Sunteți pe pagina 1din 61

CUPRINS:

EMA 1. CARACTERISTICA GENERALA A ACTIVITII ECONOMICOFINANCIARE A NTREPRINDERII I STRUCTURA CONTABILITTII N


CADRUL COOPERAIEI DE CONSUM UNIVERSALCOO
EMA 2. CONTABILITATEA ACTIVELOR MATERIALE PE TERMEN LUNG
..
EMA 3. CONTABILITATEA MICRII MARFURILOR N UNITILE DE
COMER CU RIDICATA I/SAU CU AMNUNTUL .............
EMA 4. EVIDENA MATERIALELOR I OBIECTELOR DE MICA
VALOARE I SCURT DURAT ..
EMA 5. CONTABILITATEA MIJLOACELOR BNETI
EMA 6. CONTABILITATEA CREANELOR NTREPRINDERII
E M A 7 . C O N TA B I L I TAT E A D ATO R I I L O R
EMA 8. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU ..
EMA 9. CONTABILITATEA VENITURILOR I CHELTUELILOR ..
EMA 10. CONTABILITATEA CONSUMURILOR I CALCULAIA
COSTULUI PRODUSELOR, LUCRARILOR, SERVICIILOR.
CONTABILITATEA PRODUCIEI N CRS DE EXECUIE I A PRODUSELOR
FINITE ..
EMA 11. RAPOARTELE FINANCIARE ALE COOPERAIEI DE CONSUM
UNIVERSALCOOP
EMA 12. ANALIZA ACTIVITII FINANCIAR- ECONOMICE A
COOPERAIEI DE CONSUM UNIVERSALCOP
.
A N EX E .

C a p i t o u l 1 . C a r a c t e r i s t i c a g e n e r a l a a c t i v i t i i e c o n o mi c o f i n a n c i a r e a e n t i t i i .
Practica de producie este realizat n baza datelor Cooperativei de consum
UNIVERSALCOOP din Anenii Noi.
Necesitatea cercetrii activitii ntreprinderii este un element primordial n
reaiile economice. Necesitatea analizei generale a ntreprinderii rezut din
importana informaiei analitice preluate pentru luarea deciziei de ctre conducerea
ntreprinderii i utilizatorii externi.
Cooperativa de consum UNIVERSALCOOP din oraul Anenii Noi strada
A.Suvorov 2, fondat nc n anul 1944 n timpul celui de-al doilea Rzboi Mondial
cu denumirea de Uniunea raional a cooperativelor de consum din Bulboaca.ns
nregistrat conform Certificatului de nregistrare la Camera nregistrrii de Stat de
pe lng Ministerul Justiiei al RM, codul fiscal 1002601004314 a fost la data de
21.10.1992 (anexa 01 ). Or g a n e l e d e c o n d u c e r e a s o c i e t i i
sunt:Adunarea General a Reprezentanilor membrilor
c o o p e r a t i v e i , C o n s i l i u l d e A d mi n i s t r a r e , C o m i s i a d e c e n z o r i i
Biroul Executiv.
Conform statutului (Anexa 2),obiectul de activitatea a
C o o p e r a t i v e i d e c o n s u m U ni v e r s a l c o o p d i n A n e n i i N o i e s t e :
Comerul cu amnuntul,cu ridicata i de consignaie;
Alimentaia public;
Achiziionarea produselor agricole,materiilor prime i a produselor de
alt natur;
Producerea mrfurilor de larg consum;
Activitatea investiional;
2

Exportul i importul de mrfuri,de produse i servicii,schimbul de


mrfuri cu organizaiile cooperatiste,cu persoane fizice i juridice din
strinatate;
Comerul cu amnuntul a metalelor preioase i bijuteriilor;
Alte activiti neinterzise de legislaia n vigoare a Republicii Moldova.
n cadrul ntreprinderii,evidena contabil a faptelor economice se efectuiaz cu
utilizarea tehnicii computerizate i n mare parte

pe supori de hrtie,adic

perfectarea formularelor tip de documente primare,precum i formulare elaborate


de ntreprindere de sine statator (Anexa 3).
Responsabilitatea pentru organizarea i evidena contabil o poart
conductorul, care creaz condiii necesare pentru organizarea corect a activitii
contabilitii, ntocmirea i prezentarea rapoartelor financiare, prezentarea
informaiei necesare pentru inerea evidenei i complectarea rapoartelor financiare.
Contabilul-ef asigur controlul i reflectarea n conturile contabile a tuturor
operaiunilor economice efectuate, prezentarea informaiei operative i ntocmirea
rapoartelor financiare n termenele stabilite, poart rspundere pentru respectarea
princiipiilor metodologice de organizare a contabilitii.n cadru Cooperativei de
consum Universalcoop contabil ef este N.Varegova.
Politica de contabilitate este o parte foarte important a organizrii
ntreprinderii, de aceea lafondarea ntreprinderii, indiferent de tipul de proprietate,
apartenena ramural i forma juridic,s e n t o c m e t e p o l i t i c a d e
contabilitate. Ea este revizuit, i se aprob n fiecare an. La
cooperativa de consum Universacoopin ultimii ani nu prea au fost schimbari in politica
de contabilitate.(Anexa 3)
Politica de contabilitate a Universalcoop din Anenii Noi este elaborat conform:
Legea contabilitii nr.113 din 27.04.2007,intrat n vigoare la 01.01.2008;
Standartele Naionale de contabilitate ntrite prin ordinul Ministerului de
Finane a Republicii Moldova nr.174 din 25.12.1997
3

Planul de conturi ale activitii economici financiare a


ntreprinderilor(Aprobat de Ministerul Finanelor prin ordinul nr.174 din
25.12.1997)
Studiind

r a p or t u l

financiar

pe

anul

2012

al

U N I V E R S AL C O O P u l u i ( a n e x a 5) , i a n u m e R a p o r t u l d e pr o f i t i
p i e r d e r i ( a n e x a 5) s - a o b s e r v a t nr e g i s t r a r e a u n ui v e n i t d i n v n z r i
n s u m d e 1 6 5 4 6 5 9 0 l e i , i n n d c o n t d e c o s t u l v n z r i l or c a r e
atinge cifra de 12894280 lei.

Prin intermediul principalelor indicatori economico financiari prezentai n


tabelul 1, determinm analiza n dinamic a rezultatelor financiare a ntreprinderii pe
parcursul ultimilor doi ani (Anexa 4) ,(Anexa 5).
T a b e l u l 1 . I n d i c a t or i a i a c t i v i t i i e c o n o mi c o - f i n a n c i a r e a i
U N I V E R S AL C O O P u l u i ( l e i )
Nr .
d/o
1
1

Anul 2011

Anul 2012

2
Active

+, 5 = 4- 3

7902631

8914659

+1012028

3454861

2791168

-663693

1489737

1243322

-246415

3341779

3404480

+62701

pe

t e r me n

lung

Active curente

3
4

Abaterea

Indicatori

Datorii

pe

t er me n

lung
Datorii

pe

t er me n

scurt

ur ma

structura,

analizei

d i n a mi c a

efectuate
i

modul

n t r e pr i n d e r i i s - a c o n s t a t a t

la
de

UNIVERSALCOOP
desfurare

privind

activitii

o d i mi n u a r e a a c t i v e l o r c ur e n t e c u

-663693 lei n anul de 2012 fa de anul 2011, ceea ce se apreciaz


negativ.
4

D a t o r i i l e p e t er me n l u n g a u s c z u t c e e a c e s e a pr e c i a z p o z i t i v .
I a r , i n d i c a t o r u l d a t o r i i p e t e r me n s c u r t a c r e s c u t c u + 6 2 7 0 1 l e i ,
c e e a c e s e a p r e c i a z n e g a t i v , e l i n d i c n d cr e t e r e a d a t o r i i l or p e
t e r m e n s c u r t p r i v i n d f a c t u r i l e c o me r c i a l e .
P e n t r u mo me n t u l n e g a t i v d e p i s t a t i a n u m e di mi n u a r e a a c t i v e l o r
p e t e r me n l u n g s e pr o p u n e a l o c a r e a ma i m u l t o r r e s u r s e p e n t r u
r e n n o i r e a mi j l o a c e l o r f i x e .

Capitolul 2. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung


Active materiale pe termen lung reprezint activele care mbrac o form
fizic natural, pot fi utilizate de ntreprindere pe o perioad mai mare de un an.
Aceste active se contabilizeaz nconformitate cu SNC 16 Contabilitatea activelor
materiale pe termen lung.La Universalcoopactivele materiale pe termen lung se
grupeaz n:
Active materiale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe
Evidena analitic se ine pe fiecare grup de mijloace fixe separat.
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung pentru anul 2012
este de 17394234 lei, uzura 81752175 lei (bil.con.,Anexa 5.1).
Calea de intrare a activelor materiale pe termen lung la ntreprindere este
doar procurarea contra mijloacelor bneti.
L a p r o c ur a r e a a c t i v e l o r m a t e r i a l e p e t e r m e n l u n g s e n c h e i e u n
contract cu ntreprinderea furnizor, care trebuie s dispun de
licena pentru desfurarea activitii sale i elementele necesare
u n u i c o n t r a c t . n t r e p r i n d e r e a mp u t e r n i c e t e o p e r s o a n d i n c a d r u l
e i s a u d i n e x t e r i or p e n t r u a n f p t u i o p er a i u n i l e d e pr o c u r a r e , e a
p r i me t e d e l a c o n t a b i l

o delegaie

n b a z a c r e i a s n t p r i mi t e

o b i e c t e d e l a f u r n i z o r . n b a z a d e l e g a i e i pr e d a t e f u r n i z o r u l u i ,
p e r s o a n a mp u t e r n i c i t p r i m e t e a c t i v e l e m a t e r i a l e p e t e r me n l u n g
5

p r o c u r a t e mp r e u n c u f a c t u r a f i s c a l ( a n e x a 6 ) p e c a r e o pr e d
contabilului.
P e n t r u a c o n t a b i l i z a i n t r r i l e d e mi j l o a c e f i x e c o n t a b i l u l - e f a l
n t r e pr i n d e r i i f o l o s e t e ur m t o a r e l e f o r mu l e c o n t a b i l e( A n e x a 6)
Debit contul 123.3 Maini, utilaje 10890,00 lei
Debit contul 534.2Datorii privind taza pentru valoare adugat 2178,00 lei.
Credit contul 521.2 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 10890,00
lei
Constatarea activului drept element a activelor materiale pe termen lung are
loc n cazul cnd poate funciona la ntreprindere mai mult de un an, se afl n posesia
ntreprinderii pentru a fi utilizat n activitatea sa
Soldul contului 123 Mijloace fixe la 28.02.2013- 17494334,95 lei (Extras din
cartea Mare,Anexa 7)
Uzura mijloacelor fixe laUniversalcoopse calcul prin metoda recomandat de
codul fiscal valorii reziduale (valorii rmase) ,P o l i t i c a d e contabilitate (Anexa 3).
La fiecare categorie de proprietate se aplic urmtoarele norme de uzur:
- categoria I norma de uzur 5%;
- categoria II norma de uzur 8%;
- categoria III norma de uzur 12,5%;
- categoria IV norma de uzur 20%;
- categoria V - norma de uzur 30%:
Evidena analitic a uzurii mijloacelor fixe se ine pe feluri de obiecte, iar pentru
evidena sintetic este destinat contul de pasiv 124 Uzura mijloacelor fixe.
n credit acestui cont se reflect sumele uzurii mijloacelor fixe calculate,
iar in debit casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe. Soldul creditor
reprezint suma uzurii calculate a mijloacelor fixe existente la ntreprindere la finele
perioadei de gestiune. La ntreprindere se utilizeaz borderou de calcul a uzurii
(Anexa 8),

Pentru a

c o n t a b i l i z a o p e r a i u n e a d e c a l c u l a u z u r i i mi j l o a c e l o r

f i x e , l a U N I VE R S A L C O O P s e f o l o s e t e

d e u r m t o a r e l e f o r mu l e

c o n t a b i l e ( a n e x a 9) :
D e b i t c o n t u l 7 1 3 1 C h e l t u i e l i g e n e r a l e i a d mi n i s t r a t i v e l a
v a l o a r e a u z u r i i mi j l o a c e l o r f i x e 4 1 8 , 1 2 l e i
Credit contul 124 Uzura mijloacelor fixe la valoarea total a
u z u r i i mi j l o a c e l o r f i x e 4 1 8 , 1 2 l e i
Pentru luna februarie 2013 soldul este 8813883,13 lei(Extras din cartea Mare,
Anexa 10)
P e n t r u me n i n e r e a mi j l o a c e l o r f i x e n c o n d i i i n o r ma l e d e
f u n c i o n a r e , p e r s o n a l u l n t r e pr i n d e r i i d e s e r v e t e o b i e c t e l e d e
m i j l o a c e f i x e i l e r e p a r , d u p c a z . n f u n c i e d e c o mp l e x i t a t e a ,
v o l u mu l i p e r i o d i c i t a t e a e x e c u t r i i l u c r r i l or d e r e p a r a i e , s e
disting reapraie curent, medie i capital a mijlocaelor fixe.
R e p a r a i a p o a t e f i a f e c t u a t a t t c u a j u t o r u l t er i l o r c t i c u f o r e l e
p r o pr i i . P e n t r u e f e c t u a r e a r e p ar a i e i c ur e n t e d e c t r e t er i , s e
ncheie contract cu ntreprinderea ce va efectua reparaia coninnd
l i c e n a p e n t r u d e s f u r a r e a l u c r r i l o r d e r e p ar a i e . D u p f i n i s a r e a
l u c r r i l or d e r e p a r a i e s e nt o c me t e a c t u l d e n d e p l i ni r e a
l u c r r i l or
Conform procesului-verbal nr12 despre darea n exploatare a mijloacelor fixe i
capitalizarea cheltuielilor de reparaie i reconstrucie,s-au capitalizat cheltuielile de
reparaie a mijloacelor fixe n sum de 1637962 lei(Anexa 11)
Pentru a duce o eviden real a mijloacelor fixe n cadrul
entitii se efectuiaz operaiunea de inventar care se bazeaz pe
r e g l e m e n t r i l e R e g u l a me n t u l u i d e i n v e n t a r i er e . A c e a s t o p e r a i u n e
s e e f e c t u i a z s u b c o n d u c e r e a c o mi s i e i d e i n v e n t a r c a r e d e r e g u l
7

este

f o r ma t

de

p er s o n a l u l

a d mi n i s t r a t i v

al

entitii

se

n t o c me t e l i s t a d e i n v e n t a r i er e .
Operaiunile
p a t r i mo n i u l u i

de

ieire

entitii

se

mi j l o a c e l o r

reflect

fixe

din

cr e d i t u l

c o mp o n e n a
contului

123

Mijloace fixe i n debitul conturilor corespondente aferent


s i t u a i e i : 1 2 4 U z u r a mi j l o a c e l o r f i x e l a d e c o n t a r e a u z u r i i
a c u mu l a t e ; 7 2 1 C h e l t u i e l i a l e a c t i v i t i i d e i n v e s t i i i l a
v a l o a r e a d e b i l a n d e c o n t a t ; 5 3 4 D a t or i i pr i v i n d d e c o n t r i l e c u
b u g e t u l - l a s u ma T V A t r e c u t n c o n t a f e r e n t v a l o r i i d e b i l a n ;
211 Materiale la valoarea materialelor uzurabile.
P e p a r c ur s u l p e r i o a d e i d e g e s t i u n e n c a r e s - a e f e c t u a t pr a c t i c a d e
p r o d u c e r e , n c a d r u l U NI V E R S A L C O O P u l u i n u s - a u e f e c t u a t i e i r i
de mijloace fixe sub nici o form.
A r e n d a e s t e a c o r d u l p o t r i v i t c r u i a a r e n d a t or u l c e d e a z a r e n d a u l u i
contra unei plidreptul de utilizare a activelor n decursul unei per
i o a d e d e t i mp c o n f o r m u n u i C o n t r a c t d e arend (anexa12 ).n data de 10
decembrie 2012 a fost semnat contractul de locaiune numrul 82/12, pe o durat
de 3ani conform creia locatarul primete n folosin temporar ncperea
nr.12 situat pe adresa or.Anenii Noi,str.Parcului 1A,nr
cadrastral1001213005 ,plata pentru arenda ncperii alctuiete 1600 lei lunar .La
predarea cldirii n arend se ntocmete formula contabil:
Debit contul 228 Creane pe termen scurt privind veniturile calculate 1333,33lei
Credit contul 612 subcontul 6122 Venituri din arenda curent 1333,33 lei
De asemenea aici se reflect i TVA:
Debit contul 228.1Creane pe termen scurt privind veniturile calculate 266,67 lei
Credit contul 534sucontul534.2 Datorii privind taxa pe valoare adugat 266,67
lei.
Arenda operaional
reprezint un tip de arend n care riscurile i avantajele aferenteutilizrii activelor
arendate, precum i dreptul de proprietate asupra activelor snt asumate
dearendator, arendatorul transmite activele sale arendaului pe un termen a
numit pentrusatisfacerea necesitilor temporare, la
expirarea termenului de arend acestea se restituie.
Leasingul
este activitate de ntreprinzator, de investire a unor mijloace temporar disponibilesau
mprumutate, ce se desfoara pe baz de contract, conform cruia locatorul
(creditorulfinanator) procur cu titlu de proprietate echipamentul indicat
8

de locatar de la
vnzatorul(furnizorul) stabilit de acesta i l acord contra plata locatarului n posesi
une i folosintemporar n scopuri de ntreprinzator

Capitolul 3. CONTABILITATEA MICRII MARFURILOR N


UNITILE DE COMER CU RIDICATA I/SAU CU
AMNUNTUL
S t o c u r i l e d e m r f u r i i m a t e r i a l e r e pr e z i n t pr o d u s e l e f i n i t e ,
materia

pr i m

ma t e r i a l e ,

produse

curs

de

execuie.

c o mp o n e n a b u n u r i l or s e ma i i n c l u d i b u n ur i l e c u u n t e r me n d e
exploatare de 1 an i valoarea mai mica de 3000 lei obiecte de
valoare i scurt durata .
n c o n f o r m i t a t e c u p a r a g r a f u l 6 d i n S. N . C 2 S t o c u r i d e m r f u r i
i materiale, stocurile de mrfuri i materiale reprezint activele:
destinate

vnzrii

cadrul

activitii

e c o n o mi c e

o r d i n ar e ,

d e s t i n a t e c o n s u mu l u i l a pr e s t a r e a d e s e r v i c i i
Mrfurile sunt formate din bunuri pe care ntreprinderea le achiziioneaz n
vederea revnzrii n aceeai stare, fr prelucrare ulterioar. . Pentru generalizarea
informaiei privind existena i micarea mrfurilor aflate la depozitele
ntreprinderii, magazine este destinat contul de activ 217 Mrfuri"(Anexa
13).Pentru anul 2013 la cooperativa de consumUniversalcoop valoare de bilan a
mrfurilor este de 2263595 lei.(bil.cont. Anexa 5.1)
Conform facturii eliberat de ctre S.A Augur Perla ,or.Chisinu ,str.,Sciusev
nr.111(Anexa 14), Universalcoop din Anenii Noi a procurat marfa n valoare de
952,39 lei , TVA( Taxa pe valoare adugat) 178,47lei:
Debit contul 217 "Mrfuri"- 952,39 lei

Debit contul 534 "Datorii privind decontrile cu bugetul" subcontul 534.2 "Datorii
privind taxa pe valoarea adugat" 178,47 lei
Credit contul 521"Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale", subcontul
521.1 "Facturi de achitat n ar" - 952,39 lei
Conform Raportului Gestionar din luna februarie 2013 (Anexa 15),circulaia
mrfurilor cu amnuntul n total a constituit 25500 lei,iar circulaia ambalajelor
845,75 lei (Borderoul circulaiei ambalajului de la 08.02 ,Anexa 16)

La Universalcoop pentru luna februarie s-au nregistrat esiri de mrfuri conform


facturii fiscale(anexa 17):
1. Se reflect valoarea mrfii comercializate fr TVA:
Debit contul 221 Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale"
Subcontul 221.1 Facturi de primit n ar"

167,54 lei

Credit contul 217 "Mrfuri"

167,54 lei

2. Se reflect TVA aferent valorii de vnzare a mrfurilor comercializate :


Debit contul 221 Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale"
Subcontul 221.1 Facturi de primit n ar

13,42 lei

Credit contul 534 "Datorii privind decontrile cu bugetul" Subcontul 534.2


"Datorii privind taxa pe valoarea adugat"
Pentru realizarea mrfurilor procurate ntreprinderele

13,42 lei
stabilesc

un adaos

comercial, care reprezint acea marj a profitului ce urmeaz s fie obinut de


ntreprinderi. Calculele efectuate pentru determinarea adausului comercial sunt
contabilizate cu ajutorul contului 821"Adaos comercial", n continuare vor fi redate
cteva nregistrri contabile, pe care entitile le pot ntocmi:
10

Pentru luna februarie 2013 Universalcoop a nregistrat la procurare mrfurilor ,


adaosul comercial :
Debit contul 217 "Mrfuri" -

560134 lei

Credit contul 821 "Adaos comercial" - 560134 lei


La vnzare se reflect:
Debit contul 821 "Adaos comercial"
Credit contul 217 "Mrfuri"

% me d i u a d a o s c o me r c i a l l a U n i v e r s a l c o o p p e n t r u l u n a
f e r b r u a r i e 2 0 1 3 s a i nr e g i s t r a t e g a l c u 1 7 , 4 , a d a o s u l c o me r c i a l
a f e r e n t s t o c u r i l o r d e m r f u r i 4 0 9 1 9 8 i a d a o s u l c o me r c i a l
i n c l u s i v i mp o z i t u l p e v a l o ar e a a d u g a t 1 5 0 9 3 6 . ( A n e x a 1 8 )

I N V E N T A R I E R E A r e pr e z i n t a u n a n s a mb l u d e o p a r a t i i p r i n c a r e
s e c o n s t a t a e x i s t e n t a e l e me n t e l o r d e a c t i v s i p a s i v , c a n t i t a t i v s i
v a l o r i c . I n v e n t ar i e r e a r e c a s c o p p r e z e n t a r e u n e i i ma g i n i f i d e l e ,
c l a r e a e x i s t e n t e i t u t u r or e l e me n t e l o r p a t r i mo n i a l e , a r e z u l t a t e l or
e c n o mi c o f i n a n c i a r e . U n i v e r s a l c o o p a n t o c mi t D i s p o z i i a c u
p r i v i r e l a e f e c t u a r e a i n v e n t ar i e r i i p e n t r u ma g a z i n u l ma r k e t
A n e n i i N o i ( A n e x a 1 9 ) , n b a z a c r u i a a f o s t s t a b i l i t pr e e d i n t e l e
i me mb r i i c o mi s i e i d e i n v e n t a r i e r e , t o t o d a t a a f o s t s t a b i l i t a z i u a
inventarierii 18.02.2013 si ora de incepere i finisare 8:00 pn
1 7 : 0 0 . C o n f o r m A c t u l u i nr 2 ( A n e x a 2 0 ) n ur ma i n v e n t a r i e r i i s a u
constatat lipsuri n valoare de 646,05 lei,d intre care 50% vor fi
i mp u t a t e g e s t i o n a r i l o r .
Debit contul 712 Cheltuieli comerciale -646,05 lei
Credit contul 217 Marf 646,05 lei

n urma petrecerii inventarierii la magazinul market Anenii Noi s-a ntocmit


Lista de confruntare a rezultatelor,inventarierii
mrfurilor,materialelor,tarei,banilor n comer (Anexa 21) ,n urma
11

creia sa nregistrat lipsa n valoare de 487,03 lei care vor fi reinute din
salariu persoanei gestionare.
Debit contul 227 Creane pe termen scurt ale personalului 487,03 lei
Credt contul 531 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii 487,03 lei
E M A 4 . EV I D E N A M A T E R I A L E L O R I O B I E C T E L O R D E
M I C A V A L O A R E I SC U R T D U R A T

Organizarea contabilitii materialelor i obiectelor de mic valoare i scurt


durat n cadrul Universalcoop din Anenii Noi se efectueaz n coresponden cu
urmtoarele acte normative n vigoare:
1. Legea Contabilitii Nr.113-XVI din 1 ianuarie 2008;
2. Codul Fiscal;
3. S.N.C 2 Stocuri de mrfuri i materiale;
4. S.N.C 1 Politica de contabilitate;
5 . P l a n u l d e c o n t u r i c o n t a b i l e a l a c t i v i t i i e c o n o mi c o
f i n a n c i a r e a n t r e pr i n d e r i i .
U n i v e r s a l c o o p a c h i z i i o n e a z ma t e r i a l e n e c e s a r e p r o c e s u l u i d e
producie pe baz de contract ncheiate cu furnizorii(Anexa 22)
ntrrile materialelor se ntresc n baza urmtoarelor documente primare:
* Factur fiscal (Anexa 23)
Reflectarea valorii materialelor procurate inclusiv TVA:
Debit contul 211 Materiale,

- 1500 lei

Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale, 1500lei
Reflectarea TVA aferent materialelor procurate:

12

Debit contul 534 Datorii privind decontrile cu bugetul, subcontul 5342


Datorii privind taxa pe valoare adugat

300 lei

Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale,


subcontul 5211Facturi de achitat n ar

300 lei

* Act de achiziie a mrfurilor (Anexa 24) este intocmit cind materialele sint
procurate de la persoane fizice si se achita in bugetul de stat 5% din valoarea
materialelor.
Universalcoop din Anenii Noi a procurat materiale de la persoana fizica Plesca
Raisa din s.Calfa in valoare de 623,66 lei,se inregistreaza urmatoarele formule
contabile:
* Debit contul 211 Materiale subcontul 2116 Alte materiale -623,66 lei
Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 623,66
lei
* Debit contul 521 Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale -31,18
lei
Credit contul 534 Datorii pe termen scurt aferente decontarilor cu bugetul-31,18
lei
D e l e g a i i l e ( A n e x a 2 5) l a U n i v e r s a l c o o p s e n t o c me s c d e
c t r e c o n t a b i l , f o r ma s t a n d a r t ( f o r mu l a r t i p i z a t f o r ma M 2 ) ,
s e c o mp l e t e a z n u m e l e , n u m r u l i

s e r i a buletinului

de

identitate a delegatului, data, ntreprinderea de la care este delegat,


valorile

demateriale,

semnturile

contabilului,

delegatului

conductorului ntreprinderii.Delegaiile se e l i b e r e a z p e 1 0 z i l e ,
dup

expirarea

t e r me n u l u i

ele

se

an u l e a z .

Evidena

delegaiilor se duce nRegistrul de eviden a delegaiilor


Dintre OMVSD (Obiecte de Mica Valoare si Scurta Durata) la Universalcoop
putem meniona: echipament de protecie, mbrcminte de protecie
13

echipament i dispozitive . Pentru evidena sintetic a OMVSD sunt


destinate conturile 213Obiecte de mic valoare i scurt durat i contul
214Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat.
ntreprinderea Universalcoop procur OMVSD n valoare de 2623,00 lei (Anexa26
), T V A 2 0 % .
1 . R e f l e c t a m a p r o vi z i o n a r e a d e l a f u r n i z o r i :
D e b i t c o n t u l 2 1 3 O b i e c t e d e mi c a v a l o a r e s i s c u r t a d u r a t a - 1 9 6 5
lei
C r e d i t c o n t u l 5 2 1 D a t o r i i p e t e r me n s c u r t a f e r e n t f a c t u r i l o r
c o me r c i a l e , s u b c o n t u 5 2 1 4 F a c t u r i d e a c h i t a t p e n t r u s e r v i c i i l e
p r i mi t e - 1 9 6 5 l e i
2. Debit contul 712Cheltuieli comerciale 220,83 lei
C r e d i t c o n t u l 5 2 1 D a t o r i i p e t e r me n s c u r t a f e r e n t f a c t u r i l o r
c o me r c i a l e , s u b c o n t u 5 2 1 4 F a c t u r i d e a c h i t a t p e n t r u s e r v i c i i l e
p r i mi t e - 2 2 0 , 8 3
* Debit contul 213''Obiecte de mic valoare i scurt durat''

- 437,17 lei

Credit contul 534 ''Datorii privind decontrilecubugetul'', subcontul5342 ''Datorii


privind taxa pe valoare adugat''

- 437,17 lei

O b i e c t e l e d e m i c v a l o a r e i s c u r t d u r a t a c r o r a v a l o ar e e s t e
m a i m a r e d e 3 0 0 0 l e i s e d e c o n t e a z pr i n c a l c u l a r e a u z u r i i c a r e s e
d e t e r mi n l a t r a n s m i t e r e a a c e s t o r a n e x p l o a t a r e n m r i m e d e 1 0 0
% d i n v a l o a r e a d e i n t r ar e a a c e s t o r a , d i mi n u a t
probabil

r ma s

la

ieire.

Uzura

se

trece

la

la valoarea
cheltuielile

n t r e pr i n d e r i i , n f u n c i e d e d e s t i n a i a ut i l i z r i i o b i e c t e l o r d e mi c
v a l o a r e i s c u r t d u r a t . L a i e i r e o b i e c t e l o r d e mi c v a l o a r e i
scurt

d ur a t a

valoarea

u z ur a b i l a

acestora

se

deconteaz

la

d i mi n u a r e a u z u r i i c a l c u l a t e a n t e r i o r .
Reflectm uzura OMVSD date n folosin (la Universalcoop nu exist
Borderou s p e c i a l d e c a l c u l a u z u r i i O M V S D , s e f ol o s e t e A c t n r . 2
( A n e x a 2 7) ) :
D e b i t c o n t u l 8 1 3 . 8 C o n s u mu r i i n d i r e c t e d e p r o du c i e - 9 8 8 l e i
14

C r e d i t c o n t u l 2 1 4 U z u r a O MV S D - 9 8 8 l e i
C a s a r e a O M V S D s e f a c e p r i n f o r mu l a :
D e b i t c o n t u l 2 1 4 . 1 U z u r a O MV S D - 9 8 8 l e i
Credit contul 213.2 OMVSD - 988 lei
P e n t r u l u n a f e b r u a r i e 2 0 1 3 s l o d l a c o n t u l 2 1 4 U z u r a O MV S D
- 1 0 4 2 6 3 6 , 1 3 l e i ( E x t r a s d i n c a rt e a ma r e , A n e x a 3 2)
Pe

perioada

p et r e c e r i i

p r a ct i c i i

de

producie

cadru

cooperaiei de consum nu s-au nregistrat ieiri de OMVSD.


L a n c e p e r e a i n v e n t a r i e r i i s e i n t o c m e t e u n , , Or d i n d e
i n v e n t a r i e r e , u n d e s u n t i n di c a t e e l e m e n t e l e . C o mi s i a s t a b i l i t
n c h i d e d e p o z i t e l e i c o n t r o l e a z t o a t e o b i e c t e l e c a r e l e c o mp a r c u
datele din fiele deschise pe fiecare material n parte. Dup
f i n i s a r e a i n v e n t a r i e r i i s e i n t o c me t e u n a c t n c a r e s u n t d e s c h i s e
r e z u l t a t e l e i n v e n t a r i e r i , a d i c s u n t ar t a t e p l u s u r i l e i mi n u s u r i l e
d e p i s t a t e l a n t r e pr i n d e r e
Inventarierea stocurilor de mrfuri i materiale se efectueaz conform
Regulamentului cu privire la inventariere i anume odat pe an . Rezultatul
inventarierii se nregistreaz n Lista de i n v e n t a r i e r e a r e z u l t a t e a l o r
(Anexa 33).

T E M A 5 . C O N T A B I L I T A T E A M I J L O A C E L O R B N E T I

ntreprinderea " Universalcoop " n procesul desfurrii activitii sale


efectuiaz anumite operaiuni ce necesit utilizarea mijloacelor bneti. Mijloacele
bneti de care dispune ntreprinderea sunt:
-mijloace bneti n casierie n valut naional;
-mijloace bneti n cont de decontare n valut naional;
15

Mijloacele bneti reprezint activele sub form lichid ce


a p a r i n n t r e p r i n d er i i c a r e s e a f l a t t n n u me r a r n c a s e r i a e i c t i
n conturile bancare deschise de ea.
C o n t a b i l i z a r e a i i mp o z i t a r e a mi j l o a c e l o r b n e t i , p e l n g
a c t e l e n o r ma t i v e c u c a r a c t e r g e n er a l , s e e f e c t u e a z c u a j u t o r u l
u r ma t o a r e l o r a c t e n or ma t i v e i l e g i s l a t i v e :
1 . L e g e a c u p r i v i r e l a a n t r e p r e n o r i a t s i n t r e pr i n d e r e nr . 8 4 5X I I di n 0 3 . 0 1 . 1 9 9 2 ;
2 .L e g e a i n s t i t u i i l or f i n a n c i a r e n r . 5 5 0- X I I I d i n 2 1 . 0 7 . 1 9 9 5 ;
3 . S . N . C . 7 , , R a p o r t u l pr i v i n d f l u x u l d e mi j l o a c e b n e t i a pr o b a t
p r i n o r d i n u l M i n i s t e r u l u i F i n a n e l o r a l R e p u b l i c i i M o l d o v a nr . 1 7 4
din 25.12.1997.

Pentru efectuarea evidenei contabile a mijloacelor bneti la ntreprindere sunt


destinate conturile:
241

"Casa";

242

"Conturi curente n valut naional"

Operaiunile n casierie sunt efectuate de ctre casier, care poart toat


responsabilitateama t e r i a l p e nt r u i n t e g r i t a t e a d i s p o n i b i l u l u i b n e
s c . R e s p on s a b i l i t a t e a ma t e r i a l p o a rt u n c a r a c t e r j u r i di c nu ma i
n cazul cnd cu casierul s-a ncheiat contractul de
r s p u n d e r e m a t e r i a l ( A n e x a 3 6) .
Casierul primete numerarul n casierie din contul bancar n baza delegaiei bancare
,ntocmit de ctre contabilul ef sau alt persoan numit de
acesta . ndelegaie se indic denumirea emitentului delegaiei , numele i prenumel
e mandatorului , suma solicitat n litere , codul fiscal al ntreprinderii, codul bncii,
numrul
contului,localitatea,emiterii, data, luna, anul. Versoul delegaiei cuprinde suma divizat dup destinaie(achiziionarea
produselor agricole) ,semnturile emitentului, prima
- a conducatorului i adoua
-a contabilului- ef sau a altor
persoane
cu
dreptul de a
pune semntura respectiv
16

adeverite prin tampila ntreprinderii , datele din buletinul de identitate al p


ersoanei care primeste numerarul.
La ntrarea mijloacelor bneti n caserie din cont bancar i n alte cazuri se
ntocmete dispoziie de ncasare ,semnat de contabilul ef sau alt persoan
imputernicit.
Evidena operaiunilor privind existena i fluxurile mijloacelor bneti
n casieriantreprinderii se ine n contul de activ241,, Casa . n
debitul acestui cont se reflect ncasarea mijloacelor bneti n casieria
ntreprinderii, iar n credit se reflect utilizarea
mijloacelor bneti din casierie . Soldul contului 241 ,, Casa este debitor i
reprezint suma mijloacelor bneti n numerar n casieria ntreprinderii la
finele perioadei degestiune.
n baza analizei contului 2411 Casa (Anexa 31) la Universalcoop n februarie 2013
sau nregistrat urmtoarele formule contabile:
1. n c a s a r e a a v a n s u r i l o r n e u t i l i z a t e .:
Debit contul 241 Casa 900 lei
Credit contul 227 Creane pe termen scurt ale personalului-900 lei
2. n c a s a r e a c r e a n e l o r p e t e r m e n s c u r t p r i v i n d v e n i t u r i l e
calculate:
Debit contul 241casa 61556,90 lei
Credit contul 228Creane pe termen scurt privind veniturile calculate 61556,90
lei
3. la suma ncasrilor n numerar la vnzarea activelor
ntreprinderii
Debit contul 241Casa 811647 lei
Credit contul 611Venituri din vnzri 811647 lei
4. la suma TVA aferent mrfurilor vndute cu achitare imediat n
numerar:
Debit contul 241 Casa 2443,11 lei
C r e d i t c o n t u l 5 3 4 D a t o r i i p r i vi n d d e c o n t r i l e c u b u g e t u l - 2 4 4 3 , 1 1
lei
E l i b er a r e a
sau
plata
n
n u me r a r
din
casieria
U N I V E R S AL C O O P u l u i

s e e f e c t u i a z a p r i n u r m t o a r e l e o p e r a i u n i

e c o n o mi c e c a r e s e c o n t a b i l i z e a z a s t f e l :
1. Transmiterea mijloacelor bneti n numerar din casierie la
c o n t u r i l e c u r e n t e n v a l u t n a i o n al ( a n e x a 3 1 )
Debit contul 242 Cont de decontare 906685,04 lei
Credit contul 241casa 906685,04 lei
2 la suma avansurilor spre decontare acordate titularilor de avans
Debit contul 227 Creane pe termen scurt ale personalului 51949,50 lei
17

Credit contul 241Casa 51949,50 lei


3.La plata salariului din caserie
Debit contul 531Datorii fa de personal privind retribuirea muncii 191991 lei
Credit contul 241Casa 191991 lei
4.Sa transferat mijloace baneti n contul capitalului propriu:
Debit contul 311 Capital statutar 90,03 lei
Credit contul 241 casa 90,03 lei
La Universalcoop pe data de 01.03.2013 n baza dispoziiei de ncasare
(Anexa 32 i 33)nr.1167 i nr.1153 au fost ncasate urmatoarele sume:
-privind plata .ncasat de la Gurschi D.
Debit contul 241 Casa 500,00 lei
Credit contul 221.1 Facturi de primit din ar 500,00 lei
- plata.....incasat de la Caism T.
Debit contul 241 Casa 2000 lei
Credit contul 221.1 Facturi de primit din ar 2000 lei
Chitana la dispoziia de ncasare semnat de contabilul-ef i casier se certificat prin
tampila casierului i servete drept confirmare a primirii numerarului.
La Universalcoop pentru eliberarea numerarului din casierie se ntocmeste
dispoziia de plat semnat de ctre conductorul i contabilul-ef al nterprinderii sau
alte persoane mputernicite, care reprezint un ordin de a transfera beneficiarului
o anumit s u ma d e b a n i
u t i l i z a t p e n t r u s t i n g e r e a d a t o r i i l or f i n a n c i a r e i c o m e r c i a l e a l e
ntreprinderii.
La Universacoop din casierie la data de 01.03.2013 au fost eliberate
urmatoarele sume:
-conform disp. de plat nr.153 , eliberat de ctre Agroindbanc, (anexa 34)
Debit contul 539.3 Datorii pe termen scurt fa de ali creditori 14248,00 lei
Credit contul 242 Cont de decontare 14248,00 lei
-conform disp. de plat nr.148, eliberat lui Dadm Luca baza produselor agricole
(anexa 35):
Debit contul 227 creane pe termen scurt ale personalului 1500,00 lei
Credit contul 241 Casa 1500,00 lei
La sfiritul fiecarei zile de munc dispoziia de ncasare i plat se
nregistreaz de ctre casier n registrul de cas (anexa 36) , n care se determin
soldul de mijloace bneti ncasierie la nceputul zilei, ncasrile i ieirile acestora
n cursul zilei, precum i soldul lasfiritul zilei.La 1.03.2013 Universalcoop n baza
registrului de cas a nregistrat ncasri n sum de 20006,88 lei i pli n sum de
20005,66 lei,soldul la sfiritul zilei fiind 1,15lei
18

Registrul de cas se ntocmeste n doua exemplare: primul exemplar rmne n


casierie, iar al
d o i l e a s e d et a e a z d e l a r e g i s t r u i s e r v e t e c a s i e r u l u i d r e p t r a p
o r t , c a r e mp r e u n a c u documentele anexate se prezint la contabilitate.
Evidena operaiunilor n casierie se ine n registre, formularele crora, n funcie de
modulde prelucrare a informaiei (automatizat sau manual), se determin
de sinestttor de ctre ntreprindere, lundu-se n consideraie necesitile
informaionale la ntocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor bneti(anexa 5.4) i
se trec n Cartea Mare (Anexa 37).
Toate ntreprinderile, indiferent de forma juridic de organizare a acestora, sunt
obligates pastreze mijloacele bneti temporar libere n instituiile bancare.Modul
de deschidere, administrare i nchidere a conturilor bancare este
reglementat de prevederileRegulamentului privind
deschiderea i nchiderea conturilor la bncile din R.M.aprobat prin Hotrirea
Consiliului de Administratie al B.N.M. Nr. 415 din 30.12.1999.Pentru generalizarea
informaiei privind existena i micarea mijloacelor bneti nvalut naional n
conturile curente ale ntreprinderii este destinat contul de activ
242,, Conturi curente n valut naional . n debitul contului 242 se reflect
ncasarea mijloacelor bneti n conturile curente n valut naional, iar n
credit
se reflect utilizarea mijloacelor bneti din conturile curente.Soldul contului 242
este debitor i reprezintsuma mijloacelor bneti din conturile curente n valut
naional la finele perioadei degestiune i se reflect n capitolul 2,,Active curente
din Bilantul contabil.
n luna februarie 2013 la Universalcoop potrivit analizei contului
242 ,,Cont curent n valut naional
(anexa 38) au fost ntocmite urmtoarele nregistrri contabile:
1.ncasarea mijloacelor bneti de la cumprtori i clieni pentru bunurile vndute i
serviciile prestate:
Debit contul 242 ,,Cont curent n valut naional -18168,14 lei;
Credit contul 221 ,,Creane pe termen scurt privind facturile comerciale -18168,14
lei.
2. Achitarea datoriilor fa de alte ntreprinderi i persoane privind facturile
comerciale :
Debit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale-645636,56lei
Credit contul 242 Cont curent n valut naional- 645636,56 lei
3. Achitarea datoriilor fa de organele de asigurri sociale i de asisten medical:
Debit contul 533 Datorii privind asigurrile-90850 lei
Credit contul 242 Cont curent n valut naional-90850 lei
4. Achitarea cheltuielilor generale si administrative:
Debit contul 713 Cheltuieli generale i administrative- 1696,30 lei
Credit contul 242 Cont curent n valut naional- 1696,30 lei
5. Achitarea impozitului pe venit
19

Debit contul 534Datorii pe termen scurt privind decontrile cu bugetul51572,79lei


Credit contul 242 Cont curent n valut naional-51572,79 lei
6. S-au depus bani din casierie n contul curent:
Debit contul 242 Cont curent n valut naional- 906655 lei
Credit contul 241 Casa- 906655 lei.
Mijloacele bneti din conturile curente n valut naional se utilizeaz
pentru achitarea datoriilor fa de furnizori, antreprenori, bnci, buget, organele de
asigurri socialei de asisten medical, personal i ali creditori; pentru deschiderea
conturilor de
depoziti speciale la bnci ; pentru eliberarea numerarului din casierie i efe
ctuarea altor operaiuni .Operaiunile economice privind micarea mijloacelor
bneti pe contul curent se reflect nregistrul contului242 ,,Cont curent n valut
naional .La sfritul perioadei de gestiunedatele din acest registru se
utilizeaz la ntocmirea
Raportului privind fluxul mijloacelor bneti i se trec n Cartea Mare.(Anexa 39)
La deschiderea contului n valut strin, de regul, ntre ntreprindere i instituia
bancar se ncheie un contract de deservire n care se stipuleaz nomenclatorul
serviciilor prestatede banc, comisioanele, drepturile i obligaiile prilor etc.

C a p i t o l u l 6 . C o n t a b i l i t a t e a c r e a n e l o r nt r e p r i n d e r i i
Creanele constituie o parte a activelor care trebuie achitate ntreprinderii de
ctrealte p e r s o a n e f i z i c e i j ur i d i c e l a s c a d e n s t a b i l i t e pr i n c o n d i i i
l e c o n t r a c t u l u i s a u a l t or a c t e normative. Cu orice client al ntreprinderii
se ncheie un contract comercial n care se indicobiectul contractului,
suma contractului, termenul de scaden, adresele juridice ale
prilor participante la ncheierea contractului i alte condiii suplimentare.
C r e a n e l e n t r e p r i n d e r i i s u n t c o n t a b i l i z a t e n b a z a ma i mu l t o r
s t a n d a r d e c u m a r f i : S t a n d a r d u l n a o n al d e c o n t a b i l i t a t e 3
C o m p o n e n a c o n s u m u r i l o r i c h e l t u i e l i l o r (S . N . C . 3 ),
Standardul naional de contabilitate 5 Prezentarea rapoartelor
f i n a n c i a r e (S . N . C . 5 ) , S t a n d a r d u l n a i o n a l d e c o n t a b i l i t a t e 1 8
V e n i t u l ( S . N . C . 1 8 ), pr e c u m i a l t e s t a n d a r d e
Creane comerciale reprezint a cea parte a creanelor care apar n cazul cnd
momentultransmiterii ctre cumprtori a drepturilor de proprietate asupra
produselor, mrfurilor i altor active livrate, precum i cel al prestrii de servicii nu
coincide cu momentul achitrii acestora.
20

n baza registrului order nr.15-CC sau nregistrat urmtoarele formule contabile:


1. S e r e f l e c t d a t o r i a c u m p r t o r i l o r p e n t r u m r f u r i l e v n d u t e
,serviciilor prestate i lucrrilor executate la preuri de livrare n
b a z a d o c u m e n t e l o r d e p l a t (f r TV A ):
Debit contul 221 Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale 64782lei
Credit contul 611 Venituri din vnzri 64782 lei (Anexa 45)
2. S e r e f l e c t s u m a T VA a f e r e n t m rf u r i l o r v n d u t e , s e r v i c i i l o r
prestate i lucrrilor executate :
D e d i t c o n t u l 2 2 1 C r e a n e p e t e r me n s c u r t a f e r e a n t e f a c t u r i l o r
c o me r c i a l e - 1 2 9 5 6 , 4 0 l e i
C r e d i t c o n t u l 5 3 4 D a t o r i i p r i vi n d d e c o n t i l e c u b u g e t u l , s u b c o n t u l
5 3 4 2 D a t o r i i p r i vi n d t a x a p e v a l o a r e a d u g a t - 1 2 9 5 6 , 4 0
lei
3.Se reflect ncasarea mijloacelor bneti prin virament pentru
achitarea creanelor pe termen scurt aferente facturilor
comerciale:
Debit contul 242 Conturi curente n moned naional -18168,14
lei
C r e d i t c o n t u l 2 2 1 C r e a n e p e t e r me n s c u r t a f e r e a n t e f a c t u r i l o r
c o me r c i a l e - 1 8 1 6 8 , 1 4 l e i
L a s f r i t u l l u n i i s e n t o c me t e C a r t e a M a r e l a c o n t u l 2 4 1( A n e x a
41)

Universalcoop din Anenii Noi cu creaz rezerve aferente contului 222corecii la


datorii dubioase
Creanele privind decontrile cu bugetul apar ca urmare a diferenelor dintre sumele
calculatei achitate la buget a impozitelor i taxelor.Conform anexei la Bilanul
contabil creanele privind decontrile cu bugetul (pentru impozitele i taxele
republicane) ale Universalcoop pentru anul 2012 au fost in sum de 12549lei.
(Anexa 5.4).Creanele apar n legtur cu administrarea i contabilizarea TVA. Dac
suma TVA aferent procurrilor depete suma TVA aferent volumului
livrrilor n perioada fiscal (1 lun)diferena la sfritul lunii se trece n
categoria Creanelor pe termen scurt privind decontrile cu bugetul, care se
21

contabilizeaz n contul 225 Creane pe termen scurt privind decontrile


cu bugetul.
S u ma T V A s p r e r e s t i t u i r e i s u ma T V A a f e r e n t a v a n s u r i l o r p r i mi t e
s e r e f l e c t pr i n f o r mu l a c o n t a b i l :
D e b i t 2 2 5 , , C r e a n e p e t e r me n s c u r t pr i v i n d d e c o n t r i l e c u
bugetul-1666,67 lei
C r e d i t 5 3 4 , , D a t o r i i pr i v i n d d e c o n t r i l e c u b u g e t u l - 1 6 6 6 , 6 7 l e i
(Anexa 42.2)

Creanele personalului reprezint datorii ale angajailor fa de ntreprindere i apar n


urma:
1. acordrii avansurilor spre decontare (titularilor de avans)
2. recuperrii de ctre gestionari a daunei materiale cauzate.
3. alte datorii.
Pentru evidena sintetic a creanelor pe termen scurt ale personalului se utilizeaz
contul deactiv 227Creane pe termen scurt ale personalului(jurnal-order nr.10-cc.,Anexa
43)
Evidena analitic a creanelor personalului se ine pe fiecare debitor, pe
tipuri de creane.Creanele personalului se nregistreaz n contabilitatea
ntreprinderii n baza ordinului de plati a listei de plat.Titularii de avans sunt
angajaii ntreprinderii, crora li se elibereaz mijloace bneti
spred e c o n t a r e , n e c e s a r e p e n t r u a c o p e r i r e a c h e l t u i e l i l o r c a r e ur me a z
a f i s u p o r t a t e d e a n g a j a t u l respectiv n legtur cu ndeplinirea sarcinilor de
serviciu.La eliberarea avansurilor din cas , n baza Dispoziiei de plat (Anexa
35) se ntocmete formula contabil:
Dt 227 Creane pe termen scurt ale personalului 1500 lei
Ct 241 Casa 1500 lei
n termen de trei zile titularul de avans trebuie s prezinte n contabilitate Decontul
de avans n care se indic suma primit i suma efectiv cheltuit.
n afar

de

creanele

comerciale,

creanele

personalului, creanele

bugetului n procesul activitii economice a ntreprinderii apar i


Creanele privind veniturile calculate cuprind datoriile altor ntreprinderi fa de
unitatea economic respectiv privind:

plata de arend,

dividendele calculate,
22

dobnzile i redevenele calculate,

alte venituri.

Evidena analitic a creanelor privind veniturile calculate se ine pe fiecare debitor,


termene de achitare i feluri de venituri.
Pentru evidena sintetic a veniturilor calculate este destinat contul de activ 228
Creane pe termen scurt privind veniturile calculate. n debitul acestui cont se
reflect calcularea veniturilor, n credit achitarea lor. Soldul acestui cont este
debitor i reprezint suma veniturilor calculate, dar neachitate i se nregistreaz n
cap.2 al Bilanului contabil.
n baza registrului ordin la contul 228 Creane pe termen scurt aferent veniturilor
calculate(Anexa 42.1),la Universalcoop se nregistreaz urmtoarele formule
contabile:
1.Se reflact creanele sub form de venituri calculate din arenda curent:
Debit contul 228Creane pe termen scurt privind veniturile calculate,
subcontul 2281Creane pe termen scurt privind arenda -70605,43 lei
Credit contul 612Alte venituri operaionale-70605,43 lei
2. A c h i t a r e a c r e a n e l o r p r i v i n d v e n i t u r i l e c a l c u l a t e
Debit contul 242Cont curent n moned naional- 82198,15 lei
Credit contul 228Creane pe termen scurt privind veniturile
calculate,subcontul 2281Creane pe termen scurt privind
arenda-82198,15 lei
n componena altor creane intr creanele cu termenul mai mic de un an care nu
pot fi reflectate n nici una din categoriile creanelor descrise anterior, i anume
creanele:

privind recuperarea pierderilor;

ale organelor de asigurri sociale;


23

privind reclamaiile naintate i recunoscute;

ale bncilor comerciale;

privind alte operaiuni.

Evidena analitic a altor creane se ine pe tipuri de debitori i pe termene de


ncasare.
Pentru evidena sintetic a altor creane este destinat contul de activ 229 Alte creane
pe termen scurt.n debitul acestui cont se reflect nregistrarea altor creane pe
termen scurt, iar n credit achitarea lor,soldul este debitor i reflect suma altor
creane la un moment anumit, de regul, la sfritul perioadei de gestiune i se
nregistreaz n cap. 2 al Bilanului contabil.Evidena oparaiunilor la contul 229
Alte creane pe termen scurt (Anexa 42.3) ,la sfritul lunii ntroducndu-se n
Cartea mare(Anexa 44 )

TEMA 7. CONTABILITATEA DATORIILOR

Datoriile reprezinta angajamente de plata ale intreprinderii fata de furnizori


pentru bunurile procurate/serviciile prestate, fata de personalul angajat privind
retribuirea muncii, fata de stat privind plata impozitelor /taxelor, fata de alte persoane
fizice sau juridice.
Contabilitatea

d a t o r i i l or

este

reglementat

de

careva

acte

l e g i s l a t i v - n o r ma t i v e , i a n u me : Legea RM cu privire la Leasing nr.59-XVI


din 28.04.2005; Standardul naional de contabilitate 13 Activele nemateriale (S.N.C.
13); Standardul naional de contabilitate 16 Contabilitatea activelor materiale pe
termen lung (S.N.C. 16); Standardul naional de contabilitate 17,, Contabilitatea
arendei (S.N.C. 17); Standardul naional de contabilitate 23

,, Cheltuieli

privind mprumuturile (S.N.C. 23); Standardul naional de contabilitate 21,, Efectele


variaiilor cursurilor valutare ( S.N.C. 21 ); Standardul naional de contabilitate 18 ,,
Venitul ( S.N.C. 18 ); Codul muncii; Codul civil al RM; Legea salarizrii nr.847-XV
24

din 14.02.2002; Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pentru anul 2010; Legea cu
privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie
de asisten medical nr.1593-XV din 26.12.2002; Legea fondurilor asigurrilor
obligatorii de asisten medical pentru anul 2010.

In contabilitate si rapoartele financiare, datoriile se clasifica dupa diferite criterii:

Dupa continutul economic

datorii financiare
datorii comerciale
datorii calculate

Dupa termenele de achitare

datorii pe termen lung


datorii pe termen scurt
Datoriile se constata la suma nominala, inclusiv TVA si alte impozite si taxe,
care urmeaza a fi achitate. Dupa constatare datoriile se reflecta in contabilitate in
baza principiului specializarii exercitiilor - atunci cind au fost inregistrate in
documentele contabile si au fost incluse in rapoartele financiare in perioada la care se
refera.
Datoriile comerciale
cuprind angajamentele de plat ale ntreprinderii fa de
furnizori,antreprenori i ali creditori pentru activele procurate, avansurile
primite i serviciile de carentreprinderea a beneficiat
Pentru evidena sintetic a datoriilor comerciale i a avansurilor
primite pe termen scurts u n t d e s t i n at e c o n t u r i l e d e p a s i v 5 2 1
Datorii

pe

t e r me n

scurt

privind

facturile

c o me r c i a l e ,

5 2 2 Datorii pe termen scurt fa de prile legate, 523 Avansuri pe


termen scurt primite. n c r e d i t u l a c e s t o r c o n t u r i s e n r e g i s t r e a z
25

creterea

d at o r i i l o r

c o me r c i a l e

ncasarea

avansurilor

de

l a c u mp r t o r i , i a r n d e b i t a c h i t a r e a d a t o r i i l o r i u t i l i z a r e a a v
a n s u r i l o r . S o l d u l c o n t u r i l o r n o mi n a l i z a t e

este

creditor

r e p r e z i n t d at o r i i l e c o me r c i a l e a l e n t r e p r i nd e r i i l a o a n u mi t
dat
Procurarea se face n baza facurii,facturii fiscale sau actului de achiziie:
La procurare se ntocmete formula contabil:( Anexa 23)
1.Debit contul 211Materiale 1500 lei
Credit contul 521Datorii pe termen scurt aferent facurilor comerciale 1500 lei
2. Debit contul 534Datorii privind decontrile cu bugetul- 300 lei
Credit contul 521 Datorii pe termen scurt aferent facurilor comerciale 300 lei

Analiznd Jurnalul Order la contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale ,subcontul 5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite(Anexa 45),
se prezint relaiile economice pe care ntreprinderea le are cu toi. furnizorii i
antreprenorii. Soldul la 01.02.2013 a constituit 483861lei, pe parcursul perioadei sau
nregistrat urmtoarele operaii:(Anexa 45):
1. Achitarea datoriilor fa de furnizori prin decontrile din conturile bancare:
Dt 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale subcontul 5214
Facturi de achitat pentru serviciile primite
Ct 242 Cont curent n valut naional

278320 lei
278320 lei

2. S-au procurat materiale fara achitarea TVA:


Debit contul 211 Materiale 116016,67lei
Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale subcontul
5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite -116016,67 lei
3. R e f l e c t a r e a v a l o r i i s e r v i c i i l o r p r e s t a t e d e c t r e f u r n i z o r i i
a n t r e p r e n o r c u d e s t i n a i e c o m e r c i a l (f r TV A ):
26

Debit contul 712 Cheltuieli comerciale 36331,96 lei


C r e d i t c o n t u l 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale subcontul
5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite -36331,96 lei
4.Reflectarea valorii serviciilor prestate de ctre furnizori i
a n t r e p r e n o r c u d e s t i n a i e g e n e r a l i a d m i n i s t r a t i v (f r TV A )
D e b i t c o n t u l 7 1 3 C h e l t u i e l i g e n e r a l e i a d mi n i s t r a t i v e 6 3 9 6 , 2 8
lei
C r e d i t c o n t u l 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
subcontul 5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite 6396,28 lei
5.Reflectarea valorii serviciilor prestate de ctre furnizori i
a n t r e p r e n o r i n s e c i a d e b a z (f r T V A ):
Debit contul 811Producia de baz 23965 lei
C r e d i t c o n t u l 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale subcontul
5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite 23965 lei
6.Reflectarea valorii serviciilor prestate de ctre furnizori i
a n t r e p r e n o r i (f r T V A ):
D e b i t c o n t u l 8 1 3 C o n s u mu r i i n d i r e c t e d e pr o d u c i e 1 4 8 5 , 5 4 l e i
C r e d i t c o n t u l 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale subcontul
5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite 1458,54 lei
7. La suma TVA aferent procurrilor efectuate n ar se ntocmete formula
contabil:
Debit contul 534 Datorii privind decontrile cu bugetul, subcontul 5342 Datorii
privind taxa pe valoarea adugat- 39878 lei
Credit conturile 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale subcontul
5214 Facturi de achitat pentru serviciile primite 39878 lei
Soldul final la 28.02.2013 fiind 470171,15 lei
27

Universalcoop folosete pentru nregistrarea facturilor de achitat din ar contul


521Datorii pe termen scurt aferent facturilor comerciale,subcontul 5211 Facturi de
achitat din ar(Anexa 47).Pentru luna februarie s-au nregistrat urmtoarele formule
contabile:
1.Reflectarea materialelor procurate:
Debit contul 211Materiale 26261,25 lei
Credit contul 521Datorii pe termen scurt aferent facturilor comerciale,subcontul
5211 Facturi de achitat din ar 26261,25 lei
2.Reflectarea mrfurilor procurate:
Debit contul 217 Mrfuri 341890,27 lei
Credit contul 521Datorii pe termen scurt aferent facturilor comerciale,subcontul
5211 Facturi de achitat din ar 341890,27 lei
3.Reflectarea TVA:
Debit contul 534Datorii privind decontarile cu bugetul- 79209,21 lei
Credit contul 521Datorii pe termen scurt aferent facturilor comerciale,subcontul
5211 Facturi de achitat din ar 79209,21 lei
4.Achitarea din conturile bancare a datoriei fa de furnizori:
Debit contul 521Datorii pe termen scurt aferent facturilor comerciale,subcontul
5211 Facturi de achitat din ar 645636,56 lei
Credit contul 242 Cont de decontare 645636,56 lei
Sold final pentru luna februarie 2013 1679356,06 lei (Cartea Mare ,Anexa 48)
n t r e p r i n d e r e a p o a t s p ri me a s c a v a n s u r i n c o n t u l v n z r i i
u l t e r i o a r e a p r o d u c i e i f a b r i c a t e c a r e p n l a l i v r a r e a p r od u c i e i
se consider datorii.
28

P r i m i r e a a v a n s u r i l o r s e r e f l e c t n c o n t a b i l i t a t e p r i n t o cm i r e a
u r m t o a r e l o r f o r m u l e c o n t a b i l e ( A n e x a 5 0)
D e b i t c o n t u l 2 4 2 " C o n t d e d e c o nt a r e 7 7 7 4 0 , 5 3 l e i
C r e d i t c o n t u l 523 Avansuri pe termen scurt primite 77740,53 lei
Ulterior avansul primit este utilizat la stingerea creanei aprute la vnzare:
Debit contul 523 Avansuri pe termen scurt primite
Credit contul 221 Creane pe termen scurt privind facturile comerciale
Conform extrasului din Cartea Mare soldul Avansurilor pe termen scurt la data de
28.02.2013 este 22318,02 lei(Anexa 50)

Datoriile calculate snt datorii fa de alte persoane fizice i juridice, n special, fa


de personalulntreprinderii, organele asigurrilor sociale, companiile de asigurri,
bugetul de stat, diveri creditori.
D a t o r i i f a d e p e r s o n a l c u p r i n d a n g a j a me n t e l e nt r e p r i n d e r i i
privind :
a ) R e t r i b u i a mu n c i i
b) Alte operaii
E v i d e n a d at o r i i l o r f a d e p e r s o n a l s e i n c u a j ut o r u l c o n t ul u i
5 3 1 D a t o r i i f a d e p e r s o n a l p r i v i n d r e t r i b u i r e a mu n c i i .
( A n e x a 5 1) .
Atunci cnd salariile calculate reprezint cheltuielile perioadei:
Pentru luna februarie 2013 se ntocmesc urmtoarele formule contabile:
1.Calculul salariilor administraiei: (Anexa 52)
Debit contul 713Cheltuieli generale i administrative 36030 lei
Credit contul 531Datorii privind retribuirea muncii 36030 lei
2. Calcului salariilor muncitorilor ncadrai n procesul ncrcare descrcare a
mrfurilor,produselor: (Anexa 53)
Debit contul 712 Cheltuieli comerciale 88248 lei
Credit contul 531Datorii privind retribuirea muncii 88248 lei
Conform extrasului din cartea mare (Anexa 51)
Debit contul 531 "Datorii fa de personal privind retribuirea muncii" - 54 lei
Credit contul 227 "Creane pe termen scurt ale personalului" 54 lei
29

Achitarea salariului din cas se efectueaz n baza Registrului


s a l a r i i l o r u n d e s e i n d i c s u ma c e t r e b u i e s f i e p r i mi t d e
f i e c a r e an g a j a t c a r e i p u n e s e mn t u r a du p c e o n c a s e a z i
s e n t o c me t e f o r mu l a c o n t a b i l ( Anexa 31)
Dt 531 "Datorii fa de personal privind retribuirea muncii"- 191991 lei
Ct 241 "Casa" 191991 lei
Salariul reprezint datoria ntreprinderii fa de angajaii si, pentru munca efectuat,
semai numete datorii fa de personal
Salariaii reprezint numrul de lucrtori ai ntreprinderii la o dat anumit.
Conform legislaiei n vigoare, ntreprinderea stabilete de sinestttor statele i
numrul de lucrtori, cuexcepia organizaiilor bugetare.Conform actelor normative
pot fi utilizate 2 forme de salarizare:
1. pe unitate de timp sau n regie
2. pentru volumul de munc sau n acord.
Pentru organizarea evidenei corecte a muncii, a produciei i salariului este
necesardeterminarea numrului mediu scriptic a personalului la
ntreprinderii i evidena operativ
a p e r s o n a l u l u i , d e o a r e c e p e r s o n a l u l s c r i p t i c s e s c h i mb c o n t i n u u n
f u n c i e d e p r o c e s e l e d e angajare, transferare, concediere.
Atunci cnd o persoan vrea s se angajeze la serviciu aceast persoan depune o
cerere deangajare , n baza acestei cereri se emite Ordin de
angajare(Anexa 54) , care se prezint angajatului spre a lua cunotin cu
condiiile i pentru a se semna.
Cu angajatul se ncheie un contract de munc Contract individual de
munc(Anexa 55). n acest contract se menioneaz funcia careo va ndeplini
angajatul, perioada angajrii, drepturile i obligaiile prilor, regimul de munc i
odihn, semnturile ambelor pri.
Dup ncheierea contractului angajatul completeaz Fia personal(Anexa
56), personalul administrativ mai completeaz i Fia personal de evidena
cadrelor.Dac angajatul vrea s rezilieze contractul de munc atunci
salariatul depune cererea de concediere, i n baza acestei cerere se emite
Ordin de demisie, i se ntocmete Fia de concediere.Prezena la lucru i
evidena timpului lucrat se realizeaz prin utilizarea Tabelului defolosire a
timpului de lucru (Anexa57 ), aceste tabele sunt completate zilnic n fiecare secie,i
la sfritul lunii sunt prezentate n contabilitate.
La Universalcoopcalculul salariului se efectueaz tarifar lunar, aprobat d
e conducerea ntreprinderii . Veniturile impozabile ale salariailor cuprinde
toate formele de venit:salariul, premiile suplimentare, onorariile, indemnizaiile,
30

comisioanele i alte pli. P e n t r u a b e n e f i c i a d e s c u t i r e s a l a r i a t u l p r e z i n t


l a l o c u l d e mu n c C e r e r e a d e a c o r d a r e a scutirilor, la aceast cerere
trebuie s fie anexate documente justificative ce confirm dreptul lascutirile cerute. O
data cu calculul salariilor apare obligaia fa de bugetul asigurrilor sociale.
Evidena analitic a datoriilor privind asigurrile se ine n vederea obinerii informaiei
privind
e x i s t e n a i d e s t i n a i a m i j l o a c e l o r a s i g u r r i l or . P e n t r u e v i d e n a s i n
t e t i c a d e f a l c r i l o r i decontrilor aferente contributiilor la asigurri sociale n
Fondul asigurrilor sociale , datoriilor privind asigurarea medical , asigurarea
personalului ntreprinderii e destinat contul de pasiv 533Datorii privind asigurrile
(anexa 58). n creditul acestui cont se reflect datoriile calculate privind
asigurrile, iar n debit mijloacele achitate, virate i cheltuite. Soldul
contului dat este creditor i reprezint datoriile privind primele de asigurare la
sfritul perioadei de gestiune.
Pentru luna februarie la Universalcoop s-au nregistrat urmtoarele formule contabile
(Anexa 58):
1. pentru salariai ncadrai n producie,
a) Contribuii privind asigurarea social(CAS) 23%:
Debit conturile 811 Producia de baz 4291 lei
Credit conturile 533 Datorii privind asigurrile; - 4291 lei
Debit contul 812 Activiti auxiliare 3608,93 lei
Credit conturile 533 Datorii privind asigurrile 3608,93 lei
Debit contul 813Consumuri indirecte de producie 6220,35 lei
Credit conturile 533 Datorii privind asigurrile 6220,35 lei
b) Contribuii privind asigurarea medical (CAM) 3,5%
Debit conturile 811 Producia de baz 758,66 lei
Credit conturile 533 Datorii privind asigurrile; - 758,66 lei
Debit contul 812Activiti auxiliare 402,78 lei
Credit conturile 533 Datorii privind asigurrile 402,78 lei
Debit contul 813Consumuri indirecte de producie 874,30 lei
Credit conturile 533 Datorii privind asigurrile 874,30 lei
2. pentru salariaii care nu sunt ocupai direct n producie, n funcie de tipul
activitii:
a) Contribuii privind asigurarea social(CAS) 23%:
Debit contul 712 Cheltuieli comerciale 1186,80 lei
Credit contul 533 Datorii privind asigurrile 1186,80 lei
31

b)Contribuii privind asigurarea medical (CAM) 3,5%


Debit contul 712 Cheltuieli comerciale 131,60 lei
Credit contul 533 Datorii privind asigurrile 131,60 lei
Achitarea contribuiilor de asigurri sociale i medicale obligatorii i a primelor de
asigurare organelor i companiilor de asigurri se reflect n felul urmtor:
Debit contul 533 Datorii privind asigurrile 90850 lei
Credit conturile 242 Conturi curente n valut naional- 90850 lei
Soldul Datoriilor privind asigurrile pentru luna februarie este 74206,31 lei(Anexa 59)
P e n t r u e v i d e n a d e c o n t r i l o r c u p er s o n a l u l n t r e p r i n d e r i i pr i v i n d
a l t e o p e r a i u n i , c u e x c e p i a d e c o n t r i l or p r i v i n d r e t r i b u i r e a mu n c i i ,
este destinat contul de pasiv 532 Datorii fa de personal privind
a l t e o p e r a i i . n c r e d i t u l a c e s t u i c o n t s e r e f l e c t d a t or i i l e p r i v i n d
a l t e o p e r a i u n i c a l c u l a t e p er s o n a l u l u i , i a r n d e b i t a c h i t a r e a i
trecerea la scderi a datoriilor fa de personal. Soldul acestui cont
e s t e c r e d i t or i r e pr e z i n t d a t o r i i l e n t r e p r i n d e r i i f a d e p e r s o n a l
privind alte operaiuni la finele perioadei de gestiune.Pentru luna
f e b r u a r i e 2 0 1 3 s o l d u l e s t e 9 5 3 7 6 , 5 0 l e i ( A n e x a 6 0)
n cazul efecturii unor cheltuieli care depesc mrimea avansurilor spre
decontare eliberate titularului de avans, soldul creditor al contului 227 Creane pe
termen scurt ale personalului se trece n catergoria datoriilor ( Anexa 43 )
Debit contul 227 Creane pe termen scurt ale personalului 52,45 lei
Credit contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii 52,45 lei
Cheltuielile suportate de titularul de avans sunt restituite acestuia, ntocminduse formula contabil: (Anexa 31)
Debit contul 532 Datorii fa de personal privind alte operaii 56990 lei
Credit conturile 241 Casa 56990 lei
Pentru generalizarea informaiei privind datoriile fa de buget privind taxa pe
valoare adugat n contabilitate este destinat contul de pasiv 534 Datorii
privind decontrile cu bugetul(anexa 59). n creditul acestui cont se reflect
datoriile calculate fade buget privind impozitul pe venit, iar n debit plile virate
efectiv sau trecute n cont. Solduleste creditor i reprezint suma datoriilor
ntreprinderii privind plile datorate bugetului lasfritul perioadei de
gestiune.
L i vr r i l e d e b u n u r i i s e r v i c i i p o t f i gr u p a t e n l i v r r i i mp o z a b i l e
c u T V A l a c o t a s t a n d a r d 2 0% , c o t e l e r e d u s e 5 % i 8 % , l a c o t a
z e r o i l i v r r i s c u t i t e d e T V A ( n e i mp o z a b i l e )
32

1. la suma TVA calculat prin mrirea sumei avansului primit la 6: (Anexa


42.2 )
Debit contul 225 Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul 1666,67
lei
Creditul contul 534 Datorii privind decontrile cu bugetulsubcontul 5342 Datorii
privind taxa pe valoare adugat 1666,67 lei
2.La procurarea mrfurilor n scopul desfurrii activitii de ntreprinztor
pe piaa intern sau prin import, TVA aferent se trece n cont n baza facturilor
fiscale, chitanelor fiscale sau declaraiilor vamale i se reflect prin formula
contabil(Anexa 23):
Debit contul 534 Datorii privind decontrile cu bugetul 178,47 lei
Credit contul 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale, subcontul
5342 Datorii privind taxa pe valoare adugat 178,47
4. Achitarea sumei TVA la buget (Anexa 61)
Debit contul 534 Datorii privind decontrile cu bugetulsubcontul 5342 Datorii
privind taxa pe valoare adugat 39311 lei
Credit contul 242 Cont de decontare 39311 lei
Soldul final la 28.02.2013 51291,24 lei (Extras din cartea Mare,Anexa 62)

P l a n u l d e c o n t u r i pr e v e d e i a l t e c o n t ur i p e n t r u c o n t a b i l i z a r e a
d e c o n t r i l o r c u b u g e t u l c a r e a u o u t i l i z a r e ma i r e d u s d a t o r i t
s p e c i f i c u l u i e f e c t u r i i o p e r a i u n i l or e c o n o mi c e . A s t f e l , c o n t u l 5 3 5
"Taxa pe valoarea adugat i accize de ncasat" este destinat
g e n e r a l i z r i i i n f o r m a i e i p r i v i n d s u m e l e i mp o z i t u l p e v e n i t , T V A i
a c c i z e l o r a f e r e n t e p r o c u r r i l o r , c a l c u l a t e , d a r c a r e n u s n t
o b l i g a t o r i i s p r e p l a t p n l a n d e p l i n i r e a c o n d i i i l or p r e v z u t e d e
l e g i s l a i a n v i g o ar e ( A n e x a 6 3) .

C o n t u l 5 3 9 " A l t e d a t or i i p e t e r me n s c u r t " e s t e d e s t i n a t g e n e r a l i z r i i
i n f o r ma i e i p r i v i n d s i t u a i a d e c o n t r i l o r n t r e p r i n d e r i i a f e r e n t e p r e t e n i i l or p r i mi t e d e l a c u mp r t o r i i c l i e n i , p r e c u m i
33

a me n z i l o r , p e n a l i t i l o r i d e s p g u b i r i l o r r e c u n o s c u t e , ar e n d e i
c u r e n t e , s u me l o r p r i v i n d r i s c u r i l e t r a n s mi s e i a c c e p t a t e p e n t r u
r e a s i g u r a r e , a s i g u r r i i d i r e c t e . P e n t r u l u n a f e b r u a r i e U n i v er s a l c o o p
a nregistrat un sold -293014,84 lei(cartea Mare ,Anexa
6 4 ) . C o n f o r m R e g i s t r u - or d i n l a c o n t u l 5 3 9 " A l t e d a t o r i i p e t e r me n
s c u r t " ( A n e x a 6 5) U n i v e r s a l c o o p a nr e g i s t r a t ur m t o a r e l e f o r mu l e
contabile:

1.Achitarea datoriei din contul bancar:


D e b i t c o n t u l 5 3 9 " A l t e d a t or i i p e t e r m e n s c u r t " - 1 1 7 3 8 , 2 2 l e i
Credit 242 Cont de decontare 11738,22 lei

T E M A 8 . C O N T A B I L I T A T E A C AP I T A L U L U I P R O P R I U
Capitalul propriu - reprezint totalitatea surselor proprii de finanare a ativitii
economico - financiare a ntreprinderii i poate fi definit ca mrimea rmas n
activele ntreprinderii dupa scderea datoriilor
La determinarea mrimii capitalului propriu primele cinci elemente
( capitalul statutar,s u p l i me n t a r , r e z e r v e l e , p r o f i t u l n e r e p a r t i z a t )
s e r e f l e c t c u s e mn u l p l u s l a ma j o r a r e a c a p i t a l u l u i statutar, iar
ultimele patru (capitalul nevrsat, retras, pierderea neacoperit,
profitul utilizat ala n u l u i d e g e s t i un e ) s e n r e g i s t r e a z c u s e mn u l
mi n u s , c o r e c t n d m r i me a c a pi t a l u l ui .
L a c o n t a b i l i t a t e a i i mp o z i t a r e a c a p i t a l u l u i s t a t u t a r i a r e z e r v e l o r
, U n i v e r s a l c o o p - u l n a f a r a d e a c t e l e n o ma t i v e c u c a r a c t e r g e n e r a l ,
se conduce i de :
1.

Legea

privind

societile

pe

02.04.1997 ;
34

aciuni

nr .

1134

XII

di n

2 . L e g e a c u p r i v i r e l a a n t r e p r e n or i a t i n t r e p r i n d e r e n r . 8 4 5 - X I I
din 03.01.1992;
3 . S . N . C . 2 , , S t o c u r i d e m r f u r i i ma t e r i a l e a pr o b a t e p r i n o r d i n ul
Ministerului

Finanelor

al

Republicii

Moldova

nr.174

din

25.12.1997;
4 . S . N . C . 1 3 , , C o n t a b i l i t a t e a a c t i v e l o r n e ma t e r i a l e a p r o b a t e p r i n
ordinul Ministerului de Finanelor al Republicii Moldova

nr . 1 6

din 29.01.1999;
C a p i t a l u l s t a t u t a r a l c o o p e r a t i v e i c o n f o r m S t at u t u l u i
( A n e x a 2) e s t e c o mp u s d i n d e p u n e r i b n e t i i pa t r i mo n i u n
s u m t ot a l d e 6 4 8 5 1 3 1 l e i .
Pentru evidena sintetic a capitalului statutar este destinat contul 311 "Capital
statutar", pentru care ntreprinderea deschide subconturile necesare. P e n t r u
g e n e r a l i z a r e a i n f o r ma i e i pr i v i n d s i t u a i a i mi c a r e a c a p i t a l u l u i
s t a t u t a r e s t e d e s t i n a t c o n t u l d e p a s i v 3 1 1 , , C a p i t a l u l s t a t u t a r (Anexa
66).
La Universlcoop s-au nregistrat urmtoarele formule contabile:(Anexa 67)
Debit contul 311Capital statutar -90,03 lei
Credit contul 241casa 90,03 lei
n R a p o r t u l e p r i v i n d f l u x u l c a p i t a l u l u i p r o pr i u ( A n e x a 5 . 3 )
c o n s t a t m c n a n u l 2 0 1 2 U n i v e r s a l c o o p dispune doar rezerve stabilite de
statut in suma de 19775 lei,i profit nerepartizat n sum de 553119 lei.Cartea Mare
(Anexa 68)

EMA 9. CONTABILITATEA VENITURILOR I


CHELTUELILOR

Veniturile reprezint fluxurile globale de avantaje economice sub


f o r m d e ma j o r r i a a c t i v e l o r s a u d e mi c o r r i a d a t or i i l o r c a r e d u c
35

l a c r e t e r e a c a p i t a l u l u i pr o p i u c u e x c e p i a m a j o r r i i d i n c o n t u l
a p o r t u r i l o r p r o pr i e t a r i l or n t r e pr i n d e r i i .
L a c o n t a b i l i z a r e a i i mp o z i t a r e a v e n i t ur i l o r , n a f a r d e a c t e l e
n o r ma t i v e c u c a r a c t e r g e n e r a l , e n t i t a t e a s e m a i c o n d u c e i d e :
1 . S . N . C 2 S t o c ur i d e m r f u r i i ma t e r i a l e , a pr o b a t pr i n o r d i n ul
Ministerului

Finanelor

al

Republicii

Moldova

nr .

174

din

25.12.1997.
2 . S . N . C . 8 P r o f i t u l n e t a l p e r i o a d e i d e g e s t i u n e , er o r i l e e s e n i a l e
i m o d i f i c r i l e p o l i t i c i i d e c o n t a b i l i t a t e , a pr o b a t p r i n o r d i n ul
Ministerului Finanelor nr.68 din 19.11.2003.
Conform

politicii

de

contabilitatea

la

cooperativa

de

consum

U n i v e r s a l c o o p d i n A n e n i i N o i v e n i t ur i l e i c h e l t u i e l i l e s e c o n s t a t
i se reflect n rapoartele financiare conform metodei specializrii
exerciiului,n perioada de gestiune n care s-au produs,indiferent
d e m o m e n t u l p r i mi r i i s a u p l i i e f e c t i v e a mi j l o a c e l o r b n e t i .
L a r e f l e c t a r e a , c or e c t e r e a i d e c o n t a r e a v e n i t u r i l or o p e r a i o n a l e
s e n t o c m e s c ur m t o a r e l e f o r mu l e c o n t a b i l e :
1. Reflectarea valorii de vnzare a mrfurilor, produselor i
s e r v i c i i l o r v n d u t e a l t o r n t r e p r i n d e r i ( a n e x a 1 7) :
D e b i t c o n t u l 2 2 1 C r e a n e p e t er me n s c u r t a f e r e n t e f a c t u r i l o r
c o me r c i a l e 6 4 7 8 2 l e i
Credit contul 611 Venituri din vnzri 64782 lei

2.Achitarea n casieri pentru mrfurile vndute (Anexa 69);


Debit contul 241Casa 1088 lei
Credit contul 611Venituri din vnzri 1088 lei
Sold final la 28.02.2013 868048,20 lei (Anexa 70)
36

3.nregistrarea veniturilor din acordarea serviciilor de arend n baza


facturii fiscale se r e a l i z e a z p r i n f o rm u l a c o n t a b i l ( A n e x a 7 1 ) :
D e b i t c o n t u l 2 2 8 C r e a n e p e t e r me n s c u r t p r i v i n d v e n i t u r i l e
calculate- 70605,43 lei
Credit contul 612 Alte venituri operaionale- 70605,43 lei
4 . l a v a l o a r e a d e v n z a r e (f r T V A i a c c i z e ) a a l t o r a c t i v e
curente realizate cumprtorilor, prilor legate, lucrtorilor
n t r e p r i n d e r i i , c u a c h i t a r e ul t e r i o a r :
Debit contul 227 Creane pe termen scurt ale personalului- 405,86 lei
Credit contul 612 Alte venituri operaionale- 405,86 lei
Sold final la 28.02.2013 64240,40 lei (Anexa 72)
C h e l t u i e l i l e r e p r e z i n t d i mi n u a r e a a v a n t a j u l o r e c o n o mi c e n
d e c u r s u l p er i o a d e i d e g e s t i u n e s u b f o r m a d e r e f l u x s a u u t i l i z a r e a
activelor, fie apariie a datoriilor care conduc la micorarea
capitalului

pr o p r i u ,

cu

excepia

d i mi n u r i i

rezultate

din

r e p a r t i z a r e a c a p i t a l u l u i n t r e pr o p r i e t ar i i n t r e pr i n d e r i i .
L a c o n t a b i l i z a r e a i i mp o z i t a r e a c h e l t u i e l i l or , n a f a r d e a c t e l e
n o r ma t i v e c u c a r a c t e r g e n e r a l , e s t e n e c e s a r a s e c o n d u c e d e :
1 . R e g u l a me n t u l c u p r i vi r e l a l i mi t a r e a u n o r t i p u r i d e c h e l t u i e l i
p r e mi s e s p r e d e d u c e r e di n v e n i t u l b r u t , a p r o b a t pr i n H o t r i r e a
Guvernului

Republicii

Moldova

n r . 1 3 0 di n 0 6 . 0 2 . 1 9 9 8 .

2 . H o t r r e a G u v e r n u l u i R e p u b l i c i i M o l d o v a c u pr i v i r e l a l i mi t e l e
c h e l t u i e l i l o r d e a s i g u r a r e a l e a g e n i l o r e c o n o mi c i i p e r s o a n e l o r
fizice

care

practic

activitatea

de

ntreprinztor,

p r e mi s e

ca

d e d u c e r i d e c h e l t u i e l i a f e r e n t e a c t i v i t i i d e n t r e p r i n z t or p e n t r u
s c o p u r i f i s c a l e n r . 4 8 4 di n 0 4 . 0 5 . 1 9 9 8 .
3.

S.N.C.

n t r e pr i n d e r i i

Componena

a pr o b a t

prin

consumurilor

o r di n a l

Republicii Moldova nr. 25.12.1997.


37

Ministerului

c h e l t u i e l i l or
F i n a n e l or

al

Cheltuielile se reflect n evidena n baza metodei calculrii


d i n p er i o a d a n c a r e s - a u e f e c t u a t , n e i n n d c o n t d e t i mp u l c n d
trebuiau achitate de facto i nchid cheltuieli ale activitii
aperaionale, de investiii, financiare i pierderi excepionale
n

cadrul

operaionale

cooperativei
se

calculat,evalut

ine
i

pe

respective
subconturi

cheltuieli

ale

activitii

pentru

fi

ma i

s u s t r a s i n f o r ma i i l e

uor

aferente operaiunilor

e c o n o mi c e c a r a c t e r i s t i c e a c e s t o r c o n t u r i . A c e a s t d i v i z a r e s e f a c e
n m o d u l u r m t o r :
C o n t u l 7 1 1 C o s t u l v n z a r i l or ( a n e x a 7 4 ) , c o n t u l 7 1 2 C h e l t u i e l i
comerciale (Anexa 53),contul 713 Cheltuieli generale i
a d mi n i s t r a t i v e ( a n e x a 5 2 ) .

EMA 10. CONTABILITATEA CONSUMURILOR I


CALCULAIA COSTULUI PRODUSELOR, LUCRARILOR,
SERVICIILOR. CONTABILITATEA PRODUCIEI N CRS DE
EXECUIE I A PRODUSELOR FINITE
C o n s u mu r i l e c a r e f o r m e a z c o s t u l d e p r o d u c i e s u n t c a r a c t e r i z a t e
S N C 3 C o mp o n e n a c o n s u mu r i l o r i c h e l t u i e l i l o r e n t i t i i .
C o n f o r m S N C 3 n c o mp o n e n a c o s t u l u i d e p r o d u c i e s e i n c l u d :
1.

c o n s u mu r i d i r e c t e d e m a t e r i a l e ;

2.

c o n s u mu r i d i r e c t e p r i v i n d r e t r i b u i r e a mu n c i i ;

3.

c o n s u mu r i p r i v i n d C A S i C A M .

4.

c o n s u mu r i i n d i r e c t e d e p r o d u c i e .

Consumuri directe de materiale cuprind valoarea materialelor


u t i l i z a t e n p r o c e s u l d e pr o d u c i e i a n u m e :

38

materie

pr i m

ma t e r i a l e l e

care

formeaz

baza

pr o d u c i e i f a b r i c a t e ;
-

a r t i c o l e a c c e s o r i i ( p i e s e d e c o mp l e t a r e ) i s e mi f a b r i c a t e

s u p u s e a s a m b l r i i s a u pr e l u c r r i i s u p l i m e n t a r e l a e n t i t a t e a
respectiv;
-

c o mb u s t i b i l u l

de

toate

t i p ur i l e

c o n s u ma t

scopuri

tehnologice i energiei de acest gen etc.


L a ma t e r i a l e l e d i r e c t e s e a t a e a z i v a l o a r e a s e r v i c i i l or c u c a r a c t e r
d e p r o d u c i e p r e s t a t e d e t er i c a e x e mp l u e f e c t u a r e a p r o b e l or
privind

d e t e r mi n a r e a

calitii

materiei

p r i me

materialelor

destinate fabricrii produselor concrete.


Consumuri

directe

privind

retribuirea

muncii

cuprind

salariile calculate personalului ncadrat n activitate de baz i


auxiliar, la ele se refer:
-

r e t r i b u i i l e p e n t r u mu n c a e f e c t u a t c a l c u l a t e n b a z a

t ar i f e l o r n a c o r d , s a l a r i i l or t a r i f a r e ;
-

sporurile la salarii pltite lucrtorilor n conformitate cu

s p e c i f i c u l d e l u c r u d i n r a mu r a r e s p e c t i v ;
-

p r e mi i l e p e n t r u r e z u l t a t e l e d e pr o d u c i e o b i n u t e ;

r e mu n e r a r e a

zilelor

de

odihn,

acordate

salariailor

p e n t r u m u n c a c e d e p e t e d ur a t a n o r m a l a t i mp u l u i d e
l u cr u ;
-

r e mu n e r a r e a n c o n f o r mi t a t e c u l e g i s l a i a n v i g o ar e a

concediilor

de

odihn,

o r e l or

cu

nlesniri

pentru

a d o l e s c e n i , a t i mp u l u i a c o r d a t l a n d e p l i n i r e a a t r i b u i i l or d e
stat.
C o n s u m u r i p r i v i n d C A S , C A M p e n t r u a n u l 2 0 1 2 , 2 3 % , 3 , 5% d e
l a f o n d u l d e r e mu n e r a r e a mu n c i i
Consumuri indirecte de producie includ:
-

u z u r a m i j l o a c e l o r f i x e c u d e s t i n a i e d e pr o d u c i e ;
39

a mo r t i z a r e a A N u t i l i z a t e n p r o c e s u l d e pr o d u c i e ;

e p u i z a r e a r e s u r s e l o r n a t ur a l e , v a l o a r e a O M V S D i u z a r e a

acestora utilizate n procesul de producie;


-

c o n s u mu r i d e n t r e i n e r e a mi j l o a c e l o r f i x e c u d e s t i n a i e

d e p r o d u c i e ( a s i s t e n t e h n i c , r e p ar a i i c u r e n t e i c a p i t a l e ) ;
-

c o n s u mu r i

aferente

mb u n t i r i i

calitii

perfecionrii

produselor,

t e h n o l o g i i l or ,

or g a n i z r i i

produciei,

v a l o a r e a ma t e r i a l e l o r u t i l i z a t e n p r o c e s u l d e pr o d u c i e
p e n t r u a s i g u r a r e a u n u i pr o c e s t e h n o l o g i c n o r ma l ;
-

s a l a r i i l e mu n c i t o r i l o r a u x i l i a r i n c a d r a t i n pr o c e s u l d e

pr o d u c i e

ale

p er s o n a l u l u i

a d mi n i s t r a t i v

din

subdiviziunile de producie;
-

c o n s u mu r i

de

a s i g u r ar e

pazei,

inclusiv

celei

antiincendiare, a subdiviziunilor de producie;


-

a s i g u r a r e a o bl i g a t o r i e a s a l a r i a i l o r o c u p a i n p r o c e s u l d e

pr o d u c i e ;
-

c o n s u mu r i d e d e p l a s a r e a s a l a r i a i l o r n c a d r a i n e mi j l o c i t

n pr o c e s u l d e p r o d u c i e ;
-

p l a t a d e ar e n d c u r e n t a m i j l o a c e l o r f i x e c u d e s t i n a i e d e

pr o d u c i e e t c .
T r e b u i e d e me n i o n a t c n c o mp o n e n a c o n s u mu r i l o r i n d i r e c t e d e
p r o d u c i e s e i n c l u d c o n s u mu r i v a r i a b i l e i c o n s t a n t e d e p r o d u c i e .
C o n s u mu r i l e v a r i a b i l e s u n t c o n s i d e r a t e c o n s u m u r i c e - i mo d i f i c
mrimea
producie,
electric

acelai

ex:

sens

c o n s u mu r i

pentru

cu

mo d i f i c a r e a

directe

funcionarea

v o l u mu l u i

materiale,

utilajului

de

fizic

salariale,
producie

de

e n er g i a
e.t.c.

C o n s u mu r i l e c o n s t a n t e s u n t c o n s u mu r i a c r or m r i me r m n e
n e s c h i mb a t f a d e e v o l u i a v o l u mu l u i f i z i c d e pr o d u c i e , e x :
uzura

utilajelor

de

pr o d u c i e ,

asigurarea
40

utilajului

pr o d u c t i v ,

s a l a r i u l p a z n i c i l o r s e c i e i d e p r o d u c i e e . t . c . C o n s u mu r i l e i n di r e c t e
d e p r o d u c i e v a r i a b i l e i c o n s t a n t e s e r e p ar t i z e a z n c o n f o r mi t a t e
cu capacitatea de producie. Dac gradul de utilizare a capacitii
de

producie

depete

100%,

atunci

c o n s u mu r i l e

indirecte

c o n s t a n t e s e i n c l u d i n t e gr a l n c o s t u l pr o d u c i e i , i ar d a c gr a d u l d e
u t i l i z a r e a c a p a c i t i i d e pr o d u c i e e s t e m a i mi c d e c t 1 0 0 % ,
c o n s u mu r i l e c o n s t a n t e s e i n c l u d p a r i a l n c o s t u l p r o d u c i e i , i ar
restul se repartizeaz la cheltuielile perioadei. Gradul de utilizare
r e p r e z i n t r a p or t u l p r o c e n t u a l d i n t r e c a p a c i t a t e a e f e c t i v i c e a
n o r ma t i v . C a b a z d e r e p a r t i z ar e a c o n s u m u r i l o r i n d i r e c t e d e
producie poate servi: salariul de baz, total consumuri directe
m a t e r i a l e , v a l o a r e a m a t e r i e i p r i me c o n s u m a t a , nr o m/ o r e pr e s t a t e .
C o e f i c i e n t u l d e r e p a r t i z a r e s e d e t e r mi n c a r a p or t u l d i nt r e t o t a l
c o n s u mu r i i n d i r e c t e d e p r o d u c i e i t o t a l b a z a d e r e p a r t i z a r e .
C o n f o r m pr e v e d e r i l o r S . N . C . 3 , c o n s u mu r i l e i n d i r e c t e v a r i a b i l e s e
includ integral n costul produciei fabricate indiferent de nivelul
utilizrii efective a capacitii de producie, pe cnd consumurile
c o n s t a n t e s e i n c l u d n f u n c i e d e c a p a c i t a t e a n or ma t i v . C a p a c i t a t e a
n o r ma t i v

presupune

nivelul

me d i u

al

pr o d u c i e i

obinute

pe

p a r c u r s u l a c t o r v a p er i o a d e d e g e s t i u n e n c a z u l u n o r c o n d i i i
n o r ma l e d e l u c r u . D a c c a p a c i t a t e a e f e c t i v d e pr o d u c i e d e p e t e
c a p a c i t a t e a n o r ma t i v d e p r o d u c i e , a t u n c i c o n s u m u r i l e c o n s t a n t e s e
includ

integral

costul

de

pr o d u c i e ,

iar

dac

capacitatea

n o r ma t i v e s t e ma i m a r e d e c t c e a e f e c t i v , a t u n c i c o n s u m u r i l e
i n d i r e c t e c o n s t a n t e s e r e p a r t z e a z n r a p or t c u g r a d u l d e u t i l i z a r e .

41

Capitolul 10. Analiza rapoartelor financiare A


COOPERATIVEI DE CONSUM UNIVERSALCOOP
Rapoartele

financiare

r e pr e z i n t

generalizarea

d i v e r i l or

i n d i c a t o r i i i n t er d e p e n d e n i i c a r e c a r a c t e r i z e a z s i t u a i a f i n a n c i a r
l a o d a t d e t er mi n a t . n a f r d e a c e a s t a , r a p o a r t e l e f i n a n c i a r e
t r e b u i e s c o n i n i n f o r m a i e p r i v i n d mi j l o a c e l e b n e t i i s u r s e l e
de finanare.

n f u n c i e d e p er i o a d a d e n t o c mi r e , e x i s t r a p o a r t e

f i n a c i a r e t r i me s t r i a l e i a n u a l e .
n c o n f o r mi t a t e c u S t a n d a r t e l e N a i o n a l e d e C o n t a b i l i t a t e ,
n t r e pr i n d e r i l e

ntocmesc

prezint

u r ma t o a r e l e

r a p o ar t e

financiare :
-Bilanul contabil (anexa 5.1 );
- R a p o r t u l d e pr o f i t i p e r d e r i ( a n e x a 5 . 2 ) ;
- R a p o r t u l p r i v i n d f l u x u l c a p i t a l u l u i p r o p r i u ( a n e x a 5 . 3) ;
-Raportul

pr i v i n d

fluxul

mi j l o a c e l o r

bneti (anexa

5 . 4) ;

anexele la acestea, n special, la bilanul contabil i alte rapoarte


prevzute de actele

n or ma t i v e a l e s i t e mu l u i d e r e g l e me n t a r e

n o r ma t i v a c o n t a b i l i t a i i ( a n e x a 5 . 5) ;
P r i me l e t r e i r a p o ar t e s e n t o c m e s c i s e p r e z i n t t r i me s t r i a l , i a r
r a p o r t ul

anual

c u pr i n d e

toate

rapoartele

financiare

n ot a

explicativ.
B i l a n u l c o n t a b i l ( a n e x a 5 . 1) - c u p r i n d e s t r u c t ur a a c t i v e l o r i
pasivelor ntreprinderii, precum i valoarea fiecarui activ i pasiv
l a o d a t d e t er mi n a t . n a c t i v s e i n d i c s t a r e a p a t r i mo n i u l u i
a g e n t u l u i e c o n o mi c pr e z e n t a t s u b f o r m d e a c t i v e p e t e r m e n l u n g i
c u r e n t e . P a s i v u l c u pr i n d e i n f o r ma i i p r i v i n d s u r s e l e d e f o r m a r e a
a c e s t u i p a t r i mo n i u : c a p i t a l u l pr o p r i u , d a t or i i l e p e t e r me n l u n g i
scurt.
R a p o r t u l pr i v i n d p r o f i t i p i er d e r i ( a n e x a 5 . 2 )

n t o c mi t p e

p e r i o a d a d e g e s t i u n e d e u n a n , c o n i n e i n f o r ma i i pr i v i n d v e n i t ur i l e
42

i c h e l t u i e l i l e i s e c a l c u l e a z p r o f i t u l n e t s a u p i er d e r i n a c e s t c a z
c t c h e l t u i e l i l e c t i v e n i t ur i l e s e g r u p e a z p e t i p u r i d e a c t i v i t a i ,
p r e c u m i c e l or r e z u l t a t e

d i n e v e n i me n t e l e e x c e p i o n a l e . S u ma

p r o f i t u l u i n e t s a u p i e r d e r i l or s e r a p or t a t e a z a p o i n b i l a n u l
contabil.
R a p o r t u l pr i v i n d f l u x u l mi j l o a c e l o r b n e t i ( a n e x a 5 . 4 ) - c u p r i n d
d a t e l e p r i v i n d s t a r e a mi j l o a c e o r

b n e t i a l e n t r e pr i n d e r i i ( n

caserie, conturile de decontare, i valutare, alte conturi bancare) la


nceputul i sfritul perioadei de gestiune, intrarea i ieirea
a c e s t o r a p e t i p u r i d e a c t i v i t a i . E l o f e r u t i l i z a t o r i l o r o i ma g i n e
f i d e l d e s p r e mi j l o a c e l e b n e t i d e c a r e d i s p u n e n t r e pr i n d e r e a i
modul de utilizare a acestora.
Raportul

pr i v i n d

fluxul

capitalului

pr o p r i u

(anexa

5.3)

- n g l o b e a z i n f o r m a i a pr i v i n d m r i me a i s t r u c t ur a c a p i t a l u l u i
p r o pr i u a n t r e p r i n d er i i l a n c e p u t u l p e r i o a d e i d e g e s t i u n e i
s f r i t u l p er i o a d e i d e g e s t i u n e , mo d i f i c r i l e c a r e s a u pr o d u s n
p e r i o a d a d e g e s t i u n e p e p o s t u r i l e d i s t i n c t e a l e c a p i t a l u l u i p r o pr i u .
Acest

l u cr u

este

i mp o r t a n t

pentru

aprecia

corect

situaia

f i n a n c i a r a n t r e pr i n d e r i i .
P e n t r u c a l c u l a r e a u n or i n d i c a t o r i i ma i d e t a l i a i , e f e c t u a r e a u n e i
analize

multilateral

n t r e pr i n d e r i i

sunt

ale

activitaii

necesare

date

e c o n o mi c o - f i n a n c i a r e

c o n cr e t e .

acest

scop

ale
se

n t o c me s c a n e x e l e l a b i l a n u l c o n t a b i l i r a p or t u l p r i v i n d r e z u l t a t e l e
financiare, precum i nota explicativ.
n anexa bilanului contabil se reprezint date concrete privind
e x i s t e n a i m i c a r e a a c t i v e l o r p e t e r me n l u n g i c u r e n t e , s t a r e a
d a t o r i i l or p e t e r me n l u n g i s c u r t e t c . n a n e x a r a p or t u l u i p r i v i n d
r e z u l t a t e l e f i n a n c i a r e s e d e z v l u i e s t r u c t u r a t ut u r o r v e n i t u r i l or i
c h e l t u i e l i l o r p e t o a t e t i p u r i l e d e a c t i v i t a i , pr e c u m i a v e n i t u r i l or
i c h e l t u i e l i l or i mp r e v i z i b i l e ( e x c e p i o n a l e ) .
43

n n o t a e x p l i c a t i v s e e x p u n i n f o r ma i i pr i v i n d d e z v l u i r e a
p o l i t i c i i d e c o n t a b i l i t a t e , c o r e s p u n d e r e a r a p o ar t e l o r f i n a n c i a r e c u
Standartele Naionale de Contabilitate se efectuiaz analiza datelor
coninute n rapoartele financiare i anexele i se furnizeaz o
i n f o r ma i e

s u p l i me n t a r

care

este

necesar

pentru

prezentarea

obiectiv i nelegerea corect de ctre utilizatorii a datelor din


rapoartele financiare.
R a p o a r t e l e f i n a n c i a r e s e n t o c me s c i s e pr e z i n t d e c t r e
n t r e pr i n d e r e c o n f o r m f o r mu l a r e l o r a p r o b a t e d e c t r e M i n i s t e r u l
Finanelor al Republicii Moldova.
F or mu l a r u l

raportului

financiar

reprezinat

un

tabel

care

c o n i n e d e n u mi r e a i n d i c a t o r i l or i c o l o a n e l o r d e s t i n a t e n r e g i s t r a r i i
s u me l o r

fiecarui

indicator.

Aceste

c u pr i n d

u r ma t o a r e l e

date:

d e n u mi r e a n t r e p r i n d e r i i r a p or t o a r e ; s e d i u l a c e s t e i a ; c o d u l f i s c a l ;
f o r ma d e pr o p r i e t a t e i t i p u l d e a c t i v i t a t e ; p er i o a d a d e g e s t i u n e ;
v a l u t a n c a r e s u n t pr e z e n t a i i n d i c a t o r i i r a p o a r t e l or f i n a n c i a r e .
n a i n t e d e a n t o c mi b i l a n u l c o n t a b i l i a l t e r a p o a r t e f i n a n c i a r e
s e e f e c t u i a z l u c r r i p r e g t i t o a r e . E s t e v o r b a d e ur m t o a r l e l e
proceduri contabile :

totalizarea datelor n registrele contabile i raportarea


acestora n Cartea Mare;

c o mp a r a r e a r e c i p r o c a t o t a l u r i l o r r u l a j e l or i s o l d u r i l or
c o n t ur i l o r a n a l i t i c e i s i n t e t i c e ;

calcularea

s o l d u r i l or

Cartea

Mare

n t o c mi r e a

balanei de verificare;

n c h i d e r e a c o n t u r i l or c a r e n u a u s o l d .

A s t f e l d e l u c r r i s e n t o c me s c a t t a r a p o a r t e l o r t r i me s t r i a l e , c t
i a celor anuale.
n a i n t e a n t o c mi r i i r a p o ar t e l o r f i n a n c i a r e a n u a l n t r e p r i n d e r e a
e f e c t u e a z d e a s e me n e a i n v e n t a r i e r e a c o mp l e t a t ut u r o r b u n ur i l o r
44

d e c o n t r i l or .

Acest

lucru

este

necesar

pentru

confirmarea

v e r e d i c i t a i i d a t e l o r c o n t a b i l e c a r e v o r f i i n c l u s e n r a p o ar t e l e
financiare.
n b i l a n u l c o n t a b i l s e n s c r i u s o l d u r i l e c o n t u r i l or d i n c l a s a 1 - 5
la data ncheierii peroadei de gestiune. Coloana ,,La nceputul
a n u l u i s e c o mp l e t e a z n b a z a s u me l o r r e f l e c t a t e n b i l a n l a 3 1
d e c e mb r i e a a n u l u i pr e c e d e n t . R u l a j e l e c r e d i t o a r e a l e c o n t u r i l or d i n
clasa

,,Venituri

,,Cheltuieli

se

debitoare

utilizeaz

ale

pentru

c o n t ur i l o r

din

c o mp l e t a r e a

clasa

coloanelor

c o r e s p u n z t o a r e d i n r a p or t u l p r i v i n d r e z u l t a t e l e f i n a n c i a r e .
n r a p o ar t e l e f i n a n c i a r e , n a f a r d e i n di c a t o r i i d i n p e r i o a d a d e
g e s t i u n e , t r e b u i e s s e i n c l u d i d a t e l e d i n p e r i o a d a pr e c e d e n t
care se calculeaz de o metod unic.
R a p o r t e l e f i n a n c i a r e l e s e m n e a z c o n d u c t o r u l n t r e pr i n d e r i i i
contabilul-ef

care

poart

rspunderea

pentru

v er e d i c i t a t e a

p l e n i t u d i n e a i n f o r ma i e i pr e z e n t a t e n B i l a n u l c o n t a b i l i a l t e
rapoarte.
Termenile de prezentere a acestora se stabilete pentru fiecare
n t r e pr i n d e r e n p a r t e , n s n u m a i t i r z i u d e d a t a d e 2 5 a l u n i i
u r m t o a r e a t r i me s t r u l u i d e g e s t i u n e p e n t r u r a p o ar t e l e t r i me s t r i a l e
i p n l a d a t a d e 1 5 m a r t i e a a n u l u i ur m t o r a n u l u i d e g e s t i u n e p e n t r u r a p o ar t e l e a n u a l e .

E M A 1 2 . A N A L I ZA A C T I V I T I I F I N A N C I A R ECONOMICE A COOPERATIVEI DE CONSUM


UNIVERSALCOOP
Prin

d ef i n i i e ,

analiza

e c o n o mi c o - f i n an c i a r

este

un

proces

c o mp l e x d e c u n o a t e r e a s t r i i e c o n o mi c o - f i n a n c i a r e a u n ui
a g e n t e c o n o mi c , a u n e i r a mu r i s a u a e c o n o mi e i n a i o n a l e n
45

a n s a mb l u l e i , n c o n d i i i c o n c r e t e d e l o c i t i mp , f o l o s i n d me t o d e
a d e c v a t e i i n d i c a t o r i s p e c i f i c i n v e d e r e a i n d i v i d u al i z r i i i
d i me n s i o n r i i f a ct o r i l o r i c a u z e l o r c u a c i u n e p o z i t i v s a u
n e g a t i v , c a r e a u d et e r mi n a t o an u mi t c o n d i i e e c o n o mi c o financiar, precum i reglarea prin decizii tactice i strategice a
echilibrului

dintre

lichiditatea

a ct i v e l o r

e x i g i bi l i t at e a

e l e me n t e l o r d e p a s i v , a e c h i l i b r u l u i f u n c i o n al d i n t r e n e v o i l e
c u r e n t e i r e s u r s e l e i mp l i c a t e , p r e c u m i a c o r e l a i e i g l ob a l e a
c o s t u l u i r e s u r s e l o r c u r a n d a me n t u l n t r e b u i n r i l o r .
R o l u l e s e n i a l a l a n a l i z e i e c o n o mi c o f i n a n c i a r e n pr o c e s u l
m a n a g e r i a l c o n s t n f a p t u l c a c e a s t a r e p r e z i n t u n i n s t r u me n t n
f u n d a me n t a r e a d e c i z i i l or ma c r o i m i c r o . P r o c e s u l d e c o n d u c e r e
e s t e c a r a c t e r i z a t c a u n a n s a mb l u d e i n t e r v e n i i pr i n c a r e s e p r e v e d e ,
organizeaz i coordoneaz activitatea ntreprinderii i se iau
decizii i se controleaz activitatea acesteia n vederea realizrii
o b i e c t i v e l o r r e s p e c t n d c r i t e r i i l e d e e f i c i e n e c o n o mi c i d e
utilitate social.
1 2 . 1 D i n a m i c a i s r u c t u r a p r o f i t u l u i p n l a i m p o z i t a r e
Analiza profitului pana la impozit reprezinta rezultatul
financiar obtinut de entitate pe parcursul perioadei de gestiune din
a c t i v i t a t e a o p er a t i o n a l a d e i n v e s t i t i i f i n a n c i a r e s i e x c e p t i o n a l e
( pr o f i t c o n t a b i l )
F o r mu l a d e c a l c u l : P P I = R A O + - R A I + - R A F + - R E
A n a l i z a pr o f i t u l u i p a n a l a i mp o z i t a r e d e r e g u l a s e i n c e p e c u
a p r e c i e r e a i n d i n a mi c a s i a s t r u c t u r i i a c e s t e i a c o mp a r a t i v c u a n u l
precedent sau cu nivelul prestabilit in planul de afaceri. Analiza in
d i n a mi c a a pr o f i t u l u i p a n a l a i mp o z i t a r e p e r mi t e e v a l u a r e a ma r i mi i
a c e s t u i a i n c o mp a r a t i e c u r e a l i z a r i l e a n i l o r pr e c e d e n t i s a u c u
marimile stabilite in planul de afaceri.
46

A n a l i z a s t r u c t ur a l a a pr o f i t u l u i p a n a l a i mp o z i t a r e p e r mi t e
a p r e c i e r e a a p o r u t l u i f i e c a r u i t i p d e a c t i v i t a t e i n f o r ma r e a pr o f i t u l u i
c o n t a b i l . P o z i t i v s e a p r e c i a z a c r e s t e r e a c o t e i pr o f i t u l u i d i n
a c t i v i t a t e a o p er a t i o n a l a i n s u m a t o t a l a a p r o f i t u l u i p a n a l a
i mp o z i t a r e . A n a l i z a d i n a mi c i i s i s t r u c t ur i i p r o f i t u l u i p a n a l a
i mp o z i t a r e s e e f e c t u e a z a i n b a z a d a t e l o r d i n r a p o r t u l d e pr o f i t s i
pierderi.
Tabel 2.1. Aprecierea dinamicii si structurii profitului pana la
impozitare
n cadrul UNIVERSALCOOP
Indicatori

Rezultatul din

Anul

Anul de

precedent
gestiune
S u ma ( mi i l e i ) S u ma ( mi i l e i )
406050
331868

Abaterea
absoluta
-74182

activitatea
operationala
Rezultatul din

29302

-29302

financiara
Rezultatul

250000

+250000

exceptional
Profitul pana la

435352

581868

+146516

activitatea de
investitii
Rezultatul din
activitatea

i mp o z i t a r e
C o n c l u z i e : C a l c u l e l e a r a t a c a p r o f i t u l p er i o a d e i d e g e s t i u n e p a n a l a
i mp o z i t a r e s - a m a j o r a t c u 1 4 6 5 1 6

lei fata de perioada precedenta.

A c e a s t a c r e t e r e a f o s t c o n d i i o n a t d e c r e t e r e a pr o f i t u l u i d i n
47

activitatea

excepional

cu

250000

lei,

negativ

i nl u e n a t

p r o f i t u l u i d i n a c t i v i t a t e a d e o p er a i o n a l m i c o r n d u - s e c u - 7 4 1 8 2
lei si rezultatul din activitatea de investiii cu -29302 lei.

12.2 Analiza factorial a profitului brut


P r o f i t u l br u t r e pr e z i n t a d e p a s i r e a v i n z a r i l o r n e t e a s u p r a
costului vinzarilor si reflecta rezultatul financiar obtinut din
vinzarile nete.
C u n o a s t e r e a p r o f i t u l u i b r u t , pr e c u m s i s t a b i l i r e a f a c t o r i l o r s a i d e
i n f l u e n t a e s t e f o a r t e i mp o r t a n t a p e n t r u s i s t e m u l m a n a g e r i a l a l
i n t r e pr i n d e r i i i n s c o p u l s t a b i l i r i i u n o r c o n d i t i i e f i c i e n t e d e
producere si livrare.
P e n t r u p e r i o a d a d e g e s t i u n e a a n u l u i 2 0 1 2 , pr o f i t u l br u t
constituie:
Pb=3652310 lei
I n pr a c t i c a e c o n o m i c a s e m a i t i n e s e a ma s i d e c o e f i c i e n t u l d e
p r o f i t a b i l i t a t e s a u r a t a p r o f i t u l u i br u t , c a r e s e d e t e r mi n a i n
p r o c e n t e f a t a d e i n d i c a t o r u l v i n z a r i l or n e t e . F o r mu l a d e c a l c u l
p e n t r u a c e s t c o e f i c i e n t e s t e ur ma t o a r e a :
C = ( P b / V n ) x 1 0 0% ,

unde:

C coeficient de profitabilitate;
Pb valoarea profitului brut;
V n v a l o a r e a vi n z a r i l o r n e t e .

Tabel 2.2. Analiza repartizarii i utilizrii profitului net a UNIVERSALCOOP


Nr .

D e n u mi r e a i n d i c a t o r i l or

2011

2012

Abaterea
(+/-)

48

1 Vinzari nete

18703450

16546590 -2156860

2 C o s t u l vi n z a r i l o r

14368120

12894280 -1473840

3 P r o f i t u l br u t

4335330

3652310

-683020

22,072

-1,108

4 Coeficient de

23,180

pr o f i t a b i l i t a t e ( % )
R e z u l t a t e l e c a l c u l e l o r o b t i n u t e r e pr e z i n t a o s i t u a t i e n u e s t e
f o a r t e f a v o r a b i l a p e n t r u i n t r e p r i n d e r e . I n p er i o a d a a n u l u i 2 0 1 2 ,
c o mp a r a t i v c u a n u l 2 0 1 1 , s - a mi c o r a t v o l u mu l vi n z a r i l o r n e t e , c u
t o a t e a c e s t e a s e m i c s o r e a z a c o s t u l v n z r i l o r c u
- 1 4 7 3 8 4 0 l e i i pr o f i t u l b r u t c u - 6 8 3 0 2 0 l e i . R a t a pr o f i t u l u i b r u t s a u
coeficientul

de

profitabilitate,

ne

caracterizeaza

profitul

brut

o b t i n u t l a u n l e u v i n z a r i n e t e . P e n t r u p er i o a d a c ur e n t a , ma r i me a
a c e s t u i c o e f i c i e n t e s t e d e 2 2 , 0 7 2 % a d i c a s a mi c s o r a t c u 1 , 1 0 8 % .
Aceasta inseamna ca la un leu vinzari nete a anului curent,
i n t r e pr i n d e r e a p r i me s t e 2 2 , 0 7 2 b a n i , c e e a c e r e p r e z i n t a o s i t u a t i e
f a v o r a b i l a p e n t r u i n t r e p r i n d er e .

12.3 Analiza profitului din activitatea operaional


A n a l i z a f a c t o r i a l a a pr o f i t u l u i d i n a c t i v i t a t e a o p e r a t i o n a l a
presupune stabilirea si calculul influentei factorilor care au
c o n t r i b u i t l a mo d i f i c a r e a i n d i n a mi c a a pr o f i t u l u i o p er a t i o n a l . D i n
p u n c t d e v e d er e f a c t o r i a l p r o f i t u l d i n a c t i v i t a t e a o p e r a t i o n a l a p o a t e
f i d e t e r mi n a t c u a j u t or u l u r ma t o a r e i f o r mu l e :
PAO=PB+AVO-CC-CGA-ACO
P B = p r o f i t br u t
A V O = a l t e v e n i t ur i o p e r a t i o n a l e
C C = c h e l t u i e l i l e c o me r c i a l e
49

C G A = c h e l t u i e l i g e n e r a l e a d mi n i s t r a t i v e
ACO=alte cheltuieli operationale
F i e c a r e p a r t e c o mp o n e n t a a f o r mu l e i i n f l u e n t e a z a a s u p r a
m o d i f i c a r i i p r o f i t u l u i o p e r a t i o n a l , a s t f e l pr o f i t u l br u t s i a l t e
v e n i t u r i o p e r a t i o n a l e i n f l u e n t e a z a d i r e c t , i ar c h e l u i e l i l e a u a c t i u n e
i n v e r s a a s u p r a r e z u l t a t u l u i o p er a t i o n a l . C a l c u l u l i n f l u e n t e i
f a c t o r i l o r s e e f e c t u e a z a c u a j u t or u l m e t o d e i b a l a n t i e r e c u a j u t or u l
u r ma t o r u l u i t a b e l a n a l i t i c :
Tabel 2.3. Analiza Analiza profitului din activitatea operaional n cadrul
cooperativei de consum Universalcoop
Inidcatori

P r o f i t br u t
A l t e v e n i t ur i
operationale
Cheltuieli
comerciale
Cheltuieli

Anul

Anul de

Abaterea

Rezultatul

pr e c e d e n t

gestiune

absoluta

influentei

-683020
+516082

factorilor
-683020
+516082

4335330
1101724
3990508
871390

3652310
1617806
4056633

+66125

-66125

848323

-23067

+23067

a d mi n i s t r a t i v e
Alte cheltuieli 169106

33292

-135814

+135814

operationale
Profitul din

331868

-74182

generale

406050

activitatea
operationala
B I F = - 6 8 3 0 2 0 + 5 1 6 0 8 2- 6 6 1 2 5 + 2 3 0 6 7 + 1 3 5 8 1 4 = - 7 4 1 8 2
C o n c l u z i e : C a l c u l e l e ar a t a c a p r o f i t u l d i n a c t i v i t a t e a o p e r a t i o n a l a
i n p e r i o a d a a n a l i z a t a s - a r e d u s c u - 7 4 1 8 2 l e i . A c e a s t a d i mi n u a r e a
50

fost cauzata de reducerea profitul prut cu -683020 lei i a


cheltuielilor comerciale cu 66125 lei, cresterea Cheltuelilor
generale cu +23067 lei si a altor cheltuieli operationale + 135814
lei, sub influenta negativa a acestor factori PO s-a redus cu -74182
l e i . A s t f e l p ut e m c o n c l u z i o n a c a p r o f i t u l o p e r a t i o n a l a l e n t i t a t i i a r e
o t e n d i n t a n e g a t i v a d e r e d u c e r e f a t a d e a n u l pr e c e d e n t c a u z a t a d e
activitatea ineficienta a activitatii de baza pentru care a fost
f o r ma t a i n t r e p r i n d e r e a .
12.4 Analiza repartizarii i utilizrii profitului net
P r o f i t u l c o n s t i t u i e , n e c o n o mi a d e p i a , r a i u n e a d e a f i a o r i c r u i
a g e n t e c o n o mi c , f i i n d c o n s i d e r a t u n c t i g c e r e mu n e r e a z f a c t o r i i
d e b a z , c l a s i c i a i pr o d u c i e i : c a p i t a l u l , p m n t u l , m u n c a , f i i n d
u r m r i t , d i n p u n c t d e v e d er e s t r a t e g i c p e d o u o r i z o n t ur i d e t i mp :
t e r m e n s c u r t i t er me n m i j l o c i u i l u n g .
R e n t a b i l i t a t e a r e f l e c t c a p a c i t a t e a f i r me i d e a pr o d u c e p r o f i t ,
oglindind

ntr-o

e c o n o mi c e a e i

f o r m

sintetic

eficiena

ntregii

activiti

i e s t e u n a d i n f o r me l e d e e x p r i ma r e a e f i c i e n e i

e c o n o mi c e .
Analiza asupra rezultatelor financiare ale entitaii se face
c o n f o r m d a t e l or l u a t e di n R a p o r t u l r e z u l t a t e l o r f i n a n c i a r e , i
conform datelor luate din el n cadrul .S. Grile i Sta iile Auto
s e v a f a c e u r m t o a r e a a n a l i z a .
Tabel 2.4. Analiza repartizarii i utilizrii profitului net a cooperativei de consum
Universalcoop
Nr. Denumirea coeficienilor

2011

2012

Abaterea

1
1.
2.

2
Venitul din vnzri
Costul vnzrilor

3
18703450
14368120

4
16546590
12894280

5= 4-3
-2156860
-1473840

3.
4.

Profitul brut ( 1-2)


Alte venituri operaionale

4335330
1101724
51

3652310
1617806

-683020
+516080

5.
6.
7.
8.

Cheltuieli comerciale
Cheltuieli gen. i administrative
Alte cheltuieli operaionale
Rezultatul din activ. opera. (3+4-

3990508
871390
169106
406050

4056633
848323
33292
331868

+66125
-23067
-135814
-74182

5-6-7)
9. Rezultatul din activ. de investiii 29302
10. Rezultatul din activ. finaciar
11. Rezultatul din activ. ec-fin. 435352

331868

-29302
-103484

(8+9+10)
12. Rezultatul excepional
13. Profitul
(pierderea)

250000
581868

250000
146516

per. 435352

gestionar pn la impozitare
(11+12)
14. Cheltuieli

(economii)

impozitul pe venit
15. Profit net (pierdere)

privind

435352

28749
553119

-28749
117767

Concluzie : n urma analizei efectuate s-a constatat c entitatea respectiv a


nregistrat un profit net n anul 2012 n mrime de 553119 lei , cu 117767lei mai
mult dect n anul precedent. Aceast situaie este foarte favorabil pentru entitate i
este determinat ntr-o oarecare msur de neexistena rezultatelor din activitatea
financiar i majorarea profitului perioadei gestionare pn la impozitare cu 146516
lei. Profitul brut al entitii costituie n perioada de gestiunelei 3652310lei cu -683020
lei mai putin ca anul precedent, iar rezultatul din activitatea operaional 33292lei, cu
-74182 lei mai puin ca n trimestrul precedent. n general se poate de menionat ca
Universalcoop pe parcursul activitii sale obine foarte multe avantaje economice
fiind determinate de creterea venitului din vnzari pn la16546590 lei n perioada
curent de gestiune. De aici reese c entitatea activeaz eficient i efotul depus se
recompenseaz ntr-o msur favorabil pentru entitate

12.5 Analiza indicatorilor de rentabilitate


In economia de piaa profitul constituie raiunea de a fi a unei ntreprinderi.
Rentabilitatea reflecta capacitatea ntreprinderii de a produce profit, oglindind intr-o
52

forma sintetica eficienta ntregii activitatii economice a intreprmderii. In general


rentabilitatea, ca indicator de eficienta, se determina ca raport intre efectele
economice si financiare obinute si eforturile depuse pentru obinerea lor. Indicatorul
nominalizat poate capata forme diferite, in funcie de profitul brut sau net la
numrtor sau de baza de raportare care exprima efortul sau cheltuiala (activul
economic; capitaluri; costul vinzarii; valoarea produciei vindute etc.).
Tabel

2.5.

Analiza

indicatorilor

de

rentabilitate

cadrul

U N I V E R SA L C O O P u l u i
Indicatori

Modul

de Anul 2011 Anul

Rata

calcul
PB/VV*100

br u t e
Rentabilitatea

Pnet/VV*100

net
Rentabilitatea

P p er

activelor

i mp / * 1 0 0

Rentabilitatea

P p er

Abaterea

23,180

2012
22,072

( +;-)
-1,108

2,327

3,342

+1,015

la 3,833

4,970

+1,137

la 6,671

8,244

+1,573

capitalului

i mp / C P * 1 0 0

pr o p r i u
Rentabilitatea

P N / C P e r ma n e n t 5 , 4 3 1

6,663

+1,232

r e nt a b i l i t i i

pin

pin

capitalului
p e r ma n e n t
n urma efecturii calculelor s-a stabilit c rata rentabilitii brute in perioada de
gestiune 22,072% i perioada anului precedent 23,180%, avnd o abatere negativ de
-1,108%. Rentabilitatea net are o influen pozitiv cu o abatere de +1,015%, tot o
abatere pozitiv mai nregistreaz rentabilitatea capitalului propriu cu +1,573% i
rentabilitatea capitalului permanent cu +1,232% si rentabilitate activelor la fel a

53

nregistrat o crestere cu +1,137%. Din aceste date rees c cooperativa are a activitate
pozitiva i n cretere.
12.6 Analiza structurii activelor ntreprinderii
A n a l i z a s t r u c t ur i i p a t r i mo n i a l e a r e c a o b i e c t d i n a mi c a a c e s t e i a
p r e c u m i r a p o r t ur i l e d i n t r e d i f e r i t e l e e l e m e n t e a l e b a l a n e i i
s c h i mb r i l e

intervenite

situaia

mi j l o a c e l o r

surselor

d e t e r mi n a t e d e a c t i v i t a t e a d e s f u r a t p e p a r c ur s u l a c t i v i t i i .
Pentru o redare mai detailat a situaiei activelor
c o o p e r a t i v a d e c o n s u m U n i v er s a l c o o p

la

se va efectua analiza

structural a acestora.

Tabel

2.6.

Analiza

structural

activelor

U N I V E R SA L C O O P u l u i
N

Compartiment al Anul 2011 Anul


activelor

Abaterea

d
1
1.

Activele

S u ma , l e i
3
-

2012
S u ma , l e i
4
-

2.

nemateriale
A c t i v e l e ma t e r i a l 7 9 0 2 6 3 1

8914659

+1012028

3.

pe t/l
Active

5.

pe t/l
Alte active pe t/l
Total active t/l
7902631
S t o c ur i
de 2948545

8914659
2452099

+1012028
-496446

6.

ma t e r i a l e
Creane pe t/s

246194

+8630

4.

financiare -

237564

54

+/S u ma , l e i
5=4-3
-

cadru

7.
8.
9.

Investiii pe t/s
Mijloace bneti
260057
Alte
active 8695

85560
7315

-174497
-1380

curente
Total

active 3454861

2791168

-663693

curente
Total

general 11357492

11705827 +348335

active
C o n c l u z i e : n r e z u l t a t u l a n a l i z e i e f e c t u a t e a s u p r a a c t i v e l o r pr i n
metoda vertical se constat o createre a totalului acestora cu
3 4 8 3 3 5 l e i , a c e s t f a p t s e a pr e c i a z p o z i t i v , d e o a r e c e d e n o t o
mb u n t i r e a s i t u a i e i e n t i t i i d a t e . C r e t e r e a r e s p e c t i v e s t e
c o n d i i o n a t n m a r e m s u r d e m a j o r a r e a a c t i v e l o r p e t e r m e n l u n g
c u 1 0 1 2 0 2 8 l e i . C e a m a i m a r e i n f l u i e n a s u p r a d i mi n u r i i a c t i v e l o r
c u r e n t e o a r e s c d e r e a s t o c u r i l or d e m a t e r i a l e c u 4 9 6 4 4 6 l e i , c t i
a mijloacelor bneti cu 174497lei. ns o modificare favorabil a
nregistrat

ma j o r a r e a c r e a n e l o r p e t e r me n s c u r t , c a r e a u cr e s c u t

c u 8 6 3 0 l e i , i n s p e c i a l a a c t i v e l o r ma t e r i a l e p e t er me n l u n g c a r e
a u nr e g i s t r a t o cr e t e r e d e 1 0 1 2 0 2 8 l e i . n g e n e r a l s e p o a t e d e
menionat c situaia la Universalcoop
este

satisfctoare,

se

propune

l a a c e s t c o mp a r t i me n t

nlaturarea

s i t u a i i l or

negative

depistate.
A n a l i z a p a t r i mo n i u l u i n e t pr e s u p u n e d e t e r mi n a r e a p e b a z a d e
b i l a n a a c e s t u i a i e x p l i c a r e a mo d i f i c a r i l o r i n t er v e n i t e pr i n p r i s m a
e l e me n t e l o r c o mp o n e n t e .
1 2 . 7 A n a l i z a s t r u c t u r i i p a t r i m o n i u l u i n e t (a c t i v e l o r n e t e )
n v e d e r e a a n a l i z e i d e t a i l a t e a s t r u c t ur i i a c t i v e l or l a U n i v e r s a l c o o p ,
i n f o r ma i i l e d i n b i l a n u l c o n t a b i l a u f o s t p r e l u c r a t e i s i n t e t i z a t e n
u r m t o r u l t a b e l
55

Tabel

2.7.

Analiza

factorial

patrimoniului

net

al

U N I V E R SA L C O O P u l u i
N r . c r t E l e me n t e d e c a l c u l
1.
2.
3.
4.

P er i o a d a a n a l i z a t
2011
2012

Active totale
Datorii pe t/l
Datorii pe t/s
P a t r i mo n i u n e t ( 1- 2 - 3)
Concluzie: n

11357492
1489737
3341779
6525976

Abaterea

+ ,11705827 +348335
1243322
-246415
3404480
+62701
7058025
+532049

rezultatul analizei efectuate s-a constatat c

p a t r i mo n i u l n e t a l U N I V E R S AL C O O P u l u i

a nregistrat o cretere

d e + 5 3 2 0 4 9 l e i f a d e a n u l pr e c e d e n t , a c e s t f a p t s e c ar a c t e r i z e a z
ca unul pozitiv pentru entitatea respectiv. Asupra acestei creteri
considerabile a influienat

pozitiv creterea

nregistrat de

a c t i v e l e t o t a l e c u + 3 4 8 3 3 5 l e i . D a t o r i i l e p e t er me n s c u r t n
perioade analizate au nregistrat o cretere de + 62701 lei . O
i n f l u i e n n e g a t i v s e c o n s t a t l a r n d u l s u n c a z u l d a t o r i i l or p e
t e r m e n l u n g c a r e s - a u d i mi n u a t c u - 2 4 6 4 1 5 l e i . n g e n e r a l s i t u a i a
se constat ca a fi una relativ stabil i favorabil pentru entitatea
d a t , s e p r o p u n e ma j o a r a r e a v a l or i i a c t i v e l o r t o t a l e . O i mp o r t a n
f o a r t e ma r e n pr o c e s u l d e a n a l i z a a s i t u a i e i f i n a n i c a r - p a t r i mo n i a l e
a l e e n t i t i i o a r e d i v i z a r e a d a t o r i i l or d u p c o n i ni t u l l o r e c o n o mi c .
Conform

datelor

luate

U N I V E R S AL C O O P u l u i

se

din
va

raportul

face

financiar

ur m t o a r e a

analiza

al

asupra

d a t o r i i l or .
12.8 Analiza structurii surselor de formare
Analiza

s t r u c t ur i i

aprecierea

surselor

stabilitii

de

finanare

financiare

dependen de sursele atrase .


56

acesteia

activelor
i

p r i mi t e

gradului

de

n c a d r u l a n a l i z e i s t r u c t u r i i d e f i n a n a r e s e e x a mi n e a z u n i r d e
c o e f i c i e n i s a u r a t e f a d e n i v e u r i l e pr o g r a ma t e .
1. Coeficientul

de

a u t o n o mi e

7058025/11705827 = 0,60%

2. Rata

de

atragere

mi j l o a c e l o r

i mp r u mu t a t e

= ( 1 2 4 3 3 2 2 + 3 4 0 4 4 8 0) / 1 1 7 0 5 8 2 7 = 0 , 3 9 %

3. Rata

corelaiei

ntre

sursele

p r o pr i i

cele

atrase:

= 4 6 4 7 8 0 2 / 7 0 5 8 0 2 5 = 0 , 6 5%

4. Coeficientul

riscului

financiar

1243322/7058025= 0,17%

5. Stabilitate

p a t r i mo n i a l

=7058025/

( 7 0 5 8 0 2 5 + 1 2 4 3 3 2 2) = 0 , 8 5 %
n ur ma e f e c t u r i i

c a l c u l e l o r s - a d e t e r mi n a t c r a t a a u t o n o mi e i

financiare nu are nici o influen asupra stabilitii financiare a


n t r e pr i n d e r i i . R a t a d e a t r a g e r e a mi j l o a c e l o r i mp r u m m u t a t e
l a u n n i v e l d e 0 , 3 9% .

este

S e a pr e c i a z p o z i t i v r a p or t u l d i n t r e s u r s e l e

p r o pr i i i c e l e a t r a s e i n a n u l d e g e s i u n e

cu 0,65 % .

Se

d i mi n u i a z c o e f i c i e n t u l d e s t a b i l i t a t e p a t r i mo n i a l c u 0 , 8 5 % c e e a

57

ce

se

apreciaz

pozitiv,adica

n t r e pr i n d e r e a

are

stabilitate

concentrata i fluctuant.
12.9 Analiza fondului de rulment
F o n d u l d e r u l me n t ( F R ) - r e p r e z i n t a c e a p ar t e a c a p i t a l u l u i
permanent destinat i utilizat pentru finanarea activitii curente
de exploatare. Fondul de rulment poate fi antecalculat i efectiv
utilizat.

T a b e l 2 . 8 . A n a l i z a f o n d u l u i d e r u l m e n t al U N I V E R SA C O O P u l u i
Indicatorii

Anul

2011
A
1
1 . C a p i t a l u l p r o pr i u
6525976
2 . D a t o r i i p e t er me n l u n g
1489737
3.Capitalul
p er ma n e n t 8 0 1 5 7 1 3

A n u l 2 0 1 2 A b a t e r e a ( +;
2
70258025
1243322
71501347

-)
3=2-1
63732049
-246415
63485634

8914659
-613312

1012028
-726394

(indicat 1+ indicat 2)
4 . A c t i v e p e t e r me n l u n g
7902631
F o n d u l d e r u l me n t ( c a p i t a l u l 1 1 3 0 8 2
p e r ma n e n t - A T L )
n urma acestei analize ntreprinderea data dispune n anul
2 0 1 1 d e u n f o n d d e r u l me n t p o z i t i v n m r i me d e + 1 1 3 0 8 2 l e i i a r n
2012 negativ n valoare de 613312 lei.
T o t o d a t s e o b s e v o mi c o r a r e a f o n d u l u i d e r u l me n t

la finele

p e r i o a d e i d e g e s t i u n e c ur e n t e f a d e f i n e l e a n u l u i d e g e s t i u n e
precedent de -726394 ceea ce se apreciaz negativ .
58

12.10 Analiza lichiditii bilanuilui contabil i a capacitii


de plat a ntreprinderii
L i c h i d i t at e a f i n a n c i a r e s t e c a p a c i t a t e a p e c a r e o a r e
u n i t a t e a e c o n o mi c d e a - i n d e p l i n i l a t e r me n c u r e s u r s e l e s a l e
bneti

de

care

dispune,

ob l i g a i i l e

de

pl a t .

Ea

reflect

r a p o r t u l s u p r a u n i t a r d i n t r e mi j l o a c e l e d e p l a t i d a t o r i i l e
exigibile.

Lichiditatea

financiar

se

m s o a r a

cu

aj u t o r u l

c o e f i c i e n t u l u i d e l i c h i d i t a t e i me d i a t , c a r e s e c a l c u l e a z a c a
r a p o r t u l d i n t r e d i s p o n i b i l i t i l e b n e t i s i d a t o r i i l e p e t e r me n
scurt.
=85560/3404480= 0,025 sau 2,5
%
C a p a c i t at e a d e p l a t a a g e n t u l u i e c o n o mi c e s t e p o s i b i l i t a t e a
d e a - i s t i n g e i n t e g r a l i l a t e r me n o b l i g a i i l e d e p l at d e v e n i t e
e x i g i b i l e f a d e f u r n i z o r i , s a l a r i a i , b u g e t u l d e s t at , b n c i s a u
a l i c r e d i t o r i c u mi j l o a c e b n e t i d e c a r e d i s p u n e ( p r o p r i i ,
a t r a s e , mp r u mu t a t e ) .
C O N C L U ZI I
n u r m a e f e c t u r i i pr a c t i c i i d e pr o d u c i e n c a d r u l c o o p e r a t i v e i
d e c o n s u m U N I VE R S A L C O O P d i n A n e n i i N o i a m o b i n ut i n f o r ma i i
aprofundate

cu

privire

la

activitatea

d o me n i u l

pr a c t i c

al

c o n t a b i l i t i i , a v n d o c a z i a s a p l i c n pr a c t i c t o a t e c u n o t i n e l e
t e o r e t i c e a c u mu l a t e n c a d r ul U n i v e r s i t i i C o o p e r a t i s t C o me r c i a l e
din Moldova.
ntreprinderea necesit un volum foarte mare de lucru, fiindc are
un volum nalt al i n f o r ma i i l o r c o nt a b i l e . n t r e p r i n d er e a

59

d e s f o a r a c t i v i t a t e a s a n b a z a a c t e l o r n or ma t i v e i l e g i s l a t i v e d e
vigoare necesare pentru o activitate eficient.
L a U N I V E R S A L C O O P r e s p o n s a b i l i t a t e a p en t r u o r g a ni z a r e a
i i n e r e a c o n t a b i l i t i i o p o a rt c o n d u c t o r u l s o c i e t i i , e l a r e
r e s p o n s a b i l i t a t e a d e a c r e a c o n di i i o pt i me p e nt r u a s e i n e
corect contabilitatea.
n p e r i o a d a d e pr a c t i c s u s n u mi t a m s t u d i a t ma i a p r o f u n d a t
modul

de

contabilizare

structura

d o c u me n t a r e a

t u t ur o r

o p e r a i u n i l or e c o n o m i c e c e a u a v u t l o c p e p a r c u r s u l d e s f u r r i i
practicii, am luat cunotin

c u pr i n c i p i i l e d e or g a n i z a r e a

contabilitii n cadru entitii.


P e n t r u d e s f u r a r e a u n e i a c t i v i t i e f i c i e n t e i n c o n f o r mi t a t e
c u n o r me l e l e g i s l a t i v e n v i g o ar e , p e p ar c u r s u l p r a c t i c i i m- a m
f a mi l i a r i z a t c u mo d u l d e a p l i c r e a r e g u l a m e n t e l o r i i n s t r u c i u n i l or
p r i v i n d n t o c mi r e a d o c u me n t e l o r i i n er e a e v i d e n e i c o n t a b i l e n
c a d r u l f i r me i .
n pr o c e s u l p e t r e c e r i i pr a c t i c i i a m s t u d i a t t o a t e e t a p e l e d e
f o r ma r e a i n f o r ma i e i c o n t a b i l e : pr i mi r e a c o n t r o l u l i p r e l u cr a r e a
d o c u me n t e l o r p r i ma r e p r i v i n d c o n t a b i l i t a t e a c o n s u mu r i l o r , me t o d e l e
d e c a l c u l a i e a c o s t u r i l or , v e n i t ur i l e i c h e l t u i e l i l e n t r e p r i n d e r i i ,
inerea

evidenei

n t o c mi r e

sintetice
prezentare

analitice,
a

pr e c u m

r a p o a r t e l or

modul

financiare

de
ale

U N I V E R S AL C O O P u l u i
n u r m a f i n i s r i i pr a c t i c i i d e pr o d u c i e a m d e p i s t a t u n e l e
m o m e n t e n e g a t i v e n c a d r ul i n e r i i e v i d e n e i c o n t a b i l e , i a n u m e
f a p t u l c a n u s e n d e p l i n e s c l a t i mp d o c u me n t e l e p r i ma r e c e e a c e
ncalc disciplina contabil.Un alt aspect negativ este faptul c
e v i d e n a c o n t a b i l n c a d r u c o o p e r a t i v e i n ma r e m s u r e s t e i n u t
manual.Dat fiind faptul c cooperativa detine un mare volum de
i n f o r ma i e c o n t a b i l , e v i d e n a m a n u a l a a c e s t u i v o l u m n e c e s i t u n
60

t i mp m a i n d e l u n g a t d e l u c r u , m a i mu l t e f o r e d e m u n c s i m a i mu l t
e f o r t d i n p ar t e a s e c i e i d e c o n t a b i l i t a t e .
T r e c e r e a l a e v i d e n a a u t o ma t i z a t a o p e r a i u n i l o r c o n t a b i l e a r f i
u n a v a n t a j p e n t r u c o o p e r a t i v a d e c o n s u m U N I VE R S A L C O O P .

61