Sunteți pe pagina 1din 43

Introducere

Banca Comercial FinComBank a fost constituit pe 23 noiembrie anul 1992, avnd loc
semnarea contractului de constituire, urmnd s i inceapa activitatea din !1 iulie 1993,
ob innd licen a B"# nr$%! de desf urare a activit ii bancare &'ne(a 1, 'ne(a 2)$
Banca de Finan*e +i Comer* ,$'$ &FinComBank) este una din bncile comerciale universale
de avan-ard din .epublica #oldova$ FinComBank ofer un spectru lar- de servicii bancare
corporative +i investi*ionale at/t cet*enilor locali, ct +i persoanelor strine$ Clientela bncii este
repre0entat de persoanele fi0ice, bussinesul mic +i mi1lociu, la fel +i ntreprinderile mari, care
repre0int toate sectoarele de ba0 a economiei #oldovei$
2in momentul crerii FinComBank tinde spre inova ie, permanent acord clien ilor si
servicii i produse bancare noi$ 3n 199% Banca a fost una din ini iatorii decontrilor prin
intermediul cardurilor 45,', 2iners Club i 6uropa78#asterCard n #oldova, n 2!!! a devenit
membru al 6uropa7 5nternational, iar din 2!!1, banca este membru al sistemului interna ional de
pl i 45,' 5nternational$ 3n vara anului 2!!% FinComBank a implemetat pro-ramul on line de
ac9itare a serviciilor comunale, elabond special pentru aceasta siteul :::$fincompa7$com$
2e asemenea, banca activ colaborea0 cu sistemele interna ionale de transferuri bne ti
;6,<6." =nion, 'nelik, >o+ta .apid +i =nistream, Contact +i ?olota7a Corona
3n anul 2!!1, cu asisten a te9nica din partea companiei .'B@ 5nternational 'dvisor7
,ervices &.5',)B4, care intr n componen a bncii din @landa A .abobankA, FinComBank
modific structura sa or-ani0atoric cu scopul deservirii mai eficiente i calitative a clientilor$
5ndicatorii financiari nal*i, dinamica de0voltrii +i stabilitatea Bncii au determinat, n
mare msur, selectarea bncii de ctre or-ani0a*iile occidentale donatoare +i institu*iile
financiare, cointeresate n -sirea unor parteneri si-uri n #oldova$ FinComBank beneficia0 de
linia de credit a Bncii #ondiale n cadrul A>rimului proiect de de0voltare a sectorului privat n
#oldovaA, de -aran*ia '-en*iei =,' n de0voltarea interna*ional &=,'52) de creditare
ntreprinderilor mici$ 3n 2!!2 Banca a semnat contractul de creditare cu Corpora*ia financiar
5nterna*ional &5FC) +i a devenit participant la >roiectul de Finan*are a sectorului rural +i
de0voltare a ntreprinderilor mici &.5,>), precum +i la >roiectul de investi*ii +i servicii pentru
sectorului rural &5F'2)$ >articiparea activ a Bncii la aceste proecte, a dus la nc9eierea unor
noi acorduri +i contracte$
3n au-ust 2!!B cunoscutul fond de riscuri ;estern "5, 6nterprises Fund &;"5,6F) a
devenit unul dintre cei mai mari ac*ionari a Bncii, procurnd 2%C din ac*iuni$ 3n luna noiembrie
a aceluia+i an FinComBank a semnat un acord de primire a unui mprumut n mrime de % mln$
3
dolari ,=' cu Fondul 6uropean pentru ,ud6stul 6uropei &6uropean Fund for ,out9east
6urope)$ 3n iunie 2!!D Consiliul directorilor ;"5,6F a primit 9otrrea despre acorarea unui
mprumut pentru FinComBank n mrime de % milioane dolari pe un termen de % ani$ 3n
februarie 2!!9 FinComBank a semnat un acord cu Corpora*ia investi*iilor private strine
&@verseas >rivate 5nvestment Corporation &@>5C)) despre acordarea mprumutului n mrime de
E milioane dolari ,=' pe termen de 1! ani, care va fi predestinat pentru finan*area
ntreprinderilor mici +i mi1locii$
FinComBank este unul din fondatorii si membrii 'sociatiei bancilor din #oldova si a
Bursei de valori din #oldova, membru Camerei de Comer* 'merican n #oldova$
>erforman*ele bncii depind de activitatea perfect a fiecrei sec*ii, departament, iar
problemele ce persist n sistemul bancar de -estionare a conturilor clien*ilor, de conducere +i de
or-ani0are a serviciilor de cas precum +i coordonarea opera*iunilor active +i pasive, modul
or-ani0rii tipurilor de opera*iuni cu valut, pot fi solu*ionate doar la aplicarea unui mana-ement
modern +i efectiv$ 5ar pentru aceasta mana-erii trebuie s cunoasc mai multe aspecte ale
activit*ii bncii, nu doar a acelui departament de care rspunde$ 'stfel aceasta confirm
actualitatea studierii activit*ii FFinComBank ,$'$ +i a pre0entului raport att sub aspect
teoretic ct +i practic$
,copul cercetrii const n ntrirea cuno+tin*elor teoretice acumulate la universitate cu
e(emple practice +i acaparrii deprinderilor de lucru n cadrul bncii$
>entru a reali0a scopul cercetrii, pe parcursul practicii de ma-istru care a avut loc
FFinComBank ,$'$ au fost reali0ate urmtoarele obiectiveG perfec*ionare a cuno+tin*elor
teoretice n domeniul financiarbancar, ntrirea deprinderilor de lucru n cadrul bncii, studierea
actelor normative 1uridice +i a re-ulamentelor interne +i aplicarea acestora n activitatea de 0i cu
0i, elaborarea +i completarea documentelor bancare, formarea +i de0voltarea abilit*ii de
comunicare cu clien*ii +i lucrtorii bancari$
,copul, sarcinile si metodolo-ia cercetrii au determinat structura raportului practicii de
master care const din G introducere, % capitole ce reflecta con*inutul de ba0a al cercetrii,
biblio-rafie +i ane(e care inte-rea0 n sine o mic parte a informa*iei practice aferente activit*ii
bncii$ Fiecare capitol repre0int o descriere a unui se-ment din activitatea bncii, iar ntrea-a
lucrare red aspectul -eneral de activitate al FinComBank ,$'$
Capitolul I Statul i structura organizatoric a bncii cuprinde anali0a statutului,
studierea structurii or-ani0atorice +i de conducere a FFinComBank ,$'$ ,tudierea modalit*ilor
de prote1are a intereselor bancare +i anali0a mana-ementului resurselor umane$
3n Capitolul II Operaiunile de cas a bncii comerciale se anali0ea0 or-ani0area
serviciului de casierie a FFinComBank ,$'$$ ,e face anali0a opera*iunilor de ncasare a
H
numerarului +i opera*iunilor de eliberare a numerarului$ 2easemenea, acest capitol cuprinde
anali0a opera*iunilor valutare a bncii$ ,tudierea opera*iunilor valutare efectuate cu numerar +i
fr numerar$ 'nali0a po0i*iei valutare +i modul determinrii$ ,tudierea opera*iunilor de sc9imb
valutar$ 'nali0a modalit*ilor de transfer interna*ional de fonduri$
3n Capitolul III Resursele bncii i modul formrii lor se cercetea0 opera*iunile pasive
a FFinComBank ,$'$$ ,e studia0 trsturile specifice de atra-ere +i formare a resurselor
bncii$
Capitolul V Operaiunile active ale bncii cuprinde anali0a opera*iunilor active a
FFinComBank ,$'$$ ,tudierea politicii de creditare +i a re-ulamentelor ce re-lementea0
activitatea creditar a bncii$ 'nali0a produselor creditare oferite clien*ilor retail +i corporativi$
,tudierea tipurilor creditelor +i clasificarea acestora$ 'nali0a opera*iunilor efectuate de ctre
FFinComBank ,$'$ pe pia*a valorilor mobiliare$
Capitolul VI valuarea activitii economice a bncii i a rapoartelor financiare ale
bncii cuprind anali0a activit*ii economice a FFinComBank ,$'$$ ,tudierea surselor
principale de venituri +i principalelor direc*ii de c9eltuieli$ 2easemenea con*ine anali0a structurii
rapoartelor financiare a FFinComBank ,$'$$ 'nali0a con*inutului rapoartelor financiare,
termenii +i modul pre0entrii rapoartelor financiare$
Ba0ele teoretice +i metodolo-ice ale activit*ii bancare au fost cercetate n re-ulamentele
B"# +i re-ulamentele interne ale bncii$
%
Capitolul I. Statutul i structura organizatoric a bncii
1$1$ FinComBankG istoria bncii
Banca de Finan*e +i Comer* ,.A. "FinComBank" este una din bncile comerciale
universale de frunte din epublica !oldova. FinComBank acord un spectru larg de
servicii bancare investi ionale i corporative cet enilor auto"toni i celor strini.
Clientela bncii reprezint toate sectoarele de baz a economiei na ionale# dispune de o
e$perien bogat de activitate cu parteneri strini i un poten ial de e$port. %& filiale i
&' reprezentan(e ale FinComBank)ului sunt plasate *n C"iinu# +taci# ezina# ,*nceti#
Bl(i# *cani# -dine(# .lodeni# /roc"ia# Soroca# Floreti# Ca"ul# Comrat# +r"ei# Ialoveni#
Anenii)0oi i 1ng"eni.
FinComBank a fost creat in iulie 1993 sub forma de societate pe actiuni$ Banca posed
licen*a Bncii "a ionale a #oldovei &'ne(a 1, 'ne(a 2)$
3n pre0ent Banca are 131de ac*ionari, E!! de an-a1a*i +i circa 9% mii de clien*i$
Banca este or-ani0at +i func*ionea0 ca persoan 1uridic conform le-isla*iei .epublicii
#oldova$ Conform statutului FFinComBank ,$'$, care este re-lementat n special de Ie-ea
>rivind societ*ile pe ac*iuni, Ie-ea 5nstitu*iilor financiare, .e-ulamentul Cu privire la
autori0area bncilor, banca func*ionea0 ca societate pe ac*iuni de tip desc9is cu caracter
universal cu o durat de activitate nelimitat$
2enumirea complet a Bncii esteG Banca de Finan e i Comer ,$', iar denumirea
prescurtat a Bncii esteG FFinComBank ,$'$ ,ediul Bncii este n .epublica #oldova, mun$
C9i+inu, #22!12, str$ >u+kin, 2E$ Banca desf+oar activit*ile financiare prev0ute de le-e, n
ba0a Iicen*ei &'ne(a 1, 'ne(a 2), eliberat de or-anul public abilitat &Banca "a*ional a
#oldovei)$
,tatutul FFinComBank ,$'$ corespunde le-isla*iei +i con*ine informa*ii despreG titular +i
adresa 1uridic a bncii, forma 1uridic de or-ani0are &2ispo0i*ii -enerale)J capitalul bncii +i
valori mobiliare ale bnciiJ statutul 1uridic al ac*ionarilorJ opera*iunile bnciiJ resursele de
creditare ale bnciiJ or-anele de conducere +i controlJ tran0ac*ii de propor*ii +i tran0ac*ii cu
conflict de intereseJ profituri +i dividendeJ eviden*a contabil +i sistemul de raportareJ protec*ia
drepturilor clien*ilor bncii +i secretul bancarJ rela*ii cu personalulJ reor-ani0area +i lic9idarea
bncii$
E
Banca este independent de or-anele puterii +i administra*iei publice centrale +i locale, ia
propriile deci0ii de orice natur le-ate de activitatea pe care o desf+oar, n interesul ac*ionarilor
+i n conformitate cu le-isla*ia n vi-oare din .epublica #oldova$ Banca +i desf+oar
activitatea pe ba0a auto-estiunii +i autofinan*rii inte-rale +i este titular a dreptului de
proprietate asupra bunurilor sale$ ,copul activit*ii Bncii const n utili0area eficient a
resurselor financiare +i materiale n vederea ob*inerii profitului$ Banca rspunde pentru
ndeplinirea propriilor obli-a*ii, inclusiv fa* de deponen*i, cu ntre- patrimoniul su$ Banca nu
rspunde pentru an-a1amentele luate de stat$ ,tatul nu rspunde pentru an-a1amentele Bncii, cu
e(cep*ia ca0urilor cnd statul +i asum o atare rspundere$ Banca nu rspunde pentru obli-a*iile
ac*ionarilor si$ 'c*ionarii nu rspund pentru obli-a*iile Bncii$ 'c*ionarii suport riscul
pierderilor n limita participa*iunii lor la capitalul social al Bncii$
2in momentul crerii FinComBank tinde spre inovatie, permanent acord clien ilor si
servicii i produse bancare noi$ 3n 199% Banca a fost una din ini iatorii decontrilor prin
intermediul cardurilor 45,', 2iners Club i 6uropa78#asterCard n #oldova, n 2!!! a devenit
membru al 6uropa7 5nternational, iar din 2!!1 Banca este membru al sistemului interna ional de
plti 45,' 5nternational$ 3n vara anului 2!!% FinComBank a implemetat pro-ramul on line de
ac9itare a serviciilor comunale, elabornd special pentru aceasta siteul :::$fincompa7$com$
2e asemenea, banca activ colaborea0 cu sistemele interna ionale de transferuri bne ti
;6,<6." =nion, 'nelik, >o+ta .apid +i =nistream, Contact +i ?olota7a Corona$
3n anul 2!!1, cu asisten a te9nic din partea companiei .'B@ 5nternational 'dvisor7
,ervices &.5',)B4, care intra n componen a bncii din @landa .abobankA, FinComBank a
modificat structura sa or-ani0atoric cu scopul deservirii mai eficiente i calitative a clien ilor$
5ndicatorii financiari nal*i, dinamica de0voltrii +i stabilitatea Bncii au determinat, n
mare msur, selectarea bncii de ctre or-ani0a*iile occidentale donatoare +i institu*iile
financiare, cointeresate n -sirea unor parteneri si-uri n #oldova$ FinComBank beneficia0 de
linia de credit a Bncii #ondiale n cadrul A>rimului proiect de de0voltare a sectorului privat n
#oldovaA, de -aran*ia '-en*iei =,' n de0voltarea interna*ional &=,'52) de creditare
ntreprinderilor mici$ 3n 2!!2 Banca a semnat contractul de creditare cu Corpora*ia financiar
5nterna*ional &5FC) +i a devenit participant la >roiectul de Finan*are a sectorului rural +i
de0voltare a ntreprinderilor mici &.5,>), precum +i la >roiectul de investi*ii +i servicii pentru
sectorului rural &5F'2)$ >articiparea activ a Bncii la aceste proecte, a dus la nc9eierea unor
noi acorduri +i contracte$
3n au-ust 2!!B cunoscutul fond de riscuri ;estern "5, 6nterprises Fund &;"5,6F) a
devenit unul dintre cei mai mari ac*ionari a Bncii, procurnd 2%C din ac*iuni$ 3n luna noiembrie
a aceluia+i an FinComBank a semnat un acord de primire a unui mprumut n mrime de % mln$
B
dolari ,=' cu Fondul 6uropean pentru ,ud6stul 6uropei &6uropean Fund for ,out9east
6urope)$ 3n iunie 2!!D Consiliul directorilor ;"5,6F a primit 9otrrea despre acorarea unui
mprumut pentru FinComBank n mrime de % milioane dolari pe un termen de % ani$ 3n
februarie 2!!9 FinComBank a semnat un acord cu Corpora*ia investi*iilor private strine
&@verseas >rivate 5nvestment Corporation &@>5C)) despre acordarea mprumutului n mrime de
E milioane dolari ,=' pe termen de 1! ani, care va fi predestinat pentru finan*area
ntreprinderilor mici +i mi1locii$
FinComBank este unul din fondatorii i membrii 'socia iei bncilor din #oldova i a
Bursei de valori din #oldova, membru Camerei de Comer* 'merican n #oldova$
1$2$ ,tructura or-ani0atoric a bncii
FFinComBank ,$'$ dispune de o structur or-ani0atoric divi0ional, ilustrarea -rafic a
structurii or-ani0atorice este efectuat prin or-ani-ram &'ne(a 3), care arat nivelurile de
conducere +i structurile de raportare$ Kradul de control mana-erial corespunde piramidei
or-ani0a*ionale nalt, respectiv structura or-ani0atoric are mai multe nivele de raportare$
'stfel banca are o structur or-ani0atoric bine determinat +i ec9ilibrat$
,tructura or-ani0atoric a Bncii se aprob de Consiliul de 'dministra*ie n func*ie de
volumul +i direc*iile de activitate ale Bncii$ ,tructura or-ani0atoric a Bncii poate fi modificat
de Consiliul de 'dministra*ie la propunerea Comitetului de 2irec*ie sau din ini*iativ proprie$
3n pre0ent banca este alctuit din 1% filiale +i %B repre0entan*e ale FinComBankului sunt
plasate n C9i+inu, @taci, .e0ina, Lnce+ti, Bl*i, .+cani, 6dine*, Klodeni, 2roc9ia, ,oroca,
Flore+ti, Ca9ul, Comrat, @r9ei, 5aloveni, 'nenii"oi +i =n-9eni$ 2Ane$a 34.
@r-anele de conducere +i control ale bncii suntG
1$ @r-anul suprem de conducere 'dunarea Keneral a 'c*ionarilor BnciiJ
2$ @r-anul de conducere Consiliul de 'dministra*ieJ
3$ @r-anul e(ecutiv Comitetul de 2irec*ieJ
H$ @r-anul de control Comisia de cen0ori$
'dunarea Keneral a 'c*ionarilor este or-anul suprem de conducere al Bncii$ 'dunarea
Keneral a 'c*ionarilor poate fi ordinar anual +i e(traordinar$
'dunarea Keneral ordinar anual a 'c*ionarilor se ntrune+te nu mai devreme de o lun
+i nu mai tr0iu de 2 luni de la data primirii de ctre or-anul financiar abilitat a drilor de seam
anuale ale Bncii$ <ermenul de ntrunire a 'dunrii Kenerale e(traordinare a 'c*ionarilor se
stabile+te prin deci0ia or-anului care a convocato$ 'dunarea Keneral e(traordinar a
D
'c*ionarilor se convoac de ctre Comitetul de 2irec*ie al Bncii n temeiul deci0iei Consiliul de
'dministra*ie, luateG
din ini*iativa Consiliului de 'dministra*ieJ
la cererea Comisiei de Cen0ori sau a or-ani0a*iei de audit, dac aceasta e(ercit
atribu*iile Comisiei de Cen0oriJ
la cererea ac*ionarilor care de*in, individual sau n -rup, cel pu*in 2%C din ac*iunile cu
drept de vot, sau n temeiul unei 9otrri &nc9eieri) a instan*ei 1udectore+ti$
3n tabelul de mai 1os sunt indicate datele despre ac*ionarii, care de*in cote semnificative
&mai mari de %C) de ac*iuni ordinare ale Bncii, la situa*ia din 31 decembrie 2!11$ Cotaparte
este calculat din cantitatea total a ac*iunilor ordinare, care se afl n posesia ac*ionarilor, ce
constituie 1 3%1 HH2 unit*i$
5abelul %.%
Ac ionarii de baz a 6FinComBank7 S.A.
FinComBank S.A. Ac ionarii de baz 0umrul de ac iuni Cota parte 284
% ;estern "5, 6nterprise Fund 323D9B 2H,E2
9 4oronin @$4$ &-rup de persoane) 2EH31! 2!,!9
: 'ntoci 5$6$ 9!392 E,DB
3 Biote(Com ,.I D9B%D E,D2
& 'vicoma-ro ,.I D9BH! E,D2
; <atar 2$ DDEH1 E,BH
' Lvorostovsc9ii 4$5$ &-rup de persoane) BH3B! %,E%
< <otalG 1!211!D B%,%%
= Capital ac ionar 13%1HH2 1!!
Surs> 6laborat de autor n ba0a datelor FinComBank
'dunrile Kenerale ale 'c*ionarilor se pot desf+uraG
n pre0en*a ac*ionarilorJ
prin coresponden*J
sub form mi(t$
'dunarea Keneral ordinar anual nu poate avea loc prin coresponden*$ 'dunarea
Keneral ordinar anual sub form mi(t este n drept s se desf+oare numai dac ac*ionarii cu
drept de vot pre0en*i la 'dunarea Keneral constituie mai mult de dou treimi din numrul total
de ac*ionari cu drept de vot$ >rocedura de desf+urare a 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor este
stabilit n .e-ulamentul 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor Bncii, aprobat de 'dunarea
Keneral a 'c*ionarilor Bncii$
'dunarea Keneral a 'c*ionarilor este deliberativ dac ac*ionarii pre0en*i la ea repre0int
mai mult de o 1umtate din ac*iunile cu drept de vot$ 'dunarea Keneral a 'c*ionarilor este
9
pre0idat de >re+edintele Consiliului de 'dministra*ie sau de o alt persoan aleas de 'dunarea
Keneral$
'tribu*iile ,ecretarului 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor sunt e(ercitate de ,ecretarul
Consiliului de 'dministra*ie sau o alt persoan aleas de 'dunare$
C9estiunile ce se vor discuta +i 9otrrile ce se vor adopta la 'dunarea Keneral a
'c*ionarilor trebuie s corespund subiectelor incluse n a-end$ 2e0baterile +i 9otrrile
'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor trebuie s fie consemnate n procesulverbal al 'dunrii, care
se ntocme+te n cel pu*in n dou e(emplare$ Fiecare e(emplar al procesuluiverbal este semnat
de >re+edintele 'dunrii Kenerale +i de ,ecretarul 'dunrii Kenerale$ >rocesulverbal al
'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor, potrivit 9otrrii 'dunrii Kenerale, se autentific de Comisia
de Cen0ori sau de notar, dup ca0$
Consiliul de 'dministra*ie este or-anul de administrare a Bncii, care suprave-9ea0
activitatea ei, elaborea0 +i asi-ur aplicarea politicii Bncii$ Consiliul de 'dministra*ie este
subordonat 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor$ #embrii Consiliului de 'dministra*ie sunt ale+i de
ctre 'dunarea Keneral a 'c*ionarilor pe o perioad de H &patru) ani +i este format dintrun
numr de B &+apte) membri$ #embrii Consiliului pot fi reale+i de un numr nelimitat de ori$
'dunarea Keneral a 'c*ionarilor poate revoca Consiliul de 'dministra*ie nainte de terminarea
mandatului$
>re+edintele Consiliului de 'dministra*ie este ales de membrii Consiliului$ Ia propunerea
>re+edintelui Consiliului de 'dministra*ie, Consiliul ale-e un 4icepre+edinte al Consiliului de
'dministra*ie din rndul membrilor si$ Cvorumul necesar pentru desf+urarea +edin*elor
Consiliului de 'dministra*ie este de cel pu*in dou treimi din numrul total de membri ai
Consiliului de 'dministra*ie$ Medin*ele Consiliului de 'dministra*ie pot fi ordinare +i
e(traordinare$ Medin*ele ordinare se desf+oar cel pu*in o dat pe trimestru$ Medin*ele
Consiliului se *in de re-ul la sediul Bncii$ Consiliul de 'dministra*ie se poate ntruni ns +i n
orice alt loc din .epublica #oldova sau din strintate$ Medin*ele se *in n pre0en*a membrilor
Consiliului, prin coresponden* sau n form mi(t$ #embrii pot participa la +edin*ele
Consiliului de 'dministra*ie +i prin telefon$ >rocedura +edin*elor Consiliului este stabilit n
.e-ulamentul Consiliului de 'dministra*ie$
Comitetul de 2irec*ie este or-anul e(ecutiv al Bncii, care or-ani0ea0, conduce +i
rspunde de activitatea curent a Bncii$ Comitetul de 2irec*ie este subordonat Consiliului de
'dministra*ie$ Comitetul de 2irec*ie const dintrun numr impar de membri, dar nu mai pu*in
de 3 &trei) +i nu mai mult de % &cinci) persoane, desemnate pentru un termen de H &patru) ani$
#embrii Comitetului de 2irec*ie pot fi reale+i de un numr nelimitat de ori$
Comitetul de 2irec*ie are urmtoarea componen*G
1!
>re+edintele Comitetului de 2irec*ie, denumit n ,tatut +i n alte acte oficiale ale Bncii
A>re+edinteA,
>rimvicepre+edintele Comitetului de 2irec*ie, denumit n ,tatut +i n alte acte oficiale ale
Bncii A>rimvicepre+edinteA,
unul sau mai mul*i 4icepre+edin*i ai Comitetului de 2irec*ie, denumi*i n ,tatut +i n alte
acte oficiale ale Bncii A4icepre+edin*iA,
al*i membri ai Comitetului de 2irec*ie, dup ca0$
>re+edintele Bncii este n drept s ac*ione0e n numele Bncii fr mandat, n limitele
competen*elor acordate de Consiliul de 'dministra*ie sau, dup ca0, 'dunarea Keneral a
'c*ionarilor, precum +i s emit ordine +i dispo0i*ii obli-atorii pentru an-a1a*ii Bncii$ 3n lipsa
>re+edintelui, atribu*iile lui sunt e(ercitate de >rimvicepre+edinte sau de un 4icepre+edinte
desemnat n acest scop de >re+edinte$ 2e asemenea pre+edintele poate dele-a o parte din
atribu*iile sale altor membri ai Comitetului de 2irec*ie sau altor salaria*i ai Bncii$ #odul de
activitate +i atribu*iile Comitetului de 2irec*ie sunt stabilite n .e-ulamentul Comitetului de
2irec*ie, care este aprobat de Consiliul de 'dministra*ie al Bncii$
Controlul activit*ii economicofinanciare a Bncii este e(ercitat de ctre Comisia de
Cen0ori, care se subordonea0 numai 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor$ Controlul obli-atoriu se
efectuea0 o dat pe an +i prive+te activitatea economicofinanciara a Bncii n anul financiar
nc9eiat$
Controlul e(traordinar se efectuea0 de Comisia de Cen0ori din ini*iativ proprie, pe ba0a
9otrrii 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor sau a Consiliului de 'dministra*ie, precum +i la
cererea ac*ionarilor ce de*in cel pu*in 1!C din ac*iuni$
Comisia de Cen0ori este alctuit din 3 &trei) membri, numi*i de 'dunarea Keneral a
'c*ionarilor pe o perioad de cel mult H &patru) ani, dup care pot fi reale+i$ Cel pu*in unul dintre
cen0ori trebuie s fie contabil autori0at n condi*iile le-ii sau contabile(pert$ Cen0orii trebuie s
fie ac*ionari ai Bncii, cu e(cep*ia contabililore(per*i$ "u pot fi cen0ori membrii Consiliului de
'dministra*ie +i ai Comitetului de 2irec*ie, al*i salaria*i ai Bncii +i alte persoane crora li se
inter0ice prin le-e de*inerea func*iei de cen0or$ Comisia de cen0ori se ntrune+te n +edin*e
ordinare o dat n trimestru +i n +edin*e e(traordinare, la convocarea consiliului bncii sau a doi
membri ai si$ 2eci0iile se iau cu votul ma1orit*ii membrilor care nu sunt n drept s se ab*in de
la votare$
Comisia de Cen0ori controlea0 modul n care sunt respectate de Banc actele normative
aplicabile +i pre0int Consiliului de 'dministra*ie rapoarte n aceast privin*$ 2e asemenea,
aceasta stabile+te proceduri interne de eviden* +i control pentru Banc, n temeiul
re-ulamentelor Bncii "a*ionale a #oldovei, +i suprave-9ea0 respectarea lor$
11
.apoartele Comisiei de Cen0ori se remit Comitetului de 2irec*ie +i Consiliului de
'dministra*ie$ 5n ca0ul n care controlul a fost efectuat la cererea ac*ionarilor care de*in cel pu*in
1!C din ac*iunile cu drept de vot ale Bncii, rapoartele Comisiei de Cen0ori se remit +i acestora$
.aportul de activitate al Comisiei de Cen0ori se pre0int 'dunrii Kenerale a 'c*ionarilor$
>e ba0a re0ultatelor controlului efectuat, Comisia de Cen0ori are dreptul s solicite
convocarea 'dunrii Kenerale e(traordinare a 'c*ionarilor +i si pre0inte anumite rapoarte cu
privire la situa*iile +i8sau nere-ulile constatate$
Comisia de Cen0ori pre0int anual raportul privind controlul obli-atoriu al activit*ii
economicofinanciare a Bncii n anul nc9eiat$ .aportul va cuprinde opinia Comisiei de Cen0ori
asupra -radului de conformitate al drilor de seam financiare cu re0ultatele financiare reale ale
Bncii$ 2ac se consider necesar, raportul va cuprinde +i recomandri ale Comisiei de Cen0ori
pentru eliminarea nea1unsurilor$
'tribu*iile Comisiei de Cen0ori pot fi dele-ate, n ba0a 9otrrii 'dunrii Kenerale a
'c*ionarilor, unei companii de audit cu renume$ 2ele-area ctre compania de audit a atribu*iilor
Comisiei de Cen0ori nu e(onerea0 Banca de efectuarea controalelor de audit obli-atorii
conform le-ii$
12
Capitolul II. +pera iuni de cas a bncii comerciale
2$1$ @pera iunile valutareG tipuri i modul de or-ani0are al lor
@dat cu de0voltarea rela*iilor economice interna*ionale, persoanele 1uridice +i fi0ice au
nevoie de resurse n valut strin pentru a efectua diverse pl*i$ 'stfel B$C$ FinComBank
,$'$ propune clien*ilor si urmtoarele tipuri de opera*iuni n valut strinG
1) desc9iderea +i *inerea conturilor valutare ale persoanelor 1uridice +i fi0iceJ
2) efectuarea decontrilor la opera*iunile de e(portimport ale clien*ilor n valut strinJ
3) primirea depunerilor n valut strin de la persoanele fi0ice +i 1uridice re0iden*i ai
.epublicii #oldova, de la cet*enii strini +i persoanele fr cet*enieJ
H) eliberarea +i administrarea cecurilor de cltorieJ
%) procurarea +i vn0area valutei persoanelor fi0ice +i 1uridiceJ
E) efectuea0 transferuri rapide de fonduriJ
B) ofer credite n valut strin$
2esc9iderea conturilor n valut strin se efectuea0 n corespundere cu prevederile
actelor normative care re-lementea0 desc9iderea conturilor bancare$ 3n conformitate cu
le-isla*ia n vi-oare Banca poate s desc9id conturi curente n valut strin persoanelor
1uridice doar pentru efectuarea decontrilor interna*ionale$ 3n conturile persoanelor 1uridice
re0idente mi1loacele bne+ti pot fi nre-istrate numai prin virament$
>ersoanelor fi0ice re0idente +i nere0idente li se ofer posibilitatea deservirii conturilor
curente n valut strin$ Conturile curente n valut strin se desc9id la pre0entarea buletinului
de identitate, pa+aportului sau a documentelor care l nlocuiesc$
<ransferurile prin virament de persoanele fi0ice se efectuea0 n ba0a ordinului de plat n
valut strin$ ,umele ce pot fi transferate sunt re-lementate de le-isla*ie, astfel persoanele fi0ice
pot transfera mi1loace bne+ti pn la 2!! =,2 sau ec9ivalentul acestuia fr a pre0enta
documente ce confirm necesitatea transferului +i a altor documente cei permit efectuarea
acestui transfer$ 3n restul ca0urilor clientul trebuie s pre0inte un set de documente ce confirm
necesitatea transferului, autori0a*ie pentru a scoate din *ara valut, autori0a*ia Bncii "a*ionale a
#oldovei$
>ersoanelor 1uridice Banca le propune urmtoarele forme de decontare interna*ionalG
1$ acreditivul documentarJ
2$ incasoul documentarJ
3$ ordinul de platJ
13
H$ scrisoarea de -aran*ie bancar$
>entru a debita contul n valut strin persoana 1uridic este nevoit s cumpere aceast
valut$
Comerciali0area valutei se nfptuie+te n ba0a cererilor de vn0are8cumprare$ >ersoanele
1uridice pot procura valut strina pentru decontri interna*ionale +i pentru c9eltuieli8deplasri,
pre0entnd odat cu cererile de procurare a valutei strine +i documentele ce confirm destina*ia
pl*ii &contracte +i invoice)$
>l*ile interna*ionale se desf+oar prin intermediul sistemului interna*ional de pl*i
,;5F<$
Banca ofer clien*ilor si servicii de ncasare +i eliberare a mi1loacelor bne+ti n valut
strin$
"umerarul de valuta strina poate fi eliberat din conturile persoanelor 1uridice numai
pentruG
C9eltuieli de deplasareJ
C9eltuieli de transport +i c9eltuieli vamale, ce *in de deplasare$
"umerarul de valut strin poate fi eliberat n suma ma(im a ec9ivalentului de 1!,!!!
6=.@ pe lun, pentru persoana fi0ic &care este repre0entant persoanei 1uridice re0idente)$
,umele ce dep+esc aceast limit se eliberea0 cu autori0a*ia B"#$ >entru eliberarea valutei
strine n numerar, persoana 1uridic ntocme+te cererea de ridicare a valutei din cont +i ordinul
de deplasare$
>ersoanele fi0ice pot ncasa +i elibera mi1loace bne+ti n8din conturile personale fr
restric*ii$ 6liberarea +i ncasarea numerarului se face n ba0a ordinului de eliberarea a
numerarului +i ordinului de ncasare a numerarului$
Banca desf+oar opera*iuni de conversiune a valutei prin intermediul caselor de sc9imb
valutar$ Convertirea valutelor se face n ba0a cursului de vn0are +i cumprare a valutei stabilit
de ctre banc$ Cursul valutar stabilit de ctre banc se formea0 n ba0a cursului oficial stabilit
de B"#, banca pentru a forma cursul de vn0are adun o mar1 calculat de banc n fiecare 0i
n dependen* de cererea +i oferta valutei pe pia*, iar la formarea cursului de cumprare banca
scade aceast mar1$ Ia conversiunea valutei banca practic diferite cursuri de vn0are
cumprare a valutei care difer n dependen* de cate-oria clientului &retail sau corporativ)$
>entru prevenirea splrii banilor n ca0ul n care suma tran0ac*iei este de cel pu*in %!,!!!
lei moldovene+ti &conform cursului oficial al leului moldovenesc fa* de valuta strin stabilit de
Banca "a*ional a #oldovei, valabil pentru 0iua efecturii opera*iunii), indiferent de faptul c,
tran0ac*ia se efectuea0 printro sin-ur opera*iune sau prin mai multe opera*iuni casierul va face
identificarea +i verificarea identit*ii persoanei fi0ice$
1H
@ alt modalitate de efectuare a transferului interna*ional de fonduri este utili0area
transferului rapid de numerar, care *ine de efectuarea transmiterii mesa1elor monetare fr
desc9iderea conturilor la bncile comerciale de ctre solicitan*ii transferului &persoane fi0ice)$
Baca ofer transferuri rapide prin intermediul G ;estern=nion, 'nelik, ?olota7a Norona, Ieader,
>o+ta .apid, #i-om, Contact$
Casa de sc9imb valutar are dreptul s cumpere de la persoane fi0ice +i s vnd persoanelor
fi0ice cecuri de cltorie n valut strin$ FinComBank ,$'$ propune cecurile de cltorie
'merican 6(press, cecurile pot fi eliberate din cont persoanelor 1uridice numai pentru c9eltuieli
de deplasare +i alte c9eltuieli ce *in de deplasare &n conformitate cu re-ulamentul valutar punct
H$E$3)$
3n scopul diminurii riscurilor valutare +i al controlului asupra acestora, Banca "a*ional a
#oldovei, prin .e-ulamentul cu privire la po0i*ia valutar desc9is a bncii, stabile+te pentru
bncile autori0ate ale #oldovei limitele raportului po0i*iei valutare desc9ise, re-ulile de
calculare +i de -estiune, precum +i modul de pre0entare a rapoartelor privind po0i*ia valutar
desc9is$
>o0i*ia valutar repre0int soldurile mi1loacelor n valut strin &care formea0 activele +i
obli-a*iunile bilan*iere ale bncii n valutele respective, precum +i obli-a*iunile e(trabilan*iere de
procurare +i vn0are n valut strin) care creea0 riscul ob*inerii veniturilor sau c9eltuielilor
suplimentare la modificarea cursurilor valutare$
>o0i*ia valutar este de dou tipuriG desc9is +i nc9is$
>o0i*ia valutar se consider nc9is, dac activele bilan*iere n valut, precum +i
obli-a*iunile e(trabilan*iere de procurare n aceast valut, sunt e-ale cu obli-a*iunile bilan*iere
n valuta respectiv, precum +i cu obli-a*iunile e(trabilan*iere de vn0are n aceast valut$
>o0i*ia valutar se consider desc9is, dac activele bilan*iere n valut, obli-a*iunile
e(trabilan*iere de procurare n aceast valut nu sunt e-ale cu obli-a*iunile bilan*iere n valuta
respectiv, precum +i cu obli-a*iunile e(trabilan*iere de vn0are n aceast valut$
3n func*ie de mrimea po0i*iei valutare desc9ise se distin-G
O po0i*ia valutar desc9is lun- dac suma activelor bilan*iere ntro anumit valut
strin +i a obli-a*iunilor e(trabilan*iere de procurare n aceast valut dep+e+te suma
obli-a*iunilor bilan*iere n valuta respectiv +i a obli-a*iunilor e(trabilan*iere de vn0are n
aceast valutJ
O po0i*ia valutar desc9is scurt dac suma obli-a*iunilor bilan*iere ntro anumit valut
strin +i a obli-a*iunilor e(trabilan*iere de vn0are n aceast valut dep+e+te suma
obli-a*iunilor bilan*iere n valuta respectiv +i a obli-a*iunilor e(trabilan*iere de procurare n
aceast valut$
1%
Banca pre0int 0ilnic n format electronic raportul cu privire la po0i*ia valutar desc9is$
2$2$ 3ncasarea i eliberarea numerarului
>entru desf+urarea opera*iunilor de casierie banca dispune deG
1$ Casa de circula*ieJ
2$ <e0aurJ
3$ K9i+eeJ
H$ Birou pentru verificarea numeraruluiJ
%$ Birou pentru trierea +i ambalarea numerarului$
Casa de circula*ie repre0int o ncpere destinat opera*iunilor de retra-ere sau depunere a
numerarului n te0aur, precum +i dup ca0, alimentarea -9i+eelor$
<e0aur este o ncpere special amena1at +i destinat pstrrii numerarului +i altor valori
depuse din casa de circula*ie$
K9i+eu este un spa*iu n care se efectuea0 opera*iunile de ncasri +i pl*i n numerar cu
clien*ii$
Birou pentru verificarea numerarului este un spa*iu adiacent -9i+eului, n care la necesitate
clien*ii au posibilitatea de verificare a numerarului primit$
Birou pentru trierea +i ambalarea numerarului repre0int o ncpere dotat cu utila1 +i
ec9ipament necesar pentru verificarea +i ambalarea numerarului, conform cerin*elor stabilite de
Banca "a*ional a #oldovei$
3n cardul bncii func*ionea0G
1$ Case operative P care efectuea0G ncasri, pl*i n lei, opera*iuni de ncasri +i pl*i n
valut, sc9imb de bancnote cu monede metalice, sc9imb de bancnote deteriorate, sc9imb de
bancnote, vn0area formularelor cu re-im special, a certificatelor de depo0it, ac*iunilor +i a
altor 9rtii de valoareJ
2$ Case de sc9imb valutar P efectuea0G opera*iuni de cumprare a valutei strine n
numerar +i a cecurilor de cltorie de la persoane fi0ice din contul mi1loacelor lor proprii,
opera*iuni de vn0are a valutei strine n numerar +i a cecurilor de cltorie persoanelor fi0ice din
contul mi1loacelor lor propriiJ opera*iunile de cumprare +i vn0are a valutei strine$
Casele bncii efectuea0 ncasri +i eliberri de numerar$
3ncasrile de numerar includG
a) depuneri n conturile entit*ilor sau persoanelor fi0ice, desc9ise la BancJ
b) ncasri n numerar -enerate de activitatea BnciiJ
1E
c) retra-eri de numerar de la filialele aceleia+i Bnci sau de la oricare alt Banc sau
filialele acesteiaJ
d) retra-eri de numerar de la B"#$
6liberrile de numerar includG
a) retra-eri de numerar de ctre clien*ii BnciiJ
b) pl*i -enerate de activitatea BnciiJ
c) eliberri de numerar ntre casieriile filialelor aceleia+i Bnci sau ctre orice alt Banc
sau filialele acesteiaJ
d) depuneri de numerar la B"#$
>entru efectuarea opera*iunilor cu numerar, se utili0ea0 dup ca0, urmtoarele documenteG
ordin de ncasare a numerarului este un document de cas care se utili0ea0 la orice tip
de ncasare a numerarului de ctre Banc &'ne(a %)J
ordin de eliberare a numerarului este un document de cas care se utili0ea0 la
eliberarea numerarului de ctre Banc &'ne(a E)J
cecul de numerar este un instrument de plat prin care emitentul de cec d ordin bncii
de a elibera la pre0entare o anumit sum n numerar mandatarului indicat n cec sau nsu+i
emitentului$ Carnetul de cecuri se eliberea0 n ba0a cererii de eliberare +i se ntoarce n ba0a
cererii de restituire a carnetului de cecuri J
dele-a*ia este un document de care se utili0ea0 la eliberarea numerarului de ctre
Banc, la moment banca substituie eliberrile de numerar prin intermediul cecurilor cu eliberarea
numerarului doar la utili0area dele-a*iei$
2ocumentele utili0ate pentru reflectarea opera*iunilor cu numerar se ntocmesc de ctre
func*ionarul responsabil al Bncii +i se e(ecut n 0iua opera*ional n care au fost emise$ >e
documentele utili0ate la opera*iunile cu numerar se aplic amprenta +tampilei +i semnturile
persoanelor mputernicite ale Bncii$
Banca ofer servicii de ncasare a numerarului prin -en*i si-ilate$ Ia ncasarea prin -en*i
si-ilate ca document de confirmare a numerarului n -en*i serve+te borderoul nso*itor, care este
ntocmit de depuntor n trei e(emplare$ >rimul e(emplar se pune n -eant, e(emplarul doi se
transmite ncasatorilor, iar al treilea rmne la client ca confirmare c a fost efectuat ncasarea$
Banca este obli-at s asi-ure securitatea +i inte-ritatea numerarului +i a altor valori
-estionate de ea, precum +i a ncperilor special destinate pentru pstrarea acestora, inclusiv n
filiale +i repre0entan*e$ 'stfel FFinComBank ,$'$ a dotat casieria cu ec9ipament special care
include, sistemul de suprave-9ere video, sistemul de alarm, sistemul control acces, sistemul de
prevenire a incendiului$ Kestionarea numerarului +i a altor valori din casa de circula*ie +i te0aur
1B
se efectuea0 n mod obli-atoriu de ctre trei persoane, desemnate prin ordin de ctre
conductorul Bncii$
5abelul 9.%
/inamica indicatorilor generali *n cadrul 6FinComBank7 S.A.
0r /enumirea parametrilor :%.%9.9??= :%.%9.9?%? :%.%9.9?%%
% "r$ de filiale &un) 1% 1% 1%
9 "r$ de repre0entan e &un) %B 29 29
: "r$ total de an-a1a i &pers) E19 E!2 %H!
3 "r$ de ac ionari &un) 13% 13% 13B
& "r$ de clien i &un) DB%!! 919!! 1!32E%
; "r$ de conturi &un) 1!133% DB39D 1329%1
' Capitalul social &mii lei) 131%HH,2 131%HH,2 131%HH,2
< Capital normativ total &mii lei) 331%2D,H 2H2!E3,B 2BBH2D,2
= 'ctive totale &mii lei) 1DEE3BE,% 1E3H2!2 1E%HHH!,H
%? 4enit &mii lei) %DHH,H D3BBE,H 3EH9H,2
%% <otal credite &mii lei) 9!E3HE,H 9!B399,D D3!EDE,3
%9 <otal depo0ite &mii lei) 1!D%H1%,3 9%DBB3,2 1!HB%3!,3
Surs> 6laborat de autor n ba0a rapoartelor anuale FinComBank
3n ba0a tabelului de mai sus, observm o evolu ie contiun a bncii, ea fiind cu tendin e
diferite$ 2up reor-ani0are, n anul 2!1! sa mic orat considerabil &practic de dou ori) numrul
a-en iilor filialelor bncii$ 3n rest, indicatoarele, n mare parte, au o evolu ie po0itiv, fapt ce ne
indic o cre tere numrului clien ilor, numrul conturilor, creditelo i depo0itelor$ 3n urma
acestora putem constata c clien ii din an n an au o ncredere tot mai mare n FinComBank
,$'$, i cu plcere utili0ea0 serviciile bncii$ 3n anul 2!1!, banca este n pierdere, fapt ce
re0ult din cri0a economic mondial, instabilitatea politic din ar i desi-ur reor-ani0area
bncii, nsa n anul 2!11, venitul este nre-istrat, fiind mai mare dect cel nre-istrat n anul
2!!9$ 4aloarea depo0itelor este mai mare dect cea a creditelor, deci banca ncearc s in sub
control acestea, pentru a putea finan a corect i eficient clien ii si i activitatea bncii$
<e0aurul trebuie s fie prev0ut cu trei c9ei, din careG
una va fi de*inut de ctre casierul+efJ
una va fi de*inut de ctre contabilul+efJ
una va fi de*inut de ctre conductorul bncii sau ad1unctul acestuia$
Kestionarii au cte un si-iliu de metal, pe care este -ravat func*ia respectivG Conductor,
Contabil+ef +i Casier+ef cu care si-ilea0 0ilnic te0aurul$
Capitolul III. esursele bncii i modul de formare al lor
3$1$ ,tructura capitalului bncii
1D
>entru a putea desf+ura activitatea financiar Banca are nevoie de resurse$ .esursele
bncii pot fi create din resursele proprii &capitalul propriu) +i resursele atrase$
Capitalul propriu &capitalul ac*ionar) al bncii este constituit din capitalul social, surplusul
de capital &capitalul suplementar), profitul nedistribuit, capital de re0erv +i alte fonduri proprii
de re0erv$
Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite de la ac*ionari n contul
ac9itrii ac*iunilor +i va fi e-al cu produsul valorii nominale a ac*iunilor plasate +i numrul
acestora$
Capitalul social poate fi ma1orat sau mic+orat n ba0a 9otrrii 'dunrii -enerale a
ac*ionarilor$ #a1orarea capitalului se va produce prin emiterea suplementar a ac*iuni sau prin
vrsarea mi1loacelor bne+ti n scopul ma1orrii valorii nominale a ac*iunilor e(istente$
#ic+orarea capitalului ac*ionar se va efectua n ba0a diminurii valorii nominale a ac*iunilor sau
n ba0a rscumprrii de ctre banc a ac*iunilor de la ac*ionari n vederea lic9idrii$
Ia data de 3! septembrie 2!12, FinComBank ,$'$ a nre-istrat un capital social n mrime 131
%HH 2!!$!! milioane lei +i este divi0at n 1%B !%B 2E% ac*iuni$
,urplusul de capital este format din contul diferen*ei de pre*uri n urma plasrii ac*iunilor
+i a valorii nominale att la prima emisiune, ct +i la celelalte emisiuni suplimentare$
>rofitul nereparti0at repre0int profitul acumulat pe parcursul anului de -estiune dup
impo0itare +i plata dividendelor$ Ia sfr+itul anului de -estiune, reparti0area profitului se va
aproba prin ma1oritatea voturilor 'dunrii -enerale a ac*ionarilor$ >rofitul poate fi distribuit n
scopul lr-irii re*elei bancare prin desc9iderea de filiale, repre0entan*eJ pentru ac9itarea
dividendelor ac*ionarilor ce de*in ac*iuni ordinareJ ca investi*ii n noi te9nolo-ii bancareJ pentru
e(tinderea opera*iunilor +i serviciilor bancare etc$
Fondurile proprii de re0erv ale bncii sunt de mai multe tipuriG fond de re0erv, fondul de
risc, fondul de reevaluare a mi1loacelor fi(e, fondul de stimulare economicomaterial +i alte
fonduri cu destina*ie special$ Fondurile proprii au ca obiectiv asi-urarea solvabilit*ii,
lic9idit*ii +i prote1rii mpotriva riscului de credit +i a ratei dobn0ii, riscului valutar +i a altor
riscuri$
Cel mai important este Fondul de re0erv &Capital de re0erv) care trebuie s constituie nu
mai pu*in de 1%C din valoarea capitalului social al bncii, fiind format prin defalcrile anuale
din profitul net pn la atin-erea mrimii prev0ute n statutul bncii$ 4olumul defalcrilor se
stabile+te de 'dunarea -eneral a ac*ionarilor +i trebuie s constituie nu mai pu*in de %C din
profitul net al societ*ii bancare$ Capitalul de re0erv este plasat de bnci n active cu lic9iditate
nalt, care asi-ur folosirea acestora n orice moment &valori mobiliare de stat)$ Capitalul de
19
re0erv este folosit numai n ca0ul insuficien*ei de profit +i se reparti0ea0 pentru acoperirea
pierderilor bncii sau plata dobn0ii sau a altor venituri aferente obli-a*iunilor plasate de ea$ Ia
3! septembrie 2!12 FinComBank ,$'$ avea un capital de re0erv n mrime de 1%B !%B 2E%
lei$
'utorit*ile bancare impun bncilor o serie de norme privind capitalul necesar pentru
constituirea, func*ionarea bncilor +i respectarea cotei normative a capitalului$
3n fi-ura de mai 1os, sunt anali0ate dinamica principalelor indice de finan are a bncii, n
anii 2!!92!11$
0
500
1000
1500
2000
2009 2010 2011
Capital social
Capital normativ total
Active totale
Figura :.% /inamica indicatorilor de finan are a bncii# anii 9??=)9?%%2mii lei4
Surs> elaborat de autor n ba0a bilan urile anuale ale FinComBank ,$'$,
:::$fincombank$md8balances9eetsQro, citat 1% ianuarie 2!12
Banca "a*ional a #oldovei re-lementea0 bncile prin .e-ulamentul cu privire la
suficien*a capitalului ponderat la risc privitor la men*inerea +i formarea unui anumit nivel al
capitalului normativ total, capitalului minim +i suficien*ei capitalului ponderat la risc$ 'stfel
conform le-isla*iei FinComBank ,$'$ trebuie s de*in un capital minim de 1!! mil$ lei$ 5ar
suficien*a capitalului ponderat la risc nu trebuie s fie mai mic de 1EC, la 3! septembrie 2!12
suficien*a capitalului ponderat la risc a Bncii era de 23$%EC$
@ alt modalitate de atra-ere a resurselor este emiterea valorilor mobiliare$ Banca poate
emite certificate de depo0it, obli-a*iuni +i cambii bancare$
Certificatele de depo0it sunt titluri de valoare care confirm c o anumit sum de bani a
fost depo0itat la banc +i care ofer dreptul deponentului sau succesorului 1uridic de a primi la
scaden* sau la vedere suma depo0itului +i a dobn0ii aferente$
Cambia bancar este o valoare mobiliar emis de banc, con*innd obli-a*ia bncii de a
plti o sum anumit pre0entatorului cambiei, persoanei indicate n cambie ori aceluia pe care ea
l va indica, dup o perioad stabilit sau la cerere$
2!
@bli-a*iunea este valoarea mobiliar care atest dreptul proprietarului ei &obli-atarului) de
a primi suma vrsat n contul ac9itrii obli-a*iunii +i dobnda sau un alt profit aferent n
mrimea +i n termenul stabilit prin deci0ia de emitere a obli-a*iunilor$
3$2$ 2epo0ite bancare
'ctivitatea bncii nu se ba0ea0 doar pe resursele proprii, dar +i pe resursele atrase$
.esursele atrase pot fi clasificate dup sursa de provenien* n resurse depo0it +i nondepo0it$
.esursele depo0it sunt formate dinG
1$ depo0ite la vedere +i la termen a persoanelor fi0ice +i 1uridiceJ
2$ plasamente bancareJ
3$ mi1loacele bne+ti din conturile curente$
.esursele nondepo0it sunt formate dinG
1$ credite interbancareJ
2$ vn0area temporar a valorilor mobiliareJ
3$ emiterea valorilor mobiliare proprii$
.esursele depo0itare formea0 cuantumul ma1or din totalul resurselor bancare$ @ aten*ie
deosebit se atra-e depo0itelor, FinComBank ,$'$ acord o -am lar- de depo0ite$ 3n
dependen* de maturitatea depo0itului banca ofer crediteG
2epo0ite la vedere n contul de depo0it sunt depuse mi1loace bne+ti de ctre persoanele
fi0ice +i persoanele 1uridice &att n moned na*ional ct +i n valut) cu sau fr dobnd n
scopul consumului sau economisirii, fr a se fi(a termenul de pstrare$ 'ceste depo0ite au un
-rad nalt de lic9iditate, +i pentru banc nu sunt favorabile, de oarece banca este limitat la
utili0area lorJ
2epo0it la termen mi1loacele bne+ti depuse de persoanele fi0ice +i cele 1uridice &att n
moned na*ional ct +i n valut) pe o perioad fi(at$
2epo0itele la termen pot fi clasificate nG
depo0ite pe termen scurt &scaden*a pan la un 1 an)J
depo0ite pe un termen mediu &scaden*a de la 1% ani)J
depo0ite pe termen lun- &scaden*a de la % +i mai mult)J
3n func*ie de cate-oria depuntorilor banca ofer depo0iteG
>ersoanelor fi0iceJ
>ersoanelor 1uridiceJ
Bncilor +i altor institu*ii financiareJ
21
>entru a atra-e mai multe credite banca ofer diferite dobn0i la diferite produse creditare
care de obicei depind de perioada depo0itului +i n func*ie de unitatea monetar$ Banca ofer n
cea mai mare parte depo0ite cu dobnd simplG
5ar pentru a atra-e clien*i noi banca ofer depo0ite cu dobnda capitali0at , astfel de
depo0it trebuie s fie plasat minimum pe 1 an, astfel banca folose+te formula de calcul la dobnda
capitali0atG
5ar suma la sfr+itul anului este e-al cuG
=ndeG
2 dobnda acumulat n a n perioad de capitali0areJ
n P numrul de capitali0ri pe an &nR2)J
.d P rata anual a dobn0iiJ
, P suma depo0ituluiJ
,
n
P ,uma la sfr+itul anului$
>entru a desc9ide un depo0it solicitatul trebuie s pre0inte un set de documente$ 'cest set
de documente difer n dependen* de cate-oria depuntorului$ 'stfel persoanele fi0ice trebuie s
pre0inteG
1$ Cererea de desc9idere a depo0ituluiJ
2$ Buletinul de identitate$
>ersoanele 1uridice +i celelalte entit*i care desf+oar activitate de antreprenoriat pe ln-
cererea de desc9idere a depo0itului trebuie s pre0inte setul de documente ca la desc9iderea
contului curent$
2up aprobarea cererii banca semnea0 cu clientul contractul de depo0it unde sunt
re-lementate drepturile +i obli-a*iile pr*ilor$ Ca urmare Banca i desc9ide clientului un cont de
depo0it pe care clientul depune mi1loacele bne+ti$
Ia re0ilierea contractului clientul trebuie s scrie cerere de re0iliere a contractului$ Ia
depo0itele oferite bncilor rata dobn0ii anuale se ne-ocia0, aceste depo0ite cel mai des sunt pe
termen scurt sau la vedere$
22
Ca urmare a implementrii unui mana-ement performat valoarea total a depo0itelor
plasate la banc la data de 3! septembrie 2!12 au constituit circa 29D milioane lei$ @ evolu ie a
valorii depo0itelor n ultimii 3 ani, poate fi anali0at cu a1utorul -raficului de mai 1os$
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
2007 2008 2009 2010 2011
Depozite plasate
Figura :.9 /inamica depozitelor plasate la 6FinComBank7 S.A. anii 9??=)9?%% 2mln
lei4
Surs> elaborat de autor n ba0a bilan urile anuale ale FinComBank ,$'$ ,
:::$fincombank$md8balances9eetsQro, citat 1% ianuarie 2!12
'nali0nd fi-ura de mai sus 2inamica depo0itelor plasate la FinComBank ,$'$ n
anii 2!!B2!11, observm o evolu*ie neuniform, care n anii 2!!B2!1! era orientat spre
descre tere, ce poate fi e(plicat prin cri0a economic din ace ti ani, o nrut ire a situa iei
economice n ntre-ul sistem bancar, astfel, clien ii apelnd mai pu in la bnci, sau fcnd
depuneri n propor ii mai mici$ 3n anul 2!11 observm o cre tere nsemnat a depo0itelor,
ceea ce ne indic o mbunt ire a situa iei economice, ceea ce duce la o atra-ere mai mare a
depo0itelor, care totu i nu a1un-e la nivelul anilor trecu i$
3$3$ 'nali0a financiar a bncii
,tructura financiar a ntreprinderii repre0int, ansamblul comple( +i coordonat al
diverselor surse de finan*are folosite de mana-erul financiar pentru acoperirea necesarului de
finan*at$ 3n alte opinii se consider c structura financiar e(prim raportul e(istent ntre
finan*rile pe termen scurt +i cele pe termen lun-$ Ia nivelul ntreprinderii, structura financiar
23
reflect compo0i*ia capitalurilor acesteia sau totalitatea componentelor de capital$ 2in acest
motiv structura financiar mai poart numele de structura capitalurilor ntreprinderii$ 3n
consecin*, structura financiar sau structura capitalurilor ntreprinderii este suma ponderilor de
participare a acestor surse de finan*are la constituirea capitalurilor investite n ntreprinderi$
,tructura financiar a unei ntreprinderi se e(prim, nu numai ca un raport ntre datorii +i
capital propriu, ci +i ca raport ntre finan*rile pe termen scurt +i finan*rile pe termen lun-G
.radul de *ndatorare este un indicator -eneral al ndatorrii i calculea0 propor ia n
care activul total este finan at din alte surse dect cele proprii, cum sunt credite, furni0ori, datorii
la stat, i se calculea0 n modul urmtor &toate calculele se efectuea0 n ba0a ane(ei D)G
K5 S &2< 8 '<) ( 1!!
2< datorii totale
'< activ total
3n ca0ul FinComBank ,$'$, -radul de ndatorare, calculate la data de 3! septembrie 2!12
este e-al cu BB,EH C$ 3n condi ii normale de activitate, -radul de ndatoare trebuie s se situe0e
n 1ur de %!C, n ca0ul FinComBank ,$'$, se observ o dependen de credite i repre0int o
situa ie alarmant$
Calculnd capacitatea de ndatorare a FinComBank ,$'$ dup formulele urmtoareG
C5K1 S 2< 8 ><
C5K2 S 2< 8 C>
C5K P coeficient de ndatorare -lobal
2< P datorii totale
>< P pasiv total
C> P capital propriu
@b inem urmtoarele dateG C5K1 este e-al cu !,39, acest coeficient trebuie sa fie mai mic
sau e-al cu !,EE$ C5K2 este e-al cu 3,H3, ceea ce este o abatere de la norma, acest coeficient
trebuie s fie mai mic sau e-al cu 2$ 'ce ti indicatori ne duc la conclu0ia ca banca are o
capacitate de ndatorare suprasaturat, altfel spus, avnd datorii mai multe dect capitalul propriu,
ea nu i poate onora obli-a iunile sale$
=n alt indicator important este levierul financiar$ Ievierul financiar repre0int raportul
dintre datoriile financiare i capitalurile proprii, reflectnd capacitatea mana-erilor financiari de
a atra-e resurse e(terne pentru a dinami0a eficien a capitalurilor proprii$
2H
S
f
@
Finan(ri pe termen scurt
Finan(ri pe termen
lung
esurse de trezorerie
Capital permanent
@
IF S 2F 8 C>
2F P datorii financiare
C> P capitalul propriu
.e0ultatul este de 3,H3, ceea ce repre0int o valoare supraunitar, nsemnnd un -rad de
ndatorare ridicat$ @ valoare ce dep e te 2,33, ceea ce este ec9ivalent cu faptul c creditele
bancare repre0int B!C din activele totale, e(prim un -rad foarte ridicat de ndatorare,
societatea putanduse afla c9iar n stadiul de faliment iminent dac re0ultatul dep e te n mod
repetat pra-ul de 2,33$
Cri0a economic mondial sa reflectat ri-uros asupra #oldovei, rsfran-nduse asupra
slbirii stridente a economiei$
5abel :.%
Indicatori macroeconomici principali ai epublicii !oldova# anii 9??=)9?%%
Indicatori Anul 9??= Anul 9?%? Anul 9?%%
AIB 2mln lei4 %BD12 B1DH9 D21BH
Infla ia 284 !,H D,1 B,E
Salariul mediu lunar 2lei4 2BHD,H 3213,% 332H,1
Cre terea masei monetare 284 % 1! 1%
Balan a comercial 2mln lei4 19HD,D2 2219,%2 2DEH,3E
ezerve valutare B0! 2mln dolari4 1H!D,3 1B1B,E9 19EH,!B
Baloarea remiten elor de peste
"otare 2mln dolari4 11%%,2D 121D,DB 1H3B,22
Cursul mediu de sc"imb leuCdolar 11,11 12,3B 11,BH
/atoria e$tern 2mln doalri4 H3%D,D HBDE,2 %H%2,3
Surs> 6laborat de autor n ba0a datelor B", i B"#
'nali0nd tabelul de mai sus, observm c n anii 2!1! i 2!11 se atest o recuperare
pronun at a economiei .epublicii #oldova, dup declinul sever nre-istrat pe parcursul anului
2!!9, urmare a impactului cri0ei economice mondiale$ .eabilitnduse, economia na ional
continu s fie dependent de mprumuturi, credite e(terne, valoarea datoriei e(terne fiind n
cre tere$ 2easemenea i ec9ilibrarea balan ei de pl i se face cu a1utorul remiten elor de peste
9otare, care sunt n permanent cre tere$ 'nali0nd balan a comercial, observm c ea este una
deficitar, ceea ce ne duce la conclu0ia c c9eltuielile depa esc cu mult veniturile na ionale, iar
n economie se consum mai mult dect se produce$
,istemul bancar al #oldovei este or-ani0at pe dou nivele$ >rimul nivel al sistemului
bancar este repre0entat prin Banca "a*ional a #oldovei &B"#)$ Cel deal doilea nivel al
sistemului bancar al .epublicii #oldova este repre0entat prin bncile comerciale$
3n 2!!9 activele totale ale sistemului bancar al #oldovei sau ma1orat cu numai 2,!C, +i au
constituit 39 miliarde 91%$!! milioane lei &ec9ivalentul a 3$2 miliarde dolari ,=')$ 'cest ritm de
2%
cre+tere este mai mic decat nivelul anului 2!!D, cnd activele totale ale sistemului bancar sau
ma1orat cu mai mult de 22$2%C$ 'tenuarea ritmului de cre+tere a activelor +i a celorlal*i
indicatori ai activit*ii bancare este condi*ionat de cri0a mondial, care a dus la scderea
activit*ii economice n interiorul *rii +i, respectiv, a atras dup sine +i reducerea volumului
opera*iunilor bancare in republica #oldova$ '+a, spre e(emplu, volumul creditelor sa mic+orat
cu 9$%C pan la 22$H miliarde lei$
2up volumul activelor, bncile din .epublica #oldova pot fi mpr*ite n urmtoarele H
-rupeG
1$ Bnci foarte mari cu volumul activelor mai mare de % mlrd$ leiJ
2$ Bnci mari cu volumul activelor 3% mlrd$ leiJ
3$ Bnci medii cu volumul activelor 13 mlrd$ leiJ
H$ Bnci mici cu volumul activelor mai mici de 1 mlrd$ leiJ
2in primul -rup fac parte #oldova'-roindbank, 4ictoriabank +i Banca de 6conomii$
'cestor trei bnci i revin apro(imativ 1umtate &HB$2C) din totalitatea activelor bancare
din #oldova$
'l doilea -rup de bnci &#oldincombank, #obiasbanca +i 6(imbank) +ia mic+orat cota n
active, de la HD$9C pan la 2D$%C, din contul Bncii de 6conomii P care a prsit acest -rup +i
pierderilor proprii, n mrime de E3E$1 milioane lei$ #obiasbanca a pierdut mai mul decat al*ii,
diminuandu+i activele sale cu 1H$EC &%H% milioane lei)$
Krupul bncilor medii &Banca ,ocial, BC. Fil$ C9i+inu P filiala BC. .om/nia,
FinComBank +i 6ner-bank), de*ine 12$9C din totalitatea activelor bancare$ 2ac BC. a adu-at
%$HC la activele sale, atunci 6ner-bank spre sf/r+itul anului a rmas fr 2$!C din active$ 3n
aceast situa*ie cre+terea bilan*ului cu H$DC n 2!!9 +i pstrarea locului 9 n ratin-ul activelor
bancare, poate fi considerat un re0ultat satisfctor$
Celelalte 3 bnci rmase &=nibank, 6urocreditbank +i >roCreditBank),care intr n -rupul
bncilor micidup mrimea activelor &H$9%C din totalitatea activelor bancare) au devenit n
2!!9 +i mai mici cu HB$E milioane lei$ Cu toate acestea >roCrediBank a demonstrat cel mai nalt
ritm de cre+tere printre bncile auto9tone TBB$9C &n cea mai mare parte datorit emisiei
suplimentare de ac*iuni n mrime de %3$! milioane lei +i mprumuturi e(terne de or-ani0a*iile
donatoare de peste 9otare)$
3n fi-ura de mai 1os vom anali0a evolu ia capitalului social i capitaluluiu normative total
al FinComBank ,$'$, pentru anii 2!!92!11G
2E
0
100000
200000
300000
400000
500000
2009 2010 2011
Capital Normativ Total
Capital Social
Figura :.: /inamica capitalului social i al capitalului normativ total 6FinComBank7
S.A. anii 9??=)9?%%2mii lei4
Surs> elaborat de autor n ba0a bilan urile anuale ale FinComBank ,$'$
:::$fincombank$md8balances9eetsQro, citat 1% ianuarie 2!12
Fi-ura 3$3, ne demonstrea0 c n ultimii trei ani capitalul social al bncii a ramsa
nesc9imbat$ Capitalul social este format din aporturile tuturor asocia ilor$ #sura n care
asocia ii contribuie la formarea capitalului social este i msura n care ace tia particip la
mpr irea profitului sub form de dividende$ 2inamica capitalului normative total a fost una
instabil, astfel n anul 2!1! acesta sa mic orat, iar n anul 2!11 sa ma1orat$ Capitalul
normative total la FinComBank ,$'$ este format doar din capitalul de -radul 5, care
corespunde cu cuantumul capitalului minim necesar$ 3ncepnd cu 31 decembrie 2!11 cuantumul
capitalului minim necesar se stabile+te n mrime de 1%! mil$ lei$
.ata rentabilit ii activelor tottael &.@') se ob ine prin prin mpar*irea profitului
ob*inut n urma pla*ii ta(elor +i a impo0itului la totalul activelor corpora*ieiG
.@'S >rofit "et8<otal 'ctive
.ata rentabilit*ii capitalului propriu &.@6) mparte profitul la capitalul propriu$
Capitalul propriu al ac*ionarilor e(clude n mod normal efectul oricarui activ necorporal
&-ood:ill, marca nre-istrat, etc$) +i se determin prin scderea tuturor obli-a*iilor +i activelor
necorporale din activele totale$ 'cest rat se calculea0 astfelG
.@6 S >rofit net8capitalul propriu
.ata rentabilit*ii capitalului propriu este adesea considerat ca fiind cel mai important
dintre indicatorii de rentabilitate, deoarece el masoar profitul ce re0ult din investi*ia facut de
ac*ionari$
2B
30
20
10
0
10
20
2009 2010 2011
!"A
!"#
Figura :.3 /inamica +A i +- 6FinComBank7 S.A. anii 9??=)9?%%284
Surs> elaborat de autor n ba0a informa ie privind activitatea financiar FinComBank ,$'$,
:::$fincombank$md8balances9eetsQro, citat 1% ianuarie 2!12
@bservm o dinamic foarte instabil, pentru anul 2!1! c9iar de0astruoas &ambii
indicatori fiind ne-ativi)$ 2eci, cunoa tem c .@6, ne indic ce profit -enerea0 fiecare leu
nvestit de ctre ac ionari, n anul 2!!9 acesta este de circa 3C, iar n 2!11 se mre te pna la
13C$ #ul i anali ti sus in c indicatorul .@6 trebuie s fie mai mare dect 1%C, n ca0ul nostru
n anul 2!11 acest indicator a fost foarte aproape de standarde, ns nu a a1uns la el$
5ndicatorul .@' este foarte mic, n anul 2!!9 nea1un-nd la 1C, iar n 2!11 fiind pu in
peste 2C$ .@' ne indic ce profit -enerea0 fiecare ac iune$ 3n -eneral acest indicator trebuie s
fie mai mare de %C$ 'ce ti doi indicatori ne formea0 tabloul snt ii financiare a
ntreprinderii$
Capitolul IB. +pera iuni active ale bncii
H$1$CrediteleG caracteristica, clasificarea
2D
,copul activit*ii FFinComBank ,$'$ const n utili0area eficient a resurselor financiare
+i materiale n vederea ob*inerii profitului$ 'stfel banca desf+oar opera*iuni de plasare a
resurselor proprii +i atrase sub diferite forme$ 'ceste opera*iuni pot fi clasificate n dou
se-mente mariG
a) @pera*iuni de creditareJ
b) @pera*iuni de investi*ii n valori mobiliare$
>entru func*ionarea perfect a sistemului creditar a bncii, banca a elaborat >olitica
Creditar cu scopul stabilirii unei strate-ii unice de acordare +i -estiune a creditelor n cadrul
FinComBank ,', n modul n care aceasta asi-ur o rentabilitate ma(im a activelor formate,
avnd un nivel acceptabil de risc, nivel care permite asi-urarea inte-rit*ii tuturor mi1loacelor
atrase de Banc +i a inte-rit*ii capitalului ac*ionar al Bncii$
>olitica de creditare a FinComBank ,$'$ se ba0ea0 pe strate-ia sa de de0voltare,
aprobata de Consiliul Bncii si coordonat la cerin*ele sociale de ba0a a activit*ii bancare$
5$
21$
17$
32$
25$
%ersoane &izice
'ntreprin(eri
me(ii
)icro*ntreprin(eri
'ntreprin(eri mari
'ntreprin(eri mici
Figura 3.% Aortofoliul de credite 6FinComBank7 S.A. dup tipul debitorilor 2anul
9?%%4
Surs> elaborat de autor n ba0a datelor FinComBank ,$'$
'nali0nd fi-ura H$1$, observm c c9iar dac cea mai mare pondere o de ine creditarea
ntreprinderilor mari, urmnd strate-ia bncii orientat spre de0voltarea businessului mic +i
mi1lociu, FinComBank a acord o aten*ie sporit creditrii persoanelor 1uridice$ 'cest fapt a
influen*at asupra structurii portofoliului de credite dup tipul debitorilorG cota ntreprinderilor
micro, mici +i mi1locii a atins spre finele anului 2!11 cifra de E3$1%C$
29
,copul politicii de creditare a FFinComBank ,$'$ este satisfacerea cerin*elor de creditare
a Clientelei actuale si poten*iale$
FFinComBank ,$'$ propune mprumuturi pentru urmtoarele tipuri de credite n
dependen* de scop +i termenG
Credite pe termen scurt +i mediuG
! suplinirea capitalului circulant sub forma creditelor ordinare +i liniilor de credit cu
termenul de p/n la 2 aniJ
suplinirea capitalului circulant sub forma creditelor se0oniere cu termenul de p/n la 1 an
ntreprinderilor la care nu corespunde perioada de efectuare a c9eltuielilor cu perioada primirii
veniturilor & de e(emplu, ntreprinderile ce practic activitate de a-ricultur)J
finan*area tran0ac*iilor sin-ulare &c9eltuieli, le-ate de reali0area unui contract specific)
Credite pe termen mediu +i lun- business proiecte investi*ionaleG
procurarea ma+inilor +i utila1elorJ
finan*area construc*iilor +i reconstruc*iei imobiluluiJ
finan*area investi*iilor capitale n a-ricultur$
2ocumentele necesare pentru ob*inerea creditului>
%. Cerere n forma stabilit de BancaJ
2$ 2ocumente 1uridice, n ba0a crora ntreprinderea +i desf+oar activitatea sa +i ia
deci0ii de ob*inere a creditului$
3$ .apoartele financiare$
H$ Businessplanul &la necesitate)$
%$ 2ocumente, ce confirm dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse n -a1$
E$ 'lte documente dup necesitate$
2eci0ia despre acordarea creditului este luat de ctre Banc n cel mai scurt timp, dup
naintarea de ctre client a pac9etului complet de documente$
3n corespundere cu >olitica <arifelor Bncii, mrimea dob/n0ii se stabile+te individual
pentru fiecare client separat, n dependen* de -radul de risc a tran0ac*iei de credit, istoriei de
credit a clientului +i altor factori$
>olitica de creditare pune ba0a procesului de creditare, ns nu repre0int re-uli pentru
strict e(ecutare, ci este o filo0ofie -eneral, care repre0int recomandri pentru mana-ementul
bncii, stricte pentru e(ecutare fiind cerin*ele ba0ei re-ulamentare interne, elaborate n
conformitate cu pre0enta >olitic$
5abel 3.%
Structura creditelor la :% decembrie 9?%% 284
Sistemul bancar FinComBank
3!
Credite acordate agriculturii i industriei alimentare 1%,DB 2H,2H
Credite pentru imobil# construc ie i dezvoltare 12,%H 13,21
Credite de consum D,B3 1,B%
Credite pentru industria energetic i a
combustibilului
3,3! 2,!2
Credite acordate bncilor !,!% !,!!
Credite acordate .uvernului !,!B !,!!
Credite acordate industriei i comer ului %1,E! %%,H%
Credite pentru construc ia drumurilor i transport 1,H2 !,!E
Alte credite E,H! 3,2D
Credite *n valut HE,31 2%,BH
Surs> elaborat de autor n ba0a datelor B"# i FinComBank ,$'$
Creditele acordate industriei +i comer*ului prevalea0 att n cadrul sistemului bancar, ct i
n cadrul FinComBank ,$'$, iar cea mai mic pondere o au creditele acordate bncilor i
-evernului, n cadrul FinComBank ,$'$ cota lor fiind de 0ero procente$ ,tructura pe ramuri a
portofoliului de credite al FinComBankului, la -eneral, corespunde structurii pe ramuri a
portofoliului de credite n sistemul bancar, cu e(cep*ia c ponderea creditelor pentru a-ricultur
+i industria alimentar este considerabil mai mare &2H,2HC n compara*ie cu 1%,DBC), iar
ponderea creditelor de consum substan*ial mai sc0ut &1,B%C n compara*ie cu D,B3C)$ 'ceasta
poate fi motivat prin faptul, c pe de o parte, FinComBank este foarte activ n localit*ile rurale,
iar pe de alt parte, spre deosebire de alte bnci, el nu este att de activ n promovarea creditelor
de consum, considerandule un produs colateral$
3n func*ie de maturitatea creditului putem distin-e crediteG
acordate pe termen scurt &mai pu*in de 12 luni) P n scopul plasrii eficiente a pasivelor
la vedere, banca ofer instrumente de credit pe termen scurt, care includeG credite overni-9t,
credite interbancare, credite overdraft$ 2e obicei a+a credite se folosesc pentru activitatea
curent, de e(emplu ma1orarea mi1loacelor circulante, procurarea materiei prime +i a materiei
pentru producere de scurt durat, afacerilor comerciale, etc$J
acordate pe termen mediu &de la 1 an pn la % ani) P pentru a plasa eficient resursele
atrase pe termen mediu banca ofer credite care includG credit ordinarJ linie de credit$ Creditele
pe termen mi1lociu se folosesc pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utila1ului,
e(tinderea producerii, etc$J
acordate pe termen lun- & mai mult de % ani) P pentru a plasa eficient resursele atrase pe
termen lun- banca ofer credite cu caracter ipotecar +i investi*ional, banca n pre0ent ofer
credite cu scaden*a ma(im de 1% ani, iar numrul acestor credite este foarte mic deoarece banca
nu dispune de un numr mare de resurse atrase pe termen lun- +i riscul de nerambursare a
acestor credite este foarte mare$ Credite pe termen lun-, de obicei, se acord pentru reconstruc*ia
31
producerii, procurarea8moderni0area activelor fi(e, crearea noilor capacit*i de producere,
construc*ia obiectelor noi, etc$
3n func*ie de beneficiarul creditului banca ofer crediteG
persoanelor fi0ice &clien*i retail) P sunt credite orientate spre satisfacerea necesit*ilor
personale ale clientului$ 'stfel banca ofer credite pentru consum, cumprarea +i construc*ia
caselor individuale de locuit, procurarea automobiluluiJ
persoane 1uridice &clien*i corporativi) sunt credite acordate pentru ma1orarea
mi1loacelor circulante, pentru finan*area investi*iilorJ
bncilor P credite acordate cu scopul a satisface cerin*ele pentru men*inerea re0ervelor
obli-atorii, pentru men*inerea lic9idit*ii +i n alte scopuri, de obicei aceste credite au o scaden*
mic de la o 0i pn la cteva luniJ
statului credite acordate cu scopul finan*rii sectorului social, astfel de credite banca nu
practic$
2up tipul de activitate banca ofer crediteG
credite acordate a-riculturiiJ
credite acordate a-riculturii industriei8comer*uluiJ
credite acordate industriei ener-etice si a combustibiluluiJ
credite pentru construc*ia drumurilor si transportareJ
credite acordate pentru imobilJ
credite de consumJ
credite acordate KuvernuluiJ
credite acordate bncilorJ
alte credite$
2up modul de acordare +i de rambursare se distin-G
a) credit ordinar creditul se acord inte-ral prin desc9iderea contului de mprumut n ba0a
unui document de plat$ .ambursarea se face conform acordului pr*ilor, e(pus n contractul de
credit +i n -raficul de rambursare a creditului +i de ac9itare a dobn0ii aferente$ .ambursarea
poate fiG inte-ral la data final fi(at n contractul de creditJ n rate e-ale, periodicG lunar, tri
mestrial, semestrial, anual, alte modalit*iJ
b) overdraft este un instrument al pie*ei monetare, un credit pe termen scurt, de re-ul,
pn la o lun, destinat pentru e(ecutarea unor pl*i curente$ 'cest credit se utili0ea0 n ca0ul
necesit*ii e(ecutrii unor pl*i curente, dar care dep+esc suma din contul curent al debitorului$
Costul overdraftului, adic dobnda +i comisionul, de obicei sunt mai mari dect la alte tipuri de
credit$ n calitate de asi-urare a overdraftului se utili0ea0 mi1loacele bne+ti nre-istrate n
contul curent al debitorului sau fideiusiunea unei ter*e persoane 1uridice sau fi0ice$ 2e aceea
32
overdraftul se acord, de re-ul, clien*ilor disciplina*i +i cu reputa*ie bun privind utili0area
serviciilor bancareJ
c) linia de credit &de preferin*) este o modalitate -eneral de acordare a creditelor, care
presupune efectuarea creditrii n contul curent sau desc9iderea unui cont separat de mprumut$
6a permite accesul clientului debitor la sume ale cror valoare s se nscrie n plafonul ma(im
aprobat de banc$ Creditul acordat se face n urma unei cereri aprobate de ctre banc, n limitele
unui plafon stabilit de aceasta$ #rimea plafonului depinde de mai mul*i factoriG po0i*ia
ntreprinderii pe pia*J natura activit*ii desf+urat de aceastaJ re0ultatul anali0elor efectuate de
ctre inspectorii bncii la unit*ile economice respective$
2up tipul de -aran*ii distin-emG
a) creditele neasi-urate nu implic nici un fel de -aran*ie imobiliar sau mobiliar ori
c9iar fideiusiune$ 'ceste credite sunt acordate celor mai buni clien*i, avnd un rula1 de mi1loace
bne+ti n contul desc9is la banca dat +i o istorie de credit anterioar foarte bun$ 2e obicei,
creditele neasi-urate sunt acordate sub form de overdraft, n crdurile de credit sau sub form de
avansuri n conturile curente$ 'stfel de credite se acord pe un termen scurt, ba0nduse pe
credibilitatea +i ncrederea creditorului$ Banca acord credite neasi-urate dac soldul acestora nu
dep+e+te 3! mii de lei$ .ambursarea creditelor respective se ba0ea0 pe obli-a*ia debitorului +i
pe procedurile asi-urtorii interne ale bncii$
b) creditele asi-urate sunt nso*ite de -aran*ii realeG -a1, ipotec, depo0it bancar etc$, ct +i
-aran*ii personaleG cau*iune8fideiusiune, -aran*ie bancar etc$
2up mrime creditele se divi0ea0 inG
a) microcredite credite n mrime de pn la 3! !!! =,2 & sau ec9ivalentul n lei)J
b) mi1locii de la 3! !!! =,2 pn la 12% !!! =,2 &sau ec9ivalentul n lei)J
c) mari sunt considerate datoriile pe credit a unei persoane sau a unui -rup de persoane
afiliate, care constituie 1!C sau mai mult de la capitalul normativ total al Bncii$
2up valut putem eviden*ia crediteG
credite n lei moldovene+tiJ
credite n valut &6uro +i 2olari ,=') astfel de credite se acord mprumuta*ilor din
contul mi1loacelor n valut strin din liniile de credit, primite de ctre banc de la
institu*iile de finan*are interna*ionale sau de la bnci nere0idente$
H$2$ 'si-urarea creditelor
33
@ condi*ie obli-atorie pentru eliberarea de ctre FinComBank ,$'$ a creditului este
pre0entarea de ctre debitor a asi-urrii ndeplinirii obli-a*iunilor conform contractului de credit$
Ka1ul, n rnd cu situa*ia financiara +i eficacitatea afacerii creditate, este unul din factorii de ba0a
ce influen*ea0 deci0ia despre creditare +i de asemenea sursa secundara de rambursare a
creditului$ >entru asi-urarea creditului Banca poate solicita -a1, care poate fiG
imobiluluiJ
bunurilor mobile &mrfuri la depo0it sau n circula*ie, utila1, transport s$a$)J
9rtiilor de valoareJ
mi1loacelor bne+tiJ
'lta avere sau drepturi patrimoniale &inclusiv datoria debitoare)J
Ca asi-urare suplimentare pot fi e(aminate scrisori de -aran*ie ale ter*elor persoane ce
dispun de mi1loace &sau de surse stabile de mi1loace), suficiente pentru ndeplinirea obli-a*iunilor
conform contractului de credit$ 3n ca0ul acordrii creditului cu condi*ia pre0entrii -aran*iei
&fideiusiunii) -arantul pre0int la Banca toate documentele ce confirma solvabilitatea sa$ Banca
anali0ea0 activitatea financiara a ntreprinderii-arant ca si in ca0ul debitorului$ ,crisorile de
-aran*ie pot fi eliberate de ctre persoane 1uridice care au bilan* lic9id, n limitele mi1loacelor
proprii libere$ >ersoanele fi0ice pot pre0enta scrisori de -aran*ie autentificate notarial numai n
limitele valorii averii proprii +i de asemenea n limitele soldurilor mi1loacelor bne+ti la conturile
bancare$ 2in toate formele de asi-urri e(istente se acorda preferin*a -a1ului imobilului cu
destina*ie diferit, proprietarii cruia sunt fondatorii sau mana-ementul companiei solicitantJ a
utila1ului te9nolo-ic nouJ a mrfii sau a altor bunuri materiale cu transmiterea lor la pstrare la
un depo0it recomandat de Banca$ Ka1ul mrfii n circula*ie sau n prelucrare se estimea0 de
ctre Banca ca asi-urare cu lic9iditate redusa$ Credite cu o astfel de asi-urare se acorda
debitorilor cu care Banca are rela*ii de colaborare po0itiva ndelun-ata si solvabilitatea crora nu
se pune la ndoiala +i proiectele creditate sunt de o eficacitate +i si-uran*a nalta$ Ka1ul
transportului sau utila1ului se admite de Banca numai in ansamblu cu alte tipuri de asi-urare$ 5n
scopul minimi0rii riscului Banca poate folosi cteva forme de asi-urare a creditului$ 5n acela+i
timp fiecare din ele poate asi-ura toata suma datoriei conform le-isla*iei n vi-oare$
@ condi*ie obli-atorie pentru acordarea creditelor de ctre Banca este estimarea pre*ului de
pia*a +i lic9idit*ii -a1ului de ctre o companie de estimare speciali0ata independent,
recomandat de banc$ 6(per*ii mputernici*i ai Bncii paralel estimea0 obiectele propuse n
-a1$ C9eltuielile le-ate de estimarea obiectelor de -a1 ca +i c9eltuielile le-ate de autentificarea
sau nre-istrarea notariala a -a1ului sunt suportate, de re-ul, de ctre debitor$ >entru asi-urarea
lic9idit*ii obiectelor -a1ate n ca0ul trecerii drepturilor de proprietate ctre Banca, pre*ul
3H
estimativ se stabile+te mai 1os de nivelul de pia*a fi(at n re0olu*ia de estimare a firmei
independente$ Concomitent pre*ul de -a1 al asi-urrii trebuie sa acopere suma tuturor
obli-a*iunilor conform contractului de credit &suma datoriei de ba0a si dobnda pe credit ce
urmea0 a fi pltita timp de un an), c9eltuielile le-ate de ncasarea -a1ului +i alte sume ce reiese
din contractul de credit$ Ia estimare se utili0ea0 coeficien*i orientativi pe diferite cate-orii de
-a1 de la !,H pana la 1$
Coeficien*ii de mai sus varia0 n dependen* de tipul +i starea -a1ului$ 2aca lic9iditatea
obiectului -a1at va fi estimata ca 1oasa &nesatisfctoare), Banca poate stabili un discount de -a1
mai nalt &E!D!C)$ Ia clien*ii cu o istorie creditare favorabila +i la cei cu o importanta strate-ic
pentru Banc, n dependen* de calitatea proiectului, ace+ti coeficien*i pot fi mai mari$ 6stimarea
-a1ului se efectuea0 de ,ec*ia Ka1 n ba0a .e-ulamentului privind evaluarea +i constituirea
-a1ului n cadrul FinComBank ,$'$$ 2up evaluarea -a1ului ,ec*ia Ka1 pre0int direc*iei de
credite Confirmarea cu privire la acceptarea +i evaluarea bunului propus n -a1$
>e perioada de creditare averea -a1at ar putea fi asi-urata n favoarea Bncii pentru toate
&sau cele mai importante) riscurile &incendiu, inunda*ie, furt s$ a$) n favoarea Bncii n una din
companiile de asi-urare recomandate de Banca$ C9eltuielile de asi-urare, de re-ul, sunt
suportate de debitor$ 3n forma individual de ctre Banca sunt e(aminate ca0urile de asi-urare a
bunurilor -a1ate n alte companii de asi-urare, n deosebi, dac -a1ul propus este de1a asi-urat de
ctre debitor$ 2e asemenea se pot asi-ura via*a +i sntatea -aran*ilorpersoanelor fi0ice$ 2e
obicei Banca cere asi-urarea autove9iculelor puse n -a1, aceste trebuie s fie asi-urate cu poli*a
C',C@$
3n unele ca0uri, conform unor produse speciale, Banca poate acorda credite fr colateral
&-a1 +i8sau alt form de -arantare)$ >rodusele care re-lementea0 acordarea creditelor fr
colateral vor con*ine o metodolo-ie ba0at pe parametri de activitate economic &vn0ri, profit
net, ncasri, capital etc$)$ Conducerea Bncii +i asum con+tient riscul le-at de aceste credite
fr colateral +i, printro deci0ie special a Consiliului de 'dministra*ie al Bncii, va limita acest
risc la o sum anume e(primat n lei moldovene+ti$
Ia creditarea persoanelor fi0ice principiul de ba0 aplicat de Banc este e(isten*a +i
suficien*a veniturilor persoanei +i8sau a familiei acestei pentru deservirea datoriei$ n ca0ul n
care Banca elaborea0 produse n care nu se solicit certificate de salarii +i8sau documentele ce
atest mrimea veniturilor persoanei8familiei, atunci asemenea credite trebuie s se acorde cu
colateral &-a1) mult mai si-ur dect n condi*iile obi+nuite$ Ia creditarea persoanelor fi0ice pot fi
utili0ate n calitate de colateral fide1usiunile unor a-en*i economici ter*i cu situa*ia financiar
acceptabil pentru Banc$
3%
H$3$ Fondul de risc i -aran ia bancar$ Kestiunea riscurilor$
Conform re-ulamentului B"# cu privire la clasificarea activelor +i an-a1amentelor
condi*ionale +i formarea reducerilor pentru pierderi la active +i provi0ioanelor pentru pierderi la
an-a1amente condi*ionale +i conform re-ulamentelor interne, FinComBank ,$'$ trebuie s
forme0e re0erve pentru pierderi la creditele acordate$ ,uma necesar a mi1loacelor pentru
re0ervarea n conturile pentru pierderi la credite se formea0 n urmtoarele mrimiG
1) ,tandard 2 C de la suma credituluiJ
2) ,uprave-9eate % C de la suma credituluiJ
3) ,ubstandard 3! C de la suma credituluiJ
H) 2ubioase E! C de la suma credituluiJ
%) Compromise 1!!C de la suma creditului$
Clasificarea creditelor la o a numit cate-orie de risc se face n ba0a urmtoarelor principiiG
n ca0ul n care debitorul a re*inut pl*ile pn la 3! de 0ile creditul urmea0 a fi clasificat
nu mai sus ca suprave-9eatJ
n ca0ul n care debitorul a re*inut pl*ile de la 31 pn la E! de 0ile creditul urmea0 a fi
clasificat nu mai sus ca substandardJ
n ca0ul n care debitorul a re*inut pl*ile de la E1 pn la 9! de 0ile creditul urmea0 a fi
clasificat nu mai sus ca dubiosJ
n ca0ul n care debitorul a re*inut pl*ile cu mai mult de 9! de 0ile creditul urmea0 a fi
clasificat nu mai sus drept compromis$
5abel 3.%
Clasificarea creditelor i suma necesar a miDloacelor pentru rezervarea *n contul
reduceri pentru pierderi la credite 2fondul de risc4
Categoria de credit ata 284
,tandard 2
,uprave-9eat %
,ubstandard 3!
2ubios E!
3E
Compromis 1!!
Surs> elaborat de autor n ba0a Lotrrii nr$1EH din 22$!E$199D privind aprobarea .e-ulametului cu privire
la clasificarea creditelor i formarea reducerilor pentru pierderi la credite &fondul de risc)
'ctivitatea de creditare a Bncii se efectuea0 n conformitate cu prevederile Ie-ii
institu*iilor financiare +i a .e-ulamentului cu privire la activitatea de creditare a bncilor din 2%
decembrie 199B$
Banca +ia elaborat politica intern, re-ulamente +i proceduri proprii de creditare, care
descriu procesul +i limitele creditrii$ 3n scopul asi-urrii mpotriva riscului de creditare Banca
creea0 re0erve pentru pierderi la credite, clasificndule potrivit .e-ulamentului B"# cu privire
la clasificarea activelor +i an-a1amentelor condi*ionale +i formarea reducerilor pentru pierderi la
active +i provi0ioanelor pentru pierderi la an-a1amente condi*ionale din 3! au-ust 2!!B$
Banca nu formea0 re0erve pentru pierderi la creditele asi-urate cuG
a) 9rtii de valoare de stat emise de ctre #inisterul Finan*elor al .epublicii #oldova sau
9rtii de valoare emise de Banca "a*ional a #oldovei &Certificatele Bncii "a*ionale a
#oldovei) sau 9rtii de valoare emise de Kuvernul unei *rimembre a @r-ani0a*iei de
Colaborare 6conomic +i 2e0voltareJ
b) -aran*ii ale Kuvernului .epublicii #oldova sau ale Kuvernului unei *rimembre a
@r-ani0a*iei de Colaborare 6conomic +i 2e0voltare$
c) -a1 n form de depo0ite bne+ti, consemnate la banc$
Iund n considera*ie c banii depu+i n fondul de risc nu aduc venit Banca se struie s
ofere credite care se clasific ca standard +i suprave-9eat, pe cnd creditele clasificate ca
substandard pentru banc sunt nedorite$
,tabilirea unei structuri dorite a portofoliului de credite n func*ie de -radul de risc are
drept scop men*inerea n permanen* a unei calit*i nalte a creditelor din portofoliu pe parcursul
ntre-ii perioade de derulare a acestora$ 'cceptabil se consider raportul de pn la B$%C al
fondului reduceri pentru pierderi la credite &fondul de risc) ctre portofoliul total de credite al
Bncii$
Karan*ia bancar este o form a creditului documentar +i repre0int un an-a1ament
irevocabil asumat de o banc de a plti o sum n ca0ul n care un ter* nu +i respect obli-a*iile
de livrare de marfa, prestare de servicii sau de plat$ Karan*ia constituie un an-a1ament prin ea
ns+i, independent de contractul nc9eiat ntre creditor +i debitor$
Banca acord -aran*ii bancare obli-a*iuni conven*ionale n form de document &-aran*ie
bancara), eliberat de -arant &Banca) la cererea debitorului, prin care -arantul se obli- fa* de
beneficiarul -aran*iei &creditorul) s ac9ite datoriile debitorului n ca0ul nendeplinirii de ultimul
a obli-a*iunilor conform contractelor, acordrii serviciilor, restituirea pla*ilor efectuate n avans,
3B
e(ecutarea livrrilor, a condi*iilor diferitor tenderuri$ >entru eliberarea -aran*iei n favoarea
nere0identului .epublicii #oldova n valut strin Banca este obli-at s primeasc autori0area
Bncii "a*ionale a #oldovei$ 3n ca0ul necesit*ii -aran*iile pot fi confirmate de bnci
occidentale de prima clas$
'vnd n vedere faptul c -aran*iile bancare repre0int un instrument de preluare a unor
riscuri de ctre Banc, acordarea -aran*iilor bancare va fi tratat drept o tran0ac*ie nedorit$
'cordarea -aran*iilor bancare este caracteri0at prin acceptarea unor riscuri ma(ime cu o
rentabilitate redus, ns Banca, n conte(tul strate-iei de prestare a ntre-ului spectru de servicii
financiare, va acorda un asemenea serviciu financiar clien*ilor si, ba0nduse pe principiul de
pruden*$ 2e asemenea, lund n considera*ie faptul c -aran*iile bancare repre0int an-a1amente
e(trabilan*iere, acordarea acestora de ctre filialele Bncii va fi permis doar companiilor ce
particip la tender +i pun n -a1 amanet, n rest aceast func*ie fiind doar n competen*a
Comitetului de Credite al Bncii sau a Consiliului de 'dministra*ie al Bncii &n func*ie de
mrimea -aran*iei bancare)$ 2eci0iile de acordare a -aran*iilor bancare se vor lua de ctre
Comitetul de Credite 8 Consiliul de 'dministra*ie al Bncii n ba0a materialelor ntocmite +i
deci0iilor ale Filialelor Bncii$
'cordarea -aran*iilor bancare necesit o anali0 identic cu cea efectuat la acordarea
creditului +i cu cerin*e similare$ >entru eliberarea -aran*iei bancare debitorul ac9it un comision
+i nc9eie contractul de eliberare a -aran*iei +i contracte de asi-urare a -aran*iei$
Banca va acorda -aran*iile bancare n modul n care probabilitatea c Banca va fi nevoit
s plteasc pe -aran*iile men*ionate tinde spre 0ero$
Banca se va ab*ine de la acordarea -aran*iilor bancare n situa*iile n careG
nu este clar sau cert evenimentul -arantat sau acesta nu re0ult din ba0a documentarJ
solicitantul -aran*iei bancare nu are istorie creditarJ
parametrii financiari sau cei aferen*i sursei secundare de ac9itare nu corespund cerin*elor
Bncii$
#aturitatea recomandabil a -aran*iilor bancare este de pn la 12 luni$
BusinessPmodelul utili0at de FinComBank ,$'$ se ba0ea0 pe principiul ob inerii unei
mar1e medii a dobn0ii la mi1loacele nvestite n active de calitate nalt, ce dep e+te costurile
depo0itelor atrase$ Banca reuse+te s ma1ore0e mar1a procentual prin nvestirea nactive pe
termen lun- &credite) +i ob*inerea unor rate nalte, ca urmare a atra-erii depo0itelor pe termen
relativ scurt, struinduse n acela+i timp s men*in un nivel suficient de lic9iditate pentru a
onora toate obli-a*iunile devenite scadente$ 3n ba0a cate-oriilor -enerale de risc, Banca este
e(pus riscurilor de pia*, creditar, valutar, al dobn0ii, de ar, lic9iditate +i celui opera*ional$
3D
.iscul de pia* este aferent riscului -eneral al cadrului economic din #oldova, provenind
din condi*iile economice adverse +i8sau oscilrile valutare n sectorul serviciilor financiare$ 2in
cau0a intensificrii cri0ei financiare, Banca este nevoit s active0e n condi*ii instabile care
continu s se sc9imbe verti-inos$ ,au ma1orat riscurile de credite +i riscurile de lic9iditate, +i n
-eneral, pie*ele au devenit foarte instabile$ 3n aceste condi*ii, banca trebuie s aprecie0e corect
influen*a ultimelor evenimente asupra pe0entului +i viitorului bncii, +i s ncerce modelarea
acestora$
.iscul creditar este aferent incapacit*ii poten*iale a uneia din pr*ile la tran0ac*ie de a+i
onora obli-a*iunile sale privind rambursarea datoriei$ Kradul riscului cre+te pe msura sporirii
termenului de rambursare a creditului Bncii$ 6lementele de ba0 ale -estionrii de ctre Banc a
riscului de credit, sunt constituirea provi0ioanelor contra poten ialelor riscuri creditare, efectuat
n corespundere cu cerin*ele B"# privind clasificarea nivelului de risc a portofoliului de crediteJ
men*inerea limitelor la unele po0i*ii, cum ar fi limitele la anumite produse bancare aferente
creditrii, la creditarea anumitor ramuri8sectoare, limite la suma e(punerii la un client sau la un
-rup de persoane afiliateJ cerin e privind asi-urarea cu -a1 a creditelorJ monitori0area
permanent a condi*iilor financiare a fiecrui mprumutat, inclusiv +i a strii -a1ului$
Kestionarea competent a riscului ratei dobn0ii a fost una din principalele direc*ii de
activitate a -estionrii riscurilor la FinComBank ,$'$ , deoarece venitul net afferent dobn0ilor
constituie o parte esen*ial a profitului bncii$
6(ist dou componente ale riscului ratei dobn0ii P riscul oscila*iilor flu(urilor bne+ti din
active, sau n obli-a*iuni ca urmare a modificrilor ratelor doban0ii pe pia*$ .iscul este -estionat
prin stabilirea limitelor la unele po0i*ii specifice &de e($, diferen*a ratei doban0ii) pentru fiecare
scaden* standard &de e($, pan la 1 luna, de la o lun pan la 3 luni, de la 3 luni pan la 1 an, de
la 1 an pan la % ani, mai mult de % ani), care sunt monitori0ate 0ilnic$
.iscul valutar aferent probabilit*ii unor eventuale pierderi ca urmare a oscila*iei
nefavorabile a cursului valutar, este -estionat prin crearea unei structuri ec9ilibrate a crean*elor
+i an-a1amentelor n valute strine$
2olarul ,=' +i 6uro pre0int dou cele mai mari -rupuri de valut strin, care mpreun
constituie o treime din portofoliul de credite al Bncii$ Kradul de risc este minimi0at prin
corelarea ma(imal posibil a activelor +i obli-a*iunilor n valuta strin +i limitarea po0i*iilor
desc9ise valutare n mrime de 1!C, iar total pentru toate valutele T 8 P 2!C$
Iimita po0i*iei este determinat de crmuirea bncii, fiind 0ilnic monitori0at$
.iscul de *ar apare la efectuarea de ctre Banc a opera*iunilor interna*ionale +i determin
riscul influen*ei nefavorabile a anumitor evenimente +i condi*ii economice, politice, sociale
asupra intereselor financiare ale Bncii$ 3nrut*irea situa*iei economice a unei *ri determinate,
39
perturbrile politice +i economice pot influen*a ne-ativ asupra nivelului solvabilit*ii debitorilor
din aceast *ar$ 3n afar de aceasta, riscul *rii include n sine +i posibilitatea na*ionali0rii sau
e(proprierii activelor, anularea obli-a*iunilor e(terne de ctre -uvern, sc9imbarea re-lamentrii
valutare, +$a$
Uinnd cont de nivelul e(punerii riscului *rii, Banca consider ra*ional utili0area
estimrilor +i raitin-urilor a-en*iilor interna*ionale cu renume +i a or-ani0a*iilor financiare
interna*ionale, ca alternativ pentru elaborarea unui mecanism propriu de anali0 a indicatorilor
politici +i economici a *rilor, care ar determina raitin-ul riscului *rii$ >entru aprecierea
nivelului riscului de *ar, Banca folose+te evalurile +i raitin-urile independente ale urmtoarelor
a-en*ii interna*ionaleG ,tandard and >oorVs, #ood7Vs, Fitc9, la fel +i informa*ia referitoare la
riscul *rii oferit de ctre F#5 , Banca #ondial, >., Kroup$
Banca onorea0 0ilnic cereri de resurse bne+ti la depo0ite scadente, conturi curente,
debursri de credite i -aran*ii$ Comitetul de diri1are a activelor +i pasivelor +i Comitetul de
Creditare a Bncii stabile+te limite la nivelul minimal a mi1loacelor scadente, ce vor fi
disponibile pentru a corespunde cererilor de lic9iditate, precum i limitele ma(ime la
mprumuturile interbancare +i alte facilit*i, ce pot fi utili0ate n scopul suplimentrii lic9idit*ii,
n ca0ul unor retra-eri neplanificate de mi1loace bne+ti$
Banca men*ine nivelul lic9idit ii n conformitate cu cele dou principii de ba0G
lic9iditatea pe termen lun-, n ca0ul creia activele totale cu scaden*a 2 ani +i mai mult, nu
trebuie s depa+easc obli-a*iunile cu scaden*a respectivJ lic9iditatea curent, care prevede c
raportul dintre activele lic9ide +i total active sa fie mai mare de 2!C$
.iscul opera*ional este provocat de ctre defectele procedurilor +i proceselor opera*ionale,
erorilor comise de personal +i avarierea sistemelor automati0ate$ Kestiunea riscului opera*ional
se efectuia0 de ctre 2epartamentul de @r-ani0are a 6videntei si Controlului +i par*ial de ctre
'uditul 5ntern al Bncii$ .iscurile informa*ionale sunt limitate prin prevenirea accesului
nesanc*ionat la re*eua Bnci asi-urat de sistemul de protec*ie Fire:all$
Capitolul B. -valuarea activit ii economice a bncii i a rapoartelor
financiare ale bncii
Banca este obli-at s pre0inte raportul de profit +i pierdere, n care veniturile +i
c9eltuielile se -rupea0 n dependen* de con*inutul lor +i reflect sumele principalelor tipuri de
venituri +i c9eltuieli$
H!
>rincipalele tipuri de venituri, ce apar ca re0ultat al opera*iunilor bncii, includG dobnda,
plata pentru serviciile prestate, comisioanele +i re0ultatele serviciilor prestate de dealin-$
>rincipalele tipuri de c9eltuieli, ce apar ca urmare a opera*iunilor bncii, includG dobnda,
comisioanele, defalcrile pentru reduceri pentru pierderi la active +i provi0ioanele pentru pierderi
la an-a1amente condi*ionale, c9eltuielile le-ate de mic+orarea valorii de bilan* a investi*iilor +i
c9eltuielilor -enerale administrative$
Cea mai mare parte a veniturilor i revine activit*ii creditare care ocup practic E!C din
totalul veniturilor +i o cot esen*ial n total active$ @ nou surs a veniturilor devine activitatea
pe pia*a valorilor mobiliare, n special activitatea investi*ional n 9rtiile de valoare de stat$
@ deosebit aten*ie se atra-e la -estionarea portofoliului de credite$
3n special evaluarea activit*ii bncii se face n ba0a anumitor coeficien*i cum ar fiG rata de
lic9iditate, capitalul ponderat la risc, indicele de eficien* etc$ <oate acestea sunt pre0entate n
raportul 5nforma*ia privind activitatea financiar &'ne(a B)$
>rincipalii indicatori ce reflect activitatea economicofinanciar a bncii suntG
1$ .entabilitatea activelor &.@') P care la 3! septembrie 2!12 a constituit 2,19 CJ
2$ .entabilitatea capitalului &.@6) P care la 3! septembrie 2!12 a constituit 1!,1HC$
=tili0atorii rapoartelor financiare au nevoie de informa*ie veridic +i comparabil, care i
a1ut s aprecie0e situa*ia financiar +i eficacitatea activit*ii bncii, necesar la adoptarea
deci0iilor economice Bncile ntocmesc +i pre0int urmtoarele rapoarte financiareG
a) .aportul privind profitul +i pierderiJ
b) Bilan*ul contabilJ
c) .aportul privind flu(ul mi1loacelor bne+tiJ
d) .aportul privind flu(ul capitalului propriuJ
e)"otele e(plicative la rapoartele financiare$
.aportul privind re0ultatele financiare reflect veniturile +i c9eltuielile bncii dup
opera*iunile de activitate ale bncii$ 3n raport se pre0int soldurile conturilor din clasele H
&venituri) +i % &c9eltuieli) +i venitul net sau pierderea bncii, n componen*a venitului bncii se
includ veniturile aferente dobn0ilor la creditele acordare, la valori mobiliare cumprate pentru
vn0are +i investi*ionale, venituri neaferente dobn0ilor ale veniturilor +i comisioane$ C9eltuielile
cuprind c9eltuielile aferente +i neaferente dobn0ilor +i alte c9eltuieli$ 2up reflectarea
c9eltuielilor +i veniturilor aferente dobn0ilor, se calculia0 venitul net, aferent dobn0ii$
.e0ultatul net arat venitul net pan la impo0itare +i pn la re0ultatul e(traordinar, iar la aceast
sum se calculea0 impo0itul pe venit
Banca este obli-at s pre0inte bilan*ul contabil, n care activele +i obli-a*iunile se
-rupea0 n dependen* de con*inutul lor +i se reflect n ordinea lic9idit*ii +i este un raport
H1
privind situa*ia patrimonial +i financiar a bncii la data de raportare$ >e ba0a informa*iei din
bilan*ul contabil se face controlul asupra utili0rii mi1loacelor bne+ti, a opera*iunilor de
decontare, de cas, de creditare$ Bilan*ul contabil repre0int -ruparea activelor +i obli-a*iunilor
n banc$ 'ctivele bncii se clasific dup termenul rambursrii$ 'ctivele se reflect de la cele
mai lic9ide, iar pasivele de la cele mai solvabile la cele mai pu*in solvabile$
Flu(urile mi1loacelor bne+ti din activitatea opera*ional include G suma veniturilor +i
c9eltuielilor aferente dobn0ilor, suma impo0itului pe venit, suma conturilor "ostro +i Ioro n
B"# +i FinComBank ,$'$, suma crean*elor privind leasin-ul financiar, suma depo0itelor, +i
mprumuturile overni-9t$
.aportul privind flu(ul capitalului propriu con*ine informa*ia despre suma ac*iunilor
simple +i privile-iate la nceputul anului +i emiterea noilor ac*iuni, surplusul de capital al
FinComBank ,$'$ la nceputul anului +i rscumprarea ac*iuni lor$
"otele e(plicative la raporturile financiare anuale includ informa*ii privind metodele de
evaluare a conturilor ce *in de portofoliul de credite +i formarea fondului de risc, suma
mprumuturilor primite +i eliberate, structura capitalului +i distribuirea profitului +i informa*ii
despre emisia ac*iunilor bncii, iar o surs nou de -estionare a ratei dob/n0ii sunt derivatele
financiare &9ed-in-)$
Concluzie
3n pre0entul raport efectuat n cadrul practicii la ,$'$ Banca de Finan e i Comer au fost
e(aminate toate compartimentele posibile conform pro-ramei$
3n urma studierii detaliate a structurei bncii, creia i revin, n limitele competen*ei sale,
activit*ile ce *in de deservirea nemi1locit a popula*iei n domeniul bancar, a -enurilor de
activitate, a modului de or-ani0are pot s men*ione0 c FinComBank ,$'$ are ca scop stabilirea
H2
parteneriatului reciproc avanta1os cu clien*ii prin prestarea serviciilor bancare profesioniste de
nalt nivel, care corespund scopurilor sale antreprenoriale, investi*ionale +i consumatorii, +i, de
asemenea, n atin-erea rentabilit*ii ma(ime +i a si-uran*ei nalte a Bncii$
'vnd ca obiective primordiale de a deveni una din institu*iile financiare de frunte n
sectorul bancar al #oldovei cu o reputa*ie +i po0i*ie nalt, asi-urarea clien*ilor cu servicii +i
produse bancare de cea mai nalt calitate, care ar corespunde n totalitate cerin*elor +i c9iar ar
dep+i a+teptrile clien ilor, FinComBank ,$'$ are ca scopuri contribuirea la de0voltarea
mediului de afaceri +i a antreprenoriatului, simplificarea accesului businessului mic +i mi1lociu la
resursele financiare$
>e perioada practicii am studiat +i anali0at toate compartimentele de activitate +i pot remarca
un nivel nalt al profesionalismului an-a1a*ilor care sunt amabili +i binevoitori n orice situa*ie$
,tudiind actele normative, le-islative, actele consultative re-ulamentele, instruc*iunile,
ordinele +i alte documente, am reu+it s nsu+esc specificul aplicrii practice ale acestor acte$
>entru a i atin-e scopurile, banca este condus de un set de principii, care pun accent pe
satisfacerea nevoilor clien ilor, ce repre0int un punt forte al ntre-ii politici bancare$ >rintre
principiile anali0ate, pot s accentue0 urmtoareleG
competen* avnd ca ba0 cele mai bune standarde ale deservirii financiare +i anali0a
e(act a pie*ii, n permanen* banca se prefec ionea0 n acest domeniu +i sus*ine ini*iativele
creative +i profesionalismul an-a1a*ilor siJ
orientare spre client n rela iile cu clien ii, banca este adept al filosofiei parteneriatului$
'stfel, ea tindem spre a fi e(emplul si-uran*ei +i eficacit*ii pentru to*i cei care colaborea0 cu
FinComBank ,$'$J
onestitate +i confiden*ialitate fiind one+ti +i corec*i cu an-a1a*ii, partenerii +i concuren*ii,
banca se conbduce nu numai de litera le-ii, dar +i de spiritul eiJ
transparen*a de care d dovad banca, i face credibili n fa*a clien*ilor +i partenerilor$
'stfel este sus*inut un sc9imb eficient de informa*ie atat n interiorul Bncii, ct +i cu pr*ile
cointeresate din e(teriorJ
responsabilitate social banca contribuie la prosperitatea oamenilor, asi-urnd clien*ii cu
cele mai performante posibilit*i financiare +i contribuind la reali0area pro-ramelor sociale,
instructive +i culturale$
Uinnd cont de problemele macroeconomice cu care se confrunt #oldova +i pronosticul
privind de0voltarea economic, n 2!13, banca nu ar trebui s mi0e0e pe o cre+tere semnificativ a
numrului +i volumului de tran0ac*ii, o e(tindere a re*elei sale de filiale, +i n final, o ma1orare a
H3
cotei sale de pia*$ 2up c*iva ani de de0voltare rapid, n 2!13, prioritatea esen*ial ar trebui s
fie ba0at pe ma1orarea eficacit*ii bncii n toate direc*iile ei de activitate$ 6ste nevoie de a
mbunt i n continuare calitatea activelor, pasivelor +i -estiunii riscurilor,a sus ine
microntreprinderile +i businessul mic, oferindule credite +i alte produse +i servicii bancare, a
ma1ora portofoliul de credite, pstrndui calitatea, a stabili cu clien*ii rela*ii strnse +i de lun-
durat, oferindule o deservire bancar comod +i plcut$
Consider c am reu+it s aplic fructuos n practic cuno+tin*ele teoretice ob*inute n procesul
de studii, iar cuno+tin*ele acumulate n perioada practicii cu certitudine pe viitor m vor a1uta s
devin un specialist competent n domeniul finan*elor$
Bibliografie
1$ Ie-ea .# Finstitu*iilor financiare, nr$ %%! din 21$!B$199%$ 3nG #onitorul @ficial, 199E, nr$ 1
&cu modificrile ulterioare)J
2$ .e-ulamentul B"# privind emiterea, circula*ia +i rscumprarea Certificatelor Bncii
"a*ionale a #oldovei, nr$ 2!! din 12$!D$2!!H$ 3nG #onitorul @ficial, 2!!H, nr$ 1E31EB &cu
modificrile ulterioare)J
3$ .e-ulamentul B"# cu privire la clasificarea activelor +i an-a1amentelor condi*ionale +i
formarea reducerilor pentru pierderi la active +i provi0ioanelor pentru pierderi la
an-a1amente condi*ionale, nr$ 22H din 3!$!D$2!!B$ 3nG #onitorul @ficial, 2!!B, nr$ 1H91%2J
HH
H$ .e-ulamentul B"# cu privire la suficien*a capitalului ponderat la risc, nr$ 2E9 din 1B$1!$
2!!1$ 3nG #onitorul @ficial, 2!!1, nr$ 13! &cu modificrile ulterioare)J
%$ .e-ulamentul B"# cu privire la opera*iunile de pia* desc9is ale Bncii "a*ionale a
#oldovei nr$%B din 11$!9$199B, nr$ 33 din 11$!9$199B$ 3nG #onitorul @ficial, 199B, nr$ E2
&cu modificrile ulterioare)J
E$ .e-ulamentul B"# cu privire la e(punerile AmariA, nr$ 38!9 din !1$12$199%$ 3nG #onitorul
@ficial, 199%, nr$ B! &cu modificrile ulterioare)J
B$ 5nstruc*iunea B"# cu privire la modul de ntocmire +i pre0entarea de ctre bnci a
rapoartelor financiare$ 3nG #onitorul @ficial nr$EHE% din 28W199BJ
D$ .e-ulamentul B"# cu privire la transferul de credit, nr$3B3 din 1%$12$2!!%$ 3nG #onitorul
@ficial al .epublicii #oldova nr$1BE1D18EH3 din 3!$12$2!!% &cu modificrile ulterioare)J
9$ .e-ulament B"# cu privire la opera*iunile cu numerar n bncile din .epublica #oldova,
nr$ 2!! din 2B$!B$ 2!!E$ 3nG #onitorul @ficial al .epublicii #oldova nr$ 12!123 din
H$!D$2!!E &cu modificrile ulterioare)J
1!$ Kri-ori*, Cornelia$ 'ctivitatea bancar P ed$ a 555a$ 6ditura Cartier, C9i+inu, 2!!%, H1D p$J
11$ 9ttpG88:::$allmoldova$com8ro8bankin-8banks8fincombank8inde($9tml &citat 1%$!1$2!13)J
12$ 9ttpG88bancamea$md8banks8fincombankXinfo &citat 1%$!1$2!13)J
13$ Bilan ul contabil al FinComBank ,$'$, anii 2!!B2!12J
1H$ .apoartele privind re0ultatele financiare FinComBank ,$'$, anii 2!!B2!12$
H%

S-ar putea să vă placă și