Sunteți pe pagina 1din 6

APROBAT

prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 366/15 din 29 noiembrie 2007

Codul de etică al judecătorului

Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un loc
deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o
importanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei.
În actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sînt înaintate un şir
de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în acte normative, altele
urmînd a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale.
Judecătorul trebuie să participe activ la stabilirea, menţinerea, aplicarea normelor de conduită,
pe care le va respecta personal, astfel încît să fie asigurată integritatea şi independenţa sistemului
judecătoresc.
Reglementările prezentului Cod urmează a fi interpretate şi aplicate în vederea promovării
acestor obiective.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Articolul 1. Scopul reglementării

(1) Autoritatea judecătorească este în Republica Moldova o ramură a puterii de stat.


Administrarea justiţiei este un atribut inerent sistemului judecătoresc şi, în special, judecătorilor.

(2) Codul de etică al judecătorului stabileşte standardele de conduită ale acestuia, conforme cu
responsabilităţile, onoarea şi demnitatea profesiei sale şi care sînt obligatorii pentru a fi respectate de
către toţi judecătorii din Republica Moldova.

(3) Respectarea normelor cuprinse în prezentul Cod constituie un criteriu pentru evaluarea
eficacităţii, calităţii şi integrităţii profesionale a judecătorului.

(4) Evaluarea respectării standardelor de conduită prescrise în prezentul Cod este efectuată de
Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Independenţa şi imparţialitatea judecătorului

Articolul 2. Independenţa judecătorului

(1) Judecătorul trebuie să fie independent în exercitarea funcţiilor sale, conform principiilor de
drept garantate de Constituţie, de alte legi şi norme naţionale, de acte internaţionale la care
Republica Moldova este parte.
(2) Judecătorul are îndatorirea să promoveze supremaţia legii şi statul de drept, să apere
drepturile şi libertăţile fundamentale, interesele legitime ale tuturor persoanelor, independent de
cetăţenie, origine etnică, rasă, naţionalitate, cultură, ideologie, religie, limbă, sex, apartenenţă
politică, avere, origine socială, asigurînd în toate cazurile calitatea şi caracterul echitabil al actului
de justiţie.

(3) Judecătorul este obligat să respecte egalitatea persoanelor în faţa legii, asigurîndu-le un
tratament cuviincios prin apărarea demnităţii şi onoarei lor, precum şi integritatea fizică şi morală a
tuturor participanţilor la procedurile judiciare. Atitudinea corectă, imparţială faţă de om ca valoare
supremă, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în conformitate cu normele de drept
naţionale şi internaţionale şi cu principiile morale general-recunoscute sînt cerinţe obligatorii faţă de
judecător.

(4) În toate cazurile, judecătorul va acţiona independent, fără orice influenţe, îndrumări sau
control şi nu-şi va permite comportament necuviincios, inadecvat sau ilegal, care poate genera
conflicte de interese şi periclita încrederea în independenţa sa.
(5) Judecătorul trebuie să informeze imediat Consiliul Superior al Magistraturii despre orice
faptă, acţiune, eveniment de natură să-i afecteze independenţa, imparţialitatea, obiectivitatea
judiciară, sau despre oricare încălcare a standardelor de etică prevăzute în prezentul Cod.

Articolul 3. Imparţialitatea judecătorului

(1) Judecătorul trebuie să judece toate cauzele imparţial, în conformitate cu legea, fără restricţii,
influenţe, presiuni, ameninţări sau ingerinţe, directe sau indirecte, indiferent din partea cui sau
pentru care motive ar veni ele.
(2) Judecătorul va pronunţa hotărîri independent, rămînînd fidel legii, menţinîndu-şi autoritatea
şi competenţa profesională şi nu se va lăsa influenţat de contacte, stimulente, informaţii sau sfaturi
din partea oricăror persoane, structuri de stat sau instituţii publice, mijloace de informare în masă,
interese de partid, interese publice, doctrine politice, sentimente sau teama de eventuale critici
imediate sau de durată.
(3) Judecătorul trebuie să se abţină de la orice comportament, acţiune sau manifestare care ar
putea prejudicia încrederea publicului în sistemul judecătoresc.
(4) Judecătorul îşi va exercita funcţiile nepărtinitor şi fără prejudecăţi, nu va manifesta
atitudine preconcepută prin exprimare sau prin fapte şi nu-şi va permite cuvinte, fraze, gesturi sau
alte acţiuni care ar putea fi înterpretate ca semne de părtinire sau prejudecată.
(5) udecătorul este obligat să fie imparţial şi să nu admită influenţe asupra activităţilor sale
profesionale de către nici o persoană, inclusiv de rudele, prietenii sau cunoscuţii săi.

Articolul 4. Recuzarea
(1) Judecătorul este obligat să se abţină de la oricare proces în care imparţialitatea sa ar putea fi
pusă la îndoială şi se va autorecuza într-un proces în care aceasta este cerută de lege, inclusiv în
cazurile în care:
(a) are o părtinire sau prejudecată proprie faţă de una dintre părţi, sau personal deţine
informaţii despre probele contestate ce ţin de proces;
(b) ştie că el, personal sau ca custode, sau soţul său (soţia) sau alte rude apropiate au un
interes financiar în obiectul disputei sau orice alt interes care ar putea afecta substanţial rezultatul
procesului.
CAPITOLUL III
Obligaţiile judecătorului

Articolul 5. Obligaţiile judecătorului

(1) În exercitarea atribuţiilor, judecătorul are următoarele obligaţii:


a) să-şi îndeplinească îndatoririle şi funcţiile de serviciu profesionist, competent, inclusiv toate
sarcinile administrative date conform legii;
b) să-şi menţină la nivel înalt şi să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele, competenţele şi
abilităţile sale profesionale prin autoinstruire, instruire continuă şi educaţie întru executarea adecvată
a îndatoririlor de administrare a justiţiei;
c) să decidă prompt, eficient şi obiectiv în toate cauzele judiciare, acţionînd cu diligenţă şi în
timp util, să respecte termenele legale, iar în cazul în care legea nu prevede astfel de limite, să-şi
îndeplinească îndatoririle într-o perioadă de timp rezonabilă;

d) să păstreze secretul profesional ce ţine de deliberările sale şi de informaţiile confidenţiale


obţinute în timpul îndeplinirii atribuţiilor legate de şedinţele de judecată şi în afara acestora;

e) să întreprindă, în exerciţiul funcţiei, măsurile necesare pentru păstrarea sau sigilarea cuvenită
a informaţiilor, materialelor confidenţiale obţinute, potrivit legii şi să asigure prevenirea dezvăluirii
neautorizate a acestora;

f) să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurîndu-le un tratament juridic


nediscriminatoriu, să apere demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care
participă, în orice calitate, la procedurile judiciare;

g) să-şi exercite responsabilităţile juridice ce îi revin în măsura în care să se asigure de aplicarea


corectă a legii şi instrumentarea cauzelor în mod echitabil, eficient şi fără întîrziere.

Articolul 6. Ordinea şi solemnitatea şedinţelor

(1) Judecătorul va menţine ordinea şi atmosfera respectuoasă în şedinţele de judecată, asigurînd


disciplina şi solemnitatea desfăşurării procesului, fie în biroul său, fie în sala de judecată. El
urmează a da dovadă de demnitate, respect şi răbdare faţă de toţi participanţii la proces.
(2) Judecătorul va avea permanent un comportament oficial, sobru, politicos în comunicarea cu
alte persoane. El va cere tuturor participanţilor la proces şi altor funcţionari ai sistemului judiciar să
se abţină de la manifestarea, prin cuvinte sau atitudine, a părtinirii sau prejudecăţilor împotriva
părţilor, martorilor, avocaţilor sau altor persoane.
(3) Judecătorul îşi va conforma exteriorul şi vestimentaţia în timpul exercitării funcţiei la
cerinţele legii şi prestigiul profesiei.

Articolul 7. Relaţiile judecătorului în colectivul de muncă

(1) Relaţia judecătorului cu colectivul de muncă trebuie să se bazeze pe respect şi bună-


credinţă, comportamentul exemplar fiind un model de comunicare şi atitudine reciprocă adecvată.
(2) Judecătorul nu poate denigra în public probitatea profesională şi morală a colegilor săi.
(3) Judecătorul va evita discuţii cu participanţii la proces sau cu terţe persoane despre alte cauze
puse pe rol în instanţă, decît în cazurile prevăzute de lege.
(4) Judecătorul poate să consulte alţi judecători doar referitor la legislaţia de ordin material,
procedural, administrativ pe marginea unei anumite cauze care se află în curs de examinare. Discuţia
este limitată la probleme teoretice şi poate fi iniţiată doar de judecătorul care examinează cauza
respectivă.

(5) Cu excepţia cazurilor permise de lege, judecătorul nu va admite intervievări, argumentări


sau comunicări private, menite să-i influenţeze acţiunile sale profesionale în orice cauză civilă,
penală sau administrativă.

Articolul 8. Dreptul la opinie

(1) Judecătorul nu va face comentarii publice, inclusiv în mijloacele de informare în masă, pe


marginea cauzelor aflate pe rol în instanţă pînă la intrarea în vigoare a hotărîrilor adoptate.
(2) Judecătorul îşi poate exprima opinia prin declaraţii publice, realizîndu-şi dreptul la replică,
pentru a infirma oricare afirmaţie falsă sau defăimătoare, inclusiv publicată în mijloacele de
informare în masă, la adresa sa sau despre procesul de judecată. În cazul cînd va face declaraţii
publice, se va conduce de criterii de rezonabilitate şi măsură.

CAPITOLUL IV
Incompatibilităţi şi interdicţii

Articolul 9. Restricţii privind activităţile personale şi profesionale

(1) Judecătorul nu poate:


a) să cumuleze funcţia deţinută cu nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
activităţii didactice şi/sau ştiinţifice;

b) să solicite sau să colecteze fonduri pentru orice formaţiune politică, organizaţie


educaţională, religioasă, de caritate sau civică, să utilizeze sau să permită utilizarea prestigiului
funcţiei sau a titlului de judecător în scopurile enumerate mai sus;

c) să încurajeze sau să influenţeze pe cineva să adere la o formaţiune politică;

d) să ofere, să solicite, să colecteze sau să distribuie bani sau orice alte obiecte de
valoare, bunuri întru susţinerea unui candidat în scopuri politice sau la o funcţie cu caracter politic;

e) să-şi exprime sau să-şi manifeste convingerile sale politice prin comportament, atitudine,
acte sau declaraţii în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
f) să participe la reuniuni publice cu caracter politic;
g) să se implice în orice activitate sau comunicare neformală cu scopul de a influenţa orice
problemă care se examinează sau ar putea fi examinată într-o instanţă de judecată;

h) să folosească telefonul sau orice alt dispozitiv electronic de comunicaţie în timpul şedinţelor
de judecată şi al deliberărilor.
(2) Judecătorul se va abţine de la implicarea, participarea sau judecarea litigiilor sau cauzelor
în care el, membrii familiei sale sau rudele apropiate sînt antrenate sau poate exista un potenţial
conflict de interese. În cazul apariţiei conflictului de interese, judecătorul va dezvălui aceasta
părţilor respective şi va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a-l elimina.
(3) Judecătorul nu se poate implica în activităţi care încalcă legile, normele sau standardele de
etică din prezentul Cod ce ar duce la imparţialitate, prejudecăţi, conflicte de interese sau ar interveni
în responsabilităţile profesionale.
(4) Judecătorul nu va influenţa un alt judecător în exercitarea funcţiilor şi obligaţiilor
profesionale. Judecătorului cu atribuţii de răspundere şi/sau administrative i se interzice de a face uz
de autoritatea sa pentru a interveni în procesul de judecată sau în soluţionarea cauzelor.

Articolul 10. Atribuţiile profesionale şi familia

(1) Judecătorul poate acorda consultaţie juridică numai părinţilor, soţului (soţiei), copiilor,
fraţilor, surorilor, bunicilor, nepoţilor şi persoanelor aflate sub tutela sau curatela sa. Judecătorului îi
este interzisă implicarea în soluţionarea chestiunilor, care afectează membrii familiei sale sau alte
persoane în orice alt mod neprevăzut de reglementările legale.
(2) Relaţiile de familie şi sociale ale judecătorului nu trebuie să influenţeze hotărîrile
judecătoreşti pe care le adoptă în exercitarea atribuţiilor profesionale.

Articolul 11. Activităţi extrajudiciare

(1) Judecătorul îşi poate exercita pe deplin drepturile sale de cetăţean în concordanţă cu
cerinţele prezentului Cod.
(2) Judecătorul îşi va organiza toate activităţile extrajudiciare astfel încît să menţină autoritatea
şi demnitatea funcţiei sale, precum şi imparţialitatea şi independenţa sistemului judecătoresc.
(3) Judecătorul se poate implica în orice activităţi sociale în măsura în care acestea nu
prejudiciază autoritatea puterii judecătoreşti, prestigiul profesiei sau executarea obligaţiilor
profesionale.
(4) Activităţile extrajudiciare ale judecătorului nu vor provoca îndoieli cu privire la
imparţialitatea, obiectivitatea sau integritatea sa.
(5) Judecătorul poate participa la elaborarea şi editarea de publicaţii, articole, studii de
specialitate, lucrări literare sau ştiinţifice, cît şi la alte activităţi extrajudiciare, în vederea
îmbunătăţirii legislaţiei sistemului judecătoresc, administrării justiţiei, promovării profesiei,
respectînd cerinţele prezentului Cod.

Articolul 12. Activităţi guvernamentale, civile şi caritabile

(1) Judecătorul nu poate accepta desemnarea sa în comitete, comisii, grupuri de lucru sau
oricare alte structuri guvernamentale, preocupate de probleme ce nu ţin de perfecţionarea legislaţiei,
a sistemului judiciar sau administrarea justiţiei.
(2) Judecătorul poate activa în cadrul unei organizaţii sau agenţii guvernamentale, care are ca
scop perfecţionarea legislaţiei, a sistemului judiciar sau administrarea justiţiei, sau al unei
organizaţii educaţionale, caritabile ori civile non-profit, doar cu condiţia respectării îndatoririlor
stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul Cod.
(3) Judecătorul poate participa la activităţi civice şi de caritate care nu au efect negativ asupra
imparţialităţii sale şi nu intervin în exercitarea funcţiilor sale profesionale.

Articolul 13. Activităţi financiare


(1) Judecătorul se va abţine de la orice tranzacţii financiare şi afaceri de natură să-i afecteze
imparţialitatea, să influenţeze exercitarea îndatoririlor sale, să-i exploateze funcţia sau să-l implice în
convenţii cu avocaţi sau alte persoane care ar putea fi participanţi la procese în instanţa de judecată
în care activează.
(2) Judecătorul poate deţine şi administra investiţii, inclusiv bunuri imobile, să se implice în
alte activităţi profitabile, însă nu va fi funcţionar, director, administrator sau angajat al nici unei
bănci, instituţii de creditare, companii de asigurări, întreprinderi publice sau altor companii cu cotă
de participare publică sau structuri de stat.
(3) Judecătorul va achiziţiona şi înstrăina proprietatea personală într-un mod care să nu
provoace îndoieli privind independenţa şi imparţialitatea sa sau să provoace conflicte de interese.
(4) Judecătorul nu va utiliza informaţia obţinută în calitatea sa oficială în interese proprii, ale
membrilor familiei sau ale altor persoane la efectuarea diferitor tranzacţii financiare sau în scopuri
ce nu ţin de exercitarea funcţiei.

Articolul 14. Integritatea judecătorului

(1) Judecătorul nu va solicita sau accepta, direct sau indirect, plăţi, cadouri, servicii sau alte
beneficii, în numele său, ai membrilor familiei sale sau prietenilor, ca preţuire pentru exercitarea sau
abţinerea de la îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu o cauză care urmează a fi examinată de
către acesta. Încălcările prezentei reglementări sînt supuse urmăririi penale, pe lîngă aplicarea
sancţiunilor conform legislaţiei în vigoare.
(2) Judecătorului i se interzice obţinerea ilegală de bunuri materiale, servicii, privilegii sau
alte avantaje, inclusiv acceptarea sau achiziţionarea de bunuri (servicii) la un preţ (tarif) mai mic
decît valoarea lor reală.

CAPITOLUL V
Răspunderea judecătorului pentru încălcarea eticii profesionale

Articolul 15. Răspunderea disciplinară a judecătorului

(1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Cod judecătorul poartă răspundere disciplinară
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VI
Dispoziţii finale

Articolul 16.
(1) Prezentul Cod intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

(2) La intrarea în vigoare a prezentului Cod, Codul de etică profesională al judecătorului aprobat la
Conferinţa judecătorilor din 4 februarie 2000, devine caduc.