Sunteți pe pagina 1din 14

INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI

I.2. Camera curat


O camera curata este un mediu controlat in care se pot desfasura
activitati sub norme de siuranta prestabilite si atent controlate! Intr"o
camera curata aerul este filtrat permanent pentru a indeparta
particulele si impuritatile care pot dauna productiei din domeniul
specific! Temperatura si umiditatea incaperii sunt atent controlate
pentru a prote#a ec$ipamentele sensibile la diferente de mediu! De
asemenea presiunile absolute %fata de e&terior' din incaperi sunt
diferite astfel incit aerul sa circule dinspre interior spre e&terior!
Conform standardului ISO ()*))"( incinta denumita camera
curata este o incapere in care concentratia de particule in suspensie in
aer este controlata si care este construita si folosita in asa fel incat sa
se reduca introducerea+ enerarea si retinerea de particule in interior!
Alti parametri relevanti+ cum ar fi temperatura+ umiditatea si presiunea
sunt controlati in functie de necesitati!
Conceptul de CAMERA CURATA este relativ nou %in special in
Romania'+ dar isi are totusi radacinile in incercarile " mai vec$i de (,,
de ani " de a controla sursele de infectii in spitale! S"a urmarit
reducerea+ c$iar absenta+ particulelor purtatoare de microbi! Pe
parcursul anilor+ domeniile de aplicabilitate ale camerelor curate s"au
diversificat+ tinand pasul cu te$noloiile moderne!
In acceptiunea de asta-i+ putem defini aceasta notiune ca.
" o camera in care concentratia de particule din aer este
controlata si care contine una sau mai multe -one curate %S/A "
0ederal Standard 1,2E'3
" o camera in care concentratia de particule din aer este
controlata si care este construita si utili-ata in asa fel incat
introducerea+ enerarea si retentia de particule sa fie minima+ iar
parametrii relevanti %temperatura+ umiditate si presiune' sunt
deasemenea controlati %E/ROPA " ISO ()*))"('!
Cele mai raspandite domenii de utili-are ale camerelor curate
sunt. industria farmaceutica, industria alimentara, electronica si
cel mai important in unitatile spitalicesti! Criteriile de iiena si
asepsie+ specifice unitatilor spitalicesti+ sunt determinate de aleerea
solutiilor functionale si te$noloice+ atat pe intreul spital+ cat si
pentru fiecare din sectoarele si compartimentele medicale! La nivelul
(
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
de ansamblu al unitatilor sanitare+ camere curate sunt. sali de operatii,
terapie post-operatorie, tratament arsuri, asistenta medicala
pentru nou-nascuti si prematuri, laboratoare. c$imie+ bioc$imie+
virusoloie+ culturi celulare+ preparare vaccinuri+ control!
I.2.1. Clasele de puritate si tipuri de camere curate
4radul de puritate a aerului este definit prin concentra5ia
numeric6 a particulelor 7n suspensie din incinta respectiv6+
corespun-6toare nivelului ranulometric indicat 7n tabelul ( 8i este
invers propor5ional cu clasa camerei curate! Limita 9clasei camerei
curate: o constituie+ concentra5ia ma&im6 pentru fiecare nivel
ranulometric+ pre-entat6 7n ordine cresc6toare a dimensiunilor 7n
tabelul (! Curbele de distribu5ie sunt pre-entate 7n fi (!
Performan5ele %clasele' camerelor curate pot fi specificate 7n cele
trei situa5ii ale acestora .
" camer6 curat6 oal6 3
" camer6 curat6 7n repaus 3
" camer6 curat6 opera5ional6!
S"a constatat 7n mod statistic c6 o camer6 curat6 opera5ional6 are
un nivel de puritate a aerului de cca (, ori inferior celui m6surat
pentru camera curat6 oal6!
Tabelul I!(! CA!EE CAMERE"R CURATE
1
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
I.2.1.1 Concepte de control #i separare
a. $one cu contaminare controlat
Din motive economice+ te$nice 8i opera5ionale+ -onele curate sunt
adesea 7nc$ise sau 7ncon#urate de -one cu clasa de cur65enie inferioar6!
Aceasta permite ca -onele cu cerin5ele cele mai ridicate 7n ceea ce
prive8te clasa de cur65enie s6 fie reduse la dimensiuni minime!
Deplasarea materialelor sau a personalului 7ntre -onele curate
adiacente d6 na8tere riscului de transfer al contamin6rii3 din acest
motiv trebuie s6 se acorde o aten5ie special6 dispunerii incintelor 8i
manaementului flu&urilor materialelor 8i personalului!
0iura I!( ; Conceptul de control al contamin6rii prin -one concentrice
<
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
0iura I!( ofer6 un e&emplu de concept de control al
contamin6rii! =n aceast6 confiura5ie+ -ona curat6 poate fi privit6 ca
por5iunea cel mai strict controlat6 a camerei curate!
b. Modele de flu% de aer
>odelele de flu& de aer 7n camerele curate pot fi clasificate ca
unidirec5ional sau nonunidirec5ional! Atunci c?nd se utili-ea-6 o
combina5ie a acestora dou6+ este vorba despre un flu& de aer mi&t!
>odelul de flu& de aer pentru camere curate conform ISO Clasa @ 8i
clase superioare 7n operare este adesea unidirec5ional+ 7n timp ce flu&ul
de aer non"unidirec5ional 8i cel mi&t sunt tipice pentru camerele curate
conform ISO Clasa * 8i clase inferioare A7n operareB!
0lu&ul de aer unidirec5ional poate fi vertical sau ori-ontal %a se
vedea 0iura I!1'! Ambele tipuri de flu& de aer unidirec5ional se
ba-ea-6 pe filtrele finale 8i pe rilele de aspira5ie care sunt a8e-ate fa56
7n fa56 pe aceea8i a&6+ 7n scopul men5inerii flu&ului de aer c?t mai
drept posibil! =n ambele ca-uri+ cel mai important aspect este
capacitatea de a ob5ine un flu& de aer cu cea mai mica perturbare
posibila 7n -ona centrului procesului! =ntr"un plan de lucru
perpendicular pe flu&ul de aer+ toate po-i5iile de lucru ofer6 acela8i
nivel de cur65enie! Prin urmare+ procesele interate sau distribuite pe
ori-ontal6 necesit6 flu& de aer vertical+ iar procesele interate pe
vertical6 necesit6 flu& de aer ori-ontal! Po-i5iile de lucru situate 7n
imediata apropiere a punctului de introducere a aerului ofer6 condi5iile
cele mai bune 7n privin5a controlului contamin6rii+ deoarece posturile
de lucru situate 7n aval fa56 de aceste po-i5ii pot fi e&puse la particulele
enerate 7n amonte! =n cadrul procesului de purificare a aerului+
plasarea personalului trebuie s6 se fac6 7n avalul procesului!
=n camerele curate cu flu& de aer non"unidirec5ional+ aerul este
evacuat prin rile de evacuare situate 7n planul opus aceluia de
introducere 8i apoi este recirculat!
)
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Leenda
( ; introducere aer
1 ; evacuare aer
0iura I!1 ; Tipuri de flu& de aer 7n camerele curate
@
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
0iltrele de introducere pot fi distribuite uniform pe tot cuprinsul
camerei curate sau -onei curate ori rupate deasupra -onei de proces!
Amplasarea filtrelor de introducere este important6 pentru
performan5a camerei curate! Plasarea filtrului final poate fi indep6rtat6
fa56 de punctul de intrare+ 7ns6 trebuie s6 se ia 7n considerare precau5ii
speciale pentru a se evita p6trunderea contamin6rii 7ntre filtre 8i
camera curat6 %de e&emplu. monitori-area cur65eniei 8i a etan8eita5ii
de suprafa56 a canalelor de ventila5ie+ monitori-area rilelor de
introducere a aerului+ pentru a preveni contaminarea3 desf68urarea
procedurilor de decontaminare'! De8i amplasarea rilelor de evacuare
a sistemelor cu flu& de aer non"unidirec5ional este mai putin critic6
dec?t aplica5iile cu flu& de aer unidirec5ional+ se recomand6 ca rilele
de evacuare s6 fie distribuite cu tot at?ta ri#a ca urile de introducere+
pentru a minimi-a -onele moarte din interiorul camerei curate!
Camerele curate cu flu& de aer mi&t combin6 flu&ul de aer
unidirec5ional cu cel nonunidirec5ional+ 7n cadrul aceleia8i camere!
0iura I!1 ilustrea-6 diverse modele de flu& de aer 7n camerele curate!
%Efectele termice nu sunt luate 7n considerare!'
c. &erturbarea flu%ului de aer unidirec'ional
=n camerele curate cu flu& de aer unidirec5ional+ amplasarea
obstacolelor fi-ice " cum sunt ec$ipamentele procesului+ precum 8i
procedurile referitoare la operare+ deplasarea personalului 8i
manipularea produselor trebuie s6 5ina cont de cerin5ele fundamentale
privitoare la aerodinamic6+ pentru a preveni turbulen5ele puternice 7n
apropierea activit65ii sensibile la contaminare! Trebuie s6 se ia m6suri
corespun-6toare pentru a evita perturbarea flu&ului de aer 8i
contaminarea incruci8at6 7ntre diferite puncte de lucru! 0iura I!< arat6
influen5a obstacolelor fi-ice %7n st?na' 8i m6surile corespun-6toare de
minimi-are a impactului cu acestea %7n dreapta'!
d. Concepte de control al contaminrii
Pentru a alee te$nica potrivit6 7n ca-ul unei probleme date de
controlul contamin6rii+ 0iurile A!) 8i A!@ pre-int6 c?teva concepte de
control al contamin6rii care pot fi luate 7n considerare!
*
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Leenda
( ; sursa de caldura
0iura I!< ; Influen5a personalului 8i a obiectelor asupra flu&ului de aer
unidirec5ional
Transferul contaminan5ilor 7ntr"o -on6 cu protec5ie a unui proces
siCsau a personalului poate fi prevenit prin m6suri de cre8tere a
aerodinamicit65ii+ cum sunt po-i5ionarea 8i direc5ia flu&ului de aer
D
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
%0iura I!)' sau prin bariere fi-ice adic6 prin i-olarea activ6 8i pasiv6
%0iura I!@'+ atunci c?nd trebuie evitat orice contact 7ntre produs 8i
operatorCmediu! Dac6 este necesar+ procesul de evacuare trebuie s6
aib6 7n vedere prevenirea contamin6rii mediului e&tern! 7n ca-uri
speciale %de e&emplu. atmosfer6 uscat6+ a- de ap6rare 8i protec5ie+
temperaturi e&treme'+ traseul ales pentru flu&ul de aer trebuie s6 fie
adaptat procesului!
0iura I!) ; Concepte de control al contamin6rii prin m6suri de cre8tere a
aerodinamicit65ii
E
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Leenda
( ; -ona de securitate a personalului
1 ; -on- de protectie a produsului
0iura A!@ ; Concepte de control al contamin6rii prin utili-area separ6rii fi-ice
pentru protec5ia produsului 8i siuran5a personalului
e. Concepte de reali(are a separrii camerelor curate
#i a (onelor curate
O succesiune de camere curate poate consta 7n mai multe camere
cu cerin5e diferite 7n privin5a controlului contamin6rii! Scopul
proiect6rii poate fi prote#area produsului ori a procesului sau -ona
adiacent6 produsului+ iar 7n anumite ca-uri o combina5ie a acestor
cerin5e! =n scopul prote#6rii camerelor curate de contaminan5ii din
spa5iile adiacente cu un nivel mai sc6-ut de cur65enie+ camera curat6
trebuie s6 fie men5inut6 la o presiune static6 mai mare dec?t 7n aceste
spa5ii adiacente sau+ ca o alternativ6+ trebuie s6 se stabileasc6 un
control al vite-ei aerului+ c6ile de curere a aerului fiind orientate
dinspre -ona mai curat6 7nspre -ona mai pu5in curat6! =n ca-ul
necesit65ii limit6rii riscului+ situa5ia este invers6 aceleia descrise mai
sus! =n ambele ca-uri+ este posibil s6 se utili-e-e ca alternativ6 o
barier6 fi-ic6 impenetrabil6!
Necesarul de aer tratat trebuie s6 fie suficient pentru ventilare 8i
pentru a compensa pierderile de aer din camerele curate sau din -onele
curate 8i orice cantitate de aer evacuat pentru alte scopuri! Compara5ia
de mai #os 7ntre trei concepte de ba-6 a fost f6cut6 pentru a u8ura
aleerea conceptului de separare a unei succesiuni de camere curate
2
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
sau de -one curate! O diferen56 sc6-ut6 de presiune poate s6 separe
efectiv -onele curate de cele adiacente mai pu5in curate+ prin
intermediul unui flu& de aer cu AdeplasareB lent6+ u8or turbulent6+ spre
e&emplu mai mare de ,!1 mCs %a se vedea 0iura I!*'! Vite-a de
deplasare a flu&ului de aer trebuie s6 fie+ 7n mod obi8nuit+ superioar6
valorii de ,!1 mCs din -onele curate 7nspre cele mai putin curate!
Vite-a necesar6 a flu&ului de aer trebuie s6 fie aleas6 lu?ndu"se 7n
considerare condi5iile importante+ ca obstacolele fi-ice+ sursele de
caldur6+ evacu6rile 8i sursele de contaminare!
0iura I!* ; Conceptul de deplasare a aerului
O diferen56 de presiune mare e&ist6 de o parte 8i de alta a barierei
7ntre o -ona curat6 8i una mai pu5in curat6! =ntre -one adiacente poate
fi controlat6 cu u8urin5a o diferen56 mare de presiune+ dar este
recomandat s6 se manifeste aten5ie+ 7n scopul evit6rii turbulen5elor
inacceptabile %a se vedea 0iura I!D'! Diferen5a de presiune trebuie s6
aib6 o valoare suficient6+ stabil6+ pentru a preveni 7ntoarcerea flu&ului
de aer de la sensul dorit! Conceptul de diferen56 de presiune trebuie
luat 7n considerare cu ri#6+ indiferent dac6 este utili-at sinur sau 7n
combina5ie cu alte concepte 8i te$nici de control al contamin6rii!
Diferen56 de presiune intre camere curate sau -one curate adiacente+
indiferent de nivelul de cur65enie+ este 7n mod obi8nuit de la @ Pa la 1,
Pa+ pentru a permite desc$iderea u8ilor 8i pentru a evita 7ncruci86rile
nedorite intre flu&urile de aer+ datorate turbulen5ei Presiunea static6
7ntre camere curate de diferite clase 8i 7ntre camere curate 8i -one
(,
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
neclasificate trebuie stabilit6 8i men5inut6 prin utili-area diverselor
te$nici de ec$ilibrare a debitelor! Aceasta include sistemele
activCautomat 8i pasivCmanual+ care sunt confiurate pentru a rela
debitul relativ furni-at 8i recirculat 7n fiecare spa5iu prin sistemul de
tubulatura+ sistemul de transfer 8i pierderi! =n situatiile 7n care sunt
acceptate diferen5e de presiune la limita inferioar6 a intervalului+
trebuie avute 7n vedere precau5ii speciale pentru a se asiura cu
e&actitate m6surarea debitului sau a presiunii de separare 8i pentru a se
demonstra stabilitatea instala5iei!
0iura I!D ; Concept de diferen56 mare de presiune
Concept de barier fi(ic implic6 utili-area unei bariere
impenetrabile+ 7n scopul prevenirii transferului de contaminare dintr"o
-on6 mai pu5in curat6 7ntr"o -on6 curat6!
I.2.1.2 Controlul mediului in camerele curate
Cerintele referitoare la controlul mediului varia-a de la o aplicatie
la alta! De aceea+ clientul trebuie sa stabileasca ce criterii sunt
importante pentru redactarea caietului de sarcini al unei camere curate!
Listele pre-entate in aceasta ane&a nu sunt complete3 ele pot fi
completate in functie de cerinte!
((
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Proiectarea sistemelor de mediu trebuie sa ia in considerare
urmatoarele.
a' conceptul ales de control al contaminarii3
b' cerintele referitoare la calitatea produsului3
c' costurile de capital si cele operationale %costurile ciclului de
viata'3
d' economia de enerie3
e' siuranta3
f' sanatatea si confortul personalului3
' necesitatile si constranerile impuse de ec$ipament si de
procese3
$' fiabilitatea+ usurinta in operare si intretinere3
i' problemele de mediu %de e&emplu. manipularea deseurilor si a
ambala#elor'3
#' cerintele relementare!
a. Temperatura si umiditatea

Valoarea de referinta si limitele de variatie a temperaturii %in
rade Celsius' si umiditatea relativa %de saturare in procente'+ care pot
depinde de cerintele speciale ale procesului+ trebuie specificate pentru
performanta camerei curate!
Controlul temperaturii trebuie sa vi-e-e.
a' procesele3
b' ec$ipamentele si materialele3
c' conditii optime pentru personalul care poarta vestimentatie
speciala+ aleasa in functie de clasa de curatenie specificata!
In termeni enerali+ caldura enerata de corpurile de iluminat are
un nivel ridicat si este stabila3 caldura enerata de corpul uman
varia-a3 caldura enerata de operatiile procesului %de e&emplu.
etansarea la cald+ lipirea+ sudarea+ tratarea la cald si temperatura
vaselor' are un nivel ridicat+ dar variabil!
Cantitatile mari de aer necesar pentru controlul contaminarii
facilitea-a compensarea aportului termic intern la o rata acceptabila si
ofera o reactie rapida a sistemului de control al temperaturii! Oricum+
-onele de concentrare a ec$ipamentului enerator de caldura si
ec$ipamentele de furni-are a aerului trebuie sa fie anali-ate pentru a se
(1
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
determina atat acceptabilitatea radientilor de temperatura re-ultati+
cat si controlul contaminarii!
Controlul umiditatii trebuie sa vi-e-e.
a' procesele de fabricatie3
b' ec$ipamentele si materialele3
c' reducerea sarcinilor electrostatice3
d' confortul personalului+ o data cu controlul temperaturii+
mentionat anterior!
In camerele curate+ controlul umiditatii este afectat mai mult de
influentele e&terne %cum este sc$imbarea vremii' decat de variatiile
referitoare la enerarea de umiditate din interior! Daca procesele care
implica evaporare se desfasoara in interiorul camerei curate+ acestea
trebuie sa fie limitate in cadrul unei -one ventilate inc$ise! Trebuie sa
se aiba in vedere precautii referitoare la controlul efectelor
electricitatii statice! Anumite procese de fabricatie %de e&emplu.
fabricarea de tuburi electronice vidate si a tabletelor' necesita niveluri
ale umiditatii relative %R!F!' sub <@G! Asa cum este indicat in ane&a
E+ trebuie sa se aiba in vedere aleerea de materiale care sa
minimi-e-e efectele electrostatice! Daca umiditatea intr"un spatiu
delimitat este sca-uta+ incarcarile statice se pot situa la un nivel mai
ridicat decat intr"o -ona cu umiditate mai mare!
Nivelurile de temperatura si umiditate pentru confortul
personalului trebuie definite pentru fiecare instalatie! Limita normala
pentru umiditatea relativa are valori de la <,G pana la *@G! In afara
acestor limite+ trebuie sa se prevada masuri corespun-atoare pentru
respectarea cerintelor leate de proces si de personal! Specificatii
privind modificarea temperaturii referitoare la vestimentatia in
camerele curate sunt date in ISO DD<,!
Trebuie specificate -onele in care trebuie sa se masoare
temperatura si umiditatea relativa! Trebuie specificate conditiile
e&terioare in care trebuie sa opere-e sistemul+ tinandu"se cont de
modul de operare specificat! Trebuie specificate nivelurile de caldura
si de umiditate enerate in camera curata+ amplasarea surselor si
natura variatiei lor dinamice!
b. Economisirea ener)iei
(<
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Se pot intera in proiect consideratii referitoare la economisirea
eneriei+ ca prevederi de
reducere a controlului temperaturii si al umiditatii si prevederi de
reducere a flu&ului de aer in
perioadele in care nu e&ista activitate! Trebuie sa se demonstre-e
capacitatea de refacere a
conditiilor de operare in perioada de recuperare definita!
()