Sunteți pe pagina 1din 8

SZASZ ANDREI-MIHAI 02.06.

2011
ANUL I CLASA E
SEMESTRUL II

REFERAT CHIMIE
APA N ORGANISMUL UMAN I ROLUL
PH-ULUI N MEDICIN

I. APA N ORGANISMUL UMAN
Nu ncape nici o ndoia!" c! din#$e #oa#e %u&%#an'ee ca$e in#$! n co$pu o(ene%c )i n
ce a ani(aeo$" apa %#! pe p$i(u oc n ceea ce p$i*e)#e can#i#a#ea. +i,ioo-u Caude
.e$na$d e%#e p$i(u ca$e a nce$ca#" nc! din %ecou #$ecu# %! cacue,e p$opo$'ia de ap! din
o$-ani%(u u(an. Cu( a p$oceda# / E a c0n#!$i# (u(iie e-ip#ene 1 ca$e e$au co(pe#
de,2id$a#a#e. Apoi a co(pa$a# -$eu#a#ea ace%#o$ (u(ii cu -$eu#a#ea uno$ oa(eni *ii de
aceea)i n'i(e )i cu #$!%!#u$i 3i,ice c0# (ai a%e(!n!#oa$e (u(iio$ $e%pec#i*e. 4$in ace%#
p$ocedeu" e a de#e$(ina# c! apa a$e o p$opo$'ie de 50 6 n o$-ani%(u u(an. Ci3$a e%#e p$ea
$idica#!. Ace%# uc$u %e e7pic! pen#$u c! u%ca$ea p$eun-i#! a (u(iio$ a du% )i a pie$de$a
uno$ %u&%#an'e %oide din co$pu o$ a!#u$i de apa.
U#e$io$ %-au 3!cu# ce$ce#!$i (ai p$eci%e" ca$e au a$!#a# nu nu(ai c0#! ap! e%#e n
o$-ani%(u u(an" da$ )i c2ia$ c0#! ap! con'in 'e%u#u$ie din ca$e e%#e ac!#ui#. 8n (edie" un
o( ca$e c0n#!$e)#e 69 de :io-$a(e poa#e 3i %i-u$ c! ap$o7i(a#i* ;1 de :io-$a(e <6=1>06?
din o$-ani%(u %!u e%#e ap!. Acea%#! p$opo$'ie e%#e *aa&i! )i pen#$u a#e ani(ae@ c0ine"
pi%ic!" iepu$e" n -ene$a ani(aee cu %0n-e cad au aceea)i p$opo$'ie de ap! n o$-ani%( ca
)i o(u )i (ai (u# au aceea)i p$opo$'ie de ap! n 'e%u#u$i ca )i o(u.
Rolul apei o!"ai#$
Apa $ep$e,in#! un e7ceen# di,o*an# pen#u (u#e %u&%#an'e )i e%#e (ediu n ca$e %e
de%3!)oa$! cee (ai (u#e $eac'ii c2i(ice e-a#e de (e#a&oi%(u %u&%#an'eo$ )i deci de
*ia'!. Rou apei n o$-ani%(u u(an e%#e 3oa$#e (a$e. C2i(i)#ii )#iu 3oa$#e &ine ce %e
n#0(p! c0nd *o$ ca dou! %u&%#an'e %! $eac'ione,e n#$e ee. De e7e(pu din ca$&ona#u de
%odiu )i %u3a#u de cup$u <pia#$a *0n!#!? *a $e,u#a ca$&ona# de cup$u )i %u3a# de %odiu. Dac!
%e a(e%#ec! cee dou! pu&e$i pu$ )i %i(pu acea%#! $eac'ie nu *a a*ea oc. E%#e ne*oie ca
%u&%#an'ee %! 3ie di,o*a#e n p$eaa&i n ap! pen#$u ca $eac'ia %! ai&! oc.
8n o$-ani%(u u(an au oc nu(e$oa%e $eac'ii c2i(ice ca$e dau na)#e$e a c!du$!"
ene$-ie )i a (e#a&oi%(u nece%a$ *ie'ii. Ace%#e $eac'ii au ne*oie de un (ediu apo%" a#3e
%u&%#an'ee nu %e po# de%3ace n ioni ia$ $eac'iie nu po# a*ea oc.
4e 0n-! acea%#a apa n%!)i e%e un eec#$oi# %a&" ca$e %e di%ocia,! n ion de 2id$o-en
<HA? )i 2id$o7i <BH-?. Ace)#i ioni au p$op$ie#!'i ca#ai#ice" ei accee$0nd un nu(!$
con%ide$a&i de $eac'ii ca$e n (od no$(a a$ du$! ,ie n#$e-i" n p$e,en'e ionio$ $eac'iie au
oc n c0#e*a %ecunde.
Apa a$e )i p$op$ie#a#ea de a acu(ua )i de a de-aCa c!du$! p$in e*apo$a$e. Ace%#e
n%u)i$i ae apei au un $o 3oa$#e i(po$#an# n 3i,ioo-ia #e$(o$e-!$ii. La #e(pe$a#u$ie
$idica#e ae *e$ii o$-ani%(u u(an p$i(e)#e (u# (ai (u#! c!du$! dec0# a$e ne*oie. Dac!
acea%#! c!du$! nu %-a$ ei(ina o$-ani%(u a$ a*ea (u# de %u3e$i#. Din 3e$ici$e o$-ani%(u
di%pune de %e$ie de (iCoace de ei(ina$e a c!du$ii. Sc2i(&a$ea apei din %#a$e ic2id! n
%#a$e -a,oa%! p$e%upune o pie$de$e de c!du$! de a co$pu unde %e a3! apa. 8n co$pu
o(ene%c 3ieca$e -$a( de ap! e*apo$a# de pe %up$a3a'a pieii <#$an%pi$a'ie? a #e(pe$a#u$a
ca(e$ei ne%ne)#e pie$de$a a 9D0 de cao$ii (ici.
I%!o&u'e!ea (i eli$ia!ea apei &i o!"ai#$
Apa e%#e in#$odu%! n o$-ani%( %u& 3o$(! de &!u#u$i (p$eun! cu a#e ai(en#e. 8n#$-
ade*!$" n a3a$! de apa pe ca$e o &e(" o can#i#a#e de ap! %e 3o$(ea,! n o$-ani%( p$in
o7ida$e di3e$i#eo$ ai(en#e.
Mu#! u(e con%ide$! c! dac! (!n0nc! o p0ine" o 3$ip#u$!" o p$!Ci#u$! %au o e-u(! nu
in#$oduc n o$-ani%( nici o pic!#u$! de ap!. Ace%# uc$u e%#e -$e)i#. S-a con%#a#a# c! p$in
co(pe#a o7ida$ea a 100 -$a(e de -$!%i(e %e 3o$(ea,! 10> -$a(e de ap!" din 100 -$a(e de
a(idon %e 3o$(ea,! 99 de -$a(e de ap!" din 100 -$a(e de a&u(in! %e 3o$(ea,! ;1 -$a(e
de ap!. Din#$-un a# punc# de *ede$e ai(en#ee con'in o n%e(na#! can#i#a#e de ap! (p$eun!
cu a#e %u&%#an'e 2$!ni#oa$e. De $e-u! 3$uc#ee )i *e-e#aee con'in pe%#e 50 6 ap!" ia$
ai(en#ee pe ca$e e nu(i( u%ca#e <p0inea" ca$nea? con'in n#$e 60 )i D9 6 ap!. B$ice
ai(en# pe ca$e -a( con%ide$a con'ine o can#i#a#eap$ecia&i! de ap!" n a3a$a can#i#!'ii de ap!
ca$e %e 3o$(ea,! p$in o7ida$ea ai(en#uui $e%pec#i*.
Apa ua#! din %#o(ac )i din in#e%#ine e%#e #$an%po$#a#! de %0n-e n #o# o$-ani%(u )i e%#e
$e'inu#! de 'e%u#u$i. Re,e$*a de ap! a o$-ani%(uui o con%#i#uie n %pecia (u)c2ii )i pieea"
da#o$i#! *ou(uui o$. 4e 0n-! ace%#ea 2 )i ceea#e o$-ane )i p!$'i ae copuui o(ene%c au
n co(po,i'ia o$ o can#i#a#e n%e(na#! de ap! <3ica#u" c$eie$u" pa%(a %an-uin!" ceuee"
p0(0nii?.
8n (od no$(a o$-ani%(u u(an a$e ne*oie ,inic de 2 i#$i )i Cu(!#a#e de ap!" da$
uneo$i acea%#! ne*oie poa#e %! %e $idice p0n! a ,eci de i#$i de ap!. 8n#$e&a$ea e%#e de ce e
ne*oie %! E%c2i(&!( apaF / E%#e i(pede c! dac! ei(in!( apa #$e&uie %! o )i pune(
napoi. Da$ de ce %! o ei(in!( /
Apa %e ei(in! din o$-ani%( n p$i(u $0nd p$in $inic2i <1 i#$u )i Cu(a#e pe ,i?. De
3ap# pie$de$a acea%#a *a$ia,! n#$e 0"6 1 2 i#$i pe ,i. 8n unee ca,u$i %e po# a#in-e *ao$i 3oa$#e
(a$i. A%#3e" n &oi cu( a$ 3i dia&e#u po# 3i ei(ina#e can#i#!'i u$ia)e de u$in! <D 1 10 i#$i pe
,i?.
Rinic2ii au un $o 3oa$#e i(po$#an#@ ei e7#$a- din %0n-e #oa#e %u&%#an'ee ne3oo%i#oa$e
%au d!un!#oa$e o$-ani%(uui" pe ca$e ace%#a e-a aduna# din 'e%u#u#$i )i o$-ane. 4en#$u a
a$unca a3a$! ace%#e %u&%#an'e e%#e neap!$a# ne*oie de ap!" n ca$e ace%#e %u&%#an'e %un#
di,o*a#e. Re%#u apei %e ei(in! p$in p!(0ni" %u& 3o$(! de *apo$i <G;00 c(2?" p$in
in#e%#ine <100 1 200 c(2? )i p$in piee <900 c(2?.
B (a$e pa$#e din ap! %e pie$de p$in p!(0ni. La c0ini" ca$e %un# ip%i'i de -ande
%udo$i&a$e" e*apo$a$ea apei %e p$oduce p$in -u$a" p$in p!(0ni )i p$in c!ie $e%pi$a#o$ii.
Acea%#! pie$de$e a apei e%#e (!$i#! p$in -030i$e. 8n ace%# 3e c0inee $eu%e)#e %a 3ac! *a$a a
(a$ea can#i#a#e de c!du$a.
8n $e%pi$a'ia accee$a#! a o(" n #i(pu (uncii %au a a#o$ e3o$#u$i 3i,ice" can#i#a#ea de
ap! ca$e %e ei(ina p$in p!(0ni c$e)#e. Ba(enii ca$e (unce%c n condi'ii de #e(pe$a#u$!
$idica#e po# pie$de p0n! a 6 1 10 i#$i de ap!.

S%a!ea (i !e"le!ea $e%a)oli#$ului apei
Mu'i oa(eni )i-au pu% n#$e&a$ea de ce ee%#e %e#e / Se#ea e%#e %e(nau ip%ei de ap!
n o$-ani%(. Ceuee din di3e$i#e 'e%u#u$i aCun- a un (o(en# da# %! nu (ai ai&! de%#u! ap!.
Ace%# uc$u %e n#0(p! (ai ae% *a$a. Ceeee anun'! c$eie$u de%p$e ip%a apei. La ni*e
ce$e&$a in3o$(a'ia e%#e p$euc$a#! )i %e 3o$(ea,! %en,a'ia de %e#e" ca$e ne o&i-! %! &e( ap!.
C0# #i(p poa#e %! #$!ia%c! o *ie'ui#oa$e 3!$! ap! / Acea%#a *a$i,! (u# de a o%pecie a
a#a. Unee %pecii" cu( %un# (oii %au )e$pii au o $e,i%#en'! 3oa$#e (a$e a ip%a apei. La 3e )i
c!(iee au o $e,i%en'! &un! a de%2id$a#a$e. 8n%! (aCo$i#a#ea ani(aeo$ nu po$ %u3e$i ip%a
ndeun-a#! a apei. Ba(enii pie$du'i n de)e$# 3!$! ap!" %up$a*ie'uie%c ce (u# = ,ie.
Me#a&oi%(u apei e%#e in3uen'a# de (u#e -ande cu %ec$e'ie in#e$n! <#i$oida" -andee
%up$a$enae" -andee -eni#ae" panc$ea%u" 3ica#u?" da$ o$-anu ce (ai i(po$#an# ca$e
$e-ea,! (e#a&oi%(u apei e%#e 2ipo3i,a <o -and! ce %e %i#uea,! %u& c$eie$?. Ho$(onu
o&uui po%#e$io$ a 2ipo3i,ei 1 pi#ui#$ina 1 p$o*oac! o diu$ee pu#e$nic! <c$e)#e$ea can#i#!'ii
de u$in!?.
Scoa$'a c$eie$uui a$e un $o 3oa$#e i(po$#an# n $e-e$ea in#$oduce$ii" 3oo%i$ii )i
ei(in!$ii apei din o$-ni%(. Ca o$-an coo$dona#o$ %coa$'a c$eie$uui in#e$*ine n #oa#e ace%#e
p$oce%e.
A%#3e *ia'a de*ine indi%ou&i e-a#! de ap! H
Can#i#a#ea de ap! din co(ponene#ee ic2ide ae co$puui o(ene%c@
4a%(a
San-uin!
= i#$i
Lic2id
in#e$%#i'ia
1; i#$i
Apa din ceue 25 i#$i
4$ocen#e de ap! n co$pu o(ene%c @
C$eie$ >9 6
4!(0ni D0 6
Ini(! >5 6
Spin! >9 6
Rinic2i D2 6
S0n-e D= 6
Mu)c2i >9 6
Ba%e 22 6
II. ROLUL PH-ULUI N MEDICIN
PH-ul u!iei
E7a(enu u$inei e%#e o pa$#e i(po$#an#! din e7a(enu -ene$a a o$ic!$ui pacien#.
Anai,a u$inei e%#e o pa$#e in#e-$an#! a dia-no%#icuui a &ona*ii din #oa#e di%cipinee
(edicinei" 3iind o %u$%! de in3o$(a'ii ca$e poa#e 3i o&#inu#! $apid )i u)o$. 4en#$u un $e-i(
(i7# o&i)nui# u$ina din 2; de o$e a$e $eac'ie u)o$ acid!. Acea%#a e%#e e7p$i(a#! p$in pH"
*ao$ie *a$iind n#$e 9 )i >. 8n condi'iie 3i,ioo-ice" pH-u u$ina$ *a$ia,! n 3unc'ie de
ai(en#a'ie.
Un $e-i( ai(en#a$ &o-a# in p$o#eine %cade pH-u u$ina$ 3iind cup$in% n#$e 9"2 )i 9"="
n #i(p ce n#$-un $e-i( e7cu%i* *e-e#a$ian" u$ina e%#e acain!" cu pH cup$in% n#$e >"0 )i
>"9.
Iao$i %c!,u#e ae pH-uui u$ina$ <u$ini acide? %e n#0ne%c n $eu(a#i%(u poia$#icua$
c$onic" dia&e#u ,a2a$a#" in%u3icien'! $ena!.
Iao$i c$e%cu#e ae pH-uui u$ina$ <u$ini acaine? o&%e$*!( n *!$%!#u$i a&unden#e )i
n in3ec'ii ae c!io$ u$ina$e.

PH-ul li'*i&ului #pe!$a%i'
Scopu e7a(in!$ii ic2iduui %pe$(a#ic e%#e de a de#e$(ina cau,a %#e$ii#!'ii
(a%cuine.
Spe$(a no$(a! a$e de o&icei un pH acain <pHJ >"6 1 D?. De#e$(ina$ea pH-uui e%#e
i(po$#an#! deoa$ece n ca,u$ie de #$ece$e a pH-uui %p$e acidi#a#e p0n! a 6 )i %u& acea%#!
ci3$!" %e o&%e$*! o nec$o%pe$(ie 1 %pe$(a#o,oi,ii %un# p$e,en'i" da$ i(o&ii <o (o&ii#a#e
c$e%cu#!" cu un nu(!$ (a$e de %pe$(a#o,oi,i e%#e p$opo$'iona! cu 3e$#ii#a#ea?.
PH-ul #a"ui
Anai,ee %0n-eui ne dau in3o$(a'ii i(po$#an#e )i di*e$%e a%up$a %#!$ii de %!n!#a#e a
unei pe$%oane <uneo$i ano$(ai#!'ie apa$ n %0n-e cu ani nain#e de a %e (ani3e%#a ca
&oa!?.
Lic2idee o$-ani%(uui au n -ene$a o $eac'ie u)o$ acain!" a%#3e pH-u %an-uin
a$#e$ia *a$ia,! n#$e >"=5 1 >";;K n %0n-ee *eno% <n $epau%? e%#e cu 0"02 (ai %c!,u#
dec0# ce a$#e$ia" con%ide$0ndu-%e pH-u no$(a pen#$u %0n-e *eno% p0n! a >"=9K n
2e(a#ie e%#e (ai %c!,u# dec0# ce pa%(a#ic cu 0"0D 1 0"1;.
La pe$%oanee n *0$%#! pH-u %an-uin e (ai ap$opia# de i(i#a in3e$ioa$! <%0n-ee
de*ine (ai acid?" ia$ a copii e (ai c$e%cu#" ceea ce 3a*o$i,ea,! 3eno(enee de c$e)#e$e.
4H-u e %c!,u# di(inea'a" pen#$u c! e7ci#a&ii#a#ea cen#$io$ $e%pi$a#o$i %cade n cu$%u
nop'ii )i %e acu(uea,! dio7id de ca$&on. E %cade de a%e(enea n e3o$#u 3i,ic" p$in
3o$(a$ea unui e7ce% de acid ac#ic" p$ecu( )i n cu$%u di-e%#iei in#e%#inae. C$e)#e n
#i(pu di-e%#iei -a%#$ice da#o$i#! pie$de$ii de HA p$in %ucu -a%#$ic.
De*ie$ie pH-uui n a3a$a i(i#eo$ a(in#i#e p$oduc #u&u$!$i -$a*e )i c2ia$ (oa$#ea.
Li(i#a in3e$ioa$! co(pa#i&i! cu *ia'a e%#e 6"D ia$ cea %upe$ioa$! >"D.
Ec2ii&$u ionio$ de H e%#e a-$e%iona# n (od no$(a de apo$#u %au p$oduce$ea de
acaine )i aci,i. A-$e%iunea acain! con%#! n apo$#u de $adicai &a,ici con#inu'i n
ai(en#e <(ai ae% n e-u(e" 3$uc#e? %au n u$(a $ea&%o$&'iei uno$a din#$e %ec$e'iie
di-e%#i*e acaine.
A-$e%iunea acid! e%#e (u# (ai i(po$#an#! )i p$o*ine din ai(en#a'ie <p$o#eine"
-ucide" ipide?. 40n! n p$e,en# a 3o%# de%c$i%! o #$ip! %u$%! de HA@
1 a$de$ea inco(pe#! a unei p!$'i de ipide )i -ucide <n (od no$(a ee %un# a$%e
p0n! a H2B )i CB2" a(&ee ei(in0ndu-%e?K
1 o7ida$ea a(inoaci,io$ %u3u$a'i p$o*eni#i din ca#a&oi,a$ea p$o#eineo$" ca$e d!
na)#e$e a acid %u3u$ic #$an%3o$(a# i(edia# n %u3a'i. Acea%#! %u$%! de HA %#! a o$i-inea
a 60 1 D06 din aci,ii 3o$(a'i n o$-ani%(K
1 o7ida$ea )i 2id$oi,a 3o%3op$o#eineo$ ca$e p$oduc acid 3o%3o$ic #$an%3o$(a# apoi n
3o%3a#.
Con%#an#a pH-uui %an-uin" condi'ie 2o(eo%#a#ic! deo%e&i# de i(po$#an#! pen#$u
p$oce%ee &ioo-ice" e%#e (en'inu#! de %i%#e(ee #a(pon din %0n-e. La ace%#ea %e adau-!
(ecani%(e di3e$i#e" ca$e adap#ea,! 3unc'iie o$-ani%(uui a nece%i#a#ea de a ei(ina
%u&%#an'ee acide %au &a,ice.

Si#%e$ele + %a$po
4$in %i%#e( #a(pon %e n'ee-e e7i%#en'a conco(i#en#! n %ou'ie a unui acid %a&
<pu'in di%ocia&i? )i a uneia din#$e %!$u$ie %ae cu o &a,! #a$e <pu#e$nic di%ocia&i!?" ceea
ce con3e$! po%i&ii#a#ea de a #a(pona un acid %au o &a,! pu#e$nic!. Acidu pu#e$nic *a
$eac'iona cu ca#ionu %!$ii %i%#e(uui #a(pona# u0nd na)#e$e acidu %a& ca$e" di%ociind
pu'in nu *a (odi3ica i(po$#an# pH-u. B &a,! pu#e$nic! *a $eac'iona cu acidu %a&
3o$(0nd %a$e )i ap!.
Me'ai#$e )iolo"i'e &e !e"la!e a pH-ului
Mecani%(u $e%pi$a#o$ in#e$*ine n ec2ii&$u acido-&a,ic p$in c$e)#e$ea %au %c!de$ea
ei(in!$ii de CB2 )i H2B.
Mecani%(u $ena e%#e ce ca$e $e,o*! u$(!$ie a-$e%iunio$ a%up$a &aan'ei ionio$
de H" deoa$ece %i%#e(ee1#a(pon co$iCea,! doa$ #e(po$a$ de,ec2ii&$ee" ia$ (ecani%(u
$e%pi$a#o$ nu poa#e 3ace 3a'! dec0# p0n! a un anu(i# ni*e" ca (iCoc de co(pen%a$e.
La (en'ine$ea ec2ii&$uui acido-&a,ic con#$i&uie )i a#e o$-ane.
+ica#u neu#$ai,ea,! ionii )i #$an%3o$(! acidu ac#ic n -ico-en.
4ieea ei(in! aci,i <u$ic" ac#ic" e#c.?" a*0nd $o (ai e*iden# n #$an%pi$a'ia a&unden#!.
T$ac#u di-e%#i* in3uen#ea,! ec2ii&$u acido-&a,ic n 3unc'ie de $eac'ia %ec$e'iio$. 8n
decu$%u di-e%#iei -a%#$ice %e pie$de acid %u& 3o$(! de HC" p$in ca$e %e $educe acidi#a#ea
pa%(ei" ia$ n di-e%#ia in#e%#ina! p$in %ec$e'ia in#e%#ina! )i panc$ea#ic! <cu un pHJD?"
pen#$u c! %e pie$d ec2i*aen'i acaini %u& 3o$(! de &ica$&ona#" %e p$oduce o %c!de$e a
pH-uui.
De,e'*ili)!e a'i&o-)a,i'e
Acido,a apa$e p$in c$e)#e$ea can#i#!'ii de aci,i <ca$e poa#e 3i (e#a&oic! %au
$e%pi$a#o$ie? %au %poie$ea de &a,e" (ecani%(e ca$e duc a %cade$ea pH-uui %u& >"=9.
Aco,a apa$e p$in %c!de$ea can#i#!'ii de aci,i %au acu(ua$ea de &a,e <ca$e poa#e 3i de
a%e(enea (e#a&oic! %au $e%pi$a#o$ie?" ceea ce duce a c$e)#e$ea pH-uui pe%#e >";0.
A'-iuea p*-ului O!"ai#$ul U$a
Re#pi!a-ia
C$e)#e$ea concen#$a'iei ionio$ de 2id$o-en din %0n-e accee$ea,! $e%pi$a'ia.
E3ec#u %e $eai,ea,! p$in c2e(o$ecep#o$ii *a%cua$i" ca$e %un# %en%i&ii a *a$ia'iie
concen#$a'iei ionio$ de H din %0n-e.
Sc!de$ea pH-uui %an-uin duce a in#en%i3ica$ea $e%pi$a'iei.
C$e)#e$ea pH-uui in2i&! 3unc'ia $e%pi$a#o$ie.
8n #i(pu e3o$#uui 3i,ic %e acu(uea,! n %0n-e o can#i#a#e n%e(na#! de ca#a&oi'i
aci,i <acid ac#ic" acid -u(a#ic e#c?.

Sali.a
Sai*a (i7#! con'ine 55.=6 ap! )i 0.>6 $e,iduu u%ca#" 3o$(a# din 0.26 %u&%#an'e
ano$-anice )i 0.96 %u&%#an'e o$-anice.
Su&%#an'ee o$-anice %un# $ep$e,en#a#e p$in (ucina" -o&uin! )i 3e$(en'i.
Su&%#an'ee ano$-anice %un# $ep$e,en#a#e p$in %!$u$i de L" Na" Ca" M- %u& 3o$(! de
&ica$&ona'i )i %u3a'i" 'inu'i n %ou'ie p$in $eac'ia u)o$ acid! a %ai*ei 1 pH 6.> 1 >.0.
Di"e#%ia "a#%!i'/
Ac'iunea c2i(ic! a %#o(acuui a%up$a ai(en#eo$ %e da#o$ea,! p$e,en'ei %ucuui
-a%#$ic" un ic2id incoo$" i(pede" cu o $eac'ie pu#e$nic acid! pH 1 1 1.9.
Sucu -a%#$ic e%#e 3o$(a# din 556 ap! )i 16 $e,iduu u%ca#" ce con'ine a#0# %u&%#an'e
o$-anice c0# )i ano$-anice. Din#$e %u&%#an'ee ano$-anice $ou ce (ai i(po$#an# a$e
acidu co$2id$ic HC.
HC c$eea,! condi'ii op#i(e de pH pen#$u ac#i*i#a#ea %ucuui -a%#$ic.
Di"e#%ia i%e#%ial/
Ac'iunea c2i(ica a in#e%#inuui %u&#i$e %e $eai,ea,a p$in %ucu panc$ea#ic" in#e%#ina %i
&ia.
Sucu panc$ea#ic con'ine &ica$&ona# de %odiu" de po#a%iu )i co$u$! de %odiu ca$e i
con3e$! o $eac'ie u)o$ acain!@ pH >.9 1 D.2.
Sucu in#e%#ina a$e n co(po,i'ie %u&%#an'e ano$-anice <NaA" C-" HCB=-" NA? ca$e-i
con3e$! un pH u)o$ acain@ > 1 D.9.
S!$u$ie ano$-anice din co(po,i'ia &iei <NaC" NaHCB=? i a%i-u$! un pH acain >.>.

Rii'*iul + #%a)ili,a%o! a'i&o-)a,i'
Me#ode@
a? econo(i%i$ea &a,eo$ 1 Na p$in ei(ina$ea uno$ aci,i %a&i 1 acid ca$&onic" u$ic
2ipu$ic" &e#ao7i&i#u$ic.
&? %ec$e'ia de a(oniac pen#$u neu#$ai,a$ea aci,io$ i&e$i ca$e %e ei(in! %u& 3o$(a
%!$u$io$ de a(oniu.
c? u#ii,a$ea %!$u$io$ de 3o%3a'i ca %i%#e( #a(pon. 8n u$(a unui e3o$# 3i,ic" c0nd $eac'ia
%0n-eui #inde %! %cad!" $inic2ii ei(in! 3o%3a'i aci,i <NaH24B;?" ia$ c0nd pH-u %an-uin
#inde %p$e acaini#a#e accen#ua#!" $inic2ii ei(in! 3o%3a'i di&a,ici 1 Na2H4B;.

Rea'-ia u!iii 0S. ali$e%a-ie
Reac'ia u$inii depinde de ai(en#a'ie@
1 n u$(a unei ai(en#a'ii (i7#e" u$ina e%#e u)o$ acida cu un pH ap$o7i(a#i* 6
<e7#$e(e ;.D 1 D.2?.
1 o ai(en#a'ie *e-e#a$ian! duce a 3o$(a$ea u$inei cu un ca$ac#e$ u)o$ acain pH >.9
1 D.
1 o ai(en#a'ie &o-a#! n p$o#eine accen#uea,! acidi#a#ea u$inii pH ;.D 1 9.2.

Aali,a%o!ul .i,ual
8n oc2iu 'inu# a n#une$ic $eac'ia $e#inei e%#e neu#$!" ia$ n oc2iu u(ina# ea de*ine
acid!.
Acea%#! (odi3ica$e de pH %e e7pic! p$in p$e,en'a 3o%3o$uui ano$-anic" ca$e $e,u#!
din de%co(pune$ea %u&%#an'eo$ 3o#o%en%i&ie a3a#e n ee(en#ee %en,o$iae.

Me%o)oli#$ul &e a&ap%a!e
+eno(enee de (e#a&oi%( adap#i* po# 3i %u$p$in%e c2ia$ a (ic$oo$-ani%(e. 4$odu%ee
(e#a&oice ei&e$a#e de ace%#e o$-ani%(e n (ediu nu %un# p$odu%e $i,iduae inu#ie.
De pid! a unee (ic$oo$-ani%(e ae$o&e %ap$o3i#e" n condi'ii ae$o&e de *ia'! )i a un
pH neu#$u n(u'i$ea e%#e in#en%!" ia$ n (ediu nu %e acu(uea,! p$odu%e (e#a&oice.
Dac! pH-u de*ine acain" n (ediu apa$e acid ace#ic" p$odu% de o7ida$e" ca$e #inde %!
aduc! %p$e neu#$ai#a#e pH-u.
8n (ediu acain unee (ic$oo$-ani%(e u#ii,ea, de p$e3e$in'! ioni a(oniacai" ceea
ce %cade acaini#a#ea.
Ee ei(in! a,o# (ai ae% %u& 3o$(! de u$ee" p$e*enind acaini,a$ea e7ce%i*!.
De)eu$i (odi3ica#e ca$e a%i-u$! (en'ine$ea uno$ *ao$i op#i(e de pH" pa$ a 3i (u#e
din p$odu%ee 3e$(en#a'iio$@ acooi" ce#one e#c.
I0. 1I1LIOGRAFIE2
1. Mi:ipedia 1 Acidu co$2id$icK Apa
2. 2##p@NNOOO.$e3e$a#.$oN
=. C2i(ie 1 Manua pen#$u ca%a a P 1 a" Edi#u$a A Educa#iona 1 .ucu$e)#i 1 2000
;. C2i(ie 1 Manua pen#$u ca%a a PI 1 a" Edi#u$a didac#ic! )i peda-o-ic! 1 .ucu$e)#i 1
15DD