Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins

Capitolul I: Pregtirea deciziilor politice3


1 Deciziile politicel.3
2 Institu iile i participan ii..4
3 Fabrici de gnduri5
4 Counitatea intern! de e"per i.#
5 $etode de analiz! i aplicarea lor.%


Capitolul II : Luarea deciziilor politice...10
1 &laborarea ordinei de zi...1'
2 (e)izuirea alternati)elor..11
3 Dez)oltarea i alegerea deciziei12
4 Ipleentarea i realizarea decizie13
5 Corectarea i controlul asupra deciziei...14
# *naliza deciziei i retragerea
lec iilor.15
1
Capitolul I : Pregtirea deciziilor politice
1 Deciziile politice
Cercet!ri despre ceea cu este elaborat! politica e"tern! a statelor+ sunt cu ult
ai pu ine dec,t c!r i sau articole despre con inutul acesteia.
-n statele accidentale teoria procesului decizional este studiat! ai ult de
.u!tate de secol ca disciplin! autono!. -n literatura de specialitate e"ist! ai ulte
opinii re/eritor la locul procesului decizional ,n sisteul adinistra iei statului i
politicii. &i deliiteaz! 2 tipuri de abord!ri 0 larg! i ,ngust!.
1otodat! pute ,ntlni di/erite interpret!ri a terenului de decizie. &l poate /i
,n eles ca un proces+ o alegere+ ca un rezultat al alegerii.
-ns! i procesul de luare a deciziilor este un subiect care a cointeresat
cercet!torii din doeniul tiin elor politice. 2a s/,r itul anilor 13#'45' au ap!rut
lucr!ri+ autorii c!rora studiau procesul de luare a deciziilor pe baza odelului
calit! ilor personale indi)idului ce ia decizia. -n aceast! perioad! sunt publicate
lucr!ri care au la baza odelul politicii birocratice ca rezultat al negocierilor+ ca
urare a unui .oc cople" ,ntre ierar6ia birocratic! i aparatul de stat.
7e crede c! luarea deciziilor la ni)el interna ional ,n doeniul politicii e"terne
i rela iilor interna ionale nu este ai pu in+ dar c6iar ai coplicat dec,t ,n alte
doenii. Cople"itatea acesteia este este deterinat! de ai ulte circustan e
c6eie.
-n priul r,nd prin /aptul c! subiec ii rela iilor interna ionale sunt de di/erite
tipuri+ a c!ror interese se intersecteaz! ,ntr4un segent social4politic.
2
-n al doilea rnd+ e"isten a di/eritor interese doinante i )ectore ,n acti)itatea
diploatic!.
-n al treilea rnd sunt tradi iile istorice i apartenen a na ional!+ grani ele
geogra/ice ,n a c!ror perietru se dez)olt! dinaica /iec!rui subiect.
-n al patrulea r,nd+ indicatorii obiecti)i a autorit! ii subiec ilor politicii
ondiale+ care se bazeaz! pe puterea econoic! i ilitar!.
2uarea deciziilor ,n doeniul interna ional este un proces cople" care nu
trebuie sa /ie in/luen at de eo ii i lucruri ,nt,pl!toare.
8ersoanele care particip! la procesul de luare a deciziilor trebuie s!4 i asue o
are responsabilitate ,n calitatea dat!+ acestora trebuie s! li se acorde cerin e ai
ari ,n preg!tire i testarea cadrelor. &i pot /i anga.a i i in cazuri c,nd baga.ul
in/ora ional este ai slab+ ,ns! acesta este copensat de e"perien a ,n /unc ii de
conducere+ eorie bun!+ creati)itate+ ce este bazat pe cunoas terea apro/undat! a
obiectului.
2 Institu iile i participan ii
Deciziile in doeniul rela iilor interna ionale sunt luate ,n sisteele de
conducere. Deciziile de politic! e"tern! sunt e/ectuate ,n sisteele de control + care
constau din structuri organiza ionale + personal i persoane preg!tirsc proiectele i
supra)eg6eaz! e"ecutarea lor . *ceste te6nici i proceduri de rang i acelea i
plani/icare i anageent de gu)ernare.
9n rol 4 c6eie ,n luarea deciziilor de politic! e"tern! .oaca anagerii i liderii .
un analist aerican i cerceta pro/esional (. :ilsen spune c! ,n general tendin a
de a reduce ,ntreaga politic! e"tern! de luare a deciziilor.
!ri de conducere ale luii oderne i liderii lor pre/er! acu s! depun! toate
e/orturile pentru a stabili i a opera un ecanis e"tre de e/icient pentru
dez)oltarea + adoptarea + e"ecu ia i coordonarea deciziilor de politic! e"tern! .
*ceste ecanise tind s! aib! caracter colegial i di/er! iplicare ,n ea de
baz! + i apoi toate disciplinele politicii e"terne bazat pe o analiz! pro/und! i
e"pertiz!. -n luea de ast!zi a ser)iciului diploatic o/icial este de.a con/runtat cu
necesitatea de a lua contact i de a counica cu o ga! larg! de actori non 4
3
gu)ernaentali sunt tot ai ,ncrez!tori i sunt incluse ,n sisteul rela iilor
interna ionale .
; ani/estare a acestui proces a /ost crearea a a 4 nuita < diploa ie
neo/icial. < -n ea + e"ist! trei tipuri de acti)itate + ci ai degrab! de consultare + dialog
i de /orare prin seinarii + < ese rotunde < + etc. & ne)oie s! se do)edeasc! /aptul
c! o politic! e"tern! e/icient! depinde de un lucru clar i greu+ de ,ntreaga a in! de
stat i a coponentelor sale + ,n special . *cti)itatea interna ional! de succes a !rii i
diploa ia poate /i doar un consens + care s! re/lecte interesele principalelor partide
politice i i c!rile sociale + organiza iile non 4 gu)ernaentale i + ,n cele din
ur! + ,ntreaga societate .
F!r! ,ndoial! + pentru a ,bun!t! i e/icien a politicii e"terne )a contribui
parlaentari dez)oltat o lege special! /ederal! <Cu pri)ire la coordonarea organelor
legislati)e i e"ecuti)e ale puterii de stat ,n preg!tirea deciziilor ,n politica e"tern! a
Federa iei (use <.
&l )a /i c6eat pentru a asigura conducerea pre edintelui Federa iei (use ,n
interac iunea precis! de inistere i departaente ,n acest doeniu + ,n scopul de a
e/ectua o singur! linie ,n rela iile sale cu alte state i organiza ii interna ionale.
3 Fabrici de gnduri
(ela iile interna ionale ,n epoca globaliz!rii sunt pentru orice stat de
iportan ! deosebit! . 8olitica e"tern! direct! i ec6ilibrat! poate aduce bene/icii
econoice uria e i di)idende + stinge con/lictele ascu ite i a.uta la rezol)area
probleelor globale presante.
-n sc6ib + eroare i negli.en ! poate costa /oarte scup i s! conduc! la un
rezultat trist . -n acest conte"t+ este /oarte iportant de a lua decizii ,n cuno tin ! de
cauz! i )eri/icate i /!4o ct ai repede posibil .
;aenii de stiinta desigur + sunt anga.ati ,n cercetare silitor + dar ei /ac totul de
dragul tiin ei + precu i predic ii i sugestiile lor poate /i ,ndep!rtat de la )ia ! .
De aseenea+ este clar pentru a traduce e)olu iile teoretice cu pri)ire la
ac iunile de zi cu zi din libi str!ine trebuie s! /ie la /el de ult ca i conceptele se
pot pierde toate rele)an ! . =u este de p!rere c! pro)oc!rile i aenin !rile care
4
e"ist! ,n arena interna ional! + nu doar d! de ulte ori r!spunsurile gre ite + dar de
prea ulte ori probleele nici nu pune ,ntreb!rile corecte .
-n con/oritate cu un grup destul de are de anali ti + este ult ai corect s!
/oruleze ,ntreb!ri i de a le ob ine r!spunsuri ai corecte .
Dup! 135' + ,n 7tatele 9nite+ au /ost /ondate ai ulte < Fabrici de gnduri <
dect ,n trecut .u!tate de secol . $ul i dintre ei au ,nceput s! .oace un rol
proeinent . 2ua i + de e"eplu pentru a ilustra una dintre cele ai iportante <
Fabrici de gnduri < nuite =i"on Center . <
(ic6ard =i"on a cerut de la initiatorii de la crearea sa 4 i4 ar trebui s! arate
dou! lucruri . -n priul rnd + trebuie s!4i dea o ni ! special pentru acest centru . i
,n al doilea rnd + )a trebui s! do)edeasc! de ce al ii nu pot /ace acela i lucru la /el de
bun sau c6iar ai bine . <
Ca urare + acesta di/er! de la alte organiza ii non 4 gu)ernaentale + care nu
sa iplicat ,n situa ia politic! din alte !ri + i s4au concentrat pe dialogul de politic!
e"tern! i discu ii in/orale cu ,n/iin area acestor !ri + cu toate acestea + nu a
c tigat ,n politic! + care se .oac! bine + i oricine .oac! ai bine . i acti)it! ile
aerican < Fabrici de gnduri < era ,nc! ai e/icace dect institute de cercetare
so)ietice . ;ricu + ,n problea special de )ictoria ,n (!zboiul (ece .
-n toate cazurile + cercetatorii aericani au /ost capabili de a include propriul
gu)ern + ,n conte"tul percep iilor lor de r!zboi psi6ologic i econoic de a insu/la de
c!tre /actorii de decizie + gustul pentru odelare i scenariul de dez)oltare+ punerea ,n
circula ie a unor ast/el de instruente de cercetare puternice+ ca sistee de analiz! +
opera iunile de cercetare + 7>*1 4 te6nica de analiz!.
8n! ,n prezent + atunci cnd derulat! nou! rund! de contradic ii i con/licte
geopolitice + < grupuri de re/lec ie <+ care pu in aintit + la s/r itul secolului trecut +
au /ost din nou ,n pri4planul i pozi iile .
(usia a ers pe druul de a crea propriile structuri de con)ingere siilar! . i
,ntrebarea cu pri)ire la capacitatea lor real! de a dez)olta adec)at pro)oc!rile i
aenin !rile la adresa politicii sale oderne+ este c6estiune e"tre de urgent .
4 Comunitatea intern de exper i
5
-n ass4edia rus! odern! sa r!spndit o declara ie atribuit! e/ul Funda iei
politici e/iciente + 8a)lo)s? + c!+ dac! ,ntr4 un siste stabil de (usia + tradi ii
interac iune cu gu)ernul centre de elaborare a politicilor de pn! acu nu e"ist! nici
un /el + cu toate acestea + i e"ist! o istorie lung! i acestea centre .
-n teza corespunde ,n are !sur! de starea actual! de lucruri + de i anali tii
politici di/erite diensiuni i abi ioase + precu i asocia iile lor au di)or at /oarte
ult .
Cu toate acestea + cu toate c! ,n actuala e"pertiza ci)il! rus pe problee de
ap!rare acelea i practic absente ,n 13#' 4 ani ,n 9niunea 7o)ietic! au e"istat procese
de a crea < t6in?4tan? < + siilare cu cele aericane . De data aceasta + un ebru al
Consiliului pri)ind e)aluarea politicii ilitare i de ap!rare 76l@?o)a + poate /i nuit
< deceniul de aur < a inteligen ei ilitare so)ietice .
Cu)inte prioritare oaeni de stiinta ci)ili in dez)oltarea ,ntreb!ri de strategie
ilitara la acel oent nu a contestat nici arata . 8e principiile i abord!rile de
acti)it! ile lor + ,n general+ poate /i .udecat de c!tre re)ela iile de rector al 7colii
7uperioare de &conoie Aa Buzino)a .
-ntregul proces este /orat din trei /aze .
-n priul rnd 4 care prezint! problee . 8ria /orulat pentru dez)oltarea
unei noi tee . 8oate ser)i ca un ipuls + de e"eplu + de ordinul a structurilor de
putere . * a)ut loc ai ulte seinare de ini iere pentru un cerc restrns de e"per i
pentru a structura probleei i de a deterina etodele de dez)oltare a acesteia .
*poi este creat sarcina . Con/or rezultatelor preg!te te un raport care a /ost discutat
pe larg + inclusi) ,n gu)ern . *poi+ clientul este identi/icat + gata s! ia cu pri)ire la
probleele politice proiectul a)anseaz! .
-n sensul de a doua /aze este de a lucra cu clientul . 8roiect de)ine uni/or
o/icial i se per/oran ! birocratic . *ici + pe de o parte + are coenzi pentru
acti)it! i de spri.in analitic+ i pe de alt! parte 4 problea continu! de onitorizare
cuprinz!tor pentru detectarea tipurie a anoaliilor i e)entual proiect de bloca.e
adinistrati)e .
* treia /az! este e"tinderea gaei de partenerii de dez)oltare . 8e !sur! ce
proiectul a)anseaz! e"ist! interese ne,nregistrate . ; rezonan ! cu acele eleente ale
societ! ii sau de la autorit! ile care le reprezint! . 8robleele au ap!rut considerat c!
6
e"tinde )iziunea sarcinii te! i odi/ic! . (ezultatul este un docuent de proiect cu
recoand!ri adresate autorit! ilor c! acestea sunt acceptate sau respinse .
*st!zi+ Federa ia (us! pare de succes < t6in? tan? < este di/erit de inutil + nu c!
sa dez)oltat ,n c6inurile de idei creati)e i ino)atoare pentru script4ul ipleentat
str!lucit i care prospera sau acceptabil opera celor < grupuri de re/lec ie < + care sunt
,n /a)oriza conduc!tori pentru a o/eri /inan are public! i de spri.in .
i + ,n consecin ! + ,n ,n)in ii erge la to i cei care au r!as lipsi i de aten ie
i bani+ putere + ceea ce este destul de natural . -ntre tip + ,n cazul ,n care
preocuparea counit! ii de e"per i din (usia ca un ,ntreg + este clar c! + ,n od
ideal + ar trebui s! /ie independent i de a tr!i /!r! tea! i eo ii ,n /a a celor
puternici .
=uai ,n acest caz+ ne pute baza pe e"pertiza care analizeaz! ade)!rata stare
de lucruri i de capacitatea de a in/luen a in ile i atitudinile societ! ii oaenilor .
!etode de analiz i aplicarea lor
-n literatura conteporan! ,n doeniul rela iilor interna ionale metod se
consider! un set de te6nici i opera iuni+ cu a.utorul c!rora se realizeaz! lucr!ri
practice sau teoretice. 7peciali tii+ care studiaz! etodele i te6nicile cercet!rii
/enoenului )ie ii interna ionale i politicii e"terne+ de obicei nu4 i pun ca scop i
cu s! le /oloseasc!.
Cantitatea etodelor i te6nicilor care sunt /olosite ast!zi de.a nu se red!
printr4o e"presie nueric!. 8olitologul austriac Iang a nu!rat ai ult de 2''
etode de prognoz!+ c,nd ,n practic! se /olosesc doar 50 e"trapolarea+ istoric+
odelarea coputerizat!+ opiniile e"per ilor i scenariile )iitoare.
*nga.a ii cu e"perien ! sunt utiliznd etoda de a studia cazuri au ap!rut ca un
instruent de cercetare actuale + ,ncearc! s! stabileasc! paralele i anticipa cursul
e)enientelor .
9neori+ aceast! etod! perite scrierii de n! cu politica ,n doeniul )iitor
prin copararea coportaentul s!u cu obser)ate i descrise ,n rapoartele
anterioare . < Cercetatorii de rela ii interna ionale 4 a concluzionat pro/esorul de la
:ar)ard (. Beo6e@n 4 ar putea /olosi ,n od util detecti)ii atent studiat i descrierea
7
e)enientului + i apoi s! clari/ice ecanisele de cauzalitate + care pot produce
aceste rezultate + i ipoteze de testare pe baza /aptelor .
Criteriul de cercetare tiin i/ic! nu este ce)a de ulte pre)iziuni e"acte ale
/enoenelor cople"e pe care le d! . &ste iposibil + ,n principiu + dar odul ,n care
aceasta se e"tinde pentru a pre)edea cursul e)enientelor . <
Cu a.utorul ac iunile de ai sus pentru a analizate de /apt nuai din e"terior +
ignornd subte"t intern .
2ocurile libere sunt uplute prin etoda de ,n elegere epatic! + care este
/undaental di/erit! de tiin ele sociale naturale . 9nul dintre liderii de neo B.
:epel ,n 1342 &"priat con inutul s!u + dup! cu ureaz! . <
Istoricul 4 scria el 4 a a cu ni se spune + este el ,nsu i ,n locul de persoane
iplicate ,n e)enientele pe care )rea s! e"plice C el ,ncearc! s! ,n eleag! ct ai
coplet posibil + ,pre.ur!rile ,n care au operat + i pentru a descoperi oti)ele care
au in/luen at ac iunile lor C i datorit! acestei autoidenti/icare iaginat cu persona.ele
sale + el a.unge s! ,n eleag! i + ast/el+ la o e"plica ie adec)at! a e)enientelor ,n care
este anga.at . <
*legerea etodei adec)ate de cercetare r!ne o proble! cople"!+
politologii $ang6ei i (ic6 propun ur!toare 6ot!r,re.
Cnd ne deterin! ce trebuie s! cercet! trebuie s! 6ot!r cu o /ace.
1rebuie s! elabor! strategia cercet!rii+ rolul c6eie aici ,l .oac! 2 oent+ ,n priul
rnd trebuie s! alege etoda sau setul de etode+ care ne )a perite s! cre! acele
,ntreb!ri care ne intereseaz!. -n dependen ! de ct este ai concret /orulat!
,ntrebarea pute ti care strategie s! /olosi pentru a /i ai e/icient!.
Cu alte cu)inte+ esen a etodei este de a cerceta /enoenul nu din e"terior+ dar
din interior+ din punct de )edere al oti)ului i pre/erin elor participan ilor la proces.
7copul principal al etodelor de analiz! este de a prelucra in/ora ia colectat!+
de a stabili interac iunea dintre aceasta i de a deliita iportan a lor.
1rebuie s! realiz! /aptul c! etodele de cercetare tiin i/ic! depind de
sarcinile ipuse. Direc ia i te6nicile adec)ate pentru rezol)area unor problee nu
pot /i potri)ite pentru altele. -n toate trebuie s! si i liita i bunul si
8
Capitolul II : Luarea deciziilor politice
1 "laborarea ordinei de zi
*naliticii tot tipul se )or con/runta cu dilea0 unde se a/l! ,nceputul deciziei
i ce circustan e ,i dau un ipuls spre )ia !. pentru c! ce)a sau cine)a ini iaz!
startul preg!tirii i lu!rii deciziilor politicii e"terne.
8entru a ,n elege natura i iportan a acestui /enoen ,n procesul lu!rii
deciziilor+ trebuie s! deterin! de/ini ia terenului de ordine de zi. -nc! la
,nceputul anilor 135' cercet!torul aerican $a??ous i 76oD + analiz,nd
priorit! ile aleg!torilor+ au introdus ,n tiin ele politice 2 noi sensuri ale acestui
teren0
8riul reprezint! un set de subiecte i problee+ care se consider! cele ai
iportante pentru o perioad! de tip.
*l doilea sens reprezint! punerea ,n aplicare a cestui set de subiecte i
problee i in/iltrarea lui ,n con tiin a auditoriului.
Cercet!torii ru i au reu it s! e"pun! ce ,nsean! elaborarea ordinei de zi+ asta
insean! iscusin a de a anipula cu ordinea de zi pentru atingerea unei ponderi
a"iale ca s! /ie luate deciziile dorite.
$ulte dintre procedurile alegerii sociale di/er! ,n /aptul c! orice set de
pre/erin e poate duce la rezultate di/erite+ ,n pre/erin e de ordinea de )ot pe ordinea
de zi. -ntr4un sens ai larg e"presia /olosit! pentru i pentru caracteristicile
e/orturilor de a odi/ica agenda politic! ,n detrientul ad!ug!rii de intreb!ri
indi)iduale.
-n literatura de specialitate asupra procesului decizional are ai ulte sc6ee
de op iuni + dez)!luind etapele de /orare pe ordinea de zi . (estric iona ne la o
abordare care a /ost ,pruutat de la autori str!ini i a g!sit re edin a ,n cercetare
interne .
9
*cesta este ,n priul rnd un o de stiinta politic aerican Eaes (.
$ann6ei i (i? . &i+ ,n special + au a)ut tendinta de a aloca trei etape ,n odelarea
agendei + i anue generarea de cerin ele articulare i agregare + i + ,n cele din
ur! + agenda de dez)oltare + de e"eplu+ aborda problea la ni)el o/icial
-n cele din ur! agenda ,n politica e"tern! este /orulat! i intr! ,ntr4o nou!
/az!+ asociate cu punerea sa ,n practic!+ prin interediul ecanisului de luare a
deciziilor.
Dup! cu ti i + pre edintele Federa iei (use a de/init subiecte pe ordinea de zi
pentru edin a de <Fig ;pt< din 7an?t48etersburg0 securitatea energetic!+ lupta
,potri)a bolilor in/ec ioase + i educa ie . &le+ ,n general+ nu au pro)ocat obiec ii din
partea altor parteneri din club.
2 #e$izuirea alternati$elor
-n procesul de dez)oltare a deciziilor de politic! e"tern! i de luarea ,n
considerare a di/eritelor cursuri de ac iune este adesea nuit alternati)e sau op iuni .
2a ura urei+ /iecare solu ie este+ ,n esen !+ o dilea cu pri)ire la odul de a /ace o
decizie sau s!4l ane.
Forularea deciziilor de politic! e"tern! + inclusi) identi/icarea i e)aluarea
alternati)elor + i selectarea cele ai bune dintre ele . 8riul pas ,n aceast! direc ie se
re/er! la o e)aluare realist! a situa iei sau de stat din trecut i prezent agen iilor . <
8olitica e"tern! a a/irat patriar6ul diploa iei ruse Au Dobr@nin + re/erindu4se la
colegii ai tineri 4 nu porne te de la zero + se cobin! ,ntotdeauna 33 de eleente din
trecut i prezent + bune i contradictorii . <
*l doilea pas presupune estiarea ediul intern i e"tern . Despre cu e"act
de a identi/ica punctele /orte i punctele slabe ale alternati)elor sugereaz! acceptare a
laboratorului de crea ie G. 76a?6nazaro) . < &l a scris ateriale 4 a reaintit F.
Furlats?ii 4 ic + scris de n! clar irag de !rgele + a /ost un aestru de a scrie
surprinz!tor 4 punctele relati) logice si pagini de te"t + cu un gnd coplet . 7tilul s!u
de analiz! .
8oate s! /i /ost inspirat de un studiu pro/und de /ilozo/ia lui :egel 0 tez! +
antitez! + sintez! . &l a iubit pentru a parta.a orice ac iune politic! pe arguente pro i
contra + calculeaz! rezultatele i s! trag! concluzii clare .
10
8entru se recoand! alegerea unor alternati)e + ,n orice doeniu al rela iilor
interna ionale pentru a e/ectua o serie de opera iuni .
-ncepe i prin identi/icarea liitele solu iilor de aplicare. *poi+ stabilite
succesi) obiecti)e + s! /oruleze restric ii g!si solu ii e"tree + de e"eplu + cel ai
prost i cea ai bun! op iune pentru a genera un set coun de alternati)e + e)aluarea
poli i contra pentru /iecare + pentru a caracteriza probabilitatea de punerea e/ecti)! ,n
aplicare a solu iilor pentru a reduce setul de alternati)e pentru o op iune )alid! pentru
a corela aceste alternati)e acceptabile optiuni e/iciente + i ,n cele din ur! a alege
cea ai bun! op iune .
8roblee de alegere a deciziilor de politic! e"tern! )a /i ult coplicat! de
/aptul c! ,n ar! i ,n str!in!tate au puterea care )a ipune alternati)! )iclean +
derutant lor de auto4 interes cu pia a . 8rin urare + este iportant s! abordare
colegial! etape de lucru de pe scena ondial! + coordonarea clar! a tuturor
participan ilor ru i acti)it! ilor interna ionale + conectarea la societatea ei ci)il! .
*st/el + idealul pentru care trebuie s! ne str!dui + este capacitatea de a /ace o
alegere ra ional! + ,n /a)oarea celei ai bune alternati)e ,n doeniul rela iilor
interna ionale + care prezint! obiecti)e /oarte clare + care sunt de dorit pentru a atinge .
3 Dez$oltarea i alegerea deciziei
8rocesul actual de luare a deciziilor de dez)oltare i de politic! e"tern!
asociate cu acest docuent include ai ulte puncte4c6eie + care depinde ,n are
!sur! cu pri)ire la con inutul actelor o/iciale.
*ceast! a a4nuit! < buc!t!rie intern! < + care are propriul s!u ecanis +
rela ii /orale i in/orale + precu i tradi ie . 8ro/esionali tii sunt ,nclina i s!
spune c! procesul de luare a deciziilor proiectat regleentate i des/! urate ,n od
constant.
Cu toate acestea + ,n tip ce ele se re/er! la cu totul altce)a . -n priul rnd +
procedura de )edere proiectele de rezolu ii i alte docuente . 8rocesul actual de
deciziile de dez)oltare i de politic! e"tern! asociate cu acest docuent include ai
ulte puncte4c6eie + care depinde ,n are !sur! cu pri)ire la con inutul actelor
o/iciale.
11
7olu ii genera in/ora ii de anageent + care sunt counicate arti tii
interpre i sau e"ecutan i + ,n /or! de sarcini + planuri + regulaente + instruc iuni +
directi)e + i ser)i ca baz! pentru ac iunile lor ,n continuare direc ionat . Eoac! un rol
iportant lege tele/on rol.
< -n adinistra ia preziden ial! 4 a rearcat succint *nders *slund + care
descrie sisteul politic din (usia . 7tai ereu i de apel totul < -n cele din ur! +
solu ia este /orulat i a adus la arti tii interpre i sau e"ecutan i + iar acu este de
pn! la introducerea i punerea ,n aplicare a acesteia.
Finecunoscutul e"pert aerican ,n istoria (usiei + (ic6ard 8ipes credea c!
are politica este rezultatul unui proces cuprinz!tor i ec6ilibrat + atunci cnd toate
in/ora iile de intrare este trecut ,n sus + ,n cazul ,n care su/er! de analiz! .udicioas!
pn! la g!sirea unei solu ii . -n realitate+ ,ns! + ,n opinia sa + a /ost destul de di/erite .
-n 4 ,n priul rnd + pentru c! personalitatea .oac! un rol iens ,n politic! . -n al
doilea rnd + ,n ceea ce pri)e te procesul de luare a deciziilor.
*cesta nu este cu siguran ! rezultatul unui atent cnt!rire de in/ora ii i
toate < pro < i < contra <.
4 Implementarea i realizarea deciziei
;dat! ce decizia este luat! i aprobat + acesta intr! ,n )igoare . &a de)ine un
docuent public care ar trebui adoptate pentru practic! i e"ecutorie . De i ,n )ia a
real!+ tot ceea ce se ,ntpl! e"act contrariul . < I 4 a !rturisit *basadorul 2eonid
Haiatin 4 o dat! )azut ca decisi).
D. 9stino) a )enit la Fre.ne) i spune0 < . =e4ar trebui s! pun! &uropa dou!
duzini de rac6ete cu raz! edie < * auzit r!spunsul lui Fre.ne) aceasta 0 < Dia + s!
)! rezol)a i + pentru nuele lui Dunezeu . *)e i ne)oie pentru a dou!zeci4dou!zeci
put . 8atruzeci necesar 4 a pus patruzeci <.
i orice decizie care nu este /!cut! ,n cadrul resurselor e"terne din cele ai
recente anuale 4 s! ,n eleag! cadrul de o cobina ie de /actori /or e ale statului +
care pot /i /olosite pentru ac iuni orientate i pentru a atinge rezultatele dorite ,n
arena interna ional!.
12
&le pot /i corporale sau necorporale + i includ acele eleente de gu)ernare +
regiul politic + organizarea teritorial! de putere care au un ipact direct asupra
/or!rii i punerea ,n aplicare a politicii e"terne.
7e crede c! un loc special ,n resursele de politic! e"tern! ocupa resursele
institu ionale + de e"eplu + etodele de organizare i /unc ionare a counit! ii de
politic! e"tern! i de odalit! i de a interac iona cu counit! ile siilare ,n arena
interna ional! . 2ucr!ri practice pri)ind punerea ,n aplicare a regulaentelor i
directi)elor de anageent cade la ni)el local i anga.a ii obi nui i.
Integritatea lor depinde de ulte ori de la un se/ ai are . $ai ult dect
att + artistul care a petrece orice decizie ,n )ia ! + ar trebui s! ia ast/el nueroase
solu ii suplientare + peri ndu4i s! se concentreze pe una sau alta parte a
e)enientului politic.
Cu alte cu)inte + de /oarte ulte ori deciziile sunt e"ecutate o/iciali de rang
in/erior + care au ne)oie pentru a onitoriza i direc iona ac iunile lor ,ntr4o direc ie
predeterinat!.
Corectarea i controlul asupra deciziei
&/ectuarea de deciziile de politic! e"tern! ,n )ia ! este + de obicei+ dat ult ai
di/icil! dect preg!tirea i adoptarea sa . 8unerea sa ,n aplicare se bazeaz! ,n principal
pe un control asupra odului ,n care este pus! ,n aplicare.
1rebuie rearcat /aptul c! cultura strategic na ional+ este una dintre cele ai
slabe puncte . 7isteul de control este proiectat pentru a /urniza continuu /eedbac?.
counicarea ,ntre conducerea i obiect de control + i ,n acest od s! /ie capabil s!
controleze ipactul suplientar care poate p!stra i + dac! este necesar + pentru a
construi un < ipuls strategic< ,n direc ia aleas! ,n solu ia ini ial! + de baz!.
De control + ,n sensul odern al /unc iei de anageent pre)ede 0 in priul
rnd + stabilirea de standarde + de e"eplu+ obiecti)e clare i de/inite +din care
realizare este plani/icat! organiza ie . -n 4 a doua + !surarea gradului de realizare a
obiecti)elor i copararea acesteia cu rezultatele + realizarea de care se presupune.
9ltiele circustan e perit agen iilor pentru a identi/ica probleele la
punerea ,n aplicare a planurilor . 8rincipalul oti) pentru necesitatea de a controla
13
aceast! incertitudine + care este un eleent indispensabil al )iitorului i priusc6a@a
orice decizie de anageent + care este de a teptat pentru a e/ectua ,n )iitor .
Controlul este una dintre /unc iile esen iale ale gu)ernului + /!r! de care este
iposibil s! se asigure statului de drept i punerea ,n aplicare a deciziilor adoptate de
c!tre autorit! ile publice.
-n prezent+ ,n doeniul de di/eren iere controlului de stat de dou! trasate clar
soiurile sale.
-n priul caz + organisul ,ndeplinirea /unc iilor de control i a !surilor de
acti)it! ile directe de rezultatele e)alu!rii prin copararea lor cu standardele i
regleent!rile aprobate i ,n detectarea ,nc!lc!rilor adopt! sanc iuni ,n con/oritate
cu cerin ele legii.
*cest grup include ta"a + obiceiurile + de sc6ib )alutar i alte controale . &ste
ne)oie de urarire si onitorizare a sisteului pentru a asigura alinierea cu ateriale
reale care au /ost a teptate ,n tipul de luare a deciziilor.
-n cazul ,n care ai precis + /oarte sensul de onitorizare a punerii ,n aplicare a
solu iei este ,ntr4 o copara ie constant de acti)it! i practice si operatiuni de
productie cu odelul original de decizii de politic! e"tern! + planuri i prograe.
% &naliza deciziei i retragerea lec iilor
*naliza rezultatelor i a procedurii de e)aluare sunt caracteristice /inale a tot
/elul de in/ora ii 4 acti)it! i analitice.
Doar e)aluarea poate /i considerat un succes sau e ec de decizie politica
e"tern! sau o ac iune + sau e"trage ,n)! !intele necesare din aceast! e"perien ! + i
s! trag! concluzii . < Dar+ ,n orice caz + 4 a declarat secretarul Consiliului rus de
7ecuritate i 7. . I)ano) 4 analiz! este necesar! + atunci s!4l /oloseasc! pentru a
e"trage ,n)! !inte din practica de )ia ! <.
9 or de spus+ dar greu de /!cut . =e re/eri la arguentele la ,nceputul
celebrului publicist (. *. $ed)ede) . < In astronoie + 4 scria el 4 problea a trei
organise sunt reciproc atrasi unul de celalalt + este considerat a /i /oarte di/icil . Dar
ce s! spun ,n acest caz+ cu pri)ire la rela iile reciproce dintre o duzin! de state i sute
14
de counit! i etnice + printre care e"ist! + de aseenea+ o )arietate de /or e de
atrac ie i respingere.
9n Euc!tor e"perientat .oac! .ocul pe o plac! cu #4 de p!trate pe care ,n
i care + ur!toarele reguli dure + de 1# ci/re . Dar politicianul are de a /ace cu sute
i ii de /actori ,ntre esute ,ntr4un siste cople" + i el sa opus alte politici de
ulte ori nu recunosc orice reguli < Istoricii au tiut ,ntotdeauna ceea ce oaenii de
stiinta au descoperit recent politic.
1endin ele obser)ate ,n proces de transna ionalizare a deciziei de politic!
e"tern! de la intrarea ,n )igoare a di/eritelor !ri ,n cadrul organiza iilor
interna ionale i regionale . -n acela i tip + iportan a actorilor na ionali i
interna ionali non4statali.
$ai ult dect att + unele agen ii non4 gu)ernaentale de ulte ori erge
ai departe cu scopul de a in/luen a procesul de decizie politic! e"tern! . Intensi/icat
procesul de re ele de actori la ni)el na ional i interna ional .
Crescut ,n od draatic rolul de ipriare i ass4edia electronice +
precu Internetul ,n diseinarea de in/ora ii cu pri)ire la procesul de decizie
politic! e"tern! .
*st/el+ au stabilit standarde + ,n tip ce bazndu4se pe care le pute i !sura
punerii ,n aplicare de succes a politicii e"terne . Disponibilitatea de in/ora ii cu
pri)ire la ni)elul de presare a proo)a participarea actorilor non 4statali ,n elaborarea
politicilor i presiunea de re)izuire instantanee i /!r! s/r it a ceea ce se ,ntpl! .
7tatul nu este un indi)id + la ,nceputurile de solu ii este ,ntotdeauna un nu!r
are de persoane . -n con/irare a ceea ce a /ost spus *ron a citat un e"eplu . 1o i
istoricii + e"plicnd oti)ele pentru 8riul (!zboi $ondial + a crezut c! regele Baiser
a /ost incon.urat de un nu!r are de consilieri care de in opinii di/erite .
8ersoan! ,n cele din ur! -ncoronat luat decizia ca un rezultat de discu ie +
dialog + dezbatere printre consilierii s!i + iar decizia a depins ,n are !sur! de ceea
ce se ,ntpl! ,n .urul lui donitor dect de la ,p!ratul ,nsu i . -n perioada odern!
+ statul rus are conceptul de securitate na ional! + Concep ia politicii e"terne ruse +
Doctrina ilitar! a Federa iei (use + etc. presedintele Iladiir 8utin + potri)it
esti!rilor str!ine + /olosind ,n od e/icient pro/esionalisul ridicat de diploa ii
ru i i a /ost dez)oltat ca un rezultat al unei institu ii publice + capabil s! controleze
15
politica e"tern! . =oralizare a atins nu nuai principiile de lucru + dar+ de aseenea+
structura a $inisterului de &"terne .
Dar planeta i (usia + ,n special + se sc6ib! rapid . 7caden !+ la preg!tirea
unui docuent actualizat ,n s/era politicii e"terne + care ar re/lecta nu nuai situa ia
i tendin ele din lue + priorit! ile Federa iei (use ,n arena interna ional! + dar + de
aseenea+ principiile ecanisului de politic! e"tern! na ional! .
16