic4 sau plata-per-clic. =n cadrul acestei !orme de publicitate,
autorul publicit ii plte te celui care !ace publicitatea, doar n cazul n care
un utilizator d clic pe reclama de pe site. 9ste mai potrivit pentru reclanele
adugate ale marketingului direct. C/C este metoda de plat !olosit de ctre
motoarele de cutare n sc?emele lor de stabilire a priorit ilor n lista de
rezultate.
CPA 3costul-per-ac iune4 este de obicei asociat cu ntreprinderi de tip a!iliat.
=n cadrul acestui model, cel ce !ace publicitatea prime te bani atunci c>nd
clicul are ca rezultat o ac iune stabilit, de obicei o v>nzare, dar poate !i i o
nscriere ca membru sau alt ac iune similar.
PPC 3plat-per-click4 se nt>lne te atunci c>nd site-ul :eb con ine un numar
de apel gratuit, so!t:are-ul urmre te !olosirea numrului atunci c>nd clien ii
sunt direc iona i spre numrul de tele!on al autorului publicit ii.
Cele mai !recvente o%ie&tive ale publicit ii on-line sunt #
Crearea de notorietate pentru organiza ie, produse, servicii i mrci ale saleE
;enerarea de tra!ic ctre punctele de distribu ie ale produselor i serviciilor
organiza ieiE
$us inerea v>nzarilor organiza iei pe termen scurt i mediu.
25

C>teva din avante@ele publicit ii on-line sunt#
1pa iul
$pa iul este nelimitat i ie!tin. "atorit acestui lucru, se pot creea mesa@e
pentru di!erite tipuri de cumparatori# cei care caut in!orma ii, cei care caut cel mai
bun pret, cei orienta i spre valoare, etc.
"ac ele sunt vizuale, se pot pune imagini i !ilme. "ac ei sunt orienta i catre
numere, putem a!i a o multime de statistici. "e !apt consumatorii pot crea propriile
lor scenarii de v>nzare pe masur ce caut in!orma ii care i intereseaz i evit alte
tipuri de in!orma ii.
Timpul
,impul reprezint ceea ce consumatorii c?eltuiesc. 9ste o mar! plin de
valoare pentru ei din dou motive# ei c?eltuiesc mul i bani pentru a !i on-line i
c?eltuiesc timp real departe de a!acerile sau activit ile personale. /entru a-i atrage n
magazin, trebuie men inu i n interiorul site-ului :eb, trebuie determina i s se
ntoarca i sa le spun i altor persoane s viziteze site-ul.
/rimul pas este s e'iste produse de o calitate nalt i in!orma ii dispuse ntr-o
manier atractiv. 8l doilea pas este s se adauge ceva real la e'perien a
consumatorului de i aceasta s-ar putea sa aibe numai o legatur tangen ial cu
produsul sau publicitatea i v>nzarile asa cum le stim noi astazi.
Crearea imaginii
Bmaginile sunt create cu a@utorul in!orma iilor. "eoarece uneltele pentru audio
i video pe Bnternet sunt u or noi n domeniul on-line, principalul mod n care se
ob in in!orma ii este prin intermediul cuvintelor imprimate K i cu a@utorul
Bnternetului se !olose te avanta@ul ca scenarile de v>nzare i in!ormatiile despre
produse pot !i scrise cu ?iperte't, trasatur care permite consumatorilor s treac ntr-
un mod simplu de la o in!orma ie la alta.
-ire&tia Comuni&2rii
Consumatorii caut mesa@ul companiei. 9i aleg la magazinul on-line s
citeasc in!ormatia. i nu numai at>t, ei se asteapt ca aceasta comunicare sa !ie
interactiv. 9i doresc s !ie capabili s stabileasc o linie de comunicare cu compania
i s a!le raspunsuri la ntrebari c>t mai repede, daca nu imediat.
=n acest moment, te?nologia permite consumatorilor s gaseasc in!ormatii n
magazinele on-line i s trimit un e-mail personalului. ,rebuie raspuns c>t mai
repede cu putin pentru a construi o relatie. /rimul pas este acela de a crea un
in!obot, care s trimit imediat o not pregatit catre consumatorul care a trimis e-
mail-ul i care s con in raspunsul la ntrebari.
<inenteles c oamenii se g>ndesc ntotdeauna la o ntrebare la care personalul
nu s-a g>ndit i trimit o alta not. =n acest moment, este nevoie de interven ia uman
pentru a raspunde la ntrebare, ast!el se a@unge la construirea unei rela ii ntre
companie i consumator. "in acest sc?imb, marketerii buni pot avea un client pe
via a.
+ntera&tivitatea
Bnteractivitatea reprezint trecerea de la reclam la productor at>t de rapid i
!r nici un !el de e!ort depus. Consumatorul nu vede doar publicitatea, el poate
26
interac iona cu produsul, poate a!la prerea altor cumprtori, l poate testa i
cumpra !r s plece din !a a calculatorului.
9ste de precizat !aptul c !iecare dintre mi@loacele tradi ionale de di!uzare a
publicit ii are, ntr-un grad mai mare sau mai mic, o parte din aceste avanta@e, ns
nici unul nu le poate o!eri pe toate i ntr-o asemenea msur ca Bnternetul.
C=emarea la a&tiune
Cererile sunt bazate pe in!ormatii. Consumatorii cauta raspunsuri la ntrebari
speci!ice. "aca e'ista produsul potrivit i este descris corect, apare o sansa mai mare
de a-l vinde dec>t daca se apeleaza la emotii. =nca nu s-a decis daca metoda de
v>nzare tradi ional !unc ioneaz n cFberspatiu sau nu. 8ceste unelte includ o!erte
limitate n timp care depind de raritatea produsului. Cimeni nu a cercetat serios
masura n care convingerea !unc ioneaz asupra utilizatorilor Bnternetului.
8utorii de reclame au !oarte multe op iuni cu privire la tipul de publica ii :eb
n care i pot aduga reclamele. 8cestea sunt#
Portaluri - portalul :eb reprezint un site :eb care reunete in!ormaii
provenite din diverse surse ntr-un mod unic. "e obicei, !iecare surs de
in!ormaii devine dedicat pe zona sa, iar user-ul ?otr te care vor !i
in!orma iile ce urmeaz a !i distribuite. =n a!ar de !uncia de cutare standard
de motor, portalul :eb o!er alte servicii, cum ar !i e-mail, tiri, preurile
aciunilor, in!ormatii, baze de date i de divertisment. /ortalul o!er o
modalitate pentru ntreprinderi de a o!eri un aspect consistent de in>nd
controlul accesului i procedurile pentru aplicaii multiple i baze de date,
care alt!el ar !i !ost di!erite entiti.
1ite-urile Ie% ale &omunit2 ii. 7 comunit ile on-line sunt persoanele care
activeaz pe re elele sociale, reunind ast!el grupurile de persoane cu acelea i
?obbF-uri, interese, sau persoane care se a!l n acelea i regiuni geogra!ice,
care sunt principalele inte ale autorilor de publicitate.
(otoarele de &2utare. - Motorul de cutare este programul de baz al
tra!icului on-line. /rin intermediul motoarelor de cautare se dore te
satis!acerea c>t mai rapid a clien ilor.
Panourile de mesa8e i $orumurile on-line . - Multe dintre acestea sunt
o!erite gratuit utilizatorilor. /lasarea reclamelor pe !iecare pagin este o
procedur evident de urmat.
5logurile. - <logul este o pagin de socializare, construit pe o plat!orm
gratuit, cu un !ormat standard, unde in!orma iile sunt a!i ate n ordine invers
cronologic, pe care se pot gsi o gam larg de in!orma ii 3de la tiri de
actualitate i de interes general, p>n la pasiuni i opinii pe marginea
subiectelor actuale4 unde vizitatorii pot interac iona simplu prin comentarii.
<log-urile pe anumite teme sunt ideale pentru activit ile de publicitate cu
int stabilit.
Pod&ast-urile. - 7!er marketerilor alternative pentru reclame, c?iar i !r
a@utorul imaginilor.
-ispo3itivele mo%ile. K 7amenii care sunt ntr-o continu mi care i
acceseaz Bnternetul pot !i ale i drept persoane int de catre autorii de
27
publicitate, ns !iind n mi care e'ist problema esen ial a capacit ii de
descrcare care poate !i limitat.
2eclamele nu pot !i plasate doar prin intermediul site-urilor ele pot !i trimise
i prin urmatoarele#
E-mail. 7 /ublicitatea prin e-mail este cea mai des !olosit !orma de
publicitate on-line. Coresponden ii de e-mail-uri trebuie sa ob in un pro!it,
iar plasa de reclame adaugate prin e-mail-uri trimise clien ilor este o variant.
1&risorile de in$ormare. K $crisorile de in!ormare sunt e'trem de bene!ice
pentru autorii de publicitate deoarece con inutul scrisorilor pot avea o tematic
speci!ic, ast!el c publicitatea poate !i !acut mai precis i mai relevant.
Revistele on-line. K 2evistele on-line pot !i percepute ca o reclam de
dimensiuni mai mari ntr-un !ormat electronic. Conceptul este ca autorii s
men in un site :eb care s con in caracteristicile unei reviste on-line,
adaug>nd discount-uri i alte promo ii produselor carora le !ac publicitate.
.! F0R(ATE'E REC'A(E'0R A-J/*ATE
8utorii de publicitate on-line au op iunea locului, a dimensiunii i a
!ormatului unde pot distribui i prezenta reclamele.
0ormate ale reclamelor on-line#
5anner-ele au !ost primele !ormate de reclam aprute on-line, i nc sunt
cele mai !olosite. <anner-ele sunt de obicei descrise dup marimea lor, care n
principiu este !i' deoarece ast!el cei care proiecteaz nu nt>mpin probleme de
rezervare a spa iului ntre reclame.
Mrimile banner-elor n pi'eli sunt#
-&+ ' &1 K cea mai !olosit mrime, devenit ast!elstandard
(*- ' &1 K@umtatede banner
%(1 ' &1 i %(. ' %(. - mrime debuton
%(1 ' &11 i %&1 ' &11 Kzg>rie noriicare se !olosesc pe marginea unei
pagini :eb.
28
/rin intermediul banner-elor on-line marketerii au !olosit imagini care se
mi c rapid pentru a capta aten ia n aglomera ia on-line. =ns acest tip de anima ii a
adus un e!ect negativ a@ung>ndu-se la o recunoa tere i re inere mai slab a
reclamelor.
<anner-ele se pot !olosi n dou scopuri principale, de construire a mrcii i
al campaniilor printr-un microsite dedicat. <anner-ele pot !i utilizate i n combina ie
cu alte instrumente on-line n punctele c?eie ale ciclului de cumprare.
Pop-up-urile- 7 !ereastr pop-up-este o inter!a gra!ic cu utilizatorul de
obicei o mic !ereastr, care apare brusc n prim planul de inter!a vizual . /op-up-ul
poate !i iniiat de ctre un singur clic de mouse sau dublu-click i, de asemenea, poate
!i desc?is printr-o comand vocal sau poate !i pur i simplu, programat s apar. 7
!ereastr pop-up trebuie s !ie mai mic !a de !ereastra de !undal sau de inter!a
alt!el devine o inter!a de nlocuire.
Pop-under-urile K 7 inte!a gra!ic ce se ncarc intr-o nou !ereastr, n
spatele !erestrei principale.
Pu%li&itatea on-line multimedia i intera&tiv2 6ri&=-media $ormatsD
8cest tip de publicitate !olose te elemente multimedia cum ar !i #
<annerele ric?-media K o!er posibilitatea prezentrii unui con inut adi ional
celui e'istent n mod tradi ional n !ormatul bannerelor. 8cest tip de
publicitate o!er o mai mare !le'ibilitate i un spa iu mai larg al posibilit ilor
de e'primare al mesa@ului creativ prin introducerea de elemente multimedia.
"e asemeanea poate duce la cre teri semni!icative n branding.
9'ist trei tipuri de bannere ric? media# S,ML, plug-in i Iava
29
,ip
banner
Caracteristici
S,ML Marca de utlizare a te?nologiei bro:ser-lui e'istent cum ar !ii S,ML,
Iava etc. /ot !i viziualizate prin intermediul oricarui bro:ser
/lug-
in
Cere utilizatorilor s descarce un plug-in deoarece prin intermediul
plug-in-ului i al bro:ser-ului poate vizualiza banner-ul multimedia
creat. Dtilizatorii care nu !olosesc plug-in nu pot vizualiza dec>t banner-
ul standard.
Iava 7!er !unc ionalit i avansate !ar a instala vreun plug-in,de i nu
!iecare bro:ser are instalat Iava este posibil ca acesta sa nu !ie pornit.
8pro'imativ NNR din utilizatori pot vedea aplica iile Iava.
,ab. nr. (.%.
Bntersti ialele ric?-media
Bnterstitialele sunt @ocuri ntre pagini de pe un site Geb. Modelul lor interstiial
variaz n !uncie de nevoile speciale./entru anunurile on-line, agenii de publicitate
pot alege cum vor !i dispuse anun urile, !ie n pagina principal a bro:er-ului, !ie
ntr-o pagin secundar !iind setate printr-o te?nic de streaming.
Bn stream media
Bn stream media o!er utilizatorilor in!orma ii audio-video despre ce
vizualizeaz. =n zilele noastre, acest tip de !iiere sunt vizitate !recvent on-line
utiliz>nd o te?nologie denumit Tstreaming media. Media streaming se re!er la
coninutul care este descrcat de catre utilizatorul computerului n timp ce l
vizualizeaz. "e obicei, utilizatorul va atepta pentru o anumit perioad pentru ca,
con inutul s !ie redat.
8nunuri plutitoare
8nunurile plutitoare o!er posibilitatea utilizatorilor s interacioneze cu
con inutul creativ. 8cesta este un mod e'trem de e!icient care poate crete, prin
raportul-per-click. Mai mult, anunurile plutitoare pot !i introduse n bannere.
8nunurile e'tensibile
8nun urile e'tensibile au creat o impresie !oarte bun deoarce atunci cand un
utilizator vizualizeaz un banner cu anun uri e'tensibile se creeaz o cale mult mai
30
e!icient de transmitere a unui mesa@ e!icient. 8ceast unitate se poate e'tinde n
direcii di!erite, cu toate acestea, e'ist restricii i limitri de mrime
Link-urile te't

Link-urile te't sunt acel tip de ?Fper-link-uri care sunt introduse n prezentarea
unui produs sau a unei organizatii, !iind prezentate sub !orma unor cuvinte subliniate
!iind implementate pentru a a@uta utilizatorul la acessarea cuvintelor c?eie pentru a !i
trimis spre pagina dorit ast!el a@ut>nd utilizatorul s i e!icientizeze timpul.Link-
urile te't sunt ntalnite mai ales n motoarele de cutare.
8dvertorialele
7 reclama de promovare a intereselor sau opinii ale unui sponsor, de multe ori
prezentate n aa !el nc>t s semene cu un editorial.8dverorialul trebuie s !ie
prezentat n a a !el nc>t s nu a!ecteze nici imaginea brandului, nici pe cea a site-
ului.
.". (AR.ET+)*/' PR+) E-(A+'
Marketingul prin intermediul e-mailului este o !orm util de marketing on-
line deoarece e-mailul este cel mai !olosit element de pe Bnternet. 9mail-ul a devenit
una din cele mai rasp>ndite metode de comunicare disponibile. Bar marketingul prin e-
mail a devenit una din cele mai valoroase, i cele mai disputate, metode de
promovare.
8vanta@e ale marketingului prin e-mail#
9mail-ul este popular - email-ul este evaluat n mod constant ca !iind cea mai
popular i cea mai utilizat !acilitate de pe Bnternet. 9mail-ul este mi@locul de
comunicare cel mai utilizat n a!aceri.
Costuri in!irme i timp redus - scrisoarea tradi ional cost ntre % i * lei pe
bene!iciar i poate dura zile bune p>n s a@ung la destinatar. /rin e-mail,
costul devine aproape in!im iar trimiterea nu dureaz mai mult de cateva ore.
2ezultatele rapide - email-urile genereaza raspunsuri rapide, compar>nd cu
televiziunea, radio sau c?iar a!i e. 0olosind metode clare decall to action i
liste targetate de clienti, rezultatele pot !i impresionante i rapide.
Cresterea vanzarilor - nu este neobisnuit pentru o campanie prin e-mail s aiba
o rat de raspuns intre .R i %.R. 2ata de rspuns este de .1 de ori mai mare
dec>t la promovarea prin bannere.
,argetare i segmentare - avem posibilitatea s segmentm lista abona ilor, n
!unc ie de pro!ilul !iecaruia i totodat s personalizm !iecare mesa@, ast!el
ncat ne:sletter-ul s includ in!orma ii legate despre !iecare client
2ezultate masurabile - campaniile prin e-mail pot !i urmrite i analizate n
timp real. /utem vedea cu u urin mesa@ul care genereaza cel mai bun
raspuns i putem modi!ica ne:sletterul n consecin .

31
59-mail-ul o!er un mare poten ial pentru comunica iile personalizate i
selective 3Merisavo i 2aulas, (11-4 i de aceea este un mediu potrivit de
comunicare pentru urmatoarele scopuri#
Ce:sletter scurte K acestea pot !i negative sau pozitive, pentru anun area unor
o!erte promo ionale sau pentru anun area unor probleme negative legate de
vreun produs
Ce:sletter cu privire la noi produse K un mesa@ prin intermediul caruia se
anun comercializarea de noi produse
"isponibilitatea unor noi produse
7!erte promo ionale cu discount K livrare rapid prin e-mail
8rticole de pres K atingerea unei audien e mai largi decat prin mi@loacele
media tradi ionale
Con!irmarea comenzilor K at>t pentru cele on-line c>t i o!!-line
Mesa@e personalizate clien ilor K pentru apropierea rela iilor dintre companie
i client, cum ar !i urri adresate clien ilor pentru ziua de na tere, onomastic
sau sarbatori religioase
2eamintirea cumprturilor programate
$pri@in te?nic pentru produse i servicii K nevoia unor centre de spri@in prin e-
mail sau tele!on
2eamintirea unor cumprturi !recvente
8vizri despre e'pirarea termenului K garan ii etc
$onda@e n randul clien ilor
Mesa@e de mul umire K la ac?izi ionarea unui produs
(arketingul dire&t prin $olosirea e-mailului
Con!orm Bnstitutului de Marketing "irect, acest procedeu de marketing
estenregistrarea, analiza i urmrirea plani!icat a rspunsurilor clien ilor
individuali i tranzac iilor acestora, n scopul de a dezvolta i prelungi rela ia
bilateral pro!itabil cu clien ii.
9tapele procesului de marketing prin e-mail sunt urmtoarele #
%. "e!inirea obiectivelor campaniei
=n prim etap este sugerat gandirea strategic i nu cea tactic deoarece
campaniile de succes prin e-mail nu sunt tactice ci strategice. 7biectivele acestor
campanii sunt cele de cre tere a v>nzrilor, de generare a contactelor, de
cunoa tere a mrcii i de dezvoltare a unei campanii integrate de pastrare a
rela iei cu clien ii. 8ceste obiective trebuiesc sa !ie clare, Uuanti!icabile, ca orice
tactic aplicat sa nu e ueze.
32
(. "eterminarea intelor campaniei
=n cea de-a doua etapa ne sunt implementate cele ( scopuri ce in de
determinarea intelor campaniei, acestea !iind segmentarea i selec ia intelor
reale.8mbele scopuri sunt de rezolvate de catre $et? ;odin 3Licepre edinte de
marketing direct la Va?oo4 care spune c 5orice e-mail trebuie s !ie personal,
relevant i anticipat.
*. =ntocmirea con inutului
=n cea de-a treia etap ne este prezentat ntocmirea con inutului unui e-mail
care este etapa cea mai comple' ce trebuie realizat de un copF:riter. La intocmirea
con inutului se aplic urmatoarele reguli #
0olosirea unor !ormule personale de salut K a@ut la crearea unei rela ii
cu clientul de e'emplu 5"rag domnule ;eorgescu.
Bncluderea unei c?emri la ac iune- a@ut>nd primitorul s ac ioneze
u or pe baza a ceea ce se promoveaz i o!erindu-i stimulente pentru a o !ace.
Completarea corect a subiectului K este !actorul prin care clientul va
desc?ide sau nu mesa@ul
Completarea corect a e'peditorului K !olosind un nume de domeniu
sau adres de e-mail pe care clientul o cunoa te.
,recerea direct la scopul mesa@ului K !olosirea unui con inut concis,
cu un link care sa direc ioneze clientul ctre site
/ozi ionarea in!orma iilor importante n primul paragra!
9-mail-ul este un mediu interactiv de comunicare K eviden ierea
adresei de e-mail spre site-ul :eb i datele de contact.
-. =ntocmirea rspunsului
7biectivul oricrei campanii prin e-mail trebuie s !ie primirea unui rspuns de
la destinatarul mesa@ului, iar organiza ia trebuie s !ie pregtit s reac ioneze
oricrui rspuns.
.. ,estarea
Cea de-a cincea etap con ine dou elemente # testarea te?nologiei i testarea
mesa@ului. /rin testarea te?nologiei se dore te trimitrea unui mesa@ cel pu in unui
client test, pentru !iecare bro:ser ce ar putea !i !olosit de ctre clien i. /rin
intermediul testarii mesa@ului se dore te un e'periment prin sc?imbarea diverselor
elemente ale e-mail-ului cum ar !i r>ndurile pentru subiect.
&. ,rimiterea
33
=nainte de trimiterea mesa@ului, marketerul direct trebuie s in seama de
timpul de e'ecutare a activit ii, ast!el trebuind sa in seama de urmtorii !actori #
7ra zilei K c>nd clientul poate avea timp liber pentru a- i veri!ica mailul
Jiua K e-mail-urile trebuie trimise la nceputul sptm>nii sau n cursul ei
deoarece la s!>r itul sptm>nii clien ii i pot sterge e-mail-urile
7ra globalMdata K trebuie respectate di!eren ele de !us orar dintre e'peditor i
primitor
). 2spunsul
Completarea real a raspunsurilor este determinat de calitatea pregtirilor.
+. Msurarea rezultatelor
La o campanie prin e-mail trebuie s e'iste o recuperare a investi iilor.
Msurtorile speci!ice trebuie s !ie corespunztoare strategiei alese i trebuie
sa !ie asociate cu scopurile prestabilite./entru a msura succesul unei campanii de
marketing prin e-mail trebuie s se in cont de urmatoarele elemente #
Livrarea e-mail-ului K dac a a@uns mesa@ul n cutia po tal
2ata desc?iderilor K dup ce a a@uns n cutia po tal, dac mesa@ul a !ost
desc?is sau ters !r a !i citit
2ata de click-uri pe link K rspund destinatarii la c?emarea ac iunii prin click
pe link-ul spre pagina :eb
2ata de conversie K procenta@ul din destinatari care au urmat n realitate
c?emarea mesa@ului o!ertei i au cumprat un produs.
.5. (AR.ET+)*/' ,+RA'
Marketingul viral este o te?nic de marketing care !olose te Bnternetul 3e-mail,
re ele sociale etc.4 pentru a produce o cre tere a imaginii unui brand, a@ut>nd
compania n atingerea obiectivelor de marketing. 9lementul strategic al marketingului
viral este acela de a atrage atenia consumatorului i de a transmite un mesa@ prin care
s se comunice ceva esenial pentru acesta. Campaniile virale trebuie s in cont de
necesitile clienilor utiliz>nd reele de comunicare e'istente. "e regul, !iecare
persoan interacioneaz cu cel puin opt p>n la zece alte persoane n mediul !amilial
iar direct sau indirect cu cel puin o sut de persoane, prieteni, cunotine, colegi de
serviciu, vecini, etc n mediul on-line. "e aceea, !iecare persoan este privit ca un
potenial multiplicator al mesa@ului. "eci marketingul viral este construit pe
consumatorii care trebuie s comunice cu al i consumatori, iar !olosirea de multiple e-
mail-uri i va mbunt i n mod evident e!ectul, traseul principal al unei campanii
virale de succes este adesea determinat de televiziune, radio i pres tiprit.
Consumatorii celorlal i consumatori de di!erite produse sau servicii opiniile lor i
e'perian ele pe care le-au ntalnit la un anumit produs sau serviciu.
Campania de marketing viral are propriile sale reguli ca orice campanie de
comunicare i se bazeaz pe# cunoaterea publicului, redactarea unui mesa@ atractiv,
repectarea comunitilor on-line cruia i este adresat mesa@ul etc
34
Cele patru reguli de baz ale marketingului viral sunt#
%. Cunoaterea publicului int- marketingul viral se bazeaz pe principiulone to
oneT
(. /strarea un ton rela'at- umorul !iind o bun modalitate de a creea un
!enomen viral
*. $t>rnirea interesului potentialului client pentru a-l determina s deaclicki
mai apoi s distribuie mesa@ul prietenilor si.
-. 2espectarea poten ialului client- nu acaparm persoanele care nu i-au dat
consimm>ntul.
8vanta@ele Marketingului Liral#
Bmpact mare asupra poten ialilor clien i
Cost redus al campaniilor virale
8ten ie din partea ponte ialilor clien i
2sp>ndire rapid a mesa@ului
"ezavanta@ele Marketingului Liral#
Mesa@ul nu poate !i controlat
0iecare persoan poate sc?imba mesa@ul
<ene!iciile pot !i nlocuite cu unele date !ictive
Cea mai cunoscut implementare este site-ul :eb sau e-mail-ul care
ncura@eaz citititorii s transmit mesa@ul mai departe.. 8lte activit i virale e!iciente
includ #
$emntura de pe e-mail-uri cu un mesa@ care acapareaz utilizatorii ast!el nc>t
ace tia dau click spre pagina dorit
$creensaver-e gratuite K o!er utliziatorilor screensaver-e gratuite cu brand-ul
companiei sau cu produseleMserviciile acesteia
;lume, imagini sau articole umorostice K sunt utile dac sunt speci!ice
segmentului int.
Iocuri - unele implic nregistrarea utilizatorului pentru a putea @uca, ast!el
culeg>ndu-se datele despre acesta.
Cele ase elemente esen iale necesare pentru ca o strategie de marketing viral
s aibe succes#
35
$ o!ere ceva util pie ei int E
$ asigure trans!erarea ctre ceilal i !r di!icult i E
$ adapteze cu u urin de la mic la !oarte mare E
$ e'ploateze comportamenul i motiva iile comune E
$ !oloseasc re elele e'istente de comunicare E
$ pro!ite de avanta@ul celorlalte resurse3Gilson, (1114.
Marketingul viral conduce ctre un /2 32elaii /ublice4 gratuit. "ac
persoanele sunt nc>ntate de mesa@, cu siguran se va transmite mai departe ctre
@urnaliti sau bloggeri.,ot acest /2 gratuit este alimentat de e!orturile de marketing
viral, care va mri at>t numarul de clieni c>t i pro!iturile companiei.
Marketingul viral este cu siguran cea mai des utilizat !orm de marketing
on-line dar i cea mai e!icient prin prisma !aptului c are un poten ial multiplicator
prin intermediul mesa@ului transmis unor persoane.
.6 (AR.ET+)*/' AF+'+AT
Marketingul a!iliat reprezint te?nica de marketing prin care un advertiser
recompenseaz un a!iliat pentru !iecare v>nzare venit prin e!orturile realizate de
a!iliat. Marketingul a!iliat o!er unui marketer posibilitatea s i suplimenteze
pro!iturile !c>nd reclam unui produsMserviciu n plus !a de site-ul pe care l
de ine.
Marketingul a!iliat este un canal on-line de advertising n care advertiserii care
v>nd produse sau servicii, pltesc 5publis?erii care promoveaz produsele sau
serviciile unui advertiser, numai pe rezultate, de e'emplu cumprarea unui
produsMserviciu sau completarea unui !ormular de ctre un vizitator, mai degrab
dec>t simpla plat pentru obinerea unei audiene. 8lt!el spus, marketingul a!iliat
reprezint o practic de marketing bazat pe :eb prin care un advertiser rspltete
unul sau mai muli 5publis?eriT pentru !iecare vizitator sau client adus prin e!orturile
de marketing a!iliat.
Companiile care !olosesc marketingul a!iliat pentru cre terea v>nzrilor
trebuie s !ac orice e!ort pentru a sus ine de intorii site-urilor s genereze v>nzari
de pe site-urile lor, intr-un mod asemantor !rancizei i parteneriatelor.
/entru atragerea de editori de site-uri de calitate pentru a !orma o alian ,
autorul de publicitate trebuie #
$ o!ere un program a!iliat @udicios, care s-l recompenseze prompt i
ec?itabil pe editorul site-ului.
$ asigure raportarea on-line n timp real a comisioanelor c> tigate.
$ o!ere o recompens pentru rediri@ri deosebite, cu o mai mare probabilitate
de a vinde.
$ o!ere un comisionpe via clien ilor rediri@a i.
$ restric ioneze numrul de a!ilia i ntrebuin a i.
36
$ trateze editorii a!ilia i ca parte a ec?ipei v>nztorilor i s analizeze
tacticile !olosite n v>nzrile on-line.
$ o!ere spri@in editorilor, prin sec iuni dedicate ale site-urilor autorilor
publicit ii, de e'emplu, sau prin contact tele!onic sau e-mail direct.
$ asigure materiale de publicitate de calitate.
$ asigure a@utor pentru includerea copiei publicitare n con inutul editorului
site-ului.
$ stabileasc accesul la produse sau servicii
$ o!ere s!aturi pentru optimizarea motorului de cautare.
.? RE'A ++'E P/5'+CE 6PRD #
2elaiile publice sunt !uncia managerial distinctiv, care a@ut la stabilirea
i meninerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciproc i la
cooperarea dintre o organizaie i publicul eiE ele implic managementul problemelor,
a@ut>nd managerii s !ie in!ormai asupra opiniei publice i s rspund cererilor
opiniei publiceE ele de!inesc i accentueaz obligaiile managerilor s anticipeze
tendinele mediuluiE ele !olosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea i
comunicarea bazate pe principii etice.32e' Sarlo: %N)&4.
9-/2-ul nglobeaz te?nicile de comunicare !urnizate de Bnternet dar i alte
modalit i electronice cum ar !ii televiziunea digital sau dispozitivele
:ireless.8vanta@ele o!erite in n primul r>nd de bugete mai mici necesare. $e
investeste n principal n aparatur i n realizarea unui site dar ulterior trebuie doar
ntre inut. Dn alt bene!iciu este o!erit de interactivitateE se poate comunica direct i
mult mai usor cu publicurile- int ale organizatiei. $e poate ob ine !eedback de la
public,a adar se pot realiza sonda@e on-line i nu numai, se pot obtine pareri, se poate
constata ce lucruri se doresc a !i mbunatatite
2ela iile publice on-line implic activit i bazate pe interac ionarea cu
publicul prezent pe Bnternet, !olosind canalele on-line. $ervicii ce pot !i utilizate ca
mi@loace de in!ormare i comunicare se remarca # ne:sgroup-ul, !orum-ul, blog-ul,
social media etc.
)eIsgroup-ul
Ce:sgroup-ul este un !orum pentru discuii on-line. Cumele ne:sgroup-ului
sugereaz tema conversa iilor din acel grup. 9'ist sute de grupuri care acoper o
gam variat de subiecte. /entru a putea participa activ la discu iile de pe un !orum
este necesara nscrierea, care este gratuit. 9ste o modalitate care poate !i utilizata de
/2 pentru a transmite stirile companiei, !ie pentru a vedea ce se mai intampla, ce mai
!ac altii,care sunt nemul umirile etc.
Forum-ul
=n cadrul serviciilor on-line, 0orum-ul este un loc special pentru discutarea
37
unui subiect. ;rupurile de discu ii se pot adresa at>t membrilor organizatiei,cei din
interior, c>t i publicului larg. n cadrul su pot !i puse n discu ie teme ce in de
organiza ie, pot !i create subiecte pentru !iecare produs n parte, n !unctie de
speci!icul companiei.
1o&ial (edia 3re ele de socializare4
$ocial media Marketing se re!er la procesul de ob inere a tra!icului pe site
sau la atragerea aten iei prin intermediul site-urilor social media.
$ocial media a devenit o plat!orm care este u or accesibil pentru oricine are
acces la Bnternet. Cre terea de comunicare pentru organiza ii !avorizeaz gradul de
con tientizare a brand-urilor i de multe ori mbunt irea serviciilor ctre clien i. =n
plus social media serve te ca o plat!orm relativ ie!tin pentru ca organiza iile s
implementeze campanii de marketing.
Campaniile de marketing prin intermediul social media se a'eaz pe e!orturile
de a crea un con inut care atrage aten ia i ncura@eaz cititorii sa mprt easc pe
re elele sociale.
/e l>ng instrumentele de cercetare e'ist multe companii care !urnizeaz
plat!orme specializateMinstrumente de marketing social media cum ar !ii#
Monitorizare social-media 3social media monitoring4
8gregare social 3social aggregation4
Marcarea i etic?etarea social 3social bookmarking and tagging4
8nalize sociale i raportare 3social analFtics and reporting4
8utomatizare 3automation4
<log marketing
Lalidare 3validation4
8ctivit i esen iale n comunicarea social media i rela ii publice#
%. $ocial media audit K analiza detaliat a brand-ului companiei i a concuren ei
n mediul on-line, urmrind numrul de apari ii i mai ales !elul n care este
vzut acesta, alturi de o serie de recomandri strategice viitoare.
(. $ocial media policF K enun area unor principii i proceduri generale, pe care
anga@a ii s le urmeze atunci c>nd !olosesc re elele sociale, o serie de bune
practici pentru utilizarea social media n companie.
*. $ocial media training K cursuri de instruire a departamentelor de comunicare
i marketing sau de introducere n social media pentru anga@a i. /ot urmri
aspecte te?nice sau tactici pentru promovarea companiei n social media.
-. $ocial media stratetgF K plani!icare stategic a tuturor e!orturilor de
comunicare i promovare ale unei organiza ii n social media. Bmplic
desemnarea obiectivelor, tacticilor i a indicatorilor de per!orman .
.. $ocial media das?board K o plat!orm care permite utilizatorilor s i i
administreze conturile de social media din acela i loc, e'ist>nd solu ii gratuite
sau contra-cost cu administrare on-line sau printr-o aplica ie pentru desktop.
38
&. $ocial media monitoring K activitatea de a urmri plat!ormele social media i
alte surse de in!orma ii on-line pentru a identi!ica men iunile !cute la adresa
unei organiza ii sau a unui brand i de a interpreta datele ob inute.
). $ocial media ne:s release K pagin on-line cu in!orma ii ce provin de pe
plat!ormele sociale alturi de o serie de nout i i link-uri utile servind drept
alternativ pentru comunicatul de pres tradi ional.
+. $ocial media landing page K un microsite sau doar o pagin on-line !olosit
pentru o activitate punctual ce include elemente multimedia gazduite pe
plat!ormele sociale.
N. $ocial media ne:sroom K site dedicat unei companii pe Bnternet care une te
intr-un singur loc toate spa iile sociale ale organiza iei, !iind ast!el o poart de
intrare pentru publicul interesat.
%1. $ocial media metrics K criterii de evaluare a impactului ac iuniilor unei
companii n social media, alese n !unc ie de speci!icul plat!ormelor utilizate,
ce servesc la de!inirea rezultatelor campaniilor i programelor derulate.
3:::.prbootcamp.ro, (1%(4
Tipuri de a&tivit2 i de so&ial media :
Crearea de podcast-uri
Crearea de :idget-uri
2e ele sociale
Lideo s?aring
$ite-uri de nout i n social media
Bnstrumente de social bookmarking
Ke%-siteuri utili3ate Cn strategia so&ial media:
0acebook
;oogle W
,:itter
Vou,ube
Gikipedia
Linkedin
Fa&e%ook-ul
/ro!ilurile 0acebook sunt mai detaliate dec>t cele de ,:itter. 8cestea permit
unui produs s o!ere clipuri video, !otogra!ii i descrieri mai ample. Clipurile pot arta
c>nd poate !i utilizat un produs, dar pot o!eri i indica ii de !olosire. 8cestea pot
include, de asemenea, recomandri, ast!el ncat cei care de in produsul s poat scrie
comentarii re!eritoare la acesta pe paginile de produs pentru ca ceilali s poata vedea
39
i s i !ac o opinie n legatura cu produsul respectiv. 0acebook poate crea legturi
cu pagina de ,:itter a produsului, i permite, de asemenea, trimiterea de memento-uri
de evenimente. 0acebook promoveaz un produs n timp real i aduce clieni.
"atorit !aptului ca oamenii de marketing vd mai multe oportunit i n
marketingul social media, agenii de publicitate continu s i sporeasca c?eltuielile
pentru anunuri n mediul social n mod secven ial cu (.R. =n prezent, numrul de
!ani al brandurilor crete, n medie, cu NR n !iecare lun, dubl>ndu-se anual.
0acebook a dep it n anul (1%% numarul de +11 milioane de utilizatori dintre
care @umatate 5se log?eaz n !iecare zi. "e i a nceput ca o modalitate de conectare
ntre studen i i tineri, 0acebook a dep it demult limitarea la simpla socializare i
cautare de prieteni vec?i i noi. =n doar ca iva ani, 0acebook a a@uns numrul %
mondial n ceea ce prive te numarul de utilizatori, a atras aten ia regizorilor care au
realizat un !ilm inspirat de povestea re elei de socializare, !iind re eaua cu cea mai
variat populatie K oameni de pe toate continentele, din toate domeniile de activitate,
de toate v>rstele.
"e i 0acebook a nceput ca o re ea de socializare ntre tinerii studen i, s-a
trans!ormat rapid n cea mai mare scen, cu participare gratuit, pentru companiile
care tiu s aduc n avanta@ul lor publicul divers i numeros pe care l pot gsi pe
0acebook.
=n alt ordine de idei, 0acebook nu o!er doar o audien rasp>ndit sau un
public neimplicat, ci datorit caracterului de comunitate on-line, utilizatorii sunt
dispu i s se implice i s participe, at>ta timp c>t sunt utilizate strategiile corecte de
marketing.
Bnstrumente 0acebook pentru a!aceri#
Advertising 6pu%li&itateD
2eclamele pentru 0acebook au avanta@ul de a putea !i create pentru un anumit
public-tinta, e'trem de speci!ic, n !unc ie de zona geogra!ica, grup de v>rst,
specializare, interese etc. /ot !i create reclame pentru pagini de pe !acebook,
pagini e'terne, pentru evenimente organizate pe 0acebook, grupuri, aplica ii
etc.
8plica ia 0acebook 8ds are de asemenea avanta@ul c po i urmri reac ia
cititorilor. Dn vizitator poate s dea like la pagina companiei, asta nsemn>nd
!aptul c s-a atins publicul dorit utiliz>nd elementele de interes pentru el, sau
poate avea op iunea s nc?id reclama i s men ioneze ce nu i-a plcutE n
acest caz, se poate modi!ica !ie segmentul de public, !ie elementele utilizate n
reclam.
/entru ca 0acebook cuprinde !oarte multe in!orma ii despre utilizatori, se pot
personaliza reclamele n !unc ie de interesele pe care le are un grup de
oameni.
"ezavanta@ul 0acebook 8ds ar putea !i !aptul c se poate a@unge la o sum
destul de ridicat dac se dore te atingerea unei categorii destul de speci!ice i
numeroase.
Appli&ations 6apli&aBiiD
40
8plicaiile reprezint diverse instrumente on-line ce pot !i adugate conturilor
i paginilor create pe !acebook !iind cea mai bun cale de a crea interaciune cu
utilizatorii i a susine campaniile de promovare.
Events 6evenimenteD
2eprezint posibilitatea unui utilizator de a-i anuna prieteniiMclien ii de pe
!acebook despre evenimentele care urmeaz s aib loc n comunitatea lor mpreun
cu trimiterea de invitaii 3care au i !ormular de con!irmareMin!irmare a participrii4.

*rupuri Fa&e%ook
;rupurile sunt !olosite pentru a promova ?obbF-uri sau interese speciale.
;rupul permite trimiterea 5unor comunicri n masi sunt potrivite pentru
marketing viral.
Fan Pages 6pagini destinate $anilorD
$unt paginile destinate !anilor unui brand sau a unei persoane publice prin
intermediu careia se poate interac iona cu !anii, sunt prezentate ultimele stiri despre
persoana public sau brand.
LouTu%e
Voutube-ul este considerat un canal social-media !oarte popular prin
intermediul video-urilor distribuite de companii grupurilor int.,ipul de limba@
!olosit n reclame pentru a promova un tip de produs re!lect stilul i gustul
publicului. "e asemenea, anunurile de pe aceasta plat!orma sunt, de obicei
sincronizate cu coninutul video, acest lucru !iind un avanta@ pe care Vou,ube l
aduce pentru ageniile de publicitate. 8numite anunuri sunt prezentate prin
videoclipuri cu anumit con inut relevant . 7portunit ile de promovare , cum ar !i
sponsorizarea unui video sunt de asemenea, posibile, pe Vou,ube.
Vou,ube poate !i un instrument !oarte e!icient i !oarte ie!tin pentru
promovarea unei a!aceri i educarea poten ialilor clien i.
Cum s !ie !olosit Vou,ube-ul pentru a promova un produsMmarcM!irm #
/ostarea unor videoclipuri de prezentare
Bntervievarea unor speciali ti din domeniu
Crearea de canale Vou,ube dac se posteaz videoclipuri n mod regulat
"istribuire de video-uri pe alte re ele sociale
,rat>nd toate subiectele teoretice care vor pune baza pr ii practice ale lucrrii
de licen , voi trece la capitolul trei, i anume /lanul de promovare al brand-ului
52einventeaz-te6.
!.CA(PA)+A -E PR0(0,ARE 0)-'+)E
41
/lanul de promovare al brand-ului 52einventeaz-te6 cuprinde urmtoarele
etape pe care le voi detalia n subcapitole dup cum urmeaz#
%. Crearea :ebsite-ului :::.reinventeazate.ro
2. Crearea paginii de !acebook
3. 0acebook 8ds
4. Crearea unei comunit i pe !acebook
.. Crearea unui concurs pe pagina de !acebook
&. ;oogle 8d:ords
!.1. PREHE)TAREA 5RA)--/'/+ <Reinventea32-teM>
<rand-ul 2einventeaz-te6 comercializeaz i distribuie sub licen a
Serbali!e 3distribuitori individuali autoriza i4 suplimen i nutri ionali sub !orm de #
s?ake-uri, tablete,buturi energizante pentru !itness i energie i gustri proteice
sntoase.
2einventeaz-te6 dore te s se pozi ioneze pe pia a :ellness din 2om>nia
ca !iind un brand di!erit !a de celelalte, misiunea !iind de a a@uta c>t mai multe
persoane s i ating obiectivele privind controlul greut ii, comunic>nd cu clien ii
sptm>nal pentru a se asigura de ob inerea rezultatelor pe care le o!er produsele
Serbali!e, av>nd peste .1 de milioane de clien i la nivel global care au avut rezultate
!oarte bune cu aceste produse.
Compania Serbali!e are o e'perien de peste ** de ani n industria :ellness,
!iind lider mondial n domeniul nutri iei i al controlului greut ii. Compania
Serbali!e a !ost !ondat de ctre antreprenorul Mark Sug?es n Cali!ornia n anul
%N+1. =n iulie (11( compania a !ost ac?iziionat de ctre grupul de investiii condus
de G?itneF H Co LLC i ;olden ;ate Capital, Bnc. "in aprilie (11*, Mic?ael 7.
Io?nson s-a alturat companiei ca C97 el !c>nd parte %) ani din Galt "isneF
Corporation, n ultimii ani !iind /reedinte al "isneF Bnternational. 9l a adus n
Serbali!e dovezi ale succesului ca manager i leader, inclusiv realizri semni!icative
n e'tinderea a!acerii, operaiuni internaionale, v>nzri, marketing i produse
inovatoare. =n decembrie (11- compania a !ost listat la <ursa din Ce: Vork, sub
simbolul TSL0T. =n (1%% compania a nregistrat v>nzri directe n valoare de *..
miliarde de dolari.
Serbali!e a revolu ionat industria nutri iei i a slabirii naturale, sntoase i
!r riscuri. Compania Serbali!e are reprezentan e desc?ise n )* de tari i continu
s se e'tind n ntreaga lume. Serbali!e este membru "$8 3"irect $elling
8ssociation4 i de ine un post privat de televi3iune-N5). Serbali!e se claseaz o
pozitie solid pe pia , av>nd stabilitate i perspective de dezvoltare n viitor.
Compania Serbali!e av>nd &a parteneri dou2 dintre &ele mai renumite i exigente
&ompanii de investi ii de &apital9 K=itneO i *olden *ate care des! oar
42
programe generoase de investi ii n cercetare tiin i!ic i dezvoltarea produselor
Serbali!e. Cu o ci!r de a!aceri de - miliarde de dolari anual, Serbali!e este n
prezent, lider n domeniul nutri iei naturiste, pe o pia dinamic, n plin ascensiune6
Produsele Serbali!e sunt o combina ie ntre strvec?ea tiin c?inezeasc
despre plante i te?nologia avansat american. Compania are un comitet de
consiliere tiin i!ic i medical , care- i dedic activitatea n scopul cercetrii,
dezvoltrii i testrii produselor. "in aceast ec?ip medical de top !ac parte oameni
de tiin , nutri ioni ti, medici din $D8, <razilia, ;ermania i Iaponia, cum ar !i#
"avid Seber - e'pert n tratamentul obezit ii, presedintele bordului medical,
directorul centrului de nutri ie uman de la universitatea din Cali!ornia, Los 8ngeles
3DCL84E
si Louis Bgnarro - pro!esor de !armacologie la DCL8 i ca tigtorul premiului Cobel
n medicin n %NN+ pentru o descoperire legat de sistemul cardiovascular.
0iecare produs Serbali!e este rezultatul unor vaste cercetri e!ectuate de
oameni de tiin de renume mondial# nutri ioni ti, biologi, medici, cosmetologi.
Cercetarea tiin i!ic se des!a oar la Dniversitatea Cali!ornia Los 8ngeles, unde a
!ost creat Mark Sug?es Cellular H Molecular Cutrition LaboratorF.
/rodusele Serbali!e nu sunt medicamente ci alimente biologice &on&epute de
medi&i &are Cn &ola%orare &u spe&iali tii de la ).A.1.A. au &reat o $ormul2 &u
do3are optim2 a glu&idelor9 proteinelor9 lipidelor9 vitaminelor9 mineralelor
mi&roelementelor &apa%ile s2 asigure nutri ia &ea mai %un2 a organismului
uman.
/rodusele comercializate i distribuite de 52einventeaz-te6 se mpart n
dou mari categorii, ast!el#
%. /roduse nutritive
=n categoria de produse nutritive intr produsele destinate controlului greut ii
3slabire sau ngr are4, men inerii, deto'i!ierii i cele destinate sportivilor. "intre
aceste produse putem men iona cele * produse de baz utilizate n programele
clien ilor #
0ormula % $?ake Cutritiv K cel mai v>ndut produs Serbali!e la nivel mondial,
a@ut>nd !iecare persoan s i ating obiectivele, av>nd rezultate pe termen
lung. 9ste un produs e'trem de ?rnitor, !iind cel mai per!ormant supliment
nutritiv pentru o nutri ie sntoas o!erind cel mai bun control al greut ii, la
nivel mondial. Creat prin procese te?nologice avansate9 acest produs con ine un
mi' de ingrediente de cea mai nalt &alitate9 !oarte u or asimilabile de ctre
organism. 9ste n acelasi timp delicios i !oarte u or de preparat. 0iecare por ie
de s?ake 0ormula % Serbali!e con ine proteine de nalt &alitate din lapte i
soia, antio'idani9 !ibre, (* de vitamine i minerale9 inclusiv vitaminele din
gama < cu rol important n men inerea unui metabolism normal. Controlea32
sen3a ia de $oame pe termen lung, !iind ast!el un e'celent suport pentru
obiectivele privind controlul greut ii. 8re mai pu in de ((1 calorii per por ie9
iar compozi ia sa nutritiv este ec?ivalentul a *111 de calorii de ?ran normal
3( kg4, !urniz>nd organismului optimul de nutrien i, ast!el nc>t s te sim i
e'celent. 0ormula % s?ake se gase te sub !orm de & arome delicioase#
ciocolat, vanilie, cap uni, cappucino, !ructe tropicale sau !ri c i !ursecuri.
43
0ormula ( Comple' Multivitamine K este un supliment alimentar, care con ine
peste (1 de vitamine i minerale esen iale e'trase dintr-un amestec unic de
plante selec ionate, pentru deto'i!ierea organismului i regenerarea celulelor.
9!ectul senza ional al 0ormulei ( const n !aptul, c regenereaz i activeaz
vilozit ile intestinale , ast!el nc>t elementele nutritive din 0ormula % se
absorb mai usor i n ntregime. 0ormula ( aduce n organism un ec?ilibru de
vitamine i minerale pentru a !unc iona corespunztor. 7rganismul uman are
nevoie de o diet care include . por ii de legume i !ructe n !iecare zi. "in
pcate, !oarte multe persoane se a!l n imposibilitatea de a respecta aceast
diet din varii motive. 0ormula ( vine n a@utorul nostru, !urniz>nd vitaminele
i mineralele at>t de necesare pentru a atinge optimul nutri ional.
0ormula * 8ctivatorul Celular K combate stresul i senza ia de oboseal, care
se acumuleaz pe parcursul ntregii zile. Cu a@utorul acestui supliment corpul
este a@utat s prelucreze nutrien ii, a@ut>nd ast!el la o e'celent absorb ie a
vitaminelor i mineralelor din ?ran asigur>ndu-se rezervele de energie,
mrind vitalitatea. 0ormula * a@ut la instalarea n organism a unei stri de
ec?ilibru !izic i psi?ic atunci cand este !olosit zilnic. 9ste un a@utor necesar
pentru persoanele care des! oar activit i cu consum mare de energie !izic
sau mental. 8ctivatorul Celular optimizeaz metabolismul, a@ut>nd i la
deto'i!ierea celulelor.
(. /roduse pentru ngri@irea personal
=n acest categorie de produse intr produsele destinate nutri iei e'terne ce
con in antio'idan i, vitamine i plante care au rolul de a reduce ridurile i de a
readuce pielea naturala, prevenind ast!el apari ia petelor i aduc>nd un plus de ?rnire
prin uleiurile esen iale. "in acest categorie !ac parte urmatoarele#
$et de ngri@ire zilnic Couri0usion cu Multivitamine K este destinat tenului
normal cu tendin a spre uscare sau ngr are, este o in!uzie de antio'idan i.
8cest sistem de ngri@ire a tenului include bene!iciile a# Lo iunii de Cur are a
tenului i a Cremei Sidratante de zi cu !actor de protectie solara DL8MDL<.
/roduse de Bngri@ire a tenului din gama Couri0usion K ingri@esc tenul cu
a@utorul vitaminelor-antio'idante 8, C i 9 i de asemenea cu a@utorul
plantelor i a numeroaselor e'tracte naturale.
$kin 8ctivator Cream 38nti-mbtr>nire4 K crema de zi pentru !emei i barba i
de orice v>rsta, pentru activarea proceselor de regenerare ale tenului. 8ceast
!ormul avansat de ngri@ire a pielii este bazat pe o te?nologie revolu ionar
pentru a ntineri pielea. =naint>nd n v>rst pielea i pierde elasticitatea i
tonusul, din cauza scderii cantit ii de colagen i a !ibrelor de elastin.
0olosind $kin 8ctivator se a@unge la mbunta irea rapid i vizibil a pielii.
2adiant C K a@ut la ngri@irea tenului i a ntregului corpului !iind un concept
total, 52einventeaz-te6 propune redarea stlucirii tenului cu a@utorul
vitaminei C, elimin>ndu-se ast!el strile de stres, oboseal, poluare lsate
asupra tenului.
0olosind aceste produse consider c e'ist o serie de avanta@e considerabile
cum ar !i#
44
8doptarea unui stil de via sntosE
7rgansimul uman prime te to i nutrien ii necesariE
2educerea asimilrii de caloriiE
7rganismul bene!iciaz un supliment comple' i ec?ilibrat de vitamine,
oligoelemente, bio!lavonoizi i alte substan e nutritive, cu o cantitate minim
de calorii, toate acestea asimil>ndu-se usorE
$c?imbarea obiceiurilor alimentare de!icitareE
$e creeaz programe de slabire sntoase E
/rodusele nu con in contraindica ii.
<rand-ul 52einventeaz-te6 , pe l>ng cele prezentate anterior este un brand
atractiv din urmtoarele considera ii #
Misiunea 52einventeaz-te6 nu este aceea de a !ace c>t mai multe v>nzri ci
de a a@uta c>t mai multe persoane s i ating obiectivele privind controlul
greut iiE
Comunicarea sptm>nal cu clien ii pentru a ne relat rezultate ob inute,
ast!el ob in>nd o satis!ac ie enorm de ambele pr iE
/rodusele distribuite sub licen a Serbali!e sunt de cea mai bun calitate, !iind
apreciate la nivel mondialE
7!erirea unei alimenta ii corecte i sntoase n orice tip de program ales de
ctre clientE
8@ut la prevenirea unor boli cu a@utorul produselorE
Consiliere nutri ional pentru !iecare client sau poten ial client.
"e i brand-ul 52einventeaz-te6 este nou aprut pe pia el i poate
demonstra credibilitatea prin urmtoarele#
Cumrul mare de programe v>ndute prin intermediul distribuitorilor
52einventeaz-te6 pe domeniul o!!-line.
52einventeaz-te6 !iind sub licen a Serbali!e bene!iciaz de success n
domeniul nutri iei deoarece compania Serbali!e este lider mondial n
domeniul nutri iei i al controlului greut ii, aceasta sponsoriz>nd sportivi i
ec?ipe de !otbal precum# <arcelona, L.8. ;ala'F, Lalencia, "avid <eck?am,
Leo Messi i mul i al ii.
0eedback-ul, comentariile i rezultatele ob inute din partea clien ilor
52einventeaz-te6 # Beiii...6 8m .) kg i acum ( sptm>ni aveam &1 , is
super !ericit 38nca Mladin4, 5$uper bune produsele voastre.M simt !oarte
bine 6 8m slabit -,+ kg . 3$andra 2acovi an4, 5 Cu credeam ca la nceput c
o s am rezultate dar m bucur c m-am n elat. Cu a@utorul vostru am slabit
N kg n ( luni... 3<uliga "an4 i mul i al ii.

!.. 05+ECT+,E'E CA(PA)+E+ -E PR0(0,ARE 0)-'+)E
Dnul dintre cei mai importan i pa i al unei campanii de promovare este
stabilirea obiectivelor. 7biectivele unei campanii trebuie sa !ie 5$M82,#
$ K speci!ice
45
M K msurabile
8 K abordabile
2 K relevante
, K ncadrate n timp
8st!el obiectivele campaniei de promovare ale brand-ului 52einventeaz-te6
sunt urmtoarele#
Crearea unei imagini prielnice industriei :ellness din 2om>nia, n urma
derulrii campaniei on-line prin lansarea site-ului :::.reinventeazate.ro, a
paginii de 0acebook prin acumuluarea a minim de *11 de like-uri n prima
lun.
Crearea unui concurs pe pagina de 0acebook care va avea loc n perioada (1
Mai K % Bunie cu scopul de a avea un numr c>t mai mare de participan i
ast!el, brand-ul devenind mai u or de recunoscut ast!el clien ii vor intra pe
site pentru a a!la mai multe despre brand i despre produse de unde vor putea
ac?i iona produsele la momentul dorit.
Construirea unei comunit i at>t pe 0acebook c>t i pe blog-ul site-ului pentru
persoanele care se a!l n programeMproduse de nutri ie , cele care au avut
rezultate cu acestea, persoanele care doresc s ncerce aceste
programeMproduse sau cei care nu sunt de acord cu aceste produseMproduse. $e
dore te atingerea unui numr de (.1 de participan i pe ambele canale social-
media prin organizarea de discu ii pe baza produselor, a companiei, a
rezultatelor i c?iar a medicilor care se ocup de producerea acestor nutrien i.
/rin intermediul reclamelor postate pe 0acebook i pe ;oogle se dore te
cre terea v>nzrilor cu minim (.R prin intermediul vizitatorilor paginilor,
produsele !iind ac?izi ionate prin intermediul site-ului :::.reinventeazate.ro.
7biectivele campaniei de promovare nu pot !i realizate !r urmrirea unor
pa i cum ar !i #
%. Construirea site-ului :::.reinventeazate.ro
(. Construirea !an page-ului 52einventeaz-te6pe 0acebook
*. Crearea unor comunit i pe 0acebook i pe blog-ul site-ului
-. Crearea unui concurs pe pagina de 0acebook
.. /ublicitate pe ;oogle 3;oogle 8d:ords4 i 0acebook 3 0acebook 8ds4
!.! A/-+E) A +)TJ
Dnul dintre cei importan i !actori n elaboararea unei campanii de promovare
este n elegerea ps?i?ologic a cumprtorilor i modul cum i putem determina de
ac?izi iona produsele o!erite spre v>nzare.
9ste !oarte important s nu ne limitm doar la un pro!il al cumparatorului, ci
trebuie construite mai multe pro!ile tin a cumpratorilor deoarece ne a!lm pe o
pia !oarte larg.
46
/rodusele comercializate i distribuite de ctre 52einventeaz-te6 sunt
destinate tuturor oamenilor cu v>rsta cuprinse ntre % i %1( ani. 0iindc ne adresm
mai mult publicului din 2om>nia aceast v>rst scade, adres>ndu-ne oamenilor cu
v>rsta cuprins ntre (1 i .) de ani care con tientizeaz necesitatea nutrien ilor.
"ac n anii N1 era un mo!t s consumi nutrien i, n zilele noastre a devenit o
necesitate.
8st!el campania de promovare se adreseaz urmtoarelor tipologii de
cumprtori#
0emei i brba i cstori i care con tientizeaz nevoia suplimen ilor nutritiv
cu v>rste cuprinse ntre (.-.) de ani, cu studii medii i superioare, care triesc
n meciul urban i au venituri medii i mari.
0emei i brba i care au e'ces de greutate i doresc s scape de surplus prin
intermediul nutrien ilor care au v>rste cuprinse ntre (1-.) de ani, cu studii
medii i superioare, care triesc n meciul urban i rural au venituri medii.
0emei care doresc s arate bine nainte de nunt sau dup na tere, care au
v>rste cuprinse ntre (1 i -1 de ani , cu studii medii i superioare, care triesc
n meciul urban i au venituri medii i mari.
Cunosc>nd aceste tipologii, urmrind pro!ilele cumprtorilor putem a!la care
sunt nevoile acestora i putem adapta o!erte spre cerin e acestora.
<8udien a int este scopul spre &are ne Cndrept2m toate strategiile i
&ampaniile de marketing i advertising. )u putem $a&e ni&iun pas $2r2 s2
&unoa tem Cn pro$un3ime &2tre &ine ne adres2m9 &e nevoie9 lipsuri9 pro%leme i
dorinte are segmentul int2 i &um a8ungem s2 le interse&t2m &u un minim de
&=eltuieli i e$ort.> 6(aria )i&utar9 ?ttp#MMideidea!aceri.manager.ro 4
!.". C0)C/RE) A
Concuren a pe pia a :ellness din 2om>nia este !oarte acerb , !ie c vorbim
de suplimen i nutritivi, !ie c vorbim de program de slabire sau de men inere, de
produse destinate nutri iei interne sau nutri iei e'terne.
0iind n anul (1%(, necisitatea produseleor de tip suplimen i nutriviti este
con tientizat, ma@oritatea persoanelor ingnoreaz acest lucru ncerc>nd slabiri
nesntoase cum ar !i# n!ometarea, capsula de slabit sau ceaiuri de slbit.
8devrata concuren sunt ceilal i distributiori Serbali!e care comercializeaz
produse sub licen a Serbali!e sau comercian ii care v>nd alte tipuri de suplimente
nutritive cum ar !i# Li!ecare, JenFt? sau CatureQs GaF.
"eci e'ist dou mari categorii de concuren i #
%. Concuren ii indirec i # n acest categorie intr persoanele care nu
con tientizeaz necesitatea nutrien ilor i adopt un stil de via nesntos
3!ast-!ood4, capsulele pentru slbit, ceaiurile de slbit, energizantele.
(. Concuren ii direc i # sunt cei care comercializeaz suplimen i nutritivi precum
ceilal i distribuitori Serbali!e sau companiile Li!ecare, JenFt? sau Cature Qs
GaF.
!.5. ETAPE'E CA(PA)+E+ -E PR0(0,ARE
9tapele Campaniei de promovare sunt concentrate pe obiectivele elaborate
campaniei ast!el nc>t brand-ul 52einventeaz-te6 s devin cunoscut pe pia i s
47
se pozi ioneze n percep ia clien ilor ca !iind un brand a'at pe calitate i rezultate,
toate acestea !iind sincronizate pe urmtoarele etape#
%. Crearea :ebsite-ului :::.reinventeazate.ro
(. Crearea !an page-ului pe 0acebook, a comunit ii, a concursului pe 0acebook
i publicitate prin 0acebook ads
*. Comunitate pe blog-ul de pe site
-. ;oogle 8d:ords
*...%. C298298 G9<$B,9-DLDB
Dn pas important n campania de promovare on-line a unui brand este
construirea unui :eb-site. "eoarece trim intr-o er a te?nologiei este primordial ca
!iecare brand s aiba propriul lui site, acesta devenind cartea lui de identitate, ast!el
clien ii put>nd accesa cu o mare u urin in!orma iile necesare.
8vanta@e ale :ebsite-ului#
"in magazinul on-line clien ii i vor putea cumpra cu mare u urin
produsele comercializate !r a mai !ii nevoi i s se deplaseze la punctele de
v>nzare.
/ersoana poate a!la date mai e'acte despre produsele comercializate de
e'emplu !iecare produs are n prezentarea sa toate e!ectele bene!ice ale
vitaminelor pe care le con ine.
Cu e'ist persoane nepoliticoase care nu o!er in!orma ii despre produs sau nu
e'ist cozi pentru ac?izi ionarea produselor.
Cu e'ist program,este desc?is (- din (- de ore ast!el se poate comanda de pe
site la orice or din orice partea a globului, n cel mai scurt timp comanda !iind
preluat de ctre operatori.
/a ii care trebuie urma i n crearea unui :ebsite sunt urmtorii#
%. Cumprarea unui domeniu
/rimul lucru pentru a de ine un site :eb este cumprarea unui domeniu.
"omeniul este reprezentat n general de numele brand-ului sau de o abreviere a
acestuia pentru a !i c>t mai relevant. /entru a !olosi un domeniu se percepe o ta'
anul care trebuie pltit companiei de unde a !ost cumprat.
2. 8legerea unui :eb?ost
Dn :eb?ost este o companie ce dispune de multe servere conectate la Bnternet.
8tunci c>nd paginile site-ului sunt pe unul din aceste servere, ele vor !i publice pe
Bnternet i ast!el vor putea !i accesate din orice col al lumii.
*. Bmplementarea plat!ormei
/entru brand-ul 52einventeaz-te6 am ales s implementez plat!orma celor de
la Gordpress, deoarece este !oarte simplu de utilizat i imi o!er posibilitatea de a
modi!ica con inutul paginilor n orice moment !r a !i ta'at.
4. Construirea paginilor :ebsite-ului
48
/entru construirea unei pagini :eb este nevoie de cuno tinte de S,ML,
Iava$cript, /S/ !iind necesar un limba@ de scripting care este !olosit pe scar larg n
dezvoltarea paginilor i aplica iilor :eb.Con inutul trebuie s !ie c>t mai vizibil
pentru motoarele de cutare i c>t mai u or de citit i n eles.
.. Lansarea :ebsite-ului
"up parcurgerea pa ilor men iona i mai sus site-ul :::.reinventeazate.ro
poate !i lansat.
$ite-ul brand-ului 52einventeaz-te6 are un design atractiv dar i !oarte
simplist pentru a nu suprancrca imaginea pe care vrem s o creem. /e !undalul site-
ului predomin culoarea verde, deoarece dorim s se creeze o atmos!er c>t mai
desc?is, mai !res? cu o tedin spre produse bio.

<ara de naviga ie cuprinde urmtoarele elemente #
/rima pagin K sunt prezentate brand-ul,servicile, produsele i programele de
controlul greut ii, de slbire, sportH!itness i ngri@re persoanal pe care
52einventeaz-te6le o!er.
Bn!orma ii K la pagina de in!orma ii sunt prezentate date despre compania
Serbali!e care !abric produsele, de asemenea sunt prezentate i rezultatele pe
care le-au avut clien ii 52einventeaz-te6.
/roduse K la acest pagin sunt prezentate toate produsele de nutri ie intern
i e'tern pe care le comercializeaz 52einventeaz-te6.
49
/rograme K la acest pagin sunt prezentate programele complete de slbit,
men inere, sportH!itness sau celulitic
Magazin K de la acest pagin se poate trimite comanda prin selectarea unui
produs sau a unui program, complet>nd un !ormular pentru a !i e'pediat
comanda.
50
<log K pe pagina de blog va !i creat comunitatea prin care 52einventeaz-te6
dore te s interac ioneze cu clien ii sau poten ialii clien i.
Contact K cuprinde - c>mpuri obligatorii catre trebuiesc completate pentru a
transmite mesa@ul ctre ec?ipa 52einventeaz-te6.
51
=n partea dreapt a site-ului e'ist o bar lateral unde vizitatorii pot la
Like la pagina de 0acebook.
*...(. /27M7L8298 /9 08C9<77A
a. Crearea paginii !acebook
"up crearea paginii :eb, al doilea obiectiv este crearea paginii de !acebook
al brand-ului 52einventeaz-te6. "e !apt am creat un !an page cu numele de
52einventezate.ro deoarece am dorit ca utilizatorii s !ac legtura mai rapid cu
pagina :eb.
La crearea !an page-ului am mers pe urmtoarele idei#
Bdenti!icarea audien ei int, care sunt interesele i preocuprile acestora, dac
sunt membrii vreunei comunit i, care sunt comunit ile, group-urile i !an
page-urile care m intereseaz.
Crearea paginii de !acebook cu un design adecvat, care s nu induc oamenii
n derut, cu in!orma ii relevante ata >nd poze la !iecare in!orma ie postat,
!ie c este vorba de un produs, rezultat sau o!ert.
/articiparea activ la discu iile care se des! oar pe pagina de !acebook.
in>nd cont de in!orma iile pe care mi le o!er consumatorii, voi incura@a
!eedback-ul pentru a sporii interesul ponten ialilor clien ii.
Loi crea un concurs pe !acebook n urma caruia, voi alege un c> tigator ,
acesta !iind premiat cu trei produse de nutri ie intern.
52
b. Crearea unei comunit i pe !acebook
Comunit ile pe !acebook sunt !oarte importante deoarece !iecare persoan
poate s i i e'prime o opinie sau s i relateze e'perian a de via n legatur
cu unul sau mai multe subiecte dintr-o discu ie.
Cu scopul crerii unei comunit i pe !acebook am creat un grup care se
nume te 5$lbe te sntos6 Cu !i puturos6 2einventeaz-te6 cu scopul ca
!iecare membru al acestui grup s i spun e'perian a de via , metodele prin
care a ncercat s slabeasc, daca a reu it sau nu i care sunt rezultatele lui.
C?iar dac ma@oritatea persoanelor sunt umpic reticiente s vorbeasc despre
ast!el de subiecte, voi prezenta cazul meu i nc cateva cazuri care au
bene!iciat de o slbire sntoas !r a- i pune via a n pericol.
=n !iecare sptm>n voi incepe un subiect nou, ast!el nc>t !iecare membru
din acel grup s se regseasc n discu iile men ionate, ast!el ncura@>nd c>t
mai multe persoane s se alture n acest comunitate.
c. Crearea unui concurs pe !acebook
52einventeaz-te6 !iind un brand nou pe domeniul on-line am considerat c
cea mai adecvat metod de a-l promova pe acesta este derularea unui concurs
pe pagina de !acebook al brand-ului.
53
,ema acestuia este# 52einventeaz-te6 8rat-ne c>t de mult i dore ti s
slbe ti. ,ot ce trebuie s !aci este s dai like pe pagina de 0acebook
2einventeazate.ro i postezi o poz pe :all nostru prin care dovede ti c>t de mult i
dore ti s slabe ti. C> tigtorul va !i cel care adun cele mai multe likeuri pe
perioada concursului. Concursul va avea loc n perioada (% Mai K % Bunie, iar
c> tigatorul care va primii * premii 3produse de nutri ie intern4 va !i anun at n
ultima zi a concursului. <a!t tuturor6
d. 0acebook 8ds
8m ales s !olosesc n campania de promovare 0acebook 8ds, datorit
!aptului c#
Campaniile de promovare pe 0acebook pot !i mult mai creative i
personalizate i pot !i !olosite n acela i timp i imagini i te't, !apt ce
e!icientizeaz comunicarea.
Cre terea n permanen a numrului de utilizatori i a importan ei n
via a
acestora a re elei sociale 0acebook.
,argetarea bazat pe date demogra!ice reprezint avanta@ul ma@or al acestui
sistem de publicitate pe 0acebook.
;radul de implicare al utilizatorilor este !oarte mare.
54
/a ii pe care i-am urmat sunt #
%. "esign-ul
8m !olosit titlul 2einventeazate.ro
Bmaginea este logo-ul brand-ului
Mesa@ul este # 52einventeaze-te 6 0i n !orma i nu te lasa dus de val. $lbe te
sntos !r e!ecte Fo-Fo
=n clipa c>nd utilizaroul d click pe reclama este direc ionat automat ctre site-
ul 52einventeaz-te6
(. 8udien a int
8m ales doar 2om>nia deoarece ma adresez mai mult persoanelor de origine
rom>n
La date demogra!ice am bi!at se'ul !eminin i masculin, cu v>rsta cuprins
ntre (1-.) ani, deoarece oricine poate comanda produse de pe site, indi!erent
de se' i v>rst, dac utilizeaz un calculator.
La interese am ales 5?ealt?, 5:ellness i 5sport.
55
=n urma selectarii audien ei int e!ectuat de ctre 0acebook a rezultat un numr de
N+,(+1 de persoane care pot accesa aceast reclam.
*. Calcularea 2eclamei pe 0acebook
Moneda de plat este 9uro
Bnvesti ia este de %1 9uroMzi, iar pre ul per click va costa 1,%. 9uro
56
Calcul>nd, am a@uns la o medie de && de utilizatori care pot da click pe
reclamMzi
/erioada n care voi !olosi 0acebook 8ds este de %. zile. Loi plti %.1 de
9uro, pentru cele %. zile n care acceseaz && de utilizatori linkul, cu 1,%.
9uroM per click.
*...*. /romovarea prin ;oogle8d:ords
8nunurile prin ;oogle 8dGords sunt a!iate mpreun cu rezultatele cutrii
c>nd un utilizator caut pe ;oogle !olosind unul dintre cuvintele c?eie. 8nunurile
apar n ,,Link-uri sponsorizateT din coloana lateral a unei pagini de cutare i pot
aprea i n poziii suplimentare, deasupra rezultatelor gratuite ale cutrii. $e pot
alege dintr-o varietate de tipuri de anun uri, printre care anun uri te't, imagine i
video . /entru ;oogle 8dGords e'ist doar o ta' nominal de activare.
9tapele promvrii n ;oogle 8dGords#
%. 8legerea numelui campaniei,2einventez-te6 respectiv ara de des! urare a
acesteia, 2om>nia.
57
(. 8m ales licitarea manual deoarece este mai practic iar bugetul !iind de .1 de
ronMzi.
*. Drmtorul pas const n crearea anun ului i a cuvintelor c?eie.
58
Bar ultimul pas este !acturarea. 8m ales o investi ie de .1 de lei pe zi iar
;oogle 8dGords a calculat c se pot da ntre (+-*- de click-uri pe zi. "urata
campaniei !iind de *1 de zile.
59
!.6. 5/*ET/'
C?eltuieli cu construirea site-ului :::.reinventeazate.ro K *111 ron.
/remiile o!erite pe 0acebook K *.1 ron
0acebook 8ds, c?eltuielile cu publicitatea pe 0acebook K %.1 euroO&)- ron
3numarul de utilizatori adusi de pe 0acebook X costul per clic X numarul de
zile4
;oogle 8dGords, c?eltuielile cu publicitatea pe ;oogle K %&(),. ron
3numarul de utilizatori adusi de pe ;oogle X costul per clic X numarul de zile4
,otalul c?eltuielior campaniei de promovare on-line este de .&.%,. ron
!.?. (J1/RAREA + C0)TR0'/' CA(PA)+E+
/entru a analiza rezultatele campaniei de promovare pe mediul on-line am
decis s !acem msurarea rezultatelor, analiz>nd c?eltuielile pe care le-am e!ectuat la
s!>r itul calculelor sper>nd s ob inem un pro!it.
Msurarea Campaniei pe 0acebook#
$e presupune c din &1 de accesriMzi pe 0acebook, .R din vizitatori cumpr
produsul de baz 0ormula %, asta nsemn>nd * persoane care ac?izi ioneaz
produsul, adic e!ectuarea unor v>nzri n valoare de -1. ron. "eoarece
Campania prin 0acebook 8ds se dureaz %. zile se a@unge la o valoare a
v>nzrilor de &1). ron.
Calculele au !ost !acute ast!el#
- .R X &1 de vizitatoriMziO * persoane care ac?iz ioneaz produsul de nutri ie
- * produse ac?izi ionate X %*. ron pre MprodusO -1. ron
- * produse ac?izi ionate X %*. ron pre Mprodus X %. zile de promovare O&1).
ron
60
$e presupune c din *1 de accesriMzi pe ;oogle8d:ords, .R din vizitatori
cumpr produsul de baz 0ormula %, aste nsemn>nd ( persoane care
ac?izi ioneaz produsul, adic e!ectuarea unor v>nzri n valoare de ()1 ron.
"eoarece Campania prin ;oogle8d:ords se deruleaz % lun se a@unge la o
valoare a v>nzrilor de +%11 ron.
Calculele au !ost !acute ast!el#
- .R X *1 de vizitatoriMziO ( persoane care ac?iz ioneaz produsul de nutri ie
- ( produse ac?izi ionate X %*. ron pre MprodusO ()1 ron
- ( produse ac?izi ionate X %*. ron pre Mprodus X *1 zile de promovare O+%11
ron.
8dun>ndu-se sumele celor dou campanii se a@unge la un total de %-%). ron
din care se scad c?eltuielile campaniilor n valoare de .&.%,. ob in>ndu-se un pro!it
brut n valoare de +.(*.. ron.
0c>ndu-se o analiz amnu it a sumelor investitate n campania de
promovare on-line i a pro!itului rezultat putem spune c acest campanie a !ost una
de succes.
;ra!icul ;ant a Campanie de /romovare 7n-line
61
C0)1+-ERA ++ F+)A'E
=n primele dou capitole, am prezentat aspecte re!eritoare la elemente generale
privind marketingul on-line, precum i promovarea pe domeniul on-line. Cu a@utorul
acestora am elaborat capitolul *, n care am prezentat realizarea campaniei de
promovare on-line.
Campania de promovare on-line a brand-ului 52einventeaz-te6 reprezint
rezultatul muncii depuse pe parcursul ntregii licen e, care a constat din realizarea
unui :ebsite al brand-ului, promovarea acestuia pe social media cu accent pe
0acebook prin crearea unui !an page, a unei comunit i, a unui concurs, dar i
publicitate prin 0acebook 8ds i nu n ultimul r>nd ;oogle 8d:ords.
9!icen a campaniei a !ost e'primat ca rezultat al unei serii de msurtori,
av>nd c?eltuieli acumulate n valoare de .&.%.. ron, ob in>nd la s!> itul campaniei
un pro!it brut de +.(*.. ron.
$uccesul acestei campanii de promovare on-line se datoreaz n principal celei
mai mari re ele de socializare din lume i anume 0acebook dar i a succesului celui
mai mare motor de cutare ;oogle prin intermediul ;oogle 8d:ords. Consider c am
!cut cea mai buna alegere prin utilizarea acestor doi gigan i ai mediului on-line
datorit e!ectelor pozitive aprute n urma campaniei de promovare mul umit
publicit ii de care am avut parte.
<rand-ul 52einventeaz-te6 va continua s activeze pe domeniul on-line.
"atorit succesului avut, ec?ipa 52einventeaz-te6 a luat decizia continurii
campaniei de promovare pe o perioad mult mai mare dec>t cea avut la dispozi ie,
!iind ncura@a i de pro!itul ob inut din ;oogle 8d:ords i 0acebook 8ds.
=n viitor, brand-ul 52einventeaz-te6 se va e'tinde la nivel na ional, pe
domeniul o!!-line prin desc?iderea de !iliale n cele mai importante ora e ale
2om>niei dar i prin penetrarea pe alte plat!orme social media cum ar !i # ,:itter i
62
Voutube. ,otodat se dore te promovarea on-line printr-o metod noncon!ormist dar
considerat posibil e!icient cu a@utorul site-ului N;8;.
Re$erin e %i%liogra$i&e
%.Aotler /. 3(11+4, Principiile Marketingului, edi ia a patra, editura ,eora, <ucure ti
(.Aotler /. 3(11*4, Managementul marketingului, edi ia a patra, editura ,eora,
<ucure ti
*.;rossek ;. 3(11&4, Marketing i comunicare pe Internet
-."avid Meerman $cott 3(1%%4, Noile regului de marketing i PR , editura /ublica,
<ucure ti
..2ic?ard ;aF, 8lan C?arles:ort?, "r. 2ita 9ssen 3(11N4, Marketing online- O
abordare orientat spre client, editura 8ll
&."obre C. 3(11&4 Publicitatea i promovarea vnzrilor , editura Mirton,
,imi oara
).2o?ner A. Cber-marketing! editura 8ll, <ucure ti
+.Leg?e 2u!! Bulian Rela iile publice i publicitatea online , editura /olirom
N.:::.e!in.ro
%1.:::.!acegroup.com
%%.:::.internet:orldstats.com
%(.:::.mana!u.ro
63
%*.:::.prbootcamp.ro
%-.:::.zelist.ro
%..:::.metodedepromovare.:ordpress.com
%&.:::.!acebook.com
%).:::.ad:ordsgoogle.comMsupport
%+.:::.?erbali!e(-.com
%N.:::.go-it.roMinternet
(1.:::.retelesociale.ro
64

S-ar putea să vă placă și