Sunteți pe pagina 1din 19

Rela!ia Romnia - S.U.A.

- realit"!i #i perspective geopolitice-


Introducere
Rela!ia dintre Romnia #i S.U.A. este una definitorie pentru ntreaga strategie de politic! extern! a
!!rii noastre #i una care a beneficiat de o aten!ie deosebit! din partea fiec!rui guvern din 1990 #i
pn! ast!zi. Acest proiect #i propune mai nti s! treac! n revist! istoricul rela!iilor dintre cele
dou! !!ri pentru a releva aspecte de ordin politic, economic, dar #i cultural care au stat la baza
ini!ierii #i dezvolt!rii dialogului, nc! din secolul al XIX-lea. Apoi, va fi prezentat! perspectiva
actual! asupra rela!iilor interstatale dintre Romnia #i S.U.A., insistndu-se asupra intereselor de
ordin geopolitic urm!rite de cele dou! p!r!i prin aceast! apropiere. n final, vor fi discutate
perspectivele acestei rela!ii, prin prisma viitorului deceniu #i a schimb!rilor de paradigm!
dominant! pe care acesta le profileaz!. mi propun s! prezint mai multe abord!ri asupra viitorului
rela!iilor dintre Romnia #i S.U.A., reunind n cadrul acestui proiect p!rerile foarte avizate ale unor
personalit!!i #i institu!ii importante privind acest subiect (Departamentul de Stat al Statelor Unite,
Ministerul Afacerilor Externe al Romniei, anali#ti romni #i americani, publica!ii prestigioase).
Scurt istoric al rela!iilor diplomatice dintre Romnia "i Statele Unite de la nceputuri pn# n
1990
1
Rela!iile bilaterale romno-americane au fost stabilite, n mod oficial, la data de 11 iunie 1880,
odat! cu numirea lui Eugene Schuyler, renumit istoric #i diplomat, drept primul reprezentant
diplomatic american n Romnia. La 125 de ani din momentul n care Schuyler s-a stabilit la
Bucure#ti, rela!iile bilaterale romno-americane au devenit un parteneriat productiv, bazat pe
numeroase leg!turi politice, militare, economice #i culturale. Dup! anii 90, cnd Romnia a adoptat
regimul democratic, leg!turile romno-americane s-au dezvoltat #i au devenit mai profunde,
conducnd la ob!inerea sprijinului Statelor Unite pentru intrarea n NATO #i pentru integrarea
complet! n Europa.
Leg!turile informale dintre Romnia #i Statele Unite dateaz! nc! din primele zile ale istoriei
americane. C!pitanul John Smith, care, ulterior, a emigrat din Anglia n Virginia, se pare c! a luptat
mpotriva otomanilor din Transilvania, n jurul anilor 1601-1603, iar Benjamin Franklin scria
despre o ntlnire cu un preot transilvan, Samuel Damian, care a vizitat Philadelphia n timpul
c!l!toriei sale n jurul lumii. $tiri despre Romnia au ap!rut, ocazional, n Statele Unite nc! din
anii 1700, iar cteva publica!ii romne#ti discutau despre extinderea acestora n America, publicnd,
n anii 1800, scrieri ale lui Benjamin Franklin pentru prima dat!. n 1846, Simion B!rnu!iu, unul
dintre viitorii lideri ai revolu!iei romne din anul 1848, a tradus Declara!ia American! de Indepen!!.
C!iva imigran!i romni n Statele Unite au luptat n R!zboiul Civil, iar unul dintre ace#tia,
Gheorghe Pomu!, a ob!inut gradul de General de Brigad!.
Leg!turile comerciale romno-americane au c#tigat n importan!! n cea de-a doua jum!tate a
secolului al XIX-lea #i n prima jum!tate a secolului al XX-lea. De exemplu, exporturile americane
c!tre Romnia au crescut de dou!zeci de ori n perioada 1891-1914. ntre timp, scriitorii americani
au nceput s! fie din ce n ce mai cunoscu!i n Romnia, odat! cu publicarea operelor lui Walt
Whitman, Mark Twain #i Bret Harte. Cultura romneasc! a nceput #i ea s! p!trund! n Statele
Unite, unde muzica lui George Enescu a fost ascultat! pentru prima dat! la New York, n 1911.
Constantin Brncu#i a fost primit cu entuziasm la Expozi!ia de la New York din 1913, unde a expus
cinci sculpturi.
1
American Cultural Center Bucharest - In Celebration of 125 Years of U.S. - Romanian Diplomatic
Relations - 2006
Leg!turile #i schimburile politice, economice #i culturale au continuat s! se extind! dup! ncheierea
primului r!zboi mondial. n ianuarie 1923, George Enescu a ntreprins primul dintre numeroasele
sale turnee n Statele Unite, unde muzica sa a fost primit! cu entuziasm. n noiembrie 1925,
diplomatul romn Nicolae Titulescu a efectuat o vizit! la Washington, D.C., unde s-a ntlnit cu
Pre#edintele Calvin Coolidge. Anul urm!tor, Regina Maria a ntreprins o vizit! foarte mediatizat! n
Statele Unite, unde a str!b!tut ntreg teritoriul cu trenul #i a participat la Expozi!ia Interna!ional! de
la Chicago. n acela#i an, la Bucure#ti, a fost nfiin!at! asocia!ia Prietenii Statelor Unite, cu
participarea unor personalit!!i romne marcante, cum ar fi Titulescu #i Enescu. n 1932, Compania
Ford a deschis un birou de vnz!ri n Romnia, iar n 1934 a inaugurat o linie de asamblare la
Bucure#ti. Iar n 1939, Romnia a deschis un pavilion la Expozi!ia Interna!ional! de la New York.
Declara!ia de r!zboi a Romniei mpotriva Statelor Unite, din decembrie 1941, a condus la
ntreruperea rela!iilor diplomatice, care au fost reluate n 1946, cnd Statele Unite au recunoscut
guvernul romn condus de Petru Groza. Trecerea Romniei n tab!ra sovietic! a dus la deteriorarea
rela!iilor bilaterale, deoarece regimurile comuniste din Romnia au impus un sistem totalitarist #i au
limitat strict contactele cu americanii #i cu al!i occidentali. Cu toate acestea, rela!iile bilaterale cu
Romnia au nceput s! se mbun!t!!easc! n prima jum!tate a anilor 60, n timpul administra!iei
Gheorghiu-Dej, odat! cu semnarea unui acord care prevedea solu!ionarea par!ial! a cererilor de
retrocedare a unor propriet!!i, naintate de americani. Au fost ini!iate schimburi culturale, #tiin!ifice
#i educa!ionale, iar n 1964 reprezentan!ele ambelor state au fost promovate la rangul de ambasade
cu drepturi depline. Distan!area calculat! a Romniei ini!iat! de Ceau#escu fa!! de politica
extern! a Uniunii Sovietice, recunoa#terea diplomatic! a Israelului de c!tre Bucure#ti #i denun!area
interven!iei sovietice n Cehoslovacia, n 1968, au condus la vizita oficial! a Pre#edintelui Nixon n
Romnia, n august 1969. n ciuda divergen!elor politice, contactele la nivel nalt dintre liderii
romni #i americani au continuat n anii 1970, culminnd cu vizita oficial! la Washington a so!ilor
Ceau#escu, n 1973. n 1972, a fost semnat! o conven!ie consular! care s! faciliteze protejarea
cet!!enilor #i a bunurilor acestora n ambele !!ri. Au fost acordate facilit!!i de c!tre Corpora!ia
pentru Investi!ii Private Interna!ionale (OPIC), iar Romnia a devenit eligibil! pentru creditele
B!ncii Americane de Import-Export.

Prin acordul comercial din aprilie 1975, Romnia a beneficiat de clauza na!iunii celei mai
favorizate, n baza articolului 402 din Legea comer!ului din 1974 (amendamentul Jackson-Vanik
care asociaz! clauza na!iunii celei mai favorizate cu realiz!rile unui anumit stat referitoare la
problema emigr!rii). Acest statut a fost rennoit anual, dup! ce Congresul revizuia hot!rrile
preziden!iale conform c!rora Romnia nregistra progrese n ceea ce prive#te libertatea de mi#care.
La mijlocul anilor 80, criticile aduse Romniei referitor la drepturile omului, n special cu privire la
abuzurile comise mpotriva minorit!!ilor etnice #i religioase, au condus la ncerc!ri ale Congresului
S.U.A. de retragere a clauzei na!iunii celei mai favorizate pentru Romnia. Pentru a preveni luarea
de m!suri n acest sens de c!tre Congres, n 1988, Cea#escu a renun!at la avantajele acestui statut,
calificnd amendamentul Jackson-Vanik #i alte cerin!e referitoare la drepturile omului drept un
amestec inacceptabil n suveranitatea Romniei.
Rela!iile politice au r!mas ncordate n toat! aceast! perioad!, dar Statele Unite au depus eforturi
pentru a men!ine leg!turile prin intermediul schimburilor culturale #i educa!ionale. Biblioteca
American! din Bucure#ti, nfiin!at! de Serviciul de Informa!ii al Statelor Unite n 1972, a oferit o
deschidere c!tre cultura american! n toat! aceast! perioad!, iar vizitele unor arti#ti proeminen!i
precum Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck #i Arthur Rubinstein au f!cut cunoscut!
muzica american! publicului romn. De asemenea, c!iva atle!i romni de marc!, cum ar fi Nadia
Com!neci #i Ilie N!stase au promovat imaginea Romniei n Statele Unite. Imaginea !!rii a fost
promovat! #i de hot!rrea Romniei de a participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din
1984, n ciuda boicotului generat de alte state din blocul sovietic.
Principalele evolu$ii cronologice n planul politic al rela$iilor romno-americane dup# 1990
2
:

La 8 noiembrie 1993, Romnia ob"ine din partea SUA "clauza na"iunii celei mai favorizate",
cadru de facilitare #i promovare a rela"iilor economice bilaterale, rezultat al interesului politic al
SUA de consolidare a rela"iilor cu Romnia (acordarea clauzei se realiza pe baze anuale). n
august 1996, Congresul SUA a aprobat permanentizarea clauzei pentru "ara noastr!, ca urmare a
progreselor nregistrate n procesul de reform! economic! #i creare a condi"iilor de dezvoltare a
economiei de pia"!.

La 11 iulie 1997, cu prilejul vizitei la Bucure#ti a pre#edintelui SUA, Bill Clinton, este lansat
parteneriatul strategic bilateral, cadru extins de colaborare viznd consolidarea rela"iilor
bilaterale, sus"inerea procesului de reform! #i a demersurilor de integrare euro-atlantic! ale "!rii
noastre, promovarea rolului Romniei de factor de stabilitate #i securitate n Europa de sud-est.
De la lansarea sa, parteneriatul strategic a reprezentat un reper esen"ial al politicii externe a
Romniei, precum #i un instrument eficient de sprijinire a eforturilor interne n domeniul reformei
politice, economice, militare, administrative.

SUA au sprijinit candidatura Romniei pentru ob"inerea pre#edin"iei n exerci"iu a OSCE n 2001,
precum #i derularea eficient! a mandatului romnesc la conducerea organiza"iei.

Cooperarea romno-american! a constituit un factor major n conturarea #i implementarea


reformei militare romne#ti, precum #i n promovarea preg!tirilor de aderare la NATO.

Nivelul ridicat al colabor!rii bilaterale n combaterea riscurilor neconven"ionale (trafic de droguri,


de persoane, criminalitate financiar! etc.) #i importan"a pe care cele dou! p!r"i o acord! acestei
colabor!ri au determinat deschiderea la Bucure#ti, la 20 mai 2001, a Biroului FBI n Romnia.

Dup! 11 septembrie 2001, Romnia a acordat un sprijin semnificativ coali"iei interna"ionale


conduse de SUA mpotriva terorismului, concretizat n sus"inerea opera"iunilor din Afganistan #i
Irak, precum #i n intensificarea colabor#rii bilaterale n ac$iuni specifice de combatere a
terorismului.
2
Ministerul Afacerilor Externe - Descrierea rela!iilor bilaterale Romnia - S.U.A.

Rezultatele pozitive n planul reformei economice #i contribu"ia Romniei la r!zboiul mpotriva


terorismului au constituit elemente majore n conturarea sprijinului SUA pentru integrarea
Romniei n NATO.

La 10 martie 2003, autorit#$ile americane au acordat Romniei statutul de "economie de


pia$#", element important n promovarea obiectivului de amplificare a rela"iilor economice
romno-americane, att n planul schimburilor comerciale, ct #i al investi"iilor americane n
Romnia.

La 8 mai 2003, Senatul SUA a ratificat n unanimitate protocoalele de aderare la NATO a celor
#apte state invitate cu prilejul summit-ului de la Praga, din noiembrie 2002.

La 6 decembrie 2005, a fost semnat Acordul privind activit!"ile for"elor Statelor Unite sta"ionate
pe teritoriul Romniei (Acordul de acces).Acordul a intrat n vigoare la 21 iulie 2006.

n perioada 26-28 iulie 2006 a avut loc vizita oficial! a pre%edintelui Romniei, Traian B#sescu,
la Washington. Cu aceast! ocazie a avut o ntrevedere cu pre#edintele SUA, George W. Bush,
pre#edintele SUA, principala tem! de discu"ii fiind consolidarea #i intensificarea parteneriatului
strategic dintre Romnia #i Statele Unite ale Americii.

Romnia s-a bucurat de sprijinul consistent al SUA pentru organizarea #i desf!#urarea Summit-
ului NATO din 2008. Prin substan"a deciziilor, implica"iile majore ale subiectelor dezb!tute #i
viziunea manifestat! de liderii politici ai NATO, Summit-ul NATO din aprilie 2008, de la
Bucure#ti a fost un eveniment de succes. n paralel cu participarea la lucr!rile Summit-ului,
pre#edintele SUA, George W. Bush a efectuat o vizit! oficial! n Romnia, ocazie cu care a avut
ntrevederi cu pre#edintele Romniei, Traian B!sescu, #i prim-ministrul Romniei, C!lin Popescu-
T!riceanu, #i a sus"inut un discurs public la Palatul CEC, privind viziunea SUA asupra rolului
NATO.
Considera!ii privind pozi!ia Romniei la Marea Neagr# "i implica!iile geopolitice ale acesteia
Romnia are ca avantaj esen!ial pozi!ia geopolitic! favorabil!. Pentru comunitatea euro-atlantic!,
spa!iul de la Estul Romniei reprezint! limita estic! a NATO #i UE. Rusia consider! c! aceea#i zon!
este vecin!tatea apropiat!, parte a sferei proprii de influen!!. Cele dou! organiza!ii interstatale,
UE #i NATO au avut n anii 90 #i la nceputul acestui deceniu o politic! vizibil! de expansiune,
prin valuri succesive de aderare. Aceast! extindere a fost orientat! ntotdeauna spre est, exact spre
aceast! zon! a M!rii Negre, tocmai din considerente strategice #i politice.
3
S-a afirmat de multe ori
c! aderarea Romniei n structurile euro-atlantice s-a realizat preponderent din motive politice #i
mai pu!in n urma ndeplinirilor tuturor criteriilor setate de aceste organiza!ii. Astfel, ultimele valuri
de aderare #i-au propus s! extind! influen!a NATO #i Uniunii Europene n Europa Central! #i de
Est. Cu siguran!! aceste afirma!ii sunt, m!car par!ial, justificabile #i explicabile prin interesul
crescut pentru spa!iul M!rii Negre manifestat de actori na!ionali, printre care se num!r! #i Statele
Unite ale Americii, dar #i actori transna!ionali.
n ultimele decenii, Marea Neagr! a revenit din ce n ce mai mult n aten!ia geopoliticienilor
datorit! pozi!iei sale strategice #i a intereselor marilor puteri care se ndreapt! progresiv c!tre acea
zon!. Asta dup! ce ea a fost considerat! pe rnd o mare uitat! de navigatorii lumii libere, un
avanpost al comer!ului mondial la gurile Dun!rii, Donului, sau Niprului, o mare practic nchis!
sau o plac! turnant! ntre Europa, Asia Mic! #i Rusia. Dup! 1991, la Marea Neagr! au acces
direct Rusia, Ucraina, Romnia, Bulgaria, Turcia #i Georgia - acest fapt o define#te ca fiind un pol
al intereselor acestor state riverane.
4
Intensitatea #i rezonan!a dezbaterilor privind spa!iul pontic au
sporit vertiginos odat! cu destr!marea Uniunii Sovietice #i ncerc!rile de edificare dincolo de
barajul geopolitic Est-Vest a unui ansamblu geopolitic coerent. Marea Neagr! redevine un focar al
jocului geopolitic global, un loc unde se intersecteaz! interesele marilor juc!tori. Noua geopolitic! a
M!rii Negre eviden!iaz! o nou! competi!ie ntre marile puteri. Rusia bate n retragere, iar SUA,
Fran!a #i Germania reprezint! noii actori externi principali care #i disput! influen!a n regiune.
5
n
spatele puterilor care, la nivel factual, depun eforturi de asigurare a unui anumit control al zonei
M!rii Negre, se afirm! penetrarea masiv! a companiilor transna!ionale atrase de exploatarea
3
Y. Lacoste - Geopolitique - La longue histoire d"aujourd"hui
4
S. Negu!, V. Cucu, L.B. Vlad - Geopolitica Romniei
5
O. Serebrian - Geopolitica spa!iului pontic
petrolului din Caspica, ceea ce face posibil! prezen!a tot mai semnificativ! n zon! a SUA. Din
aceast! dispunere de for!e rezult! o nou! situa!ie Geopolitic! n zona M!rii Negre cu consecin!e
asupra tuturor statelor riverane. Din punct de vedere politico-militar, sudul m!rii se afl! sub
controlul flancului drept al NATO, iar nordul apar!ine statelor din CSI, mai precis a Rusiei. Dac! n
nordul #i centrul Europei are loc o dezangajare de for!e, n schimb n zona M!rii Negre aceste for!e
se afl! fa!! n fa!!. Este evident c! fiecare tinde s!-#i creeze o situa!ie favorabil! prin atragerea de o
parte #i de alta a statelor riverane. Ori, din acest punct de vedere, ncle#tarea depinde n totalitate de
rela!iile directe dintre SUA #i Rusia. Asist!m, astfel, la o situa!ie fluid!, a unui mozaic de alian!e n
cadrul c!rora fiecare caut! patronajul uneia sau mai multor puteri str!ine. Noii veni!i, Statele Unite,
tind s!-#i asigure un loc de prim rang, reducnd totodat! prezen!a ruseasc! #i ambi!iile iraniene.
Razboiul geoeconomic al !i!eiului din Marea Caspic! se va desf!#ura nrtre ascensiunea puterii
americane #i rezisten!a ruseasc!, n aceea#i manier! cum, n secolul al 19-lea, n Asia s-au aflat fa!!
n fa!! Imperiul britanic #i Rusia !arist!.
6
Pentru Romnia, pozi!ia la Marea Neagr! reprezint! mai mult dect simplele raport!ri spa!iale
geografice. Sensul geopolitic al acestei pozi!ii se eviden!iaz! prin faptul c! Romnia apar!ine
organic la dou! zone cu profil politic, economic, distinct #i prioritar n rela!iile politice #i economice
continentale, profil totodat! de deplin! complementaritate (specific, pozi!ia Romniei att n grupul
!!rilor riverane !!rmului pontic, ct #i a celor central-europene, componente ale bazinului dun!rean).
Rolul acestei pozi!ii este amplificat de pozi!ia la gurile Dun!rii. La toate acestea se adaug!, desigur
#i leg!tura existent! ntre Marea Neagr! #i Marea Mediteran! prin sistemul de strmtori Bosfor-
Dardanele, care constituie, dup! cum aprecia Nicolae Titulescu, singura noastr! ie#ire spre Marea
liber!. Deoarece rela!iile economice ale !!rii noastre depind ntr-o m!sur! semnificativ! de
circula!ia liber! prin aceste strmtori, Romnia a fost mereu interesat! de acest aspect.
7
Litoralul vestic al M!rii Negre va fi pe viitor poarta de intrare spre marii consumatori din occident,
c!tre resursele de la Marea Caspic! #i din Caucaz. n acela#i timp, va fi capul de pod al Eurpei
pentru exporturile de produse finite ale Uniunii Europene, #i nu numai, mai ales c!tre fostele
republici sovietice de la Marea Caspic!. Mai mult dect att, !!rmul vestic al M!rii Negre este
perceput ca o prelungire al str!vechiului Drum al M!t!sii. Atuul Romniei este portul Constan!a, cel
6
O. Serebrian - Geopolitica spa!iului pontic
7
S. Negu!, V. Cucu, L.B. Vlad - Geopolitica Romniei
mai mare din bazinul M!rii Negre, care face parte dintr-un proiect de construire al unui oleoduct cu
destina!ia Trieste. Acest proiect, sus!inut de compania italian! ENI are conota!ii economice deosebit
de importante pentru ntreaga zon!.
Dimensiuni actuale ale politicii externe a Romniei, prin prisma rela!iilor cu SUA
Ministerul Afacerilor Externe a definit, n cadrul strategiei sale, obiectivele politicii externe
romne#ti pentru anul 2009. Cele #apte priorit!!i enumerate sunt: Europa (Romnia ca membru
UE), politica regional!, consolidarea parteneriatelor la nivel global, securitatea interna!ional!,
promovarea metodei multilaterale, diploma!ia n sprijinul dezvolt!rii economice #i cooper!rii
interna!ionale #i servirea intereselor romnilor din str!in!tate.
8
Parteneriatul dintre Romnia #i
Statele Unite este esen!ial pentru aproape fiecare dintre aceste priorit!!i #i este considerat un pilon
principal pentru orice strategie de politic! extern! de c!tre MAE.
Deoarece apartenen!a la Uniunea European# presupune o implicare din ce n ce mai mare a !!rii
noastre n politicile fundamentale ale Uniunii Europene, va trebui s! ne asum!m un rol important n
solu!ionarea problemelor cu care Uniunea European! se confrunt! din ce n ce mai mult. Cea mai
important! dintre acestea este securitatea energetic! #i dezvoltarea unei politici energetice comune.
A devenit evident c! un num!r mai mare de trasee de transport al hidrocarburilor este necesar
pentru consolidarea pozi!iei Uniunii pe plan interna!ional, din punct de vedere energetic. Interesul
Romniei poate fi aici realizarea proiectului Nabucco, precum #i progresul f!cut n ceea ce prive#te
construirea oleoductului Constan!a-Trieste. Sunt binecunoscute jocurile care exist! ntre actorii
statali din zona M!rii Caspice #i M!rii Negre pentru sus!inerea diferitelor op!iuni de transport a
energiei caspice c!tre Europa Occidental! #i Statele Unite. Romnia va trebui s! #i pun! n valoare
atuu-rile evidente #i s! reu#easc!, inclusiv prin utilizarea rela!iilor cu Statele Unite s! influen!eze
deciziile actorilor din zon! spre adoptarea unei op!iuni de transport al petrolului #i gazelor naturale
care s! includ! #i tranzitarea !!rii noastre (Aici op!iunile ar fi oleoductele Baku-Novorossijsk-Marea
Neagr!, Baku-Supsa-Marea Neagr!, precum #i gazoductul Nabucco prin Turcia-Bulgaria-Romnia-
Ungaria-Austria).
9
Statele Unite au propriile interese n zon! #i este foarte probabil s! sus!in! o
solu!ie care avantajeaz! Turcia, un aliat strategic de o importan!! considerabil mai mare dect
8
Ministerul Afacerilor Externe - Priorit#!ile politicii externe ale Romniei n 2009
9
S. Negu! - Geopolitica - Universul Puterii
Romnia. Dar n acest p!ienjeni# de trasee posibile de transport a energiei, Romnia care are o
pozi!ie geostrategic! n zon!, nu #i va putea permite s! r!mn! n afara acestor jocuri.
10

n cadrul politicii regionale, principalele puncte de interes comun ale celor dou! !!ri sunt Regiunea
M!rii Negre #i Kosovo. Marea Neagr!, dup! cum am men!ionat n cadrul acestui eseu a dobndit o
importan!! strategic! pentru marii actori na!ionali, inclusiv pentru Statele Unite. Regiunea M!rii
Negre se poate constitui pe termen mediu #i lung ntr-un spa!iu democratic, stabil, prosper, conectat
func!ional la spa!iul european #i euroatlantic, avnd rela!ii echilibrate, de cooperare politic! #i
sectorial! cu vecin!tatea ei estic!. Sus!inerea unei astfel de perspective ar ndep!rta riscurile legate
de instabilitate, de ezit!rile ntre op!iuni distincte de politic! extern!, de limitarea dezvolt!rii
economice ca efect al conflictelor nghe!ate, n cond!iile unor raporturi de putere globale neclare.
op!iunile politice ale statelor din zon!, procesul de reform! NATO #i UE, dar #i evolu!ia raporturilor
dintre UE, SUA #i Rusia vor influen!a viitorul regiunii pontice.
11
Rela!iile Romnia-SUA pot
contribui la un scenariu pozitiv, care va aduce stabilitate #i dezvoltare economic! la Marea Neagr!.
n schimb, n ceea ce prive#te Kosovo, p!rerile Romniei diverg de cele ale Statelor Unite. Romnia
se afl! printre pu!inele state din UE care nu au recunoscut Declara!ia de Independen!! a Republicii
Kosovo, al!turi de state ca Spania #i Cipru. Nu este greu de ghicit de ce, att Spania, Cipru, ct #i
Romnia confruntndu-se cu minorit!!i care militeaz! pentru autonomie. A recunoa#te dreptul unei
minorit!!i de a declara unilateral independen!a, a#a cum s-a ntmplat n Kosovo, ar da acela#i drept
minorit!!ilor proprii, dup! caz basci, catalani, secui, turci.
12
Un ultim element al politicii regionale
duse de Romnia este faptul c! !ara noastr! (aflat! la frontiera estic! a UE #i NATO) sus!ine
procesele de democratizare, restructurare #i orientare spre integrare european! #i euroatlantic! ale
vecinilor s!i n spe!! Serbia, Ucraina #i Republica Moldova).
Consolidarea parteneriatelor globale este un obiectiv care are n prim-plan parteneriatul strategic
cu Statele Unite, f!r! ndoial! cel mai important parteneriat al Romniei n afara Uniunii Europene.
Parteneriatul strategic cu Statele Unite constituie o component! de baz! a politicii externe #i de
securitate a Romniei. Etap! important! n evolu"ia rela"iei bilaterale Romnia SUA, n contextul
parcurgerii de c!tre Romnia a procesului de aderare la structurile euroatlantice, Parteneriatul
Strategic a fost lansat n 1997 ca mecanism avansat de cooperare, avnd ca prioritate consolidarea
10
Y. Lacoste - Geopolitique - La longue histoire d"aujourd"hui
11
Ministerul Afacerior Externe - Repere ale strategiei de politic# extern# a Romniei
12
A Year in the life of Kosovo - The Economist, februarie 2009
rela"iilor dintre Romnia #i SUA n domeniile de interes strategic pentru ambele "!ri (militar,
economic, securitate regional!, riscuri neconven"ionale) #i reprezint! un element important de
sus"inere a p!cii #i stabilit!"ii n Europa de Sud-Est. Profilul strategic al rela"iei bilaterale cu SUA se
nscrie pe urm!toarele coordonate: cooperarea militar!, colaborarea pe probleme de securitate
regional!., Stabilizarea Europei de Sud-Est, dezvoltarea colabor!rii economice #i cre#terea
volumului schimburilor comerciale bilaterale, combaterea riscurilor neconven"ionale.
MAE romn urm!re#te consolidarea acestui parteneriat, cu accent pe facilitarea unei cooper!ri
economice sporite #i a schimburilor culturale. Exist! premise favorabile pentru un salt calitativ n
rela"ia strategic! cu Statele Unite. n 2009, cooperarea cu Administra"ia de la Washington este
esen"ial! pentru men"inerea nivelului excelent al dialogului politic la toate nivelurile, aprofundarea
agendei #i pentru consolidarea coeziunii transatlantice n ansamblu. Teme majore ale politicii
externe a Romniei precum mediul de securitate n regiunea M!rii Negre, dosarul energetic sau
intrarea pe o traiectorie european! ireversibil! a Balcanilor de Vest vor fi incluse pe agenda
cooper!rii n cadrul Parteneriatului cu SUA, urm!rindu-se materializarea unor proiecte concrete #i
relevante pentru acestea. O preocupare major! va viza cooperarea sporit! cu autorit!"ile americane
pentru includerea Romniei n programul Visa Waiver #i eliminarea regimului de vize pentru
cet!"enii romni care doresc s! c!l!toreasc! n SUA.
n acest context, Ministrul afacerilor externe Cristian Diaconescu a efectuat o vizit! la Washington
n perioada 6-8 mai 2009, aceasta reprezentnd primul contact bilateral de nivel dup! instalarea noii
administra"ii democrate la Casa Alb!. Aceast! vizit! este extrem de important! pentru Romnia.
Relu!m astfel dialogul politic la vrf cu partea american! dup! schimbarea administra"iei.
Obiectivul nostru este s! consolid!m parteneriatul strategic dintre Romnia #i SUA #i s! identific!m
proiecte noi n care s! colabor!m, pe m!sura poten"ialului nostru #i a rela"iei mature care leag! cele
dou! "!ri
13
, a declarat ministrul Cristian Diaconescu, naintea vizitei.
$eful diploma"iei romne a avut ntlniri cu secretarul de stat Hillary Clinton, consilierul pentru
securitate na"ional! al vice-pre#edintelui SUA, Anthony Blinken, cu subsecretarul pentru afaceri
politice al secretarului ap!r!rii, Michelle Flournoy #i cu membri proeminen"i ai Congresului
american. Pe agenda discu"iilor au figurat teme legate de cooperarea n teatrele de opera"ii din
Afganistan #i Irak, precum #i aspecte de interes prioritar n rela"ia bilateral!, cu accent pe
13
Ministerul Afacerior Externe www.mae.ro
aprofundarea componentei economice a parteneriatului strategic bilateral. Vizita a prilejuit, de
asemenea, un amplu schimb de vederi pe ansamblul chestiunilor de interes comun de pe agenda
interna"ional!, o aten"ie special! fiind acordat! evolu"iilor din zona extins! a M!rii Negre.
Noua administra"ie american!, dar #i membrii Congresului, se vor implica n continuare n
cooperarea cu Romnia din punct de vedere strategic, n leg!tur! cu vecin!tatea NATO #i a Uniunii
Europene la Marea Neagra #i, totodat!, n ceea ce prive#te programul Visa Waiver #i modul n care,
n perioada urm!toare, aceast! tem! va fi abordat! la nivelul Congresului american
14
, a declarat
ministrul afacerilor externe, Cristian Diaconescu, la finalul ntrevederii cu Richard Lugar, co-
pre#edintele Comitetului pentru Rela"ii Externe al Senatului SUA. n cadrul ntrevederii cu
senatorul Richard Lugar, desf!#urat! la 7 mai 2008, au fost discutate modalit!"i de aprofundare a
parteneriatului strategic dintre Romnia #i State Unite. n acest context, senatorul american a dorit
s! aprecieze rolul proeminent al Romniei pentru impulsionarea cooper!rii la Marea Neagra #i
viziunea "!rii noastre cu privire securitatea energetic! n Europa #i Eurasia.
La finalul ntrevederii ministrul Diaconescu a precizat c! ntlnirea a reprezentat o oportunitate
pentru reconfirmarea parteneriatului strategic dintre Romnia #i SUA. Am convenit mpreun! c!
Marea Neagr! #i Europa de Est sunt regiuni cu un mare poten"ial al dezvolt!rii democratice #i
economice. n viitor, pot s! v! spun c! SUA mpreun! cu Romnia vor munci din greu pentru
respectarea principiilor #i standardelor democratice #i se vor angaja n proiecte n vederea
consolid!rii stabilit!"ii #i securit!"ii acestei regiuni, a ad!ugat ministrul roman de externe. Am
discutat despre modul n care vom colabora pentru facilitarea circula"iei reciproce a cet!"enilor celor
dou! "!ri, prin includerea Romniei n Programul Visa Waiver, a mai afirmat ministrul romn de
externe. El a subliniat, totodat!, c! discu"iile privind aspectele de interes prioritar n rela"ia
bilateral! s-au concentrat pe aprofundarea componentei economice a parteneriatului strategic
bilateral. Pe agenda discu"iilor s-au aflat #i subiecte precum proiectele de securitate energetic!, de o
importan"! deosebit! pentru ambele "!ri #i cooperarea n teatrele de opera"ii din Afganistan #i Irak,
unde Romnia a demonstrat c! este preg!tit! s! #i asume responsabilit!"i n sprijinul libert!"ii #i
dezvolt!rii democratice, obiective pe care sper!m c! le vom atinge n cel mai scurt timp cu putin"!
mpreun! cu SUA, a afirmat Cristian Diaconescu.
15
La rndul s!u, secretarul de stat american a
amintit de cooperarea ndelungat! dintre Romnia #i SUA n ceea ce prive#te priorit!"ile securit!"ii
globale #i a exprimat recuno#tin"! pentru angajamentul Romniei n Afganistan, Irak #i Kosovo.
14
Ministerul Afacerilor Externe - www.mae.ro
15
idem 12
Hillary Clinton a mul"umit Romniei #i pentru decizia de a g!zdui exerci"ii militare comune
cu for"ele americane. Romnia este unul dintre cei mai de ncredere alia"i #i cei mai
respectabili parteneri ai SUA, a concluzionat secretarul de stat american Hillary Clinton.
16
n ceea ce prive#te securitatea interna$ional#, NATO r!mne pilonul politicii de securitate #i
ap!rare a Romniei. Romniei va trebui s! participe activ la procesul de transformare a Alian"ei,
inclusiv la elaborarea noului Concept Strategic al NATO, sus!innd procesele de eficientizare #i
adaptare a NATO la cerin"ele generate de evolu"iile din ce n ce mai complexe ale mediului
interna"ional de securitate, tocmai pentru c! succesul NATO nseamn! #i succesul Romniei.
Romnia va participa n continuare la misiunile interna"ionale ale Alian"ei, angajamentele din
Afganistan r!mnnd cruciale pentru evolu"ia NATO #i securitatea interna"ional!. Transformarea
NATO #i realizarea de progrese n asigurarea unui cadru eficient de cooperare ntre NATO #i UE
pentru realizarea unei arhitecturi stabile de securitate european! sunt dou! obiective conexe pentru
Romnia, care vor ghida #i n 2009 demersurile sale n cadrul NATO #i UE. Romnia ncurajeaz!,
de asemenea, men"inerea unei politici NATO a u#ilor deschise n rela"ia cu Georgia #i Ucraina,
al!turi de dezvoltarea rela"iilor NATO cu statele din regiune, potrivit aspira"iilor fiec!ruia dintre
acestea.
17
Prezen!a sus!inut! a Romniei n Irak #i Afghanistan reprezint! o dovad! a
angajamentului Romniei pentru securitatea interna!ional!. De altfel, Romnia a fost unul dintre cei
mai apropia!i parteneri ai Statelor Unite n aceste opera!iuni. Desigur, contribu!ia !!rii noastre nu a
fost extrem de semnificativ! din punct de vedere strict cantitativ, dar nici nu avea cum s! fie
altcumva. Aderarea Romniei la NATO s-a datorat n mare parte #i acestui sprijin acordat SUA,
sprijin care a sfr#it prin a aduce beneficii !!rii noastre. Petru Romnia, participarile la misiunile
interna!ionale ale Alian!ei #i realizarea unei cooper!ri eficiente NATO-UE sunt mijloace pentru
crearea unei arhitecturi stabile de securitate, cu implica!i sistemice.
18
Rolul Romniei n NATO a
devenit din ce n ce mai important n ultimii ani, culminnd cu organizarea summit-ului Alian!ei la
Bucure#ti n 2008. n acela#i timp, misiunile diplomatice ale Romniei reprezint! acum, n acela#i
timp ambasade ale unui stat membru att UE ct #i NATO. Spre exemplu, la 1 ianuarie 2009 am
preluat mandatul de Ambasad! punct de contact NATO n Azerbaidjan.
16
United States Department of State - www.state.gov
17
Ministerul Afacerior Externe - Repere ale strategiei de politic# extern# a Romniei
18
Cristian Diaconescu - Interesele romne$ti la ora multipolarismului - Foreign Policy Romnia, mai 2009
Securitatea na!ional! a Romniei nu este amenin!at! n acest moment, ns! trebuie avut n vedere
faptul c! un anumit grad de risc a fost asumat prin participarea total! la misiunile NATO #i ale
Alia!ilor din Irak #i Afghanistan.
Perspective geopolitice "i geostrategice ale rela!iei Romnia - SUA
Dezvoltarea rela!iilor dintre Statele Unite #i Romnia trebuie privit! prin contextul mondial,
geopolitic #i geostrategic care se preconizeaz! c! se va schimba n urm!toarele decenii. ntr-o mare
m!sur!, toate progresele #i evolu!iile acestei rela!ii bilaterale de pn! acum pot la fel de bine fi
explicate prin analiza evenimentelor care au marcat respectivele perioade de timp.
Romnia este ast!zi membru NATO #i UE, avnd prezentul dar #i viitorul strict legat de aceste
organiza!ii suprastatale. Aceasta este o realizare considerabil!, de#i mediul politic al !!rii noastre nu
a oferit, n general, satisfac!ii de la instaurarea democra!iei. Cum a ajuns Romnia dintr-un stat aflat
indiscutabil n sfera de influen!! a Uniunii Sovietice (respectiv Rusiei), ntr-un stat cu un destin
european #i euroatlantic asumat? Cred c! o explica!ie ar putea fi #i evolu!ia lumii dup! momentul
1991. O dat! cu colapsul URSS, am intrat ntr-o epoc! a unipolarit!!ii. Dac! pe tot parcursul
R!zboiului Rece, paradigma dominant! a fost cea a bipolarit!!ii, a confrunt!rii directe #i continue
dintre SUA #i URSS, n 1991 SUA a r!mas singurul pol de putere mondial!, singura super-putere,
care avea #i nc! are capacitatea #i obliga!ia asumat! de a arbitra majoritatea conflictelor
interna!ionale #i de a juca un rol activ n jocurile geopolitice mondiale. %!rile rezultate din URSS,
dar #i cele care au sc!pat din aceast! sfer! de influen!! de r!u augur, precum #i de spectrul
comunismului, s-au orientat imediat c!tre un sistem de guvernare nou #i mult-dorit: democra!ia, dar
#i c!tre o economie capitalist!. ntreaga mentalitate a popoarelor s-a schimbat. Dup! ani de
represiuni n care se gndeau la Occident (reprezentat n special de Statele Unite) ca la un vis,
aceste popoare, v!zndu-se libere, au nceput s! tind! spre atingerea unui statut de parteneri ai
Statelor Unite, membrii NATO #i membrii UE. Nu este numai cazul Romniei, ci #i al Cehiei,
Poloniei, Ungariei, Bulgariei, statelor baltice #i, mai recent, Ucrainei #i Georgiei. Pu!ine state au
r!mas n sfera de influen!! a Rusiei (Belarusul fiind cel mai evident exemplu). S-a realizat o
extindere a NATO cu 11 state est-europene #i o extindere a UE cu 10 state est-europene. La rndul
lor, interesele acestor organiza!ii s-au mutat din ce n ce mai mult spre Est; n particular, interesul
geopolitic al Statelor a fost acela de a extinde NATO ct mai mult #i de a ajunge cu grani!ele
organiza!iei ct mai aproape de Rusia, dar #i de Orientul Mijlociu, pentru a-#i consolida influen!a #i
a se apropia de aceste zone. Putem spune c! cei 20 de ani dup! momentul revolu!iilor din
1990-1991. Reprezint! ani de domina!ie mondial! (de hegemonie) a Statelor Unite.
ns! o astfel de hegemonie a generat multe angajamente interna!ionale, care au consumat #i
consum! nc! multe resurse. Este de presupus c! n viitor aceste angajamente vor deveni tot mai
greu de respectat #i vom asista la o modificare a lor. n acela#i timp, este de a#teptat ca n urm!torii
ani ascensiunea marilor puteri s! schimbe profund peisajul rela!iilor interna!ionale. Deja Rusia #i
China contest! influen!a Statelor Unite n regiunile lor #i au n viziune o nou! ordine n care ei s!
influen!eze jocurile, iar India #i Brazilia #i vor asuma n curnd un rol asem!n!tor. Epoca
hegemoniei americane #i a unipolarismului se apropie de sfr#it, dup! cum cred majoritatea
exper!ilor n probleme globale. Un aspect important care va contribui la sc!derea importan!ei
Statelor Unite este realitatea economic! cu care aceasta se confrunt!. n condi!iile n care vom asista
la o sc!dere a for!ei financiare a SUA, ne putem ntreba dac! aceasta va mai avea capacitatea s!
sus!in! ac!iuni militare de amploarea celor din Irak #i Afghanistan sau dac! va putea asigura bugetul
unei organiza!ii precum NATO. Nu trebuie omis faptul c! America ruleaz! de ceva timp deficite
bugetare considerabile #i c! este cel mai mare debitor al lumii. n sistemul economic este nevoie de
un hegemon pentru a realiza dou! lucruri: men!inerea sistemului economic interna!ional deschis,
dar #i plasarea propriilor interese economice pe plan secund, dup! binele sistemului interna!ional.
Toate indica!iile arat! c! SUA nu vor mai putea juca acest rol. Cel mai important efect va fi acela c!
dolarul nu va mai fi moneda predominant! n sistemul financiar interna!ional, iar statele nu vor mai
prefera dolarul pentru a-#i p!stra rezervele na!ionale (China cere deja schimbarea dolarului cu un alt
etalon, spre exemplu Special Drawing Rights al FMI). Toate aceste aspecte ne fac s! credem c!, n
50 de ani, SUA nu vor mai fi un hegemon absolut, ci doar un primus inter paris.
19
Actuala pax americana, va fi contestat! din ce n ce mai mult, nu la nivel global, ci regional de o
serie de mari puteri, iar Statele Unite nu vor avea resursele s! lupte cu ace#ti contestatari n toate
punctele de interes: Asia Central!, Orientul Mijlociu, America Latin!, Europa de Est. Astfel c! vom
asista la o prezen!! interna!ional! mai redus! a SUA #i la restructurarea unor angajamente, NATO
putnd fi unul dintre ele. Politica mondial! se va concentra n viitor pe echilibrarea intereselor
regionale ale unor mari actori precum China, Rusia, India, Japonia, Brazilia, UE #i SUA #i nu att
de mult pe influen!a unui singure mari puteri. Spre exemplu, dac! influen!a Chinei devine prea mare
19
Cristopher Layne - Noua dezordine mondial# - Foreign Policy Romnia, mai 2009
#i amenin!!toare n Asia de Est, Japonia #i India vor fi cele mai interesate s! contrabalanseze aceast!
influen!! #i nu SUA.
n acest viitor sistem interna!ional multipolar, actualii alia!i ai Americii vor trebui s! #i g!seasc! noi
alian!e de securitate, f!r! a se mai baza exclusiv pe NATO #i vor trebui s! fie mult mai activi n
stabilirea unor parteneriate solide cu ct mai mu!i actori importan!i pe scena geopolitic! a lumii.
Este, desigur, #i cazul Romniei. Dat fiind parteneriatul din ultimii ani dintre !ara noastr! #i SUA,
este greu de crezut c! cele dou! !!ri nu se vor mai bucura de rela!ii apropiate #i n viitor. Asta nu
nseamn! ns! c! ne vom mai putea baza exclusiv pe sprijinul SUA sau pe apartenen!a la NATO
pentru garantarea securit!!ii na!ionale. La fel, de#i rela!iile cu !!rile membre UE vor fi foarte
importante n viitor, nu trebuie s! pierdem din vedere #i alte regiuni ale lumii cu care Romnia nu
are rela!ii foarte apropiate n acest moment, dar care prezint! oportunit!!i semnificative pentru !ara
noastr!. Pentru a putea vorbi despre o bun! pozi!ionare global! a Romniei, este nevoie de rela!ii
bilaterale solide, cu acoperire ct mai larg!. n acest scop, Romnia are avantajul unei re!ele extinse
de misiuni diplomatice n str!in!tate, n cele mai ndep!rtate col!uri ale lumii (din acest punct de
vedere, suntem ntre primele 10 state din UE). Spre exemplu, n Asia Central! vom putea capitaliza
pe misiunile diplomatice foarte active. S-au f!cut deja progrese semnificative n colaborarea
Romniei cu statele din zon!. Un alt aspect pozitiv pe care va trebui s! capitaliz!m n viitor este
rela!ia cu !!rile din Orientul Mijlociu. Deja putem identifica unele progrese n acest sens,
exporturile romne#ti n zon! crescnd de la 1,5 miliarde USD n 2007 la 2 miliarde USD n 2008.
20

Romnia trebuie s! #i concentreze mai mult eforturile diplomatice asupra amplific!rii prezen!ei n
Asia-Pacific, o zon! care prezint! mule oportunit!!i de valorificat, precum #i avantaje comparative
evidente. Rela!ia special! cu China trebuie orientat! c!tre aspecte mai pragmatice ale colabor!rii
economice, #tiin!ifice #i culturale, plecnd de la Parteneriatul Amplu de Prietenie #i Cooperare
semnat n 2004. Cu Japonia, trebuie construit pe baza fundamentului care l constituie Declara!ia
Comun! de Prietenie, Cooperare #i Parteneriat din 2002. Parteneriatul Strategic cu Coreea de Sud
este primul de acest fel cu o !ar! asiatic!, iar toate premisele au fost create pentru un parteneriat cu
India, care va fi esen!ial n urm!torii ani. n acela#i timp, Romnia trebuie s! monitorizeze atent
discu!iile care au loc n forul de cooperare regional! ASEAN. Acest lucru va fi posibil, doarece !ara
noastr! este printre primele care #i-au numit un ambasador pe lng! ASEAN.
20
Cristian Diaconescu - Interesele romne$ti la ora multipolarismului - Foreign Policy Romnia, mai 2009
America Latin! a reprezentat pentru diploma!ia romneasc! o necunoscut!, rela!iile diplomatice cu
aceast! zon! fiind destul de neglijate. ns! va trebui s! punem n valoare faptul c! suntem una dintre
!!rile latine ale UE, pentru a stabili parteneriate durabile #i strategice cu !!ri din aceast! regiune, n
special cu actorii principali, precum Brazilia, Argentina #i Mexicul.
Concluzii
Romnia #i Statele Unite se bucur!, ncepnd din 1990 de rela!ii din ce n ce mai apropiate,
materializate prin semnarea Parteneriatului Strategic ntre cele dou! !!ri n 1997. Acest parteneriat
s-a referit n special la domeniile economic, cultural #i militar #i a transformat Romnia ntr-unul
dintre cei mai apropia!i alia!i ai Statelor Unite. Drept dovad!, Romnia particip! la misiunile
militare ale Statelor Unite din Irak #i Afghanistan, motiv pentru care aderarea !!rii noastre la NATO
a fost accelerat! n 2004. n logica anilor post-sovietici, parteneriatul s-a dovedit un demers
favorabil pentru Romnia, dar #i pentru SUA, !ara noastr! reu#ind mult-dorita integrare n
structurile euroatlantice #i europene, iar SUA extinzndu-#i influen!a, n special prin NATO, n
Europa de Est, n vecin!tatea apropiat! a Rusiei. Ast!zi, parteneriatul are n vedere construirea
unei zone stabile la Marea Neagr!, un interes mare al Romniei, Uniunii Europene (prin prisma
drumului energiei Caspice din Asia Central! pn! n Europa), dar #i al S.U.A. (prin prisma
securit!!ii energetice a Occidentului #i a vecin!t!!ii Rusiei). Un alt interes mare al Romniei este
asigurarea securit!!ii na!ionale, prin apartenen!a la NATO. Un obiectiv mai mic, dar important
pentru popula!ia Romniei, este includerea n programul Visa Waiver, fapt care ar ridica
obligativitatea vizei pentru c!l!toria n Statele Unite. ns! perspectivele acestor rela!ii stau sub
semnul schimb!rii paradigmei dominante n geopolitica mondial!, n spe!! trecerea de la o lume
unipolar! cu un singur hegemon (SUA), la o lume multipolar! care va presupune echilibrarea
intereselor mai multor actori statali sau supra-statali (SUA, UE, Rusia, China, India, Japonia,
Brazilia). Astfel, parteneriatul cu SUA, de#i probabil va fi n continuare foarte apropiat, nu va mai fi
suficient pentru garantarea securit!!ii na!ionale a Romniei (n special din cauza faptului c! se
preconizeaz! o sc!dere n importan!! a NATO). n plus, Romnia va trebui s! participe activ pe
aceast! nou! scen! mondial!, stabilind parteneriate strategice cu ct mai mul!i actori importan!i din
Orientul Mijlociu, Asia de Est #i America Latin!. Interesele !!rii noastre nu se vor mai rela!iona n
viitor doar la SUA #i Uniunea European!, ci la ntreg mapamondul.
Bibliografie:
1. American Cultural Center Bucharest (2006) - In Celebration of 125 Years of U.S. - Romanian
Diplomatic Relations
2. DIACONESCU Cristian (2009) - Interesele romne!ti la ora multipolarismului - Foreign
Policy Romnia Nr. 5/2009
3. The ECONOMIST (2009) Nr.6/2009 - A Year in the life of Kosovo
4. FOTA Iulian (2009) - Noul NATO r!mne vechea Alian"! - Foreign Policy Romnia Nr.5/2009
5. LACOSTE Yves (2008) - Geopolitique - La longue histoire daujourdhui - Editura Larousse ,
Paris
6. LAYNE Christopher (2009) - Noua dezordine mondial! - Foreign Policy Romnia Nr. 5/2009
7. Ministerul Afacerilor Externe - www.mae.ro
8. Ministerul Afacerilor Externe (2008) - Descrierea rela"iilor bilaterale Romnia - S.U.A.
9. Ministerul Afacerilor Externe (2008) - Priorit!"ile politicii externe ale Romniei n 2009
10. Ministerul Afacerior Externe (2008) - Repere ale strategiei de politic! extern! a Romniei
11. NEGU% Silviu, CUCU Vasile, VLAD Liviu Bogdan (2004) - Geopolitica Romniei - Editura
Transversal, Trgovi#te
12. NEGU% Silviu (2008) - Geopolitica - Universul Puterii - Editura Meteor Press, Bucure#ti
13. SEREBRIAN, Oleg (2006) - Geopolitica spa"iului pontic - Editura Cartier, Chi#in!u
14. United States Department of State - www.state.gov