Sunteți pe pagina 1din 11

Varianta 1

1. Gestiunea informatizata pe calculator in alimentatie a fost introdusa in anul :


A: 1930 B:1955 C:1964
.!unt clasificate la 5 stele urmatoarele structuri de primire turistica:
A:"otel# $ila# pensiune rurala B:"ostel#sat de $acanta#pensiune ur%ana C:"otel
apartament#campin&#ca%ana
3.'rin contractul de time s"arin& turistul poate ocupa spatiul pe an timp de :
A: 5 zile B:15 zile C:30 zile
4. (otelurile care fac parte din Grupul Accor %eneficiaza prin contractul de franciza de:
A:mana&ement asi&urat de lant B:pastrarea autonomiei finaciare C:tarife preferentiale
5.)epartamentul $anzari*mar+etin& din cadrul unui "otel de 5 stele este specializat in :
A:formularea strate&iei pri$ind ser$iciile "oteliere B: o.&anizarea si asistarea derularii actiunilor
contractate. C:rezer$area si $anzarea spatiilor de cazare
6.,ntr*un "otel de lant de 4 stele &u$ernanta &enerala este su%ordonata:
A:directorului &eneral B:directorului e-ecuti$ C: directorului de cazare
..,n cadrul sistemului de &estiune /idelie # informatiile despre istoricul clientului sunt specifice
domeniului:
A :rezer$ari B: receptie C: concier&e
0. ,ntr*un "otel de o stea numarul an&a1atilor ce re$ine pe camers este de :
A:0.5 B:0.. C:1
9. Codul international utilizat pentru ser$icii de cazare cu mic de1un continental este :
A : CP B: B2B C: B'
10:!uplimentul reprezinta:
A: 3 reducere de 04 din tariful camerei B: o reducere de 504 din tariful unui loc C: 50 4
din tariful unui loc
11.Bufetierul are ca atri%utii prepararea:
A: salatelor B : sosurilor C: %auturilor amestec
1: 3parirea se face la temepratura de :
A:100
C
B: 100 C C: 50 C
13: 'ierderile te"nolo&ice la preparatele culinare se calculeaza la 10 portii5
A: da B: nu C: doar la preparatele care suporta un tratament termic
14.!omelierul este persoana care prezinta si ser$este $inul si %auturile alcoolice:
A: da B: nu C : doar in restaurantele de cate&orie superioara
15.6ise*en*place*ul simplu curpinde :
A: cutitul si furculita de &ustare# pa"arul pentru apa B: cutitul si furculita pt felul de %aza #
pa"arul de apa C: ser$et pentru marcare locului
16.6eniul unui restaurant cuprinde intrea&a &ama de produse ser$ite de acesta :
A: da B: nu C: doar in unitatile de cate&orie inferioara
1.. !criptic# conform creditului "otelier ziua "oteliera incepe la ora:
A:1 B:14 C: 10
10.'izzeria face parte din cate&oria unitatilor de tip :
A: restaurant %: fast food c: simi&erie
19.indicele de frec$entare a unui "otel se calculeaza raportand numarul innoptarilor la:
A: nr de camere disponi%ile B: la $eniturile din cazare C: numarul de camere ocupate
0. 'astrarea o%iectelor uitate de clienti timp de un an este considerat un ser$iciu cu plata:
A: da B: nu C: doar in "otelurile de cate&orie inferioara
1. 'rezentati principiile sistemului (accp si etapele de aplicare :
PRICIPIILE HACCP
'1: e$aluarea pericolelor . associate cu o%tinerea materiilor prime si a incredientelor#prelucrarea#
manipularea# depozitarea# distri%utia# prepararea culinara si consumul prod.alimentare
': determinarea punctelor critice . pri care se pot tine su% control pericolele indentificate
'3: sta%ilirea limitelor critice . care tre%uie respectate in fiecare punct critic de control
'4:!ta%ilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control .
'5: sta%ilirea actiunilor corecti$e . care $ot fi aplicate in sit in care in urma monitorizarii punctelor
critice de control este detectata o a%atere de la limitele critice
'6: or&anizarea unui sistem efficient de pastrare a inre&istrarilor . care constituie documentatia
planului (ACC'
'.: sta%ilirea procedurilor prin care se $a $erifica daca sistemul (ACC' functioneaza corect .
ETAPELE HACCP
71: definirea termenilor de referinta
7:selectarea ec"ipei (ACC'
73: descrierea produsului
74:indentificarea intentiei de utilizare
75:construirea dia&ramei de flu-
76: $erificarea pe teren a dia&ramei de flu-
7.:listarea tuturor riscurilor associate fiecarei etape si listarea tuturor msurilor care $or tine su%
control riscurile
70:aplicarea unui ar%ore decisional pt fiecare etapa a procesului
79:sta%ilirea limitelor critice pt fiecare punct de control
710:sta%ilirea unu s8stem de monitorizare pt fiecare pct critic de control
711:sta%ilirea unui plan de actiuni correcti$e
7 1:sta%ilirea unui s8stem de stocare a inre&istrarilor si documentatiei
713:$erificarea modului de functionare a sist (ACC'
714: re$iziurea planului (ACC'
VA9,A:;A
1. (otelul <ido a fost construit in anul :
A:191 B:1914 C: 1930
. !trcuturile de primire de pe na$ele de croaziera se clasificia de la 1 la 3 stele:
A: )a B: :u C: doar pentru na$ele flu$iale
3. Bun&aloul este o unitate specifica turismului pentru tineret:
A: )a B: :u C : doar cel clasificat la o stea
4. Conform le&islatiei in $i&oare # intr*un "otel de 3 stele prosoapele se sc"im%a la :
A: 1 zi B: zile C : 3 zile
5. Cazarea minorilor su% 14 ani este permisa in "otel :
A: doar cand sunt insositi de cadre didactice B: doar pe %aza de ade$erinta emisa de parinti
C: doar cand sunt insositi de un adult
6.!patiile ane-e din cadrul restaurantului sunt destinate:
A: depozitarii materialelor de intretinere B: depozitarii deseurilor C: personalului
.:,ntr*un "otel sunt considerate zone cu &rad de risc ma1or:
A: "olurile de pe eta1 B: &rupurile sanitare comune C: camerele
0:,n acti$itatea de cazare situatia prestatiilor contine informatii despre:
A: $aloarea ser$iciilor prestate in ziua curenta B: despre istoricul clientului C: modul de ocupare
al camerelor de un &
9.Cas"*flo=*ul net reprezinta diferenta dintre flu-ul de incasari si:
A: c"eltuieliole financiare B: flu- de plati c: costurile totale
10. !im%olul utilizat de plan international pentru apartament este:
A: !>B B: )>B C:!;7
11.,n cazul in care un client soseste in "otel la ora 4 ?patru@ a dimientii de 05.05.014 si doreste sa
ocupe o camera sin&le pana in data de 00.05.014 ora 1 receptionerul $a incasa tariful camerei
pentru :
A: zile "oteliere B: 3 zile "oteliere C: 4 zile "oteliere
1.7-pedierea scrisorilor dupa plecarea clientului este considerat un ser$iciu cu plata :
A: da B: :A C: intr*un "otel de o stea
13.:umarul ma-im de camere ce poate re$eni ca sector de acti$itatea unei cameriste intr*un "otel
de stele este:
A: 5 B: 0 C: 15
14. Comunicarea descendenta in cadrul unui "otel are ca scop:
A: transmiterea raportarilor B: transmiterea sarcinilor C: transmiterea ponta1elor
15. 'ra1irea se face intr*o %aie de ulei la temperatura de :
A:100 C B:100 c C: 50 c
16. Consumul specific pentru un preparat culinar tre%uie sa fie :
A : e&al cu 1 B: B ca 1 C: C ca 1
1..Actiunea de tip D Cupa de sampanieE nu se asociaza cu alte e$enimente:
A : afirmatie corecta B: afirmatie incorecta C: doar de anul nou
10. <ista de preparate a unui restaurant cuprinde:
A: toate preparatele ser$ite la o masa or&anizata B: toate preaparatele si %auturile ser$ite C: toate
preparatele realizate
19.6icul de1un continental este %o&at in preparate:
A afirmatie corecta B: afirmatie incorecta C doar in $arianta %ufet suedez
0.'re&atirea preliminara presupune portionarea preparatelor: 555
A afirmatie corecta B: afirmatie incorecta C: doar in $arianta %ufet suedez
1.'rezentati etapele de planificare a productiei culinare pe flu- te"nolo&ic:
Planificarea produciei i a fluxurilor tehnologice
* sta%ilirea &rupelor de preparate Fi a numGrului de porHiiI
* sta%ilirea necesarului de apro$izionareI
* identificare celor mai %une surse de apro$izionareI
* apro$izionarea# efectuarea recepHiei cantitati$e Fi calitati$e# depozitareaI
* or&anizarea proceselor de producHie Fi ser$ireI
* respectarea normelor de i&ienG Fi de calitate.
Acti$itGHile de planificare a flu-urilor te"nolo&ice specifice producHiei
culinare sunt realizate de cGtre directorul de restaurant in cola%orare cu %ucGtarul
Fef.
)e la apro$izionare Fi panG la eli%erarea preparatelor din %ucGtGrie rolul
directorului de restaurant Fi cel al %ucGtarului Fef este $ital pentru a asi&ura
calitatea produselor ?&rama1# aspect# culoare# consistenHG# &ust Fi miros# $aloare
nutriti$G Fi caracteristici i&ienice sau de si&uranHG alimentarG@. in unitGHile modeme
%ucGtarul Fef este mai mult decat un lucrGtor foarte e-perimentat el este Fi un
administrator foarte %un# &estionand eficient atat materiile prime cat Fi ec"ipamentul
te"nolo&ic cat Fi resursele umane.
6ateriile prime# pentru a putea fi consumate# sunt supuse urmGtoarelor
operaHii:
- Verificarea calitativ a materiilor prime i auxiliare
- Dozare materiilor prime i auxiliare
- Pregtirea preliminar
- Pregtirea termic a preparatelor
- Finisarea
- Porionarea preparatelor culinare
- Montarea i decorarea preparatelor culinare
- Servirea preparatelor culinare
- Pstrarea la rece sau la cald a preparatelor culinare
ETAPELE DE PLANIICARE A PR!D"CTIEI C"LINARE PE L"# TEHN!L!$IC
)e la apro$izionare si pana la eli%erearea preparatelor din %ucatarie rolul directorului de restaurant
sic el al %ucatarului sef este $ital pentru a asi&ura calitatea produselor.,n unitatile modern
%ucatarul sef este mai mult decat un lucrator foarte e-perimentat el este si un administrator foarte
%un# &estionand efficient atat materiile prime cat si ec"ipamentul te"nolo&ic si resursele umane.
*'rimirea si receptionarea materiilor primeI
* ;ransportul materiilor primite simarfurilor de la intrarea pentru marfurile la depozitare I
* )epozitarea si conser$area materiilor prime si a marfurilor I
*7li%erarea din depozite si transportul unor materii prime catre sectiile de prelucrari preliminareI
* 'reluarea lor in sectiile de prelucrari primareI
*'roductia culinara care consta in prepararea mancarurilor calde sau reci I
*)istri%uirea lor prin ospatar spre sala de ser$ire I
*Conser$area preparatelor ramase in stoc I
*!palarea $eselei# sticlariei# tacamurilor si $aselor de &atitI
* 7$acuarea deseurilor rezultateI
%arianta &
1.(anul manuc a fost construit in anul:
A: 1601 B: 1000 C: 10.4
.:umarul de ser$icii suplimentare oferite de un "otel constituie criteriul de clasificare pentru un
"otel5
A: da B: nu C: doar in cazul "oteluriloe clasificate la 3#4 si 5 stele
3. Conform le&islatiei in $i&oare # intr*un "otel de stele prosoapele se sc"im%a la:
A: 1 zile B: zile C: 3 zile
4.9etra&erea certificatului de clasificare a unei ca%ane se poate face in urmatoarea situatie:
A: cand ca%ana nu este pre$azuta cu %ucatarie proprie B: cand nu sunt asi&urate conditiile pentru
ser$irea micului de1un C: cand nu sunt asi&urate minim 10 C in spatiile acesteia
5.,n "otelurile de 5 stele $erificarea corespondentei in asteptare se face:
A: la sosirea clientului B: pe perioada se1urului C: la plecarea clientului
6:Comunicarea ierar"ica se realizeaza dia&onal intre departamentele "otelului:
A: afirmatie corecta B: afirmatie incorecta C: doar in cazul comunicarii la ni$el de departament
..9aportul &u$ernantei pri$ind situatia spatiilor de cazare se transmite pana la ora:
A:.:30 B: 11#30 C : 14
0. Comanda de rezer$are ferma poate a$ea forma scrisa fara a se face mentiunea &arantiei:
A: da B: doar daca se face rezer$are prin G)! c: doar in cazul in care nu e-ista un contract
9.'retul mediu al unei mese se calculeaza ca raport dintre cifra de afaceri din restaurant si:
A nr de locuri din restaurant B: numarul de clienti ser$iti C: pretul mediu al tuturor preparatelor
de pe lista unitatilor
10. ,n cazul in care un client soseste in "otel la ora a diminetii de 04.05.014 si doreste sa ocupe
o camera sin&le pana in data de 00.05.014 ora 1 receptionerul $a incasa tariful camerei pentru :
A: zile "oteliere B: 3 zile "oteliere C : 4 zile "oteliere
11: ,n cazul unei rezer$ari confirmate se da un numar de confirmare # in cazul anularii acestei
comenzi nu se comunica numarul de anulare:
A: afirmatie corecta B: afirmatie incorecta C: doar pentru turistii straini
1.!im%olul utilizat pe plan international pentru o camera cu doua paturi indi$iduale este:
A: ;>B B:)>B C:))>B
13. Crama face parte din cate&oria restaurant :
A: specializat B: cu specific C: clasic
14: 9e&ulamentul de ordine interioara al unui "otel cuprinde doar o%li&atiile personalului:
A: afirmatie corecta B: afirmatie incorecta C: mai putini mana&eri de ni$el 1
15.Coacerea se realizeaza la temperatura de :
A: 150 c B: 100 C c: 50 C
16.6etodele centralizate de productie cuprinde urmatoarele alimtente:
A:restaurant clasic B: alimentatie colecti$a C: caterin&
1.. 6icul de1un continental cuprinde urmatoarele alimente:
A produs de panificatie # unt # &em B: paine # unt # &em# preparate din carne C: paine pra1ita#
prep din oua# carne# %ranzeturi
10.Gradul de ocupare al "otelului se calculeaza raportand la numarul camerelor disponi%ile:
A camerele ocupate B: camere total construite C: cifra de afaceri din cazare
19.<a calcularea pretului unui preparat culinar pe %aza de cote de adaos # acestea sunt aplicate la
pretul materiilor prime:
A: da B: nu C: doar pentru materiile prime cu un rula1 mare
0.Consomerurile fac parte din cate&oria:
A: semipreparate B: &ustari C: preparate lic"ide calde
1.'rezentati principiile si etapele efectuarii curateniei spatiilor "oteliere.
Principiile acti'it( ii de eta)
programul de lucru ncepe cu organizarea careului;
materialele i ustensilele trebuie s fie de cea mai bun calitate i specifice
diferitelor tipuri de suprafee;
materialele de ntreinere trebuie s fie codate pe culori pentru a nu se
intersecta;
operaiunile de ntreinere se fac n circuit, de sus n jos, dinspre locurile mai
ndeprtate spre cele apropiate;
se ntreine zilnic toate spaiile de cazare chiar i cele ce nu au fost ocupate;
lenjeria murdar nu trebuie s se intersecteze cu cea curat.
Ordinea efecturii cureniei spaiilor de cazare
! "amerele li#ere
$! "amerele ocupate din care au plecat clienii prima or%
&! "amerele ocupate '(n ordinea plecrii)%
*! "amerele eli#erate (nainte de ora $%++!
,! "amerele eli#erate dup ora *%++ i cele ocupate din care clienii au
ieit dup ora *%++-
PRINCIPIILE *I ETAPELE EECT"ARII C"RATENIEI *PATIIL!R H!TELIERE
)pd$ al ni$elului de risc i&ienico*sanitare spatiile "oteliere se structureaaz pe 3 ni$ele:
*zona de &rad risc minim ? ,,, @ caile de acces# "olul receptiei "olurile de pe eta1 I
*zona cu &rad de risc mediu ? ,, @ camerele I
*zona de &rad de risc mare ? , @ : %aile # &rupurile sanitare comune .
'entru ca intretinerea spatiilor sa se faca eficient tre% sa se tina cont de urmatoarele
principii :
*pro&ramul de lucru incepe cu or&anizarea careuluiI
*materialele si ustensilele sa fie de cea mai %una calitate si specifice diferitelor tipuri de suprafete I
*materialele de intretinere tre%uie sa fie codate pe culori ptr a nu se intersectaI
* operatorulde intretinere sa faca in circuit de sus in 1os# dinspre locurile mai indepartate spre cele
apropiate I
*se intretin zilnic toate spatiile c"iar daca nu au fost ocupate I
*ordinea efectuarii curateniei spatiilor de caz se face in functie de situatia camerelor : incepand cu
cele li%ere ce urmeaza sa fie ocupate apoi cele eli%erate de ora 1. Altimele sunt cele care au fost
eli%erate dupa ora 14 urmand cele din care clientii au iesit dupa ora 14I
* in "otelurile de 4 si 5 stele se efectueaza operatiuni de pre&atire a patului pt seara I
* len1eria murdara nu se intersecteaza cu cea curata.
Varianta 4
1.(anul ser%an $oda a fost construit in anul :
A:1601 B: 103 C: 191
.(ostelul este o structura de primire pentru tineret cu caracter sezonier5
A: da B:nu c: doar in statiunile de la munte
3.Conform le&islatiei in $i&oare # intr*un "otel de stele len1eria de pat se sc"im%a la :
A: zile B:3 zile C: 4 zile
4.,ntr*un "otel de 5 stele sunt considerate zone cu &rad de risc redus:
A: &rupurile sanitare din "ol B:salile poli$alente c: camerele
5./isa de anuntarea sosirii*plecarii se completeaza de catre copii5
A: da B:nu C: doar in cele clasificate
6.:umarul de seturi de len1erie dintr*un "otel este determinat de numarul camerelor5
A:da B:nu C:doar in "otelurile de cate&orie superioara
..!im%olul utilizat pe plan international pentru o camera du%la cu pat du%lu si %aie proprie este:
A:!>B B:)>B C:))>B
0.,n cazul in care un client soseste in "otel la ora 3 a diminetii de 05.05.014 si doreste sa ocupe o
camera sin&le pana in data de 0..05.014 ora 1 receptionerul $a incasa tariful camerei pentru:
A: zile B: 3 zile C: 4 zile
9.9estaurantul specializat ofera:
A preparate cu specific national B: preparate cu specific local C: preparate cu specific
$anatoresc
10.'astrarea la cald a preparatelor se face la temperatura de : A: 60 C B: 100 C C:10 C
11.!er$irea indirecta intr*un restaurant de 5 stele se realizeaza:
A: de catre c"elner B: de catre client C: com%inat de catre c"elner si client
1.<ista de asteptare este componenta a pro&ramului /idellio*front*office:
A:da B:nu C: doar daca "otelul este conectat la o centrala de rezer$are
13.,n lista de preparate si %auturi a unui restaurant in prima parte se trec:
A: salatele B: aperiti$ele C:&ustarile
14.'entru o camera inc"iriata in re&im tarifar sin&le se incaseaza: A:04 din tariful camerei J6)
B: 504 din tariful camerei J16) C:004din tarful camerei J16)
15:,n restaurant #cremele fac parte din &rupa de preparate:
A:preparate de cofetarie B:preparate de %aza C: preparate lic"ide
16.9aportul dintre cantitatea de materii prime utilizate si cantitatea de produs finit reprezinta:
A: pierderile te"nolo&ice B:pierderile prin tratamente termice C:pierderile prin pre&atire
preliminara
1..Conform pre$ederilor creditului "otelier #clientul poate plati la cerere la sfarsitul lunii daca sta
in "otel peste: A:15 zile B:1 de zile C:31 de zile
10.;ariful mediu real al camerelor unui "otel se calculeaza raportand cifra de afaceri la numarul
de camere ocupate: ?CA anuala din cazare@
A:da B:nu C:doar daca "otelul este conectat la o centrala de rezer$are
19.Anitatile de alimentatie care desfasoara acti$itate de productie pe %aza de semipreparate sunt
o%li&ate sa monitorizeze impactul asupra mediului5
A:da B: nu C: doar daca produc deseuri
0.,naltimea minima a culoarelor dintr*un "otel constituie criteriu de clasificare5
A : da B: :u C:doar in cazul "otelurilor clasificate la 3# 4 si 5 stele
1.'rezentati operatiunile specifice acti$itatilor de c"e+*in si c"e+*out
Cele mai imp acti$ operati$e din cadrul ser$iciului de receptie sunt le&ate de sosirea#
se1urul si plecarea clientului. pt optimizarea acti$ s au ela%orat proceduri standard pt
sosirea clientului?c"e+*in@ si plecarea acestuia?c"e+*out@.
che+,in- pt o primire eficienta a clientilor se impune respectarea urmatoarelor
re&uli:
* protocol specific ?salut# zam%et profesional# politete@
* identificarea clientului prin utilizarea numelui# sta%ilirea: ?client nou# $ip# client de
al casei@
* $erificarea rezer$arii
* oferirea spatiului de cazare
* sta%ilirea tipului de spatiu de cazare si a numarului
* furnizarea de info pri$ind facilitatile camerei# tariful# amplasarea# ser$ suplimentare
?cu plata# fara plata# mentionarea includerii in tarif a mic. de1un si a $alorii acestuia#
info. clientului asupra locului si a orelor de ser$ire a tuturor meselor@.
* sta%ilirea mod. de plata: numerar# cec# carte de credit# $ouc"er.
* $erif. instr. de plata
* incasarea anticipata: daca e cazul# la solicitarea clientului.
* oferirea spre completare a fisei de anuntare a sosirii*plecarii
* $erif datelor inre& in fisa cu cele din cartea de identitate.
* completarea si inmanarea tic"etului le&itimatiei si a tic"etului pt mic de1un
* restituirea actului de ident.
* $erificarea corespondentei in asteptare si mesa1ele
* se preiau e$entualele comenzi pt ser$ suplimentare
* se atentioneaza %a&a1istul
* se adreseaza urari pt sedere placuta
* desc"iderea contului clientului
che+,out-
* sta%ilirea orei plecarii de la camera ocupata si a nr de %a&a1e
* preluarea %onurilor de la toate compartimentele prestatoare de ser$icii
* inre& %onurilor pt ser$icii
* efectuarea in$entarului camerei
* calcularea soldului la sf se1urului ?Je$entualele pa&u%e@
* atentionarea %a&a1istului daca clientul nu a platit inca
* se sta%ileste modalitatea de plata
* se $erifica instrumentele de plata
* se emite factura
* se incaseaza
* se ofera e$entualele e-plicatii pri$ind unele sume din factura
* preluarea de comenzi pt ser$ suplimentare: ta-i# rezer$ari $iitoare# corespondenta
primita dupa plecare
* protocol de plecare: salut# forme de politete# manifestarea sperantei de a*l a$ea din
nou client