Sunteți pe pagina 1din 613

UNIVERSITATEA SPIRUHARET

ROXANA-DANIEIA PĂUN

DREPTUL

AFACERILOR

UNIVERSITATEA SPIRUHARET ROXANA-DANIEIA P Ă UN DREPTUL AFACERILOR EDITURA FUNDA ł IEI ROMÂNIA DE MÂINE
UNIVERSITATEA SPIRUHARET ROXANA-DANIEIA P Ă UN DREPTUL AFACERILOR EDITURA FUNDA ł IEI ROMÂNIA DE MÂINE

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE

SecŃiunea

12

a

capitolului 5 „SocietăŃi comerciale", intitulată:

„Răspunderea penală a persoanei juridice", este realizată de către asistent univ. Roxana Ionescu, la disciplina Dreptul afacerilor, Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică a UniversităŃii Spiru Haret, Bucureşti.

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din învăŃământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României PĂUN, ROXANA-DANIELA

 

Dreptul afacerilor / Roxana Daniela Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Bibliogr ISBN 978-973-725-837-3

Păun. - Bucureşti,

34:336

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revin exclusiv autorului/autorilor

Redactor: Cosmin COMÂRNESCU Tehnoredactor Marcela OLARU Coperta: Cornelia PRODAN

Bun de tipar: 18.05.2007; Coli tipar: 16 Format: 16/61x86

Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ

ROXANA-DANTELA PĂUN

DREPTUL AFACERILOR

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

ABREVIERI

AFIŞ

Sistemul Informatic Antifraudă

AMCSC

Autoritatea de Management pentru Sprijin Comunitar

AMIGO

Ancheta asupra forŃei de muncă în gospodării

ANOFM

AgenŃia NaŃională de Ocupare a ForŃei de Muncă

ANPCDEFP

AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în

ANSVM

Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale AsociaŃia NaŃională a SocietăŃilor de Valori Mobiliare

ANV

Autoritatea NaŃională a Vămilor

APDRP

AgenŃia pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

APIA

AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură

BFM

BalanŃa forŃei de muncă

BVB

Bursa de Valori Bucureşti

BVI

British Virgine Islands

C.com

Codul Comercial

CCIR

Camera de ComerŃ şi Industrie a României

CCR

Curtea de Conturi a României

CE

Comisia Europeană

CIRDI sau

Centrul InternaŃional pentru Reglementarea Diferendelor

(ICSID)

relative la InvestiŃii, cu sediul la Washington

CNFPA

Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor

CNVM

Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare

DLAF

Departamentul pentru Lupta Antifraudă

DNA

DirecŃia NaŃională AnticorupŃie

FMI

Fondul Monetar InternaŃional

GAFI

Grupul de AcŃiune Financiară InternaŃională

GIE

Grupuri de interes economic

GIEE

Grupuri de interes economic european

IAS

International Accounting Standards

IBC

Standardele InternaŃionale de Contabilitate Companiile de Afaceri InternaŃionale

IBV, IVB

Insulele Britanice Virgine, Insulele Virgine Britanice

5

MIMMC

Ministerul pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaŃie

OECD

OrganizaŃiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

OHM

Oficiul European de Mărci

(OAMI)

OLAF

Oficiul European de Luptă Antifraudă

OMC

OrganizaŃia Mondială a ComerŃului

OMPI

OrganizaŃia Mondială a ProprietăŃii Intelectuale

ONPCSB

Oficiul NaŃional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării

ONU

Banilor OrganizaŃia NaŃiunilor Unite

OPCP

Oficiul de PlăŃi şi Contractare PHARE

OSIM

Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci

PNAinc

Planului naŃional antisărăcie şi promovare a incluziunii

PNAO

sociale Planului naŃional de acŃiune pentru ocuparea forŃei de

PIB

muncă Produs Intern Brut

PIF

ProtecŃia Intereselor Financiare

Programului

SIGMA

(Support for Improvement in Governance and

al Comisiei

Management)

Europene

Principiile

Principiile contractelor comerciale internaŃionale adoptate

UNIDROIT

de Institutul pentru Unificarea Dreptului Privat

RDC

(UNIDROIT), Roma, 2004 Revista de Drept Comercial

SIGMA

Support for Improvement in Governance Program al

TVA

Comisiei Europene and Management Taxă pe Valoarea Adăugată

UE

Uniunea Europeană

UNCTAD

ConferinŃa NaŃiunilor Unite pentru ComerŃ şi Dezvoltare

USAID

AgenŃia Americană de Dezvoltare InternaŃională

6

CUPRINS

Abrevieri................................................................................................. Capitolul 1. Introducere în dreptul afacerilor SecŃiunea I. ConŃinutul dreptului afacerilor

................................................ SecŃiunea II. Raporturile dreptului afacerilor cu alte discipline

...................... SubsecŃiunea 1. Raporturile dreptului afacerilor cu ştiinŃele economice

......

SubsecŃiunea 2. Raporturile dreptului afacerilor cu ştiinŃele juridice

...........

SecŃiunea HI. Caracteristicile dreptului afacerilor

........................................

SecŃiunea IV. Obiectul de studiu al dreptului afacerilor

................................

SecŃiunea V. Izvoarele dreptului afacerilor

................................................. V.l. Izvoare normative (legile şi uzurile comerciale) .............................

V.2. Izvoare interpretative (jurisprudenŃa şi doctrina)

............................

Capitolul 2. Faptele de comerŃ, fondul de comerŃ SecŃiunea I. Fapte de comerŃ.....................................................................

SubsecŃiunea 1. DefiniŃii

.......................................................................

SubsecŃiunea 2. Teorii

..........................................................................

SubsecŃiunea 3. Sediul materiei ............................................................. SubsecŃiunea 4. Categorii de fapte de comerŃ .......................................... § 4.1. Opinii în doctrina clasică.......................................................... § 4.2. Opinii în doctrina modernă ........................................................ SecŃiunea II. Fondul de comerŃ..................................................................

SubsecŃiunea 1. ConsideraŃii generale

.....................................................

SubsecŃiunea 2. DefiniŃia fondului de comerŃ........................................... SubsecŃiunea 3. Natura juridică a fondului de comerŃ - Teorii ................... SubsecŃiunea 4. Caracteristicile fondului de comerŃ ................................. SubsecŃiunea 5. Elementele fondului de comerŃ....................................... § 5.1. Elemente corporale ale fondului de comerŃ................................. § 5.2. Elemente incorporale ale fondului de comerŃ.............................. SubsecŃiunea 6. GaranŃia reală asupra fondului de comerŃ ........................ § 6.1. Sediul materiei ........................................................................

§ 6.2. Constituirea de garanŃii reale mobiliare

.......................................

5

17

20

20

21

25

27

27

27

31

32

32

33

35

37

37

37

38

38

40

43

44

45

45

45

68

68

70

7

§ 6.3. DefiniŃia contractului de garanŃie reală......................................... § 6.4. ConŃinutul contractului de garanŃie reală ......................................

70

70

Capitolul 3. Subiectele raporturilor de afaceri

SecŃiunea I. Aspecte introductive SecŃiunea II. Sediul materiei

..............................................................

..................................................................... SecŃiunea III. Categorii de comercianŃi

...................................................... SecŃiunea IV. Dobândirea calităŃii de comerciant

........................................ SubsecŃiunea 1. Dobândirea calităŃii de comerciant de către persoana

fizică........................................................................................ § 1.1. Opinii doctrinare privind condiŃiile legale de dobândire a calităŃii de comerciant........................................................................ § 1.2. CondiŃii referitoare la persoană ................................................. §1.3. CondiŃii referitoare la activitatea desfăşurată................................

§ 1.4. Elemente de drept comparat

...................................................... SubsecŃiunea 2. Dobândirea calităŃii de comerciant de către persoana

juridică ..................................................................................... §2.1. SocietăŃile comerciale

..............................................................

§ 2.2. Regiile autonome § 2.3. OrganizaŃiile cooperatiste

....................................................................

......................................................... § 2.4. Grupurile de interes economic .................................................. SecŃiunea V. Dovada calităŃii de comerciant .............................................. SubsecŃiunea 1. Dovada calităŃii de comerciant a unei persoane fizice

....... SubsecŃiunea 2. Dovada calităŃii de comerciant a unei persoane juridice ......

SecŃiunea VI. încetarea calităŃii de comerciant

............................................ SubsecŃiunea 1. încetarea calităŃii de comerciant persoană fizică............... SubsecŃiunea 2. încetarea calităŃii de comerciant persoană juridică............. § 2.1. încetarea calităŃii de comerciant prin dizolvare § 2.2. încetarea calităŃii de comerciant prin lichidare

.................................

.................................. SecŃiunea VII. Rolul Camerelor de ComerŃ şi Industrie în desfăşurarea

activităŃii comerciale de afaceri ...........................................

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei

..............................................................

SubsecŃiunea 2. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri în perioada 2005-2008, propuneri ale Camerei de ComerŃ şi Industrie a României ................................................................................... §2.1. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la politica fiscală ...................................................... §2.2. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la dezvoltarea pieŃelor financiare ................................ §2.3. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri

referitoare la combaterea corupŃiei

.............................................

73

74

75

77

77

77

78

78

79

81

81

82

82

83

83

83

84

84

84

84

84

86

89

89

91

91

91

91

8

§2.4. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la eliminarea barierelor administrative în dezvoltarea afacerilor §2.5. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri

..................................................................................

referitoare la consolidarea mediului de afaceri

............................. §2.6. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la politica de concurenŃă............................................ §2.7. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri

referitoare la politica în domeniul IMM-urilor şi cooperaŃiei

......... §2.8. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare la piaŃa muncii

......................................................... §2.9. DirecŃii de perfecŃionare a mediului de afaceri şi propuneri referitoare

la fundamentarea deciziilor guvernamentale pentru îmbunătăŃirea reglementărilor în domeniul mediului de afaceri

......... SubsecŃiunea 3. OportunităŃi şi provocări pentru comerŃul şi dezvoltarea firmelor fri Europa extinsă .......................................................... §3.1. Care vor fi cele mai importante 3 efecte ale lărgirii UE, asupra Guvernelor naŃionale?

.............................................................. §3.2. Care ar trebui să fie cele mai importante 3 domenii de acŃiune pentru Guvernele naŃionale, pentru îmbunătăŃirea capacităŃii comunităŃii de afaceri de a participa la comerŃul regional şi

internaŃional? .......................................................................... §3.3. Care consideraŃi că sunt cele mai importante 2 obstacole în

derularea procesului de aliniere la „acquis communautaire"? SecŃiunea VEI. Grupuri de interes economic

.........

........................................... SubsecŃiunea 1. NoŃiune, sediul materiei ................................................. SubsecŃiunea 2. Constituirea grupurilor de interes economic.

Caracteristici

..............................................................................

SubsecŃiunea 3. FuncŃionarea grupurilor de interes economic ....................

§3.1. Drepturi şi obligaŃii administratori §3.2. Răspunderea administratorilor

..............................................

................................................... §3.3. SituaŃia financiară a grupurilor de interese economice ..................

92

92

93

93

94

94

94

95

95

95

96

96

96

100

100

101

102

SubsecŃiunea 4. încetarea calităŃii de membru. Excluderea şi retragerea

membrilor grupului de interes economic

....................................... SubsecŃiunea 5. Dizolvarea, fuziunea şi lichidarea grupurilor de interes

economic

...................................................................................

103

105

SubsecŃiunea 6. Grupurile europene de interes economic -

reglementate de Legea nr. 161/2003

........................................... SecŃiunea DC. JurisdicŃiile offshore - Paradisurile fiscale

.............................. SubsecŃiunea 1. Principalele caracteristici ale paradisului fiscal

.................

SubsecŃiunea 2. Prezentarea paradiselor fiscale cunoscute

........................

108

110

111

111

9

SecŃiunea X. Criminalitatea şi „gulerelor albe" SubsecŃiunea 1. NoŃiune şi sediul materiei

...........................................

.............................................. SubsecŃiunea 2. Formele fenomenului de corupŃie cu implicaŃii ta „criminalitatea gulerelor albe" .....................................................

Capitolul 4. Societatea Comercială SecŃiunea 1. NoŃiuni generale

................................................................... SecŃiunea 2. Sediul materiei, definiŃie

.......................................................

SecŃiunea 3. Caracterele juridice ale contractului de societate

......................

SecŃiunea 4. Formele societăŃii comerciale - clasificări

................................

SecŃiunea 5. Caracteristici esenŃiale ale fiecărei forme de societate ...............

SecŃiunea 6. Personalitatea juridică a societăŃilor comerciale

.........................

SecŃiunea 7. FuncŃionarea societăŃii comerciale SecŃiunea 8. Dizolvarea societăŃilor comerciale SecŃiunea9. Lichidarea societăŃilor comerciale

...........................................

...........................................

........................................... SecŃiunea 10. Elemente de drept comparat privind falimentul (lichidarea

judiciară) ............................................................................ SecŃiunea 11. SocietăŃi transnaŃionale (multinaŃionale)

..................................

SubsecŃiunea

1.

SocietăŃi transnaŃionale (multinaŃionale) - elemente

definitorii sub aspect economic

................................................... SubsecŃiunea 2. SocietăŃi transnaŃionale (multinaŃionale) - elemente

definitorii sub aspect juridic ........................................................ SubsecŃiunea 3. JurisdicŃia aplicată societăŃilor transnaŃionale

.................... SecŃiunea 12. Răspunderea penală a persoanei juridice ................................

150

150

153

155

155

156

159

162

163

164

165

171

175

177

180

181

181

181

Capitolul 5. Contracte comerciale utilizate în relaŃiile de afaceri

SecŃiunea 1. Contractul comercial de vânzare-cumpărare - Caracteristici

.......

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei

..............................................................

SubsecŃiunea 2. DefiniŃia vânzării .......................................................... SubsecŃiunea 3. Caractere juridice ale contractului de vânzare- cumpărare ..................................................................................

SubsecŃiunea 4. Formele vânzării internaŃionale

......................................

SecŃiunea 2. Contractul de mandat comercial SubsecŃiunea 1. Prezentare generală .......................................................

...............................................

SubsecŃiunea 2. DefiniŃie

....................................................................... SubsecŃiunea 3. Analiză comparativă între mandatul civil şi mandatul comercial .................................................................................

SubsecŃiunea 4. Dreptul şi obligaŃii mandatar/mandant

SubsecŃiunea 5.

.............................. Contractul de agency - varianta anglo-saxonă a

mandatului comercial ................................................................. SecŃiunea 3. Contractul de comision ........................................................... SubsecŃiunea 1. Prezentare generală.......................................................

10

204

204

204

205

208

216

216

216

216

217

218

220

220

SubsecŃiunea 2. DefiniŃie - reglementarea comisionului ........................... SubsecŃiunea 3. Caractere juridice ale contractului de comision

.................

SecŃiunea 4. Contractul de cont curent SubsecŃiunea 1. Sediul materiei

.......................................................

............................................................. SubsecŃiunea 2. Caracterele juridice ale contractului de cont curent

...........

SecŃiunea 5. Contractele de finanŃare

.......................................................... SubsecŃiunea 1. Contractul defactoring .....................................................

§1.1. Origine, definiŃie, precizări preliminare

....................................... §1.2. Sediul materiei m dreptul intern şi internaŃional

............................

§1.3. PărŃile contractului defactoring.................................................. §1.4. Caracterele juridice ale contractului defactoring .......................... § 1.5. Natura juridică a contractului defactoring.................................... §1.6. Forme de factoring .................................................................. §1.7. FuncŃiile factorului ..................................................................

§1.8. ObligaŃiile factorului

§1.9

............................................................... ObligaŃiile aderentului .............................................................

.. §1.10. ObligaŃiile clientului (debitorului)

............................................ §1.11. încetarea contractului defactoring............................................ SubsecŃiunea 2. Contractul de leasing...................................................... §2.1. Cadrul legislativ în domeniul leasing-ului................................... §2.2. Obiectul contractului de leasing şi elementele definitorii ...............

§2.3. Analiză comparativă a leasing-ului financiar şi leasing-ului operaŃional ....................................................................................... §2.4. Avantajele şi impactul economic al leasing-ului...........................

§2.5. Caractere juridice ale contractului de leasing ca un complex de contracte ............................................................................. §2.6. Etapele detaliate ale procedurii de leasing.................................... §2.7. Caractere juridice ale contractului de leasing................................ §2.8. Efectele contractului de leasing ..................................................

§2.9. Sinteza distincŃiei între leasing-ul financiar şi cel operaŃional SecŃiunea 6. Contractul de transfer de tehnologie ........................................

.........

SubsecŃiunea 1. Contractul de franciză.................................................... §1.1. Sediul materiei în dreptul intern şi in dreptul comunitar

.................

§1.2. NoŃiune, definiŃie ..................................................................... § 1.3. PărŃile şi obiectul francizei

......................................................... §1.4. Caractere juridice ..................................................................... §1.5. Categorii de francize

................................................................. §1.6. Efectele contractului de franciză.................................................

 • 6.1. ObligaŃiile fiancizorului

............................................................

 • 6.2. ObligaŃiile beneficiarului ..........................................................

§1.7. încetarea contractului de franciză................................................ SubsecŃiunea 2. Contractul de licenŃă.....................................................

223

224

224

225

226

227

227

227

228

230

231

231

232

232

233

234

234

236

236

237

237

240

244

246

246

248

249

250

252

252

252

252

252

253

254

259

260

261

262

263

11

§2.1. DefiniŃie ...................................................................................

263

§2.1. Defini Ń ie ................................................................................... 263

§22. Caractere juridice ale contractului de licenŃă ................................

263

§23. Formele contractului de licenŃă...................................................

263

§2.4. ObligaŃiile părŃilor contractante ..................................................

264

§2.5. Efectele contractului de licenŃă...................................................

265

§2.6. încetarea contractului de licenŃă..................................................

265

SubsecŃiunea 3. Contractul de know-how

................................................

265

§3.1. DefiniŃie ...................................................................................

265

§3.2. Natura juridică a contractului de know-how.................................

267

§3.3. Caracterizarea contractului de know-how ....................................

268

§3.4. Clasificarea contractelor de know-how........................................

269

§3.5. Efectele contractului de know-how.............................................

269

§3.6. încetarea contractului de know-how............................................

270

SubsecŃiunea 4. Contractul de consulting-engineering .............................

270

§4.1. Prezentare generală ..................................................................

270

§4.2. DefiniŃia activităŃii de engineering...............................................

271

§4.3. Etimologia cuvântului de engineering ..........................................

271

§4.4. Cadrul juridic al activităŃii de

272

SubsecŃiunea 5. Aplicarea prevederilor din Legea ConcurenŃei

nr. 21/1996 acordurilor de transfer de tehnologie

...........................

273

SubsecŃiunea 6. Oficiul Român pentru ştiinŃă şi tehnologie pe lângă

Uniunea Europeană ...................................................................

273

SubsecŃiunea 7. Contractul de asigurare .................................................

275

§ 7.1. Sediul materiei şi definiŃie

275

§ 7.2. Caractere juridice ale contractului de asigurare

275

§ 7.3. ConsecinŃele executării succesive a contractului de asigurare ......

276

§ 7.4. Elementele contractului de asigurare

276

§ 7.5. încheierea contractului de asigurare

..........................................

278

§ 7.6. Proba contractului de asigurare - poliŃa de asigurare

....................

280

§ 7.7. Executarea obligaŃiilor contractuale

..........................................

280

 • 7.1. ObligaŃia de plată ....................................................................

280

 • 7.2. ObligaŃiile asiguratului la producerea riscului ............................

282

 • 7.3. ObligaŃia de declarare a cazului asigurat

.....................................

282

 • 7.4. ObligaŃia asigurătorului la apariŃia cazului asigurat

......................

283

§ 7.8. Modificarea contractului de asigurare

........................................

284

§ 7.9. încetarea contractului de asigurare - condiŃii generale intervenite

în rezilierea contractului ....................................................................

286

§7.10. Clauze speciale cuprinse în contractul de asigurare .....................

287

12

Capitolul 6. Mediul de afaceri şi relaŃiile de muncă în contextul dreptului

comerŃului internaŃional

SecŃiunea 1. Mediul de afaceri - modificări legislative interne ale Codului

Muncii (Legea nr. 53/2003 cu completările şi modificările

ulterioare) referitoare la raporturile de muncă...........................

290

SecŃiunea 2. RelaŃiile de muncă in legislaŃia naŃională şi comunitară.............

292

SubsecŃiunea 1. Politica de Ocupare a forŃei de muncă în Uniunea

Europeană .................................................................................

327

SubsecŃiunea 2. Momente cheie în domeniul politicii de ocupare a forŃei de

muncă ...................................................................................

336

§2.1. Carta Socială

336

§2.2. Acordul de Politică Socială ........................................................

337

§2.3. Obiectivele Strategiei de la Lisabona în privinŃa politicii de ocupare

a forŃei de muncă......................................................

341

SubsecŃiunea 3. Noua Agendă Socială (Strategia Lisabona)

......................

342

SubsecŃiunea 4. Politica privind piaŃa muncii şi ocuparea forŃei de muncă în

România- armonizarea legislativă ...........................................

345

§ 4.1. Elaborarea Strategiei naŃionale de ocupare şi a Planului de acŃiuni

privind ocuparea forŃei de muncă...............................................

347

SubsecŃiunea 5. Politici de ocupare a forŃei de muncă...............................

349

SubsecŃiunea 6. Politicile de piaŃa muncii

................................................

355

SubsecŃiunea 7. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de locuri de

muncă - element esenŃial pentru dezvoltarea unei afaceri pe termen

lung ...............................................................................

357

SubsecŃiunea 8. Concluzii pentru România privind Planul NaŃional de

ocupare a forŃei de muncă (PNAO)

..............................................

359

SubsecŃiunea 9. Impactul Strategiei de la lisabona

...................................

364

SubsecŃiunea 10. Recomandările formulate de către mediul de afaceri

Guvernului României în vederea atingerii obiectivului Lisabona

....

374

SecŃiunea 3. Beneficii şi costuri penlru mediul de afaceri după aderarea

României la Uniunea Europeană............................................

376

Capitolul 7. Titluri comerciale de valoare (titluri de credit), ca

mijloace de plată

SecŃiunea 1. NoŃiune, sediul materiei, caracteristici

......................................

420

SecŃiunea 2. Clasificare ............................................................................

421

SecŃiunea 3. Cambia

................................................................................

421

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei şi condiŃii de valabilitate - de fond şi de

formă........................................................................................

421

SubsecŃiunea 2. Girul

............................................................................

423

13

SubsecŃiunea 3. Avalul - caracteristici

....................................................

425

SubsecŃiunea 4. Clasificarea cambiilor şi plata acestora

............................

426

SecŃiunea 4. Biletul la ordin - sediul materiei şi caracterizare succintă............

427

SecŃiunea 5. CEC-ul

................................................................................

428

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei

..............................................................

428

SubsecŃiunea 2. CondiŃii de fond

............................................................

428

SubsecŃiunea 3. CondiŃii de formă .........................................................

429

SubsecŃiunea 4. ModalităŃi de plată a CEC-ului

.......................................

429

SubsecŃiunea 5. ObligaŃiile semnatarului CEC-ului ..................................

430

SubsecŃiunea 6. Girul

...........................................................................

431

SubsecŃiunea 7. Avalul

..........................................................................

432

SubsecŃiunea 8. Cecul circular - definiŃie şi caracteristici

..........................

433

Capitolul 8. Bursele de mărfuri, bursele de valori,

piaŃa de capital - noŃiuni generale

SecŃiunea 1. Bursele de mărfuri:...............................................................

435

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei

..............................................................

435

SubsecŃiunea 2. DefiniŃie şi caracteristici ale Bursei de mărfuri

..................

437

SubsecŃiunea 3. DefiniŃie şi condiŃii pentru înfiinŃarea burselor de

mărfuri .....................................................................................

438

SubsecŃiunea 4. SocietăŃile de brokeraj ..................................................

438

SubsecŃiunea 5. ŞedinŃele de bursă ........................................................

440

SubsecŃiunea 6. OperaŃiuni de bursă .......................................................

441

SubsecŃiunea 7. TranzacŃionarea şi încheierea contractelor

........................

441

SubsecŃiunea 8. Brokerii .......................................................................

442

SecŃiunea 2. Bursele de valori

...................................................................

442

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei

..............................................................

442

SubsecŃiunea 2. Scurt istoric al Bursei de Valori Bucureşti

........................

443

SubsecŃiunea 3. Bursa electronică RASDAQ SA

....................................

447

SubsecŃiunea 4. InstituŃiile PieŃei de capital

.............................................

449

§ 4.1. Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare

....................................

449

§ 4.2. AsociaŃia brokerilor (ANSVM) ................................................

449

§4.3. Bursa Electronică RASDAQ (BER)

..........................................

449

§ 4.4. Bursa de Valori Bucureşti

.........................................................

450

§ 4.5. Societatea NaŃională de Compensare, Decontare şi Depozitare

(SNCDD)...............................................................................

450

SubsecŃiunea 5. Obiectul de activitate al Bursei de valori..........................

451

SecŃiunea 3. PiaŃa de capital .....................................................................

451

SubsecŃiunea 1. Sediul materiei .............................................................

451

SubsecŃiunea 2. ExcepŃii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaŃa de

capital

.......................................................................................

452

14

SubsecŃiunea 3. Supravegherea pieŃelor reglementate ...............................

452

SubsecŃiunea 4. Sisteme alternative de tranzacŃionare ...............................

453

Capitolul 9. ConcurenŃa în afaceri şi protecŃia consumatorului

din perspectiva relaŃiilor de afaceri

SecŃiunea 1. ConcurenŃa în afaceri

.............................................................

455

SubsecŃiunea 1. DefiniŃie

......................................................................

455

SubsecŃiunea 2. Sediul materiei şi acquis-vil comunitar în domeniul

concurenŃei aferent capitolului 6 - ConcurenŃa.............................

455

SubsecŃiunea 3. ConcurenŃă licită - leală - sediul materiei

........................

468

SubsecŃiunea 4. Practici monopoliste - abuzul de poziŃie dominantă- sediul

materiei ..........................................................................

469

SubsecŃiunea 5. ConcurenŃa neleală - definiŃie şi sediul materiei ...............

471

SubsecŃiunea 6. ConcurenŃa neleală m relaŃiile de afaceri cu elemente de

extraneitate (relaŃiile de comerŃ exterior)

........................................

473

§6.1. DefiniŃie şi sediul materiei

.........................................................

473

§ 6.2. Structuri instituŃionale

...............................................................

473

§ 6.3. Practici anticoncurenŃiale - sediul materiei şi definiŃie

...................

474

SubsecŃiunea 7. Concentrarea economică - sediul materiei şi definiŃie

........

475

SubsecŃiunea 8. Consiliul ConcurenŃei

.....................................................

478

SubsecŃiunea 9. Ajutorul de stat - sediul materiei şi definiŃie

.....................

485

SubsecŃiunea 10. Memorandumul cuprinzând patru proiecte de scheme de

ajutor de stat aplicabile României stat membru

486

SubsecŃiunea 11. „Strategia naŃională de luptă antifraudă pentru protecŃia

intereselor financiare ale Uniunii Europene în România"

...................

490

§ 11.1. MotivaŃia elaborării Strategiei

§ 11.2. Finalitatea Strategiei

..................................................

...............................................................

490

490

§ 11.3. Scopul Strategiei
8

11.4. ConŃinutul Strategiei

....................................................................

...............................................................

491

491

§ 11.5. Principiile Strategiei

...............................................................

491

§ 11.6. Obiectivele Strategiei

.............................................................

491

SecŃiunea 2. ProtecŃia consumatorului din perspectiva relaŃiilor de afaceri .....

493

SubsecŃiunea 1. NoŃiunea de protecŃie a consumatorilor - sediul

materiei şi definiŃie

.....................................................................

493

SubsecŃiunea 2. Drepturile consumatorilor

..............................................

493

SubsecŃiunea 3. ObligaŃiile operatorilor economici ..................................

494

§ 3.1. ObligaŃii producători

................................................................

494

 • 6 32. ObligaŃii distribuitori

................................................................

495

§ 3.3. ObligaŃii prestatorii de servicii

..................................................

495

SubsecŃiunea 4. Organele care asigură protecŃia consumatorului ...............

495

§ 4.1. Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Consumatorilor

.................

495

§ 42. AsociaŃiile pentru protecŃia consumatorilor

.................................

496

§ 4.3. Organisme consultative

............................................................

498

15

Anexe

Anexa 1 - Codul principiilor de etică m afaceri pentru membrii Camerei

de

ComerŃ

şi Industrii al

României

(CCIR),

elaborat

de

către

Camera de ComerŃ şi Industrie a României

..............................

503

Anexa 2 - Glosar de termeni

 

Politica de Ocupare a forŃei de muncă în UE

.................................

 

509

Bursele de mărfuri, conform reglementărilor din Legea

 

357/2005 privind bursele de mărfuri

........................................

 

512

PiaŃa de capital conform Legii nr. 297/2004 privind piaŃa

 

de capital .............................................................................

 

515

ConcurenŃa în afaceri ............................................................

520

ProtecŃia consumatorilor conform OG nr. 21/1992, privind

 

protecŃia consumatorilor, republicată.......................................

 

524

Brevetele de invenŃie ................................................................

529

Mărcile şi indicaŃiile geografice, şi atribuŃiile Oficiului de Stat

 

pentru InvenŃii şi Mărci m temeiul Legii nr. 84/1998 privind

mărcile şi indicaŃiile geografice

..............................................

 

534

Drepturile de autor în temeiul legii nr. 8/1996 privind drepturile

 

de autori şi drepturile conexe

.......................................................

...

539

GaranŃia reală asupra fondului de comerŃ m temeiul Legii nr. 99

 

din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea

reformei economice. Titlul VI - Regimul juridic al garanŃiilor

reale mobiliare.......................................................................

 

551

Procedura insolvenŃei în temeiul Legii nr. 85/2006 privind

 

procedura insolvenŃei, M. Of. 359 din 21 aprilie 2006

................

 

568

Activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor conform

 

Legii nr. 32 din 3 aprilie 2000 ................................................

 

576

Anexa 3 - Mediul de afaceri din România - referinŃe utile

.....................

 

587

Anexa 4 - Perioadele de tranziŃie cuprinse în Tratatul de aderare a

 

României la Uniunea Europeană............................................

 

591

Anexa 5 - Societatea românească - ConfiguraŃia sărăciei şi a excluziunii

 

sociale în societatea

 

603

Anexa 6 - împărŃirea regională a României conform Legii nr. 151/1998

 

privind dezvoltarea regională ...............................................

 

612

Bibliografie selectivă

613

16

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN DREPTUL AFACERILOR

SecŃiunea I. ConŃinutul dreptului afacerilor

Este important de remarcat încă de la început că nu există până în prezent o definiŃie unanim recunoscută în doctrină şi în literatura de specialitate. Acest fapt generează abordări diferite şi complexe, pornind de la originile dreptului afacerilor care, de multe ori, este identificat, în percepŃia nespecialiştilor, cu dreptul comercial. Există astfel opinii conform cărora „Ies affaires sont Ies affaires" 1 . Acelaşi autor consideră că dreptul afacerilor nu poate fi considerat el însuşi o ramură de drept distinctă în pofida intersectării cu multe alte ramuri de drept, fie ele de natură economică sau juridică. Chiar dacă în 1993, data apariŃiei volumului Dreptul afacerilor nu se putea vorbi încă despre o ramură distinctă, aceasta a început să se contureze, pe măsură ce anii au trecut şi relaŃiile de afaceri au început să se diversifice în contextul evoluŃiilor pe piaŃa muncii, a relaŃiilor economico-financiare, a extinderii schimburilor comerciale într-un spaŃiu geografic din ce în ce mai larg, a fenomenelor globalizării care afectează un număr din ce în ce mai mare de populaŃie. Astfel, încep să apară noi provocări, care au obligat şi acest aparent „nou drept al afacerilor", deosebit de mobil, să se integreze în fenomenele manifestate în societate, să se înglobeze în ansamblul dreptului. Adaptarea schimbărilor rapide, ivite în practică, s-a manifestat în multe sectoare şi astfel a obligat legiuitorul să elaboreze o serie de legi care să facă faŃă provocărilor practice oferite de viaŃa reală.

________________________________________________

1 Opinie exprimată de către directorul Institutului de drept economic, fiscal şi

social şi profesor la Universitatea Dauphine - Paris, Alfadari Elie, în volumul Droit

des affaires, Ies cadres generaux, Ed. Litec, Libraire de la Cour de cassation,

1993.

17

Istoric vorbind, putem analiza sintetic evoluŃia activităŃilor economice şi condiŃia muncitorului care a desfăşurat activităŃi economice, comerciale, respectiv de afaceri. EvoluŃia activităŃilor economice poate fi

sintetizată în patru stadii care s-au succedat:

 • 1. Agricultura - la început nomadă, pornind de la triburile nomade,

care practicau vânătoarea şi pescuitul şi apoi sedentară.

 • 2. Artizanatul - constând în transformarea materiilor prime, dar cu

încorporarea muncii personale, respectiv prelucrarea de către om a acestor

materiale.

 • 3. ComerŃul - iniŃial maritim, din antichitate, apoi terestru, mergând

până la marile magazine ale secolului al XTX-lea, respectiv a marilor

depozite de mărfuri ale secolului XX.

 • 4. Industria - pornind de la primele manufacturi, la apariŃia

„maşinismului" şi a automatizării şi în prezent a computerizării tuturor ope raŃiunilor industriale, ca efect al dezvoltării tehnologiilor şi al progresului tehnic. EvoluŃia condiŃiei muncitorului poate fi sintetizată şi ea în corelaŃie cu sistemele economice din fiecare stat astfel:

 • 1. exploatarea omului sub forma sclavagismului (iniŃial exploatarea

omului de către om şi ulterior se poate vorbi tot de o formă de subordonare, dar a omului de către maşină, în momentul apariŃiei capitalismului indus- trial);

 • 2. munca independentă - comercianŃi, industriaşi, membrii ai profe-

siunilor liberale etc. Aceste fenomene au generat şi exacerbarea luptei de clasă în privinŃa asigurării unei protecŃii a salariaŃilor în privinŃa duratei muncii (a timpului de lucru obligatoriu), a garanŃiilor legate de resurse, a securităŃii sociale etc.) Toate aceste evoluŃii au generat situaŃii noi, care au trebuit să fie reglementate de către legiuitor sub forma normelor juridice care să reglementeze domeniul vast al afacerilor, al schimburilor comerciale, al relaŃiilor de afaceri etc. în opinia directorului Institutului de drept economic, fiscal şi social şi profesor la Universitatea Dauphine - Paris, Alfadari Elie 2 , dreptul afacerilor, deşi este o disciplină multidisciplinară, în volumul său, nu abordează decât aspecte generale despre concurenŃă, preŃuri, monedă şi

_________________________

2 Idem

18

credit; apoi despre întreprinderi - noŃiuni, organizare concentrare şi tratamentul dificultăŃilor, şi alte activităŃi - producŃia, distribuŃia şi consumul, protecŃia consumatorului. Cu toate acestea, autorul plasează dreptul afacerilor atât între disciplinele juridice cât şi între cele economice şi recunoaşte absenŃa autonomiei dreptului afacerilor. 3

Chiar dacă „afacerile sunt afaceri", dreptul afacerilor poate fi consi- derat un drept economic 4 . în această opinie, dreptul economic cuprinde:

 • 1. cadrul juridic al economiei, în care se studiază reglementările lega-

te de monedă, credit, dar şi aspecte esenŃiale legate de concurenŃă şi preŃuri;

 • 2. agenŃii economici, analizând, în special, „întreprinderile" 5 , res-

pectiv societăŃile comerciale sub toate formele cunoscute şi reglementate de

Codul comercial şi alte legi speciale;

 • 3. obiectele economice 6 (bunuri şi servicii) - bunurile în forma lor

(corporale şi necorporale) şi serviciile;

 • 4. activităŃile economice: producŃie, distribuŃie şi consum.

Economia este cea care stabileşte circuitele între diferiŃii agenŃi economici, instituŃii financiare şi administraŃie, pentru a face ca bunurile şi serviciile să circule pe piaŃă. In acest circuit economic este de remarcat atât componenta internă a relaŃiilor comerciale, de afaceri între firmele de aceeaşi naŃionalitate, dar şi componenta externă pentru relaŃiile de afaceri între firme unde intervine elementul de extraneitate, altfel spus, unul din partenerii relaŃiei contractuale comerciale este o firmă străină. Toate aceste elemente încep să capete conotaŃii speciale, Ńinând cont de faptul că România este membră a Uniunii Europene, iar afacerile în România deja

_______________________________________________

3

în

acest

context,

a

se

vedea

pentru

detalii

Caracteristicile dreptului afacerilor.

secŃiunea

III

-

4 Opinie exprimată de Jacquemin A. şi Schrans G. în volumul Le droit

economique, PUF, 1970, şi de alŃi autori în diverse reviste de specialitate

începând din 1961, 1967-1980.

5 Termenul uzitat este „entreprise", care în traducere înseamnă

întreprindere, acŃiune afacere - conform DicŃionarului francez-român -

administrativ, comercial, economic, financiar-bancar şi juridic, autor

Christine-Anca Savin, şi Vasile Savin, Editura Dacia EducaŃional, 2001.

6 Termenul uzitat este „objects", conform Alfadari Elie, Droit des

affaires. Ies cadres gineraux, Ed. Litec, Libraire de la Cour de cassation,

1993, p. 4

19

implică relaŃii comerciale cu firme străine, ale căror Ńări de origine sunt atât în spaŃiul comunitar, dar şi din lumea întreagă. In contextul actual, în care elementele globalizării sunt prezente din ce în ce mai mult în viaŃa fiecărui român, cetăŃean european, studierea dreptului afacerilor reprezintă o necesitate şi oferă o imagine de ansamblu a mediului de afaceri, a normelor juridice şi economice care reglementează domeniul şi în perspectiva unei economii competitive şi performante. Din aceste considerente sunt deja redactate, pentru facultăŃile economice, o serie de cursuri de Dreptul afacerilor, deşi multe din acestea au un pronunŃat caracter economic şi mai puŃin juridic. Este important de analizat locul dreptului afacerilor între celelalte discipline de drept, dar şi raportul dreptului afacerilor cu alte discipline juridice şi economice.

SecŃiunea n. Raporturile dreptului afacerilor cu alte discipline

Raporturile şi interdependenŃa dintre dreptul afacerilor şi alte ramuri de drept formează sistemul unitar de norme juridice care acŃionează în ca- drul dreptului afacerilor şi care dau un caracter interdisciplinar dreptului afacerilor.

SubsecŃiunea 1. Raportul dreptului afacerilor cu ştiinŃele eco- nomice 7 :

 • a) dreptul afacerilor este „un drept" şi nu „economie"

  • - presupune un ansamblu de norme juridice

   • b) dreptul afacerilor se raportează la economie

Raportul dreptului afacerilor cu ştiinŃele economice poate fi analizat din două perspective:

PI) Perspectiva macroeconomică

 • - dreptul afacerilor este, în principal, un drept de intervenŃie a statului în domeniul economic;

  • - dreptul afacerilor reflectă politica statului

• la nivel naŃional (de exemplu: lupta contra inflaŃiei, şi şomajului) • la nivel sectorial (ajutoarele în siderurgie - între limitele admise de normele europene pentru a nu fi ajutor de stat, amenajarea teritoriului, planurile de dezvoltare regională)

________________________________

7 Alfadari Elie, Droit des affaires, Ies cadres gintraux, Ed. Litec,

Libraire de la Cour de cassation, 1993.

20

P2) Perspectiva microeconomică

 • - dreptul afacerilor este, în principal, un drept al întreprinderilor 8 (societăŃilor) care include:

• raporturile interne în întreprinderi (structură, gestiune, raporturile cu asociaŃii, cu personalul etc.) • raporturile cu alte întreprinderi (raporturile cu clientela, raporturile cu concurenta, sau rapoturile de intergrare: fuziune, absorbŃie, control, acorduri comerciale, înŃelegeri între părŃi etc.)

SubsecŃiunea 2. Raportul dreptului afacerilor cu ştiinŃele juridice

 • a) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul public;

 • b) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul privat;

c)

raporturile

dreptului

european/comunitar;

afacerilor

cu

dreptul

internaŃional

şi

 • d) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul procesual civil şi penal;

 • e) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul comerŃului internaŃional.

 • a) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul public 9 :

  • - raporturi cu dreptul administrativ în privinŃa regulilor care

vizează relaŃiile societăŃilor comerciale şi a firmelor cu autorităŃile admi- nistrative, libertăŃile comerciale, regulile privind egalitatea în faŃa serviciilor publice, ordinea publică economică, raporturi juridice de drept adminis- trativ, concretizate în acte administrative individuale, aplicabile afacerilor etc.

 • - raporturi cu dreptul fiscal în privinŃa importanŃei reglementărilor

fiscale în constituirea şi funcŃionarea societăŃilor comerciale şi a firmelor şi companiilor, stabilirea şi încasarea impozitului pe profit, şi a altor impozite şi taxe prevăzute în legislaŃia fiscală, plătibile de către contribuabilii persoane juridice, predictibilitatea reglementărilor fiscale pentru a asigura stabilitatea mediului de afaceri şi posibilitatea orientării afacerii pe termen lung prin întocmirea unui plan de afaceri realist şi profitabil, atât pentru firma/compania respectivă, cât şi pentru statul care încasează impozite şi taxe de la contribuabil, fie el persoană fizică sau juridică.

___________________________________________

 • 8 Opinie exprimată de Alfadari Elie, directorul Institutului de drept

economic, fiscal şi social şi profesor la Universitatea Dauphine - Paris.

 • 9 A se vedea Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica,

Drept comercial, ediŃia a IlI-a, Editura AII Beck, 2004.

21

De altfel, în legislaŃia fiscală naŃională, respectiv Codul fiscal (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal), prevede în cap.2, Interpretarea şi modificarea Codului fiscal, art.3, principiile fiscalităŃii:

,,a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiŃii egale investitorilor, capitalului român şi străin;

 • b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare,

care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv

aceştia să poată urmări şi înŃelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenŃa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

 • c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea

diferită a veniturilor, în funcŃie de mărimea acestora;

 • d) eficienŃa impunerii prin asigurarea stabilităŃii pe termen lung

a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiŃionale majore."

 • - raporturi cu dreptul penal, legate de regulile de ordine publică economică, incriminarea şi sancŃionarea faptelor legate de existenŃa,

derularea şi realizarea afacerilor şi care sunt sancŃionate penal. 10 b) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul privat:

 • - raporturi cu dreptul civil care „furnizează" regulile generale în

privinŃa bunurilor, contractelor şi asigurărilor - respectiv regimul juridic al bunurilor, capacitatea juridică (de folosinŃă şi de exerciŃiu), a subiecŃilor de

drept, participanŃi la raporturile de drept civil sau comercial. 11

 • - raporturi cu dreptul comercial, legate de tehnicile particulare în

lumea comercianŃilor, de la micii întreprinzători şi asociaŃiile familiale la

____________________________

10 InfracŃiuni prevăzute de Codul penal: luarea, darea de mită, traficul de

influenŃă, abuzul în serviciu, înşelăciunea, gestiunea frauduloasă, fals, uz de fals, concurenŃă

neloială, dar şi infracŃiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11 DispoziŃii cu caracter civil sunt reglementate fie de Codul civil

(legea generală), Decretul lege 31/1954 privind persoana fizică şi persoana juridică

(act normativ cu caracter special).

22

marii producători industriali, bancheri (finanŃişti) şi transportatori; socie- tăŃi comerciale şi proceduri colective de executare asupra bunurilor sechestrate etc. Există autori 12 care consideră că dreptul afacerilor are caracter pluridisciplinar mai accentuat decât dreptul comercial. Astfel, dreptul afacerilor conŃine:

• elementele de drept privat; • elemente de drept public respectiv de drept fiscal, drept al muncii, protecŃia consumatorului (care se caracterizează prin norme imperative):

• elemente de economie politică:

• elemente de management (privind organizarea şi gestiunea între- prinderii) etc. - raporturi cu dreptul muncii (social), legate de organizarea internă a societăŃii, repartizarea muncii, retribuirea muncii, încheierea, modificarea, încetarea contractului de muncă, răspunderea disciplinară şi materială a angajatului, sau a altui participant în relaŃiile de afaceri, (persoană fizică/juridică) şi alte relaŃii între angajator şi salariat, care sunt reglementate de normele de drept al muncii. Aceste reguli vor fi aplicabile şi în relaŃiile de muncă implicate în dreptul afacerilor, pentru activităŃile de comerŃ. - raporturi cu dreptul internaŃional privat în materia dispoziŃiilor privind normele conflictuale, frauda la lege, excepŃia de ordine publică, trimiterea, retrimiterea, dacă raportul juridic al afacerilor prezintă cel puŃin un element de extraneitate, element care ridică problema legii aplicării acelui raport juridic.

c) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul internaŃional şi european/comunitar - dreptul afacerilor, deşi este un drept naŃional, nu trebuie abordat doar din perspectiva îngustă a relaŃiilor comerciale şi de afaceri naŃionale,

______________________________

12 Dragoş - Alexandru Sitaru, Dreptul comerŃului internaŃional -Tratat,

Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 154, citând opiniile

următorilor autori: I. Turcu, Dreptul afacerilor, Editura Chemarea, 1992, p. 5,6, I.

Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, voi. 1, Editura ELL, 1998, p 19,

V. Pătulea, C. Turianu, Curs rezumat de drept al afacerilor, Editura Scripta, 1994, p.

9-12, Şt. Cărpenaru, Drept comercial român, ediŃia a IV-a, Editura AH Beck,

2002, p. 22-23.

23

ci şi prin prisma relaŃiilor internaŃionale şi a relaŃiilor comunitare, într-o Europă în care PiaŃa Unică reprezintă pilonul cheie al integrării europene, cu rol principal în pregătirea Uniunii Economice şi Monetare, şi care stimulează creşterea economică şi gradul de ocupare a forŃei de muncă, întărind totodată competitivitatea în spaŃiul Uniunii Europene. 13

d) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul procesual civil şi

penal

- dreptul afacerilor presupune şi rezolvarea eventualelor litigii care apar între partenerii de afaceri, partenerii contractuali. Astfel, sunt utilizate normele juridice de drept procesual civil şi penal pentru soluŃio narea litigiilor civile şi penale în legătură cu afacerile, dar şi elementele legate de competenŃa materială şi teritorială a organelor de jurisdicŃie.

e) raporturile dreptului afacerilor cu dreptul comerŃului internaŃional 14 CorelaŃia dreptului afacerilor cu comerŃul internaŃional este tratată diferit de autori. Astfel, în unele opinii, dreptul afacerilor nu ar exista distinct faŃă de dreptul comercial 15 , existând chiar unele asemănări şi deosebiri, după cum urmează:

- dreptul afacerilor se aseamănă cu dreptul comerŃului internaŃional prin caracterul pluridisciplinar: ambele conŃin elemente de drept civil şi comercial, în principal, dar şi elemente de drept public, fiscal şi valutar, precum şi de drept al muncii. - dreptul afacerilor se deosebeşte de dreptul comerŃului interna- Ńional prin faptul că dreptul afacerilor se concentrează pe elementele care vizează organizarea, managementul şi activitatea firmei orientată către obŃinerea de profit, dreptul comerŃului internaŃional abordează relaŃiile comerciale dintre partenerii de afaceri, contracte internaŃionale şi alte instituŃii, cum sunt subiectele raporturilor comerciale internaŃionale.

________________________________

 • 13 A se vedea Roxana-Daniela Păun, SpaŃiul Monetar European, Editura

Expert, Bucureşti, 2004, capitolul Coordonatele politicii fiscale a statelor din

Uniunea Europeană, secŃiunea Buna funcŃionare a pieŃei unice, p. 77.

 • 14 A se vedea Dragoş-Alexandru Sitaru, Dreptul comerŃului internaŃional

- Tratat, Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.

 • 15 Dragoş-Alexandru Sitaru, Dreptul comerŃului internaŃional - Tratat.

Partea generală. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004. p. 153-155.

24

operaŃiunile de creditare, precum şi modalităŃile de soluŃionare a litigiilor, fiind toate secundare ideii de promovare a relaŃiei comerciale dintre firme.

SecŃiunea m. Caracteristicile dreptului afacerilor

Caracteristicile dreptului afacerilor

 • - dreptul afacerilor nu este un drept autonom

 • - nu se referă la un domeniu concret, particular, ci la toată acti- vitatea