Sunteți pe pagina 1din 6

Ganea Mariana Florina

AMG III F
Boala Parkinson
JAMES PARKINSON a descries boala Parkinson in 1817 sub denumirea de Paralizie
ai!a!a" boala ce#i $oar!% numele si care es!e mai &rec'en!% la b%rba!i( du$% ')rs!a de *+#,+ de
ani( a')nd o e'olu!ie len!%( $roresi'%-
.e&ini!ie/
Es!e o a&ec0iune e1!ra$iramidal% de cauz% necunoscu!%( carac!eriza!% $rin !remur%!uri
riidi!a!e bradikinezie 2mi3c%ri len!e4( &a0a 53i $ierde mobili!a!ea 3i e1$resi'i!a!ea de'ine riid%(
mersul are mi3c%ri 5nce!e 3i $a3i mici 2mers s!e$a!4-
Incidenta
6oala Parkinson debu!eaz% du$a 'ars!a de *+ ani 3i are o inciden!% ma1im% in 7urul ')rs!ei de
8+ de ani- .u$% mul!i au!ori maladia Parkinson de!ine unul din!re $rimele locuri 5n!re bolile care
$roduc in'alidi!a!e $ermanen!%-
Etiopatogenie
Sindromul $arkinsonian $oa!e &i cauza! de/
#in!o1ica0ii cu o1id de carbon( manan( sul&uri de carbon9
#a&ec!iuni 'asculare cerebrale/ a!eroscleroza cerebral%9
#!rauma!ism cranian9
:umorile cerebrale9
#nu se consider% a a'ea carac!er eredi!ar( dar e1is!% o $redis$ozi!ie &amilial%-
Mecanismul $a!oloic es!e re$rezen!a! de $rocesele deenera!i'e ale nucleelor si c%ilor
e1!ra$iramidale-
Anatomia patologica
;eziunile de la ni'elul lui locus nier sun! cons!an!e 3i carac!eris!ice- .eenerescen0a es!e
'izibil% adesea macrosco$ic-
E1amenul <is!oloic ara!% dis$ari0ia unui mare num%r de neuroni $imen!a0i cu a!ro&ia
neuronilor r%ma3i- Pimen!ul melanic elibera! se %se3!e r%s$)ndi! 5n 0esu!ul 5n'ecina!( &ie
e1!racelular( &ie &aoci!a! de celulele liale-
Simptomatologie
.ebu!ul bolii es!e insidios- Sim$!omele bolii a$ar c)nd ni'elul de do$amina din creier
scade cu circa =+>-
Primele semne sun! adesea $u0in e'oca!oare/
dureri nesis!ema!iza!e( oboseal% ra$id%( reducerea ac!i'i!%0ii
Nu rareori aces!e mani&es!%ri ini0iale conduc la un dianos!ic erona! 2reuma!ism( s!are
de$resi'%4- Adesea( a$ari0ia !remur%!urii es!e aceea care a!rae a!en0ia bolna'ului 3i an!ura7ului
s%u conduc)nd la dianos!ic- ?<iar 5nain!ea a$ari0iei aces!ui semn( care $oa!e &i !ardi' sau c<iar s%
li$seasc%( e1is!% un ansamblu de semne ce $ermi! recunoa3!erea sindromului $arkinsonian-
# 1 #
Ganea Mariana Florina
AMG III F
@i$oc<inezia( carac!eriza!% $rin s%r%cia 3i len!oarea mi3c%rilor( es!e un semn &undamen!al
3i $recoce al !abloului clinic-
Sim$!omele se mani&es!% numai $e o 7um%!a!e a cor$ului e1!inz)ndu#se a$oi si la cealal!%
7um%!a!e-
6olna'ul obser'% o reu!a!e 5n e&ec!uarea miscarilor( o 5n!e$enire a membrelor mi3c%rile de'in
mai 5nce!e( mai $u0in 5ndem)na!ice-
Parkinsonianul es!e un bolna' $u0in mobil( a c%rui e1$resie es!ual% es!e remarcabil redus%-
;a ni'elul e1!remi!%0ii ce&alice( rari!a!ea cli$i!ului &i1i!a!ea $ri'irii 3i s%r%cia mimicii con&er%
&aciesului un as$ec! de masc% riid%( ine1$resi'%( im$asibil%( $e care nu se re&lec!% emo0iile-
An aceas!% boal% e1is!% o !ulburare im$or!an!% a ini0ia!i'ei mo!orii( bolna'ul $are c% 53i
economise3!e mi3c%rile care sun! rare( len!e( uneori doar sc<i0a!e- :im$ul necesar 5mbr%c%rii(
alimen!a0iei dureaz% &oar!e mul!-
Tremurtura parkinsonian es!e o !remura!ur% de re$aus care dis$are in !im$ul mi3c%rilor
'olun!are 3i 5n somn-
Tratamentul
Nu e1is!a nici un !ra!amen! care sa o$reasc% dis!ruerea celulelor ner'oase ce duce la
a$ari!ia aces!ei a&ec!iuni
Tratamentul medicamentos:
S#a baza! $)na 5n ul!imii ani $e an!i$arkinsonienele de sin!ez%( care au 5nlocui! a$roa$e
!o!al alcaloizii de solanacee 2a!ro$ina( <ioscina( sco$olamina4-
An!icolinericele de !i$/ ROMPARKIN, AKINETON, METIXEN la care se adaua ;#
.OPA 2NABON( MA.OPAR( SINEME:4 a')nd 5n 'edere c% 5n cursul aces!ei boli( do$amine
2me!aboli! in!ermediar al ca!ecolaminelor de la ni'elul celebral4 scade 5n nuclei de la baza
creierului- Al!e medicamen!e ce se $o! adminis!ra sun! VIREGIT sau SELEGIN.
Tratamentul chirurgical :
?ons!% 5n $roducerea $rin!r#o in!er'en0ie s!ereo!o1ic% a unei leziuni( &ie 5n $ar!ea in!ern% a
$alidului( &ie 5n nucleul la!ero#'en!ral al !alamusului- Rezul!a!ul cons!% 5n su$rimarea
!remur%!urii 3i diminuarea riidi!%0ii( <i$okinezia( ne&iind in&luen0a!% uneori c<iar ara'a!%-
In!er'en!ia neuro#c<irurical% asu$ra !alamusului duce la ameliorarea riidi!a!ii siCsau a
!remura!urii 5n s$ecial c)nd aces!ea sun! unila!eral 2<emi$arkinson4- .ie!a ec<ilibra!% es!e &oar!e
im$or!an!% 5n cadrul !ra!amen!ului- An $erioadele !erminale( bolna'ul imobiliza! la $a! !rebuie s%
$rimeasc% aceleasi inri7iri ca si bolna'ii coma!osi-
Tratamentul fizic :
Are o im$or!an!% considerabil%- Se 'a c%u!a ca bolna'ii s%#3i conser'e c5! mai mul! !im$
$osibil( !oa!e ac!i'i!%0ile $ro&esionale 3i e1!ra$ro&esionale( 3i $en!ru aceas!a o $si<o!era$ie
de sus0inere es!e adesea u!il%-
:ulbur%!orilor de mers( <i$okineziei 3i !endin0ei de dis!onie 5n &le1ie( !rebuie s% li se o$un%
me!ode de reeducare ac!i'% 3i imnas!ic% &unc0ional%-
# = #
Ganea Mariana Florina
AMG III F
A$lica!e c<iar 5n!r#un s!adiu &oar!e a'ansa! al bolii( aces!e me!ode au da! rezul!a!e
remarcabile( $ermi0)nd bolna'ului o anumi!% au!onomie-
Studiu de caz
Prezen!area
cazului .omnul R-S- 5n ')rs!% de *8 ani(
se in!erneaz% la da!a de +D-11-=+1+ (cu dianos!icul/
boala Parkinson 5n e'olu0ie
s$ondili!% anc<ilozan!% 5n obser'a0ie
Mo!i'ele Pacien!ul se in!erneaz% $en!ru/
in!ern%rii #dureri la ni'elul ar!icula0iei co1obila!erale 3i sacro#
bila!eral%
#re!i!udinea coloanei 'er!ebrale 3i limi!area mi3c%rilor
ma!inale
#!remur accen!ual al membrelor dre$!
# D #
Ganea Mariana Florina
AMG III F
# * #
Data Nevoie
Alterata
Diagnostic
De nursing
Obiective Interventii Evaluare
+D-11-=+1
=
1-Ne'oia de a e'i!a
$ericolele
#modi&icarea
s!%rii de bine
lea!% de durere
mani&es!a!% $rin
ai!a0ie-
#$acien!ul s% nu
$rezin!e dureri la
ni'elul ar!icula0iei
co1o#bila!erale 3i
sacrobili !a!ea -
adminis!rarea
medica0iei indica!e
de medic
#incura7area
$acien!ului
#obiec!i' 5n curs de
e'aluare
+*-11-=+1
=
=-Ne'oia de
a manca si a se
<idra!a
#alimen!a0ie
inadec'a!%
da!ori!%
!remurului
#asiura#rea
$acien!u#lui unei
can!i!%0ii mai mari
de alimen!e
#m% asiur c%
alimen!a0ia
$acien!ului es!e
cores$unz%#!oare
#diminuarea
re0urilor 3i a
'%rs%!urilor-
#inca mai a$ar ca!e'a
'arsa!uri
+,-11-=+1
=
D- Ne'oia de a se
mi3ca 3i a a'ea o
bun% $os!ur%
#limi!area
mi3c%rilor
da!ori!% durerilor
la mobilizare-
#educarea
$acien!ului $en!ru
a#3i $%s!ra o
$ozi0ie corec!%-
#a7u! $acien!ul s%#3i
$%s!reze !onusul
muscular $rin
mi3c%ri $asi'e 3i
ac!i'e-
adminis!rarea
medica0iei indica!e
#obiec!i' nerealiza!
da!ori!% !remurului
care $ersis!%
+8-11-=+1
=
*- Ne'oia de a
dormi 3i de a se
odi<ni
#$er!urbarea
modului de somn
lea! de durere 3i
!remur de re$aus
al membrelor
dre$!e-
#creearea unui
con&or! $si<ic 3i
&izic-
#asiur con&or!ul
bolna'ului $rin
aerisirea
camerei(lini3!e
$ermanen!%
#5i o&er bolna'ului
un $a<ar cu la$!e
seara-
#bolna'ul reuses!e sa
se odi<neasca
cu reu-
+7-11-=+1
=
1-Ne'oia de a e'i!a
$ericolele
#modi&icarea
s!%rii de bine
lea!% de durere
mani&es!a!% $rin
ai!a0ie
#$acien!ul s% nu
$rezin!e dureri la
ni'elul ar!icula0iei
co1o#bila!erale 3i
sacrobili !a!ea -
adminis!rarea
medica0iei indica!e
de medic
#incura7area
$acien!ului
Pancien!ul
a ince$u! sa &i mai
linis!i!
+8-11-=+1
=
=-Ne'oia de
a manca si a se
<idra!a
#alimen!a0ie
inadec'a!%
da!ori!%
!remurului
#asiura#rea
$acien!u#lui unei
can!i!%0ii mai mari
de alimen!e
#m% asiur c%
alimen!a0ia
$acien!ului es!e
cores$unz%#!oare
#diminuarea
re0urilor 3i a
'%rs%!urilor-
Obiec!i' realiza!
+E-11-=+1
=
D- Ne'oia de a se
mi3ca 3i a a'ea o
bun% $os!ur%
#limi!area
mi3c%rilor
da!ori!% durerilor
la mobilizare-
#educarea
$acien!ului $en!ru
a#3i $%s!ra o
$ozi0ie corec!%-
#a7u! $acien!ul s%#3i
$%s!reze !onusul
muscular $rin
mi3c%ri $asi'e 3i
ac!i'e-
adminis!rarea
medica0iei indica!e
:remurul s#a
diminua! am ince$u!
e&ec!uarea de miscari
$assi'e cu $acien!ul
1+-11-=+1
=
*- Ne'oia de a
dormi 3i de a se
odi<ni
#$er!urbarea
modului de somn
lea! de durere 3i
#creearea unui
con&or! $si<ic 3i
&izic-
#asiur con&or!ul
bolna'ului $rin
aerisirea
Pacien!ul doarme
bine -cu e1ce$!ia
unor mici !reziri din
Ganea Mariana Florina
AMG III F
Evaluare la sfrsit:
$acien!ul res$ec!a !ra!amen!ul ( nu acuza e&ec!e secundare
mobili!a!e si $os!ura ameliora!e
mani&es!a con&or! &izic si $si<ic
$acien!ul es!e ameliora! din $unc! de 'edere al mobili!a!ii si $os!urii
es!e ec<ilibra! <idro#elec!roli!ic
are !onus $si<ic ec<ilibra!
nu a &acu! com$lica!ii
comunicare e&icien!a la ni'el a&ec!i'
a in'a!a! cum sa res$ec!e !ra!amen!ul medicamen!os si recu$era!or
Obiective pentru pacient
s% se s!r%duiasc% s%#3i amelioreze mobili!a!ea &izic%
s%#3i con!roleze $ar0ial coordonarea mi3c%rilor
s% 3!ie s% $re5n!)m$ine accen!uarea $os!urii inadec'a!e
s%#3i c)3!ie 3i s%#3i $%s!reze( $e c)! $osibil( au!onomia 5n au!o5nri7ire
s% e1$rime sen!imen!e $ozi!i'e
s%#3i $%s!reze ca$aci!a!ea de 'orbire
s% nu r%neasc%
s% nu $rezin!e de$resie( s%#3i e1$rime in!eresul $en!ru ac!i'i!%0i zilnice
Interveniile asistentei
Plani&ic /
# , #
Ganea Mariana Florina
AMG III F
$roram zilnic de e1erci0ii &izice( care cresc &or0a muscular%( a!enueaz% rii!a!ea
muscular% 3i men0in &unc0ionali!a!ea ar!icula0iilor
mersul( 5no!ul( r%din%ri!ul( bicicle!a eronomic%
e1erci0ii de e1!ensie 3i &le1ie a membrelor9 de ro!a0ie a !runc<iului( asocia!e cu
mi3carea bra0elor 2e1erci0ii ac!i'e 3i $asi'e4
e1erci0ii de rela1are eneral%( asocia!e cu e1erci0ii de res$ira0ie
e1erci0ii $os!urale-
S&%!uiesc $acien!ul/
s% mear% 0in)ndu#se dre$!( asiur)ndu#3i o baz% de sus0inere mai mare 2mersul cu
$icioarele 5nde$%r!a!e la =, cm4
s% &ac% e1erci0ii de mers 5n ri!m de muzic%
s% &or0eze balansarea membrelor su$erioare 3i s%#3i ridice $icioarele 5n !im$ul
mersului
s% &ac% $a3i mari( s% calce mai 5n!)i cu c%lc)iul $e sol 3i a$oi cu dee!ele
s%#3i 0in% m)inile la s$a!e( c)nd se $limb% 25l a7u!% s%#3i men0in% $ozi0ia 'er!ical% a
coloanei 3i $re'ine c%derea riid% a bra0elor la!eral4-
5n $erioadele de odi<n%( s% se culce $e un $a! !are( &%r% $ern%( sau 5n $ozi0ie de decubi!
'en!ral 2aces!e $ozi0ii $o! a7u!a la $re5n!)m$inarea a$lec%rii coloanei 5n &a0%4
c)nd es!e a3eza! 5n &o!oliu( s%#3i s$ri7ine bra0ele $e &o!oliu( $u!)ndu#3i( as!&el( con!rola
!remurul m)inilor 3i al bra0elor-
Pen!ru c)3!iarea 3i $%s!rarea au!onomiei 5n au!o5nri7ire /
s% &oloseasc% 5mbr%c%min!e &%r% nas!uri( 5nc%l0%min!e &%r% 3ire!uri( linur% mai ad)nc%
$en!ru su$%( carne !%ia!% m%run!( cana cu cioc-
Pen!ru a e'i!a c%derile
5n locuin0% se recomand% $arc<e! nelus!rui!( &%r% car$e!e( linoleum an!idera$an!( F-?-#
uri mai 5nal!e( balus!rade de s$ri7in
5nain!e de a se ridica din $a!( s% s!ea a3eza! c)!e'a momen!e $e marinea $a!ului -
Pen!ru a#3i $%s!ra ca$aci!a!ea de a 'orbi( s% &ac% e1erci0ii de 'orbire-
Pen!ru $re'enirea de$resiei 3i ameliorarea s!%rii a&ec!i'e( se $lani&ic%/
$roram de ac!i'i!%0i zilnice 2s% lucreze c)! mai mul! $osibil4
obiec!i'e realis!e
discu0ii cu membrii &amiliei $en!ru a %si me!odele care s%#i asiure $acien!ului o
'ia0% normal% 3i s$ri7in $si<oloic-
# 8 #

S-ar putea să vă placă și