Sunteți pe pagina 1din 234

Automatizarea instala!iilor pentru construc!

ii
Suport de curs
-i-Cuprins


1. Suport grafic:
1.1. Semne conven!ionale...............................................................................1
1.2. Automatul lui Heron................................................................................5
1.3. Structura unui sistem automat..................................................................5
1.4. Locul regulatorului automat n sistemul de reglare automat" ..................5
1.5. Sistem de reglare automat astatic pentru nivel.........................................6
1.6. Sistem de reglare automat static pentru nivel...........................................6
1.7. Traductoare. Clasificare...........................................................................7
1.8. Principiul traductoarelor rezistive............................................................8
1.9. Principiul traductorului cu SELSIN.........................................................8
1.10. Principiul traductorului de deplasare electromagnetic .............................8
1.11. Principiul traductorului capacitiv.............................................................8
1.12. Traductor de umiditate psihrometric........................................................9
1.13. Traductor analizor pentru lichide.............................................................9
1.14. Traductor rezistiv protejat contra atmosferei exterioare...........................9
1.15. Traductoare termomanometrice .............................................................10
1.16. Traductor de umiditate...........................................................................10
1.17. Termorezisten!a .....................................................................................10
1.18. Traductor de umiditate cu clorur" de litiu..............................................10
1.19. Exemple de traductoare de presiune ......................................................11
1.20. Principiul de func!ionare al bimetalului.................................................11
1.21. Traductor de debit n sistem manometric diferen!ial..............................11
1.22. Curgerea fluidului prin tuburi cu sec!iune variabil" ..............................11
1.23. Principiul de aplicare a fenomenului termoelectricit"!ii ........................11
1.24. Traductoare cu plutitor ..........................................................................12
1.25. Principiul traductorului hidraulic...........................................................12
1.26. Traductor electromagnetic de debit........................................................12
1.27. Principiul traductorului piezoelectric.....................................................12
1.28. Principiul traductorului pneumatic ........................................................13
1.29. Traductor de deplasare n montajul pun!ii de curent alternativ..............13
1.30. Comparator cu prghie ..........................................................................13
1.31. Adaptoare pneumatice de tipul ajutaj-clapet" ....................................14
1.32. Schema de principiu a regulatorului de depresiune ...............................14
1.33. Punte pentru traductoare capacitive.......................................................15
1.34. Punte pentru traductoare inductive ........................................................15
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-ii-
1.35. Principiul m"sur"rii de zero...................................................................16
1.36. Regulator de nivel n cazane..................................................................16
1.37. Convertor curent-presiune .....................................................................17
1.38. Servomotor pneumatic cu simplu efect..................................................17
1.39. Servomotor pneumatic cu dublu efect ...................................................17
1.40. Comparator cu ro!i din!ate .....................................................................18
1.41. Puntea Wheatstone #i Diagrama de func!ionare a pun!ii ca element de
compara!ie .............................................................................................18
1.42. Varia!ia for!elor la releul electromagnetic neutru ..................................19
1.43. Releu electromagnetic neutru ................................................................19
1.44. Releu electromagnetic cu plonjor ..........................................................19
1.45. Montaj comparator pentru traductoare generatoare ...............................20
1.46. Releu diferen!ial ....................................................................................20
1.47. Releu optic electronic cu contacte .........................................................20
1.48. Contactoare #i ruptoare..........................................................................21
1.49. Contactoare #i ruptoare cu relee.............................................................21
1.50. ntrerup"tor automat ..............................................................................21
1.51. Tiristor ...................................................................................................22
1.52. Redresor trifazat ....................................................................................22
1.53. Motor asincron monofazat .....................................................................23
1.54. Motor asincron bifazat ...........................................................................23
1.55. Schema bloc RRAE...............................................................................23
1.56. Motor de curent continuu cu excita!ie separat"......................................23
1.57. Schema electric" a RRAE cu MAR trifazat...........................................24
1.58. Electromagnet cu curs" lung"................................................................24
1.59. Electromagnet cu curs" scurt" ...............................................................24
1.60. Schema func!ional" a elementului mecanic de prescriere #i programare25
1.61. Element execu!ie - electromagnet #i robinet de sec!ionare.....................25
1.62. Schema unui nregistrator compensator automat ...................................25
1.63. Clapet" de reglare multipl" basculant" (jaluzele) ..................................26
1.64. Servomotor hidraulic rotativ pentru eforturi mari ..................................26
1.65. Servomotor hidraulic cu piston fix ........................................................26
1.66. Servomotor hidraulic rotativ pentru eforturi mici ..................................26
1.67. Releul electromagnetic cu spir" n scurtcircuit ......................................27
1.68. Distribuitor mecanic cu came ................................................................27
1.69. Releu polarizat.......................................................................................27
1.70. Releu de timp cu mecanism de ceasornic ..............................................28
1.71. Releu de timp cu condensator................................................................28
1.72. Selector pas cu pas.................................................................................29
1.73. Releu de timp cu motor electric.............................................................29
1.74. Simboluri pentru relee de timp ..............................................................29
1.75. Robine!i de reglare cu 2 #i 3 c"i.............................................................30
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-iii-
1.76. Caracteristicile unui sistem static #i astatic ............................................31
1.77. Caracteristicile statice cu extrem: maxim, minim..................................31
1.78. Clasificarea general" a sistemelor automate...........................................31
1.79. Schema bloc a unui sistem automat nchis.............................................31
1.80. Automatizarea unei sta!ii de pompare n func!ie de nivelul apei dintr-un
rezervor..................................................................................................32
1.81. Simbolizarea grafic" a unui sistem........................................................33
1.82. Schema tehnologic" a unui transportor cu band"...................................33
1.83. Circuitul RC #i schema de principiu a unui cuptor electric elemente de
tip PT.....................................................................................................33
1.84. Schema circuitului RLC #i schema de principiu a unui oscilator
mecanic elemente de tip PT2..............................................................33
1.85. Conexiunea paralel #i conexiunea cu reac!ie ..................................34
1.86. Scheme bloc corespunz"toare ecua!iilor diferen!iale .............................34
1.87. Schema motorului electric de curent continuu.......................................34
1.88. Schema bloc structural" a motorului electric de curent continuu...........35
1.89. Rezultatul transfigur"rii schemei bloc structurale #i transferul intrare-
ie#ire al motorului de curent continuu ...................................................35
1.90. Schema bloc restrns" a unui sistem automat nchis #i a unui sistem
automat combinat ..................................................................................36
1.91. Schema bloc a unui sistem automat neliniar #i a unui sistem automat cu
e#antioane ..............................................................................................36
1.92. Identit"!i de transfigurare.......................................................................37
1.93. Echipajul mobil al regulatorului pneumatic...........................................38
1.94. Amplificatorul ajutaj-clapet" cu efect de ejector................................38
1.95. Amplificatorul ajutaj-clapet" cu ejec!ie..............................................39
1.96. Amplificatorul ajutaj-clapet" n montaj diferen!ial ............................39
1.97. Amplificator de putere cu cinci membrane............................................39
1.98. Amplificator de putere cu compensare ..................................................40
1.99. Amplificator de putere f"r" compensare................................................40
1.100. Amplificator de putere cu consum intermitent.......................................41
1.101. Amplificator de putere cu rezisten!e de tip ajutaj-clapet" ..................41
1.102. Amplificator de putere cu dou" m"rimi de ie#ire...................................42
1.103. Element de execu!ie pneumatic cu membran".......................................42
1.104. Servomotor pneumatic cu robinet de reglare .........................................42
1.105. Compensatoare utiliznd principiul compens"rii deplas"rilor ...............43
1.106. Compensatoare bazate pe principiul compens"rii for!elor .....................43
1.107. Schema de principiu pentru traductoare pneumatice .............................44
1.108. Bloc de derivare.....................................................................................44
1.109. Servomotor cu piston cu dublu efect cu ac!iune propor!ional" ..............44
1.110. Traductor pneumatic de temperatur" .....................................................45
1.111. Schema func!ional" a traductorului de temperatur"...............................45
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-iv-
1.112. Convertor electropneumatic...................................................................46
1.113. Regulator pneumatic cu burdufuri n cruce ...........................................47
1.114. Comparatoare bazate pe principiul compens"rii for!elor .......................47
1.115. Schema func!ional" a blocului de derivare ............................................48
1.116. Element de execu!ie cu piston cu dublu efect #i pozi!ioner ...................49
1.117. Principiul marc"rii bornelor pentru scheme electrice.............................50
1.118. Principiul marc"rii nodurilor .................................................................51
1.119. Principiul marc"rii mixte .......................................................................52
1.120. Schema conexiunilor marcarea bornelor.............................................53
1.121. Schema conexiunilor marcare mixt"...................................................54
1.122. Schema conexiunilor schem" .............................................................55
1.123. Sistem de comand" pentru 1+1 pompe la un pu! de captare..................56
1.124. Schema pentru comanda bateriilor de condensatoare cu 3 traductoare de
factor de putere......................................................................................58
1.125. Schema pentru comanda bateriilor de condensatoare cu un singur
traductor de factor de putere ..................................................................58
1.126. Schema electric" pentru conectarea simultan" la re!ea a trei grupuri de
receptoare ..............................................................................................59
1.127. Schem" de comand" pentru mai multe surse de lumin".........................60
1.128. Schema pentru comanda automat" a iluminatului exterior ....................61
1.129. Schema electric" pentru pornirea MEA cu rezisten!e n
circuitul statoric .....................................................................................62
1.130. Schema electric" pentru pornirea MEA cu bobine de reactan!".............63
1.131. Schema electric" pentru pornirea MEA cu amplificatoare magnetice
montate n circuitul statoric ...................................................................63
1.132. Schema electric" pentru pornirea MEA cu autotransformator .............64
1.133. Schema electric" pentru pornirea MEA stea-triunghi ...........................65
1.134. Schema electric" pentru pornirea MEA cu tiristoare ............................65
1.135. Schema electric" pentru pornirea MEA n func!ie de timp...................66
1.136. Schema electric" pentru pornirea MEA automat" cu amplificatoare
magnetice montate n circuitul rotoric ...................................................66
1.137. Schema de principiu a func!ion"rii motorului asincron cu rotorul bobinat
utiliznd cascada subsincronic".............................................................67
1.138. Schema electric" de for!" a trei motoare electrice.................................68
1.139. Schema electric" de comand" a trei motoare electrice..........................68
1.140. Schema tehnologic" cu aparatura de comand" pentru livrarea apei calde
de consum dintr-un punct termic ...........................................................69
1.141. Schema electric" pentru SRA pentru livrarea apei calde de consum
dintr-un punct termic .............................................................................70
1.142. Schema electric" pentru comanda unui compresor cu un presostat ......70
1.143. Schema electric" pentru func!ionarea a dou" pompe active #i a unei
pompe de rezerv" pornit" manual ..........................................................71
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-v-
1.144. Schema electric" pentru func!ionarea a dou" pompe active #i a unei
pompe de rezerv" pornit" automat .........................................................72
1.145. Schema electric" pentru comanda unui compresor cu un manometru cu
contacte..................................................................................................73
1.146. Schema unei sta!ii de hidrofor ...............................................................73
1.147. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
comand" a unei sta!ii de hidrofor...........................................................74
1.148. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
bipozi!ional" a presiunii cu regulator tip EIX 75...................................75
1.149. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a presiunii cu miliampermetru regulator tip AR 192 ....75
1.150. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea bipozi!ional" a presiunii cu regulator tip
EIX 75 ...................................................................................................76
1.151. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea bipozi!ional" a presiunii cu regulator tip
EIX 75 ...................................................................................................77
1.152. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a presiunii cu
miliampermetru regulator tip AR 192.................................................78
1.153. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
continu" a presiunii cu regulatorul tip ELC 113A..............................79
1.154. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a nivelului cu nregistrator tip ELR352 ...........................79
1.155. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea continu" a presiunii cu regulatorul tip ELC
113A...................................................................................................80
1.156. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea continu" a presiunii cu regulatorul tip ELC
113A...................................................................................................81
1.157. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a nivelului cu nregistrator tip
ELR352 .................................................................................................82
1.158. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea
continu" a nivelului cu regulator tip ELC 113.......................................83
1.159. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a debitului cu indicator sau cu nregistrator electronic.....83
1.160. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
bipozi!ional" a debitului cu regulator ELX 75.......................................84
1.161. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a debitului cu miliampermetru regulator AR 192 ............84
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-vi-
1.162. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
continu" a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar
diafragma de m"surare...........................................................................85
1.163. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
continu" a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar
traductorul rotametric ............................................................................85
1.164. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
continu" a debitului cu regulator tip ELC utiliznd ca element primar
detectorul electromagnet de debit ..........................................................86
1.165. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip
TMC......................................................................................................86
1.166. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a debitului cu
miliampermetru regulator AR192..........................................................87
1.167. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea continu" a debitului cu regulator tip ELC
cu detector electromagnetic de debit......................................................88
1.168. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a debitului cu indicator sau
nregistrator electronic ...........................................................................88
1.169. Schema tehnologic" cu aparatur" de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a temperaturii cu termometru manometric cu contacte tip
TMC......................................................................................................89
1.170. Diagramele de contacte ale TIC 1 #i TIC 2 aferente schemei tehnologice
cu aparatura de automatizare .................................................................89
1.171. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a temperaturii cu logometru regulator LR192..................89
1.172. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii
cu termometru manometric cu contacte tip TMC ..................................90
1.173. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru montajul termorezisten!ei cu trei fire.....................91
1.174. Schema electric" pentru reglarea tripozi!ional" a
temperaturii cu sau f"r" nregistratoare electronice................................91
1.175. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea
tripozi!ional" a temperaturii cu miliampermetru regulator AR 192 .......91
1.176. Schema electric" corespunz"toare schemei tehnologice cu aparatura de
automatizare pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu termometru
manometric cu contacte tip TMC ..........................................................92
1.177. Schema electric" pentru reglarea tripozi!ional" a temperaturii cu
miliampermetru regulator AR 192.........................................................93
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-vii-
1.178. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea liniar"
a temperaturii cu regulator direct de temperatur" tip RDT ....................93
1.179. Schema tehnologic" cu aparatura de automatizare pentru reglarea
continu" a temperaturii cu regulator tip ELC.........................................94
1.180. Schema electric" pentru reglarea cu regulator tip RPT.........................94
1.181. Schema electric" pentru reglarea continu" a temperaturii cu
regulator tip ELC...................................................................................94
1.182. Schema de conectare a condensatoarelor de joas" tensiune cu
ntrerup"tor independent........................................................................95
1.183. Schema de conectare a condensatoarelor de joas" tensiune cu
ntrerup"tor comun pentru baterie #i receptor ........................................95
1.184. Schema de conectare n trepte a bateriilor de condensatoare comandate
de la distan!" prin butoane.....................................................................95
1.185. Schema de conectare n trepte a bateriilor de condensatoare comandate
automat prin traductor varmetric............................................................96
1.186. Desc"rcarea condensatoarelor prin nf"#ur"rile unui motor electric ......96
1.187. Montarea rezisten!elor de desc"rcare.....................................................96
1.188. Sistem simplu de semnalizare optic" #i acustic" pentru hoteluri mici....97
1.189. Schema unui circuit de sonerie de la locuin!a de tip vil" cu 4
apartamente, cu apel la intrarea n apartament .......................................97
1.190. Sistem de semnalizare optic" #i acustic" la un hotel ..............................98
1.191. Sistem de semnalizare optic" #i acustic" la un spital .............................98
1.192. Schema monofilar" pentru reglarea automat" a factorului de putere .....99
1.193. Contactor curen!i capacitivi ...................................................................99
1.194. Schem" comand" baterii condensatoare.................................................99
1.195. Schem" de ac!ionare electric"..............................................................100
1.196. Schema de principiu a pornirii automatizate reversibile ......................100
1.197. Pornire n func!ie de curent n 2 trepte ................................................101
1.198. Schema principial" de pornire n func!ie de timp a MEA....................101
1.199. Pornire MEA cu ajutorul unor bobine de induc!ie sau rezistoare ........102
1.200. Pornire cu autotransformatorul ............................................................102
1.201. Schema electric" pentru comanda ac!ion"rii ........................................103
1.202. Pornire MEA cu rotor n scurtcircuit ...................................................104
1.203. Pornire MEA cu stea-triunghi..............................................................104
1.204. Schema cu comand" indirect"..............................................................105
1.205. Pornire cu reostat .................................................................................106
1.206. Reostat de pornire................................................................................106
1.207. Schema principial" a sistemului de comand" automat" a pornirii n
func!ie de viteza ma#inii ......................................................................106
1.208. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin conectare direct" .......107
1.209. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin reactor .......................107
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-viii-
1.210. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin rezisten!e montate n
circuitul statoric ...................................................................................107
1.211. Pornirea motoarelor asincronice n colivie prin comutator
stea-triunghi .........................................................................................108
1.212. Principiul reglajului prin schimbarea num"rului de perechi de poli ....108
1.213. Pornirea motoarelor asincrone n colivie prin autotransformator.........109
1.214. Schem" comand" prin butoane la un ascensor.....................................110
1.215. Limitator de curs"................................................................................110
1.216. Limitatoare de suprasarcin" .................................................................110
1.217. Pornire MEA cu rotor bobinat .............................................................111
1.218. Schema pentru curent alternativ ..........................................................111
1.219. Schema de comand" cu nso!itor permanent, ascensor cu o vitez",
comand" pe manet" .............................................................................112
1.220. Schema de for!" ascensor cu dou" viteze, motor cu dubl" nf"#urare ..113
1.221. Schema de comand" universal" - nregistrarea #i memoria comenzilor n
cod binar ..............................................................................................114
1.222. Schema de comand" universal" - selectarea sensului de mers n cod
binar.....................................................................................................114
1.223. Schema de comand" universal" - ascensor cu dou" viteze cu u#i
automate ..............................................................................................115
1.224. Schem" de comand" cu nso!itor permanent ascensor cu dou" viteze,
comanda pe butoane ............................................................................116
1.225. Legend" scheme centrale termice ........................................................117
1.226. Scheme tehnologice #i de automatizare pentru centrale termice..........118
1.227. Schem" de principiu a regulatorului de nivel RN cu 2 impulsuri, cu
regulator diferen!ial RD.......................................................................144
1.228. Schem" de principiu a regulatorului de nivel cu impulsuri..................144
1.229. Schem" de principiu a regulatorului de nivel cu 2 impulsuri...............144
1.230. Schema de principiu a regulatorului de nivel cu un singur impuls ......144
1.231. Schema de m"surare a sarcinii termice a unui cazan ...........................144
1.232. Schema de montare a unui robinet pe o conduct"................................144
1.233. Schema conexiuni a traductorului inductiv cu plonjor nedivizat .........144
1.234. Modul grup termic VIADRUS G90/10-48000/680000kcal/h .............145
1.235. Modul grup termic VIADRUS G90/12-57000/82000kcal/h ...............145
1.236. Scheme centrale termice ......................................................................146
1.237. Scheme de principiu pentru regulatoare directe de presiune/debit.......151
2. Dic!ionar tehnic .................................................................................................157
3. Index alfabetic ...................................................................................................213
3. Bibliografie........................................................................................................217
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"7-Bibiografie


1. Ardelean Iulian, s.a. Circuite Integrate CMOS, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1986
2. Arhipov G.V. Reglarea automat! a ventil!rii "i condi#ion!rii aerului, Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1964
3. Asandei Dumitru Automatizarea centralelor termoelectrice, Editura Tehnopres, Ia"i,
1999
4. Asandei Dumitru, Leca Mihai Elemente de reglare automat!, Editura Tehnopress, Ia"i
2001
5. Athanasovici V., s.a. Termoenergetic! industrial! "i termoficare, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1988
6. Bahrin Vasile Ac#ion!ri electrice n construc#ii, Editura Performantica, Ia"i, 1997
7. Bejan I., Balaban G. Automatiz!ri "i telecomenzi n Electroenergetic!, Editura
Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1976
8. Bejan I., s.a. Automatiz!ri n sistemele energetice, Indrumar de laborator, Institutul
Politehnic Ia"i, 1975
9. Bichir N!stase, s.a. Ma"ini, aparate, ac#ion!ri "i automatiz!ri, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1995
10. Birescu M. Ma"ini electrice rotative, Editura de Vest, Timi"oara 1997
11. Bivolaru I Montarea instala#iilor de automatizare, vol 1, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1987
12. Bivolaru I Montarea instala#iilor de automatizare, vol 2, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1987
13. Bohm Gerd Tehnica nc!lzirii,
14. C!ileanu Corneliu Algoritmi de comand! a motoarelor de curent alternativ, MatrixRom,
Bucure"ti, 1998
15. C!ileanu Corneliu Algoritmi de comand! a motoarelor de curent alternativ, Editura
Matrix Rom, Bucure"ti 1998
16. C!lin S., s.a. Automatiz!ri electronice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1972
17. C!linoiu Constantin, s.a. Modelarea, simularea "i identificarea experimental! a
servomecanismelor hidraulice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1998
18. Carabogdan I.Gh.,s.a. Instala#ii termice industriale, vol 1,2, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1983
19. Cr#n! Gh., s.a. Re#ele neuronale "i sisteme expert n energetic!, Editura Gh.Asachi
Ia"i, 1994
20. Ciubotaru Ac#ionarea "i automatizarea ma"inilor n construc#ii, MatrixRom, Bucure"ti,
1998
21. Com"a D., s.a. Proiectarea instala#iilor electrice industriale, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1983
22. Conecini I., s.a. Informatizarea sistemic! a filialelor re#elelor electrice, Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1996
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"8-
23. Constantin P., s.a. Electronic! industrial!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti,
1980
24. Cri"an O. Sisteme electroenergetice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1979
25. Cuciureanu C., Mateescu D. Ascensoare electrice. Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1985
26. Curd E.F., Howard C.A., MacMillian, London, 1980
27. D!nescu Al., s.a. utilizarea energiei solare, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1980
28. Deppert W., Stoll K. Ini#iere n pneumoautomatic!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1975
29. Dobkin V.M., Reglarea automat! a proceselor termice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1964
30. Dom"a Antoniu Simul!ri numerice pentru procese termice, Editura U.T. PRES, Cluj-
Napoca, 2002
31. Dom"a Antoniu Solu#ii moderne de reglare automat! n centrale termice, Editura U.T.
PRES, Cluj-Napoca, 2002
32. Duminicatu M., s.a. Instala#ii electrice pentru construc#ii, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1987
33. Dumitrache I., C!lin S., Bo#an C., Nitu C. Automatiz!ri "i echipamente electronice,
Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1982
34. Dumitrache I., s.a. Automatiz!ri electronice, Editura Didactic! "i Pedagogic!,
Bucure"ti, 1993
35. Dumitrache Ion, s.a. Re#ele neuronale Identificarea "i conducerea proceselor,
MatrixRom, Bucure"ti, 1999
36. Dumitrescu Stelian Electrinic! Industrial! "i automatiz!ri, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1983
37. Eykhoff Pieter Identificarea sistemelor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1977
38. Fara Vladimir, Grigorescu Radu Conversia energiei solare n energie termic!, Editura
Stiin#ific! "i Enciclopedic!, Bucure"ti, 1982
39. Fisher Jeff HVAC Control Tutorial, www.hometechsolution.com, 2000
40. Ganea Nicolae Alegerea, exploatarea "i ntre#inerea pompelor, Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1981
41. Gavril! Horia Electrotehnic! "i echipamente electrice, Editura Didactic! "i Pedagogic!,
Bucure"ti, 1994
42. Greeno Roger, Building Services, Technology and Design, Logman Edinburg, 1997
43. Hall F. Essential Building Services and Equipment, Clays Ltd, Oxford, 1988
44. H!ng!nu# M., s.a. Programe FORTRAN comentate, n Automatic! , Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1974
45. H!ng!nu# Marius Automatica, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1981
46. Ignat Jan Conducerea "i exploatarea instala#iilor de alimentare cu energie electric!,
Rotaprint I.P.Ia"i, 1993
47. Ignat Jan, G!l!#anu C!t!lin D. Observabilitatea Re#elelor Electrice de Distribu#ie de
Medie Tensiune, Editura Ventura, 1995
48. Ion I. Ionel Instala#ii de pompare reglabile, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1976
49. Ion I.Ionel Ac#ionarea electric! a turboma"inilor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1980
50. Ionescu C., Vl!deanu V. Automatizarea instala#iilor pentru construc#ii, Editura
Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1981
51. Ionescu G. s.a. Traductoare pentru automatiz!ri industriale, vol. 1, Editura Tehnic!,
Bucure"ti 1985
52. Ionescu G. s.a. Traductoare pentru automatiz!ri industriale, vol. 2, Editura Tehnic!,
Bucure"ti 1996
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"9-
53. Ionescu Gabriel, s.a. Automatica de la A la Z, Editura "tiin#ific! "i Enciclopedic!,
Bucure"ti, 1987
54. Iordache Florin Comportamentul dinamic al echipamentelor "i sistemelor termice,
Editura MatrixROM, Bucure"ti 2002
55. Iordache Florin, B!lt!re#u Florin Modelarea "i simularea proceselor dinamice de
transfer termic, Editura MatrixROM, Bucure"ti 2002
56. Kalman R.E., s.a. Teoria sistemelor dinamice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1975
57. Kaminski E.A. Cum se citesc schemele insta#iilor electrice, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1974
58. Landau I.D. Identificarea "i comanda sistemelor, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1997
59. Laz!r Corneliu Ingineria regl!rii automate, Rotaprint I.P.Ia"i, 1997
60. Manea A., Sc!rl!tescu M., Aparate electronice pentru protec#ia muncii,Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1976
61. Marinoiu Vasile s.a. Elemente de execu#ie Robinete de reglare, Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1999
62. Micu Emil, s.a. Electrotehnica de la A la Z, Editura "tiin#ific! "i Enciclopedic!,
Bucure"ti, 1985
63. Mihe# I., Furtunescu H. Siguran#a n exploatare a instala#iilor energetice, Editura
tehnic!, Bucure"ti, 1987
64. Mihoc D., s.a. Teoria "i elementele sistemelor de reglare automat!, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1980
65. Mihoc Dan Automatiz!ri n energetic!, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti,
1978
66. Mure"an T., s.a. Aparate "i instala#ii pentru reducerea consumurilor de energie electric!
n industrie, Editura Facla, Timi"oara, 1984
67. Nemescu M.V., s.a. Bazele Automatiz!rii, Editura Gh.Asachi Ia"i, 1995
68. Niculi#! P., s.a. The Automation of refrigeration plants, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1993
69. Nitu C., s.a. Echipamente electrice "i electronice de automatizare, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1980
70. Olah Iosif, s.a. Echipamente "i structuri conven#ionale de automatizare Indrumar de
laborator, Rotaprint Universitatea Tehnic! Gh.Asachi Ia"i, 1998
71. Olaru Radu, Zamfir Doina Teoria sistemelor "i automatiz!ri, Rotaprint Universitatea
Tehnic! Gh.Asachi Ia"i, 1995
72. Oprean A., s.a. Ac#ion!ri "i automatiz!ri hidraulice Modelare, Simulare, Incercare ,
Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1989
73. Papadache Ilie Automatica aplicat!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1971
74. Penescu C., s.a. Identificarea experimental! a proceselor automatizate, Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1971
75. Psl!ra"u I., s.a. Aliment!ri cu ap!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1981
76. Popa B., Vintil! C. Termotehnic! "i Ma"ini termice, Editura Didactic! "i Pedagogic!,
Bucure"ti, 1977
77. Prodea V. Utilizarea ra#ional! a energiei n industria u"oar!, Editura Tehnic!, Bucure"ti,
1983
78. R!svan Vladimir Stabilitatea absolut! a sistemelor automate cu ntrziere, Editura
Academiei, Bucure"ti, 1975
79. Rotariu Mugurel Termoenergetic! industrial! "i termoficare, Rotaprint I.P.Ia"i, 1999
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-220-
80. Sngeorzan Dan Regulatoare adaptive, Editura Militar!, Bucure"ti, 1992
81. Srbu Ioan Calculul instala#iilor pentru construc#ii, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1994
82. Srbu Ioan Optimizarea energetic! a sistemelor de distribu#ie a apei, Editura Academiei
Romne, Bucure"ti, 1997
83. Srbu Ioan Utilizarea calculatoarelor n ingineria de instala#ii, Editura Helicon,
Timi"oara, 1995
84. Sebastian L. Automatica - Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1973
85. $erban S., s.a. Teoria sistemelor, Culegere de probleme, MatrixRom, Bucure"ti, 1997
86. Shinners Stanley M. Modern Control System Theory and Application, Addison-Weley
Publishing, New-York, 1979
87. Shinskey F.G. Practica sistemelor de reglare automat!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1969
88. Simion E., s.a. Montaje electronice cu circuite integrate analogice, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1986
89. Skoblo D.I., Gliblin I.P. Automatizarea n industria alimentar!, Editura Tehnic!,
Bucure"ti, 1964
90. Sofron E., s.a. Sisteme de control Fuzzy- Modelare "i proiectare asistate de calculator,
Editura ALL Educational, Bucuresti 1998
91. Spnulescu I., s.a. Metode electronice n fizica experimental!, Editura Didactic! "i
Pedagogic!, Bucure"ti, 1975
92. St!nescu A., s.a.- Sisteme de automatizare pneumatice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1987
93. Stratulat Florin Teoria sistemelor Analiza asistat! de calculator a sistemelor liniare,
MatrixRom, Bucure"ti, 2000
94. Suciu M., s.a. Microprocesoare, microcalculatoare "i robo#i n automatiz!ri industriale,
Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1986
95. Sufrim M., s.a. Mijloace moderne de protec#ie mpotriva tensiunilor accidentale n
instala#iile electrice de joas! tensiune, Oradea 2000
96. Tacu Al.P., s.a. Fuzzy Systems in Economy and Engineering, Publishing House of the
Romanian Academy, Bucure"ti, 1994
97. Tunsoiu Gh., s.a. Ac#ion!ri electrice, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1982
98. Ursea P.C., s.a. Electrotehnic! aplicat!, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 2000
99. Varga A., Sima V. Ingineria asistat! de calculator a sistemelor automate, Editura
Tehnic!, Bucure"ti, 1997
100. Voicu Mihail - Introducere n automatic!, Editura Polirom, 2002
101. Volo"encu Constantin Standardizare "i metodologii de proiectare n automatiz!ri
industriale, MatrixRom, Bucure"ti, 1999
102. Wittmers Hugo Tehnica Regl!rii, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1965
103. xxx - Catalog Module Romstal, edi#ia a III-a, 2001
104. xxx - Catalog SAUTER Control products, 1999
105. Zdrenghea Horea Automatizarea instala#iilor pentru construc#ii, Editura Clusium, 1997
106. Duleev Reglarea automat! a proceselor termice, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1968
107. Pietr!reanu Agenda electricianului, Editura Tehnic!, Bucure"ti, 1986
108. *** - Catalog Dietrich
109. *** - Manualul de Instala#ii, Editura Artecno, Bucure"ti, 2002
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "57 -

DIC#IONAR TEHNIC
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "58 -

abatere - diferen!a ntre valoarea x a unei m"rimi (prescrise) #i o valoare de
referin!" (de reac!ie) x
r
, !x=x-x
r
, ntr-un sistem reglare automat".
abatere medie
p$tratic$
- media p"tratelor abaterilor valorilor x
i
rezultate din N experimente
asupra unei m"rimi x, n raport cu o valoare de referin!" x
r

. )
x
-
x
(
N
"
= ]
x
- M[x
2
r i
-" N
0 = i
2
r !

Dac" m"rimea considerat" reprezint" un proces aleator x(t) #i ca
referin!" se alege valoarea medie, atunci abaterea medie p"tratic"
reprezint" dispersia procesului aleator.
achizi!ie de
date
- proces sau metod" de ob!inere a informa!iilor, ntr-o form"
corespunz"toare modului de prelucrare ulterioar", despre procesul
condus.
acordare - opera!ie de alegere a valorilor optime ale parametrilor care intervin
ntr-o lege de reglare n vederea ob!inerii unor performan!e ale
sistemului de reglare n conformitate cu un criteriu de performan!"
ales. In cazul legii de reglare tipizate PID, acordarea regulatorului
const" n alegerea valorilor optime pentru cei 3 parametri K
R
, T
i
, T
d
.
Acordarea optim" a regulatoarelor se face pe baza caracteristicilor
instala!iilor tehnologice, respectiv pe baza informa!iilor ob!inute
prin intermediul r"spunsului acesteia la un semnal treapt".
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "59 -
ac!ionare - func!ie a elementului de execu!ie exercitat" asupra instala!iei
tehnologice n scopul modific"rii cantit"!ii de material sau energie
care intervine n procesul respectiv n vederea realiz"rii valorii
prescrise pentru m"rimea reglat". Dup" natura energiei utilizate,
ac!ion"rile sunt pneumatice, hidraulice, electrice. Dup" tipul
modific"rilor parametrilor elementelor de execu!ie, ac!ion"rile sunt
continue sau discrete. Sistemele de ac!ionare realizeaz" o conversie
a unei energii n energie mecanic". In raport de modul n care se
controleaz" unul sau mai mul!i parametri asocia!i elementului de
execu!ie, ac!ion"rile pot fi de pozi!ie, unghi, tura!ie. Ac!ion"rile
electrice automatizate realizeaz" pornirea, frnarea #i reglarea
tura!iei motoarelor electrice dup" anumite legi, putnd men!ine n
anumite limite #i toleran!e diferite m"rimi electrice #i mecanice
(limit"ri de curent, de cuplu, etc). Prin aceste limit"ri se asigur"
protejarea instala!iei (de ex. a motorului #i transmisiei mecanice)
mpotriva unor solicit"ri de natur" mecanic" (cuplu, accelera!ie),
termic" (nc"lzire motor), electric" (i #i di/dt pentru comuta!ia
motorului).
adaptor - element component al aparatelor de m"surat #i traductoarelor, care
genereaz" semnalul de ie#ire astfel nct s" poat" fi recep!ionat #i
interpretat de utilizator. Intr-un sens mai larg, no!iunea de adaptor se
refer" la dispozitivele destinate s" asigure compatibilitatea ntre
elementele care se interconecteaz" n cadrul unui sistem, de ex.
transfomator de adaptare de nivel #i de impedan!".
aer preparat
(instrumental)
- aer atmosferic care este supus unui proces de preparare constnd
din eliminarea impurit"!ilor, apei, vaporilor de ap" #i uleiului. Aerul
preparat pentru traductoare, regulatoare #i blocuri de calcul
pneumatice trebuie s" aib" o umiditate mai mic" de $0% #i
impurit"!i mai mici de $0-$5%m .
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "60 -
ajutaj-palet$

- element de comand" fluidic ce const" din dou" rezisten!e, dintre
care una avnd sec!iunea constant" (ajutajul A) #i alta cu sec!iune
variabil" (ansamblul duz" D - paleta obturatoare P) #i o camer"
interioar" C. Deplasarea paletei, determinat" de m"rimea #, modific"
rezisten!a pneumatic" #i ca urmare presiunea fluidului n camera
interioar" este func!ie de pozi!ia paletei fa!" de ajutaj (duz"). Cnd
#=0, paleta obtureaz" complet duza #i rezisten!a de e#apare este
infinit". Ca urmare, debitul de aer Q este nul, c"derea de presiune
!P este nul" #i deci presiunea P
i
-P
0
. Cnd # cre#te, rezisten!a duzei
scade, debitul de fluid Q cre#te, c"derea de presiune !P cre#te, deci
presiunea de ie#ire (c"tre utilizator) P
i
va scade. Dispozitivele de tip
ajutaj-palet" sunt utilizate la comanda elementelor de execu!ie cu
ac!ionare propor!ional" sau integral" #i la construc!ia convertoarelor
deplasare presiune. Amplificatoarele cu ajutaj-palet" sunt elemente
de comand" a presiunii n limite largi, folosind debite mici.
Dependen!a intrare-ie#ire P
i
=f(#) n regim sta!ionar este liniar"
numai pentru o deplasare de 40-50%m a paletei.
alfanumeric - atribut al unui simbol de a apar!ine unei mul!imi ce cuprinde
literele alfabetului unei limbi, cifrele zecimale, semnele de
punctua!ie #i alte simboluri speciale.
algoritm - succesiune de opera!ii (de regul" reprezentate ntr-o form"
codificat") avnd drept scop rezolvarea unei probleme date.
algoritm PID - algoritm de reglare conform c"ruia comanda u(t), aplicat"
procesului este propor!ional" cu eroarea $(t) ntre m"rimea de
referin!" r(t) #i valoarea m"surat" y(t), ($(t) = r(t) - y(t)),cu integrala
acesteia, precum #i cu derivata erorii $(t).
dt
(t) d
K
+ )d (
K
+ (t)
K
= u(t)
d
t
0
i p
"
# # " "
$
%
K
p
, K
i
, K
d
fiind constantele de acordare propor!ional", integral" #i
derivativ" ale regulatorului ce implementeaz" algoritmul.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "6" -
amplidin$

- ma#in" electric" de curent continuu, amplificatoare, cu cmp
magnetic trasversal, func!ionnd pe principiul amplificatoarelor n
cascad". Amplidina se realizeaz" la puteri n gama: sute de wa!i
pn" la cca 20 kW. Coeficientul de amplificare n putere al
amplidinei ajunge pn" la ordinul zecilor de mii. Amplidina este
prev"zut" de obicei cu 3-4 nf"#ur"ri de excita!ie, care pot juca rolul
de nf"#urare de compara!ie, de reac!ie pozitiv", de stabilizare sau de
comand". Amplidina este utilizat" ca generator, pentru reglarea
automat" a tura!iei motoarelor electrice n sisteme de tip generator-
motor.
amplificator - dispozitiv prin intermediul c"ruia un semnal de intrare comand" o
surs" de putere, producnd la ie#ire un semnal care este o func!ie de
intrare. In cazul n care semnalul de ie#ire l reproduce pe cel de
intrare multiplicat cu un factor de propor!ionalitate, ampliifcatorul se
nume#te liniar, iar factorul de propor!ionalitate reprezint"
amplificarea. Amplificatoarele pot fi mecanice, electromecanice,
pneumatice, hidraulice, electronice.
amplificator
fluidic
- element activ din cadrul unui sistem pneumatic sau hidraulic, care
folose#te energia extern" furnizat" de un fluid - gaz sau lichid , n
scopul amplific"rii debitului sau presiunii semnalului de comand" a
regulatoarelor sau elementelor de execu!ie. Amplificatoarele fluidice
sunt de tip pneumatic sau hidraulic.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "62 -
amplificator
hidraulic

- amplificator fluidic ce utilizeaz" energia unui lichid (de ex. ulei) #i
furnizeaz" la ie#ire o putere hidraulic" mult mai mare dect puterea
consumat" la intrare pentru comand". O clasificare a
amplificatoarelor hidraulice se poate face n func!ie de: num"rul de
etaje (cu $, 2 sau 3 etaje), tipul primului etaj de amplificare (cu
ajutaj-palet", cu tub mobil, cu sertar), reac!ia intern" (cu reac!ie
intern" de pozi!ie, cu reac!ie de for!", cu reac!ie mecanic" #i cu
resoarte de centrare), modul de comand" (cu comand" electric",
pneumatic", hidraulic", mecanic"), m"rimea de ie#ire (cu ie#ire de
debit, de presiune). In figur" se prezint" un amplificator hidraulic cu
reac!ie de for!". Echipamentul de interfa!" electrohidraulic este
realizat cu un convertor electromecanic cu magnet permanent cuplat
direct cu primul etaj de amplificare hidraulic.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "63 -
amplificator
magnetic

- organ de execu!ie electric, a c"rui func!ionare se bazeaz" pe
neliniaritatea de tip satura!ie a bobinelor cu miez de fier supuse n
acela#i timp att unei magnetiz"ri n curent alternativ, ct #i unei
magnetiz"ri n curent continuu. Aceasta din urm" poate determina o
modificare a permeabilit"!ii magnetice a miezului #i deci #i a
inductan!ei bobinei. Principal, un amplificator magnetic este format
din dou" bobine montate pe acela#i circuit magnetic: bobina de lucru
(BL) alimenteaz" n curent alternativ #i bobina de comand" (BC).
Sarcina este notat" cu R
s
. Pentru a face sensibil amplificatorul
magnetic la sensul curentului de comand" se folosesc mai multe
solu!ii: introducerea unei nf"#ur"ri auxiliare de polarizare, montaj
diferen!ial sau montaj n punte. Amplificatoarele magnetice sunt
elemente statice, robuste, utilizate drept convertizoare de curent
continuu pentru comanda pe indus a motoarelor de curent continuu
nereversibile sau cu revers"ri rare, ct #i pentru comanda excita!iilor
la care nu este necesar" for!area mic#or"rii curentului. Domeniul de
puteri de utilizare: pn" la cca 250kW. Amplificatoarele magnetice
se folosesc #i pentru reglarea tura!iei motoarelor de curent alternativ
asincrone, cu inele. Convertizoarele cu amplificatoare magnetice se
utilizeaz" n variant" monofazat" sau trifazat", avnd conectate
diodele conform schemei de satura!ie (fig.c). Comanda
amplicatoarelor magnetice se face de la regulator prin intermediul
amplificatoarelor finale basculante. In acest scop, semnalele ob!inute
de la cele dou" ie#iri ale amplificatorului basculant se scad prin
aplicarea pe dou" nf"#ur"ri de comand" ale amplificatorului
magnetic.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "64 -
amplificator
opera!ional

- amplificator de curent continuu cu reac!ie negativ" care permite
efectuarea unor opera!ii matematice cum sunt adunarea, sc"derea,
integrarea #i diferen!ierea.

amplificator
pneumatic

- amplificator fluidic ce utilizeaz" energia aerului comprimat #i care
prelucreaz" semnalele de comand" de tip presiune sau debit,
deplasare sau for!". Amplificatoarele pneumatice pot fi realizate
constructiv cu sau f"r" piese mobile. Un amplificator pneumatic
frecvent utilizat pentru amplificarea semnalului de eroare (ca
preamplificator) n regulatoarele pneumatice este cel de tip ajutaj-
palet". Pentru valori mici ale diferen!ei !p = p
"
- p
2
, caracteristica
static" este liniar".
analogic - denumire atribuit" unor semnale de intrare, de comand", de ie#ire
etc. avnd varia!ii continue, similare cu cele ale m"rimilor primare
pe care le reprezint". Prin extensie, dispozitivele, aparatele #i
echipamentele care opereaz" cu astfel de semnale sunt denumite
analogice. Rela!iile care reprezint" dependen!a intrare-ie#ire pentru
un dispozitiv analogic sunt func!ii continue, care pot fi liniare sau
neliniare.
ancla%are
automat$ a
aliment$rii de
rezerv$ (AAR)
- sistem cuprinznd toate dispozitivele care, n cazul deconect"rii
din orice cauz" a aliment"rii normale (de serviciu) cu energie
electric" n instala!ii de utilizare, distribu!ie #i de producere a
energiei electrice, conecteaz" automat alimentarea de rezerv".
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "65 -
asamblor - sistem de programe ce translateaz" un program scris n limbaj de
asamblare n cod ma#in".
automatic$ - parte a #tiin!elor tehnice care ncareaz" teoria #i practica realiz"rii
constructive a sistemelor de conducere, destinate elimin"rii
interven!iei umane n elaborarea deciziilor directe privind
func!ionarea proceselor industriale.
automatizare - aplicarea automaticii la un proces sau clas" de procese specificate.
Automatizarea se impune cu necesitate n contextul dezvolt"rii
rapide a complexit"!ii proceselor industriale sub raportul preten!iilor
func!ionale impuse acestora, preten!ii ce vizeaz" cu prec"dre:
cre#terea productivit"!ii #i a calit"!ii produselor, economisirea
materiilor prime #i a energiei, cre#terea siguran!ei n func!ionare,
exploatarea ra!ional" a utilajelor.
band$ de
propor!iona-
litate
- procent din domeniul m"rimii de intrare n regulator $(t) pentru
care regulatorul de tip P determin" o valoare u(t) egal" cu $00% din
domeniul posibil pentru m"rimea de ie#ire. Banda de
propor!ionalitate se exprim" n func!ie de factorul de amplificare K
R

al regulatorului P. Presupunnd domenii de varia!ie egale la intrare
#i la ie#ire rezult": BP = "/K
R
"00 [%]. Dac" domeniul de varian!ie
a m"rimii $(t) difer" de cel al lui u(t), atunci banda de
propor!ionalitate este determinat" de rela!ia:
[%]
u
domeniu
domeniu

K
"00
= BP
c R
"
%
binar - termen referitor la o variabil" sau func!ie ce poate lua valori la
mul!imea de cardinal 2. De regul", mul!imea valorilor este format"
din elementele 0 #i $; de#i abstarcte, aceste elemente sunt asociate
unor nivele de tensiune (de ex. 0V #i 5V), unor st"ri (deschis sau
nchis) etc.
bit - unitate de m"sur" a informa!iei, utilizat" pentru reprezentarea n
form" numeric" a acesteia. De cele mai multe ori bitului i se
asociaz" sensul de cifr" binar" (0 sau $).
bloc - grup de caractere (simboluri, loca!ii de memorie), care permite
ordonarea, nmagazinarea, implementarea #i prelucrarea informa!iei
n form" discret". Administrarea memoriei pe baz" de blocuri
implic" alocarea unui bloc la crearea unei structuri de date.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "66 -
burduf - element elestic de forma unui tub cilindric, prev"zut cu ondula!ii
pe suprafa!a lateral", utilizat n construc!ia aparaturii de comand" #i
reglare pneumatic", datorit" sensibilit"!ii mari pe care o prezint".
Burdufurile asociate cu arcuri asigur" n plus condi!ii de liniaritate,
precizie #i fidelitate.
calculator
analogic
- sistem de calcul utilizat n rezolvarea de ecua!ii diferen!iale, n care
una din variabilele independente esen!iale este timpul. Numele se
datore#te faptului c" pentru efectuarea calculelor se utilizeaz"
dispozitive care opereaz" cu m"rimi avnd varia!ii continue
analoage cu cele modelate. In principal calculatoarele analogice sunt
construite n jurul unor module realizate cu ajutorul
amplificatoarelor opera!ionale care, prin configura!ii
corespunz"toare ale impendan!elor de intrare #i de reac!ie, se
comport" ca elemente de integrare, de ntrziere, etc.
calculator
numeric
- sistem de calcul destinat solu!ion"rii unor probleme complexe,
constnd din opera!ii aritmetice, logice, colectare de date, stocarea
acestora, editarea de rapoarte, etc. In toate aceste opera!ii se folosesc
componente numerice, iar datele, de#i uneori reprezint" valori
analogice, sunt prelucrate #i memorate n form" numeric".
Avantajele calculatorului numeric sunt: precizia teoretic" orict de
mare, posibilitatea de stocare pe timp nelimitat a datelor,
independen!a rezultatelor de varia!ia n limite rezonabile a
tensiunilor de alimentare #i a temperaturii mediului ambiant,
reproductibilitatea rezultatelor, posibilitatea de operare cu un volum
teoretic nelimitat de date.
calculator de
proces
- sistem de calcul folosit n conducerea proceselor industriale.
Calculatorul de proces a fost creat prin ad"ugarea la un sistem de
calcul universal a unui sistem de interfa!" care adapteaz" natura
semnalelor, n esen!" analogice, prezente n cadrul procesului
industrial condus, la cea numeric" necesar" func!ion"rii
calculatorului numeric.
capsul$
pneumatic$
- element elastic alc"tuit din dou" membrane prev"zute cu ondula!ii,
sudate ntre ele, utilizat ca element sensibil pentru traductoarele de
presiune. Sensibilitatea capsulelor pneumatice este mai mare dect
aceea a unei singure membrane.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "67 -
clapet$ - organ destinat regl"rii debitelor de fluide ce curg prin conducte
(canale) avnd sec!iuni mari #i c"deri de presiune n sistem relativ
mici; modificarea sec!iunii de trecere a fluidului se face fie prin
deplasarea clapetului perpendicular fa!" de curentul de fluid n
mi#care, fie prin rotirea clapetului n jurul axei sale.
clas$ de
precizie
- indicator prin care se exprim" eroarea tolerat" asupra rezultatelor
m"sur"torilor individuale ob!inute cu un aparat de m"surat n
condi!iile utiliz"rii corecte a acestuia.Clasa de precizie este un
indicator de calitate a aparatelor de m"surat. De regul", clasa de
precizie are caracterul unei erori relative #i se exprim" procentual.
comparator
diferen!ial
- element tipic al structurii de sistem de reglare automat", ce
realizeaz" compara!ia dintre m"rimea de referin!" #i m"sur". Aceast"
compara!ie se face prin diferen!", rezultnd la ie#irea comparatorului
diferen!ial m"rimea de eroare.
compensare - opera!ie utilizat" n cadrul echipamentelor, aparatelor #i
dispozitivelor tehnice care are drept scop echilibrarea, reducerea sau
eliminarea efectelor unei anumite m"rimi prin intermediul unei alte
m"rimi ale c"rei valori pot fi controlate #i cunoscute.
compensator - dispozitiv, aparat sau echipament prin care se realizeaz" opera!ia
de compensare. Compensatorul tehnic de curent continuu este un
aparat destinat m"sur"rilor de nalt" precizie, prin metoda de
compensare a tensiunii de m"surat cu o tensiune etalon.
Compensatorul automat este un echipament de m"surare n cadrul
c"ruia opera!ia de compensare se efectueaz" automat prin
intermediul unui sistem de urm"rire.
comutator
analogic
- dispozitiv necesar pentru asigurarea conect"rii conform unor
configura!ii date ntre m intr"ri analogice #i n ie#iri analogice. Cazul
n=" caracterizeaz" multiplexorul analogic, ntlnit n sistemul
intr"rilor analogice, n care m canale analogice de intrare folosesc n
comun un singur convertor analog-numeric. Cazul m="
caracterizeaz" demultiplexorul analogic, utilizat n acele sisteme ale
ie#irilor analogice n care cele n ie#iri necesit" un singur convertor
numeric analogic.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "68 -
conducere
ierarhizat$
- metodologie de conducere a sistemelor complexe constnd din
divizarea sarcinii de conducere n mai multe componente,
distribuirea acestora spre execu!ie unor procesoare aflate pe un
acela#i nivel ierarhic (nivelul ierarhic inferior) #i coordonarea
execu!iei n ansamblu a sarcinii de c"tre un procesor aflat la nivelul
ierarhic superior.
conducere on-
line
- metod" de conducere caracterizat" de conectarea la procesul
condus (prin intermediul sistemului de interfa!") a sistemului de
conducere #i de func!ionarea n timp real a acestuia din urm".
contactor - dispozitiv de reglare electric discret, al c"rui element de ac!ionare
este de tip electromagnetic #i care realizeaz" deschiderea sau
nchiderea unui circuit electric, la comenzi realizate prin contactul
unui buton sau al unui releu. Contactorul se ac!ioneaz" prin
comand" local" sau de la distan!". Contactorul are capacitate de
rupere important" #i prezint" o rezisten!" mecanic" la uzur"; permite
un num"r mare de manevre cu o frecven!" de conectare ridicat".
Ac!ionarea contactoarelor se face la tensiuni cuprinse ntre 24 #i
500V curent alternativ 50Hz #i ntre 24 #i 220V curent continuu;
contactoarele sunt prev"zute cu contacte auxiliare normal nchise #i
normal deschise.
control - ansamblu de opera!ii destinat garant"rii nscrierii performan!elor
unui produs (aparat, instala!ie, dispozitiv, etc) n limitele de
toleran!" admise.
controlabilitate - proprietate anticauzal" fundamental" a unui sistem, ce descrie
posbilit"!ile de tranzi!ie a unei faze (x,%) n faza (0,t) sub ac!iunea
m"rimii de comand" u(t). O stare x este &-controlabil" dac" exist"
t>% #i o func!ie de comand" &:[%,t)->u, astfel ca:
(x,%) -> (0,t)
Dac" orice stare x&X este &-controlabil", atunci se zice c" sistemul
este controlabil; condi!ia ca un sistem liniar variant s" fie controlabil
este ca matricea de controlabilitate
' ' # ' ' ' # #
#
d ) , ( ) (
B
) B( ) , ( = t) , ( R
T T
t
(
(
$

s" fie pozitiv definit". In cazul sistemelor invariante, condi!ia de
controlabilitate se formuleaz" mai simplu, fiind identic" cu condi!ia
de accesibilitate: un sistem liniar #i invariant este controlabil dac" #i
numai dac" R = Im[B AB A
2
B...A
n-"
B] = Im R = R
n
, adic"
rangR=dimX. Controlabilitatea define#te posibilitatea rezolv"rii
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "69 -
problemei de alocare prin reac!ie dup" stare (u=Fx), deci de fapt
define#te posibilitatea de conducere a unui sistem prin reac!ie dup"
stare.
controler

- comutator cu ac!iune multipl", destinat s" realizeze o succesiune de
modific"ri a conexiunilor unor circuite de reglare sau de pornire a
motoarelor (vezi figura). In pozi!ia $ a reostatului de pornire de tip
controler, motorul este conectat la re!ea cu toat" rezisten!a n serie,
iar n pozi!iile de la 2 la 7 treptele de rezisten!" sunt scurtcircuitate
n mod progresiv. Controlerele pentru circuitele principale racordate
la cutii cu rezisten!e se folosesc pentru pornirea #i reglarea vitezei
motoarelor electrice, pentru curen!i pn" la $00 A. Se deosebesc
dou" tipuri: controler cu tambur #i controler cu came. Controlerele
pentru circuite secundare se folosesc pentru comutarea unor puteri
mari, cu aparate de gabarit redus.
convertor
analog-
numeric
- element utilizat la conversia semnalelor din form" analogic" n
form" numeric", n vederea prelucr"rii ulterioare prin mijloace
numerice. Semnalele analogice de intrare ale convertoarelor analog-
numerice sunt n mod obi#nuit tensiunni continue. Semnalele de
ie#ire din convertoarele analog-numerice sunt cuvinte cu num"rul de
bi!i variind, de regul", ntre 8 #i 20.
convertor
numeric-
analog
- element utilizat la conversia semnalelor din form" numeric", emise
de regul" de un sistem de calcul, n form" analogic" (fie tensiuni
continue, fie curen!i continui).
corec!ie - $ (n comanda program a ma#inilor-unelte), mod de comand" prin
care se poate modifica un regim programat de func!ionare a ma#inii-
unelte. Corec!ia se poate efectua manual, de la panoul de comand",
sau automat, prin program; 2 (n sistemele de reglare automat"),
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "70 -
opera!ie prin care se realizeaz" modificarea caracteristicilor
dinamice ale unui sistem de reglare n ideea satisfacerii unor
performan!e dinamice #i sta!ionare aprioric impuse. Modificarea
performan!elor dinamice este realizat" fie prin modificarea unor
parametri ce caracterizeaz" structura dat" (coeficien!i de amplificare,
constante de timp), fie prin modific"ri de structur" aduse
sistemului.In func!ie de locul ocupat de elementul corector n cadrul
sistemului, rezult" corector serie, la care elementul corector este
cuplat serie pe calea direct", #i corector paralel, n cazul n care
elementul corector este fixat pe reac!ia invers" globale (utilizarea
unei reac!ii elastice) sau paralel cu unul din elementele sistemului.
cuantizare - opera!ie de transformare a semnalelor, prin care se realizeaz"
discretizarea lor n amplitudine, n timp sau simultan n timp #i n
amplitudine.Cuantizarea n amplitudine a unui semnal x(t) asociaz"
semnalului ini!ial o valoare ct mai apropiat" x
k
(t), dintr-o mul!ime
de valori aprioric fixate x
k
(t), (k=0,",..,N). Diferen!a ntre dou"
valori succesive q
k
= x
k+"
-x
k
poart" numele de pas de cuantizare.
Cuantizarea n timp (e#antionarea) const" n transformarea unui
semnal continuu x(t) n impulsuri rectangulare x*(t) care se succed la
intervale discrete de timp kT, de amplitudine x(kT) #i de durat"
!t<<T
0
, unde T reprezint" perioada de cuantizare n timp.
cuplaj - dispozitiv de interconectare a elementelor componente ale unui
sistem. In raport cu caracteristicile constructive ale elementelor,
cuplajele pot fi electromagnetice, electrice, mecanice, hidraulice,
optoelectronice.
cuplaj
electromag-
netic
- component al elementelor de execu!ie electrice caracterizat prin
constante de timp electromecanice mici, accelera!ii pozitive #i
negative foarte mari #i posibilit"!i de memorare a comenzii, putnd
fi astfel utilizate n sisteme de reglare a pozi!iei.
cutie neagr$ - no!iune abstract" asociat" comportamentului intrare/ie#ire al unui
sistem dinamic necunoscut #i eviden!iind orientabilitatea acestuia n
sensul transferului cauzal de la intrare c"tre ie#ire.
decodificator - dispozitiv logic combina!ional folosit pentru selectarea unui
anumit circuit sau element din mai multe posibile (n), pe baza
adresei codificate (compus" din m bi!i) a circuitului selectat.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "7" -
defazaj - diferen!a de faz" dintre dou" semnale electrice periodice
(sinusoidale, rectangulare, #.a) de aceea#i frecven!". La
reprezentarea semnalelor sinusoidale prin fazori n planul complex,
defazajul se asociaz" prin unghiul dintre fazori corespunz"tori celor
dou" semnale.
demodulare - opera!ie de ob!inere a semnalului modulator (util) dintr-un semnal
modulat n amplitudine, faz" sau frecven!".
demodulator - dispozitiv ce permite ob!inerea semnalului util din semnalul
modulat n amplitudine, faz" sau frecven!". Demodulatoarele sunt
construite cu dispozitive semiconductoare, ce lucrez" de obicei n
regim de comuta!ie.
demultiplexor - element utilizat pentru distribuirea datelor sau a semnalelor de tact
de la o surs" unic" c"tre o destina!ie selectat" prin adresa aplicat".
desc$rcarea
automat$ a
sarcinii
- sistem de ntrerupere automat" a aliment"rii unor consumatori (mai
pu!in importan!i), la sc"derea frecven!ei ntr-un sistem energetic,
realiznd o reducere a deficitului de putere #i restabilind ct mai
rapid egalitatea dintre puterea electric" activ" generat" n sistem #i
puterea consumat", astfel ca frecven!a s" revin" la valoarea de
consemn sau n vecin"tatea acesteia (la o valoare de revenire
admisibil").
detector - denumire utilizat" uneori pentru elementul sensibil al aparatelor de
m"surat #i traductoarelor. In general, denot" dispozitive care permit
eviden!ierea unei anumite m"rimi utile, n condi!iile n care aceasta
apare mpreun" cu alte m"rimi perturbatoare.
diafonie - efect perturbator ntlnit n transmisia informa!iei pe canale de
comunica!ie, provenind din semnalele utile ale altor canale. Diafonia
poate fi inteligibil" dac" perturba!ia ce o provoac" este puternic
coerent", sau neinteligibil" dac" perturba!ia este slab coerent" cu
semnalul util din alte canale.
diafragm$ - disc metalic cu orificiu central care se introduce n conducte n
scopul m"sur"rii debitului de fluide. M"surarea debitului se bazeaz"
pe diferen!a de presiune care se creaz" ntre cele dou" zone ale
conductei separate prin diafragm" datorit" reducerii (strangul"rii)
sec!iunii de trecere a fluidului. Pentru preluarea diferen!ei de
presiune, la periferia conductei pe cele dou" fe!e ale diafragmei, se
prev"d prize de presiune sub forma unor camere inelare. Expresia
debitului volumetric Q n func!ie de c"derea de presiune !p pe
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "72 -
diafragm", n cazul unui fluid necompresibil este dat" de rela!ia:
)
*
p

S
= Q
c
v
+

unde ' reprezint" coeficientul de debit dependent de raportul ntre
sec!iunea orificiului diafragmei, #i sec!iunea conductei, vscozitatea
fluidului #i caracterul curgerii acestuia; S
c
- sec!iunea de trecere a
diafragmei #i ( - densitatea fluidului. In cazul fluidelor compresibile
n expresia precedent" intervine mutiplicarea cu un coeficient de
detent" $ prin intermediul c"ruia se !ine seama de transform"rile de
stare ale acestor fluide la trecerea prin diafragm" precum #i de
influen!a temperaturii #i presiunii (statice). Prin asocierea diafragmei
cu un transformator de presiune diferen!ial" #i un extractor de
radical se ob!ine un traductor de debit.
dinamic - atributul asociat unui sistem care arat" c" variabila timp este
variabila esen!ial", toate m"rimile sistemului fiind func!ie de
aceasta.
disc codificat - dispozitiv destinat m"sur"rii numerice a deplas"rilor unghiulare cu
aplica!ii n special la pozi!ion"ri de precizie n cadrul conducerii
automate a proceselor.
dispersie - abaterea medie p"tratic" n raport cu valoarea medie. Pentru
procesele aleatoare gaussiene de valoare medie nul" dispersia )
(denumit" uneori #i devia!ie standard) constitue unicul parametru
prin care se define#te func!ia de reparti!ie a densit"!ii de probalitate:
e
2
"
= p(x)
2
2
2
x
'
, '
-

Dispersia se utilizeaz" n aprecierea calit"!ii m"sur"torilor, fiind
principalul indicator prin care se caracterizeaz" erorile aleatoare.
dispozitiv de
comuta!ie
- element electric sau fluidic care permite stabilirea sau ntreruperea
unui circuit sau a unei c"i de trecere a curentului sau a aerului
comprimat. Dispozitivele de comuta!ie pot fi cu sau f"r" piese n
mi#care. In primul caz ele sunt realizate cu relee #i contactoare,
robinete, ventile, distribuitoare, iar n al doilea caz cu tuburi
electronice, tranzistoare, diode, elemente fluidice cu ata#area jetului,
cu turbulen!" etc. Dispozitivele de comuta!ie sunt caracterizate
printr-o comportare binar", prin aceea c" ofer" doar dou" st"ri
distincte #i opuse din punctul de vedere al varia!iei parametrului
asociat.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "73 -
dispozitiv de
comuta!ie
static$
- dispozitiv de comuta!ie f"r" piese n mi#care cu elemente electrice
sau fluidice. Dispozitivele de comuta!ie statice electrice pot fi
electronice, ionice, semiconductoare, magnetice. La dispozitivele de
comuta!ie statice electrice schimbarea st"rii se face prin schimbarea
discontinu" a valorii unui parametru electric: tensiune sau curent.
Dispozitivele de comuta!ie statice fluidice se bazeaz" pe unele
propriet"!i ale curgerii fluidelor (de ex. ata#area jeturilor - efect
Coand", principiul turbulen!ei, #.a.).
distorsiune - efect perturbator ntlnit n procesul de transmitere a informa!iei pe
canale de comunica!ie ce altereaz" semnalul util de pe canal.
Distorsiune pot fi reversibile dac" pot fi eliminate trecnd semnalul
printr-o re!ea de corec!ie (de ex. distorsiuni de faz", de frecven!",
#.a.), sau ireversibil" dac" sunt provocate de o transformare neliniar"
ce nu admite o transformare invers", #i ca atare nu pot fi eliminate
prin corec!ie.
distribuitor

- amplificator de putere hidraulic cu sertar, utilizat pentru comanda
motoarelor hidraulice. Distribuitoarele pot fi cu 2, 3 #i 4 c"i.
Distribuitoarele cu 2 #i 3 c"i sunt utilizate pentru comanda
elementelor de execu!ie propor!ionale cu simplu efect. M"rimea de
intrare pentru pilotarea pistonului poate fi generat" de un
preamplificator hidraulic (ajutaj-palet", tub mobil), cnd
distribuitorul este hidraulic, de un regulator electronic, cnd
distribuitorul este electrohidraulic, sau de orice alt semnal furnizat
de un element de decizie.
divizor - dispozitiv de calcul analogic sau numeric care efectueaz"
mp"r!irea a dou" semnale #i furnizeaz" la ie#ire ctul lor, n aceea#i
reprezentare ca operanzii.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "74 -
electrovalv$ - ventil electromagnetic cu trei c"i, utilizat pentru comanda
elementelor pneumatice. Electrovalvele sunt prev"zute cu dou"
ventile ac!ionate simultan (unul normal deschis, cel"lalt normal
nchis), care permit: punerea n leg"tur" a elementului pneumatic cu
sursa de aer comprimat, trecerea spre evacuare a aerului fiind
blocat"; punerea n leg"tur" a elementului pneumatic cu calea de
evacuare a aerului, trecerea aerului comprimat de la surs" la
elementul pneumatic fiind blocat".
element de
ac!ionare
- bloc component al unui element de execu!ie, reprezentnd partea
sa motoare. Elementul de ac!ionare reprezint" dispozitivul generator
de cuplu sau de for!" prin care elementul de execu!ie ac!ioneaz"
asupra organului de reglare. Aceste cupluri sau for!e sunt generate
de elementele de ac!ionare prin utilizarea energiei preluate de la
surse exterioare dispozitivului de automatizare, energie comandat"
de m"rimea u de la ie#irea regulatorului. Dup" natura energiei
utilizate, elementele de ac!ionare sunt constituite din servomotoare
electrice, hidraulice sau pneumatice.
element de
anticipare
- sistem dinamic elementar, nerealizabil fizic, caracterizat de faptul
c" faza sa este pozitiv" n tot domeniul de pulsa!ii. Elementele de
anticipare apar ns" n cadrul func!iilor de transfer fizic realizabile
(corespunznd factoriz"rii, cu coeficien!i reali, a num"r"torului, deci
o factorizare dup" zerouri) sau reprezint" o aproximare, ntr-un
domeniu de frecven!" limitat, a unor sisteme realizabile. In contextul
func!iilor de transfer ra!ionale cu coeficien!i reali H(s)&.(s) se
eviden!iaz" urm"toarele elemente de anticipare: element derivativ,
element de anticipare de ordin $, element de anticipare de ordin 2.
Deoarece aceste elemente nu sunt fizic realizabile nu are sens
determinarea r"spunsului lor; putnd s" apar" n contextul unui
sistem fizic realizabil, studiul caracteristicilor de frecven!" ale
elementelor de anticipare este util pentru determinarea comport"rii
n frecven!" a respectivului sistem.
element de
execu!ie
element al unui sistem automat care prime#te la intrare m"rimea de
comand" u de la regulatorul automat #i furnizeaz" la ie#ire m"rimea
de execu!ie w, cu care ac!ioneaz" asupra instala!iei tehnologice (a
procesului reglat). In general, ac!iunea exercitat" de elementele de
execu!ie asupra instala!iei tehnologice const" n modificarea
cantit"!ii de material sau de energie care intervine n procesul
respectiv, cu scopul realiz"rii valorii prescrise pentru m"rimea
reglat". Un element de execu!ie este compus din element de
ac!ionare, element de
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "75 -
execu!ie propriu-zis sau servomotor #i organul de reglare (sau organ
de execu!ie). Din punctul de vedere al rela!iei ntre w #i u,
elementele de execu!ie pot fi cu ac!iune propor!ional" #i cu ac!iune
integral".
emulator - sistem de microprograme, implementat pe un echipament, care
confer" acestuia capacitatea de a accepta, interpreta #i executa
comenzi primite din exterior, n mod obi#nuit prin intermediul unei
console, inclusiv de a rula programe scrise ntr-un anumit program.
eroare de
m$surare
- diferen!a !x dintre valoarea real" X a m"rimii m"surate #i rezultatul
m"sur"rii V
i
: !X
i
=V
i
-X. Deoarece valoarea real" nu este cunoscut",
n practic" se utilizeaz" ca referin!" o valoare conven!ional" V ct
mai apropiat" de cea real" ob!inndu-se !V
i
=V
i
-V. Erorile !X
i
se
numesc erori absolute reale, iar !V
i
- erori absolute conven!ionale.
De regul", se adopt" pentru V media aritmetic" a unui #ir de
m"sur"ri. Eroarea de m"surare este utilizat" pentru a exprima
precizia m"sur"rilor (clasa de precizie). In acest scop se folosesc
erorile relative de m"surare ob!inute prin raportarea erorilor absolute
la valorile m"surate.
eroare de
neliniaritate
- diferen!a maxim" ntre valorile ob!inute la ie#irea unui element
(sistem) a c"rui caracteristic" static" real" este neliniar", n raport cu
cele corespunz"toare unei caracteristici ideale, liniar" pentru un
domeniu dat de varia!ie a m"rimii de intrare. Eroarea de neliniaritate
se exprim" adesea sub form" relativ", n procente, prin raportare la
domeniul de varia!ie a m"rimii de ie#ire:
[%] "00 x
Y
-
Y
=
n
rn
min max
"
"

eroare grosier$ - valoare inadmisibil" a erorii de m"surare ob!inut" ca urmare a unor
gre#eli de metod", defecte ale aparatelor sau interpret"rii
necorespunz"toare a rezultatelor.
eroare
sistematic$
- component" a erorii de m"surare caracterizat" prin aceea c", la
repetarea opera!iei de m"surare folosind acelea#i metode #i aparate #i
n acelea#i condi!ii experimentale, apare cu aceea#i valoare #i acela#i
semn. Erorile sistematice pot fi de metod", de aparat sau datorate
influen!ei factorilor perturbatori externi.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "76 -
eroare tolerat$
(admisibil$)
- valoare a erorii de m"surare specificat" pentru un aparat de
m"surat sau traductor, care n condi!ii corespunz"toare de utilizare,
nu poate fi dep"#it".Eroarea tolerat" poate fi exprimat" sub form"
absolut" sau relativ" #i valoarea sa define#te precizia m"sur"rii.
eroarea
sistemelor
automate
- m"rimea $(t)=y
ref
- y(t) n care y
ref
(t) este m"rimea de referin!" a
sistemului automat, iar y(t) m"rimea m"surat". Eroarea sistemelor
automate permite aprecierea cantitativ" a performan!elor sistemului
automat.
etalon - realizarea fizic" a unei unit"!i de m"sur", a unui multiplu sau
submultiplu a acesteia. Se disting urm"toarele categorii de etaloane:
de defini!ie, de conservare #i de transfer. Etaloanele de defini!ie sunt
acelea care asigur" generarea principalelor unit"!i de m"sur" n
conformitate cu defini!iile lor, pe care le realizeaz" experimental.
Etaloanele de conservare servesc pentru men!ienrea (conservarea)
unit"!ilor de m"sur" n laboratoarele metrologice. Ele sunt
caracterizate printr-o mare stabilitate n timp #i fa!" de influen!ele
exterioare, precum #i prin proprietatea de reproductibilitate.
Etaloanele de transfer sunt cele utilizate pentru etalonarea tuturor
tipurilor de aparate de m"surat #i traductoare n intervale largi de
varia!ie a m"rimii de m"surat.
euristic - caracter atribuit unor algoritmi a c"ror elaborare nu se bazeaz" pe
principii de riguroas" justificare teoretic", ci pe experien!a, intui!ia
sau inspira!ia proiectantului. Spre deosebire de alte alternative,
algoritmii euristici conduc adesea la reduceri spectaculoase a
timpului de execu!ie a unei opera!ii date, chiar dac" nu este posibil a
demostra teoretic c" nu exist" o alt" mai potrivit" pentru cazul
respectiv.
filtru - dispozitiv de prelucrare a semnalelor n sisteme de conducere a
proceselor sau de transmitere a informa!iei, realizat fie sub form" de
program, n vederea asigur"rii prin calcul numeric a func!iilor de
estimare a st"rii, de reconstituire a datelor, de separare a semnalelor
care coexist" pe un canal informa!ional, fie ca un circuit electric ce
permite netezirea semnalelor de ie#ire ale elementelor analogice #i
separarea informa!iei utile de zgomot la m"surarea m"rimilor din
proces.
fi%ier - mul!ime de informa!ii, cu o organizare bine determinat", ce
caracterizeaz" un anumit element sau activitate n cadrul unui proces
de conducere sau de calcul.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "77 -
fluid - agent de lucru, purt"tor de informa!ie #i energie, n sistemele
hidraulice #i pneumatice de automatizare. Sistemele hidraulice
folosesc ca fluid uleiuri minerale sau uleiuri sintetice din polimeri ai
oxidului de siliciu #i compu#i pe baz" de eter. In sistemele
pneumatice fluidul purt"tor de energie este aerul atmosferic sau un
gaz sub presiune.
fotoelement - dispozitiv care converte#te radia!ia luminoas" ntr-un semnal
electric. In func!ie de natura fenomenelor care determin" conversia
fotoelementele se clasific" n: fotodetectoare bazate pe efectul
fotoelectric intern #i fotodetectoare cu efect fotoelectric extern.
Fotoelementele sunt utilizate ca elemente sensibile pentru
traductoarele #i aparatele de m"surat m"rimi caracteristice radia!iei
luminoase (intensitate, flux, str"lucire).
frecven!$
purt$toare
- frecven!" nalt" a semnalului purt"tor ( a unei oscila!ii sinusoidale
sau a unei succesiuni de impulsuri) al c"rui parametru este variat de
semnalul modulator.
func!ie de
transfer
- pentru un sistem liniar, invariant #i continuu (discret) cu o intrare #i
o ie#ire, S - (A, b, c
T
), este prin defini!ie
= b ) A - (sI
c
H(s)
" -
T
+
/ [h(t)]
b) ) A - (zI
c
(H(z)
" -
T
+
/
caracteriznd complet sisemul, n condi!ii nule, x(0)=0. Cum
r"spunsul unui sistem avnd condi!ii ini!iale nule este
y(t) =
-$
[y(s)]; t&. .. .
(y(t) =Z
-$
[y(z)]; t&Z)
cu y(s) = H(s).u(s)
(y(z) = H(z).u(z))
rezult" c"
)
u(z)
y(z)
= (H(z)
u(s)
y(s)
= H(s)
deci func!ia de transfer reprezint" raportul transformatelor Laplace
(transformatelor Z) ale m"rimilor de ie#ire #i de intrare. Cu alte
cuvinte func!ia de transfer se asociaz" comport"rii intrare-ie#ire a
sistemului continuu (discret) cu condi!ii ini!iale nule.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "78 -
func!ie
pondere
- pentru un sistem liniar continuu #i variant, cu o intrare #i o ie#ire,
aplica!ie definit" de egalitatea
h(t,&) = c
T
(t) '(t,&) b(&), 0t, &
unde *(t,%) este func!ia de tranzi!ie a st"rii. R"spunsul sistemului
(asociat st"rii x(t
0
)=0) se scrie

t
t , d ) )u( h(t, = y(t)
0
t
t0
1 0
$
# # #
Dac" sistemul este invariant atunci func!ia pondere este definit" de
aplica!ia
h(t) = c
T
e
At
b, t&. .. .
r"spunsul for!at al sistemului fiind
0 t , d ) )u( - h(t = y(t)
t
0
1 0
$
# # #
Pentru sistemele liniare discrete #i invariante, cu o intrare #i o ie#ire,
func!ia pondere va fi:
h(t) = c
T
A
t-"
b, "2t&Z
r"spunsul sistemului asociat st"rii ini!iale nule fiind
" t k)u(k), - h(t = y(t)
t
=0 k
1 3 4
!

Dup" cum se poate usor constata, la un sistem liniar, continuu #i
invariant, dac" u(t)=#(t) atunci
y(t) = h(t) =
-$
[H(s)]
deci func!ia pondere reprezint" r"spunsul sistemului cu condi!ii
ini!iale nule, cnd m"rimea de intrare este o func!ie Dirac de arie
unitar", sau originalul func!iei de transfer a sistemului.
generator de
impulsuri
- generator de semnal realizat cu circuite electrice oscilante sau
circuite basculante astabile, care emite un semnal de ie#ire sub form"
de tren de impulsuri de form" dreptunghiular", triunghiular",
trapezoidal", dinte de fer"str"u etc.
generator de
semnale
- dispozitiv destinat s" furnizeze semnale electrice de amplitudini #i
frecven!e fixe sau variabile (n anumite game) #i de forme diferite.
Generatoarele de semnale se caracterizeaz" prin stabilitate mare a
semnalului de ie#ire, posibilitate de acordare ntr-o gam" larg" de
frecven!e, posibilitate de a furniza semnale modulate n amplitudine
sau frecven!".
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "79 -
giroscop - dispozitiv utilizat n sistemele de conducere automat" sau manual"
a avianelor, vapoarelor, navelor cosmice, n scopul determin"rii
direc!iei de deplasare a acestora. In general, giroscopul cuprinde un
disc de mas" (iner!ie) relativ mare, sus!inut pe cadre inelare, care i
permit mi#c"ri de rota!ie n mai multe planuri. Dac" rotorul este
supus unei mi#c"ri de rota!ie n jurul axei sale de simetrie, direc!ia
pe
care o ocup" acesta prezint" o mare stabilitate fa!" de ac!iunile
externe. Pe baza acestei propriet"!i giroscopul combinnd efectele
accelera!iilor proprii mi#c"rilor de transla!ie #i de rota!ie cu cea
gravita!ional" permite s" se ob!in" ceea ce se nume#te verticala real"
(sau dinamic").
grad de statism
natural
- raportul S
0n
= (n
0
-n
min
)/P
nom
care caracterizeaz" panta caracteristicii
externe statice tura!ie-putere a unui grup turbogenerator.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "80 -
grup
generator-
motor

- ansamblu de ma#ini electrice de curent continuu, utilizat n
reglarea automat" a vitezei de rota!ie a motoarelor de curent
continuu, independent de sarcin". Elementele de baz" ale unui grup
Ward Leonard sunt: motorul de curent continuu, generatorul de
curent continuu cu excita!ie separat" #i excitatoare care furnizeaz"
curentul de excita!ie att pentru motor ct #i pentru generator (vezi
figura). Motorul de curent continuu de vitez" reglabil" se
alimenteaz" direct de la generatorul de curent continuu cu excita!ie
separat". Pentru antrenarea generatorului se utilizeaz" de obicei un
motor asincron trifazat, cuplat mecanic. Acela#i motor asincron
antreneaz" #i excitatoarea ce comand" nf"#urarea de excita!ie a
generatorului. Excitatoarea poate fi de tip: amplificator rotativ
(amplidin", rototrol), amplificator magnetic sau amplificatoare
speciale. Ca element de m"sur" a vitezei motorului este utilizat un
tahogenerator cuplat la arborele motorului. Grupul generator motor
ofer" avantajele regl"rii n game largi a vitezelor motoarelor ce
furnizeaz" totodat" cupluri importante, sau a motoarelor ce trebuie
s" func!ioneze cu vitez" cvasi constant" (troliuri de mn", teleferice,
laminoare, excavatoare, #.a.).
histerezis - caracteristic" static" neliniar" a unui sistem la care m"rimea de
ie#ire depinde de valoarea intr"rii dar #i de sensul de varia!ie al
acesteia.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "8" -
histogram$ - reprezentare grafic" care grupeaz" rezultatele ob!inute dintr-o serie
de m"sur"ri sau valorile unei variabile aleatoare n scopul estim"rii
pe baze experimentale a func!iei densit"!ii de reparti!ie de
probalitate. Presupunnd c" se dispune de un num"r n valori (n>20)
pentru care trebuie construit" histograma, se stabile#te mai nti
intervalul ! de grupare cu rela!ia lui Sturges:
n lg 3,32 + "
X
-
X
=
min max
+
unde X
max
#i X
min
sunt valorile extreme ale #irului. Se num"r" apoi
valorile care corespund fiec"ruia din intervalele X
min
+ i!, i=0, ",..,
n-". Numerele n
i
ob!inute reprezint" frecven!ele de apari!ie a
valorilor aleatoare corespunz"toare intervalului respectiv.
Histograma const" n reprezentarea grafic", lund n ordonat"
frecven!ele n
i
#i n abcis" intervalele de grupare ale variabilelor
aleatoare.
identificare - construc!ie a unui model matematic optim n raport de un criteriu
impus pentru obiectele automatizate pe baza datelor experimentale
ob!inute prin test sau din func!ionare normal". Problemele de baz"
ale identific"rii proceselor sunt: alegerea tipului de model #i a
criteriilor ce m"soar" adecvan!a modelului n raport cu instala!ia,
alegerea metodei de identificare #i prelucrarea datelor conform
algoritmului impus.
ierarhizare - divizare func!ional" #i/sau structural" a unui sistem de reglare sau
de conducere n dou" sau mai multe niveluri ierarhice n scopul
nlesnirii modului de solu!ionare a problemelor complexe de
conducere.
implementare - etap" a activit"!ii de sintez" a unui sistem de reglare sau de
conducere a procesului care const" din construirea #i realizarea
modelului fizic al sistemului, prin calculul #i alegerea elementelor
func!ionale, a circuitelor #i structurilor de calcul, ct #i prin
alc"tuirea sistemelor de programe care asigur" materializarea
algoritmilor #i a strategiilor de comand".
impuls de
sincronizare
- semnal sub form" de tren de impulsuri de frecven!" fix", provenit
de la un oscilator stabil, sau variabil", ob!inut prin prelucr"ri logice
#i/sau aritmetice ntr-un sistem numeric, utilizat pentru validarea
datelor la momente de timp predeterminate sau asociate unor etape
de calcul, ct #i pentru coordonarea n timp a activit"!ilor mai multor
blocuri func!ionale din acel sistem.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "82 -
increment - varia!ie elementar" asociat" unei m"rimi numerice sau unei m"rimi
m"surate din proces, supuse discretiz"rii. Contoarele de pa#i
utilizeaz" incremente egale cu $. Pentru m"surarea incremental" a
pozi!iei se asociaz" domeniului maxim de deplasare D
max
un num"r
N de impulsuri fiecare impuls furnizat de traductorcorespunznd
unui increment de pozi!ie !x: N = D
max
/ !x. Indica!ia asupra
deplas"rii reale D(k) se ob!ine nsumnd impulsurile provenite de la
traductor:
D(k) = D(k-") + !x
indice de
controlabilitate
- cel mai mic ntreg + pentru care
rang R
++i
= rang R
+
, i1"
unde
R
k
= [B AB A
2
B...A
k-"
B], k1"
indice de
observabilitate
- cel mai mic ntreg v pentru care
rang Q
v+i
= rang Q
v
, i1"
unde
" k ,
CA
CA
C
= Q
k
k
1
5
5
5
5
5
6
7
8
8
8
8
8
9
:
-$
!

inductosyn - traductor pentru m"surarea deplas"rilor liniare sau unghiulare
utilizat ndeosebi n sistemele de pozi!ionare a ma#inilor unelte
(reglarea pozi!iei). Inductosynul se caracterizaez" printr-o rezolu!ie
foarte ridicat" care poate ajunge pn" la $..3%m. Inductosynul este
denumit uneori #i rezolvel liniar, respectiv, rotativ.
informa!ie - m"sur" a gradului de incertitudine ce se nl"tur" prin realizarea
unui eveniment dintr-un cmp de evenimente posibile #i care
depinde de probabilitatea de realizare a acelui eveniment.
ini!ializare - ac!iune constnd n atribuirea unei st"ri cunoscute, de referin!",
unui sistem de calcul sau unor blocuri componente ale acestuia, de
obicei la timpul zero de func!ionare, sau n atribuirea unor valori
numerice cunoscute unor variabile #i indici de contor ce intervin n
organigrame, altgoritmi, programe de calcul logic sau aritmetic, de
obicei la prima trecere.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "83 -
~

insensibilitate - termen ce semnific" faptul c" m"rimea de ie#ire a sistemului nu se
modific" la o varia!ie a m"rimii de intrare; gama de varia!ie a
m"rimii
de intrare pentru care m"rimea de ie#ire nu variaz" se nume#te zon"
de insensibilitate.
instala!ie
automatizat$
- sistem ce corespunde instala!iei tehnologice supus" conducerii
automate. Scopul acestei conduceri este de a asigura o varia!ie dorit"
a m"rimii de ie#ire din instala!ia automatizat" (m"rimea de calitate z)
prin modificarea adecvat" a m"rimii de intrare (m"rimea de execu!ie
w) n condi!iile n care asupra instala!iei automatizate ac!ioneaz" si
m"rimi ce nu pot fi controlate (perturba!ia p). Instala!ia automatizat"
mpreun" cu subsistemul de execu!ie #i subsistemul traductor
formeaz" un sistem cu func!ionalitate determinat", numit n mod
uzual partea fixat" a sistemului automat.
integrator - element cu comportare liniar" al unui sistel dinamic, avnd func!ia
de transfer "/s (pol n origine). Integratorul realizeaz" dependen!a
intrare (x
"
)-ie#ire (x
2
) de forma:
x
2
(t) = ,x
"
(t)dt + C
inteligen!$
artificial$
- domeniu de cercetare ce #i propune s" creeze sisteme capabile de a
ndelini activit"!i inteligente. Aceste activit"!i pot fi concepute: a) ca
scop n sine, situa!ie n care nu conteaz" tehnica de realizare, ci
numai rezultatul, #i se bazeaz" pe valorificarea facilit"!ilor de calcul
#i capacitate de memorare ale calculatoarelor, pentru ndeplinirea
eficient" a unor activit"!i laborioase; b) prin similitudine cu
mecanismele inteligen!ei, ncercnd s" modeleze asocia!ii specifice
creierului uman: demonstrarea teoremelor, elaborarea deciziilor,
asimilarea.
interblocare - metod" de protejare a unei instala!ii supuse automatiz"rii mpotriva
avariilor, care const" n condi!ionarea emiterii unor comenzi c"tre
proces de respectarea unor parametri de regim prescri#i, de cuplarea
ntr-o ordine prestabilit" a unor dispozitive, de atingerea unor pozi!ii
limit" etc. Interblocarea asigur" #i protec!ia mpotriva comenzilor
contradictorii sau eronate emise de operator.
interpolare - procedur" de evaluare a valorilor unei func!ii f(x) cunoscut" printr-
un set de valori x
i
ntr-un interval dat, prin aproximarea cu o func!ie
f (x) definit" analitic pe intervale prestabilite, astfel nct eroarea de
aproximare s" se ncadreze n limite date.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "84 -
interpolator - dispozitiv specializat care realizeaz" func!ia de interpolare,
prev"zut cu func!ii de calcul #i cu o baz" de timp proprie ce permite
sincronizarea n timpul procesului de interpolare.
interval de
ncredere
- domeniu n cadrul c"ruia se pot situa valorile unei variabile
aleatoare cu o probabilitate dat". Probabilitatea aceasta se nume#te
nivel de ncredere, iar valorile emtreme limite de ncredere.
Intervalul de ncredere pentru nivelul de ncredere specificat se
poate estima pe baza func!iei de densitate a reparti!iei de
probabilitate a variabilei aleatoare conform rela!iei:
dx p(x) =
x
x
2
"
$
;
n care [x
"
,x
2
] reprezint" intervalul de ncredere, - nivelul de
ncredere #i p(x) este func!ia de densitate de reparti!ie.
inversor $) inversor analogic - dispozitiv care schimb" polaritatea sau sensul
de varia!ie al semnalului aplicat la intrare; 2) inversor logic - circuit
lucrnd n cod binar, care realizeaz" func!ia logic" de negare asupra
semnalului de intrare.
nregistrator - aparat folosit pentru trasarea automat", sub form" de curbe
continue sau discret prin puncte, a graficelor de varia!ie n timp ale
uneia sau mai multor m"rimi m"surate.
ntrerup$tor
automat
- aparat care serve#te pentru conectarea sau deconectarea circuitelor
electrice de for!". Denumirea de automat provine din faptul c"
ac!ionarea sa se face prin comenzi automate (de ex., de la instala!iile
de protec!ie sau de la dispozitivele de automatizare a ancla#"rii sau
declan#"rii). Dispozitivele de ac!ionare a ntrerup"toarelor automate
pot fi electromecanice sau pneumatice, cerin!a principal" fiind aceea
de a efectua opera!iile de comutare n intervale de timp foarte
reduse.
jet - vn" de fluid la trecerea printr-un orificiu. La un jet, de-a lungul
curentului, pe conturul sec!iunii transversale, acesta este n contact
tot timpul cu un alt fluid.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "85 -
lege de
comand$
- func!ia u=k(x,v) n care x&. .. .
n
este starea, u&. .. .
m
m"rimea de
comand" #i v&. .. .
m
este noua m"rime de intrare; legea de comand"
este liniar" dac" func!ia k este liniar" n x #i v, deci:
U = Fx + Gv
n care Fx reprezint" legea de reac!ie dup" stare. In teoria clasic" a
sistemelor automate prin legea de comand" se n!elege #i
func!ionalitatea regulatorului automat.
limbaj - instrument de exprimare #i transmitere a informa!iei ntre
elementele componente ale unui sistem de conducere, incluznd
operatorul de proces #i procesul condus. Limbajul este compus din
simbolurile de reprezentare a informa!iei, setul de reguli de
combinare a acestora (sintaxa limbajului), precum #i setul de reguli
de stabilire a n!elesului combina!iilor de simboluri (semantica
limbajului).
limitator de
curs$
- dispozitiv electromecanic cu contacte, care prin ac!ionare de c"tre
un element al organului de execu!ie, la pozi!iile extreme ale acestuia
nchide (deschide) o cale de curent ntr-un circuit electric de
comand", control sau supraveghere.
limit$ de
stabilitate

- regim ideal de func!ionare a unui sistem liniar, fixat la grani!a
dintre func!ionarea stabil" #i func!ionarea instabil", #i n care
sistemul oscileaz" armonic. Pentru sistemele liniare, netede, finit
dimensionale #i sta!ionare caracteizarea func!ion"rii la limita de
stabilitate se face n condi!ia intersec!iei hodografului cu axa real"
pe coordonata (-",j0).
H(j&
*
) = -"
Pentru acest caz pulsa!ia de autooscila!ie este &
*
.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "86 -
magistral$ - ansamblu de linii purt"toare de semnal pe care se vehiculeaz" - de
regul", n paralel - date, adrese, sau comenzi ntre elementele
componente ale sistemelor de calcul destinate conducerii proceselor.
Intr-o viziune mai cuprinz"toare magistrala nu se refer" numai la
semnalele fizice, ci #i la protocolul care guverneaz" transferul
acestora.
magistral$ de
adrese
- magistrala sistemului de conducere pe care se vehiculeaz" n form"
binar" adresa unei anumite loca!ii de memorie sau adresa unui
anumit port de intrare/ie#ire.
magistral$ de
comenzi
- magistrala sistemului de conducere pe care elementul func!ional al
acestuia desemnat dret master emite comenzi pentru elementul
(elementele) de tip slave. In mod obi#nuit liniile e comand" ce
alc"tuiesc magistrala de comenzi sunt destinate citirii din memorie,
ncrierii n memorie etc. La acestea se adaug" linii de uz general
(semnale de ceas, linii de ntrerupere, etc).
magistral$ de
date
- magistrala sistemului de conducere prin intermediul c"reia sunt
vehiculate datele propriu-zise ntre elementele func!ionale ale
acestuia.
marc$
tensiometric$
- element sensibil utilizat n structura traductoarelor pentru for!e,
cupluri, deforma!ii, solicit"ri mecanice, presiuni, al c"rui principiu
de func!ionare se bazeaz" pe conversia m"rimilor men!ionate ntr-o
varia!ie de rezisten!" electric". Marca tensiometric" const", de
regul", dintr-un suport din hrtie pe care se afl" fixat" o rezisten!"
ntr-un fir foarte sub!ire sau sub forma unei pelicule, realizat" prin
tehnologia circuitelor imprimate.
m$rime de
comand$
- orice component" a vectorului u&. .. .
m
furnizat de dispozitivul de
conducere a sistemului automat #i prin varia!ia c"ruia se asigur"
ndeplinirea dezideratelor de conducere. Vectorul de comand" u este
o submul!ime a vectorului de intrare n partea fixat" a sistemului
automat, care mai con!ine #i vectorul perturba!ie.
m$rime de
ie%ire
- component" a vectorului y (sau vectorul y) din modelul unui sistem
dinamic. Specific m"rimii de ie#ire este faptul c" varia!ia sa este
determinat" de varia!ia m"rimii de intrare, prin intermediul
sistemului.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "87 -
m$rime de
intrare
- component" a vectorului de comand" u&. .. .
m
sau a vectorului
perturba!ie p&. .. .
e
pentru sistemul:
<
x = Ax + Bu + Ep
y = Cx + Gp
m$surare - opera!ie avnd drept scop determinarea valorii numerice a unei
m"rimi fizice #i exprimarea sa ntr-o form" adecvat" pentru
utilizator. M"surarea se realizeaz" printr-un procedeu experimental
de compara!ie a m"rimii de m"surat cu o m"rime de aceea#i natur",
denumit" unitate de m"sur".
medie - valoare reprezentativ" ob!inut" ca urmare a unor opera!ii
matematice aplicate asupra unui #ir de date. Dup" caracterul
opera!iilor se pot calcula urm"toarele medii:

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "88 -
< media aritmetic" a n date discrete V
"
, V
2
, ... , V
n

V
n
"
=
m i
n
=" i
v !

< media valorilor absolute
V
n
"
=
m i
n
" = i
a !< media p"tratic"
n
v
=
2
i
n
=" i
!
>
< media ponderat"

p
V
p
=
m
i
n
" = i
i i
n
" = i
p
!
!
,
unde p
i
sunt ponderile.
< media geometric"
n
n 2 " g V
...
V V
=
m


< media armonic"
V
"
=
m i
n
" = i arm
!
$

< media temporal" pe un interval [0,T] a unei m"rimi
reprezentat" printr-o func!ie continu" de timp x(t)
x(t)dt
T
"
= x(t)
T
0
$


< media unei variabile aleatoare X, caracterizat" prin
func!ia de reparti!ie de probabilitate F(X)
$
/
$
0
) ( ) ( X XdF x M
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "89 -
membran$ - element elastic utilizat n construc!ia aparaturii de m"surare #i de
automatizare pneumatic". Membrana se utilizeaz" ca element
sensibil n traductoarele de presiune. Cu ajutorul membranelor,
presiunea (diferen!ial", relativ" sau absolut") este convertit" ntr-o
for!" (deplasare). Aceasta moduleaz" o m"rime de natur" electric"
sau o presiune auxiliar", care determin" semnalul de ie#ire,
reprezentnd presiunea m"surat".
memorie - element component al structurii sistemelor de conducere destinat
p"str"rii temporare sau permanente a informa!iei n vederea utiliz"rii
ulterioare momentului stoc"rii. Este considerat" de tip permanent,
memoria care nu si pierde con!inutul la dispari!ia tensiunii de
alimentare, chiar dac", ulterior, acesta poate fi modificat prin
proceduri bine definite. In memoria permanent" se memoreaz"
programele sistemului de conducere, precum #i acea parte a bazei de
date ce nu sufer" modific"ri pentru aplica!ia dat". Memoria
temporar" con!ine date cu valabilitate limitat" n timp, rezultate
intermediare etc. Din punctul de vedere al pozi!iei n cadrul
sistemului de conducere memoria este de tipul intern sau extern.
Memoria intern" con!ine programele #i datele strict necesare
desf"#ur"rii evenimentului curent. Pentru aplica!iile mai complexe,
pentru care memoria intern" nu poate con!ine toate programele #i
datele necesare bunei desf"#ur"ri a activit"!ii sistemului, acestea sunt
con!inute de memoria extern" #i transferate n memoria intern" pe
m"sur" ce devin necesare.
memorie
analogic$
- circuit analogic destinat memor"rii unei tensiuni analogice pe
durate de timp de la zeci de %s la cteva zeci de min. Memoria
analogic" se compune dintr-un condensator cu o foarte ridicat"
valoare a rezisten!ei de pierderi, conectat la intrarea unui
amplificator de amplificare unitar", caracterizat de impedan!" de
intrare de ordinul a $0
$2
(, ceea ce impune utilizarea tranzistoarelor
cu efect de cmp n etajul de intrare.
memorie
EPROM
- memorie n care informa!ia este nscris" de c"tre utilizator prin
arderea unor siguran!e constituite dintr-un material semiconductor
special. Arderea const" n polarizarea - ntr-un cmp electric
adecvat - a materialului din care sunt constituite siguran!ele. Prin
iluminarea cu lumin" ultraviolet" acestea #i recap"t" propriet"!ile
ini!iale. In func!ionare normal" con!inutul memoriei EPROM este
nealterabil, el putnd fi doar citit.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "90 -
memorie
PROM
- memorie n care informa!ia este nscris" de c"tre utilizator prin
arderea ireversibil" (n procesul de programare) a unor siguran!e
fuzibile, ceea ce are drept efect nevolatilitatea cu tensiunea de
alimentare a con!inutului memoriei PROM.
memorie RAM - memorie n care informa!ia poate fi nscris" sau citit" prin acces
direct (spre deosebire de accesul secven!ial). Memoriile RAM
statice au celulele elementare de memorare realizate din circuite
bistabile. Pentru cre#terea capacit"!ii de memorare memoriile RAM
dinamice se bazeaz" pe memorarea informa!iei n capacitatea
jonc!iunii semiconductoare, ceea ce necesit" remprosp"tarea
con!inutului la intervle regulate de timp.
memorie ROM memorie n care informa!ia este nscris" n procesul de fabrica!ie, n
conformitate cu specifica!iile utilizatorului, ceea ce confer"
nevolatilitate la dispari!ia tensiunii de alimentare. In func!ionare
normal" con!inutul memoriei ROM, este nealterabil, el putnd fi
doar citit.
mentenabi-
litate
- proprietate a unui dispozitiv, aparat sau echipament, exprimat" prin
probabilitatea asigur"rii supravegherii, ntre!inerii #i repar"rii
defec!iunilor ntr-o anumit" perioad" de timp.
mesaj - concept informa!ional ce corespunde unei realiz"ri particulare din
ansamblul de idei, imagini, date, ce trebuie transmise de la o surs"
de informa!ie c"tre un corespondent. In vederea transmisiei pe un
canal, un mesaj este convertat ntr-un semnal sau o combina!ie de
semnale; un mesaj discret este astfel o mul!ime de simboluri (sau
caractere). In procesul de transmisie, mesajul con!ine pe lng" textul
informa!ional propriu-zis o serie de caractere ce indic" nceputul #i
sfr#itul mesajului, asigur" sincronizarea sau controlul corectitudinii
mesajului transmis.
metoda
trapezelor
- metod" de calcul aproximativ al r"spunsului indicial al sistemelor
liniare, pe baza caracteristicilor de freven!" ridicate experimental.
Metoda se bazeaz" pe descompunerea caracteristicii reale de
frecven!" n trapeze elementare pentru care valorile r"spunsului
indicial sunt tabelate.
metode de
frecven!$
- proceduri de analiz" #i sintez" a sistemelor automate liniare, pe
baza caracteristicilor de frecven!". Metoda de frecven!" apeleaz", n
general, la caracteristicile de frecven!" ale p"r!ii fixate, ridicate
experimental f"r" s" fie nevoie s" se cunoasc" explicit func!ia de
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "9" -
transfer. Opera!ia cea mai dificil" n cadrul metodei de frecven!ei
este corela!ia dintre caracteristicile de frecven!" #i performan!ele
sistemului care, uzual, se dau n domeniul timp (pe r"spunsul n timp
al sistemului); aceast" opera!ie se face fie prin rela!ii aproximative
de calcul, fie prin diagrame prezentate n lucr"rile de specialitate.
Metoda de frecven!" apeleaz" n principal la caracteristicile
logaritmice #i la caracteristica hodograf, permi!nd determinarea
func!iei de transfer a regulatorului automat, pentru care, sistemul
automat ndepline#te o serie de performan!e tranzitorii #i sta!ionare.
microprocesor - unitate central" a sistemelor de conducere a proceselor realizat"
prin integrare pe scar" larg", avnd facilit"!ile necesare rul"rii de
programe. Pentru ndeplinirea func!iilor necesare microprocesorul
comunic" cu mediul exterior prin intermediul magistralelor de
adrese, de date #i de comenzi. Structura unui microprocesor
cuprinde: o unitate aritmetic" #i logic", avnd drept scop efectuarea
de opera!ii aritmetice #i logice elementare; un set de registre pentru
memorarea temporar" #i manipularea cu vitez" ridicat" a unui num"r
relativ mic de rezultate intermediare; un bloc de comand" #i
secven!iere, care asigur" desf"#urarea ordonat" a tuturor opera!iilor
n interiorul microprocesorului, precum #i comunica!ia acestuia cu
lumea exterioar"; un bloc de decodificare a instruc!iunii curente,
care interpreteaz" instruc!iunea n curs #i determin" ac!iunile ce se
impun; un bloc de tratare a cererilor de ntrerupere utilizat pentru
luarea n considerare a evenimentelor asincrone fa!" de desf"#urarea
programului; tampoane ntre microprocesor #i magistralele
sistemului.
microprogra-
mare
- metod" de realizare a automatelor de comand" prin nscrierea
programelor acestora ntr-o memorie.
minimizarea
func!iilor
booleene
- opera!ie de simplificare a unei func!ii booleene ntlnit" n analiza
#i sinteza schemelor logice, avnd drept scop func!ionarea corect" #i
sigur" a acestora #i stabilirea necesarului minim de piese pentru
implementare.
model - reprezentare matematic" a dependen!ei dintre mai multe m"rimi.
Cnd dependen!a corespunde unui proces fizic realizabil, modelul se
nume#te sistem, aceasta nsemnd implicit c" ntre m"rimile ce apar
n model exist" o rela!ie de cauzalitate care separ" m"rimile n dou"
clase: m"rimi de intrare (cauz") #i m"rimi de ie#ire (efect).
Implementarea unui model pe un dispozitiv de calcul (analogic,
respectiv numeric), n vederea studierii propriet"!ilor esen!iale ale
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "92 -
acestuia (r"spuns la intr"ri tip, performan!e, stabilitate) se nume#te
modelare (analogic", respectiv numeric"). Dac" modelul reprezint"
un deziderat al conducerii, el se nume#te model etalon, iar
conducerea este adaptiv" cu model etalon. Modelele matematice se
pot deduce pe cale analitic", pe baza legilor fizice care
caracterizeaz" bilan!urile de materiale #i energie pentru procesul
considerat sau pe cale experimental" prin identificare.
modem - bloc component al aparaturii pentru transmiterea automat" a
datelor. Modemul realizeaz" modularea semnalului n cazul emisiei
#i opera!ia invers", demodularea, n cazul recep!iei. Majoritatea
modemurilor actuale prelucreaz" direct informa!ia, n vederea
transmiterii ei prin canalul de comunica!ie sub form" de impulsuri.
modula!ie - proces de varia!ie n timp a parametrilor unui semnal (purt"tor) n
raport cu valorile curente ale unui alt semnal (modulator).
monitor - component" a sistemmului de programe destinat" solu!ion"rii
tuturor problemelor de alocare a resurselor, de distribuire a
nc"rc"rii ntre elementele ce compun sistemul #i de comunicare
ntre acestea.
motor - element de ac!ionare (ma#in" de for!") care preia o form" de
energie, transformnd-o n energie mecanic" a unor corpuri aflate n
mi#care. Principalele tipuri de motoare sunt prev"zute cu rotor (la
care mecanismul motor are o mi#care de rota!ie) sau cu piston (la
care mecanismul motor are o mi#care rectilinie - alternativ" sau
rotativ").
motor de
curent
continuu cu
excita!ie
deriva!ie

- motor conectat prin bornele A, B la o re!ea electric" de curent
continuu cu tensiune constant", de la care absoarbe un curent I care
se ramific" n cele dou" nf"#ur"ri n deriva!ie: I = I
A
+ I
e
. Acest tip
de motor se utilizeaz" numai la acele instala!ii care necesit" vitez"
de rota!ie practic constant".
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "93 -
motor de
curent
continuu cu
excita!ie mixt$
- motor electric de curent continuu pe ai c"rui poli magnetici sunt
bobinate dou" nf"#ur"ri conectate una n serie #i cealalt" n
deriva!ie cu indusul. Inf"#ur"rile de excita!ie pot avea un efect
adi!ional sau diferen!ial n producerea fluxului motorului.
motor de
curent
continuu cu
excita!ie serie

- motor electric alimentat de la re!eaua de curent continuu cu
tensiune constant" U, nf"#urarea de excita!ie avnd rezisten!a R
e

fiind legat" n serie cu nf"#urarea indusului. Puterea mecanic"
cedat" pe la arbore instala!iei antrenate este practic constant",
indiferent de valoarea cuplului rezistent, ceea ce impune utilizarea
acestui motor la instala!iile de ridicat (macarale, ascensoare) #i n
trac!iunea electric".
motor electric - motor care transform" puterea electric" primit" de la o re!ea
electric" n putere mecanic" prin intermediul cmpului
electromagnetic.
motor electric
pas cu pas
- motor comandat n impulsuri electrice, care const" dintr-un rotor
din!at la periferie, f"r" bobinaj, #i un stator cu acelea#i num"r de
din!i, bobinat astfel nct s" formeze poli alternan!i. Acest motor
lucreaz" pe principiul reluctan!ei minime, adic" pozi!ia de echilibru
stabil a rotorului este aceea n care din!ii statorului #i ai rotorului
sunt fa!" n fa!".
motor
hidraulic
- motor care folose#te ca agent de lucru un lichid sub presiune, de
obicei uleiul. Din punct de vedere constructiv motoarele hidraulice
nu difer" principial de motoarele pneumatice. Se construiesc
motoare hidraulice cu membran", cu piston #i distribuitor. Fa!" de
motoarele pneumatice, motoarele hidraulice prezint" urm"toarele
avantaje: dezvolt" for!e de ac!ionare mult mai mari la acelea#i
gabarite #i au o ac!iune mai rapid".
motor
pneumatic
- motor care utilizeaz" energia elastic" a aerului comprimat la
presiuni de 5-6atm. Motoarele pneumatice pot fi rotative (realizate,
de obicei, cu palete) #i liniare cu piston (folosite cnd sunt necesare
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "94 -
deplas"ri mari) sau liniare cu membran". Motoarele pneumatice cu
palete sunt indicate pentru ac!ion"rile pneumatice. Aceste motoare
au o construc!ie asem"n"toare compresoarelor rotative. Aerul
comprimat pierde din presiune n urma ced"rii de energie,
producnd astfel o mi#care de rota!ie, pentru ca n final s" fie
evacuat n atmosfer". Rotorul este plasat excentric ntr-o carcas",
crend camere cu pere!i n form" de secer", asupra c"rora ac!ioneaz"
aerul comprimat.
motor sincron - motor electric care nu dezvolt" cuplu de pornire, dar dac" printr-un
mijloc oarecare este antrenat pn" la viteza de sincronism, atunci el
poate dezvolta un cuplu activ. Motorul sincron poate fi adus la
viteza de sincronism prin antrenarea lui de c"tre un mic motor
asincron cuplat pe acela#i arbore care, dup" prinderea n
sincronism este scos din func!iune. O alt" metod" utilizat" pentru
pornire este a#a-numita pornire n asincron. Rotorul este prev"zut
cu o colivie de veveri!", pornirea f"cndu-se cu nf"#urarea rotoric"
nchis" pe o rezisten!" #i numai n momentul apripierii de viteza de
sincronism este conectat" nf"#urarea de excita!ie pe sursa de curent
continuu.
multiplexor
analogic
- dispozitiv analogic, comandat de o adres" de selec!ie, care dirijeaz"
una din multele intr"ri c"tre o ie#ire unic". Multiplexorul analogic
este utilizat n sec!iunea de achizi!ie a datelor din proces, n sisteme
de conducere cu calculator, n care intervine suficient un singur
convertor analog-numeric, plasat dup" multiplexorul analogic.
multiplexor
numeric
- dispozitiv combina!ional, comandat de o adres" de selec!ie, care
dirijeaz" una din multele intr"ri c"tre ie#irea unic".
multiplicator
analogic
- dispozitiv electronic de calcul care realizeaz" nmul!irea a dou"
semnale analogice aflate ntr-o anumit" gam" de varia!ie.
multivariabil - atribut al unui sistem la care m"rimea de intrare sau/#i m"rimea de
ie#ire are mai multe componente.
nesta!ionar - atribut ce desemneaz" caracterul variant al unui sistem, prin
dependen!a parametrilor sistemului de variabila independent" timp
(t).
nivel de semnal - denumire folosit" uneori pentru a defini amplitudinea unui semnal
n raport cu o stare de referin!" sau anumite limite ale unui domeniu
de varia!ie.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "95 -
nivel ierarhic - mod de caracterizare a pozi!iei unui element component al
sistemului de conducere n ansamblul acestuia n func!ie de
atribu!iile #i prioritatea sa fa!" de luarea deciziei.
num$r$tor - dispozitiv logic secven!ial ce memoreaz" num"rul de impulsuri de
tact care au fost aplicate la intrare.
numeric - atribut referitor la exprimarea unei m"rimi sub o form" discret",
printr-o opera!ie de cuantificare, constnd n asocierea acesteia cu
un num"r de cuante egale ntre ele.
observabilitate - proprietate cauzal" fundamental" a unui sistem liniar ce
caracterizeaz" posibilitatea reconstituirii unei st"ri interne x pe baza
conoa#terii m"rimilor intrare #i ie#ire.
octal - mod de reprezentare a informa!iei numerice ntr-un sistem de
numera!ie n baza 8.
octet - entitate informa!ional" con!innd 8 bi!i. Ca urmare a conven!iilor
adoptate pentru reprezentarea informa!iei (ASCII, EBCDIC)
lungimea de 8 bi!i sau de multipli de 8 bi!i a devenit extrem de
uzual" pentru dimensiunea cuvintelor calculatoarelor.
off-line - mod de func!ionare a unui sistem de conducere, caracterizat de
faptul c" acesta nu este legat direct la procesul condus, informa!iile
dinspre proces fiind furnizate de c"tre operator, tot acesta avnd
latitudinea implement"rii comenzilor elaborate de c"tre sistemul de
conducere n func!ionarea off-line.
on-line - mod de func!ionare a sistemului de conducere care presupune
conectarea direct" a acestuaia la procesul condus #i operarea sa n
timp real.
operare n
timp real
- mod de operare caracterizat de faptul c" deciziile sistemului de
conducere sunt luate ntr-un interval de timp suficient de scurt
pentru ca implementarea lor sub form" de comenzi c"tre sistemul
condus s" poate fi f"cut" la momentul de timp oportun.
optimizare - determinarea unei solu!ii pentru o problem" sau o situa!ie de
decizie care, dintr-un anumit punct de vedere prestabilit, este cea
mai bun" dintre toate solu!iile posibile.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "96 -
organ de
reglare
- element prin intermediul c"ruia se intervine n instala!ia
tehnologic", n sensul modific"rii cantit"!ii de material sau de
energie, sub ac!iunea for!ei sau cuplului determinate de elementul de
ac!ionare. Organul de reglare este realizat este realizat sub forma
unor dispozitive adaptate la caracteristicile instala!iei tehnologice:
roninete, dozatoare, dispozitive de amplasare etc. M"rimea de ie#ire
a organului de reglare se prezint" de cele mai multe ori sub forma
unei deplas"ri (liniar" sau unghiular"), ea reprezentnd n acela#i
timp #i ie#irea elementului de execu!ie.
oscilator - circuit electronic f"r" reac!ie sau cu reac!ie pozitiv", care produce
prin oscila!ie electromagnetic" un semnal periodic sinusoidal sau
nesinusoidal.
oscilator
comandat
- oscilator a c"rui frecven!" este comandat" de o tensiune sau de un
curent (oscilator modulat n frecven!").
oscilator de
relaxare
- oscilator ce produce oscila!ii de relaxare, caracterizate printr-un
interval de varia!ie relativ lent", urmat de un interval de varia!ie
rapid" n timp.
pachet - entitate de date ce constituie unitatea de transmisie n cadrul unei
re!ele de comunica!ie. Principial pachetul const" dintr-un antet ce
descrie informa!ia con!inut" #i date privind emi!"torul #i
destinatarul, precum #i din informa!ia propriu-zis", compus" de
regul", dintr-un num"r de cuvinte egal cu o putere a lui 2.
panou de
comand$
- bloc func!ional ce intr" n componen!a unui echipament de
conducere a proceselor, avnd drept func!ii de baz" introducerea
manual" a datelor #i afi#area continu" sau la cerere a unor informa!ii
privind evolu!ia procesului #i starea echipamentului de comand".
parametru - coeficient ce apare n reprezentarea sistemic" a unui proces care
de#i este, n prim" analiz", presupus constant, poate s" se modifice.
parte fixat$ - ansamblul format din procesul propriu-zis (instala!ie automatizat"),
elementul de execu!ie #i traductor, care pentru un sistem automat
reprezint" un sistem cu func!ionalitate fix" #i cunoscut", ce face
obiectul conducerii automate.
performan!ele
sistemelor
automate
- indici ce caracterizeaz" r"spunsul unui sistem automat, permi!nd
formularea dezideratelor de conducere ca ni#te condi!ii de reglare #i
stabilitate intern" #i avnd prin excelen!", un caracter ingineresc.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "97 -
perturba!ie - component" a vectorului perturba!ie p (sau ntregul vector) care
grupeaz" o submul!ime a m"rimilor de intrare ntr-un sistem, a c"rei
varia!ie este l"sat", inten!ionat sau fortuit, liber", urmnd ca efectul
ei asupra m"rimii de ie#ire din sistem s" fie nl"turat cu ajutorul
m"rimii de comand" u.
pilot automat - echipament care comand" automat instala!iile #i agregatele de zbor
#i o pozi!ie determinate n raport cu o traiectorie prescris".
poli - zerourile numitorului func!iei de transfer H(s) (dac" sistemul este
continuu) sau H(z) (pentru cazul discret). Dac" H(s), (H(z)) este
ireductibil", mul!imea polilor (H(s)) (.(H(z))) este identic" cu
mul!imea valorilor proprii ale matricii A()(A)), n caz contrar
(H(s)) ? )(A).
Cum r"spunsul indicial al unui sistem continuu (discret) f"r" poli n
origine descris de
@
@
@
@
A
B
C
C
C
C
D
E
F F
) p - (z
R(z)
=
P(z)
R(z)
= H(z)
) p - (s
R(s)
=
P(s)
R(s)
= H(s)
i
m
n
" = i
i
m
n
" = i
i i


cu n - num"rul de poli distinc!i #i m
i
- ordinul de multiplicare a
polului p
i
este
0 ,
)! $ ( ) 0 (
) 0 (
) (
$ $
$
1 3 .
-
G /
!!
/ /
-
t e
j
t
a
P
R
t y
n
i
m
j
t p
j
ij
i
i

& G /
!!
/ /
- -
k p C a
P
R
k y
n
i
m
j
j k
i
j
k ij
i
,
) $ (
) $ (
) (
$ $
$

se deduce imediat c" performan!ele dinamice ale sistemului sunt
influen!ate, n principal, de amplasarea polilor n planul s(z) #i de
aceea majoritatea procedurilor de sintez" sunt de tipul cu alocare de
poli pe baza performan!elor impuse.
poli dominan!i - poli ce determin", n principal r"spunsul unui sistem stabil; de ex.,
cazul unui sistem liniar continuu polii dominan!i sunt polii din
semiplanul stng care sunt cei mai apropia!i de axa imaginar", iar un
sistem discret sunt polii cei mai apropia!i de cercul de raz" unitar"
(interiori acestui cerc), cu centrul n origine. Indeplinirea, prin
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "98 -
sintez", a unui set de performan!e revine la alocarea polilor
dominan!i.
pondere - (a unui cuvnt de cod) num"rul de componente diferite de zero
ntr-un cuvnt de cod. In codurile de grup ponderea minim" nenul"
reprezint" distan!a Hamming.
pornirea
automat$ a
motoarelor
- opera!ie prin care se asigur" atingerea regimului nominal de
func!ionare a unui motor, cu respectarea limitelor admisibile de
curent, n func!ie de una din m"rimile care se modific" n intervalul
pornirii: curent, vitez" timp etc.
post procesor - program de calcul (elaborat ntr-un limbaj specializat de
programare automat" a ma#inilor unelte), pe baza c"ruia un
calculator universal prelucreaz" datele din lista de date de ie#ire din
procesor #i furnizeaz" pe baza lor programul ma#in". Principala
func!ie a postului procesor este de a adapta datele din lista de date de
ie#ire procesor la condi!iile constructive #i func!ionale ale unui
anumit tip de ma#in"-unealt".
pozi!ionare - mod de comand" program a ma#inilor unelte n care deplas"rile
organelor mobile pe diferite axe nu sunt coordonate ntre ele, putnd
fi succesive sau simultane. Un echipament de pozi!ionare urm"re#te
numai atingerea (cu o anumit" vitez") a punctului final, nu #i
traiectoria pe care se face deplasarea spre acel punct.
prag de
sensibilitate
- cea mai mic" varia!ie a m"rimii aplicat" unui aparat de m"surat
care poate fi afi#at" n mod cert de c"tre acesta.
precizia
m$sur$rii
- indicator prin care se caracterizeaz" gradul de conformitate a
rezultatului unei m"suri cu valoarea real" sau cu o valoare
conven!ional", reprezentnd m"rimea m"surat".
precizia
sistemelor de
reglare
- precizia de aproximare de c"tre m"rimea de ie#ire a sistemului a
m"rimii de ie#ire dorite, impus" prin program. Diferen!a dintre
ie#irea real" si cea dorit" poart" numele de de eroare sau abatere.
predic!ia
interac!iunilor
- metod" de conducere utilizat" n cadrul sistemelor ierarhizate, car
const" n elaborarea comenzilor pe baza valorilor predictate ale
interac!iunilor ce rezult" ntre subprocese ca urmare a implement"rii
comenzilor men!ionate.
prelucrare
primar$
- ansamblu de opera!ii de prelucrare la care sunt supuse datele,
ob!inute de la ie#irea convertorului analog-numeric al unui sistem al
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- "99 -
intr"rilor analogice, n vederea conversiei lor ntr-o form" imediat
utilizabil" pentru prelucrarea propriu-zis", avnd drept scop
elaborarea comenzilor spre procesul condus.
principiul
superpozi!iei
- principiu ce serve#te, n multe cazuri, drept defini!ie a sistemelor
liniare #i care afirm" c" la o sum" de cauze se ob!ine un efect, care
este suma efectelor corespunz"toare fiec"rei cauze.
problema
regl$rii
- problem" de baz" n cadrul teoriei sistemelor, ce const" n
determinarea legii de comand"
u = F
"
x
"
+ F
2
x
2

astfel nct eroarea de calitate a unui sistem s" satisfac" condi!ia:
0 = z(t)
t H I
lim
procesor - program de calcul (elaborat ntr-un limbaj specializat pentru
programarea automat" a ma#inilor unelte) pe baza c"ruia un
calculator universal prelucreaz" datele dintr-un program-pies" #i
furnizeaz" pe baza lor lista de date de ie#ire ale procesorului.
program - modalitate de reprezentare a unui algoritm, matematic sau de
alt" natur", fiecare modul asigurnd o anumit" func!ie, bine
precizat" n cadrul sistemului de program.
program
ma%in$
- transcrierea codificat" a programului pies" de purt"torul de
informa!ii acceptat de echipamentul de comand" al ma#inii unelte n
codul #i formatul adecvate acestui echipament, n scopul asigur"rii
comenzii ma#inii unelte.
programare - ansamblu de opera!ii avnd ca scop transpunerea n form" de
program a unui algoritm matematic sau de alt" natur". Activitatea de
programare presupune elaborarea specifica!iei func!ionale a
sistemului de programe, elaborarea programelor programelor
propriu-zise, testarea acestora, implementarea pe sistemul de
conducere, documentarea #i eventual ntre!inerea.
programare
absolut$
- (a ma#inilor cu comand" numeric"), programare n care
dimensiunile geometrice sunt exprimate prin distan!e fa!" de
originea axelor de coordonate.
protocol - raport elaborat periodic sau la cerere de c"tre sistemul de
conducere #i care con!ine date despre procesul condus sau chiar
despre sistemul propriu-zis.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 200 -
protocol de
comunica!ie
- colec!ie de reguli care guverneaz" transferul de date ntr-o re!ea,
reguli ce asigur" eficien!a #i corectitudinea transmiterii datelor de la
un punct al re!elei la altul.
punte - circuit electric folosit pentru m"sur"ri de rezisten!e, inductivit"!i #i
capacit"!i.Cele mai frecvent utilizate sunt pun!ile Wheatstone pentru
m"surarea rezisten!elor. Puntea Wheatstone cuprinde 4 bra!e
alc"tuite din 3 rezisten!e variabile #i rezisten!a de m"surat. Intr-una
din diagonalele este conectat" sursa de alimentare, iar n cealalt" un
detector de nul (de ex. un galvanometru).
purt$tor de
informa!ie
- suport fizic ce permite nregistrarea, stocarea #i redarea datelor
informa!ionale.
raport semnal-
zgomot
- indicator al efectului perturbator al zgomotului asupra unui semnal,
ntr-un canal de comunica!ie.
r$spuns
indicial
- r"spunsul n timp al unui sistem la o m"rime de intrare de tip
treapt". Pe r"spunsul indicial se definesc performan!ele tranzitorii
(timp de cre#tere, timp de ntrziere, suprareglare, timp tranzitoriu).
r$spuns n
timp
- m"rimea de ie#ire y(t), t . t
0
a unui sistem #i care depinde de
m"rimea de intrare, de condi!ia ini!ial" #i de sistemul respectiv.
reac!ie - element definitoriu al structurii de sistem automat, la care m"rimea
de comand" u se elaboreaz" pe baza erorii $ = y
r
- y dintre m"rimea
de referin!" y
r
#i m"rimea m"surat" y. Efectele principale ale
reac!iei: desensibilizarea sistemului automat la perturba!ii #i la
varia!ia parametrilor din sistem precum #i posibilitatea stabiliz"rii
sistemelor instabile.
realizabilitate
fizic$
- condi!ie esen!ial" pe care trebuie s" o ndeplineasc" un model
matematic abstract pentru a fi sistem, #i anume s" aib" drept
corespondent un proces fizic realizat (sau realizabil). Condi!ia de
realizabilitate fizic" impus" unui model matematic revine la condi!ia
ca ordinul de derivare a m"rimii de ie#ire s" fie mai mare strict dect
ordinul de derivare a m"rimii de intrare.
reanancla%area
automat$
rapid$ (RAR)
- realizarea, prin dispozitive automate, a restabilirii aliment"rii cu
tensiune pe linii la care ntreruptoarele au fost declan#ate de
protec!ia prin relee, presupunnd c" avaria a avut un caracter
pasager.
redresor - circuit care transform" energia electric" de curent alternativ, n
general de joas" frecven!", n energie electric" de curent continuu.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 20" -
Un redresor se compune din: transformator (ce modific" tensiunea
alternativ" astfel ca la ie#irea redresorului s" se ob!in" o gam" larg"
de tensiuni dorite), redresor propriu-zis (element neliniar, cu o
rezisten!" mic" n sens direct #i mare n sens invers), filtru de
netezire (are rolul de a ob!ine practic o tensiune continu"), bloc de
reglare #i stabilizare (cu rol de a men!ine constante tensiunea sau
curentul prin sarcin").
redresor
comandat
(reglabil)
- redresor ce folose#te n locul diodelor obi#nuite elemente de
redresare cu electrod (gril") de comand" #i care permite ca, printr-o
reglare potrivit" a tensiunii aplicate acestui electrod, s" se modifice
n limite foarte largi valoarea medie a tensiunii #i a curentului
reglat.
redresor dubl$
alternan!$
- redresor monofazat care redreseaz" ambele alternan!e ale tensiunii
de intrare alternative. Acesta poate fi cu priz" median" sau n punte.
redresor
monoalter-
nan!$
- redresor monofazat necomandat care redreseaz" doar o alternan!" a
tensiunii de intrare alternative.
redresor
polifazat
necomandat
- redresor necomandat care asigur" tensiuni de ie#ire cu un factor de
ondula!ie mul mai mic dect cele monofazate.
redundan!$ - (n sens general) folosirea unui num"r mai mare de elemente dect
cele absolut necesare realiz"rii unui anumit scop; (n sens
informa!ional) redundan!a unei surse de informa!ie este diferen!a
dintre valoarea maxim posibil" a entropiei sursei #i valoarea ei real".
refacerea
semnalelor
- procedur" de reconstituire a unui semnal n urma e#antion"rii.
Principalele opera!ii matematice care permit reconstituirea
semnalului original sunt: transformarea invers" Fourier, convolu!ie
sau filtrare. Intervalul minim de timp T
e
ntre dou" e#antioane
succesive care permite refacerea semnalului original este dat de
condi!ia lui Shannon (T
e
/T
m
/2), unde T
m
reprezint" cea mai perioad"
eviden!iat" n spectrul semnalului original.
regim automat - mod de func!ionare care nu presupune interven!ia direct" a unui
operator uman.
regim manual - preluarea opera!iilor de reglare sau de conducere, efectuate n mod
normal de echipamente de automatizare, de c"tre un operator #i
executarea lor prin comenzi #i/sau ac!ion"ri manuale.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 202 -
reglare
combinat$
- reglare ce se efectueaz" dup" principiul complet"rii regl"rii dup"
eroare cu o reglare dup" perturba!ie. Introducerea regl"rii dup"
perturba!ie asigur" intrarea n ac!iune a schemei nainte ca efectul
perturba!iei s" se manifeste prin varia!ia nedorit" a m"rimii de ie#ire
din sistem #i a erorii.
reglare cu
predic!ie
- reglare ce permite compensarea influen!ei nefavorabile a timpului
mort asupra performan!elor tranzitorii ale unui sistem automat.
reglare de
raport
- opera!ie de reglare ce const" n men!inerea la o valoare constant" a
raportului a dou" m"rimi, prin modificarea uneia dintre acestea,
cealalt" putnd varia liber n domeniul s"u admisibil.
reglare n
cascad$
- reglare ce se bazeaz" pe principiul mp"r!irii p"r!ii fixate a
sistemului automat n mai multe por!iuni prin alegerea unor m"rimi
intermediare ce se transmit ntre aceste por!iuni.
reglarea
debitului
- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n
men!inerea unei valori impuse a debitului.
reglarea
frecven!ei %i
puterii active
- procedur" de reglare prin care, men!innd constant" frecven!a n
sistemul energetic, se realizeaz" concomitent o redistribuire a
sarcinilor active.
reglarea
m$rimilor
analitice %i a
compozi!iei
gazelor
- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale constnd n
men!inerea n anumite limite a valorii unor m"rimi de tip densitate,
vscozitate, pH, conductibilitate, umiditate, compozi!ie.
reglarea
nivelului
- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n
men!inerea unei valori impuse a nivelului. In scopul asigur"rii
informa!iei tehnologice se impune m"surarea nivelului.
reglarea
pozi!iei
- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n
comanda #i supravegherea deplas"rii unui organ mobil n vederea
realiz"rii unei valori impuse a acesteia, cu un regim de vitez"
specificat.
reglarea
presiunii
- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n
men!inerea unei valori impuse de presiune. Informa!ia tehnologic"
necesar" regl"rii este furnizat" de traductoarele de presiune.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 203 -
reglarea
temperaturii
- obiectiv al automatiz"rii proceselor industriale ce const" n
men!inerea unei valori impuse de temperatur". In scopul asigur"rii
informa!iei tehnologice se utilizeaz" traductoare de temperatur".
regulator - sistem dinamic, component de baz" al structurii de sistem automat,
destinat ob!inerii m"rimii de comanda u, printr-o prelucrare adecvat"
a erorii $, astfel nct s" se asigure ndeplinirea dezideratelor de
conducere formulate la nivelul m"rimii de calitate z (sau al m"rimii
m"surate y), deziderate ce se concretizeaz", n general, printr-o list"
de performan!e pe care trebuie s" le ndeplineasca func!ia z(t)
(respectiv y(t)).
regulator P - regulator cu ac!iune propor!ional". Are func!ia de transfer
K
T
+ "
K
= (s)
H R
qs
R
R
J
unde K
R
este factorul de amplificare al regulatorului, iar T
q
este o
constant" de timp parazit", ce se poate neglija n raport cu cele ale
p"r!ii fixate.
regulator PI - regulator cu ac!iune propor!ional-integral". Are func!ia de transfer
5
6
7
8
9
:
J
s
T
"
+ "
K
=
s
T
s
T
+ "

K
s)
T
+ s("
T
s
T
+ "

K
= (s)
H
i
R
i
i
R
q i
i
R R

adic" dependen!a de timp intrare-ie#ire este:
5
6
7
8
9
:
$
(t)dt
T
"
+ (t)
K
= u(t)
t
0
i
R
" "
#i unde K
R
este factorul de amplificare, iar T
i
constanta de timp de
integrare.
regulator PID - regulator cu ac!iune propor!ional-integral-derivativ". Are func!ia
de transfer
5
6
7
8
9
:
5
6
7
8
9
:
J
s
T
+
s
T
"
+ "
K
= s
T
a
+
s
T
"
+ "
K
=
=
s
T
s a
+ s
T
+ "

2s)
T
+ "s)("
T
+ s("
T
s a
+ s
T
+ "
K
= (s)
H
d
i
R
i
2
i
R
i
2
2 i
q q i
2
2 i
R R

unde K
R
, T
i
, T
d
reprezint" factorul de amplificare, constanta de timp
de integrare, respectiv derivare. Raportul T
d
/T
i
= ' reprezint"
factorul de corecla!ie #i este specific fiec"rui regulator. Fa!" de
regulatorul PI, n acest caz apare #i componenta derivativ" astfel c"
n timp
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 204 -
dependen!a intrare-ie#ire este
5
6
7
8
9
:
$
dt
(t) d
T
+ dt (t)
T
"
+ (t)
K
= u(t)
d
t
0
i
R
"
" "
care poate s" asigure o vitez" de r"spuns mai mare pentru sistemul
automat.
rejec!ia
perturba!iilor
- nl"turarea efectului perturba!iilor (nem"surabile) asupra m"rimii
de ie#ire cu ajutorul m"rimii de comand". Cnd perturba!iile sunt
dintr-o clas" precizat" de func!ii, rejec!ia semnalelor revine de fapt
la condi!ia de reglare.
rela!ie de
echivalen!$
- rela!ie binar" ntre dou" elemente a&A, b&B, unde A #i B sunt
mul!imi, iar elementul ob!inut prin rela!ia R, care se noteaz" aRb,
apar!ine unei submul!imi a produsului de echivalen!" A x B #i care se
bucur" de propriet"!ile de reflexivitate (aRa), de simetrie (dac"
a
"
Ra
2
, atunci a
2
Ra
"
) #i tranzitivitate (dac" a
"
Ra
2
#i a
2
Ra
3
, atunci
a
"
Ra
3
).
releu - element de automatizare cu o caracteristic" neliniar", la care
m"rimea de ie#ire variaz" brusc (n salt) atunci cnd m"rimea de
intrare, variind n mod continuu, ajunge o valoare prescris", numit"
valoare de ac!ionare.
repetabilitate - no!iune prin care se exprim" gradul de coinciden!" a indica!iilor
unui aparat de m"surat pentru un num"r de m"sur"ri consecutive ale
aceleea#i m"rimi, efectuate n condi!ii identice. Pentru definirea
repetabilit"!ii se consider" c" atingerea valorii m"surate se face din
aceea#i direc!ie (numai prin valori cresc"toare sau descresc"toare) #i
m"sur"rile repetate se ncadreaz" ntr-un interval de timp redus.
reproductibi-
litate
- no!iune similar" celei de repetabilitate definit" ns" pentru
apropierea de valoarea m"surat" din ambele direc!ii #i raportat" la un
interval lung de timp.
rezervare
automat$
- procedur" de asigurare a unei fiabilit"!i nalte a unui sistem de
reglare numeric", care const" din detectarea automat" a defect"rii
unui regulator primar (de baz") sau a c"derii tensiunii sale de
alimentare, anun!area c"derii operatorului #i comutarea automat",
ntr-un timp ct mai scurt, a func!iilor de reglare a procesului asupra
unui regulator de rezerv", identic cu cel de baz".
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 205 -
rezolu!ie - cea mai mic" varia!ie a m"rimii de intrare care poate fi detectat" #i
discriminat" la ie#irea unui aparat de m"surat, a unui traductor sau
dispozitiv de automatizare.
robinet de
reglare
- organ de execu!ie utilizat n automatizarea proceselor n care
intervin fluide. Robinetul de reglare se plaseaz" pe conductele de
fluide, permi!nd varierea debitului prin modificarea sec!iunii de
trecere.
robot - sistem cibernetic complex de prelucrare o informa!iei cu grad mare
de adaptabilitate, destinat s" opereze ntr-un spa!iu concret potrivit
unei func!ii scop #i s" interac!ioneze cu elemente ale mediului
nconjur"tor, avnd mai mult sau mai pu!in un caracter
antropomorfic.
robotic$ - ansamblu al metodelor #i tehnicilor de inteligen!" artificial" #i de
automatizare avnd drept scop conceperea de sisteme cu grad mare
de adaptabilitate, destinate s" ac!ioneze ntr-un mediu dat, avnd
caracter antropomorfic.
satura!ie

- neliniaritate static" tipic", de tipul celei prezentate n figur", n care
u
"
, respectiv u
2
, se nume#te prag de satura!ie, iar y
"
, respectiv y
2
,
nivel de satura!ie. Satura!ia poate s" fie nesimetric" #i corespunde
unei func!ionalitate ntr-o plaj" limitat" pentru m"rimile unui sistem.
Prezen!a unui sistem cu satura!ie ntr-o structur" oarecare, confer"
caracter de sistem neliniar ntregului ansamblu.
schem$ bloc - reprezentare grafic" general" prin care se eviden!iaz" principalele
blocuri constitutive ale unui sistem (proces, instala!ie, echipament)
cu conexiunile dintre ele.
schem$ de
principiu
- reprezentare grafic" a unui echipament, instala!ie sau agregat
cuprinznd elementele componente #i conexiunile dintre acestea
reprezentate prin simboluri specifice care reflect" principial att
func!iunile ct #i realiz"rile constructive.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 206 -
schem$
desf$%urat$
- reprezentare grafic" detaliat" a circuitelor unui echipament sau
instala!ie electric" n care sunt cuprinse toate leg"turile ntre
aparatele #i dispozitivele componente n ordinea lor func!ional".
schem$ logic$ - $.reprezentare grafic" a unui algoritm, destinat" program"rii #i
document"rii acesteia. 2.model fizic pentru realizarea unui set de
func!ii logice.
semnal - m"rime fizic" apt" de a se propaga ntr-un anumit mediu. In
general, no!iunea de semnal (util) se refer" la acele m"rimi fizice
care con!in un mesaj destinat unui receptor, excluznd m"rimile
perturbatoare care pot ap"rea fie n procesul de generare fie n cel de
transmisie.
sensibilitate - (cu referire la aparate de m"surat #i traductoare) raportul dintre
varia!ia m"rimii de ie#ire !y #i varia!ia corespunz"toare a m"rimii de
intrare !x.
senzor - denumire utilizat" uneori pentru elementul sensibil al unui
traductor.
sertar - element de comand" format dintr-un cilindru n interiorul c"ruia se
deplaseaz", sub ac!iunea unei m"rimi exterioare, un piston avnd
dou" sau mai multe gulere. Controlul debitului de fluid prin
elementul de comand" se realizeaz" printr-o combina!ie
corespunz"toare de orificii cu sec!iuni variabile sau printr-o
combina!ie de orificii cu sec!iuni fixe #i variabile prev"zute n
cilindru.
servomecanism - sistem automat n care una sau mai multe dintre m"rimi sunt de
natur" mecanic". Servomecanismele sunt de regul" sisteme de
urm"rire n cadrul c"rora se realizeaz" controlul automat al pozi!iei
unui mecanism (platform", crm" etc) n func!ie de varia!iile unei
m"rimi de intrare care poate fi #i de alt" natur" dect mecanic".
servomotor - motor electric, pneumatic sau hidraulic utilizat ca element de
ca!ionare ntr-un sistem automat.
servomotor
electric de
curent
alternativ
- motor electric de curent alternativ utilizat drept element de
ac!ionare. Are aplicabilitate larg" pentru comanda organelor de
reglare care necesit" puteri reduse de ac!ionare, de la frac!iuni la sute
de wa!i, datorit" unor propriet"!i ca: robuste!e mai mare #i iner!ie
mai mic" dect la servomotoarele de curent continuu, simplitate a
circuitelor de comand", #.a.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 207 -
servomotor
electric de
curent
continuu
- motor de curent continuu de construc!ie special", ce poate fi
realizat n variantele: cu magne!i permanen!i, cu circuite imprimate,
sau f"r" perii, servind drept element de ac!ionare n sistemele
automate.
servomotor de
curent
continuu cu
magne!i
permanen!i
- servomotor de curent continuu la care indusul-rotor are o
construc!ie clasic", inductorul-stator este realizat cu magne!i
permanen!i.
servomotor de
curent
continuu cu
circuite
imprimate
- servomotor de curent continuu la care indusul-rotor este lipsit de
fier, iar inductorul-stator este realizat cu magne!i permanen!i.
Avantaje: putere specific" (raportat" la greutate) relativ mare;
caracteristici mecanice riguros liniare, constante de timp electrice
neglijabile; gam" de viteze foarte larg", n ambele sensuri; comuta!ie
foarte bun" n toate regimurile de func!ionare.
servomotor de
curent
continuu cu
rotor cilindric
- servomotor de curent continuu cu circuite imprimate, la care
rotorul este un cilindru gol pe care se afl" imprimat bobinajul
indusului. Prezint" viteze #i accelera!ii extrem de ridicate, cu
momente de iner!ie proprii de pn" la 2.$0
-7
kgm
2
(indus+
tahogenerator) #i accelera!ii de la $ la 3000 rot/min n 2 ms.
servomotor de
curent
continuu cu
rotor disc
servomotor de curent continuu cu circuite imprimate, la care rotorul
este alc"tuit din unul sau mai multe straturi de conductoare lamelare
din cupru, imprimate sau #tan!ate, izolate ntre ele. Aplica!iile lor
sunt pozi!ionare pas cu pas, intermitent" #i continu", la ac!ion"ri de
avans ale ma#inilor unelte, la echipamente periferice ale
calculatoarelor, la servocomenzi industriale.
servomotor de
curent
continuu f$r$
perii
- servomotor de curent continuu la care se inverseaz" constructiv
indusul cu inductorul (rotorul sus!ine polii magnetici de excita!ie, iar
statorul - crest"turile nf"#ur"rii indusului), #i la care lipsesc periile.
servomotor
hidraulic
- servomotor ce transform" energia poten!ial" a unui lichid sub
presiune n energie mecanic" sub form" de deplasare rectilinie sau
unghiular". Serovomotoarele hidraulice sunt utilizate n special la
ac!ionarea organelor de execu!ie ce necesit" for!e sau cupluri
nsemnate.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 208 -
servomotor
hidraulic cu
pozi!ioner
- servomotor hidraulic cu reac!ie negativ", prin care se realizeaz" o
dependen!" propor!ional" ntre semnalul de comand" #i deplasarea
tijei.
servovalv$ - amplificator electrohidraulic utilizat pentru comanda elementelor
de execu!ie de tip hidraulic. Sistemele n bucl" deschis" cu ac!ionare
continu" sunt formate dintr-o servovalv" #i un motor hidraulic, cu
care formeaz" o unitate constructiv" #i func!ional" independent".
simbol - $.element fundamental ireductibil care con!ine informa!ie; se mai
nume#te #i liter"; 2.entitate care desemneaz" un obiect sau o stare,
printr-o reprezentare fizic" care poate fi nregistrat", transmis" sau
prelucrat".
simulare - procedeu de reprezentare a unui proces real printr-un model
idealizat, fizic realizabil sau numai conceptual, prin intermediul
c"ruia se urm"re#te ob!inerea de informa!ii privind comportarea
procesului respectiv.
sistem
autoinstruibil
- sistem capabil ca pe baza unei analize corelate ntre deciziile luate
#i valorile unui criteriu de calitate aprioric impus, n prezen!a
m"rimilor perturbatoare, s"-#i ajusteze func!ionarea n scopul
atingerii unor performan!e mbun"t"!ite.
sistem de
programe de
aplica!ii
- component" a sistemului de programe al unui sistem de conducere
care particularizeaz" sistemul de conducere universal (compus din
echipament de conducere #i sistem de programe de baz") la
caracteristicile unui anumit proces condus.
sistem
distribuit
- sistem de conducere ale c"rui componente sunt separate de distan!e
geografice de ordinul metrilor comunica!ia ntre acestea f"cndu -
se,de regul", pe leg"turi seriale.
sistem unificat - sistem de dispozitive, elemente #i echipamente de automatizare,
comenzi secven!iale, interbloc"ri, semnaliz"ri etc. caracterizat prin
posibilitatea conect"rii directe a diverselor blocuri componente.
Compatibilitatea elementelor unui sistem unificat este asigurat" de
func!ionarea lor cu acela#i tip de semnal (semnal unificat) #i prin
adaptarea de impedan!" corespunz"toare.
sumator - dispozitiv de calcul analogic sau numeric, care efectueaz" adunarea
a dou" sau mai multe m"rimi, furniznd la ie#ire suma lor, n aceea#i
form" ca #i operanzii de intrare.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 209 -
suprareglaj - m"rimea ) = y
max
- y
st
eventual exprimat" n procente din y
st

] [
max
% "00 x
y
y - y
=
st
st
'
n care ) ( lim t y y
t
st
H I
/ este valoarea sta!ionar" (stabilizat") #i y
max

este valoarea maxim" pentru m"rimea de ie#ire y(t), cnd m"rimea
de intrare este o treapt".
supravegherea
automat$ a
arderii
combustibului
n cuptoare
- procedur" de automatizare care are drept scop detectarea prezen!ei
fl"c"rii att timp ct exist" transfer de combustibil spre cuptor;
cuprinde dou" opera!ii: aprinderea imediat ce apare combustibilul
(dispozitiv de aprindere automat") #i urm"rirea fl"c"rii #i blocarea
combustibilului la acesteia (supraveghere automat" a fl"c"rii).
surs$ de
informa!ii
- mecanism prin care din mul!imea mesajelor posibile se alege ntr-
un mod imprevizibil, un mesaj particular destinat a fi transmis unui
corespondent.
tahogenerator - microma#in" electric" generatoare de tensiune propor!ional" cu
viteza unghiular" a rotorului. Tahogeneratoarele sunt folosite n mod
frecvent n automatizarea ac!ion"rilor ca traductoare de vitez" de
rota!ie (tura!ie). In acest scop rotorul este cuplat mecanic cu axul
motorului a c"rui tura!ie se m"soar" #i care trebuie s" permit"
nc"rcarea cu puterea necesar" antren"rii tahometrului.
tampon - numele generic dat uneia sau mai multor celule de memorie,
destinat comunic"rii ntre dou" echipamente sau programe cu
func!ionare asincron".
telecomand$ - func!ie de telemecanic" cu caracter calitativ incluznd metode #i
mijloace tehnice pentru transmiterea la distan!" a m"rimilor de
comand" cu caracter discret, fiec"rui proces fiindu-i asociate un
num"r discret de comenzi, n general mai mare de dou" (pornit-oprit,
nchis-deschis etc).
telem$sur$ - func!ie de telemecanic" cu caracter cantitativ, ce permite
transmiterea la distan!" c"tre un punct dispecer a unei informa!ii cu
caracter continuu sau echivalentul codificat al acesteia, n scopul
m"sur"rii unui anume parametru.
terminal - echipament periferic destinat interfe!ei ntre un sistem de calcul #i
operator.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 2"0 -
terminal
inteligent
- terminal dotat cu capacitate proprie de prelucrare a informa!iei,
ceea ce nlesne#te accesul operatorului la sistemul de calcul la care
este conectat terminalul inteligent #i, de asemenea, contribuie la
diminuarea traficului pe canalul de comunica!ii ntre terminalul
inteligent #i sistemul de calcul.
termistor - semiconductor a c"rui rezisten!" electric" variaz" cu temperatura
dup" o lege descresc"toare, conform rela!iei
R
=
R
T
)
T
"
-
T
i
B(
T
0
0
n care R
T
#i R
to
sunt valorile rezisten!ei la temperaturile absolute T
#i T
0
, iar exponentul B constituie o caracteristic" de material.
termocuplu - element sensibil utilizat n componen!a aparatelor de m"surat #i a
traductoarelor de temperatur". Principiul de func!ionare a
termocuplului se bazeaz" pe efectul Seebeck, care const" n
generarea unei tensiuni electromotoare ntr-un circuit format din
dou" metale cu poten!iale de ie#ire diferite n cazul n care cele dou"
jonc!iuni se afl" la temperaturi diferite.
termorezis-
ten!$
- element sensibil pentru aparate de m"surat #i traductoare de
temperatur" a c"rui func!ionare se bazeaz" pe varia!ia cu
temperatura a rezisten!ei electrice a metalelor conductoare.
termostat - regulator direct care prin ntreruperea, respectiv restabilirea
circuitului de alimentare a elementului furnizor de c"ldur", permite
men!inerea temperaturii ntre dou" limite: superioar", la atingerea
c"reia se produce ntreruperea nc"lzirii, #i inferioar", la atingerea
c"reia se produce reluarea procesului de nc"lzire.
testare - ansamblu de opera!ii avnd drept scop evaluarea, cantitativ" #i
calitativ", a st"rii unui echipament, program, sistem etc.
timp de
comuta!ie
- durata necesar" comut"rii unui tranzistor din starea de blocare n
starea de conduc!ie #i invers.
timp de
cre%tere
- intervalul de timp n care m"rimea de ie#ire variaz" n intervalul
"0%y
st
- 90%y
st
, unde y
st
este valoarea sta!ionar" a m"rimii de ie#ire
y(t).
timp de
stabilire
- intervalul minim n care m"rimea de ie#ire ajunge la valoarea de
regim sta!ionar.
timp mort - durata & n care m"rimea de ie#ire nu prezint" varia!ie n contextul
unei modific"ri a m"rimii de intrare.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 2"" -
timp real - no!iune utilizat" pentru caracterizarea opera!iilor cese desf"#oar" n
sincronism cu evenimentele lumii exterioare. Un sistem de
conducere are o comportare n timp real dac" deciziile elaborate de
acesta sunt emise la momentul oportun, adic" sunt aplicate
procesului condus nainte ca ele s"-#i piard" valabilitatea.
timp
tranzitoriu
- intervalul de timp n care, n mod conven!ional, se consider"
ncheiat regimul tranzitoriu al unui sistem.
traductor - element component al unui sistem automat prin intermediul c"ruia
este m"surat" m"rimea de ie#ire din procesul automatizat (parametru
de calitate) #i convertit" ntr-un semnal apt de-a fi comparat cu
m"rimea de referin!".
transformator - aparat prin intermediul c"ruia se converte#te energia unui sistem
fizic sau tehnic n energia altui sistem.
transformator
de curent
- transformator de m"sur" n care curentul secundar este practic
propor!ional cu curentul primar #i defazat fa!" de acesta cu un unghi
apropiat $80.
transformator
de m$sur$
- transformator electric destinat s" permit" conectarea aparatelor de
m"surat #i prin extensie a traductoarelor, releelor sau altor aparate
analogice.
transformator
de tensiune
- transformator de m"sur" n care tensiunea secundar" este
propor!ional" cu tensiunea primar" #i defazat" fa!" de aceasta cu un
unghi apropiat de $80.
transformator
electric
- aparat conectat ntre re!eaua electric" de curent alternativ #i un
receptor a c"rui tensiune nominal" de func!ionare nu coincide cu
tensiunea re!elei.
transformator
n impulsuri
- transformator ce prime#te n primar semnale sub form" de
impulsuri, permi!nd, printr-o serie de m"suri constructive
transmiterea n secundar a unor impulsuri cu front foarte scurt,
separate galvanic fa!" de cele din primar.
transmisie
paralel$
- metod" de comunicare a informa!iei numerice, care const" n
emisia #i recep!ia simultan" a tuturor bi!ilor cuvntului de date.
transmisie
serial$
- metod" de comunicare a datelor numerice care const" n
transmiterea sincronizat", bit cu bit, a cuvntului de date.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 2"2 -
tranzi!ia
ie%irilor
- comutarea setului de ie#iri Y ale unui automat seven!ial, ca urmare
a unei tranzi!ii de stare.
tranzi!ie de
semnal
- comutare a unui semnal logic din 0 n $ sau din $ n 0.
trapez unitar

- caracteristic" real" de frecven!" ideal" avnd forma prezentat" n
figur", ce permite determinarea r"spunsului indicial al unui sistem
pe baza caracteristicii reale de frecven!". Coeficientul 0=&
d
/&
0
se
nume#te coeficient de pant".
treapt$ unitar$ - func!ie (de intrare) de tip polinomial definit" prin
K
L
K
M
N
O
/
P
/ /
0 , $
0 , 2 / $
0 , 0
) ( $ ) (
t
t
t
t t u
n cazul continuu, respectiv n cazul discret
L
M
N
O
P
/ /
0 , $
0 , 0
) ( $ ) (
t
k
k k u
Treapta unitar" este fie func!ie de test pentru un sistem, ob!inndu-se
la ie#irea acestuia un r"spuns numit indicial pe care se definesc
performan!ele clasice (timp tranzitoriu, suprareglaj etc), fie permite
aproximarea polinomial" a m"rimii de intrare.
trigger Schmitt - circuit de formare a impulsurilor, prin introducerea unei reac!ii
pozitive n circuit, pentru a ob!ine un c#tig mai mare #i histerezis.
variabil$ - m"rime dependent" de timp. Se utilizeaz" n teoria sistemelor sub
denumirile de variabil" de stare x(t), variabil" de intrare u(t),
variabil" de ie#ire y(t) etc.
valoare
admisibil$
- valoare maxim" a unei m"rimi fizice permis" n cadrul unui sistem
f"r" ca acesta s" fie solicitat mai mult dect prev"d prescrip!iile
privind asigurarea integrit"!ii constructive #i men!inerea
caracteristicilor func!ionale.
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 2"3 -
valoare
instantanee
- valoare pe care o ia, la un moment dat, o m"rime variabil" n timp.
valoarea medie - media aritmetic" a tuturor valorilor pe care le ia o m"rime
variabil".
valoare
m$surat$
- reprezentare sub form" numeric" asociat" unei m"rimi fizice ca
urmare a unui proces de m"surare.
valoarea real$ - valoarea unei m"rimi fizice atribuit" axiomatic sau ob!inut" printr-
un proces de m"surare ideal.
valoare
prescris$
- valoarea la care trebuie s" fie men!inut" m"rimea de ie#ire
(parametrul de calitate) ntr-un sistem de reglare automat".
ventil de
distribu!ie (de
cale)
- ventil care influen!eaz" circula!ia fluidului prin nchidere,
deschidere sau stabilirea sensului de circula!ie. Din punct de vedere
constructiv, exist" dou" categorii importante de ventile de
distribu!ie: cu scaun #i cu sertar de distribu!ie. La cele cu scaun,
c"ile de trecere a fluidului sunt nchise sau deschise cu pl"ci, talere,
bile sau conuri. Ventilele cu sertar de distribu!ie se construiesc n
variantele: cu sertar de distribu!ie longitudinal, sau cu sertar de
distribu!ie plan.
ventil cu
comand$
dubl$
- ventil de nchidere cu dou" intr"ri #i o ie#ire. Inchiderea se produce
ntotdeauna n sensul intr"rii la care nu exist" semnal, trecerea
fluidului fiind astfel permis" de la intrarea prin care are loc admisia,
la ie#irea unic".
ventil de
nchidere
- ventil vare blocheaz" trecerea fluidului ntr-un sens permi!nd
trecerea n sens opus.
ventil de
re!inere
- ventil de nchidere ce func!ioneaz" cu pierderi ct mai mici de
presiune. In momentul n care (n sensul de trecere) presiunea de
intrare a aerului dep"#e#te for!a resortului, organul de blocare
deschide calea de trecere a fluidului.
ventil de
strangulare %i
re!inere
- ventil care asigur" strangularea pentru sensul de comand" al
elementelor fluidice #i nchiderea pentru sensul de revenire.
zgomot - denumire utilizat" n domeniile sistemelor electronice de m"surare,
conversie #i transmisie a datelor, n tele- #i radiocomunica!ii pentru a
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
- 2"4 -
defini m"rimi perturbatoare care suprapunndu-se peste semnalul
util pot s" modifice sau s" ngreuneze eviden!ierea con!inutului
informa!ional al acestuia.
zgomot alb - m"rime cu varia!ie aleatoare caracterizat" printr-un spectru n
frecven!" infinit.

Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"3-Index alfabetic


Ac!ionare ..............................................................................................................."03
Adaptor pneumatic .................................................................................................."4
Ajutaj-clapet# ..........................................................................................."4,38,39,4"
Amplificator de putere..............................................................................39,40,4",42
Amplificator magnetic........................................................................................63,66
Amplificator ..............................................................................38,39,40,4",42,63,66
Ascensor ....................................................................................""0,""2,""3,""5,""6
Automat .....................................................................................................................5
Automatizare ...........................................................................................................32
Autotransformator ...........................................................................................64,"02
Baterie condensatoare.........................................................................................58,99
Bimetal ....................................................................................................................""
Bloc de derivare .................................................................................................44,48
Bobin# .....................................................................................................................63
Came........................................................................................................................27
Caracteristic#...........................................................................................................3"
Cazan....................................................................................................................."44
Central# termic# ............................................................................69,70,""7,""8,"46
Circuit de sonerie ....................................................................................................97
Circuit RC ...............................................................................................................33
Circuit RLC.............................................................................................................99
Clapet# de reglare....................................................................................................26
Clasificare.............................................................................................................7,3"
Comand# automat#...........................................................................................6","06
Comand# centralizat# ..............................................................................................69
Comparator..............................................................................................."3,"8,20,47
Compensator............................................................................................................43
Condensator..............................................................................................28,95,96,99
Conexiune ...............................................................................................................34
Contact ....................................................................................................................20
Contactor ............................................................................................................2",99
Convertor............................................................................................................"7,46
Curent alternativ...................................................................................................."""
Curent capacitiv.......................................................................................................99
Curent-presiune ......................................................................................................."7
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"4-
Curgere fluid ...........................................................................................................""
Derivare...................................................................................................................44
Diagrama de func!ionare ...................................................................................."5,"8
Diagramele de contacte ...........................................................................................89
Distribuitor mecanic cu came..................................................................................27
Electromagnet..........................................................................................................24
Element de execu!ie.......................................................................................25,42,49
Factor de putere..................................................................................................58,99
Fenomenul termoelectricit#!ii..................................................................................""
Grup receptor...........................................................................................................59
Heron.........................................................................................................................5
Hidrofor..............................................................................................................73,74
Identit#!i de transfigurare ........................................................................................37
Iluminat exterior......................................................................................................6"
nregistrator compensator automat ..........................................................................25
ntrerup#tor.........................................................................................................2",95
Limitator................................................................................................................""0
Manometru cu contacte ...........................................................................................73
MAR........................................................................................................................24
Marcare borne ....................................................................................................50,53
Marcare mixt# ....................................................................................................52,54
Marcare noduri ........................................................................................................5"
M#surare de zero ....................................................................................................."6
MEA........................................................................................................"0","02,"""
Mecanism de ceasornic ...........................................................................................28
Miliampermetru regulator ........................................................................78,87,9",93
Modul grup termic VIADRUS G90 ......................................................................"45
Motor asincron ................................................................................66,67,23,"07,"09
Motor de curent continuu ..............................................................................23,34,35
Motor sincron..........................................................................................................67
Motor...................................................................................................23,69,29,68,96
Nivel .....................................................................................................................6,"6
Oscilator .................................................................................................................99
Piston cu dublu efect $i pozi!ioner ..........................................................................49
Pomp#.......................................................................................................56,57,7",72
Pornire MEA........................................................................................... "02,"04,"""
Pornire...........................................................................67,"00,"02,"0","06,"07,"09
Presostat ..................................................................................................................70
Principiu ..................................................................................................................""
Principiu ..........................................................................8,"","2,"3,"6,50,5",52,"08
Punte Wheatstone...................................................................................................."8
Punte........................................................................................................................"5
Redresor trifazat ......................................................................................................22
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"5-
Reglare automat#...............................................................................................5,6,99
Reglare debit ...............................................................................................87,88,"5"
Reglare nivel ......................................................................................................"6,82
Reglare presiune...........................................................................76,77,78,80,8","5"
Reglare temperatur# ................................................................................................92
Regulator pneumatic ...............................................................................................47
Regulator ........................................................................................."4,38,94,"08,"44
Relee..............................................................................................."9,27,20,2",28,29
Reostat de pornire.................................................................................................."06
Rezisten!# de desc#rcare..........................................................................................96
Robinet de reglare ..............................................................................................30,42
Robinet de sec!ionare ..............................................................................................25
Robinet .................................................................................................................."44
RRAE.................................................................................................................23,24
Ruptor......................................................................................................................2"
Sarcin# termic#......................................................................................................"44
Schem# bloc .............................................................................................23,3",35,36
Schem# comand#...........................................56,57,60,99,"05,""0, ""2,""4,""5,""6
Schem# conexiuni ..................................................................................53,54,55,"44
Schem# de ac!ionare electric# ..............................................................................."00
Schem# de conectare .....................................................................................60,95,96
Schem# de m#surare.............................................................................................."44
Schem# de montare ..............................................................................................."44
Schem# func!ional# .......................................................................................25,45,48
Schem# monofilar#..................................................................................................99
Schem# tehnologic#..........................................33,69,75,79,83,84,85,86,89,9",93,94
Selector pas cu pas ..................................................................................................29
Semnalizare optic# $i acustic#............................................................................97,98
Semne conven!ionale................................................................................................."
Servomotor cu piston ..............................................................................................44
Servomotor hidraulic...............................................................................................26
Servomotor pneumatic ......................................................................................."7,42
Simbol ................................................................................................................29,33
Sistem automat ................................................................................................5,3",36
Sta!ie de pompare....................................................................................................32
Stea-triunghi ..............................................................................................65,"04,"08
Surs# de lumin# .......................................................................................................60
Termometru manometric.........................................................................................92
Termorezisten!#.................................................................................................."0,9"
Tiristor................................................................................................................22,65
Traductor analizator pentru lichide ...........................................................................9
Traductor capacitiv ..............................................................................................8,"5
Traductor cu plutitor................................................................................................"2
Automatizarea instala!iilor pentru construc!ii
Suport de curs
-2"6-
Traductor cu SELSIN................................................................................................8
Traductor de debit .............................................................................................."","2
Traductor de deplasare .........................................................................................8,"3
Traductor de factor de putere ..................................................................................58
Traductor de presiune..............................................................................................""
Traductor de temperatur# ........................................................................................45
Traductor de umiditate .........................................................................................9,"0
Traductor hidraulic.................................................................................................."2
Traductor inductiv............................................................................................"5,"44
Traductor piezoelectric............................................................................................"2
Traductor pneumatic .........................................................................................."3,44
Traductor rezistiv ...................................................................................................8,9
Traductor termomanometric...................................................................................."0
Traductor varmetric.................................................................................................96
Traductorul rotametric.............................................................................................85