Sunteți pe pagina 1din 22

MANUALUL CALITII

MC - 01

ELABORAT, APROBAT,
Responsabil AC, Director General,

___________________________________________________________________________________________________________________________
Cod: MC 01 Editia: 1/ 04.2009
Revizia: 0/ 04.2009
Ee!plar nr. """"""
___________________________________________________________________________________________________________________________
Avertismet:
1! "COP #I $OMENIU $E APLICARE
#an$al$l calit%&ii 'ir!ei al (.C. )))) (.R.*. are drept scop en$n&area politicii privind
calitatea serviciilor veri+ic%rilor ,i descrierea siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii aplicabil .n
acestea, concentrand$/se as$pra principalelor aspecte care sta$ la baza asi-$rarii calitatii,
protectiei si si-$rantei personal$l$i si a i$l$i, pentr$ a -aranta ca re-$lile proced$rate
s$nt per!anent respectate de catre intre-$l personal. Aspectele practice ale activitatii clinicii
s$nt c$prinse in proced$rile de l$cr$ si instr$cti$nile, la care se +ace re+erire pe parc$rs$l
!an$al$l$i.
#an$al$l Calit%&ii de!onstreaz% con+or!itatea siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii
stabilit ,i i!ple!entat .n activitatea clinicii c$ cerin&ele standardelor de re+erin&% (R E0 1(2
9001:2003 ast+el .nc4t s% se per!it% stabilirea e+icien&ei ,i atin-erea obiectivelor privind
calitatea serviciilor.
Cerin&ele #an$al$l$i Calit%&ii s$nt aplicabile ,i !en&in$te la toate nivel$rile
or-anizatorice ale +ir!ei, pentr$ toate activit%&ile icale ,i de c%tre .ntre- personal$l
ical si a$iliar.
#ana-e!ent$l +ir!ei, respectiv Director$l -eneral al (.C. )))) (.R.*. este
responsabil pentr$ proiectarea, doc$!entarea, i!ple!entarea, !entinerea si i!b$natatirea
contin$a a siste!$l$i de !ana-e!ent al calitatii +ir!ei.
%! $OCUMENTE $E RE&ERIN
"R EN I"O '000:%00( 5 (iste!e de !ana-e!ent al calitatii. 0oti$ni +$nda!entale si
vocab$lar
"R EN I"O '001:%00) - (iste!e de !ana-e!ent al calitatii. Cerinte.
"R EN I"O 1'011:%00* / G6id pentr$ a$ditarea siste!elor de !ana-e!ent al calit%&ii
si al i$l$i.
"R EN *001%-1:1''+ / Condi&ii de asi-$rare a calit%&ii pentr$ ec6ipa!ente de
!%s$rare. 7artea 1 : (iste!$l de con+ir!are !etrolo-ic% a ec6ipa!ent$l$i de !%s$rare
"R EN I"O 1001*:%00* / G6id pentr$ elaborarea doc$!entelor siste!$l$i de
!ana-e!ent al calitatii.
*! $E&INIII #I ABRE,IERI
*!1! $e-ii.ii
*!1!1! #an$al$l Calit%&ii $tilizeaz% ter!enii speci+ici ,i de+initiile lor a,a c$! se
+olosesc .n doc$!entele de re+erin&% de la cap. 2 .
*!1!%. 7entr$ .n&ele-erea ,i respectarea .ntoc!ai a prevederilor (iste!$l$i Calit%&ii, se
de+inesc .n Anea 11 / 8De+ini&ii8 / la #an$al$l Calit%&ii, ter!enii +olosi&i .n doc$!entele
siste!$l$i.
*!1!*! Celelalte de+initii se re-asesc in Anea 9 la prezent$l #C/01, ed. 1, rev. 0.
*!%! A/revieri
#an$al$l Calit%&ii 'ir!ei $tilizeaz% $r!%toarele abrevieri:
/ 'ir!a / 'ir!a al (.C. )))) (.R.*.9
/ (#C/ (iste! de #ana-e!ent al Calit%&ii9
/ ' 5 +or!$lar de !ana-e!ent al calitatii9
/ R2' / Re-$la!ent de or-anizare ,i +$nc&ionare9
/ #C / #an$al$l Calit%&ii9
/ 7G( / 7roced$r: General% de (iste!9
/ 7* / 7roced$r: de l$cr$9
/ 1* / 1nstr$c&i$ne de l$cr$9
/ AC / Asi-$rarea Calit%&ii9
0! POLITICA PRI,IN$ CALITATEA
$IRECTOR 1ENERAL,
;n$!e, pren$!e, +$nctie, se!nat$ra, sta!pila<
+! OR1ANI2ARE #I CON$UCERE
+!1! I-orm3.ii 4eer35e
$e6mire3 or43i73.iei:
"!C! 8888 "!R!L! - B696re:ti
+!1!1! "edi6
(tr. ............................................................................., nr. ......., sector ......, =$c$re,ti
+!1! Mi;5o39e de 9om6i93re
>ele+on: 40/01/...............................
40/01/...............................
>ele+a: 40/01/...............................
e/!ail: .................?.................................
+!%! Pre7et3re3
(.C. )))) (.R.*. / =$c$re,ti este o or-anizatie care +$nc&ioneaz%
con+or! ..................................................., este .nre-istrata la Re-istr$l Co!er&$l$i s$b nr.
@AA/AA../A..A..
(.C. )))) (.R.*. a l$at +iint% .n ................, din ................................................
2r-anizatia are ca do!eni$ de activitate
............................................................................ ;se trece eact do!eni$l de pe certi+icat$l de
.nre-istrare la Re-istr$l Co!er&$l$i<, av4nd dotare te6nic% adecvat% ,i personal specializat.
2r-anizatia are in s$bordinea sa $n 'ir!a, dotat coresp$nz%tor e+ect$%rii $nei
diversit%&i de ea!in%ri ,i analize.
+!*! Pre7et3re3 &irmei
(!%! $o96mete5e "istem656i de m334emet 35 935it<.ii
(iste!$l de !ana-e!ent al calit%&ii este +$nda!entat prin $r!%toarele doc$!ente:
#an$al$l Calit%&ii ;#C<9
7roced$rile Generale de (iste! ;7G(<9
7roced$rile de *$cr$ ;7*<9
1nstr$c&i$nile de *$cr$ ;1*<9
standarde na&ionale, e$ropene ,i interna&ionale9
directive e$ropene, nor!e le-ale9
re-$la!ente, nor!e !etodolo-ice etc.9
.nre-istr%rile calit%&ii.
Doc$!enta&ia siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii ;(#C< este elaborat% pentr$ a se
asi-$ra c% tot personal$l i!plicat .,i c$noa,te atrib$&iile ,i !od$l de .ndeplinire al acestora,
+$rnizeaz% dovezi obiective a$ditorilor eterni sa$ clien&ilor, c% siste!$l este c$prinz%tor ,i c%
'ir!a / )))) .,i des+%,oar% activitatea .n con+or!itate c$ politica ,i c$ obiectivele declarate.
7roced$rile siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii detaliaz% !od$l .n care este aplicat%
politica .n activitatea de servicii icale, clari+ic4nd responsabilitatea t$t$ror celor i!plica&i .n
aceste activit%&i.
7roced$rile siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii con&in re-$li re+eritoare la personal,
la instr$irea acest$ia, la ec6ipa!ente ,i la aparat$ra de !:s$rare, la a$dit$ri, la corectarea
de+icien&elor, la reviz$irea proceselor, la identi+icarea ,i !anip$larea probelor de analizat, la
rez$ltatele probelor ,i ea!in%rilor etc.
7roced$rile de *$cr$ ;7*< ,i 1nstr$c&i$nile de *$cr$ ;1*< c$prind instr$c&i$nile ,i
doc$!entele c$rente care +ac posibil% +$nc&ionarea contin$% a siste!$l$i, eec$&ia ,i control$l
activit%&ilor speci+ice re+eritoare la serviciile icale.
Doc$!entele standard ;standarde speci+ice, nor!e !etrolo-ice ,i speci+ica&ii te6nice
aplicabile< s$nt doc$!ente de re+erin&% .n +$nc&ionarea siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii
,i descri$ !etodele ,i proced$rile standardizate, la nivel na&ional ,i interna&ional, aplicabile
activit%&ilor speci+ice 'ir!ei )))).
Bnre-istr%rile calit%&ii ;rapoarte, etic6ete, +i,e de $r!%rire, re-istre, contracte, .nre-istr%ri
ale a$dit$rilor interne etc.< care s$nt -enerate .n activitatea 2r-anizatia$i s$nt de ase!enea
-estionate .n siste!$l de !ana-e!ent al calit%&ii.
(!*! M363565 C35it<.ii
#an$al$l Calit%&ii este elaborat con+or! cerin&elor standardelor (R E0 1(2 9000:200C
si (R E0 1(2 9001:2003, (R E0 1(2 1001D:200D si doc$!enteaz% politica .n do!eni$l
calit%&ii, prezent4nd .n linii -enerale inten&iile ,i orientarea 'ir!ei privind calitatea, a,a c$!
acestea s$nt declarate de c%tre cond$cerile (.C. )))) (.R.*.
Acest doc$!ent prezint% politicile, proced$rile ,i practicile -enerale ale 'ir!ei .n
do!eni$l calit%&ii ,i de+ine,te responsabilit%&ile ,i a$torit%&ile principalelor +$nc&ii ,i cate-orii de
personal.
#an$al$l Calit%&ii are la baz% 7roced$rile Generale ale (iste!$l$i ;7G(< ,i 7roced$rile
de *$cr$ ;7*< si este p%strat .n re-i! controlat, la Responsabil$l calitatii.
(!0! Cod69ere3 935it<.ii
Responsabil$l calit%&ii .n 'ir!a / )))) are a$toritatea ,i responsabilitatea as$pra
doc$!ent:rii ,i i!ple!ent:rii siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii .n activitatea de servicii
icale a 2r-anizatia$i ,i a $r!%ririi !od$l$i de aplicare a prevederilor acest$ia, av4nd
acces ne!iElocit la cel !ai .nalt nivel de cond$cere al (.C. )))) (.R.*., acolo $nde se ia$
deciziile re+eritoare la res$rse ,i la i!ple!entarea ,i !en&inerea (#C,.
(!+! Res=os3/i5it<.i =rivid 935it3te3
7entr$ ca +iecare persoan% s%/si c$noasc% .ntinderea si li!itele co!petentei sale, s/a$
de+init responsabilit%tile re+eritoare la cond$cerea, eec$tia si veri+icarea activit%tilor care
a+ecteaz% calitatea, incl$siv relatiile dintre persoanele ce eec$t% aceste activit%ti, d$p% c$!
$r!eaz%:
$ire9tor65 4eer35
'or!$leaz% politica ,i an-aEa!entele privind calitatea9
aprob% #an$al$l Calit%&ii ;#C<, 7roced$rile Generale de (iste! ;7G(<,
7roced$rile de *$cr$ ;7*<, 1nstr$c&i$nile de *$cr$ ;1*<, !odi+ic%rile ,i
di+$zarea acestora9
analizeaz% an$al siste!$l de !ana-e!ent al calit%&ii 2r-anizatiE1 ,i politica
privind calitatea activit%&ii des+%,$rat% de c%tre acesta9
aprob% $r!%toarele plan$ri ,i pro-ra!e:
7ro-ra!$l an$al de instr$ire ,i per+ec&ionare a personal$l$i +ir!ei al (.C. ))))
(.R.*.9
7ro-ra!$l an$al de dotare c$ ec6ipa!ent de testare, etalonare ,i veri+icare
!etrolo-ic%9
7ro-ra!ele de a$dit$ri interne, 7ro-ra!ele de ac&i$ni corective ,i preventive, ca
$r!are a a$dit$rilor interne sa$ eterne, a analizei siste!$l$i ,i a
recla!a&iilor.
asi-$r% res$rsele !ateriale ,i $!ane necesare +$nc&ion%rii .n cele !ai b$ne
condi&ii a +ir!ei al (.C. )))) (.R.*.9
alte responsabilit%&i, con+or! 7roced$rilor Generale de (iste! ;7G(<.
8>>>i965 se-
Are responsabilitatea -eneral% as$pra aspectelor te6nice, or-anizatorice ,i
re+eritoare la calitatea activit%&ii +ir!ei al ))))9
de+ine,te str$ct$ra siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii ,i r%sp$nde de
!en&inerea, dezvoltarea ,i $r!%rirea e+icien&ei acest$ia9
veri+ic% doc$!entele siste!$l$i calit%&ii .n con+or!itate c$ politica 2r-anizatia$i 9
veri+ic% proced$rile 7G(, 7* ,i instr$c&i$nile de l$cr$ ;1*< elaborate, d$p% caz9
analizeaz% contractele c$ +$rnizorii de ec6ipa!ente si !aterialei9
veri+ic% ,i aprob% doc$!entele e!ise de +ir!a in lipsa DG
$r!%re,te e+ect$area .n ter!en ,i .n condi&iile prev%z$te .n contract, a serviciilor
icale contractate de +ir!a9
veri+ic: ,i prezint: cond$cerii (.C. )))) (.R.*.:
7ro-ra!$l an$al de instr$ire ,i per+ec&ionare a personal$l$i 2r-anizatia$i9
7ro-ra!$l an$al de etalonare ,i veri+icare !etrolo-ic%9
7ro-ra!$l an$al de dotare c$ ec6ipa!ente
7ro-ra!ele de a$dit$ri interne, pro-ra!ele de ac&i$ni corective ,i
preventive, ca $r!are a a$dit$rilor interne sa$ eterne, a analizei
siste!$l$i, a recla!a&iilor.
eval$eaz% personal$l, la an-aEare sa$ .n $r!a instr$irilor ,i per+ec&ion%rilor
interne, +%c4nd parte din co!isia de eval$are9
alte responsabilit%&i con+or! 7roced$rilor Generale de (iste! ;7G(<.
Res=os3/i565 935it<.ii ?RMC@
Elaboreaz%, di+$zeaz% ,i -estioneaz% #an$al$l Calit%&ii ,i 7roced$rile Generale
de (iste!9
Avizeaz% 7roced$rile de *$cr$ ,i 1nstr$cti$nile de *$cr$ ;1*<, din p$nct de vedere
al !ana-e!ent$l$i calit%&ii ,i p%streaz% ,i ar6iveaz% ee!plar$l ori-inal al
acestora.
i!ple!enteaz: ,i $r!%re,te !od$l de aplicare a prevederilor doc$!entelor
siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii9
elaboreaz% 7ro-ra!$l an$al de a$dit$ri interne9
elaboreaz% 7lan$rile a$dit$rilor interne9
veri+ic%, periodic sa$ prin sondaE, respectarea cerin&elor siste!$l$i de
!ana-e!ent al calit%tii .n activitatea +ir!ei / ))))9
elaboreaz% 7ro-ra!$l an$al de instr$ire ,i per+ec&ionare a personal$l$i9
in+or!eaz% periodic Fe+$l 'ir!ei / )))) ,i Director$l General as$pra +$nc&ion%rii
siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii, .ntoc!ind raport$l ce se prezint: .n
,edin&ele de analiz% a siste!$l$i9
ini&iaz% sa$ solicit% ini&ierea de ac&i$ni corective ,i preventive ,i $r!%re,te
realizarea acestora9
eec$t% activit%&i de instr$ire .n do!eni$l asi-$r%rii calit%&ii9
!en&ine le-%t$ra c$ or-anis!$l de certi+icare ,i particip% la ac&i$nile acest$ia9
r%sp$nde de -esti$nea, !$ltiplicarea, di+$zarea ,i retra-erea doc$!entelor
siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii.
alte responsabilit%&i con+or! 7roced$rilor Generale de (iste! ;7G(<.
Res=os3/i565 metro5o4
Gine eviden&a t$t$ror aparatelor de !:s$rare ,i $r!%re,te starea acestora9
asi-$r% veri+icarea !etrolo-ic% a t$t$ror !iEloacelor de !%s$rare, la ter!enele
prev%z$te9
asi-$r% trasabilitatea !%s$r%rilor, .n-riEind$/se ca pe +iecare +i,% a !iEloc$l$i de
!%s$rare s% +ie indicat etalon$l na&ional la care se raporteaz%9
!en&ine .nre-istr%ri privind +iecare !iEloc de !%s$rare ;+i,a !iEloc$l$i de
!%s$rare<9
particip% la ac6izi&ionarea de noi !iEloace de !%s$rare9
elaboreaz% ,i $r!%reste 7ro-ra!$l an$al de etalonare ,i veri+icare !etrolo-ic%9
!arc6eaz% ,i identi+ic% starea !etrolo-ic% pentr$ +iecare !iEloc de !%s$rare9
coopereaz: c$ =R#* 5 =iro$l Ro!an de #etrolo-ie *e-ala si/ sa$ c$ 10# 5
1nstit$t$l 0ational de #etrolo-ie, pentr$ veri+icarea !etrolo-ic: periodic: a
ec6ipa!entelor de !:s$rare9
elaboreaz: proced$ri ,i instr$c&i$ni re+eritoare la $tilizarea ec6ipa!entelor de !:s$rare9

A! CONTROLUL $OCUMENTELOR "I"TEMULUI $E
MANA1EMENT AL CALITII
>oate doc$!entele siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii 'ir!ei / )))) s$nt codi+icate,
elaborate, aprobate, di+$zate controlat, ar6ivate ,i p:strate con+or! 7roced$rilor Generale de
(iste! 7(/))))/01.
A!1! $o96mete5e sistem656i de m334emet 35 935it<.ii
Doc$!entele siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii adoptat de c.tre 'ir!a al )))) s$nt
doc$!ente -enerate intern ,i doc$!ente din s$rse eterne.
$o96mete5e sistem656i de m334emet 35 935it<.ii -enerate intern, s$nt:
- $o96mete5e 93re des9ri6 sistem65 de m334emet 35 935it<.ii:
/ #an$al$l Calit%&ii ;#C<9
/ 7roced$rile Generale de (iste! ;7G(<9
/ 'i,e ale post$rilor.
- $o96mete s=e9i-i9e re-erito3re 53 39tivit<.i 9o9rete:
/ 7roced$rile de *$cr$ ;7*<9
/ 1nstr$c&i$ni de *$cr$ pentr$ serviciiicale ;1*<9
/ doc$!enta&ii te6nice ale ec6ipa!entelor9
/ lista ec6ipa!entelor de !:s$rare ,i control9
/ lista doc$!entelor de re+erin&: pentr$ activit:&ile de asi-$rarea calit:tii
- $o96mete re-erito3re 53 re53.ii5e 9otr39t635e:
/ co!enzi9
/ contracte.
- $o96mete de veri-i93re, v35id3re, ev3563re :i me.iere 3 =revederi5or "C:
/ 7ro-ra!e de a$dit$ri interne9
/ 7lan$ri de a$dit$ri interne9
/ Rapoarte de analiz% de c%tre !ana-e!ent a siste!$l$i calit%&ii9
/ 7ro-ra!e an$ale de per+ec&ionare9
/ 7ro-ra!e de dotare si de veri+ic:ri !etrolo-ice periodice.
$o96mete5e sistem656i de m334emet 35 935it<.ii adoptat de c%tre )))), din
s6rse e>tere, s$nt:
/ contractele .nc6eiate9
/ standarde ,i alte doc$!ente de re-le!entare ;le-i, directive, re-$la!ente,
standarde, speci+ica&ii te6nice etc<9
/ doc$!enta&ii scrise9
/ b$letine de veri+icare !etrolo-ic:.
A!%! Cotro565 do96mete5or
Control$l doc$!entelor (iste!$l$i Calit%&ii se realizeaz% c$ respectarea 7roced$rii
Generale de (iste! 7(/))))/01 5 Control$l doc$!entelorH, prec$! ,i a 7roced$rilor
Generale de (iste! care le de+inesc.
A!*! Red39t3re3 do96mete5or
Redactarea #an$al$l$i Calit%&ii si a 7roced$rilor de (iste! se +ace de c%tre
Responsabil$l calit%&ii ;R#C<.
Redactarea 7roced$rilor de *$cr$ ,i a 1nstr$c&i$nilor de *$cr$ se +ace de c%tre )ic$l
se+, veri+icat de c%tre R#C din p$nct de vedere al !ana-e!ent$l$i calit%&ii.
Redactarea celorlalte doc$!ente se +ace con+or! 7roced$rilor Generale de (iste!
care le de+inesc.
A!0! ,eri-i93re3
Ieri+icarea 7roced$rilor de *$cr$ ;7*< ,i a instr$c&i$nilor de l$cr$ ;1*< se +ace de c%tre
R#C.
Ieri+icarea #an$al$l$i Calit%&ii ,i a t$t$ror proced$rilor ,i instr$cti$nilor de l$cr$ ;7G(,
7*, 1*< se +ace de c%tre )ic$l se+ i!pre$na c$ R#C.
Ieri+icarea celorlalte doc$!ente se +ace con+or! 7roced$rilor Generale de (iste! care
le de+inesc.
A!+! A=ro/3re3
Aprobarea #an$al$l$i Calit%&ii, a t$t$ror proced$rilor ,i a t$t$ror instr$c&i$nilor de l$cr$
se +ace de c%tre Director$l -eneral al (.C. )))) (.R.*.
A!(! $i-673re3
Di+$zarea doc$!entelor siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii se +ace .n !od controlat,
de c%tre R#C.
(peci+ica&iile ;standarde de re+erin&%, re-$la!ente sa$ alte re-le!ent%ri, na&ionale,
e$ropene, interna&ionale< necesare e+ect$%rii .ncerc%rilor se p:streaz% de c:tre R#C. Acesta
p$ne la dispozi&ia personal$l$i +ir!ei, at$nci c4nd este necesar, aceste speci+ica&ii, al:t$ri de
proced$rile de l$cr$ $tilizate.
A!A! Revi7i3
#odi+ic%rile/ reviziile doc$!entelor se realizeaza de c%tre persoanele care a$ elaborat
doc$!entele si s$nt aprobate de catre DG.
A!)! A653re3 :i retr34ere3
Doc$!entele peri!ate ale siste!$l$i se retra- ,i se an$leaz:, la prop$nerea R#C ,i
c$ aprobarea (e+$l$i 2r-anizatia$i, de la toate p$nctele de di+$zare, con+or! *istei de
di+$zare.
R#C p:streaz: ee!plar$l ori-inal al doc$!ent$l$i retras pe perioada de $n an de zile
de la data aprob:rii retra-erii doc$!ent$l$i, iar copiile acest$ia se distr$- iiat ce se
retra-, dac: doc$!ent$l n$ este de nat$r: s: in+l$en&eze trasabilitatea ele!entelor. Dac:
doc$!ent$l poate in+l$en&a trasabilitatea ele!entelor (.C. )))) (.R.*., a serviciilor
icale, acesta se retra-e de la p$nctele de di+$zare ,i se distr$-e, asi-$r.nd$/se de c:tre
R#C ar6iva istoric: a acest$i doc$!ent, care se p:streaz: 10 ani de la data retra-erii.
7e doc$!entele retrase se aplic: .nscris$l 8RE>RA(8, c$ data ,i se!n:t$ra R#C.
A!'! ArBiv3re3 :i =<str3re3
Ee!plarele Jori-inalH al doc$!entelor ;#C, 7G(, 7*, 1*, standardele na&ionale ,i toate
re+eren&ialele< se p%streaz% la R#C.
Ee!plarele Jori-inalH ale edi&iilor precedente se p%streaz% ,i se ar6iveaz% c$ ocazia
elabor%rii $nei noi edi&ii, .n Jar6iva istoric%H a doc$!entelor (iste!$l$i de !ana-e!ent al
calit%&ii, de c%tre R#C.
Doc$!entele ,i .nre-istr:rile calit:&ii se ar6iveaz: c$ aprobarea Director$l$i -eneral, .n
ar6iva (.C. )))) (.R.*. 7ersonal$l ar6ivei !en&ine ordinea de depozitare ,i r:sp$nde de
p:strarea .n b$ne condi&ii a doc$!entelor ar6ivate. Cons$ltarea sa$ !$ltiplicarea
doc$!entelor calit:&ii ,i .nre-istr:rilor acestora ar6ivate s$nt posibile n$!ai c$ aprobarea
Director$l$i -eneral al (.C. )))) (.R.*. 7e perioada cons$lt:rii, .ntrea-a r:sp$ndere privind
inte-ritatea doc$!entelor ii revine persoanei solicitante.
D$p: epirarea ter!en$l$i de !en&inere .n ar6iv:, stabilit de le-isla&ia .n vi-oare,
doc$!entele se distr$-. D$rata !ini!% de p%strare a doc$!entelor este de K ani, dac% n$
eist% alte cerin&e contract$ale sa$ le-ale .n acest sens.
)! ANALI2A CONTRACTELOR
Analiza contractelor se +ac potrivit re-$lilor proced$rii -enerale de siste! 7G(/0D /
JAnaliza contractelorH.
Ac&i$nile de tratare a contractelor se re+er% la caz$rile:
/ 'ir!a )))) .n calitate de eec$tant al serviciilor icale solicitate de diver,i
bene+iciari9
/ 'ir!a )))) .n calitate de bene+iciar al $nor analize cer$te altor eec$tan&i
s$bcontractan&i.
Director$l -eneral repartizeaz% co!enzile servicii icale ic$l$i se+, pentr$
analiza posibilit%&ilor te6nice de eec$&ie. Acesta analizeaz% contractele din p$nct de vedere
al capabilit%&ii te6nice de eec$&ie, .n condi&iile ,i ter!enele solicitate de client.
. Bn caz$l se!n%rii c$ diver-en&e a proiectelor de contract, se procedeaz% la stin-erea
diver-en&elor .n con+or!itate c$ prevederile le-ale, prin -riEa Director$l$i -eneral al (.C.
)))) (.R.*. 2rice !odi+icare $lterioar: a contract$l$i se +ace n$!ai c$ acord$l client$l$i.
'! E8AMINAREA $E CTRE LABORATOARE "PECIALI2ATE
- 7ersonal$l 'ir!ei stabile,te rela&ii b$ne c$ bene+iciarii de servicii, printr/o le-%t$r%
etins%.
7ersonal$l 'ir!ei va r%sp$nde .ntreb%rilor pacien&ilor, c4nd este caz$l, $r!%rind$/se .n
per!anen&% asi-$rarea consens$l$i.
Rela&ia dintre personal$l 'ir!ei ,i -r$p$rile eterne prezentate !ai Eos este .nte!eiat%
pe baze o+iciale. Responsabil$l calit%&ii &ine eviden&a .nt4lnirilor. (e p%streaz% rapoarte privind
.n&ele-erile ,i aspectele care necesit% rezolvare.
Gr$p$rile eterne care rela&ioneaz% c$ 'ir!a s$nt $r!%toarele:
- Director$l -eneral 5 l$nar a$ loc .nt4lniri ale acest$ia c$ personal$l +ir!ei, pentr$
disc$tarea proble!elor or-anizatorice9
- bene+iciarii de servicii 5 personal$l 2r-anizatia ia parte la prezent%rile de caz at4t .n
$nitatea de terapie intensiv%, c4t ,i la cele or-anizate c$ principalele co!panii a-reate,
s$biect$l principal al acestor .nt4lniri +iind cel pro+esional9
- co!panii a-reate ;certi+icate/acreditate/rec$nosc$te/noti+icate< 5 personal$l
2r-anizatia$i disc$t% re-$lat proble!ele pro+esionale ,i or-anizatorice c$ principalele
co!panii a-reate9
- clinicieni 5 personal$l 2r-anizatia$i disc$t% proble!e or-anizatorice ,i pro+esionale c$
speciali,tii i!plica&i .n cercetare la nivel$l (.C. )))) (.R.*.
($bcontractan&ii accepta&i de 'ir!a / )))) s$nt prezenta&i .n *ista laboratoarelor
s$bcontractante.
10! "ER,ICII E8TERNE #I APRO,I2IONARE

Aprovizionarea ec6ipa!entelor, si a !aterialelor pentr$ 'ir!a )))) se +ace c$
respectarea $r!%toarelor cerin&e prev%z$te:
se ac6izi&ioneaz%, pe c4t posibil, aparate de ,i !ateriale cons$!abile certi+icate
din p$nct de vedere al calit%&ii9
se eval$eaz% +$rnizorii pe baza criteriilor proced$rate9
se veri+ic% ,i se recep&ioneaz% prod$sele aprovizionate.
Bn caz$l .n care, con+or! re-le!ent:rilor le-ale .n vi-oare, n$ este necesar:
or-anizarea de licita&ie, )))) e!ite co!enzile de aprovizionare c%tre +$rnizori ,i .nc6eie
contracte c$ ace,tia. '$rnizorii ec6ipa!entelor si a !aterialelor s$nt eval$ati ,i stabili&i de
c%tre solicitant$l ec6ipa!ent$l$i ,i Fe+$l 'ir!ei / )))). Eval$area +$rnizorilor se +ace av4nd
la baz% in+or!a&ii re+eritoare la calitatea prod$selor +$rnizate, pre&$rile practicate, prestan&a
+ir!ei .n do!eni$, evol$&ia .n ti!p a +ir!ei, co!pararea +ir!elor +$rnizoare etc.
Bn caz$l .n care, con+or! re-le!ent:rilor le-ale, este necesar: or-anizarea $nei
licita&ii, R#C ,i Fe+$l 'ir!ei / )))) ini&iaza proced$ra de selectare a +$rnizor$l$i con+or!
re-le!ent:rilor le-ale ,i, .n $r!a pri!irii o+ertelor, Co!isia de eval$are ,i selec&ie a o+ertelor,
d$p: criteriile stabilite ,i con+or! re-$lilor proprii de +$nc&ionare, selecteaz: +$rnizor$l ;Daca
este caz$l, eval$area se poate realiza si prin a$dit$ri la +$rnizor<.
Bn $r!a proced$rilor de selectare a +$rnizor$l$i, R#C trans!ite co!anda c%tre acesta.
Aceast: co!and: treb$ie precizeaza clar:
den$!irea eact: ,i per+or!an&ele cer$te c6ipa!ent$l$i/!aterialelor/reactivilor9
accesoriile necesare ;dac% este caz$l<9
cerin&ele de calitate9
de+inirea condi&iilor de p$nere .n +$nc&i$ne ,i recep&ie9
alte condi&ii.
Eval$area +$rnizorilor se .nre-istreaz% de c%tre Co!isia de eval$are ,i selec&ie a
o+ertelor ,i se p%streaz% de c%tre aceasta. 7rod$sele aprovizionate s$nt .nso&ite obli-atori$ de
certi+icat de calitate.
11! "ER,ICII $E CON"ILIERE
'ir!a acord: clien&ilor sa$ reprezentan&ilor s:i cooperarea .n vederea clari+ic:rii
cererilor de o+erte, !onitoriz:rii per+or!an&elor 'ir!ei, re+eritoare la l$crarea e+ect$at:, .n
condi&iile asi-$r:rii depline a con+iden&ialit:&ii +a&: de al&i clien&i. Clien&ii serviciilor icale
e+ect$ate de 2r-anizatia )))) s$nt clienti eterni 2r-anizatiei.
Acces$l clien&ilor .n +ir!a se +ace c$ aprobarea DG. Acces$l clientilor n$ treb$ie s:
pert$rbe b$na der$lare a activitatilor, n$ treb$ie s: a+ecteze con+iden&ialitatea re+eritoare la
analizele e+ect$ate pentr$ al&i clien&i ,i n$ treb$ie s: contravin: nor!elor de etic%, sec$ritate
,i con+iden&ialitate.
1%! RE2OL,AREA RECLAMAIILOR
#od$l de tratare a recla!a&iilor este descris .n proced$ra -eneral% de siste! 7(/
))))/14.
($nt l$ate .n considera&ie n$!ai recla!a&iile pri!ite de la or-aniza&ii sa$ persoane
identi+icate, +%c$te .n !od o+icial, .n scris ,i care precizeaz% clar aspectele recla!ate.
Recla!a&iile s$nt pri!ite de c%tre Director$l -eneral care le trans!ite spre rezolvare
,e+$l$i 'ir!ei al )))).
Bnre-istrarea recla!a&iilor pri!ite, ca$zele care le/a$ -enerat, prec$! ,i sol$&iile
adoptate s$nt eviden&iate .n Re-istr$l de recla!a&ii, s$nt analizate de catre R#C si
responsabil$l de analize respectiv, pentr$ stabilirea sol$&iilor de rezolvare.
D$p% stabilirea sol$&iei, Responsabil$l de analize, .!pre$n% c$ R#C +ace investi-a&iile
necesare, stabile,te !%s$rile care treb$ie .ntreprinse ,i +or!$leaz% $n r%sp$ns scris
recla!ant$l$i. R%sp$ns$l este avizat de )ic$l se+ ,i este aprobat de c%tre Director$l
General.
Bnre-istrarea r%sp$ns$l$i se +ace .n Re-istr$l de recla!a&ii.
2rice recla!a&ie dovedit% a +i E$sti+icat% este $r!at% de ac&i$ni corective, care consta$
.n !%s$ri iiate de .nl%t$rare a necon+or!it%&ilor ,i a ca$zelor acestora sa$, .n sit$a&ia $nor
de+icien&e de +ond, .n e+ect$area de a$dit$ri interne ,i .ntreprinderea de ac&i$ni corective
necesare.
1*! I$ENTI&ICAREA #I CONTROLUL NECON&ORMITILOR
At$nci c4nd orice aspecte ale analizelor sa$ rez$ltatele acestora n$ s$nt con+or!e c$
proced$rile proprii sa$ c$ cerin&ele convenite c$ client$l, c4nd eval$area analizelor sa$
ea!in%rilor necon+or!e cond$ce la concl$zia c: aceste necon+or!it:&i pot reap:rea sa$
c4nd eist: d$bii privind con+or!itatea +$nc&ion:rii 'ir!ei / )))) c$ propriile sale politici ,i
proced$ri, se aplic: re-$lile prev:z$te .n proced$ra de siste! 7(/))))/1D.
1denti+icarea analizelor ,i/ sa$ ea!in%rilor necon+or!e c$ siste!$l de !ana-e!ent al
calit:&ii sa$ c$ serviciile icale contractate pot s: apar: .n di+erite ele!ente ale siste!$l$i
de !ana-e!ent al calitatii ;(C< ,i ale activit:&ii te6nice, c$! ar +i:
/ recla!a&iile clien&ilor,
/ control$l c$rent al activit%&ilor ,i doc$!entelor,
/ veri+icarea !etrolo-ica/ etalonarea ec6ipa!entelor de !:s$rare,
/ control$l !aterialelor cons$!abile,
/ observarea ,i/sa$ s$pervizarea personal$l$i,
/ veri+icarea rapoartelor de analiz%,
/ a$dit$l intern ,i analiza siste!$l$i calit%&ii de c%tre !ana-e!ent9
/ a$dit$rile or-anis!$l$i de certi+icare sa$ alte a$dit$ri eterne9
/ a$dit$rile de s$prave-6ere plani+icate sa$ inopinate.
Bnre-istrarea necon+or!itatilor se +ace de c%tre persoana care le/a constatat, av4nd
sarcina eec$t%rii $nora din activit%&ile !en&ionate anterior, pe +or!$larele activit%&ilor
respective.
R#C p%streaz% ,i -estioneaz% toate Rapoartele de necon+or!itate ,i conse!neaz% .n
Re-istr$l de necon+or!it%&i: n$!erele de ordine, o sc$rt% descriere ,i n$!ele persoanei
c%reia i s/a repartizat spre analiz% ,i sol$&ionare.
Bn +$nc&ie de eval$area reperc$si$nilor analizelor necon+or!e as$pra rez$ltatelor
ea!in%rilor, Fe+$l 'ir!ei / )))) decide $r!:toarele:
- dac: .n $r!a eval$:rii necon+or!it:&ilor se concl$zioneaz: c: eist: posibilitatea
reapari&iei acestora sa$ dac: eist: d$bii c$ privirea la con+or!itatea +$nc&ion:rii
)))) c$ propriile sale politici ,i proced$ri, se aplic: iiat ac&i$ni corective,
!enite s: .nl:t$re de+initiv necon+or!it:&ile9
- dac: raport$l este deEa la client, acesta va +i in+or!at despre necon+or!it:&ile
constatate ,i despre necesitatea repet:rii analizelor ;.n condi&iile .nl:t$r:rii
necon+or!it:&ilor< ,i a elabor:rii $n$i alt raport de analiz%9
- dac: serviciile s$nt .n c$rs de realizare ,i dac: se consider: c: este necesar,
acestea se opresc iiat ,i se vor rel$a sa$ repeta, d$p: caz, d$p: ce
necon+or!itatea a +ost .nl:t$rat:.
Bn $r!a constat%rii de necon+or!it%&i ale ec6ipa!entelor/ aparatelor de !%s$rare/
veri+icare, acestea se izoleaz% ,i se !arc6eaz% c$ 0EL>1*1MA=1* de c%tre Responsabil$l
!etrolo-, con+or! 7roced$rii Generale de (iste! 7(/))))/09.
Bn caz$l constat%rii $nor necon+or!it%&i c$ i!plica&ii i!previzibile as$pra siste!$l$i de
!ana-e!ent al calit%&ii, se ini&iaz% obli-atori$ $n a$dit intern ,i o analiz: a siste!$l$i de c:tre
!ana-e!ent .n $r!a c:rora se vor stabili !:s$rile ce se i!p$n. 7entr$ a se p$tea l$a !%s$ri
de prevenire a necon+or!it%&ilor, acestea se inre-istreaz% .n Rapoartele de necon+or!it%&i si
acti$ni corective.
10! ACIUNI CORECTI,E #I PRE,ENTI,E
10!1! A9.i6i 9ore9tive
At$nci c4nd se identi+ic: l$cr:ri necon+or!e sa$ abateri de la politicile ,i proced$rile
siste!$l$i calit:&ii, sa$ de la activit:&i te6nice .n siste!$l calit:&ii, 'ir!a / )))) aplic: re-$lile
proced$rii de siste! 7G(/11, care prevede responsabilit:&i pentr$ i!ple!entarea ac&i$nilor
corective.
Ac&i$nile corective c$ cea !ai !are probabilitate de a +i eli!inate ,i de a se asi-$ra
prevenirea reapari&iei acestora, s$nt stabilite .n $r!a $nei analize atente a ca$zelor poten&iale
ale apari&iei necon+or!it:&ilor, de c:tre Fe+$l 'ir!ei 5 )))), .!pre$n: c$ R#C.
Ac&i$nile corective .ntreprinse se .nre-istreaz% de c%tre R#C, .n Rapoartele de
necon+or!itati si acti$ni corective, +or!$lar '/D2.
Ec6ipa!entele/ aparatele de analiz%/ veri+icare, prec$! ,i probele de analizat
corectate se reinspecteaz% .n con+or!itate c$ proced$rile ini&iale de analiz%/ ea!inare, prin
-riEa Fe+$l$i 'ir!ei / )))) ,i a R#C.
7entr$ depistarea ,i eli!inarea ca$zelor care a$ cond$s la apari&ia necon+or!it:&ilor ,i
pentr$ stabilirea corect: a ac&i$nilor corective coresp$nz:toare, R#C ,i Director$l -eneral,
dac: este caz$l, analizeaz: ca$zele proble!elor ap:r$te, investi-4nd c$ aten&ie cerin&ele
clien&ilor, e,antionarea probelor, proced$rile de analiz%, aptit$dinea ,i instr$irea personal$l$i,
ec6ipa!entele. Bn $r!a acestei analize, se stabilesc ac&i$nile corective la cel !ai adecvat
nivel al !:ri!ii ,i risc$l$i proble!ei ce treb$ie eli!inat:, c$ responsabilit%&i ,i ter!ene, pentr$
i!ple!entarea lor.
R#C veri+ica i!ple!entarea acti$nilor corective sa$, dac: se consider: necesar, se
ini&iaz: $n a$dit intern s$pli!entar/ nepro-ra!at, care s: veri+ice con+or!itatea 'ir!ei / ))))
c$ propriile politici ,i proced$ri ,i c$ cerin&ele 1(2 9001:2003 si 1(2900092000C pentr$ a
veri+ica e+icacitatea ac&i$nilor corective i!ple!entate, con+or! proced$rii -enerale de siste!
7( / )))) / 1K.
10!%! A9.i6i =revetive
7rin politica sa de .!b$n:t:&ire per!anent: a siste!$l$i calit:&ii ,i pentr$ eli!inarea
s$rselor potentiale ale necon+or!it:&ilor, 'ir!a / )))) $r!:re,te contin$$ identi+icarea
ac&i$nilor !enite s: ecl$d: apari&ia necon+or!it:&ilor ,i s: constit$ie o oport$nitate de
per+ec&ionare a siste!$l$i. Bn scop$l pre.nt4!pin:rii apari&iei necon+or!it:&ilor se .ntreprind
ac&i$ni preventive, pentr$ depistarea, analiza ,i eli!inarea ca$zelor poten&iale ale
necon+or!it:&ilor.
Depistarea ,i analizarea ca$zelor poten&iale ale necon+or!it:&ilor se +ace de c:tre Fe+$l
'ir!ei / )))) ,i R#C, prin:
- stabilirea -rad$l$i de repetabilitate al necon+or!it:&ilor,
- analiza Rapoartelor de a$dit$ri interne, de certi+icare, de s$prave-6ere,
- analiza recla!a&iilor pri!ite de la client.
Bn $r!a acestei analize, R#C .ntoc!este $n Raport de analiz: ,i prop$neri de ac&i$ni
preventive ,i de .!b$n:t:&ire a siste!$l$i, pe care/l analizeaza c$ c$ Director$l -eneral, .ntr/
o ,edin&: de analiz: de !ana-e!ent, stabilind$/se ac&i$nile preventive care se vor
i!ple!enta pentr$ .!b$n:t:&irea per+or!an&elor siste!$l$i calit:&ii.
A$dit$rile interne $lterioare realizate/ cond$se de c:tre R#C $r!:resc rez$ltatele
i!ple!ent:rii ac&i$nilor preventive stabilite.
1+! CONTROLUL CNRE1I"TRDRILOR
>oate .nre-istr:rile ce se e+ect$eaz: .n 'ir!a 5 )))) s$nt listate pe +or!$lar '/13 5
*ista .nre-istr:rilor. Acest +or!$lar este co!pletat de c:tre R#C ,i este Anea nr. D la
#an$al$l Calitatii.
Bnre-istr%rile se -enereaz% .n +$nc&ionarea siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii ,i se
re+er% la principalele ele!ente ale acest$ia ,i la activit%&i speci+ice. #od$l .n care se
-enereaz:, se -estioneaz%, se p%streaz% ,i se ar6iveaz% este prev%z$t .n proced$ra -eneral%
de siste! 7(/))))/02 8 Control$l .nre-istr%rilor8 ,i .n 7roced$rile Generale de (iste! ;7G(<
care le de+inesc.
7rincipalele .nre-istr%ri privind calitatea s$nt:
.nre-istr:rile doc$!entelor siste!$l$i calit:&ii: Re-istr$l de eviden&: doc$!ente ale
siste!$l$i calit:&ii9
.nre-istr%ri privind personal$l: 'i,e ale post$l$i, 'i,e individ$ale de eviden&% a
pre-%tirii ,i per+ec&ion%rii, adeverin&e de absolvire a c$rs$rilor de per+ec&ionare,
an-aEa!ente deontolo-ice9
.nre-istr%ri privind ec6ipa!entele: 'i,a !iEloc$l$i de !%s$rare, =$letine de
veri+icare !etrolo-ic% ,i Certi+icate de etalonare9
.nre-istr%ri privind analize, .ncerc%ri ,i veri+ic%ri: Rapoarte de analiz%/ b$letine de
analiz%9
.nre-istr%ri privind co!enzile9 analiza co!enzilor clien&ilor, contracte, +i,e de
plani+icare, decizii pentr$ responsabilii de .ncerc:ri9
.nre-istr%ri privind a$dit$l intern ,i analiza siste!$l$i calit%&ii: 7ro-ra!e de a$dit,
7lan$ri de a$dit, Rapoarte de necon+or!itate, Raport de analiz% a (iste!$l$i,
Rapoarte de a$dit$ri eterne ale clien&ilor ,i or-anis!$l$i de certi+icare9
.nre-istr%ri privind acti$nile corective ,i preventive: 7ro-ra!e de ac&i$ni corective ,i
preventive ,i de veri+icare ale acestora9
.nre-istr%ri privind recla!a&iile: Re-istr$ de recla!a&ii9
.nre-istr%ri privind ale-erea ,i eval$area periodic% a s$bcontractan&ilor: *ista
s$bcontractan&ilor accepta&i, Rapoarte de eval$are a s$bcontractan&ilor.
Bnre-istr%rile se proteEeaz% de distr$-ere, prin p%strare .n condi&ii de sec$ritate +izic%,
av4nd de+init ,i li!itat acces$l la acestea. D$rata de p%strare a acestora este de 10 ani, c$
ecep&ia caz$rilor .n care prevederile le-ale cer o perioad% !ai l$n-%.
1(! AU$ITUL INTERN
1(!1! "9o=65 36dit656i iter
(cop$l a$dit$l$i intern este:
/ de a veri+ica dac% siste!$l de !ana-e!ent al calit%&ii adoptat este e+ectiv
i!ple!entat9
/ de a veri+ica dac% cerin&ele re+eren&ialelor care sta$ la baza siste!$l$i calit%&ii ,i
ale or-anis!$l$i de certi+icare s$nt aplicabile la toate nivel$rile de cond$cere, control ,i
eec$&ie9
/ eli!inarea necon+or!it%&ilor depistate ,i .!b$n%t%&irea siste!$l$i calit%&ii9
/ s% asi-$re intern ,i, etern, clien&ii ,i or-anis!$l de certi+icare c% 'ir!a 5 ))))
este co!petent ,i de!n de .ncredere.
A$dit$l intern are .n vedere $r!%toarele aspecte:
/ dac% analizele, .ncerc%rile ,i veri+ic%rile se eec$t% con+or! !etodelor ,i
proced$rilor9
/ dac% personal$l i!plicat .,i .ndepline,te responsabilit%&ile ,i .ndatoririle stabilite9
/ dac% obiectivele +or!$late de cond$cere a$ +ost atinse.
A$dit$l intern se eec$t% periodic, pro-ra!at, o dat% pe an, pentr$ toate ele!entele
siste!$l$i ,i nepro-ra!at, la apari&ia de recla!a&ii sa$ necon+or!it%&i !aEore .n +$nc&ionarea
'ir!ei 5 )))) sa$ re+eritoare la an$!ite aspecte ale activit%&ii acest$ia.
1(!%! Res=os3/i5it<.i =rivid 36dit65 iter
$ire9tor65 4eer35
/ aprob% 7ro-ra!$l an$al de a$dit$ri interne9
/ n$!e,te ec6ipa de a$dit ,i ,e+$l acesteia9
/ disp$ne !%s$rile necesare ,i asi-$r% res$rse pentr$ b$na des+%,$rare a a$dit$rilor
interne9
/ asi-$r% instr$irea etern% a a$ditorilor interni.
8>>>i965 #e-
/ veri+ic% 7ro-ra!$l an$al de a$dit$ri interne 9
/ asi-$r% instr$irea intern% ,i etern: a a$ditorilor interni9
/ asi-$r% condi&iile ,i res$rsele necesare e+ect$%rii a$dit$rilor interne9
/ aprob% plan$rile de a$dit9
/ aprob% ac&i$nile corective pentr$ .nl%t$rarea necon+or!it%&ilor constatate la a$dit$rile
interne.
/ asi-$r% condi&iile ,i res$rsele necesare e+ect$%rii a$dit$rilor interne .n 2r-anizatia
))))9
/ ini&iaz% ,i aplic% ac&i$ni corective.
Res=os3/i565 C35it<tii ?RMC@
/ elaboreaz% 7ro-ra!ele an$ale de a$dit$ri interne9
/ plani+ica a$dit$rile interne9
/ or-anizeaz% ,i cond$ce a$dit$rile interne9
/ se oc$p% de instr$irea intern% a a$ditorilor interni, de eval$area ,i .nscrierea lor .n
8*ista a$ditorilor interni8, pe care o !entine9
/ .nre-istreaz% Rapoartele de a$dit ,i in+or!eaz%, periodic, Director$l -eneral si Fe+$l
'ir!ei 5 )))) as$pra constat%rilor a$dit$rilor interne9
/ $r!%re,te .nl%t$rarea necon+or!it%&ilor prin i!ple!entarea ac&i$nilor corective.
1(!*! Pro4r3m3re3, =53i-i93re3, or43i73re3 :i do96met3re3 36dit656i iter
7ro-ra!area, plani+icarea, or-anizarea, des+%,$rarea ,i doc$!entarea a$dit$l$i intern
se +ace .n con+or!itate c$ 7roced$ra General% de (iste! / 7(//12 8A$dit$l intern al
siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii / 'ir!a 5 )))) 8.
1A! ANALI2A "I"TEMULUI $E MANA1EMENT AL CALITII
1A!1! O/ie9tive5e 335i7ei "istem656i de m334emet 35 935it<.ii s$nt :
/ stabilirea !odi+ic%rilor siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii, pentr$ asi-$rarea c% el
contin$% s% satis+ac% necesit%&ile 'ir!ei 5 )))), cerin&ele standardelor de re+erin&% si
cerin&ele or-anis!$l$i de certi+icare9
/ adaptarea siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii la $nele sc6i!b%ri ap%r$te .n do!eni$l
de activitate al 'ir!ei 5 )))), c$ privire la or-anizare, personal, ec6ipa!ent9
/ !odi+icarea siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii, ca $r!are a necon+or!it%&ilor
constatate c$ ocazia a$dit$rilor interne, a a$dit$rilor de certi+icare, a a$dit$rilor de
s$prave-6ere ale or-anis!$l$i de certi+icare sa$ a recla!a&iilor clien&ilor.
1A!%! P53i-i93re3 :i e>e96t3re3 335i7ei "istem656i de m334emet 35 935it<.ii
(iste!$l de !ana-e!ent al calit%&ii adoptat de 'ir!a 5 )))) este analizat de c%tre
!ana-e!ent, con+or! 7roced$rii Generale de (iste! 7G(/1K 8Analiza siste!$l$i de
!ana-e!ent al calit%&ii8.
Analiza siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii se eec$t% plani+icat, o dat% pe an, c$
participarea $r!%toarelor persoane:
/ Director$l -eneral.9
/ )ic$l Fe+9
/ R#C9
/ Responsabil$l !etrolo-9
Analiza siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii este e+ect$at% pe baza $r!%toarelor
dovezi obiective: / 7roble!e reie,ite din analiza anterioar%9
/ raport$l de a$dit al or-anis!$l$i de certi+icare9
/ raport$l de a$dit al clien&ilor ;sa$ al altor a$torit%&i<9
/ raport$l de a$dit intern9
/ rez$ltatele 7ro-ra!elor de analize ,i cooperari c$ laboratoarele de analize9
/ date re&in$te din recla!a&iile clien&ilor9
/ necesitatea reviz$irii doc$!entelor siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii9
/ analiza nivel$l$i de alocare de res$rse $!ane ,i aparat$r%9
/ plan$l de perspectiv%, personal s$pli!entar, noi ec6ipa!ente9
/ instr$irea personal$l$i no$ an-aEat ,i per+ec&ionarea cel$i eistent.
1A!*! Cre4istr<ri =rivid 335i73 sistem656i de m334emet 35 935it<.ii
Analiza siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii se doc$!enteaz% .n 7roces/Ierbal al
,edin&ei de analiz%, care con&ine preciz%ri clare as$pra ac&i$nilor care vor +i .ntreprinse,
persoanelor responsabile ,i interval$l$i de ti!p alocat sol$&ion%rii acestora, con+or! 7(/
))))/0K.
R#C, pe baza 7roces$l$i/Ierbal al ,edin&ei de analiz%, .ntoc!e,te 87ro-ra!$l de
ac&i$ni corective ca $r!are a analizei (#Ci8, pe care/l s$p$ne veri+ic%rii ,i aprob%rii, con+or!
7(/))))/0K.
Bnre-istr%rile privind analiza siste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii s$nt p%strate pe o
perioad% de !ini!$! K ani, de la data $lti!ei .nre-istr%ri.
1)! PER"ONAL
1)!1! 1eer35it<.i
'ir!a disp$ne de personal s$+icient av4nd c$lt$ra -eneral%, instr$irea, c$no,tin&ele
te6nice ,i eperien&a necesar% +$nc&iilor pentr$ care a +ost dese!nat.
Bn politica 'ir!ei / )))) privind eval$area personal$l$i, +actorii 6ot%r4tori s$nt le-a&i de
aptit$dinea te6nic% a +iec%r$i individ, co!porta!ent$l $!an al acest$ia, eperien&a dob4ndit%
,i rez$ltatele ob&in$te .n activitatea icala.
7olitica 'ir!ei / )))) privind personal$l de .ncerc%ri este detaliat% .n 7roced$ra
General% de (iste! 5 7(/))))/04 81nstr$irea, +or!area ,i !en&inerea co!peten&ei
personal$l$i8.
1)!%! Ceri.e =rivid ev3563re3 =erso35656i

Cerin&ele av$te .n vedere la eval$area personal$l$i din cadr$l 'ir!ei / )))) s$nt:
3@ C35i-i93re3 - E>=erie.3
/ '$nc&iile icale necesit% $n an$!it nivel de c$no,tinte, o cali+icare
rec$nosc$t% ,i $n !ini! de eperien&% practic%, con+or! cerin&elor din 'i,ele post$rilor.
/ Alte +$nc&ii i!plic% n$!ai $n nivel de pre-%tire -eneral% s$+icient de ridicat,
criteriile de adaptabilitate +iind preponderente.
/@ Istr6ire3 9oti6<
/ 7entr$ p$nerea .n aplicare a c$no,tin&elor ,i per+ec&ionarea aptit$dinilor.
9@ I-orm3re3
/ 7ersonal interesat, c$nosc%tor al ansa!bl$l$i de in+or!a&ii te6nice le-ate de
activitatea sa ;evol$&ia te6nicii, a re-le!ent%rilor/ standardelor act$ale, a !etodelor +olosite
etc.<.
d@ A=tit6die3 -i7i9<
/ Este vorba de activitati icale la care aprecierea rez$ltatelor se e+ect$eaz%
viz$al
1)!*! A43;3re3 =erso35656i
An-aEarea personal$l$i se +ace prin conc$rs sa$ ea!inare, la care se precizeaz%
cerin&ele de st$dii ,i eperien&% necesare oc$p%rii +$nc&iei respective.
Cerin&ele de st$dii, eperien&% ,i event$al aptit$dini s$nt stabilite de ic$l se+,
aprobate de Director$l -eneral ,i s$nt .nscrise .n 'i,ele post$rilor.
'i,a post$l$i pentr$ Fe+$l 'ir!ei este .ntoc!it% de Director$l -eneral9 $n ee!plar al
acesteia se p%streaz% la R#C.
'i,ele post$rilor pentr$ R#C ,i pentr$ Responsabilii de analize s$nt .ntoc!ite de Fe+$l
'ir!ei / )))) ,i se p%streaz% de c%tre acesta.
7ersonal$l este ea!inat at4t la an-aEarea, c4t ,i la pro!ovarea sa, de catre Fe+$l
'ir!ei / )))). *a an-aEarea de personal +%r% eperient% .n do!eni$l .ncerc%rilor, acesta n$
pri!este sarcini concrete p4n% n$ este instr$it si ea!inat .n laborator de c%tre Responsabilii
de analize si R#C.
1)!0! Istr6ire3 :i =er-e9.io3re3
'ir!a des+%,oar% o activitate contin$% de instr$ire ,i per+ec&ionare a personal$l$i
propri$, prin: prel$crarea doc$!entelor (iste!$l$i de !ana-e!ent al calit%&ii ,i a proced$rilor
de .ncercare, instr$iri pe te!e ,i s$biecte pro+esionale speci+ice, c$rs$ri de pre-%tire sa$
+or!are, interne sa$ eterne, eec$&ie de l$cr%ri s$b s$prave-6ere etc. Fe+$l 'ir!ei stabileste
do!eniile ,i necesit%&ile de instr$ire. 7e baza acestor necesit%&i de instr$ire, R#C .ntoc!e,te
7ro-ra!$l an$al de instr$ire ,i per+ectionare, pe care .l s$p$ne spre veri+icare ic$l$i se+ /
)))), apoi spre aprobare Director$l$i -eneral.
7ersonal$l te6nic c$ st$dii s$perioare particip% la c$rs$ri interne ,i/sa$ c$rs$ri eterne,
or-anizate de instit$t sa$ de instit$&ii specializate. 'iecare +or!% de instr$ire intern% se
+inalizeaz% printr/o testare, iar .nre-istr%rile se p%streaz% de c%tre R#C, care conse!neaz% .n
'i,a individ$al% de pre-%tire / per+ec&ionare, con+or! 7G(/0N.
1)!+! Cre4istr<ri5e =rivid =erso3565
*a nivel$l 'ir!ei se !en&in act$alizate, 'i,ele de 7ost, care con&in nivel$l de cali+icare,
eperien&a necesar%, prec$! ,i atrib$&iile ,i responsabilit%&ile a+erente post$l$i oc$pat,
prezentate .n Anea C.
'isele de 7ost pentr$ toate +$nctiile din 'ir!a se p%streaz% ,i se -estioneaz% de catre
DG$i )))).
R#C !en&ine centralizat eviden&a der$l%rii c$rs$rilor interne, con+or! 7ro-ra!$l$i An$al
de 7re-%tire ,i 7er+ec&ionare ,i redacteaz% 'i,ele de 7ost pentr$ personal$l 'ir!ei.
1)!(! "6=ervi73re3 =erso35656i
($pervizarea personal$l$i este asi-$rat% de ic$l se+ ,i R#C prin test%ri, ocazionale
sa$ plani+icate, orale sa$ scrise.
1)!A! Im=3r.i35it3te, ide=ede.<, ite4rit3te
7entr$ a ecl$de cate-oric in+l$en&e interne/ eterne ale activit%&ilor ,i rela&iilor
personal$l$i, care ar p$tea a+ecta ,i in+l$en&a i!par&ialitatea, independen&a ,i inte-ritatea sa,
'ir!a 5 )))) a l$at $r!%toarele !%s$ri or-anizatorice:
/ la identi+icarea obiectelor s$p$se analizei sa$ veri+ic%rii n$ s$nt eviden&iate in+or!a&ii
re+eritoare la client sa$ +abricant / con+or! 7G(/04 81denti+icarea, depozitarea ,i !anip$larea
prod$selor de .ncercat8.
/ repartizarea sarcinilor de servici$ se +ace de c%tre )ic$l se+, care pri!e,te
contractele si co!enzile de la DG.
/ salarizarea personal$l$i n$ depinde de n$!%r$l de ea!in%ri eec$tate ,i nici de
rez$ltatele acestora.
/ 7ersonal$l propri$ al 'ir!ei 5 )))), prec$! ,i personal$l colaborator, declar% ,i
se!neaz% an-aEa!ente deontolo-ice, 81nstr$irea, +or!area ,i !en&inerea co!peten&ei
personal$l$i8 ,i Cooperarea 'ir!ei c$ ter&ii, prin care se asi-$r% c% personal$l n$ este
i!plicat, direct sa$ indirect, .n +$rnizarea, co!ercializarea sa$ .ntre&inerea ec6ipa!entelor
te6nice.
1)!)! P<str3re3 9o-ide.i35it<.ii
7entr$ asi-$rarea con+iden&ialit%&ii in+or!a&iilor, +iecare salariat din 'ir!a 5 )))), d$p%
se!narea contract$l$i de an-aEare, prec$! ,i personal$l colaborator al )))), se!neaz% o
declara&ie prin care se obli-%:
/ s% respecte con+iden&ialitatea as$pra rez$ltatelor ea!in%rilor iacale sa$ altor
in+or!a&ii ob&in$te .n activitatea proprie9
/ s% accepte, .n caz de nerespectare a acestei prevederi, sanc&i$nile disciplinare care se
i!p$n.
Aceste declara&ii s$nt conse!nate .n An-aEa!ent$l deontolo-ic al personal$l$i ical,
'ir!a 5 )))) respect% cla$zele ,i condi&iile pentr$ asi-$rarea con+iden&ialit%&ii ,i
sec$rit%&ii practicilor sale ,i serviciilor icle, a,a c$! solicit% clien&ii s%i.
1'! CON$III $E 8888IU #I $E LUCRU
'ir!a 5 )))) eec$t% servicii icale din do!eni$l s:$ de activitate, .n local$l
propri$.
*ocal$l 'ir!ei 5 )))) ,i condi&iile de i$ .n care se eec$t% .ncerc%rile s$nt
!en&in$te, ast+el .nc4t s% n$ in+l$en&eze ne-ativ sa$ s% invalideze rez$ltatele serviciilor
icale. (edi$l )))) este proteEat, at4t c4t este necesar, .!potriva condi&iilor ecesive
;te!perat$r%, pra+, $!iditate, z-o!ot, vibra&ii etc.< ,i este coresp$nz%tor intre&in$t.
Bnc%perile in care se eec$t% cons$ltatiile s$nt s$+icient de spa&ioase.
*ocal$l )))) este racordat la s$rse de ener-ie, cond$cte de ap% etc.
7entr$ serviciile icale din co!peten&a 'ir!ei 5 )))) n$ este necesar ca local$l s%
+ie dotat c$ dispozitive de $r!%rire a condi&iilor de i$ a!biant.
C$r%&enia din local$l +ir!ei se +ace zilnic ,i ori de c4te ori este necesar.
Acces$l .n local$l de .ncerc%ri este rezervat n$!ai persoanelor a$torizate, respectiv:
/ personal$l propri$ al 'ir!ei 5 ))))9
/ clien&ii sa$ reprezentan&ii ad!i,i9
/ personal$l de .ntre&inere ,i de repara&ii a ec6ipa!entelor9
/ or-anis!$l de certi+icare ,i alte or-anis!e si!ilare, .n calitate de a$ditori.
Acces$l clien&ilor sa$ al altor persoane .n +ir!a se +ace pe baza aprob%rii DG si
ic$l$i se+ ,i n$!ai .n loc$l $nde este necesar% prezen&a lor.
%0! ECEIPAMENT
%0!1! E9Bi=3met65 e>istet F &irm3 8888
'ir!a 5 )))) este dotata c$ ec6ipa!ente ,i !ateriale necesare pentr$ eec$tarea
corect% a serviciilor icale din co!peten&a sa, c$ asi-$rarea preciziilor de !%s$rare cer$te
de standardele de !etod%.
Ec6ipa!entele s$nt !en&in$te .n stare b$n% de +$nc&ionare, .n con+or!itate c$ c%r&ile
te6nice ,i/ sa$ instr$c&i$nile doc$!entate ,i nor!ele !etrolo-ice.
%0!%! Cre4istr<ri =rivid e9Bi=3mete5e
*a nivel$l 2r-anizatia$i )))) eist% $n inventar al ec6ipa!ent$l$i de ea!inare ,i al
ec6ipa!entelor interiare din dotarea acestora.
Responsabil$l !etrolo- veri+ic% an$al eisten&a ,i starea inventar$l$i ec6ipa!entelor de
!%s$rare ,i analiz%, este responsabil de !en&inerea act$alizat% a 'i,elor !iEloacelor de
!%s$rare ,i de co!pletarea ,i act$alizarea 'i,elor ec6ipa!entelor de !%s$rare.
'i,ele c$prind $r!%toarele in+or!a&ii !ini!e:
/ den$!irea ec6ipa!ent$l$i
/ den$!irea +abricant$l$i, seria ;nr. inventar<
/ data recep&iei, data p$nerii .n +$nc&i$ne
/ interval$l .ntre do$% etalon%ri/ veri+ic%ri !etrolo-ice9
/ data $lti!ei etalon%ri/ veri+ic%ri !etrolo-ice9
/ n$!%r$l certi+icat$l$i/ b$letin$l$i de etalonare/ veri+icare !etrolo-ic%9
/ veri+ic%ri eec$tate ini&ial ,i pe parc$rs9
/ l$cr%ri de !entenan&% eec$tate9
/ istoria de+ectelor, a proastei +$nc&ion%ri, a repara&iilor9
/ $tilizarea .n a+ara 2r-anizatia$i9
/ n$!%r$l c%r&ii te6nice ,i/ sa$ instr$c&i$nii de $tilizare9
/ a!plasarea c$rent% ;dac% este caz$l<9
/ starea la pri!ire ;no$, $tilizat, recondi&ionat<.
R#C p%streaz% c%r&ile te6nice sa$ instr$c&i$nile de .ntre&inere ,i eploatare pentr$
principalele ec6ipa!ente.
Ac6izi&ia oric%r$i no$ !iEloc/ ec6ipa!ent de !%s$rare ,i analiz% este $r!at% de
stabilirea n$!%r$l$i de identi+icare ;n$!%r de inventar< ,i .nscrierea datelor, stip$late .n 'i,a
de eviden&%.
%0!*! Ctre.iere3 :i dis=oi/i5it3te3 e9Bi=3mete5or
*$cr%rile de .ntre&inere cer$te de c%r&ile te6nice sa$ instr$c&i$nile ec6ipa!entelor se
eec$t%, d$p% caz, de c%tre personal$l 2r-anizatiei sa$ de c%tre or-aniza&ii specializate.
Responsabil$l !etrolo- .ntoc!e,te 7ro-ra!$l an$al de .ntre&inere ,i repara&ii ,i $r!%reste
realizarea acest$ia, r%sp$nzand totodata si de calitatea l$cr%rilor eec$tate.
Ec6ipa!entele s$prasolicitate, !anevrate -re,it sa$ de+ecte ,i aparatele depistate ca
+iind necoresp$nz%toare la etalonarea ,i veri+icarea !etrolo-ic%, se scot din $z, se
etic6eteaz% ,i se izoleaz%, pentr$ evitarea apari&iei de necon+or!it%&i .n !%s$rare.
Ec6ipa!ent$l s$prasolicitat, !anevrat -resit, de+ect sa$ depistat ca +iind necoresp$nz%tor la
etalonarea ,i veri+icarea !etrolo-ic% se repar%, se etaloneaz% ,i se veri+ic% !etrolo-ic. Aceste
opera&ii s$nt atrib$&ii ale Responsabil$l$i !etrolo-.
At$nci c4nd s/a$ identi+icat ec6ipa!ente s$prasolicitate, !anevrate -re,it sa$ de+ecte,
prec$! ,i ec6ipa!ente care prezint% erori !ai !ari dec4t cele tolerate, este necesar s% se
eval$eze validitatea !%s$r%rilor/ analizelor ,i .ncerc%rilor anterioare.
%0!0! Ideti-i93re3 e9Bi=3met656i s6=6s et35o<riiG veri-i9<rii metro5o4i9e
Ec6ipa!ent$l este identi+icat ,i s$p$s opera&iilor de etalonare ,i veri+icare !etrolo-ic% .n
con+or!itate c$ 7ro-ra!$l an$al de etalonare ,i veri+icare !etrolo-ic%. Acest pro-ra!
c$prinde etalon%ri/ veri+ic%ri !etrolo-ice ini&iale ,i periodice ,i este .ntoc!it ,i realizat de
Responsabil$l #etrolo-ie, con+or! 7G(/09. Responsabil$l #etrolo-ie !en&ine act$alizate
re-istre ,i 'i,e individ$ale de eviden&% a !iEloacelor de !%s$rare, .n care s$nt indicate:
/ ele!entele de identi+icare a ec6ipa!ent$l$i9
/ clasa de precizie sa$ erorile ad!ise la veri+icare9
/ periodicitatea veri+ic%rilor prescrise de constr$ctor sa$ nor!ative9
/ periodicitatea veri+ic%rilor eec$tate9
/ $lti!a veri+icare ,i d$rata valabilit%&ii9
Ec6ipa!ent$l s$p$s etalon%rii/ veri+ic%rii !etrolo-ice este !arcat ,i etic6etat
coresp$nz%tor ,i vizibil, privitor la starea etalon%rii/ veri+ic%rii !etrolo-ice, c$ !arc%
!etrolo-ic% 8Ialabil p4n% la .......8. Aparatele a c%ror etalonare a epirat n$ se !ai $tilizeaz%
,i se etic6eteaz% coresp$nz%tor.
%0!+! Et35o3re3 :i veri-i93re3 metro5o4i9<
Etalonarea ,i veri+icarea !etrolo-ic% a ec6ipa!entelor de analiz% ,i !%s$rare se +ace
con+or! 7roced$rii 8 Ec6ipa!ent$l de inspec&ie si !%s$rare 8.
Responsabil$l !etrolo- are obli-a&ia realiz%rii trasabilit%&ii !%s$r%rilor la etaloane
na&ionale. 7entr$ aceasta, solicit% ,i controleaz% ca pe Certi+icatele de etalonare ,i =$letinele
de veri+icare !etrolo-ic% s% +ie identi+icat etalon$l c$ care s/a realizat !%s$rarea.
%0!(! Tr3s3/i5it3te3 m<s6r<ri5or
'ir!a / )))) $tilizeaz% n$!ai ec6ipa!ente de !%s$r% veri+icate ,i etalonate de c%tre
laboratoare rec$nosc$te .n siste!$l na&ional ca +iind co!petente s% asi-$re trasabilitatea la
$nit%&ile de !%s$r% (1 ;=iro$l Ro!4n de #etrolo-ie *e-al% / =R#*<.
%0!A! Tr3s=ort :i de=o7it3re
7entr$ si-$ran&a !anip$l%rii, transport$l$i, depozit%rii ,i $tiliz%rii aparat$rii de !:s$rare
,i pentr$ a preveni deteriorarea acesteia, 'ir!a / )))) respect: prevederile proced$rate.
%1! RAPORTAREA RE2ULTATELOR
'ir!a / )))) elibereaz% Rapoarte privind starea de sanatate a clientilor pe baza
cons$ltatiilor si a rapoartelor analizelor. Rapoartele de analiz% reda$ .n !od clar, precis ,i
obiectiv rez$ltatele analizelor, per!i&4nd citirea ,i re-%sirea $,oar% a in+or!a&iilor pe care le
con&in..
#odi+ic%rile sa$ co!plet%rile $lterioare la $n Raport de analiz% se realizeaz%
respect4nd $r!%toarele cerin&e.
/ se realizeaz% pe $n doc$!ent adi&ional, c$ $n titl$ coresp$nz%tor: 8($pli!ent la
Raport$l de analiz% nr...89
/ r%sp$nd la toate cerin&ele pentr$ .ntoc!irea $n$i Raport de analiz%9
/ s$nt se!nate de catre acelea,i persoane care a$ se!nat doc$!ent$l ini&ial.
*a cererea client$l$i ,i/sa$ a or-anis!$l$i de certi+icare, Raport$l de analiz% poate s%
con&in% ,i ele!ente ocazionale, respectiv:
/ si-la or-anis!$l$i de acreditare ;RE0AR< ,i n$!%r$l analizei acreditate9
/ circ$!stan&e te6nice/ nete6nice9
/ !en&i$ni speciale9
/ rez$ltate interiare ,i detalii privind calc$lele9
/ indica&ii privind +iabilitatea ,i validitatea rez$ltatelor9
/ variante ,i E$sti+ic%ri9
/ incidente9
/ opinii ,i interpret:ri.
Raport$l de analiz% este valabil n$!ai pentr$ proba analizat%, n$ ,i pentr$ altele
si!ilare. Rez$ltatele n$ se pot etrapola la alte variante constr$ctive ale obiect$l$i respectiv.
Raport$l de analiz% este valabil n$!ai l$at .n .ntre-i!e, c$ toate pa-inile pe care le con&ine.
'%r% accept$l prealabil al 'ir!ei 5 )))) este interzis% reprod$cerea par&ial% a
Raport$l$i de analiz%.
)))) poate e!ite opinii ,i interpret%ri, la cererea clien&ilor, co!peten&a personelor
a$torizate s% le +$rnizeze p$t4nd +i dovedit: prin .nre-istr:ri coresp$nz:toare. Aceste opinii ,i
interpret:ri n$ se re+er: la aprobarea probei analizate, n$ se constit$ie .n cons$ltan&% ,i n$
an-aEeaz: s$pli!entar responsabilitatea E$ridic% a 2r-anizatiei.
)ic$l Fe+ 5 )))) si R#C veri+ic% ,i r%sp$nd ,i de opiniile conse!nate.
At$nci c4nd raport$l de analiz% con&ine rez$ltate ale analizelor e+ect$ate de
s$bcontractan&i, aceste rez$ltate s$nt clar identi+icate.
%%! COOPERAREA
'ir!a / )))) coopereaz% c$ or-anis!$l de certi+icare sa$ c$ alte or-anis!e ,i
laboratoare, c$ =R#* ,i alte laboratoare de veri+ic:ri ;!etrolo-ice<, .n vederea .!b$n%t%&irii
activit%&ii prestate, a sporirii .ncrederii .n serviciile icale realizate, prec$! ,i a +avoriz%rii
sc6i!b$rilor de in+or!a&ii ,i de eperien&%.
'ir!a / )))) o+er% posibilitatea or-anis!$l$i de certi+icare s% veri+ice c% (iste!$l de
#ana-e!ent al Calit%&ii si prevederile acest$ia adoptate de )))) s$nt respectate ,i
!en&in$te .n !od contin$$.
'ir!a / )))) coopereaz% c$ or-anis!$l de certi+icare .n vederea:
/ realiz%rii a$dit$rilor de eval$are/ certi+icare9
/ realiz%rii a$dit$rilor de s$prave-6ere9
/ particip%rii la pro-ra!e de analize sa$ etalon%ri/ veri+ic%ri de aptit$dine sa$
interlaboratoare9
/ co!$nic%rii c%tre or-anis!$l de certi+icare a !odi+ic%rilor ap%r$te .n siste!, +a&% de
condi&iile de certi+icare.
'ir!a / )))) coopereaz% c$ =R#* pentr$ veri+icarea ,i etalonarea ec6ipa!entelor de
!%s$rare din dotare.
%*! IN$ICATORUL RE,I2IILOR
Editia/
revizia/
data
elaborari
i
0$!ar
capitol si
pa-ina
reviz$ita
Contin$t$l reviziei
0$!e, pren$!e, se!nat$ra
Elaborat Ieri+icat Aprobat
1/ 0/
12.04.
2009
/ Elaborare editia 1, revizia 0.
%0! LI"TA $E $I&U2ARE
0r. e. Detin%tor 0$!e, pren$!e, +$nctie (e!n%t$ra Data
ori-inal
R#C .............................................
.
1 Director General .............................................
.
2 )ic se+ .............................................
.
D 2r-anis!$l de
certi+icare
............................................
.
%+! ANE8E
1. Anea 1 / (tr$ct$ra or-anizatoric% a 'ir!ei.
2. Anea 2 / 7roced$rile Generale de (iste! ,i lista acestora.
D. Anea D / 'or!$larele (#C ,i lista acestora.
4. Anea 4 / 'i,ele post$rilor ,i lista acestora.
K. Anea K / *ista 7roced$rilor de *$cr$ si a 1nstr$cti$nilor de *$cr$

C Anea C / *ista ec6ipa!entelor din cadr$l 'ir!ei
N. Anea 3 / *ista doc$!entelor de re+erin&% ;standarde, re-le!entari etc.<
3. Anea 3 / De+ini&ii
9. Anea 9 / *ista *aboratoarelor s$bcontractante
10. Anea 10 / *ista .nre-istr:rilor