Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea: LUCIAN BLAGA Sibiu

Facultatea: de DREPT
Doeniul: !TIIN"E AD#INISTRATI$E
S%eciali&area: P'LI"IE C'#UNITAR(
PROCEDURA N CAUZELE CU
INFRACTORI MINORI
Indru)tor: Student:
Con*+Univ+Dr+
An+, Se+II Gr+,
CUPRINS
Ca%+ -+ Considera.ii /enerale
Ca%+ ,+ Ur)rirea %enal) 0n cau&ele cu in*ractori inori
,+-+ Persoanele c1eate la or/anul de ur)rire %enal)
,+,+ Pre&entarea aterialului de ur)rire %enal)
,+2+ Anc1eta social)
,+3+ Asisten.a 4uridic)
,+5+ Arestarea %reventiv)
Ca%+ 2+ 6udecata in*ractorilor inori
2+-+ Co%unerea instan.ei
2+,+ Partici%area %rocurorului 0n cau&ele cu in*ractori inori
2+2+ Persoanele c1eate la 4udecarea inorilor
2+3+ Des*)7urarea 4udec).ii 0n cau&ele cu in*ractori inori
Ca%+ 3+ Incul%a.i inori cu a4ori
Ca%+ 5+ Dis%o&i.ii %rivind a%elul 7i recursul
Ca%+ 8+ Punerea 0n e9ecutare a sanc.iunilor a%licate in*ractorilor inori
8+-+ #ustrarea
8+,+ Libertatea su%rave/1eat)
8+2+ Internarea 0ntr:un centru de reeducare
8+3+ Internarea 0ntr:un institut edical:educativ
8+5+ Pede%sele %entru inori
BIBLI'GRAFIE
Cap.1. Consideraii generale
;n cadrul Codului %enal< %e %lanul dre%tului %enal substan.ial< e9ist) un siste
s%ecial alc)tuit din nore 7i )suri enite s) %revin) 7i s) cobat) criinalitatea
4uvenil)+
Sisteului s%ecial %enal %entru inori 0i cores%und nore %rocedurale s%eci*ice<
adecvate< care vin s) asi/ure reali&area sco%urilor %revederilor %enale< crearea acestui
cadru alc)tuit din re/uli s%eciale *iind /enerat) de situa.ia s%ecial) a inorului< de
dis%onibilitatea sa %si1ico:*i&ic)+
Trebuie %rci&at c) norele de %rocedur) %enal) cu%rind %revederi s%eciale
re*eritoare at=t la inorul incul%at< c=t 7i la inorul %arte v)t)at) sau cel c1eat 0ntr:o
alt) calitate s) %artici%e la %roces+ Aceste %revederi le/ale< %e l=n/) *a%tul c) instiuie
/aran.ii %rocesuale su%lientare< o*er) 7i %osibilitatea e9ain)rii c=t ai a%ro*undate a
cau&elor cu inori+
Un rol i%ortant 0n derularea %rocesului %enal %entru in*ractorii inori< l:au avut
Decretul nr+ ,->?-@AA 7i Le/ea nr+ 5@?-@8>
-
+
Du%) abro/area acestor acte norative %rin Le/ea nr+ -B3?-@@,< conce%.ia
re*eritoare la sanc.ionarea inorilor in*ractori a revenit la *ora consacrat) o dat) cu
ado%tarea Codului %enal din -@8@+ Totodat)< %revederile cu%rinse 0n cele dou) acte
norative 0ncetandu:7i a%licabilitatea< au devenit din nou a%licabile %revederile s%eciale
cu%rinse 0n ca%itolul <<Proceduri 0n cau&ele cu in*ractori inoriCC
Re/leentarea actual) a %rocedurii 0n cau&ele cu in*ractori inori este cu%rins) 0n
Ca%itolul II al Titlului $ din Codul de %rocedur) %enal)< 7i anue 0n art+ 3>B:3@2< care
con.in %revederi s%eciale %entru toate *a&ele %rocesului %enal+
Re*eritor la ur)rirea %enal) 0n cau&ele cu inori< aceasta se des*)7oar) %otrivit
re/ulilor de co%eten.) 7i %rocedur) obi7nuite+ Prin urare< dis%o&i.iile coune cu%rinse
-
'bli/ativitatea anc1etei sociale< %recu si %osibilitatea c1earii anuitor %ersonae la ascultarea
inorului o*era date su%lientare %entru solutionarea cau&ei+
2
0n Codul de %rocedur) %enal) sunt a%licabile *a&ei de urarire %enal)< dero/arile *iind
doar cele cu%rinse 0n art+ 3>- 7i art+ 3>, C+ Proc+%en+
Pentru calitatea de 0nvinuit sau de incul%at< %robleele re/leentate 0n od
dero/ator sunt cele re*eritoare la <<%ersoanele c1eate la or/anul de ur)rire %enal)CC 7i
anc1eta social)+
Codul cu%rinde %revederi s%eciale %entru in*ranctorii inori 7i 0n ateria
asisten.ei 4uridice 7i %re&ent)rii aterialului de ur)rire %enal)
,
+
,
Articolul 388 din Codul de %rocedura %enala %reva&uta in ca%itolul II+
3
Cap.2. Urmrirea penal n cauzele cu infractorii minori
2.1. Persoanele chemate la organul de urmarire penal
Articolul 3>- C+ Proc+ Pen %revede c)< atunci c=nd 0nvinuitul sau incul%atul este
inor 7i nu a 0%linit -8 ani< la orice ascultare sau con*runtare a inorului< dac) or/anul
de ur)rire %enal) consider) necesar< citea&) %e dele/atul autorit).ii tutelare< %recu 7i
%e %)rin.i< iar c=nd este ca&ul< %e tutore< custode sau %ersoana 0n 0n/ri4irea sau
su%rave/1erea c)reia se a*l) inorul+
Citarea %ersoanelor %rev)&ute la art+ 3>- alin+ D-E C+ Proc+ Pen+ este obli/atorie la
%re&entarea aterialului de ur)rire %enal)+ Ne%re&entarea %ersoanelor le/al citate la
e*ectuarea actelor ar)tate 0n art+ 3>- alin+ D-E si D,E nu 0%iedic) e*ectuarea acelor acte+
Prin urare< art+ 3>- alin+ D-E %revede c)< dac) or/anul de ur)rire %enal)
<<consider) necesar<<citea&)< %entru a *i %re&ente la audiere sau con*runtare< %ersoanele
indicate +Citarea acestor %ersoane este *acultativ)< cel ce 1ot)r)7te citarea *iind or/anul de
ur)rire %enal)+
Ra.iunea %entru care %ot *i c1eate %ersoanele res%ective o constituie *a%tul c) la
ascultare sau con*runtare trebuie creat un cadru %ro%ice e*ectu)rii unor declara.ii
sincere<ori %re&en.a %ersoanelor res%ective %oate contribui la crearea acestui cadru+
Luarea declara.iilor 7i e*ectuarea con*runt)rilor< atunci c=nd este ca&ul< se *ace %otrivit
norelor %rocedurale obi7nuite+
Declara.iile 0nvinuitului 7i incul%atului constituie i4loc de %rob) 0n sensul art+ 83
C+ Proc+%en+ 7i %ot servi la a*larea adevarului nuai 0n )sura 0n care sunt a%robate cu
*a%te 7i 0%re4ur)ri ce re&ult) din ansablul %robelor e9istente 0n cau&)+
Aten.ia care trebuie acordat) ascult)rii 7i con*runt)rii este data 7i de *unc.iile %e
care le are ca i4loc de %rob)< %recu 7i ca i4loc de a%)rare
2
+
2
I+Nea/u< Dre%t %rocesual %enal+Partea /enerala< -@@2< %+,8>+
5
;n ti%ul audierii %ot a%)rea situa.ii le/ate de starea de oent a inorului care
%ot co%roite o%era.iunea 0n sine< rolul %ersoanelor c1eate *iind de aseenea 7i de a
evita aseenea situa.ii+
De cele ai ulte ori< %ersoanele res%ective sunt citate 0ntruc=t %ot o*eri
or/anului de ur)rire %enal) date %rivind cau&ele sau condi.iile care au deterinat sau
*avori&at coiterea in*rac.iunii care ar *i /reu de a*lat din alte surse+ Dac) aceste
%ersoane< de7i citate le/al< nu se %re&int)< ascultarea sau con*runtarea se e*ectuea&)
3
+
;n ca&ul necit)rii< c1iar dac) instan.a consider) c) ar *i *ost necesar) citarea nu
%oate sanc.iona aceast) oisiune deoarece ea %oate *i aco%erit) %rin citarea 0n *a&a
4udec).ii+
2.2. Prezentarea materialului de urmrire penal
Pre&entarea aterialului de ur)rire %enal) se e*ectuea&) %otrivit %rocedurii
coune re/leentat) de art+,5BF,53 C+ Proc %en *)r) a e9ista re/uli dero/atorii+ Sin/ura
%reci&are du%) cu sFa %reci&at 7i anterior< este %rev)&ut) de art+ 3>- alin+ D,E C+
Poc+%en+ citarea %ersoanelor %rev)&ute la alin+ D-E este obli/atorie+ Prin urare< dac) la
ascultare sau con*runtare < 0n *unc.ie de datele concrete 7i %entru bunul ers al
cercet)rilor< or/anul de ur)rire %enal) a%recia c) este necesar) citarea %ersoanelor
res%ective< 0n ca&ul %re&ent)rii aterialului de ur)rire %enal)< citarea este obli/atorie+
Fiind %lasat c)tre s*=rsitul ur)ririi %enale< acest oent re%re&int) o i%ortant)
/aran.ie a dre%tului la a%)rare< constituind totodat) o obli/a.ie a or/anului de cercetare
%enal) de a 0nt=lni direct direct %e incul%atul inor
5
+
Potrivit art+,5B C+%roc+%en+< du%) %unerea 0n i7care a ac.iunii %enale< dac) au
*ost e*ectuate toate actele de ur)rire< or/anul de cercetare %enal) c1ea) %e incul%at 0n
*a.a sa< aduc=ndu i la cunostiin.)de aterialul de ur)rire %enal) 7i s) cunoasc)
0ncadrarea 4uridic) a *a%tei s)v=r7ite+ Du%) luarea la cunostiin.) a aterialului de
ur)rire %enal)< or/anul de cercetare %enal) 0l 0ntrab) dac) are cereri de *orular sau
3
$+ Don/oro& 7+a+< o%+ cit+< %a/+ 2>3+
5
N+ $olonciu< Tratat de %rocedura %enala+ Partea s%eciala< vol+ II< Ed+ Paideia< Bucuresti< -@@3< %+A2
8
dac) voie7te s) *ac) declara.ii su%lientare+ Dac) du%) acest oent s au e*ectuau acte
noi de ur)rire sau se consider) c) trebuie sc1ibat) 0ncadrarea 4uridic)< or/anul de
cercetare %enal) este obli/at s) %re&inte din nou aterialul de ur)rire %enal)+
$)&=nd i%ortan.a acestui oent 0n des*)7urarea ur)ririi %enale se 0n.ele/e
de ce le/iuitorul a instituit obli/a.ia<7i nu *acultatea< %entru or/anul de ur)rire %enal) de
a cita %ersoanele %rev)&ute+ Le/iuitorul a vrut s) asi/ure toate /aran.iile %entru ca
ur)rirea %enal) s) se e*ectue&e cu o /ri4) deosebit)< s) *ie asi/urat) o atos*er) cat ai
a%ro%iat) de cea obi7nuit) %entru inor< %entru al deterina %e acesta s) *ac) )rturisiri
co%lete+ Pe de alt) %arte< s a avut 0n vedere 7i *a%tul c) %re&en.a %ersoanelor res%ective
ar %utea duce la l)urirea unor as%ecte neeviden.iate %=n) atunci< sau c) acestea l ar a4uta
%e incul%atul inor 0n *orularea de cereri sau declera.ii noi 0n a%)rare
8
+
;n ca&ul ne%re&ent)rii aterialului de ur)rire %enal)< du%) cu s a arat< 0n %ria
instan.)< incul%atul< are %osibilitatea e9ercit)rii dre%turilor care %ractic su%linesc
ne%re&entarea aterialului< oisiunea %ut=nd *i 0n acest *el aco%erit)
-
+
Inter%retarea dat) este otivat) 7i de *a%tul c)< dac) ceilal.i incul%a.i au
%osibilitatea s) 7i asi/ure sin/uri a%)rarea sau s) consulte a%)r)torul< din cau&a situa.iei
sale s%eciale< este li%sit de %osibilit).ile norale de care at trebui s) u&e&e
A
+

2.3. Ancheta social
Articolul 3>, C+ Proc+%en+ %revede obli/ativitatea anc1etei sociale 0n cau&ele cu
in*ractori inori< or/anul de ur)rire %enal) sau instan.a de 4udecat) are obli/a.ia s)
dis%un) e*ectuarea anc1etei sociale+
Anc1eta social) const) 0n st=n/erea de date cu %rivire la %urtarea %e care inorul
o are 0n od obi7nuit< la starea *i&ic) 7i intal) a acestuia< la antecedentele sale< la
condi.iile 0n care a crescut 7i 0n care a tr)it< la odul 0n care %)rin.ii sau %ersoana 0n care
se a*l) 0n 0n/ri4ire inorul 07i 0nde%line7te 0ndatoririle sale *a.) de acesta 7i< 0n /eneral< cu
8
G1+ T1eodoru< Lucia #oldovan< Dre%t %rocesual %enal< Ed+ Didactica si Peda/o/ica< Bucuresti< -@A@<
%+22@
-
A
T+S+< Plen<dec+ de indruare nr+ 2?-@A,< in C+D+ -@A,< %+2,<22+
A
%rivire la orice eleente care %ot servi la luarea unei )suri sau la a%licarea unei
sanc.iuni *a.a de inor+
Din odul de re/leentare a con.inutului anc1etei sociale re&ult) c) datele %e
care acestea le o*er) sunt de o i%ortan.) deosebit) la luarea unor )suri sau la a%licarea
unei sanc.iuni *a.) de inor+
Re*eritor la natura acestui act< cu toate c) este e*ectuat< a7a cu %revede le/ea< de
or/ane e9tra4udiciare< s a considerat c) 07i %)strea&) totu7i natura de act %rocedural
8
+
Av=nd 0n vedere i%ortan.a %e care o are anc1eta social) 0n solu.ionarea cau&elor
cu in*ractori inori< le/iuitorul a sanc.ionat sever 0nc)lcarea dis%o&i.iilor art+3>, alin+ D-E
C+ Proc+%en+< iar nee*ectuarea acesteia duce la nulitate absolut)+
Este evident c) anc1eta social)< 0n ca&ul in*rac.iunilor coise de inori<
re%re&int) un act indis%ensabil %entru solu.ionarea le/al) 7i teeinic) a cau&elor cu
inori 0ntruc=t o*er) date des%re inori< cu %rivire la de&voltarea lui *i&ic)< %si1ic) 7i
intelectual)
>
+
Consider) c) li%sa anc1etei sociale 0n *a&a de ur)rire %enal) duce la
solu.ionarea cau&ei 0n absen.a datelor i%use de le/e< ceea ce ec1ivalea&) cu 0nc)lcarea
norelor le/ale i%erative %rivind des*)7urarea ur)ririi %enale< otiv %entru care este
%rev)&ut) 7i sanc.iunea nulit).ii cu%rins) 0n art+ -@A C+ Proc+%en+
Prin urare< anc1eta social) nu are nuai caracterul unei /aran.ii %rocesuale< 0n
sensul res%ect)rii dre%turilor %rocesuale ale inorului< ci constituie un eleent i%ortant<
necesar %entru stabilirea vinov).iei 7i sanc.iunilor ce trebuie a%licate
,
+
De aseenea nu %oate .ine loc de anc1et) social) *i7a individual) .inut) de
or/anele de %oli.ie< 0ntruc=t nu cu%rinde datele %rev)&ute le le/e< ci nuai in*ora.ii
des%re inor+Nu %oate *i %riit) aceea7i anc1et) social) ori de c=te ori s a %ornit o nou)
ur)rire %enal)+ Prin urare< anc1eta social) *olosit) 0ntr o cau&) anterioar) nu %oate *i
*olosit) 0ntr o cau&) nou)+ Dac) s ar adite aceasta situa.ie< ar 0nsena c) o sin/ur)
anc1et) %oate *i *olosit) %e toat) %erioada inoratului
@
+
8
G1+ T1eodoru< Lucia #oldovan< Dre%t %rocesual %enal< Ed+ Didactica si Peda/o/ica< Bucuresti< -@A@<
%+35@
>
I+ Nea/u< Lucia #oldovan< Dre%t %rocesual %enal< Ed+ Didactica 7i Peda/o/ica< Bucuresti< -@A@< %+22@
@
T+6+ Sibiu< dec+ %en+ Nr+ -B>?-@@2< in Dre%tul nr+ >?-@@3< %+ -B-
>
2.4. Asistena juridic
Dre%tul de a%)rare 0n cadrul %rocesului %enal< %rin con.inutul s)u< a%are ca un
dre%t *undaental< caracteri&at %rintr o %o&i.ie *ireasc)< noral) a 0nvinuitului sau
incul%atului de a se discul%a *a.) de 0nvinuirile care i se aduc< de a se o%une sau de a 7i
en.ine %unctul de vedere *a.) de %reten.iile ce se ridic) 0%otriva sa< de a ar)ta adev)rul
7i a cere res%ectarea sau restabilirea dre%turilor 7i intereselor salele/ale 7i de a invova
%rotectia le/ii
-B
+
Garantarea dre%tului de a%)rare se *ace %rin i4loace care s) asi/ure reali&area
acestui dre%t< i4loace denuite garanii procesual penale+ Acestea sunt de*inite ca
i4loace %rocesuale %rev)&ute de le/e care asi/ur) ca dre%turile acordate %)r.ilor s) *ie %e
de%lin e9ercitate 0n vederea a%)r)rii intereselor le/ale ale acestora
--
+ Constituie i4loace
de /arantare a dre%turilor acordate %)r.ilor 0n %roces i%unerea obli/a.iei %entru or/anele
4uridice de a *ace cunoscute %)r.ilor dre%turilr %rocesuale %e care le au 7i de a le a4uta 0n
e9ercitarea lor< res%ectarea condi.iilor %rev)&ute de le/e %entru valabilitatea unor acte
%rocesuale< %entru a evita 0nc)lcarea dre%turilor %rocesuale ale %)r.ilor
Totodata< trebuie create %reisele e9ercit)rii unui control inte/ral 7i e*icient 0n
vederea desco%eririi 0nc)lc)rii dre%turilor %rocesuale ale %)r.ilor %e %arcursul 0ntre/ului
%roces %enal+ Ast*el< 0n activitatea lui de su%rave/1ere a e*ectu)rii ur)ririi %enale<
%rocurorul %oate in*ira actele sau )surile %rocesuale nele/ale< 7i %oate da dis%o&i.ii 0n
scris< otivat< %entru 0ndre%tarea ile/alit).ilor constatate+
E*icien.a acestui control este %osibil) /ra.ie e9isten.ei unor %revederi le/ale care
instituie sanc.iuni 0n ca& de 0nc)lcare a dre%turilor %rocesuale acordate %)r.ilor+
Aceast) %revedere este o /aran.ie deosebit de i%ortant)< 0ntruc=t %)r.ile< ca
urare a 0nc)lc)rii dre%turilor %e care le/ea le recunoa7te< %ot ob.ine anularea actului
care le a v)t)at interesul le/iti+
Re/leentarea actual) o*er) %osibilitatea e9ercit)rii dre%tului de a%)rare sub ai
ulte *ore< 7i anue %osibilitatea %)r.ilor de a se a%)ra sin/ure 0n cursul %rocesului
%enal< obli/a.ia or/anelor 4udiciare ca din o*iciu s) aib) 0n vedere as%ecte *avorabile
-B
'+ Stoica< Rolul avocatului in reali&area dre%tului de a%arare al cetatenilor< in R+R+D+ nr+ 2?-@A,< %+-B8
--
G1+ Teodoru< St+ Costac1escu< T+ Cernescu< Garantarea si reali&area dre%turilor acordate %artilor in
%rocesul %enal< in R+R+D+ nr+ -,?-@A-< %+32
@
%)r.ilor i%licate 0n cau&a res%ectiv)< %recu 7i %osibilitatea< iar uneori obli/a.ia<
acord)rii asisten.ei 4uridice+
Din cau&a di*icult).ilor %e care le %resu%une e9ercitarea dre%tului de a%)rare<
care este< 0n ulte ca&uri< o activitate co%le9) ce i%une cunoa7terea 7i *olosirea
/aran.iilor %rev)&ute de le/e< este necesar ca %)r.ile s) a%ele&e la asisten.) 4uridic)
cali*icat)+ De aceea< %rivit) sub acest as%ect< ca institu.ie care d) contur real dre%tului de
a%)rare< asisten.a 4uridic) este considerat) o /aran.ie *undaental) de %ri ran/ a
dre%tului de a%)rare+
Ast*el< or/anele 4udiciare sunt obli/ate s) asi/ure %)r.ilor de%lina e9ercitare a
dre%turilor %rocesuale< av=nd obli/a.ia sa i aduc) la cuno7tiin.) incul%atului< 0nainte de a i
se lua %ria declara.ie< dre%tul de a *i asistat de un a%)r)tor< *a%t care se consenea&) 0n
%rocesul verbal de ascultare+
Rearca este 0ndre%t).it) de *a%tul c)< 0n *a&a 4udec).ii dac) a%)r)torul li%se7te 7i
nu %oate *i 0nlocuit< cau&a se a=n)+ 'ri 0n *a&a ur)ririi %enale< e*ectuarea actelor de
ur)rire %enal)< este dre%t< cu e9ce%.ii< ca 0n ca&ul ascult)rii incul%atului< %oate *i
reali&at) 7i 0n ca&ul absen.ei avocatului dac) e9ist) dovada 0ncuno7tiin.)rii sale
-,
+
2.5. Arestarea preventiv
Re*eritor la )sura arest)rii %reventive 0n *a&a de ur)rire %enal)< aceasta %oate
*i luat) 7i *a.) de in*ractorul inor< 0n sisteul actual ne*)c=nde se nici o deosebire 0ntre
0nvinui.ii sau incul%a.ii inori 7i cei a4ori+
Urare a odi*ic)rilor aduse Codului de %rocedur) %enal) %ein le/ea nr+
,>-?,BB2< du%) Sec.iunea a I$ a intitulat) << Arestarea %reventiv)<< a *ost introdus) o
sec.iune nou) I$ care cu%rinde dis%o&i.iile s%eciale a%licabile inorilor *a.) de care s a
dis%us )sura re.inerii sau arest)rii+ Ast*el< %otrivit art+-8B< inorilor re.inu.i sau aresta.i
%reventiv li se asi/ur)< %e l=n/) dre%turile %rev)&ute de le/e< dre%turi %ro%rii 7i un re/i
s%ecial de deten.ie %reventiv)< 0n ra%ort cu %articularit).ile v0rstei< de natur) s) asi/ure
buna des*)7urare a %rocesului %enal 7i s) 0nC%iedice buna sustra/ere a cestora de la
-,
$+Pasca< E9ercitarea dre%tului la a%arare si sanctionarea incalcarii sale< in Dre%tul nr+ 2?-@@5< %+ A>
-B
ur)rirea %enal)< 4udecat) ori de la e9ecutarea %ede%sei < *)r) a %re4udicia 0ns)
de&voltarea lor *i&ic)< %si1ic) sau oral)
-2
+
;n ti%ul re.inerii sau arest)rii %reventive< inorii se .in se%arat de a4ori< 0n
locuri anue destinate inorilor aresta.i %reventiv+
De aseenea inorul 0ntre -3:-8 ani nu %oate *i arestat %reventiv dec=t dac)
%edea%sa %rev)&ut) de le/e %entru *a%ta de care este 0nvinuit este deten.iunea %e via.)
sau 0nc1isoarea de -B ani ori ai are iar o alt) )sur) %reventiv) nu este su*icient)+
;n ca&ul 0n care instan.a a%lic) %edea%sa 0nc1isorii< urea&) s) se deduc) din
cuantuul %ede%sei %erioada arest)rii %reventive< %rin a%licarea %ede%sei cu 0nc1isoarea<
con*ir=ndu se< totodat)< 7i c) )sura arest)rii %reventive a *ost bine luat)
-3
Cap.. !udecata infractorilor minori
-2
A+ Crisu< Arestarea %reventive+ Condi.ii< in R+D+P+ nr+ ,?-@@8< %+-B3:-B>+
-3
I+ Dobrinescu< #+ Diaconu< o%+cit+< %+ -,8
--
3.1. Compunerea instanei
Potrivit unei *orul)ri dintr o le/e anterioar) %rivind or/ani&area 4udec)toreasc)
DLe/ea nr+ 5>?-@8>E< 4udecarea cau&elor 0n care incul%atul era inor se e*ectua de
4udec)tori 7i< atunci c=nd era ca&ul< 7i de asesori %o%ulari<
-5
care aveau 0n od deosebit
%osibilitatea s) a%recie&e starea oral) 7i de&voltarea inorului 7i s) alea/)< dintre
)surile sau sanc.iunile %rev)&ute de le/e< %e cele ai %otrivite %entru incul%atul inor+
Forularea te9tului care re/leenta co%unerea instan.ei 0n cau&ele cu in*ractori
inori din Le/ea nr+@,?-@@, a *ost re&ultatul unor odi*ic)ri i%use< %e de o %arte< de
a%ari.ia altor acte norative care re/leentau %roblee de %rinci%iu
-8
sau re*eritoare
direct la constituirea co%letului de 4udecat) 0n cau&ele cu in*ractori inori+ Fa%tul c)
nuai anui.i 4udec)tori %artici%au la solu.ionarea cau&elor cu inori 0nsean) c) la
desenarea lor< s a avut 0n vedere o anue s%eciali&are 7i %e l=n/) aceasta< anuite
calit).i< le/ate de %re/)tirea %ro*esional) 7i e9%erien.)+
Totodat)< e9%erien.a dob=ndit) 0n acest /en de cau&e a deonstrat c) desenarea
altor 4udec)tori la intervale scurte de ti% nu %oate *i bene*ic) *iind de dorit ca orientarea
s) se 0ndre%te c)tre cei care au cuno7tiin.e ai vaste 0n doeniul sociolo/iei< %si1olo/iei
sau care< datorit) anuitor 0%re4ur)ri< au avut le/)turi str=nse cu inorii+
Ace7tia sunt de %re*erat 0ntruc=t< 0n cursul cercet)rii 4udec)tore7ti 7i a%oi la
deliber)ri< vin s) solicite 7i a%oi s) inter%rete&e anc1ete sociale< e9%erti&e %si1iatrice care
necesit)< %e l=n/) cuno7tin.e 0n aterie< 7i un /rad ai are de 0n.ele/ere a %robleelor
cu care se con*runt) inorii+
Dac) <<co%unerea<< instan.ei se re*er) la alc)tuirea co%letului de 4udecat) cu
anui.i 4udec)tori< <<co%eten.a<< instan.ei vi&ea&) a%titudinea %e care o are o anuit)
instan.)< 0n ba&a le/ii< s) re&olve anuite cau&e
-A
+
-5
Art+,2 din Le/ea nr+5>?-@8> %entru or/ani&area 4udecatoreasca
-8
Articolul - din Le/ea nr+ 35?-@@-+
-A
I+ Nea/u< l+ #oldovan< Dre%t %rocesual %enal+ Indre%tar de %ractica 4udiciara< Universitatea
Bucuresti<-@>-< %+,5-
-,
P=n) la in*iin.area tribunalelor s%eciali&ate 0n toate 4ude.ele 7i 0n unici%iul
Bucure7ti< 0n cadrul tribunalor de dre%t coun vor *unc.iona sec.ii sau co%lete
s%eciali&ate+
->
3.2. Participarea procurorului n cauzele cu in!ractori minori
La solu.ionarea cau&elor cu in*ractori inori %artici%area %rocurorului este
obli/atorie+
Practic< %rocurorul %artici%) la 7edin.ele de 4udecat) 0ntr o dubl) calitate< 7i anue
ceea de a sus.ine 0nvinuirea 0n cursul 4udec).ii< iar %e de alt) %arte< de a ani*esta rol
activ 0n vederea a*l)rii adev)rului 7i res%ect)rii dis%o&i.iilor le/ale 0n *a&a de 4udecat)
-A
+
Partici%area %rocurorului de i%une ai alesca o /aran.ie a res%ect)rii dre%turilor
inorului< care< din cau&a st)rii sale %si1o:*i&ice< nu este ca%abil s):7i *ac) sin/ur o
a%)rare cores%un&)toare
5
+
Fa.) de acest) situa.ie< 0i revine obli/a.ia s) ani*este rol activ< 0n

vederea
res%ect)rii dis%o&i.ilor le/ale %rivitoare la 4udecarea cau&elor cu inori< av=nd la
dis%o&i.ie i4loace %rocesuale %entru reali&area acestui sco% D%oate ridica e9ce%.ii< %une
0ntreb)ri incul%atului< cere adinistrarea de noi %robe< ia cuv=ntul la de&bateri< e9ercit) 7i
sus.ine acolo unde le/ea %revede c)ile ordinare 7i e9traordinare de atacE+
3.3. Persoanele chemate la judecarea minorilor
Co%arativ cu ur)rirea %enal)< unde< de re/ul)< %)r.ile sunt %re&ente se%arat la
e*ectuarea cercet)rilor< 4udecata se des*)7oar)< 0n %rinci%iu< 0n %re&en.a tuturor %)r.ilor< 0n
*a.a instan.ei le/al constituite< 0n 7edin.) %ublic)< oral< nei4locit 7i contradictoriu+
->
Publicata in #onitorul '*icial< nr+ 5A8?,@+B8+,BB3
-2
Practic< %re&en.a la 4udecat) este considerat) un dre%t *undaantal al %)r.ilor<
0ntruc=t %e aceast) cale ele %ot lua %arte 0n od e*ectiv la des*)7urarea cercet)rii
4udec)tore7ti< 0n liita dre%turilor %rocesuale con*erite de le/e
-@
+
;n aceste condi.ii este asi/urat) e9ercitarea dre%tului la a%)rare< cu %re&en.a
concoitent) a %)r.ilor la %roces< care %ot sus.ine sau cobate cererile *orulate< %ot
asista la adinistrarea %robelor 7i sus.ine oral %unctul lor de vedere+
Codul actual de %rocedur) %enal) a ado%tat %rinci%iul %re&en.ei %ersonale a
incul%atului la 4udecarea cu&ei+
La 4udecarea cau&ei se citea&)< 0n a*ar) de %)r.i< autoritatea tutelar) 7i %)rin.ii< iar
dac) este ca&ul< tutorele< %ersoana 0n 0n/ri4irea ori su%rave/1erea c)reia se a*l) inorul 7i
serviciul de reinte/rare social) a in*ractorilor 7i de su%rave/1ere a e9ecut)rii sanc.iunilor
ne%rivative de libertate de %e l=n/) acea instan.)+
Ne%re&entarea %ersoanelor le/al citate nu 0%iedic) 0ns) 4udecarea cau&ei+
Pe de alt) %arte< %rin <<sustra/erea de la 4udecat)<< trebuie s) se 0n.elea/) re*u&ul<
ne%re&entarea din rea credin.) a incul%atului inor la 4udecat)< rea:credin.) care trbuie
0ns) stabilit) 0n od cert< 7i nu dedus) din si%la absen.) a acestuia
-3
+
#otiva.ia cit)rii %)rin.ilor este dat) de *a%tul c)< de cele ai ulte ori< cunosc=nd
situa.ia de *a%t< %ot veni 0n s%ri4inul in*ractorului inor< %rin %ro%unerea de %robe 7i
*orularea de cereri 0n s%i4inul a%)r)rii
,B
+
#inorul care a 0%linit -3 ani< dac) a *ost condanat %entru coiterea unei
in*rac.iuni< stabilindu:se totodat) 7i %roducerea unui %re4udiciu< r)s%unde civil dac) are
venituri sau bunuri %ersonale+ Atunci c=nd se a*l) sub su%rave/1erea %)rin.ilor< ace7tia
r)s%und solidar cu inorul< %entru aco%erirea %re4udiciului+
3.4. "es!#urarea judecii n cauzele cu in!ractori minori
Dis%o&i.iile %rcedurale care re/leentea&) des*)7urarea 4udec).ii cau&elor cu
in*ractori inori cu%rind nore dero/atorii %rivind %ublicitatea 7edintei de 4udecat)
-@
Gr+ T1eodoru< Garantarea dre%tului %artilor de a *i %re&ente la 4udecarea cau&elor %enale< in R+R+D+
nr+3?-@A,< %+,@
,B
C+A+ Galati< dec+%en+ nr+ ,B?R?-@@2< in Sinte&a de %ractica 4udiciara a Curtii de A%el Galati< %+85+
-3
7edin.a 0n care are loc 4udecarea in*ranctorului inor se des*)7oar) se%arat de celelalte
7edin.e+ !edin.a nu este %ublic)+
Atunci c=nd incul%atul inor are sub -8 ani< instan.a< du%) ce:l ascult)< %oate
dis%une 0nde%)rtarea lui din 7edin.)< dac) a%recia&) c) cercetarea 4udec)toreasc) 7i
de&baterile ar %utea avea o in*luen.) ne/ativ) asu%ra inorului+
Lo/ica instituirii acestor re/uli dero/atorii a constituit:o %reocu%area ca inorului
s) i se cree&e condi.ii *avorabile< *)r) a *i in*luen.at de %re&en.a unui are de %ersoane
care s):i %rovoace re.ineri 0n declara.ie+ Totodat)< instan.a este interest) 0n crearea unui
cadru c=t ai a%ro%iat de cel 0n care se ani*esta &ilnic inorul %entru a:l cunoa7te cu
adev)rat< a:i re.ine co%ortaentul noral< 7i nu unul de con4unctur)+
Pentru des*)7urarea 4udec).ii inorilor cu res%ectarea dis%o&i.iilor le/ale se cere
ca instan.a s) veri*ice res%ectarea dis%o&i.iilor %rocesuale s%eci*ice at=t *a&ei ur)ririi
%enale< c=t 7i 4udec).ii+
Ast*el<7i %entru *a&a 4udec).ii< instan.a trebuie s) 0nde%lineasc) cerin.ele le/ii
%rivind e*ectuarea anc1etei sociale 7i asi/urarea asisten.ei 4uridice
,-

,-
A se vedea C+A+ Bucuresti< dec+nr+,3-?-@@8< in R+D+P+nr+-?-@@A< %+-,,
-5
Cap.". Inculpai minori cu ma#ori
Articolul 3>8 Codul %roc+%en+ re/leentea&) o situa.ie cu care< %ractic< instan.ele
sunt co*runtate de ulte ori< 7i anue solu.ionarea cau&elor 0n care sunt ai ul.i
incul%a.i< iar unii dintre ei sunt inori+
Re/leentarea acestei situa.ii se i%unea< 0ntruc=t norele %rocesuale coune<
a%licabile incul%abililor a4ori< vin 0n concurs cu cele a%licabile inorilor< ca %revederi
s%eciale< cu%rinse in art+ 3>B:3@2 C+ Proc+%en+
Problea este re&olvat) *)r) di*icult).i< atunci c=nd dis4un/erea este %osibil)<
*iecare dintre cau&e ur=nd %rocedura %ro%rie+
Ast*el< nu e9ist) %roblee 0n ceea ce %rive7te *orarea co%letului< a4orii
%ut=nd *i 4udeca.i< *)r) nici un i%edient le/al< de 4udec)torii desena.i s) soli.ione&e
cau&ele cu inorii+ La *el< %re&en.a obli/atorie a incul%atului inor sau citarea anuitor
%ersoane la 4udecat) nu crea&a inco%atibilit).i cu %rivire la a%licarea %rocedurii
obi7nuite
,,
+
Prin urare< situa.ia de re&olvat era aceea dac) 7edin.ele de 4udecat) 0n care<
al)turi de incul%a.i inori< se a*l) 7i incul%a.i a4ori< iar dis4un/erea nu e %osibil)< se
4udec) 0n 7edin.e li%site de %ublicitate sau 7edin.e %ublice+
Literatura 4uridic)< %recu 7i %ractica 4udiciar)< au ado%tat cea de:a doua variant)<
7i anue c) 0n aseenea ca&uri 7edin.ele sunt %ublice+
#otivarea se ba&ea&) %e *a%tul c) trebuie s) se dea %rioritate re/ulilor de a%licare
/eneral)< 0n vederea res%ect)rii dre%turilor %rocesuale ale a4orilor< iar acolo unde
instan.a crede c) este ca&ul< %oate *ace a%licarea dis%o&i.iilor art+ ,@B alin+ D,E C+
Proc+%en+< declar=nd 7edin.a secret)< %rote4=ndu:l ast*el %e inor
,2
+
;n realitate< nu %oate *i invocat) nici o ile/alitate deoarece nu s:a 0nc)lcat vreo
dis%o&i.ie le/al) care re/leentea&) des*)7urarea %rocesului 0ntruc=t< du%) cu s:a ar)tat<
dac) 0n aceea7i cau&) sunt incul%a.i inori 7i a4ori< 7edin.ele de 4udecat) sunt %ublice+
,,
C+S+6+< s+ %en+< nr+ >8-?-@@3< in Dre%tul nr+2?-@@5< %+@2
,2
S+ Antoniu< $+ Pa%ado%ol< Practica 4udiciara %enala< vol+ I$< Ed+ Acadeiei< Bucuresti< -@@2< %+2-B
-8
Cap.$. %ispoziii pri&ind apelul 'i recursul
Articolul 3@2 C+ Proc+%en+ %revede c) dis%o&i.iile art+ 3>2:3>@ se a%lic) 0n od
cores%un&)tor 7i la 4udecata 0n instan.a de a%el 7i 0n recurs< 0n cau&ele %rivitoare la
in*rac.iuni des)v=r7ite de inori+
Prin urare< %revederile re*eritoare la co%unerea instan.ei< c1earea unor
%ersoane la 4udecata inorilor< des*)7urarea 4udec).ii 7i 4udecarea incul%a.ilor inori
0%reun) cu incul%a.i a4ori se a%lic) 7i la 4udecata 0n a%el 7i recurs+
A7adar< e9ist) %osibilitatea ca at=t ur)rirea %enal)< c=t 7i 4udecata 0n %ri)
instan.) s) se *ac) con*or %rocedurii s%eciale< iar a%elul sau recursul s) *ie solu.ionate
du%) %rocedura obi7nuit)+
Du%) cu s:a ai ar)tat< a%licarea %rocedurii s%eciale< c1iar dac) <<0ntre ti%<<
inorul a 0%linit v=rsta de -> ani< %resu%une c) aceast) condi.ie s) *ie 0nde%linit) 0n
ti%ul 4udec).ii< 7i nu anterior declan7)rii acesteia
,3
+
,3
I+'ancea< Dre%t e9ecutional %enal< ED+ ALL< Bucuresti< -@@8< %+ ,2>+
-A
Cap.(. Punerea n e)ecutare a sanciunilor aplicate
infractorilor minori
Potrivit art+ -BB C+ %roc+%en+< *a.) de inorul care r)s%unde %enal< se %oate lua o
)sur) educativ) ori i se %oate a%lica o %edea%s)+ La ale/erea sanc.iunii se .ine seaa de
/radul de %ericol social al *a%tei s)v=r7ite< de starea *i&ic)< de de&voltarea intelectual) 7i
oral)< de co%ortaentul lui< de condi.iile 0n care a *ost crescut 7i 0n care a tr)it 7i de
orice alte eleente de natur) s) caracteri&e&e %ersoana inorului+
#)surile educative care %ot *i luate *a.) de inor sunt ustrarea< libertatea
su%rave/1eat)< internarea 0ntr:un centru de reeducare 7i internarea 0ntr:un institut
edical:educativ
,5
+
$.1. %ustrarea
Potrvit art+ -B, C+ %en+< mustrarea const) 0n do4enirea inorului< 0n ar)tarea
%ericolului social al *a%tei s)v=r7ite< 0n s*)tuirea inorului s) se %oarte 0n a7a *el 0nc=t s)
dea dovad) de 0ndre%tare< atr)/=ndu:i:se totodat) aten.ia c) dac) va s)v=r7i din nou o
in*rac.iune< se va lua *a.) de el o )sur) ai sever) sau i se va a%lica o %edea%s)+
Aceast) <<do4enire<< a inorului nu trebuie s) se reduc) la o aten.ionare sau o
si%l) adonestrare< instan.a ur)rind s):l *ac) s) 0n.elea/) re%ercusiunile *a%tei sale<
r)ul %rovocat 7i c) nu trebuie s) %ersiste 0n acest co%ortaent< 0ntruc=t 0n acest ca& i se
va a%lica o sanc.iune ai /rav)+
#ustrarea %rin natura 7i con.inutul ei< %resu%une un contact direct 0ntre instan.a
de 4udecat) 7i inor+
A7adar< nu ar *i %osibil) invocarea unei c)i de atac 0%otriva 1ot)r=rii %e as%ecte
le/ate de %unerea ei 0n e9ecutare< as%ecte care nu .in den activitatea de 4udecat)+
,5
;n noul Cod %enal< art+ --5+
->
E9ecutarea sanc.iunii de c)tre alt) %ersoan) ar diinua ult din e*ectul )surii
educative< 0ntruc=t 0%re4ur)rile cu %rivire la /ravitatea *a%tei 7i %ericolul social concret
al acesteia sunt cel ai bine cunoscute de instan.a care a solu.ionat cau&a+
$.2. &i'ertatea supravegheat
Potrivit art+ -B2+ C+ %en+ )sura educativ) a libertii supravegheate const) 0n
l)sarea inorului 0n libertate %e teren de un an< sub su%rave/1ere deosebit)+
Su%rave/1erea %oate *i 0ncredin.at)< du%) ca&< %)rin.ilor inorului< celui care l:a ado%tat
sau tutorelui+ Dac) ace7tia nu %ot asi/ura su%rave/1erea 0n condi.ii satis*)c)toare<
instan.a dis%une 0ncredin.area su%rave/1erii inorului %e acela.i interval de ti%< unei
%ersoane de 0ncredere< de %re*erin.) unei rude ai a%ro%iate< la cererea acesteia ori unei
institu.ii le/al 0ns)rcinate cu su%rave/1erea inorilor
,8
+
Instan.a %une 0n vedere celui c)ruia i s: a 0ncredin.at su%rave/1erea< 0ndatorirea de
a ve/1ea 0ndea%roa%e asu%ra inorului< 0n sco%ul 0ndre%t)rii lui+ De aseenea< i se %une
0n vedere c) are obli/a.ia s) 0n7tiin.e&e instan.a de 0ndat)< dac) inorul se sustra/e de la
su%rave/1erea ce se e9ercit) asu%ra lui sau are %urt)ri rele ori a s)v=r7it din nou o *a%t)
%rev)&ut) de le/ea %enal)
,8
+
La ultia odi*icare a Codului %enal< %rin Le/ea nr< -3B?-@@8< la art+ -B2< du%)
alin+ D,E au *ost introduse dou) aliniate noi< care au ur)torul cu%rins: <<Instan.a %oate s)
i%un) inorului res%ectarea uneia sau ai ultora din ur)toarele obli/a.ii:
aE s) nu *recvente&e anuite locuri stabilite
bE s) nu intre 0n le/)tur) cu anuite %ersoane
cE s) %reste&e o activitate nereunerat) 0ntr:o institu.ie de interes %ublic *i9at)
de instan.) cu o durat) 0ntre 5B 7i ,BB ore < de a9iu 2 ore %e &i< du%)
%ro/raul de scoal)< 0n &ilele nelucr)toare 7i 0n vacan.)
,8
+
Du%) luarea )surii libert).ii su%rave/1eate< instan.a 0ncuno7tiin.ea&) 7coala
unde inorul 0nva.)< sau unitatea unde este an/a4at< sau du%) ca&< institu.ia la care
%restea&) activitatea stabilit) de instan.)+
,8
Articolul --A din noul Cod %enal+
-@
Pentru a *i e*icient)< trebuie e9%licat con.inutul su%rave/1erii< sco%ul ei< %recu
7i odalit).ile 0n care trbuie e9ercitat)+
#inorului trebuie s) i se %un) 0n vedere odul 0n care urea&) sa se co%orte<
atr)/=ndu:i:se 0n od serios aten.ia su%ra consecin.elor %e care le %oate su%orta ulterior<
0n ca& de co%ortare necores%u&)toare+
Preci&area este *)cut) 0n ideea c) la reeducarea inorului trebuie s) %artici%e toate
%ersoanele care se in/ri4esc 0n vreun *el de %re/)tirea inorului< %entru a cre7te 7ansele
atin/erii sco%ului ur)rit< 7i anue 0ndre%tarea inorului
,A
+
Prin urare< re/ula instituit) este aceea c) instan.a co%etent) s) dis%un) asu%ra
revoc)rii 7i 0nlocuirii )surii libert).ii su%rave/1eate este c1iar instan.a care a %ronun.at
)sura< re/ul) 4usti*icat) de *a%tul c) instan.a care a dis%us c1iar luarea )surii este 0n
)sur) s) a%recie&e cel ai bine dac) 0ncercarea de 0ndre%tare a e7uat 7i c) sco%ul
)sirii luate nu a *ost reali&at< ceea ce i%une luarea unei alte )suri< ai ener/ice< de
natur) s) contribuie la reeducare
,A
+
$.3. (nternarea ntr)un centru de reeducare
Potrivit art+ -B3 C+ %en+< )sura educativ) a internrii ntr-un centru de
reeducare se dis%une 0n sco%ul reeduc)rii inorului< c)ruia i se si/ur) %osibilitatea de a
dob0ndi 0nv).)tura necesar) 7i o %re/)tire %ro*esional) %otrivit cu a%titudinile sale+
Aceast) )sur) se ia *a.) de inorul 0n %rivin.a c)ruia celelalte )suri educative
sunt ne0ndestul)toare+
Fa.) de ustrare 7i libertatea su%rave/1eat)< )sura intern)rii 0ntr:un centru de
reeducare se e9ecuta 0n re/i de %rivare de libertate<*iind a*ectat) deci libertatea
inorului+
Preisa reali&)rii acestui sco% este /arantat) 0n bun) )sur) 7i de *a%tul c)
internarea se *ace 0n cadrul unei institu.ii s%eciali&ate< create 0n acest sco%< unde:7i
des*)7oar) activitatea cadre s%eciali&ate+
,A
$+R)ureanu< #asurile educative ale ustrarii si libertitii su%raave/1eate< in R+R+D+ nr+,?-@A-<%+2B
,B
;n ca&ul 0n care< du%) trecerea a cel %u.in un an de la data intern)rii 0ntr:un centru
de reeducare< din co%ortarea inorului re&ult) dove&i teeinice de 0ndre%tare< de
s=r/uin.) la 0nv).)tur)< 7i la 0nsu7irea %re/)tirii %ro*esionale< se %oate dis%une liberarea
acestuia 0nainte de a deveni a4or+
Dac) 0n %erioada intern)rii ori a liber)rii 0nainte de a deveni a4or< inorul
s)v=r7e7te din nou o in*rac.iune %entru care se a%recia&) c) este c&ul s) i se a%lice
%edea%sa 0nc1isorii< instan.a revoc) internarea+ Dac) se a%recia&) c) nu i se i%une
a%licarea unei %ede%se< se en.ine )sura intern)rii 7i se revoc) libertatea
,>
+
$.4. (nternarea ntr)un institut medical)educativ
Aceasta )sur) se ia *a.) de inorul care< din cau&a st)rii sale *i&ice sau %si1ice<
are nevoie de un trataent edical 7i de un re/i s%ecial de educa.ie+
Du%) cu re&ult) 7i din cu%risul te9tului< aceast) )sur) are un caracter dublu<
edical 7i educativ< %resu%un=nd totodat)< ca 7i 0n ca&ul intern)rii 0ntr:un centru de
reeducare< liitarea libert).ii *i&ice a celui internat+
#)sura se %oate lua *a.) de inorii in*ractori care r)s%und %enal< 7i nu *a.) de cei
ires%onsabili+
Luarea acestei )suri este i%us) de *a%tul c)< din cau&a st)rii sale *i&ice sau
%si1ice< inorul necesit) at=t 0n/ri4iri edicale< c=t 7i un re/i educativ< care se a%lic)
concoitent cu cel edical+
Ca 7i 0n ca&ul intern)rii 0ntr:un centru de reeducare< %oate interveni revocarea
)surii< 0n ca&ul coiterii unei noi in*rac.iuni< )sur) care se dis%une de instan.a
co%etent) s) 4udece acea in*rac.iune+
Ridicarea< %relun/irea sau 0nlocuirea )surii intern)rii 0ntr:un centru edical educativ se
dis%une de 4udec)toria sau tribunalul care a 4udecat 0n %ri) instan.) %e inor< a*ar) de
ca&ul c=nd a cois din nou o in*rac.iune
,>
+
,>
C+ Bulai< Dre%t %enal roan+ Partea /enerala< vol+ II< Ed+ <<!ansa<<SRL< Bucuresti< %+-3B+
,-
$.5. Pedepsele pentru minori
Pede%sele %entru inori sunt< %otrivit art+ -B@ C+ %en+< 0nc1isoarea sau aenda
%rev)&ute de le/e %entru in*rac.iunea s)v=r7it)+
;n ceea ce %rive7te 0nc1isoarea< 0n ura reeduc)rii< 0n nici un ca& iniul
%ede%sei nu va de%)7i 5 ani< iar c=nd le/ea %revede %edea%sa cu 0nc1isoarea %e via.)
%entru in*rac.iunea s)v=r7it)< se a%lic) inorului 0nc1isoarea de la 5 la ,B de ani+
Ast*el %otrivit art+ 5A alin+ D2E C+ %en+< inorii condana.i la e9ecutarea %ede%sei
0nc1isorii< e9ecut) %edea%sa se%arat de a4ori sau 0n locuri de de.inere s%ecial)<
asi/ur=ndu:li:se %osibilitatea de a continua 0nv).)=ntul /eneral obli/atoriu 7i de a
dob0ndi o %re/)tire %ro*esional) %otrivit cu a%titudinile lor+
Con*or art+ -B@ C+ %en+< 0n ca&ul a%lic)rii %ede%sei cu aenda< liitele acesteia
se reduc la 4u)tate D liitele *iind cele %rev)&ute de art+ 82 C+ %en+E
,@
,@
Con*or art 8> din Noul Cod %enal+
,,
*I*+I,-R./I0
-+ 'bli/ativitatea anc1etei sociale< %recu si %osibilitatea c1earii anuitor %ersonae la
ascultarea inorului o*era date su%lientare %entru solutionarea cau&ei+
,+ Articolul 388 din Codul de %rocedura %enala %reva&uta in ca%itolul II
2+ I+Nea/u< Drept procesual penal.Partea generala< -@@2< %+,8>+
3+ $+ Don/oro& 7+a+< o%+ cit+< %a/+ 2>3+
5+ N+ $olonciu< Tratat de procedura penala. Partea speciala< vol+ II< Ed+ Paideia<
Bucuresti< -@@3< %+A2
8+ G1+ T1eodoru< Lucia #oldovan< Drept procesual penal< Ed+ Didactica si Peda/o/ica<
Bucuresti< -@A@< %+22@
A+ T+S+< Plen<dec+ de indruare nr+ 2?-@A,< in C+D+ -@A,< %+2,<22+

>+ I+ Nea/u< Lucia #oldovan< Drept procesual penal< Ed+ Didactica 7i Peda/o/ica<
Bucuresti< -@A@< %+22@
@+ T+6+ Sibiu< dec+ %en+ Nr+ -B>?-@@2< in Dre%tul nr+ >?-@@3< %+ -B-
-B+ '+ Stoica< Rolul avocatului in realizarea dreptului de aparare al cetatenilor< in
R+R+D+ nr+ 2?-@A,< %+-B8
--+ G1+ Teodoru< St+ Costac1escu< T+ Cernescu< Garantarea si realizarea drepturilor
acordate partilor in procesul penal in R+R+D+ nr+ -,?-@A-< %+32
-,+ $+Pasca< !"ercitarea dreptului la aparare si sanctionarea incalcarii sale< in Dre%tul
nr+ 2?-@@5< %+ A>
-2+ A+ Crisu< #restarea preventive. $ondiii< in R+D+P+ nr+ ,?-@@8< %+-B3:-B>+
-3+ I+ Dobrinescu< #+ Diaconu< o%+cit+< %+ -,8
-5+ Art+,2 din Le/ea nr+5>?-@8> %entru or/ani&area 4udecatoreasca
-8+ Articolul - din Le/ea nr+ 35?-@@-+
-A+ I+ Nea/u< l+ #oldovan< Dre%t %rocesual %enal+ Indre%tar de %ractica 4udiciara<
Universitatea Bucuresti<-@>-< %+,5-
->+ Publicata in #onitorul '*icial< nr+ 5A8?,@+B8+,BB3
-@+ Gr+ T1eodoru< Garantarea dreptului partilor de a %i prezente la &udecarea cauzelor
penale in R+R+D+ nr+3?-@A,< %+,@
,2
,B+ C+A+ Galati< dec+%en+ nr+ ,B?R?-@@2< in 'inteza de practica &udiciara a $urtii de #pel
Galati %+85+
,-+ A se vedea C+A+ Bucuresti< dec+nr+,3-?-@@8< in R+D+P+nr+-?-@@A< %+-,,
,,+ C+S+6+< s+ %en+< nr+ >8-?-@@3< in Dre%tul nr+2?-@@5< %+@2
,2+ S+ Antoniu< $+ Pa%ado%ol< Practica &udiciara penala< vol+ I$< Ed+ Acadeiei<
Bucuresti< -@@2< %+2-B
,3+ I+'ancea< Drept e"ecutional penal< ED+ ALL< Bucuresti< -@@8< %+ ,2>+
,5+ ;n noul Cod %enal< art+ --5+

,8+ Articolul --A din noul Cod %enal
,A+ $+R)ureanu< (asurile educative ale mustrarii si libertitii supraavegheate< in
R+R+D+ nr+,?-@A-<%+2B
,>+ C+ Bulai< Drept penal roman. Partea generala< vol+ II< Ed+ <<!ansa<<SRL< Bucuresti<
%+-3B+

,@+ Con*or art 8> din Noul Cod %enal+
,3