Sunteți pe pagina 1din 10

LPRM947/1996

ID intern unic: 313302 Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 947


din 19.07.1996

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii*

Publicat : 22.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 186-188 art Nr : 752 Data intrarii in vigoare :
03.10.1996

MODIFICAT
LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46, în vigoare 01.07.08
LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579, în vigoare 01.01.08
LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533

*Republicată
*Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul
Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificată prin Legile:
1) nr. 1414-XIII din 17.12.97 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 24-25, art. 152;
2) nr. 772-XIV din 02.02.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 29-30, art. 179;
3) nr. 373-XV din 19.07.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 129, art. 926;
4) nr. 191-XV din 08.05.03 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 97-98, art. 432.

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Consiliul Superior al Magistraturii - organ de
autoadministrare judecătorească
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea
organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, şi este garantul independenţei autorităţii
judecătoreşti.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii exercită autoadministrarea judecătorească.
Articolul 2. Cadrul juridic
Modul de organizare şi de funcţionare ale Consiliului Superior al Magistraturii este
reglementat de Constituţie, de legile privind organizarea judecătorească, cu privire la
statutul judecătorului, de prezenta lege şi de alte acte normative.
Articolul 3. Componenţa
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din 12 membri.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori titulari.
(3) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme
de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.
(4) Şapte membri din rîndul judecătorilor sînt aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor din
Republica Moldova prin vot secret. Doi membri, unul propus de majoritatea parlamentară şi unul
propus de opoziţie, se aleg de Parlament din rîndul profesorilor titulari cu votul a cel puţin două
treimi din numărul deputaţilor aleşi."
(5) Adunarea Generală a Judecătorilor asigură realizarea practică a principiului
autoadministrării puterii judecătoreşti. Adunarea Generală a Judecătorilor are competenţa
exclusivă de a-i alege pe cei şapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi nu poate lua
alte decizii care ţin de organizarea puterii judecătoreşti.
Pentru organizarea procedurii de alegere a judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii,
Adunarea Generală a Judecătorilor desemnează, cu majoritate de voturi, o comisie specială,
formată din cinci judecători.
Se consideră aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii care au
acumulat mai mult de jumătate de voturi din numărul celor prezenţi la adunare.
Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă, de regulă, o dată la 4 ani, iar în caz de vacanţă a
funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a cărui alegere ţine de competenţa
Adunării Generale a Judecătorilor, aceasta se convoacă în mod extraordinar. Adunarea Generală
a Judecătorilor este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul total al
judecătorilor şi există dovadă că judecătorii care lipsesc au fost anunţaţi în prealabil despre
convocarea adunării. Ministerul Justiţiei anunţă data convocării Adunării Generale a
Judecătorilor cu cel puţin 15 zile înainte.
Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii pe durata exercitării
mandatului de membru, fiecare dintre cei şapte judecători aleşi de Adunarea Generală a
Judecătorilor urmează să fie detaşat în baza principiului rotaţiei. Ordinea detaşării se stabileşte
prin tragere la sorţi. Trei membri sînt detaşaţi din funcţie concomitent pentru o perioadă de un
an.
[Art.3 modificat prin LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533]
Articolul 4. Competenţa Consiliului Superior al
Magistraturii
(1) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele
competenţe referitoare la cariera judecătorilor:
a) face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire,
promovare, transferare sau eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor
instanţelor judecătoreşti;
b) primeşte jurămîntul judecătorilor;
c) verifică veridicitatea actelor depuse de candidaţii la funcţia de judecător şi veridicitatea
actelor prezentate pentru numirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă sau în caz
de promovare a judecătorului;
d) dispune organizarea, conform legii şi regulamentului, a concursului pentru suplinirea
posturilor de judecător, de preşedinte şi de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi selectează
candidaturi pentru funcţiile vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei;
e) dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii
de apel, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea
funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării;
f) aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor.
(2) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele
competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor:
a) desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra
planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
c) examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de
admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de
învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul institutului, asupra
regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi
asupra componenţei comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvire a Institutului
Naţional al Justiţiei;
d) expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea
iniţială a judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;
e) examinează contestaţiile hotărîrilor (avizelor) emise de colegiul de calificare.
(3) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele
competenţe în domeniul respectării disciplinei şi eticii judecătorilor:
a) examinează petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor;
b) examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul disciplinar;
c) aplică sancţiuni disciplinare în privinţa judecătorilor;
d) validează hotărîrile (avizele) emise de colegiul de calificare şi de colegiul disciplinar;
e) solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi
proprietate ale judecătorilor;
f) solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale
membrilor familiilor judecătorilor.
g) plasează pe pagina sa web din internet declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale
judecătorilor şi le menţine pe tot parcursul anului.
[Art.4 al.(3) lit.g) introdusă prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46, în
vigoare 01.07.08]
(4) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele
competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti:
a) audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea
organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti;
b) aprobă Regulamentul privind modul de repartizare a dosarelor pentru examinare în
instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces;
c) examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul
bugetelor instanţelor judecătoreşti;
d) prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii
Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul
precedent;
e) aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează,
transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare
şi sancţiuni disciplinare;
f) coordonează programele de acordare a concediilor de odihnă anuale judecătorilor
judecătoriilor şi curţilor de apel, acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi
vicepreşedinţilor acestor instanţe.
(5) În scopul realizării funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii poate avea şi alte
competenţe în condiţiile legii.
(6) În vederea realizării corespunzătoare a funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii
aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea
posturilor vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti,
Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea aparatului Consiliului Superior al
Magistraturii, precum şi alte regulamente referitoare la activitatea sistemului judecătoresc.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale
judecătorilor din judecătorii şi curţile de apel.
[Art.4 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
[Art.4 lit.n) în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Articolul 5. Preşedintele
(1) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales prin vot secret pe un termen
de 4 ani, cu votul majorităţii membrilor consiliului.
(2) În absenţa preşedintelui, funcţiile lui sînt exercitate de un membru al consiliului, numit
prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii nu poate fi deţinută sau
exercitată de către persoanele specificate la art.3 alin. (3) din prezenta lege.
[Art.5 al.(3) introdus prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Articolul 6. Atribuţiile Preşedintelui
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii:
a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
b) coordonează activitatea Consiliului şi repartizează materialele spre examinare;
c) reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor publice din ţară şi din străinătate;
d) este ordonatorul mijloacelor financiare ale Consiliului;
e) exercită alte atribuţii în condiţiile legii.
Articolul 7. Colegiul de calificare, colegiul disciplinar şi inspecţia judiciară
(1) Pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii funcţionează colegiul de calificare, colegiul
disciplinar şi inspecţia judiciară.
(2) Organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a colegiului de calificare şi a colegiului
disciplinar sînt stabilite prin lege.
(3) Organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a inspecţiei judiciare sînt stabilite prin
prezenta lege şi prin regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
[Art.7 modificat prin LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579, în vigoare
01.01.08]
Articolul 71. Inspecţia judiciară
(1) Inspecţia judiciară este alcătuită din 5 inspectori-judecători.
(2) Durata mandatului de inspector-judecător este de 4 ani. Inspectorul-judecător poate să-şi
exercite împuternicirile cel mult 2 mandate consecutiv.
(3) În funcţia de inspector-judecător este aleasă, în bază de concurs, persoana licenţiată în
drept, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 10 ani şi cu o reputaţie bună. Este
declarat ales candidatul care a acumulat mai mult de jumătate din voturile membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii prezenţi la şedinţa consiliului.
(4) Inspecţia judiciară este condusă de către un inspector-judecător principal, desemnat de
Consiliul Superior al Magistraturii, pe durata mandatului, din rîndul inspectorilor-judecători.
Inspectorul-judecător principal este subordonat Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) În exerciţiul atribuţiilor sale, inspectorul-judecător beneficiază de inviolabilitatea
prevăzută la art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
(6) Inspecţia judiciară are următoarele competenţe:
a) verifică activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la efectuarea justiţiei;
b) examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica judiciară, adresate Consiliului
Superior al Magistraturii;
c) verifică demersurile Procurorului General care au ca obiect acordul Consiliului Superior al
Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale, înfăptuirea actelor de procedură care, conform
legii, necesită acordul consiliului, inclusiv aplicarea reţinerii, supunerea la aducerea silită,
percheziţionarea sau aplicarea arestului preventiv, precum şi demersurile privind darea acordului
pentru tragerea la răspundere penală sau contravenţională;
d) studiază temeiurile de respingere de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către
Parlament a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia
de judecător sau pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte ori preşedinte al instanţei
judecătoreşti, cu prezentarea unei note informative Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Asigurarea tehnico-materială a activităţii inspecţiei judiciare se efectuează de Consiliul
Superior al Magistraturii în conformitate cu legea bugetului.
[Art.71 introdus prin LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579, în vigoare
01.01.08]
Articolul 8. Relaţiile cu alte autorităţi
(1) În relaţiile cu Curtea Supremă de Justiţie, cu Ministerul Justiţiei şi cu alte autorităţi
publice, Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai
Constituţiei şi legilor.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate sesiza Parlamentul, Preşedintele Republicii
Moldova şi Guvernul cu privire la orice problemă care, potrivit legii, ţine de competenţa sa.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii întreţine legături cu organisme similare din alte ţări în
probleme de funcţionare şi administrare a justiţiei.
Articolul 81. Transparenţa activităţii Consiliului
Superior al Magistraturii
(1) Regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii se publică în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Hotărîrile şi celelalte acte emise de Consiliul Superior al Magistraturii întru exercitarea
activităţii sale sînt plasate pe pagina sa web din internet.
[Art.81 introdus prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46, în vigoare
01.07.08]

Capitolul II
STATUTUL DE MEMBRU AL CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Articolul 9. Durata mandatului
(1) Durata mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este de 4 ani.
(2) Sub incidenţa alin. (1) nu cad membrii care fac parte de drept din Consiliul Superior al
Magistraturii.
Articolul 10. Drepturile
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii este în drept:
a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Consiliului spre examinare;
b) să participe la examinarea lor;
c) să facă demersuri, să-şi expună argumentele şi să prezinte materiale suplimentare;
d) să solicite instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, altor instituţii şi organizaţii
informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;
e) să propună spre examinare în şedinţă probleme ce ţin de competenţa Consiliului;
f) să participe la adoptarea de hotărîri prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
g) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile legii.
Articolul 11. Obligaţiunile
(1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii este obligat:
a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu legea;
b) să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăţilor magistraţilor, onoarei şi demnităţii lor în
condiţiile legii;
c) să contribuie la promovarea principiului independenţei autorităţii judecătoreşti;
d) să păstreze secretul deliberărilor şi confidenţialitatea lucrărilor;
e) să voteze pro sau contra la adoptarea de hotărîri.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor titulari sînt obligaţi să
respecte restricţiile specificate la art.8 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
Articolul 12. Încetarea mandatului
(1) Mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează în caz de:
a) expirare;
b) demisie;
c) cerere proprie;
d) ridicare a mandatului, trecere la alt lucru, eliberare din funcţie;
e) deces.
(2) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează, la
propunerea Consiliului, în caz de neîndeplinire fără motive întemeiate a obligaţiunilor de
membru stabilite de prezenta lege.
(3) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează de
către organul care a ales persoana în această calitate.
Articolul 13. Completarea vacanţei
În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, alegerea
sau numirea unui nou membru se efectuează în termen de 30 de zile de la data vacanţei,
conform procedurii de alegere sau de numire a membrului.
Articolul 14. Legitimaţia
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii primeşte legitimaţie de un model aprobat de
Parlament.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Articolul 15. Şedinţele
(1) Consiliul Superior al Magistraturii ca organ colegial îşi exercită atribuţiile în plen.
(2) Şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii este deliberativă dacă la ea participă cel
puţin două treimi din membrii lui.
(3) Şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii sînt publice. La decizia lui, unele probleme
pot fi examinate în şedinţe închise.
(4) La şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii se citează în mod obligatoriu persoanele
a căror problemă se examinează.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii poate permite participarea la şedinţă a unor persoane a
căror prezenţă este considerată utilă.
Articolul 16. Convocarea
(1) Convocarea în şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii se face la iniţiativa
Preşedintelui acestuia.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin 3 membri
ai lui.
(3) Data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi sînt aduse la
cunoştinţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cel mai tîrziu cu 3 zile înainte de
şedinţă, cu excepţia cazurilor extraordinare.
Articolul 17. Procedura de examinare a problemelor
Examinarea problemelor ce urmează a fi soluţionate în şedinţă începe cu raportul
Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii sau al unui membru al lui, care
a studiat în prealabil documentele şi materialele prezentate, după care sînt ascultate
persoanele invitate la şedinţă, se cercetează documentele şi materialele necesare.
Articolul 18. Recuzarea şi autorecuzarea
(1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii nu poate participa la
examinarea problemei şi urmează să fie recuzat dacă există împrejurări care exclud
participarea lui la examinare sau împrejurări ce ar trezi îndoieli privind obiectivitatea lui. În
cazul în care există astfel de împrejurări, membrul Consiliului este obligat să declare
autorecuzarea.
(2) Pentru aceleaşi motive, recuzarea poate fi făcută de persoana a cărei problemă se
examinează, precum şi de persoana care a prezentat materialele spre examinare.
(3) Recuzarea trebuie să fie motivată prin cerere scrisă sau verbală.
(4) Membrul recuzat al Consiliului Superior al Magistraturii nu participă la votarea cererii de
recuzare.
[Art.18 al.(4) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Articolul 19. Propunerea pentru numirea în funcţia de judecător, de
preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti
(1) Consiliul Superior al Magistraturii face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau,
după caz, Parlamentului referitor la numirea în funcţia de judecător a candidaţilor pentru aceste
funcţii, precum şi la numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei
judecătoreşti.
(2) Selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al
instanţei judecătoreşti se face pe bază de concurs, conform unor criterii obiective şi proceduri
stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu propunerea respectivă de numire în
funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, dosarul
personal al candidatului însoţit de curriculum vitae din care să rezulte activitatea lui şi de
proiectul de decret sau de hotărîrea privind numirea în funcţie, se înaintează de către preşedintele
Consiliului.
(4) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentul respinge
candidatura propusă, Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.11 din Legea cu
privire la statutul judecătorului, art. 16 din Legea privind organizarea judecătorească şi art.9 din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, poate propune aceeaşi sau altă candidatură pentru
funcţia vacantă.
[Art.19 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Articolul 20. Promovarea, transferarea, degrevarea, detaşarea, suspendarea,
demisia şi eliberarea din funcţie a judecătorului
(1) Chestiunile ce ţin de promovarea, transferarea, degrevarea, detaşarea, suspendarea,
demisia şi eliberarea din funcţie a judecătorului sînt examinate de Consiliul Superior al
Magistraturii în condiţiile legii.
(2) Promovarea sau transferarea judecătorului în altă instanţă pe un termen limitat se
efectuează de către Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.20 din Legea cu privire la
statutul judecătorului.
[Art.20 al.(2) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
(3) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii în
condiţiile art.24/1 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
(4) Hotărîrile privind transferarea pe un termen nelimitat a judecătorului în altă instanţă,
promovarea, demisia şi eliberarea lui din funcţie, însoţite de curriculum vitae din care să
rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîre, se înaintează Preşedintelui
Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului.
(5) Suspendarea din funcţie a judecătorului se efectuează de Consiliul Superior al
Magistraturii în condiţiile art.24 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
(6) În cazul în care au decăzut circumstanţele care au servit ca temei pentru suspendarea din
funcţie a judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o hotărîre privind anularea
suspendării lui din funcţie.
(7) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind suspendarea din funcţie sau
anularea suspendării din funcţie a judecătorului se prezintă neîntîrziat Preşedintelui Republicii
Moldova sau, după caz, Parlamentului.
(8) Consiliul Superior al Magistraturii sistează demisia judecătorului şi dispune încetarea
plăţii indemnizaţiei viagere lunare în condiţiile art.26 din Legea cu privire la statutul
judecătorului.
(9) Hotărîrea privind sistarea demisiei, adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii, poate
fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în termen de 10 zile de la data primirii copiei de pe
hotărîre.
[Art.20 al.9) modificat prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46, în vigoare
01.07.08]
Articolul 21. Validarea hotărîrilor emise de colegiul de calificare
şi de colegiul disciplinar.
(1) Hotărîrile (avizele) colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar care nu au fost
atacate se remit, în termen de 7 zile, spre validare Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Hotărîrile se validează în termen de o lună de la data primirii materialelor respective în
Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invita, după caz, la şedinţa sa membrii colegiului
de calificare sau ai colegiului disciplinar, precum şi persoanele a căror problemă se examinează.
(4) După examinarea problemei, Consiliul Superior al Magistraturii decide:
a) validarea hotărîrilor (avizelor) colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar;
b) modificarea hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar sau casarea lor şi
adoptarea de noi hotărîri;
c) casarea hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar şi încetarea
procedurii pe dosar.
(5) În caz de modificare a hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar
sau de casare a lor şi adoptare de noi hotărîri, Consiliul Superior al Magistraturii poate conferi
judecătorului un alt grad de calificare sau aplica o sancţiune disciplinară în condiţiile legii.
(6) Pentru a i se conferi judecătorului gradul superior de calificare sau a-l elibera din funcţie,
Consiliul Superior al Magistraturii înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz,
Parlamentului propunerile respective.
(7) Prevederile alineatelor (5) şi (6) se aplică la examinarea
contestaţiilor împotriva hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar în
condiţiile art.22 din prezenta lege.
Articolul 22. Examinarea contestaţiilor împotriva hotărîrilor
colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar
(1) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate de colegiul de calificare şi de colegiul
disciplinar se examinează cel mult într-o lună de la data primirii materialelor în Consiliul
Superior al Magistraturii.
(2) Data examinării contestaţiilor se comunică din timp persoanelor interesate.
(3) După examinarea contestaţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide:
a) menţinerea fără modificare a hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar;
b) modificarea hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar;
c) casarea hotărîrilor colegiului de calificare şi ale colegiului disciplinar şi încetarea
procedurii pe dosar.
Articolul 23. Asigurarea inviolabilităţii judecătorului
(1) În cazul examinării propunerii Procurorului General de a se intenta dosar penal împotriva
judecătorului, de a fi tras la răspundere penală, de a fi reţinut, arestat şi adus forţat, Consiliul
Superior al Magistraturii va adopta, în temeiul principiului inviolabilităţii judecătorului, o
hotărîre prin care:
a) va da acordul;
b) va refuza acceptul.
(2) La examinarea problemelor indicate la alin.(1), Procurorul General nu poate participa la
deliberare.
Articolul 24. Adoptarea de hotărîri
(1) Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor săi.
(2) Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi
invitaţi.
(3) Hotărîrea se expune în scris şi se semnează de preşedintele şedinţei.
(4) În cazul în care un membru al Consiliului Superior al Magistraturii face opinie separată,
aceasta va fi motivată şi se va anexa la hotărîre fără a i se da citire.
(5) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la art.
21 şi 22, membrul la propunerea căruia sau din iniţiativa căruia a fost intentată procedura
disciplinară nu participă la deliberare.
(6) Toate hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii se publică pe pagina web din internet
a acestuia.
[Art.24 modificat prin LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Articolul 25. Contestarea hotărîrilor Consiliului
Superior al Magistraturii
Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate la Curtea de Apel Chişinău, de
orice persoană interesată, în termen de 15 zile din momentul comunicării.
[Art.25 modificat prin LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46, în vigoare
01.07.08]
[Art.25 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 26. Lucrările de secretariat
(1) Lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii se ţin de către
colaboratorii aparatului consiliului.
(2) Lucrările în şedinţă ale Consiliului Superior al Magistraturii se consemnează în proces-
verbal.
(3) În procesul-verbal se vor consemna:
prezenţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a altor participanţi la şedinţă,
conţinutul dezbaterilor şi hotărîrea adoptată, problemele puse la vot şi rezultatele votării.
(4) Procesul-verbal se întocmeşte în decursul a 3 zile, se semnează de preşedintele şedinţei şi
se contrasemnează de secretar.
Articolul 27. Asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii
(1) Pentru asigurarea activităţii sale, Consiliul Superior al Magistraturii are buget propriu,
care face parte integrantă din bugetul statului.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat de lucru.
(3) Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii compus din 13 persoane asigură
activitatea consiliului, colegiului de calificare şi a colegiului disciplinar.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărîrea sa, numeşte şeful aparatului consiliului,
şeful secţiei justiţie şi cadre, precum şi colaboratorii acestei secţii. Persoanele menţionate care nu
au calitatea de magistrat au statutul de funcţionar public.
(5) Colaboratorii cancelariei au statut de funcţionar public şi sînt numiţi în funcţie de către
Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii.
(6) Şeful aparatului Consiliului Superior al Magistraturii organizează activitatea aparatului,
numeşte, promovează, transferă şi eliberează din funcţie personalul tehnic al aparatului, aplică
măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare în condiţiile legii.
(7) Structura şi componenţa numerică ale aparatului Consiliului Superior
al Magistraturii se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii.
(8) Regulamentul aparatului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
(9) Din contul bugetului Consiliului Superior al Magistraturii, membrii detaşaţi sînt salarizaţi
în mărimea stabilită la art.241 din Legea cu privire la statutul judecătorului, iar membrii
consiliului din rîndul profesorilor titulari primesc o indemnizaţie lunară în mărime de 200 de lei.
(10) Şeful aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, şeful secţiei cadre şi specialiştii
principali, care au calitatea de magistrat, sînt salarizaţi la nivelul stabilit pentru judecătorii de la
curţile de apel în Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu adaosurile
pentru gradele de calificare.(10) Şeful aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, şeful
secţiei cadre şi specialiştii principali, care au calitatea de magistrat, sînt salarizaţi la nivelul
stabilit pentru judecătorii de la curţile de apel în Legea cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar, cu adaosurile pentru gradele de calificare.
[Art.27 modificat prin LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579, în vigoare
01.01.08]
[Art.27 al.(9) în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]
Articolul 28. Sigiliul şi sediul
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este persoană juridică şi are sigiliu cu imaginea
Stemei de Stat şi cu denumirea sa.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii îşi are sediul în municipiul Chişinău.
Articolul 29. Raportul Consiliului Superior al
Magistraturii
(1) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte anual şi publică, pînă la data de 1 aprilie, un
raport referitor la activitatea sa, precum şi la activitatea sistemului judecătoresc în anul
precedent.
(2) O copie a raportului se remite Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului pentru
informare.
[Art.29 în redacţia LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796]

Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 30
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele
Parlamentului Petru LUCINSCHI

Chişinău, 19 iulie 1996.


Nr. 947-XIII.