Sunteți pe pagina 1din 11

Transportul rutier

Drum public, vehicul, transport rutier.


In sensul O.G. nr. 27/2011, prin transport rutier se intelege deplasarea
persoanelor sau a marfurilor cu un autovehicul rutier ori cu un ansamblu de
vehicule rutiere, pe un drum deschis circulatiei publice, chiar daca
vehiculele respective sunt pe o anumita portiune a parcursului, transportate
la randule lor pe sau de alte autovehicule ori daca autovehiculele se
deplaseaza fara incarcatura transporturile !intermodale" #. $in definitia
legala rezulta ca ceea ce este definitoriu pentru a caracteriza transportul
rutier de marfuri sau de persone, este mi%locul de transport respectiv
vehiculul rutier. &aptul ca mi%locul de transport rutier in sine poate fi la
randul sau deplasat cu un alt mi%loc de transport ,pe alta cale de transport
decat cea rutiera,nu contrazice cele de mai sus intrucat din infrastructura
rutiera face parte inclusiv punctul nodul# de acces la cealalta cale de
transport.
Infrastructura rutiera cuprinde in principal drumurile publice
clasificate in functie de importanta , in autostrazi,drumuri e'pres,drumuri
nationale europene,drumuri nationale principale si drumuri nationale
secundare. In sensul (odului )utier O.*.G nr. 1+,/2002 privind circulatia
pe drumurile publice #, drumurile publice sunt caile de comunicatie
terestra,destinate traficului rutier,daca sunt deschise circulatiei publice.
$rumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu
inscriptii vizibile. -ici o contraventie sau infractiune la regulile de circulatie
pe drumurile publice nu poate e'ista decat in prezenta acestei situatii.
premisa. /e de alta parte regulile de circulatie inclusiv cele referitoare la
obligativitatea permisului de conducere si la asigurarile de raspundere civila#
sunt aplicabile numai pe drumurile publice .$intre elementele de
infrastructura rutiera O.G nr.27/2011 are in vedere si reglementeaza regimul
%uridic al bunurilor proprietate publica din domeniul transporturilor rutiere
ce fac parte din aceasta infrastructura rutiera. 0utogarile si statiile publice
pentru urcarea si coboararea persoanelor transportate in cadrul serviciilor
regulate de transport sunt bunuri de utilitate publica si pot fi proprietate
privata sau publica art.,1#. Infiintarea,e'ploatarea si schimbarea destinatiei
autogarilor si statiilor pentru urcarea si coboararea calatorilor sunt
reglementate in art.,2 si ,2.,, din O.G nr.27/2011. 0stfel infiintarea sau
desfiintarea unei autogari se aproba de catre autoritatea competenta in
conditiile legii 3art.,2 alin.1#4 ,iar e'ploatarea unei autogari deschise
1
traficului rutier intern sau international este permisa numai in baza unei
licente pentru activitati cone'e transportului rutier 5 activitati desfasurate de
autogari eliberate de catre autoritatea competent cu valabilitatea de ,
aniart.,2#. 6icenta pentru activitati cone'e se elibereaza pentru fiecare
activitate efectuata in parte. /rin licenta pentru activitati cone'e tranportului
rutier se intelege acel document care da dreptul unei intreprinderi sa
desfasoare activitati cone'e transportului rutier.
0rt.1 pct.2+ din O.G. nr. 27/2011 defineste notiunea de vehicul rutier
ca fiind un sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice cu sau
fara mi%loce proprii de propulsare si care se utilizeaza in mod normal pentru
transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau
lucrari. &ac e'ceptie de la prevederile ordonantei vehiculele cu tractiune
animal sau cele impinse sau trase de mana. 7unt considerate vehicule rutiere8
autovehiculele,remorcile,semiremorcile si tractoarele ./entru accesul la
infrastructurile rutiere, vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate
sunt supuse omologarii sau certificarii pentru circulatie pe drumurile publice
si inspectiile tehnice periodice.(ertificarea autenticitatii si omologarea
pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor noi reconstruite sau
importate se acorda de catre )egistrul 0uto )oman ).0.) #
1
care va
elibera cartea de identitate a autovehiculului conform art.2 alin.2 din O.G.
nr. 79/2000 modificata prin 6egea nr. 29+/200+. /rin carte de identitate a
vehiculului se intelege acel document eliberat de ).0.) care atesta ca un
vehicul a fost omologat si indeplineste conditiile tehnice privind siguranta
circulatiei,protectia mediului si folosinta conform destinatiei.0gentii
economici care presteaza activitati care pot influenta parametrii
constructive,functionali si de calitate al vehiculelor rutiere sau activitati de
inspectie tehnica a vehiculelor rutiere pot desfasura aceasta activitate numai
in baza unei autorizatii tehnice de functionare eliberate de catre ).0.) .
:chipamentele,piesele de schimb si materialele care pot afecta siguranta
circulatiei si/sau protectia mediului,utilizate de agentii economici
mentionati, trebuie sa fie omologate sau certificate din punct de vedere
tehnic conform legislatiei in vigoare art.2 din O.G. nr.92/2000#. 6ista
acestora se stabileste de catre autoritatea competenta. 0utocarele si
autobuzele se clasifica pe stele si categorii,la cererea operatorului de
transport rutier,de catre autoritatea competenta.7e atribuie certificate de
clasificare,care se retrage daca nu mai sunt indeplinite conditiile de
clasificare.

1
)egulamentul de organizae si funtionare din 1++1 al )egiei 0utonome ;)egistrul 0uto )oman" <. Of.
nr. 107 din 1 noiembrie 1++2#.
2
Conditii de acces la activitatea de transport rutier de marfuri
/entru a putea efectua transport rutier public, operatorii de transport
rutier trebuie sa fie inregistrati in )egistrul operatorilor de transport rutier
tinut de activitatea competent 0))#, iar pentru dobandirea calitatii de
operator de transport rutier, o intreprindere trebuie sa obtina licenta de
transport, care de acorda in urma indeplinirii cumulative a urmatoarelor
conditii8
1) (onditia de onorabilitate
2) (onditia de capacitate finaciara
3) (onditia de competenta financiara
1.(onditia de onorabilitate se considera a fi indeplinita daca persoana
desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier nu
a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala= nu a fost
declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de
transport rutier,conform prevederilor in vigoare= nu a fost condamnata
pentru infractiuni privind perioadele de conducere si de odihna ale
conducatorilor auto,greutatile si dimensiunile vehiculelor rutiere,siguranta
rutiera si siguranta vehiculului rutier, protectia mediului art.19 alin.2# al
O*G nr.10+/200, aprobata cu modificari prin 6egea nr. 102/200> si
prevederile $irectivei +>/2>/(: privind accesul la ocupatia de operator de
transport rutier de marfa si operator de transport rutier de calatori si
recunoasterea reciproca a diplomelor , certificatelor si a altor titluri oficiale
de calificare, pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera
stabilire pentru operatiuni de transport national si international publicata in
?urnalul Oficial al (omunitatilor :uropene din 21.0,.1++># .
2.(onditia de capacitate financiara consta in dispunerea unor resurse
suficiente pentru a se asigura demararea in bune conditii a activitatii
intreprinderii si buna administrare a acesteia. (onditia de capacitate
financiara se considera a fi indeplinita numai daca operatorul de transport
rutier dispune de un nivel financiar de minimum +.000 de euri pentru primul
autovehicul rutier si ,.000 de euro pentru fiecare dintre celelalte
autovehicule rutiere detinute si utilizate in conditiile O*G nr
10+/200,.<odul de evaluare a capacitatii financiare a unei intreprinderi se
1
stabileste de autoritatea competent art.19 alin.1# al O*G nr. 10+/200,
aprobata cu modificari prin 6egea nr.102/200> si prevederile $irectivei
+>/2>/(: privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier de marfa
si operator de transport rutier de calatori si si recunoasterea reciproca a
diplomelor , certificatelor si a altor titluri oficiale de calificare, pentru a
facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire pentru
operatiuni de transport national si international publicata in ?urnalul Oficial
al (omunitatilor :uropene din 21.0,.1++># .
1.(onditia de competent profesionala se considera daca persoana
desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este
titular a unui certificate de competent profesioanala eliberat de autoritatea
competent in condiftiile stabilite de lege. (ertificatul de competenta
profesioanala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de
autoritatea competent si se acorda in urma unei e'aminari scrise
obligatorii,care fi completata cu o e'aminare orala in forma stabilita de
autoritatea competenta.
Clasificarea transporturilor rutiere
O.G nr.27/2011 identifica din punct de vedere al caracterului
comercial al activitatii doua feluri de transport rutier8transporturi rutiere
contra cost si transporturi rutiere in cont propriu.
@ransportul rutier contra cost reprezinta acel tip de transport rutier de
marfuri si/sau persoane efectuat contra plata,prin incasarea unui tarif sau a
echivalentului in natura ori in servicii. 0cesta se efectueaza de catre
operatorii de transport rutier in baza licentei comunitare, eliberata de
autoritatea competenta cu o valabilitate de 10 ani numai cu autovehicule la
bordul carora e'ista pe toata durata transportului o copie conforma a licentei
comunitare,documentul de transport,precum si celelalte documente specific
tipului de transport efectuat,stabilite prin reglementarile in vigoare 3 art. 22.
alin.1# si 2# din O.G. nr.27/2011 4.
0ccesul la piata transportului rutier contra cost de marfuri si persoane
se face liber si nediscriminatoriu, cu respenctarea principiilor libirei
concurente, calitatea serviciilor de transport, interesul publicului calator si
siguranta rutiera fiind prioritare potrivit art. 21. (u toate astea, pentru a avea
acces la ocupatia de transport rutier, intreprinderile trebuie sa indeplineasca
cerintele prevazute de art. 1 alin 1# din )egulamentul (:# nr. 1.071/ 200+.
2
/rin operator de transport se intelege, in sensul O.G. 27/2011, acea
Antreprindere care desfasoara activitatea de transport rutier de marfuri sau
persoane, contra cost.
-otiunea de Antreprindere este definita de O.G. nr 27/2011 prin
trimitere la prevederile art. 2 pct. 2 din )egulamentul (:# nr 1071/200+ de
stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite
pentru e'ercitarea ocupatiei de operator de transport rutier se de abrogare a
$irectivei +>/2>/(: a (onsiliului, care defineste intreprinderea drept ; orice
persoana fizica sau %uridica, cu sau fara scop lucrativ, orice asociatie sau
grup de persoane fara personalitate %uridica, cu sau fara scop lucrativ, sau
orice organism oficial, indiferent daca are personalitate %uridica care e'ercita
ocupatia de transport de persoane, fie orice persoana fizica sau persoana
%uridica care e'ercita ocupatia de transport de marfuri in scopuri
comerciale".
7ub imperiul vechii reglementari a O.*.G. nr 10+/200,, notiunea de
transport public nu era foarte precisa din punct de vedere terminologic,
deoarece, in marea ma%oritate a cazurilor, transporturile ereau efectuate de
catre intreprinderi organizate sub forma unor societati comerciale. In
consecinta eticheta de transporturi publice ar fi putut sa creeze confuzii. In
toate cazurile si oricine ar fi transportatorul, contractul incheiat cu clientul
pentru deplasarea de persoane sau marfuri are natura unei conventii de drept
privat, iar nu de drept administrativ.
1
(eea ce, in sensul O.*.G. nr.
10+/200,, era calificata drept ;transport rutier public" este, de fapt, un
transport comercial vazut in antiteza cu transportul in interes propriu, care
nu are in general, caracter profesional. 0ceasta viziune a fost adoptata de
prevederile )egulamentului (:# nr. 1071/200+ si de O.G. nr. 27/2011, care
pevede accesul la pita transportului rutier in mod liber si nediscriminatoriu,
cu respentarea principiilor liberei concurente.
In viziunea O.G nr. 27/2011, e'ista doua tipuri de transport rutier
contra cost8 de marfuri si de persoane. 0cestea pot fi nationale sau
internationale. In noua reglementare, nu se mai intalnesc bunurile, in
enumerarea facuta de legiuitor pentru definirea notiunii d ;transport rutier"
potrivit art. 1 pct. 1+.
@ransportul rutier in cont propriu este efectuat fara incasarea unui tarif
sau a echivalnetului in natura sau in servicii al acestuia si se realizeaza in
principal in urmatoarele conditii si anume8 transportatorul detine vehicule in
proprietate sau cu orice titlu, aceste transporturi sunt o activitate accesorie
sau au'iliara a celorlalte activitati ale operatorului de transport, marfurile sau
1
O.(apatina, Gh. 7tancu, $reptul transporturilor./arte speciala, vol. II, :d. 6umina 6e', Bucuresti, 2000,
p. 70.
,
bunurile transportate sunt proprietatea operatorului de transport sau au fost
vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, e'trase sau reparate de
catre acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa= trasportul se
efectueaza spre sau de la operatorul de transport ori intre punctele sale de
lucru si persoanele transportate sunt anga%atii operatorului de transport sau
membrii familiei ai acestuia, scopul transportului fiind interesul activitatilor
proprii, in interes familial, social, sportiv sau binefacere.
@ransportul rutier in cont propriu de marfuri se realizeaza in conditiile
prevazute de art. 1 alin ,# lit. d# din )egulamnetul (:# nr. 1072/200+
privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier
international de marfuri, iar transportul rutier in cont propriu de persoane se
realizeaza cu respectarea conditiilor art. 2 pct. , din )egulamentul (:# nr.
1071/200+ privind normele comune pentru accesul la piata internationala a
serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a
)egulamentului (:# nr. ,>1/200>.
@ransportul rutier in interes personal se efectua, in sensul art. 12 din
fosta O.G. nr. 22/1++7, de catre persoane fizice, cu vehiculul proprietate
personala, cu respectarea prescriptiilor privind numarul de locuri si a masei
ma'ime autorizate, pentru deplasarea membrilor familiei, precum si a
bunurilor a flate in proprietatea lor. In viziunea fostei reglementari a O.*.G.
nr. 10+/200,, se poate observa ca aceasta s.a dezinteresat de transportul in
interes personal, acesta solutie fiind mentionata de art. 11 din O.G. nr.
27/2011 care prevede ca , in conformitate cu prevederile art. 1 alin,# lit. a#
din )egulamentul (:# nr. 1071/200+, prevederile privind accesul la
ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor anga%ate
e'clusiv in transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice,
cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate.
In ceea ce priveste transporturile rutiere europene, acestea se pot
efectua de catre operatori de transport rutier europeni, cu respectarea
legislatiei europene. In ceea ce priveste transporturile rutiere internationale,
O.G. nr. 27/2011 prevede transportul rutier international contra cost de
marfuri si/sau de persoane intre )omania si statele din afara *niunii
:uropene se efectueaza conform prevederilor ordonantei, celorlalte
reglementari nationale in domeniu, precum si acordurilor si conventiilor
internationale la care )omania este parte potrivit art. 12 alin. 2#, art. 22 alin.
2# si art. ,0
1
1
In ceea ce priveste operatiunile de transport rutier de marfuri contra cost in regim de cabota% efectuate de
catre operatorii de transport din tarile din afara *niunii :uropene, acestea sunt interzise daca acordurile si
conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care )omania este parte nu
prevad altfel potrivit art. 2+ din O.G. nr. 27/2011.
>
Operatiunile de transport rutier de marfuri sau de persoane in trafic
international,inclusiv cele efectuate de operatori de transport rezidenti in
)omania, se efectua numai in conditiile 0cordului european din 1+70
privind activitatea echipa%elor vehiculelor rutier care efectueaza transporturi
rutiere internationale. In prezent, acest 0cord urmeaza a fi analizat prin
raportare la prevederile )egulamentelor (:# nr. 1.071, 1.072 si 1.071 din
200+.
Cadrul legal si institutional.
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere reprezinta legea cadru
in ceea ce priveste transportul rutier si creeaza cadrul legal general pentru
aplicarea directa in sistemul %uridic romanesc a )egulamentelor (:# nr.
1071, 1072, si 1071, adoptate in 200+. 0ceasta reglementeaza principiile
fundamentale ale transporturilor rutiere, definirea unor termeni specifici,
precum si atributiile institutiei publice coordonatoare a transporturilor
rutiere.
(ontractul de transport rutier nu este reglementat cu titlu general in
O.G. nr. 27/2011, desi acesta stabileste ca principiu ca efectuarea
transportului rutier contra cost si a activitatilor cone'e acestuia se realizeaza
pe baza de contract de transport, in conformitate cu legislatia in vigoare.
6egea stabileste ca, in aceasta materie, se considera contract si comanda
acceptata, insa numai daca aceasta cntine toate elementele necesare
efectuarii transportului rutier.
6egea nr. 19/2001 privind transportul in regim de ta'i si in regim de
inchiriere contine anumite dispozitii speciale cu privire la contractul de
transport, dispozitii care se completeaza tot cu reglementarea generala a
contractului de transport din (ondul (ivil.
In transportul international rutier de marfuri, conventiile internationale
interstatale au intaietate, reglementarile interne aplicandu.se numai in
completare, cu titlu de drept comun. @ransportul rutier de marfuri cu un
element de e'traneitate este reglementat, cu titlu de norma de aplicatie
imediata, prin (onventia (<).
0utoritatea de stat in domeniul transporturilor rutiere este <inisterul
@ransporturilor si Infrastructurii, care asigura cadrul general privind
realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta transporturilor rutiere. $e
asemenea, <inisterul @ransporturilor si Infrastructurii este autoritatea
competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale,
bilaterale sau multilaterale la care )omania este parte.
7
0tributiile <inisterul @ransporturilor si Infrastructurii referitoare la
licentele de transport, controlul respectarii legislatiei specifice, aplicarea
conventiilor internationale in domeniu transporturilor rutiere la care
)omania este parte, sunt e'ercitate prin intermediul 0utoritatii )utiere
)omane.
0utoritatea )utiera )omana 0.).).# a fost constituita in baza C.G nr.
>2,/1++9 privind organizarea si functionarea 0utoritatii )utiere
)omane.0utoritatea )utiera )omana este o institutie publica cu
personalitate %uridica ,aflata in subordinea <inisterului @ransporturilor si
Infrastructurii,fiind un organism tehnic specializat pentru transportul
rutier,desemnat in principal sa asigure licentierea operatorilor de transport
rutier,eliberarea licentelor de traseu operaatorilor de transport rutier care
efectueaza transport rutier de persoane prin servicii regulate si servicii
regulate speciale,eliberarea cartelelor tahografice conducatorilor
auto,intreprinderilor,personalului abilitat cu efectuarea controlului privind
respectarea prevederilor O.G. nr. 17/2007 etc.
0.).). este o institutie publica finantata integral din venituri proprii
realizate din prestatiile de servicii specifice,precum si din desfasurarea altor
activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si
cone'e,chirii,prestatii editoriale,alte prestari de servicii,e'ploatari ale unor
bunuri pe care le au in administrare etc./otrivit art. , din )egulamentul sau
de functionare 0ne'a nr. 1 la C.G. nr.>2,/1++9#, patrimoniul 0.).). este
constituit din bunuri proprietate privata a statului,date in administrarea
acestei institutii pe toata durata de e'istenta a acesteia.0ceste bunuri pot fi
instrainate in conditiile legii.(onducerea 0.).). este asigurata de catre un
consiliu compus din 7 membrii,iar presedintele consiliului de conducere este
directorul general./resedintele si ceilalti membrii ai consiliului de conducere
sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor. 0.).). are in
structura sa organizatorica Inspectoratul )utier organizat la nivel de directie.
0tributiile 0utoritatii )utiere )omane sunt urmatoarele8
.licentierea operatorilor de transport rutier si a operatorilor economici
care efectueaza activitati cone'e transportului rutier=
.eliberarea licentelor de traseu operatorilor de transport rutier care
efectueaza transport rutier de persoane prin servicii regulate si spervicii
regulate speciale=
. certificarea intreprinderilor care efectueaza transport rutier in cont
propriu=
.autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto=
9
.activitatea de registru pentru operatorii de transport
rutier,intreprinderile care efectueaza transport rutier in cont propriu si
auditorii de siguranta=
.eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere=
.punerea in aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice
transporturilor rutiere, pe baza imputernicirii date de <inisterul
@ransporturilor si Infrastructuri=
.eliberarea cartelelor tahografice conducatorilor
auto,intreprinderilor,personalului abilitat cu efectuarea controlului privind
respectarea prevederilor O.G. nr. 17/2007 privind stabilirea cadrului de
aplicare a regulilor privind perioadele de conducere,pauzele si perioadele de
odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a
activitatii acestora=
. gestionarea efectuarii evaluarii de impact asupra sigurantei
rutiere,auditului de siguranta rutiera,inspectiei de siguranta,precum si
desfasurare activitatilor de formare,atestare,instruire si perfectionare
profesionala a auditorilor de siguranta rutiera=
. secretariatul (onsiliului Interministerial pentru 7iguranta )utiera.
Operatorii de transport rutier
0ctivitatea de transport rutier si cea cone'a transportului rutier este
permisa ,ca intreprindere,numai operatorilor de transport rutier,inregistrati in
)egistrul electronic national al operatorilor de transport rutier.
/rin operator de transport rutier se intelege,in sensul O.G. nr.
27/2011,care trimite la definitia din )egulamentul (:# nr.
1.071/200+,activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza,cu a%utorul unor
autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru
transportul a mai mult de noua persoane,inclusiv conducatorul auto,si
destinate acestui scop,servicii de transport de persoane pentru public sau
pentru anumite categorii de utilizatori,contra cost, platite de catre persoana
transportata sau de catre organizatorul transportului.
$e remarcat faptul ca,atunci cand defineste operatorul de
transport,O.G. nr 1+/1++7 arata ca acesta detine in proprietate,cu chirie sau
in leasing mi%loace de transport.
/rin operator de transport rutier roman se intelege orice operator cu
sediul,domiciliul sau resedinta in )omania./entru a desfasura
activitate,persoana %uridica respectiva poate anga%a personal,atat din randul
+
cetatenilor romani,cetatenilor dintru.un stat membru *: si/sau 7:&,precum
si cetateni strainipentru aceasta vor trebui avute in vedere anumite
formalitati specifice prevazute de legislatia privind imigrarea in )omania#.
/rin operator de transport strain se intelege orice operator,asa cum a
fost definit mai sus,care este stabilit in alt stat.
In privinta e'ercitarii profesiei sau activitatii de operator de transport
rutier, O.G. nr. 27/2011 si O.G. nr. 1+/1++7 dispun ca operatorii de transport
au acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transport rutier
desfasurate pe drum public.(u toate acestea,pentru a avea acces la ocupatia
de operator de transport rutier,intreprinderile trebuie sa indeplineasca
anumite cerinte,prevazute de art. 1 alin.1# din )egulamentul (:# nr.
1.071/200+8 i# sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru=
ii# sa aiba o buna reputatie= iii# sa aiba capacitatea financiara adecvata= iv#
sa aiba competenta profesionala necesara.0ceste conditii sunt preluate si
dezvoltate in O.G. nr. 27/2011.
/entru a avea acces la piata transportului rutier,operatorii de transport
rutier trebuie sa obtina licenta comunitara sau certificatul de transport in cont
propriu dupa caz.0ceasta se acorda numai operatorilor de transport contra
cost care indeplinesc conditiile de sediu,reputatie,dotare tehnica
corespunzatoare,competenta profesionala si capacitate financiara.6icenta
comunitara si certificatul de transport rutier in cont proriu se elibereaza cu o
valabilitate de 10 ani si se pastreaza la sediul intreprinderii.)egimul tarifelor
pentru eliberare de licente comunitare si ce certificate de transport rutier in
cont propriu,precum si de copii conforme de pe acestea se stabilesc de catre
autoritatea competenta.
Operatorii de transport rutier contra cost sunt obligati sa poarte asupra
lor in timpul transportului,o copie conforma a licentei
comunitare,documentul de transport,precum si celelalte documente specifice
transportului rutier efectuat,stabilite prin reglementarile in
vigoare.Operatorii de transport in cont propriu trebuie sa aiba la bordul
vehiculului cu care efectueaza transportul,pe toata durata acestuia,o copie
conforma a certificatului de transport in cont propriu,documentul din care sa
rezulte ca transportul efectuat este in cont propriu,precum si documentele
specifice transportului rutier efectuat.
Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier
international de marfuri numai pe baza autorizatiilor de transport
international,eliberate de <inisterul @ransporturilor si Infrastructurii,avand
asupra lor documentul de transport ,precum si toate celelalte documente
specifice,dupa caz,prevazute de reglementarile in vigoare,pentru fiecare
categorie si/sau tip de transport rutier.
10
/otrivit art. 9, din O.G. nr. 27/2011, pentru incalcarile prevederilor
)egulamentului (:# nr. 1.071/200+,ale )egulamentului (:# nr.
1.072/200+ si ale )egulamentului (:# nr. 1.071/200+ direct aplicabile in
dreptul intern# ale O.G. nr. 27/2011 ,precum si ale normelor de aplicare ale
acesteia,aprobate prin Ordinul nr. +90/2011,operatorii de transport pot fi
sanctionati civil,administrativ,contraventioanl sau penal.Incalcarile cu
caracter contraventional si sanctiunile aplicabile acestora au fost stabilite
prin C.G. nr. >+/2012./rintre sanctiunile contraventionale aplicabile se
numara si suspendarea sau retragerea licentei de transport.(u toate
acestea,impotriva masurilor de suspendare sau de retragerea licentei de
transport/licentei comunitare,a certificatului de transport in cont propriu,a
copiilor conforme de pe acesta,a licentei de traseu,autorizatiei de transport
international,a licentei pentru activitati cone'e transportului rutier
etc,operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de
contencios administrativ conform 6egii nr. ,22/2002 a contenciosului
administrativ,ceea ce reprezinta o derogare de la dreptul comun al
raspunderii contraventionale,conform caruia plangerea contra unei sanctiuni
contraventionale se adreseaza %udecatoriei si nu tribunalului sau,dupa
caz,curtii de apel,asa cum este cazul contenciosului administrativ.
(onducatorii de autovehicule rutiere trebuie sa posede permis de
conducere pentru clasa din care face parte vehiculul respectiv= ei sunt
obligati,de asemenea,sa incheie anual o asigurare obligatorie de raspundere
civila.
11