Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

Nr.
crt. DENUMIRE DOCUMENT PAGINA

DE LA-
LA
1 Cerere de finantare 1-12
2 Contracte de vanzare cumparare teren agricol 13-21
3 Copie din Registrul Agricol 22-24
4 Angajamentul solicitantului de inregistrare si autorizare 25-25
5 Certificat de atestare fiscala emis de Primaria Tulcea 2-2

Certificat de atestare fiscala emis de Primaria Comunei


!aric"ioi 2#-2#
# Cazierul judiciar 2$-2$
$ Copia actului de identitate pentru pentru solicitant 2%-2%
% &iploma de 'acalaureat 3(-3(
1( Adeverinta privind inscriere la curs 31-31
11 &eclaratie privind prezentarea Certificatului de calificare 32-32
12
&eclara)ie pe propria r*spundere a solicitantului c* este
mem+ru al unei familii de fermier, -i c* a lucrat mai mult de
5(. din timpul sau de lucru /n cadrul unei fermei 33-33
13
&eclara)ie din partea administratorului de e0ploatatie in
cadrul careia a lucrat 34-34
14 Plan de afaceri 35-54
15
&eclaratia pe propria raspundere a solicitantului privind
e0ploatatia agricola - nu a mai accesat 1asurile 112 si 141
pentru aceeasi e0ploatatie 55-55
1 Certificat privind inscrierea in Registrul 2ermierilor 5-5
1# &eclaratie de suprafata AP3A 5#-5#
1$ &eclaratie privind formarea profesionala 5$-5$
1% &eclaratie privind raportare 4A5 5%-5%

S-ar putea să vă placă și