Sunteți pe pagina 1din 86

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, 

PROIECTARE ŞI DIRECTIVARE ÎN CONSTRUCŢII 

Biroul  executiv 

DECIZIA NR. 14, 
din 18 aprilie 1986 

PRIVIND  APROBAREA ,,INSTRUCTIUNILOR  TEHNICE 
PENTRU   FOLOSIREA   ŞI   MONTAREA   GEAMURILOR 
ŞI A ALTOR PRODUSE DE STICLĂ ÎN CONSTRUCŢII" 
INDICATIV C 47—86 

Biroul  executiv  al  Consiliului  ştiinţific  al  Institutului  Central  de  Cercetare,  Proiectare    şi 
Directivare în  Construcţii; 
Având în vedere prevederile art. 5, litera "d" din Decretul nr. 170/1976, cât şi avizul CTE — 
ICCPDC nr. 54 din 24 ianuarie 1986; 
În  temeiul  Decretului  nr.  170/1976,  modificat  prin  Decretul  nr.  31/1983,    privind 
organizarea  şi functionarea  Institului Central de Cercetare,  Proiectare şi Directivare în Construcţii, 
cât şi Legea nr. 5/1978, emite urmatoarea 

DECIZIE: 

Se aprobă ,,Instructiunile  tehnice pentru  folosirea  şi montarea geamurilor şi a altor produse 
de sticlă în construcţii" Indicativul C 47—86. 
2.  Instrucţiunile  tehnice  de  la  pct.  1  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Buletinul 
construcţiilor. Ele se vor publica şi în normative şi instrucţiuni. 
La aceeaşi dată încetează valabilitatea urmatoarele documente tehnice: 
—  Instructiuni  tehnice  pentru  folosirea  şsi  montarea  geamurilor  în  construcţii,  indicativ  C 
47—79, aprobate de ICCPDC cu decizia nr. 130/19.VI.1979; 
—  Instrucţiuni  tehnice  de  folosire  la  pereţi  a  profilelor  U  din  sticlă,  indicativ  C  207—81, 
aprobate de ICCPDC cu decizia nr. 75/9.VI.1981. 

PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV 
DIRECTOR GENERAL 
Ing. VALERIU CRISTESCU
INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU FOLOSIREA ŞI 
MONTAREA 
GEAMURILOR ŞI A ALTOR PRODUSE DE  STICLĂ 
ÎN CONSTRUCŢII 
INDICATIV C 47 — 86 

Elaborate de : 

INSTITUTUL DE CERCETARI ÎN CONSTRUCŢII 
ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR ­ INCERC 

Director adj. ştiinţific: Dr. ing. R. Constantinescu 
şef laborator: Dr. ing. I. Brînzan 
Responsabil lucrare: ing. M. Stănescu 
ing. N. Ocoleanu 
Arh. R. Stoenescu 

Responsabili din partea ICCPDC: Arh. Claudiu Popeştianu 
ing. Victor Cristescu
INSTRUCTIUNI  TEHNICE   PENTRU   FOLOSIREA  indicativ  C 47—86 
ŞI  MONTAREA GEAMURILOR  înlocuiesc 
ŞI A ALTOR PRODUSE DE STICLĂ ÎN CONSTRUCTII  C 47—79 
şi C 207—81 

1. OBIECT 

1.1.  Prezentele  instrucţiuni  tehnice  stabilesc  modul  de  folosire  şi  montare  a  urmatoarelor 
sortimente de geamuri şi a altor produse din sticlă în construcţii: 
—  geamuri trase; 
—  geamuri şlefuite, polizate; 
—  geamuri cristal; 
—  geamuri plane securizate; 
—  geamuri armate; 
—  geamuri ornament; 
—  geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate); 
— geamuri termoabsorbante (trase); 
—  geamuri termoizolante cu chit; 
—  geamuri emailate securizate; 
—  oglinzi de geam tras; 
—  oglinzi de geam şlefuit; 
—  foi de geam pentru uşi din geam securizat; 
—  geamuri prelucrate pe margini; 
—  profile din sticlă; 
— caramizi presate de sticlă cu goluri. 

Elaborat de:  Aprobat de: 
INSTITUTUL DE CERCETARI ÎN  INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, 
CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA  PROIECTARE ŞI DIRECTIVARE ÎN 
CONSTRUCŢIILOR  CONSTRUCŢII – ICCPDC – cu Decizia nr. 14 
­ INCERC­  din 18 aprilie 1986
2. TIPURI  Ş1 DOMENII  DE FOLOSIRE 

2.1. Geamuri transparente : 
a) Geamuri trase conform STAS 853. 

Geamurile  trase  se  livrează  în  şase  calităţi  rezultate  prin  sortare,  notate  cu  S,  1,  2,  3,  4,  5, 
care se utilizează în construcţii astfel : 
—  geam calitatea 1­a, la clădiri reprezentative şi vitrine; 
—  geam calitatea 2­a, la locuinţe; 
—  geam calitatea 2­a şi 3­a la clădiri industriale şi agro­zootehnice; 
—  geam calitatea 4­a şi 5­a la construcţiii provizorii sau de mică importanţă. 
Dimensiunile maxime ale geamurilor trase, folosite în constructii, sunt date în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Grosime (mm)  Lăţime (mm)  Lungime 
nominală  efectivă  (mm) 

2  1,8 ... 2,2  280 ... 800  pâna la 1800 


3  2,8 ... 3,2  280 ...1600  pâna la 2100 
4  3,8 ... 4,2  280 ... 2200  pâna la 2500 
5  4,6 ... 5,4  280 ... 2200  pâna la 2500 
6  5,6 ... 6,4  500 ... 2200  pâna la 2500 
8  7,6 ... 8,4  500 ... 2200  pâna la 3500 

În cazuri justificate din punct de vedere tehiiico­economice se pot livra pentru  construcţii şi 
geamuri  cu  dimensini în afara celor indicate în tabelul 1. 
Dimensiunile  formatelor tipizate de geamuri trase  pentru ferestre şi uşi care  se  folosesc  la 
construcţii de locuinţe social­culturale şi industriale sunt date în capitolul 4.2. 
b)  Geamuri  slefuite,  polizate,  conform  STAS  9041.  Geamurile      slefuite,      polizate      se 
produc  in   doua   tipuri : 
—  tip A, destinat în  principal  confecţionării  oglinzilor şi geamurilor securizate; 
—  tip B, destinat în principal confecţionării vitrinelor şi geamurilor securizate. 

Ambele tipuri se livrează în două calităţi, I şi II. 
Geamurile şlefuite de tip A se fabrică în dimensiunile prezentate in tabelul 2. 
Dimensiunile maxime ale geamurilor şlefuite de tip B folosite în construcţii sunt prezentate 
în tabelul 3. 

c) Geamuri cristal conform N.I. 93.363—84. 
Geamurile cristal se produc în cinci calităţi: AO; A; B; C; D. 

În  domeniul  construcţiilor  civile  şi  industriale  se  folosesc  numai  geamurile  cristal  calitatea 
D, care se fabrică în dimensiunile prezentate în tabelul 4.
Tabelul 2 
Grosime (mm)  Lăţime (mm)  Lungime (mm) 

nominală  efectivă 
4  3,8...4,2  400...2100  500...2800 
5  4,8...5,2  400...2100  500...3200 
6  5,8...6,2  400...2100  500...3600 
7  6,8...7,2  400...2100  500...4500 

Tabelul 3 
Grosime (mm) 
nominală  efectivă  Lăţime (mm)  Lungime (mm) 

5  4,8 ... 5,1  400...2500  500 ... 3000 


6  5,8 ... 6,2  400...2500  500 ... 3500 
8  7,8 ... 8,2  400...2500  500 ... 4500 
10 9,8 ... 10,2  400...2500  500 ... 4500 
12 11,8 ... 12,2  400...2500  500 ... 4500 
15  14,8 ... 15,2  400...2500  500 ... 4500 

Tabelul 4 
Grosime   (mm) 
nominală  efectivă  Lăţime (mm)  Lungime (mm) 

3  2,8...3,0  400 ... 1240  pâna la 2300 


4  3,8...4,0  400 ... 1500  pâna la 2300 
5  4,8...5,0  400 ... 1600  pâna la 2300 
6  5,7...6,0  400 ... 1600  pâna la 2300 

Cu acordul parjilor se pot livra geamuri si cu dimensiuni in afara celor indicate in tabelul 4. 
d) Geamuri plane securizate conform STAS 1853. Geamul securizat se fabrica in doua 
tipuri : 
—  tip S, executat din geam slefuit polizat sau din geam cristal ; 
—  tip T, executat din geam tras. 
Geamul securizat se folose§te la ferestre, usi si glasvan­duri pentru : 
—  spitale,   birouri,   laboratoare,   hoteluri,   muzee,   magazine, construct industriale ; 
—  cladiri  publice    pretentioase,    cu    public  numeros,      care  l.rebuie    sa    fie    protejat    in 
cazul  spargerii   unor  geamuri  de dimensiuni mai mari. 
Geamurile  plane  securizate  folosite  in  construct  se  fabrica  in  dimensiunile  prezentate  in 
tabelul 5.
Tabelul 5 
Grosimea (mm) 
nominală  efectivă  Lungime (mm)  Lăţime (mm) 
4  3,8... 4,2  350... 1500  200... 1200 
5  4,8... 5,2  350... 1800  200... 1200 
6  5,6... 6,4  350...2000  200... 1200 
8  7,6... 8,4  350...2000  200... 1200 
10  9,5...10,5  350...2000  200... 1200 

Dimensiunile  geamurilor  se  vor  stabili  prin  comandă,  în  limitele  înscrise  în  tabelul  5,  iar 
forma se stabileşte pe baza şablonului prezentat de beneficiar. 
Dimensiunile  formatelor  tipizate  de  geamuri  plane  securizate  pentru  ferestre,  uşi  şi 
luminatoare, care se folosesc la construcţii industriale, sunt date în capitolul 4.2. 

2.2. Geamuri translucide. 
a) Geamuri armate conform STAS 949—86. 
În funcţie de culoare, geamurile armate se produc în trei tipuri : 
—  tip A, incolore ; 
—  tip B, colorate în masă ; 
—  tip C, colorate prin peliculizare. 

Dupa aspectul suprafeţei, geamurile armate pot fi : 
—  geamuri lise ; 
—  geamuri ornamentate în diferite modele. 

Geamul armat se foloseşte : 
—  în  locuri  expuse  lovirii,  unde  un  geam  nearmat  ar  da  loc  la  eventuale  accidente,  prin 
caderea spărturilor provocate de şocuri mecanice sau la pereţi exteriori de hale peste cota + 5 m faţă 
de cota pardoselii finite ; 
—  pentru  luminatoarele  de  la  acoperişuri,  la  constructii  industriale,  la  hale  şi  peroane  de 
gări, la expoziţii şi la hale alimentare ; 
—  la plafoanele interioare suspendate ; 
—  la balcoarie şi scări unde se recomandă a fi şi colorat, conform nevoilor de cromatică ale 
proiectului respectiv. 
Dimensiunile de fabricate ale geamurilor armate, folosite in construcţii sunt date în tabelul 6. 

Tabelul 6 
Grosimea (mm)  Lăţime max.  Lungime max. 
nominală  efectivă  (mm)  (mm) 
7  6,3...7,3  2000  3000 

Dimensiunile formatelor tipizate de geamuri armate pentru ferestre, uşi şi luminatoare, care 
se folosesc la construcţii industriale, sunt date în capitolul 4.2.
În cazul utilizării geamurilor colorate, culoarea acestora va fi stabilită de proiectant. 

b) Geamuri ornament,  conform STAS  3515—86. 
În functie de culoare, geamurile ornament se produc in. doua tipuri : 
—  tip A, incolore ; 
—  tip B, colorate. 
Geamurile  tip  A  se  livreaza  într­o  singură  calitate,  iar  geamurile  tip  B  în  două  calitaţi, 
rezultatc prin sortare si notate cu I şi II. 
Geamul  ornament  se  foloseste  ca  element  de  inchidere  în  cadrul  timplariei,  în  scopuri 
decorative,  pentru  locurile  unde  este  necesar  geam  translucid  (uşi  şi  glasvanduri  la  birouri,  holuri, 
expoziţii, case de scări) şi în general în locurile unde este necesară o lumina difuză. 
În cazul utilizării geamurilor ornament colorate, modelul şi culoarea acestora vor fi stabilite 
de proiectant. 
Geamurile ornament folosite în construcţii se fabrică în dimensiunile prezentate în tabelul 7. 

Tabelul 7 
Grosime  Lăţime  Lungime 
(mm)  (mm)  (mm) 
nominală  efectivă  tip A  tipB  tip A  tip B 
3  2,9...3,3  500...2500  500...1800  500...4000  1500...3000 
4  3,8...4,2  500...2500  500...1800  500...4000  1500...3000 
5  4,7...5,3  500...2500  500...1800  500...4000  1500...3000 
6  5,7...6,5  500...2500  500...1800  500...4000  1500...3000 

Cu acordul parţilor se pot executa geamuri ornament cu forme speciale. 

c) Geamuri prelucrate­mate, muslin, givrat, conform N.I.I. 93558—84. 
Geamurile prelucrate se fabrică într­o singură calitate. 

Geamurile prelucrate folosite în construcţii se fabrică în dimensiunile prezentate în tabelul 8. 

Tabelul 8 
Denumirea  Grosime  Lăţime din 100 în  Lungime din 300 în 
formatului  mm  100 mm  300 mm 
Fîşii normale şi 
combinate  3  500... 1000  1000... 1900 
Măsuri libere  4,5,6  400... 1000  1100... 1900 

Geamurile prelucrate se folosesc la : 
—  uşi, ferestre şi glasvanduri la clădirile civile şi industriale, în scopuri decorative; 
—  la plafoane luminoase, la care dimensiunile reduse ale ochiurilor nu necesită geam armat; 
—  la  mascarea diferitelor corpuri de  iluminat amplasate  în  firide  la plafon  sau pereţi  şi  în 
general  în  locuri  în  can  vizibilitatea  nu  este  necesară  sau  trebuie  împiedicată  printr­un  geam 
translucid.
2.3. Geamuri termoabsorbante trase,  conform STAS 11552—80. 
Geamurile termoabsorbante se livrează în 6 calităţi, rezultate prin sortare,  simbolizate cu:  S 
;  1 ;   2 ;   3 ;  4  şi 5. 
Dimensiunile de fabricaţie ale geamurilor termoabsorbante folosite în construcţii sunt date în 
tabelul 9. 

Tabelul 9 
Dimensiuni  Valori nominale (mm)  Abateri (mm) 
Grosime  3,4,5,6  ±0,3 
Lăţime  400... 1400  ±2
Lungime  1000... 1600  ±2 

Geamurile    termoabsorbante    se      folosesc    ca      în<  construcţii  civile  şi  industriale,  acolo 
unde este neccesară o protejare faţă de efectul termic al razelor solare. Dat find coeficientul lor de 
transmisie termică şi luminoasă mai redus, ele trebuiesc folosite la faţadele cu orientare spre razele 
incidente ale soarelui. 

2.4. Geamuri termoizolante cu chit, conform STAS 11553—86 şi 12183—84. 
Foile de geam utilizate la confecţionarea geamurilor termoizolante folosite în construcţii pot 
fi din : 
—  geam tras de 3 ; 4 şi 6 mm grosime, cal. 2 sau 3 conform STAS 853; 
—  geam cristal de 6 mm, calitatea D, conform  N.I.I. 93363—84; 
—  geam şlefuit de 6 mm, tip B, cal. I  şi  II,  conform STAS 9041; 
—  geam armat  cal. 2 de 7 mm şi reţeaua de 12 sau 24 mm, conform STAS 949—86. 
La  alcătuirea  geamurilor  termoizolante  cu  chit  se  folosesc două foi din acelaşi fel sau 
combinaţii ale acestora din geam tras, şlefuit sau geam armat, în gama de grosimi, ilform tabelului 
10. 
Dimensiunile  de  fabricaţie  ale  geamurilor  termoizolante  cu  chit  folosite  în  construcţii  sunt 
date în tabelul 10. Geamurile  termoizolante cu chit se livrează la  măsuri în limitele dimensionale 
prevăzute în tabelul 10. 
Aceste geamuri se utilizează la : 
­  magazine, vitrine, birouri, spitale; 
­  construcţii de locuit ; 
­  clădiri din complexe industriale (hale, grupuri sociale, li taro) şi  în general  în   locurile 
unde este indicat ca suprafeţe vitrate să asigure o bună izolare termică. 

Dimensiunile  formatelor  tipizate  de  geamuri  termoizolante  cu  chit,  pentru    ferestre,  uşi  şi 
luminatoare, care se folosesc la construcţii industriale, sunt date în  capitolul 4.2. 
2.5. Geamurile folosite în scop funcţional sunt geamuri emailate securizate, conform STAS 
8572—78. 
2.5.1. Geamurile emailate securizate sunt geamuri colorate netransparente utilizate în special 
pentru  realizarea faţadelor şi interioarelor, la placarea pereţilor etc.
Tabelul  10 
Grosimea  Distanţier  Lungime mas.  Lăţime max.  Suprafaţa max. 
foii de geam  (mm)  (mm)  (mm)  (m 2 ) 
(mm) 
3  1000  1500  1,15 
4  6  2000  2000  2,00 
6  2400  2400  3,40 
7  2400  2000  3,40 
3  1500  1000  1,30 
4  9  2500  2200  2,50 
6  3000  2400  4,50 
7  3000  2000  4,50 
3  1500  1000  1,44 
4  12  2500  2200  3,57 
6  3000  2400  6,04 
7  3000  2000  6,04 

Geamurile  se fabrică în  diferite  culori,  conform înţeV gerii   între   părţi.   Cu   acordul 
părţilor,   geamurile  emailate  securizate se pot executa şi cu mai multe culori pe aceiaşi foaie de 
geam. 
Dimensiunile de fabricaţie ale geamurilor emailate securizate sunt prezentate în tabelul 11. 

Tabelul 11 
Grosime (mm) 
Lăţime (mm)  Lungime (mm) 
nominală  efectivă 
4  3,6 ... 4,4  200 ... 1200  350 ... 1500 
5  4,6 ... 5,4  200 ... 1200  350 ... 1800 
6  5,6 ... 6,4  200 ... 1200  350 ... 2000 
8  7,6 ... 8,4  200 ... 1200  350 ... 2000 
10  9,4 ... 10,6  200 ... 1200  350... 2000 

Cu  acordul  părţilor  se  pot  executa  şi  geamuri  emailate  securizate  cu  alte  dimensiuni  decît 
cele prevăzute în tabelul 11 şi cu alte forme decât cele rectangulare. 
2.5.2. Oglinzi  din  geam  tras, conform  STAS 10323—86. 
În funcţie de calitatea geamului folosit, oglinzile din geam tras se execută în două tipuri : 
—  tip A, din geam tras calitatea S şi 1  conform STAS 853. 
—  tip B, din geam tras calitatea 2 sau 3 conform STAS 653. 

Oglinzile  de  tip  A  se  execută  într­o  singură  calitate,  iar  oglinzile  de  tip  B  în  două  calităţi, 
rezultate din sortare şi notate cu I şi II. 
Dimensiunile de fabricaţie ale oglinzlior din geam tras sunt prezentate în tabelul 12. 
Cu  acordul  părţilor  se  pot  executa  oglinzi  din  geam  tras  cu  alte  forme  şi  dimensiuni  decât 
cele prezentate  în tabelul 12. 
Pentru  construcţii  tipizate,  oglinzile  din  geam  tras  se  livrează  în  formă  dreptunghiulară  cu 
dimensiunile de  400 x 500 mm şi 500 x 600 mm. 
Oglinzile  de  dimensiuni  mari  se  folosesc  în    scop    funcţional  la  magazine  de  confecţii, 
saloane de coafură şi  cosmetică sau ca element de decoraţie  în  holuri, săli de recepţie de  hoteluri, 
restaurante.
Tabelul 12 
Grosime (mm)  Oglinzi argintate  Oglinzi aluminizate 
lungime  lăţimi  lungimi 
nominală  efectivă  lăţime (mm)  (mm)  minime  minime 
(mm)  (mm) 
3  2,8 … 3,2  400...2000  500... 1800 
4  3,8 … 4,2  400...2000  500...2500  600  1600 
5  4,6 … 5,4  400...2000  500...2500  1140 
6  5,6 … 6,4  100...2000  500...2500 

Oglinzile  de  dimensiuni  mai  mici  (oglinzi  pentru  grupuri  sanitare  şi  băi)  se  utilizează  la 
locuinţe, spălătoare comune, WC­uri publice etc. 
2.5.3. Oglinzi din geam şlefuit, conform STAS 9042—83. 
Oglinzile din geam şlefuit se livrează în trei calităţi :  I,  II, III. 
Oglinzile argintate din geam şlefuit se produc în dimensiunile prezentate în tabelul 13. 
Oglinzile  aluminizate  din  geam  şlefuit  se  produc  în  dimensiunile  maxime  1600  x 600  mm 
sau 1600 x 1100 mm cu grosimile 3, 4, 5, 6 şi 7 mm. 
Oglinzile  din  geam  şlefuit  se  folosesc  în  construcţii  în  scop  funcţional,  ca  elemente  de 
decoraţie în holuri şi grupuri sanitare. 
2.5.4. Uşi din geam securizat, conform STAS 9250/1. 2 ­ 80 şi 9250/3—86. 
În funcţie de sensul de închidere, uşile din geam securizat se realizează în două tipuri : 
—  tip B, uşi batante ; 
—  tip F, uşi cu închideri pe falţ. 

Tabelul  l3 
Grosime  Oglinzi argintate 
nominală 
lungime (mm)  Lăţime (nun) 
(mm) 
Oglinzi din geam şlefuit 
5  .500... 3200  400...2100 
6  500... 3500  400...2100 
7  500... 3500  400...2100 

Oglinzi din geam float  400...1600 
3  500...2500  400...1600 
5  500...2500 

Oglinzi din geam cristal 
3  500...2000  400...1000 
4  500...2500  400...1400 
5  500...2500  400...1400 
6  500...2500  400...1400 

Ambele tipuri se execută în două variante : 
—  varianta 1, într­un singur canat ; 
—  varianta 2, în două canaturi. 
În funcţie de accesoriile metalice folosite, foile de geam sînt prevăzute cu găuri şi decupaje 
în trei variante : 
—  varianta  I,  foi  pentru uşi  cu mâner, balamaje,  fără broască, cu dispozitiv de blocare ;
—  varianta  II,  foi  pentru  uşi  cu  mîner,  balamale,  broască  la  partea  inferioară  şi  fără 
dispozitiv de blocare ; 
—  varianta  III,  foi  pentru  uşi  cu  balamale,  broască  laterală  la  nivelul  minerului  şi  cu 
dispozitiv de blocare. 
Dimensiunile  de  fabricaţie  ale  foilor  de  geam  pentru  uşi  din  geam  securizat  montat  în 
panouri sunt date în tabelul 14. 
Uşile de geam securizat sînt folosite ca uşi de exterior (intrări principale) şi ca uşi de interior 
(pe holuri) la clădiri civile, industriale şi social­culturale. 

Tabelul 14 
Grosime ± 0,2 mm  Lăţime  ± 1,5 mm  înălţime  + l,5mm 
750 
800 
850  2000 
900 
950 
1000 
750 
800 
850  2100 
10  900 
950 
1000 
750 
800 
850  2200 
900 
950 
1000 

2.5.5. Geamuri prelucrate pe margini, conform N.I.I. 29388—76. 
Dimensiunile limită de fabricaţie a geamurilor prelucrate pe margini sunt date în tabelul 15. 

Tabelul 15 
Lungimea la formate  Lăţimea la formate 
dreptunghiulare (mm)  dreptunghiulare (mm) 
min.     100  min.     100 
max.   1500  max.   1000 

Geamurile prelucrate pe margini sunt utilizate în construcţii ca poliţe la băi. 

2.6. Alte produse din sticlă. 
2.6.1. Profile din sticlă, conform STAS 11554—86 şi STAS 12454—86. 
Profilele din sticlă se produc în două sortimente: 
—  profile din sticlă cu secţiune deschisă; 
—  profile din sticlă cu secţiune închisă.
Dimensiunile de fabricaţie ale profilelor din sticlă, folosite în construcţii, sunt date în tabelul 16. 
Cu acordul părţilor se pot livra profile din sticlă şi cu alte lungimi decât cele prevăzute în tabelul 16. 

Tabelul 16 
Nr. crt.  Denumirea  Dimensiuni 
produsului  Lăţimea  înălţimea  Grosimea  Lungimea 
mm  mm  mm  mm 
1  Profile  250;  40  5,5  1200; 1500 
deschise  300  1800; 2100 
2400; 2700 
3000; 3600 
2  Profile  250;  50  5,5  1200; 1500 
închise  300  1800; 2100 
2400; 2700 
3000; 3600 

Profilele de sticlă, armate sau  nearmate,  incolore sau colorate, se utilizează ca elemente de 


construcţii  pentru  pereţi  exterior  şi  interiori  pentru  hale  industriale,  magazine,  pavilioane  de 
expoziţii, hangare, garaje, staţii de alimentare cu benzină, construcţii de locuit etc. 

2.6.2. Cărămizi presate din sticlă cu goluri, conform STAS 10690—80. 
Funcţie de dimensiuni, cărămizile din sticlă se produc în trei tipuri: 1, 2, 3. 
Funcţie de aspect (defecte admise), cărămizile din sticlă se sortează în trei calităţi: I, II, III. 
Feţele interioare pot fi cu model (marmorate, cu nervuri etc.) modelul stabilindu­se pe bază 
de înţelegere între părţi. 
Dimensiunile de fabricaţie ale cărămizilor presate din sticlă cu goluri sunt date în tabelul 17. 

Tabelul 17 
Tip  Dimensiuni (lxbxh) mm  Mase kg/buc 
nominală  minimă 
1  190 X 190 x 80  2,5  2,2 
2  240 X 115x80  2,4  1,8 
3  240 x 240 X 80  4,0  3,5 

Cărămizile din sticlă cu gol interior sunt folosite la executarea pereţilor  neportanţi  interiori 
şi  exteriori, la  clădiri de locuit, social­culturale şi industriale. 

3. MATERIALE FOLOSITE 

3.1. Geamuri, conform capitolului 2 din  prezentele instrucţiuni tehnice. 
3.2. Materiale auxiliare. 
3.2.1. Materiale pentru etanşare. 
3.2.1.1. Chit de geam, conform  NTR  8216—81 ; 
—  C 101­1, tip I şi II din cretă pentru montarea geamurilor în cercevele de lemn ;
—  C 351­1, tip I şi II din cretă cu miniu de plumb sau oxid  roşu de  fier  pentru  montarea 
geamurilor  în  cercevele metalice sau de beton armat. 
3.2.1.2.  Chit  Romtix  1200,  pentru  montarea  geamurilor  în  tîmplărie  metalică  şi  a  pereţilor 
din profile de sticlă şi cărămizi presate din sticlă cu goluri. 
3.2.1.3.  Chit  elastic  în  două  componente  pe  bază  de  polimeri  polisulfidici      (Alutchit), 
conform NII 7398—78, pentru montarea geamurilor în tîmplărie metalică şi a pereţilor din profile de 
sticlă. 
3.2.1.4. Chit  Romalchid  conform NTR 9409—75, pentru  montarea pereţilor din profile din 
sticlă. 
3.2.1.5. Email alb perclorvinil seria 4070, pentru  realizarea pereţilor din cărămizi presate de 
sticlă cu goluri,  conform F.T. 47—81. 
3 2.1.6. Lac perclorvinil seria 4070, pentru realizarea pe reţilor din cărămizi presate de sticlă 
cu goluri. 
3.2.1.7.  Diluant  D  004—70,  pentru  realizarea  pereţilor  din  cărămizi  presate  de  sticlă  cu 
goluri. 
3.2.1.8. Adeziv Romeltex 200, conform N.I. 10568—81, produs de Anticorozivul. 
3.2.2. Ţinte,  ştifturi, şuruburi, buloane şi bolţuri. 
3.2.2.1. Ţinte albe, conform STAS 2111—65. 
3.2.2.2. Ştifturi din sîrmă OB 37.  Se confecţionează pe şantier şi au dimensiunile: grosimea 
0 1,5 mm şi 3 mm lungimea după necesităţi. 
3.2.2.3.  Şuruburi  pentru  lemn  cu  cap  înecat,  conform  STAS  1452—76  cu  dimensiunile: 
grosimea Ø 2—3 mm, lungimea 20—30 mm. 
3.2.2.4.  Buloane  de  Ø  6  şi  8  mm  şi  40—50  mm  lungime  sudate  pe  elemente  metalice  de 
sprijinire a geamurilor. Buloanele sunt prevăzute cu cîte o piuliţă şi şaibă zincată. 
3.2.2.5.  Şuruburi cu cap înecat crestat : 
—  semiprecise, conform STAS 2571—69 ; 
—  precise, conform STAS 7518—71. 
3.2.2.6.  Şuruburi cu cap cilindric crestat : 
—  semiprecise, conform STAS 3954—69 ; 
—  precise, conform STAS 7517—73. 
3.2.2.7. Bolţuri M 6­C.20/50,  împuşcate cu pistolul tip P.I.B.­I sau P.I.B.­II   pentru  fixarea 
profilelor metalice de elementele de beton ale structurii. 
3.2.3.  Baghete  şi  garnituri  pentru  montarea  geamurilor. 
3.2.3.1.  Baghete din lemn sau PVC. Se confecţionează de atelierul care realizează tîmplăria 
respectivă conform proiectului. 
3.2.3.2.  Garnituri: 
—  din  cauciuc  cu  secţiunea  profilată  în  formă  de  U  conform  STAS    3230—74,    sau 
confecţionate pe  şantier  din  fâşii de cauciuc de cea. 1,5 mm grosime ; 
—  garnituri  din  PVC  plastifiat  stabilizat,  produs  de  ITMPCMP—Buzău,  conform 
catalogului de tâmplărie din PVC ; 
— cordoane de garnitură din bandă de cauciuc neopren, cu dimensiuni la comandă ; 
—  garnituri  din  PVC  plastifiat  sub  formă  de  profil,  de  1...1,5  mm  grosime,    de  7    mm 
deschidere interioară.
3.2.4.  Profile, fîşii, distanţieri, pentru montarea pereţilor din profilit. 
3.2.4.1. Profile metalice U din bandă de oţel conform STAS 7835/1—80, profile cornier cu 
aripi egale şi inegale conf. STAS 7836/1, 2—80  şi respectiv STAS 8250—80. 
3.2.4.2.  Fâşii  din  plăci  moi  din    fibră  de  lemn,  conform  STAS  7848—78  şi  plăci 
fibrolemnoase  dure,  conform  STAS  6986­80  în  loc  de  fîşii  fibrolemnoase  se  pot  utiliza  fîşii  din 
deşeuri de  polistiren, cînd  acestea  sunt  disponibile la  constructor. 
3.2.4.3. Distanţieri din bandă de cauciuc de 20X20X3 mm. 
3.2.5. Materiale auxiliare pentru  realizarea pereţilor din cărămizi presate din sticlă cu goluri. 
3.2.5.1. Mortarul folosit  are următoarea compoziţie în volume: 
Ciment M 30............................................1 p 
Nisip.........................................................3 p 
din care 1—3 mm 70%, sort 0—1 mm 30% 
var............................................................0,25 p 
3.2.5.1.  Oţel­beton  OB  37  conform  STAS  438/1—80.  Oţel­beton  laminat  la  cald.  Condiţii 
tehnice generale de calitate. 

3.2.5.3. Profile metalice U. M. Iaşi Ui 100X45X3 şi Li  45X45X3 STAS 7835—80 şi STAS 
7836—80. 
3.2.5.4.  Vată  minerală  G  80  sau  G  100  conform  STAS  5838/1—76  şi  carton  bitumat 
conform STAS 138—80. 
3.2.6.  Profile,  agrafe,  etc,  pentru  montarea  pereţilor  de  compartimentare  din  foi  de  geam 
armat, şlefuit, cristal sau securizat la hale industriale. 
3.2.6.1.  Profile  cu  pereţi  subţiri  tip  TM  02,  TM  03  pentru  montanţi  şi  rigle  metalice, 
conform  STAS  9142—80. 
3.2.6.2. Profile cu pereţi subţiri Li  20X22x1,5 conform STAS 8250—80. 
3.2.6.3. Tablă zincată 0,6 mm şi 0,8 mm conform STAS 10896—80. 
3.2.6.4. Tablă neagră 0,6 mm şi 0,8 mm conform STAS 9724—80, protejată anticoroziv. 
3.2.6.5.  Agrafe  metalice  din  tablă  zincată  sau  tablă  neagră  protejată  anticoroziv, 
confecţionate în ateliere de şantier, de 15X0,6X30 mm şi 15X0,75X30 mm. 
3.2.6.6. Şuruburi autofiletante, conform STAS 11161—79. 

4. DATE DE PROIECTARE ŞI  ALCĂTUIRE A VITRAJELOR 

4.1. Geamuri folosite la ferestre, pereţi vitraţi şi luminatoare. 
4.1.1. Stabilirea încărcărilor pentru dimensionarea geamurilor. 
4.1.1.1.  Încărcările  din  acţiunea  vîntului  în  funcţie  de  zona  climatică,  amplasament  şi 
înălţimea construcţiei, se calculează cu relaţia : 
p n v  = b ´ c n  ´ g v 
p n v  — componenta normală a acţiunii vîntului la suprafaţa expusă, în daN/m 2 
β  — coeficientul dinamic = 1,3 
cn  — coeficientul  componentei  normale a  acţiunii vântului. 

Coeficientul  cn  se  calculează  conform  STAS  10101/20—78  "Acţiuni  în  construcţii  ­ 
Acţiunea vîntului", după cum urmează : 
—  pentru pereţi interiori :
cn  = ± 0,4 (pentru  pereţi  care  împart  complet  spaţiul interior) 
cn  = ± 0,2 (pentru pereţi care împart incomplet spaţiul interior) 
—  pentru pereţi exteriori vitraţi şi luminatoare : 
cn  =  c n  ± 0,2 (pentru închideri cu permeabilitate normală) 
cn  =  c n  ± 0,5 (pentru închideri cu goluri mai mari de 15% din suprafaţă) 
Valorile  coeficientului  c n  pentru  diferite  scheme  de  construcţie  se  iau  conform  STAS 
10101/20—78, tabelul 3. 
În cazul pereţilor exteriori vitraţi  c n  = 0,8. 
gv  — presiunea dinamică de bază la înălţimea respectivă, în KN/m 2 . 
Presiunea dinamică de bază se determină conform STAS 10101/20—78, tabelul 1. 
În  cazul  pereţilor  exteriori  vitraţi,  pentru  construcţii  de  locuinţe  având  pînă  la  15  etaje  sau 
pentru  construcţii  social­culturale  şi  construcţii  industriale  avînd  pînă  la  40  m  înălţime,  valoarea 
presiunii vîntului se determină conform tabelului 18. 

Tabelul  18 
Zonă  climatică  Zona A  Zona B  Zona C  Zona  D 
Extra  Intra­  Extra  Intra­  Extra  Intra­  Extra  Intra­ 
Amplasament  vilan  vilan  ­vilna  vilan  vilan  vilan  vilan  vilan 
Înălţimea constr.  Presiunea vântului 
KN/cm 2 
De la 0­13,5 m (de  0,66  0,52  0,81  0,62  1,01  0,79  1,21  0,94 
la 0­5 nivele) 
De la 14­27 m (de  0,86  0,70  1,01  0,83  1,24  1,01  1,46  1,20 
la 6—10 nivele) 
De la 27,5­40 m (de  0,98  0,84  1,15  0,98  1,36  1,16  1,61  1,36 
la 11­15 nivele) 

Datele din tabelul de  mai  sus au  fost stabilite conside­Iiiid  un procent  de  ochiuri  mobile 


mai mare de 15%, deci cn  = 1,3. 

4.1.1.2. încărcările din acţiunea zăpezii în funcţie de zona climatică se determină cu relaţia : 
p n z  = c z  ´ g z 
în care : 
p n z  — intensitatea normată  a încărcării  dată  de  zăpadă, în KN/m 2 
gz  — greutatea de referinţă a stratului de zăpadă, în KN/m 2 
cz  — coeficient de formă a suprafeţei construcţiei, expusă zăpezii. 
Greutatea de referinţă ă stratului de zăpadă "gz" se determină conform STAS 10101/21—78 
„Acţiuni în construcţii, încărcări date de zăpadă", tabelul 1. 
Coeficientul  de  formă  a  suprafeţei  construcţiei  "c2"  se  determină  în  funcţie  de  mărimea 
pantei luminatorului (fig. 1), astfel :
—  pentru α ≤ 25 °C, respectiv β ≤ 25 °C, cz  = 1 
æ 1  ö
—  pentru α ≥ 45°, respectiv β ≥ 45°,  c z = ç1 - ÷ A 
è 2 a ø
2h æ 1  ö a 
în care :  A =  ç1 - ÷ + £ 3 
g z  è 2 a ø 2 h 

—  pentru 25° < α < 45°  respectiv 25° < β < 45°, 
cz  se interpolează liniar  între  cazul  a =  25°, respectiv β = 25° şi cazul α = 45°, respectiv β 
= 45°, în care : "a" şi "h" se exprimă în "m" iar "gz" în "KN/m". 

4.1.1.3. încărcările din greutate proprie  se determină  in  funcţie de grosimea  foilor de geam 


respective, considerimi greutatea specifică a sticlei de 25 KN/m 2 . 
4.1.1.4.  Geamurile  pentru  ferestre  şi  pereţi  vitraţi  se  dimensionează  la  încărcarea  dată  de 
vînt, exprimată în KN/m 2 . 
p =  p n v 
4.1.1.5.  Geamurile  pentru  luminatoare  se  dimensionează  la  sarcină  uniform  distribuită  în 
următoarele ipoteze de încărcare : 
[ ] 
ipoteza 1 : p = g n p  cos a  + 0 , 9  p n z  cos 2  a + p n z 
ipoteza 2 : p =  g n p  cos a  + p n z  cos 2  a
4.1.2. Determinarea suprafeţei maxime a geamurilor simplu rezemate pe 4 laturi, folosite la 
uşi, ferestre şi pereţi vitraţi în funcţie de grosimea lor şi presiunea vântului. 
Pentru  dimensionare,  geamurile  înrămate  pe  contur,  folosite  la  ferestre  şi  pereţi,  sînt 
considerate rezemate pe patru laturi, raportul laturilor încadrîndu­se în limitele 1/1... 1/3. 
Suprafaţa  maximă a  acestor geamuri,  în  funcţie de grosimea  lor şi presiunea  vîntului,   este 
dată în tabelele 19...24. 
Valorile din tabele au fost obţinute pe baza rezultatelor experimentale, la care s­a aplicat un 
coeficient de siguranţă de 2,5 prin care s­a avut în vedere gradul mare de neomogenitate al structurii 
materialului. 
4.1.2.1.  Suprafeţele  maxime  ale  geamurilor  trase  în  funcţie  de  grosimea  lor  şi  presiunea 
vîntului, sunt date în tabelul 19.
Tabelul 19 
Presiunea  Suprafaţa maximă a geamului — m 2 — pentru grosimea 
vântului  (mm) de: 
"p"  2  3  4  5  6  8 
daN/m 2 
0  1  2  3  4  5  6 
50 0,90  2,16  2,68  4,59  6,32  8,32 
60 0,72  2,00  2,53  3,98  5,66  7,66 
70 0,65  1,84  2,30  3,37  5,00  7,00 
80 0,52  1,67  2,21  2,90  4,33  6,34 
90  0,40  1,50  2,05  2,67  3,94  5,68 
100  0,27 1,22  1,87  2,42  3,55  5,00 
110  ­  1,04  1,69  2,19  3,15  4,72 
120  ­  0,96  1,50  1,97  2,87  4,44 
130  ­  0,88  1,38  1,82  2,58  4,16 
140  ­  0,82  1,25  1,67  2,29  3,88 
150  ­  0,78  1,12  1,52  2,00  3,60 
160  ­  0,74  1,00  1,45  1,92  3,30 
170  ­  0,70  0,97  1,39  1,84  3,00 
180  ­  0,66  0,94  1,33  1,76  2,87 
190  ­  0,62  0,91  1,27  1,67  2,74 
200  ­  0,58 0,88  1,21  1,59  2,60 
250  ­  ­  0,71  0,97  1,34  2,00 
300  ­  ­  0,53 0,81  1,08  1,50 
350  ­  ­  ­  0,67  0,99  1,33 
400  ­  ­  ­  0,53 0,90  1,16 
500  ­  ­  ­  ­  0,71  1,01 

4.1.2.2. Suprafeţele maxime ale geamurilor şlefuite, polizate, în funcţie de grosimea lor şi presiunea 
vântului, sunt date în tabelul 20.
Tabelul 20 
Presiunea  Suprafaţa maximă a geamului ­ m 2  ­ pentru grosimea 
vântului "p"  (mm)  de: 
daN/m 2 
daN/m 2  5  6  7  8  10  12  15 
0  1  2  3  4  5  6  7 
50 5,12  6,45  7,70  8,93  12,00  15,40  25,40 
60 4,50  6,00  7,18  8,58  10,66  14,40  23,66 
70 3,89  5,55  6,66  8,24  9,34  13,40  21,92 
80 3,34  5,10  6,14  7,89  8,00  12,40  20,16 
90  2,92  4,20  5,62  7,20  7,40  11,40  18,30 
100  2,72  3,72  5,10  6,51  6,80  10,40  16,13 
110  2,53  2,36  4,58  5,83  6,20  9,45  13,90 
120  2,32  3,00  4,00  5,14  5,60  8,54  13,05 
130  2,12  2,87  3,75  4,71  5,00  7,87  12,20 
140  1,97  2,74  3,50  4,35  4,77  7,48  11,35 
150  1,90  2,61  3,25  4,00  4,55  7,11  10,50 
160  1,82  2,48  3,00  3,79  4,32  6,74  9,65 
170  1,75  2,35  2,88  3,59  4,10  6,37  8,80 
180  1,62  2,22  2,75  3,38  3,86  6,00  1,91 
190  1,60  2,09  2,64  3,18  3,58  5,62  7,73 
200  1,52  1,97  2,52  2,98  3,29  5,25  7,48 
250  1,15  1,63  1,97  2,43  2,67  4,23  6,25 
300  0,78  1,28  1,73  1,96  2,25  3,51  5,04 
350  0,48 0,93  1,48  1,77  1,95  2,93  4,40 
400  ­  0,59 1,23  1,57  1,81  2,61  3,83 
500  ­  ­  0,72  1,19  1,57  1,98  2 95 

4.1.2.3.  Suprafeţele  maxime  ale  geamurilor  plane  securizate,  în  funcţie  de  grosimea  lor  şi 
presiunea vîntului, sunt date în tabelul 21. 

Tabelul 21 
Presiunea vântului  Suprafaţa maximă a geamului — m 2  — 
"p"  pentru grosimea (mm) de: 
daN/m 2 
4  5  6  8  10 
50  5,25  6,70  7,65  11,20  13,88 
100  3,74  4,55  5,87  9,49  12,60 
150  2,23  2,40  4,08  7,78  11,32 
200  1,87  1,95  2,29  6,07  10,04 
250  1,47  1,70  2,09  4,36  8,76 
300  1,25  1,45  1,85  2,62  7,48 
400  0,61 0,92  1,43  2,06  4,92 
500  ­  0,50 1,06  1,77  2,34 
600  ­  ­  0,57 1,52  2,06 
700  ­  ­  ­  1,11  1,78 
800  ­  ­  ­  0,71  1,50 
900  ­  ­  ­  0,36 1,08 
1000  ­  ­  ­  ­  0,78 
1100  ­  ­  ­  ­  0,50 
4.1.2.4.  Suprafeţei  maxime  ale  geamurilor  armate,  în  funcţie  de  grosimea  lor  şi  presiunea 
vîntului, sunt date în tabelul, 22.
Tabelul 22 
Suprafaţa maximă a geamului ­ m 2  ­ pentru 
Presiunea vântului "p"  grosimea nominala de 7 mm 
daN/m 2  cu reţeaua de  cu reţeaua de 
12 X 12 mm  24 X 24 mm 
40 5,63  5,67 
50 5,20  5,25 
60 4,77  4,93 
70 4,34  4,61 
4,29 
80 3,91  3,97 
90  3,48  3,62 
100  3,03  3,30 
110  2,74  2,98 
120  2,45  2,66 
130  2,16  2,34 
140  1,87  2,00 
150  1,58  1,90 
160  1,47  1,80 
1,70 
170  1,36  1,60 
180  1,25  1,50 
190  1,14  1,00 
200  1,02  0,75 
250  0,5  0,50
300  ­  ­ 
350  ­  ­ 

4.1.2.5.  Suprafeţele  maxime  ale  geamurilor  ornament,  în  funcţie  de  grosimea  şi  presiunea 
vântului, sunt date în tabelul 23.
Tabelul 23 
Presiunea  Suprafaţa maximă a geamului — m 2  — 
vântului "p"  pentru grosimea (mm) de: 
daN/m 2  3  4  5  6  7 
50 0,90  2,16  2,68  4,59  6 32  7,32 
60 0,72  2,00  2,53  3,98  5,66  6,66 
70 0,65  1,84  2,30  3,37  5,00  6,00 
80 0,52  1,67  2,21  2,90  4,33  5,34 
90  0,40  1,50  2,01  2,67  3,94  4,81 
100  0,27  1,22  1,87  2,42  3,55  4,27 
110  — 1,04  1,69  2,19  3,15  3,94 
120  — 0,96  1,50  1,97  2,87  3,65 
130  — 0,88  1,38  1,82  2,58  3,37 
140  — 0,82  1,25  1,67  2,29  3,08 
150  — 0,78  1,12  1,52  2,00  2,80 
160  — 0,74  1,00  1,45  1,92  2,62 
170  — 0,70  0,97  1,39  1,84  2,42 
180  — 0,66  0,94  1,33  1,76  2,31 
190  — 0,62  0,91  1,27  1,67  2,21 
200  — 0,58  0,88  1,21  1,59  2,10 
250  — — 0,71  0,97  1,34  1,67 
300  — — 0,53  0,81  1,08  1,29 
350  — — —  0,67  0,99  1,16 
400  — — —  0,53  0,90  1,03 
500  —  —  —  _  0,71  0,86 

4.1.2.6. Suprafeţele  maxime ale geamurilor prelucrate (mate, muslin, givrate), în  funcţie de 


grosimea lor şi presiunea vântului, sunt similare cu suprafeţele maxime ale geamurilor ornament — 
tabelul 23. 
4.1.2.7. Suprafeţele maxime ale geamurilor termoabsorbante trase, în funcţie de grosimea lor 
şi presiunea vântului, sunt similare cu suprafeţele maxime ale geamurilor trase — tabelul 19. 
4.1.2.8. Suprafeţele   maxime   ale   geamurilor   termoizolatoare cu chit, în funcţie de natura 
foii  de geam expuse (tras, şlefuit  sau armat), grosimea   ei  şi presiunea     vîntului,  sunt  similare  cu 
suprafeţele maxime ale geamurilor trase, şlefuite sau armate, respectiv tabelele 19, 20 şi 22. 
4.1.2.9. Suprafeţele maxime  ale  geamurilor  emailate  securizate, în funcţie de  grosimea 
lor    şi    presiunea  vântului,  similare  cu  suprafeţele  maxime  ale  geamurilor      plane  securizate  — 
tabelul 21.
Tabelul 24 
Presiunea vîntului  Suprafaţa maximă a geamului — m 2  — 
daN/m 2  prut iu grosimea (mm) de: 
3  4  5  6 
40 2 55  3,12  5,75  7,30 
50 2,38  2,95  5,12  6,45 
60 2,20  2,78  4,50  6,00 
70 2,02  2,53  3,89  5,55 
80 1,84  2,43  3,34  5,10 
90  1,65  2,26  2,92  4,20 
100  1,34  2,06  2,72  3,72 
110  1,14  1,86  2,53  3,36 
120  1,06  1,65  2,32  3,00 
130  0,97  1,52  2,12  2,87 
140  0,90  1,38  1,97  2,74 
150  0,86  1,23  1,90.  2,61 
160  0,81  1,10  1,82  2,48 
170  0,77  1,07  1,75  2,35 
180  0,73  1,03  1,62  2,22 
190  0,68  1,00  1,60  2,09 
200  0,63 0,97  1,52  1,97 
250  ­  0,78  1,15  1,63 
300  ­  0,58 0,78  1,28 
350  ­  ­  0,48  0,93 

4.1.2.10.  Suprafeţele  maxime  ale  geamurilor  trase  cristalin  funcţie  de  grosimea  lor  şi 
presiunea vîntului, sînt date în tabelul 24. 
4.1.3.  Determinarea  lăţimii  maxime  a  geamurilor  simplu  rezemate  pe  două  laturi  paralele, 
folosite la uşi, ferestre şi pereţi vitraţi, în funcţie de grosimea lor şi presiunea vin­tului. 
Pentru  dimensionare,  geamurile  fixate  pe  două  laturi  paralele  şi  geamurile  înrămate  pe 
contur,  cu raportul laturiloi mai mic de 1/3, sunt considerate că lucrează ca plăci simplu rezemate pe 
două laturi. 
Lăţimea maximă a acestor geamuri, în funcţie de grosimea lor şi presiunea vîntului, este dată 
în tabelul 25. Valorile din tabel au fost obţinute pe baza rezultatelor experimentale la care s­a aplicat 
un  coeficient  de  siguranţă  de  2,5  prin  care  s­a  avut  în  vedere  gradul  mare  de  neomogenitate  a 
structurii geamului.
Tabelul 25 
Nr  Tipul de geam  Sarcina totală pe care o poate prelua geamul 
.  expus  expus, simplu rezemat pe două  laturi, în daN/m 2 , 
crt  cu deschiderea (mm)  de: 

500  600  750  1000  1250 
1  Geam  tras de 4 mm  150  100  60  ­  ­ 
grosime 
2  Geam tras de 6  mm  215  180  120  75  ­ 
grosime 
3  Geam  tras de 8 mm  385  325  235  100  70 
grosime 
4  Geam armat de 7  240  200  145 65  ­ 
mm  grosime 
5  Geam ornament de 4  110  70  ­  ­  ­ 
mm grosime 
6  Geam  ornament  de  185  145  95  60  ­ 
6 mm  grosime 

4.1.4.  Determinarea  lăţimii  maxime  a  geamurilor  folosite  în  luminatoare  în  funcţie  de 
grosimea  lor  şi  încărcarea  uniform  distribuită  din  greutate  proprie,  din  vânt  şi  zăpadă.  Pentru 
dimensionare,  geamurile  fiind  fixate  pe  două  laturi paralele,  sunt  considerate  că  lucrează  ca  plăci 
simplu rezemate pe două laturi. 
Sarcina capabilă pe care o poate prekfia geamul în funcie lungimea şprosului, momentul lui 
de inerţie şi distanţa dintre şprosuri este dată în tabelul 26. 
Valorile din tabel au fost obţinute ţinând seama de rezistenţa la rupere a geamurilor, la care 
s­a aplicat un coeficient liguranţă de 2,5, precum şi de limitarea  deformabilităţii şprosurilor la 1/180 
din deschiderea lor.
Tabel 26 
Sarcina  capabilă  (corespunzătoare exprimate  în  daN/m 2  pentru 
grupărilor  de  încărcări  normate) şprosuri cu  deschiderea de: 
3 290 mm  2 230 mm  1 700 mm 
Tipul de geam expus  Momentul de inerţie  al  Momentul de inerţie al  Momentul de inerţie  al 
şproaului — cm 4  şprosului — cm 4  şprosului — cm 4 
Ix=7,8  Ix=9  Ix=10,6  Ix=12  Ix=7,5  Ix=9  Ix=10,5  Ix=12  Ix=7,5  Ix=9  Ix=10,5  Ix=12 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  12 
a. Şprosuri   dispuse   la 
interax: 1000 mm 
­ geamuri armate 7 mm  ­  ­  35 40 46 45 50 60 55 65 75 85
­ geamuri trase 6 mm  ­  ­  35  40  40  45  50  60  55  65  75  85 
b. Şprosuri   dispuse  la 
interax: 750 mm 
­ geamuri armate 7 mm  40 50 60 70 70 85 100  115  100  120  140  160 
­ geamuri trase 6 mm  40  45  55  65  65  80  90  105  95  115  135  150 
c. Şprosuri dispuse la 
interax: 600 mm 
­ geamuri armate 7 mm  70 80 90 105  100  120  135  160  140  170  195  225 
­ geamuri trase 6 mm  55  70  80  90  90  110  130  145  130  155  180  210 
d.   Şprosuri dispuse  la 
interax: 500 mm 
­ geamuri armate 7 mm  75 90 105  120  120  140  160  185  170  205  240  270 
­ geamuri trase 6 mm  70  80  95  110  110  130  150  170  160  190  225  255 

4.1.5. Rezistenţa la transfer termic Ro  şi coeficientul total de transfer termic. 
4.1.5.1.  Rezistenţa  la  transfer  termic  a  geamului  simplu  de  diferite  grosimi  şi  coeficientul 
total de transfer termic sunt date în tabelul 27. 

Tabelul 27 
Grosimea  Rezistenta  la  transfer  termic  Coeficientul   total de 
geamului  K  Ro  transfer termic, (K) 
mm  m 2 h°C/Keal  m 2 K/W  Kcal/ m 2 h°C  W/m 2 K 
3  0,198  0,170  5,051  5,875 
4  0,199  0,171  5,025  5,843 
5  0,201  0,173  4,975  5,785 
6  0,202  0,174  4,950  5,756 
8  0,205  0,176  4,878  5,672 
10  0,208  0,179  4,808  5,591 
12  0,211  0,182  4,739  5,510 
15  0,216  0,186  4,630  5,384 

4.1.5.2.  Rezistenţa  la  transfer  termic  în  cîmp  (fără  a  ţine  seama  de  ramele  de  pe  contur)  şi 
respectiv coeficientul total de transfer termic al geamurilor termoizolatoare sînl. date în tabelul 28.
4.1.6. Indicele de reducţie sonoră al ferestrelor din lemn cu unu, două şi trei rînduri de geam 
sau geam termoizolatoi este dat în tabelul 29. 
4.1.7.  Rezistenţa la  foc  a  geamurilor  simple,  memontul în tâmplărie este de 3...8 minute. 
Pentru stabilirea limitei de rezistenţă la foc pe elemenlw de construcţie (ferestre, vitraje etc.) 
se  vor  efectua  încercui  pe  elemente  la  scară  naturală  conform  STAS      7771/1—81  ,,Măsuri  de 
siguranţă contra incendiului. Determinarea rezicteţei la foc a elementelor de construcţii". 
4.1.8. Factorul de transmisie a luminii. 
Valorile  minime ale  factorului de transmisie a  luminii se vor  lua conform prevederilor  din 
standardele  de produs. 

Tabelul 28 
Grosimea  Grosimea  Distan­  Rezistenţa la trans  Coeficientul total 
primei foi  celei de­a  ţier  fer  termic  (Ro)  a  de transfer termic 
de  doua  foi  mm  geamului  (K) a geamului 
geam  de geam  termoizolatoi"  termoizolator 
mm  mm  m 2 h°C/  m 2 K/W  Kcal/  W/m 2 K 
Kcal  m 2 h°C 
3  3  0,352  0,303  2,841  3,303 
4  4  0,355  0,305  2,817  3,275 
6  6  0,361  0,311  2,770  3,221 
4  7  6  0,364  0,313  2,747  3,194 
4  6  0,358  0,308  2,793  3,247 
6  7  0,360  0,310  2,778  3,230 
7  0,363  0,312  2,755  3,203 
3  3  0,366  0,315  2,732  3,177 
4  4  0,369  0,317  2,710  3,151 
6  6  0,375  0,323  2,667  3,101 
7  7  9  0,378  0,325  2,646  3,076 
4  6  0,372  0,320  2,688  3,125 
4  7  0,375  0,323  2,667  3,101 
6  7  0,377  0,324  2,653  3,084 
3  3  0,393  0,338  2,544  2,959 
4  4  0,396  0,341  2,525  2,936 
6  6  0,402  0,346  2,487  2,892 
7  7  12  0,405  0,349  2,459  2,871 
4  6  0,399  0,343  2,506  2,914 
4  7  0,402  0,346  2,487  2,892 
6  7  0,404  0,347  2,475  2,878
Tabelul 29 
Nr.  Indicele de 
crt.  Tip de fereastră  reducţie  sonoră 
I f a  (dB) 
1  Ferestre  simple, cu  deschidere interioară  sau  22
exterioară, cu un geam de 3 mm grosime. 
2  Ferestre simple, cu un geam fix de 3 mm grosime.  22
3  Ferestre  simple,  cu  două  geamuri  fixe,  de  3  25
mm grosime, având   distanţa   între   geamuri 
d = 20...30 mm 
4  Ferestre simple cu două geamuri de 3 mm grosime,  24
unul fix şi unul pe ramă mobilă, cu distanţe între 
geamuri d = 20...30 mm. 
5  Ferestre simple, cu deschiderea interioară sau exte­  24
rioară, cu un geam termoizolant din două foi de 
geam de 3 mm grosime şi distanţier de 9 mm. 
6  Ferestre  simple cu un geam  termoizolant  fix  din  24
două foi de geam de 3 mm grosime şi distanţier de 
9 mm. 
7  Ferestre   duble,   cu   deschidere   interioară,   cu  30
două rînduri de geam de 3 mm grosime şi distanţa 
dintre geamuri d = 100 min. 
8  Ferestre cuplate nefinisate, cu două rânduri de  24
geam de 3 mm grosime şi distanţa dintre geamuri 
d = 40 mm. 
9  Ferestre cuplate finisate, eu 3 rânduri de geam de 3;  34
4  şi  4  mm  grosime  şi distanţele dintre foile  de 
geam  de  60 mm. 
(3 + 60 + 4 + 60 + 4 mm). 
10  Ferestre cuplate finisate,  cu un geam  termoizolant  27 
din două foi de geam de 3 mm grosime, cu 
distanţier de 9 mm şi un geam simplu de 3 mm gro­ 
sime cu distanţa dintre ele de 60 mm. 

4.1.9. Alcătuirea vitrajelor la hale şi încăperi industriali 
4.1.9.1. Vitrajele  laterale situate  la  înălţimi de  maximum 5  m peste cota finită  a pardoselii 
încăperii  vor  fi  realizate  cu  geamuri  nearmate  (trase,  securit,  termoabsorbante,  termo  izolante  cu 
chit, profile din sticlă închise sau, deschise). 
În cazul geamurilor securit, acestea vor putea fi prevăzute până la maximum 10m peste cota 
finită a pardoselii. 
4.1.9.2.  Vitrajele  laterale  situate  la  înălţimi  peste  5  m,  respectiv  10  m  (în  cazul  folosirii 
geamului securit), vor fi realizate cu geamuri­plane armate sau profile din sticlă armate cu secţiune 
deschisă, sau cu geamuri nearmate (trase, profile deschise etc.)   protejate cu plase din sârmă de oţel 
conform STAS 2542—76, cu ochiuri de maximum 25mm aşezate orizontal (eventual cu o înclinare 
de cca 30 cm  faţă de orizontală)  sau  vertical în  cazul protecţiei  cu plase aşezate orizontal, acestea 
vor avea lăţimea de cel   puţin 1/4 din înălţimea vitrajului, dar nu mai puţin de 1 m şi vor fi dispuse 
la intervale de maximum 5 m pe înălţime. 

4.1.9.3.  În  cazul  folosirii  geamurilor  nearmate  la  hale  cu  poduri  rulante  şi  pasarele    de 
circulaţie, se recomandă a  se dispune plasă orizontală de protecţie la nivelul pasarelei, con­siderînd
că pasarela, dacă este realizată din tablă expandată sau în sistem fagure,  poate participa la alcătuirea 
protecţiei orizontale. 
4.1.9.4.    În  cazul  vitrajelor  cu    geamuri  duble    la  înălţimi  de  peste    5  m,    dacă  nu    se  iau 
măsuri  de  protecţie  cu  plase  din  sîrmă  de  oţel,  se  va  utiliza  geam  armat  sau  profile  din  .sticlă 
armate    pentru    foaia    interioară  şi  geam  nearmat  sau  profile  din  sticlă  nearmate  pentru  foaia 
exterioară. 
4.1.9.5.  Vitrajele  verticale  sau  înclinate  care  fac  parte  din  alcătuirea  luminatoarelor  se  vor 
realiza  cu  geamuri  armate sau cu geamuri termoizolante la care foaia interioară este din im armat, 
cu plăci translucide din PAS sau alte materiale plastice stabilizate la radiaţiile ultraviolete. 
4.1.10. Condiţi privind forma  şi  alcătuirea falţurilor. 
4.1.10.1. Falţurile ramei, în care urmează să se monteze geamurile, trebuie să îndeplinească 
următoarele  condiţii : 
­ fundul falţului trebuie să permită o poziţionare corectă a calelor şi prin intermediul acestora 
o aşezare stabilă a geamului; 
­  feţele  verticale  ale  falţurilor  şi  ale  baghetelor  vecine  trebuie  să  fie  paralele  cu  feţele 
geamului şi să nu prezinte ieşituri mai mari de 1 mm; 
­  adâncimea  minimă  a  falţului  este  dată  de  suma  toleranţelor  ramelor  şi  a  vitrajului,  a 
jocurilor minime periferice şi de prindere propriu­zisă a falţului. Ea poate varia de la 11...20 mm, în 
funcţie  de  materialele  utilizate  (natura  şi  dimensiunile  geamurilor,  metal,  lemn,  PVC,  chit  etc),  în 
corelaţie cu solicitările exterioare considerate; 
­  lăţimea  utilă  a  falţurilor  (f)  este  determinată  de  grosimea  geamurilor  (g)  şi  trebuie  să 
asigure jocurile laterale impuse pe considerente de etanşeitate : 
f = g + (5...  6) mm în cazul rosturilor cu chit ; 
f = g (8... 10) mm în cazul rosturilor cu garnituri. 

4.1.10.2. După formă, falţurile pot fi : 
a)    falţuri    deschise  (fig.  2)  având    la    exterior    cordon    din  chit  de  cuţit.  În  acest  caz 
geamurile sunt fixate cu ţinte bătute în falţ sau agrafe. Acest tip de falţ se foloseşte la tîmplăria din 
lemn ; 
b)  falţuri închise, cu bagheta demontabilă, nepermiţând strângerea rostului de etanşare (fig. 
3) ; 
c)  falţuri închise, cu baghete demontabile ce permit strîngerea rostului (fig. 4, 5).
4.1.11. Produse pentru etanşare. 
În  vederea  alegerii  tipului  de  chit,  baghetă  sau  garnitură,  se  va  ţine  seama  de  următorii 
parametri: 
a)  natura şi mărimea sarcinilor datorită presiunii vântului; 
b)  mărimea deformaţiilor de dilatare­contracţii; 
c)  temperaturile maxime şi minime în zona rostului; 
d)  efectul  însoririi  (acţiunea  ultravioletelor); 
e)  natura microclimatului ; 
f) tipul şi dimensiunea suportului (lungimea montanţilor şi traverselor tîmplăriei) precum şi 
rigiditatea lui; 
g)  dimensiunile falţului ; 
h) tipul de vitrare (simplă, dublă, triplă) ; 
i)   tipul de geam utilizat ; 
j)   natura şi proprietăţile chitului: 
­ alungirea maximă (variind de la 2% pentru chiturile cu ulei de in, la 100% pentru chiturile 
pe bază de thiocol); 
permeabilitatea  la  vapori  de  apă  (în  anumite  situaţii  este  necesar  un  strat  de  vopsea  de 
protecţie); 
­ rezistenţa la compresiune. 

4.1.12. Calarea geamurilor. 
4.1.12.1. Calarea geamurilor se face pentru: 
­  asigurarea unei poziţii corecte a geamului în ramă pe înălţime, lăţime şi grosime; 
­  transmiterea  la  ramă,  în  anumite  puncte  judicios  alese,  a  greutăţii  proprii  a  geamului, 
precum şi  a  încărcărilor pe care aceasta le preia (încărcarea din vânt); 
­ evitarea unor deformaţii ale ramei; 
­ evitarea contactului sticlă­ramă pe contur, în mod deosebit pentru cazul ramelor din metal 
sau din beton. 
4.1.12.2. Există trei tipuri de piese de calare : 
a)  Calele  de  rezemare  –  C1  (fig.  6)  sunt  destinate  poziţionării  vitrajului  în  ramă  şi  asigură 
transmiterea  la ramă a greutăţii geamului,  fapt pentru care sunt în permanenţă comprimate. Aceste 
cale sunt de natură imputrescibilă şi se dimensionează astfel încât să nu se deformeze exagerat. 
b) Calelede poziţionare –  C2  (fig. 6)  sunt destinate asigurării  stabilităţii geamului  în  planul 
său, permiţînd totodată mişcările datorate schimbărilor de temperatură. 
c)  Calele laterale sau  distanţieri – C3  (fig. 6) sunt destinate asigurării stabilităţii geamului în 
plan normal, precum şi transmiterii efortului de la geam la suprafaţa perimetrală de rezemare. 
Calele se pot realiza din lemn, impregnate cu ulei şi fungicizate, sau din cauciuc sintetic care 
pot fi sub formă de cale fixă sau din fâşii continue.
Calele de rezemare se recomandă în toate cazurile în care lăţimea geamurilor este mai mare 
de 60 cm, numărul calelor de rezemare fiind de max. 2. 
4.1.12.3. Dimensiunile calelor de rezemare şi de poziţionare sunt următoarele : 
­  lungimea  calelor  de  rezemare  este  funcţie  de  duritatea  şi  de  presiunea  exercitată  de 
greutatea geamului, valoarea minimă a ei fiind următoarea : 
•  cale din lemn dur: 1 (în cm) = 0,8 S (în m 2 ) corespunzătoare unei presiuni   maxime  pe 
cală  de  15 daN/cm 2 ; 
•  cale din lemn moale: 1 (în cm) = 1,3 S (în m 2 ) corespunzătoare unei presiuni maxime pe 
cală de 10 daN/cm 2  ; 
•  cale din cauciuc sau produse similare: 1 (în  cm) = 2,9 S (în  m 2 )   corespunzătoare  unei 
presiuni  maxime  pe cală de 4,3 daN/cm 2 .
Presiunea pe cală P se poate calcula cu relaţia : 

25S 
P = 
2 l 

în care : P = presiunea  pe fiecare cală, în daN/cm 2 ; 
S = suprafaţa vitrajului, în m 2 ; 
l  = lungimea fiecărui calaj de rezemare, în cm; 
25 = masa vitrajului, în  kg/m 2  şi cm grosime de sticlă. 
­  lăţimea  calelor  de  rezemare  şi  de  poziţionare  trebuie  să  fie  cel  puţin  egală  cu  grosimea 
vitrajului la care se adaugă grosimea jocului lateral; 
­ lungimea calelor de poziţionare se ia egală cu lungimea calelor de rezemare; 
­ grosimea calelor de rezemare şi de poziţionare trebuie să fie cel puţin egală cu jocul minim 
din fundul faltului şi în orice  caz  suficientă   pentru   a  împiedica  geamul   să  vină   în contact cu 
rama în orice punct. 
4.1.12.4. Poziţionarea calelor. 
Calele de rezemare se vor dispune faţă de colţuri la distanţa de 1/10...1/5 din lăţimea ramei 
(fig. 7). 
Posibilităţile de amplasare a calelor de poziţionare şi de rezemare sunt arătate în figura 8.
Calele  laterale  sau  distanţierii  se  montează  în  general  faţă  în  faţă  la  cca.  30...40  cm  sau  în 
situaţii  speciale  se  realizează  sub  formă  de  calare  continuă  cu  cordoane  de  garnitură  din  bandă  de 
cauciuc sau neopren. Duritatea materialelor din care sunt confecţionate, dimensiunile calelor laterale 
şi modul de amplasare al lor se aleg în funcţie de intensitatea vîntului, consistenţa chitului şi jocurile 
laterale care se realizează. 
4.1.13. Principalele metode de matarc a falţurilor (rosturi de etanjare). 
4.1.13.1. Chit, cu  cale bilaterale sau distanţieri (fig. 9). 
4.1.13.2. Cordon preformat de chit + chit + cordon matare, cu cale unilaterale (fig. 10).
4.1.13.3. Cordon de matare + obturator, cu cale bilaterale (fig. 11). 
4.2. Formate fixe de geamuri pentru ferestre, uşi şi luminatoare. 
La ferestrele şi uşile tipizate se vor folosi ochiuri de geam tăiate la mărimi fixe din fabrică. 
4.2.1. Dimensiunile formatelor fixe de geamuri trase pentru ferestre şi uşi din lemn conform 
NTR 3845—1983 "Ferestre şi uşi de balcon cuplate pentru construcţii de locuinţe. Formate, alcătuiri 
şi secţiuni", pentru construcţii de locuinţe şi construcţii  social­culturale  sînt  prezentate  în  tabelul 
37. 

Tabelul 37 
Nr. crt.  abateri limită  Grosimea (mm) 
Lăţime  X  lungimea  (mm)  Valoarea  Abateri limită 
(mm)  nominală 
0  1  2  3  4 

a) Ferestre 

1  456 x  456 
2  456 x 1056 
3  456 x 1356 
4  756 x 456 
5  756 x 1056 
6  756 x 1356 
7  348 x 1056 
8  348 x 1356 
9  498 x 1056 
10 498 x 1356 
11 376 x 1056 
12 376 x 1356 
13 432 x 432  ±1 3 şi 4  ­0.4...0 
14 432 x 1032 
15 432 x 1332 
16 732 x  432 
17 732 x 1032 
18 732 x 1332 
19 324 x 1032 
20 324 x 1332 
21 474 x 1032 
22 474 x 1332 
23 352 x 1032 
24 352 x 1332 

b) Uşi 

25 510x 1033 
26 510x 1333 
27 710x 1033 
28 710 x 1333 
29 486 x 1021  ±1  3 şi 4  ­0.4...0
30 486 x 1321 
31 686 x 1021 
32  686 x 1321 
4.2.2.  Dimensiunile  formatelor  fixe  de  geamuri  trase,  armate,  securizate  şi  termoizolatoare 
cu  chit  pentru  ferestre,  uşi  şi  luminatoare  din  profile  metalice  de  tip  I.  M.  Iaşi,  I.T.M.­Buzău  şi 
IREMOAS Bucureşti, pentru construcţii industriale sunt prezentate în tabelul 38. 

Luminatoare din  Uşi din 
Ferestre din profile:  profile  profile 
I.M. Iaşi  Buzău  IREMOAS  I.M. Iaşi ­Buzău  I.M. Iaşi 
600 x  600  ­  ­  ­  ­ 
900  ­  ­  ­  ­ 
1140  ­  ­  ­  ­ 
1450  ­  ­  ­  ­ 
840 x  1080  840 x  1080  840 x  600  ­  ­ 
1390  ­  " —  840 x  1390  ­ 
­  ­  840  ­  ­ 
­  996  ­  ­  ­ 
­  1330  1140  ­ 
1080 x  1080  1080 x 1080  830 x  590  735 x  590  ­ 
1390  ­  ­  960  ­ 
­  816  830  1115  ­ 
­  ­  ­  1130  ­ 
­  996  1130  1190  630  x  692 
­  ­  ­  1225  985 
­  1530  ­  1500  ­ 
­  ­  ­  1525  ­ 
­  1390 x  688  ­  1550  ­ 
­  730  762 x  762  1700  ­ 
­  990  ­  1750 
­  996  1062  1775  ­ 
­  1030  772 x    772  2066  ­ 
­  1330 x 688  ­  2080  770 x 692 
­  730  1072  2175  985 
­  990  ­  3000  ­ 
­  ­  ­  ­  780 x  692 
­  ­  ­  ­  985 
­  1140  ­  ­  ­ 
900 x 
­  1164  ­  ­  ­ 
­  ­  ­  ­  ­ 

4.2.3. Pentru celelalte categorii de tâmplărie necuprinse la punctele 4.2.1 şi 4.2.2, cu acordul 
părţilor, se pot executa geamuri la mărimi fixe şi pentru alte formate. 
4.2.4.  Alcătuirea  geamurilor  termoizolante  folosite  la  ferestre  şi  uşi  din  profile  metalice 
pentru hale industriale este dată în tabelul 39.
Tabelul 39 
Foaie interioară  Foaie exterioară  Distan­  Grosime  Abaterea 
Nr.  Tipul  Grosime  Tipul  Grosime  ţier  a  la   gro­ 
crt.  geamului  (mm)  geamului  (mm)  (mm)  totală  sime 
(mm)  (mm) 
1  tras  4  tras  4  6; 9  14; 17  ±0,4 
2  armat  7  armat  7  6; 9  20; 23  ±0,8 
3  armat  7  tras  4  6; 9  17; 20  ±0,8 

4.2.5. Alcătuirea geamurilor termoizolante folosite la luminatoare din profile metalice pentru 
hale industriale este dată în tabelul 40. 

Tabelul 40 
Nr.  Foaie  interioară  Foaie exterioară  Distanţier  Grosime 
crt.  Tipul  Grosime  Tipul  Grosime  (mm)  totală (mm) 
geamului  (mm)  geamului  (mm) 
l  Armat  7  armat  7  9  23
2  armat  7  tras  6  9  22 

4.2.6. Abaterile la dimensiuni pentru formatele fixe sînt date în tabelul 41. 
4.3. Cărămizi presate din sticlă cu goluri folosite la pereţi vitraţi. 

Tabelul 41 
Abaterea la: 
Tipul de geam  Grosime  lungime  Lăţime 
(mm)  (mm)  (mm) 
Geam tras de 3 şi 4 mm  ­0,4 ... 0,0  ±1 ±1
Geam tras de 6 mm  ­0,6 ... + 0,2  ±2 ±2
Geam securizat de 4 mm  ­0,4 ... 0,0  ±3 ±3
Geam armat  ­0,7 ... +0,3  ±3 ±3
Geam termoizolant cu chit  ­1,0 ... +1,0  ±3  ±3 

4.3.1.  Pereţii  sunt  alcătuiţi  din  cărămizi  presate  din  sticlă,  separate  între  ele  prin  rosturi 
verticale  şi  orizontale  conţinui,  ne  ţesute  între  ele,  umplute  cu  mortar  şi  armate  cu  bare  din  oţel­ 
beton.  Pereţii  pot  fi  alcătuiţi  din  cărămizi  de  unul  sau  mai  multe  formate.  Astfel,  în  alcătuirea 
pereţilor  din  cărămizi  format  240X240x80  mm  pot  intra  prin  intercalare,  în  scopul  de  a  se  obţine 
efecte arhitecturale, cărămizile format 240X115X80 mm. 
4.3.2.    Legăturile  dintre  pereţi  şi  elementele  structurii  (stâlpi,  planşee  etc)  se      realizează 
astfel ca să fie asigurată deformarea liberă a pereţilor şi ca aceştia să nu preia nici un fel de solicitări 
de la structura clădirii. 
4.3.3. Rosturile vor fi complet umplute cu mortar. Grosimea rosturilor la faţa lor va fi de 10 
mm, admiţându­se o (batere de ± 2 mm.  Pe faţa pereţilor expuşi acţiunii agenţilor atmosferici sau 
altor  surse  de  umiditate,  rosturile  se  vor  etanşa  obligatoriu    cu    materialele  arătate  la  punctele 
3.2.1.2, 8.2.1.5, 3.2.1.6 şi 3.2.1.7. 
4.3.4. Armarea pereţilor exteriori (fig. 12) se face pe bază de calcul, în funcţie de încărcarea 
dată  de  vânt,  cu  bare  continui  din  oţel  OB  37.    La  nevoie  barele  pot  fi  înnădite  pe  o  lungime  de 
minimum 15 mm cu condiţia ca înnădirile să nu se facă în aceeaşi secţiune. Stratul de acoperire al 
armăturii cu mortar va fi de cca. 20 mm.
Armarea pereţilor interiori se va face cu câte 1 Ø 6 îni ire rost pe ambele direcţii.
4.3.5.    Prinderea  pereţilor  la  partea  superioară    de    grinzi  sau  planşee  se  poate  face  ca  în 
detaliile  din  fig.  13,  cu  profile  de  tablă  U.  M.  Iaşi  Ui  100X45X3  sau  cornier  Li  45X40X3  sau  cu 
ajutorul  unui  prag  prevăzut  în  elementul  de  beton  armat.  În  toate  cazurile  la  partea  superioară  a 
peretelui se prevede un strat elastic din vată minerală de 2 cm grosime protejat împotriva umezirii cu 
o fîşie de carton bitumat. Pe tot conturul peretelui se realizează o centură de mortar de ciment 1 : 3 
(în volume). Armarea  centurilor  verticale  şi  orizontale se face analog cu armarea rosturilor. 
Armăturile din rosturi se ancorează cu ciocuri de armăturile din centuri (fig. 12). 
4.3.6.  Rezemarea  pereţilor  exteriori  pe  soclu  se  poate  face  ca  în  fig.  14  a,  iar      rezemarea 
pereţilor interiori ca  în fig. 14  b, c. 
4.3.7. Prinderea laterală a pereţilor exteriori şi interiori de stîlpi şi diafragme de beton armat 
se face fie cu profile din tablă de oţel îndoită la rece produse de U. M. Iaşi (fig. 15 a), fie în şliţuri 
(fig. 15 b). Prinderea de pereţii de zidărie se face cu profile din tablă fixată în ghermele (fig. 15 c). 
Grosimea stratului elastic de vată minerală va fi de cea 15 mm. 
4.3.8. Montarea  tîmplăriei  se face ca în exemplele din fig. 16. 
4.3.9. Colţurile, ramificaţiile şi intersecţiile se realizează prin intermediul unor  montanţi  din 
beton  armat  ca  în  detaliul din fig. 17. 
4.3.10. Conductorii electrici  se  montează  în tuburi de PVC  înglobate  în  mortarul centurilor 
orizontale  şi  verticale  odată  cu turnarea  acestora. Doza  întrerupătorului  se  înglobează  în  mortar  în 
timpul execuţiei (fig. 18) în care scop lăţimea centurii verticale se sporeşte corespunzător. 
4.3.11.  La  proiectarea  pereţilor  din  cărămizi  de  sticlă  se  va  avea  în  vedere  ca  înălţimea  şi 
lungimea  lor  să  fie  respectiv  multiplul  înălţimii  şi  lungimii  cărămizilor,    ţinînd  seama  totodată  de 
grosimea  rosturilor şi a centurilor de pe contur. 
4.3.12. Dimensiunile pereţilor sunt limitate de condiţia ca aria lor să nu depăşească 14 m 2 , iar 
lungimea unei laturi să lepăşească 6 m.
4.3.13.  Încărcările  pe  care  trebuie  să  le  preia  pereţii  sunt  cele  provenite  din  greutatea  lor 
proprie şi cele produse de acţiunea vîntului. Totodată pereţii trebuie să  reziste la  acţiunea şocurilor 
accidentale moi şi dure. 
În afara celor menţionate, pereţii din cărămizi de sticlă nu vor fi supuşi la nici un fel de alte 
solicitări; 
4.3.14. Greutatea proprie a pereţilor se va lua în calcul cu următoarele valori: 
­ pereţii din cărămizi format 
240 X 240 X 80 mm ........... 80 kg/m 2 ; 
­ pereţii din cărămizi format 
190 X 190 X 80 mm ............ 85 kg/m 2 . 
4.3.15.  Încărcarea  din  acţiunea  vântului,  în  funcţie  de  zona  cliatică,    amplasament  şi 
înălţimea construcţiei (p n v) se calculcază cu relaţia din STAS 10101/20­78,  prezentată  şi la punctul 
4.1.1.1, cu precizarea că coeficientul dinamic β = 1. 
4.3.16. Factorul de transmisie a luminii are valorile: 
­  pereţi din cărămizi format 
240X240X30 mm .............  49...59%; 
­ pereţi din cărămizi format 190x190X80 mm, cu striuri verticale şi orizontale 56...65%; 
­ pereţi din cărămizi format 190x190X80 mm, cu striuri orizontale ......... 59...67%; 
­ pereţi din cărămizi format 190X190x80 mm, cu striuri verticale ......... 62...64%; 
­ pereţi din cărămizi format 240XH5X80 mm ............. 65...67%. 
4.3.17.  Caracteristicile  higrotermice  ale  pereţilor,  de  care  va  ţine  seama  la  proiectarea  si  la 
stabilirea domeniului lor de folosire, sunt arătate în tabelul 42.
Tabelul 42 
Caracteristici higrptermice  Pereţi din  Pereţi din cărămizi 
cărămizi  de: 
190x190x80 mm  240x240x80 mm 
Conductivitatea termică echivalentă  0,44  0,43 
λech în Kcal/mh°C 
Rezistenţa la transmisia termică Rc,  0,373  0,378 
m 2 h°C/Kcal 
Coeficientul de transfer termic K,  2,68  2,64 
m 2 h°C/Kcal 
Indicele inerţiei termice, D  0,33  0,32 
Rezistenţa la transmisia termică  0,310  0,315 
corectată, Ro  cor 

4.3.18. Caracteristicile  higrotermice ale pereţilor sunt similare cu cele ale  ferestrelor duble. 


Pereţii exteriori pot fi folosiţi la clădiri din grupa V definiţi în STAS 6472­73 (în căperile clădirilor 
de producţii  cu degajări  însemnate de  căi dură  şi  cu regim  scăzut de umiditate ­  hale pentru preln 
crări termice) atunci când se poate asigura o umiditate relativă a aerului interior sub 35%. 
4.3.19. Indicele de reducţie sonoră a pereţilor este de 36 dB (Ea  = ­ 12 dB). 
4.3.20. Caracteristicile pereţilor privind comportarea la foc sunt următoarele: 
­ limita de rezistenţă la foc ­ izolare termică : 30'; 
­ limita de rezistenţă la foc ­ etanşare iniţială şi finală :1 h 18'; 
­ limita de rezistenţă la foc ­ stabilitate: 1 h 35'. 
Pereţii  din  cărămizi  de  sticlă  se  încadrează  în  categoria  construcţiilor  de  gradul  II  de 
rezistenţă la foc. 
4.3.21. Comportarea  la solicitări  prin  şoc  a  pereţilor  cu armare minimă de 1 Ø 6 mm la 
fiecare rost,  pe ambele direcţii este următoarea : 
­ sub acţiunea şocului moale cu intensitatea de 100 kgf peretele avînd aria maximă admisă de 

14,4 m  nu suferă nici o degradare ; 
­  sub  acţiunea  şocului  dur,  peretele  rezistă  la  şocul  produs  de  o  bilă  de  oţel  de  0,5  kg  în 
cădere fără viteză iniţială de la o înălţime de 0,75 m 0,375 kgf/m). 
4.3.22. Rezistenţa  la  rupere prin  compresiune  a  zidăriei din cărămizi de sticlă este de 15 
kgf/cm 2 . 
4.3.23.  În  vederea  verificării  pereţilor  la  încărcarea  produsă  de  vânt,  momentele 
încovoietoare  se  calculează  ca  pentru    o  placă    omogenă  rezemată  pe  contur.  În  fig.  19    se  dau 
valorile momentelor încovoietoare calculate pentru presiunea vântului de 100 kgf/m 2 . 
4.3.24. În calculul momentelor capabile ale secţiunilor nervurilor se va considera că întregul 
efort de compresiune este luat de armătura comprimată, mortarul servind numai pentru transmiterea 
eforturilor dintre fibrele comprimate şi întinse. 
În  fig.  12  se  arată    detaliile  de  armare  a  rosturilor  corespunzătoare  cazului  când    peretele 
lucrează după două direcţii pentru Mx  <  My, Mx  = My  şi Mx  > My  (tipurile de armare A, B şi C) şi 
după o singură direcţie (tipurile de armare D1  şi D2 ). 
4.4. Profile din sticlă folosite la pereţi vitraţi. 
4.4.1. Pereţii din profile din sticlă se amplasează în faţa stâlpilor structurii sau între stâlpi şi 
pot fi continui pe toată iln sau întrerupţi de ferestre metalice cu geam plan. 
În fig. 20 şi 21 se dau exemple de faţade pentru hale industriale realizate din profile din sticlă 
montate în faţa stâlpilor.
4.4.2. Pereţii executaţi din profile deschise se pot monta simplu, într­un rând  pe profile sau 
dublu, realizându­se din două rânduri de profile (fig. 22). 
Pereţii executaţi din profile închise se montează într­un singur rând ca în fig. 23. 
4.4.3.  Înălţimea  maximă  a  pereţilor  exteriori  şi  interiori  precum  şi  lungimea  maximă  a 
profilelor din sticlă în funcţie de presiunea vântului, este arătată în tabelul 43. 
4.4.4. Valorile coeficientului de transfer  termic K şi al rezistenţei la transmisia  termică Ro, 
pentru  pereţi  executaţi din profile din sticlă, sunt arătate în tabelul 44. 
4.4.5. În încăperile în care se pot produce vibraţii şi şocuri se vor lua măsuri constructive de 
izolare  a  pereţilor  de  elementele  de  structură  prin  care  se  pot  transmite  vibraţiile  şi  de  protecţie  a 
pereţilor împotriva şocurilor. 
4.4.6. Pereţii din profile din sticlă  se pot monta  în rigide beton precomprimat prevăzute cu 
uluc sau în profile metalice din tablă formată la rece, ca în fig. 24 şi 25. 
4.4.7. Pereţii interiori realizaţi din profile din sticlă pot fi alcătuiţi în acelaşi mod ca pereţii 
exteriori.  În  funcţie  destinaţia  încăperilor,  detaliile  din  fig.  24  şi  25  pot  fi  modificate  pentru  a 
corespunde diferitelor cerinţe estetice. De asemeni se poate renunţa la etanşarea cu chit a rosturilor 
verii cale şi orizontale. 
4.4.8.  Racordarea  la  colţuri  a  pereţilor  executaţi  din  profile  închise  şi  deschise  montate 
simplu şi dublu, cu structura de rezistenţă, se realizează ca în fig. 26...30. 
4.4.9. Un exemplu de  îmbinare a pereţilor din profile din sticlă  şi  montarea tâmplăriei este 
arătat în fig. 31 şi 32.
Tabelul 43 
înălţimea deasupra terenului ţm) 
Zona A  Zona B  Zona C  Zona D 
Fereţi exteriori şi interiori din profile din sticlă 
Extra  Intra  Extra  Intra  Extra  Intra  Extra  Intra 
­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 
vilian  vilian  vilian  vilan  vilian  vilian  vilian  vilian 
Pereţi din profile deschise montate simplu, cu des­  30  40  20  30  10  20  ­  10 
chiderea între reazeme pînă la 180 cm max. 
Pereţi din profile deschise montate dublu, cu des­  40  50  40  50  20  30  10  20 
chiderea  între reazeme pînă  la  240   cm. 
Idem, pînă la 300 cm.  40  50  20  30  10  20  ­  10 
Pereţi din profile închise cu deschiderea între rea­  40  50  40  50  20  30  10  20 
Zona A 0,45 KN/m2; Zona B 0,55 KN/m2; Zona C 0,70 KN/m2; Zona D 0,85 KN/m 2 . 
Conform STAS 10101/2­78 "Acţiuni in construcţii. Acţiunea vintnlui". 

Tabelul 44 
K  R0 
Tipul de perete  Kcal/ m 2 h°C  W/m 2 K  m 2 h°C/Kcal  m 2 K/ W 

Perete din profile deschise montate simplu  4,914  5,714  0,203  0,175 

Perete din profile deschise montate dublu  2,170  3,150  0,369  0,317 


Perete din profile  închise  2,739  3,185  0,365  0,314
5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

5.1. Executarea lucrărilor de montare a geamurilor. 
5.1.1. Lucrări premergătoare în vederea montajului. 
Montare geamurilor se realizează după executarea lucrărilor de tencuieli,  înaintea  lucrărilor 
de vopsitorii şi pardoseli. 
Lucrările pregătitoare în vederea montajului constau în : 
­  curăţirea  tâmplăriei  metalice  cu  ajutorul  periei  de  sârmă  pentru  îndepărtarea  petelor  de 
rugină; 
­ vopsirea cu grund pe bază de ulei a falţului, atât în cazul tâmplăriei de lemn, cât şi a celei 
metalice; 
­ aplicarea unui strat de vopsea pe întreaga tâmplărie metalică şi două straturi de vopsea pe 
raliuri; 
­ aducerea geamurilor în zona de lucru în cazul când acestea au fost procurate la mărimi tixe. 
În  cazul  în  care  geamurile  nu  au  fost  procurate  la  dimensiuni  fixe  se  va  proceda,  în  prealabil,  la 
tăierea lor pe şantier, pe o masă de lucru acoperită cu o pătură moale dimensiunilor măsurate la faţa 
locului. În acest caz operaţia de tăiere se va face cu diamantul, linia şi vinciul. 
Înainte de tăiere, geamurile mai groase de 4 mm se vor unge de­a lungul liniei de tăiere cu 
petrol, aplicat cu o cârpă înmuiată şi bine stoarsă. 
5.1.2. Calarea geamurilor 
Calarea geamurilor se face astfel încât să se limiteze deformaţiile şprosurilor, asigurând buna 
funcţionare a ochiurilor mobile cu respectarea prevederilor de la pct. 4.1.12. 
5.1.3. Montarea geamurilor la uşi şi ferestre. 
5.1.3.1.  Montar  geamurilor  pe  tâmplăria  de  lemn  se  face  în  două  variante  prezentate  în 
planşa 1: 
a) varianta cu chit, obişnuit: 
­  la  geamurile  montate  cu  chit  se  aplică  pe  falţul  tîmplăriei  patul  de  chil,  care  va  l'i  bine 
nivelat ; 
­  geamul  tăiat  la  dimensiuni  se  aşează  pe  patul  de  chit  astfel  încât  să  se  lipească  bine  de 
acesta şi se fixează cu ţinte bătute în falţ la distanta de 20...30 cm una de alta; 
­ geamul se apasă uşor cu mîna, astfel ca după baterea ţintelor să nu joace ; 
­ se întinde  chitul de­a lungul întregului contur, acoperind complet ţintele; după aceea chitul 
se netezeşte cu cuţitul; 
­ chitul se vopseşte odată cu tîmplăria. 
b) varianta cu baghete de lemn: 
­ la geamurile montate cu baghete din lemn se aplică un pat de chit de­a lungul falţului, după 
care se aşează geamul tăiat la dimensiuni, presându­se cu mâna astfel ca să se lipească bine de chit; 
­ se fixează baghetele de lemn care au fost în prealabil tăiate şi potrivite; 
­ baghetele se aşează pe geam şi se  fixează cu cuie cu cap cilindric sau cu şuruburi cu cap 
inecat, încât geamul să nu aibă joc.
5.1.3.2. Montarea   geamurilor pe tâmplărie metalică se face: 
a) Cu agrafe şi chit cu adaos de miniu de plumb (pl. 2, 3):
­  pentru  montarea  geamurilor  cu  agrafe  şi  chit  de  miniu,  şprosurile  vor  avea  prevăzute  pe 
inima profilului agrafe montate din atelierul de confecţionare a tâmplăriei metalice; 
­ dacă dimensiunile ochiului de geam sunt mai mici de 30X30 cm, agrafele vor fi  montate la 
jumătatea fiecărei laturi a cercevelei; 
­  dacă  ochiul  de  geam  are  dimensiuni  mai  mari  de  30X30  cm,  se  vor  amplasa    agrafe  la 
distanţa de cca 10 cm faţă de extremităţile fiecărei laturi, iar pentru distanţa rămasă la 25­30 cm ; 
­  agrafele  se  confecţionează  din  tablă  zincată  de  0,5  mm  prin  tăierea  acesteia  la  lungimea 
necesară; 
­ succesiunea operaţiilor este următoarea: 
•  se aplică un pat de chit de­a lungul falţurilor; 
•  se aşează geamul, apăsându­l cu mâna pentru a se lipi bine de patul de chit; 
•  se îndoaie agrafele peste geam; 
•  se  inunde  un  strat  de  chit  cu  adaos  de  miniu  de  plumb  de­a  lungul  întregului  contur  al 
ochiului  de  geam,  astfel  încit  să  se  acopere  bine  agrafele,  după  care  chitul  se  netezeşte  bine  cu 
cuţitul; 
• chitul se vopseşte cu miniu de plumb şi ulterior cu vopsea, odată cu tîmplăria. 
b) Cu baghete metalice cu garnitură de etanşare (pl. 2, 3): 
Se procedează în felul următor: 
­ se demontează baghetele metalice fixate pe tîmplărie : 
­ se aplică garnitura de etanşare din cauciuc pe muchia geamului; 
­  se  aşează  geamul  la  locul  respectiv  şi  se  montează  baghetele  în  poziţie  definitivă  prin 
fixarea cu  şuruburi; 
­ strângerea baghetei se va face astfel ca să preseze suficient garnitura de   etanşare pentru ca 
geamul să nu aibă joc; 
­ baghetele metalice vor fi vopsite odată cu tîmplăria. 
c)  Cu cale şi chit elastic (planşa 2, 3). 
Se  montează  în  prealabil  baghetele  metalice  pe  toate  laturile  ramei  ochiului  de  geam,  se 
curăţă bine întreaga suprafaţă şi se grunduieşte cu vopsea de miniu de plumb. 
După confecţionarea, aşezarea şi fixarea calelor de rezemare, distanţare şi poziţionare într­un 
pat de chit elastic aplicat pe falţuri cu pistolul special pentru chit, se  montează pe acestea geamul, 
presându­l pe patul de chit până la nivelul calelor. 
Ulterior se aplică un al doilea pat de chit elastic cu pistolul, în care se aşează al doilea rând 
de cale de distanţare. 
Peste al doilea rând de cale de distanţare, după verificarea calelor de poziţionare, se fixează 
baghetele  metalice  cu  şuruburile  respective  în  locaşurile  prevăzute  special  pe  conturul  ramei 
metalice. 
Eventualul exces de chit se curăţă cu şpaclul, astupân­du­se şi eventualele goluri. 
5.1.3.3. Montarea geamurilor pe tîmplărie din PVC ­ FLASTOLZ (planşa 4). 
În  funcţie  de  alegerea  tipurilor  de  profile,  geamul  poate  fi  montat  de  la  interior  sau  de  la 
exterior.
Tipuri de geamuri utilizate: 
­ geam tras de 3 mm grosime; 
­ geam termoizolant de 18 mm grosime.
În ambele cazuri montarea geamurilor cu garnituri din PVC plastifiat stabilizat se face prin 
împănarea în baghetă a unui profil special. 
În  vederea  montajului,  garnitura  pentru  geam  se  introduce  în  locaşul  special  dintre  toc  şi 
baghetă, cumulând funcţia de calare laterală cu cea de etanşare. 
5.1.3.4. Montarea geamurilor armate plane pe tîmplărie de beton armat. 
Operaţiile de montare a geamurilor în tâmplăria din beton armat sunt următoarele: 
­  se  aplică  de­a  lungul  părţii  profilate  a  şprosului  pe  care  se  fixează  geamul,  un  strat  de 
vopsea pe bază de miniu de plumb pentru realizarea stratului de aderenţă pentru chit; 
­ se întinde patul de chit cu adaos de miniu de plumb care se egalizează cu şpaclul; 
­ se aşează geamul în ramă, apăsîndu­l cu mâna pe patul de chit; 
­ se introduc ştifturile din sârmă de oţel de 3 mm grosime prin găurile lăsate în şprosuri; 
­ se aplică chitul în falţ,  astfel încât să acopere în întregime ştifturile. 
5.1.4. Montarea geamurilor armate plane sau termoizolante la luminatoare. 
5.1.4.1. Montarea geamurilor armate plane sau termoizolante pe tîjmplărie metalică. 
Montarea geamurilor trebuie făcută astfel încât să se asigure o etanşeitate bună. 
La  luminatoarele  cu  lungimea  pantei  mai  mare  de  3,00  m  este  admisă  suprapunerea 
geamurilor după sistemul "caplama". Suprapunerea se va face pe o distanţă de cel puţin 10 cm. 
Pentru  a evita alunecarea geamurilor  suprapuse  se  vor folosi la fiecare foaie de geam cîte 
două agrafe din tablă zln cată   sau  din   tablă  neagră  protejată   anticoroziv,   îndoite în formă de 
cîrlig, care pot fi confecţionate şi pe şantier. 
În dreptul picăturii luminatoarelor se folosesc agrafe din tablă de înălţimea profilului pe care 
se  sprijină  geamul.  Un  capăt  al  acestei  agrafe  este  prins  de  ultimul  bulon  de  fixare  de  pe  profilul 
metalic, iar celălalt capăt, sub formă de cârlig, susţine ambele geamuri care se sprijină pe elementul 
de susţinere respectiv. 
Succesiunea operaţiilor de montare este următoarea: 
­ peste  elementele metalice de susţinere a geamurilor prevăzute cu piese de fixare  din 50 în 
50  cm  se  montează  colectorul  de  picături  de  apă  din  tablă  zincată  sau  tablă  neagră  protejată 
anticorosiv; 
­ pe bulonul de capăt de la picătură se montează agrafele de capăt; 
­  se  aplică  pe  toată  lungimea  elementelor  metalice  de  susţinere  a  geamurilor    cordonul  de 
garnitură din  bandă de cauciuc  neopren de 30x6  mm sau  fâşii de pînză, de  carton sau  împîslitură 
bitumată; 
­ se  montează plăcile de geam armat, începând de la picătură spre coamă,   sprijinindu­se în 
cârligele agrafelor de capăt; 
­ în caz de suprapunere a geamurilor în lungul pantei, se montează în dreptul  suprapunerilor 
câte două agrafe de înnădire la fiecare geam, după care se montează  geamurile în continuare; 
­  după  montarea  celor  două  şiruri  de  geamuri  armate  care  se  sprijină  pe  acelaşi    element 
metalic de susţinere, se chituieşte spaţiul dintre marginile geamurilor cu chit permanent elastic; 
­ se aplică pe marginea şirurilor de geam, în lungul pantei cordonul de cauciuc sau straturile 
de fîşii de pînză bitumată (cordon de cânepă gudronată); 
­  se  montează  dispozitivul  de  fixare  "omega"  din  tablă  zincată  sau  tablă  neagră,    protejată 
anticoroziv,  prevăzut  cu găurile necesare fixării; 
­  se  montează  butonul  cu  rondelă,  şaibă  şi  piuliţă  care  constituie  garnitura  de  strîngere  şi 
etanşare; 
­ peste acestea se aplică un căpăcel de protecţie din lolietilenă; 
­ la montare se va avea grijă ca distanţele ele la marginea geamurilor până la bulon să fie de 
cea 5 mm.
5.1.4.2. Montarea geamurilor armate plane sau termoizolante pe tâmplărie din beton armat. 
Succesiunea operaţiilor de montare este următoarea: 
­ peste elementele de beton armat de susţinere a geamurilor prevăzute cu buloane încastrate 
din 50 în 50 cm, se aplică o fîşie de carton bitumat (împâsl i tură  bitumată) sau cordon de garnitură 
din bandă de cauciuc neopren,  cu găuri în dreptul buloanelor; 
­  se  montează  colectorul  de  picături  de  apă,  din  tablă  zincată  sau  tablă  neagră  protejată 
anticoroziv, prevăzut cu găurile respective în dreptul buloanelor; 
­ restul operaţiilor de montare sunt identice cu cele indicate la luminatoarele metalice. 
5.1.5. Montarea geamurilor la pereţi (planşa 5). 
Succesiunea  operaţiilor  de  placare  a  pereţilor  cu  geamuri  ornament,  termoabsorbant,  mat, 
muslin sau givrat, este următoarea: 
­  în  funcţie  de  dimensiunile  foilor  de  geam  şi  distanţele  dintre  golurile  de  fixare  făcute  în 
fabrică, se trasează pe faţa peretelui, punctele în care se vor face prinderile; 
­ în aceste puncte se montează diblurile; 
­  peste  dibluri  se  aşează,  ţinută  cu  mâna,  foaia  de  geam  în  poziţia  exactă  de  fixare  şi  se 
înseamnă gaura de fixare pe dibluri; 
­ după îndepărtarea geamului, se dau găuri cu burghiul în locurile însemnate; 
­  se  aşează  foaia  de  geam,  verificându­se  planeitatea  şi  făcând  corecturi  prin  adăugiri  de 
garnituri de cauciuc; 
­ se introduc şuruburile de lemn cu garnitura de cauciuc şi şaiba de tablă. 
5.1.6. Montarea  oglinzilor la pereţi (planşa 5). 
Montarea oglinzilor se poate face în mai multe feluri, astfel: 
a) Cu cleme pe suprafeţe de lemn: 
­  se  fixează  locul  de  prindere  al  clemelor,  ţinând  seama  de  locul  de  montare  a  oglinzii;  se 
folosesc două cleme fixe
la partea de jos şi două cleme cu ciocul mobil la partea de sus; fiecare clemă se prinde de suportul de 
lemn prin doua şuruburi pentru lemn; 
­ se fixează clemele de jos numai cu un singur şurub; 
­ se aşează un dreptar  în ciocul  clemelor şi se potrivesc  astfel  încât dreptarul să se  sprijine 
uniform în ciocurile clemelor; se fixează şi al doilea rînd de şuruburi; 
­  se  fixează  clemele  de  la  partea  de  sus,  astfel  ca  să  fie  aşezate  cele  omoloage  pe  o  linie 
verticală şi la distanţă egală cu înălţimea oglinzii, cu o toleranţă de 2 mm; 
­  se  montează  oglinda  pe  clemele  de  jos  cu  o  deosebită  atenţie  şi  se  potriveşte  în  poziţie 
definitivă; 
­ se potrivesc şi se fixează definitiv ciocurile clemelor de la partea de sus; 
­ pentru asigurarea poziţiei se pot fixa cleme şi pe muchiile laterale, aşezate simetric. 
b) Cu ramă de lemn pe suprafeţele de lemn: 
­  pe  suprafaţa  de  lemn  se  fixează  locul  pe  care­l  va  ocupa  oglinda,  ţinând  seama  de 
dimensiunile ei; se confecţionează o ramă de lemn cu falţ egal de grosimea oglinzii; 
­ se fixează cu şuruburi pentru lemn partea de jos a ramei ; 
­ se montează oglinda pe această parte a ramei şi se potriveşte în poziţia definitivă; 
­ se  montează şi restul ramei, care poate fi complet încheiată şi se fixează cu şuruburi pentru 
lemn. 
c) Cu cleme peste tencuială: 
­  montarea cu cleme peste tencuiala pereţilor se  face pe rame din  lemn, prinse cu şuruburi 
pentru  lemn  în  dibluri  de  lemn,  fixate  în  perete,  conturul  lor  exterior  urmărind  exact  conturul 
oglinzilor; 
­ rama  de  lemn  respectivă, confecţionată  din  şipci  de 6­7 cm  lăţime  şi 2,2 cm grosime, 
este îngropată într­un şanţ care se face în tencuială astfel ca faţa  ei  să  fie  la  nivelul finisajului; 
­  înainte  de  fixare  rama  este  băiţuită;  pentru  oglinzile  mari  ochiurile  ramelor  nu  trebuie  să 
depăşească 1,00 m 2 , pentru evitarea deformaţiilor; 
­  diblurile  sînt  aşezate  la  o  distanţă  de  cea  50  cm  unul  de  altul  şi  în  orice  caz  la  fiecare 
intersecţie a şipcilor; 
­ tencuiala  din  spatele  oglinzii  nu   are  stratul  de  faţă văzut, ci se compune din grundul 
respectiv, netezit cu drişca; 
­ faţa acestei tencuieli se află la 5 mm de faţa  ramei de lemn şi a tencuielii peretelui; 
­ rama de lemn trebuie să fie astfel aşezată ca faţa ei să fie perfect plană; 
­  pe  toată  lungimea  ramelor,  după  montarea  lor,  există  un  interspaţiu  de  cca  1  mm  între 
şipcile ramelor şi tencuială; acest luft se realizează prin introducerea în timpul execuţiei a unei fâşii 
duble din tablă şi foloseşte la evitarea contactului între lemn şi tencuială. 
­  fiecare  oglindă  se  fixează  cu  patru  cleme,  două  jos  şi  două  sus,  în  aşa  fel  incât    distanţa 
între cleme să fie de cea 50 cm; 
­  pentru  a  depărta  oglinda  de  rama  din  lemn  şi  a  lăsa  un  spaţiu  de  circulaţie  a    aerului  în 
spatele ei,  se  prind  pe rama de lemn, din loc în loc, tampoane de postav de 1   mm grosime; 
d) Cu butoni peste tencuială: 
­ se  folosesc oglinzi găurite la cele patru colţuri; 
­ se fixează în perete dibluri de lemn  pentru, locurile unde vor fi fixate şuruburile; 
­ se confecţionează cu ajutorul unei  bucăţi de carton, un şablon, pe care se punctează  locul 
găurilor oglinzii; 
­ şablonul se aşează pe perete cu locurile de gaură în dreptul diblurilor pe care se transpun; 
­ cu un burghiu de mână se fac locaşuri în vederea uşurării introducerii şuruburilor; 
­ se montează oglinda fixînd mai întii şuruburile de sus şi apoi cele de jos;
­ se aşează peste şuruburi rozeta ornamentală,  nichelată sau cromată, care acoperă complet 
locul găurilor; 
­  la  montare  se  vor  prevedea,  în  spatele  fiecărei  găuri,  rondele  de  postav  de  la  1      mm 
grosime, care să depărteze oglinda de perete lăsând în  spate un spaţiu de circulaţie a 
5.1.7. Montarea geamurilor în pereţi de compartimentare pentru construcţii industriale. 
Pereţii de compartimentare pentru construcţii industriale parter sau etajate, se pot realiza din 
geamuri armate, securizate, trase, în următoarele condiţii: 
­ până la înălţimea de 4,30 m se poate folosi toată gama de geamuri sus menţionată; în cazul 
geamurilor  securit,  acestea  vor  putea  fi  folosite  până  la  maximum  6,50  m  peste  cota  finită  a 
pardoselii; 
­ în funcţie de înălţime, pereţii interiori vitraţi se pot alcătui în următoarele soluţii: 
• pereţi  realizaţi  din  foi de geam montate vertical şi fixate lateral pe montanţi metalici din 
profile I. M. Iaşi, cu agrafe metalice şi chit, de max. 3 m înălţime; la partea superioară şi pe parapet, 
foile de geam se montează de asemeni în profile I. M. Iaşi (planşa 6); 
•  pereţi  realizaţi  din  foi  de  geam  montate  vertical,  în  faţa  unor  montanţi  din  beton 
precomprimat la 3,00 m in­terax, pe rigle metalice din profile I. M. Iaşi. Rostul vertical este închis 
cu profile cornier, iar pe contur foaia de geam se fixează cu agrafe şi chit (planşa 7); 
•  pereţi de compartimentare cu înălţimea mai mică decât înălţimea utilă a halei la care  foile 
de geam sunt fixate între montanţi metalici (planşa 8); 
­  la  nivelul  parterului peretele  se  amplasează  pe  parapeţi    realizaţi  din  materiale  locale  sau 
din beton  armat prefabricat, iar la etajele curente pe parapeţi din blocuri de zidărie GVP; 
­ pe verticală, peretele se amplasează sub grinzi longitudinale sau transversale, sub elemente 
secundare  de  planşeu  sau  acoperiş,  sub  fâşii  cu  goluri  pentru  planşeu  sau  sub  fîşii  din  b.c.a.  de 
acoperiş (numai longitudinal) ; 
­ pereţii se pot amplasa între pereţii halei sau în câmp curent.
Fazele de realizare a pereţilor de compartimentare  interioară din  foi de geam,  la construcţii 
industriale, sunt urmi toarele: 
a) Se montează structura proprie a pereţilor interiori formată din montanţi metalici astfel: 
­ pentru hale parter se montează stâlpii din beton precomprimat dispuşi la 3,00 m interax şi 
riglele  metalice  dispuse  la  1,50­2,00  m  pe  înălţimea  stâlpului,  conform  detaliilor  din  proiect;  între 
stâlpi se execută un parapet din zidărie din diferite materiale locale, de 20 cm grosime şi înălţime de 
0,50—1,70 m, peste care se toarnă o centură de beton armai de 5 cm grosime şi sâmburi din beton 
armat în dreptul montanţilor; 
­ pentru hale etajate se execută mai întâi parapetul de zidărie din  blocuri GVP de   12,5  cm 
grosime  şi înălţime  de 0,40­1,00 m după care se montează montanţii metalici aşezaţi pe parapet şi 
dispuşi la 1,735 m interax. 
b)  Se  montează  profilele  orizontale  inferioare,  superioare  şi  laterale  din  oţel  cornier,  cu 
bolţuri  împuşcate  sau  piese  din  oţel  cornier,  se  vopsesc  falţurile  cu  grund  pe  bază  de  ulei  şi  1­2 
straturi de vopsea şi se aşează calele de rezemare. 
c) Se aduce  foaia de geam cu ajutorul unui  scripete montat pe schelă  şi  a dispozitivului de 
montaj; se reazemă cantul inferior al foii de geam pe calele de rezemare. 
d)  Se    menţine    foaia    de    geam      în    poziţia    anterioară    de  către    doi  muncitori  şi    se 
desprinde  un  inel de  agăţare, din cârlig, cel de­al doilea capăt al chingii rămânând prins în cârligul 
dispozitivului de montaj. Capătul liber al chingii este tras prin rostul orizontal inferior, creat de cala 
de rezemare sau eventual geamul este ridicat pentru eliberarea chingii. 
e) Foaia de geam este adusă în poziţie verticală de montaj prin rabaterea părţii superioare a 
geamului şi împingerea geamului în partea de jos, spre aripa verticală a cornierului. 
f) Se introduc calele de poziţionare între foaia de geam şi cornierele laterale. 
g) Se fixează geamul cu agrafe metalice dispuse pe conturul geamului, la intervale de cea 50 
cm şi se chituiesc falţurile şi rosturile. 
În cazul halelor etajate, succesiunea operaţiilor de montaj a geamurilor se păstrează (punctele 
b...g), cu precizarea că ridicarea geamurilor la cota de montaj se face manual do pe podina de lucru a 
unei capre metalice de inventar. 
Fazele şi operaţiile de montaj, cu ajutorul dispozitivului pentru montajul foilor de geam, sunt 
prezentate în planşa 9. 
5.2. Executarea pereţilor din cărămizi presate din sticlă cu goluri.
5.2.1. Lucrările pregătitoare în vederea executării pereţilorconstau din următoarele operaţii: 
­  trasarea  peretelui  pe  soclu  sau  pardoseală,  precum  şi  pe  elementele  structurii  (stâlpi, 
diafragme, planşee, grinzi), între care se execută peretele respectiv; 
­ hidroizolarea soclului sau  pardoselii cu un strat de carton bitumat lipit la cald pe un strat de 
bitum; 
­ tăierea la dimensiuni, conform proiectului şi fixarea profilelor metalice, conform detaliilor 
din fig. 13, 14 şi 15 cu bolţuri împuşcate M 6 — 20/50, cu pistolul PIB I sau PIB II. Se vor folosi 
numai profile metalice, protejate anticoroziv cu sisteme de protecţie care  se vor stabili de la  caz la 
caz în funcţie de condiţiile de exploatare date; 
­  în  interiorul  profilelor  metalice  sau  al  şliţurilor  prevăzute  în  stâlpii  sau    diafgramele  de 
beton armat, se aplică prin lipire cu  aracet  sau  prenadez, conform  detaliilor din fig. 1­3 şi 15, un 
strat continuu şi uniform de vată minerală tip G 80 sau G 100 ; grosimea stratului de vată minerală 
se  va  lua  cu  cca.  5  mm  mai  mare  decât  cea  indicată  în  detaliile  menţionate.  Peste  stratul  de  vată 
minerală  se  aşează  fâşii  de carton   bitumat, tăiate  la  dimensiuni şi  îndoite   în   prealabil, conform 
detaliilor din fig. 13 şi 15; 
­  se  tnâsoară  cu  o  ruletă  metalică  distanţele  dintre  profilele  metalice  verticale  şi  orizontale 
montate şi se stabileşte numărul de cărămizi din care va fi alcătuit peretele.  Eventualele abateri faţă 
de  cotele  din  proiect  se  compensează  prin  îngroşarea  centurilor  după  conturul  peretelui  ;  pe  baza 
măsurătorilor făcute se taie barele de oţel­beton  pentru  armarea centurilor şi rosturilor şi se îndoaie 
la capete; 
­ în profilele  metalice se  montează, conform detaliilor din proiect, armătura  longitudinală a 
centurilor într­una din variantele arătate în fig. 12, alcătuită din una sau două bare de oţel­beton şi se 
fixează provizoriu, până la turnarea centurii, în care scop se leagă de profile, cu sârmă neagră; 
­ pe  profilele metalice se măsoară  cu ruleta şi se în seamnă vizibil poziţia fiecărei cărămizi 
şi a rosturilor; 
­ în dreptul rosturilor verticale  se  montează  armătura verticală şi se ancorează cu ciocuri de 
armătura centurii în ferioare şi superioare, conform detaliilor din proiect; pentru poziţionarea corectă 
a  barelor  se  leagă  provizoriu,  cu  sârmă,  de  una  sau  două  bare  orizontale,  la  o  înălţime 
corespunzătoare.  Atunci  când  armarea  rosturilor  verticale  se  face  cu  cîte  două  bare,  între  ele  se 
montează din loc în loc, distanţieri de lemn. 
Se  va  acorda  o  atenţie  deosebită  poziţionării  corecte  a  armăturilor  la  cotele  prevăzute  în 
proiect şi realizării, grosimii de 2 cm a mortarului de acoperire; 
­ în lungul uneia din feţele pereţilor se montează doi­trei popi de inventar de care se fixează 
un dreptar (dulapi de 4—5 cm grosime avînd lungimea peretelui). Dreptarul se aduce în planul feţei 
peretelui  şi  serveşte  ca  ghidaj  pentru  a  asigura  planeitatea  acestuia.  După  terminarea  unei  asize, 
dreptarul se deplasează pe verticală la nivelul celei de a doua. În locul dreptarului, pentru verificarea 
planeităţii pereţilor şi orizontalităţii asizelor, se pot folosi sfori de trasat. 
5.2.2. Zidirea pereţilor constă din următoarele: 
­  în  profilul  metalic  inferior  se    toarnă    şi    se  compactează  bine  mortar  1  :  3  (având 
consistenţa 4 cm, determinată cu conul etalon) conform detaliilor din fig. 14; 
­ pe stratul de  mortar se aşează primul rând orizontal de cărămizi,  între  semnele  trasate pe 
profilul metalic, astfel ca  grosimea  rosturilor verticale dintre cărămizi să fie   de 10 mm; 
­ rosturile verticali dintre cărămizi se umplu complet, cu acelaşi mortar, însă cu consistenţa 
10...11 cm, urmărind ca armătura  să  nu  vină  în  contact  direct  cu  sticla.   Odată  cu executarea 
fiecărei asize, se toarnă centurile din profilele metalice verticale, cu mortar cu consistenţa 4; 
­ rândul următor de cărămizi se zideşte după ce mortarul din primul rând orizontal s­a întărit 
îndeajuns, pentru a  se preîntîmpina tasarea   sau   expulzarea  lui   sub  greutatea cărămizilor. Peste
primul rând de cărămizi se aşterne cu mistria un strat uniform de mortar cu consistenţa 4, în care se 
înglobează armătura rosturilor orizontale şi se  ancorează cu ciocuri de armătura centurilor; 
­  după  zidirea  ultimei  asize,  pe  o  faţă  a  peretelui,  în  dreptul  rostului  dintre  marginea 
profilului  metalic  superior  şi  cărămizi  se  fixează  o  şipcă,  apoi  spaţiul  dintre  profil  şi  cărămizi  se 
umple cu mortar având consistenţa 4. Şipca se îndepărtează după 2—3 ore, iar rostul se netezeşte şi 
se racordează cu mortar; 
­  în  timpul execuţiei  pereţilor,  mortarul  prelins  pe  cărămizi  se  îndepărtează  înainte  de  a  se 
întări. 
5.2.3.  În    vederea  etanşării  rosturilor  cu  chit,  acestea    sş  lasă  neumplute  cu  mortar,  pe  o 
adîncime de 4...5 mm pe faţa respectivă a peretelui. Chitul se aplică cu pistolul prevăzut cu o duză 
de  8  mm,  după  întărirea  şi  uscarea  mortarului,  sub  formă  de  cordon  uniform  şi  continuu,  apoi  se 
îndeasă în rost şi se netezeşte cu un şpaclu elastic (de exemplu PVC) profilat după forma rosturilor. 
5.2.4.  Etanşarea  rosturilor  cu  email  sau  lac  perclorvinilic  se  face,  de  asemenea,      după 
întărirea  şi  uscarea  mortarului,  prin  aplicarea  cu  pensula  în  5  straturi,  a  emailului  sau  lacului  la 
interval de cîte 4 ore. Consumul de lac sau email este de cea 150 gr/m 2  de strat. Primul strat, avînd 
rol de amorsa, va fi diluat cu diluantul D 0004—70 până la vîseozitatea de aplicare timp de scurgere 
10  secunde,  determinată  cu  cupa  STAS  2096—61,  Ø  5  mm.  Următoarele  straturi  au  timp  de 
scurgere de cca. 20 secunde. 
5.2.5. Montarea tîmplăriei de uşi şi ferestre se face conform detaliilor din fig. 16. 
5.2.6. Executarea colţurilor, ramificaţiilor şi intersecţiilor de pereţi se face conform detaliilor 
din fig. 17,  prin  intermediul unor montanţi de beton  armat,  ale căror dimensiuni şi armare vor fi 
stabilite prin proiect. 
5.2.7. Pentru montarea instalaţiilor electrice în profilele metalice de la partea  inferioară sau 
superioară  a peretelui, precum şi în centurile verticale, îngroşate în mod corespunzător (fig. 18) se 
vor  monta  tuburi  de  PVC  care  se  vor  îngloba  apoi  în  mortar.      Dozele  electrice    se    vor    fixa,  de 
asemenea, în centurile verticale. 
5.3. Executarea pereţilor din profile de sticlă. 
5.3.1.  Lucrările  pregătitoare  la  montarea  pereţilor  din  profile  din  sticlă  constau 
din:verificarea  poziţionării  şi  cotelor  riglelor,  stâlpilor,  parapetului  etc,  executarea  protecţiei  anii 
corozive  a  elementelor  metalice,    confecţionarea  distanţierilor,  verificarea    profilelor    din      sticlă 
care  urmează  a  fi  montate. 
5.3.2. Montarea profilelor din sticlă la pereţi cu rigle de beton precomprimat se face astfel: 
­ se aşează în rigla inferioară fîşia de PFL dur funcizat; 
­ se lipesc cu Romeltex 200 câte doi distanţieri din fâşie PFL poros sau deşeuri polistircn la 
cca 30 cm de capetele fiecărui profil de sticlă; 
­  profilul  din  sticlă,  curăţat  de  praf    în    prealabil,  se  introduce  cu  capătul  superior  în  rigla 
superioară, după care se aşează prin coborîre, pe fâşia de PFL dur din rigla inferioară; 
­  se  montează  profilele  următoare,  apropiindu­se  de  profilul  montat  anterior,  până  la 
realizarea unui rost de 4...5 mm, pe măsura montării profilelor din  sticlă; acestea se fixează în rigle 
şi în montanţi cu ajutorul fâşiilor realizate din PFL poros sau polietilenă expandată; 
­ înainte de montarea ultimelor două profile se măsoară spaţiul rămas până la montantul sau 
elementul de structură, în raport cu acest spaţiu se taie la dimensiunea corespunzătoare ultimul profil 
din sticlă sau  se completează cu un profil  şi o  fâşie de tablă zincată de  0,75 mm  sau tablă neagră 
protejată anticoroziv (fig. 30). 
5.3.3. Rosturile verticale, dintre profilele din sticlă şi rosturile orizontale dintre profilele din 
sticlă  şi  riglele  din  beton  armat    sau  profilele    metalice,  se  realizează  cu      cordoane      de  chit 
ROMTIX 1502, Alutchit C sau chit Romalchid.
5.3.4. Montarea  pereţilor în profile metalice (fig. 25) se face similar cu montarea profilelor 
din sticlă în rigle de beton precomprimat, ca în fig. 24. 
5.3.5.  În cazul pereţilor realizaţi din profile deschise, montate dublu, se montează mai întîi 
rîndul  dinspre  exteriorul  încăperii.  Pe  faţa  interioară  a  primei  aripi  a  profilului  se  lipeşte  cîte  un 
distanţier din fâşie de PFL poros sau deşeuri polistiren.  În   rigla  inferioară  şi  superioară, în dreptu 
mijlocului fiecărui profil de sticlă, se fixează un distanţier din   PFL poros având lungimea de 100 
mm şi lăţimea egală cu distanţa dintre cele două rînduri de profile din sticlă. Grosimea distanţierului 
este de minimum  20 mm la rigla  inferioară  şi 60 mm la rigla superioară. 
După  executarea  acestor  operaţii  se  trece  la  montarea  la  interior  a  rândului  al  doilea  de 
profile din sticlă. 
5.3.6. Montarea tîmplăriei metalice la pereţi din profile închise şi deschise, montate simplu şi 
dublu, se realizează ca în fig. 33, 34, 35.
6. SCULE ŞI DISPOZITIVE 

Uneltele principale folosite la transportul, manipularea şi montarea pe şantier a gearnurilor şi 
a celorlalte produse din sticlă pentru construcţii sunt următoarele: 
­ chingi pentru transport; 
­ containere uşoare cu ramă şi talpă de lemn; 
­ metru; 
­ vinclu; 
­ dispozitiv cu diamant pentru tăiat geamuri; 
­ cleşte de geam; 
­ foarfecă de tăiat tablă; 
­ foarfecă de tăiat profile de cauciuc sau PVC; 
­ cuţit sau şpaclu pentru aplicat chitul; 
­ ciocan; 
­ cleşte de cuie; 
­ şurubelniţă; 
­ chei mecanice fixe; 
­ maşină de găurit; 
­ pistol pneumatic pentru injectat chit în rosturi; 
­ pistol manual  pentru  aplicat chituri, cu capacitatea de 350...400 cm 3 ; 
­ şpaclu profilat din PVC, pentru chituirea  rosturilor verticale; 
­ dispozitiv cu diamant pentru tăierea profilelor din sticlă; 
­ cuţit de tăiat chitul Romtix 1502; 
­ mistrie; 
­ cancioc; 
­ fir cu plumb; 
­ nivelă cu bulă de aer; 
­ ramă fierăstrău cu pînză metalică pentru tăierea armăturilor; 
­ dreptar; 
­ sfoară; 
­ dispozitiv pentru montajul foilor de geam în pereţi despărţitori. 

7. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

7.1. Geamurile şi celelalte produse din  sticlă trebuie să aibă grosimea şi calitatea prevăzută 
în proiect şi să nu aibă defecte mai mari decât cele admise de standard, pentru calitatea respectivă. 
7.2. Înainte de începerea montajului se va verifica calitatea protecţiei anticorozive a riglelor, 
montanţilor şi a celorlalte elemente metalice. 
7.3.  Tăierea  geamurilor  şi  a  profilelor  din  sticlă  pe  şantier  se  va  face  numai  cu  scule 
adecvate. 
7.4.  Se  va  verifica  respectarea  prevederilor  referitoare  la  ctanşarea  rosturilor:  mărimea 
rosturilor  necesare  pentru  asigurarea  unei  bune  etanşeităţi,  prevederea  tuturor  tipurilor  de  cale, 
distanţieri  şi  garnituri  elastice,  umplerea  cu  chit  a  tuturor  rosturilor  fără  întreruperi,  cu  cordon  de 
grosime uniformă şi profilarea chitului din rosturi.
7.5.    Linia  chitului  pe  locul  contactului  cu  geamul  trebuie  să  fie  dreaptă  şi  paralelă  cu 
marginea faltului. 
Din    masa  chitului  nu  trebuie  să  iasă  capetele  ţintelor  sau  ştifturilor  cu  care  se  fixează 
geamul. 
7.6.  În cazul fixării geamurilor cu baghete din lemn sau metalice, acestea trebuie să fie bine 
fixate în falţuri cu cuie sau şuruburi. Capetele cuielor sau şuruburilor de  fixare   a baghetelor vor fi 
la nivelul feţei superioare a baghetei. 
Baghetele  trebuie  să  fie  vopsite  în  culoarea  cercevelei  iar  vopseaua  trebuie  să    acopere  şi 
cepetele cuielor. 
7.7. Umplerea rosturilor cu chit Alutchit sau Romalchid, se va face numai cu pistolul manual 
sau pneumatic, neadmiţându­se folosirea altor mijloace. 
7.8.  La marginile luminatoarelor,  suprapunerea geamurilor pe şprosuri trebuie să fie de min. 
26  mm.  Se  va  controla  etanşeitatea  geamurilor,  aruncând  apă.  Nu  se  admite  pătrunderea  apei  la 
aruncare. 
7.9.  Dispozitivele  de  tixare  a  geamurilor  armate  plane  la  luminatoare  şi  baghetele  pentru 
tâmplăria metalică vor  fi fixate cu toate elementele de prindere. 
7.10.  Buloanele vor fi sudate pe talpa elementelor metalice sau încastrate în   elementele de 
beton,  perpendicular  pe  planul  în  care    se    aşează  geamurile.  Capetele    filetate    ale  buloanelor, 
piuliţelor  şi  rondelelor  nu  vor  fi  vopsite.  Filetul  bulonului  nu  trebuie  să  prezinte  degradări. 
Şuruburile  mecanice  vor fi  introduse perpendicular pe orificiul  filetat, iar capul lor va  fi  la  nivelul 
baghetei. Baghetele vor fi bine potrivite la colţuri şi vopsite odată cu tîmplăria. 
7.11. Suprafaţa geamurilor montate trebuie să fie curată, fără urme de chit, pete de grăsime 
sau vopsea. 
7.12.  La  recepţionarea  lucrărilor  se  va  controla  respectarea  de  către  constructor  a 
documentaţiei tehnice de execuţie privitoare la: alcătuirea elementelor vitrate, realizarea detaliilor de 
racordare a pereţilor la colţuri, parapet, cornişe, rosturi de dilataţie etc. 

8. TRANSPORT, DEPOZITARE 

Conform standardelor şi normelor de fabricaţie menţionate la cap. 2 şi 3. 

9. PRESCRIPŢII PENTRU  EXECUŢIE PE TIMP FRIGUROS 

9.1.  Montarea  geamurilor  pe  timp  friguros  se  va  face  în  conformitate  cu  prevederile 
"Normativului    pentru    realizarea  pe  timp  friguros  a  lucrărilor  de  construcţii  şi  instalaţii  aferente" 
indicativ C 16—84. 
9.2.  La  executarea  pe  timp  friguros  a  pereţilor  din  profile  de  sticlă  se  vor  lua  următoarele 
măsuri: 
­ riglele şi montanţii se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă ; 
­  tăierea    profilelor  care  au  fost  depozitate  la  temperaturi  scăzute  se  va  face  numai  după 
păstrarea lor în încăperi încălzite. 
9.3.  La  executarea  pe timp  friguros  a  pereţilor  de  zidărie,  din  cărămizi  de  sticlă  presate  cu 
goluri, se vor lua următoarele măsuri : 
­ cărămizile din sticlă, înainte de punerea lor în operă, se vor păstra în încăperi încălzite; 
­  se    vor    respecta    toate    măsurile    pentru      realizarea    pe  timp    friguros    a  pereţilor    de 
zidărie  din  cărămizi  şi blocuri ceramice prevăzute în normativul C 16—84.
10. TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII 
ŞI PROTECŢIA CONTRA INCENDIILOR 

10.1. Se vor respecta prevederile din: 
­  Normele  republicane  de  protecţia  muncii  ­  aprobate  de  Ministerul  Muncii  şi  Ministerul 
Sănătăţii cu  ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975; 
­ Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii­montaj ­ aprobate de M.C.Ind. cu 
ordinul nr. 1233/D­1980; 
­ Normele generale de protecţie împotriva incendiilor ­ aprobate prin Decretul 290/16 august 
1977; 
­  Normele  tehnice  de  proiectare  şi  realizare  a  construcţiilor  privind  protecţia  la      acţiunea 
focului ­ P l18­83 ; 
­  Normele  de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor  ­  aprobate  de  M.C.Ind.  cu  ordinul  nr. 
742/D/1981. 
10.2. În cazul  manipulării  lăzilor, plăcilor de geam sau profilelor de sticlă, cu  macarale, se 
vor respecta şi prevederile aferente instrucţiunilor nr.  68 ale Inspectoratului General de Stat  pentru 
Controlul Calităţii Produselor ­ Inspecţia de Metrologie. 
10.3.  Muncitorii  care  manipulează  foile  de  geam  sau  profilele  de  sticlă,  vor  folosi  ca 
materiale de protecţie palmare şi umerare, după caz, iar cei care lucrează la tăiat şi montare vor purta 
mânecuţe.
10.4. La montarea luminatoarelor metalice cu geam se vor lua următoarele măsuri: 
a) elementele de rezistenţă nu se vor încărca cu sarcini (oameni,  materiale) mai  mari decât 
cele avute în vedere la proiectarea lor; 
b)  nu  se  va  circula  direct  pe  geamuri,  ci  numai  pe  platforme,  scări,  podeţe  fixate  pe 
elementele de rezistenţă; 
c) se va interzice circulaţia  pe sub elementele la  care se montează geamurile; 
d) muncitorii nu  vor folosi încălţăminte cu tălpi alune coase şi dure ; 
e) muncitorii vor fi echipaţi cu căşti de protecţie. 
10.5.  În  cazurile  când  produsele  de  sticla  se  montează  la  înălţime,  locul  respectiv  va  fi 
semnalizat, pentru a nu intra în raza de lucru muncitorii străini de locul respectiv de muncă. 
10.6. Muncitorii vor lucra pe schele, corespunzătoare locului şi înălţimii de montaj; legarea 
cu  centurile  de  siguranţă  se  va  face  pe  elementele  indicate  de  conducătorul  tehnic  al  punctului  de 
lucru. 
10.7. Pentru lucru pe timp friguros se vor respecta prevederile aferente lucrărilor de montare 
a produselor din sticlă din normele în vigoare.
CUPRINS 

1. OBIECT 
2. TIPURI ŞI DOMENII DE FOLOSIRE 
2.1. Geamuri transparente 
2.2. Geamuri translucide 
2.3. Geamuri termoabsorbante 
2.4. Geamuri termoizolante cu chit 
2.5. Geamuri folosite în scop funcţional 
2.6. Alte produse din sticlă 
3. MATERIALE FOLOSITE 
3.1. Geamuri 
3.2. Materiale auxiliare 
4. DATE DE PROIECTARE ŞI ALCĂTUIRE A VITRAJELOR 
4.1. Geamuri folosite la ferestre,  pereţi vitraţi şi luminatoare 
4.2. Formate fixe de geamuri pentru ferestre, uşi şi luminatoare 
4.3. Cărămizi presate din sticlă cu goluri folosite la pereţi vitraţi 
4.4. Profile de sticlă folosite la pereţi  vitraţi 
5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
5.1. Executarea lucrărilor de montare a geamurilor 
5.2. Executarea pereţilor din cărămizi presate din sticlă cu goluri 
5.3. Executarea pereţilor din profile de sticlă 
6. SCULE ŞI DISPOZITIVE 
7. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 
8. TRANSPORT, DEPOZITARE 
9. PRESCRIPŢII PENTRU EXECUŢIE PE TIMP FRIGUROS 
10. TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI PROTECŢIA CONTRA 
INCENDIILOR 

Aprobate de : 
Elaborate  de :  INSTITUTUL CENTRAL DE 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI  ÎN  CERCETARE,   PROIECTARE   ŞI 
CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA  DIRECTIVARE   ÎN  CONSTRUCŢII 
CONSTRUCŢIILOR  ­ INCERC ­  —  ICCPDC  — 
cu   Decizia nr. 14  din 18 aprilie 1986