Sunteți pe pagina 1din 46

1

23.4
-12:16
7:17:38
00:47:44
23:36:24 Krishnamurthy
18.52N Longitude: 79.26E
01:00 AM
29 December 1988 Thursday
Latitude:
Generated by Horoscope Explorer (c) Public Software Library India Pvt Ltd - www.itbix.com
Public Software Library India Pvt Ltd - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065, Email: psl@nde.vsnl.net.in
Lucky Metal
Lucky Stone
Lucky Direction North
Lucky Time 2 hrs after Sunrise
Emerald
Bronze
Good Lagna Sag, Pis, Tau, Cap
Friendly Signs Tau Leo Lib
Evil Planets Mars, Jupiter
Good Planets Merc, Ven
Lucky Days Wed, Fri
Good Years 11,20,29,38,47
Evil Numbers 1, 7, 9
Good Numbers 2, 4, 5, 8
Lucky Numbers 2
Favourable Points
Karan Balava
Yoga Preeti
Lagna Makar
Prahar 1
Nakshatra Moola
Day Saturday
Tithi 3, 8, 13
Months Jyestha
Rashi Makar
Ghatak(Malefics) Avkahada Chakra
srinath
Date of Birth:
Time of Birth:
Place of Birth: Mancheral (Andra Pradesh), India
Ayanmash:
1 Decanate
Aadi Nadi Pada
Kshatriya Varna
Iron Paya
Bherund Vihaga
Vanachar Vashya
Tatwa Jala
Venus Nakshatra Lord
Capricorn
Mo, Taa, Tee To,
Madhya
Moosak (F)
Manushya
2
Poorva
Sun
Leo
Sun Sign
First Letters
Nadi
Yoni
Gana
Charan
Nakshatra
Rashi Lord
Rashi
Obliq:
Mercury
Virgo
Ayusman
Garija
Shashti Krishna
Sidreal Time:
LT Correction:
Lagna Lord
Lagna
S.S. Yoga
Karan
Tithi
Local Mean Time:
Mar
Rah
Sun Mer Sat Ura Nep Ven Plu Asc
Moon Ket
Jup
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Lagna Kundali
Planets Rashi Degrees Nakshatra Nak Lord Pad Dir Dignity
Ascendant
Sun
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Moon
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto
Virgo
Sagittarius
Sagittarius
Scorpio
Pisces
Taurus
Sagittarius
Leo
Aquarius
Leo
Sagittarius
Sagittarius
Libra
24:45:08
13:41:37
28:55:09
20:12:09
24:59:30
03:20:38
11:36:35
17:50:53
12:58:60
12:58:60
07:57:21
16:11:39
20:51:48
Chitra
P.Sada
U.Sada
Jyestha
Revati
Krittika
Moola
Poorva
Satabhisha
Magha
Moola
P.Sada
Vishakha
Mars
Venus
Sun
Mercury
Mercury
Sun
Ketu
Venus
Rahu
Ketu
Ketu
Venus
Jupiter
1
1
1
2
3
3
4
2
2
4
3
1
1
Direct
Direct
Direct
Direct
Retro
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Planetary Positions at Birth Time
2

srinath
Sun Sat
Ura
Moon
Mar Ket Mer
Asc Nep Ven Jup
Rah
Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Moon Ket
Ura
Mar
Mer
Ven
Rah Plu Asc Jup Sun Sat
Nep
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Asc Sun
Ven Mar
Sat Rah
Ket Ura
Mer Jup
Moon Nep
Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mar
Rah
Sun Mer
Sat Ura
Nep
Ven Plu Asc
Moon Ket
Jup
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
3

Lagna Hora
Chaturthamsha Drekkana

Siblings Luck
Wealth
srinath
Moon Ura
Ket
Mar Mer
Ven Rah
Asc Jup
Nep Plu
Sun Sat
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sat
Jup Ura
Asc Ven
Moon
Ket Mer
Mar
Rah Nep Sun Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mar Jup
Ven Rah
Mer Moon
Asc Sun
Nep
Sat Ket
Ura Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Sun Nep
Mar Sat Plu
Ura
Moon Jup Ket Ven
Asc
Mer Rah
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
4

Saptamamsha Navamsha
Dwadashamamsha Dashamamsha
Children
Profession Parents
Spouse
srinath
Ket
Sat
Mar Ura Jup Rah
Moon
Ven
Mer Nep Asc Sun Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Asc Mar
Ura
Plu Ven Moon Jup
Nep
Mer
Sun Rah
Ket
Sat
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mer Sat
Jup
Ven Ura
Asc Mar Moon
Rah Ket
Nep Sun Plu
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mer Plu
Rah Ket
Asc Mar
Jup
Nep
Sun
Ven Sat Moon Ura
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
5

Shodashamsha Vimshamsha
Saptavimshamsha Chaturvimshamsha
Vehicles
Education Strength
Religious Inclinations
srinath
Sun Ven
Rah Ura
Plu
Jup Sat Asc Mer Ket
Nep
Moon
Mar
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Rah Ket
Ven
Asc Mar
Jup
Nep Ura Plu Moon
Sun
Mer
Sat
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Moon
Jup Ura
Nep
Ven Sun Rah Ket
Asc Mar
Sat Plu
Mer
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Ura
Asc Ven
Mar
Sun Sat
Moon Rah
Ket Nep
Mer
Plu Jup
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
6

Trimshamsha Khavedamsha
Shashtiamsha Akshvedamsha
Misfortune
General Well Being General Well Being
Auspicious Results
srinath
Mar
Rah
Sun Mer
Sat Nep
Ven Ura Plu Asc
Moon Ket
Jup
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Mar
Rah
Sun Mer
Sat Ura
Nep
Ven Plu Asc
Moon Ket
Jup
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
7
Chandra Kundli

Bhav Chalit Chakra


Bhav Table
24:36:12
24:27:16
24:18:20
24:27:16
24:36:12
24:45:08
24:36:12
24:27:16
24:18:20
24:27:16
24:36:12
Cancer
Gemini
Taurus
Aries
Pisces
Aquarius
Capricorn
Sagittarius
Scorpio
Leo
Libra
Virgo 24:45:08
09:31:44
09:22:48
09:22:48
09:31:44
09:40:40
09:40:40
09:31:44
09:22:48
09:22:48
09:31:44
09:40:40
09:40:40
Leo
Cancer
Gemini
Taurus
Aries
Pisces
Aquarius
Capricorn
Sagittarius
Scorpio
Libra
Virgo
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mid Bhav Bhav Begins Bhav
srinath
4
2
2
1
4
4
3
3
P.Bhadra
U.Bhadra
Sravana
Moola
Swati
Uttara
Ashlesha
Aridra
Jupiter
Jupiter
Saturn
Jupiter
Venus
Mercury
Moon
Mercury
01:01:24
08:43:04
14:10:33
00:04:07
19:43:47
06:42:52
24:33:57
14:13:03
Lord Charan Nakshatra Degrees Rashi Upagraha
Weekday Based Upagrahas (Kalidasa)
Kalabela
Paridhi
Mrityu
Ardhaprahara
Yamakantaka
Kodanda
Gulika
Mandi
Gemini
Cancer
Virgo
Libra
Sagittarius
Capricorn
Pisces
Pisces
4
2
1
4
4
3
3
2
P.Bhadra
Sravana
Moola
Swati
Uttara
Ashlesha
Aridra
U.Bhadra
Jupiter
Saturn
Jupiter
Venus
Mercury
Moon
Mercury
Jupiter
01:01:24
14:10:33
00:04:07
19:43:47
06:42:52
24:33:57
14:13:03
08:43:04
Lord
Pisces
Capricorn
Sagittarius
Libra
Virgo
Cancer
Gemini
Pisces
Mandi
Gulika
Kodanda
Yamakantaka
Ardhaprahara
Mrityu
Paridhi
Kalabela
Upagraha Rashi Degrees Nakshatra Charan
Weekday Based Upagrahas (Parashara)
1
1
1
4
3
2
4
1
1 Hasta
Punarvasu
Bharani
U.Bhadra
Anuradha
Vishakha
Uttara
P.Bhadra
Krittika
10:21:37
20:21:37
13:41:37
03:41:37
13:41:37
27:01:37
02:58:23
02:58:23
27:01:37
Virgo
Gemini
Aries
Pisces
Scorpio
Libra
Virgo
Pisces
Aries
Ketu
Venus
Moon
Rahu
Mars
Dhwaja
Brahmadanda
Ulka
Bhukampa
Upaketu
Indrachapa
Parivesha
Vyatipata
Dhuma
Charan Nakshatra Degrees Rashi Lord Upagraha
Sun Based Upagrahas
8

srinath
Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
-
o
-
o
o
-
-
-
-
-
o
o
o
o
-
o
o
-
-
o
o
-
-
o
-
-
-
o
-
-
o
-
o
-
o
o
o
o
-
o
-
o
o
o
o
o
o
o
-
-
o
-
-
o
-
o
-
o
o
-
-
-
o
o
o
o
-
-
o
-
-
-
-
-
o
-
o
o
o
o
-
-
-
Sun
- o - o o - - o o o - - Asc
VII VI V IV III II I XII XI X IX VIII
Total
3 3 5 3 4 5 7 3 4 5 2 4
Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
o
o
o
o
o
-
-
-
-
o
-
o
-
o
-
o
-
o
-
o
o
-
-
-
-
-
-
o
-
-
-
-
-
-
o
-
o
o
o
-
-
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
-
-
-
o
-
o
-
-
-
-
-
-
o
-
-
-
o
-
o
-
o
-
o
-
o
o
o
-
-
-
-
Mars
- o - - o - o - o o - - Asc
VII VI V IV III II I XII XI X IX VIII
Total
5 2 5 2 1 5 7 1 2 2 4 3
Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o
-
o
-
o
o
o
o
o
-
-
-
o
-
-
o
o
o
-
-
o
-
o
-
o
o
-
-
-
o
-
o
o
o
-
-
-
o
o
o
o
o
-
-
o
o
-
o
-
o
o
-
-
-
-
-
-
o
o
o
o
o
o
-
-
o
o
-
o
-
o
o
-
o
-
-
o
-
o
o
o
o
o
-
Jupiter
o o o o - o o - o o o - Asc
VII VI V IV III II I XII XI X IX VIII
Total
5 4 5 4 4 6 4 2 7 4 5 6
Houses
Signs
2 3 3 3 2 6 5 2 4 3 3 3
Total
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Asc - - o o - o - o o - o -
Saturn
-
-
-
o
-
o
-
-
-
-
-
o
-
o
o
-
-
o
o
-
-
-
-
-
o
o
-
-
-
o
-
-
-
-
-
o
o
o
o
-
o
o
-
o
o
o
-
o
-
-
o
-
-
o
-
-
-
o
-
o
o
-
-
o
-
-
o
-
-
-
-
o
-
-
o
-
o
-
-
o
-
-
o
o
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
9
Bhinna Ashtak Varga
srinath

Houses
Signs
Sat
Jup
Mar
Sun
Ven
Mer
Moon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o
-
-
-
-
o
o
-
-
o
-
-
o
-
-
-
-
-
o
-
o
o
-
o
o
o
-
o
o
-
o
-
o
o
o
o
o
-
-
o
-
o
o
-
-
o
-
o
o
-
-
o
o
o
-
o
-
o
-
-
o
-
o
-
o
o
-
o
-
-
o
o
o
-
o
o
-
o
o
-
-
o
-
o
Venus
- - o o o o o - o - o o Asc
VII VI V IV III II I XII XI X IX VIII
Total
4 3 2 6 5 5 5 5 4 4 5 4
Houses
Signs
5 3 4 6 5 6 6 3 3 5 3 5
Total
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Asc o - o o - o o - o - o -
Mercury
o
-
o
-
o
o
o
-
o
o
-
-
-
-
o
-
o
-
o
-
o
-
o
o
-
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
o
-
o
o
o
o
o
o
o
-
o
-
o
-
o
-
o
-
-
o
-
-
o
-
-
-
o
o
-
o
-
o
-
o
o
o
-
o
-
-
-
-
o
-
o
o
o
-
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
Houses
Signs
3 7 3 3 3 4 3 4 5 4 6 4
Total
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Asc - - o o - - - o - - o -
Moon
-
o
o
-
-
o
-
o
o
o
o
-
o
o
o
-
o
-
o
-
-
-
o
-
-
o
o
-
-
-
-
-
o
o
-
o
o
-
o
-
-
o
-
o
o
o
-
-
-
o
-
o
-
o
o
-
-
o
o
o
o
-
-
o
o
-
o
-
-
-
o
-
o
o
o
o
o
-
o
-
-
o
o
o
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
Houses
Signs
6 5 5 4 4 5 4 2 4 4 6 0
Total
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Asc - - o o - - - o - - o -
Ascendant
-
o
o
o
o
o
o
-
-
o
o
-
o
o
o
o
o
-
o
o
-
-
o
o
-
o
-
o
-
-
o
o
-
o
-
o
o
-
o
-
o
o
-
o
-
o
-
o
o
-
-
-
-
o
o
-
o
o
o
-
-
-
-
o
-
o
-
-
o
-
o
o
-
o
o
o
o
-
-
-
-
-
-
-
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Moon
Mer
Ven
Sun
Mar
Jup
Sat
10

srinath
Bhinna Ashtak Varga
123 70 183 127 91 173 112
88 55 106 96 79 98 84
35 15 77 31 12 75 28
Shodhya
Rasi
Graha
Pinda Sat Ven Jup Mer Mar Moon Sun
Shodhya Pinda
After Ekadhipatya Shodhan
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Saturn
Venus
Jupiter
Mercury
Mars
Moon
Sun 0 0 1 0 1 0 5 0 1 2 0 1
1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0
4 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 2
2 0 1 3 2 3 1 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 4
0 2 0 0 1 3 2 1 2 0 0 0
0 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 1
1
1
1 0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0
0 0 0 2 1 2 3 1 0 1 3 0
4 1 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1
2 0 2 0 0 3 3 2 3 1 0 2
2 0 0 1 0 3 3 0 1 1 0 4
0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1
1 0 2 1 0 5 2 1 0 3 0 0 Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
After Trikon Shodhan
Ashtak Varga (Before Reduction)
Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Total
Saturn
Venus
Jupiter
Mercury
Mars
Moon
Sun 3 3 5 3 4 5 7 3 4 5 2 4 48
4 6 4 5 4 3 4 3 3 3 7 3 49
5 2 5 2 1 5 7 1 2 2 4 3 39
54 5 3 4 6 5 6 6 3 3 5 3 5
5 4 5 4 4 6 4 2 7 4 5 6 56
52 4 5 4 4 5 5 5 5 6 2 3 4
39 2 3 3 3 2 6 5 2 4 3 3 3
337 27 29 25 29 21 39 35 23 27 29 24 29
Rahu 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 44
0 6 4 4 2 4 5 4 4 5 5 6 49 Ascendant
1
11

srinath
12
---

Mer
Panchadha
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket
Sun
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
Enemy Neutral G.Mitra Neutral G.Satru Neutral Neutral G.Satru
Neutral --- G.Mitra Friend Enemy Enemy G.Satru Friend Enemy
Neutral G.Mitra --- Enemy Enemy G.Mitra Neutral G.Mitra G.Mitra
G.Mitra Neutral Enemy --- G.Mitra Friend Neutral Neutral Neutral
Neutral G.Satru G.Satru G.Mitra --- Enemy G.Mitra G.Mitra Friend
G.Satru
Neutral G.Mitra Neutral Enemy --- G.Satru G.Mitra G.Satru
Neutral
Neutral Friend Enemy Friend Enemy --- G.Satru G.Satru
Neutral
Friend G.Mitra Neutral G.Mitra G.Mitra G.Satru --- G.Satru
G.Satru Enemy G.Mitra Neutral Friend G.Satru G.Satru G.Satru ---
Enemy
Mer
Temporal
Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket
Sun
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
--- Enemy Friend Friend Enemy Enemy Enemy Friend Enemy
Enemy --- Friend Friend Enemy Enemy Enemy Friend Enemy
Friend Friend --- Enemy Enemy Friend Friend Friend Friend
Friend Friend Enemy --- Friend Friend Enemy Friend Enemy
Enemy Enemy Enemy Friend --- Enemy Friend Friend Friend
Enemy Friend Friend Enemy --- Enemy Friend Enemy
Enemy Enemy Friend Enemy Friend Enemy --- Enemy Enemy
Friend Friend Friend Friend Friend Friend Enemy --- Enemy
Enemy Enemy Friend Enemy Friend Enemy Enemy Enemy ---
Enemy
Mer
--- Enemy Enemy Enemy Neutral Friend Friend Neutral Enemy
Enemy --- Enemy Friend Friend Enemy Friend Neutral Enemy
Enemy Enemy --- Neutral Neutral Neutral Neutral Friend Friend
Enemy Friend Enemy --- Neutral Enemy Friend Friend
Neutral Friend Friend Neutral --- Friend Enemy Enemy Friend
Friend Enemy Friend Neutral Friend --- Neutral Enemy Friend
Friend Friend Enemy Friend Neutral Neutral --- Friend Enemy
Neutral Neutral Enemy Neutral Neutral Neutral Friend --- Friend
Enemy Enemy Friend Enemy Friend Friend Enemy Neutral ---
Ket
Rah
Moon
Sat
Jup
Mar
Ven
Sun
Ket Rah Moon Sat Jup Mar Ven Mer Sun
Permanent
srinath
13

srinath
7
8
Plu
Ven
Sudarshan Chakra
Auspicious and inauspicious happenings and the age periods of their occurences are predicted
from Sudarshan Chakra.
08/20/32/44/56/68/92/104 07/19/31/43/55/67/79/91/103 06/18/30/42/54/66/78/90/102
12/24/36/48/60/72/84/96/108/120 01/13/25/37/49/61/73/85/97/109 02/14/26/38/50/62/74/86/98/110
Besides the Ascendant, the Moon and the Sun are also considered as reckoning points individually.
Sudarshana Chakra gives the combined view of the horoscope from these three different reckoning
points - the Ascendant, the Moon and the Sun - at a glance.
4
6
5
4 3 2
1
12
11
10
9
3
2
1
12 11
10
9
8
7
6 5
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7 6
Asc
Moon Ket
Jup
Mar
Rah
Sun Mer Sat
Ura Nep
Jup
Mar Rah
Sun Mer
Sat Ura
Nep
Ven
Plu
Asc Moon Ket
Moon Ket
Jup
Mar Rah
Sun Mer
Sat Ura
Nep
Ven
Plu
Asc
14

Planetary Avasthas
Sun
Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
Ava-3 Ava-6 Ava-9 Ava-10 Ava-12
Swapna
Supta
Swapna
Swapna
Swapna
Swapna
Swapna
Jagrata
Supta
Mudita
---
Kshudita
Mudita
---
Kshudita
Mudita
Mudita
Kshudita
Shanta
Dhukhita
Deena
Shanta
Deena
Deena
Shanta
Swastha
Dhukhita
Harshita
Shanta
Khala
Harshita
Shanta
Shanta
Harshita
Swastha
Peedita
Nidra
Agam
Sabhastha
Koutaka
Sabhastha
Nidra
Prakashana
Nrityalipsa
Prakashana
Ava-5
Yuva
Mrita
Kumar
Baala
Mrita
Kumar
Yuva
Yuva
Yuva
10 09 08 07 06 05 04 03 02
01 27 26 25 24 23 22 21 20
19 18 17 16 15 14 13 12 11
Nav Tara Chakra
Parammitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem Vipat Sampat Janm
Ket Emancipation --- ---
Pitri
Matri
Gnati
Kalatra
Amatya
Bhratri
Atma
Putra
---
Matri
Gnati
Kalatra
Amatya
Bhratri
Atma
Putra
Desire
Mother
Longevity
Wealth
Courage
Spouse
Intellect
Father
Rah
Moon
Sat
Jup
Mar
Ven
Mer
Sun
Sthira Karak Sapta Karak
Planet Karakas
srinath
Ashta Karak
15

Parashari Aspects
Planet Planet Aspected By Aspected By
Sun
Moon
Mar
Mer
Ven
Sat
Rah
Ket
Jup Asc
-
-
-
Jup
-
Sat Moon Ket
Rah
Ven Mar Jup Sat
Rah
OPP: Opposition
CNJ: Conjunction
SQU: Square
TRN: Trine
SXT: Sextile
SQQ: Sesquiquadrate
SSQ: Semi Square
QNC: Quincunx
SSX: Semi Sextile
QNT: Quintile
BQT: Bi Quintile
Index of Words:
For consideration of aspects, a general orb of influence has been taken as 3 20' for all planets.
Planet
Asc
Sun
Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
Moon
Rah
Ket
Ura
Nep
Su Mer Ven Mar Ju Sat Moo Ra Ke Ura Ne Pl
79
94 55 180
OPP
141
BQT
77 37 138
SQQ
42
SSQ
73
QNT
81 26
15 23 101 220 2
CNJ
116 59
SXT
121
TRN
6 3
CNJ
53
68 13 21 136
SQQ
44
SSQ
131 17 236 86 39
125 197 21 92
SQU
83 97 18 26 29
SSX
154 99 107 222
SQQ
42
SSQ
217
BQT
103 322
218
BQT
105 280 100 215
BQT
223
SQQ
168
51 5 4 119
TRN
61
SXT
114
175 5 110 118
TRN
63
SXT
112 57
SXT
65 180
OPP
115 123
TRN
68
47
SSQ
8
55
Planetary Conjunctions and Aspects
srinath
16

Rashi
Pisces
Virgo
Leo
Leo
Cancer
Cancer
Cancer
Pisces
Pisces
Scorpio
Scorpio
Virgo
Virgo
Virgo
Leo
Leo
Cancer
Pisces
Pisces
Scorpio
Scorpio
Virgo
Virgo
Leo
Leo
Cancer
Cancer
Cancer
Pisces
Pisces
Moorti Exit Entry Shani Sade Sati
Gold
Silver
Iron
Iron
Iron
Copper
Gold
Copper
Gold
Silver
Iron
Silver
Silver
Iron
Copper
Iron
Copper
Iron
Iron
Copper
Copper
Iron
Silver
Gold
Copper
Copper
Iron
Copper
Iron
Gold
21-05-2086
03-11-2070
29-08-2068
03-02-2066
02-07-2066
12-10-2065
05-02-2064
06-04-2057
01-09-2054
07-12-2046
23-06-2044
25-09-2041
26-01-2041
05-04-2039
12-07-2039
22-10-2038
27-08-2036
23-02-2028
02-06-2027
25-10-2017
26-01-2017
03-08-2012
14-11-2011
09-09-2009
10-01-2007
15-07-2007
31-10-2006
13-01-2005
16-04-1998
09-08-1995
20-03-2084
30-08-2068
03-07-2066
13-10-2065
04-02-2066
09-05-2064
24-08-2063
06-02-2055
15-05-2054
30-08-2044
12-12-2043
07-02-2041
13-07-2039
23-10-2038
06-04-2039
28-08-2036
13-07-2034
21-10-2027
30-03-2025
21-06-2017
03-11-2014
17-05-2012
10-09-2009
16-07-2007
01-11-2006
11-01-2007
26-05-2005
06-09-2004
17-02-1996
02-06-1995
Ashtamshani
Sadesati
Janmshani
Janmshani
Sadesati
Sadesati
Sadesati
Ashtamshani
Ashtamshani
Kantakshani
Kantakshani
Sadesati
Sadesati
Sadesati
Janmshani
Janmshani
Sadesati
Ashtamshani
Ashtamshani
Kantakshani
Kantakshani
Sadesati
Sadesati
Janmshani
Janmshani
Sadesati
Sadesati
Sadesati
Ashtamshani
Ashtamshani
Shani Sade Sati
srinath
17
27.34
23.14
6
0.6
0.71
1.03
0.36
1.2
0.95
5.71
342.63
-10.89
51.43
21.38
102.81
0.00
23.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.38
57.61
17.85
160.05
0.00
15.00
15
105.00
25.05
21.93
37.03
4
2.91
0.8
2.31
0.85
1.99
1.36
6.80
408.14
-3.49
8.57
32.03
154.49
0.00
58.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.62
57.61
25.62
190.92
15.00
60.00
15
58.12
42.80
20.47
39.53
1
1.63
0.79
1.99
0.37
0.84
1.12
7.29
437.26
-11.08
34.29
39.61
222.75
0.00
48.98
0.00
45.00
30.00
15.00
60.00
21.38
2.39
12.86
138.83
15.00
15.00
15
54.38
39.45
30.30
21.88
3
1.81
0.29
1.98
1.01
2.69
1.39
6.94
416.24
-33.74
17.14
11.68
132.43
0.00
36.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.62
57.61
30.23
258.5
0.00
60.00
15
142.50
41.00
31.84
10.92
7
0.14
0.09
0.29
0.97
1.47
0.94
5.16
309.59
-9.91
42.86
2.82
29.17
0.00
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.38
2.39
48.63
196.02
15.00
15.00
30
93.75
42.27
21.97
34.18
2
1.75
0.92
1.2
0.82
1.2
1.03
7.22
433.27
1.15
25.71
46.07
133.87
0.00
52.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.38
60.00
28.61
197.86
0.00
60.00
30
82.50
25.36
47.24
7.18
5
0.08
0.05
0.92
0.1
1.36
1
6.50
389.91
-3.23
60
2.43
103.44
0.00
2.43
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.62
2.39
3.54
223.73
0.00
60.00
30
112.50
21.23
Kashta Phala
Ishta Phala
Relative Rank
Ayan Bala Part
Chesta Bala Part
Kala Bala Part
Dig Bala Part
Sthana Bala Part
Part of Min.
Shad Bala in Rupas
Total Shadbala
Drik Bala
Naisargik Bala
Chesta Bala
Kaala Bala
Yuddh Bala
Ayan Bala
Hora Bala
Vaara Bala
Maasa Bala
Varsha Bala
Tribhag Bala
Paksha Bala
Natonnat Bala
Dig Bala
Sthana Bala
Drekkana Bala
Kendradi Bala
Dina-Ratri Bala
Saptavargiya Bala
Uccha Bala
Moon Saturn Jupiter Mars Venus Mercury Sun
Shad Bala
srinath

S.S.S. Lords
Ven-Jup-Jup
Jup-Ven-Sun
Jup-Ket-Jup
Sun-Ket-Mer
Sat-Rah-Mer
Sun-Ven-Mar
Jup-Ket-Mer
Ven-Sun-Sat
Jup-Mer-Rah
Mar-Mer-Ven
Jup-Sun-Mar
Jup-Ven-Ven
Mer-Mar-Rah
Planetary Positions at Birth Time
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Retro
Direct
Direct
Direct
Direct
Vishakha
P.Sada
Moola
Magha
Satabhisha
Poorva
Moola
Krittika
Revati
Jyestha
U.Sada
P.Sada
Chitra
20:51:48
16:11:39
07:57:21
12:58:60
12:58:60
17:50:53
11:36:35
03:20:38
24:59:30
20:12:09
28:55:09
13:41:37
24:45:08
Libra
Sagittarius
Sagittarius
Leo
Aquarius
Leo
Sagittarius
Taurus
Pisces
Scorpio
Sagittarius
Sagittarius
Virgo
Pluto
Neptune
Uranus
Ketu
Rahu
Moon
Saturn
Jupiter
Mars
Venus
Mercury
Sun
Ascendant
Dignity Dir Nakshatra Degrees Rashi Planets
18
28:54:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Su-V-Me
Mn-Me-R
Me-J-Me
V-Ma-Ma
Ma-V-Me
J-Me-R
Sa-J-Me
Sa-Ma-R
J-V-Me
Ma-Me-Ma
V-J-Me
Me-Ma-R
S.S.S. Lords House House Cusp Bhav Extension
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
24:32:20
24:01:02
23:53:50
24:05:36
24:55:31
25:40:32
24:32:20
24:01:02
23:53:50
24:05:36
24:55:31
25:40:32
204:01: 174:32:20
204:01:
145:40:
233:53:
264:05:
294:55:
325:40:
354:32:
24:01:
53:53:
84:05:
114:55:
233:53:
264:05:
294:55:
325:40:
354:32:
24:01:
53:53:
84:05:
114:55:
145:40:
174 32:20
Krishnamurthy House Cusps
Pars Fortuna: Taurus
srinath
-
Sun Moon
Mer Jup
Ven Mar
-
-
-
-
-
-
-
-
Index: A.= Cusp Sign Lord, B.= House Occupants, C.= Planets in Star of Cusp Sign Lord, D.= Planets in Star of
House Occupants.
D.
Planets as Significators for Houses
House A. B. C.
IX.
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
II.
I. Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
Sat
Jup
Mar
Ven
-
Ven
Sun Sat
Mer
Rah
-
Mar
Jup
-
Ven Mar
Sun Moon
-
-
-
-
-
-
Sun Moon
X.
XI.
XII.
Mer
Moon
Sun
-
Moon Ket
-
Ven Mar
-
Mer Jup
Weak
Ven Mar
-
Mer Jup
Ven Mar
-
-
-
-
Sun Moon
Ven Mar
-
Mer Jup Sun
Ket
Mer
-
Moon
-
-
-
-
XII.
XI.
X.
Ven
Mar Jup
Mar Jup
Sat
Sat Rah
Mer Jup
Sun Mar Sat
Sun Moon
Mer
-
-
-
-
-
-
-
Ven
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Moderate Strong Very Strong House
House Significators Strength
19
House-Planet Significators

srinath
3 12
-
3 12
-
3 12
1 4 10
3 12
-
3 12
-
3 12
1 4 10
Weak
1 4 10
5
1 4 10
5
1 4 10
3 7 8
1 4 10
5
1 4 10
5
1 4 10
3 7 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mer
Rah
Mer
Rah
Mer
Mar
XII.
XI.
X.
Moderate
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mer
Rah
Mer
Mar
Mer
Rah I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Strong Very Strong Sub Lord House
Sub Lords As Significators
Houses Signified by Planets
Planets Very Strong Strong Moderate
Ket
Rah
Moon
Sat
Jup
Mar
Ven
Mer
Sun -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
11
-
-
2 3 12
1 4 10
9
3 7 8
4 7 8
3 5 6
2
5
11 -
-
9
-
3 12
1 4 10
1 4 10
3 12
9
Weak
20

srinath
Days 22 Months 2
Years 13
28:54:24
Venus:
23:36:24
Taurus
Mars
Venus
Sun
Rahu
Mars
Mercury
Jupiter
Vimshottari Balance of
Dasha At Birth
K.P. Ayanamsh
Pars Fortuna
Moon Sub Lord
Moon Star Lord
Moon Sign Lord
Ascendant Sub Lord
Ascendant Star Lord
Ascendant Sign Lord
Weekday Lord
Ruling Planets
Mars
Rahu
Sun
Mercury
Saturn
Uranus
Neptune
Venus
Pluto
Asc
Moon
Ketu
Jupiter
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
Mar
Rah
Mer
Sun Sat
Ura Nep
Ven
Asc Plu
Moon Ket
Jup
21

KP Bhav Chalit KP Lagna Kundli


srinath
Rashi
Sphuta Yoga Lagna Gemini :
Tripravana Lagna Leo :
Divya Lagna Gemini :
: Capricorn Nakshatra Lagna
: Capricorn Tara Lagna
: Capricorn Indu Lagna
: Capricorn Shree Lagna
: Libra Varnada Lagna
: Cancer Ayur Lagna
: Gemini Sapada Ghatika Lagna
: Gemini Ghatika Lagna
: Cancer Bhava Lagna
: Libra Hora Lagna (Savayava)
: Pisces Hora Lagna (Vriddhakarika)
: Aries Hora Lagna (Traditional)
: Sagittarius Paka Lagna
: Sagittarius Karakamsha Lagna
: Leo Swamsha Lagna
: Aries Upapada Lagna (Conditional)
: Aries Upapada Lagna (Traditional)
: Sagittarius Arudha Lagna (Conditional)
: Pisces Arudha Lagna (Traditional)
: Aquarius Navamsh Lagna (Krishna Mishra)
: Leo Navamsh Lagna (Traditional)
: Cancer Drekkana Lagna (Somanath)
: Virgo Drekkana Lagna (Parivritti Traya)
: Taurus Drekkana Lagna (Traditional)
: Virgo Janma Lagna
Lagna
22

Jaimini Lagnas and Sphutas


srinath
Ma
R
Su Me
Sa
V
Mn K
J A
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Ma J
V R
A Me Mn
Su
Sa K
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
A Ma
R
Su Me
Sa
V
Mn K
J
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Arudha Lagna (Traditional) Karakamsha Lagna Upapada Lagna (Trad)
Mn
A J
K
Me Ma
Su
Sa
V R
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Navamsha Krishna Mishra
J
Mn K Ma
R
A
Me Su Sa V
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Ma J
V R
Me Mn
A Su
Sa K
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Drekkana Somanath Navamsha Traditional
Mn K Ma
Me
V
R A J Su Sa
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Ma
R
Su Me
Sa
V A
Mn K
J
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
V Ma
R A
J
Me Su Sa
Mn K
12
11
10
9 8 7 6
5
4
3 2 1
Drekkana Parivritti Traya Drekkana Traditional Janma Lagna
Jaimini Lagna Kundlis
23

srinath
Gemini-Sagittarius
Aries-Libra
Taurus-Scorpio
Virgo - Asc
Cancer
Leo - Moon - Ket
Pisces - Ma
Aquarius - R
Capricorn
Virgo-Pisces
Cancer-Capricorn
Leo-Aquarius
Gemini-Sagittarius
Aries-Libra
Taurus-Scorpio
Virgo-Pisces
Cancer-Capricorn
Leo-Aquarius
Gemini
Aries
Taurus - Jup
Pisces - Mar
Capricorn
Aquarius - Rah
Sagittarius - Sun - Mer - Sat
Libra
Scorpio - Ven
Lateral Aspect Frontal Aspect Planets
Sagittarius - Su - Me - Sa
Aries
Taurus - J
Gemini
Cancer
Leo - Mn - K
Virgo - A
Libra
Scorpio - V
Jaimini Aspects
Rahu Pitri
Apatya Jnati
Matri Dara
Bhratri
Amatya
Atma
Matri
Jnati
Apatya
Bhratri
Dara
Amatya
Atma
Matri
Jnati
Dara
Amatya
Bhratri
Atma
Apatya
Matri
Jnati
Dara
Amatya
Bhratri
Atma
Apatya
Moon
Saturn
Jupiter
Mars
Venus
Mercury
Sun
Jaimini Karakas
Sapta Bhava Sapta Sthira Sapta Chara Ashta Chara Planets
06:23:54
16:11:00
16:57:10
05:24:48
07:14:24
15:28:38
Capricorn
Virgo
Virgo
Aries
Virgo
Capricorn
Kshetra Sphuta Auxiliary 2
Kshetra Sphuta Auxiliary 1
Kshetra Sphuta Main
Beeja Sphuta Auxiliary 2
Beeja Sphuta Auxiliary 1
Beeja Sphuta (Main)
Sphuta Sphuta Name
Jaimini Sphutas
24

srinath
22-03-2095
18-08-2095
18-10-2096
23-02-2097
24-09-2097
20-02-2098
10-03-2099
14-02-2100
26-03-2101
22-03-2102
22-03-2095
7 Years
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
To
Ketu
From
Ketu
13-07-2092
06-04-2090
17-09-2087
20-09-2086
21-04-2085
15-06-2084
15-08-2081
18-08-2080
22-03-2078
22-03-2095
22-03-2078
17 Years
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
To
Mercury
From
Mercury
22-03-2059
25-03-2062
03-12-2064
11-01-2066
13-03-2069
23-02-2070
24-09-2071
03-11-2072
09-09-2075
22-03-2059
22-03-2078
Years 19 Saturn
From
Saturn
To
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
27-10-2056
21-11-2055
22-07-2054
03-10-2053
02-02-2051
26-02-2050
20-11-2047
10-05-2045
22-03-2043
22-03-2059
22-03-2043
Years 16
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
To
Jupiter
From
Jupiter
22-03-2025
03-12-2027
28-04-2030
04-03-2033
21-09-2035
09-10-2036
09-10-2039
02-09-2040
04-03-2042
22-03-2043
22-03-2025
18 Years
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
To
Rahu
From
Rahu
20-08-2024
14-04-2024
13-02-2023
17-09-2022
20-09-2021
11-08-2020
05-09-2019
18-08-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2025
7 Years Mars
From
Mars
To
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
22-03-2008
20-01-2009
21-08-2009
20-02-2011
21-06-2012
20-01-2014
21-06-2015
20-01-2016
20-09-2017
22-03-2018
22-03-2008
Years 10 Moon
From
Moon
To
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun 22-03-2007
14-11-2006
08-01-2006
26-01-2005
09-04-2004
16-05-2003
08-01-2003
09-07-2002
22-03-2002
22-03-2002
22-03-2008
6 Years Sun
From
Sun
To
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
22-03-1982
22-07-1985
22-07-1986
21-03-1988
21-05-1989
21-05-1992
19-01-1995
21-03-1998
20-01-2001
22-03-2002
22-03-1982
Years 20
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
To
Venus
From
Venus
25

srinath
Vimshottari Dasha (Mahadasha)
05-01-2009
15-11-2008
29-10-2008
15-09-2008
29-07-2008
19-06-2008
04-05-2008
16-04-2008
22-03-2008
20-01-2009
22-03-2008
Moon
From
Moon
To
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
20-01-2009
02-02-2009
06-03-2009
03-04-2009
07-05-2009
06-06-2009
18-06-2009
24-07-2009
04-08-2009
20-01-2009
21-08-2009
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
To
Mars
From
Mars
21-08-2009
11-11-2009
24-01-2010
20-04-2010
07-07-2010
08-08-2010
07-11-2010
05-12-2010
19-01-2011
21-08-2009
20-02-2011
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
To
Rahu
From
Rahu
20-02-2011
26-04-2011
12-07-2011
19-09-2011
17-10-2011
07-01-2012
31-01-2012
11-03-2012
09-04-2012
21-06-2012
20-02-2011
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
To
Jupiter
From
Jupiter
21-06-2012
20-09-2012
11-12-2012
14-01-2013
20-04-2013
19-05-2013
06-07-2013
09-08-2013
04-11-2013
20-01-2014
21-06-2012
Saturn
From
Saturn
To
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter 31-03-2015
21-01-2015
05-11-2014
05-10-2014
23-08-2014
28-07-2014
03-05-2014
03-04-2014
20-01-2014
21-06-2015
20-01-2014
Mercury
From
Mercury
To
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
21-06-2015
03-07-2015
08-08-2015
19-08-2015
05-09-2015
18-09-2015
20-10-2015
17-11-2015
21-12-2015
20-01-2016
21-06-2015
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
To
Ketu
From
Ketu
15-08-2017
21-05-2017
14-02-2017
24-11-2016
25-08-2016
21-07-2016
31-05-2016
30-04-2016
20-01-2016
20-09-2017
20-01-2016
Venus
From
Venus
To
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu 20-02-2018
09-02-2018
14-01-2018
16-12-2017
22-11-2017
26-10-2017
15-10-2017
30-09-2017
20-09-2017
22-03-2018
20-09-2017
Sun
From
Sun
To
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
26

Vimshottari-Pratyantar
srinath
24-10-1997
13-01-1997
23-02-1995
13-01-1993
05-04-1991
04-04-1989
24-06-1988
15-05-1987
13-09-1986
24-10-1997
29-12-1988
Venus
From
Venus
To
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu 24-10-2001
22-02-2001
29-11-2000
06-05-2000
18-09-1999
07-03-1999
31-07-1998
07-05-1998
05-01-1998
24-10-2001
24-10-1997
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
To
Sun
From
Sun
24-06-2008
23-02-2008
13-01-2007
24-08-2006
13-09-2005
23-08-2004
03-10-2003
03-10-2002
14-05-2002
24-06-2008
24-10-2001
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
Mars
To
Moon
From
Moon
22-02-2013
03-10-2012
10-07-2012
30-09-2011
23-06-2011
25-10-2010
28-01-2010
15-06-2009
02-10-2008
22-02-2013
24-06-2008
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
Saturn
Jupiter
Rahu
To
Mars
From
Mars
22-02-2025
11-06-2024
12-06-2023
05-11-2022
04-11-2020
22-02-2020
11-06-2018
17-07-2016
11-12-2014
22-02-2025
22-02-2013
Rahu
From
Rahu
To
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars 24-10-2035
19-03-2034
04-08-2033
13-09-2032
02-03-2032
23-05-2030
08-10-2029
04-04-2028
27-07-2026
24-10-2035
22-02-2025
Jupiter
From
Jupiter
To
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
23-06-2048
15-10-2046
20-11-2044
24-02-2044
03-02-2043
17-06-2042
07-05-2040
11-08-2039
25-10-2037
24-10-2035
23-06-2048
Jupiter
Rahu
Mars
Moon
Sun
Venus
Ketu
Mercury
To
Saturn
From
Saturn
23-10-2059
06-01-2058
03-07-2056
21-10-2054
22-02-2054
14-03-2053
19-08-2052
29-09-2050
31-01-2050
23-06-2048
23-10-2059
Mercury
From
Mercury
To
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn 22-06-2064
25-10-2063
28-01-2063
15-06-2062
02-10-2061
25-06-2061
03-02-2061
10-11-2060
31-01-2060
23-10-2059
22-06-2064
Ketu
From
Ketu
To
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
27

Tribhagi Dasha
srinath
28
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years
Years

srinath
As an extension to this principle, if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's
Hora, Yogini Dasha-System should prefereably be employed.
Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in
Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.
The order of the dasha lord planets, their respective individual durations and total time-cycle (=36 years)
are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems - except for the single dfference that
the commencing dasha becomes different in the two cases.
Moon
Sun
Jupiter
Mars
Mercury
Saturn
Venus
Rahu
1
2
3
4
5
6
7
8
28-08-2025
28-08-2027
28-08-2030
28-08-2034
28-08-2039
28-08-2045
28-08-2052
28-08-2060
Lord Span Ends
Moon
Sun
Jupiter
Mars
Mercury
Saturn
Venus
Rahu
1
2
3
4
5
6
7
8
28-08-1989
28-08-1991
28-08-1994
28-08-1998
28-08-2003
28-08-2009
28-08-2016
28-08-2024
Shat-Trimsha Dasha
5
4
3
2
1
8
7
6
17-12-2058
17-12-2053
17-12-2049
17-12-2046
17-12-2044
18-12-2043
18-12-2035
17-12-2028
17-12-2022
17-12-2017
17-12-2013
17-12-2010
17-12-2008
18-12-2007
18-12-1999
17-12-1992
5
4
3
2
1
8
7
6
Mercury
Mars
Jupiter
Sun
Moon
Rahu
Venus
Saturn
Mercury
Mars
Jupiter
Sun
Moon
Rahu
Venus
Saturn
Bhadrika
Bhramari
Dhanya
Pingala
Mangala
Sankata
Siddha
Ulka
Bhadrika
Bhramari
Dhanya
Pingala
Mangala
Sankata
Siddha
Ulka
Ends Span Lord Dasha
Yogini Dasha
srinath

29
Planetary Yogas
Gajkeshari Yoga
This is an auspicious planetary combination. You will have many desirable qualities; you will be
healthy, wealthy, learned, respected, kind, generous, virtuous and polite. You will be
religious-minded and long-lived. You will possess leadership abilities and will become renowned.
Amala Yoga
This is a fortunate combination. It will make you a person of character and bestow on you many
desirable qualities. You will be virtuous and have a helpful nature. You will be prosperous, wealthy
and enjoy lasting reputation. You will become a source of inspiration to others and will lead an
enjoyable life.
Khala Yoga
This combination is somewhat pecuiliar. It can give you extreme fluctuations between two extreme
conditions. You may have financial progress by leaps and bounds at some period of time while at
some other time you may be in unfavourable circumstances. With time your mental outlook will also
change.
Vidya Yoga
This is a very favourable combination for having excellent progress in academic persuits. You will
have sharp intelligence and a retentive memory which will help you to grasp things quickly. You will
be efficient in solving problems and often you may find out better working methods.
UttamGraha Yoga
This is a beneficial combination. You will own good houses which will make your life comfortable
Bandhu Pujya Yoga
This is a good combination. You will have high accomplishmentsfor which your friends and relatives
will treat with respect.
KalaNidhi Yoga
This is a favourable combination. It will make you highly emotional and that may lead to fluctuations
in finances. You will possess a good nature and will be treated with respect even by the authorities.
You will enjoy a position of trust and lead a comfortable life free from diseases
Daridra Yoga
This is an unfortunate combination. You may not have been born in favourable circumstances and
you may have to struggle hard to push your way through life. You may have some financial
difficulties and run into debts. You should stay away from speculations altogether.
Certain fortunate combinations if present in your chart could offset and considerably modify the
results of this adverse yoga
srinath

29
Results of Planetary Aspects
Sun Conjunction Saturn
Being industrious, you also possess the qualities of perseverance which will propel you to the
pinnacle of success. Your involvement with regular physical exercises will prove to be beneficial for
your overall health and blood circulation. Sometimes you tend to feel isolated which may further
result in a decline in confidence levels.
Sun Sextile Rahu
You will be highly popular in the social circles and will achieve success through the dint of your hand
work. You will also achieve worldwide fame.
Sun Conjunction Neptune
You are blessed with powers of intuition and imagination. In addition, you are kind hearted and will
help other people. At the same time, you are also quite alert to your own benefits. Your sensitivity to
other people is also an asset to your personality.
Mercury Semi Square Rahu
The Semi Square position of Mercury with Rahu or Ketu tends to make you an introvert. You will
also have a critically analysing mind.
Venus Square Moon
A square aspect of Venus and Moon will make you encounter many challenging moments. These
might possibly give rise to certain negative emotions within you. You have a possessive and
sensitive nature.
Venus Semi Sextile Pluto
Venus in Semi Sextile with Pluto confers on you the ability to transcend human desires, which
grants you with emotional insight and intuition and draws you towards spiritualism. You also possess
the ability to understand your emotions and relations which provide you with force and vigour.
Mars Semi Square Rahu
A Semi Square aspect of Mars with either Rahu or Ketu makes you a strict person. You are blessed
with huge reserves of physical energy, though you may tend to expend it on frivolous matters.
Saturn Sextile Rahu
You are a true professional and with a little extra effort, you can achieve success. You have a set of
ideals in your life and you will stick to them. You can at times be emotional but you will attain
spiritual maturity.
Moon Trine Neptune
You are responsive to the needs of others. Your powers of intuition endow you with many interesting
experiences.
Moon Sextile Pluto
You maintain cordial relations with friends and loved ones. You are deeply emotional and are
attracted to subjects which require powers of intuition to understand them. You will be comfortably
placed in financial and domestic matters.
Ketu Trine Neptune
You are highly interested in arts and music. The Sextile and Trine Aspects of Neptune to Ketu and
Ketu will make you a responsible person. You will often express your interest in parapsychology and
metaphysical studies. You have a strong will power and an impressive amount of patience.
srinath

30
Uranus Semi Square Pluto
Due to the Semi Square Aspect of Pluto, you may want to reconsider too often some of your
personal priorities. Sometimes you will be prone to parting ways with your close friends, so be on
your guard. You will remain healthy and enjoy a more or less contented family life.
srinath

30
Predictions
Specific Characterstics
You will have a strong, careful, forcible and watchful nature. You are laborious and possess and
austere uncontrollable character. Domestic infelicity may make you distrustful of others and you may
get entangled in hazardous speculations. Your pride may border on to vain gloriousness which you
may curtail by exercising your will-force. You are apt to assert your independence at opportune
moments, and accrue benefits.
You will have a fortunate and profitable nature, and kind humane disposition. You will have gains
and legacies and success through marriage and partnership / collaboration. You will have warm
sympathies and a dutiful family. You will have artistic faculty, plenty of confiance-en-soi and an
inclination to form rather than colour. One of your off-springs could be source of pride and joy to your
family.
You have a strong, forceful nature and a ersonality capable of desiring command. You are frank,
open-minded and generous in disposition. You have an adventurous spirit, inclined to exploits and
hazardous feats. You will gain through inheritance and acquire properties in a rather late age.
Mental Qualities
You will be ambitious, generous, faithful, fearless and proud. You will be rich in life and feeling, and
will be openly opposed to cliques, secrecy and underhand actions. You have the broadness of the
mind and will be oblivious to enmity.
Physical Attributes
According to your Horoscope, you will have stout physique with broad shoulders. You will be sunny
cheerful disposition, will have fearless eyes of grey tint, wavy hair with receding hairline. You will
walk upright and talk straight. On the whole, you will have a right royal disposition.
General State of Health
Your zodiacal sign rules over the bones, skin and the knees. Thus, you are prone to rheumatism,
arthritis and skin-complaints. Overwork is the very first thing that could strike the blow on your
health if you don't take adequate rest or skip exercises.
You are more of a loner and confide far less in others - for which reason you habitually remain in
tension. You must learn to relax and find time to be amidst greenery, water and friendly company.
You should take to sports activities like tennis, billiards, swimming, golf, etc. You should take
cabbage, spinach, onions, barley, beetroot, etc.[/Since the Ascendant is afflicted by Mars in your
chart, you are likely to suffer from ruptures, blood-loss and inflammatory swellings.
Since Venus afflicts the Moon in your chart, you may suffer from general weakness and tiredness.
Since Saturn afflicts the Sun in your chart, you may suffer from colds, contractions and obstructions;
constipation and general weakness are possible too.Since Neptune afflicts the Sun in your chart,
you are vulnerable to sufferings resulting from canine animal bites and insect stings.Since Mars and
Saturn both afflict the sign Gemini in your chart, your arms are likely to be affected.Since Mars and
Saturn both afflict the sign Virgo in your chart, your waist region is prone to affections.
Education and Profession
The combinations of planets in your chart will bless you with a very keen intellect and a high level of
education. You will be holding a Master's degree at least. You will have your interest in various
fields and will have informal studies in a wide range of subjects. You may also persue some hobbies
which will give you distinction.
srinath

31
You will be respected in the social circle for your accomplishments and people will seek your
valuable advice on important matters.
Certain planetary combinations present in your chart give rise to auspicious 'Vidya Yoga'. This will
give you higher education and success in academic pursuits. You will have in-depth studies in some
serious subjects throughout life for which people will treat you with great respect.
Mercury gains special strength in your chart as it is very powerful in Ashtaka-Varga. You will be
engrossed in the persuit of knowledge all through your life and may remain associated with some
education-related activities. You may secure a Doctorate degree or Fellowship from a reputed
University or Institution. For your special contributions you may receive national or even international
acclaim.
The planetary combinations in your chart bestow on you an aptitude for application-oriented
sciences. You will pursue professional courses and learn specialised skills. In addition to a basic
degree you may persue a vocational course; Computers might be of great interest to you.
Wealth and Inheritance
As regards family-wealth, you will have your needs more than adequately satisfied. You will go
places travelling in a pleasant way. As regards domestic environment, the family-members will of
amiable disposition, will possess fruitful intellect, and will have a cordial and peaceful relationship
among themselves.
In your chart the lord of earnings placed in the unfavourable 12th house gives rise to 'Dainya-Yoga'
which is not a fortunate combination. You have to excercise your will-force for the purpose of
overcoming your bad traits and direct your endeavours in a positive manner. You may have secret
enemies or some of your friends may become enemies for which you may have to remain very
careful. You may have some connections with the prison house, old-age homes, orphanage,
asylums, etc. The favourable lines for you will be opticals and ophthalmics, bedding materials and
prophylactics, investigative agencies, etc.
In your chart the lord of inheritance being placed in the 7th house is a fortunate indication of having
big gains through or from the marriage-partner although it is not a favourable position for the
longevity of marriage-partner. The position also indicates possibility of having a long-drawn Law-suit
in connection with property matters. There may be gains from Insurance.
Marriage and Married Life
Your chart indicates that you will have early marriage. In your chart your Ascendant-lord and the
7th-lord are beneficially cojoined which assures a very good relationship. Mutually well-disposed
loving and caring behaviour will make your relationship last for ever. You would respect each other's
opinion which will add warmth to your relationship.
Travel and Journeys
In your chart most of the planets are situated in moveable and/ or common signs. This will make you
a born wanderer who will have many changes in life. You will have many journeys in connection with
your profession; you will also have travels and tours for pleasure and profit. In your chart most of the
planets are in angular houses and moveable signs. You will have many journeys mainly in
connection with profession. You will also have some pleasure-trips to places of interest.
Lucky Stone
Among auspicious gemstones GREEN EMERALD (Panna) will be favorable for you.
You may take 5 Rattis of Green Emerald in a ring of Gold which should be worn on right hand small
srinath

32
finger on a Wednesday.
Cheaper substitutes of Green Emerald are Jade or Jabarjad (Peridot) which may be taken instead in
a ring of Silver.
While wearing the gemstone reciting the following 'Mantra' will be auspicious:
Priyamgukalikashyamam Rupenapratimam Budham Soumyam Soumyagunopetam tam Budham
Pranamyaham.
The weights of gemstones recommended above are for adult male people. For adult females the
weights should be reduced to 3/4 to 1/2 part while for the children the weights should be reduced to
1/2 to 1/3 part.
srinath

32
Predictions On The Basis of Planet Positions
Ascendent Result
Your Ascendant is Virgo. Your Ascendant-lord is Mercury, which is a super-benefic planet in your
chart.
By virtue of being born in Virgo Ascendant, you will be a learned and wise person, endowed with
many virtues and special skill in doing various things. You will be talented, possess subtle mental
powers, have a rich memory and good command in many languages. You will be consistent in your
efforts and will have an industrious disposition, which will enable you to march towards your goal
with intentness and without losing balance. You will have a great aptitude for detail and will have a
very practical outlook to view people and things in their proper perspectives. You will have a deep
desire for acquiring knowledge and information and the secret of your success lies in your hard
labour and foresightedness. You will have progressive ideas and will be endowed with a beaming
will-power. You will be realistic, peace-loving, possess firmness of determination and strength of
convictions. You will be cheerful and happy, have a helpful nature, enjoy the company of people and
will have gains from various sources.
Result for Planets in Signs
Sun
In your chart, the Sun is placed in sign Sagittarius. You will be a proud-spirited person having lofty
ideals and will aim at great things. With your austerity and severity, you will be able to perform some
honourable exploits and will receive some distinctive honours. You will have deep interest in
studying ancient classics and may have some interest in music as well. You will be religiously
inclined and will treat pious people with due respect and honour. You will lead a happy life with your
spouse and children.
Mercury
In your chart, Mercury is placed in sign Sagittarius. You may have a rash and hasty disposition, but
you will soon be reconciled. You will strive after honourable things but will seldom be able to attain
them. However, if Jupiter is in conjunction with or aspects Mercury, then you may acquire
honourable titles or receive distinctive honours. If Rahu is situated in an angle from Mercury, then
you may receive academic distinction. If Mars aspects Mercury, then you may become quarrelsome
or argumentive.
Venus
In your chart, Venus is placed in sign Scorpio. It will make you valourous but you will be more
interested in other people's work, which might hinder your own financial progress. If Venus is
afflicted by malefic planet(s), then you may have endless wanderings and become very anguished;
your spouse may suffer from blood-loss or some wasting disease. If Venus is associated with or
aspected by benefic planet(s), then you will become rich through business, by dealing in things
required by females.
Mars
In your chart, Mars is placed in sign Pisces. This is not a fortunate position; you may not be active
and may have a careless, self-indulgent nature. If a malefic planet is in an angle (kendra) from Mars,
while it is neither associated with or aspected by benefic planet(s), then you may become capricious
and excitable, being deficient in courage and resolutions. You may have to live in a distant place,
your children may suffer from itchy ailments and you might become worried on account of
over-expenditure.
Jupiter
In your chart, Jupiter is placed in sign Taurus. You will have sound judgement, good deportment,
srinath

33
charitable disposition and comely behaviour. Your nature will be very humane and you will remain
compassionate to the distressed. If necessity commands so, you can prove to be valourous as well.
You may go to a distant place or even a foreign country, from where you may earn your fortune and
lead a happy family-life. You will be modest, soft-spoken, truthful and honest; your words will carry
due weight.
Saturn
In your chart, Saturn is placed in sign Sagittarius. Termed as 'Kodanda Shani', it is a favourable
position. You will not be covetous and have a very obliging disposition. You are likely to be
moderately frugal and rarely profuse; but you may be somewhat choleric. You won't bear any affront,
yet you will be merciful to your enemies. You will be an well-wisher to everybody and will win many
friends. You will revel in challenging situations and in case of conflicts, your aggressive spirit will
bring in victory.
Moon
The Moon is situated in sign Leo in your chart; so your 'Janma-Rashi' (or Chandra-Lagna) is Singha.
Your mental qualities and certain other characteristics will be governed by this masculine, fiery and
fixed sign and, to some extent, by it's sign-lord the Sun.
Moon in sign Leo is not overly beneficial as you might have a lofty and proud nature, abhoring
servitude and dependence. Unless born in fortunate circumstances, your unwise aspiration for
conquering the unconquerable may cause sheer waste of your time and endeavours; this quality
may affect your prospects and fortune. However, you will be intelligent and your cheerful disposition
will assist you to exercise influence over others. You will be fortunate in respect of getting back lost
wealth or blocked funds.
Rahu
In your chart, Rahu is placed in sign Aquarius. This is the best position for Rahu, more so if Saturn
or Jupiter is also well-placed. It will make you intelligent and clever as well; you will have good
education, many friends and gains from various sources. If the Moon is also with Rahu, then your
mother's health and well-being may cause you concern but you will have good gains from land and
agricultural products. If Mars or Jupiter is with Rahu, then you would suffer from high
blood-pressure. If Rahu is situated in Satabhisha star, then you will have good gains and receive
benefits through friends.
Ketu
In your chart, Ketu is placed in sign Leo. This is a favourable position for Ketu, more so if the Sun is
also well-placed or Jupiter aspects it. It will make you intelligent and clever as well; you will have
good education, many friends and gains from various sources. If the Moon aspects Ketu, then your
mother's health and well-being may cause you concern but you will have good gains from land and
agricultural products. If your Ascendant is Leo, then you may have some distinct differences with
your spouse. However, if Ketu is situated in Magha star, then you will have good gains by your own
efforts.
Uranus
In your chart, Uranus is placed in sign Sagittarius. It will endow you with considerable physical
strength with strong arms and supple lower limbs. You may be very much fond of outdoor sports like
racing, riding, hunting, etc and even may take part in adventurous explorations. However, you are to
remain careful as you are prone to receive injuries resulting from sudden fall. If Uranus is associated
with or aspected by Jupiter or Mars, then you may become a renowned sportsperson.
Neptune
In your chart, Neptune is placed in sign Sagittarius. It will make you a person of principles,
possessing generous instincts as well; you will become a worthy companion and a trusted friend.
You will not condone anything deceptive, tricky or unfair and will be quick to discern these traits if
anyone tries to take any undue advantage. You might travel a lot and may become a prolific
srinath

34
story-teller.
Pluto
In your chart, Pluto is placed in sign Libra. It is a fortunate position. It will accentuate the graceful
poise and enhance the sense of balance and deportment. Your willingliness to co-operate with
others and exercise the function of arbitration will be well-marked. You are very much likely to take
part in public and social life, in which your spouse will not only render support, but will actively assist
you also.
srinath

34
Prediction On The Basis of Bhavas
Ascendant Lord
In your chart, the Ascendant-lord is situated in the fourth house, which is called the house of
happiness (Sukha). Besides, this house rules over house/ property, land and possessions, dresses
and garments, perfumes and jewellery, mother, education, conveyance, mines, wells, rivers,
bridges, etc and if applicable, then agricultural produce, cattles and pets, etc also. You will be very
fortunate in all these respects and your profession may have connection through any of these fields.
If your Ascendant-lord happens to be a 'tara-graha' (Mars or Mercury or Jupiter or Venus or Saturn)
and if it is either exalted or is in own house, then you had been born in comfortable surroundings
and will become highly fortunate; you will receive very good education, will rise to a respectable
position by your own endeavours and will amass wealth. You will gain popularity and will become a
very important man in your sphere of profession. If in addition, your 4th-lord is situated in the
Ascendant, then you might be fond of pets or own cattles; if Venus is also favourably disposed, you
may own a number of vehicles. But if your Ascendant-lord is 'combust' or "eclipsed", then you may
run the risk of suffering losses through fire, theft or from some calamitous causes.
Lord of 2nd House
In your chart, the second-lord is situated in the third house, which is called the house of courage
(Vikrama). Besides courage, valour, prowess, etc this house also rules over right ear, arms,
shoulders, (younger) siblings, cousins, kindred, neighbours, short journeys, news, correspondence/
communications, writings, etc. This is a favourable position for the 2nd-lord and you will be fortunate
in many of these respects. You will have good education and your family-wealth will be ever-waxing.
If the 2nd-lord is associated with or aspected by a natural benefic planet, your family-life will be
peaceful and happy while your relationships with your kindred and neighbours will be cordial. You
will be religious-minded, have a philanthropic outlook and charitable disposition and will become
known for doing worthy deeds. But if the 2nd-lord is associated with or aspected by a natural malefic
planet, then the opposite might hold good; neverthless, it will make you courageous and you would
always remain alert for defending your interests. As the 2nd-lord aspects the 9th house, some of
your family members may reside in a distant/ foreign place and alongwith your family members, you
may have occassional journeys to such places.
Lord of 3rd House
In your chart, the third-lord is situated in the seventh house, which is called the house of spouse
(Kalatra). You are likely to have a highly passionate nature and may have a deep-seated desire for
the company of the members of the opposite sex. Your spouse may hail from the house of a relative
of your relative or from your acquaintances residing in your neighbourhood. If a natural benefic
planet is situated in the 7th house or aspects it, then your younger co-borns will be very helpful to
you; if in addition, the 7th-lord is also well-placed, then you may run a partnership business with your
younger co-born(s) or with an acquaintance residing in your neighbourhood. If a natural benefic
planet is situated in the 3rd house or aspects it, then you may be in printing business and may own a
Press. But if natural malefic planet is situated in the 7th house or aspects it, then your younger
co-borns may not be helpful to you; if in addition, the 7th-lord is also ill-placed, then you may have
quarrels with your partner(s) and face much of opposition from your cousins or neighbours. If your
Ascendant is Capricorn, then the 3rd-lord Jupiter exalted in the 7th and aspecting the Ascendant,
the 3rd house and the 11th house will make you very rich.
Lord of 4th House
In your chart, the fourth-lord is situated in the ninth house, which is called the house of fortune
(Bhagya). If the 9th-lord is well-placed and if a natural benefic planet is situated in the 9th or aspects
it, you will be fortunate and happy as well; otherwise, as the 4th is the 8th from the 9th, the health
and well-being of your father might cause you concern -- more so if the Sun is also not well-placed.
Since the 4th signifies education and the 9th signifies higher education, you will receive high
education and even may opt for having a career in academic field -- more so if Mercury is
srinath

35
well-placed. As the 4th indicates vehicles while the 9th signifies distant/ foreign places, your
profession may have some connection with overseas journeys; if Mercury is well-placed and many
planets are situated in the airy signs (Gemini, Libra and Aquarius) in your chart, then you might be
attracted to Air-journeys; if the Moon is well-placed and many planets are situated in the watery
signs (Cancer, Scorpio and Pisces) in your chart, you might be attracted to Sea-journeys but if
Saturn is well-placed and many planets are situated in the earthy signs (Taurus, Virgo and
Capricorn) in your chart, you might be attracted to journeys through road-transport.
Lord of 5th House
In your chart, the fifth-lord is situated in the fourth house, which is called the house of happiness
(Sukha). Besides, one of the main attributes of the 4th house is education while the chief attributes
of the 5th house are intelligence, merit, etc. You will be intelligent, meritorious as well and will be
fortunate in respect of having good education with honours/ distinction. The 5th-lord situated in the
4th will give you 'application-oriented' education; you might acquire a prestigious professional
qualification -- more so Mercury is also well-placed. As the 5th house rules over rank also while from
the 4th house the aspect falls on the 10th which is the house of profession, you will be a person of
rank in service. If the 11th-lord is also well-placed or if a natural benefic planet is either situated in or
is aspecting the 4th or the 5th or the 11th houses, then you are likely to secure a position of rank
and remuneration and enjoy a high status. Since the 4th house is the 12th (or Vyaya) from the 5th, if
you are a male person, then this position is not favourable for child-birth -- more so if the 4th-lord is a
natural malefic planet or a natural malefic planet is also situated in the 5th. If Rahu or Ketu is also
situated in the 5th house, although it is sure to give academic or professional distinction, it will also
cause difficulty in child-birth and give more daughters.
Lord of 6th House
In your chart, the sixth-lord is situated in the fourth house, which is called the house of happiness
(Sukha). If your Ascendant is Sagittarius or Aquarius, then the 6th-lord will be exalted in the 4th and
you can look forward to receiving best possible results; you will have good education, enjoy a
respectable status and comfortable living, own vehicles, will become very popular and become
renowned. But if your Ascendant is Libra, the 6th-lord will be debilitated in the 4th and you may lack
happiness; your mother might become diseased or might become a source of worries for being
inimically disposed to you. Your maternal relatives may have much of influence on your mother and
they might cause you annoyance. However, the conditions will improve if Mars is in the 4th (exalted)
or if Saturn is in the 4th (own-house) as 'Pancha Maha-purusha Yoga' results will be enjoyed but you
may become self-centered and may have a somewhat unkind nature. On the bright side, you might
be interested in studying medicine; if the 4th-lord is well-placed and if the Moon is situated in the 4th
or the 5th or the 9th or the 10th or if the Sun and Ketu are conjoined together, then you may become
a doctor. If the 4th-lord is ill-placed, then you may have a temporary break in education and may
lose a year owing to some unforeseen causes; but if the 4th-lord is well-placed, then you are sure to
gain academic distinction and might suddenly be shot to prominence.
Lord of 7th House
In your chart, the seventh-lord is situated in the Ascendant, which is called the house of body
(Tanu). As the 7th-lord aspects the 7th, you will be fortunate in respect of most of the 7th house
affairs like marriage, own business, business-partners -- if any, public dealings, contracts, foreign
affairs or journeys (if applicable), etc. If the Ascendant-lord is also situated in the 7th, then you would
be an expert administrator and will become renowned for your far-sightedness and framed policies.
If your Ascendant is Cancer, then the 7th-lord will become the 8th-lord too, aspecting the 7th; then
the health and well-being of your spouse may cause you some concern. Besides, if Mars is either
situated in the 8th or aspects the 8th, then you may have a war-like disposition and might be
associated with such activities in life; it may also make you susceptible to receive injuries from
weapons or from accidental causes. If the Ascendant-lord or a natural benefic planet is situated in
the Ascendant or aspects it, then you will be long-lived. If your Ascendant is Taurus or Scorpio, then
your health might be affected, you may go to a distant or foreign place and stay for long durations
but you may incur some losses there; but as the 7th-lord will be aspecting the 7th, you will be very
fortunate in respect of having a caring and loving spouse who will be long-lived. If your Ascendant is
srinath

36
Leo, then the 7th-lord will be the 6th-lord also; your health may become delicate in early years;
although you may be in service in the beginning, later you may have a brisk-running business.
Lord of 8th House
In your chart, the eighth-lord is situated in the seventh house, which is called the house of spouse
(Kalatra). If your Ascendant is Cancer, then your 8th-lord will be the 7th-lord too and for aspecting
the Ascendant, although it will make your longevity high, you may run the risk of receiving grave
injuries. If your Ascendant is either Aries or Libra, then the 8th-lord will become the Ascendant-lord
too, aspecting it's own sign which will make you long-lived and fortunate in many respects.
Otherwise, this is not a very favourable position and if a natural benefic planet is neither situated in
your 7th house nor aspects it, then your spouse may become inimically disposed to you -- more so if
a natural malefic planet is also situated in the 7th house. If you are in business, you may face
oppositions from powerful people and may even enter into difficulties with the out-laws who might try
to cause you harm. If a natural malefic planet is situated in the 7th house or aspects it while neither
Venus nor Jupiter is well-placed, then you may have a long-drawn law-suit. If your Ascendant-lord is
also not well-placed or if a natural malefic planet is either situated in the Ascendant or aspects it,
then you may run the risk of receiving accidental injuries.
Lord of 9th House
In your chart, the ninth-lord is situated in the third house, which is called the house of courage
(Vikrama). The 9th house signifies father, fortune, foreign countries, etc. Since from the 3rd house,
the 9th-lord will aspect it's own house the 9th, you will be fortunate in many such respects. Your
father will be well-placed and he might be running his own business-house successfully. Since the
3rd house rules over printing while the 9th house rules over publications, he might own a newspaper
or printing Press or may be in the publication business; alternately, you may have connection with
these sources. As the 3rd house indicates road/ journeys, messages, etc while the 9th house
indicates distant places, you may have some connection with long-distance road-transport or courier
services. As the 3rd house indicates the lower mind while the 9th house indicates ideals, if your
Ascendant is Aries or Cancer, the 9th-lord Jupiter situated in the 3rd will make you religious-minded
and you will have lofty ideals. If your Ascendant is Leo, then your 9th-lord Mars in 3rd house may
harm your younger co-borns unless the 3rd-lord Venus is well-placed. If your Ascendant is Taurus or
Gemini, the 9th-lord Saturn in the 3rd may affect the health and well-being of your mother -- more so
if the Moon is also in the 3rd and the 4th-lord is not well-placed.
Lord of 10th House
In your chart, the tenth-lord is situated in the fourth house, which is called the house of happiness
(Sukha). This is a highly favourable combination; you will be a highly active person and will be
fortunate in respect of your profession as the 10th-lord aspecting it's own-house will make you
fortunate in respect of your profession. You will do well in your birth/ native place -- more so if the
4th-lord is well-placed; if your 7th-lord is well-placed, then you may successfully run your own
establishment. Different results are given by the various planets when well-placed in the 4th : if it's
the Sun, then dealing in gold ornaments or wooden furnitures; if it's the Moon, then dealing in silver
ornaments or medicine and/ or public utility goods; if it's Mars, then you may run a hotel/ restaurant
or may become a property-dealer; if it's Mercury, then you may be in teaching profession or run a
coaching/ training institute; if it's Jupiter, then you will be engaged in a respectable profession; if it's
Venus, then you may be engaged in designing fashionable dresses or deal in precious gem-stones;
if it's Saturn, then you may be dealing in agricultural produce or minerals. If your Ascendant is
Sagittarius, then the 10th-lord, which is the 7th-lord also, will be debilitated in the 4th; if Jupiter or
Venus is not well-placed, then although you may earn well, you may be engaged in a
not-so-very-honourable trade like dealing in fish or footwear; you may not be well-educated or your
spouse may not hail from a respectable family -- unless modifying influences operate in your chart.
Lord of 11th House
In your chart, the eleventh-lord is situated in the twelfth house, which is called the house of
expenses (Vyaya). If your Ascendant is Pisces, then the 11th-lord will become the 12th-lord also and
it will give you auspicious 'Veepareeta Raja Yoga' results. Otherwise, this is not at all a good position
srinath

37
as the 12th indicates losses while the 11th rules over earnings; while your earnings may become
limited, you may have to incur heavy and wasteful expenditures for medical treatment, etc and may
occassionally incur losses. As the 11th rules over friends while the 12th rules over secret enemies,
some of your friends and acquaintances may become secretly inimical to you. If a natural benefic
planet is situated in the 12th house or aspects it, then the adverse influences may become
considerably mitigated but if a natural malefic planet is situated in the 12th house or aspects it, then
the adverse influences may become aggravated further. If the 12th house is under the influence of
the malefic planets only and if the Sun or the Moon is also not well-placed, then you may have some
problem with your eye-sight and you may be a spendthrift. This position may give journeys to distant
inland places or foreign countries in connection with education.
Lord of 12th House
In your chart, the twelfth-lord is situated in the fourth house, which is called the house of happiness
(Sukha). If your Ascendant is Aries, then the 12th-lord will be the 9th-lord too; as it will be exalted in
the 4th, this will make you fortunate and happy. But if your Ascendant is Leo, the 12th-lord will be
debilitated in the 4th; the health and well-being of your mother might cause you much concern, you
may incur heavy expenditures for your house-building and may lose some property for which reason
you may become unhappy. However, if the 4th-lord is well-placed, then your possessions will
increase and you may spend well for the education of your children. As the 12th is the 4th from the
9th and the 9th from the 4th, you will be happy on account of your grand-parents (father's mother
and/ or from mother's father) and receive benefits from her/ him; besides, you will be very fortunate
in respect of having high education and you may even go to a distant place or foreign country in this
connection. As the 12th is the 8th from the 5th while the 4th is the 12th from the 5th, this
combination favours the prosperity of your children as they will enjoy favourable 'Veepareeta Raja
Yoga' results. This position favours dealing in and have good earnings from the commodities like
bedding materials, upholsteries, ladies' toiletries, prophylactics, etc.
Results for Planets in Houses
Sun
Since the Sun is situated in your 4th house and thereby has lost his directional strength (Dik Bala),
you may not have much of chance of receiving honours till a very late age-period in life -- unless
some modifying influences are present in your chart. You are likely to remain attached to your father
and might be proud of your material possessions. If your Ascendant is Taurus, then the 4th-lord will
be in own-house; you will have good education and you will do well in your native place. If your
Ascendant is Scorpio, then as your 10th-lord will be aspecting it's own house, you will be successful
in your sphere of profession and rise to a high position. If your Ascendant is Capricorn, then the
8th-lord will be exalted in the 4th; you will have good education and may immensely benefit by
receiving big sums as loans from major financial institutions. If your Ascendant is Cancer, then the
2nd-lord will be debilitated in the 4th which may cause you unhappiness on account of your family
and wealth. This position will make you inclined to secrecy and may arouse your interest in the study
of occult or mystic subjects in which you may become an adept soon.
Mercury
Since Mercury is situated in your 4th house, you will be fortunate in many respects since your early
childhood. You will be closely drawn to your parents who will be very loving and caring; they would
be educated and cultured as well. If your Ascendant is Scorpio or Aquarius, then the 8th-lord
Mercury in 4th might affect the health and well-being of your mother and you may have to face
immense difficulties. If your Ascendant is any other, as Mercury will aspect the 10th, you will do well
in your sphere of profession and will lead your life happily in a peaceful and agreeable environment.
If your Ascendant is Gemini, then Mercury will be exalted in the 4th while if your Ascendant is
Pisces, then it will be in it's own house in the 4th; in both these cases, you will enjoy the beneficial
results of 'Pancha Maha-purusha Yoga'. You will have good academic proficiency and comforts and
srinath

38
conveniences will never be wanting in your life. But if your Ascendant is Sagittarius, then Mercury
will be debilitated in the 4th and you may lack peace of mind and satisfaction unless Jupiter or
Venus is with it or Jupiter aspects it. If Ketu is with Mercury, then you would receive academic
distinction and might be drawn to study of occult subjects.
Venus
Since Venus is situated in your 3rd house, you will have a joyous spirit and a very much 'loving and
giving' nature. You will be exceedingly fortunate in matters of love and affection, the relationship
among family members will ever remain very peaceful and your spouse will be dearer than your life.
You will have a amiable disposition, bright and fruitful intellect and a strong inclination for fine arts.
You may have some success in your pursuit of poetry, music, singing or painting. You will enjoy
pleasant travellings. If the Moon is in the Ascendant or in the 5th, you may have one or more costly
and prestigious vehicles. If your Ascendant is Leo or Capricorn or Pisces, as Venus will be exalted
or in own house, you will become very happy in respect of your younger co-borns and you may have
good progress in artistic pursuits -- more so if a natural benefic planet is with it or aspects it. But if
your Ascendant happens to be Cancer, as it will be debilitated, you may experience just the opposite
results -- unless Mercury or the Moon is fairly well-placed. If your Ascendant is Capricorn while your
Moon-sign is Taurus, or if your Ascendant is Pisces while the Moon-sign is Cancer, then you will be
rolling in wealth and will have many prestigious vehicles.
Mars
Since Mars is situated in your 7th house, you may be of athletic build in your early years and later
may become stocky; your spouse may also have similar looks. If your Ascendant is Cancer as Mars
will be exalted and also if your Ascendant is Taurus or Libra as Mars will be in own house; in all
these cases, you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga' and will be
fortunate in respect of your material possessions. If your Ascendant is Capricorn, then debilitated
Mars may give you some acute problems in married life or in business -- from partners. However, if
the Moon is well-disposed or if Jupiter is also in the 7th or aspects it, then the problems will be
sorted out but if a natural malefic planet is situated in the 8th, then you may have law-suits or may
receive injury due to accidental mishap or physical combat.
Mars in the 7th favours dealing in electrical goods, motors, metallurgical components, chemicals,
acids, fuels, ovens, kitchen wares, etc; it also gives good gains from real estate, property rentals,
hotels, etc. But it is not good for well-being in married life if Saturn and Rahu are also placed in the
6th or the 7th or the 8th.
Jupiter
Since Jupiter is situated in your 9th house, you will be a highly fortunate person and dame fortune
will always be smiling on you; this will be more so if Jupiter is exalted or in own house which would
be the case if your Ascendant is Aries or Cancer or Scorpio. From the 9th (= fortune), as Jupiter will
be aspecting your Ascendant (= body and general affairs), the 3rd (=lower mind) and the 5th (=
merit), it will protect you with divine grace and you will be blessed with dutiful and worthy children
since it is the natural significator. You will be much inclined to religion and regularly take part in
performing religious rites, will be a well-educated and learned person, will have many fruitful
journeys to long-distance places and pilgrim centres. You may go to foreign countries on an
academic, cultural or religious mission and receive honours; alternately, you may have good gains
from such places. If the 9th-lord is well-placed and the Sun is also similarly disposed, then your
father will be a famous and dignified person who would be moving in high circles. People will always
hold in high esteem and your reputation and honour will be ever-lasting. You will be engaged in
studying religious classics and dissemination of holy preachings.
Saturn
Since Saturn is situated in your 4th house, you may tend to be tied down to the same place which
could be to your detriment and unless Saturn is exalted or in it's own house, you may face some
problems in connection with your house, agricultural land or property matters. This position can
make you very much concerned about furthering your own interests and as Saturn aspects the 10th
house, it gives you an unique ability to divert people's attention which might work well for long but
srinath

39
finally would take you to face the 'wall of stone'. If the 4th-lord or Mars is well-placed, then you will be
fortunate in respect of property-matters but Saturn in 4th can act as a 'thorn in the flesh'. If your
Ascendant is Cancer, then Saturn will be exalted in the 4th and if your Ascendant is either Libra or
Scorpio, then it will be in own-house in the 4th; in all these cases, you will enjoy the beneficial effects
of 'Pancha Maha-purusha Yoga' which will make your prosperity ever-waxing. If your Ascendant is
Capricorn, then debilitated Saturn may give you some problems and you may suffer from some
disease affecting your head; but if Mars is well-placed or if a natural benefic planet is situated in the
4th or aspects it, then the situation will be considerably improved.
Moon
Since the Moon is situated in your 12th house, you will be fortunate in respect of your mother; but if
the 4th-lord is not well-placed, then she may not be in good health or either of you may leave for
staying in a distant place or you might be separated from her fairly early in your life. If your
Ascendant is Leo, then you will enjoy beneficial results as the Moon will be in own house; but if your
Ascendant is Sagittarius, then you may not be very fortunate -- unless some modifying influences
are present in your chart; you may keep something secret and may have sworn enemies among the
females. If your Ascendant is Leo or Sagittarius or Aquarius, then you will enjoy the benefits of
'Veepareeta Raja Yoga' as you will suddenly become rich in a spectacular way and become very
popular. If the Moon is 'waxing', then you will have fertile imagination and love of mysteries but if it is
'waning', then you may have fanciful fears; if it is situated close to the Sun, then you may have
sentimental nature and suffer from consumptive- and eye- diseases in your early life. You may have
many journeys and find success in isolated places and remote corners. If a natural benefic planet is
with it or aspects it, you will be blessed and have excellent earnings; but if a natural malefic planet is
with it or aspects it, you will have extravagant nature and may incur losses.
Rahu
Since Rahu is situated in your 6th house, you will conquer your enemies -- more so if Rahu is in
Taurus or Virgo or Aquarius. If the 6th-lord is well-placed, you are sure to come out in flying colours
in a competitive examination and may even win in contests like elections. However, if Mars or Saturn
is also in the 6th or 7th or 8th, then the health and well-being of your spouse may cause you some
concern and if the 6th-lord is ill-placed, then you may also suffer from some disease which will be
difficult to diagnose. If the Sun is with Rahu, then you may have some taste for studying hygiene or
medicine. If a natural benefic planet is with Rahu or aspects it, then you will be well-placed in service
while your relationship with your relatives will remain cordial; but opposite results will happen if Rahu
is influenced by a malefic planet.
Ketu
Since Ketu is situated in your 12th house, you will be fortunate if the 12th-lord is well-placed or if a
natural benefic planet is with it or aspects it. If Ketu is situated in the star of a retrograde planet, then
you may become prone to face an accidental mishap or untoward happening when the star-lord
planet will be crossing over Ketu in transit. If the star-lord is a natural malefic planet, then you may
be injured and may become bed-ridden for a long duration; you may be forced to go to a distant
place even without adequate prepartions for safety. If Ketu is situated in Rahu's star, then your
superiors or employers might become your enemies and you may have fear from them. If a natural
benefic planet is with Ketu or aspects it, you may go to distant places or even foreign countries. But
if Ketu is under the influence of two or more natural malefic planets, you may face forced
displacement more than once in your life. If Mars and Saturn both influence Ketu by association or
aspect, then you may face a serious set-back or misfortune. If the Sun is situated close to Ketu and
no natural benefic planet is with it or aspects it, then you may suffer disgrace. If the Moon is similarly
placed instead, then you may suffer from some sort of queer difficult-to-cure disease.
Uranus
Since Uranus is situated in your 4th house, you may face many sudden developments and acute
problems arising from unexpected quarters almost throughout your life. You may even face some
troubles through either of your parents, may become unsettled and have many changes of
residence. Some gross misfortune may catch hold of you at your birth/ native place -- very suddenly
srinath

40
and unexpectedly -- owing to calamitous causes or queer twist of circumstances. Besides, you may
run the risk of suffering from some sort of incurable infirmity during your old age. However, if the
4th-lord is fairly well-placed or if a natural benefic planet is in the 4th house or aspects it, then the
things will be much improved; but if the 4th house is influenced by position or aspect of the malefic
planet(s) only, then the less said about it will be the better.
Neptune
Since Neptune is situated in your 4th house, you may have to face some very undesirable situations.
If the Sun is not well-placed, then your father may meet with some misfortune; if the Moon is not
well-placed, then it could be your mother; if Venus is not well-placed, then your spouse might cause
you troubles. You may suffer losses through deceitful land-lords or property-dealers or real-estate
agents and you may have the risk of facing some danger at your own residence as a result of your
enemy's design. However, if the 4th-lord is well-placed or if a natural benefic planet is in the 4th
house or aspects it, then the things will be much improved; but if the 4th house is influenced by
position or aspect of the malefic planet(s) only, then you may on your own leave your home and
native place, opting for peaceful seclusion; but your mental condition may become deteriorated and
you may have the risk of ending up in an asylum.
Pluto
Since Pluto is situated in your 2nd house, money will be the focal point in your life; you may
effectively utilize your personal magnetism to gain control over other people's money by dint of your
financial activities. But you must remain very careful and cautious as when your hopes and
aspirations would seem to have been realized, you might be blown off your feet through extreme
fluctuations and unexpected losses arising suddenly from unforeseen causes. However, things will
be improved if the 2nd-lord is well-placed or if Jupiter or Venus is with it or aspects it; but if a natural
malefic planet like Uranus, Saturn or Ketu is also with it, then the situation might only worsen and
may go totally out of control. If Mars is with it or aspects it, then your younger brother may have an
adventurous nature and bullying habits. Pluto in this position may give rise to physical discomforts or
diseases -- if a planet is situated too close to it. If it is close to the Sun, then you may suffer from
pyorrhea, goitre, disorder of the thyroid gland, etc; if to the Moon, then you may have hallucinations
and obsessions; if to Mercury, then you may suffer from hearing problems or skin complaints and if
to Venus, then you may have odourous feet or warts on them.
srinath

40
Result For Birth Nakshatra
General Details
You will like full freedom. It is seen that you may become famous in one or the other field. However,
your mind will be full of disturbances on one or the other matter. You will have inherent intuitive
powers to know the problems of others. Hence, even before the help is requested for, you will
extend your helping hand to the needy. You will be sweet in your speech. You will be fond of
traveling.
Physical Characteristics
You will have an attractive personality. You will have a stout body with mixed color. You will
experience excessive sweating.
Education
You may not be a slave to anybody. Because of this quality, it is quite often noticed that you will not
take up a job, which involves subordination in its true meaning. There is a drawback in you, that you
cannot be a 'yes master' even to your boss in the case of employed persons. Hence you may not be
in a position to derive much benefit from your superiors.
You will be sincere in all the work you undertake. You will neither be a party to any illegal activities
nor will you tolerate any such activities. This condition of your mind may drag you into several
complications in life. But, you will be ready to face such problems. You will not like to get any benefit
at the cost of others pocket. There will be several hidden enemies to you. Hence, such enemies
stand as a main obstacle in the progress. However, you will be able to crush such enemies and
attain much success in all the work you undertake. You may be a power monger. You will prefer
position and authority to money. You will observe right path to the progress and will devout your
valuable time for such a cause. Even though you will be able and intelligent you may not reach the
position you desired. It does not mean that you will not rise in life.
In the employment field, you will frequently change your job, particularly at the age of 22, 27, 30, 32,
37 and 44 years. You will attain the requisite position only after your 45th years of age. While you
may not want other's money you will be frequently in trouble in the financial matters from others. In
other words, borrowers will not return the money to you.
In spite of all the adverse positions mentioned above you, after your 45 years of age, will reach a
good position where power and authority vests in you. In the business field you can shine well.
Family Life
Your married life will be happy. You will have good wife and children and also derive much
happiness from them. In some cases it has been noticed that you may not be able to marry the girl
of your choice. It has also been noticed in some cases, that the spouse may separate, if Saturn
afflicts Mars exactly from 180-degree position. You will lead a life away from your native place and
other family members.
Health
Your health will generally be good. However, you will be prone to dental disease, abdomen problem
and diabetes. Even so, no permanent nature of disease is noticed in you.
Sun - Purva Ashada - Quarter - 1
You will aim for high comforts, power and authority. You may be interested in materialistic pleasures
and spiritual knowledge. You will commence your employment at the age of 21 years. If in business
you will be engaged in the same business as that of your father.
Mercury - Uttara Ashada - Quarter - 1
srinath

41
You may have scientific talents. You will have a tall and well-built body. You will be academically
highly educated. Because of your higher education, you may enter service after his 25th year only.
Venus - Jyestha - Quarter - 2
You may get too much involved in the indulgences and seek pleasure in material object. You may be
engaged in profession or business related to chemicals used in making products for the ladies.
Mars - Revati - Quarter - 1
You will acquire financial gains through land. You will be healthy, active and alert. You will possess
the ability to organize work by introducing modern techniques. You will have a modernist and
progressive approach.
Jupiter - Krittika - Quarter - 3
You will have a magnanimous personality and will be a strict disciplinarian. You might be in
government service in an advisory capacity. You will be a god-fearing person and a law-abiding
citizen. For your honest nature and lofty ideals you will earn love and respect from others although
you may not make much money.
Saturn - Moola - Quarter - 4
You may become the head of a town, village, or may be employed in educational institution in a
good capacity, equal to that of a head of the department. If Venus also joins, your wife will also be
employed.
Moon - Purva Phalguni - Quarter - 2
You may of a very a angry temperament. You must control your passion during your middle life, at
which age you should be calm and quiet. You will be very docile and peaceful in your old age. You
may suffer from teeth and stomach problem.
Rahu - Satabhisha - Quarter - 1
If Sun and Mercury aspects Rahu in this quarter, you may suffer from ailments connected to chest
and lungs.
Ketu - Magha - Quarter - 4
Ketu in this Nakshatra gives the result of exalted Jupiter and Venus. You will be highly learned and a
high-ranking officer in the government. You may even own a large industrial empire.