Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi ………………., la Bucureşti

În conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 - privind sponsorizarea, cu modificarile si


completarile ulterioare, a fost convenită încheierea prezentului contract de către următoarele părţi
contractante:

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. ...................................... , cu sediul în Bucureşti ............ nr...., înregistrată la ORCMB


sub nr.............., având cod fiscal R ............, cont bancar nr................. deschis la ............,
reprezentată prin Dl. ............ – Preşedinte C.A. şi ................ – Director Economic, în
calitate de SPONSOR

si

2. ................................. cu sediul în Bucureşti, .............. nr......., reprezentată prin .........


.......... şi .......... . .., în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de ...... lei pentru ..............
....................................................................................................................................................

Art.2. Plata se va efectua în numerar la data semnării prezentului contract, contra chitanţă.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Sponsorizarea este unică şi încetează odată cu activitatea prevăzută la Art.1 din prezentul
contract.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.4. SPONSORUL are următoarele obligaţii:


- să pună la dispoziţia beneficiarului suma de bani integral;
- să consemneze în evidenţa contabilă suma de bani ce face obiectul activităţii de
sponsorizare.

Art.5. BENEFICIARUL are următoarele obligaţii:


- să primească suma de bani ce face obiectul activităţii de sponsorizare şi să o afecteze numai
pentru activitatea prevăzută la Art.1.
- să consemneze în evidenţa contabilă suma primită pe baza documentelor care atestă
efectuarea plăţii;
- să mediatizeze numele sponsorului pe toată durata activităţii prevăzută la Art.1

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de
judecată, în cazul în care una dintre părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul contract;
- este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment)
înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;
- îşi încalcă una din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către
cealaltă parte, că o nouă respectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea
prezentului contract în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus
la cunoştinţă că nu şi-a executat ori execută parţial ori în mod necorespunzător oricare
din obligaţiile ce îi revin;
- partea care invocă o cauză de încetare a unei clauze a contractului o va notifica celeilalte
părţi cu 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele;
- rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile deja contractante.

Partea care în mod culpabil nu şi-a onorat obligaţiile asumate va fi responsabilă, indiferent de
clauzele invocate, potrivit dispoziţiilor de drept civil.

VI. FORŢA MAJORĂ

Art.7. Forţa majoră exonerează părţile de răspunderea privind neîndeplinirea totală sau parţială a
obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract.
Se consideră ca fiind forţă majoră orice eveniment imprevizibil insurmontabil, în afara
voinţei părţilor , apărut după intrarea în vigoare a contractului şi împiedică partea care o invocă
să-şi îndeplinească obligaţiile contractului.
Apariţia sau încetarea forţei majore trebuie notificată în termen de 5 zile, în scris, fiind
însoţită de documente justificative atestate de autoritatea competentă, în condiţiile legii.

VII. NOTIFICĂRI

Art.8. Toate notificările, acordurile sau alte comunicări în temeiul prezentului contract se vor
efectua în scris şi se vor livra în persoană sau trimite prin fax sau prin poştă cu confirmare de
primire.

VIII. LITIGII

Art.9. Părţile convin să rezolve orice situaţie litigioasă derivând din acest contract în mod
amiabil. Orice asemenea situaţie litigioasă care nu poate fi rezolvată prin acord va fi soluţionată
de către instanţele judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE

Art.10. Modificarea prezentului contract nu poate fi făcută decât cu acordul scris al ambelor
părţi, prin acte adiţionale, parte integrantă din contract.

Art.11. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi, data înregistrării, la
Bucureşti, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR, BENEFICIAR,

S-ar putea să vă placă și