Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi

Plan de afaceri
Ciobanu Anamaria
Grupa !"#PPA
Planul de afaceri al firmei SC AMIPA$ S%&
1.1. Istoricul firmei SC AMIPAN SRL:

S'C'AMIPA$ S%& s(a )nfiin*at ca si societate comerciala in anul !+++" functionand pana
in acel moment sub alta denumire" dar in acelasi domeniu de activitate'Istoricul acestei
afaceri datea,a inca din anul !+-." fiind transmisa timp de / generatii'
Societatea a fost infiitata in anul !+++ in ba,a legii nr' !/!0!++- cu un capital de 1--
%2$ capital subscris si varsat de unicul asociat al firmei' Societaea este inregistrata la
%egistrul Comertului sub nr' 30!10!!++0!+++ avand codul fiscal % !11!-!'
2biectul de activitate al firmei SC A$4IPA$ S%& " conform actului constitutiv5
4omeniul principal de activitate este56fabricarea altor produse alimentare6
2biectul principal de activitate este 5 7fabricarea produselor de panificatie si
patiserie6
1.2. Descrierea serviciilor oferite:
Brutaria ofera produse de panificatie de cea mai buna calitate" imbinand traditia de
peste !-- de ani in acest domeniu" cu noua te8nologie' 4istributia produselor se
reali,ea,a cu masinile din dotarea firmei" iar comerciali,area produselor in maga,inul
situat in cartierul Marasti'
1.3. Piaa:
Activitatea societii se ncadreaz n sfera alimentaiei publice, produsul finit realizat
painea fiind un bun de subzistenta, se adreseaza intregii populatii a judetului Iasi.
Fidelizarea clientilor s-a realizat prin calitatea produselor, dar si prin promptitudinea
livrarii acestora catre clienti
ele mai mari riscuri pentru unitatile de morarit si panificatie il reprezinta cerintele
e!igente de alinire la standardele "#, dar si timpul scurt de efectuare al lucrarilor de
modernizare in acest sens.
a urmare a controalelor organelor abilitate, un procent de $% & din unitatile de profil
au fost inc'ise datorita nerespectarii prevederilor legale, ceea ce aduce societatii (
A)I*A+ (,- un plus de clienti.
2.1. Descrierea ideii de afaceri:
Societatea reali,ea,a produse de panificatie sub aceasta denumire de apro9imativ
: ani" dar calitatea ireprosabila a prduselor sale a fideli,at clientela" societatea
castigandu(si renumele de(a lugul acestui secol" reusind sa imbine calitatea produselor
oferite" si serviciilor de livrare" oferind in acelasi timp garantia unor produse sanatoase"
fara aditivi alimentari la preturi accesibile' Calitatea ofertei pre,entate atrag clienti din tot
;udetul Iasi'
2.2. Descrierea strateiei afacerii:
Pe ba,a cuno<tin*elor dob=ndite" succeselor anterioare si tipului serviciilor oferite
strategia viitoare a afacerii va fi una de diferen*iere calitativ> fa*> de oferta concuren*ei'
Cu toate c> e9ist> o serie de brutarii care practica preturi asemanatoare" firma noastra
raspunde concurentei prin imbunatatirea continua a calitatii produselor si a serviciilor de
livrare" de asemenea fideli,area clientilor e9istenti prin acordarea de disconturi" si preturi
promotionale" in acelasi timp" se doreste acoperirea cat mai buna a pietei prin
desc8iderea unui nou punct de van,ari" pentru a raspunde cererii consumatorilor'
?9perien*a si succesul acumulat de(a lungul timpului in acest tip de activitate
argurmentea,> foarte bine alegerea acestei strategii'
2.3.Descrierea !roduselor oferite:
2biectivul unit>*ii este de a satisface pe deplin e9igen*ele clien*ilor" av=nd )n vedere
c> painea repre,inta un bun de sub,istenta" preocuparea firmei este de a oferi in acest
sens produse sanatoase" fabricate dupa retete traditionale" si evitarea folosirii
amelioratorilor
(e constat o cerere crescuta a interesului consumatorilor fa de produsele de
panificatie, care de altfel, reprezinta majoritatea si in procesul de fabricatie. *rodusele
traditionale se refera la cozonaci, prescura, japoneze .produse pentru pomene, parastase/.
0intre produsele de patiserie amintim1 cuib de vispe simplu, cu ra'at, corn cu ciocolata,
corn cu vanilie, branzoici, strudele, etc. pentru a satisface pe deplin tendine de consum.
2.3.2.Servicii oferite:
Sunt dou> feluri de deservire a consumatorilor5
( van,area produselor la maga,inul firmei
( prin livrarea la domiciliu sau la sediul firmelor @ client prin preluarea telefonica a
comen,ilor'
2.". Locali#area !u$ctului de va$#are si a %rutariei:
Brutaria Amipan este situata in cartierul Marasti" dispunand de un vad comercial bun"
fiind amplasata in apropierea sediilor unor firme importante din Iasi" intersectand in
acelasi timp traseele muncitorilor si a elevilor catre locul de munca si a scolii aflate in
apropiere' Adresa fi,ica a punctul de van,are cat si sectiei de productie este pe Str'
Primaverii nr' A-" cartierul Marasti" amplasamentul beneficia,> si de vecin>tatea unui loc
intens circulat'
Amplasamentul viitorului punct de van,are va fi situat pe strada Morilor" aproape de o
cantina studenteasca" si vis(a(vis de Policlinica 3udeteana" care impreuna cu locuitorii
,onei centrale din Iasi repre,inta potentiali clienti'
2.&.Descrirea mediului '$ care evoluea#( afacerea:
Serviciile de alimenta*ie public> au fost <i vor fi )ntotdeauna o afacere permisiv> <i
permeabil>" deci u<or de imitat <i desc8is> competi*iei sus*inute' Prin urmare <i riscul de
faliment este destul de mare'
)n acest gen de activitate influen*ele generate de sistemul politic" politicile
macroeconomice <i sistemul ;uridic nu au o importan*> ma;or>" in ceea ce priveste
integrarea in U?" activitatea unitatilor de profil este dictata de standardele impuse de
integrare" in sensul moderni,arii si rete8nologi,arii" ceea ce repre,inta un impediment
pentru firmele care nu detin suficiente surse de finantare' Acest fapt a determinat
inc8iderea a /- B din unitatile de morarit si panificatie din Iasi" din motivul nealinierii la
standardele U?" Ceea ce a generat o cerere mai mare a consumui care trebuie
satisfacuta de unitatile ramase pe piata'
3.1. Descrierea !ieei:
In concordan*> cu re,ultatele cercet>rii de pia*> efectuate" clientii produselor firmei
sunt persoanele de toate varstele" consumatorii in varsta apreciind ratetele traditionale
dupa care se reali,ea,a produsele" firma noastra fiin printre putinele care nu folosesc
nici un ameliorator" cei tineri si copii putand sa aleaga dintr(o gama diversificata de
produse de patiserie" acestea satisfacand si cele mai rafinate gusturi'
Societatea Amipan isi propune s> r>spund> eficace in continuare acestor cerinte
ale persoanelor ce doresc produse sanatoase" diversificate si cu preturi accesibile'
3.2. Seme$tul de !ia( urm(rit:
Servicile actuale ale firmei se adresea,> persoanelor de toate varstele" atat cu venituri
modeste" cat si ridicate" produsele de panificatie repre,entand pana in acest moment in
%omania cele mai solicitate'
3.3. )re$dul !ieei:
At=t previ,iunile pe termen scurt" c=t <i cele pe termen lung indic> un trend
descresc>tor al acestei activit>*i" )n direct> corela*ie cu micsorarea numarului unitatilor
de profil necorespun,atoare" si impunerea pe piata a celor mai competitive din punct de
vedere al te8nologiei si a calitatii oferite' Studiul publicat de o agentie de profil estimea,a
reducerea de pe piata a tuturor unitatilor care nu desfasoara o activitate
corespun,atoare si pun in pericol sanatatea consumatorului'
3.". Co$cure$a *i alte i$flue$e:
Concuren*a poate fi apreciat> ca fiind intens> )n acest domeniu" la nivelul orasului
Iasi activ=nd peste - unit>*i' 4in acest motiv SC AMIPA$ S%&' )ncearc> s> se
diferen*ie,e <i vine cu o ofert> c=t mai variat> la pre*uri accesibile" p>str=nd standardele
de calitate cu care <i(a c=<tigat un numar semnificativ de clienti'
Competitorul principal este brutaria Panemar" care" desi are produse apro9imativ
similare ca si calitate" isi permite sa practice preturi inferioare datorita capacitatii mari de
productie si a volumului mare al acesteia" precum si datorita faptului ca are moara
proprie" in care isi reali,aea,a material prima de ba,a ( faina'
Competitorii secundari ai societ>*ii5
( brutariile situate in apropierea societatii noastre care au produse inferioare din punct
de vedere calitativ" dar practica preturi inferioare
( brutariile care se situea,a in vecinatatea societatii" cu produse de aceeasi calitate" si
preturi superioare
( brutariile care practica preturi similare" la produse similar calitative
( maga,inele mi9te" reteaua de maga,ine Vel Pitar" care practica preturi mai ridicate
pentru produse inferior calitative brutariei andipan'
3.&. Strateia de mar+eti$:
S'C' Amipan S%& )<i propune o acoperire mai buna a pietei" prin desc8iderea unui
nou punct de van,are" fideli,area consumatorilor" atragerea de consumatori potentiali"
precum si ma;orarea cotei de piata detinute" care in pre,ent este de B'
4ac> acest proiect va avea succesul scontat" se va lua )n calcul desc8iderea unui
lant de maga,ine si inafara ;udetului Iasi" si livrarea de produse de panificatie in
Moldova'
3.5.1.Strategia de distribuie:
Se va men*ine strategia adoptat> p=n> )n pre,ent" ce <i(a dovedit eficien*a' )n
continuare se va acorda o importan*> deosebit> satisfacerii cu promptitudine a cererilor
de livrare la sediul firmelor'
Se dore<te c> durata ma9im> de distribu*ie a comen,ii catre clientii @ maga,ine
mi9te ( s> fie de 1- minute din momentul )n care autoturismul pleac> de la brutarie"
precum si punerea la dispo,itia acestora a produselor comandate inaintea orei
desc8iderii maga,inului lor'
3.5.2.Cercetarea de pia:
S'C' Amipan S%& a solicitat o cercetare de pia*> unei firmei de profil pentru a obtine
un feed @ bacC din partea clientilor si imaginea pe care o are firma pe piata municipiului
Iasi' %e,ultatele acestui sonda; se pre,int> astfel si au la ba,a completarea de
c8estionare de catre un esantion de A-- de persoane cu varste cuprinse intre !A @ .:
de ani 5
( -B dintre subiec*i au au,it de firma noastra" dar prefera sa cumpere produse de la
cea mai apropiata brutarie" sau maga,in alimentar Dacestia locuind in ,ona centrala a
IasuluiE
( !AB declar> c> se aprovi,ionea,a de la brutaria Amipan" si comerciali,ea,a produsele
acesteia in propriile maga,ineF
( :B sunt clienti fideli ai firmei noastre si se aprovi,ionea,a direct de la maga,inul de
desfacere situat in cartierul Marasti F
( 1AB nu au au,it de firma noastraF
( !/ B dintre subiecti afirma ca au cumparat cel putin o data produsele firmei noastre
Amena;area unui nou maga,in
Amena;>rile necesare vor fi reali,ate de firma Ambient Construct" societatea dispune
de o e9perien*> de peste !- ani )n astfel de activit>*i'
Activit>*ile de marCeting <i promovare vor fi conduse de departamentul de marCeting
al firmei Colorama" cu care firma noastra are inc8eiat un contract de colaborare'
%>sp=ndirea pliantelor <i flutura<ilor va )ncepe din a doua saptamana a lunii ianuarie
1-!/" apro9imativ cu A saptamani inaintea inaugurarii noului maga,in'
%eclama difu,ata la postul de radio local va fi difu,at> incepand cu a doua
saptamana a lunii februarie" ce marc8e,a de fapt" si inaugurarea noului maga,in'
Prima saptamana de functionare va debuta cu oferte de tip discount'
$oul punct de van,are va functiona dupa orarul5
&uni @ Vineri 5 ."/- @ 1-"--
Sambata 5 G"-- @ !:"--
4uminica I$CHIS
".1. Descrierea ec,i!ei ma$aeriale:
Conducerea operativ> a societ>*ii este asigurat> de o ec8ip> formata din
administratorul societatii Popescu Armand si fiul acestuia" Popescu Andrei in calitate de
manager" activitatea de productie este supraveg8eata de sefa de productie" #atar
&ucretia'
?videnta financiar ( contabila a societatii Andipan este reali,ata de departamentul
financia @ contabil" din care fac parte d(na Munteanu Melinda" si d(soara Cuc Claudia @
Gabriela'
".2. Pro!rietarii afacerii:
Ba,ele acestei afaceri au fost puse )n anul !+++" Conform Art' G al Statutului societatii"
7Administrarea societatii este asigurata de catre asociatul unic Popescu Armand care
are puteri depline in ceea ce priveste adoptarea oricarei deci,ii privitoare la societate'6
".3. -ra$i#area afacerii:
2rgani,area si coordonarea afacerii se reali,ea,a de administratorul si managerul
societatii'
Spraveg8erea si coordonarea activitatii de productie se reali,ea,a de catre sefa de
productie'
".". Politica de ma$aeme$t a resurselor uma$e:
Programul de recrutare <i verificare a personalului se va derula conform preci,>rilor
din planul opera*ional' %ecrutarea personalului se va e9ecuta prin colaborare cu firma
de recrutare <i plasare a for*ei de munc> pe piata ieseana" %4S %ecruitement'
Intregul personal va fi anga;at cu carte de munc>" remunerarea sa se face prin
salariu fi9 <i se vor acorda prime cu oca,ia anumitor unor re,ultate deosebite' ?volu*ia
salariat> <i primele se vor corela cu re,ultatele individuale evenimente sau ob*inerii ale
fiec>rui anga;at'
Politica societ>*ii de management a resurselor umane presupune programe de
preg>tire comun> a anga;a*ilor celor dou> maga,ine" mai ales in perioada de acomodare
<i verificare a persoanelor nou anga;ate'