Sunteți pe pagina 1din 81

MANUAL INTERCOIFFURE

I. Coafor
II. Meseria de Coafor
III. Tipuri de par
Invelisul protector al corpului
IV. Fundatia Intercoiffure
CV-uri
Carte de Vizita
Contrast
V. Teoria culorilor REVLON
VI. Notiuni de colorietrie
VII. Istoria coafurii
Coafor
!NIT"#ILE $E COM%ETEN#"
Domeniile de competen Unitile de competen
&dinistra'ie (ntocirea )onurilor de ateriale
(ntocirea )onurilor de plat*
Copeten'e +enerale la locul de unc* &plicarea N%M ,i %CI
$ezvoltare profesional* %re+*tirea profesional*
I+ienizare I+enizarea locului de unc*
Instruente !tilizarea instruentelor
Materiale &provizionarea cu ateriale
!tilizarea aterialelor
%lanificare %ro+raarea clientelei
%roduc'ie E-ecutarea coafurilor
E-ecutarea coafurilor stil
E-ecutarea ondula'iei peranente
E-ecutarea trataentelor capilare
E-ecutarea tunsorii pentru feei
E-ecutarea vopsirii p*rului
.p*larea p*rului
Rela'ii cu clientele Oferirea de servicii clientelei
ntocmirea bonurilor de materiale
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. Identificarea necesarului de /./. Necesarul de ateriale se 0ntoce,te periodic
sau ori de c1te ori este nevoie.
/.2. Necesarul de ateriale se sta)ile,te pe tipuri de
aterale si cantit*'i.
2. (ntocirea )onurilor de ateriale 2./. .e copleteaz* utiliz1nd toate infora'iile
pentru aprovizionare necesare
2.2. 3onurile de ateriale se 0ntocesc corect4
lizi)il4
confor norelor unit*'ii.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de ateriale
57id pentru evaluare
Modul de 0ntocire al )onurilor de ateriale.
Cuno,tin'e de ateatic*
.cris orto+rafic4 cali+rafic
Cunoa,terea tarifelor lucr*rilor.
ntocmirea bonurilor de !lat"
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. Identificarea datelor necesare /./. Tipurile de lucr*ri se identific* corect4 prin corelare cu
presta'ia
0ntocirii )onurilor efectuat*.
/.2. Tarifele corespunz*toare lucr*rilor sunt alese func'ie
de tipul de lucru ,i noenclatorul de pre'uri afi,ate.
2. (ntocirea )onurilor 2./. 3onurile se 0ntocesc cu consenarea e-act* a
lucr*rilor efectuate.
2.2. 3onurile se scriu cite'.
2.8. Totalul suelor serviciilor efectuate se calculeaz*
corect.
2.9. Cifrele corespunz*toare suelor serviciilor se scriu cu
aten'ie4 pentru efectuarea corect* a calculelor.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de lucr*ri6 de frizerie4 de coafor4 de anic7iur*-pedic7iur*.
57id pentru evaluare
Modul de 0ntocire al )onurilor de plat*.
Cuno,tin'e de ateatic*
.cris orto+rafic4 cali+rafic
&plicarea tarifelor lucr*rilor.
A!licarea NPM #i PCI
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. &plicarea N%M /./. $efec'iunile ivite la instala'ii4 aparate sau ta)louri
electrice se anun'* cu proptitudine la electricianul de
servici.
/.2. .e lucreaz* nuai cu ec7ipaent de protec'ie
corespunz*tor din punct de vedere i+ienic.
/.8. Opera'iile se e-ecut* cu cea ai are aten'ie4 pentru a
evita accidentele.
/.9. Instruentele folosite se p*streaz* 0n cea ai )un*
stare de func'ionare.
/.:. &paratele electrice se izoleaz* foarte )ine ,i nu se
folosesc cu 1na ued*.
/.;. In tipul folosirii aparatelor electrice pardoseala s* fie
uscat*.
/.<. Instruentele ,i aparatele se controleaz* zilnic4 0nainte
de 0nceperea lucrului.
/.=. Instruentele t*ioase se anevreaz* cu 1inile uscate.
2.&plicarea norelor %.I 2./. Locul4 starea te7nic* ,i odul de utilizare a
stin+*toarelor s* fie foarte )ine cunoscute.
2.2. &paratele electrice se deconecteaz* de la sursa de
curent la 0nc7eierea zilei de unc*.
2.8. .e iplic* cu proptitudine 0n cazul iz)ucnirii unui
incendiu.
8. .esizarea situa'iilor critice 8./. .itua'iile critice se aduc la cuno,tin'a persoanelor
a)ilitate cu proptitudine.
8.2. .itua'iile critice sunt apreciate cu discern*1nt.
9. &plicarea *surilor de ur+en'* 9./. Intervine cu proptitudine pentru 0nl*turarea situa'iilor
critice.
9.2. &cord* cu proptitudine *surile pri a>utor 0n caz
de accident.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de instruente ,i aparate
57id pentru evaluare
Cunoa,terea odului de utilizare a instruentelor ,i aparatelor.
Cunoa,terea N%M ,i norelor de %CI.
Pre$"tirea !ro%e&ional"
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. %erfec'ionare profesional* /./. %articiparea la cursuri de specializare se face
periodic sau ori de c1te ori este necesar.
/.2. %articiparea la e-puneri teoretice ,i
deonstra'ii practice se face4 pe c1t posi)il4 ori de
c1te ori au loc.
/.8. Infora'iile noi specifice doeniului sunt
proovate cu
2. &uto-perfec'ionare profesional* 2./. Consult* ,i studiaz* periodic revistele de
specialitate .
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Materiale de studiu6 pliante4 reviste de specialitate4 cursuri periodice sau ocazionale4 seinarii4
deonstra'ii
57id pentru evaluare
Frecven'a de participare la cursuri de specializare4 e-puneri teoretice ,i deonstra'ii.
Cunoa,terea tipurilor de lucr*ri.

I$eni'area locului de munc"
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. I+ienizarea spa'iului de lucru /./ C7iuveta ,i asa de lucru se spal* ,i se
dezinfecteaz*
dup* terinarea fiec*rei lucr*ri4 cu ateriale
adecvate
.
/.2. O+linda se cur*'* ori de c1te ori este necesar.
/.8. .caunul se cur*'* dup* fiecare lucrare.
/.9. %ardoseala se *tur* dup* fiecare lucrare.
/.:. ?1rtia de pe tetier* se sc7i)* la fiecare client.
2. I+ienizarea instruentelor 2./. Instruentele se dezinfecteaz* dup* e-ecutarea
fiec*rei lucr*ri4 sau periodic4 cu solu'ii specifice.
2.2. In tipul neefectu*rii lucr*rilor instruentele
se p*streaz* 0n spa'ii nc7ise4 0n condi'ii i+ienice.
8. I+ienizarea len>eriei 8./. Len>eria de protec'ie se sc7i)* la fiecare
client.
8.2. Len>eria se sterilizeaz* periodic prin etode
specifice.
8.8. In tipul neefectu*rii lucr*rilor len>eria se
p*streaz* 0n spa'ii 0nc7ise4 0n condi'ii i+ienice.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*4 cosetic*
Lucr*ri6 de frizerie4 de coafor4 de anic7iur*-pedic7iur*4 cosetic*.
Instruente specifice pentru frizerie4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*4 cosetic*.
Len>erie de protec'ie specific* pentru frizerie4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*4 cosetic*.
Materiale6 pentru cur*'enie4 pentru dezinfectare
Metode de sterilizare6 terice4 c7iice
.pa'iul de lucru cuprinde6 c7iuveta4 asa de lucru4 scaunul4 pardoseala.
57id pentru evaluare
Modul 0n care se cur*'* spa'iul de lucru dup* fiecare lucrare.
Modul 0n care se cur*'* ,i se dezinfecteaz* instruentele dup* e-ecutarea fiec*rei lucr*ri.
Modul de 0ntre'inere ,i folosire a len>eriei de protec'ie.
Cuno,tin'e de i+ien*
Cuno,tin'e inie de deratolo+ie @de recunoa,tere a deratozelor4 ne+ilor4 aluni'elor4
pediculozelor4 etc.A
Utili'area in&trumentelor
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. &le+erea instruentelor /./ Instruentele se ale+ 0n func'ie de tipul lucr*rii
care se
e-ecut*.
/.2. Instruentele se ale+ cu discern*1nt 0n
func'ie de caracteristicile clientului.
2. (ntre'inerea instruentelor 2./. Instruentele se cur*'* ,i se dezinfecteaz* cu
ri+urozitate dup* fiecare lucrare.
2.2. Instruentele se cur*'* ,i se dezinfecteaz*
periodic.
2.8. .olu'iile de cur*'are se ale+ func'ie
de tipul instruentului.

8. !tilizarea instruentelor 8./. Toate instruentele se 1nuiesc cu foarte are
aten'ie4 evit1nd producerea de leziuni clientului.
8.2. Instruentele se utilizeaz* corect4 0n condi'ii de
si+uran'*.
9. !tilizarea aparatelor electrice 9./. &paratele electrice se utilizeaz* cu aten'ie4
pentru
evitarea supra0nc*lzirii.
9.2. $efec'iunile care apar la aparatele electrice sunt
anun'ate persoanelor autorizate.
9.8. &paratele electrice se folosesc confor
instruc'iunilor
de utilizare.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de instruente6 pentru frizerie4 pentru coafor4 pentru anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de fir de p*r @+ros4 oale4 su)'ire4 etc.A
Tipuri de un+7ii
.u)stan'e pentru cur*'are ,i dezinfectare.
Instruente electrice6 a,in* de tuns4 aparat pentru uscat p*rul4 casc* pentru uscat p*rul.
57id pentru evaluare
Criteriile dup* care se ale+ instruentele ce se vor utiliza la e-ecutarea lucr*rii.
Modul de 0ntre'inere ,i utilizare al instruentelor.
Cunoa,terea instruentelor care se folosesc la fiecare tip de lucrare.
Cunoa,terea odului de folosire al instruentelor.
Cunoa,terea odului de dezinfectare ,i cur*'ire al instruentelor.
A!ro(i'ionarea cu materiale
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. .ta)ilirea necesarului de ateriale /./. Necesarul de ateriale se sta)ile,te 0n func'ie
de tipul
lucr*rilor ce se e-ecut*.
/.2. Necesarul de ateriale se sta)ile,te prin
verificarea periodic* a stocului de ateriale.
2. %riirea aterialelor 2./. Materialele priite se verific* cu acurate'e4 0n
concordan'* cu )onul de priire-predare.
2.2. .e verific* cu aten'ie calitatea @terenul de
+aran'ieA aterialelor la priire.
8. &ran>area aterialelor 8./. Materialele se depoziteaz* 0n dul*pioare 0n
func'ie de
tipul lor4 0n condi'ii de si+uran'*.
8.2. Materialele se depoziteaz* 0n condi'ii de i+ien*.
8.8. &ran>area aterialelor se face astfel 0nc1t s*
perit* utilizarea lor rapid*.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de ateriale6 pentru frizerie @e-.6 past* de ras4 ap* de colonie4 etc.A4 pentru coafor @e-.6
vopsea de p*r4
solu'ie de peranent4 etc.A4 pentru anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de lucr*ri6 de frizerie @e-.6 tuns4 )*r)ierit4 etc.A4 de coafor @coafuri4 ondul*ri peranente4
etc.A4 de
anic7iur*-pedic7iur*.
57id pentru evaluare
Modalitatea de sta)ilire a necesarului de ateriale4 acurate'ea cu care se verific* cantitatea ,i
calitatea aterialelor
priite4 odul de depozitare a aterialelor.
Cunoa,terea tipurilor de ateriale care se folosesc la fiecare lucrare.
Utili'area materialelor
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. &le+erea aterialelor /./. Materialele se ale+ 0n func'ie de tipul lucr*rii
care se
e-ecut*.
/.2. Materialele se ale+ cu discern*1nt 0n func'ie
de caracteristicile clientului.
2. Folosirea aterialelor 2./. Cantitatea de aterial se utilizeaz* 0n func'ie
de tipul
lucr*rii ,i de caracteristicile specifice clientului.
2.2. &plicarea aterialelor se face cu aten'ie4
respect1nd odul lor de utilizare
2.8. Manipularea aterialelor se face 0n condi'ii de
si+uran'*.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de ateriale6 pentru frizerie4 pentru coafor4 pentru anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de lucr*ri6 de frizerie4 de coafor4 pentru anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de piele @+ras*4 uscat*4 sensi)il*4 etc.A
Tipuri de fir de p*r @+ros4 uscat4 de+radat4 etc.A
Tipuri de un+7ii
Caracteristici specifice clientului6 p*r lun+4 )ar)* aspr*4 etc.
57id pentru evaluare
Criteriile dup* care se ale+ aterialele ce se vor utiliza la e-ecutarea lucr*rii ,i odul de folosire
a aterialelor.
Cunoa,terea aterialelor care se folosesc la fiecare tip de lucrare.
Cunoa,terea odului de utilizare al aterialelor.
Pro$ramarea clientelei
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/.Identificarea cerin'ei /./. Clientul este ascultat cu aten'ie pentru aflarea
dorin'ei
sale.
/.2. Cerin'ele clientului sunt tratate cu solicitudine.
2. Verificarea posi)ilit*'ilor de pro+raare 2./. .e identific* posi)ilit*'ile de servire 0n func'ie
de
pro+ra*rile e-istente.
2.2. .e prezint* clientului4 cu solicitudine4
posi)ilit*'ile de pro+raare.
2.8. .e 0ncearc* pe c1t posi)il corelarea dorin'ei
clientului cu posi)ilit*'ile e-istente.
8. (nscrierea pro+ra*rii 8./. $ata ,i ora pro+ra*rii se 0nscriu propt ,i cu
aten'ie
0n a+enda de lucru.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
$urata fiec*rui tip de lucrare
57id pentru evaluare
Modul 0n care se efectueaz* o pro+raare.
Cunoa,terea tipului de e-ecutare a fiec*rui tip de lucrare.
E)ecutarea coa%urilor
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. E-ecutarea ondula'iei cu ap* /./. Coafarea se face pe p*rul ud4 )ine sp*lat.
/.2. Instruentele se ale+ cu discern*1nt 0n
func'ie de tipul coafurii ce se e-ecut*.
/.8. !tilizarea instruentelor de ondulare se face 0n
func'ie de linia coafurii ,i lun+iea p*rului.
2. !scarea p*rului 2./. .e re+leaz* corect teperatura >etului de aer la
aparatele de uscat4 evit1nd arderea pielii ,i a p*rului.
2.2. .e sta)ile,te tipul de e-punere la c*ldur* 0n
func'ie de lun+iea firului de p*r ,i a calit*'ii
acestuia.
8. %iept*narea p*rului 8./. %iept*narea se e-ecut* pe p*rul )ine uscat.
8.2. %*rul se piapt*n* 0n toate direc'iile4 pentru
eliinarea
c*r*rilor desp*r'itoare de la ondularea p*rului.
8.8. %*rul se piapt*n* cu 0nde1nare ur*rindu-se
linia coafurii.
9. Taparea p*rului 9./. Taparea se e-ecut* 0n direc'ia necesar* o)'inerii
liniei coafurii.
9.2. %*rul se tapeaz* f*r* 0ncurcarea acestuia.
:. Finisarea coafurii :./. Finisarea se face cu respectarea liniei coafurii.
:.2. .e verific* calitatea coafurii cu confirarea
clientei.
:.8. Coafura se fi-eaz* prin pulverizarea unifor* a
fi-ativului.
:.9. .e fac retu,uri finale cu vizualizarea 0n
ansa)lu a coafurii.
5aa de varia)ile
Instruente6 )i+udiuri4 fier de ondulat4 casc* de uscat4 usc*tor de p*r4 perii4 fileu4 clipsuri4 a+rafe4
pieptene.
Materiale6 fi-ativ4 +el4 spu* de coafat4 spraB-uri colorante.
57id pentru evaluare
Modul de e-ecutare a unei coafuri care s* fie 0n concordan'* cu dorin'a clientei ,i care s* se
aronizeze cu fizionoia sa.
Cunoa,terea te7nicilor de coafare4 te7nicii tapatului.
Cunoa,terea tipurilor de ateriale ,i odul lor de aplicare.
E)ecutarea coa%urilor &til
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. .ta)ilirea tipului de coafur* /./. Identificarea ocaziei pentru care se
concepe coafura se face prin counicare cu
clientela.
/.2. .e adapteaz* linia coafurii 0n func'ie de
vestienta'ia clientei la oentul respectiv.
2. E-ecutarea coafurii - stil 2./. Coafurile - stil se realizeaz* cu fantezie
,i ori+inalitate4 prin consultarea clientei.
2.2. .e ale+ ,i se aplic* accesorii 0n od
creativ 0n func'ie de tipul coafurii4 toaletei ,i
dorin'ei clientei.
2.8. Fi-ativele colorante se folosesc cu
0nde1nare4 cu nuan'area diversificat* a
p*rului4 func'ie de tipul coafurii4 toaletei ,i
dorin'ei.
5aa de varia)ile
Ocazii speciale pentru care se concep coafurile - stil6 nun'i4 serate4 carnavaluri4 etc.
Tipuri de accesorii6 e,e @din p*r natural sau artificialA4 pene4 etc.
57id pentru evaluare
Modul creativ 0n care este realizat* o coafur* - stil.
E)ecutarea ondula*iei !ermanente
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. %re+*tirea opera'iei de ondulare /./. %rote>area 0)r*c*intei clientei se
face cu len>erie de protec'ie peranent*
specific*.
/.2. Ondularea peranent* se face pe p*rul
)ine sp*lat.
/.8. (nainte de ondularea peranent* se
tunde p*rul la fora dorit* de client*.
2. Ondularea peranent* 2./. M*riea ,i fora )i+udiurilor se ale+
0n func'ie de tipul ondula'iei4 de calitatea ,i
cantitatea p*rului.
2.2. !ezirea p*rului cu solu'ie de
peranent se face cu aten'ie4 evit1nd arderea
pielii capului.
2.8. %*rul se ruleaz* pe )i+udiuri cu
0nde1nare4 f*r* deteriorarea lui.
2.9. Tipul de ac'ionare a solu'iei de
peranent se sta)ile,te 0n func'ie de
calitatea firului de p*r.
2.:. .olu'ia neutralizatoare se aplic*
unifor4 pe toat* suprafa'a capului.
2.;. .e lipeze,te )ine p*rul p1n* se
eliin* coplet solu'ia
8. Finisarea ondul*rii peranente 8./. .e tund v1rfurile ,uvi'elor de p*r.
8.2. .e aran>eaz* ondula'ia final* 0n func'ie
de dorin'a clientei.
5aa de varia)ile
Tipuri de ondul*ri peranente6 le>ere4 spiralate.
Tipuri de fir de p*r6 des4 rar4 su)'ire4 +ros4 deteriorat.
Instruente6 )i+udiuri4 pieptene4 foarfeci4 perii4 aparate pentru uscat p*rul.
Materiale6 solu'ie de peranent4 solu'ie neutralizatoare.
Len>erie de protec'ie6 prosoape4 anta de plastic4 casc* de plastic.
57id pentru evaluare
Modul de e-ecutare a unei ondula'ii peranente care s* fie 0n concordan'* cu dorin'a clientei ,i
s* se aronizeze cu fizionoia sa.
Cunoa,terea te7nicilor de e-ecutare a ondula'iilor peranente.
Cunoa,terea odului de utilizare a aterialelor.
E)ecutarea tratamentelor ca!ilare
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. %re+*tirea trataentului /./. Tipul trataentului se sta)ile,te dup*
o)servarea p*rului de+radat.
/.2. Trataentul se e-ecut* pe p*rul )ine
sp*lat.
2. E-ecutarea trataentului 2./. %rodusele de 0ntre'inere se aplic*
unifor4 cu accentuare pe por'iunile
de+radate.
2.2. %ielea capului se aseaz* ener+ic4 f*r*
)rutalitate.
2.8. Tipul de asare se sta)ile,te 0n
func'ie de +radul de de+radare al p*rului.
2.9. Trataentele se fac cu C f*r* sus'inere la
c*ldur*4 func'ie de tipul produsului.
2.:. Calitatea trataentului se verific* cu
o)servarea s*n*t*'ii ,i aspectului estetic ale
pielii capului ,i p*rului.
5aa de varia)ile
Tipuri de produse de 0ntre'inere6 )alsa4 cree protectoare nutritive4 uleiuri4 etc.
Tipuri de trataente6 siplu4 de durat*
57id pentru evaluare
&le+erea corect* a tipului de trataent ,i odul de e-ecutare al trataentului.
Cunoa,terea te7nicii asa>ului
Cunoa,terea tipurilor de produse de 0ntre'inere ,i a odului lor de aplicare.
E)ecutarea tun&orii !entru %emei
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. %re+*tirea tunsului /./. %rote>area 0)r*c*intei clientei se
face cu len>erie de protec'ie.
/.2. &,ezarea clientei va avea 0n vedere
e-ecutarea lucr*rii 0n condi'ii de si+uran'*.
/.8. Instruentele se ale+ 0n func'ie de tipul
lucr*rii sta)ilit cu clienta.
2. E-ecutarea tunsorii 2./. Tunsoarea se e-ecut* 0n func'ie de
cerin'ele clientei.
2.2. .curtarea p*rului se face 0n corelare cu
tipul de lucrare ce ureaz* a se e-ecuta.
2.8. Tunsoarea se e-ecut* 0n condi'ii de
si+uran'*.
2.9. Tunsoarea se e-ecut* 0n condi'ii de
i+ien* corespunz*toare.
8. Verificarea tunsorii 8./. Calitatea tunsorii se verific* cu
acurate'e revizuind etapele te7nolo+ice de
e-ecutare a tunsorii.
8.2. Constatarea calit*'ii tunsorii se
concretizeaz* prin confirarea
5aa de varia)ile
Len>erie de protec'ie6 prosop4 anta de tuns.
Instruente6 foarfeci de tuns4 de filat4 laa de tuns4 pieptene.
Tipuri de fe'e6 rotunde4 p*trate4 ovale.
Tipuri de tunsori6 clasice4 oderne4 0n func'ie de od*.
57id pentru evaluare
Modul de e-ecutare a unei tunsori care s* 0ndeplineasc* dorin'a clientei ,i care s* se aronizeze
cu fizionoia sa.
Cunoa,terea te7nicilor de tundere. Cunoa,terea odului de utilizare a len>eriei de protec'ie.
E)ecutarea (o!&irii !"rului
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. %re+*tirea vopsirii /./. %rote>area 0)r*c*intei clientei se face cu
len>erie de protec'ie specific*.
/.2. Crea protectoare se aplic* cu 0nde1nare pe
conturul capului.
/.8. (nainte de aplicarea vopselei se efectueaz* un
test antialer+ic.
/.9. Materialele de nuan'are a p*rului se ale+ cu
discern*1nt 0n func'ie de starea de s*n*tate a
p*rului ,i de tipul opera'iei care se e-ecut*.
2. Vopsirea p*rului 2./. %re+*tirea vopselei se face cu respectarea
indica'iilor te7nice ale firei produc*toare.
2.2. Vopseaua este pre+*tit* func'ie de dorin'a
clientei ,i de suportul de culoare e-istent.
2.8. Vopsirea se e-ecut* respect1nd te7nica de
aplicare specific* tipului de vopsire.
2.9. Tipul de ac'ionare a vopselei se sta)ile,te 0n
func'ie de calitatea firului de p*r ,i de tipul vopselei
folosite.
2.:. Modul de ac'ionare a vopselei este o)servat 0n
peranen'*.
2.;. Vopsitul se face pe p*r nesp*lat.
8. Verificarea vopsirii 8./. .e o)serv* cu aten'ie s*n*tatea firului de p*r ,i
aspectul s*u estetic dup* vopsire.
8.2. Reu,ita vopsitului se apreciaz* prin o)servarea
vizual* ,i confirarea clientei.
5aa de varia)ile
Len>erie de protec'ie6 prosoape4 anta de plastic4 *nu,i de plastic.
Instruente6 pensul*4 pieptene4 vazona,.
Materiale6 vopsele4 pudr* decolorant*4 ap* o-i+enat*4 nuan'atoare.
Tipuri de vopsele6 Della4 Londa4 etc.
Tipuri de opera'ii6 vopsit pe p*r natural4 vopsit la r*d*cin*4 sc7i)area culorii p*rului4
decolorarea p*rului4 vopsire 0n ai ulte nuan'e.
57id pentru evaluare
Modul de e-ecutare a opera'iei de vopsire 0n func'ie de dorin'a clientei ,i de suportul de culoare
e-istent al p*rului.
+!"larea !"rului
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. %re+*tirea sp*latului /./. %rote>area 0)r*c*intei clientului se face cu
len>erie de protec'ie aplicat* corect.
/.2. &,ezarea clientului va avea 0n vedere
e-ecutarea l lucr*rii 0n condi'ii de si+uran'*.
/.8. Eaponul folosit se ale+e cu discerna1nt 0n
functie de tipul pielii si firului de p*r ,i de dorin'a
clientului.
2. .p*larea p*rului 2./. .p*larea se face 0n func'ie de +radul de
ipurit*'i e-istente.
2.2. .p*larea se face confor procedurilor
specifice.
2.8. %*rul de spal* cu aten'ie pentru a nu provoca
leziuni la nivelul pielii capului.
8. Cl*tirea p*rului 8./. $urata opera'iei de cl*tire se sta)ile,te 0n
func'ie de tipul ,aponului.
8.2. Cl*tirea se face 0n condi'ii de si+uran'*.
8.8. Cl*tirea se face 0n func'ie de tipul lucr*rii.
5aa de varia)ile
Len>erie de protec'ie6 prosop4 anta pentru sp*lat.
Tipuri de fir de p*r6 +ras4 uscat4 noral4 vopsit4 de+radat.
Tipuri de piele6 +ras*4 uscat*.
Tipuri de ateriale6 ,apon pentru p*r +ras4 uscat4 noral4 vopsit4 de+radat4 )alsa4 cre*
protectoare.
Tipuri de lucr*ri6 tunsori4 coafuri4 vopsiri4 ondul*ri peranente.
%roceduri specifice6 aplicare unifor*4 repetarea ,apon*rii4 etc.
57id pentru evaluare
Modul 0n care se e-ecut* sp*larea p*rului.
Cunoa,terea te7nicii de sp*lare
Cunoa,terea tipurilor de ateriale ,i odul lor de aplicare.
O%erirea de &er(icii clientelei
$escrierea unit*'ii
ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIARE
/. (nt1pinarea ,i salutarea clientului /./ Clientul este 0nt1pinat politicos la intrarea 0n
unitate ,i salutat cu aa)ilitate.
/.2. Modul de adresare este 0n concordan'* cu
statutul clientului.
2. Identificarea dorin'ei clientului 2./. $orin'a clientului se sta)ile,te prin 0ntre)*ri
adecvate ,i 0n func'ie de coentariile sale.
2.2. Clientul este 0ndruat c*tre un lucr*tor ai
e-perientat 0n cazul 0n care se cer servicii ai
cople-e.
8. E-ainarea clientului 8./. E-ainarea se face prin o)servare atent* pentru
identificarea eventualelor anoalii.
8.2. E-ainarea se face 0n conforitate cu tipul
lucr*rilor solicitate de client.
9. Oferirea de sfaturi cu caracter 9./. .e ofer* clientului sfaturi referitoare la tipul de
lucrare4 cu profesionalis.
9.2. .e ofer* solu'ii de realizare a lucr*rii4 0n func'ie
de ocazia pentru care se pre+*te,te clientul.
9.8. Clientul este 0n,tiin'at politicos ,i cu discre'ie 0n
oentul identific*rii unor anoalii.
9.9. Clientul este sf*tuit politicos ,i cu discre'ie s*
trateze diferitele anoalii identificate.
:. E-plicarea etodei de lucru :./. .e arat* clientului tipurile de ateriale ,i
instruente ce se folosesc la e-ecutarea lucr*rii4
pentru evitarea ne0n'ele+erilor.
:.2. .e e-plic* cu r*)dare clientului etapele
principale de parcur+ere a lucr*rii.
;. Rezolvarea reclaa'iilor ;./. Neul'uirile clientului se ascult* cu r*)dare.
;.2. .e caut* solu'ii pentru reedierea
neul'uirii4 care se prezint* cu polite'e.
;.8. &tunci c1nd este cazul reclaa'iile se transit
responsa)ilului de unitate.
5aa de varia)ile
!nitatea se aplic* la ocupa'iile6 frizer4 coafor4 anic7iur*-pedic7iur*.
Tipuri de lucr*ri6
- pentru frizerie6 )*r)ierituri4 tunsori pentru )*r)a'i4 0n+ri>iri faciale ,i capilare4 sp*larea p*rului
- pentru coafor6 tunsori pentru feei4 coafuri4 coafuri - stil4 vopsiri4 trataente capilare4 ondul*ri
peranente4
sp*larea p*rului.
- pentru anic7iur*-pedic7iur*6
.tatutul clientului6 ocazional sau peranent
&noalii la nivelul pielii ,i p*rului6 deratoze4 ne+i4 aluni'e4 pediculoze4 etc.
57id pentru evaluare
Modul 0n care lucr*torul se coport* ,i discut* cu clientul de la intrarea 0n unitate p1n* la
0nc7eierea serviciului
dorit de client.
Modul 0n care este e-ainat clientul 0naintea e-ecut*rii lucr*rii.
Modalitatea de rezolvare a reclaa'iilor.
Te7nolo+iile de lucru pentru realizarea lucr*rilor
Cuno,tin'e inie de deratolo+ie @de recunoa,tere a deratozelor4 ne+ilor4 aluni'elor4
pediculozelor4 etc.A
ME+ERIA DE COAFOR +I E,I-ENTA IN+A+I

E-i+enta vietii conteporane este tot ai cople-a in ceea ce priveste eseria de coafor.
%erfectionarea i>loacelor de infruusetare si a posi)ilitatilor de in+ri>ire a parului starnesc
interesul unui nuar tot ai are de feei. &ceasta solicita lucrari speciale de trataent4 de
vopsit sau ondulatii dupa cele ai perfectionate etode4 fapt care cere din partea coaforilor4
coafurile cele ai vaporoase4 suple cu onduleuri lar+i si )ucle usoare4 coafuri oderne si de
sezon4 care stiuleaza activitatea coaforilor din ai ulte directii.
Coafurile oderne au nevoie de o ondulatie peranenta le>era necesar voluului
coafurii. Coafurile tre)uie sa fie din ce in ce ai nueroaseF incura>eaza vopsitul parului pe
scara lar+a4 fie nuai intr-o culoare4 fie in doua sau trei nuante diferite. In prezent4 este foarte
iportant ca pentru orice coafura4 parul sa fie suplu4 stralucitor4 deci4 este esntial ca parul sa fie
in priul rand sanatos indiferent de varsta.
.unt ulte feei care sufera de atreata4 care au un par oale4 sters sau +reu de coafat.
.u) acest aspect4 parul tre)uie sa fie in+ri>it cu trataente contra atretii sau coaforul tre)uie sa
recoande clientelor trataentele folosite in unitatile de coafura4 care su) acest aspect al
in+ri>irii parului s-au dezvoltat in ultiul tip constituind o latura iportanta de unca.
Epilarea parului4 asarea pielii capului4 trataentele cu lotiuni sau crGe 7ranitoare
tre)uie sa devina o activitate practicata de toti coaforii. $e in+ri>irile si sfaturile copetente ale
coaforilor depinde4 in are asura4 ca feeile sa nu se ai in+ri>easca sin+ure si la intaplare.
E%ectul coa%urilor e&te tot atat de im!ortant !entru o mare ma&a de clientela. cat &i
!entru tinerele %ete care con&tituie clilentela de maine/ Indi%erent de (ar&ta. clienta &imte
ne(oia unui &%at. unei indrumari e&tetice &i in acela&i tim! dore&te ca intr0ade(ar !arul &i
coa%ura &a con&tituie o !reocu!are de &eama/ Pri(it din ace&t !unct de (edere. me&eria de
coa%or im!lica cuno&tiinte com!le)e/ A&t%el. !e lan$a cuno&tiintele te1nice de &!ecialitate
e&te nece&ar ca un coa%e' &a aiba cuno&tiinte de e&tetica/ El trebuie &a alea$a modelul de
coa%ura !otri(it cu %i$ura clientului &i care &a &ublinie'e !er&onalitatea ace&tuia !e de o
!arte. iar !e de alta !arte &a &e armoni'e'e cu &ilueta &au cu oca'ia !entru care e&te
de&tinata/ De a&emenea coa%e'a trebuie &a alea$a un model !re%erat
!entru clienta &a/

ATITUDINE +I COMPORTAMENT
!n )un coafor sau o )una coseticiana face a)stractie in tipul orelor de lucru de in+ri>irile
failiale si de pro)leele personale. Nu o)isnuiesc sa povesteasca necazurile lor4 nu tre)uie sa
fie nervosi4 irasci)ili4 ci tre)uie sa ai)e in peranenta o atitudine aa)ila4 politicoasa4 servia)ila
fata de toti clientii4 nu tre)uie sa favorizeze un clint in favoarea altuia si ai ales sa nu-si
)arfeasca cole+ii sau clientlee stiind ca )arfa este ca ai urata carte de vizita. In cazul in care
clienta este nervoasa4 coafeza tre)uie sa dea dovada de ra)dare4 intele+ere4 cal si atentie4
tre)uie sa fie oricand dispusa sa dea un sfat copetent si de a presta o unca de calitate.
Coafeza tre)uie sa fie totdeauna cu za)etul pe )uze si atra+atoare.
RE-ULI -ENERALE DE COMPORTAMENT 0ntr-un salon
%entru a avea succes 0n prestarea unor servicii ,i ai ales 0ntr-un salon de0nfruuse'are va
tre)ui s* 'ine cont de c1teva re+uli de coportaent )ine definite ,ianue6- respecta'i cu
stricte'e pro+raul de lucru- pe parcursul orelor de pro+ra se va p*stra o atitudine )inevoitoare
fa'* declient.- acorda'i clientului tot tipul aten'ie ,i considera'ie indiferent de v1rst*4
statutsocial4 se-- nu contrazice'i clientul4 nu-l apostrofa'i4 nu-i face'i educa'ie4 nu-l sup*ra'i4 nu-
icoenta'i dorin'ele ,i 7ot*r1rile- nu purta'i cu clientul discu'ii care fac referire la via'a dvs.
personal*4 saudiscu'ii intie referitoare la via'a personal* a clientului- nu-i coenta'i veniturile-
nu-i face'i cunoscute veniturile @salariulA dvs. &cesta este confiden'ial ,idest*inuirea lui fa'* de o
persoan* str*in* de fir* poate duce la destituirea dvs.- prelua'i 0ntotdeauna clientul de la intrare
cu o forul* de +enul H)un* ziua4 cuce v* pute fi de folosI ,i 0l conduce'i la plecare p0n* la u,*
cu o urare de +en Hv* doresco zi )un* 0n continuareI- controla'i-v* 0n peranen'* 'inuta pe
parcursul orelor de pro+ra- reface'i-v* ac7ia>ul4 coafura4 etc- nu l*sa'i clientul s* a,tepte ,i
0ncerca'i s* lucra'i pe )aza unei pro+ra*ri- cere'i-v* scuze pentru fiecare nepl*cere pricinuit*4
asi+ur1ndu-l c* nu se va airepeta- cur*'a'i-v* asa de anic7iur* ,i ustensilele dup* fiecare
client4 0naintea depreluarea unuia nou- nu 1nca'i4 nu fua'i4 nu )e'i 0n prezen'a clientului-
evita'i s* discuta'i cu alt* persoan* 0n prezen'a unui client e-istent de>a la asadvs. nu purta'i
discu'ii telefonice atunci c1nd ave'i un client la as*. %ersoana carer*spunde la telefon este
o)li+at* s* preia esa>ele ,i s* vi le transit*- 0ncerca'i s* purta'i cu clientul o discu'ie
inteli+ent*4 evita'i r*spunsurileonosila)ice4 nu ridica'i niciodat* tonul- 0ncerca'i s* e-plica'i
clientului opera'iunile pe care le efectua'i pe parcursul,ederii sale 0n salon. Va c*p*ta 0ncredere
0n dvs. ,i ve'i fi catalo+at* drept o profesionist*.- acorda'i clientului sfatul dvs. profesional fa'*
de opera'iunile pe care le ve'ie-ecuta l*s1ndu-i totu,i decizia.- oferi'i cu lu- de a*nunte
infora'ii pertinente despre produsele care se v1nd0n cadrul salonului @toate saloanele de
fruuse'e practic* acest siste de v1nzare adiferitelor produse de fruuse'e 0n cadrul salonuluiA4
cu at1t ai ult 0n situa'ia 0n caresalonul unde lucra'i este patronat de o fir* produc*toare de
aseenea )unuri. %rin fi,a postului sunte'i o)li+at* s* cunoa,te'i foarte )ine produsele firei ,i
s* le face'i o recla*pozitiv* 0n cuno,tin'* de cauz*4 eventual prin copara'ie cu alte produse.-
nu face'i coentarii care privesc patronii firei4 conducerea firei4 nu v*coenta'i sau )1rfi'i
clien'ii sau cole+ii. %rin acest od de coportaent ve'i ficatalo+at* drept o persoan* neloial*
firei4 necinstit* ,i lipsit* de 0ncredere4 ceea ce poateatra+e dup* sine acordarea unui respect
redus al clientului fa'* de dvs. ,i poate duce c7iar la pierderea locului de unc*.
2/ I$iena !ro%e&orului #i a locului de munc"
Manic7iurista tre)uie s* respecte pe toat* perioada pro+raului de unc*ur*toarele
re+uli de i+ien*6- s* 0,i spele 1inile cu ap* ,i s*pun dup* fiecare client 0n parte- s* 0,i
dezinfecteze 1inile cu alcool 0nainte de contactul cu fiecare client- s* p*streze la locul de
unc* ,i 0n iediata vecin*tate a acestuia o cur*'enie ,i o ordinedes*v1r,it*- s* 0,i sc7i)e )luza
ori de c1te ori apare un iros corporal nepl*cut- s* utilizeze un deodorant adecvat corpului sau
pentru a 0piedica transpira'ia- s* 0,i aran>eze coafura 0n peranen'*4 dar nu 0n fa'a clientului- s*
nu foloseasc* un parfu puternic care poate deran>a clientul sau cole+ii- 0n 'inuta de servici nu
au ce c*uta papucii- s* nu 0,i t1r,ie picioarele atunci c1nd se deplaseaz* prin salon- s* poarte o
0nc*l'*inte @de prefera)il pantof 0nc7is la v1rfA4 conforta)il* care s*-iperit* un confort
accepta)il pe toat* perioada pro+raului- s*-,i un+* 1inile cu cre* dac* acestea sunt aspre- s*
evite purtarea 0n e-ces a )i>uteriilor ,i accesoriilor. (n +eneral clien'ilor nu place caanic7iurista
s* par* a avea o situa'ie financiar* ai )un* dec1t a ei.- 0n tipul 0n care clientul este la asa
dvs. toate ustensilele destinate t*ierii pieli'elor4un+7iilor4 etc vor sta 0ntr-un recipient cu alcool de
<J +rade. $up* plecarea clientului sevor cur*'a fiecare 0n parte ,i se vor 'ine 0ntr-un ,erve'el
curat care se va desface 0nprezen'a clientului.- toate sticlu'ele de past* de un+7ii se vor cur*'a 0n
partea superioar* a +urei sticlei deresturi de past* ,i se vor aran>a func'ie de culoare. %entru a nu
se depozita pasta pe +urasticlei se recoand* a se ,ter+e zona de 0nfiletare a capacului cu pu'in
ulei vitainizant- dac* anic7iurista este fu*toare4 dup* fiecare 'i+ar* fuat* se vor cur*'a
din'ii ,icavitatea )ucal* cu a>utorul periu'ei de din'i. .e va 0nl*tura irosul de tutun prin
folosireaunei ape de +ur*4 spraB4 sau prin estecare a unei +ue de estecat puternice @$irolA.
Nuse va esteca 0n prezen'a clientului.- se vor trata la stoatolo+ toate afec'iunile )uco-dentare4
care duc la apari'ia durerilor saula apari'ia unor irosuri nepl*cute.- anic7iurista este o)li+at*
s* consulte edicul ori de c1te ori apar sene de )oal*4 )olide piele @sca)ia4 panari'iu4 ne+i4
diverse ulcera'ii4 infec'ii ale pielii4 aler+ii4 etcA deoareceaceasta este responsa)il* 0n od direct
de p*strarea s*n*t*'ii personale ,i a clientului peperioada ,ederii sale 0n salon.
3/ Ti!uri de clien*i #i modalit"*i de abordare a ace&tora
aA Tipul tiid cu acest tip de client tre)uie s* fi'i )l1nd*4 s* face'i conversa'ie4 dar
nuprea ult deoarece firea lui tiid* nu 0i va perite cooperarea cu dvs. Nu-l for'a'i
s*vor)easc*4 dar nici nu-l izola'i.
)A Tipul de client care vor)e,te ult asculta'i cu aten'ie ,i cu interes ceea ce
vor)e,te40ntrerupe'i-l doar pentru ceva iportant4 aduce'i cu tact discu'ia acolo unde v*
intereseaz*.Nu vor)i'i ai ult dec1t acesta.
cA Tipul nervos4 irita)il este tipul de client foarte +reu de ul'uit4 ereu +r*)it4
ereunervos. &cest tip de client nu dore,te de o)icei conversa'ie4 va pretinde s*-l servi'i repede,i
eficient. Este tipul de client care v* va pricinui cele ai ulte ne0n'ele+eri4 tipul de oc*ruia 0i
place s* reclae. &ten'ie sporit* s* nu-l provoca'i
dA Tipul curios V* va asalta cu 0ntre)*ri4 ulte f*r* nici o le+*tur* cu prezen'a lui
acolo.$in aceast* cate+orie fac parte clien'ii care vor 0ntre)a de veniturile dvs. financiare4despre
fir*4 despre cole+i etc. Evita'i r*spunsurile cu diploa'ie f*r* s*-l sup*ra'i4 dar nu-i satisface'i
niciodat* curiozitatea 0n ceea ce prive,te 0ntre)*rile de ai sus. E-plica'ipe 0ndelete pentru el
toate etapele parcurse pe perioada c1t el se afl* 0n salon oferindu-idetalii privitoare la pre'urile
produselor ,i tarifelor practicate 0n salon
eA TipulH,tie totI (ncerca'i pe c1t posi)il s* fi'i de acord cu el4 nu 0l contrazice'i4
dac*este desc7is discu'iei4 cu acordul lui 0i pute'i su+era solu'ii optie pentru persoana
sa..c7i)area opiniei clientului de acest tip tre)uie s* o face'i cu aten'ie sporit* ,i cuar+uente
solide care s* vin* 0n a>utorul dvs
fA Tipul adolescentin Nu-l su)estia'i. $e re+ul* aceste persoane tinere vor furniza
al'iclien'i dac* ele 0nsele au fost ul'uite. $e foarte ulte ori persoanele ai 0n v1rst* carefac
parte din failia celei tinere @aa4 )unicaA le triit priele pe cele tinere pentru atesta
serviciile respective din salon ,i personalul. $ac* persoana t1n*r* nu va fi ul'uit*cu si+uran'*
nu vor veni nici cele ai 0n v1rst*NOT"6 Nici o recla* coercial* nu este ai )un* ,i nu
0nlocuie,te reclaaf*cut* de un client ul'uit. La fel se 0nt1pl* dac*4 clientul p*r*se,te
salonul undelucra'i neul'uit de dvs. sau de serviciile prestate. $ac* neul'uirile clien'ilor
serepet* fi'i si+ure c* cel ce va conduce salonul sau cel ce sus'ine financiar aceast* afacereva lua
*suri 0n consecin'* pentru c* nieni nu dore,te s*-,i piard* clien'ii de pe ura c*rora e-ist*.
E,AMINAREA PARULUI 4 TIPURI DE PAR
In functie de aspectul4 natura si caracteristicile firului de par4 se prezinta astfel6
1. Parul normal, sanatos este elastic4 se odeleaza usor si se piaptana usor in stare
ueda. %rezinta elasticitate4 luciu4 finete4 deoarece stratul solzos de la suprafata firului de par
este copact si neted. Va fi spalat la un interval de /J zile. .e recoanda folosirea unui sapon
cu %.?. neutru.
2. Parul subtire si rar este lipsit de rezistenta si este rar4 ceea ce este deterinat de
cantitatea redusa si de +rosiea firului. $eoarece fi)rele elastice din interior sunt in nuar redus4
el prezinta un aspect oale si ofilit. .tructura firului de par se poate intari datorita su)stantelor
@de e-eplu copusilor de calciuA4 care adera la par din e-terior si se infiltreaza in stratul solzos.
Ca intaritor actioneaza asupra parului si Keratina4 cola+enul si proteinele. Nu tre)uie lasat parul
su)tire sa creasca ai ult de nivelul uerilor. Lun+iea parului tre)uie sa fie proportionala cu
voluul. %arul tuns drept este ai accepta)il decat tunsoarea in scara. In principiul4 ondularea
c7iica este ideala pentru ca firele de par sa devina vizi)il pufoase.
3. Parul gras este lipicios4 ued4 atarna in suvite4 se lipeste de cap4 pieptanatura isi
pierde repede voluul si fora pufoasa. Cauza consta in e-cesul de se)u @surplus de +rasieA4
care fiind fluida se raspandeste usor de-alun+ul firului. $aca se)uul este aestecat cu atreata
se foreaza un strat ued4 care se aseaza pe scalp si duce la astuparea porilor. In acest od4
parul nu ai poate respira4 odificandu-si ne+ativ aspectul si poate duce la caderea lui in
cantitati considera)ile. .e recoanda sa se spele parul atat de des cat este necesar. Este dovedit
ca spalatul des nu stiuleaza in niciun fel secretia suplientara de +rasie. %entru in+ri>ire4 se
intre)uinteaza produsele speciale care cu si+uranta nu contin nici +rasie4 nici )alsa4 nici
su)stante nutritive cu actiune de incarcare si favora)ile caderii parului. %arul +ras nu se piaptana
prea des pentru a nu se intensifica dispersarea +rasiii pe par. Foarte iportant este ca pieptanul
si peria sa fie spalate la fiecare spalare a capului. .e vor evita coafurile care sunt lipite de cap.
Este indicata si ondularea c7iica precu si decolorarea suvitelor de par.
4. Parul uscat, refractar este de o)icei de culoare inc7isa sau roscata4 firele contin fi)re
puternice de Keratina care se opun oricarui efort de odelare. Este lipsit de luciu deoarece
+landele produc +rasie insuficienta. .e recoanda o spalare o data la <-/9 zile cu sapoane ce
au la )aza +al)enus de ou4 lanolina sau lecitina.
5. Parul deteriorat suprafata firului de par este aspra4 stratul solzos este discontinuu4
sfaraicios. $aca firele sunt lun+i4 atunci capatul firului este distrus datorita unui proces de
i)atranire4 iar varfurile despicate. .e recoanda folosirea unor preparate curative cu su)stante
nutritive +rase precu si su)stante de refacere care niveleaza si incleiaza stratul solzos.
6.Parul cret valurit sau c7iar )uclat4 aproape intotdeauna rezistent si sta)il4 si cel ai
adesea uscat4 din aceasta cauza fiind si fria)il. %arul ondulat de la natura poseda din a)undenta
ceva ce lipseste parului drept4 adica elasticitatea. %arul arata vioi si natural insa este +reu a-I
ipria fora dorita4 deoarece tinde ereu spre fora sa initiala. &ceasta forta a parului poate
fi Hi)lanzitaI incarcand parul cu su)stante nutritive. %reparatele sunt cele din seria parului
uscat. 3uclele pot deveni ai stralucitoare cu a>utorul lacului4 preparate ce contin +rasii sau
ulei de rapita. Ele tre)uie dozate corect4 frecandu-le intre pale si apoi netezind parul cu ele. Cea
ai potrivita tunsoare este cea in trepte4 cararea si )retonul evitandu-se.
7. Parulciufulit, zbarlit este la pria vedere neted dar pe alocuri creste in varte>uri4 ceea
ce ipiedica aran>area lui. Ondularea c7iica ce i)lanzeste varte>urile este recoandata. .e
recoanda preparate speciale pentru parul uscat sau deteriorat.
8. Parul friabil parul care de a)ia a crescut din radacina este perfect sanatos4 stratul
cornos este intre+4 parul luceste4 este elastic si oale. .ituatia se sc7i)a cand parul
i)atraneste. $eoarece parul creste destul de incet @de e-eplu/-/.: c pe lunaA4 atunci varful
parului care a crescut de la carare pana la lo)ul urec7ii4 are varsta de un an. La doua spalari pe
saptaana intre+ul par a suportat /JJ de spalari4 a stat su) >etul fier)inte al feonului 29 7 si a
suportat cateva ii de pieptanaturi pe an. In final parul s-a de+radat. .tratul solzos care apara
firele de par s-a uzat4 astfel ca parul si-a pierdut luciul si se incurca usor ai ales la varfuri.
.u)stantele nutritive +rase4 ceruri4 su)stantele de refacere4 niveleaza si incleiaza stratul solzos.
Este foarte iportant ca dupa fiecare spalare sa se faca clatire speciala pentru par deteriorat4
pentru ca pieptanul sa alunece cu usurinta fara sa a+ate stratul solzos. La fiecare 8-9 spalari4 in
loc de su)stante nutritive se folosesc crGe curative. Ele contin o concentratie ai are de
su)stante de refacere si actioneaza un tip ai indelun+at.

Atentie5
/. Fluidul pentru par asc7iat contine silicon4 care incleiaza rupturile4 iar varfurile parului
sunt acoperite cu o pelicula protectoare.
2. %arul fria)il distrus nu se piaptana cu peria4 pentru ca ii dauneaza si ai ult. %eria
este )una pentru par uscat de la natura pentru ca a>uta ca +rasiile sa se disperseze usor pe firele
de par.
8. %entru a evita incalcirea parului4 dupa spalare se foloseste pieptanele cu dintii rari si
rotun>iti la varf4 care nu afecteaza stratul solzos. Nodurile sau +7eotoacele din parul incalcit se
descalcesc cu atentie si ra)dare. Niciodata nu tre)uie rupte sau intinse.

+TRUCTURA PARULUI

In eseria de coafor sunt a)solut necesare cateva cunostiinte cu privire la structura parului.
%arul reprezinta totalitatea firelor su)tiri de foratie carnoasa care cresc pe pielea capului.
5rosiea firelor de par variaza in a /J-a si a //-a parte dintr-un ilietru4 iar nuarul de fire de
par de pe cap este in functie de culoarea lor. Feeile )londe au ca /9J.JJJ de fire4 iar cele
)runete ca /JJ.JJJ4 iar roscatele ca =J.JJJ. La )ar)ati4 cifrele se reduc cu /J.JJJ-/:.JJJ de
fiecare culoare. %arul sanatos este clasic si are proprietatea de a a)sor)i cu usurinta uiditatea
din aer.
La un fir de par distin+e portiunea li)era denuita tulpina4 care se terina printr-o
e-treitate ascutita si o portiune iplantata o)lic prin piele denuita radacina a carei
e-treitate este de fora ovoidala si care poarta denuirea de )ul). &ceasta prezinta o sco)itura
in care se +aseste un fel de u+ure denuit papila. In papila se +asesc vasele de san+e care
7ranesc firele de par. Radacina parului este cuprinsa intr-un fel de a- denuit folicul4 care
ipreuna cu un usc7i si o +landa se)acee foreaza in totalul lor foliculul.
$aca vo face o sectiune transversala prin firul de par si il vo e-aina la icroscop4
vo vedea ca firul de par este forat din structuri concentrice6
un strat intern L aduva
interediar L scoarta
e-tern L epidericula
Celulele aduvei contin +rasii si pi+enti care dau culoarea parului. .coarta constituie cea
ai are parte din su)stanta parului si contine si ea o are cantitate de pi+enti. Ea este in cel
de-al treilea strat epidericular4 care este forat din celule solzoase4 fara pi+enti si se
suprapun unele peste altele4 dar asezate cu varful in sus.
Firul creste cu /J-2J c Can ai repede noaptea decat ziua4 ai repede iarna decat vara.
$urata edie de viata este de :-; ani4 dupa aceasta perioada4 firul de par oare si cade4 iar in
locul lui creste fir nou. Firul de par care a cazut azi este ort de cel putin 2 luni4 iar caderea lui
se face fara durere si la cea ai ica atin+ere.
Caderea fiziolo+ica norala nu tre)uie sa depaseasca /:-2J fireC zi4 iar la feei 2J-8J
fire Czi. Cand caderea este accentuata inseana ca parul este )olnav si persoana in cauza tre)uie
sa se prezinte la edic. La )ar)ati cadarea a)undenta a parului duce la c7elire.
COMPOZITIA SI ANATOMIA PARULUI
%arul este tesut viu4 carnos si este forat din c7eratina4 su)stanta proteica4 cu uratoarea
copozitie procentuala6
car)on L :JM
o-i+en L 22M
azot L //M
7idro+en L ;M
sulf L :M
&natoia firelor de par este constituit din trei parti principale6
ti>a @firul de par propriu-zisA
radacina
)ul)
%rivit in sectiune4 firul de par prezinta trei straturi si anue6
teaca - forata din ici laele cornoase4 celule epiderice nepi+entate
corte)ul copus din celule aderente intre ele care contin pi+enti
madu(a forata din celule rotunde pi+entate separate adesea prin )ule de aer.
ANATOMIA +I FIIOLO-IA PARULUI
%entru a intele+e ecanisul precu si iportanta procesului care odifica structura parului
in contact cu solutia de peranent este a)solut necesara cunoasterea structurii firului de par. &tat
prin structura4 cat si prin funciile sale4 parul este un or+an viu4 care ia nastere dintr-un
+erene.Celulele se inultesc4 +erenele se dezvolta si capata fora unei sfere +oale in
interior. In structura celului e pot distin+e trei tipuri de straturi6
& . stratul e-terior ectodera care asi+ura le+aturile cu e-teriorul
3. stratul interior endodera care re+leaza nutritia
C. stratul interediar esodera


ANATOMIA PARULUI
%rin indepartarea ectoderei de pe tesutul con>unctiv se pot vedea +landele se)acee si papilele
capilare.
%arul e-tra+e din stratul e-terior @ectoderaA su)stantele necesare pentru forarea lui4 iar din
esodera su)stantele nutritive necesare intretinerii sale4 asi+urandu-si totodata si restul
funciilor sale @7rana4 respiratie4 usculatura4 activitate nervoasaA.
.tarea parului depinde intotdeauna de tipul pielii si de starea +enerala a or+anisului.
&cest lucru se poate realiza in doua oduri6 local4 prin in+ri>irea deratolo+ica4 si in +eneral4
prin influentarea circulatiei san+uine la nivelul nervilor si al +landelor.


+TRUCTURA FIRULUI DE PAR
&cesta este alcatuit din6
/. epidera @stratul de solziA de starea careia depinde odelarea firului de par.
2. corte- @stratul fi)rosA care asi+ura rezistenta parului
8. aduva4 respectiv canalul aduvei4 fara functie speciala4 cu o rezistenta sla)a4 forata
din celule sl) i)inate4 separate prin )ule de aer.
La )aza firului de par se afla papilele4 unde activeaza vasele san+uine si cele necesare
transportului de 7rana4 or+anele respiratorii ale parului si nervii.
.isteul nervos sipatic asi+ura activitatea nervoasa a papilelor4 iar sisteul nervos
parasipatic asi+ura activitatea nervoasa a +landelor se)acee. &ctiunea celor doua sistee
nervoase este contradictorie. In functie de ec7ili)rul acestora4 depinde )una functionare a
+landelor se)acee si a stratului +erinativ.
3una functionare a stratului +erinativ asi+ura cresterea parului. %arul creste concoitent cu
invelisul epideric pana la nivelul de HvarsareI a +landelor se)acee. $easupra locului de
HvarsareI a canalului +landelor se)acee4 parul creste li)er.
!nitatea papila radacina +landa se)acee alcatuieste foliculul pilo se)aceu ce se afla
intr-o cavitate fi)roasa ce prote>eaza stratul +erinativ. Tot aici se afla usc7iul4 a carui actiune
Hz)arlesteI parul la frisoane sau da senzatia Hpielii de +ainaI.


FIIOLO-IA PARULUI

Firul de par se foreaza definitiv in piele. .tarea si aspectul parului depinde 4 in are
asura4 si de conditiile e-terne4 de in+ri>ire4 de actiunea a+entilor fizico-c7iici e-teriori. In
unele cazuri se vor)este despre o aterie peranenta. %arul care cade este inlocuit de altul nou.
In edie4 durata de viata a firului de par este de :-< ani.
Cresterea firului de par incepe la )aza4 pornind de la stratul +erinativ si se desfasoara astfel6
producerea de se)u la nivelul +landelor se)acee
producerea c7eratinei la nivelul foliculului. C7eratina este o proteina copusa din
o-i+en4 7idro+en4 car)on4 azot si sulf.
Cresterea si dezvoltarea parului4 depinde de starea +enerala a or+anisului. $e e-eplu4
la feei4 dupa sarcina4 papilele4 care au avut de suferit4 se dezvolta din nou4 raanand insa ai
sensi)ile.
Cresterea parului si secretia se)uului sunt influentate de trei factori6 7rana4 secretia
+landelor si nervi.
3aza c7iica necesara in forarea c7eratinei4 a pi+entilor sau a se)uului secretat de
+landele se)acee depinde de6
7rana @e-cesul sau deficitul de vitaine sau de ainoaciziA
transforarea acesteia si asiilarea ei de or+anis @starea aparatului di+estiv4 a ficatului4
a +landelor endocrineA
a+entii otrici4 care transporta 7rana4 precu si de inte+ritatea vaselor san+uine si de
variatiile voluului de san+e transportat.


ROLUL 6ORMONILOR
In functie de proportia lor4 7oronii re+leaza sau ipiedica transforarile c7iice4
influenteaza rezistenta vaselor san+uine precu si capacitatea de preluare a 7ranei de papilele
capilare.
?oronii influenteaza direct sisteul nervos central si in acest fel4 ec7ili)rul intre+ului
or+anis uan4 cu precadere4 insa sisteele neurove+etative sipatic si parasipatic4 care4 prin
actiunea lor4 re+leenteaza toate secretiile or+anisului.
$in aceasta4 rezulta deci4 influenta directa a 7oronilor asupra cresterii si dezvoltarii
parului.
?oronii intervin oprind odificarile cresterii parului ca urare a pu)ertatii si
influentand dezvoltarea diferita a acestuia la feei si )ar)ati.
.isteul nervos central cuprinde duou activitati6 una volitiva si una care raspunde refle-
coenzilor.
.isteul neurove+etativ cuprinde doua sistee6 sisteul nervos sipatic si
parasipatic4 a caror actiune este diaetral opusa.
&cestea deterina intinderea @dilatareaA si icsorarea vaselor san+uine ale rdacinii
parului.
.isteul nervos sipatic re+leaza activitatea nervoasa a papilelor4 iar sisteul nervos
parasipatic4 cea a +landelor se)acee.
Ec7ili)rul activitatii a)elor sistee depinde4 pe de o parte4 de ec7ili)rul cresterii si
re+enerarii parului si4 pe de alta parte de secretia se)uului.
Lipsa ec7ili)rului face ca firul de par sa creasca +reu4 sa fie su)tire si lipsit de vitalitate.
Nu tre)uie sa se uite faptul ca sisteul nervos4 in totalitatea sa @central si neurove+etativA4
are o reactie directa asupra sa4 fiind in acelasi tip liitata sau stiulata de fiecare cauza.
Ec7ili)rul intre+ului or+anis reprezinta )aza dezvoltarii unui par fruos si sanatos.
MODIFICAREA +TRUCTURII FIRULUI DE PAR +U7
INFLUENTA DI8ER+ILOR A-ENTI C6IMICI +I. MAI ALE+. A
+OLUTIEI DE PERMANENT

%eranentul odern im!une cunostiinte )o+ate le+ate de c7iia si te7nolo+ia
onduleurilor. Onduleurilor peranente tre)uie e-ecutate dupa o anue te7nolo+ie.
$e aceea4 coaforul tre)uie sa testeze cu sa trateze parul unor cliente @sau al unui clientA
cu solutiile de peranent si sa faca o dia+noza a parului4 deoarece nu la orice par se poate aplica
orice te7nica si orice solutie de peranent.
In functie de calitatea si starea parului se deose)esc uratoarele tipuri6
aA par noral4 )A par fin4 cA par sticlos4 dA par neted4 eA par ondulat4 fApar cret4 +A par vopsit4
7A par decolorat4 iA par poros4 >A par sla).
Fiecare din aceste cate+orii4 necesita si un trataent preala)il special4 pentru a se o)tine
rezultatul dorit. %arul caruia ii lipseste o anuita vi+oare nu suporta onduleul peranent.
&precierea structurii parului @oale4 aspru4 su)tire4 etcA >oaca un rol iportant si pentru
sta)ilirea lun+iii parului. $e aceea4 se va calcula +reutatea proprie a parului4 daca se pune in
discutie lun+iea4 respectiv fora coafurii.
CADEREA PARULUI - C&!NE
$urata vietii fiecarui fir este liitata. Cand aceasta perioada se terina4 parul cade4 lasand
loc altui fir. Cresterea parului dureaza de la 8-< ani4 in cazuri e-ceptionale ceva ai ult. $upa
aceea4 radacina firului isi opreste sc7i)ul de su)stante si se icsoreaza. %arul se isca in
radacina tip de 2-9 luni si in final cade. &stfel capul pierde intr-o zi pana la /JJ de fire4 ceea ce
la un volu total al parului de peste /JJ.JJJ de fire4 nu reprezinta o pro)lea. $aca aveti
ipresia ca se pierde ai ult par decat este considerat noral4 atunci tip de 8 zile o)servati
cat par a cazut din cap4 fara sa se spele capul4 iar socoteala se va incepe a doua zi dupa ultia
spalare. Verificati daca fiecare fir de par ai are la capat un ic +7eotoc al) @radacinaA. $aca
nu e-ista4 atunci firul nu a cazut4 ci doar s-a rupt si nu se socoteste. $aca diineata +asiti pe
perna ult par este un sen in+ri>orator. 6ormonii pot fi cauza frecventa acaderii parului. la
)ar)ati4 aceasta duce la c7elie4 iar la feei la o pierdere OdifuzaP a parului. Di%u'ia inseana ca
parul nu cade dintr-un anuit loc4 ci unifor de pe toata suprafata capului. Cauzele 7oronale
cunoscute sunt6 caderea parului dupa +raviditate cand se sc7i)a )rusc coponenta 7oronilor.
In tipul +raviditatii au asi+urata faza prelun+ita de crestere a parului. Cu nasterea copilului
aceasta faza se intrerupe )rusc si intr-un tip scurt cade dintr-o data ult par. Cresterea perului
se resta)ileste iediat ce procesul 7oronal se ec7ili)reaza. &ceasta se produce dupa ;-= luni.
Pre!aratele anticonce!tionale pot duce de aseenea la intensificarea caderii parului. La
o sensi)ilitate are4 ele pot actiona in od identic cu 7oronul testosteron4 care deterina
calvitia la )ar)ati. Nici acesta nu este un otiv de panica pentru ca la feei nu e-ista niciodata
aseenea cazurri disperate ca la )ar)ati. &ceasta pro)lea tre)uie insa discutata cu edicul
pentru ca nu este vor)a nuai de caderea parului4 ci si de alte fenoene6 pielea capului si a fetei
devine ai +rasa ca de o)icei.
Alimentatia influenteaza foarte ult cresterea parului pentru ca tot ce este necesar
cresterii parului se o)tine prin ea. $e aceea tre)uie sa ne ainti intotdeauna4 ai ales in cazul
unei cure de sla)ire. O alientatie unilaterala si in special deficitul de al)uina si de fier poate
duce la pierderea parului4 care se resta)ileste cand se ec7ili)reaza alientatia.
+tre&ul !uternic poate provoca o scadere evidenta a parului. %arul nu cade dint-o data4 ci
dupa 2-8 luni. Cauza este distru+erea teporara a ec7ili)rului 7oronal.
7oala - in special o infectie cu o teperatura ridicata @con+estie pulonara +ravaA poate
duce la caderea parului.
Unele medicamente @de e-eplu preparatele care accentueaza fluidizarea san+eluiA pot
duce la caderea parului.
$in fericire4 in toate cazurile enuntate4 parul se resta)ileste iediat ce factorul nociv este
indepartat. Cand parul cade in socuri sau cand aceasta cadere a parului continua fara cauze
evidente4 se va apela la edicul deratolo+. Cand parul capului isi pierde aspectul pufos4 cauza
pierderii poate fi nu neaparat caderea lui4 cat si ruperea lui superficiala. La ruperea parului4
acesta raane pe perie sau pe pieptane4 radacina parului fiind sanatoasa. %oate este afectat nuai
firul de par4 in asa asura incat nu ai rezista unui efect ecanic si se rupe4 uneori c7iar de
lan+a radacina. Cel ai adesea cauza acestei ruperi este efectuarea necopetenta a unei ondulatii
c7iice sau a unei decolorari puternice. O alta cauza poate fi distru+erea pielii capului datorita
ciupercilor4 ca urare a netratarii atretei. &ceasta infectie poate distru+e pielea si radacina
parului atat de ult incat din radacini nu ai pot creste decat fire sla)e si fra+ile. Rezolvarea
pro)leei consta in tunderea scurta iar cand e-ista si atreata este necesar un trataent intensiv
pentru vindecarea pielii capului.

PIERDEAREA PARULUI
&LO%ECI& este nuele dat pentru toate tipurile de pierdere a parului. %ierderea parului
devine vizi)ila cand ciclul noral de viata al parului este distur)at.
%ierderea parului poate fi cauzata de ai ulte otive si este o pro)lea care afecteaza
aproape la fel de ulte feei4 pe cat afecteaza si )ar)atiF cu toate acestea pentru feei sta+iile
pierderii parului nu sunt atat de severeF feeile c7elesc rar
Cauzele pot produce o pierdere teporara4 sei-teporara sau peranenta.

%ierderea de par teporara
Cauzata printre altele de stres4 dieta deficitara4 sarcina sau )oala. Cauzele caderii parului pot fi
adesea trecute cu vederea sau uitate datorita ciclului vietii parului4 insenand ca o cadere a
parului se poate intapla la 2 8 luni dupa ce cresterea parului a fost afectata.

%ierderea de par peranenta
&cest tip de pierdere a parului este cunoscut ca odelul asculin sau odelul feinin de
c7elire. Este nuit asa datorita unei caderi a parului in acelasi fel pentru fiecare se-. C7elirea
asculina incepe la taple si coroana4 pana cand4 +radat4 caderea parului se anifesta pe toata
partea de sus a capului cat si pe coroana. &proape Q:M dintre )ar)atii care c7elesc4 o fac dupa
odelul standard. La feei4 c7elirea se intapla adesea pe toata suprafata acoperita cu par4 parul
devenind ai putin dens atat pe partea de sus a capului cat si pe zona coroanei.

%ierderea sei peranenta
Modelul alopeciei la feei se poate incadra in aceasta cate+orie.
Parul 4 ciclul (ietii
In edie4 fiecare persoana are intre /JJ.JJJ si /:J.JJJ de folicule de par care acopera
scalpul4 din care parul este forat4 creste si ulterior cade.
In edie4 pute pierde pana la /JJ fire de par pe zi.
%ierderea parului poate fi sezoniera si o crestere a caderii parului poate fi norala pe tipul
lunilor toanei.
Media ciclului vietii pentru parul unei persoane este intre 2 si : ani.
Fiecare folicul de par va produce 2: de fire de par in viata lui.
Ciclul vietii parului are 8 sta+ii. Fiecare fir este deose)it si va fi la un sta+iu diferit al
ciclului vietii lui.
=:M sunt in faza cresterii @&na+enA /M se Hodi7nescI @Cata+enA si /9M se refac @Telo+enA.

Ana$en diviziune celulara continua inauntrul foliculului de par cu noile celule ipin+and
spre suprafata scalpului. In acest od4 parul va creste cu o rata apro-iativa de / 2 c pe luna.
&ceasta perioada de crestere dureaza pentru 2 : ani.
Cata$en productia de celule incetineste4 foliculul de par devine inactiv. 3ul)ul parului se
va detasa din %&%ILL& lui si se va deplasa spre suprafata scalpului. &ceasta faza dureaza
apro-iativ 8 9 saptaani.
Telo$en reinnoirea celulelor inceteaza pentru apro-iativ 9 luni tip in care le+atura
dintre )ul)ul parului si %&%ILL& este refacuta. Noua crestere a parului incepe4 iar firele vec7i
cad.

-ama !6
5aa p? este desenata a fi o etoda care sa deterine puterea si sla)iciunea acidului si a
su)stantei alcaline asupra produselor )azate pe apa. 7a'ate !e o $ama de 9 4 9: cu ; ca !unct
neutru. (alorile de la 9 4 ; %iind acide iar cele de la ; 4 9: %iind &ub&tante alcaline/ Valoarea
fiecarui punct din +aa este )azata pe o pro+resie lo+aritica.
E-. p? 2 este de /J ori ai sla) decat p? /
p? /2 este de /JJ de ori ai sla) decat p? /9
p?-ul noral al parului4 un+7iilor si pielii este 9.: :.: @acidA.
Aci'ii inc7id cuticula si in+7esuie parul spre ariea lui norala
+ub&tante alcaline ufla parul si ridica cuticula
p?-ul poate fi asurat de o)icei folosind o 7artie de turnesol. $esi nu este in totalitate
corecta va oferi o indicatie asupra acizilor sau su)stantelor alcaline. Nu toate lic7idele au o
valoare a p?-ului4 decat daca au un continut apos.
MATREATA
Celulele pielii capului se desfac in od constant. Celulele care or se desprind usor de pe
suprafata pielii. Celulele oarte devin vizi)ile su) fora de atreta nuai atunci cand se
a+loereaza. !n sin+ur solzisor de atreata este forat din =JJ-/JJJ celule cornoase. &ceasta
a+loerare a celulelor se datoreaza cornificarii pielii capului4 cauza nefiind cunoscuta prea )ine.
Intru-cat aparitia atretei este insotita de o secretie a)undenta a +landelor secretoare de +rasie4
e-pertii presupun ca prin descopunerea )acteriana a +rasiilor iau nastere su)stante ce
provoaca o cornificare avansata.
Matreata apare si in cazul in care pielea capului este prea uscata si se irita usor datorita
saponului de calitate inferioara4 a peranentului nei+ienic sau a aerului prea uscat din caera.
&cest tip de atreata4 de re+ula4 trece de la sine indata ce cauza inceteaza.
Cea ai utilizata su)stanta in tratarea atretei se nueste OCTO%IROR. &ceasta desface
de pe piele celulele cornificate si incetineste procesul de cornificare. $oza de su)stanta ipotriva
atretei si sapoanele speciale este destul de sla)a dar suficiente pentru in+ri>ire. In cazurile
ai coplicate se recoanda un trataent special. $e o)icei preparatele curative se aplica pe
pielea capului inainte de spalare si se lasa acolo un tip oarecere. La nevoie se repeta
trataentul. Matreata dispare in cel ult 8 saptaani dar din pacate4 nu intotdeauna.
%redispozitia pentru forarea atretei raane pentru ca trataentul indeparteaza doar
siptoul. Ea poate aparea din nou. &sta iplica repetarea trataentului care tre)uie facut fara
intarziere4 deoarece )acteriile si ciupercile +asesc un ediu 7ranitor ideal in pielea afectata de
atreata. !rarile posi)ile sunt distru+erea capacitatii de crestere a parului4 care duce la caderea
lui. In afara de aceasta este foarte iportanta spalarea deasa a parului.
%eriile is pieptanii tre)uie pastrate ereu curate.
I)olnavirea efectiva a pielii capului este %ECIN5INE& .OLNO&.&. .iptoele sunt
corelate atretei o)isnuite4 dar6
atreata rezista in ciuda tuturor trataentelor si se aelioreaza doar putin
pielea de su) par nu este nuai cu atreata4 are si o tendinta de inrosire
In aceste cazuri tre)uie consultat edicul deratolo+.
IN-RI<IREA PARULUI IN +ALOANELE DE COAFURA
%rin spalare se eliina ipuritatile si se)uul depus pe par. .palarea parului este
iportanta4 de ea depinzand in ai ulte cazuri reusita peranentului si a vopsitului sau
ondulatiei. %entru spalarea parului se recoanda sapoane de preferinta nealcaline.
TE6NICA +PALARII PARULUI
Inainte de spalare este necesar ca parul sa fie descurcat4 ai ales un par oale4 tapat4
)uclat. La descurcat tre)uie sa se tina seaa de sensi)ilitatea pielii capului si de calitatea parului4
ale+and uneltele de descurcat cele ai corespunzatoare.
.cafa se plaseaza e-act la inaltiea cefei clientei4 avandu-se +ri>a ca aceasta sa stea cat
ai cood4 cu capul pe spate. %entru a prote>a i)racaintea se aplica la ceafa clientei un
prosop si o pelerina. .e clateste parul cu apa calda4 dupa aceea se pune saponul in cantitati
ici4 se freaca ai intai intre pale si apoi pe par. .e freaca parul de la frunte spre ceafa cu
pulpa de+etelor @nu cu un+7iileA4 cu ener+ie dar fara )rutalitate. .e insista la curatarea ar+inilor
contururilor4 de la frunte4 taple4 din spatele urec7ilor4 si de la ceafa. Nu se lasa ult tip
saponul pe par. .u)stantele 7ranitoare si cele de curatare actioneaza in cateva secunde.
$upa spalare4 parul tre)uie clatit foarte )ine4 pentru ca resturile de sapon pot reduce
luciul si aspectul pufos al parului. $upa aceea parul se stoarce usor prin presare4 se ster+e usor in
prosop fara )ruscari. In stare uscata4 fi)rele din constitutia firului de par sunt foarte dure.
&ceasta stare se pierde )rusc atunci cand parul este uezit. .tratul solzos e-terior se ufla in
apa si devine ai sensi)il. La o pieptanare ai atenta4 unele particule din stratul solzos se
asc7iaza si se rup. &ceasta scade rezistenta parului4 luciul si elasticitatea. $e aceea pentru
pieptanarea si aran>area parului in stare uda se dolosesc nuai pieptanele cu dinti rari4 care nu
tre)uie sa fie ascutiti. Nu se foloseste peria la parul ud.
Este iportant ca la descalcirea parului sa se inceapa de la varf si treptat sa se treaca ai
sus pentru a evita ruperea prin intindere. $aca parul nu se lasa usor la pieptanat este un senal
si+ur ca el este deteriorat. &le+erea saponului la spalarea parului este foarte iportanta si
tre)uie sa corespunda tipului de par4 starii lui de sanatate4 culorii si calitaii lui.
+am!onul !entru !ar normal tre)uie sa ai)a proprietatile necesare spalarii. El tre)uie
sa fie usor protector.
+am!onul !entru !ar &ubtire =de in%oiere> contine4 pe lan+a su)stantele de spalare si
coponenti care intaresc parul @Keratina4 proteina atasoasa4 e-trect de ier)uriA. &cesti
coponenti confera parului o duritate suplientara4 iar datorita lor4 firele de par nu se lipesc usor
unele de altele.
+am!on !entru !ar $ra& contine su)stante de spalare care ena>eaza in priul rand
pielea capului. &cest sapon nu contine su)stante nutritive care ar in+reuna suplientar parul.
&daosuri pot fi nuai )actericide si e-tracte de plante care confera parului o asprie la
pieptanat. &ceste su)stante au rolul sa neutralizeza secretia de +rasie a pielii si ipiedica
lipirea parului dupa spalare.
+am!on !entru !ar u&cat &i %riabil contine su)stante nutritive ca lanolina sau lecitina4
in+redienti sintetici adezivi care revi+oreaza parul facandu-l elastic si neted. &cesti in+redienti
repara icile rupturi din stratul solzos si i)unatatesc su)stantial adapta)ilitatea parului ud la
pieptanat. La parul su)tire sau cu +rasie la radacina si care se asc7iaza la capete4 nu se
recoanda un astfel de sapon. &daosurile nutritive pot in+reuna ult parul si el se lipeste
repede. In acest caz este ai )ine sa se intre)uinteze saponul special pentru par +ras si se se
ureze un trataent curativ pentru varfurile parului.
IN-REDIENTE DE REFACERE

In+redientele de refacere actioneaza in felul urator6 prin distru+erea firului de par se
sc7i)a proprietatile c7iice ale Keratinei din care este copus acesta. $in cauza acestor
transforari4 portiunile distruse atra+ su)stantele nutritive ca un a+net. Rezultatul consta in
faptul ca +olurile din stratul superior distrus se uple4 parul devine din nou lucios si elastic.
!nele in+rediente patrund in par cu ar fi proteina atasoasa4 cola+enul4 si copusii Keratinici.
&ceeasi actiune o are derivatul acidului pantoteic din cople-ul vitainei 34 care asi+ura
uiditatea si elasticitatea. !leiurile fine4 de +enul uleiului din lastarii de +rau incoltit sau alte
aseenea uleiuri4 acopera parul cu o pelicula fina care il prote>eaza si il fac elastic.
Este daunatoare parului deteriorat pieptanarea- pentru ca distru+e si ai ult stratul solzos si
asa suficient de afectat. .e apoate pieptana doar partea sanatoasa a parului c7iar de la radacina. Copusii
siliconului incleiaza capetele asc7iate ale parului si le acopera cu o pelicula protectoare. $aca parul este
puternic deteriorat este necesar sa se taie varfurile. %ro)lea pielii uscate a capului si a parului fria)il nu
consta in deteriorarea zilnica a parului4 ci in starea de inertie a +landelor secretoare. &cestea produc o
cantitate prea redusa de +rasie pentru a +resa suficient parul. Cauza acestui nea>uns consta in6 ca si la
parul +ras in structura conditionata +enetic. %entru in+ri>irea acestui tip de par se utilizeaza aceleasi
i>loace ca la parul fria)il4 la care se adau+a asa>ele care usureaza ciruclatia san+elui. La aceste asa>e
se intre)uinteaza cu efecte )enefice apa speciala pentru par4 care contine e-tracte de ier)uri si +rasii
usoare. %entru asa>e4 se aplica de+etele la radacina parului si se fac iscari circulare. Este )una si
etoda de periere zilnica cu peria. &ceasta stiuleaza pielea capului si disperseaza unifor +rasiea
parului.

TRATAMENTE PENTRU INTRETINEREA PARULUI

$istru+erea parului poate proveni din uratoarele cauze6 e-ecutari prea frecvente ale
peranentului4 e-ecutarea necorespunzatoare a peranentului4 spalarea parului cu un produs
necorespunzator4 e-ecutarea vopsirii in od necorespunzator sau decolorarea parului cu o
concentratie prea are a apei o-i+enate. $in aceste otive4 nueroase lucrari @decolorat4 vopsit4
peranentA nu se pot e-ecuta. $atoria coaforului este de a contri)ui prin trataente
corespunzatoare la re+enerarea parului.
Clatirile care se ai nuesc si HreconditionariI sau H)alsaariI actioneaza ca preparate
curative pentru par. .arcina lor consta in a netezi din nou stratul solzos deran>at prin spalat4 astfel
incat parul sa poata fi pieptanat usor. Clatirea se face dupa spalare.
La preparatele norale4 puterea de actionare dureaza de la o spalare la alta. %reparatele
ult ai active pe )aza de uleiuri si crGe tre)uie utilizate la parul care se asc7iaza puternic. In
acst caz4 ele incleiaza stratul solzos si 7ranesc parul4 devenind ai oale si ai elastic. &cest
procedeu este necesar daca parul a fost supus de ai ulte ori la peranent c7iic sau
decolorare4 daca nu a fost aparat de soare sau a fost supus actiunii apei sarate sau clorurate4 dupa
care parul nu a fost spalat )ine.
%reparatele curative contin aceleasi su)stante ca si cele de clatire4 dar intr-o concentratie
ult ai are. Este necesar un tip ult ai indelun+at pe firul de par4 pentru a fi a)sor)ite
@/:-8J ionuteA. &cest proces se poate intensifica la caldura. $upa aplicarea preparatului pe par4
capul tre)uie infasurat intr-o folie si deasupra acesteia se infasoara un prosop incalzit. Este foarte
iportant ca preparatul sa se inlature )ine de pe par prin spalare usoara.
&ceste trataente a>uta unora4 iar altora nu. $e re+ula4 preparatele de acest +en contin
e-tracte din plante4 e-tracte si preparate al)uinice care stiuleaza circulatia san+elui si
sc7i)ul de su)stante. Ele au enirea sa intareasca radacina pentru forarea noilor fire de par si
sa asi+ure su)stantele necesare. In+ri>irea suplientara si intre)uintarea oricaror su)stante
nutritive nu dauneaza niciodata pielii capului.
MA+A<UL

.e e-ecuta in continuarea spalatului cand parul si pielea capului sunt curate. Inainte de a
se incepe asa>ul este indicat sa se o)serve cu atentie pielea capului si starea firului de par.
Ma&a?ul manual
Este copus din ai ulte iscari care se e-ecuta urarindu-se sensul circulatiei
san+elui4 directia nervilor si a usc7ilor4 adica de la ceafa spre crestet4 de la taple spre crestet
si de la frunte spre crestet.
In +eneral asa>ul se incepe si se inc7eie cu o iscare descon+estionanta care rela-eaza
clientul. Masa>ul se incepe de la frunte4 e-ecutandu-se cu a)ele aini cu iscari scurte4
circulare4 in sens ascendent. &poi se face o alunecare spre taple apasand usor pielea. %rin
aceste iscari repetate de 84 9 ori se o)tine un efect calant. In continuare se e-ecuta iscari de
presiune enite sa influenteze circulatia san+uina.
Mi&carea de !re&iune !entru 1i!eremie5 cu de+etul are se ipin+e4 se deplaseaza
pielea capului4 aducand-o si stran+and-o ca la e-trea+erea punctelor ne+re
Mi&carea de !re&are in 'i$0'a$ !e carari5 se desparte parul prin carari succesive4 se
aseaza fata in fata de+etele de la ana stan+a si cele de la ana dreapta la o distanta de 2-8 c si
se deplaseaza pielea capului ca sa se apropie de+etele. %e ura de+etele ipin+ pielea de-
alun+ul cararii4 dar o ana ipin+e pielea in sus4 iar cealalta in >os4 deci in sens invers.
Mi&carile de !re&iune circulare5 se aplica de+etele ainii drepte in re+iunea frontala si
cea de la ana stan+a in re+iunea occipitala4 podul palei fiind indepartat insa de cap4 si se
e-ecuta o presiune ener+ica asupra pielii astfel incat sa se dezlipeasca si sa se cuteze. In acest
tip sunt io)ilizate4 de+etele nu aluneca pe piele si nu freaca parul4 nuai pielea capului este
cea care tre)uie sa se iste. .e repeta aceasta iscare4 aplicandu-se de asceasta data de+etele in
re+iunea teporala4 deasupra urec7ilor.
Mi&carea de !re&iune !entru mobili'area totala a !ielii ca!ului5 se aseaza palele
intai in re+iunea teporala si se deplaseaza pielea capului inspre crestet4 palele fiind
io)ilizate in acest tip. &poi se aseaza palele in re+iunea frontala si occipitala4 procedandu-
se identic. Masa>ul se inc7eie cu o iscare descon+estionanta. .e aseaza palele intai in
re+iunea teporala si se deplaseaza pielea la ceafa4 unde se e-ecuta alternativ iscari de
alunecare de sus in >os.
Atentie:
In caz de se)oree4 nu se va asa zona teporala si in cazul in care ne confrunta cu o cadere
a)undenta a parului nu se e-ecuta asa>ul SSS
PROTECTIA CONTRA +OARELUI

Nu nuai pielea4 dar si parul capului este supus distru+erii de catre razele ultraviolete. .u)
influenta acestora actioneaza asupra parului la fel ca si per7idrolul vec7iul i>loc de colorare a
parului.
%i+entii se distru+4 parul se desc7ide la culoare4 iar structura lui devine poroasa. %entru ca
acest proces sa inceapa4 nu este nevoie neaparat ca parul sa fie ud. Este suficienta uiditatea
o)isnuita a aerului si uiditatea norala a pielii capului. .oarele evapora uiditatea necesara
Keratinei parului. In ura acestei actiuni4 parul devine uscat si isi pierde elasticitatea. Cu cat este
ai rezistent stratul solzos4 cu atat parul este ai prote>at ipotriva razelor ultraviolete. Tre)uie
sa se ai)a in vedere protectia parului ai ales in cazul ondulatiei peranente sau cand parul este
vopsit sau decolorat.
%arul lun+ si fria)il necesita de aseenea4 o protectie deose)ita.
%rotectia parului in tipul verii se va face cu preparate cu filtre !V @ lac4 +el uezitor si
crGeA4 sapon deose)it de oale cu su)stante nutritive care entin uiditatea4 preparate
curative si de clatire cu uefiantiF parul lun+ are nevoie de HfluidI pentru par asc7iat.
%eranentul tre)uie sa fie facut cu o saptaana inainte de e-punerea la soare.

ONDULATIA CU APA
E-ecutarea onduleulilor

%entru o)tinerea onduleurilor siple se face ai intai un ula> al parului care perite ca
dupa uscare sa se ralizize coafura.
Onduleurile siple se practica pe un par suplu si in stare uda. %rin e-ecutarea ondulatiei cu
apa se da o fora voluinoasa a parului fara a-l increti si din acest otiv nu se pot o)tine
rezultate pe un par ri+id si teapan.
In prezent se practica 8 etode pentru ondularea parului6
- asezarea parului in onduleuri directe
- asezarea parului in )ucle
- asezarea parului cu a>utorul elcilor

RULAREA PARULUI PE 7I-UDIURI


La rularea parului pe )i+udiuri se vor respecta uratoarele etape6
se vor ale+e )i+udiuri in functie de suvita de par ce ureaza a fi rulata
nu este adis ca suvita de par sa fie ai lata decat lun+iea )i+udiului sau ai lata decat
diaetrul acesteia
suvita de par aleasa va fi )ine pieptanata4 ridicata in sus4 aplecata putin in directia opusa
sensului rularii )i+udiului4 pentru ca dupa rulare suvita de par aleasa sa cada pe radacina
suvitei de par rulata pe )i+udiu indiferent de directia data parului.
PIEPTANAREA PARULUI


$upa ce parul a fost )ine uscat se e-ecuta pieptanatul in felul urator6
se piaptana parul cu un pieptane cu dintii rari4 apoi se perie )ine parul in toate directiile
pentru a eliina cararile despartitoare de la rularea parului pe )i+udiuri
se piaptana parul de sus in >os in asa fel incat sa se iprie directia necesara in vederea
o)tinerii de coafuri alese
se trece la aran>area coafurii +andite si concepute @nu la voia intaplariiA e-ecutandu-se o
tapare totala pe toata suprafata capului4 sau o tapare partiala4 acolo unde este cazul4 apoi
se da fora si linia coafurii dorite4 finisand cu a>utorul periei si a pieptanului.

%e parcursul pieptanarii se poate intre)uinta fi-ativul. $upa ce s-a pieptanat parul si s-a
o)tinut coafura dorita4 se pulverizeaza parul cu fi-ativ de la distanta de 8J c4 pentru a nu
in+reuna coafura.
In final se priveste coafura in o+linda e-ecutandu-se ultiile retusuri4 adica se ridica parul cu
pieptanele cu codita acolo unde este nevoie4 sau se ai aseaza acolo unde este nevoie.
TAPAREA PARULUI LA ORICE ONDULATIE

%entru a o)tine coafura oderna la pieptanat este necesara taparea paruluicare creeaza o
cantitate de par ai a)undenta. Taparea parului tre)uie efectuata intotdeauna in directia in care
se urareste realizarea respectivei coafuri.
Taparea parului se va face in felul urator6
- se ale+e o suvita de par4 se piaptana4 se ridica in sus4 iar firele de par ai scurte sunt
ipinse spre radacina cu a>utorul pieptanului4 suvita avand aspectul unui +7eotoc de par
incurcat
taparea se e-ecuta ai puternic la radacina si din ce in ce ai sla) spre varfuri
- dupa tapare este necesara finisarea pieptanaturii4 respectiv pieptanarea suvitei de par. In
aceasta situatie4 indiferent de locul unde see afla suvita tapata4 parul se va pieptana nuai pe
deasupra. .unt cazuri cand taparea se e-ecuta pe parcursul pieptanarii la fiecare suvita ce se
ale+e si se diniseaza idiat4 sau sunt cazuri cand taparea parului se e-ecuta pe intrea+a suprafata
a capului si nuai dupa aceea intervine finisarea liniei coafurii urarite
pentru a o)tine o coafura de zi4 de seara sau artistica4 tre)uie ca parul care se piaptana sa
o)tina prin tapare volu si suplete. &cest lucru se va putea o)tine prin taparea parului
ai insistent la radacina si aproape deloc la varfuri.
Totodata este foarte iportant ca taparea sa fie e-ecutata in directia in care se doreste
o)tinerea liniei de pieptanatura.

+CURT I+TORIC AL @MIRACOLULUIA PERMANENTULUI

$in totdeauna4 feeile au fost receptive la sc7i)arile odei4 la tot ce e nou si fruos.
$in cele ai vec7i epoci4 parul si-a pastrat iportanta sa estetica4 adaptandu-si aran>aentul
in functie de linia odei.
Inca din /QJ;4 vestitul coafor Nestle din %aris a facut o serie de deonstratii pu)lice4
descoperind pentru pria oara onduleul peranent.
.i iata4 intr-un succint ta)lou4 evolutia te7nicii peranentului de la inceput si pana in zilele
noastre.
/QJ: HIndefrisa)leI Incercari de peranent cu a>utorul solutiei alcaline.
Nestle pe )aza %arul se infasoara pe un fier incalzit.
de caldura
/QJ; HIndefrisa)leI &celasi procedeu la care se foloseste4 insa un
Nestle pe )aza incalzitor electric.
de caldura
/QJQ HIndefrisa)leI &celasi procedeu4 folosindu-se patru incalzitoare
Nestle pe )aza electrice.
de caldura
/Q/9 HIndefrisa)leI .-a folosit priul aparat HEu+eneI
pe )aza @cu 2J fr incalzitoare electriceA
de caldura
/Q/Q HIndefrisa)leI .-a folosit aparatul O5alliaI4 rod al cola)orarii
pe )aza dintre 5aston 3oudon si Rene Ra)and.
de caldura Rezulta ondulatie puternica.
/Q2: HIndefrisa)leI %arul se pune pe )i+udiuri nuai la varfuri4
pe )aza etoda practicata de Tosep7 MaBer din Uarla)ad
de caldura
/Q2; HIndefrisa)leI .e folosesc pentru pria oara saculete care
pe )aza incalzesc
de caldura
/Q9J HIndefrisa)leI-se .peaKan descopera actiunea aciduluitio+licolic4 ca
face trecerea spre factor reducator pentru onduleurile peranent la
peranentul la rece rece @.!&A.
/Q9: Onduleuri Eu+ene .olueler introduce in Franta la e-ecutarea
peranente la rece peranentului la rece4 acidul tio+licolic @OreolA
/Q9; Onduleuri Co)inarea %rocedeului de ondulare la rece
peranente cu folosind si caldura artificiala@5allia si %eraA
caldura artificiala
/Q;8 %eranent la rece Ondularea parului la partile laterale4 varfurile raan
denuit HInvizi)il insa drepte.
5uillaueI
/Q;9 %eranent la rece .e onteaza pe )i+udiuri4 alternativ4 o suvita de la
denuit Hdu)lu varfuri4 iar la uratoarea suvita se lasa li)ere
5uillaueI varfurile.
/Q<:. Onduleuri Ondularea nuai la varfuri. La radacina parul este
%eranente la drept4 iar la varfuri puternic ondulate.
rece. Varianta
peranentului la
rece din /Q;<.
.assoon
/Q<;. Onduleuri La acest peranent noral la rece se foloseste un peranente cu
produs reducator care intra incet in stratul c7eratinos a+ent reducator al parului dizolvand lent
puntile de sulf. Nu se va atin+e pielea capului cu produsul pentru ondulat pentru a nu o irita.
CRISTINA CIUCA este :
1984 Absolventa a Institutului Politehnic Bucuresti
pana in 1991 In!iner proiectant
199" Absolventa a cursurilor #e coa$ura % cos&etica%
&achia'%&o#ela' #e un!hii tehnice (
199" Actionar principal C)NTRAST I*P+, SR-
I&portator pro#use cos&etice pro$esionale % aparatura %
&obilier (
1994 .irector !eneral al Saloanelor #e $ru&usete
CR/STA- C)S*+TICS (
1998 si 1999 .ublu Absolvent al Aca#e&iei 0I.A-
SASS))N -)N.RA
1998 Prese#inte $on#ator INT+RC)I11UR+ R)*ANIA
"22" Personalitatea Anului INT+RC)I11UR+
R)*ANIA PARIS
"224 si "223 Cavaler #e ran!ul 1 si " in
INT+RC)I11UR+ *)N.IA- 4 5ni!ht si )$$icier 6 (
"223 .irector coor#onator R+0-)N R)*ANIA
"227 *e&bru in Co&itetul *on#ial )r#re #e la
Chevalerie
"227 *e&bru in Co&itetul *on#ial +.UCATI)N 1)R
-I1+ %or!ani8atie pentru a'utorarea copiilor or$ani (
"229 1on#ator al Aca#e&iei #e coa$ura
INT+RC)I11UR+ R)*ANIA va scolari8a !ratuit copii
or$ani (
"229 C)*AN.)R
Curriculum Vitae

Lucian Bratu
Adres Crystal Cosmetics, Crowne Plaza Hotel, Bl Poligrafiei nr. 1
Email bratu_llucian@yahoo.com
Funcie - Coafor / Stilist, angaat la Crystal Cosmetics Crowne Plaza
! "rainer REVLON PROFESSIONAL ROMANIA
! #embru titular INTERCOIFFRE ROMANIA $i INTERCOIFFRE MON!IAL %cea
mai &uternic' organiza(ie )e &rofil la ni*el mon)ial+
E"#erien , ani
!-anuarie ./1/,Barcelona0 stagiu )e &regatire la stu)ioul 1e*lon Professional, colectia
2nforgetable 3oman
!Se&tembrie .//4, Paris0 show 5racula
!#artie .//4, Praga0 stagiu )e &regatire la stu)ioul 1e*lon Professional, colectia 6intage
!-ulie .//4, Barcelona0 stragiu )e &regatire la 7ca)emia 889:;2<17S
!#ai .//=!1io )e >aneiro, Brazilia0 am &rimit &remiul P<1S9:78-"? 9@ "H< ?<71
!5ecembrie .//,, Paris 0 seminar )e o sa&tmana organizat )e trainerii echi&ei mon)iale
1<689: P19@<SS-9:8 .7ici am *azut colectia .//= :<3:<9A )e asemena m!am
&regatit &tr a o &utea &rezenta mai )e&arte in 197#7:-7.
!Se&tembrie .//,, Paris0 seminar )e o s'&t'mBn' organizat )e -:"<1C9-@@21<
#9:5-78, incluzBn) seminarii la stu)iourile 3<887 $i 8C91<78 $i finalizat cu &artici&area
acti*' la Show!ul #on)ial Performance %Palais Broignart+ un)e am &rimit trofeul @un)a(iei
;2-8872#<
- #ai .//,, Bucure$ti0 am &artici&at acti* la show!ul 1e*lon D -ntercoiffure 1omania, En
ca)rul mai multor momenteA am realizat culoarea &entru mo)elele lui 7lain 5i*ert
%Pre$e)inte -ntercoiffure @ran(a+ $i 1ounel :o*aes %trainer 1e*lon Professional
#on)ial+A am &rezentat al'turi )e colegii )e la -ntercoiffure 1omania colec(ia -#P7C"
.//,
- #artie .//,, Bucure$ti0 am &artici&at acti* la o $e)in(' foto realizat' )e -ntercoiffure
#on)ial En 1omBnia, un)e am colaborat la realizarea culorii &'rului mo)elelor. Colec(ia
*a fi lansat' la ni*el mon)ial $i *a fi trimis' tuturor celor F//// )e saloane membre
- -anuarie .//,, -a$i0 am &artici&at acti* la realizarea colec(iei -m&act &ro&us' )e
-ntercoiffure 1omania ca linie )irectoare &entru ten)in(ele )e hair!styling En .//,, cu un
mo)el tunsoare D culoare
- :oiembrie .//G, Bucure$ti0 show 1e*lon Professional HCocItail of 7rtsJA am &artici&at
acti* $i am &rimit &remiul P<1S9:78-"7"<7 7:282- 87 1<689: P19@<SS-9:78
19#7:-7
- 9ctombrie .//G, 8on)ra0 am *izitat eK&ozi(ia S7899: -:"<1:7"-9:78A am &artici&at
la un seminar organizat )e 7ca)emia 6i)aal Sassoon $i la show!ul 7lternati*e Hair
Show
- Se&tembrie .//G, Paris0 am &artici&at la seminarul $i show!ul organizat )e
-:"<1C9-@@21< #9:5-78, un)e am fost &remiat cu trofeul @un)a(iei ;2-8872#<A
seminar la 7ca)emia >ean #arc >oubert
- 7ugust .//G, BolognaA seminar )e o s'&t'mBn' sus(inut )e membrii echi&ei 1<689:
P19@<SS-9:78 #9:5-78 En *e)erea &reg'tirii ca trainer $i &entru informare cu &ri*ire
la ten)intele &entru anul urm'tor En materie )e tunsoare $i culoareA seminar ESTETICA
CLORIIA seminar SOL$II !E PERMANENT %cea mai recent' tehnic' )e montare a
&ermanentului+% seminar COLEC$IA BARO&E
- -ulie .//G, Bucure$ti0 am absol*it @acultatea )e 1ela(ii -nterna(ionale $i Stu)ii <uro&ene
)in ca)rul 2ni*ersit'(ii HS&iru HaretJ
- #ai .//G, Bucure$ti0 show 1e*lon ProfessionalA am &artici&at acti* al'turi )e 1ounel
:o*aes, un)e am &rezentat colec(ia mon)ial' NOCTRNE
- Se&tembrie .//F, Paris0 seminar )e o s'&t'mBn' organizat )e -C5 #on)ial $i finalizat
cu &artici&area la show!ul #on)ial Performance, un)e am &rimit trofeul @un)a(iei
;2-8872#<
- 7ugust .//F, Barcelona0 seminar tehnic cu echi&a 1<689: P19@<SS-9:78
#9:5-78A seminar 8-SS -9:-C S?S"<# %cel mai re*olu(ionar sistem )e Entin)ere
&ermanent' a &'rului+
- 7ugust .//L, Bucure$ti0 am absol*it cursurile Mcolii Christine 6almy
NOT'(
- 7nual (in seminarii En Bucure$ti $i En (ar' )e culoare %colorimetrie $i tehnic' )e *o&sit+,
seminar )e &ro)use $i seminarii )e montat eKtensii )e &'r
- Partici& acti* la )iferite $e)in(e foto, realiz'ri )e colec(ii %amintesc )e cele realizate )e
salonul la care lucrez, Crystal Cosmectics, &ublicate En re*ista -ntercoiffure #agazine
1omania+ $i la )i*erse show!uri
- 7nual merg la seminarii )e formare $i informare la Paris, 8on)ra, Barcelona sau Bologna
- 9cazional fac &arte )in staff!ul care realizeaz' coafurile &entru )iferite emisiuni
tele*izate $i m' ocu& )e imaginea unor &rezentatori "6 %En materie )e hair!styling+
PER+ONAL INFORMATION
Nae
8ICTOR 4 DORU CONDRUTI
E-ail
dcondrutiB$mail/com
NationalitC
Rouanian
D Date& =%rom 4 to>
2EE9 0 2EEF CRI. ?O!.E
2EEF 0 PREENT CRV.T&L CO.METIC.
TR&INER - REVLON %ROFFE.ION&L
2EEG 0 PREENT LECT!RER INTERCOIFF!RE ROM&NI&

D Name and addre&& o%
em!loCer
CRI+ 6OU+E 3uc7arest <&4 Obregia le!andru "enue
CRYSTAL COSMTICS #uc$arest, 13% &alea 'ictoriei "enue
$tt()**+++.cr,stal-cosmetics.ro*
INTRCOI!!UR ROMANIA #uc$arest, 1 .fintii 'oie"ozi .treet
$tt()**+++.academiaintercoiffure.ro*
D TC!e o% bu&ine&& or
?&IR .TVLIN5
HORI E,PERIENCE

&ector
D Occu!ation or !o&ition
1eld
?&IR $RE..ER
?&IR .TVLI.T C TR&INER
LECT!RER
D Main acti(itie& and
re&!on&ibilitie&
On t$at (osition / +as res(onsible for $air colouring, cutting, and st,ling
I pro"ide beaut, ser"ices, suc$ as s$am(ooing, cutting, coloring, and st,ling
$air, and massaging and treating scal(
/ anal,ze client0s $air and ot$er ($,sical features to determine and
recommend beaut, treatment or suggest $air st,les.
1emonstrate and sell $air care (roducts and cosmetics.
&ut, trim and s$a(e $air or $air(ieces, based on customers2 instructions, $air
t,(e and facial features, using cli((ers, scissors, trimmers and razors.
1e"elo( ne+ st,les and tec$ni3ues.
&omb, brus$, and s(ra, $air or +igs to set st,le.
EDUCATION AND TRAININ-

MOT6ER TON-UE ROUMANIAN
+OCIAL +IILL+
AND COMPETENCE+
I 7ave )een told i 7ave e-cellent custoer service sKills and a an e-cellent listener. I
strive to )e sBpat7etic to peopleWs dileas and pro)les. I consider Bself patient4
understandin+4 and constantlB looKin+ for XaBs to assist people in need.
OR-ANI+ATIONAL +IILL+
AND COMPETENCE+
.
I posess e-cellent ana+eent4 or+anisational4 and sc7edulin+ sKills and 7ave s7oXn
t7e a)ilitB of leaders7ip4 otivational4 and presentation sKills. I 7ave aYuired a ran+e of
)e+innin+ to interediate advertisin+ and arKetin+ sKills and 7ave )ecoe adept at
developin+ prootions in t7e )eautB industrB. 3ecause of t7is I 7ave developed
Date& =%rom 4
to>
Name and tC!e
o% or$ani&ation
!ro(idin$
education and
trainin$
2EEE 4 2EE9 C?RI.TINE V&LMV INTERN&TION&L 3E&!TV
.C?OOL
2EEF INTERN&TION&L .&LON LON$ON
2EE; TR&NIN5 DIT? %&TRICU C&MERON LON$ON
2EEG INTERN&TION&L .&LON LON$ON
C!TTIN5 CO!R. DIT? L!I. LON5?ER&.
3&RCELON&
2EEJ C!TZ COLOR REVLON %ROFE..ION&L %R&5!E
INTERN&TION&L .&LON LON$ON
T?E .?OD ROOM %R&5!E
INTERCOIF!RE MON$I&L %ERFORMER %&RI.
NI5?T OF T?E .T&R %&RI.
2E9E C!T Z COLOR REVLON %ROFE..ION&L 3&RCELON&
T?E .TVLE M&.TER .?OD 3ERLIN
INTERN&TION&L .&LON LON$ON
C!TTIN5 CO!R. VI$&L .&..OON LON$ON
2E99 C!T Z COLOR REVLON %ROFE..ION&L M&$RI$
.
.

PER+ONAL +IILL+
AND
COMPETENCE+
3ell!&resente)
Pleasant &ersonality
;oo) health without any sIin allergies
;oo) communication sIills
;oo) han)!eye coor)ination
7bility to worI un)er &ressure
Patience
7ttention to )etail
Some creati*e flair
Sense of humor
7bility an) willingness to follow instructions
Nnowle)ge of the chemical com&osition, structure, an) &ro&erties
of substances an) of the chemical &rocesses an) transformations that
they un)ergo. "his inclu)es uses of chemicals an) their interactions,
)anger signs, &ro)uction techniOues, an) )is&osal metho)s.
e-cellent tie ana+eent and sc7edulin+ sKills.
TEC6NICAL +IILL+
AND COMPETENCE+
I a certified and licensed in 7air colourin+4 cuttin+4 and special stBlin+.
In 2JJ= I release B first dvd step )B step for up-do and B first presentation called
HCasual CollectionI .
In 2JJQ I release B second dvd step )B step for up-do and B second presentation
called HFor LadB CollectionI.
In 2JJQ I 7ad B t7ird presentation for up-do called - HEotionsI .
8ICTOR 4 DORU CONDRUTI
& or+anizat peste /JJ seinarii Revlon %rofessional in toata tara.
OCT.2JJ; - Trainin+ 8IDAL +A++OON - LON$R&
.E%T.2JJ< - Trainin+ Intercoiffure Mondial - %&RI.
2JJ= - .ta+iu de pre+atire la ACADEMIA LOUI+ LLON-UERA+ - 3&RCELON&
NOV.2JJ= - CUPA RE8LON PROFE++IONAL
M&RTIE 2JJQ - .ta+iu de pre+atire la Revlon %rofessional Colectia 8itan$e - %R&5&
I&N.2J/J - Trainin+ Revlon %rofessional - Colectia Un%or$etable Homan - 3&RCELON&
CARTE DE 8IIT
INTERCOIFFURE ROMKNIA
9JJF
0 Intercoiffure Mondial 0ncepe ne+ocierile pentru aderarea Ro1niei.
9JJ;
0 Vizita $-nei CRI.TIN& CI!C" la %aris4 pe post de o)servator.
9JJG
0 Le+alizarea Funda'iei INTERCOIFFURE ROMKNIA4 prin dona'ia
%re,edintelui Fondator4 CRI.TIN& CI!C".
0 &filierea la INTERCOIFFURE MONDIAL.Roania este pria 'ar* din
Europa de Est care a reu,it aceast* afiliere.
0 Vizita la %aris4 la Casa Na'iunilor4 sediul ondial4 a nou* dintre e)rii ro1ni.
9JJJ
0 %articiparea la Festivalul 44 ?elen PQQ I@ or+anizat de Elena Oseaca la Clu>A a lui
TE&N %IERRE C&NE&!R capion ondial4e)ru INTERCOIFF!RE
FR&NT&.
0 %articiparea Cristinei Ciuc* la Con+resul &siatic @a ;-a edi'ieA +*zduit de
INTERCOIFF!RE T&%ONI&4 la VoKo7aa.
0 %articiparea la Con+resul Mondial de la %aris a $-nelor Cristina Ciuc* ,i Viorica
&arandei.
0 %articiparea Roaniei4 prin interediul Cristinei Ciuc*4 la desc7iderea oficial* a
.ec'iei din C7ina4 or+anizat* la .7an+ai.
2EEE

APRILIE
0 %ria ,edin'* foto4 la care au participat e)rii INTERCOIFFURE
ROMKNIA. $in colectia realizata4 a fost selectionat* lucrarea senat* de
FEMIN& .ERV @ 3railaA4 care a fost pu)licata in INTERCOIFF!RE M&5&NINE
3erlin.
+EPTEM7RIE
0 Con+resul Mondial4or+anizat la 3erlin.Roania a fost reprezentata de
CRI.TIN& CI!C&4CON.T&NTIN ILIE4 ELEN& O.E&C& .I MONIC&
NEME.!.
0 %ria participarea roaneasca pe scena INTERCOIFF!RE incununata de
succes6 Monica Neesu a o)tinut trofeul 5uillaue4oferit de insusi VI$&L
.&..OON.
OCTOM7RIE
- $eararea lucrarilor necesare realizarii priului nuar al REVI.TEI
INTERCOIFF!RE ROM&NI&.
NOIEM7RIE
- %ria editie in pu)lic a ec7ipei Intercoiffure Roania4 pe scena Teatrului
National din 3ucuresti4 in cadrul 5&LEI DELL&4 prin aa)ilitatea sponsorului
principal4 DELL& ROM&NI&.
2EE9
MARTIE
0 Lansarea Revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI& - ?otel CroXne %laza-
3ucuresti.
IUNIE
0 &dunarea 5enerala
IULIE
0 .?OD cu ocazia lansarii Revistei Intercoiffure Roania 4 or+anizat la Iasi4 de
C&RMEN .TIL si VIO.T&R.
AU-U+T
0 Concurs International Uapanov4 or+anizat la .ofia @ 3ul+ariaA. &u reprezentat
Roania 4 atat in spectacol e-traordinar cat si in cadrul >uriului 4 ELEN&
O.E&C& si ILE&N& 3ETEN&R!. La sectiunea >uniori4 O&N& C?IO.E&
@ TulceaA proaspat intrata in INTERCOIFF!RE a o)tinut %reiul .pecial.
+EPTEM7RIE
0 Vizita la %aris4 cu ocazia Con+resului INTERCOIFF!RE MON$I&L. Roania
a fost reprezentata de CRI.TIN& CI!C&4 in calitate de %resedinte
INTERCOIFF!RE ROM&NI&4 ILIE CON.T&NTIN4 $irector &rtistic si
MONIC& NEME.!4 >unior participant la .ectiunea Fundatiei 5uillaue.
- CRI.TIN& CI!C& prieste la %aris trofeul OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I
2JJ/PP.
OCTOM7RIE
0 Vizita la .alonul International Londra4 incununata cu participarea tuturor
e)rilor nostri la .einariile VI$&L .&..OON.
- &dunare 5en[rala INTERCOIFF!RE ROM&NI& la Londra.
NOIEM7RIE
0 %articiparea pe scena .alii %alatului- 3ucuresti 4 in cadrul 5alei Della.
0 .edinta de lucru4 or+anizata la %redeal.&u participat CRI.TIN& CI!C&4 ILIE
CON.T&NTIN din partea INTERCOIFF!RE ROM&NI&4 $l. VOLUER
.C?!LER4 din partea sponsorului nostru4Della Roania.Oaspete de onoare6
$L.UL&!. %ETER OC?.4 %resedinte INTERCOIFF!RE MON$I&L.
0 .edinta foto in toate saloanele INTERCOIFF!RE ROM&NI&.
DECEM7RIE
4 .7oX .TVLIN5 2JJ/ la .alon 5IT&N& 5&L&TI.
2EE2
IANUARIE
0 &dunarea +enerala INTERCOIFF!RE ROM&NI& or+anizata la %redeal.
MARTIE
0 &dunarea 5enerala 0 &u fost 7otarate o)iectivele +enerale pentru anul in curs.
0 .edinte foto in toate saloanele INTERCOIFF!RE ROM&NI& .
IUNIE
0 Lansarea editiei a doua a revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&.
IULIE
0 Castin+ pentru evenientul din septe)rie de la %aris.
0 %riele repetitii pe scena4 dearate de Caren Fedeles@ IasiA 4 care si-a asuat
raspunderea realizarii partii artistice a evenientului.
AU-U+T
0 .edinta de lucru IasiF
0 %re+atirea anec7inelorF
0 Vizionarea repetitiilor de catre toata ec7ipa IntercoiffureF
0 &dunarea +enerala.
+EPTEM7RIE
0 Vizita la %aris4 cu ocazia Con+resului Intercoiffure Mondial
0 .7oX H COCUT&IL OF &RT. I prezentat de Roania pe scena teatrului LP
Epire4 la finalizarea caruia ec7ipa Roaniei prieste felicitarile %resedintelui
Mondial UL&!. %ETER- OC?..
0 C&RMEN FE$ELE. prieste la %aris trofeul OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I
2JJ2PP.
OCTOM7RIE
0 Festival INTERCOIFF!RE ROM&NI& I&.I
NOIEM7RIE
- .7oX INTERCOIFF!RE ROM&NI& pe scena .alii %alatului4 in cadrul 5alei
Della.
2EE3
MARTIE
0 &dunarea 5enerala INTERCOIFF!RE ROM&NI& or+anizata la %redeal.
0 &u fost 7otarate o)iectivele pentru anul in cursF
0 .edinte foto in toate saloanele INTERCOIFF!RE ROM&NI&.
IUNIE
0 Con+res INTERCOIFF!RE ROM&NI& 0 CRODNE %L&N&
o Concurs pentru T!NIORI
o .7oX .&N5RE &R$IENTE 0 ?aine LIN& %&N&IT
0 .ceno+rafie 3eatrice Rancea
o .7oX C&RMEN .TIL TXins
0 Lansarea Editiei a treia a Revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&
+EPTEM7RIE
- Vizita la %aris 4 cu ocazia Con+resului INTERCOIFF!RE MON$I&L.
- %articiparea O&NEI %O%& de la .T!$IO RIN&@TulceaA la .7oX Tuniori4 unde
prieste trofeul 5uilloe .edinte INTERCOIFF!RE MON$I&L 5&L&
$INNER4 unde ILE&N& 3ETEN&R! a fost desenata H %ER.ON&LIT&TE&
&N!L!I 2JJ8I
2EE:
MARTIE
0 &dunarea 5enerala INTERCOIFF!RE ROM&NI& or+anizata la %redeal
MAI
0 CON5RE. INTERCOIFF!RE MON$I&L TOUVO 0 CRI.TIN& CI!C& a
priit titlu HLP OR$RE $E L& C?EV&LERIEI 4 cate+or\a UNI5?T iar ILIE
CON.T&NTIN a fost ales $IRECTOR &RTI.TIC INTERCOIFF!RE pentru
E!RO%& $E E.T.
0 Eedin'e foto 0n toate saloanele INTERCOIFF!RE
0 .pectacol de coafur* RIN& F&.?ION la Tulcea
0 Debutul !roiectului LEDUCATION FOR LIFEL Mn 7ra'ilia
NOIEM7RIE
0 RIN& ?&IR .T!$IO c1,ti+* Marele %reiu la 5&L& DELL&
2EEN
0 &pare nr.: al revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&
0 Eedin'e foto 0n toate saloanele INTERCOIFF!RE
0 Debutul !roiectului LEDUCATION FOR LIFEL Mn ROMKNIA
+EPTEM7RIE
0 CRI.TIN& CI!C" ,i L!CI&N 3R&T!4 particip* la Con+resul Mondial de la
%aris
- ILIE CON.T&NTIN prieste trofeul OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I 2JJ:PP-
%aris.
2EEF
0 &pare nu*rul ; al revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&
0 Eedin'e foto 0n toate saloanele INTERCOIFF!RE
0 REVLON %ROFE..ION&L devine sponsor principal INTERCOIFF!RE
ROM&NI& ,i E$!C&TION FOR LIFE
IULIE
0 %articiparea la 3arcelona la .?ODROOM 6 ]/JJ de ani de e-isten'* a 5rupului
Coloer]4 al*turi de VI$&L .&..ON4 LO!I. .LON5.
NOIEM7RIE
0 .e or+anizeaz* COCITAIL o% ART+ 0n 3ucure,ti la Teatrul Nottara4 av1nd ca
sponsor principal REVLON %ROFE..ION&L
- CRI.TIN& CI!C& prieste titlul de OFFICER al LPOrdre de la C7evalerie iar
VIORIC& &M&R&N$EI prieste trofeul OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I
2JJ;PP la %aris in cadrul Con+resului Intercoiffure Mondial.
2EE;
IANUARIE
0 IM%&CT COLLECTION 4 Vestienta'ie Cristina Nic7ita4 s7oX desf*,urat la
Ia,i
APRILIE
0 Vizita pre,edintelui Ulaus %eter Oc7s ,i a $oanei Cristina Ciuc* la Tii,oara4
la Funda'ia Rudolf Dalter unde se decide sponsorizarea funda'iei cu sua de :JJJ
Euro anual4 pentru plata lectorilor.
MAI
0 &re loc Con+resul INTERCOIFF!RE ROM&NI& cu participarea e-traordinar* a
stilistului &L&IN $IVERT ,i a lui R&!NEL NOV&E.F
0 &pare nu*rul < al revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&F
0 Eedin'e foto 0n toate saloanele INTERCOIFF!RE.
IULIE
0 Eedin'e foto la 3ucure,ti cu participarea lui RO3 %EETOM.
+EPTEM7RIE
0 &re loc Con+resul Intercoiffure Mondial la %aris unde R&NV&N &N$REI
prieste trofeul OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I 2JJ<PP iar C&RMEN
FE$ELE. si ILIE CON.T&NTIN sunt onorati cu titlul de UNI5?T al L-Odre
de la C7evalerie.
NOIEM7RIE
0 3ucuresti-%alatul Copiilor are loc Con+resul INTERCOIFF!RE ROM&NI&
unde se desf*,oar* si Concursul de Tuniori.
0 3RI$E COLLECTION
2EEG
0 &pare nu*rul = al revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&
0 Eedin'e foto 0n toate saloanele INTERCOIFF!RE
39 MARTIE
0 .7oX INTERCOIFF!RE ROM&NI& la ?otel .ofitel
; APRILIE
0 Inau+urarea Ecolii INTERCOIFF!RE ROM&NI& din 3ucure,ti
9; 4 2E MAI
0 Con+resul Mondial la Rio de Taneiro 0n 3razilia.&u fost preiati 6 Cristina Ciuca
prieste titlul de COMM&N$ER iar Ileana 3a>enaru prieste titlul de
UNI5?T.Lucian 3ratu prieste trofeul OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I 2JJ=PP.
+EPTEM7RIE
0 Con+resul Mondial
0 C&.!&L COLECTION $oru Condruti
92 NOIEM7RIE
0 &re loc Festivalul INTERCOIFF!RE ROM&NI& la Teatrul National de Operet*
ION $&CI&N din 3ucure,ti
0 &pare prial anual ]Tainele Coafurii ] al doanei Elena Oseaca.
2EEJ
0 .e 0plinesc /J ani de INTERCOIFF!RE. L& M!L#I &NI S
0 &pare nu*rul Q al revistei INTERCOIFF!RE ROM&NI&
0 Colec'ie inedit* N&IL ER%O TO!C? CONCE%T Cristina 5raa
FOR L&$V $oru Condruti
+EPTEM7RIE
0 Con+resul Mondial de la %aris unde dele+atia roana a prezentat .7oX-ul
OP$R&C!L&PP
0 Tot in cadrul con+resului4 ELEN& O.E&C& prieste trofeul
OP%ER.ON&LIT&TE& &N!L!I 2JJQPP.
0 ECO&L& INTERCOIFF!RE ROM&NI& %RIM& 5ENER&#IE S
Un !artener de Mncredere !entru Dumnea(oa&tr"

(nfiin'at* 0n /QQ2 4 societatea CONTR&.T s-a rearcat 0n peisa>ul industriei
de fruuse'e din Ro1nia nu nuai prin produsele e-cep'ionale pe care le
coercializeaz* 4 dar ,i prin presta'iile deose)ite pe care le realizeaz* 0n
saloanele afiliate .
Ideea de coercializare de produse cosetice a pornit de la lipsa acut* pe
pia'a ro1neasc* de produse ,i ec7ipaente profesionale . &v1nd de>a un
salon de fruuse'e 4 asocia'ii firei CONTR&.T 4 $oru si Cristina Ciuc* au
dorit s* se aprovizioneze cu tot ce este ai nou pe pia'a interna'ional* . &,a
a 0nceput istoria acestei societ*'i care 4 la acest oent 4 este lider pe pia'a
ro1neasc* 0n produse profesionale pentru ec7iparea ,i func'ionarea
saloanelor de fruuse'e S

CONTRA+T
%rezentare de fira
Fira CONTR&.T a fost infiintata cu /Q ani in ura ca o
necesitate pe piata roaneasca la acel oent . Initial 4
CONTR&.T s-a a-at pe iportul de produse pentru epilat 6 ceruri
traditionale sau de !F4 parafine 4 lotiuni pentru epilat 4 decantoare si
incalzitoare pentru ceara 4 doeniu in care sunte lideri si la ora
actuala F Fulterior 4 +aa de produse iportate de noi s-a lar+it
foarte ult 4 incluzand in treapta iediat uratoare produse pentru
in+ri>ire corporala 4 doeniu in care trataentele anticelulitice cu
%&R&R5IL au fost e-tre de )ine priite 4 )ine vandute si ai
)ine spus .4emeile din 5omania sunt foarte frumoase iar
frumusetea , du(a cum bine stim , este efemera . sa ca (entru a
intretine ceea ce ne-a dat natura , trebuie sa a(elam la (roduse
si (roceduri cosmetice 66. 7ucruri (e care suntem bucurosi sa "i
le aducem noi , firma CONTR&.T F sunte la curent cu orice
aparitie in preiera pe piata ondiala 4 iar la oentul la care
considera ca este necesar iportul si coercializarea in Roania
a unui anuit produs 4 il ipleenta intai in saloanele noastre 4
pentru a le verifica si a deonstra clientilor nostri atat calitatea
produselor noastre cat si seriozitatea servicilor CONTR&.T .
$upa /Q ani de la infiintare 4 CONTR&.T isi serveste clientii prin
; a+azine proprii 4 in 3ucuresti 43uzau4 Craiova4 $eva4 Tiisoara si
Iasi4 orase iportante in Roania 4 de unde porneste reteaua de
aprovizionare in toata tara prin societati specializate in distri)utia
de produse profesionale .
Contra&t Im!e) +RL a fost fondat 0n anul /QQ24 cu un capital /JJ M ro1n4 are filiale
in toata tara -Tiisoara4 Clu> Napoca4 $eva4 Craiova4 3uzau4 Iasi si distri)uitori e-clusivi in
3rasov si 3raila.
Coercializeaz* Mntrea$a !alet" de !rodu&e nece&are util"rii unui &alon de
Mn%rumu&e*are4 de la o)ilier4 aparate ,i ec7ipaente4 p1n* la produse ,i trataente pentru
0n+ri>ire facial*4 corporal*4 1ini ,i picioare4 e-tensii de p*r natural4 aparate pentru )ronzare
artificial*4 cola)orand cu distri)uitori din tari ca .pania4 Italia4 5erania4 TaiXan4 C7ina4
Turcia.
Contra&t Im!e) +RL este 0n oentul de fa'* cel ai are furnizor din Roania de
cear* de epilat4 produse ,i trataente de sl*)it ,i reodelare corporal*. Este unicul partener care
poate oferi peste 2= de sortiente de cear* ,i o varietate deose)it* de produse pentru 0nainte ,i
dup* epilat4 av1nd o cot" de !ia*" de GE O pe acest se+ent.
Contra&t Im!e) +RL ofer* peste 3E linii !ro%e&ionale pentru trataentele faciale ,i
corporale de la -ermaine de Ca!uccini. Dr/ C1ri&tine +c1rammeP. Lendan. Ain1oa. Cem&a.
Noc1e C Dia. Parar$il =!rodu& conce!ut #i bre(etat Contra&t>. $e aseenea4 pune la
dispozitia clientilor aparatura de cea ai )un* calitate pentru cosetic* facial* ,i corporal*4
o)ilier ,i accesorii profesionale pentru saloanele de 0nfruuse'are.
Contra&t Im!e) +RL reprezint* 0n Ro1nia cele ai cunoscute ,i de succes produse
profesionale pentru p*r6 Re(lon Pro%e&&ional ,i 7lacP +inte&i&. Furnizeaz* de aseenea
o)ilier4 aparate ,i ec7ipaente pentru coafur*4 dar ,i accesorii de cea ai )un* calitate.
Re(lon Pro%e&&ional4 fira care a inventat colorarea p*rului4 ofer* produse de 0nalt* calitate
pentru 0ntre'inerea p*rului4 stBlin+ ,i colorare4 produse 0n continu* diversificare. Re(lon
Pro%e&&ional ofer* produse unice 0n lue de 0ntindere a p*rului4 vopsea de p*r fa)ricat* prin
nanote7nolo+ie4 noutate a)solut* 0n cosetica p*rului4 peste 8J de trataente pentru 0n+ri>ire ,i
produse de stBlin+ de o calitate deose)it*4 ce respecta structura firului de p*r.
Contra&t or+anizeaz* seinarii ,i cursuri de perfec'ionare la centrul propriu de trainin+4
situat 0n 3ucure,ti4 dar ,i seinarii personalizate 0n saloanele partenere.
Contra&t a 0nfiin'at ,i 0n prezent adinistreaz* cu succes dou* ,coli de coafur*4 situate 0n
3ucure,ti ,i 3uz*u. $e cursurile acestor ,coli )eneficiaz* copii orfani @f*r* plat*A4 dar ,i to'i cei
care doresc s* 0)r*'i,eze aceast* fruoas* eserie de stilist @prin ac7itarea ta-ei de
,colarizareA.
TEORIA
CULORILOR
in viziunea
%e l1n+* toate infora'iile te7nice 4 teoretice ,i practice 4 aceast* lucrare este povestea adev*rat* a unei
unci f*cut* cu dra+oste ,i cu un final fericit.
%entru c* ,i-a dorit ca vopseaua s* 0nfruuse'eze toate feeile4 fondatorul REVLON ,i-a dedicat toat*
via'a acestui scop.
& dedicat ult tip scrierii acestor pa+ini4 iar acu c1nd lucrarea este 0n 1inile $vs.4 povestea v*
apar'ine.
REVLON %ROFE..ION&L
%ovestea REVLON er+e ai departe ... &C!M E.TE IN ROM&NI& S

CONTR&.T IM%ER
Culori de ba'"
Nivelul de culoare natural*
Evaluarea corect* a culorii de )az* este o)li+atorie pentru a o)'ine rezultate precise. Orice evaluare
apro-iativ* creeaz* rezultate nedorite.
Culorile de )az* Revlonissio corespund tonurilor naturale cu un adaos de luinozitate.
/ 2 8 9 : ; < = Q /J
Ne+ru
Maro
foarte
0nc7is
Maro
0nc7is
Maro
Maro
desc7is
3lond
0nc7is
3lond
3lond
desc7is
3lond
foarte
desc7is
3lond
pal
+cala de lumino'itate
Culori !ermanente &au o)i$enare
Toate produsele de o-idare au +rade de desc7idere ai ari sau ai ici. &cestea transfor*
)aza natural* 0ntr-o scal* de luinozitate @de desc7idereA. Etiind cu s* anticip* pute s*
ale+e tonul corect fie pentru neutralizare - tonuri reci - fie pentru intensificare - tonuri calde.
%latinat
/J 5al)en foarte pal
Q 5al)en pal
= 5al)en
< 5al)en portocaliu
; %ortocaliu
: %ortocaliu ro,cat
9 Ro,u
O,IDANTII RE8LON
Puterea de de&c1idere a o)idantilor RE8LON
8M - /J volue L / nivel
;M - 2J volue L 2 nivele
QM - 8J volue L 8 nivele
/2M - 9J volue L 9 nivele
Respectarea corect* a concentra'iei de o-idant asi+ur* o)'inerea rezultatului dorit4 acoperirea
total* a p*rului al) ,i str*lucire.
Orice odificare a acestor re+uli de colorare va duce la rezultate +re,ite.
8o!&eaua !ermanent" 0
RE8LONI++IMO LON- LA+TIN-
Lon$ La&tin$. te1nolo$ie a(an&at" comun" tuturor nuan*elor din $am"
Formula 5 crema 4 $el cu noi (ectori . cri&talele lic1ide
Calitatile (o!&elei !ermanente 5
Concentra*ie dubl" de !i$men*i Q!utere a-i* de colorare.
Pi$men*i noi !uri #i &tabiliLrezultate ai )une la vopsire de durat*.
Tratament nou cu a$en*i !er&i&ten*i5 cola$en de mare
&si+ura o interac'iune optia 0ntre pi+en'i ,i c7eratin*.
Mentine stationarea peranenta a pi+en'ilor 0n interiorul fi)rei.
&lcalinitate ini* la fiecare nivel de culoare.
Reface structura interioar* a p*rului deteriorat.
Evit* respin+erea tonurilor.
Lucreaz* ca ,i cu firul de p*r ar fi s*n*tos 4rezultatul asi+urand ai ult* uniforitate4
f*r* tonuri eronate.
IN PLU+ DE+PRE 8OP+EAUA RE8LON5
Pro!riet"*i noi co&metice !leiurile esen'iale faciliteaz* piept*narea4 dau str*lucire4 oliciune ,i
confer* p*rului un caracter *t*sos.
Pelicul" nou" de !rote?are. %roteinele de +r1u ,i polierii cationici prote>eaz* cuticulele de la
r*d*cin* la v1rfuri.
Pi$men*i !o&t0control = care controlea'a !ro$re&i( ni(elul de culoare intre doua (o!&iri>. Mn
e)clu&i(itate !entru tonurile calde/
Ac*iunea !o&t0control nu e&te (i'ibil" Mn tim!ul !roce&ului de (o!&ire/
Acea&ta Mnce!e &" ac*ione'e !ro$re&i( Mntre (o!&iri/
CumR
%rin o-idare la contactul cu aerul ,i apa.
De ceR
%entru a revitaliza constant str*lucirea ,i a evita fra+ilitatea ,i decolorarea tonurilor calde.
Cum a!licam (o!&eaua RE8LON R
9/ A!licare &tandard
%e p*r uscat4 ne,aponat4 cu e-cep'ia cazului 0n care p*rul este foarte +ras.
Pro!ortie 5 9 S 9 9T2
.e aesteca :J + cre*-+el @vopseaA ^ <: l o-idant.
Tim! de ac*ionare5 3E minute
&coperirea totala a p*rului +rizonat 6 9J inute
Transparen'*6 8J inute
Lim!e'ire5
.e spala cu saponul PO+T0COLOR +6AMPOO . care ec1ilibrea'a
P60ul !ielii ca!ului &i al !arului &i mare&te re'i&tenta culorii/
.e lipeze,te a)undent p1n* ce apa este curat*.
2/ Te1nica a!lic"rii !e !"r ne(o!&it 5
Direct
$upa ce ati facut testul de suporta)ilitate a procedurii de vopsit 4aplica'i pe lun+iea de i>loc ,i
pe v1rfuri ,i l*sa'i s* ac'ioneze 2J de inute. &plica'i apoi pe r*d*cin* ,i l*sa'i s* ac'ioneze 0nc*
8J de inute.
Pre0&o%tenin$
(nainte de colorare aplica'i o-idant - 2J - 8J vol. @; - QMA - pe lun+iea de i>loc ,i la v1rfuri.
L*sa'i s* ac'ioneze /J inute la cliatzon. Nu cl*titi. &poi4 aplica'i vopseaua pe toat* suprafa'a
p*rului. L*sa'i s* ac'ioneze 8J inute.
3/ A!licare de retu#are a radacinii
&plica'i vopseaua direct pe r*d*cin*. Evita'i e-tinderea aplic*rii c*tre partea de i>loc ,i v1rfuri.
$e cele ai ulte ori aplicarea eulsiei este suficient* pentru a revi+ora culoarea. %entru
odificarea de culoare ,i 0nc7idere aplica'i pe i>loc ,i la v1rfuri iediat dup* aplicarea de
retu,are.
:/ A!licarea unui ton du!" o)i$enare
Fi'i si+ur* c* rezultatul desc7iderii de culoare corespunde perfect cu culoarea dorit*.$eci
decolorati nuai pana la nuanta pe care doriti sa o o)tineti 4 nu ai ult .
2 o!*iuni5
/A !tiliza'i re'eta )*ii de culoare. Tip de ac'ionare6 /J - /: inute
2A &esteca'i REVLONI..IMO cu o-idant /J vol. @8MA.
&plica'i pe p*r uscat cu prosopul.
Tip de ac'ionare6 /: inute
N/ A!licarea (o!&elei !entru inc1iderea culorii
(nc7iderea culorii necesit* 0nlocuirea pi+en'ilor lips*. %entru aceasta este nevoie de 0ntoarcerea
la un nivel corect pentru nuan'a dorit*. (n +eneral acest lucru const* 0n aducerea pi+en'ilor calzi
0n firele de p*r ,i folosirea celei ai )une te7nice pentru o)'inerea acestui lucru.
Te7nica este dictat* de diferen'a 0ntre nuan'a e-istent* ,i cea pe care o dori.
.cala de 0nc7idere
%latinat
5al)en
foarte
pal
5al)en
pal
5al)en
5al)en
portocaliu
%ortocaliu
%ortocaliu
ro,cat
Ro,u
/J Q = < ; : 9
%entru inc7iderea culorii pute aplica ai ulte te7nici6
9/ E)tinderea culorii0 &e %olo&e&te !entru inc1iderea de la 9 la 2 tonuri. !entru a reMm!ro&!"ta
'ona de mi?loc #i (Ur%urile / +e reali'ea'a !rin a!licarea (o!&elei tim! de 9E minute !e 'onele care nece&ita
im!ro&!atarea culorii/

2/ A?u&tarea culorii &e %ace 5
Pentru a Mnc1ide de la 9 la 3 tonuri un p*r foarte desc7is
Pentru a re(i$ora tonul la v1rfurile deteriorate
Pentru a e(ita Lre&!in$ereaL culorii
Pentru a neutrali'a nuan*ele $re#ite @cenu,iu - verde - )e> _A
&>ustarea culorii se face atunci c1nd `nu``este necesar* e-tinderea culorii. %entru a face acest
lucru se adau+* o nuan'* cald* la i-tura r*as* @se prepar* 0nc* o dat* dac* este nevoieA
%entru a avea succes 0n a>ustarea culorii se va ale+e o nuan*" cald" 0 cu re%le)ii bo$ate la
acela#i ni(el cu culoarea dorit*.
%entru a 0nc7ide pe teren lun+ se va utiliza o-idant /J vol. @8MA.
E-eplu6
/A Culoarea de ba'" N/ Mi?loc #i (Ur%uri G/ Culoarea dorit" F.3
+olu*ie5 R*d*cini ;48 cu o-idant 2E vol. @;MA.
Mi>loc ,i v1rfuri6 8C9 ;48 ^ /C9 ;49 cu o-idant 9E vol. @8MA.
2A Culoarea de ba'" : S NEO !"r alb/ Mi?loc #i (Ur%uri J.3/
Culoarea dorit" F/
+olu*ie5 R*d*cini6 nr. ; cu o-idant 2E vol. @;MA.
Mi>loc ,i v1rfuri6 8C9 ; ^ /C9 :4;9 cu o-idant 9E vol. @8MA.
O)serva ca radacina este cu un ton ai inc7isa ca lun+iea si varfurileSSS
3/ 7aia de culoare
nc1idere cu 3 tonuri &au mai mult
7aie de culoare
O etod* )l1nd* pentru p*r4 rapid* ,i u,or de aplicat4 cu rezultate vizi)ile spre deose)ire de pre-
pi+entare4 se poate o)serva 0nainte de aplicarea culorii. 3aia de culoare perite utilizarea
nuan'elor calde sau reci 0n func'ie de rezultatul dorit.
n ce ca'uri &e ale$e baia de culoareR
/. %entru a pre+*ti o )az* )un* pentru aplicarea culorii @+al)en4 portocaliu4 ro,uA 0nainte de
0nc7iderea unei nuan'e desc7ise.
Culori recomandate !entru baia de culoare 5
&r*iu6 .9 - .9J - .99 - .98 - .9;
Ro,u6 .;J - .;9 - .;;
2.%entru a introduce pi+en'ii 0n p*rul deteriorat4 care nu se vopse,te 0n od corespunz*tor
Culori recomandate5
&r*iu auriu6 .89
&r*iu6 .9 - .9J - .99 - .98 - .9;
Ro,u6 .;J - .;9 - .;;
8.%entru a neutraliza ,i corecta nuan'ele calde nedorite6
Culori recomandate5
Cenu,iu6 ./ - .J/
Iridescent6 .2 - ./2
3e>6 .8/ - .82
Re*et" !entru baia de culoare
&esteca'i6
/C8 vopsea @/ nuan'* ai 0nc7is* dec1t culoarea dorit*A
^ /C8 ,apon nutritiv @ %ost ColorA
^ /C8 /J vol. o-idant 8M
.fatul Cristinei6 %entru a o)'ine o consisten'* ai )un*4 se va 0nlocui ,aponul cu &nti %orositB
MilK4 pentru a vopsi 0napoi p*rul foarte deteriorat 0ntre folii.
A!licarea b"ii de culoare6 0nainte de vopsirea final* pe p*r uscat.
(n zona p*rului care necesit* o corectur*4 se va aplica i-tura cu a>utorul unei perii4 a unei
sticlu'e de aplicare sau ca pe un ,apon.
Tip de ac'ionare6 /: - 2J inute
.e va cl*ti f*r* a se ,apona.
.e va usca p*rul cu prosopul ,i se va aplica vopseaua final*.
: / Pre0!i$mentare
n ce ca'uri &e ale$e !re0!i$mentarea
&ceast* te7nic* este indispensa)il* 0n cazurile 0n care este necesar* izolarea de ,uvi'e desc7ise ,i
0nc7iderea siultan* a p*rului 0ntre 71rtii.
Re*et" !entru !re0!i$mentare
.e vor aestec* p*r'i e+ale de6 ap* cald* ,i culoare la nuan'*
@/ - 2 nuan'e ai 0nc7ise dec1t rezultatul finalA
A!licare5 $up* ce p*rul desc7is la culoare a fost izolat 0n folii ,i 0nainte de aplicarea culorii
finale
%e p*rul seiuscat se aplic* o cantitate ic* de produs4 ,uvi'* cu ,uvi'*4 cu o pensula su)'ire4
pentru a uple p*rul cu pi+en'ii lips*.
Lucra'i ,i piept*na'i pe *sura lucrului pentru a distri)uii pi+en'ii.
Nu &e cl"te#te/ Nu e)i&t" tim! de ac*ionare/
Iediat dup* aceasta aplica'i culoarea dorit* de la r*d*cin* p1n* la v1rfuri ,i l*sa'i s* ac'ioneze
tip de 8J inute.
Recti%icarea culorii
Corectare du!" (o!&ire
C1teodat*4 indiferent de +ri>a acordat* te7nicii de aplicare p*rul nu r*spunde confor celor
anticipate. &cest lucru este vala)il pentru p*r sensi)il ,i foarte deteriorat. &stfel4 este iportant*
verificarea dac* rezultatul final corespunde cu rezultatul a,teptat. (n caz contrar este 0nc* tip
pentru a efectua corecturile cu o vopsire ulterioar*. %ost-vopsirea este o retu,are de ulti inut4
care se face 0nainte de aplicarea eulsiei.
De%inirea !roblemei5 .tr*lucire @ nuantaA nedorit* sau lips* de intensitate la v1rfuri.
Cum corectam R
&le+e'i o culoare care s* poat* neutraliza @ vezi capitol COLORIMETRIEAsau din contr* care s*
intensifice str*lucirea @ nuanta A.
Culoarea se va utiliza f*r* o-idant. .e va aplica o cantitate ic* acolo unde este necesar. .e
aseaz* ,i se piapt*n*4 verific1nd efectul aestecului4 pentru a fi si+uri de oentul 0n care
tre)uie 0nceput* cl*tirea. Este dificil a se specifica un tip de ac'ionare4 dar 0n +eneral sunt
suficiente : p1n* la /J inute.
Aco!erirea !"rului alb
Culorile cu o valoare intens* de nuan'* @ar*iu4 ro,u4 culoarea a7onului4 violetA necesit* o
)az* puternic* pentru a 0,i supune nuan'a pe p*rul +rizonatCal)4 0n afara cazului 0n care clienta
dore,te un rezultat foarte str*lucitor.
%e de alt* parte nuan'ele cu tonuri )l1nde @cenu,iu4 iridescent4 )e>4 auriu4 ar*iuA pot fi utilizate
ele 0nsele 0n cazul 0n care se dore,te un rezultat )l1nd.
Ca o re$ul"
%e p*r ai pu'in de <JM al)4 )ine distri)uit sau localizat4 se aplic* culoarea dorit* @ REVLONA
f*r* a se ad*u+a o culoare de )az*.
%e un p*r ai ult de <JM al)4 )ine distri)uit sau localizat4 se va ad*u+a4 dac* este necesar4 /C8
dintr-un tu) ce corespunde culorii de )az*.
.e vor ale+e nuan*e de ba'" %oarte naturale .
Tim! de ac*ionare
Rezultat de transparen'*6 8J inute
&coperire total*6 9: inute
6i$1li%t Color
RE8LONI++IMO +UPER 7LONDE+
Ca!acitate ma)im" de de&c1idere p1n* la : /C2 tonuri de la nivelul : in sus.
Putere de cur"*are pe ,uvi'e +al)ene sau portocalii
E%ect de neutrali'are asupra puterii de desc7idere
Putere de nuan*are pe lun+iea de i>loc ,i la v1rfuri
Tonuri !a&telate
Caracteri&tici
Forul* cre* - +el
Tu) de ;J +6 2 aplic*ri
.e amestec8 1 9 3) 1*2 tub :3; g<
9 %; ml o!idant 5='7O> 2; , 3; sau 4; "ol. :6, % sau 12?<
N3.6 !tiliza'i o-idant 9J vol. @/2MA cu )aze naturale foarte 0nc7ise pentru a evita nuan'ele de
+al)en sau oran> nedorite.
+e a!lic" !e !"r u&cat. ne#am!onat/
.e iau ,uvi'e su)'iri4 se aplic* produsul 0n strat +ros doar la r*d*cin*4 f*r* a peria @cu sunt
o)i,nuite ulte persoane s* fac*A
N3.6 (n cazul 0n care e-ist* ,uvi'e cu nuan'e nedorite4 se va aplica produsul siultan pe r*d*cin*
,i pe ,uvi'*
Tip de ac'ionare6 9: inute
Lim!e'ire5
.e spala cu saponul PO+T0COLOR +6AMPOO . care ec1ilibrea'a
P60ul !ielii ca!ului &i al !arului &i mare&te re'i&tenta culorii/
.e lipeze,te a)undent p1n* ce apa este curat*.
8o!&ire inten&" S me#e &!eciale
CROMATIC+
Un concentrat de tonuri calde Mn ba'" cu mare !utere de di&!er&are
2 o!*iuni te1nice
9> Inten&i%icare de culoare
.e utilizeaz* un aestec de nuan'e calde Revlonissio pentru a intensifica tonul
2> Me#e inten&e &!eciale
utilizate 0n sine pentru a asi+ura 0ntr-un sin+ur pas pe p*rul natural sau vopsit4 e,e cu culoare
intens* sau efecte speciale.
Inten&i%icator de culoare
.e aestec* /C9 sau /C8 sau /C2 tu) Croatics cu o nuan'* cald* Revlonissio.
Not*6 nu utilizat* propor'ii de /C2 ,i /C2
A &e lua Mn con&iderare armonia tonului
8a &u$eram &a %aceti urmatoarela ame&tecuri5
C:J - ro,u purpuriu - ;2 - .;: - .;; - .9: C;J ro,u de foc - ;J - .;9 - .9; - .;;
C 2J - violet au)er+ine - 2J - .;: - .;2 - .: C 2J - ro,u portocaliu - 9J - .99
P"r natural
.e aplic* pe )az* natural* 84 94 : pentru a o)'ine rezultate estetice.
&le+e'i o-idant de 2J4 8J sau 9J volue 4 0n func'ie de desc7iderea dorit*.
P"r (o!&it
.e aplic* pe niveluri 94 : sau ;. %e niveluri ai desc7ise rezultatele vor fi e-centrice4 iar pe cele
0nc7ise a)ia vizi)ile
&le+e'i o-idant de 2J4 8J sau 9J volue 0n func'ie de puterea necesar* de cur*'are 0n vederea
revi+or*rii intensitatii tonului.
Caracteri&tici
Utili'area Cromatic& Mn &ine
.e aestec* / parte vopsea ^ /C2 o-idant
Utili'area Cromatic& Mn ame&tec
&ceia,i dozare4 acela,i tip de ac'ionare ,i acelea,i etode de aplicare ca la Revlonissio.
Not*6 Cu acest tip de ton intens este foarte dificil* odificarea culorii f*r* a 0nc7ide p*rul.
Evita'i aplicarea Croatics nere+ulat* deoarece rezultatul ar fi nere+ulat ,i inestetic.
Tone on tone Color
VOUN- COLOR E,CEL
+!eci%ic
9 culoare 2 !o&ibilit"*i 0 %"r" amoniac. %ormul" de lun$" durat"
Ton !e ton cu ade("rat
F"r" !utere de di&!er&are6 VO!N5 COLOR ERCEL ^ !LTR& .OFT Ener+izer
Ton !e ton inten&
3T: ni(el de !utere de di&!er&are5 VO!N5 COLOR ERCEL ^ .OFT Ener+izer
Caracteri&tici5 VO!N5 COLOR ERCEL
Forul* cre-+el - <J + L 2 aplic*ri
&estec / ^ 26 /C2 tu) @8: +A ^ <J l .OFT sau !LTR& .OFT Ener+izer6 8M - /J vol.
!LTR& .OFT Ener+izer6 /.=M - ; vol.
%reparare6 0n )ol sau sticl* de palicare
.e aplic* pe p*r uscat ne,aponat.
.e lucreaz* cu aplicator sau cu perie.
Tim! de ac*ionare5 Mn $eneral de la 9N la 2E minute
a %*r al)6 ai pu'in de <JM6 2J 8J inute utiliz1nd .OFT sau !LTR& .OFT Ener+izier
Mai ult de <JM sau zone cu concentra'ie are de p*r al)6 8J - 9J inute utiliz1nd .OFT
Ener+izer
N36 $ac* este nevoie se aestec* nuan'e de )az* cu vopseaua ,i se las* un tip ai are de
ac'ionare dac* p*rul estre rezistent sau aspru.
a %*r vopsit
%entru re0prosp*tare6 : - /J inute
%entru intensificare6 /J - /: inute
%entru 0ntoarcere la )aza natural*6 2J inute
a %*r cu peranent6
Natural6 /J - /: inute
$eteriorat6 : - /J inute
%*r al)6 2J - 8J inute
a %*r decolorat6
%entru a ad*u+a str*lucire ,i nuan'e 6 : - /J inute
&plicare de eulsie ,i ,apon %O.T-COLOR .7apoo
8o!&ea tratament. Mn &!ecial !entru !"r (o!&it
NUTRI COLOR CREME
+!eci%ic 5%entru a revi+ora4 a da str*lucire4 a re0prosp*ta4 accentua4 corecta4 nuan'a4 neutraliza
toate tipurile de p*r vopsit at1t la salonul de 0nfruuse'are c1t ,i acas*.
Formul" 3 Mn 95 culoare 0 moliciune 0 &tr"lucire
Pe !artea culorii
3eneficiaz* de te7nolo+ie ionic* -Concentrat de pi+en'i ionici
Interac'iune instant* electrostatic* cu firele vopsite de p*r
Vopsire puternic* instant - Efect de netezire4 antistatic
Pe !artea moliciunii
perforan'e ridicate ale acizilor din fructe @&?&A
Restaureaz* ,i p*streaz* uiditatea
Pro!riet"*i de 1r"nire. Mnmuiere #i de&curcare f*r* a 0n+reuna p*rul.
Nu con'ine aoniac4 ,i nici o-idant astfel 0nc1t se p*streaz* 0n totalitate inte+ritatea p*rului.
Pe !artea &tr"lucirii
Eficien'a a+en'ilor cosetici
Nete'irea #i lu&truirea cuticulei @ionicA
Refle-ii desc7ise pentru o str*lucire *rit*
Caracteri&tici
Flacon cu atoizor6 2:J l pentru utilizare 0n salon ,i pentru v1nzare
5ata de utilizare
&ciditatea p?-ului 94: - :
Tip de ac'ionare6 8 inute
Do'a?5 ; pop*ri 0n condi'iile unui p*r scurt4 Q pentru p*r de lun+ie edie4 /2 pentru p*r lun+
_ ai ult dac* este nevoie4 dar niciodat* ai pu'in
In&truc*iuni
.e vor purta *nu,i
.e va aplica pe p*r ,aponat ,i uscat cu prosopul
.e aseaz* 0n p*r 0nainte de descurcarea ,i piept*narea p*rului.
Tip de ac'ionare6 8 inute
.e va cl*ti p1n* c1nd apa r*1ne curat*
Not*6 Nutricolor nu vopse,te p*rul natural4 otiv pentru care nu ac'ioneaz* asupra r*d*cinilor
crescute.
Platinum 7leac1
-ENTLE 7LOND POHER
Putere de decolorare6 p1n* la < tonuri
CUndR
O-idare4 0ndep*rtare de culoare4 cur*'area culorii4 lipezirea culorii4 decolor*ri
Ame&tec cremo&5 b ; lin+uri *sur* de pudr* ^ apro-iativ /:J l o-idant. Cele trei
iperative pentru succesul unui )lond platinat sunt6
9> Corecta ale$ere a o)idantului
3az* 8 - 96 8J volue
3az* : - ;6 2J volue
3az* < ,i ai are6 /J volue
Aten*ie5 Contrat celor ,tiute o-idantul cu 9J volu. este ai pu'in eficient ,i ai 0ncet 0n
ac'ionare dec1t o-idantul ediu. Efectul de decolorare re'ine ai ulte tonuri de portocaliu ,i
ro,u4 iar pielea capului este deteriorat*. Condi'ia p*rului conduce la riscul deterior*rii f*r* a
atin+e rezultatul corect.
2> A!licare !reci&" cu cantitatea corect" de ame&tec
.e al+e ,uvi'e su)'iri4 se aplic* un strat +ros pe r*d*cini f*r* a se peria.
3> Tim!ul corect de !roce&are
(n condi'iile 0n care produsul este activ circa / 7 /: inute 4 este necesar* o verificare la
intervale re+ulate.
Aten*ie5 Evita'i utilizarea acceleratoarelor de c*ldur* @usc*toare4 l*pi4 cliatzon4 etc. _A
deoarece *resc activitatea produsului 0n detrientul s*n*t*'ii p*rului.
Reteta !entru Lim!e'irea culorii
2 *suri pudr* 5ENTLE 3LON$E ^ /J l ap* c*ldu'*
.e aplic* pe p*r uscat
N3.6 &tunci c1nd p*rul este deteriorat se vor ad*u+a 2J l de &L%?&4 %O.T COLOR .7apoo
sau .EN.OR Nutritive pentru o distri)uire e+al*
Tim! de ac*ionare5 se va verifica cu re+ularitate
nde!"rtarea culorii
.e va 0ncepe cu te7nica lim!e'irii culorii pentru a localiza structurarea culorii f*r* a deteriora
cre,terea natural*. .e cl*te,te4 nu se ,aponeaz*4 se usuc*.
Pre!ararea &olu*iei de Mnde!"rtare a culorii5 b 9 lin+uri de pudr* ^ /JJ l de o-idant. .e
aplic* pe p*rul uscat.
(ndep*rtarea culorii tre)uie s* se 0nceap* cu un o-idant )l1nd @/J vol.A. !n aestec )l1nd
perite un 0nceput u,or4 f*r* a e-ista teaa de deteriorare a p*rului4 l*s1nd tip pentru
a)sor)irea 0n si+uran'* a odific*rii de culoare. .e va verifica pro+resul ac'iunii 0nainte de
cl*tirea ,i uscarea p*rului. $ac* este necesar se va repeta ac'iunea utiliz1nd o-idant de 2J sau 8J
vol. p1n* la atin+erea rezultatului corect.
Tim! de ac*iune5 se va verifica le intervale re+ulate
Cur"*area culorii
Re*et"
:J l &nti %orozitB MilK ^ 2: l %O.T COLOR .?&M%OO
^ 2 *suri de pudr* 5ENTLE 3LON$
^ :J l o-idant /J vol.
.e aplic* pe p*rul uscat.
Tim! de ac*ionare5 se va verifica le intervale re+ulate
Platin"ri
Mod de !re!arare5 .e va ale+e consisten'a ,i te7nica preferat*.
%entru a evita necesitatea de cl*tire 0ntre aplic*ri se va 0ncepe la spate cu o-idant cu volu
sc*zut @/J - 2JA ,i se va *ri spre fa'* la 2J - 8J vol.
.e va evita utilizarea o-idantului cu volu are @;J - =J vol. ,i ai ultA care lipse,te p*rul de
0ntrea+a vitalitate ,i de aseenea utilizarea de acceleratoare de c*ldur*4 din acela,i otiv.
.e va realiza o astfel de concentra'ie 0nc1t s* se en'in* condi'ia de s*n*tate a p*rului peri'1nd
astfel aplicarea de peranent sau asi+urarea voluului4 dac* acest lucru se dore,te.
+!ecial 6i$1li$1tin$
-ENTLE MEC6E+ +V+TEM
Putere de decolorare !Un" la N tonuri
F"r" amoniac 0 %ormul" de condi*ionare
CUndR %entru a atin+e toate tipurile de te7nici pe p*r noral sau vopsit
Pre!arare5
/C2 tu) de 5ENTLE MEC?E. .V.TEM
^ / plicule' cu aplificator
^ 8J - ;J l o-idant 0n conforitate cu consisten'a dorit* ,i putere a o-idantului pentru a asi+ura
dispersarea dorit*.
Tim! de ac*ionare6 /: inute cu accelerator de c*ldur* sau 8J inute f*r*.
N3.6 este peris* utilizarea c*ldurii deoarece produsul nu con'ine aoniac.
Produ&e indi&!en&abile
ANTI0PORO+ITV MILI
Forul* special*4 p? 94:4 proiectat* pentru utilizarea at1t Mnainte c1t ,i du!" servicii te7nice
f*r* a interfera cu activit*'ile c7iice. (nainte de vopsire4 o-i+enare4 decolorare4 rela-are4 etc. _
se aplic* &NTI-%OR.ITV MILU pe p*rul uscat ,i nu se cl*te,te.
(naintea unui peranent alcalin se aplic* pe p*rul uscat cu prosopul4 dup* ,aponare. Nu se
cl*te,te.
$up* trataent c7iic se aplic* produsul de p*r ,aponat4 se aseaz* tip de 8J de secunde
pentru a asi+ura 7idratarea a descurca p*rul ,i pentru a 0nt*ri caracteristicile acestuia.
PO+T COLOR +1am!oo
Este foarte iportant* ale+erea unui ,apon potrivit dup* o-idare4 decolorare4 0ndep*rtarea
culorii4 etc. _
&ciditatea p?-ului este de 94:4 resta)ile,te p?-ul natural al pielii capului ,i p*rului ,i asi+ur*
oliciune4 facilitate la piept*nare4 un p*r *t*sos.
COLOR CLEAN
.u)stan'* cu ac'iune )l1nd* pentru 0ndep*rtarea petelor de pe piele.

Le$ile
Princi!ale
ale
Culorii
Le$i !rinci!ale ale culorii
C1nd o raz* de luin* al)* trece printr-o pris* luina se separ* 0n culorile curcu)eului. &cest
+rup de culori este denuit spectrul de luin*. Culorile spectrului trec dintr-un 0n alta prin culori
priare4 secundare ,i ter'e.
Culorile priare sunt culorile fundaentale6 ROE!- 5&L3EN -&L3&.TR!
&ceste 8 culori fundaentale reprezint* )aza tuturor celorlalte culori
Ame&tecul celor 3 culori %undamentale dau culoarea maro Mnc1i&/
&estecul 0n p*r'i e+ale a 2 culori fundaentale creeaz* culorile secundare sau copleentare.
%ORTOC&LI! - VIOLET - VER$E
Ro,u ^ +al)en L !ortocaliu
Ro,u ^ al)astru L (iolet
&l)astru ^ +al)en L (erde
Ame&tecarea culorilor urmea'" dou" le$i indi&cutabile/
Prima le$e
Fiecare culoare copleentar* opus* unei culori priare este e+al* cu aestecul
celorlalte dou* culori priare.
A doua le$e
Culorile copleentare ,i culorile lor corespondente priare sunt opuse ,i se
neutralizeaz* unele pe celelalte.
Ame&tecarea culorilor !rimare cu cele com!lementare Mn !"r*i e$ale creea'" multe alte ter*e culori/
Ro,u ^ violet L purpuriu
5al)en ^ portocaliu L +al)en portocaliu
&l)astru ^ verde L verde al)*strui
Violet ^ al)astru L al)astru violet
%ortocaliu ^ ro,u L ro,u portocaliu
Verde ^ +al)e L +al)en verzui
Coduri de re%le)ii
./ cenu,iu L al)astru c portocaliu
.2 iridescent L violet desc7is c +al)en
.8 auriu L +al)en c purpuriu
.9 ar*iu L portocaliu c al)astru
.: culoarea a7onului L ro,u ^ al)astru
.; ro,u L ro,u c verde
n ca'ul ame&tecului ima$inati( e&te !o&ibil" crearea unei multitudini de culori 0 in%init de multeW
cum &e a!lic" acea&t" ra*iune la (o!&elele de !"rR
Auriu neutrali'ea'" iride&cent0ul #i in(er&/
Cenu#iul neutrali'ea'" !ortocaliul #i in(er&/
Ro#ul neutrali'ea'" (erdele #i in(er&/
Cu &" trecem de la teorie la !ractic"R
Recrea'i o )az* de aplicare sau
intensific* refle-iile
Corecteaz* sau neutralizeaz*
tonurile clade
5al)en pal 5al)en pal
5al)en desc7is &uriu .8 Iridescent .2
&uriu
iridescent .82
5al)en desc7is
5al)en 5al)en
5al)en
portocaliu
&r*iu auriu .
89
&uriu ar*iu .
98
Cenu,iu .J/ - /2
5al)en
portocaliu
%ortocaliu
&r*iu .9 - .99
Ro,u ar*iu .;9
- .9;
3e> .8/
Cenu,iu ./
&estec ./ ^ .2
%ortocaliu
%ortocaliu
ro,iatic
&r*iu ro,iatic .
9; - .;9 - .9:
Cenu,iu ./ - ./2
- .8/
%ortocaliu
ro,iatic
Ro,u Ro,u .;J - .;;
&estec . / ^ .
8/
Ro,u
%urpuriu
Ro,u iridescent .
;2 - .;:
%urpuriu
Culoare #i %ante'ie
(n ziua de azi o culoare unifor* este aproape clasic*. %rofesioni,tii tre)uie s* ai)* ult*
ia+ina'ie pentru a r*spunde necesit*'ilor culorii conteporane.
Tinerii - )*r)a'i sau feei - sunt dornici de ori+inalitate ,i c1teodat* de e-centricitate. $eci este
nevoie de crearea de ulte te7nici spectaculare pentru a evita oferirea de servicii siilare la
+enera'ii diferite de clien'i.
&cesta este otivul pentru care REVLON %rofessional creeaz* noi colec'ii de te7nici
provocatoare.