Sunteți pe pagina 1din 7

Tem : R spunderea civil

1. Notiunea de r spundere civil


R spunderea juridic este un fenomen social caracterizat prin determinarea unui anumit
comportament al individului n raport cu al i indivizi i n raporturile lui cu societatea ( n
drept civil avem raport de... A i B cnd ncheie un contract, n cazul n care A s vr e te
o infrac iune raporturile nu intervine ntre A i B dar ntre A i societatea)
R spunderea civil este studiat n cadrul diferitor ramuri de drept civil, dreptul penal,
dreptul familiei, dreptul muncii.
ntre r spunderea juridic dintre diferite ramuri de drept exist att tr s turi comune ct
i deosebiri ceea ce permite plasarea ei ntr-o anumit ramur de drept
R spunderea civil poate fi contractual , delictual , obliga ional (cnd copii sunt obliga i
s ntre in p rin ii i p rin ii trebuie s ntre in copii cnd ace tea sunt minori)
R spunderea civil este o form a r spunderei juridice care const ntr-un raport de
obliga ii n temeiul c ruia o persoan este ndatorat s repare prejudiciul cauzat altuia
prin fapta sa ori n cazurile prev zute de lege s repare prejudiciul pentru care se face
r spunz toare
R spunderea civil este una dintre cele mai importante manifest ri concrete ale
r spunderei juridice deoarece ea are drept scop asigurarea circuitului civil i
func ionarea normal a mecanizmului rela iilor economice n societate
n literatura juridic de specialitate dup Pop R spunderea civil este definit ca o
institu ie juridic alc tuit din totalitatea normelor de drept prin care se reglementeaz
obliga ia oric rii persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa extra
contractual sau contractual ori pentru care este chemat de lege s r spund
Dup Iofe Raspunderea civil este o sanc iune care produce consecin e negative pentru
delicvent exprimate n pierderea drepturilor subiective civile sau impunerea unor
obliga iuni civile noi ori ad ug toare
Gribanov define te r spunderea civil ca fiind o form de stat prin aplicarea sanc iunilor
patrimoniale n scopul restabilirii drepturilor lezate i stimularea raporturilor economice
normale ale circuitului civil
Func iile r spunderei juridice civile
n doctrina juridic se sus ine c Raspunderea juridic ndeplineste doua func ii care nu
pot fi supuse n mod separat n sensul c una o presupune pe celalt
1. Func ia preventiv educativ
2. Func ia reparatorie
Formele juridice a r spunderei civil
R spunderea civil fiind institu ia juridic de drept civil care cuprinde totalitatea normelor
ce reglementeaz condi iile n care o persoan r spunde pentru prejudiciul cauzat altei
persoane i poate fi obligat s repare acest prejudiciu sub dou forme
1. Raspunderea civil delictual este obliga ia unei persoane de a repara prejudiciul
cauzat din fapte ilicite (delicte)
2. Raspunderea civil contractual este obliga ia debitorului care izvor te dintr-un
contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului prin faptul neexecut rii, execut rii
necorespunz toare sau tardive a presta iei datorate
Ambele forme ale r spunderei civile se angajeaz n prezen a acelora i condi ii,
un prejudiciu cauzat altuia o fapt ilicit contractual sau extra contractual aducnduse
prin aceasta o atingere unui drept subiectiv, deasemenea culpa sau vinov tia autorului
faptei i existen a unui raport de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu
Deosebire i asem n rile dintre r spunderea civil contractual i delictual
Kkgggg
R spunderea contractual
Potrivit articolului 668 a CC contractul ncheiat legal oblig p r ile nu numai la ce au
stipulat expres dar i la tot ceea ce rezult din natura lui n conformitate cu legea cu
uzan ele sau cu principiile echit ii, asta nseamn c p r ile contractante trebuie s
execute n natur obliga iile asumate i la terminile asumate neputnd s desfiin eze
contractul dect n cazurile prev zute de lege deoarece ac ioneaz principiul "pacta sunt
servanta" (pentru ceea ce te-ai obligat trebuie s o ndepline ti, contractul este sfnt)
Dac debitorul nu- i execut voluntar obliga ia de a face, de a nu face ceva sau de a da
creditorul poate cere prin instan a de judecat obligarea debitorului la executarea silit
sau la constrngerea economic n scopul execut rii obliga iilor asumate
R spunderea contractual poate fi definit ca fiind obliga ia debitorului de a repara
pecuniar prejudiciul cauzat creditorului s u prin neexecutarea, executarea
necorespunz toare sau tardiv a presta iei datorate
Efectul comun al oric rii obliga ii civile este de-al impune pe debitor ca s - i
ndeplineasc presta ia, ceea ce duce la stingerea obliga iei contractuale
Ca r spunderea s fie contractual este nevoie s existe un contract ncheiat legal
Pentru aplicarea r spunderei contractuale este necesar s fie ntrunite anumite
condi ii precum:
1. Fapta ilicit care consta n neexecutarea obliga iilor contractuale pe care i lea
asumat debitorul prin contractul valabil ncheiat cu creditorul obliga iei
2. Existen a unui prejudiciu n patrimoniul creditorului
3. Existen a unui raport de cauzalitate ntre fapta ilicit a debitorului i prejudiciul
creditorului
4. Vinov ia s vr it din inten ie sau din impruden
Prejudiciul const n consecin ele d un toare de natur patrimonial sau
nepatrimonial , efecte ale nc lc rii de c tre debitor a dreptului de crean apar innd
creditorului s u contractual prin neexecutarea presta iei la care sa ndatorat
R spunderea civil delictual
R spunderea civil delictual este o form de r spundere juridic prin intermediul c reia
o persoan care a cauzat altei persoanei un prejudiciu este obligat s l repare.
Spre deosebire de r spundere contractuale care presupune nc lcarea unei obliga ii
contractuale, r spunderea civil delictual se na te de regul ca urmare a s vr irei unei
ac iuni ilegale sau a unui delict
Strict vorbind ea este o sanc iune civil cu caracter reparator f r a fi n acela i timp i o
pedeaps .
Pentru a se antrena r spunderea civil delictual trebuie ndeplinite urm toarele condi ii
generale:
1. Fapta ilicit prin care se ncalc o anumit obliga ie
2. Existen a unui prejudiciu
3. Raportul de cauzalitate ntre prejudiciu i fapta ilicit
4. Vinov ia
R spunderea civil delictual este o sanc iune civil care se aplic nu numai n
considerarea persoanei care a s vr it fapta ilicit cauz toare de prejudicii ci i n
considerarea sau n privin a patrimoniului s u ( ex: A nu sa parcat atent i a atins
automobilul lui B n cazul dat pedeapsa persoanala nu exista dar pedeapsa c va suferi
doar patrimoniul s u)
De exemplu n situa ia n care autorul prejudiciului a decedat nainte de a i se restabili
intinderea r spunderei obliga ia de desd unare i ns i r spunderea civil delictual se
vor transmite mo tenitorilor s i
R spunderea civil delictual are la baz dou func ii:
1. Func ia educativ preventiv
2. Func ia reparatorie
Fapta ilicit cauz toare de prejudicii nu r mne niciodat nesanc ionat ci atrage dup
sine obliga ia de plat a daunei sau de dezd unare de c tre persoana vinovat de
producerea acesteia, fiind astfel eviden iat func ia educativ i n acela i timp sociabil
de prevenire a producerei unor fapte ilicite, ntruct raspunderea civil delictual se
concretizeaz ntro obliga ie de dezd unare care se stabile te n sarcina autorului
prejudiciului, ea ndepline te i o func ie reparatorie, fiind considerat i un mijloc de
ap rare a drepturilor subiective.
Obliga ia de reparare a prejudiciului a acus dreptului de proprietate constituind un mijloc
de nl turare a nc lc rii dreptului. R spunderea civil delictual constituind n acela i
sens i un mijloc de ap rare a drepturilor reale i de crean
O aplicabilitate a raspunderei civile delictuale o reprezint r spunderea produc torului
pentru produsele defectuoase amplasate pe pia . n materia r spunderei pentru
produse defectuase se presupune c din momentul ce bunul achizi ionat a pus n pericol
via a, s n tatea, patrimoniul consumatorului i nu numai acelui ce nemijlocit la dobndit
dar i acelor care se foloseau de acel bun sau se aflau prin preajm la momentul
cauz rii prejudiciului, se va antrena r spunderea delictual a produc torului pe ct
vreme pentru un bun defect prin el nsu i care din anumite motive nu poate fi folosit
dup destina ie, nereprezentnd pericolul despre care sa amintit mai sus, va putea fi
antrenat r spunderea contractual i nu delictual
Privitorla raportul dintre cele dou forme ale r spunderei civile respectiv ntre
r spunderea civil delictual i r spunderea civil contractual men ion m c
r spunderea civil delictual alc tuie te dreptul comun al r spunderei civile, pe cnd
r spunderea contractual cu caracter special adic derogator.
Tema: Executarea obliga iilor civile
1. Prevederi generale cu privire la executarea obliga iilor
2. Subiectele execut rii obliga iilor
3. Obiectul execut rii obliga iilor
4. Locul, timpul i modul de executare a obliga iilor
1. Prevederile generale cu privire la executarea obliga iilor
Prin natura sa RJO este menit s produc efecte juridice. Efectul general al oric rii
obliga ii este de a da creditorului dreptul de a ob ine de la debitor ndeplinirea exact a
presta iei la care sa obligat
n literatura de specialitate majoritatea autorilor definesc no iunea de executarea
obliga iei n felul urm tor:
"Ac iunele pe care debitorul trebuie s le s vr easc n vederea satisfacerilor crean elor
creditorului" sau "actele pe care debitorul trebuei s le ndeplineasc n temeiul
obliga iei precum ar fi transmiterea unui bun, executarea unei lucr ri, plata unei sume de
bani"
n virtutea unei obliga ii o persoan numit debitor este datoare s ndeplineasc sau s
exercite n favoarea unei alte persoane numit creditor o ns rcinare, o ac iune sau s
se ab in de la s vr irea acelei ac iuni pe care ar putea s o fac dac nu sar obliga
deci totul se reduce la executare
Executarea obliga iei const n s vr irea de c tre debitor a acelor ac iuni sau ab inerea
de la s vr irea lor care constituie con inutul obliga iilor. Aceasta poate nsemna
transmiterea bunurilor n proprietate sau in folosin temporar , plata unei sume de bani,
exercitarea unei lucr ri, acordarea unor servicii etc.
La exercitarea obliga iilor se ine cont de principiul execut rii n natur a obliga iilor
aceasta nseamn executarea obliga iei n natura ei specific , adic realizarea obiectului
avut n vedere de c tre p r i(a presta iei stabilit de c tre p rti), debitorul neputnd
nlocui acest obiect cu alt presta ie (dac este scris c trebuie s livreze o ton de gru
trebuie s livreze o ton de gru i nu o tona de castrave i)
Executarea n natur a obliga iei nseamn executarea obliga iei ns i la care sa obligat
debitorul i nu plata unui echivalent b nesc n locul acesteia
Procedura de executare a obliga iilor adesea este foarte complicat i ndelungat
n contract poate fi stipulate clauze cu privire la cantitate, ambalaj, asortiment etc.
Legisla ia civil n vigoare stabile te o mul ime de condi ii n conformitate cu care trebuie
s se execute obliga iile, deci obliga iile trebuie s se execute n modul corespunz tor i
la termenul stabilit de lege sau contract
Creditorul obliga iei de a face are dreptul, atunci cnd debitorul nu execut obliga ia s
execute el ns i sau s ncredin eze unui ter obliga ia, cheltuielile urmnd s fie puse
n sarcina debitorului(art.620CC)
n cazul neexecut rii de c tre debitor de a preda un bun, creditorul are dreptul s cear
predarea for at a bunului (art.622 CC)
Att n legisla ie ct i n practic ntlnim diferite modalit i de executare
1. Executarea corespunz toare
2. Executarea necorespunz toare i prin ntrziere (apar consecinte prev zute de lege)
3. Neexecutarea obliga iilor (apar consecin e prev zute de lege)
Un alt principiu care se ine cont este principiul execut rii corespunz toare a obliga iilor
"Se consider executarea corespunz toare dac sunt respectate toate condi iile
prev zute de lege sau de contract precum obiectul, subiectul, locul, timpul i modul de
excutare"
Este important de men ionat c executarea doar a unora din aceste condi ii nu este
suficient pentru a considera obliga ia executat n mod corespunz tor(dep sirea
termenului de executare)
Executarea corespunz toare are dou forme:
1. Executarea real sau direct
2. Executarea prin echivalemt sau indirect
Executarea real sau direct are loc atunci cnd debitorul realizeaz anume acele
condi ii i cu acele bunuri care sunt direct prev zute n contract, i are loc de bun voie.
Executarea direct a obliga iilor cere respectarea anumitor condi ii i anume:
1. Nu se admite refuzul unilateral de a exercuta obliga iile i nici modificarea unilateral
a condi iilor contractului
2. Exercutarea trebuie s fie f cut n conformitate cu indica iile legii sau contractului
3. P r ile sunt obligate s exercite obliga iile ct mai efectiv de aceia nu poate fi
considerat exercitare corespunz toare, obliga ia care a fost executata cu cheltuieli
foarte mari ( p r ile sau obligat s ii ridice gardul la 10 mii de lei )
n raporturile juridice de obliga ii bilaterale dispun att de drepturi reciproce ct i de
obliga ii
Obliga iile reciproce trebuie s fie executate simultan dac legea sau contractul nu
prevede altceva
Subiectele execut rii obliga iilor
Subiectele execut rii obliga iilor civile sunt persoanele care nemijlocit i din numele
c rora se exercit obliga ia. De obicei ace tea sunt debitorii din raporturile de obliga ie
simple i att debitorii ct i creditorii din raporturile obliga ionale complexe
Nec tnd c debitorul este obligat s exercite nemijlocit obliga ia att unele prevederi
legislative ct i practica arat c n unele cazuri subiec ii obliga iilor nu coincid cu
subiec ii exercit rii acestor obliga ii
Aceast schimbare de subiec i nu se permite doar n cazurile obliga iilor personale i
atunci cnd creditorul este obligat s accepte exercitarea propus de ter a persoan
pentru debitor. n cadrul obliga iilor solidare a debitorilor, creditorul are dreptul s cear
exercitarea att din partea tuturor debitorilor ct i fiec ruia n parte s pretind la
exercitarea obliga iei n ntregime ct i par ial. Creditorul care nu a fost satisf cut pe
deplin de unul din debitorii solidari are dreptul s cear celorlal i debitori solidari s
exercite ceia ce nu a exercitat acesta. Debitorii solidari r mn obliga i pn cnd obliga ia
nu va fi exercitat n ntrgime ( 5 persoane au mprumutat 1000 lei din care unul din ei
ntoarce doar 200 lei ceilal i nu au ntors banii acesta oricum este obligat sa ntoarca
banii chiar daca a ntors partea sa de bani)
Daca obliga ia solidar se excut n ntregime de c tre unii din debitori atunci ceilal i
debitori sunt elebera i de exercitarea obliga iei fa de creditor
Debitorul care a exercitat obliga ia solidar are dreptul s se adreseze cu o ac iune de
regres mportiva tuturor sau fiec ruia din debitorii solidari
n cazul creditorilor solidari fiecare creditor are dreptul s ceara debitorului exercitarea
obliga iei n ntregime
Exercitarea obliga iie n ntregime fat de un creditor l elibereaz pe debitor de obliga ia
exercit rii fa de ceilal i creditori
Legisla ia civil n vigoare prevede dreptul c subiec ii partecipan i la raporturile juridice
civile de obliga ie s transmit att drepturile ct i obliga iile unor ter e persoane
Procedura de transmitere a drepturilor dintro obliga ie se nume te cesiune de crean
Tema: Garantarea execut rii obliga iilor
1. No iuni, clasificarea garan iilor de execut rii a obliga iilor
2. Garan ii personale
3. Garan ii reale (gajul, ipoteca)
No iunea de garantarea a obliga iilor
Existen a oric rii obliga ii este executarea ei.
Garantarea obliga iilor constituie o m sur de asigurare a acestei execut ri n plus
confer creditorului garant anumite prerogative suplimentare constnd de regul fie ntr-
o prioritate fa de ceilal i creditori fie n posibilitatea ca n caz de neexecutare din partea
debitorului s urm reasc pe o alt persoan care sa angajat s execute ia obliga ia ce
revenea debitorului
Clasificarea garan iilor
Garan iile se clasific n personale i reale:
Garan iile personale constau n angajamentul pe care o alt persoan dect debitorul
principal i-l asum fa de creditor de a executa obliga ia (fideju iunea)
Garan iile reale constau n afectarea special a unui bun pentru garantarea obliga iilor n
instituirea unui drept accesoriu (gajul, ipotec )
Dreptul de reten ie
Garan ii personale (fidejusiunea sau cau iunea)
Fidejusiunea este contractul prin care o persoana fidejusor se oblig fa de creditorul
altei persoane s execute obliga ia celui pentru care garanteaz , dac acesta nu o va
executa. Conform 1146 din CC ne expune no iunea legal a fidejusiunei
Fidejusiunea este de trei tipuri
1. Conven ional cnd creditorul i debitorul cad de acord pentru aducerea unui garant
2. Legal cnd printr-o dispozi ie a legii debitorul este obligat s aduc un garant pentru
garantarea obliga iilor cei revin
3. Judec toreasc cnd ntr-o cauz litigioas instan a poate dispune aducerea unui
fidejusor, care s garanteze executarea obliga iei unei persoane
Caracterele juridice ale fidejusiunei
Fidejusiunea este un contract accesoriu, astfel fidujusiunea urmeaz soarta obliga iei ct
prive te cauzile de validitate i de stingere
Deasemenea fidejusiunea nu poate ntrece ca ntindere datoria debitorului ( datoria este
de 1000 lei iar el nu poate garanta 1100 lei, i poate fi mai mic n cazul n care sunt doi
fidejusori i nu sunt solidari
Fidejusiune este un acord consensual n sensul c simplul acord de voin a a p r ilor este
suficient pentru ncheierea lui valabil
ncheierea fidejusiunei n form scris este necesar pentru proba contractului
Fidejusiunea este un contract unilateral ntruct d na tere a unei singure obliga ii
Fidejusiunea este un contract cu titlu gratuit, fidejusorul neurmnd s ob in o
compensa ie
Condi ii cerute n persoana fidejusorului
1. S fie capabil de a contracta(cap deplina de exercitiu)
2. S fie solvabil (s aib posibilitatea de a i onora obliga ia) n cazul in care devine
insolvabil trebuie de adus un alt fidejusor
3. Pot fi garantate orice obliga ii chiar i cele intuito personale art.1146 alin 2 pot fi
garantate obliga iile viitoare ct i cele afectate eventuale (afectate de modalit i)
Garan ii personale
Efectele fidejusiunei
Fidejusiunea produce efecte privite din mai multe puncte de vedere,
1. Al raporturilor dintre creditor i fidejusor (creditorul poate urm ri direct pe fidejusor)
2. Al raporturilor dintre fidejusori i debitorul principal (dac fidejusorul a pl tit el se
poate ntoarce mpotriva debitorului reclamnd suma pl tit , dobnda, daune, interese)
3. Situa ia al raporturilor dintre fidejusori deci fidejusorul care a platit datoria se poate
ntoarce printr-o ac iune de regres mpotriva celorlal i fidejusori
Stingerea fidejusiunei
Fidejusiune se poate stinge n mod indirect ca urmare a stingerei principale
Deasemenea fidejusiunea se poate distinge i pe cale direct adic independent de
soarta obliga iei principale
Garan iile reale
Dreptul de reten ie
Dreptul de reten ie este acel drept de garan ie imperfect n virtutea c ruia cel ce de ine
un bun mobil sau imobil al alt cuiva pe care trebuie s l restituie are dreptul s re in
lucrul respectiv s refuze deci restituirea pn ce creditorul titular al bunului i va pl ti
sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea ntre inerea ori mbun t irea acelui bun
(Ex:bun a fost dat la depozit i depozitarul nu are dreptul sa tina bunul la el daca
proprietarul la cerul sau ex A este proprietarul unui bun totodata este i debitor B este
banca care este creditorul contractului de credit i totodata este i creditor al obliga iei
de mprumut i totodata este i creditorul bunului gajist, banca decide sa nu de ina bunul
dar nici proprietarul nu vrea sa i daie si il va daie depozitarului dar odata ce debitorul
nu-si executa obliga ia banca c d vrea s ieie bunul din depozit dar banca este obligat
trebuie s achite depozitarului banii pentru ntre inere i depozitarul poate s l re in pn
la achitarea taxei de depozit al bunului doar n cazul dat se na te un drept de reten ie)
Dreptul de reten ie este un drept real de garan ie imperfect fiind o garan ie pur pasiv
care nu d drept la urm rire, deasemenea dreptul de reten ie este indivizibil, acest drept
ofer o simpl deten ie precar i nu o posesie
Gajul
Reie ind din Articolul 454 Cod Civil putem spune c gajul este un drept real n al c rui
temei creditorul gajist poate pretinde satisfacerea crean elor sale fa de ceilal i creditori
inclusiv statul din valoarea bunurilor depuse n gaj n cazul n care debitorul(gajist) nu
execut obliga ia garantat prin gaj
gajul se mparte n amanet i ipotec
Amanet-gajarea bunului mobil
Ipoteca- gajarea unui bun imobil
Conform CC a Romniei Gajul este un contract accesoriu prin care debitorul remite
creditorului s u un lucru mobil pentru garantarea datoriei