Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE AUDIT

I REZUMAT
Misiunea auditului: Auditul performantei proiectului Infiintare ferma de gaini
ouatoare
Concluzia generala care se desprinde in urma realizarii auditului performantei proiectului este
aceea ca: obiectivele nu vor fi atinse datorita insuficientei informatiilor necesare documentarii
riguroase.
Se recomanda contractarea unui specialist in intocmirea documentatiei pentru proiectele cu
finantare din fonduri europene.
II RAPORTUL PROPRIU-ZIS
CAP.1
A. Baza legala privind desas!rarea a"#i!nii de a!di#
Actiunea de audit se desfasoara la cererea beneficiarului (proprietar) eorge Constantin
Andronescu in vederea verificarii performantelor in etapa de concepere a proiectului de
investitii.
B. O$ie"#iv general
!fectuarea unor e"aminari independente a performantelor proiectului Infiintare ferma de
gaini ouatoare in faza de concepere# in vederea evaluarii modalitatilor de utilizare a banilor
privati.
C. O$ie"#ive spe"ii"e
$) Controlarea acuratetii informatiilor utilizate in conceperea proiectului
%) Controlarea aprobarii# autorizarii si avizarii proiectului
&) Controlarea costurilor proiectului
') Controlarea rezultatelor proiectului
() Controlarea managementului riscurilor in cadrul proiectului

D. Te%ni"i si &e#'de !#iliza#e pen#r! '$#inerea pr'$el'r de a!di#
a) Consultarea documentatiei aferente proiectului
$) )idul solicitantului pentru accesarea masurii &$% * Spri+in pentru crearea si
dezvoltarea de micro,intreprinderi (A"a III# -!A./ , -ondul !uropean Agricol
pentru .ezvoltare /ural0) 1ersiunea 2& din septembrie %223 impreuna cu ane"ele
%) Continutul cadru al proiectului de investitii * 4otararea uvernului nr.%5 din 3
ianuarie %225 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei te)nico,
economice aferente investitiilor publice# precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
&) 6rdinul A7S1SA nr. $&89%228 pentru aprobarea 7ormei sanitar , veterinare
privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare din $89289%228.
') Standardul legat de protectia gainilor *.irectiva Consiliului !uropei
$3339$3:'9C!
() Standardul legat de norme de biosecuritate *6/. A7S1SA ,$':9%228
8) Standardele !urocod (!7 $332 !urocod $ pana la !7 $333 !urocod 3) care
reglementeaza modul de evaluare a incarcarilor in constructii si de calcul al
structurilor de rezistenta alcatuite din diverse materiale
:) ;egea nr. $29$33( din $592$9$33( 1ersiune actualizata la data de $%92(9%22:
privind calitatea in constructii
5) <aza de date a principalilor furnizori ai solicitantului
3) <aza de date a principalilor clienti ai solicitantului=
$2) <ugetul proiectului
$$) Analiza financiara a proiectului
$%) >lanul de realizare a proiectului
$&) .ocumentatia de cadastru# cu planul de situatie si cel de incadrare in zona
$') Certificatul de urbanism nr. %% 9%%.2%.%225 eliberat de Consiliul ?udetean <raila
$() Masuri de securitate si sanatate in munca si >.S.I. (prevenirea si stingerea
incendiilor
>uncte vulnerabile la riscuri:
, completitudinea documentatiei cerute pentru primirea finantarii
, anticiparea9dimensionarea riscurilor
, neincadrarea in standardele de mediu
b) ;egislatia privind c)eltuielile eligibile# a c)eltuielilor privind aprobarea# avizarea si
autorizarea proiectelor de investitii.
, 4 nr. :(39%22: privind regulile de eligibilitate a c)eltuielilor efectuate @n cadrul
operaAiunilor finanAate prin programele operaAionale# cu modific0rile Bi complet0rile
ulterioareC
c) !"aminarea Cererii de -inantare.
CAP.( Prezen#area pr'ie"#!l!i
O$ie"#ive
6biectiv general
6biectivul acestui proiect il constituie infiintarea unei ferme pentru cresterea gainilor ouatoare
pentru producerea oualor de consum# compusa din o )ala pentru gaini adulte# cu o suprafata
construita de $822 m%# ec)ipata cu baterii de crestere conform noului model recomandat de
Dniunea !uropeana (marirea suprafetei de crestere la :(2 cm% per cap pasare# amplasarea
cuibarelor in interiorul custilor# zona pentru scaldat# dispozitiv pentru tocirea g)earelor#
sistem pentru uscarea de+ectiilor# etc.).
6biective specifice
$) Introducerea si dezvoltarea de te)nologii si procedee noi
%) .iversificarea productiei
&) Adaptarea e"ploatatiei la noile standarde comunitare
') Cresterea productivitatii muncii
() A+ustarea nivelului si calitatii productiei obtinute in ferma la cerintele pietei
S"'p
Cresterea competitivitatii sectorului avicol printr,o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie.
A&plasa&en# Comuna ?irlau# ?udetul <raila
Benei"iar eorge Constantin Andronescu (Asociat Dnic al SC. albenusul S/; fosta Moara
?irlau)
)inan#a#'ri eorge Constantin Andronescu si -!A./
Peri'ada de e*e"!#ie %' de luni
+al'are 8.(&'.'5: /67
S!rse de inan#are A+utor public nerambursabil (-!A./) si autofinantare din surse proprii
CAP., C'ns#a#arile si "'n"l!ziile a!di#!l!i
In urma e"aminarii documentatiei puse la dispozitia ec)ipei de auditori de catre beneficiarul
auditat SC albenusul S/; ( fosta moara ?irlau avand ca asociat unic pe eorge Constantin
Andronescu)# au rezultat urmatoarele:
A. Reeri#'r la respe"#area prin"ipi!l!i e"'n'&i"i#a#ii
Conceptual# principiul economicitatii poate fi definit ca masura in care se asigura
minimizarea costului resurselor utilizate intr,o activitate fara a compromite calitatea si
realizarea obiectivelor declarate ale acelei activitati (proiect).
Informatiile care au stat la baza elaborarii temei de proiectare si a conceperii proiectului
sunt reale dar lipseste acuratetea in anumite cazuri# nu sunt suficiente.
Scopul# obiectivele# necesitatea si oportunitatea investitiei sunt partial +ustificate.
;ipsa de acuratete se intalneste la
, bazele de date consultate , a se vedea ane"ele $ si % cu privire la bazele de date ale
furnizorilor si clientilor.
, analiza financiara care este reprezentata de indicatori calculati numai static *ane"a &
, bugetul proiectului care este dat numai de tabelul cu principalii furnizori * ane"a $ si de
tabelul cu costurile utila+elor si ec)ipamentelor te)nologice * ane"a '.
7u e"ista un deviz estimativ general propriu zis al proiectului. Eoate informatiile legate de
costuri se regasesc in tabelele cu principalii furnizori si principalii clienti# precum si in
tabelul cu costurile utila+elor si ec)ipamentelor te)nologice * ane"ele $#%#'.
C)eltuielile si veniturile * ane"ele & si % * conform calculelor sunt evaluate corect# dar
lipseste detalierea lor pe tipuri.
Conform Certificatului de urbanism nr. %% 9%%.2%.%225 eliberat de Consiliul ?udetean
<raila# terenul e liber de sarcini# deoarece este proprietate privata a beneficiarului.
7u s,au indeplinit toate cerintele din g)idul solicitantului pentru accesarea masurii &$%.
.ocumentatia nu este completa. .in aceasta cauza proiectul nu are sanse sa obtina
autorizatia de construire.

<. Reeri#'r la respe"#area prin"ipi!l!i ei"ien#ei realizarii pr'ie"#!l!i
(eficienta cu care sunt c)eltuiti banii publici9privati9primiti de la D!)
Acuratetea informatiilor incluse in analiza financiara# in evaluarea performantelor
economice# sociale si financiare ale proiectului este indoielnica# deoarece informatiile
puse la dispozitie despre venituri# c)eltuieli# costuri# preturi# sunt insuficiente si insuficient
documentate. ( a se vedea ane"ele $#%#&#')
Costurile aferente solutiilor te)nice propuse sunt evaluate corect# conform standardelor in
vigoare. (a se vedea Ane"a ()
>roiectul se inscrie in bugetul aprobat# conform analizei financiare statice. (a se vedea
ane"a &). Analiza este precara.
C. Reeri#'r la respe"#area prin"ipi!l!i ei"a"i#a#ii realizarii pr'ie"#!l!i

>rincipiul eficacitatii consta in gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei
activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul realizat.
/eferitor la rezultatele proiectului
6biectivele si scopul proiectului (a se vedea capitolul % din raport) sunt in concordanta cu
cerintele >rogramului 7ational pentru .ezvoltare /ural0 (>7./) si de asemenea cu
prevederile legislatiei europene.
/ezultatele directe si indirecte ale proiectului au fost identificate si cuantificate numai prin
prisma indicatorilor statici. (a se vedea ane"a &)
/ezultatele proiectului sunt indoielnice avand in vedere ca nu s,a alcatuit o prognoza a
veniturilor si c)eltuielior pe perioada de e"ploatare a investitiei.
>lanul de realizare al proiectului este prea sumar# nefiind impartit decat pe activitati foarte
generale. (a se vedea Ane"a 8)
Conform duratei de recuperare a investitiei si ratei rentabilitatii capitalului investit (a se
vedea ane"a &) proiectul are o performanta buna# dar analiza fiind facuta numai static nu
se apreciaza ca acesti indicatori permit evaluarea corecta a rezultatelor.
/eferitor la managementul riscurilor
/iscurile nu au fost deloc anticipate. 6 baza a riscurilor aferente proiectului este
ine"istenta# ca atare nu au fost dimensionate costuri aferente managementului riscurilor.
Cap.- C'n"l!zii
Concluzia generala care se desprinde in urma realizarii auditului performantei proiectului este
aceea ca: obiectivele nu vor fi atinse datorita insuficientei informatiilor necesare documentarii
riguroase.
!ficienta prevazuta a proiectului nu va fi atinsa datorita faptului ca analiza financiara facuta
este precara.
!ficacitatea proiectului nu va fi realilzata deoarece planul de realizare a proiectului nu contine
o detaliere pe activitati.
!conomicitatea proiectului nu va fi atinsa datorita faptului ca in proiect nu e"ista o analiza
multicriteriala care sa arate ca varianta aleasa spre a fi implementata este cea mai buna din
punct de vedere al costurilor.
Cap.. Re"'&andari
Se recomanda
, crearea unei baze de date cu riscuri aferente proiectului de investitie
, respectarea pas cu pas a )idului solicitantului pentru accesarea masurii &$% *
Spri+in pentru crearea si dezvoltarea de micro,intreprinderi (A"a III# -!A./ ,
-ondul !uropean Agricol pentru .ezvoltare /ural0) 1ersiunea 2& din septembrie
%223 impreuna cu ane"ele
, respectarea pas cu pas a Continutului cadru al proiectului de investitii * 4otararea
uvernului nr.%5 din 3 ianuarie %225 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei te)nico,economice aferente investitiilor publice# precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii
, contractarea unui specialist in intocmirea documentatiei pentru proiectele cu finantare
din fonduri europene.
>rezentul raport a fost prezentat si asumat de catre entitatea auditata si de catre terti.