Sunteți pe pagina 1din 33

Salarizarea muncii,

drepturile i garaniile sociale


curs de instruire
Chiinu 2013
2
curs de instruire
NT!"#C$$
Prezenta lucrare reprezint un program special de instruire realizat n cadrul proiectului
de cooperare ntre CNV Interna ionaal i Federa ia Sindicatelor din Comunica ii din Republica
Moldova 2!"#$2!"%& 'Plani(icarea) monitorizarea i evaluarea activit ilor sindicale' PM*& +i
destinat salaria ilor) membri de sindicat din ramur,
Multitudinea de acte legislative +i normative ce stabilesc drepturile +i obliga-iunile
salaria-ilor reprezint o structur destul de complicat care include di(erite documente +i
regulamente) admiteri +i e.cep-ii, Comple.itatea +i diversitatea de probe al acestei structuri
subn-elege iscusin-a +i utilizarea ei,
Scopul acestui program este) ca salaria ii) membri de sindicat s$+i cunoasc drepturile cu
privire la remunerarea muncii +i protec-ia social) deoarece) actualitatea temei este determinat
de importan-a salariului care reprezint astzi principala surs de venit pentru membrii de
sindicat,
V propunem s studia-i acest lucrare) s ndeplini-i testul de evaluare +i s$l e.pedia-i la
adresa/ M0$2!"2) C1i+inu) str,#" 2ugust) "23) Federa-ia Sindicatelor din Comunica-ii,
4n (unc-ie de rezultatul studierii lucrrii propuse +i de corectitudinea ndeplinirii testului)
Federa-ia Sindicatelor din Comunica-ii va nmna persoanei testate un certi(icat de con(irmare a
instruirii la distan- +i sus-inerii cu succes a evalurii cuno+tin-elor la capitolul salarizarea
muncii) drepturile +i garan-iile sociale,
0orim ca prezenta lucrare s reprezinte un g1id de ini-iere a activului sindical) membrilor
de sndicat n problemele ce -in de salarizare) drepturile +i garan-iile sociale,
V urm succes5
Programul didactic a (ost elaborat de ctre speciali+tii Federa-iei Sindicatelor din
Comunica-ii din Republica Moldova) Ion Prgaru) *lizaveta Iurcu) Maria Clin i 0ina 6u an)
pre edinte al CS al 0PC,
*.pert/ 7atiana 7opor) doctorant la catedra Management) 8SM,
7el, !22$299$%:!; !22$299$%:"; !22$299$%"",
*mail/ (scm<mtc
===,(scm,md
#
curs de instruire
S%&%'(%$% )#NC''
Noiuni principale
2stzi) n condi-iile economiei de pia-) s$a a>uns la concluzia c no-iunea de ))munc' n
combinare cu ceilal-i (actori de produc-ie ))capitalul' +i ?natura') are o nsemntate deosebit,
Munca este activitatea con+tient +i voluntar a omului depus spre a produce bunuri,
2st(el munca este creatoare de valoare) dar ea ns+i nu are nici valoare +i nici pre-, 0e aici
rezult c pe pia-a muncii muncitorul vinde ntreprinztorului nu munca) ci (or-a de a munc,
0eci) pre-ul muncii muncitorului) reprezint salariul) care con(orm economi+tilor (rancezi 7urgot
+i @uesnaA) reprezint suma care asigur strictul necesar pentru e.isten-a +i ntre-inerea (amiliei
sale, Con(orm Begii salarizrii a R,Moldova nr,C:D din ":,!2,2!!2)
Salariu este orice recompens sau c+tig evaluat n bani) pltit anga>a ilor de ctre
anga>ator sau de organul mputernicit de acesta) n temeiul contractului individual de munc)
pentru munca e.ecutat sau ce urmeaz a (i e.ecutat,
Salariat E persoan (izic brbat sau (emeie& care presteaz o munc con(orm unei
anumite specialit-i) cali(icri sau ntr$o anumit (unc-ie) n sc1imbul unui salariu) n baza
contractului individual de munc,
Salariu tarifar E componen-a de baz a sistemului tari(ar ce determin mrimea salariului
de baz al salariatului pe unitate de timp or) zi&,
Salariul funciei E mrimea lunar a salariului de baz stabilit pentru conductori)
speciali+ti +i (unc-ionari n dependen- de (unc-ia de-inut) cali(icarea +i speci(icul ramurii,
Coeficieni tarifari $ elemente ale re-elei tari(are care indic de cte ori salariul tari(ar
pentru categoria II +i cele urmtoare ale re-elei tari(are este mai mare dect salariul tari(ar pentru
categoria I de cali(icare) al crui coe(icient tari(ar ntotdeauna este egal cu ")!,
Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real E valoarea minim obligatorie a
retribu-iei muncii garantat de ctre stat pentru munca prestat de salaria-i n sectorul real,
Reea tarifar E totalitatea categoriilor de cali(icare de salarizare& +i a coe(icien-ilor
tari(ari grilelor de salarii& corespunztori) prin intermediul crora se stabilesc salariile de baz
ale salaria-ilor,
Gril de salarii $ diapazon de salarii n limitele cruia se stabilesc salariile de baz
concrete pentru (unc-ii aparte sau grupuri (unc-ionale de conductori) speciali+ti sau (unctionari,
ndrumar tarifar de calificare $ culegere de caracteristici de cali(icare a pro(esiilor sau
specialit-ilor +i (unc-iilor) clasi(icate n compartimente pe unit-i de produc-ie +i (eluri de
ocupa-ii) destinat pentru tari(icarea lucrrilor +i con(erirea categoriilor claselor& de cali(icare
muncitorilor +i speciali+tilor,
Sisteme de salarizare
Con(orm legisla-iei n vigoare pentru organizarea salarizrii) unit-ile din sectorul real pot
aplica/
$ sitemul tari(ar de salarizare;
$ sisteme netari(are de salarizare,
Alegerea sistemului de salarizare se efectuiaz de ctre angajator dup consultarea
reprezentailor salariailor.
Sistemul tarifar de salarizare reprezint totalitatea normativelor care determin
di(eren-ierea salariului) n (unc-ie de cantitatea) calitatea +i condi-iile de munc) +i include/
F re-elele tari(are)
F salariile tari(are)
F coe(icien-ii tari(ari)
F grilele de salarii ale (unc-iei)
F ndrumarele tari(are de cali(icare,
:
curs de instruire
4n sectorul real re-eaua tari(ar se stabile+te) prin negociere) la nivel ramural E n
conven-ia colectiv de munc +i la nivel de unitate E n contractul colectiv de munc,
Re-eaua tari(ar la nivel ramural sau la nivel de unitatae se stabile+te pentru muncitori sau
pentru toate categoriile de salaria-i muncitori) (unc-ionari administrativi) speciali+ti +i personal
cu (unc-ie de conducere& n baza categoriilor de cali(icare sau a altor criterii,
Sistemele netarifare de salarizare reprezint modalit-i de di(eren-iere a salariilor n
dependen- de per(orman-ele individuale +iGsau colective +i (unc-ia de-inut de salariat,
Criteriile +i normele de evaluare a per(orman-elor pro(esionale individuale ale salariatului
se stabilesc de ctre anga>ator) prin negociere cu sindicatele sau reprezentan-ii salaria-ilor,
Aprecierea performanelor profesionale individuale ale salariatului se efectueaz de
ctre angajator.
Sistemul netari(ar de salarizare se stabile+te n contractul colectiv de munc la nivel de
unitate,
Stabilirea cuantumului salariului pentru (iecare salariat n cadrul sistemelor netari(are de
salarizare se e(ectueaz de ctre anga>ator, Drept limit minim i garanie a statului servete
cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real.
2rt.(3) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
Structura salariului
4n sistemul tari(ar +i sistemele netari(are salariul include/
F salariul de baz salariul tari(ar) salariul (unc-iei&)
F salariul suplimentar adaosurile +i sporurile la salariul de baz&)
F alte pl-i de stimulare +i compensare,
) Salariul de *az se stabile+te sub (orm de salarii tari(are pentru muncitori +i salarii ale
(unc-iei pentru (unc-ionari) speciali+ti +i conductori pentru munca e.ecutat n con(ormitate cu
normele de munc stabilite potrivit cali(icrii) gradului de pregtire pro(esional +i competen-ei
salariatului) calit-ii) gradului de rspundere pe care l implic lucrrile e.ecutate +i comple.it-ii
lor,
) Salariul su+limentar reprezint o recompens pentru munca peste normele stabilite)
pentru munc e(icient +i inventivitate +i pentru condi-ii deosebite de munc, *l include
adaosurile +i sporurile la salariul de baz) alte pl-i garantate +i premii curente) care se stabilesc
n con(ormitate cu rezultatele ob-inute) condi-iile de munc concrete) iar n unele cazuri
prevzute de legisla-ie E +i lundu$se n considerare vec1imea n munc,
) ,lte +li de stimulare -i com+ensare includ recompensele con(orm rezultatelor
activit-ii anuale) premiile potrivit sistemelor +i regulamentelor speciale) pl-ile de compensare)
precum +i alte pl-i neprevzute de legisla-ie care nu contravin acesteia,
Sursa de plat a salariului pentru angajaii din sectorul real o constituie o parte din
venitul obinut din activitatea economic a unitii .
2rt.(.() Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din
"".#.$##$
eglamentarea salarizrii
Statul reglementeaz retribuirea muncii salaria-ilor din unit-i) indi(erent de tipul lor de
proprietate +i (orma de organizare >uridic) prin stabilirea mrimii salariului minim pe
-ar) cuantumului minim garantat al salariului n sectorul real) +i salariului tari(ar pentru
categoria I de salarizare a salaria-ilor din sectorul bugetar) altor norme +i garan-ii de stat) prin
stabilirea sistemului +i condi-iilor de salarizare a salaria-ilor din institu-iile +i organiza-iile
(inan-ate de la buget) prin reglarea (ondurilor de salarizare a salaria-ilor din ntreprinderile
monopoliste,
Statul reglementeaz retribuirea muncii salaria-ilor din unit-i) indi(erent de tipul lor de
proprietate +i (orm de organizare >uridic) prin stabilirea mrimii salariului minim pe -ar)
cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real,
%
curs de instruire
Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real se stabile+te de 6uvern dup
consultarea partenerilor sociali,
Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real se ree.amineaz anual) n (unc-ie
de cre+terea sumar anual a indicelui pre-urilor de consum +i a ratei de cre+tere a productivit-ii
muncii la nivel na-ional,
ncep*nd cu 1 mai 2013, cuantumul minim garantat al salariului *n sectorul real +la
*ntreprinderi, organizaii, instituii cu autonomie ,inanciar, indi,erent de tipul de
proprietate i ,orma de organizare -uridic, *n continuare . uniti/ se sta0ilete *n mrime
de 1,21 lei pe or sau 1200 lei pe lun, calculat pentru un program complet de lucru de 134
ore *n medie pe lun5
/G "0( din #1.#3.$#"#%&onitor 'ficial al R& nr.3( din "$.#3.$#"#

Salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare de salarizare&) ca normativ ce determin
nivelul retribuirii muncii salaria-ilor pentru o perioad concret de timp) se stabile+te/
a& n sectorul bugetar E prin lege) n mrime egal sau care dep+e+te cuantumul
salariului minim pe ar;
b& n anumite ramuri ale sectorului real E prin negociere) n conven-iile colective la nivel
ramural) iar pentru salaria-ii din unit-ile cu autonomie (inanciar din ramurile respective E prin
negociere) n contractul colectiv de munc al unit-ii) n mrime nu mai mic dect cuantumul
stabilit de conven-ia colectiv la nivel ramural,
4n cazul aplicrii sistemului tari(ar de salarizare) salariul tari(ar pentru categoria I de
cali(icare de salarizare& a re-elei tari(are este componenta principal +i obligatorie +i serve+te
drept baz pentru stabilirea) n contractele colective de munc +i contractele individuale de
munc) a salariilor tari(are +i salariilor (unc-iei concrete,
Salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare la nivel de ramur sau de unitate se
ree.amineaz n (unc-ie de condi-iile economice concrete ale ramurii sau n (unc-ie de
posibilit-ile (inanciare ale unit-ii, 7otodat) cuantumul lunar total al salariului unui angajat,
calculat n baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic dect cuantumul minim
garantat al salariului n sectorul real, stabilit de uvern.
!u ncepere de la " ianuarie #$$% a fost stabilit salariul minim pe ar n cuantum de
&$$ lei lunar pentru un program complect de lucru de "&% ore 'n mediu pe lun(, ceia ce
reprezint ),** lei +or, conform ,otrrii uvernului nr."* din "%.$".#$$%,
4n cazul n care programul de munc este) potrivit legii) mai mic de :! oreGsptmn)
salariul minim orar se calculeaz de ctre anga>ator prin raportarea salariului minim lunar)
prevzut n prezentul punct) la numrul mediu de ore lunar) potrivit programului legal de lucru
aprobat,
Coe,icinii de comple6itate recomanda-i la stabilirea salariului tari(ar pentru categoria I
de cali(icare de salarizare& prin Hotrrii 6uvernului nr,D:# din "",!9,2!!2/
F pentru ramura potal 7 1,10,
8 iar pentru ramura telecomunicaii . 1,305
Coe(icien-ii de comple.itate nu sunt obligatorii) ei avnd caracter orientativ n procesul
negocierilor privind stabilirea salariului pentru categoria I de cali(icare la nivel de ramur sau
unitate economic,
eeaua tari,ar recomandat pentru muncitorii
din unitile cu autonomie ,inanciar
Categoria de
cali(icare
I II III IV V VI VII VIII
Coe(icien-ii
tari(ari/
")! ")"!$")2%" ")2!$")%3 ")#!$")C" "):!$2)!D ")%!$2)#9 ")9!$2)93 ")D!$#)!D
9
curs de instruire
Re-eaua tari(ar se aplic la stabilirea salariilor tari(are de ctre unit-ile) care aplic
sistemul tari(ar de salarizare) indi(erent de tipul lor de proprietate +i (orma de organizare >uridic,
Re-eaua tari(ar concret se stabile+te n unit-i prin negocieri +i este parte integrant a
contractului colectiv de munc,
Coe(icien-ii tari(ari pe categoriile de cali(icare se stabilesc n mrimi (i.e cuprinse ntre
limitele minim +i ma.im ale grilelor de coe(icien-i tari(ari prevzu-i n prezenta ane. pe
categoriile de cali(icare respective,
7otodat) la stabilirea re-elei tari(are concrete se va urmri ca pentru (iecare categorie
urmtoare) coe(icientul tari(ar s (ie n mod obligator mai mare dect cel stabilit pentru categoria
anterioar) cu asigurarea unei cre+teri egale sau propor-ionale de la categorie la categorie,
0i(eren-ierea salariilor tari(are se e(ectueaz n (unc-ie de (ormele de salarizare n acord
sau pe unitate de timp& +i domeniul de activitate,
Mrimea salariului tari(ar orar sau lunar pentru categoria I de cali(icare se stabile+te prin
negocieri colective ntre persoanele >uridice sau (izice patroni& +i salaria-i sau reprezentan-ii
acestora) n (unc-ie de posibilit-ile (inanciare ale patronului) +i se (i.eaz n contractele
colective, Mrimea concret a salariului tari(ar orar sau lunar nu poate (i mai mic dect mrimea
salariului tari(ar orar sau lunar pentru categoria I de cali(icare) stabilit prin negocieri ntre
patronatele +i sindicatele reprezentative la nivel ramural sau teritorial) dup caz ,
Salariile tari(are orare sau lunare pentru celelalte categorii de cali(icare se stabilesc prin
nmul-irea salariului tari(ar orar sau lunar pentru categoria I de cali(icare& la coe(icientul tari(ar
respectiv,
Muncitorilor de nalt cali(icare) anga>a-i la lucrri deosebit de importante +i de o e.trem
rspundere) li se pot stabili salarii tari(are ma>orate de la %! pn la "!! procente (a- de salariul
tari(ar cuvenit con(orm categoriei de cali(icare de-inute,
Salariile tari(are lunare se determin prin nmul-irea salariilor tari(are orare la "93 ore,
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr."%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
Salariile de ,uncie pentru personalul de conducere, de specialitate i de e6ecuie
Pentru personalul de conducere) de specialitate +i de e.ecu-ie din unit-ile de autonomie
(inanciar pentru calcularea salariilor de (unc-ie se recomand categoriile de salarizare ale
eelei tari,are unice de salarizare +T#S/, +i anume/
"enumirea ,unciei Categoria de
salarizare
" 2
Conductorii de unit-i economice mari/
a& cu un e(ectiv de "!!! +i mai mul-i anga>a-i 2!$22
b& cu un e(ectiv de pn la "!!! anga>a-i "C$2!
Conductori de unit-i economice mici pn la %! anga>a-i& "%$"D
Boc-iitori ai conductorului de unitate/
inginer +e() director de subdiviziune ":$2!
Constructor +e() te1nolog +e() agronom +e() economist principal) al-i speciali+ti
+e(i ":$"3
Conductori manageri) +e(i& de subdiviziuni direc-ii) sec-ii) laboratoare&
specializate n activit-i de produc-ie "#$"C
Conductori manageri) +e(i& de servicii (unc-ionale de baz/ economico$
(inanciar; de vnzare +i marIeting; de publicitate +i rela-ii publice; de
aprovizionare te1nico$material; de in(ormatic) de dezvoltare te1nico$
+tiin-i(ic "2$"D
Conductori manageri) +e(i& de servicii (unc-ionale au.iliare/ de
administra-ie; de personal) pregtirea personalului +i alte rela-ii de munc;
>uridice; cancelarie; paz; protec-ia muncii; gospodrie; alte servicii au.iliare ""$"9
D
curs de instruire
Je( de birou) laborator) sector n cadrul direc-iei) sec-iei) laboratorului "!$":
Je( de sec-ie) compartiment) atelier de produc-ie ""$"D
Je( de +antier lucrri& superior "2$":
Je( de +antier lucrri&) mecanic) energetician sec-ie "!$"2
Je( de sector sc1imb&) brigad) grup "!$"#
Superiori/ maistru) maistru controlor) mecanic n gara> "!$"#
Maistru) maistru controlor) mecanic n gara> 3$"2
Je( de sec-ie de gospodrie C$"!
Inginer/ constructor) te1nolog) proiectant) ecolog) electronist) programator)
ar1itect) matematician) pictor$constructor designer&) geodezist/
coordonator ":$"%
categoria I "#$":
categoria II "2$"#
categoria III ""$"2
(r categorie 3$"!
Ingineri de alte specialit-i) economist) contabil$revizor) pictor) geolog)
geo(izician) topogra( de mine/
coordonator "#$":
categoria I "2$"#
categoria II "!$""
(r categorie C$3
Kurisconsult) psi1olog) sociolog) (iziolog) traductor) redactor) metodist) al-i
speciali+ti cu studii superioare/
categoria I "2$"#
categoria II "!$""
(r categorie C$3
Contabil/
coordonator "#$":
categoria I "2$"#
categoria II "!$""
cu studii superioare universitare 3$"!
cu studii superioare de scurt durat C$3
(r studii superioare de scurt durat D$C
Medic veterinar/
coordonator "%$"9
categoria I ":$"%
categoria II "2$"#
(r categorie "!$""
2gronom) zoote1nician) entomolog) to.icolog) bacteriolog) microbiolog)
micolog/
coordonator ":$"%
categoria I "2$"#
categoria II "!$""
(r categorie 3$"!
Felcer veterinar/
categoria I "!$""
categoria II 3$"!
(r categorie D$C
Superiori/ dispecer) merceolog/
cu studii superioare universitare 3$"!
C
curs de instruire
cu studii superioare de scurt durat C$3
7e1nicieni de toate specialit-ile) pictor +i decorator/
categoria I 3$"!
categoria II D$C
(r categorie 9$D
Inspector ) laborant %$9
Je( subdiviziune de paz D$3
Je(i/
cancelarie) depozit central) ar1iv/
cu studii superioare universitare C$3
cu studii superioare de scurt durat 9$D
Je(i/
Lirou de dactilogra(iere) cas de bilete) (onotec %$D
Lirou de multiplicare +i reproducere) (otolaborator) depozit, Punct de
nc1iriere) spltorie) gospodrie) sticlogra(ie/
cu studii superioare de scurt durat %$9
cu studii medii :$%
Lirou de permise) e.pedi-ie) birou in(orma-ii) camer de pstrare :$%
LroIer valori) dealer C$""
2gent de asigurare) agent imobiliar) agent de voia>) agent comercial) evaluator
asigurri) estimator licita-ii) reprezentant te1nic +i comercial) operator g1i+eu
banc) operator g1i+eu cas de sc1imb D$"!
Stenogra(/
categoria I 9$D
categoria II %$9
Superiori/ administrator) ar1ivar) casier) ncasator %$D
Statistician) desenator$constructor) operator dispecerat) intendent obiect)
cldire %$D
Casier) ncasator) administrator) ar1ivar) agent de ac1izi-ie) tari(icator
:$9
Secretar al conductorului) secretar stenogra() secretar dactilogra() re(erent
:$%
*.peditor mr(uri) operator deservire ascensor) pontator superior) intendant
#$%
7ele(a.ist) teletipist) tele.ist :$%
0actilogra(/
7e.t n limbi strine 9$D
Categoria I %$9
Categoria II #$:
2gent aprovizionare) pontator) desenator) calculator) ta.ator) copist) gre(ier)
distribuitor sarcini) comis$voia>or) cronometrar #$:
*.peditor) personal de serviciu la cmin) personal la serviciu n birou de
permise) agent gard corp) agent paz n incinte) gardian public
2$#
Categoriile de salarizare ale R78S pentru muncitori se asimileaz cu categoriile de
cali(icare de-inute) iar pentru personalul au.iliar +i de deservire) care nu dispune de categorii de
cali(icare +i bene(iciaz de salarii tari(are lunare) categoriile de salarizare se stabilesc la nivelul
celor (i.ate pentru ocupa-iile respective din sectorul bugetar,

3
curs de instruire
Salariul de (unc-ie concret) con(orm categoriei de salarizare acordat) se stabile+te ntre
limitele grilei) prevzute pentru categoria respectiv n Re-eaua tari(ar unic de salarizare a
anga>a-ilor din sectorul bugetar,
4n cazurile n care salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare stabilit n unitate este
mai mare dect cel stabilit pentru categoria I de salarizare) con(orm R78S) grilele de salarii
corespunztoare categoriilor de salarizare ale R78S se recalculeaz aplicndu$se coe(icientul
egal cu raportul dintre salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare stabilit n unitate +i salariul
tari(ar pentru categoria I de salarizare a R78S) cu rotungirea rezultatelor pn la zeci,
0ac n unitate e.ist unele (unc-ii) nespeci(icate n tabelul din prezenta ane.)
categoriile de salarizare pentru (unc-iile n cauz se vor stabili prin asimilare cu (unc-iile din
tabel) ec1ivalente con(orm nivelului de pregtire +i comple.itate,
4n cazul n care n unit-i e.ist (unc-ii similare celor din sectorul bugetar medici) cadre
didactice) colaboratori +tiin-i(ici) arti+ti etc,&) (a- de aceste (unc-ii se vor aplica categoriile de
salarizare prevzute pentru ele n actele normative utilizate n sectorul bugetar,
4n (unc-ie de posibilit-ile (inanciare) unit-ile pot elabora +i aplica pe categoriile de
salarizare ale Re-elei tari(are unice de salarizare grile de salarii sau coe(icien-i de multiplicitate
n cuantum multiplu al salariului tari(ar pentru categoria I de cali(icare stabilit n unitate)
deosebite de cele stabilite n Re-eaua tari(ar unic de salarizare a anga>a-ilor din sectorul
bugetar,
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr.$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
Salariul de baz) modul +i condi-iile de salarizare a conductorilor unit-ilor cu autonomie
(inanciar se stabile+te de ctre organele mputernicite s numeasc aceste persoane +i se (i.eaz
n contractul nc1eiat ntre pr-i,
7otodat) salariul de (unc-ie al conductorului nu poate servi drept temei pentru stabilirea
salariilor altor anga>a-i ai unit-ii,
Salariile de baz +i alte drepturi salariale pentru conductorii ntreprinderilor de stat +i
celor cu capital ma>oritar de stat se stabilesc n contractele de management) nc1eiate ntre
(ondatorul ntreprinderii de stat sau Consiliul societ-ii pe ac-iuni +i manageri,
Cuantumul lunar total al salariului conductorilor ntreprinderilor de stat +i celor cu
capital ma>oritar de stat nu poate dep+i mrimea ncincit a salariului mediu lunar) constituit n
ansamblu pe unitatea condus n perioada de la nceputul anului pn la luna gestionar, 4n
cuantumul lunar total al salariului conductorului pasibil limitrii cu mrimea ncincit a
salariului mediu lunar pe unitatea condus nu se includ recompensele pentru rezultatele muncii
n ansamblu pe an) premiile acordate la datele >ubiliare personale sau ale ntreprinderii) la
srbtorile pro(esionale) precum +i a>utoarele materiale pentru tratament +i odi1n,
Pentru conductorii ntreprinderilor de stat) ntreprinderilor cu capital ma>oritar de stat +i
ai celor monopoliste) indicate de 6uvern) care n perioada lor de activitate au admis admit&
restan-e la plata salariilor anga>a-ilor) salariile de (unc-ie nu pot (i ma>orate pn la lic1idarea
total a restan-elor,
2ce+ti conductori de unit-i) pn la lic1idarea integral a restan-elor) nu bene(iciaz) de
asemenea) de dreptul de a primi premii) sporuri la salariu sau alte pl-i de stimulare,
4n cazul n care) pe parcursul anului gestionar) restan-ele la plata salariilor anga>a-ilor au
(ost lic1idate) salariul conductorului se va recalcula cu includerea tuturor pl-ilor salariale,
Pentru stabilirea salariilor de (unc-ie ale personalului ncadra-i n unit-i ce nu aplic
sistme de salarizare bazate pe Re-eaua tari(ar unic de salarizare sunt recomandai coe,icienii
de multiplicitate9
"!
curs de instruire
Categorii de anga-ai "iapazonul coe,icienilor de
multiplicitate *n cuantum
multiplu a salariului tari,ar
pentru categoria ' de cali,icare
sta0ilit la *ntreprindere
Func-ionari administrativi ")"%$2)!!
Speciali+ti cu studii superioare de scurt durat/
Categoria I ")D!$#)!!
Categoria II ")9!$2)D!
Fr categorie ")%2$2):
Speciali+ti cu studii superioare universitare/
Coordonatori 2)%!$:)%!
Categoria I 2)2!$:)!!
Categoria II 2)!!$#)%!
Categoria III ")3!$#)%!
Fr categorie ")C!$#)!!
Colaboratori +tiin-i(ici 2)%!$C)!!
Conductori manageri) +e(& de subdiviziuni interioare
sectoare) birouri) sec-ii) ateliere) servicii etc,& speciali+ti
+e(i
2)!!$9)!!
Speciali+ti +e(i care au n subordine personal&) directori
de subdiviziune +i (iliale) ad>unc-i ai conductorului de
unitate
#)!!$D)!!
Conductor de unitate :)!!$C)!!

Raportarea personalului la categoriile de personal se e(ectueaz n con(ormitate cu
Clasi(icatorul ocupa-iilor din Republica Moldova CRM !!9$3D,
0i(eren-ierea salariilor de (unc-ie ale speciali+tilor) con(orm categoriilor de cali(icare
stabilite) +i ale conductorilor) con(orm ierar1iei) se e(ectueaz de ctre unit-i de sine stttor) n
limitele diapazonului stabilit pentru categoria respectiv de personal, 7otodat) salariile de
(unc-ie concrete nu pot (i stabilite n mrimi mai mici dect cele calculate pentru categoriile
respective de anga>a-i) reie+ind din coe(icien-ii de multiplicitate stabili-i pe limita in(erioar a
diapazonului +i cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real,
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr.%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
:remierea anga-a ilor
Premierea anga>a-ilor se e(ectueaz n modul +i pentru indicii de premiere stabili-i n
temeiul Regulamentului privind premierea salaria-ilor) elaborat de comun acord cu comitetele
sindicale sau reprezentan-ii salaria-ilor +i aprobat de conductorul unit-ii, Ba ntreprinderile de
stat +i cu capital ma>oritar de stat cuantumul premiilor pltite din (ondul de salarizare nu va
dep+i "!! M din salariile tari(are +i de (unc-ie ale personalului) -innd cont de sporurile +i
suplimentele prevzute de legisla-ie,
7otodat) suma de premii pltit unui lucrtor nu se limiteaz,
Conductorii unit-ilor au dreptul) n condi-iile stipulate n contractul colectiv de munc)
s premieze suplimentar anga>a-ii +i din contul bene(iciului rmas la dispozi-ia unit-ii,
,rt.(0) din /G nr.!3 din "".#0.$##$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$

Sporurile de compensare pentru munca prestat *n condiii ne,a;ora0ile
Sporurile de compensare pentru munca prestat n condi-ii ne(avorabile se stabilesc n
mrime unic pentru salaria-ii de orice cali(icare) care muncesc n condi-ii egale n unitatea
respectiv,
""
curs de instruire
Mrimea concret a sporurilor de compensare pentru munca prestat n condi-ii
ne(avorabile se stabile+te n (unc-ie de greutate +i nocivitate) n limitele negociate de partenerii
sociali +i aprobate prin conven-ia colectiv la nivel na-ional +i ramural) dar nu mai mic de 2%M
din salariul minim pe -ar pentru lucrri n condi-ii grele +i nocive +i nu mai mic de %!M din
salariul minim pe -ar pentru lucrri n condi-ii deosebit de grele +i deosebit de nocive,
Sporurile de compensare se pltesc pentru durata real a muncii prestate n condi-ii
ne(avorabile,
2rt.("() Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
Salaria ii care presteaz munca n condi ii ne(avorabile) n (unc ie de starea real a
condi iilor de munc) stabilit dup atestarea locurilor de munc) li se stabilesc un spor de
compensare) dup cum urmeaz/
,rt.(1) a Con3en iei Colecti3e de munc la ni3el de ramur +entru anii $#"3)$#"(
%lte sporuri
2nga>a-ii unit-ii cu e.cep-ia muncitorilor& pot bene(icia de sporuri la salariul de baz
pentru nalt cometen- pro(esional) intensitatea muncii) precum +i pentru ndeplinirea unor
sarcini de importan- ma>or sau de urgen-) pe termenul e(ecturii lor,
Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an +i pot (i reduse sau anulate n cazul ndeplnirii
n termen a sarcinilor) scderii calit-ii sau nclcrii disciplinei de munc,
Sporul pentru vec1ime n minc poate (i stabilit n cuantum de minimum %M pentru # ani
+i ma.imum :!M din salariu de baz pentru o vec1ime de peste 2! ani de activitate de pro(il n
ramura respectiv,
&ista adaosurilor i sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu acordate
anga-ailor i mrimea lor minim
"enumirea adaosurilor i sporurilor la
salariu cu caracter compensatoriu
)rimea minim a adaosurilor i sporurilor la
salariul de 0az
Pentru munca intensiv la conveiere) linii n
(lu. +i linii automatizate
#! la sut din salariul tari(ar
Pentru munca prestat) con(orm gra(icului
de lucru) cu divizarea zilelor de munc n
pr-i +i ntreruperi ntre ele de cel pu-in dou
ore
#! la sut din salariul tari(ar
Pentru munca n mai multe sc1imburi/
pentru munca n sc1imbul II 2! la sut din salariul tari(ar
pentru munca n sc1imbul III :! la sut din salariul tari(ar
Pentru cumularea pro(esiilor (unc-iilor& 4n (unc-ie de volumul de lucru e.ecutat) poate (i
(olosit toat economia (ondului de salariu)
ob-inut de la disponibilizarea personalului
Numrul de puncte *n ,uncie de gradul de
noci;itate, sta0ilit *n con,ormitate cu pre;ederile
<otr*rii =u;ernului nr5133> din 1051052002
)rimea sporului,
lei
!)% E 2)! "%!
2)" E :)! "C!
:)" E 9)! 2"!
9)" E C)! 2:!
C)" E "!)! 2D!
Mai mult de "!)! #!!
"2
curs de instruire
Pentru e.tinderea zonelor de deservire sau
sporirea volumului de lucrri e.ecutate
4n (unc-ie de volumul de lucru e.ecutat) poate (i
(olosit toat economia (ondului de salariu)
ob-inut de la disponibilizarea personalului
Pentru ndeplinirea obliga-iunilor de munc
ale lucrtorilor care lipsesc temporar
4n (unc-ie de volumul de lucru e.ecutat) poate (i
(olosit toat economia (ondului de salariu)
ob-inut de la disponibilizarea personalului
Muncitorilor care e.ecut lucrri prevzute
pentru lucrtorii cu categorie de cali(icare
in(erioar
0i(eren-a dintre salariul tari(ar al muncitorului)
con(orm categoriei tari(are atribuite +i salariul
tari(ar pentru munca e.ecutat
Pentru munca prestat la unele obiecte de
construc-ie +i n raioanele unde apar situa-ii
e.cep-ionale
#! la sut din salariul tari(ar
Conductorilor de brigad de ec1ip& din
rndurile muncitorilor) care nu snt scuti-i de
lucrul lor de baz) pentru conducerea
brigzii ec1ipei&
Pn la "% la sut din salariul de baz) n cazul
conducerii unei brigzi cu un e(ectiv de pn la "!
salaria-i) +i n mrime de pn la 2% la sut $
pentru conducerea unei brigzi cu un e(ectiv de
peste "! salaria-i, Pentru +e(ii de ec1ip $ n
mrime de %! la sut din cuantumul procentual al
sporului stabilit pentru brigadier
Jo(erilor de autocamioane) autoturisme +i
autobuse $ pentru clasele de cali(icare
"!M din salariul tari(ar +o(erilor de clasa II +i
2%M $ +o(erilor de clasa I) pentru timpul lucrat n
calitate de +o(er
Jo(erilor de autoturisme de serviciu $ pentru
intensitatea muncii
Pn la 2% la sut din salariul tari(ar
Bucrtorilor trans(era-i din necesit-i de
produc-ie din ini-iativa administra-iei la un
loc mai pu-in pltit
0i(eren-a dintre c+tigul real pentru timpul lucrat
+i c+tigul mediu la locul precedent de munc
compensatoriu
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr.0%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din
$#.#0.$##$
4n unit-ile cu autonomie (inanciar) lista adaosurilor +i sporurilor la salariu cu caracter
compensatori se stabile te n contractului de munc,
8nit-ile n cauz snt n drept s ma>oreze adaosurile +i sporurile) speci(icate mai sus)
precum +i s stabileasc alte adaosuri +i sporuri cu caracter compensatoriu) n limitele
mi>loacelor proprii mi>loacelor alocate& prevzute pentru aceste scopuri n contractele colective
de munc,
,rt.(1) din /G nr.!3 din "".#0.$##$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
Salariul net
4n con(ormitate cu art5+1>,33,32,3>/ !odul -iscal al ../oldova pentru anul #$"),
!otele de impozit pentru persoanele (izice se determin n mrime de/
8 DM $ din venitul anual ce nu dep+e+te suma 29 D!! lei;
8 "C M $ ce dep+e+te suma 29 D!! lei,
Fiecare salariat are dreptul la scutiri n temeiul cererii depuse n contabilitatea ntreprinderii/
8 Scutire personal anual E 3 "2! lei;
8 Pentru persoana ntre-inut E 2 !:! lei;
8 Invalizi E "# %9! lei;
8Scutire acordat sotiei so ului& E 3 "2! lei,
0rimele de asigurare obligatorie de asisten medical pentru anul 2!"#/
8 #)%M $ pentru salariat;
"#
curs de instruire
8 #)%M $ pentru anga>ator,
Legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical nr.#*" din $1."".#$"#
!ontribu iile de asigurri sociale obligatorii /
8 2#M $ pentru anga>ator din (ondul de salarizare;
8 9M $ din salariu lunar pentru salariat,
Legea nr.$(# *ugetului asigurrilor sociale de stat +e anul $#"3
Modul de calcul al impozitului pe venitul din salariu a persoanelor (izice este unul mai
complicat n compara-ie cu prima de asigurare obligatorie de asisten- medical +i contribu-ia de
asigurari sociale de stat obligatorii) datorita (aptului c rata procentual di(er n (unc-ie de
mrimea salariului) ast(el ncNt aceste cote sunt mpr-ite dup cum urmeaz/
$ D M din venitul anual impozabil ce nu dep+e+te suma de 29D!! lei pentru un an; deci
dac salariul este mai mare de 222% de lei lunar) suma de 222% va (i impozitat cu DM) restul cu
o cot mai mare;
$ "CM din venitul anual impozabil ce dep+e+te suma de 29D!! lei pentru un an $
di(eren-a dintre suma salariului total si 222% lei se va ta.a cu "CM;
2ceast di(eren- de cote s$a impus pentru a prote>a salaria-ii cu venituri mici,
7ot la capitolul impozit pe venitul din salariu trebuie men-ionat +i (aptul c) (iecare
persoana (izic rezident bene(iciaz de o scutire personal anual n valoare de 3"2! lei +i de
alte scutiri& n baza cererii depuse la contabilitate) care se deduce din suma brut a salariului
nainte de a aplica cotele impozitului,
Modalitatea de calcul e relativ simpl/ din salariul brut se e.clude/
$ scutirea n baza cererii depuse;
$ DM sau "CM $ impozitul pe venit;
$ #)%M $ prima de asigurare obligatorie de asisten- medical;
$ 9M $ contribu-ia individualn de asigurri sociale de stat (ondul de pensii&,
4n urma calculului) ob-inem salariul net sau salariu spre ac1itare,
Suplimentar) la sumele deduse sczute& din salariul brut) anga>atorul mai plte+te/
#)%M $ prima de asigurare obligatorie de asisten- medical;
2#M $ tari(ul contribu-iei de asigurri sociale de stat obligatorii calculate din suma
salariului brut,
%lte norme i garanii de salarizare
Normele speci(ice de salarizare pentru munca peste orele de program; n zilele de odi1n
+i de srbtoare; n timp de noapte; pentru timpul de sta-ionare nu din vina salariatului; n caz de
producere a rebutului nu din vina salariatului; a salaria-ilor sub "C ani cu o durat redus a
muncii zilnice etc,& +i garan-iile pentru salaria-i plata concediilor anuale; pentru timpul
ndeplinirii ndatoririlor de stat sau ob+te+ti; pentru salaria-ii trimi+i s$+i ridice cali(icarea sau
pentru e.amen medical; n cazul trans(errii la o alt munc din necesit-i de produc-ie; n cazul
trans(errii la o munc mai u+oar a (emeilor gravide +i a (emeilor care au copii n vrst de pn
la # ani; n cazul instruirii de produc-ie) reciclrii +i nsu+irii altei pro(esii; pentru donatori etc,&)
precum +i alte norme) garan-ii +i compensa-ii pentru salaria-i stabilite de Codul muncii +i de alte
acte normative,
Normele speci(ice +i garan-iile de salarizare) prevzute m actele normative) reprezint
garan-ii minime stabilite de stat, Mrimile concrete ale normelor +i garan-iilor vor (i stabilite prin
negocieri +i legalizate n contractele colective de munc,
2rt.("0) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
?ormele de plat a salariului
Salariul se plte+te n moned na-ional
Cu acordul scris al salariatului) se permite plata salariului prin institu-iile bancare sau
o(iciile po+tale) cu ac1itarea serviciilor respective din contul anga>atorului, Modul de plat a
":
curs de instruire
salariului prin institu-iile bancare sau o(iciile po+tale se stabile+te de 6uvern) n comun cu Lanca
Na-ional a Moldovei,
Plata salariului n natur este interzis,
,rt.("") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
2rt.($1) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
Termenele, periodicitatea i locul de plat a salariului
Salariul se plte+te periodic) nemi>locit salariatului sau persoanei mputernicite de acesta)
n baza unei procuri autenti(icate) la locul de munc al salariatului) n zilele de lucru stabilite n
contractul colectiv sau individual de munc) dar/
a& nu mai rar dect de dou ori pe lun pentru salaria-ii remunera-i pe unitate de timp sau
n acord;
b& nu mai rar dect o dat pe lun pentru salaria-ii remunera-i n baza salariilor lunare ale
(unc-iei,
2nga>atorul este obligat s ncuno+tin-eze salariatul despre mrimea salariului) (orma
retribu-iei) modul de calculare a salariului) periodicitatea +i locul de plat) re-inerile) alte condi-ii
re(eritor la salariu +i modi(icrile acestora,
Ba ac1itarea salariului) anga>atorul este obligat s in(ormeze n scris (iecare salariat
despre pr-ile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectiv) despre
mrimea +i temeiurile re-inerilor e(ectuate) despre suma total pe care urmeaz s o primeasc)
precum +i s asigure e(ectuarea nscrierilor respective n registrele contabile,
Plata salariului pentru o lucrare ocazional) care dureaz mai pu-in de 2 sptmni) se
e(ectueaz imediat dup e.ecutarea acesteia,
4n caz de deces al salariatului) salariul +i alte pl-i ce i se cuvin se pltesc integral so-ului
so-iei&) copiilor ma>ori sau prin-ilor de(unctului) iar n lipsa acestora $ altor mo+tenitori) n
con(ormitate cu legisla-ia n vigoare,
,rt.("$) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
2rt.(3#) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
:lata prioritar a salariului
Plata salariilor este e(ectuat de ctre anga>ator n mod prioritar (a- de alte pl-i) inclusiv
n caz de insolvabilitate a unit-ii,
Mi>loacele pentru retribuirea muncii salaria-ilor snt garantate prin venitul +i patrimoniul
anga>atorului,
2nga>atorii iau msuri pentru prote>area salaria-ilor proprii contra riscului de neplat a
sumelor ce li se cuvin n legtur cu e.ecutarea contractului individual de munc sau ca urmare a
ncetrii acestuia,
,rt.(") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului
Compensarea pierderilor cauzate de neac1itarea la timp a salariului se e(ectueaz prin
inde.area obligatorie +i n mrime deplin a sumei salariului calculat dac re-inerea acestuia a
constituit cel pu-in o lun calendaristic de la data stabilit pentru ac1itarea salariului lunar,
Compensarea se e(ectueaz separat pentru (iecare lun) prin ma>orarea salariului n
con(ormitate cu coe(icientul in(la-iei calculat n modul stabilit,
Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei pr-i din salariu n legtur cu
nclcarea termenelor de plat a acestuia se stabile+te de 6uvern) de comun acord cu patronatele
+i sindicatele,
"%
curs de instruire
,rt.("() Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
eineri din salariu
Re-inerile din salariu se pot (ace numai n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare,
Re-inerile din salariu pentru ac1itarea datoriilor salaria-ilor (a- de anga>ator se pot (ace
n baza ordinului dispozi-iei) deciziei) 1otrrii& acestuia/
$ pentru restituirea avansului eliberat n contul salariului;
$ pentru restituirea sumelor pltite n plus n urma unor gre+eli de calcul;
$ pentru acoperirea avansului nec1eltuit +i nerestituit la timp) eliberat pentru deplasare
n interes de serviciu sau trans(erare ntr$o alt localitate ori pentru necesit-i
gospodre+ti) dac salariatul nu contest temeiul +i cuantumul re-inerilor;
$ pentru repararea pre>udiciului material cauzat unit-ii din vina salariatului,
4n cazurile speci(icate mai sus) anga>atorul are dreptul s emit ordinul dispozi-ia)
decizia) 1otrrea& de re-inere n termen de cel mult o lun din ziua e.pirrii termenului stabilit
pentru restituirea avansului sau ac1itarea datoriei) din ziua e(ecturii pl-ii gre+it calculate ori a
constatrii pre>udiciului material, 0ac acest termen a (ost omis ori salariatul contest temeiul
sau cuantumul re-inerii) litigiul se va e.amina de ctre instan-a de >udecat la cererea
anga>atorului sau salariatului,
4n caz de eliberare a salariatului nainte de e.pirarea anului de munc n contul cruia el a
(olosit de>a concediul) anga>atorul i poate re-ine din salariu suma ac1itat pentru zilele (r
acoperire ale concediului, Re-inerea pentru aceste zile nu se (ace dac salariatul +i$a ncetat sau
suspendat activitatea n temeiurile indicate la art,D9 lit,e&) art,DC alin,"& lit,d&) art,C2 lit,a& +i i&)
art,C9 alin,"& lit,b&$e& +i u& Codului Muncii R,Moldova) n caz de pensionare sau nmatriculare la
o institu-ie de nv-mnt con(orm art,C% alin,2& Codului Muncii R,Moldova) precum +i n alte
cazuri prevzute de contractul colectiv sau cel individual de munc ori prin acordul scris al
pr-ilor,
Salariul pltit n plus salariatului de ctre anga>ator inclusiv n cazul aplicrii gre+ite a
legisla-iei n vigoare& nu poate (i urmrit) cu e.cep-ia cazurilor unei gre+eli de calcul,
,rt.("8) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
&imitarea cuantumului reinerilor din salariu
Ba (iecare plat a salariului) cuantumul total al re-inerilor nu poate s dep+easc 2! la
sut) iar n cazurile prevzute de legisla-ia n vigoare E %! la sut din salariul ce i se cuvine
salariatului,
4n caz de re-inere din salariu n baza ctorva acte e.ecutorii) salariatului i se pstreaz) n
orice caz) %! la sut din salariu,
Bimitrile nu se aplic re-inerii din salariu n caz de urmrire a pensiei alimentare pentru
copiii minori, 4n acest caz) suma re-inut nu poate (i mai mare de D! la sut din salariul care se
cuvine s (ie pltit salariatului,
0ac suma ob-inut prin urmrirea salariului nu este su(icient pentru satis(acerea tuturor
preten-iilor creditorilor) suma respectiv se distribuie ntre ace+tia n modul prevzut de legisla-ia
n vigoare,
,rt.("1) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
spunderea pentru reinerea eli0errii carnetului de munc
0ac eliberarea carnetului de munc este re-inut din vina anga>atorului) salariatului i se
plte+te salariul mediu pentru tot timpul absen-ei (or-ate de la lucru) cauzate de imposibilitatea
anga>rii la alt unitate dup eliberarea din serviciu din motivul lipsei carnetului de munc, 4n
"9
curs de instruire
acest caz) salariul mediu se ac1it (ostului salariat de ctre (ostul lui anga>ator con(orm acordului
scris dintre pr-i) iar n caz de litigiu $ n temeiul 1otrrii instan-ei de >udecat,
,rt.("(") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Salarizarea pentru condiii speciale de munc
etri0uirea muncii salariailor *n ;*rst de p*n la 11 ani
4n cazul salarizrii pe unitate de timp) salaria-ilor n vrst de pn la "C ani salariul li se
plte+te -inndu$se cont de durata redus a muncii zilnice,
&unca salariailor minori care lucreaz n acord este retribuit n baza tari(elor pentru
munca n acord stabilite salaria-ilor adul-i,
&unca ele3ilor -i studenilor din institu-iile de nv-mnt secundar general) secundar
pro(esional +i mediu de specialitate) care nu au atins vrsta de "C ani) prestat n a(ara timpului de
studii) se retribuie propor-ional cu timpul lucrat sau n acord,
,rt.("($) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
etri0uirea muncii *n caz de e,ectuare a lucrrilor de di;ers cali,icare
Ba e(ectuarea lucrrilor de di(erite categorii de cali(icare) lucrul salaria-ilor remunera-i pe
unitate de timp este retribuit dup munca de cali(icare mai nalt,
&unca salariailor remunerai n acord este retribuit con(orm tari(elor lucrrii
e(ectuate, 4n cazurile cnd) n legtur cu speci(icul de produc-ie) salaria-ii care lucreaz n acord
sunt nevoi-i sa e(ectueze lucrri tari(icate la un nivel in(erior n raport cu categoriile de cali(icare
ce le$au (ost acordate) anga>atorul este obligat s le plteasc di(eren-a dintre categoriile de
cali(icare,
Norma cu privire la plata di(eren-ei dintre categoriiile de cali(icare nu se aplic n
cazurile cnd) n virtutea speci(icului de produc-ie) e(ectuarea lucrrilor de divers cali(icare -ine
de obliga-iile permanente ale salariatului,
,rt.("(3) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Salarizarea instructorilor i ucenicilor
4n scopul nstruirii pro(esionale unit-ile cu autonomie (inanciar anga>eaz ucenici
pentru care organizeaz nv-mntul individual) n brigad) la cursuri +i alte (orme de instruire
pro(esional n produc-ie din contul unit-ilor respective,
Bec-iile teoretice +i nv-mntul n produc-ie al ucenicilor se des(+oar n limitele
timpului de munc prevzut de legisla-ia muncii pentru lucrtorii de vrste) pro(esii +i produc-ii
respective) perioada de instruire constituind cel mult 9 luni,
Munca ucenicilor n perioada de instruire pro(esional +i a muncitorilor n perioada de
reciclare sau de nsu+ire a unei pro(esii noi nemi>locit n produc-ie se salarizeaz n acord sau pe
unitate de timp) indi(erent de (orma de instruire individual sau n brigad&, 7otodat)
c+tigul garantat n toate cazurile se calculeaz reie+ind din cuantumul salariului tari(ar pe or
pentru categoria I de cali(icare a anga>a-ilor din ramura respectiv) legalizat n contractul colectiv
de munc nivel ramural& n continuare $ salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare&,
Salarizarea ucenicilor n cazul instruirii individuale pe pro(esii de muncitori salariza-i n
acord se e(ectueaz/
pentru luna nti de instruire $ n mrime de D% M din salariul tari(ar pentru categoria I de
cali(icare;
pentru luna a doua $ n mrime de 9! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare;
pentru luna a treia $ n mrime de :! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare;
"D
curs de instruire
pentru luna a patra +i urmtoarele luni de instruire $ n mrime de 2! M din salariul tari(ar
pentru categoria I de cali(icare,
4n a(ar de aceasta) pentru produc-ia util (abricat de ucenici) acestora li se calculeaz salariul
con(orm normelor +i tari(elor n acord n vigoare la ntreprindere,
Salarizarea ucenicilor n cazul instruirii individuale pe pro(esii de muncitori salaria-i pe
unitate de timp se e(ectueaz/
pentru lunile nti +i a doua de instruire $ n mrime de D% M din salariul tari(ar pentru
categoria I de cali(icare;
pentru lunile a treia +i a patra $ n mrime de C! M din salariul tari(ar pentru categoria I de
cali(icare;
pentru urmtoarele luni pn la e.pirarea termenului de instruire prevzut de programul de
instruire $ n mrime de 3! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare,
4n acela+i mod snt salariza-i +i ucenicii ocupa-i la lucrrile salarizate n acord n cazul n
care instruirea n produc-ie se e(ectueaz la utila>ul ocupat de muncitorii nsrcina-i cu instruirea,
4ncepnd cu luna a doua de instruire) ucenicilor li se plte+te suplimentar di(eren-a pn la
"!! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare din salariul n acord al brigzii,
Muncitorilor cali(ica-i +i speciali+tilor) antrena-i (r a (i sco+i din produc-ia de baz) la
pregtirea) reciclarea) recali(icarea) asimilarea unor pro(esii nrudite +i ridicarea nivelului de
cali(icare al muncitorilor n produc-ie) li se acord un supliment de plat lunar n mrime de % M
din salariul tari(ar sau de (unc-ie) stabilit pentru (iecare ucenic sau lucrtor instruit) din contul
mi>loacelor prevzute pentru retribuirea muncii, 7otodat) n scopul asigurrii unei calit-i nalte
a instruirii n produc-ie) se recomand ca un muncitor cali(icat sau specialist s
instruiasc concomitent cel mult 2$# persoane ucenici&,
4n (unc-ie de comple.itatea pro(esiei) numrul persoanelor instruite concomitent) condi-iile de
munc +i gradul de cali(icare al personalului antrenat n instruirea de produc-ie) ntreprinderile
pot ma>ora de sine stttor mrimea cuantumului suplimentului de plat indicat) n limitele
mi>loacelor disponibile pentru retribuirea muncii,
/G nr.!3(ane2a !) din "".#0.$##$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
etri0uirea muncii *n caz de cumulare a pro,esiilor +,unciilor/ i de *ndeplinire a
o0ligaiilor de munc ale salariailor temporar a0seni
Salaria-ilor care) n a(ar de munca lor de baz) stipulat n contractul individual de
munc) ndeplinesc) la aceea+i unitate) o munc suplimentar ntr$o alt pro(esie (unc-ie& sau
obliga-iile de munc ale unui salariat temporar absent) (r a (i scuti-i de munca lor de baz) n
limitele duratei normale a timpului de munc stabilite de prezentul cod& li se plte+te un spor
pentru cumularea de pro(esii (unc-ii& sau pentru ndeplinirea obliga-iilor de munc ale
salariatului temporar absent,
Cuantumul sporurilor pentru cumularea de pro(esii (unc-ii& se stabile+te de pr-ile
contractului individual de munc) dar nu poate (i mai mic dect %! la sut din salariul tari(ar
salariul (unc-iei& al pro(esiei (unc-iei& cumulate, Plata sporului pentru cumularea de pro(esii
(unc-ii& se e(ectueaz (r restric-ii) n limitele mi>loacelor destinate retribuirii muncii,
,rt.("(0) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
etri0uirea muncii suplimentare
4n cazul retribuirii muncii pe unitate de timp) munca suplimentar) pentru primele dou
ore) se retribuie n mrime de cel pu-in ")% salarii de baz stabilite salariatului pe unitate de timp)
iar pentru orele urmtoare $ cel pu-in n mrime dubl,
4n cazul retribuirii muncii n acord cu aplicarea sistemului tari(ar de salarizare) pentru
munca suplimentar se plte+te un adaos de cel pu-in %! la sut din salariul tari(ar al salariatului
de categoria respectiv) remunerat pe unitate de timp pentru primele 2 ore) +i n mrime de cel
pu-in "!! la sut din acest salariu tari(ar E pentru orele urmtoare) iar cu aplicarea sistemelor
"C
curs de instruire
netari(are de salarizare E de %! la sut pentru primele 2 ore +i) respectiv) "!! la sut din
cuantumul minim garantat al salariului pe unitate de timp n sectorul real E pentru orele
urmtoare, Retribuirea muncii suplimentare pe unitate de timp pentru primele dou ore) se
retribuie n mrime de cel pu-in ")% salarii de baz lunare& stabilite salariatului pe unitate de
timp) iar pentru orele urmtoare E cel pu-in n mrime dubl,
Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite,
,rt.("(!) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Compensaia pentru munca prestat *n zilele de repaus i *n cele de sr0toare
nelucrtoare
Munca prestat n zilele de repaus +i n cele de srbtoare nelucrtoare este retribuit n
(elul urmtor/
$ salaria-ilor care lucreaz n acord $ cel pu-in n mrime dubl a tari(ului n acord;
$ salaria-ilor a cror munc este retribuit n baza salariilor tari(are pe or sau pe zi $
cel pu-in n mrimea dubl a salariului pe or sau pe zi;
$ salaria-ilor a cror munc este retribuit cu salariu lunar $ cel pu-in n mrimea unui
salariu pe unitate de timp sau a remunera-iei de o zi peste salariu) dac munca n ziua
de repaus sau cea de srbtoare nelucrtoare a (ost prestat n limitele normei lunare a
timpului de munc +i cel pu-in n mrime dubl a salariului pe unitate de timp sau a
remunera-iei de o zi peste salariu) dac munca a (ost prestat peste norma lunar,
Ba cererea scris a salariatului care a prestat munca n zi de repaus sau n zi de srbtoare
nelucrtoare) anga>atorul poate s$i acorde o alt zi liber care nu va (i retribuit,
Modul de retribuire a muncii prestate n zilele de repaus +i n cele de srbtoare
nelucrtoare de sportivii pro(esioni+ti) lucrtorii de crea-ie din teatre) circuri) organiza-ii
cinematogra(ice) teatrale +i concertistice) precum +i de alte persoane care particip la crearea
+iGsau la interpretarea unor opere de art) poate (i stabilit n conven-iile colective) n contractul
colectiv ori n cel individual de munc,
,rt.("(8) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
etri0uirea muncii de noapte
Pentru munca prestat n program de noapte se stabile+te un adaos n mrime de cel pu-in
!)% din salariul de baz (unc-iei& pe unitate de timp stabilit salariatului,
,rt.("(1) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
)odul de retri0uire a muncii *n caz de ne*ndeplinire a normelor de producie
4n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie din vina anga>atorului) retribuirea se (ace
pentru munca e(ectiv prestat de salariat) dar nu mai pu-in dect n mrimea unui salariu mediu al
salariatului calculat pentru aceea+i perioad de timp,
4n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie (r vina salariatului sau a anga>atorului)
salariatului i se pltesc cel pu-in 2G# din salariul de baz,
4n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie din vina salariatului) retribuirea se
e(ectueaz potrivit muncii prestate,
,rt.("0") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3

)odul de retri0uire a timpului de staionare i a muncii *n caz de *nsuire a unor
noi procese de producie
Retribuirea timpului de sta-ionare produs (r vina salariatului ori din cauze ce nu
depind de anga>ator sau salariat)cu e.cep-ia perioadei +oma>ului te1nic) n cazul cnd salariatul a
"3
curs de instruire
anun-at n scris anga>atorul despre nceputul sta-ionrii) se e(ectueaz n mrime de cel pu-in 2G#
din salariul de baz pe unitate de timp stabilit salariatului) dar nu mai pu-in dect n mrimea unui
salariu minim pe unitate de timp) stabilit de legisla-ia n vigoare) pentru (iecare or de sta-ionare,
Modul de nregistrare a sta-ionrii produse (r vina salariatului +i mrimea concret a
retribu-iei se stabilesc n contractul colectiv +iGsau n cel individual de munc,
Orele de sta-ionare produs din vina salariatului nu snt retribuite,
Contractul colectiv sau cel individual de munc poate stipula plata salariului mediu n
perioada de nsu+ire de ctre salariat a unui nou proces de produc-ie,
,rt.("03) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Salariul mediu
Salriul mediu include toate drepturile salariale din care) con(orm legisla-iei n vigoare) se
calculeaz contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatotii,
Salariul mediu se garanteaz salaria-ilor n cazurile prevzute de legisla-ia n vigoare) de
contractele colective +iGsau cele individuale de munc,
,rt.("0() Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&' 4r. "(1)"0$ din $1.#!.$##3
Salariul mediu se aplic la/
$ plata indemniza-iei de eliberare din serviciu;
$ plata salariului mediu lunar men-inut pentru perioada cutrii unui alt loc de munc;
$ plata indemniza-iei de concediu;
$ plata compensa-iei pentru concediul ne(olosit +i a concediilor de studii;
$ plata pentru timpul ndeplinirii obliga-iilor de stat sau ob+te+ti;
$ plata pentru zilele de srbtoare nelucrtoare) n cazul trans(erurilor +i ntreruperilor
n munc prevzute de legisla-ie;
$ plata despgubirii pentru perioada de absen- (or-at de la munc a salariatului
trans(erat sau eliberat nelegitim din serviciu;
$ plata salariului mediu pe durata deplasrii n interes de serviciu sau a deta+rii la alt
loc de munc;
$ plata pentru timpul a(lrii la cursuri de (ormare pro(esional;
$ plata salariului mediu n timpul e(ecturii controalelor medicale obligatorii;
$ plata salariului mediu membrilor Comisiei *lectorale Centrale) care nu activeaz
permanent) pentru perioada n care snt degreva-i de atribu-iile de la locul de munc
de baz;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie) de conven-iile +i contractele colective +i
contractele individuale de munca) cnd lucrtorilor li se garanteaz salariul mediu;
$ plata a>utorului de +oma>,
2n salariul mediu se includ urmtoarele forme de retribuire a muncii i de compensaii/
$ salariul pentru lucrul ndeplinit sau timpul lucrat n con(ormitate cu (ormele +i
sistemele de salarizare utilizate la ntreprindere $ tari(ele n acord) salariile tari(are pe
or zi&) salariile de (unc-ie lunare) salariile calculate n procente din ncasri sau n
cote din bene(iciu) salariul stabilit salariatului n cadrul sistemelor netari(are de
salarizare) salariile de merit etc;
$ sporurile +i suplimentele la salariile pe or zi& +i la salariile lunare) precum +i alte
pla-i cu caracter compensatoriu) ce -in nemi>locit de lucru) prevzute de legisla-ie +i
contractele colective;
$ suplimentele de plat pentru cumularea pro(esiilor (unc-iilor&) inclusiv pentru
ndeplinirea obliga-iunilor lucrtorului temporar absent) pentru e.tinderea zonei de
deservire sau sporirea volumului de lucru e.ecutat pe parcursul zilei de munc turei&
cu durata stabilit de legisla-ie;
2!
curs de instruire
$ pl-ile cu caracter stimulatoriu/ premiile stabilite con(orm sistemului de retribuire a
muncii n vigoare la ntreprindere) inclusiv premiile pltite din bene(iciu; premiile
anuale) recompensele pentru rezultatele muncii n ansamblu pe an; sporurile
procentuale lunare +i indemniza-iile anuale pentru vec1ime n munc; sporurile la
salariu pentru per(orman- colectiv) nalt competen- pro(esional) nalt e(icien-
n munc +i e.ecutarea unor lucrri de importan- deosebit sau n regim de urgen-)
intensitatea muncii etc, 7otodat) premiile +i recompensele men-ionate se includ n
c+tigul din luna pentru care au (ost calculate con(orm actelor de decontare +i) la
determinarea salariului mediu pe "2 luni calendaristice) se iau n considerare n
ntregime sau n umele care revin pentru (iecare lun n cazul perioadei de decontare
de alt durat;
$ suplimentele pentru munca prestat n timp de noapte +i pentru munca n sc1imburi;
$ plata pentru munca n zilele de odi1n +i de srbtoare) pentru lucru peste orele de
program;
$ sumele de inde.are a salariului) calculate n con(ormitate cu legisla-ia;
$ di(eren-a dintre salariul mediu primit anterior +i salariul nou) di(eren-a ac1itat
lucrtorului n cazul trans(erului) din motive de sntate sau dictat de necesit-ile de
produc-ie) la un alt lucru mai pu-in pltit) pentru perioada prevzut de legisla-ia
n vigoare;
$ onorariul lucrtorilor de crea-ie din statele de personal ale redac-iilor ziarelor)
revistelor) editurilor) agen-iilor telegra(ice +i de pres) televiziunii) radioului +i ale
altor mi>loace de in(ormare n mas) n cazul pl-ii lui din contul (ondului literar de
crea-ie& al numitelor organiza-ii;
$ alte pla-i cu caracter permanent ce -in nemi>locit de lucru,
3u se includ n salariul mediu urmtoarele pli/
$ indemniza-ia de eliberare din serviciu) a>utorul de +oma> +i alte indemniza-ii)
indi(erent de sursele de plat;
$ compensa-ia pentru concediul ne(olosit;
$ compensa-ia pentru mutilarea lucrtorului sau pentru alt daun pricinuit snt-ii
lui n legtur cu munca;
$ compensa-iile de strmutare) transportare a averii) arendare a ncperilor n cazul
trans(erului anga>atului la lucru n alt localitate;
$ diurnele +i alte pl-i) raportate la c1eltuielile de deplasare) precum +i sporurile +i
suplimentele la salariu) care se pltesc n loc de diurn) solda de campanie;
$ suma a>utorului material n (orm bneasc sau natural;
$ compensa-ia ma>orrii costului 1ranei n osptrii) bu(ete) pro(ilactorii)
alimentarea la pre-uri reduse sau (r plat a lucrtorilor;
$ costul serviciilor comunale) combustibilului) abonamentelor de circula-ie) laptelui)
alimenta-iei curativ$pro(ilactice) mbrcmintei +i ncl-mintei speciale +i al altor
mi>loace de protec-ie individual) al ustensilelor +i uni(ormei acordate lucrtorilor n
mod gratuit;
$ plata integral sau par-ial) din contul ntreprinderii) a locuin-ei) c1iriei sau locului n
cmin;
$ pl-ile a(erente contractelor pentru drepturile de autor la editarea crea-iilor +tiin-i(ice)
literare +i de art;
$ salariul pentru zilele lucrate (r retribuirea muncii) decontat n bugetul respectiv sau
n (ondurile de bine(acere;
$ salariul mediu pltit salaria-ilor remunera-i n acord sau pe unitate de timp pentru
zilele de srbtoare nelucrtoare care nu coincid cu zilele de repaus sptmnal
con(orm art, """ din Codul muncii;
2"
curs de instruire
$ premiile cu caracter unic acordate cu ocazia zilelor de srbtoare) inclusiv cu ocazia
srbtorilor pro(esionale;
$ indemniza-iile lunare stabilite reprezentan-ilor statului n organele de conducere ale
ntreprinderilor de stat +i ale societ-ilor pe ac-iuni;
$ pl-ile de stimulare inclusiv premiile& cu prile>ul >ubileelor) pentru munc activ +i n
alte cazuri analogice) pl-i e(ectuate din contul (ondului de retribuire a muncii)
precum +i recompensele pentru ndeplinirea unor nsrcinri speciale) care nu se
includ n cercul obliga-iunilor lucrtorului;
$ cadourile +i alte pl-i e(ectuate din alte surse dect cele alocate pentru retribuirea
muncii; recompensele bne+ti pentru ocuparea primelor locuri la concursuri etc,;
$ bursele pltite de ctre ntreprinderi studen-ilor doctoranzilor& trimi+i la nv-tur cu
scoatere din produc-ie;
$ indemniza-iile pltite de ntreprinderi tinerilor speciali+ti pentru timpul concediului
dup absolvirea institu-iei de nv-mnt superior sau mediu de specialitate;
$ veniturile dividendele) dobnzile& din ac-iunile membrilor colectivului de munc)
depozitele +i mi>loacele de mprumut ale membrilor colectivului de munc investite n
patrimoniul ntreprinderii) calculate pentru plata lucrtorilor;
$ costul biletelor o(erite lucrtorilor +i copiilor acestora pentru ntremare) odi1n)
e.cursii +i cltorii +i pltite integral sau par-ial din contul mi>loacelor ntreprinderii;
$ pensiile +i indemniza-iile nominative;
$ )indemniza-ia unic acordat tinerilor speciali+ti) anga>a-i) con(orm repartizrii) n
institu-iile de nv-mnt) institu-iile ocrotirii snt-ii) asisten-ei sociale) +tiin-i(ice +i
cele de cultur +i art;
$ indemniza-ia acordat (unc-ionarilor publici n propor-ie de %! M din salariul (unc-iei
pentru (iecare an de activitate n serviciul public,
0entru calcularea salariului mediu se stabilesc urmtoarele perioade de decontare4
$ pentru lucrtorii din unit-ile agricole +i pentru lucrtorii al cror timp de lucru nu se
supune eviden-ei lucrtorii la domiciliu&) recep-ionerii de produc-ie agricol) de
materii prime secundare +i de alt gen ncadra-i n state) vnztorii comer-ului
ambulant) agen-ii ntreprinderilor (oto) alte categorii similare de lucrtori&) pentru
cadrele didactice din nv-mntul preuniversitar) pentru anga>a-ii salariza-i n acord n
cazurile n care snt retribui-i o singur dat la momentul (inalizrii lucrrilor pentru
toat perioada de e.ecutare a lor) precum +i pentru salaria-ii unit-ilor) inclusiv pentru
personalul medical +i (armaceutic) care pe parcursul anului) au (unc-ionat n regimul
zilei sau sptmnii de munc incomplete cu o durat di(erit $ ultimele "2 luni
calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectiv de la data
de " pn la data de "&, 2nga>a-ilor care au lucrat la ntreprinderea respectiv mai
pu-in de un an salariul mediu se calculeaz pentru lunile calendaristice e(ectiv lucrate,
4n lipsa datelor operative pentru ultima lun) la determinarea sumei pl-ilor
salaria-ilor n acord se va lua n calcul salariul mediu pe "2 luni premergtoare
evenimentului) (r ultima lun) care se nlocuie+te cu luna nemi>locit premergtoare
perioadei de "2 luni;
$ pentru salaria-ii anga>a-i la lucrri sezoniere) la calcularea indemniza-iei pentru zilele
de concediu ne(olosite $ durata sezonului pn la 9 luni&;
$ pentru salaria-ii cu contract individual de munc pe un termen de pn la 2 luni $
termenul contractului;
$ n celelalte cazuri) la determinarea salariului mediu) se iau n calcul # luni
calendaristice de lucru premergtoare evenimentului de care depinde plata respectiv
de la data de " pn la data de "&, Pentru salaria-ii care au lucrat la ntreprinderea
respectiv mai pu-in de # luni perioada de decontare se stabile+te reie+ind din timpul
e(ectiv lucrat,
22
curs de instruire
Pentru calcularea a>utorului de +oma>) salariul mediu se determin reie+ind din "2 sau #
luni premergtoare lunii ncetrii contractului individual de munc de la data de " pn la data
de "&,
Salariul mediu se calculeaz/
"& +e o zi calendaristic/
$ n cazurile pl-ii indemniza-iei de eliberare din serviciu) indemniza-iei de concediu +i
compensa-iei pentru concediul ne(olosit;
$ pentru plata concediilor de studii;
$ pentru calcularea a>utorului de +oma>; pentru determinarea salariului mediu lunar
men-inut pentru perioada cutrii unui alt loc de munc; pentru plata salariului
mediu timp de o lun) n caz de permutare sau trans(er la o alt munc permanent cu
retribu-ie mai mic;
$ pentru plata despgubirii pentru perioada de absen- (or-at de la munc) n cazul
restabilirii la locul de munc a salariatului trans(erat sau eliberat nelegitim din
serviciu;
$ pentru plata salariului mediu pe durata trans(erului la o munc mai u+oar al (emeilor
gravide +i al (emeilor care au copii n vrst de pn la # ani;
$ pentru plata salariului mediu membrilor Comisiei *lectorale Centrale) care nu
activeaz permanent) pentru perioada n care snt degreva-i de atribu-iile de la locul de
munc de baz;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie) de conven-iile colective +iGsau contractele
colective) precum +i cele individuale de munc) cnd lucrtorilor li se garanteaz
salariul mediu pe durate de timp e.primate n zile calendaristice;
2& +e o zi lucrtoare) con(orm programului de munc stabilit la ntreprindere/
$ pentru plata salariului mediu pe durata deplasrii n interes de serviciu sau a deta+rii
la alt loc de munc;
$ n cazul men-inerii salariului mediu pentru zilele acordate salariatului ce urmeaz a (i
concediat pentru cutarea unui alt loc de munc;
$ pentru plata salariului mediu n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie din vina
anga>atorului +i n perioada de nsu+ire de ctre salariat a unui nou proces de
produc-ie;
$ pentru plata salariului mediu n cazul ndeplinirii obliga-iilor de stat sau ob+te+ti;
$ pentru plata zilelor libere acordate donatorilor de snge;
$ pentru plata salariului mediu pe timpul e(ecturii controalelor medicale obligatorii;
$ pentru plata salariului mediu pe durata cursurilor de (ormare pro(esional;
$ pentru pstrarea salariului mediu pe parcursul sistrii activit-ii de munc de ctre
organele de stat de control;
$ pentru plata salariului mediu n zilele de srbtoare nelucrtoare;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie) de conven-iile colective +iGsau contractele
colective) precum +i cele individuale de munc) cnd lucrtorilor li se garanteaz
salariul mediu pe durate de timp e.primate n zile lucrtoare;
#& +e or $ n cazul eviden-ei globale a timpului de munc/
$ pentru plata pauzelor pentru alimentarea copilului;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie,
5a determinarea salariului mediu se aplic urmtoarele normative de timp/
23): zile $ numrul mediu de zile calendaristice pe lun;
2%): zile $ numrul mediu de zile lucrtoare pe lun cu sptmna de lucru de 9 zile;
2")" zile $ numrul mediu de zile lucrtoare pe lun cu sptmna de lucru de % zile;
"9)3 zile $ numrul mediu de zile lucrtoare pe lun cu sptmna de lucru de : zile;
2#
curs de instruire
"93 ore $ numrul mediu de ore lucrtoare pe lun cu durata sptmnal normal a timpului
de munc de :! ore;
":C ore $ numrul mediu de ore lucrtoare pe lun cu durata sptmnal redus a timpului de
munc de #% ore;
"29)C ore $ numrul mediu de ore lucrtoare pe lun n cazul duratei sptmnale reduse a
timpului de munc de #! ore,
/G nr.$0 din $0.#.$##% &onitor 'ficial al R& n4r. !3)!0 din #!.#(.$##
Normarea muncii
=aranii *n domeniul normrii muncii
Salaria-ilor li se garanteaz/
a& concursul metodologic al statului n organizarea normrii muncii;
b& aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de anga>ator mpreun cu
reprezentan-ii salaria-ilor +i stipulate n contractul colectiv de munc sau n alt act normativ la
nivel de unitate,
,rt.("00) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Normele de munc
Prin norme de munc se n-eleg normele de produc-ie) de timp) de deservire) de personal
care se stabilesc de ctre anga>ator pentru salaria-i n concordan- cu nivelul atins al te1nicii +i
te1nologiei) al organizrii produc-iei +i a muncii) ast(el nct s corespund condi-iilor concrete
din unitate +i s nu conduc la suprasolicitarea salaria-ilor,
4n condi-iile (ormelor colective de organizare +i de retribuire a muncii pot (i aplicate) de
asemenea) norme combinate +i comple.e,
Normele de munc pot (i revizuite pe msura implementrii te1nicii +i a te1nologiilor noi
sau per(ec-ionrii celor e.istente) n(ptuirii unor msuri organizatorice sau de alt natur) care
asigur sporirea productivit-ii muncii) precum +i n cazul (olosirii unui utila> nvec1it (izic +i
moral,
Ob-inerea unui nivel nalt al (abricrii produc-iei de ctre un anumit salariat sau o
anumit brigad prin aplicarea) din proprie ini-iativ) a unor procedee de munc noi +i a
e.perien-ei avansate) prin per(ec-ionarea cu (or-e proprii a locurilor de munc) nu constituie
temei pentru revizuirea normelor de munc,
,rt.("0!) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
$la0orarea, apro0area, *nlocuirea i re;izuirea normelor unice i a normelor7tip de
munc
Pentru anumite lucrri omogene pot (i elaborate +i stabilite norme unice +i norme$tip
interramurale) ramurale) pro(esionale etc,& de munc, Normele$tip de munc se elaboreaz de
ctre autorit-ile administra-iei publice centrale de specialitate de comun acord cu patronatele +i
sindicatele respective +i se aprob n modul stabilit de 6uvern,
4nlocuirea +i revizuirea normelor unice +i a normelor$tip se e(ectueaz de ctre autorit-ile
care le$au aprobat,
,rt.("08) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
'ntroducerea, *nlocuirea i re;izuirea normelor de munc
2:
curs de instruire
4n cazul n care normele de munc nu mai corespund condi-iilor pentru care au (ost
aprobate sau nu asigur ocuparea complet a timpului normal de munc) acestea pot (i revizuite
sau nlocuite,
Procedura de revizuire sau nlocuire a normelor de munc) precum +i situa-iile concrete n
care poate (i aplicat) se stabile+te prin contractele colective de munc +iGsau prin conven-iile
colective,
0espre introducerea unor norme noi de munc salaria-ii trebuie s (ie anun-a-i n scris)
sub semntur) cel pu-in cu 2 luni nainte,
,rt.("01) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Sta0ilirea tari,elor de retri0uire a muncii *n acord
Ba retribuirea muncii n acord) tari(ele se stabilesc pornindu$se de la categoriile de
munc) salariile tari(are salariile (unc-iei& +i normele de produc-ie normele de timp& n vigoare,
7ari(ul pentru munca pltit n acord se stabile+te prin mpr-irea salariului tari(ar pe or pe zi&)
care corespunde categoriei muncii prestate) la norma de produc-ie pe or pe zi&, 7ari(ul pentru
munca pltit n acord poate (i stabilit) de asemenea) prin nmul-irea salariului tari(ar pe or pe
zi&) care corespunde categoriei muncii prestate) cu norma de timp n ore sau zile,
,rt.("!#) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
%sigurarea condiiilor normale de munc pentru *ndeplinirea normelor de
producie +de deser;ire/
2nga>atorul are obliga-ia s asigure permanent condi-iile te1nice +i organizatorice care au
(ost puse la baza elaborrii normelor de munc +i s creeze condi-ii de munc necesare
ndeplinirii normelor de produc-ie de deservire&, 2ceste condi-ii snt/
a& starea bun a ma+inilor) a ma+inilor$unelte +i a dispozitivelor;
b& asigurarea la timp cu documenta-ie te1nic;
c& calitatea corespunztoare a materialelor +i instrumentelor necesare pentru prestarea
muncii) precum +i aprovizionarea la timp cu ele;
d& alimentarea la timp a procesului de produc-ie cu energie electric) cu gaze +i cu alte
surse de energie;
e& asigurarea securit-ii +i snt-ii n munc +i securit-ii de produc-ie,
,rt.("!") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
:rotec ia social
:resta iile de asigurri sociale
Ba presta-ii de asigurri sociale au dreptul asigura-ii cu domiciliul sau re+edin-a n
Republica Moldova +i +omerii cu drept la a>utor de +oma> n continuare $ +omeri&,
Persoana are dreptul la presta-iile de asigurri sociale legate de riscurile sociale de care este
asigurat,
Persoanele asigurate au dreptul la presta-ii de asigurri sociale +i n cazurile n care riscul
asigurat s$a produs n perioada de prob sau n ziua concedierii,
2rt.($) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Sursele de ,inanare a prestaiilor de asigurri sociale
Plata presta-iilor de asigurri sociale se e(ectueaz integral de la bugetul asigurrilor
sociale de stat,
Plata indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obi+nuite sau
de accidente nelegate de munc) se e(ectueaz n modul urmtor/
2%
curs de instruire
a& prima) a doua +i a treia zi calendaristic de incapacitate temporar de munc se plte+te
din mi>loacele (inanciare ale anga>atorului) iar n cazul +omerilor se plte+te din mi>loacele
bugetului asigurrilor sociale de stat;
b& ncepnd cu a patra zi calendaristic de incapacitate temporar de munc) indemniza-ia
se plte+te din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat,
4ncepnd cu anul 2!"#) plata indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc
cauzat de boli obi+nuite sau de accidente nelegate de munc) se e(ectueaz n modul urmtor/
a& primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporar de munc se pltesc din
mi>loacele (inanciare ale anga>atorului) iar +omerilor li se pltesc din mi>loacele bugetului
asigurrilor sociale de stat;
b& ncepnd cu a +asea zi calendaristic de incapacitate temporar de munc) indemniza-ia
se plte+te din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat,
Plata indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de tuberculoz) de SI02) de
cancer de orice tip sau de apari-ia riscului de ntrerupere a sarcinii) precum +i plata indemniza-iei
pentru incapacitate temporar de munc (emeilor gravide care se a(l la eviden- n institu-iile
medico$sanitare) se e(ectueaz integral de la bugetul asigurrilor sociale de stat) ncepnd cu
prima zi calendaristic de incapacitate temporar de munc,
2rt.() Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor oficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Tipurile de prestaii de asigurri sociale
2sigura-ii din sistemul public de asigurri sociale au dreptul la urmtoarele presta-ii/
a& indemniza-ie pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obi+nuite sau de
accidente nelegate de munc;
b& presta-ie pentru prevenirea mbolnvirilor carantin&;
c& presta-ie pentru recuperarea capacit-ii de munc;
d& indemniza-ie de maternitate;
(& indemniza-ie pentru cre+terea copilului pn la mplinirea vrstei de # ani;
g& indemniza-ie pentru ngri>irea copilului bolnav;
1& a>utor de deces,
Jomerii au dreptul la presta-iile prevzute la lit,a&) d& +i 1&,
Modul de acordare a presta-iilor de asigurri sociale se stabile+te de 6uvern,
2rt.(() Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Condiiile de acordare a prestaiilor de asigurri sociale
2sigura-ii au dreptul la presta-ii de asigurri sociale dac au un stagiu total de cotizare de
cel pu-in # ani,
2sigura-ii care au un stagiu total de cotizare de pn la # ani bene(iciaz de presta-ii de
asigurri sociale dac au un stagiu de cotizare de cel pu-in # luni) realizat n ultimele "2 luni
anterioare producerii riscului asigurat,
2sigura-ii care des(+oar activitate pe baz de contract individual de munc pe
durat determinat) inclusiv cei care muncesc la lucrri sezoniere) bene(iciaz de presta-ii de
asigurri sociale dac au stagiul de cotizare speci(icat mai sus ori de cel pu-in "2 luni) realizat n
ultimele 2: de luni anterioare producerii riscului asigurat,
Jomerii bene(iciaz de presta-ii de asigurri sociale cu condi-ia suspendrii pentru
aceast perioad a pl-ii a>utorului de +oma> sau a bursei,
2>utorul de deces se acord asigura-ilor indi(erent de durata stagiului de cotizare)
precum +i persoanelor care nu au statut de asigurat) dar care con(irm stagiul de cotizare de
cel pu-in # ani,
2rt.(0) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
29
curs de instruire
@aza de calcul a indemnizaiilor de asigurri sociale
Laza de calcul a indemniza-iilor de asigurri sociale o constituie venitul mediu lunar
realizat n ultimele 9 luni calendaristice premergtoare lunii producerii riscului asigurat) venit din
care au (ost calculate contribu-iile individuale de asigurri sociale, Laza de calcul nu poate
dep+i suma a % salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv,
4n cazul n care lunile luate n calcul) snt lucrate incomplet din motive ntemeiate) la
determinarea bazei de calcul se ia n considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate
complet n perioada respectiv,
0ac asiguratul a lucrat mai pu-in de 9 luni) baza de calcul este venitul mediu lunar
asigurat) realizat n lunile calendaristice lucrate integral) iar n cazul cnd a realizat un stagiu de
cotizare mai mic de o lun calendaristic) se ia n considerare venitul asigurat din zilele lucrate,
4n cazul lipsei motivate a venitului asigurat n ultimele 9 luni calendaristice
premergtoare lunii n care s$a produs riscul asigurat) baza de calcul este salariul tari(ar sau
salariul de (unc-ie al bene(iciarului,
Laza de calcul a indemniza-iei de maternitate) acordate so-iei a(late la ntre-inerea
so-ului salariat) este venitul mediu lunar asigurat al so-ului,
2rt.(!) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
:erioada pentru care se acord indemnizaie pentru incapacitate temporar de
munc
Perioada pentru care se acord indemniza-ie pentru incapacitate temporar de munc este
de cel mult "C! de zile n cursul unui an calendaristic,
Indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc) ncepnd cu a "2!$a zi) se
plte+te n cazul prelungirii concediului medical) avizat de Consiliul de *.pertiz Medical a
Vitalit-ii n continuare $ C,*,M,V,&,
2sigura-ilor cu contract individual de munc pe durat determinat ce nu dep+e+te un an)
inclusiv celor anga>a-i la lucrri sezoniere) +i +omerilor) n perioada de acordare a a>utorului de
+oma>) indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc se acord pentru o perioad de pn
la #! de zile n cursul unui an calendaristic,
Perioada pentru care se acord indemniza-ie pentru incapacitate temporar de
munc bene(iciarilor) n caz de tuberculoz) SI02 +i cancer de orice tip) cu avizarea C,*,M,V,)
este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani,
Indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc n legtur cu sarcina se acord pe
durata concediului medical (r restric-ii,
2rt.(1) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
"reptul la prelungirea perioadei pentru care se acord indemnizaie pentru
incapacitate temporar de munc
Medicul curant propune ncadrarea n grad de invaliditate n cazul n care bolnavul nu a
(ost recuperat la e.pirarea perioadei pentru care se acord indemniza-ie pentru incapacitate
temporar de munc) stabilit n con(ormitate cu prezenta lege,
4n situa-ii temeinic motivate privind posibilitatea recuperrii) medicul curant propune
prelungirea concediului medical peste "C! de zile) n scopul evitrii ncadrrii n grad de
invaliditate +i al men-inerii asiguratului n activitate,
C,*,M,V, decide) dup caz) prelungirea concediului medical pentru continuarea
programului recuperator) trans(erul temporar la o alt munc) reducerea programului de lucru)
reluarea activit-ii pro(esionale sau ncadrarea n grad de invaliditate,
Prelungirea concediului medical peste "C! de zile se (ace pentru cel mult #! de zile) n
(unc-ie de evolu-ia cazului +i de rezultatele ac-iunilor de recuperare) n baza avizului C,*,M,V,
4n cazul prelungirii concediului medical peste "C! de zile) indemniza-ia pentru
incapacitate temporar de munc se acord pentru ntreaga perioad de concediu medical
prelungit,
2D
curs de instruire
2rt.("#) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
:lata indemnizaiei *n cazul *ncadrrii *n grad de in;aliditate
4n cazul n care C,*,M,V, a decis ncadrarea n grad de invaliditate) indemniza-ia pentru
incapacitate temporar de munc se plte+te pn la data la care persoanei i s$a stabilit grad de
invaliditate) (r a se dep+i perioada ma.im pentru care se acord indemniza-ie,
2rt.("") Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
"reptul la indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc *n anumite situaii
Indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc se acord +i n cazul n care
incapacitatea de munc a survenit n timpul concediului de odi1n anual, 2cesta din urm se
prelunge+te cu durata incapacit-ii temporare de munc ce a decurs n interiorul su,
Nu se acord indemniza-ie pentru incapacitate temporar de munc pentru zilele n care
salariatul s$a a(lat n concediu nepltit,
2rt.("$) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc
Cuantumul lunar al indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc se stabile+te
di(eren-iat) n (unc-ie de durata stagiului de cotizare) dup cum urmeaz/
a& 9!M din baza de calcul $ n cazul unui stagiu de cotizare de pn la % ani;
b& D!M din baza de calcul $ n cazul unui stagiu de cotizare cuprins ntre % +i C ani;
c& 3!M din baza de calcul $ n cazul unui stagiu de cotizare de peste C ani,
!uantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de tuberculoz,
S6DA sau de cancer de orice tip este de "$$7 din baza de calcul.
2rt.("3) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitorul oficial nr."08)"!# din "#.#1.$##
'ndemnizaia de maternitate
2siguratele) so-iile a(late la ntre-inerea so-ilor salaria-i +i +omerele care au dreptul la
concediu de maternitate) ce include concediul prenatal +i concediul postnatal) bene(iciaz de
indemniza-ie de maternitate,
Indemniza-ia de maternitate se acord) ncepnd cu sptmna a #!$a de sarcin) pe o
perioad de "29 de zile calendaristice) iar n cazul na+terilor complicate ori al na+terii a doi sau
mai mul-i copii $ de ":! de zile calendaristice,
Cuantumul lunar al indemniza-iei de maternitate este de "!!M din baza de calcul,
Cuantumul indemniza-iei unice la na+terea copilului nscut viu n anul 2!"# constituie/
29!! de lei E pentru primul copil;
23!! de lei E pentru (iecare copil urmtor,
2rt.("0) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
'ndemnizaia pentru creterea copilului
2siguratul care se a(l n concediu pentru ngri>irea copilului are dreptul la indemniza-ie
lunar pentru cre+terea copilului de la data na+terii +i pn la vrsta lui de # ani,
0e indemniza-ie pentru cre+terea copilului bene(iciaz) la cerere) op-ional/ unul dintre
prin-i) bunelul) bunica) o alt rud care se ocup nemi>locit de ngri>irea copilului sau tutorele
dac ndeplinesc condi-iile de realizare a stagiului de cotizare,
4ncepnd cu anul 2!"!) cuantumul lunar al indemniza-iei pentru cre+terea copilului constituie
#!M din baza de calcul) dar nu mai pu-in de #!! de lei pentru (iecare copil,
2rt.("8) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
2C
curs de instruire
'ndemnizaia pentru *ngri-irea copilului 0olna;
Indemniza-ia pentru ngri>irea copilului bolnav n vrst de pn la D ani) iar n cazul
copilului cu 1andicap pentru a(ec-iuni intercurente $ pn la mplinirea vrstei de "9 ani se
acord n baz de certi(icat de concediu medical) eliberat n condi-iile legisla-iei n vigoare,
2rt.("1) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
:erioada pentru care se acord indemnizaie pentru *ngri-irea copilului 0olna;
Perioada pentru care se acord indemniza-ie pentru ngri>irea copilului bolnav este de cel
mult ": zile calendaristice n cazul acordrii asisten-ei medicale de ambulatoriu +i de cel mult #!
de zile calendaristice n cazul acordrii asisten-ei medicale n sta-ionar pentru perioada n care
copilul necesit ngri>ire,
4n cazul n care copilul su(er de boli contagioase) este imobilizat ntr$un aparat g1ipsat
ori este supus unor interven-ii c1irurgicale) durata concediului medical se stabile+te de
ctre consiliul medical consultativ) iar indemniza-ia se acord pentru perioada integral a
concediului medical,
2rt.($#) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
%-utorul de deces
4n caz de deces al asiguratului) pensionarului din sistemul public de asigurri
sociale) +omerului sau persoanei care a realizat un stagiu de cotizare de cel pu-in # ani) de
a>utorul de deces bene(iciaz o singur persoan) care poate (i) dup caz) so-ul supravie-uitor)
copilul) printele) tutorele) curatorul) con(orm legisla-iei n vigoare) sau) n lipsa acesteia)
persoana care dovede+te c a suportat c1eltuielile ocazionate de deces,
2siguratul) +omerul +i pensionarul bene(iciaz de dreptul la a>utor de deces n caz de
deces al unui membru de (amilie care s$a a(lat la ntre-inerea sa +i care nu avea drept de asigurri
sociale,
Se consider membru de (amilie/
a& so-ul;
b& prin-ii;
c& copiii pn la vrsta de "C ani sau) dac +i (ceau studiile la sec-ia cu (recven- la zi la o
institu-ie de nv-mnt) $ pn la absolvire) ns pn la atingerea vrstei de 2# de ani) precum +i
copiii inap-i pentru munc) indi(erent de vrst) dac +i$au pierdut capacitatea de munc pn la
atingerea vrstelor men-ionate,
2>utorul de deces se acord o singur dat) n sum (i.,
Cuantumul a>utorului de deces se stabile+te anual prin Begea bugetului asigurrilor
sociale de stat, Pentru anul 2!"# este stablit suma de ""!! lei,
2rt.($") Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Termenele de plat a indemnizaiilor de asigurri sociale
Plata indemniza-iilor de asigurri sociale se e(ectueaz/
a& lunar) cel trziu la data ac1itrii salariului pentru luna respectiv) n cazul asigura-ilor cu
contract individual de munc;
b& la data depunerii certi(icatului medical sau n cel mult "! zile de la aceast dat n cazul
celorlalte categorii de asigura-i) al pensionarilor +i +omerilor,
Plata a>utorului de deces se e(ectueaz n cel mult # zile lucrtoare de la data prezentrii
tuturor actelor necesare,
2rt.($() Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##

23
curs de instruire
T$ST "$ $A%&#%$
15 Salariul este/
a& recompens evaluat n bani) pltit salariatului de ctre anga>ator n temeiul contractului
individual de munc) pentru munca prestat P;
b& suma de bani) pltit salariatului de ctre anga>ator pentru ac1itarea serviciilor P;
c& suma de bani) pltit salariatului de ctre anga>ator pentru procurarea materialelor P,
25 Care sisteme de salarizare pot ,i aplicate de ctre unitile din sectorul real
pentru organizarea salarizrii, con,orm legislaiei *n ;igoareB
a& numai sistemul tari(ar de salarizare P;
b& numai sisteme netari(are de salarizare P;
c& sistemul tari(ar de salarizare +i sisteme netari(are de salarizare P,
35 Cui *i apar ine dreptul de a alege sistemul de salarizare *n unitateB
a& anga>atorului
P;
b& reprezentan ilor salaria ilor P;
c& anga>atorului dup consultarea reprezentan-ilor salaria-ilor P,
25 Cine apreciaz per,orman ele indi;iduale ale salariatuluiB
a& anga>atorul P;
b& reprezentan ii salaria ilor P;
c& anga>atorul dup consultarea reprezentan-ilor salaria-ilor P,
>5 Care este sursa de plat a salariului pentru anga-aii din sectorul realB
a& (inan-are din bugetul de stat P;
b& venitul ob-inut din activitatea economic a unit-ii P;
c& venitul ob-inut din activitatea economic a unit-ii +i aloca-ii din bugetul statului P,
35 Care este cuantumul minim garantat al salariului *n sectorul realB
a& "#!! lei lunar P;
b& ":!! lei lunar P;
c& "%!! lei lunar P,
C5 Care este mrimea coe,icientului de comple6itate recomandat pentru ramura
potalB
a& ")!! P;
b& ")"! P;
c& ")2! P,
15 "ar pentru ramura telecomunicaiiB
a& ")2! P;
#!
curs de instruire
b& ")#! P;
c& ")%! P,
45 Care este coe,icientul tari,ar pentru categoria a A''7a de cali,icareB
a& ")#!$")C" P;
b& ")%!$2)#9 P;
c& ")D!$#)!D P,
105 Ce categorie de salarizare este recomandat pentru un conductor de unitate cu
un e,ecti; de p*n la 1000 de anga-ai con,orm eelei tari,are unice de salarizareB
a& "C$2! P;
b& 2!$22 P;
c& 22$2: P,
115 "ar pentru un inginer de categoria 'B
a& "#$": P;
b& "2$"# P;
c& "!$"" P,
125 Care este diapazonul coe,icienilor de multiplicitate *n cuantum multiplu a
salariului tari,ar pentru categoria ' de cali,icare pentru specialitii cu studii superioare de
scurt durat ,r categorieB
a& ")"%$2)!! P;
b& ")9!$2)D! P;
c& ")%!$2):! P,
135 "ar pentru specialitii cu studii superioare uni;ersitare de categoria ''7aB
a& 2)%!$:)%! P;
b& 2)2!$:)!! P;
c& 2)!!$#)%! P,
125 Care este mrimea minim a adaosurilor i sporurilor la salariul de 0az pentru
munca *n schim0ul ''7iB
a& :! la sut din salariul tari(ar P;
b& #! la sut din salariul tari(ar P;
c& 2! la sut din salariul tari(ar P,
1>5 "ar pentru conductorii de 0rigad *n cazul conducerii unei 0rigzi cu un
e,ecti; mai mare de 10 salariai, care nu sunt scutii de lucrul lor de 0azB
a& pn la "% la sut din salariul de baz P;
b& pn la 2% la sut din salariul de baz P;
c& pn la %! la sut din salariul de baz P,
135 n caz de insol;a0ilitate a unitii, care din pla ile enumerate mai -os sunt
e,ectuate *n mod prioritarB
a& plata privind (acturile comerciale P;
#"
curs de instruire
b& plata privind retribuirea muncii P;
c& alte pl-i P,
1C5 Care este cuantumul total al reinerilor din salariu, *n caz de urmrire a pensiei
alimentare pentru copii minoriB
a& %! la sut din salariul care i se cuvine salariatului P;
b& pn la D! la sut din salariul care i se cuvine salariatului P;
c/ mai mare de D! la sut din salariul care i se cuvine salariatului P,
115 Cum sunt salarizai ucenicii pentru luna a doua de instruire, *n cazul instruirii
indi;iduale pe pro,esii de muncitori salarizai *n acordB
a& :!M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare P;
b& 9!M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare P;
c& D!M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare P,
145 Care este cuantumul sporurilor pentru cumularea ,uncieiB
a& poate (i mai mic dect %! la sut din salariul tari(ar al (unc-iei cumulate P;
b& nu poate (i mai mic dect %! la sut din salariul tari(ar al (unc-iei cumulate P;
c& %! la sut din salariul tari(ar al (unc-iei cumulate P,
205 &a care din pl ile enumerate mai -os se atri0uie salariu mediuB
a& plata ndemniza-iei de concediu P;
b& plata pentru timpul a(lrii la cursuri de (ormare pro(esional P;
c& ndemniza ia de eliberare din serviciu P,
215 Care este termenul de pre;enire a salaria ilor, despre *ntroducerea normelor
noi de muncB
a& cu # luni nainte P;
b& cu 2 luni nainte P;
c& cu " lun nainte P,
225 Care sunt sursele de ,inanare a prestaiilor de asigurri socialeB
a& mi>loacele proprii ale anga>atorului P;
b& bugetul asigurrilor sociale de stat P;
c& mi>loacele proprii ale anga>atului P,
235 Care este 0aza de calcul a *ndemniza iilor de asigurri sociale9
a& venitul mediu lunar realizat n ultimile # luni P;
b& venitul mediu lunar realizat n ultimile % luni P;
c& venitul mediu lunar realizat n ultimile 9 luni P,
225 Care este cuantumul *ndemniza iei pentru incapacitate temporar de munc *n
cazul unui stagiu de cotizare cuprins *ntre > i 1 aniB
a& 3!M din baza de calcul P;
b& D!M din baza de calcul P;
#2
curs de instruire
c& 9!M din baza de calcul P,
2>5 Cum credei, se sta0ilete indemnizaia *n cazul *n care incapacitatea temporar
de munc a sur;init *n timpul concediului nepltitB
a& da P;
b& nu P,
235 Care este ;*rsta limit de acordare a indemnizaiei pentru *ngri-irea copilului
0olna;B
a& pn la "2 ani P;
b& pn la "! ani P;
c& pn la D ani P,
2C5 Care este cuantumul indemnizaiei la naterea primului copilul pentru a52013B
a& 23!! lei P;
b& 29!! lei P;
c& #"!! lei P,
215 Care este cuantumul a-utorului de deces sta0ilit pentru a52013B
a& 2!!! lei P;
b& "9!! lei P;
c& ""!! lei P,
##