Sunteți pe pagina 1din 29

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare

Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Formator de formatori

Domeniul: Învăţământ, educaţie, cultură, mass media

Bucureşti 1999
Unitatea pilot:
Ministerul Educaţiei Naţionale
Coordonator proiect standard ocupaţional:
Elena Grigorescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional:
Carmen Maria Ralea, profesor, Şcoala nr. 309, Bucureşti
Tiberiu Marcian Mihail, cercetător ştiinţific, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Referenţi de specialitate:
Mihaela Târcolea, inspector de specialitate, MMPS
Roxana Mihail, cercetător ştiinţific, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: M - 88
© copyright 1999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte
lucrări fara acordul COSA.
Formator de formatori

Descrierea ocupaţiei

Formatorul de formatori este considerat ca autor şi ofertant de formare, ca rãspuns al cererii de formare, în
orice domeniu al activitãţii sociale .

Orice activitate de formare este precedatã de o formare metodologicã, specificã ocupaţiei, pentru a se asigura
obţinerea unei viziuni întregitoare, asupra formãrii, experienţã deja existentã a celui ce se formeazã ca
formator de formatori urmând a fi utilã ca teren de aplicaţii, şi mai puţin ca domeniu de referinţã.

Formarea de formatori înseamnã constituirea (şi ulterior optimizarea) unei expertize de specialitate în
domeniu, profesionalizarea în aria respectiva - şi funcţionarea ca atare (individual / în parteneriat) în aceastã
ocupaţie şi nu practicarea ei din exterior, ca simplã consiliere

Formarea de formatori se realizeazã de preferinţã în formula mixtã: proxemicã şi telematicã - adicã: în stagii
cu frecventã şi prin cursuri "la distanţã" -, îmbinându-se în acest fel lucrul de grup cu studiul individual.

Condiţiile de instituire a profesionalitãţii : tranzitiva privind practicarea, ocupaţiei; şi cea reflexiva, privind
constituirea continuã a ei, respectiv întoarcerea periodicã a formatorului de formatori, ca profesionist, asupra
propriei identitãţi apar ca doua dimensiuni distincte . Ele sunt solidare, obligând la a privi ocupaţia ca
înfãptuindu-se din activitãţi inseparabile si concomitente
pe doua planuri: cel al valorilor intrinseci ocupaţiei şi cel al organizãrii activitãţilor de lucru .

Baza evaluãrii calitative a formãrii de formatori, de importanţã practicã şi reformatoare este asiguratã prin
administrarea instrumentelor şi a probelor de evaluare / examinare şi printr-un permanent proces de validare
a performãrii programelor de formare .

Evaluarea externa, pentru constatarea eficienţei ca beneficiu social, , este precedatã de modul autoevaluãrii şi
interevaluãrii. Atestarea ca atare este realizatã ulterior, dupã o perioadã bine monitorizatã şi gânditã şi ca
ratificare a unei experienţe directe, validare necesarã combinãrii calificãrii prin formare iniţialã durabilã cu
certificarea de tip provizoriu pentru stimularea pregãtirii continue, reluate periodic .
Formator de formatori

pentru a se UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă


Competenţe generale la locul de muncă Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori
Întocmirea şi prelucrarea documentelor administrative

Comunicare Stimularea comunicării implicative şi a muncii în echipă

Management Asigurarea de servicii de consiliere


Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare
Prospectarea pieţei şi promovarea programelor de formare

Metodologie Conceperea propriei activităţi de formare ca formator de


Elaborarea strategiei de formare

Programe şi proiecte Evaluarea beneficiarilor, a produselor şi a programelor


Proiectarea şi elaborarea cursurilor / stagiilor de formare
Selectarea modalităţilor şi a procedurilor de lucru şi performarea
programelor de formare
Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Constituirea obiectivelor propriei 1.1. Formarea continuă certificată se face în scopul deţinerii creditelor
dezvoltări profesionale necesare exercitării ocupaţiei de formator de formatori .

1.2. Obiectivele propriei dezvoltări ca formator de formatori sunt


stabilite în raport cu cererile de pe piata muncii şi cu oferta de formare
paralelă / concurentă.

1.3. Portofoliul propriu, oferta şi cererea de pe piata de formare sunt


analizate pentru mărirea gradului de reprezentativitate a propriei
expertize.

1.4. Actualizarea permanentă a expertizei se înscrie în circuitul


comunicational specific, national şi international, pentru schimbul de date
2. Construirea şi dezvoltarea stilului 2.1. Individualizarea procedurilor de formare a formatorilor de formatori
propriu de formare este inclusă în documentele de formare.

2.2. Perfectionarea activitatii personale şi dezvoltarea ocupatiei este


practicată continuu prin self-management.

2.3. Participarea la diverse forme de perfectionare se face intr-o activ şi


responsabil, cu urmărirea permanentă a propriilor obiective.

2.4. Perspectivele ocupaţiei sunt susţinute consecvent, prin modalităţi


diverse.
Gama de variabile

Obiectivele dezvoltării:

- extinderea expertizei la arii tematico-metodologice variate


- specializarea expertizei prin creşterea competenţelor
- sporirea credibilităţii pe piaţa muncii
- diversificarea gamei produselor / serviciilor
- mentenanţa şi creşterea performanţelor, în baza criteriilor validitate, valabilitate, viabilitate.

Mod de certificare :
- iniţial, prin atestat / diploma sau acreditare
- ulterior, prin credite profesionale

Circuitul comunicaţional:

- relaţii personale
- apartenenţa la asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale
- publicaţii de specialitate
- pagina pe Internet

Modalităţi diverse de susţinere a perspectivelor ocupaţiei:

- expertiza proprie (documentele de formare) de calitate


- promovarea performanţelor ocupaţionale în întâlniri naţionale şi internaţionale
- constituirea şi extinderea ariei conceptuale a domeniului ocupaţional

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- obiectivitatea în aprecierea propriilor competenţe şi a nevoii permanente de perfecţionare


- realism şi exigenţă în evaluarea imperativelor de moment şi a perspectivelor domeniului
- discernământ în alegerea modalităţilor de susţinere a perspectivelor ocupaţiei
- spirit practic în implementarea şi actualizarea expertizei proprii

Cunoştinţe:

- management (cunoştinţe aplicative)


- marketing (cunoştinţe aplicative)
- limbi străine
- modalităţi moderne de comunicare (Internet, E-mail)
- ştiinţe ale informării
- noţiuni de inter-comunicare
Întocmirea şi prelucrarea documentelor administrative

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Elaborarea propunerilor privind 1.1. Stabilirea necesarului de materiale este în conformitate cu specificul
cadrul organizatorico-administrativ sesiunii de formare.

1.2. Listarea necesarului de materiale se face cu precizarea termenelor de


asigurare a acestora.

1.3. Aspectele organizatorice sunt consemnate corespunzător structurii


sesiunilor de formare.

1.4. Revizuirea unor aspecte organizatorice se realizează corespunzător


datelor stabilite la negocierile / discuţiile cu solicitanţii de formare.
2. Întocmirea documentelor 2.1. Stabilirea tipului de document administrativ se face în raport cu
administrative legislaţia în vigoare.

2.2. Elaborarea documentului administrativ se face corespunzător


specificului activităţii de formare.

2.3. Documentul administrativ este redactat în numărul de exemplare


stabilit între părţi.

2.4. Documentul administrativ redactat este verificat cu minutiozitate şi


semnat de fiecare parte.
3.Înregistrarea şi arhivarea 3.1. Documentele administrative întocmite sunt înregistrate corect, prin
documentelor administrative modalităţi adecvate.

3.2. Păstrarea documentelor administrative se face în conformitate cu


prevederile contractuale.

3.3. Arhivarea documentelor administrative se face potrivit procedurilor


de arhivare.
Gama de variabile

Document administrativ:

- contract
- convenţie
- protocol cu grupul de lucru
- minută
- comand[

Materiale necesare:

- mobilier,
- consumabile
- aparatură, instrumente
- material demonstrativ
- materiale auxiliare

Modalităţi de înregistrare a documentelor administrative:

- registru numerotat
- bancă de date (fişiere )
- dosare (bibliorafturi)
- fişiere manuale etc.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- spiritul organizatoric şi promptitudinea în asigurarea la timp a necesarului de materiale în vederea desfăşurării


optime a activităţilor de formare
- meticulozitatea şi acurateţea cu care redactează documentele administrative
- corectitudinea, atenţia şi răbdarea dovedite la înregistrarea şi păstrarea documentelor administrative

Cunoştinţe:

- legislaţie (prevederi contractuale)


- operare PC, birotică
- proceduri de completare documente administrative
- proceduri de evidenţă şi arhivare
Stimularea comunicării implicative şi a muncii în echipă

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Conceperea formării formatorilor 1.1. Promovarea ofertei, tranzactionarea programelor şi relatiile cu
prin prisma valorilor comunicaţionale virtuali clienti / beneficiari şi cu posibili colaboratori se face din
perspectiva comunicaţionala.

1.2. Programele de formare a formatorilor de formatori sunt centrate,


conform concepţiei demultiplicative, pe relaţia de formare.

1.3. Mediul de formare / ambientul este conştientizat şi utilizat ca factor


de producere a efectelor pozitive de formare.

1.4. Conceperea proiectarii, a evaluarii sesiunii de follow-up şi a


consilierii se face în bază comunicaţională.
2. Generarea şi reunirea competenţelor 2.1 Expertiza în privinţa competenţelor în formarea formatorilor de
de comunicare formatori se bazează cu precădere pe documentarea temeinic actualizată.

2.2. Stimularea competenţelor de comunicare se face prin modalităţi


specifice

2.3. Competenţele de comunicare necesare performării expertizei de


formare sunt generate contextual / în raport cu nevoile şi se reunesc
situaţional / în raport cu sarcinile.

2.4. Suporturile / modulele de stagiu / curs sunt proiectate ca instrumente


3. Asigurarea formării şi funcţionării 3.1. Programul oferit este adaptat la abilităţile de comunicare ale echipei
echipei de experţi formatori de formare / formatorului.

3.2. Formarea şi functionalizarea echipei de formare de formatori este


întemeiată pe o solidă documentare / formare în domeniu.

3.3. Promovarea spiritului de lucru în echipa de experţi formatori, în


cadrul sesiunilor de formare, se face în baza concepţiei relaţionale asupra
formării.

3.4. Eficienţa lucrului de / în echipă este prevăzută prin tipul programului.

4. Asigurarea mediului de formare 4.1. Mediul de formare / ambientul este desemnat ca resursă
propice comunicaţională, asigurând caracterul interactiv al derulării programului.

4.2. Mediul de formare este exploatat pentru a facilita munca în echipe /


grupuri de diferite dimensiuni.

4.3. Dimensiunea specific-formativă a comunicării prin diferite mijloace


- este permanent relevată clienţilor / beneficiarilor, indiferent de tipul de
Gama de variabile

Modalităţi de stimulare a competenţelor de comunicare:


- autoreflecţia
- modelarea valorilor specifice (“cultura comunicării”)
- valorificarea experienţei personale a formatorilor / formabililor

Abilităţi de comunicare:

- (inter-)comunicare tematizată
- comunicare verbală / non-verbală / paraverbală.

Tipuri de formare:

- proxemic
- telematic
- mixt

Mijloace de comunicare:

- tradiţionale: postă, telefon, radio, televiziune


- moderne: fax, e-mail, internet

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- capacitatea formatorului de formatori de cunoaştere a echipei de colaboratori


- perspicacitatea în sesizarea specificului de personalitate a colaboratorilor
- cunoaşterea modului de generare contextuala a competenţelor
- receptivitatea la mesajele din partea clienţilor / beneficiarilor şi ale colaboratorilor
- flexibilitatea în adoptarea / adaptarea condiţiilor de ambient

Cunoştinţe:

- elemente de “Comunicare”
- elemente de “Relaţii publice”
- “Managementul comunicării”
- cunoştinţe tehnice de operare cu tehnologia comunicării
- elemente de psihologie aplicată
Asigurarea de servicii de consiliere

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Receptarea solicitărilor 1.1. Solicitarile clientilor / beneficiarilor sunt receptate prompt, clar şi
complet, în vederea identificării domeniului metodologic de interes.

1.2. Solicitările sunt analizate în scopul determinării competenţelor


necesare pentru satisfacerea lor.
2. Organizarea şi furnizarea de 2.1. Consilierea post-sesiune a clienţilor / beneficiarilor se organizează pe
consiliere baza de contract.

2.2. Consilierea este programată în raport cu diferitele solicitări din


partea clienţilor / beneficiarilor.

2.3. Consilierea este organizată în toate tipurile de formare a


formatorilor de formatori.

2.4. Consilierea este proiectata şi furnizata în scopul de a satisface


specificul solicitărilor.

2.5. Recomandarile orientative şi de consultanta sunt formulate cu


precizarea contextelor lor de aplicare.

2.6. Solicitantii sunt îndrumati şi catre consultarea unor surse


suplimentare şi alternative de informare / documentare.
Gama de variabile

Situaţii de furnizare a consilierii:

- ca urmare a receptării mesajelor ulterioare sesiunilor de formare (inclusiv de follow-up) ale clienţilor /
beneficiarilor
- ca ofertă liberă (cu contract de prestare de servicii)

Tipurile de formare:

- proxemic
- telematic
- mixt

Specificul solicitărilor:

- ca asistare a continuării formarii ca formatori de formatori


- pentru specializarea formatorilor intr-un domeniu de aplicaţii (ca “formatori la locul de muncă“).

Surse suplimentare de informare / documentare:

- fonduri documentare ale unor instituţii


- fonduri de bibliotecă
- bănci de date
- Internet etc.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- solicitudinea şi promptitudinea în receptarea cererii de consiliere


- profesionalismul în recomandarea metodelor performante şi a surselor alternative de documentare
- creativitatea şi operativitatea în oferirea de sugestii

Cunoştinţe:

- noţiuni de metodologie
- tehnici de investigare informaţionala
- tipurile de surse de informare
- operarea în bănci de date, Internet etc.
- limbi străine
Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Identificarea aspectelor 1.1. Aspectele organizatorice sunt identificate în funcţie de specificul
programului de formare.

1.2. Stabilirea ordinii de derulare a activităţilor / secvenţelor se face


corespunzător programului convenit cu beneficiarul.

1.3. Aspectele organizatorice identificate sunt consemnate în documente


de tip administrativ, în ordine de prioritate.
2. Alocarea resurselor adecvate 2.1. Planificarea activităţilor de formare se face pe secvenţe de formare.
demersurilor de formare planificate

2.2. Clientii / beneficiarii virtuali şi posibilii colaboratori sunt contactati


în vederea convenirii resurselor.

2.3. Alocarea şi dimensionarea resurselor se face în functie de efectele de


formare prezumate şi posibile.

2.4. Baza de date deţinută este activată în scopul selectării, ca resurse, a


3. Configurarea secvenţelor de formare 3.1. Structura ilustrată topic a sesiunii de lucru propusa prin program se
în vederea coordonării de sesiune corelează cu resursele alocate.

3.2. Programul de lucru este reconfigurat prin negocierea variabilelor


topice în vederea obţinerii efectului optim.

3.3. Tipurile de resurse convenite şi alocate sunt mobilizate integral


pentru buna desfaşurare a sesiunii de formare .
4. Monitorizarea derulării stagiului şi a 4.1. Structura curriculară este înscrisă în protocolul de lucru, inclusiv
sesiunii de follow-up pauzele stabilite.

4.2. Sesiunile de lucru interactiv sunt alternate cu cele de prezentare şi cu


cele informale.

4.3. Antrenarea formabililor la derularea sesiunilor de formare şi


personalizarea formării se realizează prin forme specifice de îndrumare.

4.4. Asigurarea ritmului individual se asigură prin introducerea în discuţie


a unor rezerve topice şi prin marcarea momentelor de trecere.

4.5. Relatia între propunerea initiala, rezultatele partiale şi perspectivele


aşteptate este permanent subliniata în timpul sesiunilor, în scopul
instalării efectului pozitiv de formare.

4.6. Stagiile de formare a formatorilor sunt continuate, în majoritatea


cazurilor, prin sesiuni speciale de follow-up.

4.7. Continuitatea între continutul stagiului şi ceea ce se evalueaza în


sesiunea de follow-up este accentuată prin referirea metodologică la
unitatea documentelor de lucru.
5. Soluţionarea dificultăţilor apărute în 5.1. Disfuncţionalităţile / situaţiile conflictuale identificate sunt relevate
derularea programului de formare grupului la momentul apariţiei lor.

5.2. Modalităţile de soluţionare a impedimentelor intervenite sunt


negociate cu grupul / în grup.

5.3. Situaţiile neprevăzute sunt soluţionate prin modalităţi flexibile,


oportune situaţional.

5.4. Dificultatile aparute în itinerarul de stagiu / curs şi modurile de


soluţionare sunt consemnate în jurnalul de stagiu.
Gama de variabile

Genuri de resurse:

- resurse umane (experţi, colaboratori şi grupul de lucru)


- resurse materiale (bugetul de timp, bugetul financiar, fonduri fixe, consumabile)

Efecte de formare:

- dezirabile (pozitive)
- secundare (negative)

Precedente utile:

- modale
- organizatorice
- tematice (topice)
- logistice

Structura programului:
- dată prin curriculumul de formare (iniţial)
- concretizată în silabusurile topice (examinabile)
- asigurată prin teme de rezervă (demonstrative)

Tipuri de teme:
- modale
- organizatorice
- tematice
- de rezervă

Tipuri de moderare:
- neutră
- tutorală (îndrumare individuală “formarea pentru fiecare”)
- mentorală (a grupului ca întreg “formarea de grup”).

Tipuri de interactivitate:
- “joc de rol”
- workshop
- studiu de caz
- dezbatere etc.

Tipuri de documente de lucru


- de reglementare
- curriculare
- de evaluare
- administrative

Caracteristicile sesiunii de follow-up:


- proiectare curriculară
- interval scurt de timp (o zi, cu două micro-sesiuni)
- evocarea spiritului şi a topicelor de lucru
- recapitularea temelor care se evaluează
- evaluare propriu-zisă, în vederea (pre-a)creditării.
Modalităţi oportune situaţional:

- deciziile echipei de formare


- consultarea grupului de lucru
- “crearea de conflicte”, ca sursă de rezolvare a dificultăţilor
Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de organizare în asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a sesiunilor


- acurateţea în compatibilizarea resurselor cu structura sesiunilor
- abilitatea de negociator-mediator în configurarea sesiunilor de formare şi în monitorizarea derulării lor
- tactul în abordarea situaţiilor neprevăzute şi conflictuale
- competenţele de comunicare şi exprimare clară, fluentă şi expresivă
- creativitatea şi adaptabilitatea în alternarea activităţilor

Cunoştinţe:

- noţiuni aplicate de management (organizare, resurse, monitorizare, rezolvare de conflicte)


- noţiuni de psihologie educaţională
- noţiuni de logică
Prospectarea pieţei şi promovarea programelor de formare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Investigarea ariilor cu posibil deficit 1.1. Spiritul de prospectare şi promovare se constituie, ca orientare
de formare a formatorilor asupra pieţei de formare.

1.2. Deficitul de formare este analizat în vederea conştientizarii


potenţialului client / beneficiar.

1.3. Ariile deficitare sunt investigate, prin modalităţi specifice, în vederea


ofertării de program.

1.4. Analiza deficitului de formare se face prin diverse proceduri.

1.5. Clienţii / beneficiarii detectaţi sunt contactaţi de principiu, în vederea


efectuării analizei de nevoi specifice.
2. Elaborarea strategiei de penetrare a 2.1. Posibilii colaboratori ai echipei de formare sunt identificaţi pe baza
pieţei creditelor profesionale.

2.2. Colaborarea externă se realizează prin metode specifice concurenţei


loiale.

2.3. Strategia de pătrundere pe piaţa de formare este concepută pe baza


prognozei efectelor socio-profesionale.
3. Ofertarea programelor de formare 3.1. Oferta de formare se construieşte cu scopul satisfacerii nevoilor de
formare constatate.

3.2. Relatia între formator ca ofertant şi potentialul client / beneficiar


este concepută ca una de piaţă.

3.3. Portofoliul de programe este stocat şi arhivat în banca de date ca


principala sursă a ofertării promoţionale.
4. Promovarea programelor de 4.1. Alegerea canalelor de publicitare se bazează pe analiza raportului
formare şi a ocupaţiei de formator de calitate-preţ.

4.2. Elaborarea materialelor promoţionale se realizează prin selectarea


datelor relevante din portofoliul de programe.

4.3. Materialele destinate promovării programelor de formare sunt


redactate persuasiv şi atractiv.

4.4. Promoţionarea programelor de formare se face direct -


comunicational - şi prin reclama.

4.5. Promovarea programelor de formare se face în scopul inducerii în


diverse medii socio-profesionale a nevoii de formare continuă de
formatori şi a valorii sociale a ocupatiei.
Gama de variabile

Modalităţi specifice de investigare a pieţei:

- studii de poziţionare
- studii de piaţă
- studii de nevoi

Proceduri de prospectare:

- observare directă
- sondaj de opinie
- interviu individual / de grup
- anchetă profesională
- consultarea experţilor
- studierea statisticilor

Coordonate majore ale colaborării:

- cooperare profesională temporară


- asociere de (tip) firmă

Canale de publicitare:

- mass-media
- postă
- internet
- distribuire directă de materiale publicitare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- promptitudinea ofertei publicitare


- imaginaţia, creativitatea şi discernământul în elaborarea şi redactarea materialelor publicitare
- tactul şi comunicarea eficientă în prospectarea, penetrarea şi menţinerea pieţei
- receptivitatea la elementele de noutate din aria de piaţă cu deficit de formare
- clarviziunea în estimarea efectelor socio-profesionale ale ofertelor de formare

Cunoştinţe:

- managementul pieţei (marketing)


- elemente de Relaţii publice
- reguli de persuasiune şi reclamă publicitară
- tehnici de documentare
- noţiuni de sociologie şi psihologie (tehnica persuasiunii)
- noţiuni de design, grafică şi tehnoredactare
- elemente de operare PC (Internet, E-mail).
Conceperea propriei activităţi de formare ca formator de formatori

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Constituirea expertizei în scopul 1.1. Expertiza de formator de formatori se constituie, în timp
producerii ofertei de formare determinat, pe baza cunoştintelor de specialitate.

1.2. Formatia de baza şi experienta socio - profesionala sunt incluse în


formarea formatorului de formatori, ca tematică ilustrativă a pregătirii
metodologice.

1.3 Complexul de resurse deţinut este valorificat prin oferta de formare.


2. Pregătirea metodologică a 2.1.Nivelul tehnic detinut este revazut şi reactualizat prin prisma
programelor. exigentelor evidentiate de prospectarea pietei şi de studiul evolutiei
domeniului.

2.2.Disponibilităţile profesionale proprii / de echipă sunt evaluate intern


în raport cu nevoile de formare detectate prin analiza de nevoi.

2.3.ţintele tematice sunt focalizate prin programul de lucru pe diverse


termene.

2.4. Aria de competenţe necesare în situaţie este circumscrisă prin


configurarea şi redactarea ofertei de formare promovate.
3. Pregătirea şi etapizarea diferenţiată 3.1. Sarcinile profesionale şi manageriale în echipa de experti formatori /
a ofertei de formare pentru formatorii colaboratori sunt înscrise în grafic, conform conceperii şi planificarii
de formatori. activităţilor.

3.2. Ordinea etapelor de formare este stabilita şi înscrisa în desfaşurator


astfel încât sa se asigure ritmul dorit şi sa se poata tine seama de eventuale
situaţii neprevăzute.

3.3. Contactele preliminare cu factorii externi de care depinde


desfaşurarea activitatii sunt programate şi realizate la timp

3.4. Programul stabilit este verificat periodic sub aspectul metodologiei,


în vederea asigurarii respectarii termenelor contractuale şi / sau a
restructurării lui negociate.
Gama de variabile

Oferta de formare :
- curriculumuri (co)autorale cu prefigurarea stilului în domeniu

Factori externi implicaţi:

- organe administrative
- mass-media
- furnizori
Complex de resurse necesare formarii :
- resurse profesionale (competenţe, moduri, cunoştinţe, tehnici etc.)
- resurse umane atestate

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- capacitatea de comunicare eficientă cu furnizorii de documente


- capacitatea de organizare a portofoliului de documente pre-cerute
- claritatea, coerenţa şi realismul suporturilor de curs
- discernământ în adecvarea ofertei la condiţiile concrete

Cunoştinţe: - de specialitate (absolvirea de cursuri expert de tip “of” / ”on ţe job “)


- juridice (încheiere de contracte, în domeniul relaţiei sociale)
- de operare cu bănci de date
- tehnici de documentare
- tehnici de muncă intelectuală (T.M.I.)
Elaborarea strategiei de formare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Analizarea contextuala a nevoilor 1.1. Investigarea nevoilor de formare ca formatori de formatori a
specifice ale clienţilor / beneficiarilor clienţilor / beneficiarilor potenţiali se realizează prin modalităţi specifice
pentru stilul şi programul de formare ofertat.

1.2. Identificarea nevoilor de formare la client / beneficiar se structurează


în profil coerent.

1.3. Examinarea nevoilor identificate se face prin tehnici funcţionale.

1.4. Fructificarea analizei de nevoi pentru configurarea strategiei de


formare se realizează prin cooperarea cu clientul / beneficiarul
instituţional / individual.
2. Stabilirea finalităţii şi scopurilor 2.1.Rezultatul analizei de nevoi este corelat cu expertiza detinuta şi cu
imediate ale programului mediul de formare disponibil ..

2.2. Finalitatea de program şi scopurile de sesiune / stagiu sunt formulate,


în vederea negocierii cu clientul / beneficiarul.

2.3. Finalizarea programului este evaluată în raport cu perspectivele


dezvoltării profesionale rezultate din compararea ofertei de formare cu
scopurile finale convenite cu clientul / beneficiarul.
3. Structurarea generală a programului. 3.1. Forma de program este adoptată pe baza negocierii finalităţilor /
finalizărilor de program.

3.2. Succesiunea sesiunilor / modulelor de formare şi accentele dominante


/ recesive ale acestora sunt stabilite pentru formator / echipa de lucru şi
supuse atenţiei clienţilor / beneficiarilor.

3.3. Repertoriul modalitatilor şi tehnicilor de lucru este alcatuit şi revizuit


periodic, cu eventual accent pe tipul mixt de program.

3.4. Programul de lucru este adus la forma pre-finală, cu prevederea unor


timpi de rezerva şi a unor momente de relaxare.

3.5. Instrumentarul de lucru este propus echipei de experti şi clientilor /


beneficiarilor.

3.6. Suportul de stagiu / curs sau fragmente din el, este, pe cât posibil,
transmis clienţilor / beneficiarilor înainte de începerea stagiului.

3.7. Anumite modele de lucru sunt propuse clienţilor / beneficiarilor ca


repere utile pentru reglarea programului.
Gama de variabile

Profilul nevoilor identificate:

- motivaţie specifică
- finalităţi reale
- beneficiu reciproc

Tehnici de examinare a nevoilor:

- de tip SWOT
- de tip “eroare-soluţie”

Tipuri de program de formare:

- tipul proxemic
- tipul telematic
- tipul mixt

Programul de lucru (timing):

- orarul de sesiune şi de zi
- relaţia proiectare - performare - evaluare

Instrumentar de lucru

- intelectual: documente profesionale şi tehnice


- logistic: resurse (aparatură, consumabile etc.)

Modele de lucru:

- agenda mobilă de lucru


- portofoliul instrumentelor de grup
- jurnal de stagiu etc.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- situaţionalizarea analizei de nevoi


- capacitatea de comunicare şi cooperare cu clientul / beneficiarul
- capacitatea de mediere în structurarea generală a programului
- claritatea prezentării intenţiilor de formare

Cunoştinţe:
- elemente de teoria metodologiei
- noţiuni aplicate de comunicare
- noţiuni de planificare şi organizare
- noţiuni de tehnica muncii intelectuale (T.M.I.)
Evaluarea beneficiarilor, a produselor şi a programelor

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Elaborarea / preluarea 1.1. Evaluarea beneficiarilor, a produselor de stagiu / curs şi a programelor
instrumentelor de evaluare / examinare de formare este proiectata şi realizata pe baza criteriilor şi
instrumentelor specifice.

1.2. Tipurile de probe sunt stabilite în raport cu scopurile programului şi


cu specificul clienţilor / beneficiarilor.

1.3. Instrumentele de evaluare, armonizate cu conţinuturile topice, sunt


elaborate şi distribuite din timp.

1.4. Examinarea este destinată acordării de credite provizorii sau


pre-acreditării.
.
2. Administrarea probelor de evaluare / 2.1. Instrumentele de evaluare sunt aplicate cu maximum de atentie şi
examinare recuperate integral pentru prelucrare.

2.2. Probe de auto-/inter-evaluare sunt aplicate pe parcursul sesiunilor, în


scopul dezvoltarii spiritului critic şi a gândirii pozitive a beneficiarilor.

2.3. Practicarea auto-/inter-evaluării este destinată obţinerii de feed-back.

2.4. Sesiunea de examinare este inclusă, ca parte integrantă, dar distinctă,


în stagiul de formare.

2.5. Formele de examinare sunt performate în sesiune specială, în cadrul


unei comisii anume formate.
2.6. Criteriile de examinare şi formatul probelor sunt comunicate şi
3. Validarea performării şi a produselor 3.1. Rezultatele evaluarii beneficiarilor şi ale aprecierii produselor de
individuale / de echipă ale formabililor stagiu sunt prelucrate cu profesionalism, în vederea acordării de credite /
certificate beneficiarilor.

3.2. Rezultatele evaluarii şi examinarii se înscriu în documentele de


certificare şi se comunica integral beneficiarilor.

3.3. Produsele evaluării / examinării sunt stocate în vederea înscrierii în


documentele oficiale ale programului şi în scopul fructificarii formative.
4. Estimarea eficienţei şi a 4.1. Programul de formare este finalizat printr-o sesiune de dezbatere cu
individualităţii programului de formare beneficiarii.

4.2. Produsele de stagiu sunt apreciate în baza criteriilor de estimare a


eficienţei programului.

4.3. Prestaţia furnizorului de formare este evaluată / apreciată de către


formabili, la sfârşitul sesiunii, prin completarea de fişe specializate.
4.4. Programul de formare este regândit şi îmbunatatit, ca urmare a
analizării rezultatelor evaluării lui de către beneficiari.
4.5. Sugestiile rezultate din evaluare sunt utilizate în sesiunea de follow-up
/ în performări ulterioare optimizate.
Gama de variabile

Criterii specifice:

- pentru evaluarea / examinarea beneficiarilor


- pentru aprecierea produselor / efectelor de formare
- pentru estimarea programului

Probe şi instrumente de evaluare:

- chestionar
- test
- interviu
- experiment
- simulare
- proiect
Tipologia itemilor :

- închişi / deschişi
- clasici / complementari sau alternativi
- Forme de evaluare:

- formativ
- sumativ

Formele de examinare:

- scrisă
- orală

Produsele de stagiu:

- poster
- jurnal de stagiu
- proiect
- auxiliare etc.

Obiectivele estimării programului:

- tranzitiv: utilitatea lui pentru beneficiari


- reflexiv: optimizarea expertizei (echipei) de formare

Forme de optimizare:

- prin caracterul stimulativ al programului


- prin cultivarea spiritului demultiplicativ
- prin stilul individualizat al programului

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- constituirea spiritului de grup pentru crearea unei atmosfere destinse în toate activităţile de evaluare
- obiectivitatea şi discernământul în aprecierea calităţii prestaţiei beneficiarilor, produselor de stagiu şi a sesiunii
de formare
- capacitatea de comunicare cu clientul / beneficiarul pentru obţinerea unui feed-back pertinent
- tactul cu care încurajează şi promovează atitudinea critică, în corelare cu gândirea pozitivă
- inducerea spiritului constructiv şi exigent în prelucrarea rezultatelor evaluării, în vederea optimizării
programului

- promptitudinea în asigurarea documentelor de evaluare şi a resurselor aferente, în vederea desfăşurării evaluării


la parametri optimi

Cunoştinţe:

- noţiuni de teoria şi practica evaluării


- noţiuni de psihologie aplicată la formare
Proiectarea şi elaborarea cursurilor / stagiilor de formare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Consultarea documentelor care 1.1. Reglementările legale în vigoare din domeniile viitorilor formatori
reglementează domeniul de formatori sunt consultate minuţios, la fiecare nouă actualizare a
programului de formare.

1.2. Cadrul curricular din domeniul de formare initiala şi continua a


clientilor / beneficiarilor este valorificat în cunoaşterea şi orientarea
orizontului formativ al acestora.

1.3. Precedentele curriculare utile din portofoliul propriu sunt analizate


în scopul selectarii unor teme şi pentru evitarea repetarii mecanice a unor
topice.
2. Selectarea în baza tranzacţională a 2.1. Zona ştiintifica a domeniului este delimitata şi precizata conceptual,
topicelor ilustrative în raport cu relevanţa pentru grupul-ţintă

2.2. Sesiunile de formare sunt circumscrise topic, în raport cu tema


convenita şi cu structura cursului / stagiului.

2.3. Design-ul topic este stabilit prin proiectare specifică.

2.4. Coerenţa programelor se realizează prin compatibilizarea temelor


proiectate / performate cu cele evaluate / examinate.
3. Elaborarea documentelor de formare 3.1. Suporturile de curs / stagiu pe forme de program se diferenţiază prin
concepere şi prin redactare.

3.2. Dimensiunea şi structura suporturilor de curs / stagiu este adecvata


finalitatii, duratei şi intensitatii convenite a programului.

3.3. Documentele de formare sunt redactate corect din punct de vedere


ştiintific, lingvistic şi grafic.

3.4. Documentele de formare sunt construite intr-o maniera expresiva şi


stimulativă, cu un pronunţat caracter comunicaţional.

3.5. Succesul formarii este asigurat de caracterul personal - inovator şi


previzional - al documentelor de formare

3.6. Suporturile de lucru sunt însotite de fişe de evaluare pe parcurs şi


finală, în acord cu proiectarea tranzacţionată.
Gama de variabile

Reglementări legale:

- ocupaţionale: standarde ocupaţionale, standarde ISO, metodologii pe domenii etc.


- profesionale: legea dreptului de autor, legea brevetelor, standarde profesionale etc.

Design-ul topic:

- ordinea evaluabilă a temelor (secvenţializarea curriculară: teme principale, teme secundare, teme de rezervă,
teme-variantă)
- ierarhia finală examinabilă a conţinuturilor

Documente de formare:

- suport de stagiu / curs


- fişe de lucru (incluse sau nu în suportul de curs / stagiu)
- chestionare
- fişă de evaluare (curentă şi finală)
- glosar de termeni

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- acurateţea dovedită la circumscrierea topică a sesiunii de formare în raport cu specificul clienţilor / beneficiarilor
şi cu domeniul referenţial
- caracterul deschis al comunicării în tranzacţionarea topicelor reprezentative
- rigurozitate, coerenţa şi creativitate în elaborarea documentelor de formare

Cunoştinţe:

- noţiuni de legislaţie
- reglementările prin standarde
- noţiuni de psihologie socială
- noţiuni de redactare şi tehnoredactare
- noţiuni de logică
Selectarea modalităţilor şi a procedurilor de lucru şi performarea programelor de formare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Stabilirea modalităţilor şi 1.1. Accepţiile conceptuale relevante sunt alese în funcţie de scopul
procedurilor de formare programului.

1.2. Modalitatile prevazute pentru sesiunea de formare sunt prezentate şi


clarificate, în scopul receptării lor de către beneficiari în mod adecvat .

1.3. Procedurile şi tehnicile de evaluare sunt selectate astfel încât sa fie


adecvate scopurilor programului.
2. Compatibilizarea modală a 2.1. Configuraţia sesiunilor de formare de formatori este construită în
demersului de formare cu strategia şi maniera demultiplicativa şi interactiva.
structura de program
2.2. Accentul metodologic formativ este pus pe abordarea temelor
într-un mod participativ, cu stimularea creativităţii beneficiarilor

2.3. Repertoriul modalitatilor şi tehnicilor este valorificat la fiecare


performare de stagiu / curs, în funcţie de specificul tematic convenit.

2.4. Modalităţile introductiv-informative sunt subsumate celor direct


formative
3. Performarea demultiplicativă a 3.1. Caracteristicile derulării sesiunilor de formare sunt comunicate
programelor de formare grupului şi respectate de toti cei implicati.

3.2. Initiativa de grup şi individuala este stimulata, sugestiile utile urmând


să fie încorporate în program.

3.3. Operaţionalizarea tipurilor de sesiuni de formare se face în scopul


receptării de către participanţi a modurilor / conţinuturilor ilustrative
propuse.
4. Facilitarea formării 4.1. Interesul pentru formarea ca formator de formatori este stimulat şi
menţinut prin crearea unei atmosfere motivante.

4.2. Motivaţia pentru calitatea de viitor formator de formatori se induce


prin stimularea unei gândiri pozitive şi prin antrenarea grupului la
aprecierea efectelor de formare.
Gama de variabile

Modalităţi şi tehnici:

- informative : prezentare, prelegere, punere în temă etc.


- formative: workshop, joc de rol, simulare, studiu de caz, “jurnal de stagiu”, dezbatere etc.

Caracteristicile derulării sesiunii:

- scopuri majore
- scopuri imediate
- specificul de formare negociat
- programul de lucru (timing-ul) convenit
- modul de evaluare adecvat

Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor urmări:

- acurateţea în definirea şi utilizarea accepţiilor conceptuale


- caracterul persuasiv al prezentării şi susţinerii utilităţii accepţiilor
- dezinvoltura în aplicarea practică a modalităţilor şi procedurilor de formare
- flexibilitate şi comunicativitate în orientarea desfăşurării sesiunii

Cunoştinţe:

- psihologia grupului
- tehnici de mediere
- metodologia formării echipei