Sunteți pe pagina 1din 129

Universitatea OVIDIUS Constana

Departamentul ID-IFR
Facultatea: Stiine Economice
Specializarea: Economia Comerului Turismului i Serviciilor
Forma e !nv""m#nt : ID
$nul e stuiu III
Semestrul I
Vala%il !ncep#n cu anul universitar &''(-&')'
Caiet e Stuiu Iniviual
pentru
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
Cooronator isciplin": con+,univ,r, Utureanu Simona--uize
Cuprins
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
CU.RI/S
Unitate Titlul
e
!nv"are
I/TRODUCERE
)
CO/CE.TE TEORETICE $-E $SI0UR$RI-OR
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )
),) Conceptul e asi*urare
),& .remisele asi*ur"rilor
),1 Funciile asi*ur"rii
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )
COORDO/$TE $-E RE0-E3E/T4RI-OR .RIVI/D
$SI0UR4RI-E 5/ RO3$/I$
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, &
&,) .rincipalele re*lement"ri ale asi*ur"rilor !n Rom#nia
&,& Contractul e asi*urare
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, &
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, &
C-$SIFIC$RE$ $SI0UR4RI-OR6 E-E3E/TE TE7/ICE
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, 1
1,) Clasi+icarea asi*ur"rilor
1,& Elenente te8nice ale asi*ur"rilor
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, 1
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, 1
$SI0UR$RE$ DE 2U/URI 9 CO/SIDER$:II 0E/ER$-E
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, ;
;,) Intersul !n asi*urarea e %unuri< riscuri asi*urate
;,& Suma asi*urat"6 esp"*u%irea !n asi*urarea e %unuri
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, ;
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, ;
.a*ina
)
&
1
1
;
=
>
>
>
&
(
)'
)'
)?
)(
)(
&'
&)
&)
&1
&>
&(
&(
1'
1)
1)
1;
1>
1>
1>
1
;
$si*ur"ri internaionale
Cuprins
=
$SI0UR$RE$ 3$RITI34
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, =
=,) $si*urarea maritim" 9 riscuri asi*ura%ile
=,& $variile i clasi+icarea lor
=,1 .olie e asi*urare a maritim"
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, =
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, =
$SI0UR$RE$ 2U/URI-OR 5/ TI3.U- TR$/S.ORTU-UI
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, @
@,) O%iectul asi*ur"rii
@,& .rima e asi*urare< locul asi*ur"rii< esp"*u%irea
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, @
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, @
$SI0UR$RE$ /$VE-OR
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, ?
?,) $si*urarea navelor - car*o
?,& $si*urarea e protecie i inemnizare - .AI
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, ?
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, ?
$SI0UR$RE$ 2U/URI-OR 5/ TI3.U- TR$/S.ORTURI-OR
TERESTRE BI $ERIE/E
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, >
>,) $si*urarea %unurilor !n timpul transportului terestru Ccar*oD
>,& $si*urarea autove8iculelor CcascoD
>,1 $si*urarea aeronavelor
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, >
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, >
$SI0UR$RE$ RISCURI-OR FI/$/CI$RE BI .O-ITICE
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, (
(,) Coninutul i s+era riscurilor +inaciare i politice
(,& $si*urarea riscurilor +inanciare i politice
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, (
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, (
$SI0UR$RE$ DE R4S.U/DERE CIVI-4
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )'
1(
;'
;'
;&
;;
;@
;@
;?
;>
;(
;(
='
=1
=1
=1
=;
==
==
=>
@)
@&
@&
@1
@;
@;
@@
@(
?&
?&
?&
@
?
>
(
?;
?;
?@
>&
>&
>&
>;
$si*ur"ri internaionale
Cuprins
)'
)',)
)',&
$si*urarea e r"spunere civil", /oiuni introuctive
.rouse e asi*urare e r"spunere civil" o+erite pe piaa
romaneasc"
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )'
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )'
$SI0UR4RI DE .ERSO$/E
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, ))
)),) Consieraii *enerale
)),& $si*urarea e via"
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, ))
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, ))
$-TE $SI0UR4RI DE .ERSO$/E
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )&
)&,)3ecanismul asi*ur"rilor e via"
)&,&$lte asi*ur"ri e persoane
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )&
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )&
RE$SI0URE$
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )1
)1,) Conceptul e reasi*urare
)1,& Formele reasi*ur"rii
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )1
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )1
3$/$0E3E/TU- SOCIET4:I-OR DE $SI0UR4RI
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, );
);,) .articularit"ile mana*ementului !n asi*ur"ri
);,& In+luena riscurilor *lo%ale !n asi*ur"rii
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r,);
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, );
>;
>=
>>
>>
>(
()
()
(&
(?
(?
(?
((
((
)')
)'=
)'@
)'@
)'>
)'>
))'
));
));
));
))@
))@
))(
)&&
)&&
))
)&
)1
);
2I2-IO0R$FIE )&1
$si*ur"ri internaionale
Introucere
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
I/TRODUCERE
Stimate stuent<
Dezvoltarea tiinei i te8nicii< pe l#n*" e+ectele +avora%ile poatea *enera
pericole
i pa*u%e Cavarierea unor ec8ipamente i instalaii< acciente !m%oln"viri<
contaminarea meiului etc,D, Comportamentul uman poate e asemena
*enera
unele riscuri C+urt< Ea+< v"t"m"ri corporale etc,D,
Comunitatea e risc i mutualitatea au constituit premisele pentru !nele*erea
+aptului c" !n +aa pericolelor Funirea +ace putereaG i c" pentru a +ace +a"
evenimentelor este necesar" constituirea unui +on comun care s" +ie utilizat
pe
principiul Ftoi pentru unul i unul pentru toiG,
.rin urmare asi*ur"rile au ap"rut ca o necesitate !neleas" in ce !n ce mai
mult !n
timp, Evoluia i ezvoltarea asi*ur"rilor sunt marcate e teninele pieei
naionale i internaionale a asi*ur"rilor,
3aterialul este or*anizat !n ); unit"i e !nv"are< +iecare in aceste unit"i
conin#n o parte e prezentare teoretic" a su%iectului tratat< o parte e
eHerciii
Cteste e autoevaluareD< rezolv"rile acestora i o lucrare e veri+icare +inal",
Testele e autoevaluare aEut" la +iHarea cunotinelor o%#nite !n +iecare
unitate
e !nv"are i permit evaluarea continu" a cursantului, -ucr"rile e veri+icare
reprezint" o evaluare +inal" la s+#ritul +iec"rei etape e !nv"are,
.onerea acestor lucr"ri e evaluare !n totalul notei e eHamen este e 1'I<
restul e ?'I +iin constituit e eHamenul propriu-zis,
-a !nceputul +iec"rei unit"i e !nv"are sunt etaliate o%iectivele propuse !n
respectiva unitate e !nv"are< aceast" seciune +iin inicat" prin ima*inea
al"turat" Co s"*eat" i o int"D,
.e parcursul prezent"rilor teoretice importana anumitor para*ra+e va +i
su%liniat"
prin poziionarea< !n partea st#n*" a teHtului< a cuvintelor c8eie, De
asemenea<
vei !nt#lni numeroase in+ormaii %olate sau colorate, Este recomanat s"
acorai
acestor para*ra+e o importan" special",
-a s+#ritul +iec"rei unit"i e !nv"are se re*"sete un ecupaE minimal in
%i%lio*ra+ia manualului< ecupaE necesar e parcurs pentru apro+unarea i
!nele*erea complet" a noiunilor eHpuse !n unitatea e !nv"are,
Succes J
'
$si*ur"ri i reasi*ur"ri

Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
Unitatea e !nv"are /r, )
CO/CE.TE TEORETICE $-E $SI0UR4RI-OR
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )
),) Conceptul e asi*urare
),& .remisele asi*ur"rilor
),1 Funciile asi*ur"rii
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )
.a*ina
&
&
1
=
?
>
>
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, )
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, ) sunt:
5nele*erea conceptului e asi*urare,
Ienti+icarea !nsuirilor pe care tre%uie s" le ai%" evenimentele pentru
a
putea +i cuprinse !n asi*urare,
Cunoaterea +unciilor asi*ur"rilor,
),) Conceptul e asi*urare
EHistena iniviual" i socil-uman" se *reveaz" pe necesit"i i tre%uine< a
c"ror
satis+acere Eusti+ic" i orienteaz" activitatea omului,
Unele tre%uine pot +i satis+"cute imeiat sau !ntr-un orizont e timp apropiat<
altele
sunt posi%ile !ntr-o anumit" eventualitate su% aspectul incertituinii i al
nesi*uranei,
O%servaiile e orin statistic evieniaz" re*ularitatea i realitatea proucerii
anumitor evenimente *enerate e +actori naturali sau e !ns"i activitata
omului<
pa*u%ele prouse put#n +i evaluate m"car cu aproHimaie, Incertituinea
const" !n
+aptul c" nu pot +i ienti+icate su%iectele Cpersoane +izice au EuriiceD asupra
c"rora
planeaz" pericolele respective< intensitatea i momentul proucerii
evenimentului,
5nc" in timpuri str"vec8i< oamenii au +ost preocupai s" previn" i s" suporte !n
comun pa*u%ele *enerate e proucerea unor evenimente incerte neorite
Ccalamit"i naturale i accienteD,
O compensare a pa*u%elor este posi%il" prin ou"
moalit"i:
Compensarea
pa*u%elor
e+ortul iniviual al +iec"rei persoane care !i poate constitui rezerve
proprii cu estinaie special" Cacoperirea pa*u%elor !n caz e proucere
a pa*u%eiD6
e+ortul comun e constituire a unui +on %azat pe aportul unui num"r
mare e persoane ameninate e acelai pericol,
$m%ele soluii au !n veere constituirea unor +onuri cu estinaie special"< i
anume acoperirea unor pa*u%e pricinuite e calamit"i naturale i acciente,
$ oua soluie s-a impus !n timp, $ceasta se %azeaz" pe principiul comunit"ii e
risc i al mutualit"ii< !n virtutea c"ruia +iecare contri%ua%il particip" cu sume
mici
pentru a +i spriEinii< esp"*u%ii cei care au su+erit preEuicii !n urma
evenimentelor
care au *enerat unirea lor, $cest principiu st" la %aza conceptului e asi*urare,
$si*urarea reprezint" un sistem e relaii economice care implic" aportul unui
num"r mare e persoane +izice i Euriice !n constituirea unui +on %"nesc< !n
coniiile !n care sunt ameninate e aceleai pericole !n eHistena i activitatea
Conceptul e
asi*urare
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
lor< pericole pro%a%ile< posi%ile< ar nesi*ure,
Valenele
asi*ur"rii
Specialitii pun !n evien" urm"toarele valene ale
asi*ur"rilor:
calitatea e ramur" prestatoare e servicii6
e intermeiar +inanciar
e activ +inanciar",
$si*urarea ca ramur" prestatoare e servicii se relev" prin +aptul c" societatea
e asi*urare< !n sc8im%ul primelor e asi*urare !ncasate< o+er" asi*uratului un
prous necorporal speci+ic i anume preluarea r"spunerii pentru riscurile
asi*urate<
securitatea pentru cazurile convenite prin contractul e asi*urare,
$si*urarea ca intermeiar +inanciar rezi" !n +aptul c"< mai ales !n asi*ur"rile e
via"< societatea e asi*urare o+er" asi*urailor nu numai protecia e asi*urare<
ci i
instrumentele e economisire i e +ructi+icare a resurselor %"neti,
$si*urarea ca activ +inanciar const" !n aceea c"< !n perioaa erul"rii
contractului
e asi*urare< asi*urarea e in+luenat" at#t e m"rimea a%solut" nominal" a
sumei
acumulate< c#t i e m"rimea real" a acesteia, $st+el< contractul e asi*urare
apare
ca o crean" coniionat" emis" e asi*urator i ac8iziionat" e asi*urat,
Conceptul e asi*urare poate +i a%orat in punct e veere: Euriic< economic i
+inanciar,
Din punct e veere Euriic - pentru a +i operant"< asi*urarea tre%uie s" capete o
+orm" Euriic"< +apt ce rezult" intr-un contract ca le*e a p"rilor i in le*ea
propriu-zis" emis" e puterea le*islativ", $st+el< contractul e asi*urare i le*ea
e
or*anizare a asi*ur"rilor constituie izvoare e repturi i o%li*aii !n materie e
asi*ur"ri,
Din punct e veere economic - asi*urarea implic" constituirea< !n coniii
speci+ice< a +onului e asi*urare< !n le*"tur" cu care pot +i puse !n evien"
c#teva
aspecte:
+aptul c" asi*urarea se constituie su% +orm" %"neasc"6
+onul e asi*urare se constituie escentralizat< la nivelul +iec"rei
societ"i e asi*urare< pe seama primelor e asi*urare !ncasate6
constituirea i utilizarea +onului e asi*urare implic" relaii economice
!ntre p"ri prin +luHurile %"neti pe care le presupune !ncasarea primelor
i apoi plata esp"*u%irilor a+erente,
-+inanciar
Din punct e veere +inanciar 9 se poate aprecia c" asi*urarea se constituie !ntr-
un intermeiar +inanciar !ntre persoanele +izice asi*urate care pl"tesc ealonat
primele e asi*urare i persoanele +izice sau Euriice care au nevoie e resurse
Ramur"
prestatoare e
servicii
Intermeiar
+inanciar
$ctiv
+inanciar
$%orarea
conceptului
e asi*urare:
- Euriic
- economic
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
+inanciare suplimentare,
Test e autoevaluare ),),
Su% aspect economic< asi*urarea implic":
aD constituirea +onului e asi*urare !n +orm" %"neasc"6
%D +ormarea +onului e asi*urare !n mo escentralizat< pe seama primelor
e
asi*urare6
cD asi*urarea !m%rac" +orma +orma unei ramuri prestatoare e servicii6
D constituirea +onului e asi*urare implic" relaii economice !ntre p"ri,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
?,
),&, .remisele asi*ur"rilor
.remisele asi*ur"rilor rezi" in caracterul evenimentelor i pot +i sistematizate
ast+el:
),Caracterul aleator al evenimentelor la care se re+er" asi*urarea - evenimentul
tre%uie s" +ie !nt#mpl"tor< realizarea lui s" nu epin" e voina persoanelor
implicate !n asi*urare, 5n acest scop< pentru a +i asi*ura%il< evenimentul tre%uie
s"
+ie posi%il !n viitor< cu consecine !ntrev"zute< ar totui nesi*ur su% aspectul
ivirii<
a m"surii !n care va provoca sau nu pa*u%e< su% aspectul localiz"rii i al uratei6
&,Caracterul evalua%il al evenimentelor - pentru a +i asi*urat< evenimentul
tre%uie s" poat" +i cuprins !n cercetarea statistic"< s" ecur*" up" le*it"ile
evenimentelor !nt#mpl"toare< !ncar#nu-se !n le*ile e calcul a pro%a%ilit"ilor,
.osi%ilitatea e evaluare a evenimentelor se re+er" la num"rul e cazuri care se
pot
ivi i la nivelul la care e necesar" acoperirea pa*u%elor, $ceasta +ace posi%il"
sta%ilirea primelor e asi*urare ce urmeaz" a +i pl"tite,
1,3utualitatea re+lect" constituirea i utilizarea +onului e asi*urare up"
principiul Kunul pentru toi i toi pentru unulG, Fonul e asi*urare se constituie
eHclusiv su% +orm" %"neasc" prin contri%uia unui num"r mare e persoane
+izice i
Euriice !n scopul !nl"tur"rii urm"rilor *enerate e proucerea evenimentelor
asi*urate,
;,EHtensia numeric" a asi*urailor re+lect" o cerin" !n erularea procesului e
asi*urare, /um"rul e asi*urai tre%uie s" +ie su+icient e mare pentru
necesit"i
viz#n calculul primelor e asi*urare< evaluarea i ispersia riscului< asi*urarea
unor resurse su+iciente pentru constituirea +onului e asi*urare i utilizarea lui
e+icient",
=,Ec8iistana asi*urailor +a" e risc e necesar", Se impune ienti+icarea
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
intereselor similare ale asi*urailor pentru a promova o anumit" +orm" e
asi*urare
i esp"*u%irea !n acelai +el a asi*urailor pentru o anumit" cate*orie e
riscuri,
5ntre premisele asi*ur"rilor un loc important revine caracterului mutual al
+onului
e asi*urare, Din acest motiv nu intr" !n s+era asi*ur"rilor rezervele centralizate
ale
societ"ii sau ale a*enilor economici< c8iar ac" acestea ar avea ca estinaie
acoperirea calamit"ilor la nivel e re+erin", 5n consecin"< conceptul e
autoasi*urare ve8iculat !n teoria economic" nu are relevan" pentru a eHplica
conceptul e asi*urare< tocmai pentru c" nu are la %az" premisa o%li*atorie a
mutualit"ii,
.romovarea relaiilor e asi*urare necesit" eHistena unor coniii o%iective i
su%iective,
Coniii su%iective sunt: aD interesul pentru asi*urarea i %D suporta%ilitatea
+inanciar" a asi*ur"rii
aDInteresul pentru asi*urare este interpretat prin simul necesit"ii e a
ienti+ica<
preveni i pre!nt#mpina evenimentele< riscurile *eneratoare e pa*u%e, $cesta
se
a+l" !n corelaie cu evoluia *eneral" a societ"ii< cu nivelul ei e ezvoltare< cu
nivelul e cultur" i civilizaie a omului,
%DSuporta%ilitatea +inanciar" a asi*ur"rii se re+er" la posi%ilit"ile +inanciare ale
persoanelor +izice i Euriice e a suporta plata primelor e asi*urare, Cu alte
cuvinte< suporta%ilitatea +inanciar" a asi*ur"rii poate promova interesul pentru
asi*urare< !l poate %loca sau !l poate am#na, $ceasta este una in cauzele pentu
care
in "rile puternic ezvoltate asi*ur"rile sunt sunt puternic intrate !n uz< !n timp
ce "n
arile mai puin ezvoltate nivelul i s+era e cuprinere a asi*ur"rilor sunt mai
relativ restr!nse,
Coniiile o%iective se re+er" la caracteristicile impuse evenimentelor pentru a
intra !n s+era asi*ur"rilor:
), s" +ie sporaice6
&, s" ai%" o anumit" re*ularitate6
1, s" ai%" eHtensie teritorial"6
;, s" se prouc" !n viitor,
Test e autoevaluare ),&,
.remisele asi*ur"rilor sunt:
aD caracterul aleator al evenimentelor la care se re+er"
asi*urarea6
%D suporta%ilitatea +inanciar" a asi*ur"rii6
cD caracterul evalua%il al evenimentelor6
D caracterului mutual al +onului e asi*urare,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
>,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
),1, Funciile asi*ur"rii
Funciile
asi*ur"rilor
Funciile asi*ur"rilor constau !n mani+estarea coninutului i a rolului lor !n
procesul activit"ii economice< menirea social"< ireciile i moalit"ile e
aciune,
$si*ur"rile !neplinesc urm"toarele +uncii:
-
-
-
-
-
Funcia e
repartiie
+unctia e repartiie6
+uncia e control6
+uncia e compensare a pa*u%elor6
+uncia e prevenire a proucerii pa*u%elor6
+uncia +inanciar",
Funcia e repartiie este eHplicat" prin procesul e reistri%uire a unei p"ri in
prousul intern %rut, $ceast" +uncie se mani+est" !n ou" cazuri:
!n procesul e +ormare a +onului e asi*urare al +iec"rei societ"i e
asi*urare pe seama primelor e asi*urare !ncasate6
!n procesul e iriEare a +onului e asi*urare c"tre estinaiile sale
le*ale: plata inemnizaiei e asi*urare< +inanarea unor activit"i cu
caracter preventiv< acoperirea c8eltuielilor aministrativ-*ospo"reti
ale or*anizaiilor e asi*urare i constituirea unor +onuri e rezerv"6
Funcia e
control
Funcia e control - ca +uncie complementar" a asi*ur"rilor< urm"rete moul
cum se !ncaseaz" primele e asi*urare i alte venituri ale or*anizaiilor e
asi*urare< cum se e+ectueaz" pl"ile cu titlu e inemnizaii e asi*urare<
c8eltuielile e prevenire a riscurilor< c8eltuielile aministativ-*ospo"reti<
eterminarea corect" a repturilor asi*urailor< *ospo"rirea Euicioas" a
+onului
e asi*urare,
Funcia e compensare a pa*u%elor prouse asi*uarailor e calamit"i sau
acciente C!n asi*ur"rile e %unuri i r"spunre civil"D i e plata sumei
asi*urate
cuvenite C!n asi*ur"rile e persoaneD< reprezint" principala +uncie a asi*ur"rilor
i
prezint" interes at#t pentru asi*urat< c#t i pentru economia unei "ri:
pentru asi*urat< asi*urarea " o marE" e si*uran" cu privire la
protecia %unurilor i a vieii
pentru ansam%lul economiei naionale< asi*urarea nu poate
pre!nt#mpina pa*u%ele ar< prin acorarea operativ" a esp"*u%irilor<
poate s" realizeze< !ntr-un termen relativ rezona%il< re+acerea coniiilor
pentru es+"urarea activit"ii prouctive sau a capacit"ii e munc"
pentru persoanele v"t"mate,
Funcia e prevenire a proucerii pa*u%elor este a oua +uncie ca importan" i
Funcia e
compensare a
pa*u%elor
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
Funcia e
prevenire a
proucerii
pa*u%elor
se realizeaz" pe ou" c"i:
prin +inanarea unor activit"i e prevenire a calamit"ilor i
accientelor
care +ac o%iectul asi*ur"rii6
prin +ormularea unor asemenea coniii e asi*urare care s"-i
constr#n*"
pe asi*urai s" promoveze aciuni e prevenire a evenimentelor i s" !i
cointereseze !n meninerea !n %un" stare a %unurilor asi*urate,
EHercitarea acestei +uncii se realizeaz" prin:
- pruen" !n sta%ilirea coniiilor e asi*urare6
- participarea asi*uratului la suportarea unei p"ri in pa*u%"6
- eHcluerea e la espa*i%ire a pa*u%elor prouse in culpa asi*uratului6
- luarea m"surilor pentru realizarea principiului Cstipulat i !n le*eD con+orm
c"ruia asi*urarea nu tre%uie s" constituie surs" e !m%o*"ire pentru
asi*urai,
Funcia
+inanciar"
Funcia +inanciar" rezi" !n aceea c" asi*urarea este apreciat" ca +iin una in
p#r*8iile sistemului +inanciar, 5ncasarea primelor e asi*urare are loc pe
parcursul
eHerciiului +inanciar cu scaene la !nceputul anului e re+erin", .lata
esp"*u%irilor i a sumelor asi*urate cuvenite se +ace treptat< pe tot parcursul
anului< pe m"sura apariiei i ar*ument"rii lor, Di+erena intre !ncas"ri i pl"i
poate +i utilizat" ca surs" *eneral" e creitare !n economie< +iin constituit" !n
epozite sau !n isponi%ilit"i curente la %"nci,
Funcia +inanciar" se mani+est" i !n conteHtul raporturilor +inanciare ale
societ"ilor
e asi*urari cu statul prin intermeiul par*8iilor +iscale Cplata impozitului pe
pro+it
i alte o%li*aii cu caracter +iscalD,
Test e autoevaluare ),1
Funcia e repartiie:
aD este +uncia principal" a asi*ur"rilor6
%D urm"rete moul cum se !ncaseaz" primele i alte venituri ale societ"ii
e asi*urare6
cD se mani+est" prin +inanarea unor activit"i e prevenire a calamit"ilor i
accientelor6
D se mani+est" !n procesul e iriEare a +onului e asi*urare c"tre
estinaiile sale le*ale,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
>
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?
Concepte teoretice ale asi*ur"rilor
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, ),
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, ) pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, )
.rezentai +unciile e repariie i e control ale
asi*ur"rilor,
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare ),)
a< %<
R"spunsul la testul e veri+icare ),&,
,
R"spunsul la testul e veri+icare ),1,
a< c<
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, )
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
Unitatea e !nv"are /r, &
COORDO/$TE $-E RE0-E3E/T$RI-OR .RIVI/D
$SI0UR4RI-E I/ RO3$/I$
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, &
),) .rincipalele re*lement"ri ale asi*ur"rilor !n Rom#nia
),& Contractul e asi*urare
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, &
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, &
.a*ina
(
)'
)?
)(
)(
)(
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, &
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, & sunt:
5nele*erea rolului asi*ur"rilor !n compensarea pa*u%elor
Evoluia activit"ii e asi*urare !n ara noastr"
&,) .rincipalele re*lement"ri ale asi*ur"rilor !n Rom#nia
$ctivitatea in omeniul asi*ur"rilor in ara noastr" se !ntine pe o
perioa"
e peste )&= e ani i poate +i !mp"rit" !n trei etape istincte: prima !ntre
)>?)-
)(;>< cea e a oua este cuprins" !ntre anii )(;(-)(('< iar ultima a !nceput
!n
anul )((), 5n acest interval e timp< au +iinat iverse tipuri e societ"i e
asi*urare< av#n iverse +orme e proprietate,
$si*ur"rile !n perioaa )>?)-)(;>
Dei cele mai multe surse inic" c" asi*ur"rile !n Rom#nia au e%utat la
s+#ritul secolului al LIL-lea< +orme premer*"toare ale acestora au ap"rut cu
mult !nainte< !n secolul al LIV-lea au +ost or*anizate !n Transilvania asociaii
mutuale i e !ntraEutorare,
.rima +orm"
e asi*urare 9
K8opaG
.rima +orm" e asi*urare cunoscut" !n Rom#nia este cea a animalelor<
enumit" F8opaG, Ea a +ost o +orm" iniial"< ruimentar" e asi*urare a
animalelor !n cazuri e acciente< prin care locuitorii unei comune se
!ntraEutorau reciproc, 5n cazul acient"rii i sacri+ic"rii in necesitate a
animalelor carnea era !mp"rit" !ntre locuitorii comunei< +iecare pl"tin o
sum"
pentru partea care-i revenea< acoperin ast+el !n totalitate sau parial auna
su+erit" e proprietarul preEuiciat,
.rimele or*anizaii care au avut caracter e mutualitate i !ntraEutorare au
luat
+iin" oat" cu apariia %reslelor e meseriai !n Transilvania !n secolul al
LIV-
lea, 3em%rii %reslelor meteu*"reti contri%uiau< prin ac8itarea unei
cotizaii
la constituirea e +onuri utilizate pentru a pl"ti aEutoare e !nmorm#ntare i
alte aEutoare pentru v"uvele i copii eceailor,
3ai t#rziu s-au instituit i apoi s-au ezvoltat asociaii pentru stin*erea
inceniilor care erau or*anizate !ntre mai multe comune vecine, 5n anul
)?;;<
la 2raov s-a !n+iinat o Fcas" e inceniiG prin +unzionarea mai multor
asociaii
!nvecinate i care a +uncionat p#n" !n )?@1, 3em%rii pl"teau trimestrial
FCaseiG o anumit" sum" e %ani< !n caz e aun" primeau esp"*u%iri,
.rimele realiz"ri practice ale ieii e asi*urare !n accepiunea moern" a
acestei
noiuni< au ap"rut !n .rincipatele Rom#ne up" tratatul e la $rianopole in
2reslele e
meseriasi-
primele
asociaii
mutuale
$sociaii
pentru
stin*erea
inceniilor
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
anul )>&(< tratat care a o+erit .rincipatelor li%ertatea comercial"< respectiv
li%ertatea e a eHporta cereale !n Occient, $ceast" nou" orientare a
eHporturilor a inau*urat !n .rincipatele Rom#ne o epoc" e ezvoltare rapi"
a
prouciei e cereale i< !n *eneral a economiei naionale,
.e e alt" parte< intensi+icarea relaiilor comerciale ale .rincipatelor Rom#ne
cu
Occientul nu era posi%il" +"r" introucerea unor instituii i intreprineri
economice auHiliare< strict necesare pentru es+"urarea normal" a vieii
economice< printre care se num"rau< !n primul r#n< societ"ile e asi*ur"ri,
Cum societ"i e asi*urare rom#neti nu eHistau< unele societ"i str"ine au
esc8is reprezentane la 2ucureti< !n porturile un"rene i la Iai,
$ctivitatea
lor consta !n asi*ur"ri e transport< e inceniu i asi*ur"ri e via",
$m plasat !nceputul primei etape a asi*ur"rilor !n ara noastr"< !n mo
convenional !n )>?)< pentru c" !n acest an< prin 5naltul Decret Domnesc
nr,@((
in )1 martie< a +ost autorizat" !n+iinarea primei societ"i rom#neti e
asi*urare FDaciaG< av#n un capital e 1 milioane e lei, .rintre +onatori
erau
prezente personalit"i marcante ale vieii politice< sociale i economice ale
vremii< cum ar +i: 2,2oerescu Cministru al a+acerilor str"ineD< T,F,/e*roponte<
Bt, Ioanie 0,08, Cantacuzino< T8, 3e8eineanu i alii,
Doi ani mai t#rziu< !n )>?1< a +ost creat" o nou" societate e asi*ur"ri<
FRom#niaG< cu un capital e & milioane e lei, Bi e aceast" at" printre
+onatorii ei se num"r" personalit"i ale epocii< printre care: .rinul 08ica<
.rinul Btir%ei< 3, Mo*"lniceanu, 5n )>>) s-a creat societatea FDacia-
Rom#niaG< prin +uzionarea acestor ou" societ"i e asi*ur"ri< care a evenit
una in cele mai puternice societ"i e asi*urare in ara noastr", -a numai
oi
ani up" aceea< !n )>>&< a +ost constituit" societatea F/aionalaG< iar !n
)>(?< la
2r"ila a +ost !ntemeiat" societatea F0eneralaG< e cercurile comerciale in
2r"ila i 0alai< cu cola%orarea 2"ncii 3armorosc8< 2lanN A Co i
F$ssi*urazioni 0eneraliG in Trieste< ast"zi una intre cele mai mari societ"i
e asi*urare i reasi*urare in lume, $ceast" societate s-a specializat !n
asi*urarea transporturilor maritime< !n special e cereale,
5n )('? a luat +iin" societatea F$*ricolaG< care !n )(1' a +uzionat cu
FFoncieraG- CluE, De asemenea< au luat +iin" i alte societ"i e asi*urare<
cum
au +ost F.rima $relean"G C)())D< FVulturulG in C8iin"u C)(&1D,
5n )(&'< s-a constituit societatea FSteaua Rom#nieiG< cu un capital e &
milioane e lei< care )(1' a +uzionat cu F$ncoraG< aEun*#n la )& milioane
capital6 !n )(1@ a preluat porto+oliul rom#nesc al societ"ii F.8oniHG in
Viena<
a+lat" !n lic8iare< ceea ce a us la maEorarea capitalului s"u la &' e
milioane,
5n )(&1< a luat +iin" societatea F$si*urarea Rom#neasc"G< cu un capital e ;
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))
5n+iinarea
societ"ii
KDaciaG-
)>?)
Societatea e
asi*ur"ri
KRomaniaG-
)>?1
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
milioane lei< specializat" !n asi*ur"ri populare Casi*ur"ri e via" +"r"
eHaminare meical"D,
.#n" la primul r"z%oi monial< societ"ile e asi*urare rom#neti practicau
preponerent asi*ur"ri e inceniu i via"6 asi*urarea !mpotriva *rininei s-
a
practicat o perioa" scurt" e timp i pe scar" restr#ns"< iar asi*urarea e
transport se limita la transporturile +luviale,
Dup" r"z%oi< au luat +iin" && e societ"i< unele noi< altele succesoare ale
societ"ilor e asi*urare str"ine CFFoncieraG- CluE< F$*ronomulGD< FSteaua
Rom#nieiG Ccare a preluat portu+oliul lui F3unc8enerGD< F.rima $relean"G
Ccare a preluat porto+oliul lui FErte Un*arisc8eGD i F$riaticaG Citalian"D< iar
up" )(&?< *uvernul a autorizat !n+iinarea e reprezentane ale unor
societ"i
e asi*ur"ri str"ine< printre care: F/orOic8G< FStanarG< FSunG< F.8oeniHG,
$ctivitatea e asi*urare !n Rom#nia< ca !ntrea*a activitate economic"< a
cunoscut cea mai mare ezvoltare !n anii P1'< practic#nu-se toate +ormele
e
asi*urare, Oat" cu iz%ucnirea celui e-al oilea r"z%oi monial ea a intrat !n
eclin, 5n )(;=< !n rom#nia activau )1 societ"i e asi*urare rom#neti i =
reprezentane str"ine,
Se !n+iineaz"
Re*ia
$utonom" a
$si*ur"rilor
e Stat - )(;&
$l"turi e societ"ile private< sectorul e stat a !nceput s"-i +ac" apariia !n
asi*ur"ri, Dup" reor*anizarea sectorului asi*ur"rilor printr-o le*e emis" !n
)(;&< a luat +iin" Re*ia $utonom" a $si*ur"rilor e Stat CR,$,$,S,D, Ea a
rezultat prin reor*anizarea Casei e $si*ur"ri a 3inisterului e Interne
C!n+iinat" !n )()=D i practica toate cate*oriile e asi*ur"ri,
5n paralel cu societ"ile e asi*urare i cu re*ia e asi*urare mai eHistau i
alte
instituii care primeau !n asi*urare %unuri: FE+oria %isericii ortooHe rom#neG<
care asi*ura %isericile proprietate paro8ial"6 FCasa armateiG< cu activitate e
asi*urare a cailor - proprietate e stat - a+lai !n +olosina armatei6 FRe*ia
3onopolurilor Statului - pentru asi*urarea culturilor e tutun !mpotriva
riscului
e *rinin",
$si*ur"rile
a*ricole 9
K8opaG
5ntr-o structur" aparte s-au practicat asi*ur"rile a*ricole, 5n +orme
ruimentare
s-a practicat asi*urarea animalelor pentru cazuri e acciente< enumite
F8opaG< cu scopul !ntraEutor"rii reciproce a proprietarilor e vite in aceeai
comun", 5n anul )('( au +ost or*anizate ou" mari ast+el e asociaii:
FReuniunea proprietarilor e vite in Or"tieG i alta la Cacova< !n 2anat,
3ai t#rziu< !n )();< Societatea /aional" e $*ricultur" a introus asi*ur"rile
mutuale e culturi a*ricole ale o%tilor s"teti prin intermeiul Casei
Centrale a
2"ncilor .opulare< prin care au +ost asi*urate )== e o%ti e arenare in
!ntrea*a ar", $ceast" aciune e asi*urare a +ost oprit" e r"z%oi i nu a
mai
Dup" r"z%oi<
au luat +iin"
&& e
societ"i
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)&
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
+ost reluat",
5n perioaa inter%elic" s-au ezvoltat asociaiile mutuale pentru asi*urarea
vitelor,
Re*lementarea asi*ur"rilor s-a +"cut printr-un set e acte normative< intre
care:
-
-
-
-
Coul comercial in )>>@6
Re*ulamentul +onului e asi*urare a tutunului6 pu%licat !n 3onitorul
o+icial nr,?) in&) iunie )('1< moi+icat !n )('? i )(&&6
Re*ulamentul casei contra inceniului pentru imo%ilele comunelor i
Eueelor< pu%licat !n 3onitorul o+icial nr,?& in &> iunie )('(6
-e*ea pentru constituirea i +uncionarea !ntreprinerilor private e
asi*urare i re*lementare a contractului e asi*urare in ? iulie )(1'<
moi+icat" la ( aprilie )(1)< )& martie )(1& i )' aprilie )(1@6
-e*ea in ; aprilie )(1@ pentru or*anizarea i aministrarea casei e
asi*ur"ri a 3inisterului e Interne< pu%licat" !n 3onitorul o+icial nr,>'
in ; iunie )(1@6
Decretul le*e in ) octom%rie )(;) privin acoperirea riscului e
r"z%oi !n asi*ur"rile e via"6
Decretul le*e in &( martie )(;) privin interzicerea constituirii e noi
societ"i e asi*urare !n Rom#nia6
$cte
normative
-
-
-
Coul
comercial in
)>>@- prima
re*lementare
.rin Coul comercial in )>>@ a +ost introus" !n Rom#nia prima
re*lementare
le*al" a contractului e asi*urare, $cesta nu coninea ispoziii speciale
privin
constituirea i +uncionarea societ"ilor private e asi*ur"ri< ele supun#nu-
se
acelorai ispoziii< e +on i e +orm"< ca i celelalte societ"i comerciale,
Din anul )(1'< inustria asi*ur"rilor a +ost le*alizat" prin votarea e c"tre
.arlament a -e*ii nr,&)@ pentru constituirea i +uncionarea !ntreprinerilor
private e asi*urare i re*lementarea contractului e asi*urare, Ea a +ost
cea
int#i le*e special" ce re*lementa activitatea !ntreprinerilor private e
asi*ur"ri,
.rin aceast" le*e:
- se etermina o%iectul !ntreprinerilor e asi*ur"ri i se +iHa carul !n care
!i
puteau e+ectua operaiunile
- se +iHau coniiile pe care tre%uiau s" le !neplineasc" societ"ile rom#neti
e
asi*ur"ri la constituire i cele care tre%uiau respectate e societ"ile str"ine
pentru a putea +unciona !n Rom#nia6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)1
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
- se instituiau< printr-un or*an anume creat< controlul operaiunilor i
aministrarea +onurilor societ"ilor e asi*ur"ri6
- se impunea societ"ilor constituirea unei *aranii pentru !neplinirea tuturor
o%li*aiilor le*ale i se +iHa !n ce anume se puteau +ace investirea i
plasamentul
rezervelor e prim"< impun#nu-se ca at#t societ"ile rom#neti c#t i cele
str"ine s" investeasc" !n ar" at#t rezervele matematice pentru partea lor
proprie
asi*urat"< c#t i pentru partea reasi*urat"6
- se +iHau normele pentru !ntocmirea %ilanurilor i pentru eterminarea
rezervelor matematice6
- se +iHau sanciuni pentru !nc"lcarea ispoziiilor le*ii,
De asemenea< prin le*ea in anul )(1' s-a !n+iinat O+iciul e Control<
!ns"rcinat cu suprave*8erea instituiilor private e asi*ur"ri,
5n )(;> au
+ost trecute !n
proprietatea
statului )=
societ"i e
asi*urare
$si*ur"rile !n perioaa economiei plani+icate C)(;>-)(('D
O etap" istinct" a asi*ur"rilor poate +i consierat" cea care a !nceput up"
anul
)(;>, Oat" cu naionalizarea< in iunie )(;>< a miEloacelor e proucie< a
%"ncilor i a societ"ilor e asi*urare< societ"ile e asi*urare private au
trecut
!n proprietatea statului i instituiile pu%lice e asi*urare s-au !ncorporat !n
noile structuri or*anizatorice i !n noul sistem al economiei plani+icate, .rin
-e*ea nr,))( in )(;> au +ost trecute !n proprietatea statului )= societ"i e
asi*urare printre care: Steaua Rom#niei< $si*urarea rom#neasc"< Fonciara<
0enerala< .rima societate e !mprumut< $riatica, 5n acest conteHt< !n anul
)(;(< con+orm re*lement"rilor !n vi*oare la vremea respectiv"< Re*ia
$utonom" a $si*ur"rilor e Stat R,$,$,S, a +ost trans+ormat" !n societate
comercial" e stat i asi*ur"ri, 5n paralel< i !n asi*ur"ri a p"truns capitalul
sovietic< cre#nu-se societatea Sovrom-$si*urare Cprin Decretul nr,1;= in
)(;(D< av#n ca o%iect e activitate contractarea asi*ur"rilor +acultative e
%unuri i persoane, 5n )(=&< aluat +iin" $ministraia $si*ur"rilor e Stat 9
$D$S 9 instituie specializat" !n operaiuni e asi*urare i reasi*urare< cu
capital inte*ral rom#nesc, 5n+iinarea $D$S i lic8iarea societ"ii Sovrom-
$si*urare< !n )(=1< a marcat instituirea monopolului e stat !n omeniul
asi*ur"rilor< ceea ce !nseamn" c" pe teritoriul Rom#niei eHista un sin*ur
asi*ur"tor< !n locul societ"ilor e asi*ur"ri care +uncionau anterior,
$ctivitatea $D$S a +ost re*lementat" e Decretul nr, 1>Q)(=&6 Decretul nr,
);@Q)(== i Decretul Consiliului e Stat nr, ;?)Q)(?), $D$S avea sucursale
Eueene< puncte e lucru< a*eni !ncasatori< inspectori e asi*ur"ri i
inspectori
e aune< constituia i aministra urm"toarele +onuri: +onul e rezerv"<
5n )(=&< aluat
+iin"
$ministraia
$si*ur"rilor
e Stat 9
$D$S
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
);
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
+onul miEloacelor +iHe< rezerva e prime pentru asi*ur"rile e persoane<
+onuri speciale,
5n+iinarea $D$S a atras up" sine moi+icarea e +on a +unciilor
asi*ur"rilor
i l"r*irea arie lor e cuprinere, $u +ost sta%ilite raporturi e asi*urare !ntre
unit"ile economice e stat< or*anizaiile cooperatiste i cet"eni< pe e o
parte<
i $D$S< pe e alt" parte,
.rincipiile
ai*ur"rilor e
stat
$si*ur"rile e stat au +ost or*anizate pe urm"toarele principii: monopolul e
stat6 unitatea asi*ur"rilor e stat6 universalitatea asi*ur"rilor6 mutualitatea
asi*ur"rilor6 plani+icarea activit"ii e asi*urare< e+iciena asi*ur"rilor,
$D$S practica asi*ur"ri e %unuri< persoane i r"spunere civil" su% ou"
+orme: aD asi*ur"ri prin e+ectul le*ii Co%i*atoriiD6 %D asi*ur"ri contractuale
C+acultative,
$si*ur"rile prin e+ectul le*ii inclueau: asi*urarea c"l"torilor pentru cazurile
e
acciente6 asi*urarea %unurilor cooperativelor a*ricole e proucie< ale
asociaiilor a*ricole i ale persoanelor +izice6 asi*urarea e s"spunere civil"
pentru pa*u%e prouse in acciente e autove8icule,
$si*ur"rile +acultative completau asi*ur"rile prin e+ectul le*ii i cuprineau:
aD
asi*ur"rile e %uniri pentru cazurile e avarie< istru*ere< +urt etc,6 %D
asi*ur"rile e persoane pentru cazurile e invaliitate< supravieuire< alte
evenimente< eces6 cD asi*ur"rile e r"spunere civil" pentru v"t"mare
corporal" ori ecesul unor persoane< avarierea sau istru*erea unor %unuri
etc,
$si*ur"rile !n Rom#nia up" )(('
Deceniul zece al acestui secol a +ost marcat e importante sc8im%"ri
le*islative<
or*anizatorice i e +uncionare a !ntre*ului sistem economic, 5n omeniul
asi*ur"rilor primul pas l-a reprezentat !nl"turarea monopolului e stat prin
es+iinarea $ministraie $si*ur"rilor e Stat< !n ecem%rie )(('< prin
7ot"r#rea 0uvernului nr,)&?(Q)(('< activitatea acesteia +iin preluat" e
trei
societ"i comerciale pe aciuni: F$si*urarea Rom#neasc" S,$,G< F$stra S,$,G<
FC$RO3 S,$,G,
-a !n+iinarea celor trei societ"i s-a +"cut o elimitare a o%iectului lor e
activitate< ast+el:
- Societatea F$stra S,$,G practic" asi*ur"ri +acultative e persoane< altele
ec#t cele e via"< i asi*ur"ri e %unuri i r"spunere civil", De asemenea
practic" reasi*ur"ri !n toate cate*oriile e asi*ur"ri menionate, Ea a preluat
activele societ"ilor miHte cu participare $D$S in str"in"tate i cele
a+erente
asi*ur"rilor i operaiilor e reasi*urare !n relaiile cu str"in"tatea< !n sum"
e
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)=
5nl"turarea
monopolului
e stat
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
1,='' mil, lei< precum i !n limitele acestora pasivele
corespunz"toare6
- Societatea F$si*urarea Rom#neasc" S,$, C$SIRO3D practic" asi*ur"rile
o%li*atorii< asi*ur"ri +acultative e %unuri i r"spunere civil" i reasi*ur"ri la
toate cate*oriile menionate, Ea a preluat active e peste ?,''' mil, lei i !n
limitele acestora pasivele corespunz"toare,
- $*enia FC$RO3 S,$,G a preluat activitatea privin constatarea aunelor<
sta%ilirea i plata esp"*u%irilor !n cazurile e aune prouse !n Rom#nia<
c#n
r"spunerea revine unor asi*urai la societ"ile e asi*urare in str"in"tate
i !n
cazurile e pa*u%e prouse !n str"in"tate automo%ilitilor rom#ni asi*urai !n
Rom#nia< e+ectueaz" prest"ri e servicii !n omeniul asi*ur"rilor,
$ceste trei societ"i cu capital e stat sunt conuse e aun"rile *enerale
respective i !i ale* consiliul e aministraie i comisia e cenzori,
$l"turi e cele trei societ"i cu capital e stat< prin 7ot"r#rea nr,)>( in
martie
)(() a 0uvernului Rom#niei a +ost !n+iinat" 2anca e EHport-Import a
Rom#niei CELI32$/MD< care !neplinete at#t atri%uii %ancare< c#t i e
asi*ur"ri,
Re*lement"rile !n vi*oare !n acea perioa" atau in anii P?'-P>' i era
necesar" aaptarea lor noului caru economic, 5n acest scop au +ost
aoptate
-e*ea privin constituirea i +uncionarea societ"ilor comerciale in
omeniul
asi*ur"rilor< nr, ;? in )@ iulie )(()< precum i -e*ea asi*ur"rilor i
reasi*ur"rilor< nr,)1@ in ecem%rie )((=,
.rin -e*ea nr,;? in iulie )(() s-a sta%ilit c" activitatea e asi*ur"ri-
reasi*ur"ri
in Rom#nia se es+"oar" prin trei cate*orii e societ"i< i anume:
- societ"i e asi*ur"ri< e asi*ur"ri-reasi*ur"ri i e
reasi*ur"ri6
- societ"i sau a*eni e intermeiere6
- societ"i care presteaz" servicii !n s+era asi*ur"rilor i
reasi*ur"rilor,
Tot !n anul )(()< prin 8ot"r#rea nr,=?; in au*ust< a 0uvernului Rom#niei a
+ost constituit O+iciul e Suprave*8ere a $ctivit"ii e $si*urare i
Reasi*urare< or*an central care a +uncionat p#n" !n anul &''' !n carul
3inisterului Finanelor, .rincipalele atri%uii ale O+iciului au +ost: avizarea
preala%il" a constituirii societ"ilor e asi*ur"ri i reasi*ur"ri< ela%orarea
proiectelor e acte normative< sta%ilirea tari+elor e prime i a normelor e
aplicare a asi*ur"rilor o%li*atorii< suprave*8erea aplic"rii ispoziiilor cu
privire la activitatea e asi*ur"ri< luarea m"surilor pentru prevenirea
situaiilor
e !ncetare e pl"i sau e +aliment a societ"ilor< asi*urarea st"rii e
solva%ilitate i ap"rarea repturilor asi*urailor, .entru creterea economic"
sunt necesare mai multe elemente e %az": sistemul e transport< o surs"
e
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)@
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
ener*ie aecvat"< un sistem e comunicaii corespunz"tor, $t#t proucia pe
scar" lar*" c#t i istri%uia e mas" sunt necesare pentru ezvoltarea
economic",
Test e autoevaluare &,),
Care sunt cele trei cate*orii e societ"i prin care se es+"oar"
activitatea e
asi*ur"ri-reasi*ur"ri in Rom#nia:
aD societ"i e asi*ur"ri< e asi*ur"ri-reasi*ur"ri i e reasi*ur"ri6
%D O+iciul e Suprave*8ere a $ctivit"ii e $si*urare i Reasi*urare6
cD societ"i care presteaz" servicii !n s+era asi*ur"rilor i
reasi*ur"rilor
D societ"i sau a*eni e intermeiere
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
?,
&,&, Contractul e asi*urare
Caracterele
Euriice ale
contractului
e asi*urare:
-consensual
-e*ea asi*ur"rilor e+inete contractul e asi*urare ca acel contract prin care
Kasi*uratorul se o%li*a sa plateasca o prima asi*uratorului< iar acesta se o%li*a
ca<
la proucerea unui anume risc< s" pl"teasca asi*uratului sau %ene+iciarului
esp"*u%irea sau suma asi*urat"< !n limitele i !n termenele convenite,
Contractul
e asi*urare are urm"toarele caractere Euriice:

caracter consensual< +orm#nu-se prin simplul acor e voin" al


p"rilor, Dovaa !nc8eierii contractului i eHistena lui se poate +ace
prin
polia sau certi+icatul e asi*urare< aic" !nscrisul prin care se
mani+est"
voina asi*uratului e a !nc8eia contractul6
caracter sinala*matic 9 p"rile au o%li*aii reciproce< interepenente
una +a" e cealalt" i anume: asi*uratul se o%li*" s" +ac" eclaraii
reale< s" pl"teasc" primele e asi*urare< iar asi*ur"torul se o%li*" s"
acopere riscul prin esp"*u%ire6
caracter aleatoriu 9 pentru c" e+ectele acestui contract< pentru p"ri<
epin e un eveniment viitor< nesi*ur< incert6
caracter oneros 9 pentru c" p"rile urm"resc realizarea anumitor
scopuri< a unor interese materiale< a unor contraprestaii %"neti< a
c"ror
!n+"ptuire are loc pe toat" urata e vala%ilitate a contractului6
caracter succesiv - contracul e asi*urare comport" o realizare !n timp
varia%il"< !n +uncie e +orma e asi*urare< e o%iectul i riscurile
asi*urate etc,
-sinala*matic

-aleatoriu
-oneros
-succesiv

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)?
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
Contract e
aerare
Contractul e asi*urare are valenele unui contract e aerare: +ormalizarea
clauzelor in contract aparine societ"ilor e asi*ur"re< asi*uraii av#n
latituinea
s" le accepte sau nu< !n totalitate, 5n cazul asi*ur"rilor e %unuri< societatea e
asi*urare auce !n iscuie un proiect e contract< a c"rui e+initivare are loc cu
acorul p"rilor, Tre%uie remarcat +aptul c" re*lement"rile !n materie i+er" e
la o
ar" la alta< ar< !n carul naional< or*anele e suprave*8ere a societ"ilor e
asi*urare impun !ncararea contractului e asi*urare< prin coninut i structur"<
!n
anumite cooronate Euriice e +on i +orm",
Contractul e asi*urare este unic !n raport cu !ntrea*a perioa" e asi*urare<
c8iar ac" plata primei e asi*urare are loc prin ivizare, 5n +apt< unicitatea
contractului *enereaz" consecine Euriice< !ntre care +aptul c"< contractul e
asi*urare este *uvernat e coniiile iniial sta%ilite< pe !ntre* parcursul
perioaei
e realizare< sta%ilirea primei anuale are !n veere !ntrea*a urat" a
contractului e
asi*urare,
Contractul e asi*urare implic" %una-crein"< pe e o parte< in partea
asi*uratului< cu ocazia per+ect"rii asi*ur"rii< apoi !n le*"tur" cu realitatea
pa*u%elor
reclamate pentru sta%ilirea esp"*u%irilor< iar pe e alt" parte in partea
asi*ur"torului !n le*"tur" cu: clauzele impuse< r"spunerea asumat"< moul e
evaluare a pa*u%elor i sta%ilirea esp"*u%irii,
5nscrisul constatator al asi*ur"rii poart" enumiri i+erite: poli" e asi*urare<
contract e asi*urare< contractare, $cest ocument poate +i< up" caz: nominal<
la
orin sau la purt"tor,
Contractul e asi*urare !i e+inete speci+icul !n +uncie: e ramura e
asi*urare<
e riscurile asi*urate i e caracterul asi*ur"rii,
Test e autoevaluare &,&,
Contractul e asi*urare nu prezint" una in urm"toarele
tr"s"turi:
aD aleatoriu
%D unilateral
cD sinala*matic
D consensual
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
?,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, &,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)>
Cooronate ale re*lement"rilor privin asi*ur"rile !n Rom#nia
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, & pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, &
.rezentai tr"s"turile contractului e asi*urare in punct e veere
Euriic,,
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare &,)
a< c<
R"spunsul la testul e veri+icare &,&,
%,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, &
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)(
Clasi+icarea asi*ur"rilor
Unitatea e !nv"are /r, 1
C-$SIFIC$RE$ $SI0UR4RI-OR6 E-E3E/TE TE7/ICE
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, 1
),) Clasi+icarea asi*ur"rilor
),& Elenente te8nice ale asi*ur"rilor
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, 1
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, 1
.a*ina
&'
&)
&1
&>
&(
&(
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&'
Clasi+icarea asi*ur"rilor
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, 1
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, 1 sunt:
Enumerarea celor mai uzuale tipuri e contracte e asi*urare
Detalierea elementelor contractului e asi*urare,
1,) Clasi+icarea asi*ur"rilor
Dup" re*imul
Euriic:
-prin e+ectul
le*ii
), Dup" re*imul Euriic sau +orma e realizare< se istin*:
asi*ur"ri prin e+ectul le*ii 9 se caracterizeaz" prin +aptul c" relaiile e asi*ur"ri
intre asi*urai i asi*uratori sunt re*lementate prin acte normative cu caracter
o%li*atoriu,
$st+el e asi*ur"ri se practic" !n toate "rile lumii< cu i+erie e la ar" la ar",
-a
noi< !n perioaa )(;( 9 )(('< asi*urarea prin e+ectul le*ii a avut o s+er" e
cuprinere eHtins" Casi*ur"ri e r"spunere civil" auto< asi*ur"ri a*ricole<
asi*ur"ri
e acciente a c"l"torilorD, Dup" )(()< s+era asi*ur"rilor prin e+ectul le*ii s-a
restr#ns: prin -e*ea $si*ur"rilor s-a instituit eHcluerea o%li*ativit"ii asi*ur"rii
cl"irilor i a construciilor< a animalelor< a cl"irilor a*ricole etc,6 s-a le*i+erat
meninerea caracterului o%li*atoriu a asi*ur"rii e r"spunere civil" auto,
-+acultative
asi*ur"ri +acultative CcontractualeD 9 se caracterizeaz" prin +aptul c" relaiile
intre asi*urai i asi*ur"tori se sta%ilesc prin li%erul consim"m#nt al p"rilor<
pe
%aza unui contract e asi*urare,
&, Dup" o%iectul asi*ur"rii< eHist":
asi*ur"ri e %unuri 9 au ca o%iect valorile materiale< animale< %unurile e tot
+elul< suscepti%ile a +i istruse sau v"t"mate e acciente< calamit"i naturale<
ini+erent e +orma lor e proprietate, .rincipalele +orme e asi*urare !n carul
acestei ramuri sunt:
-
-
-
-
-
-
asi*urarea animalelor6
asi*urarea culturilor a*ricole6
asi*urarea cl"irilor< construciilor i a coninutului
acestora6
asi*urarea e transport terestru< aerian i maritim6
asi*urarea autove8iculelor6
asi*urarea compleH" a *ospo"riilor persoanelor +izice etc,
Dup" o%iectul
asi*ur"rii:
-e %unuri
asi*ur"ri e persoane 9 au ca o%iect persoanele +izice pentru cazuri e eces<
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&)
Clasi+icarea asi*ur"rilor
-e persoane invaliitate permanent" in accient etc, $cestea pot
+i:
-
-
asi*ur"ri e via"
asi*ur"ri pentru cazurile e acciente,
-e
r"spunere
civil"
asi*ur"ri e r"spunere civil" 9 au ca o%iect r"spunerea unei persoane +izice
sau
Euriice pentru pa*u%ele cauzate i v"t"marea unor teri, Se istin*:
- asi*urarea e r"spunere civil" auto Co%li*atorieD6
- asi*urarea e r"spunere civil" le*al" sau contractual" C+acultativ"D6
- asi*urarea r"spunerii constructorului,
.rin asi*urarea e r"spunere civil" se realizeaz"< e +apt< protecia
patrimoniului
asi*uratului< pentru c"< !n cazul !n care el ar prouce un preEuiciu unui ter<
asi*ur"torul i-a asumat r"spunerea i intervine !n acorarea esp"*u%irii
persoanei +izice sau Euriice,
1, 5n raport cu carul naional !n care opereaz" i+erite +orme ale
asi*ur"rii< se istin*:
asi*ur"ri interne 9 opereaz" pe plan naional< !n carul +iec"rei "ri< +iin
promovate prin intermeiul societ"ilor e asi*urare care acioneaz" pe piaa
asi*ur"rilor in ara respectiv"6
asi*ur"ri eHterne sau internaionale 9 s-au ezvoltat pe m"sura ampli+ic"rii
sc8im%urilor e m"r+uri !ntre partenerii in i+erite "ri i se caracterizeaz" prin
luarea !n consierare a unor riscuri care pot a+ecta %unuri i persoane a+late !n
parcurs internaional CeH,: cartea vere 9 pentru automo%ile< asi*urarea pentru
riscuri +inanciare i politice etc,D
;, Dup" natura relaiilor intre p"rile implicate !n asi*urare< eHist":
asi*urarea irect" sau propriu-zis" 9 !n care sunt implicai< nemiElocit< asi*uratul
i asi*ur"torul !ntre care intervine< up" caz< contractul sau polia e asi*urare,
$cestea sunt asi*ur"ri traiionale i au o s+er" lar*" e cuprinere< viz#n
toate
ramurile6
coasi*urarea 9 este o +orm" e asi*urare irect" !n care asi*uratul !nc8eie
contractul e asi*urare< pentru masa %unurilor asi*urate< cu mai multe societ"i
e
asi*ur"ri !n acelai timp< ar !n cot" parte< riscurile vizate +iin *reu e acoperit
e
c"tre o sin*ur" societate e asi*ur"ri6
reasi*urarea 9 este o asi*urare inirect"< +iin o +orm" e asi*urare a
asi*ur"torului, $pariia reasi*ur"rilor este motivat" e creterea valorii %unurilor
ause !n asi*urare e c"tre asi*urai i e cerina impus" asi*ur"torului e a
+ace
+a" unor riscuri *rele, .rin reasi*urare< asi*ur"torul ceeaz" unui reasi*ur"tor
5n raport cu
carul
naional:
-asi*ur"ri
interne
-ai*ur"ri
eHterne
Dup" natura
relaiilor !ntre
p"ri:
-asi*urarea
irect"
-coasi*urarea
-reasi*urarea
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&&
Clasi+icarea asi*ur"rilor
Csocietate e asi*ur"ri - reasi*ur"riD o parte< mai mare sau mai mic"< in
riscurile
preluate e la asi*uraii s"i i primele e asi*urare a+erente,
Test e autoevaluare 1,),
Ce este coasi*urareaR
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
&(,
1,&, Elemente te8nice ale asi*ur"rilor
Coninutul compleH i +ormele !n care se per+ecteaz" asi*ur"rile sunt +oarte
variate,
Cu toate acestea< ele au anumite elemente comune:
Su%iectele
asi*ur"rii
),Su%iectele asi*ur"rii 9 asi*urarea implic" o serie e p"ri sau su%iecte<
pesoane
+izice sau Euriice< !ntre care se nasc raporturi Euriice pe temeiuri le*ale sau
contractuale, $ceti su%ieci sunt:
asi*ur"torul 9 este persoana Euriic" Csocietatea e asi*ur"riD care< !n sc8im%ul
primei e asi*urare !ncasate e la asi*urai< !i asum" r"spunerea: e a acoperi
pa*u%ele su+erite e %unurile asi*urate provocate e anumite calamit"i
naturale sau
acciente< e a pl"ti suma asi*urat" la proucerea unui anumit eveniment !n
viaa
persoanei asi*urate sau e a pl"ti esp"*u%iri pentru preEuiciul e care
asi*uratul
r"spune< !n %aza le*ii< +a" e alte persoane6
asi*uratul 9 poate +i:
persoana +izic" sau Euriic" care< !n sc8im%ul primei e asi*urare
pl"tit" asi*ur"torului< !i asi*ur" %unurile !mpotriva anumitor
calamit"i naturale sau acciente6
- persoana +izic" care se asi*ur" !mpotriva unor evenimente care pot
s" apar" !n viaa sa6
- persoana +izic" sau Euriic" care se asi*ur" pentru preEuuciul pe
care !l poate prouce unor tere persoane,
-a asi*ur"rile e %unuri asi*uratul poate +i at#t o persoan" +izic"< c#t i
persoan"
Euriic"< !n timp ce la asi*ur"rile e persoane pot +i asi*urate oar persoanele
+izice,
contractantul asi*ur"rii 9 persoana +izic" sau Euriic" care poate !nc8eia
asi*urarea< +"r" a o%ine prin aceasta calitatea e asi*urat CeH,: un a*ent
economic
poate s" !nc8eie asi*urarea pentru salariaiii s"i 9 transportai la i e la locul e
-
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&1
Clasi+icarea asi*ur"rilor
munc"D,
5n *eneral< noiunile e contractant i %ene+iciar se !nt#lnesc numai !n
asi*ur"rile e persoane, -a asi*ur"rile e %unuri< asi*uratul !neplinete<
simultan< rolul e contractant i e %ene+iciar al asi*ur"rii, -a asi*ur"rile e
r"spunere civil"< %ene+iciarul asi*ur"rii este tera persoan" care a su+erit
pa*u%a,
%ene+iciarul asi*ur"rii 9 este persoana care are reptul s" !ncaseze asi*urarea
sau
esp"*u%irea< +"r" s" +ie neap"rat parte !n contractul e asi*urare, EHist"
situaii !n
care %ene+iciarul poate +i esemnat eHplicit !n contractul e asi*urare sau acest
lucru se +ace !n cursul eHecut"rii contractului< prin eclaraie scris" comunicat"
societ"ii e asi*urare sau prin testament, 5n alte situaii< %ene+iciarul este
esemnat
prin coniiile contractului e asi*urare, De asemenea< pot eHista mai muli
%ene+iciari< cu repturi e*ale asupra sumei asi*urate sau cu repturi
i+ereniate<
ac" s-a ispus ast+el,
O%iectul
asi*ur"rii
&,O%iectul asi*ur"rii 9 poate +i reprezentat e:
%unuri 9 asi*ur"rile e %unuri implic" plata unor esp"*u%iri e c"tre
asi*ur"tor !n +avoarea asi*uratului< !n cazul !n care< atorit" unor calamit"i<
acciente< se prouc pa*u%e< preEuicii %unurilor asi*urate6
persoane 9 acestea pot constitui o%iect !n asi*urare prin +aptul c"
asi*ur"torul *aranteaz" persoanei +izice 9 ca asi*urat 9 sau unei tere
persoane 9 ca %ene+iciar !n asi*urare 9 plata sumei asi*urate< la ivirea
evenimentului !n +uncie e care s-a per+ectat asi*urarea6
r"spunerea civil" 9 asi*ur"torul preia asupra sa o%li*aiile e
esp"*u%ire
pe care asi*uratul le-ar putea avea +a" e o ter" persoan" +izic" sau
Euriic"< c"reia asi*uratul i-a prous un preEuiciu,
Interesul !n
asi*urare
1,Interesul !n asi*urare 9 re+lect" mani+estarea e voin" +avora%il" promov"rii
raporturilor e asi*urare !ntre p"ri, Interesul !n asi*urare este motivat e risc<
!ntr-
un conteHt social< te8nico-economic< e meiu< etc,< ar poate constitui i
e+ectul
unui act eucaional< al +orei +inanciare a persoanei +izice sau Euriice !n meiul
e
re+erin",
5n asi*urarea e %unuri interesul asi*uratului se nate in raporturile persoanei
cu
privire la un anumit %un asi*ura%il< pe care !l eine sau !l pose", Interesul
re+lect"
valoarea pecuniar"< eHpus" piererii< a %unului asi*urat sau valoarea
patrimonial"
ce poate +i pierut" e asi*urat ca urmare a sinistrului, Reiese c"< interesul
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&;
Clasi+icarea asi*ur"rilor
asi*uratului tre%uie s" ai%" un caracter economic i s" +ie evalua%il !n
%ani,
5n asi*urarea e persoane< interesul este !n str#ns" le*"tur" cu evenimentele
sau
riscurile su% inciena c"rora se a+l" persoana, Interesul asi*ura%il apare ca o
opiune pentru o m"sur" e preveere i ca un miEloc e economisire pe termen
lun*,
5n asi*ur"rile e r"spunere civil"< interesul se re+er" la patrimoniul celui
responsa%il< ameninat a +i micorat !n caz e sinistru< cu sumele atorate e
asi*urat terului p"*u%it sau v"t"mat pentru acoperirea preEuiciului e care
este
r"spunz"tor,
;, Riscul 9 noiunea e risc este esenial" i caracteristic" !n ansam%lul
elementelor
*enerale ale asi*ur"rilor, Riscul are semni+icaii multiple: pericol sau primeEie
posi%il" sau evenimentul incert< posi%il i viitor< care ar putea a+ecta %unurile<
capacitatea e munc"< s"n"tatea< viaa< etc,
Riscurile pot +i provocate e +orele naturii< acestea put#n aciona cu caracter
acciental C+or" maEor"< inceniu etc,D sau cu caracter permanent CeH,: uzuraD,
Riscurile pot +i provocate< e asemenea< e +ore umane ca urmare a unor
interese
iniviuale eose%ite< a in+luenelor economice etc, Riscurile mai pot +i
provocate
e imper+eciunile comportamentului uman,
Riscul asi*ura%il este +enomenul< evenimentul sau un *rup e +enomene sau
evenimente care< oat" prous< atorit" e+ectelor sale< o%li*" pe asi*ur"tor s"
pl"teasc" asi*uratului esp"*u%irea sau suma asi*urat", /oiunea e risc
asi*ura%il
are< e re*ul"< mai multe sensuri:
- risc asi*ura%il +olosit !n sensul e pro%a%ilitate e proucere a
evenimentului, Cu c#t acest eveniment are o +recven" mai mare< cu at#t este
mai
mare pericolul e proucere a pa*u%ei i apare mai necesar" asi*urarea,
- un alt sens este posi%ilitatea e istru*ere parial" sau total" a %unurilor
e
unele +enomene imprevizi%ile C*rinin"< inceniu< seism etc,D,
5n cazul asi*ur"rilor e persoane< riscul asi*ura%il este elementul neprev"zut<
ar
posi%il e realizat< care< oat" prous< conuce la piererea total" sau parial" a
capacit"ii e munc" a asi*uratului,
Fenomenul care a +ost eEa prous se numete caz asi*urat sau
sinistru,
- Riscul asi*urat mai poate +i !nt#lnit i !n sensul e m"rime< imensiune a
r"spunerii asumate e asi*ur"tor prin !nc8eierea unei asi*ur"ri,
Riscul
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&=
Clasi+icarea asi*ur"rilor
5n asi*urare nu pot +i cuprinse toate +enomenele care prouc pa*u%e< ci numai
acelea care !neplinesc cumulativ urm"toarele coniii:
proucerea +enomenelor< pentru care se !nc8eie asi*urarea< s" +ie
posi%il"< cu o anumit" re*ularitate !n proucere i un *ra e
ispersie teritorial" c#t mai mare< pentru c" alt+el nu se poate
mani+esta interesul pentru asi*urarea lui< nu se poate constitui nici
mutualitatea necesar" +orm"rii unui +on e asi*urare e imensiuni
corespunz"toare6
+enomenul tre%uie s" ai%"< !n toate cazurile< caracter !nt#mpl"tor6
!nre*istrarea +enomenului s" se poat" realiza !n eviena statistic",
EHistena unor ate re+eritoare la proucerea riscului pe o perioa"
c#t mai !nelun*at"< permite sta%ilirea< cu un *ra e precizie sporit<
a r"spunerii asi*ur"torului i implicit< a primei e asi*urare6
proucerea +enomenului s" nu epin" e voina asi*uratului sau a
%ene+iciarului asi*ur"rii,
Un %un poate +i asi*urat !mpotriva unuia sau mai multor riscuri,
Evaluarea !n
veerea
asi*ur"rii
Evaluarea !n veerea asi*ur"rii reprezint" operaia prin care se sta%ilete
valoarea
%unurilor< !n veerea cuprinerii lor !n asi*urare, $ceast" valoare este necesar
s" +ie
sta%ilit" !n eplin" concoran" cu valoarea real" a %unului respectiv< eoarece
orice eHa*erare< !ntr-un sens sau !n altul< poate avea consecine ne*ative pentru
asi*urat, $st+el< supraevaluarea uce la sl"%irea preocup"rii asi*urailor pentru
prevenirea pa*u%elor< iar su%evaluarea nu permite< !n caz e pa*u%"< acorarea
unei
esp"*u%iri cu care asi*uratul s"-i poat" acoperi !ntrea*a pierere,
Valoarea e asi*urare poate +i mai mic" sau cel mult e*al" cu valoarea %unului
respectiv< !nre*istrat" !n eviena conta%il" sau sta%ilit" !n +uncie e preul e
v#nzare-cump"rare practicat pentru acel %un pe pia" !n momentul !nc8eierii
asi*ur"rii, Valoarea !n asi*urare este un element pe care !l !nt#lnim numai !n
asi*ur"rile e %unuri,
=,Suma asi*urat" 9 con+orm contractului e asi*urare< este partea in valoarea
asi*ur"rii pentru care asi*ur"torul !i asum" r"spunerea< !n cazul proucerii
+enomenului pentru care s-a !nc8eiat asi*urarea, Suma asi*urat" este limita
maHim"
a r"spunerii asi*ur"torului i ea nu poate ep"i valoarea real" a %unului
asi*urat,
5n asi*ur"rile o%li*atorii< asi*uratul nu poate sta%ili suma asi*urat", Ea este
sta%ilit"
prin norma e asi*urare< +iin prev"zut" e le*e, -a asi*ur"rile +acultative<
aceasta
se sta%ilete la propunerea asi*uratului< cu coniia ca asi*ur"torul s" +ie e
acor,
-a asi*ur"rile e persoane< suma asi*urat" se sta%ilete !n +uncie e
!nele*erea
intre asi*ur"tor i asi*urat,
@,.rima e asi*urare 9 suma e %ani pe care o pl"tete asi*uratul asi*ur"torului
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&@

Suma
asi*urat"
Clasi+icarea asi*ur"rilor
.rima e
asi*urare
pentru ca acesta s" constituie +onul e asi*urare necesar pl"ii inemnizaiilor
!n
cazul proucerii riscului asi*urat,
Societatea e asi*urare are o%li*aia s" mai constituie i alte rezerve sau
+onuri
prev"zute prin ispoziiile le*ale,
Valoarea primei e asi*urare se sta%ilete !nmulin suma asi*urat" cu cota-
prim"<
sta%ilit" la )'' u,m, sum" asi*urat" Csau )''' u,m,D,
?, Durata asi*ur"rii 9 perioaa e timp c#t eHist" raportul e asi*urare !ntre
asi*urat i asi*ur"tor< aa cum a +ost sta%ilit prin contractul e asi*urare, Durata
asi*ur"rii este speci+ic" asi*ur"rilor +acultative: la asi*ur"rile e %unri<
contractele
e asi*ur"ri ureaz" !ntre c#teva luni i un an6 la asi*ur"rile e via" 9 urata
este
mai eHtins" C=-1' aniD, Durata asi*ur"rii eHercit" o in+luen" eose%it" asupra
m"rimii primei e asi*urare,
>,.a*u%a sau auna 9 reprezint" piererea< eHprimat" valoric< su+erit" e un
%un
asi*urat< ca urmare a proucerii unui +enomen !mpotriva c"ruia s-a !nc8eiat
asi*urarea, $ceasta nu poate +i ec#t mai mic" sau cel mult e*al" cu valoarea
%unului asi*urat, $st+el< pa*u%a poate +i:
-
-
total" 9 %unul a +ost istrus !n !ntre*ime6
parial" 9 piererea este mai mic" ec#t valoarea %unului
asi*urat,
Durata
asi*ur"rii
.a*u%a sau
auna
Desp"*u%irea
(, Desp"*u%irea e asi*urare 9 suma e %ani pe care asi*ur"torul este o%li*at
s" o
pl"teasc"< cu scopul e a compensa pa*u%a prous" e riscul asi*urat,
Desp"*u%irea nu poate ep"i suma asi*urat" i este mai mic" sau cel mult
e*al" cu
valoarea pa*u%elor< !n +uncie e princpiul e r"spunere al asi*ur"torului care
a
+ost aplicat la acoperirea pa*u%ei, 5n practica curent" se utilizeaz" trei principii
vala%ile la acorarea esp"*u%irii:
principiul r"spunerii proporionale 9 esp"*u%irea este sta%ilit" !n
aceeai proporie +a" e pa*u%" !n care se a+l" suma asi*urat" +a" e
valoarea %unului asi*urat, 5n cazul !n care suma asi*urat" este e*al" cu
valoarea real" a %unului asi*urat< atunci esp"*u%irea este i ea e*al" cu
pa*u%a su+erit" e %unul respectiv,
principiul primului risc 9 se aplic" mai es< la %unurile la care riscul
e proucere a pa*u%ei totale este mai reus CeH,: la asi*urarea
cl"irilorD, Valoarea sumei asi*urate este consierat" ca reprezent#n
maHimum e pa*u%" previzi%il" pentru %unul respectiv, -a acest
principiu< raportul intre suma asi*urat" i valoarea %unului asi*urat nu
mai in+lueneaz" nivelul esp"*u%irii< aceasta epinz#n numai e
valoarea pa*u%ei i a sumei asi*urate,
.rincipiul primului risc este mai avantaEos pentru asi*urat ec#t principiul
r"spunerii proporionale< pentru c" pa*u%ele sunt compensate !ntr-o m"sur"
mai

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&?
Clasi+icarea asi*ur"rilor
mare< ar i nivelul primelor e asi*urare este mai
mare,

principiul r"spunerii limitate Cclauza cu +ranciz"D 9 se


caracterizeaz" prin +aptul c" esp"*u%irea se acor" numai ac"
pa*u%a
ep"ete o anumit" valoare presta%ilit", $st+el< o parte in pa*u%"
va
c"ea !n r"spunerea asi*uratului< numit" +ranciz", $ceasta poate +i:
- atins" sau simpl" 9 asi*uratorul acoper" !n !ntre*ime pa*u%a< p#n"
la nivelul sumei asi*urate< ac" aceasta este mai mare ec#t
+ranciza6
- eucti%il" sau a%solut" - aceasta se scae< !n toate cazurile< in
pa*u%"< ini+erent e volumul pa*u%ei, $si*ur"torul pl"tete numai
partea in pa*u%" care ep"eete +ranciza,
Ini+erent e tipul e +ranciz"< nu se acor" esp"*u%iri ac"
valoarea pa*u%ei se !ncareaz" !n limitele +rancizei,
Test e autoevaluare 1,&,
.rincipiul r"spunerii limitate presupune c":
aD esp"*u%irea se acor" numai ac" pa*u%a ep"ete o limit"
presta%ilit"6
%D o parte in pa*u%" cae !n sarcina asi*uratului6
cD +ranciza utilizat" !n acest caz este numai cea atins"6
D prin aplicarea acestui principiu se evit" c8eltuielile e evaluare< costatare
a
pa*u%elor etc, la pa*u%ele e valoare mic"
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
&(,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, 1,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, 1 pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, 1
De+inii +raniza i +acei o paralel" !ntre +raniza eucti%il" i cea
atins" ,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&>
Clasi+icarea asi*ur"rilor
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare 1,)
Coasi*urarea este o +orm" e asi*urare irect" !n care asi*uratul !nc8eie
contractul
e asi*urare< pentru masa %unurilor asi*urate< cu mai multe societ"i e
asi*ur"ri !n
acelai timp< ar !n cot" parte< riscurile vizate +iin *reu e acoperit e c"tre o
sin*ur" societate e asi*ur"ri,
R"spunsul la testul e veri+icare 1,&,
a< %< ,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, 1
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
&(
$si*urarea e %unuri
Unitatea e !nv"are /r, ;
$SI0UR$RE$ DE 2U/URI - CO/SIDER$:II 0E/ER$-E
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, ;
;,) Intersul !n asi*urarea e %unuri< riscuri asi*urate
;,& Suma asi*urat"6 esp"*u%irea !n asi*urarea e %unuri
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, ;
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, ;
.a*ina
1'
1)
1;
1>
1>
1>
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1'
$si*urarea e %unuri
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, ;
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, ; sunt:
Familiarizarea cu elementele te8nice ale asi*ur"rilor e %unuri,
Cunoaterea mecanismului e acorare a esp"*u%irilor la asi*ur"rile
e
%unuri,,
;,) Intersul !n asi*urarea e %unuri< riscuri asi*urate
$si*urarea e
%unuri
5n carul asi*ur"rii e %unuri< societatea e asi*ur"ri se o%li*" ca la proucerea
riscului asi*urat s" pl"teasc" asi*uratorului C%ene+iciaruluiD o esp"*u%ire, /u
este
o%li*atoriu ca asi*ur"torul s" pl"teasc" !ntrea*a sum" pentru re+acerea situaiei
+inanciare a asi*uratului care a su+erit o aun"< eoarece !n contract pot eHista
preveeri care limiteaz" suma asi*urat",
$si*ur"ri e %unuri pot !nc8eia persoane +izice i persoane Euriice cu omiciliul<
seiul sau reeina !n Rom#nia,
Interesul !n
asi*urarea e
%unuri
5ntr-un contract e asi*urare e %unuri< asi*uratul tre%uie s" ai%" un interes
patrimonial cu privire la %unul asi*urat, O persoan" are un interes patrimonial
ac" proucerea unui eveniment asi*ura%il poate cauza o pierere CpreEuiciuD
persoanei respective, 5n cazul !n care !n contractul e asi*urare este menionat
un
%ene+iciar< altul ec#t persoana asi*urat"< acesta tre%uie s" ai%e un interes
patrimonial +a" e %unul asi*urat,
O re*ul" *eneral" !n asi*urarea e %unuri este aceea ca interesul patrimonial s"
eHiste at#t !n momentul !nc8eierii asi*ur"rii< c#t i !n momentul proucerii
riscului
asi*urat, 5n asi*urarea e %unuri< interesul patrimonial ecur*e< e re*ul"< in
statutul e proprietate al persoanei care orete s" se asi*ure, EHist" situaii !n
care
i alte persoane ec#t proprietarul pot avea interes +a" e un %un< cum ar +i:
-proprietate !n comun - o persoan" care eine un %un !n comun cu una sau mai
multe persoane are reptul e a asi*ura %unul respectiv la !ntre*a valoare,
$ceasta
nu !nseamn" c"< !n caz e istru*ere a %unului asi*urat< aceast" persoan" va +i
sin*ura esp"*u%it"< ci va %ene+icia e esp"*u%ire oar !n limita reptului ei
e
proprietate6
-proprietatea ipotecat" - !n caz e ipotec"< am%ele p"ri au un interes asi*ura%il:
e%itorul ipotecar - !n calitate e proprietar< iar societatea ipotecar" - !n calitate
e
creitor, 5n aceste situaii se !nc8eie un contract e asi*urare !n numele am%elor
p"ri6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1)
$si*urarea e %unuri
-proprietatea !nc8iriat" - !n cazul !n care c8iriaul !nc8eie un contract e
asi*urare< o +ace !n numele i +olosul proprietarului< eci nu poate pretine
!ncasarea esp"*u%irii< ci numai restituirea primelor e asi*urare e la
proprietar6
-proprietatea a+lat" !n custoie - custoele are un interes asi*ura%il< !n ceea ce
privete %unul pe care !l eine !n custoie< pentru c"< in punct e veere le*al<
este responsa%il pentru orice aun" prous" %unului respectiv6
-persoanele in +amilia proprietarului - pot %ene+icia e utilizarea %unului
asi*urat< ceea ce etermin" eHistena unui interes asi*ura%il al acestora +a" e
%unul respectiv,
5n concluzie< pot +i asi*urate %unuri aparin#n persoanelor +izice i persoanelor
Euriice< %unuri primite !n +olosin" sau a+late spre p"strare< reparare< prelucrare<
v#nzare sau pentru a +i eHpuse !n carul muzeelor i eHpoziiilor i %unuri ce +ac
o%iectul cantractului e !nc8iriere sau locaie e *estiune,
.erioaa e
asi*urare
.erioa e asi*urare, 5n *eneral< asi*urarea e %unuri se !nc8eie pe o perioa"
e
un an< ar< la cererea asi*uratului< se poate !nc8eia i pe o perioa" mai mic"<
e
trei sau ase luni,
5nceputul i !ncetarea r"spunerii, $si*urarea se consier" !nc8eiat" prin plata
primei e asi*urare i emiterea e asi*ur"tor a poliei e asi*urare< +iin
vala%il"
numai pentru %unurile i riscurile speci+icate !n poli" la aresele !nc8eiate !n
aceasta,
R"spunerea asi*ur"torului !ncepe la ora ' a zilei menionate !n poli" ca
reprezent#n !nceputul asi*ur"rii< cu coniia ca prima e asi*urare s" +i +ost
ac8itat"< i !nceteaz" la ora &; a zilei la care !nceteaz" asi*urarea, R"spunerea
asi*uratorului mai !nceteaz" i !n cazul !n care contractul e asi*urare este
reziliat<
situaie ce apare !n urm"toarele !mpreEur"ri:
prima e asi*urare se pl"tete !n rate< iar asi*uratul nu a ac8itat o rat" la
termenul sta%ilit i nici !n termenul e *raie o+erit e asi*ur"tor6
asi*uratul a at r"spunsuri ineHacte sau incomplete sau nu a comunicat
asi*ur"torului sc8im%"rile eseniale la !mpreEur"rile privin riscurile,
up" !nc8eierea contractului e asi*urare< proucerea evenimentului
asi*urat a evenit imposi%il",
Riscul asi*urat, 5n asi*urarea e %unuri eHist" o clasi+icare a riscurilor !n:
riscuri civile - asociate cl"irilor care +olosesc ca locuine i %irouri i a
%unurilor in acestea6
Can
!nceteaz"
r"spunerea
asi*ur"torului
Riscuri
asi*urate
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1&
$si*urarea e %unuri
riscuri comerciale i inustriale - asociate cl"irilor ce +olosesc ca unit"i
e proucie i comercializare i %unurile a+late !n acestea,
5n *eneral< !n asi*urarea e %unuri riscurile preluate !n asi*urare e societ"ile
e
asi*urare sunt: inceniu< tr"znet< eHplozie< ploaie torenial"< *rinin"< inunaie<
+urtun"< cutremur< pr"%uiri i alunec"ri e teren< *reutatea stratului e z"pa"
sau
*8ea"< avalane e z"pa"< c"erea pe cl"iri a altor corpuri< lovirea e c"tre
un
autove8icul etc,,
Unele societ"i e asi*urare o+er" asi*urare pentru maini< utilaEe i instalaii<
pentru cazurile e avarie acciental", 5n ast+el e polie sunt acoperite riscuri
cum
sunt: ruperi sau e+orm"ri !n timpul +uncion"rii< ciocniri sau iz%iri cu alte
corpuri<
eHplozii< e+ectele unor su%stane c8imice< scurtcircuit etc,
2unurile sau alte valori Cnumerar< tim%re potaleD pot +i asi*urate i !n veerea
+urtului sau Ea+ului, Unele societ"i trateaz" aceste riscuri ca +iin e sine
st"t"toare<
!n timp ce altele le asi*ur" complementar< cu plata primei corespunz"toare sau
le
re+uz",
Cele mai multe societ"i e asi*urare o+er" polie e asi*urare pe mai multe
nivele
care< !n +uncie e riscurile acoperite< pot +i: polie e asi*urare !mpotriva
inceniului sunt polie e asi*urare stanar Cacoper" riscurile e inceniu<
tr"snet<
eHplozie i c"ere e corpuriD6 polie e asi*urare care acoper"< pe l#n*"
riscurile
cuprinse !n polia stanar< i c#teva riscuri suplimentare6 polie e asi*urare
care
acoper" toate riscurile Call risNsD !n care nu sunt nominalizate riscurile acoperite<
ci
cele eHcluse,
Riscuri
eHcluse
Dei e mai multe ori termenul e eHcluere e rezervat clauzelor poliei
ienti+icate
!n mo clar rept eHclueri< termenul poate esemna orice clauz" a poliei< a
c"rei
+uncie este e a elimina acoperirea pentru anumite eHpuneri la aune, 5n
*eneral< !n
polia e asi*urare e %unuri nu se acor" esp"*u%iri pentru pa*u%ele
provocate
e r"z%oi< invazie< revoluie< naionalizare sau rec8iziionare,
$lte eHclueri se re+er" la uzura +izic"< la pa*u%ele provocate !n urma actelor
intenionate ale asi*urailor sau la alte evenimente non-accientale< !n urma
raiaiei nucleare sau a viciului intern al %unului Ce eHemplu: ru*ina +ieruluiD,
Test e autoevaluare ;,),
5n asi*urarea e %unuri< interesul asi*ura%il este reprezentat e:
aD suma asi*urat"6
%D auna pe care o poate inre*istra asi*uratul !n cazul istru*erii
%unului6
cD valoarea patrimonial" eHpus" riscului6
D %unurile care +ac o%iectul asi*ur"rii,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
11
$si*urarea e %unuri
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
1>,
;,& Suma asi*urat"6 esp"*u%irea !n asi*urarea e %unuri
Suma asi*urat" nu tre%uie s" ep"easc" valoarea real" a %unurilor !n
momentul
!nc8eierii contractului e asi*urare, Suma la care sunt asi*urate %unurile tre%uie
s"
+ie !n eplin" concoran" cu valoarea real" a acestora, .entru prevenirea
su%asi*ur"rii< maEoritatea societ"ilor e asi*urare aplic" principiul r"spunerii
proporionale,
.rin valoarea %unurilor la ata asi*ur"rii se !nele*e:
la cl"iri i construcii - valoarea e !nlocuire Ccostul construciei sau
ac8iziion"rii cl"irii respective sau a uneia similare la preurile uzuale pe
piaa local"D in care se scae uzura C!n raport e vec8ime i starea
construcieiD6
la miEloacele +iHe i o%iecte e inventar - valoarea e !nlocuire a acestora<
in care se scae uzura !n raport e vec8ime i starea e !ntreinere a
acestora6
la materii prime< materiale< prouse +inite< m"r+uri - preul e cost sau e
ac8iziie al acestora6
colecii i o%iecte e art" - valoarea e circulaie Ce pia"D eterminat" pe
%az" e cataloa*e sau eHpertize,
5n *eneral< sumele asi*urate se sta%ilesc +ie separat< pe +iecare %un< +ie *lo%al<
pentru toate %unurile in aceeai *rup" prevazut" !n tari+ul e prime, .entru
o%iectele e art" sumele se sta%ilesc pentru +iecare o%iect !n parte,
.rima e asi*urare, -a asi*urarea e %unuri< prima e asi*urare se etermin"
prin
!nmulirea sumei asi*urate cu cota e prim" tari+ar"< ce se eHprim" !n procente
sau
promile, Cotele e prime e asi*urare sunt i+ereniate:
- pe tipuri e localit"i Cmunicipii< orase< comuneD6
-
pe *rupe e %unuri Clocuine< mo%ilier< aparatur" auio-
vieoD,
5n cazul unit"ilor e proucie< a ma*azinelor i epozitelor< cotele e prim" se
i+ereniaz" !n +uncie e natura prouselor +olosite !n procesul prouciei !n:
prouse care nu sunt com%usti%ile< in+lama%ile sau eHplozi%ile6
prouse com%usti%ile6
prouse in+lama%ile6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1;
$si*urarea e %unuri
prouse eHplozi%ile,
O%li*aiile asi*uratului, $si*urarul tre%uie s" !neplineasc" o serie e o%li*aii
speci+icate !n coniia e asi*urare< a c"ror ne!neplinire poate uce la rezilierea
contractului sau la re+uzul asi*ur"torului e a pl"ti esp"*u%irea,
EHist" o%li*aii corespunz"toare proucerii unei aune i o%li*aii care tre%uie
urmate e asi*urat la proucerea unei aune,
Una in o%li*aiile asi*uratului este e a !ntreine i +olosi %unul asi*urat !n %une
coniii< !n scopul prevenirii riscurilor asi*urate, Dac" prin nerespectarea acestor
o%li*aii s-ar putea prouce pa*u%e< asi*ur"torul are reptul s" renune la
asi*urare<
+"r" restituirea primelor e asi*urare,
Constatarea i evaluarea aunei i sta%ilirea esp"*u%irii, C#n se prouce un
risc asi*urat< !n urma c"ruia asi*uratul !nre*istreaz" o pa*u%"< se eclaneaz"<
automat< mecanismul esp"*u%irii,
Desp"*u%irea se +ace !n raport cu starea %unului !n momentul proucerii
evenimentului asi*urat< iar valoarea acestuia nu poate ep"i cuantumul
pa*u%ei -
suma asi*urat"< nici valoarea %unului !n momentul proucerii evenimentului
asi*urat,
-a asi*urarea e %unuri eHist" trei principii care se aplic" la acoperirea pa*u%ei:
principiul r"spunerii proporionale< principiul primului risc< principiul r"spunerii
limitate, Cuantumul pa*u%ei se sta%ilete !n +uncie e tipul pa*u%ei Ctotal" sau
parial"D,
.rin pa*u%" total" se !nele*e:
la cl"iri - istru*erea cl"irilor !n asemenea *ra !nc#t re+acerea lor< prin
reparare sau restaurare< nu mai este posi%il" sau c8eltuielile ar ep"i
suma
asi*urat"6
la %unurile a c"ror cantitate se eHprim" !n unit"i e m"sur" Cl< N*< m< m&<
m1D - acea parte in cantitatea total" care a +ost istrus" !n !ntre*ime sau
a
isp"rut6
la celelalte %unuri - istru*erea %unurilor !ntr-un asemenea *ra !nc#t
re+acerea< prin reparare sau restaurare< nu mai este posi%il" sau
c8eltuielile
ar ep"i suma asi*urat",

.rin pa*u%" parial" se !nele*e:


la cl"iri - istru*erea sau eprecierea parial" a lor< ast+el !nc#t prin
repararea acestora poate +i reaus" la starea iniial" inaintea proucerii
evenimentului asi*urat6
la %unurile a c"ror cantitate se eHprim" !n unit"i e m"sur" Cl< N*< m< m&<
m1D - eprecierea unei p"ri in cantitatea total" care a r"mas up"
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1=
$si*urarea e %unuri
proucerea evenimentului asi*urat i care scae valoarea
%unurilor6

la celelalte %unuri - avarierea %unului ast+el !nc#t< prin re+acerea sau


reparare< poate +i aus la starea iniial",
Cuantumul pa*u%ei reprezint":
!n caz e aun" total":
- la cl"iri - valoarea e !nlocuire a cl"irii istruse< la ata proucerii
evenimentului asi*urat< in care se scae uzura la acea at" si valoarea
resturilor care se pot !ntre%uina sau valori+ica6
- la %unurile a c"ror cantitate se eHprim" !n unit"i e m"sur" - valoarea
real"
la ata proucerii evenimentului asi*urat6
- la celelalte %unuri - valoarea real" la ata proucerii evenimentului
asi*urat
a %unului istrus< in care se scae valoarea< la aceiai at"< a restuilor
care
se pot valori+ica,
!n caz e aun" parial":
- la cl"iri - costul reparaiei in care se scae uzura i valoarea< la ata
proucerii evenimentului asi*urat< a resturilor care se pot valori+ica sau
!ntre%uina6
- la %unurile a c"ror cantitate se eHprim" !n unit"i e m"sur" - valoarea
piererii in cantitate a aceleiai p"ri in cantitatea total" care
iminueaz"
valoarea total"6
- la celelalte %unuri - costul reparaiilor p"rilor compoonente sau a pieselor
avariate sau costul e !nlocuire a acestora< in care se scae uzura
corespunz"toare i valoarea resturilor care se pot valori+ica,
5n limita sumei asi*urate< societatea e asi*urare acor" esp"*u%iri i
pentru:
c8eltuielile +"cute !n scopul limit"rii aunei6
c8eltuielile le*ate e !nep"rtarea resturilor e la locul proucerii
evenimentului asi*urat6
aunele provocate %unurilor menionate !n contractul e asi*urare prin
istru*erea sau avarierea lor< atorit" m"surilor e salvare luate e
asi*urat
pentru limitarea sau !mpieicarea consecinelor proucerii riscurilor,
Din cuantumul pa*u%ei se sca: +raniza prev"zut" !n contractul e asi*urare6
primele atorate p#n" la s+#ritul perioaei e asi*urare,
EHist" situaii !n care societatea e asi*ur"ri poate re+uza plata esp"*u%irilor< i
anume:
ac" auna a +ost provocat" cu intenie e una in urm"toarele p"ri:
- asi*uratul sau %ene+iciarul6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1@
$si*urarea e %unuri
- persoane +izice maEore care locuiesc !mpreun" cu asi*uratul sau
*ospo"resc< !mpreun" cu acesta6
- un mem%ru in conucerea persoanei Euriice asi*urate6
- reprezentani ai asi*uratului sau %ene+iciarului,

!n cazul !n care una in aceleai persoane enumerate mai sus nu a luat


m"surile necesare pentru evitarea sinistrului sau limitarea acestuia< ei
putea s" +ac" acest lucru6
ac" cererea e esp"*u%ire este +"cut" cu rea crein" sau ac"
asi*uratul a
contri%uit< !n mo eli%erat sau prin ne*liEan"< la proucerea aunei,

5n cazul !n care asi*uratul a !nc8eiat mai multe contracte e asi*urare< pentru


aceleai riscuri< asi*ur"torul atoreaz" numai o parte a esp"*u%irii< i anume
acea
parte care rezult" in repartizarea proporional" a esp"*u%irii atorate e toi
asi*ur"torii, 5n +elul acesta se urm"rete ca esp"*u%irea pl"tit" asi*uratului s"
nu
ep"easc" valoarea pa*u%ei,
Test e autoevaluare ;,&,
), -a asi*ur"rile e %unuri< suma asi*urat" tre%uie s" +ie:
aD e*al" cu valoarea real" a%unului asi*urat6
%D mai mic" ec!t valoarea real" a %unului asi*urat6
cD mai mic" sau e*al" cu valoarea real" a %unului asi*urat
D e*al" cu auna
&, Dac" contractul e asi*urare prevee o +raniz" eucti%il"<
valoarea
esp"*u%irii reprezint":
aD cuantumul pa*u%ei6
%D nivelul +ranizei< ac" aceasta este mai mic" ecat pa*u%a6
cD suma intre cuantumul pa*u%ei i +raniz"6
D i+erena inte cuantumul pa*u%ei i +raniz"
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
1>,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, ;,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, ; pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1?
$si*urarea e %unuri
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, ;
Facei o comparaie !ntre valoarea real" a unui %un i suma asi*urat" a acestuia,
.recizai care este cuantumul esp"*u%irii !n caz e aun" total",
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare ;,)
),6 &,
R"spunsul la testul e veri+icare ;,&,
c
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, ;
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1>
$si*urarea maritim"

Unitatea e !nv"are /r, =
$SI0UR$RE$ 3$RITI34
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, =
),) $si*urarea maritim" 9 riscuri asi*ura%ile
),& $variile i clasi+icarea lor
),1 .olie e asi*urare a maritim"
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, =
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, =
.a*ina
;'
;'
;&
;;
;@
;@
;?
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
1(
$si*urarea maritim"

O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, =
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, = sunt:
Enumerarea riscurilor speci+ice asi*ur"rilor maritime,
.rezentarea conceptului e avarie !n asi*urarea maritim",
Clasi+icarea polielor e asi*urare maritim",
=,) $si*urarea maritim" 9 riscuri asi*ura%ile
$si*urarea maritim" este prima +orm" e asi*urare< !nceputul ei at#n !nc" in
antic8itate, $pariia ei< ca prim" +orm" e asi*urare< este eHplicat" prin le*"tura
str#ns": comer - navi*aie maritim"< escoperinu-se c" navele< m"r+urile i
vieile
omeneti erau eHpuse riscurilor m"rii,
De-a lun*ul unei perioae !nelun*ate e timp< proprietarii navelor au +ost
aceiai
cu proprietarii m"r+urilor i< ca urmare< eHista o sin*ur" poli" e asi*urare< care
acoperea at#t m"r+urile< c#t i nava, $cest lucru era posi%il pentru c" interesul
aparinea aceleiai persoane, Ulterior< s-a trecut la o specializare eterminat"<
preponerent< e evoluia comerului< ap"r#n o i+ereniere !ntre persoanele
interesate !n proprietatea asupra m"r+urilor i a navelor i< eci< ou" +orme e
asi*urare< ou" tipuri e contracte e asi*urare< !n +uncie e acelai interes:
- asi*urarea navelor - C$SCO6
- asi*urarea m"r+urilor - C$R0O,
$si*urarea
maritim" 9
o%iectul
asi*ur"rii
$si*urarea maritim"< ca ramur" a asi*ur"rii e %unuri< proteEeaz" navele
maritime
i +luviale< celelalte am%arcaiuni i instalaiile +olosite !n porturi< precum i
inc"rc"turile acestora< contra unui compleH e riscuri,
Scopul asi*ur"rii maritime const" !n asi*urarea contra acelor evenimente care
se
pot prouce i nu contra evenimentelor care tre%uie s" se prouc", Din aceast"
cauz"< !n literatura e specialitate i !n practica internaional" a asi*ur"rilor<
!nt#lnim< +recvent< ou" mari cate*orii e riscuri:
), riscuri asi*ura%ile6
&, riscuri eHcluse,
), Din cate*oria riscurilor asi*ura%ile +ac parte:
Riscuri
asi*ura%ile
),a, riscurile o%inuite sau *enerale6
),%, riscurile speciale,
),a, Din *rupa riscurilor o%inuite< asociate transportului pe ap"< +ac parte aa-
numitele riscuri ale m"rii, .rin acestea se !nele*e orice accient sau !nt#mplare
+ortuit"< survenit" !n timpul transportului maritim< ini+erent ac" ele sunt sau
nu
rezultatul irect al aciunilor v#nturilor< valurilor, Cele mai importante riscuri ale
m"rii sunt:
Riscuri
o%inuite
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;'
$si*urarea maritim"

Riscurile
speciale
+urtuna - care poate provoca: scu+unarea navei sau avarierea %unurilor
transportate prin p"trunerea apei !n 8am%arele navei6
nau+ra*iul - scu+unarea navei in i+erite cauze6
euarea - punerea pe uscat a navei< !mpotmolirea ei pe +unul m"rii6
coliziunea - ciocnirea a ou" nave !ntre ele6
a%oraEul - ciocnirea navei cu orice alt o%iect +iH sau plutitor6
aruncarea unei p"ri in !nc"rc"tur" peste %or< !n cazul avariei comune6
+urtul6
Ea+ul6
capturarea i sec8estrarea e c"tre umani<etc,
),%, Riscurile speciale se atoreaz" unor cauze eose%ite i se asi*ur" separat<
la
cererea eHpres" a asi*uratului< contra unor prime speciale e asi*urare, Din
aceast"
cate*orie +ac parte riscurile eterminate e propriet"ile intriseci ale m"r+urilor<
cum sunt: scur*erea lic8ielor< spar*erea materialelor casante< !ncin*erea
cerealelor
etc,
Tot in cate*oria riscurilor speciale +ac parte i riscurile e r"z%oi< inclusiv
r"z%oiul civil< precum i riscurile e *rev"< r"scoale< mic"ri civile, 5n *rupa
riscurilor e r"z%oi intr": capturarea m"r+ii< %locaa< sec8estrul< pro8i%irea
comerului< represaliile etc, Riscurile e *rev" se re+er" la posi%ilitatea
istru*erii
sau avarierii anumitor m"r+uri e c"tre *reviti,
Riscuri
eHcluse
&, Riscurile eHcluse sunt acele riscuri pentru care societatea e asi*urare nu
poart"
nici o r"spunere !n cazul !n care ele ar interveni !n timpul unui transport e
m"r+uri
asi*urat,
Evaporarea lic8ielor< uscarea cerealelor< moartea natural" a viet"ilor< sunt
evenimente inevita%ile< speci+ice naturii o%iectului asi*urat, Tocmai in aceast"
cauz" ele nu +ac o%iectul acoperirii prin asi*urare, De asemenea< nu se acor"
esp"*u%iri pentru pa*u%ele atorate: !nt#rzierii sosirii m"r+urilor la estinie<
lipsei
unui am%alaE corespunz"tor< maEorii taHelor vamale !n ara importatoare etc,
Test e autoevaluare =,),
), Enumerai riscurile o%inuite< asociate transportului pe mare,
&, $si*urarea car*o presupune:
aD $si*urarea navei i a !nc"rc"turii acesteia6
%D $si*urarea navei< a !nc"rc"turii i a navlului6
cD $si*urarea m"r+urilor !n timpul transportului6
D $si*urarea r"spunerii armatorului,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
;@,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;)
$si*urarea maritim"

=,&, $variile i clasi+icarea lor
5n practica internaional" a asi*ur"rilor maritime< prezena interesului asi*ura%il
este rezultatul irect al eHistenei sc8im%ului e m"r+uri i al compleHului e
!mpreEur"ri ce pot provoca avarierea %unurilor asi*urate,
Clasi+icarea
avariilor
5n +unctie e natura o%iectului asi*urat< e intensitatea aciunii riscurilor
asi*urate<
e imensiunea %a*u%elor i e interesele pe care le a+ecteaz"< avariile pot +i:
avarii totale Ctotal lossD<
averii pariale sau particulare Cparticular lossD<
avarii comune sau *enerale C*eneral avera*e lossD,
), .rin avarie total" se !nele*e piererea complet" a %unului asi*urat sau
v"t"marea inte*rit"ii +izico-c8imice a acestuia< p#n" la !ncetarea e a mai +ace
parte in *enul e %unuri e care aparine, Orice avarie total" este prezumat" a
+i
pricinuit" e un risc al m"rii< !n a+ara e cazul !n care se poate sta%ili cu
eHactitate
c" nava< !mpreun" cu !ncarcatura e la %or< s-a pierut !ntr-un act e r"z%oi,
$varia total" poate +i:
),a, avarie total" real" Cactual total lossD - presupune una in urm"toarele
!mpreEur"ri:
- istru*erea +izic" total" a %unului asi*urat prin inceniu< inunare6
-
-
piererea total" a posi%ilit"ilor +izico-c8imice ale %unurilor asi*urate
Cinunarea 8am%arelor< a !nc"rc"turii e ciment< etc,D6
con+iscarea %unurilor e c"tre inamic,
$varia total"
),%, avarie total" prezumat" - atunci c#n piererea %unului asi*urat este
inevita%il" sau costul salv"rii< reconiion"rii i reeHpeierii ar ep"i valoarea
%unului la estinaie< ast+el !nc#t este a%anonat, $%anonul tre%uie noti+icat
asi*ur"torului !n mo clar i neconiionat,
$varia
parial"
&, .rin avarie parial" Cparticular"D se !nele*e orice aun" parial" su+erit" e
%unul asi*urat !n mo !nt#mpl"tor< +ortuit< in cauza unui risc asi*urat,
Deose%irea
intre avaria total" i cea parial" se re+er" la imensiunea pa*u%ei, $ceasta
avin o
valoare mai mic" ec!t valorea comercial" a %unului asi*urat,
.ot su+eri avarii pariale at#t m"r+urile< c#t i miEloacele e transport i navlul
Cpreul transportuluiD, $varia particular" la m"r+uri poate lua +orma: unei avarii
materiale< a unei lipse< a unei v#nz"ri +ortuite !n timpul c"l"toriei sau la
estinaie< a
unor c8eltuieli e reconiionare sau reparare< etc, .entru nav"< avariile
particulare
pot +i reprezentate e stric"ciuni pe care le su+er" aceasta< respectiv corpul<
mainile
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;&
$si*urarea maritim"

i instalaiile navei in cauza riscurilor asi*urate, Cele mai multe avarii
particulare
la nav" se prouc ca urmare a coliSiunilor< contactului cu uscatul sau cu o%iecte
+iHe ori plutitoare< instalaii portuare etc,
$variile particulare ale navlului se re+er" numai la navlul pl"tit la estinaie
Ceoare
ce este supus acelorai riscuri ca i mar+aD< nu i la navlul pl"tit anticipat< care
se
inclue !n preul m"r+ii,
$varia
comun"
1, $varia comun" este e+init" i re*lementat" e KRe*ulile TorN 9 $nversG care
sta%ilesc c" avem e-a +ace cu o avarie comun" atunci c#n< in necesitate< !n
mo
intenionat i rezona%il< se +ace un sacri+iciu< o c8eltuial" eHtraorinar" pentru
si*urana comun"< !n scopul e a +erii e primeEie %unurile an*aEate !ntr-o
eHpeiie maritim", $runcarea intenionat"< in orinul comanantului< a unei
p"ri
in !nc"rc"tur"< peste %orul navei< !n scopul reaucerii navei !n starea e
plutire
sau inunarea cu ap" a unui 8am%ar< !n scopul salv"rii restului !nc"rc"turii<
realizarea unor c8eltuieli pentru intrarea !ntr-un port e re+u*iu etc,< sunt
sacri+icii
care in e avaria comun", Rezult" c" avaria comun" este o avarie particular"
petrecut" !n anumite coniii,
5n timp ce avaria particular" se atoreaz" unor cauze accientale i privete
eHclusiv pe proprietarul %unului< avaria comun" este rezultatul unui act
intenionat<
voluntar< !ntreprins !ntr-un moment e primeEie *rav" pentru !ntre*a eHpeiie<
!n
scopul salv"rii acesteia i !i privete pe toi cei interesai !n eHpeiia maritim"
Carmatori i comercianiD, .iererile rezultate in avaria comun" se !mpart
proporional !ntre ei< ini+erent ac" %unurile au +ost asi*urate sau nu,
.entru ca sacri+iciul Cc8eltuielileD +"cut !n timpul transportului s" +ie recunoscut
ca
act e avarie comercial"< este necesar ca:
Coniii
avarie
comun"
-
-
-
primeEia< care impune m"sura eHcepional"< s" +ie comun" Cs" amenine
at#t nava< c#t i !nc"rc"turaD6
preimeEia s" +ie real" i *rav"< ieit" in comun6
c8eltuielile +"cute s" ai%" un caracter eHcepional< aic" s" ep"easc"
c8eltuielile +"cute< !n mo normal< e c"tre armator< !n carul o%li*aiilor
contractuale6
sacri+iciul Cc8eltuielileD +acute s" +ie rezona%il i< totoat"< rezultatul unui
act intenionat pentru salvarea propriet"ii comune,
-
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;1
$si*urarea maritim"

Test e autoevaluare =,&,
), $varia comun" reprezint" c8eltuiala eHtraorinar" sau sacri+iciul realizat:
aD intenionat i rezona%il pentru salvarea e la pericolul care amenin"
interesele tuturor celor care particip" la eHpeiia maritim"6
%D intenionat i rezona%il pentru salvarea e la pericolul care amenin"
nava6
cD intenionat i rezona%il pentru salvarea m"r+urilor a+late pe o nav"6
D pentru salvarea persoanelor a+late !n pericol,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
;@,
=,1, .olie e asi*urare a maritim"
.olia e asi*urare reprezint" ovaa !nc8eierii contractului e asi*urare, 5n
+uncie
e interesul promovat< poliele e asi*urare maritim" pot +i *rupate !n:
.olie e
asi*urare a
navei
), polie pentru asi*urarea navei CF7ullGD care asi*ur" nava i i
ec8ipamentele Ceseori menionate ca F7ull an 3ac8inerSGD, 5n +uncie e
urat" acestea pot +i:
polie e c"l"torie 9 voSa*e policS - prin care se asi*ur" nava
pentru o c"l"torie precizat"< in portul e eHpeiere !n portul e
estinaie6
polie temporare Cpe timpD 9 time policS - prin care nava este
asi*urat" pe o perioa" e timp< e re*ul" )& luni< ini+erent e
num"rul c"l"torilor, 3ar+a este acoperit" e la epozit la epozit -
FOare8ouse to Oare8ouseG 9 iar acoperirea !nceteaz" up" un anumit
timp e la esc"rcarea la estinaie6
polie miHte 9 miHi policS - prin care nava se asi*ur" pe o c"l"torie
i continu" s" r"m#n" asi*urat" o perioa" e timp up" sosirea ei la
estinaie6
polie e construcie 9 %uilin* risNs policS - prin care se acoper"
riscurile !n perioaa e construcie !n antierele navale< e o%icei
!ntre momentul !nceperii construciei p!n" la terminarea perioaei e
pro%"6
.olie e
asi*urare a
m"r+urilor
&, polie pentru asi*urare a m"r+urilor CFCar*oGD 9 acestea pot +i:
polie iniviuale - prin care se acoper" riscurile unei eHpeiii
elimitate !n spatiu i timp< cele mai r"sp#nite +iin poliele e
voiaE<
;;
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
$si*urarea maritim"

polie *enerale - prin care se asi*ur" toate m"r+urile sau anumite
m"r+uri importate sau eHportate e un a*ent economic !ntr-o
perioa" e timp, Se practic" !n principal !n %aza unei relaii
contractuale e urat", $cestea constituie< pentru asi*urat< un
a%onament e asi*urare eoarece toate m"r+urile transportate se
asi*ur" automat< put#n +i emise ca:
- polie +lotante C+loatin* policSD - pentru o valoare asi*ura%il"<
acoper" toate riscurile supuse asi*ur"rii, Fiecare eHpeiie se eclar"
asi*ur"torului<
iar valoarea ei se scae in valoarea total" asi*urat" speci+icat" !n poli"< p!n" la
epuizarea acesteia,
- contracte e a%onament cu vala%ilitate anual" sau c8iar mai mare
- polie *lo%ale C%locN policiesD 9 !nt!lnite i su% enumirea
Fmarc8anise-+loatersG< prin care se acoper" eHpeiiile la purt"tor< +"r" s" se
speci+ice limitarea valorii totale pe ansam%lul eHpeiiilor, O at" pe an se
!ntocmete eclaraia privin eHpeiiile acoperite prin polia *lo%al", .rima e
asi*urare se sta%ilete ca o sum" +or+etar" i se revizuieste cu +iecare re!noire<
pe
%aza ci+rei e a+aceri i a istoricului aunelor pl"tite !n perioaa contractual"
anterioar", .olia *lo%al" poate +i re!noit" o ata cu eHpirarea valorii *lo%ale
asi*urate, $cest tip e polie nu este +recvent utilizat" !n transporturile
internaionale e m"r+uri<ar sunt !nt!lnite !n asi*urarea eHpeiiilor relativ mici<
cum sunt eHpeiiile potale,
.olie e
asi*urare a
navlului
1, poliele pentru asi*urare a navlului CFFrei*8tGD 9 navlu este suma pl"tit"
pentru transportul m"r+urilor< tari+ul sau c8iria pentru nav", Dac" m"r+urile se
pier
atorit" riscurilor m"rii< navlul se piere i el< +iin eHpus acelorai riscuri ca i
mar+a< e une nevoia pentru protecia lui, Dac" navlul se pl"tete anticipat< el
se
re*"sete !n valoarea m"r+urilor transportate i este asi*urat o at" cu acestea,
El
poate +i asi*urat i separat< c!n interesul asi*ura%il aparine armatorului,
;, poliele e reasi*urare,
Test e autoevaluare ),&,
De c!te +eluri sunt poliele e asi*urare a navelor,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
;@,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;=
$si*urarea maritim"

5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, ),
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, ) pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, =
De+inii conceptul e avarie, De c!te +eluri este aceasta i prin ce se
caracterizeaz",
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare =,)
), Din *rupa riscurilor o%inuite< asociate transportului pe ap"< +ac parte aa-
numitele riscuri ale m"rii, .rin acestea se !nele*e orice accient sau
!nt#mplare +ortuit"< survenit" !n timpul transportului maritim< ini+erent ac"
ele sunt sau nu rezultatul irect al aciunilor v#nturilor< valurilor, Cele mai
importante riscuri ale m"rii sunt:
- +urtuna - care poate provoca: scu+unarea navei sau avarierea %unurilor
transportate prin p"trunerea apei !n 8am%arele navei6
- nau+ra*iul - scu+unarea navei in i+erite cauze6
- euarea - punerea pe uscat a navei< !mpotmolirea ei pe +unul m"rii6
- coliziunea - ciocnirea a ou" nave !ntre ele6
- a%oraEul - ciocnirea navei cu orice alt o%iect +iH sau plutitor6
- aruncarea unei p"ri in !nc"rc"tur" peste %or< !n cazul avariei comune6
- +urtul6
- Ea+ul6
- capturarea i sec8estrarea e c"tre umani<etc,
&, R"spunsul corect: c,
R"spunsul la testul e veri+icare =,&,
R"spunsul corect: a
Raspunsul la testul e veri+icare =,1,
), polie pentru asi*urarea navei CF7ullGD care asi*ur" nava i i ec8ipamentele
Ceseori menionate ca F7ull an 3ac8inerSGD, 5n +uncie e urat" acestea
pot +i:
- polie e c"l"torie 9 voSa*e policS6
- polie temporare Cpe timpD 9 time policS6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;@
$si*urarea maritim"

-
-
polie miHte 9 miHi policS6
polie e construcie 9 %uilin* risNs policS,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, =
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;?
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului
Unitatea e !nv"are /r, @
$SI0UR$RE$ 2U/URI-OR 5/ TI3.U- TR$/S.ORTU-UI
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, @
@,) O%iectul asi*ur"rii
@,& .rima e asi*urare< locul asi*ur"rii< esp"*u%irea
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, @
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, @
.a*ina
;(
;(
='
=1
=1
=1
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;>
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, @
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, @ sunt:
Cunoaterea coniiilor e asi*urare e asi*urare a m"r+urilor pe timpul
transporturilor utilizate !n practica asi*ur"rilor internaionale,
.rezentare celorlalte elemente te8nice ale asi*ur"rii maritime 9 car*o
Cprima e asi*urarea< urata asi*ur"rii< esp"*u%ireaD,
@,), O%iectul e asi*ur"rii
$si*urarea
maritim"
car*o
Coniii e
asi*urare a
m"r+urilor
$ceast" asi*urare< enumit" Fcar*oG cuprine %unurile care +ac o%iectul unui
transport internaional< inclusiv c8eltuielile e transport< taHele vamale i alete
c8eltuieli le*ate e tramsportul respectiv,
Coniiile e asi*urare a m"r+urilor< cele mai r"sp#nite< care au evenit
traiionale !n practica asi*ur"rilor pe plan monial< sunt coniii:

+"r" r"spunere pentru avaria particular" CF.$D - acoper" numai aunele


rezultate in piererea total" a !ntre*ii !nc"rc"turi sau a unei p"ri a
acesteia<
precum i aunele e avarie particular"6
cu raspunere pentru avaria particular" CU.$D - acoper" aunele
rezultate
in avaria total" sau parial" a !ntre*ii !nc"rc"turi sau a unei p"ri a
acesteia<
pricinuit" e anumite riscuri< speci+icate !n mo eHpres !n polia e
asi*urare Cincenii< tr"znet< +urtun"< eHplozii< nau+ra*iu< etc,D6
cu timpul< ascuirea concurenei pe piaa asi*ur"rilor maritime i
insistenele
comercianilor< care cereau un mo e protecie mai lar*< mai
cuprinz"tor<
au us la practicarea coniiei Ktoate riscurileG Call risNsD, 5n +apt< aceast"
coniie acoper"< ini+erent e amploarea lor< aunele rezult#n in
avaria
total" sau particular" a !ntre*ii !nc"rc"turi sau a unei p"ri a acesteia<
care a
avut loc in orice cauz"< cu eHcepia riscurilor special enumerate !n polia
e
asi*urare,

$ceste coniii au +ost per+ecionate e-a lun*ul timpului< ast+el !nc#t s"
r"spun"
mai %ine interesului asi*urailor, 5n aceast" +orm"< ele s-au practicat p#n" !n
anul
)(>&< c#n Institutul $si*ur"rilor e la -onra a ela%orat noi coniii e
asi*urare<
aoptate i puse !n aplicare i !n alte "ri< printre care i Rom#nia,
5n prezent< m"r+urile care +ac o%iectul transportului pe mare< sunt asi*urate !n
una
in urm"toarele trei coniii principale: $< 2< C, .rincipalele eose%iri ale
acestora<
+a" e coniiile +olosite !n trecut< constau nu numai !n enumirea i+erit" ci<
mai
ales< !n elimitarea mai precis" i mai clar" a s+erelor e acoperire,
Coniia e
asi*urare $
Coniia e asi*urare $ este coniia cea mai cuprinz"toare, 5n %aza ei sunt
acoperite toate riscurile e pierere i avariere a %unului asi*urat< cu eHceptia
unor
eHclueri, $ceste eHclueri sunt comune tuturor celor trei coniii i sunt
+ormate
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;>
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului
in trei *rupe e riscuri eHcluse:
*rupe e
riscuri eHcluse
aD piererea< avarierea i c8eltuielile rezult#n in sau provocate e:
comportarea necorespunz"toare< voit" a asi*uratului6
piererea uzual" in *reutate CvolumD sau uzura normal" a %unului
asi*urat6am%alarea si pre*atirea insu+icienta sau necorespunzatoare a
%unului asi*urat< viciul propriu sau natura %unului asi*urat6
!nt#rzierea irect"< c8iar ac" se atoreaz" unui risc asi*urat6
insolva%ilitatea sau ne!neplinirea o%li*aiilor +inanciare e c"tre
proprietari< armatori< navlositori Coperatorii naveiD6
utilizarea oric"rei arme e r"z%oi care +olosete +isiunea sau +uziunea
nuclear" sau alt" +or" sau o%iect raioactiv6
contaminarea raioactiv"6
starea e nenavi*a%ilitate a navei Cac" asi*uraii au cunotin"D,
.entru aceast" cate*orie e riscuri nu eHist" acoperire prin asi*urare
suplimentar",
%D riscurile e r"z%oi sau con+licte militare6
cD riscurile e *rev" sau con+licte sociale,
$ceste ultime ou" cate*orii e riscuri pot +i acoperite prin asi*urare
suplimentar",
Coniia e
asi*urare 2
Coniia e asi*urare 2 este coniia prin care sunt acoperite< cu eHcepia
eHcluerilor enumerate< piererea sau avarierea %unului asi*urat< cauzate e:

Coniia e
asi*urare C
incenii sau eHplozii6
euarea< r"sturnarea sau scu+unarea navei6
coliziunea sau contactul navei cu un o%iect eHterior< altul ec#t apa6
esc"rcarea navei !ntr-un port e re+u*iu6
cutremur e p"m#nt< erupie vulcanic" sau tr"znet6
sacri+iciul !n avaria comercial"6
aruncarea m"r+ii sau luarea ei e valuri peste %or6
intrarea apei !n nava6
auna total" a unui colet pierut peste %or sau c"zut !n timpul !nc"rc"rii
sau esc"rc"rii e pe nav",
Coniia e asi*urare C are o s+er" e acoperire mai !n*ust" ec#t coniia 2 i
acoper" riscurile cauzate e:

inceniu sau eHplozie6


euarea< scu+unarea sau r"sturnarea navei6
coliziunea sau contactul navei cu un alt o%iect ec#t
apa6
esc"rcarea navei !ntr-un port e re+u*iu6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
;(
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului

$lte coniii
e asi*urare
sacri+iciul !n avaria comercial"6
aruncarea peste %or,
$sociate coniiilor e asi*urare F2G i FCG sau !n mo separat se pot practica i
urm"toarele coniii e asi*urare:
coniia Friscuri e +urt Ea+ i nelivrareG6
coniia Friscuri e r"z%oiG6
coniia Friscuri e *rev"G6
coniia Friscuri e epozitareG,
Test e autoevaluare @,),
$si*urarea !nc8eiat" !n Coniia KCG acoper" urm"toarele riscurile cauzate
e:
aD cutremur e p"m!nt< erupie vulcanic" sau tr"znet6
%D luarea e valuri peste %or6
cD euarea< scu+unarea sau r"sturnarea navei6
D intrarea apei e mare !n cal"< container sau loc e epozitare,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
=1,
@,& .rima e asi*urare< locul asi*ur"rii< esp"*u%irea
Factorii care
etermin"
m"rimea
primei
.rima e asi*urare< ca eHpresie a proteciei o+erite e asi*urare< se sta%ilete pe
%aza calculelor actuariale care au !n veere o serie e +actori:

natura m"r+urilor i +elul am%alaEului<


imensiunea riscurilor< +recvena actiunii lor<
voiaEul i nava care eHecut" acest voiaE<
zona *eo*ra+ic"
statistica piererilor anterioare<
starea conEunctural" a pieei internaionale a
asi*ur"rilor,
S+era e cuprinere a asi*ur"rii este re+lectat" prin coniiile e asi*urare: $< 2
i C, Cea mai scump" este coniia $< care este i cea mai cuprinz"toare, Cotele
tari+are sunt sta%ilite !n procente< care se aplic" la suma asi*urat"< iar !n +uncie
e
anumite clauze se aplic" maEor"ri sau reuceri,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
='
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului
Suma
asi*urat"-
elemente
componente
Suma asi*urat" poate +i +ormat" in:
valoarea %unului - potrivit +acturii i< !n lipsa acesteia< valoarea e pia" a
%unului la locul e eHpeiere< !n momentul !nc8eierii contractului6
costul transportului< al asi*ur"rii i alte costuri le*ate e transportul
%unurilor i necuprinse !n valoarea +acturii6
c8eltuielile i taHele vamale6
supraasi*urarea e )'I in valoarea %unului pentru acoperirea acelor
c8eltuieli care nu pot +i prev"zute la !nc8eierea asi*ur"rii,
Durata
asi*ur"rii
Durata asi*ur"rii, 5n contractele e asi*urare a m"r+urilor pe timpul transportului
maritim nu eHist" o limit" e timp %ine precizat" ca urat" a asi*ur"rii< se aplic"
principiul uratei transportului e la epozit la epozit, $cest lucru presupune c"
m"r+urile sunt asi*urate in momentul !n care au p"r"sit epozitul in
localitatea e
eHpeiie< menionat" !n contract i continu" pe toat" urata transportului<
inclusiv a
trans%or"rilor< p#n" c#n au +ost esc"rcate e pe nav" !n portul e estinaie,
$si*urarea continu" !n cursul o%inuit al transportului< al !nt#rzierii< care este !n
a+ara controlului asi*uratului< al evierii< esc"rc"rii +orate< reeHpeierii sau
trans%or"rii< !n cursul sc8im%"rii voiaEului< intervenite in eHercitarea unui
rept
acorat armatorilor sau navlositorilor !n carul contractului e navlosire,
R"spunerea asi*uratorului !ncepe !n momentul !n care %unul asi*urat
p"r"sete
epozitul inicat !n contractul e asi*urare i !nceteaz" !n una in situaiile e
mai
Eos:
- c#n %unul asi*urat este livrat la epozitul estinatarului6
-
c#n %unul asi*urat este livrat la alt epozit< pe care asi*uratul se ecie
s"-l
+oloseasc" pentru epozitare6
c#n contractul e transport se termin" !n alt port ClocD ec#t estinaia
inicat" !n contractul e asi*urare sau transportul se termin" !n alt +el<
!nainte e livrarea %unului la epozitul estinatarului6
la eHpirarea a @' e zile e la terminarea esc"rc"rii %unului e pe
miElocul
e transport maritim !n portul +inal< intermeiar sau e re+u*iu,
5ncetarea
r"spunerii
asi*ur"torului
-
-
.rincipiul eHistenei acoperirii prin asi*urare pe tot parcursul transportului este
Eusti+icat e +aptul c"< e re*ul"< v#nz"torul pre" mar+a spre eHpeiere
transportatorului< care se !n*riEete e manipul"rile< trans%or"rile i
eventualele
reeHpeieri< ast+el !nc#t< !n toat" perioaa< proprietarii m"r+ii s" ai%" si*urana
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=)
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului
continuit"ii asi*ur"rii, .e acelai principiu este acoperit i eventualul voiaE e
eviere !n caz e +or" maEor" i esc"rcare +orat" !ntr-un alt loc< pe parcurs<
p#n"
la estinaie,
-ocul
asi*ur"rii
-ocul asi*ur"rii, -a asi*urarea e transport< locul asi*ur"rii< este oriune se a+l"
%unul asi*urat !n timpul perioaei e asi*urare C!n timpul transportuluiD,
$si*uratul are o%li*aia s"-l anune pe asi*urator ori e c#te ori intervin
elemente
noi< necunoscute !n momentul !nc8eierii contractului< cum ar +i: sc8im%area
rutei6
sc8im%area locului e trans%orare< a locului e estinaie6 !nc"rcarea unor
m"r+uri
pe puntea navei !n loc e 8am%are< etc, Dac" asi*uratul ascune asi*uratorului
o
serie e elemente< pe care< ac" acesta le-ar +i cunoscut< nu ar +i acceptat
primirea
!n asi*urare a m"r+urilor< contractul este lovit e nulitate,
Desp"*u%irea, .entru compensarea pa*u%elor< asi*uratorul pl"tete o
esp"*u%ire
care !nsumeaz" at#t preEuiciul irect cauzat prin avarierea sau istru*erea
%unurilor< c#t i c8eltuielile< Euicios +"cute< pentru salvarea %unurilor< p"strarea
resturilor r"mase up" eveniment i c8eltuielile +"cute !n veerea reconiion"rii
%unului asi*urat,
3"rimea aunei se etermin" !n +uncie e urm"toarele elemente:
- valoarea %unurilor istruse !n !ntre*ime6
- volumul c8eltuielilor ocazionate e reconiionarea %unurilor istruse
parial6
- volumul c8eltuielilor +"cute pentru salvarea %unurilor i p"strarea celor
r"mase
in care se sca:
- valoarea recuper"rilor care mai pot +i valori+icate<
- +ranc8iza - potrivit coniiilor e asi*urare,
$si*urarea m"r+urilor !n timpul transportului se !nc8eie pe principiul
proporionalit"ii, .entru acorarea esp"*u%irilor< asi*uratorul esemneaz" un
reprezentant< care va +i enumit comisar e avarie< ce va constata i va sta%ili
valoarea aunei i va lua toate m"surile necesare pentru limitarea pa*u%ei,
$cesta
va !ntocmi un raport e eHpertiz"< enumit certi+icat e avarie< !n care sunt
escrise
etaliile transportului< cauza i m"rimea aunei,
3"rimea
aunei
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=&
$si*urarea %unurilor !n timpul transportului
Test e autoevaluare @,&,
-a asi*urarea m"r+urilor pe timpul transportului maritim Ccar*oD< suma si*urat"
cuprine:
aD valoarea %unurilor potrivit +acturii sau< !n lipsa acesteia< valoarea e pia" la
locul e eHpeiere !n momentul !nc8eierii asi*ur"rii6
%D costul transportului< al asi*ur"rii i alte costuri le*ate e transportul
%unurilor
necuprinse !n +actur"6
cD c8eltuieli i taHe vamale6
D costul o%!nzii creitului cu care s-a cumparat mar+a6
eD o supraasi*urare e )'I in valoarea m"r+urilor pentru acoperirea
c8eltuielilor
care nu pot +i prev"zute !n momentul "nc8eierii asi*ur"rii,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
=1,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, @,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, @ pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
Facei o comparaie !ntre cele trei coniii e asi*urare utilizate la asi*urarea
m"r+urilor !n timpul transportului,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, @
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare @,)
R"spunsul corect: c
R"spunsul la testul e veri+icare @,&,
R"spunsul corect: a< %< c< e,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, @
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=1
$si*urarea navelor
Unitatea e !nv"are /r, ?
$SI0UR$RE$ /$VE-OR
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, ?
?,) $si*urarea navelor - car*o
?,& $si*urarea e protecie i inemnizare - .AI
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, ?
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, ?
.a*ina
==
==
=>
@)
@&
@&
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=;
$si*urarea navelor
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, ?
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, ? sunt:
5nele*erea rolului asi*ur"rilor maritime car*o,
Su%linierea tr"s"turilor caracteristice ale asi*ur"rii realizate prin
intermeiul Clu%urilor e protecie i inemnizare
?,) $si*urarea navelor 9 car*o
$si*urarea
navelor
Ccar*oD
.rin asi*urarea navelor Ccar*oD se !nele*e asi*urarea corpului acestora i a
mainilor i instalaiilor cu care acestea sunt !nzestrate, Su%iecte ale asi*ur"rii
sunt<
pe e o parte< societ"ile e asi*urare< iar pe e alt" parte< proprietarii e nave<
armatorii, Interesul !n asi*urarea navei !l au< up" caz< proprietarii sau
aministratorii acesteia< armatorul sau navlositorul c#n nava este an*aEat"
up"
un contract tip time-c8arter,
O%iectul asi*ur"rii !l constituie: navele comerciale< e pescuit< alte am%arcaiuni
asimilate navelor Cremorc8ere plutitoare< alupe< lepuriD i !ntre*ul ansam%lu
e
maini i instalaii< precum i navlul< c8eltuielile privin eHploatarea navelor
asi*urate i navelor a+late !n construcie !n antierele navale Cinteresul +iin
mani+estat e antierele navaleD,
Coniiile e asi*urare practicate pentru nave sunt
urm"toarelei:
), Coniia F.ierere total"< avarii i r"spunere pentru coliziuniG o+er" cea
mai mare protecie armatorului< sunt avute !n veere urm"toarele riscuri:
piererea
total"< piererile i avariile la nav"6 contri%uia la c8eltuielile e avarie comun"
i
salvare6 r"spunerea pentru pa*u%ele rezultate in coliziunea navei cu alt"
nav"< cu
instalatiile portuare sau cu alte o%iecte +iHe sau plutitoare< inclusiv c8eltuielile
care
ecur* in aceste evenimente,
&, Coniia F.iererea total"< avarie comun" i r"spunere pentru coliziuniG -
acoper" piererea total" a navei< contri%uia la c8eltuielile e avarie comun" i
e
salvare< r"spunerea pentru aunele rezultate in coliziunea navei cu alte nave<
instalaii portuare<
Di+erna intre cele ou" coniii const" !n +aptul ca cea e-a oua nu acoper"
aunele care rezul"t" in avaria particular" ecat ac" acestea sunt prouse ca
urmare a coloziunii navei asi*urate cu alt" nav"< instslaii portuare< sau cu alte
o%iecte +iHe ori plutitoare,
1, Coniia F.ierere total"G - acoper" piererea total" a navei< c8eltuielile e
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
==
O%iectul
asi*ur"rii
Coniii e
asi*urare
$si*urarea navelor
salvare i alte c8eltuieli care ecur* in acesta, Desp"*u%irea se pl"tete e
asi*ur"tor pentru situaiile menionate la primele ou" coniii< cu eHcepia
c8eltuielilor i sumelor reprezent!n contri%uia navei la avaria comun" i cele
!n
sarcina asi*uratului rezult!n in coliziunea cu alte nave< instalaii portuare< sau
alte o%iecte +iHe sau plutitoare,
Riscurile
asi*urate
-riscuri e
navi*aie
5n conteHtul asi*ur"rii !nc8eiate !n una in coniiile e asi*urare enumerate<
riscurile a*reate e asi*urator sunt:
), riscuri e navi*aie speci+ice: inceniu< eHplozie< +urt comis e persoane in
a+ara navei< piraterie< coliziunea cu alte nave sau alte o%iecte plutitoare sau
+iHe<
cutremur< erupie vulcanic"< traznet< acciente la !nc"rcare sau esc"rcare sau
la
micarea !nc"rc"turii sau a com%usti%ililor< e+ecte prouse la cazane< instalaii<
maini sau la corpul navei< eroare e navi*aie< ne*liEena comanantului<
piloilor<
ec8ipaEului< navlositorilor< cu coniia ca acetia s" nu ai%" i calitatea e
asi*urat<
%araterie Cacte s"v#rite e comanant sau e c"tre ec8ipaEul navei cu
intenieD6
&, c8eltuielile pentru: prevenirea i limitarea pa*u%elor< ienti+icarea cauzelor<
e+ectelor< salvarea i asistena acorate navei< inclusiv cele +"cute cu eHpertize
i
aciuni Euec"toreti *enerate e piererea sau avarierea navei< cotri%uia
navei la
avaria comun" i c8eltuielile a+erente sta%ilirii acestei contri%uii i r"spunerea
asi*uratului +a" e teri< ca urmare a coliziunii cu alte nave< instalaii plutitoare
sau
portuare,
O serie e riscuri sunt eHcluse in asi*urare< cum sunt: uzura moral" i
eteriorarea treptat" a corpului mainilor i a altor componente ale navelor<
pa*u%ele prouse navei e +orarea *8eii< scoaterea sau !nep"rtarea epavei<
c8eltuielile cu salariile i !ntreinerea comanantului< a o+ierilor i a ec8ipaEului<
cu eHcepia cazurilor e avarie comun"< pa*u%ele inirecte Cpiererea
veniturilor<
esp"*u%iri atorate in !nt#rzierea transportului< etc,D< riscurile e r"z%oi< e
revolt" i e *rev" nu sunt a*reate !n asi*urarea navelor ecat ac" sunt
prev"zute
!n mo eHpres !n contract,
Suma asi*urat" - nava se asi*ur" pentru suma eclarat" e asi*urat i a*reat"
e
asi*urator, Ea nu tre%uie s" +ie in+erior" valorii e !nlocuire i nici s" nu
ep"easc" valoarea in nou a navei la ata asi*ur"rii, -a suma respectiv" se
mai
poate a"u*a p#n" la &= I in valoarea navei< pentru cazurile e pierere
total" i
pentru acoperirea i+erenelor ce ar putea rezulta prin aplicarea raportului
intre
suma asi*urat" i valoarea navei sta%ilit" pentru cazurile e salvare sau avarie
comun",
.rima e asi*urare este varia%il"< +iin in+luenat" e +actori cum sunt: s+era e
cuprinere a asi*ur"rii< valoarea asi*ura%il" i suma asi*urat"< nava i voiaEul
=@
-c8eltuieli
Riscuri
eHcluse
Suma
asi*urat"
.rima e
asi*urare
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
$si*urarea navelor
sta%ilit< urata< statistica riscurilor anterioare< starea conEunctural" a pieei
asi*urarilor, -a sta%ilirea primelor e asi*urare se ine seama e: clasa navei i
voiaE Czona< istana< urata< sezonul< coniiile e navi*aie<
etc,D,
5n practica internaional"< primele e asi*urare< !n asi*urarea navelor< sunt
sta%ilite
statistic< !n cote procentuale +a" e valoarea navei sau a p"rilor componente,
.rimele e asi*urare se pl"tesc anticipat< !n valuta !n care s-a !nc8eiat
contractul e
asi*urare,
Durata asi*ur"rii, $si*urarea casco se poate !nc8ia pentru o pentru o c"l"torie
e+init" - caz !n care !n contract este menionat portul e plecare< e escal"< e
estinaie sau pentru o perioa" e timp - c#n se menioneaz" !n contract
perioaa
i zona e navi*aie,
R"spunerea asi*ur"torului pentru orice aun" se limiteaz" la suma asi*urat",
5n
caz e pierere total"< se pl"tete suma asi*urat" i suma asi*urat"
suplimentar, Este consierat" pierere total" constructiv" a navei atunci c!n costul
repunerii ei
!n stare e +olosin" ep"ete V in suma asi*urat", /ava se consier"
isp"rut"
ac" timp e )>' e zile e la at" ultimei tiri primit" e la aceasta nu s-a mai
o%inut nici o in+ormaie re+eritoare la eHistena ei,
5n caz e avarie asi*ur"torul pl"tete cuantumul pa*u%ei< +ar" sc"rea uzurii,
Cuantumul pa*u%ei este e*al cu costul reparaiei p"rilor componente sau
pieselor
avariate< ori costul e !nlocuire al acestora< in care se scae valoarea pieselor
recuperate
Franiza nu se aplic" !n cazurile e avarie comun" i e coliziune cu alte nave<
instalaii portuare ori alte o%iecte +iHe sau plutitoare, .entru pa*u%ele prouse
e
nava asi*urat" altor nave prin coliziune< r"spunerea asi*ur"toruluies limiteaz"
la
V in auna prous",
Durata
asi*ur"rii
Desp"*u%irea
Test e autoevaluare ?,),
Enumerai riscurile eHcluse la asi*urarea casco a navelor
maritime,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
@&,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=?
$si*urarea navelor
?,& $si*urarea e protecie i inemnizare - .AI
Rolul
asi*ur"rii .AI
Constituie o asi*urare reciproc" a r"spunerii armatorilor< istinct" +a" e
asi*ur"rile maritime C$SCO i asi*ur"rile C$R0O, $ceast" asi*urare are ca scop
an*aEarea r"spunerii armatorilor< care tre%uie s" ez"uneze terii p"*u%ii
sau
v"t"mai< sau s" suporte eventualele amenzi< penalit"i< taHe< up" caz,
$ceast" +orm" e asi*urare nu implic" societ"ile e asi*urare< +iin o asi*urare
reciproc" a r"spunerii armatorilor care se realizeaz" prin intermeiari< clu%uri
e
protecie i inemnizare C.AID,
$si*urarea e protecie i inemnizare constituie o +orm" complementar" a
asi*ur"rii maritime contractuale< prin care armatorii se asi*ur" reciproc< pentru
a
putea acoperi acele aune posi%ile l"sate e asi*uratorii contractuali pe riscul
propriu al asi*urailor< respectiv al armatorilor, Riscurile le*ate e r"spunerea
armatorului +ac parte in protecie< iar cele rezultate in eHploatarea navei +ac
parte
in inemnizare,
$si*urarea e protecie i inemnizaie a ap"rut !n $n*lia< su% +orma unor
asociaii
sau clu%uri< atorit" +aptului c" asi*uratorii !i limitau r"spunerea< prin
contractul
e asi*urare maritim"< la 1Q; in auna prous" e nava asi*urat" altei nave
prin
coliziune< restul e &= I r"m#n#n neacoperit C!n sarcina asi*uratuluiD, .rin
asi*urarea iniiat" e clu%urile e protecie i inemnizaie se esp"*u%eau
aunele
su+erite e mem%rii clu%urilor i neacoperite prin contractul e asi*urare
maritim",
$ceast" compensare se realiza pe o %az" colectiv",
Cu timpul< s+era ei a +ost eHtins" i la alte riscuri< care antrenau r"spunerea
armatorului +a" e ec8ipaE< muncitorii portuari< instalaiile portuare< o%li*atiile
acestora eriv#n in r"spunerea +a" e teri< e instituii< e autorit"i
Camenzi
aplicate e autorit"ile vamale< sanitare< e +rontier"D, O perioa" e timp<
+onurile constituite !n carul acestor asociaii au +ost aministrate istinct< !n
+uncie e riscurile asi*urate Cprotecie sau inemnizareD< ulterior +iin reunite,
$ceast" asi*urare se practic" pe scar" tot mai lar*" !n iverse "ri ale lumii:
3area
2ritanie< SU$< /orve*ia< Sueia, /umai !n 3area 2ritanie +uncioneaz" peste ?'
e clu%uri, Clu%urile en*leze< prin structura lor< au caracter internaional< !n
timp
ce !n alte "ri clu%urile au caracter naional,
Caracteristicile $si*ur"rile .AI au anumite caracteristici prin care se istin* e asi*ur"rile
asi*ur"rii .AI contractuale< i anume:
protecia e risc are un caracter mutual< atorit" +aptului c" mem%rii
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=>
$si*urarea navelor
clu%ului au< !n acelai timp< u%la calitate e asi*urai i
asi*uratori6
asi*urarea are rept scop protecia activ" i real" a mem%rilor clu%ului
prin
inemnizarea< esp"*u%irea acestora !n cazul pa*u%elor su+erite< ca urmare
a an*aE"rii r"spunerii +a" e teri6
contri%uia mem%rilor la constituirea +onului e asi*urare al clu%ului .AI
este +iHat" anual i revizuit" la +inele anului< !n +uncie e situaia real"
!nre*istrat" Cevaluarea aunelor pl"titeD6
principiul e or*anizare i +uncionare a clu%urilor .AI !l constituie
mutualitatea< ar !n conitiile !n care activitatea acestora nu are la %az"
criteriul pro+it realizat !n %aza ecuaiei:
cotizaii W venitul in invesitii X aune i c8eltuieli e
investiii6
clu%urile .AI promoveaz" o politic" comercial" +leHi%il" i operativ"< !n
sensul c" preia r"spunerea !n sarcina mem%rilor s"i< pe m"sura apariiei ei
realiz#nu-se o protecie continu" a armatorilor6
clu%urile .AI nu emit polie e asi*urare< calitatea e asi*urat ecur*#n
in calitatea e mem%ru6
protecia prin clu%urile .AI acoper" riscurile care nu pot +i i nu sunt
acoperite prin asi*urarea maritim" contractual"6
mem%rii clu%urilor .AI reprezint" un colectiv e armatori inepeneni
sau
e societ"i care au aceleai interese,
$si*urarea prin clu%urile e .AI are< !n principiu< +uncia e preluare a
rYspunerii
armatorilor< !ntr-un conteHt e reciprocitate, DupY caz< la cererea clu%urilor< se
pot
lua mYsuri pentru a pre!nt#mpina arestarea navelor asi*urate< se pot pot
procura
sau emite scrisori e *aranii %ancare,
Coniii e
asi*urare .AI
Riscurile e rYspunere a armatorilor !n carul asi*urYrii e .AI sunt precizate
prin coniiile e asi*urare< upY cum urmeazY:
rYspunerea pentru coliziunea navei cu o alY navY 9 se are !n veere cY
asi*urarea traiionalY e limitatY la V in aunele provocate altei nave,
$si*urarea
e .AI realizeazY o acoperire a rYspunerii armatorului ce epYete Z in
valoarea pa*u%ei provocate altei nave +YrY ca aceasta sY +ie asi*uratY e o
poliY
C$SCO,
rYspunerea armatorului pentru aune pricinuite prin coliziune
mYr+urilor sau altor %unuri transportate cu nava 9 !n principiu< aceastY
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
=(
$si*urarea navelor
rYspunere este inte*ratY !n asi*urarea e .AI pentru cY a%oraEul cauzat in
culpY
unei nave +ace ca repararea aunelor sY caY !n sarcina navei ce le-a cauzat,
rYspunerea pentru aunele pricinuite navelor i %unurilor a+late la %orul
acestora< alt+el ec#t prin coliziune 9 aunele pricinuite e ne*liEena !n
eHploatarea i asi*urarea navei< e aciunile ce au loc la %orul navei: inceniu<
eHplozie< manevre e+ectuoase,
rYspunerea !n %aza controlului e alimentare cu com%usti%il 9 aceasta este
preluatY !n asi*urarea reciprocY< ar oar !n limita contractelor e %unNeraE !n
porturi, Deci< asi*urarea nu se eHtine asupra riscurilor *enerate e
alimentarea !n
a+ara porturilor,
rYspunerea pentru aunele pricinuite o%iectelor +iHe sau plutitoare 9 este
preluatY prin asi*urarea e clu%urile e .AI pentru cY< con+orm le*ilor speci+ice
i
normelor *enerale ale +iecYrui stat< armatorul este c8emat sY rYspunY pentru
aunele pricinuite instalaiilor portuare +iHe sau mo%ile care au aparinut
terilor< cu
coniia ca aceste riscuti sY nu +i +ost preluate printr-o asi*urare contractualY,
rYspunerea pentru !nepYrtarea epavelor rezultate in nau+ra*iu 9 Se
preiau e asi*urarea e clu%urile e .AI urmYtoarele elemente:
c8eltuielile a+erente riicYrii< !nepYrtYrii< istru*erii rYmYielor navelor
avariate
acY acestea ca !n sarcina armatorului6
c8eltuielile impuse pentru riicarea< !nepYrtarea< istru*erea %unurilor e pe
nava
asi*uratY acY aceste c8eltuieli revin armatorului6
rYspunerea armatorului +aY e tere persoane< +izice sau Euriice< eriv#n in
operaiunile e riicare a navei< !nepYrtarea rYmYielor< istru*erea resturilor
navei ori %unurilor6
rYspunerea armatorului !n cazul neputinei sale e a !nepYrta sau istru*e
epava,
rYspunerea erivatY in contractele e !nc8iriere a instalaiilor i
utilaEelor e !ncYrcareQescYrcare 9 Se pot asi*ura e cYtre armator la clu%urile
e .AI av#n !n veere pericolele i riscurile ce pot a+ecta %unurile !nc8iriate<
inte*ritatea i sYnYtatea operatorilor,
rYspunerea pentru reasi*urarea proteciei i conservYrii %unurilor
transportate 9 Se au !n veere ouY aspecte ale rYspunerii:
rYspunerea pentru piererea totalY a %unurilor6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@'
$si*urarea navelor
rYspunerea pentru avarierea %unurilor
transportate,
rYspunerea pentru transportul mYr+urilor !n containere,
ne!ncasarea contri%uiei mYr+ii la avaria comunY,
alte rYspuneri ale armatorului ca: rYspunerea pentru amenzi aplicate
armatorului e autoritYile portuare< vamale< e +rontierY< instanele e
EuecatY<
etc6 rYspunerea pentru c8eltuielile impuse !n cazurile e carantinY6
rYspunerea
pentru unele c8eltuieli e eHploatare a navei Canc8eta privin ispariia naveiD,
De remarcat cY !n aciunea lor< clu%urile e .AI respectY cu strictee principiul
neamestecului !n s+era asi*urYrilor contractuale< riscurile a+erente unor
asemenea
asi*urYri ne+iin preluate !n asi*urarea e .AI,
Test e autoevaluare ?,&,
Care in urm"toarele a+irmaii !n le*"tur" cu Clu%urile .AI este aev"rat"R
aD merm%rii clu%ului +ormeaz" un colectiv e armatori inepeneni sau
societ"i
comerciale care au aceleai interese6
%D protecia o+erit" e Clu%ul .AI este e tip mutual6
cD protecia o+erit" e Clu%ul .AI este< e re*ul"< nelimitat" ca valoare6
D la prima %rut" pl"tit" e asi*urat Clu%ului .AI se !nclue i o cot" e pro+it,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
@&,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, ?,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, ? pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, ?
.rezentai in maHim o pa*ina caracteristicile asi*ur"rii e protecie i
inemnizare,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@)
$si*urarea navelor
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare ?,)
Sunt eHcluse in asi*urare riscuri cum sunt:
- uzura moral" i eteriorarea treptat" a corpului mainilor i a altor
componente ale navelor6
- pa*u%ele prouse navei e +orarea *8eii6
- scoaterea sau !nep"rtarea epavei6
- c8eltuielile cu salariile i !ntreinerea comanantului< a o+ierilor i a
ec8ipaEului< cu eHcepia cazurilor e avarie comun"6
- pa*u%ele inirecte Cpiererea veniturilor< esp"*u%iri atorate in
!nt#rzierea transportului< etc,D6
- riscurile e r"z%oi< e revolt" i e *rev" nu sunt a*reate !n asi*urarea
navelor ecat ac" sunt prev"zute !n mo eHpres !n contract,
R"spunsul la testul e veri+icare ?,&,
R"spunsul corect: a<%< c,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, ?
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@&
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
Unitatea e !nv"are /r, >
$SI0UR$RE$ 2U/URI-OR 5/ TI3.U- TR$/S.ORTURI-OR
TERESTRE BI $ERIE/E
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, >
>,) $si*urarea %unurilor !n timpul transportului terestru Ccar*oD
>,& $si*urarea autove8iculelor CcascoD
>,1 $si*urarea aeronavelor
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, >
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, >
.a*ina
@;
@;
@@
@(
?&
?&
?&
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@1
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, >
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, > sunt:
Enumerarea principalelor riscuri acoperite prin asi*urarea m"r+urilor pe
timpul transportului
Cunoaterea cate*oriilor e riscuri care nu sunt cuprinse !n asi*urarea
m"r+urilor i a autove8iculelor,
Coniiile e acorare a espa*u%irilor !n caz e avarie
>,) $si*urarea %unurilor !n timpul transportului terestru Ccar*oD
O%iectul
asi*ur"rii e
transport
O%iectul asi*urarii, Se asi*ur" +acultativ m"r+urile o%inuite care sunt
transportate
pe c"ile +erate< cu ve8icule sau prin pot", 5n coniii speciale se asi*ur"
m"r+urile
perisa%ile< cele periculoase Cuor com%usti%ile< in+lama%ile sau eHplozive<
lic8iele
acieD< %unurile e valoare mare C%ani< 8!rtii e valoare< ocumente< o%iecte
preioase< colectii< ta%louri i altele asemeneaD i animalele vii,
Riscurile asi*urate, Sunt acoperite urmYtoarele riscuri:
inceniu< ploaie< trYsnet< *rininY< eHplozie< inunaii< +urtunY< *reutatea
stratului e z"pa"< avalane< pr"%uiri sau alunec"ri e teren etc6
acciente ale miEloacelor e transport: ciocniri< loviri< iz%iri< erapYri<
rYsturnYri6
acte e t#l8Yrie6
spar*ere< scur*ere< risipire ispariie sau +urt al %unurilor asi*urate< ca
urmare a unui accient al miEloacelocului e transport6
acciente !n timpul !ncYrcYrii< escYrcYrii< aez"rii %unurilor
%unurilor,
Riscuri
eHcluse
EHclueri, 5n a+ar" e eHclurile prezentate !n cioniiile *enerale e asi*urare<
nu
se acorY espY*u%iri pentru:
pa*u%e prouse in cauza unor !nsuiri proprii %unurilor
transportate6
pa*u%e prouse ca urmare a relei conservYri e cYtre asi*urat a %unurilor
transportate< a am%alYrii i transportului %unurilor !n stare eterioratY6
pa*u%e prouse %unurilor transportate e insecte< roz"toare< *er< cYlurY
atmos+eric" etc6
pa*u%e prouse %unurilor transportate ca urmare a preYrii spre
eHpeiere a
unor %unuri eHcluse e la transport su% enumire +alsY< ineHactY<
incompletY,
Riscurile
asi*urate
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@;
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
Suma asi*uratY, -a asi*ur"rile C$R0O suma poate +i +ormatY in:
Suma
asi*urat"
aD valoarea %unurilor potrivit +acturii6
%D costul transportului i costul asi*urYrii acY acestea nu sunt incluse !n
valoarea +acturii6
cD c8eltuielile i taHele vamale6
D supraasi*urarea e )'I in valoarea %unurilor< oar acY nu s-a convenit
alt+el< pentru acoperirea acelor c8eltuieli ce nu pot +i prevYzute la
!nc8eierea
asi*urYrii,
.rima e asi*urare, Se eterminY prin !nmulirea sumei asi*urate cu cota e
primY
ce variazY !n +uncie e +elul transportului,
.entru proteEarea %unurilor !n timpul transportului terestru se pot !nc8eia
asi*urYri
+acultative e a%onament Ctransportul pe calea +eratY< transportul cu ve8icule<
prin
potY sau !n transportul com%inatD, $si*urarea se !nc8eie +YrY termen pentru
sumele
maHime sta%ilite e asi*urYtor pe un va*on e cale +eratY< un autove8icul< un
colet,
DacY la transport< valoarea %unurilor este mai mare ec#t cea prevYzutY !n
asi*urarea e a%onament< pentru i+erenY se poate !nc8eia o asi*urare
suplimentarY,
RYspunerea asi*ur"torului - !ncepe i !nceteazY !n mo i+ereniat<
ast+el:
R"spunerea
asi*ur"torului
- la %unurile transportate pe calea +eratY 9 r"spunerea asi*ur"torului
!ncepe !n momentul primirii %unurilor e cYtre transportator< cu
respectarea
re*ulamentului e transport i !nceteaz" !n momentul eli%erYrii %unurilor
cYtre estinatar6
la %unurile transportate cu ve8icule 9 r"spunerea asi*ur"torului !ncepe !n
momentul !ncYrcYrii %unurilor !n ve8icule i !nceteaz" !n momentul
escYrcYrii acestora in ve8icule la estinaie,
.rima e
asi*urare
-
Societatea e asi*urYri are reptul sY veri+ice situaia realY a %unurilor
transportate
i sY e+ectueze< pe aceastY %azY< re*ularizarea primelor e asi*urare !n +uncie
e
aceasta,
Constatarea i evaluarea aunei< sta%ilirea espY*u%irii, $re loc< !n mo
speci+ic< ar cu !ncararea !n cooronatele mecanismului asi*urYrii e %unuri,
Constatarea pa*u%ei are loc !n urma sesizYrii or*anelor e poliie i !ntiinYrii
societYii e asi*urYri cu privire la proucerea pa*u%ei asi*urate, -a operaiunile
e
constatare participY: inspectorul e aune al societYii e asi*urare< cYrYuul<
or*anele e poliie< asi*uraii sau reprezentanii lui< martorii CupY cazD,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@=
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
Cu acestY ocazie se !ntocmete un proces ver%al e constatare a pa*u%ei,
Evaluarea
pa*u%ei are loc !n +uncie e cantitatea %unurilor preEuiciate i e preurile e
evaluare la ata proucerii evenimentului asi*urat,
DespY*u%irea este< !n principiu< cel mult e*alY cu pa*u%a< cu coniia sY nu
epYeascY suma asi*uratY, .lata espY*u%irii se e+ectueazY !n carul unui
termen
precizat !n contractul e asi*urare< !n principiu !n termen e 1' e zile< !n caz e
+urt sau e ispariie a %unurilor< e la ata !ntiinYrii asupra cazului asi*urat,
DacY< ulterior< %unurile sunt recuperate< atunci sumele plYtite ca espY*u%iri se
restituie societYii e asi*urYri,
Test e autoevaluare >,),
), -a asi*urarea %unurilor pe timpul transportului trerestru nu se acor"
espa*u%iri pentru:
aD pa*u%e prouse prin r"sturnarea autove8iculului care le transport"6
%D pa*u%e prouse e acte e t!l8"rie6
cD pa*u%e prouse e umezeal"6
D pa*u%e prouse e roz"toare,
&, -a asi*urarea %unurilor transportate cu ve8icule< r"spunerea
asi*ur"torului:
aD 5ncepe !n momentul primirii %unurilor e c"tre transportator6
%D 5nceteaz" !n momentul el%er"rii %unurilor c"tre estinatar6
cD 5ncepe !n momentul !nc"rc"rii %unurilor !n ve8icule6
D 5nceteaz" !n momentul esc"rc"rii %unurilor la estinaie,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
?&,
>,& $si*urarea autove8iculelor CcascoD
$si*urarea la care ne tre+erim este enumit" Kasi*urare pentru avariiG<
Kasi*urare
autocascoG sau Kasi*urarea ve8iculelor cu motorG, Ea poate +i !nc8eiatY e
persoanele +izice sau Euriice cu omiciliu< seiul sau reeina !n Rom#nia,
O%iectul
asi*ur"rii
autocasco
O%iectul asi*urYrii, .rin polia e asi*urare autocasco sunt asi*urate
urm"toarele
tipuri e ve8icule:
- autove8icule estinate transportului e persoane6
- autove8icule estinate transportului e %unuri6
- autove8icule cosntruite sau ec8ipate pentru estinaii speciale6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@@
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
- remorci auto trase e un ve8icul e tipul celor enumerate mai
sus,
Riscurile
asi*urate
Riscurile asi*urate, $utove8iculele sunt asi*urate pentru riscurile la care sunt
supuse at#t timp c#t circulY< c#t i !n timpul staion"rii cum ar +i:
- acciente precum: ciocniri< loviri< iz%iri< cYeri< r"sturn"ri erapYri6
- inceniu< trYsnet< eHplozie6
- calamitYi naturale6
- +urt Cinclusiv t!l8arieD,
-a asi*urarea autove8iculului pentru pa*u%ele e +urt sunt cuprinse:
+urtul autove8iculului< al unor p"ri componente sau piese6
pa*u%e prouse ca urmare a +urtului< tentativei e +urt a autove8iculului< al
unor componente sau piese ale acestuia< sau al unor %unuri in autove8icul6
pa*u%e prouse !ncYperii !n care se a+la autove8iculul ca urmare a +urtului
prin e+racie sau a tentativei e +urt prin e+racie,
Se mai acorY espY*u%iri pentru:
c8eltuieli pentru transportul autove8iculelor la atelierul e reparaii cel mai
apropiat sau la locul e aYpost cel mai apropiat6
pa*u%e prouse autove8iculelor cu ocazia mYsurilor luate !n timpul
proucerii riscului asi*urat< pentru salvarea autove8iculului sau a
construciilor une se a+lY acesta6
c8eltuielile +Ycute cu ocazia limitYrii pa*u%elor,
Suma asi*uratY, $si*urarea se +ace la suma eclaratY e asi*urat< ar care nu
tre%uie sY epYeascY valoarea autove8iculului la momentul !nc8eierii
contractului,
Valoarea la ata asi*urYrii se o%ine sc"z!n valoarea uzurii in preule
comercializare al autove8iculului,
.rima e asi*urare, Este anual"< +iin sta%ilit"< upY caz< !n sumY +iHY pe tipuri i
mYrci e autoturisme sau su% +orma unor cote tari+are< la )'' e lei suma
asi*uratY,
5n tari+ul e prime se cuprin primele e asi*urare anuale< !n sumY a%solutY<
i+ereniatY pe )& *rupe tari+are< !n +uncie e capacitatea cilinricY a motorului:
*rupa minimY 9 ?=' cm16 *rupa maHimY @''' cm1, .entru autoturismele +olosite
ca
taHimetre sau !n colile e conucere auto< primele e asi*urare se maEoreazY,
.entru autoturismele autostaionare i< inclusiv remorcile tractate upY
autove8icule
se pot !nc8eia< e asemeni< asi*urYri cu prima e asi*urare inte*ralY sau cu
prima
e asi*urare reusY cu )=I< &'I< 1'I< +aY e cea prevYzutY !n tari+ul e
primY,
$ici i espY*u%irile se micoreazY corespunzYtor reucerii primei e asi*urare,
.rimele e asi*urare sta%ilite !n carul societYilor e asi*urare pot +i reuse i
!n
.rima e
asi*urare
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@?
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
ipoteza aplicYrii Kclauzei %onusG, 3ai precis< !n cazul !n care asi*urarea se
re!nnoiete !n urmYtorii ani +YrY ca asi*uratul sY +i %ene+iciat e espY*u%irile
respective< prima se micoreazY: cu )=I C!n primul anD< &=I C!n anul &D< 1=I C!n
al
1-lea anD< ;=I C!n anul i !n urmYtorii aniD,
RYspunerea asi*urYtorului, RYspunerea societYii e asi*urYri !ncepe upY &;
e ore e la eHprimarea zilei !n care s-a !nc8eiat contractul i s-a ac8itat prima
e
asi*urare i !nceteazY la ora &; a ultimei zile in perioaa e asi*urare,
DespY*u%irea, /u poate epYi suma asi*uratY< cuantumul pa*u%ei i nici
valoarea
autove8iculului !n momentul proucerii riscului asi*urat,
DacY suma asi*uratY este mai mare ec#t valoarea autove8iculului !n momentul
proucerii riscului< espY*u%irea va +i e*alY cu cuantumul pa*u%ei,
DacY suma asi*uratY este mai micY ec#t valoarea autove8iculului !n momentul
proucerii riscului< espY*u%irea va +i calculatY< reuc#nu-se cuantumul
pa*u%ei
corespunzYtor raportului intre suma asi*uratY i valoarea autove8iculului la
ata
proucerii riscului asi*urat,
/u se acorY espY*u%iri pentru:
pa*u%e prouse prin !ntre%uinare< +uncionare< uzare< e+ecte e +a%ricaie6
pa*u%e prouse pYrilor componente e rezervY Cpreluate< 8use<
com%usti%il<
ec8ipamentul suplimentar etcD6
c8eltuielile +Ycute pentru trans+ormarea sau !m%unYtYirea autove8iculului
!n
comparaie cu starea inaintea proucerii evenimentului asi*urat6
c8eltuielile +Ycute pentru repararea unor avarii prouse in cauze
necuprinse
!n asi*urare6
pa*u%e inirecte: reucerea valorii autove8iculelor upY reparaii6
pa*u%e prouse !n le*YturY cu utilizarea autove8iculului la concursuri sau
antrenamente6
pa*u%e provocate cu intenie e asi*urat,
/u se acorY espY*u%iri acY:
- autove8iculul nu avea certi+icat e !nmatriculare vala%il6
- asi*uratul a conus autove8iculul i a prous accientul su% in+luena
%Yuturilor alcoolice6
- autove8iculul< !n momentul proucerii accientului< era conus e o
persoanY +YrY permis e conucere vala%il,
Desp"*u%irea
Can nu se
acor"
esp"*u%iri
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@>
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
Test e autoevaluare >,&,
.rin polia e asi*urare autocasco nu pot +i asi*urate:
aD autove8iculele estinate lucr"rilor e construcii6
%D autove8iculele pentru *ospo"ria comunal"6
cD remorci trase e tractoare rutiere
D autocom%ine,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
?&,
>,1, $si*urarea aeronavelor
O%iectul
asi*ur"rii
aeronavelor
O%iectul asi*ur"rii sunt navele aeriene aparin#n companiilor aeriene e
transport i asociaiilor sportive care se asi*ur" pentru:
- piererea i avarierea aeronavei6
- r"spunerea +a" e pasa*erii sau %a*aEele acestora i pentru m"r+urile
transportate6
- r"spunerea civil" le*al" +a" e teri,
Riscurile asi*urate, 5n %aza contractului pentru piererea i avarierea aeronavei
se acor" esp"*u%iri pentru:
piererea +izic" irect" sau piererea total" constructiv" ori avarierea
aeronavei !n timpul z%orului< rul"rii la sol i al staion"rii la sol6
ispariia aeronavei6
avarii pricinuite aeronavei e m"surile e salvare6
c8eltuielile +"cute pentru salvarea i conservarea aeronavelor6
c8eltuielile e Euecat" i ar%itraE +"cute e asi*urat cu acorul
asi*uratorului !n scopul +ormul"rii preteniilor +a" e teri,
.iererea +izic" irect" reprezint" istru*erea complet" a aeronavei< +iin
imposi%il" repunerea ei !n stare e +uncionare,
.iererea total" constructiv" reprezint" avarierea *rav" a aeronavei< ast+el !nc#t
c8eltuielile implicate: e operaiunile e salvare< e m"surile e limitare a
pa*u%elor< e transport< e reparaii i repunere !n stare e +olosire< ep"esc
?=I
in suma asi*urat",
5n %aza asi*ur"rii aeronavelor pentru r"spunerea le*al" +a" e teri<
asi*ur"torul acor" esp"*u%iri pentru sumele pe care asi*uratul este o%li*at s"
le
pl"teasc" cu titlu e esp"*u%iri i c8eltuieli e Euecat"< pentru:
v"t"marea corporal" sau ecesul pasa*erilor< ca urmare a accient"rii
acestora la %orul navei sau !n cursul operaiilor e !m%arcareQe%arcare6
Riscuri
asi*urate
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
@(
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene

piererea< avarierea sau istru*erea %a*aEelor i a %unurilor a+late asupra


pasa*erilor6
piererea< avarierea sau istru*erea m"r+urilor transportate6
v"t"marea corporal" sau ecesul persoanelor ori avarierea sau
istru*erea
%unurilor in a+ara aeronavelor< cu coniia ca acestea s" +i +ost cauzate<
!n
mo irect< e aeronav" sau e o%iectele esprinse sau c"zute in
aceasta,
Riscuri
eHcluse
EHclueri, -a asi*urarea aeronavelor nu sunt acoperite:
piererea su+erit" ca urmare a +olosirii pistelor sau a terenurilor e
aterizare
neautorizate< cu eHcepia cazurilor e +or" maEor"6
piereri provocate e transportul e pasa*eri sau e m"r+uri peste num"rul
e locuri i capacitatea e transport a aeronavelor6
piereri provocate e aciunea inteionat" a asi*uratului6
piereri su+erite !n perioaa !n care aeronava este +olosit" !n scop ile*al sau
este utilizat" !n alt mo ec#t cel prev"zut !n certi+icatul e
aeronavi*a%ilitate6
piereri su+erite !n le*"tur" cu trans+erul e interese a asi*uratului !n le*"tur"
cu
aeronava< +"r" eHistena consim"m#ntul scris al asi*ur"torului6
piereri provocate e r"z%oi< piraterie aerian"< *reve i alte pericole
asem"n"toare6
piereri prouse in cauza z*omotului< polu"rii,
$si*uratul nu are r"spunere civil" le*al" ac" accientul a +ost prous:
intr-un caz e +or" maEor"6 in culpa eHclusiv" a persoanei p"*u%ite6 in culpa
eHclusiv" a unei tere persoane,
Suma
asi*urat"
Suma asi*urat", $eronavele se asi*ur" la sumele eclarate e asi*urat i
a*reate
e asi*urator i care nu tre%uie s" ep"easc" valoarea e !nlocuire a aeronavei
la
ata !nc8eierii asi*ur"rii,
R"spunerile se asi*ur" la sumele eclarate e asi*urat pentru pasa*eri< pentru
%a*aEe i pentru m"r+uri< !n limita prev"zut" e le*islaia in Rom#nia< !n
conveniile internaionale cu care ara noastr" este parte sau !n acorurile
!nc8eiate
!ntre asi*urat i partenerii s"i eHterni,
Desp"*u%irea
Desp"*u%irea, 5n caz e pierere +izic" irect" sau ispariie< asi*uratul este
esp"*u%it cu suma asi*urat",
5n caz e pierere total" constructiv"< esp"*u%irile se acor"
ast+el:
ac" aeronava poate +i reparat"< esp"*u%irea este reprezentat" e
contravaloarea reparaiilor< in care se scae valoarea reperelor care se pot
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?'
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
!ntre%uina sau valori+ica6
ac" aeronava nu poate +i reparat" sau ac" reparaia nu este Eusti+icat"<
esp"*u%irea este reprezentat" e suma asi*urat"< in care se scae
valoarea
reperelor care se pot valori+ica,
.erioaa asi*urat", $si*urarea aeronavelor se poate !nc8eia pentru o perioa"
eterminat" e timp sau pentru o c"l"torie eterminat",
R"spunerea
asi*ur"torului
R"spunerea asi*ur"torului, 5n asi*urarea pentru piererea sau avarierea
aeronavei< la asi*urarea !nc8eiat" pentru o perioa" e timp< r"spunerea
asi*ur"torului !ncepe i !nceteaza" la ate prev"zute !n polia e asi*urare,
-a asi*ur"rile !nc8eiate pentru o c"l"torie< r"spunerea asi*ur"torului !ncepe !n
momentul !nceperii operaiilor e !m%arcare a c"l"torilor sau e !nc"rcare a
m"r+urilor sau !n momentul pornirii motoarelor< !n cazul unei c"l"torii +"r"
pasa*eri
sau m"r+uri i !nceteaz" !n momentul !nc8eierii operaiilor e e%arcare sau
esc"rcare a m"r+urilor pe aeroportul e estinaie sau !n momentul opririi
motoarelor< !n cazul c"l"toriilor +"r" pasa*eri sau m"r+uri,
R"spunerea civil" a companiilor e navi*aie aerian" este re*lementat"< pe
plan
internaional< prin:
-
-
Convenia e la Varovia C)(&(D< completat" cu .rotocolul e la 7a*a
C)(==D - aplica%il" transportului e persoane< %a*aEe sau m"r+uri6
Convenia e la ToNSo C)(@1D - se aplic" in+raciunilor penale sau actelor
care pot compromite securitatea aeronavelor< a persoanelor sau %unurilor
a+late la aeronave6
Convenia e la Roma C)(=1D - aplicat" !n cazul aunelor provocate
terilor
!n a+ara aeronavei,
-
Test e autoevaluare >,1,
), -a asi*urarea pentru piererea sau avarierea aeronavei asi*uratul este
esp"*u%it cu suma asi*urat"< !n caz e:
aD pierere total" constructiv"6
%D pierere +izic" irect"6
cD piererea aeronavei !n proporie e peste ?=I6
D pierere total" irect",
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
?&,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?)
$si*urarea %unurilor !n transporturile terestre i
aeriene
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, >,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, > pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, >
.rezentai in maHim o pa*ina riscurile asi*urate i riscurile eHcluse !n asi*urarea
aeronavelor,
R"spunsurile testelor e autoevaluare
Raspunsul la testul e veri+icare >,)
R"spunsul corect: ),6 &, c<
R"spunsul la testul e veri+icare >,&,
R"spunsul corect:
Raspunsul la testul e veri+icare >,1,
R"spunsul corect: %,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, >
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?&
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

Unitatea e !nv"are /r, (
$SI0UR$RE$ RISCURI-OR FI/$/CI$RE BI .O-ITICE
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, (
(,) Coninutul i s+era riscurilor +inaciare i politice
(,& $si*urarea riscurilor +inanciare i politice
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, (
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, (
.a*ina
?;
?;
?@
>&
>&
>&
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?1
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, (
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, ( sunt:
Cunoaterea coninutului i s+era riscurilor +inanciare i politice,
.rezentarea caracteristicilor asi*urr"rilor e creite,
(,) Coninutul i s+era riscurilor +inanciare i politice
Structura
riscurilor
+inanciare i
politice
$cest tip e asi*urare +ace parte in s+era asi*ur"rilor e %unuri< +iin *enerat"
e
carul relaiilor economice i +inanciare care se eruleaz" !ntre a*enii economici
pe
plan intern i< cu eose%ire< pe plan internaional< e a%ilitatea e%itorului e a
+ace
+a" sau nu o%li*aiilor sale la scaena convenit" !n raport cu creana
creitorului,
$ceste riscuri pot +i structurate !n:

riscuri comerciale6
riscuri *enerate e +ora maEor" i provocate e calamit"i
naturale6
riscuri politice6
riscuri valutare,
Riscuri
comerciale
), Riscurile comerciale se pot mani+esta at#t !n tranzaciile interne< c#t i !n cele
internaionale< i constau !n eteriorarea sistemului +inanciar al cump"r"torului
ast+el !nc#t acesta aEun*e !n starea e imposi%ilitate e plat" a sumei atorate la
scaen", Uneori< neonorarea o%li*aiilor e plat" poate constitui rea crein" in
partea cump"r"torului,
&, Riscurile *enerate e +ora maEor" i provocate e calamit"i naturale sunt<
!n *eneral< imprevizi%ile i se mani+est" prin +enomene naturale sau cauzate e o
+ora maEor" care pun cump"r"torul !n imposi%ilitate e plat" +a" e +urnizor
Ccutremur< inunaiiD,
1, Riscurile politice constau !n evenimentele social-politice< inepenente e
voina
i solva%ilitatea cump"r"torului< care !l impieic" s"-i onoreze o%li*aiile e
plat"
+a" e +urnizor Cr"z%oi< *reveD,
Sunt situaii c#n !mpotriva "rii importatorului sunt instituite m"suri cu caracter
politic e c"tre tere "ri< cum este cazul em%ar*o-ului, Riscurile politice pot
constituite i e iverse m"suri luate e autorit"ile pu%lice ale statului !n care se
a+l" partenerul< concretizate !n e+ecte ca:
-
-
restr#n*erea importurilor<
limitarea trans+erului valutar<
Riscuri e
+or" maEor"
Riscuri
politice
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?;
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

-
sec8estrarea sau rec8iziionarea unor %unuri aparin#n a*entului
economic
asi*urat< s,a,
Tot !n aceast" cate*orie se !ncareaz" i cazul neonor"rii pl"ii la termen e
c"tre
importatorii pu%lici,
;, Riscurile valutare se mani+est" !n cazul unor tranzacii comerciale
internaionale, .entru aceasta< !n contract se prevee posi%ilitatea pl"ii !n alt"
valut"
ec#t cea luat" !n veere la !nc8eierea contractului< eoarece se poate moi+ica
raportul e sc8im% pe parcursul perioaei intre momentul !nc8eierii contractului
i
momentul pl"ii,
$cest tip e riscuri are mai multe +orme:
-
-
-
riscul e sc8im% valutar6
riscul creterii costurilor e +a%ricaie al m"r+urilor contractate atorit"
in+laiei6
riscul +luctuaiei ratei o%#nzii Co%#na are tenin" e maEorare< iar
acest
lucru este !n ezavantaEul importatorului< creitoruluiD,
Riscuri
valutare
5n practic" s-au instituit ou" +orme e asi*urare speci+ice riscurilor e import-
eHport:
asi*urarea riscurilor +inanciare6
asi*urarea riscurilor politice,
Test e autoevaluare (,),
Cum sunt stricturate riscurile +inanciare i politiceR
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
>&,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?=
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

(,& $si*urarea riscurilor +inanciare i politice
$si*urarea riscurilor +inanciare este o +orma e asi*urare compleH"< put#n avea
un c#mp e mani+estare i pe plan intern< ar< !n eose%i< se mani+est" pe plan
internaional, 5n sistemul asi*ur"rilor pentru riscurile +inanciare se istin*:
a, asi*urarea creitelor< respectiv:
a,), asi*urarea creitelor interne6
a,&, asi*urarea creitelor e eHport6
a,1, asi*urarea ratelor la creite6
a,;, asi*urarea creitelor pentru investiii6
%, asi*urarea e *aranii Ce cauiuneD6
c, asi*urarea e +ielitate,
a, 5n carul acestor asi*ur"ri< un loc eose%it !l ocup" asi*urarea creitelor care
au
rept scop proteEarea comercianilor i prouc"torilor !mpotriva aunelor
+inanciare
*enerate e insolva%ilitatea cump"r"torilor, $si*urarea
creitelor
.rimele !ncerc"ri e asi*urare a creitelor s-au +acut !n Frana< !n )>='< ar
prima
societate e asi*ur"ri specializat"< care a proceat la preluarea riscurilor
respective<
a +ost $merican Creit InemnitS CompanS - )>(1,
$si*urarea e creite este speci+ic" economiei e pia" care presupune eHistena
unui sistem e creite ezvoltat, 5n ara noastr" s-a practicat< !nainte e )(>(<
numai
asi*urarea e creite e eHport< ar< !n procesul e tranziie< asi*urarea e
creite s-a
ampli+icat,
a,), $si*urarea e creite interne
$si*urarea e
creite interne
$ceasta se impune !n coniiile unei piee concurentiale< constituin un
instrument
care +aciliteaz" protecia v#nz"torului +a" e riscul e insolva%ilitate al
e%itorului<
ar i protecia %"ncii care a acorat creitul,
$si*urarea e creite se re+er" la riscurile poteniale !n toate etapele procesului
e
proucie i e istri%uie,
.olia emis" variaz" !n +uncie e le*islaia i e uzanele in +iecare ar"<
put#nu-
se utiliza !ntr-o tranzacie iniviual" sau !ntr-un +luH e a+aceri continuu,
O alternativ" este polia special"< care asi*ur" un num"r e tranzacii< cu unul
sau
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?@
$si*urarea
riscurilor
+inanciare
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

mai muli cump"r"tori< sta%ilite pe o perioa" e )&
luni,
O alta alternativ" este polia *eneral" pe ci+ra e a+aceri< pe creit< prin care se
asi*ur" toate a+acerile realizate pe o perioa" e timp Ce re*ul" )& luniD, .entru
emiterea unei ast+el e polie< societatea e asi*ur"ri +ace investi*aii !n privina
a*entului economic cu privire la:
- volumul a+acerilor !n anul anterior6
- volumul creitelor anterioare6
- structura i %onitatea cump"r"torilor6
- volumul creitelor +urnizor6
- volumul tranzaciilor estimate pe perioaa e asi*urare,
.olia e asi*urare e creite interne nu acoper" inte*ral pa*u%a prin
intermeiul
esp"*u%irilor, $si*uratul suport" p#n" la &' - &= I in pierere< practic#nu-se
sistemul esp"*u%irilor limitate prin +ranc8is",
Suma asi*urat" o poate constitui< up" caz:
-
-
ci+ra e a+aceri a asi*uratului !n perioaa e re+erin"6
volumul tranzaciilor cu partenerii nominalizai,
a,&, $si*urarea e creite eHterne
Contractul e eHport are ca o%iect: livrarea e m"r+uri< eHecutarea e lucr"ri sau
prestarea e servicii< cesiunea e licene i %revete e invenii !n +avoarea unor
cump"r",
5ntrucat< cel mai aesea< p"rile contractante convin< prin contract< asupra unui
ecalaE !ntre momentul livr"rii i momentul pl"ii< +urnizorul acor"
cump"r"torului
eHtern un creit comercial i< eci< +urnizorul !i asum" at#t riscul eHportatorului
pe
creit< c#t i e+ectele e trezorerie ale operaiilor e eHport cu plata la termen,
$cest +apt implic" %locarea resurselor +inanciare ale +urnizorului o perioa" e
timp<
iar e%locarea impune apelul la creite %ancare,
$si*urarea creitelor %ancare se coreleaz" cu mecanismul +ormelor pe care le
!m%rac" creitele la eHport:
-
-
-
creit - +urnizor6
creit - cump"r"tor6
creit - aEutoare in resurse pu%lice,
$si*urarea e
creite
eHterne
$si*urarea creitelor e eHport acoper" o multituine e riscuri care< privite prin
prisma momentului !n care se pot prouce< sunt *rupate !n:
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
??
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

Riscurile
acoperite prin
asi*urarea
creitelor e
eHport
- riscuri premer*"toare semn"rii contractului6
- riscurile ulterioare semn"rii contractului,
Concurena tot mai puternic" pe plan internaional etermin" a*enii economici
s"
lanseze o+erte +erme< vala%ile o anumit" perioa" e timp, 3oi+icarea coniiilor
economice< !n perioaa e vala%ilitate a o+ertei Cpre< o%#n"< curs valutarD<
poate
*enera< pentru eHportatori< !n cazul !nc8eierii unor contracte comerciale< o serie
e
piereri care nu pot +i recuperate e la importatori,
5n perioaa premer*"toare semn"rii contractului< o+ertantul este o%li*at s"
epun" o
cauiune !n +avoarea cump"r"torului< care s"-i *aranteze acestuia c" o+ertantul
va
!nc8eia contractul< !n coniiile prev"zute !n o+ert", 5n +aza ulterioar" !nc8eierii contractului< pot interveni o serie e
riscuri:
-
-
speci+ice intervalului intre momentul semn"rii contractului i livrarea
%unurilor6
speci+ice intervalului intre momentul livr"rii %unurilor i !ncas"rii
contravalorii acestora,
Contractul e asi*urare pentru creite la eHport intr" !n vi*oare< !n cazul ai*ur"rii
creanelor rezultate in v#nz"ri e %unuri< la ata la care s-a e+ectuat prima
livrare
e %unuri i repturile asupra acestora au trecut asupra cump"r"torului eHtern<
iar !n
cazul asi*ur"rii creanelor rezultate in prest"ri e servicii< la ata la care a
!nceput
prestarea,
R"spunerea asi*ur"torului !nceteaz" la ata ultimei scaene a creitului
acorat<
ac" acesta a +ost complet ram%ursat< !n coniiile neram%urs"rii creitului ca
urmare a proucerii unor riscuri eHcluse e asi*urare< o at" cu plata
esp"*u%irilor
e c"tre asi*ur"tor i !n cazul enun"rii sau rezilierii contractului e asi*urare,
Cele mai uzuale eHclueri ale unui ast+el e tip e poli" se re+er"
la:
-
-
EHclueri -
-
-
-
-
reclamaii pentru livr"ri e %unuri sau prest"ri e srevicii
necorespunz"toare6
penalit"i sau orice alte piereri !n le*atur" cu nerespectarea o%li*aiilor
contractuale6
amenzi e orice +el6
piereri in i+erene e curs valutar6
piereri rezultate ca urmare a proucerii unor riscuri politice6
piereri provocate e r"z%oi civil< revoluie6
piereri provocate e calamit"i naturale,
R"spunerea
asi*ur"torului
Suma asi*urat" la un asemenea tip e poli" nu poate ep"i valoarea in
+actura
eHtern", 5n *eneral< suma asi*urat" se eHprim" !n valuta !n care s-a !nc8eiat
contractul comercial,
Suma
Franiza se situeaz"< !n practic"< !ntre )' - =' I< procent sta%ilit !n +uncie
e:
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
?>
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

asi*urat"
Factorii care
etermin"
m"rimea
+ranizei
-
-
-
-
%onitatea i solva%ilitatea cump"r"torului6
ramura economic"6
ara !n care se +ace eHportul6
perioaa e creitare,
.rima e asi*urare se sta%ilete pe %aza cotaiei e prim" eterminat" e
asi*urator !n +unctie e criteriile enumerate, .rima se ac8it" anticipat i inte*ral<
pe
!ntrea*a perioa" e vala%ilitate a contractului, -a asi*ur"rile inc8eiate pe
perioae
mai mari e ) an< prima poate +i ac8itat" i !n rate anuale,
.lata esp"*u%irilor se +ace !n %aza unor ocumente care s" ateste
insolva%ilitatea
e%itorului sau ne!neplinirea o%li*aiilor contractuale in cauze comerciale,
Situaiile cele mai +recvente se re+er" la:
-
-
ep"irea perioaei e ateptare prin neplata
prelun*it"6
iniierea proceurii e +aliment,
.rima e
asi*urare
Desp"*u%irea
Constatarea i evaluarea aunelor se e+ectueaz" e asi*ur"tor sau e eHperi
esemnai e acesta, .entru sta%ilirea esp"*u%irilor< in valoarea aunei se
sca:
-
-
-
-
pl"ile e+ectuate e e%itori p#n" la proucerea riscului asi*urat6
sumele o%inute in valori+icarea *araniilor6
eventualele prime e asi*urare atorate e asi*urat p#n" la s+#ritul
perioaei
e asi*urare6
+ranc8isa sta%ilit" prin contractul e asi*urare,
a,;, $si*urarea creitelor e investiii
$ceasta servete ein"torului ei la asi*urarea contului sau e e%itor pe termen
meiu i lun*, .olia cea mai uzual" este polia *eneral" pe ci+ra e a+aceri
Ctranzaciile iniviuale se utilizeaz" mai rarD,
$si*urarea
creitelor e
investiii
$cest tip e asi*urare se +olosete at#t la asi*urarea eHporturilor e %unuri< c#t
i a
celor e capital Csu% +orm" e !mprumuturi sau investiii e capitalD,
$ceast" irecie a cunoscut o ezvoltare important" !n asi*urarea tranzaciilor
e
leasin*, 5n multe state< aceast" +orm" e *arantare cae !n sarcina unor
or*anisme
*uvernamentale,
%, $si*urarea e *aranii Ce cauiuneD
$ceasta este o alt" +orm" e asi*urare prin care asi*ur"torul *aranteaz" c"
e%itorul
!i va !neplini o%li*aiile contractuale pe care le are +a" e creitor,
$si*urarea e
*aranii
Cauiunea reprezint" un serviciu similar celui o+erit e %"nci, Cele mai utilizate
+orme se re+er" la:
- *aranii pentru licitaii6
?(
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

-
-
-
-
*aranii e restituire a avansului6
*aranii pentru asi*urarea serviciului e !ntreinere6
*aranii pentru vam"6
*aranii pentru !neplinirea iverselor o%li*aii +a" e or*anismele
o+iciale,
0araniile pentru licitaii 9 se *aranteaz" +aptul c"< !n cazul !n care c#ti*"
licitaia<
e%itorul va semna contractul i va +urniza *arania< respectiv cauiunea e %un"
eHecuie a contractului,
Dac" e%itorul nu va semna contractul sau ac" nu va auce cauiunea<
c#ti*"torul
licitaiei va +i urm"torul o+ertant< iar asi*ur"torul va pl"ti i+erena intre
valoarea
licitat" e e%itorul asi*urat i al oilea o+ertant,
0araniile e restituire a avansului - !n situaia !n care creitorul pre+inaneaz"
e%itorul prin plata unui avans, $st+el< se *aranteaz" ram%ursarea sumei pl"tite
cu
anticipaie< printr-o cauiune a c"rei valoare escrete proporional cu valoarea
lucr"rilor eHecutate,
0arania e %un" eHecutare a contractului presupune emiterea unei polie e
cauiune prin care s" +ie *arantat" !neplinirea< la termen< a contractului,
%,Riscul valutar
$cesta apare ca urmare a +aptului c"< !n relaiile intre asi*urat i asi*ur"tor< se
utilizeaz" & monee: monea naional" a eHprtatorului i o alt" mone" !n care a
+ost
!nc8eiat contractul comercial eHtern,
Riscul valutar
Cursul e sc8im% poate +luctua e la o zi la alta i< ast+el< !n sc8im%ul valutar pot
ap"rea in+luene +inanciare care avantaEeaz" sau ezavantaEeaz" pe asi*urat,
.entru a se proteEa e eventualele consecine ne+avora%ile< asi*uratul poate
solicita
asi*ur"torului inserarea !n contractul e asi*urare a unor clauze e sc8im%
valutar<
!n %aza c"rora societatea e asi*ur"ri preia riscul asupra sa,
Riscul valutar poate +i acoperit prin asi*urare numai !n coniiile !n care perioaa
asi*ura%il" solicitat" este e cel puin & ani, Riscurile valutare< ecur*#n in
tranzaciile pe termen scurt< pot +i proteEate e %"ncile comerciale prin contracte
e
sc8im% la termen,
c, $si*urarea e +ielitate
$ceasta este o +orm" e asi*urare prin care se o+er" protecie unei societ"i
!mpotriva unor preEuicii atorate unor acte e necinste ale personalului s"u,
Scopul asi*ur"rii este e a proteEa asi*uratul !mpotriva unor aune care ar
rezulta
in !ncreerea acorat" i+eritelor persoane care aministreaz" o parte in
activitatea sa,
.olia e asi*urare proteEeaz" societatea !mpotriva aunelor provocate e acte
$si*urarea e
+ielitate
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>'
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

+rauuloase sau e necinste ale personalului< ini+erent ac" acesta acioneaz"
sin*ur sau !mpreuna cu alte persoane,
Societatea e asi*urare pl"tete numai auna propriu-zis"< nu i costurile
suportate
e asi*urat pentru sta%ilirea piererilor !nre*istrate,
0araniile e +ielitate se emit pentru +iecare persoana !n parte< pentru anumite
posturi sau *eneral< pentru toi an*aEaii unei societ"i,
II, $si*urarea riscurilor politice
$ceasta esemneaz" acoperirea e care ispune o societate comercial" intr-o
ar"
pentru a-i susine activitatea e eHport< concretizat" !n contracte e livrare i
pentru
susinerea propriilor investiii !n str"in"tate,
$si*urarea
riscurilor
politice
Riscurile politice cuprin o *am" variat" e evenimente:
naionalizarea investiiilor le*at" e eHpansiunea capitalului !n "rile !n
curs

e ezvoltare6
i+icult"i !n trans+erul %anilor in ara cump"r"torului6
orice aciune a unor *uverne str"ine care uce la i+icult"i !n respectarea
o%li*aiilor contractuale6
r"z%oi< r"z%oi civil< revoluie< care impieic" realizarea o%li*aiilor
contractuale6
riscurile privin cump"r"torii pu%lici6
retra*erea sau re!nnoirea licenelor e eHport sau impunerea unor
restricii la
eHport6
piereri rezultate in imposi%ilitatea e a institui procese le*ale !n ara
cump"r"torului< ca urmare a lipsei sau a proastei +uncion"ri a sistemului
le*al i Euriic in ara respectiv",
Riscuri
asi*urate

Test e autoevaluare (,&,
5n asi*urarea creitelor e eHport care este m"rimea +ranizei i !n +uncie e
ce
se sta%ilete eaR
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
>&,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>)
$si*urarea riscurilor +inanciare i politice

5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, (,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, ( pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, (
.rezentai in maHim o pa*ina asi*urarea creitelor,
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare (,)
Riscurile +inanciare i politice pot +i structurate !n:

riscuri comerciale6
riscuri *enerate e +ora maEor" i provocate e calamit"i
naturale6
riscuri politice6
riscuri valutare,
R"spunsul la testul e veri+icare >,&,
-a asi*urarea creitelor e eHport +raniza se situeaz"< !n practic"< !ntre )' - ='
I<
procent sta%ilit !n +uncie e:
-
-
-
-
%onitatea i solva%ilitatea cump"r"torului6
ramura economic"6
ara !n care se +ace eHportul6
perioaa e creitare,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, (
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>&
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

Unitatea e !nv"are /r, )'
$SI0UR$RE$ DE R4S.U/DERE CIVI-4
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )'
(,) $si*urarea e r"spunere civil", /oiuni introuctive
(,& .rouse e asi*urare e r"spunere civil" o+erite pe piaa
romaneasc"
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )'
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )'
.a*ina
>;
>;
>=
>>
>>
>(
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>1
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, )'
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, )' sunt:
5nele*rea conceptului e r"spunere civil" le*al",
.rezentarea prouselor e asi*urare e r"spunere civil" o+erite e
piaa
romaneasc"
)',) $si*urarea e r"spunere civil", /oiuni introuctive
Conceptual e $ceasta are ca o%iect acoperirea preEuiciului prous e asi*urat unor tere
r"spunerepersoane< !n coniiile !n care asi*uratul este r"spunz"tor in punct e veere le*al,
civil" le*al"
R"spunerea civil" le*al" reprezint" temeiul !n %aza c"ruia o persoan" poate
aciona !n instan" o alt" persoan" sau or*anizaie< care se presupune a +i vinovat"
e proucerea unor pa*u%e< prin nerespectarea le*islaiei !n vi*oare, R"spunerea
civil" presupune !neplinirea cumulativ" a urm"toarelor coniii:
- s"v#rirea e c"tre asi*urat a unei +apte ilicite6
- ovaa eHistenei unui preEuiciu6
- eHistena unui raport e cauzalitate !ntre +apta ilicit" a asi*uratului i
preEuiciul aus terei persoane6
- constatarea culpei asi*uratului care a s"v#rit +apta ilicit",
Conceptul e r"spunere civil" le*al" este +oarte important pentru c" societ"ile
e
asi*urare< care !nc8eie asi*ur"ri e r"spunere civil"< sunt o%li*ate s"
esp"*u%easc"< !n numele asi*uratului< numai ac" acesta este r"spunzator
le*al s"
pl"teasc" aune unei tere persoane,
Riscuri
asi*urate
Riscurile asi*urate, .rin !nc8eierea contractului e asi*urare se acor"
esp"*u%iri
pentru sumele pe care asi*uratul este o%li*at s" le pl"teasc" cu titlu e
ez"unare
pentru preEuiciul e care r"spune !n +aa le*ii i pentru c8eltuielile e Euecat"
la
care este o%li*at !n procesul civil,
5n cazul !n care preEuiciul este provocat cu intenie sau in ne*liEen"<
societatea
e asi*urare nu va acora esp"*u%iri, De asemenea< eHist" i alte riscuri< care<
!n
principiu< nu sunt acoperite prin poliele e asi*urare e r"spunere civil",
Suma
asi*urat"
Suma asi*urat", $ceasta se sta%ilete la valoarea sta%ilit" e asi*urat i a*reat"
e
societatea e asi*urare< separat pentru eces< v"t"m"ri corporale sau pa*u%e la
%unuri,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>;
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

5n cazul persoanelor Euriice< cuantumul acestei sume se etermin" !n


+uncie e ci+ra e a+aceri anual" estimat" la !nc8eierea contractului,
5n cazul persoanelor +izice se poate aplica una in urm"toarele metoe:
metoa evalu"rii averii personale prezente i viitoare6
metoa evalu"rii averii personale prezente<
metoa etermin"rii sentinei Euec"toreti maHime pentru v"t"mare
corporal" sau eces,
O caracteristic" a asi*ur"rilor e r"spunere civil" const" !n sta%ilirea unei sume
asi*urate pe perioa" i a unei sume asi*urate pe eveniment,
Evenimentul
Evenimentul esemneaz" orice aciune sau +apt" a asi*uratului< care
antreneaz"
r"spunerea civil" a acestuia i care este acoperit" prin polia e asi*urare,
Ini+erent e valoarea preEuiciului *enerat e asi*urat< societatea e asi*ur"ri
nu
va pl"ti esp"*u%iri mai mari ec#t valoarea sumei asi*urate pe eveniment, De
asemenea< ini+erent e num"rul evenimentelor prouse !n perioaa asi*urat"<
asi*uratorul nu va acora esp"*u%iri mai mari ec#t suma asi*urat" pe
perioa",
Test e autoevaluare )',),
Ce coniii tre%uie s" !neplineasc" r"spunerea civil"R
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
>>,
)',&, .rouse e asi*urare e r"spunere civil" o+erite pe piaa romaneasc"
$si*urarea e
r"spunre
civil" auto
),Cea mai cunoscut" asi*urare e r"spunere civil" in ara noastr" i care se
!ncareaz" !n cate*oria asi*ur"rilor o%li*atorii< o reprezint" asi*urarea e
r"spunere civil" auto,
Clauzele contractului e asi*urare< inclusiv valoarea maHim" a esp"*u%irilor<
precum i nivelul primelor e asi*urare< pe cate*orii e autove8icole< sunt
sta%ilite
prin le*e,
5n aceast" asi*urare sunt cuprinse< cu c#teva eHcepii< toate persoanele +izice i
persoanele Euriice ein"toare e autove8icule supuse !nmatricul"rii i +olosirii
pe
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>=
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

rumurile pu%lice,
De asemenea< sunt o%li*ate s" se asi*ure persoanele str"ine posesoare e
autove8icule< pe care le +olosesc pe teritoriul Rom#niei< ac" nu pose"
ocumente
internaionale e asi*urare vala%ile i pe teritoriul Rom#niei,
$si*uratorul pl"tete< in +onul constituit in primele e asi*urare< !ncasate !n
contul asi*ur"rilor e r"spunere civil" auto esp"*u%irile pe carea asi*uraii le
atoreaz"< con+orm le*ii< terilor p"*u%ii sau v"t"mai !n urma accientelor e
autove8icule, De menionat c" se pl"tesc esp"*u%iri tuturor persoanelor
p"*u%ite
ca urmare a unui accient e autove8icule< iar aceastea se acor" i !n cazul !n
care
conuc"torul autove8iculului r"spunz"tor e proucerea accientului este o alt"
persoan" ec#t asi*uratul, 5n esp"*u%irile pe care le pl"tete asi*uratorul se
inclu
i c8eltuielile +"cute e asi*urai !n procesul civil,
5n cazul !n care se prouce un accient e autove8icule e a c"rei proucere se
+ac
vinovate< !n aceeai m"sur"< ou" persoane cuprinse !n asi*urarea o%li*atorie
e
r"spunere civil" auto< esp"*u%irea cuvenit" +iec"ruia intre cei oi< va
reprezenta
o Eum"tate in pa*u%a !nre*istrat" cu cu prileEul proucerii accientului
respectiv,
EHist" i cazuri c#n nu se acor" esp"*u%iri pentru pa*u%ele prouse unui
autove8icul, De eHemplu< !n cazul !n care accientul a +ost prous !n caz e +or"
maEor" sau in culpa eHclusiv" a persoanei p"*u%ite sau in culpa eHclusiv" a
unei
tere persoane,
$si*urarea e r"spunere civil" auto este printre puinele asi*ur"ri o%li*atorii
in
Rom#nia, $ceasta este impus" prin le*e< contractul e asi*urare +iin un
contract
e aeziune< asi*uraii accept#n coniiile sta%ilite e asi*urator,
$i*urarea e
r"spunere
civil"
pro+esional"
&, $lt" +orm" e asi*urare e r"spunere civil" in ara noastr" este i
asi*urarea
e r"spunere civil" pro+esional",
$ceasta are rolul e a proteEa asi*uratul< persoana +izic" sau persoana Euriic"<
!mpotriva preEuiciilor pe care le pot provoca unor tere persoane, 5n "rile
ezvoltate< !nc8eierea unei asemenea polie constituie una in coniiile
principale
pentru practicarea unor pro+esii, 5n ara noastr"< le*islaia !n omeniu se
situeaz"
su% stanarele europene, Sin*urele pro+esii pentru care se cer asi*ur"ri e
r"spunere civil" sunt : eHperii conta%ili< conta%ilii autorizai< evaluatori<
eHperii
te8nici,
$si*urarea e r"spunere pro+esional" practicat" pe piaa rom#neasc" se
areseaz"
urm"toarelor cate*orii e pro+esii: constructori< meici< conta%ili< evaluatori<
eHperi te8nici< consultani< mana*erii< avocai, .rin activitatea lor< aceste
cate*orii
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>@
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

pro+esionale pot auce preEuicii persoanelor pentru care lucreaz", .rin
asi*urarea
e r"spunere civil" se *aranteaz" plata acestor preEuicii< !n conitiile !n care
preEuiciul se !ncareaz" !n cate*oria riscurilor asi*urate,
Desp"*u%iri
5n *eneral< esp"*u%irile se acor" pentru:
aune materiale prouse in culpa asi*uratului< persoan" +izic" sau
Euriic"<
precum i in culpa altor persoane pentru care asi*uratul r"spune potrivit
le*ii6
c8eltuielile e Euecat"< la plata c"rora este o%li*at asi*uratul prin 8ot"r#re
Euec"toreasc"6
esp"*u%iri la care este o%li*at asi*uratul< ca urmare a piererii sau
istru*erii unor ocumente< etc,
Ca !n orice contract e asi*urare< i !n cazul acestor polie eHist" anumite situaii
eHcluse< !n mo eHpres< e la asi*urare< cum ar +i:
- preEuiciile cauzate e activit"ile es+"urate e asi*urat !n a+ara unui
contract cu clientul s"u6
- pa*u%ele prouse cu intenia e asi*urat6
- pretenii re+eritoare la r"spunerea asi*uratului pentru pa*u%ele prouse
8#rtiilor e valoare< ocumentelor< re*istrelor< pietrelor scumpe< o%iecte e
valoare artistic"< etc,
- pretenii re+eritoare la pa*u%ele prouse e r"z%oi< invazie< con+iscare<
sec8estrare< etc,
$l"turi e asi*urarile e r"spunere pro+esional"< pe piaa rom#neasc" !nt#lnim
i
alte tipuri e asi*ur"ri e r"spunere civil"< cum ar +i:

asi*urarea e r"spunere a transportatorului< !n calitate e c"r"u<


pentru
m"r+urile transportate6
asi*urarea e r"spunere civil" a persoanelor +izice< alta ec#t cea
pro+esional"6
asi*urarea e raspunere civil" a conuc"torilor e autove8icule< cu
vala%ilitate !n a+ara teritoriului Rom#niei CCartea vereD,
Riscuri
eHcluse
$lte asi*ur"ri
e r"spunere
civil"
Ca o caracteristic" *eneral" a acestor tipuri e asi*urare !n ceea ce privete
suma
asi*urat"< este aceea c" eHist" ou" cate*orii e limite:
o limit" e sum" pe perioaa asi*urat"
o limit" e sum" pe +iecare eveniment prous !n perioaa e vala%ilitate a
contractului,
Desp"*u%irile acorate pe +iecare osar e aun" nu vor putea ep"i suma
maHim"
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>?
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

asi*urat" pe eveniment, Funciile asi*ur"rilor constau !n mani+estarea
coninutului
i a rolului lor !n procesul activit"ii economice< menirea social"< ireciile i
moalit"ile e aciune,
Test e autoevaluare )',&
Care este caracteristic" *eneral" a asi*ur"rilor e r"spunere civil" !n ceea
ce
privete suma asi*urat"R
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
>(,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, )',
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, )' pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, )'
.rezentai in maHim o pa*ina principalele prouse e asi*urare e r"spunere
civil"
eHistente pe piaa rom#neasc",
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare )',)
R"spunerea civil" presupune !neplinirea cumulativ" a urm"toarelor coniii:
- s"v#rirea e c"tre asi*urat a unei +apte ilicite6
- ovaa eHistenei unui preEuiciu6
- eHistena unui raport e cauzalitate !ntre +apta ilicit" a asi*uratului i
preEuiciul aus terei persoane6
- constatarea culpei asi*uratului care a s"v#rit +apta ilicit",
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>>
$si*urarea e r"spunere civil"rilor

R"spunsul la testul e veri+icare )',&,
Ca o caracteristic" *eneral" a asi*ur"rilor e r"spunere civil" !n ceea ce
privete
suma asi*urat"< este aceea c" eHist" ou" cate*orii e limite:
o limit" e sum" pe perioaa asi*urat"
o limit" e sum" pe +iecare eveniment prous !n perioaa e vala%ilitate a
contractului,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, )'
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
>(
$si*ur"ri e persoane
Unitatea e !nv"are /r, ))
$SI0UR4RI DE .ERSO$/E
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, ))
)),) Consieraii *enerale
)),& $si*urarea e via"
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, ))
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, ))
.a*ina
()
()
(&
(?
(?
(?
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
('
$si*ur"ri e persoane
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, ))
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, )) sunt:
Cunoaterea scopului asi*ur"rilor e persoane,
Enumerarea elementelor commune asi*ur"rilor e prsoane,
.rezentarea caracteristicilor principale ale i+eritelor tipuri e polie e
asi*ur"ri e via",
)),) Consieraii *enerale
$si*ur"rile e persoane au rept scop protecia persoanelor +izice !mpotriva
unor
riscuri care pot a+ecta inte*ritatea corporal" sau viaa asi*uratului,
.rotecia prin asi*urarea persoanelor se realizeaz" e c"tre societatea e
asi*urare<
prin *arantarea pl"ii unei inemnizaii< !n ipoteza proucerii evenimentului
asi*urat,
5n +uncie e riscul acoperit< asi*ur"rile e persoane pot +i structurate
!n:
$, asi*ur"ri e via"< care pot
+i:Clasi+icarea
asi*ur"rilor e
$,), asi*ur"ri e supravieuire6
persoane
$,&, asi*ur"ri e eces6
$,1, asi*ur"ri miHte6
2, asi*ur"ri e persoane< altele ec#t cele e via": e acciente< e
%oal",
$m%ele cate*orii e asi*urare au ca o%iect persoanele +izice, 5n primul caz< prin
prisma proteciei e risc< este vizat" viaa< iar !n al oilea caz< prin prisma
proteciei
pentru riscuri e acciente< %oala i alte riscuri,
5ntre cele ou" ramuri speci+ice e asi*ur"ri eHist" o serie e elemente
comune:
elemente
), asi*uratul poate s" !nc8eie< up" caz< unul sau mai multe contracte e asi*urare
comune
!mpotriva aceluiai risc sau a unui compleH e riscuri< pentru sume variate Cacest tip
asi*ur"rilor e e asi*urare se !nc8eie< !n *eneral< coniionat e v#rst"< starea s"n"t"ii< etc,D6
persoane
&, au ca titular persoana< ar< !n anumite +orme e asi*urare< pot avea ca re+erin"
*rupuri e persoane C+amilia< un *rup pro+esionalD6
1, suma asi*urat" se sta%ilete !n mo +or+etar< e c"tre asi*urat< !n +uncie e
posi%ilit"ile i necesit"ile sale +inanciare6
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
()
$si*ur"ri e persoane
;, la proucerea evenimentului asi*urat< asi*uratul sau %ene+iciarul e asi*urare
poate +i inemnizat pentru toate contractele e asi*urare !nc8eiate cu i+erite
societ"i e asi*urare6
=, suma asi*urat" se pl"tete asi*uratului ini+erent e repturile care i s-ar
cuveni
in alte contracte e asi*urare6
@, suma asi*urat" cuvenit" %ene+iciarului nu poate +i urm"rit" e creitorii
asi*uratului6
?, asi*uratorul nu pl"tete suma !n cazul !n care evenimentul asi*urat s-a
prous
prin comiterea e c"tre asi*urat a unor +apte penale !n mo intenionat sau a
+ost
cauzat e aciuni e r"z%oi6
>, %ene+iciarul e asi*urare este eHclus in aceast" calitate ac" a provocat
intenionat ecesul asi*uratului,
5ntre asi*urarea e via" i alte asi*ur"ri e persoane< ei !nruite prin
su%iectul
asi*ur"rii< eHist" i eose%iri, $st+el< acestea se eose%esc prin riscul sau
compleHul
e riscuri asi*urate i< mai ales< prin mecanismul asi*ur"rii i prin te8nicile e
asi*urare,
Test e autoevaluare )),),
Suma asi*urat" la asi*ur"rile e persoane se sta%ilete:
a, prin ne*ociere cu asi*uratul6
%, pe %aza certi+icatelor meicale6
c, !n mo +or+etar< !n +uncie e nevoile i posi%ilit"ile +ianciare ale
asi*uratului6
, pe %aza +acturilor prezentate e asi*urat,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
(?,
)),&, $si*urarea e via"
De+iniie $ceast" asi*urare se e+inete ca +iin contractul !n virtutea c"ruia societatea
e
asi*ur"ri se an*aEeaz"< !n sc8im%ul primelor !ncasate e la o persoan" +izic"
Casi*uratulD< s" pl"teasc" su%scriitorului !nsui sau unui ter %ene+iciar e
asi*urare<
o sum" eterminat"< !n cazul ecesului asi*uratului sau al supravieuirii lui up"
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(&
$si*ur"ri e persoane
v#rsta !nscris" !n contract,
5n +uncie e risc se pot ienti+ica:
Clasi+icarea
$,), asi*urarea e supravieuire6
asi*ur"rilor e
via"
$,&, asi*urarea e eces6
$,1, asi*urarea miHt" e via",
$si*urarea e
supravieuire
$,), $si*urarea e supravieuire se caracterizeaz" prin +aptul c" asi*ur"torul se
an*aEeaz" s" pl"teasc" asi*uratului< la eHpirarea contractului< suma asi*urat"<
cu
coniia ca acesta s" +ie !n via",
$ceast" sum" se constituie in primele e asi*urare pl"tite e asi*urat<
acumulate
!n ecursul perioaei e asi*urare i +ructi+icate prin i+erite moalit"i e
asi*ur"tor,
$si*uratul %ene+iciaz" e suma asi*urat" numai !n cazul !n care este !n via" la
eHpirarea contractului6 !n cazul ecesului asi*uratului< asi*ur"torul se consier"
eli%erat e aceast" prestaie !nscris" !n contract i< eci< suma acumulat" e
asi*urat
revine e rept societ"ii e asi*urare,
O alt" asi*urare e supravieuire este asi*urarea e rent"< potrivit careia suma
asi*urat" este pus" la ispoziia asi*uratului su% +orma unor pl"i perioice cu
titlu
e renta,
Fonul in care se e+ectueaz" plata se constituie +ie pe seama unei prime unice
pl"tite e asi*urat la !nc8eierea contractului< +ie pe seama primelor ac8itate
treptat
Canual< semestrial< trimestrial sau lunarD e asi*urat pe perioaa e vala%ilitate
a
contractului, Bi plata rentei se poate e+ectua !n oua +eluri istincte:
-
-
imeiat up" per+ectarea contractului e
asi*urare6
la o at" ulterioar" Cspre eHemplu< up" ieirea la pensie a
asi*uratuluiD,
$ceasta este +orma cea mai +recvent !ntalnit" !n practic", $si*uratul pl"tete o
perioa" e timp< mai lun*" sau mai scurt"< prime e asi*urare pentru
constituirea
+onului< in care asi*ur"torul va suporta renta,
$si*ur"torul va pl"ti renta numai !n cazul !n care asi*uratul va +i !n via" la ata
eHpir"rii contractului, Decesul anterior al asi*uratului !l ezlea*" pe asi*ur"tor
eorice o%li*aie +a" e motenitorii asi*uratului,
Evient c" o asi*urare e supravieuire< care are rept consecin" piererea
reptului %ene+iciarului asi*ur"rii asupra sumei asi*urate !n cazul !n care
asi*uratul
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(1
$si*ur"ri e persoane
a !ncetat in via" anterior eHpir"rii asi*ur"rii< nu este prea atractiv"< nu
stimuleaz"
spiritul e economisire,
.entru a evita piererea primelor ac8itate e asi*urat< !n cazul ecesului
acestuia !n
perioaa e vala%ilitate a contractului< !n practica internaional" se iau iverse
m"suri, De eHemplu< se !nscrie !n contract clauza contraasi*ur"rii< care permite
ram%ursarea primelor a+erente riscului e supravieuire< asi*ur"torul ii reine<
evient< prima a+erenta riscului e eces< el !ncaseaza suma asi*urat"< !n timp
ce
prima pentru riscul e eces r"ane e rept asi*ur"torului,
$si*urarea e via" varia%il", $si*urarile e viata varia%ile cu prime e
asi*urare
+iHe au +ost introuse !n SU$ !n anul )(?@< iar cele cu prime e asi*urare +leHi%ile
au +ost introuse !n anul )(>;,
$si*urarea e via" varia%il" cu prime e asi*urare +iHe este asem"n"toare cu
asi*urarea e via" permanent", /ivelul prime lor e asi*urare este constant<
iar
componenta e acumulare e capital se ezvolt" ast+el !nc!t evin posi%ile c8iar
unele imprumuturi,
Di+erena principal" intre polia e asi*urare varia%il" i cea permanent"
const" !n
+aptul c" asi*urarea e via" varia%il" plaseaz" riscul investiiei asupra
proprietarului poliei e asi*urare, 5n *eneral sunt isponi%ile mai multe opiuni
e
investiie i eci proprietarul poliei e asi*urare tre%uie s" alea*" varianta e
investiie care !i poate auce cel mai %un c!ti*, Dac" a +"cut o ale*ere %un" i
investiia +"cut" se oveete a +i per+ormant"< persoana asi*urat" primete o
acoperire e asi*urare aiional" su% +orma creterii %ene+iciilor e eces,
Totoata<
persoana asi*urat" ii asum" riscul unei investiii neper+ormante< caz in care i
se
reuc %ene+iciile e eces,
Cele mai importante caracteristici ale acestei cate*orii e asi*ur"ri e via" sunt
urm"toarele:

proprietarul poliei e asi*urare are posi%ilitatea e a ale*e


una
$si*urarea e
via" varia%il"
in opiunile e investiie pe care societatea e asi*urare i le pune la
ispoziie,

%ene+iciile politei e asi*urare se aEusteaz" !n +ucie e valoarea


investiiilor
prev"zute !n polia e asi*urare< !n momentul !n care se solicit" plata lor,
%ene+iciile e eces nu pot +i mai mici ec!t sumele asi*urate iniiale
pentru
care s-a inc8eiat contractul e asi*urare< ar ele pot +i mai mari< ac"
investiiile +"cute au +ost pro+ita%ile,
.rintr-o asi*urare e via" varia%il" se pot o%ine %ene+iciii suplimentare printr-o
serie e investiii +avora%ile< acest surplus e %ene+icii contra%alans!n in+luena
e-
a lun*ul anilor asupra sumei asi*urate, Riscul acestor investiii revine
proprietarului
poliei e asi*urare,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(;
$si*ur"ri e persoane
$si*urarea e
via"
universal"
$si*urarea e via" universal", $ceast" cate*orie e asi*ur"ri este relativ
recent"<
ac" luam !n calcul vec8imea asi*ur"rilor[ e via" traiionale, Dei nu are o
istorie
+oarte lun*"6 asi*urarea e viaa universal" a reit s" se impun" pe piaa
prouse)or
e asi*urare, Ce)e mai importante elemente e+initorii sunt urmatoare)e:
posesorul poliei e asi*urare poate la anumite intervale e timp moi+ica
valoarea %ene+iciilor e eces Ccu evienierea calit"ii e asi*ura%i)itateD,
posesorul politei e asi*urare poate sc8im%a valoarea i ata e+ectu"rii
pl"ii
primelor e asi*urare< +"r" a avea o%li*aia e a anuna anticipat
societatea
e asi*ur"ri,
primele e asi*urare sunt plasate !ntr-un cont i in valoarea lor se vor
sc"ea la un moment at c8eltuielile e eces, 5n acest cont se vars" i
o%!nzile o%inute< care pot varia !n timp,
posesorul poliei e asi*urare poate retra*e anumite sume in economiile
acumulate,
O parte in riscul e eces i o parte in riscul investiional este trans+erat
posesorului poliei e asi*urare, Totui< societatea e asi*ur"ri este cea care
ecie
cum vor +i invesii %anii i cea care *aranteaz" o rat" minim" e renta%ilitate,
Societatea e asi*urare poate o+eri in+ormaii privin moul !n care s-a +"cut
alocarea intern" a +onurilor !ntre rezerve< c8eltuieli i investiii Cuneori aceasta
se
numete \es+acerea\ contractuluiD,
$si*urarile e via" sunt instrumente e investire< avan valoare capitalizat", 5n
*eneral< poliele la termen nu inclu componenta e economisire< ele o+erin
numai
protecie pe perioaa e vala%ilitate, Valoarea capitalizat" este un +on care se
acumuleaz" pe !ntre*a perioa" e via" a poliei i la care ein"torul e poli"
poate avea acces !n mai multe mouri: poate +ace imprumuturi< poate opta
pentru
cump"rarea unei polie e asi*urare e via" cu plata inte*ral" sau poate
r"scump"ra polia, Fonul respectiv se constituie pe %aza rezervei matematice
speci+ice contractului,
Unul intre cele mai per+ormante prouse in acest sens !l constituie asi*urarea
e
via" varia%il"< cu prime constante sau varia%ile, Caracteristica principal" a
acestui
tip e poli" este +aptul c" plaseaza riscul investiiei asupra proprietarului poliei
e
asi*urare, In *eneral< sunt isponi%ile mai multe opiuni e investiii< asi*uratul
ale*anu-i acea variant" care !i auce maHimul e cati*, Dac" a +"cut o
ale*ere
%un" i investiia se oveete a +i per+ormant", .ersoana asi*urat" primete o
acoperire e asi*urare aiional" su% +orma creterii %ene+iciilor e eces,
2ene+iciile e eces nu pot +i mai mici ecat sumele asi*urate iniiale la care s-a
inc8eiat contractul e asi*urare< ar ele pot +i mai mari< ac" investiiile +"cute
au
+ost pro+ita%ile,
$si*urarea e
eces
$,&, $si*urarea e eces are !n veere protecia asi*uratului pentru riscul e
eces< Kun risc viitor i si*ur< ar incert ca momentG, .ractica per+ect"rii i
erul"rii
acestor asi*ur"ri reine mai multe soluii:
an*aEamentul asi*uratului e a pl"ti prime e asi*urare toat" viaa6
soluia limit"rii pl"ii primelor e asi*urare la o anumit" perioa" e timp
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(=
$si*ur"ri e persoane
prev"zut" !n contract6
soluia pl"ii primelor e asi*urare pe o urata e KnG ani< p#n" la o at"
KtG<
moment critic Ce eHemplu: ieirea la pensieD6
soluia trans+orm"rii unei asi*ur"ri e eces !ntr-o asi*urare e rent"
via*er"
opional",
$si*urarea e eces !nc8eiat" !n termen limitat o%li*" pe asi*ur"tor s" ac8ite
suma
!nscris" !n contract< ac" ecesul asi*uratului a avut loc !n perioaa e
vala%ilitate a
contractului, Dac"< la eHpirarea contractului< asi*uratul este !n via"<
asi*ur"torul
este eHonerat e orice r"spunere +a" e acesta, $aar< asi*urarea e eces
nu este
o asi*urare e economisire< ci una e protecie !mpotriva unui risc eterminat,
Cele oua asi*ur"ri e via" - e supravieuire i e eces 9 acoper" +iecare !n
parte
cate un sin*ur risc< crean ast+el impresia c" una in pari este intoteauna
perant", In realitate< supravieuirea i ecesul constituie riscuri alternative< nu
se
pot prouce nicioata simultan,
$,1, $si*urarea miHt" e via" se caracterizeaz" prin +aptul c"< printr-un sin*ur
contract< acor" protecie !mpotriva celor ou" riscuri: e eces i e
supravieuire,
Cuprinerea celor ou" riscuri !ntr-un sin*ur contract nu !nl"tur" caracterul lor
contraictoriu, Dac" asi*uratul este proteEat pentru am%ele riscuri< aceasta are
loc !n
coniiile !n care el suport" prima e asi*urare a+erent" am%elor riscuri< !n mo
cumulat,
Datorita +aptului c" se o+er" acoperire pentru oua riscuri alternative< asi*uraii
vor
avea cati* e cauz" !n am%ele situaii:
!n cazul ecesului asi*uratului< %ene+iciarul asi*ur"rii intr" !n posesia sumei
asi*urate pentru eces6
iar !n caz e supravieuire< asi*uratul !ncaseaz" personal suma asi*urat"
pentru supravieuire prev"zut" !n contract,
2ene+iciul e care se %ucur" asi*uratul !n am%ele situaii este o%inut cu preul
corespunz"tor acoperirii celor ou" riscuri istincte< prin urmare cu suportarea
primelor atorate atat pentru riscul e eces< cat i pentru riscul e
supravieuire,
Dac" asi*ur"torul nu ar taHa +iecare risc preluat asupra sa< nu ar [reui s"-i
ec8ili%reze primele !ncasate cu inemnizaiile atorate< veniturile realizate cu
an*aEamentele asumate +a" e asi*urai,
In practica internaional"< acest tip e asi*urare cunoate i+erite variante< !n
ceea
ce privete termenul e vala%ilitate sau +orma su% care se acora suma
asi*urat",
$st+el< se practica asi*ur"ri miHte cu termen +iH< la eHpirarea c"ruia suma
asi*urat"
se ac8it" asi*uratului< ac" acesta este !n via"< sau %ene+iciarului asi*ur"rii<
ac"
asi*uratul a eeeat anterior,
$si*urarea
miHt" e via"
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(@
$si*ur"ri e persoane
Test e autoevaluare )),&,
Caracteristicile asi*ur"rii variale sunt:
a, asi*uratul are posi%ilitatea e a ale*e una in opiunile e investiie pe
care
societatea e asi*urare i le pune la ispoziie6
%, %ene+iciile e eces nu pot +i mai mici ec#t sumele asi*urate iniial< la
!nc8ierea contractului< ar pot +i mai mari ac" investiiile +"cute sunt
pro+ita%ile6
c, are o pia" e es+acere lar*"< comparativ cu alte asi*ur"ri e viaa6
, %ene+iciile poliei e asi*urare se aEusteaz" !n +uncie e valoarea6
investiiilor prev"zute !n polia< !n momentul !n care se solicit" plata lor6
e, riscul investiiei,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
(?,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, )),
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, )) pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
Facei comparaie i!ntre asi*urarea e via" universal" i asi*urarea e via"
varia%il",
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, ))
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare )),)
R"spunsul corect este: c,
R"spunsul la testul e veri+icare )),&,
R"spunsul corect este: %< e,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, ))
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
(?
$lte asi*ur"ri e persoane
Unitatea e !nv"are /r, )&
$-TE $SI0UR4RI DE .ERSO$/E
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )&
)),) 3ecanismul asi*ur"rilor e via"
)),& $lte asi*ur"ri e persoane
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )&
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )&
.a*ina
((
((
)')
)'=
)'@
)'@
$si*ur"ri i reasi*ur"ri (>
$lte asi*ur"ri e persoane
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, )&
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, )& sunt:
Elementele *enerale ale mecanismului asi*ur"rilor e via",
.rezentarea asi*ur"rilor e personae< altele ec#t cele e via",
)&,) 3ecanismul asi*ur"rilor e via"
$si*ur"rile e via" au un *ra e compleHitate riicat< at#t prin natura
riscurilor<
c#t i prin +ormele i te8nicile e realizare a lor,
Ele au< up" caz< o +uncie e protecie e risc sau o +uncie e economisire< ar
pot
i !m%ina aceste ou" +uncii !n carul asi*ur"rilor miHte,
Elementele *enerale ale mecanismului asi*ur"rilor e via"
sunt:
Elemente
*enerale ale
asi*ur"rilor e
via"
au caracter +acultativ6
se !nc8eie cu persoane cuprinse !ntre anumite limite e v#rst"< pe urate
e
asi*urare e*ale sau nu cu urata pl"ii primelor e asi*urare eHprimate !n
ani6
perioaa e asi*urare i perioaa e plat" a primelor e asi*urare se a+l"
!n
corelaie cu suma asi*urat"< care are un pla+on minim la perioae e
asi*urare e peste )' ani6
persoanele cu o invaliitate permanent" mai mare e =' I nu sunt
primite
!n asi*urare6
prin contract se asi*ur" o sin*ur" persoana< ar eHist" i eHcepii< !n cazul
asi*ur"rilor +amiliale6
tari+ul e prime este i+erit pe +orme i variante ale asi*ur"rii6
primele e asi*urare sunt:
- cresc"toare< !n +uncie e *rupele e v#rst" ale
asi*urailor6
- escresc"toare< !n raport cu urata contractului i urata pl"ii primelor
e asi*urare,
-a toate variantele e asi*ur"ri e via" la care plata sumei asi*urate se +ace i
la
eHpirarea perioaei e asi*urare< se impune< cu necesitate< constituirea rezervei
matematice, .rin urmare< prima are !n structura sa: prima e risc - pentru
acoperirea
$si*ur"ri i reasi*ur"ri ((
$lte asi*ur"ri e persoane
sumei asi*urate< !n caz e invaliitate sau eces !n cursul perioaei e asi*urare
i
rezerva matematic" - ca eHprimare a unui act e economie,
Constituirea rezervei matematice etermin" e+ecte speci+ice !n te8nica asi*ur"rii
e
via"< i anume:
- reactivarea contractului6
- continuarea asi*ur"rii pe %aza unei sume epuse< mai reuse6
- r"scump"rarea6
- acorarea unor !mprumuturi,
O particularitate care intervine !n asi*ur"rile e via" este anticipaia< care
reprezint" prima rat"< inclusiv taHa e poli" care se pl"tete la semnarea
eclaraiei,
R"spunerea societ"ii e asi*urare !ncepe !n momente i+erite< !n +uncie e
risc<
ar varia%ile e la o societate la alta,
5n porto+oliul societ"ilor e asi*urare in ara noastr" sunt incluse urm"toarele
+orme e asi*urare:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
asi*urarea e via" cu +ormare e capital6
asi*urarea e via" cu acumulare e capital i aaptare
inamic"6
asi*urarea e eces cu acumulare e capital6
asi*urarea e eces cu acumulare e capital !n
+onuri6
asi*urarea miHt" e via" cu variantele:
asi*urarea miHt" e via" o%inuit"6
asi*urarea miHt" e via" i suplimentar" e
acciente6
asi*urarea +amilial" miHt" e via"6
asi*urarea miHt" e via" cu pensie pentru
urmai6
asi*urarea miHt" e via" cu +ormare e capital6
alte asi*ur"ri e via" cum sunt: asi*urarea e economie i e invaliitate
permanent" in acciente6 asi*urarea via*era e eces cu prima unic"
sau
cu plata primelor e asi*urare pe termen limitat6 asi*urarea pe termen
+iH6
asi*urarea e rent" pe termen limitat< etc,
Rezerva
matematic"
$si*ur"ri i reasi*ur"ri )''
$lte asi*ur"ri e persoane
Test e autoevaluare )&,),
Cum se calculeaz" primele e asi*urare !n raport cu *rupele e v#rst" ale
asi*urailor i cu urata contractuluiR
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
)'@,
)&,&, $lte asi*ur"ri e persoane
$si*ur"ri e
acciente
2,), $si*ur"ri e acciente - au rept scop protecia persoanelor +izice e
consecinele neaste ale unor evenimente neprev"zute< care le a+ecteaz" viaa<
inte*ritatea corporal" sau capacitatea e munc",
Consecinele o%iective ale accientului corporal sunt< up" caz:
- ecesul6
- invaliitatea parial" sau total"6
- c8eltuieli impuse e re+acerea s"n"t"ii prin tratamente< meicaie<
proceuri
meicale,
3ulte societ"i e asi*urare preiau protecia e risc pentru invaliitate< total"
sau
parial"< in acciente< oar !n cazul !n care are caracter permanent,
Invaliitatea
parial"< e re*ul"< se !ncareaz" !n s+era asi*ur"rilor sociale,
.ersoanele accientate vor primi cu titlu e inemnizaie o sum" pentru
acoperirea
c8eltuielilor e in*riEire meical"< re+acere i compensare a piererii e venit,
5n caz e invaliitate permanent"< asi*ur"torul atoreaz" asi*uratului !ntrea*a
sum"
asi*urat" sau o parte in aceasta< !n +uncie e *raul e invaliitate o%anit !n
urma accientului su+erit,
-a eHpirarea contractului< asi*uratorul poate sa accepte re!nnoirea acestuia
pentru o
nou" perioa"< sau s" o re+uze< ac" persoana accientat" a su+erit un *ra
riicat
e invaliitate< care i-a reus total sau parial capacitatea e munca,
$si*ur"rile e persoane pentru riscuri e acciente se !nc8eie pentru perioae
varia%ile e timp Ce 1< =< )' i c8iar &' e aniD< +iin< e re*ul" asi*ur"ri
mutuale,
$si*ur"rile e persoane pentru riscuri e acciente sunt incluse !n porto+oliul
i+eritelor societ"i e asi*urare< av#n un caracter compleH,
Dup" re*imul
Euriic
I, Dup" re*imul Euriic al asi*ur"rii putem eose%i:
asi*ur"ri prin e+ectul le*ii o%li*atorii e acciente6
asi*ur"ri +acultative,
5n ara noastr" s-a practicat< p#n" la s+#ritul anului )((=< o sin*ur" +orm" e
asi*urare o%li*atorie a persoanei e acciente: asi*urarea prin e+ectul le*ii e
$si*ur"ri i reasi*ur"ri )')
$lte asi*ur"ri e persoane
acciente a c"l"torilor,
.rin actuala le*e< !n ramura e %unuri< e persoane i e via" nu mai
+uncioneaz"
asi*ur"rile prin e+ectul le*ii,
Dup" e+ectele
*enerate e
acciente
II, Dup" e+ectele *enerate e acciente< !n planul asi*ur"rii
*"sim:
asi*ur"ri e eces in accient6
asi*ur"ri e invaliitate in acciente,
III, Dup" *raul e autonomie al asi*ur"rii e persoane pentru cazurile e
acciente< sunt:
asi*ur"ri e acciente autonome< inepenente e alte +orme e
asi*urare6
asi*ur"ri e acciente complementare - asi*ur"ri incluse !n contractul e
asi*urare e %az" Casi*urare e acciente prouse la omiciliul asi*uratului
inte*rat" !n asi*urarea compleH" a *ospo"riilor persoanelor +iziceD6
asi*ur"ri e acciente suplimentare - se completeaz" o asi*urare e %az"<
ar care presupune i plata unor prime e asi*urare istincte< suplimentare<
realiz#n< as+el< i o protecie suplimentar",
$si*ur"rile e acciente se !nc8eie !n urm"toarele
variante:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$si*urarea e
%oal"
asi*urarea e acciente a c"l"torilor6
asi*urarea e acciente cu sume +iHe sau cu sume
convenite6
asi*urarea e acciente turistice6
asi*urarea +amilial" e acciente6
asi*urarea e acciente a cet"enilor rom#ni care particip" la eHcursii
or*anizate e societ"i e turism6
asi*urarea e economie i invaliitate permanent" in
acciente6
asi*urarea pentru acciente a an*aEailor6
asi*urarea personalului navi*ant pro+esionist6
asi*urarea compleH" a elevilor i stuenilor6
asi*urarea mana*erilor,
Dup" *raul
e autonomie
al asi*ur"rii
2,&, $si*urarea e %oal" este practicat" e mai multe "ri< al"turi e celelalte
asi*ur"ri e persoane, $ceast" asi*urare preia protecia unei cate*orii e riscuri
compleHe< insu+icient cunoscute< care se transpun !ntr-un risc patrimonial,
$si*urarea e %oal" acoper" c8eltuielile e %oal"< cum sunt:
- c8eltuielile e spitalizare6
)'& $si*ur"ri i reasi*ur"ri
$lte asi*ur"ri e persoane
-
-
-
-
c8eltuielile pentru intervenii c8irur*icale6
c8eltuielile pentru tratamente6
alte c8eltuieli meicale6
complementar< incapacitatea temporar" e
munc",
Suma asi*urat" se sta%ilete prin convenia p"rilor< !n raport cu m"rimea
c8eltuielilor meicale suportate e+ectiv e asi*urai,
.rima e asi*urare se sta%ilete !n +uncie e cota e prim" tari+ar"< varia%il" e
la
o societate la alta, $ceast" asi*urare are !n veere o perioa" e caren"
varia%il"<
!n +uncie e natura %olilor< care pot constitui riscuri asi*urate,
$si*urarea e %oal" se a+l" !ntr-o +az" incipient" !n practica asi*ur"rilor in ara
noastr", Ea se re*"sete !n porto+oliul unor societ"i e asi*urare< ar vizeaz"
persoanele cu omiciliul permanent !n Rom#nia< a+late !n parcurs !n a+ara "rii,
$si*ur"rile e s"n"tate sunt o alt" component" a asi*ur"rilor e persoane, Rolul
acestor asi*ur"ri este eose%it e important i anume acoperirea total a sau
parial"
a c8eltuielilor cu ocrotirea s"n"t"ii< i+erena +iin suportat" e stat sau e
inivi<
upa caz,
$ceste asi*ur"ri pot +i contractate numai !n mo +acultativ< +ie iniviual< +ie in
*rup inanu-se seama e mana*ementul riscurilor le*ate e s"n"tate, In cele
mai
multe cazuri< aceste asi*ur"ri se !ntin pe perioae +oarte lun*i e timp Cc8iar
pan"
la varsta pension"rii persoaneiD i pot +i preceate e controale meicale
*enerale,
In tarile ezvoltate ale lumii< aceste asi*ur"ri au c"patat o mare eHtinere pe
piaa
asi*ur"rilor< mer*an pan" la impunerea treptat" a asi*ur"rilor private e
s"n"tate
!n +aa celor sociale e s"n"tate, In "rile !n curs e ezvoltare ale lumii coeHist"
sistemul asi*ur"rilor private e s"n"tate cu alte sisteme< c"utanu-se
contracararea
consecinelor +inanciare ne*ative ale unei st"ri precare e s"n"tate< cu e+ecte
economice ne+avora%ile ce se repercuteaz" at!t asupra iniviului< cat i asupra
societ"ii !n ansam%lul ei, O clasi+icare succint" a acestor asi*ur"ri scoate !n
evien":
-
-
-
asi*ur"rile e acciente6
asi*ur"rile e %oal"6
asi*ur"rile e s"n"tate permanent",
Societ"ile e asi*ur"ri o+er" mai multe tipuri e polie e asi*urare e s"n"tate<
e
eHemplu: asi*urarea c8eltuielilor e spitalizare6 asi*urarea pentru intervenii
c8irur*icale6 asi*urarea meical" e %az"6 asi*urarea meical" maEor"6
asi*urarea
meical" compleH",
$si*urarea e s"n"tate permanent", $cest tip e asi*urare urm"rete s"
elimine
s"r"cia< aesea asociat" cu o incapacitate e munc" e urat"< provocat" e un
accient sau e o %oal", Din momentul !n care un asi*urat a +ost eHaminat
meical
iQsau acceptat pentru o asi*urare e s"n"tate permanent"< contractul e
asi*urare
!i p"streaz" vala%ilitatea pentru un anumit num"r e ani i nu poate +i reziliat
e
$si*ur"ri i reasi*ur"ri )'1
$lte asi*ur"ri e persoane
c"tre asi*ur"tor,
Daca asi*uratul aEun*e !n incapacitate e munc" !n urma unei %oli [sau a unui
accient< el are reptul la o inemnizaie e asi*urare< care se acor" perioic<
at#t
timp c#t se menine starea e incapacitate< sau pan" can asi*uratul atin*e
varsta e
pensionare< ori eceeaz", $si*uraii salariai %ene+iciaz" e inemnizaia
o+erit"
e asi*urarea e s"n"tate permanent" pe perioaa e timp cat sunt %olnavi<
perioa"
care variaz" !ntre o lun" i un an,
$ceasta limitare se atoreaza +aptului c"< !n perioaa e %oal"< salariaii au
reptul
la o parte in salariu, 3"rimea inemnizaiei acorate e c"tre asi*ur"tor pe
erioaa
e incapacitate se sta%ilete e comun acor !ntre asi*urat i asi*ur"tor< la
!nc8eierea contractului< ar ea nu poate s" ep"easc" ?=I in cati*ul
asi*uratului
realizat !nainte e im%oln"vire< in care se euce suma primit"-in +onurile
pu%lice,
$lte asi*ur"ri e persoane
$si*urarea otal", $si*urarea otal" este conceput" ca o moalitate e
constituire
treptat" a otei unui copil pan" c#n acesta aEun*e la maEorat,
$si*uratorul onoreaz" aceast" asi*urare< ac" %ene+iciarul asi*ur"rii este !n
viaa la
ata atin*erii maEoratului< !n momentul can asi*urarea evine eHi*i%il", In
ipoteza
in care %ene+iciarul asi*ur"rii a eceat anterior acestei ate< asi*ur"torul este
eHonerat e orice r"ispunere le*at" e acel contract, 5n cazul !n care contractul
prevee clauza contraasi*ur"rii< !n cazul morii premature a %ene+iciarului
asi*ur"rii< asi*ur"torul este o%li*at s" restituie primele !ncasate,
$si*urarea e nupialitate, $cest tip e asi*urare este o asi*urare e via"< !n
%aza
c"reia asi*ur"torul se an*aEeaz" s" pl"teasc" o anumit" sum" e %ani
asi*uratului<
ac" acesta se c"s"torete !nainte e a implini o anumit" v#rst",
$si*urarea e natalitate, $si*urarea e natalitate const" !n o%li*aia
asi*ur"torului e a pl"ti o anumit" sum" e %ani asi*uratului c"ruia i s-a n"scut
un
copil< !ntr-un anumit termen,
In raport cu num"rul e persoane cuprinse !n asi*urare< asi*ur"rile e persoane
se
pot clasi+ica !n:
asi*ur"ri iniviuale
asi*ur"ri colective,
$si*urarea iniviual" se caracterizeaz" prin +aptul c" se !nc8eie pentru o
sin*ur"
persoan"< precis eterminat" !n polia e asi*urare, $ceast" asi*urare se poate
!nc8eia at#t e persoane +izice< c!t i e persoane Euriice,
$si*urarea colectiva, Spre eose%ire e asi*urarile iniviuale< !n care este
cuprins" !n asi*urare o sin*ur" persoan"< asi*ur"rile colective se !nc8eie pentru
oua sau pentru mai multe persoane, $si*ur"rile colective !nc8eiate e c"tre
persoane +izice iau e o%icei +orma asi*ur"rilor +amiliale e via" sau a
asi*ur"rilor
+amiliale e acciente< speci+ic +iin +aptul c" persoanele cuprinse !n asi*urare
sunt
$si*ur"ri i reasi*ur"ri )';
$lte asi*ur"ri e persoane
eterminate !n raport cu asi*uratul principal,
Forma cea mai !nt!lnit" a asi*ur"rilor colective !nc8eiat" e c"tre persoane
Euriice
este asi*urarea +orei e munc", .rin intermeiul acestei asi*ur"ri< persoana
Euriic"
!i asi*ur" an*aEaii !mpotriva riscului e eces< invaliitate permanent" sau
incapacitate e munc"< survenite !n timpul eHercit"rii o%li*aiilor e serviciu, De
eHemplu< c!n personalul unei secii e proucie lucreaz" !n coniii avan un
*ra
riicat e periculozitate< a*entul economic poate !nc8iea o asi*urare e
acciente
sau e eces pentru tot personalul in secia respectiv"6 c#n o societate
comercial"
vine m"r+uri cu plata !n rate< ea poate s" !nc8eie o asi*urare colectiv" pentru
toi
clienii a+lai !n aceeai situaie< spre a se pune la a"post !n cazul !n care unii
intre
acetia ar aEun*e !n imposi%ilitatea e a mai pl"ti ratele scaente Cin cauze e
%oal"< eces< omaED,
$si*urarea e *rup prezint" avantaEul c" evit" selecia riscurilor< care se
!nt#lnete
la asi*urarea iniviual" i este mai puin costisitoare ecat aceasta, In
asi*urarea
colectiv"< e re*ul"< sunt cuprinse persoanele care alc"tuiesc *rupul respectiv<
cu
coniia ca +iecare !n parte s"-i eHprime acorul la aceast" asi*urare< eoarece
o
parte in prim" este suportat" e contractantul asi*ur"rii Ca*ent economic<
%anc"D<
iar cealalt" parte cae !n sarcin" asi*uratului,
Test e autoevaluare )&,&,
Ce c8eltuieli sunt acoperite prin asi*urarea e %oal"R
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
)'@,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, )&,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, )& pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, ))
Descriei asi*ur"rile e s"natate,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri )'=
$lte asi*ur"ri e persoane
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare )&,)
.rimele e asi*urare sunt:
- cresc"toare< !n +uncie e *rupele e v#rst" ale asi*urailor6
- escresc"toare< !n raport cu urata contractului i urata pl"ii primelor e
asi*urare,
R"spunsul la testul e veri+icare )&,&,
$si*urarea e %oal" acoper" c8eltuielile< cum sunt:
- c8eltuielile e spitalizare6
- c8eltuielile pentru intervenii c8irur*icale6
- c8eltuielile pentru tratamente6
- alte c8eltuieli meicale6
complementar< incapacitatea temporar" e munc"
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, )&
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',

$si*ur"ri i reasi*ur"ri )'@
Reasi*urarea
Unitatea e !nv"are /r, )1
RE$SI0UR$RE$
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, )1
)&,) Conceptul e reasi*urare
)&,& Formele reasi*ur"rii
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, )1
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, )1
.a*ina
)'>
)'>
)''
)';
)';
)';
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'?
Reasi*urarea
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, )1
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, )1 sunt:
5nele*erea conceptului e reasi*urare,
.rezentarea contractelor e reasi*urare !n +uncie e caracterul lor,
)1,) Conceptul e reasi*urare
Reasi*urarea Reasi*urarea reprezint" cearea e c"tre asi*ur"tor c"tre alte societ"i< a unei
p"ri
in riscul su%scris,
Reasi*urarea este un miEloc e e*alizare prin ivizarea r"spunerii !ntre mai
muli
asi*ur"tori ispersai pe arii *eo*ra+ice c#t mai intinse e meninerea unui
ec8ili%ru !ntre primele !ncasate i esp"*u%irile atorate e +iecare asi*ur"tor
!n
parte,
Reasi*urarea !l avantaEeaz" nu numai pe asi*ur"tor< ar i pe asi*urat< pentru
c"<
prin cearea unei p"ri in r"spunerea iniial" asumat"< asi*uratul este pus la
a"post e surpriza nepl"cut" ca !n caz e aun" asi*ur"torul s" nu poat" +ace
+a"
o%li*aiilor e esp"*u%ire,
.rin operaia e reasi*urare< societatea e asi*urare care ceeaz" evine
reasi*urant sau ceant< iar cea care primete evine reasi*ur"tor, -a r#nul
s"u<
reasi*ur"torul poate cea o parte mai mare sau mai mica in riscul acceptat !n
reasi*urare< p#n" c#n riscul cuprins !n ai*urarea iniial" va +i su+icient e
+"r#miat !ntre societ"i e asi*urare i+erite, $ceast" operaie se numete
retrocesiune,
Spre eose%ire e asi*urare< reasi*urarea se poate !nc8eia numai !ntre
societ"ile
e asi*urare, Raportul e reasi*urare pot lua +iin" !n le*"tur" i ca urmare a
unui
contract e asi*urare,
Fiin un contract erivat< contractul e reasi*urare urmeaz" soarta contractului
principal Ccontractul e asi*urareD, Dac" asi*urarea este nevala%il" sau a +ost
lovit" e nulitate< atunci i reasi*urarea este nevala%il",
Reasi*urarea prouce e+ecte numai !ntre reasi*urat i reasi*ur"tor< aic"
asi*uratul
nu se poate !nrepta cu aciune Euriic" !mpotriva reasi*ur"torului< ne+iin
parte la
contractul e reasi*urare, Reasi*urarea nu se poate !nc8eia pentru o sum" mai
mare ec#t cea asi*urat" prin contractul e asi*urare, Ce#n o parte in
riscurile
asumate< reasi*uratul se comport" cu reasi*ur"torii la +el cum se comport"
Retrocesiunea
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'>
Reasi*urarea
asi*uraii cu ei,
.entru c" prin reasi*urare< reasi*uratul proceeaz" la o !mp"rire a riscurilor<
ce#n pe cele care ep"esc posi%ilit"ile lui e acoperire< el poate conveni cu
reasi*ur"torii< !n reciprocitate< s" primeasc" o parte in riscurile acestora,
$st+el
reasi*uratul evine reasi*ur"torul partenerilor s"i,
Contractul e reasi*urare poate avea i+erite +orme, Deose%irea intre acestea
constau !n moul e cuprinere< respectiv< e an*aEare a p"rilor,
Contractul e
reasi*urare
Contractul e reasi*urare cuprine:
o%iectul reasi*ur"rii6
r"spunerea asumat" e reasi*ur"tor6
r"spunerea reinut" e reasi*ur"tor pe cont propriu6
coniiile !n care se +ace reasi*urarea< respectiv costul reasi*ur"rii6
moul e econtare a primelor i aunelor6
urata contractului6
alte clauze privin raporturile reciproce Car%itraEul< ec"erea in repturi<
preavizul pentru ieirea in o%li*aii< etc,D,
Contractul e reasi*urare poate avea caracter:
+acultativ
o%li*atoriu
miHt,
Contractul e
reasi*urare
+acultativ
5n %aza contractului e reasi*urare +acultativ reasi*uratul propune i
reasi*ur"torul poate s" accepte sau s" re+uze reasi*urarea, $cest contract nu
acioneaz" !n mo automat< ci reasi*uratul este o%li*at s" !ntiineze pe
reasi*ur"tor e +iecare risc iniviual pe care oreste s"-l reasi*ure, -a r#nul
s"u<
reasi*ur"torul< up" o cercetare preala%il"< poate s" accepte !n reasi*urare
riscurile
propuse sau nu,
5n %aza contractului e reasi*urare o%li*atoriu< reasi*uratul se o%li*" s" ceeze
i reasi*uratorul se o%li*" s" accepte !n reasi*urare< cate*oriile e riscuri
prev"zute !n contract< !n proporiile i coniiile sta%ilite, Caracteristicile
*enerale
ale acestui *en e contract uureaza relaiile !ntre p"ri, Reasi*uratul nu are
posi%ilitatea selecionarii riscurilor i va cea o parte in toate riscurile
su%scrise<
c8iar i pe cele e valori mici pe care le-ar putea acoperi sin*ur< +"r" nici o
i+icultate, $cest ezavantaE al reasi*uratului este avantaE pentru reasi*ur"tor<
pentru c" cearea automat" a unei p"ri in riscurile acceptate !n asi*urare !l
pune
la a"post e tenina reasi*uratului e selecionare a riscurilor,
In %aza contractului e reasi*urare miHt< reasi*uratul are li%ertatea s" ceeze
Contractul e
reasi*urare
o%li*atoriu
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'(
Reasi*urarea
Contractul e
reasi*urare
miHt
sau nu anumite riscuri in reasi*urare< !n timp ce reasi*ur"torul este o%li*at s"
le
primeasc", $cest contract !m%in" particularit"ile celorlalte & contracte: pentru
reasi*urat +uncioneaz" principiul +acultativit"ii< pentru reasi*ur"tor
+uncioneaz"
principiul o%li*ativit"ii,
Un asemenea contract cuprine o cate*orie e riscuri i nu un anume risc
iniviual i se +oloseste< e o%icei< pentru reasi*urarea riscurilor e valori
mari<
pentru partea ce ep"ete limita contractelor o%li*atorii,
Test e autoevaluare )1,),
De+inii contractul e reasi*urare o%li*atoriu,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
));,
)1,& Formele reasi*urarii
Contracte !n
+uncie e
repartizarea
riscurilor
Contracte
proporionale
5n +uncie e moul e repartizare a riscurilor !ntre reasi*urat i reasi*ur"tor<
avem
urm"toarele contracte:
Contractele proporionale - se caracterizeaz" prin +aptul c" r"spunerile
reasi*uratului i reasi*ur"torului care se sta%ilesc su% +orma unei proporii +a"
e
suma total" asi*urat", $ceeai proporie se utilizeaz" la repartizarea primei e
asi*urare< ca i la econtarea aunelor, Reasi*urarea proporional" are
urm"toarele
variante:
-
Reasi*urarea
cot" parte
-
reasi*urarea cot" parte - participarea reasi*uratului se sta%ilete su%
+orma unei cote procentuale in suma asi*urat"< prev"zut" !n contractul
e
asi*urare, .articiparea reasi*ur"torului se sta%ileste tot su% +orma unei
cote
procentuale6
reasi*urarea eHceent e sum" asi*urat" - reasi*uratul sta%ilete
anticipat< su% +orma unei sume +iHe< reinerea sa proprie< enumit" plin
e
conservare, EHceentul p#n" la limita maHim" a sumei asi*urate !l
ceeaz"
reasi*uratorului,
reasi*urarea
eHceent e
sum" asi*urat"
.linul e conservare se eHprim" valoric i variaz" e la o ramur" e asi*urare
la
alta i !n carul aceleai ramuri< e la un o%iect asi*urat la altul,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))'
Reasi*urarea
Sistemul eHceent e sum" asi*urat" !neplinete cel mai %ine a rolului
reasi*ur"rii eoarece omo*enizeaz" r"spunerile reinute e reasi*urat, El
prezint"
pentru reasi*urat< avantaEul c" riscurile mici< intr#n !n carul reinerii proprii<
!n
plinul e conservare< nu pot +i reasi*urate< iar pentru reasi*ur"tor certituinea
c"
reasi*uratorul este cel int#i interesat !n selectarea riscului, 3"rimea reinerii
proprii !n raportul r"spunerii maHime a reasi*ur"torilor este un iniciu al
calit"ii
riscurilor ceate !n reasi*urare< aceasta pentru c" la sta%ilirea reinerii proprii
reasi*uratul va ine seama e pro%a%ilitatea proucerii riscului< e !ntinerea
aunei< e m"rimea meie a sumelor asi*urate i a miEloacelor +inanciare e
care
ispune,
-a riscurile mai %une< plinul e conservare este mai mare ec#t la riscurile mai
puin %une,
Reasi*urarea
proporional"
miHt"
-
reasi*urarea proporional" miHt" - este o !m%inare !ntre cele ou"
asi*ur"ri e mai sus, Din suma asi*urat" a contractului iniviual<
reasi*uratul reine o anumit" cot"< iar restul !l ceeaz" !n carul seciunii
cot" parte, Oat" ep"it" limita r"spunerii pentru participarea pe %aza
e
cota parte< !ntrea*a i+eren" este reasi*urat" pe principiul eHceent e
sum",
Reasi*urarea miHt" +avorizeaz" pe reasi*ur"torii care particip" la seciunea
cot"
parte pentru c" ei vor avea un porto+oliu la +el e ispersat ca i cel al
reasi*uratului i !i ezavantaEeaz" pe reasi*uraii la seciunea eHceent e
sum",
:in#n seama e aceste neaEunsuri< contractul e reasi*urare miHt se plaseaz"
la
aceeai reasi*ur"tori care vor participa la am%ele seciuni i e aceea
reasi*urarea
miHt" este mai puin +olosit",
Reasi*urarea
pe %az" e pool
e reasi*urare
-
reasi*urarea pe %az" e pool e reasi*urare - se +ace !n veerea
acoperirii unor riscuri eose%ite< sau unui compleH e riscuri in anumite
ramuri e asi*urare i e aceea mai multe societ"i e asi*urare tin s"
creeze un pool e asi*urare care s" plaseze !n reasi*urare contractele !n
cauz", $ceasta este aministrat e un o+iciu< care centralizeaz" o+ertele
e
reasi*urare i le repartizeaz" !ntre mem%rii pool-ului< pe %aza
contractelor
e su%scriere la care acetia s-au an*aEat, Dac" mem%rii pool-ului nu
acoper" !ntrea*a valoare a contractului o+erit !n reasi*urare< i+erena se
plaseaz" !n a+ar",
Cauzele care au us la crearea pool-ului e reasi*urare
sunt:
o necesitatea acoperirii unor riscuri eose%ite< e proporii +oarte mari< care
au o +recven" i intensitate !nc" necunoscut" Criscuri atomice sau
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)))
Reasi*urarea
nucleareD6
o eHistena unor riscuri care prin cumul ar putea conuce la aune +oarte
mari Criscuri e r"z%oiD6
o evitarea ce"rii unui volum important in primele e asi*urare c"tre
societ"ile e asi*urare intr-o alt" ar" sau alt" zona *eo*ra+ic",
.entru c" !n operaiile e reasi*urare e+ectuate !n mo centralizat< aceasta
+orm"
e reasi*urare conuce la iminuarea c8eltuielilor e aministraie< !n sc8im%<
!n+iintarea pool-urilor e asi*urare< etermin" restr#n*erea sau c8iar
!nl"turarea
concurenei,
Contracte neproporionale - au ap"rut atorit" temerilor c" contractele e
valori
mari nu vor putea +i plasate inte*ral !n reasi*urare< pe %aze proporionale,
Contracte
neproporionale -a contractele neproporionale repartizarea r"spunerii !ntre reasi*urat i
reasi*ur"tor se +ace !n +uncie e volumul posi%il al aunei i nu !n %aza unui
raport proporional +at" e suma asi*urat", -a acest tip e contract< r"spunerea
reasi*uratului este limitat" pentru +iecare aun"< iar !n sarcina reasi*ur"torilor
cae partea e aun" ce ep"sete r"spunerea reasi*uratului,
Contractele e reasi*urare neproporional" au urm"toarele
variante:
Reasi*urarea
eHceent e
aun"
a,contractul eHceent e aun" - !n care r"spunerea asi*ur"torului este
limitat"
pentru +iecare aun" la un anumit nivel enumit prioritate< +raniz" sau pra*<
iar
r"spunerea reasi*ur"torilor vizeaz" partea e aun" care ep"ete
prioritatea<
rept urmare r"spunerea reasi*uratului se eHprim" printr-o sum" +iH" in
auna
posi%il" r"spunerea asi*ur"torilor este +ie limitat" la o sum" +iH" in aun"<
+ie
nelimitat",
5n cazul contractelor e valori mari< r"spunerile reasi*urailor pot +i sta%ilite
i+ereniat !n +uncie e nivelul aunei,
EHemplu: s" presupunem c" la un contract e reasi*urare e @,&'',''' ]<
prioritatea este e &'',''' ]< iar i+erena e @,''',''' ] se !mparte pe 1
niveluri:
-
-
-
la nivelul ) se acoper" partea e aun" cuprins" !ntre &'','') -
),''','''
]6
la nivelul & se acoper" partea e aun" cuprins" !ntre ),''','')-
1,''',''']6
la nivelul 1 se acoper" partea e aun" mai mare e 1,''',''' ],
-a proucerea riscului asi*urat< auna se acoper" e reasi*urat sau e
reasi*urat i
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))&
Reasi*urarea
reasi*ur"tor< !n +uncie e m"rimea aunei !nre*istrate: ac" avem o aun" e
)'',''' ]< aceasta r"m#ne !n sarcina reasi*uratului6 ac" avem o aun" e
),='',''' ]< &'',''' ] se acoper" e c"tre reasi*urat< >'',''' ] se acoper"
e
c"tre reasi*ur"torii care au su%scris la reasi*urarea e eHceent e aun" la
nivelul
) i ='',''' ] e c"tre cei ce au su%scris la nivelul &6 reasi*ur"torii care au
su%scris la reasi*urarea cu eHceent e aun" la nivelul 1< nu acoper" nimic,
3arimea priorit"ii epine e capacitatea +inanciar" a reasi*uratului e a
acoperi
sin*ur o parte mai mare sau mai mic" in aunele !nre*istrate< e volumul i
structura porto+oliului s"u,
Reasi*ur"torii pot s" se pun" la a"post +olosin asi*urarea eHent e aun" !n
trepte< !n care nivelul ) ine loc e +raniz" pentru nivelul &< iar nivelul & pentru
nivelul 1, In plus< ei pot cere asi*ur"torului ca anumite riscuri s" le +ie ceate !n
reasi*urare !n coniii e cot" parte,
Reasi*urarea eHceent e aun" prezint" avantaEul pentru reasi*urat c" !i
permite
s" !i limiteze r"spunerea pentru aunele prouse e acelai risc !n +uncie e
capacitatea sa e plat"< iar pentru reasi*ur"tor< c" necesit" un volum relativ
reus
e c8eltuieli e aministrare,
Reasi*urarea
oprire e aun"
%, reasi*urarea oprire e aun" - reasi*uratul se an*aEeaz" s" acopere in
!aunele +"cute !n cursul anului o sum" ec8ivalent" cu un procent in volumul
primelor !ncasate< iar reasi*ur"torii s" suporte tot ceea ce ep"ete acel nivel,
.articiparea reasi*ur"torilor la acoperirea aunelor este epenent" e
raportul
intre aune i primele e asi*urare< su%unitar pentru c" societatea e
reasi*urare
suport"< pe l#n*" esp"*u%irile e asi*urare i c8eltuielile e aministrare,
Dauna care r"m#ne !n sarcina reasi*uratului se sta%ilete su% +orma unui
procent
in auna prous" raportat" la primele !ncasate,
Test e autoevaluare )1,&,
Reasi*urarea proporional" cunoate urm"toarele
variante:
a, reasi*urarea cot" parte6
%, reasi*urarea oprire e aun"6
c, reasi*urarea eHceent e aun"6
, reasi*urarea o%li*atorie,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
));,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))1
Reasi*urarea
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, )1,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, )1 pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, )1
.rezentai eose%irile intre contractul e asi*urare i cel e
reasi*urare,
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare )1,)
5n contractul e reasi*urare o%li*atoriu< reasi*uratul se o%li*" s" ceeze i
reasi*uratorul se o%li*" s" accepte !n reasi*urare< cate*oriile e riscuri
prev"zute !n
contract< !n proporiile i coniiile sta%ilite, Reasi*uratul nu are posi%ilitatea
selecionarii riscurilor i va cea o parte in toate riscurile su%scrise< c8iar i pe
cele e valori mici pe care le-ar putea acoperi sin*ur, $cesta este un avantaE
pentru
reasi*ur"tor< pentru c" cearea automat" a unei p"ri in riscurile acceptate !n
asi*urare !l pune la a"post e tenina reasi*uratului e selecionare a
riscurilor,
R"spunsul la testul e veri+icare )1,&,
R"spunsul corect este: a< c,
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, )1
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
));
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
Unitatea e !nv"are /r, );
3$/$0E3E/TU- SOCIET4:I-OR DE $SI0UR4RI
Cuprins
O%iectivele Unit"ii e !nv"are /r, );
);,) .articularit"ile mana*ementului !n asi*ur"ri
);,& In+luena riscurilor *lo%ale !n asi*ur"rii
-ucrare e veri+icare Unitate e !nv"are /r, );
R"spunsuri i comentarii la !ntre%"rile in testele e
autoevaluare
2i%lio*ra+ie Unitate e !nv"are /r, );
.a*ina
)'>
)'>
)''
)';
)';
)';
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'?
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
O2IECTIVE-E unit"ii e !nv"are nr, );
.rincipalele o%iective ale unit"ii e !nv"are /r, ); sunt:
Ilustrarea +actorilor care in+luenez" mana*ementul societ"ilor e
asi*ur"ri,
.rezentarea riscurilor *lo%ale care ii pun amprenta asupra activit"ii e
mana*ement !n asi*ur"ri,
);,) .articularit"i ale mama*ementului !n asi*ur"ri
$ctivitatea !n asi*ur"ri tre%uie s" +ie ast+el or*anizat" !nc#t s" creeze coniii
optime pentru constituirea la timp i !n cuantumul prev"zut a +onului e
asi*urare i pentru aaptarea continu" a +ormelor e asi*ur"ri C+acultative i
prin
e+ectul le*iiD e %unuri< persoane i r"spunere civil" la cerinele piaei
asi*ur"rilor i reasi*ur"rilor,
3ana*ementul !n asi*ur"ri este epenent e urm"torii +actori:
caracterul aleatoriu al aunelor6
+orma Euriica a asi*ur"rii Cprin e+ectul le*ii sau +acultativeD6
ramura e asi*urare Casi*ur"ri e %unuri< asi*ur"ri e persoane sau
asi*ur"ri e r"spunere civil"D6
s+era e cuprinere Casi*ur"ri interne sau asi*ur"ri eHterne i reasi*ur"riD6
imensiunea +onurilor constituite e societatea e asi*ur"ri etc,
Caracterul aleatoriu al aunelor, Societ"ile e asi*urare acor" espa*u%iri la
proucerea unor aune care au caracter aleatoriu, Volumul acestor aune nu
este
cunoascut< oar aproHimat< prin calcule %azate pe teoria pro%a%ilitatilor, De
aici
rezult" importana eHistenei unui sistem in+ormaional< care s" +urnizeze ate
privin +recvena i intensitatea riscurilor pe perioae e timp c#t mai
!nelun*ate,
.e %aza acestui sistem in+ormaional se pot e+ectua calcule privin evoluia !n
perspectiv" a c8eltuielilor cu plata esp"*u%irilor i a sumelor asi*urate< se
poate
sta%ili nivelul primelor e asi*urare i se pot aopta ecizii privin
introucerea
e noi +orme e asi*ur"ri +acultative e %unuri< persoane i r"spunere civil"
sau
ecizii le*ate e normele e +uncionare i e structura or*anizatoric" a
societ"ii
e asi*ur"ri,
Factori care
in+lueneaz"
activitatea e
mana*ement
Caracterul
aleatoriu al
aunelor
Forma Euriic" a
Forma Euriic" a asi*ur"rii, 3oul e or*anizare i conucere a activit"ii e
asi*ur"rii
asi*urare este i+erit !n cazul asi*ur"rii prin e+ectul le*ii +a" e asi*urarea
contractual" C+acultativ"D,
.entru asi*ur"rile prin e+ectul le*ii nu se impun m"suri e per+ecionare a
activit"ii e asi*urare< ci oar pentru crearea coniiilor necesare !ncas"rii
primelor e asi*urare la termenul prev"zut e le*e i pentru ca evaluarea
pa*u%elor< sta%ilirea i plata esp"*u%irilor Csau sumelor asi*urateD s" se
e+ectueze pe %aze reale i c#t mai rapi,
Cerinele
5n cazul asi*ur"rilor +acultative< este necesar ca mana*ementul s"
permit":
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'>
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
mana*ementului
!n asi*ur"rile
+acultative
maHimizarea *raului e cuprinere !n asi*urare pentru realizarea unei
ispersii optime a riscurilor6
per+ecionarea i e+icientizarea activit"ii e contractare a asi*ur"rii i e
!ncasare a primelor e asi*urare6
asi*urarea promptituinii i corectituinii operaiilor e constatare<
evaluare a aunelor i e sta%ilire a esp"*u%irilor,
.entru realizarea unui *ra e cuprinere !n asi*urare c#t mai riicat este
necesar ca societatea e asi*ur"ri s" ia o serie e m"suri or*anizatorice:
stuierea i analiza minuioas" a coniiilor economice< +inanciare i
sociale eHistente pe plan intern iQsau internaional6
ezvoltarea unei strate*ii e marNetin* aecvate6
!nc8eierea i+ereniat" a contractului e asi*urare< !n +uncie e situaia
concret"< e +iecare persoan"6
!m%un"t"irea ima*inii +irmei prin prezentarea unor cazuri concrete e
plat" a esp"*u%irilor i prin per+ecionarea te8nicilor e v#nzare6
cunoaterea c#t mai etaliat" a situaiei economice i a speci+icului
activit"ii +iec"rei persoane asi*urate6
stuiul evoluiei i intensit"ii riscurilor,
Ramura e asi*urare, In+luena ramurii e asi*urare asupra mana*ementului
uce la !mp"rirea asi*ur"rilor !n oua cate*orii: e %unuri i e persoane,
5n cazul asi*ur"rilor e %unuri este necesar" o *rupare a activit"ilor pe tipuri
e
%unuri< eoarece eHist" particularit"i speci+ice +iec"rei cate*orii< !n ceea ce
privete constatarea< evaluarea aunelor i sta%ilirea esp"*u%irilor, $ceasta
activitate impune prezena al"turi e economiti a unor care e specialitate
te8nic" Cin*ineri a*ronomi< in*ineri mecanici< in*ineri constructori etc,D,
-a asi*urarile e persoane< nu este nevoie e un compartiment care s" se
ocupe
cu pro%lemele e constatare i evaluare a aunelor< ci e un sistem e+icient e
inre*istrare a atelor privin situaia +iec"rui asi*urat, .e %aza evienelor
eHistente se poate cunoate volumul primelor e asi*urare !ncasate p#n" la
un
moment at< eventualele sume r"scumparate< sumele asi*urate reuse<
!mprumuturile primite e la asi*ur"tor, Volumul mare e lucr"ri implicate
necesit" in+ormatizarea acestor operaii, Societ"ile e asi*urare care practic"
i
asi*ur"ri e via" sunt nevoite s" in" conturi istincte pentru acestea< s"
*estioneze separat +onurile a+erente< iar rezultatele +inale s" le evienieze
istinct e celelalte cate*orii e asi*urari,
3"suri pentru
creterea
*raului e
cupriere a
asi*ur"rilor
Ramura e
asi*urare
S+era e
cuprinere
S+era e cuprinere !n pro+il teritorial, In +uncie e s+era e cupinere !n
pro+il teritorial< asi*ur"rile se !mpart !n: asi*ur"ri interne i asi*ur"ri eHterne,
5n
cazul asi*ur"rilor interne< la aoptarea carului or*anizatoric i mana*erial
este
necesar s" se in" cont e speci+icul "rii i e cerinele e orin economic<
+inanciar i social ale posi%ililor asi*urai,
$si*urarile eHterne au ca o%iect %unuri sau persoane care ies !n a+ara
*ranielor
"rii< precum i %unuri aparin#n unui stat a+late pe teritoriul altor state, In
acest
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)'(
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
omeniu< o eose%it" importan" o are cunoaterea posi%ilit"ilor o+erite e
piaa
internaional" e asi*ur"ri i reasi*ur"ri i cunoaterea politicii economice a
statului !n omeniul comerului eHterior,
mana*ementul
asi*urarilor
eHterne
Re+eritor la mana*ementul asi*urarilor eHterne< acesta tre%uie imensionat
in#n cont c" !n realizarea acestor asi*ur"ri se apeleaz" la activitatea
es+"urat"
e comisariatele e avarie, De eHemplu< !n Romania< a*enia C$RO3 S$
ap"rea
!n calitate e comisar e avarie pentru societ"ile e asi*ur"ri in str"inatate<
av#n manatul acestora pentru contatarea i evaluarea aunelor prouse pe
teritoriul Rom#niei pentru %unurile asi*urate e acestea, -a r#nul lor<
societ"ile
e asi*ur"ri rom#neti pot !nc8eia contracte cu societ"i e asi*ur"ri in
str"in"tate pentru ca acestea s" e+ectueze constatarea i evaluarea aunelor
prouse pe teritoriul "rilor lor la %unurile asi*urate !n ara noastr",
De asemenea< este necesar" prospectarea permanent"< sistematic" a pieei
eHterne e asi*ur"ri i reasi*urari< prin intermeiul unor a*enii proprii< pe cele
.rospectarea
mai importante piee e asi*ur"ri in lume sau prin trimiterea perioic" a unor
pieei eHterne e reprezentani ai societ"ilor e asi*urare pentru ocumentare la +aa locului,
asi*ur"ri i
Cunoaterea pietelor eHterne este important" eoarece coniiile eHiste !n meiile
reasi*urarie a+aceri se sc8im%" cu repeziciune< iar aoptarea unei ecizii corecte i %ine
+unamentate poate +i esenial" pentru un asi*ur"tor, De asemenea< stuiul
pieelor eHterne este important i pentru procesul e aoptare a eciziilor
privitoare la plasarea riscurilor !n reasi*urare,
Test e autoevaluare );,),
5n cazul asi*ur"rilor +acultative care sunt cerinele
mana*ementuluiR
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
));,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))'
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri


)1,& In+luena riscurilor *lo%ale !n asi*ur"ri
Riscurile
*lo%ale
Riscurile *lo%ale sunt acele riscuri eterminate e o serie e cauze e orin
te8nic< economic< social< +inanciar< monetar etc, i intervin !n activitatea
curent"
e asi*urare< put#n conuce la insolva%ilitatea societ"ilor e asi*ur"ri,
Riscurile
*lo%ale se clasi+ic" !n riscuri te8nice< riscuri investiionale i alte riscuri,
Riscurile te8nice sunt eterminate e clasele particulare practicate e c"tre
societatea e asi*urare, .ot +i !nt#lnite su% urm"toarele +orme:
riscul e eroare - primele !ncasate se oveesc insu+iciente pentru acoperirea
riscului asi*urat Catorit" +aptului c" !n +unamentarea tari+elor e prime nu s-
au
avut in veere ate statistice su+iciente pentru evaluarea risculuiD6
riscul e eviere - apare !n cazul !n care pe parcursul es+"ur"rii activit"ii
societ"ii e asi*urare< aunele i costurile aministrative au o evoluie
i+erit" e
cea care a stat la %aza calculului primelor e asi*urare, $ceasta poate +i
eterminat" e moi+icarea unor +actori cum sunt: rata mortalit"ii< rata
omaEului< nivelul preurilor i al salariilor etc,
riscul e evaluare - rezervele e prime nu sunt su+iciente pentru acoperirea
o%li*aiilor asumate prin contractele e asi*urare6
riscul c8eltuielilor e eHploatare - apare la contractele e asi*urare !nc8eiate
pe
termen lun* Ce eHemplu< asi*ur"rile e via"D atunci c#n elementele incluse
!n
prima e asi*urare !n scopul constituirii i aministr"rii +onului e asi*urare
sunt insu+iciente atorit" creterii c8eltuielilor curente e la un an la altul,
riscul aunelor maEore - !ntr-o perioa" se prouc un num"r eHcesiv e aune
pentru care o societate e asi*ur"ri va tre%ui s" pl"teasc" un volum mare e
esp"*u%iri i care pot a+ecta serios ec8ili%rul +inanciar al societaii respective6
riscul e cumul - !n cazul aunelor e *enul catastro+elor Ce eHemplu< ura*an<
cutremur e p"m#nt< inunaii etc,D care pot prouce o acumulare a aunelor
!ntr-
o anumit" zon" *eo*ra+ic" ce pot in+luena situaia +inanciar" a societ"ilor e
asi*ur"ri6
riscul e cretere - societatea e asi*ur"ri se ezvolt" eHcesiv i
necontrolat6
riscul e lic8iare - !n cazul !ncet"rii activit"ii e asi*urare< o%li*aiile
+inanciare
ale unei societ"i e asi*ur"ri sunt mai mari ecat +onurile constituite ale
Riscurile
te8nice:
- e eroare
- e eviere
- e evaluare
riscul
c8eltuielilor e
eHploatare
riscul aunelor
maEore
- e cumul
- e cretere
- e lic8iare
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
)))
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
acesteia,
Riscurile te8nice sunt rezultatul unor +actori care nu in e controlul
asi*uratorului< ar care !i pot a+ecta *rav situaia +inanciar", .entru a putea
contracara aciunea acestor +actori este necesar" mai !nt#i ienti+icarea
acestora,
.rincipalii +actori care pot provoca riscurile te8nice sunt:
+actorii care
provoc"
riscurile te8nice

Riscurile
investiionale:
pro*resul te8nico-tiinti+ic6
*lo%alizarea economiei moniale6
mutaii privin o%iceiurile i pre+erinele cump"r"torilor6
sc8im%"ri privin evoluia meiului e a+aceri6
sc8im%"ri emo*ra+ice6
evoluia in+laiei,
Riscurile investiionale apar ca urmare a moului !n care societ"ile e
asi*urare
!i valori+ic" capitalurile e care ispun< prin investiiile e+ectuate, $cestea
sunt:
riscul e evalorizare - o investiie !nre*istraz" o pierere e valoare ca
urmare a
sc8im%"rilor intervenite pe piaa e capital< pe piaa %unurilor imo%iliare< sau
ca
urmare a moi+ic"rilor ratei e sc8im% valutar6
riscul e lic8iitate - unele investiii nu pot +i lic8iate la momentul orit e
c"tre
asi*ur"tor< ceea ce etermin" piererea crei%ilitatii +inanciare e care acesta
se
%ucura6
riscul o%#nzilor - ca urmare a creterii ratei o%#nzii are loc o epreciere a
titlurilor e valoare cu o%an" +iH"< sau societatea inre*istraz" o pierere in
reinvestiii ca urmare a sc"erii ratei o%#nzii6
riscul e supraevaluare - o investiie este supraevaluat" !n momentul e+ect"rii
sale,
.rincipalii +actori care etermin" apariia riscurilor +inanciare pot
+i:

ezec8ili%re !nre*istrate la nivel macroeconomic6


insta%ilitatea politic" i economic"6
accentuarea interveniei i controlului
*uvemamental,
e evalorizare
e lic8iitate
riscul
o%#nzilor
e
supraevaluare
+actorii care
etermin"
apariia
riscurilor
+inanciare
Dei apariia riscurilor investiionale este le*at" e cele mai multe ori e
aciunea
unor +actori politici< sociali sau macroeconomici< printr-un mana*emement
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))&
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
aecvat< societ"ile e asi*urare pot limita e+ectele
acestora,
$lte riscuri
$lte riscuri, .e l#n*" riscurile te8nice i cele investiionale mai eHist" o serie
e
alte riscuri care pot avea o in+luen" semni+icativ" asupra ma*ementului unei
societ"ii e asi*urare, $cestea pot +i:
riscul e participare - apare atunci c#n o societate e asi*ur"ri particip" ca
acionar la alte societati comerciale6
riscul privin *araniile ate !n +avoarea terilor - asi*ur"torul *arant este pus
!n
situaia e a pl"ti o *aranie !n ineplinirea unei promisiuni +"cute unei tere
persoane6
riscul !n le*"tur" cu !nre*istrarea unor piereri atorit" unor teri - anumii
teri
nu !i !neplinesc o%li*aiile asumate +a" e societatea e asi*urare6
riscul *eneral al a+acerilor - !n economie apar sc8im%"ri ce pot in+luena
ne*ativ
activitatea societ"ii e asi*ur"ri6
riscul mana*erial - ec8ipa mana*erial" nu este
competent",
.rincipalii +actori care etermin" aceste riscuri sunt:

economia e pia" i le*ile speci+ice acesteia6


piee +inanciare nesi*ure6
caracterul ciclic al economiei6
Test e autoevaluare );,&,
Enumerai riscurile investiionale,
R"spunsul se va a !n spaiul *ol e mai sus, R"spunsul la test se *"sete la pa*ina
));,
5n loc e
rezumat
$m aEuns la s+#ritul unit"ii e !nv"are nr, );,
V" recoman s" +acei o recapitulare a principalelor su%iecte prezentate !n
aceast"
unitate i s" revizuii o%iectivele precizate la !nceput,
Este timpul pentru !ntocmirea -ucr"rii e veri+icare nr, ); pe care urmeaz" s" o
transmitei tutorelui,
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
))1
3ana*ementul societ"ilorilor e asi*ur"ri
-ucrare e veri+icare unitate e !nv"are nr, );
.rezentai in+luena riscurilor *lo*ale asupra mana*ementului societ"ilor e
asi*ur"ri,
R"spunsurile testelor e autoevaluare
R"spunsul la testul e veri+icare );,)
5n cazul asi*ur"rilor +acultative< este necesar ca mana*ementul s" permit":
maHimizarea *raului e cuprinere !n asi*urare pentru realizarea unei
ispersii optime a riscurilor6
per+ecionarea i e+icientizarea activit"ii e contractare a asi*ur"rii i e
!ncasare a primelor e asi*urare6
asi*urarea promptituinii i corectituinii operaiilor e constatare<
evaluare a aunelor i e sta%ilire a esp"*u%irilor,
R"spunsul la testul e veri+icare );,&,
Riscurile investiionale sunt:
riscul e evalorizare
riscul e lic8iitate
riscul o%#nzilor
riscul e supraevaluare
2i%lio*ra+ie unitate e !nv"are nr, );
D,$, ConstantinescuCcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
I, V"c"rel< F, 2ercea9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti<&''',
$si*ur"ri i reasi*ur"ri
));
2i%lio*ra+ie
2I2-IO0R$FIE
$leHa C,< Ciurel V, $si*ur"ri i reasi*ur"ri !n comerul internaional< E, $ll< 2ucureti< )((&
$leHa C,< Ciurel V, Transporturi i asi*ur"ri< E, 3etropol< 2ucureti< )((;
2istricesnu 08, D, Sistemul asi*ur"rilor in Rom#nia< E, Economic"< 2ucureti<
&''&,
Constantinescu D,$, CcooronatorD 9 $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, Te8nic"<
2ucureti<)((>
Do%rin< 3arinic" T"n"sescu< ., Teoria i practica asi*ur"rilor< E, Economic"< 2ucureti<
&''1
V"c"rel I,< 2ercea Fl, $si*ur"ri i reasi*ur"ri< E, EHpert< 2ucureti< )(((,
$si*ur"ri i reasi*zr"ri )&1